هفته نامه سرافرازان شماره 282 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 282

هفته نامه سرافرازان شماره 282

هفته نامه سرافرازان شماره 282

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬ابان ‪ 6 ،1398‬ربیع االول ‪ 4 ،1441‬نوامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،282‬تومان‬ ‫نگاهی متفاوت به اهمیت حضور زنان در پروژه های فضایی‬ ‫تعلیق جنسیت درگرانش صفر!‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬ابان ‪ /1398‬شماره ‪282‬‬ ‫بانک‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان مطرح کرد؛‬ ‫ارائه خدمات بیمه سالمت به بیش از ‪ 500‬هزار نفر در استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مقــام مســئول با تاکید بر اینکــه اصــل پرداخــت به انــدازه تــوان‬ ‫و برداشــت به انــدازه نیــاز‪ ،‬در نظــام بیمــه ای بایــد بیشــتر مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬یکــی از برنامه هــای اولویــت دار‬ ‫ســازمان طــرح ارزیابــی ســطح مالــی و وســع بیمه شــدگان ایــن‬ ‫نهــاد بیمه گــر اســت»‪ .‬ترابــی بــا اشــاره بــه کمبــود منابــع مالــی و‬ ‫محدودیــت منابــع بیــان کــرد‪ :‬ارزیابــی وضعیــت مالــی بیمه شــدگان‬ ‫و شناســایی نیازمنــدان واقعــی ســبب ارایــه خدمــات هر چه بهتــر‬ ‫بــه اقشــار کم در امــد جامعــه می شــود و جلوگیــری از هزینه هــای‬ ‫اضافــی می شــود»‪ .‬مدیــرکل دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت کشــور با تاکید بر اینکــه یارانه هــای دولتــی بایــد بــرای‬ ‫افــراد نیازمنــد هزینــه شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬مشــخص کردن وســع مالــی و‬ ‫وضعیــت بیمه شــدگان ســبب ارایــه خدمــات بیم ـه ای متناســب ان‬ ‫افــراد می شــود»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬بر همین اســاس حــق بیمــه‬ ‫افــراد نیازمنــد توســط ســازمان پرداخــت می شــود‪ ،‬افــراد متوســط‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد حــق بیمــه و افــراد توانمنــد بایــد حــق بیمــه را خــود‬ ‫پرداخــت کننــد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول با اشــاره به اینکه در حال حاضــر‬ ‫‪ ۴۴‬میلیــون بیمه شــده ســامت در کشــور وجــود دارد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«هنــوز در کشــور افــرادی هســتند کــه از خدمــات بیمـه ای برخــوردار‬ ‫اییــن گرامیداشــت هفتــه بیمــه ســامت کــه در ســالن اجتماعــات‬ ‫جمعیــت هــال احمــر اســتان مرکــزی برگــزار شــد‪ .‬عبدالرحیــم‬ ‫ترابــی در ایــن اییــن کــه در ســالن اجتماعــات جمعیــت هــال‬ ‫احمــر اســتان مرکــزی برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تبریــک به مناســبت‬ ‫ایــن هفتــه‪ ،‬گفــت‪« :‬گســترش کمــی و کیفــی خدمــات بیمـه ای‪ ،‬از‬ ‫تکالیــف مهــم حاکمیــت و حقــوق مــردم محســوب می شــود»‪ .‬مدیــر‬ ‫کل دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان بیمــه ســامت کشــور‬ ‫با اشــاره به اینکه صنعــت بیمــه در کنــار بخــش اقتصــادی به عنــوان‬ ‫یــک صنعــت پشــتیبان در مواقــع بحــران کمــک می کنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«مجموعــه دســتگاه های مرتبــط بــا نظــام ســامت‪ ،‬بایــد بــا تعامــل‬ ‫و همــکاری بــا هــم بــه اد ا کــردن درســت ایــن تکلیــف عمــل کننــد‬ ‫و پاســخگوی نیازهــای بهداشــتی و درمانــی مــردم باشــند»‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه با تاکید بر اینکــه یکسان ســازی رویه هــا و کاهــش ســایق در‬ ‫بخــش ارایــه خدمــات بیمـه ای‪ ،‬از اهــداف مهم ســازمان بیمه ســامت‬ ‫در دولــت تدبیــر و امیــد بــوده و هســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬انجــام امــور و‬ ‫ارائــه خدمــات به صــورت الکترونیــک به منظــور افزایــش شــفافیت و‬ ‫ســطح کیفــی خدمــات از دیگــر برنامه هــای ســازمان اســت»‪ .‬ایــن‬ ‫نیســتند و دفترچــه بیمــه ندارنــد؛ با این حــال شــمار دفترچه هــای‬ ‫درمانــی کشــور از جمعیــت فراتــر اســت و ایــن نشــان دهنده اســتفاده‬ ‫برخــی افــراد از چنــد بیمــه درمانی ســت»‪ .‬دکتــر محمــد رضــا‬ ‫جیریایــی نیــز در در اییــن گرامیداشــت هفتــه بیمــه ســامت‪ ،‬ضمن‬ ‫تبریــک ایــن هفتــه بــه ارایــه گزارشــی از فعالیت هــای ایــن ســازمان‬ ‫در اســتان مرکــزی پرداخــت و گفــت‪« :‬از ســوم تــا نهــ م ابان مــاه‬ ‫بــا عنــوان هفتــه بیمــه ســامت نامگــذاری شــده اســت کــه ایــن‬ ‫هفتــه فرصــت مناســبی بــرای اشــنایی همــگان بــا بیمــه ســامت‬ ‫اســت»‪ .‬مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان مرکــزی با اشــاره به اینکه‬ ‫پــش از پیــروزی انقــاب شــکوهمند ایــران اســامی در ابــان ‪1372‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی قانــون بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی را‬ ‫بــه تصویــب رســاند‪ ،‬افــزود‪« :‬بر اســاس ایــن قانــون مترقــی دولــت‬ ‫مکلــف شــد بیمــه همگانــی خدمــات درمانــی را عملــی ســاخته‬ ‫و از این طریــق تمهیــدات الزم را بــرای ترویــج و رونــق ایــن حــوزه‬ ‫فراهــم کنــد»‪ .‬وی همچنیــن ادامــه داد‪« :‬از اول مهر مــاه ‪ 74‬ســازمان‬ ‫در راســتای دســتیابی بــه رشــد پایــدار در حــوزه درمــان و ســامت‬ ‫کشــور و به منظــور ارائــه خدمــات مناســب در دسترســی اســان و‬ ‫در جهــت تحقــق عدالــت اجتماعــی و بــا اتــکا بــه نیــروی انســانی‬ ‫توانمنــد و بــا صالحیــت و بســتر مناســب ســخت افزاری و نرم افــزاری‬ ‫فعالیت هــای چشــمگیری و عملکــرد خوبــی در حوزه هــای مختلــف‬ ‫داشــته و همــواره به عنــوان دســتگاه برتــر کشــور در ارزیابــی عملکــرد‬ ‫و طــرح ســنجش رضایــت مراجعــان معرفــی شــده اســت»‪ .‬ایــن مقام‬ ‫مســئول با اشــاره به عملکــرد و اقدامــات انجام شــده و برنامه هــا و‬ ‫سیاســت های ســازمان بیمــه ســامت بیــان کــرد‪ ۵۶۳« :‬هزار نفــر‬ ‫از جمعیــت اســتان مرکــزی‪ ،‬تحــت پوشــش خدمــات درمانــی اداره‬ ‫کل بیمــه ســامت اســتان قــرار دارنــد کــه ایــن خدمــات توســط‬ ‫‪ ۷۳۰‬موسســه طــرف قــرارداد‪ ،‬ارائــه می شــود»‪ .‬مدیــر کل بیمــه‬ ‫ســامت اســتان مرکــزی با بیا نِاینکــه در ســال گذشــته بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومــان از منابــع ســازمان بــرای ارائــه خدمــات بــه‬ ‫بیمه شــدگان هزینــه شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬طــرح نسخه نویســی‬ ‫الکترونیــک بــا هــدف مدیریــت هزینه هــا و مصــرف بهینــه دارو و‪...‬‬ ‫به صــورت پایلــوت در شــهر خمیــن اجــرا شــده کــه امیدواریــم تــا‬ ‫پایــان ســال در دیگــر شــهرهای اســتان هــم اجــرا شــود»‪ .‬جیریایــی‬ ‫همچنیــن افــزود‪« :‬فعالیــت ســامانه ‪ 1666‬از دیگــر برنامه هــای ایــن‬ ‫اداره کل اســت کــه همــه افــراد می تواننــد از طریــق ایــن ســازمانه بــا‬ ‫ســازمان در ارتبــاط و پیگیــر کار خــود باشــند»‪ .‬ایــن مقــام مســئول‬ ‫همچنیــن بــه اجــرای اجبــاری پوشــش همگانــی نیــز اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬ایــن طــرح نیــز از طــرح هایی ســت کــه در نیمــه اول‬ ‫ابان مــاه کلیــد خــورده اســت»‪ .‬ســید مهــدی مقدســی نیــز در ایــن‬ ‫اییــن ضمــن تبریــک ایــن هفتــه گفــت‪« :‬موضــوع ســامت و جامعه‬ ‫ســالم از مســایل مهمی ســت کــه در دنیــا بــه ان پرداختــه می شــود‬ ‫و مــا نیــز بایــد بیش از پیــش بــه ان بپردازیــم»‪ .‬نماینــده مــردم اراک‪،‬‬ ‫خنــداب و کمیجــان در مجلــس شــورای اســامی با اشــاره به اینکه‬ ‫جمهــوری اســامی بعــد از انقــاب بــر اســاس مبانــی دینــی خودش‬ ‫در حــوزه بهداشــت و درمــان فعالیت هــای زیــادی انجــام داده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬در ســال های اخیــر با توجه بــه اوضــاع اقتصــادی و شــرایط‬ ‫بــه وجــود امــده در کشــور متفــاوت بــا انهــا برخــورد شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی با بیا نِاینکــه افزایــش هزینه هــای درمانــی بــرای خانواده هــا‬ ‫چالــش جــدی بــه وجــود اورده‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در این راســتا طــرح‬ ‫جامــع ســامت طــرح خوبی ســت کــه بایــد بیشــتر بــه ان دقــت‬ ‫شــده و ایــرادات ان برطــرف شــود»‪ .‬ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«رویکــرد اســتفاده بهینــه از منابــع و انجــام اصالحاتــی بــرای افزایش‬ ‫ســطح کیفــی و کمــی خدمــات را در دوره مدیریــت جدیــد ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت ایــران‪ ،‬شــاهد بوده ایــم کــه جــای تقدیــر و تشــکر‬ ‫دارد»‪ .‬نماینــده مــردم اراک‪ ،‬خنــداب و کمیجــان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اضافــه کــرد‪« :‬ترویــج فرهنــگ پیشــگیری و مطالبه نکــردن‬ ‫خدمــات غیــر ضــروری از ســوی مــردم و همچنیــن جامعــه پزشــکی‬ ‫ضــرورت دارد‪ .‬در مجلــس نهــم تــاش شــد تــا در برنامــه ششــم‬ ‫توســعه بــه حــوزه بیمــه ســامت و برخــی چالش هــا در ایــن بخـش ‪،‬‬ ‫بیشــتر توجــه شــود»‪.‬‬ ‫برطرف شدن موانع تولید واحدهای درودگری‬ ‫در شهرک خاوران‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان ری‬ ‫گفــت‪« :‬دســتورات الزم در مــورد برطرف شــدن موانــع تولیــد واحدهــای درودگــری‬ ‫ـزارش روابط عمومــی فرمانــداری‬ ‫شــهرک صنفی‪-‬صنعتــی خــاوران صــادر شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ویــژه شهرســتان ری؛ موســی احمــدی (رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫شهرســتان ری) بااشــاره به مشــکالت واحدهــای درودگــری مســتقر در شــهرک‬ ‫صنعتــی خــاوران اظهــار داشــت‪« :‬به منظــور رســیدگی بــه وضعیــت واحدهــای‬ ‫تولیــدی و مشــکالت صنعتگــران در شــهرک صنفی‪-‬صنعتــی خــاوران بازدیدهــای‬ ‫متعــددی از ســوی اداره صمــت شهرســتان ری انجــام می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــهرک‬ ‫صنفــی درودگــران و واحدهــای تولیــدی صنایــع غذایــی واقــع در ایــن محــدوده جــزو‬ ‫صنایــع بســیار مهــم و قابل ِتوجــه در توســعه منطقــه اســت»‪ .‬رئیــس اداره صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت شهرســتان ری بیــان کــرد‪« :‬در بازدیدهایــی کــه از شــهرک های‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت هنجـ�ن تجاــرت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 357399‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10104060632‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی سـ�الیانه‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/02/04‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقایــان س��یدرضا موســوی کــد ملــی‬ ‫‪ 0060400676‬و ایــرج س��اتکین کــد ملــی ‪ 0035246766‬ب��ه ترتی��ب ب��ه عنــوان بازرسـ�ان‬ ‫اصل��ی و علی الب��دل ب��رای م��دت یکس��ال مال��ی انتخ��اب ش��دند‪ .‬ترازنام��ه و حس��اب س��ود و‬ ‫زیـ�ان مال��ی منته��ی ب��ه سـ�ال ‪ 97/12/29‬مــورد تصوی��ب قــرار گرف��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫‪ 397866‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320486884‬پیـ�رو اگه��ی صاــدره ب��ه شمــاره مکانیـ�زه‬ ‫‪ 139730400901130060‬مـ�ورخ ‪ 1397/11/27‬عب�اـرت “تغییـ�ر موضــوع” صحیـ�ح‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه مبتکرــان ابتیـ�ن ایرانیــان البــرز بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 41643‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14005431623‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1397/08/26‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در واح��د ثبت��ی تهران ب��ه ادرس‪:‬‬ ‫اســتان تهرــان‪ ،‬شهرســتان تهرــان‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪ ،‬ش��هر تهرــان‪ ،‬دانشــگاه تهرــان‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫ایت ال��ه طالقانـ�ی‪ ،‬خیابـ�ان ولیعصـ�ر‪ ،‬پـلاک ‪ ،1574‬مجتمـ�ع نــور ته�رـان‪ ،‬طبقـ�ه ‪ 16‬واحـ�د‬ ‫می باش��د ک��ه بدینوسـ�یله اصـلاح می گـ�ردد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫پرداخت سود لیزینگ «اریا دانا»‬ ‫در شعب بانک صادرات‬ ‫ســهامداران حقیقــی شــرکت لیزینــگ «اریــا‬ ‫دانــا» بــا نمــاد «والنــا» می تواننــد بــرای دریافــت‬ ‫ســود ســهام ســال مالــی منتهــی بــه ‪ ٣٠‬اذر مــاه‬ ‫‪ ١٣٩٧‬بــه شــعب بانــک صــادرات ایــران در‬ ‫سراســر کشــور مراجعــه کننــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ط عمومــی بانــک صــادرات ایــران؛ ایــن‬ ‫روابــ ‬ ‫بانــک از ســهامداران حقیقــی شــرکت لیزینــگ‬ ‫«اریــا دانــا» خواســته اســت از ابتــدای روز کاری‬ ‫چهارشــنبه یکــم ابان مــاه ‪ ١٣٩٨‬به مــدت‬ ‫یک ســال بــا مراجعــه حضــوری بــه شــعب بانــک صــادرات ایــران نســبت بــه دریافــت‬ ‫نقــدی ســود ســهام خــود یــا واریــز ان بــه حســاب های ســپهری خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫پرداخــت ســود بــه افــراد کمتــر از ‪ ١٨‬ســال‪ ،‬پــس از احــراز هویــت کامــل و دریافــت‬ ‫کپــی شناســنامه‪ ،‬صرفــا بــه ولــی (پــدر) بالمانــع خواهد بــود‪ .‬در ایــن اطالعیــه همچنین‬ ‫پرداخــت ســود ســهام بــه نماینــده قانونــی ســهامدار فقــط بــه ارائــه وکالت نامــه رســمی‬ ‫معتبــر منــوط شــده اســت‪.‬‬ ‫اغاز ماراتن ایده ملت در سال ‪ ۹۸‬با جوایز میلیونی‬ ‫مســابقه ایــده ملــت بــا رویکــرد نــواوری بــاز و‬ ‫بــا هــدف بهره گیــری از خالقیــت دانشــجویان‬ ‫و فارغ التحصیــان دانشــگاهی‪ ،‬بــا محوریــت‬ ‫توســعه محصــوالت و راهکارهــای جدیــد‬ ‫فناورانــه از ســوی بانــک ملــت برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــت؛‬ ‫عالقه منــدان بــه شــرکت در ایــن مســابقه‬ ‫پــس از ثبــت نــام در ســایت مســابقه بــه نشــانی‬ ‫‪ mellatidea.ir‬بایــد در قالــب تیــم هــای‬ ‫ســه نفره‪ ،‬طــرح هــای کســب و کاری خــود را در محورهــای ایده هــا و راهکارهــای‬ ‫فناورانــه در حــوزه پرداخــت‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬مدیریــت حســاب‪ ،‬مدیریــت ثــروت‪،‬‬ ‫مدیریــت وجــوه بــرای بخش هــای صنعــت یــا حوزه هــای کســب وکار‪ ،‬تامیــن مالــی‪،‬‬ ‫تســهیالت و تعهــدات و حــوزه بانــک‪ -‬بیمــه (‪ )Bank Assurance‬حداکثــر تــا پایــان‬ ‫دی مــاه ‪ ۹۸‬بــه پســت الکترونیــک مســابقه ارســال کننــد‪ .‬براین اســاس‪ ،‬طرح هــای‬ ‫ارســالی از منظــر خالقیــت‪ ،‬امکان پذیـ ر بــودن‪ ،‬هزینــه‪ ،‬ســوداور بــودن و کیفیــت کلــی‬ ‫جهــت حضــور در مرحلــه فینــال از ســوی کمیتــه ارزیــاب بررســی می شــوند‪ .‬براســاس‬ ‫اعــام اداره کل مدیریــت بازاریابــی بانــک ملــت‪ ،‬تمامــی دانشــجویان و فارغ التحصیــان‬ ‫در مقاطــع کارشناســی تــا دکتــری در رشــته های مختلــف اع ـم از گرایش هــای رشــته ‬ ‫مدیریــت‪ ،MBA ،‬کارافرینــی‪ ،‬فنــاوری اطالعــات و ســایر رشــته های مرتبــط با فنــاوری‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت مالــی‪ ،‬حســابداری و ‪ ...‬می تواننــد در مســابقه شــرکت کننــد و‬ ‫ب و کاری بانــک ملت اشــنا شــده و در همین‬ ‫بــا مســائل و موضوعــات حائــز اهمیــت کسـ ‬ ‫مســیر‪ ،‬ایده هــا و تفکــرات خالقان ـ ه خــود را بــروز دهنــد‪ .‬شــروع ثبت نــام در ای ـن دوره از‬ ‫مســابقه ایــده ملــت از ابتــدای ابان مــاه ‪ ۹۸‬تــا پایــان ابــان‪ ،‬مهلــت ارســال طرح هــا تــا‬ ‫پایــان دی مــاه و معرفــی طرح هــای منتخــب بــرای ارایــه در حضــور کمیتــه داوران نیــز‬ ‫بهمن مــاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طرح سپید بانک اقتصادنوین با تسهیالت ویژه‬ ‫برای پزشکان‬ ‫طــرح ســپید بانــک اقتصادنویــن بــا تســهیالت‬ ‫ویــژه بــرای پزشــکان بانــک اقتصادنویــن بــا‬ ‫هــدف ارائــه خدمــات متمایــز بــه جامعه پزشــکی‬ ‫کشــور طــرح تســهیالتی ســپید را معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی بانــک اقتصادنویــن؛‬ ‫در طــرح ســپید‪ ،‬پزشــکان متخصــص‪ ،‬عمومــی‪،‬‬ ‫دندان پزشــکان و داروســازان می ‏تواننــد بــرای‬ ‫خریــد تجهیــزات از بســته ‏های متنوع تســهیالتی‬ ‫بــا شــرایط بســیار اســان بهره منــد شــوند‪ .‬در طــرح تســهیالتی ســپید‪ ،‬بســته های‬ ‫متنوعــی بر اســاس معــدل موجــودی ســپرده های قرض الحســنه جــاری و کوتاه مــدت‬ ‫مشــتریان طراحــی شــده و امــکان بهره منــدی از تســهیالت تــا ‪ 150‬درصــد معــدل‬ ‫موجــودی و ســقف هشـت میلیارد ریال را بــرای مشــتریان فراهــم کــرده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫مــدت زمــان بازپرداخــت ایــن تســهیالت بــه خواســت متقاضــی بین ‪ 12‬تــا ‪ 60‬مــاه تعیین‬ ‫شــده اســت‪ .‬مشــتریان ارجمنــد می تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر به شــعب بانک‬ ‫اقتصادنویــن در سراســر کشــور مراجعــه یــا بــا کارشناســان مرکــز ‪ 24‬ســاعته ارتبــاط بــا‬ ‫مشــتریان ایــن بانــک بــه شــماره ‪ 021-48031000‬تمــاس برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫صنفی‪-‬صنعتــی صــورت گرفتــه ســعی بــر ان داشــتیم کــه مشــکالت صنعتگــران‬ ‫را شــنیده و در جهــت برطرف کــردن ان بکوشــیم»‪ .‬احمــدی بااشــاره به مشــکالت‬ ‫درودگــران در صــدور پروانــه کســب واحدهــا گفــت‪« :‬واحد هــای درودگــری شــهرک‬ ‫صنفی‪-‬صنعتــی خــاوران در محــدوده جغرافیایــی شهرســتان ری قــرار دارنــد؛ لــذا‬ ‫صــدور پروانــه کســب نیــز بایــد از همیــن محــل اجــرا شــود امــا تهــران همچنــان در‬ ‫ایــن امــور دخالــت دارد کــه منجــر بــه مشــکالت موجــود بــرای ایــن صنــف شــده‬ ‫اســت»‪ .‬رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان ری در پایــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬دســتورات الزم در مــورد برطرف شــدن موانــع تولیــد واحدهــای درودگــری‬ ‫شــهرک صنفی‪-‬صنعتــی خــاوران صــادر شــده و همچنیــن مقــرر شــد مشــکل‬ ‫واحدهــای مذکــور در ســتاد رفــع موانــع تولیــد شهرســتان به منظــور برطرف شــدن‬ ‫مشــکالت مطــرح شــود»‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پیــام گســتر فاــوا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2206‬کدپســتی ‪ 1416799991‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت بازرگان��ی گل طع��م ش��یمی ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 161568‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102042026‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/26‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬تعــداد اعضـ�ای‬ ‫هیئ��ت مدی��ره از ‪ 2‬نفـ�ر بـ�ه ‪ 3‬نف��ر افزای��ش یاف��ت و م��اده مرب��وط ب��ه ان در اساسـ�نامه‬ ‫اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)640233‬‬ ‫تهران (‪)640240‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت بازرگان��ی گل طع��م ش��یمی ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫ارای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شهرســتان خرم ابــاد بــه شــرح ذیــل‪ :‬کالســه ‪ 5117‬رای ‪ 22865‬مورخــه ‪ 94/12/27‬بــه‬ ‫نــام قلــی احمدی پــور فرزنــد صیدعلــی ششــدانگ یکبــاب عمــارت بــه مســاحت ‪207/57‬‬ ‫مترمربــع از پــاک از‪ 41 /‬اصلــی‪ /‬بخــش ‪ 2‬خروجــی از مالکیــت سیدشــیرخدا حســینی‬ ‫کســر گــردد‪ .‬رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد‪ .‬مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی اگهــی‬ ‫انتشــار و عــاوه بــر ان در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا‬ ‫اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــاً بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خرم ابــاد‬ ‫تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض ملکــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه‬ ‫ارائــه حکــم نهایــی می باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد‬ ‫تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد‪ .‬در هــر حــال صــدور ســند‬ ‫مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/8/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/8/13 :‬‬ ‫ملک نیــاز اســدالهی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫‪51558948‬‬ ‫شهرســتان خرم ابــاد‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)635022‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ساــزه گســتر تهویـ�ه اراز بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پیشــرو تــام صنعـ�ت تــال شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود پیـ�ک تجاــرت ابریشـ�م در تاریـ�خ ‪ 1398/07/23‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 548846‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008698586‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫‪ 515484‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007074138‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 500100‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006253743‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/07‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای عل��ی سـ�اکت موالن‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/05/22‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫و کار شــامل کاله و کف��ش ایمنـ�ی‪ ،‬دســتکش و عین��ک ایمن��ی‪ ،‬کمربن��د و ماس��ک ایمن��ی‪ ،‬لبـ�اس فـ�رم و لباس هـ�ای عملیات��ی اتش نشاــنی‪ ،‬واردات و ص�اـدرات و خری��د و فــروش کاالهـ�ای‬ ‫امیررضـ�ا احمدپــور بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0061946850‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره و اقـ�ای‬ ‫مجــاز‪ -‬بازرگانـ�ی داخلـ�ی و خارجـ�ی‪ -‬ترخیـ�ص کاالهــای شرــکت از گم�رـکات‪ -‬عقـ�د ق��رارداد بـ�ا اشخــاص حقیقـ�ی و حقوقـ�ی‪ -‬اخـ�ذ هرگونـ�ه وام و ضمانت نامـ�ه از بانک هاــ و موسســات مالـ�ی‬ ‫ثبـ�ت ‪ 161568‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102042026‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/26‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬خانـ�م نازنیـ�ن‬ ‫قیـ�دی ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه ک��د مل��ی‪ 0081954468 :‬اقـ�ای‬ ‫حسـ�ین قیـ�دی ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه ک��د مل��ی‪ 0040060136 :‬خانـ�م‬ ‫زهــرا قیــدی بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه کــد ملــی ‪ 4720150276‬بـ�ه‬ ‫م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د ح��ق امض��ا و کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫ش��رکت از قبی��ل چ��ک س��فته بـ�روات ب��ا امض��اء مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدی��ره و‬ ‫نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره مش��ترکاً همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر و نافـ�ذ می باشـ�د‬ ‫و مکاتب��ات عـ�ادی و اداری ب��ا امض��ا مدیرعام��ل منفــردا ً همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر و‬ ‫نافـ�ذ می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)640237‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0071973001‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 4500000000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 5000000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬اق��ای ایم��ان دادونـ�ژاد‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0072526238‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 4500000000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫سهم الشرــکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪ 5000000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬بنابرای��ن سـ�رمایه‬ ‫شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000000‬ریــال بـ�ه ‪ 10000000000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫‪ 4‬اساسـ�نامه اص�لاح گردی��د‪ .‬اس��امی شـ�رکاء و می��زان سهم الش��رکه هرــ ی��ک پ��س از‬ ‫افزای��ش س�رـمایه بشـ�رح فــوق می باشــد‪.‬‬ ‫مجیـ�د خسرــوی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 4132580989‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره و اقـ�ای‬ ‫س��یدبهنام پاک سرشـ�ت بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0061332259‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و‬ ‫تهران (‪)640239‬‬ ‫تهران (‪)640238‬‬ ‫اگهـ�ی انحــال شرــکت راشـ�ا در هوشمــند شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 439926‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003496415‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/07/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ -:‬شرــکت مذکــور در تاریـ�خ فــوق منحـ�ل اعــام گردیـ�د و اقــای بهمـ�ن جهانگیــری بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 4199629572‬ب��ه نشـ�انی اسـ�تان‬ ‫تهــران‪ -‬شهرســتان تهــران‪ -‬افســریه خیابـ�ان ‪ 15‬متــری ســوم کوچـ�ه ‪ 23‬پـلاک ‪ 52‬طبق��ه سـ�وم کدپسـ�تی ‪ 1784933544‬ب��ه عنـ�وان مدی��ر تصفی��ه انتخ��اب شـ�دند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)640232‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه پارسیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 520591‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007302663‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/07/14‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬موــارد ذی��ل ب��ه موضـ�وع شــرکت الحـ�اق و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ :‬خری��د‪ ،‬فــروش‪ ،‬واردات و ص�اـدرات کلی��ه کاالهـ�ای‬ ‫مجـ�از بازرگان��ی‪ ،‬نهاده هــای دام و طیــور‪ ،‬انجـ�ام هرگون��ه فعالیت هـ�ای بازرگان��ی در جه��ت تدــاوم بخشــیدن و گســترش امـ�ور شــرکت در چهارچـ�وب قوانی��ن جــاری کشــور‪ ،‬تولیــد‪ ،‬تهیــه‪،‬‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬توزی��ع و فــروش انــواع کااله��ا و محصــوالت مجـ�از بازرگان��ی‪ ،‬س�رـمایه گذاری و مشاــرکت در طرح هــای ســایر شــرکت ها و موسسـ�ات معتب��ر و نی��ز واگذــاری و ی��ا قبـ�ول‬ ‫نمایندگـ�ی از ش��رکت های داخلـ�ی و خارجـ�ی در جهـ�ت تحقـ�ق اهدــاف ش��رکت‪ ،‬انعقــاد ق��رارداد بـ�ا اشخــاص حقیقـ�ی و حقوقـ�ی در داخـ�ل و یـ�ا خاــرج از کش��ور‪ ،‬ایجــاد شعــبه و نمایندگـ�ی‬ ‫ش��رکت های داخل��ی و خارجــی‪ ،‬انج��ام سرــمایه گذاری مشـ�ترک و جل��ب سرــمایه های داخل��ی و خارجــی‪ ،‬ایج��اد کنسرسـ�یون ب��ا ش��رکت های داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬اخ��ذ هرگون��ه گشـ�ایش‬ ‫اعتبــار و تس�هـیالت ارزی و ریالـ�ی داخلـ�ی یـ�ا خارجـ�ی و هرگونـ�ه ضمانت نامـ�ه و گشاــیش اعتباــری و اعتبــار اس�نـادی ال سـ�ی برــای ش��رکت ها از کلیـ�ه بانک هــای دولتـ�ی و خصوصـ�ی‬ ‫و موسس��ات معتب��ر داخل��ی ی��ا خارجــی‪ ،‬ترخی��ص کااله��ای مج��از از کلی��ه گمــرکات و مناط��ق ازاد تجـ�اری داخ��ل کشــور‪ ،‬شـ�رکت در مناقص��ات و مزایـ�دات و عق��د ق�رـارداد ب��ا اشـ�خاص‬ ‫حقیقـ�ی و حقوق��ی‪ ،‬شرــکت در نمایش��گاه های تخصصـ�ی و س��مینارها و همایش هاــی مرتبـ�ط بـ�ا موضــوع فعالیـ�ت شرــکت‪ ،‬تامیـ�ن نیرــوی انساــنی موردنیــاز شرــکت و بطــور کلـ�ی هرگونـ�ه‬ ‫فعالیت هــای مجاــزی کـ�ه بطــور مس�تـقیم یـ�ا غیرمس�تـقیم در راستــای تحقـ�ق و اهدــاف اقتصاــدی شرــکت مفیـ�د و مرتبـ�ط باش��د‪ ،‬پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع ذیصــاح قانونـ�ی‪.‬‬ ‫گردیـ�ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع فعالی��ت‪ :‬تامی��ن مصال��ح و اب��زاراالت س��اختمانی و صنعت��ی و ی��راق االت س��اختمانی و صنعتــی‪،‬‬ ‫تعمیـ�ر و نگه�دـاری و امــور بهره ب��رداری از تاسیســات صنعتـ�ی و س��اختمانی و ماش��ین االت صنعتـ�ی‪ ،‬تولیـ�د و پخـ�ش ی��راق االت اهـ�ن و قطعــات ف��والدی‪ ،‬واردات و تولیـ�د لباس هــای ایمنـ�ی‬ ‫و اعتب��اری داخل��ی و خارج��ی ب��ه ن��ام ش��رکت‪ -‬ش��رکت در مناقصه ه��ا و مزایده ه��ا اع��م از دولت��ی و خصوص��ی‪ ،‬اخ��ذ و ی��ا اعط��ای نمایندگ��ی ب��ه ش��رکت های داخل��ی و خارجـ�ی‪ ،‬مشـ�ارکت‬ ‫در پروژه هاــی ساــیر ش��رکت ها‪ -‬ایجــاد شــعب در نقــاط مختلـ�ف کشــور و خاــرج از کشوــر‪ ،‬درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع ذیربـ�ط مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاریـ�خ ثبـ�ت‬ ‫بـ�ه مــدت نامحدــود مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،13‬شهرســتان تهرــان‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه امیریــه‪ ،‬کوچ��ه ایزدی نی�کـ‪ ،‬بن بس��ت رفعت جــا‪ ،‬پــاک ‪ ،2‬طبقـ�ه‬ ‫همک��ف کدپسـ�تی ‪ 1334718751‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا اقــای محمـ�د س��لیمانی خطیبی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1379241677‬دارنـ�ده ‪ 100000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای لیانـ�گ وانـ�گ بـ�ه ش�مـاره فراگیـ�ر ‪ 94373743‬دارنـ�ده ‪ 900000‬ریـ�ال سهم الشــرکه اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره اقـ�ای‬ ‫تعهدــاور شــرکت و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫محمـ�د سلــیمانی خطیبی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1379241677‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود و بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود اقــای لیانـ�گ‬ ‫منفرــدا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫وانـ�گ بـ�ه ش�مـاره فراگیـ�ر ‪ 94373743‬و ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��ه م��دت نامح��دود و ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود دارنـ�دگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)640235‬‬ ‫تهران (‪)640236‬‬ ‫و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‪ ،‬عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتبــر می باشــد‪.‬‬ ‫اختیاــرات مدیرعام��ل‪ :‬طب��ق اساسنــامه ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)640234‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬ابان ‪ /1398‬شماره ‪282‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تو گو با یک اسیب شناس اموزشی مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫دانش اموزانیکه‬ ‫مشق بنویس اجاره می کنند!‬ ‫چطور کودکان را به انجام تکالیف مدرسه تشویق کنیم؟‬ ‫انجام تکالیف؛ شکستن شاخ غول؟!‬ ‫محمدرضا عاشوری‬ ‫دو ســاعت اســت کــه کنــار کودک تــان نشســته اید‪ ،‬مــدام از او دل جویــی می کنیــد و درحالی کــه بــه ایــن فکــر هســتید کــه چــه جایــزه یــا رشــوه ای او‬ ‫را مجــاب می کنــد تکالیــف مدرس ـه اش را انجــام دهــد‪ ،‬در تالشــی ناامیدانــه‪ ،‬منتظــر نشســته اید تــا مگــر معجــزه ای رخ بدهــد و ســه صفح ـهٔ دیگــر از مســائل ریاضــی را حــل کنــد‪.‬‬ ‫شــاید هــم تنهــا در خانــه نشســته اید و بــه قــرار مالقــات دیــروز بــا معلــم کودک تــان فکــر می کنیــد؛ بــه اینکــه بازهــم فرامــوش کــرده بــوده انشــای روز چهارشــنبه اش را همــراه‬ ‫ببــرد‪ .‬اگــر وصــف ایــن صحنه هــا بــه نظرتــان اشــنا می ایــد و شــما هــم بــا مشــکالتی ازاین دســت ســروکار داریــد‪ ،‬در ادامـهٔ ایــن مطلــب همــراه مــا باشــید‪ .‬می خواهیــم از پنــج راه‬ ‫ی بــرای تشــویق کــودکان بــه انجــام تکالیــف مدرســه برای تــان بگوییــم‪ .‬شــاید کــودک شــما بســیار منظــم و پیــرو اصــول و قواعــد باشــد و همیشــه بــرای انجــام دادن‬ ‫موثــر و کاربــرد ‬ ‫تکالیفــش انگیــزه کافــی داشــته باشــد‪ .‬امــا اگــر از موهبــت داشــتن چنیــن کودکــی بهره منــد نباشــید‪ ،‬بــا احســاس کالفگــی و رنــج انجــام دادن تکالیــف غریبــه نخواهیــد بــود‪ .‬امــا‬ ‫ایــا راهــی بــرای خالص شــدن از شــر چنیــن احســاس هایی وجــود دارد؟‬ ‫بــه بــاور روث رومــاک (‪ ،)Ruth Rumack‬معلــم‬ ‫ســابق و بنیان گــذار یکــی از مراکــز اموزشــی تقویتــی‬ ‫در تورنتــوی کانــادا‪ ،‬بــرای پیداکــردن راه حــل ایــن‬ ‫مســئله بایــد شــخصیت کودکان مــان را بهتــر درک‬ ‫کنیــم‪ :‬اینکــه چــه چیــزی باعــث می شــود رفتــاری‬ ‫بخصوصــی را در پیــش گیرنــد؟ ایــا کودک تــان‬ ‫انجــام دادن تکالیــف را بــه لحظــهٔ اخــر موکــول‬ ‫می کنــد یــا نمی توانــد تکالیفــی کــه بــه او محــول‬ ‫می شــود به طــو ِر منظــم انجــام دهــد؟ نکتــه ای کــه‬ ‫وجــود دارد ایــن اســت کــه شــخصیت‪ ،‬خلق وخــو‬ ‫و روش هــای یادگیــری کــودکان‪ ،‬عواملــی مهــم و‬ ‫تعیین کننده انــد‪ .‬ایــن عوامــل مشــخص می کننــد‬ ‫کــه کــودک در مواجهــه بــا تکالیفــش چــه رویکــردی‬ ‫را در پیــش می گیــرد‪ .‬همچنیــن اگــر والدیــن بــر‬ ‫پایــه شــناخت بهتــر از ایــن ویژگی هــای شــخصیتی‬ ‫و رفتــاری بــا کــودک تعامــل کننــد بــه نتایــج بهتــری‬ ‫می رســند‪ .‬روث رومــاک دراین بــاره می گویــد‪« :‬اگــر‬ ‫بتوانیــد دریابیــد کــه چــه چیــزی ســد راه کودک تــان‬ ‫شــده اســت‪ ،‬احتمــاالً بهتــر می توانیــد شــرایطی فراهــم‬ ‫اوریــد کــه بــه موفقیــت او بینجامــد»‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه‬ ‫تمایــز شــخصیت کــودکان در مواجهــه بــا انجــام دادن‬ ‫تکالیــف می پردازیــم و راه حل هایــی ارائــه می کنیــم‬ ‫کــه به واســطۀ انهــا بتوانیــد مشــکل کودک تــان را در‬ ‫انجــام دادن تکالیــف برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کودکانــی کــه انجــام دادن تکالیــف را بــه‬ ‫تعویــق می اندازنــد‬ ‫ســه هفته ای می گــذرد کــه از کودک تــان خواســته اند‬ ‫بــرای یکــی از کالس هایــش کاردســتی درســت کنــد‪.‬‬ ‫امــا فوم هــای نیمــه کاره و دیگــر وســایل همچنــان در‬ ‫زیرزمیــن هســتند و خبــری از کاردســتی نیســت‪ .‬خــود‬ ‫مــا هــم کــه والدیــن کــودک هســتیم‪ ،‬به خوبــی بــا‬ ‫وسوسـهٔ بــه تعویــق انداختــن کارهــا و وظایف اشــناییم‪.‬‬ ‫بــرای بیشــتر کــودکان هــم ریشــه مشــکل در همیــن‬ ‫وسوســه اســت‪ .‬اول ازهمــه‪ ،‬بایــد ببینیــم کودک مــان‬ ‫می توانــد وظایفــی را کــه بــه او محــول شــده دریابــد یــا‬ ‫در یادگیــری بــا مشــکالتی مواجــه اســت و به نوعــی‪ ،‬از‬ ‫کــودکان معمولــی‪ ،‬مســتثنی اســت‪ .‬وقتــی تکلیــف ایــن‬ ‫مســئله مشــخص شــد‪ ،‬نوبــت بــه یــاداوری ایــن نکتــه‬ ‫می رســد کــه بــرای کــودکان تقریبــا هــر کاری بســیار‬ ‫ســرگرم کننده تر و جالب تــر از انجــام دادن تکالیــف‬ ‫بــه نظــر می رســد‪ .‬همان طــور کــه وانیســا الپوینــت‬ ‫(‪ ،)Vanessa Lapointe‬روان شــناس و مربــی والدین‪،‬‬ ‫توضیــح می دهــد‪ ،‬ان قســمت از مغــز کــه بــا مدیریــتِ‬ ‫تســلط و کنتــرل بــر خــود [یــا خودکنترلــی] ســروکار‬ ‫دارد در کــودکان تــا اواســط یــا اواخــر دوران دبســتان‬ ‫بــه کار نمی افتــد‪ .‬بــرای بعضــی از کــودکان حتــی تــا‬ ‫دوازده ســالگی طــول می کشــد تــا ایــن قســمت از مغــز‬ ‫فعــال شــود‪ .‬پــس عجیــب نیســت اگــر کــودک بیشــتر‬ ‫بــه بازی کــردن تمایــل نشــان دهــد‪ ،‬چــون اساســا در‬ ‫مغــز او الــزام بــه انجــام دادن تکالیــف مدرســه به کلــی‬ ‫فرامــوش می شــود‪ .‬در کنــار این هــا‪ ،‬مســئلهٔ دیگــری‬ ‫هــم وجــود دارد کــه شــاید حائــز اهمیــت بیشــتری‬ ‫باشــد‪ :‬اینکــه بیشــتر کــودکان هنــوز نمی تواننــد‬ ‫به درســتی درک کننــد کــه به پایان رســاندن وظیفــه‬ ‫یــا تکلیفــی بخصــوص چقــدر زمــان می بــرد‪« .‬چــرا بایــد‬ ‫چس ـب کاری کاردســتی را حــاال شــروع کنــم؟ خیلــی‬ ‫طــول نمی کشــه!» بــه همیــن دلیــل اســت کــه بعضــا‬ ‫مجبــور می شــویم شـب ها تــا اخــر وقــت بیــدار بمانیــم‬ ‫و بــه بچه هــا کمــک کنیــم کــه تکالیــف یــا کارهــای روز‬ ‫بعدشــان را امــاده کننــد‪.‬‬ ‫راه حل‬ ‫بــر ایــن مســئله اصــرار داشــته باشــید کــه تــا تکالیــف‬ ‫کامــل نشــده باشــند‪ ،‬خبــری از ســرگرمی و بــازی‬ ‫نیســت‪ .‬رویــان لــی (‪ )Royan Lee‬معلــم مدرســه و‬ ‫پــدر ســه کــودک اســت و رویکــرد ســخت گیرانه ای در‬ ‫ایــن مــورد دارد‪ .‬او دراین بــاره می گویــد‪« :‬بچه هــای‬ ‫مــا فهرســتی از وظایــف روزانــه دارنــد کــه بایــد بــه‬ ‫ان پایبنــد باشــند‪ .‬تــا زمانــی کــه تکالیف شــان را‬ ‫بــه پایــان نرســانده باشــند اجــازه ندارنــد ســراغ‬ ‫ســرگرمی هایی مثــل بازی هــای ویدئویــی برونــد»‪.‬‬ ‫داشــتن چنیــن فهرســتی باعــث می شــود وظایــف بــه‬ ‫قســمت های کوچک تــر و قابل کنتــرل تقســیم شــوند‪.‬‬ ‫مثــا اگــر کــودک بایــد تــا هفتـهٔ اینــده پنــج صفحــه‬ ‫جمع وتفریــق امــاده کنــد‪ ،‬او را ملــزم کنیــد روزی یــک‬ ‫صفحــه را بــه پایــان برســاند‪.‬‬ ‫کمک گرفتن از تکنولوژی‬ ‫بــا اســتفاده از تقویم هــای دیجیتالــی یــا‬ ‫اپلیکیشـن های یــاداور (مثــل ‪)Google Calendar‬‬ ‫فهرســت وظایــف روزانــه را تهیــه و ان را بــا برنامــهٔ‬ ‫زمانــی خودتــان تنظیــم کنیــد‪ .‬بــه ایــن صــورت‪ ،‬مثــا‬ ‫اگــر بــه یکــی از وظایــف امــروز رســیدگی نشــود‪،‬‬ ‫به صــورت خــودکار بــه روز بعــد منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫از زنــگ هشــدار تلفــن همراه تــان هــم می توانیــد‬ ‫اســتفاده کنیــد و زمانــی را کــه کودک تــان صــرف‬ ‫انجــام تکالیــف می کنــد‪ ،‬مدیریــت کنیــد‪ .‬مثــا از‬ ‫زمــان شــروع کار ‪ ۲۰‬یــا ‪ ۳۰‬دقیقــه تعییــن کنیــد‬ ‫و هنــگام به صدادرامــدن زنــگ تلفــن همــراه کار‬ ‫را متوقــف کنیــد‪ .‬بــه ایــن صــورت نمی گذاریــد‬ ‫کودک تــان خیلــی کالفــه یــا خســته شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کودکان کمال گرا‬ ‫گاهــی علــت ریشــه ای تری هســت کــه باعــث‬ ‫می شــود کــودک تکالیفــش را انجــام ندهــد‪ .‬بعضــی از‬ ‫کــودکان نمی تواننــد تحمــل کننــد کــه تکلیف شــان‬ ‫را بی عیب ونقــص انجــام ندهنــد و در ایــن صــورت ان‬ ‫کار بخصــوص را انجــام نخواهنــد داد‪ .‬بــه بــاور وانیســا‬ ‫الپوینــت به ویــژه کــودکان حســاس و تیزهــوش بیــش‬ ‫از دیگــر کــودکان مســتعد کمــال گرایــی هســتند‪.‬‬ ‫والدینــی کــه در ونکــوور بــه او مراجعــه می کننــد‬ ‫اغلــب معتقدنــد کــه کودکان شــان توانایــی انجــام دادن‬ ‫تکالیــف یــا کارهای شــان را دارنــد‪ ،‬امــا همان طــور کــه‬ ‫خــود وانیســا الپوینــت عنــوان می کنــد‪« :‬نمی خواهنــد‬ ‫خطــر کننــد و خــود را در حالــت اســیب پذیر‬ ‫انجــام دادن تکالیــف قــرار بدهنــد»‪ .‬او اضافــه می کنــد‪:‬‬ ‫«بــرای کمال گراهــا ایــن یــک فرصــت اســت کــه‬ ‫کســی بــه ایــن مطلــب توجــه کنــد کــه انهــا درک‬ ‫کامــل و درســتی از کاری کــه انجامــش می دهنــد‬ ‫ندارنــد یــا اینکــه احســاس کنــد کاری کــه انهــا‬ ‫انجــام می دهنــد مطابــق بــا ایدئال هایشــان نیســت»‪.‬‬ ‫ایــن دســته از کــودکان گاهــی چندین بــار پــروژه ای‬ ‫را از نــو شــروع می کننــد و افــکار و ایده هــای اولیــه‬ ‫را انــکار می کننــد‪ ،‬بــه ایــن امیــد کــه ایــدهٔ بعــدی‬ ‫بی عیب ونقــص و ایــده ال باشــد‪.‬‬ ‫راه حل‬ ‫غلبــه بــر کمال گرایــی اصــا ســاده نیســت‪ .‬چنیــن‬ ‫کودکانــی ممکــن اســت همیشــه بــرای انجــام دادن‬ ‫درســت کارهــا اضطــراب داشــته باشــند و بــه هــول ووال‬ ‫بیفتنــد‪ .‬درنهایــت هــم‪ ،‬بــه پایــان رســاندن تکالیــف و‬ ‫وظایف شــان احتمــاال بیشــتر از انچــه انتظــار داریــم‬ ‫زمــان می بــرد‪ .‬ســعی کنیــد به جــای نتیجــه بــر‬ ‫رونــد کار متمرکــز باشــید‪ .‬همان طــور کــه وانیســا‬ ‫الپوینــت در ایــن مــورد می گویــد‪« :‬بهتــر اســت رونــد‬ ‫یادگیــری برای مــان دربــاره ایــن باشــد کــه چطــور بــا‬ ‫مشــکل رودررو می شــویم و چطــور راه حــل را پیــدا‬ ‫می کنیــم»‪ .‬او به عنوان مثــال پیشــنهاد می کنــد‬ ‫به جــای اینکــه از کودک مــان بپرســیم نمــره اش چنــد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه او بگوییــم‪« :‬تمــام تالشــت رو کــردی؟‬ ‫مهــم همینــه کــه تالشــت رو کــرده باشــی‪ .‬اینکــه چــه‬ ‫نمــره ای گرفتــه ای اهمیــت نــداره»‪ .‬بنــا بــر توصیــه‬ ‫روث رومــاک‪ ،‬بهتــر اســت بــرای انجــام دادن وظایــف یــا‬ ‫تکالیــف کــودکان کمال گــرا محدودیــت زمانــی قائــل‬ ‫شــویم‪ .‬بــه ایــن صــورت امــکان انکــه ایــن ویژگــی‬ ‫شــخصیتی ســد راه شــان شــود کمتــر می شــود‪ .‬یــا‬ ‫فرضــا اگــر کودک تــان تحمــل ان را نــدارد کــه در‬ ‫امــای کلمــه ای بــه اشــتباه بیفتــد‪ ،‬از قاعــدهٔ «امــا‬ ‫حســاب نیســت» اســتفاده کنیــد‪ .‬یعنــی ســعی کنیــد‬ ‫تــا پایــان تکلیــف اشــتباه او را گوشــزد نکنیــد و امــای‬ ‫درســت را بــه او نگوییــد‪ .‬بــا ایــن کار تمایــل کــودک‬ ‫بــه کمال گرایــی کمتــر می شــود و از اشــتباه کردن‬ ‫نمی ترســد‪.‬‬ ‫کمک گرفتن از تکنولوژی‬ ‫بســیاری از کــودکان کمال گــرا به خاطــر غلــط امالیــی‬ ‫یــا دس ـت خطی کــه بــا ایدئال شــان ســازگار نیســت از‬ ‫انجــام دادن تکلیــف ســر بــاز می زننــد‪ .‬بــد نیســت اگــر‬ ‫افــکار ایــن کــودکان را بــا ابزارهــای تبدیــل گفتــار بــه‬ ‫نوشــتار روی کاغــذ بیاوریــم‪ .‬بــه ایــن صــورت درمــورد‬ ‫غلــط امالیــی و مســائلی کــه گفتــه شــد جــای نگرانــی‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اهریمن سرعت‬ ‫بعضــی از کــودکان تمــام تالش شــان را می کننــد‬ ‫کــه هر چه ســریع تر تکالیــف را انجــام دهنــد‪ .‬تــا‬ ‫بــه خانــه می اینــد کتــاب و دفترهــا را جلوی شــان‬ ‫پهــن می کننــد‪ ،‬سرســری چنــد جملــه می نویســند‬ ‫و بعــد فریــاد شادی شــان بــه اســمان بلنــد می شــود‬ ‫کــه‪« :‬تمــام شــد!»‪ .‬چنیــن کودکانــی ممکــن اســت‬ ‫مشق شب در کشورهای دیگر چگونه است؟‬ ‫هنــوز بــر چگونگــی مشــق شــب‪ ،‬اجمــا ِع نظــری وجــود‬ ‫نــدارد؛ بعضــی کشــورها بــه ســنت دیریــن مشــق زیــاد‬ ‫گفتــن پایبنــد هســتند و بعضــی دیگــر‪ ،‬بــاور دارنــد تکلیــف‬ ‫دادن بــه بچه‪‎‬هــا اصولــی دارد‪ .‬به گــزارش انــا؛ حــدود‬ ‫‪۱۲۰‬ســال از زمانــی کــه روبــرت نویلیــس؛ معلم ســخت گیر‬ ‫ایتالیایــی‪« ،‬مشــق شــب» را به عنــوان تنبیــه معرفــی و‬ ‫اســتفاده کــرد‪ ،‬می گــذرد و حــاال بعــد از گذشــت ســال ها‬ ‫نظــرات مختلفــی دربــاره وجــود و ماهیــت ان ابراز می شــود‪.‬‬ ‫ـق شــب» نــه فقــط در ایــران بلکــه در جوامــع متعــدد‬ ‫«مشـ ِ‬ ‫محــل بحــث اســت و هنــوز بــر چگونگــی و میــزان ان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اجمــا ِع نظــری وجــود نــدارد؛ بعضــی کشــورها بــه ســنت‬ ‫دیریــن مشــق زیــاد گفتــن پایبنــد هســتند و بعضــی دیگر‪،‬‬ ‫بــاور دارنــد تکلیــف دادن بــه بچه‪‎‬هــا اصولــی دارد‪.‬‬ ‫سنگاپور‪ /‬روزانه سه ساعت مشق‬ ‫دانش امــوزان دبســتانی ســنگاپور‪ ،‬روزی سه ســاعت بعــد‬ ‫از مدرســه مشــغول نوشــتن مشــق شــب هســتند‪ .‬جیســون ‬ ‫تــان؛ متخصــص امــوزش و پــرورش در ســازمان امــوزش و‬ ‫پــرورش ســنگاپور می گویــد‪« :‬انجــام روزانــه سه ســاعت‬ ‫مشــق شــب در شــرایطی کــه دانش امــوزان دبســتانی بیــش‬ ‫از پنــج ســاعت را در مدرســه می گذراننــد‪ ،‬منطقــی به نظــر‬ ‫نمی ایــد»‪ .‬والدیــن ســنگاپوری هــم معتقدنــد کــه میــزان‬ ‫زیــاد مشــق شــب‪ ،‬زندگی هــای خانوادگــی را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار داده و موجــب ایجــاد اختــاالت فراوانــی در خانواده هــا‬ ‫شده‪‎‬اســت‪.‬‬ ‫امریکا‪۱۰ /‬دقیقه مشق استاندارد‬ ‫اموزشو پــرورش «امریــکا» بــاور دارد تنهــا‬ ‫ ‬ ‫ســازمان‬ ‫احســاس کننــد وقت گذاشــتن بــرای نوشــتن راجع بــه‬ ‫کتابــی کــه ســر کالس خوانده انــد کاری بیخــود اســت‬ ‫و تــاش می کننــد تــا جــای ممکــن کمتــر بــرای‬ ‫تکــرار مکــررات وقــت بگذارنــد‪ .‬ضرب کــردن اعــداد‬ ‫دورقمــی در کالس برای شــان مثــل اب خــوردن اســت‬ ‫امــا چــرا بایــد در خانــه یــک صفح ـهٔ کامــل را صــرف‬ ‫تمریــن ضــرب کننــد؟ به جــای ایــن کار می تواننــد‬ ‫وقت شــان را صــرف کاری جالب تــر و بهتــر کننــد‪.‬‬ ‫راه حل‬ ‫بــه توصیــهٔ وانیســا الپوینــت بهتــر اســت والدیــن‬ ‫تکالیــف ایــن کــودکان را در حضــور خودشــان مجــددا‬ ‫بررســی کننــد تــا مشــخص شــود واقعــا تمــام نــکات‬ ‫و اســتانداردهای الزم را رعایــت کرده انــد یــا اینکــه‬ ‫جایــی بــه اشــتباه افتاده انــد‪ .‬بــه ایــن صــورت درک‬ ‫بهتــری از اهمیــت کامــل انجــام دادن تکالیف شــان‬ ‫پیــدا می کننــد‪ .‬مثــا زمانــی کــه می خواهیــد امــا‬ ‫یــا انشــای کودک تــان را بررســی کنیــد‪ ،‬عالئــم‬ ‫نگارشــی‪ ،‬امــای کلمــات‪ ،‬حــروف متصــل و منفصــل‬ ‫و … را به طــور مجــزا بررســی کنیــد و اشــتباه ها را‬ ‫مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫کمک گرفتن از تکنولوژی‬ ‫بنــا بــر توصیــه روث رومــاک‪ ،‬بــرای ایــن دســته‬ ‫از کــودکان می توانیــم از نرم افزارهایــی کمــک‬ ‫بگیریــم کــه بــرای مطالــب نوشــتاری پیش طــرح‬ ‫دارنــد (مثــ ً‬ ‫ا نرم افزارهــای ‪Google Drawings‬‬ ‫و ‪ .)Inspiration‬اگــر هــم حــس می کنیــد تکلیــف‬ ‫کــودک بــه نظــرش دشــوار و پرزحمــت می ایــد‪ ،‬از‬ ‫نرم افزارهایــی اســتفاده کنیــد کــه بــا ضبــط صــدا‬ ‫کلمــات را به صــورت خــودکار دیکتــه می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کودکان عصیانگر‬ ‫شــاید کــودک شــما دنیــا را بــا دیــدگاه انتقــادی (تفکــر‬ ‫انتقــادی) بنگــرد یــا شــاید عالیــق او بــا برنامه هــا و‬ ‫فعالیت هــای مدرســه متفــاوت باشــد و در چهارچــوب‬ ‫برنامــه درســی نگنجــد‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬تکالیف ترســیم‬ ‫اشــکال هندســی بــرای چنیــن کودکانــی بی معنا ســت‬ ‫و عالقــه ای بــه مطالعــهٔ تاریــخ موســیقی محلــی‬ ‫ندارنــد و ایــن مســائل برای شــان جذابیتــی نــدارد‪.‬‬ ‫کــودکان عصیانگــر تقریبــا در مواجهــه بــا هــر چیــزی‬ ‫حدس وگمــان خودشــان را دارنــد و هــدف از انجــام دادن‬ ‫کارهــا را بــه چالــش می کشــند‪ .‬البتــه ایــن ویژگــی‬ ‫شــخصیتی چنــدان هــم بــد نیســت‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫رویــان لــی اشــاره می کنــد‪ ،‬شــواهد تــازه حاکــی از ان‬ ‫اســت کــه احتمــال موفقیــت کودکانــی در اینده بیشــتر‬ ‫خواهــد بــود کــه متمایــل بــه «تفکــر واگــرا‪ ،‬تفکــر خالق‬ ‫و تفکــر خــارج از چهارچــوب هســتند و در انجــام دادن‬ ‫کارهــا منتظــر نمی ماننــد کــه دیگــران بــه انهــا بگوینــد‬ ‫چــه بایــد بکننــد»‪ .‬امــا اگــر ایــن ویژگــی شــخصیتی‬ ‫برای تــان دردسرســاز شــده اســت و نمــرات کودک تــان‬ ‫پاییــن امده انــد‪ ،‬احتمــاال وقــت ان رســیده اســت کــه‬ ‫ســراغ مســائل پای ـه ای برویــد‪.‬‬ ‫راه حل‬ ‫تاکیدتــان بیشــتر بــر یادگیــری باشــد‪ .‬بــه کودک تــان‬ ‫‪۱۰‬دقیقــه مشــق شــب بــرای دانش امــوزان پایه هــای‬ ‫ابتدایــی کافــی اســت کــه البتــه هنــوز برخــی معلمــان‪ ،‬از‬ ‫ایــن اســتاندارد پیــروی نمی کننــد‪ .‬محققــان می گوینــد‪:‬‬ ‫میــزان تکالیفــی کــه معلمــان بــرای دانش امــوزان‬ ‫امریکایــی در نظــر گرفته انــد‪ ،‬مناســب و حتــی پایین تــر‬ ‫از حــد معمــول اســت امــا والدیــن بــه ایــن موضــوع‬ ‫ن‪‎‬کــه‬ ‫معتــرض هســتند؛ ان‪‎‬هــا بــاور دارنــد بــا توجــه بــه ای ‏‬ ‫فرزندان‪‎‬شــان در تمــام ســاعات مدرســه فعــال و در‬ ‫حــال امــوزش هســتند و تمــام اوقــات خــود را بــه پیــاده‬ ‫کــردن ان چــه یــاد گرفته انــد‪ ،‬می پردازنــد‪ ،‬مشــق شــب‬ ‫می توانــد ســامتی ان‪‎‬هــا را بــه خطــر بینــدازد و عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬موجــب ایجــاد احســاس منفــی در ان‪‎‬هــا بــه مدرســه‬ ‫و امــوزش ســواد شــود‪.‬‬ ‫کمــک کنیــد تــا دریابــد بــر چــه ایده هــا‪ ،‬مفاهیــم‬ ‫یــا مهارت هــای جدیــدی می توانــد مســلط شــود‪.‬‬ ‫بررســی کنیــد کــه ایــا راهــی وجــود دارد کــه میــان‬ ‫عالیــق او بــا کاری کــه در مدرســه انجــام می دهــد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬مثــا اگــر بتوانیــد کــودک را‬ ‫قانــع کنیــد کــه بــا درک مفاهیمــی مثــل مســاحت‪،‬‬ ‫محیــط و حجــم می توانــد کاردســتی یــک فضاپیمــا را‬ ‫درســت کنــد‪ ،‬احتمــاال در بهبــود وضعیتــش تاثیرگــذار‬ ‫خواهیــد بــود‪ .‬البتــه بنــا بــر توصیـهٔ وانیســا الپوینــت‪،‬‬ ‫درمــورد ایــن کــودکان بهتــر اســت از درنظرگرفتــن‬ ‫رشــوه یــا پــاداش بــرای انجــام دادن تکالیــف خــودداری‬ ‫کنیــد‪ .‬حتــی اگــر پــاداش را بــرای تــاش کــودک در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ ،‬طــرز فکــر نامناســبی در او بــه وجــود‬ ‫می اوریــد‪ :‬درحقیقــت‪ ،‬پاداشــی کــه بــرای او در نظــر‬ ‫گرفته ایــد‪ ،‬فــارغ از اینکــه پاداش تــان بســتنی باشــد‬ ‫یــا اجــازه دادن بــرای بــازی بــا کامپیوتــر‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫هــدف اصلــی کــودک می شــود و تجربــه ای کــه از‬ ‫یادگیــری بــه دســت مــی اورد‪ ،‬برایــش بــی ارزش‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬البتــه همان طــور کــه رویــان لــی عنــوان‬ ‫می کنــد‪ ،‬گاهــی هــم همه چیــز ختــم بــه ایــن پیــام‬ ‫می شــود کــه‪« :‬هــر تکلیفــی را کــه بــه تــو داده‬ ‫می شــود بایــد انجــام بدهــی و بــه ایــن کار نیــاز داری‬ ‫امــا لزومــا نبایــد قلــب و روحــت بــا ایــن کار موافــق و‬ ‫هم ســاز باشــند»‪.‬‬ ‫کمک گرفتن از تکنولوژی‬ ‫تازگــی دســتگاه ها و نرم افزارهــای فناورانــه‬ ‫ِ‬ ‫می توانــد باعــث برانگیختگــی اشــتیاق و عالقــهٔ‬ ‫کــودکان عصیانگــر شــود‪ .‬بــا ابزارهــای انگیزشــی‬ ‫مثــل زمان ســنج های دیجیتــال می توانیــم ان هــا را‬ ‫مجــاب کنیــم کــه تکالیف شــان را انجــام دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫کودک تــان اشــتیاقی بــه کتابخوانــی نشــان نمی دهــد‪،‬‬ ‫بــد نیســت بــه ســراغ کتاب هــای صوتــی برویــد‪ .‬البتــه‬ ‫بهتــر اســت نســخهٔ کاغــذی کتــاب هــم در دســترس‬ ‫کــودک باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کودکان فراموش کار‬ ‫اگــر از کــودکان فرامــوش کار بپرســید کــه چــرا‬ ‫تکالیف شــان را انجــام نداده انــد‪ ،‬پاســخ هایی از ایــن‬ ‫دســت می دهنــد‪« :‬اوه نــه‪ ،‬یــادم رفــت»‪« ،‬یــادم‬ ‫نمــی اد»‪« ،‬نمی دانــم»‪ .‬بــه گفتــهٔ وانیســا الپوینــت‪،‬‬ ‫بخشــی از وظایــف والدیــن ایــن اســت کــه بــه کــودک‬ ‫کمــک کننــد تــا مهارت هــای ســازمانی اش را متحــول‬ ‫کنــد‪ .‬امــا درمــورد بعضــی از کــودکان انجــام دادن ایــن‬ ‫کار بــه نظــارت‪ ،‬یــاداوری و چرب زبانــی بیشــتری‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬الپوینــت دراین بــاره می گویــد‪« :‬خیلــی‬ ‫از بچه هــا توانایــی به خاطرســپردن و ســازمان دهی‬ ‫تکالیــف و وظایــف را ندارنــد‪ .‬درحقیقــت نبایــد فکــر‬ ‫کنیــم عمــدا ســهل انگاری می کننــد و علتــش هــم‬ ‫کم تجربگــی و خامــی ان ها ســت»‪.‬‬ ‫راه حل‬ ‫کار را بــا تمرکــز قابل توجهــی بــر ســاختار‪ ،‬تکــرار و‬ ‫یاداورهــا شــروع کنیــد‪ .‬در اغــاز بــرای پیش بــردن کار‪،‬‬ ‫روی کودک تــان حســاب بــاز نکنیــد‪ ،‬زیــرا احتمــاال برای‬ ‫کنــار امــدن بــا عواقــب و پیامدهــای کارهایــش فاقــد‬ ‫تجربــه یــا مهارت هــای الزم اســت‪ .‬بــه کوله پشــتی اش‬ ‫تعــدادی برچســب بزنیــد و روی ان هــا چیزهایــی را کــه‬ ‫الزم اســت همراهــش بــه خانــه بیــاورد یادداشــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن صــورت می توانیــد بــه او در کســب عــادات‬ ‫خــوب کمــک کنیــد‪ .‬البتــه بعــد از انکــه مهارت هــای‬ ‫ســازمانی کودک تــان متحــول شــد‪ ،‬وقــت ان اســت کــه‬ ‫کمــی خودتــان را کنــار بکشــید‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬او‬ ‫بــه شــما وابســته می شــود تــا همه چیــز را برایــش بــه‬ ‫خاطــر بســپارید‪( .‬و مطمئنــا نمی خواهیــد تــا اخــر عمــر‬ ‫دســتیار شــخصی کودک تــان باشــید)‪.‬‬ ‫کمک گرفتن از تکنولوژی‬ ‫ابزارهــای فناورانــه مختلــف و مناســبی بــرای کــودکان‬ ‫فرامــوش کار در دســترس اســت‪ .‬اگــر در مدرســهٔ‬ ‫کودک تــان همراه داشــتن موبایــل ایــرادی نــدارد‪،‬‬ ‫کــودک می توانــد از ان بــرای عکس بــرداری از‬ ‫هنگ‪‎‬کنگ‪ /‬صاحب بیشترین مشق شب در جهان‬ ‫تــا حــدود دو ســال پیــش سیســتم اموزشــی روســیه بــه‬ ‫دادن میــزان زیــاد مشــق شــب بــه دانش امــوزان در‬ ‫صــدر فهرســت جهانــی بــود امــا امــروزه دانش امــوزان‬ ‫«هنگ کنــگ» بــه عنــوان محصالنــی کــه بیشــترین‬ ‫میــزان از مشــق شــب را در میــان دانش امــوزان جهــان‬ ‫دارنــد‪ ،‬شــناخته می شــوند‪ .‬والدیــن هنگ کنگــی بــه‬ ‫میــزان زیــاد مشــق شــب فرزندان‪‎‬شــان معتــرض هســتند‬ ‫و می گوینــد‪ :‬میــزان تکالیــف کــودکان ابتدایــی در خانــه‬ ‫بــه قــدری زیــاد اســت کــه زندگــی خانوادگی شــان را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داده‪‎‬اســت‪.‬‬ ‫کانادا‪ /‬مشق شب به تناسب نیازهای هر دانش اموز‬ ‫سیســتم اموزشــی «کانــادا» بــاور دارد‪ ،‬مشــق شــب‬ ‫کــودکان دبســتانی و تمــام دانش اموزانــی کــه در پایــه‬ ‫تحصیلــی یــک تــا شــش تحصیــل می کننــد‪ ،‬بایــد‬ ‫متفــاوت بــا بقیــه پایه هــای تحصیلــی باشــد و ان‪‎‬هــا بایــد‬ ‫بــه فراخــور نیازهــای اموزشی شــان مشــق شــب دریافــت‬ ‫تکالیــف یادداشت شــده روی تختــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بــرای برگه هایــی کــه تکالیــف روی شــان یادداشــت‬ ‫می شــود نیــز بــه همیــن صــورت‪ .‬گم کــردن عکــس‬ ‫دیجیتالــی بســیار دشــوارتر از گم کــردن تکه کاغــذی‬ ‫اســت کــه رویــش چیــزی می نویســد و کــف‬ ‫کوله پشــتی می انــدازد‪ .‬تقویم هــای دیجیتالــی هــم‪،‬‬ ‫از انجــا کــه یــاداور دارنــد‪ ،‬بــرای اســتفادهٔ ایــن دســته‬ ‫از کــودکان مناســب هســتند‪.‬‬ ‫انجام دادن تکالیف را برای کودکان عادت کنید‬ ‫والدیــن‪ ،‬فــارغ از اینکــه بــا چــه چالش هایــی روب ـه رو‬ ‫هســتند‪ ،‬به ســرعت درخواهنــد یافــت کــه یکــی از‬ ‫کارامدتریــن راه حل هــا ایــن اســت کــه بــه کــودکان‬ ‫کمــک کننــد تــا کارهــای روزانه شــان را ســامان دهنــد‪.‬‬ ‫از ایــن راه حــل بــرای انجــام تکالیــف هــم می تــوان‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬بنــا بــر توصیــهٔ افــراد متخصــص‪،‬‬ ‫بهتــر اســت هــر روز عصــر‪ ،‬راس ســاعتی مشــخص‪،‬‬ ‫در مکانــی مشــخص (مثــا اتاق خــواب) از کــودک‬ ‫بخواهیــم تکالیفــش را انجــام دهــد‪ .‬بــه ایــن صــورت‪،‬‬ ‫به مرورزمــان کــودک به طــور خــودکار تکالیفــش را‬ ‫انجــام می دهــد‪ ،‬همــان گونــه کــه به محــض نشســتن‬ ‫در اتومبیــل کمربنــدش را می بنــدد‪.‬‬ ‫چه زمانی باید کودک را به حال خود گذاشت؟‬ ‫بــدون شــک وقتــی بــه کــودکان کمــک می کنیــد‬ ‫عــادات بهتــری پیــدا کننــد و خــود را درگیــر نظــارت‬ ‫بــر انجــام تکالیف شــان می کنیــد‪ ،‬برای شــان مفیــد و‬ ‫ســودبخش اســت‪ .‬امــا نبایــد ایــن درگیــری را بــه افراط‬ ‫بکشــانید‪ .‬زیــاده روی در کمک کــردن هــم می توانــد‬ ‫عواقــب بــدی داشــته باشــد و مشــکالت جدی تــری‬ ‫در اینــده بــه وجــود بیــاورد‪ .‬همان طــور کــه رویــان‬ ‫لــی می گویــد‪ ،‬اگــر کودکــی مهــارت‪ ،‬دانــش یــا‬ ‫شــناخت کافــی بــرای انجــام تکلیفــش را نداشــته‬ ‫باشــد و والدینــش ایــن خــا را پــر کننــد و تکلیــف‬ ‫را برایــش انجــام دهنــد‪ ،‬کمک شــان بی ثمــر و حتــی‬ ‫مضــر خواهــد بــود‪ .‬نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بهتریــن‬ ‫حالــت یادگیــری در کــودکان ان اســت کــه مســائل و‬ ‫مشــکالتِ موجــود بــر ســر راه شــان را خودشــان کنــار‬ ‫بزننــد و ایــن تجربــه برای شــان بی نهایــت ارزشــمند‬ ‫اســت‪ .‬معلم هــا هــم بایــد از ایــن مســئله اگاه باشــند‬ ‫کــه کــودک چــه زمانــی بــا انجــام دادن تکلیف مشــکل‬ ‫دارد و چــه زمانــی بــه ان ســطح از امادگــی نرســیده‬ ‫کــه بخواهــد تکلیــف را انجــام دهــد‪ .‬بــه توصیهٔ وانیســا‬ ‫الپوینــت بهتــر اســت والدیــن ایــن را مدنظــر داشــته‬ ‫باشــند کــه چــه زمانــی بایــد بــه کمــک کــودک‬ ‫برونــد و چــه زمانــی بایــد اجــازه دهنــد شکســت‬ ‫بخــورد‪ .‬اگــر بــاور داریــد کودک تــان تجربــه و ابــزار‬ ‫کافــی بــرای کنارامــدن بــا شکســت را در اختیــار‬ ‫دارد‪ ،‬گاهــی مداخله نکــردن و واگذاشــتن کــودک‬ ‫بــه حــال خــود تصمیــم درســت تری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫به عــاوه توبیــخ یــا ســرزنش گاه گاه از ســوی معلــم‬ ‫نیــز بســیار کارامدتــر از غــرزدن والدیــن بــه جــان‬ ‫کــودک اســت‪ .‬شــنیدن اینکــه گاهــی بایــد پــا پــس‬ ‫بکشــیم و مداخلــه نکنیــم بــرای بعضــی از والدیــن‬ ‫دشــوار و ناخوشــایند اســت‪ .‬رویــان لــی بــرای ایــن‬ ‫والدیــن نصیحتــی دارد‪« :‬معلم هــا تکالیــف را بــه ایــن‬ ‫منظــور در نظــر می گیرنــد کــه دانش امــوزان چیــزی‬ ‫بــرای تمریــن کــردن داشــته باشــند‪ .‬می دانیــم کــه‬ ‫قــرار نیســت همــهٔ دانش امــوزان ایــن کار را انجــام‬ ‫بدهنــد»‪ .‬ایــن را هــم بــه خاطــر داشــته باشــید کــه‬ ‫اگــر کودک تــان هــر شــب بــرای انجــام دادن تکالیفــش‬ ‫بــه تقــا کــردن می افتــد‪ ،‬از دو حالــت خــارج نیســت‪:‬‬ ‫یــا تکالیــف بــرای او بیــش از انــدازه دشــوار هســتند‪ ،‬یا‬ ‫انکــه حجــم تکالیــف درنظرگرفته شــده برایــش زیــاد‬ ‫هســتند‪ .‬در چنیــن وضعیتــی بایــد بــا معلــم کودک تان‬ ‫صحبــت کنیــد و بــا پیداکــردن علــت اصلــی مســئله به‬ ‫فکــر راه چــاره باشــید‪ .‬لطفــا بــا مــا و خواننده هــای این‬ ‫مطلــب از تجربه هــای خــود دراین بــاره بگوییــد و اگــر‬ ‫راهــکار دیگــری بــرای تشــویق کــودکان به انجــام دادن‬ ‫تکالیــف مدرســه داریــد‪ ،‬بــه مــواردی کــه گفتــه شــد‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫کننــد‪ .‬درواقــع تکالیــف بایــد متناســب بــا نیازهــای هــر‬ ‫کــودک باشــد‪ .‬پایه هــای دبســتان بایــد تکلیــف را بــه‬ ‫ناهید سمیعی‬ ‫متاســفانه ایــن روزهــا ســنگین تــر‬ ‫کــردن بــار تکالیــف درســی و تحصیلــی دانش امــوزان بــرای‬ ‫خانواده هــا بــه «مــد» و بــرای معلمــان بــه «رقابــت» تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬یعنــی انکــه فرزنــدش از امکانــات اموزشــی‬ ‫بیشــتری برخــوردار اســت‪ ،‬برتــر بــوده و هــر معلمــی کــه‬ ‫تکلیــف بیشــتری بــه شــاگردانش دهــد‪ ،‬موفق تــر اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش برنــا؛ کــدام دانــش امــوزی هســت کــه عاشــق‬ ‫مشــق و تکلیــف باشــد؟ دانــش امــوزان در سراســر جهــان دل‬ ‫خوشــی از از مشــق های مدرســه ندارنــد و تــا انجایــی کــه‬ ‫می تواننــد از انجــام انهــا ســرباز می زننــد‪ .‬امــا تعــارف کــه‬ ‫نداریــم انجــام تکالیــف اجبــار اســت؛ چراکــه عــدم نداشــتن‬ ‫تکلیــف منجــر بــه مجــازات از ســوی معلمــان می شــود و‬ ‫همیــن تــرس جبــری را بــرای بچه هــا ایجــاد مــی کنــد تــا‬ ‫در هــر صورتــی صبــح روز بعــد بــا کیفــی پــر از تکالیــف بــه‬ ‫مدرســه رونــد‪ .‬نتیجــه ایــن فشــارها بــر دانش امــوزان چیــزی‬ ‫جــز انزجــار از مدرســه‪ ،‬تکلیــف‪ ،‬درس و تحصیــل نخواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬شــنیده ها حاکــی از ایــن اســت کــه متاســفانه ایــن‬ ‫روزهــا ســنگین تــر کــردن بــار تکالیــف درســی و تحصیلــی‬ ‫دانش امــوزان بــرای خانواده هــا بــه «مــد» و بــرای معلمــان‬ ‫بــه «رقابــت» تبدیــل شــده اســت‪ .‬یعنــی انکــه فرزنــدش از‬ ‫امکانــات اموزشــی بیشــتری برخــوردار اســت‪ ،‬برتــر بــوده و‬ ‫هــر معلمــی کــه تکلیــف بیشــتری بــه شــاگردانش دهــد‪،‬‬ ‫موفق تــر اســت و صدافســوس کــه در ایــن میــان کســی‬ ‫بــه فکــر دانش امــوز بیچــاره ای نیســت کــه روزهایــش‬ ‫بــدون اســتراحت و تفریــح فقــط وقــف مشــق می شــود‪.‬‬ ‫ایــن در حالی ســت که در کشــورهای توســعه یافته تکالیــف‬ ‫در کالس انجــام مــی شــود و اگــر اضافــه مانــد و زمــان‬ ‫پاســخگو نبــود ‪ ،‬اجــازه دارنــد در منــزل فقــط در عــرض نیــم‬ ‫ســاعت مشــق هــای باقــی مانــده را تمــام کننــد چراکــه انــان‬ ‫معتقدنــد انجــام تکالیــف درســی در منــزل باعــث خســتگی‬ ‫مفــرط دانــش امــوزان می شــود‪ .‬در ایــران همان طــور کــه‬ ‫اشــاره کردیــم همــه چیــز برعکــس اســت معلمــان بــرای‬ ‫دانــش امــوزان انقــدر تکلیــف شــب مشــخص می کننــد‬ ‫تــا بالخــره او بــه درس گریــزی یــا درس ســتیزی مجبــور‬ ‫شــود‪ .‬در نهایــت دانش امــوز هماننــد دانشــجویی کــه‬ ‫پایان نامــه حاضــری را می خــرد بــه مراکــز مشــق بنویــس‬ ‫پــول می دهنــد یــا در بهتریــن حالــت خانــواده را وادار‬ ‫بــه بــه نوشــتن تکالیفــش می کنــد‪ .‬در ایــن راســتا شــاید‬ ‫بهتــر باشــد بــا نظارتــی دوبــاره بــه نحــوه عملکــرد مــدارس‬ ‫و معلمــان‪ ،‬ان هــا را مجــاب کــرد تــا همــه اموزش هــا و‬ ‫تمرینــات مربــوط بــه دروس را در درون مدرســه انجــام داده‬ ‫و بــه پایــان برســانند تــا فراغــت و اســودگی خانواده هــا و‬ ‫دانــش امــوزان در جــای خــود باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫تربیــت معلمــان و طراحــی کتاب هــا‪ ،‬دو عامــل مهــم حــذف تکالیــف‬ ‫دانش امــوزان‬ ‫عبــاس فرجــی (کارشــناس اســیب امــوزش) بــا بیــان اینکــه‬ ‫حــذف تکالیــف در خانــه کا ر نشــدنی نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬حتــی‬ ‫اگــر تعــداد دانش امــوزان مــا در کالس هــا زیــاد باشــند‬ ‫نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اصولی تریــن رفتــار در راســتای‬ ‫یادگیــری درســت‪ ،‬امــوزش کالسی ســت بنابرایــن تکلیــف‬ ‫بســیار بــه بچه هــا کاری نادرســت اســت»‪ .‬وی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه چطــور می تــوان ایــن کار را عملــی کنیــم محــل بحــث‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬ســوال اینجاســت کــه ایــا می توانیــم در‬ ‫تمــام دروس تکلیــف نداشــته باشــیم؟ البتــه همانطــور کــه‬ ‫گفتیــم بلــه امکان پذیــر اســت امــا ماننــد تمامــی تغییــرات‬ ‫عملی کــردن ایــن موضــوع دشــوار اســت»‪ .‬وی توضیــح داد‪:‬‬ ‫«در ابتــدا الزم اســت تــا نیروهایمــان را بــه شــکلی تربیــت‬ ‫کنیــم کــه ایــن مســئله در ذهنــش نهادینــه شــده و بــه ایــن‬ ‫بــاور رســیده باشــد کــه کار دانش امــوز در کالس بایــد بــه‬ ‫اتمــام برســد و تکلیفــی بــرای خانــه نمانــد»‪ .‬فرجــی یــاداوری‬ ‫کــرد‪« :‬در ایــن میــان کتاب هــا بایــد به گونــه ای طراحــی‬ ‫شــوند کــه دانش امــوزان بــا تکــرار و تمریــن در کالس درس‬ ‫بتواننــد محتــوای ان را به خاطــر بســپارند»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«اگــر کتــاب اســتاندارد الزم را داشــته باشــد و معلــم نیــز‬ ‫بــرای ایــن موضــوع تربیــت شــده باشــد دیگــر نیــازی نیســت‬ ‫کــه دانش امــوزان هــر روز حجــم ســنگینی از کتاب هــا‬ ‫را جابــه جــا کننــد یــا بــا مشــق های بســیار شــب مواجــه‬ ‫شــوند»‪.‬‬ ‫معیار کالس کار مدارس با افزایش تکالیف‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه تکلیــف بســیار در مــدارس‬ ‫غیــر دولتــی و غیــر انتفاعــی نوعــی کالس کار محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬در واقــع خیلــی از مــدارس حجــم تکالیــف‬ ‫را امتیــاز مثبتــی مــی داننــد تــا بــه اولیــا بفهماننــد کــه‬ ‫تــا چــه میــزان عملکــرد مثبتــی دارنــد‪ .‬شــاید عجیــب بــه‬ ‫نظــر برســد کــه در برخــی از مــدارس تعــداد پلی کپی هــا‬ ‫نوعــی برتــری نســبت بــه ســایر مــدارس تلقــی می شــود»‪.‬‬ ‫ایــن اسیب شــناس اموزشــی‪ ،‬تغییــر باورهــا را ســریع ترین‬ ‫راه بــرای رویکــردی درســت در راســتای تکالیــف مدرســه‬ ‫عنــوان کــرد و ادامــه داد‪« :‬بایــد ایــن موضــوع را نهادینــه‬ ‫کــرد کــه تراشــیدن تکلیــف زیــاد بــرای دانش امــوزان دلیلــی‬ ‫بــر یادگیــری بهتــر و کیفیــت عالی تــر مدرســه نیســت»‪.‬‬ ‫تقویت حافظه نه یادگیری‬ ‫یادگیــری صحیــح تکنیک هــای ســاده ای دارد و الزامــا بــا‬ ‫تکــرار مشــق ها نتیجــه بهتــری نخواهیــم گرفــت؛ البتــه‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه ممکــن اســت در برخــی از دروس بــا‬ ‫تکــرار و تمریــن نتیجــه بهتــر بگیریــم امــا غالبــا بــه ایــن‬ ‫صــورت نیســت‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬دانش امــوز اگــر محتــوا را‬ ‫بفهمــد نیــازی بــه تکــرار و تمریــن نــدارد‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫تکــرار و تمریــن بــه حافظــه دانش امــوز کمــک مــی کنــد‬ ‫و نــه بــه یادگیــری او‪ .‬در واقــع ممکــن اســت دانش امــوز‬ ‫درســی را حفــظ کنــد بــدون انکــه از محتــوای ان درک‬ ‫درســتی بــه دســت اورده باشــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬بســیار‬ ‫مهــم اســت کــه محتــوای کتاب هــا را بــه ســمتی ببریــم‬ ‫کــه دانش امــوز درســی را بفهمــد و درک کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫دســتیابی بــه ایــن موضــوع نیازمنــد تجهیــز ازمایشــگاه ها‪،‬‬ ‫کتابخانه هــا و کارگاه هــا هســتیم تــا معلمــان بتواننــد در‬ ‫فضایــی کــه قابلیــت امــوزش عملــی را دارد دروس را بــه‬ ‫دانش امــوزان بیاموزنــد»‪ .‬وی در پایــان درســت ترین راه‬ ‫را حــذف درســت و اصولــی تکالیــف دانســت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬البتــه اینکــه بــه شــکلی شــعارگونه و هیجانــی‬ ‫بگوییــم کــه هیــچ تکلیفــی نباشــد عملــی نیســت؛‬ ‫چراکــه چنــدی پیــش امــوزش و پــرورش بــدون اینکــه‬ ‫زیرســاخت ها را تصحیــح کنــد‪ ،‬ایــن دســتورالعمل را بــه‬ ‫مــدارس ابــاغ کــرد و نتیجــه ای عکــس گرفــت‪.‬‬ ‫صــورت خوانــدن شــعر‪ ،‬بــازی کــردن و فعالیت هــای‬ ‫تعاملــی ماننــد ســاختن کاردســتی و‪ .. .‬دریافــت کننــد؛‬ ‫همچنیــن دانش امــوزان بایــد ایــن فعالیت هــا را در‬ ‫مدرســه و در کنــار دوســتان شــان انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫ژاپن‪ /‬کودکان مشق شب ندارند!‬ ‫کارشناســان اموزشــی «ژاپــن» بــاور دارنــد کــه دانش اموزان‬ ‫دبســتانی هیــچ نیــازی بــه نوشــتن مشــق شــب ندارنــد؛‬ ‫اموزش هــای ســر کالس بایــد در همــان کالس و محیــط‬ ‫مدرســه بــرای کــودکان بازگــو شــود و ان‪‎‬ها تکلیــف در خانه‬ ‫را بــه شــکل دیگــری در همــان ســاعات مدرســه بــه همــراه‬ ‫دوســتان شــان انجــام دهنــد‪ .‬کارشناســان اموزشــی «ژاپن»‬ ‫بــاور دارنــد مشــق شــب در پایه هــای باالتــر بــا موفقیــت‬ ‫تحصیلــی ارتبــاط مســتقیم دارد و قطعـاً منجــر بــه کســب‬ ‫نتایــج بهتــر تحصیلــی می شــود امــا ایــن موضــوع راجــع‬ ‫بــه دانش امــوزان دبســتانی صــدق نمی کنــد و موجــب‬ ‫عملکــرد منفــی ان هــا خواهــد شــد‪ .‬کــودکان ژاپنــی تــا‬ ‫کالس ســوم دبســتان تنهــا ‪۱۰‬دقیقــه مشــق شــب دارنــد‬ ‫کــه ان را هــم بــه کمــک معلمــان و مربیــان در محیــط‬ ‫مدرســه انجــام می دهنــد‪ /.‬روزنامــه خراســان‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫ اد ناظری‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مفتح شمالی‬ ‫نبش خیابان ششم‪ ،‬پالک ‪ ،366‬طبقه ‪ ،5‬واحد ‪16‬‬ ‫تلفن‪ 88511048 :‬فاکس‪86121989 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫نگاهی متفاوت به اهمیت حضور زنان در پروژه های فضایی‬ ‫تعلیق جنسیت درگرانش صفر!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫«کریســتینا کــوخ» و «جســیکا مِیــر» در روز ‪ 18‬اکتبــر ‪ ،2019‬نخســتین پیــاده روی فضایــی تمام زنانــه را انجام‬ ‫دادنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اســتفانی ویلســون؛ از مقام هــای «ناســا» از دو فضانــورد زن امریکایــی خواســت تــا در ایــن پیــاده روی‪ ،‬یکــی از‬ ‫باتری هــای ایســتگاه فضایــی را تعویــض کننــد‪ .‬ایــن باتــری‪ ،‬هفتــه قبــل از ایــن اقــدام‪ ،‬از کار افتــاده بــود‪ .‬قــرار بــود ایــن پیــاده روی‬ ‫فضایــی زنانــه‪ ،‬در مــاه مــارچ انجــام شــود امــا ازانجاکــه «ناســا» تنهــا یک لبــاس ســایز متوســط بــرای فضانوردهــای زن داشــت‪ ،‬این‬ ‫پیــاده روی به تعویــق افتــاد‪ .‬جیــم بریدنســتاین؛ از مدیــران «ناســا»‪ ،‬در گفت وگــو بــا خبرنــگاران‪ ،‬بــر اهمیــت ایــن پیــاده روی تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬مــا می خواهیــم کــه فضــا بــرای همــه مــردم در دســترس باشــد»‪ .‬کــوخ‪ ،‬مهنــدس بــرق اســت و ایــن‪ ،‬چهارمیــن‬ ‫پیــاده روی فضایــی وی به شــمار می ایــد‪ .‬مِیــر نیــز بــرای نخســتین بار اســت کــه پیــاده روی فضایــی انجــام داد‪ .‬او چهاردهمیــن‬ ‫زن امریکایی ســت کــه در فضــا بــه پیــاده روی می پــردازد‪ .‬ســالی رایــد؛ نخســتین زنــی بــود کــه امریــکا در ســال ‪ ۱۹۸۳‬وی را بــه‬ ‫فضــا فرســتاد امــا پیـش ازان‪ ،‬اتحــاد جماهیــر شــوروی در ســال های ‪ ۱۹۶۳‬و ‪ ،۱۹۸۲‬دو زن را بــه فضــا فرســتاده بــود‪« .‬ناســا» درتــاش‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬انهــا ‪ 38‬فضانــورد‬ ‫بــرای اجــرای «برابــری جنســیتی» در انجــام پروژه هــا و برنامه هــای ایــن مجموعــه بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فعــال دارنــد کــه ‪12‬نفرشــان زن هســتند‪ .‬هرچنــد بایــد توجــه داشــت کــه «ناســا» یــک ایســتگاه فضایــی بین المللی ســت؛ ســایر‬ ‫ـش رو کــه ‪ 18‬اکتبــر ‪ 2019‬در نشــریه «نیویورک تایمــز» به انتشــار‬ ‫کشــورها تنهــا ســه فضانــورد زن فعــال دارنــد‪ .‬در گــزارش پیـ ِ‬ ‫رســیده؛ جســیکا بنــت؛ دبیــر بخــش مطالعــات جنســیتی نشــریه «تایــم» و مــری رابینــت کــوال؛ نویســنده مجموعــه کتاب هــای‬ ‫«بانــوی فضانــورد»‪ ،‬دربــاره علــل‪ ،‬ویژگی هــا و اهمیــت ایــن اتفــاق و البتــه مســائل مربــوط بــه حضــور زنــان در فضــا به بحثــی‬ ‫کارشناســانه پرداخته انــد کــه بــا هــم می خوانیــم‪.‬‬ ‫جســیکا بنــت‪ :‬خــب به نظــر می ایــد کــه ایــن زنــان‪ ،‬چرخــه قــدرت‬ ‫را به نف ـ ِع خــود تغییــر دادنــد‪ .‬حتــی قــرار شــده تــا خانــم کــوخ بــرای‬ ‫چندمــاه در مــدار باقــی بمانــد تــا محققــان بتواننــد تاثیــرات طوالنی مدت‬ ‫حضــور در فضــا را بــر روی بــدن زنــان مطالعــه کنند‪ .‬بســیارعجیب اســت‬ ‫کــه دررابطه بــا تاثیــرات پــرواز در فضــا بــر بــدن زنــان‪ ،‬اطالعــات کافــی‬ ‫نداریــم‪.‬‬ ‫مــری رابینــت کــوال‪ :‬خــب ایــن مســئله غریبــی نیســت؛ چــون اساس ـاً‬ ‫تعــداد معــدودی زن داشــته ایم کــه فرصــت حضــور در ســفرهای فضایــی‬ ‫را به دســت اورده انــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬از بیــن ‪560‬نفــری کــه دراین ســال ها‬ ‫عــازم فضــا شــده اند‪ ،‬تنهــا ‪65‬نفرشــان زن بوده انــد‪ .‬البتــه چیزهایــی‬ ‫دربــاره شــاخصه های زنانــه چنیــن ماجراجویی هایــی می دانیــم کــه‬ ‫برمی گــردد بــه مطالعــات و بررســی هایی کــه روی ازمایش هــای‬ ‫زمینــی بــه انهــا رســیده ایم‪ .‬مثــ ًا ایــن واقعیــت کــه مــردان و زنــان‬ ‫اساسـاً الگــوی تعریــق متفاوتــی از هــم دارنــد؛ به عبارتــی‪ ،‬مــردان بیــش از‬ ‫زنــان عــرق می کننــد و حتــی می دانیــم کــه نواحــی ایــن تعریق هــا هــم‬ ‫ـال یــک پیــاده روی فضایــی‪ ،‬فضانــوردان‬ ‫عمدت ـاً یکســان نیســت‪ .‬درخـ ِ‬ ‫بــرای حفــظ دمــای بــدن در ســطحی ایمــن‪ ،‬بایــد پوشــاک و تجهیــزات‬ ‫دارای سیســتم خنک کننــده و تهویــه مناســب به تــن کننــد کــه ایــن‬ ‫پوش ـش ها اص ـ ًا بــرای بــدن مــردان بــا ویژگی هــای خــاص بــدن ایــن‬ ‫گــروه جنســیتی‪ ،‬طراحــی و تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬پــس به نوعــی چیــزی مشــابه بــا طراحــی اتاق هــا و دفاتــر‬ ‫کاری ســت کــه برمبنــایِ درجــه حــرارت بــدن مــردان طراحــی شــده اند‬ ‫ـوان یــک زن‪ ،‬وقتــی در محیــط کارم مشــغول انجــام مث ـ ًا‬ ‫و مــن به عنـ ِ‬ ‫تایــپ هســتم‪ ،‬لــرز می کنــم!‬ ‫ام ارکــی‪ :‬دقیقــاً‪ .‬بــرای عمــوم طراحی هــا؛ مثــ ًا ارتفــاع صندلی هــا‪،‬‬ ‫تنظیــم دمــای دفاتــر و حتــی پله هــای نردبــان‪ ،‬از الگــوی خیالــی‬ ‫«مــرد ایــده ال» اســتفاده شــده‪ .‬بااین حــال‪ ،‬پرســش های دیگــری نیــز‬ ‫مطــرح هســتند؛ مثـ ًا چیزهایــی نظیـ ِر بینایــی کــه تنهــا بایــد در خــود‬ ‫فضــا مور ِد ازمایــش قــرار بگیرنــد‪ .‬به لحــاظِ علمــی‪ ،‬دیــد مــردان طــی‬ ‫حضــور مــداوم در وضعیــت «ریزگرانــش» (شــرایطی ماننــد بی وزنــی؛‬ ‫بااین تفــاوت کــه نیــروی گرانــش دقیقـاً صفــر نیســت و مقــدار کوچکــی‬ ‫از ان وجــود دارد) تغییــر می کنــد و بــه افــرادی «نزدیک بیــن» تبدیــل‬ ‫می شــوند؛ درحالی کــه ایــن اتفــاق بــرای زنــان نمی افتــد و مــا علتــش‬ ‫را نمی دانیــم‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬حــاال کــه صحبــت از اختالفــات جسمانی ســت‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫نکتـه ای ظریــف اشــاره کنــم؛ خاطــرم هســت کــه وقتــی دربــاره «ســالی‬ ‫رایــد» (اولیــن فضانــورد زن امریــکا) در ســال ‪ 1983‬می خوانــدم؛ یکــی‬ ‫از مهندســین «ناســا» از او پرســیده بــود کــه در دوره قاعدگــی اش در‬ ‫فضــا بــرای یک هفتــه بــه چندعــدد تامپــون نیــاز دارد و ایــا ‪100‬عــدد‬ ‫کافی ســت؟ او هــم درپاســخ عنــوان کــرده بــود کــه ‪100‬تــا عــدد‬ ‫صحیحــی نیســت‪ .‬ایــا بایــد موافــق ایــن نظریــه باشــیم کــه بــدون‬ ‫محاســبات و تنهــا به خاط ـ ِر شــرایط ویــژه بــدن در فضــا‪ ،‬تامپون هــای‬ ‫بیشــتری را همــراه خــود ببریــم؟ گویــا انهــا را ماننــد سوســیس به هــم‬ ‫ریســه کــرده و به هــم گــره زده بودنــد تــا شــناور نشــوند‪.‬‬ ‫ام ارکــی‪ :‬ایــا می توانــی تصــور کنــی کــه چگونــه تامپون هــا مثــل‬ ‫قطارفشــنگ در فضــای کابیــن شــناور هســتند؟ انهــا حتــی ایــن نوارها را‬ ‫در رشــته های ‪50‬تایــی امــاده کردنــد تــا مشــکلی پیــش نیایــد‪ .‬واقع بیــن‬ ‫باشــیم؛ احتمــاالً مهندســین «ناســا» کمــی حســاب وکتاب هوشــمندانه‬ ‫ریاضــی بـه کار بردنــد تــا قابلیــت جــذب تامپون هــا را بــا تعــداد روزهــای‬ ‫مور ِد نیــاز بســنجند و ‪ ...‬درنهایــت‪ ،‬بــه یــک عــدد تخمینــی رســیدند؛‬ ‫درحالی کــه اگــر یــک زن در تیم شــان حضــور داشــت‪ ،‬کافــی بــود کــه‬ ‫از او ســوال کننــد و بعــد هــم بادرنظرگرفتــن همــه جوانــب‪ ،‬ان عــدد را‬ ‫ـض احتیــاط‪ ،‬دوبرابــر کننــد‪.‬‬ ‫محـ ِ‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬ایــن صحــت دارد کــه اژانــس بــرای ســالی رایــد‪ ،‬یــک کیــت‬ ‫میس بیکر؛‬ ‫پیشگام در تحقیقات فضایی‬ ‫ارایشــی مخصــوص هــم طراحــی کــرده بــود؟‬ ‫ام ارکــی‪ :‬درســت اســت؛ چــون به هرحــال زنــان در فضــا هــم بــه مقــداری‬ ‫ارایــش نیــاز دارنــد! جــدای از شــوخی؛ ســالی رایــد بــه ان وســایل‬ ‫احتیاجــی نداشــت و انهــا را نمی خواســت‪ .‬او حتــی بعدهــا در مصاحبـه ای‬ ‫ ســال ‪ 2002‬دراین بــاره گفــت‪« :‬ارایش کــردن واقعــاً اخرین چیــزی‬ ‫به ِ‬ ‫بــود کــه ممکــن بــود به ذهنــم برســد تــا بخواهــم وقتــم را در یــک ســفر‬ ‫تحقیقاتــی فضایــی‪ ،‬بــه ان اختصــاص دهــم»‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬امــا واقعــاً وقتــی در فضــا ارایــش می کنیــم‪ ،‬چــه اتفاقــی‬ ‫می افتــد؟‬ ‫ام ارکــی‪ :‬خــب نمی توانیــد از پــودر اســتفاده کنیــد؛ چــون شــناور شــده و‬ ‫می توانــد بــا چشــم تمــاس پیــدا کنــد کــه موجــب حساســیت چشــمی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬البتــه نبایــد نگــران بــود؛ چــون امکاناتــی نظی ِر خط چشــم‪،‬‬ ‫ریمــل‪ ،‬ســایه چشــم و بــرق لــب مشــکلی ندارنــد و می تــوان حتــی از‬ ‫پاک کننده هــای ارایشــی نیــز به راحتــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫جی‪.‬بی‪ :‬یعنی واقعاً نمی شود بدون ارایش به فضا سفر کرد؟!‬ ‫ام ارکــی‪ :‬بایــد گفــت کــه اگرچــه ســالی رایــد عالقــه ای بــه ایــن کار‬ ‫نداشــت امــا به جایــش‪ ،‬ریئــا سِــدِن (فضانــورد زن امریکایــی کــه در‬ ‫ماموریت هــای اس تــی اس‪-۵۱-‬دی‪ ،‬اس تــی اس‪ ،۴۰-‬اس تــی اس‪۵۸-‬‬ ‫حضــور داشــت) از چگونگــی برخــورد و رفتــار رســانه ها بــا زنــان بــدون‬ ‫ارایــش‪ ،‬اگاه و البتــه این موضــوع برایــش مهــم بــود‪ .‬او در مصاحب ـه ای‬ ‫گفتــه بــود‪« :‬دوســت نداشــتم کــه اگــر قــرار بــر انتشــار تصویــری از‬ ‫مــن در فضــا باشــد‪ ،‬رنگ پریــده و بی حس وحــال باشــم!» اینجــا بــود‬ ‫کــه «ناســا» از فضانــوردان زن کمــک گرفــت تــا پــروژه کیــت ارایشــی‬ ‫مناســب و ویــژه ایــن ســفرها را توســعه دهــد‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬البتــه به نظــرم بســیاری مســائل جدی تــر و مهم تــر بــوده‬ ‫کــه بایــد ابتــدا بــه انهــا پرداختــه می شــد تــا اجــازه پــرواز بــه فضــا‬ ‫بــرای زنــان صــادر شــود؛ مثــ ًا گزارشــی در ســال های ‪ 1960‬منتشــر‬ ‫شــد دربــاره اینکــه ســفر زنــان بــه فضــا بــا ســفینه چیزی ســت شــبیه‬ ‫بــه گذاشــتن «یــک فــرد دچــار اختــال ســایکوفیزیولوژی مزاجــی»‬ ‫(شــما بخوانیــد یــک زن هورمونــی؛ یعنــی زنــی کــه ترشــح و تغییــرات‬ ‫هورمونــی در بدنــش بــر خلــق وی تاثیــر می گذارنــد) بــا «یــک ماشــین‬ ‫روب ُگلدبِــرگ» (ماشــینی پیچیــده و جالــب کــه بــا نوعــی هنرمنــدی‬ ‫مبتکرانــه بــرای انجــام عملیاتــی ســاده طراحی شــده و احتمــاالً نمونه اش‬ ‫را در فیلــم «عصــر جدیــد» بــا هنرمنــدی چارلــی چاپلیــن به یــاد داریــد‬ ‫کــه چگونــه ســعی داشــت بــدون اســتفاده از دســت و توســط ان وســیله‬ ‫غــذا بخــورد) در یک جــا! نویســنده عنــوان کــرده بــود کــه به جــز ایــن‬ ‫وضعیــت بغرنــج‪ ،‬ممکــن بــود کــه زنــان طــی ســفر فضایــی دچــار عارضه‬ ‫«قاعدگــی رتروگــراد» شــده و خون شــان در دوره مذکــور‪ ،‬بــه داخــل‬ ‫بدن شــان بازگــردد‪.‬‬ ‫ام ارکــی‪ :‬مــن انتشــار چنیــن مطلــب و چنیــن ادعاهایــی را در ســال های‬ ‫‪ 1960‬نکوهــش می کنــم امــا صادقانــه بگویــم؛ حتــی همیــن امــروز‬ ‫هــم هســتند افــراد بســیاری کــه نمی داننــد قاعدگــی چگونــه عمــل‬ ‫می کنــد‪ .‬بخــش طنزامیــز و کنایــی ماجــرا اینجاســت کــه درواقــع‪،‬‬ ‫دانشــمندان در یک ســری از مطالعــات و بررســی ها متوجــه شــده اند‬ ‫کــه از بســیاری جهــات‪ ،‬زنــان اساسـاً گزینه هــای بهتــری بــرای ســفرهای‬ ‫فضایــی هســتند؛ انهــا‪ ،‬هــم ظریف تــر و ســبک تر هســتند و هــم‬ ‫به طو ِر متوســط منابــع کمتــری را مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬شــنیده ام کــه فضانــوردان زن‪ ،‬کنتــرل و مدیریــت اســترس‬ ‫بهتــری هــم دارنــد‪.‬‬ ‫ام ارکــی‪ :‬بلــه و این هــم در یــک تســت جالــب مشــخص شــد؛ «ویلیــام‬ ‫راندولــف الوالک دوم» (دانشــمند متولــد امریــکا کــه در حــوزه پزشــکی‬ ‫هوافضــا فعالیــت داشــت) همــرا ِه زنــی کــه او را «اولیــن بانــوی کارامــوز‬ ‫فضانــورد» لقــب داده انــد؛ سلســله ازمایش هایــی کاربــردی را روی‬ ‫این موضــوع انجــام دادنــد‪ .‬درواقــع در دوره ای‪ ،‬نیــروی هوایــی ایــاالت‬ ‫متحــده برنامه هایــی تحقیقاتــی را دراین زمینــه ترتیــب داد؛ هرچنــد‬ ‫ازانجاکــه ایــن نگرانــی برای شــان وجــود داشــت کــه مبــادا مــردم گمــان‬ ‫کننــد قــرار اســت کــه «ناســا» واقعـاً بخواهــد زنــی را بــه فضــا بفرســتد!‬ ‫پروســه ازمایــش را بــه کلینیــک دکتــر الوالک منتقــل کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫پزشــک نیــز بــر روی گروهــی از زنــان خلبــان‪ ،‬همــان ازمایش هایــی‬ ‫را انجــام داد کــه بــر روی گــروه فضانــوردان «برنامــه مرکــوری» (یکــی‬ ‫از پروژه هــای فضایــی ناســا کــه از مهم تریــن دســتاوردهایش‪ ،‬ارســال‬ ‫نخســتین فضانــورد امریکایــی؛ جــان گلن و نخســتین فضانــورد امریکایی‬ ‫در مــدار زمیــن؛ الــن شــپارد بــود) انجــام می شــد‪ .‬او در ایــن ازمایش هــا‬ ‫قابل توجه تــر‬ ‫متوجــه مســائل گوناگونــی شــد کــه یکی ازانهــا قــدرت ِ‬ ‫زنــان در کنتــرل اســترس نســبت بــه مــردان بــود‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬ایــن اتفــاق در ســال ‪ 1960‬افتــاد؛ بااین وجــود‪ ،‬حتمــاً نامــه‬ ‫مشــهو ِر ســال ‪« 1962‬ناســا» خطــاب بــه دختــر جوانــی کــه عالقه منــد‬ ‫بــه انجــام فضانــوردی بــود را به خاطــر داریــد کــه طــی ان‪ ،‬اژانــس‬ ‫شــرح داده بــود کــه «هیــچ برنامـه ای بــرای اســتفاده از نیروهــای زن در‬ ‫پروژه هــای فضایــی به خاطــ ِر نــوع اموزش هــا و ویژگی هــای خــاص‬ ‫فیزیکــی الزم درای ـن کار‪ ،‬ندارنــد!»‬ ‫ام ارکــی‪ :‬ایــن نامــه به نوعــی بیانگــر ایــن مطلــب نیــز بــود کــه انهــا‬ ‫دریافتــه بودنــد کــه در فضــا نیــازی بــه اســتفاده از منشــی و مســئول‬ ‫پذیــرش ندارنــد؛ یعنــی مشــاغلی کــه عمومـاً زنــان را بــرای انجــام انهــا‬ ‫در ســازمان ها و برنامه هــای مختلــف به خدمــت می گیرنــد‪ .‬پشــتیبانی‬ ‫از ان ازمایــش اولیــه هــم کــه صحبتــش شــد؛ به طو ِر جــدی یکــی از‬ ‫دالیــل ایــن امــر بــود‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬به واقــع زنــان چقــدر در کنتــرل اســترس در ان ازمایــش‪ ،‬بهتــر‬ ‫عمــل کردند؟‬ ‫ام ارکــی‪ :‬بگــذار از «جــان گلــن» مثــال بیاوریــم؛ اولین فضانــورد امریکایی‬ ‫و او را بــا «جــری ُکــب»؛ اولیــن بانــوی کارامــوز فضانــورد مقایســه کنیــم‪.‬‬ ‫تســت اســترس گلــن به این شــکل بــود کــه او را در یــک اتــاق تاریــک‬ ‫به مــدتِ سه ســاعت رهــا کردنــد‪ .‬انجــا یــک میــز بــا تعــدادی کاغــذ‬ ‫رویــش وجــود داشــت‪ .‬گلــن شــروع بــه نوشــتن شــعر روی کاغذهــا‬ ‫کــرد‪ُ .‬کــب و ســایر زنــان امــا وارد محفظ ـه ای بــدون وجــود هیچ گونــه‬ ‫منبــع حســی شــدند‪ .‬تصــور می شــد کــه حداکثــر شش ســاعت پــس از‬ ‫حضــور در چنیــن دخم ـه ای‪ ،‬انهــا دچــار توهــم شــوند امــا ُکــب بــرای‬ ‫نه ســاعت و ‪40‬دقیقــه در انجــا مانــد؛ تاانکــه ادامــه تســت ازســویِ خــود‬ ‫کارشناســان متوقــف شــد‪ .‬او طــی ان مــدت بــرای ارامــش خیالــش حتی‬ ‫بــه کاری ماننــد شعرنوشــتن ماننــد گلــن نیــز مشــغول نشــد‪ .‬می بینیــد؟‬ ‫یکــی از ان زنــان کــه در ان حالــت یکنواختــی طوالنــی قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫مــادر هشــت فرزنــد بــود؛ ازای ـن رو‪ ،‬چنیــن شــرایطی را به مثابــه رفتــن‬ ‫بــه یــک تعطیــات ارامش بخــش درنظــر گرفــت! ای ـن را هــم در پرانتــز‬ ‫بگویــم کــه بــرای ســال های مدیــد‪ ،‬کارشناســان نیــروی هوایــی امریــکا‬ ‫گمــان می کردنــد کــه زنــان بــرای پــرواز بــا هواپیماهــای جــت ســاخته‬ ‫نشــده اند؛ چــون تصــور ایــن بــود کــه انهــا تــاب تحمــل نیروهــای‬ ‫گرانشــی شــتاب پائین تــر را ندارنــد؛ درحالی کــه اصــل ماجــرا چنیــن‬ ‫بــود کــه «جی ســوت» (لبــاس ضدشــتاب کــه خدمــه پــرواز بــرای‬ ‫خنثی کــردن اثــار شــتاب مثبــت می پوشــند) را اساس ـاً بــرای فیزیــک‬ ‫مــردان ســاخته بودنــد و بنابرایــن‪ ،‬مناســب اســتفاده زنــان نبــود‪ .‬بعدهــا‬ ‫متوجــه شــدند کــه اگــر زنــان لبــاس مناســبی به تــن کننــد‪ ،‬از عهــده‬ ‫ای ـن کار نیــز به خوبــی بــر خواهنــد امــد‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬پــس برمی گردیــم بــه همــان مســئله ســایز لباس هــای‬ ‫فضایــی؛ یعنــی ایــن تجربــه پیــاده روی فضایــی بــرای همــه زنــان ایــن‬ ‫حرفــه از ابتــدای کار تــا اینجــا رخ نــداده تنهــا به این خاطــر کــه نیــاز بــه‬ ‫یــک لبــاس ویــژه ســایز متوســط داشــتیم! البتــه ماجــرا یک جورهایــی‬ ‫قابل توجهــی از افــراد بــا‬ ‫ســاده اســت؛ ازانجاکــه ســازمان «ناســا» تعــداد ِ‬ ‫ســایز متوســط نداشــت‪ ،‬نیــاز بــه ایــن تغییــر ســایز در لباس هــا هــم‬ ‫‪ 27‬شــهریور ماه ‪ 1385‬انوشــه انصــاری‪ ،‬ســفر تاریخــی‬ ‫ ســوی ایســتگاه فضایــی بین المللــی اغــاز‬ ‫خــود را به‬ ‫ِ‬ ‫کــرد تــا ضمــن کســب عنــوان «نخســتین زن فضاگــرد‬ ‫جهــان»‪ ،‬نخســتین ایرانــی باشــد کــه در طول تاریــخ‬ ‫هزاران ســاله ایــران‪ ،‬از فراســوی جــو و اعمــاق فضــا‪ ،‬بــه‬ ‫پهنــه پــاک ایــن خــاک مهربــان نگریســته‪ .‬او ‪11‬روز در‬ ‫فضــا حضــور داشــت‪.‬‬ ‫حــس نمی شــد‪ .‬می تــوان به صراحــت گفــت کــه لباس هــای فضایــی‬ ‫بــرای فضانــوردان اصـ ًا توســط مــردان و بــرای مــردان طراحــی و تولیــد‬ ‫شــده؟‬ ‫ام ارکــی‪ :‬بــرای نســل حاضــر ایــن لباس هــا بلــه می شــود چنیــن گفــت؛‬ ‫امــا مهــم اســت کــه همــه ایـن را درک کننــد کــه همیــن لباس هــا هــم‬ ‫دیگــر منســوخ شــده اند و نیــاز بــه نــواوری و به روزرســانی دراین زمینــه‬ ‫داریــم‪ .‬لباســی کــه االن دربــاره اش حــرف می زنیــم‪ ،‬متعلــق بــه اواخــر‬ ‫‪ 1970‬اســت و بــرای تکنولــوژی زمــان ماموریــت «اپولــو» ارائــه شــده‪.‬‬ ‫ریئــا ِسـدِن؛ یکــی از شــش فضانــورد اول‪ ،‬بــا «ناســا» بــرای خلــق لباســی‬ ‫مناســب و مخصــوص زنــان دراین حــوزه همــکاری داشــت‪ .‬انهــا هــم‬ ‫کار بــر روی طراحــی لباس هایــی بــا ســایزهای بســیارکوچک‪ ،‬کوچــک‪،‬‬ ‫متوســط‪ ،‬بــزرگ و بســیاربزرگ را اغــاز کردنــد‪ .‬ســایز بســیارکوچک هرگز‬ ‫ دلیل‬ ‫بــه مرحلــه تولیــد نرســید‪ .‬ســایزهای کوچــک و بســیاربزرگ هــم به ِ‬ ‫هزینه هــا و نبــود بودجــه کافــی‪ ،‬از برنامــه کنــار گذاشــته شــدند‪ .‬وقتــی‬ ‫عــده ای از مــردان اعتــراض کردنــد کــه لباس هــای موجــود‪ ،‬مناســب و‬ ‫فیــت نیســتند؛ «ناســا» به ناچــار ســایز بســیاربزرگ (اکســترا‪-‬الرژ) را‬ ‫بــه گردونــه تولیــد بازگردانــد؛ امــا هرگــز تصمیمــی بــرای بازگردانــدن‬ ‫لباس هــای ســایز کوچــک (اســمال) گرفتــه نشــد‪ .‬بایــد ایــن توضیــح‬ ‫را هــم بدهــم کــه ایــن لباس هــا ســاختاری «مــدوالر» (دارای اتصــال‬ ‫واحدهــای اســتاندارد یــا همــان مدول هــا به منظــو ِر ایجــاد ترکیبــی‬ ‫بزرگ تــر بــا اجــزای ســازنده پیچیده تــر) دارنــد و می تــوان ســایز‬ ‫لبــاس را بــا جابه جایــی بخش هایــی‪ ،‬تغییــر دهیــد امــا ایـن کار فراینــدی‬ ‫بســیار وقت گیــر اســت و البتــه بــرای شــرایط «گرانِــش صفــر» (حالــت‬ ‫بی وزنــی) نیــز مناســب نیســت‪ .‬پــس بایــد پرســید کــه ایــا انهــا‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬پروژه هــای پیــاده روی زنــان در فضــا را بــرای رســیدن‬ ‫بــه شــرایطی مطلــوب به تاخیــر انداختنــد؟ بااین تفاســیر‪ ،‬بایــد گفــت کــه‬ ‫بلــه و تصمیمــی کامـ ًا درســت و بجــا بــود‪.‬‬ ‫جی‪.‬بــی‪ :‬دراین صــورت‪ ،‬محتمــل به نظــر می رســد کــه «ناســا» یــک‬ ‫طــراح لبــاس زن بــرای این منظــور اســتخدام کنــد؟‬ ‫ام ارکــی‪ :‬درواقــع انهــا ازقبــل چنیــن تصمیمــی را عملــی کرده انــد‪.‬‬ ‫سرپرســت طراحــان لباس هــای فضایــی «ناســا» در پــروژه فضایــی‬ ‫«ارتمیــس» (برنامــه ای پــروازی مشــترک ناســا و چنــد شــریک‬ ‫بین المللــی به ســویِ مــاه در اینــده بــا ایــن هــدف کــه اول یــک زن و‬ ‫ســپس‪ ،‬یــک مــرد قــدم بــه ســطح ایــن کــره بگذارنــد و بتواننــد از ســال‬ ‫‪ 2024‬به بعــد‪ ،‬افــراد بســیاری را بــه مســافرتِ مــاه و مریــخ ببرنــد) دو‬ ‫خانــم به نام هــایِ «امــی راس» و «کریســتین دیویــس» بوده انــد‪ .‬ای ـن را‬ ‫اضافــه کنــم کــه انهــا اتفاقـاً طراحــی مهندسی شــده فوق العــاده زیبایــی‬ ‫هــم انجــام داده انــد کــه بــا ورود فــرد بــه لبــاس از پشــت ان‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫کار دشــوار پوشــیدن ایــن تجهیــزات اســان تر شــده ؛ بلکــه ســاختار‬ ‫قســمت شــانه های ان‪ ،‬دامنــه حرکتــی بیشــتر و گســترده تری را بــرای‬ ‫فضانــورد ایجــاد می کنــد‪ .‬درپایــان‪ ،‬درمــور ِد پیــاده رویِ فضایــی کــوخ و‬ ‫مِیــر بایــد ایــن نکتــه مهــم و ظریــف را بدانیــم کــه ایــن پــروژه کام ـ ًا‬ ‫هــم زنانــه بــود؛ چراکــه «کانــادارم» (مجموع ـه ای از بازوهــای مکانیکــی‬ ‫کــه بــر روی شــاتل های فضایــی نصــب شــده و بــار و اجســام خارجــی‬ ‫را طــی مدت زمــان راهپیمایی هــای فضایــی جابه جــا می کنــد) انهــا‬ ‫مــردان ایســتگاه فضایــی کنتــرل‬ ‫در ایــن ماموریــت‪ ،‬توســط یکــی از‬ ‫ِ‬ ‫می شــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬پیــاده روی فضایــی ‪ 10‬اکتبــر‪ ،‬تنهــا نمونــه ایــن اقــدام‬ ‫بــوده کــه تعــداد زنــان در اجــرای ان‪ ،‬بــر مــردان غلبــه داشــت‪ .‬در ان‬ ‫ـوان فضانــورد حضــور داشــت و جســیکا‬ ‫پــروژه‪ ،‬اســتفانی ویلســون به عنـ ِ‬ ‫مِیــر «کانــادارم» را اداره می کــرد؛ کریســتینا کــوخ هــم درکنــا ِر انــدرو‬ ‫مــورگان پیــاده روی فضایــی را انجــام دادنــد‪ .‬به عبارتــی‪« ،‬مــورگان» تنهــا‬ ‫مــرد درگیــر ایــن پــروژه بــود کــه چــون یــک زن کنــارش قــرار داشــت‪،‬‬ ‫می تــوان او را هــم ندیــد گرفــت؛ یعنــی کاری نبــود کــه زنــی نتوانــد‬ ‫ان را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫‪ 28‬مــای ‪« 1959‬ایبــل» (‪ )Able‬یــک میمــون امریکایــی به همــراه «میــس بیکــر» (‪ )Miss Baker‬یــک میمــون اهــل پــرو داخــل دماغــه خرطومــی یــک موشــک ســوخت مایــع قــرار گرفتنــد و از پایــگاه کیــپ کارنــاوال فلوریــدا تــا‬ ‫ارتفــاع در حــدود ‪ 360‬مایلــی از ســطح دریــا بــه فضــا پرتــاب شــدند‪ .‬ایــن دو میمــون‪ ،‬در ایــن ســفر فضایــی‪ ،‬از هــر اســیبی بـه دور ماندنــد و بــا موفقیــت بــه زمیــن بازگشــتند‪ .‬هرچنــد «ایبــل» چهار روز بعــد در گذشــت‪ .‬علــت مــرگ‬ ‫ایــن حیــوان‪ ،‬واکنــش بــه داروی بیهوشــی بــود‪ .‬ایــن میمــون کــه بــرای عفونــت یــک الکتــرود زیرپوســتی تحت عمــل جراحــی قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬در دوره بیهوشــی درگذشــت‪ .‬جســد ایــن میمــون‪ ،‬داخــل یــک پارچــه پیچیــده شــد‬ ‫و دوبــاره در همــان کپســولی کــه بــا ان پرتــاب شــده بــود‪ ،‬گذاشــته و بــه مــوزه موسســه اســمیت ســونیان واشــینگتن فرســتاده شــد‪ .‬ایــن میمــون‪ ،‬هنــوز در ایــن موسســه حضــور دارد‪« .‬میــس بیکــر» تــا ســال ه ا بعــد از ایــن پرتــاب‪،‬‬ ‫زنــده مانــد و باقــی دوران زندگــی خــود را در زرادخانــه «رد‪ -‬اســتون» در «هانتســویل» االبامــا و پـس از ان در مرکــز موشــک و فضــای امریــکا ســپری کــرد‪ .‬ایــن میمــون‪ ،‬پس از انکــه روی جلــد مجلــه «الیــف» ظاهــر شــد؛ طرفــداران‬ ‫بســیاری پیــدا کــرد؛ به طوری کــه در مــدت یـک روز در حــدود ‪ 100‬نامــه از مدرســه کــودکان بــه دســتش رســید‪« .‬میــس بیکــر» در ســال ‪ 1984‬و در ســن ‪ 27‬ســالگی در گذشــت‪ .‬بیــش از ‪ 300‬نفــر در مراســم تشــییع جنــازه ان‬ ‫شــرکت کردنــد و جســدش را در زیــر یــک ســتون گرانیتــی کــه نشــان فضایـی اش روی ان حــک شــده بــود‪ ،‬به خــاک ســپردند‪ .‬هــر دو میمــون‪ ،‬در فضــا ‪ 38‬ســاعت در شــرایط کشــش نرمــال جاذبــه تــاب اوردنــد و در حــدود نه دقیقــه‬ ‫در ماموریــت تاریخــی خــود شــرایط بی وزنــی را تجربــه کردنــد‪« .‬ایبــل» و «میــس بیکــر» اولیــن حیوانــات شایســته ای بودنــد کــه پــس از یــک ماموریــت فضایــی زنــده ماندنــد امــا اولیــن مخلوقاتــی نیســتند که ســفر بــه فضــا را تجربه‬ ‫کــرده بودنــد؛ به طو ری کــه نخســتین بار در ســال ‪ 1947‬یــک بســته محتــوی دانه هــای ذرت بــرای ازمایــش پرتوهــای در ارتفــاع زیــاد بــه فضــا فرســتاده شــد‪ .‬پـس از ان‪ ،‬اتحــاد جماهیــر شــوری در ســال ‪ 1957‬بــا قمــر مصنوعــی‬ ‫«اســپاتنیک ‪ »2‬یــک مــاده ســگ به نــام «الیــکا» را بــه فضــا فرســتاد کــه ایــن حیــوان در اثــر حملــه قلبــی ناشــی از تــرس جــان خــود را از دســت داد‪ .‬پـس از ان‪ ،‬ســازمان فضایــی امریــکا (ناســا) میمون هــا و موش هایــی را بــه فضــا‬ ‫فرســتاد کــه نجــات انهــا موفقیت امیــز نبــود‪ .‬ایــن حیوانــات در اثــر نقــض فنــی کپســول های فضایــی یــا اســترس گرانشــی جــان خــود را از دســت داده بودنــد‪ .‬ناســا معتقــد اســت کــه بــدون ازمایشــات فضایــی کــه بــا همــکاری ایــن‬ ‫حیوانــات انجــام شــد‪ ،‬ورود انســان بــه فضــا غیرممکــن بــود‪.‬‬ ‫اردوغان در «منطق ه امن» دنبال چه می گردد؟‬ ‫زمانــی کــه ســوریه درگیــر یکــی از ویرانگرتریــن جنگ هــای منطقــه بــود‪ ،‬بــه ایجــاد یــک منطق ـه ی امــن نیــاز مبــرم داشــت کــه‬ ‫غیرنظامیانــی کــه از خانــه و کاشــانه ی خــود بیــرون شــده یــا گریختــه بودنــد در ان ســاکن شــوند تــا در کشــاکش جنگ داخلــی‪ ،‬ظهور‬ ‫گروه هــای افراطــی و دخالــت نیروهــای خارجــی‪ ،‬دسـت کم جــان خــود را حفــظ کننــد‪ .‬امــا چنیــن امکانــی هرگــز برایشــان فراهــم‬ ‫نشــد و قدرت هــای جهانــی هــم بــرای کمــک بــه جنـگ زدگان ســوریه اقدامــی نکردنــد‪ .‬امــا حــاال کــه درگیری هــا در ســوریه تــا حــد‬ ‫زیــادی فروکــش کــرده و گروه هــای افراطــی و شورشــی عمدتـاً کنــار زد ه شــده اند‪ ،‬طرحــی موســوم بــه «منطقـه ی امــن» مدتــی اســت‬ ‫ســر زبان هــا افتــاده کــه می خواهــد اوارگان ســوری را در خــود جــای دهــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ادعــا می شــد پــس از «نابودســازی تروریســم» در عفریــن و عملیــات شــاخه زیتــون‪« ،‬منطقــه امــن» در ســوریه ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد امــا ایــن اتفــاق قریــب بــه دو ســال طــول کشــید‪ ،‬تــا اینکــه ‪ ۱۷‬شــهریورماه فعالیــت گشــت مشــترک ترکیــه و امریــکا‬ ‫در منطقــه تــل ابیــض ســوریه (در نزدیکــی ترکیــه) اغــاز شــد‪ .‬طــرح موســوم بــه «منطق ـه ی امــن» تــازه نیســت امــا اخیــرا ً کــه‬ ‫رئیس جمهــوری ترکیــه در ســازمان ملــل ســخنرانی داشــت‪ ،‬کلیــات ان را شــرح داد تــا فضــا را بــرای جلــب حمایت هــای بین المللــی‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح امــاده کنــد‪ .‬منطقــه امنــی کــه ترکیــه بــه دنبــال ان اســت بــه طــول ‪ ۴۸۰‬کیلومتــر در مــرز ترکیــه و ســوریه‬ ‫امتــداد دارد و گفتــه مـی ش‬ ‫حضور زنان در فضا‬ ‫در یک نگاه‬ ‫به رغ ِم انکــه تصــور می شــود والنتینــا ترشــکووا‬ ‫تمریناتــی در زمینــه هدایــت ســفینه (خلبانــی) ندیده‬ ‫بــود امــا در پاراشــوت و به عبارتــی پــرش بــا چتــر‬ ‫نجــات بســیار کارازمــوده بــود‪.‬‬ ‫رایــد درمجمــوع دو ســفر خــود‬ ‫بــه کهکشــان‪14 ،‬روز در فضــا بــود‪.‬‬ ‫او در ‪ 1989‬از ناســا بازنشســته‬ ‫شــد و بــه کار تدریــس پرداخــت‪.‬‬ ‫وی در ‪  61‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ عنــوان اولیــن زن فضانــورد ایــاالت‬ ‫ســالی رایــد به‬ ‫ِ‬ ‫متحــده ســرانجام ایــن فرصــت را می یابــد تــا بــه ســفر‬ ‫فضایــی بــرود‪ .‬او ایــن ماموریــت را در ســن ‪ ۳۲‬ســالگی‬ ‫و بــا شــاتل فضایــی «چلنجــر» در ‪ 18‬جــون ان ســال‬ ‫به انجــام رســاند‪.‬‬ ‫ســوتالنا ساویتســکایا تنهــا در دو ماموریــت حضــور‬ ‫داشــت امــا در ماموریــت دوم‪ ،‬تبدیــل بــه اولیــن زنــی‬ ‫شــد کــه قــدم بــه کــره مــاه گذاشــت‪.‬‬ ‫شــنن لوســید چینی االصــل‪ ،‬رکــورد‬ ‫حضــور ‪188‬روز مانــدن در فضــا را‬ ‫شکســت‪ .‬او اولیــن زنی ســت کــه‬ ‫پنج بــار بــه فضــا رفــت‪.‬‬ ‫ایلیــن کالینــز بیــن ســال های ‪ 1995‬تــا‬ ‫‪ ،2005‬در پنــج ســفر فضایــی حضــور داشــت‬ ‫امــا طــی ســفر بــا ‪ STS93‬در ســال ‪،1999‬‬ ‫بــه اولیــن زنــی تبــدل شــد کــه هدایــت و‬ ‫فرماندهــی ماموریــت یــک شــاتل فضایــی را‬ ‫به عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫لیــو یانــگ را بایــد یــک خلبــان و یــک فرمانــده ارشــد در نیــروی‬ ‫هوایــی چیــن نامیــد‪ .‬او در ســال ‪ 2010‬بــه برنامه هــای فضایــی چیــن‬ ‫ عنــوان اولیــن فضانــورد زن‬ ‫ملحــق شــد و در ‪ 16‬جــون ‪ 2012‬به‬ ‫ِ‬ ‫چینــی نامــش را به ثبــت رســاند؛ یعنــی در چهل ونهمیــن ســالگرد‬ ‫پــرواز والنتینــا ترشــکووا و طــی ماموریــت ‪ .Shenzhou 9‬او به همــرا ِه‬ ‫دو خدمــه دیگ ـ ِر ایــن پــرواز‪13 ،‬روز را در کهکشــان به ســر بردنــد‪.‬‬ ‫اولین زن فضانورد جهان‬ ‫«اشــخاص پنهــان» (‪ )Hidden Figures‬فیلمــی در ژانــر زندگینامه ای و‬ ‫درام محصــول ‪ ۲۰۱۶‬به کارگردانــی تئــودور ملفــی و بــا فیلمنامه ای نوشــته ‬ ‫اوز ملفــی و الیســون شــرودر بر اســاس کتابــی به همین نــام اثــر مارگــوت‬ ‫لــی اشترلی ســت کــه داســتان زنــان ریاضیــدان سیاه پوســت امریکایــی‬ ‫را بازگــو می کنــد کــه طــی رقابــت فضایــی امریــکا و روســیه در ناســا‬ ‫مشــغول به کار بودنــد‪ .‬از بازیگــران ان بایــد بــه تراجــی پــی‪ .‬هنســون اشــاره‬ ‫کــرد؛ در نقــش کاتریــن جانســون (ریاضیدانــی کــه مســیر فضایــی را برای‬ ‫برنامـ ه فضایــی مرکــوری و دیگــر ماموریت هــای ناســا محاســبه کــرد‪.‬‬ ‫والنتینــا والدیمیروونــا ترشــکووا در ششــم مــارچ ســال ‪ ۱۹۳۷‬در روســتای ماســلنیکوو در اســتان یاروســاول در روســیه شــوروی به دنیــا امــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۴۵‬بــه مدرســه رفــت ولــی در ســال ‪ ۱۹۵۳‬مدرســه را تــرک کــرد و بــه تحصیــات خــود‪ ،‬از راه مکاتبــه ادامــه داد‪ .‬در جوانــی بــه «پــرش بــا چتــر‬ ‫نجــات» پرداخــت و نخســتین پــرش بــا چتــر را در ‪ ۲۲‬ســالگی انجــام داد‪ .‬ابتــدا در کارخانــه تایرســازی کار می کــرد‪ .‬ســپس بــه کارخانــه پارچه هــای‬ ‫صنعتــی «یاروســاول» منتقــل شــد‪ .‬ســابقه او در چتربــازی باعــث شــد تــا در ســال ‪ ۱۹۶۱‬در گــروه فضانــوردان روســیه عضــو شــده و دوره کامــل امادگی‬ ‫بــرای پــرواز در فضاپیماهــای نــوع « ُوســتوک» را بگذرانــد‪ .‬در تاریــخ ‪ ۱۶‬ژوئــن ‪ ۱۹۶۳‬به عنــوان اولیــن زن فضانــورد و ششــمین فضانــورد جهــان بــا ســفینه‬ ‫«وســتوک‪ »۶-‬از فــرودگاه فضایــی «بایکانــور» بــه فضــا پــرواز کــرد و بعــد از دو شــبانه روز و ‪ ۲۲‬ســاعت و ‪ ۵۰‬دقیقــه‪ ،‬به زمین بازگشــت‪ .‬بعــد از پــرواز‪ ،‬بااینکه‬ ‫بــه فعالیــت در زمینــه هوا‪-‬فضــا ادامــه مـی داد امــا بیشــتر وقتــش را صــرف کارهــای اجتماعــی می کــرد‪ .‬او عضــو حــزب کمونیســت شــوروی بــود و تــا‬ ‫عضویــت در کمیتــه مرکــزی ایــن حــزب ارتقــاء یافــت‪ .‬در اواخــر ســال ‪ ،۱۹۶۳‬بــا اندریــان نیکوالیــف کــه وی نیــز فضانــورد بــود؛ ازدواج کــرد امــا ایــن‬ ‫ازدواج‪ ،‬دوام نداشــت‪ .‬ترشــکوا بــه دریافــت نشــان های بســیاری؛ از جملــه «نشــان قهرمــان اتحــاد شــوروی»‪ ،‬نائــل امــده و یکــی از حفره هــای کــره مــاه‬ ‫نیــز به نــا ِم وی نام گــذاری شــده اســت‪ .‬ترشــکوا از ســال ‪ ۱۹۶۲‬تــا ‪ ۱۹۹۷‬در شــمار گروهــان فضانــوردان قــرار داشــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۶۹‬گواهــی اکادمــی‬ ‫مهندســی‪،‬نظامی «ژوکــف» در رشــته «خلبان‪ -‬فضانورد‪ -‬مهنــدس» را دریافــت کــرد و در ســال ‪ ۱۹۷۷‬درجــه دکتــرای علــوم مهندســی را گرفــت‪ .‬او بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬اثــر علمــی تالیــف کــرده و عالوه بر ایــن؛ دارای عنــوان ژنــرال هوانــوردی نیــز هســت‪ .‬در تاریــخ ‪ ۲۲‬ژوئــن ‪ ۱۹۶۳‬بــود کــه هیئت رئیســه شــورای عالــی‬ ‫اتحــاد جماهیــر سوسیالیســتی شــوروی‪ ،‬به خاطــر پــرواز موفقیت امیــز و شــجاعت‪ ،‬بــه والنتینــا ترشــکووا لقــب «قهرمــان اتحــاد شــوروی» را اعطــاء کــرد‪.‬‬ ‫ترشــکووا در امــور اجتماعــی به طور فعالــی شــرکت دارد‪ .‬از ســال ‪ ۱۹۹۴‬وی ریاســت مرکــز بین المللــی همکاری هــای علمــی و فرهنگــی روســیه وابســته‬ ‫درحال حاضــر ‪82‬ســاله اســت‪.‬‬ ‫بــه دولــت فدراســیون روســیه را بر عهــده دارد‪ .‬او‬ ‫ِ‬ ‫دو فضانــورد زن ناســا‪ ،‬کریســتینا اچ کــوخ و جســیکا میــر‪ ،‬بــرای اولین بــار در تاریــخ توانســتند اولیــن پیــاده روی‬ ‫فضایــی خــود را انجــام دهنــد‪ .‬ایــن‪ ،‬اولیــن پــروژه پیــاده روی فضایــی اژانــس ناســا بــوده کــه بخــش اعظــم اعضــای‬ ‫تیــم ان‪ ،‬متشــکل از زنــان بودنــد‪ .‬ایــن دو فضانــورد‪ ،‬به منظــور تعمیــر مرکــز کنتــرل قــدرت ایســتگاه‪ ،‬از ایســتگاه‬ ‫بین المللــی فضایــی خــارج شــدند‪ .‬ایــن پیــاده روی فضایــی تاریخــی‪ ،‬از مدت ها پیــش برنامه ریــزی و تاریــخ ان نیــز‬ ‫مشــخص شــده بــود و قــرار بــود در ایــن پــروژه‪ ،‬فضانــورد خانــم دیگــری به نــام ‪ Anne McClain‬نیــز حضــور داشــته‬ ‫باشــد امــا زمــان حضــور او در ایســتگاه فضایــی‪ ،‬مــاه ژوئــن به پایــان رســید‪ .‬کــوخ و میــر ســرانجام در روز تعیین شــده‬ ‫بیــش از پنج ســاعت خــارج از ایســتگاه فضایــی مشــغول انجــام وظایــف خــود بودنــد؛ در حالی کــه چهــار فضانــورد دیگــر‬ ‫هم تیمــی انهــا کــه همگــی مــرد بودنــد‪ ،‬در داخــل ایســتگاه فضایــی ماندنــد‪ .‬هــر دو خانــم جســیکا میــر و کریســتینا‬ ‫کــوخ‪ ،‬جــزو کالس فضانــوردان ســال ‪ ۲۰۱۳‬هســتند‪ .‬تقریبـاً نیمــی از شــرکت کنندگان کالس فضانــوردی ســال ‪،۲۰۱۳‬‬ ‫خانــم بودنــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!