هفته نامه سرافرازان شماره 289 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 289

هفته نامه سرافرازان شماره 289

هفته نامه سرافرازان شماره 289

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬دی ‪ 26 ،1398‬ربیع الثانی ‪ 23 ،1441‬دسامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،289‬تومان‬ ‫گزارش مرکز تحقیقات ‪ PEW‬نشان داد؛‬ ‫انفجار جمعیت در سال ‪2100‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬دی ‪ /1398‬شماره ‪289‬‬ ‫بانک‬ ‫در دیدار مدیران ارشد شرکت های بیمه البرز و فوالد خوزستان انجام شد؛‬ ‫بیمه اتش سوزی جامع خانوار برای کارکنان فوالد خوزستان‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫در دیــدار مدیــران ارشــد شــرکت های بیمــه‬ ‫البــرز و فــوالد خوزســتان‪ ،‬بیمــه اتش ســوزی‬ ‫جامــع خانــوار بــرای کارکنــان فــوالد خوزســتان‬ ‫بــا پوشــش دومیلیارد ریــال انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن دیــدار در ســالن کنفرانــس مهمانســرای‬ ‫نــور با حضــو ِر مســئوالن ارشــد بیمــه البــرز‬ ‫کشــور بــه سرپرســتی علیرضــا مقــرب (مدیــر‬ ‫بیمه هــای اتش ســوزی) و بــا اســتقبال‬ ‫جمشــید عادلــی مقــدم (معــاون منابــع‬ ‫انســانی و امــور اجتماعــی)‪ ،‬محمــود صداقتــی‬ ‫(مدیرعامــل شــرکت تامیــن اتیــه فراگیــر) و‬ ‫جمعــی از مدیــران فــوالد خوزســتان برگــزار‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی؛ علیرضــا مقــرب‬ ‫شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫(مدیــر بیمه هــای اتش ســوزی بیمــه البــرز)‬ ‫ اظهــار داشــت‪« :‬شــرکت فــوالد خوزســتان از‬ ‫مجموعه هــای بــزرگ صنعتــی کشــور اســت کــه‬ ‫قابل توجهــی بــا بیمــه البــرز دارد»‪ .‬وی‬ ‫همــکاری ِ‬ ‫افــزود‪« :‬بیمــه البــرز ســعی دارد اعتمــاد شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان را به نحــو مطلــوب پاســخگو‬ ‫استان مرکزی؛ رتبه هفتم نرخ تردد درکشور‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫اســتان رتبــه هفتــم نــرخ تــردد در‬ ‫کشــور را به خــود اختصــاص داده اســت»‪.‬‬ ‫علــی زندی فــر بااشــاره به اینکه در‬ ‫ســال جــاری روزانــه به طــور میانگیــن‬ ‫‪ ۶۲۵‬هــزار و ‪ ۶۰۸‬تــردد در محورهــای‬ ‫مواصالتــی اســتان مرکــزی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬طبــق‬ ‫تحلیــل تــردد در ‪ ۶۲‬محــور شــریانی‬ ‫مجهــز بــه ترددشــمار انالیــن‪ ،‬میانگیــن‬ ‫نــرخ جریــان تــردد (وســیله نقلیــه‬ ‫در ســاعت) ‪ ۴۳۱‬مــورد بــوده اســت؛‬ ‫در حالی کــه میانگیــن کشــوری ان‬ ‫‪ ۳۸۶‬تــردد اســت و اســتان مرکــزی‬ ‫رتبــه هفتــم نــرخ تــردد در کشــور را‬ ‫به خــود اختصــاص داده اســت»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه ‪ ۲۴‬درصــد ترددهــا در‬ ‫جاده هــای اســتان مرکــزی را وســایل‬ ‫نقلیــه ســنگین تشــکیل می دهــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬اســتان مرکــزی رتبــه‬ ‫ســوم کشــور را در تــردد وســایط نقلیــه‬ ‫ســنگین به خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن نــرخ تــردد در ســاعت وســایط‬ ‫نقلیــه در محورهــای مواصالتــی اســتان‬ ‫در ســال جــاری شــش درصد افزایــش‬ ‫یافتــه؛ در حالی کــه متوســط کشــوری‬ ‫ان دو درصــد بــوده اســت»‪ .‬وی در ادامــه‬ ‫بااشــاره به رشــد دو درصــدی امــار‬ ‫کشــوری متوفیــات حــوادث رانندگــی‬ ‫راه هــای برون شــهری و روســتایی در‬ ‫هفت مــاه ســال ‪ ۹۸‬در مقایســه با مــدت‬ ‫مشــابه ســال ‪ ۹۷‬اظهــار کــرد‪« :‬اســتان‬ ‫مرکــزی در ایــن شــاخص بــا کاهــش‬ ‫‪ -۶.۸‬درصــدی مواجــه بــوده و در رتبــه‬ ‫ششــم کشــور قــرار دارد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫مرکــزی در ادامــه گفــت‪« :‬امــار تلفــات‬ ‫درون شــهری اســتان در هشــت ماه ســال‬ ‫‪ ۷۲ ،۹۷‬نفــر بــوده اســت کــه ایــن رقــم‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۷۱‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امــار در محورهــای برون شــهری‬ ‫طــی ســال گذشــته و در همیــن مــدت‬ ‫‪ ۳۲۵‬نفــر بــوده کــه در ســال جــاری‬ ‫بــه ‪ ۳۱۹‬نفــر معــادل دو درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت و در راه هــای روســتایی‬ ‫نیــز امــار تلفــات ‪ ۱۹‬نفــر ثبــت شــده‬ ‫کــه افزایــش یا کاهشــی نداشــته اســت»‪.‬‬ ‫وی بــه نــوع تصادفــات براســاس کاربــری‬ ‫راه هــای اســتان اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬از‬ ‫مجمــوع تصادفاتــی کــه در محورهــای‬ ‫مواصالتــی اســتان مرکــزی طــی ســال‬ ‫جــاری به وقــوع پیوســته‪ ۲۴ ،‬درصــد‬ ‫در ازادراه هــا‪ ۳۱ ،‬درصــد راه هــای فرعــی‬ ‫و روســتایی‪ ۲۵ ،‬درصــد در راه هــای‬ ‫اصلــی و ‪ 20‬درصــد در بزرگراه هــا بــوده‬ ‫بابیان اینکــه ‪ ۶۲‬درصــد‬ ‫اســت»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫جان باختــگان تصادفــات در محــل وقــوع‬ ‫تصــادف و ‪ ۳۸‬درصــد پــس از انتقــال‬ ‫بــه مراکــز درمانــی و در بیمارســتان‬ ‫جــان خــود را از دســت می دهنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬براســاس نــوع وســیله مقصــر‬ ‫نیــز ‪ ۶۴‬درصــد ســواری ها‪ ۱۵ ،‬درصــد‬ ‫کامیون هــا‪ ۱۲ ،‬درصــد وانــت‪ ،‬نه درصــد‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬یک درصــد عابــر پیــاده و‬ ‫یک درصــد اتوبــوس ســهم داشــته اند‬ ‫و براســاس پــاک خــودروی مقصــر‬ ‫نیــز ‪ ۶۳‬درصــد خودروهــای غیربومــی‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد خــودروی بومــی و مابقــی‬ ‫خــوردوی فاقــد پــاک یــا عابــر پیــاده‬ ‫بوده انــد»‪ .‬زندی فــر‪ ،‬براســاس اعــام‬ ‫پلیــس راه اســتان مرکــزی‪ ۸۳ ،‬درصــد‬ ‫علــت تصادفــات را برخــورد خــودرو بــا‬ ‫بــوده و خدماتــی کــه بــه ایــن شــرکت ارائــه‬ ‫می شــود را افزایــش دهــد»‪ .‬در ادامــه محمــود‬ ‫صداقتــی (مدیرعامــل شــرکت بیمــه تامیــن‬ ‫اتیــه فراگیــر) از شــرکت های تابعــه فــوالد‬ ‫خوزســتان اظهــار داشــت‪« :‬دغدغــه مدیرعامــل‬ ‫فــوالد خوزســتان و مــا ارائــه خدمــات مطلــوب‬ ‫بیمــه ای بــه تمامــی کارکنــان اســت»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«شــرکت بیمــه البــرز در مــدت همــکاری خــود‪،‬‬ ‫خدمــات ارزنــده ای بــه فــوالد خوزســتان داشــته‬ ‫اســت؛ لیکــن توقــع مــا افزایــش ایــن خدمــات‬ ‫خــودرو یــا واژگونــی وســایط نقلیــه بیــان‬ ‫کــرد و افــزود‪ ۴۵« :‬درصــد علــت وقــوع‬ ‫تصادفــات را واژگونــی خــودرو‪ ۳۸ ،‬درصــد‬ ‫را برخــورد وســیله بــا وســیله‪ ،‬نه درصــد‬ ‫را وســیله بــا موتــور و هشــت درصد را‬ ‫وســیله بــا عابــر پیــاده تشــکیل داده‬ ‫اســت»‪ .‬وی علــت عمــده وقــوع ســوانح‬ ‫رانندگــی را عــدم توجــه بــه جلــو بیــان‬ ‫کــرد کــه ‪ ۶۲‬درصــد امــار تصادفــات را‬ ‫به خــود اختصــاص داده اســت و انحــراف‬ ‫و تجــاوز بــه چــپ را ‪۱۹‬درصــد‪ ،‬تخطــی‬ ‫از ســرعت مطمئنــه را شــش درصد‪ ،‬عــدم‬ ‫رعایــت حــق تقــدم عبــور چهار درصــد‪،‬‬ ‫تغییــر مســیر ناگهانــی دودرصــد‪ ،‬ســایر‬ ‫دالیــل شــش درصد و عــدم توانایــی در‬ ‫کنتــرل وســیله را یک درصــد اعــام کرد‪.‬‬ ‫وی بــه زمــان وقــوع تصادفات در ســاعات‬ ‫مختلــف شــبانه روز اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«امــار درصــد تــردد‪ ،‬تصادفــات و تلفات از‬ ‫ســاعت صفــر تــا چهــار صبــح؛ نه درصــد‬ ‫و میــزان وقــوع تصادفــات ‪ ۱۳‬درصــد‪،‬‬ ‫چهــار تــا هشــت صبــح؛ ‪ ۱۳‬درصــد میزان‬ ‫تــردد و ‪ ۱۴‬درصــد میــزان تصادفــات‪،‬‬ ‫از ســاعت هشــت تــا ‪ ۱۲‬میــزان تــردد‬ ‫‪ ۱۲‬درصــد و میــزان تصادفــات ‪ ۱۷‬درصــد‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۶‬میــزان تــردد ‪ ۱۸‬درصــد و‬ ‫میــزان تصادفــات ‪ ۲۳‬درصــد‪ ،‬از ‪ ۱۶‬تــا‬ ‫‪ ۲۰‬میــزان تــردد ‪ ۲۲‬درصــد و میــزان‬ ‫تصادفــات ‪ ۲۳‬درصــد و از ســاعت ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۴‬میــزان تــردد ‪ ۱۶‬درصــد و میــزان‬ ‫تلفــات ‪ ۲۰‬درصــد ثبــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫جهــت رفــاه هر چه بیشــتر کارکنــان اســت»‪.‬‬ ‫صداقتــی بــا ارائــه توضیحــات دربــاره قراردادهــا‬ ‫در ایــن جلســه‪ ،‬خواســته های فــوالد خوزســتان‬ ‫را مطــرح کــرد‪ .‬وی بااشــاره به بیمــه اتش ســوزی‬ ‫جامــع خانــوار اذعــان داشــت‪« :‬ایــن بیمــه‬ ‫بــرای کارکنــان فــوالد خوزســتان به صــورت‬ ‫رایــگان اقــدام شــود‪ .‬بدین ترتیــب کــه تمامــی ‬ ‫ی کــه بــرای بیمه کــردن (شــخص ثالــث‬ ‫کســان ‬ ‫و بدنــه) خــودروی خــود بــه دفاتــر شــرکت‬ ‫مراجعــه می کننــد‪ ،‬در قبــال ان یــک بیمــه‬ ‫اتش ســوزی رایــگان بــه ارزش دومیلیارد ریــال‬ ‫بــرای از بین رفتــن اثاثیــه منــزل و ســاختمان بــر‬ ‫اثــر اتش ســوزی‪ ،‬در اینــده نزدیــک دریافــت‬ ‫خواهنــد کــرد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بیمــه تامین‬ ‫اتیــه فراگیــر بااشــاره به پُرتفُــوی (ســبد ســهامی‬ ‫ کــه از ترکیــب مناســبی از دارایی هــا و تعهــدات‬ ‫تشــکیل می شــود) موجــود بــرای شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان افــزود‪« :‬در قــدم نخســت بــا دعــوت از‬ ‫مدیــران ارشــد شــرکت بیمــه البــرز‪ ،‬مشــکالت‬ ‫موجــود در حوزه هــای مختلــف مطــرح و نســبت‬ ‫بــه حــل ان هــا تاکیــد شــد؛ در قــدم دوم نیــز‬ ‫یک ســری امتیازهــا بیمــه ای بــرای شــرکت و‬ ‫به ویــژه کارکنــان ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی‬ ‫مــورد درخواســت اســت»‪ .‬وی در بیــان قــدم‬ ‫ســوم گفــت‪« :‬فــوالد خوزســتان در راســتای‬ ‫رفــاه کارکنــان خــود انتظــار دارد کــه تمامــی‬ ‫ مراکــز درمانــی به ویــژه بیمارســتان های‬ ‫خصوصــی‪ ،‬پاراکلینیک هــا و درمانگاه هــای‬ ‫واقــع در شهرســتان اهــواز بــرای مراجعــات‬ ‫بســتری و ســرپایی‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬رادیولــوژی‪،‬‬ ‫فیزیوتراپــی‪ ،‬پزشــک عمومــی‪ ،‬بیمارســتانی‬ ‫و دندانپزشــکی بــدون نیــاز بــه معرفی نامــه‬ ‫و تنهــا بــا ارائــه کدملــی و دفترچــه ای کــه‬ ‫از طــرف بیمه گــر بــرای بیمه شــده صــادر‬ ‫می شــود‪ ،‬بــرای کارکنــان قــراردادی و پیمانــکار‬ ‫خدمــات مطلــوب ارائــه دهنــد»‪ .‬صداقتــی‬ ‫افــزود‪« :‬بخشــی از ایــن طــرح مربــوط بــه‬ ‫زیرســاخت های اینترنتــی مراکــز درمانــی بــوده‬ ‫کــه در مــدت زمــان کوتاهــی مقدمــات ان فراهم‬ ‫خواهــد شــود‪ .‬همچنیــن قــراردادی بــا درمانــگاه‬ ‫دویســت دســتگاه بــرای اســتفاده کارکنــان‬ ‫قــراردادی‪ ،‬پیمانــکاران مســتمر و کارکنــان‬ ‫دائمــی کــه مشــمول بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫هســتند بســته خواهــد شــد تــا از امکانــات‬ ‫ایــن درمانــگاه بهره منــد شــوند»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت بیمــه تامیــن اتیــه فراگیــر دربــاره‬ ‫بیمــه مســئولیت خاطرنشــان کــرد‪« :‬تمامــی ‬ ‫پیمانکارانــی کــه بــا فــوالد خوزســتان همــکاری‬ ‫می کننــد و قــرارداد بیمــه مســئولیت دارنــد‪،‬‬ ‫از ســوی شــرکت تامیــن اتیــه فراگیــر خدمــات‬ ‫دریافــت می کننــد‪ ،‬به گونه ای کــه‪ ،‬حــق بیمــه‬ ‫رقابتــی بــرای شــرکت های پیمانــکاری کــه‬ ‫برنــده می شــوند‪ ،‬ارائــه می شــود و به صــورت‬ ‫اقســاط بــا باجــه ای کــه بــرای انــان در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــود‪ ،‬بیمــه مســئولیت صــادر‬ ‫می شــود»‪ .‬وی ضمــن تشــکر از همراهــی‬ ‫ســایر مســئوالن از تــداوم چنیــن جلســاتی در‬ ‫اینــده و در راســتای رفــع مشــکالت و رفــاه‬ ‫بیشــتر کارکنــان در خصــوص خدمــات بیمــه ای‬ ‫خبــر داد‪ .‬گفتنی ســت؛ در پایــان ایــن دیــدار‬ ‫گــروه مدیــران بیمــه البــرز کشــور بــا همراهــی‬ ‫محمــود اکابــر (مدیــر تضمیــن کیفیــت شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان) از بخش هــای تولیــدی ایــن‬ ‫شــرکت بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران تاکید کرد؛‬ ‫مهیاشدن امکانات رفاهی برای ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫اتباع افغانستان در شهرستان ری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫عضــو شــورای شــهر اســامی تهــران‬ ‫گفــت‪ ۱۰۰« :‬هــزار اتبــاع افغانســتان‬ ‫به صــورت قانونــی در شهرســتان ری‬ ‫ســکونت دارنــد کــه امکانــات برابــر ماننــد‬ ‫تحصیــل و اشــتغال بایــد بــرای ایــن افــراد‬ ‫فراهــم شــود»‪ .‬حســن خلیــل ابــادی در‬ ‫جشــن یلــدای هم زبانــی به مناســبت‬ ‫روز جهانــی مهاجــران و جشــن یلــدا‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬شهرســتان ری در حال حاضــر‬ ‫میزبــان ‪ ۱۰۰‬هــزار اتبــاع ثبــت نــام‬ ‫شــده اســت کــه ‪ ۱۰‬درصــد جمعیــت‬ ‫ایــن شهرســتان را تشــکیل می دهنــد‬ ‫کــه اتبــاع افغانســتان بایــد ماننــد ســایر‬ ‫مــردم از امکانــات بهره منــد شــوند»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬مدیریــت شــهری منطقــه‬ ‫‪ ۲۰‬و شــهرداری تهــران تســهیالتی را‬ ‫در بخش هــای اشــتغال‪ ،‬تحصیــل و‬ ‫توانمند ســازی زنــان و اتبــاع افغانســتان‬ ‫در نظــر گرفتــه اســت»‪ .‬عضــو شــورای‬ ‫شــهر بیــان کــرد‪« :‬احســاس بــرادری‬ ‫به دلیــل مشــترکات فرهنگــی و زبانــی‬ ‫بیــن مــردم افغانســتان و ایران وجــود دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫کــه ایــن روابــط دوســتانه بیــن دو کشــور‬ ‫بایــد تقویــت شــود»‪ .‬شــهردار منطقــه ‪۲۰‬‬ ‫نیــز در ایــن جشــن گفــت‪« :‬مدیریــت‬ ‫شــهری بــرای حــل مشــکالت مهاجــران‬ ‫افغانســتانی بــا تعامــل و هماهنگــی بــا‬ ‫همــه کشــورهای درگیــر در موضــوع‬ ‫مهاجــران افغانســتانی و شــناخت نیازهــا و‬ ‫اولویــت هــا مــی توانــد بــه حــل مشــکالت‬ ‫اساســی انهــا کمــک کنــد»‪ .‬فرهــاد افشــار‬ ‫با اشــاره به اینکه شــهرداری منطقــه ‪۲۰‬‬ ‫برنامه هــای مهارت هــای اجتماعــی و‬ ‫فنی‪،‬حرفــه ای را بــرای اتبــاع افغانســتان‬ ‫در نظــر دارد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬ایــن برنامه هــا‬ ‫در راســتای توانمندســازی و ایجــاد اشــتغال‬ ‫بــرای اتبــاع ســاکن در شهرســتان ری‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬فراهم شــدن زمینــه اشــتغال‪ ،‬موجــب‬ ‫شــکوفایی اســتعدادها شــده و همچنیــن‬ ‫موجــب کاهــش بیــکاری در بیــن ایــن‬ ‫قشــر می شــود»‪ .‬افشــار اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«مدیریــت شــهری کشــور افغانســتان بــا‬ ‫اصــاح ســاختار فضاهــای اقتصــادی نقــش‬ ‫تاثیــر گــذاری در کاهــش مهاجــرت مــردم‬ ‫ایــن کشــوردارد و بــا ایجــاد بســترهای‬ ‫اقتصــادی امنیتــی می توانــد زمینــه‬ ‫بازگشــت اتبــاع افغانســتان را فراهــم‬ ‫کنــد»‪ .‬جشــن یلــدای هم زبانــی با حضــور‬ ‫ابوالفضــل رفیــع (مدیــر کل فرهنگــی‬ ‫شــهرداری تهــران)‪ ،‬فرهاد افشــار (شــهردار‬ ‫منطقــه ‪ )۲۰‬و حســن خلیل ابــادی (عضــو‬ ‫شــورای شــهر تهــران) در فرهنگســرای وال‬ ‫شــهرری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫تمدید جشنواره «شصتت خبر دار شده»‬ ‫بــا توجــه بــه الــزام اســتفاده از رمزهــای پویــا و همچنیــن‬ ‫افزایــش اســتقبال کاربــران بــرای نصــب اپلیکیشــن ‪ ،60‬این‬ ‫جشــنواره تــا ‪ 15‬دی مــاه تمدیــد شــد و کاربرانــی کــه ایــن‬ ‫اپلیکیشــن را نصــب کننــد‪ ،‬در قرعــه کشــی ‪ 60‬جایــزه ویژه‬ ‫جشــنواره «شــصتت خبــردار شــده» شــرکت داده خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش اخباربانــک؛ بــا الــزام بانــک مرکــزی بــه‬ ‫اســتفاده از رمــز پویــا‪ ،‬ســاعت کاری تمامــی شــعب بانــک‬ ‫ملــی ایــران بــه منظــور ارایــه خدمــات مشــاوره و راه انــدازی رمــز دوم یکبــار مصرف مشــتریان‬ ‫و کاهــش مشــکالت انهــا بعــد از زمــان الــزام شــده‪ ،‬افزایــش یافــت‪ .‬پلیکیشــن ‪ 60‬بانــک ملــی‬ ‫ایــران‪ ،‬ابــزاری بــرای تولیــد رمــز یکبــار مصــرف در بســتر گوشــی تلفــن همراه اســت کــه فعال‬ ‫ســازی ان از روش هــای متفاوتــی بــه صــورت کامــا غیرحضوری امکان پذیر اســت‪ .‬مشــتریان‬ ‫مــی تواننــد بــرای فعال ســازی برنامــه ی رمــز یکبارمصــرف از طریــق دانلــود ان از ســایت‬ ‫رســمی بانــک بــه ادرس ‪ bmi.ir‬و یــا کافــه بــازار و گــوگل پلــی بــرای کاربــران اندرویــد‬ ‫و ســیبچه بــرای کاربــران گوشــی هــای اپــل اقــدام کــرده و بــا مراجعــه بــه بالــغ بــر ‪8000‬‬ ‫خودپــرداز ‪ ،‬کیوســک و کــش لــس هــای ایــن بانــک و یــا از طریــق ســامانه بــام رمــز خــود‬ ‫را فعــال کننــد‪ .‬مشــتریانی هــم کــه گوشــی هوشــمند نداشــته و یــا بدلیل پاییــن بــودن ورژن‬ ‫گوشــی امــکان دریافــت برنامــه ‪ 60‬را نداشــته باشــند بــه راحتــی مــی تواننــد از طریــق کــد‬ ‫دســتوری ‪ *737*60#‬اقــدام بــه دریافــت رمــز یکبارمصــرف کننــد‪ .‬امــا اگــر بــه هــر دلیلــی‬ ‫مشــتریان موفــق بــه فعال ســازی غیــر حضــوری نشــوند و در فرایند نصــب نیازمنــد راهنمایی‬ ‫باشــند‪ ،‬بــا تمهیــدات ویــژه بــه عمــل امــده در بانــک ملــی ایــران مشــتریان مــی تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه شــعب یــا پایــگاه هــای شــبانه روزی اقــدام بــه فعال ســازی کننــد‪ .‬روش گام بــه‬ ‫گام فعال ســازی هــر دو روش دریافــت رمــز یکبارمصــرف نیــز در ســایت ایــن بانــک بــه ادرس‬ ‫‪ www.bmi.ir‬قابــل دسترسی ســت‪.‬‬ ‫لزوم ثبت صحیح شماره تلفن همراه در بانک‬ ‫جهت دریافت رمز پویا بانک پاسارگاد‬ ‫جهــت دریافــت رمــز پویــا از طریــق کــد دســتوری‬ ‫‪ *۷۲۰*۶#‬و ارســال پیامــک‪ ،‬ثبــت صحیــح شــماره تلفن‬ ‫همــراه در سیســتم بانــک الزامی ســت‪ .‬به گــزارش روابــط ‬ ‫عمومــی بانک پاســارگاد؛ بــر اســاس اعــام بانک مرکــزی‬ ‫ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬از ابتــدای دی‪ ،‬انجــام کلیــه پرداخت هــای‬ ‫غیرحضــوری مبتنــی بــر کارت‪ ،‬تنهــا از طریــق رمــز پویــا‬ ‫امکان پذیــر اســت‪ .‬از ایــن رو مشــتریانی کــه بــه هــر دلیلی‬ ‫پیامک هــای ارســالی از ســوی بانک پاســارگاد را دریافــت نمی کننــد یــا اقــدام بــه تعویــض‬ ‫ســیم کارت خــود کرده انــد‪ ،‬بایــد جهــت اصــاح و ثبــت صحیــح شــماره تلفن همــراه خــود‬ ‫بــه شــعبه های ایــن بانــک مراجعــه کننــد‪ .‬بــر اســاس ایــن خبــر‪ ،‬جهــت افزایــش امنیــت‬ ‫در پرداخت هــای غیرحضــوری‪ ،‬از ابتــدای دی مــاه ســال جــاری و به صــورت هماهنــگ‬ ‫در کلیــه بانک هــای کشــور‪ ،‬رمزهــای دوم ایســتا غیرفعــال شــده و انجــام تراکنش هــا از‬ ‫طریــق رمــز دوم پویــا انجــام خواهــد گرفــت‪ .‬در بانک پاســارگاد نیــز از ایــن تاریــخ رمــز‬ ‫پویــا بــرای کلیــه کارت هــای نقــدی به طــور خــودکار فعــال شــده و دریافــت ان از طریــق‬ ‫ســامانه ی همراه بانــک و کــد دســتوری ‪ *720*6#‬امکان پذیــر اســت‪ .‬بــه این ترتیــب‬ ‫کــه مشــتری می توانــد در زمــان خریــد کاال و خدمــات بــر روی درگاه هــای پرداخــت‪ ،‬بــا‬ ‫مراجعــه بــه موبایــل بانک(همــراه بانــک)‪ ،‬منــوی «کارت» و انتخــاب گزینــه «رمــز پویــا»‬ ‫رمــز یکبــار مصــرف را دریافــت کنــد‪ .‬امــکان دریافــت رمــز پویــا در ســامانه اینترنت بانــک‬ ‫نیــز جهــت انجــام عملیــات انتقــال وجــه کارت بــه کارت فراهــم اســت‪ .‬همچنین مشــتریانی‬ ‫کــه تلفــن همــراه هوشــمند در دســترس ندارنــد‪ ،‬می تواننــد بــا شــماره گیری کــد دســتوری‬ ‫‪*720*6#‬رمــز پویــا را از طریــق پیامــک دریافــت کننــد‪ .‬بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه‬ ‫ســایت بانک پاســارگاد بــه نشــانی ‪ https://www.bpi.ir‬مراجعــه و یــا بــا مرکــز مشــاوره و‬ ‫اطالع رســانی بــه شــماره ‪ 82890‬تمــاس حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫مژده به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم‬ ‫عضــو هیئت مدیــره بانــک مســکن‪ ،‬ســهم بانــک مســکن‬ ‫در طــرح اقــدام ملــی ســاخت واحدهــای مســکونی را‬ ‫اعــام کــرد‪ .‬نــادر قاســمی گفــت‪« :‬درقالــب طــرح اقــدام‬ ‫ملــی قــرار اســت تــا ســال ‪ ١٤٠٠‬معــادل ‪٤٠٠‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی ســاخته شــود و نه تنهــا بانــک مســکن؛ بلکــه‬ ‫شــبکه بانکــی کشــور مســئولیت مشــارکت در تامیــن‬ ‫مالــی و کمــک بــه پیشــبرد ســاخت ایــن واحدهــا را‬ ‫برعهــده دارد‪ .‬قــرار شــده از مجمــوع اعتبــارات بانکــی موردنیــاز بــرای ســاخت واحدهــا در کل‬ ‫‪١٤‬هزارمیلیاردتومــان بــرای ســال های ‪ ٩٨‬و ‪ ٩٩‬ازســوی بانــک مســکن بــه متقاضیــان پرداخت‬ ‫شــود و ســایر بانک هــا هــم باتوجه به اینکــه در برنامــه مجلــس پیش بینــی شــده کــه هریــک‬ ‫از بانک هــا بایــد متوســط ‪٢٠‬درصــد از تســهیالت خــود را بــه بخــش مســکن اختصــاص دهند‪،‬‬ ‫ســهمی جداگانــه و مشــخص را دراین زمینــه برعهــده دارنــد‪ .‬به دنبــال مذاکراتــی کــه بــا وزیــر‬ ‫راه و شهرســازی و معاونــان وی داشــتیم؛ قــرار شــد در ســال های ‪ ٩٨‬و ‪ ٩٩‬بالغ بــر ‪١٤٠‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی ایــن طــرح بــا پرداخــت میانگیــن ‪١٠٠‬میلیون تومــان تســهیالت بــه ازای هــر‬ ‫واحــد و مجموعــاً ‪١٤‬هزارمیلیاردتومــان اعتبــار‪ ،‬ازطریــق بانــک مســکن تامیــن مالــی شــوند»‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه پارسیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت پخ��ش دکترعبی��دی ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی انتقــال موسسـ�ه حقوقـ�ی دادورز هســتی بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14005521304‬بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی پاــرس ایرــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 520591‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007302663‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫ثبـ�ت ‪ 387155‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320365835‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫موج��ب نام��ه شـ�ماره ‪ 101/98/15469‬مـ�ورخ ‪ 98/2/24‬اداره ثب��ت اسـ�ناد و ام�لاک اسـ�تان‬ ‫‪ 386804‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10260269110‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫تهـ�ران و مسـ�تند ب��ه درخواس��ت مدی��ر موسس��ه مـ�ورخ ‪ 97/7/2‬مرکـ�ز اصلـ�ی موسسـ�ه‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/06/31‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫حقوق��ی دادورز هسـ�تی ب��ه نشــانی ته��ران‪ ،‬محل��ه ون��ک‪ ،‬خیابـ�ان کار و تجـ�ارت‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫ثبت��ی ته��ران ب��ه ادرس اس��تان ته�رـان‪ ،‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهـ�ران‪،‬‬ ‫ونـ�ک‪ ،‬پـلاک ‪ ،6‬پاســاژ اسمــان ون��ک‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ ،104‬کدپسـ�تی ‪1991945337‬‬ ‫جنت ابــاد جنوب�یـ‪ ،‬بزرگرــاه شهــید سرلشــکر س�تـاری‪ ،‬کوچـ�ه بنفشـ�ه ‪ ،5‬پـلاک ‪،27‬‬ ‫انتق��ال یاف��ت و در اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتج��اری تح��ت شـ�ماره ‪47246‬‬ ‫طبق��ه س�وـم‪ ،‬واح��د ش��رقی ک‪.‬پ ‪ 1473995376‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫‪ 1398/09/03‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪- :‬محـ�ل شرــکت بـ�ه استــان تهـ�ران‪ ،‬منطقـ�ه‬ ‫‪ ،15‬شهرســتان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه عباس ابـ�اد‪ ،‬اندیشـ�ه‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫یک��م‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیدجواد سـ�رافراز‪ ،‬پـلاک ‪ ،11‬بــرج مــوج‪ ،‬طبقـ�ه هفتـ�م‪ ،‬واحـ�د ‪32‬‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 1587653161‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح‬ ‫گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/08/26‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬هی��ات مدی��ره شـ�رکت‬ ‫مرک��ب از ‪ 3‬تـ�ا ‪ 5‬نف��ر خواه��د بـ�ود ک��ه در مجم��ع عموم��ی عــادی ی��ا عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق الع��اده از بی��ن شـ�رکاء و ی��ا از خ��ارج شـ�رکاء انتخ��اب می ش��وند و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫بـ�ه ثبـ�ت رسیــده اسـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت س�اـختمانی و راه س��ازی کنگ��ره هن��ر سـ�یویل ش��رکت سـ�هامی‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت رادی��ن هوم��ان ایرس��ا ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت مهندس��ی اری��ان تجهی��ز م��اد ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 392349‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320434710‬به اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 544012‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008466200‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3050110007‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 7839020000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/30‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/12‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪- :‬خان��م اعظ��م زندی پـ�ژوه‬ ‫محمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3051100153‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 79990000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق‬ ‫شـ�د‪ :‬اقــای علی اصغـ�ر قنــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0532072881‬بـ�ه ســمت عضـ�و و رئیـ�س‬ ‫تهران (‪)698580‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت الکــان یاــور طبیعـ�ت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 409680‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320612161‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/06/06‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای محمدحسـ�ین محمـ�دی‬ ‫سهم الشـ�رکه خ��ود را ب��ه میـ�زان ‪ 7840000000‬ریـ�ال افزای��ش داد‪ .‬خان��م بدرالملـ�وک‬ ‫شـ�رکت سهم الشـ�رکه خ��ود را ب��ه میـ�زان ‪ 80000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬اقــای مرتضـ�ی‬ ‫محمدی نیـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3040054015‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 79990000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق‬ ‫شـ�رکت سهم الشـ�رکه خ��ود را ب��ه میـ�زان ‪ 80000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬سرــمایه شـ�رکت‬ ‫از مبلـ�غ ‪ 1010000‬ریــال بـ�ه ‪ 8000000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساس��نامه اص�لاح گردی��د‪ .‬اس��امی و می��زان سهم الش��رکه ه��ر ی��ک بع��د از افزای��ش س��رمایه‪:‬‬ ‫تهران (‪)699579‬‬ ‫هیئـ�ت مدیــره و حســام قنــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0532978951‬ب��ه سـ�مت عض��و هیـ�ات‬ ‫مدیــره و مدیرعامـ�ل و نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و س��یدفرخ س�عـادت بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0039171698‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال تعیی��ن شــدند‪ .‬امضـ�اء‬ ‫اقــای محمدحســین محمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3050110007‬دارای ‪7840000000‬‬ ‫کلیـ�ه اوراق عاــدی و اداری‪ ،‬رســمی و اسنــاد مالـ�ی و تعه�دـاور بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا‬ ‫دارای ‪ 80000000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای مرتضـ�ی محمدی نیـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره منف�رـدا ً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫ریــال سهم الشرــکه خانـ�م بدرالملــوک محمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪3051100153‬‬ ‫‪ 3040054015‬دارای ‪ 80000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫ملـ�ی ‪ 10103731468‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1397/03/01‬و مجـ�وز‬ ‫بـ�ه ســمت رئیـ�س هیــات مدی��ره‪ ،‬علـ�ی الهـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4071241268‬ب��ه سـ�مت‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/09/10‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محمــود یگانـ�ه بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0074716611‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره مرتضـ�ی یگانـ�ه بـ�ه‬ ‫عضـ�و اصلـ�ی هیــات مدیــره‪ ،‬رمضــان فعــال بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0872262154‬بـ�ه ســمت نائـ�ب‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0451727088‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره حمی��د عابدی��ن ب��ه شـ�ماره‬ ‫رئیـ�س هیــات مدی��ره‪ ،‬محمدمهــدی عبادالهیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2649303719‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ملـ�ی ‪ 2593158786‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره محمـ�د خ��دادادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫منشـ�ی هیــات مدیــره و س��یداحمد انتظاــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2721762931‬ب��ه سـ�مت‬ ‫عضـ�و اصلـ�ی هیــات مدیــره تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ .‬علـ�ی الهـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪4071241268‬‬ ‫ب��ه س��مت مدیرعام��ل انتخ��اب گردی��د‪ .‬کلی��ه قراداده��ا و اسـ�ناد تعهــداور و اوراق بهـ�ادر‬ ‫‪ 3934305504‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره و مدیرعام��ل بـ�رای م��دت نامحـ�دود‬ ‫انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور موسس��ه از قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪،‬‬ ‫شــرکت ب��ا امض��ا ثاب��ت مدیرعام��ل (عل��ی اله��ی) و یک��ی از دو امضـ�اء یعقـ�وب مجردبنـ�اب‬ ‫بـ�روات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقوداسلـامی و کلیـ�ه اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا‬ ‫(رئیـ�س هیــات مدیــره) و در غیــاب رییـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ا امضــای نایـ�ب رییـ�س هیئـ�ت‬ ‫رئیـ�س هئیـ�ت مدیــره یـ�ا نائـ�ب رئیـ�س هئیـ�ت مدیــره هرکدــام بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫مدی��ره (رمض��ان فع��ال) ب��ه هم��راه مه��ر ش��رکت تعاون��ی معتب��ر می باش��د‪ .‬همچنی��ن اوراق‬ ‫عاــدی بـ�ا امضــاء مدیـ�ر عامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت تعاونـ�ی معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫(‪)699578‬‬ ‫تهران (‪)699580‬‬ ‫تهــران ب��ه ادرس شهرســتان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر ته��ران‪ ،‬س�اـزمان اب‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫اس��یا پنج��م‪ ،‬کوچ��ه کنارگ��ذر باکــری‪ ،‬پــاک‪ ،42 ،‬طبق��ه دوم‪ ،‬واح��د شمــالی کدپسـ�تی‬ ‫‪ 1487673485‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫شـ�ماره ‪ 521‬تهرــان بـ�ه اقــای حسـ�ن نفـ�ر بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0037129554‬منتقل و از شـ�رکای‬ ‫رئیـ�س هیــات مدی�رـه‪- ،‬خانـ�م رویـ�ا مرتضــوی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0559040083‬از میـ�ان‬ ‫ش��رکا ب��ه س��مت نای��ب رئی��س هی��ات مدیـ�ره‪- ،‬اق��ای امیرحس��ین ملکوت��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫شـ�رکت خـ�ارج گردی��د‪ .‬در سرــمایه شـ�رکت تغیی��ری حاص��ل نش��د و لیس��ت شــرکاء شـ�رکت‬ ‫ملـ�ی ‪ 0069970246‬از میـ�ان شــرکا ب��ه سـ�مت عض��و هیـ�ات مدیـ�ره و مدیرعامــل‪- ،‬اقـ�ای‬ ‫پـ�س از نقـ�ل و انتقــال سهم الشرــکه بقرــار ذی��ل می باشــند‪ :‬اقــای وحیدرضـ�ا عباسـ�ی کـ�د‬ ‫محمدحســین ربیعـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1286044480‬خاــرج از شرــکا بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫ملـ�ی ‪ 0059662298‬دارای ‪ 51‬میلیــون ریــال سهم الش��رکه‪ ،‬اقــای حسـ�ن نفـ�ر کـ�د ملـ�ی‬ ‫هی��ات مدی��ره‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چــک‪ ،‬ســفته‪،‬‬ ‫بــروات‪ ،‬قرارداده��ا و عقـ�ود اســامی ب��ا امضـ�ای مدیرعام��ل ی��ا رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫منف�رـدا ً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت و اوارق عاــدی و نامه هــای اداری بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل‬ ‫‪ 0037129554‬دارای ‪ 49‬میلی��ون ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫تهران (‪)699574‬‬ ‫‪ 513682‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006989255‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1396/09/25‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪- :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی‬ ‫ری��ال را بموج��ب س��ند صل��ح شـ�ماره ‪ 32992‬مـ�ورخ ‪ 1398/09/03‬دفت��ر اســناد رسـ�می‬ ‫تهران (‪)699573‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی مســکن نصـ�ر نزاجـ�ا بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 337504‬و شناسـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 374811‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320242554‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫‪-‬اقــای محسـ�ن عبدالغفاــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0045899371‬از میـ�ان شــرکا ب��ه سـ�مت‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت لوتــوس کاشاــنه اسـ�ا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫تهرــان تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬یعقــوب مجردبنــاب بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪1689514027‬‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0056271999‬کلیـ�ه سهم الشرــکه خــود در شرــکت مذکــور بمبلـ�غ ‪49000000‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫(‪)699577‬‬ ‫شـ�ماره ‪ 972/15/121520‬مـ�ورخ ‪ 1397/05/13‬اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی اسـ�تان‬ ‫تهران (‪)699576‬‬ ‫تهران (‪)699575‬‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)699572‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دو شنبه ‪ 2‬دی ‪ /1398‬شماره ‪289‬‬ ‫صادرات پوشاک بنگالدش‬ ‫به میزان کل صادرات غیرنفتی ایران!‬ ‫نگاهی به شرایط صنعت نساجی در ایران پس از تحریم ها‬ ‫ایرانی‪ ،‬ایرانی بپوش!‬ ‫ی داخلــی روی دســت تحریــم خارجــی زده‪ ،‬فعــاالن نســاجی بــا تمــام تــوان تــاش می کننــد کــه ایــن صنعــت از رونــق نیفتــد؛ هرچنــد مشــکالت در ایــن مســیر بســیار اســت‪ .‬به گــزارش مهــر؛ صنعــت «نســاجی» به عنــوان یــک‬ ‫ی خــود را می کنــد و خودتحریمـ ‬ ‫ایــن روزهــا درحالی کــه دالر بــاز ‬ ‫صنعــت پیشــگام‪ ،‬در فراینــد صنعتــی شــدن بســیاری از کشــورهای توســعه یافته کنونــی جهــان نقشــی بســزا داشــته اســت‪ .‬حجــم گــردش تجــاری منســوجات و پوشــاک در جهــان ســاالنه بالغ بــر ‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد دالر تخمیــن زده می شــود‪ .‬همچنیــن ســهم ارزاوری ایــن محصــوالت از کل تجــارت‬ ‫کشــورهای صاحب نــام در ایــن صنعــت نظیــر چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬هنــد‪ ،‬اندونــزی‪ ،‬ویتنــام و‪ ...‬حــدود ‪ ۲۰‬درصــد اســت‪ .‬صنعــت نســاجی شــامل تمــام مراحــل تولیــد الیــاف‪ ،‬تبدیــل الیــاف بــه نــخ‪ ،‬تبدیــل نــخ بــه پارچــه و همچنیــن فرایندهــای تکمیلــی انجام شــده بــر روی پارچــه ماننــد رنگــرزی و چــاپ‬ ‫می شــود‪ .‬صنعــت نســاجی از قدیمی تریــن صنایــع بشــری محســوب می شــود چــرا کــه لبــاس و پوشــاک از نیازهــای اولیــه انســان بــوده اســت‪ .‬درحالی کــه ترکیــه ماننــد ایــران از جمعیــت ‪ ۸۰‬میلیونــی برخــوردار اســت‪ ،‬امــا طبــق امــار‪ ۲ ،‬میلیــون نفــر در ایــن کشــور در صنعــت نســاجی مشــغول‬ ‫هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران تنهــا ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم شــاغل در ایــن عرصــه وجــود دارد‪ .‬صــادرات پوشــاک ایــران در ســال های گذشــته رونــد افولــی را طــی کــرده اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه خودکفایــی در صنعــت نســاجی باعــث می شــود اشــتغال‬ ‫در کشــور افزایش یافتــه و از واردات محصــوالت مرتبــط بــا ایــن صنعــت بــه کشــور جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫صنعــت نســاجی و پوشــاک ایــران بــرای اینکــه بــه رتبــه ســوم منطقــه بــر‬ ‫پیــش رو‬ ‫اســاس چشــم انداز برســد‪ ۹ ،‬نقطــه قــوت و ‪ ۹‬فرصــت بی نظیــر‬ ‫ِ‬ ‫دارد‪ ،‬البتــه به شــرطی کــه دولــت نقــاط ضعــف و تهدیدهــای ایــن صنعــت‬ ‫را برطــرف کنــد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ صنعــت پوشــاک یکــی از صنایــع‬ ‫پیشــرو و پرطرفــدار در جهــان اســت کــه توجــه بســیاری از کشــورها را بــه‬ ‫خــود جلــب کــرده اســت‪ .‬در ایــران نیــز اواخــر دهــه ‪ 70‬صنعتگــران متوجــه‬ ‫صنعــت پوشــاک شــدند و از همــان ابتــدا‪ ،‬کیفیــت تولیــدات ایرانــی باعــث‬ ‫شــد پوشــاک ایرانــی جــای خــود را در بازارهــای اروپایــی بــاز کنــد‪ ،‬امــا عمــر‬ ‫ایــن محبوبیــت کوتــاه بــود و کم توجهی هــای بســیاری باعــث شــد کــه ایــن‬ ‫صنعــت در مســیر سراشــیبی قــرار گیــرد به طــوری کــه امــروزه بخــش بســیار‬ ‫اندکــی از صنایــع را بــه خــود اختصــاص داده اســت و کشــورهایی کــه روزگاری‬ ‫قابلیــت رقابــت بــا پوشــاک ایرانــی را نداشــتند‪ ،‬در حال حاضــر جــای تولیــدات‬ ‫ایرانــی را در بازارهــای اروپایــی تصاحــب کرده انــد‪ .‬به طــور مثــال پوشــاک‬ ‫اریــن جیــن در دهــه ‪ 70‬صادرکننــده پوشــاک جیــن بــه کشــورهایی ماننــد‬ ‫فرانســه‪ ،‬المــان و ایتالیــا بــود‪ .‬کارخانــه جامــگان و جامه گــران نیــز از جملــه‬ ‫تولیــد کننــدگان پوشــاک و صــادر کننــدگان بــه کشــورهای اروپایــی بودنــد‪.‬‬ ‫امــا سیاسـت گذاری های غلــط و کم توجهــی بــه ایــن بخــش‪ ،‬صنعــت پوشــاک‬ ‫کشــور را در سراشــیبی قــرار داد و افــول ایــن صنعــت را رقم زده اســت و امروزه‬ ‫کــه ایــران می توانســت از ایــن مزیــت در توســعه و رشــد اقتصــادی خــود بهــره‬ ‫بگیــرد‪ ،‬جــای خــود را بــه رقبایــی همچــون چیــن و بنــگالدش داده اســت‬ ‫کــه یک چهــارم پوشــاک مصرفــی جهــان را تولیــد می کننــد و کشــورمان‬ ‫خــود بــه یکــی از عمده تریــن واردکننــدگان پوشــاک از ایــن کشــورها تبدیــل‬ ‫شــده اســت و در قاچــاق پوشــاک نیــز رتبــه نخســت را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی ســت که همچنــان‪ ،‬صنعــت پوشــاک ایــران به لحــاظ کیفیــت‬ ‫قابلیــت رقابت پذیــری بــا دیگــر کشــورهای تولیدکننــده پوشــاک را دارد‪،‬‬ ‫چراکــه به لحــاظ دوخــت و طراحــی همچنــان جــزو کشــورهای برتــر به شــمار‬ ‫می رویــم‪ ،‬امــا به دلیــل مشــکالتی از جملــه هزینه هــای بــاالی تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه‪ ،‬بــاال بــودن ســود بانکــی‪ ،‬قوانیــن و مقــررات دسـت وپاگیر‪ ،‬واردات بــی­‬ ‫ رویــه یــا قاچــاق‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه و‪ ...‬فرصت رقابــت برابــر را در بازار پوشــاک‬ ‫جهانــی از دســت داده ایــم و نیمــی از بــازار داخلــی را نیــز بــه تولیدکننــدگان‬ ‫خارجــی واگــذار کرده ایــم‪ .‬علیرضــا حائــری؛ کارشــناس صنعــت پوشــاک‬ ‫دربــاره ایــن صنعــت می گویــد‪« :‬پوشــاک‪ ،‬تنهــا صنعتی ســت کــه به تنهایــی‬ ‫دارای مزیت هایــی مثــل ایجــاد ارزش افــزوده بــاال‪ ،‬قــدرت بــاالی ارزاوری‪،‬‬ ‫اشــتغال زایی و نیــاز بــه حداقــل ســرمایه گــذاری اســت‪ .‬بــدون شــک صنعــت‬ ‫پوشــاک در زنجیــره تولیــد صنایــع نســاجی و پوشــاک دارای باالتریــن ارزش‬ ‫افــزوده ایجادشــده اســت»‪ .‬حائــری همچنیــن در رابطــه بــا اشــتغال زایی ایــن‬ ‫صنعــت می افزایــد‪« :‬در برنامــه راهبــردی وزارت صنعــت‪ ،‬هزینــه ایجــاد یــک‬ ‫شــغل در صنعــت نســاجی و پوشــاک معــادل یک چهــارم متوســط صنعــت‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه ایجــاد یــک شــغل در صنعــت پوشــاک‬ ‫حتــی پایین تــر از متوســط ســرمایه گــذاری الزم در کل صنعــت نســاجی و‬ ‫پوشــاک اســت کــه ایــن مزیــت بســیار مهمــی بــرای ایــن صنعــت محســوب‬ ‫می شــود»‪ .‬وی بــا ارائــه امارهایــی از وضعیــت صنعــت پوشــاک کشــور ادامــه‬ ‫می دهــد‪« :‬در حال حاضــر طبــق اعــام دفتــر نســاجی وزارت صنعــت ‪1500‬‬ ‫واحــد صنعتــی پوشــاک بــا اشــتغال زایی ‪300‬هزار نفــری و ‪20‬هــزار واحــد‬ ‫صنفــی در قالــب کارگاه هــای کوچــک‪ ،‬بــا اشــتغال زایی ‪250‬هزار نفــر در‬ ‫ایــن بخــش مشــغول فعالیــت هســتند‪ .‬ایــن واحدهــا بــا ظرفیتــی معــادل‬ ‫‪ 340‬هزار تــن در ســال احــداث شــده و ظرفیــت عملــی فعلــی انهــا بالــغ بــر‬ ‫حــدود ‪300‬هزار تــن انــواع پوشــاک در ســال تخمیــن زده شــده اســت»‪ .‬بــا‬ ‫وجــود چنیــن شــرایطی امــا وضعیــت ایــران در صنعــت پوشــاک چگونه اســت؟‬ ‫علی رغــم اینکــه از ســال گذشــته واردات قاچــاق پوشــاک برنــد ممنــوع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا تولیــد کننــدگان موفــق بــه اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای صنعــت‬ ‫پوشــاک ایــران نشــدند‪ .‬یکــی از موانــع تولیدکننــدگان در مســیر فعالیتشــان‬ ‫پوشــاک قاچــاق بــود ولــی بــا حــذف قاچــاق پوشــاک هــم نتوانســتند بــازار‬ ‫را بــه دســت اورنــد‪ .‬اکنــون کــه واردات کاالی خارجــی بــه کشــور ممنــوع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تولیدکننــدگان معتقدنــد کــه قیمــت مــواد اولیــه در کشــور بــاال‬ ‫اســت و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از لــوازم جانبــی تولیــد‬ ‫پوشــاک تحریــم اســت و تولیدکننــدگان هنــگام تولیــد پوشــاک بــا مشــکالتی‬ ‫ماننــد کمبــود دکمه هــای فلــزی و گرانــی پارچــه مواجــه هســتند‪ ،‬همیــن‬ ‫امــر باعــث شــده اســت کــه میــزان تولیــدات انهــا به جــای رونــد افزایشــی‬ ‫رونــد نزولــی بــه خــود بگیــرد‪ .‬یکــی از مشــکالت صنعــت پوشــاک در کشــور‬ ‫وضعیــت نامناســب تولیــد پارچــه اســت و تعــداد محــدودی در ایــن حــوزه‬ ‫فعــال هســتند‪ ،‬از ایــن رو ســرمایه گذاری و ارتقــای کیفیــت در ایــن کاال‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬بــر اســاس ســند چش ـم انداز جمهــوری اســامی ایــران کــه‬ ‫جایــگاه اول اقتصــادی‪ ،‬علمــی و فنــاوری را در ســطح منطقــه ترســیم نمــوده‬ ‫اســت و نظــر بــه قدمــت‪ ،‬نقــش بــاالی اشــتغال زایی مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫صنعتــی‪ ،‬ارزش افــزوده بــاال و تــوان بالقــوه و بالفعــل صادراتــی‪ ،‬چشــم انداز‬ ‫صنعــت نســاجی و پوشــاک در افــق ســال ‪ 1404‬به شــرح ذیــل ترســیم شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه مطالعــات انجام شــده‪ ،‬مهمتریــن نقــاط قــوت و ضعــف‪،‬‬ ‫فرصت هــا و تهدیدهــای شناسایی شــده در صنعــت نســاجی و پوشــاک شــامل‬ ‫مــوارد زیــر اســت؛‬ ‫نقاط قوت‬ ‫‪ .1‬وجــود واحدهــای توانمنــد بخــش خصوصــی داخلــی ‪ .2‬ســابقه تاریخــی‪،‬‬ ‫هنــر و تخصــص بــاال در تولیــد منســوجات ‪ .3‬وجــود برخــی نــام و نشــان‬ ‫تجــاری داخلــی مهــم ‪ .4‬مزیــت و تــوان تولیــد بــاالی مــواد اولیــه صنعــت‬ ‫نســاجی به ویــژه شــاخه بســیار مهــم الیــاف و منســوجات مصنوعــی ‪ .5‬وجــود‬ ‫نیــروی کار ماهــر ‪ .6‬اشــتغال زایی بــا هزینــه پاییــن ‪ .7‬وجــود مراکــز دانشــگاهی‬ ‫و رونــد روزافــزون ورود نیــروی انســانی متخصــص بــه ایــن صنعــت ‪ .8‬وجــود‬ ‫بنگاه هــای تولیــدی و تشــکل های خصوصــی قدیمــی و قــوی ‪ .9‬نــواوری‬ ‫برخــی تولیدکننــدگان صنعــت و در نتیجــه تحریــک تقاضــای کیفــی و کمــی‬ ‫نقاط ضعف‬ ‫‪ .1‬بــاال بــودن هزینه هــای تولیــد و قیمــت تمام شــده نســبت بــه کشــورهای‬ ‫رقیــب طــی ســال های اخیــر ‪ .2‬عــدم توســعه و نوســازی الیه هــای‬ ‫پایین دســتی صنعــت تکمیــل منســوجات‪ ،‬تولیــد پوشــاک‪ ،‬خدمــات و‬ ‫توزیــع ‪( .3‬شــبکه توزیــع) عمده فروشــی و خرده فروشــی (به شــدت ســنتی‪،‬‬ ‫ناکارامــد‪ ،‬ســازمان نیافته و متفــرق و هزینــه و ســهم بــاالی ان از زنجیره هــای‬ ‫تامیــن نســاجی) بــدون ارائــه خدمــات ارزش افــزوده الزم‬ ‫‪ .4‬عــدم وجــود حمایت هــای الزم از نــام و نشــان تجــاری ملــی منســوجات‬ ‫و پوشــاک و در نتیجــه کمبــود تعــداد نــام و نشــان تجــاری قــوی داخلــی‬ ‫‪ .5‬محدودیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی در طراحــی محصــوالت و ایجــاد‬ ‫محتــوای فرهنگــی و مـــد در منســوجات و پوشــاک مبتنــی بــر تقاضــای بــازار‬ ‫‪ .6‬خــا هدف گــذاری و چش ـم انداز در ســطح بنگاه هــای صنعــت ‪ .7‬فرهنــگ‬ ‫اســتفاده از کاالهــای خارجــی ‪ .8‬ضعــف در طراحــی محصــوالت مبتنــی بــر‬ ‫تقاضــای بــازار ‪ .9‬اســتفاده از ماشــین االت قدیمــی و فرســوده در تولیــد ‪.10‬‬ ‫بــروز نبــودن فنــاوری تولیــد برخــی محصــوالت‬ ‫فرصت ها‬ ‫‪ .1‬امــکان و قابلیــت صــادرات کلیــه کاالهــای نســاجی و پوشــاک ‪ .2‬امــکان‬ ‫رشــد و توســعه صنعــت در حــوزه فناوری هــای نویــن و تولیــد منســوجات بــا‬ ‫فنــاوری بــاال ‪( .3‬وجــود بــازار مصــرف داخلــی قابــل توجــه بــا) جمعیــت جــوان‬ ‫مصرف کننــده پوشــاک ‪ .4‬امــکان صــادرات و دسترســی زمینــی (در حداقــل‬ ‫زمــان ممکــن) بــه بازارهــای هــدف اروپــا و وجـــود بــازار منطقـه ای پوشــاک ‪.5‬‬ ‫افزایــش قــدرت رقابــت بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد منســوجات‬ ‫در چیــن و ترکیــه ‪ .6‬تــوان رشــد ســریع صنعتــی بــا توجــه بــه بومی ســازی‬ ‫اغلــب زیربخش هــا ‪ .7‬افزایــش عــوارض صادراتــی مــواد اولیــه صنعــت نســاجی‬ ‫‪ .8‬وجــود فرهنــگ اســامی و مذهبــی در پوشــش افــراد جامعــه‪ .9‬ارزان بــودن‬ ‫نیــروی کار صنعــت به نســبت رقبــا‬ ‫تهدیدها‬ ‫‪ .1‬افزایــش مســتمر قیمــت تمام شــده منســوجات و پوشــاک داخلــی نســبت‬ ‫بــه وارداتــی بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد و نــرخ تبدیــل ارز‬ ‫حقیقــی موثــر ‪( .2‬قاچــاق گســترده و واردات بی رویــه به ویــژه به عنــوان کاالی‬ ‫دارای نشــان تجــاری بــا) جعــل نشــان های تجــاری معتبــر ‪( .3‬محدودیت هــای‬ ‫بین المللــی) تحریم هــا (در دسترســی بــه بازارهــای صادراتــی هــدف) اتحادیــه‬ ‫‪3‬‬ ‫اروپــا و امریــکا (و فقــدان ســرمایه گــذاری خارجــی و ارتباطــات ضعیــف فنــی‪/‬‬ ‫مالی‪/‬تجــاری جهانــی) عــدم ســرمایه گــذاری در زیرســاخت های نــرم مــورد‬ ‫نیــاز صنعــت از طــرف دولــت ‪ .5‬عــدم مشــارکت تولیدکننــدگان در زنجیــره‬ ‫تامیــن ‪ .6‬عــدم اســتفاده از نظــرات بخــش خصوصــی واقعــی در سیاســت‬ ‫گذاری هــای کالن دولــت ‪ .7‬فرهنــگ اســتفاده از کاالی خارجــی و ســهولت‬ ‫واردات ان توســط دولــت ‪( .8‬وجــود فشــارهای شــدید بیمــه ای و مالیاتــی‬ ‫به ویــژه) مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــدم اجــرای کامــل ان‪ .9‬خــروج بی رویــه‬ ‫مــواد اولیــه از کشــور ‪ .10‬برخــورداری رقبــای بین المللــی از نشــان تجــاری‬ ‫‪ .11‬عدم امکان تعامالت پولی و مالی با سایر کشورها‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬فعــاالن ایــن صنعــت باســابقه می گوینــد نفــس هایــش‬ ‫بــه شــماره افتــاده امــا هیــچ اراده ای بــرای حــل مشــکالت ایــن صنعــت در‬ ‫دولــت وجــود ندارنــد گویــی صنعتــی ناتنــی اســت کــه محکــوم بــه تعطیلــی‬ ‫بــوده و نبایــد توســعه ای پیــدا کنــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ صنعــت نســاجی در‬ ‫ایــران دارای قدمتــی طوالنــی و یکــی از مهم تریــن بخش هــای اشــتغال زا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن صنعــت در کشــورهای توســعه یافتــه در میــان نیازهــای اساســی‬ ‫اقتصــادی در درجــه ی ســوم اهمیــت پــس از موادغذایــی و مســکن قــرار‬ ‫دارد و نقــش باالیــی در ایجــاد ارزش افــزوده ی صنعتــی و افزایــش صــادرات‬ ‫غیــر نفتــی ایفــاء می کنــد‪ .‬همچنیــن میــزان ســرمایه گذاری ارزی بــرای‬ ‫ایجــاد یــک شــغل در صنعــت نســاجی هــم در مقایســه بــا مابقــی صنایــع‬ ‫همچــون خودروســازی‪ ،‬بســیار پاییــن اســت‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن موضوعــات‬ ‫رشــد صنعــت نســاجی بایــد مــورد توجــه جــدی دولــت قــرار گیــرد امــا‬ ‫هنــوز خبــری از حمایــت از ایــن صنعــت پــر اهمیــت در کشــور نیســت‬ ‫و ایجــاد موانــع جدیــد فعــاالن ایــن حــوزه را دلــزده تــر از گذشــته کــرده‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــه راســتی دالیــل اصلــی مشــکالت امــروز صنعــت نســاجی‬ ‫چیســت؟ امــروز تولیدکننــدگان صنعــت نســاجی و پوشــاک از ســخت گیری‬ ‫بانک هــا در ارائــه تســهیالت‪ ،‬کوتــاه بــودن دوره بازپرداخــت‪ ،‬کمبــود مــواد‬ ‫اولیــه و نوســان قیمتهــا به عنــوان مهم تریــن موانــع رونــق و پویایــی صنعــت‬ ‫نســاجی یــاد می کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن تعهــدات ارزی و سیاســت های‬ ‫متغییــر دولــت در زمینــه نــرخ ارز هــم بــر حجــم مشــکالت انهــا اضافــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬شــیبانی نایــب رئیــس انجمــن صنایــع نســاجی در همیــن‬ ‫ارتبــاط معتقــد اســت‪ :‬بزرگتریــن مشــکل مــا تحریــم هــای داخلــی‪،‬‬ ‫محدودیــت هــا و دســتورالعمل هایــی اســت کــه بــا انهــا روبــرو مــی شــویم‬ ‫واال تحریــم هــای خارجــی بیشــتر بــه مــا کمــک کــرد و بــه مــا انگیــزه داد‪.‬‬ ‫امــروز قاچــاق رقیــب صنعــت نســاجی و پوشــاک اســت بایــد کاری کنیــم‬ ‫کــه محصــوالت داخلــی از لحــاظ قیمــت و کیفیــت چنــان مطلــوب باشــد‬ ‫کــه بتوانــد بــا جلب رضایــت خریــداران داخلــی‪ ،‬کاالی قاچــاق را از فهرســت‬ ‫انتخــاب مــردم حــذف کنــد‪.‬‬ ‫عضــو هیئت مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت نســاجی و‬ ‫پوشــاک همــواره اولویــت دوم کشــور بــوده اســت‪،‬گفت‪« :‬صــادرات کشــوری ماننــد بنــگالدش از‬ ‫صنعــت پوشــاک بــه میــزان کل صــادرات غیــر نقتــی ایــران اســت»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ علیرضــا‬ ‫حائــری‪ ،‬فعــال اقتصــادی و عضــو هیئــت مدیــره جامعــه متخصصین نســاجی دربــاره اشــتغالزایی‬ ‫در صنعــت پوشــاک و نســاجی گفــت‪« :‬تعــداد شــاغالن ایــن بخــش در فضــای رســمی حــدودا ً‬ ‫‪ 300‬هزار نفــر اســت‪ .‬امــا بســیاری از واحدهــای تولیــدی پوشــاک بــه صــورت غیــر رســمی فعالیت‬ ‫مــی کننــد و همیــن موضــوع باعث شــده اســت کــه امــار اشــتغالزایی صنعت پوشــاک بــه صورت‬ ‫کامــل مشــخص نیســت‪ .‬یکــی از مشــکالت ایــن نــوع اشــتغال ایــن اســت کــه نــه امــار درســت‬ ‫و دقیقــی دارنــد و نــه بــه دولــت مالیــات پرداخــت مــی کننــد کــه امارشــان در دســترس باشــد»‪.‬‬ ‫وی دربــاره هزینــه ایجــاد شــغل در بخــش پوشــاک گفــت‪« :‬زمانــی کــه دالر ‪ 4‬هــزار تومــان بــود‪،‬‬ ‫هزینــه ایجــاد یــک شــغل در صنعــت پوشــاک ســرانه حــدود ‪ 30‬میلیــون بــود‪ .‬امــا اگــر بخواهیــم‬ ‫بــا دالر ‪ 10‬هــزار تومــان ایــن رقــم را محاســبه کنیــم‪ ،‬ســرانه ایجــاد یک شــغل در صنعت پوشــاک‬ ‫حــدود ‪ 60‬میلیــون تومــان اســت‪ .‬بــه عبارتــی هزینــه ایجــاد یــک شــغل در صنعــت نســاجی و‬ ‫پوشــاک معــادل یــک چهــارم متوســط صنعــت اســت»‪ .‬حائــری دربــاره ظرفیت اشــتغال زایــی در‬ ‫صنعــت پوشــاک گفــت‪« :‬از ســال گذشــته کــه ممنوعیــت واردات پوشــاک خارجــی اعــام شــد‪،‬‬ ‫فرصتــی بــرای تولیــد کننــدگان داخلــی ایجــاد شــد تــا بتواننــد بــا تمــام ظرفیــت فعالیــت کنند‪.‬‬ ‫اگــر تــا ســال گذشــته ســهمی از پوشــاک دراختیــار واردات بــود‪ ،‬در حــال حاضــر ان ســهم در‬ ‫اختیــار تولید کننــده داخلــی اســت‪ .‬فکــر مــی کنــم در حــال حاضــر بخــش پوشــاک بــا ظرفیــت‬ ‫‪ 60‬درصــدی در حــال فعالیــت اســت‪ ،‬امــا متاســفانه از ایــن فرصــت اســتفاده نمــی شــود»‪ .‬ایــن‬ ‫فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه یــک تولیــد کننــده بــرای اینکــه بتوانــد بــه راحتــی فعالیــت کند‬ ‫و قــدرت رقابــت پذیــری داشــته باشــد بایــد تمــام ابــزار را در اختیــار داشــته باشــد گفــت‪« :‬اخیــرا ً‬ ‫شــنیده ام زیــپ و دکمــه هــای فلــزی در بــازار کــم شــده اســت و وارد نمــی شــود و ایــن موضــوع‬ ‫یکــی از مشــکالت تولیدکننــدگان اســت‪ .‬اگــر صنعــت پوشــاک رونــق بگیــرد‪ ،‬صنعت نســاجی راه‬ ‫مــی افتــد‪ .‬تولیدکننــدگان پوشــاک احتیــاج دارند مــواد اولیه و نقدینگی در دســت داشــته باشــند‬ ‫تــا بتواننــد بــا تمــام ظرفیــت کار کننــد‪ .‬بــه طــور مثــال اگــر در پارچــه کمبــودی در بــازار وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن کمبــود بایــد رفــع شــود و در اختیــار تولیــد کننــدگان پوشــاک قــرار بگیــرد‪ .‬امــا قبــل‬ ‫از ایــن بایــد بــازار خریــد محصوالتشــان وجــود داشــته باشــد»‪ .‬حائــری بــا بیــان اینکــه نســاجی‬ ‫همــواره پتانســیل ایجــاد اشــتغال را دارد گفــت‪« :‬متوســط ســرمایه گــذاری برای اینکــه در صنعت‬ ‫نســاجی شــغلی ایجــاد شــود‪ ،‬یــک چهــارم متوســط صنعــت اســت‪ .‬یعنــی اگــر بــا ‪30‬میلیــون‬ ‫تومــان امــکان ایجــاد یــک شــغل در نســاجی باشــد‪ ،‬بــرای ایجــاد یــک شــغل در صنعــت بایــد‬ ‫‪ 120‬میلیــون تومــان هزینــه کــرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل صنعــت نســاجی ظرفیــت ایجــاد اشــتغال و‬ ‫مقابلــه بــا بیــکاری دارد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬اگــر بخواهیــم معضــل بیــکاری را حــل کنیــم‪ .‬بــا اســتفاده‬ ‫از صنعــت نســاجی و پوشــاک مــی توانیــم‪ ،‬حجــم وســیعی اشــتغال ایجــاد کنیــم‪ .‬ایجــاد شــغل‬ ‫در صنعــت پوشــاک نســبت بــه نســبت نســاجی هزینــه کمتــری نیــاز دارد»‪ .‬حائــری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«یــک نــوع بــی ســلیقگی در عــدم اســتفاده از پتانســیل صنعــت نســاجی و پوشــاک بــرای رشــد‬ ‫کشــور وجــود دارد‪ .‬شــاید تصــور شــود کــه یــک کشــور اگر بخواهــد صنعتی باشــد‪ ،‬بایــد در بخش‬ ‫فــوالد و صنایــع بــزرگ رونــق یابــد‪ .‬در صورتــی کــه بــا صنعــت نســاجی بــه راحتــی می تــوان ارز‬ ‫اوری داشــت و هــم ارزش افــزوده ایجــاد و مشــکل بیــکاری را حــل کــرد»‪ .‬ایــن فعــال اقتصــادی با‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه پوشــاک پــاک تریــن صنعــت کشــور اســت اظهــار داشــت‪« :‬واحدهــای تولیــدی‬ ‫پوشــاک حتــی اگــر در وســط کالن شــهرها ایجــاد شــود‪ ،‬هیچ گونــه الودگــی زیســت محیطــی و‬ ‫صوتــی نــدارد و جــز مشــاغل ســبز محســوب می شــود»‪ .‬وی باتاکید بر اینکــه صنعــت پوشــاک‬ ‫یــک صنعــت ارزاور‪ ،‬اشــتغال زا‪ ،‬پــاک و ارزش افریــن اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در ســال های اخیــر چندیــن‬ ‫ســند توســعه صنعتــی در کشــور تدویــن شــد‪ ،‬امــا متاســفانه بــرای توســعه صنعت پوشــاک هیچ‬ ‫چشـم اندازی دیــده نشــد‪ .‬همیشــه نســاجی بــا الویــت درجــه دوم در نظــر گرفته شــد‪ .‬هیــچ وقت‬ ‫نســاجی به عنــوان صنعــت ممتــاز و برتــر دیــده نشــده اســت‪ .‬زمانــی کــه صنعتــی درجــه دوم‬ ‫باشــد‪ ،‬حمایت هــا هــم درجــه دوم خواهــد بــود‪ .‬در نتیجــه ایــن صنعــت نمی تواند شــکوفا شــود»‪.‬‬ ‫حائــری بــا اشــاره بــه امارهای کشــور بنــگالدش در صادرات پوشــاک گفت‪« :‬کشــور بنــگالدش در‬ ‫ســال میــادی خــود حــدود ‪40‬میلیــارد دالر صــادرات پوشــاک بــه اتحادیــه اروپــا و امریکا داشــته‬ ‫اســت‪ .‬بنــگالدش بــه انــدازه صــادرات غیرنقتــی یــک ســال ایــران ارزبــه دســت مــی اورد‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه بنــگالدش مــی توانــد چنیــن ارز اوری از پوشــاک داشــته باشــد؛ ایــران هــم حتمـاً مــی تواند‪.‬‬ ‫زیرســاخت هــای ایــران به لحــاظ دانشــگاهی‪ ،‬برق‪،‬بنادر‪،‬پتروشــیمی‪،‬مواد اولیه بیشــتر از بنگالدش‬ ‫دارد‪ .‬بــا وجــود اینکــه در تمامــی زمینــه هــا از بنــگالدش جلوتــر هســتیم امــا مجموع صــادرات ما‬ ‫در ســال ‪ 97‬در صنعــت پوشــاک ‪60‬میلیــون دالر بــوده اســت‪ .‬دلیــل موفقیــت کشــورهایی ماننــد‬ ‫بنــگالدش و چیــن و تریکــه در صنعــت پوشــاک و نســاجی ایــن اســت کــه انهــا به نســاجی خود‬ ‫بهــا داده انــد‪ .‬مــا بهــا نــداده ایــم و تمــام توجــه خــود را بــه ســمت چنــد صنعتــی بــرده ایــم کــه‬ ‫هیــچ وقــت هــم موفــق نبــوده اســت»‪ .‬این فعــال اقتصــادی با بیــان اینکــه ممنوعیت پوشــاک به‬ ‫کشــور باعــث افــت پوشــاک داخلــی می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر واردات بــه کشــور ازاد باشــد‪ ،‬صنایــع‬ ‫داخلــی امــکان رقابتــی پیــدا مــی کننــد و متناســب بــا برندهــای برتر رشــد مــی یابند‪ .‬ســال های‬ ‫زیــادی واردات خــودرو خارجــی بــه کشــور ممنــوع بود‪،‬ایــا صنعــت خــودرو پیشــرفت کــرد یا پس‬ ‫رفــت؟ زمانــی کــه رقیبــی در بــازار وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬تولیــد کننــده در جهت افزایــش کیفیت‬ ‫گام بــر نمــی دارد‪ ،‬و تــاش نمی کنــد تــا مــد طراحــی هــای خــود را بــه روز کنــد و از ســوی‬ ‫دیگــر نیــازی بــه کاهــش قیمــت تمــام شــده برایــش وجــود نــدارد‪ .‬چــرا کــه هــر چــه تولیــد کند‬ ‫در بــازار بــه فــروش می رســد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬تجربــه ناموفــق ممنوعیــت کاالی وارداتــی را در‬ ‫خــودرو داشــتیم و اکنــون بــه پوشــاک کشــیده شــده اســت‪ .‬صنعــت همانگونــه کــه بــه تولیــد و‬ ‫صــادرات نیــاز دارد بــرای رقابــت بــه واردات نیــاز دارد‪ .‬اگــر رقابــت از بــازار گرفته شــود‪ ،‬پیشــرفتی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬زمانــی کــه واردات ممنــوع مــی شــود‪ ،‬قاچــاق زیــاد مــی شــود‪ .‬وقتــی قاچــاق زیــاد‬ ‫شــود در درجــه اول‪ ،‬عــوارض دولــت زیــاد مــی شــود‪،‬امار صحیحــی هم در داخــل کشــور از قاچاق‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬اگــر فــرض کنیــم کــه حــدود ‪20‬درصــد بــازار پوشــاک در دســت رقبــای خارجــی‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬اتفــاق بــدی نمــی افتد‪،‬بلکــه تولیــد کننــده داخلی مجبــور می شــود تا همپــای تولید‬ ‫کننــده خارجــی رقابــت کنــد و خــود را بــه تولیــد کننده داخلــی برســاند و دانشــی بیامــوزد»‪ .‬این‬ ‫فعــال اقتصــادی گفــت‪« :‬در مقابــل مــا هــم بایــد بتوانیــم ‪25‬درصــد از بــازار رقبــا را بگیریم‪،‬اگــر‬ ‫تولیــد کننــده مــا نمــی توانــد بــازار رقبــا را در اختیــار بگیــرد‪،‬راه حلــش ایــن نیســت کــه واردات‬ ‫را ممنــوع کنیــم‪ .‬بایــد اجــازه دهیــم رقابلــت در بــازار وجــود داشــته باشــد‪ ،‬تــا صنایــع داخلــی‬ ‫رشــد پیــدا کننــد‪ .‬تنهــا راه حلــی کــه بــرای توانمندســازی صنعــت وجــود دارد‪ ،‬ممنوعیــت کاالی‬ ‫وارداتــی باعــث مــی شــود کــه چنــد واحــد تولیــد کننــده ســود کننــد اما صنعنت پوشــاک رشــد‬ ‫پیــدا نمــی کنــد‪ .‬ممنوعیــت کاالی وارداتــی بــه نفــع تولیــد کنندگان اســت نــه صنعت پوشــاک و‬ ‫کشــور»‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت اصلــی واحدهــای تولیــد مشــکل نبــود تقاضــا در‬ ‫بــازار اســت گفــت‪« :‬ضــرورت دارد تــا در کنــار رونــق تولیــد‪ ،‬رونــق بــازار در دســتور کار قــرار گیرد‪.‬‬ ‫رونــق بــازار بــا تقویــت قــدرت خریــد مــردم و تقویــت ارزش ریــال امــکان پذیــر اســت‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫تولیــد باشــد امــا تقاضــا نباشــد‪ ،‬تولیــد کننــد متضــرر می شــود‪ .‬بــازار بایــد از حالــت رکــود فعلــی‬ ‫خــارج شــود‪ .‬زمانــی کــه بــازار رونــق پیــدا کــرد‪ ،‬تولیــد هــم خــود بــه خــود رونــق می یابــد»‪.‬‬ ‫صنعت نساجی و پوشاک از نگاه امار‬ ‫صنعــت نســاجی و پوشــاک از جملــه صنایعــی اســت کــه در لیســت‬ ‫یــازده پیشــران توســعه صنعتــی کشــور جانمایــی شــده اســت‪ .‬دســتیابی‬ ‫بــه جایــگاه ســوم در منطقــه و رســیدن بــه رتبــه پنجاهــم جهــان بــا‬ ‫تکیــه بــر رقابت پذیــری‪ ،‬نوســازی و ســرمایه گذاری همــراه بــا توســعه‬ ‫فنــاوری و ارتقــای بهــره وری عوامــل تولیــد را می تــوان از اهــداف‬ ‫پیش بینــی شــده در افــق ‪ ۱۴۰۴‬بــرای صنایــع نســاجی و پوشــاک‬ ‫دانســت‪ .‬امــا ایــن صنعــت اســتراتژیک در حــال حاضــر چــه وضعیتــی‬ ‫دارد و بــا چــه چالش هایــی روبــه رو اســت؟ «دفتــر صنایــع نســاجی و‬ ‫پوشــاک وزارت صمــت» در گزارشــی امــاری و تحلیلــی‪ ،‬اخریــن وضعیــت‬ ‫ایــن صنعــت را بــه تصویــر کشــیده اســت‪ .‬به گــزارش دنیــای اقتصــاد؛‬ ‫ارزیابی هــا نشــان می دهــد تعــداد واحدهــای نســاجی و پوشــاک‬ ‫در کشــور بــه ‪ ۷۹۰۰‬واحــد رســیده اســت‪ .‬بــر اســاس بررســی های‬ ‫صورت گرفتــه‪ ،‬ایــن صنعــت ســهم ‪ ۱۱‬درصــدی از کل صنعــت را از‬ ‫ان خــود کــرده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر کارنامــه ایــن صنعــت حاکــی‬ ‫از ان اســت کــه میــزان ســرمایه مجوزهــا بــه ‪ ۱۱۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال رســیده اســت کــه ســهم ان از کل صنعــت ‪ ۵‬درصــد بــراورد‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن مطابــق بــا امار هــا‪ ۲۶۰ ،‬هــزار نفــر در صنعــت‬ ‫نســاجی و پوشــاک اشــتغال دارنــد کــه ســهم ان از کل صنعــت ‪۱۲‬‬ ‫درصــد اســت‪ .‬امــا در بخــش تجــارت خارجــی صنایــع نســاجی و‬ ‫پوشــاک چــه امــاری ثبــت شــده اســت؟ بررســی ها گویــای ان اســت‬ ‫کــه صــادرات محصــوالت نســاجی و پوشــاک بــه بیــش از یــک میلیــارد‬ ‫دالر رســیده اســت کــه ســهم ‪۱ /۹‬درصــدی از صــادرات غیــر نفتــی را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬وضعیــت واردات ایــن صنعــت هــم نشــان‬ ‫می دهــد ‪ ۱ /۶‬میلیــارد دالر واردات نســاجی و پوشــاک صــورت گرفتــه‬ ‫کــه ســهم ‪ ۳ /۴‬درصــدی از واردات کل صنعــت را داشــته اســت‪ .‬ارزش‬ ‫افــزوده صنایــع نســاجی و پوشــاک براســاس اطالعــات مرکــز امــار ایــران‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۳‬نیــز ‪ ۳۴‬هــزار میلیــارد ریــال بــراورد می شــود کــه‬ ‫ســهم ‪ ۲ /۵‬درصــدی از کل صنعــت را از ان خــود کــرده اســت‪ .‬نمــای‬ ‫کلــی صنایــع نســاجی و پوشــاک همچنیــن نشــان می دهــد کــه واردات‬ ‫ماشــین االت به طــور متوســط ســاالنه ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر (در ســال ‪،۹۶‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون دالر) بــوده اســت‪ .‬تعــداد تعرفه هــای ایــن صنعــت نیــز‬ ‫‪ ۹۸۸‬ردیــف اســت‪ .‬همچنیــن حقــوق ورودی محصوالتــی همچــون الیــاف‬ ‫(‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬درصــد)‪ ،‬نــخ (‪ ۱۵‬و ‪ ۲۰‬درصــد)‪ ،‬پارچــه (‪ ۳۲‬درصــد)‪ ،‬پوشــاک‬ ‫(‪ ۵۵‬درصــد)‪ ،‬پوســت (‪ ۵‬درصــد)‪ ،‬چــرم (‪ ۲۶‬و ‪ ۳۲‬درصــد)‪ ،‬کیــف و‬ ‫کفــش (‪ ۵۵‬درصــد)‪ ،‬کفپــوش (‪ ۵۵‬درصــد) و پتــو (‪ ۵۵‬درصــد) اســت‪.‬‬ ‫صنعــت نســاجی و پوشــاک همچنیــن توانســته رتبــه ‪ ۵۹‬از ‪ ۱۶۰‬کشــور‬ ‫در صــادرات نســاجی و پوشــاک را بــه خــود اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫کارنامه تولید‬ ‫امــا تولیــد محصــوالت صنایــع نســاجی و پوشــاک بــه چــه ســمت و ســویی‬ ‫حرکــت کــرده اســت؟ تصویــر امــاری تولیــد هفــت محصــول منتخــب ایــن‬ ‫صنعــت نشــان می دهــد ‪ ۵‬محصــول رشــد تولیــد را تجربــه کرده انــد و در‬ ‫ایــن میــان تنهــا «الیــاف پلی اســتر» و «فــرش ماشــینی» افــت تولیــد را از‬ ‫ســر گذرانده انــد‪ .‬مطابــق بــا امارهــای منتشــر شــده‪ ،‬الیــاف پلی اســتر در‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۷‬توانســته ‪ ۱۹۹‬هــزار تــن تولیــد داشــته باشــد کــه نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته افــت بیــش از ‪ ۳‬درصــد را تجربــه کــرده اســت‪ .‬ســال ‪،۹۶‬‬ ‫الیــاف پلــی اســتر ‪ ۲۰۶‬هــزار تــن تولیــد داشــته اســت‪ .‬فــرش ماشــینی‪،‬‬ ‫دومیــن محصولــی اســت کــه در ایــن گــروه صنعتــی کاهــش تولیــد را‬ ‫ثبــت کــرده اســت‪ .‬ارزیابی هــا نشــان می دهــد در ســال ‪ ،۱۳۹۷‬بیــش‬ ‫از ‪ ۸۹‬میلیــون مترمربــع فــرش تولیــد شــده کــه در مقایســه بــا تولیــد‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۶‬ایــن محصــول (‪ ۹۴‬میلیــون متــر مربــع)‪ ،‬افــت نزدیــک بــه ‪۵‬‬ ‫درصــد داشــته اســت‪ .‬در میــان محصــوالت منتخبــی کــه رشــد تولیــد را‬ ‫تجربــه کرده انــد‪« ،‬کفــش»‪« ،‬نــخ سیســتم پنب ـه ای و الیــاف مصنوعــی»‪،‬‬ ‫«الیــاف اکریلیــک»‪« ،‬چــرم» و «نــخ فیالمنــت پلی اســتر» نســبت بــه‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬بیشــترین رشــد تولیــد را ثبــت کرده انــد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫جمعیت جهان تا سال ‪ ۲۱۰۰‬از مرز ‪ ۱۰‬میلیارد نفر می گذرد‬ ‫ ایا زمین گنجایش دارد؟‬ ‫تجزیــه و تحلیــل جدیــد ســازمان ملــل متحــد حاکــی از ان اســت کــه جمعیــت کره زمیــن تــا ســال ‪ ۲۱۰۰‬میــادی از مــرز ‪ ۱۰‬میلیارد نفــر خواهــد گذشــت‪ .‬افزایــش قریــب بــه چهارمیلیــارد انســان بــه جهــان می توانــد منابــع طبیعــی را نابــود کــرده و بــه‬ ‫گــرم شــدن کره زمیــن منجــر خواهــد شــد‪ .‬جمعیــت کنونــی جهــان قریــب بــه ‪ ۷.۷‬میلیارد نفــر اســت‪ .‬بــا وجــود اینکــه تولیدمثــل در سرتاســر جهــان از ســال ‪ ۲۰۰۰‬میــادی کاهــش یافتــه اســت و از ‪ ۳.۲‬تولــد بــه ازای هــر زن در ســال ‪ ۱۹۹۰‬بــه ‪ ۲.۵‬تولــد در‬ ‫ســال جــاری میــادی رســیده‪ ،‬امــا جمعیــت جهــان در حــال افزایــش اســت‪ .‬طبــق گــزارش جدیــد‪ ،‬ســریعترین رشــد جمعیــت در کشــورهای زیــر صحــرای افریقــا اتفــاق می افتــد و انتظــار مـی رود جمعیــت انهــا در عــرض ‪ ۳۰‬ســال اینــده دو برابــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش همچنیــن پیش بینــی کــرده اســت کــه جمعیــت هنــد در ســال ‪ ۲۰۲۷‬از چیــن پیشــی گرفتــه و از مــرز دو میلیــارد نفــر می گــذرد‪ .‬در مقابــل انتظــار مـی رود در ‪ ۳۰‬ســال اینــده ‪ ۵۴‬کشــور از جملــه لیتوانــی‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬اوکرایــن و ژاپن بــا کاهش‬ ‫شــدید رشــد نــرخ جمعیــت همــراه شــوند‪ .‬بــه نظــر می رســد رشــد جمعیــت در مناطــق فقیرتــر بــا ســرعت بیشــتری صــورت پذیــرد‪ ،‬امری کــه مســال مربــوط بــه فقــر‪ ،‬گرســنگی و مهاجــرت اجبــاری را بدتــر می کنــد‪ .‬دانشــمندان همچنیــن نگــران تاثیر‬ ‫رشــد جمعیــت بــر تغییــرات اب و هوایــی هســتند‪ .‬بــا افزایــش جمعیــت جهــان‪ ،‬بــرای تامیــن نیازهــای بشــر بــه منابــع بیشــتری نیــاز اســت‪ .‬ایــن مســاله بــه نابــودی بیشــتر طبیعــت‪ ،‬افزایــش صنعــت و بــاال رفتــن دمــای هــوای زمین منجــر خواهد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در برخــی مناطــق افزایــش جمعیــت بــا گســترش بیماری هــای عفونــی همــراه خواهــد بــود و نتیجــه ان اســیب بیشــتر بــه انســان و کره زمیــن خواهــد بــود‪ .‬دکتــر ایمــی ســونور‪ ،‬رئیــس گــروه دانشــگاه واشــنگتن در امــور اقلیمــی گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫مســاله ســبب بــروز تغییــرات اقلیمــی و انتشــار بیشــتر گازهــای گلخانـه ای خواهــد شــد‪ .‬بــرای تامیــن نیازهــای مــردم بــه منابــع بیشــتری نیــاز اســت و ایــن مســاله مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی را ســخت تر می کنــد»‪ .‬دانشــمندان معتقدنــد کــه جمعیــت‬ ‫کنونــی جهــان نیــز فراتــر از طرفیــت زمیــن اســت و اگــر بــا رشــد ان به صــورت جــدی مقابلــه نشــود کره زمیــن ظرفیــت نگهــداری ایــن میــزان جمعیــت را نداشــته و بــا خطــر نابــودی کامــل همــراه اســت‪.‬‬ ‫سازمان ملل متحد‪:‬‬ ‫جمعیت جهان تا ‪ 30‬سال اینده دو میلیارد نفر افزایش می یابد‬ ‫مرکــز اطالعــات ســازمان ملــل متحدبــر اســاس گــزارش ســازمان ملــل‬ ‫متحــد کــه بــه تازگــی منتشــر شــده اســت‪ ،‬اعــام کــرده اســت انتظــار‬ ‫مــی رود کــه جمعیــت جهــان در ‪ 30‬ســال پیــش رو دو میلیــارد نفــر‬ ‫رشــد کنــدو از ‪7‬هفت میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون نفــر در حــال حاضــر بــه‬ ‫نه میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون نفــر درســال ‪ ۲۰۵۰‬افزایــش یابــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ در گــزارش چشــم انداز جمعیــت جهــان ‪ ۲۰۱۹‬کــه بخــش‬ ‫جمعیــت اداره امــور اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد ان را‬ ‫منتشــر کــرده و دورنمــای کلــی از الگوهــا و چش ـم اندازهای جمعیتــی‬ ‫جهــان ارائــه می دهدامــده اســت‪ ،‬ایــن گــزارش بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســید کــه جمعیــت جهــان در اواخــر ایــن ســده می توانــد بــا حــدود‬ ‫‪ ۱۱‬میلیــارد نفــر‪ ،‬بــه اوج خــود برســد‪ .‬ایــن گــزارش همچنیــن تاییــد‬ ‫کــرده اســت کــه جمعیــت جهــان‪ ،‬بــه دلیــل امیــد بــه زندگــی رو بــه‬ ‫افزایــش و بــاروری رو بــه کاهــش‪ ،‬در حــال پیــر شــدن اســت و تعــداد‬ ‫کشــورهایی کــه شــاهد کاهــش جمعیت انــد‪ ،‬رو بــه رشــد اســت‪ .‬نتایــج‬ ‫تغییــرات پیـش رو در انــدازه‪ ،‬ترکیــب و توزیــع جمعیــت جهــان‪ ،‬عواقــب‬ ‫مهمــی را بــرای دس ـت یابی بــه ارمان هــای توســعه پایــدار در پــی دارد‬ ‫یعنــی اهدافــی بــرای بهتــر کــردن شــکوفایی اقتصــادی ورفــاه اجتماعی‪،‬‬ ‫در عیــن توجــه بــه محیط زیســت کــه کشــورهای جهــان بــا ان موافقت‬ ‫کرده انــد‪ .‬افزایــش جمعیــت جهــان ادامــه دارد‪ ،‬امــا نــرخ رشــد در‬ ‫مناطــق مختلــف تفاوت هــای بزرگــی دارد‪ .‬در ادامــه ایــن گــزارش امــده‬ ‫اســت‪ :‬پیش بینی هــای جمعیتــی تــازه نشــان می دهنــد کــه‪ ۹‬کشــور‬ ‫بیــش از نیمــی از رشــد پیش بینی شــده جمعیــت جهــان از امــروز‬ ‫تــا ‪ ۲۰۵۰‬را تشــکیل می دهنــد‪ :‬هنــد‪ ،‬نیجریــه‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬جمهــوری‬ ‫دموکراتیــک کنگــو‪ ،‬اتیوپــی‪ ،‬جمهــوری متحده تانزانیــا‪ ،‬اندونــزی‪ ،‬مصر و‬ ‫ایــاالت متحــده امریــکا (بــه ترتیــب که رشــد جمعیــت خواهند داشــت)‪.‬‬ ‫پیش بینــی شــده اســت بــه طــور حــدودی در ‪ ،۲۰۲۷‬هنــد جــای چیــن‬ ‫را بــه عنــوان پــر جمعیت تریــن کشــور جهــان می گیــرد‪ .‬پیش بینــی‬ ‫شــده اســت کــه جمعیــت منطقــه جنــوب صحــرای افریقــا تــا ‪۲۰۵۰‬‬ ‫دو برابــر شــود (افزایــش ‪ ۹۹‬درصــدی)‪ ،‬مناطقــی کــه ممکــن اســت‬ ‫شــاهد نرخ هــای پایین تــری از رشــد جمعیــت بیــن ‪ ۲۰۱۹‬تــا ‪۲۰۵۰‬‬ ‫باشــند‪ ،‬شــامل اقیانوســیه (بــدون احتســاب اســترالیا و نیوزلنــد) (‪۵۶‬‬ ‫درصــد)‪ ،‬شــمال افریقــا و غــرب اســیا (‪ ۴۶‬درصــد)‪ ،‬اســترالیا و نیوزلنــد‬ ‫(‪ ۲۸‬درصــد)‪ ،‬اســیای مرکــزی و جنوبــی (‪ ۲۵‬درصــد)‪ ،‬امریــکای التیــن‬ ‫و کارائیــب (‪ ۱۸‬درصــد)‪ ،‬اســیای شــرقی و جنــوب شــرقی (‪ ۳‬درصــد)‪،‬‬ ‫و اروپــا و شــمال امریــکا (‪ ۲‬درصــد) می شــوند‪ .‬در ایــن گــزارش تاکیــد‬ ‫شــده اســت‪ :‬پیش بینــی شــده اســت کــه نــرخ بــاروری جهانــی کــه‬ ‫درگیــری و اثــرات ادامـه دار اپیدمــی «اچ ای وی» ‪ ۷.۴‬ســال از میانگیــن‬ ‫جهانــی کمتــر بــود‪.‬‬ ‫جمعیــت جهــان در حــال پیرتــر شــدن اســت و گــروه ســنی ‪ ۶۵‬ســال و‬ ‫باالتــر ســریعتر از همــه در حال رشــد اســت‬ ‫در ایــن گــزارش تاکیــد شــده اســت‪ ،‬تــا ‪ ،۲۰۵۰‬یــک نفــر از میــان هــر ‪۶‬‬ ‫نفــر در جهــان‪ ،‬ســنش باالتــر از ‪ ۶۵‬ســال خواهــد بــود (‪ ۱۶‬درصــد)‪ ،‬کــه‬ ‫ایــن میــزان بیشــتر از یــک نفــر در میــان هــر ‪ ۱۱‬نفــر در ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اســت (‪ ۹‬درصــد)‪ .‬مناطقــی کــه پیش بینــی می شــود ســهم جمعیتــی‬ ‫افــراد ‪ ۶۵‬ســال یــا باالترانهــا بیــن ســال ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۵۰‬دو برابــر شــوند‬ ‫عبارتنــد از افریقــای شــمالی و اســیای غربی‪ ،‬اســیای مرکــزی و جنوبی‪،‬‬ ‫اســیای شــرقی و جنــوب شــرقی‪ ،‬و امریــکای التیــن و کارائیــب‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت تــا ســال ‪ ،۲۰۵۰‬یــک نفــر از میــان هــر چهــار نفــری کــه در اروپــا‬ ‫و امریــکای شــمالی زندگــی می کنــد‪ ۶۵ ،‬ســال یــا باالتــر ســن داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬بــرای اولیــن بــار در تاریــخ‪ ،‬تعــداد افراد ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫یــا باالتــر از کــودکان زیــر پنــج ســال در سراســر جهــان فزونــی گرفــت‪.‬‬ ‫پیش بینــی شــده اســت کــه تعــداد افــراد ‪ ۸۰‬ســال و باالتــر ســه برابــر‬ ‫شــود؛ از ‪ ۱۴۳‬میلیــون نفــر در ‪ ۲۰۱۹‬بــه ‪ ۴۲۶‬میلیــون نفــر در ‪.۲۰۵۰‬‬ ‫کاهــش تعــداد جمعیـ ِ‬ ‫ـت در ســن کار باعــث ایجــاد فشــار بــر نظام هــای‬ ‫تامیــن اجتماعــی می شــود‬ ‫ضریــب حمایــت بالقــوه‪ ،‬کــه تعــداد افــراد در ســن کار را بــا افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال مقایســه می کنــد‪ ،‬در سراســر جهــان در حــال ســقوط اســت‪.‬‬ ‫در ژاپــن‪ ،‬ایــن ضریــب ‪ ۱.۸‬اســت کــه ایــن کم تریــن مقــدار در جهــان‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ۲۹ ،‬کشــور کــه بیشــتر در اروپــا و کارائیــب واقــع‬ ‫شــده اند‪ ،‬ضریــب حمایــت بالقــوه کمتــر از ‪ ۳‬دارنــد‪ .‬انتظــار مـی رود کــه‬ ‫تــا ‪ ،۲۰۵۰‬تعــداد ‪ ۴۸‬کشــور کــه بیشــتر در اروپــا‪ ،‬امریــکای شــمالی و‬ ‫اســیای شــرقی و جنــوب شــرقی واقــع شــده اند‪ ،‬ضریــب حمایــت‬ ‫بالقــوه کمتــر از دو خواهنــد داشــت‪ .‬ایــن مقدارهــای کــم‪ ،‬تاثیــر بالقــوه‬ ‫پیــر شــدن جمعیــت بــر بــازار کار و عملکــرد اقتصــادی و هم چنیــن‬ ‫فشــارهای مالــی ای را نشــان می دهــد کــه بســیاری از کشــورها در‬ ‫دهه هــای پیــش رو در هنــگام ســاخت و حفــظ نظام هــای عمومــی‬ ‫درمانــی‪ ،‬مســتمری و تامیــن اجتماعــی بــرای افــراد پیــر تــر بــا ان رو‬ ‫بــه رو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تعــداد فزاینــده ای از کشــورها شــاهد کاهــش در انــدازه جمعیــت‬ ‫خــود هســتند‬ ‫در ادامــه ایــن گــزارش امــده اســت‪ :‬از ‪ ،۲۰۱۰‬تعــداد ‪ ۲۷‬کشــور یــا‬ ‫منطقــه شــاهد کاهــش یــک درصــدی یــا بیشــتر در انــدازه جمعیــت‬ ‫خــود بوده انــد‪ .‬نــرخ ثابــت و پاییــن بــاروری ســبب ایــن کاهــش شــده‬ ‫اســت‪ .‬در برخــی از نقــاط‪ ،‬مهاجــرت‪ ،‬تاثیــر نــرخ پایین بــاروری بــر اندازه‬ ‫از ‪ ۳.۲‬تولــد بــه ازای هــر زن در ســال ‪ ۱۹۹۰‬بــه ‪ ۲.۵‬تولــد در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬کاهــش یافــت‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۵۰‬کاهــش بیشــتری داشــته باشــد‬ ‫و بــه ‪ ۲.۲‬تولــد بــه ازای هــر زن برســد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬نــرخ بــاروری‬ ‫میانگیــن در افریقــای زیــر صحــرا (‪ ،)۴.۶‬اقیانوســیه بــدون احتســاب‬ ‫اســترالیا و نیوزلنــد (‪ ،)۳.۴‬افریقــای شــمالی و اســیای غربــی (‪ )۲.۹‬و‬ ‫اســیای مرکــزی و جنوبــی (‪ ،)۲.۴‬بیــش از ‪ ۲.۱‬تولــد بــه ازای هــر زن‬ ‫در طــول زندگــی بــود‪( .‬نــرخ بــاروری ‪ ۲.۱‬تولــد بــه ازای هــر زن بــرای‬ ‫اطمینــان از جایگزینــی نســل ها و جلوگیــری از کاهــش جمعیــت در‬ ‫غیــاب مهاجــرت در بلنــد مــدت‪ ،‬ضــروری اســت)‪ .‬لیــو ژن میــن‪ ،‬معــاون‬ ‫دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد در امــور اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬می گوید‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬نقشــه راهــی بــه دســت می دهــد کــه نمایانگــر ایــن‬ ‫اســت در کجــا بایــد بــه اقــدام و مداخلــه دســت بزنیــم‪ .‬وی می گویــد‬ ‫بســیاری از جمعیت هــای دارای رشــد ســریع‪ ،‬در فقیرتریــن کشــورهای‬ ‫جهــان واقــع شــده اند‪ .‬رشــد جمعیــت در ایــن کشــورها چالش هــای‬ ‫جدیــدی در تــاش بــرای از میــان بــردن فقــر‪ ،‬بــه دسـت اوردن برابــری‬ ‫بیشــتر‪ ،‬مبــارزه بــا گرســنگی و ســوءتغذیه و بهبود بخشــیدن به پوشــش‬ ‫و کیفیــت نظام هــای بهداشــتی و اموزشــی بــرای اطمینــان از این کــه‬ ‫کســی نادیــده انگاشــته نشــود‪ ،‬بــه وجــود مـی اورد‪.‬‬ ‫افزایــش جمعیــت در ســن کار‪ ،‬فرصت هایــی بــرای رشــد اقتصــادی‬ ‫خلــق می کنــد‬ ‫ایــن گــزارش می افزایــد کــه در بیشــتر کشــورهای واقــع در جنــوب‬ ‫صحــرای افریقــا و در بخش هایــی از اســیا و امریــکای التیــن و کارائیــب‪،‬‬ ‫کاهش هــای اخیــر در نــرخ بــاروری ســبب شــده اســت کــه جمعیـ ِ‬ ‫ـت‬ ‫در ســن کار (‪ ۲۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال) بیــش از دیگــر گروه هــای ســنی رشــد‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬کــه ایــن توزیــع جمعیــت مســاعد‪ ،‬فرصتــی بــرای رشــد‬ ‫اقتصــادی شــتاب یافتــه فراهــم می کنــد‪ .‬بــرای بهــره گیــری از ایــن‬ ‫منفعــت جمعیتــی‪ ،‬حکومت هــا بایــد در امــوزش و ســامت (بخصــوص‬ ‫بــرای افــراد جــوان) ســرمایه گذاری و شــرایطی مناســب بــرای رشــد‬ ‫اقتصــادی پایــدار ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫مــردم فقیرتریــن کشــورها هنــوز ‪ ۷‬ســال کمتــر از میانگیــن جهانــی‬ ‫عمــر می کننــد‬ ‫انتظــار م ـی رود کــه امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد در جهــان‪ ،‬کــه از‬ ‫‪ ۶۴.۲‬ســال در ‪ ۱۹۹۰‬بــه ‪ ۷۲.۶‬ســال در ‪ ۲۰۱۹‬افزایــش یافــت‪ ،‬بــه ‪۷۷.۱‬‬ ‫ســال در ‪ ۲۰۵۰‬افزایــش یابــد‪ .‬بــا اینکــه پیشــرفت های قابــل توج ـه ای‬ ‫در راســتای کمتــر کــردن اختــاف طــول عمــر میــان کشــورها صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬هنــوز شــکاف های بزرگــی باقــی اســت‪ .‬در ســال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد در کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه‪ ،‬بــه‬ ‫علــت نــرخ بــاالی مــرگ و میــر مــادران و نــوزادان‪ ،‬همچنیــن خشــونت و‬ ‫جمعیــت را دوچنــدان کــرده اســت‪ .‬پیش بینــی شــده اســت کــه بیــن‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۱۹‬تــا ‪ ،۲۰۵۰‬در ‪ ۵۵‬کشــور یــا منطقــه‪ ،‬جمعیت هــا یــک‬ ‫درصــد یــا بیشــتر کاهــش یابنــد‪ ،‬کــه از ایــن ‪ ۵۶‬تا ‪ ۲۶‬کشــور یــا منطقه‬ ‫ممکــن اســت شــاهد کاهشــی حداقــل ده درصــدی باشــند‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫پیش بینــی می شــود کــه بیــن ســال های ‪ ۲۰۱۹‬تــا ‪ ،۲۰۵۰‬جمعیــت‬ ‫چیــن تــا ‪ ۳۱‬میلیــون ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر یــا حــدود ‪ ۲.۲‬درصــد‪ ،‬کاهــش‬ ‫یا بد ‪.‬‬ ‫مهاجــرت بــه یــک عامــل اصلــی تغییــر جمعیتــی در برخــی از کشــورها‬ ‫تبدیل شــده اســت‬ ‫ایــن گــزارس تاکیــد دارد کــه بیــن ســال های ‪ ۲۰۱۰‬تــا ‪۱۴ ،۲۰۲۰‬‬ ‫کشــور یــا منطقــه شــاهد ورود بیــش از یــک میلیــون مهاجــر خواهنــد‬ ‫بــود‪ ،‬در حالیکــه ‪ ۱۰‬کشــور شــاهد خروجــی بــه همیــن شــدت خواهنــد‬ ‫بــود‪ .‬برخــی از بزرگتریــن خروجی هــا بــه دلیــل تقاضــا بــرای کارگــر‬ ‫مهاجــر (بنــگالدش‪ ،‬نپــال و فیلپیــن) یــا بــه خاطــر خشــونت‪ ،‬ناامنــی و‬ ‫درگیــری مســلحانه (میانمــار‪ ،‬ســوریه و ونزوئــا) خواهــد بــود‪ .‬بــاروس‪،‬‬ ‫اســتونی‪ ،‬المان‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فدراســیون روســیه‪ ،‬صربســتان‬ ‫و اوکرایــن طــی ایــن دهــه شــاهد ورود مهاجــر خواهند بــود و ایــن باعث‬ ‫می شــود تــا کاهــش جمعیــت حاصلــه از پیشــی گرفتن میــزان مــرگ از‬ ‫میــزان تولــد‪ ،‬بی اثــر شــود‪ .‬جــان ویلمــوث‪ ،‬رئیــس بخــش جمعیــت اداره‬ ‫امــور اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد می گویــد ایــن داده هــا‬ ‫بخــش مهمــی از شــواهدی را تشــکیل می دهــد کــه بــرای نظــارت بــر‬ ‫پیشــرفت جهانــی بــه ســوی دســتیابی بــه ارمان هــای توســعه پایــدار‬ ‫تــا ‪ ۲۰۳۰‬الزم اســت‪ .‬وی می افزایــد بیــش از یــک ســوم شــاخص های‬ ‫پذیرفتــه شــده بــرای اســتفاده در نظــارت جهانــی بــر ارمان هــای‬ ‫توســعه پایــدار‪ ،‬بــر داده هــای چشــم اندازهای جمعیــت جهــان تکیــه‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن گــزارش اورده اســت در چشــم اندازجمعیــت جهــان ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نــکات برجســته یافته هــای اصلــی بیســت و ششــمین دوره تخمین هــا‬ ‫و پیش بینی هــای جمعیــت جهانــی ســازمان ملــل متحــد را شــامل‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن گــزارش تخمین هــای جمعیتــی بــه روز یافته شــده از‬ ‫ســال ‪ ۱۹۵۰‬تــا امــروز را بــرای ‪ ۲۳۵‬کشــور یــا منطقــه را در بــر می گیــرد‬ ‫کــه بــر اســاس تحلیــل دقیــق تمامــی اطالعــات موجــود از روندهــای‬ ‫تاریخــی جمعیــت جم ـع اوری شــده اند‪ .‬اخریــن ارزیابــی‪ ،‬نتایــج ‪۱۶۹۰‬‬ ‫سرشــماری ملــی جمعیــت را کــه بیــن ســال های ‪ ۱۹۵۰‬تــا ‪۲۰۱۸‬‬ ‫صــورت گرفتــه و همچنیــن اطالعــات نظام هــای ثبــت احــوال و ‪۲‬هــزار‬ ‫‪ ۷۰۰‬نظرســنجی بــا نمونه هــای امــاری ملــی را مــورد اســتفاده قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن بازنگــری ســال ‪ ،۲۰۱۹‬پیش بینی هــای جمعیتــی از‬ ‫امــروز تــا ســال ‪ ۲۱۰۰‬را ارائــه می دهــد کــه نتایــج ممکــن یــا منطقی در‬ ‫ســطوح جهانــی‪ ،‬منطق ـه ای و کشــوری را بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫گزارش مرکز تحقیقات ‪ Pew‬نشان داد؛‬ ‫انفجار جمعیت در ســال ‪2100‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫ـای داده هــای اخیــر «ســازمان ملــل» کــه مور ِد بررســی متخصصیــن اندیشــکده ‪ PEW‬قــرار گرفتــه؛ شــکل ایــن‬ ‫ان طورکــه بررســی امارهــا در قــرن ‪ 21‬نشــان می دهــد؛ عمــده افزایــش جمعیــت در کشــورهای اســیایی بــوده امــا برمبنـ ِ‬ ‫ماجــرا در ســال های اتــی تغییراتــی ویــژه خواهــد داشــت‪ .‬کارشناســان می گوینــد کــه انالیزهــای جمعیتــی بــرای ســال ‪ 2100‬میــادی حاکی ازان اسـت که از ‪ 10‬کشــور پرجمعیــت کنونــی جهــان‪ ،‬چهــار کشــور دران مقطــع دیگــر حضــور نخواهنــد داشــت و‬ ‫جــای خــود را در ایــن جــدول‪ ،‬بــه جوامعــی دیگــر می دهنــد‪ .‬گــزارش ‪« 2019‬بازبینــی چش ـم اندازهای جمعیــت جهــان» انجام شــده توســط عوامــل ذی ربــط «ســازمان ملــل» کــه درواقــع‪ ،‬بیست وششــمین دوره ایــن بررسی ســت؛ پیش بینــی کــرده کــه‬ ‫برزیــل‪ ،‬بنــگالدش‪ ،‬روســیه و مکزیــک کــه درحالِ حاضــر جــزو ‪ 10‬کشــور پرجمعیــت جهــان هســتند‪ ،‬تــا ســال ‪ 2100‬جــای خــود را بــه کنگــو‪ ،‬اتیوپــی‪ ،‬تانزانیــا و مصــر می دهنــد کــه هیچ یک ازانهــا در فهرســت فعلــی ‪ 10‬کشــور پرجمعیــت جهــان قــرار ندارنــد؛‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬چــرخ ایــن ماجــرا در اینــده به سـ ِ‬ ‫ـمت قــاره افریقــا خواهــد چرخیــد‪.‬‬ ‫ـان «ســازمان ملــل»‪،‬‬ ‫انچــه باعــث شــده تــا کارشناسـ ِ‬ ‫بــه کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت در کشــورهای‬ ‫یادشــده کــه اینــک جــزو پرجمعیت هــا هســتند‪،‬‬ ‫تاکیــد داشــته باشــند‪ ،‬بــه چالش هــای مختلفــی‬ ‫برمی گــردد کــه مثــ ً‬ ‫ا ُکنــدی نــرخ زادوولــد طــی‬ ‫هشــت دهه اتــی در مکزیــک (‪10+‬درصــد تــا ســال‬ ‫‪ )2100‬و تلفــات جمعیتــی در برزیــل (‪15-‬درصــد)‪،‬‬ ‫در بنــگالدش (‪8-‬درصــد) و در روســیه (‪14-‬درصــد)‬ ‫اســت‪ .‬برعکــس ایــن کشــورها؛ گمــان مــی رود کــه‬ ‫در مراکــز جانشــین (و اساس ـاً در بخــش گســترده ای‬ ‫قابل توجــه‬ ‫از قــاره افریقــا)‪ ،‬بــا مقولــه رشــد ِ‬ ‫زادوولــد روبــه رو شــویم کــه ایــن میــزان درمــور ِد‬ ‫کنگــو (‪304‬درصــد)‪ ،‬اتیوپــی (‪156‬درصــد)‪ ،‬تانزانیــا‬ ‫(‪378‬درصــد) و مصــر (‪120‬درصــد) خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ـوان‬ ‫«ســازمان ملــل»‪ ،‬رشــد ســریع جمعیــت را به عنـ ِ‬ ‫یکــی از چالش هــای پیــشِ رویِ کشــورهای افریقایــی‬ ‫در ســال های بعــدی درنظــر گرفتــه کــه حتــی‬ ‫می توانــد برنامه ریزی هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫تعیین شــده توســعه ای در ایــن جغرافیــا را مختــل و‬ ‫براســاس یافته هــا؛ در ســال ‪،2100‬‬ ‫ناکارامــد کنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫در فهرســت ‪ 10‬کشــور پرجمعیــت جهــان‪ ،‬بــه نــام‬ ‫پنــج کشــور افریقایــی برمی خوریــم و اندیشــمندان‬ ‫مرکــز تحقیقاتــی ‪ Pew‬مدعــی هســتند کــه عمــده‬ ‫متولدیــن در ســال هــدف ایــن گــزارش را کــودکان‬ ‫افریقایــی تشــکیل خواهنــد داد؛ به عبارتــی‪ ،‬ســه‬ ‫نــوزاد در هــر ‪ 10‬تولــد! انفجــار جمعیــت در ســال‬ ‫‪ 2100‬میــادی در افریقــا را می تــوان ازاین منظــر نیــز‬ ‫مور ِد توجــه قــرار داد کــه درنهایــت‪ ،‬در فهرســت ‪10‬‬ ‫کشــور پرجمعیــت دران ســال‪ ،‬بــا احتســاب ایــن چهار‬ ‫کشــور جدیــد‪ ،‬ســهم افریقــا از ایــن اتفــاق‪ ،‬بــه پنــج‬ ‫کشــور خواهــد رســید؛ یعنــی ‪50‬درصــد! به لحــاظِ‬ ‫گســتره جغرافیایــی‪ ،‬قــاره اســیا در رتبــه بعــدی قــرار‬ ‫دارد و اصـ ً‬ ‫ا دو کشــور هنــد و چیــن از ایــن محــدوده‪،‬‬ ‫به ترتیــب رتبه هــای اول و دوم ایــن فهرســت را‬ ‫به خــود اختصــاص خواهنــد داد‪ .‬نکتــه جالــب انکــه‬ ‫زمانــی امــاریِ ‪ 1950‬و ‪ ،2020‬چیــن در‬ ‫در دو بــازه‬ ‫ِ‬ ‫صــدر قــرار داشــته امــا تجزیه وتحلیل هــا گواهــی‬ ‫می دهنــد کــه در ســال ‪ ،2100‬جــای ایــن کشــور‪،‬‬ ‫بــا هنــد عــوض می شــود؛ جمعیــت هنــد دران ســال‬ ‫بــه یک میلیــارد و ‪450‬میلیون نفــر خواهــد رســید؛‬ ‫درحالی کــه چیــن بــا یک میلیــارد و ‪65‬میلیون نفــر‪،‬‬ ‫ســقوطی یک پلـه ای را تجربــه خواهــد کــرد‪ .‬دو کشــور‬ ‫اســیایی دیگــر ایــن جــدول‪ ،‬پاکســتان و اندونــزی‬ ‫خواهنــد بــود کــه اگرچــه در ســال ‪ ،2020‬اندونــزی‬ ‫بــا جمعیــت ‪274‬میلیون نفــری خــود‪ ،‬بــاالی ســر‬ ‫پاکســتان بــا جمعیــت ‪221‬میلیون نفــری می ایســتد‬ ‫امــا در ســال هــدف گــزارش‪ ،‬نه تنهــا از پاکســتان‬ ‫عقــب خواهــد افتــاد؛ بلکــه جایگاهــش از رتبــه‬ ‫چهــار ِم ســال ‪ ،2020‬بــه رتبــه هفت ـ ِم جــدول تنــزل‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬تنهــا گزینــه حضــور در ایــن فهرســت‬ ‫در ســال ‪ 2100‬از امریــکای شــمالی‪ ،‬ایــاالت متحــده‬ ‫(بــا ‪434‬میلیون نفــر) خواهــد بــود کــه جایــگاه ســوم‬ ‫خــود در ســال ‪ 2020‬را دران زمــان بــه نیجریــه‬ ‫(بــا ‪733‬میلیون نفــر) واگــذار خواهــد کــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن جــدول‪ ،‬قــاره اروپــا در ســال ‪ ،1950‬بــا چهــار‬ ‫کشــور روســیه‪ ،‬المــان‪ ،‬بریتانیــا و ایتالیــا حضــوری‬ ‫فعــال داشــت امــا در ســال ‪ 2020‬از ایــن قــاره تنهــا‬ ‫روســیه؛ ان هــم در رده نهــم (بــا ‪146‬میلیون نفــر)‬ ‫باقــی می مانــد و به ایــن روال‪ ،‬در ســال ‪ 2100‬دیگــر‬ ‫امریکای شمالی‬ ‫‪2100‬‬ ‫اثــری از ایــن قــاره در جــدول مور ِد نظــر نخواهیــم‬ ‫دیــد‪ .‬از امریــکای التیــن نیــز تنهــا برزیــل در ســال‬ ‫‪ 1950‬در ایــن فهرســت حضــور داشــت کــه در امــار‬ ‫امریکای التین‬ ‫‪2020‬‬ ‫افریقا‬ ‫ســال ‪ ،2020‬مکزیــک هــم بــه ان اضافــه می شــود؛‬ ‫امــا در ســال ‪ ،2100‬دیگــر نشــانی از اروپــا در فهرســت‬ ‫پرجمعیت ترین هــای جهــان نخواهیــم دیــد‪.‬‬ ‫اروپا‬ ‫اسیا‬ ‫‪1950‬‬ ‫هند ‪1.450‬‬ ‫چین ‪1.439‬‬ ‫چین ‪554‬‬ ‫چین ‪1.065‬‬ ‫هند ‪1.380‬‬ ‫هند ‪376‬‬ ‫نیجریه ‪733‬‬ ‫امریکا ‪434‬‬ ‫امریکا ‪331‬‬ ‫اندونزی ‪274‬‬ ‫امریکا ‪159‬‬ ‫روسیه ‪103‬‬ ‫پاکستان ‪403‬‬ ‫پاکستان ‪221‬‬ ‫ژاپن ‪83‬‬ ‫جمهوری کنگو ‪362‬‬ ‫برزیل ‪213‬‬ ‫المان ‪70‬‬ ‫اندونزی ‪321‬‬ ‫نیجریه ‪206‬‬ ‫اندونزی ‪70‬‬ ‫اتیوپی ‪294‬‬ ‫بنگالدش ‪165‬‬ ‫برزیل ‪54‬‬ ‫تانزانیا ‪286‬‬ ‫روسیه ‪146‬‬ ‫بریتانیا ‪51‬‬ ‫مصر ‪225‬‬ ‫مکزیک ‪129‬‬ ‫ایتالیا ‪47‬‬ ‫دوگانه غیرواقعی کمبود غذا در ازای افزایش جمعیت‬ ‫سرانه مصرف غذا و افزایش جمعیت‬ ‫محمدرضــا امیــری سالهاســت دانشــمندان این گونــه اســتدالل می کننــد کــه افزایــش جمعیــت ســبب افزایــش نیــاز بــه‬ ‫تولیــد مــواد غذایــی مــی شــود‪ ،‬از ســوی دیگــر تولیــد مــواد غذایــی تــوان پاســخ گویی بــه حجــم تقاضــا را نخواهد داشــت و‬ ‫ســبب افزایــش قیمــت مــواد غذایــی و کاهــش مصــرف مــردم خواهــد شــد و در بلنــد مــدت قحطــی‪ ،‬فقر و گرســنگی بــه بار‬ ‫خواهــد اورد‪ .‬امــا واقعیــت چیســت؟ به گــزارش فــارس؛ از منظــر برخــی دانشــمندان‪ ،‬حتــی فــن اوری هــم توان پاســخگویی‬ ‫بــه ایــن ســطح از تقاضــا بــرای مــواد غذایــی را نــدارد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن زیــر ســاخت هــای الزم ماننــد خــاک‪ ،‬اب و شــرایط‬ ‫تولیــد غــذا در بســیاری از کشــورها وضعیــت پایــدار نــدارد و در دوره هــای مختلــف بــر تولیــد مــواد غذایــی تاثیــر خواهــد‬ ‫گذاشــت‪ .‬ایــن اســتدالل هــا ســبب شــد تــا سیاســت مــداران و دانشــمندان جهــان در دهــه هــای ‪ 60‬و ‪ 70‬بــه ایــن قطعیت‬ ‫برســند کــه افزایــش جمعیــت‪ ،‬گرســنگی را بــه همــراه خواهــد داشــت و بایــد ســدی محکــم در مقابــل ســیل افزایــش‬ ‫جمعیــت تهیــه کــرد‪ .‬انهــا اینگونــه پیــش بینــی مــی کردند کــه ســرانه ی مصرف مــواد غذایــی مخصوصــا در کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه بــا افزایــش جمعیــت کاهــش خواهد یافــت‪ ،‬زیــرا انها تــوان تامیــن ســرمایه و تکنولــوژی الزم برای تولیــد مواد‬ ‫غذایــی را در اختیــار ندارنــد ‪ .‬حــال مــا مــی خواهیــم صحــت ایــن گفتــه را طی ســال هــای ‪ 1946‬تــا ‪ 2015‬بررســی کنیم و‬ ‫بفهمیــم کــه ایــا افزایــش میــزان جمعیــت ســبب کاهــش نــرخ ســرانه ی مصرف غــذا در کشــور هــا می شــود؟ در یادداشــت‬ ‫حاضــر کشــورها را بــه ســه دســته تقســیم شــده انــد تــا از امــار ســازمان جهانــی غــذا(‪ )FAO‬بــر اســاس تقســیم بنــدی و‬ ‫مــدل ‪ FAO‬اســتفاده شــود‪ .‬درایــن دســته بنــدی کشــور هــا را بــه ســه دســته کشــورهای توســعه یافته‪ ،‬در حــال توســعه‬ ‫و کشــورهای دارای اقتصــاد در حــال گــذار تقســیم بندی شــده اند‪ .‬کشــور هــای در حــال گــذار کشــورهایی هســتند کــه‬ ‫اقتصــاد انهــا از اقتصــاد کمونیســتی بــه ســمت بــازار ازاد پــس از فروپاشــی شــوروی حرکت کرده اســت‪ .‬کشــور های توســعه‬ ‫یافتــه کشــور هــای اروپــای غربــی و امریــکای شــمالی بــه عــا وه ژاپــن هســتند و ســایر کشــورها در دســته کشــورهای در‬ ‫حــال توســعه قــرار مــی گیرنــد‪ .‬از ســال هــای ‪ 1946‬تــا ســال ‪ 2015‬نــرخ رشــد جمعیــت در کــره زمیــن مثبــت بــوده و‬ ‫تنهــا رشــد ایــن رونــد بوســیله برنامــه هــای کنتــرل جمعیــت ســازمان ملــل کنتــرل شــده اســت‪ .‬ایــن نــرخ رشــد مثبــت‬ ‫در کشــور هــای هــر ســه دســته وجــود داشــته و بــه بیــان دیگــر جمعیــت کشــور هــا بــه طــور میانگیــن طــی ســال هــای‬ ‫‪ 1946‬تــا ‪ 2015‬افزایــش یافتــه اســت‪ .‬بــر اســاس انچــه کــه پیش بینی هــا می گفتنــد‪ ،‬نــرخ رشــد جمعیــت می بایســت‬ ‫بــرروی ســرانه مصــرف غــذا تاثیــر مــی گذاشــت و ســرانه مصــرف را کاهــش مــی داد‪ .‬امــا همانطــور کــه نمــودار زیــر نشــان‬ ‫مــی دهــد ســرانه مصــرف غله(غلــه غیــر دامــی) در هــر ســه دســته افرایــش یافتــه اســت‪ .‬تنهــا در کشــور هــای در حــال‬ ‫گــذار بــه دلیــل سیاســت هــای اشــتباه نظــام هــای کمونیســتی نــرخ مصــرف ســرانه طــی چنــد دهــه رونــدی کاهــش دارد‬ ‫و پــس از ان بــا فروپاشــی اقتصــاد هــای کمونیســتی ســرانه مصرفشــان رونــدی افزایشــی داشــته اســت‪ .‬ســرانه مصــرف مواد‬ ‫غذایــی حرکتــی کامــا منطبــق بــا ســرانه مصــرف غلــه در جهــان داشــته اســت‪ .‬حــال ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه‬ ‫چــرا پیش بینی هــای دانشــمندان جمعیــت شــناس و اقتصادانــان نئــو مالتوســی در دهــه هــای اخیــر محقــق نشــده اســت؟‬ ‫گرچــه عوامــل متعــددی در ایــن بیــن دخالــت داشــته انــد امــا بــه نظــر مــی رســد عمــده دالیــل عبارتنــد از‪ :‬بهبــود در روند‬ ‫تجــارت جهانــی طــی دهــه هــای اخیر و رشــد فنــاوری هــای تولید محصــوالت کشــاورزی‪ .‬کشــور ایران نیــز از ایــن وضعیت‬ ‫مســتثنی نیســت‪ ،‬تجربــه دهــه هــای اخیــر نشــان داده کــه کشــورها بــا توســعه تجــارت و بهبــود فنــاوری هــای تولیــد غذا‪،‬‬ ‫مــی تواننــد پاســخگوی نیــاز جمعیتــی خــود باشــند‪ .‬ایــن مهــم مــی توانــد پاســخی بــرای دوگانــه جمعیــت و مــواد غذایــی‬ ‫باشــد‪ .‬در واقــع نــرخ رشــد جمعیــت نــه تنهــا تاثیــر منفــی بر ســرانه مصــرف مــواد غذایی نــدارد بلکــه مــی توانــد در صورت‬ ‫ایجــاد بســترهای مناســب بــه عنــوان عامــل افزایــش دهنــده تولیــد نیــز نقــش ایفــا کند‪.‬‬ ‫سه برابر شدن مصرف گوشت و لبنیات ‪ ۸۵‬درصد مردم جهان‬ ‫امارهــای ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد (فائــو) نشــان می دهــد کــه ســرانه مصــرف محصــوالت دامــی‬ ‫در کشــورهای در حــال توســعه در طــی نیــم قــرن گذشــته ســه برابــر شــده اســت‪ .‬امارهــای نیــم قــرن گذشــته (از‬ ‫ســال ‪ ۱۹۶۵‬تــا ‪ ۲۰۱۵‬میــادی) نشــان می دهــد کــه ســرانه مصــرف گوشــت‪ ،‬شــیر و ســایر لبنیــات در کل جهــان‬ ‫حــدود دو برابــر افزایــش یافتــه اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬نــرخ تغییــرات در کشــورهای توســعه یافتــه ســه مرتبــه بیشــتر‬ ‫از کشــورهای در حــال توســعه اســت‪ .‬میانگیــن ســرانه مصــرف گوشــت در کشــورهای در حــال توســعه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۶۵‬حــدود ‪ ۲۸‬کیلوگــرم در مقابــل ‪ ۱۸۶‬کیلوگــرم در کشــورهای توســعه یافتــه بــود‪ .‬ســرانه مصــرف گوشــت در‬ ‫کشــورهای در حــال توســعه بــه ‪ ۵۵‬کیلوگــرم رســیده و تــا ســال ‪ ۲۰۳۰‬بــه ‪ ۶۶‬کیلوگــرم افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬ایــن‬ ‫نــرخ در کشــورهای توســعه یافتــه ‪ ۲۱۷‬کیلوگــرم بــوده و تــا ســال ‪ ۲۰۳۰‬بــه ‪ ۲۲۱‬کیلوگــرم خواهــد رســید‪ .‬همچنین‬ ‫میانگیــن ســرانه مصــرف شــیر و دیگــر محصــوالت لبنــی در کشــورهای در حــال توســعه در ســال ‪ ۱۹۶۵‬حــدود ‪۱۰.۲‬‬ ‫کیلوگــرم در مقابــل ‪ ۶۱.۵‬کیلوگــرم در کشــورهای توســعه یافتــه بــود‪ .‬ســرانه مصــرف شــیر و دیگــر محصــوالت لبنــی‬ ‫در کشــورهای در حــال توســعه بــه ‪ ۴۱.۳‬کیلوگــرم رســیده و تــا ســال ‪ ۲۰۳۰‬بــه ‪ ۴۵.۳‬کیلوگــرم افزایــش خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬ایــن نــرخ در کشــورهای توســعه یافتــه ‪ ۹۵.۷‬کیلوگــرم بــوده و تــا ســال ‪ ۲۰۳۰‬بــه ‪ ۱۰۰.۱‬کیلوگــرم خواهــد‬ ‫رســید‪ .‬ســرانه مصــرف محصــوالت گوشــتی و لبنــی در کشــورهای در حــال گــذار در حــد وســط کشــورهای توســعه‬ ‫یافتــه و کشــورهای در حــال توســعه قــرار دارد‪ .‬بــا وجــود اینکــه مصــرف گوشــت و لبنیــات در کشــورهای توســعه‬ ‫یافتــه ســه برابــر کشــورهای در حــال توســعه اســت‪ ،‬امــا ســرانه مصــرف ایــن محصــوالت در کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه در نیــم قــرن گذشــته حــدود ‪ ۳۰۰‬درصــد رشــد یافتــه اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه و کشــورهای در حــال گــذار در همیــن مــدت نــرخ رشــد ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــدی را تجربــه کردنــد‪ .‬میــزان تولیــد‬ ‫و مصــرف محصــوالت دامــی می توانــد بــه عنــوان یکــی از شــاخصه های توســعه یافتگــی در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬گرچــه‬ ‫امــار فــوق نشــان دهنده بهبــود میــزان دسترســی بــه محصــوالت دامــی در کشــورهای در حــال توســعه و کاهــش‬ ‫تبعیــض و فقــر اســت امــا از ســوی دیگــر مســاله روزافــزون تخریــب جنگل هــا بــرای تبدیــل انهــا بــه مــزارع کشــاورزی‬ ‫و دامــداری بــه حــد بحرانــی رســیده اســت‪ .‬تولیــد گوشــت و لبنیــات بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ســبب افزایــش‬ ‫گرمایــش دمــای زمیــن و بــروز تغییــرات اقلیمــی می شــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۶۵‬حــدود ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت جهــان در‬ ‫کشــورهای در حــال توســعه زندگــی می کردنــد و ایــن رقــم در ســال ‪ ۲۰۳۰‬بــه ‪ ۸۵‬درصــد خواهــد رســید‪ .‬ایــن مســاله بــه ایــن‬ ‫معناســت کــه گرچــه میــزان مصــرف محصــوالت دامــی در کشــورهای توســعه یافتــه ســه برابــر کشــورهای در حــال توســعه‬ ‫اســت امــا تراکــم جمعیــت در کشــورهای در حــال توســعه حــدود شــش برابــر کشــورهای توســعه یافتــه اســت‪ .‬گزارش هــای‬ ‫دیگــر فائــو نشــان می دهــد کــه دامــداری صنعتــی مســئول انتشــار ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۸‬درصــد از گازهــای گلخان ـه ای اســت و افزایــش‬ ‫دمــای زمیــن اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود مطالعــات جدیــد‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫ظــرف ‪ ۲۰‬ســال اینــده‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از گوشــت‬ ‫تولیــدی بــرای غذای انســان‬ ‫از طریــق کشــتار حیوانــات‬ ‫نخواهــد بــود و محصــوالت‬ ‫گوشــتی بــا فراورده هــای‬ ‫ازمایشــگاهی مشــابه‬ ‫یــا محصــوالت گیاهــی‬ ‫جایگزیــن می شــوند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!