هفته نامه سرافرازان شماره 294 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 294

هفته نامه سرافرازان شماره 294

هفته نامه سرافرازان شماره 294

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 1 ،1398‬جمادی الثانی ‪ 27 ،1441‬ژانویه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،294‬تومان‬ ‫گزارش ‪ CTBUH‬از روند اسمان خراش سازی در جهان‬ ‫توسعه «عمودی»!‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪294‬‬ ‫بانک‬ ‫مدیرکل راهداری استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫محورهای مواصالتی ساوه؛ باالترین امار تصادفات استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیـــرکل راهـــداری و حمل و نقـــل جـــاده ای‬ ‫اســـتان مرکـــزی گفـــت‪« :‬باتوجه به اینکـــه‬ ‫تصادفـــات ســـر صحنـــه اســـتان در برخی‬ ‫محورها از متوســـط کشـــوری حـــدود ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد باالتر اســـت‪ ،‬مقرر شـــد بـــا افزایش‬ ‫پایگاه های امـــداد جاده ای و اســـتفاده از امداد‬ ‫هوایـــی کاهش این امار را داشـــته باشـــیم»‪.‬‬ ‫علی زندی فر در هفتمین جلســـه کمیســـیون‬ ‫اجرایـــی ائین نامـــه مدیریـــت حمل و نقـــل و‬ ‫ســـوانح رانندگی اســـتان مرکزی بااشـــاره به‬ ‫اجرای پـــروژه کنتـــرل مدیریت ســـرعت در‬ ‫اســـتان اظهار داشـــت‪« :‬پروژه کنترل مدیریت‬ ‫ عنوان یکی از سه اســـتان پایلوت‬ ‫ســـرعت را به‬ ‫ِ‬ ‫کشـــور داریم و پیگیـــر سرعت بخشـــی برای‬ ‫رســـیدن این پروژه به مرحله اجرا هســـتیم»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬دســـتور کارهای این جلســـه شامل‬ ‫پیگیری مصوبات جلســـه قبل‪ ،‬بررسی وضعیت‬ ‫تصادفـــات محورهای پرحادثه اســـتان در نه ماه‬ ‫ابتدای ســـال ‪ ،98‬بررســـی وضعیت دوربین های‬ ‫ثبت تخلـــف در محورهای اســـتان‪ ،‬بررســـی‬ ‫وضعیـــت محـــور غرق اباد‪-‬نوبـــران‪ ،‬بررســـی‬ ‫وضعیت محـــور توره‪-‬بروجرد (زالیان)‪ ،‬بررســـی‬ ‫تصادفـــات محور اراک‪-‬ازنا و تـــردد اتوبوس های‬ ‫غیرمجـــاز در محورهای برون شـــهری اســـتان‬ ‫می شـــود»‪ .‬مدیـــرکل راهـــداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای اســـتان مرکـــزی بااشـــاره به مصوبات‬ ‫جلســـه قبـــل گفت‪« :‬در جلســـه قبـــل مقرر‬ ‫شـــد کـــه ظـــرف مـــدت ‪ 10‬روز از تاریخ این‬ ‫جلســـه روســـای ادارات راهداری و حمل و نقل‬ ‫شهرســـتان های ســـاوه و زرندیـــه به همـــراه‬ ‫رئیـــس اداره ایمنی ســـتاد و فرماندهان پلیس‬ ‫راه دو حـــوزه‪ ،‬به منظور بازدیـــد و اعالم نواقص‬ ‫ایمنـــی جاده ای اعم از تابلو و خط کشـــی و غیره‬ ‫حوزه اســـتحفاظی و همچنین نقـــاط مورد نیاز‬ ‫تقویـــت تیم های پلیـــس راه‪ ،‬اقدامـــات الزم را‬ ‫انجام و طی نامـــه ای به دبیرخانه کمیســـیون‬ ‫و فرمانداری ســـاوه ارســـال کننـــد»‪ .‬زندی فر‬ ‫تصریـــح کـــرد‪« :‬به همین منظـــور هماهنـــگ‬ ‫شـــده کـــه به شـــرط مســـاعد بودن هـــوا از‬ ‫ابتـــدای اســـفندماه پنج دســـتگاه خط کـــش‬ ‫کار خط کشـــی کل محورها را انجـــام دهند»‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪« :‬همچنین در جلســـه قبل‬ ‫مقرر شـــد مکانی به منظـــور اســـتقرار پایگاه‬ ‫امـــداد جـــاده ای اورژانـــس و هـــال احمر‬ ‫از ســـوی فرمانداری ســـاوه اعالم و اقدامات الزم‬ ‫در این خصوص انجام شـــود»‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای اســـتان مرکزی ادامه داد‪:‬‬ ‫«از دیگـــر مصوبات جلســـه قبل ایـــن بود که‬ ‫باتوجه به امـــار باالی تصادفـــات در محورهای‬ ‫ســـاوه به ویـــژه ازادراه ســـاوه‪-‬همدان‪ ،‬ازادراه‬ ‫ســـاوه‪-‬تهران‪ ،‬جـــاده قدیم ساوه‪-‬ســـلفچگان‬ ‫و جـــاده قدیـــم ســـاوه‪-‬همدان‪ ،‬هر مـــاه یک‬ ‫جلســـه کمیســـیون ایمنی و ترافیک به ریاست‬ ‫فرمانـــدار ســـاوه و تمـــام اعضای شهرســـتان‬ ‫به منظـــور پیگیری مصوبات برگـــزار و نتیجه به‬ ‫دبیرخانه کمیســـیون ارسال شـــود»‪ .‬زندی فر‬ ‫عنوان کـــرد‪« :‬همچنین باتوجه بـــه امار باالی‬ ‫تصادفات در محورهای ســـاوه به ویـــژه ازادراه‬ ‫ساوه‪-‬همدان‪ ،‬ازادراه ســـاوه‪-‬تهران‪ ،‬جاده قدیم‬ ‫ساوه‪-‬ســـلفچگان و جاده قدیم ســـاوه‪-‬همدان‪،‬‬ ‫نســـبت به افزایش تیم های گشـــت پلیس راه‬ ‫در محورهـــای موصوف اقدام الزم انجام شـــود و‬ ‫فرمانداری مســـئول نظارت بر این کار باشـــد و‬ ‫گزارش ان بـــه دبیرخانه کمیســـیون منعکس‬ ‫شـــود»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬طبق مصوبات جلســـه‬ ‫قبـــل مقرر شـــد تا پایان ســـال ‪ 98‬نســـبت‬ ‫بـــه خط کشـــی محورهـــای اســـتحفاظی دو‬ ‫شهرســـتان براســـاس اعتبارات ابالغی اقدامات‬ ‫الزم انجام شـــود‪ ،‬همچنین قرار شـــد باتوجه به‬ ‫اماده شـــدن بســـتر دوربین های هوشـــمند در‬ ‫اســـرع وقت اقدام الزم در رابطه بـــا تامین برق‬ ‫دوربین هـــا انجام شـــود»‪.‬‬ ‫خط قرمز محیط زیست لرستان؛ جلوگیری از تهدیدات و مخاطرات‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت یــک دســتگاه حاکمیتــی و‬ ‫نظارتی ســت کــه براســاس قانــون در راســتای حفاظــت و صیانــت‬ ‫از محیــط زیســت کشــور وظایفــی را مطابــق بــا قوانیــن جمهــوری‬ ‫اســامی ‪ ،‬سیاســت های کالن کشــور و همچنیــن سیاســت های‬ ‫ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در زمینــه حفــظ محیــط زیســت‬ ‫برعهــده دارد ‪ .‬صنایــع بر اســاس شــدت و ضعــف الودگــی و دیگــر‬ ‫مســائل زیســت محیطی براســاس ضوابــط اســتقرار صنایــع در هفــت‬ ‫رده قــرار می گیرنــد کــه کلیــه مراجــع و دســتگاه های متولــی‬ ‫صــدور مجــوز تاســیس و اســتقرار واحد هــای صنعتــی و تولیــدی‬ ‫موظفنــد قبــل از اســتقرار واحــد‪ ،‬موضــوع را از ادارات کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت اســتعالم کننــد کــه طــرح بازیافــت‪ ،‬بی خطر ســازی‬ ‫و امحــاء پســماند های صنعتــی و ویــژه بر اســاس ضوابــط اســتقرار‬ ‫در رده هفــت ایــن ضوابــط قــرار می گیــرد و براســاس ضوابــط‬ ‫زیســت محیطی‪ ،‬واحدهایــی کــه در ایــن رده قــرار می گیرنــد‬ ‫مشــمول انجــام مطالعــات ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی (‪)EIA‬‬ ‫هســتند کــه مجــری طــرح موظــف اســت قبــل از احــداث واحــد‬ ‫مربوطــه گــزارش ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی را ارائــه کنــد و در‬ ‫مــورد ایــن پــروژه نیــز گــزارش مذکــور تهیــه و ضمــن بررســی اثرات‬ ‫زیســت محیطی طــرح در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور‬ ‫نیــز مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیریت اصولی پسماند‬ ‫برای حفظ محیط زیست و سالمت جامعه‬ ‫در راســتای سیاســت های ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مبنــی‬ ‫بــر مدیریــت اصولــی پســماند بــرای حفــظ محیــط زیســت و ســامت‬ ‫جامعــه ‪ ،‬هــر اســتان می بایســت تــا پایــان ســال ‪ ۹۸‬دارای یــک‬ ‫مرکــز بازیافــت‪ ،‬بی خطر ســازی و امحــاء پســماند های صنعتــی‬ ‫و ویــژه باشــد کــه در این راســتا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی‬ ‫قصــد انجــام ایــن پــروژه را در اســتان لرســتان دارد و بر اســاس نظــر‬ ‫شــرکت های تخصصــی مشــاور در زمینــه مکان یابــی محل هــای‬ ‫احــداث پــروژه مذکــور و با توجه بــه تمــام پارامترهــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و زیســت محیطی و بــا اســتفاده از نرم افزارهــای تخصصــی‬ ‫کــه براســاس تــوان اکولوژیکــی مناطــق بهتریــن مــکان موجــود‬ ‫را انتخــاب می کنــد و همچنیــن با توجه بــه اینکــه بیشــترین‬ ‫واحد هــای تولیــدی فعــال در این زمینــه در شــرق اســتان قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬مــکان مــورد نظــر را در شهرســتان الیگــودرز انتخــاب کــرده‬ ‫اســت کــه ایــن ســایت در زمینــی به مســاحت ‪ ۴۰‬هکتــار در زون‬ ‫صنعتــی و در جــوار شــهرک صنعتــی الیگــودرز واقــع شــده اســت که‬ ‫انجــام ان ضمــن رفــع مشــکل پســماندهای صنعتــی اســتان به ویــژه‬ ‫شــهرهای صنعتــی شــرق اســتان و شهرســتان الیگــودرز زمینــه‬ ‫اشــتغال ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬نفــر را به طــور مســتقیم فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان به عنــوان دبیرخانــه‬ ‫کمیتــه مــاده ‪ ۲‬در اســتان پــس ارائــه گــزارش ارزیابــی اثــرات‬ ‫زیســت محیطی توســط مجــری طــرح در کارگروهــی متشــکل از‬ ‫نماینــدگان دســتگاه های ذیربــط در چندیــن جلســه در کمیتــه مــاده‬ ‫‪ ۲‬بــا حضــور دســتگاه های عضــو‪ ،‬طــرح مذکــور را بررســی کــرده کــه‬ ‫پــس از لحاظ کــردن چندیــن اصالحیــه در گــزارش و متعهد شــدن‬ ‫ســرمایه گذار بــه لحاظکــردن مالحظــات زیســت محیطی از جملــه‬ ‫انجــام پایــش انالیــن و اختصــاص ‪ ۲۵‬درصــد مســاحت مجموعــه بــه‬ ‫لو انتقــال‬ ‫فضــای ســبز‪ ،‬خود اظهــاری ماهیانــه و انجــام هرگونــه نق ‬ ‫مــواد بازیافتــی بــا مجــوز محیــط زیســت‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح در‬ ‫شهرســتان الیگــودرز پــس از تاییــد همــه اعضــاء کارگــروه مــورد‬ ‫تائیــد اداره کل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان قــرار گرفتــه‬ ‫اســت؛ کــه البتــه تائیــد گــزارش ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی‬ ‫به منزلــه اغــاز نظــارت کامــل اداره کل محیــط زیســت لرســتان‬ ‫بــر فعالیت هــای صنعــت مذکــور اســت و براســاس قانــون در هــر‬ ‫مرحلــه از احــداث و بهره بــرداری از ایــن صنعــت چنانچــه تخلــف‬ ‫زیســت محیطی و خــارج از تعهــدات منــدرج در گــزارش ارزیابــی‬ ‫صــورت گیــرد‪ ،‬می توانــد از ادامــه فعالیــت جلوگیــری به عمــل اورد‪.‬‬ ‫خط قرمز اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان‬ ‫جلوگیری از تهدیدات و مخاطرات است‬ ‫بی شــک خــط قرمــز اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان‬ ‫لرســتان‪ ،‬جلوگیــری از تهدیــدات و مخاطراتی ســت کــه ســامت‬ ‫احــاد جامعــه را بــا چالــش روبــه رو می کنــد‪ ،‬به هرحــال نظــارت‬ ‫دقیــق بــر حســن اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬اولویــت کاری محســوب و در‬ ‫ایــن مســیر بــا احــدی مماشــات نخواهــد شــد و ایــن اطمینان خاطــر‬ ‫بــه مــردم شــریف الیگــودرز داده می شــود کــه اجــرای ان نه تنهــا‬ ‫خطــری نداشــته و نــدارد بلکــه‪ ،‬بــا رعایــت تمــام موازیــن شــرعی‪،‬‬ ‫قانونــی‪ ،‬زیســت محیطی و بهداشــتی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫امیــد اســت در ســالی که بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری ســال‬ ‫رونــق تولیــد نام گــذاری شــده اســت و نیــز تاکیــدات معظم لــه‬ ‫درخصــوص حفاظــت و صیانــت از محیــط زیســت‪ ،‬بــا نصب العیــن‬ ‫قــراردادن فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در فضایــی واقع بینانــه و‬ ‫کارشناســی در جهــت حفاظــت از محیط زیســت و همچنین تســهیل‬ ‫و رفــع موانــع تولیــد و ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری جامعــه گامــی‬ ‫برداشــته شــود‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اریـ�ا طــرح مدیـ�ا شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 413392‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فراهمگرــان کاالی ایرانیــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 371606‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10320651665‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/11/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫‪ 10320214780‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/10/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫‪ -‬مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه ادرس اس��تان ته��ران‪ -‬شهرس��تان ته��ران‪ -‬بخ��ش مرک��زی‪ -‬ش��هر ته��ران‪-‬‬ ‫مح��ل شـ�رکت ب��ه نشـ�انی اسـ�تان البرــز‪ ،‬شهرسـ�تان ک��رج‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر کـ�رج‪ ،‬محل��ه شـ�هرک مطهـ�ری‪ ،‬میـ�دان‬ ‫رســالت‪ -‬خیابـ�ان ص��د و شـ�صت و دو‪ -‬خیابـ�ان شــهید رفیع��ی (‪ -)55‬پـلاک ‪ -50‬طبق��ه دوم‪ -‬واح��د غرب��ی کدپسـ�تی‬ ‫نبــوت‪ ،‬بلــوار مالصـ�درا‪ ،‬پـلاک ‪ ،994‬س��اختمان ص��درا‪ ،‬ورودی غرب��ی‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 3‬کدپسـ�تی ‪3149635818‬‬ ‫‪ 1676669115‬تغییـ�ر یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫انتقــال یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)743684‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی منحلـ�ه در حــال تصفیـ�ه مســکن مهـ�ر هشـ�ت منطقـ�ه‬ ‫چه�اـرده بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 334580‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103716881‬به اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫هیئ��ت تصفی��ه‪ /‬مدی��ر تصفی��ه مـ�ورخ ‪ 1398/06/15‬و مج��وز شـ�ماره ‪982/15/186964‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 98/7/20‬اداره کل تع�اـون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعـ�ی استــان تهرــان تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)743687‬‬ ‫اجرای��ی هیئ��ت تصفی��ه انتخ��اب شـ�دند‪ .‬مق��رر گردی��د‪ :‬کلی��ه قرارداده��ا‪ ،‬اوراق و اسـ�ناد‬ ‫رســمی و تعه�دـاور بانکـ�ی از قبیـ�ل چــک‪ ،‬سفــته و اوراق به�اـدار بـ�ا امضــاء ثابـ�ت اقــای علـ�ی‬ ‫امیری یاراحمــدی رئیـ�س اجرایـ�ی هیئـ�ت تصفیـ�ه بـ�ه اتفــاق اقــای حاتـ�م نوراللهی بیگدیلـ�و‬ ‫بخ��ش مرکـ�زی شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه تهــران ن��و‪ ،‬کوچ��ه شــهید اکب��ر کریمـ�ی‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫عضـ�و هیئـ�ت تصفیـ�ه و در غیــاب اقــای حاتـ�م نوراللهی بیگدیلـ�و بـ�ا امضــای اقــای رضـ�ا‬ ‫شــهید داود ارمغانـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،212‬طبق��ه دوم‪ ،‬کدپسـ�تی ‪ 1643614916‬انتقــال یافـ�ت‬ ‫یزدان��ی راد عض��و هیئ��ت تصفی��ه هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر باش��د و نی��ز اوراق و‬ ‫و در اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتج��اری تح��ت شـ�ماره ‪ 551064‬بـ�ه ثبـ�ت‬ ‫نامه هــای عاــدی تعاونـ�ی بـ�ا امضــاء رئیـ�س اجرایـ�ی هیئـ�ت تصفیـ�ه و مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر‬ ‫خواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/09/16‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای رحیـ�م اصفهانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0680313680‬بـ�ا دریافـ�ت ‪ 17500000‬ری��ال سهم الش��رکه خ��ود از صن��دوق ش��رکت از‬ ‫ش��رکت خ��ارج گردی��د‪ .‬س��رمایه از ‪ 50000000‬ریــال بـ�ه ‪ 32500000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت‬ ‫و مــاده مربـ�وط در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬لیس��ت شــرکا پ��س از کاه��ش س�رـمایه‪ :‬اقـ�ای‬ ‫روزبـ�ه رحمانـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪ 0941965880‬دارای ‪ 32000000‬ریــال سهم الشرــکه خانـ�م‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)743683‬‬ ‫تهران (‪)743685‬‬ ‫تهران (‪)743688‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه ایده پ��ردازی ایرانیــان مهـ�ر دامــون بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪25008‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فن��ی مهندس��ی و خدمات��ی برن��ا الکتری��ک گ��روس ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320127591‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/11/28‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬افــراد زی��ر ب��ه عنــوان اعضـ�ای‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب ش��دند‪ :‬اســماعیل ش��یخ الحکماء ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0062471139‬مدیرعام��ل و رئی��س هی��ات مدی��ره علیرض��ا خلیج��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0072324090‬نائـ�ب رئیـ�س هیــات مدیــره صبـ�ا باران چشــمه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0310036461‬عضـ�و هیــات مدیــره سیــده رقیه حسیــنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0063632667‬‬ ‫عضـ�و هیــات مدیــره زهــرا دهس�تـانی گالگر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0044904681‬عض��و هیـ�ات‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1499‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10183001035‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ -1 :1396/06/20‬موضــوع شرــکت بـ�ه‪“ :‬طراحـ�ی‬ ‫و اج��رای کلی��ه پروژه ه��ای عمران��ی دولت��ی و خصوص��ی اع��م از ساختمان سـ�ازی‪،‬‬ ‫راهساــزی‪ ،‬سدساــزی‪ ،‬پل ساــزی‪ ،‬خطـ�وط انتقـ�ال اب و فاضـلاب و نف��ت و گاز‪ ،‬تاسیسـ�ات‬ ‫و تجهیــزات برق��ی و مکانیک��ی‪ .‬فعالی��ت در زمینه هــای خدمـ�ات فن��ی مهندس��ی در رشـ�ته‬ ‫ب��رق و الکترونی��ک‪ ،‬شـ�رکت در مناقص��ات و مزایـ�دات ساــزمان ها و نهاده��ای دولت��ی و‬ ‫خصوصــی‪ ،‬عق��د ق��رارداد ب��ا ادارات و س��ایر نهاده��ای دولت��ی و خصوصــی‪ ،‬اخ��ذ وام و‬ ‫تس�هـیالت از بانک هـ�ا و ساــیر موسســات مالـ�ی و اعتب�اـری‪ ،‬خدمــات مربــوط بـ�ه نظافـ�ت‬ ‫و نگه��داری فض��ای س��بز و تهی��ه و طب��خ ان��واع غ��ذا‪ ،‬خری��د و ف��روش و واردات و صـ�ادرات‬ ‫مدی��ره‪ -‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور موسس��ه از قبی��ل چ��ک‪ -‬س��فته‪ -‬ب��رات‪-‬‬ ‫کلی��ه کااله��ای مج��از بازرگان��ی و هرگون��ه فعالی��ت مجـ�ازی در رابط��ه ب��ا موض��وع شـ�رکت‬ ‫و رئیـ�س هیــات مدیــره) بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر موسسـ�ه و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا‬ ‫پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪ ”).‬تغیی��ر نمـ�ود و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق‬ ‫قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا امضــای اقــای اس��ماعیل شــیخ الحکماء (بـ�ه عنوــان مدیرعامـ�ل‬ ‫امضــای مدیرعامـ�ل یـ�ا نائـ�ب رئیـ�س هیــات مدیــره هـ�ر یـ�ک بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫موسسـ�ه معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)743690‬‬ ‫در داخ��ل و خـ�ارج از کش��ور (ثب��ت موض��وع فعالی��ت مذکـ�ور‪ ،‬ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صـ�دور‬ ‫اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫حجت اله قلی تبار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شهرستان های استان تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم (‪)743689‬‬ ‫بانــک ســامان باهــدف بهبــود ارائــه خدمــات خــود در بســتر همــراه بانــک‪ ،‬اپلیکیشــن‬ ‫موبایلــت را جایگزیــن اپلیکیشــن ســامانک می کنــد‪ .‬به گــزارش ســامان رســانه؛‬ ‫هم زمــان بــا اســتقبال گســترده مشــتریان بانــک ســامان از اپلیکیشــن موبایلــت‪ ،‬ایــن‬ ‫بانــک بــرای بهبــود کیفیــت خدمــات خــود در بســتر همراه بانــک و ایجــاد تجربــه ای‬ ‫دل پذیرتــر در ایــن حــوزه بــرای مشــتریان‪ ،‬اپلیکیشــن موبایلــت را جایگزین اپلیکیشــن‬ ‫قدیمــی همــراه بانــک خــود بــا نــام ســامانک می کنــد‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬بانــک ســامان‬ ‫از ابتــدای اســفندماه اپلیکیشــن ســامانک را غیرفعــال خواهــد کــرد و مشــتریانی کــه‬ ‫قصــد اســتفاده از همــراه بانــک ســامان را دارنــد‪ ،‬می تواننــد اپلیکیشــن موبایلــت را‬ ‫از اســتورهای مختلــف اندرویــدی و ‪ iOS‬دریافــت کننــد‪ .‬همچنیــن امــکان دانلــود‬ ‫مســتقیم اپلیکیشــن موبایلــت در بســتر ‪ iOS‬و اندرویــد نیــز وجــود دارد و نســخه‬ ‫وبــی ایــن اپلیکیشــن نیــز عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)743691‬‬ ‫بلقیـ�س اوالدی کالریجانـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪ 2161395424‬دارای ‪ 500000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫رسیــده اسـ�ت‪.‬‬ ‫موبایلت جایگزین سامانک می شود‬ ‫ترازنام��ه و حس��اب س��ود و زی��ان س��ال مال��ی منته��ی ب��ه س��ال های ‪ 1395‬و ‪ 1396‬موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت‪.‬‬ ‫‪ 10380667255‬ب��ه موج��ب نام��ه شـ�ماره ‪ 27/98/5044‬مـ�ورخ ‪ 98/9/10‬اداره ثبـ�ت‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380667255‬بـ�ه نشاــنی استــان تهرــان منطقـ�ه ‪ 16‬شهرسـ�تان تهـ�ران‬ ‫پرداخــت تســهیالت جعالــه مســکن‬ ‫در مقایســه با ســایر تســهیالت در‬ ‫ایــن بخــش طــی نه مــاه اول امســال‬ ‫ گــزارش پایــگاه خبــری‬ ‫رکــورد زد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بانــک مســکن‪-‬هیبنا؛ براســاس گــزارش‬ ‫عملکــرد بانــک در زمینــه پرداخــت انواع‬ ‫تســهیالت مســکن در ماه هــای گذشــته‬ ‫از ســال جــاری‪ ،‬بیشــترین تســهیالتی‬ ‫کــه در ایــن بخــش طــی مــدت‬ ‫مور د ِگــزارش بــه متقاضیــان پرداخــت‬ ‫شــد‪ ،‬تســهیالت جعالــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫تســهیالت جعالــه تسهیالتی ســت کــه‬ ‫مشــتریان بانــک مســکن و همچنیــن ســایر متقاضیــان‪ ،‬از ان بــرای تامیــن منابع الزم‬ ‫بــرای پوشــش هزینه هــای تعمیــر و بازســازی اپارتمــان خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان اذرمــاه تعــداد ‪ 115‬هزار فقــره تســهیالت جعالــه‬ ‫توســط شــعب بانــک مســکن در شــهرهای مختلــف بــه متقاضیــان ایــن تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــد کــه به لحــاظ تعــداد‪ ،‬رتبــه اول بیشــترین تســهیالت پرداختــی بــه‬ ‫بخــش مســکن طــی ایــن مــدت را به خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬طــی نه ماهــه‬ ‫اول امســال تعــداد افــرادی کــه بــرای ســاخت مســکن اقــدام بــه دریافــت تســهیالت‬ ‫از بانــک مســکن کردنــد کمتــر از متقاضیــان تســهیالت جعالــه و حتــی کمتــر از‬ ‫متقاضیــان تســهیالت خریــد مســکن بــوده اســت‪ .‬در ایــن مــدت ‪31‬هــزار و ‪ 200‬فقره‬ ‫تســهیالت ســاخت پرداخــت شــده اســت‪ .‬همچنیــن ‪ 100‬هزار نفــر در کشــور طــی‬ ‫نه مــاه اول امســال بــا اســتفاده از تســهیالت خریــد مســکن صاحــب خانــه شــدند؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تســهیالت جعالــه‪ ،‬رکــورد بیشــترین اســتفاده و پرداخــت (به لحــاظ فقــره‬ ‫تســهیالت) را ثبــت کــرده و بعــد از ان‪ ،‬بیشــترین حجــم پرداخــت تســهیالت در بانک‬ ‫مســکن بــرای تســهیالت خریــد بــوده اســت‪ .‬البتــه به دلیــل رکــود معامــات مســکن‬ ‫هــم در تهــران و هــم در ســایر شــهرهای کشــور‪ ،‬تعــداد تســهیالت پرداختــی بــرای‬ ‫خریــد مســکن در ســال جــاری نســبت بــه ســال قبــل کاهشــی بــوده اســت‪ .‬طــی‬ ‫نه مــاه اول ســال گذشــته نزدیــک بــه ‪ 167‬هزار فقــره تســهیالت خریــد مســکن بــه‬ ‫متقاضیــان پرداخــت شــد؛ بنابرایــن‪ ،‬تعــداد تســهیالتی کــه طــی نه مــاه اول امســال‬ ‫بــرای خریــد مســکن متناســب بــا میــزان تقاضــا ارائه شــده ‪40‬درصــد کاهــش از‬ ‫خــود نشــان می دهــد‪ .‬به رغــم کاهــش در تعــداد تســهیالت خریــد مســکن‪ ،‬در دو‬ ‫گــروه تســهیالت ســاخت و جعالــه‪ ،‬رشــد تقاضــا بــه چشــم می خــورد‪ .‬در نه مــاه‬ ‫اول امســال تعــداد تســهیالتی کــه بــرای ســاخت مســکن توســط شــعب بانــک‬ ‫مســکن در سراســر کشــور پرداخــت شــد ‪ 45.5‬درصــد نســبت بــه نه مــاه اول ســال‬ ‫گذشــته افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬مجمــوع ارزش تســهیالتی کــه از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تــا پایــان اذر مــاه توســط بانــک مســکن به ترتیــب بــرای ســاخت‪ ،‬خریــد و جعالــه‬ ‫پرداخــت شــد ســه هزار میلیارد تومان‪ ،‬پنج هــزار و ‪ 230‬میلیارد تومــان و دو هــزار و‬ ‫‪330‬میلیاردتومــان بــوده اســت‪ .‬بخــش دیگــری از علت بیشــترین پرداخت تســهیالت‬ ‫جعالــه نیــز اســتفاده هم زمــان تســهیالت خریــد و جعالــه بــرای خریــد مســکن‬ ‫توســط گروهــی از متقاضیــان اســت‪ .‬بانــک مســکن سال هاســت شــرایط اســتفاده‬ ‫هم زمــان تســهیالت خریــد و جعالــه را بــرای خریــد یــک واحــد مســکونی بــرای‬ ‫مشــتریان خــود فراهــم کــرده اســت‪ .‬در حال حاضــر متقاضیــان انفــرادی تســهیالت‬ ‫اوراق مســکن می تواننــد ‪100‬میلیون تومــان تســهیالت خریــد و ‪ 40‬میلیون تومــان‬ ‫نیــز تســهیالت جعالــه به صــورتِ تجمیعــی بــرای خریــد یــک واحــد مســکونی از‬ ‫بانــک مســکن دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ 972/15/79921‬مورخـ�ه ‪ 1398/4/5‬اداره کل تعاــون‪ ،‬کار و رفـ�اه اجتماع��ی اســتان تهــران تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320174154‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای علـ�ی امیری یاراحمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4132296512‬بـ�ه رئیـ�س‬ ‫بیشترین متقاضی برای کدام تسهیالت مسکن؟‬ ‫‪ 10100706745‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/20‬و مج��وز شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی انتقــال شرــکت اریــان باالبـ�ر استــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫مورخـ�ه ‪ 1398/08/22‬مرک��ز اصل��ی شـ�رکت اری��ان باالب��ر اسـ�تان ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫گزارش عملکرد بانک مسکن در نه ماه اول امسال منتشر شد‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی مســکن کارمندــان شرــکت بــرق منطقـ�ه ای تهرــان بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 25218‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اناهیـ�د فرنــاد بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪367758‬‬ ‫اسـ�ناد و ام�لاک شهرسـ�تان مش��هد و مسـ�تند ب��ه صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه خدمــات حفاظتـ�ی و مراقبتـ�ی پیش��تازان امنیـ�ت مــرز و بــوم بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 43864‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007375463‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/07/10‬و مج��وز شــماره ‪1745/680/06/9743864‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 97/8/9‬پلی��س پیشگــیری ف ا تهــران بــزرگ تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫اقــای محمدجعفـ�ر نوروزیان ش��میرانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0049981447‬بـ�ا دریافـ�ت‬ ‫مبلـ�غ ‪ 300000‬ریــال از صندــوق موسســه‪ ،‬سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪100000‬‬ ‫ریــال کاهـ�ش داد‪ .‬س��رمایه موسسـ�ه از مبلـ�غ ‪ 1300000‬ریــال بـ�ه ‪ 1000000‬ریـ�ال‬ ‫کاه��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه موسس��ه بشـ�رح مذکـ�ور اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫میــزان سهم الشــرکه ه��ر ی��ک پ��س از کاه��ش س�رـمایه بشـ�رح ذی��ل می باش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫محمدابراهیـ�م نوروزیان ش��میرانی کـ�د ملـ�ی ‪ 0039302202‬دارای مبلـ�غ ‪ 350000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشرــکه اقــای کاظـ�م محمدطاهــری کـ�د ملـ�ی ‪ 0047598999‬دارای مبلـ�غ ‪100000‬‬ ‫ریــال سهم الشرــکه اقــای ناصـ�ر زنگنـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0048180599‬دارای مبلـ�غ ‪350000‬‬ ‫ریــال سهم الشرــکه اقــای س��یدعلی اکبر میرسـ�عیدقاضی کـ�د ملـ�ی ‪ 4899687486‬دارای‬ ‫مبلـ�غ ‪ 100000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای محمدجعفـ�ر نوروزیان ش��میرانی کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0049981447‬دارای مبلـ�غ ‪ 100000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)743686‬‬ ‫سالمت‬ ‫دو شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ /1398‬شماره ‪294‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی کشورهایی که باالترین امار‬ ‫سرطان در جهان را دارند!‬ ‫نگاهی به علل و روش های درمان سرطان‬ ‫دردی که سایه اش سنگین است‪...‬‬ ‫ســرطان‪ ،‬واژه ای ترســناک بــرای همــه به ویــژه خانواده هــای بیمارانــی محســوب می شــود کــه پذیــرش و کنــار امــدن بــا ایــن بیمــاری ســخت و دشــوار اســت؛ امــا نگاه هــای ســنگین دیگــران ســدی در برابــر بهبــودی به شــمار مـی رود‪ .‬ازســوی دیگــر‪ ،‬بیمــاری ســرطان فقــط بــر‬ ‫روی جســم افــراد تاثیــر نمی گــذارد‪ ،‬بلکــه بــر روی ذهــن انهــا نیــز تاثیــر گــذار خواهــد بــود‪ .‬بســیاری از ایــن افــراد تغییــرات قابــل توجهــی را در خــود مشــاهده می کننــد‪ .‬ایــن تغییــرات می توانــد تغییــرات عاطفــی باشــد‪ .‬فشــار های روحــی روانــی پــس از متوجــه شــدن فــرد بــه‬ ‫مبتــا شــدن بــه بیمــاری ســرطان بــر بیمــار وارد شــده و همچنیــن می توانــد تاثیــر بســیار زیــادی نیــز بــر خانواده هــای ان هــا نیــز بگــذارد‪ .‬به همین ســبب شــناخت صحیــح از ایــن بیمــاری و راه هــای درمــان ان می توانــد تــا حــدی از افزایــش مشــکالت بعــدی در خانــواده جلوگیــری‬ ‫کــرده و در مواجهــه فــرد بیمــار بــا جامعــه نیــز مثمرثمر باشــد‪.‬‬ ‫ســرطان ســبب تقســیم و تکثیــر غیرعــادی ســلول ها می شــود کــه در نتیجــه‬ ‫ایجــاد تمورهــای ســرطانی‪ ،‬اســیب بــه سیســتم ایمنــی بــدن و ســایر اختالالتــی‬ ‫کــه میتوانــد مرگبــار باشــد‪ .‬در ایــن مقالــه بــه انواع ســرطان‪ ،‬نحــوه توســعه بیماری‬ ‫و درمــان هــای کــه باعــث بهبــود شــرایط زندگــی و میــزان زنــده مانــدن کمــک‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم‪ ،‬همــراه وب ســایت زندگــی ســالم‬ ‫باشــید‪ .‬ســرطان نوعــی بیمــاری اســت کــه در ان‪ ،‬ســلول هــا بــدون کنتــرل تکثیر‬ ‫می شــوند و بافت هــای ســالم را از بیــن مــی برنــد‪ .‬ســرطان بیمــاری خطرناکــی‬ ‫اســت کــه هنــوز درمــان قطعــی و موثــری بــرای ان کشــف نشــده اســت‪ .‬هر ســاله‬ ‫هــزاران نفــر در سراســر جهــان در اثــر ابتــا بــه ســرطان جــان می ســپارند‪ .‬بــدن‬ ‫انســان از تعــداد زیــادی ســلول بــه وجــود امــده اســت‪ .‬رشــد فیزیکــی در نتیجــه‬ ‫تقســیم ســلولی در بســیاری از بافت هــای بــدن صــورت می گیــرد‪ .‬در واقــع در‬ ‫اثــر همیــن تقســیم ســلولی اســت کــه ســلول هــای جدیــد جایگزیــن ســلول های‬ ‫فرســوده و پیــر مــی شــوند‪ .‬رشــد و تقســیم ســلولی رونــدی ســازمان یافته اســت و‬ ‫تحــت کنتــرل فاکتورهــای خاصــی انجــام می شــود‪ .‬در ســرطان‪ ،‬سیســتم کنتــرل‬ ‫از بیــن مــی رود و میلیون هــا ســلول تولیــد می شــوند کــه از اجتمــاع انهــا تــوده‬ ‫ای بــه نــام تومــور بــه وجــود مــی ایــد‪ .‬برخــی از ســرطان هــا باعــث رشــد ســریع‬ ‫ســلول می شــوند در برخــی از ســرطان ســلول هــا رشــد کندتــری دارن ـد ‪ ،‬عمــده‬ ‫ســرطان ها باعــث ایجــاد تومــور می شــوند امــا برخــی از ســرطان ها ماننــد ســرطان‬ ‫خــون باعــث ایجــاد تمــور نمی شــود‪ .‬تومورهــا دو نــوع هســتند‪ :‬بدخیــم و خــوش‬ ‫خیــم‪ .‬تومورهــای بدخیــم‪ ،‬ســرطانی و خطرنــاک می باشــند ولــی تومورهــای خوش‬ ‫خیــم‪ ،‬بی خطــر هســتند و منجــر بــه ســرطان نمی شــوند‪ .‬ســلول های ســرطانی‬ ‫مــی تواننــد از تومــور جــدا شــوند و از طریــق جریــان خــون خــود را بــه ســایر نقاط‬ ‫بــدن برســانند‪ .‬ایــن ســلول ها در دیگــر اندام هــا و بافت هــای تکثیــر شــده‪ ،‬باعــث‬ ‫پیدایــش تومورهــای بیشــتری می شــوند‪ ،‬بــه ایــن حرکــت ســلول های ســرطانی‪،‬‬ ‫متاســتاز می گوینــد‪ .‬اگــر تومورهــای ســرطانی از بیــن نرونــد نهایت ـاً انــدام هــای‬ ‫حیاتــی بــدن را نابــود مــی کننــد و باعــث مــرگ مــی شــوند‪.‬‬ ‫علت به وجود امدن سرطان‬ ‫دالیــل بســیاری باعــث ایجــاد ســرطان می شــود کــه برخــی از انهــا قابــل‬ ‫پیشــگیری هســتند‪ .‬بــرای مثــال بیــش از ‪ ۴۸۰‬هزار نفــر به علــت مصــرف ســیگار‬ ‫در امریــکا جــان خــود را از دســت می دهنــد‪ ،‬عــاوه بــر ســیگار کشــیدن عوامــل‬ ‫خطــر ســرطان عبارتنــد از ‪ :‬مصــرف بیــش از حــد مشــروبات الکلــی‪ ،‬اضافــه وزن‪،‬‬ ‫عــدم فعالیــت فیزیکــی‪ ،‬تغذیــه نامناســب‪ ،‬عوامــل دیگــر ســرطان قابل پیشــگیری‬ ‫نیســتند‪ ،‬در حــال حاضــر مهمتریــن خطــر غیرقابــل پیشــگیری ســن اســت بــه‬ ‫گفتــه انجمــن ســرطان امریــکا ‪ ۸۷‬درصــد مــوارد ابتــا بــه ســرطان در افــراد باالی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال اتفــاق مــی افتــد‪ .‬فاکتورهــای مختلفــی در ایجــاد ســرطان دخالــت دارند‬ ‫و باعــث ســرطانی شــدن ســلول هــا مــی شــوند‪ .‬از جملــه ایــن فاکتورها مــی توان‬ ‫بــه مــواد شــیمیایی گوناگــون‪ ،‬تشعشــعات و ویــروس هــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایا سرطان ژنتیکی است ؟‬ ‫عوامــل ژنتیکــی می تواننــد بــه توســعه ســرطان کمــک کننــد ‪ ،‬کــد ژنتیکــی‬ ‫فــرد بــه ســلول های انهــا کــه تقســیم یــا منقصــی می شــوند گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫تغییــرات ژن هــا بــه دســتورالعمل های نادرســت منجــر شــده کــه در نتیجــه‬ ‫ســرطان اتفــاق می افتــد‪ .‬ژن هــا همچنیــن بــر تولیــد ســلول های پروتینــی تاثیــر‬ ‫می گذارنــد و بســیاری از دســتورالعمل ها را بــرای رشــد و تقســیم ســلولی بــا‬ ‫خــود دارنــد‪ .‬برخــی از ژن هــا پروتین هــای اســیب دیده رو تعمیــر می کننــد‬ ‫کــه ایــن می توانــد منجــر بــه ســرطان شــود‪ .‬اگــر پــدر و مــادر دارای ایــن ژن هــا‬ ‫باشــند ممکــن اســت دســتورالعمل های تغییر یافتــه را بــه فرزنــدان خــود منتقــل‬ ‫کننــد‪ ،‬برخــی از تغییــرات ژنتیکــی بعــد از تولــد رخ می دهــد و عواملــی ماننــد‬ ‫سیگار کشــیدن و قرار گرفتــن در معــرض افتــاب می توانــد خطــر را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫برخــی از ســرطان ها ارثــی هســتند‪ .‬ســرطان ریــه و حنجــره بیشــتر در میــان‬ ‫افــراد ســیگاری شــایع اســت‪ .‬تابــش اشــعه مــاورای بنفــش خورشــید نیــز می تواند‬ ‫ســلول های پوســت را بــه ســلول های ســرطانی تبدیــل کنــد‪ .‬در نهایــت ممکــن‬ ‫اســت فــردی یــک نــوع ســرطان بــه ارث بــرده باش ـد ‪ ،‬جهش هــای ژنتیکــی بــه‬ ‫ارث بــرده شــده ســرطانی بــه طــور قابــل توجــه در حــدود ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬درصــد مــوارد‬ ‫ابتــا بــه ســرطان اســت‪.‬‬ ‫روش های درمان سرطان‬ ‫تحقیقــات نویــن موجــب توســعه داروهــای جدیــد و فــن اوری هــای درمانــی‬ ‫شــده اس ـت ‪ ،‬پزشــکان معمــوال بــر اســاس نــوع ســرطان‪ ،‬مرحلــه تشــخیصی و‬ ‫ســامت بدنــی فــرد نــوع درمــان را مشــخص می کننــد‪ .‬شــیمی درمانــی بــرای‬ ‫کشــتن ســلول های کــه به ســرعت در حــال رشــد هســتند اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫داروهــای شــیمی درمانی موجــب کوچک شــدن یــا از بیــن رفتــن تومورهــای‬ ‫ســرطانی می شــوند امــا می تواننــد عــوارض جانبــی شــدیدی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫هورمــون درمانــی شــامل مصــرف داروهایــی اســت کــه باعــث تغیــر عملکــرد‬ ‫هورمون هــای خاصــی شــده و یــا باعــث می شــود کــه بــدن توانایــی تولیــد ان‬ ‫را داشــته باشــد‪ .‬هورمــون درمانــی در درمــان ســرطان پروســتات و پســتان نقــش‬ ‫مهمــی ایفــا می کنــد‪ .‬ایمونوتراپــی از داروهــا و ســایر روش هــای درمانــی بــرای‬ ‫تقویــت سیســتم ایمنــی اســتفاده می کنــد و ان را بــرای مبــارزه بــا ســلول هــای‬ ‫ســرطانی تشــویق می کن ـد ‪ .‬پزشــکی دقیــق یــا درمــان شــخصی یــک رویکــرد‬ ‫جدیدتــر و در حــال توســعه اســت کــه شخصی ســازی رونــد مراقبــت از ســامتی‬ ‫را بــه کمــک تصمیمــات پزشــکی‪ ،‬تمرین هــا یــا محصــوالت دارویــی مختــص هــر‬ ‫بیمــار مطــرح می کنــد‪ .‬در ایــن مــدل اغلــب ازمایش هــای تشــخیصی بــرای پیــدا‬ ‫کــردن روش هــای درمانــی بهینــه بر اســاس محتــوای ژنتیکــی شــخص به کار گرفته‬ ‫می شــوند‪ .‬محققــات تــا بــه حــال نشــان داده انــد کــه به طــور موثــر می توانــد‬ ‫در درمــان ســرطان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬پرتودرمانــی بــا دوزهــای بــاالی‬ ‫از پرتوهــا بــرای کشــتن ســلول های ســرطانی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫همچنیــن پزشــکان ممکــن اســت از پرتودرمانــی بــرای کاهــش تومــور قبــل از‬ ‫عمــل جراحــی اســتفاده کننــد‪ .‬پیونــد ســلول های بنیــادی می توانــد بــه ویــژه‬ ‫بــرای افــراد مبتــا بــه ســرطان های مرتبــط بــا خــون ماننــد لوســمی یــا لنفــوم‬ ‫مفیــد باشــد ایــن رونــد شــامل بازســازی ســلول های قرمــز و ســفید خون هســتند‬ ‫کــه بــر اثــر شــیمی درمانــی یــا پرتــو درمانــی از بیــن رفته انــد‪ .‬جراحــی اغلــب‬ ‫بخشــی از برنامــه درمــان اســت کــه یــک فــرد تومــور ســرطانی دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫جــراح ممکــن اســت گــروه هــای لنفــاوی را بــرای جلوگیــری از ســرطان بــردارد‪.‬‬ ‫درمان هــای هدفمنــد در درمــان ســلول ســرطانی مانــع از تکثیــر انهــا می شــوند‬ ‫همچنیــن می تواننــد سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت کننــد‪ .‬دو نمونــه از ایــن‬ ‫درمان هــا داروهــای کوچــک مولکولــی و انتــی بــادی هــای مونوکلونــال هســتند‪.‬‬ ‫نحوه برخورد و رفتار با کودکان سرطانی‬ ‫هنگامــی کــه والدیــن متوجــه بیمــاری ســرطان در فرزنــد خــود‬ ‫می شــوند‪ ،‬دچــار شــوک بزرگــی شــده و واکنش هایــی ماننــد تــرس‪،‬‬ ‫خشــم‪ ،‬غــم و انــدوه و انــکار را نشــان می دهنــد و در نهایــت ســعی‬ ‫می کننــد کــه بــا ایــن احساســات خــود مقابلــه کننــد یــا کنــار بیایند‪.‬‬ ‫نــکات ارائــه شــده در مقالــه زیــر بــرای والدیــن و تمــام کســانی کــه‬ ‫بــا کــودکان ســرطانی در تمــاس هســتند مفیــد اســت‪ .‬ایــن دســته‬ ‫از افــراد بایــد اطالعــات خــود را در ایــن زمینــه افزایــش دهنــد تــا بــا‬ ‫برخــورد مناســب‪ ،‬بــه افزایــش روحیــه و اعتمــاد بــه نفــس کــودک‬ ‫ســرطانی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫نحوه خبر دادن به کودک‬ ‫ســرطان در کــودکان از ان جــا کــه در ســنین پاییــن رخ می دهــد‬ ‫در حــوزه حفــظ ســامت روان‪ ،‬از اهمیــت ویــژه ای در مقایســه بــا‬ ‫بزرگســاالن برخــوردار اســت؛ بنابرایــن امادگــی والدیــن به عنــوان‬ ‫افــرادی کــه مســئولیت مســتقیمی در برابــر کــودک و بیمــاری اش‬ ‫دارنــد بســیار حیاتی ســت‪ .‬واضــح اســت کــه اگاهــی والدیــن در‬ ‫مواجهــه بــا بیمــاری‪ ،‬چگونگــی رفتــار ان هــا بــا کــودک مبتــا بــه‬ ‫ســرطان و از همــه مهم تــر حفــظ روحیــه کــودک و خانــواده نقــش‬ ‫بســزایی در بهبــود بیمــار ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫خبر دادن به کودک قبل از هفت سالگی‬ ‫در کــودکان زیــر هفت ســال بــا توجــه بــه اینکــه کــودک درکــی‬ ‫از بیمــاری صعــب العــاج و زندگــی یــا مگــر نــدارد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫والدیــن خیلــی وارد جزییــات بیمــاری نشــوند تــا ســطح اضطــراب‬ ‫کــودک بــاال نــرود‪ .‬کــودک در ایــن ســن نمــی توانــد بیمــاری را‬ ‫حتــی بــه عنــوان اختاللــی کــه می توانــد برگشــت پذیر باشــد‬ ‫درک کنــد‪ .‬وقتــی دســت یــا پــای کودکــی زخــم می شــود‪،‬‬ ‫ممکــن اســت حــس کنــد پــا و دســتش را بــرای همیشــه از‬ ‫دســت می دهــد‪ .‬پــس توضیــح اضافــی بــه کــودک هیــچ کمکــی‬ ‫نمی کنــد و تنهــا اضطــراب او را بــاال می بــرد‪ .‬بــه کــودک بیمــار‬ ‫در ایــن ســن و ســال کافی ســت بگوییــد بایــد ایــن مرحلــه را‬ ‫طــی کنــد و شــاید الزم باشــد امپــول بزنــد یــا دارو مصــرف کنــد‪.‬‬ ‫والدیــن بایــد بــه کــودک امیــد دهنــد کــه هرچه ســریع تر بهبــود‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خبر دادن به کودک بعد از هفت سالگی‬ ‫بــرای کــودک بــاالی هفت ســال‪ ،‬مســاله تــا حــدودی متفــاوت‬ ‫اســت و کــودک بــا توجــه بــه رشــد تفکــر متوجــه بســیاری از‬ ‫مســایل اســت‪ .‬والدیــن بایــد از پــچ پــچ کــردن و زمزمــه جلــوی‬ ‫کــودک در ایــن ســن و ســال خــودداری کننــد و از مشــکل‬ ‫هــای کــودک جلــوی او صحبــت نکننــد‪ .‬در ایــن شــرایط معموال‬ ‫کــودکان پــی مــی برنــد اتفــاق بــدی در حــال وقــوع اســت‪ .‬بعــد‬ ‫از هفت ســالگی بایــد بــه کــودک اطالعاتــی در مــورد بیمــاری‬ ‫اش داد امــا الزم نیســت اطالعــات کامــل باشــد‪ .‬اگــر والدیــن‬ ‫مــی داننــد درخصــوص بیمــاری بایــد توضیــح دهنــد ولــی‬ ‫حــس مــی کننــد نمــی تواننــد احساســات خــود را کنتــرل‬ ‫کننــد‪ ،‬بهتــر اســت اطالعــات را روان شــناس یــا روان پزشــک‬ ‫بــه کــودک بدهــد‪ .‬پزشــک مــی توانــد اطالعــات مختصــری در‬ ‫مــورد بیمــاری و شــیوه درمــان بــه کــودک بدهــد و مخصوصــا‬ ‫اگــر کــودک بــه شــیمی درمانــی نیــاز دارد بایــد در مــورد عواقب‬ ‫پزشــکان اغلــب بیشــتر از یــک نــوع درمــان را بــرای بــه حداکثــر رســاندن‬ ‫اثر بخشــی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫انواع سرطان‬ ‫بــه گفتــه موسســه ملــی ســرطان امریــکا شــایع ترین نــوع ســرطان ســرطان‬ ‫ســینه و ســپس ســرطان ریــه و پروســتات اسـت ‪ ،‬هرســاله بیــش از ‪40‬هزارنفر در‬ ‫یــک کشــور بــه یکــی از ایــن نــوع ســرطان ها مبتــا می شــوند‪ .‬ســرطان مثانــه‪،‬‬ ‫ﺳﺭﻁﺎﻥ ﮐﻭﻟﻭﻥ ﻭ ﺭﮐﺗﻭﻡ (روده بــزرگ و راســت روده)‪ ،‬ســرطان اندومتــر (ســرطان‬ ‫مخــاط رحــم)‪ ،‬ســرطان کلیه‪ ،‬ســرطان لوســمی (ســرطان خــون)‪ ،‬ســرطان کبد‪،‬‬ ‫ســرطان مالنــوم (ســرطان پوســت)‪ ،‬ســرطان لنفــوم غیرهاجکین (نوعی ســرطان‬ ‫خــون)‪ ،‬ســرطان پانکــراس‪ ،‬ســرطان تیروئیــد‪ ،‬ســرطان رحــم‪ ،‬ســرطان تخمدان‪،‬‬ ‫ســرطان معــده‪ .‬نوع هــای دیگــر ســرطان کمتــر رایج انــد ‪ ،‬طبــق گفته هــای‬ ‫موسســه ملــی ســرطان امریــکا بیــش از ‪ ۱۰۰‬نــوع ســرطان وجــود دارد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪ ،‬ســارکوم هــا در اســتخون ها یــا بافــت نــرم رشــد می کننــد در‬ ‫حالی کــه کارســینوم ها در ســلول هایی هســتند کــه ســطح داخلــی یــا خارجــی‬ ‫بــدن را تشــکیل می دهنــد‪ .‬ســرطان ســلول پایـه ای در پوســت ایجــاد می شــود‬ ‫در حالی کــه ادنوکارســینوما می توانــد در پســتان تشــکیل شــود‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫ســلولهای ســرطانی بــه ســایر قســمت های بــدن گســترش مــی یابنــد بــه‬ ‫انمتاســتاز گفتــه می شــود همچنیــن یــک فــرد می توانــد بیــش از یــک نــوع‬ ‫ســرطان در یــک زمــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫پیشــرفت در تشــخیص ســرطان‪ ،‬افزایــش اگاهــی از خطــرات ســیگار کشــیدن‬ ‫و کاهــش مصــرف دخانیــات موجــب کاهــش ســاالنه تشــنجات و مــرگ و میــر‬ ‫ناشــی از ســرطان شــده اســت‪ .‬بــه گفتــه انجمــن ســرطان امریــکا میــزان مــرگ‬ ‫و میــر کلــی ســرطان بیــن ســال های ‪ ۱۹۹۱‬تــا ‪ ۲۰۱۵‬کاهــش ‪ ۲۶‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬هنگامــی کــه یــک فــرد مبتــا بــه ســرطان باشــد‪ ،‬چش ـم اندازه‬ ‫ان بــه گســترش بیمــاری ‪ ،‬نــوع و شــدت و همچنیــن موقعیــت ان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫تشــخیص و میــزان مــرگ و میــر ســرطان هــر ســاله کاهــش می یابــد و امیــد بــه‬ ‫درمــان ســرطان بیشــتر می شــود‪ /.‬زندگــی ســالم‬ ‫شــیمی درمانــی و ریــزش مــو صحبــت شــود‪.‬‬ ‫نکاتی درباره رفتار والدین با کودک سرطانی‬ ‫هنگامــی کــه والدیــن متوجــه بیمــاری فرزنــد خــود مــی شــوند‪،‬‬ ‫معمــوال توجــه بیشــتری نشــان مــی دهنــد و چــه بســا بــا محبــت‬ ‫هــای زیــادی او را لــوس مــی کننــد‪ .‬ایــن موضــوع ممکــن اســت‬ ‫باعــث شــود هــم کــودک تصــور کنــد شــرایط غیــر عــادی بــر خانــه‬ ‫حکمفرماســت و هــم در صــورت وجــود فرزنــدان دیگــر‪ ،‬حــس‬ ‫حســادت یــا دلســوزی انــان و بــه تبــع ان برخــورد نامناســب و غیــر‬ ‫معمــول ان هــا را برانگیــزد‪ .‬بنابرایــن اولیــن توصیــه ای کــه مــی توان‬ ‫بــه چنیــن والدینــی کــرد ایــن اســت کــه بــه جــز انجــام امــور مربوط‬ ‫بــه درمــان بیمــاری‪ ،‬رفتــار بســیار عــادی بــا وی داشــته باشــند‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع بایــد بــه دیگــر همراهــان و اطرافیــان کــودک نیــز یــاداوری‬ ‫شــود‪ .‬نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه پــس از اگاه کــردن کــودک از‬ ‫وضعیــت خــود‪ ،‬بایــد وی را تشــویق بــه بــازی‪ ،‬ورزش و تحــرک کننــد‬ ‫تــا از ایــن طریــق هــم بــه بــاال بــردن روحیــه وی کمــک کننــد و هــم‬ ‫از نظــر جســمی او را امــاده انجــام مراحل نســبتا ســخت درمــان کنند‪.‬‬ ‫دادن پاســخ هــای درســت بــه ســوال هــای کــودک‪ ،‬کنــار امــدن و‬ ‫رفتــار صبورانــه در برابــر عالیــم احتمالــی درمــان‪ ،‬مدیریــت روابط وی‬ ‫بــا دوســتانش و کمــک بــه طبیعــی تــر طــی شــدن دوران نقاهــت از‬ ‫مهــم تریــن نکاتــی اســت کــه والدیــن بایــد در هنــگام برخــورد بــا‬ ‫کــودک بیمــار خــود بــه ان توجــه کننــد‪.‬‬ ‫صحبت با کودک در خصوص درمان بیماری سرطان‬ ‫هــر بــار کــه شــما دربــاره بیمــاری فرزندتــان بــا او صحبــت می کنیــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت موضــوع مــرگ و ترس هایــش را در ایــن مــورد پیــش‬ ‫بکشــد‪ .‬اگرچــه پرسـش های ان هــا در ایــن مــوارد خطرنــاک هســتند‪،‬‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫مهتا مجدی‬ ‫ســرطان در واقــع رشــد غیــر طبیعــی ســلول اســت کــه در بافــت هــا و‬ ‫اعضــای بــدن صــورت مــی گیــرد و بــه قســمت هــای مختلــف بــدن اســیب مــی رســاند و در‬ ‫نهایــت منجــر بــه نارســایی انــدام و مــرگ مــی شــود‪ .‬درمــان ســرطان در مراحــل اولیــه امــکان‬ ‫پذیــر اســت‪ ،‬امــا در صــورت تشــخیص در مراحــل اخــر بیمــاری‪ ،‬بهبــودی بیمــار بســیار نــادر‬ ‫اســت‪ .‬عواملــی چــون دود دخانیــات‪ ،‬مــواد غذایــی ســرطان زا‪ ،‬قــرار گرفتــن در معــرض تابــش از‬ ‫جملــه قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض نــور خورشــید‪ ،‬عوامــل ژنتیکــی‪ ،‬برخــی عفونــت‬ ‫هــای ویروســی و غیــره ممکــن اســت منجــر بــه ســرطان شــود‪ .‬شــایع تریــن انــواع ســرطان‬ ‫گــزارش شــده‪ ،‬ســرطان دهانــه رحــم‪ ،‬ســرطان ســینه‪ ،‬ســرطان مقعــد‪ ،‬ســرطان کلیــه‪ ،‬ســرطان‬ ‫مثانــه و غیــره اســت‪ .‬در ایــن مطلــب بــه معرفــی کشــورهایی بــا باالترین امــار ســرطان در جهان‬ ‫خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫استرالیا‬ ‫اســترالیا باالتریــن میــزان ســرطان در جهــان را دارد کــه ‪ 468‬نفــر از هــر ‪ 100000‬نفــر ســرطان‬ ‫دارنــد‪ .‬اســترالیا یکــی از باالتریــن میــزان ســرطان پروســتات‪ ،‬ســرطان مالنوما و ســرطان پســتان‬ ‫در جهــان اســت‪ .‬در پیــش بینــی مــی شــود ســاالنه افــراد زیــادی در اثــر بیماری ســرطان کشــته‬ ‫مــی شــوند و بیشــترین بیمــاران در میانگیــن ســن ‪ 85‬ســالگی از دنیــا مــی رونــد‪.‬‬ ‫نیوزلند‬ ‫نیوزلنــد هــم از نظــر ســرطان امــار بســیار باالیــی دارد و ‪ 438.1‬نفــر از هــر ‪ 100000‬نفــر بــه‬ ‫ســرطان مبتــا هســتند‪ .‬شــایع تریــن انــواع ســرطان در نیوزیلنــد‪ ،‬مالنــوم بدخیم پوســت اســت‪.‬‬ ‫ســرطان یکــی از مهمتریــن دالیــل مــرگ در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایرلند‬ ‫کشــور ســوم در ایــن لیســت ایرلنــد اســت و ‪ 373.1‬نفــر از هــر ‪ 100000‬نفــر بــه ســرطان مبتــا‬ ‫هســتند‪ .‬یکــی از توضیحــات احتمالــی بــرای باالتــر از میانگیــن ســرطان در ایرلنــد‪ ،‬خاکســتری‬ ‫شــدن جمعیــت‪ ،‬یعنــی پیــر شــدن جمعیــت عمومــی ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫مجارستان‬ ‫در مجارســتان کــه در جایــگاه چهــارم ایــن لیســت قــرار دارد‪ 368.1 ،‬نفــر از هــر ‪ 100000‬نفــر بــه‬ ‫ســرطان مبتــا هســتند‪ .‬در ایــن کشــور یــا در واقــع در بخــش اروپــای مرکــزی‪ ،‬شــایعترین نــوع‬ ‫ســرطان‪ ،‬ســرطان ریــه اســت‪.‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫ایــاالت متحــده دارای پنجمیــن رتبــه ســرطان در جهــان اســت‪ .‬در ایــاالت متحــده هــر ســاله‬ ‫‪ ،‬از هــر ‪ 100000‬نفــر حــدود ‪ 352.2‬نفــر ســرطان دارنــد‪ .‬شــایع تریــن نــوع ســرطان در ایــاالت‬ ‫متحــده ســرطان ریــه اســت و بــه دنبــال ان ســرطان پروســتات و ســرطان کولورکتــال مشــاهده‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایالــت ‪ Kentucky‬باالتریــن میــزان ســرطان را در بیــن ایــاالت دارد‪.‬‬ ‫لیست باالترین امار سرطان در جهان‬ ‫هــر ســاله تقریبـاً ‪ 15‬میلیــون مــورد ســرطان در جهــان گــزارش مــی شــود و میــزان مــرگ‬ ‫و میــر در حــال حاضــر در کشــورهای توســعه یافتــه بــه حــدود ‪15‬درصــد افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬در کشــورهای توســعه یافتــه‪ ،‬در دســترس بــودن روش هــای تشــخیصی پیشــرفته‬ ‫و زیرســاخت هــای بــروز‪ ،‬امــکان تشــخیص ســرطان را در بیــن جمعیــت ایــن کشــورها‬ ‫فراهــم مــی کنــد‪ .‬در ادامــه لیســت باالتریــن امــار ســرطان در جهــان را در اختیارتــان‬ ‫قــرار خواهیــم داد‪.‬‬ ‫بــه کــودک حــق انتخــاب داد‪ .‬فرهنــگ مــا مثــل فرهنــگ غــرب‬ ‫نیســت‪ .‬در غــرب بــه طــور بــاز در مــورد تمــام مســائل بــا کــودک‬ ‫صحبــت می کننــد و بــه بیمــار در هــر ســنی ایــن حــق را مــی دهنــد‬ ‫کــه بدانــد بــه چــه بیمــاری ای مبتالســت و ایــا درمانــی وجــود دارد‬ ‫یــا نــه امــا در فرهنــگ مــا وابســتگی ها شــدید و روابــط عاطفــی‬ ‫قــوی اســت و پــدر و مــادر تحمــل دادن ایــن نــوع اطالعــات را بــه‬ ‫کــودک ندارنــد‪ .‬اشــکالی هــم نــدارد زیــرا بیــان اطالعــات کمکــی بــه‬ ‫کــودک نخواهــد کــرد‪ .‬اگــر رونــد درمان مشــخص نیســت بهتر اســت‬ ‫در عیــن امیــدواری دادن بــه کــودک‪ ،‬اطالعــات کاملــی در اختیــار‬ ‫او قــرار نگیــرد‪ .‬اگــر بــرای کودکــی امیــد بــه زندگــی وجــود نــدارد‬ ‫بایــد والدیــن از ایــن اطالعــات اســتفاده کننــد و وقــت بیشــتری را‬ ‫بــا فرزندشــان بگذراننــد و حــس خــوب خــود را بــه او منتقــل کننــد‬ ‫و نشــان دهنــد چقــدر فرزندشــان را دوســت دارنــد‪ .‬انهــا مــی تواننــد‬ ‫از فرصــت باقیمانــده اســتفاده کننــد و خاطــرات خوبــی بســازند‪ .‬دیگر‬ ‫نــکات مهــم در خصــوص رفتــار بــا کــودکان ســرطانی‪:‬‬ ‫‪ -1‬صبر خود را باال ببرید‪.‬‬ ‫‪ -2‬در دوره درمان‪ ،‬به دیگر فرزندانتان نیز توجه کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬صادقانه با برادر یا خواهرشان موضوع را مطرح کنید‪.‬‬ ‫‪ -4‬بیمــاری ســرطان را بــرای دوســتانش تعریــف کنیــد کــه بداننــد‬ ‫بیمــاری ســرطان مســری نیســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬به خدا توکل داشته باشید و ارامش خود را حفظ کنید‪.‬‬ ‫‪ -6‬بــه دیگــر اقــوام بگوییــد کــه نبایــد بــه کــودک ترحــم کننــد و‬ ‫رفتــاری عــادی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -7‬بــه کــودکان توضیــح دهیــد کــه بــه خاطــر انجــام شــیمی درمانی‬ ‫ممکــن اســت ظاهرشــان تغییــر کند‪.‬‬ ‫ولــی امــاده باشــید تــا از عهــده ایــن ســواالت براییــد‪ .‬خــودداری از‬ ‫بحــث کــردن دربــاره مــرگ‪ ،‬قــدرت ابــراز احســاس تــرس را از بچــه‬ ‫هــا می گیــرد و نیــز باعــث می شــود شــما فرصــت ارامــش و اطمینــان‬ ‫دادن بــه او را از دســت بدهیــد‪ .‬همچنیــن ایــن موضــوع بســیار اهمیت‬ ‫دارد کــه بــه بچه هــای بزرگتــر ایــن واقعیــت را تاکیــد کنیــد کــه‬ ‫ســرطان قابــل درمــان بــوده و تحقیقــات برای دســتیابی بــه روش های‬ ‫بهتــر و بهبــود بخشــیدن بــه درمــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بســیاری از والدیــن می ترســند بــا گفتــن حقیقــت بــه کــودک او‬ ‫را ناراحــت کــرده و باعــث اشــفتگی او شــوند‪ ،‬امــا اگــر ناراحــت یــا‬ ‫عصبانــی هــم بشــود بــروز ایــن حــاالت بــه نفــع اوســت‪ .‬بــا بحــث‬ ‫در مــورد موقعیــت و تــاش بــرای از بیــن بــردن پیچیدگی هــای‬ ‫ذهنــی کــودک‪ ،‬هــم کــودک و هــم والدیــن‪ ،‬می تواننــد زندگــی‬ ‫طبیعــی را دوبــاره اغــاز کننــد‪ .‬کــودکان بــا اگاهــی یافتــن در مــورد‬ ‫بیماریشــان‪ ،‬خوشــحال تر بــه نظــر می رســند و فعالیت هــای پزشــکی‬ ‫موفقیت امیزتــر خواهــد بــود زیــرا کــودک خــودش می توانــد فعاالنــه‬ ‫در ان مشــارکت داشــته باشــد‪ .‬والدیــن نیــز دیگــر زیــر فشــار ناشــی‬ ‫از پنهــان کــردن حقیقــت نیســتند و علــی رغــم همــه تردیدهــا و‬ ‫غصه هــا‪ ،‬هــر کســی بــا بیمــاری و اینــده‪ ،‬راحت تــر برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بچه هــای بزرگتــر مبتــا بــه ســرطان در مــورد ســرطان‬ ‫و مراقبت هــای بیمارســتانی‪ ،‬مطالعاتــی هم داشــته باشــند کــه در این‬ ‫صــورت می توانیــد منابــع مختلفــی را در اختیارشــان قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫با کودکان درباره مرگ حرف بزنیم یا نه؟‬ ‫در مــورد کــودکان زیــر هفت ســال اصــا الزم نیســت‪ ،‬دربــاره مــرگ‬ ‫صحبــت کنیــم امــا در ســنین باالتــر بایــد از خــود بیمار نظر خواســت‬ ‫کــه ایــا دوســت دارد در مــورد بیمــاری اش بیشــتر بدانــد یــا نــه‪ .‬بایــد‬ ‫بازار پرسود حال و اینده داروهای سرطان‬ ‫میـزان فـروش جهانـی داروهـای تجویـزی‪ ،‬تا سـال ‪ 2024‬به رقـم ‪1.18‬تریلیـون دالر خواهد رسـید! نرخ رشـد سـاالنه ای که بـرای این بـازار پیش بینی شـده‪ ،‬سـاالنه ‪6.9‬درصد‬ ‫ عنوان شـرکتی امریکایـی و چندملیتی که اکنـون بزرگ ترین مجموعه‬ ‫اسـت کـه درمقایسـه با نرخ رشـد مرکب سـاالنه ‪1.7‬درصـدی در بازه زمانـی ‪ 2011‬تا ‪ ،2018‬افزایشـی قابلِ توجـه خواهد بود‪« .‬فایـزر» به‬ ‫ِ‬ ‫داروسـازی جهـان‪ ،‬محسـوب می شـود نیز با درامـد ‪51.1‬میلیـارددالری‪ ،‬در صـدر این ماجرا و بسـیار جلوتـر از برندهایی همچـون « نوارتیـس» و «روش» (هردو از سـوئیس) خواهد ایسـتاد و البتـه باالترین‬ ‫فـروش نیـز دراختیـا ِر یکی از داروهای مربوط به پروسـه بهبودبخشـی وضعیـت بیماران مبتال به سـرطان به نـا ِم ‪ KEYTRUDA‬خواهد بود‪ ...‬اینها بخشـی از گزارش مفصـل ‪ 2019‬مجموعه تحلیـل و انالیز بازار‬ ‫‪ EVALUATE‬اسـت کـه مدعـی شـده در اندکـی بیـش از دودهه اتـی‪ ،‬داروهای مربوط به سـرطان‪ ،‬پرسـودترین بخش دراین حـوزه خواهند بـود‪ .‬این گـزارش اورده که میزان سـود حاصل از فـروش داروهای‬ ‫شـاخه «اُنکولـوژی» در سـطح بین الملـل‪ ،‬به رقـم ‪123.8‬میلیارددالر در سـال ‪ 2018‬رسـید کـه بیش از دوبرابـر رقم فـروش دومین گـروه دارویی جهان؛ یعنـی فراورده هـای مرتبط با بهبود وضعیـت بیماران‬ ‫ی (بـا رقـم ‪48.5‬میلیارددالر) اسـت و بررسـی ها نشـان می دهـد که فروش ایـن اقالم دارویـی (مربوط به سـرطان ها)‪ ،‬تا سـال ‪ ،2024‬از مـرز ‪236.6‬میلیـارددالر نیز فراتـر خواهد رفت‪ .‬البتـه باید توجه‬ ‫دیابتـ ‬ ‫داشـت کـه داروهـای متعلـق به بیماران سـرطانی‪ ،‬ازانجا که اساسـ ًا بسـیار گران قیمت هسـتند‪ ،‬به لحاظِ کمـی در اندازه سـایر داروها تولید و عرضه نمی شـوند امـا باتکیه بر همیـن فاکتو ِر ارزش مادی‪ ،‬سـود‬ ‫بیشـتری را بـرای شـرکت های داروسـازی به همراه دارنـد‪ .‬در اینفوگرافیـک امروز‪ ،‬بـازار حال و اینـده گروه های مختلـف دارویی را مـرور می کنیم‪.‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪236.6‬میلیارددالر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪123.8‬میلیارددالر‬ ‫اُنکولوژی‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪54‬درصد‬ ‫‪48.5‬میلیارددالر‬ ‫‪57.6‬میلیارددالر‬ ‫دیابت‬ ‫‪58.1‬میلیارددالر‬ ‫‪54.6‬میلیارددالر‬ ‫روماتولوژی‬ ‫‪30.5‬میلیارددالر‬ ‫‪44.8‬میلیارددالر‬ ‫‪38.9‬میلیارددالر‬ ‫‪42.2‬میلیارددالر‬ ‫براوردکلی(میلیارددالر)‬ ‫‪1.222‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪14.2‬میلیارددالر‬ ‫‪36.1‬میلیارددالر‬ ‫واکسن ها‬ ‫انتی ویروس ها‬ ‫سرکوب کننده های سیستم ایمنی‬ ‫‪15.8‬میلیارددالر‬ ‫‪32.1‬میلیارددالر‬ ‫موارد پوستی‬ ‫‪28.0‬میلیارددالر‬ ‫‪30.7‬میلیارددالر‬ ‫گشادکننده های برونش‬ ‫‪22.3‬میلیارددالر‬ ‫‪30.5‬میلیارددالر‬ ‫ویژه اندام های حسی‬ ‫‪19.3‬میلیارددالر‬ ‫‪24.4‬میلیارددالر‬ ‫ضدِ لخته ها‬ ‫‪22.9‬میلیارددالر‬ ‫‪24.1‬میلیارددالر‬ ‫کنترل کننده های فشار خون‬ ‫‪22.7‬میلیارددالر‬ ‫‪22.1‬میلیارددالر‬ ‫ام اس‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫نگاهی به ‪ 10‬برج بلند معروف دنیا‬ ‫جهان در ارتفاع!‬ ‫بــه هــر کشــور توریســتی کــه ســفر کنیــد بناهایــی بلنــد از دور خودنمایــی می کننــد؛ به تدریــج کــه نزدیک تــر‬ ‫می شــود دوســت داریــد بدانیــد در درون ایــن بناهــای عظیــم چــه می گــذرد! برج هــا یــا اســمان خراش ها‪ ،‬ابــر‬ ‫ســازه های بشــر در ارزوی رســیدن بــه اســمان هســتند‪ .‬از گذشــته های دور تــا بــه امــروز بشــر همــواره به دنبــال‬ ‫ان بــود تــا بتواننــد بــا قــرار گرفتــن در بلندی هــا خــود را بــه اســمان و خدایــان نزدیک تــر کنــد‪ .‬بــه همیــن علت‬ ‫قصــر پادشــاهان همیشــه در بلندتریــن نقطــه شــهر ســاخته می شــد‪ .‬همیــن تمایــل بشــر بــه بلنــدی امــروز‬ ‫جــای خــود را بــه اســمان خراش ها داده اســت‪ .‬در ایــن مطلــب بــا مشــهورترین برج هــا و اســمان خراش های‬ ‫دنیا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫برج گرکین یا تبر سنت ماری ‪ 30‬لندن‪St Mary Axe 30 /‬‬ ‫بــرج گرکیــن در مهم تریــن منطقــه اقتصــادی لنــدن در‬ ‫ســال ‪ 2003‬ســاخته شــد‪ .‬بــرج تبــر ســنت مــاری یــا‬ ‫گرکیــن شــامل ‪ 40‬طبقــه اســت و مجموعــا ‪ 180‬متــر‬ ‫ارتفــاع دارد‪ .‬ایــن بــرج نمــادی از دوران رونــق اقتصــادی‬ ‫لنــدن بــا معمــاری خــاص اســت‪ .‬در ســاخت بنــا تمامــی‬ ‫متدهــای ذخیره ســازی و جلوگیــری از هــدر رفــت انــرژی‬ ‫رعایــت شــده اســت‪ .‬علــت اصلــی شــهرت بــرج در نــوع‬ ‫معمــاری متفــاوت ان نســبت بــه ســایر ســاختمان های‬ ‫لنــدن بــا معمــاری ســنتی اســت‪ .‬گرکیــن کــه بــه معنــای‬ ‫خیارشــور اســت در ابتــدا بــرای نــام ایــن برج اســتفاده شــد‬ ‫امــا بعدهــا نــام ان را تبــر ســنت مــاری گذاشــتند‪ .‬ایــن بــرج توســط معمــاری به نــام نورمن فاســتر طراحی شــد‬ ‫و یــک شــرکت ســوئدی بــه نــام اسکانســکا کار ســاخت ان را انجــام داد‪.‬‬ ‫برج بانک چین هنگ کنگ‪Bank of China Tower /‬‬ ‫بــرج بانــک چیــن کــه به اختصــار (‪ )BOC‬می نامنــد‬ ‫مهم تریــن ســازه مرتفــع در شــهر هنگ کنــگ اســت‪.‬‬ ‫اگــر در تــور چیــن و شــهر هنگ کنــگ ســفر کنیــد‬ ‫برج هــای متعــدد بــا کاربردی هــای متفــاوت در ایــن شــهر‬ ‫ساخته شــده اســت امــا مشــهورترین ان هــا بــرج بانــک‬ ‫هنگ کنــگ اســت‪ .‬ارتفــاع بــرج حــدود ‪ 305‬متــر اســت‬ ‫کــه از ســال ‪ 1989‬تــا ‪ 1992‬به عنــوان بلندتریــن بــرج‬ ‫اســیا و چیــن بــا ‪ 43‬طبقــه بــود‪ .‬معمــاران بــرج بــه دلیــل‬ ‫اســتفاده از گوشـه های تیــز در طراحــی بنــا کــه به صــورت‬ ‫نمــادی از حــرف "‪ "X‬اســت مــورد انتقــاد قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫گزارش ‪ CTBUH‬از روند اسمان خراش سازی در جهان‬ ‫وقتی مسیر توسعه «عمودی» می شود!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫ـردن مراحــل ســاخت ‪ 26‬ســازه بــا ارتفــاع بیــش از ‪300‬متــر موســوم بــه ‪،SUPERTALL‬‬ ‫ـوان ســالی به یادماندنــی بــرای صنعــت ســاختمان یــاد کــرد‪ .‬به پایان بـ ِ‬ ‫از ‪ 2019‬بایــد به عنـ ِ‬ ‫تنهــا یکــی از ویژگی هــای مور ِد نظــر کارشناســان بر این مدعاســت؛ رقمــی کــه تــا امــروز یــک رکــورد محســوب می شــود و از رکــورد قبلــی (‪ 18‬ســازه بلندمرتبــه) مربــوط بــه ســال ‪ 2018‬نیــز بســیار فراتــر‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم به شــکلِ امــاری بــه ایــن موضــوع بپردازیــم؛ بایــد بگوییــم کــه بــرای ششمین ســالِ متوالی ســت کــه در ایــن فهرســت‪ ،‬اتمــام ســاخت یــک ســازه ‪500‬متــری نیــز به چشــم‬ ‫ـع‬ ‫ـاع دســتِ کم ‪200‬متــر در ان بودیــم؛ هرچنــد نســبت بــه ســال ‪ 2018‬و ‪ 146‬ســازه مرتفـ ِ‬ ‫می خــورد‪ .‬درمجمــوع‪ ،‬ســال ‪ 2019‬درحالــی به پایــان رســید کــه شــاهد ســاخت و تکمیــل ‪ 126‬ســاختمان به ارتفـ ِ‬ ‫ان ســال‪ ،‬اُفــت محســوس ‪13.7‬درصــدی را دراین زمینــه داشــتیم‪ .‬گزارش هــا نشــان می دهــد کــه بعــد از بــازه زمانــی ‪ 2010‬تــا ‪ ،2011‬ایــن اولین بــار اســت کــه چنیــن فاصل ـه ای در رقــم نهایــی ســاختمان های‬ ‫تکمیلــی ایجــاد شــده کــه البتــه ناشــی از لغــو بســیاری پروژه هــا دراث ـ ِر وقــوع رکــود اقتصــادی ســال ‪ 2008‬بــوده‪ .‬به روزتریــن گــزارش مرجــع بین المللــی ‪ THE SKYSCRAPER CENTER‬نشــان می دهــد‬ ‫ـدی ‪530‬متــر اســت‪ .‬می تــوان گفــت کــه «مرکــز مالــی ســی تی اف» واقــع در «گوانــگ ژو»‬ ‫کــه مرتفع تریــن ســاختمان تکمیل شــده در ســال ‪« ،2019‬مرکــز مالــی ســی تی اف» در «تیانجیــن» (چیــن) به بلنـ ِ‬ ‫کــه ان نیــز دقیق ـ ًا ‪530‬متــر اســت‪ ،‬حــاال یــک خواهرخوانــده‪ ،‬جایــی در نزدیکــی خــود دارد؛ انهــا درکنا ِر هــم رتبــه هفتــم در فهرســت بلندتریــن ســاختمان های جهــان را کســب کرده انــد و البتــه ایــن‪،‬‬ ‫پنجمین ســالِ متوالی ســت کــه یک مــورد از مرتفع تریــن ســاختمان های جهــان‪ ،‬در کشــور چیــن ســاخته و تکمیــل می شــود‪.‬‬ ‫نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت ســاخت و تکمیــل اســمان خراش ها در ســال‬ ‫‪ 2019‬نشــان می دهــد کــه از گســتره ‪ 120‬تــا ‪ 150‬اسمان خراشــی کــه‬ ‫کارشناســان «شــورای ســاختمان های بلنــد و زیســتگاه شــهری» (‪)CTBUH‬‬ ‫ـل تخمین‬ ‫در انتهــای ســال ‪ 2018‬پیش بینــی کــرده بودنــد‪ ،‬نزدیــک بــه حداقـ ِ‬ ‫ایــن مرکــز به ســرانجام رســید؛ ‪ 126‬مــورد! ازاین تعــداد‪57 ،‬مــورد مربــوط بــه‬ ‫کشــور چیــن بــوده کــه ‪45‬درصــد از میــزان کل می شــود و به عبارتــی‪ ،‬چیــزی‬ ‫نزدیــک بــه نیمی ازمــوارد‪ .‬جالب انکــه اگــر به نسـ ِ‬ ‫ـبت ســال ‪ 2018‬کــه تعــداد‬ ‫بیش تــری اســمان خراش بــه فهرســت بلندمرتبه هــای جهــان افــزوده شــد نیز‬ ‫قابل توجه تــر‬ ‫نــگاه کنیــم‪ ،‬ســهم چیــن درمقایسـه با ســایر کشــورهای جهــان ِ‬ ‫بــود؛ انهــا دران ســال‪ ،‬مراحــل ســاخت ‪ 92‬اســمان خراش را تکمیــل کردنــد‬ ‫کــه ‪63‬درصــد کل مــوارد می شــد؛ یعنــی در ســال گذشــته میــادی‪ ،‬ســهم‬ ‫چینی هــا ازاین بــازار‪ ،‬بیــش از نصــف بــود! درکل‪ ،‬اســیا (البتــه به اســتثنای‬ ‫خاورمیانــه) ‪87‬مــورد از ‪ 126‬اســمان خراش ســال ‪ 2019‬را بــه جهــان عرضــه‬ ‫داشــته کــه ســهمی ‪69‬درصــدی در کل ایــن ماجــرا می شــود‪ .‬ایــن رونــ ِد‬ ‫کاهشــی در ساخت وســازهای کشــور چیــن‪ ،‬در امــار اســیا به شــدت اثرگــذار‬ ‫بــوده اســت؛ به این شــکل کــه اســیا در ســال ‪ ، 2018‬بــا تکمیــل ‪ 110‬پــروژه‬ ‫غول اســا‪ ،‬ســهمی ‪75.3‬درصــدی از بــازار جهــان را دراین حــوزه داشــت‪.‬‬ ‫در گــزارش اخیــر‪ ،‬ایــاالت متحــده امریــکا بــرای دومین بــار جایــگاه دوم را‬ ‫در ساخت وســاز اســمان خراش ها به خــود اختصــاص داده؛ ایــن کشــور‪ ،‬بــا‬ ‫تکمیــل ‪ 14‬ســاختمان بلندمرتبــه‪ ،‬ســهمی ‪11‬درصــدی از مجموعــه ایــن امار‬ ‫دارد‪ .‬البتــه در امــار ســال ‪ 2018‬نیــز همیــن تعــداد را داشــت؛ امــا به خاط ـ ِر‬ ‫فعالیــت متفــاوت کشــورهای دیگــر دراین زمینــه دران ســال‪ ،‬به لحــاظِ‬ ‫درصــدی ســهم امریکایی هــا تاحــدودی بیش تــر از امســال بــود‪ .‬ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬امریــکای شــمالی درنهایــت‪ ،‬تکمیــل ‪ 20‬اســمان خراش را به ثبــت‬ ‫رســاند کــه ســهمی ‪15.9‬درصــدی از امــار کل می شــود؛ ایــن جغرافیــا در‬ ‫ســال ‪ 2018‬بــا ارائــه ‪ 16‬ســازه تکمیل شــده‪ ،‬ســهمی ‪10.8‬درصــدی‬ ‫ازاین بــازار داشــت‪.‬‬ ‫در جایــگاه بعــدی ایــن فهرســت‪ ،‬بــه نــام امــارات متحــده عربــی می رســیم‬ ‫کــه بــا نُــه ‪ Supertall‬نســبت بــه ســال ‪ ،2018‬یک مــورد عقب نشــینی نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬محــدوده خاورمیانــه درمجمــوع‪ 11 ،‬اســمان خراش را تکمیــل‬ ‫و به عبارتــی‪ ،‬این بخــش نیــز نســبت بــه ‪13‬مــورد در ســال ‪ ،2018‬رونــدی‬ ‫کاهشــی را تجربــه کــرده اســت‪ .‬مالــزی و هنــد بــا هفــت ســاختمان غول اســا‬ ‫مشــترکاً در رتبــه چهــارم قــرار گرفته انــد و فیلیپیــن نیز پنــج ســاختمان را در‬ ‫ایــن فهرســت دارد‪ .‬امــار ســال ‪ 2018‬بــرای مالــزی‪ ،‬همیــن هفت مــورد بــود؛‬ ‫درحالی کــه کشــور هنــد اص ـ ً‬ ‫ا دراین زمینــه فعالیتــی نداشــت و ســال ‪2019‬‬ ‫به نوعــی یــک «اســتارت» بــرای انهــا بــود‪ .‬فیلیپیــن نیــز در ســال ‪ 2018‬موفق‬ ‫بــه تکمیــل تنهــا یــک اســمان خراش شــده بــود‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم این حــوزه را در مقیــاس خُ ردتــر و به عبارتــی‪ ،‬شــهری بررســی‬ ‫کنیــم؛ «شــنژن» در چیــن بازهــم قهرمــان جهــان شــده یــا بهتــر بگوییــم‬ ‫بــرای چهارمین بــار‪ ،‬عنــوان قهرمانــی خــود را در تعــداد اســمان خراش های‬ ‫تکمیل شــده تکــرار کــرده اســت‪ .‬ایــن شــهر‪ ،‬شــاهد رونمایــی از ‪ 15‬ســاختمان‬ ‫بلندمرتبــه جدیــد و تــازه بــوده کــه ‪11.9‬درصــد از امــار کل در ســطح‬ ‫بین الملــل می شــود‪ .‬دومیــن شــهر ازاین حیــث‪ُ « ،‬دبــی» بــوده کــه توانســت‬ ‫مراحــل ســاخت و تجهیــز نُــه اســمان خراش را در ســالی کــه گذشــت‪ ،‬بــا‬ ‫موفقیــت پشتِ ســر بگــذارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ جهــت افزایــش تقاضــا بــرای خریــد‬ ‫می تــوان گفــت کــه ســال ‪ 2019‬به‬ ‫امــاک و مســتغالت خــاص و بــا کیفیــت بــاال‪ ،‬ســالی بــزرگ در حــوزه‬ ‫بلندمرتبه ســازی در تعــدادی از کالن شــهرها بــود‪ .‬در «شــنژن»‪ ،‬محــدوده ای‬ ‫وســیع و خالــی از ‪ ،North Station‬ناگهــان شــاهد رونــد اماده ســازی و‬ ‫تکمیــل دو پــروژه کالن ساخت وســاز بــود؛ برج هــای ‪ Huide‬و ‪Shenzhen‬‬ ‫‪ North Station‬کــه هــردو بیــش از ‪200‬متــر ارتفــاع دارنــد‪ .‬محــدوده ایســتگاه‬ ‫‪ Futian‬در شــبکه ریلــی قطارهــای سریع الســیر کــه چیــن و هنگ کنــگ‬ ‫را به هــم متصــل می کنــد نیــز منطقــه ای پُــر از ســازه های بلندباالســت؛‬ ‫از مجتمــع تجــاری جهانــی ‪ Ping An‬بــا ‪ 115‬طبقــه در ارتفاعــی بیــش از‬ ‫‪550‬متــر گرفتــه تــا بســیاری ســاختمان های غول اســای دیگــر کــه اطــراف‬ ‫ایــن ایســتگاه عریض وطویــل را احاطــه کرده انــد‪ .‬در «نیویــورک» (امریــکا)‬ ‫ـوان قطــب حمل ونقــل درنظــر گرفتــه می شــود؛‬ ‫«ایســتگاه پنســیلوانیا» به عنـ ِ‬ ‫بااین حــال‪ ،‬دامنــه زمین هــای غربــی مجــاور بــه ایــن محــدوده را فاقــد امکانــی‬ ‫بــرای ساخت وســاز می دانســتند؛ امــا طــی یک دهــه گذشــته‪ ،‬ایــن نــگاه کنــار‬ ‫گذاشــته شــد و ازان زمــان‪ ،‬بــا تغییراتــی کــه در خطــوط ریلــی انجا ایجاد شــد‪،‬‬ ‫ـوان مناطــق «بازســازی‬ ‫دو منطقــه ‪ Hudson Yards‬و ‪ Manhattan West‬به عنـ ِ‬ ‫از صفــر» معرفــی شــدند کــه نتیجـه اش‪ ،‬تعامــل گســترده بــا دفاتــر معمــاری‬ ‫معتبــر و نیــز اســتقبال از احــداث ســاختمان های ویــژه بــود‪ .‬این اتفــاق‪ ،‬کمک‬ ‫کــرد تــا شــاهد باالرفتــن غول هایــی نظیــر ‪67( Manhattan West 1‬طبقــه‬ ‫در قالــب ‪303‬متــر)‪88( Hudson Yards 15 ،‬طبقــه در قالــب ‪279‬متــر)‪300 ،‬‬ ‫‪73( Hudson Yards‬طبقــه در قالــب ‪387‬متــر) و ‪ ...‬در انجــا باشــیم؛ به عبارتــی‬ ‫مجموعـه ای پرتعــداد از ســاختمان هایی بــا ارتفاع بیــش از ‪200‬متر! «شــیبویا»‬ ‫در پایتخــت ژاپــن (توکیــو) نیــز یکــی از معروف تریــن مراکزی ســت کــه بــا‬ ‫رشــد قارچ گونــه اســمان خراش ها مواجــه شــده؛ ایــن ایســتگاه اســتراتژیک‬ ‫به علـ ِ‬ ‫ـت موقعیــت جغرافیایــی خــاص خــود‪ ،‬هــرروزه پذیــرای انبــوه مســافرانی‬ ‫از همــه (ش ـش جهت) بخش هــای ایــن کالن شــهر شــلوغ اســت و این همــه‬ ‫ازدحــام و جنب وجــوش باعــث شــده تــا محلی هــا بــه ان اصطالحـاً ‪Shibuya‬‬ ‫ شــکل تحت اللفظــی می تــوان ان را «جایی کــه‬ ‫‪ Scramble‬بگوینــد کــه به‬ ‫ِ‬ ‫بــا دشــواری و تقــا بایــد چهاردســت وپا در ان جلــو رفــت» ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫یــک بــرج ‪228‬متــری اداری و تجــاری بــا بخش هایــی متنــوع بــرای انــواع‬ ‫خرده فروشــی ها‪ ،‬گل سرســبد بلندمرتبه هــای ایــن تقاطــع اســت کــه‬ ‫‪ Shibuya Scramble Square‬نــام دارد و چشــم اندازی بدیــع از شــهر را در‬ ‫ـش دیــد مراجــع قــرار می دهــد‪ .‬تکمیــل ایــن بــرج‬ ‫اخریــن طبقــه خــود‪ ،‬پیـ ِ‬ ‫کــه ســاخت ان از ســال ‪ 2014‬شــروع شــده بــود‪ ،‬بعــد از پنج ســال به اتمــام‬ ‫رســید و بــا داشــتن هتلــی مجلــل و ســوپرلوکس‪ ،‬بــه یکــی از جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری خــاص کشــور ژاپــن در ســال ‪ 2020‬تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات ‪18‬ماهــه در مجموعــه ‪ CTBUH‬نشــان از رشــد روزافــزون زندگــی‬ ‫در ســاختمان های بلندمرتبــه دارد؛ به نوعــی‪ ،‬زیســت افقــی بــر ســطحی کــه‬ ‫قابل توجــه از زمیــن باالتــر بــوده و البتــه ترجیحـاً باالتــر از حــد رایــج‪.‬‬ ‫به میزانــی ِ‬ ‫این مســئله باعــث شــده تــا نــگاه معمــاران و توســعه دهندگان زیســتگاه های‬ ‫شــهری‪ ،‬به سـ ِ‬ ‫ـمت طراحــی و احــداث ســازه هایی معطــوف شــود کــه نوعــی‬ ‫«شــهر معلــق» محســوب می شــوند؛ به عبارتــی‪ ،‬مجموعــه ای از چنــد‬ ‫اســمان خراش درکنا ِر هــم کــه بــا تمهیداتــی‪ ،‬به هــم پیوســته باشــند‪ .‬یکــی از‬ ‫نمونه هــای ان کــه در اوت ‪ 2019‬تکمیــل شــد‪ Raffles City Chongqing ،‬نــام‬ ‫دارد کــه مشــتمل بر هشــت اســمان خراش در محوطـه ای به وسـ ِ‬ ‫ـعت ‪9.2‬هکتــار‬ ‫در حومــه «یوژونــگ» (چیــن) اســت‪ .‬نکتــه جالــب‪ ،‬شــیوه اســتقرار ایــن برج هــا‬ ‫درکنا ِر هــم اســت؛ چهــار بــرج عمــودی به بلنــدایِ ‪250‬متــر در باالتریــن بخــش‬ ‫شهرهایی با بیشترین تعداد اسمان خراش باالی ‪ 200‬متر در سال ‪2019‬‬ ‫پیش بینی هـای ‪ CTBUH‬بـرای سـال ‪ 2020‬نشـان می دهـد که احتماالً سـال جاری میلادی درحالی به پایان برسـد که تعداد سـاختمان های تکمیل شـده‬ ‫‪200‬متـری بیـن ‪ 115‬تـا ‪145‬مـورد باشـد‪ .‬ایـن عـدد بـرای برج های ‪300‬متـر‪ ،‬بیـن ‪ 17‬تا ‪30‬مـورد تخمیـن زده می شـود‪ .‬یکـی از پروژه هـای طوالنی مدت‬ ‫دراین حـوزه‪ The Shengjing Finance Plaza ،‬بـا ‪ 15‬اسـمان خراش اسـت کـه در چیـن کلید خورده و تا انتهای سـال ‪ ،2018‬تنها سـه سـاختمان ان تکمیل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـایر سـاختمان ها دردسـتِ احداث هسـتند و گفته شـده کـه در سـال ‪ 2020‬به بهره بـرداری خواهند رسـید‪ .‬جالب انکـه از این تعـداد‪ ،‬تنها‬ ‫یک مـورد ‪200‬متـر بـوده و سـایر برج هـا فراتـر از ‪200‬متر هسـتند‪ .‬پـروژه بـزرگ دیگر کـه در عربسـتان کلید خـورده و امسـال تکمیل می شـود‪King ،‬‬ ‫‪ Abdullah Financial District‬نـا م دارد؛ شـامل پنـج سـازه بلندتر از ‪200‬متر‪ .‬امریکای شـمالی نیز شـاهد اتمام ‪ 10‬بـرج با ارتفاع بیـش از ‪200‬متر خواهد بود‬ ‫کـه دومـورد ان‪ ،‬به واقع ‪ Supertall‬محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تورنتو‬ ‫میامی‬ ‫تائی یوان‬ ‫شیامن‬ ‫نانجینگ‬ ‫بانکوک‬ ‫مومبای‬ ‫کواالالمپور‬ ‫چونگ کینگ‬ ‫نیویورک‬ ‫دبی‬ ‫بوسان‬ ‫‪4‬‬ ‫شنژن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خــود‪ ،‬بــا یــک بــرج افقــی کــه «کریســتال» نــام دارد و طــول ان ‪300‬متــر‬ ‫اســت‪ ،‬به هــم مرتبــط شــده اند؛ به عبارتــی ســاده تر‪ ،‬ماننــد این اســت که‬ ‫یــک ســازه افقــی را روی چهــار ســازه عمــودی قــرار دهیــم‪ .‬در دو ســوی ایــن‬ ‫ســاختار نیــز دو بــرج ‪250‬متــری و در جلــوی انهــا دو بــرج ‪350‬متــری مســتقر‬ ‫شــده اند کــه مجموع ـاً فضایــی ‪1.12‬میلیون مترمربعــی را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر معلــق‪ ،‬دارای فضایــی اداری به وسـ ِ‬ ‫ـعت ‪150‬هزارمترمربــع و ‪1400‬‬ ‫واحــد مسکونی ســت‪ .‬البتــه یــک هتــل اســتثنائی و مرکــز خریــدی به انــدازه‬ ‫‪235‬هزارمترمربــع بــا محوط ـه ای بــزرگ از پاســیو‪ ،‬اســتخر‪ ،‬باشــگاه ورزشــی‪،‬‬ ‫رســتوران ها‪ ،‬ســالن های نمایــش و محوطــه استانداردسازی شــده تفریحــی را‬ ‫نیــز بــه همــه ایــن تشــکیالت اضافــه کنیــد تــا تصویــری کامل تــر از ایــن غــول‬ ‫بی شــاخ ودم درنظــر بیاوریــد‪ .‬ســازندگان ایــن مجموعــه عظیــم‪ ،‬این نکتــه را‬ ‫هــم از خاطــر نبرده انــد کــه بــرای ارائــه امکانــات بیش تــر؛ ازجملــه پارکینــگ‬ ‫کافــی‪ ،‬کمــی هــم از ســطح زمیــن پائین تــر برونــد کــه ایــن امــر خــود‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه تعبیــه ســه طبقــه زیرزمینــی شــده‪ .‬ایــن «شبه شــهر» روی نقطــه تالقــی‬ ‫دو رود بــزرگ «یانگ تســه» و «جیلیانــگ» احــداث شــده اســت‪ .‬پــروژه دیگــری‬ ‫ازاین دســت کــه در «کواالالمپــور» رونمایــی شــد‪ ،‬مربــوط بــه شــرکت معمــاری‬ ‫‪ Sky Suites @ KLCC‬اســت کــه ‪230‬متــر ارتفــاع دارد؛ ســ ه بــرج کــه در‬ ‫حالتــی نیم دایــره کنــار هــم سربرافراشــته اند و بــام انهــا توســط یــک تــراس‬ ‫تاج مانن ـ ِد منحنــی‪ ،‬به هــم متصــل شــده اســت‪ .‬در مرکــز ایــن تــاج‪ ،‬ســالن‬ ‫بزرگــی تعبیــه شــده کــه امکاناتــی نظیــر اســتخر‪ ،‬باشــگاه ورزشــی‪ ،‬کافــه‪،‬‬ ‫رســتوران‪ ،‬ســونا و ‪ ...‬در ان گنجانده انــد‪ .‬مجموعــه دیگــری کــه می تــوان در‬ ‫ایــن دســته بندی قــرار داد؛ بــرج ‪ Golden Eagle Tiandi‬اســت کــه ترکیبــی‬ ‫از ســه ســاختمان غول پیکــر بــا ارتفــاع نابرابــر اســت و بلندتریــن ســازه ان‪،‬‬ ‫بــه ‪368‬متــر می رســد‪ .‬این مجموعــه‪ ،‬نه تنهــا در بخــش پائینــی‪ ،‬روی یــک‬ ‫ســکوی واحــد احــداث شــده ؛ بلکــه در نیمه هــای طبقــات‪ ،‬بــا یــک حجــم‬ ‫مربع شــکل‪ ،‬به هــم پیونــد خورده انــد‪ .‬ایــن پــروژه نیــز در چیــن ســاخته شــده‬ ‫و به بهره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫هرســاله در گزارش هــای مربــوط بــه احــداث و تکمیــل اســمان خراش ها‪،‬‬ ‫شــاهد گــزاره «بلندتریــن ســازه ها» نیــز بودیــم؛ امــا در گــزارش ســال ‪،2019‬‬ ‫قابل توجــه وجــود دارد؛ اینکــه در فهرســت امســال‪ ،‬شــهرهایی‬ ‫یــک نکتــه ِ‬ ‫وارد ایــن بــازی شــده اند کــه پیش تــر اصــ ً‬ ‫ا ســاختمان های بلندمرتبــه ای‬ ‫نداشــتند و حــاال در بســیاری از ایــن شــهرها‪ ،‬ســاختمان های بلندتــر از‬ ‫‪200‬متــر به چشــم می خــورد‪ .‬برایِ نمونــه بایــد بــه افریقــا و کشــور «الجزایــر»‬ ‫اشــاره کــرد کــه حــاال صاحــب یــک اســمان خراش ‪265‬متری شــده؛ «مســجد‬ ‫جامــع الجزایــر»‪ .‬صدهاســال بــود کــه بلندتریــن ســاختمان های مذهبــی‬ ‫مربــوط به مســیحیان بــود و عمدتاً شــاهد ســاخت کلیســاهایی مرتفــع بودیم؛‬ ‫امــا حــاال ایــن مســجد درحالــی رکوردهــا را جابه جــا کــرده کــه ‪51‬درصــد از‬ ‫ارتفــاع ان می توانــد توســط انســان ها مور ِد اســتفاده قــرار گیــرد؛ به عبارتــی‪،‬‬ ‫در کلیســاها تنهــا ســطح ســاختمان بــرای اســتفاده عمــوم درنظــر گرفتــه‬ ‫می شــد و ارتفــاع ان‪ ،‬شــامل بخش هــای ناکارام ـ ِد دیوارهــا تــا رســیدن بــه‬ ‫قابل توجــه از ســاختمان‪ ،‬کاربــردی‬ ‫ســقف بــود؛ امــا در ایــن مســجد‪ ،‬بخشــی ِ‬ ‫بــوده و ازای ـن رو‪ ،‬کارشناســان مجموعــه ‪ CTBUH‬در گــزارش ســاالنه خــود‪،‬‬ ‫بــه ان نیــز اشــاره کرده انــد‪ .‬اگــر قــاره افریقــا را به سـ ِ‬ ‫ـمت انتهایــی ان جلــو‬ ‫برویــم‪ ،‬بــه منطقــه «ســندتون» در حاشــیه «ژوهانســبورگ» می رســیم کــه‬ ‫این روزهــا بــا افتتــاح هتــل (البتــه همــرا ِه بخش هــای مســکونی) ‪Leonardo‬‬ ‫بــا ‪227‬متــر ارتفــاع‪ ،‬جلــوه تــازه ای پیــدا کــرده اســت‪ .‬ایــن‪ ،‬دومین ســاختمان‬ ‫قــاره ســیاه به لحــاظِ ارتفــاع اســت‪ .‬منطقــه «الختــا» در «س ـن پترزبورگ»‪،‬‬ ‫ســال ‪ 2019‬را بــا افتتــاح یــک ســاختمان مرتفــع ‪462‬متــری به پایــان رســاند‬ ‫کــه نه تنهــا یکــی از بلندقامتــان عرصــه ساخت وســاز در روســیه و اروپاســت؛‬ ‫بلکــه ازاین منظــر در جهــان‪ ،‬رتبــه ‪ 13‬را دارد؛ ‪ Lakhta Center‬کــه در‬ ‫‪78‬طبقــه ســاخته شــده و عالوه بــر امکانــات متعــدد درون ســازه ای‪ ،‬در محوطــه‬ ‫بــاز خــود نیــز بــا یــک فضــای نمایشــگاهی به مسـ ِ‬ ‫ـاحت ‪۱۵۰۰‬مترمربــع تجهیز‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــد نیســت دراین میــان‪ ،‬بــه «برزیــل» نیــز اشــاره کنیــم؛ اقتصــاد‬ ‫نوظهــور جهــان کــه مقــر ساخت وســاز برج هــای مختلفــی بــوده‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 2019‬دســت بــه ثبــت یــک رکــورد تــازه زد؛ طراحــی ســاختمانی کــه بیــش‬ ‫از ‪200‬متــر ارتفــاع داشــته باشــد و نتیجــه ان‪ ،‬رونمایــی از ‪Infinity Coast‬‬ ‫‪ Tower‬اســت؛ اسمان خراشــی ‪235‬متــری در حاشــیه شــهر تفریحی ســاحلی‬ ‫‪ Balneário Camboriú‬کــه منظــره ای بدیــع از ایالــت «ســانت ا کاتارینــا» در‬ ‫ـرض دیــد می گــذارد‪ .‬ســاختمان‬ ‫جنــوب برزیــل را از طبقــه ‪ 66‬خــود در معـ ِ‬ ‫عجیــب ‪ Altair‬در «ســری النکا» نیــز جــزو تازه واردهــا بــه فهرســت‬ ‫مرتفع تریــن ساختمان هاســت کــه به بلنــدایِ ‪240‬متــر احــداث شــده و‬ ‫مشــتمل بر دو ســاختمان تاحــدی مجزاســت؛ تاحــدی مجــزا ازان جهــت‬ ‫ِ‬ ‫ ســمت ســاختمان دیگــر کــج شــده و در‬ ‫کــه یکــی از ســاختمان ها‪ ،‬به‬ ‫قســمت های باالیــی کام ـ ً‬ ‫ا به هــم متصــل می شــوند؛ گویــی یکی از انهــا ســر‬ ‫بــر شــانه دیگــری گذاشــته؛ شــاید هــم بــا اطمینانــی مثال زدنــی‪ ،‬بــه همتــای‬ ‫بلندقامــت خــود تکیــه داده اســت!‬ ‫کارشناســان ‪ CTBUH‬مدعــی هســتند کــه لقــب به یادماندنی تریــن‬ ‫پــروژه در بلندمرتبه ســازی های ســال ‪ 2019‬را بایــد بــه ‪Leeza SOHO‬‬ ‫اهــداء کــرد؛ برجــی اداری در ضلــع جنوبِ غربــی پکــن (چیــن)؛ ان هــم در‬ ‫محوطـه ای کــه چنــدان شــکل بصــری زیبایــی نــدارد؛ امــا منطقـه ای کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫تجاری ســت‪ .‬ایــن ســازه کــه ســاخت ان در ســال ‪ 2015‬اغــاز شــد‪ ،‬از‬ ‫عراقی‪-‬بریتانیایــی‬ ‫ بدیــل «زهــا حدیــد»؛ معمــار برجســته‬ ‫طراحی هــای بی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ـبک واسازی ســت‪ .‬کلیــت ان مشــتمل بر دو دهلیــز درهم تنیــده منحنــی‬ ‫‪190‬متری ســت کــه درنهایــت‪ ،‬بــا ملحقــات خــود‪ ،‬بــه ‪207‬متــر می رســد‪.‬‬ ‫پیچــش ایــن دهلیزهــا ‪45‬درجــه بــوده تــا راه نــور طبیعــی را از بیــرون‪،‬‬ ‫به خوبــی بــه همــه بخش هــای داخلــی ســاختمان بــاز کنــد‪ .‬ایــن دو‬ ‫جــداره مجــزا‪ ،‬بــا چهــار محــور افقــی به هــم متصــل می شــوند کــه نقــش‬ ‫ـی راحت تــر بــه طبقــات هــر بخــش‪،‬‬ ‫پــل را هــم ایفــاء می کننــد تــا دسترسـ ِ‬ ‫امکان پذیــر باشــد‪ .‬یــک نمــای شیشـه ای خــاص هــم ماننــد پوششــی‪ ،‬همــه‬ ‫این مجموعــه را دربرگرفتــه تــا بیننــده درانتهــا‪ ،‬شــاهد یــک «اتفــاق واحــد»‬ ‫قابل توجهــی کــه دارد‪ ،‬مقاومــت ایــن‬ ‫باشــد‪ .‬شــیوه معمــاری ان و انحنــای ِ‬ ‫ســاختمان عظیــم را در برابــر بادهــای شــدید افزایــش می دهــد و البتــه‬ ‫بــه کاربــران ان در طبقــات‪ ،‬امــکان طراحــی منحصر به فــردی را در بهبــود‬ ‫فضــا می بخشــد‪ .‬دو طــرح خارق العــاده دیگــر در ســال ‪ 2019‬را بایــد بــرج‬ ‫ عنــوان یــک مرکــز تجــاری بــا حــذف‬ ‫‪( Tianjin CTF Finance Centre‬به‬ ‫ِ‬ ‫زوایــای تیــز) در «تیانجیــن» و ســاختمان ‪( West 53 53‬طراحــی نامنظــم‬ ‫طبقــات) در «نیویــورک» دانســت‪.‬‬ ‫بــد نیســت در این مســیر‪ ،‬بــه بعضــی معایــب این گونــه ساخت وســازها نیــز‬ ‫اشــاره کــرد؛ مثـ ً‬ ‫ا عمــده ســازه های چینی هــا بــا اســتفاده از وام هــای کالن و‬ ‫بدهکاری هــای هنگفــت صــورت می پذیــرد کــه فشــار اقتصــادی باالیــی را بــه‬ ‫دولــت و البتــه مــردم ایــن کشــور وارد م ـی اورد؛ این درحالی س ـت که دولــت‬ ‫چیــن‪ ،‬در جریــان «جنــگ تجــاری» به تازگــی وارد فــازی تــازه از معامــات‬ ‫دوســویه بــا ایــاالت متحــده امریــکا شــده کــه اگرچــه می توانــد فرصت هایــی‬ ‫را بــرای بســط برنامه هــای اقتصــادی ایجــاد کنــد؛ امــا وابســتگی هایی کــه‬ ‫درپــی دارد‪ ،‬می توانــد مشــکالتی بــرای ســرمایه گذاران حوزه هــای مختلــف‬ ‫ایــن کشــور نیــز به دنبــال داشــته باشــد‪ .‬نکتــه مهــم دیگــر اینکــه‪ ،‬ســاخت‬ ‫ایــن برج هــا به نوعــی باعــث تاخیــر در تعییــن شــاخص های توســعه‬ ‫اقتصــادی می شــود؛ چــون اساسـاً براوردهــای اولیــه بــرای احــداث و تکمیــل‬ ‫پیــش رو‪ ،‬توجیــه‬ ‫انهــا مربــوط بــه چند ســال قبل بــوده و در ســال های‬ ‫ِ‬ ‫منطقــی برای شــان وجــود نــدارد‪ .‬در کالمــی ســاده تر‪ ،‬انهــا منعکس کننــده‬ ‫توســعه ایــن کشــورها در حــدود نیم دهه قبــل هســتند و البتــه تمرکــز‬ ‫ایــن برج هــا به لحــاظ تعــداد در تنهــا چنــد کالن شــهر محــدود‪ ،‬نمایــه ای‬ ‫قابل تامــل از گسســت طبقاتــی جوامــع بــوده و شکســت و افزایــش شــکاف‬ ‫ِ‬ ‫بیشــتر اقتصــادی را در بخش هــای مختلــف یــک کشــور ایجــاد خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن ماجــرا زمانــی بُعــد نامطلــوب خــود را بیشــتر نشــان می دهــد کــه‬ ‫بدانیــم از همین حــاال اشــتها بــرای احــداث برج هــای فراتــر از ‪300‬متــر و‬ ‫حتــی ‪500‬متــر هــم افزایــش یافتــه و به نظــر می رســد‪ ،‬رقابــت در جهــان‬ ‫ســرمایه داری در حــوزه امــاک‪ ،‬بــرای ســال های اتــی‪ ،‬در تعــداد طبقــات‬ ‫خالصــه خواهــد شــد و انــگار توســعه به شــکلی تک محــوری تنهــا به سـ ِ‬ ‫ـمت‬ ‫عمــودی معنــا پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فیلـــماســمانخراش‪2018‬‬ ‫فیلــم ســینمایی اســمانخراش محصــول جدیــد کمپانــی‬ ‫یونیورســال‪ ،‬مــی توانــد جــذاب تریــن گزینــه روز بــرای‬ ‫معمــارن‪ ،‬مهندســان و طراحــان بــه شــمار رود‪ .‬فیلمــی‬ ‫کــه از اســتقبال ضعیفــی بــه واســطه موضوعات ســینمای‬ ‫روز برخــوردار بــود‪ .‬هــر چنــد کــه نمــره هــای منتقــدان‬ ‫بــه ایــن فیلــم متوســط بــوده اســت‪ .‬امــا هســته اصلــی‬ ‫داســتان کــه درون یــک اســمانخراش بــه ارتفــاع‬ ‫یک کیلومتــر می گــذرد‪ ،‬از تمــام تعلیقــات داســتانی و‬ ‫طراحــی نســبت بــه موضــوع ســینما‪-‬معماری بهــره بــرده‬ ‫اســت‪ .‬به عنــوان یــک فــرد معمــار‪ ،‬دکوراتــور‪ ،‬طــراح و‬ ‫تکنســین تکنولوژی هــای معمــاری نهایــت لــذت را ازایــن‬ ‫داســتان می بریــد‪ .‬درســت اســت کــه ســناریو داســتان‬ ‫دارای اشــکاالت فاحشــی اســت‪ ،‬امــا ایده هایــی کــه در‬ ‫ســاخت ایــن اســمانخراش بــه کار رفتــه غیــر قابــل اجــرا‬ ‫و دور از ذهــن نیســت‪« .‬اســمان خــراش» دربــاره ماموری‬ ‫بــه نــام ویــل ( دوایــن جانســون ) اســت کــه ســالها پیــش‬ ‫به دلیــل یــک حادثــه یــک پــای خــود را از دســت داده و‬ ‫هــم اکنــون از پایــی مصنوعــی اســتفاده می کنــد‪ .‬ویــل‬ ‫حــاال مشــاور امنیتــی اســت و در جدیدتریــن ماموریــت‬ ‫خــود بایــد سیســتم امنیتــی « بــرج مرواریــد « کــه‬ ‫بلندتریــن بــرج جهــان نیــز مــی باشــد را بررســی کنــد‬ ‫امــا در همیــن حــال یــک ســری نامــرد روزگار از راه مــی‬ ‫رســند و تمــام سیســتم هــا را مختــل کــرده و بــرج را بــه‬ ‫اتــش می کشــند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه زن و بچــه‬ ‫ویــل در داخــل بــرج هســتند و‪ . ...‬محــور اصلــی ســناریو‬ ‫بــر روی بــرج ‪ 1100‬متــری ‪ 225‬طبقــه قــرار گرفتــه‪ ،‬و‬ ‫اکثــر دقایــق فیلــم بــه ایــن بــرج و کانســپت های معماری‬ ‫پایــدار ان تمرکــز کــرده اســت‪ .‬اسمانخراشــی کــه مــی‬ ‫توانــد تمــام انــرژی مصرفــی خــود را بــه صــورت طبیعــی‬ ‫ذخیــره کنــد‪ .‬اســمانخراش یــک فیلــم اکشــن بــا تمرکــز‬ ‫بــر روی ســکانس های حادثه ای ســت‪ ،‬و بیشــتر مناســب‬ ‫عالقه منــدان بــه فیلــم هــای دوایــن جانســون اســت‪ .‬امــا‬ ‫نمی تــوان منکــر ان شــد کــه عنــوان فیلــم و طــرح‬ ‫چنیــن بــرج بلنــدی منحصربــه فــرد نیســت‪ .‬کانســپت‬ ‫بــرج مرواریــد پاســخی بــه تمــام نیازهــای معمــاری‬ ‫در شــهرهای توســعه یافتــه و بلنــد مرتبه سازی ســت‪.‬‬ ‫پروژه هــای کــه شــاید چنــد گــروه معمــاری در‬ ‫دنیــا تــوان اجــرای ان را دارنــد و فقــط چنــد کشــور‬ ‫می تواننــد از پــس هزینــه ســاخت چنیــن پروژه هــای بــر‬ ‫بیاینــد‪ .‬بایــد هوشــمندی نویســنده را در مــورد موقعیــت‬ ‫اصلــی داســتان (هنــگ کنــگ‪ ،‬منطقــه خودمختــار جنوب‬ ‫چیــن) ســتود‪ .‬بــا توجــه بــه پیشــرفت های اقتصــادی و‬ ‫برج سیرز یا برج ویلیس شیکاگو‪Sears Tower or Willis Tower /‬‬ ‫علــت نام گــذاری بــرج بــه نــام "بــرج ســیرز " اســتفاده‬ ‫از شیش ـه های ســیاه در طراحــی بدنــه بــرج اســت‪ .‬بــرج‬ ‫شــامل ‪ 110‬طبقــه و ارتفــاع ‪ 442‬متــر اســت کــه در ســال‬ ‫‪ 1973‬در شــهر شــیکاگو امریــکا ســاخته شــد‪ .‬قســمت‬ ‫تــراس عمومــی یــا محوطــه بــاز بــرج در طبقــه ‪ 103‬ام‬ ‫قــرار دارد کــه به عنــوان مهم تریــن جاذبــه گردشــگری‬ ‫شــهر شــیکاگو معــروف اســت‪ .‬از بــرج نمــای فوق العــاده‬ ‫زیبایــی از شــهر شــیکاگو و دریاچه میشــیگان معلوم اســت‬ ‫کــه پیشــنهاد می کنیــم تجربــه تماشــای غــروب افتــاب از‬ ‫بــرج ویلیــس را از دســت ندهیــد‪ .‬در حــال حاضــر ایــن بــرج بلندتریــن ســاختمان دنیــا و مرکــز تجــارت جهانــی‬ ‫نیویــورک اســت‪.‬‬ ‫برج اقتصاد جهانی شانگهای‪Shanghai World Financial Center /‬‬ ‫مرکــز اقتصــاد جهانــی شــانگهای یــک اســمان خراش زیبا‬ ‫و چندمنظــوره اســت‪ .‬در ایــن بــرج دفتــر اداری‪ ،‬هتــل‪،‬‬ ‫مراکــز کنفرانــس و همایش‪ ،‬امکانــات رفاهی و گردشــگری‬ ‫و مراکــز خریــد در حــال فعالیــت هســتند‪ .‬بــه تعــداد ‪174‬‬ ‫اتــاق و ســوئیت مجلــل در مجمــوع بــه ارتفــاع ‪ 492‬متر در‬ ‫بــرج عظیــم شــانگهای قــرار دارد‪ .‬کار ســاخت برج در ســال‬ ‫‪ 2009‬پایــان گرفــت‪ ،‬امــا یکــی از جذابیت هــای ایــن بنــا‬ ‫هتــل ان اســت کــه در باالتریــن طبقــات بــرج قــرار دارد‪.‬‬ ‫برخــی از معمــاران معتقــد هســتند کــه از نمــای دور بــرج‬ ‫شــانگهای شــبیه دربازکــن بطــری اســت‪.‬‬ ‫اسمان خراش تایپه ‪Taipei 101 /101‬‬ ‫اســمان خراش تایپــه ‪ 101‬تــا ســال ‪ 2007‬به عنــوان‬ ‫بلندتریــن اســمان خراش دنیــا بــا ارتفــاع ‪ 508‬متــر‬ ‫شناخته شــده بــود تــا انکــه بــرج دبــی ســاخته شــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــرج بــا وجــود ارتفــاع زیــاد خــود مقــاوم در برابــر طوفــان‬ ‫و زلزلــه اســت‪ .‬بــرج ‪ 8‬قســمت یــا ‪ 8‬تکــه مــی باشــد کــه‬ ‫نمــادی از تقــدس عــدد ‪ 8‬در زبــان چینــی بــه معنــای‬ ‫فراوانــی و ثــروت اســت‪ .‬علــت نام گــذاری ‪ 101‬بــه تاریــخ‬ ‫ســاخت بــرج برمی گــردد کــه در یــک ژانویــه (اولیــن روز‬ ‫اولیــن مــاه ‪ )1-01‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫ساختمان کرایسلر نیویورک‪Chrysler Building /‬‬ ‫بــرج کرایســلر در شــهر نیویــورک در شــرق منهتــن‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن بــرج بــا ‪ 319‬متــر ارتفــاع تــا قبــل از‬ ‫ساخته شــدن بــرج امپایــز اســتیت جــزو یــازده بــرج‬ ‫برتــر دنیــا بــود‪ .‬در هنــگام ســاخت ایــن بــرج هــر هفتــه‬ ‫‪ 4‬طبقــه ســاخته شــد و هیــچ کارگــری حیــن ســاخت‬ ‫بــرج جــان خــود را از دســت نداد‪ .‬بســیاری برج کرایســلر‬ ‫را نمــادی از معمــاری معاصــر و هنــر مــدرن می داننــد‬ ‫کــه معمــار ان اقــای ویلیــام ون الــن بــرای خودروســازی‬ ‫کرایســلر ســاخت‪.‬‬ ‫برج دبی‪Burj Dubai /‬‬ ‫برجــی کــه هــرروز قــد می کشــد!! بلــه تعجــب نکنیــد‬ ‫بــرج دبــی جــزو بلندتریــن اســمان دنیاســت و هرســال بــر‬ ‫ارتفــاع ان افــزوده می شــود‪ .‬شــما از هــر نقطــه دبــی کــه‬ ‫قــرار بگیریــد می توانیــد به راحتــی ایــن بنــای مرتفــع‬ ‫را مشــاهده کنیــد ارتفــاع بــرج دبــی ‪ 818‬متراســت کــه‬ ‫هتــل ارمانــی دبــی در طبقــه ‪ 37‬ان‪ ،‬طبقــه ‪ 108‬اپارتمان‬ ‫شــخصیت های برجســته و طبقــه ‪ 78‬اســتخر مجهــز قــرار‬ ‫دارد‪ .‬بــرای بازدیــد از بــرج می توانیــد بــه طبقــه ‪ 124‬ام‬ ‫برویــد و شــهر دبــی را زیــر پــای خــود احســاس کنیــد‪.‬‬ ‫برج دوقلو پتروناس‪Petronas Twin Towers /‬‬ ‫برج هــای دوقلــوی پترونــاس در کواالالمپــور تــا قبــل از‬ ‫ســاخت بــرج تایپــه ‪ 101‬عنــوان بلندتریــن بــرج دنیــا را‬ ‫داشــت؛ اگرچــه امــروزه رکــود خــود را در شــمار بلندترین‬ ‫برج هــای دوقلــوی جهــان حفــظ کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫طراحــی ایــن بــرج به خوبــی از المان هــای اســامی و‬ ‫فرهنــگ مالــزی اســتفاد ه شــده اســت‪ .‬پــل رابــط بیــن دو‬ ‫بــرج در طبقــه ‪ 41‬و ‪ 42‬قــرار دارد کــه به نوعــی مقاومــت‬ ‫بــرج را در برابــر بــاد و طوفــان بیشــتر می کنــد‪ .‬یکــی‬ ‫دیگــر از کاربردهــای پــل رابــط بیــن دو بــرج ایــن اســت‬ ‫کــه امــکان امدادرســانی بــه طبقــات در صــورت بــروز‬ ‫حادثــه را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫برج العرب دبی‪Burj Al Arab /‬‬ ‫بــرج العــرب ‪ 321‬متــر ارتفــاع دارد و دومیــن بلندتریــن‬ ‫اســمان خراش دنیــا بــا احتســاب هتــل ان اســت‪ .‬قــرار‬ ‫اســت بــا ســاخت هتــل ‪ 9‬متــر بــه ارتفــاع بــرج افــزوده‬ ‫شــود‪ .‬از ویژگی هــای منحصربه فــرد بــرج رســتوران‬ ‫فوق العــاده زیبــای ان در ارتفــاع ‪ 200‬متــر از ســطح زمیــن‬ ‫و موقعیــت ان در کنــار خلیج فــارس اســت کــه منظــره‬ ‫فوق العــاده ای ایجــاد می کنــد‪ .‬همچنیــن بــرای اولیــن‬ ‫بــار در طراحــی بــرج از دو ســطح نامتقــارن اســتفاده شــد‬ ‫به طوری کــه یک طــرف بــرج حالــت برجســته نیم دایــره‬ ‫و طــرف دیگــر ان صــاف اســت کــه نمــادی از بادبــان‬ ‫قایق هــا اســت‪.‬‬ ‫زیرســاخت های عمرانــی اخیــر کشــور چیــن و شــهر‬ ‫هنــگ کنــگ‪ ،‬اجــرای چنیــن پــروژه ای دور از انتظــار‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫برج امپایر استیت‪Empire State Building /‬‬ ‫امپایــر اســتیت ‪ 40‬ســال جــزو بلندتریــن بناهــای جهــان‬ ‫بــود؛ اگرچــه امــروز جــزو بلندتریــن اســمان خراش های‬ ‫نیســت امــا لوکیشــن فیلم هــای معــروف هالیــوود اســت‪.‬‬ ‫فیلــم کینــگ کنــگ معروف تریــن فیلــم اســت کــه در‬ ‫ایــن بــرج فیلم بــرداری شــد‪ .‬اگــر در ســفر بــه نیویــورک‬ ‫می خواهیــد نمــای ‪ 360‬درجــه از شــهر نیویــورک را ببینید‬ ‫حتمـاً بــه بــرج امپایــر اســتیت ســر بزنیــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!