هفته نامه سرافرازان شماره 284 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 284

هفته نامه سرافرازان شماره 284

هفته نامه سرافرازان شماره 284

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬ابان ‪ 20 ،1398‬ربیع االول ‪ 18 ،1441‬نوامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،284‬تومان‬ ‫شعله های اتش تحریم‪ ،‬دامن ‪ EB‬ها را گرفت‬ ‫پروانه سوزی!‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬ابان ‪ /1398‬شماره ‪284‬‬ ‫معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار لرستان مطرح کرد؛‬ ‫بانک‬ ‫د رمورد بی طرفی مدیران در انتخابات‪ ،‬تعارف نداریم‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اجتماعــی اســتانداری لرســتان گفــت‪« :‬توســعه‬ ‫همه جانبــه اســتان همــواره جــز اولویت هــای کاری ماســت و برنامه هــا در‬ ‫دســت اجــر حــول ایــن محــور اســت»‪ .‬محمــود ثمینــی در شــورای اطالع رســانی‬ ‫اســتان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه توســعه همه جانبــه اســتان همــواره در اولویــت و‬ ‫در نظــر اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختانه بیــش از گذشــته ارتبــاط روابــط عمومی هــا‬ ‫و مدیــران اســتان بــا اصحــاب رســانه بیشــتر و قوی تــر شــده و نقــش بی بدیــل‬ ‫خبرنــگاران انعــکاس اخبــار و توســعه اســتان بــرای مــا روشــن اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«نقــش احــزاب نیــز می توانــد در توســعه و کمــک بــه اســتان موثــر واقــع شــود‬ ‫و به همین منظــور همایشــی با حضــور خانــه احــزاب بــا حضــور مدیــران ارشــد‬ ‫وزارت کشــور و مدیــران اســتانی در خرم ابــاد برگــزار خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫بررســی برنامه ها و فعالیت های احزاب‬ ‫ثمینــی ادامــه داد‪« :‬در ایــن همایــش قصــد داریــم برنامه هــا‪ ،‬فعالیت هــا و‬ ‫مســئولیت پذیری احــزاب در پیشــبرد اهــداف سیاســی و توســعه ای اســتان مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهیــم»‪ .‬معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار لرســتان ‪ ،‬بی طرفــی‬ ‫فرمانــداران و مســئولین اجرایــی اســتان را یــک ضــرورت اعــام کــرد و تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬شــفافیت در انتخابــات و بی طرفــی مســئولین اجرایــی و فرمانــداران بــرای‬ ‫مــا خیلــی مهــم اســت و طبــق دســتورات اســتاندار کــه تاکیــد می کنــد هــر مدیــر‬ ‫یــا فرمانــدار فــردی از هیئــت بازرســی تعلق خاطــر یــا عالقــه ای بــه کاندیــدی یــا‬ ‫فعالیــت انتخاباتــی دارد در اســرع وقــت اســتعفاء و انصــراف خــود را اعــام کنــد»‪.‬‬ ‫اموزش های افراد دخیل در انتخابات‬ ‫محمــود ثمینــی در پایــان گفــت‪« :‬اموزش هــای افــراد دخیــل در انتخابــات اتــی‬ ‫در دســت اجراســت و همــه مــوارد اعــم از توصیه هــا و تذکــرات الزم بــه مدیــران‬ ‫داده شــده و در رابطــه بــا بی طرفــی مدیــران بــا احــدی تعــارف نداریــم»‪.‬‬ ‫تاکیــد معــاون اســتاندار لرســتان بــر نظــارت دقیــق شــهرداران بــر اجــرای‬ ‫پروژه هــای ســیل‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اجتماعــی اســتاندار لرســتان همچنیــن در بخــش دیگــری‬ ‫از صحبت هــای خــود بــه طرح هــای در دســت اجــرا در شــهرها اشــاره کــرد‬ ‫و بــر نظــارت دقیــق شــهرداران بــر اجــرای پــروژه هــای ســیل اســتان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ .‬محمــود ثمینــی گفــت‪« :‬یــک نکتــه بســیار مهــم کــه بایســتی مطــرح شــود‬ ‫بحــث توســعه فرهنــگ بیمــه در اســتان اســت؛ چرا کــه نیــاز مبــرم جامعــه امــروز‬ ‫بیمــه امــوال خــود در قبــال حــواث اســت»‪ .‬معــاون سیاســی امنیتــی اجتماعــی‬ ‫اســتانداری لرســتان بــر بیمــه کــردن منــازل ‪ ،‬اماکــن همچنیــن کشــاورزی‬ ‫و محصــوالت توســط خــود مــردم تاکیــد کــرد و افــزود‪« :‬مــردم بایســتی اگاه‬ ‫باشــند منــازل مســکونی و دیگــر امــوال خــود را بخصــوص کشــاورزان محصــوالت‬ ‫خــود را تحــت پوشــش بیمــه قــرار دهنــد بیمــه بــرای همیــن مواقــع بحــران‬ ‫ضرور ی ســت»‪.‬‬ ‫شــرکتهای بیمه مکلف به پرداخت خسارت هستند‬ ‫معــاون اســتاندار لرســتان ادامــه داد‪« :‬شــرکت های بیمــه ای نیــز مکلفنــد‬ ‫براســاس قراردادهایــی کــه منعقــد می کننــد بــه افــرادی کــه اموال شــان دچــار‬ ‫خســارات های طبیعــی می شــوند خســارت مــورد نیــاز را پرداخــت کننــد»‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار لرســتان با بیان ِاینکــه کمک هــای دولتــی‬ ‫در چهارچوبــه ای تعیین شــده پرداخــت می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مــردم توجــه‬ ‫داشــته باشــند؛ هشــدارهایی کــه بــه ســاکنین حاشــیه رودخانه هــا و محــات‬ ‫خطــر زا داده می شــود‪ ،‬به منظــور پیشــگیری و حفــظ ســامت انهاســت و جــای‬ ‫نگرانــی نیســت ولــی مــوارد پیشــگیری بــه دقــت انجــام دهنــد کــه خــدای‬ ‫ناکــرده اتفاقــی رخ ندهــد»‪ .‬ثمینــی با اشــاره به الیروبــی رودخانه هــا می گویــد ‪:‬‬ ‫«شــهرداری های اســتان در نظــارت از عملکــرد پیمانکارهــا نهایــت حساســیت را‬ ‫داشــته باشــند کــه الیروبــی کامــ ً‬ ‫ا براســاس نیــاز و کارشناســی انجــام شــود»‪.‬‬ ‫تاکید بر رفع نقاط حادثه خیز در شــهرها‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪« :‬نقاطــی کــه موجبــات نگرانــی مــردم را فراهــم می کننــد‬ ‫علی رغــم اقداماتــی کــه از قبــل شــده بماننــد پلدختــر ‪ ،‬فرمانــدار بایســتی بــه‬ ‫هــر شــکل ممکــن در نقــاط حادثه خیــز رفــع نگرانــی مــردم را در دســتور قــرار‬ ‫دهــد تــا مــردم حداقــل ارامــش و رفــع مشــکل را احســاس کننــد»‪ .‬معــاون‬ ‫سیاســی امنیتــی اجتماعــی اســتاندار لرســتان خطــاب بــه مدیــران بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«مدیــران مســئول درگیــر در پروژه هــا بایســتی پاســخگوی مســئوالن ارشــد‬ ‫اســتان و مــردم باشــند؛ بنابرایــن کار اجــرای طرح هــا را توســط پیمانــکاران‬ ‫کــه در حــال انجــام اســت‪ ،‬بایســتی زیر نظــر گرفتــه کــه به نحو احســن‬ ‫انجام شوند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان مرکــزی گفــت‪ « :‬بیــش از ‪۲۰۰‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه جمــع اوری و خــط انتقــال فاضــاب در شــهرک های‬ ‫ صنعتــی اســتان مرکــزی اجــرا شــده و بــا بهره بــرداری از ‪۱۰‬‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب‪۸۰ ،‬درصــد واحدهــای صنعتی مســتقر در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی مرکــزی تحتِ پوشــش خدمــات‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫تصفیــه فاضــاب قــرار گرفته انــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫شــرکت شــهرکت شــهرک های صنعتــی اســتان مرکــزی؛‬ ‫مصطفــی امــره ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه محدودیــت منابــع‬ ‫ابــی اســتان و وضعیــت بحرانــی اب دشــت ها‪ ،‬بازچرخانــی‬ ‫پســاب تصفیه شــده تصفیه خانه هــای فاضــاب شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی و اســتفاده از ان بــرای ابیــاری فضــای ســبز‬ ‫هــر شــهرک یکــی از مهم تریــن اهــداف شــرکت شــهرک های‬ ‫اســتان مرکــزی اســت کــه تــا ‪۷۰‬لیتــر بــر ثانیــه صرفه جویــی‬ ‫از منابــع اب زیرزمینــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫اســتان را به دنبــال دارد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫اســتان مرکــزی اظهــار داشــت‪« :‬فاضــاب صنایــع مختلــف‬ ‫دارویــی‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬فلــزی و بــرق و الکترونیــک‪ ،‬نســاجی‪،‬‬ ‫ســلولزی و کانــی غیرفلــزی‪ ،‬در صــورت عــدم مدیریــت و‬ ‫کنتــرل اصولــی می توانــد منجــر بــه بــروز الودگی هــای‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فنـ�ی و مهندسـ�ی کیــان صنعـ�ت ش�هـباز س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 387743‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320369235‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/11/02‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت راه و ابنیـ�ه صدــرا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 239830‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102806075‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫در واح��د ثبت��ی تهـ�ران ب��ه ادرس‪ :‬اسـ�تان ته��ران‪ ،‬شهرسـ�تان تهـ�ران‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/04/11‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬تعــداد اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫پـلاک ‪ ،129‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 1189814397‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫بـ�ه ‪ 4‬نف��ر تغیی��ر پی��دا ک��رد و م��اده (‪ )14‬اساس�نـامه شرــکت اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫شـ�هر تهرــان‪ ،‬چه�اـرراه چیت ساــزی‪ ،‬خیابـ�ان شــهید محمدعل��ی رجائــی‪ ،‬بزرگــراه بعثــت‪،‬‬ ‫اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659810‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت راه و ابنیه صدرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 239830‬و‬ ‫شناسه ملی ‪ 10102806075‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 1398/04/11‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اقای میالد حسینی چاخانسری بشماره‬ ‫ملی ‪( 2691587258‬خارج از شرکا) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم زهرا‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659809‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ســنگ جــام بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 9218‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100386463‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/06/23‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬اقــای صفرعلـ�ی عجمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 6429912450‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صن��دوق ش��رکت می��زان سهم الش��رکه خ��ود را‬ ‫از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 2000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ - .‬در نتیج��ه سـ�رمایه‬ ‫شرــکت از مبلـ�غ ‪ 6000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 7000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫خیبری زاده به کد ملی ‪ 4559637326‬بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره‬ ‫مربوط��ه در اساسـ�نامه اص�لاح ش��د‪ - .‬اس��امی شـ�رکاء و می��زان سهم الش��رکه ها بع��د از‬ ‫و حسین مردانی بشماره ملی ‪( 4549876239‬خارج از شرکا) بسمت نایب رئیس و عضو‬ ‫افزایـ�ش بـ�ه شــرح ذیــل می باشـ�د‪ - :‬رضـ�ا عجمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069107114‬دارای‬ ‫‪ 1000000‬ریــال ‪ -‬صفرعلـ�ی عجمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6429912450‬دارای ‪2000000‬‬ ‫هیئت مدیره و علی اکبر قمری بشماره ملی ‪( 4549865407‬خارج از شرکا) بسمت عضو‬ ‫ریــال ‪ -‬س�اـناز عجمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069788057‬دارای ‪ 1000000‬ریــال ‪ -‬فاطمـ�ه‬ ‫هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند‪ .‬حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و‬ ‫بوبه منـ�ش بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0033861404‬دارای ‪ 1000000‬ریــال ‪ -‬ساــرا عجمـ�ی بـ�ه‬ ‫تعهداور شرکت با امضای زهرا خبیری زاده بسمت رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0081890370‬دارای ‪ 1000000‬ریــال ‪ -‬رامیـ�ن عجمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0064456943‬دارای ‪ 1000000‬ری��ال ‪ -‬هیئ��ت مدی��ره ش��رکت مرک��ب از ‪ 5‬نفـ�ر خواهـ�د‬ ‫بــود کـ�ه در مجمـ�ع عمومـ�ی عاــدی یـ�ا عاــدی بـ�ه طــور فوق الع��اده از بیـ�ن ش�رـکاء یـ�ا‬ ‫مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659808‬‬ ‫از خاــرج انتخاــب می شوــند و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بدیـ�ن شــرح اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659807‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل و نقـ�ل میهـ�ن بــار صفـ�ا شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 134536‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101777591‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/09‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 11/36507‬مـ�ورخ ‪ 98/7/6‬اداره کل راه�دـاری و حمـ�ل و نقـ�ل جاــده ای استــان تهرــان تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای عزت الـ�ه ذابلـ�ی‬ ‫حبیب اباــدی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 1189593203‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 9.500.000‬ریــال بـ�ه صندــوق ش�رـکت‪ ،‬بـ�ه شرــکت وارد و در ردیـ�ف ش�رـکاء قرــار گرفتنـ�د‪ .‬خانـ�م مهــری رضائی خلـ�ج‬ ‫بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0421978902‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 300.000‬ریــال بـ�ه صندــوق ش�رـکت‪ ،‬بـ�ه شرــکت وارد و در ردیـ�ف ش�رـکاء قرــار گرفتنـ�د‪ .‬اقــای مجیـ�د زابلـ�ی حبیب اباــدی بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ ،0075657953‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 200.000‬ریــال بـ�ه صندــوق ش�رـکت‪ ،‬بـ�ه شرــکت وارد و در ردیـ�ف ش�رـکاء قرــار گرفتنـ�د‪ .‬در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 11.000.000‬ریـ�ال افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح مزبـ�ور اصـلاح گردی��د‪ .‬شرــکاء و میــزان سهم الش��رکه ه��ر ی��ک پ��س از افزای��ش س�رـمایه بشـ�رح ذی��ل می باش��د‪:‬‬ ‫‪ -1‬اقـ�ای غضنف��ر طاوس��ی دارنـ�ده ‪ 100.000‬ری��ال سهم الشــرکه ‪ -2‬اقـ�ای داود س�یـامکی دارنـ�ده ‪ 200.000‬ری��ال سهم الشــرکه ‪ -3‬خان��م ش�هـرزاد س�یـامکی دارنـ�ده ‪ 300.000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشــرکه ‪ -4‬اقـ�ای محم��د اسـ�دی دارنـ�ده ‪ 250.000‬ری��ال سهم الشــرکه ‪ -5‬خان��م عصم��ت س��رجوقیان دارنـ�ده ‪ 150.000‬ری��ال سهم الشــرکه ‪ -6‬اق��ای عزت ال��ه ذابل��ی حبیب ابـ�ادی‬ ‫دارنـ�ده ‪ 9.500.000‬ری��ال سهم الشــرکه ‪ -7‬خان��م مهـ�ری رضائی خل��ج دارنـ�ده ‪ 300.000‬ری��ال سهم الشــرکه ‪ -8‬اقـ�ای مجی��د زابل��ی حبیب ابــادی دارنـ�ده ‪ 200.000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)659804‬‬ ‫تالش برای تبدیل شدن‬ ‫به بانک تخصصی بخش انرژی کشور‬ ‫اجــاس مدیــران عامــل شــرکت ها‪ ،‬هلدینگ هــا‬ ‫و مجتمع هــای تولیــدی پتروشــیمی با حضــور‬ ‫محمــدی معــاون وزیرنفــت و مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ملــی صنایــع پتروشــیمی و دولت ابــادی مدیرعامــل‬ ‫بانــک تجــارت برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش اخبــار بانــک؛‬ ‫در ایــن اجــاس کــه بــا شــعار «رونــق تولیــد‪،‬‬ ‫همگرایــی و بالندگــی» در مشــهد مقــدس برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬رضــا دولــت ابــادی مدیرعامــل ایــن بانــک‬ ‫بــا اشــاره بــه خدمــات گســترده بانــک تجــارت بــه‬ ‫مجتمع هــای پتروشــیمی کشــور‪ ،‬از امادگــی ایــن بانــک بــرای تامیــن مالــی طرح هــای‬ ‫توســعه ای صنعــت پتروشــیمی کشــور خبــر داد‪ .‬دولت ابــادی بــا تاکیــد بــر اهمیــت حمایت‬ ‫از رونــد توســعه صنعــت پتروشــیمی در توســعه اقتصــاد و اشــتغال زایی گفــت‪« :‬بانــک‬ ‫تجــارت به صــورت تخصصــی در حــال حاضــر ‪ 160‬شــعبه‪ 30 ،‬باجــه و در مجمــوع ‪2120‬‬ ‫نفــر از پرســنل خــود را بــه طــور ویــژه در خدمــت حــوزه انــرژی کشــور قــرار داده تــا تجربــه‬ ‫خدمت رســانی حرفــه ای را بــرای فعــاالن ایــن صنعــت مهــم کشــور رقــم زنــد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫بانــک تجــارت با اشــاره به طراحــی صنــدوق خصوصــی ویــژه حــوزه انــرژی توســط ایــن‬ ‫بانــک‪ ،‬افــزود‪« :‬در ایــن روش تامیــن مالــی‪ ،‬بــرای بخــش ریــال دو روش بــازار ســرمایه و‬ ‫انتشــار اوراق و اعطــای تســهیالت بانکــی و در بخــش ارز چهــار روش فاینانــس خارجــی‪،‬‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬شــبکه شــعب بانــک تجــارت در خــارج از کشــور و تســهیالت بانکــی‬ ‫پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬برگــزاری پنــل تخصصــی و بررســی ســاز و کار فــروش اعتبــاری و‬ ‫قراردادهــای بلند مــدت با حضــور نماینــدگان دفتــر توســعه صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی‬ ‫و بــورس کاالی ایــران و همچنیــن معرفــی صنــدوق خصوصــی ســرمایه گذاری بــرای صنعت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬جایــگاه و نقــش اســتارت اپ ها‪ ،‬شــتاب دهنده ها و شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫در صنعــت پتروشــیمی و نیــز موضــوع پدافنــد غیــر عامــل در اجــاس مدیــران عامــل‬ ‫مجتمع هــای تولیــدی پتروشــیمی دو روزه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫واکنش رئیس بانک مرکزی به گرانی نرخ ارز‬ ‫طی روزهای اخیر‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی در واکنــش بــه نوســان امــروز نــرخ ارز گفــت‪« :‬از نظــر بانــک‬ ‫مرکــزی تغییــر خاصــی در متغیرهــای کلیــدی بــازار نیفتــاده اســت و ایــن بانــک بــا اقتــدار‬ ‫به عنــوان بــازار ســاز در بــازار ارز حضــور فعــال دارد»‪ .‬عبدالناصــر همتــی (رئیــس کل بانــک‬ ‫مرکــزی) بــا انتشــار پیامــی در صفحــه شــخصی خــود در فضــای مجــازی نســبت به نوســان‬ ‫نــرخ ارز در روز جــاری واکنــش نشــان داد و نوشــت‪« :‬همان گونــه کــه پیش تــر نیــز مشــاهده‬ ‫شــده بــود‪ ،‬بــازار ارز امــروز شــاهد نوســانات محــدودی در مقایســه بــا رونــد چنــد مــاه اخیــر‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن خصــوص‪ ،‬نکاتــی را بــه اطــاع مــردم عزیــز می رســانم‪ :‬بانــک مرکــزی چــه در‬ ‫بخــش حوالــه و چــه در بخــش اســکناس در چنــد هفتــه اخیــر‪ ،‬خصوصــاً امــروز‪ ،‬به طــور‬ ‫خالــص خریــدار بــوده اســت و لــذا‪ ،‬تامیــن ارز بــه صــورت ارام و منطقــی انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫از نظــر بانــک مرکــزی تغییــر خاصــی در متغیرهــای کلیــدی بــازار نیفتــاده اســت‪ .‬بارهــا‬ ‫تاکیــد کــرده ام بــه دلیــل شــرایط خــاص تحریمــی‪ ،‬برخــی عوامــل سیاســی و بین المللــی در‬ ‫مقاطعــی ممکــن اســت زمینــه تــاش برخــی نوســان گیران را (کــه از ثبــات بــازار ارز متضرر‬ ‫شــده اند) بــرای القــاء انتظــارات منفــی به وجــود اورد‪ .‬بانــک مرکــزی بــا اقتــدار به عنــوان‬ ‫بــازار ســاز در بــازار ارز حضــور فعــال دارد‪ .‬مجــددا ً تاکیــد مــی کنــم کــه ارز ابــزار مناســبی‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری نیســت و ریســک های جــدی خــود را دارد»‪.‬‬ ‫نشست تخصصی « نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین‬ ‫روش مطلوب بانکداری اسالمی» در بانک پارسیان‬ ‫تصفیه روزانه شش هزار متر مکعب فاضالب های صنعتی استان مرکزی‬ ‫زیســت محیطی در طبیعــت شــود و به همین دلیــل ســاخت‬ ‫و راه انــدازی تصفیه خانــ ه در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫یــک ضــرورت اجتناب ناپذیــر و از اولویت هــای ایــن نهــاد‬ ‫اســت»‪ .‬امــره بیــان کــرد‪« :‬عوامــل مهمــی نظیــر اســیدیته‬ ‫و قلیائیــت مختلــف‪ ،‬بــار الــی بــاال‪ ،‬مــواد محلــول و ذرات‬ ‫معلــق مختلــف در کنــار الگــوی نامنظــم تخلیــه بــه شــبکه‬ ‫جمــع اوری فاضــاب و شــوک های هیدرولیکــی زیــاد از‬ ‫عوامــل مشکل ســاز تصفیــه فاضــاب صنایــع شــیمیایی‬ ‫می باشــد؛ به همین دلیــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اقــدام بــه طراحــی و احــداث تصفیه خانــه فاضــاب واحدهــای‬ ‫صنعتــی مســتقر در شــهرک های صنعتــی کــرده اســت»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬بــرای اطمینــان از تصفیــه مناســب و رعایــت حقــوق‬ ‫کلیــه واحدهــای صنعتــی اســتاندارد الزم در زمــان تخلیــه‬ ‫فاضــاب تدویــن شــده و واحدهــای صنعتــی بــا االیندگــی‬ ‫باالتــر از ســطح متوســط شــهرک صنعتــی‪ ،‬ملــزم بــه احــداث‬ ‫پیــش تصفیــه فاضــاب در داخــل کارخانــه هســتند»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان مرکــزی‬ ‫افــزود‪« :‬عملیــات ســاخت تصفیه خانه هــای فاضــاب در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان از ســال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫کلیــد خــورد و در ‪۱۶‬ســال گذشــته تصفیه خانــه ‪ ۱۰‬شــهرک‬ ‫ حــال بهره برداری ســت و ســال‬ ‫صنعتــی تکمیــل و در‬ ‫ِ‬ ‫گذشــته ظرفیــت تصفیــه شــش هزار مترمکعبی فاضــاب‬ ‫بــا دانــش فنــی کارشناســان ایــن شــرکت و بــا اســتفاده از‬ ‫تــوان پیمانــکاران داخلــی بــه بهره بــرداری رســیده اســت»‪.‬‬ ‫امــره ادامــه داد‪« :‬ســاخت تصفیه خانــه شــهرک های صنعتــی‬ ‫خمیــن و دلیجــان از دوســال گذشــته اغــاز شــده و هم اکنــون‬ ‫ حــال تکمیــل اســت و بــا‬ ‫بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪۹۰‬درصــدی در ِ‬ ‫بهره بــرداری از ایــن دو طــرح دوهــزار و ‪۵۰۰‬متر مکعبــی بــه‬ ‫ظرفیــت تصفیه خانه هــای فاضــاب اســتان مرکــزی افــزوده‬ ‫می شــود‪ ۳۳ .‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی در نقــاط مختلــف‬ ‫اســتان مرکــزی فعالیــت می کننــد کــه طــرح تصفیه خانــه‬ ‫فاضــاب در ‪ ۱۰‬شــهرک اجــرا شــده اســت»‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فنـ�ی مهندسـ�ی اشـ�ل ســاز زاگــرس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 385058‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320350796‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/24‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬ادرس شــرکت ب��ه‪:‬‬ ‫تهــران‪ -‬خیابـ�ان شــهید نامج��و خیابـ�ان سلــمان فارس��ی کوچ��ه حق پرس��ت پـلاک ‪ 3‬طبقـ�ه‬ ‫اول کدپسـ�تی ‪ 1615843843‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫ادرس شعــبه داخلـ�ی شرــکت بـ�ه‪ :‬کــرج‪ -‬بلوــار ذوب اهـ�ن خیابــان بهارستــان جنوبـ�ی‬ ‫س��اختمان بهــار طبقـ�ه ســوم واحـ�د ‪ 11‬کدپسـ�تی ‪ 3174819554‬تغیی��ر یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوطـ�ه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659803‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه گرــوه حقوقـ�ی پژوهشـ�ی امیـ�د عدالـ�ت و ازادی ایرانیــان بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 39768‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006213331‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/03/02‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬مرکـ�ز اصلـ�ی‬ ‫موسس��ه ب��ه اس��تان ته��ران‪ ،‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬چهـ�ارراه‬ ‫خانقــاه‪ ،‬کوچ��ه مش��یرمعظم‪ ،‬خیابـ�ان ظهیراالســام‪ ،‬پـلاک ‪ ،200‬ساــختمان سـ�جاد‪،‬‬ ‫طبقـ�ه سوــم‪ ،‬واحـ�د ‪ 21‬کدپسـ�تی ‪ 1147814564‬تغیی��ر یاف��ت ل��ذا مـ�اده ‪ 3‬اساسـ�نامه‬ ‫اولیــن نشســت تخصصــی « نقــد روش‬ ‫بانکــداری مرســوم و تبییــن روش‬ ‫مطلــوب بانکــداری اســامی» بــا همــکاری‬ ‫مرکزامــوزش و تحقیقــات بانکــداری‬ ‫اســامی بانــک پارســیان و پژوهشــگاه فقــه‬ ‫نظــام‪ ،‬با حضــور حضــرت ایت الــه اراکــی‪،‬‬ ‫دبیــرکل مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب‬ ‫اســامی‪ ،‬رئیــس موسســه عالــی امــوزش‬ ‫بانکــداری ایــران ‪ ،‬مدیــران و اعضــای‬ ‫محتــرم هیئت مدیــره نظــام بانکــی و نیــز صاحــب نظــران و کارشناســان‬ ‫ایــن حــوزه ‪ ،‬روز سه شــنبه ‪ 21‬ابان مــاه ســال ‪ 98‬بــه میزبانــی بانــک‬ ‫پارســیان برگــزار شــد‪ .‬در ابتــدای ایــن نشســت کــه از سلســله نشســت های‬ ‫تخصصــی طراحــی مــدل مطلــوب نمونــه بانــک اســامی براســاس مبانــی‬ ‫اســامی بــا رویکــرد فقــه نظــام به شــمار می ایــد‪ ،‬کــورش پرویزیــان‬ ‫(رئیــس کانــون بانک هــا و موسســات اعتبــاری خصوصــی و مدیرعامــل‬ ‫بانــک پارســیان) ضمــن خوشــامدگویی گفــت‪« :‬درحــوزه بانکــداری در‬ ‫ایــران چالش هــای بســیار بزرگــی پیــش ِروی بانکــداران اســت»‪.‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت مهندس��ی هوش��مند ســازگان ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 148031‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101909083‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1395/10/26‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫ثبت��ی تهــران ب��ه نشــانی‪ :‬تهــران خیابـ�ان فردوس��ی شمــالی خیابـ�ان صــادق پـلاک ‪7‬‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 1131945375‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659802‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تج��ارت گس��تر پاوی��ر توانای��ی ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 386225‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320361603‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه درخواسـ�ت نقـ�ل‬ ‫و انتق��ال سهم الش��رکه ب��ا س��ند رس��می مـ�ورخ ‪ 1398/07/16‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫ش��د‪ :‬اق��ای محمدرض��ا خل��ج ب��ه موج��ب س��ند صل��ح شـ�ماره ‪ 10576‬مـ�ورخ ‪1398/07/16‬‬ ‫هـ�م بدیـ�ن شــرح اصــاح شـ�د‪ - .‬شعــبه موسسـ�ه در استــان سیستــان و بلوچستــان بـ�ا‬ ‫در دفترخان��ه اس��ناد رس��می شـ�ماره ‪ 160‬حوــزه ثبتـ�ی کــرج مبلـ�غ ‪ 250000000‬ریـ�ال‬ ‫افتتــاح شـ�د‪ :‬زاه�دـان‪ ،‬زیباشهــر‪ ،‬خ‪.‬ویــا‪ ،‬تقاطـ�ع خ‪.‬البرــز‪ ،‬جنـ�ب بانـ�ک مسکــن‪ ،‬طبقـ�ه‬ ‫از سهم الشرــکه خــود را بـ�ه خانـ�م مریـ�م شکــری کـ�د ملـ�ی ‪ 0451178025‬و مبلـ�غ‬ ‫مدیریـ�ت خانـ�م «زینـ�ب اذرنــگ» دارای ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1292560096‬و بـ�ه نشاــنی زیـ�ر‬ ‫اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 2‬کدپســتی‪ -3 ،9816998117‬مـ�اده ‪ 15‬اسا سنــامه ب��ه ای��ن شـ�رح اصـلاح‬ ‫‪ 250000000‬ریــال را بـ�ه اقــای حمیدرضـ�ا خلـ�ج کـ�د ملـ�ی ‪ 0079351085‬واگ��ذار و‬ ‫هیــات مدیــره و یـ�ک نفـ�ر را بـ�ه عنوــان مدیرعامـ�ل انتخــاب می کنـ�د و هـ�ر وقـ�ت بخواهـ�د‬ ‫از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬لیسـ�ت شرــکا پـ�س از نقـ�ل و انتقــال‪ :‬خانـ�م مریـ�م شکــری بـ�ه‬ ‫گردیـ�د‪ :‬هیــات مدیــره از بیـ�ن خــود و یـ�ا خاــرج از شرــکا یـ�ک نفـ�ر را بـ�ه ســمت رییـ�س‬ ‫او را عـ�زل خواه��د کـ�رد‪ .‬همچنی��ن می توان��د بــرای اعضـ�ای خـ�ود س��مت های دیگـ�ری‬ ‫تعیی��ن نمای��د‪ .‬در صـ�ورت ع��زل ی��ا استــعفای مدیرعام��ل‪ ،‬ت��ا انتخ��اب مدیرعام��ل بعـ�دی‪،‬‬ ‫رییـ�س هیــات مدیــره یـ�ا جانشــین قانونـ�ی او‪ ،‬عه��ده دار وظایـ�ف و اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‬ ‫خواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659806‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0451178025‬دارای ‪ 750000000‬ریــال سهم الش�رـکه ‪ -‬اقــای حمیدرضـ�ا‬ ‫خلـ�ج بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0079351085‬دارای ‪ 250000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)659805‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دو شنبه ‪ 27‬ابان ‪ /1398‬شماره ‪284‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به روند اصالح قیمت بنزین توسط دولت‬ ‫اقتصاد شعله ور!‬ ‫ســرانجام پــس از ســاعت ها گمانه زنــی در مــورد‬ ‫افزایــش قیمــت بنزیــن و ازاد ســازی نــرخ حامل هــای‬ ‫انــرژی براســاس قیمت هــای اخیــر نــرخ ارز‪،‬‬ ‫ســرانجام قیمــت جدیــد بنزیــن به شــکل رســمی‬ ‫اعــام شــد و براین اســاس قیمــت بنزیــن معمولــی‬ ‫از ‪ 1000‬تومــان بــه ‪ 1500‬تومــان افزایــش یافتــه اســت‬ ‫کــه در ســهمیه ای ‪ 60‬لیتــری (در یک مــاه) در اختیــار‬ ‫دارنــدگان کارت ســوخت قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫قیمــت بنزیــن ازاد (پــس از اتمــام ســهمیه ‪ 60‬لیتــر‬ ‫در مــاه) معــادل ‪ 3000‬تومــان اعــام شــده اســت کــه‬ ‫افزایشــی ســه برابری را نســبت بــه قیمــت قبلــی‬ ‫(لیتــری یک هزار تومــان) نشــان می دهــد و قیمــت‬ ‫بنزیــن ســوپر نیــز بــا افزایشــی کمتــر از ‪ 300‬درصــد‬ ‫از ‪ 1200‬تومــان (ســابق) بــه ‪ 3500‬تومــان رســیده اســت‬ ‫کــه مســلم ًا افزایشــی قابــل توجــه بــرای مالکیــن‬ ‫خودروهــای جدیــد محســوب می شــود‪ .‬چرا کــه‬ ‫بســیاری از دارنــدگان خودروهــای مــدرن و مجهــز‬ ‫بــه موتورهــای توربــو نیازمنــد اســتفاده از بنزیــن‬ ‫ســوپر هســتند‪ .‬شــاید تفــاوت جالــب توجــه دور‬ ‫تــازه ســهمیه بندی بنزیــن نســبت بــه دور قبلــی‬ ‫در حــذف ســهمیه بنزیــن ســوپر باشــد‪ ،‬در واقــع‬ ‫پیش از ایــن و در دور قبلــی‪ ،‬مالکیــن می توانســتند‬ ‫ســهمیه ‪ 60‬لیتــری بنزیــن موجــود در کارت ســوخت‬ ‫خــود را از نــوع بنزیــن معمولــی و بنزیــن ســوپر‬ ‫انتخــاب کننــد‪ ،‬امــا حــاال بنزیــن ســوپر تنهــا بــا نرخ‬ ‫ازاد (‪ 3500‬تومــان) عرضــه می شــود کــه به معنــای‬ ‫افزایــش قابــل توجــه هزینــه ســوخت گیری‬ ‫خودروهــای مــدرن بــرای مالکیــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شو قوس هــای فــراوان‪ ،‬عاقبــت شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران در‬ ‫پــس از ک ‬ ‫شــامگاه ‪ 23‬ابان مــاه‪ ،‬بــا صــدور اطالعی ـه ای طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت را اجرایــی کــرد‪ .‬در‬ ‫متــن ایــن اطالعیــه شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران امــده اســت؛ بســمه تعالــی‪/‬‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی ایــران بــه اطــاع عمــوم هموطنــان عزیــز مــی رســاند که‬ ‫براســاس مصوبــه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران محتــرم ســه قــوه‪ ،‬از ســاعت صفــر روز‬ ‫‪ ۲۴‬ماه ابــان ســهمیه بندی بنزیــن بــرای تمــام وســایل نقلیــه بنزین ســوز بــه ترتیــب بیــان شــده در‬ ‫ایــن اطالعیــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫‪ -1‬میزان سهمیه بنزین هر نوع خودرو به ترتیب امده است‪.‬‬ ‫‪ - )۲‬قیمت بنزین معمولی سهمیه ای از قرار هر لیتر ‪ ۱۵۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫ قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه ای از قرار هر لیتر ‪ ۳۰۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬‫ قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر ‪ ۳۵۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬‫‪ )۳‬از ســاعت صفــر روز ‪ ۲۴‬ســهمیه کامــل مــاه ابــان ســال ‪ ۱۳۹۸‬همــه خودروهــا بــه کارت‬ ‫ســوخت شــخصی انهــا واریــز شــده و ســهمیه خودروهــای شــخصی بــه مــدت ش ـش ماه قابــل‬ ‫ذخیــره اســت‪ .‬اســتفاده از ســهمیه ســوخت صرفــا بــا اســتفاده از کارت هوشــمند ســوخت شــخصی‬ ‫میســر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ )۴‬کســانی کــه تاکنــون بــه هــر علــت کارت ســوخت شــخصی خــود را دریافــت نکــرده اند‪ ،‬از ســاعت‬ ‫اجــرای طــرح‪ ،‬ســهمیه ســوخت ایشــان محفــوظ اســت و از ایــن بابــت هیــچ نگرانــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه کارت ســوخت ندارنــد‪ ،‬شــامل کســانی کــه تاکنــون درخواســت المثنــی نداده انــد‪،‬‬ ‫کســانی کــه درخواســت داده و هنــوز کارت ســوخت خــود را دریافــت نکــرده انــد و همچنین کســانی‬ ‫کــه کارت ســوخت برایشــان صــادر شــده ولــی در باجــه معطلــه شــرکت ملــی پســت اســت‪ ،‬ســهمیه‬ ‫همــه انهــا از همیــن امــروز محفــوظ و ذخیــره خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ )۵‬نرخ ‪ CNG‬بدون تغییر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ )۶‬بــرای مســافربرها بــر پایــه اینترنــت (اســنپ و تــپ ســی) مشــروط بــران کــه نــرخ هــای خــود را‬ ‫از مقادیــر مصــوب‪ ،‬بــه تشــخیص وزارت کشــور تغییــر ندهنــد‪ ،‬اعتبــار معــادل ســهمیه مصــوب تعلق‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬بــرای تامیــن ســوخت خودروهــای مســافر برخطــی و بیــن شــهری‪ ،‬اژانــس هــای‬ ‫مســافربری و اموزشــگاه های رانندگــی تمهیــدات الزم اتخــاذ گردیــده اســت کــه متعاقبــا اعــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ )۷‬بــه منظــور رفــاه حــال دارنــدگان خودروهــا بــا اولویــت وانــت بارهــا مقــرر گردیــد وزارت نفــت و‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ظــرف مــدت یــک مــاه ضوابــط تشــویقی بــرای توســعه مصــرف‬ ‫‪ CNG‬در خودروهــا را تنظیــم کــرده و بــه تصویــب شــورای اقتصــاد برســانند‪.‬‬ ‫‪ )۸‬همچنیــن بــه خودروهــای همــه دســتگاه هــای اجرایــی دولتــی‪ ،‬موضــوع مــاده ‪ ۵‬قانــون مدیریــت‬ ‫خدمــات کشــوری‪ ،‬ســهمیه بنزیــن تعلــق نمــی گیــرد و ایــن خودروهــا بایــد بــا قیمــت هــر لیتــر‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تومــان نســبت بــه دریافــت بنزیــن اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫‪ )۹‬قیمت نفت گاز با کارت سوخت جایگاه دار بدون تغییرخواهد بود‪.‬‬ ‫س ســازمان برنامــه و بودجــه پــس از انتشــار‬ ‫محمــد باقــر نوبخــت؛ معــاون رئیس جمهــوری و رئی ـ ‬ ‫اطالعیــه شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی بــا اشــاره بــه اغــاز مرحلــه جدیــد اجــرای قانــون‬ ‫هدفمنــد ی یارانه هــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان برنامــه و بودجــه موظــف شــد عینــا همــه منابــع‬ ‫حاصــل از اصــاح قیمــت جدیــد را بــه حســاب سرپرســتان خانوارهــا واریــز کنــد‪ .‬وی افــزود‪« :‬دولــت‬ ‫بــه خانوارهــا از یــک تــا پنج نفــر‪ ،‬به میــزان ‪ 55‬تــا حداکثــر ‪ 205‬هزار تومــان پرداخــت خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه تصریــح کــرد‪« :‬ایــن کمــک معیشــتی یــک هفتــه تــا ده روز دیگــر‬ ‫بــه حســاب سرپرســتان ‪ 18‬میلیــون خانــوار واریــز می شــود»‪.‬‬ ‫براســاس خبرهــای اولیــه‪ ،‬ســهمیه جدیــد بنزیــن خودروهــای مختلــف اعــام شــده اســت؛ خــودرو‬ ‫ســواری شــخصی ‪ 60‬لیتــر در مــاه‪ ،‬خــودرو ســواری شــخصی دوگانــه ســوز‪ 30 ،‬لیتــر در ماه‪ ،‬تاکســی‬ ‫بنزینــی ‪ 400‬لیتــر‪ ،‬تاکســی دوگانــه ســوز‪ 200 ،‬لیتــر‪ .‬موتــور ســیکلت ‪ 25‬لیتــر‪ ،‬وانــت بیــن ‪ 60‬تــا‬ ‫‪ 300‬لیتــر و امبوالنــس نیــز ‪ 500‬لیتــر در یکمــاه‪ .‬البتــه ایــن ســهمیه بنــدی چنــدان موثق نیســت و‬ ‫احتمــال تغییــرات در جــدول فــوق وجــود دارد کــه بــه محــض اطالع رســانی مــورد بازبینــی و اصالح‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬بــر اســاس ایــن اطالعیــه‪ ،‬ان دســته از صاحبــان خودروهــا کــه کارت ســوخت‬ ‫خــود را گــم کــرده و بــر اســاس فراخــوان قبلــی شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی ایــران‪،‬‬ ‫نســبت بــه درج اطالعــات خــود در ســامانه دولــت همــراه اقــدام و بــا طــی کــردن فرایند الزم‪ ،‬شــماره‬ ‫حســاب کارت اعتبــاری خــود را ثبــت کــرده انــد‪ ،‬نیــازی بــه ثبــت نــام کارت ســوخت المثنــی بــرای‬ ‫بــار دوم نداشــته و کارت ســوخت ان هــا بــر اســاس ثبــت نــام انجــام شــده قبلــی‪ ،‬صــادر و توســط‬ ‫متوســط قیمــت جهانــی بنزیــن ‪۱۶‬برابر قیمــت این‬ ‫فــراورده نفتــی در ایــران اســت‪ .‬به گــزارش تســنیم؛‬ ‫در حالــی کــه قیمــت هــر لیتــر بنزیــن در ایــران‬ ‫هــزار تومــان اســت متوســط قیمــت جهانــی هــر‬ ‫لیتــر بنزیــن بر اســاس دالر ‪ 11‬هــزار و ‪ 200‬تومانــی‪،‬‬ ‫‪ 16‬هــزار و ‪ 352‬تومــان محاســبه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس متوســط قیمــت جهانــی بنزیــن‬ ‫بیــش از ‪ 16‬برابــر قیمــت بنزیــن در ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایــران حتــی بیــن کشــورهای نفتــی منطقــه خلیــج‬ ‫فــارس نیــز ارزان تریــن بنزیــن را عرضــه می کنــد‪.‬‬ ‫قیمــت هر لیتــر از ایــن فــراورده نفتــی در امــارات‪،‬‬ ‫عمــان و عــراق حــدود هفت هزار تومــان اســت و‬ ‫در قطــر بــا حــدود شــش هزار تومان‪ ،‬در بحریــن‬ ‫پنج هزار تومــان و در کویــت چهارهزار تومــان‬ ‫عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت پســت جمهــوری اســامی ایــران بــه ان هــا تحویــل داده خواهد شــد‪ .‬ایــن هموطنــان هزینه‬ ‫صــدور کارت ســوخت المثنــی را برابــر تعرفــه مصــوب (‪ 10‬هــزار تومــان)‪ ،‬هنــگام دریافــت کارت‪ ،‬بــه‬ ‫مامــوران شــرکت پســت جمهــوری اســامی ایــران پرداخــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫نحوه بازیابی رمز کارت سوخت‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ســواالت رایــج بیــن مالکانــی کــه دارای کارت ســوخت هســتند‪ ،‬نحــوه‬ ‫بازیابــی رمــز کارت ســوخت خــودرو خــود اســت‪ ،‬شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی اعــام‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬رمــز ایــن کارت هــا بــه صــورت پیــش فــرض چهــار رقــم اخــر کــد ملــی مالــک خــودرو‬ ‫(فــردی کــه کارت بــه نامــش صــادر شــده) اســت‪ .‬امــا اگــر نــام مالــک فعلــی خــودرو بــا نام ثبت شــده‬ ‫در روی کارت ســوخت مغایــرت داشــته باشــد و یــا افــراد رمــز کارت ســوخت خــود را از حالــت پیــش‬ ‫فــرض تغییــر داده باشــند‪ ،‬در صــورت فرامــوش کــردن رمــز کارت هوشــمند ســوخت‪ ،‬بــرای بازیابی ان‬ ‫بایــد بــه یکــی از نواحــی یــا مناطــق شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایران در سراســر کشــور‬ ‫مراجعــه کنند‪.‬جهــت انجــام فراینــد حــذف رمــز کارت ســوخت همــراه داشــتن مــدارک هویتــی مالک‬ ‫و مــدارک شناســایی خــودرو الزامــی اســت‪ .‬همچنیــن حضــور مالــک وســیله نقلیــه جهــت حــذف رمز‬ ‫کارت ضــروری بــوده و در صــورت درخواســت توســط شــخص دیگــر بــا ارائــه وکالتنامــه محضــری و یا‬ ‫برگــه انحصــار وراثــت حــذف رمــز کارت ســوخت امــکان پذیــر اســت‪ .‬در دســت داشــتن اصــل کارت‬ ‫هوشــمند ســوخت دارای فیزیــک ســالم بــدون چســب خوردگــی و شکســتگی و ‪ ...‬نیــز جهــت حــذف‬ ‫رمــز الزامــی اســت‪ .‬متقاضیــان می تواننــد در صــورت هــر گونــه ابهــام و پرســش ضــروری بــا شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 09627‬مرکــز پاســخگویی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫مدارک الزم خدمات کارت سوخت المثنی‬ ‫حضــور مالــک وســیله (درصــورت عــدم حضــور مالــک‪ ،‬ارایــه وکالت نامــه ای کــه در ان کلمــه‬ ‫کارت ســوخت بــه صراحــت ذکــر شــده باشــد)‪ ،‬اصــل و کپــی کارت یــا ســند یــا بنچــاق خــودرو‪،‬‬ ‫شناســنامه یــا کارت ملــی مالــک یــا وکیــل ایشــان جهــت احــراز هویــت‪ ،‬ارائــه ادرس کامل پســتی‬ ‫بــه همــراه کــد پســتی و شــماره ملــی مالــک در صــورت تغییــر ادرس مالــک (کارت ســوخت‬ ‫بــرای مالــک صــادر می شــود)‪ ،‬همــراه داشــتن بیمه نامــه ماشــین الزامی ســت‪ .‬پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 100000‬ریــال بــه حســاب شــرکت ملــی پخــش و پاالیــش فراورده هــای نفتــی‪ .‬توجــه‪ :‬بــرای‬ ‫خودروهــای بــا پــاک قدیمــی کارت المثنــی صــادر نمی شــود‪ .‬هــر خدمتــی کــه متعاقــب ان بــه‬ ‫متقاضــی پرینــت ارایــه شــود‪ ،‬بــه ازاء هــر بــرگ مبلــغ ‪ 4000‬ریــال (چهارصــد تومــان) دریافــت‬ ‫می شــود‪ .‬واریــز از طریــق اینترنــت‪ ،‬عابربانــک و فیــش واریــزی بانــک بــه هیــچ عنــوان قابــل‬ ‫قبــول نیســت‪ .‬در صــورت داشــتن هرگونــه ســوال‪ ،‬پیشــنهاد یــا انتقــاد پیرامــون ســامانه هوشــمند‬ ‫ســوخت می توانیــد بــا مرکــز تمــاس شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران بــا شــماره‬ ‫‪ 09627‬تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫استعالم وضعیت کارت سوخت از طریق پیام کوتاه‬ ‫بــرای اگاهــی یافتــن از اخریــن وضعیــت کارت هوشــمند ســوخت‪ ،‬کافیســت شــماره وی ای ان‬ ‫(‪ )VIN‬را توســط پیــام کوتــاه (‪ )SMS‬بــه شــماره ‪ 1101202040‬ارســال نمائیــد‪ .‬در صورتــی کــه‬ ‫قالــب و ســاختار مشــخص شــده در ایــن راهنمــا را در نوشــتن شــماره وی ای ان در پیــام کوتــاه‬ ‫رعایــت کنیــد‪ ،‬سیســتم نرم افــزاری بطــور خــودکار در همــان لحظــه پاســخ شــما را می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای اســتعالم کارت هوشــمند موتــور ســیکلت بایــد ابتــدا حــرف ‪ M‬و ســپس ســتاره و بعــد وی‬ ‫ای ان (‪ )VIN‬موتــور ســیکلت موجــود در پشــت کارت موتــور را وارد کنیــد‪ .‬بــه عنــوان نمونــه‬ ‫‪ M*IRKV91MN5O3685988‬بــرای اســتعالم کارت هوشــمند خــودرو بایــد ابتــدا حــرف ‪ V‬و‬ ‫ســپس ســتاره و بعــد وی ای ان (‪ )VIN‬خــودرو موجــود در پشــت کارت خــودرو را وارد کنیــد‪.‬‬ ‫نحوه دریافت کارت سوخت رانندگان تاکسی‬ ‫بــه گفتــه معــاون فنــی و بهــره بــرداری ســازمان تاکســیرانی تهــران؛ تمامــی تاکســیرانان شــهر تهــران‬ ‫جهــت دریافــت‪ ،‬فعــال ســازی و صــدور کارت المثنــی و حتــی تغییــر رمــز کارت ســوخت می بایســت‬ ‫دارای پروانــه هوشــمند معتبــر باشــند‪ .‬تاکســیرانان مــی توانند بــرای هرگونــه اقــدام اداری در خصوص‬ ‫کارت ســوخت بــا مراجعــه بــه هریــک از دفاتــر هماهنگــی امــور اداری گواهــی الزم را دریافــت کــرده‬ ‫و بــه شــرکت پخــش و پاالیــش فــراورده هــای نفتــی مراجعــه کننــد‪ .‬کارت ســوخت تنهــا بــرای‬ ‫تاکســیرانانی صــادر مــی شــود کــه فعالیــت مســتمر دارنــد و مــورد تاییــد ســازمان تاکســیرانی اســت‪.‬‬ ‫برای چه خودروهایی کارت سوخت صادر نمی شود؟‬ ‫طبــق مصوبــه دولــت‪ ،‬موتورســیکلت های بــا ســن بــاالی ‪ ۱۰‬و خودروهــای بــا ســن بــاالی ‪ ۲۵‬ســال‬ ‫بــه دلیــل فرســودگی نمــی تواننــد کارت ســوخت دریافــت کننــد و صاحبــان ایــن وســایل نقلیــه بایــد‬ ‫ســوخت مــورد نیازشــان را از طریــق کارت ازاد داخــل جایــگاه هــا تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫مقایسه نرخ بنزین در ایران و کشورهای همسایه‬ ‫کشورهایی با گران ترین نرخ بنزین‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫باتوجه بــه افزایــش قیمــت نفــت خــام؛ قیمــت جهانــی بنزیــن نیــز در هرلیتــر به میــزان ‪١,١٥‬دالر افزایــش یافتــه اســت‪ ...‬اینهــا جمالت‬ ‫شــروع کننده گــزارش ‪ ٢٦‬مــای ‪ ٢٠١٨‬بخــش اقتصــادی ‪ MSN‬اســت کــه برپایــه اخریــن داده هــای منتشــره ازســویِ مجموعــه تحلیل‬ ‫بــازار نفــت و گاز ‪ GlobalPetrolPrices‬تنظیــم شــده اســت‪ .‬در تحلیــل کارشناســان ایــن منبــع امــده اســت کــه براســاس یــک‬ ‫فرمــول قدیمــی و قاعــده ای کلــی؛ بنزیــن در کشــورهای ثروتمنــد‪ ،‬بــا نــرخ باالتــری به فــروش می رســد و کشــورهای صاحب ســرمایه ای‬ ‫همچــون نفــت‪ ،‬ایــن محصــول را به نرخــی ارزان تــر دراختیــا ِر مصرف کننده هــای خــود قــرار می دهنــد و البتــه دراین میــان‪ ،‬ایــاالت‬ ‫متحــده یکـی از استثناءهاســت کــه به رغـ ِم پیشــرفت های اقتصــادی؛ قیمــت بنزیــن در انجــا به نســبت کشــورهای هـم رده اش‪ ،‬پائین تــر‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین گــزارش؛ یک ـی از دالیــل اســتقبال فوق العــاده مــردم ایســلند از خودروهــای برقــی این اس ـت که بنزیــن دراین کشــور از‬ ‫ضمن اینکــه ایــن محصــول‪ ،‬از فوریــه ‪ ٢٠١٨‬بــا افزایــش ‪٤.٣‬درصــدی نیــز روبـه رو بــوده اســت‪.‬‬ ‫همــه کشــورهای جهــان‪ ،‬گران تــر اســت؛ ِ‬ ‫‪ .٦‬دانمارک (لیتری ‪١,٩١‬دالر)‬ ‫‪ .١‬ایسلند (لیتری ‪٢,١٠‬دالر)‬ ‫‪ .٧‬یونان (لیتری ‪١,٨٩‬دالر)‬ ‫‪ .٢‬هنگ کنگ (لیتری ‪٢,٠٩‬دالر)‬ ‫‪ .٨‬ایتالیا (لیتری ‪١,٨٨‬دالر)‬ ‫‪ .٣‬نروژ (لیتری ‪٢,٠٢‬دالر)‬ ‫‪ .٩‬پرتغال (لیتری ‪١,٨٤‬دالر)‬ ‫‪ .٤‬موناکو (لیتری ‪١,٩٤‬دالر)‬ ‫‪ .١٠‬فرانسه (لیتری ‪١,٨٢‬دالر)‬ ‫‪ .٥‬هلند (لیتری ‪١,٩٣‬دالر)‬ ‫هشدار پلیس در مورد کالهبرداری با بنزین دونرخی‬ ‫پلیــس فتــا نســبت بــه کالهبــرداری بــا ترفنــد دو نرخــی شــدن ســهمیه بنزیــن بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد‪ .‬در روزهــای اخیــر افــراد ســودجو و کالهبــردار بــا تبلیغــات دروغیــن در مــورد دو نرخــی‬ ‫شــدن ســهمیه بنزیــن و ارســال پیام هایــی بــا ایــن محتــوا بــه کاربــران فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ایــن افــراد را بــه درگاه هــای جعلــی موســوم بــه فیشــینگ هدایــت کــرده و پــس از‬ ‫دریافــت اطالعــات کارت بانکــی نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حسابشــان اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در پیام هایــی ادعــا کــرده انــد کــه بــرای دریافــت ســهمیه ســوخت‪ ،‬جلوگیــری از دو‬ ‫نرخــی شــدن قیمــت بنزیــن در کارت ســوخت و ‪ ...‬بایــد حتمــا در ســایتی ثبــت نــام کننــد کــه ایــن‬ ‫همــان ســایت فیشــینگ اســت‪ .‬در همیــن راســتا نیــز اخیــرا ســایتی بــه نــام ‪www.Iniopdc.com‬‬ ‫کــه ادرســی مشــابه ســایت شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران دارد‪ ،‬فعــال شــده بــود‬ ‫کــه پلیــس فتــا اقــدام بــه برخــورد بــا ان کــرد و اقدامــات بــرای شناســایی و دســتگیری گرداننــدگان‬ ‫ان در حــال انجــام اســت‪ .‬در حالــی در پیامــک بــاال از نام نویســی ســهمیه بنــدی بنزیــن اطــاع داده‬ ‫شــده‪ ،‬کــه اغــاز چنیــن نام نویســی واقعیــت نــدارد و لینــک ارائــه شــده‪ ،‬احتمــاال لینکــی جهــت‬ ‫دزدیــدن اطالعــات شــخصی و بانکــی قربانیــان اســت‪ .‬افــراد بــه راحتــی می تواننــد بــا ورود به ســایت‬ ‫‪ sokht.epolice.ir‬و وارد کــردن شــماره پــاک خــود پیگیــر وضعیــت کارت ســوخت خــود شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا دریافــت شــماره مرســوله پســتی و ورود بــه شــرکت ملــی پســت کارت ســوخت خــود‬ ‫را بــه راحتــی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫هشدار برخورد قضایی با صاحبان کارت سوخت مفقودی‬ ‫مدیــر برنامه ریــزی شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی ایــران اعــام کــرده اســت‪« :‬افــرادی‬ ‫کــه بــرای صــدور المثنــی کارت ســوخت مفقــودی خــود اقــدام نکرده انــد در صــورت تخلــف‬ ‫احتمالــی شــریک جــرم خواهنــد بــود»‪ .‬شــهرام رضایــی؛ مدیــر برنامه ریــزی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی ایــران گفــت‪« :‬اســتفاده از کارت هــای ســوخت بــه صــورت دائــم بــه ویــژه در‬ ‫شــهر ها و اســتان های مــرزی پایــش می شــود و اگــر همــکاران مــا متوجــه شــوند کارت ســوختی در‬ ‫شــهری بــه جــز شــهر محــل ســکونت مالــک و یــا توســط فــردی بــه جــز مالــک در حــال اســتفاده‬ ‫اســت ان هــا را بــه عنــوان کارت هــای مهاجــر تلقــی کــرده و ابطــال می کننــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اطالع رســانی هایی متعــدد دربــاره تعییــن تکلیــف کارت هــای ســوخت های المثنــی و الزامــی‬ ‫شــدن اســتفاده از کارت هــای ســوخت شــخصی‪ ،‬بنابرایــن از ایــن پــس اگــر از کارتــی ســوء اســتفاده‬ ‫شــود مبنــا را بــر ایــن قــرار می دهیــم کــه احتمــاال صاحــب کارت نیــز از ایــن ســوء اســتفاده مطلــع‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬مدیــر برنامه ریــزی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫مســئولیت کارت ســوخت شــخصی هماننــد کارت هــای بانکــی بــا صاحــب کارت اســت افــزود‪« :‬از‬ ‫ایــن پــس در صــورت ســوء اســتفاده از کارت هــای ســوخت شــخصی ممکــن اســت بنــا به تشــخیص‬ ‫مقــام قضایــی مالــکان ایــن کارت هــا تــا مدتی قــادر بــه اســتفاده از کارت خــود نبــوده و از مزایــای ان‬ ‫محــروم شــوند و حتــی ممکــن اســت مجازات هایــی نیــز بــرای ایــن افــراد در نظــر گرفتــه شــود»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬از همــه افــرادی کــه کارت خــود را گــم کرده انــد و همچنــان بــرای صــدور المثنــی یــا‬ ‫تعییــن تکلیــف کارت ســوخت خــود اقدامــی انجــام نداده انــد می خواهیــم هرچــه ســریعتر در ایــن‬ ‫زمینــه اقــدام کننــد تــا دچــار اثــار ســوء بعــدی نشــوند»‪ .‬مدیــر برنامه ریــزی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی بیــان کــرد‪« :‬طــی ‪ 12‬ســال گذشــته ضــرب العجلــی بــرای دریافت کارت ســوخت‬ ‫در نظــر گرفتــه نشــده و در صــورت مفقــود شــدن کارت ســوخت‪ ،‬هــر فــردی می توانــد بــا مراجعــه‬ ‫بــه دفاتــر امــور مشــترکین بــرای دریافــت المثنــی اقــدام کنــد»‪ .‬وی بــا هشــدار نســبت بــه پیامــک‬ ‫و صفحــات جعلــی در فضــای مجــازی ثبــت نــام بــرای کارت ســوخت تاکیــد کــرد‪« :‬بــرای دریافــت‬ ‫کارت ســوخت و المثنــی هیــچ ثبــت نــام اینترنتــی در بســتر فضــای مجــازی صــورت نمی گیــرد و به‬ ‫پیام هــای ارســالی از ســوی ســودجویان توجهــی نکننــد»‪ .‬رضایــی گفــت‪« :‬کارت هوشــمند ســوخت‬ ‫تنهــا از طریــق دفاتــر پلیــس صــادر می شــود و نیازمنــد مراجعــه حضــوری متقاضــی اســت»‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه یــک مقــام مســئول (مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران)‪ ،‬تاکنــون دو‬ ‫برابــر تعــداد خودروهــای کشــور کارت ســوخت صــادر شــده‪ ،‬بــاز هــم ‪ ۴۰۰‬هزار نفــر در یک مــاه اخیــر‪،‬‬ ‫تقاضــای صــدور کارت ســوخت المثنــی کرده انــد‪.‬‬ ‫محدودیت سوختگیری با کارت بنزین جایگاه برداشته شد‬ ‫ســهمیه کارت ســوخت جایــگاه داران بــه حالــت ســابق یعنــی ‪ ۶۰‬لیتــر در هــر بــار ســوخت گیری‬ ‫بازگشــته و محدودیــت ‪ ۲۰‬لیتــر کارت ســوخت جایــگاه داران برداشــته شــده اســت‪ .‬هم اکنــون بنزیــن‬ ‫بــا کارت ســوخت جایــگاه داران بــرای کســانی کــه کارت ســوخت ندارنــد‪ ،‬هــر لیتــر ‪ ۳۰۰۰‬هزار تومــان‬ ‫عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫افزایش نرخ بنزین‪ ،‬به نفع مردم است‬ ‫رئیس جمهــوری با تاکید بــر ضــرورت و اهمیــت اقــدام دولــت در افزایــش نــرخ‬ ‫بنزیــن و کمــک بــه خانوارهــای ضعیــف و متوســط کشــور از محــل درامــد حاصــل‬ ‫از ان‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ایــن کار بــه نفــع مــردم و اقشــار تحــت فشــار جامعــه بــوده‬ ‫و می توانــد در حــل مشــکالت انــان مفیــد و موثــر باشــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫حجت االســام والمســلمین حســن روحانــی گفــت‪« :‬دولــت مدت هــا بــه دنبــال‬ ‫ان بــود تــا از طریقــی بتوانــد از اقشــار ضعیــف کشــور کــه به واســطه شــرایط‬ ‫اقتصــادی در فشــار هســتند‪،‬حمایت و بــه انهــا کمــک کنــد‪ ،‬امــا به دلیــل کمبــود‬ ‫منابــع درامــدی و بودجــه تــوان اجــرای ان وجــود نداشــت»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫با اشــاره به اینکه امــروز اقشــاری در جامعــه هســتند کــه در زندگــی خــود بــا‬ ‫مشــکالت مواجــه هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬فشــارهای اقتصــادی شــدید در ســال ‪ 97‬و ‪98‬‬ ‫بــه زندگــی مــردم وارد شــد و دولــت می خواهــد در حــد تامیــن نیازمندی هــای‬ ‫ضــروری‪ ،‬حمایتــی از مــردم کــرده و بــه خانواده هایــی کــه احســاس می کنیــم‬ ‫در فشــار بیشــتر هســتند کمکــی کــرده باشــیم»‪ .‬روحانــی بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫تعییــن اقشــار ضعیــف جامعــه نیــاز بــه امــار و ارقــام دقیــق داریــم امــا در همیــن‬ ‫حــدی کــه امــکان تشــخیص وجــود دارد‪ ،‬می توانیــم جامعــه را بــه دو بخــش‬ ‫تقســیم کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بــر ایــن اســاس حــدود ‪ 75‬درصــد در شــرایط فشــار قــرار‬ ‫دارنــد و حــدود ‪ 25‬درصــد هــم شــرایط زندگی شــان خــوب اســت و بــر مبنــای‬ ‫محاســبات ‪ 18‬تــا ‪ 19‬میلیــون خانــوار و جمعیتــی در حــدود ‪ 60‬میلیون نفــر مشــمول‬ ‫طــرح حمایتــی دولــت خواهنــد بــود و ایــن مبلــغ هــم کمــک بــه فــرد نبــوده و‬ ‫کمــک بــه خانــوار به شــمار م ـی رود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تــاش مــا ایــن اســت بتوانیــم‬ ‫ایــن مبلــغ را ماهیانــه بــه حســاب خانوارهــا پرداخــت کنیــم و در اوایــل اذر مــاه‬ ‫اولیــن نوبــت ان پرداخــت شــود»‪.‬‬ ‫نرخ کرایه های " اسنپ و تپسی" گران نمی شود‬ ‫دو شــرکت اصلــی تاکســی اینترنتــی پــس از افزایــش قیمــت بنزیــن‪ ،‬اطالعیه هایــی خطــاب بــه‬ ‫راننــدگان خــود صــادر کردند‪.‬بــه گــزارش تســنیم؛ دو شــرکت اصلــی تاکســی اینترنتــی پــس از‬ ‫افزایــش قیمــت بنزیــن‪ ،‬اطالعیه هایــی خطــاب بــه راننــدگان خــود صــادر کردنــد‪ .‬ســاعتی پــس‬ ‫از انتشــار اطالعیــه شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران‪" ،‬اســنپ" به صــورت رســمی‬ ‫اعــام کــرد کــه نــرخ کرایه هــای ایــن ســرویس تاکســی اینترنتــی ثابــت باقــی خواهــد مانــد‪ .‬در‬ ‫اطالعیــه منتشــر شــده از ســوی ایــن شــرکت ضمــن اعــام ثابــت مانــدن نــرخ کرایه هــای خــود‬ ‫اعــام امــده اســت‪« :‬بــا توجــه بــه اغــاز ســهمیه بنــدی بنزیــن‪ ،‬بــر اســاس اطالعیــه شــرکت‬ ‫ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی و تاییــد وزارت کشــور بــه راننــدگان تاکســی های اینترنتــی‬ ‫ســهمیه بنزیــن تعلــق می گیــرد و از امــروز ‪ 24‬ابان مــاه‪ ،‬هزینــه بنزیــن کاربــران راننــده فعــال در‬ ‫تاکسـی های اینترنتــی بــر اســاس کارکــرد مــاه‪ ،‬بــه قیمــت دولتــی محاســبه و ما به التفــاوت ان بــه‬ ‫کارت بانکــی انهــا واریــز می شــود»‪" .‬تپســی"‪ ،‬دیگــر شــرکت تاکســی اینترنتــی هــم ضمن انتشــار‬ ‫اطالعیــه شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی دربــاره اختصــاص ســهمیه خــاص بــه رانندگان‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬از ثابــت مانــدن نــرخ کرایه هــای خــود بــر اســاس اعــام قیمت هــای قبلــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫شعله های اتش تحریم بر دامن ‪ EB‬ها‬ ‫پروانه سوزی!‬ ‫همــه مــردم ایــران طعــم تحریم هــای مختلفــی را تــا بــه امــروز چشــیده اند؛ سیاســی ‪ ،‬فنــاوری ‪،‬‬ ‫هســته ای و تحریم هــای ســخت اقتصــادی‪ ،‬امــا اینکــه تحریم هــای دارویــی و لــوازم پزشــکی باعــث‬ ‫مــرگ کــودکان نیــز شــود‪ ،‬تحمــل درد چنیــن عذابــی بــرای هیــچ ایرانــی و حتــی مــردم جهــان‬ ‫نمی توانــد راحــت باشــد‪ .‬تحریــم تنهــا یــک نــوع پانســمان ویــژه بیمــاران پروانـه ای بــه داخــل ایــران‬ ‫باعــث مــرگ ‪ 15‬کــودک ایرانــی تــا بــه امــروز شــده و ایــن تحریم هــا همچنــان ادامــه دارد و هنــوز بــر‬ ‫هیــچ کــس معلــوم نیســت کــه مــرگ ایــن پروانه هــا چــه زمانــی خاتمــه پیــدا مــی کنــد؟ بی شــک‬ ‫همــه مــا بــا زخم هــای ناشــی از ســوختگی و دیابــت اشــنایی داریــم یــا در بخشــی از زندگــی ان را‬ ‫تجربــه کــرده ایــم ولــی کمتــر کســی هســت کــه بــا بیمــاری پروانـه ای یــا بــا بیمــاران ‪ EB‬اشــنایی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اینجــا عــاوه بــر معرفــی بیمــاران ای بــی‪ ،‬بــا مســئولین از تحریمــی ســخن می گوییــم‬ ‫کــه بــا وجــود اخبارهــای کــذب مبنــی بــر اینکــه تحریم هــای غــذا و دارو را هنــوز اعمــال نکردیــم‪،‬‬ ‫شــاهد ایــن هســتیم کــه هنــوز تحریم هــای وحشــتناک دارو و لــوازم پزشــکی پــا برجاســت و اخریــن‬ ‫گــزارش دیده بــان حقــوق بشــر گــواه ایــن ماجراســت‪ .‬تاجایی کــه از اردیبهشــت ماه ‪ 1397‬تهیــه و‬ ‫توزیــع پانســمان مپیلکــس بــرای بیمــاران پروانـه ای دشــوار شــده و حــاال بــه دلیــل تحریم هــای امریکا‬ ‫و وارد نشــدن برخــی مــواد دارویــی و بهداشــتی بــه کشــور‪ ،‬بیمــاران ای بــی بــا مشــکل تهیــه پانســمان‬ ‫روبـه رو هســتند و ایــن رونــد بــه فــوت ‪ ۱۵‬کــودک مبتــا بــه ایــن بیمــاری انجامیــده اســت‪.‬‬ ‫همیــن چند مــاه قبــل بــود کــه صحبت هــای برایــان هــوک‪ ،‬نماینــده ویــژه امریــکا‬ ‫در امــور ایــران منتشــر شــد کــه در ان گفتــه بــود تحریم هــای امریــکا شــامل مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬دارویــی و اقــام بشردوســتانه نمی شــود‪ .‬او ویدئویــی را منتشــر و در ان‬ ‫ایــران را متهــم کــرده بــود کــه ادعاهــای دروغ دربــاره تحریم هــای امریــکا گفتــه‬ ‫اســت؛ «ایــاالت متحــده احتــرام زیــادی بــرای مــردم ایــران قائــل اســت و نمــی‬ ‫خواهــد مانــع دسترســی انهــا بــه تجهیــزات و خدمــات پزشــکی شــود‪ ».‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه همــان زمــان هــم مقامــات داخلــی و هــم دبیــر کل ســازمان ملــل‬ ‫در این بــاره موضع گیــری کردنــد‪ .‬دبیــرکل ســازمان ملــل گفتــه بــود‪ « :‬تحریم هــا‬ ‫و محدودیت هــای بانکــی ایــران ممکــن اســت بــه طــور غیرقانونــی بــر تولیــد‪،‬‬ ‫دسترســی و توزیــع داروهــا‪ ،‬تجهیــزات و لــوازم پزشــکی در ایــران تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫همچنیــن داروهــای خارجــی بــه ویــژه داروهــای تخصصــی مــورد نیــاز بــرای درمــان‬ ‫بیماری هــای صعــب العــاج همچــون ســرطان‪ ،‬بیماری هــای قلبــی‪ ،‬تاالســمی و ام‬ ‫اس یــا بیماری هــای نــادر از اوایــل ســال ‪ ۲۰۱۸‬در ایــران کمیــاب شــده اند‪ ».‬در‬ ‫همیــن حیــن نایــب رئیــس ســندیکای صاحبــان صنایــع داروهــای انســانی ایــران‬ ‫شــهریور امســال عنــوان کــرده بــود کــه «بــا ان کــه تحریم هــای امریــکا بــه روشــی‬ ‫مهندســی شــده نــد کــه ممکــن اســت بــه نظــر برســد دسترســی بشردوســتانه بــه‬ ‫مــواد غذایــی و دارو را هــدف قــرار نمی دهنــد امــا در عمــل‪ ،‬تحریم هــای امریــکا‬ ‫هماننــد یــک ابــزار در جنــگ اقتصــادی اســت‪ .‬تحریــم هــای بانکــی اعمــال شــده‬ ‫بــر ایــران بیــش از پیــش خطرنــاک هســتند‪ .‬ایــن تحریــم هــا ســبب ایجــاد اختــال‬ ‫در رونــد دسترســی مــردم ایــران بــه ویــژه افــراد فقیــر‪ ،‬ســالخورده‪ ،‬کــودکان‪ ،‬زنــان و‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه بیماری هــای مزمــن بــه داروهــای مــورد نیــاز انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫داروهــا بیــش از پیــش گــران شــده اند و کیفیــت انهــا نیــز کاهــش یافتــه اســت‪».‬‬ ‫وزیــر بهداشــت هــم تاکیــد کــرده بــود کــه تحریم هــای ظالمانــه و غیــر منطقــی‬ ‫دولــت امریــکا علیرغــم ادعــای انهــا بــر ازادی عمــل در تهیــه دارو و غــذا‪ ،‬مشــکالت‬ ‫فراوانــی بــرای نظــام ســامت کشــور فراهــم کــرده کــه در اینــده نزدیــک اثــرات‬ ‫نامطلــوب ان گریبــان مــردم کشــورمان را خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫علت بیماری پروانه ای چیست؟‬ ‫بیمــاری ‪ eb‬یــا بیمــاری پروان ـه ای باعــث تاول هــای مــداوم پوســتی و ناخن هــای‬ ‫بی شــکل و ریــزش مــو می شــود‪ .‬ایــن بیمــاری ارثــی می توانــد فــرد را بــه ســمت‬ ‫مــرگ ســوق دهــد‪ .‬اپیدرمولیســیس بولوســا‪ ،‬گروهــی از بیماری هــای نــادر اســت که‬ ‫باعــث اســیب پذیــر شــدن پوســت و ایجــاد تــاول می شــوند‪ .‬ممکــن اســت تــاول ها‬ ‫در واکنــش بــه جراحــات جزئــی‪ ،‬حتــی از گرمــا‪ ،‬مالیــدن و یــا خــراش‪ ،‬ظاهر شــوند‪.‬‬ ‫در مــوارد حــاد‪ ،‬ممکــن اســت تــاول هــا داخــل بــدن‪ ،‬ماننــد اســتر دهــان و یا شــکم‬ ‫رخ دهنــد‪ .‬بیشــتر انــواع بیمــاری پروان ـه ای بــه ارث بــرده می شــوند‪ .‬ایــن شــرایط‬ ‫معمــوالً در نــوزادی یــا اوایــل دوران کودکــی بــروز داده می شــود ‪ ،‬برخــی افــراد‬ ‫ممکــن اســت عالئــم و نشــانه ها را تــا دوران نوجوانــی یــا اوایــل بزرگســالی گســترش‬ ‫دهنــد‪ .‬بیمــاری پروانـه ای هیــچ درمانــی نــدارد‪ ،‬هــر چنــد اشــکال خفیــف ان ممکن‬ ‫اســت بــا افزایــش ســن و ســال بهبــود یابــد و روش درمــان مراقبـت ‪ ،‬بــر تاول هــا و‬ ‫جلوگیــری از ایجــاد تاول هــای جدیــد تمرکــز می کنــد‪ .‬عالئــم و نشــانه های بیمــاری‬ ‫پروان ـه ای بســته بــه نوع شــان تغییــر می کننــد‪ .‬انهــا شــامل مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫پوســت شــکننده کــه بــه راحتــی تــاول مــی زنــد‪ ،‬بــه خصــوص روی دســت هــا‬‫و پاهــا ‪-‬ناخــن هــای بســیار ضخیــم و یــا بــدون شــکل ‪-‬پوســت ضخیــم روی کــف‬ ‫دســت و پــا ‪-‬تــاول و زخــم کــف ســر و ریــزش مــو ( زخــم الوپســیا) ‪-‬پوســت بــه‬ ‫ظاهــر نــازک (زخــم اتروفیــک) ‪-‬برامدگــی و جــوش هــای پوســتی ســفید (میلیــا)‪-‬‬ ‫مشــکالت دنــدان ماننــد پوســیدگی دنــدان از مینــای بــد شــکل ‪-‬مشــکالت در بلــع‬ ‫تو گو با معصومه عطااللهی‬ ‫گف ‬ ‫نقاشی های یک پروانه‬ ‫جعفر پاکزاد‬ ‫قــاب نقاش ـی ها‪ ،‬روی دیــوار جــا خــوش‬ ‫کــرده؛ نقاشــی های معصومــه انقــدر زیبــا وچشــم نــواز اســت‬ ‫کــه بــرو بیایــی در کافــه گالــری بــه راه انداختــه‪ .‬معصومــه روی‬ ‫صندلــی ارام نشســته‪ ،‬دسـت های کــه خبــری از انگشــت در ان هــا‬ ‫نیســت را روی هــم گذاشــته‪ ،‬بــا همیــن دسـت های بدون انگشــت‬ ‫نقاشـی ها را کشــیده‪ .‬معصومــه یــک پروانــه اســت‪ ،‬دختــر جــوان‪،‬‬ ‫اهــل ســرزمینمان‪ ،‬دختــری کــه بــه بیمــاری ای بــی یــا همــان‬ ‫(دیســفاژی) ‪-‬پوســتی دردنــاک و خــارش ‪-‬تــاول روی پوســت و اطــراف چشــم هــا‬ ‫و بینــی ‪-‬پــاره شــدن پوســت ‪-‬ریــزش پوســت ‪-‬از دســت دادن ناخــن هــای دســت‬ ‫و پــا ‪-‬تــاول یــا فرســایش چشــم ‪-‬عــرق ریختــن بیــش از حــد‪ .‬اگــر ‪ EB‬در غشــا‬ ‫مخاطــی رخ دهــد‪ ،‬می توانــد باعــث بــروز ایــن مــوارد شــود‪ :‬مشــکالتی در بلــع‪ ،‬اگــر‬ ‫تاول هــا در دهــان و گلــو وجــود داشــته باشــد‪ ،‬صدایــی خشــن‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‬ ‫تــاول در گلــو‪ ،‬مشــکالت تنفســی‪ ،‬به دلیــل وجود تــاول در راه تنفســی فوقانــی‪ ،‬ادرار‬ ‫کــردن دردنــاک‪ ،‬به دلیــل وجــود تــاول در دســتگاه ادرار ‪ ،‬ممکــن اســت تــا زمانــی‬ ‫کــه یــک کــودک نوپــا شــروع بــه راه رفتــن کنــد و یــا تــا زمانــی کــه یــک کــودک‬ ‫بــزرگ تــر فعالیت هــای فیزیکــی جدیــدی را اغــاز کنــد کــه اصطــکاک شــدیدتر بــر‬ ‫روی پاهایــش ایجــاد کنــد‪ ،‬تاول هــا ظاهــر نشــوند‪ .‬ایــن نشــانه های معرفــی شــده در‬ ‫نمنــاک معمــوالً در زندگــی فــرد خیلــی زود رشــد می کننــد و اغلــب بعــد از تولــد‬ ‫می میرنــد‪ .‬در ســندرم کیندلــر‪ ،‬یــک نــوع نــادر از ‪ - EB‬تــاول هــا از بــدو تولــد‬ ‫شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫زمان مراجعه به پزشک‬ ‫اگــر کــودک تــاول مــی زنــد‪ ،‬بــه خصــوص اگــر شــما دلیلــش را نمــی دانیــد‪ .‬بــرای‬ ‫کــودکان‪ ،‬تــاول هــای شــدید مــی توانــد زندگیشــان را تهدیــد کنــد‪ - .‬مشــکل در‬ ‫بلعیــدن ‪ -‬مشــکل تنفســی ‪ -‬عالئــم عفونــت‪ ،‬از قبیــل پوســت گــرم‪ ،‬قرمــز‪ ،‬دردناک‬ ‫یــا امــاس کــرده‪ ،‬وجــود چــرک و یــا بــوی بــد از زخــم و تــب یــا لــرز‬ ‫علل بیماری پروانه ای‬ ‫بیمــاری پروان ـه ای معمــوالً بــه ارث می رســد‪ .‬ژن بیمــاری می توانــد از طریــق یــک‬ ‫والــد منتقــل شــود‪ ،‬کــه ایــن بیمــاری (ارث اتوزومــال غالــب) را دارد یــا ممکــن‬ ‫اســت از هــر دو والــد (ارث اتوزومــال مغلــوب) برســد‪ ،‬یــا بــه عنــوان یــک جهــش‬ ‫جدیــد در فــرد اســیب دیــده وجــود داشــته باشــد کــه مــی توانــد ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫پوســت از الیــه بیرونــی (روپوســت) و یــک الیــه زیریــن (غشــای میانــی) تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬منطقـه ای کــه در ان الیه هــا دیــده می شــوند‪ ،‬غشــای زیریــن نامیــده‬ ‫می شــود‪ .‬انــواع مختلفــی از بیمــاری پروانـه ای بــه طــور گســترده توســط ایــن الیــه‬ ‫کــه تاول هــا شــکل می گیرنــد‪ ،‬تعریــف می شــود‪ .‬انــواع اصلــی بیمــاری پروان ـه ای ‪،‬‬ ‫عبارتنــد از؛‬ ‫بیمــاری پروانـه ای ســیمپلکس‪ :‬ایــن رایــج تریــن شــکل ان اســت‪ .‬مشــکل در الیــه‬ ‫بیرونــی پوســت رشــد می کنــد و عمدتـاً کــف دسـت ها و پاهــا را الــوده مــی کنــد‪.‬‬ ‫تاول هــا معمــوالً بــدون زخــم التیــام پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫بیمــاری پروانـه ای اتصالــی‪ :‬ایــن نــوع ممکــن اســت ســخت باشــد‪ ،‬بــا تاول هایــی که‬ ‫در نــوزادی شــروع می شــوند‪ .‬یــک نــوزاد بــا ایــن مشــکل ممکــن اســت فریادهــای‬ ‫بــدی بزند‪.‬‬ ‫بیمــاری پروانـه ای دیســتروفی‪ :‬ایــن نــوع بــه یــک عیــب در ژن مربــوط اســت‪ ،‬کــه‬ ‫بــه تولیــد نوعــی از کالژن کمــک می کنــد کــه اســتحکام الیــه میانــی پوســت بــدن‬ ‫را تامیــن می کند‪.‬اگــر ایــن مــاده گــم شــود یــا کار خــود را بــه خوبــی انجــام ندهــد‪،‬‬ ‫الیه هــای پوســت بــه درســتی بــه هــم متصــل نمی شــوند‪.‬‬ ‫عوامــل خطــر بیمــاری پروانـه ای‪ :‬داشــتن ســابقه خانوادگــی بیمــاری پروانـه ای عامل‬ ‫اصلــی خطــر توســعه ایــن اختالل اســت‪.‬‬ ‫مشــکالت بیمــاری پروان ـه ای‪ :‬از جملــه مشــکالتی کــه بیمــاری پروان ـه ای ممکــن‬ ‫اســت بــرای فــرد ایجــاد کنــد مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت؛‬ ‫عفونت‪ :‬پوست تاول دارد در برابر عفونت باکتریایی اسیب پذیر است‪.‬‬ ‫گندیدگــی‪ :‬گندیدگــی زمانــی رخ می دهــد‪ ،‬کــه باکتــری از یــک عفونــت بــزرگ بــه‬ ‫جریــان خــون وارد شــود و در تمــام بــدن پخــش شــود‪ .‬سپســیس یــا گندیدگــی بــه‬ ‫بیمــاری کــه مــا بــه نــام بیمــاری پروان ـه ای می شناســیم دچــار‬ ‫اســت‪ ،‬امــا هنــوز زندگــی در جــزء جــزء وجــودش جــاری اســت‪.‬‬ ‫روی یــک صندلــی نشســته‪ ،‬ارام اســت‪ ،‬ارامــش در چهــره اش موج‬ ‫می زنــد‪ .‬می خواهــد بــه همــه ادم هایــی کــه بیمــار نیســتند و‬ ‫زندگــی عــادی برایشــان درجریــان اســت بگویــد‪ :‬مــن هــم مثــل‬ ‫شــما هســتم‪ .‬از جایــش بلنــد می شــود‪ ،‬بــا صــدای نــازک و ظریف‬ ‫دخترانـه ای کــه دارد ســام می کنــد و خوشــامد می گویــد‪ .‬دســت‬ ‫هایــش‪ ،‬دســت هایــش زخــم دارد‪ ،‬دسـت هایی کــه بــا ان هــا اثــار‬ ‫زیبایــی را خلــق کــرده‪ .‬ان هــا را روی هــم گذاشــته اســت‪ .‬همــه‬ ‫دســت هایــش را می بیننــد‪ ،‬خبــری از پنهــان کــردن ان ها نیســت‪.‬‬ ‫همیــن دســت ها خالــق هســتند‪ ،‬خالــق هنــر‪ ،‬ان هــم هنــری‬ ‫زیبــا‪ .‬معصومــه عطااللهــی؛ هنرمندی ســت کــه نمایشــگاهی از اثار‬ ‫نقاشـی هایش در خــرداد مــاه امســال خیلی هــا را ذوق زده کــرد‪ .‬او‬ ‫یــک بیمــار پروانه ایســت کــه از زمــان تولــد تــا کنــون کــه ســال‬ ‫دارد ایــن بیمــاری همراهــش اســت‪ .‬به بهانـه ای نمایشــگاه نقاشــی‬ ‫او گفـت و گویــی بــا ایــن بانــوی هنرمنــد انجــام شــده کــه بخــش‬ ‫هایــی از ان را می خوانیــم؛ خــودش می گویــد‪« :‬از ده ســالگی بــه‬ ‫بعــد انگش ـت ها یم جمــع شــدند‪ ،‬اول راهنمایــی فقــط انگشــتان‬ ‫شــصتم برایــم باقــی مانــده بــود‪ ،‬بــا کمــک همیــن انگشـت ها قلم‬ ‫بــه دســت می گرفتــم‪ ،‬امــا در دوران پیــش دانشــگاهی همیــن دو‬ ‫انگشــت نیــز جمــع شــدند و از بیــن رفتنــد و مــن بــرای همیشــه‬ ‫بــا انگشــانم خداحافظــی کــردم‪ .‬البتــه پاهایــم نیــز بــه ایــن صورت‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی خوشــبختانه ان قــدر حــاد نیســت کــه تــوان راه‬ ‫رفتــن را از مــن بگیــرد و یــا اینکــه ولیچــر نشین باشــم اســت»‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬همیشــه بــا خــدا اشــتی هســتم‪ ،‬یــک یــا دوبــار‬ ‫بــود کــه از روی ناراحتــی گالیــه کــردم‪ .‬امــا خیلــی زود دلــم بــرای‬ ‫خــدا تنــگ شــد و دوبــاره بــه ســراغش رفتــم‪ .‬یــک بــار هجــده‬ ‫ســالم بــود‪ ،‬درخانــه مهمان داشــتیم‪ .‬امــدم ظــرف خامــه را از روی‬ ‫زمیــن بــردارم‪ ،‬روی دســتم کــه گذاشــتم ظــرف روی زمیــن افتــاد‪.‬‬ ‫بچــه چهارســاله فامیــل بــا دیــدن ایــن صحنــه خندیــد و گفــت‬ ‫کــه معصومــه حتــی ایــن کار را هــم نمی توانــد انجــام بدهــد‪ .‬ان‬ ‫روز خیلــی گریــه کــردم و ناراحــت شــدم‪ .‬یــک بــار دیگــر هــم در‬ ‫پــارک یــک دختــر و پســر بادیــدن مــن و زخم هــای روی دســتم‬ ‫شــروع کــردن بــه مســخره کردنــم‪ .‬خیلــی ناراحــت شــدم‪ .‬امــا‬ ‫مــادرم بــه مــن اموخــت کــه ایــن اتفــاق خواســت خــدا بــوده‬ ‫و بایــد بــه خواســت او تــن بدهیــم»‪ .‬از اشــنایی اش بــا نقاشــی‬ ‫می گویــد‪« :‬اشــنایی مــن بــا نقاشــی برمی گــردد بــه ‪ ۱۴‬ســالگی‪.‬‬ ‫یــک روز کــی از اقواممــان گفــت کــه حاضــر اســت بــه من نقاشــی‬ ‫«پیله»؛ روایتی مستند از بیماری پروانه ای‬ ‫وضعیتــی کــه توجــه افــکار عمومــی را در‬ ‫ســال ‪ 2004‬در انگلیــس بــه خــود چــذب‬ ‫کــرده بــود ‪،‬تولیــد فیلــم مســتندی بــا عنوان‬ ‫«پســری کــه پوســتش می افتــد» بود‪،‬ایــن‬ ‫فیلــم ازجملــه معــدود فیلم هایی ســت کــه‬ ‫بــه زندگــی یــک بیمــار پروانـه ای می پــردازد‪.‬‬ ‫داســتان ایــن مســتند دربــاره جانــی کنــدی؛‬ ‫متولــد چهــارم نوامبــر ‪ ۱۹۶۶‬اســت و‬ ‫ماه هــای پایانــی زندگــی او را نشــان می دهــد‬ ‫کــه از بیمــاری نــادری به نــام اپیدرمولیزیــس‬ ‫بولوســا (‪ EB‬یــا ‪ )DEB‬رنــج می بــرد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 2003‬نیــز مســتندی بــا موضــوع‬ ‫مشــابه به نــام از گوشــت و خــون مــن‬ ‫توســط جاناتــان کــرش در امریــکا‬ ‫تولیــد شــد کــه یــک ســال از زندگــی‬ ‫خانــواده فــردی به نــام تــام را نشــان مــی‬ ‫دهــد‪ .‬مــادر ایــن خانــواده ‪ ۱۱‬فرزنــد را‬ ‫سرپرســتی می کــرد‪ ،‬کــه بیشــتر انهــا‬ ‫معلولیت هــای جــدی یــا بیماری هــای‬ ‫نــادری داشــتند‪ .‬ایــن فیلــم چندیــن‬ ‫جایــزه‪ ،‬از جملــه جایــزه از جملــه جایــزه‬ ‫جشــنواره فیلــم ســاندنس‪ ،‬را کســب کرد‪.‬‬ ‫ســرعت پیشــرفت می کنــد‪ ،‬ایــن یــک شــرایط تهدیــد کننــده زندگــی اســت کــه‬ ‫می توانــد باعــث ایجــاد شــوک و نقــص انــدام شــود‪.‬‬ ‫ادغــام انگشــتان و تغییــرات در مفاصــل‪ :‬اشــکال شــدید بیمــاری پروانـه ای ممکــن‬ ‫اســت موجــب ترکیــب انگشـت ها یــا پنجه هــای پــا و خــم شــدن غیر عــادی مفاصل‬ ‫شــود‪ .‬ایــن می توانــد بــر عملکــرد انگشــتان‪ ،‬زانوهــا و ارنج هایــش تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫مشــکالت مربــوط بــه تغذیــه‪ :‬وجــود تاول هــا در دهــان می توانــد خــوردن را دشــوار‬ ‫کــرده و منجــر بــه ســو تغذیــه و کم خونــی (ماننــد ســطح پاییــن اهــن در خــون)‬ ‫شــود‪ .‬مشــکالت تغذی ـه ای نیــز می توانــد باعــث بــه تاخیــر افتــادن ترمیــم زخــم‬ ‫شــود و در کــودکان رشــد را اهســته کنــد‪.‬‬ ‫یبوســت‪ :‬مشــکل در عبــور و دفــع مدفــوع ممکــن اســت به خاطــر وجــود تاول هــا‬ ‫در قســمت مقعــدی باشــد‪ .‬هــم چنیــن می توانــد بــا عــدم مصــرف مایعــات به انــدازه‬ ‫کافــی و یــا غذاهــای بــا فیبــر بــاال ماننــد میوه هــا و ســبزیجات ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫مشــکالت دهــان و دندانــی‪ :‬پوســیدگی دنــدان و مشــکالت بافــت درون دهــان بــا‬ ‫انواعــی از بیمــاری پروان ـه ای رایــج اســت‪.‬‬ ‫ســرطان پوســت‪ :‬نوجوانــان و بزرگســاالن بــا انــواع خاصــی از بیمــاری پروانـه ای در‬ ‫معــرض خطــر بــاالی توســعه نوعی ســرطان پوســت شــناخته شــده بــه نام ســرطان‬ ‫ســلولی فلســی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مــرگ‪ :‬اطفــال بــا شــکل جــدی از بیمــاری پروان ـه ای اتصالــی در معــرض خطــر‬ ‫بــاالی ابتــا بــه عفونــت و از دسـت دادن مایعــات بــدن از طریــق تاول های گســترده‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بقــای انهــا نیــز ممکــن اســت به دلیــل تاول هایــی کــه ممکــن اســت توانایــی انهــا‬ ‫بــرای خــوردن و تنفــس را مختــل کنــد‪ ،‬مــورد تهدیــد قــرار گیــرد‪ .‬بســیاری از ایــن‬ ‫کــودکان در همــان دوران کودکــی می میرنــد‪.‬‬ ‫چونتحریمهستید‪،‬سهمیهپانسماننمی فرستیم‬ ‫بیمــاری ای بــی یــا پروانـه ای جــزو بیماری هــای خــاص اســت و از ســال ‪ ۹۴‬خانـه ‬ ‫ای بــی بــرای کمــک و تامیــن داروهــای ایــن بیمــاران فعالیــت می کنــد‪ .‬ســید‬ ‫حمیدرضــا هاشــمی گلپایگانــی مدیــر عامــل خانــه ای بــی ‪ ،‬با ابــراز تاســف از اینکه‬ ‫تحریم هــا بــر ملزومــات پزشــکی بیمــاران ای بــی اعمــال شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اگر‬ ‫پانســمان مپیلکــس در اختیــار کــودکان مبتــا بــه ای بــی قــرار نگیــرد‪ ،‬انهــا درد‬ ‫شــدیدی را در اندام شــان متحمــل می شــوند‪ .‬بیمــاران ای بــی بی نهایــت بــه ایــن‬ ‫ی انهــا درمــان جایگزینــی هــم وجــود‬ ‫پانســمان نیازمنــد هســتند و متاســفانه بــرا ‬ ‫نــدارد‪ .‬امــروز در شــرایط تحریــم ایــن پانســمان ها‪ ،‬مجبــور هســتیم از پمادهــای‬ ‫ترکیبــی و گاز وازلینه هــای چرمــی اســتفاده کنیــم‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫تمــام ایــن پانســمان ها یــک دهــم تاثیــر پانســمان مپیلکــس را ندارنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬پانســمان مپیلکــس از ســال ‪ ۹۵‬توســط وزارت بهداشــت برای کــودکان ای‬ ‫بــی تهیــه می شــد‪ ،‬ولــی بعــد از بازگشــت دوبــاره تحریم هــا‪ ،‬مــا بــا عــدم واردات‬ ‫پانســمان مپیلکــس مواجــه شــدیم‪ .‬مــا بــا نهادهــای مختلــف رایزنــی کردیــم‪ ،‬امــا‬ ‫نتوانســتند پانســمان مــورد نیــاز را وارد کننــد‪ .‬در نهایــت ســعی کردیــم خودمــان‬ ‫بــه عنــوان یــک نهــاد غیرسیاســی بــا شــرکت تولید کننــده وارد مذاکــره شــویم»‪.‬‬ ‫هاشــمی در پاســخ بــه اینکــه ایــا امــکان دور زدن تحریــم هــا و تهیــه پانســمان‬ ‫بــرای بیمــاران پروان ـه ای وجــود دارد؟ می گویــد‪« :‬مــا بــا شــرکت ســوئدی کــه‬ ‫تنهــا تولیدکننــده ایــن پانســمان در دنیــا اســت‪ ،‬نامه نــگاری کردیــم‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫ســوئدی طــی نامـه ای رســما اعــام کــرد کــه کشــور شــما در تحریــم اســت و مــا‬ ‫نمی توانیــم ســهمیه پانســمانتان را ارســال کنیــم‪ .‬امــار مبتالیــان بــه ای بــی بــه‬ ‫قــدری پاییــن اســت کــه تولیــد پانســمان ان‪ ،‬بــرای کشــور ها یــا ســرمایه گذاران‬ ‫صرفــه اقتصــادی نــدارد‪ .‬بنابرایــن تنهــا شــرکت مپیلکــس ایــن پانســمان ها را‬ ‫تولیــد می کنــد‪ .‬چــون شــیوع ایــن بیمــاری تقریبــا در کشــورهای جهــان یکســان‬ ‫اســت‪ ،‬هــر کشــور ســهمیه خــود را دارد‪ .‬بنابرایــن دور زدن تحریم هــا غیرممکــن‬ ‫اســت‪ .‬هیــچ کشــوری نمی توانــد بیــش از ســهمیه خــود پانســمان دریافــت کنــد‬ ‫و ان را بــه مــا واگــذار کنــد‪ .‬امــروز کــودکان مــا کمبــود ایــن پانســمان را لمــس‬ ‫می کننــد»‪.‬‬ ‫مرگ ‪ ۱۵‬کودک به خاطر تحریم‬ ‫ایــن پانســمان بــرای بیمــاران پروانـه ای و مخصوصــا بچه هــا اهمیــت زیــادی دارد‪،‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬مــا زخــم‪ ،‬درد و عفونــت را در انــدام بیمــاران ای بــی می بینیــم‪،‬‬ ‫اگــر پانســمان داشــته باشــد‪ ۸۰ ،‬درصــد مشــکالت انهــا حــل می شــود‪ .‬می توانــد‬ ‫لبــاس بپوشــد و لبــاس جــذب زخمــش نشــود‪ .‬فقــط در ایــن شــرایط کــودک‬ ‫ای بــی می توانــد بــه مدرســه بــرود و بخاطــر عــدم دسترســی کــودکان ای بــی‬ ‫بــه پانســمان میپلکــس‪ ،‬حداقــل ‪ ۱۵‬نفــر بــه خاطــر عفونــت فــوت کرده انــد‪ .‬مــا‬ ‫ایــن موضــوع را بــه گــوش مســئوالن مربوطــه‪ ،‬وزارت بهداشــت و وزارت کشــور‬ ‫رســانده ایم‪ ،‬ولــی بیشــتر از ایــن کاری نمی توانیــم انجــام دهیــم»‪.‬‬ ‫پانسمان میپلکس حق بچه های ای بی است‬ ‫معصومــه عطــا یکــی از بیمــاران ای بــی اســت کــه در گفت وگــو بــا مهــر این طــور‬ ‫می گویــد‪« :‬تنهــا چیــزی کــه بــرای مــا کمــی ارامــش دارد‪ ،‬همیــن پانســمان های‬ ‫میپلکــس هســتند کــه وقتــی از ان هــا اســتفاده می کنیــم زخــم ارام می شــود و‬ ‫می توانیــم بــه کارهــای دیگــر برســیم»‪ .‬او می گویــد تهیــه ایــن پانســمان ها بــه‬ ‫شــکل شــخصی امکان پذیــر نیســت و وزارت بهداشــت در اختیــار خانــه ای بــی‬ ‫می گــذارد‪ .‬امــا چــون ایــن اتفــاق دیــر بــه دیــر و در تعــداد کــم می افتــد‪ ،‬همــه‬ ‫نمی تواننــد از ایــن پانســمان داشــته باشــند‪« .‬تعــداد پانســمان ها کــم اســت و‬ ‫‪ ۸۰۰-۷۰۰‬نفــر بیمار هســتند که باید پانســمان داشــته باشــند‪ .‬از طرفی تعــداد ان‬ ‫هــم کــم اســت و بــه همــه زخم هــا نمی رســد‪ .‬بایــد بــرای زخم هــای واجب تــر‬ ‫اســتفاده کنیــم و بقیــه زخم هــا همچنــان بــا گاز اســتریل بســته می شــوند»‪.‬‬ ‫واکنش وزارت بهداشت به فوت ‪ ۱۵‬بیمار ای بی‬ ‫بعــد از اعــام خبــر درگذشــت ‪ ۱۵‬بیمــار کــودک ای بــی توســط مدیــر خانــه‬ ‫ای بــی و همچنیــن نبــود پانســمان میپلکس‪ ،‬مدیــرکل امــور تجهیــزات و ملزومات‬ ‫پزشــکی ســازمان غــذا و دارو در این بــاره اظهــار نظــر کــرده و گفتــه اســت‪« :‬وزارت‬ ‫بهداشــت امســال از طریــق کانال هــای مختلــف حــدود ‪ ۱۸‬هــزار قطعــه پانســمان‬ ‫میپلکــس متناســب بــا مصــرف بیمــاران را تامیــن کــرده اســت کــه بخشــی از ان‬ ‫ی داده شــده و بخــش دیگــر نیــز‬ ‫از گمــرک کشــور ترخیــص و تحویــل خانـ ه ای بـ ‬ ‫ی خواهــد شــد»‪ .‬او ادامــه داده کــه «قبــل‬ ‫تــا اخــر ابــان مــاه تحویــل خانـ ه ای بـ ‬ ‫ی از‬ ‫از تحریم هــا و در ســال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬حــدود ‪ ۳۶‬هــزار قطعــه پانســمان ای ب ـ ‬ ‫طریــق یــک کمپانــی ســوئدی در اختیــار ایــران قــرار گرفــت‪ ،‬بعــد از انکــه ایــن‬ ‫کمپانــی تامیــن پانســمان ها را بــه مشــکل انداخــت بــا پیگیری هــای وزارت امــور‬ ‫خارجــه ســال ‪ ۹۸‬نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬درصــد رقــم واردات پانســمان میپلکــس در‬ ‫ســال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬تحویــل بیمــاران شــد کــه البتــه میــزان مصــرف پانســمان ها‬ ‫مطابــق ســال های گذشــته اســت و کمبــودی وجــود نداشــته اســت»‪ .‬سیدحســین‬ ‫صفــوی دربــاره فــوت ‪ ۱۵‬کــودک نیــز عنــوان کــرد «فــوت ‪ ۱۵‬کــودک به خاطــر‬ ‫نبــود پانســمان تنهــا در حــد یــک ادعــا اســت‪ ،‬البتــه نمی تــوان منکــر ایــن قضیــه‬ ‫شــد کــه عــدم دسترســی بــه پانســمان شــرایط بیمــار را وخیــم می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫پانســمان ها زخم هــای عمیــق را می پوشــانند و مانــع چســبندگی لبــاس روی‬ ‫زخــم می شــوند»‪.‬‬ ‫بیامــوزد‪ .‬یــک مــاه بــا مــن کار کــرد‪ ،‬ان موقع هــا انگشــتان شــصتم‬ ‫هنــوز وجــود داشــت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب بــود کــه نقاشــی را شــروع‬ ‫کــردم‪ ،‬امــا بــا رفتــن فامیلمــان از ان محــل‪ ،‬نقاشــی هــم بــرای من‬ ‫متوقــف شــد تــا اینکــه درســال ‪ ۹۴‬در یــک کالس نقاشــی ثبــت‬ ‫نــام کــردم‪ ،‬امــا ایــن کالس هــم فقــط چهــار جلســه دوام اورد‪.‬‬ ‫بــه خــودم قــول داده بــودم کــه در ایــن راه بایــد پیشــرفت کنــم‪،‬‬ ‫امــا نقاشــی کــردن بــا توجــه به اینکــه ادم انگشــت نداشــته باشــد‬ ‫کار اســانی نبــود‪ .‬امــا قلــم را بیــن دو دســتم گذاشــتم‪ ،‬کشــیدم‬ ‫و کشــیدم تــا ســرانجام توانســتم»‪ .‬معصومــه این هــا را می گویــد‬ ‫و ادامــه می دهــد‪« :‬اشــنایی مــن بــا دختــر همســایه و پیشــرفتم‬ ‫در زمینــه نقاشــی برمی گــردد بــه ســال ‪ ،۹۴‬از همســایه ها‬ ‫شــنیده بــودم کــه دختــر جــوان همســایه (اذر وحیــدی) نقــاش‬ ‫متبحری ســت‪ .‬یــک روز پشــت پنجــره ایســتاده بــودم کــه او را‬ ‫دیــدم‪ .‬درخواســت کــردم بــه مــن نقاشــی بیامــوزد‪ ،‬او هــم قبــول‬ ‫کــرد بــا توجــه بــه مشــغله ای کــه دارد روزی یــک بــار بــه مــن‬ ‫امــوزش بدهــد»‪ .‬معصومــه این هــا را می گویــد و ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫«دومــاه کــه گذشــت‪ ،‬اذر گفــت‪ :‬تــو فــوق العــاده ای و در رشــته‬ ‫نقاشــی می توانــی خیلــی پیشــرفت کنــی و حــاال بیــش از ســه‬ ‫ســال اســت کــه نقاشــی را ادامــه می دهــم»‪.‬‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫علیرضــا شــوقیان (مدیر مســئول نشــر «ایرانــا رســانه»)‪ ،‬زهــرا گــودرزی (نویســنده کتــاب «پیلــه») و معصومــه عطااللهــی (بیمــار پروان ـه ای) دربــاره بیمــاری پروان ـه ای توضیحاتــی ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا‪ ،‬شــوقیان دربــاره کتــاب «پیلــه» گفــت‪« :‬بیمــاری پروان ـه ای یــا همــان ای بــی؛ جــزو ان دســته از بیماری هــای ژنتیکــی و نــادر اســت‪ .‬افرادی کــه بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتند‪ ،‬در حقیقــت از دوران جنینــی‬ ‫و پیش از تولــد بــا ان درگیــر شــده اند‪ .‬بســیاری از مــردم به علـ ِ‬ ‫ـودن ایــن بیمــاری‪ ،‬شــناختی از ان ندارنــد؛ حتــی برخــی پزشــکان هــم اذعــان دارنــد کــه کوچک تریــن اطالعاتــی از ایــن بیمــاری ندارنــد»‪ .‬وی‬ ‫ـت نادربـ ِ‬ ‫با اشــاره به اینکه معصومــه عطااللهــی جــزو افرادی ســت کــه ســال ها بــا ایــن بیمــاری دســت و پنجه نــرم می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬وی‪ ،‬بــا شــرایطی خــاص زندگــی می کنــد‪ .‬در کل‪ ،‬بیمــاران پروانــه ای شــرایطی دارنــد کــه‬ ‫ـال عرصــه نشــر‪ ،‬دربــاره کتــاب «پیلــه» گفــت‪« :‬پیلــه‪ ،‬در حقیقــت‬ ‫بســیاری از مــردم اطــاع چندانــی از ان ندارنــد و برخــی تصــور می کننــد کــه ایــن بیمــاری واگیــردار و تــا حــد زیــادی ناشــناخته اســت»‪ .‬ایــن فعـ ِ‬ ‫اولیــن اثری ســت کــه روایــت یــک زندگــی واقعــی از یــک بیمــار پروانه ای ســت‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬بــا زبــان داســتان بــه تعریــف دقیــق ایــن بیمــاری و نحــوه برخــورد افــراد بــا بیمــاران پروانـه ای پرداختــه اســت‪ .‬ایــن کتــاب‪،‬‬ ‫ضمن اینکــه محتــوای جدیــدی را هــم عرضــه می کنــد»‪ .‬درادامــه‪ ،‬گــودرزی‬ ‫بــا ایــن هــدف نوشــته شــده کــه تــا خواننــدگان یــاد بگیرنــد بــا افرادی کــه دارای بیماری هــای خــاص هســتند‪ ،‬چگونــه برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫گفــت‪« :‬عالقه منــدی مــن در حرفــه نویســندگی‪ ،‬نوشــتن و پژوهــش دربــاره بیماری هــا بــود؛ امــا چــون کتاب هــای متعــددی دربــاره دیگربیماری هــا نوشــته شــده؛ به طو ِراتفاقــی بــا ایــن بیمــاری اشــنا شــدم و‬ ‫ـب داســتان‬ ‫بعد از مدتــی بــه خانــه ای بــی مراجعــه کــردم و در انجــا بــا معصومــه عطااللهــی اشــنا شــدم»‪ .‬وی درادامــه دربــاره اشــنایی اش بــا قهرمــان داســتان خــود گفــت‪« :‬تصــورم بــر ایــن بــود کــه خواننــدگان در قالـ ِ‬ ‫بهتــر می تواننــد بــا ایــن بیمــاری اشــنا شــوند‪ .‬بیمــاران پروان ـه ای‪ ،‬اســیب های بیشــتری نســبت بــه بیمــاری خــود در جامعــه را متحمــل می شــوند‪ .‬هنــوز مدارســی در کشــور وجــود دارد کــه وقتــی بــا یــک کــودک‬ ‫پروان ـه ای مواجــه می شــوند‪ ،‬برخــوردی متفــاوت و ناشایســت دارنــد‪ ،‬به ســختی در مــدارس ثبتِ نــام می شــوند و اســیب های اجتماعــی فراوانــی را جامعــه بــه ایــن بیمــاران وارد کــرده»‪ .‬ایــن نویســنده ادامــه داد‪« :‬مــن‬ ‫نزدیــک بــه یک ســال اســت کــه بــا معصومــه اشــنا شــدم و مبتــا بــه بیمــاری پروان ـه ای نشــده ام‪ .‬پیلــه‪ ،‬کتابی ســت کــه تمــام زوایــای زندگــی ایــن بیمــاران را بــرای مــردم بازگــو می کنــد و می توانــد به خوبــی ایــن‬ ‫بیمــاری را معرفــی کنــد‪ .‬رســالت مــن پیلــه بــود کــه انجامــش دادم؛ امیــدوارم کــه مــردم بداننــد کــه ایــن بیمــاری‪ ،‬واگیــردار نیســت و بــه ســایر مــردم اســیب نمی رســاند»‪ .‬گــودرزی گفــت‪« :‬اغلــب ایــن بیمــاران در‬ ‫هــوش و اســتعداد ماننــد دیگــر مــردم یــا حتــی بهتــر از دیگــران هســتند و هیــچ مشــکلی در یادگیــری ندارنــد‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬ایــن افــراد فقــط نمی تواننــد دکمــه پیراهــن خــود را بــاز و بســته کننــد‪ .‬رونــد ایــن بیمــاری‬ ‫ طول ســال ها و تــا اخــر عمــر فــرد را درگیــر می کنــد‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا‪ ،‬معصومــه در سه ســالگی ناخن هــای خــود را از دســت داد و در ســن ‪ ١٨‬ســالگی دســتانش را و در کل‪ ،‬اعضــای داخلــی بــدن‪ ،‬درگیــر ان اســت»‪ .‬نویســنده‬ ‫در ِ‬ ‫کتــاب «پیلــه» با اشــاره به اهمیــت اگاهــی عمــوم مــردم از بیماری هــای خــاص گفــت‪« :‬هــدف اصلــی مــن از نــگارش ایــن کتــاب ایــن بــود کــه مــردم بداننــد کــه بعضــی بیماری هــا هیــچ اســیبی بــه دیگــران نمی رســاند‬ ‫و بایــد رفتــار صحیــح و برخــورد مناســب بــا ایــن بیمــاران را اموخــت»‪.‬‬ ‫حضور زنان در فضا‬ ‫در یک نگاه‬ ‫به رغ ِم انکــه تصــور می شــود والنتینــا ترشــکووا‬ ‫تمریناتــی در زمینــه هدایــت ســفینه (خلبانــی) ندیده‬ ‫بــود امــا در پاراشــوت و به عبارتــی پــرش بــا چتــر‬ ‫نجــات بســیار کارازمــوده بــود‪.‬‬ ‫رایــد درمجمــوع دو ســفر خــود‬ ‫بــه کهکشــان‪14 ،‬روز در فضــا بــود‪.‬‬ ‫او در ‪ 1989‬از ناســا بازنشســته‬ ‫شــد و بــه کار تدریــس پرداخــت‪.‬‬ ‫وی در ‪  61‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ســوتالنا ساویتســکایا تنهــا در دو ماموریــت حضــور‬ ‫داشــت امــا در ماموریــت دوم‪ ،‬تبدیــل بــه اولیــن زنــی‬ ‫شــد کــه قــدم بــه کــره مــاه گذاشــت‪.‬‬ ‫شــنن لوســید چینی االصــل‪ ،‬رکــورد‬ ‫حضــور ‪188‬روز مانــدن در فضــا را‬ ‫شکســت‪ .‬او اولیــن زنی ســت کــه‬ ‫پنج بــار بــه فضــا رفــت‪.‬‬ ‫ایلیــن کالینــز بیــن ســال های ‪ 1995‬تــا‬ ‫‪ ،2005‬در پنــج ســفر فضایــی حضــور داشــت‬ ‫امــا طــی ســفر بــا ‪ STS93‬در ســال ‪،1999‬‬ ‫بــه اولیــن زنــی تبــدل شــد کــه هدایــت و‬ ‫فرماندهــی ماموریــت یــک شــاتل فضایــی را‬ ‫به عهــده گرفــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!