هفته نامه سرافرازان شماره 291 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 291

هفته نامه سرافرازان شماره 291

هفته نامه سرافرازان شماره 291

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬دی ‪ 10 ،1398‬جمادی االولی ‪ 6 ،1441‬ژانویه ‪ ،2020‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،291‬تومان‬ ‫ازخاک ما سردار می جوشد‬ ‫ایران در عزای حاج قاسم سلیمانی سیاه پوش شد‬ ‫سخن روز‬ ‫"اطالعیه ورزشی"‬ ‫سردار مقاومت‪ ،‬فرمانده وحدت‬ ‫خبــر تکان دهنــده صبــح روز جمعــه گرچــه چنــان تلــخ و ناگــوار بــود کــه شــاید ســال ها‬ ‫از ذهــن هیــچ ایرانــی پــاک نشــود امــا هماننــد حیــات پرثمــر «مالک اشــتر زمــان» ثمــرات‬ ‫بی بدیلــی بــرای درخــت تنومنــد انقــاب اســامی داشــت؛ حادثـه ای کــه در یــک کالم می تــوان‬ ‫ان را نقطــه عطــف وحــدت تمامــی جریان هــای سیاســی در شــرایط حســاس کنونــی در‬ ‫ت کشــید ه شــدن‬ ‫کشــور دانســت‪ .‬جنــگ داخلــی ســوریه در مــارس ‪ ،۲۰۱۱‬پــس از بــه خشــون ‬ ‫اعتراضــات شــماری از مــردم ایــن کشــور در شــهرهایی همچــون دمشــق‪ ،‬حمــص و درعــا و‬ ‫برخــورد گروه هــای مخالــف نیمه مســلح بــا ارتــش و طرفــداران حکومــت بشــار اســد اغــاز شــد‬ ‫و بعــد از گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال در ‪ ۲۳‬ژانویــه ‪ ۲۰۱۲‬بــا تشــکیل جبهـ ه تروریســتی‬ ‫النصــره بــه رهبــری ابومحمــد جوالنــی و بدل شــدن ایــن ســازمان به شــاخه نظامــی القاعــده در‬ ‫ســوریه ابعــادی تــازه بــه خــود گرفــت‪ .‬در همیــن ســال بــود کــه جمعــی از نیروهــای فــراری‬ ‫افســران ارشــد ســوری تشــکیالتی نظامــی بــا نــام «ارتــش ازاد ســوریه» راه انــدازی کردنــد تــا‬ ‫بــه مقابلــه بــا حکومــت مرکــزی شــدت بیشــتری ببخشــند و بــا روی کار امــدن ده هــا گــروه‬ ‫مســلح از جریــان ســلفی گرفتــه تــا شــبه نظامیــان ســکوالر کــه تنهــا بــه ســرنگونی دولت اســد‬ ‫می اندیشــیدند‪ ،‬شــرایطی پیــش امــد کــه نتیجـه اش بــه افزایــش قــدرت مخالفــان اســد از اغــاز‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬انجامیــد و بخش هــای بزرگــی از خــاک ایــن کشــور بــه اشــغال مخالفــان درامــد‪ ،‬از اروپــا‪،‬‬ ‫اســیا و افریقــا «پیکارجویانــی» بــرای پیوســتن بــه جریان هــای ســلفی مخالــف اســد بــه شــام‬ ‫ســرازیر شــدند و ایــن تحــوالت‪ ،‬و دعــوت رســمی دولــت ســوریه حــزب اهلل لبنــان و ســپاه قدس‬ ‫ایــران را هــم بــه حضــور «مستشــاری» در ایــن کشــور واداشــت‪ .‬تقریبـاً از همیــن ایــام بــود کــه‬ ‫نــام «ژنــرال قاســم ســلیمانی» در رســانه های بین المللــی احتمــاالً بــرای نخســتین بار بــه چشــم‬ ‫امــد و بــه گــوش جهانیــان رســید و توجــه مخاطبــان انــان را بــه خــود جلــب کــرد‪ .‬مــردی‬ ‫کــه پیــش از ان کمتــر رســانه ای تصویــری از او منتشــر کــرده بــود و کمتــر کســی از جایــگاه و‬ ‫مســئولیت هایش اطالعــی داشــت؛ چهــره ای باســابقه فرماندهــی در دوران جنــگ هشت ســاله‬ ‫ایــران بــا عــراق و باتجربــه مدت هــا فعالیــت مستشــاری در جنــگ داخلــی افغانســتان و عــراق؛‬ ‫فــردی کــه برخــی از تحلیلگــران او را یکــی از موثرتریــن شــخصیت ها در تغییــر رونــد جنــگ‬ ‫عــراق می دانســتند و بعدهــا دیگــران نیــز وی را اصلی تریــن عامــل تغییــر رونــد جنــگ داخلــی‬ ‫ســوریه ارزیابــی کردنــد‪ .‬تاثیرگــذاری بی بدیــل او در پایــان دادن بــه «خالفــت» ابتــدا کوچــک‬ ‫امــا روبه گســترش «داعــش» در منطقــه وســیعی از شــرق ســوریه و شــمال غربی عــراق و‬ ‫مشــاوره های نظامـی اش بــه ارتش هــای ازهم پاشــیده ایـن دو کشــور بــرای مقابلــه بــا نیروهــای‬ ‫منســجم ابوبکــر بغــدادی در نزدیکــی دمشــق و بغــداد و کمک هــای وی بــه نظامیــان عراقــی‬ ‫انتخاب رئیس هیئت قایقرانی استان لرستان‬ ‫در عملیــات ازادســازی موصــل موجــب شــد فراتــر از یــک فرمانــده‪ ،‬به عنــوان محــور وحــدت‬ ‫ان واحــد هــم محبوبیتــش افزایــش یابــد و‬ ‫«جریــان مقاومــت» در منطقــه خوانــده شــود و در ِ‬ ‫هــم کینه تــوزی مخالفانــش را درپــی داشــته باشــد‪ .‬نقــش بی بدیــل حــاج قاســم نــه تنهــا بــرای‬ ‫کشــورهای منطقــه بــه ویــژه عــراق و ســوریه حیاتــی بــود‪ ،‬بلکــه بــه جــرات می تــوان گفــت‬ ‫بعــد از رهبــری هیــچ یــک از شــخصیت های لشــکری و کشــوری در جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫تــا ایــن حــد مــورد قبــول جریان هــای سیاســی کشــور از چــپ و راســت و عامــه مــردم نبــوده‬ ‫اســت‪" .‬ســردار خســتگی ناپذیر اســام" پــس از فروپاشــی تقریب ـاً تمام وکمــال داعــش نیــز از‬ ‫پــای ننشســت و همچنــان بــه نقش افرینــی در تحــوالت منطقــه و به ویــژه عــراق و ســوریه بــه‬ ‫مجاهــدت مشــغول بــود تــا اینکــه در ‪ ۱۳‬دی مــاه در جریــان حضــور دوبــار ه بــرای رســیدگی بــه‬ ‫وضعیــت نابه ســامان مــردم و حکومــت عــراق‪ ،‬وارد بغــداد شــد و اتومبیــل حامــل وی از ســوی‬ ‫"شــقی ترین مــردم" هــدف اصابــت موشــک قــرار گرفــت و بــه همــراه ابومهــدی المهنــدس از‬ ‫فرماندهــان ارشــد حشدالشــعبی بــه شــهادت رســید؛ حادثـه ای کــه ناگــوار و نابه هنگام بودنــش‬ ‫اکثــر مــردم و تحلیل گــران را بــه واکنش هایــی متفــاوت واداشــت و فضایــی ایجــاد کــرد کــه‬ ‫هــم در درون ایــران‪ ،‬جریانــات‪ ،‬چهره هــا و اندیشـه های متفاوتــی را کنارهــم قــرار داد و هــم در‬ ‫خــارج از ایــران تفکراتــی بعضـاً غیرهمســو و حتــی مخالــف را بــه ســمت خــود کشــاند؛ فضایــی‬ ‫کــه در ان همــه ایــن جریانــات و تفکــرات همــراه شــدند و علیــه تــرور فرمانــده ســپاه قــدس‬ ‫ایــران واکنش هــای مشــابه نشــان دادنــد و حــول محــور وی هماهنــگ و هم صــدا شــدند‪ /.‬ایســنا‬ ‫بــه اطــاع عمــوم عالقمنــدان و خبرنــگاران امــور ورزشــی می رســاند بــا توجــه بــه اینکــه دوره‬ ‫‪ 4‬ســاله هیئــت قایقرانــی اســتان لرســتان بــه اتمــام رســیده اســت‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫در نظــر دارد نســبت بــه انتخــاب فــردی شایســته بــه عنــوان رئیــس هیئــت از طریــق‬ ‫برگــزاری مجمــع انتخابــات اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا از کلیــه کارشناســان ورزشــی دعــوت می شــود‬ ‫جهــت دریافــت فــرم ثبت نــام از تاریــخ ‪ 1398/10/7‬بــه مــدت یــک هفتــه کاری بــه‬ ‫اســتثناء روزهــای تعطیــل از ســاعت ‪ 8:00‬الــی ‪ 14:00‬بــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫شرایط ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -1‬حداقل سن کاندیدا ‪ 25‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مــدرک تحصیلــی کاندیداهــای احــراز پســت ریاســت هیئت هــای اســتانی «لیســانس» منظــور‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫تبصــره‪ :‬مــدرک تحصیلــی «فوق دیپلــم» بــرای افــرادی کــه قب ـ ً‬ ‫ا یــک دوره ریاســت هیئــت‬ ‫اســتان را برعهــده داشــته اند قابــل قبــول خواهــد بــود‪.‬‬ ‫الف) جانبازان داری ‪ %50‬معلولیت‬ ‫ب) اسراء باالی ‪ 3‬سال سابقه اسارت‬ ‫ج) فرزندان معزز شهداء‬ ‫روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬دی ‪ /1398‬شماره ‪291‬‬ ‫در دیدار با هیئت رئیسه خانه مطبوعات لرستان صورت گرفت؛‬ ‫حمایت استاندار لرستان از برنامه های خانه مطبوعات‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫اســتاندار لرســتان در دیــدار بــا هیئت رئیســه خانــه‬ ‫مطبوعــات لرســتان در ســخنانی گفــت‪« :‬خبرنــگار‪،‬‬ ‫زندگــی اش را بــرای کارش گذاشــته اســت»‪ .‬وی در ایــن‬ ‫نشســت با اشــاره به ســاماندهی تشــکیالت خبرنــگاران‬ ‫گفــت‪« :‬هرچــه تعــداد خبرنــگاران کیفــی بیشــتر باشــد‬ ‫بهتــر اســت‪ ،‬تشــکیالت زودتــر ســاماندهی و بــه نهــادی‬ ‫کــه حقــوق اعضــاء را تامیــن و یــا بــرای انهــا تســهیالتی‬ ‫فراهــم کنــد تبدیــل شــود»‪ .‬خادمــی با بیان اینکــه‬ ‫بیشــتر خبرنــگاران از قشــر جــوان هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬خانــه‬ ‫مطبوعــات در تشــکیالت خــود از حضــور بانــوان توانمنــد‬ ‫اســتفاده کنــد خبرنــگار زندگــی خــود را بــرای کارش‬ ‫گذاشــته اســت چون بــه ان اعتقــاد دارد‪ .‬از طرفی دلخوشــی‬ ‫انــان برداشــتن گامــی بــرای اســتان اســت کــه ایــن یــک‬ ‫کار بســیار ارزشــمند و قابــل تقدیــر اســت»‪ .‬اســتاندار در‬ ‫ادامــه افــزود‪« :‬تشــکیالت به گونــه ای برنامه هــای خــود‬ ‫را تنظیــم کنــد کــه بتوانــد مشــکالت خبرنــگاران را حــل‬ ‫کنــد ‪ .‬همچنیــن مــا نیــز معتقــد بــه ایــن موضوع هســتیم و‬ ‫در راســتای رفــع و پیگیــری مشــکالت ایــن قشــر زحمتکش‬ ‫کمــک خواهیــم کــرد‪ .‬شــما خــود نیــز در ایــن رابطــه پیگیر‬ ‫باشــید»‪ .‬اســتاندار لرســتان در خصــوص اختصــاص محلــی‬ ‫بــا نــام خانــه مطبوعــات لرســتان به عنــوان یــک مطالبــه‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬هیئت رئیســه خانــه مطبوعــات اســتان بــا‬ ‫تشــکیل تعاونــی و ارائــه راهکار هــای مختلــف موضــوع را‬ ‫تــا حصــول نتیجــه پیگیــری کنــد ‪ .‬همچنیــن بــا برگــزاری‬ ‫جلســات مســتمر و انجــام هماهنگــی بــا دســتگاه هــای‬ ‫مرتبــط در جهــت تســریع ایــن امــر اقــدام کننــد»‪ .‬دکتــر‬ ‫خادمــی افــزود‪« :‬هیئت رئیســه خانــه مطبوعــات با تشــکیل‬ ‫حضور فرماندار و مسئوالن ری ‬ ‫در منزل شهید زمانی نیا از همراهان سردار سلیمانی‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫با حضــور در منــزل شــهید وحیــد زمانی نیــا از هم رزمــان‬ ‫و همراهــان شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی بــا پــدر و مادر‬ ‫ایــن شــهید دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬به گــزارش روابــط‬ ‫عمومــی شهرســتان ری؛ حســین توکلــی کجانــی (معــاون‬ ‫اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری) به همــراه‬ ‫محســن علیجانی نماینده مجلس شــورای اســامی و رئیس‬ ‫بنیــاد شــهید این شهرســتان در منزل پاســدار شــهید وحید‬ ‫زمانــی نیــا حضــور یافــت‪ .‬فرمانــدار شهرســتان ری در ایــن‬ ‫دیــدار ضمــن ابــراز همــدردی و عــرض تســلیت به خانــواده‬ ‫ایــن شــهید واال مقــام‪ ،‬گفــت‪« :‬همــه امکانــات شهرســتان‬ ‫بــرای برگــزاری مراســم های ایــن شــهید بزرگــوار امــاده‬ ‫اســت تــا هرگونــه کــه خانــواده شــهید زمانی نیــا صــاح‬ ‫بداننــد به کارگیــری شــود»‪ .‬شــهید وحیــد زمانی نیــا متولــد‬ ‫ســال ‪ ۲۷( ۱۳۷۱‬ســاله) اهــل شــهرری اســت‪ .‬بامــداد جمعه‬ ‫‪ ۱۳‬دی مــاه ســردار ســرافراز اســام حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫به همــراه ابومهــدی مهنــدس از فرماندهــان مقاومــت پــس‬ ‫از عمــری مجاهــدت در حملــه بالگردهــای امریکایــی در‬ ‫فــرودگاه بغــداد بــه شــهادت رســید‪ .‬بر اســاس اعــام‬ ‫پنتاگــون‪ ،‬وزارت دفــاع امریــکا‪ ،‬دســتور این حملــه هوایی را‬ ‫دونالــد ترامــپ؛ رئیس جمهــوری و فرمانــده کل قــوای ایــن‬ ‫کشــور صــادر کــرده بــود‪ .‬در پــی ایــن اقــدام تروریســتی‪،‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای؛ رهبــر انقالب اســامی ســه روز‬ ‫عــزای عمومــی اعــام کردنــد‪ .‬وزارت امــور خارجــه هــم بــا‬ ‫صــدور بیانیــه ای ایــن اقــدام تروریســتی رژیــ م امریــکا را‬ ‫محکــوم کرد و نشســت فــوق العــاده تشــکیل داد‪ .‬همچنین‬ ‫ســفیر ســوئیس در تهــران به عنــوان حافــظ منافــع امریــکا‬ ‫در ایــران بــه وزارت امــور خارجــه احضــار و مراتــب اعتــراض‬ ‫شــدید ایــران بــه امریــکا بــه وی اعــام شــد‪.‬‬ ‫یــک صنــدوق و جمــع اوری منابــع و کمک هــای مالــی بــه‬ ‫ایــن صنــدوق اقــدام کنــد‪ .‬اســتانداری نیــز از اختصــاص‬ ‫کمــک هــای بالعــوض محــدود بــه ایــن صنــدوق تــا حــد‬ ‫ممکــن دریــغ نخواهــد کــرد»‪ .‬اســتاندار لرســتان اظهــار‬ ‫کــرد ‪« :‬خبرنــگاران در برهــه زمانــی برگــزاری انتخابــات‬ ‫بــه مــا کمــک کننــد در ایــن انتخابــات سیاســت مــا هــم‬ ‫بی طرفــی و هــم ارامش بخشــی بــه فضــای انتخابــات‬ ‫اســت‪ .‬شــما خبرنــگاران می توانیــد بــه ارامــش ایــن فضــا‬ ‫کمــک و مــردم را بــه برگــزاری یــک انتخابــات خــوب‬ ‫امیــدوار کنیــد»‪.‬‬ ‫هیچ مشکلی با انتقاد نخواهیم داشت‬ ‫خادمــی در ادامــه ضمــن ابــراز امیــدواری بــه برگــزاری‬ ‫این گونــه جلســات بــا خبرنــگاران افــزود‪« :‬بــا خبرنــگاران‬ ‫تعامــل داریــم و هیــچ مشــکلی بــا انتقــاد نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫مــا چــه در زمینــه صنفــی و چــه در زمینــه اطالع رســانی‬ ‫و محتوایــی بــا خبرنــگاران همــکاری می کنیــم «‪ .‬در ایــن‬ ‫جلســه ســید احمــد موســوی (مدیرعامــل خانــه مطبوعــات‬ ‫لرســتان) گفــت‪« :‬خانــه مطبوعــات برنامه هــای بلنــد مدتــی‬ ‫در راســتای خدمات رســانی بــه اصحــاب رســانه اســتان در‬ ‫نظــر دارد کــه در جهــت تســریع برنامه هــا مســتلزم حمایــت‬ ‫و پشــتیبانی اســتاندار و مجموعــه مدیــران اســت»‪.‬‬ ‫دیدار چهره به چهره با خبرنگاران‬ ‫موســوی ادامــه داد‪« :‬پیشــنهاد مشــخص مــا در کوتــاه‬ ‫مــدت دیــدار چهره به چهــره بــا خبرنــگاران در دفتــر‬ ‫خانــه مطبوعــات اســت کــه انتظــار مــی رود اســتاندار‬ ‫لرســتان بصــورت ماهانــه با حضــور در دفتــر خانــه‬ ‫مطبوعــات ‪ ،‬پیشــنهادات‪ ،‬مشــکالت و نظــرات اصحــاب‬ ‫رســانه را بررســی و پیگیــری کنــد»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫برنامــه کالن ایــن خانــه بیــان کــرد‪« :‬فضــای همدلــی‬ ‫و همراهــی بی ســابقه ای در بیــن اعضــای هیئت مدیــره‬ ‫خانــه مطبوعــات حاکــم اســت کــه می بایســت‬ ‫نهایــت اســتفاده بــه نفــع جامعــه هــدف بــرده شــود؛‬ ‫به همین منظــور در تالشــیم تــا اقدامــات مانــدگاری را‬ ‫در این رابطــه بــه ســرانجام برســانیم»‪.‬‬ ‫اختصــاص زمیــن جهــت ســاخت خانــه مطبوعــات‬ ‫همچون سایر استان ها‬ ‫ســید احمــد موســوی اظهــار کــرد‪« :‬اختصــاص زمیــن‬ ‫جهــت ســاخت خانــه مطبوعــات همچــون ســایر‬ ‫اســتان ها‪ ،‬راه حلــی منطقی ســت تــا بــه خانه دوشــی‬ ‫خانــه مطبوعــات در راهروهــای اداره کل ارشــاد و‬ ‫مجتمــع فرهنگــی هنــری پایــان داده شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫تاســیس صنــدوق اعتبــاری خبرنــگاران اســتان از دیگــر‬ ‫برنامه هــای خانــه مطبوعــات اســت و تخصیــص اعتبــاری‬ ‫بالعــوض از ســوی اســتاندار می توانــد در عملیاتی کــردن‬ ‫ایــن مهــم مــا را مصمم تــر کنــد»‪ .‬مدیرعامــل خانــه‬ ‫مطبوعــات لرســتان بــا انتقــاد از عــدم پرداخــت مطالبــات‬ ‫مطبوعــات از ســوی ادارات خطــاب بــه اســتاندار‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه تنهــا دومــاه بــه پایــان ســال باقــی‬ ‫مانــده و حجــم زیــادی از مطالبــات مطبوعــات پرداخــت‬ ‫نشــده ‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود در شــورای اداری اســتان‬ ‫در خصــوص پرداخــت بدهــی ادارات بــه مطبوعــات بــه‬ ‫مدیــران تاکیــد و تکلیــف شــود»‪ .‬موســوی در پایــان‬ ‫نســبت بــه پیگــری شــخص اســتاندار در ارتبــاط بــا‬ ‫اختصــاص زمیــن جهــت ســاخت خانــه و همچجنیــن‬ ‫پرداخــت کمــک بالعــوض بــه صنــدوق خبرنــگاران‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬الزم به ذکر اســت؛ در ایــن دیــدار کــه‬ ‫با حضــور دکتــر ســید موســی خادمــی در دفتــر وی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ســید احمــد موســوی (مدیرعامــل)‪ ،‬حســن‬ ‫ایــزدی (رئیــس هیئت مدیــره)‪ ،‬محمدناصــر بهــاری‬ ‫(نایب رئیــس)‪ ،‬محدثــه مقــدم (دبیــر هیئت مدیــره)‪،‬‬ ‫اکبــر بابایــی مفــرد (عضــو هیئت مدیــره)‪ ،‬علــی حســینی‬ ‫و پیــام عالیخانــی (بازرســین)‪ ،‬روزپیکــر (رئیــس دفتــر‬ ‫اســتاندار)‪ ،‬فاطمــه ایرانــی (مدیــرکل روابــط عمومــی)‬ ‫حضــور داشــتند و هرکــدام از نامبــردگان دقایقــی بــه‬ ‫بیــان پیشــنهادات و مشــکالت موجــود بــر ســر راه اهالــی‬ ‫خبــر و رســانه پرداختنــد ‪.‬‬ ‫قول مساعد استاندار‬ ‫همچنیــن در پایــان دیــدار اســتاندار لرســتان در ســنانی‬ ‫ضمــن قــول مســاعد در جهــت پیگیــری درخواســت های‬ ‫خانــه مطبوعــات دســتورات الزم را در جهــت حمایــت از‬ ‫برنامه هــای خانــه مطبوعــات صــادر کــرد‪.‬‬ ‫برگزاری یازدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه (اب) در اراک‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫در راســتای برگــزاری یازدهمیــن جشــنواره سراســری فراگیــری نخســتین واژه‬ ‫«اب» در اســتان مرکــزی‪ ،‬ایــن جشــنواره در شــهر اراک با حضــور مدیــران‬ ‫و مســئوالن شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی و اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش و ‪ 300‬دانش امــوز کالس اول ابتدایــی در محــل کانــون امــام‬ ‫خمینــی ایــن شــهر برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت اب و‬ ‫یو‬ ‫فاضــاب اســتان مرکــزی؛ زهــرا طراوتــی فکــور (مدیــر دفتــر روابط عمومــ ‬ ‫امــوزش همگانــی شــرکت) بــا اعــام خبــر فــوق بیــان کــرد‪« :‬ایــن جشــنواره‬ ‫ عنــوان نخســتین کلمــه ای‬ ‫هر ســاله هم زمــان بــا یادگیــری واژه اب به‬ ‫ِ‬ ‫ عنــوان یکــی از‬ ‫کــه دانش امــوزان کالس اول ابتدایــی فــرا می گیرنــد به‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی از ســوی دفاتــر روابط عمومــی شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب سراســر کشــور با هــدف گســترش فرهنــگ مصــرف بهینــه اب در‬ ‫بیــن دانش امــوزان انجــام می شــود»‪ .‬مدیــر دفتــر روابط عمومــی شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان مرکــزی در ادامــه افــزود‪« :‬تدریــس واژه اب توســط‬ ‫یکــی از اموزگارهــای کالس اول دبســتان به صــورتِ نمادیــن‪ ،‬اجــرای‬ ‫نمایــش بــا موضــوع اب توســط گــروه نمایــش و اجــرای ســرود همگانــی‬ ‫توســط دانش امــوزان دبســتان بتــول چهــره ای از برنامه هــای اجرایــی ایــن‬ ‫جشــنواره بــود»‪ .‬وی ضمــن قدردانــی از همکاری هــا و تالش هــای اداره هــای‬ ‫کل امــوزش و پــرورش و کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫زمینــه فرهنگ ســازی مصــرف بهینــه اب در بیــن قشــر کــودک و نوجــوان‬ ‫اظهــار امیــدواری کــرد بــا تــداوم ایــن همکاری هــا نســل اینــده بــا اســتفاده‬ ‫درســت از اب از مواجه شــدن بــا بحــران کم ابــی جلوگیــری کننــد‪ .‬طراوتــی‬ ‫از نواختــن زنــگ اب در شــهرهای اســتان در تاریــخ ‪ 18‬ابان مــاه هم زمــان بــا‬ ‫ عنــوان یکــی از برنامه هــای ایــن جشــنواره یــاد و تصریــح‬ ‫سراســر کشــور به‬ ‫ِ‬ ‫کــرد‪« :‬در برخــی از شــهرهای اســتان همچــون دلیجــان‪ ،‬محــات‪ ،‬ســاوه‪،‬‬ ‫شــازند و کمیجــان در روز نواختــن زنــگ اب یــا روزهــای پس از ان جشــنواره‬ ‫فراگیــری نخســتین واژه نیــز برگــزار شــد»‪ .‬وی بــه برگــزاری مســابقه نقاشــی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بهیـ�ن س�اـزان عمرــان اریـ�ن شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پـ�ی ارمـ�ه مان�دـگار بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 187145‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102291998‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫‪ 383849‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320335977‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/08/18‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬تعــداد اعضـ�اء‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/12‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬تعدــاد اعضــای هیئـ�ت‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ش��رکت متش��کل از ‪ 2‬الـ�ی ‪ 20‬نف��ر باش��د و بدی��ن ترتی��ب م��اده مربوط��ه در‬ ‫مدی��ره‪ :‬تع��داد اعض��ای هیئ��ت مدی��ره مرک��ب از ‪ 20‬نف��ر می باش��د و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساس�نـامه بـ�ه شــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫اساس�نـامه بـ�ه شــرح مذکــور اصــاح شـ�د‪.‬‬ ‫ عنــوان یکــی دیگــر از برنامه هــای ایــن جشــنواره اشــاره‬ ‫«اب = زندگــی» به‬ ‫ِ‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬فراخــوان ســومین مســابقه اب = زندگــی‪ ،‬طــی مهرمــاه‬ ‫ســال جــاری اعــام و پــس از داوری اثــار ارســالی‪ ،‬برگزیــدگان مرحله اســتانی‬ ‫ی شــرکت اب و‬ ‫بــه مرحلــه کشــوری راه می یابنــد»‪ .‬مدیــر روابط عمومــ ‬ ‫فاضــاب اســتان مرکــزی از برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی ویــژه امــوزگاران‬ ‫ عنــوان برنامه هــای دیگــر ایــن جشــنواره در‬ ‫و اولیــای دانش امــوزان به‬ ‫ِ‬ ‫اینــده ای نزدیــک خبــر داد و تصریــح کــرد‪« :‬بی شــک بــا اجــرای برنامه هــای‬ ‫یادشــده‪ ،‬پکیــج اموزشــی بــرای اثربخشــی ایــن جشــنواره تکمیــل خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬در ایــن جشــنواره مهنــدس ســرابادانی (مدیــر امــور اب و فاضــاب‬ ‫ عنــوان ســخنران برنامــه ضمــن یــاداوری ارزش و اهمیــت‬ ‫شهرســتان اراک) به‬ ‫ِ‬ ‫اب بــه دانش امــوزان و تشــریح وضعیــت منابــع ابــی و لــزوم صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬توصیه هایــی بــرای اســتفاده درســت از اب بــه دانش امــوزان‬ ‫ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)715996‬‬ ‫تهران (‪)715994‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت چکــاد ملـ�ل اســیا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 245480‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102861350‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1396/08/02‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای فریبــرز خالقـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 4609416638‬بس��مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدی��ره اق��ای مجتب��ی فیض��ی ش‪.‬م ‪0065181867‬‬ ‫بسـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال انتخ��اب شـ�دند‪ .‬امض��اء کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته و بــروات و قرارداده��ا و عق��ود اسـلامی‬ ‫و اوراق عاــدی اداری بـ�ا امضــاء نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بتنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)715995‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تجهیـ�ز صنعـ�ت ایریـ�س بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 448253‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003834348‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1396/07/06‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬رضـ�ا صدرائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6189897754‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 34.000.000‬ریـ�ال سهم الشــرکه ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشــرکه خـ�ود‬ ‫از صندــوق شرــکت از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬مرتضـ�ی شجاعی شــاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0072912421‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 33.000.000‬ریـ�ال سهم الشــرکه ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشــرکه خـ�ود‬ ‫از صندــوق شرــکت از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬اس��ماعیل کیومرثـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0071700706‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 33.000.000‬ریـ�ال سهم الشــرکه ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشــرکه خـ�ود‬ ‫از صندــوق شرــکت از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 200.000.000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 100.000.000‬ریـ�ال کاه��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اساــمی و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا پـ�س از کاهـ�ش س��رمایه‪ :‬پویـ�ا خداونــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1750420988‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 10.000.000‬ریــال سهم الشرــکه ایراندخـ�ت‬ ‫میرهاــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3873403617‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 45.000.000‬ریــال سهم الشرــکه بهرــوز کاظمـ�ی بره بی چاسـ�ت بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6639333759‬دارنــده مبلـ�غ ‪45.000.000‬‬ ‫ریـ�ال سهم الشــرکه ادرس شــرکت ب��ه ادرس‪ :‬خوزستــان‪ ،‬شـ�هر اهوــاز‪ ،‬زیتـ�ون کارمنــدی‪ ،‬خیابـ�ان توحیـ�د‪ ،‬خیابـ�ان کمیـ�ل‪ ،‬پـلاک ‪ ،17‬طبق��ه همک��ف و ب��ه کدپس��تی‪ 6163947393 :‬انتقـ�ال‬ ‫یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)715997‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت صنعـ�ت س�اـزان رهیــاب شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 293408‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103314219‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/04/04‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس استــان تهـ�ران‪ ،‬شهرستــان ته��ران‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر ته�رـان‪ ،‬تهرانسـ�ر‬ ‫ش��مالی‪ ،‬کوچ��ه ششمــ‪ ،‬بلــوار تهرانسـ�ر‪ ،‬پـلاک ‪ ،189‬س��اختمان ایرانی��ان‪ ،‬طبقـ�ه دوم‪ ،‬واحـ�د ‪ 6‬کدپس��تی‪ 1387916933 :‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح‬ ‫گردی��د‪ .‬ب��ه موض��وع فعالی��ت ش��رکت مـ�وارد زی��ر الح��اق و م��اده مربوط��ه اساسـ�نامه اص�لاح گردی��د‪ :‬تولی��د قطع��ات خــودرو‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬تولی��د و کاربری س��ازی تجهی��زات پش��ت کامی��ون و‬ ‫تجهیزــات خدمــات امدــاد و نجــات و اتش نشاــنی درصوــرت ض�رـورت قانونـ�ی انجــام موضوعــات پـ�س از اخـ�ذ مجــوز از مراجـ�ع ذیصــاح‪ - .‬خانـ�م ارینـ�ب رحمانـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪4391338025‬‬ ‫بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت در ردیـ�ف شرــکا شرــکت قرــار گرفتنـ�د‪ .‬در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 100000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 101000000‬ریـ�ال‬ ‫افزایـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬لیسـ�ت جدیـ�د شرــکا پـ�س از افزایـ�ش س��رمایه بشــرح زیـ�ر می باشـ�د‪ :‬فرامــرز رحمانـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 4390235281‬دارای مبلـ�غ‬ ‫‪ 99000000‬ریــال سهم الشرــکه مریـ�م جانشــین بش�مـاره ملـ�ی ‪ 2619718848‬دارای مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال سهم الشرــکه ارینـ�ب رحمانـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 4391338025‬دارای مبلـ�غ‬ ‫‪ 1000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)716000‬‬ ‫بانک‬ ‫روابط عمومی کارامد‪ ،‬موجب اعتالی سازمان می شود‬ ‫مشــاور مدیرعامــل و مدیــر امــور روابط عمومــی و حــوزه‬ ‫مدیریــت بانــک توســعه تعــاون در کارگاه اموزشــی کارشناســان‬ ‫روابط عمومــی اســتان ها کــه با حضــور مدیرعامــل و اعضــای‬ ‫هیئت مدیــره بانــک توســعه تعــاون برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫ی زنگار گرفتــه نمی توانــد به خوبــی‬ ‫داشــت‪« :‬روابط عمومــ ‬ ‫محصــوالت و خدمــات ســازمان را انعــکاس دهــد؛ از ایــن رو‪،‬‬ ‫شــفافیت عملکــرد و اطالع رســانی مناســب در انعــکاس بهینــه‬ ‫خدمــات بانــک بســیار حائز اهمیــت اســت»‪ .‬ســعید معــادی‬ ‫در همین رابطــه افــزود‪« :‬اطالع یابــی از جریان هــای اطالعاتــی و عملکــردی ســازمان در ایفــای‬ ‫نقــش وظایــف بســیار مهــم اســت»‪ .‬معــادی بااشــاره به نقــش مهــم روابط عمومــی در ارزش افرینــی‬ ‫و اعتمادافرینــی در میــان ذی نفعــان و مشــتریان افــزود‪« :‬ایجــاد جریــان ازاد اطالعات و زمینه ســازی‬ ‫ی از حقــوق شــهروندی و ســازمانی در زمــره ماموریت هــای همــکاران‬ ‫بــرای تحقــق بخــش مهمــ ‬ ‫روابط عمومی ســت و دفــاع از حقــوق مــردم و صیانــت از حقــوق ســازمان از تکالیــف ارزنــده ایــن‬ ‫عزیــزان اســت»‪ .‬معــادی رصــد و اگاهــی از دیدگاه هــا‪ ،‬نقطه نظــرات جامعــه هــدف و عمــوم مــردم را‬ ‫ی کارامــد موجــب ارتقــاء و‬ ‫از مهم تریــن کارکردهــای روابط عمومــی دانســت و افــزود‪« :‬روابط عمومــ ‬ ‫تعالــی ســازمان می شــود و در صــورت ناکارامــدی ایــن واحــد‪ ،‬ممکــن اســت ســازمان بــه اضمحــال‬ ‫بــرود»‪ .‬مدیــر روابط عمومــی و حــوزه مدیریــت بانــک توســعه تعــاون نقــش همــکاران روابط عمومــی ‬ ‫ایــن بانــک در انعــکاس عملکــرد ایــن بانــک در طرح هــای ملــی را اثرگــذار دانســت و ابــراز امیــدواری‬ ‫کــرد بــا تــاش همــکاران روابط عمومــی‪ ،‬اطالع رســانی خدمــات بانــک در طرح هــای ملــی و‬ ‫تکالیــف دولتــی مداومــت یابــد‪.‬‬ ‫به خانواده پنج میلیون نفری «بله» بپیوندید‬ ‫تعــداد کاربــران اپلیکیشــن «بلــه» در پائیــز امســال بــه بیــش‬ ‫از پنج میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هزار عضــو رســید و در ایــن فصــل‬ ‫ گــزارش‬ ‫بیــش از ‪ ۶۱۱‬هــزار کانــال و گــروه فعــال بوده انــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ی بانــک ملــی ایــران؛ بلــه امکانــی را بــرای کاربــران‬ ‫روابط عمومــ ‬ ‫خــود فراهــم کــرده اســت تــا عالوه بــر اســتفاده از امکانــات‬ ‫معمــول یــک پیام رســان‪ ،‬بتواننــد تبــادالت مالــی خــود‬ ‫را نیــز در بســتر ان انجــام دهنــد‪ .‬در ســه ماه مهــر‪ ،‬ابــان و‬ ‫اذرمــاه امســال‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۹‬میلیــون تراکنــش مالــی موفــق‬ ‫در اپلیکیشــن «بلــه» ثبــت شــد کــه نســبت بــه فصــل تابســتان ‪ ۱۶‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن فصــل انتقــال پــول روزانــه بــه بیــش از ‪ ۶۱‬میلیارد تومــان رســیده و در مجمــوع‬ ‫فصــل پائیــز‪ ،‬چهار هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومــان پــول انتقــال یافــت‪ .‬در مــدت مذکــور تعــداد تراکنــش‬ ‫موفــق روزانــه کارت بــه کارت بــه بیــش از ‪ ۱۵۲‬هــزار تراکنــش رســیده کــه نســبت بــه فصــل قبــل از‬ ‫ عنــوان مبــدا انتقــال وجــه بــ ه ایــن‬ ‫درحال حاضــر ‪ ۲۱‬بانــک به‬ ‫ان ‪ ۳۳‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اپلیکیشــن پیوســته اند و کاربــران می تواننــد از مبــدا ایــن بانک هــا بــه تمــام بانک هــای عضــو‬ ‫شــتاب‪ ،‬بــدون دانســتن شــماره کارت مقصــد کارت بــه کارت انجــام دهنــد‪ .‬اپلیکیشــن «بلــه» در‬ ‫یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه شــرکت داده ورزی ســداد‪ ،‬بــا حمایــت و پشــتیبانی بانــک ملــی‬ ‫قابل توجهــی در تراکنش هــای مالــی مشــتریان نظــام‬ ‫ایــران توســعه یافتــه اســت و اکنــون ســهم ِ‬ ‫بانکــی دارد‪.‬‬ ‫اینستاگرام بانک شهر ؛‬ ‫پرمخاطب ترین صفحه مجازی بانک های کشور‬ ‫مدیــر مرکــز ارتباطــات و روابط عمومــی بانــک شــهر‬ ‫بااشــاره به اســتقبال روزافــزون شــهروندان و مشــتریان از‬ ‫خدمــات ایــن بانــک و بازتــاب ان در رســانه ها به ویــژه‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪« :‬هم اکنــون صفحــه ‬ ‫اینســتاگرام بانــک شــهر بــا بیــش از ‪ 160‬هــزار دنبال کننــده‬ ‫ عنــوان پرمخاطب تریــن صفحــه مجــازی در میــان تمامــی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ گــزارش مرکــز‬ ‫ بانک هــای کشــور شــناخته می شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ارتباطــات و روابط عمومــی بانــک شــهر؛ حمیدرضــا عظیمــی‬ ‫ بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود‪« :‬ایــن بانک کــه در گذشــته نیز صدرنشــین توجــه فعاالن شــبکه های‬ ‫ عنــوان پرمخاطب تریــن صفحــه‬ ‫اجتماعــی در میــان بانک هــای کشــور بــوده اســت‪ ،‬به تازگــی به‬ ‫ِ‬ ‫مجــازی شــبکه بانکــی شــناخته می شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬این بانــک همــواره در اینســتاگرام‪،‬‬ ‫کمپین هــای مختلفــی را بــا اهــداف اشناســازی شــهروندان بــا موضوعــات مختلــف فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و به ویــژه بانکــی برگــزار می کنــد و توانســته بــا بیشــترین نــرخ درگیــری‬ ‫در بیــن صفحــات اجتماعــی شــبکه بانکــی‪ ،‬تعامــل دوســویه مناســبی را بــا دنبال کننــدگان‬ ‫ی بااشــاره به تالش هــای صورت گرفتــه بــرای خلــق یــک ارزش و‬ ‫خــود برقــرار کنــد»‪ .‬عظیمــ ‬ ‫جایــگاه ممتــاز ازســویِ مدیریــت ارشــد بانــک شــهر و ســایر کارکنــان‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ایــن بانــک‬ ‫ عنــوان مهم تریــن حامــی مدیریــت شــهرها در پیشــبرد پروژه هــای عمرانــی و بــا‬ ‫سال هاســت به‬ ‫ِ‬ ‫دغدغه منــدی در حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی ازســویِ شــهروندان شــناخته می شــود»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ایــن مهــم باعــث افزایــش محبوبیــت بانــک شــهر در میــان اقشــار مختلــف جامعــه‬ ‫و به خصــوص در شــبکه های اجتماعــی شــده اســت؛ به طوری کــه اخیــرا پســتی بــا عنــوان‬ ‫«پرسشــی دربــاره حــس دنبال کننــدگان صفحــه اینســتاگرام بانــک شــهر بــا دیــدن لوگــوی ایــن‬ ‫بانــک» در صفحــه اینســتاگرام مطــرح شــد کــه در حــدود ‪ 95‬درصــد واکنش هــا و نظــرات بــه برند‬ ‫ی بانک شــهر تصریــح کــرد‪« :‬معتقدیم‬ ‫بانــک‪ ،‬مثبــت بــود»‪ .‬مدیــر مرکــز ارتباطــات و روابط عمومــ ‬ ‫اعتقــاد بــه نــگاه و نظــر مشــتریان شــبکه بانکــی و باالخــص شــهروندان در تصمیم گیری هــا و‬ ‫تدابیــر مدیــران بانــک شــهر می توانــد بــه رشــد و شــکوفایی هرچه بهتــر ایــن بانــک منجــر شــود»‪.‬‬ ‫عظیمــی بــا قدردانــی از حســن توجــه شــهروندان بــه عملکــرد و اقدامــات بانــک شــهر‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«تــاش در شــناخت نیــاز مخاطبــان‪ ،‬اطالع رســانی و اموزش هــای شــهروندی بــا محوریــت توجــه‬ ‫بــه مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬از دالیــل مهــم افزایــش محبوبیــت ایــن بانــک در میــان شــبکه های‬ ‫اجتماعی ســت»‪ .‬عالقه منــدان می تواننــد شــبکه های اجتماعــی بانــک شــهر را بــا نشــانی‬ ‫‪ @shahrbankofficial‬دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اذیـ�ن تجاــرت تیــوا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اذیـ�ن تجاــرت تیــوا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 418324‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320693553‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫‪ 418324‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320693553‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/03/28‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ - :‬اقایـ�ان حسـ�ین‬ ‫توکلـ�ی (کـ�د ملـ�ی ‪ )0052934993‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و گل اعظـ�م‬ ‫مجیــدی (کـ�د فراگیـ�ر ‪ )94929353‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره بـ�رای م��دت نامحـ�دود‬ ‫انتخــاب گردیدنـ�د‪ - .‬کلیـ�ه اسنــاد و م�دـارک و اوراق به�اـدار بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل و رئیـ�س‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫‪2‬‬ ‫هیئـ�ت مدیــره متفقـ�ا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/03/28‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس تهرــان‪ -‬چه��ارراه س�یـروس‪ -‬کوچـ�ه ش��هیدکمال بشیــری‪ -‬کوچـ�ه‬ ‫پش��ت مسـ�جد‪ -‬پـلاک ‪ -22‬س��اختمان فدک التحریـ�ر‪ -‬طبقـ�ه دوم‪ -‬واحـ�د ‪ -5‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 1165743481‬تغییـ�ر یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)715992‬‬ ‫(‪)715993‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت صنع��ت سـ�ازان رهی��اب ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت روئیـ�ن بتـ�ن باختـ�ر س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪450896‬‬ ‫ثبـ�ت ‪ 293408‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103314219‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220100709‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/04/04‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬خان��م مری��م جانشـ�ین‬ ‫بش�مـاره ملـ�ی ‪2619718848‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشـ�رکه خ��ود معـ�ادل ‪1000000‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/08/18‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای بابـ�ک صمدی تکالـ�و‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 2750615747‬بســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م لیـلا‬ ‫صدــری کـ�د ملـ�ی ‪ 2871944091‬بس��مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره و اق��ای اسـ�ماعیل‬ ‫ریــال از شرــکت خاــرج شدــند در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 101000000‬ریــال بـ�ه‬ ‫ن��وروزی باــری کـ�د ملـ�ی ‪ 6379930655‬بس��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو‬ ‫مبلـ�غ ‪ 100000000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬لیسـ�ت‬ ‫ســال انتخــاب شدــند‪ .‬امضــاء کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل‬ ‫جدیـ�د شرــکا پـ�س از کاهـ�ش س��رمایه بشــرح زیـ�ر می باشـ�د‪ :‬فرامــرز رحمانـ�ی بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫چـ�ک برــات سفــته قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل‬ ‫‪ 4390235281‬دارای مبلـ�غ ‪ 99000000‬ری��ال سهم الش��رکه ارین��ب رحمان��ی بشـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 4391338025‬دارای مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪ .‬اقایــان داود کریمـ�ی کــد ملــی ‪0077480066‬‬ ‫بســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و فیض الـ�ه علی نیـ�ا کلهودشــتی کــد ملــی ‪ 2065087341‬بسـ�مت‬ ‫بــازرس علی الب��دل بـ�رای م��دت ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)715999‬‬ ‫تهران (‪)715998‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬دی ‪ /1398‬شماره ‪291‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به اهمیت تمهیدات دولتی برای بهبود وضعیت بیکاری در کشورها‬ ‫امنیت اشتغال و سیاست های بازار کار‬ ‫مهدی ابراهیم زاده‬ ‫اهمیــت موضــوع بیــکاری و اثــار و تبعــات اقتصــادی اجتماعــی ان ســبب شــده اســت کــه سیاسـت های امنیــت اشــتغال و مبــارزه بــا بیــکاری‪ ،‬در اکثــر کشــورها به ویــژه کشــورهای در حــال توســعه در کانــون توجــه برنامه ‏هــای توســعه اقتصادی‪،‬اجتماعی‬ ‫انهــا قــرار گیــرد‪ .‬در ایــران نیــز مقولــه بیــکاری در شــرایط کنونــی بــه یکــی از مهمتریــن چالش هــای فــراروی دولــت مبــدل شــده اســت‪ .‬ایــن معضــل از یــک ســو به دلیــل ســاختار جمعیتــی جــوان و عرضــه فــراوان نیــروی کار و از ســوی دیگــر ناشــی از رشــد کمتــر تقاضــا بــرای‬ ‫نیــروی کار (بــه دالیــل مختلــف نظیــر مشــکالت ســاختاری در زمینــه تولیــد‪ ،‬ســرمایه گذاری ناکافــی و …) در جامعــه تشــدید شــده اســت‪ .‬از انجــا کــه بیــکاری فعلــی کشــور لزومـ ًا بــه نوســانات فصلــی و دوره ای اقتصــاد مرتبــط نبــوده و جنبــه ســاختاری دارد‪ ،‬لــذا تمهیــدات و‬ ‫راه حل هــای موقــت اگــر بــدون توجــه بــه اصالحــات ســاختاری اعمــال شــود‪ ،‬جــز اینکــه ایــن معضــل را در اینــده تشــدید کنــد‪ ،‬نتیجــه دیگــری نخواهــد داشــت‪( .‬مقــدم تبریــزی‪.)۱۳۹۶ ،‬‬ ‫تعاریف شغل‬ ‫گروهــی از وظایــف بــه هــم مرتبــط بــرای بــه انجــام رســاندن‬ ‫یــک هــدف مشــخص را کار می گوینــد‪ .‬کــه در ازای انجــام‬ ‫ان بــه فــرد پرداخــت می‏ شــود‪ .‬کار عبــارت اســت از وظایــف‪،‬‬ ‫مســئولیت‏ ها‏و عناصــر عملکــردی کــه‪ )۱( :‬تعریــف مشــخصی‬ ‫دارد‪ )۲( .‬انجــام شــدنی‪ ،‬قابــل انــدازه گیــری و امتیازدهــی‬ ‫اســت‪ .‬از دیــدگاه وســیع تر‪ ،‬یــک کار متــرادف بــا نقــش‬ ‫اســت و جنبه‏ هــای‏جســمی و اجتماعــی یــک محیــط کاری‬ ‫را شــامل می‏ شــود‪ .‬اغلــب افــراد خــود را بــا شــغل یــا نقــش‬ ‫خــود (کارشناســی ارشــد‪ ،‬سرپرســت‪ ،‬مهنــدس و …) شناســایی‬ ‫می‏ کننــد و از انحصــار یــا ســودمندی خــود انگیــزه می‏ گیرنــد‪.‬‬ ‫منظــور از شــغل عبــارت اســت از وظایــف مســتمر مربــوط بــه‬ ‫پســت ثابــت ســازمانی‪ ،‬یــا شــغل یــا پســتی کــه بــه طــور تمــام‬ ‫وقــت انجــام می شــود‪( .‬تبصــره ‪ ۲‬قانــون ممنوعیــت تصــدی‬ ‫بیــش از یــک شــغل مصــوب ‪)۱۳۷۳/۱۰/۱۱‬‬ ‫شــغل‪ ،‬عبــارت اســت از مجمــوع وظایــف و مســئولیت های‬ ‫مرتبــط و مســتمر و مشــخصی اســت کــه از طــرف ســازمان‬ ‫امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــه عنــوان کار واحــد شــناخته‬ ‫شــده باشــد‪( .‬از مــاده ‪ ۷‬قانــون اســتخدام کشــوری مصــوب‬ ‫‪)۱۳۴۵/۳/۳۱‬‬ ‫شــغل‪ ،‬عبــارت اســت از مجموعــه وظایــف مرتبــط و مشــخصی‬ ‫ کــه از ســوی بانــک به عنــوان کار واحــد شــناخته شــده و بــرای‬ ‫پســت ســازمانی در نظــر گرفتــه شــده باشــد‪( .‬بنــد ب مــاده ‪۱‬‬ ‫ایین نامــه اســتخدامی نظــام بانکــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫مصــوب ‪ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶‬هیــات وزیــران)‬ ‫کار‪ ،‬عبــارت از مجموعــه وظایــف و مســئولیت های مرتبــط و‬ ‫مســتمر و مشــخصی اســت کــه از طــرف ســازمان بــه عنــوان کار‬ ‫واحــد شــناخته شــده اســت‪( .‬بنــد ت مــاده ‪ ۱‬ایین نامــه حقــوق‬ ‫و دســتمزد کارکنــان ســازمان های مناطــق ازاد تجــاری صنعتــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ‪ ۱۳۷۵/۱/۱۹‬هیــات وزیــران)‬ ‫شــغل کارمنــدی‪ ،‬کــه عبــارت اســت از مجموعــه وظایــف و‬ ‫اختیــارات مشــخصی کــه در جــداول ســازمانی بــرای کارمنــدان‬ ‫پیش بینــی می شــود‪( .‬بنــد ‪ ۲‬مــاده ‪ ۱۹‬از قانــون ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ‪)۱۳۶۶/۷/۷‬‬ ‫شــغل مشــترک‪ ،‬کــه عبــارت اســت از مجموعــه وظایــف و‬ ‫اختیــارات مشــخصی کــه در جــداول ســازمان بــا ایــن عنــوان‬ ‫تعییــن شــده و منحصــر بــه نظامیــان یــا کارمنــدان نبــوده و‬ ‫قابــل تخصیــص بــه هــر دو می باشــد‪( .‬بنــد ‪ ۳‬مــاده ‪ ۱۹‬از قانــون‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ‪)۱۳۶۶/۷/۷‬‬ ‫شــغل نظامــی‪ ،‬کــه عبــارت اســت از مجموعــه وظایــف و‬ ‫اختیــارات مشــخصی کــه در جــداول ســازمان بــرای نظامیــان‬ ‫پیش بینــی می شــود‪( .‬بنــد ‪ ۱‬مــاده ‪ ۱۹‬قانــون ارتــش جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران مصــوب ‪)۱۳۶۶/۷/۷‬‬ ‫تفاوت شغل و پست سازمانی‬ ‫شــغل‪ ،‬مجموعــه وظایــف و فعالیت ‏هایــی‏اســت کــه یــک انســان‬ ‫در مــدت زمــان معینــی انجــام می دهــد‪ .‬عــاوه بــر وظایــف و‬ ‫فعالیت هــا‪ ،‬اختیــارات و مســئولیت های شــغل هــم بایــد معیــن‬ ‫باشــد‪ .‬در حالــی کــه پســت‪ ،‬جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫یــک شــغل می باشــد‪ .‬بــه عبارتــی تجمیــع قابــل توجیــه وظایــف‬ ‫مشــخص شــده بــرای یــک فــرد انســانی را پســت می گوینــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن پســت مجموعـه ای از وظایــف و مســئولیت های مرتبــط‬ ‫اســت کــه انجــام خدمــات یــک فــرد را ایجــاب می کنــد‪ .‬پســت‬ ‫ســازمانی‪ ،‬مجموعــه مشــخصی از وظایــف و مســئولیت ها اســت‪،‬‬ ‫کــه طبــق موازیــن قانونــی بطــور مســتمر در ســازمان‪ ،‬وزارتخانه‪،‬‬ ‫موسســه دولتــی یــا … بوجــود می ایــد و بــرای ارجــاع بــه یــک‬ ‫فــرد در حــال خدمــت در نظــر گرفتــه می ‏شــود‪ .‬پســت ســازمانی‬ ‫می توانــد بامتصــدی یــا بــدون متصــدی باشــد‪.‬‬ ‫امنیت اشتغال‬ ‫امنیــت اشــتغال بــه طــور معمــول بــه معنــای عــدم تــرس و‬ ‫تهدیــد از دســت دادن اشــتغال اســت‪ .‬در ادبیــات کار‪ ،‬امنیــت‬ ‫اشــتغال بــه طــور کلــی‪ ،‬بــه حمایــت در برابــر اخراج هــای‬ ‫غیرمنصفانــه و ناعادالنــه اشــاره دارد‪ .‬مطابــق بــا رایج تریــن‬ ‫تعریــف مــورد اســتفاده‪ ،‬امنیــت اشــتغال بدیــن معنــی اســت کــه‬ ‫کارگــران در برابــر اخــراج خودســرانه و بــدون اطــاع حمایــت‏‬ ‫می‏ شــوند و نیــز از قراردادهــای بلندمــدت اشــتغال و روابــط‬ ‫اشــتغال باثبــات و منظــم برخوردارنــد (ســازمان بیــن المللــی‬ ‫کار‪ .)۱۹۹۵ ،‬ایــن تعریــف تنهــا یــک دســته از کارگــران یعنــی‬ ‫کارگــران دســتمزدی و حقــوق بگیــر را پوشـش‏ می ‏دهــد؛ یعنــی‬ ‫کســانی کــه ماهیــت قراردادهایشــان‪ ،‬قانونــی اســت و در خطــر‬ ‫اخــراج شــدن بــا همــان قــراردادی هســتند کــه بــر اســاس ان‏‬ ‫می‏ تواننــد یــک روابــط کاری پایــدار یــا ناپایــدار بــا کارفرمایشــان‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬تعریــف فــوق زمانــی مشــکل می‏ شــود کــه‬ ‫بخــش بزرگــی از نیــروی کار مســتقل و خویــش فرمــا باشــند؛‬ ‫کارگــران مســتقل یــا خویــش فرمــا شــامل یــک گــروه ناهمســان‬ ‫از کارگــران هســتند‪ .‬کارفرمایــان‪ ،‬خــود کارگــران‏ می ‏باشــند و‬ ‫انــواع مختلفــی از کارگــران غیراســتاندارد ماننــد کارگــران‬ ‫مســتقل‪ ،‬کارگــران قــراردادی و غیــره در دســته کارگــران‬ ‫خویــش فرمــا قــرار‏ می ‏گیرنــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه تعریــف‬ ‫فــوق از امنیــت اشــتغال بــرای کارگــران خویــش فرمــا اعمــال‬ ‫نمی‏ شــود‪ .‬همچنیــن تعریــف فــوق انــواع مختلــف اشــتغال غیــر‬ ‫اســتاندارد را در بــر‏ نمی‏ گیــرد‪ .‬بــه لحــاظ امــاری‪ ،‬کارگــران‬ ‫غیــر اســتاندارد اغلــب خویــش فرمــا محســوب‏ می‏ شــوند‪ ،‬بــه‬ ‫گونـه ای کــه بزرگتریــن گــروه اشــتغال را در بســیاری از کشــورها‬ ‫بــه خصــوص جهــان در حــال توســعه تشــکیل‏ می‏ دهنــد‪.‬‬ ‫بخشــی از دالیلــی کــه منجــر بــه اســتثناء کــردن انــواع مختلــف‬ ‫خویــش فرمــا از بحــث امنیــت اشــتغال شــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫مســئله اســت کــه خویــش فرمــا‪ ،‬خــود مســئول اشــتغال خــود‏‬ ‫می ‏باشــد‪ ،‬چــرا کــه خــود او بــه طــور داوطلبانــه و از روی اراده‬ ‫ان شــغل را انتخــاب کــرده و خــود او بــر کارش کنتــرل دارد و‏‬ ‫نمی‏ توانــد توســط دیگــری اخــراج شــود‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬برخــی‬ ‫امارهــا عنــوان کردنــد کــه در حقیقــت‪ ،‬خویــش فرمـا‏ می ‏توانــد‬ ‫برخــی گروه‏ هــای دســتمزدی پنهــان شــده‪ ،‬ماننــد مقاطعــه‬ ‫کاران‪ ،‬کارگــران خارجــی‪ ،‬مشــاوران یــا کارگــران خانگــی را‬ ‫شــامل شــود‪ .‬عــا‏وه بــر ایــن‪ ،‬حتــی بــا وجــود عــدم کنتــرل بــر‬ ‫اشــتغال انهــا توســط هیــچ کارفرمایــی‪ ،‬عواملــی ماننــد بازارهــا‪،‬‬ ‫مقــررات اعتبــاری (مالــی) و قانونــی موجــو ‏د می ‏توانــد منجــر بــه‬ ‫از دســت دادن اشــتغال انهــا شــود‪ .‬شــکل زیــر بــه طــور خالصــه‬ ‫پویایــی و تحــرکات خویــش فرمایــی را ترســیم‏ می‏ کنــد‪ .‬ورود‬ ‫بــه خویــش فرمایــی‏ می ‏توانــد از گروه‏ هــای مختلــف بــازار کار‬ ‫اعــم از تــازه واردان‪ ،‬بیــکاران و کارگــران دســتمزدی و حقــوق‬ ‫بگیــر پیشــین تشــکیل گــردد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بخــش بزرگــی از‬ ‫خویــش فرمایــی بــه طــور معمــول اشــتغال غیررســمی نامیــده‬ ‫می‏ شــود کــه ورود بــه چنیــن خویــش فرمایــی اغلــب بــه دلیــل‬ ‫نبــود شــغل ‏های پــر درامــد و حمایــت شــده در اقتصــاد اســت‪.‬‬ ‫شکل ‪ -۱‬پویایی و تحرکات خویش فرمایی‬ ‫بــرای بســیاری از کارگــران غیررســمی‪ ،‬خویــش فرمایــی یــا ایجاد‬ ‫خــود اشــتغالی اغلــب تنهــا گزینــه پیــش رو بــه دلیــل اســان‬ ‫ـل ورود‬ ‫بــودن نســبی ورود بــه بــازار کار اســت‪ .‬یکــی دیگر از دالیـ ِ‬ ‫بــه خویــش فرمایــی‪ ،‬جابجایــی و انتقــال از یــک فعالیــت خویــش‬ ‫فرمــا بــه فعالیــت دیگــر مبتنــی بــر وضعیــت عرضــه و تقاض ـا‏‬ ‫اســت‪ .‬امنیــت اشــتغال بــرای کارگــران خویــش فرمــا‪ ،‬بــه وجــود‬ ‫اعتبــار بــرای ادامــه و گســترش کســب و کار‪ ،‬قابلیــت عرضــه در‬ ‫بــازار کاال و خدمــات انهــا‪ ،‬در دســترس بــودن امــوزش مهــارت‬ ‫بــرای تنــوع بخشــیدن و چندســان کــردن کارهــای دیگــر و در‬ ‫مــورد بازارهــا بــرای کاهــش خدمــات و محصــوالت موجــود انهــا‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬امنیــت اشــتغال ایــن کارگــران بســتگی‬ ‫بــه وجــود فضایــی اســت کــه ان هــا بتواننــد فعالیــت خــود را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬در صــورت فقــدان عوامــل فــوق‪ ،‬خویــش فرمایــی‬ ‫ممکــن اســت بــه بیــکاری و یــا بــه فعالیــت دیگــر منجــر گــردد‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد جســتجوی موفقیــت امیــز شــغل‏ می ‏توانــد‬ ‫منجــر بــه کار دســتمزدی و حقوق بگیــر شــود‪ .‬امنیــت اشــتغال‬ ‫بدیــن معنــی اســت کــه اشــخاص دارای اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫مبتنــی بــر تجربــه خــود‏ می‏ باشــند‪ ،‬بــه گونـه ای کــه قادرنــد تــا‬ ‫حرفــه شــغلی خــود را در شــغل دیگــری بــا کارفرمــای فعلی شــان‬ ‫یــا در شــغل دیگــری بــا کارفرمایــی دیگــر‪ ،‬هــر زمــان کــه بــه‬ ‫ان نیــاز داشــته باشــند یــا بخواهنــد‪ ،‬ادامــه دهنــد‪ .‬بــه لحــاظ‬ ‫مفهومــی‪ ،‬امنیــت کار و امنیــت اشــتغال مفاهیــم گســترده تری‬ ‫هســتند‪ ،‬از جملــه شــامل مــوارد دیگــری ماننــد خویــش فرمایــی‬ ‫نیــز می‏ شــوند‪ .‬امنیــت کار حتــی‏ می ‏توانــد بــه عنــوان یــک‬ ‫مفهــوم گســترده ‏تر از امنیــت اشــتغال‪ ،‬موضوعــات ایمنــی کار‬ ‫و برابــری کار را شــامل شــود‪ .‬امنیــت اشــتغال ماننــد دیگــر‬ ‫جنبه ‏هــای امنیــت اجتماعــی‪ -‬اقتصــادی دارای عناصــر عینــی‬ ‫و ذهنــی اســت‪ .‬بدین گونــه کــه یــک شــاخص عینــی امنیــت‬ ‫اشــتغال‪ ،‬نســبت فــرد شــاغل بــا قراردادهــای ثابــت یــا منظــم‬ ‫اشــتغال اســت؛ یــک شــاخص ذهنــی‪ ،‬بیانگــر اطمینــان بــه‬ ‫تــدوام اشــتغال تضمیــن شــده اســت (اطمینــان از ایــن کــه‬ ‫تــداوم اشــتغال تضمیــن می‏ شــود)‪ .‬شــاخص های عینــی‬ ‫امنیــت اشــتغال بــه طــور کلــی بــه ویژگی هــای بــازار کار و‬ ‫محیــط نهادی‪،‬ســازمانی و قانونــی کــه اشــتغال مــداوم و مســتمر‬ ‫را تضمیــن‏ می ‏کنــد‪ ،‬مربــوط می ‏شــود‪ .‬شــاخص های عینــی‬ ‫بســتگی بــه عوامــل کارکــردی (رفتــاری)‪ ،‬قــراردادی و حکومتــی‬ ‫خواهنــد داشــت کــه بــر ورود و خــروج از اشــتغال بــه بیــکاری و‬ ‫نــرخ تغییــر و چرخــش اشــتغال اثــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫کار شایسته‬ ‫کار شایســته بــه فرصت هایــی بــرای زنــان و مــردان اشــاره دارد‬ ‫تــا کار را در شــرایط ازادی‪ ،‬برابــری‪ ،‬امنیــت و شــان انســانی بــه‬ ‫دســت اورنــد‪ .‬در ایــن مفهــوم‪ ،‬امنیــت بــه مفاهیــم ایمنــی کار‬ ‫و برابــری کار مربــوط می‏ شــود‪ ،‬همچنیــن بــه مفاهیــم امنیــت‬ ‫شــغلی و امنیــت اشــتغال نیــز مرتبــط اســت‪ .‬شــرایط ازادی و‬ ‫برابــری‪ ،‬خــارج از حــوزه ایــن مقالــه اســت و شــان انســانی بــه‬ ‫مفهــوم امنیــت انســانی مربــوط می ‏شــود‪ .‬جهت گیــری کار‬ ‫شایســته در خصــوص حقــوق و مزایــای کارگــران بــر تعــادل‬ ‫ســازی رویکردهــای اقتصــاد لیبــرال‪ ،‬نئوکال‏ســیک نســبت بــه‬ ‫کار از ســازمان هایی ماننــد ســازمان همــکاری اقتصــادی و‬ ‫توســعه‪ ،‬صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانــی معطــوف‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ادبیــات کار شایســته‪ ،‬گرایــش بــه انتقــاد از‬ ‫افزایــش انعطــاف پذیــری عــددی (قــراردادی) و کاهــش امنیــت‬ ‫شــغلی وجــود دارد (دکــر‪.)۲۰۱۰ ،‬‬ ‫سیاست های بازار کار‬ ‫سیاســت های بــازار کار‪ ،‬بیــان کننــده خــط و مشــی و‬ ‫تصمیم گیری هــای دولــت در اســتقرار و اســتمرار فرایندهــای‬ ‫توســعه بــازار کار اســت کــه از طریــق ایجــاد زیرســاخت‏ ها‬ ‫‏و بهبــود عملکــرد وظایــف حاکمیتــی دولــت در بــازار کار و‬ ‫اقدامــات حمایتــی بــرای بهبــود فضــای کســب و کار و همچنیــن‬ ‫تقویــت و نهادینــه ســازی فراینــد پایــداری و توســعه اشــتغال‬ ‫انجــام می‏ شــود‪ .‬بــا توجــه بــه برخــی کم توجهی‏ هــا‏کــه در‬ ‫شــکل گیری بیــکاری و عــدم تعــادل بــازار کار در ســطح ملــی و‬ ‫مناطــق کشــور رخ داده‪ ،‬بیــکاری میلیونــی بــه عنــوان محصــول‬ ‫ان نظــام تصمیــم گیــری در مقابــل جامعــه نمایــان شــده اســت‪.‬‬ ‫در برنامــه ششــم توســعه‪ ،‬بــازار کار از جملــه محورهــای مهــم‬ ‫کالن اقتصــادی محســوب می ‏شــود‪ .‬اهمیــت موضــوع اشــتغال‬ ‫و بــازار کار در برنامــه ششــم توســعه بــه حــدی اســت کــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از موضوعــات خــاص کالن فرابخشــی در مــاده ‪۲‬‬ ‫قانــون برنامــه ششــم توســعه گنجانــده شــده اســت‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫نــوع و رویه‏ هــای سیاســت گذاری در حــوزه اشــتغال و بــازار‬ ‫کار برنامــه ششــم از ابعــاد مختلــف می توانــد حائــز اهمیــت‬ ‫باشــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬اقتصــاد ایــران بــا بیــکاری گســترده در‬ ‫گــروه ســنی جوانــان به خصــوص دانــش اموختــگان دانشــگاهی‬ ‫مواجــه اســت و بیشــتر فــارغ التحصیــان دانشــگاهی‪ ،‬جوانانــی‬ ‫هســتند کــه بنگاه ‏هــای اقتصــادی تمایــل چندانــی بــرای‬ ‫جــذب انهــا ندارنــد و ایــن وضعیــت سیاســت گذاری بــرای‬ ‫تشــویق فعــاالن اقتصــادی طــرف تقاضــای بــازار کار کشــور‬ ‫جهــت ایجــاد فرصت هــای شــغلی مناســب را بســیار مهــم و‬ ‫ضــروری ســاخته اســت‪ .‬سیاس ـت های اشــتغال زایی دولــت بــه‬ ‫دالیلــی بــا شکســت مواجــه شــده اســت‪ .‬در ادامــه بــه برخــی از‬ ‫ایــن تجربیــات ناموفــق اشــاره می ‏شــود‪( .‬باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫جــوان‪.)۱۳۹۶ ،‬‬ ‫وام های کم بهره خود اشتغالی‬ ‫طــرح وام هــای خــود اشــتغالی کــم بهــره کــه در دهــه هفتــاد‬ ‫تعریــف و طراحــی شــد بــا هــدف ایجــاد و توســعه اشــتغال‬ ‫خویــش فرمــا در کشــور اجرایــی شــد کــه بــر پایــه ان مقــرر‬ ‫بــود‪ ،‬متقاضیــان بــا برخــورداری از وام کــم بهــره تــا ســقف ‪۳‬‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬بســتر و زمینــه کســب و کار بــرای خویــش‬ ‫را فراهــم کننــد‪ .‬طبــق گزارش هــا حداکثــر ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫موفــق بــه دریافــت تســهیالت مذکــور شــدند‪ ،‬کــه ان هــم‬ ‫حاصــل توفیــق اثرگــذاری نشــد‪ ،‬زیــرا بعــد از مــدت کوتاهــی‪،‬‬ ‫ایــن طــرح بسترســاز شــکل گیری رانــت و فســاد اداری عمیقــی‬ ‫شــد کــه نمونه هــای ان در اگهی هــای فــروش وام ارزان قیمــت‬ ‫در ان دوران ملمــوس بــود‪ .‬در خوشــبینانه ترین حالــت ممکــن‪،‬‬ ‫در صــورت توفیــق بــه اشــتغال پایــدا ِر تمامــی ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫دریافت کننــده وام‪ ،‬ایــن میــزان جوابگــوی ســیل متقاضیــان‬ ‫ورود بــه بــازار کار در ان زمــان نبــود کــه البتــه فــرض ایجــاد‬ ‫اشــتغال ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــری در ســایه اجــرای طــرح مذکــور در ان‬ ‫مقطــع نیــز‪ ،‬دور از واقعیــت و بســیار ارمانــی محســوب می‏ شــود‪.‬‬ ‫مشــکالت بانک ‏هــای ‏پرداخــت کننــده‪ ،‬تســهیالت بــرای‬ ‫دریافــت اقســاط ان‪ ،‬از دیگــر چالش‏ هایــی‏بــود کــه باعــث بــروز‬ ‫معضــات عدیــده‏ ای بــرای بانک ‏هــا‏در ان مقطــع شــد تــا جایــی‬ ‫کــه در برخــی از گزارشــات رســمی ان زمــان بــا صراحــت بــه‬ ‫موضــوع بــروز مشــکالت جــدی بــرای بانک‏ هــا‏در بازپرداخــت‬ ‫تســهیالت اشــتغال زایی کم بهــره اشــاره شــد‪.‬‬ ‫طرح پرداخت تسهیالت کم بهره به کارفرمایان‬ ‫طــرح ضربتــی اشــتغال در ســال ‪ ۱۳۸۰‬اجــرا شــد‪ .‬بــه موجــب‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بــا همــکاری بانــک‬ ‫مرکــزی و وزارت کار بــه کارفرمایانــی کــه بصــورت قانون منــد‬ ‫فعالیــت می‏ کردنــد‪ ،‬بــا ارائــه مجــوز و لیســت کارگــران فعــال‬ ‫در بنگاه هــا‪ ،‬تســهیالت ســه میلیــون تومانــی کــم بهــره (بــه‬ ‫ازای هــر فــرد جــذب شــده) بــه کارفرمــا پرداخــت می کــرد‪.‬‬ ‫معافیــت کارفرمــا از پرداخــت حــق بیمــه‪ ،‬دیگــر مزیتــی بــود‬ ‫کــه دولــت وقــت بــرای کارفرمایــان مــد نظــر قــرار مــی ‏داد کــه‬ ‫بــه واقــع بــا ایــن تدبیــر‪ ،‬انگیــزه کارفرمــا بــرای جــذب نیــروی‬ ‫جدیــد مضاعــف می‏شــد‪ .‬هدف گــذاری تعییــن شــده بــرای‬ ‫ایجــاد اشــتغال در ان مقطــع ســقف ‪ ۳۰۰‬هــزار شــغل بــود‬ ‫کــه بــا عنایــت بــه نیــاز کشــور بــه ســالیانه ‪ ۷۵۰‬هــزار شــغل‪،‬‬ ‫در صــورت موفقیــت ‪ ۱۰۰‬درصــدی‪ ،‬می توانســت بــه نوعــی‬ ‫تامین کننــده حــدود نیمــی از تقاضــای بــازار کار در ان مقطــع‬ ‫باشــد‪ .‬کانــون تمرکــز طــرح مذکــور بــه ســه حــوزه خدمــات‪،‬‬ ‫صنعــت و کشــاورزی معطــوف می‏شــد و میــزان بودجــه در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده بــرای ایــن طــرح نیــز حــدود ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومــان‬ ‫بــراورد می‏شــد کــه حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از ایــن میــزان بــه حــوزه‬ ‫خدمــات و تنهــا ‪ ۳۰‬درصــد بــه بخــش صنعــت اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫گزارشــات وزارت کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی در ان مقطــع‪،‬‬ ‫موفقیــت طــرح مذکــور را ‪ ۶۰‬درصــد بــراورد می کــرد کــه بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬ایــن میــزان از موفقیــت‪ ،‬بســیار خوش بینانه‬ ‫محاســبه شــده بــود و بــه اعتقــاد برخــی از نماینــدگان مجلس در‬ ‫ان مقطــع‪ ،‬ضریــب موفقیــت طــرح مذکــور حداکثــر ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫بــراورد می‏شــد‪ .‬در نــگاه خوشــبینانه‪ ،‬ضریــب اشــتغال ایجــاد‬ ‫شــده در ســایه طــرح مذکــور حداکثــر ‪ ۱۸۰‬هــزار شــغل و در‬ ‫بدبینانــه تریــن حالــت ممکــن ‪ ۷۵‬هــزار شــغل بــود کــه ایــن‬ ‫میــزان اشــتغال ایجــاد شــده‪ ،‬فاصلــه جــدی بــا نیــاز و تقاضــای‬ ‫ورود بــه بــازار کار در ان مقطــع داشــت‪.‬‬ ‫طرح بنگاه های‏زودبازده‬ ‫طــرح بنــگاه‏ هــای‏زودبــازده بــه عنــوان دســتور کاری کــه از‬ ‫ســوی دولــت نهــم مــد نظــر قــرار گرفــت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۸۴‬بــا‬ ‫تبلیغــات فــراوان مصــوب و ســپس اجرایــی شــد کــه پیــرو ان‬ ‫مقــرر بــود بــا اعتبــار ‪ ۳۵‬هزار میلیــارد تومانــی‪ ،‬یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار شــغل ایجــاد شــود‪ .‬طبــق امــار طــی سه ســال از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬حــدود ‪ ۱۸‬هزار میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫از ســوی بانک ‏هــا‏پرداخــت شــد و از مجمــوع یک میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۰۴‬هــزار طــرح زود بــازده معرفــی شــده بــه دولــت‪،‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬هــزار طــرح بــه بانک ‏هــا‏معرفــی شــدند‪ .‬از ایــن میــزان‬ ‫حــدود ‪ ۷۶۰‬هــزار طــرح مــورد تاییــد بانک ‏هــا‏قــرار گرفــت و‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد طرح‏هــا‏بــه بهره بــرداری رســید (باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪ .)۱۳۹۶ ،‬نظــر مرکــز پژوهش ‏هــای‏مجلــس‬ ‫از میــزان موفقیــت ایــن طــرح‪ ،‬ان چنــان کــه بایــد مطلــوب‬ ‫نبــود و گــزارش منعکــس شــده در ان زمــان از ســوی مجموعــه‬ ‫مذکــور‪ ،‬حاکــی از عــدم موفقیــت طــرح مذکــور و انحــراف‬ ‫‪ ۶۰‬درصــدی ان بــود‪ .‬رشــد فزاینــده نقدینگــی در کشــور و‬ ‫ناپایــدار بــودن مشــاغل ایجــاد شــده از ایــرادات جــدی وارده‬ ‫بــه ایــن طــرح محســوب می‏شــد کــه البتــه نبایــد ایــن نکتــه‬ ‫را از نظــر دور داشــت کــه میــزان اعتباراتــی کــه بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح تزریــق شــد‪ ،‬بســیار فراتــر از بودجــه و اعتباراتــی‬ ‫بــود کــه بــرای دو طــرح اشــاره شــده در ادوار گذشــته‬ ‫اختصــاص یافتــه بــود‪.‬‬ ‫افق و چشم انداز طرح ‏های‏جدید اشتغال زایی دولتی‬ ‫بــا عنایــت بــه تجــارب کســب شــده از طرح‏ هــای‏گذشــته و‬ ‫سِ ــبقِه ‏ای کــه از نتایــج ان حاصــل شــده‪ ،‬اینــده نویــد بخشــی‬ ‫از طرح‏ هــای‏اشــتغالزای دولتــی بــا شــرایط موجــود اقتصــادی‬ ‫بــه ذهــن متبــادر نمی شــود و ایــن ذهنیــت بازخــورد شکســت‬ ‫طرح ‏هایــی‏اســت کــه در گذشــته‪ ،‬دولت ‏هــای‏مختلــف بــا‬ ‫گرایشــات سیاســی متفــاوت و متنــوع اجرایــی کرده انــد‪ .‬در‬ ‫چنــد ســال اخیــر‪ ،‬طرح ‏هایــی‏همچــون کارورزی یــا کاج و …‬ ‫نیــز بــا هــدف توســعه فرصت ‏هــای‏شــغلی تعریــف و بــرای اجــرا‬ ‫ابــاغ شــد‪ .‬در ایــن طرح هــا نیــز‪ ،‬نبایــد ایــن واقعیــت را از نظــر‬ ‫دور داشــت کــه ایجــاد شــغل‪ ،‬حــال مشــکل بیــکاری نیســت‪،‬‬ ‫ان چنــان کــه شــاهد بوده ایــم‪ ،‬در ســالیان گذشــته بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت متعــدد اقتصــادی و رکــود‪ ،‬چــه بســیار ظرفیت ‏هــای‬ ‫‏شــغلی و مراکــز تولیــدی‪ ،‬صنعتــی و خدماتــی کــه ناچــار بــه‬ ‫کاهــش ظرفیــت و یــا تعطیلــی شــده انــد‪ .‬بنابرایــن تــا زمان ـی ‬ ‫کــه اشــتغال در کشــور تولیــد محــور نباشــد و رونــق اقتصــادی‬ ‫ِ‬ ‫شکســت طرح‏ هــای‬ ‫نســبی حاکــم نشــود‪ ،‬احتمــال تکــرا ِر‬ ‫‏اشــتغالزای این چنینــی دور از ذهــن نخواهــد بــود (باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان‪ .)۱۳۹۶ ،‬در ایــن مقالــه بــه تعریــف شــغل‬ ‫از جوانــب و مراجــع مختلــف پرداختــه شــد و امنیــت اشــتغال‬ ‫مــورد کنــکاش قــرار گرفــت‪ .‬شــغل عبــارت اســت از مجمــوع‬ ‫وظایــف و مســئولیت های مرتبــط و مســتمر و مشــخصی اســت‬ ‫کــه از طــرف ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــه عنوان‬ ‫کار واحــد شــناخته شــده باشــد‪( .‬از مــاده ‪ ۷‬قانــون اســتخدام‬ ‫کشــوری مصــوب ‪ .)۱۳۴۵/۳/۳۱‬در ادبیــات کار‪ ،‬امنیــت اشــتغال‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬بــه حمایــت در برابــر اخراج هــای غیرمنصفانــه‬ ‫و ناعادالنــه اشــاره دارد‪ .‬مطابــق بــا رایج تریــن تعریــف مــورد‬ ‫اســتفاده‪ ،‬امنیــت اشــتغال بدیــن معنــی اســت کــه کارگــران در‬ ‫برابــر اخــراج خودســرانه و بــدون اطــاع حمایــت‏ می ‏شــوند و‬ ‫نیــز از قراردادهــای بلندمــدت اشــتغال و روابــط اشــتغال باثبــات‬ ‫و منظــم برخوردارنــد (ســازمان بیــن المللــی کار‪.)۱۹۹۵ ،‬‬ ‫سیاســت های بــازار کار‪ ،‬بیان کننــده خط مشــی و‬ ‫تصمیم گیری هــای دولــت در اســتقرار و اســتمرار فرایندهــای‬ ‫توســعه بــازار کار اســت کــه از طریــق ایجــاد زیرســاخت‏ ها‬ ‫‏و بهبــود عملکــرد وظایــف حاکمیتــی دولــت در بــازار کار‬ ‫و اقدامــات حمایتــی بــرای بهبــود فضــای کســب و کار و‬ ‫همچنیــن تقویــت و نهادینه ســازی فراینــد پایــداری و توســعه‬ ‫اشــتغال انجــام می ‏شــود‪ .‬چندیــن طــرح بــرای افزایــش ســطح‬ ‫اشــتغال در جامعــه بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت‪ .‬از جملــه‬ ‫ایــن طرح هــا بــه وام هــای کم بهــره خود اشــتغالی می تــوان‬ ‫اشــاره داشــت‪ .‬البتــه ایــن طرح هــا چنــدان از موفقیــت اجرایــی‬ ‫بهره منــد نشــده اند‪ .‬در واقــع‪ ،‬نیــاز اســت تــا سیاســت های‬ ‫اشــتغال زایی مــورد تجدید نظــر قــرار بگیرنــد‪ / .‬ناظــر اقتصــاد‬ ‫بیکاری؛ درد بزرگ مناطق مرزنشین ایران‬ ‫روز سه شــنبه ‪ ۲۶‬اذرمــاه امســال تعــدادی کولبــر راهــی مــرز می شــوند‪ .‬فرهــاد ‪ ١٧‬ســاله‬ ‫و ازاد ‪ ٢١‬ســاله؛ دو بــرادر مریوانــی هــم در جمــع کولبــران بودنــد‪ .‬در راه برگشــت از مــرز‬ ‫امــا ایــن دو بــرادر‪ ،‬گرفتــار بــرف و بــوران و ســرمای استخوان ســوز گردنــه ته تــه می شــوند‪.‬‬ ‫بــرادر بزرگ تــر‪ ،‬بــا کوله بــارش در برف گیــر می کنــد‪ .‬روایــت اصلــی این اســت که بــرادر‬ ‫کوچک تــر؛ یعنــی فرهــاد‪ ،‬لبــاس خــود را بــه بــرادرش داده بــود ( ُکــت فرهــاد بــر روی جســد‬ ‫ازاد بــرادرش بــود) تــا بــرود کمــک بیــاورد‪ .‬مســافت کمــی مانــده تا بــه جــاده و شــهر هورامان‬ ‫برســد امــا خــود فرهــاد هــم در بــرف و بــوران دفــن می شــود و پــس از چهــارروز جســد‬ ‫ گزارش ایرنــا؛ ان طورکــه پیداســت‪ ،‬فرهــاد‬ ‫خــودش هــم در انتهــای مســیر پیــدا شــد‪.‬به‬ ‫ِ‬ ‫به دنبــال کمــک امــده بــود ولــی متاســفانه تــا انتهــای مســیر دوام نیــاورد‪ .‬جس ـت وجوها‬ ‫بــرای یافتــن جســد فرهــاد خســروی چهــارروز طــول کشــید‪ .‬فریــد ربانــی؛ بخشــدار اورامــان‪،‬‬ ‫روز جمعــه ‪ ۲۹‬اذرمــاه‪ ،‬گفــت کــه جســد ایــن نوجــوان کولبــر‪ ،‬در محلــی به نــام گنــاوه پیــدا‬ ‫شــده اســت‪ .‬گردنــه ته تــه در مســیر ارتباطــی بیــن اســتان های کردســتان و کرمانشــاه‪،‬‬ ‫به علــت بــارش ســنگین بــرف و کــوالک شــدید تقریب ـاً ش ـش ماه از ســال‪ ،‬بســته اســت‪ .‬در‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬شــمار زیــادی از کولبــران به دلیــل گرفتارشــدن در بــرف و ســرما‪ ،‬جــان‬ ‫خــود را در همیــن گردنــه از دســت داده انــد‪ .‬فرهــاد و بــرادر بزرگــش ازاد‪ ،‬اولیــن بارشــان بــود‬ ‫کــه همــراه بــا ســایر کولبرهــا راهــی مــرز شــده بودنــد امــا همیــن هــم اخریــن سفرشــان‬ ‫شــد‪ .‬فــارغ از بخــش تلــخ ماجــرا در ایــن ماجــرا‪ ،‬نکتــه جالب توجهــی وجــود داشــت؛ حضــور‬ ‫بی ســابقه مــردم منطقــه در کوهســتان های اورامــان در ان چهــارروز؛ بیــش از دوهزا رنفــر‬ ‫بــا بیــل و خاک انــداز بــرای یافتــن فرهــاد‪ ،‬وجب به وجــب گردنــه ته تــه و گردنــه ژاالنــه‬ ‫را شــخم زدنــد و قدم به قــدم کوه هــای اورامــان را زیرپــا گذاشــتند‪ .‬ایــن ســطح از همدلــی‬ ‫و همبســتگی دراین شــرایط‪ ،‬تنهــا مرهــم بــر زخــم ایــن خانــواده بــود‪ .‬واقع ـاً راز این همــه‬ ‫همبســتگی چیســت؟ بایــد گفــت کــه داســتان زندگــی در مــرز‪ ،‬بــا دیگــر جاهــای کشــور‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬به طورتقریبــی‪ ،‬در اکثــر خانواده هــای مناطــق مــرزی‪ ،‬حداقــل یــک کولبــر‬ ‫وجــود دارد یــا یکــی از بســتگان انهــا در مــرز مشــغول کولبری ســت‪ .‬ایــن حضــور مــردم‬ ‫در ان چنــدروز نیــز مرهمــی بــر ایــن درد مشــترک اســت‪ .‬مــردم در ایــن کوهســتان در وجــود‬ ‫یـخ زده فرهــاد‪ ،‬دنبــال خــود و سرنوشــت جمعی شــان می گشــتند‪ .‬در ســال های اخیــر‪ ،‬کولبــران‬ ‫بســیاری جــان خــود را از دســت داده انــد‪ .‬شــلیک مســتقیم‪ ،‬انفجــار میــن‪ ،‬ســقوط بــه داخــل‬ ‫رودخانــه‪ ،‬ســرمازدگی‪ ،‬ســقوط بهمــن‪ ،‬غرق شــدن‪ ،‬ســکته و تصــادف‪ ،‬از مواردی ســت کــه در‬ ‫ســال های اخیــر منجــر بــه فــوت کولبــرا ن شــده اســت؛ بیشــتر خانواده هــا چنیــن دردهایــی‬ ‫را تجربــه کــرده و زیســته اند‪ .‬مــرز؛ پُرکاربردتریــن واژه در گســتر ه ادبیــات اقلیــت این روزهــای‬ ‫غــرب ایــران اســت‪« .‬کجــا میــری؟ مــرز‪ .‬کجــا بــودی؟ مــرز‪ .‬شــنیدی کــه میگــن می خــوان‬ ‫مــرز رو ببنــدن؟ میــری مــرز؟ بریــم مــرز ‪...‬؟» ایــن دیالوگ هــای روزانــه مــردم اســت‪ .‬مرزهــا‬ ‫این روزهــا پنــاه کارگــران و برخــی کاســبان اســت‪ .‬ســاکنان ان از اقشــار فرودســت و دهک هــای‬ ‫پائیــن جامعــه هســتند‪ .‬زندگــی در مــرز‪ ،‬یــک نمایش نام ـ ه تراژیــک اســت‪ .‬مــردم در اندیش ـه ‬ ‫لحظ ـه ای بــرای به زیســتی‪ ،‬خــود دس ـت به کار شــده اند‪ .‬انهــا منتظــر نماینــدگان و مســئوالن‬ ‫نیســتند تــا کاری بــرای انهــا انجــام دهنــد‪ .‬جان شــان را برداشــته اند و بــه اخریــن ســنگر‬ ‫دل پرخطرتریــن مکان هــای‬ ‫یعنــی بــازی بــا تــن و بــدن روی اورده انــد‪ .‬بــا مایملک شــان بــه ِ‬ ‫کوهســتانی زاگــرس زده انــد‪ .‬انهــا خــود‪ ،‬چــاره را در مــرز جسـت وجو می کننــد کــه جغرافیــای‬ ‫رنــج اســت‪ .‬براســاس امــار رســمی؛ اســتان کردســتان جــزو اســتان های بــا بیشــترین نــرخ‬ ‫تــورم و بیــکاری در کشــور اســت و ســاکنان ایــن اســتان‪ ،‬به ناچــار بــه کولبــری روی می اورنــد؛‬ ‫انجــا کــه وقتــی جســد فرهــاد را پیــدا کردنــد‪ ،‬مــردم مریــوان بــا نشــان دادن تکه نانــی فریــاد‬ ‫می زدنــد‪« :‬به خاطــر نــان بــود!» چندروزپیــش کیــوان کاشــفی (رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی کرمانشــاه) دررابطه بــا وضعیــت کولبــران گفتــه بــود‪« :‬ابتــدا بایــد بگویــم‬ ‫مــن بــا لفــظ کولبــر موافــق نیســتم‪ .‬ایــن‪ ،‬تجــارت مرزی ســت کــه بــرای ان ائین نامــه و‬ ‫قانــون وجــود دارد‪ .‬جمعیتــی کــه در نقــاط مــرزی ســاکن اند‪ ،‬معمــوالً به لحــاظ معیشــتی در‬ ‫دهک هــای پائیــن درامــدی هســتند‪ .‬هــدف چنیــن قوانینــی این اس ـت که به اشــکال مختلــف‪،‬‬ ‫امکاناتــی برای شــان فراهــم کنیــم تــا رفــاه بیشــتری داشــته باشــند و بــه ثبــات در منطقــه‬ ‫برســیم و ازســویی‪ ،‬مناطــق مــرزی‪ ،‬خالی ازســکنه نشــود»‪ .‬او دربــاره خالءهــای قانونــی مناطــق‬ ‫مــرزی گفــت‪« :‬در مجموعــه قوانیــن و مقــررات و ائین نامه هــای مرزنشــینان همیشــه دچــار‬ ‫فرازونشــیب هایی هســتیم کــه کار را دشــوار می کنــد و مســیر را به ســمت کولبــری می بــرد‪.‬‬ ‫تعاونی هــای مرزنشــینان یــک ســازوکار قانونی ســت کــه اگــر از مســیر درســت خــودش انجــام‬ ‫شــود و نظــارت بــر ان وجــود داشــته باشــد‪ ،‬مســیر قاچــاق کاال را هــم تحت تاثیــر قــرار خواهــد‬ ‫داد؛ امــا مســیر فعلــی درســت نیســت»‪ .‬کولبــری‪ ،‬خروجــی توسعه نیافتگی ســت و مســئله ای‬ ‫نیســت کــه بــا قانون گــذاری و جلســاتی خــارج از منطقــه بتــوان ان را حــل کــرد‪ .‬به بــاور برخــی‬ ‫کارشناســان؛ کولبــری یــا کوله بــری‪ ،‬پدیــده ای نیســت کــه بخواهیــم ان را چهارچوب بنــدی‬ ‫کنیــم‪ .‬حــل مســئله بیــکاری‪ ،‬بــا شناســایی ظرفیت هــای تولیــدی در مناطــق مرزنشــین‬ ‫می توانــد به عنــوان راه حلــی بــرای ایــن اســیب اقتصــادی درنظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در جهان‬ ‫نــرخ بیــکاری از نســبت جمعیــت بیــکار بــه جمعیــت فعــال بــه دســت می ایــد‪ .‬گزارش ها نشــان‬ ‫می دهــد در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬قطــر بــا ‪0.1‬درصــد کمتریــن و لســوتو بــا ‪27.25‬درصــد بیشــترین‬ ‫نــرخ بیــکاری را داشــته اند‪ .‬به گــزارش تجــارت نیــوز؛ نــرخ بیــکاری در مــاه اپریــل ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫امریــکا ‪3.6‬درصــد گــزارش شــده اســت کــه ایــن رقــم کمتریــن ســطح طــی ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‬ ‫از زمــان بحــران مالــی ‪ -۲۰۰۸‬تاکنــون محســوب می شــود‪ .‬امــار و ارقــام نشــان می دهــد‬‫متوســط نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور از ســال ‪ ۱۹۸۴‬تــا ‪ ۲۰۱۷‬حــدود ‪5.8‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــرخ بیــکاری از نســبت جمعیــت بیــکار بــه جمعیــت فعــال بــه دســت می ایــد‪ .‬در ایــن گــزارش‬ ‫تجارت نیــوز کشــورها بــا کمتریــن و بیشــترین نــرخ بیــکاری معرفــی شــده اند‪ .‬جــدول زیــر‬ ‫کشــورها بــا کمتریــن نــرخ بیــکاری را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن اطالعــات کــه در جــوالی ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به روزرســانی شــده از منابــع مختلــف دولتــی گرفتــه شــده اســت‪ .‬باالتریــن نــرخ بیــکاری مــا‬ ‫مربــوط بــه کشــورهای جنــوب قــاره افریقــا و فلســطین مربــوط می شــود‪ .‬لســوتو‪ ،‬یکــی از‬ ‫فقیرتریــن کشــورها‪ ،‬در افریقــای جنوبــی‬ ‫واقــع شــده و بیشــترین ننــرخ بیــکاری در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬داشــته اســت‪ .‬بانــک جهانــی‬ ‫ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را‬ ‫در ســال گذشــته میــادی ‪1.324‬دالر بــراورد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫ایران در عزای حاج قاسم سلیمانی سیاه پوش شد‬ ‫از خاک ما سردار می جوشد‬ ‫*‬ ‫صبــح روز جمعــه ‪ ۱۳‬دی مــاه ســال ‪ ۹۸‬در پــی حملــه هوایــی نیروهــای‬ ‫امریکایــی در نزدیکــی فــرودگاه بغــداد‪ ،‬ســردار ســپهبد پاســدار حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی؛ فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و چند تن‬ ‫از همراهانــش؛ از جملــه فرماندهــان و رزمنــدگان حشــد الشــعبی‪ ،‬به شــهادت‬ ‫رســیدند‪ .‬خبــر ســیمای جمهــوری اســامی ایــران در خبــری فــوری و ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی بــا صــدور اطالعیـه ای‪ ،‬ایــن خبــر را اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫در پــی شــهادت ســردار ســلیمانی حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای؛ رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬بــا اعــام سـه روز عــزای عمومــی تاکیــد کردنــد کــه انتقــام‬ ‫ســختی در انتظــار جنایتــکاران اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪ ،‬در پیــام مهمــی شــهادت ســردار بــزرگ‬ ‫و پرافتخــار اســام ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و همراهــان ایشــان؛‬ ‫به ویــژه مجاهــد بــزرگ ابومهــدی المهنــدس را تبریــک و تســلیت گفتنــد و‬ ‫با تاکید بر اینکــه انتقــام ســختی در انتظــار جنایتــکاران حادثــه دیشــب (زمــان‬ ‫ایــن رویــداد) خواهــد بــود‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪« :‬خــط جهــاد و مقاومــت‪ ،‬بــا‬ ‫انگیــزه مضاعــف ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬همــه دل بســتگان مقاومــت‪ ،‬خونخــواه‬ ‫شــهید ســلیمانی هســتند و ادامــه مبــارزه و دسـت یافتن بــه پیــروزی نهایــی‪،‬‬ ‫ گــزارش پایــگاه‬ ‫کام قاتــان و جنایتــکاران را تلخ تــر خواهــد کــرد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ متــن پیــام حضــرت ایــت اهلل‬ ‫خامنــه ای به این شــرح اســت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ملت عزیز ایران!‬ ‫ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام‪ ،‬اســمانی شــد‪ .‬دیشــب ارواح طیبه شــهیدان‪،‬‬ ‫روح مطهــر قاســم ســلیمانی را در اغــوش گرفتنــد‪ .‬ســال ها مجاهــدت‬ ‫مخلصانــه و شــجاعانه در میدان هــای مبــارزه بــا شــیاطین و اشــرار عالــم و‬ ‫ســال ها ارزوی شــهادت در راه خــدا‪ ،‬ســرانجام ســلیمانی عزیــز را بــه ایــن‬ ‫مقــام واال رســانید و خــون پــاک او به دســتِ شــقی ترین احــاد بشــر‪ ،‬بــر زمیــن‬ ‫ریخــت‪ .‬ایــن شــهادت بــزرگ را بــه پیشــگاه حضــرت بقیــهاهلل ارواحنــا فــداه و‬ ‫بــه روح مطهــر خــود او تبریــک و بــه ملــت ایــران تســلیت عــرض می کنــم‪.‬‬ ‫او‪ ،‬نمونـ ه برجســته ای از تربیت شــدگان اســام و مکتــب امام خمینــی(ره) بــود‪.‬‬ ‫او‪ ،‬همـ ه عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد‪ .‬شــهادت پــاداش تــاش‬ ‫بی وقف ـ ه او در هم ـ ه ایــن ســالیان بــود‪ .‬بــا رفتــن او بــه حــول و قــو ه الهــی‪،‬‬ ‫کار او و راه او متوقــف و بســته نخواهــد شــد ولــی انتقــام ســختی در انتظــار‬ ‫جنایتکارانی ســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای‬ ‫حادثـ ه دیشــب الودنــد‪ .‬شــهید ســلیمانی‪ ،‬چهــر ه بین المللــی مقاومــت اســت‬ ‫و هم ـ ه دل بســتگان مقاومــت خونخــواه اوینــد‪ .‬هم ـ ه دوســتان ‪-‬و نیــز هم ـه ‬ ‫دشــمنان‪ -‬بداننــد خــط جهــاد و مقاومــت‪ ،‬بــا انگیــز ه مضاعــف ادامــه خواهــد‬ ‫یافــت و پیــروزی قطعــی در انتظــار مجاهــدان ای ـن را ِه مبــارک اســت‪ .‬فقــدان‬ ‫ســردار فــداکار و عزیــز مــا تلــخ اســت ولــی ادامــه مبــارزه و دسـت یافتن بــه‬ ‫پیــروزی نهایــی‪ ،‬کام قاتــان و جنایتــکاران را تلخ تــر خواهــد کــرد‪ .‬ملــت ایران‪،‬‬ ‫یــاد و نــام شــهید عالی مقام ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی و شــهدای همراه‬ ‫او؛ به ویــژه مجاهــد بــزرگ جهــان اســام جنــاب اقــای ابومهــدی المهنــدس را‬ ‫بــزرگ خواهــد داشــت و این جانــب س ـه روز عــزای عمومــی در کشــور اعــام‬ ‫می کنــم و بــه همســر گرامــی و فرزنــدان عزیــز و دیگــر بســتگان ایشــان‪،‬‬ ‫تبریــک و تســلیت می گویــم‪.‬‬ ‫س ّید علی خامنه ای‬ ‫‪ ۱۳‬دی ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫خبــر شــهادت (تــرور) ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی؛ فرمانــده نیــروی‬ ‫قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و ابومهــدی المهنــدس؛ معــاون‬ ‫الحشــد الشــعبی‪ ،‬در حملــه امریــکا در نزدیکــی فــرودگاه بغــداد‪ ،‬به ســرعت‬ ‫تبدیــل بــه مهم تریــن خبــر در ســطح رســانه های جهانــی شــد‪ .‬شــبکه ‪BBC‬‬ ‫در گزارشــی بامــداد جمعــه گــزارش داد‪« :‬دولــت عــراق می گویــد یــک حملــه‬ ‫هوایــی در محــدوده ترابــری فــرودگاه بغــداد روی داده‪ .‬هم زمــان خبرگــزاری‬ ‫رویتــرز به نق ـل از حشــد الشــعبی گــزارش کــرده کــه یــک مقــام ارشــد ایــن‬ ‫گــروه شــبه نظامی شــیعه به همــراه چند نفــر؛ از جملــه دو میهمــان مهــم‪ ،‬در‬ ‫جریــان یــک حملــه هوایــی در فــرودگاه بغــداد کشــته شــده اند‪ .‬بامــداد جمعه؛‬ ‫ســوم ژانویــه‪ ،‬ابتــدا دولــت عــراق گــزارش کــرد کــه ســه موشــک کاتیوشــا‬ ‫در نزدیکــی منطقــه بارگیــری فــرودگاه بغــداد فــرود امــده و بر اث ـ ِران‪ ،‬چنــد‬ ‫غیرنظامــی زخمــی شــده اند و دســت کم دو خــودرو اســیب دیــده اســت‬ ‫امــا ســاعتی بعد خبرگــزاری رویتــرز به نقــل از صفحــه فیســبوکی منســوب‬ ‫بــه گــروه حشــد الشــعبی نوشــت کــه این گــروه از کشته شــدن مســئول‬ ‫روابط عمومــی و جــذب نیــروی خــود طــی یــک حملــه هوایــی خبــر داده»‪.‬‬ ‫بی بی ســی افــزود‪« :‬با این حــال‪ ،‬تلویزیــون دولتــی عــراق بامــداد جمعــه‬ ‫گــزارش کــرد کــه در جریــان ایــن حملــه هوایــی در فــرودگاه بغــداد بــه دو‬ ‫کاروان خودروهــای گــروه حشــد الشــعبی‪ ،‬قاســم ســلیمانی؛ فرمانــده نیــروی‬ ‫قــدس ســپاه پاســداران ایــران به همــراه چنــد رهبــر حشــد الشــعبی کشــته‬ ‫شــده»‪ .‬ایــن گــزارش همچنیــن مدعــی شــد کــه در جریــان ایــن حملــه‬ ‫هوایــی‪ ،‬ابو مهــدی المهنــدس؛ معــاون گــروه حشــد الشــعبی هم کشــته شــده‬ ‫و در مجمــوع‪ ،‬ایــن حملــه پنــج کشــته و نــه مجــروح برجــای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫شــبکه اســکای نیوز عربــی نیــز در گزارشــی به نق ـل از منابــع عراقــی‪ ،‬خبــر از‬ ‫شــهادت قاســم ســلیمانی و نیــز ابومهــدی المهنــدس داد‪ .‬شــبکه یورو نیــوز‬ ‫نیــز در گزارشــی با اشــاره به شــهادت قاســم ســلیمانی؛ فرمانــده نیــروی قــدس‬ ‫ســپاه پاســداران جمهــوری اســامی در حملــه هوایــی نیروهــای امریــکا در‬ ‫عــراق‪ ،‬گــزارش داد‪« :‬وزارت دفــاع امریــکا؛ پنتاگــون‪ ،‬در بیانیـه ای اعــام کــرد‬ ‫کــه به دســتور دونالــد ترامــپ؛ رئیس جمهــوری امریــکا‪ ،‬اقــدام بــه تــرور قاســم‬ ‫ســلیمانی کــرده ‪ .‬پنتاگــون هــدف از ایــن حملــه را اقدام هــای دفاعــی قاطــع‬ ‫بــرای محافظــت از کارمنــدان امریــکا در خار جا زکشــور عنــوان کــرده اســت»‪.‬‬ ‫تارنمــای ایندیپندنــت فارســی نیــز در گزارشــی نوش ـت ‪« :‬تنهــا چند ســاعت‬ ‫پس از اینکــه مــارک اســپر؛ وزیــر دفــاع امریــکا مدعــی شــد احتمــاالً نیروهــای‬ ‫نیابتــی ایــران در عــراق حمله هــای بیشــتری انجــام خواهنــد داد‪ ،‬رویتــرز از‬ ‫برخــورد ســه راکــت کاتیوشــا بــه فــرودگاه بین المللــی بغــداد خبــر داد»‪.‬‬ ‫گــزارش تلویزیــون الجزیــره حاکی از ان اســت که قاســم ســلیمانی؛ فرمانــده‬ ‫ســپاه قــدس در جریــان ایــن حمله هــا جــان خــود را از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫هنــوز ایــن خبــر به طــور رســمی تائیــد نشــده امــا برخــی منابــع خبــری در‬ ‫گفت وگــو بــا ایندیپندنــت فارســی‪ ،‬ایــن خبــر را تائیــد کرده انــد‪ .‬ایــن رســانه‬ ‫حسن روحانی‪:‬‬ ‫سردار سلیمانی در تاریخ ازادی خواهان جهان‬ ‫جاودانه خواهد ماند‬ ‫رئیس جمهــوری بــا تجلیــل از مجاهدت هــا‪ ،‬فداکاری هــا و ایثــار ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی تاکیــد کــرد‪« :‬شــهید ســلیمانی در تاریــخ ملــت ایــران و ازادی خواهــان جهــان ســرافراز و‬ ‫جاودانــه خواهــد مانــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی بــا حضــور در‬ ‫منــزل ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و در دیــدار بــا اعضــای خانــواده شــهید‪ ،‬شــهادت ان ســردار‬ ‫ســرافراز و شــجاع اســام را بــه خانــواده وی تبریــک و تســلیت گفــت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز نــه‬ ‫تنهــا ملــت ایــران‪ ،‬بلکــه همــه مــردم مســلمان و ازادی خــواه جهــان داغــدار از دســت دادن ایــن شــهید‬ ‫بزرگــوار هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بــا اینکــه مــردم ابعــاد جهــاد و فداکاری هــای او را می شناســند‪ ،‬امــا باید‬ ‫اقدامــات و کارهــای عظیــم او بــرای همــگان روشــن شــود»‪ .‬روحانــی بــا بیــان اینکــه ســلیمانی ســرداری‬ ‫بــود کــه در ایــن ‪ ۳۸‬ســال هیــچ گاه از مرکــب جهــاد پیــاده نشــد و تــاش و فــداکاری او شــبانه روزی‬ ‫بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬خدمــات ایــن شــهید بزرگــوار در راســتای تامیــن امنیــت کشــور و منطقــه بویژه‬ ‫بــرای مــردم عــراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬یمــن‪ ،‬لبنــان و افغانســتان فرامــوش نشــدنی اســت»‪ .‬رئیــس جمهور بــا تاکید‬ ‫بــر اینکــه یــاد و نــام ایــن شــهید بزرگــوار از د ل ملــت ایــران بیــرون نم ـی رود و مانــدگار خواهــد شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن جنایتــی کــه امریــکا مرتکــب شــد‪ ،‬در تاریــخ بزرگتریــن جنایت هــای فرامــوش نشــدنی انان‬ ‫علیــه ملــت ایــران باقــی خواهــد مانــد»‪ .‬روحانــی تاکیــد کــرد‪« :‬امریکایی هــا نفهمیدنــد کــه چــه خطــای‬ ‫بزرگــی را مرتکــب شــدند؛ انهــا اثــار ایــن اقــدام جنایتکارانــه را نــه فقــط امــروز بلکــه در طــول ســال های‬ ‫اینــده هــم خواهنــد دیــد‪ .‬بی تردیــد امریــکا امــروز بــه مراتــب در میــان مــردم ایــران و عــراق منفورتــر‬ ‫شــده اســت»‪ .‬روحانــی بــا بیــان اینکــه جایــگاه و مقــام ســردار ســلیمانی چیــزی جــز شــهادت ان هــم بــه‬ ‫دســت بزرگتریــن تروریســت تاریــخ نبــود‪ ،‬گفــت‪« :‬همــه نیروهــای امریکایــی بــا امــاده باش کامل دســت‬ ‫بــه دســت هــم دادنــد تــا ایــن ســرمایه بــزرگ را از مــا و ملت هــای مســلمان بگیرنــد»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫افــزود‪« :‬جوانــان عزیــز ایــران پیــرو و عاشــق راه ســردار ســلیمانی بــوده و انشــاهلل دههــا ســردار ســلیمانی‬ ‫در ایــن کشــور ســاخته می شــوند»‪ .‬روحانــی بــا بیــان اینکــه جــای خالــی ســردار ســلیمانی بــه راحتــی‬ ‫پــر نمی شــود چراکــه او نــه تنهــا یــک فرمانــده جنگــی و طــراح عملیــات هــای بــزرگ بــود بلکــه یــک‬ ‫سیاســتمدار و استراتژیســت بــی نظیــر و بــا اســتعدادی بــود‪ .‬رئیس جمهــوری ادامه داد‪« :‬شــهید ســلیمانی‬ ‫همــواره بــرای ملت هــای مظلــوم و امنیــت کشــورهای منطقــه تــاش کــرد و امــروز همــه مســلمانان و‬ ‫ازادگان جهــان داغــدار او هســتند»‪ .‬روحانــی بــا اشــاره بــه حضــور شــجاعانه ســردار ســلیمانی در مبــارزه‬ ‫بــا تروریسـت های داعــش و دفــاع از حریــم اهــل بیــت(ع) گفــت‪« :‬جایــگاه و اقدامــات او بــرای تاریــخ مــا‬ ‫فرامــوش نشــدنی اســت و ســردار ســلیمانی جاودانــه تاریــخ ایــران خواهــد بــود»‪ .‬رئیس جمهــوری حــق‬ ‫ملــت ایــران در خونخواهــی و انتقــام خــون ســردار ســلیمانی را حقــی بــه جــا و حتمــی دانســت و اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬انتقــام خــون شــهید ســلیمانی ان روزی ســتانده می شــود کــه ببینیــم بــا ادامــه مجاهدت هــا‬ ‫دســت خبیــث امریــکا بــرای همیشــه از منطقــه کوتــاه شــده اســت»‪.‬‬ ‫تو امــد‬ ‫افــزود‪« :‬قاســم ســلیمانی در ماه هــای اخیــر بارهــا بــه عــراق رف ‬ ‫داشــته‪ .‬یکــی از خبرنــگاران واشــینگتن پســت در عــراق به نقــل از منابــع‬ ‫خــود گــزارش داده اســت کــه مقامــات حشــد الشــعبی و همراهــان انهــا در‬ ‫جریــان حملــه پهپــادی بــه خودروهای شــان در حال خــروج از فــرودگاه بغــداد‬ ‫کشــته شــده اند»‪ .‬ایندیپندنــت اضافــه کــرد‪« :‬به نظــر می رســد پــس از‬ ‫دوره ای از افزایــش تنش هــا در خلیــج فــارس در بهــار و تابســتان امســال در‬ ‫نتیجــه عمیق تر شــدن بحــران بیــن ایــران و امریــکا‪ ،‬اکنــون کانــون تنش هــا‬ ‫بــه عــراق منتقــل شــده‪ .‬مقامــات عراقــی همــواره از تهــران و واشــینگتن‬ ‫خواســته اند کــه ایــن کشــور را بــه صحنــه جنگ هــای نیابتــی تبدیــل نکنند»‪.‬‬ ‫شــبکه خبــری الجزیــره بامــداد جمعــه نیــز به نقــل از خبرگــزاری رویتــرز‬ ‫گــزارش داد کــه ســخنگوی الحشــد الشــعبی می گویــد کــه امریکایی هــا‬ ‫و اســرائیلی ها در شــهادت قاســم ســلمیانی و المهنــدس دســت داشــته اند‪.‬‬ ‫شــبکه العربیــه نیــز در گزارشــی عنــوان کــرد‪« :‬تلویزیــون رســمی عــراق‪ ،‬از‬ ‫کشته شــدن قاســم ســلیمانی؛ فرمانــده ســپاه قــدس شــاخه برون مــرزی‬ ‫ســپاه پاســداران ایــران و دســتیار او ابومهــدی المهنــدس؛ فرمانــده یکــی از‬ ‫فرماندهــان حشــد الشــعبی عــراق در حملــه موشــکی بــه فــرودگاه بین المللی‬ ‫بغــداد خبــر داد»‪ .‬ایــن شــبکه خبــری افــزود‪« :‬از ســویی‪ ،‬حســاب های شــبکه ‬ ‫اجتماعــی تصویــری از جســدی منتشــر کرده انــد کــه گفتــه شــده متعلــق‬ ‫بــه قاســم ســلیمانی؛ فرمانــده ســپاه قــدس اســت»‪ .‬مریــم مســعود در ایرنــا‬ ‫نوشــت؛ خبــر بامــداد جمعــه درباره شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی؛ فرمانده‬ ‫ســپاه قــدس جمهــوری اســامی در وهلــه نخســت رســانه های جهــان را‬ ‫به تســخیر خــود دراورد امــا ایــن‪ ،‬تــازه اغــازی بــر رخدادهــای بعدی ســت‬ ‫کــه پیامدهــای ان‪ ،‬از محــدوده منطقــه غــرب اســیا فراتــر مـی رود‪ .‬از ســاعت‬ ‫‪ ۲:۳۰‬دقیقــه بامــداد جمعــه‪ ،‬خبرهایــی دربــاره حملــه امریــکا بــه محــدوده ای‬ ‫نزدیــک فــرودگاه بین المللــی بغــداد منتشــر می شــد و از اغــاز‪ ،‬روشــن‬ ‫شــده بــود کــه خودروهــای فرماندهــان الحشــد الشــعبی (نیروهــای مردمــی‬ ‫عــراق) هــدف حملــه راکتــی امریــکا و احتمــاالً هدایــت پهپــادی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬بــا مشخص شــدن شــهادت ســردار ســلیمانی؛ فرمانــده ســپاه قــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران و ابومهــدی مهنــدس؛ معــاون الحشــد الشــعبی و‬ ‫شــماری دیگــر از فرماندهــان محــور مقاومــت‪ ،‬ایــن حملــه ابعــاد گســترده تری‬ ‫به خــود گرفــت‪ .‬در روزهــای اخیــر‪ ،‬صــدای اعتــراض مــردم عــراق‪ ،‬بــه پشــت‬ ‫درهــای ســفارت امریــکا در بغــداد و حتــی داخــل محوطــه ان رســیده بــود؛‬ ‫اعتراضاتــی کــه در واکنش بــه حملــه امریــکا بــه چنــد پایــگاه الحشــد الشــعبی‬ ‫و شــهادت شــماری از نیروهــای ان شــکل گرفتــه بــود و معترضــان‪ ،‬ایــن‬ ‫اقــدام را مخالــف حاکمیــت ملــی و ســرزمینی عــراق می دانســتند‪ .‬نکتــه‬ ‫اینجاســت کــه دونالــد ترامــپ؛ رئیس جمهــوری امریــکا کــه گفتــه می شــود‬ ‫به طور مســتقیم دســتور ایــن حملــه را صــادر کــرده‪ ،‬رونــدی را کلیــد زده‬ ‫اســت کــه چگونگــی ادامــه ان دیگــر در اختیــار وی نخواهــد بــود‪ .‬امریــکا‬ ‫به عنــوان یــک کشــور فرامنطقــه ای‪ ،‬در غــرب اســیا منافــع اقتصــادی‪،‬‬ ‫نظامــی و امنیتــی فراوانــی دارد و به ســبب حفاظــت از این مجموعــه‪،‬‬ ‫همــواره ســطحی از محافظــه کاری را در سیاســت های منطقــه ای در نظــر‬ ‫داشــت تــا نکنــد بــا برداشــتن ی ـک گام نادرســت‪ ،‬ایــن منافــع را در خطــر‬ ‫علی الریجانی‪:‬‬ ‫امریکایی ها تاوان شهادت‬ ‫سردار سلیمانی را می دهند‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی در واکنــش بــه شــهادت ســردار ســلیمانی‪ ،‬گفــت‪« :‬امریکایی هــا وضــع‬ ‫ناامنــی ایجــاد کردنــد و تــاوان ان را خواهنــد داد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ علــی الریجانــی در پی شــهادت ســردار‬ ‫ســلیمانی گفــت‪« :‬در ابتــدا ایــن ضایعــه بــزرگ را بــه ملــت شــریف ایــران و همــه مســلمانان منطقــه کــه‬ ‫می دانــم بــا شــخصیت ایــن شــهید بزرگواراشــنا بودنــد و قــدر او را می داننــد تســلیت عــرض می کنــم»‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــهید بزرگــوار خصوصیاتــی داشــت کــه هیــچ وقــت از ذهن هــا محــو‬ ‫نمی شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬وی فــردی بــود کــه بــرای انقــاب اســامی و ارمان هــای انقــاب و میــان مســلمانان‬ ‫فــرد پــاک باختــه ای بــود‪ .‬در طــول ‪ ۳۶‬یــا ‪ ۳۷‬ســالی کــه ایشــان را می شناســم همیشــه غیــور بــود و بــا‬ ‫غیــرت نســبت بــه انقــاب اســامی و منافــع ملــت ایــران و دردهــای امــت اســام حساســیت داشــت»‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کــرد‪« :‬ســردار ســلیمانی بــا شــجاعت بــود و در مســیر کار خود‬ ‫بــا دقــت نظــر عمــل می کــرد‪ .‬باهــوش بــود و اینکــه او را در رســانه های خــارج شــخصیت ممتــازی‬ ‫می داننــد بخاطــر همیــن دقــت نظرهایــی بــود کــه در کارش داشــت»‪ .‬الریجانــی گفــت‪« :‬دوره ای کــه‬ ‫در نیــروی قــدس فعالیــت می کــرد از پختگــی خیلــی خوبــی برخــوردار شــده بــود و حــس خوبــی‬ ‫نســبت بــه کارش داشــت و بــا تمــام وجــود در مســیر کارش فعــال بــود»‪ .‬وی بــا تاکیــد بــر اینکه ســردار‬ ‫ســلیمانی شــب و روز نمی شــناخت‪ ،‬گفــت‪« :‬از ایــن رو شــخصیت خیلــی مهمــی را از دســت دادیــم‪.‬‬ ‫البتــه در انقــاب اســامی اینگونــه شــهادت ها باعــث رویش هــای بعــدی خواهــد شــد‪ .‬ابتــدای پیــروزی‬ ‫انقــاب شــهیدان بهشــتی‪ ،‬مطهــری‪ ،‬باهنــر‪ ،‬رجایــی را داشــتیم کــه انهــا هــم ادم هــای بزرگــی بودنــد‬ ‫و وقتــی می رفتنــد حرکــت انقــاب بــا خــون انهــا تــداوم پیــدا می کــرد»‪ .‬رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی افــزود‪« :‬قطعـاً ایــن حادثــه هــم کــه شــهادت یــک بــرادر عزیــز و مجاهــد اســت بــرای اینــده‬ ‫انقــاب همیــن نقــش را خواهــد داشــت‪ .‬مــن فکــر می کنــم ایــن خطایــی کــه امریکایی هــا کردنــد‪،‬‬ ‫یــک خطــای راهبــردی و اقــدام تروریســتی دولتــی بود کــه ان را قبــول کردنــد‪ .‬گاهی در صحنــه جهانی‬ ‫کارهایــی می کننــد ولــی نمی پذیرنــد امــا ایــن بــار پذیرفتنــد و ایــن نشــان می دهــد کــه انهــا بــا بــی‬ ‫تدبیــری ایــن کار را انجــام دادنــد»‪ .‬الریجانــی بــا بیــان اینکــه طبعـاً ایــن حساســیت هــم در مــردم عراق‬ ‫و هــم در ملــت بــزرگ ایــران اســت کــه وقتــی یــک فرمانــده بــزرگ اســام را بــا ان ســابقه درخشــان‬ ‫مجاهــدت بــه شــهادت می رســانند بایــد بداننــد کــه نتیجــه ایــن بــه دســت خودشــان در منطقــه وضــع‬ ‫ناامنــی ایجــاد می کنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬خســارات بــرای خودشــان خواهــد بــود‪ .‬جفایــی کــه بــه‬ ‫ملــت ایــران کردنــد و یــک ســردار عظیم الشــان را از ملــت ایــران گرفتنــد تاوانــش را خواهنــد داد»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬مــا نمی خواســتیم یــک چنیــن شــرایطی در منطقــه به وجــود بیایــد؛ امــا امریکایی هــا‬ ‫ایــن اشــفتگی را در مواقــع مختلــف ایجــاد کردنــد‪ .‬ایــن حادثــه بــا همتــی کــه ملــت ایــران دارنــد بــه‬ ‫نحــو احســن جبــران می شــود و یــک پشــتیبانی عمیق تــری بــرای ملــت ایــران بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫مــردم قــدردان ایــن شــخصیت بســیار ارزشــمند هســتند»‪.‬‬ ‫بینــدازد‪ .‬با این همــه‪ ،‬اعتراض هــای مردمــی در چند ماه گذشــته‪ ،‬دولــت‬ ‫عــراق را در جبهــه ضعــف قــرار داد و اعتمــاد عمومــی و اقتــدار داخلــی‬ ‫ان کشــور را به خطــر انداخــت و شــرایط را بــرای مداخلــه امریــکا فراهــم‬ ‫کــرد‪ .‬در چنیــن وضعــی‪ ،‬عملیــات اخیــر در حملــه بــه پایگاه هــای الحشــد‬ ‫الشــعبی کــه به طــور رســمی جــزو نیروهــای مســلح عــراق به شــمار‬ ‫مـی رود‪ ،‬اتــش خشــم مــردم را روشــن کــرد و انــان را بــه تحصــن روبـه روی‬ ‫ســفارت امریــکا در بغــداد کشــاند‪ .‬پــرواز ازادانــه بالگردهــای امریکایــی بــر‬ ‫فــراز ســر معترضــان در بغــداد نیــز از دیدهــا پنهــان نمانــد و زمزمه هــای‬ ‫بررســی طرحــی در مجلــس عــراق را بلنــد کــرد کــه در صــورت تصویــب‪ ،‬بــه‬ ‫اخــراج نظامیــان امریــکا از ایــن کشــور منجــر می شــود‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬تیــم‬ ‫سیاســت خارجــی ترامــپ کــه زیــر فشــارهای داخلــی و به ویــژه ماجــرای‬ ‫اســتیضاح در پــی اوکرائیــن گیــت قــرار دارد‪ ،‬اشــتباهی بزرگ تــر مرتکــب‬ ‫شــد و پیــش از تصویــب چنیــن طرحــی کــه در عمــل دســت انــان را از‬ ‫مداخــات بیشــتر‪ ،‬کوتــاه می کــرد‪ ،‬بــه تــرور ســرداران محــور مقاومــت در‬ ‫بغــداد روی اورد؛ اقدامــی کــه اخریــن برگ هــای واشــینگتن را رو کــرده و‬ ‫اغــازی شــده اســت بــر احســاس ناامنــی شــدیدی کــه از هم اکنــون برخــی‬ ‫مقام هــای امریکایــی ماننــد کریــس مورفــی؛ نماینــده مجلــس ســنا بــه ان‬ ‫اعتــراف کرده انــد‪ .‬نکتــه اینجاســت کــه ایــران کــم از بــزرگان خــود را از‬ ‫دســت نــداده‪ .‬نمونــه بــارز ان‪ ،‬ترورهــای پیاپــی عالی تریــن مقام هــای‬ ‫کشــور در فاصلــه دو ماهــه تیــر تــا شــهریورماه ‪ ۱۳۶۰‬بــود کــه برخــی از‬ ‫مهم تریــن مســئوالن اجرایــی‪ ،‬چهره هــای شــاخص و تئوریســین های‬ ‫انقــاب‪ ،‬قربانــی ترورهــای هدفمنــد گروهــک منافقیــن شــدند کــه همیــن‬ ‫چند ســال پیش‪ ،‬از فهرســت ســیاه امریــکا دربــاره گروه هــای تروریســتی‬ ‫خــارج شــدند‪ .‬با این همــه‪ ،‬چهار دهــه از عمــر انقــاب اســامی بــرای‬ ‫زیســتن عزتمندانــه در کــوران تجاوزهــا و دخالت هــای اشــکار و پنهــان‬ ‫بیگانــگان در امــور منطقــه مــا می گــذرد و ایــن درخــت همچنــان بــه‬ ‫بالندگــی خــود ادامــه داده‪ .‬شــهادت قاســم ســلیمانی‪ ،‬نخســتین مــورد ان‬ ‫نبــوده و اخریــن ان نیــز نخواهــد بــود‪ .‬ســردار ســلیمانی‪ ،‬میــوه ای از درخت‬ ‫تنــاور انقــاب بــود کــه از میانــه ســال های پرالتهــاب و اشــوب پس از انقالب‬ ‫و هشت ســال جنــگ تحمیلــی گذشــته و بــه ســاماندهی مبــارزات علیــه‬ ‫ناارامی هــای برامــده از دســت اندازی های بیگانــگان و فتنه انگیزی هــای‬ ‫اذنــاب انهــا ماننــد گروه هــای تکفیــری و وهابــی؛ به ویــژه داعــش و ســرامد‬ ‫انهــا یعنــی رژیــم صهیونیســتی رســیده بــود‪ .‬در چنین شــرایطی‪ ،‬مقام هــای‬ ‫کنونــی امریــکا در حقیقــت از ســر ناتوانــی خودزنــی کرده انــد؛ اقــدام انــان‬ ‫بــرای از میان برداشــتن ســردار ســلیمانی یــا زدن چنــد پایــگاه الحشــد‬ ‫الشــعبی و در واقــع‪ ،‬به کارگیــری نیــروی ســخت نظامــی نشــان می دهــد‬ ‫بــا راهکارهــای مــوازی و نــرم دیگــر نتوانســته اند بــه خواســته های خــود‬ ‫برســند؛ انــان بهتــر از هــر فــردی می داننــد نمی تواننــد محــور مقاومــت‬ ‫را از حرکــت بیندازنــد و بایــد دس ـت کم بــرای پایــان دادن بــه هزینه هــای‬ ‫انبــوه امــا بی ثمــر خــود در منطقــه‪ ،‬دیــر یــا زود بســاط خــود را جمــع‬ ‫کننــد و برونــد امــا از ســر اســتیصال تیــری را شــلیک کردنــد کــه‬ ‫با توجه بــه پیامدهــای ان‪ ،‬کمانــه می کنــد و بــه خــود انــان برمی گــردد‪.‬‬ ‫اینــده معــادالت منطقــه‪ ،‬بــا ایــن اقــدام امریــکا دگرگــون می شــود کــه‬ ‫کمتریــن ان‪ ،‬فــرار امریکاییــان از غــرب اسیاســت و البتــه به نظــر می رســد‬ ‫ایــن تحــوالت‪ ،‬فقــط بــه یــک کشــور یــا منطقــه محــدود نشــود‪ .‬ســردار‬ ‫ســلیمانی در اوج عــزت منطقــه ای کشــور‪ ،‬به شــهادت رســید؛ شــیوه ای‬ ‫کــه ارزوی همیشــگی وی بــود و خــون تــازه ای را بــه رگ هــای مقاومــت‬ ‫تزریــق می کنــد‪.‬‬ ‫* مصرعی از شعر راضیه رجایی‬ ‫محمدجواد ظریف‪:‬‬ ‫همه عواقب شهادت سردار سلیمانی‬ ‫متوجه امریکا ست‬ ‫محمدجــواد ظریــف؛ وزیــر خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در گفــت وگــوی تلفنــی بــا دبیــرکل‬ ‫ســازمان ملــل متحــد تاکیــد کــرد کــه همــه عواقــب شــهادت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی متوجــه رژیم‬ ‫تروریســتی ایــاالت متحــده امریکاســت‪ .‬به گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امــور ســخنگویی وزارت امــور‬ ‫خارجــه؛ وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا انتونیو گوتــرش پیرامون ترور ســردار ســلیمانی توســط رژیــم امریکا‬ ‫تلفنــی گفــت و گــو کــرد‪ .‬ظریــف در ایــن گفــت و گــوی تلفنــی ضمــن تاکیــد بــر تروریســتی بــودن اقدام‬ ‫رژیــم امریــکا در بــه شــهادت رســاندن ســردار ســلیمانی اظهــار کــرد‪« :‬بــا توجــه بــه محبوبیــت فــراوان‬ ‫ســردار ســلیمانی نــزد مــردم منطقــه بخاطــر نقــش ایشــان در مبــارزه بــا گروه هــای تروریســتی‪ ،‬شــهادت‬ ‫ایشــان دارای اثــار و تبعاتــی اســت کــه در اختیــار هیچکــس نیســت و همــه عواقــب ان متوجــه رژیــم‬ ‫تروریســتی ایــاالت متحــده امریکاســت»‪ .‬دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد نیــز بــا ابــراز نگرانــی از ایــن اقدام‬ ‫امریــکا ان را موجــب افزایــش تنــش در منطقــه خوانــد‪ .‬محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجه کشــورمان‬ ‫همچنیــن بــا انتشــار پســتی در صفحــه توییتــر خــود‪ ،‬بــا اشــاره شــهادت ســردار سرلشــکر پاســدار حاج‬ ‫قاســم ســلیمانی فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در فــرودگاه بغــداد توســط‬ ‫بالگردهــای امریکایــی‪ ،‬تاکیــد کــر ‪‎‬د ایــاالت متحــده مســئولیت تمــام پیامدهــای ماجراجویانــه ســرکش‬ ‫خــود را بــر عهــده دارد‪ .‬او نوشــت‪« :‬وزیرخارجــه ایــران در واکنــش بــه تــرور شــهید قاســم ســلیمانی‪:‬‬ ‫تروریســم بیــن المللــی ایــاالت متحــده‪ ،‬هــدف قــراردادن و تــرور ژنــرال ســلیمانی بــه عنــوان موثرتریــن‬ ‫نیــروی مبــارزه بــا داعــش‪ ،‬النصــره‪ ،‬القاعــده و همکارانــش بســیار خطرنــاک و تشــدید [رفتارهــای]‬ ‫احمقانــه اســت‪‎.‬ایــاالت متحــده مســئولیت تمــام پیامدهــای ماجراجویانــه ســرکش خــود را بــر عهــده‬ ‫دارد»‪ .‬محمدجــواد ظریــف وزیــر همچنیــن بــا حضــور در شــبکه یــک ســیما در یــک گفت وگــوی زنــده‬ ‫دربــاره شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده شــجاع و فــداکار نیــروی قــدس ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی‪،‬گفت‪« :‬بایــد دیــد امریکایی هــا چطــور بــه ایــن دام افتادنــد و دســت بــه ایــن‬ ‫تو گویــی تلویزیونــی بــا‬ ‫اقــدام خطرنــاک زدنــد و خــود را گرفتــار ایــن وصعیــت کردنــد»‪ .‬وی در ایــن گف ‬ ‫مــردم گفــت‪ « :‬احســاس مــا ایــن اســت کــه امریکایی هــا خطــای محاســباتی کردنــد و مشــورت های‬ ‫نابجــای از ســوی ســران مرتجــع منطقــه و رژیــم صهیونیســتی بــه ان هــا داده شــد‪ .‬این ها کینــه عمیقی‬ ‫از ســردار ســلیمانی داشــتند‪ .‬خاطــرم هســت در مذاکــرات بین المللــی در مــورد ســوریه بعضــی از وزرای‬ ‫خارجــه ایــن کشــور ها بــه گونـه ای از ســردار ســلیمانی یــاد می کردنــد کــه نشــان از کینــه بــود‪ .‬مــن‬ ‫فکــر می کنــم مشــاوره اشــتباهی بــه امریــکا شــد‪ .‬ایــن اقــدام خطرنــاک امریــکا چنــد بُعــد دارد کــه‬ ‫یکــی شکســتن حاکمیــت عــراق بــود»‪ .‬وزیــر خارجــه تاکیــد کــرد‪« :‬در کشــور مســتقلی کــه بــه گفتــه‬ ‫برخــی قلــب جهــان عــرب اســت امریــکا از خــاک و هــوای ایــن کشــور اســتفاده کــرد و بــدون خواســت‬ ‫مــردم هلــی کوپتر هــای خــود را در ان مســتقر و نــه تنهــا ســردار ســلیمانی را زدنــد کــه ابــو مهنــدس‬ ‫را هــم زدنــد کــه بــرای مــردم عــراق چهــره اسطوره ای ســت»‪.‬‬ ‫عضو شورای روابط خارجی امریکا‪:‬‬ ‫ترور سردار سلیمانی‪ ،‬نقض حقوق بین الملل بود‬ ‫پروفســور شــیرین هانتــر اســتاد دانشــگاه جــورج تــاون امریکا و عضــو شــورای روابــط خارجی امریــکا می گویــد‪« :‬ترور‬ ‫ســردار ســلیمانی بیشــتر مربــوط بــه تحــوالت عــراق و بــه خصوص حمله حشــد الشــعبی بــه پایــگاه امریکا در عــراق و‬ ‫کشــته شــدن یــک امریکایــی بــود‪ .‬همچنیــن تظاهــرات ضــد امریکایــی که پــس از حملــه نیروهــای امریکا بــه پایگاه‬ ‫حشدالشــعبی صــورت گرفــت در ایــن تصمیــم بیشــتر اثــر داشــت تــا مســاله اســتیضاح‪ .‬در ضمــن امریــکا از جانــب‬ ‫بعضــی محافظــه کاران تحــت فشــار بــود کــه جوابــی بــه حملــه بــه ســفارت خــود در بغــداد بدهــد‪ .‬متاســفانه امریکا‪،‬‬ ‫ایــران را مســئول مشــکالت خــود در عــراق‪ ،‬ســوریه و لبنــان می دانــد‪ .‬بنابرایــن الزم دیــد کــه نــه تنهــا متحــدان ایــران‬ ‫بلکــه خــود ایــران را تحــت حملــه قــرار دهــد»‪ .‬وی می افزایــد‪« :‬هــر نــوع تــرور بــر خــاف قانــون اســت؛ چــه داخلــی‬ ‫چــه بیــن المللــی‪ .‬متاســفانه اغلــب کشــورها دســت بــه عملیــات غیــر قانونــی می زننــد‪ .‬دولــت عــراق هــم متاســفانه‬ ‫قــدرت الزم را نــدارد کــه حاکمیــت خــود را بــه طــور موثــر عمــل کنــد»‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه روسیه‪:‬‬ ‫از این پس باید شاهد ترور مقامات رسمی باشیم؟‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه گفــت‪« :‬تــرور (ســردار ســلیمانی) بــه دســتور سیاســتمدارانی انجام شــد کــه تنها به‬ ‫فکــر منافــع خــود در انتخابــات اتــی امریــکا هســتند»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ ماریــا زاخــارووا‪ ،‬از شــورای امنیــت ســازمان‬ ‫ملــل خواســت حملــه بــه ســفارت امریــکا در عــراق و اقــدام احتمالــی تالفــی جویانــه در پاســخ بــه ان را ارزیابــی کند‪.‬‬ ‫زاخــارووا گفــت‪« :‬قضیــه بــه ایــن شــکل مــی شــود کــه در ابتــدا یــک حملــه موشــکی به خــاک کشــور ثالثــی صورت‬ ‫گرفتــه کــه چنیــن اقدامــی از لحــاظ حقــوق بیــن الملــل و در واقــع هــر قانونــی‪ ،‬اقدامــی غیــر قانونــی محســوب مــی‬ ‫شــود و پــس از ان و تنهــا پــس از ان انهــا درخواســت ارزیابــی از وضعیــت بوجــود امــده در اطــراف ســفارت امریــکا‬ ‫از ســوی شــورای امنیــت را کرده انــد‪ .‬مطمئنـاً چنیــن اســت‪ ،‬چنیــن برخــوردی اوج بدبینی ســت»‪ .‬ســخنگوی وزارت‬ ‫خارجــه روســیه ابــراز عقیــده کــرد‪« :‬تــرور ژنــرال قاســم ســلیمانی در عــراق‪ ،‬بــدون تردیــد جلــوه ای از واقعیــت جدیــد‬ ‫خواهــد بــود کــه از ایــن پــس بــه قتــل رســاندن و تــرور یــک مقــام رســمی کشــور ثالثــی‪ ،‬ان هــم بــدون هیچ گونــه‬ ‫مبنــای قانونــی امکان پذیــر اســت‪ .‬ایــن وضعیــت بســیار جــدی و نگران کننده ای ســت کــه می توانــد شــرایط روابــط‬ ‫در جهــان حاضــر را کامـ ًا تغییــر دهــد»‪.‬‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‪:‬‬ ‫چرخه خشونت ها در عراق‪ ،‬متوقف شود‬ ‫مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در بیانیــه ای خواســتار رعایــت حداکثــر میــزان خویشــتن داری و‬ ‫مســئولیت پذیری در خاورمیانــه شــد‪ .‬به گــزارش تابنــاک؛ جــوزف بــورل بــا صــدور بیانیـه ای خواســتار توقــف چرخــه‬ ‫خشــونت ها در عــراق شــد‪ .‬وی در ایــن بیانیــه گفــت‪« :‬چرخــه کنونــی خشــونت در عــراق باید پیــش از انکــه از کنترل‬ ‫خــارج شــود‪ ،‬متوقــف شــود‪ .‬اتحادیــه اروپــا از تمــام بازیگــران صاحــب نفــوذ می خواهــد کــه در ایــن برهــه زمانــی‬ ‫حســاس حداکثــر میــزان خویش ـت نداری و مســئولیت پذیری را از خــود نشــان دهنــد»‪ .‬مســئول سیاســت خارجــی‬ ‫اتحادیــه اروپــا در ادامــه بیانیــه خــود افــزود‪« :‬ســال ها تــاش بــرای برقــراری ثبــات در عــراق بــا بــروز بحرانــی دیگــر به‬ ‫خطــر می افتــد و عــاوه بــر ان‪ ،‬تنش هــای کنونــی تمــام منطقــه را تهدیــد می کنــد»‪ .‬بــورل در ادامــه افــزود‪« :‬بــرای‬ ‫ارتقــاء درک دوجانبــه بــه گفت وگوهــا و تــاش بیشــتری نیــاز اســت تــا از ایــن طریــق بــه راه حلــی طوالنــی مــدت‬ ‫بــرای برقــراری ثبــات در خاورمیانــه دســت یابیــم‪ .‬اتحادیــه اروپــا امــاده اســت تــا بــه تعامــل خــود بــا تمــام طرف هــا‬ ‫در راســتای مشــارکت در کاهــش تنش هــا ادامــه دهــد»‪.‬‬ ‫ترور سردار سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل‬ ‫یــک وکیــل دادگســتری در یادداشــتی بــه بررســی موضــوع تــرور ســردار ســلیمانی از دیــدگاه حقــوق بیــن الملــل پرداخــت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫متــن یاداشــت امیرســاعد وکیــل عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران در ایــن بــاره بــه شــرح زیــر اســت‪ :‬بــه نــام خــدا‪ /‬تــرور ســردار ســلیمانی از‬ ‫دیــدگاه حقــوق بین الملــل‪ /‬مصادیــق کشــتار هدفمنــد در دنیــای امــروز غالبـاً شــامل اقدامــات تــک تیراندازهــا‪ ،‬ارســال نامه هــای الــوده به ســموم و‬ ‫حمــات کماندویــی بــرای خنثــی کــردن فعالیت هــای مخالفــان اســت‪ .‬کشــتار هدفمنــد در حقــوق بیــن الملــل معاصــر به معنــی اســتفاده عمدی‬ ‫از پیــش برنامــه ریــزی شــده از ابــزار قهــری کشــنده توســط یــک بازیگــر حقــوق بیــن الملــل از جملــه دولــت علیه شــخص معین اســت چنــان که‬ ‫مــرگ شــخص مــورد نظــر‪ ،‬هــدف اصلــی ایــن عملیــات تعییــن شــده باشــد‪ .‬بــر اســاس ایــن تعریــف بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه از خبرگزاری هــا‬ ‫بــر می ایــد مبنــی بــر اینکــه پنتاگــون اعــام نمــوده‪ ،‬دســتور کشــتار ســردار ســلیمانی بــا دســتور رییــس جمهــور امریــکا صــورت گرفتــه اســت‬ ‫و یــا اینکــه نخســت وزیــر اســراییل از قصــد ترامــپ در ایــن خصــوص اطــاع داشــته اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه ســایر رخدادهــای ایــن حملــه از جملــه‬ ‫اینکــه دو خــودرو حامــل ســردار ســلیمانی و همراهــان او در ورودی فــرودگاه بغــداد توســط بالگردهــا و پهپادهــای امریکایــی مورد حمله قــرار گرفته‬ ‫انــد‪ ،‬جــای تردیــدی باقــی نمــی گــذارد کــه ایــن حملــه مســلحانه را بایــد بــه عنــوان یــک نمونــه بدیــع کشــتار هدفمند قلمــداد نمــود‪ .‬تمایــز این‬ ‫کشــتار هدفمنــد بــا نمونــه هــای دیگــر از ایــن جهــت اســت کــه تاکنــون نیروهــای نظامــی رســمی یــک کشــور بــا اســتفاده از پهپــاد علیــه یــک‬ ‫شــخصیت رســمی کشــور دیگــر دســت بــه حملــه نظامــی نــزده بودنــد‪ .‬قواعــد حاکــم بــر کشــتارهای هدفمنــد در حقــوق بیــن الملــل‪ ،‬در پارادایم‬ ‫مقــررات مخاصمــات مســلحانهنمی گنجد کــه شــخص هــدف قــرار گرفتــه‪ ،‬بــه عنــوان فــردی کــه مشــارکت مســتقیم در عملیــات جنگــی دارد‪،‬‬ ‫تلقــی شــود از حمایــت هــای حقوقــی ویــژه ای بهــره منــد نگــردد‪ .‬همچنیــن کشــتارهای هدفمنــد را نمــی تــوان در پارادایــم اجــرای قهــری قانون‬ ‫قــرار داد کــه امــری مجــزا از عملیــات نظامــی در خــارج از میــدان هــای نبــرد مســلحانه محســوب می شــود‪.‬در واقع هــر یــک از دو الگــوی هنجاری‬ ‫موازیــن اجــرای قهــری قانــون و حقــوق مخاصمــات مســلحانه بــر کشــتارهای هدفمنــد قابــل اعمــال هســتند بــی انکــه بطــور کامــل و بــه تنهایی‬ ‫قابــل اســتناد باشــند‪ .‬کشــتار هدفمنــد اگربــه نــام اجــرای قانــون صــورت گیــرد بــه شــرطی مشــروعیت پیدا مــی کند کــه بتــوان در حقــوق داخلی‬ ‫یــک کشــور‪ ،‬مبنایــی حقوقــی بــرای ان یافــت‪ .‬فــارغ از اینکــه هیــچ تصمیــم قضایــی طی یــک دادگاه مســتقل کــه اصــول دادرســی عادالنــه در ان‬ ‫اجــرا شــده باشــد‪ ،‬کــه مبنــای حقوقــی الزم بــرای اقــدام بــه کشــتار هدفمنــد علیــه ســردار ســلیمانی را توجیه نمی کنــد‪ ،‬اجــرای برداشــت خاصی‬ ‫از دســتورات اجرایــی رییــس جمهــور امریــکا در خــاک عــراق هــم وجاهتــی نــدارد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬اگــر یــک کشــتار هدفمنــد بــه نــام عملیــات جنگی‬ ‫انجــام شــود بایــد یــک مزیــت نظامــی را بــرای ان تعریــف کــرد کــه هیــچ راهــکار جایگزیــن غیرکشــنده بــرای رســیدن بــه ان مزیــت نظامــی مهیا‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬ایــن کشــتار هدفمنــد باید پیشــگیرانه باشــد نه مجــازات کننــده و بر اســاس اســتانداردهای معقــول نظامی‪ ،‬ضرورت داشــته باشــد‪ .‬در‬ ‫ایــن چارچــوب‪ ،‬رعایــت اصــل تناســب و اصــل احتیــاط بــر الزامــات دولــت عامــل کشــتار هدفمنــد نیــز افــزوده می گــردد‪ .‬با توجــه به ایــن حقیقت‬ ‫کــه از لحــاظ حقــوق بیــن الملــل‪ ،‬ایــران و ایــاالت متحــده در وضعیــت مخاصمــه مســلحانه قــرار ندارنــد‪ ،‬توســل بــه ابزارهــای حقــوق جنــگ بــرای‬ ‫توجیــه اقــدام ایــاالت متحــده در هــدف قــرار دادن ســردار ســلیمانی بالوجــه خواهــد بــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن کــه بر اســاس اصــول تثبیت شــده حقوق‬ ‫ژنــو‪ ،‬غایــت منازعــات مســلحانه‪ ،‬نابــودی طــرف مقابــل نیســت بلکــه هــدف از مخاصمــه مســلحانه صرفـاً بایــد تضعیــف کــردن و ناتــوان ســاختن‬ ‫جبهــه متخاصــم بــا هــدف عــدم امــکان ادامــه جنــگ باشــد‪ .‬حقــوق بشــر‪ ،‬نقــض حــق حیــات را محکــوم مــی کنــد و حقــوق بشردوســتانه هــم‬ ‫اهــداف مجــاز حملــه بــه مبــارزان را محــدود مــی ســازد‪ .‬اتخــاذ رویکــرد مختلــط اســباب اجــرای قانــون و درگیــری مســلحانه‪ ،‬بطــور مضاعــف عدم‬ ‫مشــروعیت هــدف قــرار دادن ســردار ســلیمانی را اشــکار مــی کنــد‪ .‬ایــن رویکــرد را گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل در مــورد اعدام هــای فراقانونــی‬ ‫نیــز صحــه گذاشــت‪ .‬در یــک کالم‪ ،‬کشــتار هدفمنــد تنهــا در مــواردی مجــاز اســت کــه هیــچ جایگزیــن غیرخونبــاری در حــوزه شــروط و قیــود‬ ‫گفتمــان حقــوق بشــر و حقــوق بشردوســتانه دســت یافتنــی نباشــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه کشــتار هدفمنــد‪ ،‬متضمــن توســل بــه زور و ســلب حیات‬ ‫اســت بنابرایــن هرگونــه تحلیــل حقوقــی در بــراورد دامنــه اختیــارات و تبییــن حــدود و ثغــور رفتــار مجــاز‪ ،‬بایــد بطــور مضیــق و محــدود تفســیر و‬ ‫پیــاده شــود‪ .‬ایــاالت متحــده اگــر بــه عنــوان یــک سیاســت از پیش برنامــه ریزی شــده درصــدد حــذف قطعی ســردار ســلیمانی از صحنــه تحرکات‬ ‫مستشــاری یــا شــبه نظامــی در منطقــه بــوده اســت‪ ،‬نمــی توانــد بر اســاس مبانــی و اصــول حاکم بــر حقــوق بشردوســتانه بین المللــی‪ ،‬اقــدام خود‬ ‫را توجیــه کنــد و شــاید از همیــن روســت کــه بــدون ارایــه ادلــه و مســتندات روشــن‪ ،‬مدعــی شــده کــه در اقدامــی پیشــگیرانه بــرای جلوگیــری از‬ ‫حملــه گســترده ای کــه قــرار بــوده تحــت هدایــت ســردار ســلیمانی علیــه اتبــاع و منافــع امریکایــی صــورت گیرد دســت بــه این کشــتار زده اســت‬ ‫و بــه نوعــی امریــکا درصــدد دفــاع از خــود برامــده اســت‪ .‬در پرتــو مبانــی حقــوق بشــر بیــن المللــی هــم حتــی بــا وجــود اینکــه ایــاالت متحــده‪،‬‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ایــران را بــه عنــوان یــک گــروه تروریســتی اعــام کــرده بــود‪ ،‬ضــرورت و توجیهــات حملــه بــه ســردار ســلیمانی‬ ‫بــا دســتور رییــس جمهــور امریــکا نقــض فاحــش حــق حیــات اســت و در ضمــن‪ ،‬تعرض مســتقیم بــه منافــع جمهــوری اســامی ایــران و تمامیت‬ ‫ارضــی عــراق تلقــی می شــود‪ .‬کافــی اســت تصــور کنیــم رواج چنیــن رفتــاری از ســوی دولت هــا بــرای اســتفاده از هواپیماهــای بــدون سرنشــین‬ ‫بــرای از میــان برداشــتن شــخصیت های برجســته سیاســی و نظامــی خارجــی مخالــف خــود‪ ،‬ان هــم در ســرزمین دولت هــای ثالــث چــه هــرج و‬ ‫مرجــی بپــا مــی کنــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا حملــه نظامــی امریــکا علیــه خــودرو حامــل ســردار ســلیمانی از منظر‬ ‫حقــوق بیــن الملــل مشــروعیت دارد یــا خیــر‪ ،‬بایــد گفــت از یــک طــرف‪ ،‬بلحــاظ فنــی و حقوقــی‪ ،‬ایــاالت متحــده در وضعیــت مخاصمه مســلحانه‬ ‫بــا ایــران نبــوده اســت و از طــرف دیگــر‪ ،‬در ســایه اصــل ضــرورت نظامــی و مزیــت نظامــی حاصــل از ایــن اقــدام‪ ،‬در پرتــو اصــل تناســب در حقــوق‬ ‫بشردوســتانه بیــن المللــی‪ ،‬اقــدام امریــکا قابــل توجیــه نیســت‪ .‬بعــاوه‪ ،‬اجــرای قوانیــن داخلــی امریــکا اعــم از مقــررات یکجانبــه تحریــم ایــاالت‬ ‫متحــده و یــا تروریســتی اعــام نمــودن ســپاه پاســداران‪ ،‬درحــوزه صالحیــت قضایــی و قلمــرو ســرزمینی یــک کشــور ثالــث یعنــی عــراق وجاهــت‬ ‫نــدارد و در هــر حــال رعایــت موازیــن بیــن المللــی حقــوق بشــر و حقــوق بشردوســتانه بــرای کشــورها گریزناپذیــر اســت‪ ،‬لــذا مشــروعیت اقــدام‬ ‫امریــکا علیــه ســردار ســلیمانی در چارچــوب مقــررات بین المللــی محــل تردیــد جدی ســت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!