هفته نامه سرافرازان شماره 287 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 287

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 287

هفته نامه سرافرازان شماره 287

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اذر ‪ 12 ،1398‬ربیع الثانی ‪ 9 ،1441‬دسامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،287‬تومان‬ ‫ردیابی ویروس انفلوانزا در تاریخ‬ ‫فاجعه ای بهداشتی با تلفاتی بیشتر از جنگ جهانی اول!‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اذر ‪ /1398‬شماره ‪287‬‬ ‫استاندار سابق خوزستان‪:‬‬ ‫یک ریال از جیب خود هزینه نخواهم کرد‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫اســتاندار ســابق خوزســتان در پاســخ بــه شفاف ســازی‬ ‫هزینه هــای انتخاباتــی گفــت‪« :‬مــن یک ریــال از جیــب‬ ‫خــود هزینــه نخواهــم کــرد و از کســی نیــز تقاضــای‬ ‫کمــک نخواهــم کــرد»‪ .‬عبدالحســن مقتدایــی (اســتاندار‬ ‫ســابق خوزســتان) داوطلــب شــرکت در انتخابــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در اهــواز در پاســخ بــه اینکــه در صــورت‬ ‫راهیابــی بــه مجلــس پیگیــری کــدام مشــکل خوزســتان را‬ ‫در دســتورکار دارد اظهــار کــرد‪« :‬اســتان دارای مجموعــه ای‬ ‫از مشــکالت اســت و به عنــوان یــک شــهروند و شــخصی‬ ‫کــه کار مدیریتــی انجــام داده بــا مشــکالت اســتان اشــنا‬ ‫هســتم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــه دور از شــعار و هرگونــه جنجــال‬ ‫بــا جمع بنــدی مشــخص‪ ،‬اولویت هــای امــوزش‪ ،‬راه‪ ،‬درمــان‬ ‫و از همــه مهم تــر اشــتغال و ازدواج جوانــان را در قالــب‬ ‫مباحــث ملــی مطــرح و پیگیــری خواهیــم کــرد»‪ .‬ایــن‬ ‫داوطلــب شــرکت در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬عمــده مشــکالت موجــود در کشــور به دلیــل‬ ‫هــر کــه زورش بیــش ســهمش بیشــتر اســت؛ اگــر در‬ ‫مســئولیت هایی کــه گرفتــه می شــود‪ ،‬هــر شــهروند ایرانــی‬ ‫را بخشــی از هیمنــه خــود تلقــی کننــد قطعــاً ایــن مســائل‬ ‫پیــش نخواهــد امــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــه اعتقــاد مــن اولیــن‬ ‫نکتــه ای کــه بایــد بــه ان پرداختــه شــود احیــای جایــگاه‬ ‫مجلــس اســت و ایــن امــر جــز بــا اصــاح خــود نماینــدگان‬ ‫برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫هشــتاد و پنجمیــن نشســت شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی شهرســتان ری‪ ،‬به ریاســت‬ ‫حجت االســام ســید علــی شــاهچراغی؛‬ ‫امــام جمعــه شــهرری در اســتان مقــدس‬ ‫حضــرت عبدالعظیــم (ع) برگــزار شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی شهرســتان ری؛‬ ‫حجت االســام ســید علــی شــاهچراغی؛‬ ‫رئیــس شــورای قرهنــگ عمومی شهرســتان‬ ‫ری در این نشســت با اشــاره به در پیش بــودن‬ ‫هفتــه پژوهــش‪ ،‬مقولــه پژوهــش را به عنــوان‬ ‫یــک اصــل زیــر بنایــی در توســعه علــوم‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬طبــق روایتــی از امــام‬ ‫موســی کاظــم (ع) چهــار عامــل موجــب‬ ‫پیشــرفت جوامــع می شــود کــه مهم تریــن‬ ‫ان توجــه بــه عامــل خداشناسی ســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬خداشناســی‪ ،‬هدف شناســی و‬ ‫اسیب شناســی نیــز از ابعــاد علــم پژوهــش‬ ‫از دیــدگاه امــام کاظــم (ع) اســت کــه‬ ‫در حوزه هــای مختلــف از جملــه کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی و افزایــش ســطح‬ ‫فرهنــگ عمومــی کاربــرد فراوانــی دارد»‪.‬‬ ‫در ادامــه حســین توکلــی کجانــی؛ معــاون‬ ‫اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان‬ ‫ری با اشــاره به اهمیــت جایــگاه شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی‪ ،‬گفــت‪« :‬شهرســتان‬ ‫ری از ظرفیــت باالیــی در حــوزه فرهنــگ‬ ‫برخــوردار اســت و بنــا داریــم تــا بــرای‬ ‫ســال اینــده بــا تنظیــم تقویــم مشــخص‪،‬‬ ‫در حوزه هــای مختلــف از جملــه «فرهنــگ»‬ ‫گام هــای ارزنــده ای برداشــته شــود»‪ .‬وی یاداور‬ ‫شــد‪« :‬مهم تریــن راه کاهــش اســیب های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تقویــت بنیــه فرهنگی و دینی ســت‬ ‫کــه الزم اســت بــا انســجام در برنامه ریــزی و‬ ‫هم گرایــی در اجــرا بــرای کاهــش اســیب‬ ‫اقــدام کنیــم»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‪،‬‬ ‫جایــگاه شــورای فرهنــگ عمومــی به عنــوان‬ ‫یــک نهــاد سیاســتگذار فرهنگــی را مهــم‬ ‫ارزیابــی کــرد و خواســتار هدفمند کــردن‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کلـ�ر اب بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1164‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101027050‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/03/26‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪- :‬تعدــاد اعضــاء هیــات مدیــره بـ�ه ‪4‬‬ ‫نف��ر کاه��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تبـ�ار‬ ‫سرپرس��ت اداره ثب��ت شـ�رکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری شهرسـ�تان های اسـ�تان تهـ�ران‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس (‪)683290‬‬ ‫سیاســت ها و برنامه ریزی هــای شــورا شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ســید حســن صفــوی؛ رئیــس اداره‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری در‬ ‫ســخنانی با اشــاره به طــرح پایتخــت کتــاب‬ ‫ایــران به عنــوان یکــی از برنامه هــای شــاخص‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در حــوزه‬ ‫کتابخوانــی‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن عنــوان هــر ســال‬ ‫بــه موفق تریــن شــهر به لحــاظ عملکــردی‬ ‫و برنامه ریــزی کتابخوانــی داده می شــود و‬ ‫شهرســتان ری بــرای اجــرای برنامه هــای‬ ‫ترویجــی در حــوزه کتابخوانــی در ســال های‬ ‫‪ 1394‬تــا ‪ 1397‬به عنــوان نامــزد پایتخــت‬ ‫کتــاب ایــران انتخــاب شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«شهرســتان ری مصمــم اســت تــا با مشــارکت‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫تهــران و مجموعه ادارات و نهادهای مســتقر در‬ ‫شهرســتان ری‪ ،‬عنــوان پایتخــت کتــاب ایــران‬ ‫را در ســال ‪ 1399‬کســب کنــد و در این راســتا‬ ‫برنامه هــای مختلفــی بــرای گســترش فرهنگ‬ ‫کتابخوانــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته است؛‬ ‫مناسب سازی ‪ ۵۹‬نقطه از معابر شهرری برای معلوالن‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شــهردار منطقــه ‪ ۲۰‬گفــت‪ ۵۹ « :‬نقطــه از‬ ‫معابــر شــهری در جنــوب تهــران بــا اجــرای‬ ‫طــرح کمپیــن «محلــه دســترس پذیر»‬ ‫بــرای عبــور و مــرور معلــوالن جســمی‬ ‫و حرکتــی مناسب ســازی شــده اســت»‪.‬‬ ‫فرهــاد افشــار در همایــش و گردهمایــی‬ ‫بــزرگ اعضــای کانــون معلــوالن منطقــه‬ ‫‪ ۲۰‬در فرهنگســرای والی شــهرری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«معلــوالن ســاکن در شــهرری بــا اســتفاده‬ ‫از نرم افــزار « محلــه دســترس پذیر» کــه‬ ‫در گوشــی های تلفــن همــراه خــود نصــب‬ ‫کرده انــد‪ ،‬از ســال گذشــته ‪ ۱۰۲‬نقطــه‬ ‫از معابــر شــهری را بــرای مناسب ســازی‬ ‫مشــخص کرده انــد»‪ .‬وی با بیان ِاینکــه‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ره یکتـ�ا س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 211964‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10102533953‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/04/29‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه‬ ‫از نیمــی از معابــری کــه معلــوالن در‬ ‫کمپین» محلــه دســترس پذیر» مشــخص‬ ‫کــرده بــود مناســب ســازی شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬اولویــت اصلــی اصــاح معابــر در‬ ‫منطقــه ‪ ۲۰‬نظــر خــود معلــوالن جســمی‬ ‫و حرکتی ســت؛ افــرادی کــه مشــکالت‬ ‫جســمی حرکتــی دارنــد‪ ،‬بــا اســتفاده از‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه خــود بــه مدیریــت‬ ‫شــهری اعــام می کننــد کــه کــدام نقطــه‬ ‫بایــد زودتــر مناسب ســازی شــود»‪ .‬افشــار‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬هــر کــدام از مناطقــی کــه‬ ‫بیشــترین درخواســت از ســوی معلــوالن‬ ‫بــرای مناسب ســازی را داشــته باشــد‪،‬‬ ‫در دســتور کار شــهرداری منطقــه ‪۲۰‬‬ ‫بــرای مناسب ســازی قــرار می گیــرد»‪.‬‬ ‫وی مناسب ســازی نقطــه ای طبــق نظــر‬ ‫توان یابــان را یکــی از روش هــای مناســب‬ ‫بــرای بسترســازی حضــور بی دغدغــه اقشــار‬ ‫خــاص در جامعــه برشــمرد و افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫اقدامــات در راســتای ارتقــاء کیفیــت زندگــی‬ ‫توان یابــان و بــا هــدف ایجــاد محیــط بــدون‬ ‫مانــع و قابــل دســترس بــرای مشــارکت‬ ‫افــراد دارای معلولیــت و ایجــاد فرصــت‬ ‫برابــر در برخــورداری از امکانــات زندگــی‬ ‫اجتماعــی انجــام شــده اســت»‪ .‬افشــار در‬ ‫ادامــه با اشــاره به فعالیت هــای اخیــر‬ ‫مدیریــت شــهری منطقــه ‪ ۲۰‬بــرای تــردد‬ ‫معلــوالن‪ ،‬نابینایــان و ســالمندان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«محــل اتصــال پیــاده رو بــه ســواره رو در‬ ‫معابــر و تقاطع هــای اصلــی‪ ،‬ضلــع شــمال‬ ‫خیابــان امــام حســین (ع)‪ ،‬خیابــان مــدرس‬ ‫(پیــاده رو میــدان مــدرس تــا میــدان اصلــی‬ ‫شــهرری)‪ ،‬ســرای محلــه فیروزابــادی‬ ‫و ایســتگاه های خــط ‪ ۹‬بــی‪ .‬ار‪ .‬تــی‬ ‫به منظــور افزایــش دسترســی تــوان یابــان‬ ‫بــه معابــر و امکانــات شــهری بهســازی شــده‬ ‫اســت»‪ .‬افشــار تصریــح کــرد‪« :‬در راســتای‬ ‫تســهیل تــردد افــراد دارای معلولیــت‪،‬‬ ‫عملیــات حــذف زوائــد فیزیکــی و پوشــاندن‬ ‫انهــا در محــل اتصــال پیــاده رو بــه ســواره رو‬ ‫انجــام شــده اســت»‪ .‬همایــش و گردهمایــی‬ ‫بــزرگ اعضــای کانــون معلــوالن منطقــه‬ ‫‪ ۲۰‬عصــر روز شــنبه با حضــور حســن‬ ‫خلیل ابــادی (عضــو شــورای اســامی شــهر‬ ‫تهــران‪ ،‬ری و تجریــش)‪ ،‬فرهــاد افشــار‬ ‫(شــهردار منطقــه ‪ )۲۰‬و جمعــی از معلــوالن‬ ‫و افــراد کم تــوان ذهنــی در فرهنگســرای‬ ‫والی شــهرری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)683289‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بابتـ�ک بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 18489‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100631976‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/08/11‬‬ ‫و کارهــای چوبـ�ی و مبلمــان در س��اختمان مش�اـوره و خدمــات صنایـ�ع ش��یمیائی و امــور صنعتـ�ی و واردات و ص��ادرات موــاد و ماشــین االت و ساــیر امــور بازرگانـ�ی موضــوع شرــکت و همچنیـ�ن‬ ‫احـ�داث‪ -‬خری��د‪ -‬مشــارکت‪ -‬تاس��یس تکمی��ل و ی��ا بهره برــداری از کارخانج��ات تولی��دی در کلی��ه زمین��ه صنع��ت کش��ور و تهی��ه‪ -‬تولی��د‪ -‬توزی��ع انـ�واع و اقس��ام مـ�واد اولی��ه و تولیـ�دات‬ ‫موردنیــاز کشــور و همچنیـ�ن بســته بندی و پخـ�ش کاالهــای مجــاز بازرگانـ�ی واردات کلیـ�ه ماشــین االت و موــاد اولیـ�ه موردنیــاز کشــور از کلیـ�ه کش�وـرها و ص��ادرات انوــاع و اقســام موــاد اولیـ�ه‬ ‫و کاالهــای س�اـخته شــده و محصوــالت دیگـ�ر بـ�ه کلیـ�ه کش��ورهای جهــان‪ -‬شرــکت در کلیـ�ه نمایشگــاه های داخلـ�ی و خارجـ�ی‪ -‬شرــکت در کلیـ�ه مناقصــات و مزایدــات دولتـ�ی و خصوصـ�ی‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪ -‬اخ��ذ و اعط��ای نمایندگ��ی در داخ��ل و کلی��ه کشوــرهای جه��ان‪ -‬ایج��اد ش��عب در سراس��ر ایـ�ران و جه��ان‪ -‬اخ��ذ وام و تســهیالت ریال��ی و ارزی از کلی��ه بانک ه��ا و‬ ‫موسســات اعتباــری داخلـ�ی و خارجـ�ی و مش�اـرکت در واحدهــای تولیــدی و اقتصاــدی و س��رمایه گذاری در کلیـ�ه شرــکت های داخلـ�ی و خارجـ�ی و عقـ�د ق��رارداد بـ�ا کلیـ�ه اشخــاص حقیقـ�ی‬ ‫و حقوق��ی داخل��ی و خارج��ی و بط��ور کل��ی هرگون��ه فعالیت��ی ک��ه ب��ه نح��وی ب��ا موض��وع ف��وق مرتب��ط باش��د و ب��ه نح��وی ســوددهی داش��ته باش��د‪ .‬درص��ورت ضـ�رورت قانون��ی ه��ر ی��ک از‬ ‫م��وارد ف��وق پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیص�لاح دریافــت می گ��ردد‪ -”.‬مسـ�ئولیت و اداره کلی��ه ام��ور ش��رکت ب��ا هیئ��ت مدی��ره اس��ت ک��ه متش��کل از حداق��ل دو نف��ر ب��وده و‬ ‫مجم��ع عموم��ی ع��ادی ی��ا فوق الع��اده ش��رکت ب��رای م��دت نامح��دود از بی��ن ش��رکاء ش��رکت ی��ا خ��ارج از ش��رکاء انتخــاب می نمای��د‪ - .‬اساس��نامه جدی��د متش��کل از ‪ 20‬م��اده و ‪ 2‬تبصـ�ره‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)683291‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی جــام ریـ�ز بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 109535‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101532674‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫تهران (‪)683288‬‬ ‫ثبـ�ت ‪ 244756‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102854213‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/05/23‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬افرــاد ذیـ�ل بـ�ه‬ ‫سـ�مت اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب شــدند وحی��د قــاری زاده اقـ�دم‬ ‫بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق ش�رـکت‪ ،‬در نتیجـ�ه میزــان سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 350000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د‪ .‬اق��ای س��وندر سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 3620107726 :‬بـ�ا‬ ‫پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 575000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د‪ .‬اق��ای گورمی��ت سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 0052843785 :‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی‬ ‫بـ�ه صندــوق ش��رکت‪ ،‬میزــان سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 4925000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د ‪ .‬اق��ای چرن ج��وت سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 0074756400 :‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه‬ ‫صندــوق ش��رکت‪ ،‬سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 4925000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د‪ .‬اق��ای ارمی��ت سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 0040157369 :‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صن��دوق شــرکت‪،‬‬ ‫سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 4925000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د‪ .‬خان��م ورندرک��ور انان��د ب��ه ش‪.‬م‪ 0030763789 :‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنــدوق شـ�رکت‪ ،‬سهم الشـ�رکه خـ�ود‬ ‫را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 575000000‬ریــال افزایـ�ش دادنـ�د‪ .‬درنتیجـ�ه میزــان س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 17500000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 24500000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و م��اده اساسـ�نامه‬ ‫ش��رکت ب��ه ش��رح ف��وق اص�لاح ش��د‪ .‬لیس��ت ش��رکا و می��زان سهم الشرــکه ه��ر ی��ک از ش��رکاء ب��ه ش��رح زی��ر تعیی��ن گردی��د خان��م ش��هناز جاللی��ان ب��ه ش‪.‬م‪ 4432112972 :‬دارنــده مبلـ�غ‬ ‫‪ 612500000‬ری��ال سهم الش��رکه اق��ای محم��د ادیـ�ب زاده ب��ه ش‪.‬م‪ 0451564057 :‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 1470000000‬ری��ال سهم الش��رکه خان��م ن��دا ادیـ�ب زاده ب��ه ش‪.‬م‪4431746536 :‬‬ ‫دارنــده مبلـ�غ ‪ 612500000‬ری��ال سهم الش��رکه خان��م میت��را ادیـ�ب زاده ب��ه ش‪.‬م‪ 0453439284 :‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 980000000‬ری��ال سهم الش��رکه اق��ای احم��د ادیـ�ب زاده ب��ه ش‪.‬م‪:‬‬ ‫‪ 4897893488‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 1225000000‬ری��ال سهم الش��رکه اق��ای ابراهی��م س��نگی ب��ه ش‪.‬م‪ 0043496946 :‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 350000000‬ری��ال سهم الشرــکه اق��ای مجی��د سـ�نگی‬ ‫ب��ه ش‪.‬م‪ 0062818643 :‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 3325000000‬ری��ال سهم الش��رکه اق��ای س��وندر سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 3620107726:‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 575000000‬ریـ�ال سهم الشـ�رکه اقـ�ای‬ ‫گورمی��ت سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 0052843785 :‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 4925000000‬ری��ال سهم الش��رکه اق��ای چ��رن ج��وت سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 0074756400 :‬دارنــده مبلـ�غ ‪4925000000‬‬ ‫ری��ال سهم الش��رکه اق��ای ارمی��ت سنگه س��یک ب��ه ش‪.‬م‪ 0040157369 :‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 4925000000‬ری��ال سهم الش��رکه خان��م ورندرک��ور انان��د ب��ه ش‪.‬م‪ 0030763789 :‬دارنـ�ده‬ ‫مبلــغ‪ 575000000‬ری��ال س��هم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)683292‬‬ ‫واگذاری اموال مازاد بانک ها‬ ‫وزیــر اقتصــاد خبــر داد‪۱۷« :‬هزارمیلیاردتومــان‬ ‫از امــوال مــازاد بانک هــا امــاده فــروش و‬ ‫ گــزارش تســنیم؛‬ ‫واگــذاری شــده اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫فرهــاد دژپســند گفــت‪« :‬ایــن اقــدام‪ ،‬گامــی‬ ‫بــرای ازادســازی منابــع بانک هــا بــرای اعطــای‬ ‫تســهیالت بــه بخــش تولیــد و ایجــاد اشــتغال‬ ‫بیشــتر در اقتصــاد اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه‬ ‫امــوال مــازاد بانک هــا بیــش از ایــن ارقــام‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بخشــی از امــوال‪ ،‬شــامل هــزار‬ ‫و ‪ ٢٤٦‬واحــد کارخانــه ای و بیــش از ‪ ٢٧٧‬دامداری ســت کــه ســرمایه گذاران براســاس‬ ‫تخصــص و تجربــه خــود می تواننــد انهــا را خریــداری کننــد یــا مدیریــت ایــن واحدهــا‬ ‫بــه ســرمایه گذاران واگــذار شــود»‪.‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320297298‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/04‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬شرــکت مذکــور در تاریـ�خ فــوق منحـ�ل‬ ‫اعــام و اقــای علـ�ی راک خیـ�ز بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0080134513‬بســمت مدیـ�ر تصفیـ�ه‬ ‫انتخـ�اب گردی��د‪ .‬نشــانی مح��ل تصفی��ه تهــران‪ -‬خ کریمخـ�ان زن��د خ ماهشـ�هر پـلاک ‪14‬‬ ‫طبقـ�ه ‪ 1‬واح��د شــرقی کدپسـ�تی ‪ 1584785117‬می باشــد‪.‬‬ ‫فرهنـ�گ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1291160825‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره ارمــان فرهنـ�گ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1288820372‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت طــرح س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 42984‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫خ��ارج از ش��رکا کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ -‬س��فته‪-‬‬ ‫‪ 10100883481‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1396/12/20‬‬ ‫برــات‪ -‬قراردادهـ�ا و عقــود بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل منف�رـدا ً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبــر‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مرک��ز اصل��ی ش��رکت ب��ه‪ :‬اس��تان ته��ران‪ -‬شهرس��تان ته��ران‪-‬‬ ‫بخ��ش مرک��زی‪ -‬ش��هر ته��ران‪ -‬یوس �ف اباد‪ -‬خیاب��ان ولیعص��ر‪ -‬خیاب��ان س��یدجمال الدین‬ ‫اس��دابادی‪ -‬پـلاک ‪ -3‬مجتمـ�ع تجاــری زنـ�د‪ -‬طبقـ�ه همکـ�ف‪ -‬واحـ�د ‪ 1‬ک��د پسـ�تی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫مبلـ�غ ‪ 1470000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د‪ .‬خان��م ن��دا ادیـ�ب زاده ب��ه ش‪.‬م‪ 4431746536 :‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق ش��رکت‪ ،‬سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪612500000‬‬ ‫ب��ه ش‪.‬م‪ 0062818643 :‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 3325000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د‪ .‬اق��ای ابراهی��م س��نگی ب��ه ش‪.‬م‪0043496946 :‬‬ ‫بانــک صــادرات ایــران از دارنــدگان کارت هــای ایــن‬ ‫بانــک خواســت تــا بــرای دریافــت رمــز پویــا (یکبــار‬ ‫مصــرف) رمزســاز «ریمــا» را نصــب و فعــال کننــد‪.‬‬ ‫به گــزارش اخباربانــک؛ بــا نزدیــک شــدن بــه اول‬ ‫دی مــاه ســال جــاری و موعد توقــف اســتفاده از رمز‬ ‫دوم ثابــت (ایســتا) و بــروز برخــی ســوء اســتفاده ها‬ ‫از ارائــه رمــز دوم توســط برخــی ســایت های جعلــی‪،‬‬ ‫بانــک صــادرات ایــران از مشــتریان و دارنــدگان‬ ‫کارت هــای ایــن بانــک درخواســت کــرد تــا بــرای‬ ‫دریافــت رمــز پویا(یکبــار مصــرف) از رمزســاز «ریمــا» از طریــق ســایت رســمی بانــک یــا‬ ‫اپلیکیشــن «صــاپ» اســتفاده کننــد ضمــن اینکــه در اینــده نزدیــک کــد دســتوری ‪USSD‬‬ ‫بــرای دریافــت رمــز دوم یکبــار مصــرف بــرای دارنــدگان تلفن هــای همــراه نیــز توســط ایــن‬ ‫بانــک ارائــه خواهــد شــد‪ .‬دارنــدگان کارت هــای بانــک صــادرات ایــران می تواننــد بــا دریافــت‬ ‫رمــز پویــا (یکبــار مصــرف) از طریــق نرم افــزار «ریمــا» بــا مراجعــه بــه ســایت بانک صــادرات‬ ‫ایــران یــا اپلیکیشــن «صــاپ»‪ ،‬تراکنش هــای پولــی خــود را در بســتری امــن انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫تهران (‪)683294‬‬ ‫تهران (‪)683287‬‬ ‫اق��ای احم��د ادیـ�ب زاده ب��ه ش‪.‬م‪ 4897893488 :‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1225000000‬ری��ال افزای��ش دادن��د‪ .‬اق��ای مجی��د سـ�نگی‬ ‫اخرین فرصت مشتریان بانک صادرات‬ ‫جهت دریافت رمز پویا تا اول دی ماه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/04/26‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬خان��م شهــناز جاللیـ�ان ب��ه شمــاره مل��ی‪ 4432112972 :‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شــرکت‪ ،‬در نتیج��ه میـ�زان سهم الشــرکه‬ ‫ری��ال افزای��ش دادن��د ‪ .‬خان��م میت��را ادیـ�ب زاده ب��ه ش‪.‬م‪ 0453439284 :‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 980000000‬ریـ�ال افزای��ش دادن��د‪.‬‬ ‫بانــک تجــارت در ‪ ۶‬ماهــه منتهــی بــه شــهریور‬ ‫‪ ١٣٩٨‬مبلــغ ‪ ٣٢‬ریــال زیــان بــه ازای هــر ســهم‬ ‫محقــق کــرده اســت کــه ‪۶۵‬درصــد نســبت بــه‬ ‫دوره مشــابه قبلــی کاهــش زیــان داشــته اســت‪.‬‬ ‫در صــورت ســود و زیــان تلفیقــی بانــک تجــارت‬ ‫در شــش ماهه نخســت ســود تســهیالت اعطایــی‬ ‫‪١٣‬درصــد نســبت بــه دوره مشــابه قبــل رشــد‬ ‫داشــته اســت‪ .‬نکتــه مهــم بانــک تجــارت مثبــت‬ ‫شــدن ســهم بانــک از درامــد هــای مشــاع اســت کــه در شــش ماهه نخســت ‪ ٩٨‬ســهم‬ ‫بانــک از درامــد هــای مشــاع حــدود ‪ ١٠١٠‬میلیارد تومــان اســت‪ .‬گفتنی ســت جمــع‬ ‫درامدهــای بانــک نیــز ‪١١٣‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0452378923‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره‪ .‬شـ�هرام‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫خوــد را بــه مبلــغ‪ 612500000‬ریـ�ال افزای��ش دادن��د ‪ .‬اقـ�ای محم��د ادی �ب زاده ب��ه شمــاره مل��ی‪ 0451564057 :‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلغـ�ی بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الش��رکه خــود را بـ�ه‬ ‫زیان بانک تجارت کاهش قابل توجهی داشت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تجهی��زات اداری دکا ایرانی��ان ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫‪ ،9‬طبقـ�ه پنجـ�م‪ ،‬واحـ�د ‪ 9‬کدپسـ�تی ‪ 1576856333‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫بســیار گــزارش شــده کــه به دلیــل اســتفاده‬ ‫کاربــران از صفحــات بانکــی تقلبــی در بســتر‬ ‫اینترنــت‪ ،‬اطالعــات کارت انهــا ســرقت شــده‬ ‫و حســاب انهــا مــورد سوءاســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه‪ .‬رمــز دوم یک بارمصــرف‪ ،‬راه چنیــن‬ ‫سوءاســتفاده هایی را می بنــدد؛ چراکــه ایــن رمــز‬ ‫بــرای مــدت بســیارکوتاهی معتبــر اســت و تنهــا‬ ‫بــا یک بــار اســتفاده‪ ،‬باطــل می شــود‪ .‬بانــک ملــی‬ ‫ایــران نیــز اپلیکیشــن ‪ ٦٠‬را به منظــور تولیــد رمــز یک بارمصــرف بــرای مشــتریان‬ ‫خــود طراحــی کــرده‪ .‬ایــن اپلیکیشــن می توانــد امنیــت روزانــه حــدود ‪١٠‬میلیــون‬ ‫تراکنــش مبتنی بــر اینترنــت مشــتریان بانــک ملــی را کــه از رمــز دوم اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬تضمیــن کنــد‪ .‬اول دی مــاه به عنــوان اخریــن مهلــت توســط بانــک مرکــزی‬ ‫بــرای پایــان اســتفاده از رمزهــای دوم ثابــت درنظــر گرفتــه شــده‪ .‬بانــک ملــی ایــران‬ ‫بــا هــدف کاهــش مشــکالت بــرای مشــتریان بعــد از تاریــخ الزامی شــدن رمزهــای‬ ‫دوم پویــا‪ ،‬بــا ایجــاد روش هــای متنــوع فعال ســازی‪ ،‬ســاعت کاری شــعب خــود بــرای‬ ‫راهنمایــی و نصــب اپلیکیشــن نیــز افزایــش داده و در پایگاه هــای شــبانه روزی و شــهاب‬ ‫بانــک نیــز کارشناســانی بــرای راهنمایــی مســتقر شــده اند‪ .‬درضمــن‪ ،‬مشــتریانی کــه‬ ‫قبــل از تاریــخ اول دی مــاه اقــدام بــه فعال ســازی رمــز یک بارمصــرف کننــد‪ ،‬در‬ ‫قرعه کشــی ‪ ٦٠‬جایــزه دومیلیون تومانــی ایــن بانــک نیــز شــرکت داده خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی انحــال شرــکت متیـ�ن گســتر راک س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪380000‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 408517‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320597681‬پیــرو اگهـ�ی ثبتـ�ی بـ�ه‬ ‫پورمحمدحسـ�ن ‪ 1376728206‬می باش��د ک��ه مرات��ب بدینوسـ�یله اصـلاح می گـ�ردد‪.‬‬ ‫اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫امنیت تراکنش های اینترنتی توسط «اپلیکیشن ‪»۶۰‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت مهندسـ�ین مشــاور و اجـ�را مـ�وج صنع��ت پــژوه سهــامی خـ�اص‬ ‫نشاــنی‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،15‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهـ�ران‪،‬‬ ‫محل��ه عباس ابـ�اد‪ -‬اندیشـ�ه‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیدخلیل حسـ�ینی‪ ،‬کوچ��ه مهـ�رداد‪ ،‬پـلاک‬ ‫بانک‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه نهاــده ســبز س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 515958‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007090965‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1398/04/30‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬ترازنام��ه و حسـ�اب‬ ‫سـ�ود و زیـ�ان شــرکت منته��ی ب��ه پایـ�ان اســفند مـ�اه ‪ 1397‬مــورد تصوی��ب قــرار گرف��ت‪.‬‬ ‫اقــای امیرهوشــنگ گودرزی منفــرد بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0050397869‬ب��ه عن��وان بـ�ازرس‬ ‫اصلـ�ی و س�یـدمحمدمهدی اکرمـ�ی راد بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0020206151‬ب��ه عن��وان بـ�ازرس‬ ‫علی الب��دل بـ�رای ‪ 1‬ســال مالـ�ی انتخــاب شدــند‪ -.‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار س��رافرازان جهـ�ت‬ ‫نش��ر اگهی هـ�ای شــرکت انتخـ�اب ش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)669243‬‬ ‫شمــاره مکانیـ�زه ‪ 139730400901013574‬مورخـ�ه ‪ 1397/2/18‬ک��د مل��ی اقـ�ای حسـ�ین‬ ‫تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬موضـ�وع شــرکت ب��ه شـ�رح ذی��ل تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪“ :‬مشاــوره و خدمـ�ات س��اختمانی‪ -‬راه ســازی‪ -‬شهرســازی تاسیسـ�ات‬ ‫ب��ه تصوی��ب رسـ�ید و جایگزی��ن اساسنــامه قبل��ی قــرار گرف��ت‪.‬‬ ‫ممکــن نمی شــود»‪ .‬مقتدایــی عنــوان کــرد‪» :‬اگــر خواســتار‬ ‫مجلــس ابــروداری هســتیم بایــد حیــا را بــا ایــن رویکــرد کــه‬ ‫مجلــس بــاج نمی دهــد و از هیــچ شــخصی حســاب نمی بــرد‪،‬‬ ‫لحــاظ کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اگــر مجلــس درســت شــد دولــت و‬ ‫بــه تبــع ان دســتگاه های نظارتــی نیــز اصــاح خواهنــد شــد؛‬ ‫چرا کــه بــه هــر حــال قانونــی در مملکــت حاکــم اســت»‪.‬‬ ‫اســتاندار ســابق خوزســتان گفــت‪« :‬نظــام برنامه ریــزی‬ ‫در کشــور بایــد بــه روز باشــد و در صورتی کــه با توجه بــه‬ ‫تغییــرات فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬جغرافیایــی و تغییــر نســل ها‬ ‫نباشــد بــه بیراهــه خواهــد رفــت‪ ،‬امــا ســازمان مدیریــت‬ ‫همچنــان بــر خرابه هــای گذشــته خــود قــرار گرفتــه‬ ‫اســت کــه ایــن تذکــر را نیــز در دوره تصــدی اســتانداری‬ ‫بــه صراحــت اعــام کــردم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــر خرابه هــای‬ ‫گذشــته بــدون درنظر گرفتــن زیرســاخت ها نبایــد چیــزی‬ ‫را بنــا کــرد؛ چرا کــه ایــن تجربــه را در بازســازی فیزیکــی‬ ‫خرمشــهر‪ ،‬ابــادان‪ ،‬دشــت ازادگان و کرمانشــاه داشــتیم و‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه اگــر زیرســاخت ها اساســی ســاخته‬ ‫می شــد‪ ،‬توســعه بــا ســرعت مســیر خــود را طــی می کــرد»‪.‬‬ ‫مقتدایــی عنــوان کــرد‪« :‬مــن زمانــی بــه دولتــی وکیل الملــه‬ ‫معــروف بــودم و همیشــه از حقــوق مــردم دفــاع کــردم و‬ ‫ایــن خصلــت به دلیــل حضــور مــن در دوره نمایندگــی و‬ ‫اســتانداری در خوزســتان اســت و شــهروندی هســتم کــه‬ ‫مشــکالت را لمــس کــرده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬گواهــی اینکــه‬ ‫می توانیــم در ایــن عرصــه اثرگــذار باشــیم‪ ،‬بــا نظــر مــردم‬ ‫مشــخص می شــود»‪ .‬اســتاندار ســابق خوزســتان در پاســخ بــه‬ ‫شفاف ســازی هزینه هــای انتخاباتــی گفــت‪« :‬مــن یــک ریــال‬ ‫از جیــب خــود هزینــه نخواهــم کــرد و از کســی نیــز تقاضــای‬ ‫کمــک نخواهــم کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مــن بــا تــوکل بــر خــدا‬ ‫و اصــرار دوســتان و همچنیــن در ائتــاف بــا مــردم پــای کار‬ ‫امــده ام و دیــدگاه اصالحاتــی مــن معلــوم اســت امــا وابســته‬ ‫بــه تشــکل خاصــی نیســتم و بــا ائتــاف مردمــی امــده ام»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1433613143‬انتقـ�ال یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)683293‬‬ ‫ورزش‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اذر ‪ /1398‬شماره ‪287‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به سرگذشت فاتح توپ طالی فوتبال ‪2019‬‬ ‫لیونل مسی ؛ «مارادونای کوچک»‬ ‫لیونــل مســی هفتــه گذشــته بــرای ششــمین بار جایــزه تــوپ طــا را از ان خــود کــرد و باالتــر از کریســتیانو رونالــدو از ایــن حیــث قــرار گرفــت‪ .‬مســی در یــک ســال اخیــر نمایــش فــردی فوق العــاده ای داشــت و در رقابت هــای اللیــگا و لیــگ قهرمانــان اروپــا عنــوان اقــای گلــی را از ان خــود کــرد؛ موضوعــی کــه نقــش‬ ‫اساســی در انتخــاب ایــن فــوق ســتاره ارژانتینــی بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن ســال ‪ 2019‬ایفــا کــرده اســت‪ .‬تــوپ طــای ششــم لیونــل مســی باعــث شــده کــه تــا چنــد روز بعــد اکثــر روزنامه هــای اروپایــی بــه ایــن موضــوع بپردازند‪ .‬مراســم اهــدای تــوپ طــای فوتبــال دنیا شــامگاه دوشــنبه در ســالن تئاتر شــاالته شــهر‬ ‫پاریــس فرانســه برگــزار شــد و همچــون ســنوات گذشــته بــه بهتریــن بازیکــن از نــگاه کارشناســان و روزنامــه نــگاران معتبــر دنیــا رســید‪ .‬ســال گذشــته لــوکا مودریــچ پــس از پشــت ســر گذاشــتن فصلی درخشــان بــه همــراه رئــال مادریــد در لیــگ قهرمانــان و تیم ملــی کرواســی در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬روســیه‪ ،‬موفق شــد‬ ‫بــه ســلطه ‪ ۱۰‬ســاله دوقلوهــای افســانه ای فوتبــال مــدرن پایــان دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال پادشــاه فوتبــال جهــان توانســت بــا پشــت ســر گذاشــتن فــن دایــک هلنــدی و کریســتیانو رونالــدو از پرتغــال بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنــد‪ .‬تــوپ طــا بــرای ششــمین بــار بــه فــوق ســتاره ارژانتینــی رســید تــا ایــن بازیکن بــار دیگر‬ ‫گــوی ســبقت را از کریســتیانو رونالــدو کــه پنــج بــار موفــق بــه تصاحــب ان شــده بــود بربایــد‪ .‬همچنیــن فرانــس فوتبــال بــرای اولیــن بــار عــاوه بــر تــوپ طــا‪ ،‬بــه بهتریــن دروازه بان ســال نیــز جایــزه ای ویــژه را اهــدا کــرد‪ .‬جایــزه ای کــه عنــوان «لِــو یاشــین» دروازه بــان افســانه ای روســیه بــه ان اختصــاص یافته اســت‪.‬‬ ‫الیســون بِکِ ــر از لیورپــول بــه عنــوان بهتریــن دروازه بــان و دلیخــت بهتریــن فوتبالیســت جــوان دنیــا در ســال ‪ ۲۰۱۹‬انتخــاب شــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت مــگان راپینــو برنــده جایــزه بهتریــن بازیکــن زن دنیــا شــد‪ .‬او بــا تیــم ملــی امریــکا بــه قهرمانــی جهــان رســید‪ .‬لیونــل مســی بعــد از انتخاب بــه عنــوان بهتریــن بازیکن و‬ ‫دریافــت جایــزه تــوپ طــای فرانــس فوتبــال گفــت‪« :‬بایــد از همــه روزنامــه نگارانــی کــه در ایــن رده بنــدی بــه مــن رای دادنــد تشــکر کنــم‪ .‬همچنیــن از هــم بــازی هــای خــود نیــز ممنــون هســتم‪ .‬ده ســال پیش کــه مــن اولین تــوپ طــای خــود را دریافــت کــردم‪ ،‬همــه چیــز و رخ دادن ایــن اتفاقــات برایــم غیرقابــل تصور‬ ‫بــود‪ .‬ایــن فوتبــال همــان چیــزی اســت کــه مــن عاشــق ان هســتم و امیــدوارم خداونــد کمــک کنــد ایــن رونــد برایــم تــا ســال هــای ســال ادامه داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫لیونــل انــدرس مســی ‪ ۲۴‬ژوئــن ‪ ۱۹۸۷‬در روزاریــو‪ ،‬ســانتافه در کشــور ارژانتیــن‬ ‫به دنیــا امــد‪ .‬پــدرش خورخــه هوراکیــو مســی‪ ،‬کارگــر کارخانــه بــود و مــادرش‬ ‫ســلیا ماریــا کوچیتینــی‪ ٬‬یــک نظافتچــی نیمه وقــت بود‪.‬اصلیــت والدیــن مســی‬ ‫ایتالیایــی اســت و بــه شــهر انکونــا بــاز می گــردد‪ .‬جــد او‪ ،‬انجلــو مســی در ســال‬ ‫‪ ۱۸۸۳‬بــه ارژانتیــن مهاجــرت کرده اســت‪ .‬مســی از پنــج ســالگی فوتبــال خــودش‬ ‫را در تیــم گراندولــی اغــاز کــرد؛ تیمــی کــه پــدرش در ان زمــان مربیــش بــود‪.‬‬ ‫لیونــل مســی در ســال ‪ ۱۹۹۵‬بــه نیوولــز اولــد بویــز رفــت تیمــی کــه در همان شــهر‬ ‫روزاریــو قــرار داشــت‪ .‬در ســن‪ ۱۲‬ســالگی تشــخیص داده شــد کــه لیونــل مســی بــا‬ ‫کمبــود هورمــون رشــد مواجــه اســت‪.‬ریور پالتــه بــه پیشــرفت مســی عالقــه نشــان‬ ‫داد امــا پــول کافــی بــرای پرداخــت هزینه هــای درمــان بیمــاری مســی کــه ‪۹۰۰‬‬ ‫دالر در مــاه بــود‪ ،‬نداشــت‪ .‬کارلــس رکســاچ‪ ،‬مدیــر ورزشــی وقــت باشــگاه بارســلونا‪،‬‬ ‫توســط بســتگان مســی در لیــدا و کاتالونیــا‪ ،‬از اســتعداد او اگاه شــده بود و مســی‬ ‫وخال ـه اش امــاده بــرای ترتیــب دادن مذاکــره بــا او بودند‪.‬رکســاچ‪ ،‬بــدون کاغــذی‬ ‫در دســت‪ ،‬پیشــنهاد قــرارداد مســی را بــر روی دســتمال کاغــذی نوشــت‪ .‬بارســلونا‬ ‫پیشــنهاد بــرای پرداخــت هزینه هــای درمانــی را پذیرفــت بــه شــرط انکــه مســی‬ ‫حاضــر بــه نقــل مــکان بــه اســپانیا باشــد‪ .‬لئــو و پــدرش بــه بارســلون نقــل مــکان‬ ‫کردنــد‪ ،‬جایــی کــه او در اکادمــی جوانــان باشــگاه ثبــت نــام کــرد‪ .‬لیونــل مســی‬ ‫بــه زودی توانســت در ترکیــب تیــم دوم بارســلونا جایــگاه ثابتــی بــه دســت اورد‪ .‬در‬ ‫ان فصــل وی رکــورد جالبــی برجــای گذاشــت‪ .‬میانگیــن بیــش از یــک گل در هــر‬ ‫بــازی‪ .‬مســی در ان فصــل توانســت در ‪ ۳۰‬بــازی ‪ ۳۷‬گل بــه ثمــر برســاند‪ .‬لیونــل‬ ‫مســی در اکتبــر ‪ ۲۰۰۴‬توانســت اولیــن بــازی رســمی اش را بــرای بارســلونا برابــر‬ ‫اســپانیول انجــام دهــد‪ .‬بــا ایــن بــازی مســی عنــوان ســومین فوتبالیســت جــوان‬ ‫تاریــخ باشــگاه بارســلونا را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬مســی اولیــن بــازی رســمیش را‬ ‫در ترکیــب اصلــی بارســلونا در ‪ ۱۶‬نوامبــر ‪ ۲۰۰۳‬زمانــی کــه ‪ ۱۶‬ســال و ‪ ۱۴۵‬روز‬ ‫داشــت در دیــداری دوســتانه برابــر پورتــو انجــام داد‪ .‬کمتــر از یــک ســال بعــد‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۶‬اکتبــر ‪ ،۲۰۰۴‬فرانــک ریــکارد‪ ،‬مســی را در بــازی مقابــل اســپانیول بــه میــدان‬ ‫فرســتاد تــا اولیــن بازیــش را در اللیگاانجــام دهــد (در حالــی کــه ‪ ۱۷‬ســال و‬ ‫‪ ۱۱۴‬روز ســن داشــت)‪ .‬لیونــل مســی تاکنــون ســومین بازیکــن جــوان بارســالونا‬ ‫اســت کــه در اللیــگا بــازی کرده اســت‪ .‬جوانتریــن بازیکنــی کــه در لیــگ بــرای‬ ‫بارســا بــه میــدان رفته اســت بویــان کرکیــچ اســت کــه ایــن رکــورد را در ســپتامبر‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬به دســت اورد‪ .‬وقتــی لیونــل نخســتین گل خــود را بــرای بارســلونا در برابــر‬ ‫الباســته در تاریــخ ‪ ۱‬مــه ‪ ۲۰۰۵‬به ثمــر رســاند‪ ،‬تنهــا ‪ ۱۷‬ســال و ده مــاه و هفــت‬ ‫روز ســن داشــت و همیــن هــم باعــث شــد کــه جوانتریــن گلــزن تاریــخ بارســلونا‬ ‫در اللیــگا شــود‪ .‬البتــه تــا زمانــی کــه کرکیــچ بــا گل زدن روی پــاس گل مســی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۷‬ایــن رکــورد را بشــکند‪ .‬لئــو در ژوئــن ســال ‪ ۲۰۰۴‬در بــازی دوســتانه‬ ‫بیــن دو تیــم فوتبــال زیــر ‪ ۲۰‬ســاله هــای ارژانتیــن و پاراگوئــه بــه میــدان رفــت و‬ ‫یــک ســال بعــد توانســت همــراه بــا تیــم زیــر ‪ ۲۰‬ســاله هــای ارژانتیــن بــه مقــام‬ ‫قهرمانــی مســابقات جــام جهانــی جوانــان دســت یابــد‪ .‬لیونــل بــا زدن ‪ ۶‬گل کفــش‬ ‫طالیــی مســابقات و تــوپ طالیــی بهتریــن بازیکــن تورنمنــت را نیــز تصاحــب کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۵‬خــوزه پکرمــن‪ ،‬لیونــل مســی را بــه تیــم ملــی بزرگســاالن ارژانتیــن‬ ‫دعــوت کــرد‪ .‬وی اولیــن بــازی اش را برابــر مجارســتان انجــام داد‪ .‬مســی در دقیقــه‬ ‫‪ ۶۳‬وارد میــدان شــد امــا بــه فاصلــه ‪ ۴۰‬ثانیــه از زمیــن مســابقه اخــراج شــد‪ .‬پــس‬ ‫از ایــن مســابقه‪ ،‬مســی اولیــن بــازی واقعــی خــود را بــرای تیــم ملــی ارژانتیــن برابــر‬ ‫پاراگوئــه انجــام داد‪ .‬لیونــل مســی اولیــن بــازی خــود را در جــام باشــگاه هــای اروپــا‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۷‬ســپتامبر و در برابــر اودینســه انجــام دهــد‪ .‬در دســامبر همــان ســال‬ ‫روزنامــه ایتالیایــی توتــو اســپورت جایــزه پســر طالیــی ‪ ۲۰۰۵‬را کــه بــه بهتریــن‬ ‫بازیکــن زیــر ‪ ۲۱‬ســال اروپــا داده مــی شــود‪ ،‬بــه مســی داد‪ .‬لئــو توانســت باالتــر از‬ ‫ویــن رونــی‪ ،‬لــوکاس پودولســکی و کریســتیانو رونالــدو قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫زندگی شخصی مسی‬ ‫لیونــل مســی مدتــی بــا ماکارنــو لمــوس (کــه او هــم اهــل روزاریــو بــود) رابطـهٔ عاطفــی‬ ‫داشــت‪ .‬گفتــه می شــود چنــد روز بعــد از بهبــود یافتــن مســی از بنــد مصدومیــت و چنــد‬ ‫روز مانــده بــه جــام جهانــی ‪ ،۲۰۰۶‬ایــن دختــر توســط پــدرش بــه او معرفــی شده اســت‪.‬‬ ‫هم چنیــن او رابطـه ای بــا مــدل ارژانتینــی‪ ،‬لوچیانــو ســاالزار داشته اســت‪ .‬لیونــل مســی در‬ ‫ژانویـهٔ ‪ ۲۰۰۹‬در برنامــه «هت تریــک بارســا» کــه از کانــال ‪ ۳۳‬پخــش می شــد گفــت‪« :‬مــن‬ ‫یــک نامــزد دارم کــه در ارژانتیــن زندگــی می کنــد‪ .‬مــن راحــت و خوشــحال هســتم»‪ .‬لئــو‬ ‫مســی در کارناوالــی در شــهر ســیتخس بعــد از داربــی بارسلونا‪-‬اســپانیول بــا دختــری به نام‬ ‫انتونــا روکازو دیــده شــد‪ .‬روکازو نیــز اهــل روزاریــو اســت‪ .‬فرزنــد اول لیونــل مســی کــه او‬ ‫و انتونــا نــام او را تیاگــو گذاشــته بودنــد در ‪ ۲‬نوامبــر ‪ ۲۰۱۲‬بــه دنیــا امــد و مســی بــرای‬ ‫اولیــن بــار پــدر شــد‪ .‬لیونــل مســی در صفحـهٔ فیســبوکش پســتی در مــورد پــدر شــدنش‬ ‫گذاشــت‪« :‬امــروز مــن خوشــبخت ترین مــرد دنیــا هســتم‪ ،‬پســرم بــه دنیــا امــد و خــدا را‬ ‫بــرای ایــن هدیــه شــکر می کنــم!» مســی نــام پســرش و همچنیــن اثــر دســت او را بر ســاق‬ ‫پــای چپــش خالکوبــی کــرد‪ .‬دومیــن فرزنــد مســی در ‪ ۱۱‬ســپتامبر ‪ ۲۰۱۵‬بــه دنیــا امد که‬ ‫لیونــل مســی و نامــزدش‪ ،‬انتونــا روکازو‪ ،‬نــام او را متئــو گذاشــتند‪ .‬مراســم عروســی لیونــل‬ ‫مســی و همســرش انتونــا بــا حضــور چهره هــای هنــری و ورزشــی به ویــژه بازیکنــان تیم‬ ‫بارســلونا روز ‪ ۳۰‬ژوئــن ‪ ۲۰۱۷‬در روزاریــو‪ ،‬زادگاهــش‪ ،‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ثروت لیونل مسی‬ ‫مجلـهٔ فرانــس فوتبــال در مــارس ‪ ۲۰۱۰‬مســی را بــا ‪ ۳۳‬میلیــون یــورو(‪ ۴۵‬میلیــون دالر)‬ ‫ـی او در ‪ ۱۲‬مــاه گذشــته‪،‬‬ ‫درامــد حاصــل از حقــوق‪ ،‬پاداش هــا و درامدهــای غیــر فوتبالـ ِ‬ ‫در ردیــف اول پولدارتریــن فوتبالیس ـت های دنیــا‪ ،‬باالتــر از دیویــد بکهــام و کریســتیانو‬ ‫رونالــدو قــرار داد‪ .‬مجلـهٔ فوربــز در مــی ‪ ۲۰۱۴‬مســی را بــا ‪ ۶۵‬میلیــون دالر دســتمزد در‬ ‫‪ ۱۲‬مــاه گذشــته‪ ،‬در ردهٔ دوم لیسـ ِ‬ ‫ـت پردرامدتریــن بازیکنــان فوتبــال بعــد از کریســتیانو‬ ‫رونالــدو قــرار داد‪.‬‬ ‫صحبت از خداحافظی از تیم ملی ارژانتین‬ ‫لیونــل مســی در ‪ ۲۶‬ژوئــن ‪ ۲۰۱۶‬بعــد از گل نکــردن پنالتــی خــود در فینــال کوپــا‬ ‫امریــکا مقابــل شــیلی بخاطــر چهــار ســال ناکامــی گفــت کــه از ایــن تیــم جــدا‬ ‫خواهــم شــد‪ .‬پــس از خداحافظــی لیونــل مســی از تیــم ملــی ارژانتیــن خیلــی هــا از‬ ‫او خواســتند کــه بــه تیــم ملــی کشــورش برگــردد‪ .‬کار بــه جایــی رســید کــه حتــی‬ ‫ماکــری رئیــس جمهــور ایــن کشــور بــا مســی تمــاس گرفــت‪ .‬ماکــری بــا تائیــد ایــن‬ ‫تمــاس در مصاحبــه ای گفــت‪« :‬مــن بــا مســی تلفنــی صحبــت کــردم و او گفــت کــه‬ ‫تصمیمــش را در مــورد بازنشســتگی از تیــم ملــی پــس خواهــد گرفــت و بــرای تیــم‬ ‫ملــی بــازی خواهــد کــرد‪».‬‬ ‫افتخارات لیونل مسی‬ ‫قهرمانی در رقابت های فوتبال زیر بیست سال جهان (‪)۲۰۰۵‬‬ ‫قهرمانی در سوپرجام اروپا (‪ ۲۰۰۸-۰۹ ،۲۰۰۵-۰۶‬و ‪)۲۰۱۰-۱۱‬‬ ‫قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا (‪ ۲۰۱۰-۱۱ ،۲۰۰۸-۰۹، ۲۰۰۵-۰۶‬و‪)۲۰۱۴ -۱۵‬‬ ‫قهرمانی در اللیگای اســپانیا (‪-۲۰۱۲ ،۲۰۱۰-۱۱ ،۲۰۰۹-٬۲۰۱۰ ،۲۰۰۸-۰۹ ،۲۰۰۵-۰۶‬‬ ‫‪ ۲۰۱۴-۱۵ ، ۲۰۱۳‬و‪)۱۶-۲۰۱۵‬‬ ‫قهرمانی در سوپر جام اسپانیا (‪ ۲۰۱۰-۱۱ ، ۲۰۰۹-۱۰ ،۲۰۰۸-۰۹ ،۲۰۰۵-۰۶‬و ‪)۲۰۱۵‬‬ ‫قهرمانی در کوپا دل ری (‪ ۲۰۱۱ -۱۲ ،۲۰۰۸-۰۹‬و ‪)۲۰۱۴ -۱۵‬‬ ‫قهرمانی در جام باشگاه های جهان (‪ ۲۰۰۹‬و ‪ ۲۰۱۱‬و ‪)۲۰۱۵‬‬ ‫نایب قهرمانی جام جهانی فوتبال( ‪)۲۰۱۴‬‬ ‫نایب قهرمانی در کوپا امریکا (‪)۲۰۱۶‬‬ ‫ـوان بهتریــن بازیکــن زمیــن در چهــار بــازیِ‬ ‫مســی در ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــا کســب چهــار عنـ ِ‬ ‫متوالــی ارژانتیــن را بــه فینــال جــام جهانی رســاند‪ .‬مســی همچنیــن جایزۀ تــوپ طالیی‬ ‫را‪ ،‬بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن تورنمنــت ازان خــود کــرد‪ .‬لیونــل مســی دارنده پنــج توپ‬ ‫طــا و چهــار کفــش طــا در دوران حرفـه ای فوتبــال خــود تــا بــه امــروز اســت‪.‬‬ ‫نام کامل‪ :‬لیونل اندرس مسی کوچیتینی‬ ‫زادگاه‪ :‬روساریو‪ ،‬ارژانتین‬ ‫قد‪ ۱٫۶۹ :‬سانتی متر‬ ‫پست‪ :‬مهاجم‬ ‫شمارٔه پیراهن ‪۱۰ :‬‬ ‫وضعیت تاهل‪ :‬متاهل‬ ‫فرزندان‪ :‬تیاگو ‪ ،‬متیو‬ ‫توپ طال‬ ‫تــوپ طــا‪ ،‬یــک جایــزهٔ فوتبــال ســالیانه اســت کــه از ســوی مجلـهٔ فرانــس فوتبــال‬ ‫اعطــا می شــود‪ .‬ایــن جایــزه از ســال ‪ ۱۹۵۶‬میــادی اعطــا شده اســت‪ ،‬اگرچــه در‬ ‫فاصل ـهٔ ســال های ‪ ۲۰۱۰‬تــا ‪ ۲۰۱۵‬میــادی در طــی قــراردادی بــا فیفــا‪ ،‬ایــن جایــزه‬ ‫به طــور موقــت بــا بازیکــن ســال فوتبــال جهــان ادغــام شــد و به عنــوان تــوپ طــای‬ ‫فیفــا نــام گرفــت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن همــکاری در ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی پایــان یافــت و‬ ‫جایــزه تحــت نــام تــوپ طــا بــه کار خــود ادامــه داد و نــام جایــزهٔ ســالیانهٔ فیفــا نیــز به‬ ‫بهتریــن بازیکــن مــرد فیفــا تغییــر یافــت‪ .‬بــا پیشــنهاد گابریل انــو‪ ،‬نویســندهٔ ورزشــی‪،‬‬ ‫تــوپ طــا براســاس رای گیــری میــان روزنامه نــگاران ورزشــی بــه یــک بازیکــن فوتبــال‬ ‫مــرد کــه در فصــل گذشــته بهتریــن عملکــرد را داشــته اعطــا می شــود‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ۱۹۵۶‬تــا ‪ ۲۰۰۶‬میــادی همیــن رویــه برقــرار بــود‪ .‬پــس از ســال ‪ ۲۰۰۷‬میــادی‪،‬‬ ‫ســرمربی ها و کاپیتان هــای تیم هــای ملــی نیــز حــق رای پیــدا کردنــد‪ .‬در اصــل‪ ،‬تــوپ‬ ‫طــا جایــزه ای مختــص بازیکنــان اروپایــی بــود امــا از ســال ‪ ۱۹۹۵‬میــادی بــه بعــد‪،‬‬ ‫تــوپ طــا بــه بازیکنانــی بــا ملیت هــای غیراروپایــی کــه در یکــی از باشــگاه های اروپــا‬ ‫شــاغل بودنــد نیــز تعلــق گرفــت‪ .‬ایــن جایزه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۷‬میــادی بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه همــهٔ بازیکنــان فوتبــال‬ ‫حرفــه ای از سراســر جهــان واجــد‬ ‫شــرایط هســتند‪ ،‬بــه یــک جایــزهٔ‬ ‫جهانــی تبدیــل شده اســت‪ .‬برنــدگان‬ ‫جایــزهٔ تــوپ طــا عمدتــاً بازیکنــان‬ ‫خــط حملــه بوده انــد‪.‬‬ ‫اوباما‬ ‫افــرادی کــه مــا انهــا را نابغــه می دانیــم بــرای پیشــرفت و توســعه روش کارشــان ناچــار بــه همــکاری بــا‬ ‫دیگــران هســتند‪ .‬همــه می دانیــم کــه مســی بازیکنــی خارق العــاده و یــک نابغــه اســت‪.‬‬ ‫رونالدو‬ ‫می توانیــد چشــمانتان را ببندیــد و از بیــن مارادونــا و مســی فقــط یکــی را انتخــاب کنیــد‪ .‬هــر دو انهــا دو‬ ‫سوپراســتار فوتبالــی هســتند‪ .‬نوابغــی کــه نام شــان همیشــه در تاریــخ فوتبــال خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫الخاندرو سابیه‬ ‫اکادمــی زبــان اســپانیا بایــد بــه دنبــال یــک لغــت جدیــد بــرای توصیــف انچــه لیونــل مســی در زمیــن‬ ‫انجــام می دهــد ابــداع کنــد‪ (.‬کــه موفــق بــه انجــام ایــن کار هــم شــدن)‬ ‫پپ گواردیوال‬ ‫بکن بائر‬ ‫مسی بهترین فوتبالیستی است که من در جهان دیده ام‪.‬‬ ‫لوئیس فیلیپه اسکوالری‬ ‫بعضــی مــردم رونالــدو را بــه خاطــر ایــن کــه بازیکــن بزرگی ســت و قیافــه خوبــی دارد‪ ،‬دوســت ندارنــد‪.‬‬ ‫اگــر مســی نبــود‪ ،‬رونالــدو بهتریــن بازیکــن جهــان بــود‪.‬‬ ‫مورینیو‬ ‫پائولو مالدینی‬ ‫هروقــت کــه بــازی هــای لیومســی را تماشــا می کنــم‪ ،‬فکــر می کنــم کــه هــر ســال تــوپ طــا را کســب‬ ‫می کنــد؛ بــدون شــک او باورنکرنی ســت‪.‬‬ ‫از نظــر مــن مارادونــا‪ ،‬پلــه و مســی بهتریــن بازیکنــان تاریــخ فوتبــال هســتند‪( .‬اخریــن اظهــار نظر ایشــان‬ ‫پــس از اختــاف بــا رونالــدو)‬ ‫درســت مثــل مایــکل جــردن در بســکتبال‪ ،‬مســی ســرامد ورزش خــود اســت‪ .‬کمتــر ورزشــکاری در دنیــا‬ ‫مثــل مایــکل جــردن و لیونــل می توانســتند ســرامد ورزش هــای خــود باشــند‪.‬‬ ‫بوفون‬ ‫مســی بازیکنیــه کــه در هــر نســل فقــط یکــی مثلــش ظهــور میکنه‪.‬خیلــی بعیــده کــه انســان دیگــه ای‬ ‫ریوالدو‬ ‫مسی بهترین است و یک شخصیت بزرگ دارد؛ اما در عین حال بسیار فروتن است‪.‬‬ ‫مسی خجالتی که حاال‬ ‫بزرگ شده!‬ ‫حمیدرضا صدر‬ ‫تغییــر چهــره ادم هــا چنــان تدریجــی‬ ‫شــکل مــی گیرنــد کــه بنــدرت جزئیــات شــان را بــه خاطــر مــی‬ ‫ســپاریم‪ .‬ولــی تغییــر چهــره لیونــل در یادمــان مانــد‪ .‬لیونــل از ان‬ ‫پســرک موبلنــد و مــو صــاف بــدل شــد بــه مــردی بــا موهــای کوتــاه‬ ‫رنــگ شــده‪ .‬از پســری کــه بازیگوشــانه دنبــال تــوپ مــی دویــد‬ ‫بــدل شــد بــه مــردی کــه در ماموریــت دشــواری دنبــال تــوپ مــی‬ ‫دویــد‪ .‬ایــن تغییــر ارام ارام شــکل گرفــت‪ ،‬اهســته اهســته‪ ،‬مثــل یک‬ ‫اســتحاله تدریجــی‪ ،‬مثــل یــک دیزالــو بلنــد‪ ،‬بــا ایــن وصــف در یادمان‬ ‫مانــد‪ .‬به گــزارش ورزش ســه؛ او بــرای همــه همــان پســرک خجالتــی‬ ‫بــود کــه بــی ادعــا پــا بــه میــدان مــی گذاشــت و ماموریتــش را ورای‬ ‫وظایفــش بــه نحــو خیــره کننــده ای انجــام مــی داد‪ .‬انجــام مــی داد و‬ ‫بــه خانــه بازمــی گشــت تــا بــازی بعــد‪ .‬بــرای همــه پســرک خجالتــی‬ ‫بــود کــه تــوپ طــا را بــا تبســم کودکانــه امیختــه بــه شــرم در کــت‬ ‫و شــلوارهایی کــه بــر تنــش زار مــی زدنــد بــاال مــی بــرد‪ .‬یــک بــار‪.‬‬ ‫دو بــار‪ .‬ســه بــار‪ .‬چهــار بــار‪ .‬پنــج بــار‪ ...‬همــان پســرک خجالتــی کــه‬ ‫همــه ارزو مــی کردنــد او را کنــار افــراد خانــواده شــان ببیننــد‪ .‬همــان‬ ‫اطــراف‪ .‬همیشــه و همــه جــا‪ .‬در لیونــل چیــزی زمینــی و ملمــوس‬ ‫جــاری بــود‪ .‬چیــزی هیاهوهــای رســانه ای چهــره هــای معــروف را بــه‬ ‫هیــچ گرفتــه بــود‪ .‬لیونــل انتــی تــز کریســتانو رونالــدو بــود‪ .‬انتــی تــز‬ ‫خیلــی هــا‪ .‬نــه دمدمــی مــزاج بــود و نــه نــق مــی زد‪ .‬اگــر تــوپ طــا‬ ‫را نمــی گرفــت علیــه زمیــن و زمــان حــرف نمــی زد‪ .‬اگــر هــم تیمــی‬ ‫هایــش در اســتانه دروازه بــه او تــوپ را نمــی ســپردند فریــاد نمــی‬ ‫کشــید‪ .‬اگــر بــا تــکل هــای خشــن حریفــان بــه زمیــن مــی غلطیــد‬ ‫زیــر لــب ناســزا نمــی گفــت‪ ...‬ولــی لیونــل خجالتــی بــزرگ مــی شــد‪.‬‬ ‫مــرد مــی شــد‪ .‬موهایــش صــاف نمــی ماندنــد‪ .‬پاییــز پارســال بــود که‬ ‫لیونــل در طــی دیــدار بــا والنســیا رو بــه یکــی از طرفــداران والنســیا‬ ‫ناســزاهای تنــدی بــر زبــان ‪ .‬اورد (همــان دیــداری کــه بارســا ‪3-2‬‬ ‫پیــروز شــد)‪ .‬بــر زبــان اورد تــا لــب خــوان هــا بــا خیــره شــدن بــه‬ ‫تصاویــر ضبــط شــده اش ناســزاهایش را لــب خوانــی کننــد‪ .‬یــک‬ ‫بــار‪ .‬دو بــار‪ .‬ســه بــار‪ ...‬تــا رســانه هــای اســپانیایی بنویســند «پســر‬ ‫خونســرد دیگــر خونســرد نیســت»‪ .‬ســرانجام ان روز فــرا رســید تــا‬ ‫تغییــر چهــره «لیونــل خجالتــی بــه لیونــل شورشــی» کامــل شــود‪ .‬تا‬ ‫تصویــر عصیــان و خشــم او را تمــام و کمــال ببینیــم‪ .‬بــا پیراهــن ملی‪.‬‬ ‫رو بــه داور برزیلــی کنــار دیــدار ارژانتیــن و شــیلی‪ .‬پــس از خطــای‬ ‫خشــنی کــه ژان بیســژور روی او انجــام داد‪ .‬احتمــاال بایــد از لیونــل‬ ‫بــه عنــوان فــرد فاصلــه مــی گرفتیــم و او را در نمــای کلــی تیمــش‬ ‫مــی دیدیــم‪ .‬بایــد بــه او نــگاه مــی کردیــم و ســیمای ارژانتیــن بــه‬ ‫تنــگ امــده را دوره مــی کردیــم‪ .‬ایــن کــه شــورش او چنــدان بــی‬ ‫دلیــل هــم نبــوده‪ .‬ایــن کــه ارژانتیــن بــا همــه ان بازیکنــان بــزرگ‬ ‫هــر بــار جــان کــرده پــرواز کنــد بــه زمیــن غلطیــده‪ .‬تیمــی شــده خو‬ ‫گرفتــه بــه رتبــه دوم‪ .‬چــه در جــام جهانــی و چــه در امریــکای جنوبی‪.‬‬ ‫لیونــل خســته شــده بــود‪ .‬کالفــه و بــی حوصلــه‪ .‬لیونــل بــا پیراهــن‬ ‫ملــی در پایــان کوپــا امــه ریــکا ‪ 2016‬وداع کــرده بــود‪ .‬او کمــی بعدتر‬ ‫برابــر ســیل «لیــو نــرو‪ ،‬لیــو مــا را تنهــا نگــذار» تســلیم شــده بــود‪.‬‬ ‫برابــر درخواســت موریســیو ماکــری رئیــس جمهــور ارژانتیــن کــه او‬ ‫را هدیــه اســمانی بــرای ارژانتینــی هــا خوانــده بــود‪ .‬برابــر درخواســت‬ ‫شــهردار بوینــس ایــرس کــه از مجســمه او رونمایــی کــرده بــود‪ .‬برابــر‬ ‫راه پیمایــی هــا‪ .‬برابــر خواهــش هــا و تمناهــا‪ .‬لیونــل بازگشــته بــود‪ .‬با‬ ‫شــخصیتی تغییــر کــرده‪ .‬مردمــان کشــورش همیشــه نــق مــی زدنــد‬ ‫لیونــل بــا پوشــیدن پیراهــن ملــی ارام مــی گیــرد‪ .‬بــدون شــور بــازی‬ ‫مــی کنــد‪ .‬لیونــل بازگشــته بــود و برابــر شــیلی ترکیــب «ارژانتینــی‬ ‫جنگجــو» گرفتــه بــود‪ ،‬شــخصیت یــک یاغــی را‪ ،‬یــک ســرکش را‪.‬‬ ‫مثــل دیگــو مارادونــا‪ .‬در عتــاب و خشــم لیونــل نشــانه هایــی از ال‬ ‫دیگــو را مــی دیدیــم‪ .‬او تــک گل دیــدار بــا شــیلی را زد‪ .‬برابــر حریفــی‬ ‫کــه گربــه ســیاه ارژانتیــن شــده بــود‪ ...‬ولــی دوربیــن هــا نــه صحنــه‬ ‫ان گل‪ ،‬بلکــه صحنــه دشــنام دادنــش بــه داور ســیاهپوش را نشــان‬ ‫مــی دادنــد‪ .‬بارهــا و بــاره‪ .‬چهــره او بــا مــوی ســیاه و ریــش طالیــی‬ ‫امیختــه بــه ســرخش را کــه شــبیه نقاشــی هــا بــود تا مســی کــه می‬ ‫شــناختیم‪ .‬لــب خــوان هــا اســتودیوهای تلویزیونــی را پــر کردنــد تــا‬ ‫ثابــت کننــد جملــه «‪ »la concha de tu madre‬را بــر زبــان اورده‪.‬‬ ‫یکــی از دشــنام هــای تنــد در ارژانتیــن را‪ .‬لیونــل خبــر محرومیتــش را‬ ‫در زمــان طعنه امیــزی دریافــت می کــرد‪ .‬در شــش ســاعت مانــده بــه‬ ‫دیــدار بــا بلیــوی‪ .‬دیداری کــه ارژانتیــن ‪ 2-0‬شکســت می خــورد‪ .‬چهار‬ ‫جلســه محرومیــت هــم ســختگیرانه و هــم نــه‪ .‬نایــل تیلــور ولــزی کــه‬ ‫چنــد روز پیــش پــای ســیماس کلمــن ایرلنــدی را در همان مســابقات‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی شکســته بــود و احتمــاال زندگی ورزشــی کلمن‬ ‫را بــه پایــان رســانده بــود فقــط بــا ســه جلســه محرومیــت روبــرو شــد‬ ‫و مســی کــه ســابقه ای در بــر زبــان اوردن دشــنام و عتــاب نداشــته بــا‬ ‫چهــار جلســه محرومیــت‪ .‬او قیمــت معروفیــت و محوبیتــش را هم می‬ ‫پرداخــت‪ .‬مگــر نیمــار کــه طــی دیــدار برزیــل ‪ -‬کلمبیــا در کوپــا امــه‬ ‫ریــکا ‪ 2015‬پــس از ســوت پایــان کارت قرمــز گرفــت و طــی رســیدن‬ ‫تــا رختکــن داور را تهدیــد کــرده بــود بــا چهار جلســه محرومیــت روبرو‬ ‫نشــده بــود؟ از دریچــه سرنوشــت تیــم ملــی ارژانتیــن غیبــت لیونــل‬ ‫ضربــه مهلکــی خواهــد بــود‪ .‬او در شــش دیــدار مقدماتــی جــام جهانــی‬ ‫کــه بــه میــدان رفتــه‪ ،‬چهــار گل زده و ارژانتیــن ‪ 15‬امتیــاز از ‪ 18‬امتیاز‬ ‫را کســب کــرده‪ .‬در حالــی کــه ارژانتیــن بــدون او در هشــت بــازی فقط‬ ‫‪ 8‬امتیــاز از ‪ 24‬امتیــاز را کســب کــرده‪ .‬ســه بازی بعــدی ارژانتیــن برابر‬ ‫اروگوئــه (و لوییــز ســوارز)‪ ،‬ونوزوئــا و پــرو انجــام خواهند شــد و ســتاره‬ ‫هــای تیــم بایــد بــدون لیونــل کشــتی دســتخوش طوفــان را بــه کرانــه‬ ‫هــای روســیه نزدیــک کننــد‪ .‬غیبــت ارژانتیــن در روســیه کــه از ‪1970‬‬ ‫بــه بعــد در همــه جــام هــای جهانــی حضــور داشــته عجیــب خواهــد‬ ‫بــود و متــرادف بــا پایــان حضــور لیونــل‪ .‬لیونــل در دوران برگــزاری جام‬ ‫جهانــی ‪ 31‬ســاله خواهــد بــود‪ .‬یــک مــرد بــزرگ جاافتــاده‪ ...‬امــا دریچه‬ ‫دیگــری ورای رفتــن یــا نرفتــن ارژانتیــن بــه جــام جهانــی بازمــی ماند‪.‬‬ ‫دریچــه خاطــره هــای مــا‪ .‬همــان خاطــره هایــی کــه زمزمه مــی کردند‬ ‫ای کاش لیونــل خجالتــی‪ ،‬خجالتــی باقــی مــی مانــد‪ .‬ای کاش بیقراری‬ ‫نمــی کــرد‪ .‬خشــمگین نمــی شــد‪ .‬عصیــان نمــی کــرد‪ ...‬حیــف‪ ،‬ولــی‬ ‫همــه بــزرگ مــی شــدند‪ .‬همــه‪ ،‬حتــی لیونــل خجالتــی‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫ردیابی ویروس انفلوانزا در تاریخ‬ ‫فاجعه ای بهداشتی با تلفاتی بیشتر از جنگ جهانی اول!‬ ‫شکیب الحق‬ ‫از ســال ‪ 1918‬میــادی تــا بــه امــروز دانــش و شــناخت مــا پیرامــون‬ ‫ویــروس انفلوانــزا راهــی طوالنــی را پشــت ســر گذاشــته اســت‪ .‬امــروزه‬ ‫بــه کمــک پیشــرفت های علمــی می توانیــم همه گیری هــای اتفــاق‬ ‫افتــاده در دل تاریــخ را ردیابــی کــرده و رونــد تکامــل ویــروس انفلوانــزا‬ ‫را در هــر ســال پیش بینــی کنیــم‪ .‬به گــزارش ســامت نیوز؛ عــاوه بــر‬ ‫ایــن طراحــی واکسـن های جدیــد در اولویــت پژوهــش مراکــز تحقیقاتــی‬ ‫معتبــر جهــان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬جنــگ جهانــی اول منجــر بــه مــرگ‬ ‫‪ 16‬میلیون نفــر در جهــان شــد و نیمــی از کشته شــدگان را مــردم غیــر‬ ‫نظامــی بودنــد‪ .‬بــا فــرا رســیدن پایــان جنــگ جهانــی اول اتفــاق ناگــوار‬ ‫دیگــری هم زمــان در حــال شــکل گیری بــود کــه فاجعــه انســانی و‬ ‫بهداشــتی ان بــه مراتــب بیشــتر از جنــگ بــود‪ .‬ویــروس انفلوانــزا در ان‬ ‫زمــان دچــار جهــش ناگهانــی و بیماریــزا شــد کــه توانســت جهــان را در‬ ‫گیــر کنــد و همــه گیــری گســترده ای را ایجــاد کنــد‪ .‬تنهــا در دو ســال‬ ‫حداقــل ‪ 40‬میلیــون انســان توســط ایــن بیمــاری کشــته شــدند و در‬ ‫برخــی منابــع تاریخــی حتــی بــه ‪ 100‬میلیــون هــم اشــاره شــده اســت‬ ‫کــه تقریبــا پنج برابــر امــار کشته شــدگان میــدان جنــگ بــود‪ .‬در نیمکره‬ ‫شــمالی در اواخــر پائیــز و اغــاز فصــل زمســتان و در نیمکــره جنوبــی در‬ ‫اواســط تابســتان اغــاز عطسـه های ناگهانــی را معمــوال می تــوان ســراغاز‬ ‫اپیدمی هــای فصلــی انفلوانــزا و ســرماخوردگی در نظــر گرفــت‪ .‬هــر چند‬ ‫ســالی یکبــار هــم همه گیری هــای انفلوانــزا به دلیــل جهــش ناگهانــی‬ ‫ویــروس در جمعیت هــای انســانی پدیــدار می شــود کــه معمــوال بــا‬ ‫پوشــش خبــری جهانــی همــراه می شــود‪ .‬در نــگاه اول چیــزی کــه‬ ‫بــه ذهــن می رســد‪ ،‬یــاداور پاندمــی ســال ‪ 1918‬میــادی اســت؛ امــا‬ ‫خوشــبختانه همه گیری هــای اخیــر هیــچ گاه به شــدت نخســتین‬ ‫پاندمــی انفلوانــزا نبوده انــد و ویــروس بــا شــدت کمتــری در میــان‬ ‫جمعیــت انســانی گســترش پیــدا کــرده اسـت ‪.‬‬ ‫تاریخچه ویروس انفلوانزا‬ ‫ریشــه واژه انفلوانــزا یــک واژه ایتالیایــی اســت کــه از کلمــه انگلیســی‬ ‫‪ influence‬بــه معنــای تاثیــر منشــاء می گیــرد‪ .‬در قــرون وســطا در‬ ‫کتاب هــای پزشــکی از انفلوانــزا بــرای چگونگــی تاثیــر محیــط در‬ ‫شــکل گیری برخــی بیماری هــای خــاص نظیــر طاعــون و ماالریــا‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1708‬میــادی دکتــر جــان هاگــر بــرای نخســتین بار در‬ ‫توصیــف بیمــاری انفلوانــزا از ایــن واژه اســتفاده کــرده اسـت ‪ .‬بســیاری از‬ ‫مورخــان طغیــان هــای انفلوانــزا را در قــرن ‪ 18‬و ‪ 19‬میــادی گــزارش‬ ‫داده انــد امــا شــدت گســترش ویــروس در مقایســه بــا ســایر بیماری هــای‬ ‫رایــج عفونــی دوران ویکتوریایــی نظیــر ســل و دیفتیــری و وبا کمتــر بوده‬ ‫اسـت ‪ .‬امــا الگــوی بیمــاری زایــی انفلوانــزا در ســال ‪ 1918‬میــادی تغییر‬ ‫می کن ـد ‪ .‬در حقیقــت می تــوان گفــت کــه اپیدمــی ‪ 1918‬انفلوانــزا در‬ ‫ان ســال تبدیــل بــه همه گیــری شــد و پاندمــی ایجــاد شــده ناشــی از‬ ‫ویــروس انفلوانــزا سراســر جهــان را فــرا گرفــت و الگو هــای معمــول‬ ‫انفلوانــزای فصلــی را کامــا تغییــر داد‪ .‬بــه پاندمــی انفلوانــزای ان ســال‬ ‫انفلوانــزای اســپانیایی می گفتنــد‪ .‬اســپانیا در جنــگ جهانــی اول یــک‬ ‫کشــور بی طــرف بــود و به دلیــل رســانه های ازاد در کشــور در مقایســه‬ ‫بــا ســایر کشــور های در گیــر جنــگ گــزارش مــوارد در اســپانیا بــه جهــان‬ ‫بــدون محدودیــت مخابــره می شــد‪ .‬ریشــه و منشــاء شــکل گیری پاندمــی‬ ‫‪ 1918‬هنــوز بــه طــور کامــل مشــخص نیســت امــا به نظــر می رســد‬ ‫کــه نخســتین مــوارد ویــروس انفلوانــزا در بیــن پرســنل نظامــی امریــکا‬ ‫و فرانســه در پایگاه هــای نظامــی گســترش یافتــه و بــه تدریــج ویــروس‬ ‫بــه درون جامعــه کشــیده شــده اســت و در نهایــت کشــور های مختلــف را‬ ‫دچــار بحــران بهداشــت عمومــی کــرد‪ .‬در ان زمــان درمانی بــرای ویروس‬ ‫انفلوانــزا وجــود نداشــت و اطالعــات اندکــی دربــاره علــت و چگونگــی‬ ‫گســترش ویــروس وجــود داشــت‪ .‬ســاختار و بیولوژیــک ویــروس در ســال‬ ‫‪ 1892‬میــادی توســط دیمیتــری ایوانوســکی کشــف شــد امــا در ســال‬ ‫‪ 1918‬میــادی پزشــکان گمــان می کردنــد کــه عامــل پاندمــی ممکــن‬ ‫اســت باکتــری هموفیلــوس انفلوانــزا باشــد‪ .‬انتی بیوتیک هــا هــم در ان‬ ‫ســال ‪ 1918‬میــادی هنــوز کشــف نشــده بودنــد‪ .‬مقامــات بهداشــتی در‬ ‫ان زمــان تمرکــز خــود را بیشــتر بــر روی اقدامــات پیشــگیرانه و کنتــرل‬ ‫عفونــت نظیــر پوشــش ماسـک های تنفســی در خیابــان و تدویــن قوایــن‬ ‫جلوگیــری از ریختــن اب دهــان در خیابان هــا روی اوردنــد‪ .‬معمــوال در‬ ‫ارتبــاط بــا پاندمی هــای انفلوانــزا پــس از شــکل گیــری شــاهد موج هــای‬ ‫خفیقــی از انفلوانزا هــای فصلــی پــس از ان در ســالهای اتــی خواهیــم بود‬ ‫کــه شــدت ان بــه مراتــب کمتــر اســت‪ .‬از ســال ‪ 1920‬میــادی بــه بعــد‬ ‫شــاهد انفلوانزاهــای فصلــی از ســاب تایــپ ‪ H1N1‬بــر اســاس انتــی ژن‬ ‫هــای ســطحی ویــروس هســتیم کــه بــا اغــاز فصــل زمســتان بــه نیمکره‬ ‫شــمالی بــاز مــی گــردد و بــرای چنــد ماهــی باقــی مــی مانــد و همیــن‬ ‫رونــد در نیمکــره جنوبــی شــش مــاه بعــد اتفــاق خواهــد افتــاد‪ .‬الگــوی‬ ‫انفلوانــزای فصلــی تــا بــه امــروز در جریان اســت اگــر چه شــاهد تغییرات‬ ‫جزیــی ژنتیکــی و جهــش هــای خفیــف در ســاختار ویــروس هســتیم‪.‬‬ ‫دالیــل چگونگــی شــکل گیری الگــوی انفلوانــزای فصلــی بــه طــور کامــل‬ ‫مشــخص نیســت امــا بــه نظــر می رســد کــه منشــا شــکل گیــری ان‬ ‫مناطــق جنوبــی چیــن و جنوب شــرقی اســیا باشــد‪ .‬پــس از پایــان جنگ‬ ‫جهانــی دوم و گســترش راه هــای ارتباطــی و تجــاری زمینــه بــرای انتقــال‬ ‫ویــروس در بیــن قاره هــا افزایــش یافتــه اســت و جهش هــای خفیــف و‬ ‫گاه تدریجــی در ســاختار ویــروس منجــر می شــود کــه هــر ســال ویــروس‬ ‫بــا الگویــی جدیــد انفلوانزا هــای فصلــی را در جهــان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫پاندمی های اتفاق افتاده از ویروس انفلوانزا‬ ‫همه گیــری ویــروس انفلوانــزای ‪ H1N1‬در ســال ‪ 1918‬میــادی‬ ‫بدتریــن پاندمــی تاریــخ انفلوانــزا در نظــر گرفتــه می شــود‪ .‬امــا متاســفانه‬ ‫اخریــن پاندمــی ویــروس انفلوانــزا نبــود و در ســال های ‪ 1957‬و ‪1968‬‬ ‫و ‪ 2009‬میــادی شــاهد مــوج جدیــدی از همه گیری هــا بودیــم کــه در‬ ‫مجمــوع منجــر بــه مــرگ شــش میلیون نفر در جهــان شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1957‬میــادی نــوع جدیــدی از انفلوانــزا به دلیــل تغییــرات شــدید انتی‬ ‫ژنیکــی بــر خــاف انفلوانزاهــای فصلــی به نــام ‪ H2N2‬در جهــان ظهــور‬ ‫کــرد و منجــر بــه شــکل گیری دومیــن پاندمــی قرن بیســتم شــد‪ .‬ریشــه‬ ‫ایــن پاندمــی به نظــر می رســد شــرق اســیا باشــد و بــه همیــن دلیــل بــه‬ ‫انفلوانــزای اســیایی شــهرت یافــت‪ .‬پــس از ان شــاهد انفلوانزاهای فصلی‬ ‫از ‪ H2N2‬در جهــان بودیــم‪ .‬به نظــر می رســد کــه در جریــان تکامــل‬ ‫ســاب تایپ هــای جدیــد انفلوانــزا از نیــای ‪ H1N1‬ریشــه گرفته باشــند و‬ ‫بــا انفلوانــزای مرغــی ترکیــب شــده و ســاب تایــپ جدیــد حاصــل شــده‬ ‫اسـت ‪ .‬ده ســال پــس از ‪ 1957‬میــادی شــاهد ســومین پاندمــی اتفــاق‬ ‫افتــاده از انفلوانــزا بودیــم کــه منجــر بــه شــکل گیری ســاب تایــپ جدید‬ ‫‪ H3N2‬شــد‪ .‬بــه دلیــل اینکــه نخســتین مــوارد ایــن پاندمــی در کشــور‬ ‫هنــگ کنــگ گــزارش شــد بــه ان انفلوانــزای هنــگ کنــگ می گوینــد‬ ‫و پــس از ان شــاهد دوره هــای متناوبــی از انفلوانــزای فصلــی ‪H3N2‬‬ ‫بودیـم ‪ .‬در ســال ‪ 1977‬شــاهد ایجــاد ســاب تایــپ جدیــدی از انفلوانــزا‬ ‫تحــت عنــوان انفلوانــزای روســی ‪ H1N1‬بودیــم کــه بــه ســرعت در‬ ‫جهــان گســترش یافــت امــا خوشــبختانه شــدت بیماریزایــی باالیــی در‬ ‫مقایســه بــا همه گیری هــای پیشــین نداشــت‪ .‬پــس از ان شــاهد دو ســاب‬ ‫تایــپ در گــردش بــرای انفلوانزا هــای فصلــی بودیــم کــه یکــی از انهــا‬ ‫منشــا روســی و دیگــری انفلوانــزای هنــک کنــگ در برخــی از ســالها بــه‬ ‫عنــوان ســاب تایــپ غالــب در جامعــه گــزارش مــی شــوند‪ .‬در قــرن ‪21‬‬ ‫ام و در ســال ‪ 2009‬میــادی شــاهد پاندمــی جدیــدی از کشــور مکزیــک‬ ‫بودیــم‪ .‬انفلوانــزای خوکــی مکزیکــی بــه صــورت ‪ H1N1‬گــزارش شــد‬ ‫امــا تغییــرات قابــل توجهی در مقایســه بــا ویــروس انفلوانزای اســپانیایی‬ ‫و روســی داشــت کــه به دلیــل تغییــر میزبــان حــد واســط از پرنــدگان بــه‬ ‫خــوک بــوده اســت‪ .‬بــه نظــر می رســد الگــوی انفلوانــزا هــای فصلــی کــه‬ ‫در حــال رخ دادن در ایــران اســت بیشــتر از دو ســاب تایــپ ‪ H1N1‬و‬ ‫‪ H3N2‬باشــد کــه در گزارشــات مــورد تائیــد وزارت بهداشــت و مرکــز‬ ‫پیشــگیری از بیماری هــای عفونــی ایــران نیــز بــه ایــن دو ســاب تایــپ‬ ‫اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫ویروس انفلوانزا چگونه باعث بیماری زایی در بدن انسان می شود ؟‬ ‫تصــور کنیــد کــه اغــاز زمســتان اســت و هــوای ســرد محیــط اطــراف‬ ‫زمینــه را بــرای گســترش ویــروس انفلوانــزا فراهــم کــرده اســت‪ .‬شــما‬ ‫بــرای انجــام کارهــای روزمره خــود وارد متــرو و اتوبوس یــا یک محیط‬ ‫سربســته شــلوغ شــده اید و فــردی عطســه می کنــد‪ .‬از دهــان و بینــی‬ ‫فــرد الــوده بــه ویــروس ذرات معلق بســیار کوچــک ویــروس در فضای‬ ‫پیرامــون پراکنــده می شــود‪ .‬ویــروس انفلوانــزا می توانــد وارد دســتگاه‬ ‫تنفســی افــراد شــود و میلیون هــا ذرات کوچــک تشــکیل دهنده‬ ‫ســاختار ویــروس انفلوانــزا را بــه کمــک دســتگاه همانند ســازی در‬ ‫فــرد میزبــان ترشــح کنــد‪ .‬ویــروس بــا ورود بــه دســتگاه تنفســی‬ ‫می توانــد منجــر بــه اســیب بافــت مخاطــی بینــی به همــراه گلــو‬ ‫و ریه هــا شــود کــه معمــوال منجــر بــه تحریــک ریفالکــس عطســه‬ ‫در فــرد الــوده می شــود‪ .‬بــرای فــردی کــه حامــل ویــروس اســت‬ ‫ایــن نخســتین مرحلــه بــرای ورود بــه یــک میزبــان جدیــد اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن دوران بــرای ویــروس هــم حســاس اســت زیــرا کــه ذرات‬ ‫تشــکیل دهنده ویــروس تمایــل دارنــد کــه بــه درون میزبــان نفــوذ‬ ‫کننــد تــا در محیــط گــرم و مرطــوب باقــی بماننــد‪ .‬ویــروس انفلوانــزا‬ ‫نســبت بــه خشــکی تــا حــدودی مقــاوم اســت بــه همیــن دلیــل بــا‬ ‫عطســه فــرد الــوده می توانــد در قســمت های مختلــف اتوبــوس یــا‬ ‫متــرو باقــی بمانــد یــا توســط ســایر افــراد استنشــاق شــود‪ .‬اگــر فــرد‬ ‫دوم بــا قســمت های الــوده شــده بــه ویــروس تمــاس فیزیکــی داشــته‬ ‫باشــد دس ـت های انهــا نیــز حامــل ویروس هــای انفلوانــزا می شــود‪.‬‬ ‫ایــن دسـت ها کافی ســت کــه بــا چشـم ها یــا بینــی و دهــان تمــاس‬ ‫داشــته باشــند تــا ویــروس بــه فــرد دیگــری بــه راحتــی منتقل شــود‪.‬‬ ‫انفلوانــزای پرنــدگان به دلیــل عــدم وجــود گیرنده هــای اختصاصــی‬ ‫اتصــال در قســمت فوقانــی دســتگاه تنفســی نســبت بــه ســایر ســاب‬ ‫تفاوتانفلوانزا‬ ‫باسرماخوردگی‬ ‫چیست؟‬ ‫مــرگ برخــی از مبتالیــان بــه انفلوانــزا ســبب توجــه‬ ‫بیشــتر و دوبــاره بــه ایــن بیمــاری شــده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫گــزارش بــه تفاوت هــای ایــن ویــروس بــا ســرماخوردگی‬ ‫پرداخته ایــم‪ .‬بــا رســیدن فصــل ســرما دو بیمــاری‬ ‫ســرماخوردگی و انفلوانــزا نیــز بــا ان شــیوع پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬سالهاســت کــه ایــن دو بیمــاری‪ ،‬جزیــی‬ ‫جدانشــدنی از فصــل ســرما هســتند‪ .‬اگرچــه بســیاری‬ ‫از پزشــکان معتقدنــد انفلوانــزا خیلــی هــم بــه فصــل‬ ‫زمســتان ربطــی نــدارد‪ ،‬امــا واکســن ان در فصــل‬ ‫پاییــز و زمســتان بیــش از هــر زمــان دیگــری اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬بــا ایــن وجــود چنــد روزی می شــود کــه‬ ‫خبــر مــرگ و میــر تعــدادی از هموطنان مــان بــر اثــر‬ ‫انفلوانــزا از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان اعــام شــده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از مســائلی کــه باعــث ایــن موضــوع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن اســت کــه بســیاری از مــردم نمی داننــد‬ ‫تفــاوت انفلوانــزا بــا ســرماخوردگی عــادی چیســت‪.‬‬ ‫همیــن موضــوع باعــث می شــود خوددرمانــی کــرده و‬ ‫یــا دیرتــر بــه پزشــک مراجعــه کننــد‪ .‬انقــدر دیــر کــه‬ ‫دیگــر ایــن ویــروس تمــام بدنشــان را درگیر کرده اســت‪.‬‬ ‫شــباهت انفلوانــزا بــا ســرماخوردگی یکــی از باورهــای‬ ‫اشــتباهی اســت کــه در بیــن عمــوم مــردم رایــج اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه انفلوانــزا هــم ممکــن اســت بــا عالئــم یــک‬ ‫ســرما خوردگــی شــدید مثــل گلــودرد‪ ،‬ابریــزش بینــی‪،‬‬ ‫عطســه‪ ،‬کوفتگــی و ســرفه بــروز کنــد‪ .‬امــا بــد نیســت‬ ‫بدانیــد ســاالنه در امریــکا ‪ ۳۶‬هزار نفــر در اثــر ایــن‬ ‫بیمــاری می میرنــد و بیــش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفــر هرســال‬ ‫در بیمارســتان بســتری می شــوند‪ .‬یکــی دیگــر از‬ ‫بــاور اشــتباه درایــن زمینــه ایــن اســت بســیاری گمــان‬ ‫می کننــد چــون عالئــم ایــن بیمــاری را ندارنــد یعنــی‬ ‫دیگــر ناقــل ویــروس نیســتند و نمی تواننــد ان را‬ ‫منتقــل کننــد‪ .‬در صورتــی کــه حــدود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫افــرادی کــه حامــل ویــروس انفلوانــزا هســتند‪ ،‬هیــچ‬ ‫عالمتــی ندارنــد و شــاید خودشــان هــم نداننــد کــه‬ ‫بیمــار هســتند‪ .‬عالئمــی ماننــد‪ ،‬تــب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬ضعــف و‬ ‫درد عمومــی بــدن‪ ،‬خســتگی شــدید و ناراحتــی قفســه‬ ‫ســینه از رایج تریــن عالئــم انفلوانــزا اســت‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه در ســرماخوردگی عالئمــی همچــون گرفتگــی‬ ‫بینــی‪ ،‬گلــودرد و عطســه پدیــدار می شــوند‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن روزهــا انفلوانــزای معــده نیــز شــیوع پیــدا کــرده‬ ‫کــه بــد نیســت در ایــن بــاره هــم بدانیــد‪ .‬انفلوانــزای‬ ‫معــده هیــچ ارتباطــی بــا انفلوانــزای ویروســی نــدارد‬ ‫چــون ویروس هــای مرتبــط بــا ایــن بیمــاری فقــط‬ ‫بــه دســتگاه گــوارش حملــه می کننــد‪ .‬رایج تریــن‬ ‫شــیوه ابتــا بــه انفلوانــزای معــده از طریــق تمــاس بــا‬ ‫شــخص الــوده‪ ،‬مصــرف غــذا و اب الــوده اســت‪ .‬عالئــم‬ ‫انفلوانــزای معــده‪ ،‬یــک تــا ســه روز بعــد از الــوده‬ ‫شــدن خــود را نشــان می دهــد و گاه ممکــن اســت تــا‬ ‫‪ ۱۰‬روز طــول بکشــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری چه کنیم؟‬ ‫تزریــق واکســن و رعایــت بهداشــت فــردی و اجتماعــی‬ ‫بهتریــن راهــکار بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری اســت‬ ‫و شــما بــا ایــن دو راهــکار مــی توانیــد از عــوارض ان در‬ ‫امــان باشــید‪ .‬شستشــوی دســت هــا را از مهم تریــن‬ ‫کارهــا بــرای ممانعــت از ابتــا و همچنیــن پیشــگیری‬ ‫از بیمــاری اســت‪ .‬بــا ایــن راهــکار ســاده می تــوان از‬ ‫ابتــا و همچنیــن انتقــال بیمــاری جلوگیــری کــرد‪،‬‬ ‫پــس حتمــا شتسشــوی دســت هــا بــا اب و صابــون‬ ‫تایپ هــای انفلوانــزا هــای فصلــی دیرتــر می توانــد منجــر بــه بیمــاری‬ ‫زایــی در جمعیت هــای انســانی شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل انفلوانــزای‬ ‫پرنــدگان در جمعیت هــای انســانی تنهــا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫افــراد بــرای مــدت زمــان طوالنــی در معــرض ویــروس قــرار گرفتــه‬ ‫باشــند و ســطح بهداشــت در منطقــه پاییــن باشــد‪ .‬در انفلوانزاهــای‬ ‫انســانی بــر عکــس بــه دلیــل وجــود گیرنده هــای اختصاصی در ســطح‬ ‫فوقانــی دســتگاه تنفســی می تواننــد بــه راحتــی وارد ســلول های‬ ‫میزبــان شــده و چرخــه همانند ســازی ویروســی را اغــاز کننــد‪ .‬پــس‬ ‫از ورود ویــروس بــه بــدن میزبــان غشــا اطــراف ســلول ها ویــروس را‬ ‫احاطــه می کننــد و ذرات معلــق ویــروس را بــه درون ســلولها هدایــت‬ ‫می کننــد و ســپس بــر اســاس نقشــه ژنتیکــی ویــروس امکانــات‬ ‫ســلول میزبــان در خدمــت تکثیــر و گســترش اجــزای تشــکیل دهنده‬ ‫ویــروس انفلوانــزا قــرار می گیــرد‪ .‬پاســخ سیســتم ایمنــی ذاتــی نظیــر‬ ‫مخــاط موجــود در دســتگاه تنفســی فوقانــی و تولیــد انتی بــادی های‬ ‫اختصاصــی در بــدن نقــش کلیــدی در مقابله با ویــروس انفلوانــزا دارد‪.‬‬ ‫واکسیناســیون در شــهریور ماه و تــا اواســط مهــر قبــل از اغــاز گــردش‬ ‫ســاب تایپ هــای ویــروس انفلوانــزا در زمســتان می توانــد منجــر بــه‬ ‫تقویــت سیســتم ایمنــی در گروه هــای پرخطــر شــود‪.‬‬ ‫اولویت واکسن انفلوانزا با چه افرادی خواهد بود؟‬ ‫بــر اســاس دســتور ســازمان بهداشــت جهانــی اولویــت تزریــق واکســن در‬ ‫هنــگام اپیدمی شــامل‪:‬‬ ‫افراد باالی ‪ 65‬سال‬ ‫کودکان ‪ 3‬تا ‪ 12‬سال‬ ‫مادران باردار‬ ‫افراد دارای بیماری های مزمن و زمینه ای‬ ‫پرسنل بهداشت و درمان‬ ‫نظــام مراقبــت و توصیه هــای مهــم بــه مــردم و مســئولین و اصحــاب‬ ‫رســانه‬ ‫اطالع رســانی صحیــح و علمــی بــه افــراد جامعــه منجــر بــه اعتمــاد‬ ‫عمومــی می شــود‬ ‫‪ 80‬درصــد مــوارد انفلوانــزا بــا درمــان خانگــی و بــدون نیــاز بــه مراجعــه‬ ‫بــه پزشــک امکان پذیــر اســت‬ ‫رعایــت اداب تنفســی در اماکــن عمومــی به همــراه شستشــوی مرتــب‬ ‫دســت ها‬ ‫نوشــیدن مایعــات و ســوپ مــرغ به همــراه اســتراحت کافــی می توانــد در‬ ‫بهبــود بیمــاری موثر باشــد‬ ‫دوری از دود سیگار و هوای الوده‬ ‫مصرف میوه های پاییزی و سبزیجات تازه‬ ‫شناسایی افراد پرخطر و کمک به واکسیناسیون به موقع انها‬ ‫پرهیز از خود تجویزی‬ ‫مصــرف انتی بیوتیک هــا به همــراه دگزامتــازون و کورتون هــا هیــچ‬ ‫تاثیــری در بهبــود بیمــاری ویروســی انفلوانــزا ندارنــد‬ ‫داروهــای ضــد ویروســی را تنهــا در مــوارد شــدید بیمــاری نظیــر تنگــی‬ ‫نفــس و ضعــف شــدید از پزشــک درخواســت کنیــد‬ ‫*دکترای میکروبیولوژی بالینی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان‬ ‫*عضو انجمن بیماری های عفونی و گرمسیری‬ ‫را جــدی بگیریــد‪ .‬چرا کــه رئیــس اداره مراقبــت مرکــز‬ ‫مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‪ ،‬گفتــه‬ ‫اســت‪ :‬ویــروس انفلوانــزا بــه شــدت مســری اســت و‬ ‫حداقــل در ‪ ۳۰‬دقیقــه از طریــق دســت هــای الــوده‬ ‫منتقــل مــی شــود‪ .‬گفتــه می شــود نوشــیدنی های داغ‬ ‫می تواننــد گلــودرد را تســکین بدهنــد و مایعــات مــورد‬ ‫نیــاز بــدن را تامیــن کننــد امــا ســوپ هیــچ ویژگــی‬ ‫خــاص دیگــری نــدارد کــه بــه بهتــر شــدن انفلوانــزا‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد اســتراحت‪ ،‬اصلی تریــن‬ ‫و بهتریــن راه بــرای درمــان اســت‪ .‬اگــر انفلوانــزا‬ ‫گرفتیــد حتمــا بعــد از مراجعــه بــه پزشــک و دریافــت‬ ‫داروهــای الزم‪ ،‬اســتراحت در منــزل را جــدی بگیریــد‪.‬‬ ‫افــراد بــاالی ‪ ۶۵‬ســال‪ ،‬زنــان بــاردار‪ ،‬بیمــاران ریــوی‪،‬‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه ناراحتی هــای قلبــی و افــراد مبتــا‬ ‫بــه ســرطان در حــال درمــان‪ ،‬از جملــه افــرادی هســتند‬ ‫کــه بــه انهــا توصیــه می شــود واکســن انفلوانــزا را‬ ‫تزریــق کننــد‪ .‬خوشــبختانه بــا تمهیــدات صورت گرفتــه‬ ‫واکســن انفلوانــزا بــه مقــدار کافــی وارد کشــور شــده و‬ ‫می تــوان ان را از مراکــز درمانــی مجــاز تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫این ویروس چه زمانی باعث مرگ می شود؟‬ ‫ایــن ویــروس بــا وجــود اینکــه فــرد را چنــد‬ ‫روزی خانــه نشــین می کنــد امــا در افــرادی کــه‬ ‫بیمــاری زمینــه ای دیگــری ندارنــد و ســالم هســتند‬ ‫نمی توانــد کشــنده باشــد و فقــط در مــواردی کــه‬ ‫ایــن ویــروس درگیــری دیگــری هــم ایجــاد کنــد و‬ ‫خــودش هــم باعــث ایجــاد عفونــت و ســینه پهلــو‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬می توانــد کشــنده باشــد‪ .‬امــا نکتــه ای‬ ‫کــه طــی روزهــای گذشــته بــه چشــم امــده ایــن‬ ‫اســت کــه برخــی بــا تصــور اینکــه ســوزش گلــو و‬ ‫سرفه های شــان بــه دلیــل الودگــی هواســت‪ ،‬بــه‬ ‫دکتــر مراجعــه نکردنــد و انفلوانــزا شــدید شــده اســت؛‬ ‫بهتــر اســت حتــی اگــر مطمئــن هســتید به دلیــل‬ ‫الودگــی هــوا درد و ســوزش در قفســه ســینه داریــد‪،‬‬ ‫بــاز هــم بــه دکتــر مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫هر انچه باید در مورد انفلوانزا در کودکان بدانید‬ ‫کــودکان تواننــد هــر ســال قبــل از شــروع مدرســه‬ ‫ســرماخوردگی هــای زیــادی را تجربــه کننــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬انفلوانــزا می توانــد ایــن دردهــا را بــه ســطح‬ ‫باالتــر و بالقــوه بســیار جدی تــر برســاند‪ .‬معمــول‬ ‫اســت کــه کــودکان بســیار کوچــک هــر ســاله بارهــا و‬ ‫بارهــا به دلیــل ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن و تمایــل‬ ‫بــه قــرار دادن همه چیــز در دهان شــان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫را تجربــه کننــد‪ .‬به طــور متوســط هشــت درصد از‬ ‫جمعیــت ایــاالت متحــده هر ســاله انفلوانــزا می گیرند‬ ‫و کــودکان بیشــترین احتمــال ابتــا بــه ایــن بیمــاری‬ ‫را دارنــد‪ .‬انفلوانــزا یــک عفونــت حــاد‪ ،‬ویروســی و‬ ‫تنفســی اســت کــه اکثــر افــراد طــی ‪ ۷-۳‬روز از منبــع‬ ‫معتبــر بهبــود می یابنــد‪ .‬عالئــم انفلوانــزا در کــودکان‬ ‫مشــابه بزرگســاالن اســت کــه ممکــن اســت شــامل‬ ‫مــوارد زیــر باشــد‪ :‬ســرفه خشــک‪ ،‬گلــو درد‪ ،‬گرفتگــی‬ ‫بینــی ‪ ،‬تــب‪ ،‬دردهــای عضالنــی‪ ،‬ســردرد و خســتگی‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه کــودکان دچــار انفلوانــزا می شــوند‪،‬‬ ‫احتمــاالً مشــکالت گوارشــی مانند اســتفراغ و اســهال‬ ‫را نیــز تجربــه می کننــد‪ .‬انچــه به نظــر می رســد‬ ‫عالئــم انفلوانــزا در کــودکان باشــد می توانــد عالئــم‬ ‫بیماری هــای دیگــر ماننــد ســرماخوردگی نیــز باشــد‪.‬‬ ‫دانســتن اینکــه چــه عاملــی باعــث ایجــاد بیمــاری‬ ‫کــودک می شــود ‪ ،‬بــه بزرگســاالن کمــک می کنــد‬ ‫تــا مراقبــت بهتــری داشــته باشــند‪ ،‬بهبــودی بهتــر‬ ‫حاصــل شــود و خطــر عــوارض کاهــش یابــد‪ .‬منابــع‬ ‫اصلــی تفــاوت بیــن عالئــم ســرماخوردگی و انفلوانــزا‬ ‫در کــودکان مــواردی از ایــن دســت اســت؛ ســرعت‬ ‫شــروع‪ :‬اگــر عالئــم خیلی ســریع بــروز کننــد‪ ،‬احتمال‬ ‫ابتــا بــه انفلوانــزا بیشــتر اســت‪ .‬تب و لــرز‪ :‬تــب و لرز‬ ‫زیــاد احتمــاالً عالئــم انفلوانزا اســت‪ .‬درد عضالنــی‪ :‬در‬ ‫کــودکان مبتــا بــه انفلوانــزا درد در ماهیچه هــای‬ ‫مــچ پــا شــایع تر اســت‪ .‬ســردرد‪ :‬ســردردها بیشــتر‬ ‫از ســرماخوردگی همــراه بــا انفلوانــزا هســتند‪ .‬انــرژی‬ ‫کــم و بی اشــتهایی‪ :‬کــودکان به طــور معمــول بیــش‬ ‫از ســرماخوردگی نســبت بــه ســرماخوردگی دچــار‬ ‫بی اشــتهایی هســتند‪ .‬کــودکان معمــوالً طــی یــک‬ ‫هفتــه بهبــود مــی یابنــد‪ ،‬امــا ممکــن اســت تقریب ـاً‬ ‫‪ ۴-۳‬هفتــه احســاس خســتگی کننــد‪ .‬عناصــر اصلــی‬ ‫درمــان خانگــی موفــق عبارتنــد از‪ :‬اســتراحت زیــاد‪،‬‬ ‫نوشــیدن مایعــات زیــاد‪ ،‬اســتفاده از ایبوپروفــن یــا‬ ‫اســتامینوفن در دوزهای توصیه شــده توســط پزشــک‬ ‫متخصــص اطفــال‪ .‬معمــول اســت کــه کــودکان زیــر‬ ‫پنج ســال نیــاز بــه مراقبــت پزشــکی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اگــر کســی نگــران عالئــم کــودک اســت‪ ،‬بایــد وی را‬ ‫بــه پزشــک ببــرد‪ .‬در صــورت بــروز هــر یــک از عالئــم‬ ‫زیــر‪ ،‬بایــد بــدون تاخیــر به دنبــال مراقبــت پزشــکی‬ ‫بــود‪ :‬مشــکالت تنفســی‪ ،‬درد قفســه ســینه‪ ،‬کم ابــی‬ ‫شــدید‪ ،‬گیجــی‪ ،‬تشــنج‪ ،‬تــب بســیار بــاال‪ ،‬تغییــر‬ ‫رنــگ لب هــا و صــورت و عــدم بهبــود در مراقبــت‬ ‫از منــزل‪ .‬حتــی اگــر بیشــتر کــودکان بــه ســرعت و‬ ‫بــدون عــوارض بهبــود پیــدا کننــد‪ ،‬انفلوانــزا می توانــد‬ ‫بــرای برخــی از کــودکان خردســال خطرنــاک باشــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 316

هفته نامه سرافرازان 316

شماره : 316
تاریخ : 1399/05/13
هفته نامه سرافرازان 315

هفته نامه سرافرازان 315

شماره : 315
تاریخ : 1399/05/06
هفته نامه سرافرازان 314

هفته نامه سرافرازان 314

شماره : 314
تاریخ : 1399/04/30
هفته نامه سرافرازان 313

هفته نامه سرافرازان 313

شماره : 313
تاریخ : 1399/04/24
هفته نامه سرافرازان 312

هفته نامه سرافرازان 312

شماره : 312
تاریخ : 1399/04/16
هفته نامه سرافرازان 311

هفته نامه سرافرازان 311

شماره : 311
تاریخ : 1399/04/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!