هفته نامه سرافرازان شماره 290 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 290

هفته نامه سرافرازان شماره 290

هفته نامه سرافرازان شماره 290

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬دی ‪ 3 ،1398‬جمادی االولی ‪ 30 ،1441‬دسامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،290‬تومان‬ ‫بازارسیاهِ‬ ‫کاخ سفید!‬ ‫نفوذ سرمایه داری در کمپین های انتخاباتی ‪2020‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬دی ‪ /1398‬شماره ‪290‬‬ ‫بانک‬ ‫مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫ارائه پنج هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک مهر ایران استان مرکزی به مشتریان‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫قــرض دادن‪ ،‬یکــی از کارهــای خداپسندانه ای ســت کــه‬ ‫می تــوان بــا ان‪ ،‬گــره از کار انســانی گشــود؛ غبــار انــدوه از‬ ‫چهره ای زدود و اســباب خرســندی و رضایت خداوند منان‬ ‫را جلــب کــرد‪ .‬بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــا درکــی‬ ‫صحیــح از اهــداف‪ ،‬رســالت ها و مســئولیت های اجتماعــی‬ ‫خویــش همــواره ســعی کــرده در جهــت محرومیت زدایــی‬ ‫از جامعــه بــا برقــراری عدالــت اجتماعــی‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫توزیــع عادالنــه درامدهــا بــا کاهــش شــکاف های‬ ‫نامتعــارف طبقاتــی‪ ،‬ازدواج جوانــان‪ ،‬مقابلــه بــا بیــکاری‪،‬‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار‪ ،‬کمــک بــه ارتقــاء شــاخصه های‬ ‫ســامت جامعه‪،‬کاهــش ناهنجاری هــای اجتماعــی و ‪...‬‬ ‫گام هــای بلنــد و موثــری بــردارد‪ .‬به مناســبت دوازدهمیــن‬ ‫ســالروز تاســیس بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران‬ ‫نشســت مطبوعاتــی مدیــر شــعب ایــن بانــک در اســتان‬ ‫مرکــزی با حضــور اصحــاب رســانه در اراک برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حســین ابادی (مدیرشــعب بانــک قرض الحســنه مهــر‬ ‫ایــران) در اســتان مرکــزی در ایــن نشســت بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«بانــک مرکــزی در ســال ‪ 1386‬تصمیــم گرفــت بانکــی را‬ ‫در حــوزه تخصصــی قرض الحســنه ایجــاد کنــد و بر اســاس‬ ‫سیاســت های دولــت وقــت‪ 10 ،‬بانــک بــزرگ کشــور‬ ‫موظــف شــدند ســهام اولیــه ایــن بانــک قرض الحســنه را‬ ‫تامیــن کننــد کــه ســرمایه اولیــه ان ‪ 15‬هزار میلیارد ریــال‬ ‫شــد»‪ .‬مدیرشــعب بانــک قرض الحســنه مهرایــران در‬ ‫اســتان مرکــزی افــزود‪« :‬بانــک مرکــزی اهدافــی را بــرای‬ ‫بانک هــا تبییــن کــرد تــا بتواننــد در چهارچــوب اهــداف‬ ‫دولــت و نیازهــای مــردم بــه امــر قرض الحســنه بپردازند»‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 18‬شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران‬ ‫بــا بیــش از ‪ 520‬شــعبه کشــوری در حــال فعالیت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مجموعــه ای از جوانــان متخصــص‪ ،‬کارامــد و‬ ‫کارازمــوده در بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت و مجموعــه مدیــران ارشــد ایــن بانــک‬ ‫نیــز از باتجربه تریــن اشــخاص نظــام بانکــی کشــور‬ ‫هســتند»‪ .‬وی با اشــاره به فعالیت هــای گســترده بانــک‬ ‫قرض الحســنه مهــر ایــران در اســتان مرکــزی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در اســتان مرکزی‪ 18 ،‬شــعبه در شــهرهای اراک‪ ،‬ســاوه‪،‬‬ ‫خمیــن‪ ،‬مامونیــه‪ ،‬دلیجــان‪ ،‬محــات‪ ،‬فرمهیــن‪ ،‬خنداب‪،‬‬ ‫شــازند و دیگــر شــهرهای اســتان مســتقر و مشــغول‬ ‫خدمت رســانی بــه مــردم هســتند»‪ .‬حســین ابادی‬ ‫با اشــاره به مردمی بــودن بانــک قرض الحســنه مهــر‬ ‫ایــران‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬ایــن بانــک متعلــق بــه احــاد‬ ‫مــردم کشــور اســت و نفــع شــخص یــا گــروه خاصــی‬ ‫در ان وجــود نــدارد»‪ .‬مدیرشــعب بانــک قرض الحســنه‬ ‫مهرایــران در اســتان مرکــزی با اشــاره به برخــی اهــداف‬ ‫ایــن بانــک اظهــار داشــت‪« :‬هــدف از ایجــاد بانــک‬ ‫قرض الحســنه مهــر ایــران‪ ،‬ســوداوری نیســت‪ ،‬بلکــه ارائه‬ ‫خدمــات قرض الحســنه در راســتای اعطــای تســهیالت‬ ‫بــه اقشــار ضعیــف و کم درامــد جامعــه‪ ،‬ارتقــاء ســطح‬ ‫طبقاتــی افــراد کم درامــد و نیــز همگون کــردن نظــام‬ ‫طبقاتــی کشــور اســت»‪ .‬حســین ابادی با بیان اینکــه‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــه بهتریــن شــکل‬ ‫ممکــن تمامــی خدمــات نویــن بانکــی را بــه مشــتریان‬ ‫ارائــه می دهــد‪ ،‬افــزود‪« :‬در بانــک قرض الحســنه مهــر‬ ‫ایــران انــواع خدمــات بانکــداری الکترونیــک‪ ،‬خدمــات‬ ‫مبتنــی بــر شــبکه شــتاب و وصــول چک هــا به ســرعت‬ ‫انجــام می شــود و ایــن مجموعــه از ســرعت و دقــت‬ ‫باالیــی در ارائــه خدمــات برخــوردار اســت»‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران مصداق بانکداری سبز‬ ‫مدیــر شــعب بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در‬ ‫اســتان مرکــزی در ادامــه با اشــاره به اقدامــات بــزرگ‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در راســتای بانکــداری‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬گفــت‪« :‬توجــه بانــک بــه فعالیت هــای‬ ‫اجتماعــی و محیــط زیســت اســت و ایــن بانــک‬ ‫به خوبــی توانســته بــرای اولین بــار در مســیر بانکــداری‬ ‫بــدون کاغــذ فعالیت هــای ارزنــده ای داشــته باشــد»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به مصادیــق بانکــداری ســبز گفــت‪« :‬حــذف‬ ‫کاغــذ از فرایندهــای بانکــی‪ ،‬تامیــن مالــی پروژه هــای‬ ‫دوســت دار محیــط زیســت بخوبــی می تواننــد از‬ ‫مصادیــق بانکــداری ســبز باشــند»‪ .‬مدیــر شــعب بانــک‬ ‫قرض الحســنه مهــر ایــران در اســتان مرکــزی اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬بانکــداری ســبز‪ ،‬به معنــای فعالیت هــای بانکــی‬ ‫اســت کــه به طــور هم زمــان‪ ،‬حفاظــت از محیــط زیســت‬ ‫را هــم در نظــر می گیرنــد»‪ .‬حســین ابادی با اشــاره به‬ ‫راه انــدازی ســامانه میعــاد بیــان کــرد‪« :‬یکــی از اهــداف‬ ‫ایــن بانــک فعالیــت و توجــه در بخــش اجتماعــی و‬ ‫ط زیســت اســت کــه بــا راه انــدازی ســامانه میعــاد‬ ‫محیـ ‬ ‫بــرای اولین بــار بانکــداری بــدون کاغــذ در راســتای حفــظ‬ ‫ط زیســت و کاهــش الودگــی هــوا با توجه بــه‬ ‫محیــ ‬ ‫تو امدهــای غیرضــروری بــه بانــک شــروع‬ ‫حــذف رف ‬ ‫بــه کار کــرده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ایــن ســامانه‪ ،‬بــا‬ ‫کشــیدن کارت ملــی در سیســتم بانــک تمــام اطالعــات‬ ‫از طریــق ثبت احــوال روی سیســتم نمایــش داده شــده و‬ ‫بــا اثــر انگشــت و امضــاء الکترونیکــی فــرد ایــن اجــازه را‬ ‫بــه بانــک می دهــد تــا افتتــاح حســاب صــورت بگیــرد و‬ ‫امــور بانکــی خــود را انجــام دهــد»‪.‬‬ ‫ارائهپنج هزار میلیارد ریالتسهیالت‬ ‫بانک مهر ایران استان مرکزی به مشتریان‬ ‫مدیــر شــعب بانــک قرض الحســنه مهرایــران در اســتان‬ ‫مرکــزی در ادامــه ارائــه تســهیالت بــه مددجویــان‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬گفــت‪« :‬ســه هزار و ‪ ۱۵۰‬فقــره بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۲۰۰‬میلیــارد از ابتــدای امســال بــه مددجویــان‬ ‫کمیتــه امــداد پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«در بحــث اشــتغال تفاهم نامه هایــی را بــا ســازمان‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و امــور‬ ‫زندان هــا منعقــد شــده کــه ایــن مهــم زمینــه اشــتغال‬ ‫را در اســتان فراهــم کــرده اســت»‪ .‬حســین ابادی‬ ‫افــزود‪« :‬همچنیــن اعتبــاری بالغ بــر ‪ 76‬میلیــارد و‬ ‫‪ 800‬میلیون ریــال در خصــوص بنیــاد برکــت به منظــور‬ ‫مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن تشریح کرد؛‬ ‫جزئیات افزایش سقف تسهیالت اوراق مسکن‬ ‫شــورای پــول و اعتبــار در جلســه خــود بــا طــرح بانــک‬ ‫مســکن‪ ،‬بــرای افزایــش ســقف تســهیالت اوراق موافقــت‬ ‫ـزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن‪-‬هیبنا؛ در‬ ‫کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تو هشــتا دو پنجمین جلســه شــورای‬ ‫یک هــزار و دویس ‬ ‫پــول و اعتبــار کــه بــه ریاســت دکتــر عبدالناصــر همتــی‬ ‫(رئی ـس کل بانــک مرکــزی) برگــزار شــد‪ ،‬اعضــای شــورای‬ ‫پــول و اعتبــار بــا افزایش ســقف تســهیالت مســکن از محل‬ ‫اوراق موافقــت کردنــد‪ .‬مســعود ایــزدی (مدیــر امــور ارتباطــات و حــوزه مدیریت بانک مســکن)‬ ‫دربــاره جزئیــات مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار بــه پایــگاه خبــری بانــک اعــام کرد‪« :‬شــورای‬ ‫پــول و اعتبــار بعــد از موافقــت اولیــه بانــک مرکــزی بــا طــرح پیشــنهادی بانــک مســکن‪ ،‬بــه‬ ‫افزایــش ســقف ریالــی تعــدادی از تســهیالت پرداختــی بانــک مســکن رای مثبــت داد و بــا ان‬ ‫موافقــت کــرد»‪ .‬مدیــر امــور ارتباطــات و حــوزه مدیریــت بانــک مســکن تاکیــد کــرد‪« :‬مصوبــه‬ ‫ی بــه بانــک مســکن بالفاصلــه در ســتاد بانــک وارد‬ ‫شــورای پــول و اعتبــار بعــد از ابــاغ رســم ‬ ‫مرحلــه مقدماتــی اجــرا می شــود‪ .‬در مرحلــه مقدماتــی‪ ،‬ادارات مرتبــط بــا ایــن نــوع تســهیالت‬ ‫نســبت بــه تدویــن بخشــنامه اجرایــی «پرداخــت تســهیالت اوراق در ســقف های جدیــد» اقدام‬ ‫خواهنــد کــرد و در نهایــت بعــد از تائیــد بخشــنامه اجرایــی مصوبه شــورای پول و اعتبار توســط‬ ‫هیئت مدیــره بانــک‪ ،‬متــن ان بــه شــعب بانــک مســکن در سراســر کشــور ابــاغ می شــود و‬ ‫پرداخــت تســهیالت مصــوب شــروع خواهــد شــد»‪ .‬مدیــر امــور ارتباطــات و حــوزه مدیریــت‬ ‫بانــک مســکن تصریــح کــرد‪« :‬پــس از صــدور و ابــاغ بخشــنامه افزایــش ســقف تســهیالت‬ ‫مســکن از محــل اوراق‪ ،‬تمامــی شــعب بانــک مســکن امادگــی پرداخــت تســهیالت براســاس‬ ‫ـض ابــاغ دســتورالعمل‬ ‫ضوابــط و مقــررات تعیین شــده را دارنــد»‪ .‬بر اســاس این گــزارش؛ به محـ ِ‬ ‫ســقف جدیــد تســهیالت مســکن‪ ،‬جزئیــات ان از طریــق پایــگاه خبــری بانک مســکن منتشــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اشــتغال مناطــق محــروم و افــراد ضعیــف خصوصـاً در‬ ‫بخــش روســتایی در نظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به پرداخــت تســهیالت توســط بانــک تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬از اذرمــاه ســال گذشــته تــا بــه امــروز بانــک‬ ‫مهــر ایــران در اســتان تاکنــون ‪ 38‬هــزار و ‪ 500‬فقــره‬ ‫تســهیالت بــه مبلــغ پنج هــزار و ‪ 520‬میلیارد ریــال‬ ‫بــه مشــتریان پرداخــت کــرده؛ ایــن در حالی ســت که‬ ‫منابــع بانــک حــدود هش ـت هزار و ‪ 200‬میلیــارد بــوده‬ ‫و تاکنــون هفت هــزار و ‪ 530‬میلیارد ریــال تســهیالت‬ ‫پرداخــت کــرده اســت»‪.‬‬ ‫بانکقرض الحسنهمهرایران‬ ‫در صدر موسسات مالی اسالمی در جهان‬ ‫حســین ابادی در ادامــه با بیان اینکــه بانــک‬ ‫قرض الحســنه مهــر ایــران دو رتبــه جهانــی را دریافــت‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بر اســاس اخریــن رتبه بنــدی‬ ‫برتریــن موسســات مالــی اســامی در جهــان کــه توســط‬ ‫نشــریه بین المللــی بنکــر در ســال ‪ ۲۰۱۸‬منتشــر شــد‪،‬‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهرایــران در صــدر موسســات مالی‬ ‫اســامی در جهــان قــرار گرفــت»‪ .‬وی در پایــان یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران با تاکید بــر‬ ‫الگــوی بانکــداری اســامی در راســتای توانمندســازی‬ ‫و تقویــت تــوان اقتصــادی قشــرهای مختلــف مــردم‬ ‫جامعــه و همچنیــن تــاش بــرای فقر زدایــی و رفــع‬ ‫محرومیت هــای اقتصــادی به ویــژه در مناطــق کمتــر‬ ‫برخــوردار فعالیــت و نقش افرینــی می کنــد»‪.‬‬ ‫هدایت تراکنش های اینترنتی ‪36‬میلیون مشتری‬ ‫ سوی رمز دوم یک بار مصرف‬ ‫بانک ملی ایران به ِ‬ ‫بیــش از ‪ 36‬میلیون نفــر از مشــتریان بانــک ملــی ایــران در‬ ‫هر مــاه از رمــز دوم اســتفاده می کننــد کــه از این پــس‬ ‫بایــد تراکنش هــای خــود را بــر رمــز دوم یک بار مصــرف‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی‬ ‫متمرکــز کننــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایــران؛ امــروزه تراکنش هــای اینترنتــی‪ ،‬از شــارژ تلفن هــای‬ ‫همــراه اعتبــاری گرفتــه تــا پرداخــت قبــوض و واریــز‬ ‫پیش پرداخــت خریــد خــودرو بــه اجــزای جدایی ناپذیــر‬ ‫زندگــی تبدیــل شــده اند‪ .‬همـ ه ایــن خریدهــای ریــز و درشــت هــم تنهــا و تنهــا بــا رمــز دوم‬ ‫کارت بانکــی امکان پذیــر اســت و از ایــن رو‪ ،‬تضمیــن امنیــت ایــن تراکنش هــا الزامی ســت‪.‬‬ ‫بانــک ملــی ایــران به این منظــور اپلیکیشــن ‪ 60‬را د ر اختیــار مشــتریانش گذاشــته تــا بــا تولیــد‬ ‫و اســتفاده از رمــز یک بار مصــرف‪ ،‬امنیــت تراکنش هــای اینترنتــی خــود را تامیــن کــرده و‬ ‫راه هــای سوء اســتفاده احتمالــی از ایــن فراینــد را ببندنــد‪ .‬دریافــت‪ ،‬نصــب و راه انــدازی ایــن‬ ‫اپلیکیشــن رایــگان و ســاده اســت‪ .‬مشــتریانی کــه از گوشـی های هوشــمند اســتفاده نمی کنند‬ ‫نیــز می تواننــد از کــد دســتوری ‪ *737*60#‬رمــز دوم یک بار مصــرف را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫سومین همایش ''دی در مسیر تعالی'' برگزار شد‬ ‫قهرمانی تیم کاراته ازاد ‪ w.s.k.u‬با سرپرستی‬ ‫رئیس هیئت کاراته بخش قلعه نو شهرستان ری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫در مســابقات قهرمانــی کاراتــه ســبک های ازاد اســتان‬ ‫تهــران در دو روش کاتــا و کومیتــه در دو بخــش بانــوان و‬ ‫اقایــان مــورخ ‪ 25‬و ‪ 26‬مهرمــاه ‪ ، 1398‬تیــم کاراتــه ازاد‬ ‫‪ w.s.k.u‬بــا سرپرســتی شــیهان محســن باقــری (رئیــس‬ ‫هیئــت کاراتــه بخــش قلعه نــو شهرســتان ری) قهرمان شــد‪.‬‬ ‫اســامی مقــام اوران عبارتنــد از‪ :‬امیــر محمد رضایــی کاتا اول‬ ‫کومیتــه اول‪ ،‬ســید مهــدی مهدی نــژاد کاتــا اول کومیتــه‬ ‫اول‪ ،‬مهدیــه کاهــه کاتــا اول کومیتــه اول‪ ،‬محمدمهــدی‬ ‫تقوایــی کاتــا اول کومیتــه دوم‪ ،‬ابوالفضــل نقی پــور کومیتــه‬ ‫اول کاتــا دوم‪ ،‬ابوالفضــل بابایــی کومیتــه اول کاتــا ســوم‪،‬‬ ‫ســحر بوربــور کومیتــه اول کاتــا دوم‪ ،‬ســتایش ایل بیگــی‬ ‫کومیتــه اول کاتــا ســوم‪ ،‬نازنیــن زهــرا ایل بیگــی کومیتــه‬ ‫اول کاتــا ســوم‪ ،‬زهــرا شــجاع کومیتــه اول‪ ،‬نازنیــن زهــرا‬ ‫اگهی تغییرات موسسه مجتمع اموزشی امیر کبیر بومهن به شماره ثبت ‪ 14‬و شناسه ملی ‪ 10861946849‬به استناد‬ ‫صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1397/09/18‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ - :‬تعداد اعضا هیئت مدیره موسسه‬ ‫مرکب از ‪ 5‬نفر (‪ 3‬نفر عضو اصلی و ‪ 2‬نفر عضو علی البدل) خواهد بود‪ .‬ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید‪.‬‬ ‫حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫‪2‬‬ ‫ابراهیمی کاتــا اول‪ ،‬اکــرام رحیمــی کومیتــه اول‪ ،‬مهیــار‬ ‫حســین پور کاتــا دوم کومیتــه ســوم‪ ،‬امیرمهــدی محـب زاده‬ ‫کاتــا دوم کومیتــه ســوم‪ ،‬اریــا اســدنژاد کاتــا دوم کومیتــه‬ ‫ســوم‪ ،‬میــاد بابایــی کاتا دوم کومیته ســوم‪ ،‬نرگــس اکبریان‬ ‫کاتــا دوم کومیتــه ســوم‪ ،‬اریــا شــکاری کاتــا ســوم کومیتــه‬ ‫ســوم‪ ،‬نرگــس دژبانــی کاتــا دوم کومیتــه ســوم‪ ،‬عرفــان‬ ‫صادقــی کاتــا ســوم کومیتــه ســوم‪ ،‬محمــد امیــن دلیــری‬ ‫ی کاتــا ســوم‬ ‫کاتــا ســوم کومیتــه ســوم‪ ،‬ســحر ابراهیمــ ‬ ‫کومیتــه ســوم‪ ،‬مبینــا میرزایــی کاتــا ســوم کومیتــه ســوم‪،‬‬ ‫نازنیــن زهــرا منتظریــان کاتــا ســوم کومیتــه ســوم‪ ،‬پریســا‬ ‫ی کاتــا دوم‪ ،‬زهــرا محمدی کومیتــه دوم‪ ،‬ســارا زنگنه‬ ‫قاســم ‬ ‫کاتــا دوم‪ ،‬داود ایــل بیگــی کومیتــه دوم‪ ،‬رحمــان امینــی‬ ‫کومیتــه دوم‪ ،‬امیرمهــدی میرزایــی کومیتــه دوم‪ ،‬محمدرضا‬ ‫علیــزاده کاتــا ســوم‪.‬‬ ‫با حضــو ِر محمدرضــا قربانــی (مدیرعامــل بانــک دی)‪،‬‬ ‫ســومین همایــش دی در مســیر تعالــی از طریــق‬ ‫ویدئوکنفرانــس (وبینــار) بــرای کارکنــان شــعب سراســر‬ ‫ گــزارش اداره روابط عمومــی ‬ ‫کشــور برگــزار شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و تبلیغــات بانــک دی؛ محمدرضــا قربانــی در ســومین‬ ‫همایــش دی در مســیر تعالــی کــه بــا هــدف توســعه‬ ‫و تعمیــق مفاهیــم تعالــی ســازمانی و از طریــق‬ ‫ویدئوکنفرانــس (وبینــار) بــرای کارکنــان شــعب سراســر کشــور برگــزار شــد‪ ،‬بــه‬ ‫تشــریح اقدامــات و دســتاوردهای بانــک در زمینــه پیاده ســازی الگــوی تعالــی پرداخــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک دی در ایــن همایــش‪ ،‬ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری سلســله ‬ ‫همایش هــای دی در مســیر تعالــی و امــوزش مفاهیــم ســرامدی بــه کارکنــان شــعب‬ ‫گفــت‪« :‬حضــور در فراینــد ارزیابــی تعالــی ســازمانی‪ ،‬فرصتی ســت تــا همــکاران شــعب‬ ‫از طریــق اشــنایی بــا مفاهیــم الگــوی تعالــی ســازمانی به بازنگــری اقدامــات خــود از دریچه‬ ‫منطــق تعالــی و به کارگیــری چرخــه بهبــود مســتمر در فعالیت هــای روزمــره و جــاری‬ ‫شــعب بپردازنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬نگاهــی بــه اظهارنامــه تعالــی بانــک دی نشــان می دهــد که‬ ‫ســهم عمــده ای از پایــداری و بهبــود روندهــای عملکــردی درج شــده در اظهارنامــه ناشــی از‬ ‫اقداماتی ســت کــه بــا تــاش مســتمر و هدفمنــد شــعب در ســالیان اخیــر روی داده اســت‬ ‫کـ ه ایــن عملکــرد درخشــان نوید دهنــده حضــور موفــق بانــک در جایــزه تعالی ســازمانی و‬ ‫جاری ســازی روح تعالــی در تمامــی ارکان بانــک اســت»‪ .‬قربانــی بااشــاره به لــزوم امادگــی‬ ‫و اشــنایی کارکنــان شــعب بــا نقــاط تمرکــز ارزیابــان در ارزیابــی ســال جــاری تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬ارزیابــان جایــزه تعالــی ســازمانی در روزهــای پنجــم و دوازدهــم دی مــاه به صــورتِ‬ ‫تصادفــی بــه تعــدادی از شــعب تهــران و اســتان ها مراجعــه می کننــد و عمــده ســواالت‬ ‫خــود را حــول ســه محــور وصــول مطالبــات‪ ،‬مدیریــت دارایی هــا و ســرمایه گذاری ها و‬ ‫تکنولــوژی و طراحــی محصــوالت متمرکــز کرده انــد کــه انتظــار مـی رود تمامــی همــکاران‬ ‫شــعب بــا تســلط بــر اقداماتــی کــه بانــک دراین زمینه هــا انجــام داده اســت‪ ،‬بتواننــد‬ ‫پاســخگوی ســواالت ارزیابــان در جلســات ارزیابــی باشــند»‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پیشتازان سدیدصنعت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 181966‬و شناسه ملی ‪ 10102241543‬به استناد‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پیشتازان سدیدصنعت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 181966‬و شناسه ملی ‪ 10102241543‬به‬ ‫صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1397/08/13‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬مرکز اصلی شرکت به‪ :‬استان تهران‪،‬‬ ‫استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 1397/08/13‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اقای پوریا نادری به‬ ‫شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬سازمان برنامه مرکزی‪ ،‬خیابان پروانه شمالی‪ ،‬خیابان دهم غربی‪ ،‬پالک ‪ ،32‬طبقه‬ ‫کد ملی ‪ 0018566839‬و خانم مرضیه پورمرادی کرمانی به کد ملی ‪ 0071454667‬بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل‬ ‫پنجم‪ ،‬واحد ‪ 9‬کدپستی ‪ 1483783188‬انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪.‬‬ ‫برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫غیرتجاری پردیس (‪)707631‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)707638‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)707635‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه انجمن ایرانی روابط بین الملل به شماره ثبت ‪ 21906‬و شناسه ملی‬ ‫اگهی تغییرات شرکت صنایع چرم پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1008‬و شناسه‬ ‫اگهی تغییرات شرکت صنایع چرم پیشتاز سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1008‬و شناسه‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ابزی گستران پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 409778‬و‬ ‫‪ 10103495966‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1397/08/02‬و مجوز‬ ‫ملی ‪ 10100117928‬به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1398/08/15‬تصمیمات‬ ‫ملی ‪ 10100117928‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫شناسه ملی ‪ 10320610613‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫شماره ‪ 98408‬مورخ ‪ 1398/02/22‬وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪ - :‬محسن علی عسگری به شماره ملی ‪ 0042773891‬به سمت رئیس هیئت‬ ‫‪ 1398/08/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ - :‬مسعود سرتیپ نیا به شماره ملی ‪ 0043459374‬به‬ ‫مورخ ‪ 1396/08/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اعضای هیئت مدیره به ترتیب ذیل برای‬ ‫سمت بازرس اصلی و یاسر فخاری به شماره ملی ‪ 0421097795‬به سمت بازرس علی البدل‬ ‫مدت ‪ 2‬سال انتخاب گردیدند‪ :‬اقای مجید کروجی بشماره ملی ‪ 0793599105‬بسمت‬ ‫برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند‪ - .‬محسن علی عسگری به شماره ملی‪0042773891 :‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره اقای علیرضا کروجی بشماره ملی ‪ 0793386519‬بسمت نایب رئیس‬ ‫و مهدی علی عسگری به شماره ملی‪ 0042842840 :‬و فاطمه علی عسگری به شماره ملی‪:‬‬ ‫هیئت مدیره اقای ابوالفضل کروجی به شماره ملی ‪ 0793492882‬بسمت مدیرعامل و عضو‬ ‫‪ 0051311488‬به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک و سفته و‬ ‫اقای ضیاء الدین صبوری به شماره ملی ‪ ،0602920612‬خانم اناهیتا معتضدراد به شماره ملی‬ ‫‪ ،3251790821‬اقای مجید رضا مومنی به شماره ملی ‪ ،0055607357‬اقای رضا سیمبر به‬ ‫شماره ملی ‪ ،2595534157‬اقای سیدعباس عراقچی به شماره ملی ‪ 0043831036‬به عنوان‬ ‫اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زهره پوستین چی به شماره ملی ‪ ،0927302403‬اقای‬ ‫غالمرضا کریمی به شماره ملی ‪ 5409894146‬به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای‬ ‫مدت ‪ 3‬سال انتخاب گردیدند‪ .‬اقای ارسالن قربانی شیخ نشین به شماره ملی ‪5169860765‬‬ ‫به عنوان بازرس اصلی و اقای اعتماد باقری به شماره ملی ‪ 5399764776‬به عنوان بازرس‬ ‫مدیره و مهدی علی عسگری به شماره ملی ‪ 0042842840‬به سمت مدیرعامل و نائب رئیس‬ ‫هیئت مدیره و فاطمه علی عسگری به شماره ملی ‪ 0051311488‬به سمت عضو هیئت‬ ‫مدیره انتخاب شدند‪ .‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪،‬‬ ‫قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‬ ‫همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬‬ ‫حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫برات و قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با‬ ‫شهرستان های استان تهران‬ ‫شهرستان های استان تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫(‪)707632‬‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین (‪)707633‬‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین (‪)707634‬‬ ‫تهران (‪)707630‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پیوند بافت سهامی خاص به شماره ثبت ‪94068‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت شعله پردازش ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪421371‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10101381557‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10320729232‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1398/08/13‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 500000000‬ریال به مبلغ‬ ‫‪ 1397/07/05‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬خانم سیده فائزه موسوی بشماره ملی ‪0072433221‬‬ ‫‪ 501000000‬ریال منقسم به ‪ 10020‬سهم ‪ 50000‬ریالی با نام که تماما پرداخت شده از‬ ‫با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ‪ 20000000‬ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج‬ ‫طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ‪ 1000000‬ریال بموجب گواهی شماره ‪410‬‬ ‫گردید‪ .‬درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 120000000‬ریال به‪ 100000000‬ریال کاهش‬ ‫مورخ ‪ 1398/09/03‬بانک ملی شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است‪ .‬ماده مربوطه در‬ ‫یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصالح شد‪ .‬لیست شرکا بعد از خروج و‬ ‫اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل‬ ‫کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد اقای سهیل علیزاده با کد ملی ‪ 0075945983‬دارای‬ ‫امضاء گردیده است‪ .‬تعداد اعضاء هیئت مدیره به ‪ 3‬نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫‪ 80000000‬ریال سهم الشرکه خانم سیده فاطمه موسوی با کد ملی ‪ 0072433221‬دارای‬ ‫اصالح گردید‪.‬‬ ‫‪ 20000000‬ریال سهم الشرکه‪.‬‬ ‫علی البدل برای مدت ‪ 3‬سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫(‪)707637‬‬ ‫تهران (‪)707636‬‬ ‫مهر شرکت معتبر است‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬دی ‪ /1398‬شماره ‪290‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به پدیده تامل برانگیز گوش شکستن در میان کشتی گیران!‬ ‫چند می گیری گوش بشکونی؟‬ ‫اوایــل امســال بــود کــه خبــری تکان دهنــده‪ ،‬توجــه جامعــه کشــتی و ورش دوســتان را بــه خــود جلــب کــرد‪ .‬خبــر ایــن بــود کــه یکــی از مربیــان کشــتی در شــهر نقــده اســتان اذربایجــان غربــی بــا اســتفاده از برخــی اجســام همچون ســکه اقــدام به شکســتن گــوش ‪ ۶‬کشــتی گیر‬ ‫نوجــوان کــرده کــه در نهایــت منجــر بــه بریــده شــدن گــوش یکــی از ایــن کشــتی گیران و عفونــت شــدید گــوش دیگــر کشــتی گیران شــده اســت‪ .‬گفتــه میشــد کــه وی بــرای تســکین درد ناشــی از ایــن کار‪ ،‬اقــدام بــه تزریــق لیدوکاییــن در گــوش ایــن کشــتی گیران کــرده کــه‬ ‫اقــدام وی باعــث عفونــت شــدید و ســیاه شــدن گــوش ایــن کشــتی گیران و تغییــر شــکل ظاهــری ان شــده‪ ،‬تــا جایی کــه منجــر بــه بریــده شــدن گــوش یکــی از ایــن کشــتی گیران توســط پزشــکان شــد! از همــه دردناتک تــر اینکــه ایــن مربــی بــا گفتــن ایــن جملــه کــه شــاخصه‬ ‫اصلــی یــک کشــتی گیــر گوش هــای شکســته اوســت‪ ،‬اقــدام بــه شکســتن گــوش این شــش کشــتی گیــر نوجــوان کــرده بــود‪ .‬هرچنــد کــه در ادامه ایــن ماجــرا خانــواده یکــی از ایــن نوجوانــان اقــدام بــه شــکایت از او کــرد و مربــی مذکــور از طــرف هیــات کشــتی اذربایجــان غربی‬ ‫مــورد پیگیــری مســئوالن کمیتــه انضباطــی قــرار گرفــت؛ امــا مســاله اینجاســت کــه ارتــکاب بــه چنیــن اعمالــی ریشــه در باورهــای نادرســت و طــرز تلفــی نامعقولــی از ورزش حرفـه ای دارد کــه بــه صــورت پنهــان یــا اشــکار در ذهــن بســیاری از ورزشــکاران جاخــوش کــرده اســت‪.‬‬ ‫چــه بســا اگــر چنیــن مشــکلی پیــش نیامــده بــود و رســانه ای نمیشــد‪ ،‬اب از اب تــکان نمــی خــورد و همچنــان گوش هــای شکســته به عنــوان نمــادی از قهرمانمــی در ورزش کشــتی مطــرح بــود‪ .‬هرچنــد هنــوز هــم بــه شــکل هــای مختلــف چنیــن رفتارهــای افراطــی و توهم الــودی‬ ‫را مــی بینیــم کــه اتفاقــا بــه اشــکال مــدرن به ویــژه در فضــای مجــازی مــی تــوان تبلیغــات انهــا را دیــد‪ .‬تبلیغاتــی کــه حکایــت از ایــن دارنــد؛ هنــوز هــم افــراد بســیاری وجــود دارنــد کــه برایشــان ویتریــن یــک ورزشــکار از توانمندی هــای او مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫حتم ـاً تــا بــه حــال توجــه کرده ایــد کــه همیشــه می تــوان یــک‬ ‫کشــتی گیر را بیــن هــزاران ورزشــکار تشــخیص داد و البتــه حتمـاً‬ ‫بــاز هــم می دانیــد کــه ایــن تمایــز نــه بــه خاطــر هیــکل عضالنــی‬ ‫و پیــچ در پیــچ‪ ،‬بلکــه به خاطــر گوش هــای گل کلمــی و پیــچ در‬ ‫پیــچ انهــا در اثــر شکســتگی اللــه گــوش اســت! در مــورد ایــن‬ ‫گوش هــای گل کلمــی داســتان های زیــادی شــنیده ایم؛ مثــا‬ ‫اینکــه شکســتگی اللــه گــوش نوعــی معرفــی نامــه یــا شناســنامه‬ ‫کشــتی گیر بــودن اســت و بعضــی کشــتی گیران بــرای اعــام‬ ‫نــوع ورزشــی کــه انجــام مــی دهنــد‪ ،‬عمــدا ً گوش هــای خــود را‬ ‫می شــکنند‪ .‬البتــه بهانــه بعضــی از کشــتی گیران هــم بــرای‬ ‫انجــام شکســتگی اللــه گــوش عمــدی‪ ،‬درد زیادی ســت کــه‬ ‫شکســتن گــوش هنــگام تمرینــات یــا مســابقات ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن دســته‪ ،‬گــوش خــود را می شــکنند تــا هنــگام مســابقه‬ ‫مشــکلی ایجــاد نکنــد‪ .‬فدراســیون کشــتی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران ضمــن شــایعات خوانــدن ایــن داســتان هــا و ادعاهــا در ایــن‬ ‫بــاره می گویــد‪« :‬شکســتگی اللــه گــوش اتفاقــی اســت کــه‬ ‫هنــگام تمریــن و مســابقه بــرای اکثــر کشــتی گیران می افتــد‪.‬‬ ‫هنــگام زیرگیــری و سرشــاخ شــدن‪ ،‬گاهــی فشــار یــا ضرباتــی بــه‬ ‫گــوش وارد می شــود کــه باعــث بــه اصطــاح شکســتگی اللــه‬ ‫گــوش و ایجــاد حالــت گل کلمــی می شــود‪ .‬گــوش بعضــی‬ ‫کشــتی گیران نرم تــر بــوده و انعطاف پذیــری بیشــتری دارد و‬ ‫به همین علــت خیلــی کمتــر بــر اثــر ضربــه یــا فشــار شکســته‬ ‫می شــود و از طرفــی شکســتگی اللــه گــوش در زمــان مناســب‬ ‫خــود قابــل درمــان بــوده و ایجــاد فــرم گل کلمــی بــر اثــر‬ ‫شکســتگی های متوالــی و پشــت ســر گــوش هــم ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫هرچــه کشــتی گیر تمرینــات بیشــتری داشــته باشــد‪ ،‬تغییــر‬ ‫شــکل گــوش ناشــی از شکســتگی اللــه گــوش بیشــتر و شــدیدتر‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬امــا وقتــی ایــن فراینــد به صــورت غیرطبیعــی و نــه‬ ‫در جریــان ماســبقه و تمرینــات رخ مــی دهــد‪ ،‬جــای بررســی و‬ ‫تامــل فــراوان دارد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ «گــوش را بــا دو انگشــت‬ ‫دســت می شــکونیم‪ ،‬بــدون ضربــه‪ ،‬مشــت و انبــر؛ کامــا بهداشــتی‬ ‫و حرف ـه ای‪ ،‬تخصصــی و بــدون درد همــراه بــا بی حســی؛ هزینــه‬ ‫هــر گــوش ســالم ناقابــل ‪ ۳۰۰‬هزار تومنــه امــا هزینــه ترمیمــی‬ ‫گــوش از قبــل شکســته باالتــره‪ .‬ســن پاییــن هــم گــوش‬ ‫ِ‬ ‫نمی شــکونیم‪ .‬اگــه مایلــی شــماره بــده بهــت وقــت بدیــم و‬ ‫باهــات هماهنــگ کنیــم»‪ .‬یــک صفحــه در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫راه انداختــه اســت و کارش شکســتن گــوش اســت‪ .‬شــعار صفحــه‬ ‫هــم ایــن اســت‪« :‬کار خــوب خــودش صــدا می کنــه»‪ .‬طرفــداران‬ ‫خــودش را هــم دارد‪ .‬بســیاری کــه ایــن کار را انجــام داده انــد‪،‬‬ ‫عکســی از گــوش شکسته شــان را برایــش می فرســتند و‬ ‫کامنت هــای ایــن چنینــی می گذارنــد‪« :‬کارت حــرف نــداره‬ ‫داداش‪ ،‬ســلطانی»‪« ،‬شکســت گــوش دیگــر ارزو نیســت»‪،‬‬ ‫«ماشــااهلل پنجــه طــا کارت حــرف نــداره»‪ .‬البتــه ایــن کار بــرای‬ ‫برخــی از کاربــران هــم جــای ســوال داشــته و در ایــن بــاره‬ ‫پرســیده اند «ایــن کار بــه چــه دردی می خــوره؟» و ادمیــن‬ ‫صفحــه جــواب داده اســت‪« :‬ایــن کار رو انجــام می دیــم کــه‬ ‫گــوش موقــع تمریــن یهــو نشــکنه چــون دردش چند برابــره‪ .‬بــا‬ ‫ایــن کار دیگــه ورزشــکار روی تشــک درد نمی کشــه»‪.‬‬ ‫صفحه هایــی کــه شکســتن گــوش را در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫تبلیــغ مــی کننــد‪ ،‬کــم نیســتند‪ .‬تعــداد دنبــال کننده هــای ایــن‬ ‫صفحه هــا نشــان می دهــد طرفــداران کمــی هــم ندارنــد‪ .‬یکــی از‬ ‫ایــن صفحه هــا بیــش از ‪ ۶۸‬کا و دیگــری بیــش از هــزار‬ ‫ دنبال کننــده (فالــورز) دارد‪ .‬حتــی برخــی دنبال کننده هــا‪ ،‬ایــن‬ ‫صفحــات را تبلیــغ هــم می کننــد و بــرای معرفی شــان‬ ‫می نویســند‪« :‬شکســتن گــوش فقــط بــا دو انگشــت‪ ،‬بــدون‬ ‫اســتفاده از اشــیاء خطرنــاک‪ ،‬دراوردن مــدل گــوش بــه شــکل‬ ‫مدنظــر شــما‪ ،‬در یــک جلســه و کمتریــن زمــان گوشــتونو پلمــپ‬ ‫تحویــل بگیریــد»‪ .‬تمایــل بــه شکســتن گــوش بیــن جوانــان و‬ ‫نوجوانــان طرفــدار کمــی نــدارد‪ .‬حتــی ان دســته از افــرادی کــه‬ ‫کشــتی را به عنــوان ورزش خــود انتخــاب می کننــد‪ ،‬دوســت‬ ‫دارنــد گوش هایشــان زودتــر شکســته شــود و در انظــار عمومــی‬ ‫بــه عنــوان یــک ورزشــکار مــورد تحســین قــرار بگیرنــد‪ .‬یاشــار کــه‬ ‫مدتی ســت بــرای کشــتی بــه باشــگاه م ـی رود‪ ،‬می گویــد‪« :‬مثــل‬ ‫بوکســورهایی کــه دوســت دارن دماغشــون بشــکنه‪ ،‬کشــتی گیرا‬ ‫هــم دوســت دارن گوششــون بشــکنه تــا بقیــه بگــن ببیــن طــرف‬ ‫ورزشــکاره‪ ،‬ببیــن گوشــش شکســته»‪ .‬محمــد هــم درایــن بــاره‬ ‫معتقــد اســت‪« :‬شــما خبرنگارهــا دوســت داریــد زودتــر کارت‬ ‫خبرنــگاری بگیریــد تــا هرجــا کــه می تونیــد راحــت بریــد مــا هــم‬ ‫دوســت داریــم گوشــمون زودتــر بشــکنه تــا وقتــی یــه جایــی‬ ‫می ریــم از روی گوشــمون بگــن دمــش گــرم طــرف کشــتی گیره‬ ‫و یــه خــودی نشــون بدیــم»‪ .‬امــا علیرضــا رضایــی؛ دارنــده‬ ‫مدال هــای نقــره المپیــک و برنــز کشــتی ازاد جهــان کــه گــوش‬ ‫خــودش بعــد از کســب قهرمانــی جهانــی شکســته‪ ،‬در این بــاره‬ ‫می گویــد‪« :‬کشــتی گیران اصطالحــی دارنــد و می گوینــد مــارک‬ ‫کشــتی گیرهمراه انهــا اســت کــه همــان گــوش مــا اســت‪ .‬کســی‬ ‫کــه گوشــش بشــکند نمی توانــد بســیاری از کارهــا را در خیابــان‬ ‫انجــام دهــد زیــرا کشــتی گیر اســت؛ دیــد مــردم هــم نســبت بــه‬ ‫دیگــری هــم بــه ســمت ورزش هــای دیگــر مثــل فوتبــال و‬ ‫رشــته های دیگــر ورزشــی روی می اوردنــد‪ .‬اگــر مــا کشــتی گیران‬ ‫بتوانیــم از رفتــار و منش مــان حفاظــت کنیــم در واقــع از کشــتی‬ ‫حفاظــت و حراســت کرده ایــم و اگــر مــرام و مســلک خوشــایندی‬ ‫نداشــته باشــیم موجــب ســرافکندگی اســت و نقــش مربی هــا در‬ ‫ایــن زمینــه بســیار پررنــگ اســت»‪ .‬بــه گفتــه نایب رئیــس ســابق‬ ‫فدراســیون کشــتی «برخــی افــراد کــه عنــوان قهرمانــی جهــان را‬ ‫دارنــد هنــوز هــم گوش شــان ســالم اســت‪ .‬کشــتی‪ ،‬ورزش پــر‬ ‫برخــوردی اســت و بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه گــوش‬ ‫ورزشــکاری نشــکند‪ .‬کشــتی گیر بــا تشــک‪ ،‬زانــو‪ ،‬اســتخوان های‬ ‫پهلــو و اعضــای مختلــف بــدن حریــف در تمــاس اســت و‬ ‫شکســتگی ان غیــر قابــل اجتنــاب اســت‪ .‬ایــن امــر در ورزش‬ ‫کشــتی گیرها متفــاوت اســت و انتظــار از جامعــه کشــتی گیران از‬ ‫قدیــم االیــام بــاال بــوده اســت‪ .‬مــردم دیــد مثبــت و شــجاعت یــک‬ ‫کشــتی گیر را بــا اســتنباط بــه گــوش شکســته ان ورزشــکار بــه‬ ‫عنــوان یــک شــاخص در نظــر می گرفتنــد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا حــدود‬ ‫سی ســال پیش‪ ،‬در محله هــا جوانــان و نوجوانانــی کــه ُجربــزه و‬ ‫زمینــه زرنگــی و بزرگــی داشــتند کشــتی گیر می شــدند و دســته‬ ‫جــودو هــم اتفــاق می افتــد»‪ .‬او می گویــد شکســتگی گــوش در‬ ‫دراز مــدت روی شــنوایی ورزشــکاران اختــال ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫«بــرای مثــال مــا نمی توانیــم از هندزفــری بــه درســت اســتفاده‬ ‫کنیــم‪ .‬بــا بــاال رفتــن ســن‪ ،‬افتادگــی عضالنــی هــم شــایع می شــود‬ ‫و چــون گــوش شکســته خــودش حالــت جمــع شــدگی دارد‪ ،‬حتــی‬ ‫ممکــن اســت روی شــنوایی هــم تاثیــر داشــته باشــد»‪ .‬رضایــی بــه‬ ‫ورزشــکارانی کــه کشــتی را انتخــاب کرده انــد‪ ،‬توصیــه می کنــد‬ ‫بــرای شکســتن گــوش خــود عجلــه نکننــد‪ .‬گــوش انهــا بعــد از‬ ‫تمریــن خــود بــه خــود می شــکند‪ .‬شکســتن گــوش بــر اثــر تمریــن‬ ‫زیــاد و بــه صــورت کامــا اتفاقــی پیــش می ایــد و معمــوال‬ ‫ورزشــکار متوجــه ان نمی شــود‪ .‬فروردیــن ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــود کــه‬ ‫یکــی از مربیــان کشــتی در اذربایجــان غربــی بــه وســیله ســکه‪،‬‬ ‫گــوش شــش کشــتی گیر نوجــوان را شکســت کــه در نهایــت منجــر‬ ‫بــه بریده شــدن و عفونــت شــدید گــوش دو کشــتی گیــر و در‬ ‫نهایــت محرومیــت مادام العمــر مربــی مربوطــه شــد‪ .‬تــورج ملــک‬ ‫محمــدی؛ دبیــر فدراســیون پزشــکی ورزشــی بــا اشــاره بــه اتفاقــی‬ ‫کــه در ایــن اســتان رخ داد‪ ،‬در ایــن بــاره بــه ایســنا‪ ،‬می گویــد‪ :‬‬ ‫«چنــد مــاه پیــش شــکایتی از یکــی اســتان های ایــران داشــتیم‪.‬‬ ‫یکــی از مربی هــا گــوش چنــد شــاگرد خــود را شکســته بــود کــه‬ ‫گــوش یکــی از شــاگردها دچارعفونــت شــده بــود و نصــف گــوش از‬ ‫بیــن رفتــه بــود و بــه اصطــاح گانگــرن شــده بــود‪ .‬بــا چنــد‬ ‫متخصــص گــوش و حلــق و بینــی صحبــت کــردم و معتقــد بودنــد‬ ‫عمــل جراحــی و ترمیــم ان بســیار ســخت و ســنگین اســت و بایــد‬ ‫از دنــده فــرد بــه گــوش پیونــد بزننــد بــه همیــن دلیــل بهتریــن کار‬ ‫پروتــز مصنوعــی بــرای ورزشــکار اســیب دیــده بــود»‪ .‬ایــن پزشــک‬ ‫کــه ‪ ۱۴‬ســال ســابقه فعالیــت در حــوزه کشــتی دارد‪ ،‬ادامــه می دهد‪:‬‬ ‫«شکســتن گــوش اگــر همــراه بــا عارضــه باشــد بســیار خطرنــاک‬ ‫اســت‪ .‬در کشــورهای پیشــرفته از جملــه امریــکا بــرای‬ ‫کشــتی گیران در ســنین نوجوانــی و جوانــی‪ ،‬گاردهــای مخصوصــی‬ ‫دارنــد کــه روی گــوش ورزشــکار قــرار می گیــرد‪ .‬در برخــی از‬ ‫کشــورها بــدون ایــن گاردهــا اجــازه کشــتی بــه فــرد داده‬ ‫نمی شــود‪ .‬زمانــی کــه گــوش می شــکند بیــن پوســت و قســمت‬ ‫غضروفــی گوشــت خــون می ریــزد و بافــت فیبــروز در ان ناحیــه از‬ ‫گــوش تشــکیل می شــود‪ .‬شکســتن گــوش جــدا از اینکــه زیبایــی‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ ،‬ممکــن اســت منجــر بــه مســدود‬ ‫شــدن مجــرای ان شــود و روی شــنوایی فــرد تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫اگــر شکســتن گــوش بــه روش غیــر طبیعــی انجــام بگیــرد ممکــن‬ ‫اســت بــه دلیــل خونریــزی زیــاد‪ ،‬بافــت گــوش را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫شکســتن غیــر طبیعــی گــوش یــک کار بســیار غیرعلمــی و‬ ‫غیرحرف ـه ای اســت کــه بــا درد بســیاری همــراه اســت»‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫او بســیاری از کشــتی گیران پیشکســوت و قهرمانــان ســعی‬ ‫می کننــد موهایشــان را در میان ســالی بلنــد کننــد کــه روی‬ ‫گوش شــان را بگیــرد تــا شکســتگی ان را نشــان ندهنــد زیــرا‬ ‫گــوش از حالــت طبیعــی خــارج شــده اســت‪ .‬حتــی شــاید‬ ‫قهرمانانــی داشــته باشــیم کــه بــه دلیــل بافتــی کــه دارنــد‬ ‫گوش شــان ســالم مانــد ه اســت‪ .‬در کل کشــتی گیران حرفــه ای‬ ‫تمایــل بــه ایــن کار ندارنــد‪ .‬از طرفــی الزامــاً هــر کســی کــه‬ ‫گوشــش را بشــکند دلیــل بــر اینکــه قهرمــان جهــان یــا المپیــک‬ ‫شــود‪ ،‬نیســت‪ .‬ملــک محمــدی ادامــه می دهــد‪« :‬از نظــر پزشــکی‬ ‫بــه گوش هــای شکســته‪ ،‬گل کلمــی می گوینــد و کشــتی گیر‬ ‫می توانــد بالفاصلــه بعــد از شکســتن گــوش بــه بیمارســتان‬ ‫مراجعــه کنــد تــا بــا شــکاف نقطــه خاصــی از پشــت گــوش‪ ،‬خــون‬ ‫را تخلیــه و ان را چنــد روز باندپیچــی کننــد‪ ،‬ایــن کار موجــب‬ ‫کمتریــن تاثیــر بدشــکلی روی گــوش می شــود‪ .‬همچنیــن فــرد‬ ‫می توانــد بعدهــا بــا مراجعــه بــه متخصــص گــوش و حلــق و بینــی‬ ‫و بــه وســیله عمــل جراحــی زیبایــی گــوش را ترمیــم کننــد؛ گرچــه‬ ‫بــا ایــن اقدامــات‪ ،‬قطعــا گــوش بــه حالــت اولیــه و اصلــی خــود‬ ‫برنمی گــردد»‪ .‬ایــن پزشــک بــا بیــان اینکــه روش هــای متفاوتــی‬ ‫بــرای شکســتن گــوش وجــود دارد‪ ،‬توضیــح می دهــد‪« :‬بــرای ایــن‬ ‫کار از ابزارهایــی مثــل دم باریــک‪ ،‬انبردســت هــم اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫گــوش را بیــن در می گذارنــد‪ ،‬یــک ســکه بیــن گــوش می گذارنــد‬ ‫و بــه ان ضربــه مــی زننــد‪ .‬بــا مشــت گــوش را می شــکنند‪ .‬از‬ ‫راه هــای بســیاری بــرای ایــن کار اســتفاده می شــود کــه همــه ایــن‬ ‫ راه هــا بســیار خطرنــاک اســت و ممکــن اســت منجــر بــه قطــع‬ ‫عضــو شــود»‪ .‬دبیــر فدراســیون پزشــکی ورزشــی می گویــد‪« :‬ایــن‬ ‫کار از نظــر قانونــی‪ ،‬شــرعی و اخالقــی جــرم اســت و اگــر کســی از‬ ‫ایــن افــراد شــکایت کنــد‪ ،‬قابــل پیگیــری اســت‪ .‬متاســفانه بســیاری‬ ‫از نظــر فرهنگــی فکــر می کننــد شکســتن گــوش نشــان دهنــده‬ ‫حرفــه ای بــودن یــک کشــتی گیر اســت در حالــی کــه نشــان‬ ‫ی اســت کــه یــک ورزشــکار بــه صــورت اخالقــی‬ ‫برتــری مدالــ ‬ ‫می تواند بگیرد نه گوشی که شکسته می شود»‪.‬‬ ‫شکستگی گوش در کشتی گیران‬ ‫از نگاه پزشکی‬ ‫در مرحلــه اول کــه خونریــزی زیــر پوســتی ایجــاد مــی شــود مــی تــوان خــون بــه وجــود امــده‬ ‫را اســپیره تخلیــه کــرد‪ ،‬البتــه ممکــن اســت گــوش کامــا بــه حالــت اول برنگــردد‪ ،‬ولــی از ایجاد‬ ‫فــرم برجســته و پیــچ در پیــچ گل کلمــی جلوگیــری می شــود‪ .‬گروهــی کــه شکســتگی گــوش را‬ ‫عمــدی می داننــد‪ ،‬شــاهد خــود را‪ ،‬ســالم بــودن گــوش بعضــی از کشــتی گیران و به خصــوص‬ ‫کشــتی گیران خارجــی می داننــد و اعتقــاد دارنــد کــه‪ ،‬گــوش گل کلمــی مخصــوص افــراد‬ ‫خاصــی اس ـت ! در مــورد ایــن گوش هــای گل کلمــی داســتان های زیــادی شــنیده ایــم؛ مثــا‬ ‫اینکــه شکســتگی گــوش نوعــی معرفــی نامــه یــا شناســنامه کشــتی گیــر بــودن اســت و بعضــی‬ ‫کشــتی گیران بــرای اعــام نــوع ورزشــی کــه انجــام می دهنــد‪ ،‬عمــدا ً گوش هــای خــود را مــی‬ ‫شــکنند و خــب روش هــای انجــام ایــن کار هــم متفــاوت اســت؛ مثــا قــرار دادن گــوش بیــن در‬ ‫و چهارچــوب در‪ ،‬قــرار دادن دو ســکه در بــاال و پاییــن گــوش و وارد کــردن فشــار یــا فشــار دادن‬ ‫گــوش روی تشــک کــه همگــی ایــن کارهــا هــم بــا مقدمه مالــش گــوش و گرم کــردن ان شــروع‬ ‫مــی شــود و نهایتـاً هــم بــه شکســتن گــوش می انجامــد‪ .‬البتــه بهانــه بعضــی از کشــتی گیران هم‬ ‫بــرای انجــام ایــن شکســتگی عمــدی‪ ،‬درد زیــادی اســت کــه شکســتن گوش هنــگام تمرینــات یا‬ ‫مســابقات ایجــاد مــی کنــد‪ .‬ایــن دســته‪ ،‬گــوش خــود را می شــکنند تا هنگام مســابقه شکســتگی‬ ‫گــوش مشــکلی ایجــاد نکنــد‪ .‬محمــد جــواد رفوگــر؛ دبیــر فدراســیون کشــتی جمهوری اســامی‬ ‫ایــران ضمــن شــایعات خوانــدن ایــن داســتان ها و ادعاهــا در ایــن بــاره می گویــد‪« :‬شکســتگی‬ ‫گــوش اتفاقــی اســت کــه هنــگام تمریــن و مســابقه بــرای اکثــر کشــتی گیران می افتــد‪ .‬هنــگام‬ ‫زیرگیــری و سرشــاخ شــدن‪ ،‬گاهــی فشــار یــا ضرباتــی بــه گــوش وارد می شــود کــه باعــث بــه‬ ‫اصطــاح شکســتگی گــوش و ایجــاد حالــت گل کلمــی می شــود»‪ .‬گروهــی کــه شکســتگی گوش‬ ‫را عمــدی می داننــد‪ ،‬شــاهد خــود را‪ ،‬ســالم بــودن گــوش بعضــی از کشــتی گیران و به خصــوص‬ ‫کشــتی گیران خارجــی می داننــد و اعتقــاد دارنــد کــه‪ ،‬گــوش گل کلمــی مخصــوص افــراد خاصی‬ ‫اسـت !» رفوگــر علــت ایــن پراکندگــی را ایــن طــور بیــان می کنــد‪« :‬گــوش بعضــی کشــتی گیران‬ ‫نرم تــر بــوده و انعطاف پذیــری بیشــتری دارد و بــه همیــن علــت خیلــی کمتــر بــر اثــر ضربــه یــا‬ ‫فشــار شکســته مــی شــود و از طرفــی ایــن حالــت در زمــان مناســب خــود قابــل درمــان بــوده و‬ ‫ایجــاد فــرم گل کلمــی بــر اثــر شکســتگی هــای متوالی و پشــت ســر هــم ایجــاد می شــود‪ .‬هرچه‬ ‫کشــتی گیر تمرینات بیشــتری داشــته باشــد‪ ،‬تغییر شــکل گوش بیشــتر و شــدیدتر خواهد بود»‪.‬‬ ‫وی حتــی تکنیــک کشــتی گیران و فــن هایــی کــه بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد را هم‬ ‫در بــروز شکســتگی گــوش دخیــل دانســت و گفــت‪« :‬کشــتی گیران روس و اســیای میانــه هــم‬ ‫مثــل کشــتی گیران ایرانــی بیشــتر در معــرض ایــن نــوع شکســتگی ها قــرار دارنــد»‪ .‬وی تنهــا راه‬ ‫جلوگیــری از بــروز ایــن حالــت را اســتفاده از گوشــبندهای خــاص عنــوان کــرد کــه درصورتــی که‬ ‫مانعــی بــرای تمریــن ایجــاد نکــرده و بــه طرفین اســیب نرســاند‪ ،‬قابل اســتفاده اســت‪ .‬البتــه تا به‬ ‫حــال مشــاهده نشــده اســت کــه در مســابقات جهانی یا بیــن المللی از این وســیله اســتفاده شــده‬ ‫باشــد‪ .‬دکتــر پرویــز ســیار؛ جــراح‪ ،‬ضمــن متناقض خوانــدن نظریه هــا‪ ،‬پاتولــوژی ایجاد گــوش گل‬ ‫کلمــی را ایــن طــور توضیــح می دهــد‪« :‬وقتــی غضــروف باالیــی گــوش در اثــر فشــار زیاد یــا ضربه‬ ‫بشــکند‪ ،‬خونریــزی زیــادی ایجــاد شــده و خــون بیــن غضــروف و پوســت محتقــن می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫خــون در ناحیــه لختــه شــده و در انجــا باقــی مــی مانــد‪ .‬وجــود ایــن هماتــوم باعــث مــی شــود‬ ‫تــا بافــت هــای اطــراف و همســایه‪ ،‬مویــرگ هایــی را وارد هماتــوم کننــد تــا لختــه را جــذب کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مویرگ هــا تنهــا قادرنــد مقــداری از ایــن لخته هــا را جــذب کننــد و خــود ایــن مویرگ هــا‬ ‫وقتــی بی فایــده باقــی می ماننــد‪ ،‬به صــورت فیبریــن ســخت درمی اینــد‪ .‬هماتــوم باقی مانــده هــم‬ ‫بــه تدریــج دچــار کلسیفیکاســیون رســوب کلســیم شــده و نهایتـاً فــرم گل کلمی گوش تشــکیل‬ ‫می شــود‪ .‬در مرحلــه اول کــه خونریــزی زیــر پوســتی ایجــاد مــی شــود مــی تــوان خــون بــه‬ ‫وجــود امــده را اســپیره تخلیــه کــرد‪ ،‬البتــه ممکــن اســت گــوش کامــا بــه حالــت اول برنگــردد‪،‬‬ ‫ولــی از ایجــاد فــرم برجســته و پیــچ در پیــچ گل کلمــی جلوگیــری می شــود‪ .‬اگــر اسپیراســیون‬ ‫انجــام نگیــرد‪ ،‬لختــه هــا و عــروق ناحیــه کواگولــه شــده و تنهــا راه درمــان‪ ،‬جراحی ســت‪ .‬پــس‬ ‫از جراحــی هــم گــوش بایــد بــا باندهــای بســیار ســفت و محکــم بســته شــود»‪ .‬دکتــر ســیار در‬ ‫مــورد اختــاف نظــر بــر ســر اینکــه در ایجــاد گــوش گل کلمــی واقعــا غضــروف مــی شــکند یــا‬ ‫تنهــا پارگــی مویــرگ در کار اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هــر دو حالــت ممکــن اســت‪ .‬در صــورت فشــار زیــاد‬ ‫معمــوال غضــروف شکســته و خــود باعــث پارگــی مویــرگ هــا مــی شــود‪ .‬در بعضــی مــوارد هــم‬ ‫مثــل ضربــه محکــم زانــو‪ ،‬تنهــا مویــرگ پــاره شــده و خونریــزی ایجــاد می شــود‪ .‬بــه هــر حــال در‬ ‫هــر دو مــورد انچــه باعــث تغییــر شــکل گــوش می شــود‪ ،‬خونریــزی و احتقــان خــون زی ر پوســت‬ ‫اســت‪ .‬ولــی اگــر غضــروف هــم بشــکند معمــوال تغییــر شــکل گوش شــدیدتر اســت؛ حتــی گاهی‬ ‫بــر اثــر شکســتگی غضــروف‪ ،‬گــوش کوتاه تــر شــده و تغییــر انــدازه می دهــد»‪ .‬بــه هــر حــال‬ ‫به نظــر می رســد امــروزه شــیوع گوش هــای گل کلمــی در بیــن کشــتی گیران کمتــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬معلــوم نیســت ایــن کاهــش مقــدار‪ ،‬ناشــی از وقــوع کمتــر شکســتگی ها بــر اثــر مراقبــت‬ ‫و احتیــاط هــای بیشــتر اســت یــا درمان هــای به موقــع یــا از نظــر بعضــی اشــخاص بدبیــن‪ ،‬مــد‬ ‫گــوش گل کلمــی کم کــم دارد بــه فراموشــی ســپرده می شــود و طرفــداران ان کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫هیئت کشتی شهرستان دلفان‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫نفوذ سرمایه داری در کمپین های انتخاباتی ‪2020‬‬ ‫بازارسیاهِ کاخ سفید!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫مایــکل بلومبــرگ به تازگــی اعــام کــرده کــه به جهـ ِ‬ ‫ـت برنامه هــای تبلیغاتــی ریاســت جمهوری در‬ ‫تلویزیــون طــی تنهــا یک هفتــه بالغ بــر ‪31‬میلیــون دالر هزینــه کــرده! رکــورد قبلــی دراین زمینــه متعلــق بــه بــاراک اوبامــا در‬ ‫ســال ‪ 2012‬بــود‪ .‬بلومبــرگ به طو ِر متوســط بــرای راه انــدازی و مدیریــت کمپیــن تبلیغاتــی ضدِ ترامــپ در انتخابــات ‪ 2020‬ایــاالت‬ ‫متحــده‪100 ،‬میلیــون دالر کنــار گذاشــته کــه بااین حســاب‪ ،‬رکــورد پیشــین د ُمکرات هــا در زمینــه کمپین هــای مالــی را خواهــد‬ ‫شکســت امــا ســوال اینجاســت کــه اساس ـ ًا بــرای پیــروزی در چنیــن کارزاری و راه یابــی بــه کاخ ســفید‪ ،‬پــول الزم اســت و اگــر‬ ‫بلــه؛ چقــدر؟‬ ‫او در کاخ ســفید‪ ،‬حتمی ســت و مبــارزه اش مقابــل میــت رامنــی‪،‬‬ ‫در گــزارش ‪ 27‬نوامبــر ‪ 2019‬مجموعــه داده پــردازی‬ ‫‪ Howmuch‬امــده کــه کمپیــن انتخاباتــی ‪ 2008‬د ُمکرات هــا چالــش خاصــی محســوب نمی شــود؛ گرچــه رامنــی یــک‬ ‫درمجمــوع دران ســال‪ ،‬روی دســت ایــن حــزب‪ ،‬بیــش از بیزینس مــن موفــق بــود و میــزان ثــروت خالصــش دران ســال‪،‬‬ ‫‪1.3‬میلیــارددالر هزینــه گذاشــت کــه البتــه بیشــترین ســهم بیــن ‪ ۱۹۰‬تــا ‪۲۵۰‬میلیــون دالر تخمیــن زده می شــد؛ امری کــه‬ ‫ان نیــز مربــوط بــه هزینه هــای پروپاگانــدای رســانه ای بــاراک تامیــن بودجــه کمپین هــای سیاس ـی اش را راحت تــر می کــرد‪ .‬او‬ ‫درنهایــت‪ ،‬بــا صــرف ‪536‬میلیــون دالر شکســت خــورد و عرصــه را‬ ‫اوبامــا (‪898‬میلیــون دالر) شــد تــا بتوانــد بــر رقیــب سرســخت‬ ‫بــرای حضــور مجــدد بــاراک اوبامــا خالــی کــرد‪ .‬هزینه کــرد کلــی‬ ‫خــود؛ یعنــی جان مک کیــن پیــروز شــود و البتــه نتیجــه ایــن‬ ‫هزینه کــرد هــم کامــ ً‬ ‫جمهوری خواهــان دران ســال‪694 ،‬میلیــون دالر بــود‪.‬‬ ‫ا مشــهود بــود؛ ســناتور مجلــس ســنا از‬ ‫ایالــت اریزونــا‪ ،‬بــا اختــاف زیــاد‪ ،‬از نامــزد حزب د ُمکرات شکســت در ســال ‪ ،2008‬جمهوری خواهــان و د ُمکرات هــا تقریبــاً‬ ‫خــورد‪ .‬می تــوان گفــت کــه هیــچ کمپیــن انتخاباتــی دیگــری در بودجه هایــی برابــر را در رقابت هــای انتخاباتــی‪ ،‬تامیــن و هزینــه‬ ‫می کردنــد و به تنــاوب‪ ،‬در هــر دوره‪ ،‬کفــه ســرمایه گذاری انهــا‬ ‫تاریــخ امریــکا‪ ،‬بــه ایــن عــدد نزدیــک هــم نشــد؛ حتــی حضــور‬ ‫بــرای پیــروزی نهایــی‪ ،‬گاه بــرای حــزب جمهوری خــواه و گاه‬ ‫دوبــاره خــود اوبامــا در ســال ‪ 2012‬هــم نتوانســت بــه تکــرار ایــن‬ ‫بــرای حــزب د ُمکــرات بــاال می رفــت تــا ایــن مســیر‪ ،‬از تعــادل‬ ‫اتفــاق بینجامــد و دران ســال‪ ،‬کل هزینه هــای حــزب وی‪ ،‬بــه‬ ‫‪858‬میلیــون دالر رســید کــه از ســهم هزینه کــرد اختصاصــی او خــارج نشــود؛ برایِ مثــال‪ ،‬در جــدال انتخاباتــی ســال ‪2000‬‬ ‫در دوره قبلــی نیــز کمتــر بــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬در کارزار ‪ ،2012‬ســهم ریاســت جمهوری امریــکا میــان جــرج دابلیــو بــوش و ال گــور‪،‬‬ ‫هزینه هــای تبلیغــات اوبامــا ‪839‬میلیــون دالر بــود کــه می تــوان رقــم هزینه کــرد جمهوری خواهــان ‪569‬میلیــون دالر بــود؛‬ ‫چنیــن اســتنباط کــرد تیــم همــراه وی مطمئــن بــود کــه حضــور درحالی کــه رقــم هزینه کــرد د ُمکرات هــا از ‪260‬میلیــون دالر‬ ‫پرهزینه ترین‬ ‫کاندیدای ُ‬ ‫دمکرات ‬ ‫مجموع‬ ‫هزینه های حزب‬ ‫مجموع‬ ‫هزینه های هنگفت‬ ‫ُ‬ ‫هزینه های حزب‬ ‫دمکرات ها‬ ‫درعین حــال‪ ،‬در کارزار ‪ 2004‬درحالی کــه رقــم‬ ‫تجــاوز نکــرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫هزینه کــرد جمهوری خواهــان (بــا کاندیداتــوری نهایــی جــرج‬ ‫دابلیــو بــوش) بــه ‪493‬میلیــون دالر رســید‪ ،‬بــرای د ُمکرات هــا‬ ‫(بــا کاندیداتــوری نهایــی جــان کــری) ‪697‬میلیــون دالر ثبت شــد‪.‬‬ ‫نمونــه ایــن ماجــرا را می تــوان در کارزار ســال ‪ 1980‬نیــز مشــاهده‬ ‫کــرد کــه جمهوری خواهــان باحضــو ِر رونالــد ریــگان و درمجمــوع‪،‬‬ ‫‪347‬میلیــون دالر هزینــه کردنــد امــا د ُمکرات هــا باحضــو ِر جیمــی‬ ‫کارتــر‪ ،‬بــه مجمــوع رقــم ‪181‬میلیــون دالر رضایــت دادنــد و در‬ ‫دور بعــد؛ یعنــی در ‪ ،1984‬بــازی برعکــس شــد؛ به طوری کــه‬ ‫حــزب جمهوری خــواه (بازهــم بــا کاندیداتــوری رونالــد ریــگان)‬ ‫تنهــا ‪189‬میلیــون دالر وســط گذاشــتند امــا د ُمکرات هــا (بــا‬ ‫کاندیداتــوری والتــر ماندیــل) ‪366‬میلیــون دالر ســرمایه گذاری‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ســال ها ایــن بــازی ادامــه یافــت امــا دیگــر رقــم هنگفــت دور اول‬ ‫حضــور اوبامــا در مقابــل مک کیــن تکــرار نشــد؛ دران ســال‪ ،‬هــردو‬ ‫جنــاح روی هم رفتــه دومیلیــارد و ‪390‬میلیــون دالر پیــاده شــدند‬ ‫کــه بــرای یــک جــدال انتخاباتــی‪ ،‬یک جــور خرج تراشــی لوکــس‬ ‫بــود‪ .‬ســال ‪ 2016‬بــود کــه پــایِ یــک تاجــر دیگــر بــه ایــن میدان‬ ‫بــاز شــد؛ دونالــد ترامــپ کــه از غول هــای ســرمایه داری مــدرن‬ ‫به شــمار مـی رود‪ ،‬ســعی کرد مقابــل محبوبیــت هیــاری کلینتون‬ ‫قــد علــم کنــد کــه البتــه بــرای ای ـن کار‪ ،‬تــاش و جهــد بســیار‬ ‫کــرد‪ .‬درنهایــت‪ ،‬وقتــی او و حــزب همراهــش (جمهوری خواهــان)‬ ‫بــه پیــروزی رســیدند‪708 ،‬میلیــون دالر پــول صــرف فعالیت هــای‬ ‫انتخاباتــی خــود کــرده بودنــد کــه ‪176‬میلیــون دالر کمتــر از‬ ‫ســرمایه د ُمکرات هــا بــرای ایــن اقــدام بــود؛ حتــی رقــم منحصــر‬ ‫بــه کمپیــن ویــژه کلینتــون (‪621‬میلیــون دالر) نیــز از رقــم‬ ‫منحصــر بــه کمپیــن ترامــپ (‪364‬میلیــون دالر) بیشــتر و تقریبـاً‬ ‫دوبرابــر بــود‪ .‬ایــن مســئله به خوبــی نشــان می دهــد کــه صــرف‬ ‫پــول بیشــتر‪ ،‬همیشــه نتیجــه مطلوب تــری به همــراه نــدارد؛‬ ‫دســتِ کم درمــور ِد انتخابــات کاخ ســفید کــه براینــد ‪40‬ســاله‬ ‫سال‬ ‫هزینه های هنگفت‬ ‫پرهزینه ترین‬ ‫جمهوری خواهان‬ ‫کاندیدای جمهوری خواه‬ ‫دونالد ترامپ‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪884‬میلیون دالر‬ ‫‪621‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪708‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪364‬میلیون دالر‬ ‫دونالد ترامپ‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪858‬میلیون دالر‬ ‫‪839‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪694‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪536‬میلیون دالر‬ ‫میت رامنی‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪898‬‬ ‫میلیون دالر میلیون دالر‬ ‫‪443‬میلیون دالر‬ ‫جان مک کین‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪493‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪493‬میلیون دالر‬ ‫جورج دابیلیو‬ ‫بوش(پسر)‬ ‫‪2004‬‬ ‫ال گور‬ ‫‪260‬میلیون دالر‬ ‫‪178‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪569‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪275‬میلیون دالر‬ ‫جورج دابیلیو‬ ‫بوش(پسر)‬ ‫‪2000‬‬ ‫بیل کلینتون‬ ‫‪209‬میلیون دالر‬ ‫‪200‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪493‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪228‬میلیون دالر‬ ‫رابرت دال‬ ‫‪1996‬‬ ‫بیل کلینتون‬ ‫‪281‬میلیون دالر‬ ‫‪196‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪182‬میلیون دالر‬ ‫جورج دابیلیو‬ ‫بوش(پدر)‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪191‬میلیون دالر‬ ‫جورج دابیلیو‬ ‫بوش(پدر)‬ ‫‪1988‬‬ ‫رونالد ریگان‬ ‫‪1984‬‬ ‫رونالد ریگان‬ ‫‪1980‬‬ ‫تام استیر‬ ‫هیالری‬ ‫کلینتون‬ ‫باراک اوباما‬ ‫باراک اوباما‬ ‫جان کری‬ ‫‪348‬میلیون دالر‬ ‫‪1.3‬میلیارد دالر‬ ‫‪697‬میلیون دالر‬ ‫‪47‬میلیون دالر‬ ‫‪448‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫مایکل‬ ‫دوکاکیس‬ ‫‪394‬میلیون دالر‬ ‫‪189‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫والتر ماندیل‬ ‫‪366‬میلیون دالر‬ ‫‪194‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫جیمی کارتر‬ ‫‪181‬میلیون دالر‬ ‫‪112‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪96‬میلیون دالر‬ ‫‪209‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪413‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪189‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪347‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪90‬میلیون دالر‬ ‫‪189‬میلیون دالر‬ ‫‪185‬میلیون دالر‬ ‫ان‪ ،‬چنیــن نشــان می دهــد و مــرور خروجــی ســال های ‪،1984‬‬ ‫‪ 1996‬و ‪ 2016‬نمونه هــای بــارز ایــن ادعــا هســتند‪.‬‬ ‫ایــا بــا هزینه کــرد ‪100‬میلیــون دالری بلومبــرگ مقابــل جبهــه‬ ‫ترامــپ‪ ،‬ایــن رقابت‪ ،‬وارد فــاز جدیدی خواهد شــد؟ ازســویی‪ ،‬ورود‬ ‫تــام اســتیر را داریــم؛ میلیــاردر و مدیــر صنــدوق پوشــش ریســک‪،‬‬ ‫خیــر‪ ،‬طرفــدار محیــط زیســت‪ ،‬فعــال لیبــرال و جمع اوری کننــده‬ ‫کمــک مالــی کــه او هــم از نامزدهــای رقابت هــای مقدماتــی‬ ‫ریاســت جمهوری ســال ‪ ۲۰۲۰‬حــزب د ُمکــرات اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ثروتمنــد ‪62‬ســاله‪ ،‬موســس و شــریک مدیریتــی ارشــد ســابق‬ ‫فرلــن کپیتــال و از موسســین بانــک وانکلیفرنیاســت کــه بعدهــا‬ ‫ـق ادغــام تبدیــل بــه بانــک ایالتــی بنفیشــال‪ ،‬از بانک هــای‬ ‫ازطریـ ِ‬ ‫توســعه ای مســتقر در اوکلنــد شــد‪ .‬اســتیر همچنیــن‪ ،‬بیــن‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۰۷‬تــا ‪ ۲۰۱۷‬از اعضــای هیئت امنــای دانشــگاه‬ ‫اســتنفورد بــود‪ .‬او تــا اینجــای کار‪47 ،‬میلیــون دالر را وارد بــازی‬ ‫کــرده؛ درحالی کــه عــدد هزینه هــای تبلیغاتــی ترامــپ تاکنــون‬ ‫بــه ‪90‬میلیــون دالر رســیده‪ .‬فعــ ً‬ ‫ا د ُمکرات هــا درمجمــوع‪ ،‬بــا‬ ‫‪348‬میلیــون دالر نســبت بــه جمهوری خواهــان بــا مجمــوع‬ ‫‪96‬میلیــون دالر هزینــه تبلیغــات‪ ،‬جلــو هســتند‪.‬‬ ‫نتایــج تحقیقــات اخیــر ‪ Federal Election Commission‬کــه‬ ‫ شــکل اینفوگرافیــک در ادامــه مطلــب مشــاهده می کنیــد؛‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نشــان داده کــه گران قیمت تریــن کمپین هــای انتخاباتــی امریــکا‬ ‫به ترتیــب چنیــن اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬د ُمکرات ها در سال ‪1.3 :2008‬میلیارددالر (برنده)‬ ‫‪ .2‬د ُمکرات ها در سال ‪884 :2016‬میلیون دالر (بازنده)‬ ‫‪ .3‬د ُمکرات ها در سال ‪858 :2012‬میلیون دالر (برنده)‬ ‫‪ .4‬جمهوری خواهان در سال ‪739 :2008‬میلیون دالر (بازنده)‬ ‫‪ .5‬جمهوری خواهان در سال ‪708 :2016‬میلیون دالر (برنده)‬ ‫برهمین مبنــا؛ پنــج نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری امریــکا‬ ‫کــه بیشــترین هزینــه را کرده انــد‪ ،‬عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬باراک اوباما در سال ‪898 :2008‬میلیون دالر (برنده)‬ ‫‪ .2‬باراک اوباما در سال ‪839 :2016‬میلیون دالر (برنده)‬ ‫‪ .3‬هیالری کلینتون در سال ‪621 :2016‬میلیون دالر (بازنده)‬ ‫‪ .4‬میت رامنی در سال ‪536 :2012‬میلیون دالر (بازنده)‬ ‫‪ .5‬جرج دابلیو بوش در سال ‪493 :2004‬میلیون دالر (برنده)‬ ‫هنــگام بررســی ایــن مــوارد به خاطــر داشــته باشــید کــه جریــان‬ ‫تبلیغــات سیاســی؛ به ویــژه بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا متفــاوت از گذشــته بــوده و تامیــن هزینه هــای ان نیــز‬ ‫از روش هــای مختلفــی صــورت می گیــرد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا از ســال ‪2010‬‬ ‫ یمــن تصمیــم مجموعــه ‪ Citizens United‬کــه بــر رونــد‬ ‫و به‬ ‫ِ‬ ‫تبلیغــات در انتخابــات‪ ،‬نظارت هــا و محدودیت هایــی اعمــال‬ ‫می کنــد‪ ،‬سیاســیون می تواننــد بــر کمک هــای مالــی خــارج‬ ‫از اعضــای حــزب کــه از گروه هایــی موســوم بــه ‪Super PACs‬‬ ‫می اینــد نیــز تکیــه کننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬در ایــاالت متحــده امریــکا‬ ‫یــک کمیتــه اقــدام سیاســی (‪ )PAC‬وجــود دارد کــه مشــتمل بر‬ ‫‪ 527‬زیرمجموعــه اســت و همــه انهــا در زمینــه جمــع اوری و‬ ‫اهــدای کمک هــای تبلیغاتــی بــرای تامیــن‪ ،‬تکمیــل یــا افزایــش‬ ‫بودجــه کمپین هــا فعالیــت می کننــد‪ .‬برنامه هــای کمپین هــا‬ ‫نیــز بــه روز شــده و طــی چنددهه اخیــر روبه تحــول گذاشــته؛‬ ‫به طوری کــه دیگــر منحصــر و متمرکــز بــر ویژه برنامه هــای‬ ‫تلویزیونــی ماننــد مناظره هــا یــا نشســت های رادیویــی نیســت‬ ‫کــه در ان‪ ،‬نامزدهــا مســتقیم یــا بــا واســطه‪ ،‬بــه بازگویــی اهــداف‬ ‫و اعــام برنامه هــای اتــی خــود پرداختــه یــا شــعارهایی را روی‬ ‫پوســترها بــا ژس ـت های خــاص به تصویــر بکشــند‪ .‬حــاال عصــر‬ ‫ارتباطــات ســرعت گرفته اســت و فضــای مجــازی می توانــد‬ ‫تاثیــری خارق العــاده در رونــد نتایــج و کســب اراء ایفــاء کنــد‪.‬‬ ‫ربات هــای هوشــمند در جهــان انالیــن‪ ،‬نقشــی فعــال دارنــد‬ ‫کــه مور ِد توجــه دولتمــردان قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن مســئله البتــه‬ ‫باعــث افزایــش هزینه هــای تبلیغــات نیــز شــده؛ تاجایی کــه قبــل‬ ‫از ســال ‪ ،2000‬صــرف بودجه هــای بــاال رایــج نبــود و توجیهــی‬ ‫هــم نداشــت امــا این روزهــا بودجه هــای حمایتــی و تبلیغاتــی‬ ‫حتــی گاه از پنج برابــر هزینه کــرد سیاســیون در دهــه ‪،80‬‬ ‫فراتــر م ـی رود‪ .‬نکتــه مهــم این اس ـت که ایــا صــرف هزینه هــای‬ ‫هنگفــت دراین انــدازه اصــ ً‬ ‫ا لزومــی دارد؟ امریکایی هــا در‬ ‫ســال ‪ 2017‬تنهــا بــرای خریــد کــره بادام زمینــی بیــش از‬ ‫‪1.8‬میلیــارددالر هزینــه کردنــد و ایــن یعنــی انتخابــی بزرگ تــر‬ ‫درمــور ِد کســی که بــر مســند ریاســت کاخ ســفید بنشــیند‪،‬‬ ‫بی شــک نیــاز بــه صــرف بودجــه بیشــتری هــم دارد؛ دســتِ کم‬ ‫درمقا ِم مقایســه‪ ،‬انتخــاب رئیس جمهــوری اینــده تصمیمــی‬ ‫مهم تــر‪ ،‬جدی تــر و حیاتی تــر اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ورود‬ ‫ثروتمنــدان و ســرمایه داران بــزرگ امریکایــی بــه ایــن کارزار‪،‬‬ ‫گویــا تغییراتــی بنیادیــن در بازی هــای بعــدی ایــن انتخــاب‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬فقــط نــگاه کنیــد کــه امــدن مایــک بلومبــرگ کــه‬ ‫ثــروت خالــص وی اینــک ‪53‬میلیــارددالر تخمیــن زده می شــود‬ ‫و ازاین منظــر‪ ،‬نســبت بــه دونالــد ترامــپ نیــز فــردی ثروتمندتــر‬ ‫به شــمار م ـی رود‪ ،‬چگونــه قواعــد بــازی را تغییــر خواهــد داد‪ .‬او‬ ‫معتقــد اســت کــه نامزدهــای فعلــی د ُمکــرات‪ ،‬تــوان ایســتادن‬ ‫مقابــل ترامــپ را ندارنــد و حــاال کــه مســئله اســتیضاح هــم‬ ‫درمیــان اســت‪ ،‬می توانــد برنــده ایــن میــدان شــود‪ .‬بلومبــرگ‪،‬‬ ‫ازطریــق‬ ‫یــک کارافریــن ‪77‬ســاله اســت کــه ثــروت خــود را‬ ‫ِ‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش فنــاوری کــه بانکــداران و بازرگانــان‬ ‫بــرای دســتیابی بــه داده هــای بــازار‪ ،‬از ان اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫به دســت اورده‪ .‬وی پــس از ســاختن یــک تجــارت موفــق در‬ ‫زمینــه اطالعــات مالــی‪ ،‬بــه سیاســت روی اورد و رســماً در ســال‬ ‫‪ 2001‬وارد رقابــت انتخــاب شــهردار نیویــورک شــد‪ .‬بلومبــرگ‬ ‫باوجوداینکــه کاندیــدای جمهوری خواهــان در یــک شــهر کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫د ُمکراتیــک بــود‪ ،‬در انتخابــات پیــروز و دوبــار هــم انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫او در دوره دوم‪ ،‬حزبــش را تغییــر داد و مســتقل شــد و در ســال‬ ‫‪ ،2018‬دوبــاره بــه حــزب د ُمکــرات پیوســت‪.‬‬ ‫ثروتمندترین کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫کمپین هــای انتخاباتــی بــرای تصــدی پســت ریاســت جمهوری در ایــاالت متحــده را بایــد‬ ‫یــک حرفــه «گــران» خوانــد؛ چالشــی کــه باعــث شــده تــا کاندیداهــا بــا ثروت هــای فــراوان را هــم جــذب کنــد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫انهایی کــه می خواهنــد به اصطــاح بــه «اتــاق بیضــی» کاخ ســفید وارد شــوند‪ ،‬پول هــای هنگفتــی را هزینــه می کننــد‪.‬‬ ‫میــدان ایــن رقابت هــا بــرای ســال ‪ ،2020‬پذیــرای ســه نامــزد میلیــاردر اســت؛ تــام اســتیر‪ ،‬مایــکل بلومبــرگ و البتــه دونالد‬ ‫ترامــپ کــه تــا چندی دیگــر اولیــن دوره تجربــه خــود در ایــن ســاختار را به پایــان می بــرد‪ .‬البتــه انهــا تنهــا مایه دارهایــی‬ ‫نبوده انــد کــه عــزم خــود را بــرای حضــور در یــک کارزار سیاســی جــزم کرده انــد و درســت از ســال ‪ 1788‬کــه اولیـن دوره‬ ‫انتخابــات در امریــکا اغــاز شــد‪ ،‬پــول نیــز نقــش پررنــگ خــودش را بـه رخ کشــید! گــزارش اخیــر‪ ،‬اولین بــار در ســال ‪2017‬‬ ‫ازســویِ رســانه ‪ Business Insider‬انتشــار یافــت و اکنــون (‪ 12‬دســامبر ‪ )2019‬به روزرســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫مایکلبلومبرگ‬ ‫منبع ثروت‪ :‬رسانه مالی‬ ‫به ادعــایِ نشــریه «فوربــز»؛ بــا ‪55.9‬میلیــارددالر دارایــی‪ ،‬مایــکل بلومبــرگ ‪17‬بــار ثروتمندتــر از رئیس جمهــوری فعلــی‬ ‫امریکاســت‪ .‬ایــن مولتی میلیــاردر کــه به تازگــی بــه جمــع نامزدهــای انتخابــات ریاس ـت جمهوری ‪ 2020‬امریــکا ملحــق‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اندوخت ـه اش را مدیــون درامدهــای موسســه معروفــش ‪ Bloomberg LP‬بــوده؛ رســانه ای کــه برمبنــایِ‬ ‫درحال حاضــر‪،‬‬ ‫گــزارش ‪ 25‬نوامبــر ‪ 2019‬همیــن منبــع (‪)Business Insider‬؛ ســاالنه ‪10‬میلیــارددالر عایــدی دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بلومبـ ِ‬ ‫ـخص نیویــورک اســت و نهمیــن فــرد ثروتمنـ ِد کشــورش‪ .‬گــزارش اخیــر ‪ CNBC‬نشــان‬ ‫ـرگ ‪77‬ســاله پولدارتریــن شـ ِ‬ ‫قابل توجهــی را بــرای کمپیــن انتخاباتــی خــود هزینــه کــرده و امــاده اســت تــا ‪100‬میلیــون دالر بــه‬ ‫می دهــد کــه او مبالــغ ِ‬ ‫حــزب د ُمکــرات در انتخابــات ‪ 2020‬کمــک کنــد‪.‬‬ ‫راس پرو‬ ‫منبع ثروت‪ :‬تکنولوژی و سرمایه گذاری‬ ‫راس پــرو؛ کاندیــدای حــزب ســوم (همــه احــزاب سیاســی؛ به جــز د ُمکــرات و جمهوری خــواه کــه عمدتـاً کوچــک هســتند‬ ‫و بــا نــام اقلیــت نیــز شــناخته می شــوند؛ ماننــد لیبرتریــن‪ ،‬ســبز یــا مشــروطه) کــه دوبــار هــم بــرای حضــور در کاخ ســفید‬ ‫به رقابــت پرداخــت؛ اندوختـه ای بالغ بــر ‪4.1‬میلیــارددالر داشــت‪ .‬می گوییــم داشــت؛ چــون او در تاریــخ نهــم جــوالی ‪2019‬‬ ‫(در ‪89‬ســالگی) از دنیــا رفــت و اخریــن امــار مربــوط بــه ثروتــش‪ ،‬رقــم بیــش از چهارمیلیــارددالر را ثبــت کــرده اســت‪ .‬او که‬ ‫از اهالــی رک گــو و صریح اللهجــه تگــزاس بــود؛ در ســال ‪ 1992‬بــه کاندیــدای محبــوب حــزب ســوم امریــکا تبدیــل شــد و‬ ‫ان طورکــه «اسوشــیتدپرس» در نهــم جــوالی ســال جــاری میــادی گــزارش داده؛ به خاطـ ِر ایســتادگی مقابــل جــرج بــوش‬ ‫(پــدر) طــی مناظــرات دران ســال‪ ،‬به شــهرت رســید‪ .‬البتــه پــرو نتوانســت پیــروز شــود امــا محبوب تریــن نامــزد اقلیــت در‬ ‫تاریــخ ایــن حــزب بــوده‪ .‬او مجــدد در ســال ‪ 1996‬بــه جــدال بــا بیــل کلینتــون پرداختــه و دران مصــاف نیــز بازنــده از میدان‬ ‫رقابت هــا خــارج می شــود‪ .‬دران مقطــع‪ ،‬او ثروتمندتریــن نامــزد ریاسـت جمهوری بــود؛ به عبارتــی ثــروت خودســاخته اش در‬ ‫ســال ‪( 1992‬اولیــن حضــورش در عرصــه مبــارزات انتخاباتــی) را حــدود ‪3.5‬میلیــارددالر تخمیــن زده بودند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‬ ‫منبع ثروت‪ :‬سرمایه گذاری‪ ،‬داللی و مدیریت امالک‬ ‫ـال ‪ )1987‬عنوان کــرد‪« :‬پــول‪ ،‬هرگز انگیــزه و محرکی برای‬ ‫دونالــد ترامــپ ‪73‬ســاله در کتــاب «هنــر معامله» (منتشــره به سـ ِ‬ ‫روش بازی ســت کــه هیجــان زده ام می کنــد»‪ .‬بااین حــال‪ ،‬توانســته بــا اندوختـه ای معــادل ‪3.1‬میلیــارددالر‪،‬‬ ‫مــن نبــوده؛ ایــن ِ‬ ‫ سال گذشــته‬ ‫لقــب ثروتمندتریــن رئیس جمهــوری تاریــخ ایــاالت متحــده را یــدک بکشــد؛ البتــه کــه تنهــا طــی یک ِ‬ ‫ـزان پنج درصــد بــه اندوختــه او افــزوده نیــز شــده‪ .‬بایــد دیــد کــه ایــا ترامــپ درادامــه هــم ایــن جایــگاه را حفــظ‬ ‫به میـ ِ‬ ‫خواهــد کــرد یــا عرصــه را بــه رقبــای ثروتمنــدش؛ تــام اســتیر و مایــکل بلومبــرگ وامی گــذارد‪ .‬او بــرای انجــام وظایفــش‬ ‫در کاخ ســفید‪ ،‬ســاالنه ‪400‬هــزاردالر حقــوق می گیــرد کــه چیــزی معــادل هفت برابــر ســرانه ‪ GDP‬ایــاالت متحــده‬ ‫اســت؛ بااین وجــود‪ ،‬همان طورکــه قــول داده بــود؛ ی ـک دالر از ایــن پــول را هــم تاکنــون بــه خانــه خــود نیــاورده و تمــام‬ ‫ان را بــرای کمک هــای خیرخواهانــه اهــداء کــرده‪ .‬گــزارش اول اکتبــر ‪ 2019‬نشــریه «نیویــورک تایمــز» نوشــته کــه طــی‬ ‫ســه ماه‪ ،‬کمپیــن انتخاباتــی او و جمهوری خواهــان‪ ،‬رویِ هم رفتــه توانســته رقــم شــگفت انگیز ‪125‬میلیــون دالر را بــرای‬ ‫هزینــه انتخابــات ‪ 2020‬تامیــن کنــد‪ .‬ترامــپ در ســال ‪ 2016‬و بــرای پیــروزی مقابــل هیــاری کلینتــون‪94 ،‬میلیــون دالر‬ ‫هزینــه کــرد کــه گرچــه در رقمــی کــه بــرای کمپیــن مشــترک او و جمهوری خواهــان جمـع اوری شــد؛ ان قدرهــا به چشــم‬ ‫نمی امــد امــا اگــر درنظــر بگیریــم کــه او ایــن پــول را از جیــب خــودش پرداخــت و باقی مانــده را از کمک هــای مختلــف‪،‬‬ ‫قابل توجهــش در ایــن بــازی‪ ،‬بیشــتر پــی خواهیــم بــرد‪.‬‬ ‫تامیــن کــرد؛ بــه ســهم ِ‬ ‫تام استیر‬ ‫منبع ثروت‪ :‬تجارت‬ ‫صندوق هــای «پوشــش ریســک» کــه صندوق هــای «پوشــش ســرمایه» نیــز خوانــده می شــود‪ ،‬حامــان ســرمایه گذاری‬ ‫و ســاختارهایی بــرای کســب وکار هســتند کــه بــه ســرمایه گذاران خودشــان‪ ،‬امــکان حضــور در طیفــی وســیع تری از‬ ‫موقعیت هــای تجــاری و ســرمایه گذاری را می دهنــد‪ .‬تــام اســتیر‪ ،‬یکــی از عاملیــن بــزرگ چنیــن صندوق هایی ســت‬ ‫ـش‬ ‫کــه اندوختـه ای ‪1.6‬میلیــارددالری بــرای خــودش دسـت وپا کــرده و بــا ایــن پشــتوانه مالــی‪ ،‬قــدم در راه پرخطــر و پرچالـ ِ‬ ‫ـع د ُمکرات هــا‪ .‬او کــه کاندیداتــوری خــود را در جــوالی‬ ‫انتخابــات ریاس ـت جمهوری گذاشــته؛ ان هــم در ‪62‬ســالگی و به نفـ ِ‬ ‫‪ 2019‬اعــام داشــته؛ تابه امــروز رقمــی تامل برانگیــز را بــرای امــور زیسـت محیطی هزینــه کــرده و بــرای پوشــش تلویزیونــی‬ ‫رونــد برنامــه اســتیضاح دونالــد ترامــپ‪ ،‬چک هــای رقم درشــت کشــیده‪ .‬او تجربــه ‪26‬ســال مدیریــت شــرکت ســرمایه گذاری‬ ‫ِ‬ ‫ جهــت اهــداف فعالیت هــای سیاســی و تمرکــز بــر امــور‬ ‫‪ Farallon Capital‬در کالیفرنیــا را در چنتــه دارد؛ امــا به‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬از ایــن مســند کنــار کشــید‪.‬‬ ‫نلسونراکفلر‬ ‫منبع ثروت‪ :‬ارث‬ ‫فوق ثروتمنــد بیــاورد‪« ،‬راکفلــر» جــزو گزینه هــای اولــش اســت؛ درواقــع‪،‬‬ ‫هنوزهــم اگــر کســی بخواهــد مثالــی از ادم هــای ِ‬ ‫جــان دیویســون راکفلــر؛ ســرمایه دار بــزرگ تاریــخ ایــاالت متحــده کــه به خاطــر وقــف بــه عمــوم شــهرت یافــت و بنیان گذار‬ ‫شــرکت «اســتاندارد اویــل» (اولیــن شــرکت نفتــی چندملیتــی امریــکا) بــود؛ ســرمایه ای یک میلیــارددالری را بــرای نــوه اش‬ ‫ـی‬ ‫نلســون راکفلــر به جــا گذاشــت تــا او بــا فــراغ بــال‪ ،‬بــه کارهــای عام المنفعــه و مجموع ـه داری اش برســد‪ .‬ایــن راحتـ ِ‬ ‫ـال ناشــی از ســرمایه داری‪ ،‬باعــث شــد کــه نلســون به اســودگی قــدم در وادی سیاســت نیــز بگــذارد؛ ازای ـن رو‪ ،‬طــی‬ ‫خیـ ِ‬ ‫ســال های ‪ ۱۹۵۹‬تــا ‪ ۱۹۷۳‬فرمانــداری ایالــت نیویــورک و از ســال ‪ ۱۹۷۴‬تــا ‪ ،۱۹۷۷‬معاونــت رئیس جمهــوری امریــکا در‬ ‫دوران زمامــداری جرالــد فــورد را به عهــده گرفــت‪ .‬دران ســال ها بــا ثــروت ‪1.3‬میلیــارددالری خــود‪ ،‬س ـه بار و در ســال های‬ ‫‪ 1964 ،1960‬و ‪ 1968‬بــرای تصــدی پســت ریاسـت جمهوری اقــدام کــرد کــه در همــه دوره هــا نیــز شکســت خــورد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!