هفته نامه سرافرازان شماره 292 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 292

هفته نامه سرافرازان شماره 292

هفته نامه سرافرازان شماره 292

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬دی ‪ 17 ،1398‬جمادی االولی ‪ 13 ،1441‬ژانویه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،292‬تومان‬ ‫سقوط هواپیمای اوکرائینی و فوت دلخراش تمام سرنشینان ان‬ ‫یک اسمان حسرت ‪...‬‬ ‫دستور رهبر انقالب اسالمی به ستادکل نیروهای مسلح؛‬ ‫در اطالعیه مهم ستاد کل نیروهای مسلح اعالم شد؛‬ ‫بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد ‪...‬‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح اعــام کــرد‪ :‬بــر اثــر بــروز خطــای‬ ‫انســانی و بــه صــورت غیــر عمــد‪ ،‬هواپیمــای مســافربری‬ ‫اوکراینــی مــورد اصابــت قــرار گرفتــه کــه متاســفانه موجــب‬ ‫بــه شــهادت رســیدن جمعــی از هموطنــان عزیــز و جــان‬ ‫باختــن تعــدادی از اتبــاع خارجــی شــد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫متــن کامــل اطالعیــه ســتاد کل نیروهــای مســلح بــه ایــن‬ ‫شــرح اســت‪ :‬ملــت شــریف و انقالبــی ایــران اســامی‪ /‬درپــی‬ ‫وقــوع حادثــه دلخــراش ســقوط یــک فرونــد هواپیمــای‬ ‫مســافربری بوئینــگ ‪ ۷۳۷‬خطــوط هوایــی کشــور اوکرایــن‬ ‫در اولیــن ســاعات صبــح چهارشــنبه‪ ۹۸/۱۰/۱۸‬و در بحبوحــه‬ ‫تهاجــم موشــکی بــه پایــگاه امریــکای جنایتــکار و احتمــال‬ ‫تاثیــر اقدامــات نظامــی در ایــن حادثــه‪ ،‬ســتاد کل نیروهــای‬ ‫مســلح بالفاصلــه بــه منظــور بررســی ایــن احتمــال اقــدام‬ ‫بــه تشــکیل هیئــت بازرســی متشــکل از کارشناســان فنــی و‬ ‫عملیاتــی‪ ،‬مســتقل از ســازمان هواپیمایــی کشــوری نمــود که‬ ‫نتایــج بررســی شــبانه روزی و دقیــق ایــن هیئــت به اســتحضار‬ ‫ملــت شــریف ایــران می رســد‪-۱ :‬درپــی تهدیدهــای رئیــس‬ ‫جمهــور و فرماندهــان نظامــی امریــکای جنایتــکار مبنــی بــر‬ ‫هــدف قــرار دادن تعــداد زیــادی از اهــداف در خــاک جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در صــورت انجــام عملیــات متقابــل و نظــر بــه‬ ‫افزایــش بــی ســابقه تحــرکات هوایــی در منطقــه‪ ،‬نیروهــای‬ ‫مســلح جمهــوری اســامی ایــران بــه منظــور پاســخگویی‬ ‫بــه تهدیــدات احتمالــی در باالتریــن ســطح اماده بــاش قــرار‬ ‫گرفتنــد‪ -۲ .‬در ســاعات پــس از انجــام عملیــات موشــکی‪،‬‬ ‫پرواز هــای جنگــی نیروهــای تروریســت امریکایــی در‬ ‫پیرامــون کشــور افزایــش یافتــه و برخــی اخبــار نیــز از‬ ‫مشــاهده ی اهــداف هوایــی بــه ســمت مراکــز راهبــردی در‬ ‫کشــور بــه واحدهــای دفاعــی واصــل و اهــداف متعــددی در‬ ‫برخــی صفحــات رادار مشــاهده شــد کــه موجــب حساســیت‬ ‫بیشــتر در مجموعه هــای پدافنــد هوایــی گردیــده اســت‪-۳ .‬‬ ‫در چنیــن شــرایط حســاس و بحرانــی‪ ،‬پــرواز شــماره ‪۷۵۲‬‬ ‫خطــوط هوایــی اوکرایــن از فــرودگاه امــام خمینــی(ره) حرکت‬ ‫نمــوده و درهنــگام چرخــش‪ ،‬کامـ ًا در حالــت نزدیــک شــونده‬ ‫بــه یــک مرکــز حســاس نظامــی ســپاه و در ارتفــاع و شــکل‬ ‫پــروازی یــک هــدف متخاصــم قــرار می گیــرد کــه در ایــن‬ ‫شــرایط بــر اثــر بــروز خطــای انســانی و بــه صــورت غیــر عمد‪،‬‬ ‫هواپیمــای مذکــور مــورد اصابــت قــرار گرفتــه کــه متاســفانه‬ ‫موجــب بــه شــهادت رســیدن جمعــی از هموطنــان عزیــز و‬ ‫جــان باختــن تعــدادی از اتبــاع خارجــی می گــردد‪ -۴ .‬ســتاد‬ ‫کل نیروهــای مســلح ضمــن عرض تســلیت و اظهــار همدردی‬ ‫بــا خانواده هــای داغــدار هــم وطــن و جــان باختــگان اتبــاع‬ ‫ســایر کشــورها و عذرخواهــی بــه خاطــر خطای انســانی پیش‬ ‫امــده‪ ،‬اطمینــان کامــل می دهــد بــا پیگیــری انجــام اصالحات‬ ‫اساســی در فرایندهــای عملیاتــی در ســطح نیروهــای مســلح‬ ‫امــکان تکــرار ایــن گونــه خطاهــا را غیــر ممکــن ســاخته و‬ ‫بالفاصلــه مقصــر ان را بــه ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح‬ ‫معرفــی نمایــد تــا با خطاهــای صــورت گرفتــه برخــورد قانونی‬ ‫صــورت گیــرد‪ -۵ .‬همچنیــن ابــاغ گردیــد تــا در اســرع وقت‬ ‫مســئولین مربوطــه در ســپاه بــا حضــور در رســانه ملــی‬ ‫توضیحــات مشــروحی را بــه مــردم شــریف ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫واکنش ها به پذیرش خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکرائینی‬ ‫مقصران مجازات شوند‬ ‫اعــام ســتاد کل نیــرو هــای مســلح مبنــی بــر‬ ‫بــروز خطــای انســانی در رابطــه بــا مــورد اصابــت‬ ‫قــرار گرفتــن هواپیمــای مســافربری اوکراینــی‬ ‫بــه صــورت غیــر عمــد‪ ،‬واکنشــهای داخلــی و‬ ‫خارجــی بســیاری را در پــی داشــت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا؛ در پــی اطــاع از نتایــج تحقیقــات‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح دربــاره ســقوط‬ ‫هواپیمــای مســافربری اوکراینــی‪ ،‬رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی در پیامــی بــا ابــراز همــدردی‬ ‫عمیــق و مجــدد بــا خانواده هــای داغــدار‪،‬‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح را مامــور پیگیــری‬ ‫کوتاهی هــا یــا تقصیرهــای احتمالــی در ایــن‬ ‫حادثــه و مراقبــت بــرای عــدم امــکان تکــرار‬ ‫چنیــن ســانحه ای کردنــد‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫هــم بــا انتشــار بیانیــه ای خطــاب بــه ملــت بــا‬ ‫اشــاره بــه نتیجــه تحقیقــات درایــن بــاره تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬مســببین ایــن اشــتباه نابخشــودنی مــورد‬ ‫پیگــرد قانونــی قــرار می گیرنــد‪ .‬حجت االســام‬ ‫روحانــی همچنیــن در توئیتــر اعــام کــرد کــه‬ ‫اشــتباه پدافنــد ســپاه موجــب ســقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینــی و قربانــی شــدن ‪ ۱۷۶‬انســان بی گنــاه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬در جریــان ایــن اتفــاق رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه هــم طــی دســتوری بــه رئیــس ســازمان‬ ‫قضایــی نیروهــای مســلح‪ ،‬ضمــن اعــام تســلیت‬ ‫مجــدد بــه بازمانــدگان حادثــه ســقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینــی‪ ،‬جمــع اوری مســتندات و اقدامــات‬ ‫قضایــی مربــوط بــه ایــن حادثــه دلخــراش را‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار داد‪ .‬همچنیــن دادســتان کل‬ ‫کشــور در نام ـه ای بــه دادســتان نظامــی تهــران‬ ‫خواســتار ورود بــه حادثــه ســقوط هواپیمایــی‬ ‫اوکرایــن و شناســایی علــل و عوامــل ایــن حادثــه‬ ‫شــد‪ .‬مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان تهــران‬ ‫هــم خبــر داد کــه از مجمــوع ‪ ۱۴۷‬مســافر‬ ‫ایرانــی جانباختــه هواپیمــای اوکراینــی‪ ،‬بســتگان‬ ‫‪ ۱۳۰‬جان باختــه بــرای نمونه بــرداری بــه مراکــز‬ ‫پزشــکی قانونــی مراجعــه کرده انــد‪ .‬بقیــه نیــز‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫*ســردار امیرعلــی حاجــی زاده؛ فرمانــده هــوا و‬ ‫فضــا ســپاه‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬بعــد از شــنیدن ایــن‬ ‫خبــر در غــرب کشــور پــس از اجــرای عملیــات‬ ‫نظامــی علیــه پایگاه هــای امریکایــی و زمانــی‬ ‫کــه اطمینــان پیــدا کــردم کــه ایــن اتفــاق افتاده‬ ‫ارزوی مــرگ کــردم»‪.‬‬ ‫*محمدرضــا تابــش؛ نایــب رئیــس فراکســیون‬ ‫امیــد مجلــس شــورای اســامی خواســتار معرفی‬ ‫و مجــازات مقصریــن حادثــه ســقوط هواپیمــای‬ ‫اوکراینــی و همچنیــن برگــزاری مراســم باشــکوه‬ ‫بــرای قربانیــان و اعــام عــزا و تعطیلــی عمومــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫*علــی نجفــی خوشــرودی؛ عضــو کمیســیون‬ ‫امنیــت ملــی‪ :‬مقصــران ســقوط هواپیمــای‬ ‫اوکراینــی اســتعفا دهنــد و مجــازات شــوند‪.‬‬ ‫*ســیده فاطمــه ذوالقــدر‪ ،‬ســخنگوی کمیســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس‪ :‬بــا پنهــان کاران برخورد شــود‪/‬‬ ‫ارائــه اطالعــات غلــط از هــزاران بمــب و موشــک‬ ‫خطرناک تــر اســت‪.‬‬ ‫*حســین مرعشــی؛ ســخنگوی حزب کارگــزاران‬ ‫ســازندگی‪ :‬بــا مســببین شــلیک بــه هواپیمــای‬ ‫اوکرایــن برخــورد شــود‪.‬‬ ‫*احمــد توکلــی؛ عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام‪ :‬حقیقــت در همــان ابتــدا باید به‬ ‫مــردم اعــام می شــد‪.‬‬ ‫*نماینــده زرتشــتیان‪ :‬برخــورد قضایــی بــا‬ ‫مقصــران حادثــه نابخشــودنی ســقوط هواپیمــا‪،‬‬ ‫حداقــل خواســته ایرانیــان اســت‬ ‫*ابراهیمــی؛ عضــو فراکســیون امیــد مجلــس‪:‬‬ ‫«شفاف ســازی» و «مســئولیت پذیری» اعتمــاد‬ ‫مــردم را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫*حضرتــی؛ رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس‪:‬‬ ‫بــا اسیب شناســی ســقوط هواپیمــای اوکراینــی‬ ‫جلــوی حــوادث مشــابه را بگیریــم‪.‬‬ ‫*فاطمــه ســعیدی؛ ســخنگوی فراکســیون امیــد‪:‬‬ ‫بایــد تمــام مقصــران در هــر ســطحی بــا برخــورد‬ ‫قاطــع مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫در واکنــش بــه ایــن اتفــاق عالء الدیــن بروجردی‪،‬‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت‬ ‫خارجــی مجلــس هــم با تاکیــد بــر لــزوم برخورد‬ ‫جــدی با مســئوالن خاطــی در ســقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینــی گفــت که باید مشــخص شــود کــه چرا‬ ‫اطالع رســانی در مــورد علــت ســقوط هواپیمــای‬ ‫اوکراینــی بــا تاخیــر بــوده ایــن خطــای بزرگــی‬ ‫اســت کــه بایــد عامــان ان معرفــی و مجــازات‬ ‫شــوند‪ .‬همچنیــن مجیــد انصــاری‪ ،‬عضــو مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام با بیــان اینکه ســقوط‬ ‫هواپیمــای مســافر بــری یــک فاجعــه ملــی‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬فاجعــه مضاعــف پــس از ســقوط‬ ‫هواپیمــای مســافربری نحــوه برخــورد مســئولین‬ ‫بــا حادثــه و اطالع رســانی دربــاره ان بــود»‪.‬‬ ‫کاظمــی؛ عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی‬ ‫مجلــس نیــز بــا اشــاره بــه تاییــد خطــای انســانی‬ ‫در موضــوع ســقوط هواپیمــای ‪ ۷۳۷‬اوکراینــی‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر لــزوم پیگــرد قضایــی افــراد‬ ‫خطــاکار تاکیــد کــرد کــه عجالتــا فرماندهــان‬ ‫فــرد خطــاکار اســتعفا دهنــد‪ ،‬بد نیســت یــک بار‬ ‫شــاهد اســتعفای مســووالن باشــیم‪.‬‬ ‫حشــمت اهلل فالحت پیــش؛ عضــو کمیســیون‬ ‫امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا‬ ‫بیــان این کــه «مجلــس بایــد فــردا در جلســه‬ ‫علنــی بــه بررســی جوانــب حادثــه ســقوط‬ ‫هواپیمــای اوکراینــی بپــردازد»‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫کســانی کــه ایــن کار را انجــام داده انــد مجــازات‬ ‫شــوند‪ .‬ایــن کار از لحــاظ نظامــی کامــا غیــر‬ ‫حرفــه ای بــوده اســت‪.‬‬ ‫*فاطمــه حســینی؛ نماینــده مــردم تهــران در‬ ‫مجلــس‪ :‬در برخــورد بــا مقصــران‪ ،‬پایین تریــن‬ ‫رده اجــرای عملیــات مقصــر شــناخته نشــود‪.‬‬ ‫واکنش توییتری مسئوالن‬ ‫محمــد جــواد ظریــف؛ وزیــر خارجــه کشــورمان‬ ‫در پیامــی توییتــری بــا اشــاره بــه نتایــج علــل‬ ‫ســقوط هواپیمــای بویینــگ بــا ابــراز تاســف‬ ‫عمیــق‪ ،‬نوشــت‪« :‬خطــای انســانی در زمــان‬ ‫بحــران ناشــی از ماجراجویــی ایــاالت متحــده‬ ‫منجــر بــه فاجعــه شــد»‪.‬‬ ‫بهــرام پارســایی؛ نماینــده مــردم شــیراز در‬ ‫مجلــس درتوییتــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫اســتعفا یــا برکنــاری فــوری باالتریــن رده هــای‬ ‫مســئول در ســقوط هواپیمــای اوکراینــی‬ ‫نوشــت کــه در جلســه مجلــس درخواســت‬ ‫اســتیضاح وزرای مســئول در ایــن حادثــه را‬ ‫تقدیــم می کنــد‪.‬‬ ‫لزوم پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی و مراقبت از عدم تکرار‬ ‫در پــی اطــاع از نتایــج تحقیقــات ســتاد کل نیروهــای مســلح‬ ‫دربــاره ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکراینــی‪ ،‬رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی در پیامــی بــا ابــراز همــدردی عمیــق و مجــدد‬ ‫بــا خانواده هــای داغــدار‪ ،‬ســتاد کل نیروهــای مســلح را مامــور‬ ‫پیگیــری کوتاهی هــا یــا تقصیرهــای احتمالــی در ایــن حادثــه‬ ‫و مراقبــت بــرای عــدم امــکان تکــرار چنیــن ســانحه ای کردنــد‪.‬‬ ‫متــن پیــام حضــرت ایــت اهلل خامن ـه ای بــه ایــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫بســم اهلل الرحمــن الرحیــم‪ /‬بــا اطــاع از نتایــج تحقیقــات ســتاد‬ ‫کل دربــاره ی حادثـه ی هواپیمــای مســافربری اوکراینــی و اثبــات‬ ‫دخالــت خطــای انســانی در ان‪ ،‬مصیبــت درگذشــت جان باختگان‬ ‫ایــن حادثـه ی اندوهبــار بــرای اینجانــب بســیار ســنگین تر شــد‪.‬‬ ‫الزم میدانــم اوالً بــه خانواده هــای معظــم ایــن عزیــزان بــار دیگــر‬ ‫همــدردی عمیــق و تســلیت صمیمانــه ی خــود را ابــراز کنــم‬ ‫و از خداونــد متعــال بــرای انــان بردبــاری و ارامــش روحــی و‬ ‫قلبــی تمنــا نمایــم‪ .‬ثانیـاً بــه ســتاد کل نیروهــای مســلح موکــدا ً‬ ‫دربــاره ی پیگیــری کوتاهی هــا یــا تقصیرهــای احتمالــی در ایــن‬ ‫حادثـه ی دردنــاک ســفارش کنــم‪ .‬ثالثـاً مراقبــت و پیگیری هــای‬ ‫الزم بــرای عــدم امــکان تکــرار چنیــن ســانحه ای را از مدیــران‬ ‫و مقامــات ذی ربــط مطالبــه نمایــم‪ .‬پــروردگار عزیــز و کریــم‬ ‫بــه درگذشــتگان لطــف و رحمــت و بــه داغــداران صبــر و اجــر‬ ‫عنایــت فرمایــد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬دی ‪ /1398‬شماره ‪292‬‬ ‫بانک‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان لرستان مطرح کرد؛‬ ‫رشد‪ ۱۴‬درصدی مصرف گاز طبیعی مشترکین شرکت گاز لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫سرپرســـت شـــرکت گاز اســـتان لرســـتان‬ ‫گفـــت‪« :‬در نه ماهه نخســـت ســـال جـــاری‬ ‫مشـــترکین این شـــرکت بیـــش از یک میلیارد‬ ‫و دویســـت میلیون مترمکعب گاز طبیعـــی‬ ‫مصـــرف کرده انـــد»‪ .‬مهنـــدس خدایـــی‬ ‫با اشـــاره به مصرف گاز در مدت مشـــابه ســـال‬ ‫گذشـــته‪ ،‬گفت‪« :‬ســـال گذشـــته یک میلیارو‬ ‫پنجاه میلیون مترمکعـــب گاز مصـــرف شـــده‬ ‫اســـت که در مقایســـه با امســـال مصرف گاز‬ ‫طبیعی رشـــد ‪ ۱۴‬درصدی داشـــته اســـت»‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪« :‬بخـــش خانگـــی در اســـتان با‬ ‫مصـــرف بیـــش از ‪ ۵۹۰‬میلیون مترمکعـــب‬ ‫گاز بیشـــترین میـــزان مصـــرف را بـــه خود‬ ‫اختصـــاص داده و در بخش هـــای صنعتـــی ‬ ‫‪ ۴۱۵‬میلیون متر مکعـــب و جایگاه هـــای ‪CNG‬‬ ‫ اســـتان ‪ ۱۱۲‬میلیون مترمکعـــب گاز مصـــرف‬ ‫شده است»‪.‬‬ ‫مصرف هر خانوار ‪ ۲۵۰۵‬مترمکعب‬ ‫گاز طبیعی بوده است‬ ‫وی با بیان اینکــه هم اکنــون تعــداد ‪ ۲۴‬شــهر و‬ ‫‪ ۱۶۶۳‬روســتا‪ ،‬بــا ‪ ۴۷۹‬هــزار خانــوار در اســتان از‬ ‫نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«در نه ماهــه نخســت امســال به طــور میانگیــن‪،‬‬ ‫مصــرف هــر خانــوار ‪ ۲۵۰۵‬مترمکعــب گاز طبیعــی‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬سرپرســت شــرکت گاز اســتان‬ ‫لرســتان در خصــوص پایداری جریــان گاز در فصل‬ ‫ســرد ســال گفــت‪« :‬بــا بستر ســازی و تقویــت‬ ‫زیرســاخت های خطــوط انتقــال و شــبکه های‬ ‫گازرســانی‪ ،‬رونــد تــداوم خدمت رســانی بــه‬ ‫مــردم شــریف اســتان از وضعیــت مطلوبــی‬ ‫برخــوردار اســت و امیــد اســت در ســال جاری‬ ‫و بــا اجــرای تمهیــدات الزم‪ ،‬هیچ گونــه قطعــی‬ ‫گازی نداشــته باشــیم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬بــا‬ ‫افزایــش بــرودت هــوا و افزایــش مصــارف گاز‬ ‫طبیعــی در چنــد مــاه مانــده بــه پایــان ســال‬ ‫جــاری صرفــه جویــی در مصــرف ایــن حامــل‬ ‫انــرژی بســیار مهــم بــوده و مشــترکین گرامــی بــا‬ ‫رعایــت الگــوی مصــرف بهینــه و رعایــت دمــای‬ ‫رفــاه ( ‪ ۱۸‬الــی ‪ ۲۱‬درجه ســانتیگراد) شــرکت‬ ‫گاز اســتان لرســتان را در ارائــه خدمــات مســتمر‬ ‫یاری دهند»‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 635‬کیلومتر شبکه گاز‬ ‫در استان لرستان طی سالجاری‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز اســتان لرســتان همچنیــن‬ ‫از اجــرای ‪ 635‬کیلومتــر شــبکه گاز طبیعــی از‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون خبــر داد‪ .‬مهنــدس‬ ‫خدایــی گفــت‪« :‬از ابتــدای فعالیــت شــرکت‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ 8570‬کیلومتــر عملیــات‬ ‫رئیس سازمان صمت خوزستان بیان کرد؛‬ ‫تحقق ‪100‬درصدی برنامه های سازمان صمت خوزستان برای صادرات‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫امــار صــادرات غیرنفتــی اســتان در ســال ‪ 98‬بــه وزن‬ ‫‪ 5.10‬میلیون تــن و بــه ارزش ‪1.7‬میلیارد دالری ســت‬ ‫کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر‬ ‫وزنــی‪ ،‬چهاردرصــد و از نظــر ارزشــی‪ 87 ،‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪ .‬وی در خصــوص واردات کاال بــه اســتان‬ ‫تصریــح کــرد ‪« :‬در مــدت مذکــور‪ 3.10 ،‬میلیون تــن و‬ ‫بــه ارزش ‪ 3.4‬میلیــارد دالر باشــد کــه نســبت به مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬از نظر وزنــی یک درصــد افزایش‬ ‫و از نظــر ارزشــی شــش درصد کاهــش داشــته اســت»‪.‬‬ ‫دکتــر امیــر حســین نظــری؛ رئیــس ســازمان صنعــت ‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان خوزســتان افــزود ‪« :‬براســاس‬ ‫برنامــه هدف گــذاری شــده صــادرات در ابتــدای ســال‬ ‫‪ ، 98‬میــزان صــادرات اســتان در هشــت ماه ســال ‪98‬‬ ‫به مقــدار ‪ 2.6‬میلیــارد دالر هدف گــذاری شــده کــه‬ ‫عمــ ً‬ ‫ا میــزان صــادرات اســتان در هشــت ماه امســال‬ ‫بــه ‪ 1.7‬میلیــارد دالر رســیده اســت کــه ایــن امر نشــان‬ ‫می دهــد کــه برنامــه هدف گــذاری شــده اســتان تــا‬ ‫ایــن زمــان صد در صــد محقــق شــده اســت و حــدود‬ ‫‪ 15‬درصــد نیــز از برنامــه نیــز جلوتــر هســتیم»‪ .‬دکتــر‬ ‫امیــر حســین نظــری‪ ،‬تــراز تجــاری اســتان را مثبــت‬ ‫و بــه ارزش ‪ 8.2‬میلیــارد دالر عنــوان کــرد و گفــت ‪:‬‬ ‫«میانگیــن ارزش هــر تــن کاالی صادراتــی ‪ 672‬دالر و‬ ‫میانگیــن ارزش هرتــن کاالی وارداتــی ‪ 417‬دالر اســت‬ ‫کــه نشــان از صــادرات بــا ارزش افــزوده و همچنیــن‬ ‫واردات کاالهــای ســرمایه ای و مــواد اولیــه کاالهــای‬ ‫واســطه ای بــوده و هم چنیــن کاهــش واردات کاال هــای‬ ‫مصرفــی بــوده اســت «‪ .‬وی افــزود‪« :‬کل صــادرات‬ ‫اســتان بــه عــراق بــا احتســاب ســایر گمــرکات‬ ‫از نظــر وزنــی ‪ 6.2‬میلیون تــن و از نظــر ارزشــی‬ ‫‪ 7.1‬میلیــارد دالر اســت کــه نســبت به مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته از نظــر ارزشــی ‪ 26‬درصــد رشــد داشــته‬ ‫اســت «‪ .‬رئیــس ســازمان صمــت خوزســتان اظهــار‬ ‫کــرد ‪« :‬در مــدت مذکــور‪ ،‬چهــار جلســه کارگــروه‬ ‫توســعه صــادرات غیرنفتــی اســتان برگــزار و ‪32‬‬ ‫مصوبــه اخــذ کــه از ایــن میــزان‪ 28 ،‬مصوبــه معــادل‬ ‫‪ 87‬درصــد محقــق شــده اســت کــه از اهــم مصوبــات‬ ‫ان می تــوان اختصــاص کــد ترانزیــت بــه پایانه هــای‬ ‫صادراتــی اســتان ‪ ،‬تدویــن برنامــه راهبــردی و ترســیم‬ ‫رســیدن بــه چشــم انداز ‪ 3.9‬میلیــارد دالر صــادرات ‪،‬‬ ‫لو نقــل هوایــی از دزفــول و‬ ‫راه انــدازی خــط حم ‬ ‫حمل ونقــل دریایــی بــه عمــان و قطــر ‪ ،‬بازســازی‬ ‫و پاکســازی جاده هــای منتهــی بــه پایانه هــای‬ ‫صادراتــی از اب هــای ســطحی در ســیل اخیــر‬ ‫به منظــور جلوگیــری از توقــف صــادرات و شناســایی‬ ‫بازارهــای جدیــد صادراتــی و چگونگــی حضــور موثــر‬ ‫و پایــدار در کشــورهای عضــو اوراســیا و ‪ ..‬و صــدور‬ ‫مجــوز بــرای پایانه هــای صادراتــی در هندیجــان و‬ ‫ابــادان و‪ ...‬را نــام بــرد»‪ .‬دکتــر امیــر حســین نظــری‬ ‫تعــداد کارت هــای بازرگانــی صــادره در ایــن مــدت را‬ ‫‪ 181‬فقــره تمدیــدی ‪ 401‬فقــره و فعــال ‪ 1113‬فقــره‬ ‫و غیر فعــال ‪ 9824‬فقــره عنــوان کــرد و گفــت ‪« :‬کل‬ ‫ارزش تجــارت اســتان ‪ 4.11‬میلیــارد دالر اســت کــه‬ ‫معــادل ‪ 20‬درصــد کل تجــارت کشــور اســت»‪.‬‬ ‫تالش سازمان صمت خوزستان برای رونق تولید‬ ‫تاکنــون تعــداد ‪ 2108‬جــواز تاســیس در اســتان‬ ‫بــا ســرمایه ‪ 89‬هزار میلیارد تومــان و اشــتغال زایی‬ ‫‪ 82336‬نفــر صــادر شــده کــه در ســال جــاری‬ ‫ایــن مجوزهــا تعــداد ‪ 703‬مجــوز بــا ســرمایه‬ ‫‪ 19‬هزار میلیارد تومــان و اشــتغال زایی ‪ 15014‬نفــر‬ ‫بــوده اســت ‪ .‬دکتــر نظــری گفــت‪« :‬تعــداد کل‬ ‫پروانه هــای تاســیس نیــز در اســتان ‪ 205‬مــورد‬ ‫بــا ســرمایه ‪ 22‬هزار میلیارد تومــان و اشــتغال زایی‬ ‫‪ 98170‬نفــر اســت کــه در ســال جــاری تاکنــون ‪111‬‬ ‫پروانــه تاســیس بــا ســرمایه ‪ 700‬میلیارد تومــان و‬ ‫اشــتغال زایی ‪ 2465‬نفــر صــادر شــده اســت»‪ .‬دکتــر‬ ‫بو کار ‪ ،‬ارتقــاء بهــره وری‬ ‫نظــری بهبــود فضــای کســ ‬ ‫عوامــل تولیــد ‪ ،‬حمایــت از ســاخت داخــل ‪ ،‬توســعه‬ ‫فنــاوری و شــرکت دانش بنیان و ســاماندهی لجســتیک‬ ‫تجــاری و اصــاح نظــام توزیــع را از جملــه برنامه هــای‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اریـ�ا بــرق البــرز بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 520455‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10190000886‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/13‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای س��یدامیررضا مرتضــوی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1651872066‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره اق��ای سـ�یدرامین‬ ‫شــبکه گذاری در اســتان اجــرا شــده اســت کــه‬ ‫از ایــن میــزان ‪ 635‬کیلومتــر مربــوط بــه ســال‬ ‫جاری ســت»‪ .‬سرپرســت شــرکت گاز اســتان‬ ‫لرســتان از اجــرای ‪ 635‬کیلومتــر شــبکه گاز‬ ‫طبیعــی از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان‬ ‫لرســتان مهنــدس خدایــی گفــت‪« :‬از ابتــدای‬ ‫فعالیــت شــرکت تاکنــون بیــش از ‪ 8570‬کیلومتــر‬ ‫عملیــات شــبکه گذاری در اســتان اجــرا شــده‬ ‫اســت کــه از ایــن میــزان ‪ 635‬کیلومتــر مربــوط‬ ‫بــه ســال جاری ســت»‪ .‬وی با اشــاره به نصــب‬ ‫‪ 7940‬انشــعاب گاز طبیعــی در ســال جــاری‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬هم اکنــون تعــداد انشــعابات‬ ‫نصــب شــده اســتان بــه ‪ 259‬هــزار مــورد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬امســال ‪ 14505‬مــورد اشــتراک‬ ‫پذیــری انجــام شــده کــه با توجه بــه ان تعــداد‬ ‫کل مشــترکین گاز طبیعــی اســتان بــه بیــش از‬ ‫‪ 530‬هــزار مشــترک رســیده اســت»‪.‬‬ ‫عملیات گازرسانی با جدیت در حال اجراست‬ ‫مهنــدس خدایــی با تاکید بــر لــزوم شــتاب در‬ ‫رونــد گازرســانی بــه مناطــق محــروم‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬باوجــود فرا رســیدن فصــل بارندگــی‬ ‫در اســتان عملیــات گازرســانی بــا جدیــت‬ ‫در حــال اجراســت»‪ .‬خدایــی خاطر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫«بیــش از ‪86.4‬درصــد جمعیــت روســتایی‬ ‫واجــد شــرایط اســتان و ‪ 99.8‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــهری از گاز بهره منــد هســتند و امیــد اســت‬ ‫بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده طــی امســال‬ ‫و ســال اینــده ‪ 100‬درصــد جمعیــت شــهری و‬ ‫‪ 90‬درصــد جمعیــت روســتایی واجــد شــرایط‬ ‫اســتان از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار شــوند»‪.‬‬ ‫رونــق تولیــد در ســال جــاری عنــوان کــرد و ادامــه‬ ‫داد ‪« :‬توســعه صــادرات غیرنفتــی ‪ ،‬توســعه معــادن‬ ‫و صنایــع معدنــی و تامیــن منابــع مالــی و توســعه‬ ‫ســرمایه گذاری از دیگــر برنامه هــای رونــق تولیــد‬ ‫در ســال ‪ 98‬اســت»‪ .‬وی اعطــای معافیــت گمرکــی ‪،‬‬ ‫تامیــن ســوخت و تســریع در ثبــت ســفارش را از جملــه‬ ‫ارکان ارتقــاء بهــره وری تولیــد خوانــد و اظهار کــرد‪« :‬در‬ ‫بخــش حمایــت از واحدهــای صنعتــی و تولیدی اســتان‬ ‫جلســات بســیار خوبــی بــا ســازمان ها و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان ‪ ،‬انجمن هــای تخصصــی و وزارت انجــام‬ ‫شــده و در حال حاضــر نیــز جلســات مســتمری جهــت‬ ‫خریــد لوله هــای بــدون ارز توســط شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفــت خیــز از شــرکت گــروه ملــی فــوالد‬ ‫در حــال انجــام اســت کــه در صــورت تحقــق شــرایط و‬ ‫عقــد قــرارداد و پیشــرفت صنعتــی خوبــی را بــرای گروه‬ ‫ملــی شــاهد خواهیــم بــود»‪ .‬دکتــر امیرحســین نظــری‬ ‫خاطر نشــان کــرد ‪« :‬ایــن ســازمان بــا هماهنگــی مرکــز‬ ‫رشــد و پــارک علــم و فنــاوری نســبت بــه شناســایی‬ ‫و مســاعدت بــه شــرکت های دانــش بنیــان و اعطــای‬ ‫تســهیالت به منظــور توســعه فنــاوری در بخــش تولیــد‬ ‫اقــدام کــرده اســت»‪ .‬وی از احــداث میــدان بــار جدیــد‬ ‫در اهــواز به منظــور ســاماندهی لجســتیک تجــاری و‬ ‫اصــاح نظــام توزیــع خبــر داد و گفــت ‪« :‬در بخــش‬ ‫صــادرات غیرنفتــی نیــز پیشــرفت اســتان رو به جلــو‬ ‫بــوده؛ به نحوی کــه صــادرات غیرنفتــی اســتان در ســال‬ ‫گذشــته برابــر ‪ 3.8‬میلیــارد دالر بــوده و در ســال جــاری‬ ‫نیــز طــی هشــت ماه نخســت‪ ،‬معــادل ‪ 1.7‬میلیــارد دالر‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان صمــت خوزســتان گفت‪:‬‬ ‫«در ســال جــاری از محــل کمک هــای فنــی و اعتبــاری‬ ‫بــه ‪ 330‬واحــد صنعتــی و صنفــی تســهیالتی معــادل‬ ‫‪ 336‬میلیون تومــان پرداخــت شــد کــه بــا پرداخــت‬ ‫ایــن تســهیالت‪ ،‬اشــتغالی معــادل ‪ 1344‬نفــر فراهــم‬ ‫شــده اســت»‪.‬‬ ‫ارسال رایگان پیامک رمز پویا (یک بار مصرف)‬ ‫برای مشتریان بانک توسعه تعاون‬ ‫باتوجه بــه فراهم ســازی بســتر الزم جهــت دریافــت رمــز دوم پویــا‬ ‫( یک بــار مصــرف) از طریــق پیامــک‪ ،‬ایــن خدمــت بــرای مشــتریان‬ ‫ی بانــک توســعه‬ ‫ گــزارش روابط عمومــ ‬ ‫بانــک رایــگان خواهــد بــود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تعــاون؛ باهــدف تســهیل اســتفاده از رمزهــای دوم پویــا‪ ،‬از تاریــخ‬ ‫چهار شــنبه ‪ ۱۸‬دی ‪ ۱۳۹۸‬ایــن امــکان فراهــم می شــود تــا‬ ‫مشــتریان ایــن بانــک در زمــان انجــام پرداخت هــا و خریدهــای‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬درخواســت خــود را بــرای دریافــت پیامکــی رمــز پویــا‬ ‫بــه بانــک توســعه تعــاون ارســال کننــد‪ .‬در ایــن طــرح بــا اضافه شــدن دکمــه «درخواســت رمــز‬ ‫پویــا» بــه درگاه هــای پرداخــت اینترنتــی و برنامک هــای پرداخــت‪ ،‬ایــن امــکان فراهــم می شــود‬ ‫کــه مشــتریان‪ ،‬رمــز دوم پویــای خــود را از طریــق پیامــک دریافــت کننــد‪ .‬باتوجه به اینکــه دریافــت‬ ‫رمــز پویــا از طریــق پیامــک منــوط بــه ارائــه تائیدیــه شــماره تلفــن همــراه بــه بانــک می باشــد‪ ،‬الزم‬ ‫اســت هموطنــان گرامــی بــا مراجعــه بــه شــعب یــا وب ســایت بانــک توســعه تعــاون‪ ،‬اطالعــات الزم‬ ‫را در این خصــوص به دســت اورنــد‪.‬‬ ‫وداع پرشور ملت ایران با سردار شهید اسالم؛‬ ‫حاج قاسم سلیمانی‬ ‫مراســم باشــکوه و حماســی تشــییع پیکــر ســردار شــهید اســام‪،‬‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی و هم رزمــان شــهیدش با حضــور میلیونــی‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی ‬ ‫مــردم پایتخــت در تهــران برگــزار شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پســت بانک ایــران؛ پیکــر ســردار حــاج قاســم ســلیمانی پــس از‬ ‫شــهادت مظلومانــه در جنــوب فــرودگاه بغــداد و تشــییع باشــکوه در‬ ‫کربــای معلــی و همچنیــن شــهرهای اهــواز و مشــهد مقــدس‪ ،‬در‬ ‫تهــران پــس از قرائــت نمــاز توســط رهبــر معظــم انقــاب بــر پیکــر‬ ‫مطهــر ایــن شــهید واالمقــام بــر روی دســتان مــردم شــهیدپرور تشــییع و ســپس بــه قــم منتقــل‬ ‫شــد و پــس از وداع بــا مــردم ایــن شــهر در زادگاه خــود در گلــزار شــهدای کرمــان در خــاک ارمیــده‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن دکتــر شــیری (مدیرعامــل پســت بانک ایــران) و جمعــی از مدیــران و کارکنــان ایــن‬ ‫بانــک در کنــار مــردم شــریف تهــران در ایــن مراســم پرشــور و میلیونــی حضــور یافتــه و ضمــن وداع با‬ ‫شــهید ســردار ســلیمانی و هم رزمانــش و تجدیــد میثــاق بــا ارمان هــای حضــرت امــام خمینــی(ره) و‬ ‫شــهدای انقــاب‪ ،‬بــار دیگــر بــا مقــام معظــم رهبــری تجدیــد بیعــت کردند‪ .‬گفتنی ســت؛ پســت بانک‬ ‫ایــران بــا برپایــی ایســتگاه فرهنگــی در مقابــل شــعبه فردوســی تهــران از شــرکت کنندگان در ایــن‬ ‫مراســم بــزرگ اســتقبال کردنــد‪.‬‬ ‫جبران جاماندگی صنعت ساختمان‬ ‫از تحوالت استارت اپی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت کارافرینــی بانــک مســکن در جریــان بازدیــد‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از نمایشــگاه نواوری هــا اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«عقب ماندگــی صنعــت ســاختمان از تحــوالت اســتارت اپی بــا‬ ‫حمایــت ایــن شــرکت از ایده هــا و راهکارهــای بدیــع حــل‬ ‫ گــزارش پایــگاه خبــری بانــک‬ ‫مشــکالت‪ ،‬جبــران می شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫مســکن‪-‬هیبنا؛ وزیــر راه و شهرســازی به همــراه مدیرعامــل بانــک‬ ‫مســکن از نمایشــگاه نواوری هــای صنعــت ســاختمان کــه به همــت شــرکت کارافرینــی بانک مســکن‬ ‫در تهــران راه انــدازی شــده‪ ،‬بازدیــد کردنــد و از نزدیــک‪ ،‬در جریــان اخریــن حمایت های بانک مســکن‬ ‫از تبدیــل ایده هــای اســتارت اپی بــه طرح هــای تجــاری‪ ،‬تولیــدی و صنعتــی در بخــش مســکن و‬ ‫ســاختمان قــرار گرفتنــد‪ .‬ابوالقاســم رحیمــی انارکــی‪ ،‬در نشســت بــا وزیــر راه و شهرســازی در جریان‬ ‫تو ســاز» در کارخانــه نــواوری ازادی اظهار‬ ‫بازدیــد از «نخســتین جشــنواره ملی نــواوری در حوزه ساخ ‬ ‫داشــت‪« :‬یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه بانــک مســکن‪ ،‬شــرکت کارافرینی ســت کــه در حــوزه‬ ‫بابیان اینکــه در اســتفاده از نــواوری و تکنولــوژی‬ ‫اســتارت اپ ها فعالیــت می کنــد»‪ .‬رحیمــی انارکــی ِ‬ ‫قابل قبــول عقب هســتیم‪ ،‬گفــت‪« :‬کار‬ ‫در حــوزه ساخ ‬ ‫تو ســاز همچنــان نســبت بــه انتظــارات و اقــدام ِ‬ ‫بســیار زیــادی بایــد انجــام شــود»‪ .‬مدیرعامــل بانــک مســکن افــزود‪« :‬همچنــان بیــش از ‪۴۰‬درصــد‬ ‫ســوخت فســیلی کشــور در صنعــت ســاختمان مصــرف می شــود کــه تبعــات زیســت محیطی زیــادی‬ ‫دارد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬شــرکت کارافرینــی بانــک مســکن دو ســال اســت کــه تاســیس شــده تــا ایده هــای‬ ‫تو ســاز را شناســایی کنیــم‪ .‬در عین حــال اولیــن جشــنواره ملــی نــواوری بــرای‬ ‫حوزه هــای ساخ ‬ ‫تو ســاز توســط بانــک مســکن در محــل کارخانــه نــوا ری‬ ‫شناســایی طرح هــای نــو در صنعــت ساخ ‬ ‫برگــزار شــد کــه ‪ ۴۰۰‬ایــده و طــرح ارائــه شــد کــه ‪ ۶۰‬طــرح برگزیــده مــورد حمایــت مالــی قــرار‬ ‫می گیرنــد»‪ .‬همچنیــن در ایــن نشســت حمیــد یــاری (مدیرعامــل شــرکت کارافرینی بانک مســکن)‬ ‫تو ســاز ایجــاد کــرد؛‬ ‫نیــز گفــت‪« :‬تاســیس ایــن شــرکت تحــول اســتارت اپی در دو صنعــت ساخ ‬ ‫چرا کــه مســکن و شهرســازی در حوزه هــای نــواوری عقــب مانده انــد»‪.‬‬ ‫افزایش پرداختی های ریالی بانک صنعت و معدن‬ ‫در سال جاری‬ ‫درراســتای رونــق بخــش تولیــد کشــور‪ ،‬میزان تســهیالت پرداختــی بانک صنعــت و معــدن از ابتدای‬ ‫ســال جــاری تــا پایــان اذرمــاه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪30‬درصــد افزایــش داشــته‬ ‫ گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بانــک صنعــت و معــدن؛ میــزان پرداختی هــای ایــن بانــک‬ ‫اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫در نه مــاه نخســت ســال جــاری با وجــود تشــدید تحریم هــای اقتصــادی و کاهــش درامدهــای‬ ‫لِتوجهــی برخــوردار بــوده اســت‪ .‬در ضمــن امــار مربــوط بــه وصــول‬ ‫نفتــی کشــور از افزایــش قاب ‬ ‫مطالبــات ایــن بانــک نیــز نســبت بــه ســال گذشــته ‪ 35‬درصــد بیشــتر اســت‪ .‬گفتنی ســت؛ بانــک‬ ‫ عنــوان بانــک توســعه ای‪ -‬تخصصی بخــش صنعــت و معــدن کشــور بــا تــاش‬ ‫صنعــت و معــدن به‬ ‫ِ‬ ‫در جهــتِ تامیــن مالــی طرح هــای صنعتــی‪ ،‬نقــش فعالــی در راســتای رونــق تولیــد و تحقــق اهــداف‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی دارد‪.‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت نـ�واور سـ�ازان ف��راز پیش��ه ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه بنیــاد علمـ�ی اموزشـ�ی قلم چـ�ی بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 11961‬و‬ ‫ثبـ�ت ‪ 487480‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14005627608‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100467326‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/02/17‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت ب��ه اس��تان ته��ران‪-‬‬ ‫مرتضــوی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 1651885087‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره اقــای س��یدمهرداد مرتضــوی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1640055290‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء)‬ ‫شهرس��تان ته��ران‪ -‬بخ��ش مرک��زی‪ -‬ش��هر ته��ران‪ -‬تس��لیحات‪ -‬خیاب��ان مس��یل ش��هید داود‬ ‫ش��رکت ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬و عق��ود اس�لامی و همچنی��ن اوراق ع��ادی و‬ ‫گلشن دوس��ت‪ -‬خیابـ�ان شــهید رض��ا وثیقی انصاری ف��ر‪ -‬پـلاک ‪ -4‬طبقـ�ه ســوم‪ -‬واحـ�د‬ ‫اداری شرــکت بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره متفقـ�ا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شمــالی کدپسـ�تی ‪ 1644796685‬انتقــال یافـ�ت‪.‬‬ ‫‪ 1398/07/03‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 98/216296‬مـ�ورخ ‪ 1398/7/20‬وزارت فرهن��گ و ارشـ�اد‬ ‫اس�لامی تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ب��ه موض��وع فعالی��ت موسس��ه عب��ارت‪ :‬برگـ�زاری‬ ‫همای��ش‪ ،‬گردهمای��ی‪ ،‬س��مینار و هم��کاری در برپای��ی نمایش��گاه ها و جش��نواره های‬ ‫فرهنگ��ی و مشاــرکت در برگزــاری همایش ه��ا وس��مینارهای تخصص��ی از طری��ق خدمـ�ات‬ ‫فرهنگ��ی الحـ�اق و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردیــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)726162‬‬ ‫(‪)726156‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)726161‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی و بازرگانـ�ی ســنگ کاوان صبـ�ا س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــعبه شــرکت خارج��ی نوکی��ا سلوشـ�نز ان��د ن��ت ورک��س بران��چ اپریشـ�نز‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت س��اختمانی تراکـ�م س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 68351‬و‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت کوئی��ک س��ازه نوی��ن ارا ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 151340‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101941523‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫اوی بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2428‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100189649‬بـ�ه اس�تـناد اصـ�ل و ترجمـ�ه‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/10‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫وکالتنام��ه شـ�ماره ‪ 1117‬مـ�ورخ ‪ 1398/7/29‬س��فارت جمه��وری اس�لامی ای��ران در‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101132932‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/08/20‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ترازنام��ه و حس��اب س��ود و‬ ‫کیومــرث کاظمی فــرد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3254453972‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی و اقـ�ای‬ ‫هلس�یـنکی‪ -‬فنالنـ�د تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ گردیـ�د‪ :‬اقــای مهــدی میرزائـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫ف�رـزاد گهــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3932627148‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت‬ ‫‪ 1532709099‬ب��ه عنـ�وان نماین��ده عم��ده شـ�رکت و مدی��ر شـ�عبه ب��ا اختیــارات منـ�درج‬ ‫زیـ�ان سـ�ال مال��ی منته��ی ب��ه سـ�ال ‪ 1396‬موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت‪ .‬موسسـ�ه حسابرسـ�ی‬ ‫‪ 1‬سـ�ال مال��ی انتخـ�اب شــدند‪ .‬اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال عبارتن��د از‪ :‬اقـ�ای‬ ‫در وکالتنام��ه در س��مت خ��ود ابق��اء گردی��د‪ .‬امض��ای کلی��ه اوراق و اسـ�ناد تعهــداور شـ�عبه‬ ‫و خدمــات مدیریـ�ت ازموــده کاران بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪10100468600‬بـ�ه نمایندگـ�ی‬ ‫ناــدر کوشـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1285650255‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بـ�ه نحـ�و زیـ�ر معتبـ�ر و نافـ�ذ خواهـ�د بــود‪ :‬اقــای مهــدی میرزائـ�ی (بـ�ه عنوــان مدیـ�ر‬ ‫اقــای مرتضـ�ی فالح قورچیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0063417987‬بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س‬ ‫شعــبه و یکـ�ی از امضاکنن�دـگان مجــاز) یـ�ا خانـ�م ایــدا قهرمانی قرانقیـ�ه بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م فریبـ�ا مجیدزاده هرــوی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0057126801‬ب��ه سـ�مت‬ ‫‪( 0450157261‬ب��ه عن��وان یک��ی از امضاکنن��دگان مج��از) متفق�اً ب��ا اق��ای باب��ک مهی�ن راد‬ ‫حسابرسـ�ی و خدمــات مالـ�ی حافـ�ظ گام بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100484035‬بـ�ه نمایندگـ�ی‬ ‫عض��و هیئ��ت مدی��ره کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت و اوراق ع��ادی و اداری‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪( 0070607214‬ب��ه عنــوان یک��ی از امضاکنندــگان مجـ�از) ی��ا خان��م مرجـ�ان‬ ‫حســین شیــخی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 3256586147‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای یکسـ�ال‬ ‫ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل منفــردا همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬ترازنام��ه و حسـ�اب‬ ‫ابوعلـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪( 0063265823‬بـ�ه عنوــان یکـ�ی از امضاکنن�دـگان مجــاز)‪ ،‬کـ�ه‬ ‫ســود و زیــان شرــکت مربــوط بـ�ه ســال مالـ�ی ‪ 1397‬موــرد تصویـ�ب مجمـ�ع قرــار گرفـ�ت‪.‬‬ ‫بایســتی بـ�ه مهـ�ر شعــبه نیـ�ز ممهــور شــده باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)726160‬‬ ‫تهران (‪)726159‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات انجمـ�ن مهندسـ�ی معــدن ایرــان بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 14785‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100550146‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1395/10/22‬و مجـ�وز‬ ‫وزارت علـ�وم‪ ،‬تحقیق��ات و فنـ�اوری بشـ�ماره ‪ 3/67506‬مـ�ورخ ‪ 96/4/3‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مــوارد مرب��وط ب��ه مـ�اده ‪ 5‬اساســنامه (موض��وع موسس��ه) ب��ه ش��رح ذی��ل تغیی��ر یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوط��ه در اساســنامه اص�لاح گردی��د‪ :‬زیرمــاده ‪ 1-5‬از (انجـ�ام تحقیقـ�ات علمـ�ی‪ ،‬فرهنگ��ی در سـ�طح مل��ی و بین الملل��ی بی��ن محققـ�ان و متخصصان��ی ک��ه بـ�ه گون�ه ای ب��ا مهندس��ی معـ�دن‬ ‫س��ر و کار دارن��د) ب��ه ((انج��ام تحقیق��ات علم��ی و فرهنگ��ی در س��طح مل��ی و بین الملل��ی در عرص��ه مع��دن و معدنــکاری براس��اس ظرفیت ه��ای علم��ی اعض��ا‪ )).‬تغیی��ر یاف��ت‪ .‬زیرمــاده ‪3-5‬‬ ‫از (تــاش در جهـ�ت ارتقــای جایگــاه مهندسـ�ی معــدن در نظــام مهندسـ�ی کشــور‪ ).‬بـ�ه ((هم�کـاری بـ�ا س��ازمان های ذیربـ�ط برــای توان افزایـ�ی مهندســین معــدن و ارتقــای جایگــاه مهندسـ�ی‬ ‫معـ�دن در نظـ�ام مهندس��ی کشـ�ور‪ )).‬تغیی��ر کـ�رد‪ .‬زیرماده هــای ‪ 4-5‬و ‪ 5-5‬ب��ه ش��رح زی��ر ب��ه اساسـ�نامه اضاف��ه ش��دند‪ -4-5 :‬ت�لاش ب��رای ساــزگاری هرچ��ه بیش ت��ر فعالیت ه��ای معدنـ�کاری‬ ‫ب��ا الزام��ات محیط زیس��تی و حرک��ت مس��تمر ب��ه س��مت معدن��کاری مس��ئولیت پذیر‪ -5-5 .‬هم�کـاری بـ�ا سـ�ازمان های ذیربـ�ط برــای ارتقــای به��ره وری در ح��وزه ی معــدن و صنایـ�ع معدنـ�ی‬ ‫و بهره برــداری صیانت��ی از مناب��ع پایان پذی��ر مل��ی‪ .‬شــماره های زیرماده ه��ای (‪ )-7-5// -6-5// -5-5// -4-5‬ب��ه ترتی��ب ب��ه زیرماده هــای (‪ )//-9-5 //-8-5 //-7-5 //-6-5‬تغیی��ر یافتن��د‪.‬‬ ‫اساس�نـامه جدیـ�د مشتــمل بـ�ر ‪ 6‬فصـ�ل‪ 28 ،‬مـ�اده‪ 70 ،‬زی��ر م��اده و ‪ 19‬تبصــره بـ�ه تصویـ�ب رســید‪ .‬و جایگزیـ�ن اساس�نـامه قبلـ�ی گردیــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)726155‬‬ ‫علی اصغـ�ر فــرخ بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0048650013‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و موسسـ�ه‬ ‫مالـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫ثبـ�ت ‪ 513143‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10660154045‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/14‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -:‬اعضـ�اء‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره بشـ�رح زی��ر‪ -1 :‬خانـ�م ش�رـمین صیفوــری بش�مـاره ملـ�ی ‪3255455634‬‬ ‫بسـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -2‬اقــای پ�دـرام صیفوــری بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 3258591849‬بسـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -3‬اق��ای فیض ال��ه صیف��وری بشـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 3379770418‬بسـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -4‬خان��م فاطم��ه خالـ�دی‬ ‫بش�مـاره ملـ�ی ‪ 3731834413‬بسـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -5‬اق��ای سـ�یدمحمدمهدی‬ ‫میرفیضـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 2298599270‬بس��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو‬ ‫ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬اقــای رضـ�ا حیدری اش�کـجان پهلو بش�مـاره ملـ�ی ‪0017470633‬‬ ‫بســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای امیربرومنـ�د بارانیــان بش�مـاره ملـ�ی ‪ 3258490902‬بسـ�مت‬ ‫ب�اـزرس علی البــدل شرــکت برــای مــدت یکســال مالـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د امضــاء کلیـ�ه‬ ‫اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا و‬ ‫عقوداسلـامی و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)726158‬‬ ‫شــرکت معتب��ر اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)726157‬‬ ‫سالمت‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬دی ‪ /1398‬شماره ‪292‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مراقبت از کودکان مان در برابر اخبار ناگوار‬ ‫نادیا زکالوند‬ ‫مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اخبار ناگوار‬ ‫کودکان وکالغ های بدخبر!‬ ‫هفته هــای پرتنشــی را در جهــان پشــت ســر گذاشــته ایم‪ .‬هنــوز از شــوک شــهادت ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی و فضــای غمبــار جامعــه در نتیجــه ایــن رویــداد دلخــراش بیــرون نیامــده بودیــم کــه خبــر‬ ‫ســقوط هواپیمــای اکرایــن و مــرگ هموطنانمــان داغ تــازه ای شــد بــر زخم هــای دیوزمــان و پــس از ان نیــز واژگــون شــدن اتوبــوس در مســیر تهــران و مــرگ عــده ای دیگــر از هموطنــان‪ .‬حــال بــه ایــن اخبــار‬ ‫دردنــاک بــادی اضطــراب اخبــار بیــن الملــل‪ ،‬حمــات موشــکی بــه نقــاط مختلــف جهــان و قحطــی و گرســنگی را نیــز بیفزاییــم‪ .‬در ایــن میــان انچــه نبایــد از خاطــر بــرد‪ ،‬اهمیــت دور نگــه داشــتن کــودکان از‬ ‫چنیــن اخبــار دلهره اوری ســت؛ چراکــه بایــد از خــود پرســید؛ وقتــی شــرایط موجــود‪ ،‬بــا روح و روان مــا چنیــن می کنــد‪ ،‬در ارامــش و ســامت رو انــی کــودکان مــان چــه تاثیــری خواهــد داشــت؟ به همیــن‬ ‫ســبب ایــن روزهــا بیــش از همیشــه‪ ،‬روانشناســان‪ ،‬کارشناســان رســانه و متخصصــان ســامت روان بــه مراقبــت از کــودکان در مواجهــه بــا اخبــار بــد تاکیــد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا رســانه ها پــر از خبرهــای ناراحت کننــده‪،‬‬ ‫خشــونت بار‪ ،‬ترســناک و نگران کننــده اســت؛ از اخبــار مربــوط‬ ‫بــه جنــگ و تروریســم تــا ســقوط هواپیمــا و تغییــرات اقلیمــی و‬ ‫فجایــع طبیعــی‪ .‬ان چــه در رســانه ها بازتــاب می یابــد نه تنهــا‬ ‫روی زندگــی ادم بزرگ هــا اثــر می گــذارد‪ ،‬کــه بــر دنیــای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان هــم ســایه می انــدازد‪ ،‬ســایه ای بــه مراتــب‬ ‫تیره تــر از ان چــه دنیــای بزرگ ســاالن را فــرا گرفتــه اســت‪ .‬اگــر‬ ‫فکــر می کنیــد فرزنــدان و دانش اموزان تــان از اخبــار ســر در‬ ‫نمی اورنــد یــا می توانیــد بــا مشــغول کردن شــان بــه درس و‬ ‫بــازی و ســرگرمی حواس شــان را پــرت کنیــد‪ ،‬در اشــتباهید‪.‬‬ ‫دکتــر دیویــد شــانفِلد (‪ ،)David Schonfeld‬پزشــک متخصــص‬ ‫رشــد کــودکان‪ ،‬محقــق و اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی‬ ‫می گویــد‪« :‬ان چــه از پژوهش هــا فهمیده ایــم ایــن اســت‬ ‫کــه بچه هــا اغلــب دربــاره ی چیزهایــی نگــران هســتند کــه‬ ‫بزرگترهــا فکــرش را هــم نمی کننــد‪ .‬بزرگترهــا بــه مواجهــه بــا‬ ‫اخبــار ناراحت کننــده عــادت می کننــد‪ ،‬امــا کــودکان از ایــن‬ ‫مکانیســم دفاعــی بی بهره انــد‪ .‬ایــن وظیفــه ی بزرگترهــا اســت‬ ‫کــه دربــاره ی نگرانی هــای برامــده از اخبــار ناخوشــایند بــا ان هــا‬ ‫حــرف بزننــد و در مدیریــت تعارض هــا و نگرانی هــا بــه ان هــا‬ ‫کمــک کننــد»‪ .‬به گــزارش مدرســه افــروز؛ توصی ـ ه کلــی در ایــن‬ ‫مــورد و بــرای تمــام س ـن ها ایــن اســت کــه از تماشــای اخبــار‬ ‫و تحلیل هــا در حضــور بچه هــا پرهیــز کنیــد‪ .‬شــما در لحظ ـه ی‬ ‫پخــش اخبــار‪ ،‬گفت وگوهــا و تحلیل هــا کنترلــی بــر ان چــه در‬ ‫حــال پخــش اســت نداریــد و ممکــن اســت بچه هــا تصاویــر‪،‬‬ ‫صحنه هــا یــا گفته هایــی را ببیننــد و بشــنوند کــه عامــل‬ ‫نگرانــی غیــر ضــروری یــا صدمــه ی روحــی و ذهنــی عمیــق‬ ‫در ان هــا شــود‪ .‬پیشــنهاد اکادمــی پزشــکان کــودک امریــکا و‬ ‫همین طــور انجمــن روان شناســان امریــکا ایــن اســت کــه در‬ ‫صــورت ضــرورت‪ ،‬خودتــان دربــاره ی رویدادهــا و اتفاق هــای‬ ‫نگران کننــده ای کــه در اخبــار تکــرار می شــوند و جامعــه را‬ ‫درگیــر می کننــد‪ ،‬بــا نوجوان هــا و کــودکان بــاالی هفــت‬ ‫ســال صحبــت کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب ایــن شــما هســتید کــه‬ ‫میــزان اطالعاتــی را کــه در اختیــار ان هــا قــرار می گیــرد کنتــرل‬ ‫می کنیــد و در عیــن حــال می توانیــد از میــزان تــرس و نگرانــی‬ ‫ان هــا کــم کنیــد‪ .‬البتــه شــروع و ادام ـه ی چنیــن گفت وگویــی‬ ‫اص ـ ً‬ ‫ا اســان نیســت‪ ،‬به ویــژه در ارتبــاط بــا کــودکان کوچک تــر‬ ‫کــه بایــد متناســب بــا ســن و میــزان درک ان هــا از جهــان‬ ‫پیرامــون باشــد‪ .‬شــروع گفت وگــو از جانــب شــما ایــن احســاس‬ ‫را بــه کــودک و نوجــوان می دهــد کــه همــه چیــز تحــت کنتــرل‬ ‫اســت و احســاس امنیــت بیشــتری می کنــد‪.‬‬ ‫برای همه سن ها‬ ‫طبــق دســتورالعمل اکادمــی پزشــکان کــودک‪ ،‬پرســش از‬ ‫کــودک یــا نوجــوان بهتریــن روش بــرای شــروع گفت وگــو‬ ‫اســت؛ این کــه چــه چیــزی دربــاره ی واقعــه می دانــد و‬ ‫اطالعاتــش را از کجــا بــه دســت اورده‪ ،‬نظــر خــودش دربــاره ی‬ ‫ماجــرا چیســت و ان را چه طــور درک می کننــد‪ .‬بــر دریافــت‬ ‫اطالعــات از منابــع قابــل اعتمــاد تاکیــد کنیــد و بگوییــد اغلــب‬ ‫نبایــد شنیده هایشــان از دوســتان و هم کالســی ها را جــدی‬ ‫بگیرنــد‪ .‬بــه ان هــا فضــا بدهیــد کــه شنیده هایشــان را بــا شــما‬ ‫در میــان بگذارنــد تــا در صــورت نیــاز اطالعــات خــاف واقــع‬ ‫را اصــاح کنیــد‪ .‬بــه احتمــال زیــاد درک ان هــا از موضــوع و‬ ‫تصورهایشــان کــه ترســناک تر از واقعیــت اســت‪ ،‬شــما را‬ ‫شــگفت زده خواهــد کــرد‪ .‬بــه دقــت بــه حرف هایشــان گــوش‬ ‫کنیــد و از ان هــا بپرســید چــه ســوال ها یــا نگرانی هایــی‬ ‫دربــاره ی موضــوع دارنــد‪ .‬از حــدس زدن دربــاره ی اتفاق هــای‬ ‫اتــی و تحلیــل پیامدهــا پرهیــز کنیــد و مهم تــر از همــه‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال ترس هــا و نگرانی هایــی باشــید کــه پشــت تحلیل هــای‬ ‫ان هــا پنهــان شــده اســت‪ .‬بــه ان هــا یــاداوری کنیــد کــه‬ ‫کنارشــان هســتید‪ ،‬تاکیــد کنیــد احســاس تــرس و نگرانــی‬ ‫در چنیــن موقعیت هایــی طبیعــی اســت و نبایــد بابــت ایــن‬ ‫احساس شــان شــرمنده باشــند‪ .‬در ایــن گفت وگــو «صداقــت»‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬به ویــژه بــا کــودکان بزرگتــر و نوجوان هــا کــه‬ ‫قــدرت تحلیل شــان پیشــرفته تر اســت و راه هــای مختلفــی جــز‬ ‫شــما بــرای دریافــت اطالعــات پیــش رویشــان اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال الزم نیســت بــه جزئیــات بپردازیــد‪.‬‬ ‫کودکان زیر هفت سال‬ ‫کا ِمن سِ ــنس میدیا (‪ ،)Common Sense Media‬ســازمانی‬ ‫غیرانتفاعــی کــه هدفــش امــوزش خانواده هــا و ترویج گــری‬ ‫در حــوزه ی تکنولــوژی و رســانه ی ایمــن بــرای کــودکان اســت‬ ‫پیشــنهاد می کنــد بچه هــای زیــر هفــت ســال را بــه کل‬ ‫از اخبــار و رادیــو و تلویزیــون و شــبکه های خبــری دور نگــه‬ ‫داریــد‪ .‬اگــر روزنامــه می خوانیــد‪ ،‬ان را دور از دســترس کــودکان‬ ‫ایــن گــروه ســنی نــگاه داریــد‪ .‬دلیــل عمــده ی ایــن تاکیــد ایــن‬ ‫اســت کــه کــودکان پیــش از دبســتان بــه راحتــی واقعیــت را‬ ‫بــا خیــال و فانتزی هــای بســیار ترســناک اشــتباه می گیرنــد‪.‬‬ ‫تماشــای تصاویــر خشــونت امیز‪ ،‬جنــگ‪ ،‬فجایــع طبیعــی‪ ،‬ســوانح‬ ‫و ســوگواری ها یــا شــنیدن دربــاره ی ایــن مســائل بــرای کــودکان‬ ‫زیــر هفــت ســال بســیار ترســناک تر از ان اســت کــه مــا فکــر‬ ‫می کنیــم‪ .‬اگــر بچه هــا کنجــکاوی می کننــد یــا بــه نحــوی در‬ ‫معــرض اخبــار قــرار گرفته انــد و ســوال دارنــد‪ ،‬بــه پیشــنهاد‬ ‫اکادمــی پزشــکان کــودک امریــکا بهتریــن راه ایــن اســت کــه‬ ‫اطالعــات را از طریــق گفت وگــو بــه ان هــا بدهیــد و همچنــان‬ ‫مانــع رو در رو شــدن تصویــری یــا حضــوری ان هــا بــا مســائل‬ ‫بشــوید‪ .‬همان طــور کــه اشــاره شــد ایــن گفت وگــو را بــا‬ ‫پرســیدن دربــاره ی ان چــه می داننــد و احساس شــان دربــاره ی‬ ‫اتفاق هــا شــروع کنیــد‪ .‬کــودکان زیــر هفــت ســال نیــاز بیشــتری‬ ‫بــه احســاس امنیــت دارنــد‪ ،‬دربــاره ی امنیــت پــدر و مادرشــان‬ ‫هــم خیلــی نگراننــد و از جدایــی و احتمــال این کــه بــدون‬ ‫سرپرســت رهــا شــوند‪ ،‬می ترســند‪ .‬مراقــب باشــید کــه ترس هــا‬ ‫و نگرانی هایشــان را بی اهمیــت جلــوه ندهیــد‪ .‬بــه رســمیت‬ ‫شــناختن ایــن ترس هــا مهم تریــن قــدم بــرای دور کردن شــان‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در تفکیــک واقعیــت از خیــال و فانتــزی‬ ‫بــه ان هــا کمــک کنیــد‪ .‬اگــر اخبــار در ســرزمین های دورتــر‬ ‫اتفــاق افتــاده‪ ،‬بــه بعــد مســافت اشــاره کنیــد‪ .‬یــک رفتــار رایــج‬ ‫در کــودکان زیــر هفــت ســال در موقعیت هــای نگران کننــده‬ ‫و در مواجهــه بــا ناامنــی ایــن اســت کــه بــه والدیــن (یــا‬ ‫بزرگترهایــی کــه از ان هــا مراقبــت می کننــد) می چســبند‪،‬‬ ‫می خواهنــد در اغــوش گرفتــه شــوند و تمــاس بدنــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت رفتارهایــی از ان هــا ببینیــد‬ ‫کــه متناســب بــا سن شــان نیســت‪ ،‬مثــل عــدم کنتــرل ادرار‬ ‫و اخبــار بــد بــر بیایننــد امــا ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه‬ ‫همـه بچه هــای ایــن ســن از چنیــن توانــی برخوردارنــد‪ .‬ان هــا را‬ ‫از شــبکه های خبــری دور نگــه داریــد و در حضورشــان دربــاره ی‬ ‫اتفاق هــا بحــث و تحلیــل نکنیــد‪ .‬مشــاهده ی پی درپــی اخبــار‬ ‫و تصاویــر نگران کننــده اغلــب بــه احســاس ناامنــی در ان هــا‬ ‫دامــن می زنــد و این طــور احســاس می کننــد کــه خطــری‬ ‫جــدی؛ جدی تــر و نزدیک تــر از ان چــه شــما فکــر می کنیــد‬ ‫یــا در واقعیــت وجــود دارد‪ ،‬تهدیدشــان می کنــد‪ .‬کــودکان در‬ ‫توصیـ ه کلـی در ایـن مـورد و بـرای تمـام سـن ها ایـن اسـت کـه از تماشـای اخبـار و تحلیل ها در حضـور بچه ها پرهیز کنید‪ .‬شـما‬ ‫در لحظـه ی پخـش اخبـار‪ ،‬گفت وگوهـا و تحلیل هـا کنترلـی بـر ان چـه در حـال پخـش اسـت ندارید و ممکن اسـت بچه هـا تصاویر‪،‬‬ ‫صحنه هـا یـا گفته هایـی را ببیننـد و بشـنوند کـه عامـل نگرانـی غیـر ضـروری یـا صدمـه ی روحـی و ذهنـی عمیـق در ان ها شـود‪.‬‬ ‫پیشـنهاد اکادمـی پزشـکان کـودک امریـکا و همین طور انجمـن روان شناسـان امریکا این اسـت که در صـورت ضـرورت‪ ،‬خودتان‬ ‫دربـاره ی رویدادهـا و اتفاق هـای نگران کننـده ای کـه در اخبار تکرار می شـوند و جامعـه را درگیر می کنند‪ ،‬با نوجوان هـا و کودکان‬ ‫بـاالی هفـت سـال صحبت کنید‪ .‬به این ترتیب این شـما هسـتید که میـزان اطالعاتی را کـه در اختیار ان ها قـرار می گیرد کنترل‬ ‫می کنیـد و در عیـن حـال می توانیـد از میـزان تـرس و نگرانـی ان هـا کـم کنیـد‪ .‬البتـه شـروع و ادامـه ی چنیـن گفت وگویـی اصال ً‬ ‫اسـان نیسـت‪ ،‬به ویـژه در ارتبـاط بـا کـودکان کوچک تـر کـه بایـد متناسـب بـا سـن و میـزان درک ان هـا از جهـان پیرامون باشـد‪.‬‬ ‫یــا مکیــدن انگشــت‪ .‬در ایــن صــورت بایــد صبــور باشــید‪ ،‬بــه‬ ‫لحــاظ عاطفــی از ان هــا حمایــت کنیــد و بــه کارهــای روزانــه‬ ‫(مثــل ســاعت خــواب و غــذا و حمــام رفتــن ) نظــم بدهیــد‬ ‫نظــم روزانــه بــه کــودکان احســاس امنیــت می دهــد‪ -‬و بــه‬‫جــای توضیــح دادن کالمــی یــا تکــرار این کــه مــن مراقبــت‬ ‫هســتم‪ ،‬بــا ان هــا فعالیت هــای مشــترک انجــام دهیــد و در‬ ‫عمــل نشــان دهیــد کنارشــان هســتید‪ .‬ممکــن اســت مجبــور‬ ‫شــوید بــرای بچه هــا از معنــای مــرگ و فقــدان بگوییــد‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه این کــه کــودکان بــه دلیــل ســاختار ذهــن و رشــد‬ ‫مغزشــان از درک مفاهیــم انتزاعــی و ناملمــوس ناتواننــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا اشــاره بــه ان چــه برایشــان معنــادار و ملمــوس‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع را برایشــان قابــل درک کنیــد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا بگوییــد‬ ‫کســی کــه می میــرد دیگــر چیــزی احســاس نمی کنــد‪ ،‬تشــنه‬ ‫یــا گرســنه نمی شــود‪ ،‬اســیب نمی بینــد‪ ،‬نمی توانیــم او را در‬ ‫اغــوش بگیریــم یــا ببینیــم امــا می توانیــم خاطراتــش را در‬ ‫ذهــن و قلب مــان حفــظ کنیــم‪ .‬در جــواب بــه ایــن ســوال‬ ‫کــه چــرا ادم هــای بــد ایــن کارهــا را می کننــد‪ ،‬می توانیــد بــه‬ ‫«نمی دانــم» اکتفــا کنیــد‪ .‬بــاز کــردن موضــوع بــرای کــودک‬ ‫ممکــن اســت بــه احســاس ناامنــی و بی اعتمــادی او نســبت بــه‬ ‫دنیــای پیرامونــش دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســن ســوال های زیــادی دارنــد‪ ،‬بــرای پاســخ بــه ایــن‬ ‫پرســش ها و شــروع گفت وگویــی روشــن کننده بــا ان هــا‬ ‫امــاده باشــید‪ .‬گفت وگــو را بــا پرســیدن از نــگاه و نظــر و‬ ‫اطالعــات خودشــان شــروع کنیــد‪ .‬شــکل گیری نظــام اخالقــی‬ ‫و ارزشــی در ایــن ســن اغــاز شــده اســت‪ .‬از رویدادهــا و اخبــار‬ ‫ناگــوار مثــل جنــگ و درگیری هــای مذهبــی یــا قومــی بــرای‬ ‫پرداختــن بــه مســائلی مثــل تعصــب‪ ،‬پیــش داوری‪ ،‬تنــوع‪،‬‬ ‫احتــرام بــه تفاوت هــا و مواجهــه بــا تعارض هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫تعمیــم ندهیــد‪ ،‬کلی گویــی نکنیــد‪ ،‬بــه تعصب هــا و باورهــای‬ ‫قالبــی و کلیشــه ها دامــن نزنیــد و بــه یــاد داشــته باشــید در‬ ‫ایــن موقعیت هــای بحرانــی و غیرعــادی بچه هــا مثــل بانــک‬ ‫همه چیــز را در خــود ذخیــره می کننــد و هــر واکنــش یــا اظهــار‬ ‫نظــر شــما اجــری از نظــام اخالقــی و ارزشــی ان هــا خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن گفت وگوهــا دربــار ه صنعــت رســانه و کارکردهــای‬ ‫رســانه ها صحبــت کنیــد‪ .‬بــه ایــن اشــاره کنیــد کــه رســانه ها‬ ‫بــرای دسترســی بــه مخاطــب بیشــتر بــا هــم رقابــت می کننــد‬ ‫و مــا مخاطبــان بایــد مراقــب انتخاب هایمــان باشــیم‪ .‬الزامـاً هــر‬ ‫ان چــه در هــر رســانه ای بیــان می شــود‪ ،‬واقعیــت نــدارد‪ .‬اگــر‬ ‫فرزنــد شــما اجــازه دارد از اینترنــت اســتفاده کنــد‪ ،‬حتم ـاً بــه‬ ‫وب ســایت ها و صفحه هایــی کــه ســر می زنــد نظــارت کنیــد‪.‬‬ ‫کودکان هشت تا دوازده سال‬ ‫در گفت وگــو دربــار ه موضــوع بــا کــودکان ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۲‬ســال بلــوغ‬ ‫ذهنــی‪ ،‬رشــد عاطفــی و ویژگی هــای روحــی و حساســیت های‬ ‫ان هــا را در نظــر بگیریــد‪ .‬بســیاری از کــودکان در ایــن ســن‬ ‫می تواننــد از پــس گفت وگــو دربــاره ی اتفاق هــای دلهــره اور‬ ‫نوجوان ها‬ ‫نوجوان هــا را نمی تــوان به راحتــی بچه هــای کوچک تــر‬ ‫از قــرار گرفتــن در معــرض اخبــار نگران کننــده بازداشــت‪.‬‬ ‫بهتریــن کار ایــن اســت کــه منابــع خبــری را کنتــرل شــده در‬ ‫اختیارشــان قــرار دهیــد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا اخبــار را از رســانه هایی دنبــال‬ ‫کنیــد کــه مطمئنیــد تصاویــر دلخــراش یــا خشــونت امیز را‬ ‫پخــش نمی کننــد‪ .‬همچنــان اجــازه ندهیــد اخبــار و رســانه ها‬ ‫به طــور مســتمر روشــن باشــند و بخــش عمــده ی وقــت بچه هــا‬ ‫بــه شــنیدن یــا در معــرض اخبــار بــودن بگــذرد‪ .‬گفت وگــو بــا‬ ‫نوجوان هــا بســیار مهــم اســت چــون ان هــا عمومــاً مســتقل‬ ‫از والدیــن اخبــار را دنبــال می کننــد‪ .‬دیــدگاه و تحلیل شــان‬ ‫دربــاره ی شــرایط را جویــا شــوید‪ .‬ایــن گفت وگوهــا بــه ان هــا‬ ‫کمــک می کنــد مهــارت تحلیــل و تفکرشــان پــرورش یابــد و‬ ‫بــه شــما امــکان می دهــد بفهمیــد ان هــا دربــاره ی موضــوع‬ ‫چه قــدر اطالعــات دارنــد و از شــبکه ی دوســتان و اطرافیان شــان‬ ‫چــه اطالعــات و تحلیل هایــی دریافــت کرده انــد‪ .‬نوجوان هــا‬ ‫میانــه ی راه شــکل دادن بــه نظــام ارزشــی و جهان بینی شــان‬ ‫هســتند‪ .‬در ایــن گفت وگوهــا بــر مفاهیمــی مثــل انصــاف‪،‬‬ ‫تعهــد بــه واقعیــت‪ ،‬دیــدن موضــوع از زوایــای مختلــف‪،‬‬ ‫شناســایی پیش فرض هــای ذهنــی و پیش داوری هــا و نظــر‬ ‫دادن فراتــر از تعصب هــا تاکیــد کنیــد‪ .‬رســانه های اجتماعــی‬ ‫مثــل توییتــر و فیســبوک و تلگــرام منابــع خطرناکــی بــرای‬ ‫دنبــال کــردن اخبــار و وقایــع بــه شــمار می اینــد و احتمــال‬ ‫مواجهــه بــا محتــوای ناخوشــایند و خشــونت بار بــه مراتــب‬ ‫بیــش از رســانه های رســمی مثــل شــبکه های خبــری اســت‪.‬‬ ‫حتمــاً بــه هنــگام تماشــای اخبــار یــا تحلیل هــا فرزندان تــان‬ ‫را همراهــی کنیــد‪ .‬کنجــکاوی ان هــا بــرای اطالعــات بیشــتر‬ ‫یــا باخبــر شــدن از گمانه زنی هــا دربــاره ی پیامــد اتفاق هــا‬ ‫را بــه رســمیت بشناســید و دربــاره ی لــزوم خودمراقبتــی در‬ ‫بحران هــای اجتماعــی بــا ان هــا گفت وگــو کنیــد؛ این کــه هــر‬ ‫کــدام از مــا بایــد دایــره ی اثربخشـی مان را در نظــر بگیریــم‪ .‬بــه‬ ‫ایــن معنــا کــه وقتــی احســاس می کنیــم بــرای بهبــود شــرایط‬ ‫کاری از دســت مان ســاخته نیســت و مواجــه شــدن بــا اخبــار‬ ‫و تحلیل هــا فقــط باعــث اضطراب مــان می شــود‪ ،‬بایــد اخبــار‬ ‫را ســنجیده تر دنبــال کنیــم و خــود را در معــرض بمبــاران‬ ‫اطالعاتــی قــرار ندهیــم‪.‬‬ ‫چه طــور بــه کــودکان و نوجوانــان کمــک کنیــم بــا‬ ‫شــرایط کنــار بیاینــد؟‬ ‫ارام باشــید و ســعی نکنیــد خــود را به طــرزی غیرواقعی خوشــحال‬ ‫نشــان دهیــد‪ .‬این کــه بچه هــا ببیننــد ناراحــت یــا غمگیــن‬ ‫هســتید و حتــی گریــه می کنیــد امــا همچنــان شــیرازه ی امــور‬ ‫را بــه دســت داریــد‪ ،‬مشــکلی نــدارد‪ .‬امــا اگــر درگیــر احساســات‬ ‫شــدید هســتید‪ ،‬در حضــور کــودکان احساســات تان را تخلیــه‬ ‫نکنیــد‪ .‬بــه فرزنــد یــا دانش اموزان تــان اطمینــان دهیــد کــه‬ ‫نــزد شــما در امنیــت کامــل اســت‪ .‬بــرای این کــه بــه او اطمینــان‬ ‫بیشــتری بدهیــد‪ ،‬از کارهایــی کــه می خواهیــد بــرای روبــه رو‬ ‫شــدن بــا شــرایط ســخت یــا حمایــت از خــود و خانواده تــان در‬ ‫شــرایط غیرعــاددی انجــام دهیــد‪ ،‬لیســتی امــاده کنیــد‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا‬ ‫کمتــر اخبــار می بینیــم‪ ،‬بیشــتر بــا دوســتان مان معاشــرت‬ ‫می کنیــم‪ ،‬روزی نیــم ســاعت بیشــتر بــا هــم بــازی می کنیــم‪،‬‬ ‫فیلــم کمــدی می بینیــم‪ ،‬کتــاب می خوانیــم و … ایــن لیســت‬ ‫را در صــورت لــزوم بــا بچه هــا مــرور کنیــد‪ .‬مــرور ایــن کارهــا‬ ‫احســاس بهتــری بــه بچه هــا می دهــد‪ .‬بــه نظــم روزانــه توجــه‬ ‫کنیــد‪ .‬پژوهش هــا نشــان می دهنــد یــک راه مهــم بــرای ارتقــای‬ ‫احســاس امنیــت نــه فقــط در کــودکان و نوجوانــان کــه حتــی در‬ ‫بزرگســاالن داشــتن نظــم روزانــه و روتیــن اســت‪ .‬نظــم روزانــه‬ ‫بــه مــا ایــن احســاس را می دهــد کــه روی زندگــی شــخصی مان‬ ‫کنتــرل داریــم و دســت کم می توانیــم زندگــی روزمره مــان را‬ ‫بــه حالــت عــادی بازگردانیــم‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا می توانیــد هــر شــب ســر‬ ‫یــک ســاعت مشــخص شــام بخوریــد‪ ،‬در ســاعت مشــخصی بــرای‬ ‫خوابیــدن امــاده شــوید و قبــل از خــواب کتــاب بخوانیــد‪ .‬وقــت‬ ‫بیشــتری را بــا هــم بگذرانیــد‪ .‬کارهــای جمعــی در خانــواده بــه‬ ‫بچه هــا احســاس امنیــت می دهــد و فرصــت خوبــی اســت کــه‬ ‫از ان هــا بخواهیــد احساسات شــان را بیــان کننــد‪ .‬اگــر در محیــط‬ ‫پیرامون تــان اتفاقــی افتــاده کــه شــما و فرزندتــان می توانیــد‬ ‫بــرای حــل مســائل قدمــی برداریــد‪ ،‬حتمـاً بــرای ان برنامه ریــزی‬ ‫کنیــد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا اگــر اخبــار بــد دربــاره ی یــک فاجعــه ی طبیعــی‬ ‫مثــل زلزلــه اســت‪ ،‬یــک راه خــوب بــه جــای دنبــال کــردن‬ ‫اخبــار از تلویزیــون یــا رســانه های اجتماعــی ایــن اســت کــه بــه‬ ‫انجمن هایــی کــه در حــال کمک رســانی هســتند مراجعــه کنیــد‬ ‫و ببینیــد چه طــور می شــود بــه نیــازی پاســخ داد‪.‬‬ ‫مراقبت از خودتان را فراموش نکنید‬ ‫فقــط بچه هــا نیســتند کــه از بحران هــای اجتماعــی و خبرهــای‬ ‫نگران کننــده اســیب می بیننــد‪ .‬بزرگ ســاالن هــم در ایــن شــرایط‬ ‫نیــاز بــه مراقبــت و حمایــت دارنــد‪ .‬افــزون بــر ایــن‪ ،‬در شــرایطی کــه‬ ‫خودتــان بیــش از حــد نگــران و ازرده ایــد نمی توانیــد منبــع ارامــش‬ ‫بــرای فرزنــدان یــا شــاگردان تان باشــید‪ .‬یــک راه کار مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه در اخبــار بــد و ســپس گفت وگــو بــا دوســتان‪ ،‬خانــواده و‬ ‫اطرافیــان دربــاره ی موضــوع غــرق نشــوید‪ .‬ایــن گفت وگوهای مســتمر‬ ‫کــه اغلــب بــه حــل موضــوع کمــک نمی کنــد‪ ،‬می توانــد نگرانی تــان‬ ‫را عمیق تــر کنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬در جمع هــای دوســتانه بــه جــای تحلیــل‬ ‫و بحــث و گفت وگــو فعالیت هــای دیگــری را جایگزیــن کنیــد‪.‬‬ ‫فعالیــت بدنــی و تحــرک ابــزار خوبــی بــرای رهایــی ذهنــی اســت‪.‬‬ ‫خودتــان را در یــک فعالیــت ورزشــی درگیــر کنیــد‪.‬‬ ‫بــا خانــواده و کســانی کــه بــا ان هــا احســاس صمیمیــت می کنیــد‬ ‫وقــت بگذرانیــد و برنامه هــای جمعــی بگذاریــد‪ .‬وقت گذرانــی بــا‬ ‫نزدیــکان احســاس امنیــت و رضایــت را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا اطراف مــان پــر از اخبــار بــد و تکان دهنــده اســت؛ از‬ ‫بالهــای طبیعــی گرفتــه تا خبرهــای جنــگ و عملیات هــای تروریســتی‪ .‬جریــان بی وقفه‬ ‫ایــن اخبــار‪ ،‬ســامت جســم و روان بزرگســاالن را بــه خطــر می انــدازد‪ ،‬چــه برســد بــه‬ ‫اینکــه کــودکان در معــرض حجــم بــاالی ایــن نــوع اخبــار قــرار بگیرنــد‪ .‬به عبــارت دیگــر‪،‬‬ ‫رویدادهــا و اخبــاری ایــن روزهــا مملــو از موضوعــات ناراحت کننــده و اضطــراب اور شــده‬ ‫اســت‪ .‬ظاهــرا فــرار از شــنیدن ایــن اخبــار هــم ســخت اســت‪ .‬ایــن اخبــار از طریــق‬ ‫رســانه های گروهــی ماننــد تلویزیــون‪ ،‬رادیــو‪ ،‬روزنامه هــا‪ ،‬مجــات و اینترنــت منتشــر‬ ‫می شــوند‪ .‬بررســی ها نشــان داده اســت‪ ،‬قــرار گرفتــن در جریــان دایمــی خبرهــای‬ ‫بــد‪ ،‬به ویــژه فجایــع بــزرگ یــا عملیــات پــر از خشــونت‪ ،‬بــه روح و روان بزرگســاالن و‬ ‫کوچکترهــا صدمــه می زنــد‪ .‬به گــزارش خبرانالین؛متاســفانه مــا بزرگترهــا بیشــتر مواقــع‬ ‫فرامــوش می کنیــم کــه از کــودکان خــود در برابــر اثــرات منفــی ایــن حــوادث محافظــت‬ ‫کنیــم‪ .‬امــا چگونــه می توانیــم از ایــن نظــر مراقــب کــودکان خــود باشــیم؟‬ ‫احساس کودکان در برابر اخبار بد‬ ‫ش از مدرســه‪ ،‬در برابــر حــوادث ناگــوار‪،‬‬ ‫کــودکان‪ ،‬به ویــژه کــودکان در ســن پیــ ‬ ‫بســیار حســاس هســتند‪ .‬انهــا همیشــه بــه ایــن فکــر می کننــد کــه ممکــن اســت‬ ‫همــان اتفاق هــای بــد بــرای انهــا و خانواده شــان هــم رخ دهــد‪ .‬البتــه نــوزادان‬ ‫و کــودکان نوپــا در معــرض تهدیــدات جســمی و روانــی اخبــار بــد قــرار ندارنــد‪.‬‬ ‫کــودکان کمــی بزرگتــر کــه نســبت بــه اطراف شــان بــه انــدازه کافــی اگاهــی کســب‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ایــن اخبــار بــد را بــه خــود جــذب می کننــد و بســیار نگــران می شــوند‪.‬‬ ‫بنــا بــر بررســی های محققــان اســترالیایی مشــخص شــد‪ ،‬برخــی از کــودکان بــا‬ ‫شــنیدن اخبــار بــد و فجایــع مختلــف دچــار مشــکالت بــد روحــی می شــوند و بــه‬ ‫ همیــن دلیــل اســت ســازمان جهانــی بهداشــت توصیــه می کنــد‪ ،‬نبایــد کــودکان‬ ‫را در معــرض اخبــار بــد قــرار داد‪ .‬ایــن بررســی ها نشــان داده اســت‪ ،‬حــوادث‬ ‫نگران کننــده‪ ،‬کــودکان را بیــش از حــد نگــران می کنــد و انهــا نمی تواننــد‬ ‫به راحتــی افکارشــان را از ایــن موضوعــات دلهــره اور خالــی کننــد‪.‬‬ ‫مراقبت از کودکان در برابر اخبار ناخوشایند‬ ‫بــا وجــود اخبــار تکان دهنــده ای کــه اطراف مــان را پــر کــرده اســت‪ ،‬بایــد گفــت کــه‬ ‫هنــوز هــم می توانیــم از کــودکان خــود در برابــر انهــا مراقبــت کــرده و اجــازه ندهیــم‬ ‫اثــرات منفــی ایــن اخبــار روح و روان انهــا را ازار دهــد‪ .‬بــا روش هــای زیــر می توانیــد‬ ‫ســامت جســمی و روحــی کودک تــان را حتــی در ایــن دنیــای پرتنــش حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شنیدن اخبار را محدود کنید‬ ‫تــا جایی کــه می توانیــد اجــازه ندهیــد کودک تــان‪ ،‬به ویــژه اگــر کمتــر از ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫ســن دارد‪ ،‬بــه تماشــای خبرهــای تلویزیــون بنشــیند‪ .‬زمانی کــه خبــر بــدی می شــنوید‪،‬‬ ‫در مــورد ان جلــوی کودکان تــان صحبــت نکنیــد و حتی المقــدور در حضــور کــودک‪،‬‬ ‫بــه تماشــا یــا شــنیدن برنامه هــای خبــری مشــغول نشــوید‪ .‬امــا از طرفــی نبایــد طــوری‬ ‫رفتــار کنیــد کــه کــودک احســاس کنــد شــما در حــال مخفـی کاری هســتید‪ .‬مطمئــن‬ ‫باشــید کــه مخفـی کاری در ایــن دوران غیرممکــن اســت و ســرانجام او بــه اخبــار دســت‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬در واقــع وقتــی ســعی می کنیــد چیــزی را از او مخفــی کنیــد‪ ،‬او را‬ ‫بیشــتر می ترســانید و کــودک احســاس می کنــد در خطــری بســیار جــدی قــرار دارد‪ .‬بــه‬ ‫جــای ایــن کار می توانیــد در مــورد موضــوع رخ داده بــا او «بــه تناســب ســن او» صادقانــه‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬البتــه اخبــار را بــا جزئیــات بــرای او بازگــو نکنیــد یــا در مــورد انهــا دروغ‬ ‫نگوییــد‪ .‬ایــن کار باعــث تــرس و نگرانــی بیشــتر کــودک می شــود‪ .‬بیشــتر کــودکان بــا‬ ‫شــنیدن خبرهــای بــد بــه شــدت ناراحــت و نگــران می شــوند‪ .‬در این گونــه مواقــع بایــد‬ ‫بــا کودک تــان در مکانــی کــه او احســاس ارامــش می کنــد‪ ،‬بنشــینید و از او بخواهیــد از‬ ‫احساســش صحبــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کنار انها باشید‬ ‫موقــع تماشــای اخبــار از تلویزیــون‪ ،‬کنــار کودک تــان باشــید و بــه او کمــک کنیــد تــا‬ ‫موضوعاتــی را کــه می شــنود به درســتی درک کنــد و اگــر دچــار تــرس و نگرانــی شــدند‪،‬‬ ‫او را مطمئــن کنیــد کــه قــرار نیســت ان اتفاق هــای بــد هــم بــرای او رخ دهــد‪ .‬همچنین‬ ‫بــه کودک تــان اجــازه دهیــد از احساســاتش بــا شــما صحبــت کنــد‪ .‬در ایــن صــورت‬ ‫می توانیــد بــه او بیاموزیــد کــه چگونــه احساســات خــود را کنتــرل کنــد‪ .‬ایــن گفتگوهای‬ ‫بــاارزش کمــک می کنــد تــا عــاوه بــر اینکــه کــودک بتوانــد احساســات خــود را مهــار‬ ‫کنــد‪ ،‬هــوش احساســی او هــم تقویــت شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همه خبرها بد نیستند‬ ‫بــه کودک تــان بگوییــد کــه معمــوال در اخبــار رســانه های گروهــی‪ ،‬از حــوادث و هــر‬ ‫اتفــاق ناخوشــایندی کــه رخ می دهــد‪ ،‬صحبــت می شــود‪ .‬در برنامه هــای خبــری‬ ‫معمــوال از قدرت هــا و شــهامت های افــراد و خبرهــای خوبــی کــه ممکــن اســت پیــش‬ ‫بیایــد‪ ،‬بســیار کــم گفتــه می شــود‪ .‬ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه در دنیــا فقــط حــوادث‬ ‫بــد اســت‪ .‬اگــر خــوب بــه اطــراف خــود دقــت کنیــم‪ ،‬می توانیــم نمونه هــای زیــادی‬ ‫از رویدادهــای خــوب را بیابیــم‪ .‬بدیــن ترتیــب کــودک احســاس نمی کنــد روی اتــش‬ ‫زندگــی می کنــد و ممکــن اســت روزی گرفتــار فاجع ـه ای شــود‪ .‬بررس ـی ها نشــان داده‬ ‫اســت‪ ،‬قــرار گرفتــن در جریــان دایمــی خبرهــای بــد‪ ،‬به ویــژه فجایــع بــزرگ یــا عملیــات‬ ‫پــر از خشــونت‪ ،‬بــه روح و روان بزرگســاالن و کوچکترهــا صدمــه می زنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به کودک احساس امنیت بدهید‬ ‫بیشــتر کــودکان بــا شــنیدن خبرهــای بــد بــه شــدت ناراحــت و نگــران می شــوند‪ .‬در‬ ‫این گونــه مواقــع بایــد بــا کودک تــان در مکانــی کــه او احســاس ارامــش می کنــد‪،‬‬ ‫بنشــینید و از او بخواهیــد از احساســش صحبــت کنــد‪ .‬در ایــن گفتگوهــا می توانیــد بــه‬ ‫او یــاد دهیــد بــا حــاالت روحــی پــر از انــدوه خــود چگونــه کنــار بیایــد و احساســات‬ ‫بــد خــود را مهــار کنــد‪ .‬حتــی می توانیــد نمونه هایــی از وضعیــت بــد روحــی خــود در‬ ‫گذشــته بــرای او بیاوریــد و بــه او نشــان دهیــد کــه چگونــه از پــس ان وضعیــت برامدید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬با نوعی بازی یا فعالیت جدید‪ ،‬حواس کودک تان را پرت کنید‬ ‫اگرچــه نمی توانیــد تمــام اخبــار بــد را دور نگهداریــد‪ ،‬می توانیــد بــا نوعــی بــازی‬ ‫یــا فعالیــت جدیــد‪ ،‬حــواس کودک تــان را بــه موضوعــی دیگــر معطــوف کنیــد‪ .‬در‬ ‫ضمــن بــا ایــن کار زمــان نشســتن جلــوی تلویزیــون را بــه حداقــل می رســانید‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد بعــد از شــنیدن خبرهــای بــد‪ ،‬بــرای بهتــر کــردن روحیــه کودک تــان‪،‬‬ ‫همــراه او بــازی کنیــد‪ .‬بدیــن ترتیــب او متوجــه می شــود کــه دنیــا همیشــه ترســناک‬ ‫و خطرنــاک نیســت‪.‬‬ ‫توصیه های یک پژوهشگر ارتباطی و مدرس سواد رسانه ای و بصری‪:‬‬ ‫در مواجهه با اخبار بد‪ ،‬مراقب کودکان باشیم‬ ‫هرگــز بــا بــی حوصلگــی بــه احساســات و ســخنان شــما در ارتبــاط بــا اخبــار بــد و‪...‬‬ ‫پاســخ ندهیــد‪ .‬نحــوه توضیــح حــوادث‪ ،‬بایــد رونــد و ســناریو مناســبی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫اغــاز و پایــان مثبــت و ذکــر مــوارد احیانــا منفــی در البــه الی ســخنان‪ .‬به گــزارش‬ ‫تابنــاک؛ دکتــر مریــم ســلیمی (پژوهشــگر ارتباطــی و مــدرس ســواد رســانه ای و بصــری)‬ ‫بــا توجــه بــه وقــوع حــوادث چنــد روز اخیــر در مطلبــی بــا توجــه ویــژه بــه کــودکان‬ ‫نوشــت‪« :‬تــا قبــل از هشــت ســالگی‪ ،‬کــودکان ذهــن انتزاعــی داشــته و امــکان درک‬ ‫اخبــار بــدی هــم چــون تــرور‪ ،‬جنــگ و‪ ...‬را همچــون بزرگســاالن ندارنــد‪ .‬در هنــگام‬ ‫مطالعــه و رصــد اخبــار بــد از طریــق رســانه ها‪ ،‬کــودکان بایــد تــا حــد ممکــن از‬ ‫ســروصدا دور باشــند‪ .‬در دیالوگهــای خانگــی بــه کــودکان اســترس ندهیــم‪ .‬احســاس‬ ‫امنیــت کــودکان را نبایــد بــه خطــر بیندازیــم‪ .‬حتــی اگــر بناســت بــه دلیــل اصــرار‬ ‫کــودکان‪ ،‬توضیحاتــی بــه او بدهیــم‪ ،‬مراقــب نحــوه بیــان و لحــن کالممــان باشــیم‪.‬‬ ‫اجــازه دهیــم کــودک احساســاتش را ابتــدا بیــان و منتقــل کنــد‪ .‬از ذهنیــات او مطلــع‬ ‫شــویم و ســپس در یــک تعامــل ســازنده نکاتــی را بــه او بگوییــم‪ .‬یادمــان نــرود‪ ،‬هربــار‬ ‫بــه بهانه هــای مختلــف بــه او اطمینــان دهیــم کــه مــادر و پــدر در کنــار او هســتند‪.‬‬ ‫نحــوه توضیــح اخبــار بــد بــه کــودکان می توانــد تــوام بــا بــازی‪ ،‬نمایــش‪ ،‬داســتان‪،‬‬ ‫ســاخت کاردســتی و‪ ...‬باشــد‪ .‬در یــک مــکان و زمــان و موقعیــت مناســب بــرای کــودکان‬ ‫در خصــوص حــوادث و اخبــار بــد و ناگوارصحبــت کنیــم‪ .‬دائــم تلویزیــون منــزل در‬ ‫حضــور کــودک روشــن نباشــد و او را در مقابــل ســیالب اخبــار بــد قــرار ندهیــم‪ .‬از‬ ‫کــودکان بخواهیــم هــر زمــان حــس منفــی داشــتند بــا مــا در میــان بگذارنــد‪ .‬هرگــز‬ ‫یــک کــودک را بــا رســانه های حــاوی اخبــار بــد و ناگــوار و منفــی تنهــا نگذاریــد‪ .‬هرگــز‬ ‫بــا بی حوصلگــی بــه احساســات و ســخنان کــودک در ارتبــاط بــا اخبــار بــد و‪ ...‬پاســخ‬ ‫ندهیــد‪ .‬نحــوه توضیــح حــوادث‪ ،‬بایــد رونــد و ســناریو مناســبی داشــته باشــد‪ ،‬اغــاز و‬ ‫پایــان مثبــت و ذکــر مــوارد احیانــا منفــی در البـه الی ســخنان‪ .‬هرگــز گوشــی خــود را‬ ‫کــه احیانــا حــاوی تصاویــر یــا فیلم هــای منفــی و فجیــع مرتبــط بــا حادثــه اســت در‬ ‫اختیــار کــودک قــرار ندهیــد‪ ،‬چنانچــه فرزندتــان اصــرار بــه داشــتن گوشــی شــما دارد‪،‬‬ ‫تبلیتــی بــا محتــوا امــن در اختیــارش قــرار دهیــد‪ .‬کودکــی ســواد خوانــدن و نوشــتن‬ ‫دارنــد را اجــازه ندهیــد بــدون اطــاع شــما در فضــای مجــازی بــه ســواالت خودشــان‬ ‫پاســخ دهنــد‪ .‬بــاز هــم تاکیــد می شــود‪ ،‬بــه خصــوص در ایــن ایــام‪ ،‬مدیریــت احساســات‬ ‫و افــکار کــودکان در ایــن میــان ضروری ســت‪ .‬بــا افزایــش و تقویــت ســواد رســانه ای‬ ‫خــود و اطرافیانمــان‪ ،‬بــه نــکات مذکــور دقــت الزم داشــته باشــیم‪ .‬اگــر کودکمــان مهــد‬ ‫مــی رود یــا توســط پرســتار یــا مــادر بــزرگ و پــدر بــزرگ و‪ ...‬نگهــداری مــی شــود‪،‬‬ ‫ایــن حساســیتها بــه انهــا نیــز منتقــل شــود‪ .‬نظــارت بــر محتــوای دریافتــی کــودکان از‬ ‫رســانه هــا در قالب هــای بصــری‪ ،‬نوشــتاری و‪ ...‬بیــش از هــر زمــان در ایــن ایــام نیــاز‬ ‫بــه مدیریــت و نظــارت دارد‪ .‬ایــن حساســیت در مــوارد رســانه هــای تصویــری و دیــداری‬ ‫ شــنیداری بیــش از پیــش مــورد تاکیــد اســت‪ .‬ســعی کنیــم در ایــن میــان‪ ،‬والدینــی‬‫مســئول و اگاه و متعهــد باشــیم‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫سقوط هواپیمای اوکرائینی و فوت دلخراش تمام سرنشینان‬ ‫ایران بازهم عزادار شد‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫یــک فرونــد هواپیمــای مســافربری بوئینــگ ‪ ۷۳۷‬متعلــق به خطــوط هوایــی اوکراین‪،‬‬ ‫چهارشــنبه ‪۱۸‬دی مــاه دچــار ســانحه شــده و ســقوط کــرد؛ ا یــن هواپیمــا کــه عــازم‬ ‫کی یــف پایتخــت اوکرایــن بــوده اســت‪ ۱۶۷ ،‬مســافر و ‪ ۹‬خدمــه داشــته اســت‪ .‬ســه‬ ‫روز پــس از ایــن ماجــرا ســرانجام نتایــج تحقیقــات ســتاد کل نیروهــای مســلح درباره‬ ‫ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکراینــی‪ ،‬حاکــی از ایــن بــود کــه هواپیمــای بوئینگ‬ ‫ـی اوکرایــن‪ ،‬نــه بــر اثــر نقــص فنــی‪ ،‬کــه با شــلیک مســتقیم موشـ ِ‬ ‫ـک‬ ‫‪ ۷۳۷‬هواپیمایـ ِ‬ ‫پدافنــدی مــورد اصابــت قــرار گرفتــه و ســقوط کــرده اســت‪ .‬حــال بــا روشن شــدن‬ ‫دلیــل اصلــی وقــوع ایــن فاجعــه دردنــاک‪ ،‬پرســش های بســیاری مطــرح اســت‬ ‫کــه مســئوالن بایــد بــه انهــا پاســخ دهنــد؛ چراکــه بــه گــزارش ایســنا؛ هیچ چیــز‬ ‫به انــدازه شــفافیت و صداقــت بــا مــردم‪ ،‬حافــظ قــدرت و اقتــدار کشــور نیســت‪،‬‬ ‫به ویــژه هم اکنــون کــه کشــور امــاج فشــار و هجمــه رســانه های بیگانــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫در این بــاره پرســش های بســیاری مطــرح اســت ازجملــه اینکــه چــرا در ســه روز‬ ‫ابتدایــی هیــچ نهــاد و مســئول مطلعــی حرفــی نــزد تــا هجمه هــا این گونــه علیــه‬ ‫کشــور بســیج نشــود و دســت کم اتهــام «دروغ گویــی» متوجــه برخــی مســووالن‬ ‫نشــود؟ چــه کســی مســوول اصلــی ایــن پنهــان کاری و اســیب دیــدن اعتمــاد افــکار‬ ‫عمومــی نســبت بــه مقامــات و مســئوالن و رســانه های کشــور اســت و ایــن خطــای‬ ‫فاحــش چگونــه جبــران خواهــد شــد؟ دلیــل اعــام زودهنــگام و اصــرار بــر ایــن‬ ‫موضــع کــه دلیــل ســقوط نقــص فنــی هواپیمــا بــوده از ســوی برخــی مســووالن‬ ‫مربوطــه در ســاعات اولیــه چــه بــوده اســت؟ ‪...‬‬ ‫حقایقی مرموز درباره جعبه سیاه هواپیما!‬ ‫مهم ترین سوانح هوایی جهان ‬ ‫این طــور کــه امارهــا می گوینــد ایــن روزهــا در سراســر دنیــا در هــر لحظــه حــدود یک میلیون نفــر در حــال ســفر روی ابرهــا هســتند؛ عــددی کــه‬ ‫در اینــده ای نــه چنــدان دور بــه میلیون ها نفــر خواهدرســید‪ .‬میلیون ها نفــری کــه بــه اعتمــاد تکنولــوژی ســوار بــر غــول هــای اهنیــن رهســپار‬ ‫اســمان هــا مــی شــوند‪ .‬ایــن روزهــا هواپیماهــا ایمــن تریــن شــیوه مســافرت هســتند‪ .‬ســوانح هوایــی اگرچــه ســر و صــدای زیــادی دارنــد‪ ،‬امــا در‬ ‫حقیقــت ایــن ماجــرا هــر ســال کمتــر و کمتــر رخ می دهنــد‪ .‬کاهــش ایــن ســوانح نتیجــه تجربیاتــی اســت کــه در طــول ســال ها‪ ،‬صنعــت هوایــی‬ ‫امــروز مــا را شــکل داده اســت؛ درس هــای ســختی کــه بــه قیمــت گــران ســوانح هوایــی مرگبــار حاصــل شــدند‪ .‬ســازندگان هواپیمــا و ســازمان هــای‬ ‫ناظــر بــر ایمنــی پــرواز در طــول ایــن ســال هــا یــاد گرفتــه انــد کــه نــه تنهــا بایــد از خطاهــای گذشــته درس گرفــت کــه ســواالت ناشــی از ان هــا را‬ ‫بایــد بــدون کمتریــن اهمــال یــا بخششــی پاســخ گفــت‪ .‬حادثــه اخیــر پــرواز ‪ 2933‬شــرکت «المیــا» کــه بــه مــرگ ‪ 71‬نفــر از جملــه بیشــتر اعضــای‬ ‫تیــم فوتبــال برزیلــی «شــاپه کونتــره) منجــر شــد‪ ،‬نمونــه ای از حــودث ناراحــت کننــده ای بــود کــه عمومــا در طــول ســال هــا بــه تغییراتی اساســی‬ ‫در قوانیــن ناظــر بــر تکنولــوژی منتهــی مــی شــوند‪ .‬حادثــه ای کــه اگرچــه تــا زمــان نــگارش ایــن گــزارش هنــوز علــت رســمی ان مشــخص نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا گمانــه زنــی هــای اولیــه تمــام شــد نســوخت هواپیمــای منطقـه ای ‪ RJ85‬شــرکت کوچــک المیــا را علــت ان مــی داننــد‪ .‬ایــن کــه ایــن‬ ‫حادثــه در اینــده نزدیــک در قوانیــن هوایــی برزیــل و کال امریــکای جنوبــی چــه تاثیــری خواهدداشــت‪ ،‬مشــخص نیســت‪ ،‬امــا در تاریــخ نــه چنــدان‬ ‫بلنــد دنیــای هوانــوردی ده هــا نمونــه مشــهور وجــود دارد کــه وقــوع ان هــا بــه تحوالتــی اساســی در دنیــای هوانــوردی مــا منجر شــده اســت‪ .‬در این‬ ‫گــزارش برخــی از مهــم تریــن ایــن ســوانح را بــا هــم مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫برخرود بر فراز گرند کنیون‬ ‫همه چیــز از صبــح یــک روز نیمه ابــری بــر فــراز دره «گرنــد کنیــون» واقــع در‬ ‫اریزونــای امریــکا شــروع شــد‪ ،‬وقتــی کــه پــرواز هواپیمــای «الکهیــد ‪»1049-L‬‬ ‫شــرکت «ترســن ورد» (‪ )Trans World‬کــه بــا تاخیــری نیــم ســاعته از لــس‬ ‫انجلــس بــه ســوی کانــزاس در حــال پــرواز بــود‪ ،‬از بــرج مراقبــت بــرای تــغ ییــر‬ ‫ارتفــاع اجــراه گرفــت‪ .‬در همیــن زمــان‪ ،‬پــرواز ‪ 718‬شــرکت «یونایتــد ایرالینــز»‬ ‫(‪ )United Airlines‬هــم کــه یــک هواپیمــای «داگالس ‪ »7-DC‬بــا ‪ 53‬نفــر‬ ‫مســافر بــود از لــس انجلــس بــه شــیکاگو می رفــت‪ ،‬بــرای اجتنــاب از ورود بــه‬ ‫یــک تــوده فشــرده ابــر‪ ،‬از کنتــرل ترافیــک هوایــی اجــازه صعــود بــه ارتفاع بیســت‬ ‫و یک هــزار پایــی بــر فــراز گرنــد کنیــون را گرفــت‪ .‬خلبان هــای هــر دو هواپیمــا‬ ‫خیلــی دیــر متوجــه شــدند کــه در مســیر برخــورد بــا هــم قــرار دارنــد‪ .‬هیچ کــس‬ ‫از ســانحه برخــورد ایــن دو هواپیمــا بــر فــراز گرنــد کنیــون جان ســالم بــه در نبرد‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه‪ ،‬دولــت امریــکا را واردار کــرد تــا بــا هزینــه کــردن ‪ 250‬میلیــون‬ ‫دالر‪ -‬کــه در ‪ )1357( 1978‬ســرمایه بســیار ســنگینی بــود‪ -‬سیســتم و چهارچوب‬ ‫کنتــرل ترافیــک هوایــی خــود را اصــاح کنــد‪ .‬ایــن ســرمایه گذاری نتیجــه داد و‬ ‫از ان زمــان تــا امــروز‪ ،‬ســانحه مشــابهی در ایــن کشــور رخ نــداده اســت‪ .‬ضمن ـاً‬ ‫همیــن حادثــه بــود کــه جرقــه پیدایــش «اداره هوانــوردی فــدرال» (‪ )FAA‬را بــا‬ ‫وظیفــه نظــارت و قانون گــذاری بــر پروازهــای غیرنظامــی در امریــکا روشــن کــرد‪.‬‬ ‫وقتی خلبان فراموش کرد سوخت ندارد‬ ‫در ‪ )1357( 1978‬وقتــی کــه یــک هواپیمــای «‪ »DC8‬شــرکت امریکایــی یونایتد‪،‬‬ ‫خــودش را بــرای فــرود در فــرودگاه پورتلنــد امــاده می کــرد‪ ،‬خلبــان متوجــه شــد‬ ‫کــه ارابــه هــای فــرود کامــل بــاز نمــی شــوند‪ .‬در طــول یک ســاعت بعــد هواپیمــا‬ ‫همچنــان در حــال چرخیــدن بــر فــراز شــهر بــود‪ ،‬در حالــی کــه خلبــان ‪ ،‬کمــک‬ ‫خلبــان و مهنــس پــرواز تــاش مــی کردنــد تــا مشــکل ارابــه هــا را بفهمنــد و‬ ‫همچنیــن مســافرین را بــرای فــرود اضطــراری امــاده کننــد‪ .‬خدمــه پــرواز ان قــدر‬ ‫ســرگرم پیدا کــردن مشــکل شــدند کــه خیلــی دیــر فهمیدنــد ســوخت هواپیمــا‬ ‫تقریبــا تمــام شــده اســت‪ .‬ایــن موضــوع موجــب شــد تــا هواپیمــا هنــگام فــرود‬ ‫ســوخت تمــام کنــد و روی قســمت جنگلــی در حاشــیه شــهر دچار ســانحه شــود‪.‬‬ ‫از ‪ 189‬سرنشــین هواپیمــا ‪ 10‬نفــر در جریــان ســانحه‪ ،‬جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد‪ .‬ایــن ســانحه منجــر بــه تغییراتــی اساســی در رویــه هــای اموزشــی خدمــه‬ ‫هواپیمــا و پیدایــش مفهــوم «مدیریــت کابیــن» (‪ )CRM‬شــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بــا‬ ‫تــرک رویکــرد ســنتی کــه مــی گفــت کاپیتــان خداســت‪ ،‬تاکیــد روی کار تیمی و‬ ‫ارتبــاط موثــر میــان خدمــه به عنــوان الگــوی رفتــار حرفـه ای افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ایــن الگــوی اموزشــی و رفتــاری جدیــد از ان زمــان نقــش بســیار موثــری در‬ ‫جلوگیــری از بســیاری از ســوانح هوایــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫هواپیمایی که از درون سوخت‬ ‫اولیــن نشــانه های دردســر بــرای پــرواز ‪ 797‬شــرکت «ایــر کانــادا» (‪)Air Canada‬‬ ‫وقتــی ظاهــر شــد کــه هواپیمــا در ارتفــاع ســی و س ـه هزار پایی در حــال پــرواز‬ ‫بــود‪ .‬دود غلیــظ ســیاهی کــه از ســمت دستشــویی هواپیمــا منتشــر می شــد‪ ،‬بــه‬ ‫ســرعت فضــای کابیــن را فراگرفــت‪ .‬اتــش ســوزی خیلــی زود گســترش پیــدا‬ ‫کــرد و ضمــن ســوزاندن بخــش قابــل توجهــی از بدنــه داخلــی هواپیمــا‪ ،‬ســیم‬ ‫کشــی هــای الکترونیکــی درون دیــواره هواپیمــا و هــم چنیــن پشــت کابیــن‬ ‫خلبــان را ســوزاند و بیشــتر کنتــرل هــای الکترونیکــی را از کار انداخــت‪ .‬خلبــان‬ ‫کــه بــه خاطــر دود بــه ســختی نمایشــگرهای وضعیــت هواپیمــا و جلــوی خــود‬ ‫را مــی دیــد‪ ،‬بــه ســختی هواپیمایــی خــود را در فــرودی اضطــراری نشــاند‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال وقتــی ســرانجام درهــای هواپیمــا بــاز شــدند‪ ،‬دشــت حــرارت ناشــی‬ ‫از اتــش ســوزی ‪ 23‬نفــر از ‪ 46‬نفــر سرنشــین هواپیمــا شــامل هــر پنــج خدمــه‬ ‫پــرواز را بــه کشــتن داده بــود‪ .‬ایــن موضــوع موجــب شــد تــا براســاس مقــررات‪،‬‬ ‫دستشــویی های هواپیمــا مجهــز بــه حســگر شناســایی دود و اتــش خامــوش‬ ‫کــن خــودکار شــوند‪ .‬ظــرف کمتــر از پنج ســال تمامــی هواپیماهــای مســافربری‬ ‫در دستشــویی های خــود بــه سیســتم های شناســایی و اطفــای حریــق مجهــز‬ ‫شــدند‪ .‬همچنیــن ضمــن افــزوده شــدن روکــش ضداحتــراق درون پوســته کابیــن‪،‬‬ ‫عالئــم اخطــار داخــل هواپیمــا بــه گونـه ای اصــاح شــد کــه در شــرایط اضطــراری‬ ‫در کوتاه تریــن زمــان ممکــن مســافرین بــه بیــرون از هواپیمــا هدایــت شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫حادثــه در عیــن حــال موجــب شــد تــا تمامــی هواپیماهایــی کــه پــس از ‪1988‬‬ ‫(‪ )1367‬ســاخته شــده انــد مقاومــت بیشــتری در برابــر اتــش ســوزی داخلــی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وقتی باد هم ناسازگار می شود‬ ‫در حالــی کــه هواپیمــای «الکهیــد ‪ »110-L‬پــرواز ‪ 191‬شــرکت «دلتــای»ی‬ ‫امریــکا‪ ،‬خــود را بــرای فــرود روی بانــد فــرودگاه «فــورت ورث» (‪)Fort Worth‬‬ ‫امــاده مــی کــرد‪ ،‬صاعقــه ای بــه نزدیکــی بانــد اصابــت کــرد‪ .‬نــور ناشــی از صاعقــه‬ ‫در اطـ�راف هواپیمـ�ا در ارتفـ�اع هشـ�تصدپایی پخـ�ش شـ�د و انفجـ�ار کوچـ�ک( (�‪mi‬‬ ‫‪ )croburst‬ناشــی از ان بــه تغییــر ناگهانــی ســرعت و جهــت بــاد؛ چیــزی کــه در‬ ‫اصطــاح بــه ان قیچــی بــاد گفتــه مــی شــود‪ ،‬انجامیــد‪ .‬ایــن موضــوع موجــب‬ ‫شــد تــا هواپیمــا ناگهــان ‪ 54‬نــات از ســرعت خــود را در کمتــر از چند ثانیــه از‬ ‫دســت بدهــد‪ .‬هواپیمــا بــا از دســت دادن ســرعت الزم بــرای حفــظ تعــادل خــود‪،‬‬ ‫هنــگام کاهــش ارتفــاع کمــی پیــش از بانــد فــرودگاه در اتوبــان کنــار ان بــه زمین‬ ‫خــورد و ضمــن زیرگرفتــن یــک خــودرو بــا مخــازن بــزرگ اب حاشــیه فــرودگاه‬ ‫برخــرود کــرد‪ .‬از ‪ 163‬سرنشــین هواپیمــا ‪ 134‬نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن حادثــه موجــب هفــت ســال تحقیــق گســترده توســط اداره هوانــوردی فدرال‬ ‫(‪ )FAA‬و «ناســا» شــد‪ .‬در نتیجــه ایــن تحقیقــات حســگرهای شناســایی و اخطــار‬ ‫قیچــی بــاد بــه جــزء اســتانداردی از هواپیماهــای مســافربری تبدیــل شــدند‪ .‬از ان‬ ‫زمــان تــا امــروز تنهــا یــک حادثــه هوایــی جــدی مرتبــط بــا قیچــی بــاد هنــگام‬ ‫فــرود رخ داده اســت‪.‬‬ ‫تصادف در اسمان‬ ‫حادثــه گرنــد کنیــون کــه در ابتــدای همیــن گــزارش هــم بــه ان اشــاره شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تاثیــر قابــل توجهــی در توســعه کنتــرل ترافیک هوایــی و جلوگیــری از بروز‬ ‫ســوانحی مثــل برخــورد دو هواپیمــا بــا هــم بــه علــت قرارگیــری در یــک مســیر‬ ‫داشــت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪( ATC‬کنتــرل ترافیــک هوایــی) تــا ســال ها همچنــان بــا‬ ‫پــرواز هواپیماهــای شــخصی در مســیر هواپیماهــای مســافربری مشــکل داشــت‪.‬‬ ‫در ‪ )1365( 1986‬یــک هواپیمــای شــخصی «‪ »Piper‬کــه توســط رادار کنتــرل‬ ‫ترافیــک هوایــی شناســایی نشــده بــود‪ ،‬ناخواســته خــود را در مســیر فــرود یــک‬ ‫هواپیمــای مســافربری «‪ »9-DC‬شــرکت «ائرومکزیکــو» (‪ )Aeromexico‬قــرار‬ ‫دارد‪ .‬هواپیمــای ‪ Piper‬بــه دم ‪ 9-DC‬برخــورد کــرد و بخشــی از ســکان ان را کند‪.‬‬ ‫هــر دو هواپیمــا در فاصلــه چنــد کیلومتــری فــرودگاه روی منطقــه مســکونی بــه‬ ‫زمیــن خوردنــد و تمــام سرنشــینان ان هــا بــه عــاوه ‪ 15‬نفــر روی زمینــه کشــته‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن حادثــه موجــب شــد تــا ‪( FAA‬اداره هوانــوردی فــدرال) هواپیماهــای‬ ‫شــخصی را موظــف کنــد تــا بــه «ترنســپاندر» (فرســتنده اطالعــات موقعیــت و‬ ‫ارتفــاع بــرای کنتــرل ترافیــک هوایــی) مجهــز شــوند‪ .‬بــه عــاوه از ایــن زمــان بــه‬ ‫بعــد هواپیماهــای مســافربری هــم مظــوف شــدند تــا بــه سیســتم های جلوگیــری‬ ‫از برخــورد مجهــز شــوند‪ .‬ایــن سیســتم ها ضمــن شناســایی احتمــال برخــورد‬ ‫بــا هواپیماهــای دیگــری کــه بــه ترنســپاندر مجهــز هســتند‪ ،‬بــه خلبــان اخطــار‬ ‫می دهــد تــا بــا افزایــش ارتفــاع یــا کاهــش ان از تصــادف احتمالــی دوری کنــد‪.‬‬ ‫دری که هواپیما را به باد داد‬ ‫در ســوم مــارس ‪ 12( 1974‬اســفند ‪ )1352‬پــرواز ‪ 981‬خطــوط هوایــی ترکیــه که‬ ‫از اســتانبول عــازم لنــدن بــود‪ ،‬در بیــن راه طبــق رویــه معمــول‪ ،‬توقــف کوتاهــی‬ ‫هــم در پاریــس داشــت‪ .‬بیشــتر ظرفیــت ایــن پــرواز معمــوال خالــی بــود‪ ،‬امــا بــه‬ ‫خاطــر اعتصــاب کارکنــان شــرکت هوایــی «برتیــش ایرویــز» تقاضــا بــرای پــرواز از‬ ‫در سوگ جانباختگان ایرانی پرواز‪۷۳۷‬‬ ‫علی ربیعی‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا انتشــار یادداشــتی در یادبــود ایرانیــان‬ ‫جانباختــه در پــرواز هواپیمــای اوکراینــی یاداورشــد‪ :‬هرکــدام از نخبگانــی کــه بــه این‬ ‫ســفر بی بازگشــت رفتنــد‪ ،‬بــه تنهایــی یــک خســران و غــم بــزرگ بــرای وطــن‬ ‫هســتند‪ .‬بــه گــزارش ایســنا متــن یادداشــت علــی ربیعــی بدیــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫امشــب در زمــان مطالعــه گــزارش ســانحه هوایــی ســقوط هواپیمــای اوکراینــی‪،‬‬ ‫نگاهــم بــا ســنگینی بــر روی اســامی جــان باختــگان مــات می مانــد و اندوهــی‬ ‫عمیــق و جانــکاه دلــم را می فشــارد‪ .‬نمی دانــم چــرا بــی اختیــار ترانـه ای از زنــده یــاد‬ ‫نــوری بــر لبــم جــاری می شــود و زمزمـه ای ماتـم زده شــکل می گیــرد‪" :‬نمیشــه غصــه مــا‬ ‫رو یــک لحظــه تنهــا بگــذاره‪ "...‬همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه نخبــه نظامــی و ســرمایه نمادیــن ملــی مقاومت را‬ ‫بــر روی شــانه هایمان بــا بهــت و درد و نابــاوری بدرقــه کردیــم و بــه خــاک ســپردیم‪ .‬هنــوز قــد راســت نکــرده بودیم‬ ‫و خســتگی بــر جــان و تن مــان بــود کــه خبــر رســید تعــدادی از هموطنانمــان از تــازه عــروس و دامــاد ‪ ،‬کــودک‬ ‫خردســال ‪ ،‬پــدر و مــادری کــه بــه شــوق دیــدار فرزنــد ســفر می کردنــد‪ ،‬بــه همــراه جمعــی از نخبــگان علمــی و‬ ‫دانشــگاهی مان از اســمان‪ ،‬رخ در نقــاب خــاک کشــیده اند‪ .‬و چــه دلخــراش‪ ،‬کــه مقصــد ســفر جمعی شــان‪ ،‬ســردی‬ ‫خــاک شــد و حتــی پیکــری بــرای ســوگواری باقــی نمانــد‪ .‬بــرای پــدران و مــادران ایــن نوابــغ کــه می دانــم بــا‬ ‫چــه ذوق و امیــدی فرزندانشــان را _ کــه ســال ها شــبانه روز درس خواندنــد و تــاش کردنــد_ راهــی ســفر کردنــد‬ ‫غمگینــم و دلــم چنــگ چنــگ اســت کــه حتــی فرصــت اخریــن وداع بــا پیکــر عزیزانشــان هــم میســر نشــد‪ .‬مــن‬ ‫تجربــه تلــخ دفــن فرزنــد بــه دســت پــدر را همــواره بــا خــود دارم ‪،‬چــه انــدوه بزرگــی وجــودم را فــرا گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫صــد حیــف کــه ایــن همــه نبــوغ‪ ،‬تــاش و ارزو بــرای ســاختن اینــده ای بهتــر بــه خــاک رفــت‪ .‬هرکــدام از نخبگانی‬ ‫کــه بــه ایــن ســفر بی بازگشــت رفتنــد‪ ،‬بــه تنهایــی یــک خســران و غم بــزرگ بــرای وطــن هســتند‪ .‬ایران تعــدادی‬ ‫از بهتریــن و موفــق تریــن فرزنــدان خــود در عرصــه علــم و دانــش را از دســت داد‪ .‬در میــان ایــن همــه درد‪ ،‬بــه‬ ‫نخبگانــی مــی اندیشــم کــه امــروز در میهــن مــان در روســتاها و شــهرها مــوج مــی زننــد‪ .‬نوابغــی کــه هرکــدام مــی‬ ‫تواننــد در تحــول و ســاختن ایرانــی بهتــر‪ ،‬نقطــه اثــر باشــند‪ .‬ایــن اســتعدادها را بیابیم و شــکوفا کنیــم چرا کــه ایران‬ ‫مــا بــا همــت تــک تــک ایــن عزیــزان معنایــی زیباتــر می یابــد‪ .‬در ایــن غــروب ســرد و غــم گرفتــه پنــج شــنبه‬ ‫شــب‪ ،‬از خداونــد بــزرگ بــرای پــدران‪ ،‬مــادران‪ ،‬همســران و تمامــی بازمانــدگان ایــن ســانحه تلــخ هوایــی‪ ،‬ارامــش و‬ ‫صبــر طلــب می کنــم‪ /.‬غــروب پنــج شــنبه _ ‪ ۱۹‬دی مــاه ‪۹۸‬‬ ‫پاریــس بــه لنــدن ناگهــان افزایــش چشــمگیر پیــدا کــرده بــود و در نتیجــه پــرواز‬ ‫‪ 981‬ایــن بــار بــا ظرفیتــی بــر پاریــس را بــه قصــد لنــدن تــرک کــرد‪ .‬کمــی پــس‬ ‫از برخاســتن در عقبــی محفظــه بــار هواپیمــا ناگهــان کنــده شــد و تفــاوت فشــار‬ ‫میــان محفظــه بــار و مســافر موجــب شــد تــا بخشــی از کــف کابیــن بــه همــراه‬ ‫شــش مســافر کــه روی صندلــی هــای خــود نشســته بودنــد ‪،‬کنــده و از هواپیمــا‬ ‫جــدا شــود‪ .‬ســپس هواپیمــا بــه ســرعت کنتــرل خــود را از دســت داد و ســقوط‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن حادثــه موجــب تحقیقــات گســترده ای شــد کــه طراحــی و ارتقــای‬ ‫قفــل درهــای هواپیمــا را در پــی داشــت‪ .‬بــه عــاوه محدودیــت هــای طراحــی در‬ ‫شــرایط احتمالــی از دســت رفتــن فشــار کابیــن در نتیجــه بــروز حــوادث پیــش‬ ‫بینــی نشــده هــم تغییراتــی اساســی پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫پرواز بدون سقف‬ ‫در ‪ 28‬اوریــل ‪ 8( 1988‬اردیبهشـت ماه ‪ )1367‬وقتــی کــه یــک «بویینــگ ‪»737‬‬ ‫پیــر؛ نوزده ســاله شــرکت «الوهــا» (‪ )Aloha‬در ارتفــاع ‪ 24‬هــزار پــا در پــرواز بــود‪،‬‬ ‫قطعــات بزرگــی از بدنــه ان جــدا شــد‪ .‬قطعــه جداشــده از بدنــه بــه قــدری بــزرگ‬ ‫بــود کــه مســافرین بخــش جلویــی هواپیمــا بــه نــاگاه خــود را درون هواپیمایــی‬ ‫بــدون ســقف دیدنــد‪ .‬در ایــن ارتفــاع هــوا بــه قــدری منجمــد کننــده بــود کــه‬ ‫هیچ کــدام از مســافرین فرصتــی بــرای نفــس تــازه کــردن نداشــتند‪ .‬در کمــال‬ ‫تعجــب هواپیمــا خیلــی معجزه اســا‪ ،‬ســامت بــه زمیــن نشســت‪ .‬تنهــا قربانــی‬ ‫حادثــه یکــی از مهمانــداران پــرواز بــود کــه در زمــان جداشــدن ســقف در حــال‬ ‫راه رفتــن بیــن راهــروی جلویــی هواپیمــا بــود‪ .‬ایــن حادثــه موجــب شــد تحقیقات‬ ‫گســترده ای توســط «انجمــن ایمنــی حمــل و نقــل ملــی ایــاالت متحــده»‬ ‫(‪ )NTSB‬شــد کــه در نتیجــه ان پوســیدگی بدنــه و ترک های گســترده در ســطح‬ ‫ان بــه عنــوان دلیل ســانحه شــناخته شــد‪ .‬برایــن اســاس در نتیجه فرســایش بدنه‬ ‫هواپیمــا ناشــی از پــر شــدن ســیکل پــروازی مجــاز بــود؛ ســیکل پــروازی بــه هــر‬ ‫چرخــه پــروازی از برخاســتن تــا فــورد گفتــه می شــود‪ .‬ایــن حادثــه موجــب شــد‬ ‫تــا ‪ FAA‬در ســال ‪ )1370( 1991‬تحقیقاتــی را روی افزایــش ســن هواپیماهــای‬ ‫مســافربری انجــام دهــد‪ .‬ایــن تحقیقــات موجــب ســختگیری بیشــتر در قوانیــن‬ ‫مرتبــط بــا تعمیــر و نگهــداری هواپیماهایــی کــه ســن و ســالی از ان هــا گذشــته‬ ‫اســت‪ ،‬شــد‪.‬‬ ‫انفجار در کرانه های دور‬ ‫بدتریــن نــوع ســوانح هوایــی‪ ،‬زمانی ســت کــه یــک هواپیمــا بــدون علتی مشــخص‬ ‫وســط اســمان منفجــر شــود‪ .‬ایــن دقیقـاً حادثـه ای بــود کــه بــرای بویینــگ ‪747‬‬ ‫شــرکت «ترنــس ورد» در ‪ )1375( 1996‬رخ داد‪ .‬ایــن هواپیمــا بــا ‪ 212‬نفــر مســافر‬ ‫از «فــرودگاه جــان اف کنــدی» نیویــورک عــازم «فــرودگاه لئونــاردو داوینچــی»‬ ‫رم در ایتالیــا بــود و تــا پیــش از حادثــه‪ ،‬هیــچ نشــانه مشــکوکی در پــرواز بــه‬ ‫چشــم نمی خــورد‪ .‬تحقیقــات گســترده ای روی ایــن ســانحه انجــام شــد و حتــی‬ ‫در ابتــدا‪ ،‬احتمــال وقــوع حملـه ای تروریســتی یــا هــدف قــرار گرفتــن بــا موشــک‬ ‫هــم مطــرح بــود‪ .‬بــا ایــن حــال تحقیقــات بعــدی نشــان داد کــه احتمــاالً به دنبــال‬ ‫بــروز اتصــال کوتاهــی در مســیر سیم کش ـی های الکترونیکــی داخلــی هواپیمــا‪،‬‬ ‫اتــش از مخزن هــای خالــی بال هــا شــروع شــده اســت و گســترش ان به ســوی‬ ‫تانــک اصلــی ســوخت درون بدنــه بــه انفجــار انجامیــده اســت‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫موجــب شــد تــا قوانیــن ســفت و ســختی بــرای کاهــش احتمــال وقــوع اتصــال‬ ‫کوتــاه درون مدارهــای داخلــی هواپیمــا شــکل بگیــرد‪ .‬ضمــن ان کــه بویینــگ‬ ‫هــم یــک سیســتم سوخت رســانی جدیــد را توســعه داد کــه در ان بــا تزریــق‬ ‫نیتــروژن بــه باک هــای ســوخت‪ ،‬احتمــال بــروز انفجــار کاهــش داده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم از ســال ‪ )1387( 2008‬روی تمامــی هواپیماهــای تولیــدی بویینــگ‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫تابوت سوزان‬ ‫بویینــگ ‪ 737‬شــرکت «بریتیــش ایرتــورز» در ‪ 22‬اگوســت ‪ 31( 1985‬مرداد مــاه‬ ‫‪ )1364‬خــود را بــه ارامــی بــرای برخاســتن از «فــرودگاه منچســتر» امــاده مــی‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن هنــگام خلبــان کــه بــه خاطــر شــنیدن چندیــن صــدای ناهنجــار از‬ ‫زیــر هواپیمــا نگــران احتمــال اتــش گرفتــن چــرخ هــای خود شــده بــود‪ ،‬ســریع با‬ ‫معکــوس کــردن موتروهــا از ســرعت خــود کــم کــرد و بــا لغــو پــرواز خــود شــرایط‬ ‫اضطــراری اعــام کــرد‪ .‬بــا روشــن شــدن اخطــار اتــش ســوزی درون کابیــن‪،‬‬ ‫خلبــان بــه ســرعت دســتور تخلیــه هواپیمــا را داد‪ .‬بــا وجــودی کــه خلبــان طبــق‬ ‫دســتورالعمل هــای ایمنــی از پیــش مشــخص شــده و بــه ســرعت عمــل کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬ارایــش صندلــی هــای هواپیمــا بیــش از حــد نزدیــک بــه هــم بــود و ایــن‬ ‫موضــوع موجــب شــد تــا عملیــات تخلیــه بــا ســرعت الزم انجــام نشــود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫فــرار بــرای بســیاری غیرممکــن شــد‪ .‬از ‪ 131‬نفــر مســافر و شــش خدمــه هواپیمــا‪،‬‬ ‫‪ 54‬نفــر جــان خــود را پیــش از تخلیــه کامــل از دســت دادنــد‪ .‬پــس از ایــن حادثه‪،‬‬ ‫گفــت و گوهــای جــدی ای در زمینــه اصــاح چینــش داخلــی هواپیماهــا اتفــاق‬ ‫افتــاد کــه نتیجــه ان اصالحاتــی اساســی در طراحــی داخلــی کابیــن بود تــا تخلیه‬ ‫مســافرین بــا ســرعت و راحتــی بیشــتری امــکان پذیــر باشــد‪.‬‬ ‫چرخش به سوی مرگ‬ ‫زمانــی کــه پــرواز ‪ 427‬شــرکت «یــو اس ایــر» تــازه وارد فــاز نهایــی فــرود خــود‬ ‫در فــرودگاه پیتزبــورگ شــده بــود‪ ،‬هواپیمــا ناگهــان بــه ســمت چــپ چرخیــد و با‬ ‫شــیرجه ای ناگهانــی بــه زمیــن خــورد‪ .‬در این ســانحه تمامــی سرنشــینان هواپیما‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬گشــودن جعبــه ســیاه ایــن هواپیمــا مشــخص کرد‬ ‫کــه حرکــت ناگهانــی ســکان هواپیمــا منجــر بــه غلتیــدن ان بــه ســمت چــپ و‬ ‫ســانحه شــده اســت‪ .‬شــرکت یــو اس ایــر‪ ،‬ایــن هواپیمــا را کــه یــک بویینــگ ‪737‬‬ ‫بــود‪ ،‬بــرای ســانحه مالمــت کــرد‪ .‬تحقیقاتــی کــه در طــول پنــج ســال بعد توســط‬ ‫انجمــن ایمنــی حمــل و نقــل ملــی ایــاالت متحــده انجــام شــد‪ ،‬مشــخص کــرد‬ ‫کــه گیرکــردن یــک شــیر درون سیســتم کنتــرل ســکان موجــب ایــن حادثــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬از ان جــا کــه خلبــان در تــاش بــود تــا ســکان را ســمت راســت‬ ‫بچرخانــد‪ ،‬ایــن نقــص فنــی موجــب شــده تــا ســکان کامــا در جهــت عکــس‬ ‫بچرخــد و موجــب چرخــش بــه ســمت چــپ شــود‪ .‬نتیجــه ایــن شــد کــه بویینگ‬ ‫‪ 500‬میلیــون دالر خــرج کــرد تــا ‪ 2800‬فرونــد از محبــوب تریــن هواپیماهــای‬ ‫مســافربری جهــان را بــرای حــل ایــن مشــکل اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫پرواز شماره ‪ ۱۲۳‬ژاپن ایرالین‬ ‫یکــی دیگــر از بدتریــن ســقوط هــای هواپیمــا مربــوط بــه هواپیمایــی ژاپــن بــود‬ ‫کــه توســط یــک بوئینــگ ‪ ۷۴۷‬پــرواز و در کــوه تاکاماگاهــارا در مرکــز ژاپــن در‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۲‬اگوســت ‪۱۹۸۵‬اتفــاق افتــاد‪ .‬وقتــی هواپیمــا بــه صــورت مارپیــچ از‬ ‫کنتــرل خــارج شــد‪ ،‬بــال ان بــا یــال کــوه برخــورد کــرد‪ ،‬ســپس چرخیــد و بــا‬ ‫پشــت فــرود امــد کــه در نتیجــه ان یــک انفجــار در پشــت هواپیمــا اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫همــه ایــن هــا بــه خاطــر یــک تعمیــر نادرســت بــود کــه هفت ســال پیــش انجــام‬ ‫شــده بــود‪ .‬خلبــان بعــد از بــروز ایــن مشــکل فنــی توانســت ‪ ۳۲‬دقیقــه هواپیمــا را‬ ‫در هــوا نگــه دارد‪ ،‬زمانــی کــه حتــی در شــبیه ســازی هــای پــرواز نتوانســتند ان‬ ‫را انجــام دهنــد‪ ،‬امــا فاجعــه اتفــاق افتــاد و ایــن هواپیمــا بــه کــوه برخــورد کــرد‪.‬‬ ‫امــروز روی ایــن کــوه‪ ،‬اثــاری از ایــن برخــورد دیــده مــی شــود و همچنیــن مــوزه‬ ‫ای نیــز بــه ایــن ســقوط اختصــاص داده شــده کــه در ان نامــه هــا و اخریــن‬ ‫یادداشــت هــای مســافران بــه عزیزانشــان نمایــش داده مــی شــود‪ .‬البتــه در ایــن‬ ‫حادثــه‪ ۴ ،‬مســافر کــه هــر ‪ ۴‬تــای ان هــا خانــم بودنــد نجــات یافتنــد کــه در‬ ‫ردیــف هــای وســط نشســته بودنــد‪ .‬برخــی از کارشناســان مــی گوینــد کــه اگــر‬ ‫تیــم هــای نجــات زودتــر بــه محــل حادثــه رســیده بودنــد‪ ،‬افــراد بیشــتری مــی‬ ‫توانســتند نجــات پیــدا کننــد‪ .‬یــک مــاه پــس از ایــن حادثــه‪ ،‬یــک مقــام رســمی‬ ‫نگهــداری خطــوط هوایــی ژاپــن خودکشــی کــرد‪520 .‬نفــر‪ ،‬تعــداد کشته شــدگان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫برخورد هوایی چرخی دادری‬ ‫بدتریــن ســانحه هوایــی کــه در اســمان رخ داد‪ ،‬بــه خاطــر برخــورد پــرواز ‪۷۶۳‬‬ ‫ســعودی و پــرواز ‪ ۱۹۰۷‬هواپیمایــی قزاقســتان در اســمان شــهر چرخــی دادری در‬ ‫شــمال هنــد در تاریــخ ‪ ۱۲‬نوامبــر ‪ ۱۹۹۶‬بــود‪ .‬بوئینــگ ‪ ۷۴۷‬هواپیمایــی ســعودی‬ ‫قصــد پــرواز بــه ظهــران از دهلــی را داشــت‪ ،‬در حالــی کــه هواپیمــای ایلیوشــین‬ ‫ایــل‪ ۷۶-‬قزاقســتان کــه از چیمکنــد امــده بــود‪ ،‬قصــد فــرود در فــرودگاه دهلــی‬ ‫را داشــت کــه ایــن اتفــاق رخ داد‪ .‬ایــن دو هواپیمــا در مســیر و در اســمان بــا‬ ‫هــم برخــورد کردنــد و ‪ ۳۱۲‬نفــر از هواپیمــای اولــی و ‪ ۳۷‬نفــر از دومــی‪ ،‬کشــته‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن ســقوط زمانــی اتفــاق افتــاد کــه هواپیمــای ایلیوشــین بــرای‬ ‫کم کــردن ارتفــاع بــه ‪ ۱۵‬هزار پایــی اجــازه گرفــت‪ ،‬امــا ارتفاعــش کمتــر شــد و‬ ‫بــه ‪ ۱۴۵۰۰‬پایــی رســید و ایــن در حالــی بــود کــه بوئینــگ ‪ ۷۴۷‬در جهــت مخالف‬ ‫ارتفــاع گرفــت‪ .‬در ان زمــان‪ ،‬مســئولین بــرج مراقبــت توانســتند بــه ان دو اخطــار‬ ‫بدهنــد‪ ،‬امــا کار از کار گذشــته بــود و نــوش دارو پــس از مــرگ ســهراب فایــده ای‬ ‫نداشــت‪ .‬دم هواپیمــای قزاقزســتان بــال هواپیمــای ســعودی را تخریب کــرد و طی‬ ‫ان هــر دو هوپیمــا بــه ســرعت ارتفــاع از دســت دادنــد و ایــن ســقوط مرگبــار‬ ‫اتفــاق افتــاد‪ .‬پــس از بررســی هــای بیشــتر‪ ،‬فاکتورهــای مختلفــی پیــدا شــدند که‬ ‫دلیــل ایــن برخــورد بودنــد کــه از جملــه ان هــا مــی تــوان بــه ناتوانــی خلبــان‬ ‫هواپیمایــی قزاقســتان در دنبــال کــردن قوانیــن بــرج مراقبــت را نــام بــرد‪ .‬تعــداد‬ ‫کشته شــدگان ایــن ســانحه هوایــی‪ ۳۴۹ ،‬بــود‪.‬‬ ‫فاجعه فرودگاه تنریف‬ ‫نویســنده و خلبــان‪ ،‬پاتریــک اســمیت‪ ،‬از حادثــه ای کــه در فــرودگاه شــمالی‬ ‫تنریــف (قبــا بــه نــام ‪ Los Rodeos‬بــود) اتفــاق افتــاد‪ ،‬اینطــور نوشــت‪« :‬بــزرگ‬ ‫بــودن حادثــه خــودش گویــای همــه چیــز اســت‪ ،‬امــا چیــزی کــه فرامــوش‬ ‫نشــدنی اســت‪ ،‬مجموعــه ای عجیــب از نــزاع هــا و وقایــع پیــش از ان اســت»‪ .‬ایــن‬ ‫حادثــه ‪ ۴۰‬ســال پیــش اتفــاق افتــاد کــه در ان کــه دو بوئینــگ ‪ ،۷۴۷‬یکــی متعلق‬ ‫بــه ‪ ،KLM‬یکــی دیگــر متعلــق بــه پــن امریکــن‪ ،‬در یــک بانــد مــه الــود بــا هــم‬ ‫برخــورد کردنــد‪ .‬هیچکــدام از ایــن دو هواپیمــا قــرار نبــود کــه در ایــن فــرودگاه‬ ‫باشــند‪ ،‬هــر دو از الس پالمــاس در جزیــره ای نزدیــک گــران کاناریــا بــه اینجــا‬ ‫منتقــل شــده بودنــد‪ ،‬چــرا کــه یکــی از جدایــی طلبــان جزیــره قنــاری در گل‬ ‫فروشــی فــرودگاه یــک بمــب کار گذاشــته بــود‪ .‬برخــورد هنگامــی اتفــاق افتــاد که‬ ‫هواپیمــای ‪ KLM‬بــدون اجــازه ترخیــص اقــدام به تیــک اف کــرد و در همان حال‬ ‫هواپیمــای پــن امریکــن کــه درســت در همــان فــرودگاه در حــال شــتاب گرفتــن‬ ‫بــود‪ ،‬راهــی کــه بایــد در ان مــی پیچیــد را رد کــرد‪ .‬همانطــور کــه هواپیمــای ‪۷۴۷‬‬ ‫شــرکت ‪ KLM‬در مــه دیــده شــد‪ ،‬شــروع بــه یــک تیــک اف نادرســت کــرد کــه‬ ‫بــا ارتباطــات ضعیــف بــا بــرج مراقبــت بــود‪ ،‬صــدای خلبــان اینگونــه ضبــط شــده‬ ‫اســت‪ – :‬اون اونجاســت… نــگاش کــن‪ .‬خدایــا… اون لعنتــی داره میــاد! ‪KLM‬‬ ‫تــاش کــرد تــا از جلــوی پــن امریکــن کنــار بکشــد امــا نتوانســت و در نهایــت‬ ‫برخــورد شــدیدی بیــن ان دو اتفــاق افتــاد‪ .‬هیچکــدام از سرنشــینان ‪ KLM‬زنــده‬ ‫نماندنــد امــا از ‪ ۳۹۶‬مســافر پــن امریکــن‪ ۶۱ ،‬نفــر نجــات پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫شــاید اکثــر کســانی کــه در زمــره‬ ‫ی مهندســی و اطالعــات هواپیمایــی‬ ‫اطالعــات زیــادی نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫اصطــاح جعبــه ی ســیاه هواپیماهــا‬ ‫را یــا از اخبــار حوادث شــنیده باشــند‬ ‫یــا از فیلــم هــای ســینمایی کــه در‬ ‫ایــن رابطــه تــا بــه حــال ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه هــر حــال چیــزی‬ ‫کــه پــر واضــح اســت ایــن اســت کــه‪ ،‬ایــن جعبــه کــه اصــا هــم ســیاه نیســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫اجــزای فــوق مهــم در یــک هواپیمــا و یــا دیگــر وســایل حمــل و نقلــی اســت کــه در ایــن‬ ‫وســیله در ان هــا تعبیــه شــده اســت‪ .‬مــا امــروز مــی خواهیــم تــا دربــاره ی این وســیله نکات‬ ‫کامــل و جامعــی را بــرای شــما بیــان نماییــم پــس تــا بــه انتهــای ایــن مطلــب بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید‪ .‬ابتــدا بایــد ایــن ســوال را جــواب دهیــم کــه اصــا جعبــه ســیاه هواپیماهــا چیســت؟‬ ‫در یــک کالم‪ ،‬جعبــه ســیاه‪ ،‬نــام مســتعار وســیله ای اســت کــه ضبــط کننــده اطالعات پــرواز‬ ‫اســت و بــا پارامترهــای خاصــی کــه در خــود دارد‪ ،‬در طــول پــرواز اطالعــات کابیــن خلبــان را‬ ‫ذخیــره می ســازد‪ .‬در واقــع هــر زمانــی کــه ســانحه ای هوایــی اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬مهندســین و‬ ‫کارشناســانی کــه وظیفــه بررســی ایــن قضیــه را دارند؛ پاســخ تمامــی ســواالت خــود را از این‬ ‫جعبــه بــه اصطــاح ســیاه رنــگ اســتخراج می کننــد‪ .‬اصطــاح جعبــه ســیاه‪ ،‬نامی ســت کــه‬ ‫بــرای اولین بــار توســط ماتــا هــاری در ســال ‪ ۱۹۴۲‬بــر روی ایــن دســتگاه بــه خاطــر وظیفــه‬ ‫ی خطیــرش گذاشــته شــد و پــس از ان رســانه ها از ان بــه صــورت مــدام اســتفاده کردنــد‬ ‫و امــروزه کامـ ًا بــه ایــن نــام در بیــن مــردم شــناخته می شــود‪ .‬جعبه هــای ســیاه در واقــع‬ ‫ســیاه نیســتند و کــم پیــش می ایــد کــه حتــی از فکــر کســی رد شــود کــه بخواهــد ایــن‬ ‫وســیله را بــه ایــن رنــگ بســازد! جعبــه ســیاه هواپیماهــا را یــا بــه رنــگ نارنجــی شــبرنگ‪،‬‬ ‫فســفری و یــا قرمــز می ســازند‪ .‬حــال فکــر می کنیــد کــه چــرا ایــن جعبه هــا را بــر خــاف‬ ‫نامشــان بــه رنگ هــای قرمــز و نارنجــی می ســازند؟ دلیلــش خیلــی ســاده اســت! بــرای‬ ‫ســرعت بیشــتر در پیــدا کــردن ایــن جعبــه حســاس و مهــم‪ ،‬بدنــه ان بــه رنگ هایــی کــه‬ ‫باالتــر نــام بردیــم‪ ،‬می ســازند تــا انعــکاس رنگــش و تالقــی ان بــا کمتریــن مقــدار نــور‪ ،‬توجه‬ ‫افــراد را بــه خــودش جلــب کنــد و در نهایــت ســریع تــر پیــدا شــود‪ .‬جعبــه ســیاه بــه یــک‬ ‫دســتگاه اطــاق نمی شــود بلکــه‪ ،‬هــر فرونــد هواپیمــا معمــوالً دو جعبــه ســیاه در درون‬ ‫خــود دارد‪ .‬یکــی از ایــن دســتگاه ها‪ ،‬اطالعــات پــرواز (‪ )Flight Data Recorder‬را ثبــت‬ ‫و ضبــط می کنــد و در اصطــاح بــه ان ‪ FDR‬می گوینــد و یکــی دیگــر وظیفــه ضبــط و‬ ‫حفــظ تمامــی صداهــا و گفتگوهــای کابیــن خلبــان (‪ )Cockpit Voice Recorders‬را‬ ‫بــر عهــده دارد کــه اصطالحـاً بــه ان ‪ CVR‬می گوینــد‪ .‬دســتگاه ‪ FDR‬کــه وظیفــه ثبــت‬ ‫اطالعــات پــرواز را دارد‪ ،‬اطالعــات مربــوط بــه پــرواز مثــل نحــوه کنتــرل پــرواز و عملکــرد‬ ‫موتــور هواپیمــا را ذخیــره می کنــد‪ .‬دســتگاه ‪ CVR‬کــه وظیفــه ذخیــره و ضبــط صداهــا و‬ ‫گفت وگوهــای اتاقــک خلبــان را برعهــده دارد‪ ،‬صحبت هــای بیــن کارکنــان هواپیمــا‪ ،‬تمــاس‬ ‫بیــن خلبــان و بــرج مراقبــت باشــد‪ CVR ،‬صــدای موتور‪ ،‬صــدای اخطــار و اژیرهــای هواپیما‪،‬‬ ‫صــدای انفجــار و ســانحه را ثبــت می کنــد‪ .‬بــا ایــن کــه جعبــه ســیاه هواپیماهــا بــه زبــان‬ ‫انگلیســی تنظیــم شــده اســت امــا بــه خاطــر حضــور گســترده و همچنیــن نفــوذ فرانســوی‬ ‫هــا در صنعــت هواپیمایــی‪ ،‬زبــان دوم جعبــه ســیاه هواپیماهــا زبــان فرانسوی ســت! حتــی‬ ‫بــرای امتحــان کــردن حافظــه دســتگاه در هنــگام کار بــا ایــن دســتگاه‪ ،‬دســتورات را بــه زبان‬ ‫فرانســوی نیــز تکــرار می کننــد‪ .‬جعبه هــای ســیاه را بــه گونـه ای می ســازند کــه تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی اســیب نبیننــد‪ .‬جعبــه ســیاه هواپیماهــا قبــل از اینکــه در هــر هواپیمایــی نصــب‬ ‫شــود‪ ،‬ازمایشــات ســنگین و ســختی را پشــت ســر می گذارنــد و اگــر از پــس ایــن ازمایشــات‬ ‫به خوبــی بربیاینــد‪ ،‬اجــازه نصــب در داخــل هواپیمــا را پیــدا می کننــد‪ .‬ازمایشــات مقاومــت‬ ‫ســنجی جعبــه ســیاه ها متفــاوت اســت‪ .‬مثـ ًا مقاومــت در برابــر اب نمــک‪ ،‬خوردگی بــا انواع‬ ‫مــواد شــیمیایی‪ ،‬ضربــه‪ ،‬فشــار عمق هــای دریایــی‪ ،‬مقاومــت اهنیــن در برابــر دســتگاه های‬ ‫نفــوذی و اتــش ســوزی نمومـه ای از ایــن ازمایشــات مقاومت ســنجی بــرای جعبه های ســیاه‬ ‫هســتند‪ .‬مهم تریــن چیــزی کــه در یــک جعبــه ســیاه هواپیماهــا بایــد خــوب مــورد مراقبــت‬ ‫قــرار بگیــرد‪ ،‬حافظــه ایــن دســتگاه اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫افــرادی کــه در صنعــت هواپیمایــی فعالیــت می کننــد‪ ،‬تحــت هیــچ عنوانــی ایــن دســتگاه‬ ‫را جعبــه ســیاه نمی نامنــد! در واقــع اصطــاح عجیــب و غریــب جعبــه ســیاه نامی ســت‬ ‫کــه همان طــور کــه گفتیــم مارتــا هــاری و رســانه ها بــه ایــن دســتگاه دو گانــه داده انــد و بــه‬ ‫همیــن علــت مــردم نیــز ایــن دســتگاه را بــه همیــن نــام می شناســند‪ .‬جالــب اســت بدانیــد‬ ‫کــه ایــن دســتگاه بــرای مدتــی از طــرف یکــی از رســانه های تاثیرگــذار بــه نــام جعبــه ســیاه‬ ‫فوق العــاده! نیــز نامیــده می شــد کــه البتــه اصـ ًا پایــدار نبــود‪ .‬بــا تمــام حساســیت هایی کــه‬ ‫در حــول و حــوش ســاخت ایــن دســتگاه وجــود دارد امــا هــر ان چــه داخــل جعبــه ســیاه‬ ‫ضبــط می شــود‪ ،‬بــر خــاف تصاویــری کــه در فیلم هــای ســینمایی دیــده ایــد تنهــا به انــدازه‬ ‫دوســاعت از مکالمــات ضبــط شــده ی ان بــه درد می خــورد‪ .‬امــروزه بــر خــاف گذشــته‪ ،‬هــر‬ ‫جعبــه ســیاه هواپیماهــا بــرای ‪ ۲۵‬ســاعت ظرفیــت ضبــط مکالمــات را دارد که تنها دوســاعت‬ ‫از ایــن زمــان کــه مربــوط بــه مکالمــات خلبــان اســت بــه درد می خــورد‪ .‬باقــی ســاعات تنهــا‬ ‫حــاوی مکالمــات خدمــه و ســایر بخش هایی ســت کــه دســتگاه ‪ CVR‬ان هــا را پوشــش‬ ‫می دهــد‪ .‬البتــه در هنــگام وقــوع ســانحه ای هوایــی ان هــم بــه صــورت خــاص‪ ،‬کســانی کــه‬ ‫ایــن دســتگاه را مــورد بررســی قــرار می دهنــد‪ ،‬بی شــک خواهنــد توانســت تــا به ســرنخ هایی‬ ‫برســند بــه همیــن خاطــر‪ ،‬هــر اتفاقــی کــه در کابیــن خلبــان بــه وقــوع مــی پیونــدد توســط‬ ‫جعبــه ی ســیاه هواپیماهــا ثبــت می شــود‪ .‬جعبــه ســیاه هواپیماهــا دارای عمــری بســیار زیاد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن دســتگاه ها حتــی در صــورت صدمــه هواپیمــا‪ ،‬پــس از ایــن کــه اطالعــات ان‬ ‫تخلیــه شــد‪ ،‬قابلیــت اســتفاده مجــدد را دارنــد و عمر بســیار باالیــی بــرای اســتفاده دارند‪ .‬هر‬ ‫کســی حتــی شــما نیــز می توانــد جعبه ســیاه مختــص بــه خــودش را داشــته باشــد! در حال‬ ‫حاضــر شــرکت های هواپیمایــی از هــوش مصنوعــی‪ ،‬بــه عنــوان نســل جدیــد جعبه ســیاه ها‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬در حــال حاضــر در سراســر جهــان افــرادی هســتند کــه تممایــل دارنــد‬ ‫تــا از ایــن وســیله یــک عــدد بــرای خــود داشــته باشــند‪ .‬هــر کســی در بــازار ســیاه می توانــد‬ ‫بــا پرداخــت ‪ ۳۰‬هــزار دالر بــه بــاال یکــی از ایــن دســتگاه های مرمــوز و مقــاوم را بــرای خودش‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬یکــی از تکنولوژی هــای جالبــی کــه در هر جعبــه ســیاه هواپیماها وجــود دارد‬ ‫ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه ها مجهــز بــه یــک موقعیت یــاب هســتند کــه اگــر مثـ ًا بــه‬ ‫اعمــاق اقیانوس هــا افتادنــد‪ ،‬بتواننــد بــا انتشــار پالس هــای صوتــی دیگرانــی کــه بــه دنبــال‬ ‫ان می گردنــد را از موقعیــت خــود مطلــع کننــد‪ .‬ایــن مزیــت می توانــد قبــل از بــه اتمــام‬ ‫رســیدن باطــری این دســتگاه کــه بــرای ‪ ۳۰‬روز بعد از وقوع ســانحه باطــری ان دوام مــی اورد‬ ‫هر دقیقــه یک بــار‪ ،‬از خــود پالــس می فرســتد‪ .‬البتــه به تازگــی بــا پیشــرفت تکنولــوژی‪ ،‬ایــن‬ ‫زمــان بــه ‪ ۹۰‬روز افزایــش یافتــه اســت‪ .‬دســتگاه های ‪ FDR‬را معمــوال در ورقــی از تیتانیــوم و‬ ‫یــا فــوالد ضــد زنــگ دوبــار می پیچنــد و همیــن باعــث باال رفتــن مقاومــت بســیار زیــاد ان ها‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن پوشــش ‪ FDR‬توســط شــلیک توپ هــای هوایــی‪ ،‬ســقوط هــای ازمایشــی‬ ‫در شــرایط ســخت‪ ،‬وزنــه ‪ ۲۲۷‬کیلوگرمــی‪ ،‬شــلیک گلوله هــای مخصــوص ارتــش امریــکا و‬ ‫بســیاری از ازمایش هــای دیگــر دوام اورده اســت‪ .‬شــاید باورتــان نشــود امــا ‪ FDR‬پیچیــده‬ ‫شــده در ورق تیتانیــوم در جریــان ســقوط یــک جــت کــه در نهایــت اتــش گرفــت‪ ،‬بــا درجه‬ ‫حــرارت ‪ ۱۱۰۰‬درجــه ســانتیگراد کــه خیلــی از وســایل مقــاوم را نابــود می کنــد‪ ،‬ســالم مانــده‬ ‫و اطالعــات مفیــدی را بــه کارشناســانش داد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!