هفته نامه سرافرازان شماره 281 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 281

هفته نامه سرافرازان شماره 281

هفته نامه سرافرازان شماره 281

‫ایا زمان خداحافظی با «موتورسیکلت» نرسیده؟‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬مهر ‪ 22 ،1398‬صفر ‪ 21 ،1441‬اکتبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،281‬تومان‬ ‫ویراژ با طعم مرگ و دود!‬ ‫فلـــجمغــزی‬ ‫در کــــودکان‬ ‫در ایــن مطلــب می خواهیــم بــه نشــانه هایی کــه در کــودکان فلــج‬ ‫مغــزی بــروز می دهنــد بپردازیــم‪ .‬فلــج مغــزی شــایع ترین ناتوانــی‬ ‫در دوران کودکی ســت‪ ،‬کــودکان مبتــا بــه فلــج مغــزی (‪ )CP‬و‬ ‫خانواده هــای انهــا نیازمنــد حمایــت و پشــتیبانی هســتند‪ .‬موسســه‬ ‫خیریــه ســگال تنهــا موسســه در این زمینــه اســت کــه اقــدام بــه‬ ‫کمک رســانی بــه ایــن عزیــزان می کنــد‪.‬‬ ‫‪ 11‬مورد از فلج مغزی‪:‬‬ ‫‪ .1‬فلــج مغــزی (‪ )CP‬یــک گــروه از اختــاالت اســت کــه بــر توانایــی‬ ‫فــرد بــرای حرکــت و حفــظ تعــادل و موقعیــت بــدن تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬فلــج مغــزی (‪ )CP‬شــایع ترین ناتوانــی در دوران کودکی ســت‪.‬‬ ‫باتوجه بــه بــراورد حــدود یک نفــر از ‪ 323‬کــودک بــا اختــاالت‬ ‫‪ CDC‬از شــبکه ‪ CP‬از مبتالیــان بــه اتیســم و رشــد (‪)ADDM‬‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬فلــج مغــزی (‪ )CP‬در پســران نســبت بــه دختــران بیشــتر اســت و‬ ‫در میــان کــودکان سیاه پوســت بیشــتر از کــودکان سفیدپوســت اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کــودکان مبتــا بــه ‪ CP‬دارای اسپاســم هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫به این معنی ســت کــه عضالت شــان ســفت و محکــم هســتند‬ ‫و در بیشــترین (حــدود ‪ 75‬الــی ‪ 85‬درصــد) دارای اسپاســم حرکــت‬ ‫انهــا می تواننــد ناخوشــایند باشــد کــه ایــن مــوارد بــا فیزیوتراپــی و‬ ‫کاردرمانــی بایــد تحریــک شــوند و ماهیچه هــا قــدرت خــود را بازیابــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬کــودکان مبتــا بــه فلــج مغــزی بیــش از نصــف (حــدود ‪ 50‬الــی‬ ‫‪ 60‬درصــد) می تواننــد به صــورت مســتقل حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬بســیاری از کــودکان مبتــا بــه فلــج مغــزی دارای یــک یــا چنــد‬ ‫شــرایط اضافــی یــا بیمــاری همــراه بــا فلــج مغــزی خــود هســتند که‬ ‫ عنوان مثــال‪،‬‬ ‫به عنــوان شــرایط مشــترک شــناخته می شــوند‪ .‬به ِ‬ ‫حــدود چهار نفــر از ‪ 10‬کــودک مبتــا بــه ‪ CP‬دارای صــرع هســتند و‬ ‫حــدود یک نفــر از ‪ 10‬نفــر اختــال طیــف اوتیســم دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬بیشترین ‪ CP‬مربوط به اسیب مغزی ست که قبل یا بعد از تولد‬ ‫اتفاق افتاده و به نام ‪ CP‬مادرزادی شناخته می شود‪ .‬عوامل زیر می توانند‬ ‫خطر ابتال به ‪ CP‬مادرزادی را افزایش دهند‪:‬‬ ‫الف) متولد شدن کودک بیش از حد کوچک‬ ‫ب) تولد زودهنگام‬ ‫پ) تولد دوقلو یا چندقلو‬ ‫ت) لقــاح مصنوعــی در ازمایشــگاه های نامعتبــر یــا دیگــر فناوری هــای‬ ‫کمــک به بــاروری‬ ‫ث) عفونت مادر در دوران بارداری‬ ‫ج) داشــتن کرنیکتــروز (نوعــی اســیب مغزی ســت کــه زمانــی کــه‬ ‫کــودک زردی شــدید دارد و درمــان نشــود می توانــد اتفــاق بیافتــد‪).‬‬ ‫چ) داشتن عوارض در هنگام تولد‬ ‫‪ .8‬درصــد کمــی از ‪ CP‬ناشــی از اســیب مغزی ســت کــه بیــش از‬ ‫‪ 28‬روز پــس از تولــد اتفــاق می افتــد‪ .‬عوامــل زیــر می تواننــد خطــر‬ ‫ابتــا بــه فلــج مغــزی را افزایــش دهنــد‪:‬‬ ‫الف) داشتن عفونت مغزی‪ ،‬مانند مننژیت‬ ‫ب) اسیب جدی به سر‬ ‫‪ .9‬علت خاص فلج مغزی در اکثر کودکان ناشناخته است‬ ‫‪ .10‬فلــج مغــزی معمــوال در طــول ســال اول یــا دوم پــس از تولــد‬ ‫تشــخیص داده می شــوند‪ .‬اگــر نشــانه های کــودک خفیــف باشــد‪،‬‬ ‫ی ســخت تر می شــود تــا‬ ‫تشــخیص وجــود مشــکل فلــج مغــزی کمـ ‬ ‫زمانــی کــه کــودک چند ســالی بزرگ تــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .11‬فلــج مغــزی بــا خدمــات و حمایت هــای مناســب‪ ،‬کــودکان و‬ ‫بزرگســاالن می تواننــد بخــش فعــال از جامعــه مــا باشــند‪.‬‬ ‫از زمــان تولــد تــا پنج ســالگی‪ ،‬یــک کــودک بایــد اهــداف حرکــت‬ ‫را بــه دســت اورد‪ -‬همچنیــن به عنــوان نقــاط عطــف شــناخته‬ ‫می شــود ‪ -‬مثــل چرخانــدن‪ ،‬نشســتن‪ ،‬ایســتادن و راه رفتــن‪ .‬تاخیــر‬ ‫در دســتیابی بــه ایــن نقــاط عطــف حرکــت می توانــد نشــانه ای از ‪CP‬‬ ‫باشــد‪ .‬مهــم اســت کــه توجــه داشــته باشــیم برخــی از کــودکان بدون‬ ‫‪ CP‬همچنیــن ممکــن اســت برخــی از ایــن عالئــم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بعضــی از نشــانه های دیگــر ‪ CP‬امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫در سه تا شش ماهگی کودک‪:‬‬ ‫• هنگامی که ایستادن را یاد می گیرد‪ ،‬به پشت سر می افتد‬ ‫• احساس سفتی و خشکی می کند‬ ‫• احساس سستی‬ ‫• بــه نظــر می رســد کــه پشــت و گــردن بیــش از حــد گســترش‬ ‫می یابــد در حالی کــه بــازوی کشیده شــده دارد‬ ‫• هنگام برداشتن پاها‪ ،‬سفت و صلیبی یا قیچی می شود‬ ‫در کودک بزرگ تر از شش ماه‪:‬‬ ‫• در هیچ جهتی حرکت نمی کند‬ ‫• نمی توان دست ها را به هم متصل کرد‬ ‫• به سختی دست به دهان می برد‬ ‫• فقــط یــک دســت را می توانــد دراز کنــد در حالی کــه دســت دیگــر‬ ‫مشــت یــا گــره شــده اســت‬ ‫در کودک بزرگ تر از ‪10‬ماه‪:‬‬ ‫• به گونــه ای کــج و معــوج می خــزد کــه یــک دســت و یــک پــا را‬ ‫به دنبــال خــود می کشــد‬ ‫• زانوهــا را در اطــراف ســاق پــا قــرار می دهــد یــا روی زانوی هــا‬ ‫تو پا راه نمــی رود‬ ‫می چرخــد‪ ،‬امــا چهار دســ ‬ ‫موسســه خیریــه ســگال در راســتای فرهنگ ســازی و همیــاری بــه این‬ ‫کــودکان از ســال ‪ ۱۳۹۶‬و بــا شــماره ثبــت ‪ ۷۴‬در قالــب یــک ســازمان‬ ‫مردم نهــاد غیر دولتــی بــا انگیــزه واالی کمــک بــه همنــوع فعالیــت‬ ‫همه جانبــه خــود را جهــت حمایــت از کــودکان مبتــا بــه فلــج مغزی‬ ‫زی ِ ر‪ ۱۴‬ســال و خانــواده انــان اغــاز کــرده اســت‪ .‬امیدواریــم کــه بــا‬ ‫مســاعدت خداونــد عزیــز و همکاری هــای شــما عزیــزان کــودکان‬ ‫بیشــتری را تحتِ پوشــش قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫بــرای همیــاری و کمــک بــه موسســه می توانیــد بــه لینک هــای زیــر‬ ‫اقــدام فرمایید‪:‬‬ ‫‪ .1‬کمک نقدی‬ ‫‪ .2‬درمان یاری‬ ‫‪ .3‬استند تسلیت‬ ‫‪ .4‬دریافت قلک‬ ‫‪ .5‬تاج گل تسلیت‬ ‫امیــد اســت بــا همیــاری و همدلــی شــما عزیــزان بتوانیــم از درد و رنج‬ ‫خانواده هــای ایــن عزیــزان بکاهیــم‪.‬‬ ‫ایــا می دانیــد حــذف دفترچــه بیمــه ســامت در راســتای تســهیل امــور بیمه شــدگان‪ ،‬ارتقــای‬ ‫کیفیــت خدمــات و مدیریــت مطلوب تــر هزینه هــای درمانــی می باشــد؟‬ ‫روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت استان گلستان‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪281‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫بانک‬ ‫نقـشموثرشـرکتفـوالدخوزسـتان‬ ‫درســاختجــادهدسترســیبـهســنگان‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫فــوالد خوزســتان در ســاخت زیربنــای جــاده دسترســی بــه ســنگان مشــارکت فعــال داشــته اســت‪ .‬خــداداد‬ ‫غریب پــور (معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیئت عامــل ایمیــدرو) در ششــمین کنفرانــس اســتیل پرایــس‬ ‫‪ ۹۸‬برگــزار شــد‪ ،‬با بیــان ایــن خبــر گفــت‪ ۲۵۴« :‬شــرکت دانش بنیــان در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی‬ ‫فعــال هســتند‪ .‬ارزش افــزوده فــوالد و صنایــع مرتبــط در دنیــا ‪ ۲۹۰‬میلیــارد دالر اســت‪ .‬فــوالد امســال در دنیــا‬ ‫رشــد ‪ ۳.۵‬درصــدی داشــته و شــاهد رشــد خوبــی در صنعــت فــوالد کشــور بودیــم و از رتبــه ‪ ۱۳‬بــه رتبــه ‪۱۱‬‬ ‫رســیده ایم و عملکــرد کشــور در ایــن بخــش موثــر بــوده اســت»‪ .‬وی اذعــان داشــت‪« :‬در بخــش تولیــد فــوالد‪،‬‬ ‫عملکــرد کشــور مثبــت بــوده و ‪ ۳.۳‬میلیارد تــن در ســنگ اهــن ذخیــره قطعــی داریــم کــه تــا ‪ ۱۰‬ســال پــس از‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬پاســخگوی نیــاز کشــور خواهــد بــود‪ .‬تحریــک تقاضــا و اســتفاده از نــواوری از نیازهــای صنعــت فــوالد‬ ‫کشــور اســت»‪ .‬غریب پــور با اشــاره به چشــمگیر بــودن اکتشــافات گفــت‪« :‬مشــکل واحدهــای بــزرگ فــوالدی‬ ‫تامیـن مــاده اولیــه اســت‪ .‬ارقــام در بخــش اکتشــاف ســنگ اهــن بســیار خوش بینانــه اســت؛ اکتشــافات جدیــد‬ ‫مــا نتایــج درخشــانی داشــته اســت‪ ۴۰۰ .‬هزار کیلومتر مربــع پهنــه هم اکنــون در حــال اکتشــاف اســت»‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صمــت افــزود‪ ۶۵« :‬درصــد ظرفیــت اکتشــافی کشــور در اختیــار ایمیــدرو اســت و ایــن ســازمان‬ ‫به دنبــال تصدی گــری نیســت‪ ،‬بلکــه به دنبــال حضــور بخــش خصوصــی و ایجــاد رقابــت در ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫در زمینــه اســتخراج در معــادن بــزرگ بــه دنبــال خلــق ارزش هســتیم»‪ .‬وی با اشــاره به افزایــش تولیــد صنایــع‬ ‫فلــزی و به ویــژه فــوالد کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬صــادرات صنعــت فــوالدی از ‪ ۲۰‬درصــد بــه ‪ ۳۳‬درصــد افزایــش یافتــه‬ ‫و زنجیــره تولیــد فــوالد باالتریــن حلقــه صنعــت کشــور پــس از صــادرات نفتــی در کشــور اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت عامــل ایمیــدرو در پایــان ســخنان خــود بــا ابــراز خرســندی از اینکــه نیمــی از ســود انباشــته کشــور‬ ‫را صنایــع فلــزی بــه خــود اختصــاص می دهنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ســنگ اهــن یــک اولویــت مهــم در کشــور‬ ‫اســت و سیاســت مــا جلوگیــری از خام فروشــی بــه منظــور ایجــاد ارزش افــزوده اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ علــی‬ ‫محمــدی مدیرعامــل‪ ،‬بهمــن تجلــی زاده معــاون فــروش‪ ،‬حســین تقــی کهــزاد مدیــر بخــش احیاهــا‪ ،‬معصومــه‬ ‫شــهنیانی (مدیــر تحقیقــات و بازاریابــی فــروش) و ســید مجتبــی ســید نــور (کارشــناس فــروش) از طــرف‬ ‫فــوالد خوزســتان در ایــن مراســم حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران‪:‬‬ ‫شهردار کهریزک‪:‬‬ ‫ورزش‪ ،‬ابزار توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه است‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شــهردار کهریــزک روز تربیت بدنــی را بــه تمامــی‬ ‫ورزشــکاران و فعــاالن ایــن حــوزه بــه ویــژه ورزشــکاران شــهر کهریــزک تبریــک‬ ‫گفــت‪ .‬اســماعیل نعمــت زاده روز تربیت بدنــی را فرصــت مغتنمــی بــرای توســعه‬ ‫و رونــق ورزش شــهروندی شــمرد و گفــت‪« :‬با توجه بــه زندگــی ماشــینی امــروز‬ ‫و کم تحرکــی شــهروندان‪ ،‬ورزش یکــی از مهم تریــن ابزارهــای توســعه اجتماعــی‬ ‫و فرهنگــی جامعــه محســوب می شــود»‪ .‬شــهردار کهریــزک افــزود‪« :‬مدیریــت‬ ‫شــهری شــهرداری کهریــزک درکنــار انجــام وظایــف ذاتــی ایــن نهــاد از ترویــج‬ ‫فرهنــگ ورزش دربیــن شــهروندان و ایجاد بســتر مناســب ورزشــی مناســب در شــهر‬ ‫نیــز غفلــت نورزیــده و همــواره افزایــش ســرانه فضاهــای ورزشــی شــهر در اولویــت‬ ‫هــای ایــن نهــاد تعریــف شــده اســت»‪ .‬وی ورزش را نمــاد قــدرت‪ ،‬ســامتی و نشــاط‬ ‫اجتماعــی عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬تربیــت بدنــی به عنــوان متولــی ورزش وظایــف‬ ‫خطیــری را در تحقــق ایــن ســه اصــل مهــم ایفــا کــرده اســت کــه وظیفــه خــود‬ ‫می دانــم بــه بهانــه فرا رســیدن ایــن روز بــه تمامــی مدیــران‪ ،‬تصمیم ســازان و‬ ‫ورزشــکاران حــوزه تربیت بدنــی شــهر و شــهرداری کهریــزک خداقــوت گفتــه و از‬ ‫تــاش و زحمــات انــان در عرصــه ورزش قدردانــی کنــم»‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پخـ�ش یاقــوت سلـامت بـ�ا‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی نورهــان تدبیـ�ر تــوس بـ�ا‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 443141‬و شناسـ�ه‬ ‫مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 136122‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫ملـ�ی ‪ 10260624926‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫‪ 10101793164‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/07/02‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/28‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫شـ�د‪ :‬شرــکت بین المللـ�ى یاقــوت رویــان بـ�ه شناسـ�ه‬ ‫تعدــاد اعضــاء هیــات مدیــره بـ�ه ‪ 3‬نف��ر افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫ملـ�ی ‪ 10102133939‬ب��ه نمایندگ��ى خان��م سـ�میه‬ ‫مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫بهاــرى بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0452668891‬ب��ه سـ�مت‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)633564‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و ش��رکت بین المللــى عس��ل دارو‬ ‫کیـ�ش بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861560740‬بـ�ه نمایندگـ�ى‬ ‫اقاــى س��یداحمد اعتمادى منفــرد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0042389631‬ب��ه سـ�مت نای��ب ریی��س هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫و اقــای س��یداحمد اعتمادی منفــرد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0042389631‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل خاــرج از اعضـ�ا‬ ‫هیئـ�ت مدیــره تعییـ�ن گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)633557‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت رن��گ و لعـ�اب ایــران سهــامی خـ�اص‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 20656‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10100662037‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1397/02/05‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل تصفیـ�ه بـ�ه‬ ‫نشـ�انی اسـ�تان تهـ�ران‪ -‬شهرسـ�تان تهـ�ران‪ -‬بخ��ش مرک��زی‪-‬‬ ‫شــهر تهرــان‪ -‬کش�اـورز‪ -‬خیابــان شهــید اصغـ�ر میرزائـ�ی‬ ‫بی غش(چهــارم)‪ -‬خیابـ�ان دکت�رـ سیدحسـ�ین فاطم��ی‪ -‬پـلاک‬ ‫‪ -34‬طبق��ه اول‪ -‬ک��د پسـ�تی ‪ 1415765531‬تغییـ�ر یافــت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)633562‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت پ��اک گس��تر ســعادت شـ�رکت ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 388781‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320390454‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/08/21‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪- :‬اقــای مجیـ�د موالئـ�ی بـ�ا کــد ملــی ‪ 4410711431‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫‪ 1.000.000‬ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت در زم��ره ش��رکاء درام��د‪ .‬سـ�رمایه‬ ‫شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال بـ�ه ‪ 2.000.000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و‬ ‫مـ�اده مربوط��ه در اساســنامه اص�لاح گردی��د‪ .‬ن��ام شــرکاء میـ�زان سهم الشــرکه‬ ‫‪ -1‬اقــای محمـ�د موالئـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0063596164‬دارای ‪250.000‬‬ ‫ری��ال سهم الشــرکه ‪ -2‬اقــای مهــدی موالئـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0071048219‬‬ ‫دارای ‪ 750.000‬ری��ال سهم الشــرکه ‪ -3‬اق��ای مجی��د موالئ��ی دارای ‪1.000.000‬‬ ‫ری��ال س��هم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)633558‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سند ارتقای وضعیت زنان استان تهران‬ ‫مصوب می شود‬ ‫مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری تهــران با اشــاره به ضــرورت ارتقــاء وضعیــت بانــوان‪ ،‬از پیگیری‬ ‫تصویــب ســند ارتقــا وضعیــت زنــان اســتان تهــران خبــر داد‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ثریــا شــارقی در جلســه‬ ‫کارگــروه زنــان و خانــواده کــه با حضــور شــکر اهلل حســن بیگــی (معــاون سیاســی و اجتماعــی اســتانداری‬ ‫تهــران) در اســتانداری تهــران برگــزار شــد‪ ،‬با اشــاره به ضــرورت ارتقــاء وضعیــت بانــوان از پیگیــری‬ ‫تصویــب ســند ارتقــاء وضعیــت زنــان اســتان تهــران خبــر داد‪ .‬شــارقی با اشــاره به ســند ارتقــاء وضعیــت‬ ‫زنــان اظهــار داشــت‪« :‬ســند ارتقــاء زنــان یــک طــرح ملی ســت کــه توســط خانــم ابتــکار مطــرح شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬هــر اســتانی موظــف شــده اســت ایــن ســند را بــر اســاس وضعیــت هــر اســتان‬ ‫تهیــه کنــد و اعتبــارات اجــرای ایــن طــرح نیــز به طــور ویــژه دیــده شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل امــور بانــوان و‬ ‫خانــواده اســتانداری تهــران ســپس عنــوان کــرد‪« :‬نســخه دیجیتــال ایــن ســند بــرای همــه دســتگاه های‬ ‫اســتان ارســال شــده تــا دیدگاه هــای خــود را مطــرح کننــد و در جلســه شــورای برنامه ریــزی فــردا‬ ‫نهایــی و مصــوب می شــود»‪ .‬شــارقی با اشــاره به اثرگــذاری برنامه هــای اســتان تهــران بــرای کل کشــور‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بعــد از تصویــب‪ ،‬اجرایی شــدن ایــن ســند دنبــال می شــود تــا بــا ارائــه برنامــه مــدون‬ ‫به دنبــال کاهــش فاصله هــا و ارتقــاء وضعیــت بانــوان باشــیم»‪ .‬مدیــرکل امور بانــوان و خانــواده اســتانداری‬ ‫تهــران بیــان داشــت‪« :‬بر این اســاس‪ ،‬مشــکالت بــا کمــک بخــش غیردولتــی و دانشــگاهیان احصــا شــده و‬ ‫اولویت هــای اصلــی بــرای بهبــود وضعیــت خانواده هــا در ایــن ســند کامــا مشــخص اســت»‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پیشگامان فاتح سینا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 448550‬و شناسه ملی ‪ 14003846290‬به‬ ‫استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1397/12/11‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت در واحد ثبتی تهران به‬ ‫ادرس‪ :‬استان تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪،‬‬ ‫انقالب‪ ،‬خیابان کارگر جنوبی‪ ،‬بن بست سرود‪ ،‬پالک ‪ ،2‬طبقه اول‬ ‫کد پستی‪ 1314983353 :‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫اصالح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)633556‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسی مدار گستران پویا سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 270270‬و شناسه ملی ‪ 10103074255‬به‬ ‫استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1398/05/22‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط‬ ‫صاحبان سهام پرداخت گردیده است‪ -.‬سرمایه شرکت از مبلغ‬ ‫‪ 10000000‬ریال به مبلغ ‪ 200000000‬ریال منقسم به ‪20000‬‬ ‫سهم ‪ 10000‬ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش‬ ‫یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت‬ ‫از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)633560‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت ســایان ن�وـاوران پاساــرگاد ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 421715‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320729437‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/02‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقاــی سیدسجــاد هاشــمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0032942540‬‬ ‫ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت سهم الشـ�رکه خ��ود را ب��ه میـ�زان‬ ‫‪ 9000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬خانـ�م فــرح مقصوــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0048307173‬ب��ا پرداخ��ت مبلغ��ی ب��ه صن��دوق ش��رکت سهم الش��رکه خ��ود را‬ ‫ب��ه میـ�زان ‪ 1000000‬ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ‬ ‫‪ 1000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪10000000‬ریــال افزایـ�ش و ماــده اساس�نـامه بنحـ�و‬ ‫مذک��ور اصـلاح می گ��ردد‪ .‬فهرس��ت و می��زان سهم الش��رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکاء‬ ‫بعـ�د از افزایـ�ش س��رمایه بشــرح ذی��ل می باشـ�د‪ :‬اق��ای سیدسجــاد هاشــمی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0032942540‬دارای مبلـ�غ ‪ 9000000‬ریــال سهم الشـ�رکه خانـ�م‬ ‫فــرح مقصوــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0048307173‬دارای مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)633559‬‬ ‫اگه��ی افزای��ش سرــمایه شـ�رکت‬ ‫بازرگان��ی پوی��ش ف��را س��و کیمیا سـ�هامی‬ ‫خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 325338‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103623566‬بـ�ه‬ ‫اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ‬ ‫‪1398/06/30‬‬ ‫س��رمایه شرــکت از مبلــغ ‪500000000‬‬ ‫ریــال بـ�ه مبلــغ ‪ 10000000000‬ریـ�ال‬ ‫منقسـ�م بـ�ه ‪ 1000000‬ســهم ‪10000‬‬ ‫ریال��ی بی نـ�ام از مح��ل مطالبـ�ات حـ�ال‬ ‫ش��ده س��هامداران افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوط��ه در اساسنــامه ب��ه شـ�رح فـ�وق‬ ‫اصــاح و ذیـ�ل ثبـ�ت از لحــاظ افزایـ�ش‬ ‫سرــمایه در تاری��خ فوق الذک��ر تکمی��ل و‬ ‫امض��ا گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)633561‬‬ ‫چالش های استفاده از تسهیالت اعتبار خریدار‬ ‫با ضمانت دولت خارجی‬ ‫دکتــر علــی صالح ابــادی؛‬ ‫مدیرعامــل بانــک توســعه‬ ‫صــادرات دربــاره چالش هــای‬ ‫اســتفاده از تســهیالت اعتبــار‬ ‫خریــدار بــا ضمانــت دولــت‬ ‫خارجــی عنــوان کــرد‪« :‬در‬ ‫اعتبــار خریــدار‪ ،‬متعهــد‬ ‫بازپرداخــت‪ ،‬طرف خارجی ســت؛‬ ‫امــا در اعتبــار فروشــنده‪،‬‬ ‫دریافت کننــده تســهیالت‪ ،‬یــک‬ ‫کنسرســیوم ایرانی ســت کــه‬ ‫تعهــد بازپرداخــت را نیــز برعهــده می گیــرد»‪ .‬وی بابیان اینکــه فراینــد‬ ‫اعتبــار فروشــنده بــدون هیــچ مشــکلی قابل انجــام اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در‬ ‫اعتبــار خریــدار درواقــع‪ ،‬خریــدار خارجــی متعهــد بازپرداخــت اســت؛ از‬ ‫راهکارهــای اطمینــان از بازپرداخــت‪ ،‬ســازوکار تضمیــن دولتــی و تضمیــن‬ ‫بانکی ســت‪ .‬دراین فراینــد‪ ،‬بانــک خارجــی بــا دریافــت ضمانــت از بخــش‬ ‫خصوصــی خارجــی‪ ،‬بازپرداخــت خریــدار را ضمانــت می کنــد و ایــن‪،‬‬ ‫مســتلزم برقــراری روابــط کارگــزاری بــا بانک هــای خارجی ســت»‪ .‬او‬ ‫گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬بانک هــای مــا تنهــا بــا بانک هــای ایرانــی کــه‬ ‫در عــراق شــعبه دارنــد‪ ،‬روابــط کارگــزاری دارنــد و ایــن امــکان وجــود‬ ‫دارد کــه طــرف عراقــی ضمانت نامــه موردنیــاز خــود را از ایــن بانک هــا‬ ‫دریافــت و بــه فروشــنده ایرانــی در قالــب اعتبــار خریــدار ارائــه کنــد‪ .‬اعتبــار‬ ‫خریــدار درمــورد کاال دوســاله بــوده امــا درمــورد پروژه هــا متناســب بــا‬ ‫دوره ســاخت و بازپرداخــت در پروژه هــا ســه و پنج ســاله درنظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه جمعــاً هشت ســال اعتبــار دارد»‪.‬‬ ‫اقدامات موردنیاز‬ ‫برای مناسب سازی فضاهای عمومی جهت معلوالن‬ ‫ضــرورت‬ ‫بــر‬ ‫به تازگــی‬ ‫مناسب ســازی فضاهــای شــهری؛‬ ‫ازجملــه بانک هــا بــرای تــردد‬ ‫راحــت معلــوالن تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫براســاس تفاهــم به عمل امــده‬ ‫بیــن وزارت کار‪ ،‬تعــاون و‬ ‫رفــاه اجتماعــی و ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور؛ برخــی از‬ ‫ارگان هــا‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬ســازمان ها و‬ ‫وزارتخانه هــای کشــور مکلــف بــه‬ ‫اقــدام نســبت بــه مناسب ســازی‬ ‫فضاهــای عمومــی جهــت تــردد اســان و ایمــن شــهروندان دارای معلولیــت‪،‬‬ ‫شــدند‪ .‬مناسب ســازی فضاهــای مربــوط بــه شــعب بانک هــای کشــور‬ ‫نیــز موردتاکیــد قــرار گرفتــه تــا نه تنهــا محیــط و اماکــن عمومــی محــل‬ ‫تــردد افــراد دارای معلولیــت مناسب ســازی شــود؛ بلکــه ازطریــق ســامانه‬ ‫پیامکــی «معبــر»‪ ،‬شــهروندان پیشــنهادات‪ ،‬انتقــادات و نظــرات خــود را‬ ‫اعــام کننــد‪ .‬این درحالی ســت که جلســاتی باعنــوان جلســه فوق العــاده‬ ‫ســتاد هماهنگــی و پیگیــری مناسب ســازی فضاهــای عمومــی کشــور‬ ‫بــرای افــراد دارای معلولیــت نیــز باحضــور برخــی از وزرا و مقامــات اجرایــی‬ ‫کشــور؛ ازجملــه وزیــر راه و شهرســازی برگــزار و وظایــف ایــن وزارتخانــه‬ ‫درخصــوص معلــوالن کشــور و اقدامــات موردنیــاز بــرای مناسب ســازی‬ ‫فضاهایــی کــه انهــا روزانــه در انهــا تــردد می کننــد‪ ،‬تشــریح شــده‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ اداره ســاختمان بانــک مســکن ایــن اقــدام را پارســال و امســال‬ ‫پیگیــری کــرده و ان را در ردیــف اولویت هــای کاری خــود در دوســال‬ ‫ذکرشــده قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫دادنامه‬ ‫شــماره دادنامــه‪ 148 :‬مرجــع رســیدگی‪ :‬شــعبه ‪964‬‬ ‫شــماره پرونــده‪727/964/96 :‬‬ ‫تاریــخ رســیدگی‪1397/2/1 :‬‬ ‫خوانــدگان‪ :‬محمــد زارعــی و محمدجــواد پایانــی‬ ‫خواهــان‪ :‬مهراییــن احمردوســت‬ ‫شــورای حــل اختــاف شــهرری‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫وحید دودنگی قزوینی به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬شهر زیبا‪ ،‬بلوک ‪ ، 47‬درب دوم‪ ،‬واحد ‪3‬‬ ‫گردشــکار‪ :‬خواهــان‪ /‬درخواســتی بــه خواســته فــوق بطرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن حــوزه و‬ ‫ثبــت بکالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فوق العــاده‪ /‬مقــرر حــوزه بتصــدی امضاکننــدگان زیــر تشــکیل اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده پــس از شــور و تبــادل نظــر ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای‬ ‫می نمایــد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصــوص دادخواســت خواهــان مهرائیــن احمردوســت فرزنــد منوچهــر بــه طرفیــت خوانــدگان محمــد زارعــی و محمدجــواد‬ ‫پایانــی و حمیــد دودنگــی قزوینــی بــه خواســته مطالبــه وجــه اختــاف قیمــت ماشــین ‪ 75/000/000‬ریــال و هزینــه تعمیــرات‬ ‫‪ 65/000/000‬ریــال و هزینــه خالفــی ‪ 30/550/000‬و همچنیــن هزینــه دادرســی و هزینــه کارشناســی و خســارت تاخیــر و‬ ‫تادیــه الی یوم الوصــول شــورا بــا توجــه بــه جمیــع اوراق و مندرجــات پرونــده و بــا توجــه بــه عــدم حضــور خوانــدگان در جلســه‬ ‫رســیدگی و عــدم ارســال الیحــه دفاعیــه از ســوی هــر یــک از خوانــدگان دعــوی خواهــان را بــه اســتناد اصــل مبایعه نامــه‬ ‫تنظیمــی بیــن خواهــان و خوانــده ردیــف دوم در تاریــخ ‪ 96/6/7‬و انتقــال ســند خــودرو مــورد معاملــه ال‪ 90‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫ایــران ‪921 -66‬هـــ‪ 46‬کــه مــوکل محمــد زارعــی خوانــده ردیــف اول بنــام اقــای حمیــد دودنگــی قزوینــی وحیــد دودنگــی‬ ‫قزوینــی خوانــده ردیــف ســوم بــه نــام اقــای مهرائیــن احمردوســت نمــوده کــه طبــق مــدارک ارائــه شــده خالفــی مذکــور بعهــده‬ ‫مالــک قبلــی بــوده و پرداخــت نگردیــده اســت تــا مورخــه ‪ 1396/2/21‬بــه مبلــغ ســه میلیــون و پنجــاه و پنــج هــزار تومــان و‬ ‫طبــق نظریــه کارشناســی ارزش واقعــی خــودرو مذکــور بــه مبلــغ ده میلیــون تومــان می باشــد و طبــق مبایعــه نــام خــودرو مــورد‬ ‫معاملــه بــه مبلــغ هفــده میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــه خواهــان فروختــه شــده محمــول بــه صحــت تشــخیص و مســتندا‬ ‫بــه مــاده ‪ 189‬و ‪ 25‬و ‪ 27‬قانــون شــوراها و مــواد ‪ 422‬و ‪ 423‬و ‪ 427‬قانــون مدنــی و مــاده ‪ 198‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی‬ ‫حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف دوم محمدجــواد پایانــی بــه پرداخــت مبلــغ هفــت میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بابــت اصل‬ ‫خواســته مابه التفــاوت قیمــت خــودرو (ارزش خــودروی ســالم و خــودرو تمویلــی) بــه مبلــغ ســه میلیــون و پنجــاه و پنــج هــزار‬ ‫تومــان تضامنــی انجــام شــده و مبلــغ دویســت و ســی و یــک هــزار تومــان بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ یکصــد و پنجــاه هــزار‬ ‫تومــان بابــت هزینــه کارشناســی و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت از مورخــه ‪ 96/7/10‬الی یوم الوصــول در‬ ‫حــق خواهــان صــادر و نســبت بــه هزینــه تعمیــرات بــه اســتناد مــاده ‪ 197‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه بــی حقــی‬ ‫خواهــان صــادر می نمایــد چراکــه در حــق وی تنهــا ارثــی ثابــت اســت و در خصــوص خوانــدگان ردیــف اول و ســوم محمــد زارعــی‬ ‫و حمیــد دودنگــی بــا توجــه بــه اینکــه دلیــل و مــدرک محکمــه پســندی نســبت بــه ایشــان نداشــته و عــدم توجــه دعــوا بــه‬ ‫ایشــان بــه اســتناد مــاده ‪ 84‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی صــادر می شــود و رای صــادره بــه اســتناد مــاده ‪309‬‬ ‫و ‪ 336‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم و ســوم غیابــی ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل‬ ‫واخواهــی در ایــن حــوزه و بیســت روز پــس از ان قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی شــهرری می باشــد و‬ ‫نســبت بــه خوانــده ردیــف اول حضــوری ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی‬ ‫حقوقــی دادگســتری شهرســتان ری می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1137‬شعبه ‪ 964‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود کیمیـ�ا سلـامت مهیــار در تاریـ�خ ‪ 1398/07/03‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 547759‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008644902‬ثبـ�ت و امضـ�ا‬ ‫ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردیـ�ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع فعالی��ت‪ :‬ارائ��ه کلی��ه خدمـ�ات درمان��ی و پزشـ�کی‪ ،‬افتتـ�اح‬ ‫درمان��گاه و کلینیکــ‪ ،‬خری��د و ف��روش ص��ادرات و واردات کلی��ه کااله��ای مج��از بازرگان��ی و تجهی��زات پزشکــی‪ ،‬عق��د ق��رارداد ب��ا کلی��ه کارخانج��ات‪ ،‬بیمارس��تان ها‪،‬‬ ‫مـ�دارس‪ ،‬دانش��گاه ها و مراک��ز جهانگ��ردی و تفریح��ی‪ ،‬ش��هرداری ها و بانک ه��ا و س��ازمان های خصوص��ی و دولت��ی‪ ،‬وزارتخانه ه��ا و کلی��ه موسس��ات و ش��رکت های‬ ‫خصوصـ�ی و غیرانتفاعـ�ی در زمینـ�ه موضــوع شــرکت‪ ،‬ارائـ�ه خدمــات پـ�س از فرــوش انه��ا‪ ،‬ترخیـ�ص کاالهــای شرــکت از گم�رـکات کشوــر‪ ،‬فعالیـ�ت بازاریابـ�ی غیرهرمـ�ی‬ ‫و غیرش��بکه ای‪ ،‬اخ��ذ وام و ضمانتنام��ه و افتت��اح حس��اب ارزی و ریال��ی از بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری ب��ه ن��ام ش��رکت‪ ،‬اخ��ذ ی��ا اعط��ای نمایندگ��ی از‬ ‫شــرکت های دولت��ی و خصوص��ی داخل��ی و خارجــی‪ ،‬ایجـ�اد شـ�عب در داخ��ل و خــارج از کش�وـر‪ ،‬مشاــرکت در مناقصـ�ات و مزایده ه�اـ‪ ،‬در صــورت ضرــورت قانون��ی انجـ�ام‬ ‫موضوعــات فعالیـ�ت پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم‪( ،‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمی باشـ�د) درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ‬ ‫مجوزهــای الزم از مراجـ�ع ذیربـ�ط مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاریـ�خ ثبـ�ت بـ�ه مــدت نامحدــود مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،19‬شهرسـ�تان ش��میرانات‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫ش��هر تجری��ش‪ ،‬محل��ه پس��یان‪ ،‬کوچ��ه اول‪ ،‬کوچ��ه س��یمین‪ ،‬پ�لاک ‪ ،10-‬س��اختمان ارمیت��ا‪ ،‬طبق��ه سـ�وم‪ ،‬واح��د جنوب��ی کدپسـ�تی ‪ 1987974417‬ســرمایه شـ�خصیت‬ ‫حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 10000000‬ریــال نقــدی میزــان سهم الش��رکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا اقــای مهیــار مهوش محمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0450194086‬دارنـ�ده‬ ‫‪ 5000000‬ریــال سهم الشـ�رکه خانـ�م نازبیگـ�م حاجی هاشــمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1140969862‬دارنـ�ده ‪ 5000000‬ریـ�ال سهم الشــرکه اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره اقـ�ای‬ ‫مهیــار مهوش محمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0450194086‬و ب��ه س��مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامحـ�دود و ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��ه م��دت نامحـ�دود‬ ‫خانـ�م نازبیگـ�م حاجی هاشــمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1140969862‬و ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود دارن��دگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلی��ه اوراق ع��ادی و‬ ‫اداری و اسنــاد بهاــدر و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چــک‪ ،‬سفــته‪ ،‬بـ�رات‪ ،‬قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی بـ�ا امضــاء اقــای مهیــار مهوش محمــدی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبــر‬ ‫می باشـ�د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمی باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)633563‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 29‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪281‬‬ ‫حدود سه میلیون موتورسوار در تهران زندگی می کنند‬ ‫جوالن ازادانه موتورسوارها در پایتخت دودزده‬ ‫موتورســیکلت ها در پایتخــت سال هاســت‬ ‫حاشیه ســاز شــده اند و کاربردهایــی فراتــر‬ ‫از جابه جایــی چنــد راکــب دارنــد‪ ،‬بعضــی از‬ ‫موتورســواران در طــول روز بیشــتر از یــک وانــت‬ ‫یــا تاکســی‪ ،‬بــار یــا مســافر جابه جــا می کننــد‪ ،‬از‬ ‫هرجایــی و بــه هــر شــکلی هــم کــه دلشــان بخواهــد‬ ‫عبــور می کننــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ان قــدر در‬ ‫ســال های اخیــر همــه فضاهــای شــهری پایتخــت‬ ‫ازجملــه خــط ویــژه اتوبوس هــا‪ ،‬پیــاده راه هــا و‬ ‫مســیرهای خــاف جهــت حرکــت در خیابان هــا‬ ‫به راحتــی در اختیــار موتورســواران قــرار داده شــده‬ ‫و برخوردهــا بــا ان هــا بازدارنــده نبــوده اســت کــه‬ ‫بیشــتر موتورســواران بــه خودشــان اجــازه می دهنــد‬ ‫بــه هیچ یــک از قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی و‬ ‫حتــی ســامت و جــان خودشــان پایبنــد نباشــند‪.‬‬ ‫شــمار موتورســواران پایتخــت افــزون بــر ســه‬ ‫میلیــون بــراورد شــده و برخــی اخبــار نیــز حاکــی‬ ‫اســت کــه بعــد از اجــرای طــرح کنتــرل الودگــی‬ ‫هــوا بعــد از حــذف زوج و فــرد از تیرمــاه امســال‪،‬‬ ‫تعــداد موتورســواران هــم زیادتــر از قبــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از مهم تریــن مشــکالت مربــوط بــه‬ ‫موتورســواران‪ ،‬جــوالن انــان در پیــاده راه هــا و‬ ‫خطــوط اتوبوس هــای تنــدرو (بــی ار تــی) بــه‬ ‫شــمار م ـی رود کــه بــه معضلــی تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫خطــوط ویــژه مختــص اتوبوس هاســت و دیگــر‬ ‫وســایل نقلیــه نبایــد از ان هــا عبــور کننــد؛ چــه‬ ‫اینکــه تــردد ســایر وســایل ضمــن ایجــاد اختــال‬ ‫در ایــن خطــوط و حرکــت اتوبوس هــا‪ ،‬ســبب‬ ‫بــروز تصادف هایــی هــم می شــود کــه تلفــات یــا‬ ‫مجروحانــی برجــا می گــذارد‪ .‬صرف نظــر از رانندگــی‬ ‫خطرنــاک عمــده موتورســواران و الودگــی صوتــی‬ ‫کــه ســبب مزاحمــت بــرای شــهروندان می شــود‪،‬‬ ‫موتورســیکلت ها منبــع بســیار مهــم االیندگــی هــوا‬ ‫هــم محســوب می شــوند‪ .‬پیــروز حناچــی شــهردار‬ ‫تهــران کــه بارهــا از وضعیــت موتورســواران پایتخــت‬ ‫گالیــه کــرده خواهــان تشــدید برخــورد بــا ایــن‬ ‫وضعیــت نیــز شــده اســت‪ .‬او چنــدی پیــش در جمع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت ‪ :‬حــدود ســه میلیــون‬ ‫موتورســوار (در پایتخت) داریــم کــه بخــش اعظــم‬ ‫ان هــا چنــدان قائــل بــه قانــون نیســتند و نبایــد‬ ‫بگذاریــم خطــوط دوچرخــه هــم بــه تصــرف موتورهــا‬ ‫درایــد‪ .‬ایــن ســخنان زمانــی انجــام شــد کــه طــی‬ ‫چنــد مــاه اخیــر شــهرداری تهــران مســیرهای ویــژه‬ ‫دوچرخــه را افزایــش داده و موتورســواران از خیــر‬ ‫ایــن مســیرها هــم نمی گذرنــد و بــرای رســیدن‬ ‫زودتــر بــه مقصــد‪ ،‬بــه دوچرخه ســواران هــم احتــرام‬ ‫نمی گذارنــد‪.‬‬ ‫نگاه ترحمی به موتورسواران؟‬ ‫ضــرورت برخــورد بــا موتورســواران متخلــف در حالی‬ ‫اســت کــه گاهــا شــنیده می شــود بعضــی متولیــان‬ ‫ازجملــه پلیــس می گوینــد برخــی موتورســواران‬ ‫معیشــت خانواده هایشــان را از ایــن راه تامیــن‬ ‫می کننــد و لــذا برخــورد بــا انــان قــدری بایــد بــا‬ ‫لحــاظ ایــن مولفــه باشــد‪ .‬اگرچــه همیــن افــراد‬ ‫خودشــان هــم معترف انــد کــه وضعیــت نابســامان‬ ‫موجــود کــه جــان و ســامت موتورســواران را هــم‬ ‫تهدیــد می کنــد‪ ،‬زیبنــده و مناســب نیســت و بایــد‬ ‫کاری کــرد‪ .‬ســلمان خــدادادی عضــو کمیســیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس شــورای اجتماعــی نیــز بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه نــگاه ترحمــی بــه موتورســواران باعــث‬ ‫ســلب ارامــش و اســایش مــردم می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پایتخــت نیــاز جــدی بــه تدویــن طــرح ســاماندهی‬ ‫موتورســواران دارد‪ .‬او در مــورد تــداوم تخلفــات‬ ‫موتورســواران افــزود‪ :‬اگــر پلیــس مقــررات را اعمــال‬ ‫و در جامعــه موردحمایــت قــرار گیــرد شــاهد‬ ‫تخلفــات کمتــری از ســوی موتورســواران خواهیــم‬ ‫بــود‪ .‬عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬ســاماندهی تــردد راکبــان موتورســیکلت‬ ‫را وظیفــه پلیــس دانســت و بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫اجتنــاب از نگاه هــای ترحمــی بــه ایــن قشــر ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بهانه هایــی ماننــد ایجــاد درامــد و مســائل‬ ‫اقتصــادی نبایــد بــه بی تفاوتــی نســبت بــه برخــورد‬ ‫بــا موتورســواران متخلــف منجــر شــود‪ .‬او تاکیــد‬ ‫کــرد ‪ :‬نبایــد نــگاه ترحمــی داشــته باشــیم زیــرا ایــن‬ ‫نــوع نــگاه باعــث ســلب ارامــش و اســایش مــردم‬ ‫می شــود؛ در ســایر کشــورها قوانیــن مشــخصی بــرای‬ ‫تــردد موتورســواران وضع شــده و ایــن قشــر ماننــد‬ ‫ســایر راننــدگان ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و ضوابــط‬ ‫هســتند‪ .‬خــدادادی بــا انتقــاد از اینکــه فرهنــگ‬ ‫اســتفاده از موتورســیکلت در کشــور به خوبــی جــا‬ ‫نیفتــاده اســت و متاســفانه موتورســواران بــا‬ ‫بی توجهــی بــه قوانیــن و حرکت هــای غیرقانونــی‬ ‫بــا ایجــاد رعــب و وحشــت خیابان هــا و پیاده روهــا‬ ‫را قبضــه و ارامــش مــردم را ســلب کرده انــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن وســیله نقلیــه در اغلــب شــهرهای جهــان تــردد‬ ‫دارنــد و کوچک تریــن مزاحمــت و مشــکلی را نیــز‬ ‫بــرای مــردم ایجــاد نمی کننــد زیــرا فرهنگ ســازی‬ ‫مناســبی انجام شــده و موتورســیکلت به عنــوان یــک‬ ‫وســیله نقلیــه محســوب می شــود امــا متاســفانه در‬ ‫ایــران راکبــان از هــر فرصتــی بــرای تخلــف اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫چرا پلیس برخورد نمی کند؟‬ ‫در ایــن شــرایط نخســتین پرسشــی کــه مطــرح‬ ‫می شــود ایــن اســت کــه چــرا پلیــس راهــور‬ ‫(راهنمایــی و رانندگــی) بــا موتورســواران متخلــف‬ ‫در ســطح شــهر تهــران برخــورد نمی کنــد و اجــازه‬ ‫داده شــرایط بــه وضــع موجــود برســد؟ ســردار‬ ‫حســین رحیمــی فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ‬ ‫در خصــوص برخــورد بــا موتورســیکلت های متخلــف‬ ‫تهــران اظهــار داشــت‪« :‬مقدمــات بــرای برخــورد‬ ‫بــا موتورسیکلت ســوارهای متخلــف اغازشــده امــا‬ ‫بپذیریــد کــه دیگــر زمــان شــروع و اجــرای طرح هــا‬ ‫بــدون مطالعــه‪ ،‬گذشــته اســت‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬طــرح‬ ‫ســاماندهی و برخــورد بــا موتورسیکلت ســواران‬ ‫متخلــف بــه زودی اجــرا می شــود»‪.‬‬ ‫ســردار محمدرضــا مهمانــدار رئیس پلیــس راهنمایی‬ ‫و رانندگــی تهــران بــزرگ نیــز دربــاره دالیــل برخورد‬ ‫نکــردن مناســب بــا موتورســواران مصاحبــه کــرد کــه‬ ‫او اگرچــه تاکیــد دارد بیشــتر موتورســواران اقشــار‬ ‫ضعیــف جامعــه هســتند‪ ،‬تصریــح می کنــد کــه‬ ‫البتــه برخــورد هــم می شــود‪ .‬او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بایــد پذیرفــت کــه امــروز موتورسیکلت ســواران‬ ‫به طورمعمــول از اقشــار اســیب پذیر جامعــه هســتند‬ ‫و موتورســیکلت وســیله امرارمعــاش ان هاســت‬ ‫کــه نیــروی انتظامــی در برخــورد بــا ایــن مســئله‬ ‫بایــد ایــن مالحظــه را نیــز مدنظــر قــرار دهــد»‪ .‬او‬ ‫درعین حــال بــا بیــان اینکــه «پلیــس در اجــرای‬ ‫قانــون بــه وظیفــه خــود عمــل و طــرح برخــورد‬ ‫بــا موتورسیکلت ســواران متخلــف را اجــرا کــرده»‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬تخلفــات منــدرج در مــاده ‪۲۰‬‬ ‫قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی‪ ،‬اعمــال‬ ‫قانــون و موتورســیکلت های متخلــف بــه توقفــگاه‬ ‫منتقــل می شــوند‪ .‬مهمانــدار افــزود‪ :‬طــرح برخــورد‬ ‫بــا راکبــان موتورســیکلت های ســنگین فاقــد‬ ‫مجــوز نیــز کــه اقــدام بــه تــردد در معابــر شــهری‬ ‫(بخصــوص در شــب ها) می کننــد‪ ،‬بــا جدیــت در‬ ‫حــال اجراســت»‪.‬‬ ‫شهرداری ورودی های خطوط ویژه را ببندد‬ ‫او در خصــوص اهــم اقدامــات پلیــس راهــور‬ ‫پیرامــون برخــورد بــا موتورسیکلت ســواران‬ ‫متخلــف در خطــوط ویــژه اتوبــوس به ویــژه‬ ‫خیابــان ولیعصــر نیــز ادامــه داد‪ :‬طــرح برخــورد بــا‬ ‫موتورسیکلت ســواران متخلــف در همــه خطــوط‬ ‫ویــژه اجــرا می شــود امــا یکــی از مهم تریــن‬ ‫مشــکالت موجــود در ان هــا به ویــژه خیابــان‬ ‫ولیعصــر (عــج)‪ ،‬وجــود بریدگی هــای فراوانــی اســت‬ ‫کــه باعــث می شــود موتورسیکلت ســواران از ان هــا‬ ‫بــه خطــوط ویــژه ورود کننــد‪ .‬مهمانــدار گفــت‪ :‬‬ ‫«پلیــس راهــور از شــهرداری تهــران درخواســت‬ ‫کــرده نســبت بــه تقلیــل بریدگی هــا در خطــوط‬ ‫ویــژه بــا در نظــر داشــتن دسترســی مــردم اقــدام‬ ‫کنــد‪ .‬او بیــان کــرد ‪ :‬پلیــس راهــور تهــران در‬ ‫زمــان رویــت تخلــف ُمــر قانــون را اجــرا می کنــد‬ ‫و هیــچ فرقــی بیــن احــاد جامعــه وجــود نــدارد؛ امــا‬ ‫اولویــت‪ ،‬برخــورد بــا تخلفــات حادثه ســاز اعــم از‬ ‫حــرکات نمایشــی‪ ،‬ســرعت‪ ،‬عبــور ممنــوع حرکــت‬ ‫خــاف جهــت‪ ،‬عبــور از چراغ قرمــز و ‪ ...‬اســت»‪.‬‬ ‫پیشنهاد خط ویژه موتور‬ ‫رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی تهــران بــزرگ‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــا برنام ـه ای بــرای‬ ‫ایجــاد خــط ویــژه موتورســواران در تهــران در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار دارد یــا خیــر گفــت‪:‬‬ ‫«برابــر برنامه ریــزی و هماهنگی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه بیــن پلیــس و شــهرداری‪ ،‬پیشــنهاد احــداث‬ ‫خــط ویــژه بــرای موتورســواران در محورهــای‬ ‫پرتــردد شــهر تهــران نظیــر خیابان هــای مولــوی و‬ ‫جمهــوری داده شــده کــه در صــورت تائیــد از ســوی‬ ‫مســئوالن ارشــد حــوزه ترافیــک‪ ،‬در اتــی اجرایــی‬ ‫می شــود»‪.‬‬ ‫اطالعات تکان دهنده در مورد االیندگی موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫غزاله زاهدی‬ ‫معضــل موتورســیکلت در ایــران مشــکل تــازه ای‬ ‫نیســت و مطرح شــدن ان بــرای اولین بــار بــه‬ ‫دهه هــا قبــل بــاز می گــردد‪ ،‬امــا تاکنــون اجــرای‬ ‫هر گونــه راهــکار عمل ـی ای بــرای برون رفــت از ایــن‬ ‫مســئله بــا ُکنــدی مواجــه شــده اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر اکثــر موتورســیکلت هایی کــه در ســطح‬ ‫شــهر تــردد می کننــد کاربراتــوری هســتند کــه‬ ‫هــم اجــازه مسافرکشــی دارنــد و هــم باربــری کــه‬ ‫بیشــترین اســیب را بــه وضعیــت هــوای شــهرها‬ ‫وارد می کننــد‪ .‬یــک موتــور کاربراتــوری به طــور‬ ‫میانگیــن ‪ 15‬گــرم الودگــی بــه ازای هــر کیلومتــر‬ ‫پیمایــش تولیــد می کنــد‪ ،‬درحالــی کــه اگــر همــان‬ ‫موتــور ســیکلت مجهــز بــه سیســتم سوخت رســانی‬ ‫انژکتــوری شــود‪ ،‬میــزان تولیــد الودگــی ان بــه زیــر‬ ‫دو گــرم در هــر کیلومتــر کاهــش می یابــد‪ .‬موتــور‬ ‫ســیکلت انژکتــوری در مقایســه بــا موتــور ســیکلت‬ ‫کاربراتــوری ‪ 90‬درصــد الودگــی کمتــری تولیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬دود ناشــی از ســوخت موتورســیکلت‬ ‫هــا نیــز بــه شــدت بــه الودگــى هــوای کالنشــهرها‬ ‫افــزوده اســت‪ .‬مطالعــه ســیاهه انتشــار االیندگــی‬ ‫شــهر تهــران نشــان می دهــد کــه ســهم نــاوگان‬ ‫موتــور ســیکلت در تولیــد الودگــی در شــهر تهــران‬ ‫در میــان منابــع االینــده دیگــر از جملــه ناوگان های‬ ‫حمــل و نقلــی‪ ،‬نیروگاه هــا‪ ،‬صنایــع‪ ،‬پاالیشــگاه و‬ ‫منابــع خانگــی و تجــاری حــدود ‪ 17‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســهم موتورســیکلت های کاربراتــوری در‬ ‫تولیــد االینده هــای گازی و ذرات معلــق بــه ترتیــب‬ ‫‪ 18‬و ‪ 10‬درصــد اســت‪ .‬مهم تــر از همــه اینکــه‬ ‫موتورهــای کاربراتــوری مــی تواننــد در نقاطــی‬ ‫کــه حتــی خودروهــای پــاک و کــم االینــده بــه‬ ‫دلیــل وجــود طــرح ترافیــک بــا محدودیــت رفــت‬ ‫و امــد مواجــه هســتند‪ ،‬تــردد کننــد‪ .‬همیــن عوامــل‬ ‫کافی ســت تــا موتورســیکلت های کاربراتــوری‬ ‫را بــه چالــش عمــده کالنشــهرها تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫موتورســیکلت های کاربراتــوری ذرات بســیار ریــزی‬ ‫(ذرات معلــق) تولیــد می کننــد و تعــداد ذرات‬ ‫خروجــی اگــزوز هــر ‪ 10‬موتــور ســیکلت کاربراتوری‬ ‫معــادل یــک اتوبــوس دیزلی ســت در حالیکــه یــک‬ ‫موتورســیکلت انژکتــوری بســیار کمتــر از موتــور‬ ‫ســیکلت کاربراتــوری ذره معلــق تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫موتورســیکلت های کاربراتــوری از جملــه عوامــل‬ ‫اصلــی الودگــی صوتــی در مناطــق شــهری هســتند‬ ‫و می تواننــد تــا ‪ 80‬دســی بل الودگــی صوتــی‬ ‫ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫میــزان الودگــی موتــور کاربراتــوری پنج برابــر یــک‬ ‫خــودرو بــا اســتاندارد یــورو ‪ 2‬اســت‪ .‬درحــال حاضــر‬ ‫بیــش از ‪ 11‬میلیــون و ‪ 500‬هــزار موتورســیکلت‬ ‫کاربراتــوری شــماره گذاری شــده در کشــور وجــود‬ ‫دارد کــه حــدود ســه میلیون از انهــا در شــهر‬ ‫مردم کدام استان ها موتورسوارترند؟‬ ‫علی صادقی‬ ‫بــا توجــه بــه امــار مراکــز شــماره گــذاری کشــور در ســال‬ ‫جــاری نقــل و انتقــال موتــور ‪ ۳۸‬درصــد افزایــش یافتــه و میزان‬ ‫شــماره گــذاری موتورســیکلت هــای نــو شــماره نیــز ‪ ۳۵‬درصــد‬ ‫رشــد را تجربــه کــرده اســت‪ .‬بــر اســاس امارهــا هــم اکنــون‬ ‫از حــدود ‪ ۳۳‬میلیــون دســتگاه انــواع وســیله نقلیــه موجــود در‬ ‫کشــور بیــش از یــازده و نیــم میلیــون دســتگاه یعنــی معــادل‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد از انــواع وســایل نقلیــه را موتورســیکلت تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ .‬به گــزارش شــهروند انالیــن؛ در حــال حاضــر‬ ‫بــرای خریــد یــک موتــور ســیکلت ارزان قیمــت بایــد حداقــل‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون تومــان پــول در جیــب خود داشــته باشــید‪ .‬میانگین‬ ‫قیمــت موتورســیکلت در کشــورمان حــدود ‪ ۴۰‬میلیون تومــان‬ ‫اســت و بــا ایــن وجــود نگرانــی بــرای ســرقت یــا اســیب دیدن‬ ‫ایــن دســته از وســایل نقلیــه افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در کشــور‬ ‫مــا امــکان صــدور بیمــه بدنــه بــرای موتــور ســیکلت ها وجــود‬ ‫نــدارد امــا بــا توجــه بــه اینکــه بهــای ایــن دســته از وســایل‬ ‫نقلیــه افزایــش یافتــه بســیار خواهــان دریافت چنیــن خدماتی‬ ‫هســتند‪ .‬گفتــه می شــود تعــدادی از شــرکت های بیمــه‬ ‫درصــدد تدویــن شــیوه نامه ای بــرای پوشــش ایــن نــوع بیمــه‬ ‫هســتند‪ .‬البتــه تعــدادی از شــرکت هــای بیمـه ای نیــز حاضــر‬ ‫بــه صــدور بیمــه نامــه بدنــه بــرای موتورســیکلت ها نیســتند‬ ‫چراکــه شــمار تصادفــات موتورســیکلت در ایــران باالســت و‬ ‫بــه همیــن جهــت جاذب ـه ای بــرای ان هــا نــدارد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫شــرکت های بیمــه ریســک صــدور بیمــه نامــه بدنــه و ســرقت‬ ‫بــرای موتــور ســیکلت بســیار باالســت و صــدور ایــن بیمــه نامه‬ ‫نــه بــرای بیمــه گــذار و نــه بــرای بیمه گــر صرفــه اقتصــادی‬ ‫نــدارد‪ .‬البتــه امارهــای اعالمــی از طــرف پلیــس پیشــگیری‬ ‫از واقعیــت دیگــر خبــر می دهــد‪ .‬بــر طبــق امارهــا طــی‬ ‫ شــش ماه نخســت امســال ســرقت موتورســیکلت بیــش از‬ ‫‪ ۱۲‬درصــد کاهــش یافتــه و ســرقت خــودرو نیــز یــک کاهــش‬ ‫‪ ۸.۸‬درصــدی را تجربــه کــرده اســت‪ .‬گفتــه مــی شــود علــت‬ ‫اصلــی ایــن کاهــش اجــرای طرح هــای امنیتــی جدیــد و‬ ‫البتــه احتیــاط بیشــتر دارنــدگان موتورســیکلت اســت‪ .‬اخرین‬ ‫امارهــای اعالمــی می گوینــد ‪ ۷۷‬درصــد موتورســیکلت های‬ ‫کشــور یعنــی حــدود ‪ ۹‬میلیــون موتــور فاقــد بیمه نامه انــد‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت بیمــه ایــران در ایــن بــاره مــی‬ ‫تهــران تــردد می کننــد‪ .‬بــر اســاس مصوبــه ابالغــی‬ ‫اییــن نامه هــای اجرایــی هــوای پــاک‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ 50‬درصــد از موتورســیکلت های کاربراتــوری شــهر‬ ‫تهــران فرســوده هســتند‪ .‬اســقاط یــک موتــور‬ ‫کاربراتــوری فرســوده تنهــا حــدود ‪ 300‬هزار تومــان‬ ‫هزینــه دارد‪ .‬بعــد از نمونه بــرداری از تعــدادی از‬ ‫موتورســیکلت های موجــود در تهــران و بررســی‬ ‫میــزان االیندگــی شــان‪ ،‬ایــن نتیجــه نشــان داد کــه‬ ‫در صــورت حــذف موتورســیکلت های کاربراتــوری‬ ‫درصــد قابــل توجهــی از الودگــی تهــران کاهــش‬ ‫می یابــد‪ .‬ایــن مــوارد در حالی ســت کــه طــی‬ ‫دوســال اخیــر‪ ،‬قوانینــی در راســتای ممنوعیــت‬ ‫تولیــد موتورهــای کاربراتــوری و الــزام بــه تولیــد‬ ‫نســخه های انژکتــوری وضــع شــده کــه صــدای‬ ‫انجمــن موتورســیکلت ســازان را در اورده اســت و‬ ‫در نهایــت نیــز خریــداران بــه دلیــل کیفیــت پاییــن‬ ‫ســامانه ســوخت رســانی انژکتــوری‪ ،‬بــا صــرف‬ ‫گویــد‪ :‬قشــر ضعیــف و کم درامــد جامعــه بیشــترین صاحبــان‬ ‫ایــن وســیله نقلیــه را تشــکیل می دهنــد کــه در اغلــب مــوارد‬ ‫قــادر بــه پرداخــت حــق بیمــه شــخص ثالث خــود نیســتند؛ در‬ ‫چنیــن شــرایطی احتمــال اســتقبال از بیمه بدنه موتورســیکلت‬ ‫بســیار ضعیــف اســت‪ .‬البتــه فعــاالن ایــن صنعــت شــفاف‬ ‫نبــودن قوانیــن بیمـه ای را دلیــل اصلــی اســتقبال پاییــن مردم‬ ‫از خدمــات بیمـه ای می داننــد‪ .‬بــر اســاس امارهــای اعالمــی در‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از تصادفــات درون شــهری موتورســیکلت ها نقــش‬ ‫دارنــد بــه گونـه ای کــه در ســال ‪ ۱۳۹۵‬ایــن وســایل نقلیــه در‬ ‫حــدود ‪ ۵۸‬هــزار فقــره از تصادفــات حضــور داشــتند‪ .‬جالــب‬ ‫اســت بدانیــد بــر اســاس امارهــا ‪ ۲۱‬درصــد از موتــور ســیکلت‬ ‫هــای کشــور در تهــران تــردد می کننــد‪ .‬تهــران بــزرگ بــا‬ ‫حــدود دو میلیــون دســتگاه موتورســیکلت‪ ،‬خراســان رضوی‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیــون دســتگاه‪ ،‬اصفهــان ‪ ۱.۲‬میلیــون دســتگاه‪ ،‬فــارس‬ ‫‪ ۹۱۶‬هــزار دســتگاه و خوزســتان بــا ‪ ۵۶۴‬هــزار دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت بیشــترین موتورســیکلت های کشــور را بــه‬ ‫خــود اختصــاص دادنــد‪ .‬در مقابــل ایــن اســتان ها‪ ،‬اســتان های‬ ‫کهگیلویه وبویراحمــد بــا ‪ ۲۵‬هــزار دســتگاه موتورســیکلت‪،‬‬ ‫ایــام ‪ ۳۴‬هــزار دســتگاه‪ ،‬اردبیــل ‪ ۵۰‬هــزار دســتگاه‪،‬‬ ‫چهارمحال وبختیــاری ‪ ۶۵‬هــزار دســتگاه و خراســان جنوبی بــا‬ ‫‪ ۸۴‬هــزار دســتگاه موتورســیکلت کمتریــن موتورســیکلت های‬ ‫کشــور را در خــود جــای داده انــد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت؛ عامل ‪ 18‬درصد از الودگی هوای پایتخت‬ ‫شــهردار تهــران گفــت‪ 18 « :‬درصــد از الودگــی هــوای پایتخــت بــر اثــر تــردد خودروهــای دوچــرخ کاربراتوری ســت»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ پیــروز حناچــی در بازدیــد از شــرکت توســعه منابــع انــرژی‬ ‫(صباباتــری) افــزود‪ :‬هــدف از ایــن بازدیــد مذاکــره بــرای همــکاری بــا ایــن شــرکت و بررســی راهکارهــای تولیــد موتورهــای برقــی بــا کاهــش قیمــت تمــام شــده اســت‪ .‬وی بـ ا اشــاره بــه مزایــای‬ ‫تولیــد موتورهایــی کــه بــا نیــروی محرکــه باطــری بــه حرکــت در می اینــد‪ ،‬گفــت‪« :‬اســتفاده از تولیــدات شــرکت توســعه منابــع انــرژی بــرای کالنشــهرهایی ماننــد تهــران مزایــای بــی شــماری عالوه‬ ‫برکاهــش الودگــی هــوا دارد»‪ .‬شــهردارتهران همچنیــن روشــنایی بوســتان های شــهری‪ ،‬چراغ هــای راهنمایــی و رفــع نیازهــای شــهرها در شــرایط اضطــرار و بحــران را از دیگــر مزایــای اســتفاده از‬ ‫تولیــدات و فناوری هــای شــرکت توســعه منابــع انــرژی برشــمرد‪ .‬حناچــی بــا بیــان اینکــه تبدیــل خودروهــای بنزینــی و گازوئیلــی بــه برقــی و توســعه ان از تهــران بــه دیگــر شــهرها مزایــای بســیاری‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬در صورتــی کــه بتوانیــم راهــکاری پیــدا کنیــم کــه خروجــی کار‪ ،‬اقتصــادی و مقــرون بــه صرفــه شــود شــهرداری تهــران بــرای تبدیــل موتورهــا وخودروهــای خود پیشــقدم خواهد شــد»‪.‬‬ ‫هزینــه مجــدد موتورهــای خــود را بــه صــورت‬ ‫کاربراتــوری مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو می تــوان گفــت کــه علی رغــم االیندگــی‬ ‫شــدید ایــن وســایل نقلیــه‪ ،‬توجــه بیشــتر ســازمان‬ ‫اســتاندارد بــه کیفیــت ایــن موتورهــا الزامــی بــه‬ ‫نظــر می رســد‪.‬‬ ‫ایا زمان خداحافظی با «موتورسیکلت» نرسیده؟‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫ویراژ با طعم مرگ و دود!‬ ‫گـزارش ‪ 22‬مـای ‪ 2014‬سـایت ‪ CleanTechnica‬اظهار داشـت کـه موتورهـای گازی در «بانکوک»‬ ‫ رغم انکـه ‪10‬درصـد از سـوخت مصرفـی در ترافیـک روزانه این شـهر را به خـود اختصـاص می دهند؛ باعث انتشـار‬ ‫(تایلنـد) به ِ‬ ‫روزانـه بیـش از ‪60‬درصـد گازهای گلخانه ای این شـهر اسـیایی هسـتند‪ .‬بی شـک این ماجـرا در اسـتفاده از این وسـیله نقلیه‬ ‫و انـواع مشـابه ان کـه با سـوخت های فسـیلی کار می کنند؛ سال هاسـت که در شـهرهای بسـیاری تکـرار می شـود و می توان‬ ‫به جرئـت مدعـی شـد کـه یکـی از بزرگ ترین منابـع افزایـش االینده هـا در هـوا‪ ،‬همین مخلوقـات دوچـرخ و بعض ًا سـه چرخ‬ ‫هسـتند‪ .‬اگـر بخواهیم فهرسـتی از معایـب اسـتفاده از این وسـیله را ردیف کنیم؛ بـه موارد متعـددی برمی خوریـم‪ .‬طبق انچه‬ ‫مرکـز اداره ایمنـی ترافیـک بزرگراه ملی امریـکا (‪ )NHTSA‬عنـوان کرده؛ تصادف منجر به فوت با موتورسـیکلت ‪28 ،‬بار بیشـتر‬ ‫براسـاس داده های همین منبع؛ ‪28‬درصد کشـته های سـوانح‬ ‫از سـایر وسـایل حمل ونقـل رخ می دهـد و در مقیـاس جهانی نیـز‬ ‫ِ‬ ‫موتورسـیکلت را افـراد زی ِر ‪30‬سـال (جوانـان) تشـکیل می دهند‪ .‬گـزارش به روزشـده ‪ 10‬اپریل ‪« 2019‬کمیسـیون اروپـا» اورده‬ ‫کـه تصادفـات موتورسـیکلت‪ ،‬در کشـورهای این قاره سـبز نیز روندی نامناسـب به خـود گرفته و البتـه تصریح دارد که سـوانح‬ ‫منجـر بـه فـوت ان‪ ،‬در کشـورهای جنوبـی اروپا بیـش از کشـورهای سـایر بخش های ان گـزارش می شـود‪ .‬اتریش‪ ،‬فرانسـه و‬ ‫دانمـارک نیـز اگرچـه نـرخ مرگ ومیر باالیـی دراثـ ِر تصادفات موتورسـیکلت دارنـد اما بـاز در مقا ِم مقایسـه‪ ،‬به پای کشـورهای‬ ‫جنوبـی این جغرافیا نمی رسـند‪ .‬طبق ادعـای این منبع خبری؛ باالبـودن نرخ تصادفـات و تبعات پس ازان‪ ،‬در کشـورهای جنوبی‬ ‫ت در این محـدوده و عد ِم رعایت قوانین مربوطـه؛ هم در اسـتانداردهای تولید و‬ ‫اروپـا‪ ،‬دو دلیـل عمـده دارد‪ :‬فراوانی موتورسـیکل ‬ ‫کیفیـت ایـن محصـوالت و هم در اصـول رانندگـی‪ .‬بااین حال‪ ،‬ایا می تـوان انهـا را نادیده گرفت یـا به کلی از چرخه تـردد حذف‬ ‫کـرد؛ ان هـم وقتی پای منافع مالی درمیان باشـد؟ گزارش مجموعـه تحلیل داده هـای اقتصـادی ‪ MotorCyclesData‬که اختصاص ًا‬ ‫ن را رصـد می کنـد؛ در تازه تریـن براورد خـود از وضعیـت تولید و فروش این وسـیله نقلیـه اورده‬ ‫بـازار موتورسـیکلت در جهـا ‬ ‫ِ‬ ‫ علـت سـقوط هم زمـان دو بـازار هدف بـزرگ ایـن تولیدات؛ یعنـی هند و چیـن‪ ،‬در سـال ‪ 2019‬بیـش از پنج درصـد اُفت‬ ‫کـه به‬ ‫فـروش دیـده شـده؛ هرچنـد این رقـم ان قدرها هم در سـوداوری این حـوزه اثر منفی نگذاشـته‪ .‬در سـال جاری‪ ،‬بهتریـن بازار‬ ‫ایـن محصـول متعلـق به اروپا بـود که رشـد ‪23‬درصـدی را تجربه کرد و در اتحادیه کشـورهای جنوب شـرق اسـیا موسـوم به‬ ‫ی دانسـت)‪.‬‬ ‫« اسـه ان» نیـز اوضاعی روبه راه داشـت (عمـده ان را باید مرهون رشـد ‪15‬درصـدی بازار این وسـیله نقلیه در اندونز ‬ ‫اثرگذارتریـن کشـور در میـزان فـروش این تولیـدات در محدوده امریـکای التین نیـز برزیل بـوده‪ .‬درواقع اگرچه امارها نشـان‬ ‫می دهـد کـه سـال گذشـته‪ ،‬این بـازار‪ ،‬روزهـای جذاب تـری را تجربه کـرده بـود؛ به طوری کـه در سـه ماه اول امسـال‪ ،‬با کاهش‬ ‫‪5.4‬درصـدی فروش ‪ ،‬عم ً‬ ‫ِ‬ ‫ نسـبت همین بـازه زمانی در‬ ‫ال شـاهد کم شـدن فـروش ‪14‬میلیون دسـتگاه موتورسـیکلت در جهان به‬ ‫سـال ‪ 2018‬بودیـم؛ امـا بازهـم می بینیم کـه گردش مالـی خوبی دراین حـوزه وجـود دارد که مانـع از توقف تولیـدات متنوع این‬ ‫محصـول می شـود‪ .‬چـه باید کـرد؟ بعضـی از کارشناسـان و حامیان محیط زیسـت‪ ،‬پیشـنهاد اسـتفاده از اسـکوترهای برقی را‬ ‫مطـرح کرده انـد که هم کنترل بهتری به واسـطه سـرعت کمترش نسـبت به انـواع رایـج دارد و می توانـد مانع از بـروز تصادفات‬ ‫خطرناک شـود و هم انتشـار االینده ها با اسـتفاده از انها کاهشـی چشـمگیر خواهند داشـت‪ .‬دراین بـاره‪ ،‬گـزارش ‪ 10‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫ً‬ ‫اصلا رضایت بخش‬ ‫ رغم ایـن امتیازات ویـژه؛ اسـتقبال از اسـکوترهای برقی‬ ‫مرکـز داده سـنجی ‪ Statista‬نشـان می دهـد کـه به ِ‬ ‫نبوده و متوسـط مسـافتی که توسـط دارندگان این وسـیله در روز پیموده شـده‪ ،‬تنها ‪1.9‬کیلومتر اسـت که بیشتر جنبه تفریحی‬ ‫ً‬ ‫طی طریـق می کنند‪.‬‬ ‫دارد؛ درحالی کـه افـراد بـا اسـتفاده از‬ ‫مثلا راه اهن هـای حومه شـهری‪ ،‬نزدیـک بـه ‪13‬کیلومتـر را روزانه ِ‬ ‫اینفوگرافیک امروز‪ ،‬متوسـط مسـیر پیموده شـده توسـط افراد به شـیوه های مختلف را در جابه جایی های شـهری مرور می کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاه یک متخصص موتور به موضوع‬ ‫الودگی هوا در یک دادگاه اقتصادی‬ ‫معــاون پیشــین تحقیــق و توســعه شــرکت طراحــی موتــور‬ ‫ایــران خــودرو می گویــد کــه در چنــد ســال گذشــته کــه‬ ‫اســتاندارد یــورو ‪ 4‬بــرای خودروهــا اجبــاری شــده شــاید‬ ‫تنهــا خودروهــای گازســوزی کــه بــا حاشــیه اطمینــان‬ ‫مناســبی یــورو ‪ 4‬را پــاس کرده انــد خودروهــای مجهــز بــه‬ ‫ای ســی یــو هــای ‪ ME7‬و ‪ ME17‬باشــند‪ .‬حســین ایزانلــو؛‬ ‫متخصــص و مهنــدس موتــور و معــاون پیشــین تحقیــق و‬ ‫توســعه شــرکت طراحــی موتــور ایــران خــودرو در شــبکه‬ ‫اجتماعــی متخصصــان لینکدیــن نوشــت‪« :‬شــما بــه الودگــی‬ ‫هــوا ضربــه زدیــد»‪ .‬در جلســه دادگاه مدیــران عظــام‪ ،‬قاضــی‬ ‫دادگاه خطــاب بــه عبــاس ایراوانــی گفته انــد‪ :‬شــما قطعــات‬ ‫خــودروی گاز ســوز را بــه اســم بنزیــن ســوز وارد می کردیــد‪.‬‬ ‫شــما بــه الودگــی هــوا ضربــه زدیــد‪ .‬متخصــص حقوقــی‬ ‫نیســتم تــا در مــورد مســئولیت ســهامدار یــک شــرکت در‬ ‫قبــال خســارت هــا و تبعــات ناشــی از تصمیمــات و خــاف‬ ‫هــای احتمالــی اعضــای هیــات مدیــره ان شــرکت اظهــار‬ ‫نظرکنــم‪ ،‬جامعــه شــناس هــم نیســتم تــا در مــورد حــد‬ ‫و مــرز رفتــار اخالقــی در یــک سیســتم معیــوب و فاســد‬ ‫بحــث کنــم‪ .‬امــا مهنــدس موتــور هســتم و بــه طــور ویــژه‬ ‫در مــورد سیســتم مدیریــت هوشــمند و الودگــی خودروهــا‬ ‫تجربــه زیــادی دارم‪ .‬در مقایســه بیــن یــک اتوبــوس دیزلــی و‬ ‫یــک اتوبــوس گازســوز حتــی بــا فاصلــه تکنولوژیکــی بــه نفع‬ ‫اتوبــوس دیــزل‪ ،‬قطعــا از منظــر الودگــی اتوبــوس گازســوز را‬ ‫ترجیــح مــی دهــم امــا در مقایســه بیــن یک خــودرو ســواری‬ ‫بنزینــی و یــک خــودرو گازســوز علــی رغــم ان کــه خروجــی‬ ‫مــواد االینــده از موتــور بنزینــی بیشــتر از موتــور گازســوز‬ ‫اســت‪ ،‬پــس از کاتالیســت و در انتهــای اگــزوز خــودرو‪،‬‬ ‫معمــوال انتشــار مــواد االینــده خودرو گازســوز بیشــتر اســت‪،‬‬ ‫مگــر ان کــه از کاتالیســت گرانتــری اســتفاده شــده باشــد‪ .‬در‬ ‫چنــد ســال گذشــته کــه اســتاندارد یــورو ‪ 4‬بــرای خودروهــا‬ ‫اجبــاری شــده شــاید تنهــا خودروهــای گازســوزی کــه بــا‬ ‫حاشــیه اطمینــان مناســبی یــورو ‪ 4‬را پــاس کــرده انــد‬ ‫خودروهــای مجهــز بــه ای ســی یــو هــای ‪ ME7‬و ‪ME17‬‬ ‫باشــند کــه توســط گــروه عظــام تامیــن شــده اند‪ .‬در زیــر‬ ‫کاپــوت خــودرو هــای امــروزی‪ ،‬موتــور پیچیــده ای قــرار دارد‬ ‫کــه بــه ان ‪ ECU‬مــی گوینــد‪ .‬بــرای کنتــرل االیندگــی و‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬کاهــش مصــرف ســوخت و افزایــش کارایــی‬ ‫موتــور الزم بــود تــا کامپیوتــری بــرای ماشــین ســاخته‬ ‫شــود و مــوارد مختلفــی را محاســبه کنــد‪ .‬ایــن کامپیوتــر‬ ‫‪ ECU‬نــام دارد و مخفــف ‪ Engine Control Unit‬یــا واحــد‬ ‫کنتــرل موتــور اســت کــه نوعــی از ‪Electronic Control‬‬ ‫‪ Unit‬یــا واحــد هــای کنتــرل الکترونیــک اســت‪ ECU .‬از‬ ‫قطعاتــی ماننــد چیپســت هــا‪ ،‬ریزپردازنــده هــا و‪ ..‬بــه وجــود‬ ‫امــاده اســت و محاســبات فراوانــی را انجــام مــی دهــد‪ .‬در‬ ‫نهایــت تصمیــم گیــری بــرای زمــان جرقــه زدن شــمع‪،‬‬ ‫مقــدار ســوخت ورودی‪ ،‬کنتــرل دریچــه هــوا و ســایر امــور‬ ‫مشــابه بــر عهــده ایــن قطعــه اســت تــا عملکــرد مطلــوب‬ ‫موتــور تضمیــن شــود‪ ECU .‬ســخت افــزاری اســت کــه‬ ‫براســاس درخواســت خودروســاز‪ ،‬نرم افــزار ســوخت (بنزیــن‬ ‫ســوز‪ ،‬گاز ســوز‪ ،‬دوگانــه ســوز) مربوطــه بــر روی ان نصــب‬ ‫می شــود‪ .‬شــرکت بــوش از جملــه ســازندگان ‪ ECU‬اســت‬ ‫کــه نســل ‪ ME7‬ان از تولیــد خــارج شــده و ‪ ME17‬یکــی از‬ ‫اخریــن مدل هــای ان اســت کــه در خودروهــای ایرانــی از‬ ‫ان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫قطارهای بین شهری‬ ‫‪9.5‬‬ ‫خودرو شخصی‬ ‫‪8.4‬‬ ‫مترو‬ ‫‪6.4‬‬ ‫تاکسی‬ ‫‪5.8‬‬ ‫خودروهای اشتراکی‬ ‫‪5.4‬‬ ‫اتوبوس‬ ‫‪4.9‬‬ ‫تراموا‬ ‫‪3.4‬‬ ‫دوچرخه‬ ‫‪1.9‬‬ ‫اسکوتر برقی‬ ‫‪0.9‬‬ ‫پیاده ‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫د ناظری‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫سر ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫د مهر ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫بع ‬ ‫تلفن‪ 66555201 :‬و ‪ 66555160‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫عاقبت اعتماد کردهای سوریه به امریکا؛‬ ‫جریان خون‪ ،‬در شرق خسته فرات‪...‬‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک‪ ،‬کردهــا را بــه نیــروی زمینــی امریــکا تبدیــل کــرد و هــزاران جــوان ُکــرد (بــر اســاس امــار اعالمــی یــازده هــزار نفــر)را بــه کشــتن داد‪ .‬همــه انچــه کردهــای ســوریه بــه زحمــت بــه دســت اورده بودنــد بــا اشــتباهات راهبــردی پ‪.‬ک‪.‬ک از دســت‬ ‫رفتــه اســت و امریــکا هیــچ واکنشــی نشــان نــداده اســت‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ پــس از ماه هــا تهدیــد‪ ،‬صبــر و انتظــار باالخــره ســاعت صفــر حملــه ترکیــه بــه شــرق فــرات و بــه بهانــه مبــارزه بــا گروه هــای مســلح ُکــردی در شــمال شــرق ســوریه فــرا‬ ‫رســید‪ .‬اردوغــان رئیس جمهــوری ترکیــه دســتور حملــه را صــادر کــرده و برخــی منابــع خبــری طــی روزهــای دوشــنبه و بامــداد سه شــنبه از بمبــاران هوایــی برخــی مناطــق در اختیــار گروه هــای کــردی وابســته بــه پ‪.‬ک‪.‬ک خبــر داده انــد‪ .‬همزمــان بــا‬ ‫ایــن تحــرکات وســیع نظامــی ترکیــه در مــرز بــا ســوریه‪ ،‬دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور امریــکا در توییتــی از عقــب نشــینی نظامیــان امریکایــی از ســوریه ســخن گفتــه و مقامــات ارشــد پنتاگــون ضمــن تاییــد ایــن دســتور‪ ،‬اعــام کردنــد کــه نیروهــای‬ ‫امریکایــی دو مقــر نظامــی در ســری کانــی و گــری ســپی در شــهر تــل ابیــض و راس العیــن در شــمال ســوریه را تخلیــه کرده انــد‪ .‬بدین ترتیــب پــس از ماه هــا تهدیــد ترکیــه بــرای حملــه بــه ســوریه و اشــغال مناطــق در اختیــار گروه هــای ُکــردی‪ ،‬اکنــون‬ ‫بــه نظــر می رســد امریــکا در بهتریــن حالــت از ایــن حملــه ممانعتــی بــه عمــل نخواهــد اورد و زمینــه حملــه انــکارا بــه شــرق فــرات کامـ ً‬ ‫ا فراهــم اســت‪.‬‬ ‫ســوال اصلــی ایــن اســت کــه ایــا ایــن اقــدام قابــل پیش بینــی بــود؟ در‬ ‫صــورت پاســخ مثبــت بــه ایــن ســوال‪ ،‬باید پرســید چــرا کردهای ســوریه‬ ‫مجــددا ً بــه امریــکا اعتمــاد کردنــد و بــه جــای همــکاری بــا دولــت‬ ‫مرکــزی در دمشــق‪ ،‬خــود را بــه نیــروی زمینــی امریــکا در ســوریه بــدل‬ ‫کــرده و اکنــون بــه صراحــت اقــدام امریــکا بــرای خــروج از ســوریه و تنها‬ ‫گذاشــتن خــود در مقابــل ارتــش ترکیــه را «خنجــر از پشــت» توصیــف‬ ‫می کننــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬بایــد رونــد زمانــی تحــوالت را‬ ‫مــرور کــرد‪ .‬اول‪ .‬بــا اغــاز بحــران ســوریه و تحــرکات گروه هــای مختلــف‬ ‫مســلح و تروریســتی در مناطــق مختلــف ایــن کشــور‪ ،‬ارتــش ســوریه‬ ‫ضمــن هماهنگــی بــا احــزاب و گروه هــای سیاســی و شــبه نظامی در‬ ‫مناطــق کردنشــین‪ ،‬بــرای تمرکز نیــرو و تجهیزات در ســایر نقاط کشــور‪،‬‬ ‫توافــق کــرد کــه اداره ایــن مناطــق در اختیــار کردهــا باشــد و انهــا ضمن‬ ‫مبــارزه بــا گروه هــای تروریســتی‪ ،‬در جنــگ دولــت قانونــی ســوریه بــا‬ ‫تروریسـت ها بــی طــرف باشــند و البتــه بــه تمامیــت ارضــی ســوریه نیــز‬ ‫پایبنــد بماننــد‪ .‬دوم‪ .‬حــزب اتحــاد دموکراتیــک ســوریه بــه عنوان شــاخه‬ ‫ســوری گــروه پ‪.‬ک‪.‬ک بــه مــرور زمــان اداره و کنتــرل مناطق کردنشــین‬ ‫را در اختیــار گرفــت و در چنــد منطقــه و شــهر‪ ،‬ادارات خودگــردان و‬ ‫کانتون هــای کــردی تاســیس کــرد‪ .‬اقتدارگرایــی‪ ،‬عــدم تحمــل ســایر‬ ‫احــزاب ُکــردی‪ ،‬اخــذ مالیــات اجبــاری‪ ،‬تبعیــض نــژادی و قومیتــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از کــودکان و نوجوانــان بــه عنــوان نیــروی نظامــی در میــدان‬ ‫جنــگ بــا داعــش و ســایر اقدامــات یکجانبــه و منفــی باعــث شــد تا ســوء‬ ‫ظــن نســبت بــه نیــات و اقدامــات ایــن گــروه افزایــش یابــد‪ .‬ایــن اواخــر‬ ‫نیــز مشــخص شــد کــه حملــه پهپادهــای رژیــم اســرائیل بــه مقــر‬ ‫نیروهــای بســیج مردمــی در عــراق‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد از مقــر نیروهــای‬ ‫ســوریه دموکراتیــک صــورت گرفتــه اســت‪ .‬ســوم‪ .‬حملــه داعــش بــه‬ ‫کوبانــی بــرای تصــرف ایــن شــهر کردنشــین‪ ،‬اوج جنــگ کردها بــا داعش‬ ‫بــود‪ .‬از ســویی ترکیــه اجــازه ورود تجهیــزات و نیــروی نظامــی کــردی به‬ ‫ســوریه را نمـی داد و از ســویی دیگــر به طــور غیرمســتقیم ضمن حمایت‬ ‫از داعــش‪ ،‬مایــل بــود کردهــا شکســت بخورنــد و مــرز ســوریه بــا ترکیــه‬ ‫بــه محــل تجمــع و اســتقرار نیروهــای کــردیِ مســلح بــدل نشــود‪ .‬بــا‬ ‫حمایــت ائتــاف غربــی و توجــه رســانه های جهانــی بــه مبــارزه کردهــا با‬ ‫داعــش در کوبانــی‪ ،‬کردهــای ســوریه در قالــب نیروهــای ســوریه‬ ‫دموکراتیــک و یگان هــای مدافــع خلــق‪ -‬هــر دو وابســته بــه پ‪.‬ک‪.‬ک‪-‬‬ ‫عمـ ً‬ ‫ا بــه نیــروی زمینــی امریــکا در جنــگ بــا داعــش تبدیــل شــدند و‬ ‫توجهــات را بــه خــود جلــب کردنــد‪ .‬انهــا توســط نیروهــای امریکایــی‬ ‫امــوزش دیدنــد و تجهیــزات امریکایــی دریافــت کردنــد و در ایــن جنگ‪،‬‬ ‫هــزاران جــوان ُکــرد کشــته شــدند‪ .‬چهــارم‪ .‬ترکیه کــه فعالیــت کردها در‬ ‫ســوریه و عــراق را تهدیــد جــدی امنیــت ملــی خــود می دانــد و از زمــان‬ ‫تاســیس ترکیــه نویــن‪ ،‬همــواره درگیــر جنگ خونیــن بــا کردها بــوده‪ ،‬از‬ ‫ابتــدای بحــران و قدرت گیــری کردهــای ســوریه‪ ،‬احســاس خطــر کــرده و‬ ‫ســعی داشــت مناطــق مــرزی بــا ســوریه‪ ،‬محــل تجمــع و اســتقرار و‬ ‫تاســیس دولت هــای محلــی کــردی نشــود‪ .‬لذا ضمن همســان پنداشــتن‬ ‫کردهــای ســوریه بــا گــروه پ‪.‬ک‪.‬ک‪ ،‬بارهــا اعــام کــرده بــود کــه حــق‬ ‫حملــه بــه ســوریه و ســرکوب شــاخه ســوری پ‪.‬ک‪.‬ک را بــرای خــود‬ ‫محفــوظ می دانــد‪ .‬ادعــای ترکیــه‪ ،‬چنــدان هــم بیــراه نبــود‪ .‬یگان هــای‬ ‫مدافــع خلــق و نیروهــای ســوریه دموکراتیــک‪ ،‬همــان اعضــای پ‪.‬ک‪.‬ک‬ ‫بودنــد و در کانتون هــا و ادارات خودگــردان‪ ،‬عکس هــای اوجــاالن (رئیــس‬ ‫گــروه پ‪.‬ک‪.‬ک کــه از ســال ‪ 1999‬در بازداشــت دولــت ترکیــه اســت) بــه‬ ‫وفــور دیــده می شــد‪ .‬کردهــای حاکــم بــر شــرق فــرات نیــز ارتبــاط بــا‬ ‫اوجــاالن و عالقــه بــه او را انــکار نمی کننــد‪ .‬دیــدگاه اوجــاالن را در مــورد‬ ‫نحــوه اداره مناطــق کــردی ســوریه را مــورد توجــه قــرار می دهنــد و‬ ‫صراحتـاً ادعــا داشــتند کــه می تواننــد یــک پــدر فلســفی بنیــادی بــدون‬ ‫یــک ســازمان واحــد را بــه اشــتراک بگذارنــد‪ .‬پنجــم‪ .‬همــه این هــا در‬ ‫حالــی بــود کــه امریــکا در یــک رویکــرد متناقــض‪ ،‬بــه همــراه اتحادیــه‬ ‫اروپــا و ترکیــه‪ ،‬پ‪.‬ک‪.‬ک را یــک گــروه تروریســتی می دانســت‪ .‬ترکیــه نیز‬ ‫مدعــی بــود امریــکا در جنــگ ســوریه از شــاخه ســوری یــک گــروه‬ ‫تروریســتی حمایــت می کنــد و همزمــان در جنــگ ترکیه بــا پ‪.‬ک‪.‬ک در‬ ‫قندیــل و شــمال عــراق‪ ،‬از مواضــع انــکارا پشــتیبانی می کنــد‪ .‬اردوغــان‬ ‫مدعــی بــود بیــن پ‪.‬ک‪.‬ک و شــاخه های ان در عــراق و ســوریه و البتــه‬ ‫زیرمجموعــه ایرانــی ان یعنــی پــژاک‪ ،‬هیــچ تفاوتــی نیســت و همــه انهــا‬ ‫یــک گــروه تروریســتی واحــد محســوب می شــوند و امریــکا نبایــد از‬ ‫نیروهــای ســوریه دموکراتیــک و یگان هــای مدافــع خلــق حمایــت مالــی‬ ‫و لجســتیکی کنــد‪ .‬ششــم‪ .‬بــا شکســت ســازمانی داعــش و نابــودی‬ ‫خالفــت خودخوانــده‪ ،‬عفریــن بــه عنــوان شــهری کردنشــین در غــرب‬ ‫فــرات یکــی از مقرهــای اصلــی فعالیــت کردهــای وابســته بــه پ‪.‬ک‪.‬ک‬ ‫بــود کــه اینــک دولــت محلــی داشــتند و بــا اتــکا بــه حمایــت امریــکا و‬ ‫چنــد ده هــزار نیــروی مســلح‪ ،‬خــود را بازیگــری مهــم در اینــده ســوریه‬ ‫می خواندنــد‪ .‬انهــا همزمــان هــم بــا مواضــع دولــت ســوریه مخالــف بودند‬ ‫و ترکیــه را فاشیســتی توصیــف می کردنــد‪ .‬بــا اقتدارگرایــی‪ ،‬چتــر اقماری‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک گســترش یافــت و مخالفــان از مناطــق کردنشــین اخراج شــدند‪.‬‬ ‫همــه بایــد بــه عکــس اوجــاالن ســوگند یــاد می کردنــد و کــودکان نیــز‬ ‫در مــدارس‪ ،‬بــا اندیشــه های مارکسیســتی و چپ گرایانــه وی اشــنا‬ ‫می شــدند‪ .‬انهــا خــود را جــدای از دولــت ســوریه توصیــف کردنــد و بــرای‬ ‫خــود نفــت می فروختنــد‪ .‬ایــن مــوارد‪ ،‬یعنــی قــدرت و حاکمیــت دوفاکتو‬ ‫و عملــی یــک گــروه کــرد مســلح در همســایگی ترکیــه‪ ،‬از دیــد انــکارا‬ ‫تهدیــد مســتقیم امنیــت ملــی محســوب می شــد‪ .‬بــه خصــوص پــس از‬ ‫تشــکیل اقلیــم کردســتان در شــمال عــراق؛ می توانســت بــرای برخــی‬ ‫کردهــای ترکیــه نیــز بــه الگــو تبدیــل شــود‪ .‬در واقــع پ‪.‬ک‪.‬ک و شــاخه‬ ‫ســوری ان در ابعــاد نظامــی و سیاســی‪ ،‬هــر انچــه کــه تــوان داشــت برای‬ ‫تحریــک حساســیت های ترکیــه بــه کار گرفتــه بــود؛ بــه امیــد انکــه در‬ ‫جنــگ احتمالــی بــا ارتــش ترکیــه‪ ،‬امریــکا حامــی انهــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هفــت‪ .‬ترکیــه بــه عفریــن یعنــی یــک شــهر کردنشــین حملــه کــرد و‬ ‫نیروهــای مســلح کــردی نیــز طبعـاً امــکان مقاومــت و جنــگ در برابــر‬ ‫ارتــش کالســیک و قدرتمنــد یــک کشــور عضــو ناتــو را نداشــتند‪ .‬عفرین‬ ‫اشــغال و تمامیــت ارضــی ســوریه نقــض شــد‪ .‬کردهــای ســوریه بــه امیــد‬ ‫امریــکا‪ ،‬بــا دولــت دمشــق مصالحــه نکردنــد و بــه ســختی شکســت‬ ‫خوردنــد‪ .‬غــرور کاذب اجــازه تحلیــل صحیــح بــه انهــا را نــداد‪ .‬ترکیــه نیز‬ ‫بــه اذعــان همــگان در حــال مهندســی جمعیــت و بافت این شــهر اســت‬ ‫و رســماً یــک کشــور دیگــر را اشــغال کــرده اســت‪ .‬فــارغ از محکومیــت‬ ‫اقــدام انــکارا‪ ،‬مقصــر اصلــی ایــن وضــع در عفریــن‪ ،‬نیروهای کرد وابســته‬ ‫بــه پ‪.‬ک‪.‬ک هســتند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه امریــکا روزگاری کردهای‬ ‫ســوریه را بــه نیــروی زمینــی خــود تبدیــل کــرده بــود‪ ،‬در مقابــل اشــغال‬ ‫عفریــن ســکوت کــرد و میــان یگان هــای مدافــع خلــق و ارتــش ترکیــه‪،‬‬ ‫جانــب دومــی را گرفــت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬ضربــه اول امریــکا توســط‬ ‫کردهــای مســلح ســوریه‪ ،‬بــه خوبــی ارزیابــی نشــد‪ .‬اگــر پ‪.‬ک‪.‬ک در‬ ‫بحــران ســوریه دخالــت نمی کــرد و بــه ســایر احــزاب کــردی اجــازه‬ ‫فعالیــت م ـی داد و بــه ســرپل و پیــاده نظــام امریــکا در ســوریه تبدیــل‬ ‫نمی شــد‪ ،‬اصــوالً عفریــن اشــغال نمی شــد و کردهــا نیــز اواره نمی شــدند‪.‬‬ ‫هــدف اعالمــی پ‪.‬ک‪.‬ک و شــاخه ســوریه ان‪ ،‬حمایــت از کردهــا بــود‪ ،‬اما‬ ‫در عمــل ســبب اشــغال یک شــهر کردنشــین و تغییر بافــت جمعیتی ان‬ ‫شــدند‪ .‬دلیــل اصلــی در ایــن اشــتباه محاســباتی‪ ،‬اعتمــاد بــه امریــکا بود‪.‬‬ ‫هشــت‪ .‬ترکیــه بــه عفریــن قانــع نبــود‪ .‬شــرق فــرات نیــز محــل تجمــع و‬ ‫تاســیس ادارات خودگــردان و نیروهــای کــردی بــود کــه وابســتگی‬ ‫ایدئولوژیــک و حتــی ســازمانی خــود بــه پ‪.‬ک‪.‬ک را منکــر نمی شــدند‪.‬‬ ‫ترکیــه قصــد داشــت بــه بهانــه ایجــاد منطقــه امــن در مــرز و اســتقرار‬ ‫اجبــاری اوارگان ســوری‪ ،‬میــان خــود و کردهــا‪ ،‬حائلــی جــدی ایجــاد‬ ‫کــرده و احتمــاالً بــا در اختیــار داشــتن کنتــرل ایــن مناطــق‪ ،‬در اینــده‬ ‫ســوریه نقــش ایفــا کنــد‪ .‬همــه این هــا در حالــی بــود کــه انــکارا خــود را‬ ‫متعهــد بــه تمامیــت ارضــی ســوریه توصیــف می کــرد‪ .‬طــی ماه هــای‬ ‫اخیــر مهمتریــن موضــوع مذاکرات ترکیــه و امریــکا‪ ،‬حمله این کشــور به‬ ‫شــرق فــرات بــود‪ .‬ترکیه می خواســت ســناریوی عفریــن را در شــرق فرات‬ ‫پیــاده کنــد و بــرای ان‪ ،‬حاضــر بــود هــر اقدامــی بکنــد‪ .‬اکنــون‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا کــه مهمتریــن مواضــع داخلــی و خارجــی را در‬ ‫توییتــر اعــام می کنــد بــه صراحــت از خــروج نیروهــای امریکایــی از‬ ‫ســوریه خبــر داده اســت‪ .‬فــارغ از چرایــی اتخــاذ ایــن تصمیــم‪ -‬در حالــی‬ ‫کــه ســال گذشــته میــادی نیــز ترامــپ اعــام کــرده بــود کــه امریــکا از‬ ‫ســوریه خــارج خواهــد شــد‪ -‬بــه نظــر می رســد ترکیــه توانســته اســت‬ ‫حــرف خــود را بــه کرســی نشــانده و بــا هماهنگــی امریــکا بــه شــرق‬ ‫فــرات حملــه خواهــد کــرد‪ .‬امتیــازات احتمالــی رد و بــدل شــده میــان‬ ‫انــکارا و واشــنگتن‪ ،‬چنــدان اهمیــت ندارنــد‪ .‬مهــم قصــد ترکیــه بــرای‬ ‫ســاخت یــک ســوریه کوچــک و تحــت کنتــرل‪ ،‬در شــرق فــرات اســت‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه مجــددا ً برخــی مناطــق کردنشــین توســط ترکیــه و‬ ‫نیروهــای شــبه نظامی وابســته بــه ارتــش ایــن کشــور اشــغال خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬نیروهــای مســلح وابســته بــه پ‪.‬ک‪.‬ک نیــز امــکان مقابلــه نخواهند‬ ‫داشــت‪ .‬امریــکا نیــز بــه طــور رســمی ایــن عملیــات را محکــوم نکــرده و‬ ‫حتــی حاضــر نشــده بــه طــور لفظــی از نیروهــای ســوریه دمکراتیــک‬ ‫حمایــت کنــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬شــهرهای مهمــی در شــرق فــرات مانند‬ ‫کوبانــی‪ ،‬صریــن‪ ،‬عیــن عیســی‪ ،‬قامیشــلو‪ ،‬دیرالــزور‪ ،‬رقــه و تــل ابیــض و‬ ‫منطقــه نفتــی رمیــان بــه اشــغال ارتــش ترکیــه در خواهنــد امــد‪ .‬ایــن‬ ‫تجــاوز اشــکار به خاک ســوریه و اشــغال مناطــق کردنشــین ان‪ ،‬در مقابل‬ ‫چشــمان نیروهــای امریکایــی صــورت می گیــرد‪ .‬روزگاری کردهــا بــا‬ ‫تلفــات بســیار توانســتند کوبانــی را از چنــگ داعــش نجــات دهنــد و‬ ‫اکنــون بایــد ان را بــه ترکیه بســپارند‪ .‬طنز ماجرا اینجاســت کــه نهادهای‬ ‫اقمــاری پ‪.‬ک‪.‬ک‪ ،‬بــه امریکایــی امیــد داشــتند کــه به اســتفاده ابــزاری از‬ ‫گروه هــای مختلــف معــروف اســت و خــود پ‪.‬ک‪.‬ک را در لیســت‬ ‫گروه هــای تروریســتی قــرار داده اســت‪ .‬پ‪.‬ک‪.‬ک و نهادهــای اقمــاری ان‬ ‫حتــی بــه دســتور اوجــاالن نیــز توجــه نکردنــد‪ .‬وی هشــدار داده بــود کــه‬ ‫بایــد بــه حساســیت های ترکیــه در شــرق فــرات احتــرام گذاشــت‪ .‬امــا‬ ‫تمامیت خواهــی ســران پ‪.‬ک‪.‬ک در ســوریه باعــث شــد تــا هــم تمامیــت‬ ‫ارضــی ســوریه نقــض شــود و هــم شــهرهای کردنشــین اشــغال شــوند‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب‪ ،‬در شــرق فــرات نیــز تعامــل پ‪.‬ک‪.‬ک بــا ســوریه‪ ،‬امریــکا‪،‬‬ ‫روســیه و ترکیــه‪ ،‬در نهایــت انقــدر غلــط بــود کــه منجــر حملــه ترکیــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬نــه‪ .‬ایــران کــه در چارچــوب مذاکــرات بــا ترکیــه و روســیه‬ ‫حضــور دارد بــر تمامیــت ارضــی ســوریه تاکیــد کــرده اســت‪ .‬ایــران‬ ‫خودســری و تمامیت خواهــی نهادهــای اقمــاری پ‪.‬ک‪.‬ک را دلیلــی بــر‬ ‫تجــاوز بــه ســوریه و نقــض حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی ســوریه‬ ‫نمی دانــد‪ .‬ایــن موضــع دولــت ایــران در تمــاس وزیــر خارجــه بــا همتــای‬ ‫تــرک وی‪ ،‬بــه چــاووش اوغلــو ابــاغ شــده اســت‪ .‬مســلماً ترکیه صرفـاً به‬ ‫دلیــل تهدیــد نهادهای اقمــاری پ‪.‬ک‪.‬ک شــهرهای کردنشــین را اشــغال‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬تغییــر بافــت جمعیتــی و قومــی‪ ،‬توســعه طلبی ارضــی و‬ ‫نقــش افرینــی در اینــده ســوریه‪ ،‬از اهداف ترکیه هســتند که در پوشــش‬ ‫مبــارزه بــا پ‪.‬ک‪.‬ک دنبــال می شــوند‪ .‬اشــغال شــهرهای مهــم ســوریه‪،‬‬ ‫عواقــب جــدی بــرای اینــده منطقــه دارد و بــه همیــن دلیــل ایــران بــر‬ ‫تمامیــت ارضــی ایــن کشــور تاکیــد کــرده اســت‪ .‬ده‪ .‬مســئل ه بســیار مهم‬ ‫اســتفاده ابــزاری پ‪.‬ک‪.‬ک از کردهــای ســوریه و رفتــار ایــن گــروه در‬ ‫شــمال ایــن کشــور و بخش هایــی از عــراق کــه مبتنــی بــر ســوء اســتفاده‬ ‫از فضــای تنــش «داعــش محــور» اســت‪ .‬پ‪.‬ک‪.‬ک‪ ،‬کردهــا را بــه نیــروی‬ ‫زمینــی امریــکا تبدیــل کــرد و هــزاران جــوان ُکرد(بــر اســاس امــار‬ ‫اعالمــی یــازده هــزار نفــر)را بــه کشــتن داد‪ .‬همــه انچــه کردهای ســوریه‬ ‫بــه زحمــت بــه دســت اورده بودنــد بــا اشــتباهات راهبــردی پ‪.‬ک‪.‬ک از‬ ‫دســت رفتــه اســت و امریــکا هیــچ واکنشــی نشــان نــداده اســت‪ .‬احتماالً‬ ‫تاریــخ مصــرف پ‪.‬ک‪.‬ک و نهادهــای اقمــاری ان بــه پایــان رســیده و‬ ‫تصمیمــات غلــط پ‪.‬ک‪.‬ک صرف ـاً بــه کردهــا و ســوریه ضربــه زد‪ .‬الهــام‬ ‫احمــد رئیــس هیئــت رهبــری «مجلــس ســوریه دموکراتیک» وابســته به‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک‪ ،‬بــه اشــتباه راهبــردی ایــن گــروه در مــورد عفرین اعتــراف کرده‬ ‫و افــزوده «اکنــون برنامــه ترکیــه تغییــر بافــت جمعیتــی منطقه بــه ویژه‬ ‫عفریــن اســت‪ .‬می توانســتیم راه را بــر جنــگ و ایــن برنامــه ببنیدیــم امــا‬ ‫اشــتباه کردیــم‪ .‬در اســتانه حمــات ترکیــه بــه عفریــن‪ ،‬روســیه و دولــت‬ ‫مرکــزی ســوریه از ی‪.‬پ‪.‬گ‪ .‬خواســتند تــا کنتــرل عفریــن را بــه دمشــق‬ ‫بســپارد امــا پ‪.‬ک‪.‬ک خــوددداری کــرد»‪ .‬اقدامــات ایــن گــروه باعــث‬ ‫ایجــاد بهانــه الزم بــرای ترکیــه شــده و انــکارا به دلیــل حضــور پ‪.‬ک‪.‬ک‪،‬‬ ‫عمـ ً‬ ‫ا در اقلیــم کردســتان عــراق‪ 20 ،‬پــادگان نظامــی تاســیس کــرده و‬ ‫روزانــه روســتاها و مناطــق کوهســتانی اقلیــم کردســتان عــراق را بمباران‬ ‫می کنــد‪ .‬اکنــون نیــز ســوریه‪ ،‬قربانــی حضــور پ‪.‬ک‪.‬ک و تجــاوز ترکیــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬نتایــج اقدامــات پ‪.‬ک‪.‬ک در منطقــه تامیــن منافــع ترکیه در‬ ‫عمل است که سواالت بسیاری را به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫یونیسف‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار کودک در سوریه اواره شده اند‬ ‫صنــدوق کــودکان ملــل متحــد (یونیســف) در بیانیـه ای اعــام کــرد کــه بــا افزایــش تنــش در شــمال ســوریه در روزهــای اخیــر‬ ‫تــا کنــون بیــش از ‪ ۷۰‬هــزار کــودک در ایــن کشــور اواره شــده اند‪ .‬بــه گــزارش شــبکه ســی ان ان‪ ،‬ســازمان یونیســف اعــام‬ ‫کــرد؛ دســت کــم چهــار کــودک در شــمال شــرقی ســوریه کشــته و ‪ ۹‬کــودک دیگــر زخمــی شــده اند‪ .‬طبــق گزارش هــا‪ ،‬هفــت‬ ‫کــودک نیــز در ترکیــه کشــته شــده اند‪ .‬براســاس بیانیــه یونیســف‪ ،‬حداقــل ‪ ۱۷۰‬هــزار کــودک به دلیــل خشــونت ها در منطقــه بــه‬ ‫کمک هــای بشردوســتانه نیــاز شــدید دارنــد‪ .‬یونیســف اعــام کــرد کــه ایــن صنــدوق بــا توجــه بــه افزایــش خشــونت ها در شــمال‬ ‫ســوریه‪ ،‬از تمــام طــرف هــای درگیــر مــی خواهــد تــا در حمــات و نــزاع هــای مســلحانه از جــان کــودکان بی پنــاه حفاظــت کنند‪،‬‬ ‫زیــرا کســانی کــه در شــمال شــرقی و نقــاط دیگــر ســوریه مــی جنگنــد بایــد از زیرســاخت های غیرنظامی محافظــت کننــد و از ان‬ ‫بــرای منافــع نظامــی اســتفاده نکننــد‪ .‬نیروهــای ارتــش ترکیــه روز چهارشــنبه ‪ ۱۷‬مهر مــاه در عملیاتــی بــه نــام «چشــمه صلــح»‬ ‫بــه بخش هــای کردنشــین شــمال ســوریه حملــه کــرد‪ .‬رجــب طیــب اردوغــان رئیس جمهــوری ترکیــه ایــن اقــدام نظامــی عملیات‬ ‫را علیــه گــروه هــای تروریســتی حــزب کارگــران کردســتان ترکیــه (پ‪ .‬ک‪ .‬ک) و یگان هــای مدافــع خلــق (ی‪ .‬پ‪ .‬گ) بیــان کــرد‪.‬‬ ‫دولــت ســوریه بــا محکــوم کــردن حملــه ترکیــه بــه مناطــق شــمال شــرق ایــن کشــور از امادگــی ارتــش بــرای مقابلــه بــا هــر‬ ‫چالشــی خبــر داده اســت‪ .‬خبرگــزاری رســمی ســوریه (ســانا) دوشــنبه شــب گــزارش داد کــه ارتــش ایــن کشــور وارد شــهر منبــج‬ ‫در حومــه شــمال شــرقی حلــب واقــع در شــمال غــرب ســوریه شــده اســت‪.‬‬ ‫حمایت رونالدو‬ ‫از کودکان سوریه‬ ‫کریســتیانو رونالــدو بــا انتشــار یــک پیــام ویدئویــی‬ ‫از کــودکان ســوریه حمایــت کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫اســپوتنیک؛ کریســتیانو رونالــدو (بازیکــن تیــم ملــی‬ ‫پرتغــال و باشــگاه یوونتــوس) در یــک پیــام ویدئویــی‬ ‫کــه در ان صحنه هایــی از قربانی شــدن کــودکان‬ ‫ســوری بــه تصویــر کشــیده شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬این‬ ‫پیــام بــرای کــودکان ســوریه اســت‪ .‬مــا می دانیــم کــه‬ ‫شــما خیلــی عــذاب کشــیده اید»‪ .‬رونالــدو در ادامــه‬ ‫می گویــد‪« :‬مــن بازیکــن بســیار معروفــی هســتم امــا‬ ‫شــما قهرمانــان واقعــی هســتید‪ .‬امیدتــان را از دســت‬ ‫ندهیــد‪ .‬دنیــا بــا شماســت‪ .‬شــما بــرای مــا مهــم‬ ‫هســتید‪ .‬مــن بــا شــما هســتم»‪.‬‬ ‫اردوغان در «منطق ه امن» دنبال چه می گردد؟‬ ‫زمانــی کــه ســوریه درگیــر یکــی از ویرانگرتریــن جنگ هــای منطقــه بــود‪ ،‬بــه ایجــاد یــک منطق ـه ی امــن نیــاز مبــرم داشــت کــه‬ ‫غیرنظامیانــی کــه از خانــه و کاشــانه ی خــود بیــرون شــده یــا گریختــه بودنــد در ان ســاکن شــوند تــا در کشــاکش جنگ داخلــی‪ ،‬ظهور‬ ‫گروه هــای افراطــی و دخالــت نیروهــای خارجــی‪ ،‬دسـت کم جــان خــود را حفــظ کننــد‪ .‬امــا چنیــن امکانــی هرگــز برایشــان فراهــم‬ ‫نشــد و قدرت هــای جهانــی هــم بــرای کمــک بــه جنـگ زدگان ســوریه اقدامــی نکردنــد‪ .‬امــا حــاال کــه درگیری هــا در ســوریه تــا حــد‬ ‫زیــادی فروکــش کــرده و گروه هــای افراطــی و شورشــی عمدتـاً کنــار زد ه شــده اند‪ ،‬طرحــی موســوم بــه «منطقـه ی امــن» مدتــی اســت‬ ‫ســر زبان هــا افتــاده کــه می خواهــد اوارگان ســوری را در خــود جــای دهــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ادعــا می شــد پــس از «نابودســازی تروریســم» در عفریــن و عملیــات شــاخه زیتــون‪« ،‬منطقــه امــن» در ســوریه ایجــاد‬ ‫خواهــد شــد امــا ایــن اتفــاق قریــب بــه دو ســال طــول کشــید‪ ،‬تــا اینکــه ‪ ۱۷‬شــهریورماه فعالیــت گشــت مشــترک ترکیــه و امریــکا‬ ‫در منطقــه تــل ابیــض ســوریه (در نزدیکــی ترکیــه) اغــاز شــد‪ .‬طــرح موســوم بــه «منطق ـه ی امــن» تــازه نیســت امــا اخیــرا ً کــه‬ ‫رئیس جمهــوری ترکیــه در ســازمان ملــل ســخنرانی داشــت‪ ،‬کلیــات ان را شــرح داد تــا فضــا را بــرای جلــب حمایت هــای بین المللــی در‬ ‫اجــرای ایــن طــرح امــاده کنــد‪ .‬منطقــه امنــی کــه ترکیــه بــه دنبــال ان اســت بــه طــول ‪ ۴۸۰‬کیلومتــر در مــرز ترکیــه و ســوریه امتــداد‬ ‫دارد و گفتــه می شــود تــا عمــق ‪ ۳۰‬کیلومتــری خــاک ســوریه را نیــز در بــر می گیــرد‪ .‬امــا اردوغــان گفتــه بــه دنبــال ان اســت کــه ایــن‬ ‫نــوار مــرزی را تــا شــهرهای رقــه و دیرالــزور نیــز گســترش دهــد‪ .‬ایــن طــرح شــامل ایســتگاه های نظارتــی در برخی مناطق ســه اســتان‬ ‫حلــب‪ ،‬رقــه و حســکه خواهــد بــود‪ .‬نیروهــای ترکیــه بــه همــراه امریکایی هــا در ایــن منطقــه گشـت زنی می کننــد امــا اجــازه ورود بــه‬ ‫بخش هــای مســکونی منطقــه را ندارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ســاح های ســنگین نیــز بایــد تــا فاصلــه بیسـت کیلومتری عقب نشــینی کنند‬ ‫و هواپیماهــای بــدون سرنشــین ترکیــه نیــز مجازنــد بــر فــراز ایــن منطقــه پــرواز کننــد‪ .‬البته ایــن مــوارد هنوز بصورت رســمی از ســوی‬ ‫مقامــات ترکیــه یــا امریــکا تاییــد نشــده و بایــد دیــد ترکیــه در عمــل چــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫این طرح از کجا امد؟‬ ‫ایجــاد منطقـه ای امــن در شــمال ســوریه تقریبـاً از اغــاز جنــگ در ایــن کشــور مطــرح بــود و تاکنــون دولت هــای عربســتان ســعودی‪،‬‬ ‫فرانســه و امریــکا از ضــرورت اجــرای ان گفته انــد یــا اقداماتــی انجــام داده انــد‪ .‬گفتــه می شــود ایــن طــرح از ســال ‪ ۲۰۱۴‬در دوره ی‬ ‫«حریــت» ترکیــه‪ ،‬اردوغــان ادعــا کــرده کــه ایــن طــرح‬ ‫اوبامــا پی ریــزی شــده امــا مســکوت مانــده بــود‪ .‬بنــا بــه گــزارش روزنامـه ی ُ‬ ‫ابتــکار او بــوده امــا ترامــپ در ژانویــه ســال جــاری میــادی (بهمــن مــاه ‪ )۹۷‬پــس از یــک تمــاس تلفنــی بــا اردوغــان در یــک پیــام‬ ‫توییتــری ضــرورت تشــکیل «منطقـه ی حائــل» در شــمال شــرق ســوریه را مطــرح کــرد‪ .‬روزنامه هــای ترکیــه ســال گذشــته نوشــتند‬ ‫یــک «توافــق محرمانــه» میــان روســیه و امریــکا دربــاره ی شــمال ســوریه وجــود دارد کــه شــامل تشــکیل یــک منطقــه خودمختــار‬ ‫ماننــد شــمال عــراق نیــز اســت امــا دو قــدرت جهانــی بــر ســر نقــش ترکیــه در ایــن منطقــه و قانع کــردن دولــت ســوریه بــرای ایــن‬ ‫کار مشــغول گفت وگــو بوده انــد‪.‬‬ ‫منطقه امن چه فایده ای دارد؟‬ ‫در روزهــای گذشــته اردوغــان در جمــع نماینــدگان پارلمــان کشــورش گفــت کــه «ترکیــه راهــی جــز ادامــه تالش بــرای ایجــاد منطقه‬ ‫امــن در ســوریه نــدارد»‪ .‬او بــه چالش هــای «حضــور ســه میلیــون و ‪ ۶۵۰‬هــزار اواره ســوری» در کشــورش اشــاره کــرده و گفــت در‬ ‫هفــت ســال گذشــته ‪ ۵۰۰‬هــزار ســوری در ترکیــه متولــد شــده اند و اضافــه کــرد بــه ادامـه ی میزبانــی از ایــن اوارگان فکــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ترکیــه بــا برگردانــدن صدهــا هــزار پناهجــوی ســوری بــه کشورشــان بــار بزرگــی از دوش ترکیــه برمـی دارد‪ .‬بنــا بــه ادعــای‬ ‫اردوغــان اخیــرا ً بالــغ بــر ‪ ۳۶۰‬هــزار ســوری بــه مناطقــی کــه امــن شــده برگشــته اند و ایــن منطق ـه ی امــن می توانــد قریــب بــه دو‬ ‫میلیــون اواره ی ســوری را در خــود جــای دهــد و از مهاجــرت جنـگ زدگان ســوری بــه اروپــا و ســایر نقــاط دنیــا هــم جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫او همچنیــن گفتــه اگــر منطقـه ی امــن تــا شــهرهای رقــه و دیرالــزور گســترش یابــد‪ ،‬می تــوان تــا ســه میلیــون اواره را در ایــن منطقــه‬ ‫اســکان داد‪ .‬دولــت ترکیــه ادعــا می کنــد «منطقــه امــن» در حالــت اولیــه تــا دو میلیــون نفــر و در صورتــی کــه ایــن طــرح تــا رقــه و‬ ‫دیرالــزور گســترش یابــد تــا ســه میلیــون اواره ی ســوری را اســکان می دهــد ‪ /‬اناتولــی‬ ‫اصرار ترکیه برای چیست؟‬ ‫رئیس جمهــوری ترکیــه گفتــه بــود اگــر بندهــای توافــق «منطقــه امــن» تــا پایان ســپتامبر جــاری کامـ ًا اجرا نشــود‪ ،‬بصــورت یکجانبه‬ ‫عملیــات نظامــی را در شــمال ســوریه اغــاز خواهــد کــرد بنابرایــن بــه نظــر می رســد اجــرای ایــن طــرح بــرای ترکیــه اهمیــت حیاتــی‬ ‫دارد؛ امــا اصــرار ترک هــا بــر ایجــاد منطقـه ی امــن در شــمال شــرق ســوریه بــرای چیســت؟ بــه نظــر می رســد همـ ه ماجــرا ســاماندهی‬ ‫وضــع اوارگان و پناهجویــان ســوری نیســت؛ ترکیــه بــدش نمی ایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و نفــوذ خــود را در ســوریه گســترش‬ ‫دهــد تــا همان طــور کــه اردوغــان مدعــی شــده «تهدیدهــای تروریســتی» در مرزهایــش را خنثی کنــد‪ .‬منظــور اردوغــان از «تهدیدهای‬ ‫تروریســتی» فعالیــت کردهــای ســوریه اســت کــه بخشــی از مناطــق ســوریه در مــرز ترکیــه را تحــت کنتــرل خــود گرفته انــد؛ مناطقی‬ ‫کــه ارتــش ترکیــه بــا حملـه ی نظامــی بــه کردهــای ســوری بخشــی از ان را بــه تصــرف خــود در اورده اســت‪ .‬بخشــی از ناهماهنگــی‬ ‫ترکیــه و امریــکا بــرای اجــرای هرچــه ســریعتر ایــن طــرح نیــز ظاهــرا ً بــه تفــاوت رویکــرد دو کشــور در قبــال کردهــا برمی گــردد‪ .‬مولود‬ ‫چــاوش اوغلــو وزیــر خاجــه ترکیــه در ســخنانی گفتــه بــود امریــکا بــه خاطــر ارتباطــش بــا نیروهــای ُکــرد ســوریه (ی‪.‬پ‪.‬گ) و حــزب‬ ‫کارگــران کردســتان ترکیــه (پ‪.‬ک‪.‬ک) بــه تعهــدات خــود عمــل نمی کنــد‪ .‬بــه گفتـه ی مقامــات ترکیــه واشــنگتن نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫کامیــون اســلحه و تجهیــزات بــرای نیروهــای کــرد در شــمال شــرق ســوریه ارســال کــرده اســت‪ .‬در حالــی کــه ترکیــه‪ ،‬ایــن گروه هــای‬ ‫مســلح کــرد را «تروریســتی» و تهدیــدی بــرای امنیــت ملــی خــود می دانــد و تــاش می کنــد بــا نفــوذ در ســوریه در اقدامــات انــان‬ ‫اخــال ایجــاد کند‪.‬‬ ‫موضع موافقان و مخالفان چیست؟‬ ‫امریــکا موافــق اجــرای ایــن طــرح و روســیه بــا ان مخالــف اســت‪ .‬موافقــت امریــکا بــه ایــن دلیــل اســت کــه نمی خواهــد ائتالفــش بــا‬ ‫ترکیــه بــه عنــوان عضــو ناتــو مخــدوش شــود و همزمــان نگــران اســت کــه اگــر ترک هــا را در ایــن طــرح یــاری نکنــد انهــا بیــش از‬ ‫پیــش بــه روســیه نزدیــک شــوند‪ .‬بــا اینکــه رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده از ابتــدا همراهــی خــود بــا ترکیــه در ایجــاد «امنیــت» در‬ ‫شــمال شــرق ســوریه را اعــام کــرده امــا در عیــن حــال نمی خواهــد بال وپــر زیــادی بــه ترکیــه بدهــد‪ .‬گرچــه گشـت زنی نیروهــای‬ ‫دو کشــور در مــرز ســوریه بتازگــی اغــاز شــده امــا ترکیــه اعــام کــرد کــه بــا واشــنگتن بر ســر عمق منطقــه امــن در ســوریه و چگونگی‬ ‫کنتــرل ان بــه توافــق نرســیده اند مقامــات امریکایــی نیــز اعــام کرده انــد کــه در زمینــه ایجــاد منطقــه امــن در شــمال ســوریه توافــق‬ ‫حاصــل شــده‪ ،‬امــا ایــاالت متحــده در خصــوص نقــش ترکیــه در ایــن منطقــه هنــوز تصمیــم نگرفته اســت‪ .‬بــا این حــال ایــاالت متحده‬ ‫مهمتریــن حامــی اجــرای ایــن طــرح اســت امــا بــه هیــچ وجــه خــوش نــدارد ترکیــه ســرخود و بتنهایــی ایــن کار را بکنــد‪ .‬در طــرف‬ ‫مقابــل روســیه و کردهــای ســوریه و البتــه دولــت بشــار اســد مهمتریــن مخالفــان ایــن طــرح بــه شــمار می رونــد‪ .‬روســیه اجــازه برپایی‬ ‫چنیــن منطقـه ای را منــوط بــه موافقــت دولــت ســوریه دانســته اســت‪ .‬ســخنگوی کاخ ریاســت جمهــوری روســیه (کرملیــن) در همین‬ ‫راســتا گفتــه «ترکیــه حــق دارد از خــود دفــاع کنــد امــا تمامیــت ارضــی ســوریه بایــد حفــظ شــود»‪ .‬درحالی کــه ترکیــه در نظــر دارد‬ ‫منطقـه ی امــن را تــا رقــه و دیرالــزور گســترش دهــد امــا ایــاالت متحــده بــا میــزان فعلــی عمــق نفــوذ ایــن طــرح در خــاک ســوریه نیز‬ ‫مخالــف اســت؛ بخــش هاشــورخورده ی نقشــه پیشــنهاد امریکاســت و بخــش قرمزرنــگ مــورد نظــر ترکیــه‪ .‬برخــی ناظــران معتقدنــد‬ ‫اجــرای چنیــن طرحــی در نهایــت منجــر بــه بی ثباتــی و بره ـم زدن امنیــت ســوریه شــده و زمینه ســاز دور جدیــدی از تنش هــا در‬ ‫شــمال ســوریه خواهــد بــود‪ .‬چراکــه اســکان صدهــا هــزار اواره ی ســوری در شــمال ســوریه کــه عمدتـاً کردنشــین اســت‪ ،‬موجــب بــر‬ ‫برهــم ریختــن جغرافیــای انســانی خواهــد شــد کــه زمینه ســاز بــروز تنــش و درگیــری قومــی در منطقــه می شــود‪ .‬بعــاوه در شــرایطی‬ ‫کــه ســوریه در حــال بازیابــی امنیــت و ثبــات خــود اســت و در ســایه ی ایــن امنیــت‪ ،‬اوارگان ســوری می تواننــد بــه موطــن اصلــی خــود‬ ‫بازگردنــد‪ ،‬اســکان اجبــاری انــان در «منطقـه ی امــن»‪ ،‬اســتمرار وضعیــت اوارگــی انــان و تــداوم بحــران در ســوریه اســت‪.‬‬ ‫موضع سوریه درخصوص اقدام ترکیه چیست؟‬ ‫کردهــای شــمال و شــمال شــرق ســوریه در مقابــل ایــن طــرح بــه دو دســته تقســیم شــده اند‪ .‬گروهــی کــه بــه ایــاالت متحــده نزدیــک‬ ‫اســت بــه امیــد اینکــه امریــکا بتوانــد از مناطــق تحــت تســلط انــان در برابــر ترکیــه دفــاع کنــد‪ ،‬بــا اجــرای ایــن طــرح موافقــت کــرده‬ ‫اســت‪ .‬امــا گــروه دیگــری کــه خواســتار مذاکــرات خودمختاری انــد‪ ،‬مایلنــد بــا دولــت ســوریه بــه توافقــی دســت یابنــد کــه طــی ان‬ ‫نیروهــای ســوری مســئول حفاظــت از مرزهــای شــمالی و مقابلــه بــا تهدیدهــای ترکیــه باشــد‪ .‬بــه نظــر می رســد ترکیــه بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح تنهــا موافقــت و پشــتیبانی امریــکا را دارد و عــاوه بــر مخالفــت یــا ســکوت ســایر قدرت هــای منطقــه و جهــان‪ ،‬ســوریه نیــز‬ ‫ان را «اشــغالگری» قلمــداد می کنــد و برخــی اجــرای ایــن طــرح را مقدمـه ای بــرای دسـت اندازی به جغرافیــای ســوریه و حاکمیت ملی‬ ‫ان می بیننــد‪ .‬رئیس جمهــوری ترکیــه بــا وجــود تمــام مخالفت هــا و ناهمواری هــای مالــی و سیاســی بــرای اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬مصــر‬ ‫اســت کــه ان را اجــرا کنــد‪ .‬اردوغــان عــاوه بــر اینکــه تــاش می کنــد بــار ســنگین صدهــا هــزار مهاجــر را از دوش کشــورش بــردارد‬ ‫ســعی می کنــد از راه به دسـت اوردن مشــروعیت بین المللــی بــرای هدایــت و فرماندهــی ایــن منطقــه و در نتیجــه مشــروعیت دادن بــه‬ ‫حضــور ارتــش ترکیــه در ایــن منطقــه‪ ،‬بــه اهــداف خــود در ســوریه دســت پیــدا کنــد‪ .‬تحلیلگــر روزنامـه ی «الشــرق االوســط» معتقــد‬ ‫اســت ایــن کار عــاوه بــر اینکــه منجــر بــه گســترش دامنــه نفــوذ ترکیــه تــا شــرق ســوریه می شــود‪ ،‬ایــن منطقــه را «از لحــاظ اقصادی‬ ‫و سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی تابــع ترکیــه می کنــد»‪ .‬امــا بــه عقیــده ی ناظــران مهم تریــن هــدف ترکیــه از ایجاد چنیــن منطقه ای‬ ‫کنتــرل فعالیــت کردهــا و هرگونــه حضــور نظامــی انهاســت تــا انــان را از رســیدن بــه یــک قــدرت نظامی کــه پیش زمینــه خودمختاری‬ ‫انــان شــود‪ ،‬دور کنــد‪ .‬انچــه واضــح اســت عــدم پذیــرش ایــن طــرح از ســوی دولــت ســوریه‪ ،‬اســد و هم پیمانــان اوســت‪ .‬چراکــه تصــور‬ ‫می شــود ایــن طــرح‪ ،‬یکپارچگــی ســوریه را در معــرض خطــر قــرار می دهــد و «زمینـه ای بــرای تجزیــه ســوریه به شــمار می ایــد»‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!