هفته نامه سرافرازان شماره 283 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 283

هفته نامه سرافرازان شماره 283

هفته نامه سرافرازان شماره 283

‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬صفحه‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬ابان ‪ 13 ،1398‬ربیع االول ‪ 11 ،1441‬نوامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،283‬تومان‬ ‫اهمیت کشاورزی در جهان امروز‬ ‫خون سبز اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬ابان ‪ /1398‬شماره ‪283‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری‪:‬‬ ‫جدایی از تهران‪ ،‬مطالبه جدی مردم ری است‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و سرپرســت‬ ‫فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬تشــکیل شــورای مســتقل‬ ‫و ایجــاد شــهرداری درخواســت دیرینــه شــهروندان ری اســت و ایــن‬ ‫خواســته به صــورت مســتمر توســط مــردم مطالبــه شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫باتاکید بر اینکــه موضــوع مهــم در بحــث انتــزاع ری از تهــران در نحــوه‬ ‫خدمات رســانی بــه مــردم مرتبــط اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مدیــران باالدســتی‬ ‫شــهرداری پایتخــت درکــی را کــه مــا و شــهردار منطقــه از مشــکالت ری‬ ‫داریــم را ندارنــد؛ چرا کــه مــا در اینجــا بــا مــردم در ارتبــاط هســتیم و‬ ‫مشــکالت را از نزدیــک می بینــم و لمــس می کنیــم»‪.‬‬ ‫طــرح تشــکیل شــهرداری و شــورای اســامی شــهرری از تهــران طــی‬ ‫ســالیان گذشــته اخیــر بارهــا توســط مســئوالن مختلــف در رســانه ها‬ ‫مطــرح شــده امــا ایــن موضــوع هیــچ گاه به طــور جــدی از ســوی مجلــس‬ ‫و دولــت دنبــال نشــده اســت‪ .‬طــی روزهــا و ماه هــای اخیــر یک بار دیگــر‬ ‫ایــن موضــوع توســط برخــی نماینــدگان مجلــس و اعضــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر تهــران و مســئوالن شهرســتان ری مطــرح شــده و نظــرات‬ ‫و واکنش هــای موافــق و مخالــف از ســوی افــراد صاحب نظــر و مســئوالن‬ ‫را به دنبــال داشــته اســت‪ .‬احمــد اســماعیلی راد (معــاون اســتاندار تهــران و‬ ‫تو گــوی تفصیلــی را با‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری) در این خصــوص گف ‬ ‫سرپرســت نمایندگان روزنامه سراســری ســایه در شهرســتان های اســتان‬ ‫تهــران انجــام داده کــه بســیاری از مــوارد و موضوعــات مرتبــط بــا جدایــی‬ ‫ری از تهــران را به صــورت شــفاف مطــرح کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی راد گفــت‪« :‬ایــن موضــوع در رابطه بــا حــذف تبصــره ذیــل‬ ‫مــاده ‪ 12‬انتخابــات شــوراها و شــهرداری ها و تاســیس و ایجــاد شــورا و‬ ‫شــهرداری شــهر مســتقل ری و در راســتای اصــل یکصــدم قانــون اساســی‬ ‫و بــه دنبالــش ایجــاد شــهرداری مرکــز شهرســتان ری ارائــه شــد‪ .‬ایــن‬ ‫مطالبــه دیرینــه از طریق بعضــی از متنفذین و فعاالن سیاســی و اجتماعی‬ ‫و برخــی از شــهروندان ری به صــورت مســتمر از گذشــته پیگیــری شــده‬ ‫و باتوجه به اینکــه سیاســت های کلــی بــر حفــظ یکپارچگــی پایتخــت‬ ‫بــوده تــا حــاال نتیجــه نــداده و از طرفــی هــم ایــن مطالبــه از طریــق‬ ‫مــردم فرامــوش نشــده و به صــورت مکــرر و مســتمر در مراجعاتــی کــه‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه شهرســتان ری داشــتند طــی‬ ‫ایــن چنــد ســال مطــرح شــده و جمع بنــدی انهــا ایــن بــوده کــه بــا‬ ‫ارائــه ایــن طــرح مطالبــه مــردم را قانونمنــد و بــه شــکل یــک طــرح در‬ ‫مجلــس مطــرح کننــد و بــا رای نماینــدگان قوانیــن مرتبــط را کــه ایــن‬ ‫محدودیــت را ایجــاد کــرده‪ ،‬اصــاح کننــد»‪ .‬فرمانــدار ویژه شهرســتان ری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬ری‪ ،‬دارای تمدنــی هشت هزار ســاله و پایتخــت ایــران در‬ ‫چنــد دوره سلســله پادشــاهی بــوده کــه نشــان از قدمــت و دیرینگــی ری‬ ‫دارد و نیــازی بــ ه ایــن موضــوع نیســت کــه بخواهیــم مدنیــت و پتانســیل‬ ‫شــهرری را بازگــو کنیــم‪ .‬ری هویتــی تاریخــی و کامــا مدنــی و شــهری و‬ ‫مســتقل دارد به طوری کــه در بســیاری از کتــب تاریخــی در گذشــته های‬ ‫دور اگــر ‪ 10‬شــهر در دنیــا مطــرح بــوده‪ ،‬همیشــه ری یــا رقــا یــا راگا یکی‬ ‫از شــهرها مطــرح جهــان بــوده»‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪« :‬جمعیــت فعلــی ری از خیلــی از اســتان های کشــور‬ ‫بیشــتر اســت و سرشــماری ســال ‪ 1395‬نشــان می دهــد کــه شهرســتان‬ ‫ری ‪ 717‬هزار نفــر جمعیــت دارد و نــرخ رشــد و مهاجریــن را اگــر‬ ‫حســاب کنیــم ایــن تعــداد بــه ‪ 800‬هزار نفــر می رســد و ‪ 70‬هزار نفــر‬ ‫اتبــاع غیر ایرانــی ســاکن ری داریــم کــه دارای مجــوز ســکونت در ری‬ ‫هســتند و بیــش از دوبرابــر ایــن تعــداد براســاس براوردهــای اداره کل‬ ‫اتبــاع و متخصصیــن اتبــاع خارجــی در ســطح شهرســتان ری به صــورت‬ ‫غیرمجــاز ســکونت و اشــتغال دارنــد کــه بــا ایــن اوصــاف می تــوان گفــت‬ ‫کــه شهرســتان ری جمعیتــی بالغ بــر یک میلیون نفــر دارد»‪ .‬وی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬اثــار تاریخــی متعــدد و امامزاده هــای واجب التعظیــم و اســتان‬ ‫مقــدس حضــرت عبدالعظیــم(ع) ظرفیــت خاصــی را بــه شهرســتان ری‬ ‫داده کــه نیــازی بــه اثبــات دیرینگــی و مدنیــت و پتانســیل بــاالی ان‬ ‫نیســت‪ .‬پایتخــت کشــور مــا درحــد ‪ 200‬ســال اســت که تاســیس شــده‪،‬‬ ‫ل ِقیــاس با شــهرری نیســت امــا هم امیختگی‬ ‫کــه ایــن ســابقه مدنیــت قاب ‬ ‫و هم دریختگــی کــه شــهرری و تهــران از هــ م جدا ناشدنی ســت کــه مــرز‬ ‫شهرســتانی داشــته باشــند؛ چــه ری شــهرداری مســتقل از تهران داشــته‬ ‫باشــد و چــه نداشــته باشــد‪ ،‬ایــن درهم امیختگــی و ارتبــاط تنگاتنــگ‬ ‫همیشــه وجــود داشــته و وجــود خواهــد داشــت‪ .‬در گذشــته هــم کــه‬ ‫قاجاریــه تهــران را به عنــوان پایتخــت انتخــاب کردنــد نخســتین مســیری‬ ‫را کــه بــرای ارتبــاط بیشــتر شناســایی کردنــد بهتریــن مســیری کــه بــه‬ ‫نظرشــان رســید مرکــز توپخانــه بــه شــهرری بــود کــه اولین خــط اهن و‬ ‫ماشــین دودی را در ایــن مســیر راه انــدازی کردنــد»‪.‬‬ ‫فرمانــدار ری تصریــح کــرد‪« :‬ایــن همجواری هــا معمــوال بایــد باعث رشــد‬ ‫دو طرفــه باشــد‪ .‬شهرســتان ری جــدا از تهــران نیســت؛ بنــا بــه قولــی‪،‬‬ ‫تهــران ام القــرای مملکــت اسالمی ســت و از طرفــی هــم بنــا بــه فرمایــش‬ ‫مقــام معظــم رهبــری‪« ،‬ری قبلــه تهــران اســت» و اینها ارتبــاط تنگاتنگ‬ ‫و الزم و ملــزوم خدمــات متقابــل اســت‪ .‬خیلــی از گرفتاری ها و مشــکالت‬ ‫پایتخــت را مــا حــل می کنیــم‪ .‬تولیــدات اقتصــادی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬وجــود‬ ‫صنایــع بــزرگ‪ ،‬فعالیــت بزرگ تریــن شــهرک صنعتــی کشــور در حــوزه‬ ‫جنوب شهرســتان ری و ‪ 15‬ناحیه صنعتی رســمی و غیررســمی مســتقر‬ ‫در شهرســتان ری‪ ،‬تولیدات شــان تامین کننــده اقتصــاد پایخــت اســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬همــه ایــن ظرفیت هــا ارزش افــزوده و مالیات شــان را‬ ‫بــه حــوزه تهــران پرداخــت می کننــد و کما اینکــه مــا جدایــی در حــوزه‬ ‫مالیاتــی را هــم در تهــران نداریــم و مرز بنــدی نشــده اســت‪ .‬در بحــث‬ ‫ارزش افــزوده بایســتی یــک تعادلــی ایجــاد شــود؛ چرا کــه منطقــه ‪ 20‬و‬ ‫قســمتی از منطقــه ‪ 15‬و قســمتی از منطقــه ‪ 19‬در تقســیمات کشــوری‬ ‫در حــوزه ری هســتند»‪.‬‬ ‫اســماعیلی راد بیــان داشــت‪« :‬به عنــوان نماینــده دولــت تصــورم‬ ‫این اســت که اگــر تعــادل در خدمات رســانی ایجــاد شــود‪ ،‬مطالباتــی‬ ‫کــه از ســوی متنفذیــن مطــرح می شــود‪ ،‬طــرح نمی شــد‪ .‬به طــور‬ ‫حتــم اختالفــی در ارائــه خدمــات اســت و مــردم حــس می کننــد کــه‬ ‫حقوق شــان ادا نشــده و خدمات رســانی مناســب نبــوده و البتــه در‬ ‫ایــن پنج مــاه حضــورم‪ ،‬شــاهد هســتیم کــه بــه نســبت قابل توجهــی‬ ‫خدمات رســانی ضعیــف اســت و انتظاراتــی کــه مــردم دارنــد بــراورده‬ ‫نشــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بــرای مثــال باتوجه بــه پتانســیل بــاالی‬ ‫شــهرری از طریــق معــاون اول رئیس جمهــوری بــرای طــرح گردشــگری‬ ‫ویــژه صنعــت ســیمان واگــذار شــده اســت کــه شــهرداری تهــران هیــچ‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندســین مشاــور سرســبز سوــگل س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 204608‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102462926‬پیـ�رو اگه��ی مکانیـ�زه‬ ‫شـ�ماره ‪ 139430400901054426‬مـ�ورخ ‪ 1394/05/31‬اع�لام م��ی دارد‪:‬‬ ‫س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 3000000000‬ریـ�ال‬ ‫منقسـ�م بـ�ه ‪ 300000‬سـ�هم ‪10000‬ریال��ی ب��ا نـ�ام اس��ت ک��ه بدینوســیله اصـلاح‬ ‫می گ��ردد ‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654423‬‬ ‫اقــدام گردشــگری از جملــه ‪ 111‬هکتــار در محــل بی بــی شــهربانو و‬ ‫اراضــی کارخانــه ســیمان قدیــم انجــام نــداده اســت»‪.‬‬ ‫اســماعیلی راد اظهــار داشــت‪« :‬در کوهپایه هــای شــمالی و شــرقی تهــران‬ ‫و شــمال غــرب تهــران پارک هــای جنگلــی و فضــای ســبز وســیع‬ ‫می بینیــم امــا در کوهپایه هــای بی بــی شــهربانو درخــت کاری محــدود و‬ ‫غیر منظــم اســت کــه هیــچ اثــاری از پــارک جنگلــی بــرای تفریــح مــردم‬ ‫وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫معــاون اســتانداری تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬به نظر‬ ‫می رســد کــه مدیــران شهرســتانی در حــوزه خدمــات شــهری به ویــژه در‬ ‫منطقــه ‪ 20‬و قســمتی کــه بــه مناطــق ‪ 15‬و ‪ 19‬مربوط اســت‪ ،‬هماهنگی‬ ‫بــا مدیریــت شهرســتان ری در سیاســت و برنامه ریــزی در عمــران و‬ ‫ابادانــی و توســعه شهرســتان از گذشــته نداشــتند و ایــن پنج ماهــی هــم‬ ‫کــه مــن اینجــا هســتم همــکاری محــدودی بین ماســت امــا ان انســجام‬ ‫در همــکاری وجــود نــدارد‪ .‬طبیعــی هــم اســت کــه مدیــر منطقــه ای کــه‬ ‫توســط شــهردار تهــران منصــوب می شــود زیــر نظــر شــهرداری تهــران‬ ‫اســت و دســتور از باالدســت خــود دارد و از طرفــی نظــرات شــورای‬ ‫شــهر تهــران حاکــم اســت و هیــچ هماهنگــی در سیاســت گذاری و ارائــه‬ ‫خدمــات بــا نماینــده دولــت در شهرســتان وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪« :‬ری از ‪ 12‬شــهریور ‪ 1356‬و بــا دو بخــش فشــافویه و‬ ‫حومــه‪ ،‬شهرســتان شــد‪ .‬از ان زمــان مــا دیرینگــی شهرســتان داریــم و‬ ‫مــاده یکصــدم قانــون اساســی فعلــی نیــز تاکیــد کــرده کــه هــر روســتا‪،‬‬ ‫بخــش‪ ،‬ده و شــهر بایــد دارای شــورا باشــد‪ .‬طبــق قانــون تقســیمات‬ ‫کشــوری در هــر محــدوده ای کــه یــک شهرســتان دارد‪ ،‬مرکــز شهرســتان‬ ‫طبــق قانــون شهری ســت متناســب بــا کانون هــای سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی همــان شهرســتان کــه هیچ کــدام در اینجــا رعایــت نشــده؛‬ ‫به دلیــل انکــه می خواســتند یــک مجموعــه واحــدی بــه نــام پایتخــت‬ ‫را حفــظ کننــد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬ایــن قســمت قانــون یعنــی تبصــره ‪3‬‬ ‫مــاده ‪ 7‬تعاریــف و ضوابــط تقســیمات کشــوری مغفــول مانــده و اجــرا‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت امیـ�د تجاــرت ویشــکا پویـ�ش بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 511945‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006886957‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/01/20‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ - :‬خانـ�م ساــرا مجته��دزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0590003003‬بـ�ه‬ ‫سـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره (خــارج از شــرکا) و اری��ن امیرامجـ�دی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1272926680‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و عضـ�و‬ ‫هیئـ�ت مدیــره (خاــرج از شرــکا) بـ�ه مــدت نامحدــود انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654424‬‬ ‫نشــده کــه مرکــز شهرســتان یکــی از شــهرهای همــان شهرســتان اســت‬ ‫کــه مناســب ترین کانــون طبیعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی ان‬ ‫محــدوده شــناخته می شــود»‪.‬‬ ‫اســماعیلی راد اضافــه کــرد‪« :‬تاکیداتــی کــه در مــاده ‪ 14‬قانــون تعاریــف‬ ‫و ضوابــط تقســیمات کشوری ســت‪ ،‬رعایــت محــدوده کلیــه واحدهــای‬ ‫تقســیماتی بــرای تمامــی واحدهــای اجرایــی‪ ،‬اداری‪ ،‬قضایــی و نهادهــای‬ ‫انقــاب و کشــور الزم اســت و متاســفانه از ایــن منظــر هــم رعایــت‬ ‫نشــده اســت‪ .‬مــاده ‪ 2‬قانــون تعریــف محــدوده شــهر و روســتا مصــوب‬ ‫‪ 1384‬حریــم را تعریــف کــرده و تاکیــد کــرده اســت کــه نبایــد از مــرز‬ ‫تقســیمات کشــوری شهرســتان و بخــش مربوطــه تجــاوز کنــد کــه اینجا‬ ‫اگــر شــهرداری حریمــی برایــش از ســوی شــورای عالــی شهرســازی‬ ‫تعریــف شــده و البتــه اینهــا قصــوری نیســت کــه متوجــه شــخص باشــد‪،‬‬ ‫قصوری ســت کــه متوجــه سیســتم اســت‪ .‬در قانــون به صــورت کامــا‬ ‫شــفاف اشــاره شــده کــه مرکــز محــدوده هــر شهرســتان و حریمــی‬ ‫ کــه بــرای شــهرداری ها تعریــف می شــود بایــد بــر هــم منطبــق باشــد‬ ‫و تجــاوز بــه ســایر مناطــق نبایــد بشــود؛ در حالی کــه در شــهرری‪ ،‬شــده‬ ‫اســت و شــورای عالــی شهرســازی حریمــی بــرای پایتخت تعریف کــرده و‬ ‫«اقــای پیــروز حناچــی» معــاون وقت وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬تاکیــد کرده‬ ‫کــه شــهرداری تهــران تــا اصــاح قانــون مربــوط بــه تقســیمات کشــوری‬ ‫اختیــار مداخلــه در خــارج مــرز تقســیمات شهرســتان تهــران را نــدارد»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬در ســال ‪ 96‬فرمانــداری پیگیری هایــی را داشــت و‬ ‫ی را کــه خــاف مقــررات به عنــوان حریــم تهــران‬ ‫ســعی کــرده حریمــ ‬ ‫تعریــف شــده را در اختیــار خــودش بگیــرد و اعمــال مدیریــت کنــد»‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ 600‬هکتار از اراضی ری‬ ‫برای صنایع االینده و صنوف مزاحم‬ ‫فرمانــدار ری اظهــار داشــت‪« :‬براســاس نقشــه های گــوگل بیــن ‪ 550‬تــا‬ ‫‪ 600‬هکتــار از اراضــی ری بــرای شــهرک های صنایــع االینــده و انتقــال‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی خدمــات فنـ�ی و مهندسـ�ی خـ�ط گذــار بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 110282‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101540109‬پیـ�رو اگهی هـ�ای‬ ‫شمــاره مکانیـ�زه ‪ 139730400901064454‬و ‪139730400901064423‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/06/14‬اعــام م�ی دارد‪ :‬ش�مـاره ملـ�ی اقــای س��یداحیاء علی ارصالنـ�ی‬ ‫‪ 2753937125‬صحی��ح اس��ت ک��ه بدینوسـ�یله اص�لاح می گـ�ردد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654420‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صنــوف مزاحــم درنظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬صــدور پروانــه ازطریــق‬ ‫شــهرداری تهــران در حریــم تهــران کــه منطبــق بــر محــدوده‬ ‫تقســیمات کشــوری شهرســتان ری اســت خــاف قانــون اســت‪ .‬اگــر‬ ‫انهــا بخواهنــد اقدامــی انجــام دهنــد بعــد از تهیــه طــرح‪ ،‬بایــد در‬ ‫مدیریــت شهرســتان بررســی و بازبینــی و ســپس تائیــد و بــه کمیتــه‬ ‫زیربنایــی اســتان ارســال کننــد و کمیتــه هــم بعــد از تائید به شــورای‬ ‫برنامه ریــزی اســتان ارســال کننــد کــه هیچ کــدام از ایــن مراحــل‬ ‫انجــام نشــده اســت‪ .‬در شــهرداری تهــران چــون ایــن مکانیــزم‬ ‫تعریــف نشــده و انهــا خودشــان مکانیزم هــای خــاص خودشــان‬ ‫را دارنــد‪ ،‬انجــام دادنــد‪ .‬البتــه بعــد از اینکــه در فرمانــداری شــروع‬ ‫بــه کار کــردم و هــم قبــل از مــن تعــدادی از ایــن مجوزهــا متوقــف‬ ‫شــده و جلوی شــان را گرفتیــم و امــکان مانــور و فعالیــت را از انهــا‬ ‫ســلب کردیــم و تاکیــد کردیــم کــه اگــر قــرار اســت راه انــدازی شــود‬ ‫بایــد طبــق روال قانونــی و از مدیریــت شهرســتان و نهایــت مصوبــه‬ ‫شــورای برنامه ریــزی توســعه اســتان کارگروه هــا ذیــل شــورا‪ ،‬انجــام‬ ‫شــود»‪ .‬نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان ری بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«شــورای نگهبــان دو مرتبــه در این خصــوص اظهارنظــر کــرده کــه‬ ‫یــک مرحلــه در ابــان ســال ‪ 1381‬بــوده کــه بــه مغایــرت عــدم‬ ‫وجــود شــورای شــهر مســتقل درشــهر ری بــا اصــل یکصــدم قانــون‬ ‫اساســی تاکیــد کــرده و گفتــه به دلیــل انکــه در ایــن اصــل بــرای‬ ‫هــر شــهر‪ ،‬شــورای شــهر جداگانــه ای در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬مصوبــات‬ ‫و تصمیمــات شــورای شــهر تهــران بــرای شــهرری الــزام اور نبــوده‬ ‫و وجاهــت قانونــی نــدارد‪ .‬امــا متاســفانه تبصــره ذیــل مــاده ‪ 12‬را‬ ‫کــه در ان گفتــه شــده در محــدوده شــهری تهــران‪ ،‬ری و تجریــش‬ ‫فقــط یــک شــورای اســامی شــهر تشــکیل می شــود را تائیــد کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬کمیســیون اصــل ‪ 90‬هــم در ســال ‪ 88‬کــه‬ ‫جلســه بــا وزیــر کشــور وقــت و ســایر مقامــات بــود در انجــا بحــث‬ ‫اســتقالل مســتقل بودن و قانونی بــودن مرکزیــت شــهر بــر شــهرداری‬ ‫و عــدم تداخــل مراکــز اجرایــی ســایر مناطــق در امــور شهرســتان را‬ ‫تائیــد کردنــد و کلیــه دســتگاه های اجرایــی از جملــه شــهرداری را‬ ‫موظــف دانســتند کــه تحــت مدیریــت واحــد فرمانــداری باشــند»‪ .‬وی‬ ‫تو گــو خاطرنشــان کــرد‪« :‬یک ســری تعریضاتــی‬ ‫در ادامــه ایــن گف ‬ ‫در ایــن مــدت شــده کــه مــن ملــزم هســتم پاســخگو باشــم‪ .‬گفته انــد‬ ‫شهرســتان ری پتانســیل اداره خــودش را نــدارد‪ .‬به عنــوان مدیــر و‬ ‫نماینــده دولــت در ری بایــد بگویــم کــه شهرســتان ری هــم پتانســیل‬ ‫اداره خــودش را دارد و هــم ظرفیــت زیــادی دارد و هــم افــق توســعه‬ ‫کامــا مناســبی بــرای مرکــز شهرشــدنش نیــز دارد و بنــده به دنبــال‬ ‫شــهرداری مســتقل درشــهرری نبــودم؛ بلکــه مــن به عنــوان نماینــده‬ ‫دولــت به دنبــال خدمات رســانی متعــادل و مناســب بــه مــردم هســتم‪.‬‬ ‫شــهرداری اگــر خدمات رســانی مناســب بــه مــردم انجــام دهــد و بــا‬ ‫مدیریــت شهرســتان در سیاســت گذاری و خدمات رســانی هماهنــگ‬ ‫باشــد‪ ،‬مــا هیــچ اختــاف نظــری نداریــم؛ بلکــه اختــاف نظــر مــا در‬ ‫نحــوه خدمات رســانی بــه مــردم اســت‪ .‬تصــورم ایــن اســت کــه اگــر‬ ‫مدیریــت شــهری در مرکــز شهرســتان بــا مدیریــت شهرســتان باشــد‬ ‫و زیــر نظــر شــورا و نماینــدگان مســتقیم مــردم باشــد خدمات رســانی‬ ‫بهتــر و مناســب تری بــه مــردم خواهــد داشــت و سیاســت گذاری هایش‬ ‫متناســب تر بــا وضــع مــردم و منطقــه خواهــد بــود»‪ .‬فرمانــدار ری‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬نمایندگانــی هــم کــه از طــرف ری در شــورای شــهر‬ ‫تهــران هســتند‪ ،‬در واقــع مدعیــان اصلــی و افــرادی هســتند کــه پیگیر‬ ‫انتــزاع شــورای شــهرری از شــورای تهــران هســتند؛ چرا کــه انهــا هــم‬ ‫همیــن حــس را دارنــد و افــرادی کــه بــه نوعــی وابســتگی در ری‬ ‫دارنــد در شــورای شــهر تهــران پیگیــر انتــزاع هســتند و بالطبــع انهــا‬ ‫هــم یــک دالیلــی دارنــد و دالیــل عمــده انهــا هــم همیــن اســت کــه‬ ‫سیاســت گذاری در شهرســتان ری بایــد واحــد باشــد و یــک مجموعــه‬ ‫واحــدی کــه تحــت مدیریــت واحــد کارهایشــان را هماهنــگ کننــد‬ ‫و ســازماندهی و برنامه ریــزی کننــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬در‬ ‫بســیاری از برنامه هــا مدیــر منطقــه شــهرداری در منطقــه ری دوســت‬ ‫دارد همــکاری کنــد ولــی ان اختیــارات الزم را نــدارد و چارچوب هــای‬ ‫الزمــی را کــه بتوانــد همــکاری الزم را انجــام دهــد را نــدارد و بایــد‬ ‫بــرود بــا مدیــران باالدســتی هماهنــگ کنــد و مدیــران باالدســتی‬ ‫ان درکــی را کــه مــا و شــهردار منطقــه از مشــکالت ری داریــم را‬ ‫ندارنــد‪ .‬مــا اینجــا با مــردم در ارتبــاط هســتیم و مشــکالت را از نزدیک‬ ‫می بینیــم و لمــس می کنیــم و در همیــن جــا بایــد تصمیــم گرفــت‬ ‫کــه اگــر شــورای شــهر مســتقل شــود و طبــق قانونــی کــه مجلــس‬ ‫مصــوب می کنــد به طــور قطــع می توانــد در توســعه ری تاثیرگــذار‬ ‫باشــد»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری درپایــان ســخنان خــود گفــت‪:‬‬ ‫«بــا جلســات و پیگیری هــای انجام شــده و بــا درخواســت تعــدادی از‬ ‫نماینــدگان محتــرم مجلــس طــرح جدایــی ری از تهــران بــه زودی در‬ ‫صحــن علنــی مجلــس مطــرح خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه پارسیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 520591‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007302663‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/23‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬موسسـ�ه حسابرسـ�ی و خدمــات دایـ�ا رهیافـ�ت بـ�ا شناسـ�ه ‪10380076460‬‬ ‫را بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و موسسـ�ه داریـ�ا روش بـ�ا شناسـ�ه ‪10320272938‬‬ ‫را بـ�ه عنوــان ب�اـزرس علی البــدل برــای یکســال مالـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)653149‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت رای��ان اف��زار سـ�پنتا ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تج��ارت عم��ران ایس��ان سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه پارسیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 520591‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007302663‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫ثبـ�ت ‪ 324776‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103621997‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫ثبـ�ت ‪ 304357‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103414215‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫‪ 1398/07/23‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد تعه��داور مال��ی از قبی��ل چک ه��ا‪ ،‬س��فته ها و ب��روات و قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی‪ ،‬مکاتب��ات ع��ادی و‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/20‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/12‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اصغـ�ر مشکینی ساــطی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0074180746‬‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬اعضــای هیئـ�ت مدیــره برــای مــدت نامحدــود بـ�ه شــرح ذیـ�ل‬ ‫بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و معصومـ�ه مش�کـینی بـ�ه‬ ‫تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ .‬اقــای نگهدــار ناصــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1159632855‬بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0077038398‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و اعظـ�م‬ ‫ســمت رئیـ�س و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره اقــای کامرــان قنبــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0055670891‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره کلی��ه اوراق و‬ ‫مشکینی ساــطی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0066496640‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬مکــرم اح��دزاده بــاغ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 6039296917‬ب��ه س��مت بـ�ازرس اصل��ی و امیدعل��ی ملکی داش��بالغ ب��ه شـ�ماره‬ ‫اســناد بهاــدار و تعهدــاور از قبی��ل چـ�ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬ب�رـوات‪ ،‬قرارداده��ا و عقـ�ود‬ ‫ملـ�ی ‪ 0074440659‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل برــای مــدت یکســال مالـ�ی‬ ‫اسلـامی و نیـ�ز کلیـ�ه اوراق و اسنــاد عاــدی و اداری بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل بـ�ه‬ ‫انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از جمل��ه چک‬ ‫همرــاه مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫و س��فته و ب��روات و قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی و اوراق ع��ادی و مکاتب��ات اداری‬ ‫بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل منفرــدا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت دارای اعتبـ�ار می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654416‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654419‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت صبـ�ا تصویـ�ر کیمیـ�ا شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت رابیـ�ن تدبیـ�ر پاــرس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2732‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103145550‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 529609‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007759503‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/01/24‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/15‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫اقــای حسـ�ن دوسـ�ت حقی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0064620239‬بـ�ا دریافـ�ت‬ ‫موض��وع ش��رکت‪ :‬تولی��د و ف��روش انت��ن تلوزی��ون‪ ،‬الم��پ ال ای دی (‪)LED‬‬ ‫‪1000000‬ری��ال سهم الش��رکه خ��ود از صن��دوق ش��رکت‪ ،‬از ش��رکت خ��ارج و‬ ‫انـ�واع روشــنایی س��یم و کاب��ل‪ ،‬محاف��ظ یخچـ�ال‪ ،‬س �ه راهی و چهارراه��ی بـ�رق‪،‬‬ ‫دیگ��ر هیچگون��ه ح��ق و س��متی ن��دارد‪ .‬در نتیج��ه س��رمایه ش��رکت از ‪3000000‬‬ ‫کابــل‪ ،‬انتــن‪ ،‬انوــاع هواکـ�ش خانگـ�ی و صنعتـ�ی هرگونـ�ه خدمــات مرتبـ�ط بـ�ه‬ ‫سیسـ�تم های برق��ی و الکترونیک��ی و خری��د و فــروش کاالهـ�ای مجـ�از الحـ�اق‬ ‫ریــال بـ�ه ‪ 2000000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫بشــرح مذکــور اصــاح شـ�د‪ .‬اساــمی شرــکا و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک‬ ‫از شــرکا پ��س از کاه��ش س�رـمایه ب��ه شـ�رح ذی��ل می باش��د‪ -1 :‬اقــای احمـ�د‬ ‫گردی��د در نتیج��ه مــاده مربوط��ه در اساسنــامه شــرکت بشـ�رح فـ�وق اصـلاح‬ ‫استادشرــیف معمار بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1911182188‬دارنـ�ده ‪ 1000000‬ریـ�ال‬ ‫گردی��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تبـ�ار سرپرس��ت اداره ثب��ت شــرکت ها و موسسـ�ات‬ ‫سهم الشـ�رکه ‪ -2‬اقــای علیرضـ�ا اش��تیانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0072821043‬‬ ‫غیرتجـ�اری شهرسـ�تان های اسـ�تان تهـ�ران‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار (‪)654422‬‬ ‫دارنـ�ده ‪1000000‬ریــال سهم الشرــکه تعدــاد اعضــاء هیــات مدیــره بـ�ه ‪ 2‬نفـ�ر‬ ‫کاهـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بـ�ه شــرح مذکــور اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654421‬‬ ‫اداری و کار شرــکت بـ�ا امضــای اقــای محمدسعــید اعرابـ�ی مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)653150‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت حصی��ن گس��تر ایرانی��ان ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 446808‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003779724‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1396/10/24‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫امیـ�د تیموــری بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0681955341‬ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫زهــرا متقی نیـ�ا بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3875643755‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و‬ ‫هیئ��ت مدی��ره (خ��ارج از ش��رکا) انتخ��اب گردیدن��د کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار‬ ‫و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــرات‪ ،‬قرارداده��ا و عقـ�ود ب��ا امضـ�ای‬ ‫مدیرعام��ل ب��ه تنهای��ی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای‬ ‫مدیرعامـ�ل بـ�ه تنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654418‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت رای��ان اف��زار سـ�پنتا ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 324776‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103621997‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/20‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫اقــای نگهدــار ناصــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1159632855‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ‬ ‫‪ 100.000‬ب��ه صنــدوق شــرکت سهم الشــرکه در زمـ�ره شــرکا قــرار گرف��ت‪.‬‬ ‫اقــای کامرــان قنبــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0055670891‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪100.000‬‬ ‫ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت در زم��ره ش��رکا ق��رار گرف��ت‪ .‬س��رمایه ش��رکت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 1.200.000‬ری��ال افزای��ش یافت��ه و مـ�اده‬ ‫مربوط��ه در اساســنامه ب��ه ش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ .‬لیس��ت شـ�رکا و میـ�زان‬ ‫سهم الشــرکه ه��ر ی��ک پ��س از افزای��ش س�رـمایه ب��ه شـ�رح ذی��ل می باش��د‪.‬‬ ‫اقــای حامـ�د ناصــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0491687087‬دارای ‪ 900.000‬ریـ�ال‬ ‫خانـ�م رامـ�ک رس��تگارنجمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069975922‬دارای ‪100.000‬‬ ‫ریــال اقــای نگهدــار ناصــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1159632855‬دارای ‪100.000‬‬ ‫ریــال اقــای کامرــان قنبــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0055670891‬دارای ‪100.000‬‬ ‫ریـ�ال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)654417‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬ابان ‪ /1398‬شماره ‪283‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اهمیت کشاورزی در جهان امروز‬ ‫بهمن خداپناه‬ ‫خون سبز اقتصاد‬ ‫به دلیــل رشــد قابــل مالحظــه جمعیــت کشــور طــی دو دهــه گذشــته‪ ،‬تقاضــای غــذا بــه صورت فزاینــده ای افزایــش یافتــه و تامیــن اســتقالل و امنیــت غذایــی جامعــه را بـه صـــورت‬ ‫مســئله ای اساســی مطــرح ســاخته اســت‪ .‬به گــزارش ناظــر اقتصــاد؛ از ســـوی دیگــر در حال حاضــر ایجـــاد اشــتغال‪ ،‬توســعه پایــدار و حفــظ محیــط زیســت از مهمتریــن چالش هــای‬ ‫اقتصــادی ـ اجتماعــی کشــور بــه شــمار می اینــد‪ .‬از ایـن رو‪ ،‬گــزارش حاضــر بــه بــررس وضعیــت و اهمیــت کشــاورزی ایــران و نیــز حجــم ســرمایه گذاری خطرپذیــر صــورت گرفتــه در‬ ‫جهــان بــر روی ایــن بخــش خواهــد پرداخــت‪ .‬بخــش کشــاورزی بــه جهــت تاثیــر فراگیــری کــه می توانــد در کلیــه زمینه‏ هــا‏‏‏ی یــاد شــده داشــته باشــد از جایــگاه مهمــی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬ایـــن امــر ضــرورت داشــتن توجــه خــاص و حمایــت کارامــد دولــت از بخــش مذکــور را در جهــت توســعه ان و انجــام ســرمایه گذاری های جدیــد اشــکار می ســازد‪.‬‬ ‫نقش و اهمیت کشاورزی در اقتصاد جهان‬ ‫دستیابی به رشد پایدار کـــشاورزی از جملـــه مـــسائل اساسـی ســـت کـــه دولت هـــا و کشورهای با درامد پایین‬ ‫و متوســط بــا ان مواج ـ ‏ه هســتند‪ .‬ایجــاد چنیــن رشــدی بــه تمایــل دولت هــا در زمینــه فقرزدایــی‪ ،‬ضــرورت‬ ‫ساماندهی عرضـــه غـــذای کـــافی و توجـــه بـه نقـــش کلیدی که بخش کشاورزی می توانـــد در توسـعه فراگیـر‬ ‫اقتـــصادی کـــشورها ایفـــا نمایـــد بســتگی دارد‪ .‬در حال حاضر عرضه غذا در جهان به یک بحران در کشــاورزی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬برخــی از دالیــل ایجــاد چنیــن پدیدهــای عبارتنــد از‪:‬‬ ‫الــف) رشــد جمعیــت و درامــد ســرانه در کشــورهای تــازه صنعتــی شــده و کشــورهای پرجمعیــت و نیــز وضعیت‬ ‫نگران کننده کشورهای کـــم درامـــد (کـــه عمـــدتا بـــا کمبـــود غـــذا روبــه رو هستند) موجب افزایش تقاضای‬ ‫غــذا و افــزون شــدن ان بــر عرضــه جهانــی غــذا گردیــده و بـــر موجــودی و قیمت ‏هــای جــاری مــواد غذایــی‬ ‫تاثیرگذاشــته است‪.‬‬ ‫ب) میــزان عرضــه و قیمت هــای جــاری مــواد غذایــی در حــدی اســت کــه شــمار زیــادی از مـــردم فقیــر از‬ ‫رژیم هــای غذایــی مناســبی برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫ج) باوجــود پیشــرفت های فنــاوری طــی چنــد دهــه گذشــته کــه توانســت محدودیت هــای عرضــه را برطــرف‬ ‫نمایــد و تولیــد اقــام مهــم غذایــی را افزایــش دهــد‪ ،‬امــا ایــن فناوری‏ هــا بــا شــرایط تولیــد تمامــی محصــوالت‬ ‫ســازگار نبوده انــد‪ .‬بعــاوه درمــورد برخــی کاالهــای اساســی‪ ،‬فن اوری‏هــای تولیــد‪ ،‬محصــول را بــه حــد تولیــد‬ ‫بالقــوه نزدیــک کــرده اســت (مقــارن بــا دور نخســت انقــاب ســبز در اســیا)‪.‬‏بدیــن ترتیــب از طریــق فناوری‏ های‬ ‫موجــود امــکان رشــد تولیــد و بهــره وری کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر در بخش کشاورزی‬ ‫بخــش فنــاوری کشــاورزی در ســال های اخیــر توجــه زیــادی را از جانــب ســرمایه گذاران بــه خــود جلــب‬ ‫نمــوده و ســرمایه گذاری های خطرپذیــر انجام شــده در ایــن زمینــه رشــد قابل مالحظــه ای را داشــته اســت‪.‬‬ ‫ل مالحظـه ای بــه ســمت ف ّنــاوری و نواوری هایــی کــه بــه محصــوالت‬ ‫ســرمایه گذاران مخاطــره پذیــر به طــور قابـ ‬ ‫کشــاورزی در مقیــاس وســیع‪ ،‬پایــدار و قابــل پیش بینــی کــه قبـ ًا به عنــوان یــک بخــش غیــر قابــل پیش بینــی‬ ‫بــا بازارهــای غیــر معتبــر شــناخته می شــد‪ ،‬جــذب شــده اند(‪ .)KPMG,2018‬ســال ‪ ۲۰۱۸‬ســالی بســیار ویــژه‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری خطرپذیــر در زمینــه تکنولــوژی کشــاورزی بــود‪ ،‬در ایــن ســال بیــش از ‪ ۱.۷‬میلیــارد دالر در‬ ‫زمینــه فنــاوری کشــاورزی صــورت گرفتــه اســت‪ .‬عمــده ســرمایه گذاری های انجام شــده در شــرکت هایی چــون‬ ‫جینگــو بیــوورک ‪ ،‬ایندیگــو اگــرو و فارمــرز بیزنــس نتــورک صــورت پذیرفتــه اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬نیــز ایــن‬ ‫حرکــت بــا بیــش از ‪ ۶۰۰‬میلیــون ســرمایه گذاری در ‪ ۱۰۵‬پــروژه (در س ـه ماهه اول ســال) ادام ـه دار بــوده اســت‪.‬‬ ‫فناوری های جدید به سرمایه گذاران این اجازه را می دهد که سرمایه گذاری کنند‬ ‫ل شــده اســت‪ ،‬چــرا کــه پیشــرفت های‬ ‫کشــاورزی به عنــوان مقصــدی بــرای ســرمایه گذاری خطرپذیــر تبدی ـ ‬ ‫چشــم گیری در بخــش ف ّنــاوری کشــاورزی کــه کشــاورزان را قــادر بــ ه پیــش بینــی بهتــر‪ ،‬مدیریــت و‬ ‫تقویــت تولیــدات کشــاورزی می کنــد پذیرفتــه اســت‪ .‬به طــور ســنتی‪ ،‬کشــاورزی بــه دلیــل وجــود عوامــل‬ ‫غیرقابل پیش بینــی همچــون هــوا‪ ،‬بیمــاری و افــات و نوســانات دائمــی بــازار کاال به عنــوان یــک صنعــت فــرار‬ ‫مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت‪ .‬شــرکت هایی کــه بــه ارائــه ف ّناوری هایــی بــا هــدف بهتــر و اســان تر کــردن‬ ‫فراینــد و شــیوه ‏ها‏‏‏ی تولیــد غــذا (در تمامــی مراحــل کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت) به عنــوان شــرکت هایی جــذاب‬ ‫در نظــر گرفتــه می شــوند‪ .‬همچنیــن ف ّناوری هایــی کــه بــه بهبــود بهــره وری محصــوالت کشــاورزی کمــک‬ ‫می کنــد (به دلیــل کاهــش هزینه ‏هــا‏‏‏ی مالــی و محیطــی)‪ ،‬نیــز مــورد عالقــه ســرمایه گذاران مخاطره پذیــر‬ ‫هســتند (‪.) KPMG,2019‬‬ ‫مرزهای جغرافیایی سرمایه گذاری خطر پذیر در فناوری کشاورزی‬ ‫درحالی کــه ایاالت متحــده‪ ،‬هندوســتان و برزیــل عالقــه شــدیدی بــه ســرمایه گذاری بــر فنــاوری کشــاورزی‬ ‫(بــه دلیــل جمعیــت در حــال رشــد ان هــا و نیــا بــه غــذای بیشــتر در اینــده) دارنــد‪ ،‬کشــورهایی چــون اســترالیا‪،‬‬ ‫نیوزلنــد و هلنــد نیــز شــیوه ‏ها‏‏‏ی نواورانـه ای را بــرای ارتقــای عملکــرد و افزایــش اهمیت کشــاورزی از خود نشــان‬ ‫داده انــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬مناطقــی با شــرایطی جــوی (اب وهــوای) چندگانــه مانند اســترالیا احتمــال زیــادی دارد که‬ ‫راه حل هــای مبتنــی بــر فنــاوری قــوی داشــته باشــد‪ .‬هلنــد شــهرت قابل توجهــی در زمینــه باغبانی و پــروش گل‬ ‫و گیــاه دارد‪ .‬برخــی از مناطــق نیــز فناوری هــای کشــاورزی پیشــرفته ای را بــا اســتفاده از فناوری هــای نظامــی‬ ‫توســعه داده انــد‪ .‬نکتــه قابل توجــه ایــن اســت کــه رونــد رو بــه افزایشــی خوشه ســازی در ایــن زمینــه پیــدا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ویــژه دور هــم اوردن اکوسیســتم هایی کــه شــامل بدنــه صنعتــی و بازیگــران تحقیقاتــی و دانشــی‬ ‫هســتند‪ .‬تریپــل هلیکــس (‪ )triple helix of industry‬صنعــت‪ ،‬تحقیقــات (دانشــگاه) و دولت پــس از ارتباط‬ ‫گرفتــن بــا یکدیگــر عنصــر چهــارم خــود را کــه ســرمایه اســت جــذب می کنــد – جایــی کــه ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیــر شــروع بــه فعالیــت می کنــد‪ .‬در ســه مــاه اول ســال ‪ ۲۰۱۹‬در دنیــا حــدود ‪ ۱۰۵‬ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیــر در زمینــه کشــاورزی انجــام پذیرفتــه اســت کــه رقمــی حــدود ‪ ۰.۶‬میلیــارد دالر بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪ .‬در کل ســال ‪ ۲۰۱۸‬نیــز مجموع ـاً ‪ ۲۱۸‬ســرمایه گذاری خطرپذیــر انجــام پذیرفتــه اســت‪ .‬مجمــوع‬ ‫ســرمایه گذاری خطرپذیــر انجام شــده در بــازه ‪ ۲۰۱۷-۲۰۱۵‬بـ ه طــور نمایــی افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه در‬ ‫مجمــوع بایســتی گفــت‪ ،‬ایــن رونــد ناشــی از چنــد عامــل اســت‪ :‬وجــود پتانســیل در نواوری هــای فناورانــه بخش‬ ‫کشــاورزی بــرای خــروج موفقیــت امیــز (ماننــد گرانلــوار و یــا تکنولــوژی بیلــو ریــور)‪ ،‬اگاهــی رو بــه رشــد نیــاز‬ ‫بــه محصــوالت بهره ورتر‪ ،‬زنجیــره تامیــن کارامــد و نهایت ـاً نواوری هــای فنــی‪ .‬علی رغــم این کــه ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیــر جهانــی در نیمــه اول ســال ‪ ۲۰۱۹‬بســیار بــا قــدرت ظاهر شــده اســت‪ ،‬یــک ســوال بــزرگ در رابطه به‬ ‫نحــوه ارزیابــی ســرمایه گذاری خطرپذیــر وجــود دارد‪ .‬درواقــع بایســتی گفــت کــه ارزیابــی عملکرد ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیــر کار بســیار ســخت اســت‪ ،‬همچنیــن این کــه در اینــده تمرکــز بــر چــه نــوع کسـب وکار و ایده ‏ها‏‏‏یــی‬ ‫خواهــد بــود نیــز ســوالی چالشــی اســت کــه بایســتی بــرای ان جوابــی قانــع کننــده جسـت وجو کــرد‪.‬‬ ‫اهمیت کشاورزی در ایران‬ ‫بخــش کشــاورزی در ایــران یکــی از بخش هایــی اســت کــه عملکــرد ان در ایجــاد ارزش افــزوده بیــش از هــر‬ ‫چیــز تابعــی از عواملــی همچــون میــزان بارندگــی‪ ،‬جریان هــای ســطحی‪ ،‬ســطح زیــر کشــت‪ ،‬میــزان اســتحصال‬ ‫اب از منابــع زیرزمینــی و … اســت‪ .‬در نتیجــه عملکــرد و اهمیــت کشــاورزی تقریب ـاً مســتقل از چرخه ‏هــا‏‏‏ی‬ ‫تجــاری (رونــق و رکــود) در اقتصــاد ایــران بــوده اســت‪ .‬بررســی وضعیــت بارندگــی در ســال ابــی ‪۱۳۹۷-۱۳۹۶‬‬ ‫حاکــی از کاهــش میــزان بارندگــی در ایــن ســال ابــی نســبت بــه ســال ابــی قبــل می باشــد‪ .‬طبــق جــدول (‪،)۱‬‬ ‫میــزان بارندگــی کشــور در ســال ابــی ‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۶‬نســبت بــه ســال ابــی قبــل از ان کاهــش ‪ ۲۶.۶‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫جدول ‪ :۱‬میزان بارندگی کل کشور در سال ابی‬ ‫اهمیت کشاورزی در ایران و جهان‬ ‫رشــد افــزوده بانــک مرکــزی بخــش کشــاورزی در ســال ‪ ۱۳۹۵‬بر اســاس اعــام بانــک مرکــزی و مرکــز امــار‬ ‫ایــران بــه ترتیــب ‪ ۴.۲‬و ‪ ۳.۳‬درصــد بــوده اســت‪ .‬نمــودار (‪ )۱‬نشــان می دهــد ارزش افــزوده ایــن بخــش از ســال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬تــا ‪ ۱۳۹۵‬بــه جــز ســال ‪ ۱۳۸۷‬رونــدی صعــودی داشــته اســت‪ .‬اهمیــت کشــاورزی در ایــران و جهــان‬ ‫نمودار ‪ :۱‬ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ‪( ۱۳۹۰‬میلیارد ریال)‬ ‫اهمیت شرایط جوی برای‏بخش کشاورزی‬ ‫بخــش کشــاورزی یکــی از مهم تریــن بخش‏ هــای اقتصادی ســت کــه رشــد ارزش ‏افــزوده ایــن بخــش‬ ‫تــا حــد زیــادی متاثــر از رشــد میــزان بارندگــی اســت‪ .‬بررســی وضعیــت بارندگــی‪ ،‬همانطــور کــه در‬ ‫فصــل اول نیــز بــه ان اشــاره گردیــد‪ ،‬در ســال ابــی ‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۶‬حاکــی از کاهــش میــزان بارندگــی‬ ‫در ایــن ســال ابــی نســبت بــه ســال ابــی قبــل (‪ )۱۳۹۶-۱۳۹۵‬اســت‪ .‬میــزان بارندگــی کشــور را در‬ ‫ســال ابــی ‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۶‬نســبت بــه ســال ابــی قبــل بــا کاهــش همــراه بــوده و از ‪ ۲۳۳‬میلیمتــر بــه‬ ‫‪ ۱۷۱‬میلیمتــر کاهــش یافتــه کــه نشــان از کاهــش ‪ ۲.۶‬درصــدی میــزان بارندگی ســت‪ .‬عالوه بــر اثــار‬ ‫میــزان بارندگــی‪ ،‬جریان‏ هــای ســطحی و خروجــی ســدها بــر تولیــدات کشــاورزی‪ ،‬بایــد اشــاره کــرد‬ ‫کــه عوامــل دیگــری از قبیــل ســطح زیــر کشــت‪ ،‬تکنولــوژی اســتفاده از اب‪ ،‬میــزان اســتحصال اب از‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی‪ ،‬روش ‏هــای نویــن خاکریــزی‪ ،‬اســتفاده از بذرهــای مقــاوم بــه خشــکی و اســتفاده‬ ‫ابرقدرت های کشاورزی‬ ‫در دنیا کدامند؟‬ ‫بــا افزایــش جمعیــت کــره زمیــن روز‬ ‫بــه روز اهمیــت حــوزه کشــاورزی بیــش‬ ‫از پیــش حــس شــود و در اینــده ای نــه‬ ‫چنــدان دور ایــن صنعــت کشاورزی ســت‬ ‫کــه سیاســت دولتمــردان را هدایــت‬ ‫می کنــد‪ .‬به گــزارش خبرانالیــن؛ بعــد‬ ‫از اب اشــامیدنی ایــن غــذا اســت کــه‬ ‫دومیــن نگرانــی بشــریت اســت و همیــن‬ ‫اتفــاق صنایــع کشــاورزی را بــه یکــی از‬ ‫پر اهمیت تریــن صنایــع بــر روی کــره‬ ‫زمیــن تبدیــل می کنــد‪ .‬تولیــد در ایــن حــوزه نه تنهــا در حــوزه درامــدی حائــز اهمیــت اســت بلکــه در حــوزه ســامت و توســعه‬ ‫نیــز نقــش مهمــی ایفــا می کنــد‪ .‬بــا ایــن تفاســیر مــی خواهیــم بــه بررســی ایــن موضــوع بپردازیــم کــه کــدام کشــورها بیشــترین‬ ‫تولیــدات و صــادرات را در حــوزه کشــاورزی دارنــد و کشــورهای دیگــر بــرای افزایــش تولیــدات و تقویــت محصــوالت کشــاورزی‬ ‫چــه اقدامــی انجــام می دهنــد؟‬ ‫برتریــن تولیدکننــدگان‪ :‬بــا توجــه بــه امــار تولیــدات غــات و محصــوالت غذایــی امریــکا‪ ،‬چیــن‪ ،‬هنــد و روســیه بزرگتریــن تولیــد‬ ‫کننــدگان محصــوالت کشــاورزی در دنیــا هســتند و جــای تعجــب نــدارد که چیــن بزرگتریــن تولیدکننــده برنــج در جهان باشــد‪،‬اما‬ ‫چیــن بعــد از برنــج بزرگتریــن تولیدکننــده گنــدم و ذرت و پیــاز نیــز هســت و امریــکا نیــز پــا بــه پــای چیــن در تولیــد ذرت و ســویا‬ ‫در حرکــت اســت‪ .‬محصــوالت زراعــی دیگــری نیــز در ایــن کشــورها تولیــد می شــوند ولــی مــا در اینجــا بــه پر اهمیت تریــن انهــا‬ ‫می پردازیــم‪ .‬ارزن یکــی از مهم تریــن محصــوالت کشاورزی ســت کــه در کشــورهای افریقایــی‪ ،‬اســیایی‪ ،‬هنــد و نیجریــه در حجــم‬ ‫انبــوه تولیــد می شــود‪ .‬بــه همیــن ترتیــب جــو و لوبیــا از دیگــر محصــوالت پر اهمیــت در صنعــت کشاورزی ســت کــه بیشــترین‬ ‫حجــم ان توســط امریــکا تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫برتریــن صادرکننــدگان‪ :‬عجیــب نیســت کــه چیــن و هنــد بزرگتریــن تولیدکننــدگان محصــوالت کشــاورزی باشــند چراکــه بــا توجه‬ ‫بــه جمعیــت انبــوه ان هــا و همچنیــن موقعیــت اقلیمــی و اب و هوایــی سرزمینشــان‪ ،‬بایــد تولیــد بیشــتری در حــوزه کشــاورزی‬ ‫انجــام بگیــرد‪ .‬در بررســی گوشـه ای از امارهــای تولیــد و صــادرات محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬تفــاوت صــادرات و تولیــدات بــه وضــوح‬ ‫پیدا ســت‪ .‬هلنــد کشــور کوچــک و کم جمعیتی ســت ولــی از مــزارع سرســبز برخــوردار اســت و بــا تولیــدات متوســط توانســته‬ ‫اســت بــه فهرســت بزرگتریــن صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی راه پیــدا کنــد‪ .‬هلنــد یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان‬ ‫محصوالتــی ماننــد‪ ( :‬برنــج‪ ،‬ذرت‪ ،‬گنــدم‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬عــدس و خــوراک دام هـا ) بــه بزرگتریــن مصرف کننــدگان (امریــکا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬المــان‪،‬‬ ‫برزیــل و تایلنــد) اســت‪.‬‬ ‫از کودهــای شــیمیایی نیــز بــر میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی اثرگــذار هســتند‪ .‬البتــه میــزان‬ ‫تولیــدات غیرگیاهــی بــا توجــه بــه وابســتگی بــه واردات نهــاده کمتــر تحــت تاثیــر کاهــش بارندگــی‬ ‫قــرار می ‏گیرنــد زیــرا بخــش عمــده ‏ای از نیــاز علوفــه ‏ای تولیــدات دامــی کشــور از طریــق واردات‬ ‫تامیــن شــده و کاهــش بارش‏ هــای ســالیانه تاثیــر زیــادی بــر روی تولیــدات دامــی بــه عنــوان بخــش‬ ‫مهمــی از تولیــدات کشــاورزی نــدارد‪ .‬بخــش کشــاورزی کــه در ســال‏ ‪ ۱۳۹۶‬بــه میــزان ‪0.2‬درصــد در‬ ‫رشــد کل اقتصــادی نقــش داشــته اســت و در س ـه ماهه اول ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــه صفــر رســیده اســت‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه ماهیــت کــم نوســان رشــد اقتصــادی در ایــن بخــش در ایــران می‏تــوان در ســه ســناریو بــا‬ ‫نوســان‏ های کــم بــه میــزان ‪0.1‬درصــد در ســهم از رشــد را بــرای گــروه کشــاورزی در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫ویژگی ها و چالش های بازارهای مالی کشاورزی‬ ‫اهمیــت کشــاورزی به دلیــل ویژگی هــا و جنبه ‏هــا‏‏ی اطالعاتــی خــاص ان اســت‪ .‬ایــن ویژگی هــا‬ ‫عرضــه و تقاضــای خدمــات مالــی را محــدود ســاخته و حتــی نقایــص بازارهــای مالــی را دامــن‬ ‫می زنــد‪ .‬پراکندگــی فضایــی‪ ،‬عــدم تجانــس خاک هــا و اب و هــوا میــان مناطــق و در درون انهــا و‬ ‫تغییــرات زیــاد جــوی در طــی زمــان و مــکان‪ ،‬تولیــد کشــاورزی را بــه صــورت فعالیتــی خــاص دراورده‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر وجــود ایــن شــرایط‪ ،‬عــدم تقــارن اطالعــات و عــدم اگاهــی از بــروز مشــکالت‪،‬‬ ‫وجــود اختــاف درامــدی بیــن کشــاورزان (کــه از نوســانات جــوی و قیمــت بــر کلیــه تولیدکننــدگان‬ ‫مشــابه در یــک منطقــه ناشــی می شــود) را افزایــش می دهــد‪ .‬تعییــن اثرهــای پراکندگــی فضایــی‬ ‫تولیــد‪ ،‬عوامــل خــاص مکانــی و شــوک های برونـــزا بـــر عوایــد‪ ،‬بــه پیچیدگــی کار موسســات مالــی در‬ ‫شناســایی وضعیــت مشــتریان می افزایــد‪ .‬وجـــود عوامــل مذکــور و شــرایط خــارج از کنتــرل‪ ،‬برنتایــج‬ ‫ارزیابــی تاثیــر گذاشــته و ســـطح فعالیت هـــا را کمتــر از حــد بهینــه نشــان می دهــد‪ .‬از ایــن رو اگاهــی‬ ‫موسســات مالــی از شــرایط وام گیرنــدگان خیلــی پرهزینــه اســت‪ .‬در نتیجــه وام دهنــدگان بــه خاطــر‬ ‫عــدم اگاهــی کامــل از میــزان ریســک فعالیت هــای وام گیرنــدگان‪ ،‬احســاس خطــر کــرده و ســطح‬ ‫ریســک (احتمــال نکــول) را تعـــدیل‏می کننــد‪ .‬بــه طــور کلــی چالش هــا و تنگناهــای بازارهــای مالــی‬ ‫کشــاورزی در‏کشــورهای در حــال توســعه بدیــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫الف) سیاست های نامناسب و مداخالت ناکارامد دولت‬ ‫در اتخــاذ سیاسـت های بخشــی و در تدویــن چارچوب هــای قـــانونی و مقرراتـــی‪ ،‬گـــرایش گســترده ای‬ ‫بــه حمایــت از بخــش صنعــت و توجــه بــه جوامــع شــهری وجـــود دارد‪ .‬سیاســـت های تجــاری‬ ‫نامناســب نظیــر کنتــرل قیمت هــای محصــوالت کـــشاورزی و قیمت هـــای پـــایین فـــصلی‪ ،‬تعرفه‏ هــا‏‏ی‬ ‫بــاال بــر صــادرات محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬ارزش گــذاری بیــش از حـــد نرخ هـــای ارز و سیاس ـت های‬ ‫ناظــر بــر واردات مــواد غذایــی کــه بــا هــدف حفــظ ســطح رفــاه شهرنشــینان اتخــاذ می شــود باعــث‬ ‫کاهــش قیمــت محصــوالت کشــاورزی و درامــد کشــاورزان‏ می ‏‏شــود‪.‬‬ ‫ب) تنگناهای بازارهای مالی و موانع واسطه گری مالی‬ ‫در کشــورهای در حــال توســعه سیاســت های اقتصــاد کالن نامناســب عملکــرد بازارهـــای مالــی‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار مـی دهـــد‪ .‬همچنـــین اتخـــاذ سیاسـ ـت های بخـــشی نظیــر کنتــرل قیمتــی‪،‬‬ ‫سیاســت های تجــاری و اولویت هــای ســرمایه گذاری دولــت باعــث تحریــف در تخـــصیص منابــع‬ ‫از طریــق واســطه گری هــای مالــی می شـــود‪ .‬بعـــاوه وجـــود محـدودیت هـــای قـــانونی و مقرراتــی‬ ‫موجــب افزایــش نااطمینانــی و کـــاهش بـــازده انتظـــاری بـــرای اعتباردهنـــدگان در معامــات مالــی‬ ‫شــده و هزینـــه ‏ها‏‏ی معـــامالتی را افـــزایش‏ می‏‏ دهـــد و از عرضـــه اعتبـــار و ســپرده ‏ها‏‏ می کاهــد‪.‬‬ ‫افــزون بــر این هــا تنگناهــای بازارهــای مالــی ماننــد عــدم انعطــاف ایــن بازارهـــا و اطالعــات ناقــص‪،‬‬ ‫از تخصیــص بهینــه منابــع جلوگیــری می کنــد‪ .‬ایــن محدودیت هـــا بـــه طـــور کلــی بــر واســطه گــری‬ ‫و معامــات مالــی در بخــش کشــاورزی تاثیرگــذار اســت‪ .‬در ایــن گــزارش بــه بررســی وضعیــت و‬ ‫اهمیــت کشــاورزی اقتصــاد ایــران و جهــان پرداختــه شــد‪ .‬نتایــج بررســی نشــان می دهــد کــه توســعه‬ ‫اقتصــادی کشــورهای پرجمعیــت موجــب شــده کــه تقاضـــای جهـــانی غـــذا بـــه شــکل فزایندهــای‬ ‫افزایــش یابــد و توســعه کشــاورزی را بــا فرصت هــا و چالش هــای جدیــدی مواجــه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت در نتیجــه ایجــاد شــرایط بهتر در مبـــادالت تجـــاری محـــصوالت کـــشاورزی‪ ،‬گـــرایش‬ ‫بـــه تجـــارت ازاد‪ ،‬گـشوده شـــدن بازارهـای جهـانی غـذا و بهبـود محــیط هــــای اقتــصادی ملــی و‬ ‫بــین المللــــی بــــه وجــــود امــده اســت‪ .‬ازایــــن رو انجــــام سرمایه گذاری های جدید در کشاورزی‬ ‫و تامیــن مـــالی ان بـــه عنـــوان موضـــوعی مهـــم در عرصــه جهانــی مطــرح اســت‪ .‬فقــدان بــازار مالــی‬ ‫کارامــد بــرای بخــش کشــاورزی و ناتوانــی ان در تامیــن منابــع مـــالی مــورد نیــاز ســرمایه گذاری‪ ،‬روند‬ ‫توســعه بخـــش مـــذکور را کنـــد نمـــوده اســـت‪ .‬سیاســت های اقتصاد کالن و بخشــی نامناسب‪ ،‬تصور‬ ‫فقــدان ســوداوری و ضعــف ســاختاری نهادهــا و بـــازار مالــی کشــاورزی و مداخــات ناکارامــد دولت در‬ ‫ایــن بــازار (نظیــر وضــع نرخ ســود ترجیحـــی و اعطــای اعتبــارات یارانه ای‪ ،‬اعطای تـــسهیالت تکلیفـــی‬ ‫توســـط نظـــام بـــانکی‪ ،‬الـــزام بانـــک کشــاورزی بــه اجــرای اهــداف و برنامه‏ هـا‏ی اعتبــاری دولـــت و‬ ‫تمرکـــز صـــرف ایـــن بانـــک بـــر فعالیت هــای بخــش کشــاورزی) از مهم تریــن چالش هــا و تنگناهــای‬ ‫بــازار مالــی کشــاورزی کـــشور اســت‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان به فکر توسعه کشاورزی ست‬ ‫کم اب ترین استان ایران؛‬ ‫مهد محصوالت کشاورزی اسیا‬ ‫حوریه ملکی‬ ‫اگــر بخواهیــم کمــی منصفانــه بــه سیســتان و بلوچســتان نــگاه‬ ‫کنیــم‪ ،‬می بینیــم کــه ایــن منطقــه خشــک و ب ـی اب می توانــد بــه یکــی از درامدزاتریــن‬ ‫مناطــق ایــران تبدیــل شــود‪ .‬شــاید بــاورش کمــی ســخت باشــد اما سیســتان و بلوچســتان‬ ‫دقیقــا بــه خاطــر محصــوالت کشــاورزی اش بــه ایــن رتبــه می رســد‪ .‬به گــزارش‬ ‫جوان انالیــن؛ خــاش فقــط یکــی از ایــن مناطــق اســت کــه در حوزه هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامــی‪ ،‬شــیالتی‪ ،‬پــرورش زنبــور عســل‪ ،‬گلخانــه و غیره قطــب مهم تولیــدی در سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــه شــمار می ایــد و دارای ظرفیــت و قابلیت هــای بــاال و برجســته ای اســت کــه‬ ‫کمتــر مــی تــوان ان را در نقــاط دیگــر اســتان و حتــی کشــور مشــاهده کــرد‪ .‬حــاال تجهیــز‬ ‫اراضــی سیســتان و بلوچســتان بــه سیســتم نویــن ابیــاری در دســتور کار قــرار گرفتــه و بــه‬ ‫گفتــه رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ‪ 34‬هکتــار انجــام شــده و ‪ 30‬هکتــار هــم‬ ‫در دســتور کار اســت‪ .‬اقداماتــی کــه مــی توانــد روزهــای خوشــی را بــرای کشــاورزان ایــن‬ ‫مناطــق به همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه تمــام مناطــق ایــران از پتانســیل بســیار خوبــی در رابطــه بــا کشــاورزی و کشــت‬ ‫محصــوالت گوناگــون برخــوردار اســت امــا هنــوز هــم کوتاهی هــا و عــدم مدیریت هــا‪،‬‬ ‫مشــکالت زیــادی را به وجــود اورده و صنعــت کشــاورزی را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیریــت ســنتی کشــاورزی در کشــور یکــی از اشــکاالت اساسی ســت کــه موجــب شــده‬ ‫بــا وجــود اقدامــات بــزرگ و اعتبــارات هزینــه شــده فــراوان هنــوز در جامعــه روســتایی مــا‬ ‫توســعه ای اتفــاق نیفتــد‪ .‬در مدیریــت ســنتی فعلــی برخــورد با مشــکالت بخش کشــاورزی‬ ‫بــه شــکل عینــی نیســت به همین دلیــل اقدامــات انجــام شــده تاکنــون منجــر بــه توســعه‬ ‫در ایــن بخــش نشــده اســت‪ .‬به گفتــه اکثــر کارشناســان‪ ،‬در ایــن نــوع مدیریــت اعتبــارات‬ ‫نیــز به صــورت هدفمنــد بــرای حــل مســائل و مشــکالت کشــاورزی بـه کار گرفته نمی شــود‬ ‫بلکــه قســمتی از ان بیــن وزارت علــوم و دیگــر مراکــز تحقیقاتــی توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫* سیستان و بلوچستان مهد میوه های گرمسیری‬ ‫چنــدی پیــش اعــام شــد کــه بــا توجــه بــه اســتعداد ویــژه اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در تولیــد میوه هــای گرمســیری از جملــه مــوز‪ ،‬برنام ـه ای در حــال اجراســت کــه ســطح‬ ‫زیرکشــت ایــن محصــول بــه بیــش از ‪ ۱۰‬هزار هکتــار افزایــش یابــد تــا مــوز مــورد نیــاز بــه‬ ‫بــازار مصــرف عرضــه شــود‪ .‬البتــه در همیــن رابطــه تاکیــد شــده بــود کــه تولیــد محصــول‬ ‫ارگانیــک عــاری از هر گونــه ســموم شــیمیایی یکــی از اولویت هــای جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫اســت‪ .‬در همیــن رابطــه و در ســال گذشــته بــود کــه رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی وقت‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا اشــاره بــه ســاماندهی دانش اموختــگان بخش کشــاورزی‬ ‫گفتــه بــود‪« :‬ســاماندهی و اشــتغال دانش اموختــگان دانشــگاهی بخــش کشــاورزی در قالب‬ ‫شــرکت های خدماتــی‪ ،‬فنــی و مشــاوره ای‪ ،‬کلینــک هــای گیــاه پزشــکی‪ ،‬بــکار گیــری‬ ‫ناظــران فنــی طرح هــای گنــدم‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬امــور دام‪ ،‬منابــع طبیعــی و ابخیــزداری یکــی از‬ ‫برنامه هــای حمایتــی بــه شــمار مـی رود کــه نتایــج قابــل قبولــی نیــز داشــته اســت»‪ .‬وی با‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه در ایــن زمینــه تاکنــون در قالــب بنگاه های کوچــک اقتصــادی زودبــازده و‬ ‫کارافریــن تســهیالت زیــادی به متقاضیان واگذارشــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪« :‬در ســالهای‬ ‫اخیــر بزرگتریــن ســایت تولیــد نهــال میوه گرمســیری جنوب شــرق کشــور با قابلیــت تولید‬ ‫بیــش از یک میلیــون اصلــه نهــال در اســتان راه انــدازی شــده اســت که عــاوه بــر خودکفایی‬ ‫در تامیــن نهــال مــورد نیــاز اســتان مــازاد ان نیــز بــه چند اســتان کشــور صــادر می شــود»‪.‬‬ ‫* ‪60‬هزار هکتار ابیاری نوین تحولی در صنعت کشاورزی استان‬ ‫اگــر ســری بــه شهرســتان های مختلــف سیبســتان و بلوچســتان بزنیــم بــه خوبــی متوجــه‬ ‫مــی شــویم کــه ظرفیــت هــای خــوب و توانمنــدی در انهــا وجــود دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫شهرســتان خــاش در حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬دامــی‪ ،‬شــیالتی‪ ،‬پــرورش زنبــور عســل‪،‬‬ ‫گلخانــه و غیــره قطــب مهــم تولیــدی در سیســتان و بلوچســتان اســت کــه دارای ظرفیــت‬ ‫و قابلیت هــای بــاال و برجســته ای اســت کــه کمتــر می تــوان ان را در نقــاط دیگــر اســتان‬ ‫مشــاهده کــرد‪ .‬ایــن شهرســتان بــه جــز ظرفیــت مــرز و گردشــگری تفتان‪،‬پیــرگل‪،‬‬ ‫ایرندگان‪،‬کاروانــدر و غیــره افــزون بــر ‪ ۳۸‬هزار هکتــار اراضــی باغــی و زراعــی بــا تولید ســاالنه‬ ‫افــزون بــر ‪ ۳۰۰‬هزار تــن انــواع محصول ســهم عمــده ای را در تامین نیازهای اســتان و کشــور‬ ‫داشــته و از جایــگاه ممتــاز اســتانی برخــوردار اســت‪ .‬حــاال رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان گفتــه کــه افزایــش راندمــان ابیــاری و مدیریــت مصــرف اب‬ ‫در بخــش کشــاورزی توســع ه طــرح سیســتم های نویــن ابیــاری را می طلبــد‪ .‬غــام حیــدر‬ ‫زورقــی بــا تاکیــد بــر اینکــه طــی دو دهــه اخیــر ‪۳۴‬هزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی اســتان‬ ‫بــه سیســتم نویــن ابیــاری مجهــز شــده و کار مطالعه بــرای اجــرای ‪۳۰‬هزار هکتار سیســتم‬ ‫هــای نویــن ابیــاری نیــز انجــام شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در حال حاضــر ‪ ۳۰‬پیمانــکار بومــی‬ ‫و غیر بومــی و‪ ۲۳‬مشــاور حقیقــی و حقوقــی بــرای اجــرای ایــن سیســتم ها در اســتان‬ ‫مشــغول کار هســتند‪ .‬از ابتــدای امســال تاکنــون بــرای تجهیــز شـش هزار هکتار از اراضــی‬ ‫کشــاورزی بــه سیســتم های نویــن ابیــاری مبلــغ ‪۶۶۰‬میلیارد ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪۷۰‬درصــد اراضــی زراعــی و باغــی اســتان قابلیــت‬ ‫اجــرای سیســتم های نویــن ابیــاری را دارنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬براین اســاس تاکنــون ‪۲۲‬درصــد از‬ ‫اراضــی کشــاورزی در سیســتان وبلوچســتان بــه سیســتم های ابیــاری قطــره ای و تیــپ‪،‬‬ ‫بارانــی و کم فشــار مجهــز شــده اند کــه معــادل متوســط کشوری ســت»‪ .‬البتــه بــه گفتــه‬ ‫کارشناســان بــا اجــرای ‪۳۴‬هــزار هکتــار سیســتم نویــن ابیــاری در سیســتان وبلوچســتان‬ ‫ســالیانه در مصــرف بیــش از ‪۳۸۷‬میلیون مترمکعــب صــرف جویــی می شــود‪.‬‬ ‫* خرما و شیالت؛ کمک رسان کشاورزی سیستان و بلوچستان‬ ‫انتظــار مـی رود بــرای پیشــبرد اهــداف و رســیدن بــه نتایــج ایــدال همــه مســئوالن پــای‬ ‫کار بیایینــد و دست به دســت هــم سیســتان و بلوچســتان را از نــو بســازند‪ .‬وقتــی مدیریــت‬ ‫ضعیــف باشــد‪ ،‬هیــچ کاری انجــام نمی شــود و پس رفــت‪ ،‬حاصــل هــر فعالیتــی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن نــوع مدیریــت اعتبــارات نیــز به صــورت هدفمنــد بــرای حــل مســائل و‬ ‫مشــکالت کشــاورزی بــه کار گرفتــه نمی شــود؛ بلکــه قســمتی از ان بیــن وزارت علــوم‬ ‫و بخشــی هــم بیــن دیگــر مراکــز تحقیقاتــی توزیــع می شــود‪ .‬فرامــوش نکنیــم در کنــار‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬تولیــد ‪ 230‬هزار تــن خرمــا در سیســتان و بلوچســتان و همچنیــن‬ ‫اشــتغال ‪ 100‬هزار نفــر در صنعــت شــیالت از جملــه ظرفیت هــای خــدادادی ایــن اســتان‬ ‫اســت کــه می توانــد مشــکالت اقتصــادی زیــادی را حــل کنــد‪ .‬هم اکنــون کل تولیــدات‬ ‫کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬پنج میلیون تــن اســت کــه از ایــن میــزان ‪ 530‬هــزار‬ ‫تــن ســهم باغــات‪ 158 ،‬هزار تــن ســهم میوه هــای گرمســیری‪ ،‬ســه میلیون تن ســهم‬ ‫بخــش زراعــی‪ 200 ،‬هزار تــن ســهم دام و طیــور‪ 250 ،‬هزار تــن ســهم انــواع محصــوالت‬ ‫شــیالتی و ‪ 650‬هزار تــن نیــز ســهم محصــوالت مرتعی ســت‪ .‬طبــق برنامــه پیش بینــی‬ ‫شــده‪ 100 ،‬هزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان بایــد بــه سیســتم های‬ ‫نویــن ابیــاری مجهــز شــود کــه تا کنــون در ‪ 34‬هزار هکتــار از ایــن اراضــی‪ ،‬سیســتم های‬ ‫ابیــاری نویــن بــه بهره بــرداری رســیده اســت و اکنــون ‪ 260‬هکتــار گلخانــه در ایــن اســتان‬ ‫وجــود دارد کــه برنامـه ای وجــود دارد کــه ســاالنه ‪ 500‬هکتــار بــه ایــن ظرفیــت اضافــه کند‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫به بهانه توقیف دوباره فیلم «خانه پدری»‬ ‫توقیفی ها!‬ ‫یکــم ابان مــاه امســال بــود کــه «خانــه پــدری» اثــر کیانــوش عیــاری پــس از نزدیــک بــه یــک دهــه توقیــف بــر پــرده ســینماها بــه نمایــش درامــد امــا‬ ‫اکــران ایــن فیلــم فقــط چهــارروز ادامــه داشــت و بــا ورود دادســتانی توقیــف شــد‪ .‬امــا فیلم هــای توقیفــی در ســینمای ایــران لیســت بلندباالیــی دارنــد که‬ ‫بــه دالیــل مختلــف اجــازه اکــران پیــدا نکرده انــد‪ .‬اولیــن قانــون مــدون نظــارت اثــار ســینمایی در ایــران بــه ســال ‪ ۱۳۰۹‬و الیحــه نمایش هــا و ســینماها‬ ‫بازمی گــردد کــه بــر مبنــای ان «هــر ســینما مکلــف اســت‪ ،‬مدیــر مســئول تعییــن و کتبــا بــه شــعبه معــارف بلدیــه معرفی کنــد‪ .‬هــر قســمت از فیلــم را که‬ ‫بلدیــه منافــی اخــاق و عفــت بدانــد قطــع نمــوده‪ ،‬بــا حضــور مدیــر ســینما در قوطــی گــذارده‪ ،‬الک و مهــر کــرده‪ ،‬در مقابــل رســید کتبــی تحویل و تســلیم‬ ‫مشــا ٌر الیه خواهــد شــد»‪ .‬امــا در ســال ‪ ۱۳۴۷‬قاعــده جدیــدی بــا عنــوان ایین نامــه نظــارت بــر نمایــش فیلــم و اســاید تدویــن می شــود کــه شــورایی‬ ‫متشــکل از کارشناســان سیاســی و هنــری بــر ان نظــارت کننــد‪ .‬در ایــن ایین نامــه مــوارد مختلفــی ذکــر شــده بــود کــه مثــا «اهانــت بــه توحید پــروردگار‪،‬‬ ‫ادیــان‪ ،‬کتــب اســمانی‪ ،‬پیغمبــران و مقدســان و مقدســات و ائمــه اطهــار‪ ،‬اســائه ادب نســبت بــه مقــام شــامخ ســلطنت و خانــدان جلیــل او‪ ،‬اهانــت نســبت‬ ‫بــه مقام هــای دولتــی اعــم از کشــوری و لشــکری‪ ،‬صحنه هایــی کــه حاکــی از ســوءقصد علیــه رئیــس و اعضــای یــک دولــت بــوده و قصــد تحریــک در ان‬ ‫اشــکار باشــد و یــا نشــان دادن مناظــر مخروبــه و افــراد پاره پــوش بــه منظــور تخفیــف حیثیــت ایــران» بخشــی از ایــن قوانیــن بودنــد‪ .‬چــه در دوران پیــش‬ ‫از انقــاب اســامی و چــه در دوران پــس از ان‪ ،‬قوانینــی بــر ســینمای ایــران حاکــم بــود و اگــر کســی خــارج از ایــن چهارچــوب عمــل می کــرد یــا اثــرش‬ ‫توقیــف می شــد یــا بــا تغییراتــی بــه نمایــش درمی امــد‪ .‬مثــا‬ ‫«ســنتوری» اثــر داریــوش مهرجویی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۵‬اســت‪ .‬فیلمــی‬ ‫اجتماعــی بــا رویکــردی انتقــادی که‬ ‫تــم اصلــی ان تضاد ســنت و مدرنیته‬ ‫در جامعــه امــروز ایــران و موضوع ان‬ ‫ســقوط هنرمنــد و خودویرانگــری او‬ ‫در جامع ـه ای اســت کــه هنــر واقعی‬ ‫را برنمی تابــد و مــدام ان را محــدود‬ ‫و ســرکوب می کنــد‪ .‬ســنتوری‬ ‫قــرار بــود در تاریــخ ‪ ۳‬مــرداد ‪۱۳۸۶‬‬ ‫اکــران شــود کــه بــه بهانه هــای‬ ‫مختلــف از ســوی وزارت ارشــاد از‬ ‫جملــه عــدم توانایــی کنتــرل جــو‬ ‫ســالن‪ ،‬اکــران ان لغــو شــد‪ .‬پــس‬ ‫از هفــت مــاه سرنوشــت اکــران‬ ‫ســنتوری همچنــان در ابهــام بــود‬ ‫تــا اینکــه ســی دی قاچــاق ان بــا‬ ‫زیرنویــس انگلیســی بــه بــازار امــد‬ ‫و واکنش هــای فــراوان و متناقضــی‬ ‫را برانگیخــت‪ .‬ســرانجام پــس از‬ ‫کشــمکش های فــراوان در مردادمــاه‬ ‫‪ ،۱۳۸۹‬پــس از ســکته قلبــی و مرگ‬ ‫نابه هنــگام تهیه کننــده ان فرامــرز‬ ‫فرازمنــد مجــوز اکــران ویدئویــی‬ ‫ایــن فیلــم صــادر شــد‪.‬‬ ‫«چریکــه تــارا» در ســال ‪ ۱۳۵۸‬بــه کارگردانــی بهــرام بیضایــی تولیــد شــد‪ .‬ایــن فیلــم در ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬در جشــنواره فیلــم کــن بــه نمایــش درامــد ولــی از نمایــش ان در ایــران بــه دلیــل عــدم‬ ‫همخوانــی حجــاب سوســن تســلیمی (بازیگــر زن فیلــم) بــا اســتاندارهای حجــاب اســامی‬ ‫ممانعــت بــه عمــل امــد‪ .‬ایــن فیلــم بــه دلیــل خــودداری کارگــردان در نمایــش پوشــش حجاب‬ ‫بــرای زنــان فیلــم هرگــز اکــران عمومــی نشــد‪« .‬مــرگ یزدگــرد» نیــز از بیضایــی نیــز در ‪۱۳۶۱‬‬ ‫در جشــنواره فیلــم فجــر بــه نمایــش درامــد ولــی اجــازه اکــران عمومــی نیافــت‪« .‬باشــو غریبهٔ‬ ‫کوچــک» او نیــز به مــدت پنج ســال توقیــف بــود‪.‬‬ ‫«ادم برفــی» فیلمــی اجتماعــی‪،‬‬ ‫کمــدی بــه نویســندگی و‬ ‫کارگردانــی داوود میرباقری اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۳۷۳‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بــه مــدت ســه ســال‬ ‫توقیــف بــود امــا در ســال ‪۷۶‬‬ ‫اکــران و پرفــروش تریــن فیلــم‬ ‫ســال شــد‪.‬‬ ‫«حاجــی واشــینگتن» فیلمــی از علــی حاتمــی اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۶۱‬در ایران‬ ‫ســاخته شــد و همــان ســال توقیــف شــد‪ .‬فیلــم در ســال ‪ ۱۳۶۱‬فقــط اجــازه‬ ‫نمایــش در جشــنواره فیلــم فجــر را پیــدا کــرد و بعــد از ان توقیــف بــود و در‬ ‫زمــان حیــات علــی حاتمــی اجــازه نمایــش پیــدا نکــرد‪ .‬ســرانجام در تاریــخ ‪۲۰‬‬ ‫خــرداد ‪ ۱۳۷۷‬بــه نمایــش عمومــی درامــد‪« .‬جعفرخــان از فرنــگ برگشــته» فیلم‬ ‫دیگــری بــه کارگردانــی اوســت کــه در ان بــازه زمانــی اجــازه اکــران پیــدا نکرد‪.‬‬ ‫«برزخی هــا» فیلمــی بــه کارگردانــی‬ ‫ایــرج قــادری و نویســندگی ســعید‬ ‫مطلبــی ســاخته ســال ‪ ۱۳۶۱‬ایــران‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فیلــم بــا هشــت میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬رکــورد فــروش فیلــم در‬ ‫ایــران را شکســت و بعــد از مدتــی از‬ ‫اکــران برداشــته شــد و توقیــف شــد‬ ‫و پــس از ان نیــز محمدعلــی فردین‪،‬‬ ‫ناصــر ملک مطیعــی‪ ،‬ایــرج قــادری و‬ ‫ســعید راد ممنــوع الفعالیــت شــدند‪.‬‬ ‫«مارمولــک» فیلمــی درام ‪ -‬کمــدی بــه کارگردانــی کمــال تبریــزی و محصــول ســال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫اســت‪ .‬در زمــان اکــران بــرای تماشــای فیلــم مارمولــک‪ ،‬در مقابــل ســینماها صف هــای‬ ‫طوالنــی شــکل گرفتــه بــود امــا اکــران چنــدان طوالنــی نشــد و فیلــم درگیر حاشــیه شــد‪.‬‬ ‫در مالقات هایــی کــه بیــن کمــال تبریــزی و مقــام معظــم رهبــری در ســال های بعــد از‬ ‫اکــران ایــن فیلــم انجــام شــد‪ ،‬مقــام معظــم رهبری بــه دفعــات از ایــن فیلــم تعریــف کرده‬ ‫بودنــد و درک نشــدن محتــوای ان توســط برخی مخاطبیــن را دلیــل مخالفت هایی دانســتند‬ ‫کــه در زمــان اکــران بــا ان صــورت گرفــت‪« .‬در مســلخ عشــق» فیلمــی بــه کارگردانــی و‬ ‫نویســندگی کمــال تبریــزی ســاخته ســال ‪ ۱۳۶۹‬اســت کــه بــه دلیــل مالحظاتــی در مــورد‬ ‫جنــگ ایــران و عــراق توقیــف شــد‪.‬‬ ‫«بــه رنــگ ارغــوان» اثــر ابراهیــم‬ ‫حاتمی کیــا در ســال ‪ ۱۳۸۳‬اســت‬ ‫کــه بــه دلیــل شــکایت وزارت‬ ‫اطالعــات از جــدول جشــنواره فجــر‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۳‬خــارج شــد و پــس از‬ ‫‪ ۵‬ســال توقیــف در جشــنواره فجــر‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۸‬شــرکت کــرد و پــس‬ ‫از ان بــه اکــران عمومــی درامــد‪.‬‬ ‫«گــزارش یــک جشــن» او نیــز در‬ ‫ســال ‪ 89‬توقیــف شــد‪.‬‬ ‫«خــط قرمــز» نخســتین فیلــم مســعود‬ ‫کیمیایــی پــس از انقــاب اســامی بــود کــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۶۰‬تولیــد شــد‪ .‬ایــن فیلــم نیــز‬ ‫بــه دلیــل بدحجابــی بازیگــران مجــوز اکــران‬ ‫عمومــی دریافــت نکــرد؛ اگرچه در نخســتین‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر در ســال ‪ ۱۳۶۰‬بــه‬ ‫نمایــش درامــده بــود‪.‬‬ ‫«نیمــه پنهــان» فیلمــی بــه‬ ‫کارگردانــی تهمینــه میالنــی‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۷۹‬بــر‬ ‫اســاس رمانــی بــا عنــوان «بعــد‬ ‫از عشــق» نوشــته فریــده گلبــو‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬میالنــی بــرای‬ ‫ســاخت ایــن فیلــم از ســوی‬ ‫قــوه قضاییــه بازداشــت شــد‬ ‫امــا فیلمــش ســرانجام یــک‬ ‫ســال بعــد اکــران شــد‪.‬‬ ‫«کاناپــه» عنــوان فیلمــی از کیانــوش‬ ‫عیاری ســت کــه هم اکنــون بــا توقیــف‬ ‫غیرمنتظــره خانــه پــدری پــس از حــدود‬ ‫‪ ۱۰‬ســال مواجــه اســت‪ ،‬فیلــم دیگــری‬ ‫را نیــز بــا عنــوان «کاناپــه» در لیســت‬ ‫بلندبــاالی توقیفی هــا دارد‪.‬‬ ‫«ده» ســاخته عبــاس کیارســتمی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۰‬اســت‪ .‬در چهــار‬ ‫اپیــزود از فیلــم ده طبــق قوانیــن‬ ‫نظــارت مــواردی از جملــه‬ ‫بی حجابــی یــا بیــان یــک جملــه‬ ‫وجــود داشــت کــه در صــورت‬ ‫حــذف انهــا پروانــه نمایــش‬ ‫عمومــی فیلــم صــادر می شــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن تعدیــل کــه در حــدود‬ ‫چهــار پنــج دقیقــه اســت بــا‬ ‫واکنــش عبــاس کیارســتمی‬ ‫کارگــردان فیلــم روبــه رو شــد‪.‬‬ ‫«رحمــان ‪ »۱۴۰۰‬اثــر منوچهــر هــادی و محصول‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۷‬اســت کــه در نــوروز ‪ ۱۳۹۸‬اکــران‬ ‫شــد و توانســت رکــورد بیشــترین حضــور‬ ‫تماشــاگر در یــک روز و بیشــترین فــروش‬ ‫روزانــه را بشــکند ولــی پــس از حــدود ‪۲۰‬‬ ‫روز بــه دلیــل اکــران نســخه بــدون مجــوز‬ ‫در برخــی ســینماها توســط وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی توقیــف شــد‪.‬‬ ‫نگاهی به فیلم های سینمایی توقیفی در جهان‬ ‫از بــدو ظهــور ســینما تــا بــه امــروز حساســیت های زیــادی نســبت بــه ان وجــود داشــته و تقریبـاً از تمــام اقشــار خــود را صاحب نظــر‬ ‫می داننــد‪ ،‬از یــک فــرد عــادی گرفتــه تــا باالتریــن ســران یــک کشــور! به گــزارش مشــرق ؛ در ادامــه گزارش هایــی کــه در ارتبــاط بــا‬ ‫ممیــزی و اثــار توقیفــی کــه ایــن روزهــا محــل بحــث اســت‪ ،‬در ایــن گــزارش نگاهــی می اندازیــم بــه اثــار ســینمایی در دیگــر کشــور ها‬ ‫کــه به دلیــل رعایــت نکــردن ممیزی هــا و خطــوط قرمــز و یــا بــر اســاس شــرایط سیاســی موجــود از اکــران و نمایــش عمومــی انهــا‬ ‫جلوگیــری بــه عمــل امــده اســت‪.‬‬ ‫*پرتقال کوکی (استنلی کوبریک‪)1971/‬‬ ‫در کشــورهای ایرلنــد‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬مالــزی‪ ،‬اســپانیا و کــره به مــدت دو دهــه ممنــوع شــد‪ .‬یــک اقتبــاس جنجالــی از کتاب انتونــی برجس‬ ‫کــه خــود کوبریــک ان را بــه پیشــنهاد پلیــس و بــه خاطــر تهدیدهایــی کــه بــر علیــه او و خانــواده اش انجــام شــده بــود در انگلســتان به‬ ‫نمایــش در نیــاورد و ایــن موضــوع را همســرش بعــد از مــرگ او فــاش کــرد‪ .‬در پرتقــال کوکــی (‪ )1971‬کوبریــک بــا ایــن مشــکل روبه رو‬ ‫اســت کــه تماشــاگر را متقاعــد کنــد انچــه در فیلــم می بینــد اینــده نزدیــک اســت‪ .‬راه حــل هنــری اش ایــن اســت کــه بــه مــکان فیلــم‬ ‫ظاهــر و حــس و حــال مکان هــای زندگــی روزانه مــان را می دهــد‪ ،‬در عیــن حــال کــه بــه ان نوعــی جلــوه غیرعــادی می بخشــد‪ .‬یکــی‬ ‫از صحنه هــای تــکان دهنده تــر پرتقــال کوکــی‪ ،‬صحنــه قتــل یــک زن بــه دســت الکــس بــا اثــر هنــری ســاخت خــودش یــک مجســمه‬ ‫اروتیــک اســت‪ ،‬مجســمه ای را کــه از فــرط وضــوح معنــای ظاهــری اش نمی تــوان نمادیــن پنداشــت‪.‬‬ ‫*کشتار با اره برقی در تگزاس (تاب هوپر ‪)1974/‬‬ ‫ایــن فیلــم بــه دلیــل تعــدد ســکانس های خشــونت امیز و ترســناک در کشــورهای فنالنــد‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬برزیــل‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬المــان‪ ،‬شــیلی‪،‬‬ ‫ســوئد‪ ،‬نــروژ و ایرلنــد بــه نمایــش درنیامــد‪ .‬فیلــم بــر اســاس زندگــی واقعــی قاتلــی بــه نــام ادگین ســاخته شــده بود که پوســت انســان‬ ‫می پوشــید‪ ،‬امــا از اره برقــی اســتفاده نمی کــرد‪.‬‬ ‫*جن گیر ( ویلیام فریدکین ‪)1973/‬‬ ‫ایــن فیلــم یکــی از ترســناک ترین و جنجال برانگیزتریــن فیلم هــای تمــام ادوار ســینما اســت و نمایــش ان در کشــورهای انگلســتان‪،‬‬ ‫مالــزی و ســنگاپور ممنــوع شــد‪ .‬منتقــدان اســتقبال بســیار گرمـی از فیلــم کردنــد و فیلــم نامــزد ‪ 10‬جایزه اســکار و برنــده دو تــای ان ها‬ ‫(صــدا و تدویــن) شــد‪ .‬ایــن مســاله نه تنهــا ناشــی از طــرح مســاله جســورانه ای چــون شــک در مــاوراء و مقدســات‪ ،‬بلکــه به دلیــل نمایش‬ ‫رســوخ شــیطان در وجــود دختــری ‪ 12‬ســاله نیــز هســت‪ .‬در زمــان نمایش فیلــم‪ ،‬بســیاری از تماشــاگران هنگام تماشــای اســتفراغ کردن‬ ‫لینــدا بلــر روی لبــاس کشــیش‪ ،‬غــش کردنــد‪ .‬در هنــگام نمایــش ایــن فیلــم گزارش هــای زیــادی از غش‪ ،‬حمالت تشــنجی و هیســتری‬ ‫و حتــی در بعضــی مــوارد ســقط جنیــن از تماشــاگران گــزارش شــد‪ .‬نمایــش ایــن فیلــم در فنالنــد ممنوع شــد‪ .‬ایــن فیلم در انگلســتان‬ ‫دوبــاره رده بنــدی ســنی شــد‪ .‬قســمت هایی از ان حــذف شــد‪.‬‬ ‫*زندگی برایان (تری جونز ‪)1979/‬‬ ‫ایــن فیلــم هــم در کشــورهای نــروژ‪ ،‬ایرلنــد و ســنگاپور ممنــوع بــود‪ .‬ایــن هــزل مذهبی توســط بســیاری از فعــاالن مذهبی تقبیح شــد‪.‬‬ ‫در ســوئد بــا جملــه «ان قــدر خنــده دار اســت کــه در نــروژ ممنــوع شــده» از ممنوعیــت ان اســتفاده کردنــد‪« .‬زندگــی برایــان» از نــگاه‬ ‫شــهروندان انگلیســی‪ ،‬بــه عنــوان بهتریــن فیلــم کمــدی تاریخ ســینما انتخاب شــد‪.‬‬ ‫*اخرین تانگو در پاریس (برناردو برتولوچی‪)1972/‬‬ ‫ایــن فیلــم در کشــورهای ایتالیــا‪ ،‬نیوزیلنــد‪ ،‬پرتغــال‪ ،‬ســنگاپور و کره جنوبی ممنوع شــد‪ .‬اخریــن تانگو در پاریس نامـــزد دو جــایــــزه‬ ‫اســـکار بــــود و یکـــــی از مشــهورترین فیلم هــای بدنــا م تاریــخ ســینما اســت‪ .‬داســتان حول محور یــک اشــنایی اتفاقی بین بیــوه مرد‬ ‫‪ 45‬ســاله ای دور می زنــد بنــام پُــل (برانــدو) و زن جــوان ‪ 20‬ســاله ای بنــام «جیــن» (اشــنایدر)‪ .‬ایــن دو بــه طــور تصادفــی در اپارتمانــی‬ ‫کــه بــرای اجــاره گذاشــته شــده اســت بــه هــم بــر می خورنــد‪.‬‬ ‫*در جبهه غرب خبری نیست (لوئیس مایلستون‪)1930/‬‬ ‫در کشــورهای المــان و اتریــش حــدود ســه دهــه ممنــوع اعــام شــده بــود‪ .‬ایــن فیلــم موفــق بــه کســب دو جایــزه اســکار بهتریــن‬ ‫فیلــم و بهتریــن کارگردانــی شــد‪ ،‬امــا بــه خاطــر مضامیــن ضدجنــگ و پیــام ضدالمانـی اش توســط هیتلــر و متحدانــش ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫در نمایــش بســیار کوتاه مدتــش در ســینماهای المــان نیــز نازی هــا بــا رهــا کــردن مــوش در ســالن های ســینما نمایــش را بــه هــم‬ ‫ریختنــد! در جبهــه غــرب خبــری نیســت بــر اســاس رمانــی از اریــش ماریــا رمــارک‪ ،‬یکــی از شــکوهمندترین داســتان هایی اســت‬ ‫کــه در رابطــه بــا جنــگ جهانــی اول نوشــته شــده اســت و فیلمی کــه از روی ان ســاخته شــد یکــی از موفق تریــن فیلم هــای تاریــخ‬ ‫ســینمای جهــان اســت‪.‬‬ ‫*کالیگوال (تینتو براس و باب گوچیونه ‪)1979/‬‬ ‫در کشــورهای کانــادا و ایســلند بــه نمایــش در نیامــد‪ .‬داســتان جنجالــی امپراتــوری روم و نمایــش خشــونت فــراوان بــه همــراه مضامین‬ ‫غیراخالقــی دیگــر باعــث شــد ایــن فیلــم جنجالی تریــن اثــار ســینمایی لقــب بگیــرد‪ .‬در ایــن فیلــم بازیگــران مطرحــی مثــل مالکــوم‬ ‫مـک داول‪ ،‬پیتــر اوتــول و هلــن میــرن شــرکت داشــتند‪ .‬کالیگــوال نــام امپراتــوری اســت کــه در ســال ‪ 38‬پــس از میــاد در روم حکومت‬ ‫می کــرد‪ .‬زندگــی ایــن امپراتــور پــس از مــرگ خواهــر و معشــوقه اش در وســیال کامــا تغییــر می کنــد‪ .‬کالیگــوال همچنیــن عنــوان‬ ‫نمایشــنامه ای اســت کــه البــر کامــو ان را براســاس داســتان ایــن امپراتــور بــه رشــته تحریــر دراورد‪.‬‬ ‫*اخرین رستگاری مسیح‬ ‫اقتبــاس مارتیــن اسکورســیزی از رمــان جنجالــی نیکــوس کازانتزاکیــس کــه سرنوشــت دیگــری را بــرای عیســی مســیح رقـم زده بــود‬ ‫در بســیاری از کشــورها توقیــف شــد و در شــهرهای امریــکا ماننــد ســاوانا‪ ،‬جورجیــا‪ ،‬نیواورلئــان‪ ،‬اوکالهامــا‪ ،‬ســانتانا و کالیفرنیــا در طول‬ ‫پخــش فیلــم تحریم هــای موفقیت امیــزی داشــت‪ .‬در ایــن فیلــم عیســی مســیح نــه بــه عنــوان فــردی «مقــدس» یــا «پیامبــری‬ ‫معصــوم» بلکــه بــه صــورت فــردی عــادی بــا «وسوسـه های شــهوانی» کــه همــواره بــا «نفــس امــاره درگیــر اســت و از درد و شــکنجه‬ ‫هراســان اســت بــه تصویــر کشــیده شــده اســت‪ .‬فیلــم بــه خاطــر ارائــه تصویــری متفــاوت از عیســی مســیح‪ ،‬خشــم اربــاب کلیســا را‬ ‫برانگیخــت‪ .‬در امریــکا یــک انجمــن مســیحی در نامـه ای بــه شــرکت اونیورســال‪ ،‬شــرکت ســازنده فیلــم پیشــنهاد داد امــاده اســت‬ ‫تمــام نســخه های فیلــم را خریــداری کــرده و نابــود کنــد‪ .‬فیلــم در کشــورهایی ماننــد ترکیــه‪ ،‬شــیلی‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬فیلیپیــن و ســنگاپور‬ ‫ممنــوع شــد و در امریــکا تنهــا پــس از حــذف چنــد صحنــه بــه روی اکــران رفــت‪ .‬در اکتبــر ســال ‪ 1988‬گروهــی از مســیحیان بــه‬ ‫داخــل ســینمایی در پاریــس کــه ایــن فیلــم را نمایــش مـی داد‪ ،‬کوکتــل مولوتــوف انداختنــد‪ .‬بــر اثــر اتش ســوزی در ســینما ‪ 13‬نفــر‬ ‫زخمــی شــدند‪.‬‬ ‫*نوح‬ ‫فیلــم «دارن ارونوفســکی» دربــاره ماموریــت نــوح پیــش از طوفــان اخرالزمانــی در بســیاری از کشــورهای خاورمیانــه کــه در ان تعالیــم‬ ‫اســام برجســته اســت‪ ،‬توقیــف شــد تــا اینکــه در ســال ‪ 2014‬اجــازه پخــش یافــت‪ .‬در بســیاری از مــدارس اســامی به تصویر کشــیدن‬ ‫چهــره پیامبــران ماننــد نــوح ممنــوع اســت‪ .‬امتیــاز دهــی ایــن فیلــم از ابتــدای اکــران از ‪ 8٫1‬در ای‪.‬ام‪.‬دی‪.‬بــی (‪ )IMDB‬بــه ‪ 6٫7‬پاییــن‬ ‫امــده و نقدهــا و نظــرات کاربــران اغلــب از ایــن فیلــم انتقــاد می کننــد‪ .‬در اغلــب کشــورهای عــرب نشــین یــا مســلمان ماننــد امــارات‬ ‫متحــده‪ ،‬ایــن فیلــم بــه دالیــل مختلفــی اکران نشــد‪.‬‬ ‫* سالو (‪ 120‬روز در سدوم)‬ ‫یکــی از جنجالی تریــن فیلم هایــی کــه تاکنــون ســاخته شــده بــه خاطــر صحنه هــای خشــن و غیراخالقـی اش در بســیاری از کشــور ها‬ ‫تــا ســال ‪ 1975‬توقیــف بــود‪ .‬ایــن فیلــم در انگلســتان تــا ســال ‪ 2000‬توقیــف بــود تــا اینکــه اجــازه پخــش یافــت‪ .‬فیلــم بــه علــت‬ ‫خشــونت سادیســمی عریــان و گرافیکـی اش از زمــان اکــران تــا بــه حــال جنجالــی بوده اســت‪ .‬در برخــی کشــورها نیــز تاکنــون اجــازه‬ ‫اکــران بــه فیلــم داده نشده اســت‪ .‬پازولینــی ســه هفتــه پیــش از اکــران ایــن فیلــم بــه قتــل رســید‪ .‬برخــی قتــل او را سیاســی و مربــوط‬ ‫بــه ایــن فیلــم می داننــد چــرا کــه بــه اعتقــاد پازولینــی‪« ،‬سادیســم‪ ،‬از رهگــذر فاشیســم بــه ســرمایه داری جدیــد منتهــی می شــود‪».‬‬ ‫*داستانسیمپسون ها‬ ‫دالیــل جالــب و عجیبــی تاکنــون بــرای توقیــف فیلم هــا مطــرح شــده اســت امــا ایــن یکــی از همــه جالب تــر اســت‪ .‬کشــور بورمــا ایــن‬ ‫فیلــم را بــه خاطــر اســتفاده از رنگ هــای زرد و قرمــز توقیــف کــرد چــون اعتقــاد داشــت کــه به عنــوان حمایــت از گروه هــای یاغــی بــه‬ ‫حســاب می اینــد و نمــاد حمایــت از ان گروه هــا اســت‪.‬‬ ‫*گرگ وال استریت‬ ‫مارتیــن اسکورســیزی بــا گذشــت زمــان ارام تــر نشــده اســت و فیلــم افراطــی او دربــار ه دالل ســهام توزیع کننــده مــواد مخــدر در مالزی‪،‬‬ ‫نپــال‪ ،‬زیمبابــوه و کنیــا توقیــف شــده اســت‪ .‬مارتیــن اسکورســیزی کارگردانــی ایــن فیلــم را بــر عهــده دارد‪ .‬ترنــس وینتــر فیلمنامــه را‬ ‫نوشــته و لئونــاردو دی کاپریــو بــا حضــور همبازی هایــی چــون جونــا هیــل‪ ،‬ژان دوژاردن‪ ،‬راب رینــر‪ ،‬کایــل چندلــر و متیــو مــک کانهــی‪،‬‬ ‫در نقــش بلفــورت ایفــای نقــش می کنــد‪ .‬گرچــه در مســیر اصــاح بــرای قوانیــن و جلوگیــری از توقیــف فیلم هــا بایــد گام هــای مثبتــی‬ ‫را برداشــت امــا در نهایــت همــواره خطــوط قرمــزی وجــود خواهــد داشــت کــه بایــد انهــا را بــرای ســامت روحــی و روانــی جامعــه‬ ‫رعایــت کــرد‪ .‬چــرا کــه قطعــا بــه دلیــل اینکــه یــک هنرمنــد جلوتــر از هــم زیســت های خــود حرکــت می کنــد گاهــی فیلمــی را زودتر‬ ‫از زمانــش متولــد می کنــد کــه بایــد زمــان قابــل توجهــی را در ایســتگاهی بــه نــام توقیــف ســپری کنــد تــا جامعــه یــا فضــای سیاســی‬ ‫امادگــی پذیــرش ان را داشــته باشــند‪ .‬امــا شــاید بهتــر باشــد کــه در کنــار تلــاش بــرای رســیدن بــه قوانیــن اصولــی نیــم نگاهــی بــه‬ ‫ســایر ســینماها در جهــان داشــته باشــیم و بپذیریــم در هــر نقطــه از جهــان کــه ســینما وجــود دارد اصطکاک هایــی زا ایــن دســت نیــز‬ ‫ظهــور خواهــد کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬فارس‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!