هفته نامه سرافرازان شماره 286 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 286

هفته نامه سرافرازان شماره 286

هفته نامه سرافرازان شماره 286

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اذر ‪ 5 ،1398‬ربیع الثانی ‪ 2 ،1441‬دسامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،286‬تومان‬ ‫سد گزارشگری زنان در دنیا در حال شکستن است‬ ‫صداهاییکه باید شنیده شوند‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اذر ‪ /1398‬شماره ‪286‬‬ ‫بانک‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان ری‪:‬‬ ‫بو کار است‬ ‫هدف اتاق اصناف‪ ،‬ایجاد اشتغال و تسهیل در امور کس ‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫بر اســاس قوانیــن و ائین نامه هــای نظــام صنــف کشــور کــه‬ ‫انتخابــات ان هــر چهار ســال یک بــار برگــزار می شــود‪ ،‬در‬ ‫ عنــوان‬ ‫مــورخ ‪ ١٣٩٤/١٢/١٦‬اقایــان عبــاس حــاج ابــن علــی به‬ ‫ِ‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف‪ ،‬ســید کاظــم خرمــدره؛ نایب رئیــس اول‪،‬‬ ‫اصغــر ســبزعلی؛ نایب رئیــس دوم‪ ،‬تقــی الهــی؛ دبیــر و احمــد‬ ‫ عنــوان خزانــه دار هیئت رئیســه اتــاق اصنــاف‬ ‫محبعلــی به‬ ‫ِ‬ ‫شهرســتان ری حائــز اکثریــت اراء شــدند‪ .‬ایجــاد هماهنگــی‬ ‫بیــن اتحادیه هــا‪ ،‬نظــارت بــر عملکــرد انهــا و راهنمایــی صنــوف‪،‬‬ ‫اظهارنظــر در مــورد ضوابــط خــاص داخلــی اتحادیه هــای‬ ‫تحت پوشــش بــرای صــدور پروانــه کســب جهــت بررســی و‬ ‫تصویــب کمیســیون نظــارت‪ ،‬رســیدگی بــه اعتــراض افــراد‬ ‫صنفــی نســبت بــه تصمیمــات اتحادیه هــا و ‪ ...‬از جملــه وظایــف‬ ‫و اختیــارات ایــن اتــاق اســت‪.‬‬ ‫به منظــور اشــنایی بیشــتر بــا فعالیت هــا و اقدامــات انجام شــده‬ ‫طــی گفت وگویــی عبــاس حــاج ابــن علــی (رئیــس اتــاق‬ ‫اصنــاف شهرســتان ری) گفــت‪« :‬هیئت رئیســه پــس از اســتقرار‬ ‫بو کار‪ ،‬صــدور پروانــه کســب ‬ ‫بــا هــدف تســهیل در امــور کســ ‬ ‫و ایجــاد اشــتغال‪ ،‬پیــرو فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب‪،‬‬ ‫در حوزه هــای مختلــف برنامه هــای متنوعــی را انجــام داده‬ ‫ عنــوان مثــال‪ ،‬در حــوزه زیرســاخت‪ ،‬هیئت رئیســه‬ ‫اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫فعلــی بــا هــدف تجمیــع و اســتقرار ‪ ٤٤‬اتحادیــه تحت ِپوشــش‬ ‫در یــک ســاختمان مرکــزی جهــت رفــاه شــهروندان محتــرم‪،‬‬ ‫خدمات دهــی مطلوب تــر‪ ،‬صرفه جویــی بیشــتر در هزینه هــا‬ ‫و همچنیــن عــدم تــردد ارباب رجــوع در ســطح شهرســتان و‬ ‫پاســخگویی مناســب و مطلــوب‪ ،‬اقــدام بــه خریــد دوهــزار و‬ ‫‪٢٠٠‬مترمربــع زمیــن واقــع در اتوبــان شــهید کریمــی‪ ،‬جنــب‬ ‫مرکــز گل و گیــاه شــهرداری کــرده اســت»‪.‬‬ ‫ابــن علــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در تســهیل کار‬ ‫مراجعه کننــدگان چــه اقداماتــی را انجــام داده ایــد؟‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬در حــوزه دبیرخانــه‪ ،‬مکاتبــات به صــورتِ ســنتی و‬ ‫دســتی از طریــق نامه رســان امــور کلیــه شهرســتان ها انجــام‬ ‫می شــد کــه برخــی از نامه هــا مفقــود و به دلیــل عــدم توانایــی‬ ‫در پیگیــری متوقــف شــده اســت‪ .‬به منظــور برطرف کــردن‬ ‫مشــکالت موجــود‪ ،‬هیئت رئیســه نســبت بــه برنامه ریــزی و‬ ‫اتوماســیون کردن کلیــه ســازمان های صنفــی‪ ،‬شــامل اتــاق‬ ‫اصنــاف و ‪ ٤٤‬اتحادیــه صنفــی و همچنیــن ادارات مرتبــط ماننــد‬ ‫دارایــی‪ ،‬بهداشــت و ‪ ...‬به صــورتِ سیســتمی اقداماتــی را انجــام‬ ‫داده کــه ســرعت‪ ،‬دقــت و اســایش مــردم و ارباب رجــوع را‬ ‫به همــراه دارد‪ ،‬به طوری کــه در ســال ‪ ٢٨ ،١٣٩٧‬هــزار و ‪٨٥٧‬‬ ‫نامــه وارده و صــادره وجــود داشــته کــه اقدامــات الزم بــرای‬ ‫پیگیــری انهــا انجــام شــده اســت‪ .‬در حــوزه اماکــن نیــز بــه‬ ‫کمــک اتوماســیون برنامه ریزی شــده‪ ،‬توانســتیم حــدود ‪ ١٠‬هــزار‬ ‫و ‪ ٧٦٥‬اخطــار‪ ،‬پلمــب و فــک پلمــب‪ ،‬بــدون تــردد اضافــه در‬ ‫شهرســتان داشــته باشــیم کــه گاهــی اوقــات‪ ،‬روزانــه به طــور‬ ‫متوســط تعــداد انهــا بــه ‪ ٥٠‬پلمــب و فــک پلمــب می رســید»‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بازرســی واحدهــای‬ ‫صنفــی از چــه طریقــی انجــام می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بــا برنامه ریزی هــای مناســب‪ ،‬ایجــاد نرم افــزار بازرســی و‬ ‫همچنیــن تجهیــز بازرســان بــه تبلت هایــی حــاوی اطالعــات‬ ‫صنفــی‪ ،‬تمامــی واحدهــای صنفــی بــه دقــت بازرســی‬ ‫می شــوند‪ ،‬به طوری کــه سالم ســازی محیــط بازرســی و‬ ‫ســرعت رســیدگی بــه مشــکالت را افزایــش داده اســت‪ .‬ناگفتــه‬ ‫نمانــد کــه در ســال ‪ ١٣٩٧‬تعــداد ‪١٧‬هــزار و ‪ ٧١٧‬واحــد صنفــی‬ ‫مــورد بازرســی قــرار گرفته انــد»‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان ری درخصــوص امــوزش‬ ‫واحدهــای صنفــی عنــوان کــرد‪« :‬در حــوزه امــوزش مکاســب‪،‬‬ ‫نحــوه ثبت نــام‪ ،‬اطالع رســانی‪ ،‬برگــزاری کالس و صــدور‬ ‫گواهــی‪ ،‬اقدامــات مناســبی را انجــام داده ایــم‪ .‬در گذشــته‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ٦٠٠‬واحــد‪ ،‬تحــت امــوزش قــرار می گرفتنــد‬ ‫کــه باتوجه بــه برنامه ریــزی مکانیــزه‪ ،‬ایــن تعــداد بــه‬ ‫ســه هزار و ‪ ٥٢٩‬واحــد در ســال ‪ ١٣٩٧‬رســیده کــه ســرعت‪،‬‬ ‫کیفیــت و صــدور گواهــی امــوزش پــس از پایــان کالس‬ ‫مکاســب‪ ،‬صــادر و در پرونــده واحــد صنفــی درج می شــود کــه‬ ‫ســرعت صــدور پروانــه کســب افزایــش و فضــای کســب و کار‬ ‫را بهبــود بخشــید‪ .‬به طوری کــه رشــد پروانــه کســب‬ ‫‪٦٣,٥‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬درجهــت تســهیل صــدور‬ ‫پروانــه کســب بــا هــدف ایجــاد و افزایــش اشــتغال پایــدار و‬ ‫همچنیــن مکانیزه کــردن اســتعالمات اداره بهداشــت و دارایــی‬ ‫کــه از یک مــاه تــا بعضــا دوســال زمــان صــرف می شــد‪،‬‬ ‫اکنــون بــا برنامه ریــزی انجام شــده‪ ،‬در فاصلــه زمانــی یــک تــا‬ ‫‪١٥‬روز‪ ،‬براســاس قوانیــن ائین نامه هــای نظــام صنفــی‪ ،‬پروانــه‬ ‫کســب توســط اتحادیه هــا صــادر می شــود‪ .‬همچنیــن جهــت‬ ‫ســاماندهی واحدهــای بی پروانــه و قانونمند کــردن انــان‪ ،‬بــا‬ ‫برنامه ریــزی مناســب و ایجــاد دفاتــر نمایندگــی اتــاق اصنــاف‪،‬‬ ‫شناســایی واحدهــای بی پروانــه به منظــور قانونمند شــدن‪،‬‬ ‫ســرعت بیشــتری داشــته؛ به طوری کــه از ابتــدای ســال ‪١٣٩٧‬‬ ‫تعــداد شــش هزار و ‪ ٦٩٦‬واحــد بی پروانــه شناســایی و جهــت‬ ‫دریافــت پروانــه کســب و اعمــال قانــون بــه اتحادیه هــای‬ ‫صنفــی معرفــی شــده اند»‪.‬‬ ‫ابــن علــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اتــاق اصنــاف‬ ‫شهرســتان ری‪ ،‬جهــت حفــظ حقــوق مصرف کننــده چــه‬ ‫اقداماتــی را انجــام داده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن اتــاق‪ ،‬جهــت‬ ‫تنظیــم سیاســت های صــدور پروانــه کســب‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫رســته های صنفــی‪ ،‬نرخ گــذاری کاال و خدمــات جهــت حفــظ‬ ‫حقــوق مصرف کننــده و تولیدکننــده و همچنیــن موضوعــات‬ ‫فرهنگــی و نظــارت و کنتــرل بودجــه‪ ،‬نســبت بــه تشــکیل‬ ‫کمیســیون های فنــی‪ ،‬کمیســیون حــل اختــاف‪ ،‬کمیســیون‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬کمیســیون بودجــه و تشــکیالت و نیــز کمیســیون‬ ‫بازرســی و کمیســیون نرخ گــذاری اقداماتــی را انجــام داده‬ ‫اســت‪ .‬جهــت حفــظ حقــوق مصرف کننــده نیــز‪ ،‬اتــاق اصنــاف‬ ‫بــا هماهنگــی اتحادیــه صنــف پرنــده‪ ،‬ماهــی و قصابــان‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه نصــب تابلــوی دیجیتــال در واحدهــای صنفــی کــرده؛‬ ‫به طوری کــه نرخ هــا به صــورتِ روزانــه و یکســان توســط‬ ‫اتحادیــه در ســطح شهرســتان اعــام می شــود»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه بــرای پیشــبرد اهــداف تعیین شــده‪ ،‬چــه‬ ‫وی‬ ‫ِ‬ ‫ حــال انجــام اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬ســاختمان‬ ‫اقداماتــی در‬ ‫ِ‬ ‫بــزرگ اتــاق اصنــاف شهرســتان ری بــه مســاحت ‪ ١٢‬هزار متــر‬ ‫زیربنــا‪ ،‬جهــت اســتقرار ‪ ٤٤‬اتحادیــه تحتِ پوشــش‪ ،‬احــداث‬ ‫شــده کــه ایــن پــروژه عظیــم در نــوع خــود در شهرســتان ری‬ ‫بی ســابقه اســت‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬بــرای کلیــه ادارات مرتبــط‪،‬‬ ‫فضاهــای مناســبی ماننــد دارایــی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬اماکــن نیــروی‬ ‫انتظامــی‪ ،‬تعــداد ‪ ١٤٢‬پارکینــگ اختصاصــی بــرای کارمنــدان‬ ‫و ارباب رجــوع محتــرم و همچنیــن ســالن اجــاس‪ ،‬ســالن‬ ‫همایــش و فضــای ســبز مناســب جهــت رفــاه حــال مراجعــان‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪ .‬برنامه ریــزی و سیســتمی کردن‬ ‫ســایر مراحــل صــدور و تمدیــد پروانــه کســب بــا هــدف‬ ‫کوتاه کــردن زمــان صــدور و دریافــت پروانــه کســب و ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار‪ ،‬برنامه ریــزی و نصــب تابلــوی دیجیتــال‬ ‫بــرای کنتــرل قیمــت در ســایر واحدهــای صنفــی‪ ،‬تنظیــم‬ ‫و ابــاغ قراردادهایــی ماننــد تنظیــم قــرارداد خرید و فــروش‬ ‫وســایط نقلیــه ســبک و ســنگین‪ ،‬تنظیــم قــرارداد ســفارش‬ ‫ســاخت کابینــت اشــپزخانه‪ ،‬مبلمــان اداری و خانگــی‪ ،‬تنظیــم‬ ‫قــرارداد تاالرهــا و رســتوران ها جهــت برگــزاری مراســم و ارائــه‬ ‫خدمــات مجالــس به نحــ ِو مطلــوب کــه منافــع تولیدکننــده‬ ‫و مصرف کننــده محفــوظ باشــد و همچنیــن امــوزش‬ ‫ی و غیرحضــوری و‬ ‫مکاســب به صــورتِ صد درصــد سیســتم ‬ ‫درجه بنــدی تمــام واحدهــای صنفــی خصوصــا واحدهایــی کــه‬ ‫بــا هــدف حفــظ منافــع مصرف کننــده و کیفیــت عرضــه کاال و‬ ‫خدمــات مســتقیما بــه مصرف کننــدگان خدمــات و کاال عرضــه‬ ‫پیــش روی اتــاق اصنــاف‬ ‫می دارنــد‪ ،‬از دیگــر برنامه هــای‬ ‫ِ‬ ‫شهرســتان ری اســت»‪.‬‬ ‫وی در پایــان از همــکاری و همیــاری مســئوالن محتــرم‬ ‫شهرســتان ری و هیئت رئیســه محتــرم اتــاق اصنــاف و‬ ‫هیئت رئیســه اتحادیــه محتــرم تحتِ پوشــش‪ ،‬تقدیــر و‬ ‫تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫ سوی استاندار تهران؛‬ ‫طی حکمی از ِ‬ ‫سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری منصوب شد‬ ‫ عنــوان معــاون‬ ‫دکتــر حســین توکلــی کجانــی به‬ ‫ِ‬ ‫اســتاندار تهــران و سرپرســت فرمانــداری ویــژه‬ ‫ گــزارش‬ ‫شهرســتان ری منصــوب شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری؛‬ ‫انوشــیروان محســنی بندپــی (اســتاندار تهــران)‬ ‫ عنــوان‬ ‫در حکمــی حســین توکلــی کجانــی را به‬ ‫ِ‬ ‫سرپرســت فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری‬ ‫منصــوب کــرد‪ .‬در متــن حکــم اســتاندار تهــران‬ ‫امــده اســت‪« :‬جنــاب اقــای حســین توکلــی‬ ‫کجانــی‪ /‬ســام علیکــم‪ /‬نظــر بــه تجــارب و ســوابق‬ ‫جنابعالــی و با عنایت بــه هماهنگــی حاصلــه بــا‬ ‫وزارت کشــور به موجــب ایــن ابــاغ بــه ســمت‬ ‫«سرپرســت فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری»‬ ‫منصــوب می شــوید‪ .‬امیــد اســت بــا اســتعانت از‬ ‫خداونــد تبــارک و تعالــی بــا رعایــت خــط مشــی‬ ‫اعالم شــده در شــرح وظایــف قانونــی و به کارگیــری‬ ‫شــیوه های مناســب در اعمــال سیاســت های‬ ‫عمومــی دولــت تدبیــر و امیــد در خدمــت بــه مــردم‬ ‫ان شهرســتان کــه ولی نعمتــان و ســرمایه اصلــی‬ ‫نظــام جمهــوری اسالمی هســتند موفــق و مویــد‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت س��راراه اباــدی س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 248794‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102893054‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/21‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت در واح��د ثبت��ی تهـ�ران‬ ‫ب��ه ادرس اسـ�تان ته�رـان‪ ،‬شهرسـ�تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهــران‪ ،‬شـ�هرک‬ ‫قدس(غ��رب)‪ ،‬درخت�یـ‪ ،‬خیاب��ان شـ�هیدمحمود فخارمق��دم (گله��ا)‪ ،‬خیاب��ان شـ�هیدمحمود‬ ‫حافظـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،54‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 1468994941‬تغیی��ر یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوطـ�ه در اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫‪2‬‬ ‫باشــید»‪ /.‬انوشــیروان محســنی بندپــی‬ ‫گفتنی ســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری؛‬ ‫دکتــرای مدیریــت و برنامه ریــزی روســتایی دارد‬ ‫و پیــش از ایــن در ســمت های مختلفــی ازجملــه‬ ‫فرمانــدار شهرســتان مــارد‪ ،‬بخشــدار کهریــزک‪،‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شهرســتان ری به مــدت‬ ‫چهارســال‪ ،‬عضــو ارشــد حــزب کارگــزاران‬ ‫ســازندگی شهرســتان ری و عضــو شــورای‬ ‫هماهنگــی تشــکل ها و فعــاالن خــط امــام(ره)‬ ‫شهرســتان ری و ‪ ...‬فعالیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫امادگی کامل بانک مسکن‬ ‫در تسریع ثبت قراردادهای متمم طرح مهر‬ ‫باحضــور قائم مقــام وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫عضــو هیئت مدیــره و مدیــر امــور اعتبــاری بانــک‬ ‫مســکن‪ ،‬وضعیــت مســکن مهــر شــهر جدیــد‬ ‫ گــزارش‬ ‫پرنــد موردبررســی قــرار گرفــت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫هیبنــا؛ جلســه هماهنگــی امــور مســکن مهــر‪،‬‬ ‫شــهر جدیــد پرنــد‪ ،‬باحضــور قائم مقــام وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬عضــو هیئت مدیــره بانــک‬ ‫مســکن‪ ،‬مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن‬ ‫و مدیــر شــعب منطقــه غــرب تهــران برگــزار شــد‪ .‬مهرابــادی؛ قائم مقــام وزیــر راه‬ ‫و شهرســازی در مســکن مهــر‪ ،‬بــا بررســی موردبه مــورد پرونده هــا‪ ،‬دســتورات ویــژه‬ ‫درخصــوص حــل مشــکالت صــادر کــرد‪ .‬همچنیــن در ایــن جلســه‪ ،‬نــادر قاســمی؛‬ ‫عضــو هیئت مدیــره بانــک مســکن‪ ،‬اظهــار داشــت کــه در ثبــت قراردادهــای متمــم‬ ‫طــرح مهــر‪ ،‬هیــچ مشــکلی ازســوی بانــک مســکن متصــور نبــوده و ایــن بانــک جهــت‬ ‫انجــام ســریع ثبــت قراردادهــا امادگــی کامــل دارد‪ .‬براســاس ایــن گــزارش؛ پــس از‬ ‫تبادل نظــر درخصــوص ارائــه راهکارهــای تســریع در تحقــق اهــداف تعیین شــده‬ ‫در ثبــت قراردادهــای طــرح مهــر و فــروش اقســاطی مســکن مهــر‪ ،‬از تعــدادی از‬ ‫پروژه هــای مســکن مهــر واقــع در شــهر جدیــد پرنــد بازدیــد به عمــل امــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در جریــان بازدیــد عضــو هیئت مدیــره و مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن از شــعبه‬ ‫پرنــد‪ ،‬ضمــن تشــکر از زحمــات کارکنــان ایــن شــعبه‪ ،‬اهتمــام مضاعــف در فــروش‬ ‫اقســاطی طــرح مهــر شــهر جدیــد پرنــد براســاس اهــداف ســال ‪ 98‬و تســریع در‬ ‫فراینــد ثبــت قراردادهــای متمــم طــرح مهــر موردتاکیــد قــرار گرفــت‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫تــا اواســط ابان مــاه ســال جــاری تعــداد ‪97088‬واحــد تســهیالت طــرح مهــر پرداخــت‬ ‫شــده کــه ازاین تعــداد‪59286 ،‬واحــد فــروش اقســاطی شــده و تعــداد ‪37802‬واحــد‬ ‫باقــی مانــده اســت‪ .‬همچنیــن ‪ 48‬پــروژه به تعــداد ‪26185‬واحــد امــاده ثبــت قــرارداد‬ ‫متمــم طــرح مهــر اســت‪.‬‬ ‫بانک اینده برای سومین سال پیاپی‬ ‫بانک برتر ایران شد‬ ‫بــرای ســومین ســال پیاپــی‪ ،‬بانــک‬ ‫اینــده بانــک ســال جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در ‪ ٢٠١٩‬میــادی‬ ‫انتخــاب شــد‪ .‬به گــزارش اخبــار‬ ‫بانــک؛ نشــریه معتبــر بنکــر‬ ‫(‪ ،)The Banker‬بــا بیــش از‬ ‫‪ ۹۰‬ســال ســابقه حرفــه ای در‬ ‫زمینــه بانکــداری در ســطح جهانــی ‪ ،‬بانـــک اینــده را در ســال ‪ ٢٠١٩‬میـــادی‪ ،‬بــه‬ ‫عنـــوان بانـــک ســال جمـــهوری اســـامی ایــران (‪)Bank of The Year in Iran‬‬ ‫انتخــاب کــرد‪ .‬تندیــس و گواهــی مربــوط بــه ایــن موفقیــت نیــز طــی مراســمی کــه‬ ‫بــا حضــور مدیــران ارشــد بانک هــا‪ ،‬از بیــش از ‪ ١٠٠‬کشــور جهــان در روز پنجشــنبه‪،‬‬ ‫هفتــم اذر مــاه ‪ ۱۳۹٨‬برگــزار شــد؛ بــه همــراه ســایر بانـــک های برتــر کشــوری‪،‬‬ ‫منطقــه ای و جهانــی توســط نماینــده بانــک اینــده دریافــت شــد‪ .‬شــایان ذکــر‬ ‫اســت؛ کســب ایــن عنــوان‪ ،‬پــس از انتخــاب بانــک اینــده‪ ،‬بــه عنــوان «برتریــن بانــک‬ ‫تحول ســاز خاورمیانــه»‪ ،‬توســط موسســه یورومانــی‪ ،‬همچیــن بانــک ســال جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران توســط بنکــر در ســالهای ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ٢٠١٨‬میــادی و همیــن طــور بانــک‬ ‫برتــر ایــران در ســالهای ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۱۹‬میــادی بــه انتخــاب یورومانــی‪ ،‬ششــمین‬ ‫افتخــار جهانــی و متوالــی بانــک اینــده‪ ،‬در سه ســال اخیــر بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫راه اندازی قابلیت استعالم قبوض در همراه بانک سینا‬ ‫در راســتای تکمیــل خدمــات قابــل ارائــه در‬ ‫همــراه بانــک ســینا و تامیــن نیــاز بانکــی‬ ‫هموطنــان‪ ،‬امــکان اســتعالم قبــوض در ایــن‬ ‫ســامانه فراهــم شــده اســت‪ .‬به منظــور ارتقــاء‬ ‫کیفیــت خدمــات نرم افــزار همــراه بانــک‬ ‫ســینا‪ ،‬بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده در‬ ‫نســخه جدیــد ایــن نــرم افــزار عــاوه بــر‬ ‫امــکان اســکن بارکــد قبــوض و دریافــت‬ ‫پیامک هــای قبــض از تلفــن همــراه مشــتری‬ ‫(ویــژه اندرویــد)‪ ،‬قابلیــت اســتعالم قبــوض ویــژه گوشــی های اندرویــد و ‪IOS‬‬ ‫در بخــش پرداخــت قبــوض همــراه بانــک ســینا نیــز فعــال شــده اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫قابلیــت مشــتریان و کاربــران امــکان اســتعالم قبــوض اب‪ ،‬بــرق و گاز را دارنــد‬ ‫و پــس از پرداخــت قبــض هــم می تواننــد میــزان مصــرف خــود را بــا میانگیــن‬ ‫مصــرف منطقــه مقایســه کننــد‪ .‬همچنیــن کاربــران مــی تواننــد از ایــن بخــش‬ ‫نســبت بــه اســتعالم میــزان خالفــی خــودرو مطلــع شــوند و ان را پرداخــت‬ ‫کننــد‪ .‬نســخه همــراه بانــک ســینا از پایــگاه اینترنتــی ایــن بانــک بــه نشــانی‬ ‫‪ https://sinabank.ir‬قابــل دریافــت و نصــب اســت‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت روئیـ�ن بتـ�ن باختـ�ر س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪450896‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت روئیـ�ن بتـ�ن باختـ�ر س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪450896‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت یکتـ�ا طــرح ماهــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220100709‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220100709‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫‪ 370997‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320207717‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/18‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت در واح��د ثبت��ی تهـ�ران‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/18‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬ترازنام��ه و حسـ�اب سـ�ود‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/22‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫ب��ه ادرس اســتان ته�رـان‪ ،‬شهرســتان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬ونـ�ک‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫و زیــان ســال مالـ�ی ‪ 96‬بـ�ه تصویـ�ب رســید‪ .‬اقایـ�ان ســیدعلیرضا حسیــنی کــد ملــی‬ ‫ثبت��ی تهــران ب��ه ادرس‪ :‬شهرســتان ش�مـیرانات‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تجریـ�ش‪ ،‬الهیــه‪،‬‬ ‫سـ�ئول‪ ،‬کوچـ�ه ‪12‬متـ�ری اول‪ ،‬پـلاک ‪ 1‬طبقـ�ه پنجـ�م‪ ،‬واحـ�د ‪ 18‬کدپسـ�تی ‪1995864529‬‬ ‫‪ 0064197735‬بســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و مهــدی زارع ابی بگلـ�و کــد ملــی ‪0083212523‬‬ ‫کوچ��ه ارغ�وـان‪ ،‬خیابـ�ان مری��م شـ�رقی‪ ،‬پـلاک ‪ ،55‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 12‬ک��د پسـ�تی‬ ‫تغییـ�ر یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫بس��مت بــازرس علی الب��دل بـ�رای م��دت ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫‪ 1915955413‬تغییـ�ر یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)674970‬‬ ‫تهران (‪)674968‬‬ ‫تهران (‪)674967‬‬ ‫تهران (‪)674971‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تهرــان اس�اـنبر دوهزــار بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 175953‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه خدمــات معیشــتی رفاهـ�ی فرهنگـ�ی حکمـ�ت کارکنــان ناجـ�ا بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 12417‬و شناسـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اندیشـ�ه کاران بیهـ�ق بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 306956‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10102183171‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1396/10/09‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫ملـ�ی ‪ 10100480728‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/20‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫از ردیـ�ف شرــکا خاــرج گردیـ�د و محمدعلـ�ی محمداس��معیلی طامه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0076833224‬بـ�ا دریافـ�ت مبلغـ�ی‬ ‫محمدرضـ�ا حســین مقتدری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3379835439‬ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‪ -‬اقـ�ای محمـ�ود‬ ‫اساس�نـامه جدیـ�د مشتــمل بـ�ر ‪ 26‬م��اده و ‪ 24‬تبصــره تصویـ�ب و جایگزیـ�ن اساس�نـامه قبلـ�ی موسسـ�ه گردیـ�د‪.‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0453546773‬بـ�ا دریافـ�ت مبلغـ�ی از صندــوق شرــکت میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪400000‬‬ ‫حســین مقتدری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4839643636‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل هیئ��ت مدی��ره‪ -‬اق��ای امیرعل��ی گل پ��ور (خـ�ارج‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)674973‬‬ ‫از شرــکا) بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2722333929‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره ش��رکت انتخ��اب ش��دند‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت انرــژی کاال جنــوب شرــکت س�هـامی خــاص به ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 278270‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10103186374‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/08/14‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬افـ�راد‬ ‫ذی��ل ب��ه سـ�مت اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬س��ال انتخ��اب ش��دند‪ :‬سیــدکمال اش��رف پور شوش��تری ب��ا شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 1750346230‬س��یدرضا اشــرف پور شوشتــری بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0062888846‬میناس�اـدات اشــرف پور شوشتــری بـ�ا‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0079235611‬شیــما اشــرف پور شوشتــری بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0061727131‬فریــده رس��تگاری بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪.1880233029‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)674972‬‬ ‫‪ 10103458994‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/05‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬س��یدعلی میری طامـ�ه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0075014904‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشـ�رکه خـ�ود‪ ،‬از صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫از صندــوق شرــکت میزــان سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 4500000‬ریــال کاهـ�ش داد‪ .‬مریم س�اـدات میری طامـ�ه بـ�ه‬ ‫ریــال کاهـ�ش داد‪ .‬در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 15500000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 10000000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت‬ ‫و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح ش��د‪ .‬لیس��ت صاحبـ�ان سهم الشــرکه بع��د از کاه��ش ب��ه شـ�رح ذی��ل می باش��د‪:‬‬ ‫محمدعلـ�ی محمداس��معیلی طامه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0076833224‬دارای ‪ 4500000‬ریــال مریم س�اـدات میری طامـ�ه بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0453546773‬دارای ‪ 400000‬ریــال فاطمـ�ه خزاعـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0492598622‬دارای ‪5100000‬‬ ‫ریـ�ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)674975‬‬ ‫به��اءدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چـ�ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقــود بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل منفرــدا همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)674974‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود عماــرت توســعه افـ�ق در تاریـ�خ ‪ 1398/04/19‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 543899‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008459650‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موض��وع فعالی��ت‪ :‬ارائ��ه کلی��ه فعالیت ه��ای عمران��ی‪ ،‬ت��دارکات‪ ،‬سـ�اختمانی‪ ،‬تجهی��زات اداری و سـ�اختمانی‪،‬‬ ‫پیمان��کاری ش��امل طراح��ی‪ ،‬محاس��به‪ ،‬مشـ�اوره‪ ،‬نظ��رت فن��ی و اج��ری کلی��ه پروژه ه��ا‪ ،‬ش��امل مش��ارکت در س��اخت و انبوه س��ازی‪ ،‬س��اخت ه��ر ن��وع ابنی��ه فل��زی و بتن��ی‪ ،‬س��بک و سـ�نگین‪،‬‬ ‫مرم��ت و بازســازی ابنی��ه و بافت هـ�ای فرســوده شهــری‪ ،‬تامی��ن مصال��ح و ســاخت قطعـ�ات بتنـ�ی‪ ،‬ماشـ�ین االت راه ساــزی و س��اختمانی‪ ،‬پل ساــزی و سد ســازی‪ ،‬ایجـ�اد و نگهدــاری فضـ�ای‬ ‫ســبز و محوطه ساــزی‪ ،‬س��یویل‪ ،‬جدول کشــی و زه کشـ�ی‪ ،‬اس��فالت‪ ،‬خاکب��رداری و خاک ریزــی‪ ،‬لوله کشــی اب و فاضــاب و گاز‪ ،‬کلیـ�ه تاسیســات راه و س��اختمان‪ ،‬همچنیـ�ن اجرــای کلیـ�ه‬ ‫پروژه هــای الکتریکـ�ی و نیروگاهــی‪ ،‬اعـ�م از تولیـ�د و انتقــال نیرــو‪ ،‬تامیـ�ن تجهیزــات و قطعاــت‪ ،‬ارائـ�ه خدمــات فنـ�ی و پش��تیبانی فنـ�ی و مش�اـوره و طراحـ�ی و نگه�دـاری فنـ�ی و نظاــرت فنـ�ی‬ ‫در ام��ر پروژه ه��ای تاسیس��ات برق��ی و مکانیک��ی و الکتریک��ی و اتوماســیون‪ ،‬طراح��ی و نص��ب و اجـ�رای انـ�واع پس �ت های فش��ار ق��وی و فش��ار ضعی��ف و نیرــوگاه و خط��وط فش��ار قـ�وی‪،‬‬ ‫طراحـ�ی و ساــخت تابلوهــای بــرق و فرمــان و میکروکنترلـ�ر پی ال ســی‪ ،‬اجــرا روش�نـایی معابـ�ر و خیابان هــا‪ ،‬همچنیـ�ن ارائـ�ه کلیـ�ه فعالیت هـ�ا در زمینـ�ه تامیـ�ن تجهیزــات و طراحـ�ی و نصـ�ب‬ ‫و راه اندــازی تاسیسـ�ات سیسـ�تم مخابرات��ی و دیتـ�ا‪ ،‬انجـ�ام کلی��ه امـ�ور پیمانکــاری از قبی��ل اجـ�را فوندانسیــون‪ ،‬اسکــلت‪ ،‬انــواع ســازه نگهبــان‪ ،‬عملیـ�ات نیلین��گ‪ ،‬ســاخت و ســاز‪ ،‬تعمیـ�ر‪،‬‬ ‫رنگرــزی‪ ،‬خری��د و فــروش و واردات و ص�اـدرات کلی��ه کاالهـ�ای بازرگانـ�ی‪ ،‬اخ��ذ و اعطـ�ای نمایندگ��ی شــرکت های داخل��ی و خارجـ�ی‪ ،‬اخ��ذ وام و اعتباــرات بانک��ی ب��ه صــورت ارزی و ریالـ�ی‪،‬‬ ‫ش��رکت در کلی��ه مناقص��ات‪ ،‬پیمان ه��ا و مزای��دات دولت��ی و خصوص��ی درص��ورت ل��زوم پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬درص��ورت ل��زوم پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از‬ ‫مراج��ع ذیرب��ط م��دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود مرک��ز اصل��ی‪ :‬اس��تان ته��ران‪ ،‬شهرس��تان تهـ�ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬س��عادت اباد‪ ،‬خیاب��ان نوزده��م شــمالی‪،‬‬ ‫خیابـ�ان ش��هیدوحید ریاضی بخشـ�ایش‪ ،‬پـلاک ‪ ،56‬س��اختمان افتخ��ار‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 103‬کدپسـ�تی ‪ 1998897135‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪1000000‬‬ ‫ریــال نقــدی میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا اقــای کاظـ�م باجــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0078423392‬دارنـ�ده ‪ 700000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای سجــاد م�رـادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0421074329‬دارنـ�ده ‪ 300000‬ریــال سهم الشرــکه اعضـ�ا هیئـ�ت مدیــره اقــای کاظـ�م باجــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0078423392‬و ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود و‬ ‫بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه مــدت نامحدــود اقــای سجــاد م�رـادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0421074329‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت نامحــدود و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ب��ه م��دت نامح��دود دارن��دگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬بـ�روات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عق��ود اس�لامی و همچنی��ن کلی��ه نامه ه��ای ع��ادی و‬ ‫اداری ب��ا امض��اء مدیرعام��ل ی��ا رئی��س هیئ��ت مدی��ره همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختیــارات مدیرعام��ل‪ :‬طب��ق اساســنامه‪ .‬ثب��ت موض��وع فعالی��ت مذک��ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و‬ ‫صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمی باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)674969‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬اذر ‪ /1398‬شماره ‪286‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دستاوردهای غیرمنتظره ازمایش «ویکند سه روزه» در دنیا‬ ‫تعطیالت با ما چه می کند؟‬ ‫اخرهفتــه سـه روزه در برخــی کشــورهای پیشــرفته بــه اجــرا درامــده؛ به طوری کــه مجمــوع ســاعات‬ ‫کار هفتــه در ایــن کشــورها به کمتر از ‪ ۳۵‬ســاعت محدود شــده اســت‪ .‬اخیــرا ً نمایندگی مایکروســافت‬ ‫در ژاپــن نیــز بــا اجــرای ازمایشــی «چهــارروز کار در هفتــه» بــه نــه دســتاورد جمعــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش اقتصــاد نیــوز؛ مهم تریــن ویژگــی ویکنــد س ـه روزه بــه جــای اخرهفتــه دو روزه‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعهــد کاری کارمنــدان و همچنیــن کاهــش هزینه هــای جــاری شــرکت اســت‪ .‬کشــورهای اروپایــی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا «فرسودگی شــغلی» و در عیــن حــال افزایــش راندمــان کاری‪ ،‬دســتیابی بــه هفتــه‬ ‫کاری چهــارروزه را به صــورت ازمایشــی در دســتور کار قــرار دادنــد‪ .‬برخــی کشــورها البتــه از مســیر‬ ‫ازمایشــی عبــور کــرده و ویکنــد ســه روزه را تقریبــا دائمــی کرده انــد‪ .‬در مــدل جدید «تعطیــات اخر‬ ‫هفتــه»‪ ،‬مجمــوع ســاعات کار هفتــه‪ ،‬بــه کمتــر از ‪ ۳۵‬ســاعت و تعــداد روزهــای کاری هفتــه نیــز بــه‬ ‫چهــارروز محــدود می شــود‪ .‬ازمایــش «هفتــه کاری چهــارروزه» از اروپــا فراتــر رفته و تابســتان امســال‬ ‫نماینــده اســیایی غــول تکنولــوژی جهــان –مایکروســافت ژاپــن‪ -‬با انجــام موفــق اولین مرحلــه از این‬ ‫ازمایــش‪ ،‬نــه دســتاورد مشــترک بــرای کارفرمــا‪ ،‬نیــروی کار و اقتصــاد کشــور را بــه ثبــت رســاند‪ .‬نــه‬ ‫دســتاورد به دســت امــده از ایــن ازمایــش شــامل افزایــش بهــره وری‪ ،‬کاهــش مرخصــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫رضایــت کارکنــان از محــل کار‪ ،‬متعهدانــه کار کــردن برای کارفرمایان‪ ،‬نشــاط و انگیزه بیشــتر‪ ،‬مصرف‬ ‫انــرژی کمتــر (کاهــش هزینه هــای جــاری شــرکت ها)‪ ،‬رونــق ســفر‪ ،‬تفریــح و رشــد اقتصــاد‬ ‫گردشــگری و جلســات کوتاه تــر بــرای مدیــران و مهــارت در انجــام ســریع کارهــا می شــود‪ .‬تعطیــات‬ ‫دو روزه اخــر هفتــه در تعــدادی از کشــورها بــا پیشــقدم شــدن بخــش خصوصــی بــرای افزایــش‬ ‫کارامــدی نیــروی بــا «فراغــت بیشــتر»‪« ،‬کار کمتــر» بــه شــکل جدیــد «ویکنــد ســه روزه» در حــال‬ ‫تغییــر اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران بــا توجــه به مطــرح شــدن طــرح تعطیــات دو روزه‬ ‫اخــر هفتــه و بررســی ان در صحــن مجلــس‪ ،‬برخــی بــا نگرشــی «بدبینانــه» بــه ایــن امر نگریســته و‬ ‫ان را موجــب کاهــش توســعه اقتصــادی‪ ،‬کســب و کار و انگیــزه کارکنــان بــرای ادامــه کار می داننــد‪.‬‬ ‫امــا تجربــه کشــورهای پیشــرو در کاهــش ســاعات کاری و افزایــش تعطیــات نشــان دهنــده افزایــش‬ ‫بهــره وری کار‪ ،‬ایجــاد نشــاط و انگیــزه کارکنــان و رشــد و توســعه اقتصــادی نــه تنهــا بــا اخــر هفته دو‬ ‫روزه کــه حتــی بــا ســه روزه شــدن تعطیــات اخــر هفته اســت‪ .‬از گذشــته تاکنــون ســاختار پذیرفته‬ ‫شــده روزهــای کار در سراســر جهــان پنــج روز کار در هفتــه اســت امــا بــا توجــه بــه نتایجــی کــه از‬ ‫ازمایش هــای برخــی شــرکت های خصوصــی و دولت هــای اروپایــی بــه دســت امــده‪ ،‬نظــام کاری‬ ‫موجــود می توانــد بــه ســمت فراغــت بیشــتر بــا چهــار روز کار در هفتــه متحــول شــود‪ .‬براســاس‬ ‫گــزارش منتشــره‪ ،‬س ـه روز تعطیلــی در هفتــه بازدهــی بیشــتری بــه همــراه دارد و اساس ـاً باعــث‬ ‫می شــود کــه کارکنــان شــرکت ها در اســتفاده از زمــان کوتاه تــری کــه در طــول هفتــه در اختیــار‬ ‫دارنــد اقتصادی تــر و بهینه تــر عمــل کننــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬خیلــی از جلســات کوتاه تــر‪ ،‬حــذف یــا‬ ‫به صــورت انالیــن برگــزار شــود تــا زمــان کمتــری بــرای طــی مســافت صــرف شــود‪ .‬ســازمان‬ ‫بین المللــی کار در گزارشــی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬اعــام کــرده بــود کــه ســاعات کاری کوتاه تــر به طــور‬ ‫کلــی بــه بازدهــی بیشــتر منجــر می شــود‪ .‬بــر ایــن اســاس از ســال ‪ ۲۰۱۵‬تاکنــون اتحادیه هــای‬ ‫کارگــری بــزرگ در المــان‪ ،‬هلنــد‪ ،‬ایرلنــد و انگلیــس در سراســر اروپا حمایــت از ایده هفتــه کار ‪ ۴‬روزه‬ ‫را ارائــه داده انــد؛ زیــرا کارکنــان دارای انــرژی و تعــادل در زندگــی و کار می شــوند و کاهــش ســاعات و‬ ‫ایــام کار باعــث تمرکــز بیشــتر بــر انجــام کار و موثــر بــودن کارکنــان و وفــاداری و تعهــد کارکنــان بــه‬ ‫کارفرمایــان و ســازمانها می شــود‪ .‬کاهــش روزهــای کاری در ســال های اخیــر طرفــداران زیــادی پیــدا‬ ‫کــرده و اتحادیه هــای کارگــری هــم از انهــا حمایــت کرده انــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬هفته هــای کاری چهــار‬ ‫روزه ممکــن اســت چالش هایــی مثــل تعامــل بــا مشــتریان و رقابــت بــا ســایر شــرکت ها بــه وجــود‬ ‫بیــاورد‪ .‬بعضــی از کســب و کارهــا بــا تعطیلــی نیمــی از کارکنــان در روز دوشــنبه و نیــم دیگــر انها در‬ ‫روز جمعــه توانســته اند تعــادل مناســبی در ایــن زمینــه ایجــاد کننــد‪ .‬ایــن امــر بــه بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی اجــازه می دهــد بــا حفــظ موقعیــت کاری طــی هفتــه خواســته های مشــتریان خــود را‬ ‫بــراورده ســازند‪ .‬کاهــش روزهــای کاری و افزایــش تعطیــات اخــر هفتــه عالوه بــر انعطاف پذیــری‬ ‫بــاالی کارکنــان در توســعه و رشــد اقتصــادی نیز تاثیرگــذار اســت‪ .‬بســیاری از ســازمانها در اروپا برای‬ ‫جلوگیــری از «فرســودگی شــغلی» بــا کاهــش هفتــه کاری بــه چهــار روز و حقــوق برابــر بــا پنــج روز‬ ‫کاری ســعی در ایجــاد کارگــران شــادتر‪ ،‬پرانرژی تــر بــا بازدهــی بیشــتر و متعهدتــر بــه کارفرمایــان‬ ‫خــود می کننــد‪ .‬هفتــه کاری چهــار روزه ایــده جدیــدی نیســت و فرانســه حــدود ‪ ۲۰‬ســال قبــل در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۰‬کاهــش ســاعات کاری کمتــر از ‪ ۳۵‬ســاعت در هفتــه را بــه تصویــب رســاند تــا در ایــن‬ ‫کشــور بیــن کار و زندگــی تعــادل برقــرار کنــد‪ .‬کشــورهای اروپایــی تقریبــا در مســیر ویکند ســه روزه‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬هلنــد به عنــوان یــک کشــور پیشــرو در کاهــش ســاعت کاری و دســتمزد بــاال بــه‬ ‫کارکنــان خــود در جهــان به صــورت میانگیــن بــا ‪ ۲۹‬ســاعت کار در طــول هفتــه و دســتمزد ســاالنه‬ ‫‪ ۴۷‬هــزار دالر کمتریــن میــزان ســاعت کاری در کشــورهای صنعتــی را دارد‪ .‬قوانیــن هلنــدی در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تصویــب شــده تــا از تعــادل کار و زندگــی برخــوردار باشــد‪ .‬بــه همــه کارگــران ایــن حــق را‬ ‫می دهنــد کــه حقــوق روزهــای مرخصــی و زایمــان را به طــور کامــل دریافــت کننــد‪ .‬در دانمــارک‬ ‫به طــور متوســط ‪ ۳۳‬ســاعت کار در هفتــه بــا دســتمزد ســاالنه ‪ ۴۶‬هــزار دالر تخمیــن زده می شــود‪.‬‬ ‫کارکنــان در نــروژ حــدود ‪ ۳۳‬ســاعت در هفتــه بــا متوســط دســتمزد ســاالنه ‪ ۴۴‬هــزار دالر کار‬ ‫می کننــد‪ .‬بــا توجــه بــه قوانیــن کار نــروژ حداقــل ‪ ۲۱‬روز تعطیــات بــا حقــوق را بــه کارگــران ارائــه‬ ‫می دهند‪.‬ایرلندی هــا حــدود ‪ ۳۴‬ســاعت در هفتــه بــا متوســط دســتمزد ســاالنه ‪ ۵۱‬هــزار دالر کار‬ ‫می کننــد‪ .‬در المــان کارکنــان حــدود ‪ ۳۵‬ســاعت در هفتــه بــا متوســط دســتمزد ســاالنه ‪ ۴۰‬هــزار دالر‬ ‫کار می کننــد‪ .‬ایــن طــرح منجــر بــه رســیدن نــرخ بیــکاری ایــن کشــور بــه پنج درصــد شــده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت مایکروســافت ژاپــن در مــاه اوت ‪ ۲۰۱۹‬پــروژه «اصــاح قانــون کار بــرای کارکنــان خــود» را با‬ ‫برگــزاری دوره ازمایشــی «کاهــش روزهــای کاری هفت ـ ه بــه چهــارروز» بــا شــرکت ‪ ۲۳۰۰‬کارمنــد‬ ‫شــرکت اغــاز کــرد‪ .‬تعطیــات ســه روزه اخــر هفتــه تاثیــری بــر میــزان حقــوق و دســتمزد انهــا‬ ‫نداشــت‪ ،‬امــا منجــر بــه شــادتر شــدن کارمنــدان و بهبــود روحیـ ه کاری انها شــد و در نهایت توانســت‬ ‫راندمــان شــرکت را تــا ‪ ۴۰‬درصــد باالتــر ببــرد‪ .‬ســه روز تعطیلــی هفتگــی افــزون بــر گذرانــدن زمــان‬ ‫کمتــر در محــل کار موجــب کاهــش مرخصــی ‪25.4‬درصــدی کارکنــان شــرکت شــد و درنتیجــه‬ ‫مصــرف انــرژی به خصــوص مصــرف بــرق ایــن شــرکت حــدود ‪ 23.1‬درصــد کمتــر شــد و چــاپ‬ ‫صفحــات کاغــذی نیــز ‪58.7‬درصــد کاهــش یافــت‪ .‬همچنیــن میــزان بهــره وری و ســود شــرکت‬ ‫‪ 39.9‬درصــد افزایــش یافــت؛ درپایــان ایــن پــروژه‪ 92.1 ،‬درصــد کارکنــان مایکروســافت از ایــن رونــد‬ ‫کاری راضــی بودنــد‪ ،‬بــه ایــن معنــا کــه انهــا از انجــام کارهــای زیادتــر در زمــان کمتــر‪ ،‬رضایــت‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ .‬شــرکت مایکروســافت قصــد دارد بــه دلیــل نتایــج مثبت‪ ،‬ایــن پــروژه را در تابســتان‬ ‫ســال اینــده تکــرار کنــد تــا در نهایــت برای تغییــر دائمــی کاهش روزهــا و ســاعات کار بعد از بررســی‬ ‫نتایــج دو ازمایــش تصمیم گیــری کنــد‪ .‬اگرچــه ایــن رویکــرد ممکــن اســت بــرای همـ ه شــرکت ها و‬ ‫کارمنــدان موثــر نباشــد امــا قطعــا بســیاری از کارکنــان و کارمنــدان ترجیــح می دهنــد کارهــای خود‬ ‫مالل کار و پوچی تعطیالت‬ ‫تعطیالت خوب است‪ ،‬اما فردایش چه؟‬ ‫نجمه رمضانی‬ ‫ـای زمانــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬تمــام ســال را روزشــماری می کنیــم تــا تعطیــات فــرا‬ ‫تعطیــات بــرای مــا بــه یک جــور اتوپیـ ِ‬ ‫برســد‪ ،‬حتــی اگــر خــوش نگــذرد‪ ،‬حتــی اگر پــول نداشــته باشــیم ســفر برویم یــا تفریحــات عجیــب و غریــب بکنیم‪ ،‬بــاز هــم عاشــق تعطیالتیــم‪ .‬اما‪،‬‬ ‫بیاییــد یک جــور دیگــر هــم بــه ایــن ماجــرا نــگاه کنیــم‪ :‬ایــا ممکــن اســت تعطیــات و شــور و شــوقی کــه برایــش داریــم‪ ،‬از اســاس‪ ،‬ســازوکاری برای‬ ‫راضی کــردن مــا بــه انجــام کارهایــی باشــد کــه در نهایــت «بی ثمــر» و «مالل اور»انــد؟ انــر جونــز‪ ،‬مقال ـه ای را بــرای نیویورک تایمــز نوشته اســت کــه‬ ‫مــی خوانیــم‪ :‬پســرم هــر روز چنــد دقیقـه ای گریــه می کنــد کــه چــرا هنــوز تعطیــات شــروع نشــده اســت‪ .‬جیــغ می زنــد‪« :‬دلــم نمی خواهــد بــروم‬ ‫مهــد کــودک‪ .‬می خواهــم بــروم ســاحل!» خوبـی اش ایــن اســت کــه زود دســت بــر مـی دارد‪ .‬بــه هــوا انداختــن یــک تــاس یــا یــک ســاندویچ مربــا‬ ‫کافــی اســت تــا فکــر کنــد زندگــی دوبــاره شــیرین شــده اســت‪ .‬بــزرگ کــه می شــوید‪ ،‬زندگــی روزمــره دیگــر ایــن دلگرمی هــای دم دســتی را هــم‬ ‫بــرای رفــع ناامیــدی نــدارد‪ .‬یــا شــاید بزرگســاالن انقــدر تیــز نیســتند کــه ایــن دلگرمی هــا را ببیننــد‪ .‬معضــل تعطیــات ‪-‬کــه حتــی بچــۀ سه ســاله‬ ‫هــم ان را حــس می کنــد‪ -‬ایــن اســت کــه باعــث می شــود تمــام چیزهــای دیگــر تیــره و تــار بــه نظــر برســد‪ .‬باعــث می شــود جمالتــی بگوییــد مثــل‬ ‫اینکــه «واقعـ ًا نیــاز داشــتم دور شــوم»‪ .‬از چــه دور شــوی؟ از زندگـی ات‪ .‬ایــن ظاهــرا ً چیز ســالمی نیســت‪.‬‬ ‫در ایــاالت متحــده‪ ،‬هفتــۀ کاری بــه طور میانگین ‪ ۴۷‬ســاعت اســت‪ .‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫کارکنانــی کــه تمــام وقــت کار می کردنــد و مرخصــی بــا حقــوق داشــتند‪ ،‬بــه طور‬ ‫میانگیــن هفــده روز مرخصــی گرفتنــد‪ .‬هرطــور کــه بــه مســئله نــگاه کنیــد‪ ،‬زمان‬ ‫محــدودی اســت‪ .‬امــا یــک چالــش فکــری مطــرح اســت‪ :‬دوســت داریــد بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬ســاعت در هفتــه کار کنیــد و در عــوض پنــج هفتــه در ســال تعطیــل باشــید‬ ‫یــا ترجیــح می دهیــد ‪ ۳۰‬ســاعت در هفتــه کار کنیــد و اص ـ ً‬ ‫ا تعطیلــی نداشــته‬ ‫را در روزهــای کمتــری از هفتــه و به صــورت فشــرده انجــام دهنــد‪ .‬همچنیــن شــرکت مایکروســافت‬ ‫ژاپــن قصــد دارد بــا پرداخــت ‪ ۹۳۰‬دالر کمــک نقــدی بــه کارکنــان خــود انهــا را بــه ســفرهای‬ ‫خانوادگــی یــا اموزشــی بفرســتد‪.‬این شــرکت قصــد دارد در تابســتان ســال اینده نیــز ایــن ازمایش را‬ ‫تکــرار کنــد و در صــورت ایجــاد نتایــج مشــابه ایــن طــرح ازمایشــی را بــه طرحــی دائمــی تبدیــل‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬رئیــس مایکروســافت ژاپــن‪ ،‬تاکویــا هیرانــو‪ ،‬می گویــد‪« :‬زمــان کوتاهــی کار کنیــد‪،‬‬ ‫اســتراحت خوبــی داشــته باشــید و بــه دنبــال یادگیــری باشــید‪ .‬ضــروری اســت در محیطــی حضــور‬ ‫پیــدا کنیــد کــه بــه شــما اجــازه می دهــد هــدف خــود را در زندگــی بیابیــد و اثرگــذاری بیشــتری در‬ ‫کارتــان داشــته باشــید‪ .‬مــن کارکنانــی می خواهــم کــه بتواننــد در زمــان کاری ‪ ۲۰‬درصــد کوتاه تــر‪،‬‬ ‫بــه نتایــج مشــابه دســت پیــدا کننــد‪ ».‬شــرکت های مختلفــی در سراســر دنیــا ایــن ازمایــش را اجــرا‬ ‫کــرده و بــه نتایــج مشــابهی رســیده اند‪ .‬شــرکتی نیوزیلنــدی بــه نــام «پرپتوئــال گاردیــن» در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬پــس از دو مــاه ازمایــش به طــور دائمــی روزهــای کاری خــود را بــه چهــارروز و ‪ ۳۳‬ســاعت در‬ ‫هفتــه تقلیــل داد و شــاهد افزایــش ‪ ۲۴‬درصــدی کارامــدی کارکنــان خــود بــود‪ .‬کارکنــان ان شــرکت‬ ‫راندمــان بســیار باالتــری پیــدا کردنــد و مثــل مایکروســافت‪ ،‬توانســتند مصــرف بــرق را کاهــش دهند‬ ‫و زمــان جلســات را پاییــن بیاورنــد‪ .‬در روســیه نیــز پیشــنهاد کم کــردن روز کاری در هفتــه به منظــور‬ ‫افزایــش بهــره وری نیــروی کار ازســوی دمیتــری مــدودف نخسـت وزیر ایــن کشــور داده شــده اســت‬ ‫کــه ایــن ایــده از طــرف فدراســیون اتحادیه هــای کارگــری مســتقل پشــتیبانی شــد‪ .‬در مــاه اکتبر نیز‬ ‫وزارت کار و امــور اجتماعــی روســیه گزارشــی از معرفــی یــک هفتــه کاری چهــار روزه را بــه دولــت‬ ‫امــاده و ارســال کــرد‪ .‬نتایــج مطالعاتــی کــه توســط «هــاروارد بیزنــس ریویو» منتشــر شــده اســت نیز‬ ‫نشــان می دهــد کاهــش ســاعات کاری از هشت ســاعت بــه شش ســاعت در روز نیــز بــر بهــره وری‬ ‫کاری و احســاس رضایــت کارمنــدان موثــر اســت‪ .‬کاهــش ســاعات کار یــک اژانــس مســافرتی چینی‬ ‫بــرای کارمنــدان ان منجــر بــه افزایــش ‪ ۱۳‬درصــدی بهــره وری انــان شــد‪ .‬همچنیــن در امریــکا در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬طــی یــک ازمایشــی نشــان داده شــده کــه میــزان بهــره وری در میــان کارگــران بــا‬ ‫کاهــش روزهــای کاری ‪ 4.4‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬در انگلســتان نیــز ایــن طــرح به صــورت‬ ‫ازمایشــی اجــرا شــد کــه بهبــود در کار و کاهــش هزینــه و رضایــت کارمنــدان را بــه همــراه داشــت‪ .‬با‬ ‫کاهــش ســاعت های کاری عــاوه بــر ســفر هفتگــی و گذرانــدن وقــت بیشــتری در کنــار خانــواده و‬ ‫افزایــش ‪ ۷۷‬درصــدی کیفیــت زندگــی کارکنــان‪ ،‬انهــا همچنیــن توانســتند تقریبــا ‪ ۹۲‬میلیارد پونــد‪،‬‬ ‫حــدود دودرصــد از کل گــردش مالــی هــر ســاله پس انــداز کننــد‪ .‬بررس ـی های «دنیای اقتصــاد»‬ ‫براســاس نتایــج ازمایش هــای انجــام شــده روی کارکنــان در حــوزه چهــارروز کاری و ویکنــد‬ ‫ســه روزه نشــان می دهــد‪ :‬اســتراتژی های تغییــر ســاعات کار می توانــد پیامدهــای گســترده تری‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن تغییــرات‪ ،‬انگیــزه کارکنــان را به منظــور یافتــن راه هایــی بــرای افزایش بهــره وری‬ ‫در کار افزایــش می دهــد و بــه جــای ســخت تر کار کــردن باهوش تــر عمــل می کننــد‪ .‬شــرکت ها‬ ‫نیــز ســعی دارنــد بــه همیــن جهت هنــگام بســتن قــرارداد بــه توافــق در میــزان بهــره وری کارکنان‬ ‫و عــدم کاهــش حقــوق و دریافتی هــای کارکنــان توجــه کننــد‪ .‬ایــن طــرح همچنیــن بــر کار زنــان‬ ‫بســیار تاثیرگــذار اســت؛ زیــرا بعــد از مرخصــی زایمــان غالبــا بــرای زنــان ســاعت های کاری‬ ‫به صــورت پاره وقــت و حقــوق کمتــر محاســبه می شــود‪ .‬تعطیــات س ـه روزه اخــر هفتــه موجــب‬ ‫می شــود کارکنــان بــه انجــام امــور شــخصی‪ ،‬قــرار مالقات هــا‪ ،‬خریــد مــواد غذایــی و گذرانــدن‬ ‫وقت بیشتری با خانواده بپردازند‪.‬‬ ‫باشــید؟ از مــن بپرســید‪ ،‬تعطیــات را کنــار می گــذارم‪ .‬شــاید بــه ایــن خاطــر‬ ‫کــه االن چنــد بچــۀ کوچــک دارم و دوســت نــدارم حــس کنــم کــه فقــط در‬ ‫ـمی مهــم بــه قــدر نیازشــان بــه انهــا توجــه‬ ‫مــاه ژوئیــه و حوالــی تعطیــات رسـ ِ‬ ‫می کنــم‪ .‬شــاید بــه ایــن خاطــر کــه ســاماندهی ســفر بــا انهــا خیلــی پیچیــده‬ ‫اســت‪ ،‬انــگار دارم یــک ملــۀ زمینــی را برنامه ریــزی می کنــم (فقــط بــا ایــن‬ ‫ـش مــن کنتــرل ادرارشــان هم دسـ ِ‬ ‫ـت خودشــان نیســت)‪.‬‬ ‫تفــاوت کــه نیمــی از ارتـ ِ‬ ‫یــا شــاید مــن هــم از جملــه افــرادی هســتم کــه در هــر صــورت انتظاراتــم از‬ ‫تعطیــات چنــدان بــراورده نمی شــود‪ .‬یــک بــار بــرای شــرکت در یــک مراســم‬ ‫عروســی ســفر رفتــم و بیشــتر زمــان ســفر را دلشــوره داشــتم چــون هنــوز ازدواج‬ ‫نکــرده بــودم و حتــی هنــوز مطمئــن نبــودم کــه می خواهــم ازدواج بکنــم یــا‬ ‫نــه‪ .‬وقتــی در کوه پایه هــای کانچنجونــگا‪ ،‬ســومین قلــۀ مرتفــع جهــان‪ ،‬چــادر زده‬ ‫بــودم‪ ،‬معــده درد بــدی گرفتــم‪ .‬یــک بــار بــه پــارک ملــی اکادیــا رفتم تــا درختانی‬ ‫را ببینــم کــه رنــگ عــوض می کننــد امــا مــه غلیــظ نفوذناپذیــری مثــل یــک‬ ‫ابشــار بــزرگ مقابــل چشــمانم قــد علــم کــرد‪ .‬اگــر تمــام پــول و انــرژی ای را‬ ‫کــه در ده ســال گذشــته صــرف تعطیــات کــرده ام‪ ،‬خــرج زندگ ـی ام می کــردم‬ ‫چــه می شــد‪ ،‬زندگــی واقعــی ام‪ ،‬زندگــی ای کــه کمــی بهتــر از حــاال می شــد؟‬ ‫نظــر شــما چیســت؟ دیویــد گریبــر؛ مردم شناســی در دانشــکدۀ اقتصــاد لنــدن‪،‬‬ ‫کتــاب جدیــدی دربــارۀ طبیعــت روح خــراش کار مــدرن نوشــته بــا عنــوان شــغل‬ ‫مزخــرف‪ :‬یــک نظریــه‪ .‬اســتداللش ایــن اســت کــه افــراد روز بــه روز بیشــتر در‬ ‫اهمیت تعطیالت برای سالمتی بدن‬ ‫نیره ولدخانی‬ ‫به نظــر ســد هــر فــردی معتقــد اســت کــه تعطیــات بــرای حفــظ ســامتی بــدن مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬امــا ایــا مطالعــات علمــی‪ ،‬چنیــن گفتــه ای را تائیــد می کننــد؟ به گــزارش تبیــان؛ در پاســخ ســئوال‬ ‫بــاال بایــد گفــت‪« :‬بلــه‪ .‬یــک تحقیــق در ســال ‪ 2000‬نشــان داد‪ ،‬داشــتن تعطیــات منظــم باعــث طــول‬ ‫عمــر بیشــتر و زندگــی ســالم تر می شــود‪ .‬تعطیــات به همــراه خــواب کافــی‪ ،‬ورزش و ســایر فعالیت هــای‬ ‫مربــوط بــه ایــن ایــام‪ ،‬باعــث کاهــش اثــرات مضــر اســترس بــر بــدن می شــود»‪ .‬بیــش از ‪ 12000‬مــرد در‬ ‫یــک تحقیقــی کــه بــرای تعییــن ســامت قلــب انجــام مــی شــد‪ ،‬شــرکت کردنــد‪ .‬ایــن تحقیــق بیــش از نــه‬ ‫ســال ادامــه داشــت‪ .‬ایــن تحقیــق نشــان داد افــرادی کــه بیشــتر ایــن ســال ها را بــه تعطیــات رفتــه بودنــد‪،‬‬ ‫‪ 20‬درصــد کمتــر از کســانی کــه بــه تعطیــات نرفتــه بودنــد‪ ،‬دچــار مــرگ (بــا هــر علتــی) شــدند‪ .‬همچنیــن‬ ‫‪ 30‬درصــد کمتــر دچــار مــرگ ناشــی از بیماری هــای قلبــی شــدند‪ .‬ارتبــاط بیــن رفتــن بــه تعطیــات و کاهــش‬ ‫میــزان مــرگ حتــی بــا وجــود درامــد کــم (شــرایطی کــه امــکان رفتــن بــه تعطیــات را افزایــش می دهنــد) و‬ ‫بــا وجــود بیمــاری (وجــود بیمــاری قلبــی ممکــن اســت مانــع رفتــن بــه تعطیــات شــود) برقــرار بــود‪ .‬بعضــی‬ ‫از دالیــل مربــوط بــه اثــرات مفیــد تعطیــات را بــرای شــما بیــان می کنیــم‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعطیــات باعــث کاهــش اســترس می شــود؛ زیــرا مــا را از اســترس های همیشــگی موجــود در محــل کار‬ ‫و خانــه دور می کنــد‪ .‬در طــی تعطیــات‪ ،‬بیشــتر احســاس راحتــی و ارامــش می کنیــم و افــکار پریشــان و‬ ‫مضطــرب از ذهــن مــا خــارج می شــوند‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعطیــات و ایــام فراغــت‪ ،‬فرصتــی خــاص را فراهــم می کنــد کــه بــه دیــدن افــراد فامیــل و دوســتان برویــم‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث تجدیــد قــوای بــدن و کاهــش اثــرات مضــر اســترس می شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــرای بعضــی افــراد‪ ،‬تعطیــات بیشــتر فرصتــی بــرای داشــتن یــک خلــوت درونــی و شخصی ســت کــه‬ ‫مــی خواهنــد بــا دقــت در احــواالت خــود و کنــکاش درون‪ ،‬مشــکالت شــخصی خــود را حــل کننــد یــا از ایــن‬ ‫خلــوت درونــی لــذت ببرنــد‪ .‬تنهایــی و خلــوت گزیــدن‪ ،‬یــک خوشــگذرانی و تفریــح نیســت‪ ،‬بلکــه یــک نیــاز‬ ‫دوره ای ســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬یکــی از دالیــل موجــه بــرای رفتــن بــه تعطیــات‪ ،‬داشــتن ایامــی خــوش اســت‪ .‬بســیاری از افــراد بــه‬ ‫ســختی کار می کننــد و عموم ـاً حقــوق خــود را پس انــداز می کننــد و صرفه جــو هســتند‪ .‬ولــی در تعطیــات‬ ‫می تواننــد بــرای خــوش گذشــتن‪ ،‬پــول خــود را خــرج کننــد‪ .‬ایــام تعطیــات فرصــت مناســبی بــرای لــذت‬ ‫بــردن از نعمــات خداونــد‪ ،‬تفریــح‪ ،‬شــادمانی‪ ،‬تحقــق رویاهــا‪ ،‬بهتــر رفتــار کــردن و احســاس مهــم بــودن اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعیطــات باعــث به وجــود امــدن اســتقالل و ازادی در شــما می شــود تــا وقتــی کــه می خواهیــد کاری‬ ‫را انجــام دهیــد‪ ،‬بتوانیــد به راحتــی بــه ان عمــل کنیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد ازادانــه در ارزوهــا و تخیــات‬ ‫خــود ســیر کنیــد‪ .‬بــرای یــک لحظــه کوتــاه‪ ،‬می توانیــم از فشــارهای ناشــی از زندگــی مــدرن و ماشــینی رهــا‬ ‫شــویم و لــذت یــک زندگــی ســاده تر و ارام تــر و بــه دور از قوانیــن خشــک و ب ـی روح را دریابیــم‪ .‬پــس ســعی‬ ‫کنیــد بــرای لــذت بــردن از ایــام تعطیــات خــود و داشــتن احســاس ارامــش و اســودگی فــراغ‪ ،‬بــه جاهایــی‬ ‫برویــد کــه الودگــی هــوا و ســر و صــدای ماشــین ها و شــلوغی جمعیــت در انجــا کمتــر باشــد‪ ،‬ماننــد روســتاها‬ ‫و اماکــن سرســبز و طبیعــت زیبــا‪.‬‬ ‫مشــاغلی اســتخدام می شــوند کــه در نظرشــان «بی ثمر»انــد‪ .‬انهــا در پاورپوینــت‬ ‫بــرای سخنرانی هایشــان کلیپ هــای هنــری ای امــاده می کننــد کــه هیچ کــس‬ ‫واردکــردن داده هــا‬ ‫نگاهشــان نمی کنــد و ســعی می کننــد کار پنج دقیقــه ایِ‬ ‫ِ‬ ‫را یــک نیــم روز کامــل طــول دهنــد‪ .‬اینکــه بخــش مهمــی از کتــاب برپایــۀ‬ ‫اظهاراتــی نوشــته شــده اســت کــه مــردم برایــش فرســتاده اند‪ ،‬نشــان می دهــد‬ ‫کــه شــاید ایــن کتــاب بازتــاب نظــر ســوگیرانۀ افــرادی باشــد کــه ان قــدر از‬ ‫شغلشــان متنفــر هســتند کــه دربــاره اش اظهارنامــه بنویســند‪ .‬امــا نمی توانــم‬ ‫نتیجه گیــری کلـی اش را زیــر ســوال ببــرم‪ .‬مســئله ایــن نیســت کــه افــراد ســخت‬ ‫کار می کننــد؛ مســئله ایــن اســت کــه در زمینه هایــی ســخت کار می کننــد کــه‬ ‫بــه نظرشــان اص ـ ً‬ ‫ا اهمیتــی ندارنــد‪ .‬پــس تعجبــی نــدارد کــه می خواهنــد دور‬ ‫شــوند‪ .‬مشــکل دیگــر تعطیــات ایــن اســت کــه وقتــی تمــام می شــوند‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫خانــه بازگردیــد‪ .‬و مجبوریــد لباس هــای چــرک خــود را هــم بــا خــود برگردانیــد‪.‬‬ ‫روشــن اســت کــه ادم هــا بــه روزهــای تعطیــل نیــاز دارنــد‪ ،‬همانطــور کــه بــه‬ ‫مرخصــی زایمــان و اســتعالجی نیــاز دارنــد و خوشــبختانه مــن اینهــا را دارم‪.‬‬ ‫(امــا بهتــر نبــود در فرانســه زندگــی می کردیــم و هفته هــای کاری ‪ ۳۵‬ســاعته‬ ‫داشــتیم‪ ،‬بــا ان همــه تعطیــات دســت و دلبازانــه کــه تعطیــات اگوســت در‬ ‫مقابلــش تنهــا یــک نهــار سرخوشــانه اســت؟) بی شــک ســفر مفــرح اســت و‬ ‫جــذاب‪ ،‬و اگــر ادم احمــق و کله خــراب نباشــد‪ ،‬حتمــاً از ان بهــره می بــرد‪.‬‬ ‫امــا ایــن حقیقــت کــه تعطیــات حکــم شــیر تخلیــه را دارد نشــان می دهــد‬ ‫ایــا تعــداد روزهــای تعطیــل در ایــران زیــاد اســت؟ خیــر‪ .‬یــک بررســی نشــان می دهــد روزهــای تعطیــل در ایــران بســیار کمتــر از ســایر‬ ‫کشورهاســت‪ .‬تمــام کشــورهای دنیــا در هفتــه دو روز تعطیلــی دارنــد‪ ،‬امــا ایــران فقط یـک روز تعطیل رســمی در هفتــه دارد‪« .‬اخر هفتــه» در‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬کشــور جهــان به صــورت رســمی‪ -‬قیــد در تقویــم کشــورها‪ -‬دو روزه اســت‪ .‬در ایــن کشــورها‪ ،‬مجمــوع تعطیــات ســاالنه شــامل‬ ‫«تعطیــات مناســبتی» و «تعطیــات اخرهفتــه»‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۱۰‬روز اســت‪ .‬امــا مجمــوع تعطیــات ســاالنه در ایــران کمتــر از ‪ ۸۰‬روز اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت ناگفتــه و مغفــول‪ ،‬بــه اختــاف مجمــوع روزهــای تعطیــل محــدود نیســت‪ ،‬بلکــه بــه «تعطیــات مناســبتی» برمی گــردد‪ .‬در عمــده‬ ‫کشــورها‪ ،‬تعــداد تعطیــات مناســبتی حــدود ‪ ۱۰‬روز در طــول ســال اســت؛ امــا در ایــران‪ ،‬ایــن نــوع تعطیــات‪ -‬مناســبتی ها‪ -‬بیــش از ‪ ۲۵‬روز‬ ‫اســت‪ .‬طبــق اعــام علــی مطهــری‪ ،‬نماینــده مجلــس برخــی تعطیــات مناســبتی ‪ ،‬ناشــی از بدســلیقگی و بی تدبیــری اســت کــه می توانــد‬ ‫حــذف شــود‪ .‬پژوهش هــای مســتقل و رســمی نیــز تاییــد کــرده «دوروزه شــدن اخــر هفتــه» می توانــد منافــع متعــددی در حوزه هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی داشــته باشــد‪ .‬نتایــج یــک نظرســنجی عمومــی در فضــای مجــازی دربــاره «اخرهفتــه دوروزه» کــه بیــش از‬ ‫س ـه هزار نفــر در ان شــرکت کردنــد‪ ،‬از مطالبــه ‪ ۸۱‬درصــدی بــرای تصویــب طــرح مجلــس خبــر داد‪ .‬طــی سه ســال گذشــته تحقیقــات و‬ ‫مطالعــات متعــددی دربــاره تعطیــات در کشــورهای مختلــف انجــام شــد کــه همگــی بــر «کمتــر بــودن مجمــوع تعطیالت رســمی ایــران در‬ ‫مقایســه بــا غالــب کشــورها» حکایــت داشــت‪ .‬در همــه تقویــم کشــورهای جهان‪ ،‬تعطیــات رســمی از مجموع تعطیلــی اخر هفتــه و تعطیلی‬ ‫مناســبتی تشــکیل می شــود‪ .‬در ایــران روزهــای تعطیــل مناســبتی از خیلــی از کشــورها بیشــتر اســت‪ ،‬امــا تعطیلــی اخــر هفتــه کشــورمان‬ ‫نصــف عمــده کشــورها اســت و در بســیاری از کشــورها تعطیــات مناســبتی بســیار کــم‪ ،‬امــا تعطیــات دو روزه اخــر هفتــه انهــا در مجمــوع‬ ‫موجــب تعطیــات بیشــتر ایــن کشــورها در طــول یــک ســال اســت‪ .‬در ایران بــا همانندســازی تعطیالت اخــر هفته و کــم کــردن از تعطیالت‬ ‫مناســبتی ماننــد ســایر کشــورها می تــوان از اثــار چندمنظــوره ایــن تغییــر منتفــع شــد‪ .‬از جملــه عوامــل تاثیرگــذار بــر سیاسـت های اتخــاذ‬ ‫شــده در میــزان تعطیــات اخرهفتــه و در مجمــوع تعطیــات ســاالنه در یــک کشــور‪ ،‬تفاوت هــای میــان کشــورها از نظر موقعیــت جغرافیایی‬ ‫و شــرایط فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی حاکــم بــر هــر کشــوری اســت‪ .‬در ســوئد و نــروژ یــا دیگــر ســرزمین های شــمالی اروپــا بــه ازای هــر‬ ‫ســه هفتــه کار‪ ،‬یــک هفتــه مرخصــی بــرای ســفر بــه دیگــر کشــورهای اروپایــی اختصــاص داده می شــود‪ .‬براســاس مطالعــات انجــام شــده‬ ‫میــزان بهــره وری کشــورها بــا ســاعت کار نســبت معکــوس دارد و افزایــش بهره وری نیــروی کار بــا افزایش تعطیــات رابطه مســتقیمی دارد به‬ ‫ایــن معنــی کــه هرچقــدر تعطیــات یــک کشــوری کمتــر باشــد بهــره وری نیــروی کار ان کشــور پاییــن تــر اســت و متقابــا هرچه بــر میزان‬ ‫تعطیــات اخــر هفتــه ان افــزوده شــود نیــروی کار نیــز عملکــرد بهتــر بــا بهــره وری بیشــتری خواهــد داشــت‪ .‬همچنیــن افزایــش تعطیــات‬ ‫منظــم هفتگــی می توانــد در برخــی مــوارد از هزینه هــای اضافــی بکاهــد و منجــر بــه کاهــش الودگی هــوا و تــردد کمتــر در نواحــی پرترافیک‬ ‫روزهــای کاری شــود‪ .‬کشــورهای دنیــا بــرای افزایــش لــذت کار کــردن و بهــره نیــروی کار بــه کاهــش ســاعت کاری هفتگــی روی اورده انــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت روز جمعــه بــرای کشــورهای مســلمان تمامــی کشــورهای مســلمان به جــز لبنــان و پاکســتان روز‬ ‫جمعــه را تعطیــل رســمی اعــام کرده انــد و ایــن دو کشــور یکشــنبه را به عنــوان تعطیلــی اخــر هفتــه بــه ثبــت رســانده اند‪.‬‬ ‫پاکســتان و ایــران تنهــا کشــورهای مســلمانی هســتند کــه فقــط یــک روز تعطیلــی اخــر هفتــه دارنــد‪ .‬و دیگــر کشــورهای‬ ‫مســلمان به جــز لبنــان روزهــای جمعــه و شــنبه را به عنــوان تعطیلــی اخــر هفتــه برگزیدنــد‪ .‬در لبنــان روزهــای شــنبه و‬ ‫یکشــنبه تعطیــل اســت‪ .‬یکــی از دالیــل انتخــاب روز شــنبه به عنــوان تعطیــات اخــر هفتــه بــه جــای روز پنج شــنبه از منظر‬ ‫اقتصــادی و براســاس مبــادالت و مــراودات بین المللــی اســت کــه براســاس تقویــم رســمی جهانــی پنج شــنبه از روزهــای‬ ‫کامــل کاری محســوب می شــود و یکسان ســازی تعطیــات بــر حســب مبــادالت بین المللــی موجــب صرفه جویــی در هزینــه‬ ‫تعطیــات خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کــه مــا‪ -‬و مدیرانمــان‪ -‬اجــازه می دهیــم ایــن فشــار در ‪ ۴۹‬هفتــۀ دیگــر ســال‬ ‫بــه اوج خــود برســد‪ .‬اینکــه بدانــم هفتــۀ اینــده در ســاحل خواهــم بــود باعــث‬ ‫ِ‬ ‫ســاعت اضافــه پــای ایمیل هــای‬ ‫می شــود کمــی راحت تــر هــر شــب یــک‬ ‫ظرفشــویی پــر از ظــرف نشســته‬ ‫کاری بنشــینم‪ .‬باعــث می شــود وقتــی بــا‬ ‫ِ‬ ‫روب ـه رو می شــوم‪ ،‬بــا خــودم فکــر کنــم‪« ،‬فقــط بایــد همیــن فــردا را پشــت‬ ‫ســر بگــذارم‪ ،‬و بعــد روز بعــدش و بعــد‪ .»...‬بچــه کــه بــودم‪ ،‬پــدرم –کــه بــه او‬ ‫افتخــار می کنــم‪ -‬همیشــه کار می کــرد‪ .‬در میــان افــرادی کــه می شــناختم‪ ،‬او‬ ‫از اولیــن کســانی بــود کــه تلفــن همــراه خریــد و تنهــا کســی بــود که وقتــی در‬ ‫پیســت اســکی ســوار تله سـی یژ بــود تلفنــی بــا دفتــر کارش صحبــت می کــرد‬ ‫کــه بگویــد حالــش خــوب اســت‪ .‬امــا خاطــره ای از او در یــاد دارم کــه هرگز محو‬ ‫نمی شــود‪ .‬تقریب ـاً هفــت ســاله بــودم‪ .‬بیس بــال بــازی می کردیــم و در حیــاط‬ ‫ـی‬ ‫پشــتی تــوپ را از ایــن طــرف بــه ان طــرف می زدیــم‪ .‬یــک شـ ِ‬ ‫ـب معمولـ ِ‬ ‫وســط هفتــه بــود‪ ،‬نــه تعطیلــی رســمی بــود و نــه مرخصــی گرفتــه بــود‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن خاطــر اســت کــه خــوب در یــادم مانــده‪ .‬پــدرم خیلــی زود بــه خانــه‬ ‫امــده بــود‪ ،‬نمی دانــم چــرا! حتمـاً چــون دلــش می خواســته زود بیایــد و چــون‬ ‫شــب دل انگیــزی در نیوانگلنــد بــود؛ منطقـه ای کــه هــر از چنــد گاه روزهایــی‬ ‫ا مطبــوع و دلپذیــر اســت و ان جــور وقت هــا اص ـ ً‬ ‫دارد کــه دمــای هــوا کام ـ ً‬ ‫ا‬ ‫نمی شــود جــای بهتــری را روی کــرۀ زمیــن تصــور کــرد‪ .‬ایــن تابســتان دوســت‬ ‫دارم روزهــای بیشــتری این گونــه باشــند‪.‬‬ ‫تاثیر «تعطیالت اخر هفته» در افزایش اتش سوزی جنگل ها‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کردســتان گفــت‪« :‬طبــق بررس ـی های به عمــل امــده غالــب حریق هــای حــادث شــده در جنگل هــا و مراتــع‬ ‫اســتان در خــارج از ســاعات کاری اداری و روز هــای پایانــی هفتــه و ایــام تعطیــات اتفــاق می افتــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ســعدی نقشــبندی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«با توجه بــه در پیش بــودن گرمــای بی ســابقه‪ ،‬خشــکی هــوا‪ ،‬رویــش گســترده پوشــش گیاهــی و حجــم قابــل توجــه علفــی و خشــک ان در عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی رعایــت مــوارد ایمنــی در راســتای پیشــگیری از اتــش ســوزی در جنگل هــا و مراتــع از ســوی همــگان ضروری ســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬از‬ ‫ان جایــی کــه بعــد از ظهر هــا وزش بــاد شــدت یافتــه در ایــن زمــان به هیچ عنــوان اتــش روشــن نکننــد و در صورتــی کــه مجبــور بــه روشــن کــردن‬ ‫اتــش هســتند‪ ،‬حتمـاً بــا رعایــت فاصلــه از درختــان اطــراف محــل‪ ،‬اتــش را از گیاهــان علوفـه ای خشــک شــده دور کــرده و پــس از اطمینــان از خامــوش‬ ‫شــدن اتــش‪ ،‬محــل را تــرک کننــد»‪ .‬نقشــبندی بیــان کــرد‪« :‬شــهرداری ها و دهیــاران از ات ـش زدن زباله هــا خــودداری کــرده و در صــورت اقــدام بــه‬ ‫ایــن کار بــا رعایــت اقدامــات ایمنــی‪ ،‬پوشــش گیاهــی اطــراف ســایت زبالــه را بــه عــرض ‪ ۱۰‬متــر از علوفــه و گیاهــان خشــک پــاک کننــد»‪ .‬وی عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬دامــداران‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬گردشــگران و تمــام کســانی کــه در محیط هــای طبیعــی بــرای تفریــح حضــور دارنــد از روشـن کردن اتــش در طبیعــت بــه‬ ‫خصــوص مناطــق حســاس جنگلــی و مرتعــی جــدا ً خــودداری کننــد»‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیزداری اســتان کردســتان‪ ،‬بــا اشــاره به اقدام اشــتباه‬ ‫برخــی از کشــاورزان در اتــش زدن بقایــای گیاهــان در مــزارع‪ ،‬ذکــر کــرد‪« :‬اتـش زدن درختــان جنگلــی بوته هــا‪ ،‬بقایــای گیاهــی در مــزارع و باغــات برابــر‬ ‫قانــون جــرم محســوب می شــود»‪ .‬نقشــبندی بیــان کــرد‪« :‬اشــیای شیشـه ای و پالســتیکی در طبیعــت در هنــگام تابــش نور خورشــید بــه حالــت ذره بین‬ ‫عمــل کــرده و موجــب اتش ســوزی شــده لــذا بــا جمـع اوری زباله هــای شیشـه ای و پالســتیکی احتمــال به وجــود امــدن حریــق را کــم کنیــم»‪ .‬وی از‬ ‫دهیــاران‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی شــهر و روســتا‪ ،‬بهــره بــرداران و ســاکنین محلــی درخواســت کــرد‪« :‬بــه محــض مشــاهده حریــق بــا تمــاس بــا تلفــن‬ ‫‪ ۱۵۰۴‬همــکاران کشــیک شــبانه روزی اطفــاء حریــق را مطلــع کننــد و تــا زمــان رســیدن گشـت های اطفــای حریــق منابــع طبیعــی بــا توجــه بــه بعــد‬ ‫مســافت منطقــه‪ ،‬بــا رعایــت نــکات ایمنــی اقدامــات اولیــه به وســیله خــاک و اب‪ ،‬اتــش را خامــوش کــرده و زغــال حاصــل از اتــش را هــم از بیــن ببرنــد»‪.‬‬ ‫وی ضمــن اینکــه ســامانه تلفنــی ‪ ۱۵۰۴‬یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی امــاده دریافــت گزارشــات مردمــی در زمینــه هرگونــه تخریــب‪ ،‬تصــرف‪ ،‬و حریــق‬ ‫احتمالــی در عرصه هــای منابــع طبیعی ســت‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫سد گزارشگری زنان در دنیا در حال شکستن است‬ ‫صداهایی که باید شنیده شوند‬ ‫در ســال هــای اخیــر رونــد اســتفاده از گزارشــگران زن در دنیــای‬ ‫فوتبــال رو به افزایــش بــوده و مقاومت هــا در مــورد حضــور انهــا‬ ‫کمتــر شــده اســت‪ .‬به گــزارش ورزش ســه؛ دیــدار برگشــت فــوالم و‬ ‫بلکبــرن در فصــل ‪ 2006-07‬لیــگ برتــر انگلیــس می توانســت یــک‬ ‫دیــدار معمولــی باشــد کــه بــرای همیشــه زیــر خاطــره بازی هــای‬ ‫به مراتــب جذاب تــر و پرگل تــر دفــن شــود امــا گــزارش جکــی‬ ‫اوتلــی ایــن تســاوی ‪ 1-1‬را بــه اغــاز یــک دوران تــازه در گزارشــگری‬ ‫فوتبــال تبدیــل کــرد‪ 43 .‬ســال از اغــاز برنامــه پرطرفــدار ‪Match of‬‬ ‫‪ the day‬ســپری مــی شــد کــه ســرانجام مســئوالن ایــن برنامــه‬ ‫تصمیــم گرفتنــد گــزارش یــک دیــدار را بــه یــک گزارشــگر زن‬ ‫بســپارند؛ تصمیمــی کــه می شــد انتظار داشــت همــه از ان اســتقبال‬ ‫نکننــد‪ .‬دِیــو بَسِ ــت؛ کمــک مربــی وقــت لیــدز یونایتــد‪ ،‬بعــد از انکه‬ ‫اعــام شــد اوتلــی دیــدار فوالم‪،‬بلکبــرن را گــزارش مــی کنــد‪ ،‬گفتــه‬ ‫بــود‪« :‬شــاید بــی بــی ســی تــاش می کنــد تــا خــاق و پیشــرو‬ ‫باشــد امــا فکــر می کنــم ایــن کار اعتبــار برنامــه را پاییــن مـی اورد‬ ‫و وقتــی او اخــر هفتــه گــزارش کنــد‪ ،‬مــن بــازی را تماشــا نمی کنــم‪.‬‬ ‫مشــکل ایــن اســت کــه همــه از گفتــن ایــن موضــوع می ترســند امــا‬ ‫در نهایــت ایــن را تاییــد می کننــد‪ .‬مــن هرگــز بــا ایــن ایــده کــه‬ ‫داور زن داشــته باشــیم‪ ،‬موافــق نیســتم و گزارشــگر زن هــم نبایــد‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬همســرم هــم بــا ایــن نظــر موافــق اســت»‪ .‬دیلــی‬ ‫اســتار هــم خبــر گــزارش اوتلــی را بــا تیتــر طعنه امیــز ‪From‬‬ ‫‪ Motty to Totty‬روی جلــد بــرد‪ Motty .‬لقــب جاناتــان ماتســون؛‬ ‫معروف تریــن گــزارش فوتبــال انگلیــس بــود و ‪ Totty‬به معنــای‬ ‫دختــر زیبــا؛ تیتــری اشــکارا جنســیت زده کــه حضــور اوتلــی در‬ ‫‪ MOTD‬را تنهــا حاصــل جذابیت هــای ظاهــری او می دیــد‪ .‬اســتیو‬ ‫کــوری از دیلــی میــل هــم صــدای اوتلــی را بــه اژیــر خطــر تشــبیه‬ ‫کــرد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬عــده ای دیگــر ایــن اتفــاق را قدمــی دیگــر بــرای‬ ‫ایجــاد برابــری در ورزش بیــن مــردان و زنــان می دانســتند‪ ،‬هرچنــد‬ ‫خــود او چنیــن ایــده ای نداشــت‪« :‬مــن بــه ایــن کار به عنــوان‬ ‫شکســتن موانــع بــرای ورزش بانــوان فکــر نمی کنــم‪ .‬مــن ایــن‬ ‫کار را به همــان دلیلــی انجــام می دهــم کــه همــکاران مــرد انجــام‬ ‫می دهنــد‪ :‬مــن عاشــق فوتبــال هســتم»‪ .‬اوتلــی عاشــق فوتبــال بود؛‬ ‫حتــی بیشــتر از بــرادرش کــه حوصلــه فوتبــال بازی کــردن در حیاط‬ ‫خانه شــان را هــم نداشــت و ایــن عالقــه را تــا تبدیــل شــدن بــه یــک‬ ‫فوتبالیســت اماتــور دنبــال کــرد امــا مصدومیــت زانــو‪ ،‬باعــث شــد تا‬ ‫ان را کنــار بگــذارد ولــی گزارشــگری فرصــت دوبــاره ای بــود تــا در‬ ‫هوایــی کــه می خواهــد‪ ،‬نفــس بکشــد‪ .‬هرچنــد شــرایط ســخت تر از‬ ‫چیــزی بــود کــه فکــر می کــرد‪ .‬او پنج ســال بعــد در مــورد شــرایط‬ ‫دشــوار روزهــای ابتدایــی کارش گفــت‪« :‬انتقادهــای زیــادی از ســوی‬ ‫افــرادی مطــرح می شــد کــه اعتبــار مــن را زیــر ســوال می بردنــد‪.‬‬ ‫شــرایط دشــواری بــود‪ .‬احســاس می کــردم جــدا افتــاده ام‪ .‬مــن از‬ ‫نظــر ذهنــی قــوی هســتم امــا پوسـت کلفت نیســتم‪ .‬ولــی در طــول‬ ‫ســال ها پوســت کلفت شــدم‪ .‬البتــه حمایت هــای زیــادی هــم از‬ ‫مــن شــد؛ و مــن فهمیــدم کــه بایــد از ایــن حمایت هــا اســتفاده‬ ‫کنــم و شــکایت نکنــم؛ زیــرا ایــن اتفــاق ماننــد یــک موهبــت بــرای‬ ‫مــن بــود»‪ .‬ایــن موهبــت در حالــی نصیــب اوتلــی شــد کــه از چنــد‬ ‫ســال قبــل گزینه هــای دیگــری هــم بــرای تبدیل شــدن بــه اولیــن‬ ‫گزارشــگر زن ‪ MOTD‬مطــرح بودنــد؛ از اِل ِنــور اُلدرویــد کــه بــرای‬ ‫رادیــو بــی بــی ســی کار می کــرد تــا پائــوال کوکوتــزا کــه خــودش‬ ‫ملیسا استارک‬ ‫ملیســا دختــر والتــر اســتارک؛ جــراح چشــم در‬ ‫کلینیــک مشــهور چشم پزشــکی جهانــی ویلمــر‬ ‫در بیمارســتان جــان هاپکینــز در بالتیمــور‬ ‫اســت‪ .‬ملیســا اســتارک یکــی از مجریــان‬ ‫مشــهور و فهــال تلویزیونــی امریــکا در حــوزه‬ ‫ورزش اســت کــه به دلیــل سه ســال گزارشــگری‬ ‫به عنــوان خبرنــگار حاشــیه ای بــرای برنامــه‬ ‫‪ Monday Night Football‬شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫او کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــا ‪ NBC‬کار کــرده بــود‪ ،‬در حــال‬ ‫حاضــر خبرنــگار شــبکه ‪ NFL‬اســت‪ .‬اســتارک‬ ‫کار خــود را در ‪ WMAR-TV‬در بالتیمــور در‬ ‫ســال ‪ 1991‬به عنــوان کارامــوز خبــری شــروع‬ ‫بــه کار کــرد‪ .‬او بــا چهــار فرزنــدش در رامســون‬ ‫نیوجرســی زندگــی می کنــد و بــا مایــک لیلــی‬ ‫ازدواج کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه نیــال اســلون؛ تهیه کننــده وقــت ‪ MOTD‬پیشــنهاد داد کــه او‬ ‫را به عنــوان اولیــن گزارشــگر زن ایــن برنامــه بپذیــرد امــا در نهایــت‬ ‫قرعــه بــه نــام جکــی اوتلــی افتــاد‪ .‬هرچنــد اوتلــی ســد بلنــد را‬ ‫شکســت امــا بیــش از یک دهــه طــول کشــید تــا صــدای گزارشــگر‬ ‫زن دیگــری از ‪ MOTD‬شــنیده شــود‪.‬‬ ‫ویکی اسپارکس؛ از تهدید مویس تا جام جهانی‬ ‫پیــش از اینکــه ویکــی اســپارکس به عنــوان گزارشــگر دیــدار پرتغال‬ ‫و مراکــش معرفــی و بــه اولیــن زنــی تبدیــل شــود کــه یــک دیــدار‬ ‫جــام جهانــی مــردان را بــرای طرفــداران فوتبــال در بریتانیــا گــزارش‬ ‫می کنــد‪ ،‬نــام او بــا جنجالــی کــه دیویــد مویــس؛ ســرمربی وقــت‬ ‫ســاندرلند در ســال ‪ 2017‬ایجــاد کــرد‪ ،‬شــنیده شــد‪ .‬اســپارکس‬ ‫بــرای مصاحبــه بعــد از بــازی ب ـ ه ســراغ مویــس رفــت و ســرمربی‬ ‫ســابق منچســتریونایتد کــه از ســوال او خوشــش نیامــده بــود‪ ،‬بعــد‬ ‫پرداختنــد؛ از جملــه جکــی اوتلــی کــه حملــه تنــدی بــه منتقــدان‬ ‫کــرد‪ .‬او کــه از اظهــارات جیســون کانــدی؛ بازیکــن ســابق چلســی‪،‬‬ ‫در یــک برنامــه تلویزیونــی در مــورد صدای اســپارکس و گزارشــگران‬ ‫زن‪ ،‬عصبانــی شــده بــود‪ ،‬در توئیتــرش نوشــت‪« :‬ناامید کننــده اســت‬ ‫کــه ‪ 11‬ســال بعــد از اولیــن گــزارش مــن در ‪ MOTD‬و هشت ســال‬ ‫بعــد از اینکــه مــن هفــت بــازی را در بــرای رادیــو الیــو ‪ 5‬گــزارش‬ ‫کــردم‪ ،‬همچنــان مســئله گزارشــگران زن مطــرح اســت‪ .‬ترجیح صدا‬ ‫یــا ســبک گــزارش همیشــه مطــرح اســت‪ .‬اینکــه گفتــه شــود زنــان‬ ‫نبایــد گــزارش کننــد‪ ،‬چیــزی بیــش از انتقــاد اســت‪ .‬امــا همچنــان‬ ‫احســاس می کنــم در حــال پیشــرفت هســتیم‪ .‬دایناســورها در اقلیت‬ ‫هستند » ‪.‬‬ ‫راه دشوار گزارشگران زن در سراسر دنیا‬ ‫گزارشــگران زن در دیگــر کشــورها هــم تجربه هایــی مشــابه جکــی‬ ‫از پایــان مصاحبــه‪ ،‬در حالــی کــه هنــوز دوربین هــا صدایــش را‬ ‫ضبــط مــی کردنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬دفعــه بعــد مراقــب بــاش‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫زن هســتی امــا دفعــه بعــد شــاید ســیلی بخــوری»‪ .‬دیویــد مویــس‬ ‫بعــدا ً به خاطــر ایــن اظهارنظــر عذرخواهــی کــرد و اســپارکس هــم‬ ‫بــه مســیرش بــرای تبدیل شــدن بــه یکــی از ســتاره های بخــش‬ ‫ورزشــی بــی بــی ســی ادامــه داد تــا اینکــه در روز بیســتم ژوئــن‬ ‫‪ 2018‬در ورزشــگاه لوژنیکــی مســکو‪ ،‬به عنــوان گزارشــگر پشــت‬ ‫میکروفــون قــرار گرفــت‪ .‬این بــار هــر دو جبهــه موافقــان و مخالفــان‬ ‫صداهــای بلندتــری بــرای ابــراز نظــر داشــتند‪ .‬از یــک ســو بــا‬ ‫گســترش شــبکه های اجتماعــی نســبت بــه ‪ 11‬ســال قبل‪ ،‬مخالفــان‬ ‫بالفاصلــه نارضایتی شــان را در توئیتــر و فیس بــوک اعــام کردنــد‬ ‫و در ســمت مقابــل‪ ،‬چهره هــای سرشــناس بیشــتری بــه دفــاع از‬ ‫اوتلــی و ویکــی اســپارکس را پشــت ســر می گذارنــد‪ .‬از جملــه‬ ‫کلودیــا نویمــن و هانــا مــارک لونــد کــه جــام جهانــی ‪ 2018‬را بــرای‬ ‫تلویزیون هــای سراســر المــان و ســوئد گــزارش کردنــد‪ .‬بعضــی از‬ ‫توهین هــا بــه نویمــن؛ گزارشــگر زن شــبکه ‪ ،ZDF‬انقــدر شــدید‬ ‫بــود کــه مســئوالن ایــن شــبکه‪ ،‬از دو نفــر از کاربــران شــبکه های‬ ‫اجتماعــی شــکایت کردنــد‪ .‬به ویــژه پــس از اینکــه او در یکــی‬ ‫از بازی هــای ژاپــن‪ ،‬یکــی از بازیکنــان ایــن تیــم کــه در بونــدس‬ ‫لیــگا بــازی می کــرد را نشــناخت‪ .‬امــا بعــدا ً در نظرســنجی نشــریه‬ ‫اشــپیگل‪ 69.9 ،‬درصــد از بیننــدگان المانــی‪ ،‬تجربــه شــنیدن بازی ها‬ ‫بــا صــدای گزارشــگر زن را مثبــت ارزیابــی کردنــد و تنهــا بــه نظــر‬ ‫‪ 12‬درصــد ایــن اتفاقــی منفــی بــود؛ بقیــه نیــز نظــر ممتنع داشــتند‪.‬‬ ‫جالب تــر اینکــه میزبــان رضایــت بیــن بیننــدگان مــرد و زن بســیار‬ ‫سوزان لیزا کلبر‬ ‫ســوزان لیــزا کلبــر ‪55‬ســاله گزارشــگر ‪،‬‬ ‫تهیه کننــده و برنامه ســاز ورزشی ســت‪ .‬کلبــر‬ ‫در یــک خانــواده یهــودی در فیالدلفیــا متولــد‬ ‫و در ســال ‪ 1986‬بــا مــدرک لیســانس هنــر از‬ ‫دانشــگاه میامــی فارغ التحصیــل شــد‪ .‬او ابتــدا‬ ‫به عنــوان یکــی از مجریــان اصلــی شــبکه‬ ‫تلویزیونــی امریکایــی (‪ )ESPN‬کــه در ســال‬ ‫‪ 1993‬راه انــدازی شــد‪ ،‬فعالیــت داشــت کــه بــه‬ ‫شــرکت والــت دیزنــی تعلــق دارد‪ .‬سه ســال‬ ‫بعــد ‪ ،‬او ‪ ESPN2‬را تــرک کــرد تــا به عنــوان‬ ‫گزارشــگر اصلی بــه شــبکه جهانــی ‪Fox Sports‬‬ ‫بپیونــدد و در اواخــر ســال ‪ 1999‬دوبــاره بــه‬ ‫‪ ESPN‬بازگشــت‪ .‬او همچنیــن تهیه کننــده‬ ‫ویــژه ورزشــی در ایســتگاه تلویزیونــی وابســته بــه‬ ‫‪ MyNetworkTV‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫الیسالیزاسالتر‬ ‫الیســا لیــزا ســالتر؛ روزنامه نــگار‬ ‫امریکایــی و بسکتبالیســت ســابق زنــان‬ ‫اســت‪ .‬او از ســال ‪ 2000‬به عنــوان‬ ‫خبرنــگار ورزشــی در شــبکه های ‪ESPN‬‬ ‫و ‪ ESPN‬در ‪ ABC‬مشــغول به کار بــوده‬ ‫اســت‪ .‬او عــاوه بــر پوشــش خبــری‬ ‫بازی هــای المپیــک زمســتانی ‪ 2006‬از‬ ‫توریــن و مســابقات جــام جهانــی فوتبــال‬ ‫‪ 2002‬بــرای شــبکه ‪ ،ESPN‬برنامه هــای‬ ‫ورزشــی مختلفــی را اجــرا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گزارشــگر ‪53‬ســاله در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫ عنــوان گزارشــکر ذخیــره‪ ،‬مســابقات‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ان بــی ای و ای اس پــی ان را کــه شــبکه‬ ‫ای بی ســی پوشــش می دهــد‪ ،‬در برنامــه‬ ‫‪ Monday Night Football‬اجرا می کند‪.‬‬ ‫نزدیــک بــود؛ ‪ 68‬درصــد مــردان و ‪ 69‬درصــد زن هــا از شــنیدن بــازی‬ ‫بــا گزارشــگر زن رضایــت داشــتند‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬ان طــور کــه‬ ‫شــواهد نشــان می دهــد‪ ،‬همه چیــز بــه عــادت طرفــداران فوتبــال‬ ‫و ذائقــه شــکل گرفتــه انهــا در طــول ســال های طوالنــی تماشــای‬ ‫فوتبــال از تلویزیــون برمی گــردد و چنــدان غیرطبیعــی نیســت کــه‬ ‫مخالفت هایــی هــم بــرای ان وجــود داشــته باشــد امــا عملکــرد‬ ‫خــوب گزارشــگرانی ماننــد ویکــی اســپارکس و کلودیــا نویمــن‬ ‫می توانــد مســیر را بــرای همتایــان انهــا‪ ،‬نه تنهــا در بریتانیــا و المان‪،‬‬ ‫کــه در سراســر جهــان بــاز کنــد‪.‬‬ ‫ایــا عالقــه نداشــتن مــردان بــه صــدای گزارشــگر زن‪،‬‬ ‫جنســیت زده اســت؟‬ ‫بعــد از اینکــه ویکــی اســپارکس بــا گــزارش بــازی پرتغــال و مراکش‪،‬‬ ‫بــه اولیــن زنــی تبدیــل شــد کــه یــک بــازی جــام جهانــی مــردان را‬ ‫بــرای بیننــدگان بریتانیایــی گــزارش می کنــد‪ ،‬بــار دیگــر انتقادهــای‬ ‫زیــادی مطــرح شــد کــه بیشترشــان از طرف کســانی بود کــه صدای‬ ‫زنانــه او را مناســب گــزارش نمی دانســتند‪ .‬جیســون کانــدی؛ هافبک‬ ‫ســابق چلســی‪ ،‬صــدای زیــر ویکــی اســپارکس را غیر قابل تحمــل‬ ‫توصیــف کــرد و بســیاری در شــبکه های اجتماعــی واکنــش‬ ‫مشــابهی نشــان دادنــد؛ هرچنــد گروهــی دیگــر ایــن صحبت هــا را‬ ‫سکسیســتی دانســتند‪ ،‬از جملــه جکــی اوتلــی؛ اولیــن گزارشــگر زن‬ ‫انگلیــس‪ ،‬کــه ایــن افــراد را نئاندرتــال و دایناســور توصیــف کــرد‪.‬‬ ‫امــا ســان در گزارشــی ادعــا کــرد دلیــل اینکــه مــردان‪ ،‬عالق ـه ای‬ ‫بــه شــنیدن صــدای گزارشــگران زن ندارنــد‪ ،‬دلیــل علمــی دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن گــزارش رابیــن دانبــار؛ رئیــس گــروه تحقیقاتــی علــوم اعصــاب‬ ‫تکاملــی و اجتماعــی دانشــگاه اکســفورد‪ ،‬گفتــه‪« :‬صــدای زن هــا‬ ‫اساس ـاً نســبت بــه دوران کودکــی تغییــر زیــادی نمی کنــد‪ .‬یــک‬ ‫دلیــل می توانــد ایــن باشــد کــه مــردان خصیصه هــای کودکانــه‬ ‫را در شــریک زندگی شــان ترجیــح می دهنــد»‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫صــدای گزارشــگران زن در موقعیت هــای حســاس‪ ،‬حالــت جیــغ‬ ‫پیــدا می کنــد کــه ایــن بــرای مــردان جالــب نیســت؛ زیــرا بخشــی‬ ‫از مغــز انهــا را فعــال می کنــد کــه بــرای اعــام خطــر طراحــی شــده‬ ‫و به همین دلیــل‪ ،‬ســطح اســترس در انهــا را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫در همیــن گــزارش همچنیــن از دکتــر فیونــا کــووارد از دانشــگاه‬ ‫بورنمــوث‪ ،‬نقــل شــده کــه صــدای مــردان و زنــان در بخش هــای‬ ‫مختلفــی از مغــز تحلیــل می شــوند‪ .‬بــا توجــه بــه اهنگین تــر‬ ‫بــودن صــدای زنــان‪ ،‬فرکانس هــای صوتــی ان در بخشــی از مغــز‬ ‫تحلیــل می شــود کــه مربــوط بــه موسیقی ســت‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫صــدای مونوتــن مــردان‪ ،‬پیچیدگــی کمتــری دارد و در بخشــی از‬ ‫مغــز کــه مربــوط بــه انالیــز اطالعــات اســت‪ ،‬دریافــت می شــود‪.‬‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬عــادت بــه شــنیدن گزارش هــا بــا صداهــای‬ ‫مردانــه‪ ،‬شــنیدن صــدای گزارشــگر زن بــرای مــردان را غیرجــذاب‬ ‫می کنــد؛ زیــرا در شــرایطی کــه نیــاز بــه تمرکــز بیشــتری دارنــد‪،‬‬ ‫مغزشــان درگیــر اتفــاق پیچیده تــری می شــود‪ .‬امــا پروفســور ت ِـ ِر ِور‬ ‫کاکــس از دانشــگاه ســالفورد‪ ،‬معتقــد اســت کــه شــنیدن صداهــای‬ ‫مردانــه‪ ،‬حــس اتوریتــه بیشــتری ایجــاد می کنــد؛ زیــرا بیشــتر‬ ‫رهبــران در دنیــا مــرد هســتند و اعتقــاد دارد کــه بــا افزایــش تعــداد‬ ‫سیاســت مدارها و رهبــران زن در دنیــا و عادی شــدن شــنیدن‬ ‫صــدای انهــا‪ ،‬کار بــرای گزارشــگران زن هــم راحت تــر شــود‪.‬‬ ‫بهنامجعفرزاده‬ ‫سینز گالو د پرز‬ ‫ســینز گالــو د پــرز؛ روزنامه نــگار مکزیکــی و مجــری‬ ‫برنامــه مصاحبــه ورزشــی در شــبکه اســپانیایی زبان‬ ‫‪ DxTips‬اســت‪ .‬ســینز بــا همســرش به همــراه‬ ‫چهــار فرزنــد خــود در مکزیــک زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫او بــا چهره هــای مشــهوری همچــون راجــر فــدرر‬ ‫و رافائــل نــادال‪ ،‬شــاکیل اونیــل‪ ،‬رودریگــز‪ ،‬روبرتــو‬ ‫کارلــوس ‪ ،‬ریوالــدو‪ ،‬زین الدیــن زیــدان ‪ ،‬کریســتیانو‬ ‫رونالــدو و لیونــل مســی مصاحبــه کــرده و درواقــع‬ ‫خــود را منحصــر بــه فعالیــت در زمینــه فوتبــال‬ ‫نکــرده و در رشــته های شــنا‪ ،‬والیبــال‪ ،‬بســکتبال‬ ‫و تنیــس نیــز تجربه هایــی مشــابه از ســر گذرانــده‬ ‫اســت‪ .‬او در ســال ‪ 2016‬به عنــوان مجــری یــک‬ ‫شــوی واقع نمــا (‪ )Reality Show‬ورزشــی باعنــوان‬ ‫‪ Ultimate Beastmaster‬بــرای پخــش از نتفلیکــس‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫هایدی واتنی‬ ‫هایــدی واتنــی؛ ورزشــکار و گزارشــگر امریکای ـ ‬ ‫ی‬ ‫شــبکه ‪ MLB‬اســت‪ .‬او فارغ التحصیــل دانشــگاه‬ ‫ســن دیگو ســت کــه تجربــه حضــور در‬ ‫شــبکه های ورزشــی نیوانگلنــد در بوســتون و‬ ‫‪ Time Warner Cable SportsNet‬در لــس‬ ‫انجلــس را هــم دارد‪ .‬واتنــی در دوران دبیرســتان‬ ‫در رشــته ژیمناســتیک فعالیــت می کــرد‪ .‬او‬ ‫در یــک ســفر بــا همســرش؛ کــه یــک خلبــان‬ ‫بازنشســته گارد ملــی هوایــی کالیفرنیا ســت‪،‬‬ ‫دیــدار کــرد‪ .‬حاصــل ازدواج انهــا دو فرزنــد اســت‪.‬‬ ‫در ســپتامبر ‪ 2012‬واتنــی‪ ،‬شــبکه تایــم وارنــر را‬ ‫تــرک کــرد تــا بــه شــبکه ‪ MLB‬بپیونــدد‪ .‬او از‬ ‫ســال ‪ 2013‬اجــرای برنامه هایــی ازجملــه ‪Quick‬‬ ‫‪ Pitch‬را در ‪ MLB‬را عهــده دار و به عنــوان‬ ‫گزارشــگر ورزشــی مطــرح بــوده اســت‪.‬‬ ‫تو گو با نخستین بانوی گزارشگر فوتبال؛‬ ‫گف ‬ ‫گزارشگری زنان‪ ،‬یک پدیده نوظهور است‬ ‫هفتــه پیــش وقتــی سه شــنبه شــب اعالم شــد کــه بــازی چهارشــنبه اژاکــس و چلســی در چهارچــوب لیــگ قهرمانان‬ ‫را یــک زن بــرای رادیــو ورزش گــزارش می کنــد‪ ،‬خبــرش مثــل بمــب در شــبکه های اجتماعــی پیچیــد‪ .‬نجمــه جعفری؛‬ ‫گزارشــگر شــیرازی فوتبــال کــه پیــش از ایــن چندبــار دیــدار رقابت هــای باشــگاهی زنــان را در رادیــو گــزارش کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬حــاال قــرار بــود پــا در جــای مــردان بگــذارد و همچــون انهــا یــک رقابــت بین المللــی ســطح بــاال را بــرای‬ ‫شــنوندگان رادیــو گــزارش کنــد‪ .‬ایــن قــدم بــرای نجمــه و دختــران دیگــر ایرانــی کــه عاشــق کار اجــرا و گزارشــگری‬ ‫در رادیــو و تلویزیــون هســتند حســابی امیــد بخــش بــود و نشــانه ای قلمــداد می شــد از ورود ســازمان صداوســیما بــه‬ ‫دورانــی تــازه‪ .‬امــا بنــا بــه دالیــل نامعلومــی کــه تقریبـ ًا بــرای تمامــی اهالــی ورزش و ورزش دوســتان معلوم اســت‪ ،‬این‬ ‫اتفــاق رقــم نخــورد تــا نشــان دهــد کــه هنــوز هــم قســمت هایی از ســازمان صداوســیما بــا گزارشــگری زنــان و حضور‬ ‫فعــال انهــا در برنامــه هــای ورزشــی کنــار نیامــده اســت‪ .‬بــا تمــام ایــن اوصــاف‪ ،‬نبایــد از یــاد بــرد کــه نخســتین گام ‬ ‫در گزارشــگری ورزشــی زنــان‪ ،‬در ســال ‪ 83‬توســط زهره ســادات هاشــمی برداشــته شــد کــه به طــور اتفاقــی یــک‬ ‫نیمــه از بــازی اســتقالل تهــران و صبــای قــم را از رادیــو جــوان گــزارش کــرد‪ .‬پــس از ان خبــری از گزارشــگری بانــوان‬ ‫وجــود نــدارد کــه به صــورت جــدی و هدفمنــد وارد ایــن عرصــه شــده باشــد تــا امــروز کــه فرنــوش جعفــری بــا نــام‬ ‫شناســنامه ای نجمــه؛ نخســتین گزارشــگر ورزشــی بانــوان اســت کــه ‪ 90‬دقیقــه بــازی فوتبــال بانــوان را به صــورت زنده‬ ‫و مســتقیم گــزارش کــرده اســت‪ .‬گفت وگــوی تســنیم را بــا وی را می خوانیــد‪.‬‬ ‫حضور زنان در فضا‬ ‫در یک نگاه‬ ‫ماجرای ورودتان به عرصه گزارشگری فوتبال را توضیح دهید‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 87‬وارد صداوســیما و رادیــو شــدم‪ .‬ورودم بــه عرصــه صــدا و رادیــو بــا نویســندگی برنامه هــای مختلــف بــود‪ ،‬بعــد از ان به عنــوان‬ ‫دســتیار تهیه کننــده و پــس از ان نیــز به عنــوان تهیه کننــده مشــغول بــودم‪ .‬در حــال حاضــر هــم تهیه کننــده رادیــو و گوینــده بخــش‬ ‫برنامه هــای ورزشــی هســتم‪ .‬مــن از لحــاظ روحــی عالقه مندی هــای متنوعــی دارم‪ .‬از دخترانــی هســتم کــه پیگیــر فوتبالــم و قبــل از ورود‬ ‫بــه عرصــه گزارشــگری نیــز در بحث هــا و چالش هــای فوتبالــی شــرکت می کــردم؛ همیــن امــر ســبب شــد کــه در مرکــز فــارس به عنــوان‬ ‫عالقه منــد بــه فوتبــال و بحث هــای فوتبالــی شــناخته شــوم‪ .‬قبــل از دی مــاه ســال ‪ 96‬مدیــرکل ورزش و جوانــان بــا مدیرکل صداوســیمای‬ ‫فــارس نشســتی داشــتند تــا بتواننــد فوتبــال بانــوان را انعــکاس دهنــد‪ .‬ایــن موافقــت حاصــل شــد منتهــی بــه ایــن دلیــل کــه صداوســیما‬ ‫چهارچوب هــای خــودش را دارد بنــا شــد کــه ایــن گزارشــگری از طریــق رادیــو باشــد‪ .‬ایــن موضــوع بــا هــدف حمایــت بیشــتر از ورزش‬ ‫بانــوان بــود‪ .‬بیــن همــه افــراد ســازمان به دلیــل شــناختی کــه از مــن داشــتند‪ ،‬پیشــنهاد گزارشــگری فوتبــال بانــوان را بــه مــن دادنــد‪ .‬از‬ ‫انجــا کــه تاکنــون در ایــران ایــن اتفــاق رخ نــداده بــود‪ ،‬بــرای مــن هــم جــذاب بــود و هــم ترســناک‪ .‬ابتــدا یــک تســت گرفتنــد و یــک‬ ‫دقیقــه از بــازی را گــزارش کــردم تــا اینکــه گزارشــگری مــن را تائیــد کردنــد و در تاریــخ یک دی مــاه ‪ 96‬فوتبــال منتخب فارس و اســتقالل‬ ‫خوزســتان را به صــورت زنــده و مســتقیم و ‪ 90‬دقیقــه کامــل را گــزارش کــردم‪.‬‬ ‫شــما هــم به نوعــی نخســتین گزارشــگر ورزشــی خانــم بودیــد و هــم بــرای نخســتین بار ورزش بانــوان قــرار بــود‪،‬‬ ‫پخــش شــود چــه احساســی داشــتید؟‬ ‫بــرای مــن جــذاب بــود و هیجــان داشــتم تــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن ایــن کار را انجــام دهــم‪ .‬مشــکلی کــه داشــتم ایــن بــود کــه ایــا‬ ‫از ســوی مــردم ایــن کار پذیرفتــه می شــود کــه یــک خانــم بخواهــد گزارشــگری کنــد؟ و چالــش دوم ایــن بــود کــه بایــد فوتبالــی را گزارش‬ ‫می کــردم کــه بازیکنــان دو تیــم بــرای مــن کام ـ ًا ناشــناخته بودنــد‪ .‬تنهــا کاری کــه می توانســتم بکنــم ایــن بــود کــه قبــل از بــازی‬ ‫اســامی دو تیــم‪ ،‬ســابقه بــازی‪ ،‬ســن و ســابقه ملی پــوش بــودن بازیکنــان را بــرای مــن بفرســتند‪ .‬در طــول بــازی نیــز فقــط توانســتم از این‬ ‫اطالعــات اســتفاده کنــم‪ .‬گــزارش اول مــن بســیار ســخت بــود‪ .‬مــن در جایــگاه وی ای پــی در دورتریــن و باالتریــن جــای ورزشــگاه بــودم‪.‬‬ ‫بازیکنــان را بــه ســختی می دیــدم و تنهــا از روی شــماره و رنــگ لبــاس گــزارش می کــردم امــا بــه هــر ســختی بــود گــزارش را انجــام دادم‪.‬‬ ‫مزیــت ایــن بــازی ایــن بــود کــه یــک کارشــناس ورزشــی کنــار مــن بــود و اطالعــات فوتبالــی غنــی دربــاره تیم هــا داشــت کــه باعــث شــد‬ ‫برنامــه خوبــی روی انتــن بــرده شــود‪ .‬در نهایــت ‪ 90‬دقیقــه گــزارش فوتبــال را انجــام دادم و ســعی کــردم کــه در بازی هــای بعــد‪ ،‬کــم و‬ ‫کاســتی ها را برطــرف کنــم‪.‬‬ ‫تاکنون چند بازی را گزارشگری کردید؟ و ماجرای ورودتان به گزارشگری فوتسال چه بود؟‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ،96‬ســه بــازی برگــزار شــد کــه گزارشــگری کــردم‪ .‬از ابتــدای ســال جدیــد تــا اواســط مردادمــاه کــه لیــگ برتــر فوتســال‬ ‫بانــوان اغــاز شــد‪ ،‬بــازی برگــزار نشــد‪ .‬ورودم بــه گزارشــگری فوتســال نیــز ماجرایــی دارد‪ .‬خــرداد امســال بنا بــود که یــک دوره گزارشــگری‬ ‫فوتبــال بــرای گزارشــگران مراکــز برگــزار شــود‪ .‬هر چنــد ابتــدا هــم تهــران و هــم مرکــز فــارس بــرای اعــزام مــن مشــکل داشــتند امــا در‬ ‫نهایــت بــا پیگیــری و تــاش موفــق شــدم کــه در ایــن دوره شــرکت کنــم‪ .‬مــن تنهــا خانمــی بــودم کــه شــرکت می کــردم بــه همــراه مــن‬ ‫‪ 26‬اقــا نیــز بودنــد کــه همــه در امــر گزارشــگری بــا ســابقه بودند‪ .‬مــدرس کالس خســرو والـی زاده بــود که گزارشــگر فوتبــال رادیــو ورزش‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی مــن را دیدنــد صدایــم کردنــد‪ ،‬مــن ابتــدا تصــور کــردم کــه می خواهنــد دانــش مــن را بســنجند امــا از حضــورم خیلــی ابــراز‬ ‫خرســندی کردنــد و گفتنــد کــه اینکــه یــک خانــم ایــن قــدر جــرات و جســارت داشــته باشــد و وارد ایــن حــوزه شــود‪ ،‬تحســین برانگیز‬ ‫اســت‪ .‬ســر کالس یکــی از گزارش هــای مــن را پخــش کردنــد و ایــرادات و نــکات فنــی مربــوط بــه گزارشــم را گفتنــد‪ .‬مــن بــا خــودم یــک‬ ‫گــزارش دیگــر را نیــز بــرده بــودم‪ .‬یــک گــزارش یــک دقیقـه ای از بــازی دو تیــم اروپایــی پــاری ســن ژرمــن و بارســا هــم بــرده بــودم کــه‬ ‫وقتــی ایــن را شــنیدند همــه افــراد حاضــر در کالس مــن را تشــویق کردنــد‪ .‬بعــد از کالس از شــبکه ورزش بــا مــن تمــاس گرفتنــد و از من‬ ‫دعــوت کردنــد کــه فوتســال بانــوان را گــزارش کنــم‪ .‬بــازی فوتبــال و فوتســال خیلــی متفــاوت اســت‪ .‬بــرای اینکــه مــن بــا بــازی فوتســال‬ ‫اشــنا شــوم اقایانــی کــه در کالس شــرکت داشــتند یــک کالس ‪ 20‬دقیقـه ای بــرای مــن گذاشــتند و نــکات مهــم و قوانیــن بــازی فوتســال‬ ‫را امــوزش دادنــد‪ .‬ایــن شــد کــه بالفاصلــه کــه از دوره اراک برگشــتم‪ ،‬زنــده و مســتقیم دو بــازی نماینــدگان شــیراز و فــارس را برای شــبکه‬ ‫ملــی ورزش گــزارش کــردم‪ .‬مــن دربــاره گزارشــگرهای خانــم در جهــان زیــاد خوانــدم‪ .‬ایــن موضــوع یــک پدیــده نوظهــور اســت و تقریبــا‬ ‫از ‪ 2014‬در جهــان اغــاز شــده اســت‪ .‬خانم هــای گزارشــگر در کشــورهای دیگــر از ســوی اقایــان تهدیــد یــا حتــی مســخره شــدند؛ امــا در‬ ‫ایــران مــن بیشــترین حمایــت را از اقایــان گرفتــم و بــه مــن بســیار کمــک کــردم‪.‬‬ ‫واکنش مربیان و بازیکنان نسبت به گزارشگری شما چه بود؟‬ ‫در حــوزه فوتبــال هــم مربیــان و هــم بازیکنــان خیلــی اســتقبال کردنــد؛ به ویــژه اینکــه چــون نخســتین بار بــود‪ ،‬انگیــزه خوبــی بــرای ادامه‬ ‫کارشــان شــده بــود‪ .‬واکنــش مدیرعامــان تیم هــا هــم خیلی خــوب بــود چــون از ورزش بانــوان چنــدان حمایــت نمی شــود کــه ایــن‬ ‫گــزارش می توانســت به نوعــی تبلیــغ و جــذب اسپانســر باشــد‪.‬‬ ‫شما عالوه بر گزارش رادیویی‪ ،‬گزارش تصویری نیز از بازی بانوان داشتید‪ .‬درباره ان هم توضیح دهید‪.‬‬ ‫بعــد از گــزارش رادیویــی مــن‪ ،‬مدیــر تولیــد برنامــه ‪ 20.20‬بــرای گــزارش تصویــری بــا مــن تمــاس گرفتنــد و باز هــم بــرای اولین بــار بــازی‬ ‫فوتســال بانــوان از رســانه ملــی و شــبکه ورزش در برنامــه ‪ 20.20‬اجرا شــد‪.‬‬ ‫واکنش خانواده شما زمانی که گفتید می خواهید وارد این عرصه شوید‪ ،‬چه بود؟‬ ‫مــن از ‪ 18‬ســالگی کار کــردم و با وجــود اینکــه همــراه بــا خانــواده زندگــی می کنــم امــا مســتقل هســتم‪ .‬همیــن امــر ســبب شــد کــه تصمیم‬ ‫را به عهــده خــودم بگذارنــد و وقتــی هــم ایــن اتفــاق افتــاد اســتقبال کردنــد؛ چــون خانــواده فوتبالــی دارم و بــا هــم تحلیــل می کنیم‪.‬‬ ‫در کار گزارشگری از کسی هم الگو گرفته اید؟‬ ‫در دورانــی کــه بــه فوتبــال عالقه منــد شــدم یادگارانــی از اقــای بهــروان و به منــش باقــی بــود‪ .‬ایــن دو اســتاد بــزرگ شــاید بــرای خیلــی‬ ‫از کســانی کــه فوتبــال گــزارش می کننــد‪ ،‬الگــو باشــند امــا بــرای الگو بــودن بــه ســن مــن نمی خوردنــد‪ .‬همــان روزهــا مرحــوم شــفیع‪،‬‬ ‫گــزارش فینــال جــام جهانــی ‪ 1994‬را گــزارش می کردنــد کــه تکه کالم هایشــان هنــوز در ذهنــم اســت‪ .‬بعــد از ان کــه عالقـه ام جدی تــر‬ ‫شــد‪ ،‬عــادل فردوسـی پور جذبــم کــرد؛ چراکــه به نظــر مــن ســبک خاصــی دارد کــه بــه جذابیــت فوتبــال کمــک می کنــد‪ .‬البتــه کارهــای‬ ‫دیگــران از جملــه مــزدک میرزایــی‪ ،‬محمدرضــا احمــدی و دیگــر گزارشــگران را نیــز دنبــال می کنــم‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!