هفته نامه سرافرازان شماره 280 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 280

هفته نامه سرافرازان شماره 280

هفته نامه سرافرازان شماره 280

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬مهر ‪ 15 ،1398‬صفر ‪ 14 ،1441‬اکتبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،280‬تومان‬ ‫کودکان بیشتر از سربازان در جنگ جان می دهند‬ ‫ارزوهایی به رنگ خون‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪280‬‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح ازادگان اراک‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک‬ ‫محرومیت زدایی و توسعه کشور‬ ‫نیاز اساسی ایران امروز است‬ ‫مدیرعامل جدید «بانک انصار» معرفی شد‬ ‫جلســه معارفــه مدیرعامــل جدیــد و تکریــم مدیرعامــل پیشــین بانــک انصــار‬ ‫برگــزار شــد و در ان‪ ،‬مهــدی رضایــی کــه پیش تــر ســوابق اجرایــی در بانک هــای‬ ‫گردشــگری‪ ،‬پارســیان‪ ،‬شــرکت ارتبــاط فــردا و سرپرســت اجرایی موسســه اعتباری‬ ‫ثامــن را در پرونــده کاری خــود داشــته اســت؛ به عنــوان مدیرعامــل ایــن بانــک‬ ‫معرفــی شــد‪ .‬در ایــن جلســه کــه در ان‪ ،‬دکتــر حســینی؛ عضــو هیئت مدیــره بانــک‬ ‫ســپه و رئیــس هیئت مدیــره بانــک انصــار‪ ،‬اقــای رضایــی؛ عضــو هیئت مدیــره بانــک‬ ‫انصــار‪ ،‬دکتــر فرحــی؛ عضــو هیئت مدیــره بانــک ســپه و جانشــین هیئت مدیــره‬ ‫بانــک انصــار و دکتــر ابراهیمــی؛ مدیرعامــل ســابق بانــک انصــار حضــور داشــتند؛‬ ‫دکتــر حســینی‪ ،‬ضمــن برشــمردن شــرایط ادغــام و ضرورت هــای مرتبط بــاان‪ ،‬از‬ ‫زحمــات و خدمــات اقــای ابراهیمــی قدردانــی کــرده و بــه معرفــی دکتــر رضایــی‬ ‫به عنــوان مدیرعامــل جدیــد پرداخــت‪ .‬دکتــر ابراهیمــی نیــز گزارشــی مختصــر از‬ ‫موفقیت هــا دســتاوردهای بانــک انصــار را در دوره مدیریــت خــود ارائــه داد و بــرای‬ ‫اقــای رضایــی‪ ،‬ارزوی موفقیــت کــرد‪ .‬درادامــه‪ ،‬اقــای رضایــی از دکتــر ابراهیمــی‬ ‫قدردانــی کــرده و ســپس بــه برشــمردن اهــداف‪ ،‬سیاس ـت ها و برنامه هــای خــود‬ ‫بــرای مدیریــت دوران ادغــام پرداخــت‪ .‬وی تصریــح کــرد کــه قطعـاً افتخــارات بانک‬ ‫انصــار‪ ،‬حاصــل زحمــات مدیــران و کارکنــان مجموعــه ارزشــی انصــار بــوده و از‬ ‫همگــی خواســت همچــون گذشــته درکنــار یکدیگــر کمــک کننــد تــا این امانــت را‬ ‫در ســایه توجهــات حضــرت ولیعصر(عــج)‪ ،‬مطابــق بــا دســتور رهبــر معظــم انقالب‬ ‫و بــا برنامه ریــزی و فرایندمحــوری‪ ،‬به درســتی بــه هــدف نهایــی خــود کــه همــان‬ ‫ادغــام در بانــک ســپه اســت‪ ،‬ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ۹۷‬درصد تراکنش های «بانک ایران زمین»‬ ‫دیجیتالی ست‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫تقاطــع غیرهمســطح میدان‬ ‫ورزش (پل ازادگان) اراک باحضور ســردار سرلشــگر حســین‬ ‫ســامی ( فرمانــده کل ســپاه پاســداران)‪ ،‬ســید علی اقــازاده‬ ‫(اســتاندار مرکــزی) و تنــی چنــد از مقامــات لشــگری و‬ ‫کشــوری بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫طــرح بــه مســاحت ‪ ۱۸‬هکتــار و ‪ ۱۰‬هکتا رو نیــم فضــای‬ ‫کارگاهــی از اســفندماه ســال ‪ ۹۴‬بــا همــکاری قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــا(ص) ســپاه پاســداران اغــاز شــد کــه از ابتــدای‬ ‫امســال تکمیــل ایــن طــرح جــزو اولویت هــای شــهرداری‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬ایــن تقاطــع بــا شــش پــل کــه پــل شــماره‬ ‫یــک بــا طــول ‪ ۵۸‬متــر و عــرض ‪ ۴۸‬متــر دسترســی بلــوار‬ ‫شــهیدان رجایــی به ســمت مرکــز شــهر از خیابــان جهــاد و‬ ‫تغییــر مســیر بــه بلــوار انجفــی جنوبــی را میســر می کنــد‪.‬‬ ‫پــل شــماره ‪ ۲‬نیــز بــا طــول عرشــه ‪۷۲‬متــر و عــرض‬ ‫‪۱۷‬متــر خیابــان جهــاد را بــه بلــوار شــهید انجفــی شــمال‬ ‫متصــل می کنــد و پــل شــماره ســه نیــز به طــول ‪ ۹۴‬متــر‬ ‫و عــرض ‪ ۱۰‬متــر دسترســی جهــاد را بــه بلــوار شــهیدان‬ ‫رجایــی میســر می کنــد و پــل شــماره چهــار نیــز به طــول‬ ‫‪ ۱۵‬متــر و عــرض ‪ ۱۰‬متــر ادامــه پل شــماره ســه محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬پــل شــماره پنــج نیــز بــا طــول ‪ ۷۵‬متــر و عــرض‬ ‫‪۱۱‬متــر و ‪ ۶۰‬ســانتیمتر مســیر بلوار شــهید انجفــی جنوب‬ ‫را بــه خیابــان شــهید رجایــی به ســمت کمربنــدی و پــل‬ ‫شــماره ‪ ۶‬متصــل می کنــد‪ .‬بیــش از ‪۷۰۰‬میلیاردریــال برای‬ ‫ســاخت ایــن تقاطــع هزینــه شــده و داری نــه رمــپ و ‪۱۸‬‬ ‫مســیر اســت و در ایــن طــرح ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬متر مکعــب‬ ‫بتن ریــزی‪ ،‬بیــش از دوهــزار و ‪ ۲۰۰‬تُــن ارموتوربنــدی‪،‬‬ ‫‪ ۸۸‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬متر مکعــب خاکبــرداری‪ ۱۰۷ ،‬هــزار و‬ ‫‪۳۷۰‬کیلوگــرم خاکریــزی و ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬متر مربــع‬ ‫قالب بنــدی انجــام شــده اســت‪ .‬در ایــن طــرح بیــش از‬ ‫‪ ۴۵‬هزارتُــن اســفالت ریزی‪ ۶۰ ،‬کیلومتــر خط کشــی‪۱۸ ،‬‬ ‫عــدد تابلــوی (ترافیکــی‪ ،‬دروازه ای‪ ،‬تــی شــکل‪ ،‬پرچمــی و‬ ‫جانبــی)‪۱۲ ،‬کیلومتــر کابل کشــی‪ ۲۲۰ ،‬پایــه روشــنایی بــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬چــراغ‪ ،‬پنج هــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر طــول هندریــل نصــب‬ ‫شــده و ش ـش هکتار فضــای ســبز به همــراه کاشــت ‪۸۰۰‬‬ ‫اصلــه نهــال چنــار ایجــاد شــده اســت‪ .‬فرمانــده کل ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی در مراســم افتتــاح تقاطع هــای‬ ‫غیر همســطح ازادگان اراک بااشــاره به جایــگاه شــهدا‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬شــهدا ضامــن امنیــت کشــور ند»‪ .‬وی در‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنان خــود بااشــاره به تــاش ســپاه‬ ‫بــرای محرومیت زدایــی افــزود‪« :‬مــا بــرای ســاختن ایــن‬ ‫کشــور عجلــه داریــم و سســتی و کاهلــی بایــد کنــار بــرود‪،‬‬ ‫بایــد بــا انگیزه هــای راســخ و بهره منــدی از اســتعدادهای‬ ‫داخلــی و روحیــه جهــادی در جهــان بدرخشــیم و شــهرها‬ ‫و روســتاها بایــد ابــاد باشــند»‪ .‬فرمانده کل ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی تصریــح کــرد‪« :‬نیازهــای اساســی مــا‬ ‫محرومیت زدایــی‪ ،‬توســعه و پیشــرفت در کشــور اســت»‪.‬‬ ‫ســردار ســامی بااشــاره به اینکه ملــت بــزرگ ایــران‬ ‫ی نیازمنــد بیگانــگان نیســت‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬خلقــت‬ ‫اســام ‬ ‫مــا بــر پایــه محتــاج بــودن بــه بیگانــه نبــوده و امــروز نیــز‬ ‫دشــمنان بداننــد مــردم مــا به انهــا احتیاجــی ندارنــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ســپاه از ان مــردم و خــادم مــردم اســت‪ ،‬اراک‬ ‫کالن شهری ســت کــه ایــران را می ســازد و باید اباد باشــد»‪.‬‬ ‫ی عنــوان کرد‪:‬‬ ‫فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســام ‬ ‫«توفیــق حضــور در اســتان مرکــزی ان هــم در روزی کــه‬ ‫عطــر دل انگیــز شــهادت در ایــن اســتان و شــهر اراک مــوج‬ ‫می زنــد را پیــدا کرده ایــم کــه برای مــان بســیار ارزشــمند‬ ‫اســت»‪ .‬ســردار ســامی افــزود‪« :‬فرمانــده نیــروی زمینــی‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی (ســردار پاکپــور)‪ ،‬زاده‬ ‫همیــن ســرزمین افتــاب اســت کــه امــروز حضــور معنــوی‬ ‫و ارزشــمندی را در بیــن نیروهــای مســلح دارنــد و هماننــد‬ ‫ســتاره ای می درخشــند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬امــروز شــاهد‬ ‫افتتــاح یــک پــروژه فوق العــاده در ایــن اســتان بودیــم کــه‬ ‫به همــت قــرارگاه خاتم االنبیــا اجــرا شــده و می تــوان ان را‬ ‫شــاهکاری از ایــن مجموعــه و همچنیــن مجموعــه اســتان‬ ‫مرکــزی دانســت»‪ .‬فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی بیــان کــرد‪« :‬تــاش بــرای ســازندگی کشــور‬ ‫امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری بایــد موردتوجــه قــرار‬ ‫گیــرد و بــه عجلــه در ایــن مســیر نیــاز داریــم و هیچ گونــه‬ ‫قصــور و سســتی در ایــن راه پذیرفتنــی نیســت‪ ،‬نیازهــای‬ ‫زیــادی در فضــای امــروز کشــور احســاس می شــود امــا‬ ‫ظرفیت هــا و انگیزه هــا هــم بســیار هســتند کــه بایــد از‬ ‫انهــا در مســیر توســعه و ســازندگی کشــور بهــره گرفــت»‪.‬‬ ‫ســردار ســامی ادامــه داد‪« :‬ملــت ایــران امــروز با دشــمنان‬ ‫بســیاری رو به روســت و بایــد امــر ســازندگی را موردتوجــه‬ ‫ویــژه قــرار دهیــم امــا حتــی اگــر دشــمن هــم نداشــتیم‪،‬‬ ‫حرکــت در مســیر عمــران و ابادانــی کشــور ضــروری بــود‬ ‫و احــاد مــردم بایــد وارد میدان خدمت رســانی و ســازندگی‬ ‫شــوند و از فرصت هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده‬ ‫شــود»‪ .‬وی بااشــاره به دیــدار مجمــع عالی فرماندهان ســپاه‬ ‫بــا مقــام معظم رهبــری گفــت‪« :‬اهمیت ســازندگی کشــور‬ ‫به قدری ســت کــه در دیــداری کــه بــا فرمانــده کل قــوا‬ ‫داشــتیم‪ ،‬ایــن موضــوع را در قالــب فرمانــی صــادر کــرده‬ ‫و بســیار صریــح‪ ،‬واضــح و عمیــق بــر ان تاکیــد کردنــد‬ ‫و فرمودنــد کــه کشــور بایــد ســاخته شــود همچنیــن‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬اکبــر‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬شــفیعی علویجــه‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬رمضــان‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬محمودیــان‪ .‬نــام پــدر‪ :‬حســین‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫نــام پــدر‪ :‬حســن‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خیابــان ‪ 24‬متــری‪ ،‬جنــب بانــک مســکن‪ ،‬کوچــه خــوش نظــر‪ ،‬کوچــه رشــادت جــو‪ ،‬پــاک یــک‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 373‬تاریــخ ‪ 98/5/6‬حــوزه ‪ 958‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان ری کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬الــزام و انتقــال ســند رســمی یــک‬ ‫رشــته خــط تلفــن همــراه بــه شــماره ‪ 09125305833‬در حــق محکوم لــه بانضمــام نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی‬ ‫ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم‬ ‫بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 958‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1132‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تابــان داروی مهــر بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 329631‬و شناســه ملــی ‪ 10103672627‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی ارمــان اســیب ازمــا بــه شــماره ثبــت ‪ 435109‬و‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تامیـ�ن صنعـ�ت اســیا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10320851746‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور‬ ‫‪ 229607‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102706862‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/06/25‬و مجــوز شــماره ‪ 972/15/92453‬مــورخ ‪97/4/13‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/24‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ - :‬ادرس شــرکت ب��ه‪:‬‬ ‫اداره کل تعــاون اســتان تهــران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬صورت هــای مالــی ســال‬ ‫‪ 1394‬و ‪ 1395‬مشــتمل بــر ترازنامــه بــه تصویــب مجمــع عمومــی رســید‪ .‬اقــای حمیــد‬ ‫اباده شــیرازی بــه شــماره ملــی ‪ 0082308306‬خانــم سمیراســادات تفرشــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0078251710‬خانــم مهنــاز اباده شــیرازی ش‪.‬م ‪ 0075986094‬بــه ســمت‬ ‫اعضــای اصلــی هیــات مدیــره همچنیــن اقــای ییــام کالرســتانی ش‪.‬م ‪0079263331‬‬ ‫و خانــم ســاهره روزبهــان ش‪.‬م ‪ 0480076146‬بــه ســمت اعضــاء علی البــدل هیــات‬ ‫مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد خانــم پریساســادات تفرشــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0063352273‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای ایمــان هاشــمی فر بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0078897696‬بــه ســمت بــازرس علی البــدل بــرای مــدت یــک ســال‬ ‫مالــی انتخــاب گردیدنــد‪.‬‬ ‫ عنــوان‬ ‫بــا ذکــر نــام قــرارگاه خاتم االنبیــا از ان به‬ ‫ِ‬ ‫خدمت رســان ترین مجموعــه کشــور یــاد کردنــد‪ .‬فرمانــده‬ ‫کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی افــزود‪« :‬مقــام معظم‬ ‫رهبــری با تاکید بــر محرومیت زدایــی فرمودنــد توجــه بــه‬ ‫محرومــان و نیازمندان و همچنین پیشــرفت جامعه بســیار‬ ‫مهــم بــوده و بایــد در راســتای ان بســیار تــاش شــود»‪.‬‬ ‫ی امــروز‬ ‫ســردار ســامی تصریــح کــرد‪« :‬ایــران اســام ‬ ‫تــوان ایســتادن در اوج قله هــای ســربلندی و پیشــرفت را‬ ‫دارد و بــرای تحقــق ان بایــد بخواهیــم و بــا همــت بلنــد‬ ‫قــدم در ایــن مســیر بگذاریــم»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬از دیگــر‬ ‫فرامیــن مقــام معظــم همــکاری ســپاه پاســداران بــا تمــام‬ ‫دســتگاه های نظــام بــا حفــظ اصــول و ارش هــای انقــاب‬ ‫ی بــود کــه فرمودنــد ایــن مهــم بایــد در دســتور کار‬ ‫اســام ‬ ‫ســپاه قــرار گیــرد»‪ .‬فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی ادامــه داد‪« :‬علی رغــم تــاش بی وقفــه دشــمن‬ ‫بــرای بســتن درهــا بــه روی ایــران اســامی‪ ،‬ملت هوشــیار‬ ‫و بــا بصیــرت ایــن ســرزمین بــا درک صحیــح از دشــمن و‬ ‫موقعیت شناســی بــه دشــمن نشــان می دهــد کــه هیـچ گاه‬ ‫در برابــر زورگویی هــای انهــا از پــای نایســتاده و تســلیم‬ ‫نمی شــود؛ چراکــه اراده قــوی ایــن ملــت همیش ـ ه ایــن را‬ ‫ثابــت کــرده اســت»‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل بانــک ایــران زمیــن‬ ‫گفــت‪« :‬در حال حاضــر ‪ ۹۷‬درصــد‬ ‫تراکنش هــای بانــک ایــران زمیــن‬ ‫در خــارج از شــعب انجــام می شــود‬ ‫و ایــن نشــان می دهــد تغییــرات‬ ‫بزرگــی در ســال های اخیــر صــورت‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬به گــزارش اخباربانــک؛‬ ‫پورســعید گفــت‪« :‬رویکــرد بانــک‬ ‫ایران زمیــن بانــک دیجیتــال خواهــد‬ ‫بــود و بــا تمــام قــدرت در ایــن مســیر‬ ‫در حــال پیشــرفت هســتیم‪ ،‬اکنــون‬ ‫خدمــات دیجیتالــی در حــوزه بانکــی‬ ‫وجــود نــدارد کــه در بانــک بــه مشــتریان ارائــه نشــود‪ ،‬در ایــن حــوزه در نظــام بانکــی کشــور از‬ ‫بانک هــای پیشــرو هســتیم و بــه ایــن نکتــه واقفیــم کــه هــر بانکــی کــه در ایــن حــوزه حرکتــی‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬بــه طــور قط ـ ع از بیــن رقیبــان حــذف خواهــد شــد»‪ .‬بــه نظــر می رســد بــا‬ ‫برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در ایــن بانــک و زیر ســاخت های امــاده شــده در ایــن بنــگاه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬در دو ســال اینــده ایــن بانــک به طــور کامــل دیجیتــال خواهــد بــود و بایــد بــا‬ ‫شــعار»این بانــک دیجیتالــی اســت»در بــازار پولــی بــه رقابــت بپــردازد‪ .‬بــه بــاور کارشناســان‬ ‫اگاه بــه بانکــداری مــدرن‪ ،‬بانک هــا ناگزیــر بــه تــرک بانکــداری ســنتی هســتند و بایــد بــه‬ ‫ســمت بانکــداری دیجیتالــی روی اورنــد‪ .‬در کشــور مــا بــه جــرات می تــوان گفــت کــه ســراغاز‬ ‫و پیشــتاز بانکــداری دیجیتالــی‪ ،‬بانــک ایــران زمیــن اســت‪ .‬چراکــه در ایــن بانــک فعالیت هــای‬ ‫مشــتری در بانکــداری دیجیتــال شــامل تراکنش هــای بانکــی‪ ،‬موضوعــات مــورد عالقــه‪،‬‬ ‫ســایق‪ ،‬میــزان رضایتمنــدی از خدمــات بانکــی و از طریــق اســتفاده از کانال هــای مختلــف و‬ ‫ابزارهــای دیجیتــال رصــد می شــود و پــس از تحلیــل فعالیت هــا‪ ،‬پیشــنهادات و محصــوالت‬ ‫متناســب بــا نیــاز مشــتری بــه وی ارائــه و روش هــای بهبــود ارتبــاط مشــتری بــا بانــک مــورد‬ ‫بررســی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،13‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک�زـی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬محل��ه هفده‬ ‫ش��هریور‪ ،‬خیابـ�ان جوشــن‪ ،‬بن بس��ت سـ�وم شـ�رقی‪ ،‬پـلاک ‪ ،13‬طبق��ه همک��ف ک��د پسـ�تی‬ ‫‪ 1378746813‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫تهران (‪)622773‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت خدماتـ�ی اتیه س�اـزان ارزو س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫مــورخ ‪ 1396/03/31‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬اقــای سیدمحمدحســین اعتمــادزاده کــد ملــی ‪ 0068202555‬دارنــده ‪10/000/000‬ریــال ســهم بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود‬ ‫از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج و دیگــر هیچگونــه حــق و ســمتی ندارنــد‪ - .‬خانــم نعیمــه نصیــری کــد ملــی ‪ 0439725623‬دارنــده ‪10/000/000‬ریــال ســهم بــا دریافــت کلیــه‬ ‫سهم الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج و دیگــر هیچگونــه حــق و ســمتی ندارنــد‪ - .‬اقــای مجتبــی ســرکندی کــد ملــی ‪ 0052429441‬دارنــده ‪10/000/000‬ریــال‬ ‫‪ 229211‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10102703154‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫ســهم بــا دریافــت کلیــه سهم الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج و دیگــر هیچگونــه حــق و ســمتی ندارنــد‪ - .‬اقــای علــی رضانیــل فــروش زاده کــد ملــی ‪1286552559‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/03/02‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل شـ�رکت ب��ه اسـ�تان‬ ‫بــا دریافــت مبلــغ ‪ 17/000/000‬ریــال میــزان سهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ ‪ 5/000/000‬ریــال کاهــش داد‪ - .‬اقــای مصطفــی صدوقــی راد کــد ملــی ‪ 3256192777‬بــا دریافــت مبلــغ‬ ‫ته�رـان‪ ،‬شهرســتان پردی��س‪ ،‬بخ��ش بومه�نـ‪ ،‬ش��هر جدی��د پردیـ�س‪ ،‬خرمدشـ�ت‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫‪ 8/000/000‬ریــال از صنــدوق شــرکت میــزان سهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ ‪ 15/000/000‬ریــال کاهــش داد‪ - .‬خانــم ســیمین مالیوســفی کــد ملــی ‪ 0069197911‬بــا دریافــت مبلــغ‬ ‫اصل��ی ســیاه س�نـگ‪ ،‬خیابـ�ان صاحب الزمـ�ان‪ ،‬پـلاک ‪ ،188‬طبق��ه همک��ف‪ -‬ک��د پس��تی‪:‬‬ ‫‪ 5/000/000‬ریــال از صنــدوق شــرکت میــزان سهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ ‪ 5/000/000‬ریــال کاهــش داد‪ .‬لــذا ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 155/003/000‬ریــال بــه مبلــغ‪95/003/000‬‬ ‫‪ 1653381245‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه اساسنــامه اصـلاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫ریــال کاهــش یافــت و مــاده ‪ 4‬اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬فهرســت و میــزان سهم الشــرکه هــر یــک از شــرکاء بعــد از کاهــش ســرمایه بشــرح ذیــل می باشــد‪ - :‬اقــای علــی‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫رضانیــل فــروش زاده دارنــده مبلــغ ‪ 5/000/000‬ریــال سهم الشــرکه ‪ -‬اقــای مصطفــی صدوقــی راد دارنــده مبلــغ ‪ 15/000/000‬ریــال سهم الشــرکه ‪ -‬اقــای جــواد عبدالحســینی کلخورانــی‬ ‫تهران (‪)622770‬‬ ‫تهران (‪)622768‬‬ ‫دارنــده مبلــغ ‪ 30/000/000‬ریــال سهم الشــرکه ‪ -‬خانــم ســیمین مالیوســفی دارنــده مبلــغ ‪ 5/000/000‬ریــال سهم الشــرکه ‪ -‬اقــای سیدحســن اعتمــادزاده دارنــده مبلــغ ‪5/000/000‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی ارمــان اســیب ازمــا بــه شــماره ثبــت ‪ 435109‬و شناســه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه صندــوق قرض الحســنه حجت ابن الحسن العسگــری مامازنـ�د‬ ‫مبلــغ ‪1000‬ریــال سهم الشــرکه ‪ -‬موسســه تدبیــر امــداد کوثــر دارای شناســه ملــی ‪ 10320549490‬دارای مبلــغ ‪ 1000‬ریــال سهم الشــرکه شــرکت تدبیــر ســرمایه البــرز شناســه ملــی‬ ‫‪ 10320467337‬دارای ‪ 1000‬ریــال‪.‬‬ ‫ریــال سهم الشــرکه ‪ -‬اقــای علیرضــا احســانی ازاد دارنــده مبلــغ ‪ 35/000/000‬ریــال سهم الشــرکه ‪ -‬شــرکت پژوهــش و مشــاوره تدبیــر اراء دارای شناســه ملــی ‪ 10101474950‬دارای‬ ‫ملــی ‪ 10320851746‬بـ�ه اسـ�تناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت مدیـ�ره مـ�ورخ ‪ 1396/06/25‬و‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 371‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100094258‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیـ�ات‬ ‫مجــوز شــماره ‪ 972/15/92453‬مــورخ ‪ 1397/4/13‬اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/02/01‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 430‬مـ�ورخ ‪ 1398/03/07‬سـ�ازمان‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)622767‬‬ ‫اقتص��اد اس�لامی ای��ران تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای عل��ی لش��نی ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندســین مشاــور پیمایـ�ش محیـ�ط شــهر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 286225‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103235966‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫ملـ�ی ‪ 0490632254‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیــات مدیرــه‪ ،‬اقــای عبــاس حق پنــاه بـ�ه‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/20‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای محمدحســین قاســمی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0063070456‬بسـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0052516741‬بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیــات مدیرــه‪ ،‬اقــای علی اصغـ�ر‬ ‫(خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -2‬اقــای مسعــود رحیمـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0054326656‬بسـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و عض��و هیـ�ات مدیـ�ره ‪ -3‬اقــای میرحمیـ�د نس�ل پاک ش�مـاره ملـ�ی ‪0034478205‬‬ ‫خس��روانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6589892148‬بـ�ه ســمت مدیرعامــل‪ ،‬اقــای مرادعلـ�ی‬ ‫بسـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و عض��و هیـ�ات مدیـ�ره ‪ -4‬اقــای داریــوش اورنگـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 2992311091‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -5‬اقــای محمدنقـ�ی‬ ‫کریمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1287607993‬ب��ه سـ�مت قائ��م مقـ�ام مدیرعامـ�ل انتخـ�اب‬ ‫حوریــان بـ�ه کــد ملــی ‪ 3873819759‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -6‬اقــای عبــاس مزارعـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 3421766363‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از‬ ‫گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور موسس��ه ب��ا امض��ای ی��ک نف��ر از‬ ‫ش��رکاء) ‪ -7‬اقــای بهرــوز عندلیب�ی زاده بـ�ه کــد ملــی ‪ 5219820737‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -8‬اقــای هاــدی ربیعی رودســری بـ�ه کــد ملــی ‪ 2690052520‬بسـ�مت‬ ‫اعضــای اصلـ�ی هیــات مدیــره و مدیرعام��ل یـ�ا قائـ�م مقــام مدیرعاملــ همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -9‬اقــای حســین ایرانـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0384069282‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -10‬اقــای س�یـروس به�زـادی بـ�ه کــد ملــی‬ ‫موسس��ه معتب��ر می باش��د‪ .‬حجت ال��ه قلی تبـ�ار سرپرس��ت ثب��ت ش��رکت ها و موسسـ�ات‬ ‫‪ 0055035523‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -11‬اقــای امیرعبــاس علویــان بـ�ه کــد ملــی ‪ 1861277237‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -12‬خانـ�م نازلـ�ی‬ ‫غیرتجــاری شهرس��تان های اســتان تهــران‬ ‫فتح ال�ه زاده بـ�ه کــد ملــی ‪ 1730003788‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از ش��رکاء) ‪ -13‬اقــای عبــاس توکلـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0062611577‬بس��مت عض��و هی��ات مدی��ره (خ��ارج از‬ ‫اســتان تهــران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬حمیــد اباده شــیرازی بــه ســمت رئیــس‬ ‫هیــات مدیــره و مدیرعامــل سمیراســادات تفرشــی بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره و‬ ‫مهنــاز اباده شــیرازی بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره انتخــاب گردیدنــد‪ .‬کلیــه قراردادهــا‬ ‫و اســناد تعهــداور و اوراق بهــادار شــرکت بــا دو امضــاء حمیــد اباده شــیرازی مدیرعامــل‬ ‫بعنــوان دارنــده امضــای ثابــت و مهنــاز اباده شــیرازی منشــی هیئــت مدیــره همــراه بــا‬ ‫مهــر شــرکت تعاونــی دارای اعتبــار خواهنــد بــود‪ .‬و در غیــاب رئیــس هیــات مدیــره امضــای‬ ‫سمیراســادات تفرشــی نائــب رئیــس هیــات مدیــره معتبــر اســت همچنیــن اوراق عــادی‬ ‫شــرکت تعاونــی بــا امضــاء مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر اســت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران‬ ‫تهران (‪)622769‬‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت (‪)622772‬‬ ‫ش��رکاء) ‪ -14‬خانـ�م نستــرن یوسفی پیرقشلـاقی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0070022739‬بسـ�مت عض��و هیـ�ات مدیـ�ره (خــارج از شرــکاء) ب��ه مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)622771‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 22‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪280‬‬ ‫گزارشی تکان دهنده از انچه در جنگ بر سر کودکان می اید؛‬ ‫ارزوهایی به رنگ خون‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫یــک ضرب المثــل افریقایــی می گویــد‪« :‬در مبــارزه فیل هــا‪ ،‬اول از همــه علف هــای زیــر پای شــان صدمــه می بینــد»؛ حقیقتــی کــه در سیاس ـت های جنگ طلبانــه نمــود‬ ‫عینـی اش می شــود ازبین رفتــن کودکانــی بی گنــاه کــه زندگــی را بــا چاشــنی تــرس و ناامنــی تجربــه می کننــد‪« .‬امــروزه افغانســتان بی شــک خطرناک تریــن جــای جهــان بــرای تولــد یــک نــوزاد‬ ‫اســت!» ایــن جملــه از دنیــل تــول؛ مدیــر منطقـه ای صنــدوق کــودکان ســازمان ملل متحد موســوم بــه ‪ UNICEF‬ســراغاز گــزارش تحلیلــی منتشــره بــه تاریــخ ‪ 23‬ســپتامبر ‪ 2016‬در پایــگاه اینترنتی‬ ‫مجموعــه حمایــت از کــودکان جنـگ زده تحــت عنــوان ‪ CVOW‬اســت کــه در بخشــی از ان می خوانیــم‪« :‬جنــگ در افغانســتان ان قــدر طوالنــی شــد کــه در طــی ایــن مــدت‪ ،‬زندگــی ‪6.3‬میلیــون نفر‬ ‫از جمعیــت ایــن کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داده و بیـش از ‪106‬هــزار نفــر را تنهــا در یک ســال منتهــی بــه ایــن گــزارش اواره کــرد؛ مســئله ای کــه بــه ســوءتغذیه و کاهش شــدید بهداشــت کــودکان‬ ‫بســیاری از ایــن محــدوده جغرافیایــی‪ ،‬انجامیده اســت»‪.‬‬ ‫گــزارش ســال ‪ 2016‬نماینــده ویــژه دبیــرکل ســازمان ملــل در‬ ‫خصــوص کــودکان و تنش هــای مســلحانه از افغانســتان نشــان‬ ‫می دهــد کــه تعــداد بچه هــای تلف شــده ایــن کشــور نســبت به‬ ‫ســال ‪ 2014‬افزایشــی ‪14‬درصــدی داشــته اســت و تنهــا در ســال‬ ‫‪ 2015‬از هــر چهــار فــرد کشته شــده در انجــا‪ ،‬یک نفــر کــودک‬ ‫بــود»‪ .‬گــزارش خبــری ‪ 12‬دســامبر ‪ 2016‬شــبکه ‪Al Jazeera‬‬ ‫نمایانگــر ایــن اســت کــه در هــر ‪10‬دقیقــه یــک کــودک در یمــن‬ ‫کشــته می شــود‪ .‬امارهــای منتشــره از ســوی کمپیــن حمایــت از‬ ‫کــودکان ســوری بــا عنــوان ‪ I Am Syria‬حاکــی از کشته شــدن‬ ‫بیـش از ‪470‬هــزار ســوری در جریــان جنــگ شش ســاله ایــن کشــور‬ ‫اســت کــه ‪55‬هــزار نفــر از انهــا را کــودکان تشــکیل دا ده انــد‪ .‬مرکــز‬ ‫تحقیقاتــی ‪ Global Research‬در گزارشــی تکان دهنــده بــه نقــل‬ ‫از داده هــای ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل بــه تاریــخ‬ ‫اول اپریــل ‪ ،2017‬از مداخــات نظامــی ایــاالت متحــده امریــکا‬ ‫در جنگ هــای مختلــف به عنــوان یکــی از عوامــل قابــل توجــه‬ ‫افزایــش کشته شــدن غیــر نظامیــان به ویــژه کــودکان و زنــان‬ ‫در نبردهــای گوناگــون نــام بــرده و نوشــته اســت‪« :‬تحریم هایــی‬ ‫کــه از ســال ‪ 2010‬بــرای عراقی هــا وضــع شــد‪ ،‬مســئول مــرگ‬ ‫بیــش از ‪560‬هــزار کــودک در ایــن کشــور تــا بــه امــروز بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬گــزارش دیگــری از مرکــز ملــی اطالعــات بیوتکنولــوژی‬ ‫ایــاالت متحــده موســوم بــه ‪ NCBI‬در ســال ‪ 2015‬پــرده از ایــن‬ ‫حقیقــت تلــخ برم ـی دارد کــه در حــال حاضــر و به طــور متوســط‪،‬‬ ‫در جنگ هــای مختلــف در جهــان دس ـت کم هفت ـه ای ‪ 53‬کــودک‬ ‫کشــته یــا مجــروح می شــوند کــه البتــه ایــن تنهــا محــدود بــه‬ ‫انهایی ســت کــه به طــور رســمی گــزارش می شــوند و شــمار‬ ‫قربانیــان بی دفاعــی کــه در حمــات ناگهانــی تروریســتی یــا‬ ‫درگیری هــای ضربتــی از بیــن می رونــد‪ ،‬بیش ازاینهاســت»‪.‬‬ ‫ســازمان یونیســف هــم در مقالـه ای مربــوط بــه کــودکان جنــگ‪ ،‬در‬ ‫پایــگاه اینترنتــی خــود اورده اســت‪« :‬درگیری هــای صورت گرفتــه‬ ‫در جهــان تنهــا در یک دهــه اخیــر‪ ،‬به طــور تقریبــی باعــث نابــودی‬ ‫کودکان بیشتر از سربازان در جنگ جان می دهند‬ ‫در تقویــم خیلــی از کشــورهای جهــان‪ ،‬هشــتم اکتبــر بــه نــام روز کــودک خــورده‬ ‫اســت‪ ،‬روزی پــر از شــادی و شــور کــه قــرار اســت جشــن گرفتــه شــود‪ .‬بایــد بــرای‬ ‫همــه کودکانــی کــه بــا حضورشــان روی زمیــن و میــان خانواده هــا شــادی بــه‬ ‫وجــود می اورنــد‪ ،‬جشــن گرفــت‪ .‬اســاس کار همیــن اســت‪ ،‬اصــا هــر کــودک‬ ‫هدیـه ای بــرای شــادی اطرافیانــش اســت؛ امــا چنــد ســالی می شــود کــه هرچقــدر‬ ‫هــم از شــادی در ایــن روز حــرف بزنیــم‪ ،‬بــاز هــم چیــزی کــم اســت‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫کودکان در جنگ سوریه‬ ‫ســازمان دیدبــان حقــوق بشــر ســوریه در اســتانه ورود بــه نهمیــن ســال جنــگ داخلــی‬ ‫در ســوریه اعــام کــرد تــا کنــون ‪ ۳۷۰‬هزار تــن در جریــان ایــن جنــگ جــان باخته انــد‪.‬‬ ‫ســازمان غیرانتفاعــی دیدبــان حقــوق بشــر ســوریه کــه مرکــز ان در لنــدن قــرار دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫امــار را هم زمــان بــا ‪ ۱۵‬مــارس‪ ،‬ســالروز نخســتین تظاهــرات اعتراضی در ســوریه‪ ،‬منتشــر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬مطابــق امــار ایــن نهــاد‪ ،‬از مجمــوع امــار کشته شــدگان‪ ۱۱۲ ،‬هــزار و ‪ ۶۲۳‬تن‬ ‫را غیــر نظامیــان تشــکیل می داده انــد و در میــان ان هــا ‪ ۲۱‬هــزار کــودک و ‪ ۱۳‬هــزار زن‬ ‫بــه چشــم می خــورد‪ .‬جنــگ داخلــی ســوریه کــه در پــی ســرکوب خونیــن تظاهــرات‬ ‫مســالمت امیــز توســط حکومــت بشــار اســد اغــاز شــده بــود‪ ،‬پــس از چنــد ســال بــه‬ ‫صحنــه نــزاع قدرت هــای خارجــی‪ ،‬جریان هــای جهــادی و گروه هــای شورشــی بــر ســر‬ ‫تســلط بــر مناطــق ایــن کشــور بــدل شــد‪.‬‬ ‫رد پــای خوشــحالی را کمتــر می تــوان پیــدا کــرد‪ ،‬از بــس کــه دیکتاتورهــای‬ ‫جهــان بــرای بدســت اوردن قــدرت بیشــتر‪ ،‬اوارهــا را بــر ســر مردمــان شــهرها و‬ ‫کشــورها ریخته انــد‪ ،‬مردمانــی کــه بخــش عمــده ای از ان هــا را کــودکان تشــکیل‬ ‫می دادنــد‪ ،‬همان هایــی کــه نــه از بــازی قــدرت ســر در می اوردنــد و نــه اصــا‬ ‫نقشــی در شــروع و پیــش رفتــن ماجراهــا داشــته اند‪ .‬نگاهــی کوتــاه بــه امــار و ارقام‬ ‫منتشــر شــده در ســال های اخیــر نشــان می دهــد کــه کــودکان زیــادی در جریــان‬ ‫کودکان در جنگ یمن‬ ‫‪ 400‬هــزار کــودک یمنــی از ســوء تغذیــه شــدید رنــج می برنــد و بــرای زنده مانــدن مبــارزه‬ ‫می کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه شــانس زنــده مانــدن انهــا کــم اســت‪ .‬صنــدوق‬ ‫کــودکان ملــل متحــد از کشــته و زخمی شــدن بیــش از شـش هزار کــودک یمنــی از اغــاز‬ ‫تجــاوز عربســتان بــه یمــن تاکنــون خبــر داد‪ .‬صندوق کــودکان ملــل متحد (یونیســف) در‬ ‫تازه تریــن گــزارش خــود اعــام کــرد کــه هــر ده دقیقــه یــک کــودک در یمــن به دلیــل‬ ‫بیماری هایــی کــه قابــل پیشــگیری هســتند‪ ،‬می میــرد‪ .‬یونیســف در ایــن گــزارش افــزود‬ ‫کــه ‪ 400‬هــزار کــودک یمنــی از ســوء تغذیه شــدید رنــج می برنــد و بــرای زنده مانــدن‬ ‫مبــارزه می کننــد؛ در حالــی کــه شــانس زنده مانــدن انهــا کــم اســت‪ .‬صنــدوق کــودکان‬ ‫ملــل متحــد همچنــی اعــام کــرد کــه بیــش از شـش هزار کــودک از ابتــدای جنــگ علیه‬ ‫یمــن در ســال ‪ 2015‬میــادی تاکنــون کشــته یــا زخمــی شــده اند‪.‬‬ ‫دومیلیــون کــودک شــده و همچنیــن‪ ،‬بیــن چهــار تــا پنج میلیــون‬ ‫کــودک معلــول و ‪12‬میلیــون کــودک اواره بر جای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بیـش از یک میلیــون کــودک یتیــم یــا دورمانــده از خانــواده و حدود‬ ‫یک میلیــون کــودک اســیب دیده بــه لحــاظ روانــی‪ ،‬از دیگــر تلفــات‬ ‫ی برخــی دولت هاســت»‪ .‬البتــه نبایــد‬ ‫انســانی ناشــی از قدرت طلب ـ ‬ ‫تصــور کــرد کــه تنهــا عارضــه جنــگ‪ ،‬گرفتــن قربانی هــای پرتعــداد‬ ‫کم سن وســال یــا کــودکان دچارشــده بــه نقــص عضــو اســت‪.‬‬ ‫این گــروه ســنی گاه تجربه هایــی به شــدت عجیــب‪ ،‬دردنــاک و‬ ‫ناباورانــه دیگــر را هــم در خــال درگیری هــای داخلــی و خارجــی‬ ‫از ســر می گذراننــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬در مقالــه شــماره اگوســت ‪2017‬‬ ‫نشــریه ‪ BORGEN‬کــه پیرامــون مســائل مختلــف سیاســی بــه‬ ‫بررســی می پــردازد‪ ،‬می خوانیــم‪« :‬کــودکان جنــگ ‪ ،‬چالش هایــی‬ ‫بســیار دشــوار از فجایــع انســانی را بــه عینــه می بیننــد‪ .‬مطالعــات‬ ‫ســال ‪ Ed Bayer 2007‬در مــورد کــودکان درگیــر بــا جنــگ در‬ ‫اوگانــدا و کنگــو نشــان می دهــد کــه ‪54‬درصــد بچه هــای ایــن دو‬ ‫کشــور تــا رســیدن بــه ســن ‪15‬ســالگی‪ ،‬تجربــه کشــتن دسـت کم‬ ‫یک نفــر را از ســر می گذراننــد؛ ‪28‬درصدشــان مــورد تجــاوز قــرار‬ ‫می گیرنــد و بیــن ‪ 80‬تــا ‪90‬درصدشــان یــا شــخصا مــورد ضــرب‬ ‫و شــتم قــرار گرفته انــد یــا کشته شــدن کســی را می بیننــد»‪.‬‬ ‫ایــا این چنیــن بچه هایــی می تواننــد در اینــده زندگــی عــادی‬ ‫و ســامتی داشــته باشــند؟ وقتــی گــزارش به روزشــده یونســکو‬ ‫در ســال گذشــته میــادی را می خوانیــم کــه بیــش از ‪300‬هــزار‬ ‫«کودک ســربازی» کــه اســلحه حمــل می کننــد‪ ،‬بــه خیــل‬ ‫مبــارزان مختلــف در کشــورهای گوناگــون ملحــق شــده اند‪ ،‬واقعــا‬ ‫می تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن اســیب‪ ،‬در اینــده به راحتــی‬ ‫ی خودشــان و جوامــع پــاک شــود؟ ایــن مقولــه‬ ‫از صفح ـ ه زندگ ـ ‬ ‫در فیلم هــای ســینمایی ســال های اخیــر همچــون «المــاس‬ ‫جنــگ‪ ،‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬می گوینــد کــه تعــداد کــودکان قربانــی در‬ ‫جنگ هــا در سراســر جهــان‪ ،‬پنــج برابــر ســربازان کشــته شــده در همــان جنــگ‬ ‫اســت‪ .‬یــک ســازمان بین المللــی اعــام کــرده اســت کــه در پنــج ســال گذشــته‬ ‫نیــم میلیــون کــودک شــیرخواره یــا معــادل ‪ ۳۰۰‬کــودک شــیرخواره در هــر روز‬ ‫بــه ســبب گرســنگی‪ ،‬بیماری هــای مختلــف و کمبــود مراقبت هــای پزشــکی کــه‬ ‫همگــی از پیامدهــای جنــگ هســتند‪ ،‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬کشــورهای‬ ‫یمــن‪ ،‬ســوریه‪ ،‬افغانســتان و جمهــوری دموکراتیــک کنگــو‪ ،‬بیشــترین امــار مــرگ‬ ‫و میــر کــودکان بــر اثــر جنــگ را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪‎.‬در ایــن میــان اگــر‬ ‫امــار کــودکان زیــر پنــج ســال هــم در نظــر بگیریــم‪ ،‬امــار کــودکان کشــته شــده‬ ‫بــه حــدود ‪ ۹۰۰‬هــزار کــودک افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬بــر اســاس امــار دســت کــم‬ ‫‪ ۸۷۰‬هــزار کــودک زیــر ‪ ۵‬ســال در ‪ ۱۰‬کشــور درگیــر جنــگ بیــن ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬تــا ‪ ۲۰۱۷‬میــادی کشــته شــده اند‪ .‬در حالــی ایــن تعــداد کــودک قربانــی‬ ‫جنــگ در جهــان شــده اند کــه تنهــا ‪ ۱۷۵‬هــزار جنگنجــو در دوره مشــابه کشــته‬ ‫شــده اند‪ .‬ایــن گــزارش بــر مبنــای داده هــای جمـع اوری شــده از ‪ ۱۰‬کشــوری اســت‬ ‫کــه بیشــتری جنــگ و درگیــری را داشــته اند از جملــه افغانســتان‪ ،‬یمــن‪ ،‬ســودان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬جمهــوری افریقــای مرکــزی‪ ،‬جمهــوری دموکراتیک کنگــو‪ ،‬ســوریه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫مالــی‪ ،‬نیجریــه و ســومالی‪ .‬همچنیــن از ســال ‪ ۲۰۱۰‬تاکنــون ‪ ۳۷‬درصــد بــه تعــداد‬ ‫کودکانــی کــه در مناطقــی کــه جنــگ و درگیــری در انهــا وجــود دارد اضافــه شــده‬ ‫اســت و از طرفــی میــزان حمالتــی که علیه کــودکان صــورت گرفتــه از جمله حمله‬ ‫بــه مــدارس یــا اســتفاده از کــودکان بــه عنــوان ســرباز در ســالهای اخیــر‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بســیاری از کــودکان در جریــان جنــگ قربانــی اثــرات غیرمســتقیم ان‬ ‫ماننــد گرســنگی‪ ،‬عــدم دسترســی بــه دارو‪ ،‬بیمارســتان‪ ،‬لوازم بهداشــتی و اب ســالم‬ ‫می شــوند‪ .‬امــار تــکان دهنــده دیگــری از کشته شــدن کــودکان در مناطــق جنگــی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬تنهــا در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬یک هــزار و ‪ ۱۰۶‬کــودک در ســوریه جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪ ،‬البتــه ایــن امــاری اســت کــه تاییــد شــده و احتمــال م ـی رود‬ ‫رقــم ان باالتــر هــم باشــد‪ .‬امــا همیــن عــدد هــم بــرای یــک ســال خیلی باالســت و‬ ‫بیشــترین میــزان مــرگ کــودکان در تنهــا یــک ســال را شــامل می شــود‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر طبــق امــار تنهــا ‪ ۸۵‬هــزار کــودک زیــر پنــج ســال بیــن ســال های ‪ ۲۰۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بــه دلیــل گرســنگی یــا بیماری هــای خیلــی شــدید در یمــن جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪ .‬مــرگ ایــن کــودکان رنــج زیــادی بــه همــراه دارد‪ ،‬از یــک ســو‬ ‫عملکــرد دســتگاه های بــدن کنــد شــده و بــه تدریــج متوقــف می شــود و ایــن اتفاق‬ ‫دردناکــی اســت‪ ،‬از ســوی دیگــر ایــن رونــد جلــوی چشــمان پــدر و مــادر ان هــا رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬پــدر و مــادری کــه هیچ کاری از دستشــان ســاخته نیســت‪ .‬مــرگ کودکان‬ ‫در هــر جغرافیایــی دردنــاک اســت و ســخت تر ان کــه ان هــا از جریان هــای اطــراف‬ ‫بی خبــر باشــند و قربانــی تصمیم گیری هایــی می شــوند کــه اصــا روحشــان هــم‬ ‫از ان هــا خبــر ندارنــد‪ ،‬حــاال هرســال در روز جهانــی کــودک بایــد یــک «روزتــان‬ ‫مبــارک» ارام و بیصــدا بــه همــه انهایــی بگوییــم کــه صــدای خنده شــان از خانه هــا‬ ‫و صــدای پای شــان از کوچه هــا پــاک شــده اســت‪.‬‬ ‫کودکان در جنگ افغانستان‬ ‫به تازگــی‪ ،‬ســازمان ملل متحــد چهارمیــن گــزارش خــود را در مــورد وضعیــت کــودکان‬ ‫افغــان نشــر کــرده کــه بــر بنیــاد ایــن گــزارش‪ ،‬در چهــار ســال گذشــته بــه دلیــل ناامنی هــا‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار کــودک افغــان مــورد خشــونت قــرار گرفته اســت‪ .‬ســازمان ملل متحــد‪ ،‬در گزارشــی‬ ‫بیــان کــرده کــه بــا وخیم شــدن وضعیــت امنیتــی افغانســتان در چهار ســال گذشــته‪۳۵۰۰ ،‬‬ ‫کــودک جــان باختــه و نه هــزار کــودک دیگــر زخمــی شــده اند‪ .‬انتونیوگوتریــش؛ دبیــرکل‬ ‫ایــن ســازمان‪ ،‬در ایــن گــزارش بیــان کــرده کــه تلفــات کــودکان افغــان در مقایســه بــا چهار‬ ‫ســال گذشــته‪ ۸۲ ،‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬درگیری هــای زمینــی‪ ،‬بقایای مــواد منفجره ‬ ‫باقی مانــده از جنــگ و حمــات هوایــی از عواملی ســت کــه ســبب افزایــش تلفــات کــودکان‬ ‫افغــان شــده اســت‪ .‬ســازمان ملل متحــد در گــزارش خــود تصریــح کــرده اســت کــه تلفــات‬ ‫کــودکان در نتیجــه حمــات هوایــی از ســال ‪ ۲۰۱۵‬میــادی بــه بعــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خونیــن»‪« ،‬مسلســل موعظه گــر» و «هتــل روانــدا» به خوبــی‬ ‫به نمایــش درامــده اســت کــه چگونــه بچه هــای معصــوم نــاگاه‬ ‫تبدیــل بــه ماشــین کشــتار می شــوند‪ .‬دکتــر رابــرت تــی‪ .‬مولــر؛‬ ‫اســتاد روان شناســی دانشــگاه نیویــورک و نویســنده کتــاب پرفروش‬ ‫‪ Talking About Trauma‬نیــز در یادداشــتی بــرای شــماره اپریــل‬ ‫‪ 2013‬نشــریه ‪ Psychology Today‬می نویســد‪18« :‬میلیــون‬ ‫کــودک در یک دهــه اخیــر (منتهــی بــه زمــان انتشــار ایــن‬ ‫مقالــه) در خــال جنــگ بــزرگ شــده اند و کــودکان بســیاری‬ ‫هــم تروماهــای مختلفــی را متحمــل شــده اند کــه از اســیب های‬ ‫بدنــی تــا روانــی را دربرمی گیــرد‪ .‬ســال ‪ ،1996‬گــراکا میچــل؛‬ ‫همســر ســابق نلســون مانــدال‪ ،‬گزارشــی از ســازمان ملــل را بــا‬ ‫عنــوان تاثیــر جنــگ بــر کــودکان‪ ،‬منتشــر کــرد کــه توجــه‬ ‫سیاســت گذاران و اســاتید دانشــگاهی را به خــود جلــب کــرد و‬ ‫باعــث شــد مطالعات بیشــتری بــر تاثیــرات مخــرب روانــی پدیده‬ ‫جنــگ بــر کــودکان صــورت گیــرد‪ .‬بچه هــای جنــگ‪ ،‬زندگــی در‬ ‫خشــونت‪ ،‬وحشــت و تنــش را تجربــه می کننــد‪ .‬انهــا بی خانمــان‬ ‫ت خــود را از دســت‬ ‫می شــوند‪ ،‬از خویشــان دور می ماننــد و امنیـ ‬ ‫می دهنــد؛ به طوری کــه دیگــر حتــی به راحتــی نمی تواننــد‬ ‫دسترســی بــه منابــع معمولــی تامیــن نیازهــای اولیه انسانی شــان‬ ‫بــرای حیــات داشــته باشــند‪ .‬قانــون بکــش تــا زنــد ه بمانــی در‬ ‫ناخــوداگاه انهــا پررنــگ می شــود و یــاد می گیرنــد بــرای‬ ‫ادامــه بقــا چگونــه تبدیــل بــه شــخصیتی دیگــر شــوند و ایــن‬ ‫تبدیل شــدن یعنــی عبــور از مرزهــای اخالقــی و انســانی‪.‬‬ ‫اگــر هــم جــزو دســته ضعیف تــر باشــند‪ ،‬حتمــا اســیب های‬ ‫جســمانی و روانــی متعــددی را خواهنــد دیــد کــه دیــر یــا زود‬ ‫تباه شــان می کنــد»‪ .‬او بــا اشــاره بــه عارضــه ‪ PTSD‬به عنــوان‬ ‫اســیب روانــی پـس از ســانحه می گویــد‪« :‬ایــن مســئله‪ ،‬زیســت‬ ‫‪3‬‬ ‫طبیعــی کــودکان را به ســرعت یــا به مــرور مختــل می کنــد و‬ ‫ایــن حجــم از خشــونت‪ ،‬تــرس و اضطــراب‪ ،‬تبدیــل بــه قاتــل‬ ‫خامــوش روان شــان می شــود‪ .‬بعــداز نسل کشــی فجیعــی کــه‬ ‫در روانــدا به وقــوع پیوســت‪60 ،‬درصــد کودکانــی کــه مــورد‬ ‫پرســش قــرار گرفتنــد‪ ،‬گفتنــد کــه حتــی فکــر نمی کردنــد‬ ‫افتــاب فــردا را ببیننــد»‪ .‬گزارشــگر دویچه ولــه در مطلبــی بــه‬ ‫تاریــخ ‪ 30‬جــون ‪ 2015‬در ایــن رســانه می نویســد‪« :‬بیــش از‬ ‫‪167‬میلیــون دالر کمک هزینــه بــرای حمایــت از تحصیــات‬ ‫و روان درمانــی کــودکان جنــگ زده مناطــق مختلــف از ســوی‬ ‫یونیســف در ســال ‪ 2014‬هزینــه شــد تــا عشــق کودکانــه تبدیل‬ ‫بــه بــذر نفرتــی بــرای اینــده نشــود امــا ایــا می تــوان ایــن‬ ‫وضعیــت را تنهــا بــا پــول بــه حالــت قبــل بازگردانــد؟ کــودکان‬ ‫ســوریه‪ ،‬عــراق‪ ،‬ســودان جنوبــی‪ ،‬یمــن‪ ،‬لبنــان‪ ،‬فلســطین و‬ ‫افریقــای جنوبــی هــر لحظــه ناامیــدی را تجربــه می کننــد و‬ ‫اگــر بــه امــار یکــی از هــر ‪ 10‬کــودک کــه در مناطــق درگیــر‬ ‫جنــگ رشــد می کننــد‪ ،‬وجــه عینی تــری ببخشــیم‪ ،‬بــا رقــم‬ ‫تاســف بار ‪230‬میلیــون نفــر روبــه رو می شــویم کــه در حــال‬ ‫حاضــر‪21 ،‬میلیــون نفرشــان به طــور مســتقیم بــا کابــوس مــرگ‬ ‫چهره به چهــره هســتند و اگــر کشــته نشــوند‪ ،‬یــا در معــرض‬ ‫تجــاوز قــرار می گیرنــد یــا ربــوده شــده یــا بــه زور به عنــوان‬ ‫نیــروی نظامــی کــودک اســیر می شــوند»‪ .‬ایــو مریســون؛‬ ‫شــاعر و نویســنده درگذشــته امریکایــی گفتــه بــود‪« :‬ارزویــم‬ ‫ایــن اســت روزی کودکــی متولــد شــود و از مــادر خــود بپرســد‬ ‫راســتی جنــگ دیگــر چیســت؟!» او ســال ‪ 1992‬از دنیــا رفــت‬ ‫و ناگفتــه پیداســت فرصــت نکــرد ببینــد کــه حــاال میلیون هــا‬ ‫کــودک هــر روز از خــود می پرســند‪« :‬ایــا صلــح‪ ،‬تنهــا یــک‬ ‫کبوتــر ســفید اســت؟»‬ ‫کوله های ابی یادمانی از مرگ و میر کودکان در جنگ ‬ ‫امســال در مقــر ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک‪ ،‬اقــدام‬ ‫؛‬ ‫جالــب توجهــی صــورت گرفــت‪ .‬کوله پشــتی هایی به رنــگ‬ ‫ابــی به عنــوان نمــادی از کودکانــی کــه در جنــگ و درگیــری‬ ‫جــان خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬در ایــن مــکان چیــده شــد‪.‬‬ ‫ایــن اجــرای هنــری از دهــم ســپتامبر مقابــل مقــر ســازمان‬ ‫ملــل در نیویــورک دایــر بــود‪ .‬چیدمــان کولــ ه پشــتی ها‬ ‫بــه شــکلی بــود کــه از دور‪ ،‬نمایــی از یــک قبرســتان را بــه‬ ‫ذهــن متبــادر می کــرد‪ ،‬گورســتان کوله هــا‪ ،‬گورســتان‬ ‫مــرگ ارزوهــا و امیدهــا‪ ۳۷۵۸ .‬کوله پشــتی مدرســه توســط‬ ‫صنــدوق کــودکان ملــل متحــد‪ ،‬یونیســف بــرای نشــان دادن‬ ‫عمــق فاجعــه مــرگ و میــر کــودکان در اثــر جنگ هــا و درگیری هــا در مقابــل مقــر ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک چیــده شــد‪ .‬حســاب اینســتاگرام یونیســف ایــران‬ ‫نیــز دربــاره ایــن تصویــر نوشــت‪« :‬هــر کــدام از ایــن کولــه پشــتی ها نشــانگر از دسـت رفتن بی رحمانــه جــان یــک کــودک در درگیری هــای ســال گذشــته اســت‪ .‬کولــه‬ ‫پشــتی های یونیســف همــواره ســمبل امیــد و کودکــی کــردن بوده انــد»‪ .‬یونیســف اعــام کــرد کــه ایــن ارقــام تنهــا امــار تائیــد شــده توســط ســازمان ها و دولت هاســت‬ ‫و رقــم واقعــی مــرگ و میــر کــودکان در درگیری هــا بســیار بیشــتر اســت‪ .‬دردنــاک اســت کــه هــرروزه تبعــات جنــگ و درگیری هــای نظامــی در کشــورهایی همچــون‬ ‫افغانســتان‪ ،‬ســومالی‪ ،‬ســودان جنوبــی‪ ،‬ســوریه و یمــن‪ ،‬بــه میــزان قابــل مالحظ ـه ای گریبانگیــر کــودکان می شــود‪ .‬هانریتــا فــور‪ ،‬مدیــر اجرایــی یونیســف می گویــد‪:‬‬ ‫«اســتفاده وســیع از ســاح های انفجــاری نظیــر مین هــای زمینــی‪ ،‬بمباران هــا‪ ،‬خمپــاره‪ ،‬حمــات موشــکی‪ ،‬مهمــات خوش ـه ای و توپخانــه عامــل اصلــی مرگ ومیــر‬ ‫کــودکان در درگیری هــای نظامی ســت»‪ .‬او همچنیــن با تاکید بــر حــق کــودکان بــرای امــوزش و تــاش یونیســف بــرای فراهم امــدن زمینــه تحصیــل کــودکان در‬ ‫مناطــق درگیــر‪ ،‬افــزود‪« :‬دســتاورد قابــل توجــه سی ســال گذشــته بــرای کــودکان نشــان داده کــه در صــورت اولویـت دادن بــه کــودک در تصمیم هــای کالن کشــورها‬ ‫می تــوان چــه کارهایــی در مســیر تغییــر و بهبــود وضعیــت انجــام داد»‪ .‬بر اســاس گــزارش ســاالنه دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد دربــاره درگیری هــا و وضعیــت کــودکان‪،‬‬ ‫در ســال گذشــته میــادی ‪ ۱۲‬هــزار کــودک در مناطــق درگیــر کشــته یــا مجــروح شــدند کــه باالتریــن رقــم از زمــان اغــاز نظــارت ســازمان ملــل بــر موضــوع تاثیــرات‬ ‫جنــگ بــر کــودکان اســت‪.‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫د ناظری‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫سر ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫د مهر ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫بع ‬ ‫تلفن‪ 66555201 :‬و ‪ 66555160‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫نگاهی به تاریخچه شکل گیری مجموعه کاپیتان سوباسا (‪)Captain Tsubasa‬‬ ‫اینفوتبالیست هایمحبوب‪...‬‬ ‫در ایــن مطلــب‪ ،‬دفتــر خاطرات مــان از انیمــه ‪ Captain Tsubasa‬یــا همــان فوتبالیسـت های خودمــان را ورق خواهیــم زد تــا نگاهــی بــه ایــن مجموعــه فراموش نشــدنی داشــته باشــیم‪ .‬همیشــه قلقلـک دادن حــس نوســتالژی و فلش بـک زدن بــه‬ ‫دوران قدیــم‪ ،‬بــرای خــود مــن کار لذت بخشــی بــوده اســت‪ .‬بــه هــر حــال همــه مــا یــک ســری تجربه هــا در زندگــی داریــم کــه بــرای همیشــه‪ ،‬در خاطرات مــان ثبــت شــده اند و مــرور ان هــا‪ ،‬مــزه خــاص و شــیرینی دارد‪ .‬نمی خواهــم خیلــی‬ ‫ســراغ بحث هــای کلیش ـه ای مقایســه نس ـل ها بــروم‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ســرگرمی های بچه هــای دهــه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬و بچه هــای امــروزی‪ ،‬زمیــن تــا اســمان بــا هــم تفــاوت دارنــد‪ .‬شــاید تصــور زندگــی در دورانــی کــه در ان خبــری از‬ ‫موبایــل‪ ،‬اینترنــت و کامپیوتــر نباشــد‪ ،‬بــرای بچه هــای امــروزی غیرممکــن بــه نظــر برســد امــا در دوران کودکــی مــا‪ ،‬خبــری از هیچ یــک از ایــن وســائل نبــود و بــه همیــن دلیــل هــم ســرگرمی های مــا‪ ،‬جنــس کامــا متفاوتــی داشــتند و بــه‬ ‫مــواردی مثــل فوتبــال بــازی کــردن در کوچــه‪ ،‬تماشــای برنامــه کــودک‪ ،‬بــازی بــا ســگای دوست داشــتنی کــه بــرای اجــرا شــدن بازی هایــش بایــد یــک ســاعت کارتریــج را فــوت می کردیــم و در لوکس تریــن حالــت‪ ،‬تماشــای یــک فیلــم ‪VHS‬‬ ‫خالصــه می شــدند‪.‬‬ ‫نــام درســت ایــن مجموعــه در واقــع "کاپیتــان سوباسـ ا" اســت کــه‬ ‫در ایــران‪ ،‬بــه اشــتباه بــا نــام "فوتبالیسـت ها" شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا یکــی از نوســتالژی های ان دوران کــه دختــر و پســر یــا کــودک‬ ‫و بزرگســال ان را تماشــا می کردنــد‪ ،‬کارتــون فوتبالیســت ها بــود‪.‬‬ ‫کارتونــی کــه بعد هــا فهمیدیــم خیلــی چیز هایــش‪ ،‬از جملــه‬ ‫نامــش را اشــتباه می دانســتیم و نــام واقعــی ان‪ ،‬کاپیتــان سوباســا‬ ‫یــا بــه انگلیســی ‪ Captain Tsubasa‬بــود‪ .‬فوتبالیســت ها در ان‬ ‫زمــان‪ ،‬در بازه هــای مختلفــی پخــش شــده بــود‪ .‬امــا به شــخصه‪،‬‬ ‫زمانــی ان را بــه طــور کامــل تماشــا کــردم کــه جمعه هــا ظهــر‪ ،‬از‬ ‫برنامــه کــودک پخــش می شــد‪ .‬شــاید تصــورش بــرای امروزی هــا‬ ‫کمــی ســخت باشــد ولــی در ان زمــان‪ ،‬بــه ســبب نبــود چیــزی بــه‬ ‫اســم اینترنــت یــا حتــی کامپیوتــر کــه بتــوان مثــا اپیزود هــای‬ ‫مختلــف یــک مجموعــه را به راحتــی در چنــد دقیقــه دانلــود و بعــد‬ ‫تماشــا کــرد‪ ،‬تنهــا مرجــع مــا بــرای دیــدن یــک انیمیشــن یــا فیلم‬ ‫همیــن صــدا و ســیمای خودمــان یــا در نهایــت اگــر خیلــی‬ ‫خوش اقبــال می بودیــم‪VHS ،‬هــای مشــهور بــود‪ .‬بــه‬ ‫فوتبالیســت ها و جمعــه ظهر هایــی برگردیــم کــه بــرای دیــدن‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬بایــد خــدا خــدا می کردیــم کــه فیلمــی‪ ،‬ســریالی‬ ‫یــا اخبــاری پخــش نشــود کــه پــدر یــا مــادر کنتــرل تلویزیــون را‬ ‫بــه دســت بگیرنــد‪ .‬یــا مثــا صــدا و ســیما در اقدامــی عجیــب‬ ‫تصمیــم نگیــرد کــه ایــن هفتــه‪ ،‬بــه کل برنامــه کــودک یــا‬ ‫فوتبالیس ـت ها را پخــش نکنــد! تــازه پــس از ایــن همــه مکافــات‬ ‫بــود کــه شــانس دیــدن فوتبالیس ـت ها را پیــدا می کردیــم و کاش‬ ‫می شــد در قالــب کلمــات‪ ،‬لذتــی را کــه از ان ‪ ۲۰‬و چنــد دقیقــه‬ ‫جمعــه ظهــر می بردیــم توصیــف کــرد‪ .‬فوتبالیســت ها‪ ،‬نــه فقــط‬ ‫یــک کارتــون ســاده یــا حتــی یــک ســرگرمی‪ ،‬کــه بــرای خیلــی از‬ ‫مــا یــک اتفــاق بســیار مهــم بــود کــه هــر هفتــه‪ ،‬فــارغ از اینکــه‬ ‫چقــدر ســرمان شــلوغ اســت یــا درس داریــم و هــر چیــز دیگــری‪،‬‬ ‫جمعــه ظهر هــا زمانــی را بــرای تماشــای ان کنــار می گذاشــتیم‪.‬‬ ‫تــازه‪ ،‬قســمت جالب تــر ماجــرا اینکــه فعالیــت اصلــی مــا‪ ،‬پــس از‬ ‫تمــام شــدن فوتبالیس ـت ها کــه معمــوال بــا مانــدن بازیکنــان یــا‬ ‫تــوپ در هــوا بــه پایــان می رســید‪ ،‬اغــاز می شــد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫ایــن روز هــا پــس از پایــان اپیــزود جدیــد ســریال هایی مثــل‬ ‫‪ Game of Thrones‬طرفــداران شــروع بــه تئوری پــردازی و‬ ‫پیش بینــی اتفاقــات قســمت بعــدی می کننــد‪ ،‬مــا ســعی‬ ‫می کردیــم تــا در همــان زمیــن اســفالت کوچه هــا‪ ،‬بــا تــا زدن‬ ‫اســتین لبــاس یــا گذاشــتن کاله افتابــی بــر ســر‪ ،‬خودمــان را در‬ ‫نقــش شــخصیت های معــروف فوتبالیســت ها از کاکــرو و سوباســا‬ ‫گرفتــه تــا تــارو و واکی بایاشــی قــرار داده و یــک فوتبــال جانانــه بــا‬ ‫شبیه ســازی اتفاقــات اپیــزود ایــن هفتــه و پیش بینــی اپیــزود‬ ‫هفتــه اینــده کــه نهایتــا هــم بــه پــاره شــدن چنــد جفــت کفــش و‬ ‫شــلوار و چنــد دســت کتــک مفصــل از خانــواده ختــم می شــد‪،‬‬ ‫بــازی کنیــم‪ .‬کاپیتــان سوباســا‪ ،‬از ان دســت اثاری ســت کــه هرگــز‬ ‫قدیمــی نمی شــود و تماشــای ان حتــی امــروزه هــم لذت بخــش‬ ‫اســت‪ .‬مــن نــه منتقــد ســینما هســتم و نــه خیلی شــیفته تماشــای‬ ‫تمــام اثــار ســینمایی؛ بــه همیــن دلیــل هــم نمی خواهــم وارد‬ ‫حوزه هــای تخصصــی ســینما در مــورد فوتبالیسـت ها شــوم و اصـ ً‬ ‫ا‪،‬‬ ‫هــدف ایــن مقالــه هــم چنیــن چیــزی نیســت کــه بخواهیــم‬ ‫فوتبالیســت ها را از منظــر ســینمایی بررســی یــا بــا دیگــر اثــار‬ ‫مقایســه کنیــم‪ .‬امــا می خواهــم در ایــن قســمت و پیــش از انکــه‬ ‫ســراغ تاریخچــه فوتبالیســت ها برویــم‪ ،‬کمــی بــه درون مایه هــای‬ ‫غنــی ایــن اثــر بپردازیــم‪ .‬راســتش را بخواهیــد‪ ،‬بــا اینکــه در ظاهــر‬ ‫فوتبالیســت ها روایتگــر داســتان رقابــت چنــد تیــم فوتبــال یــا‬ ‫چنــد بازیکــن فوتبــال بــا یکدیگــر بــود‪ ،‬امــا در باطــن‪ ،‬ایــن انیمــه‬ ‫گل! رویا اغاز می شود ‬ ‫(‪) Goal! The Dream Begins‬‬ ‫اولیــن قســمت از ســری فیلمهــای «گل« اثــری قابــل‬ ‫قبــول دربــاره فوتبــال بــود‪ .‬ایــن فیلــم دربــاره جوانــی بــه‬ ‫نــام ســانتیاگو مونــز بــود کــه از یــک کلــوب منطقــهای‬ ‫بــه باشــگاه نیوکاســل انگلســتان منتقــل میشــد و در‬ ‫ایــن رونــد‪ ،‬زندگــی فوتبالــیاش تغییــر میکــرد‪« .‬گل»‬ ‫علیرغــم اینکــه در بخــش ســینمایی اثــر چنــدان قابــل‬ ‫اعتنایــی نبــود‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بهیادماندنیتریــن فیلمهــای "فوتبالــی" در ذهــن‬ ‫تماشــاگران ســینما باقــی مانــد‪ .‬بعدهــا قســمتهای دوم و‬ ‫ســوم فیلــم هــم بــه نمایــش درامــد کــه هیچکــدام از انها‬ ‫نتوانســتند بــه موفقیــت قســمت اول دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن قســمت ســوم یــک فاجعــه تمــام عیــار بــود!‬ ‫تم هــای داســتانی عمیق تــری هــم دارد کــه ان را‪ ،‬از یــک اثــر‬ ‫ســطحی و تک الیــه بــه اثــری بــا پیچیدگی هــای خــاص تبدیــل‬ ‫می کننــد‪ .‬بــدون شــک یکــی از مهم تریــن درون مایه هــای‬ ‫فوتبالیســت ها‪« ،‬امیــد» اســت‪ .‬در طــول ایــن انیمــه‪ ،‬مــا بــا‬ ‫کاراکتر هــا یــا تیم هایــی رو بـه رو می شــویم کــه بــا وجــود بــودن در‬ ‫موقعیــت ضعــف‪ ،‬بــه پیــروزی و رســیدن بــه چیــزی بهتــر بــاور و‬ ‫امیــد دارنــد و فوتبالیسـت ها از ایــن طریــق‪ ،‬بینندگانــش را هــم بــه‬ ‫داشــتن امیــد بــه فردایــی بهتــر‪ ،‬بــا وجــود تمامــی مشــکالت‬ ‫موجــود‪ ،‬دعــوت می کنــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬کاراکتــر کاکــرو یــک مثــال‬ ‫عالــی بــرای ایــن درون مایــه اســت کــه با وجــود داشــتن خانــواده ای‬ ‫فقیــر و اجبــار بــه کار کــردن‪ ،‬هرگــز دســت از تــاش بــرای تبدیــل‬ ‫شــدن بــه یــک فوتبالیســت عالــی برنمـی دارد و در نهایــت هــم بــه‬ ‫هدفــش کــه بــازی کــردن در تیم هــای بــزرگ دنیــا و تیــم ملــی‬ ‫ژاپــن اســت‪ ،‬دســت پیــدا می کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫درون مایه هــای مهــم دیگــر فوتبالیســت ها بحــث دوســتی و‬ ‫دعــوت بــه نداشــتن غــرور و تکبــر اســت‪ .‬درســت اســت کــه ایــن‬ ‫انیمــه‪ ،‬در اکثــر دقایقــش رقابــت فوتبــال را در ســطوح مختلفــی از‬ ‫رقابت هــای مدرســه ای گرفتــه تــا رقابت هــای ملــی و در نهایــت‬ ‫جــام جهانــی بــه تصویــر می کشــد‪ ،‬امــا در کنــار ان‪ ،‬دقایقــی را هــم‬ ‫تقدیــم مخاطبــش می کنــد کــه در ان‪ ،‬یــک رابطــه و دوســتی‬ ‫غنــی بیــن کاراکتر هــا جریــان دارد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬فوتبالیسـت ها‬ ‫به مــان نشــان می دهــد کــه گاهــی‪ ،‬حتــی در اوج رقابــت و بــا‬ ‫وجــود داشــتن اشــتیاق بی نهایــت بــه پیــروزی‪ ،‬بایــد قیــد یــک‬ ‫ســری مســائل را زد و بیش تــر‪ ،‬بــه انســانیت توجــه داشــت‪ .‬نمونــه‬ ‫بــارز چنیــن درون مایـه ای در انیمــه را می تــوان در رقابــت سوباســا و‬ ‫میزوگــی دیــد کــه بــا وجــود مهــم بــودن پیــروزی‪ ،‬بــرای سوباســا‬ ‫مســاله ناراحتــی قلبــی میزوگــی هــم مــوردی اســت کــه نادیــده‬ ‫گرفتــه نمی شــود و همــواره‪ ،‬در طــول مســابقه بــه ان توجــه دارد‪.‬‬ ‫یــا از ان مهم تــر‪ ،‬جایــی کــه در نهایــت پــس از یــک مســابقه‬ ‫ســخت بیــن تیم هــای سوباســا و کاکــرو بــرای کســب عنــوان‬ ‫قهرمانــی مســابقات فوتبــال کشــوری‪ ،‬ایــن دو در نهایــت در کنــار‬ ‫هــم پرچــم قهرمانــی را بلنــد کــرده و ثابــت می کننــد کــه گاهــی‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن رقبــا هــم می تواننــد دوســتانی عالــی بــرای یکدیگــر‬ ‫بــوده و پــس از ان‪ ،‬بــا هــم و قدرت گرفتــه از ایــن بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن توانایی هــا‪ ،‬بــرای هدفــی مشــترک تــاش کننــد‪ .‬در واقــع‬ ‫چنیــن مســائل و درون مایه هــای غنــی ای هســتند کــه‬ ‫فوتبالیسـت ها را بــه چیــزی فراتــر از یــک انیمــه یــا کارتــون ســاده‬ ‫پیرامــون فوتبــال تبدیــل کرده انــد‪ .‬بــه بیــان بهتــر‪ ،‬می توانــم‬ ‫بگویــم کــه فوتبالیســت ها‪ ،‬ایــن قــدرت را دارد کــه بــه نحــوی‪،‬‬ ‫امضایــش و تاثیــرش را روی زندگــی هــر فــردی بگــذارد؛ حتــی‬ ‫افــرادی کــه شــاید عالقــه چندانــی بــه ورزش فوتبــال هــم نداشــته‬ ‫باشــند می تواننــد بــا تماشــای ایــن انیمــه‪ ،‬یــک بــاور درونــی و‬ ‫حــس امیــد عالــی بــه دســت بیاورنــد‪ .‬اصــا بــه همیــن دلیــل هــم‬ ‫بســیاری از بازیکنــان بــزرگ دنیــای فوتبــال از الکــس دل پیــرو‬ ‫دوست داشــتنی ایتالیــا گرفتــه تــا لیونــل مســی‪ ،‬ســتاره ارژانتینــی‬ ‫و انــدرس اینیســتا بارهــا در خاطرات شــان اشــاره کرده انــد کــه‬ ‫فوتبالیسـت ها تاثیــر بســزایی روی فوتبالیســت شــدن ان هــا داشــته‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن جالــب اســت بدانیــد کــه یــک مجســمه برنــزی از‬ ‫شــخصیت سوباســا هــم ســاخته و در شــهر توکیــو نصــب شــده‬ ‫اســت‪ .‬راســتش را بخواهیــد‪ ،‬می تــوان گفــت کــه داســتان‬ ‫فوتبالیس ـت ها بارهــا و بارهــا در زمیــن ســبز فوتبــال واقعــی هــم‬ ‫تکــرار شــده و کــم نبوده انــد ســتاره هایی کــه بــا وجــود بــودن در‬ ‫اوج رقابــت‪ ،‬در نهایــت دســت در گــردن هــم زمیــن مســابقه را‬ ‫تــرک کرده انــد‪ .‬همــه این هــا‪ ،‬اثباتــی بــر ایــن موضــوع اســت کــه‬ ‫زیدان ‪ :‬پرتره قرن ‪ 21‬‬ ‫(‪) Zidane: A 21st Century Portrait‬‬ ‫ایــن مســتند جــذاب نــه بــه زندگــی خــو ِد زیــن الدیــن‬ ‫زیــدان‪ ،‬بلکــه بــه مســابقه میــان رئــال مادریــد و ویارئــال‬ ‫در ســال ‪ 2006‬مــی پــردازد‪ .‬در ایــن مســابقه‪۱7 ،‬‬ ‫دوربیــن فیلمبــرداری از ابتــدای بــازی تــا لحظــه ســوت‬ ‫پایــان حــرکات زیــدان را زیــر نظــر دارنــد و رفتــار او را‬ ‫بررســی مــی کننــد‪ .‬در ایــن مســتند نــه کســی صحبــت‬ ‫مــی کنــد و نــه اتفــاق دیگــری بــه جــز انچــه کــه در‬ ‫مســتطیل ســبز رخ مــی دهــد‪ ،‬بــه وقــوع مــی پیونــدد‪.‬‬ ‫ایــن مســتند یکــی از جــذاب تریــن اثاریســت کــه‬ ‫دربــاره فوتبــال ســاخته شــده‪ .‬نکته حائــز اهمیــت درباره‬ ‫ایــن مســتند ایناســتکه مدیــر فیلمبــرداری پــروژه‬ ‫داریــوش خنجــی بــود‪.‬‬ ‫فوتبالیسـت ها‪ ،‬اثــر بســیار الیــق احترامــی اســت کــه فــارغ از زمــان‬ ‫یــا حتــی محــدوده جغرافیایــی‪ ،‬پتانســل تاثیرگــذاری روی افــراد را‬ ‫دارد و یــک منبــع امیــد عالــی به شــمار مــی رود‪ .‬منظــورم از‬ ‫محــدود بــودن بــه جغرافیــا‪ ،‬ایــن اســت کــه برخــی انیمه هــا بــه‬ ‫شــکلی هســتند کــه صرفــا بــرای مــردم خــود ژاپــن یــا افــرادی کــه‬ ‫شــیفته فرهنــگ ایــن کشــور باشــند خلــق شــده اند امــا بــه جــرات‬ ‫می تــوان گفــت کــه فوتبالیسـت ها‪ ،‬اثــری اســت کــه بــه هیچ وجــه‬ ‫محــدود بــه فرهنــگ و ســلیقه خاصــی نبــوده و قــدرت ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــردن بــا طیــف وســیعی از ســایق را دارد‪ .‬همان طــور کــه‬ ‫اشــاره کردیــم‪ ،‬مانــگای اصلــی کاپیتــان سوباســا بــا اســتقبال عالــی‬ ‫در ژاپــن رو بـه رو شــد و همیــن کافــی بــود تــا خیلــی زود‪ ،‬اقتبــاس‬ ‫انیمـه ای ایــن مجموعــه توســط کمپانــی تســوچیدا در دســتور کار‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬اولیــن مانــگای فوتبالیســت ها بــا نــام ‪Captain‬‬ ‫‪ Tsubasa‬بیــن ســال های ‪ ۱۹۸۱‬تــا ‪ ۱۹۸۸‬در مجلــه هفتگــی‬ ‫شــونن جامــپ در ژاپــن چــاپ می شــد‪ .‬ایــن مجموعــه بــا اســتقبال‬ ‫عالــی مــردم ژاپــن رو بـه رو شــد و همیــن کافــی بــود تــا تاکاهاشــی‪،‬‬ ‫در ادامــه مانگا هــای دیگــری نیــز بــه عنــوان دنبالــه ان خلــق کنــد‪.‬‬ ‫اولیــن دنبالــه مســتقیم ایــن مانــگا‪Captain Tsubasa: World ،‬‬ ‫‪ Youth‬بــود کــه بیــن ســال های ‪ ۱۹۹۴‬تــا ‪ ۱۹۹۷‬چــاپ شــد‪ .‬پــس‬ ‫از ان هــم مانگا هــای دیگــری از ایــن ســری توســط تاکاهاشــی خلق‬ ‫شــده و بــه انتشــار رســیدند و اخریــن مانــگای ایــن مجموعــه هــم‬ ‫‪ Captain Tsubasa: Rising Sun‬اســت کــه بیــن ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬تــا ‪ ۲۰۱۷‬چــاپ شــده اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬اولیــن انیمــه ســریالی‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬بــا نــام ‪ Captain Tsubasa‬در پنــج فصــل و در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲۸‬اپیــزود بیــن ســال های ‪ ۱۹۸۳‬تــا ‪ ۱۹۸۶‬پخــش شــد‪.‬‬ ‫دنبالــه ایــن انیمــه‪ Shin Captain Tsubasa ،‬بــود کــه در ‪۱۳‬‬ ‫قســمت‪ ،‬بیــن ســال های ‪ ۱۹۸۹‬تــا ‪ ۱۹۹۰‬پخــش می شــد و پــس‬ ‫از ان‪ ،‬انیمــه ســریالی و ‪ ۴۷‬قســمتی ‪ Captain Tsubasa J‬بــود کــه‬ ‫در ســال های ‪ ۱۹۹۴‬تــا ‪ ۱۹۹۵‬بــه روی انتــن رفــت و در نهایــت‪،‬‬ ‫‪ Captain Tsubasa: Road to 2002‬اخریــن انیمــه ســریالی ایــن‬ ‫مجموعــه بــود کــه در ‪ ۵۲‬اپیــزود بیــن ســال های ‪ ۲۰۰۱‬تــا ‪۲۰۰۲‬‬ ‫پخــش شــد‪ .‬ایــن انیمه هــا در مجمــوع‪ ،‬داســتان سوباســا اوزارا‪،‬‬ ‫پســر ‪ ۱۱‬ســاله ای را روایــت می کنــد کــه در کودکــی‪ ،‬بــه لطــف‬ ‫داشــتن یــک تــوپ فوتبــال در دســتانش از تصــادف بــا یک ماشــین‬ ‫جــان ســالم بــه در بــرده و همــواره‪ ،‬عالقــه خاصــی بــه فوتبــال‬ ‫داشــته اســت‪ .‬پــدر سوباســا یــک کاپیتــان کشــتی و معمــوال در‬ ‫ســفر اســت و همیــن هــم باعــث شــده تــا سوباســا‪ ،‬معمــوال بــا‬ ‫مــادرش زندگــی کنــد‪ .‬ایــن دو زمانــی کــه سوباســا ‪ ۱۱‬ســال دارد‪،‬‬ ‫بــه شــهر نانکاتســو کــه بــرای داشــتن مــدارس فوتبــال عالــی‬ ‫مشــهور اســت‪ ،‬ســفر می کننــد و در ان جــا‪ ،‬سوباســا بــا کاراکتر هــای‬ ‫دیگــری مثــل ریــو ایشــیزاکی و گنــزو واکابایاشــی اشــنا شــده و‬ ‫رقابــت فوتبالــی ســختی هــم بیــن سوباســا و واکابایاشــی شــکل‬ ‫می گیــرد کــه در ایــن مقطــع‪ ،‬در دو تیــم متفــاوت بــازی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن انیمــه کــه در واقــع اصلی تریــن انیمــه کاپیتــان سوباســا هــم‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ ،‬پیــرو رقابــت سوباســا و هم تیمی هایــش بــا‬ ‫تیم هــای دیگــر روایــت می شــود و در ادامــه‪ ،‬سوباســا بــا تــارو‬ ‫میســاکی اشــنا شــده و یــک زوج فوتبالــی عالــی بــا او شــکل‬ ‫می دهــد کــه بــا بازیکنــان دیگــری مثــل کاکــرو یــوگا‪ ،‬جــان‬ ‫میزوگــی‪ ،‬هیــکارو ماتســویاما‪ ،‬کــن واکاشــیزوما و دیگــران در‬ ‫مســابقات ملــی رقابــت کــرده و در نهایــت‪ ،‬بهتریــن ایــن بازیکنــان‬ ‫در قالــب تیــم ملــی ژاپــن روانــه مســابقات جــام جهانــی می شــوند‬ ‫و در ان جــا‪ ،‬بــا رقبــای دیگــری از کشــور های مختلــف رو بـه رو شــده‬ ‫تــا اینکــه در نهایــت‪ ،‬بــه تیــم ملــی المــان و اشــنایدر‪ ،‬فوق ســتاره‬ ‫فوتبــال اروپــا و دروازه بــان مشــهور ایــن کشــور یعنــی مولــر‬ ‫پیروزی (‪) Victory‬‬ ‫داســتان زندانیانــی کــه بــا طــرح نقشــه انجــام مســابقه‬ ‫فوتبــال قصــد دارنــد از زنــدان فــرار کننــد‪ ،‬ایــده جذابــی‬ ‫بــود کــه در ســال ‪ ۱۹۸۱‬در فیلــم «پیروزی« مطرح شــد‪.‬‬ ‫درحالیکــه اســرای متفقیــن درحــال امادهشــدن بــرای‬ ‫برگــزاری یــک مســابقه فوتبــال بــا تیــم ملــی المــان در‬ ‫پاریــس اشــغالی هســتند‪ ،‬نیــروی مقاومــت فرانســه و‬ ‫افســرهای بریتانیایــی در حــال طرحریــزی نقشــهای برای‬ ‫فــرار انهــا هســتند‪ .‬در ایــن فیلــم کــه بازیگرانــی چــون‬ ‫سیلوســتر اســتالونه و مایــکل کیــن حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫چهرههــای مطــرح دنیــای فوتبــال ازجملــه «پلــه« و‬ ‫«بابــی مــور« نیــز دیــده میشــدند‪« .‬پیــروزی« اثــر‬ ‫شــاخصی محســوب نمیشــود امــا یکــی از بهتریــن‬ ‫فیلمهایــی هســت کــه بــه فوتبــال ارتبــاط دارد!‬ ‫می رســند‪ .‬البتــه برخــی انیمه هــای ایــن مجموعــه‪ ،‬حالتــی‬ ‫ریبوت ماننــد نیــز داشــتند‪ .‬بــرای مثــال ‪ ۳۳‬اپیــزود اول ‪Captain‬‬ ‫‪ Tsubasa J‬صرفــا یــک جمع بنــدی مجــدد از اتفاقــات انیمــه اول‬ ‫اســت و پــس از ایــن قســمت‪ ،‬تــازه بــا داســتان پســری بــه نــام‬ ‫شــینگو ائویــی همــراه می شــویم کــه ژاپنی االصــل اســت ولــی در‬ ‫ایتالیــا فوتبــال بــازی می کنــد و بعــد‪ ،‬دوبــاره بازیکنــان ژاپنــی از‬ ‫سراســر دنیــا گــرد هــم می اینــد تــا در مســابقات جــام جهانــی بــه‬ ‫مصــاف رقبــا برونــد‪ .‬امــا اتفــاق جالــب‪ ،‬ایــن اســت کــه ‪Captain‬‬ ‫‪ Tsubasa J‬پــس از مســابقه بیــن ژاپــن و ازبکســتان در جــام‬ ‫جهانــی بــه طــور ناگهانــی بــه پایــان رســید و ادامــه ان هرگــز‬ ‫پخــش نشــد! یــا مثــا ‪Captain Tsubasa: Road to 2002‬‬ ‫روایتگــر داســتان سوباســا از دوران کودکــی وی تــا رســیدن بــه‬ ‫بارســلونا و بعــد هــم بــازی در جــام جهانــی اســت و حکــم یــک‬ ‫ریبــوت را دارد کــه در ان‪ ،‬جلوه هــای بصــری ایــن انیمیشــن ژاپنــی‬ ‫و طراحی هــا بــه نســبت نســخه اصلــی بــا بهبــود زیــادی رو ب ـه رو‬ ‫شــده بودنــد‪ .‬پــس ایــن را در نظــر داشــته باشــید کــه انیمه هــای‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬صرفــا دنبالــه مســتقیم هــم نیســتند و گاهــی‬ ‫ریبــوت شــده اند‪ .‬همچنیــن انیمــه جدیــد فوتبالیســت ها هــم‬ ‫کــه قــرار اســت بهــار ‪ ۹۷‬پخــش شــود‪ ،‬طبــق یــک ســری‬ ‫شــایعه ها بــاز یــک ریبــوت کامــل خواهــد بــود و در ان‪ ،‬شــاهد‬ ‫المان هــای امــروزی از قبیــل گوشــی موبایــل و مــوارد اینچنینــی‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬البتــه هیچ یــک از ایــن شــایعه ها رســما تاییــد‬ ‫نشــده اند و هنــوز اطالعــات درســت و حســابی در مــورد انیمــه‬ ‫جدیــد ایــن مجموعــه در دســت نیســت‪ .‬همچنیــن در کنــار‬ ‫انیمه هــای ســریالی‪ ،‬چهــار فیلــم انیم ـه ای هــم بــر اســاس ایــن‬ ‫مجموعــه ســاخته شــده کــه هریــک‪ ،‬داســتان مجزایــی را روایــت‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن بــر اســاس مجموعــه فوتبالیســت ها‪،‬‬ ‫بازی هــای ویدیویــی زیــادی روی پلتفرم هــای مختلــف منتشــر‬ ‫شــده اند‪ .‬اخریــن بــازی ایــن ســری یــک بــازی اندرویــد و ایفــون‬ ‫بــه نــام ‪ Captain Tsubasa: Dream Team‬بــود کــه پیش تــر در‬ ‫زومجــی بــه معرفــی ان پرداخته ایــم‪ .‬همچنیــن احتمــاال خیلــی از‬ ‫شــما بازی هــای ایــن ســری روی کنســول ســگا مــگا درایــو و‬ ‫‪ SNES‬را بــه یــاد داریــد کــه در ان هــا‪ ،‬بایــد بازیکنــان را در زمیــن‬ ‫حرکــت می دادیــد و هنــگام رســیدن بــه بازیکــن حریــف‪ ،‬از بیــن‬ ‫گزینه هــای مختلــف مثــل شــوت‪ ،‬پــاس‪ ،‬دریبــل یــا در موضــع‬ ‫دفاعــی تــکل و دفــع تــوپ یکــی را انتخــاب می کردیــد‪ .‬جالــب‬ ‫اینکــه خیلــی از نســخه های موجــود از ایــن بــازی در ایــران زبــان‬ ‫ژاپنــی داشــتند‪ ،‬ولــی بــا ایــن وجــود ســعی می کردیــم تــا بــا‬ ‫حفــظ کــردن شــکل نوشــته ها‪ ،‬کارکــرد هریــک از ان هــا را‬ ‫فهمیــده و از ایــن طریــق بــازی را پیــش ببریــم! بــه هــر حــال‬ ‫مجموعــه فوتبالیســت ها بــرای بچه هــای دهــه ‪ ۶۰‬و ‪،۷۰‬‬ ‫تجرب ـه ای فراموش نشــدنی اســت؛ مجموع ـه ای کــه خیلــی از مــا‬ ‫خاطــرات زیــادی بــا اتفاقــات‪ ،‬شــوت های عجیــب و غریــب‬ ‫بازیکنــان یــا واکنش هــای فرازمینــی دروازه بان هــا و همچنیــن‬ ‫شــخصیت های ان از سوباســا‪ ،‬کاکــرو‪ ،‬تــارو‪ ،‬واکی بایاشــی‪،‬‬ ‫واکاشــیزوما گرفتــه تــا بــرادران تاچیبانــا‪ ،‬ایشــیزاکی‪ ،‬اشــنایدر‪،‬‬ ‫میزوگــی و خیلی هــای دیگــر داریــم‪ .‬نمی دانــم امــروزه هــم‬ ‫می تــوان ایــن مجموعــه قدیمــی را گیــر اورد یــا نــه‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫اطمینــان را به تــان می دهــم کــه اگــر بتوانیــد ان را بــه دســت‬ ‫بیاوریــد‪ ،‬قطعــا از تماشــای مجموعــه لــذت خواهیــد بــرد‪ .‬اگــر هم‬ ‫کــه چنیــن امکانــی وجــود نداشــت‪ ،‬امیــدوارم نســخه جدیــد‬ ‫مجموعــه کــه بــه زودی پخــش خواهــد شــد‪ ،‬بتوانــد خاطــرات‬ ‫طرفــداران قدیمــی را زنــده کنــد و بــرای مخاطبیــن جدیــد هــم‬ ‫تجربه ای الیق نام این مجموعه ارائه دهد‪.‬‬ ‫فوتبال شائولین (‪) Shaolin Soccer‬‬ ‫شــاید هیــچ ارتباطــی بــه اثــار جــدی ســاخته شــده‬ ‫دربــاره فوتبــال نداشــته باشــد‪ ،‬امــا ایــن فیلــم محصــول‬ ‫هنگکنــگ و چیــن‪ ،‬یکــی از باکیفیتتریــن اثاریســت‬ ‫کــه دربــاره فوتبال ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن فیلــم درباره‬ ‫دوستانیســت کــه بــه ورزش شــائولین میپردازنــد‪ ،‬امــا‬ ‫تصمیــم میگیرنــد در یــک تورنمنــت فوتبــال شــرکت‬ ‫کننــد و از تواناییهایشــان کــه برپایــه اصــول رزمــی‬ ‫شــائولین بنــا شــده‪ ،‬در زمیــن فوتبــال اســتفاده کننــد!‬ ‫فیلــم دربــارهٔ یــک راهــب پیشــین بودایــی از معبــد‬ ‫شــائولین اســت کــه ســالها پــس از درگذشــت اســتادش‬ ‫و در جریــان وقایعــی‪ ،‬پنــج بــرادر خــود را متحــد میکنــد‬ ‫تــا مهارتهــای خــود را در زمینــهٔ هنرهــای رزمــی‪ ،‬در‬ ‫مســابقات فوتبــال بــهکار گیرنــد‪.‬‬ ‫مثل بکهام شوت کن (‪) Bend It Like Beckham‬‬ ‫اثــری انگلیســی دربــاره یک خانــواده هندی و دخترشــان‬ ‫اســت کــه دوســت داشــت فوتبالیســت شــود و الگویــش‬ ‫هــم دیویــد بکهــام بــود‪ ،‬امــا بــا مخالفــت خانواده ســنتی‬ ‫خــودش مواجــه میشــد و ‪ ...‬داســتان فیلــم مســلماً‬ ‫تکــراری و خســتهکننده بهنظــر میرســد امــا برخــاف‬ ‫تصــور عمومــی‪ ،‬اثــری زنــده و پــر انرژیســت کــه حــاوی‬ ‫مضامیــن ارزشــمندی ازجملــه «تــاش برای رســیدن به‬ ‫خواســتهها« و «ناامیــد نشــدن« اســت‪« .‬مثــل بکهــام‬ ‫شــوت کــن» در ســال ‪ 2004‬موفــق شــد نامــزد دریافــت‬ ‫جایــزه گلــدن گاب بهتریــن فیلــم موزیــکال یــا کمــدی‬ ‫شــود‪« .‬مثــل بکهــام شــوت کــن« اثــر قابــل توجهــی در‬ ‫دســته اثــار مشــابه بهشــمار مــیرود هرچنــد ارتبــاط‬ ‫چندانــی بــه بکهــام نــدارد!‬ ‫یوئیچی تاکاهاشی؛ خالق فوتبالیست ها‬ ‫تا به حــال فکــر کرده ایــد کــه فوتبالیســت ها از ذهــن خــاق چــه‬ ‫کســی خلــق شــده و تــا بــه امــروز‪ ،‬چــه مجموعه هــا و اثــاری بــر‬ ‫اســاس ان ســاخته شــده اند؟ البتــه بــاز هــم الزم بــه تاکیــد اســت‬ ‫کــه نــام مجموعـه ای کــه ایــن همــه در مــورد ان نوشــته ام‪ ،‬به شــکل‬ ‫درســت کاپیتــان سوباســا اســت و دلیــل اســتفاده از فوتبالیس ـت ها‪،‬‬ ‫صرفــا رایــج بــودن ان در کشــور خودمــان اســت‪ .‬انیمه فوتبالیسـت ها‬ ‫ماننــد خیلــی از انیمه هــا‪ ،‬بــر اســاس یــک مانــگا بــه همیــن نــام‬ ‫خلــق شــده اســت‪ .‬خالــق ایــن مانــگا کــه اولین بــار در ســال ‪۱۹۸۱‬‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬یوئیچــی تاکاهاشــی اســت و خــب وی را می تــوان‬ ‫خالــق مجموعــه کاپیتــان سوباســا دانســت‪ .‬اکاهاشــی در تاریــخ ‪27‬‬ ‫ژوییــه ‪ 1960‬در توکیــو بدنیــا امــد ‪ .‬عشــق خــود را در جــام جهانــی‬ ‫‪ 1978‬در ارژانتیــن بدســت اورد ‪ .‬او کار خــود را بــا مانــگا شــروع کــرد‬ ‫و مانــگاکای حرفـه ای شـد ‪ .‬ســال ‪ 1980‬یــه مانــگا بــا ســبک شــونن‬ ‫به صــورت هفتگــی ارائــه کــرد کــه نــام داســتان کوتــاه خــود را کاپتان‬ ‫سوباســا گذاشــت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه خیلــی کار موفقیت امیــزی‬ ‫شــد تصمیــم بــه ســاخت انیمــه گرفــت‪ .‬در ســال ‪1987 – 1981‬‬ ‫مانــگای کاپتــان سوباســا را در روزنامــه ( جامــپ ) چــاپ کــرد ‪ .‬اولیــن‬ ‫ســری بنــام کاپتــان سوباســا به صــورت انیمــه ســاخته شــد و تعــداد‬ ‫‪ 128‬قســمت بــود ‪ .‬ســپس بــه جهــان صــادر شــد‪ .‬بعــد از ســری‬ ‫سوباســا ســعی کــرد یــه ورزش دیگــه طراحــی کنــه و اینبــار در مورد‬ ‫ورزش ســافتبال بیســبال کار را ادامــه داد کــه مانــگا بــود و همچنیــن‬ ‫یــه ورزش دیگــه هــم کار کــرد کــه در مــورد بوکــس بــود ‪ .‬اســم مانکا‬ ‫و انیمــه را ‪ Chibi‬گذاشــت ‪ .‬جالــب توجــه شــما اینکــه هیچکــدوم به‬ ‫محبوبیــت سوباســا نرســید و اســتقبال هــم کمتر شـد ‪ .‬تاکاهاشــی در‬ ‫ســال ‪1994‬ســری جوانــان جهــان را ســاخت ‪ .‬کتــاب کاپتان سوباســا‬ ‫بــرای نســخه موبایل هــای ژاپنــی بیــش از ‪ 70‬میلیــون فــروش رفـت ‪.‬‬ ‫غیــر از ژاپــن کشــورهای ایتالی ـا ‪ ،‬فرانســه و اســپانیا هــم از ایــن کار‬ ‫خیلــی خوششــون اومــد و محبوبیــت باالیــی رو رقــم زد امــا نــه فقط‬ ‫واســه کاپتــان سوباســا بلکــه واســه اکثــر ورزش هــا همین طــور شـد ‪.‬‬ ‫یویچــی تاکاهاشــی خالــق کارتــون فوتبالیســت ها در مصاحبــه ای‬ ‫اختصاصــی بــا رونامــه اســپانیایی اس دربــاره شــغل خود‪ ،‬شــخصیت‬ ‫هــای کارتــون‪ ،‬شــباهت انهــا بــا کریســتیانو رونالــدو و لیونــل مســی‬ ‫صحبــت کــرد‪ .‬تاکاهاشــی گفــت‪« :‬مدت هاســت بــه کار تصویر ســازی‬ ‫مشــغولم امــا زمانــی کــه خیلــی جــوان تــر بــودم‪ ،‬همیشــه دوســت‬ ‫داشــتم تصویر ســاز بزرگــی شــوم‪ .‬ســتاره هــای فوتبــال مــرا تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دادنــد و در نهایــت ایــن کار را انجــام دادم‪ .‬در ژاپن نقاشــی‬ ‫و تصویرگــری کاری محبــوب اســت»‪ .‬خالــق کارتــون فوتبالیسـت ها‬ ‫ایــن اثــرش را در ‪ ۱۸‬ســالگی خلــق کــرده‪« :‬زمانــی کــه می خواهــم‬ ‫کاری را شــروع کنــم‪ ،‬تمــام ســاعات شــبانه روز بــه تصویرگــری مــی‬ ‫پــردازم‪ .‬ایــده کارتــون فوتبالیس ـت ها هنگامــی بــه ذهنــم امــد کــه‬ ‫‪ ۱۸‬ســاله بــودم و جــام جهانــی ارژانتیــن را تماشــا مــی کــردم‪ .‬تحــت‬ ‫تاثیــر بــازی ها قــرار گرفتــم‪ .‬در ژاپــن فوتبال ناشــناخته بــود‪ .‬تصمیم‬ ‫یادداشت‬ ‫گرفتــم روی ایــن موضــوع کار کنــم‪ .‬نزدیــک بــه دو تــا ســه ســال‬ ‫زمــان بــرد تــا ایــن کار را بــه پایــان برســانم‪ .‬زمانــی کــه ایــن تصاویــر‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۸۱‬منتشــر شــد‪ ،‬لیــگ حرفـه ای در ژاپــن وجود نداشــت‪.‬‬ ‫برایــم افتخــار اســت کــه در پیشــرفت فوتبــال کشــورم تاثیر گــذار‬ ‫بــودم‪ .‬اکنــون ژاپــن یــک لیــگ قــوی دارد کــه تیــم ملــی نیــز بــه‬ ‫جــام جهانــی مـی رود»‪ .‬تاکاهاشــی دربــاره نخســتین بازیکنــی کــه او‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داد‪ ،‬گفــت‪« :‬ماریــو کمپــس در جــام جهانــی‬ ‫مــرا مجــذوب خــود کــرد و ســپس دیگــو ارمانــدو مارادونــا‪ .‬بــازی‬ ‫مهاجــم ارژانتینــی را می توانســتم بــه صــورت زنــده تماشــا می کــردم‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک تصویــر گــر‪ ،‬برایــم انتقــال احســاس بازیکــن جــذاب‬ ‫تــر اســت»‪ .‬خالــق کارتــون فوتبالیســت ها دربــاره سوباســا اوزارای‬ ‫کنونــی در جهــان فوتبــال گفــت‪« :‬لیونــل مســی‪ ،‬سوباســای کنونــی‬ ‫در جهــان فوتبــال اســت‪ .‬طرفــدار بارســلونا هســتم و ال کالســیکو از‬ ‫نخســتین بازی هــای اســت کــه از ایــن تیــم بــه یــاد دارم‪ .‬در ان‬ ‫زمــان‪ ،‬اخریــن فصــل حضــور لوییــس فیگــو در بارســا بــود‪ .‬رقابــت‬ ‫مســی و رونالــدو شــبیه‪ ،‬بــه رقابــت سوباســا و کاکــرو یــوگا اســت‪.‬‬ ‫ان هــا دو مهاجــم برتــر جهــان هســتند‪ .‬ایــن رقابــت هــا بــه نفــع هــر‬ ‫دو بازیکــن اســت‪ .‬مســی‪ ،‬سوباســا و رونالــدو‪ ،‬کاکــروی جهــان واقعــی‬ ‫هســتند»‪ .‬تاکاهاشــی دربــاره خلــق کارتونــی دربــاره مســی و رونالــدو‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن اتفــاق هرگــز نخواهــد افتــاد چــون ایــن دو فوتبالیســت‬ ‫از غیرممکن هــا عبــور کردنــد و نمی تــوان دربــاره ان هــا نوشــت»‪.‬‬ ‫بعد از ‪ 38‬سال؛ سامورایی ها به کمتر از قهرمانی راضی نیستند‬ ‫یک داستان واقعی از کارتون "فوتبالیست ها"‬ ‫زمانــی کــه کلیــد شــروع پــروژه کارتــون «فوتبالیس ـت ها» در ســال ‪ 1981‬در ژاپــن زده شــد‪ ،‬فوتبــال ایــن‬ ‫کشــور در شــرایط بســیار بــدی قــرار داشــت‪ ،‬خبــری از لیــگ حرفـه ای در ســرزمین افتــاب تابان نبــود و تنها‬ ‫چنــد تیــم به صــورت اماتــور بــا یکدیگــر بــه رقابــت می پرداختنــد‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ ناکامی هــای مــداوم‬ ‫در رقابت هــای انتخابــی جام جهانــی و عــدم دســتیابی بــه افتخــار در ســطح اســیا‪ ،‬فدراســیون فوتبــال ایــن‬ ‫کشــور را بــه فکــر انداخــت تــا بــا هــدف عالقه منــد کــردن کــودکان ژاپــن بــه دنیــای تــوپ گــرد‪ ،‬ایــن ایــده‬ ‫را بــه اجــرا بگذارنــد‪ .‬عالقــه کــودکان ژاپــن بــه ورزش هــای رزمــی موجــب شــده بــود فوتبــال در ایــن کشــور‬ ‫چنــدان مــورد توجــه قــرار نگیــرد؛ ورزشــی کــه ارام ارام در حــال رشــد و تغییــر شــکل از یــک ســرگرمی بــه‬ ‫یــک صنعــت بــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــب پــروژه کارتــون «فوتبالیسـت ها» بــا اســتفاده از فاکتــور مهمــی بــه نــام‬ ‫«همزادپنــداری» جــان گرفــت و کــودکان ژاپنــی خیلــی زود بــا تمــام شــخصیت های ایــن انیمیشــن ارتبــاط‬ ‫برقــرار کردنــد؛ از «سوباســا» پســری معمولــی امــا بــا اراده ای بســیار قــوی گرفتــه تــا «کاکــرو» پســری فقیر با‬ ‫قــدرت بدنــی بــاال و «ماتســویاما» جوانــی روســتایی بــا روحیــه کار تیمــی‪ .‬ســاخت این ســریال تنها قســمتی‬ ‫از پــازل هــزار تیکـه ای بــود از پــروژه بلندمــدت و تقریبـاً صدســاله ترسیم شــده توســط فدراســیون فوتبــال‬ ‫ژاپــن بــرای پیشــرفت ایــن ورزش‪ .‬همزمــان بــا پخــش ایــن انیمیشــن‪ ،‬مــدارس فوتبــال در ژاپــن بــا هــدف‬ ‫ایجــاد لیگــی پیشــرفته بــا بیــش از ‪ 100‬باشــگاه حرفـه ای و البتــه در نهایــت کســب قهرمانــی در جام جهانــی‬ ‫تــا ســال ‪ ،2082‬توســعه پیــدا کردنــد‪ .‬از دل همیــن مــدارس فوتبــال و رقابت هــای مدرسـه ای‪ ،‬ســتاره هایی‬ ‫همچــون «ناکاتــا»‪« ،‬ناکامــورا»‪« ،‬تاکاهــارا»‪« ،‬کاگاوا» و ده هــا ســتاره دیگــر بــه دنیــا معرفــی شــدند؛ ســتاره هایی کــه خیلــی زود لیگ اماتور پیشــین‬ ‫ژاپــن را بــه لیگــی حرفـه ای بــه نــام «جی لیــگ» تبدیــل کردنــد‪ .‬باشــگاه های حرفـه ای بــا توجــه بــه اشــتیاق پیش امــده در جامعــه‪ ،‬روزبـه روز بــه‬ ‫جاه طلبی هــای خــود افزودنــد و بــه ایــن ترتیــب پــای ســتارگان فوتبــال جهــان از جملــه «زیکــو»‪« ،‬دونــگا»‪« ،‬لئونــاردو» و حتــی «گــری لینه کــر»‬ ‫نیــز بــه لیــگ ژاپــن بــاز شــد‪ .‬در کنــار ایــن ســتاره های صاحبنــام‪ ،‬بازیکنــان ژاپنــی در رونــد صعــودی پیشــرفت قــرار گرفتنــد و همیــن امــر موجــب‬ ‫شــد لیــگ ژاپــن تنهــا طــی ســه ســال بــه رده بیسـت ویکم بهتریــن لیگ هــای حرفـه ای جهــان صعــود کنــد و میانگیــن تماشــاچی در هــر مســابقه‬ ‫بــه ‪20‬هــزار نفــر برســد‪ .‬در اثــر همیــن پیشــرفت ها بــود کــه بازیکنــان ژاپنــی هماننــد ســتاره های کارتــون فوتبالیسـت ها‪ ،‬زودتــر از انچــه تصــور‬ ‫می شــد‪ ،‬لبــاس تیم هــای مطــرح اروپایــی را بــر تــن کردنــد تــا نشــانه های موفقیــت ایــن پــروژه مقابــل چشــم جهــان رژه بــرود؛ پــروژه ای کــه در‬ ‫حــال حاضــر مشــابه اش در امریــکا‪ ،‬قطــر و البتــه اخیــرا ً هنــد در حــال انجــام اســت تــا شــاید نتیجـه ای شــبیه ژاپــن عایدشــان شــود‪ .‬زیرســاخت ها‬ ‫به صــورت جــدی در دســت توســعه قــرار گرفــت‪ ،‬ســرمایه گذاری عظیمــی در ایــن راســتا انجــام شــد و کار بــه جایــی کشــید کــه طــی تنهــا ‪10‬‬ ‫ســال‪ ،‬بیــش از ‪ 50‬ورزشــگاه مجهــز بــا زمین هــای اســتاندارد در خــاک ایــن کشــور بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬کشــوری کــه در مــدت ‪ 36‬ســال از‬ ‫برگــزاری رقابت هــای جــام ملت هــای اســیا‪ ،‬هیــچ افتخــاری در ســطح قــاره کهــن کســب نکــرده بــود‪ ،‬در ســال ‪ ،1992‬اولیــن جــام قهرمانـی اش در‬ ‫اســیا را بــاالی ســر بــرد‪ .‬وقتــی ‪ 15‬ســال بعــد از شــروع پــروژه فوتبالیسـت ها یعنــی در ‪ 31‬مــه ســال ‪ ،1996‬ژاپنی هــا در کنــار کره جنوبــی‪ ،‬میزبانــی‬ ‫رقابت هــای مهــم جام جهانــی را کســب کردنــد‪ ،‬همــگان متوجــه برنامه ریــزی دقیــق چشـم بادامی ها در راه پیشــرفت فوتبــال شــدند؛ پیشــرفتی کــه‬ ‫بــا قهرمانــی در جــام ملت هــای اســیا ‪ ،2000‬نایب قهرمانــی در جــام کنفدراســیون های ‪ 2001‬و دو قهرمانــی دیگــر در جــام ملت هــای اســیا (‪2004‬‬ ‫و ‪ )2011‬وارد مرحلـه ای جدیــد شــد‪ .‬ژاپنــی کــه تــا ســال ‪ 1998‬اصـ ًا رنــگ رقابت هــای جام جهانــی را ندیــده بــود‪ ،‬بــه یکــی از تیم هــای همیشــه‬ ‫حاضــر در رقابت هــای جام جهانــی تبدیــل شــد‪ .‬انهــا بــا دوبــار حضــور در مرحلــه یک هشــتم نهایی و ارائــه بازی هــای زیبــا‪ ،‬به ویــژه نمایش هایــش‬ ‫چش ـم نوازش در روســیه ‪ ،2018‬رویــای قهرمانــی در جهــان را بــرای مــردم ایــن کشــور پررنگ تــر از همیشــه کرده انــد‪ .‬اگــر بازیکنــان ژاپــن در‬ ‫مصــاف بــا بلژیــک در روســیه ‪ 2018‬در دقایــق پایانــی‪ ،‬بــه الک دفاعــی فــرو می رفتنــد‪ ،‬ایــا بلژیــک موفــق بــه پیــروزی می شــد؟ ایــن ســوالی اســت‬ ‫کــه گویــا پاســخش بــرای ژاپنی هــا هیــچ اهمیتــی نــدارد چراکــه حتــی یــک روزنامــه در ژاپــن از تیــم ملــی ایــن کشــور بــرای ارائــه بــازی هجومــی‬ ‫در دقایــق پایانــی ان دیــدار انتقــاد نکــرد و همــگان بــه تحســین تیــم و روحیــه جنگندگـی اش پرداختنــد‪ .‬ژاپنی هــا کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم‬ ‫بــا اتــکا بــه ویژگی هــای خاص شــان از جملــه سختکوشــی‪ ،‬پشــتکار زیــاد و البتــه جنگندگــی‪ ،‬بــه مســیر پیشــرفت و توســعه بازگشــتند‪ ،‬در فوتبــال‬ ‫نیــز بــا همــان روحیــه بــه رویــای فتــح جهــان می اندیشــند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!