هفته نامه سرافرازان شماره 285 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 285

هفته نامه سرافرازان شماره 285

هفته نامه سرافرازان شماره 285

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اذر ‪ 27 ،1398‬ربیع االول ‪ 25 ،1441‬نوامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،285‬تومان‬ ‫ایا با قانون گذاری چیزی حل می شود؟‬ ‫نفس کشیدن در عصرالودگی هوا‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اذر ‪ /1398‬شماره ‪285‬‬ ‫بانک‬ ‫مدیر بخش احیا شرکت فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫افزایش بهره وری تولید‪ ،‬جزو دستورالعمل های شرکت فوالد است‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫بــا اجــرای پــروژه زمــزم ‪ 3‬در شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان مشــکل کمبــود تامیــن اهــن‬ ‫اســفنجی حــل خواهــد شــد‪ .‬حســین تقــی‬ ‫کهــزاد (مدیــر بخــش احیــا شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان) درخصــوص ظرفیــت یک میلیــون و‬ ‫‪700‬هزار تُنــی پــروژه زمــزم ‪ 3‬گفــت‪« :‬ظرفیــت‬ ‫ی واحــد تولیــدی اهــن اســفنجی فــوالد‬ ‫اســم ‬ ‫خوزســتان‪ ،‬چهار میلیون تُــن بــوده کــه ایــن‬ ‫واحــد بــا تمــام ظرفیــت خــود تولیــد دارد‪ .‬همــه‬ ‫اهــن اســفنجی تولیدشــده‪ ،‬در واحــد فوالدســازی‬ ‫ دلیــل اینکــه‬ ‫شــرکت مصــرف می شــود و به‬ ‫ِ‬ ‫نیــاز بــه اهــن اســفنجی از میــزان تولیــد ان‬ ‫بیشــتر اســت‪ ،‬کمبــود ان را کــه معمــوال حــدود‬ ‫‪ 500‬هزا رتُــن در ســال اســت‪ ،‬از شــرکت فــوالد‬ ‫شــادگان تامیــن می کنیــم و در مواقعــی کــه‬ ‫ ایــن شــرکت نتوانــد به طــور کامــل پاســخگوی‬ ‫نیــاز مــا باشــد‪ ،‬بقیــه کمبــود اهــن اســفنجی‬ ‫خــود را از شــرکت هایی کــه قیمــت مناســبی را‬ ‫اعــام کننــد‪ ،‬خریــداری می کنیــم»‪.‬‬ ‫اجرای پروژه زمزم ‪3‬؛‬ ‫جبران کننده کمبود اینده‬ ‫مدیــر بخــش احیــا شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه برنامه هایــی‬ ‫بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد اهــن اســفنجی‬ ‫در دســتور کار داریــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬با توجه بــه‬ ‫کمبــود اهــن اســفنجی کــه باعــث شــده بخشــی‬ ‫از نیــاز خــود را از شــرکت های دیگــر تامیــن‬ ‫کنیــم‪ ،‬اجــرای پــروژه زمــزم ‪ 3‬بــا ظرفیت اســمی‬ ‫ یک میلیــون و ‪700‬هزار تُــن را در برنامــه داریــم‬ ‫کــه قــرارداد ان بــا شــرکت ‪ MMTE‬منعقــد شــده‬ ‫و کارهــای اولیــه ان درحــال انجــام اســت‪ .‬زمــان‬ ‫انجــام ایــن پــروژه ‪36‬ماهــه بــوده و یک مــاه‬ ‫از تاریــخ عقــد قــرارداد ان گذشــته اســت»‪.‬‬ ‫کهــزاد بااشــاره به کمبــود اهــن اســفنجی در‬ ‫ســطح کشــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬متاســفانه اجــرای‬ ‫پروژه هــا در سراســر زنجیــره تولیــد فــوالد‪،‬‬ ‫متــوازن نبــوده و بــا احتســاب پروژه هــای‬ ‫قابل تحقــق‪ ،‬پیش بینــی می شــود تــا دو تــا‬ ‫ِ‬ ‫سه ســال اینــده‪ ،‬حــدود هفت میلیون تُــن‬ ‫اهــن اســفنجی کمبــود خواهیــم داشــت‪ .‬وظیفــه‬ ‫نهادهــای دولتــی بایــد ایــن باشــد کــه ایــن‬ ‫موضــوع را جــدی بگیرنــد و تــوازن را در زنجیــره‬ ‫فــوالد برقــرار کننــد»‪ .‬وی در خصــوص وضعیــت‬ ‫فوالدســازی شــرکت فــوالد خوزســتان‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬ظرفیــت فوالدســازی‬ ‫فــوالد خوزســتان‪3.8 ،‬میلیون تُــن بــوده امــا در‬ ‫اســتراتژی شــرکت‪ ،‬ظرفیــت ‪5.2‬میلیون تــن‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه در فــاز چهــارم‬ ‫توســعه بــه ایــن عــدد خواهیــم رســید»‪.‬‬ ‫برای تامین گندله‪ ،‬مشکل نداریم‬ ‫وی درخصــوص تکنولــوژی واحــد احیــا مســتقیم‬ ‫فــوالد خوزســتان بیــان کــرد‪« :‬اســاس تکنولــوژی‬ ‫مــورد اســتفاده در واحــد تولیــد اهــن اســفنجی‬ ‫فــوالد خوزســتان‪ ،‬میدرکــس بــوده کــه بــا‬ ‫تغییراتــی کــه روی ان اعمــال شــده‪ ،‬نــام ان‬ ‫بــه زمــزم تغییــر پیــدا کــرده اســت‪ .‬در دوران‬ ‫تحریــم کــه همــکاری الزم بــا فوالدســازی های‬ ‫کشــور ازســوی شــرکت های خارجــی صــورت‬ ‫نمی گرفــت‪ ،‬شــرکت فــوالد خوزســتان اولیــن‬ ‫شــرکتی بــود کــه بومی ســازی مــدول میدرکــس‬ ‫را توســط متخصصــان شــرکت های ایریتــک‬ ‫و ‪ MMTE‬انجــام داد و بعــد از ان در تمــام‬ ‫ایــران گســترش یافــت‪ .‬طــرح اولیــه ایــن پــروژه‬ ‫در ســال ‪ 72‬مطــرح شــد و قــرارداد ان بیــن‬ ‫شــرکت های فــوالد خوزســتان و ایریتــک منعقــد‬ ‫ دلیــل مســائل مالــی‪ ،‬نهایتــا اجــرا و‬ ‫شــد امــا به‬ ‫ِ‬ ‫راه انــدازی ان‪ ،‬در ســال ‪ 81‬صــورت گرفــت»‪.‬‬ ‫افزایش بهره وری تولید‬ ‫جزو دستورالعمل های ماست‬ ‫کهــزاد افزایــش بهــره وری در واحدهــای‬ ‫صنعتــی را حائــز اهمیــت دانســت و ابــراز‬ ‫کــرد‪« :‬باتوجه به اینکــه میــزان ســولفور در‬ ‫ســنگ اهن های کشــور بــاال بــوده و بــر‬ ‫ظرفیــت واحدهــای احیــا‪ ،‬تاثیــر منفــی دارد‪،‬‬ ‫یکــی از اقداماتــی کــه بــرای افزایــش بهــره وری‬ ‫واحــد احیــا مســتقیم انجــام داده ایــم‪ ،‬نصــب و‬ ‫راه انــدازی سیســتم های ســولفورزدا بــود کــه‬ ‫بــرای اولین بــار در فــوالد خوزســتان انجــام شــد‬ ‫کــه ایــن امــر‪ ،‬پایــداری نــرخ تولیــد و افزایــش‬ ‫بهــره وری را به همــراه داشــت‪ .‬انجــام کارهایــی‬ ‫نظیــر تزریــق گاز طبیعــی بــه ناحیــه انتقالــی‬ ‫کــوره‪ ،‬تزریــق اکســیژن بــه کــوره و همچنیــن‬ ‫افزایــش دانــش و مهــارت کارکنــان و اپراتورهــای‬ ‫اتــاق کنتــرل نیــز باعــث افزایــش ظرفیــت‬ ‫واحدهــای احیــا مســتقیم فــوالد خوزســتان‬ ‫شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــرای تشــریح ایــن موضــوع‬ ‫معاون مدیرکل بودجه وزارت اموزش و پرورش تاکید کرد؛‬ ‫افزایش مدارس شبانه روزی برای حذف سرویس ناایمن دربشاگرد‬ ‫معــاون مدیــرکل بودجــه وزارت امــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«بــرای حــذف ســرویس ناایمــن مــدارس روســتا مرکــزی بشــاگرد‬ ‫و افزایــش پوشــش تحصیلــی دانــش امــوزان‪ ،‬بایــد مــدارس‬ ‫شــبانه روزی درایــن منطقــه افزایــش یابــد»‪ .‬ســعید غــام زاده‬ ‫عســکری در بازدیــد از ســرویس مــدارس روســتا مرکــزی بشــاگرد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ســرویس دهی دانش امــوزان روســتا مرکــزی بشــاگرد‬ ‫به علــت نبــود مینی بــوس وســواری کافــی‪ ،‬ســخت بودن‬ ‫مســیرهای کوهســتانی و مناســب نبودن زیرســاخت های‬ ‫موجــود و همچنیــن دوری مســافت؛ بــا خــودرو روستانشــین ها‬ ‫کــه بیشــتر وانــت نیســان اســت‪ ،‬انجــام می شــود»‪ .‬وی بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬درصــورت جمــع اوری کامــل ایــن ســرویس ها بســیاری‬ ‫از دانش امــوزان روســتا مرکــزی بشــاگرد کــه حــدود ‪ ۷۰۰‬نفــر‬ ‫هســتند‪ ،‬ناچــار بــه تــرک تحصیــل می شــوند کــه بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن اقــدام نیــاز بــه افزایــش مــدارس شبانه روزی ســت»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول در وزارت امــوزش وپــرورش گفــت‪« :‬درســال تحصیلــی‬ ‫جــاری ســه مدرســه شــبانه روزی در روســتاهای «ســیت وماســتی»‪،‬‬ ‫«گرهــون» و همچنیــن مرکــز شهرســتان بشــاگرد دایرشــده کــه‬ ‫حــذف ‪ ۲۰‬ســرویس روســتا مرکــزی را به دنبــال داشــته اســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬شهرســتان بشــاگرد به علــت پراکندگــی و فاصلــه‬ ‫زیــاد بیــن روســتاها و بــه حــد نصــاب نرســیدن دانش امــوزان در‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت طــرح نســیم شمــال بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 264913‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103122335‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/27‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،14‬شهرسـ�تان تهـ�ران‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫شــهر ته�رـان‪ ،‬محلـ�ه شـ�اهین‪ ،‬کوچـ�ه شـ�ب بو‪ ،‬کوچـ�ه ‪ 12‬متـ�ری سـ�عید‪ ،‬پـلاک ‪ ،9‬طبقـ�ه‬ ‫همکـ�ف‪ ،‬واحـ�د ‪ 1‬کدپسـ�تی ‪ 1475877541‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫‪2‬‬ ‫یــک روســتا بایــد از مــدارس روســتاهای همجــوار بــرای تحصیــل‬ ‫اســتفاده کننــد و از طرفــی نیــز بــرای افزایــش پوشــش تحصیلــی و‬ ‫کاهــش تــرک تحصیــل انهــا‪ ،‬از ســرویس مــدارس روســتا مرکــزی‬ ‫بــرای انتقــال دانش امــوزان بــه روســتاهای پرجمعیــت دارای مقطــع‬ ‫تحصیلــی باالتــر (متوســطه دوره اول و متوســطه دوره دوم) اســتفاده‬ ‫می شــود»‪ .‬غــام زاده عســکری همچنیــن دربازدیــد از روســتاهای‬ ‫محــروم و دورافتــاده (بــن ریــز‪ ،‬درنگمــدو‪ ،‬کهــور‪ ،‬کالتکســر‪ ،‬گرهون‪،‬‬ ‫ســگرکن وســیت وماســتی) بخــش گافروپارامــون بشــاگرد‪ ،‬شــرایط‬ ‫تاســیس مــدارس شــبانه روزی درمقطــع متوســطه اول و دوم بــرای‬ ‫دانش امــوزان دختــر و پســر ایــن شهرســتان را مــورد بررســی قــرار‬ ‫بایــد گفــت کــه ظرفیــت پلنت هــای قدیمــی مــا‪،‬‬ ‫‪ 400‬هزارتــن در ســال (‪۵۲‬تُــن در ســاعت) بــود‬ ‫کــه بعــد از توســعه‪ ،‬بــه ظرفیــت ‪550‬هزارتــن در‬ ‫ســال (‪ ۷۳‬تُــن در ســاعت) افزایــش یافتــه اســت‬ ‫و اکنــون بــا انجــام برخــی اصالحــات و افزایــش‬ ‫بهــره وری به طــور میانگیــن‪ ،‬تنــاژ ‪ ۸۵‬تُــن در‬ ‫ســاعت را تولیــد می کننــد‪ .‬ظرفیــت طراحــی‬ ‫پلنــت زمــزم ‪ 1‬نیــز‪ 105 ،‬تــن در ســاعت‬ ‫بــدون تزریــق اکســیژن و ‪ 115‬تــن درســاعت بــا‬ ‫تزریــق اکســیژن بــود کــه اکنــون بــه ‪ 115‬تــن‬ ‫در ســاعت بــدون تزریــق اکســیژن و ‪ 120‬تــن‬ ‫در ســاعت بــا تزریــق اکســیژن رســیده اســت‪.‬‬ ‫پلنــت زمــزم ‪ 2‬نیــز‪ ،‬بــرای تولیــد ‪115‬تــن در‬ ‫ســاعت بــدون تزریــق اکســیژن و ‪125‬تــن در‬ ‫ســاعت بــا تزریــق اکســیژن طراحــی شــده بــود‬ ‫ولــی درحال حاضــر‪1 25 ،‬تُــن در ســاعت بــدون‬ ‫تزریــق اکســیژن و بــاالی ‪ 130‬تــن در ســاعت‬ ‫بــا تزریــق اکســیژن توانســته ایم از ان تولیــد‬ ‫بگیریــم»‪.‬‬ ‫تامین اب و انرژی طبق برنامه‬ ‫مدیــر بخــش احیــا شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫دربــاره بهینه ســازی مصــرف انــرژی در واحــد‬ ‫احیــا‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬ایــن واحــد بیشــترین مصــرف‬ ‫گاز طبیعــی را در یــک مجتمــع فــوالدی دارد‬ ‫و کیفیــت گاز مصرفــی روی میــزان مصــرف‬ ‫انــرژی‪ ،‬تاثیــر زیــادی دارد‪ .‬مــا ســعی می کنیــم‬ ‫بــا کنتــرل میــزان مصــرف گاز باتوجه بــه‬ ‫نقطــه اپتیمــم‪ ،‬میــزان انــرژی کمتــری مصــرف‬ ‫کنیــم»‪ .‬کهــزاد در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه‬ ‫اب موردنیــاز واحــد احیــا فــوالد خوزســتان از‬ ‫چــه منبعــی تامیــن می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬اب‬ ‫مصرفــی شــرکت فــوالد خوزســتان از رود کارون‬ ‫برداشــت شــده و بعــد از تصفیــه ان در واحــد‬ ‫تصفیه خانــه‪ ،‬بــه واحدهــای مصرف کننــده‬ ‫ارســال می شــود»‪ .‬وی درخصــوص تاثیــر قیمــت‬ ‫اهــن اســفنجی بــر قیمــت تمام شــده فــوالد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬براســاس مصوبــات‪ ،‬قیمــت اهــن‬ ‫اســفنجی ‪ 50‬درصــد قیمــت شــمش فــوالد‬ ‫خوزســتان اســت امــا بــا کمــی بررســی در‬ ‫خواهیــم یافــت کــه ســنگ اهن کــه اولیــن حلقــه‬ ‫از زنجیــره فــوالد اســت ســهم زیــادی در تعییــن‬ ‫قیمــت فــوالد داشــته و همین طــور کمبــود ان‬ ‫می توانــد تــوازن زنجیــره را بــر هــم زنــد‪ .‬اهــن‬ ‫اســفنجی یــک محصــول میانــی در زنجیــره‬ ‫تولیــد فــوالد به حســاب می ایــد»‪.‬‬ ‫داد و بــر رفــع نیازمندی هــای اموزشــی‪ ،‬تربیتــی و پرورشــی مــدارس‬ ‫محــروم تاکیــد کــرد‪ .‬چهاردهــم ابان مــاه امســال بــر اثــر واژگونــی‬ ‫وانــت ســایپای ســرویس دانــش امــوزان در روســتای دســتگرد درگاز‬ ‫بشــاگرد دو کشــته و پنــج زخمــی برجــای گذاشــت؛ وانــت ســایپا‬ ‫‪ ۱۵‬دانش امــوز را از روســتاهای ســرتنگ‪ ،‬بنــد بــارک و مــوردان‬ ‫دربنــد صــاح بــه مدرســه رازی دســتگرد درگاز بشــاگرد می بــرد‪.‬‬ ‫اردیبهشــت ماه امســال نیــز بــر اثــر واژگونــی وانــت ســرویس‬ ‫مــدارس حامــل هشــت دانش امــوز‪ ،‬ســه نفر مصــدوم و تحــت‬ ‫درمــان قــرار گرفتنــد‪ .‬ایــن حادثــه در روســتای ســگرکن در بخــش‬ ‫گافــر و پارامونــد بشــاگرد به دلیــل نقــص در سیســتم ترمــز ســرویس‬ ‫مدرســه رخ داده بــود‪ .‬امــوزش و پــرورش بشــاگرد دارای بیــش از‬ ‫هفت هــزار و ‪ ۵۰۰‬دانــش امــوز اســت کــه در ‪ ۱۹۶‬مدرســه مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل هســتند‪ .‬شهرســتان بشــاگرد منطقــه کوهســتانی در‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتــری شــرق بندرعبــاس مرکــز اســتان هرمــزگان واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تازه ترین امار انسداد کارتخوان های خارج‬ ‫بــا هماهنگی هــای صورت گرفتــه از ســوی‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬بالغ بــر ‪ ۱۵۰۰‬پایانــه فعــال‬ ‫در دیگــر کشــورها توســط شــرکت های‬ ‫ارائه دهنــده خدمــات مســدود شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش مهــر؛ مطابــق بــا گزارش هــای‬ ‫رســمی بانــک مرکــزی‪ ،‬شــبکه پرداخــت‬ ‫الکترونیکــی کشــور اعــم از شــرکت های‬ ‫ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت و شــاپرک‪،‬‬ ‫تراکنش هــای انجــام شــده در ایــن شــبکه را دائمــا زیــر نظــر دارنــد و بــا‬ ‫روش هــای مختلــف و متنوعــی بــه دنبــال کاهــش فعالیت هایــی ماننــد ارائــه‬ ‫خدمــات بــه کارتخوان هــای خــارج از کشــور هســتند‪ .‬بر اســاس ایــن گــزارش‪،‬‬ ‫ایــن نظــارت از جملــه الزامــات همیشــگی شــرکت شــبکه الکترونیکــی پرداخــت‬ ‫کارت (شــاپرک) بــرای شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت الکترونیکــی‬ ‫بــوده و در صورتی کــه کوتاهــی در اعمــال ان توســط شــرکت های ‪ PSP‬صــورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬جریمه هــای بازدارنــده ای در مــورد انهــا اعمــال خواهــد شــد‪ .‬ان گونــه‬ ‫کــه شــاپرک اعــام کــرده در نتیجــه ایــن رصــد دائمــی و حساســیت نســبت بــه‬ ‫رفتــار پذیرنــدگان از ابتــدای اعــام و ابــاغ ممنوعیــت فعالیــت کارتخوان هــای‬ ‫خــارج از کشــور‪ ،‬بالغ بــر ‪ ۱۵۰۰‬پایانــه فعــال در دیگــر کشــورها توســط‬ ‫شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت شناســایی و مســدود شــده اند‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬شــاپرک نیــز پیــش از ایــن بــا اســتفاده از روش هــای حضــوری‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬پایانــه فعــال خــارج از کشــور را شناســایی و مســدود کــرده بــود‬ ‫و اکنــون موفــق شــده طــی یک مــاه اخیــر بــا به کارگیــری روش هــای ســاده‬ ‫محــور بــرای رصــد رفتــار پذیرنــدگان‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬پایانــه دیگــر را شناســایی‬ ‫و مســدود کنــد‪ .‬موضــوع قابــل تامــل انکــه کاهــش بیــش از پیــش فعالیــت‬ ‫کارتخوان هــای خــارج از کشــور نیازمنــد برخــی هماهنگی هــای فنــی میــان‬ ‫بانــک مرکــزی و وزارت ارتباطــات اســت کــه خوشــبختانه طــی ماه هــای اخیــر‬ ‫از ســرعت چشــمگیری برخــوردار شــده و می تــوان امیــدوار بــود بــا بــه نتیجــه‬ ‫رســیدن ایــن هماهنگی هــا‪ ،‬تعــداد کارتخوان هــا و تراکنش هــای ایــن قبیــل‬ ‫پایانه هــا در حــد فراوانــی کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫فعال سازی «رمز دوم پویا» مشتریان در بانک سرمایه‬ ‫مشــتریان بانــک ســرمایه می تواننــد بــه‬ ‫منظــور افزایــش امنیــت تراکنش هــای‬ ‫اینترنتــی خــود‪ ،‬از طریــق ســامانه اینترنــت‬ ‫بانــک یــا مراجعــه بــه شــعب بانــک ســرمایه‬ ‫نســبت بــه فعال ســازی رمــز دوم پویــای‬ ‫کارت هــای ســرمایه اقــدام کننــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابــط عمومــی بانــک ســرمایه؛ بــر اســاس‬ ‫برنامــه ابالغــی اعالم شــده از ســوی بانــک‬ ‫مرکــزی و به منظــور افزایــش ضریــب امنیــت‬ ‫و صیانــت از حقــوق مشــتریان بانک هــا و‬ ‫همچنیــن جلوگیــری از ســرقت های اینترنتــی‪ ،‬مقتضــی اســت مشــتریان بانــک‬ ‫ســرمایه نیــز جهــت انجــام هرگونــه پرداخــت اینترنتــی‪ ،‬نســبت بــه فعال ســازی‬ ‫رمــز دوم پویــای کارت ســرمایه خــود اقــدام کننــد‪ .‬گفتنی ســت طبــق اعــام‬ ‫رســمی بانــک مرکــزی‪ ،‬از تاریــخ ‪ 15‬دی مــاه ســال جــاری رمــز دوم ثابــت‬ ‫کارت هــای بانکــی غیرقابــل اســتفاده شــده و تمامــی عملیات هــای بانکــی کــه‬ ‫نیــاز بــه رمــز دوم کارت دارد‪ ،‬تنهــا از طریــق رمــز دوم پویــا امکان پذیــر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬مشــتریان بانــک ســرمایه می تواننــد پــس از دانلــود و نصــب «برنامــک‬ ‫رمزســاز ســرمایه» از طریــق لینــک مربوطــه در وب ســایت بانــک ســرمایه‬ ‫نســبت بــه فعال ســازی رمــز پویــای کارت هــای خــود بــه یکــی از دو روش ذیــل‬ ‫اقــدام کننــد‪ -1 :‬مراجعــه بــه اینترنــت بانــک ســرمایه و طــی مراحــل ذیــل؛‬ ‫انتخــاب لینــک فعال ســازی برنامــک رمــز ســاز در قســمت تنظیمــات؛ انتخــاب‬ ‫شــماره کارتــی کــه مایــل بــه فعــال شــدن رمــز دوم یکبــار مصــرف بــرای ان‬ ‫هستید؛ فعال ســازی برنامــک رمــز ســاز بوســیله کــد چهاررقمــی پیامــک شــده‬ ‫بــه تلفــن همــراه و ‪ QRCode‬نمایــش داده شــده در ایــن بخــش اســتفاده از‬ ‫رمزهــای یکبــار مصــرف تولیدشــده در تراکنش هــای اینترنتــی کارت هــای‬ ‫ســرمایه‪ -2 .‬مراجعــه بــه شــعب بانــک ســرمایه و فعال ســازی برنامــک رمزســاز‬ ‫ســرمایه بوســیله کــد چهاررقمــی پیامــک شــده بــه تلفــن همــراه مشــتریان و‬ ‫‪ QRCode‬کــه از طریــق شــعب در اختیــار ایشــان قــرار می گیــرد‪ .‬شــایان ذکر‬ ‫اســت ایــن خدمــت در راســتای ایمن ســازی بیشــتر در دسترســی کاربــران بــه‬ ‫سیســتم های الکترونیکــی و افزایــش امنیــت ایشــان در تراکنش هــای بانکــی‬ ‫اینترنتــی ارائه شــده و به صــورت رایــگان می باشــد و هیچ گونــه هزینــه ای‬ ‫بــرای مشــتریان بــه دنبــال نــدارد‪ .‬مشــتریان گرامــی به منظــور راهنمایــی‬ ‫بیشــتر در خصــوص نصــب و اســتفاده از برنامــک رمــز ســاز ســرمایه‪ ،‬می تواننــد‬ ‫راهنمــای فعال ســازی «برنامــک رمــز ســاز ســرمایه» را از صفحــه مربوطــه‬ ‫در ســایت بانــک ســرمایه بــه نشــانی ‪ www.sbank.ir/otp‬دریافــت نمــوده‬ ‫یــا بــا مرکــز صــدای ســرمایه بانــک ســرمایه بــه شــماره ‪ 021-4373‬تمــاس‬ ‫حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت همرنـ�گ اختـ�ر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت به�رـوان صنعـ�ت اســیا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مجتمـ�ع کشـ�ت و صنعـ�ت انــار بــار بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫‪ 133018‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101762894‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 262179‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103796683‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 31914‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100773609‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫‪ 1398/03/25‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی تهران ب��ه ادرس‪:‬‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/10/18‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬مرکـ�ز اصلـ�ی‬ ‫اس��تان ته��ران‪ ،‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهـ�ران‪ ،‬جه��اد‪ ،‬خیابان چهلســتون‪،‬‬ ‫ش��رکت ب��ه‪ :‬اس��تان ته��ران‪ -‬شهرس��تان ته��ران‪ -‬بخ��ش مرکزی‪ -‬ش��هر ته��ران‪ -‬جمال��زاده‪-‬‬ ‫خیابـ�ان ششـ�م‪ ،‬پـلاک ‪ ،24‬طبقـ�ه چهـ�ارم‪ ،‬واحـ�د ‪ 12‬کدپسـ�تی ‪ 1431683475‬تغییـ�ر‬ ‫کوچ��ه صهب��ا‪ -‬خیابـ�ان اس�کـندری شمــالی‪ -‬پـلاک ‪ -33‬طبقـ�ه اول‪ -‬واحـ�د ‪ 103‬کدپسـ�تی‬ ‫یافـ�ت‪.‬‬ ‫‪ 1419953115‬انتقــال یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫‪ 1396/03/29‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه‬ ‫ادرس‪ :‬ش��هر ته��ران‪ -‬دانش��گاه ته��ران خیاب��ان ایتالی��ا‪ -‬خیاب��ان ش��هید به��رام نـ�ادری‬ ‫پـلاک ‪ 2‬س��اختمان نچــرا طبقـ�ه اول واحـ�د ‪ 204‬کدپسـ�تی ‪ 1416613445‬انتقــال یافـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)666227‬‬ ‫تهران (‪)666225‬‬ ‫تهران (‪)666223‬‬ ‫تهران (‪)666228‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بهیـ�ن راهکــار توســعه پیشــرو بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪361936‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مجتمـ�ع کشـ�ت و صنعـ�ت انــار بــار بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪31914‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320140482‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100773609‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/06/28‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محمـ�د ن�اـدری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1380144787‬بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل و احســان فریدمهـ�ر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1753730694‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و محسـ�ن فریدمهـ�ر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1754597671‬ب��ه س��مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د و کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪،‬‬ ‫ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل و یکـ�ی از اعضــاء هیئـ�ت مدیــره همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫‪ 1396/10/18‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای مهـ�دی جعفـ�ری بشمــاره مل��ی‪ 0569709008 :‬بسـ�مت‬ ‫مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره و اقـ�ای جعف��ر جعفـ�ری بشمــاره مل��ی‪ 0569659027 :‬بســمت رئیـ�س‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)666221‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 10300080515‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/16‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای بهاــدر ش�مـیلی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1741355443‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 60000‬ری��ال در‬ ‫زمــره شرــکا قرــار گرفـ�ت‪ .‬خانـ�م شیــما س�وـاری بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1742294758‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪60000‬‬ ‫ریــال در زم��ره شرــکا قرارگرفـ�ت‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1120000‬ریـ�ال‬ ‫افزایـ�ش یافـ�ت‪ .‬لیسـ�ت س��هامداران شرــکت بعـ�د از افزایـ�ش س��رمایه‪ :‬اقــای بهنــام ش�مـیلی بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ش��رکت ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهــ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫‪ 1754874630‬دارای ‪ 880000‬ریــال سهم الشـ�رکه اقــای ناصـ�ر معین ازغــدی بش�مـاره ملـ�ی ‪0933231008‬‬ ‫شرــکت اعـ�م از چ��ک‪ ،‬سفــته و ب��روات‪ ،‬عقــود اسلـامی و قراردادهـ�ا و مکاتبــات عاــدی و نامه هــای اداری بـ�ا‬ ‫دارای ‪ 60000‬ریــال سهم الشـ�رکه اقــای امیـ�ن ابراهیمیان مهـ�ر بش�مـاره ملـ�ی ‪ 3257472617‬دارای ‪60000‬‬ ‫امضــای مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره منف�رـدا ً بهمرــاه مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر اسـ�ت‪.‬‬ ‫شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت دفـ�ع س�اـزان ملکشاــهی بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 537520‬و شناسـ�ه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)666224‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود راه ابریشـ�م تیرازیـ�س در تاریـ�خ ‪ 1398/08/14‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 549682‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008741906‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردیـ�ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع فعالی��ت‪ -1 :‬طراحـ�ی‪ ،‬تهیـ�ه‪ ،‬تولیـ�د‪ ،‬توزیـ�ع‪ ،‬نصـ�ب‪ ،‬راه ان�دـازی‪ ،‬نگه�دـاری‪ ،‬بهره ب��رداری‪ ،‬خریـ�د‪،‬‬ ‫ف��روش‪ ،‬خدم��ات پ��س از ف��روش‪ ،‬واردات و صـ�ادرات کلی��ه تجهی��زات و کااله��ای مج��از بازرگان��ی اع��م از کااله��ای الکتریک��ی‪ ،‬الکترونیک��ی‪ ،‬تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬بیمارس��تانی و ازمایشـ�گاهی‪،‬‬ ‫محصــوالت ارایش��ی و بهداشــتی‪ ،‬مــواد غذایـ�ی‪ ،‬محصــوالت کش��اورزی‪ ،‬لوــازم خ�وـدرو‪ ،‬م��س و الومینیـ�وم و اخ��ذ کارت بازرگان��ی و ترخی��ص کاال از گمرــکات داخل��ی و خارج��ی و بین الملل��ی‪-‬‬ ‫امکان سـ�نجی‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬نظـ�ارت‪ ،‬نص��ب‪ ،‬اج��را‪ ،‬س��اخت و مدیری��ت کلی��ه پروژه ه��ا اع��م از عمران��ی‪ ،‬تاسیسـ�اتی‪ ،‬س��اختمانی‪ ،‬انفورماتی��ک‪ ،‬انرژی ه��ای نوی��ن‪ ،‬فـ�والد‪،‬‬ ‫س�یـمان‪ ،‬اب و بـ�رق و ســایر پروژه ه��ا و انتقـ�ال تکنولــوژی ب��ه داخ��ل کشـ�ور‪ -‬س�رـمایه گذاری‪ ،‬تاسـ�یس و راه اندــازی و مدیری��ت شــرکت های داخل��ی و خارج��ی و کارخانجـ�ات و واحدهـ�ای‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی و کشــاورزی و س�اـختمانی و مشـ�ارکت در تاس��یس و اداره س��ایر ش��رکت ها و ارائ��ه مشــاوره‪ ،‬ارزیاب��ی و س��ایر خدم��ات ب��ه انه��ا‪ -‬تاس��یس ازمایش��گاه های تخصص��ی در‬ ‫حوزه هـ�ای فعالی��ت شـ�رکت‪ -‬اخ��ذ وام‪ ،‬تسهــیالت‪ ،‬اعتبــارات ریال��ی و ارزی‪ ،‬ضمانتنامه ه��ا و حوالج��ات بن��ام و حس��اب شـ�رکت از کلی��ه بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتبـ�اری و گشـ�ایش‬ ‫حس��اب‪ ،‬اعتب��ار اس��نادی‪ ،‬ال س��ی‪ ،‬فاینان��س و ریفاینان��س ن��زد انه��ا‪ -‬اخ��ذ نمایندگی ه��ای مج��از از ش��رکت ها و موسس��ات داخل��ی و خارج��ی و اعط��ای نمایندگ��ی ب��ه انه��ا‪ -‬ش��رکت در‬ ‫نمایشـ�گاه های تخصص��ی و غیرتخصص��ی داخل��ی و خارج��ی و غرفه ارای��ی‪ -‬انج��ام دالل��ی و حق العم �ل کاری و و ارائ��ه خدم��ات فن��ی‪ ،‬اقتصـ�ادی و سرــمایه گذاری‪ -‬شـ�رکت در پیمان ه��ا و‬ ‫مناقص��ات و مزایـ�دات دولت��ی و غیردولت��ی‪ -‬عق��د ق�رـارداد ب��ا اشـ�خاص حقیق��ی و حقوق��ی‪ -‬انج��ام هرگون��ه عملیات��ی ک��ه ب��ه ط��ور مســتقیم و ی��ا غیرمســتقیم بـ�رای تحق��ق اهـ�داف شـ�رکت‬ ‫الزم و مفی��د بــوده و ی��ا در جه��ت اجــرای موضـ�وع شــرکت ضرــورت داشـ�ته باش��د‪ .‬درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط مـ�دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه مـ�دت‬ ‫نامحدــود مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،19‬شهرســتان ش��میرانات‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪ ،‬شـ�هر تجریـ�ش‪ ،‬محل��ه نی��اوران‪ ،‬خیابـ�ان منظری�هـ‪ ،‬خیابـ�ان شــهید امی��ر مســعود اقاخانـ�ی‪ ،‬پـلاک‬ ‫‪ ،2‬طبقـ�ه سـ�وم‪ ،‬واحـ�د ‪ 23‬کدپسـ�تی ‪ 1978613953‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی میزــان سهم الشـ�رکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا خانـ�م مریـ�م‬ ‫حاجی ابراهیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2298406944‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ریــال سهم الشـ�رکه خانـ�م طاهــره عامــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4591973816‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ری��ال سهم الشــرکه‬ ‫مدیرعامـ�ل خانـ�م مریـ�م حاجی ابراهیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2298406944‬و ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��ه م��دت نامحـ�دود دارنــدگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت‬ ‫از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عق��ود اس�لامی و همچنی��ن کلی��ه اوارق ع��ادی و نامه ه��ای اداری ب��ا امض��ای مدیرعام��ل هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختیـ�ارات‬ ‫مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمی باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)666222‬‬ ‫ریــال سهم الشـ�رکه اقــای بهاــدر ش�مـیلی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 1741355443‬دارای‪ 60000‬ری��ال سهم الشــرکه‬ ‫خانـ�م شیــما س�وـاری بش�مـاره ملـ�ی ‪ 1742294758‬دارای ‪ 60000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)666226‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دو شنبه ‪ 4‬اذر ‪ /1398‬شماره ‪285‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به جایگاه صنعت توریسم در اقتصاد جهانی؛‬ ‫رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری‬ ‫سفر وگردشگری ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بهمن خداپناه‬ ‫صنعــت گردشــگری گســترده ترین صنعــت خدماتــی و مهمتریــن صنعــت اشــتغال زا‬ ‫در دنیــا محســوب می‏ شــود‪ .‬صنعتــی کــه بــه یکــی از بزرگ تریــن حوزه هــای‬ ‫کســب وکار در دنیــا شــده و بــه همــراه صنایــع وابســته بــه گردشــگری درمجمــوع‬ ‫حــدود ‪ ۱۰.۴‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی و ‪ ۱۰‬درصــد از کل اشــتغال دنیــا را در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬به گــزارش ناظــر اقتصــاد؛ بر اســاس امارهــای‬ ‫بین المللــی‪ ،‬ســهم مســتقیم ســفر و گردشــگری از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان‬ ‫‪ ۳.۲‬درصــد و ســهم مســتقیم اشــتغال ان ‪ ۳.۸‬درصــد از کل اشــتغال اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫گــزارش‪ ،‬پــس از مــرور کلــی جایــگاه صنعــت توریســم در اقتصــاد جهانــی‪ ،‬بــه بررســی‬ ‫رتبــه ایــران در شــاخص رقابــت پذیــری ســفر و گردشــگری ‪ ۲۰۱۹‬کــه توســط مجمــع‬ ‫جهانــی اقتصــاد منتشــر می شــود پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ی بــرای ایجــاد یــک فرصــت شــغلی در صنعــت گردشــگری بســیار‬ ‫میــزان ســرمایه ‏گذار ‏‬ ‫پائین‏ تــر از دیگــر صنایــع اســت و به عبارت دیگــر اشــتغال زایی در ایــن صنعــت بــه‬ ‫ی کمتــری نیــاز دارد و تردیــدی نیســت کــه همه کشــورها در رقابتــی تنگاتنگ‬ ‫ســرمایه ‏گذار ‏‬ ‫در پــی بهره ‏گیــری‏از مزایــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی و بــه ویــژه دریافــت ســهم‬ ‫بیشــتری از درامــد جهانــی حاصــل از گردشــگری و همچنیــن باالبــردن ســطح اشــتغال‬ ‫در کشــور متبــوع خــود هســتند‪ .‬کســب میــزان قابــل توجهــی از درامــد صــادرات جهانــی‬ ‫ازطریــق صنعــت گردشگری ســت‪ .‬رشــد بــاالی میــزان اشــتغال زایــی ایــن صنعــت و نیــز‬ ‫رونــد رو به رشــد ان‪ ،‬بیانگــر نقــش زیــاد ایــن صنعــت در اقتصــاد جهــان اســت‪ .‬وقتــی‬ ‫بــه عنــوان یــک فعالیــت خدماتــی بــه صنعــت گردشــگری توجــه می شــود بایــد جهــت‬ ‫ارائــه خدمــات بــه تعــداد زیــادی نفــرات بــا تخصــص‪ ،‬مهارت‏ هــای اثربخــش و کارایــی‬ ‫متفــاوت نظــر داشــت‪ .‬تردیــدی نیســت کــه احســاس اســتقبال و خــوش امدگویــی تجربــه‬ ‫فراموش نشــدنی بــرای مســافر اســت و اینهــا نتیجــه ســرمایه‏ گذاری ‏‏هایی هســتند کــه در‬ ‫زمینــه امــوزش و پــرورش نیــروی انســانی ایجــاد می‏ شــود‪ .‬روش و سیســتمی کــه در زمــان‬ ‫مناســب‪ ،‬افــراد مناســب در پســت ‏های مناســب قــرار گیرنــد (برنامه ‏ریـز‏ی و توســعه منابــع‬ ‫انســانی) و ایــن افــراد بــا چــه نگرش‏ هــا‪ ،‬مهارت ‏هــا و دانشــی بایــد اســتخدام و امــوزش‬ ‫داده شــوند از ارکان اصلــی صنعــت گردشگری ســت‪ .‬بــرای ورود هــر گردشــگر در کشــورها‬ ‫مولفه‏ هایــی چــون امنیــت‪ ،‬ارایــه خدمــات بهینــه‪ ،‬میــراث غنــی فرهنگــی و تاریخــی‪،‬‬ ‫جاذبه‏هــای طبیعــی‪ ،‬دریــا و دریاچه ‏هــا‪ ،‬تنــوع اب وهــوا‪ ،‬ویــزای ســهل واســان مــورد نیــاز‬ ‫ی‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫اســت کــه بــا فقــدان هــر یــک از ایــن مــوارد ورود گردشــگر بــا مشــکل مواجــه م ‏‬ ‫کویرنــوردی‪ ،‬اب درمانــی‪ ،‬غارنــوردی‪ ،‬کوهنــوردی‪ ،‬شــکار‪ ،‬ماهیگیــری‪ ،‬اســکی روی ماســه‪،‬‬ ‫گردشــگری روســتایی‪ ،‬ورزش ‏هــای ابــی‪ ،‬دیــدن چشــم اندازهای طبیعــی ماننــد ابشــار‪،‬‬ ‫رودخانــه از بخش‏ هــای اکوتوریســم هســتند‪ .‬اکوتوریســت‏ ها غالبــا بــا گرایــش زیســت‬ ‫محیطــی هســتند و می ‏تواننــد در پاالیــش و حفاظــت از محیــط زیســت‪ ،‬گســترش فرهنــگ‬ ‫زیســت محیطــی در بیــن مــردم جوامــع‪ ،‬نقــش موثــری ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری ‪۲۰۱۹‬‬ ‫مجمــع جهانــی اقتصــاد (‪ )World Economic Forum‬از ســال ‪ ۲۰۰۷‬هــر دو ســال‬ ‫یک بــار گزارشــی را تحــت عنــوان گــزارش رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری منتشــر و‬ ‫در ان کشــورهای مختلــف را بــا توجــه بــه شــاخص رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری‬ ‫(‪ )TTCI‬ارزیابــی و رتبه بنــدی می کنــد‪ .‬ایــن مجمــع همچنیــن بــا کمــک رهبــران بــزرگ‬ ‫صنعــت گردشــگری از طریــق مجمــع شــرکای صنعــت ســفر و حمــل و نقــل هوایــی بــرای‬ ‫‪ ۱۱‬ســال اقــدام بــه تجزیــه و تحلیــل عمقــی رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری اقتصادهــا‬ ‫در سراســر دنیــا کــرده اســت‪ .‬ایــن گــزارش نه تنهــا سکویی ســت بــرای ذی نفعــان بــازار‬ ‫ســفر و گردشــگری تــا در ســطح کشــوری سیاســت ها و اقدامــات مناســب را بــا هــدف‬ ‫رســیدن بــه صنعــت ســفر و گردشــگری پایــدار و قــوی کــه قــادر اســت به طــور موثــر در‬ ‫توســعه اقتصــادی بین المللــی نقشــی ایفــا کنــد‪ ،‬اتخــاذ کننــد‪ ،‬بلکــه بــه وســیله تجزیــه و‬ ‫تحلیــل روندهــای بــازار‪ ،‬رویکــردی جهانــی نیــز دارد و دیدگاه هــای منحصــر بــه فــردی از‬ ‫رهبــران جهانــی ایــن صنعــت‪ ،‬ســازمان ها و دولت هــای بین المللــی پیرامــون موضوعــات‬ ‫حســاس و مهــم بــه منظــور تضمیــن رقابت پذیــری بلندمــدت ســفر و گردشــگری ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬بخــش ســفر و گردشــگری در دهه هــای گذشــته اثبــات کــرده کــه می توانــد‬ ‫یکــی از محرک هــای اصلــی رشــد اقتصــادی باشــد‪ .‬ایــن بخــش در حــدود ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫از ‪ GDP‬جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده و هــر یــک شــغل از ‪ ۱۰‬شــغل مربــوط بــه‬ ‫صنعــت گردشــگری اســت‪ .‬از ایـن رو بهبــود ایــن صنعــت بــرای اقتصادهــای درحــال توســعه‬ ‫و نوظهــور کــه در پــی ارتقــای زنجیــره ارزش خــود هســتند‪ ،‬بــه یکــی از واجبــات تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬گــزارش رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری ‪ ۲۰۱۹‬مجمــع جهانــی اقتصــاد ‪۱۴۰‬‬ ‫کشــور را دربــر می گیــرد کــه بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد ‪ GDP‬جهــان را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫اجزای تشکیل دهنده شاخص‬ ‫شــاخص رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری بــه محاســبه مجموعــه ای از مولفه هــا و‬ ‫سیاسـت هایی می پــردازد کــه توســعه پایــدار بخــش ســفر و گردشــگری (‪ )T&T‬را ممکــن‬ ‫ســاخته و بــه نوبــه خــود ســبب توســعه و رقابت پذیــری کشــورها می شــوند‪ .‬ایــن شــاخص‬ ‫چهــار زیر شــاخص اصلــی‪ ۱۴ ،‬مولفــه اصلــی و ‪ ۹۰‬زیرشــاخص انفــرادی را شــامل می شــود‬ ‫کــه بیــن مولفه هــای اصلــی گســترده شــده اند‪ .‬ایــن شــاخص بر اســاس چهــار مولفــه‬ ‫اصلــی شــامل توانمندســازی محیــط زیســت‪ ،‬سیاســت های گردشــگری‪ ،‬زیرســاخت ها و‬ ‫منابــع طبیعــی و فرهنگــی اندازه گیــری می شــود کــه هریــک از انهــا تحــت مشــخصه های‬ ‫جزئی تــر نیــز طبقه بنــدی می شــوند‪ .‬در مجمــوع شــاخص رقابت پذیــری ســفر و‬ ‫گردشــگری ‪ ۱۴‬مولفــه را دربــر می گیــرد کــه شــامل دسترســی بین المللــی‪ ،‬اولویت گــذاری‬ ‫ســفر و گردشــگری‪ ،‬زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬منابــع انســانی و بــازار‬ ‫کار‪ ،‬ســامت و بهداشــت‪ ،‬امنیــت و ایمنــی‪ ،‬فضــای کســب وکار‪ ،‬رقابت پذیــری قیمتــی‪،‬‬ ‫پایــداری زیســت محیطی‪ ،‬زیرســاخت های حمل ونقــل هوایــی‪ ،‬زیرســاخت های زمینــی و‬ ‫بنــدری‪ ،‬زیرســاخت های خدمــات گردشــگری‪ ،‬منابــع طبیعــی و منابــع فرهنگــی و ســفر‬ ‫تجــاری هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬کشور برتر در گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش ‪ ۲۰۱۹‬مجمــع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬کشــور اســپانیا رتبــه اول را در شــاخص‬ ‫رقابــت پذیــری ســفر و گردشــگری ‪ ۲۰۱۹‬بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬پــس از ان بــه‬ ‫ترتیــب کشــورهای فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬هلند و ســوئد‬ ‫بــه ترتیــب رتبه هــای دوم تــا دهــم شــاخص رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده انــد‪ .‬در ایــن میــان اروپــا ‪-‬بــا دارا بــودن شــش کشــور از میــان ‪ ۱۰‬کشــور برتر‬ ‫ایــن شــاخص‪ -‬بــار دیگــر منطقـه ای بــا بیشــترین اقتصادهــای رقابت پذیــر و باالترین ســطح‬ ‫متوســط رقابت پذیــری منطقـه ای اســت‪.‬‬ ‫جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بر اســاس گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬در شــاخص رقابــت پذیــری ســفر و گردشــگری‬ ‫‪ ، ۲۰۱۹‬علیرغــم افزایــش تعــداد کشــورهای مــورد بررســی از ‪ ۱۳۶‬کشــور بــه ‪ ۱۴۰‬کشــور‪،‬‬ ‫جایــگاه جهانــی گردشــگری ایــران در مقایســه بــا گــزارش دو ســال گذشــته‪ ،‬چهــار پلــه‬ ‫در دنیــا‪ ،‬کشــتی های بــه گل نشســته و یــا‬ ‫غــرق شــده جــزو اماکــن گردشــگری بــه حســاب‬ ‫می اینــد‪ ،‬در اینفوگرافیــک زیــر بــه تعــدادی از ان‬ ‫هــا اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫صعــود کــرده و بــه رتبــه ‪ ۸۹‬رســیده اســت‪ .‬بر اســاس گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬در‬ ‫شــاخص رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری ‪ ، ۲۰۱۹‬علی رغــم افزایــش تعــداد کشــورهای‬ ‫مــورد بررســی از ‪ ۱۳۶‬کشــور بــه ‪ ۱۴۰‬کشــور‪ ،‬جایــگاه جهانــی گردشــگری ایران در مقایســه‬ ‫بــا گــزارش دو ســال گذشــته‪ ،‬چهــار پلــه صعــود کــرده و بــه رتبــه ‪ ۸۹‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از مجمــوع ‪ ۱۴‬شــاخص اصلــی مــورد بررســی‪ ،‬ایــران جایــگاه اول در شــاخص‬ ‫رقابت پذیــری قیمت هــا را دارد‪ .‬عالوه بر ایــن بدتریــن عملکــرد ایــران در شــاخص های‬ ‫‪۱۴‬گانــه‪ ،‬مربــوط بــه محیــط کســب و کار بــا رتبــه ‪ ۱۲۱‬جهــان اســت‪ .‬بــاز بــودن بین المللی‪،‬‬ ‫امادگــی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (‪ ،)ICT‬اهمیــت ســفر و گردشــگری و محیــط‬ ‫زیســت پایــدار از دیگــر شــاخص های بــا عملکــرد نامطلــوب در حــوزه رقابــت پذیــری ســفر‬ ‫و گردشــگری ایــران هســتند‪ .‬باوجــود رشــد ســریع گردشــگری در دنیــای امــروز و اقبــال‬ ‫مســاعد کشــورهای درحال توســعه بــرای اســتفاده از پتانســیل های ایــن بخــش‪ ،‬گردشــگری‬ ‫در ایــران هنــوز بــا چالش هــای جــدی مواجــه بــوده و بــه جایــگاه مناســبی حتــی در میــان‬ ‫کشــورهای منطقــه نرســیده اســت‪ .‬ایــران از نظــر وجــود اثــار تاریخــی و فرهنگــی در میــان‬ ‫ده کشــور اول جهــان قــرار دارد و از نظــر جاذبه ‏هــای اکوتوریســمی و تنــوع اقلیمــی نیــز جزو‬ ‫پنــج کشــور برتــر دنیــا اســت‪ .‬بــا وجــود قابلیت هــا و پتانســیل ‏های موجــود در کشــور وجــود‬ ‫عواملــی همچــون عــدم زیرســاخت‏ های مناســب طبیعــت گــردی‪ ،‬عــدم شــناخت نســبت‬ ‫بــه اکوتوریســم در ایــران‪ ،‬کمبــود متخصصیــن در امــر اکوتوریســم‪ ،‬فقــدان فرهنگ مناســب‬ ‫خــاص طبیعت گــردی کــه بعضــی مواقــع ســبب تخریــب و از بیــن رفتــن چش ـم انداز‏های‬ ‫طبیعــی می ‏شــود و در نتیجــه تبدیــل بــه زبالــه دانــی می ‏شــود‪ ،‬عــدم اطالع رســانی در ایــن‬ ‫زمینــه توســط رســانه ‏های دیــداری و شــنیداری و مطبوعــات از دالیــل عمــده عــدم جــذب‬ ‫اکوتوریســم در ایــران اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای توریســت پذیــر با داشــتن‬ ‫چشــم اندازهــای طبیعــی می‏ تواننــد باعــث افزایــش درامــد ســرانه ملــی شــوند و ایــران در‬ ‫ی و تاکیــد بــر جــذب گردشــگر طبیعــی‪ ،‬می ‏توانــد بــه راحتــی بــه‬ ‫صــورت ســرمایه‏ گذار ‏‬ ‫درامدهــای پیــش بینــی شــده دســت یابــد‪ .‬ایــران بــا داشــتن چشــم اندازهــای طبیعــی و‬ ‫زیبــا و بکــر و وجــود اقلیم‏ هــای متفــاوت اب و هوایــی و گونه‏ هــای متنــوع گیاهــی و جانــوری‬ ‫می ‏توانــد تاثیــر شــگرفی در جــذب گردشــگران طبیعــت گــرد ایفــا کنــد و در ایــن حــوزه در‬ ‫منطقــه خاورمیانــه یکــی از قطب‏ هــای اکوتوریســمی قلمــداد شــود و باعــث افزایــش درامــد‬ ‫ارزی کشــور شــود‪ .‬گردشــگری در کشــور بــه مشــارکت جوامــع محلــی نیــاز اساســی دارد‬ ‫چــرا کــه بهتریــن و توانمندتریــن راهنمایــان تورهــای گردشــگری طبیعی کســی نیســت جز‬ ‫بومیــان ســاکن ایــن مناطــق کــه بــه راحتــی می ‏تواننــد هدایــت چنیــن تورهــای تخصصــی‬ ‫را برعهــده گیرنــد و همیــن مســاله در کاهــش مهاجرت‏ هــای بــی رویــه روســتائیان بــه کالن‬ ‫شــهرها نیــز نقــش اساســی ایفــا می ‏کنــد و در ایــن راســتا چــرخ بســیاری از مراکــز اقامتــی‬ ‫در دورافتــاده تریــن نقــاط کشــور بــه حرکــت در خواهــد امــد و باعــث اشــتغالزایی‪ ،‬ارتقــای‬ ‫ســطح زندگــی مــردم روســتایی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گــزارش ســال ‪ ۲۰۱۹‬مجمــع جهانــی اقتصــاد از شــاخص رقابــت پذیــری ســفر و گردشــگری‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬نشــان می دهــد کــه ایــران در بیــن ‪ ۱۴۰‬کشــور بــه رتبــه ‪ ۸۹‬نائــل گشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود صعــود چهــار پل ـه ای ایــران در شــاخص مذکــور نســبت بــه دوره قبــل(‪،)۲۰۱۷‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه ســهم ناچیــزی از درامــد زیــاد صنعــت توریســم وارد ایــران‬ ‫می شــود‪ .‬ایــران کــه دارای توانایی هــای بالقــوه عظیمــی در زمینه هــای زیســت محیطــی‪،‬‬ ‫تاریخــی‪ ،‬میــراث فرهنگــی و غیــره اســت‪ ،‬نمی توانــد و نبایــد بــه دلیــل مســائل سیاســی و‬ ‫نگرانی هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی خــود را از ایــن جریــان اقتصــادی دور نگــه دارد و از ســوی‬ ‫دیگــر بــازار بین المللــی گردشــگری نیــز نمی توانــد ازجاذبه هــای ایــران بــرای گردشــگری‬ ‫چشم پوشــی کنــد‪ .‬عــدم موفقیــت ایــران در جــذب گردشــگران و توســعه گردشــگری دالیل‬ ‫متعــددی دارد‪ .‬بــرای افزایــش گردشــگران تنهــا نمی تــوان بــه اقتصاددانــان دل بســت‪،‬‬ ‫راه حــل در واقــع در دســتان دولــت و برنامه ریــزان اســت؛ چرا کــه انــان اگــر نخواهنــد و‬ ‫تمایلــی بــه گســترش توریســم و جــذب گردشــگر نداشــته باشــند جاذبه هــای تاریخــی‪،‬‬ ‫طبیعــی و فرهنگــی بــه تنهایــی نمی توانــد کار ســاز باشــد‪ .‬از ســوی دیگــر تجربــه و فرهنــگ‬ ‫مــردم نیــز بی تاثیــر نیســت‪ .‬گاه پیــش می ایــد کــه دولــت می خواهــد ولــی مــردم و‬ ‫مراکــزی کــه بــا توریس ـت ها در ارتبــاط هســتند‪ ،‬تجربــۀ الزم را ندارنــد و یــا اموزش‏ هــای‬ ‫مناســب را ندیده انــد و چگونگــی برخــورد بــا گردشــگر و ارائــه خدمــات بــه او را نمی داننــد‪.‬‬ ‫ایران؛ ارزان ترین مقصد گردشگری در بین ‪ ۱۴۰‬کشور جهان‬ ‫بر اســاس گــزارش جدیــد رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری کــه توســط مجمــع جهانــی اقتصــاد منتشــر‬ ‫می شــود‪ ،‬ایــران ارزان تریــن مقصــد گردشــگری در بیــن ‪ ۱۴۰‬کشــور جهــان اســت‪ .‬ســهم ایــران از گردشــگری‬ ‫خارجــی‪ ،‬در حــدود هفت میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفــر در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــوده اســت‪ .‬به گــزارش ایرناپــاس؛ ســازمان‬ ‫جهانــی گردشــگری می گویــد تعــداد گردشــگر ورودی در ســطح جهــان در ســال ‪ ۲۰۱۸‬بــه یک میلیــارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون نفــر رســیده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن هفتمیــن سالی ســت کــه در ان‪ ،‬رشــد صــادرات گردشــگری‬ ‫بیشــتر از رشــد صــادرات کاالهــای تجــاری بــوده اســت‪ .‬گردشــگری خارجــی از انجایــی اهمیــت اقتصــادی پیدا‬ ‫می کنــد کــه ارزش پرداخت هــای ایــن گردشــگران در کشــورهای مقصــد را بررســی کنیــم‪ .‬در ســال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫ایــن رقــم بــه ‪ ۱۳۳۲‬میلیــارد دالر رســیده اســت‪.‬ارزش اقتصــادی گردشــگری‪ ،‬کشــورها را در رقابتــی بــرای جذب‬ ‫گردشــگر قــرار داده اســت‪ .‬امارهــای ســازمان جهانــی گردشــگری نشــان می دهــد تــا بــه اینجــا‪ ،‬اروپــا برنــده‬ ‫ایــن رقابــت بــوده‪ ،‬به طــوری کــه کشــورهای اروپایــی توانســته اند در ســال ‪ ۳۸ ،۲۰۱۷‬درصــد ایــن مخــارج‬ ‫را جــذب کننــد‪ .‬کشــورهای منطقــه اسیاپاســیفیک بــا ‪ ۲۹‬درصــد و امریــکا بــا ‪ ۲۴‬درصــد در رده بعــدی قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬کمتریــن ســهم نیــز مربــوط بــه خاورمیانــه بــا پنج درصــد و افریقــا بــا س ـه درصد اســت‪.‬‬ ‫رقابت در جذب گردشگر خارجی‬ ‫مجمــع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬هــر دو ســال یک بــار‪ ،‬رقابت پذیــری کشــورها در ســفر و گردشــگری را بررســی و در‬ ‫گزارشــی بــا عنــوان «رقابت پذیــری گردشــگری و ســفر» منتشــر می کنــد کــه در ان چهــار زمینــه اصلــی‬ ‫«توانمندســازی محیــط»‪« ،‬سیاســت ها و شــرایط ســفر و گردشــگری»‪« ،‬زیرســاخت» و «منابــع طبیعــی و‬ ‫فرهنگــی» بــا اســتفاده از ‪ ۱۴‬بخــش‪ ،‬در ‪ ۱۴۰‬کشــور‪ ،‬بررســی می شــوند‪ .‬یافته هــای گــزارش جدیــد مجمــع‬ ‫جهانــی اقتصــاد نشــان می دهــد حمل ونقــل هوایــی‪ ،‬دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بــاز بــودن‬ ‫ت گرفتــه‬ ‫روابــط بین المللــی پیش برنده هــای رشــد صنعــت گردشــگری در جهــان هســتند‪ .‬پیشــرفت های صــور ‬ ‫در زیرســاخت های حمل ونقــل هوایــی‪ ،‬افزایــش ظرفیــت مســیرها و خطــوط هوایــی را بــه دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــاز بــودن روابــط بین المللــی بــه کشــورهای کم درامــد کمــک کــرده تــا از منافــع گردشــگری بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫رشــد فزاینــده کاربــران اینترنــت و موبایــل هــم کمــک می کنــد تــا اقتصادهــای بیشــتری بتواننــد از خدمــات‬ ‫دیجیتــال در صنعــت گردشــگری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫کدام کشورها در جذب گردشگر‪ ،‬برنده هستند؟‬ ‫در گــزارش جدیــد مجمــع جهانــی اقتصــاد هــم ماننــد ســه گــزارش قبلــی‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬رتبــه اول رقابت پذیــری‬ ‫ســفر و گردشــگری را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬در ‪ ۱۰‬کشــور اول ایــن فهرســت‪ ،‬کشــورهای اروپایــی ســهم‬ ‫بیشــتری دارنــد‪ .‬بعــد از اســپانیا‪ ،‬کشــورهای فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬امریــکا‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬کانــادا و‬ ‫ســوئیس‪ ،‬در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اقتصاد گردشگری منطقه منا‬ ‫مجمــوع گردشــگران خارجــی وارد شــده بــه کشــورهای منطقــه منــا یعنــی خاورمیانــه و شــمال افریقــا‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۸۴‬میلیــون و ‪۶۰۰‬هزار نفــر بــوده کــه هــر کــدام به طــور متوســط ‪ ۹۹۶‬دالر در کشــور مقصــد‪ ،‬هزینــه کرده انــد‪.‬‬ ‫ســهم صنعــت گردشــگری و ســفر در تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن منطقــه‪ ۳.۹ ،‬درصــد یا حــدود ‪ ۱۱۹‬میلیــارد دالر‬ ‫اســت‪ .‬امــارات متحــده عربــی‪ ،‬رقابت پذیریــن کشــور منطقــه در زمینــه گردشــگری و ســفر اســت و رتبــه ‪۳۳‬‬ ‫جهــان را هــم بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬امــارات بهتریــن عملکــرد در زمینــه توانمندســازی محیــط را در‬ ‫منطقــه دارد و همیــن موضــوع رقابت پذیــری ســفر و گردشــگری در ایــن کشــور را بهبــود داده اســت‪ .‬امــارات از‬ ‫نظــر منابــع فرهنگــی و طبیعــی‪ ،‬رتبــه ‪ ۱۰۳‬دنیــا را دارد‪ ،‬امــا توانســته بــا عملکــرد قابــل قبول در ســایر ابعــاد‪ ،‬این‬ ‫ضعــف را پوشــش دهــد‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬تســهیل دسترســی بــه ‪ ،ICT‬گردشــگری ایــن کشــور را یــاری کــرده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن محیــط کس ـب وکار‪ ،‬نیــروی انســانی و بــازار کار در امــارات به گونه ای ســت کــه شــرایط بــرای‬ ‫رشــد ســرمایه گذاری در بخــش ســفر و گردشــگری ایــن کشــور را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫برگ برنده ایران در گردشگری چیست؟‬ ‫ایــران هشــتاد و نهمیــن کشــور رقابت پذیــر در زمینــه گردشــگری و ســفر در جهــان اســت و رتبــه یازدهــم‬ ‫کشــورهای منطقــه منــا در بیــن ‪ ۱۵‬کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬یکــی از شــاخص هایی کــه در‬ ‫سیاســت های ســفر و گردشــگری‪ ،‬بررســی می شــود‪ ،‬شــاخص رقابت پذیــری قیمت هاســت‪ .‬تغییــرات نــرخ ارز‬ ‫در کشــورمان موجــب شــده ایــران در ایــن شــاخص‪ ،‬رتبــه اول جهــان را داشــته باشــد‪ .‬عــوارض پاییــن فرودگاهی‪،‬‬ ‫ســوخت ارزان و قــدرت خریــد بــاالی گردشــگر خارجــی در ایــران‪ ،‬کشــورمان را از نظــر رقابت پذیــری قیمتــی‬ ‫در رتبــه اول قــرار داده اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬منابــع طبیعــی و فرهنگــی‪ ،‬دیگــر نقطــه قــوت ایــران در جــذب‬ ‫گردشــگر خارجــی هســتند‪ .‬نکتــه قابــل توجــه دربــاره رقابت پذیــری قیمــت ایــن اســت کــه قیمــت به تنهایــی‬ ‫نمی توانــد در جــذب گردشــگر تاثیرگــذار باشــد‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬اســپانیا کــه در رتبــه اول این فهرســت قــرار دارد‪،‬‬ ‫از نظــر رقابت پذیــری قیمــت‪ ،‬در جایــگاه ‪ ۱۰۳‬قــرار دارد‪ .‬در واقــع نمی تــوان گفــت ‪ ۱۰‬کشــوری کــه در ابتــدای‬ ‫فهرســت رقابت پذیــری گردشــگری و ســفر قــرار دارنــد‪ ،‬از نظــر قیمتــی هــم رقابت پذیــر هســتند‪ .‬فرانســه در رتبه‬ ‫‪ ،۱۲۸‬المــان ‪ ،۱۲۴‬ژاپــن ‪ ،۱۱۳‬امریــکا ‪ ،۱۱۹‬انگلیــس ‪ ،۱۴۰‬اســترالیا ‪ ،۱۳۰‬ایتالیــا ‪ ،۱۲۹‬کانــادا ‪ ۱۰۷‬و ســوئیس‬ ‫در رتبــه ‪ ۱۳۷‬رقابت پذیــری قیمــت هســتند‪.‬‬ ‫ایران میزبان گردشگران چه کشورهایی ست؟‬ ‫ولــی تیمــوری؛ معــاون گردشــگری کشــور تعــداد گردشــگران خارجــی در ســال ‪ ۱۳۹۷‬را هفت میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفــر اعــام کــرده اســت‪ .‬ایــن رقــم نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از ‪ ۵۲‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین گردشــگران خارجــی ایــران‪ ،‬از عــراق هســتند و در ســال ‪ ۱۳۹۶‬ســهم ‪ ۲۷‬درصــدی از تعــداد گردشــگران‬ ‫ورودی بــه کشــور را داشــته اند‪ .‬بیشــترین گردشــگرانی هــم کــه از اروپــا بــه ایــران می اینــد‪ ،‬المانی‪‎‬هــا هســتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۶‬تقریبـاً ‪ ۶۳‬هــزار گردشــگر المانــی بــه ایــران ســفر کردنــد‪.‬‬ ‫بازار پرسود اماکن اقامتی ارزان‬ ‫هنگامی کــه در اگوســت ‪ ،٢٠٠٨‬ســه جــوان امریکایــی به نام هــایِ «برایــان چیکــی»‪« ،‬جــو گیبیــا» و «ناتــان بلیچارکزیــک» تصمیــم‬ ‫گرفتنــد اتــاق زیرشــیروانی خــود را تبدیــل بــه اقامتــگاه موقــت برای مســافران کننــد‪ ،‬هرگــز فکــرش را نمی کردند ایـن کار بــه پدیده ای‬ ‫باعنــوان ‪ Airbnb‬کــه حــاال پــس از یک دهــه‪ ،‬از غول هــای‬ ‫پول ســاز تبدیــل شــود‪ .‬انهــا وب ســایت ســاده ای را طراحــی کردنــد‬ ‫ِ‬ ‫ی در جهــان اســت؛ ان هــم بــا ‪٣٠‬میلیــارددالر ســرمایه کــه رقمــی حیــرت اور در ســوددهی یــک‬ ‫ســرمایه گذاری در امــر گردشــگر ‬ ‫کسـب وکار کوچــک اســت‪ .‬ایــن ایــده به ســرعت مور ِد اســتقبال واقــع شــد و حــاال افــراد بســیاری از کشــورهای مختلــف‪ ،‬یــک اتــاق یــا‬ ‫کل خانــه خــود را بــرای کســب درامــد در ســایت ایــن سـه نفر معرفــی می کننــد تــا جــاذب گردشــگرانی از هــر نقطــه دنیــا باشــند‪ .‬در‬ ‫گــزارش ســاالنه ایــن مجموعــه کــه به تازگــی منتشــر شــده؛ شــهرهایی بــا بیشــترین مــوارد اجــاره بــرای توریسـت ها در ســال ‪٢٠١٨‬‬ ‫معرفــی شــده اند کــه البتــه مقابــل هریک ازانهــا متوســط اجــاره روزانــه هــم امــده‪« .‬لنــدن» بــا متوســط اجاره بهــای ‪١٨٤‬دالر بــرای‬ ‫هرشــب اقامــت‪ ،‬بیشــترین میــزان ســرویس دهی را داشــته و به عبارتــی اهالــی ایــن شــهر انگلیســی‪ ،‬فعال تریــن اجاره دهنــدگان‬ ‫«اقامتــگاه خانگــی ارزان قیمــت» (بیـش از ‪٥٩‬هــزار مــورد) در ســامانه بین المللــی ‪ Airbnb‬هســتند‪.‬‬ ‫لندن‬ ‫پاریس‬ ‫نیویورک‬ ‫مسکو‬ ‫‪١٨٤‬دالر‬ ‫‪١١٨‬دالر‬ ‫‪١٨٦‬دالر‬ ‫‪١٢٨‬دالر‬ ‫ریو دو ژانیرو‬ ‫رم‬ ‫سیدنی‬ ‫بارسلونا‬ ‫‪٥٨‬دالر‬ ‫‪١٢٣‬دالر‬ ‫‪١٣٤‬دالر‬ ‫‪١٨٢‬دالر‬ ‫ملبورن‬ ‫لس انجلس‬ ‫مادرید‬ ‫برلین‬ ‫‪١٢٤‬دالر‬ ‫‪١٦٢‬دالر‬ ‫‪١٠٦‬دالر‬ ‫‪٩٢‬دالر‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫ایا با قانون گذاری چیزی حل می شود؟‬ ‫نفس کشیدن‬ ‫در عصرالودگی هوا‬ ‫میترا دانشور‬ ‫بیماری هــا و تلفــات ناشــی از هــوای الــوده مختــص دنیــای مــدرن نیســت‪ ،‬بااین حــال ابعــاد ایــن‬ ‫مســئله در هیــچ دوره ای از تاریــخ بــه انــدازۀ امــروز نبــوده اســت‪ .‬ایــن بحــران نامرئــی از پیشــرفته ترین‬ ‫شــهرهای اروپایــی تــا عقب مانده تریــن روســتاهای شــرق اســیا دامــن گســترده اســت‪ ،‬امــا هنــوز‬ ‫در دنیــای سیاســت و اقتصــاد کســی ان را چنــدان جــدی نمی گیــرد‪ .‬یــک روزنامه نــگار کارکشــتۀ‬ ‫امریکایــی بــا ســفر بــه دور دنیــا‪ ،‬کتابــی دربــارۀ الودگــی هــوا نوشــته اســت کــه تصویــر کامل تــری از‬ ‫ایــن فاجعــه را بــه مــا نشــان می دهــد‪ .‬مقالـه ای از کاســپار هندرســون کــه در نشــریه گاردیــن منتشــر‬ ‫شــده‪ ،‬خواندنــی هــای بســیاری دارد کــه می خوانیــم‪:‬‬ ‫الودگــی هــوای محیــط مثل سیگارکشــیدن نیســت کــه بتــوان ان را بــه طور‬ ‫قطعــی بــا نمونه هــای فــردیِ ناتوانــی یــا مــرگ نابهنــگام مرتبــط دانســت‪ ،‬اما‬ ‫ایــن الودگــی عوامــل مخاطره امیــز را بســیار بــاال می بــرد‪ .‬بــث گاردینــر در‬ ‫کتــاب خفقان گرفتــه توضیــح می دهــد کــه الودگــی هــوا هــر ســال جــان‬ ‫حــدود ‪ ۷‬میلیــون نفــر را در سرتاســر جهــان می گیــرد‪ .‬تحقیقــات اخیــر‬ ‫حاکــی از ایــن اســت کــه تعــدا ِد واقعــی نزدیــک بــه ‪ ۹‬میلیــون یــا به عبارتــی‬ ‫یــک در هــر ‪ ۹‬مــرگ اســت‪ .‬رقــم دقیــق هــر چــه باشــد‪ ،‬الودگــی هــوا کــه در‬ ‫درجــۀ اول اکســید نیتــروژن و ذرات معلــق کمتــر از ‪ ۲.۵‬میکرومتــر اســت‪،‬‬ ‫بیشــتر از سیگارکشــیدن مــردم را می کشــد‪ .‬حتــی میــزان مــرگ ناشــی از‬ ‫الودگــی هــوا از مجمــوع مرگ هــا بــه دلیــل ایــدز‪ ،‬دیابــت و تصادفــات‬ ‫رانندگــی بیشــتر اســت‪ .‬بالــغ بــر ‪۴۰‬درصــد از امریکایی هــا و رقــم حیــرت اور‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد از مــردم در سرتاســر دنیــا‪ ،‬هــر روز هــوای الــوده را تنفــس‬ ‫می کننــد‪ .‬مطالعــۀ جدیــدی می گویــد انتظــار مـی رود بــه همیــن خاطــر‪ ،‬از‬ ‫عمــر کــودکان در جنــوب اســیا‪ ۳۰ ،‬مــاه و در جنوب صحــرای افریقــا‪ ۲۴ ،‬ماه‬ ‫کــم شــود‪ .‬الودگــی هــوا متوســط امیــد بــه زندگــی را در بریتانیــا یک ســال و‬ ‫نیــم و در المــان بیشــتر از دوســال کاهــش می دهــد‪ .‬در سرتاســر اروپــا‪،‬‬ ‫الودگــی هــوا بیــش از ‪ ۱۵‬برابــر کشــته های تصادفــات رانندگــی تلفــات‬ ‫می دهــد‪ .‬خیلــی از کســانی کــه در نتیجــۀ الودگــی هــوا نمی میرنــد‪ ،‬بــا‬ ‫اثراتــش بــر قلــب‪ ،‬ریه هــا و مغزشــان دســت وپنجه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫یافته هــای جدیــد ایــن مســئله را بــا تجربیــات جامعه ســتیزی در جوانــان‬ ‫مرتبــط می دانــد‪ .‬گاردینــر کــه روزنامه نــگاری امریکایــی اســت و بــا همســر‬ ‫بریتانیایــی و دختــر خردســالش در لنــدن زندگــی می کند‪ ،‬متوجه شــد چقدر‬ ‫از «گرمــای» دود موتورهــای دیزلــی در شــهر محــل ســکونتش ناراحت اســت‬ ‫و امــاده شــد تــا بفهمــد در ایــن بــاره چــه کارهایــی انجــام شــده اســت‪ .‬او کــه‬ ‫گزارشــگری باتجربــه اســت‪ ،‬تحقیقش را در ســطح جهانــی انجــام داد‪ .‬گاردینر‬ ‫بــه هنــد‪ ،‬چیــن‪ ،‬امریــکا‪ ،‬مــاالوی‪ ،‬لهســتان و المــان ســفر کــرد و در محلــۀ‬ ‫خــودش هــم دســت بــه تحقیــق زد و بــا افــرادی مالقــات کــرد کــه از اثــرات‬ ‫الودگــی هــوا رنــج می بردنــد‪ .‬بــا محققــان‪ ،‬قانون گــذاران‪ ،‬پویشــگران و بقیــۀ‬ ‫کســانی صحبــت کــرد کــه طــی ســال ها و دهه هــا تــاش کرده انــد تــا‬ ‫شــرایط را بهبــود ببخشــند و گاهــی موفــق هــم شــده اند‪ .‬همین طــور ســراغ‬ ‫کســانی رفــت کــه معتقدنــد تــاش بــرای اینکــه انتشــار االینده هــا تنظیــم یا‬ ‫محــدود شــود‪ ،‬اغلــب بــه درســتی پیــش نمــی رود‪ .‬گاردینــر می گویــد‪:‬‬ ‫«نامرئی بــودن ویژگــی عجیــب ایــن بحــران اســت»‪ .‬یــک فعال محیط زیســت‬ ‫در لس انجلــس هــم این طــور برایــش تعریــف کــرد‪« :‬می بینــی کــه یــک‬ ‫نفــر در خیابــان دارد مــی دود و هرگــز فراموشــش نمی کنــی‪ ،‬امــا اینکــه‬ ‫هــزاران نفــر در اثــر هــوای کثیــف می میرنــد هیچ وقــت ناراحتــت هــم‬ ‫نمی کنــد»‪ .‬فقــط بــا اســتفادۀ دقیــق از تکنیک هــای امــاری اســت کــه اثــرات‬ ‫ایــن هــوای الــوده اشــکار شــده اســت‪ .‬مطالعــات مهمــی مثــل مطالعــۀ‬ ‫ســامت کــودکان در کالیفرنیــا در ســال ‪ ۲۰۰۴‬دریافته انــد کودکانــی کــه‬ ‫الوده تریــن هواهــا را نفــس می کشــند‪ ،‬نزدیــک بــه پنــج برابــر بیشــتر‬ ‫احتمــال دارد کــه ‪ ۲۰‬درصــد عملکــرد ضعیف تــر ریــه را تجربــه کننــد و برای‬ ‫هــر ‪ ۱۰۰‬کودکــی کــه در بدتریــن الودگی هــا بــزرگ می شــوند‪ ،‬حداقــل‬ ‫شــش مرتبــه محتمل تــر اســت کــه دچــار مشــکالت ســامتی مادام العمــر‬ ‫شــوند‪ .‬گاردینــر در قضــاوت خــود نکته ســنج امــا تند وتیــز اســت‪ .‬دغدغـه اش‬ ‫جزئیــات زندگی هــای واقعــی و نیــز ذرات ریــز معلقــی اســت کــه اغلــب بــه‬ ‫ایــن جزئیــات صدمــه می زننــد‪ .‬از ایــن کتــاب راهنمایــی بهتــر بــرای‬ ‫غیرمتخصصــان و شــهروندان دغدغه منــد پیــدا نمی شــود‪ .‬خفقان گرفتــه‬ ‫مخصوصــاً شــرح جالبــی از قانــون هــوای پــاک امریــکا در ســال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫می دهــد کــه همچنــان یکــی از قوانیــن زیسـت محیطی مهمــی اســت کــه در‬ ‫کل دنیــا تصویــب شــده اســت‪ .‬ایــن قانــون‪ ،‬دلیلــی کلیــدی اســت کــه چــرا‬ ‫خیلــی از امریکایی هــا هوایــی را تنفــس می کننــد کــه اگرچــه اغلــب کثیــف‬ ‫و خطرنــاک اســت‪ ،‬نســبت بــه گذشــته خیلــی کمتــر الــوده بــه االینده هایــی‬ ‫اســت کــه مســتقیماً بــه ســامتی اســیب می رســانند و معمــوالً تمیزتــر از‬ ‫هوایــی اســت کــه اکثــر اروپایی هــا نفــس می کشــند‪ .‬ســرانۀ ازادســازی کربــن‬ ‫دی اکســید امریکایی هــا باالتــر اســت‪ ،‬امــا ایــن االینــده بــه طــور مســتقیم‬ ‫ســمی نیســت‪ .‬ایــدۀ محــوری ای کــه باعــث موفقیــت چنیــن قانونی شــد این‬ ‫بــود کــه ســامت انســان بایــد بــر ســو د کمپانی هــا مقــدم باشــد‪ .‬از دیــدگاه‬ ‫تاریــخ معاصــر ایــن قضیــه هــم بســیار مهــم اســت کــه در ابتــدا‪ ،‬ایــن قانــون‬ ‫موافقــتِ تقریبـاً همگانــی هــر دو حــزب جمهوری خــواه و دموکرات را داشــت‪.‬‬ ‫البتــه عمــر ایــن توافــق کوتــاه بــود‪ .‬تالش هــای دولــت ترامــپ بــرای اینکــه‬ ‫کنتــرل الودگــی را نقــش بــر اب کنــد‪ ،‬فقــط یــک گوشــه از جدالی اســت که‬ ‫عمــری بیشــتر از ده ســال دارد‪ .‬گاردینــر بعضــی از گام هــای اشــتباه بــزرگ را‬ ‫نیــز بررســی می کنــد کــه در میانشــان‪ ،‬تغییــر مســیر گســتردۀ اروپــا بــه‬ ‫ســوی موتورهــای دیزلــی بــرای ماشــین های شــخصی در دهــۀ ‪۱۹۹۰‬‬ ‫چشــمگیر اســت‪ .‬چنیــن اتفاقــی بــر اســاس ایــن بــاور افتــاد کــه ایــن کار‬ ‫انتشــار کربــن دی اکســید را کاهــش می دهــد کــه تــا حــد زیــادی هــم‬ ‫شکســت خــورد‪ .‬بــه جایــش‪ ،‬میلیون هــا نفــر در معــرض میــزان باالتــری‬ ‫نیتــروژن دی اکســید قــرار گرفتنــد کــه االینــده ای خطرنــاک اســت‪ .‬کتــاب‬ ‫خفقان گرفتــه بــا جزئیاتــی شــوکه کننده شــرح می دهــد کــه چطــور‬ ‫فولکس واگــن و ســایر تولیدکننــدگان بــرای مــدت زیــادی حقیقــت را دربــارۀ‬ ‫زیان اقتصادی الودگی هوا چقدر است؟‬ ‫الودگــی هــوا ســاالنه ‪ ۲۲۵‬میلیــارد دالر از اقتصــاد جهــان را از بیــن‬ ‫می بــرد‪ .‬اقتصــاد ایــران نیــز هــر ســال ‪ ۲.۳‬درصــد از تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی خــود را بــه دلیــل الودگــی هــوا از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫«هیچ کــس از الودگــی هــوا ایمــن نیســت‪ .‬ســازمان ملــل در روز‬ ‫جهانــی محیــط زیســت هشــدار داد کــه از هــر ‪ ۱۰‬نفــر روی زمیــن‪،‬‬ ‫نه نفــر هــوای الــوده تنفــس می کننــد‪ .‬بــر اســاس امــار ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت‪ ،‬ایــن مســاله بــه بحــران جهانــی مــرگ تبدیــل‬ ‫شده اســت‪ .‬هــر ســال حــدود هفت میلیون نفــر بــر اثــر الودگــی ‬ ‫هــوا جان شــان را از دســت می دهنــد‪ .‬ســوزاندن ســوخت های‬ ‫فســیلی بــرای انــرژی‪ ،‬حمل ونقــل و صنعــت‪ ،‬عامــل اصلــی‬ ‫الودگــی هواســت‪ .‬همان طــور کــه عامــل گــرم شــدن زمیــن و‬ ‫انتشــار کربــن نیــز ســوخت های فســیلی هســتند»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ مجمــع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬چنیــن از الودگــی هــوا و خطــرات‬ ‫ان می نویســد‪ .‬بــر اســاس گــزارش مجمع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬الودگی ‬ ‫هــوا هــر ســاعت ‪ ۸۰۰‬نفــر را بــه کام مــرگ می کشــد؛ بــه بیانــی‬ ‫دیگــر‪ ،‬هــر دقیقــه ‪ ۱۳‬نفــر جــان خــود را بــه خاطــر الودگــی هــوا‬ ‫از دســت می دهنــد‪ .‬الودگــی هــوای خانگــی نیــز هرســال باعــث‬ ‫مــرگ ‪ ۳.۸‬میلیون نفــر می شــود‪ .‬اغلــب ایــن مرگ هــا نیــز در‬ ‫کشــورهای در حــال توســعه اتفــاق می افتــد‪ ۶۰ .‬درصــد ا ن نیــز‬ ‫در میــان زنــان و بچه هاســت‪ ۹۳ .‬درصــد از کــودکان جهــان‪ ،‬در‬ ‫مناطقــی کــه هوایشــان الــوده اســت‪ ،‬زندگــی می کننــد‪ ۹۷ .‬درصــد‬ ‫از شــهرهای جهــان در کشــورهای دارای درامــد پاییــن و متوســط‪،‬‬ ‫دســتورالعمل های ســازما ن جهانی بهداشــت را برای ســطح کیفیت‬ ‫هــوا رعایــت نمی کننــد‪ .‬در کشــورهایی بــا درامــد بــاال نیــز‪ ،‬درصــد‬ ‫ایــن دســتورالعمل ها را اجــرا نکرده انــد‪ .‬در امریــکا‪ ،‬الودگــی هــوا‬ ‫هــر ســال پنج درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را از‬ ‫بیــن می بــرد‪ .‬ایــن رقــم در ســال ‪ ،۲۰۱۴‬برابــر بــا ‪ ۷۹۰‬میلیــارد دالر‬ ‫بــود‪ .‬بانــک جهانــی نتایــج تحقیقاتــی بــا عنــوان «گــزارش ‪۲۰۱۹‬‬ ‫وضعیــت هــوای جهــان» بــه تازگــی منتشــر کرده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه چهارمیلیارد نفــر از مــردم جهــان‬ ‫در شــرایط اب و هوایــی ناســالم زندگــی می کننــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫ایــن تحقیــق‪ ،‬ایــران نیــز یکــی از کشــورهایی بــا بیشــترین میــزان‬ ‫الودگــی هــوا بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫رابطه الودگی هوا با اقتصاد چیست؟‬ ‫نیویورک تایمــز در گزارشــی می نویســد‪« :‬مطالعــات زیــادی اثبــات‬ ‫می کننــد کــه الودگــی هــوا‪ ،‬روی امــوزش و درامدهــای اقتصــادی‬ ‫اثــر مســتقیم دارد‪ .‬زمانــی کــه حــال فــردی بــد باشــد‪ ،‬عملکــرد‬ ‫خــوب در مدرســه و دانشــگاه‪ ،‬یــا در محیــط کار بــا اختــال‬ ‫مواجــه می شــود‪ .‬همیــن اختــال‪ ،‬بهــره وری را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫از طرفــی دیگــر‪ ،‬اگــر عملکــرد فــرد در مدرســه و کار بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت ســامت ایجــاد شــده باشــد‪ ،‬تهدیــد ان بلندمدت اســت‬ ‫و روی بهــره وری اموزشــی و اقتصــادی اثــر بلندمــدت دارد»‪ .‬طــی‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬الودگــی فزاینــده هــوا یکــی از اصلی تریــن‬ ‫چالش هــای کل جهــان بوده اســت‪ .‬ایــن چالــش تنهــا ســامت‬ ‫و جــان فــردی انســان ها را درگیــر نمی کنــد بلکــه ســاالنه‬ ‫‪ ۲۲۵‬میلیــارد دالر از اقتصــاد جهــان را نیــز از بیــن می برد‪ .‬بیشــترین‬ ‫اســیب را نیــز کشــورهای جنــوب اســیا تجربــه می کننــد‪ .‬مطالعات‬ ‫جدیــد ســازمان همــکاری و اقتصــاد بین المللــی نیــز دربــاره‬ ‫الودگــی هــوا و اثــرات اقتصــادی ان‪ ،‬نشــان داده اســت کــه هــر‬ ‫ســال میلیاردهــا دالر از اقتصــاد جهــان بــه خاطــر الودگــی هــوا از‬ ‫بیــن مـی رود و حجــم ان تــا ســال ‪ ،۲۰۶۰‬چندیــن برابــر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬ایــن ســازمان می نویســد‪«:‬الودگی هــوا روی ســامتی انســان‬ ‫درپـی افزایـش بسـیارزیاد سـطح الودگی هـوا در دهلـی نـو‪ ،‬مقامات هنـدی تصمیم‬ ‫چندی پیـش عنـوان شـد کـه‬ ‫ِ‬ ‫گرفتنـد تـا مانـع تـردد بیش ازحـد خودروهـا در خیابان هـای ایـن کالن شـهر بیـن روزهـای چهـارم تـا ‪ 15‬نوامبـر‬ ‫شـوند‪ .‬درواقـع‪ ،‬شـیوه مور ِد نظـر انها بـرای کاهـش ترافیک‪ ،‬چیزی شـبیه بـه برنامـه زوج و فـرد خودمان بـوده که‬ ‫به واسـطه ان‪ ،‬سـعی در بهبـود وضعیـت هـوا و حفاظـت از سلامتی جامعه داشـته ایم‪ .‬گـزارش جدید «رویتـرز» نیز‬ ‫حاکی ازان اسـت که سـطح االینده هـای هـوا در شـهرهای بـزرگ امریـکا به حـدی بـاال رفتـه کـه درنتیجـه‪ ،‬منجر‬ ‫بـه شـیوع بیماری هـای قلبـی و عروقـی خواهـد شـد و اختلاالت ریـوی را تشـدید خواهـد کـرد؛ به عبارتـی‪ ،‬افت‬ ‫شـاخص کیفـی هـوا در ایـن کشـور‪ ،‬نـرخ مرگ ومیـر سـالمندان و اطفـال را درپی خواهـد داشـت‪ .‬انتشـار گزارش‬ ‫سـال ‪ 2019‬شـاخص ‪( GBD‬مربـوط بـه سـنجش بیماری هـای ناشـی از االینده هـا) که توسـط کارشناسـان مجموعه‬ ‫‪ State of Global Air‬انجـام می گیـرد؛ نشـان داده کـه سـطح فعلـی الودگـی هـوا باعث کاهش یک سـال و هشـت ماه‬ ‫ِ‬ ‫درصورت‬ ‫«امیـد بـه زندگـی» به طو ِر متوسـط میـان مردم جهان شـده اسـت؛ یعنـی کودکی کـه امروز متولـد شـود‪،‬‬ ‫تـداوم ایـن رونـد‪20 ،‬ماه کمتر نسـبت به انچـه انتظار مـی رود‪ ،‬عمر خواهد کـرد‪ .‬کارشناسـان این مرکـز معتقدند که‬ ‫الودگـی هـوا می توانـد تقریبـ ًا به انـدازه مصـرف دخانیـات‪ ،‬در کاهش عمـر افراد نقـش داشـته باشـد‪ .‬درحالِ حاضر‪،‬‬ ‫الودگـی هـوا در رده بنـدی عوامل کاهنده «امیـد به زندگی» در پله چهارم ایسـتاده؛ سـه عامل قبل ازان را اشـتباهات‬ ‫تغذیـه ای‪ ،‬سـرطان ها و تنباکو تشـکیل می دهنـد که به ترتیـب‪32 ،‬ماه‪28 ،‬مـاه و ‪22‬ماه از شـاخص «امید بـه زندگی»‬ ‫کـم می کننـد‪ .‬اگـر میـزان کاهش عمر توسـط الودگـی هـوا را در مناطق مختلف بررسـی کنیـم؛ به اعـدادی متفاوت‬ ‫می رسـیم کـه دراین صـورت در صـدر جـدول‪ ،‬نام «بنـگالدش» قـرار خواهد گرفت؛ کشـوری کـه گفته می شـود این‬ ‫عامـل (الودگـی هـوا)‪ ،‬باعث کاسـتن ‪1.87‬سـال از عمر افـراد انجـا خواهد شـد‪ .‬جایگاه اول تـا دهم این فهرسـت را‬ ‫کشـورهای اسـیایی و افریقایی تشـکیل داده اند کـه در اینفوگرافیک امـروز‪ ،‬نام انهـا را مرور می کنیم‪ .‬گفتنی سـت؛‬ ‫عدد ثبت شـده بـرای ایرانیـان در این سـنجش‪0.95 ،‬سـال (کمتر از ‪12‬ماه) اسـت‪.‬‬ ‫بنگالدش‬ ‫مصر‬ ‫نیجر‬ ‫تاجیکستان‬ ‫افغانستان‬ ‫‪١,٨٧‬سال‬ ‫‪١,٨٥‬سال‬ ‫‪١,٨٠‬سال‬ ‫‪١,٧٠‬سال‬ ‫‪١,٦٧‬سال‬ ‫نپال‬ ‫پاکستان‬ ‫هند‬ ‫سودان‬ ‫امارات‬ ‫‪١,٥٩‬سال‬ ‫‪١,٥٦‬سال‬ ‫‪١,٥٣‬سال‬ ‫‪١,٥١‬سال‬ ‫‪١,٥١‬سال‬ ‫ـی تولیده شــده توســط وســایل نقلیه شــان پنهــان کردنــد و‬ ‫گازهــای غیرقانونـ ِ‬ ‫قســر در رفتنــد‪ .‬امــا در بیشــتر نقــاط اروپــا نبایــد فقــط خودروســازان را بــه‬ ‫خاطــر وضعیــت وحشــتناک هــوا ســرزنش کــرد‪ .‬گاردینــر لنــدن را در نظــر‬ ‫می گیــرد و می نویســد‪« :‬دولــت دیویــد کامــرون و بعــد دولــت تــرزا مــی‪ ،‬بــه‬ ‫جــای اینکــه تــاش کننــد مشــکل را حــل کننــد‪ ،‬انرژی شــان را صــرف‬ ‫مقاومــت در برابــر دادخواس ـت هایی کردنــد کــه خواســتار یــک اســتراتژی‬ ‫جــدی در برابــر الودگی هــا بودنــد و بــه دنبــال الحاقیه هایــی بــرای دســتورات‬ ‫کیفیــت هــوای اتحادیــۀ اروپــا رفتنــد‪ .‬بوریــس جانســون زمانــی کــه شــهردار‬ ‫بــود‪ ،‬طرح هــای پاکســازی متهورانه تــر شــهرداران پیــش از خــودش را بــه‬ ‫تاخیــر انداخــت و تضعیــف کــرد و حتــی در نزدیکــی مانیتورهایــی کــه میزان‬ ‫الودگــی را نشــان می دادنــد‪ ،‬بازدارنده هــای غبــار اســپری می کــرد تــا ارقــام‬ ‫بــه شــکلی مصنوعــی پاییــن بیاینــد‪ ».‬بــا تمــام ایــن مســائل‪ ،‬دولــت در ژانویه‬ ‫یــک اســتراتژی هــوای پــاک جاه طلبانــه را شــروع کــرد و صــادق خــان‪،‬‬ ‫شــهردار فعلــی بــر معرفــی منطقــۀ انتشــار فوق العــاده پاییــن نظــارت داشــت‪.‬‬ ‫امــا گاردینــر ســوابق لنــدن را بــا برلیــن مقایســه می کنــد کــه در انجــا‪،‬‬ ‫دسترسـی پذیری فزاینــدۀ جایگزین هــای جــذاب‪ ،‬قابــل اســتطاعت و از قبــل‬ ‫امــاده بــرای ماشــین های ســواری‪ ،‬بهبــود قابــل توجهــی در تکمیــل شــبکۀ‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬کیفیــت زندگــی و ســامت ایجــاد کــرده اســت‪ .‬در گزارشــی‬ ‫پرشــور از دهلــی کــه شــهری بســیار بــزرگ اســت و احتمــاالً الوده تریــن هــوا‬ ‫را در جهــان دارد‪ ،‬گاردینــر نشــان می دهــد بــا اینکــه در اوایــل دهــۀ اول قــرن‬ ‫بیسـت ویکم‪ ،‬معرفــی گاز طبیعــی فشــرده بــرای وســایل نقلیــۀ موتــوری بــا‬ ‫موفقیتــی ابتدایــی همــراه شــد‪ ،‬چطــور بعــد از ان مقامــات هنــد مکــررا ً بــا‬ ‫الودگــی هــوا گالویــز شــدند و نتوانســتند راه حلــی برایش پیــدا کنند تــا امروز‬ ‫ایــن مشــکل بــه مــرز بحــران برســد‪ .‬بعضــی تدابیــر بــدون اینکــه انتشــار‬ ‫گازهــای الوده کننــده را بــه شــکل درخــور توجهــی کاهــش بدهنــد‪ ،‬فقــط در‬ ‫حــق فقــرا و اســیب پذیران ظلــم کردنــد‪ .‬هم زمــان‪ ،‬نیروگاه هایــی کــه‬ ‫سوختشــان زغــال اســت‪ ،‬تقریب ـاً همچنــان در حــال کارنــد‪ ،‬بــدون اینکــه‬ ‫نظارتــی بــر انتشــار االینده هایشــان باشــد‪ .‬باوجودایــن‪ ،‬بزرگ تریــن منبــع‬ ‫الودگــی هــوای خطرنــاک در بخش روســتایی هنــد و در بخش هــای بزرگی از‬ ‫افریقــا‪ ،‬اتش هــای خانگــی ســاده ای هســتند کــه مــردم بــه پــا می کننــد تــا‬ ‫رویــش غــذا بپزنــد‪ .‬ایــن اتش هــا کــه بــا «زیس ـت توده»هایی مثــل چــوب‪،‬‬ ‫بوتــه‪ ،‬علــف و پ ِ ِهــن گاو می ســوزند‪ ،‬مســبب ‪ ۴‬میلیــون مــرگ در ســال‬ ‫هســتند‪ .‬زنــان و دختــران کــه بیشــتر مســئول اشــپزی هســتند‪ ،‬بــه شــکل‬ ‫نامتناســبی تحــت تاثیــر ان قــرار می گیرنــد؛ ایــن چیــزی اســت کــه گاردینر‬ ‫شــخصاً شــاهدش بــوده اســت‪ .‬در مــاالوی‪ ،‬ســینه پهلو کــه اغلــب ناشــی از‬ ‫و کشــاورزی اثــر می گــذارد‪ .‬بــه همیــن ترتیــب‪ ،‬طیفــی از اثــرات را‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬در دهه هــای پیــش رو‪ ،‬ایــن اثــرات گســترده تر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬افزایــش فعالیت هــای اقتصــادی و تقاضــای انــرژی‬ ‫بــه افزایــش شــدید الودگــی هــوا منجــر خواهــد شــد‪ .‬افزایــش‬ ‫میــزان انتشــار اوزون و ‪ PM۲.۵‬تاثیــرات جــدی روی اقتصــاد‬ ‫خوداهــد داشــت‪ .‬بــراورد می شــود کــه هزینه هــای الودگــی هــوا‬ ‫تنهــا در منطقــه ‪ OECD‬از ‪ ۲۱‬میلیــارد دالر در ســال ‪ ۲۰۱۵‬بــه‬ ‫‪ ۱۷۶‬میلیــارد دالر در ســال ‪ ۲۰۶۰‬برســد‪ .‬همچنیــن در ســال ‪۲۰۶۰‬‬ ‫تعــداد روزهــای از دســت رفتــه کار بــه خاطــر الودگــی هــوا کــه‬ ‫روی بهــره وری نیــروی کار اثــر مســتقیم دارد‪ ،‬بــه ‪ ۳.۷‬میلیــارد در‬ ‫ســطح جهــان می رســد‪.‬‬ ‫هزینه الودگی هوا در ایران چقدر است؟‬ ‫در ایــران مطالعــات دقیقــی بــرای بــراورد هزینــه اقتصــادی‬ ‫الودگــی هــوا انجــام نشــد ه اســت‪ .‬محســن طباطبایــی‪ ،‬دبیــر‬ ‫انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری ایــران گفتــه بــود کــه هزینــه‬ ‫الودگــی هــوای تهــران در ســال ‪ ،۹۱‬بــر اســاس واقعی ســازی‬ ‫قیمت هــا بــا نــرخ تــورم‪ ۶ ،‬هــزار میلیــارد و ‪ ۶۷۰‬میلیون تومــان‬ ‫بــراورد شــده بــود‪ .‬بانــک جهانــی ســال ‪ ،۲۰۱۶‬اعــام کــرده‬ ‫بــود کــه هــر ســال ‪ ۲.۳‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران‬ ‫به خاطــر الودگــی هــوا از بیــن م ـی رود و ‪ ۲۱‬هزار نفــر به خاطــر‬ ‫ایــن الودگــی جــان خــود را از دســت می دهنــد‪ .‬همچنیــن بــر‬ ‫اســاس گــزارش بانــک جهانــی‪ ،‬الودگــی هــوا بــرای خاورمیانــه‬ ‫و شــمال افریقــا نه میلیــارد دالر هزینــه به دنبــال دارد کــه‬ ‫بیشــترین ان‪ ،‬متوجــه ایــران و مصــر اســت‪ .‬ابان مــاه ‪ ۹۶‬نیــز‬ ‫وحیــد حســینی‪ ،‬مدیرعامــل وقــت شــرکت کنتــرل کیفیــت‬ ‫هــوای تهــران گفتــه بــود‪« :‬هزینــه اقتصــادی الودگــی هــوای‬ ‫تهــران بیــن ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومــان اســت و می تــوان‬ ‫گفــت پایتخــت معــادل بودجــه شــهرداری هزینــه اقتصــادی‬ ‫الودگــی هــوا را می دهــد»‪.‬‬ ‫اتــش پخت وپــز اســت‪ ،‬بزرگ تریــن قاتــل کــودکان زیــر پنــج ســال بــه شــمار‬ ‫مـی رود‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه راهکارهــای فنــی مثــل اجــاق گازهــای‬ ‫الکترومغناطیســی کــه بــا پنل هــای خورشــیدی شــارژ می شــوند‪ ،‬ظاهــرا ً‬ ‫بیــش از پیــش قابــل اســتطاعت هســتند‪ .‬معجــزۀ اقتصــادی چیــن بــه قیمت‬ ‫نوعــی «اخرالزمــان» محقــق شــده اســت و بســیاری از شــهرهایش بیشــتر‬ ‫ســال را در هال ـه ای از م ـه دود ســمی پوشــیده شــده اند‪ .‬گــزارش گاردینــر از‬ ‫تالش هــا بــرای رفــع ایــن چالش هــا‪ ،‬دو مثــال هشــداردهنده و الهامبخــش در‬ ‫خــود دارد‪ .‬یکــی از ایــن هشــدارها مربــوط بــه پرونــدۀ چــای جینــگ اســت‪،‬‬ ‫روزنامه نــگاری از تلویزیــون مرکــزی چیــن کــه مســتندی دربــارۀ ایــن بحــران‬ ‫ســاخت‪ .‬طــی روز هــای انتشــار انالیــن این مســتند بــه نــام «زیر گنبــد»‪ ۱‬در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۵‬بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــون نفــر ان را تماشــا کردنــد کــه ایــن تعــداد‬ ‫بیننــده حتــی بــرای چیــن هــم بســیار زیــاد اســت‪ .‬هیــچ شــکی نیســت کــه‬ ‫دولــت چیــن اهمیــت مســائل مطرح شــده در فیلــم (کــه در یوتیــوب بــا‬ ‫زیرنویــس پیــدا می شــود) را تشــخیص م ـی داد‪ ،‬امــا ظاهــرا ً چــای مرتکــب‬ ‫اشــتباهی نابخشــودنی شــد کــه ایــن مســتند را بــدون تایید رســمی ســاخت‪.‬‬ ‫گاردینــر تــاش می کنــد رد زنــی را بگیــرد کــه در هــر کشــور دیگــری ادم‬ ‫مشــهوری اســت‪ ،‬امــا حــاال بــدون هیــچ ردی ناپدیــد شــده اســت‪ .‬مثــال‬ ‫الهام بخــش ایــن اســت کــه بــه لطــف بعضــی از فعــاالن محیــط زیســت مثــل‬ ‫«مــا جــون»‪ ،‬داده هــا دربــارۀ میــزان الودگــی هــوا و اب در مکان هــای مهمــی‬ ‫در چیــن‪ ،‬ازادانــه بــه شــکل انالیــن و بالدرنــگ در دســترس هــر فــردی قــرار‬ ‫دارد‪ .‬هیــچ چیــزی مشــابهی در جــای دیگــری وجــود نــدارد و در کشــوری که‬ ‫دولــت بیــش از پیــش از فنــاوری اطالعــات اســتفاده می کنــد تا شــهروندانش‬ ‫را کنتــرل کنــد‪ ،‬مــا سرســختانه امیــدوار اســت‪ .‬او بــه گاردینــر می گویــد‪:‬‬ ‫«لحظـه ای کــه‪ ...‬بــه مــردم حقیقــت را می گویــی‪ ،‬هیچ راه برگشــتی نــداری»‪.‬‬ ‫شــدت الودگــی هــوا در بخش هایــی از چیــن نســبت بــه ســال های قبــل‬ ‫کمتــر شــده اســت‪ ،‬امــا روندهــای جهانــی کنونــی حکایــت از اینــده ای ناگوار‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه قــول دیویــد واالس ولــز در کتــاب اخیــرش‪ ،‬زمیــن‬ ‫غیرقابل ســکونت‪ ،۲‬تغییــر اقلیــم در ایــن قــرن ممکــن اســت تعــداد‬ ‫مرگ هــای نابهنــگام ناشــی از الودگــی هــوا را بــه تنهایــی‪ ،‬بیشــتر از ‪ ۱۵‬برابــر‬ ‫افزایــش بدهــد‪ .‬بــا ایــن حــال گاردینــر محتاطانــه خوشــبین باقی می مانــد‪ .‬با‬ ‫ســابقۀ قانون گــذاری ارزش محــور مثــل قانــون هــوای پــاک و بســیج بــرای نیو‬ ‫دیــل ســبز در امریــکا‪ ،‬تغییــر جهــت از ایــن ســوخت های فســیلی کــه‬ ‫بدن هایمــان را مســموم و ســیاره مان را ویــران می کننــد‪ ،‬امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫گاردینــر نتیجــه می گیــرد‪« :‬اگرچــه شــاید تصــورش دشــوار باشــد» دنیایــی‬ ‫بهتر از این دنیایی که می شناسیم «در دسترسمان است‪».‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار‪:‬‬ ‫خسارت الودگی هوا‪ ،‬ساالنه معادل ‪ 6.2‬میلیارد دالر است‬ ‫مدیــر کل محیط زیســت و توســعه پایــدار ضمــن توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی جهــت کاهــش تــردد شــهروندان در هــوای الــوده‬ ‫روزهــای اخیــر شــهر تهــران و اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫از نقــش مشــارکت مســئوالن و مــردم در باطل الســحر نمــودن‬ ‫الودگــی هــوا خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ شــینا انصــاری (مدیــرکل‬ ‫ایــن مجموعــه) بــا اعــام وضعیــت ناســالم کیفیــت هــوا از ‪١٥‬‬ ‫ابان مــاه گفــت‪« :‬وارونگــی دمــا پدیده ای ســت کــه تحت تاثیــر‬ ‫کاهــش دمــا در فصــل ســرد بــه شــکل تشــکیل الیــه هــوای ســرد‪ ،‬اجــازه صعــود هــوای گــرم و الــوده‬ ‫شــهر بــه بــاال را نمی دهــد؛ به همین دلیــل تولیــد االینده هــا از منابــع ثابــت و متحــرک‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫بارگــذاری جمعیــت‪ ،‬صنعــت و خدمــات بیــش از ظرفیــت اکولوژیــک در شــهر تهــران‪ ،‬بــه انباشــت انهــا در‬ ‫ســطح زمیــن می انجامــد»‪ .‬وی ب ـ ا اشــاره بــه انکــه بیشــترین عامــل الودگــی هــوای شــهر تهــران منابــع‬ ‫متحــرک هســتند کــه بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد االینده هــا را بــه هــوا منتشــر می کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن‬ ‫شــرایط تــردد خودروهــای تــک سرنشــین مــی توانــد بــه تشــدید بــار الودگــی بینجامــد و حضــور مــردم‬ ‫بخصــوص ســالمندان‪ ،‬کــودکان‪ ،‬زنــان بــاردار و افــراد دارای بیماری هــای قلبــی و تنفســی در فضــای ازاد‬ ‫بایــد محــدود شــود تــا مواجهــه طوالنی مــدت بــا االینــده ذرات معلــق به ویــژه ذرات کوچک تــر از دو و نیــم‬ ‫میکــرون بــه حداقــل برســد»‪ .‬انصــاری راهــکار اصلــی مدیریــت الودگــی هــوا را حرکت در مســیر برنامــه های‬ ‫مــدون ایــن حــوزه و منطبــق بــر قانــون هــوای پاک برشــمرد و تصریــح کــرد‪« :‬در چهارچــوب این برنامه هــا‪ ،‬از‬ ‫رده خــارج کــردن خودروهــا و موتورســیکلت های فرســوده‪ ،‬ارتقــای تکنولــوژی صنایع‪ ،‬بهبود کیفیت ســوخت‪،‬‬ ‫زیرســاخت های حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬مدهــای حمــل و نقــل جایگزیــن‪ ،‬معاینــه فنــی و ســایر محورهــای‬ ‫دخیــل در کنتــرل الودگــی هــوا بایــد دنبــال شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن گــزارش حاکــی از خســارتی ســاالنه‬ ‫معــادل ‪ 6.2‬میلیــارد دالر بــه شــهروندان تهرانی ســت کــه بــا احتســاب جمعیــت ‪ 7.8‬میلیونــی تهــران‪ ،‬ســهم‬ ‫هــر نفــر در زیــان متاثــر از الودگــی هــوا‪ ،‬برابــر ‪ ۳۰۰‬دالر در ســال اســت»‪ .‬او اظهــار داشــت‪« :‬مشــارکت مــردم‬ ‫در ایفــای مســئولیت شــهروندی خــود بــا کاهــش اســتفاده از خودروهــای شــخصی‪ ،‬اســتفاده از وســایط حمل‬ ‫و نقــل عمومــی‪ ،‬و توجــه بــه کنتــرل دوره ای خــودرو و انجــام معاینــه فنــی کــه هزینــه انجــام ان در طــول‬ ‫یک ســال بــه مراتــب پایین تــر از ‪ ۳۰۰‬دالر ســهم هــر فــرد از خســارت الودگــی هواســت و همچنیــن عــدم‬ ‫حضــور گر وه هــای حســاس جامعــه در شــرایط هشــدار الودگــی در فضــای ازاد‪ ،‬و خــودداری از هــر گونــه‬ ‫اقدامــی کــه منجــر بــه انتشــار بیشــتر الودگــی هــوا شــود‪ ،‬از اقدامــات کنترلــی در ایــن شــرایط اســت»‪.‬‬ ‫نقش الودگی هوا در کاهش شاخص امید به زندگی‬ ‫مبارزه غذایی با الودگی هوا!‬ ‫وضعیــت الودگــی هــوا در شــهرهای بــزرگ ایــران از جمعــه تهــران‪ ،‬مشــهد و اصفهــان بحرانــی اســت‪ .‬در ایــن گــزارش‬ ‫پیشــنهادهایی بــرای مصــرف غذاهایــی کــه مقاومــت بــدن را در مقابــل الودگــی بــاال می برنــد بخوانیــد‪ .‬ایــن واقعیــت کــه‬ ‫الودگــی هــوا اثــرات مخربــی بــر ســامت قلــب و سیســتم تنفســی افــراد دارد‪ ،‬اصلــی ثابــت شــده اســت‪ .‬ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی (‪ )WHO‬در گــزارش خــود اعــام کــرد کــه هفت میلیون نفــر در سراســر جهــان هــر ســاله بــر اثــر هــوای الــوده‬ ‫جــان خــود را از دســت می دهنــد‪ .‬بــر پایــه امارهــای رســمی‪ ،‬الودگــی هــوا ســاالنه حــدود هشــت میلیارد دالر خســارت مـی ‬ ‫زنــد و بــا توجــه بــه امــار ســازمان جهانــی بهداشــت مربــوط بــه ‪ 2015‬میــادی در ایــران ســاالنه ‪ 33‬هــزار و ‪ 500‬مــرگ بــه‬ ‫دلیــل الودگــی هــوا رخ می دهــد‪ ،‬یعنــی ‪ 71‬تــن در هــر صــد هــزار تــن در کشــور علــت مرگشــان الودگــی هواســت‪ .‬مــا روزانه‬ ‫به طــور متوســط حــدود یک کیلوگــرم غــذا می خوریــم‪ 1.5 ،‬کیلوگــرم اب می نوشــیم و ‪ 12‬کیلوگــرم هــوا تنفــس مــی کنیــم‪،‬‬ ‫بنابرایــن الودگــی هــوا‪ 11 ،‬برابــر الودگــی اب و ‪ 12‬برابــر الودگــی غــذا بــرای انســان خطرناک تــر اســت‪ .‬کارشناســان بهداشــت‪،‬‬ ‫امفیــزم (تخریــب کیســه هــای هوایــی)‪ ،‬برونشــیت مزمــن‪ ،‬حساســیت‪ ،‬اسـم ‪ ،‬نومونیــا (عفونــت دســتگاه تنفســی تحتانــی)‬ ‫و ســرطان ریــه‪ ،‬معــده و بیماری هــای قلبــی را از جملــه بیمــاری هــای ناشــی از الودگــی هــوا ذکــر کردنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن شــما تنهــا چیزی ســت کــه از شــما در برابــر هر گونــه الودگــی محیطــی محافظــت می کنــد‪ .‬برخــی از‬ ‫شــرایط بهداشــتی کوتاه مــدت ناشــی از الودگــی هــوا شــامل خســتگی‪ ،‬برونشــیت‪ ،‬ذات الریــه‪ ،‬تحریــک بینی‪ ،‬چشــم‪ ،‬پوســت‬ ‫یــا گلــو‪ ،‬ســردرد یــا ســرگیجه اســت‪ .‬ســرطان ریــه‪ ،‬بیماری هــای قلبــی عروقــی‪ ،‬مشــکالت عصبی‪،‬کلیــوی‪ ،‬اســیب کبــدی و‬ ‫مغــزی‪ ،‬بیمــاری هــای تنفســی و ‪ ...‬از عــوارض بلند مــدت قرارگیــری در معــرض هــوای الــوده هســتند‪ .‬االینده هــای موجــود‬ ‫در هــوا بــا حملــه بــه ســلول های بــدن عــوارض نامطلوبــی را بــه جــا می گذارنــد‪ .‬در حالــت عــادی‪ ،‬سیســتم دفاعــی بــدن‪،‬‬ ‫ســلولها را از کلیــه اســیب های بیرونــی محافظــت می کنــد‪ .‬امــا عوامــل مخــرب محیطــی مثــل اشــعه مــاوراء بنفــش‪ ،‬الــکل‬ ‫و الودگی هــای محیــط باعــث می شــوند بــدن نتوانــد مبــارزه کنــد در نتیجــه ســاختمان و عمــل ســلول های بــدن توســط‬ ‫مخرب ها یــی نظیــر رادیکال هــای ازاد تخریــب می شــود‪ .‬در مقابــل انتــی اکســیدان ها مولکول هایــی هســتند کــه جلــوی‬ ‫عمــل رادیکال هــای ازاد را گرفتــه و مانــع از تخریــب ســلول های حیاتــی بــدن می شــوند‪ .‬مصــرف بیشــتر انتی اکســیدان ها‬ ‫زمین ـه ای را فراهــم می کننــد کــه بــدن به راحتــی رادیکال هــای ازاد مضــر را از بیــن ببــرد‪ .‬منابــع غذایــی انتی اکســیدانی‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬ویتامین هــای ‪ ، C , E‬کاروتنوئیدهــا‪ ،‬ســلنیوم و پلی فنول هــا‪ .‬مصــرف روزانــه شــیر و مــواد لبنــی نیــز بــه مقــدار‬ ‫کافــی‪ ،‬عــوارض ناشــی از الودگــی هــوا را بــر دســتگاه گــوارش کاهــش می دهــد و کلســیم موجــود در شــیر‪ ،‬منجــر بــه کاهش‬ ‫جــذب ســرب و همــه فلــزات ســنگین موجــود در هــوای الــوده می شــود‪ .‬توصیــه می شــود در شــرایط الودگــی هــوا از شــیر‬ ‫کم چــرب اســتفاده شــود؛ زیــرا دریافــت اســیدهای چــرب اشــباع موجــود در فراورده هــای لبنــی پرچــرب می توانــد در‬ ‫کاهــش کارایــی سیســتم ایمنــی دخالــت کــرده و موجــب گســترش بیماری هــای ریــوی در هــوای الــوده شــود‪ .‬با این حــال‪،‬‬ ‫خــط اول مبــارزه شــما بــا الودگــی هــوا‪ ،‬تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن از طریــق پنــج راه موثــر اســت‪:‬‬ ‫نوشیدن کافی مایعات‬ ‫یکــی از ســاده ترین راه هــا بــرای مبــارزه بــا عــوارض جانبــی الودگی هــوا‪ ،‬نوشــیدن مقادیــر زیــاد اب اســت‪ .‬با نوشــیدن مقادیر‬ ‫زیــاد اب‪ ،‬نــه تنهــا پوســت تــان مرطــوب میمانــد‪ ،‬بلکــه ســموم بــدن نیــز دفــع خواهنــد شــد‪ .‬در طــول روز حداقــل شــش‬ ‫فنجــان اب گــرم بنوشــید‪ .‬نوشــیدن چــای ســبز نیــز منجــر بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن می شــود‪.‬‬ ‫مصرف کافی غذاهای گیاهی‬ ‫تنفــس در هــوای الــوده‪ ،‬شــما را در معــرض رادیکال هــای ازاد قــرار می دهــد‪ .‬بــا ایــن حــال مصــرف ســبزیجات و میوه هــای‬ ‫حــاوی انتــی اکســیدان‪ ،‬از بــدن شــما در برابــر اســیب های ناشــی از رادیــکال هــای ازاد و اســترس اکســیداتیو محافظــت‬ ‫می کنــد‪ .‬در روزهــای الــوده به طــور مرتــب ســبزیجاتی ماننــد هویــج‪ ،‬زغــال اختــه‪ ،‬توت هــا‪ ،‬لوبیــا و میوه هــای خانــواده‬ ‫مرکبــات را مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫مصرف امگا ‪۳‬‬ ‫امــگا ‪ ۳‬مفیدتریــن نــوع چربــی اســت و بــه طــور معمــول در دانه هــا‪ ،‬ماهــی و اجیــل یافــت می شــود‪ .‬مصــرف غذاهــای‬ ‫غنــی از امــگا ‪ ۳‬موجــود در دانــه کتــان‪ ،‬ماهــی ســالمون‪ ،‬ماهــی قــزل اال‪ ،‬گــردو و ‪ ...‬از ریههــای شــما در برابــر عوارض تنفســی‬ ‫ناشــی از الودگــی هــوا ماننــد برونشــیت و اســم محافظــت می کنــد‪ .‬امــگا ‪ ۳‬از قلــب شــما در برابــر الودگــی هوا نیــز محافظت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫افزودن ویتامین‪ E‬به رژیم غذایی‬ ‫ایــن ویتامیــن محلــول در چربــی اولیــن خــط دفاعــی بــدن در برابــر اســیبهایی اســت کــه بافت هــای انســان وارد می شــود‪.‬‬ ‫ویتامیــن‪ E‬در برنامــه غذایــی از گیاهانــی می ایــد کــه در قالــب روغن هــای خوراکــی مصــرف می شــود‪ .‬روغــن کانــوال‪،‬‬ ‫افتابگــردان‪ ،‬بــادام زمینــی و روغــن زیتــون از جملــه ایــن منابــع هســتند‪ .‬بــادام و تخمــه افتابگــردان از دیگــر منابــع غنــی‬ ‫ویتامین‪ E‬هســتند‪.‬‬ ‫مصرفمنابعبتاکاروتن‬ ‫به دلیــل فعالیــت انتــی اکســیدانی نقــش بســیار مهمــی در کنتــرل التهابــات ناشــی از الودگــی ایفــا می کننــد‪ .‬بتاکاروتــن‬ ‫گ دار ماننــد کاهــو و اســفناج قوی تریــن منابــع بتاکاروتــن‬ ‫همچنیــن در بــدن بــه ویتامیــن ا تبدیــل می شــود‪ .‬ســبزیجات بــر ‬ ‫هســتند‪ .‬بــرگ تربچــه و هویــج نیــز از دیگــر منابــع غنــی بتاکاروتــن هســتند‪.‬‬ ‫حضور زنان در فضا‬ ‫در یک نگاه‬ ‫‪ ۱۸‬کشور پیشگام در توسعه خودروهای الکتریکی و پاک‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهــان در تالشــند تــا در ســال های اخیــر بــه توســعه زیرســاخت های الزم بــرای خودروهــای‬ ‫الکتریکــی‪ ،‬پــاک و دوســتدار محیــط زیســت بپردازنــد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ بســیاری از کشــورهای جهــان قصــد دارنــد بــا هدف‬ ‫مقابلــه بــا الودگــی هــوا و کاهــش میــزان انتشــار االینده هــا و گازهــای گلخانـه ای و حفظ بیشــتر محیــط زیســت‪ ،‬خودروهای‬ ‫تمــام الکتریکــی و برقــی را بــه تولیــد انبــوه برســانند‪ .‬افزایــش روزافــزون خودروهای برقــی و محبوبیت اســتفاده بیش تــر از این‬ ‫خودروهــای پــاک‪ ،‬موجــب شــده اســت شــرکت های خودروســازی در سراســر جهــان بــه رقابتــی تنگاتنــگ پرداختــه و هــر‬ ‫یــک از برنامه هــای خــود بــرای طراحــی و تولیــد خودروهایــی بهتــر و بــا تــوان پیمایــش بیشــتر رونمایــی کنند‪ .‬بدیــن ترتیب‬ ‫شــرکت های خودروســازی بزرگــی تصمیــم گرفته انــد کــه تغییــر رویکــرد داده و بــه ســمت و ســوی ســاخت و طراحــی‬ ‫خودروهــای برقــی و الکتریکــی و هیبریــدی بپردازنــد تــا در ســال های اینــده‪ ،‬مشــتریان خــودرو بیشــتر بــه خریــد ایــن‬ ‫محصــوالت روی بیاورنــد‪ .‬بــر اســاس گزارشــی کــه در وب ســایت ‪ avtowow‬امــده اســت‪ ۱۸ ،‬کشــور پیشــگام در توســعه‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای حمــل و نقــل الکتریکــی‪ ،‬پــاک و دوســتدار محیــط زیســت در فهرســت زیــر ذکــر شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نــروژ ‪ .۲‬ایســلند ‪ .۳‬ســوئد ‪ .۴‬هلنــد ‪ .۵‬انــدورا ‪ .۶‬پرتغــال ‪ .۷‬فنالنــد ‪ .۸‬چیــن ‪ .۹‬اتریش ‪ .۱۰‬ســوئیس ‪ .۱۱‬بریتانیــا ‪ .۱۲‬بلژیک‬ ‫‪ .۱۳‬کانــادا ‪ .۱۴‬فرانســه ‪ .۱۵‬ایــاالت متحــده امریــکا ‪ .۱۶‬دانمارک ‪ .۱۷‬المــان ‪ .۱۸‬ژاپن‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫براسـاس انالیز هـای صورت گرفته؛ ابه شـینزو (نخسـت‬ ‫ِ‬ ‫ وزیر سران کدام کشورها الودگی هوایی بیشتری ایجاد می کنند ؟‬ ‫کشـور ژاپـن)‪ ،‬در سـال ‪ 2018‬و نسـبت بـه سـایر همتایـان خـود در گـروه کشـورهای ‪ ،‬با‬ ‫‪G20‬‬ ‫‪14‬هزارتـن‪ ،‬بیشـترین حجم دی اکسـید کربـن را طی سـفرهای خود تولید کـرده و ایـن اتفاق را‬ ‫بـا انجـام بیش از ‪209‬هزارکیلومتر تردد هوایی رقم زده اسـت‪ .‬داده های ارائه شـده توسـط سـایت‬ ‫برنامه ریـزی سـفرهای هوایی ‪ FromAtoB‬که مبنـای گزارش دوم جوالی ‪ 2019‬نشـریه «بلومبرگ»‬ ‫قـرار گرفتـه؛ نشـان داده که بین سـران گـروه ‪ 20‬اقتصاد بزرگ جهان موسـوم به «جـی ‪ ،»20‬رده‬ ‫دوم این شـکل از افزایـش الودگی های زیسـت محیطی‪ ،‬بـه رئیس جمهوری ایـاالت متحده امریکا‬ ‫می رسـد (البتـه ایـن مجموعه مدعی سـت کـه تنهـا اطالعات ‪15‬نفـر از سـران این گـروه بزرگ‬ ‫اقتصـادی دراختیـار کارشناسـان ان قرار گرفته اسـت)‪ .‬نکته مهـم و جالب اینکه طول مسـافت‬ ‫طی شـده‪ ،‬در ایجـاد این میـزان االینـده‪ ،‬تنهـا پارامتر اثرگـذار نبـوده و کنتـرل و برنامه ریزی ها‬ ‫بـرای کاهـش اثـرات منفـی این گونـه از سـفرها نیـز نقشـی تعیین کننـده داشـته اسـت؛ مث ً‬ ‫ال‬ ‫ماریانـو راخـوی (از ابتـدای ‪ 2018‬تا مـاه جون همان سـال) و متعاقب ًا پدرو سـانچز (از جـون ‪2018‬‬ ‫ عنوان مردان اول سیاسـت اسـپانیا‪ ،‬بهتریـن سـاماندهی را دراین حوزه‬ ‫تـا انتهای همان سـال) به‬ ‫ِ‬ ‫ رغم طی مسـافت ‪175‬هزارکیلومتـری (در مجموع)؛ میزان کربن تولیدشـده‬ ‫داشـتند؛ کمااینکه به ِ ‬ ‫توسـط هواپیماهـای انهـا ‪985‬تـن بود؛ درحالی که مسـافت پیموده شـده توسـط دونالـد ترامپ‬ ‫و مـون جه ‪-‬ایـن؛ رئیس جمهـوری کـره جنوبـی در بـازه زمانـی مور ِد نظـر به ترتیـب ‪130‬هـزار و‬ ‫‪164‬هزارکیلومتـر بـود‪ .‬درواقـع بایـد گفـت که هـم راخوی و هم سـانچز بـرای سـفرهای هوایی‬ ‫خـود‪ ،‬از هواپیمـای «فالکـون ‪ »900‬اسـتفاده می کردند کـه درمقایسـه با «بوئینـگ» و «ایرباس»‬ ‫بسـیار کوچک تر و سـبک تر هسـتند؛ درنتیجه‪ ،‬سـوخت کمتری مصرف و الودگی کمتری تولید‬ ‫می کننـد (البتـه پروازهایـی مقرون به صرفه تر ازنظـ ِر اقتصادی نیز به شـمار می رونـد)‪ .‬دراین بین‪،‬‬ ‫ترزا مـی (نخسـت وزیر بریتانیا)‪ ،‬مارک روت (نخسـت وزیر هلنـد) و مایکل تمـر (رئیس جمهوری‬ ‫برزیـل) نیز با تـردد توسـط هواپیماهای کوچک تـر و البته سـفرهای کم تعدادتر‪ ،‬توانسـته اند در‬ ‫ایـن رده بنـدی‪ ،‬جایگاه هـای اخـر را به خـود اختصاص دهنـد‪ .‬در اینفوگرافیـک امروز‪ ،‬سـران ‪10‬‬ ‫کشـور از «گروه ‪ »20‬را که بیشـترین الودگی را در سـفرهای هوایی سـال گذشـته میالدی ایجاد‬ ‫کردنـد‪ ،‬مـرور می کنیم‪.‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪14.442‬‬ ‫‪11.487‬‬ ‫‪11.461‬‬ ‫ابه شینزو‬ ‫امریکا‬ ‫دونالد ترامپ‬ ‫کره جنوبی‬ ‫مون‪-‬جه این‬ ‫چین‬ ‫شی جین پینگ‬ ‫فرانسه‬ ‫امانوئل مکرون‬ ‫‪7.616‬‬ ‫روسیه‬ ‫والدیمیر پوتین‬ ‫‪7.477‬‬ ‫هند‬ ‫نارندرا مودی‬ ‫‪8.280‬‬ ‫‪7.645‬‬ ‫‪6.325‬‬ ‫‪6.394‬‬ ‫‪5.088‬‬ ‫المان‬ ‫انگال مرکل‬ ‫ایتالیا‬ ‫جوزپه کونته‬ ‫ترکیه‬ ‫رجب طیب اردوغان‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!