هفته نامه سرافرازان شماره 293 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 293

هفته نامه سرافرازان شماره 293

هفته نامه سرافرازان شماره 293

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬دی ‪ 24 ،1398‬جمادی االولی ‪ 20 ،1441‬ژانویه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،293‬تومان‬ ‫قصاب ها ابدی نیستند!‬ ‫سهم جایگزین ها در بازار جهانی اینده گوشت‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬دی ‪ /1398‬شماره ‪293‬‬ ‫بانک‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان خبر داد؛‬ ‫برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان با حضور‪ ۴۰۰‬ناشر‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫چهاردهمیـــن نمایشـــگاه کتاب خوزســـتان‬ ‫با حضـــور ‪ ۴۰۰‬ناشـــر ‪ ۳۰‬دی ماه جـــاری در‬ ‫اهـــواز برگـــزار می شـــود‪ .‬محمـــد جوروند‬ ‫(مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اسالمی خوزستان)‬ ‫در نشســـت رونمایـــی از پوســـتر چهاردهمین‬ ‫رئیس کمیته امداد امام(ره) شهرستان ری بیان کرد؛‬ ‫جمع اوری کمک های مردم ری‬ ‫به سیل زدگان در پنج پایگاه‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد امــام(ره) شهرســتان‬ ‫ری گفــت‪« :‬پنــج پایــگاه ثابــت بــرای‬ ‫جمــع اوری کمک هــای مردمــی ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ســیل زدگان جنــوب‬ ‫شــرق کشــور برپــا شده اســت»‪ .‬ابراهیــم‬ ‫ذوالفقاریــان اظهــار داشــت‪« :‬ایــن‬ ‫پایگاه هــا در تمــام شهرســتان های‬ ‫ری دایــر شــده و مــردم می تواننــد‬ ‫کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود‬ ‫را از ایــن طریــق اهــداء کننــد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه جمــع اوری کمک هــای‬ ‫مردمــی در میادیــن اصلــی شــهرها‬ ‫تــا اطــاع بعــدی ادامــه دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«ســیل زدگان بــه مــواد غذایــی‪ ،‬پوشــاک‬ ‫دســت اول‪ ،‬لــوازم گرمایشــی و بهداشــتی‬ ‫بیشــتر نیــاز دارنــد»‪ .‬رئیــس کمیتــه امداد‬ ‫امــام خمینــی(ره) شهرســتان ری یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬شــهروندان می تواننــد کمک هــای‬ ‫نقــدی خــود را نیــز از طریــق صندوق هــای‬ ‫دایر شــده در ســطح شهرســتان یا شــماره‬ ‫حســاب ‪ ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۹۳۱۸‬کمیتــه‬ ‫امــداد نــزد تمــام بانک هــا اهــداء کننــد»‪.‬‬ ‫شهرســتان ری (بــه مرکزیــت شــهرری) بــا‬ ‫جمعیتــی درحــدود یک میلیون نفــر دارای‬ ‫چهــار شــهر شــهرری‪ ،‬باقرشــهر‪ ،‬کهریــزک‬ ‫و حســن اباد و چهــار بخــش مرکــزی‪،‬‬ ‫کهریــزک‪ ،‬فشــاپویه‪ ،‬خــاوران و قلعــه نــو‬ ‫اســت‪ .‬هم اکنــون بیــش از شــش هزارو‬ ‫‪ ۵۰‬نفــر در قالــب ‪ ۲۹‬هــزار خانــوار زیــر‬ ‫پوشــش کمیتــه امــداد شهرســتان ری‬ ‫هســتند‪ .‬بــارش بــاران سیل اســا در‬ ‫جنــوب شــرق کشــور کــه از شــامگاه ‪۱۹‬‬ ‫دی مــا ه اغــاز شــده بــود‪ ،‬اســتان های‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬کرمان و هرمزگان‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داده و ســبب جــاری‬ ‫شــدن ســیالب در ایــن اســتان ها شــده‬ ‫اســت»‪ .‬شــرایط در سیســتان و بلوچستان‬ ‫از ســایر اســتان ها وخیم تــر اعــام شــده‪،‬‬ ‫به طوری کــه میــزان بارش هــا در جنــوب‬ ‫اســتان نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۲۶‬برابــر‬ ‫شــده و در نتیجــه ســرریز شــدن اب از‬ ‫پشــت ســدهای اســتان را در پــی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬در سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬تعــداد‬ ‫‪ ۵۰۰‬روســتا و ‪ ۱۴‬شهرســتان درگیــر‬ ‫ســیل هســتند و ‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫بــر اثــر جــاری شــدن ســیالب تخریــب‬ ‫کلــی و جزئــی دیــده اســت‪ .‬امدادرســانی‬ ‫بــه روســتاهای جنــوب سیســتان و‬ ‫بلوچســتان تنهــا از طریــق بالگــرد یــا‬ ‫قایــق‪ ،‬امکان پذیــر اســت و با وجــود‬ ‫تــاش امدادگــران‪ ،‬چــادر‪ ،‬مــواد غذایــی‬ ‫بســته بندی‪ ،‬پتــو و ملزومــات پزشــکی و‬ ‫بهداشــتی از اقــام ضــروری مــورد نیــاز‬ ‫مــردم منطقــه اســت‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب خوزســـتان در اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشـــاد اســـامی خوزســـتان اظهار داشت‪:‬‬ ‫«این نمایشـــگاه به مدت شـــش روز تـــا پنجم‬ ‫بهمن ماه ســـال جـــاری در محل نمایشـــگاه‬ ‫بین المللـــی اهـــواز برپـــا خواهد بـــود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـــه ‪ ۹۰‬هـــزار عنوان کتـــاب در این‬ ‫ِ‬ ‫نمایشـــگاه تدارک دیده شـــده اســـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫« ‪ ۴۵‬ناشـــر از مجموعه ناشـــران شرکت کننده‬ ‫در نمایشـــگاه ناشـــر خوزســـتانی و پنج ناشر‬ ‫نیز ناشـــر عراقی هســـتند‪ ،‬در کنـــار انها نیز‬ ‫کتاب فروشـــی های شاخص شهرســـتان ها که‬ ‫اعـــام امادگی کرده بودند در نمایشـــگاه دارای‬ ‫غرفه هســـتند»‪ .‬مدیـــرکل فرهنگ و ارشـــاد‬ ‫ی خوزســـتان با اشـــاره به اینکه تخفیف‬ ‫اســـام ‬ ‫نمایشـــگاه ‪۳۰‬درصد شـــامل ‪ ۲۰‬درصد یارانه و‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تخفیف ناشـــران اســـت‪ ،‬بیـــان کرد‪:‬‬ ‫«هشـــت میلیارد ریال بـــن تخفیـــف در ایـــن‬ ‫نمایشـــگاه ارائـــه می شـــود»‪ .‬وی بااشـــاره به‬ ‫برنامه هـــای جنبی ایـــن دوره از نمایشـــگاه‬ ‫توضیح داد‪« :‬نشســـت تخصصـــی باحضور دکتر‬ ‫غالمرضـــا اعوانی (رئیس ســـابق انجمن حکمت‬ ‫و فلســـف ه ایران)‪ ،‬نشســـت تخصصی تاثیر قصه‬ ‫بر روان کـــودک و نوجوان با حضـــور دکتر قدم‬ ‫علـــی صرامی‪ ،‬نشســـت بررســـی دریچه های‬ ‫نیمه بـــاز نقاشـــی در شـــعر حافـــظ باحضور‬ ‫دکتـــر ســـیما منصـــوری‪ ،‬ائین بزرگداشـــت‬ ‫سردار قاســـم ســـلیمانی باحضور خانواده های‬ ‫شهدا‪ ،‬نشســـت شـــعرخوانی باحضور دکتر لیال‬ ‫کردبچـــه و کارگاه تخصصـــی داستان نویســـی‬ ‫باحضور محمدجواد جزینی‪ ،‬نشســـت تخصصی‬ ‫اهمیـــت تالوت قـــران معنامحور بـــا تاکیدات‬ ‫مقـــام معظم رهبـــری باحضور اســـتان مهدی‬ ‫دغاغلـــه‪ ،‬نشســـت تخصصی روان شناســـی با‬ ‫عنـــوان اعتمادبه نفس‪ ،‬عزت نفـــس‪ ،‬ابزار وجود‬ ‫و جرئت منـــدی باحضـــور دکتر بهـــار بهادری‪،‬‬ ‫نشست بررســـی روند داستان نویســـی در اثار‬ ‫عربی باحضور احمد حیدری‪ ،‬ســـهام ســـجیرات‬ ‫و مریم کعبی‪ ،‬ائین اختتامیه دومین ســـوگواره‬ ‫مطبوعات اربعین حســـینی و نشســـت ادبیات‬ ‫کودک و نوجـــوان باحضور حســـین توالیی از‬ ‫جمله برنامه های جنبی در نمایشـــگاه اســـت»‪.‬‬ ‫جوروند بیـــان کـــرد‪« :‬هم زمان بـــا برگزاری‬ ‫نمایشگاه کتاب نمایشگاه رســـانه های دیجیتال‬ ‫و نخستین جشـــنواره تولیدات کاالهای فرهنگی‬ ‫تحت عنوان فیـــروزه برگزار می شـــود»‪ .‬وی با‬ ‫مقایســـه فروش نمایشـــگاه کتاب در دوره های‬ ‫مختلف گذشـــته بیان کرد‪« :‬ســـال گذشـــته‬ ‫نمایشـــگاه کتـــاب خوزســـتان ‪۱۶‬میلیاردریال‬ ‫فـــروش داشـــت و باتوجه بـــه ارائـــه بن های‬ ‫خرید‪ ،‬فـــروش و اســـتقبال خوب بـــود برای‬ ‫همین پیش بینی می شـــود میـــزان فروش در‬ ‫ســـال جاری نیز افزایش یابـــد»‪ .‬چهاردهمین‬ ‫نمایشـــگاه کتاب خوزســـتان با شـــعار «کتاب‬ ‫یعنی زندگی» از ‪ ۳۰‬دی تا ‪ ۵‬بهمن از ســـاعت‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۶‬تـــا ‪ ۲۲‬در کیانپارس محل دائمی‬ ‫ نمایشـــگاه بین المللـــی اهواز برپا می شـــود‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت اب و فاضالب استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫مشارکت شرکت های دانش بنیان‬ ‫به منظور تصفیه اب شرب و بهداشتی در استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫در راســتای گســترش اســتفاده از فناوری هــای جدیــد بــرای‬ ‫تامیــن و تصفیــه اب شــرب و بهداشــتی از طریــق نصــب و‬ ‫راه انــدازی سیســتم های تصفیــه اب بــا مشــارکت شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬تفاهم نامــه همــکاری مشــترک میــان معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری ‪ ،‬معاونــت هماهنگــی امــور‬ ‫عمرانــی اســتانداری و شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی‬ ‫بســته شــد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان مرکــزی؛ مهنــدس یوســف عرفانی نســب (سرپرســت‬ ‫شــرکت) گفــت‪« :‬توســعه ‪ ،‬رســوخ و نفــوذ فناوری هــای نویــن در‬ ‫حــوزه اب و رفــع چالش هــای موجــود در فرایندهــای تصفیــه‬ ‫اب هــای غیر متعــارف بــرای بهبــود کیفیــت اب شــرب و بهداشــتی‬ ‫مــورد اســتفاده مــردم و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫و بخــش خصوصــی بــرای ســاخت و راه انــدازی سیســتم های‬ ‫تصفیــه اب جهــت حــذف کــدورت ‪ ،‬نیتــرات و ســایر االینده هــا‬ ‫از اهــداف انعقــاد ایــن تفاهم نامــه اســت»‪ .‬وی با اشــاره به ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار و تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در ســالی‬ ‫کــه ایشــان ســال رونــق تولیــد نام گــذاری کــرد‪ ،‬به عنــوان‬ ‫یکــی از اهــداف عقــد ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا حمایــت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و بخــش خصوصــی بی شــک عالوه بــر‬ ‫تحقــق رونــق تولیــد‪ ،‬بــا راه انــدازی ســامانه های موضــوع‬ ‫تفاهم نامــه اب شــرب و بهداشــتی در اســتان مرکــزی بــه لحــاظ‬ ‫کیفــی ارتقــاء خواهــد یافــت»‪ .‬مهنــدس عرفانی نســب ضمــن‬ ‫اشــاره بــه تعهــدات شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی در این‬ ‫تفاهم نامــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬تحویل گیــری سیســتم های تصفیــه‬ ‫اب ‪ ،‬نگهــداری ‪ ،‬بهره بــرداری و کنتــرل عملکــرد انهــا ‪ ،‬تعییــن‬ ‫محل هــای مناســب بــرای نصــب ســامانه ها و اماده ســازی‬ ‫محــل اجــرای ایــن ســامانه ها ‪ ،‬مشــارکت در تامیــن منابــع مالــی‬ ‫مــورد نیــاز و تهیــه و ارســال گــزارش عملکــرد ســامانه ها بــه‬ ‫‪2‬‬ ‫اســتانداری و ســتاد به صــورت دوره ای از تعهــدات شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب در ایــن تفاهم نامــه اســت»‪ .‬سرپرســت شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان مرکــزی بــه تامیــن زیر ســاخت های الزم‬ ‫بــرای اســتقرار ســامانه های حــذف االینده هــا جهــت تامیــن اب‬ ‫شــرب ســالم و بهداشــتی و مشــارکت در تامیــن اعتبــار بــرای‬ ‫اســتقرار ســامانه ها به عنــوان تعهــدات معاونــت هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی اســتانداری مرکــزی بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه‬ ‫اشــاره کــرد و تصریــح کــرد‪« :‬فراهم کــردن شــرایط اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان به منظــور رســوخ ‪ ،‬نفــوذ و‬ ‫بومی ســازی فناوری هــای نــو بــرای حــذف االینده هــا و تصفیــه‬ ‫اب هــا و مســاعدت در تامیــن اعتبــار تســهیالتی و لیزینــگ بــرای‬ ‫تامیــن اعتبــار ایــن شــرکت ها جهــت اجــرای طرح هــای الگویــی‬ ‫و تجــاری رســوخ فناوری هــای نــو در اســتان مرکــزی از تعهــدات‬ ‫ســتاد توســعه فناوری هــای اب ‪ ،‬خشکســالی ‪ ،‬فرســایش و محیــط‬ ‫زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاست جمهوری ســت»‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت یکتـ�ا ابنیـ�ه ف�رـدوس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اس�اـنبر بهــار عقــاب رو اســیا شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اال ورســان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 533849‬و‬ ‫‪ 452851‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003987530‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 304272‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103446696‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10190045290‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/13‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬افزای��ش تعــداد اعضـ�اء‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ش��عبه ش��رکت در‬ ‫هیئ��ت مدی��ره تع��داد اعض��اء هیئ��ت مدی��ره از ‪ 3‬نفـ�ر بـ�ه ‪ 4‬نف��ر افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫استــان س�مـنان بـ�ه ادرس‪ :‬استــان س��منان‪ ،‬شهرستــان س��منان‪ ،‬میدــان نبوــت‪ ،‬خ غنچـ�ه‬ ‫مربوطـ�ه اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سـ�وم غربـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ 174‬کدپسـ�تی ‪ 3519876793‬منحـ�ل گردیـ�د‪.‬‬ ‫‪ 1395/06/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬تع��داد اعض��ای هیئ��ت مدی��ره از ‪ 2‬نفـ�ر بـ�ه ‪3‬‬ ‫نفـ�ر افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫اعالم شماره حساب توسط بانک توسعه تعاون‬ ‫جهت کمک های مردمی به سیل زدگان‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ک توســعه تعــاون در چارچــوب وظایف حرفــه ای و تحقق مســئولیت‬ ‫بانــ ‬ ‫اجتماعــی و انســانی همچنیــن به منظــور فراهم کــردن شــرایط و‬ ‫تمهیــدات الزم بــرای کمــک بــه خســارت دیدگان و اســیب دید گان‬ ‫ناشــی از ســیل اخیــر در اســتان سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬اقــدام بــه اعالم‬ ‫شــماره حســاب جــاری به نــام ســازمان هــال احمــر جمهــوری اســامی ‬ ‫ایــران بــرای مشــارکت اقشــار و احــاد مختلــف اجتماعــی؛ به ویــژه‬ ‫اتحادیه هــای سراســری شــرکت های تعاونــی‪ ،‬شــرکت های تعاونــی‬ ‫اســتانی و شهرســتانی‪ ،‬اعضــای تعاونی هــا و اتاق هــای تعــاون کــرد‪ .‬شــایان ذکــر اســت؛ هموطنــان‬ ‫عزیــز و همــه تعاونگــران بــرای مشــارکت در امــر خداپســندانه و خیرخواهانــه و بــرای کمــک بــه‬ ‫جبــران خســارات ســیل زدگان می تواننــد از طریــق یکــی از راه هــای زیــر اقــدام بــه واریــز کمک هــای‬ ‫نقــدی خــود کننــد‪.‬‬ ‫ی ســازمان هــال احمــر نــزد بانــک توســعه‬ ‫‪ -1‬شــماره حســاب جــاری کمک هــای مردمــ ‬ ‫تعــاون‪313.111.2559294.1:‬‬ ‫‪ -2‬شماره کارت‪5029 -0870 -0999 -9999 :‬‬ ‫گفتنی ســت؛ بی تردیــد مشــارکت‪ ،‬همراهــی و همدلــی همــه احــاد و اقشــار مختلــف؛ به ویــژه‬ ‫تعاونگــران در ایــن امــر خطیــر و امــکان کمــک بــه مــردم شــریف و نجیــب اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان درواقــع تجلــی عینــی از مفهــوم واال و ارزشــمند تعاون و نوع دوســتی محســوب و فرصتی‬ ‫بــرای التیام بخشــی درد و مصائــب عزیــزان هموطــن ایــن اســتان خواهــد بــود‪ .‬یــاداوری می شــود؛‬ ‫ی ایــران اســت کــه منابــع‬ ‫حســاب مذکــور به نــام ســازمان جمعیــت هــا ل احمــر جمهــوری اســام ‬ ‫حاصلــه توســط ســازمان مذکــور صرف کمک به مناطق ســیل زده در اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن ایــن بانــک به منظــور تســهیل در امــکان مشــارکت کلیــه کارکنــان بانــک‬ ‫و فراهم کــردن شــرایط همــدردی و همراهــی بــا عزیــزان ســیل زده اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫اقــدام بــه اعــام شــماره حســاب ‪ 313.111.10000.4‬و شــماره کارت ‪ 5029081077778887‬نــزد‬ ‫بانــک توســعه تعــاون کــرده اســت تــا از این طریــق همــه کارکنــان در ســطح ســتاد و صــف بتوانند در‬ ‫ایــن امــر خداپســندانه و خیرخواهانــه همســو بــا ســایر هموطنــان عزیــز مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست خبری مدیرعامل پست بانک ایران‬ ‫با اصحاب رسانه‬ ‫تو چهارمین‬ ‫مدیرعامــل پســت بانک ایــران به مناســبت اغــاز بیســ ‬ ‫ســال فعالیــت ایــن بانــک‪ ،‬هشــتم دی مــاه نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه برگــزار و عملکــرد نه مــاه ســال جــاری و ســایر برنامه هــای‬ ‫ی پســت بانک ایــران؛‬ ‫ گــزارش روابط عمومــ ‬ ‫بانــک را تشــریح کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫دکتــر شــیری در ایــن نشســت ضمــن قدردانــی از زحمــات و نقــش‬ ‫موثــر خبرنــگاران در اگاه ســازی هموطنــان از مســائل حوزه هــای بانکــی‬ ‫و اقتصــادی به ویــژه اقدامــات و خدمــات ایــن بانــک و تبییــن رســالت و ترکیــب ســهامداران ان‬ ‫ عنــوان بانــک توســعه ای تخصصــی حــوزه فنــاوری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬تعهــد بــه ماموریــت اصلــی به‬ ‫ِ‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات و روســتایی کشــور‪ ،‬حداکثرســازی ســود درراســتای حداکثرســازی خدمــت‬ ‫بــه هموطنــان و مشــتریان به ویــژه در مناطــق روســتایی و نهادینه کــردن فرهنــگ شــفافیت‬ ‫ی امــور بانــک؛ به ویــژه امــور مالــی و اعتبــاری‪ ،‬برنامه محورکــردن بانــک در امــور‬ ‫در تمامــ ‬ ‫ک ایــران بــرای رســیدن‬ ‫اجرایــی و ارزیابــی عملکــرد از مهم تریــن پیش فرض هــای پســت بان ‬ ‫بــه مــدل سوداوری ســت»‪ .‬وی رعایــت ضوابــط و مقــررات بانــک مرکــزی؛ به ویــژه در نــرخ‬ ‫ســود‪ ،‬تمرکــز بــر فعالیــت بانکــی‪ ،‬پرهیــز از بنــگاه داری و واگــذاری ســرمایه گذاری های محــدود‪،‬‬ ‫تمرکــز بــر فعالیت هــای کارمــزدی و بهبــود درامدهــای مشــاع‪ ،‬افزایــش منابــع بانــک باالتــر از‬ ‫رشــد نقدینگــی کشــور و افزایــش ســهم منابــع ارزان قیمــت‪ ،‬ســازماندهی امــور عملیاتــی بانــک‬ ‫بــا خــط قرمــز عــدم ایجــاد بدهــی بــه بانــک مرکــزی و اجتنــاب از عملکــرد غیرمتعــارف در‬ ‫پرداخــت ســود ســپرده ها را از دیگــر پیش فرض هــای ایــن بانــک بــرای رســیدن بــه ســوداوری‬ ‫ک ایــران طــی نه مــاه‬ ‫برشــمرد»‪ .‬دکتــر شــیری بااشــاره به رشــد عملکــرد و ســوددهی پســت بان ‬ ‫ســا ل جــاری تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه بــه عــدم برداشــت ایــن بانــک از بانــک مرکــزی طــی‬ ‫مــدت مذکــور‪ ،‬منابــع و مصــارف ایــن بانــک بــا رشــد ‪ 40‬و ‪ 23‬درصــدی همــراه بــوده اســت»‪.‬‬ ‫ک ایــران در توســعه فرهنــگ بانکــداری الکترونیــک در‬ ‫وی بااشــاره به اهتمــام ویــژه پســت بان ‬ ‫روســتاها و مناطــق کم برخــوردار افــزود‪« :‬درحا ل ِحاضــر بیــش از سه هزار دســتگا ه خودپردازهــا‬ ‫(‪ )ATM‬و ‪105‬هزار دســتگا ه پایانــ ه فــروش (‪ )POS‬ایــن بانــک در ســطح کشــور فعــال اســت‬ ‫کــه به ترتیــب ‪ 72‬و ‪ 57‬درصــد ان در حوزه هــای روستایی ســت و روزانــه بیــش از دومیلیــون‬ ‫تراکنــش بانکــی را انجــام می دهنــد»‪.‬‬ ‫تو دومین شرکت برتر ایران‬ ‫بانک سامان؛ بیس ‬ ‫بانــک ســامان بــر اســاس اخریــن رتبه بنــدی صورت گرفتــه توســط‬ ‫ســازمان مدیریــت صنعتــی به عنــوان بیســت و دومیــن شــرکت برتــر‬ ‫ایــران انتخــاب شــد‪ .‬ســازمان مدیریــت صنعتــی رتبه بنــدی ســال ‪98‬‬ ‫شــرکت های برتــر ایــران را بــرای بیســت و دومیــن ســال متوالــی اعــام‬ ‫کــرد کــه بر این اســاس‪ ،‬بانــک ســامان بــر اســاس اطالعــات مالــی ســال‬ ‫‪ ،1397‬به عنــوان بیســت و دومیــن شــرکت برتــر ایــران انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ ایــن رتبه بنــدی بر اســاس میــزان فــروش و درامــد شــرکت ها صــورت می پذیریــد و‬ ‫رتبــه ‪ 22‬در حالــی توســط بانــک ســامان کسب شــده کــه ایــن بانــک توانســته میــزان درامــد خــود‬ ‫در ســال ‪ 1397‬را بــه ‪ 125231‬میلیارد ریــال برســاند‪ .‬میــزان درامــد بانــک ســامان در ســال ‪،1396‬‬ ‫بیــش از ‪ 123207‬میلیارد ریــال بــوده اســت‪ .‬همچنیــن در ایــن رتبه بنــدی‪ ،‬شــرکت بیمــه ســامان‬ ‫و شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســامان از زیرمجموعه هــای گــروه مالــی ســامان توانســته اند بــه‬ ‫ترتیــب رتبــه ‪ 109‬و رتبــه ‪ 110‬برتریــن شــرکت های ایــران را از ان خــود کننــد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کاوش پیــام پاس��ارگاد س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪291505‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103293051‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی سـ�الیانه‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/04/30‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬اقــای محمدحســام ضخیمـ�ی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0014113511‬ب��ه س��مت بـ�ازرس اصل��ی و اق��ای عب��اس قن��دی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 4899205112‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‬ ‫انتخــاب شدــند‪ - .‬ترازنامـ�ه و حســاب ســود و زیــان شرــکت منتهـ�ی بـ�ه ‪1397/12/29‬‬ ‫موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫تهران (‪)734074‬‬ ‫تهران (‪)734072‬‬ ‫(‪)734070‬‬ ‫تهران (‪)734071‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت یکتـ�ا ابنیـ�ه ف�رـدوس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سلـامت ی�اـران بهــرخ بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی اســیا وات شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ط�اـووس تـ�ک تایـ�ر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 426043‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320774093‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1396/05/26‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬اقایــان علی محمـ�د میرشــمس کـ�د‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/06‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای حسـ�ن جابری مطلـ�ق‬ ‫افضل القــوم کـ�د ملـ�ی ‪ ،0042905869‬بعنــوان اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‬ ‫‪ 452851‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003987530‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/13‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای مجتبـ�ی‬ ‫اب اذری بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 0071584463‬بســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و عضـ�و‬ ‫هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م ش��هربانو عالئـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪( 0078176743‬خ��ارج از ش��رکاء)‬ ‫بســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و اقــای رضـ�ا هرــوی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪( 0064286762‬خـ�ارج‬ ‫از ش�رـکاء) بســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و اقــای علیرضـ�ا خلیل زاده نفوتـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪( 4911709383‬خ��ارج از ش��رکاء) بس��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره تعیی��ن و امض��اء کلی��ه اوراق‬ ‫و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور از قبی��ل چ��ک و سـ�فته و بـ�رات و قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی‬ ‫ب��ا امض��اء اق��ای مجتب��ی اب اذری (مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدی��ره) و مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)734075‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0075432749‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت سهم الشـ�رکه‬ ‫خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1800000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬خان��م صن��م حاج صادق��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0453428770‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بـ�ه‬ ‫مبلـ�غ ‪ 1200000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه‬ ‫مبلـ�غ ‪ 3000000000‬ریــال افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)734073‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود نقـ�ش طراحــان بهرــاد در تاریـ�خ ‪ 1396/07/22‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 516879‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007128344‬ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردیده‬ ‫ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع‪ :‬تای��پ و طراح��ی و تکثی��ر اوراق‪ ،‬خری��د و فــروش تولی��د و توزی��ع و واردات و ص�اـدرات کلی��ه کاالهـ�ای مجـ�از‬ ‫بازرگانـ�ی‪ .‬درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع ذیربـ�ط مــدت‪ :‬از تاریـ�خ ثبـ�ت بـ�ه مــدت نامحدــود مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬تهرــان شــهر تهرــان‪ -‬داودیـ�ه‪ -‬خیابــان قبـ�ا‪ -‬خیابــان دکتـ�ر‬ ‫عل��ی ش�رـیعتی‪ -‬پـلاک ‪ -1117‬طبق��ه اول‪ -‬واح��د شمــالی‪ -‬کدپسـ�تی ‪ 1948914314‬س�رـمایه شخــصیت حقوق��ی‪ 10.000.000 :‬ریــال می باش��د‪ .‬اســامی و میــزان سهم الشــرکه شــرکا‪ :‬اقـ�ای‬ ‫احمـ�د نبــوی راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0043950817‬دارنـ�ده ‪ 5.000.000‬ریــال سهم الشرــکه خانـ�م حوــری مهدیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0450475115‬دارنـ�ده ‪ 5.000.000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‬ ‫اولیـ�ن مدیرــان‪ :‬اقــای محمدجوــاد نبــوی راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0031813542‬و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه مــدت نامحدــود اقــای احمـ�د نبــوی راد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0043950817‬و بـ�ه‬ ‫ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود خانـ�م حوــری مهدیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0450475115‬و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود دارن�دـگان حـ�ق‬ ‫امضـ�ا‪ :‬دارن�دـگان حـ�ق امضــاء و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چـ�ک‪ -‬سفــته‪ -‬ب�رـوات و عقــود اسلـامی و قراردادهـ�ا و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره منفرــدا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتب��ر می باشـ�د‪ .‬اختی�اـرات نماینــده قانونـ�ی‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکوــر‪ ،‬بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمی باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)734067‬‬ ‫‪ 164714‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102072925‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫ملـ�ی ‪ ،4433096131‬امیرجعفـ�ر مقدم صاــدق کـ�د ملـ�ی ‪ ،0034748431‬امیرحسـ�ین‬ ‫انتخ��اب گردیدن��د‪ - .‬اق��ای امیرجعف��ر مقدم ص��ادق ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره‪- .‬‬ ‫اقـ�ای علی محم��د میرشـ�مس ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‪- .‬اقـ�ای‬ ‫امیرحس��ین افضل الق��وم ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و‬ ‫تعهــداور شـ�رکت ب��ه امض��اء مشـ�ترک اق��ای امیرجعف��ر مقدم صـ�ادق (رئی��س هیئ��ت مدی��ره)‬ ‫و علی محم��د میرش��مس (مدیرعام��ل) همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت دارای اعتب��ار می باش��د و‬ ‫نامه هـ�ای اداری و کلی��ه اوراق��ی ک��ه بوجـ�ود اورنـ�ده تعهــدات مال��ی بــرای شــرکت نباشـ�د‪،‬‬ ‫ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل و ی��ا رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر اس��ت‪.‬‬ ‫اقــای محمدمهــدی رضائی صدراباــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4431009991‬و اقـ�ای محمـ�ود‬ ‫ضیائیان مفیـ�د بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0931498961‬ب��ه ترتی��ب ب��ه س��مت بــازرس اصل��ی و‬ ‫علی البـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال انتخـ�اب شــدند‪ .‬ترازنام��ه و حسـ�اب سـ�ود و زیـ�ان‬ ‫شرــکت منتهـ�ی بـ�ه ســال مالـ�ی ‪ 95/12/30‬موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)734069‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫‪ 424098‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320750850‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/11/16‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای واهیـ�ک قرابیکـ�ی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0049458124‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 675000000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫در زمــره شرــکا قرــار گرفـ�ت‪ .‬بـ�ر ایـ�ن پایـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪1500000000‬‬ ‫ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 2175000000‬ریــال افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بـ�ه‬ ‫شــرح یــاد شــده اصــاح گردیـ�د‪ .‬فهرسـ�ت و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا پـ�س‬ ‫از افزایـ�ش س��رمایه بـ�ه شــرح زیــر می باشـ�د‪ :‬اقــای ویگـ�ن قرابیکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0049521365‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 675000000‬ری��ال‪ ،‬خان��م ویول��ت قرابیک��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0049709151‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 150000000‬ریاــل‪ ،‬خانـ�م اولینـ�ا عیسـ�ی خانیان بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0010354816‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 675000000‬ریاــل‪ ،‬اقــای واهیـ�ک قرابیکـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0049458124‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 675000000‬ریـ�ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)734068‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬دی ‪ /1398‬شماره ‪293‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اتش سوزی ‪ ،‬پدیده ای عادی در جهان خواهد شد؟‬ ‫پژوهشــگران می گوینــد کــه اتش ســوزی های اســترالیا نشــان دهنده وضعیــت زیســت محیطــی دشواری ســت کــه ممکــن اســت تــا پایــان قــرن حاضــر تبدیــل بــه یــک پدیــده عــادی شــود‪ .‬پیش بینــی می شــود کــه در ان هنــگام دمــای هــوای جهــان ســه درجــه ســانتی گــراد باالتــر از دوران پیــش از صنعتــی شــدن باشــد‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫همــه کشــورها بــه تعهــدات منــدرج در توافــق پاریــس عمــل کننــد‪ .‬محققــان اداره هواشناســی بریتانیــا مــی گوینــد کــه درک عمومــی ایــن اســت کــه تغییــرات اب و هوایی خطــر حــوادث دشــواری را کــه در هفته هــای اخیر شــاهد ان بودیــم افزایــش داده اســت‪ .‬ســال گذشــته گرمترین ســال ثبت شــده در اســترالیا بــود‪ .‬محققــان بریتانیایی‬ ‫یــک تحلیــل فشــرده دربــاره تاثیــر تغییــرات اب و هوایــی بــر امــکان وقــوع اتش ســوزی در جنــگل هــا در سرتاســر جهــان انجــام داده انــد‪ .‬در ایــن پژوهــش‪ ۵۷ ،‬مقالــه تحقیقــی کــه از ســال ‪ ۲۰۱۳‬چــاپ شــده بــود بررســی شــد‪ .‬همــه ایــن تحقیقــات نشــانگر ارتبــاط بیــن تغییــرات اب و هوایــی و افزایــش تعــداد و شــدت اتش ســوزی هــا‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در ایــن دوران بــه دلیــل دمــای بــاال‪ ،‬میــزان رطوبــت پاییــن‪ ،‬بــارش کــم بــاران و بادهــای شــدید‪ ،‬احتمــال وقــوع اتش ســوزی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫بــا گذشــت زمــان‪ ،‬عالیــم گــرم شــدن زمیــن بــا عامــل انســانی در نقــاط‬ ‫مختلــف جهــان اشــکارتر شــده اســت‪ .‬البتــه ایــن بررســی مــی گویــد‬ ‫کــه تشــخیص علــت دقیــق اتش ســوزی هــای شــدید اســترالیا در مــاه‬ ‫هــای اخیــر چنــدان هــم اســان نیســت‪ .‬الگوهــای طبیعــی اب و هوایــی‬ ‫در اســترالیا نقــش عمــده ای در ایجــاد شــرایط مناســب بــرای اغــاز‬ ‫اتش ســوزی در جنــگل داشــته انــد‪ .‬شــرایط موجــود در اقیانــوس هنــد و‬ ‫ارام منجــر بــه دوره ای گــرم و خشــک در سرتاســر اســترالیا شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه تغییــرات اب و هوایــی بــا منشــا انســانی هــم در ایــن میــان بــی‬ ‫تاثیــر نبــوده اســت‪ .‬بــه گفتــه پروفســور ریچــارد بتــس ( ‪ )Betts‬از اداره‬ ‫هواشناســی بریتانیــا‪ ،‬ایــن اتش ســوزی هــا بــه طــور طبیعــی هــم روی مــی‬ ‫داد ولــی مطمئــن هســتیم کــه دمــای ان بــه دلیــل تغییــرات اب و هوایــی‬ ‫بــا منشــا انســانی‪ ،‬داغ تــر شــده اســت‪ .‬او در ســخنرانی خــود بــه هنــگام‬ ‫ارائــه تحقیــق ایــن اداره گفــت کــه اســترالیا اکنــون ‪ ۱.۴‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫(یــک و چهــار دهــم) گرمتــر از دمــای متوســط جهانــی در دوران پیــش از‬ ‫صنعتــی شــدن اســت‪ .‬هــم اکنــون جهــان یــک درجــه گرمتــر از دهــه‬ ‫‪ ۱۸۵۰‬میــادی اســت‪ .‬حتــی اگــر برنامــه دولــت هــا بــرای کاهــش تصاعــد‬ ‫دی اکســیدکرین عملــی شــود‪ ،‬جهــان در مســیر افزایــش ســه درجــه ای‬ ‫دمــا تــا پایــان قــرن قــرار دارد‪ .‬کارشناســان دیگــری کــه در ایــن تحقیــق‬ ‫شــرکت داشــته انــد مــی گوینــد کــه مــردم بــا دیــدن اتش ســوزی در‬ ‫جنــگل هــا و دوره هــای گرمــای شــدید‪ ،‬نشــانه گــرم شــدن کــره زمیــن را‬ ‫بــه «چشــم خــود مــی بیننــد»‪.‬‬ ‫افزایش دمای اقیانوس ها‬ ‫در همیــن حــال یــک گــروه از محققــان بین المللــی مــی گوینــد کــه در‬ ‫ســال گذشــته میــادی دمــای اقیانــوس هــا باالتــر از هــر زمــان دیگــری‬ ‫در طــول تاریــخ بشــر بــوده انــد‪ .‬در گزارشــی کــه در نشــریه «پیشــرفت‬ ‫هــای علــوم جــوی» چــاپ شــده‪ ،‬امــده اســت کــه بیــن ســال های ‪۱۹۸۷‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۱۹‬و در مقایســه بــه س ـه دهه پیش از ایــن دوره‪ ،‬اقیانوس هــا چهــار‬ ‫و نیــم درجــه گرم تــر شــده اند‪ .‬بیشــترین گرمــا را اقیانــوس اطلــس و‬ ‫جنوبــی جــذب کرده انــد‪ .‬لیجینــگ چنــگ‪ ،‬نویســنده ارشــد ایــن نشــریه‪،‬‬ ‫مــی گویــد گــه ایــن یافتــه هــا ســند دیگــری اســت بــر رونــد گــرم شــدن‬ ‫کــره زمیــن و تنهــا توضیــح منطقــی بــرای ایــن موضــوع‪ ،‬تولیــد گازهــای‬ ‫گلخانه ای ســت‪( .‬گازهایــی کــه گرمــا را جــذب و از خــود متصاعــد مــی‬ ‫کننــد ماننــد دی اکســیدکربن‪ ،‬اوزون و دی اکســیدنیتروژن)‪ .‬او گفــت کــه‬ ‫گــرم شــدن کــره زمیــن ســبب افزایــش اتش ســوزی های فاجعــه بــار در‬ ‫امــازون‪ ،‬کالیفرنیــا و اســترالیا شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬کشته در سه ماه گذشته و موج تازه گرما‬ ‫نیروهــای اتش نشــان اســترالیا فرصــت کمــی دارنــد کــه نفســی تــازه‬ ‫کننــد؛ گفتــه می شــود مــوج جدیــد گرمــا در روزهــای اخــر هفتـ ه اینــده‪،‬‬ ‫نفــس اســترالیا را دوبــاره تنــگ خواهــد کــرد‪ .‬گزارش هــا حاکــی از ایــن‬ ‫اســت کــه ریــزش بــاران و کاهــش درجــه حــرارت تــا انــدازه ای بــه یــاری‬ ‫اتش نشــانانی امــده اســت کــه در جنــوب شــرقی اســترالیا بــرای مهــار‬ ‫اتــش مشــغول فعالیــت هســتند‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬مــوج گرمــای بعــدی در‬ ‫راه اســت‪ :‬گفتــه می شــود کــه در هفتـ ه جــاری دمــای هــوا دوبــاره تــا ‪۴۰‬‬ ‫درجــه و حتــی باالتــر هــم می رســد‪ .‬سرپرســت نیروهــای اتش نشــانی‬ ‫ایالــت «نیــو ســاوت ولــز» (ایالتــی در جنــوب شــرق اســترالیا کــه مرکــز‬ ‫ان شــهر ســیدنی اســت)‪ ،‬می گویــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۶۰۰‬امدادگــر بــا «شــرایط‬ ‫مناســب» بــه وجودامــده‪ ،‬خــود را بــرای مقابلــه بــا خطــر اتش ســوزی ای‬ ‫امــاده می کننــد کــه پیش بینــی می شــود منطقــه روز جمعــه (‪ ۱۰‬ژانویــه)‬ ‫بــا ان روب ـه رو باشــد‪ .‬بیــم ان م ـی رود کــه تــا ماه هــا شــعله های اتــش در‬ ‫جنــوب شــرق اســترالیا زبانــه بکشــد‪ .‬در مــرز ایالــت «نیــو ســاوت ولــز» و‬ ‫«ویکتوریــا» (ایالتــی در جنــوب شــرق اســترالیا کــه مرکــزش شــهر ملبورن‬ ‫اســت)‪ ،‬دو اتش ســوزی بــزرگ در حــال حرکــت بــه ســوی همدیگــر‬ ‫هســتند بــه گونــه ای کــه احتمــال پدیــد امــدن اتش ســوزی عظیمــی‬ ‫مـی رود‪ .‬در شــهر ســاحلی ماالکوتــا‪ ،‬منطقـه ای در شــرق ایالــت ویکتوریــا‪،‬‬ ‫صدهــا نفــر محصــور در اتــش‪ ،‬هنــوز در انتظــار رســیدن کشــتی هایی‬ ‫هســتند کــه قــرار اســت انهــا را از منطقــه خطــر دور کننــد‪.‬‬ ‫خسارت های مالی وارد شده تا کنون‬ ‫اتش ســوزی ها در اســترالیا از تقریبــا مــاه اکتبــر تــا کنــون‪ ،‬دســت کــم ‪۲۵‬‬ ‫کشــته بــر جــا گذاشــته‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬خانــه ویــران شــده و مســاحتی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬میلیون هکتــار در اتــش ســوخته اســت‪ .‬در اثــر خســارت های‬ ‫ناشــی از اتش ســوزی‪ ،‬بیمــه تاکنــون درخواســت هایی بــرای جبــران‬ ‫هزینه هــا تــا ‪ ۷۰۰‬میلیــون دالر اســترالیا (برابــر بــا ‪ ۴۳۰‬میلیون یــورو)‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪ .‬طبــق گــزارش اتحادیــه شــرکت های بیمــه اســترالیا‪،‬‬ ‫تاکنــون تقریبــا ‪ ۹۰۰۰‬مــورد گــزارش خســارت بــه دســت بیمه هــا رســیده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه پیش بینــی می شــود کــه ایــن شــمار بــه میــزان قابــل‬ ‫توجهــی در روزهــای اینــده افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫امریکا پیشنهاد کمک داده است‬ ‫بــر پایــه اطالعــات منتشــر شــده از ســوی کاخ ســفید‪ ،‬دونالــد ترامــپ؛‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا‪ ،‬در گفت وگویــی تلفنــی بــا اســکات موریســون‪،‬‬ ‫نخســت وزیــر اســترالیا‪ ،‬در مــورد حــوادث اخیــر در ایــن کشــور‪ ،‬ابــراز‬ ‫نگرانــی و همــدردی کــرده اســت‪ .‬ترامــپ بــه دولــت اســترالیا پیشــنهاد‬ ‫کمــک و پشــتیبانی بــرای مقابلــه بــا اتــش داده اســت‪ .‬برخــی چهره هــای‬ ‫مشــهور هــم نســبت بــه اتش ســوزی های گســترده در اســترالیا واکنــش‬ ‫نشــان داده و بــا مــردم ایــن منطقــه همــدردی کرده انــد‪ .‬کریس همســورث‪،‬‬ ‫بازیگــر اســترالیایی‪ ،‬از اهــدای یــک میلیــون دالر اســترالیا (‪ ۶۲۰‬هــزار یورو)‬ ‫بــرای ایــن منظــور خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫ایا اپن استرالیا امسال برگزار می شود؟‬ ‫ابعــاد اتش ســوزی های اســترالیا به حدی ســت کــه حتــی بــر برگــزاری‬ ‫نخســتین مســابقات تنیــس «گرنــد اســلم» ســال در ایــن کشــور هم ســایه‬ ‫انداخت ـه ‪ ،‬بــه گون ـه ای کــه حتــی احتمــال م ـی رود بــه دلیــل دود شــدید‪،‬‬ ‫مســابقات تنیــس ازاد اســترالیا بــه تعویــق بیفتــد‪ .‬مســابقات تنیــس ازاد‬ ‫اســترالیا یکــی از چهــار «گرنــد اســلم» (مهم تریــن مســابقات تنیــس ســال)‬ ‫اســت کــه ژانویــه هــر ســال در ملبــورن برگــزار می شــود‪ .‬کریــگ ت ِیلــی‪،‬‬ ‫سرپرســت فدراســیون تنیــس اســترالیا و مدیــر برگــزاری اپــن اســترالیا‬ ‫امــا بــا «مســاعد» خوانــدن شــرایط اب و هوایــی بــر پایــه پیش بینی هــا‪،‬‬ ‫اعــام کــرده کــه خطــری شــهروندان و شــرکت کنندگان در ملبــورن را‬ ‫در روز ‪ ۲۰‬ژانویــه (تاریــخ اغــاز مســابقات) تهدیــد نمی کنــد‪ .‬بــه گفت ـه ی‬ ‫تیلــی‪ ،‬کیفیــت هــوا پیوســته در دســت بررســی اســت و ســازمان های‬ ‫ذیربــط بــا کارشناســان بهداشــتی و صاحب نظــران دیگــر حوزه هــا‬ ‫همــکاری تنگاتنگــی دارنــد‪ .‬سرپرســت فدراســیون تنیــس اســترالیا تاکیــد‬ ‫کــرده اســت کــه ســامتی و امنیــت بازیکنــان‪ ،‬پرســنل و تماشــاچی های‬ ‫بازی هــا‪ ،‬مهمتریــن اولویــت برگزارکننــدگان ایــن مســابقات اســت‪.‬‬ ‫دودهایی که تا نیوزیلند و اسمان شیلی رفته اند‬ ‫توده هــای عظیــم دود ناشــی از اتش ســوزی در ایــن میــان بــر‬ ‫فــراز دریــای تاســمان (بخشــی از اب هــای اقیانــوس ارام جنوبــی) تــا‬ ‫نیوزیلنــد هــم کشــیده شــد ه و در انجــا در بســیاری نقــاط‪ ،‬اســمان را‬ ‫بــه رنــگ نارنجــی دراورده انــد‪ .‬یــک انیمیشــن کامپیوتــری کــه بــر پایــه‬ ‫داده هــای ناســا توســط یــک ســازمان هواشناســی طراحــی شــده اســت‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه نخســتین توده هــای دود بــه امریــکای جنوبــی‬ ‫رســیده اند‪ .‬گــزارش شــده کــه اســمان شــیلی و ارژانتیــن هــم بــه‬ ‫رنــگ ســرخ درامــده اســت‪ .‬مســئوالن هواشناســی شــیلی بــا اشــاره‬ ‫بــه حجــم دود کــه بــر پایــه اظهــارات انهــا در ارتفــاع ‪ ۶۰۰۰‬متــری‬ ‫اســت‪ ،‬می گوینــد‪ ،‬خطــری شــهروندان ایــن کشــور را تهدیــد نمی کنــد‪.‬‬ ‫دولــت نیوزیلنــد بــا ارســال اتش نشــان و نیروهــای نظامــی بــه اســترالیا‪،‬‬ ‫ایــن کشــور را در مهــار اتــش یــاری می کنــد‪ .‬بــر پایــه گزارش هــای‬ ‫منتشــر شــده از ســوی مقامــات نیوزیلنــدی‪ ،‬جنگل ســوزی در بخــش‬ ‫شــمالی نیوزیلنــد در مســاحتی بــه وســعت ‪ ۳۵۰‬هکتــار‪ ،‬تحــت کنتــرل‬ ‫در امــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ٣‬گونه جانوری در استرالیا؛ یک فاجعه بین المللی‬ ‫انقراض ‪ ٠‬‬ ‫یــک فعــال محیــط زیســت گفــت‪« :‬نزدیــک بــه ‪ ٣٠‬گونــه جانــوری بــر‬ ‫اثــر اتش ســوزی جنگل هــای اســترالیا بــرای همیشــه منقــرض شــده اند‬ ‫کــه ایــن مســاله یــک فاجعــه بــزرگ بین المللــی محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ محمــد درویــش افــزود‪« :‬بزرگ تریــن قربانیــان‬ ‫اتش ســوزی جنگل هــا جانورانــی هســتند کــه در ایــن اکوسیســتم ها‬ ‫زندگــی می کننــد کــه اغلــب انهــا یــا کشــته می شــوند یــا بــه شــدت‬ ‫اســیب می بیننــد و نمی تواننــد بــه طبیعــت بازگردنــد»‪ .‬ایــن عضــو‬ ‫هیئت علمــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع کشــور بــا اشــاره بــه‬ ‫ی جنگل هــای اســترالیا اســیب دیدن‬ ‫اینکــه مهمتریــن مشــکل اتش ســوز ‬ ‫جمعیــت قابــل توجــه «کواال»‪»،‬کانگــورو» و ســایر حیوانــات اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد ‪« :‬میــزان حیواناتــی کــه بــر اثــر اتش ســوزی در اســترالیا اســیب دیــده‬ ‫و کشــته شــده اند را حــدود یک میلیــارد تخمیــن می زننــد»‪ .‬وی در ادامــه‬ ‫گفــت‪« :‬اتش ســوزی جنگل هــا در اســترالیا و یــا جنگل هــای امــازون‬ ‫در گذشــته نیــز رخ داده امــا ابعــاد اتش ســوزی های ســال جــاری بســیار‬ ‫گســترده بــوده اســت»‪.‬‬ ‫خشکسالی های شدید علت اتش سوزی جنگل ها‬ ‫درویــش اظهــار کــرد ‪« :‬بســیاری از صاحب نظــران بــر ایــن باورهســتند کــه‬ ‫ی اســت کــه در‬ ‫ی جنگل هــا خشکســالی های شــدید ‬ ‫دلیــل اتش ســوز ‬ ‫منطقــه بــه وجــود امــده و متاثــر از جریان هــای «تغییــرات اقلیمــی» و‬ ‫«جهان گرمایــی» اســت»‪ .‬ایــن عضــو کرســی محیــط زیســت و امنیــت ملی‬ ‫در شــورای عالــی امنیــت ملــی کشــور‪ ،‬افــزود‪« :‬دولــت کشــور اســترالیا یکی‬ ‫از دولت هایــی بــود کــه همیشــه تغییــرات اقلیمــی را به ســخره می گرفــت‪،‬‬ ‫دربرنامه ریزی هــا و سیاســتگذاری هــا بــه ان بی توجــه بــود و ان را جــدی‬ ‫نمی گرفــت‪ .‬در حــال حاضــر فعــاالن و متخصصــان حوزه محیط زیســت این‬ ‫کشــور بــه شــدت از ایــن دولــت انتقــاد و بــه ان حملــه می کننــد»‪ .‬درویــش‬ ‫بــا بیــان اینکــه چنیــن اتش ســوزی گســترده ای در اســترالیا بی ســابقه بوده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬نزدیــک بــه هفت میلیون هکتــار از رویشــگاه های جنگلــی‬ ‫و مرتعــی اســترالیا اتــش گرفتــه و تقریبــا تمــام مناطــق ایــن قــاره کــه‬ ‫بیــش از چهــار برابــر مســاحت ایــران وســعت دارد‪ ،‬ســوخته اســت»‪ .‬وی‬ ‫ی جنگل هــای اســترالیا نزدیــک بــه پنــج مــاه اســت‬ ‫ادامــه داد‪« :‬اتش ســوز ‬ ‫کــه ادامــه دارد و پیش بینــی می شــود تــا مــاه فوریــه (بهمن‪-‬اســفند) کــه‬ ‫بارندگی هــا اتفــاق خواهــد افتــاد ایــن اتش ســوزی ها ادامــه داشــته باشــد‬ ‫و تــا ان زمــان نمی تــوان ان را مهــار کــرد»‪ .‬درویــش همچنیــن دربــاره‬ ‫اتش ســوزی های مشــابه کــه ســال گذشــته در جنگل هــای امــازون اتفــاق‬ ‫افتــاد‪ ،‬گفــت ‪« :‬در کشــور برزیــل دخالت هــای انســانی و اتش ســوزی های‬ ‫عمــدی کــه بــه منظــور گســترش وســعت اراضــی کشــاورزی توســط‬ ‫کشــاورزان انجــام شــد تــا حــدودی در علــت اغــاز اتش ســوزی های‬ ‫ان کشــور دخیــل بودنــد امــا پــس از گســترش اتش ســوزی بــه دلیــل‬ ‫خشکســالی دیگــر کاری از دســت دولــت بــر نمی امــد»‪ .‬وی دربــاره علــت‬ ‫طوالنــی شــدن مهــار اتش ســوزی های جنگل هــای اســترالیا و جنگل هــای‬ ‫امــازون اظهــار کــرد‪« :‬نــوع گونه هــای گیاهــی کــه در اســترالیا یــا در برزیــل‬ ‫وجــود دارنــد بســیار اســیب پذیر اســت‪ .‬اکالیپتــوس گونــه گیاهــی غالــب‬ ‫در اســترالیا اســت کــه در برابــر اتــش بســیار حســاس اســت و زمانی کــه‬ ‫اتش سوزی جنگل ها با اقتصاد استرالیا چه کرد؟‬ ‫طــی اتش ســوزی های اخیــر اســترالیا کــه روزهــا ادامــه داشــته اســت‪ ،‬بیــش از نیــم‬ ‫میلیــارد از جانورانــی کــه در ایــن جنگل هــا زندگــی می کردنــد جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد و ایــن اتــش بــه شــش ایالــت ایــن کشــور گســترش یافــت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫خبرگــزاری خبرانالیــن بــه نقــل از اکونومیســت؛ طــی اتش گرفتــن جنگل هــای اســترالیا‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون هکتــار ایــن کشــور در اتــش ناپدیــد شــدند و ‪ ۲۶‬نفــر جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد و ‪ ۲.۳۰۰‬خانــه نیــز در اتــش ســوخت‪ .‬امــا ایــن امــار و ارقــام تنهــا بخشــی از‬ ‫موضــوع اســت؛ طــی ایــن اتفاقــات هالــه ای از دود بــر روی قســمت جنوبــی اقیانــوس‬ ‫ارام پراکنــده شــده اســت‪ .‬شــاید گمــان کنیــد کــه اســترالیا کشــور اسیب پذیری ســت‬ ‫و رخ دادن چنیــن حوادثــی در ان جــا بدیهــی اســت امــا ایــن طــور نیســت و خیلــی از‬ ‫کشــورهای دیگــر نیــز شــرایط یکســانی بــا اســترالیا دارنــد و انچــه در میــان اســترالیا‬ ‫و ســایر کشــورها تفــاوت ایجــاد مــی کنــد سیاس ـت های رهبــران ایــن کشــورها اســت‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه اتش ســوزی ها امــری بدیهــی هســتند و‬ ‫متوقــف کــردن ان هــا کار ســاده ای نیســت و نیــاز بــه توافق هــای بین المللــی دارد بــه‬ ‫همیــن دلیــل بــرای جلوگیــری از هرچــه بیشــتر صدمات اقتصــادی بایــد دربــاره چگونگی‬ ‫اتــش بگیــرد به راحتــی خامــوش نمی شــود و به شــدت گســترش پیــدا‬ ‫می کنــد»‪ .‬ایــن عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا و‬ ‫مراتــع کشــور در ادامــه گفــت‪« :‬جنگل هــای امــازون نیــز بـ ه دلیــل اینکــه‬ ‫رویشــگاه های درختــان ان بســیار متراکــم هســتند زمانی کــه اتش ســوزی‬ ‫اتفــاق می افتــد ســهم بزرگــی از ایــن جنگل هــا می ســوزد»‪ .‬وی بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در رشــته کوه هــای زاگــرس درختــان «تنــک» هســتند و «تراکــم‬ ‫تــاج پوشــش» درختــان ان منطقــه یعنــی میــزان تراکــم یــک درخــت کــه‬ ‫می توانــد جلــوی برهنگــی خــاک را بگیــرد و یکــی از نشــانه های ســامتی‬ ‫جنــگل اســت بیــن پنــج تــا ‪ ١٠‬درصــد اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــه همیــن‬ ‫زندگــی بــا اتــش تدابیــری بیاندیشــیم؛ به عنوان مثــال بــه ســاخت خانه هایــی اقــدام‬ ‫کنیــم کــه در برابــر اتــش مقــاوم باشــند‪ .‬بــه نظــر کارشناســان مشــکالت اقتصــادی کــه‬ ‫اتــش ســوزی هــا بــرای رهبــران یــک کشــور ایجــاد مــی کننــد مــی توانــد راه نجــات از‬ ‫سیاســت هــای اشــتباه ان هــا باشــد چراکــه در اتــش ســوزی کــه در کالیفرنیــا اتفــاق افتاد‬ ‫بیمــه هــای ایــن ایالــت بیشــتر از ‪ ۲۴‬میلیــارد دالر ضــرر دیدنــد و ریســک اتــش ســوزی و‬ ‫ســاخت دوبــاره مســکن ســرمایه گــذاران را مجبــور مــی کنــد کــه در اشــتیاقی به ســرمایه‬ ‫گــذاری در مناطــق پــر خطــر نداشــته باشــند‪ .‬انچــه در اتــش ســوزی هــا نقــش حیاتــی‬ ‫ایفــا مــی کنــد سیاســت هایــی اســت کــه رهبــران ایــن مناطــق پیــش مــی گیرنــد و‬ ‫در اســترالیا سیاســتمداران محافظــه کار انهــا در پــی کمرنــگ کــردن مســائل زیســت‬ ‫محیطــی هســتند چــرا کــه بیشــتر از ‪ ۷۰‬درصــد صــادرات ایــن کشــور از منابــع طبیعــی‬ ‫ان اســتخراج می شــوند کــه مهم تریــن ان هــا عبارتنــد از زغــال ســنگ و ســنگ اهــن‬ ‫کــه بــه چیــن صــادر می شــوند‪ .‬بــه نظــر می رشــد دیــر یــا زود ایــن اتفــاق می افتــاد‪ .‬از‬ ‫ایــن رو سیاســتمداران بایــد برنامــه هــا و سیاســت هــای خــود را بــا تغییــرات اب و هوایی‬ ‫پیــش ببرنــد چراکــه زمیــن روز بــه روز در حــال خشـک تر شــدن و کـم اب شــدن اســت‪.‬‬ ‫خاطــر اســت کــه مــا در ایــران می توانیــم اتش ســوزی ها را مهــار کنیــم و‬ ‫از ایــن بابــت شــانس اورده ایــم زیــرا اگــر جنگل هایــی ماننــد جنگل هــای‬ ‫اســترالیا یــا امریــکای التیــن داشــتیم‪ ،‬بــا توجــه بــه امکانــات در دســترس‬ ‫یــک هکتــار از ان هــم تــا االن باقــی نمانــده بــود»‪.‬‬ ‫ایا پوشش گیاهی جنگل های استرالیا احیا می شود؟‬ ‫درویــش در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود دربــاره احیــای پوش ـش ‬ ‫گیاهــی جنگل هــای اســترالیا گفــت‪« :‬همیشــه در رویشــگاه های جنگلــی‬ ‫طبیعــی بعــد از اتش ســوزی ها‪ ،‬جنگل هــا می تواننــد بــا تــاب اوری‬ ‫خودشــان را احیــا کننــد و دلیــل ان پتانســیل اقلیمــی ان منطقــه اســت‬ ‫کــه اجــازه رویــش درخــت و گیــاه را می دهــد و احیــا شــدن ان جنگل هــا‬ ‫براســاس چگونگــی مدیریــت دولــت و وضعیــت اقلیمــی‪ ،‬می توانــد بیــن دو‬ ‫تــا ‪ ١٠‬ســال طــول بکشــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در ان مناطــق از اســترالیا کــه‬ ‫پوشــش گیاهــی دارد بارندگی هــا بــه انــدازه ای هســت کــه درخــت رویــش‬ ‫کنــد و ایــن اتفــاق طبیعــی اســت‪ .‬اتش ســوزی جنگل هــا در مناطقــی‬ ‫جبــران ناپذیــر اســت کــه جنگل کاری هــا «دســت کاشــت» باشــند ماننــد‬ ‫جنگل هــای لویــزان و چیتگــر در تهــران کــه اگــر دچــار اتش ســوزی‬ ‫شــوند دیگــر جنگلــی بــه جــای ان نمی رویــد چــون ان منطقــه اســتعداد‬ ‫و شــرایط طبیعــی جنــگل شــدن را ندارنــد»‪ .‬مدیرکل ســابق مشــارکت های‬ ‫اجتماعــی ســازمان محیــط زیســت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه انســان ها‬ ‫چــه مســئولیتی در کمــک بــه کاهــش ایــن گونــه رخدادهــا دارنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«انســان ها بایــد در رفتارهــای شــخصی خــود تجدیــد نظــر کننــد و تــا‬ ‫جایــی کــه امــکان دارد رفتارهایــی کــه منجــر بــه انتشــار ســوخت فســیلی‬ ‫و گازهــای گلخانــه ای می شــود کــه مهمتریــن عامــل تغییــرات اقلیمــی‬ ‫و جهــان گرمایــی اســت را مدیریــت و صرفــه جویــی کننــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«افــراد بایــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــرای جابه جایــی بیــن طبقــات‬ ‫ســاختمانی اگــر مقصــد ان هــا بیــش از دو طبقه باشــد از اسانســور اســتفاده‬ ‫کننــد و ســعی کننــد مصــرف «پروتئیــن حیوانــی» را در رژیم هــای غذایــی‬ ‫خــود کاهــش دهنــد»‪ .‬درویــش در پایــان صحبت هــای خــود اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«دولت هــا و حاکمیت هــا بایــد تــاش کننــد تــا بــه جــای تولیــد بــرق از‬ ‫طریــق «ســدهای بــرق ابــی»‪« ،‬نیروگاه هــای حرارتــی» و «نیروگاه هــای‬ ‫اتمــی» بــه ســراغ اســتحصال انرژی هــای نــو ماننــد «انــرژی بــادی» ‪،‬‬ ‫«انــرژی خورشــیدی» و «انــرژی زمیــن گرمایــی» برونــد و بــه جــای تولیــد‬ ‫خودروهــای بنزین ســوز بــه اســتفاده ازخودروهــای «هیبریــدی» و برقــی‬ ‫روی بیاورنــد»‪.‬‬ ‫استرالیا؛ طبیعت سوزان ‪2020‬‬ ‫علت اتش سوزی وسیع‬ ‫در جنگل های استرالیا چیست؟‬ ‫یــک کارشــناس محیط زیســت و متخصــص در زمینــه تغییر اقلیــم به بیــان توضیحاتی‬ ‫دربــاره علــت اتش ســوزی وســیع در جنگل هــای اســترالیا پرداخــت‪ .‬به گــزارش میــزان؛‬ ‫اتش ســوزی جنگل هــای اســترالیا بــه شــش ایالــت گســترش یافتــه و جــان بیــش‬ ‫از نیم میلیــارد جانــور را گرفتــه و همچنــان ادامــه دارد‪ .‬امــا چــه عاملــی بــه گســترده‬ ‫شــدن ایــن اتش ســوزی دامــن زده اســت؟ اســماعیل کهــرم؛ کارشــناس محیــط زیســت‬ ‫و متخصــص در زمینــه تغییــر اقلیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬هــم اکنــون در اســترالیا تابســتان اســت و‬ ‫بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد‪ ،‬چــون اســترالیا در نیــم کــره جنوبی واقــع شــده و فصل‬ ‫اتش سوزی ســت؛ همــان طــور کــه در کالیفرنیــا تابســتان ها کــه در نیــم کــره شــمالی‬ ‫قــرار دارد؛ مثــل ایــران اتش ســوزی زیــاد می شــود در اســترالیا هــم زمــان بــا زمســتان‬ ‫مــا کــه تابســتان ان هــا باشــد اتــس ســوزی زیــاد می شــود»‪.‬‬ ‫شروع اتش سوزی در استرالیا به دلیل گرمایش زمین نیست‬ ‫وی در ادامــه دربــاره مســائل تاثیــر گــذار دیگــر نیــز گفــت‪« :‬شــروع اتش ســوزی در‬ ‫اســترالیا بــه دلیــل گرمایــش زمیــن نیســت و علتــش انســانی و عمــدی اســت‪ .‬افــراد بــا‬ ‫رفتــن بــه ایــن مناطــق سرســبز اتــش روشــن می کننــد و اقــدام بــه خامــوش کــردن‬ ‫ان نمی کننــد و بــا وزش بــاد ایــن اتــش شــعله ور تر شــده و گســترش پیــدا می کنــد»‪.‬‬ ‫مجازات اتش سوزی در استرالیا؛ ‪ ۲۵‬سال زندان‬ ‫کهــرم در ادامــه بــا بیــان اینکــه در اســترالیا شــروع اتش ســوزی چــه ســهوی باشــد و‬ ‫چــه عمــدی باشــد ســنگین ترین مجــازات یعنــی ‪ ۲۵‬ســال زنــدان را دارد افــزود‪« :‬افــراد‬ ‫زیــادی هــم اکنــون در زندان هــای اســترالیا بــه همیــن دلیــل در بنــد هســتند‪ ،‬چــون‬ ‫اغلــب ایــن اتش ســوزی ها عمــدی و بــه دســت انســان اســت»‪.‬‬ ‫مجازات اتش سوزی جنگل ها در کشور ما باید عملیاتی شود‬ ‫ایــن کارشــناس محیــط زیســت تاکیــد کــرد‪« :‬امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه‬ ‫گســترش اتــش مربــوط بــه گرمایــش و گــرم شــدن کــره زمیــن اســت‪ .‬در کشــور های‬ ‫مختلــف مثــل ســوئیس در فصــل تابســتان اســتان به اســتان بــه اداره های هواشناســی‬ ‫اعــام می کننــد کــه در فــان اســتان درجــه هــوا بــه نحــوی اســت کــه احتمــال‬ ‫اتش ســوزی زیــاد اســت در نتیجــه شــروع اتــش مجــازات دارد ولــو اینکــه بــه‬ ‫اتش ســوزی منجــر نشــود‪ .‬ایــن مجازات هــا مجازات هــای ســنگینی هســتند کــه در‬ ‫کشــور مــا هــم بایــد عملیاتــی بــود»‪ .‬کهــرم در ادامــه گفــت‪« :‬مناطــق بســیار وســیعی‬ ‫در اســترالیا حــدود یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار هکتــار دچــار اتش ســوزی شــده اســت»‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســائل محیــط زیســت در ادامــه گفــت‪« :‬علــت ایــن اتش ســوزی هــا‬ ‫گاهــی هــم طبیعــی اســت‪ .‬مثــا یک قطــره شــبنم روی شــاخه درخــت مثــل ذره بین‬ ‫عمــل می کنــد و امــواج خورشــید را روی بــرگ خشــک می انــدازد و دالیــل دیگــری‬ ‫کــه باعــث اتش ســوزی می شــود‪ ،‬ولــی بــه هــر حــال بــا فاجع ـه ای در اســترالیا رو‬ ‫بــه رو هســتیم»‪ .‬کهــرم افــزود‪« :‬هــم اکنــون ســه اتش ســوزی بــزرگ در مناطــق‬ ‫مختلــف داریــم کــه یکــی اتش ســوزی جنــگل هــای امــازون اســت کــه مهــار شــد و‬ ‫دومــی اتش ســوزی کالیفرنیــای امریــکا اســت کــه ان هــم مهــار شــده‪ ،‬چــون ده هــا‬ ‫هواپیمــای اطفــای حریــق دارنــد و بــه ایــن شــیوه عمــل می کننــد کــه همــان زمــان‬ ‫کــه در حــال پــرواز هســتند از دریاچه هــا اطــراف (مثــل لکتاهــو) تانکــر خــود را پــر‬ ‫اب می کنــد و اتــش را خامــوش می کنــد‪ ،‬ولــی بــه هــر حــال خانه هــا می ســوزد و‬ ‫اتش ســوزی ســوم‪ ،‬اتش ســوزی جنــگل هــای اســترالیا اســت کــه همچنــان درگیــر‬ ‫ان هســتیم»‪.‬‬ ‫نسبت مستقیم گسترش اتش با گرمای زمین‬ ‫ایــن کارشــناس محیــط زیســت افــزود‪« :‬گســترش اتــش در اســترالیا بــا گرمــای زمین‬ ‫نســبت مســتقیم دارد بــه ایــن معنــی کــه اگــر اتــش شــروع شــود‪ ،‬ولــی شــرایط اماده‬ ‫نباشــد و منطقــه گــرم و خشــک نباشــد بــه زودی خــودش اطفــا می شــود در حالــی‬ ‫کــه وقتــی کــه شــرایط محیطــی مناســب نباشــد اتــش بــه ایــن صــورت گســترش‬ ‫پیــدا می کنــد»‪.‬‬ ‫‪12.0‬میلیون جریب‬ ‫‪6.7‬میلیون جریب‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫اتش سـوزی های گسـترده کالیفرنیـا در سـال ‪ 2018‬و حریـق وحشـتناک‬ ‫جنگل هـای باران خیـز امـازون در سـال ‪ 2019‬را بایـد از مهم تریـن اخبـار در حـوزه تخریـب محیط زیسـت در‬ ‫چندسـالِ اخیر دانسـت‪ .‬بااین همـه‪ ،‬ازنظـ ِر وسـعت‪ ،‬انچـه این روزهـا در اسـترالیا درحالِ وقوع اسـت‪ ،‬عظیم تر و‬ ‫دهشـتناک تر اسـت؛ تـا همین جا هـم تقریبـ ًا ‪12‬میلیون جریب از طبیعت این کشـور‪ ،‬طعمه شـعله های سـوزان‬ ‫و مرگبار شـده اسـت‪ .‬سـال گذشـته‪ ،‬اتش‪ ،‬وسـعتی بالغ بر ‪6.7‬میلیون جریب از شـمال روسـیه را نابـود کرد اما‬ ‫عمـده بخش هایی که سـوختند‪ ،‬مناطق دورافتاده و خالی ازسـکنه یا بسـیار کم جمعیـت بـود و ان واقعه‪ ،‬تلفات‬ ‫جانـی نداشـت کـه ازاین منظر نیـز باز می تـوان اتش سـوزی وسـیع اسـترالیا را اتفـاق دردناک تری به حسـاب‬ ‫اورد‪ .‬گـزارش دوم ژانویـه ‪ 2020‬مرکـز داده پـردازی ‪ Statista‬اورده اسـت‪ :‬درحالی کـه اتش سـوزی های کالیفرنیا‬ ‫ً‬ ‫کاملا فروکش کـرده و مورد جنگل هـای امازون نیز کاهش یافته اسـت؛ اسـترالیا در میانه فصل داغ قـرار دارد و‬ ‫انتظـار می رود که گرما و خشک سـالی جاری‪ ،‬شـعله های اتـش را فروزان تر کنند؛ حتی در اسـتان نیوسـاوت ولز‬ ‫ِ‬ ‫ مـدت یک هفتـه وضعیـت اضطراری اعالم شـده اسـت‪ .‬تصاویـر انتشـاریافته از‬ ‫در سـاحل شـرقی اسـترالیا‪ ،‬به‬ ‫اسـمان نارنجـی ‪ Queensland‬گرچـه به نظـر زیباسـت امـا حـاوی این واقعیت تلخ اسـت کـه زیـر ان‪ ،‬موجی از‬ ‫خشـم طبیعـت‪ ،‬حیات وحـش را به خطر انداختـه ‪ ...‬گزارش اخیـر «نیویورک تایمز» اشـاره دارد کـه موج گرمای‬ ‫بی سـابقه ای در اسـترالیا به ثبت رسـیده که از نیمه های دسـامبر گذشـته ادامه دارد و به نظر می رسـد این حجم‬ ‫بزرگی اتش سـوزی های عظیم دوسالِ گذشـته را‬ ‫از دود‪ ،‬سـیدنی را غرق سـیاهی کنـد‪ .‬در اینفوگرافیک امـروز‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫با مـورد اخیر اسـترالیا مقایسـه کرده ایم‪.‬‬ ‫‪2.2‬میلیون جریب‬ ‫‪2019‬‬ ‫استرالیا‬ ‫‪2019‬‬ ‫سیبری‬ ‫‪2019‬‬ ‫امازون‬ ‫‪2.0‬میلیون جریب‬ ‫‪2018‬‬ ‫کالیفرنیا‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫سهم جایگزین ها در بازار جهانی اینده گوشت‬ ‫قصاب ها ابدی نیستند!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫گــزارش ‪ 12‬اوت ‪ 2019‬مجموعــه انالیــز بــازار ‪ TECHNAVIO‬در لنــدن (انگلســتان) عنــوان کــرده کــه‬ ‫رشــد بــازار جهانــی گوشــت در ســال ‪ 2023‬بــه ‪210‬میلیــارددالر خواهــد رســید کــه به عبارتــی‪ ،‬چهاردرصــد رشــد مرکــب‬ ‫ســاالنه طــی دوره مور ِد نظــر خواهــد بــود‪ .‬البتــه گــزارش مرکــز داده پــردازی ‪ STATISTA‬در ‪ 17‬ژانویــه ســال ‪ 2019‬عنــوان کــرده‬ ‫کــه ایــن عــدد در ســال ‪( 2022‬یک ســال زودتــر از موعــد هــدف کارشناســان ‪ )TECHNAVIO‬از ‪1.5‬تریلیــون دالر نیــز خواهــد‬ ‫گذشــت؛ این درحالی س ـت که طبــق ادعــای کارشناســان ایــن مرکــز؛ ایــن عــدد در ســال ‪ 2016‬تنهــا ‪714‬میلیــارددالر بــود‪.‬‬ ‫ـوان محصــول محبوب تــر و پرتقاضاتــر در ایــن گــزارش معرفــی شــده‪ ،‬مــرغ و ماکیــان اســت کــه ‪38‬درصــد‬ ‫انچــه به عنـ ِ‬ ‫بــازار گوشــت را به خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬گوشــت گاو و خــوک (در کشــورهای غیراســامی) بــا تقاضــای ‪33‬درصــدی‪،‬‬ ‫دومیــن ســهم بیشــتر از ایــن مــاده غذایــی را دارنــد‪ .‬هــردو امــار اگرچــه اختــاف فاحشــی باهــم دارنــد؛ امــا بــه ایــن موضوع‬ ‫معترف انــد کــه اگــر مصــرف گوشــت کــه حــاال سال هاســت از یــک انتخــاب غذایــی لوکــس بــرای خــواص‪ ،‬بــه یــک امــکان‬ ‫خوشــمزه در دســترس بــرای عمــوم تبدیــل شــده‪90 ،‬درصــد کاهــش نیابــد‪ ،‬مشــکالت عدیده زیسـت محیطی ناشــی از پروســه‬ ‫تولیــد ان‪ ،‬همچنــان مانــده و بدتــر هــم خواهــد شــد‪ .‬طبــق گــزارش هشــتم ژانویــه ‪ 2020‬ســایت مرجــع ‪BEEF2LIVE‬؛ ایاالت‬ ‫نتُــن بــود‪ .‬بعــدازان‪ ،‬برزیــل‬ ‫متحــده بیشــترین تولیــد گوشــت را در جهــان دارد کــه در ســال ‪ 2019‬چیــزی بیــش از ‪12.7‬میلیو ‬ ‫بــا ‪10.2‬تُــن قــرار دارد‪ .‬اتحادیــه اروپــا‪ ،‬چیــن و هنــد نیــز ســه نــام بعــدی ایــن فهرســت را شــکل می دهنــد‪ .‬گــزارش ‪ 14‬ژانویــه‬ ‫همیــن منبــع نیــز اورده کــه پنــج کشــور بــا بیشــترین میــزان مصــرف گوشــت؛ به ترتیــب‪ ،‬امریــکا‪ ،‬چیــن‪ ،‬برزیــل‪ ،‬اتحادیــه‬ ‫اروپــا و ارژانتیــن هســتند‪ .‬این روزهــا امــا بحــث تــازه ای درمــور ِد مصــرف گوشــت برپاســت کــه در ان بــه حفــظ منابــع طبیعی‪،‬‬ ‫ـش رو بــه ایــن مبحــث ورود و‬ ‫کاهــش کشــتار حیوانــات و البتــه تامیــن ســود پایــدار تاکیــد دارنــد‪ .‬براین اســاس؛ در گــزارش پیـ ِ‬ ‫گزیــده ای از مباحــث مطروحــه را دراین زمینــه مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫‪20‬ســال اینده‬ ‫بــازار بین المللــی گوشــت‪ ،‬در‬ ‫ِ‬ ‫قابل توجــه خواهــد بــود؛ ایــن‪،‬‬ ‫شــاهد تغییراتــی ِ‬ ‫ادعــای کارشناســان اقتصــادی مجموعــه تحقیقاتــی‬ ‫‪ Kearney‬در امریکاســت کــه دفاتــری در بیــش از‬ ‫‪ 40‬کشــور جهــان بــرای تحلیــل بازارهــای مختلــف‬ ‫دارد‪ .‬انهــا می گوینــد کــه فــروش «گوشــت قرمــز»‬ ‫در عرصــه جهانــی بــا کاهــش چشــمگیری مواجــه‬ ‫خواهــد شــد کــه بخشــی ازان به علــتِ فراگیرترشــدن‬ ‫اســتفاده از جایگزین هایــی بــرای ایــن محصــول‬ ‫غذایی ســت؛ درواقــع‪ ،‬طبــق گــزارش اخیــر ایــن مرکــز‬ ‫ تاریــخ ‪ 13‬ژانویــه ‪2020‬‬ ‫کــه خالصــه نتایــج ان به‬ ‫ِ‬ ‫در ســایت داده پــرداز ‪ Statista‬به انتشــار رســیده؛‬ ‫اگرچــه دو مقولــه «گســترش فرهنــگ گیاهخــواری» و‬ ‫«انتخــاب ســبک ســامت زندگــی»‪ ،‬افزایــش مصــرف‬ ‫جایگزین هــای ایــن مــاده غذایــی محبــوب و پرکاربــرد‬ ‫را کــه به شــکلی ســامت فــراوری شــده اند‪ ،‬درپــی‬ ‫داشــته؛ امــا بیشــترین تحــول را بایــد مدیــون توســعه‬ ‫صنعــت تولیــد «گوشــت درون کشــتگاهی» دانســت؛‬ ‫گوشــتی کــه نــه در بــدن حیوانــات؛ بلکــه بــا کشــت‬ ‫ســلولی در محیــط کنترل شــده تولیــد می شــود‪ .‬تولیــد‬ ‫گوشــت به ایــن روش‪ ،‬نوعــی کشــاورزی سلولی ســت‬ ‫کــه در ان‪ ،‬از روش هــا و فن هایــی کــه در پزشــکی بــرای‬ ‫بازســازی بافت هــا اســتفاده می شــود‪ ،‬بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن‪ ،‬اتفاقــی جدیــد نیســت و گفتــه می شــود که‬ ‫اولیــن همبرگــر تولیدشــده با گوشــت درون کشــتگاهی‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۲‬در لنــدن تولیــد و حتــی خــورده شــد!‬ ‫چنانچــه پیش بینی هــای متخصصــان ‪Kearney‬‬ ‫دراین مــورد درســت باشــد؛ میــزان انتشــار گازهــای‬ ‫گلخانـه ای کــه در فراینــد تولیــد فراورده هــای گوشــتی‬ ‫ایجــاد می شــود‪ ،‬به انــدازه ای مطلــوب کاهــش می یابــد‬ ‫کــه خــودش‪ ،‬قدمــی مثبــت و بــزرگ در بهبــود شــرایط‬ ‫اب وهوایــی جهــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2018‬جمعیــت جهــان حــدود ‪7.6‬میلیاردنفــر‬ ‫بــود و طبــق بررسـی ها؛ ایــن عــدد در ســال ‪ ،2050‬بــه‬ ‫‪10‬میلیاردنفــر افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬بی شــک‪ ،‬یکی از‬ ‫نیازهــای اصلــی و عمــده ایــن جمعیــت عظیــم‪« ،‬تامین‬ ‫مایحتــاج خوراکــی» خواهــد بــود‪ .‬گفتــه می شــود کــه‬ ‫تقریبــاً نیمــی از برداشــت محصــوالت جهــان بــرای‬ ‫تغذیــه دام و طیــور اســتفاده می شــود؛ اینجــا داریــم‬ ‫از رقمــی حــدود ‪1.4‬میلیــاردراس گاو و گوســاله‪،‬‬ ‫یک میلیــاردراس خــوک (کشــورهای غیراســامی)‪،‬‬ ‫‪20‬میلیاردقطعــه انــواع ماکیــان‪1.9 ،‬میلیــاردراس‬ ‫گوســفند‪ ،‬بــره و بــز صحبــت می کنیــم! به نظرتــان ایــن‬ ‫تعــداد جانــور‪ ،‬بــرای زیســتن تــا مرحلــه تبدیل شــدن‬ ‫بــه غــذای مور ِد نظــر مــا خودشــان چه قــدر غــذا‬ ‫می خورنــد؟ بلــه؛ انهــا زنده انــد و درســت ماننــد مــا‬ ‫نیــاز به غــذا دارنــد‪« .‬ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملل‬ ‫متحــد» (‪ )FAO‬اعــام کــرده که تنهــا در ســال ‪،2018‬‬ ‫از مجمــوع ‪3.201‬میلیون مترمکعــب تولیــد گنــدم‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســویا و ‪ ...‬بیــش از ‪46‬درصــد‪ ،‬خــوراک دام‬ ‫و طیــور شــد و اگــر ســایر مصــارف ایــن محصــوالت را‬ ‫کنــار بگذاریــم‪ ،‬انچــه بــرای تامیــن غــذای انســان ها‬ ‫مانــد‪ ،‬حــدود ‪37‬درصــد بــود! (البتــه این مســئله شــامل‬ ‫پــرورش ماهی هــا و انــواع غذاهــای دریایــی نمی شــود)‪.‬‬ ‫بررســی ها نشــان می دهــد کــه به طو ِر میانگیــن بــرای‬ ‫تولیــد هرکیلوگــرم گوشــت گاو‪ ،‬حــدود هفت کیلوگــرم‬ ‫غلــه خشــک الزم اســت؛ ایــن عــدد بــرای تولیــد‬ ‫همین میــزان گوشــت خــوک‪ ،‬حــدود چهارکیلوگــرم‬ ‫و بــرای مــرغ و ماکیــان حــدود دوکیلوگــرم اســت؛ امــا‬ ‫ازانجاکــه «گوشــت» چیــزی حــدود ‪40‬درصــد از بــدن‬ ‫یــک «دام زنــده» را تشــکیل می دهــد؛ بــرای مثــ ًا‬ ‫تولیــد یک کیلوگــرم گوشــت مــرغ بایــد ســه کیلوگرم‬ ‫ـوان غــذای ایــن حیــوان هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫دانــه به عنـ ِ‬ ‫به خاطــر داشــته باشــید کــه عمــده گوشــت ها‬ ‫همان میــزان کالــری کــه مخلــوط هرکیلوگــرم از ذرت‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســویا و ‪ ...‬داراســت‪ ،‬در خــود دارنــد و‬ ‫به واقــع‪ ،‬تبدیــل ‪46‬درصــد از تولیــدات کشــاورزی‬ ‫جهــان در پروســه تبدیل شــدن بــه گوشــت‪ ،‬کمتــر‬ ‫از هفت درصــد بــه کالری هــای غذایــی جهــان‬ ‫می افزاینــد؛ به این معناکــه بــا ‪44‬درصــد از محصــوالت‬ ‫کشــاورزیِ امــروز‪ ،‬می تــوان غــذای کافــی بــرای‬ ‫ســیرکردن بخــش اعظمــی از مــردم جهــان داشــت‪.‬‬ ‫دانشــمندان علــم تغذیــه می گوینــد کــه رژیم هــای‬ ‫غذایــی کامـ ًا گیاهــی‪ ،‬نه تنهــا کالــری یکســانی دارنــد؛‬ ‫بلکــه درصــورتِ کشــت انــواع حــاوی پروتئیــن کافــی‪،‬‬ ‫همان میــزان ارزش غذایــی را نیــز برایمــان به ارمغــان‬ ‫خواهنــد اورد‪ .‬حــال‪ ،‬اگــر دام هــا را به قصـ ِد کشــتار برای‬ ‫مصــارف انبــوه غذایــی‪ ،‬بــا تولیــدات کشــاورزی تغذیــه‬ ‫نکنیــم‪ ،‬بــا همین میــزان برداشــت محصــوالت زراعــی‬ ‫می توانســتیم دوبرابــر مــردم را در ایــن کــره خاکــی‬ ‫ســیر کنیــم‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬نه تنهــا هفت میلیاردنفــر‬ ‫غــذای کافــی داشــتند؛ بلکــه پســماند کمتــر و محیــط‬ ‫زیســت پاک تــری داشــتیم‪.‬‬ ‫اگــر از بُعــد اقتصــادی و تنهــا جنبــه پولــی بــه ایــن‬ ‫ماجــرا نــگاه کنیــم؛ باتوجه بــه بــه حجــم مصــرف‬ ‫گوشــت در صنایــع غذایــی و اســتفاده روزمــره مــردم‪،‬‬ ‫ایــن چرخــه (تولیــد تــا عرضــه) در ســال ‪ 2018‬چیــزی‬ ‫حــدود ‪10‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی یــا‬ ‫به عبارتــی‪8.8 ،‬تریلیــون دالر را شــکل داده کــه رقمــی‬ ‫قابل تامــل به شــمار مــی رود‪ .‬جالب انکــه تکامــل ایــن‬ ‫ِ‬ ‫زنجیــره‪ ،‬نیازمنــد ابــزاراالت‪ ،‬ادوات و تجهیــزات مختلفی‬ ‫نیــز هســت کــه خــودش گــردش مالــی بزرگــی را‬ ‫شــکل می دهــد و ایــن مســئله درکنــا ِر نیازهــای‬ ‫اولیــه ماننــد بــذر‪ ،‬کــود و ســموم؛ دامنــه ایــن بــازار را‬ ‫گســترده تر می کنــد‪ .‬البتــه در راس امــور‪ ،‬همــه ایــن‬ ‫نیازمندی هــا در انحصــار چنــد بازیکــن دســتِ اول بــوده‬ ‫و شــرکت های کم شــمار و محــدودی هســتند کــه در‬ ‫بحــث کالن‪ ،‬از ایــن خــوان گســترده‪ ،‬ســودهای هنگفت‬ ‫می برنــد‪ .‬بگذاریــد دقیق تــر و جزئی تــر بــه ماجــرا نــگاه‬ ‫کنیــم؛ در ســال انجــام ایــن گــزارش (‪ ،)2018‬بخــش‬ ‫عمــده خــوراک دام بــرای تامیــن گوشــت مصرفــی‬ ‫بــازار جهــان را چیــزی درحــدو ِد ‪30‬میلیــون مزرعـه دار‬ ‫حرفـه ای (انهــا کــه در قالــب عمــده و در حجم انبــوه کار‬ ‫می کننــد) تامیــن کردند کــه ارزش مــادی تولیداتشــان‪،‬‬ ‫‪600‬میلیــارددالر بــود و ایــن‪ ،‬تنهــا بخشــی کوچــک از‬ ‫ایــن ســوداوری را مختــل کنــد و بــه ‪1000‬میلیــارددالر‬ ‫کاهــش دهــد؛ این گونــه کــه به طو ِرتقریبــی‪ ،‬ایــن‬ ‫چرخــه در بخــش تامیــن خــوراک دام‪ ،‬کاهــش‬ ‫‪400‬میلیــارددالری و در بخــش پرواربنــدی و عرضــه‬ ‫نیــز کاهــش ‪500‬میلیــارددالری را شــاهد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬گــردش مالــی ان تقریبــاً نصــف خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬البتــه کــه در بخــش نهایــی ؛ یعنــی عرضــه‬ ‫محصــوالت توســط خرده فروش هــا بــه مشــتریان‪،‬‬ ‫تدابیــری ویــژه بــرای فــروش و عد ِم کاهــش ســود‬ ‫وجــود خواهــد داشــت؛ امــا تمرکــز بــر دو بخــش اولیــه‬ ‫یعنــی رونــد تــاش بــرای تولیــد تــا ارائــه محصــوالت‬ ‫بــه عمده فروشــی ها‪ ،‬تغییراتــی چشــمگیر به لحــاظِ‬ ‫قیمتــی اتفــاق خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫انچــه کارشناســان این عرصــه بــه ان توجــه دارنــد‪،‬‬ ‫ـش روی ایــن صنعــت در حــال و اینــده‬ ‫چالش هــایِ پیـ ِ‬ ‫اســت؛ درواقــع‪ ،‬افزایــش جمعیــت در ســال های اتــی‪،‬‬ ‫نیازمن ـ ِد برنامه ریزی هــای دقیــق اســت تــا ایــن بــازار‪،‬‬ ‫بــا اختــال و کمبــود مواجــه نشــود‪ .‬دراین زمینــه چنــد‬ ‫عامــل اصلــی بیش تــر جلــوه می کنــد؛ مســئله چالــش‬ ‫زمیــن؛ توســعه شهرنشــینی و گرم شــدن کــره زمیــن‬ ‫باعــث کاهــش مقــدار فضاهــای مطلــوب بــرای زراعــت‬ ‫اســت‪ .‬معنــای دیگــر و تلــخ ایــن خبــر این اســت که‬ ‫بــرای تامیــن نهاده هــای دامــی‪ ،‬بایــد بخــش‬ ‫قابل توجهــی از محیــط زیســت نظیــر زیســت گاه های‬ ‫ِ‬ ‫طبیعــی و جنگل هــای باران خیــز را قربانــی کــرد تــا‬ ‫فضــای کافــی بــرای انجــام کشــاورزی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫امارهــا نشــان می دهــد کــه ســال ‪ ،1970‬ســرانه‬ ‫خــاک (ســهم هــر فــرد از زمیــن) معــادل ‪0.38‬هکتــار‬ ‫بــود کــه تــا ســال ‪ ،2050‬ایــن عــدد بــه ‪0.15‬هکتــار‬ ‫تنــزل می یابــد‪ .‬ازســویی‪ ،‬دسترســی بــه اب اشــامیدنی؛‬ ‫به ویــژه در نواحــی خــاص کــه بــا کاهــش میــزان‬ ‫بارندگــی مواجــه هســتیم‪ ،‬چالشــی بــزرگ خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خــو ِد ایــن کاهــش بارندگی هــا‪ ،‬به منزلــه کم شــدن‬ ‫زمیــن حاصلخیــز به جهــتِ زراعــت و پــرورش دام‬ ‫اســت‪ .‬طبــق داده هــای حــوزه اب (‪)Aquastat‬‬ ‫«ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد»؛ زراعــت‬ ‫جایگزین های گوشتی وگن‬ ‫گوشت کشت شده‬ ‫گوشت های معمولی‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪1.500‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫گــردش مالــی این عرصــه اســت‪ .‬در بخــش تولیــد‬ ‫گوشــت‪ ،‬حیوانــات را بــرای پرواربنــدی و رســاندن بــه‬ ‫حداکثــر وزن مطلــوب‪ ،‬تغذیــه می کننــد و این بخــش‬ ‫از چرخــه درهمان ســال ‪ ،2018‬حول وحــوش‬ ‫‪400‬میلیــارددالر گــردش مالــی داشــت‪ .‬در ادامــه ایــن‬ ‫زنجیــره‪ ،‬بــه قســمت عرضــه می رســیم کــه ســهم‬ ‫‪900‬میلیــارددالری از ســود را به خــود اختصــاص داد؛‬ ‫ـکل اولیــه و خــام یــا‬ ‫دراین بخــش‪ ،‬گوش ـت ها یــا به شـ ِ‬ ‫ شــکل فراوری شــده در قالــب محصــوالت گوشــتی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫بــرای عرضــه در خرده فروشــی ها ارائــه می شــوند؛‬ ‫رونــدی کــه عمــده ســود خــود را مدیــون تولیدات بــازار‬ ‫کاالهــای تندمصــرف (‪ )FMCG‬اســت‪ .‬حــال‪ ،‬اگــر کل‬ ‫ایــن زنجیــره‪ ،‬ارزش مــادی برابــر بــا ‪1900‬میلیــارددالر‬ ‫داشــته باشــد؛ حضــور جایگزین هــای گوشــت می توانــد‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫در مقیــاس جهانــی‪ ،‬همین حــاال هــم حــدود ‪70‬درصــد‬ ‫از منابــع ابــی زمیــن را به خــود اختصــاص داده کــه‬ ‫به دشــواری جایگزیــن می شــود‪ .‬چالــش بعــدی‬ ‫دراین عرصــه‪ ،‬تشــدید موانــع اســت؛ به این معناکــه‬ ‫علــم کشــاورزی فعــ ًا بــه محدودیت هایــی رســیده‬ ‫کــه تــا ســال هاپیش وجــود نداشــت؛ ایــن مقولــه‬ ‫باعــث کم اثرشــدن ســامانه ها و روش هــای مرســوم‬ ‫و کنونــی کشــت وکار در حــوزه کشــاورزی صنعتــی‬ ‫شــده اســت؛ مث ـ ًا افزایــش مقاومــت افت هــا نســبت‬ ‫بــه ســموم حاضــر یــا کاهــش اثــرات مثبــت کودهــا‬ ‫و درکنا ِر انهــا مشــکالت تراکــم و فرســایش خــاک‪.‬‬ ‫ازســویی‪ ،‬تغییــرات به وجودامــده به جهــتِ اقلیمــی کــه‬ ‫کاهــش تنــوع زیســتی را در مناطــق مختلــف به دنبــال‬ ‫داشــته و ایــن تغییــر اکوسیســتم‪ ،‬بــر رونــد معمــول‬ ‫کشــاورزی و دامــداری اثــر منفــی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫ممنوعیــت اســتفاده از بعضــی روش هــای اصالحــی‬ ‫ کاربــردن برخــی از مــواد شــیمیایی در پروســه‬ ‫یــا به‬ ‫ِ‬ ‫کاشــت و داشــت محصــول نیــز بیشــتر شــده و قوانیــن‬ ‫ســخت گیرانه تری اعمــال می شــود کــه تولیــد انبــوه‬ ‫صنعتــی را بــا ُکنــدی حرکــت مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫اینهــا وقتــی بــا نگاه هــای معتــرض‪ ،‬نگــران و مخالــفِ‬ ‫ گســترش مــردم (عمومــاً‬ ‫درقالــب مجموعه هــای‬ ‫روبه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫غیرانتفاعــی و مردم نهــاد) و گاه دولتمــردان در حمایــت‬ ‫از طبیعــت همــراه شــود؛ کار را دشــوارتر نیــز می کنــد‪.‬‬ ‫چالــش ســوم دراین مســیر‪ ،‬روش هــای مراقبتــی‬ ‫بــرای محافظــت از ســامت دام هاســت؛ مثــ ً‬ ‫ا بــرای‬ ‫جلوگیــری از شــیوع بیماری هــای واگیــر و امــراض‬ ‫مشــترک میــان دام و انســان‪ ،‬از انتی بیوتیک هــا در‬ ‫پــرورش دام و طیــور اســتفاده می شــود کــه می توانــد‬ ‫«جهــش ژنــی» و «مقاومــت انتی بیوتیکــی» را باعــث‬ ‫شــده یــا تشــدید کنــد کــه خــود‪ ،‬یــک چالش اساســی‬ ‫و مهــم در حــوزه بهداشــت و درمــان جوامــع اســت‪.‬‬ ‫مخالفت هــای عمومــی نســبت بــه ذبــح و کشــتار دام‬ ‫درحال افزایــش اســت و مــردم بیش تــری به سـ ِ‬ ‫ـمت‬ ‫نیــز‬ ‫ِ‬ ‫اســتفاده از جایگزین هــای گوشــتی و گیاهخــواری‬ ‫متمایــل شــده اند‪ .‬به واقــع‪ ،‬صنعــت تولیــد گوشــت‪،‬‬ ‫در اینــده چالش هایــی متعــدد را به چشــم می بینــد‬ ‫کــه از حــاال بایــد فکــری بــه حالشــان و رفــع مشــکالت‬ ‫قطعــی و احتمالــی اینــده کــرد‪.‬‬ ‫نکتــه ای کــه در یک ســری جوامــع پیشــرفته بــه‬ ‫ان توجــه شــده‪ ،‬رفتــن به ســمتِ کشــاورزی مــدرن‬ ‫و دیجیتــال اســت کــه می توانــد تعــادل خوبــی در‬ ‫شــکل و میــزان عرضه وتقاضــا ایجــاد کنــد؛ امــا هنــوز‬ ‫جــای بحــث دارد و بایــد نتایــج ان را در ســال های اتــی‬ ‫بررســی کــرد؛ هرچنــد اگــر ایــن امــکان عملــی شــود‪،‬‬ ‫در حجمــی گســترده می توانــد ‪ 20‬تــا ‪30‬درصــد از‬ ‫پیــش رو را کاهــش دهــد‪ .‬ایــن روش هــا‬ ‫مشــکالت‬ ‫ِ‬ ‫کمــک می کنــد تــا ســرعت پــرورش و اماده ســازی‬ ‫دام و طیــور بــرای مرحلــه عرضــه بــه بــازار تســریع‬ ‫شــود؛ امــا بادرنظرگرفتــن اصــول و جوانــب احتیاطــی‬ ‫و به عبارتــی‪ ،‬عرضــه کافــی و ســامت محور کــه‬ ‫دو کفــه افزایــش رضایــت مصرف کننــده و کاهــش‬ ‫اثــرات مخــرب زیس ـت محیطی را باهــم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دراین میــان‪ ،‬یک ســری شــرکت ها به فکــ ِر ایجــاد‬ ‫تحــول دراین بــازار هســتند و بــرای این منظــور‪ ،‬ســراغ‬ ‫تولیــد جایگزین هایــی رفته انــد تــا بــازار ایــن محصــول‪،‬‬ ‫دچــار مشــکل نشــود‪ .‬محصــوالت جدیــد شبه گوشــت و‬ ‫جایگزیــن‪ ،‬مشــتمل بر پنج گــروه می شــوند‪:‬‬ ‫‪ .1‬جایگزین هــای کالســیک وگن هــا؛ ایــن محصــوالت‬ ‫عــاری از ترکیبــات حیوانــی همچــون تخم مــرغ‪،‬‬ ‫دردســترس‬ ‫ژالتیــن و شــیر بــوده و سال هاســت کــه‬ ‫ِ‬ ‫مصرف کننده هــا قــرار دارنــد‪ .‬انهــا بــر پایه هایــی‬ ‫نظیــر توفــو (مــاده غذایــی تولیدشــده از شیرســویا کــه‬ ‫به صــورتِ قالب هــای جامــد امــا بــا بافــت نــرم عرضــه‬ ‫می شــود)‪ ،‬قارچ هــا‪ ،‬ســیتان (نوعــی مــاده غذایــی‬ ‫سرشــار از پروتئیــن کــه از ارد گلوتــن تهیه شــده و‬ ‫ عنــوان جایگزیــن گوشــت اســتفاده‬ ‫در پخت وپــز به‬ ‫ِ‬ ‫می شــود) و جک فــروت (یکــی از انــواع میوه هــای‬ ‫اســتوایی کــه خاســتگاه ان جنــوب هنــد بــوده و منبــع‬ ‫غنــی از کالــری‪ ،‬ویتامین هــا‪ ،‬امــاح و مواد معدنی ســت)‬ ‫تولیــد و عرضــه می شــوند‪ .‬نقطه ضعــف بــزرگ انهــا‬ ‫این اســت که فاقــد طعمــی حتــی شــبیه گوشــت‬ ‫بــوده و ازایــن رو‪ ،‬طرفــداران کمــی دارنــد‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫هــواداران دواتشــه «گیاهخــواری واقعــی»‪ ،‬بــه ان هــا‬ ‫وفــادار هســتند‪.‬‬ ‫‪ .2‬جایگزین هــای کالســیک گیاهخــواران؛ ایــن‬ ‫محصــوالت‪ ،‬سال هاســت کــه در بــازار وجــود داشــته‬ ‫و بخشــی عمــده از خرده فروشــان در جهــان‪ ،‬انــواع‬ ‫مختلفــی از انهــا را بــه مخاطبــان خود عرضــه می کنند‪.‬‬ ‫پایــه تولیــد و ترکیبــات اصلــی انها گیاهــی بــوده و البته‬ ‫در انهــا از یک ســری فراورده هــای حیوانــی ماننــد‬ ‫تخم مــرغ و شــیر نیــز اســتفاده می شــود‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫بــرای تولیــد انبــوه انهــا همچنــان بــه صنعت دام پــروری‬ ‫گیاه خواری که برای حفظ محیط زیست قصاب شد‬ ‫‪ ۱۵‬ســال پیــش بعــد از انتشــار مقال ـه ای در مجلــه نیویــورک تایمــز‪ ،‬جنبشــی بــه اســم «قصابــان اخالقــی» اغــاز شــد‪ ،‬جنبشــی کــه گیاه خــواران را گوش ـت خوار کــرد‪ .‬به گــزارش خبرانالیــن؛ در قصابــی‬ ‫«دختــران غربــی»‪ ،‬کیــت کاوانــا‪ ،‬تک ـه ای گوشــت گاو کــه بــه انــدازه یــک بالــش بــود را تکه تکــه کــرد‪ .‬در حالــی کــه روی کار بــا چاقــو تمرکــز کــرده بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬اســتیک فلــت ایــرن‪ ،‬دومیــن عضلــه‬ ‫حســاس در بــدن یــک گوســاله اســت‪ ،‬مــن عاشــق ایــن مــرد هســتم به خاطــر اینکــه چربــی زیبایــی دارد» ‪ .‬بعــد از اینکــه گوشــت‪ ،‬بــه ده هــا اســتیک تکــه تکــه تبدیــل شــد‪ ،‬ماننــد شــخصیت های «جنــگ‬ ‫ســتارگان» چنــد تکــه ان را گرفــت و انهــا را بــه اشــپزخانه نزدیکــی بــرد تــا ناهارمــان را امــاده کنــد‪ .‬خانــم کاوانــا قبــل از اینکــه قصــاب باشــد‪ ،‬یــک گیاه خــوار ســخت گیر بــود‪ .‬او بــرای عشــق و احتــرام‬ ‫عمیقــش بــه حیوانــات و محیــط زیســت بــرای بیــش از ده ســال‪ ،‬خــوردن گوشــت را کنــار گذاشــت‪ .‬دقیقــا بــه همیــن دالیــل او بــه یــک قصــاب تبدیــل شــده اســت‪ .‬خانــم کاوانــا عضــو گــروه کوچــک امــا‬ ‫موفقــی از گیاه خــواران قدیمــی اســت کــه بــه امیــد انقــاب در سیســتم غذایــی موجــود در ایــاالت متحــده امریــکا بــه یــک قصــاب تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن افــراد کــه بــه خودشــان قصاب هــای اخالقــی‬ ‫می گوینــد مغازه هایــی بــاز کرده انــد کــه بــه مشــتریان گوشــت حیوانــات پــرورش یافتــه در چمنزارهــا را ارائــه می دهــد‪ .‬چمنزارهایــی در ان حیوانــات بــا دغدغه هــای زیس ـت محیطی بیشــتری پــرورش‬ ‫داده می شــوند ‪ .‬بهزیســتی حیوانــات بــرای ان هــا اهمیــت دارد‪ .‬ایــن سیســتم کامــا مخالــف سیســتم های صنعتــی دامــداری اســت کــه ســهم بیشــتری در تولیــد گوشــت در جهــان دارد‪ .‬از ایــن صنعــت بــه‬ ‫علــت الودگی هــای‪ ،‬مصــرف بیــش از حــد از انتی بیوتیک هــا‪ ،‬ایجــاد شــرایط غیرانســانی و خطرنــاک بــرای حیوانــات و ‪ ...‬انتقــادات زیــادی می شــود‪ .‬شــرایط بــه حــدی اســت کــه ایــن سیســتم خــودش‬ ‫هــم پذیرفتــه کــه بایــد تغییراتــی انجــام بدهــد‪ ،‬امــا «قصابــان اخالقــی» بــر ایــن باورنــد کــه ســرعت ایــن تغییــرات بــه اهســتگی انجــام می شــود‪ .‬کاوانــا در این بــاره گفــت‪« :‬مــن اساســا دنبــال ایــن هســتم‬ ‫تــا صنعــت گوشــت موجــود را زیــرورو کنــم»‪ /.‬منبــع‪ :‬نیویــورک تایمــز‬ ‫نیــاز اســت و صددرصــد از ایــن منابــع‪ ،‬مســتقل و جــدا‬ ‫نیســتند‪ .‬نکتــه منفــی درمــور ِد انهــا بازهــم این اسـت که‬ ‫طعــم گوشــت نمی دهنــد و ازاین جهــت‪ ،‬انهــا نیــز بــا‬ ‫اســتقبال باالیــی روبــه رو نشــده اند‪.‬‬ ‫‪ .3‬جایگزین هــای گوشــتی مبتنی بــر حشــرات؛ ایــن‬ ‫محصــوالت را بــا پروتئین هــای حشــره ای تولیــد‬ ‫می کننــد کــه عمــده منابــع بــرای تولیدشــان نیــز‬ ‫کرم هــای خوراکــی و جیرجیــرک هســتند‪ .‬بعضــی‬ ‫ شــکل‬ ‫از شــرکت ها جیرجیرک هــا را کامــل و به‬ ‫ِ‬ ‫امــاده بــرای طبــخ و مصــرف‪ ،‬عرضــه می کننــد؛ امــا‬ ‫یک ســری از شــرکت ها‪ ،‬از ایــن حشــرات در تولیــد‬ ‫فراورده هــای جایگزیــن گوشــت ماننــد برگــر (ورقـه ای)‬ ‫یــا کوفتــه (قلقلی شــده) بهــره می برنــد‪ .‬مزیــت اصلــی‬ ‫انهــا نــرخ مطلوبشــان در تولیــد انــرژی بــرای بــدن‬ ‫و تامیــن پروتئیــن کافــی درمقایســه با محصــوالت‬ ‫گوشتی ســت امــا به علــتِ وجــود تفاوت هــای «فرهنــگ‬ ‫غذایــی»‪ ،‬در کشــورهای بســیاری مور ِد قبــول نیســتند؛‬ ‫به ویــژه در غــرب‪ ،‬اصــ ًا جــزو محصــوالت غذایــی‬ ‫محبــوب به شــمار نمی رونــد‪ .‬ایــن عد ِم اســتقبال نیــز‬ ‫ربطــی بــه طعمشــان نــدارد؛ مســئله این اســت که‬ ‫عمــده مــردم جهــان‪ ،‬حشــرات را اساسـاً غــذا نمی دانند‪.‬‬ ‫‪ .4‬جایگزین هــای گوشــتی نویــن بــرای وگن هــا؛ ایــن‬ ‫محصــوالت‪ ،‬کام ـ ًا از منابــع گیاهــی تهیــه می شــوند‪.‬‬ ‫طعــم و بافــت انهــا نیــز مشــابهت هایی بــه گوشــت‬ ‫واقعــی دارد کــه ایــن‪ ،‬بــه رونــد پیچیــده فراوری شــان‬ ‫برمی گــردد و اینکــه طــی فراینــد تولیــد‪ ،‬چگونــه‬ ‫ســازندگان از هموگلوبیــن و عصاره هــای به دســت امده‬ ‫اســتفاده می کننــد تــا ایــن شــکل و مــزه را به نوعــی‬ ‫بازســازی کننــد‪ .‬ایــن روش‪ ،‬از ســال ‪ 2010‬ابــداع‬ ‫شــده و شــرکت هایی نظیــر ‪Impossible Foods،‬‬ ‫‪ Just‬و ‪ Beyond Meat‬بــه ان رو اورده انــد ؛ انهــا تــا‬ ‫انجــا پیــش رفته انــد کــه بودجه هــای کالن بــرای‬ ‫توســعه ابــداع غذایــی خــود بگیرنــد (ســال ‪،2018‬‬ ‫ایــن کمک هزینــه بــه رقــم ‪900‬میلیــون دالر رســید)‪.‬‬ ‫بیشــترین محــل عرضــه محصــوالت نویــن ازاین دســت‬ ‫نیــز ســوپرمارکت های ویــژه و بعضــی رستوران هاســت‬ ‫و نکتــه مثبــت اینکــه شــبکه توزیعشــان‪ ،‬کشــورهای‬ ‫متعــددی را هــم پوشــش می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬گوشــت کشت شــده؛ این نــوع گوشــت کــه بــه‬ ‫«گوشــت پــاک» نیــز معــروف اســت؛ فــراورده ای‬ ‫مصنوعــی بــوده کــه مبتنی بــر تولیــد ســلولی و فــارغ‬ ‫از جریــان مرســوم کشــتارگاهی و ذبــح حیوانی ســت‪.‬‬ ‫ازطریــق رشــد ســلولی در بایوراکتورهــا‬ ‫به عبارتــی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تولیــد می شــود و نتیجــه اش در شبیه ســازیِ بافــت و‬ ‫رنــگ و طعــم گوشــت طبیعــی‪ ،‬باورنکردنی ســت‪ .‬ایــن‬ ‫گوش ـت ها اگرچــه امتحــان خــود را پــس داده انــد؛ امــا‬ ‫هنــوز در پروســه تولیــد اســتارت اپی بــوده و بــه جریــان‬ ‫تولیــد انبــوه وارد نشــده اند‪.‬‬ ‫درنهایــت‪ ،‬بایــد گفــت کــه مجمــوع گــردش بــازار‬ ‫محصــوالت جایگزیــن گوشــت در ســال ‪2018‬‬ ‫بــه ‪4.6‬میلیــارددالر رســید کــه درمــور ِد عرصــه ای‬ ‫این چنیــن کــه هنــوز فراگیــر نشــده‪ ،‬رقمــی‬ ‫قابل توجــه اســت‪ .‬پیش بینی هــا نشــان می دهــد‬ ‫ِ‬ ‫کــه ایــن بــازار‪ ،‬در ســال های بعــد‪ ،‬بــا رشــد ‪ 20‬تــا‬ ‫‪30‬درصــدی در هرســال مواجــه خواهــد بــود و دور‬ ‫جهانــی‬ ‫نیســت کــه از بخشــی کوچــک در اقتصــاد‬ ‫ِ‬ ‫گوشــت‪ ،‬بــه یــک ســهامدار باثبــات و قــدر تبدیل شــود‪.‬‬ ‫دقــت داشــته باشــید کــه از ویژگی هــای مور ِد نظــر‬ ‫در تولیــد انبــوه جایگزین هــای مــدرن گوشــت‪،‬‬ ‫توجــه بــه ســلیقه همگانی ســت؛ به این صورت کــه‬ ‫محصــوالت مخصــوص وگن هــا یــا گیاهخــواران‪ ،‬تنهــا‬ ‫حــوزه عالقه منــدان خــود را پوشــش می دهنــد امــا‬ ‫گوشــت های مصنوعــی و فراورده هــای مــدرن ان‪،‬‬ ‫بــازار گســترده تری را درنظــر دارنــد و می خواهنــد‬ ‫باهرچه بهترکــردن محصــوالت نهایــی خــود‪ ،‬از‬ ‫اثــار ســوء کشــاورزی و دامــداری صنعتــی بکاهنــد‬ ‫و بــه حفــظ بیشــتر محیــط زیســت کمــک کننــد؛‬ ‫ضمن انکــه ســودهای سرشــار و پایــدار خــود را هــم‬ ‫ِ‬ ‫دراین مســیر فرامــوش نکرده انــد‪.‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫کارشناسـان ‪ BEEF2LIVE‬کـه از مهم تریـن و معتبرترین‬ ‫منابـع داده پـردازی درباره مصـرف انواع گوشـت قرمز در‬ ‫ تاریخ‬ ‫جهـان اسـت؛ در گـزارش اخیـر خـود منتشـره به ِ‬ ‫‪ 27‬ژانویه ‪ 2019‬اورده اسـت که در سـال گذشـته میالدی‬ ‫(‪ )2018‬میـزان مصـرف گوشـت قرمـز در جهـان‪ ،‬از مـرز‬ ‫‪60.9‬میلیون تن گذشـت و مدعی شـده کـه امریکایی ها با‬ ‫بیـش از ‪12‬میلیون تـن ازاین رقـم‪ ،‬بیشـترین حجم مصرف‬ ‫ایـن محصـول غذایـی را به خـود اختصـاص داده انـد کـه‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬چیـزی نزدیـک بـه ‪21‬درصد گوشـت مصرفی‬ ‫سـال گذشـته را شـامل می شـود! مقالـه مشـابه «مجمع‬ ‫جهانـی اقتصـاد» دراین بـاره که البتـه قبل تـر و در تاریخ‬ ‫‪ 29‬اگوسـت ‪ 2018‬منتشر شـد نیز عنوان کرده که گوشت‬ ‫گاو و گوسـاله‪ ،‬باالتریـن میـزان مصـرف جهانـی را به خود‬ ‫اختصـاص داده اند و گوشـت گوسـفند در رده بعـدی قرار‬ ‫برمبنـای مطلـب تحلیلـی ‪GUARDIAN‬که ‪19‬‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جـوالی سـال گذشـته به انتشـار رسـید؛ سـرانه مصرف‬ ‫ سال گذشـته اساسـ ًا‬ ‫گوشـت قرمـز در جهـان طـی ‪ِ 50‬‬ ‫دوبرابـر شـده و از حـدود سـاالنه ‪23‬کیلـو در ‪ 1961‬بـه‬ ‫‪43‬کیلـو در ‪ 2014‬رسـید کـه ایـن مسـئله باعث شـد تا‬ ‫تولیـد ایـن محصول نیـز متاثـر از افزایش میـزان مصرف‬ ‫ان و همچنیـن متناسـب بـا نرخ رشـد جمعیـت‪ ،‬در دوره‬ ‫یادشـده بـا افزایشـی چهار تـا پنج برابـری مواجه شـود‪.‬‬ ‫این روزهـا که بحـث باالرفتـن غیرمنطقی قیمت گوشـت‬ ‫قرمـز‪ ،‬در صـدر اخبـار اقتصـادی روز اسـت؛ بـد نیسـت‬ ‫نگاهی داشـته باشیم به کشـورهایی که بیشـترین سرانه‬ ‫مصـرف ان را دارند‪.‬‬ ‫گوشت خوارترین کشورهای جهان‬ ‫‪60.910.000‬میلیون تن‬ ‫‪ 20.67‬درصد‬ ‫‪ 14.00‬درصد‬ ‫‪ 13.03‬درصد‬ ‫‪ 12.85‬درصد‬ ‫‪ 4.21‬درصد‬ ‫‪ 3.94‬درصد‬ ‫‪ 3.05‬درصد‬ ‫‪ 2.85‬درصد‬ ‫‪ 2.77‬درصد‬ ‫‪ 2.46‬درصد‬ ‫میزان مصرف جهانی در سال ‪2018‬‬ ‫‪12.592.000‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7.825.000‬‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫‪4‬‬ ‫هند‬ ‫مکزیک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8.530.000‬‬ ‫‪7.935.000‬‬ ‫‪2.565.000‬‬ ‫‪2.400.000‬‬ ‫‪1.860.000‬‬ ‫‪1.736.000‬‬ ‫‪1.685.000‬‬ ‫‪1.500.000‬‬ ‫چین‬ ‫برزیل‬ ‫ارژانتین‬ ‫پاکستان‬ ‫روسیه‬ ‫ترکیه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!