هفته نامه سرافرازان شماره 275 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 275

هفته نامه سرافرازان شماره 275

هفته نامه سرافرازان شماره 275

‫دو شنبه ‪ 11‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شماره ‪275‬‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫کسی از رویای کودکان بازیگر خبر دارد؟‬ ‫خواب پروانه ها و سودای «بازیگری»‬ ‫بانک صادرات ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال درامد کسب کرد‬ ‫درامــد بانــک صــادرات ایــران از محــل تســهیالت‬ ‫پرداخــت طــی ایــن پنج مــاه مــورد بررســی‬ ‫در ســال ‪ ، ۹۸‬معــادل ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریــال‬ ‫بــوده اســت‪ .‬به گــزارش به گــزارش روابــط‬ ‫عمومــی بانــک صــادرات؛ بانــک صــادارت در‬ ‫پنج ماهــه منتهــی بــه ‪ 31‬مردادمــاه ‪ 98‬بالغ بــر‬ ‫‪ 1144‬هزار میلیاردریــال تســهیالت پرداخــت کــرده‬ ‫کــه نســبت بــه ســال گذشــته بــا رقــم ‪ 944‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال بیــش از ‪ 21‬درصــد رشــد داشــته‬ ‫اســت‪ .‬گفتنی ســت در ســال ‪ 97‬در همیــن دوره‬ ‫پنج ماهــه بانــک صــادرات از محــل تســهیالت‬ ‫حــدود ‪ 41‬هزار میلیارد ریــال درامــد کســب‬ ‫کــرده بــود کــه نشــان از رشــد ‪ 22‬درصــدی دارد‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬مشــارکت مدنــی بــه‬ ‫رقــم ‪ 283‬هزار میلیارد ریــال ‪ ،‬فــروش اقســاطی‬ ‫بــا رقــم ‪ 179‬هزار میلیارد ریــال تســهیالت ارزی‬ ‫بــا ‪ 91‬هزار میلیارد ریــال و قرض الحســنه بــا‬ ‫‪ 68‬هزار میلیارد ریــال باالتریــن رقــم تســهیالت‬ ‫بانــک صــادرات را در پنج ماهــه نخســت امســال‬ ‫تشــکیل داده اند که نشــان از ان دارد که بیشــترین‬ ‫تمرکــز بانــک صــادارت بــه بخــش تولیــد و رونــق‬ ‫ان اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬باالتریــن محــل‬ ‫درامــد تســهیالت مشــارکت مدنــی بــا رقــم‬ ‫‪ 13‬هزار میلیارد ریــال و بعــد از ان فــروش اقســاطی‬ ‫بــا رقــم ‪ 11‬هــزار و ‪ 203‬میلیارد ریــال و پــس از ان‬ ‫خریــد دیــن بــا رقــم شــش هزار و میلیارد ریــال‬ ‫قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫معرفی برندگان قرعه کشی مرحله دوم طرح کیان بانک پارسیان‬ ‫مراســم قرعه کشــی مرحلــه دوم طــرح کیــان‬ ‫بانــک پارســیان (ویــژه دارنــدگان دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان)‪ ،‬ســوم شــهریورماه ‪ ۹8‬برگــزار و‪10‬‬ ‫برنــده جایــزه ‪ 500‬میلیون ریالــی کمک هزینــه‬ ‫خریــد خــودرو معرفــی شــدند‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابــط عمومــی بانــک پارســیان؛ در ایــن طــرح‬ ‫کــه به منظــور تشــویق دارنــدگان دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان اجــرا شــد‪ ،‬پذیرندگانــی کــه موفــق بــه‬ ‫افزایــش حداقــل مانــده روزانــه ســپرده متصــل‬ ‫بــه دســتگاه کارتخــوان طــی دوره اجــرای طــرح‬ ‫( ‪ ۲۲‬بهمن مــاه ‪ ‬۱۳۹۶‬لغایــت ‪ 31‬فروردین مــاه‬ ‫‪ )98‬شــده اند‪ ،‬در ایــن قرعه کشــی شــرکت‬ ‫داده شــده اند‪ .‬مبنــای اعطــای امتیــاز هریــک از‬ ‫پذیرنــدگان متناســب بــا حداقــل مانــده ســپرده‬ ‫متصــل بــه دســتگاه کارتخــوان‪ ،‬به صــورت امتیــاز‬ ‫روزانــه بــوده و مجمــوع امتیــاز مشــتریان در‬ ‫دوره زمانــی طــرح در قرعه کشــی مــاک عمــل‬ ‫بــوده اســت‪ .‬شــایان ذکــر اســت؛ در ایــن دوره از‬ ‫قرعه کشــی‪ ،‬تعــداد ‪ ۲۵1‬هــزار و ‪ 114‬پذیرنــده بــا‬ ‫مجمــوع امتیاز بیــش از ‪11‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‪،‬‬ ‫شــرکت داده شــده اند‪ .‬دکتــر پارســافرد (مدیــر‬ ‫بازاریابــی و توســعه کســب و کار بانــک پارســیان)‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬گفــت‪« :‬دارنــدگان دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان متصــل بــه حســاب بانــک پارســیان‬ ‫بــا حفــظ یــا افزایــش موجــودی می تواننــد در‬ ‫طرح هــای اتــی بانــک شــرکت و از مزایــا و‬ ‫تســهیالت ویــژه ان اســتفاده کننــد»‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫مرحلــه اول قرعــه کشــی طــرح کیــان بانــک‬ ‫پارســیان (ویــژه دارنــدگان دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان)‪ ،‬دوم بهمن مــاه ‪ ۹۷‬برگــزار و برنــده‬ ‫ک هزینــه‬ ‫جایــزه بــزرگ س ـه میلیارد ریالــی کم ـ ‬ ‫خریــد واحــد مســکونی معرفــی شــد و طــی‬ ‫مراســمی جایــزه خــود را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫تاکید بر اجرای دستورالعمل های مبارزه با پول شویی در بانک ها‬ ‫در چند ماه اخیــر بــر اجــرای دســتورالعمل های‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی در بانــک هــا و موسســات‬ ‫اعتبــاری تاکیــد شــده اســت‪ .‬به گــزارش اخباربانــک؛‬ ‫یکــی از اقدامــات مثبــت و جالــب توجــه بانــک‬ ‫مرکــزی از ســال گذشــته بســتن راه هــای پولشــویی‬ ‫و ســفته بازی بــوده اســت‪ .‬از جملــه ایــن اقدامــات‬ ‫محدود کــردن خریــد از دســتگاه های کارتخــوان‬ ‫فروشــگاهی‪ ،‬غیرقابــل انتقــال بــودن چک هــای‬ ‫بانکــی‪ ،‬نظــارت بیــش از پیــش بــر درگاه هــای خرید‬ ‫اینترنتــی و ‪ ...‬بــوده اســت‪ .‬امــا در چند ماه اخیــر بــر‬ ‫رعایــت و اجــرای دقیــق دســتورالعمل های قانــون‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی در بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫تاکید بیشــتری شــده اســت‪ .‬یکــی از دالیــل تاکید بر‬ ‫اجــرای قوانیــن مبــارزه بــا پولشــویی افزایــش‬ ‫حســاب های اجــاره ای توســط برخــی از کالهبــرداران‬ ‫و دارنــدگان ســایت هــای قمــار و شــرط بنــدی بــوده‬ ‫اســت‪ .‬با توجه بــه افزایــش فعالیــت ایــن ســایت ها و‬ ‫افــراد برخــی از مــردم نــااگاه بــا مراجعــه بــه شــعب‬ ‫بانک هــا درخواســت افتتــاح حســاب و دریافــت کارت‬ ‫داشــته اند‪ .‬بر اســاس دســتورالعمل های مبــارزه بــا‬ ‫پولشــویی کارمنــدان بانک هــا و موسســات اعتبــاری‬ ‫در صــورت مشــاهده گردش هــای مالــی زیــاد و‬ ‫غیرقابــل طبیعــی حســاب ها‪ ،‬انهــا را بایــد گــزارش‬ ‫کننــد‪ .‬تاکیــدی کــه بــه کارمنــدان بانک هــا شــده‬ ‫ایــن اســت کــه شــغل شــخص بایــد متناســب بــا‬ ‫گــردش مالــی وی باشــد‪ .‬به عنوان مثــال داشــتن‬ ‫گــردش مالــی زیــاد بــا مبالــغ بــاال بــرای یــک‬ ‫زن خانــه دار یــا یــک کارگــر ســاده‪ ،‬غیرطبیعــی و‬ ‫احتمــال پولشــویی بــرای ایــن حســاب وجــود دارد و‬ ‫بایــد گــزارش ان بــه مســئوالن ذی ربــط ارائــه شــود‪.‬‬ ‫راه اندازی اولین سیستم های بانکداری متمرکز در بانک مسکن‬ ‫مدیــر امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بانــک‬ ‫مســکن بــا تشــریح عملکــرد حــوزه ‪ IT‬بانــک‬ ‫مســکن در یــک ســال اخیــر‪ ،‬از راه انــدازی اولیــن‬ ‫ماژول هــای بانکــداری متمرکــز در بانــک مســکن‬ ‫ظــرف چنــد روز اینــده خبــر داد‪ .‬به گــزارش پایــگاه‬ ‫خبــری بانــک مســکن؛ ساســان شــیردل بــا بیــان‬ ‫اینکــه اســتقرار کامــل ‪( Core Banking‬نظــام‬ ‫بانکــداری متمرکــز) یکــی از اولویت هــای بانــک‬ ‫مســکن اســت کــه بــا دســتور هیئــت مدیــره‬ ‫بانــک از مدت هــا قبــل در دســتور کار حــوزه‬ ‫‪ IT‬قــرار گرفــت‪ ،‬گفــت‪« :‬در ســال گذشــته‪ ،‬فــاز‬ ‫مطالعاتــی ایــن امــر طــی شــد و تکمیــل فراینــد‬ ‫طراحــی و پیاده ســازی ماژول هــای مربوطــه نیــز‬ ‫در برنامه هــای ســال جــاری بــود کــه هم زمــان بــا‬ ‫ایــام هفتــه دولــت‪ ،‬در شــهریور ماه امســال شــاهد‬ ‫راه انــدازی اولیــن ماژول هــای ان هســتیم»‪ .‬وی بــا‬ ‫بیــان اینکــه نظام بانکــداری متمرکــز در حــال بالغ‬ ‫شــدن اســت و اســتقرار سیســتم های مربوطــه در‬ ‫ماه هــای اینــده بــه صــورت مرحلــه ای تکمیــل‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬تنوع بخشــی بــه‬ ‫خدمــات بانکــی‪ ،‬الکترونیکــی شــدن فرایندهــای‬ ‫ارایــه خدمــات بــه مشــتریان‪ ،‬یکپارچگــی‬ ‫اطالعــات و نیــز جلوگیــری از تعــدد سیســتم ها‬ ‫از جملــه نتایــج اســتقرار کامــل نظــام بانکــداری‬ ‫متمرکــز اســت کــه بــه مــرور در بانــک مســکن‬ ‫مشــهود خواهــد شــد»‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬هــدف از‬ ‫بانکــداری متمرکــز‪ ،‬بازطراحــی سیســتم های بانک‬ ‫بــرای پشــتیبانی کامــل از نیازهــای فراینــدی و‬ ‫محصــوالت جدیــد بانکــی‪ ،‬ساده ســازی فعالیــت‬ ‫کارکنــان بانــک مســکن در شــعب بــرای تعامــل‬ ‫بــا مشــتریان و نیــز تعامــل بــا ســایر نهادهــا و‬ ‫ســازمان ها و نیــز اماده ســازی بانــک مســکن‬ ‫بــرای تحــوالت اتــی نظــام بانکداری ســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬طــرح تحــول دیجیتــال بانــک‪،‬‬ ‫ساده ســازی ارایــه خدمــات بــه مشــتریان دنبــال‬ ‫می شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه بــه موضوعاتــی از قبیــل‬ ‫تحــوالت دیجیتالــی رو به پیشــرفت ســال های‬ ‫اخیــر در حــوزه نظــام پولــی و بانکــی در دنیــا نیــز‬ ‫توجــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت شــن و ماســه جوبــن کار بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 64620‬و شناســه ملــی ‪ 10101096012‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1398/04/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور مالــی از‬ ‫قبیــل چــک و ســفته و بــراوات و عقــد عقــود اســامی و ســایر قراردادهــا و نامه هــای عــادی اداری بــا امضــای منفــرد مدیرعامــل همــراه‬ ‫بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)579037‬‬ ‫اگهی‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ /1398‬شماره ‪275‬‬ ‫اگهی درخواست اصول ورشکستگی توسط هر ذینفع‬ ‫درخصــوص ورشکســتگی شــرکت یاشــار قــارچ بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪( 12250‬شــرکت ســهامی خــاص)‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تعاون��ی فن��ی مهندس��ی مش��اور مدیری��ت اج��رای پـ�روژه‬ ‫کارکن��ان معاون��ت س��اخت و توس��عه راه اه��ن وزارت راه و تراب��ری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 151870‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101946775‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت یاشــار قــارچ بــا شــماره ثبــت ‪ 12250‬و شناســه‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/01/20‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 982/15/33765‬مـ�ورخ ‪98/2/31‬‬ ‫ملــی ‪ 10660122453‬بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪9709978311500710‬‬ ‫اداره کل تعاــون‪ ،‬کار و رفـ�اه اجتماع��ی اســتان تهــران تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫مــورخ ‪ 1397/8/20‬اصــداری از شــعبه پانزدهــم دادگاه عمومــی (حقوقــی)‬ ‫شـ�د‪ :‬ســمت اعضــاء هیئـ�ت مدیــره بـ�ه قرــار ذیـ�ل تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ :‬محمدرضـ�ا‬ ‫اســتان کرمانشــاه ورشکســته اعــام شــده اســت و ایــن اداره پــس از انجــام‬ ‫قش�قـایی منصوری کـ�د ملـ�ی ‪ 071250425‬ب��ه س��مت رئی��س هی��ات مدی��ره ‪-‬‬ ‫اقدامــات مقدماتــی اموالــی از ورشکســته بدســت نیــاورده اســت‪ ،‬بدیــن وســیله در‬ ‫محمدرضـ�ا صفــری کـ�د ملـ�ی ‪ 0052639487‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیـ�ات‬ ‫اجــرای مــاده ‪ 22‬قانــون تصفیــه امــور ورشکســتگی مصــوب ‪ 1318‬مراتــب اگهــی‬ ‫مدیــره ‪ -‬رضـ�ا کامـ�ل کـ�د ملـ�ی ‪ 0793415527‬ب��ه سـ�مت منش��ی هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫می شــود تــا هــر یــک از بســتانکاران کــه خواســتار اجــرای اصــول ورشکســتگی‬ ‫‪ -‬کلی��ه قرارداده��ا و اس��ناد تعهـ�داور و اوراق بهـ�ادار ش��رکت تعاون��ی ب��ا دو‬ ‫می باشــند ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی درخواســت کتبــی خــود‬ ‫امض��ای اقای��ان محمدرض��ا صف��ری مدیرعام��ل و محمدرض��ا قش��قایی منصوری‬ ‫را بــا پرداخــت هزینه هــا بــه ایــن مرجــع واقــع در کرمانشــاه‪ -‬بلــوار شــهید‬ ‫رئی��س هیئ��ت مدی��ره بعنـ�وان دارنــدگان امض��اء ثاب��ت همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫بهشــتی‪ -‬نبــش ســی متری دوم‪ -‬مجتمــع دادگاه هــای تجدیدنظــر و کیفــری‬ ‫تعاون��ی دارای اعتبـ�ار خواهن��د بـ�ود و در غیـ�اب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره امضـ�ای‬ ‫اســتان اعــام نماینــد‪ ،‬در غیــر اینصــورت‪ ،‬ایــن اداره خاتمــه جریــان ورشکســتگی‬ ‫رض��ا کام��ل منش��ی هیئ��ت مدی��ره معتب��ر می باش��د‪ ،‬همچنی��ن اوراق عـ�ادی‬ ‫را اعــام خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫شــرکت تعاون��ی ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل و مه��ر شــرکت تعاون��ی معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫عبداهلل جمشیدی‪ ،‬رییس شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان و‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ف��را زی��ور زمان ب��ا مســئولیت محدود به شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ص��درا ت��ل اف��ق نام��دار ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2108‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003536619‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/05/13‬‬ ‫تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای محمده��ادی حاجی��ان ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0069789916‬بـ�ا پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 14.500.000.000‬ریــال بـ�ه‬ ‫صندــوق ش�رـکت‪ ،‬سهم الشــرکه خــود را بـ�ه مبلـ�غ ‪19.995.000.000‬‬ ‫ریــال افزایـ�ش داد‪ .‬در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪5.500.000.000‬‬ ‫ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 20.000.000.000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده‬ ‫مربوط��ه در اساســنامه اص�لاح گردی��د‪ .‬میـ�زان سهم الشـ�رکه شـ�رکا‬ ‫پ��س از افزای��ش سرــمایه ب��ه ش��رح ذی��ل می باش��د‪ :‬اق��ای محمدهـ�ادی‬ ‫حاجیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0069789916‬دارنـ�ده ‪19.995.000.000‬‬ ‫ریــال سهم الش��رکه و اقــای علیرضـ�ا حاجیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0078818036‬دارنـ�ده ‪ 5.000.000‬ریــال ســهم الشرــکه‪ .‬حجت الـ�ه‬ ‫قلی تبـ�ار‪ ،‬سرپرس��ت ثب��ت ش�رـکت ها و موسس��ات غیرتجـ�اری‬ ‫شهرس�تـان های اس��تان تهــران‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫پاکدشت (‪)579036‬‬ ‫سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 416836‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320683694‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/15‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬علـ�ی باطنـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1290697914‬بـ�ا دریافـ�ت‬ ‫مبلــغ‪ 10000‬ری��ال از صنـ�دوق شـ�رکت معـ�ادل تم��ام سهم الشــرکه‬ ‫خ��ود از ش��رکت خ��ارج ش��ده و دیگ��ر هیچگون��ه ح��ق و س��متی در‬ ‫شرــکت ن�دـارد‪ .‬در نتیجـ�ه س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1810000‬ریـ�ال‬ ‫بـ�ه مبلـ�غ ‪1800000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫بـ�ه شــرح فــوق اصــاح شـ�د‪ .‬لیسـ�ت شرــکا بعـ�د از کاهـ�ش س��رمایه بـ�ه‬ ‫شــرح زیـ�ر می باشـ�د‪ :‬عاطفـ�ه روحانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪5299853734‬‬ ‫دارای ‪ 600000‬ریــال سهم الشـ�رکه میثـ�م روحانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 5299950179‬دارای ‪ 600000‬ریــال سهم الش�رـکه محمدعلـ�ی روحانـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5299833482‬دارای ‪ 600000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)579039‬‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)579038‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ره اورد دری��ا پ��ارت ش��رکت ب��ا مسـ�ئولیت‬ ‫اگه��ی انتقال��ی ش��رکت مهندس��ین مش��اور ص��در ازم��ا بن��ا (سـ�هامی‬ ‫محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 402951‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320543670‬بـ�ه‬ ‫خــاص) بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1273‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320273694‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/04/30‬‬ ‫موج��ب نام��ه شـ�ماره ‪ 95/257911‬مورخـ�ه ‪ 1395/12/11‬و بـ�ه موجـ�ب‬ ‫تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬ب��ه موضـ�وع شــرکت موــارد زی��ر الحـ�اق‬ ‫گردی��د‪( :‬واردات و ص�اـدرات دام زنـ�ده و فراورده هـ�ای خـ�ام دامــی‪،‬‬ ‫نهاده هــای خ�وـراک دام‪ ،‬سـ�م و واکسـ�ن و دارو و تجهیزــات مرتبـ�ط‬ ‫پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم‪ ).‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه‬ ‫ادرس‪ :‬اس��تان ته�رـان‪ ،‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهـ�ران‪،‬‬ ‫محلـ�ه امجدیه‪-‬خاقان��ی‪ ،‬خیابــان ملک الش�عـراء بهـ�ار‪ ،‬خیابــان ایت الـ�ه‬ ‫طالقانـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،153‬پاســاژ دان��ش‪ ،‬طبقـ�ه دوم‪ ،‬واحـ�د ‪ 6‬کـ�د پسـ�تی‬ ‫‪ 1571716448‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق‬ ‫اصـلاح گردیــد‪.‬‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1391/10/10‬مرکـ�ز‬ ‫اصلـ�ی شرــکت مهندســین مشاــور صــدر ازمـ�ا بنـ�ا (س�هـامی خــاص) بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 377371‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320273694‬ب��ه‪ :‬اسـ�تان‬ ‫تهرــان‪ ،‬شهرســتان پردیـ�س‪ ،‬فـ�از ‪ -2‬سروسـ�تان ‪ ،5‬پـلاک ‪ ،1‬کـ�د‬ ‫پسـ�تی ‪ 1659138336‬انتق��ال یاف��ت و تح��ت شـ�ماره ‪ 1273‬بـ�ه ثبـ�ت‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬حجت ال��ه قلی تب��ار‪ ،‬سرپرس��ت اداره ثب��ت ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ات غیرتج��اری شهرس�تـان های اس��تان تهــران‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)579035‬‬ ‫(‪)579034‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ایرــان یاطاقــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ایرــان یاطاقــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 49675‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100948484‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 49675‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100948484‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1386/02/26‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ب��ه موج��ب س��ند صل��ح ب��ه شـ�ماره ‪ 10634‬مـ�ورخ‬ ‫‪ 1386/02/26‬دفترخانـ�ه ‪ 636‬تهرــان عبــاس کتابچـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 2000000 ،2297124503‬ریـ�ال سهم الشـ�رکه خـ�ود را ب��ه احسـ�ان‬ ‫کتابچـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0064449701‬واگـ�ذار نم��ود و از شـ�رکت خـ�ارج‬ ‫گردیـ�د اساــمی و میزــان سهم الش�رـکه ه��ر یـ�ک از شرــکا پـ�س از نقـ�ل‬ ‫و انتقــال سهم الش��رکه نرســیس پله بــرک بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪1378653025‬‬ ‫دارنــده‪ 1000000‬ریــال سهم الشرــکه محمدرضـ�ا کتابچـ�ی بـ�ه کــد‬ ‫ملـ�ی ‪ 2283695538‬دارنـ�ده ‪ 2000000‬ریـ�ال سهم الشـ�رکه پانـ�وس‬ ‫سـ�رداریان بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 1971207101‬دارنـ�ده ‪ 5000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الش��رکه احســان کتابچـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0064449701‬دارنـ�ده‬ ‫‪ 2000000‬ری��ال سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)579033‬‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/03/04‬تصمیمـ�ات‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬نرســیس پله بــرک بش�مـاره ملـ�ی ‪ 1378653025‬بـ�ا‬ ‫پرداخـ�ت مبلـ�غ ‪ 5000000‬ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت سهم الشــرکه‬ ‫خ��ود را از ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه ‪ 6000000‬ری��ال افزای��ش داد‪ .‬سـ�رمایه‬ ‫ش�رـکت از مبلــغ‪ 5000000‬ریاــل بــه مبلــغ‪ 10000000‬ریــال افزایـ�ش‬ ‫یاف��ت و مـ�اده مربوط��ه اص�لاح گردی��د‪ .‬اسـ�امی و میـ�زان سهم الشــرکه‬ ‫هـ�ر یـ�ک از شرــکا پـ�س از افزایـ�ش س��رمایه‪ :‬نرســیس پله بــرک بـ�ه کــد‬ ‫ملـ�ی ‪ 1378653025‬دارنـ�ده ‪ 6000000‬ریــال سهم الشـ�رکه محمدرضـ�ا‬ ‫کتابچـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2283695538‬دارنـ�ده ‪ 2000000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الش��رکه احســان کتابچـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0064449701‬دارنـ�ده‬ ‫‪ 2000000‬ری��ال سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)579032‬‬ ‫هرگز از شعله های اجاق گاز برای گرمایش محیط استفاده نکنید‬ ‫اجاق گاز را در مکان های بسته و کوچک که امکان خارج شدن گازهای حاصل از احتراق وجود ندارد نصب نکنید‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ /1398‬شماره ‪275‬‬ ‫نگاهی به پتانسیل باالی گردشگری در تاج طالیی ایران‬ ‫درنگ قطار گردشگری‬ ‫در ایستگاه بوم گردی خراسان شمالی‬ ‫طبیعــت بکــر و دســت نخــورده اســتان خراســان شــمالی ظرفیــت بــزرگ و بی بدیلــی اســت کــه بســتر طبیعت گــردی و بوم گــردی‪ ،‬بــا رویکــرد توســعه پایــدار را‪،‬‬ ‫بــرای عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه فراهــم کــرده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ایــن اســتان ســرزمین چشــمه‪ ،‬رود‪ ،‬کــوه‪ ،‬دشــت و حتــی بیابــان و کویــر اســت کــه هــر‬ ‫یــک از ایــن مــوارد‪ ،‬مجموعــه ای منحصــر بــه فــرد و خــاص از زیســتگاه هــای گیاهــی و جانــوری را دربرمی گیــرد‪ .‬حیــات وحــش خراســان شــمالی و حتــی پرنــدگان‬ ‫ان خــاص و درخــور توجــه اســت و همــه اینهــا در کنــار هــم مجموعــه ای را ســاخته انــد کــه مــی توانــد بوم گــردی را رونــق دهــد و از دیگــر ســو ایــن اســتان ذخیره‬ ‫گاه ژنتیــک گونــه هــای گیاهــی نیــز هســت کــه در واقــع جاذبــه ویــژه ای بــرای گردشــگران ایــن بخــش محســوب می شــود‪.‬‬ ‫در واقـع بوم گـردی یـا اکوتوریسـم بـه معنـای واقعـی ان‪ ،‬کارشـناس ارشـد محیط زیسـت طبیعی در خراسان شمالی بسـیاری از مشـکالت زیسـت محیطـی نیـز رفـع می شـود‪.‬‬ ‫رابطـه مثبتـی بـا توسـعه پایـدار دارد و در همیـن مورد یک معتقـد اسـت کـه اگـر بوم گـردی رونـق بگیـرد متعاقب ان نرگـس پویـا‪ ،‬بـا تشـریح معنـای بوم گـردی می گویـد‪:‬‬ ‫قلعهصعلوک‬ ‫قلعــه صلعــوک دژی اســتوار بــر جبهــه جنوبــی ارتفاعــات ســالوک اســت کــه قدمــت‬ ‫ان بــه قــرون‪ ۷-۶‬هجــری می رســد و در متــون تاریخــی مختلــف از ان یــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن قلعــه برفــراز یــک صخــره منفــرد بــا دیواره هــای پرتگاهــی ســاخته شــده‬ ‫کــه دسترســی و تســخیر ان را در زمــان ابادانــی و حیــات قلعــه بســیار دشــوار ســاخته‬ ‫اســت‪ .‬در داخــل قلعــه بقایــای تاسیســاتی هماننــد انبــار اذوقــه و غــات‪ ،‬حمــام‪،‬‬ ‫اســیاب‪ ،‬زنــدان و مقــر فرمانــده قلعــه و ســایرین وجــود دارد کــه مجمــوع مســاحت‬ ‫قلعــه را بــه بیــش از یــک هکتــار می رســاند و قلعــه صلعــوک از نظــر وســعت و‬ ‫موقعیــت بســیار صعــب العبــور و یکــی از مهمتریــن قــاع نظامــی دوره اســامی در‬ ‫شــمال خراســان اســت‪.‬‬ ‫خانهتاریخیجاجرمی ها‬ ‫خانــه جاجرمی هــا واقــع در بجنــورد‪ ،‬اوایــل خیابــان طالقانــی شــرقی‪ ،‬کوچــه جاجرمــی از بناهــای‬ ‫اواخــر دوره قاجــاری اســت کــه بــه اســتناد کتیبــه موجــود در ســال ‪ ۱۳۲۵‬هجــری قمــری بــه دســت‬ ‫اســتاد غالمرضــا بنــای ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن بنــای کوچــک و زیبــا با پــان مربــع به حــدود ‪۶۰۰‬‬ ‫متــر مربــع مســاحت‪ ،‬نمونــه ارزشــمندی از معمــاری ســنتی و حیــاط مرکــزی اســت‪ .‬درب چوبــی ان‬ ‫و تمــام پنجــره هــا و نورگیرهــای بــه ســمت حیــاط بــاز می شــود‪ .‬ورودی حســینیه از طریــق یــک‬ ‫هشــتی بــه حیــاط مرکــزی متصــل شــده کــه بــا دو رشــته پلــکان در گوشــه هــای شــمال شــرقی‬ ‫جنــوب غربــی بــه مهتابیــه ای طبقــه بــاال راه نیابــد‪ .‬قســمت فوقانــی دیــوار ایــوان شــرقی یــک افریــز‬ ‫تزیینــی بــا کتیبــه بــه خــط نســتعلیق دارد کــه در ان گزیــده ای از ترکیــب بنــد مشــهور محتشــم‬ ‫کاشــانی در مرثیــه شــهدای کربــا (بــاز ایــن چــه شــورش اســت) گچبــری شــده اســت‪.‬‬ ‫روستای هدف گردشگری اسطرخی‬ ‫روســتای زیبــای اســطرخی از توابــع دهســتان گلیــان و بخــش مرکــزی در ‪ ۲۸‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب شــهر شــیروان بعــد از روســتای هــدف گردشــگری گلیــان و در مرز شهرســتان اســفراین‬ ‫قــرار دارد‪ .‬روســتا در دامنــه کوهســتانی و میــان دهانــه دو دره واقــع شــده و باغــات سرســبز‬ ‫بســیار زیبــای طرفیــن را فــرا گرفتــه اســت‪ .‬رودخانــه اســطرخی در میــان باغــات دره شــرقی‬ ‫ابشــاری بنــام «شارشــار» بــه ارتفــاع حــدود ‪ ۲۰‬متــر را شــکل مــی دهــد کــه منظــره ای بــس‬ ‫چشــم نــواز دارد و امــروزه بــه یکــی از مهمتریــن جاذبــه هــای مــورد توجه گردشــگران روســتای‬ ‫هــدف گردشــگری تبدیــل شــده اســت از دیگــر جاذبــه هــای طبیعــی اســطرخی مــی تــوان بــه‬ ‫یــک «ارس» تنومنــد و کهنســال در حــد فاصــل چشــمه و ابشــار اشــاره کــرد کــه دور تنــه ان‬ ‫بــه پنــج متــر مــی رســد‪.‬‬ ‫بش قارداش‬ ‫بــش قــارداش در زبــان ترکــی بــه معنــای پنــج بــرادر یکــی از جاذبه هــای تاریخــی‪ ،‬طبیعــی و‬ ‫گردشــگری خراســان شــمالی در چهــار کیلومتــری جنــوب غربــی بجنــورد اســت‪ .‬در فضــای فعلــی‬ ‫پــارک بش قــارداش‪ ،‬فضــای دلنشــینی همــراه بــا نمازخانــه‪ ،‬چندیــن ســوپر مارکــت و امکانــات کامــل‬ ‫رفاهــی جهــت خدمــت رســانی بــه مســافران و گردشــگرانی کــه بــه این اســتان ســفر می کننــد‪ ،‬ایجاد‬ ‫شــده و در طــول ســال بــه ویــژه در فصــل بهــار و تابســتان‪ ،‬میزبــان گردشــگران و شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بش قــارداش محلــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه ها و جشــنواره های مختلــف در فصــول ســال‬ ‫اســت‪ .‬یادمــان ســردار مفخــم حاکــم بجنــورد و اســتر ابــاد در اواخــر دوره قاجــار بنــای ارامگاهــی بــا‬ ‫شــکوهی اســت کــه مشــرف بــه چشــمه معــروف بــش قــارداش در این پــارک زیبــا کــه در اکثــر مواقع‬ ‫و بــه ویــژه روزهــای پایانــی هفتــه تفریــح گاه و تفرجــگاه اهلــی شــهر و میهمانــان و گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫غارهایدستکندهنانه‬ ‫غارهــای هنانــه از مجموعــه فضاهــای دســتکند تشــکیل شــده کــه بــرای ایجــاد یــک‬ ‫روســتا بــا موقعیــت تدافعــی ویــژه در دل کــوه کنــده شــده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه‬ ‫معمــاری دســتکند شــامل فضاهــای متعــدد مســکونی‪ ،‬انبــار‪ ،‬اغــل و ‪ ...‬اســت کــه‬ ‫بــا اختــاف ســطح و در ســه طبقــه ســاخته شــده اند‪ .‬طبقــه اول باربنــد یــا محــل‬ ‫نگهــداری احشــام طبقــات دوم و ســوم محــل انبــار اذوقــه و اســکان مــردم بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس مطالعــه ســفال هــای بدســت امــده در اطــراف ایــن مجموعــه نیــز‬ ‫مطالعــات تطبیقــی انجــام شــده‪ ،‬غارهــای هنانــه در قــرون چهــارم و پنجــم هجــری‬ ‫ســاخته شــده و در دوره هــای بعــد بــه ویــژه در زمــان ناامنــی مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫متوالـی می توانند از ان اسـتفاده کنند»‪ .‬وی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«امـا اگـر نگاه بـه این حوزه صرفـاً اقتصادی و بـدون لحاظ‬ ‫اهدافـی کـه برای ان تعریف شـده اسـت باشـد‪ ،‬به تخریب‬ ‫منابـع طبیعـی و حیـات وحـش می انجامد و بـرای همین‬ ‫در ابتـدا ایجـاد زمینه های فکری برای توسـعه این صنعت‬ ‫مهم اسـت»‪.‬‬ ‫ظرفیت بزرگ گردشگری‬ ‫معاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی‬ ‫و گردشـگری خراسان شـمالی گفت‪« :‬تاکنون ‪ ۶۱‬موافقت‬ ‫اصولـی بـرای اجـرای پروژه هـای گردشـگری اسـتان صادر‬ ‫شـده اسـت امـا یکـی از ظرفیت های توسـعه گردشـگری‪،‬‬ ‫تقویـت فعالیت هـای واحدهـای بوم گردی سـت»‪ .‬علـی‬ ‫کاظمـی اظهـار داشـت‪« :‬بـه همیـن دلیـل در سـال های‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ،۹۸‬بیـش از ‪ ۶۰‬میلیارد ریـال برای توسـعه بوم گردی‬ ‫در روسـتاهای اسـتان تسهیالت پرداخت شـده است»‪ .‬وی‬ ‫با بیا نِاینکـه شـمار اقامتگاه هـای بوم گردی اسـتان امسـال‬ ‫به طور چشـمگیری افزایش خواهد داشـت‪ ،‬افزود‪« :‬شـمار‬ ‫ایـن اقامتگاه هـای بومگـردی اسـتان اکنون ‪ ۳۳‬باب اسـت‬ ‫کـه تـا پایـان امسـال بـه ‪ ۵۰‬اقامتـگاه افزایـش می یابـد»‪.‬‬ ‫کاظمـی بـا تاکیـد بر اینکـه برای توسـعه گردشـگری باید‬ ‫زیرسـاخت هـا فراهم باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬اسـتان های بزرگ که‬ ‫سـابقه خوبی در گردشـگری دارنـد‪ ،‬در زمینه های مختلف‪،‬‬ ‫برخـوردار و قـوی توسـعه یافته اند و بـه همیـن لحـاظ‬ ‫می تواننـد به راحتـی بـرای جـذب گردشـگر برنامه ریـزی‬ ‫کننـد اما در اسـتان خراسـان شـمالی با وجـود ظرفیت ها‪،‬‬ ‫هنـوز بـرای رسـیدن بـه اهـداف و جایـگاه مطلـوب‪،‬‬ ‫زیرسـاخت ها مهیا نیسـت»‪ .‬خراسان شـمالی حلقه اتصال‬ ‫شـمال و شـرق کشـور اسـت و سـاالنه بیش از ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫مسـافر از ان‪ ،‬گـذر مـی کننـد‪ .‬ایـن اسـتان بـا دارا بـودن‬ ‫‪ ۸۶۳‬هزار نفـر جمعیـت و در حالـی که ‪ ۷۵‬درصد مسـاحت‬ ‫ان را منابـع طبیعـی تشـکیل داده اسـت‪ ،‬دارای رودهـا‪،‬‬ ‫جنگل‪ ،‬چشـمه و کوه و بیابان های بکر اسـت و روسـتاهای‬ ‫زیبـا‪ ،‬ابشـارها و چشـمه های ابگـرم بسـتر مناسـبی‬ ‫بـرای تقویـت بوم گـردی‪ ،‬اکوتوریسـم‪ ،‬توریسـم درمانی و‬ ‫گردشـگری فرهنگـی در ان فراهـم کـرده اسـت‪ .‬زندگـی‬ ‫‪ ۴۴‬درصد از جمعیت خراسـان شـمالی در نواحی روستایی‪،‬‬ ‫ظرفیـت بوم گـردی ایـن اسـتان را ارتقـا می دهد و هشـت‬ ‫شهرسـتان خراسـان شـمالی هـر یـک مهـد فرهنگ هـا و‬ ‫قومیت هایی سـت که جاذبه گردشـگری اسـتان محسـوب‬ ‫می شـوند‪ .‬اثـار کشـف شـده در ایـن اسـتان نشـان از‬ ‫قدمـت تاریخـی ان دارد بـه طـوری کـه محوطه باسـتانی‬ ‫معـروف بـه پهلوان و تپـه حیدران جاجـرم‪ ،‬قدمتی بیش از‬ ‫‪ ۱۲‬هزار سـاله دارنـد‪ .‬قدیم تریـن اثر باسـتانی پابرجای قبل‬ ‫از اسلام «بنای سـنگی اسـپاخو» در غرب شهرستان مانه‬ ‫و سـملقان در پنج کیلومتـری شـمال شـاهراه اسـیایی در‬ ‫روسـتای اسـپاخو نیـز دلیـل دیگـری بـر صحت ایـن ادعا‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن اسـتان‪ ،‬از نظر موقعیـت جغرافیایی از شـمال با‬ ‫کشـور ترکمنسـتان و از شـرق و جنوب با اسـتان خراسان‬ ‫رضـوی‪ ،‬از جنـوب غربـی بـا اسـتان سـمنان و از غـرب بـا‬ ‫اسـتان گلسـتان هم جـوار اسـت و داشـتن مـرز خارجی به‬ ‫طـول ‪ ۳۰۱‬کیلومتـر از ویژگی هـای مهـم ان اسـت‪.‬‬ ‫مجموعهسبزهمیدان‬ ‫مجموعــه تاریخــی ســبزه میــدان واقــع در میــدان شــهید‪ ،‬اوایــل خیابــان ‪ ۱۷‬شــهریور‪ ،‬متشــکل از‬ ‫یــک کاروانســرا‪ ،‬حمــام‪ ،‬راســته بــازار و چنــد قهــوه خانــه از اثــار تاریخــی دوره قاجــار‪ ،‬امــروز بــه‬ ‫یکــی از جاذبــه هــای مهــم گردشــگری شــهر بجنــورد تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــاخص ترین اثــر ایــن‬ ‫مجموعــه کاروانســرای ســردار اســت کــه طــرح کلــی ان از یــک میانســرا و ‪ ۳۴‬حجــره در اطــراف‬ ‫ان تشــکیل شــده اســت‪ .‬بنــای حمــام تاریخــی در شــمال شــرقی مجموعــه قــرار دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫«فروشــگاه صنایــع دســتی عطــاران» و جــز ان هــم از قدیــم االیــام در ســبزه میــدان عالقه منــدان و‬ ‫گردشــگران انــواع دســت ســاخت هــای محلی‪ ،‬دســت دوخــت های ســنتی و غیــر و عرضه مـی دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــازار ســنتی شــهر بجنــورد همیــن حــدود اســت و نیــز «چهارشــنبه بــازار» و «بــازار پای‬ ‫تــوپ» اندکــی باالتــر اســت‪.‬‬ ‫چارتاقیتیموری‬ ‫بنــای تاریخــی «چهارتاقــی تیمــوری» در ‪ ۶‬کیلومتــری شــهر شــیروان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــای ارامگاهــی بــه «عیــد خواجــه» یکــی از ســرداران تیمــور گورکانــی منســوب اســت‪.‬‬ ‫گنبــد بنــا در اصــل از نــوع دو پــوش منفصــل بــوده کــه بــه مــرور پوشــش خارجــی ان از‬ ‫بیــن رفتــه اســت‪ .‬عناصــر مختلــف از جملــه تــاق نماهایــی بــا پوشــش جناقــی و اجــر چینــی‬ ‫خفتــه راســته در قســمت ســاقه گنبــد نمــای خارجــی بنــا را تزئیــن کــرده اســت‪ .‬داخــل‬ ‫بنــا یــا انــدود گــچ پوشــیده شــده‪ ،‬امــا نقاشــی هــای منحصــر بــه فــردی از صحنــه شــکار و‬ ‫نقــوش گیاهــی زوایــای داخــل ارامــگاه را زینــت بخشــیده اســت‪ .‬همچنیــن یــک نــوار کتیبــه‬ ‫گچبــری زیبــا بــه خــط ثلــث بــا مضمــون ایاتــی از ســوره مبارکــه ال عمــران زیــر گنبــد را‬ ‫مزیــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری خراسان شمالی‬ ‫اینه خانه مفخم موزه اسناد و نسخه خطی‬ ‫عمــارات معــروف بــه ایینــه خانــه مفخــم یکــی از یادمــان هــای برجســته دوره قاجــار در شــهر‬ ‫بجنــورد و منتهــی الیــه شــمالی خیابــان شــریعتی قــرار دارد‪ ،‬در دوره قاجــار بنــای ایینــه خانــه‬ ‫همــراه بــا اثــار دیگــری از جملــه عمــارات مفخــم‪ ،‬کاله فرنگــی‪ ،‬حوضخانــه و ســردر در بــاغ بزرگی‬ ‫قــرار داشــته و مجموعــه دارالحکومــه ســردار مفخــم را تشــکیل مــی داده اســت‪ .‬ایــن بنــا در‬ ‫حــدود ‪۱۳۰۰‬هجــری همزمــان بــا دوره حکومــت ناصرالدیــن شــاه به دســتور یارمحمدخان شــادلو‬ ‫معــروف بــه ســردار مفخــم بجنــورد ســاخته شــده و بــه عنــوان فضــای اداری و دیوانــی بــرای انجام‬ ‫دیدارهــای رســمی ســردار بــا رجــال سیاســی قاجــار و نیــز انجــام مراســمات تشــریفات نظامــی و‬ ‫رایزنــی در بــاب مســائل سیاســی و اجتماعــی بــا ســران ایــل شــادلو و غیــره مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫«بوم گـردی به معنـای واقعـی ان‪ ،‬پایبندی به اخالق زیسـت‬ ‫محیطـی ایجـاد می کند و سـبب ایجـاد اسـیب های رفتاری‬ ‫و فیزیکـی بـر گونه های غیرانسـانی در طبیعت نمی شـود»‪.‬‬ ‫وی در ادامـه می افزایـد‪« :‬بوم گـردی ارزش هـای سـازگار بـا‬ ‫محیـط زیسـت و اخلاق محـور را در اولویـت قـرار می دهد‬ ‫و چیـزی جـز سـفر مسـئوالنه با هـدف ایجـاد پایـداری در‬ ‫زیسـت بوم نیسـت»‪.‬‬ ‫اصول بوم گردی‬ ‫ایـن کارشـناس ارشـد محیط زیسـت طبیعی با برشـمردن‬ ‫اصـول اصلـی این نوع خـاص از گردشـگری اظهار مـی دارد‪:‬‬ ‫«بـه حداقـل رسـاندن اسـیب های فیزیکـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫رفتـاری و روانی در طول مسـافرت‪ ،‬ایجـاد اگاهی فرهنگی و‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬ترویـج فرهنگ احترام به طبیعـت و مردم‬ ‫بومـی از اصول بوم گردی سـت»‪ .‬وی می افزاید‪« :‬ایجاد منافع‬ ‫مسـتقیم مالـی برای حفـظ و حراسـت از زیسـت و طراحی‬ ‫و سـاخت امکانـات سـازگار بـا طبیعت و فرهنـگ منطقه‪ ،‬با‬ ‫کمتریـن اسـیب ممکن بـه اکوسیسـتم بومی از اصـول این‬ ‫شـاخه گردشـگری اسـت»‪ .‬وی با بیا نِاینکه امـوزش قوانین‬ ‫و باورهـای معنـوی مـردم محلـی بـه گردشـگران و ایجـاد‬ ‫همـکاری و مشـارکت بین گردشـگران و محلی هـا‪ ،‬با هدف‬ ‫توانمندسـازی فـردی و گروهـی از دیگـر اصـول این شـاخه‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬یکی از اصولـی که در بوم گـردی مورد تاکید‬ ‫قـرار می گیـرد اموزش و ایجـاد اگاهی فرهنگی بـا مردمان‬ ‫یـک منطقه اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در بوم گردی‪ ،‬گردشـگران‬ ‫از نزدیـک بـا فرهنـگ و نـوع زندگی مردم یک منطقه اشـنا‬ ‫شـده و در فعالیـت هـای روزمـره انان مشـارکت می کنند و‬ ‫ایـن ارتباط دوسـویه مـردم منطقه را نیز بـا فرهنگ مردمان‬ ‫دیگـر مناطق و کشـورها اشـنا می کنـد»‪ .‬وی تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«ایـن رابطـه کمک می کند تـا بوم گرد و بومی با حساسـیت‬ ‫و دقـت بیشـتری بـا هم ارتباط برقـرار کنند و به این شـکل‬ ‫اکوتوریسـم بـه حفـظ منابـع و میـراث طبیعـی کمـک‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی بـا نقل قول جملـه معروفـی در این خصوص‬ ‫که «در اکوتوریسـم تنها رد پایتـان در طبیعت باقی می ماند‬ ‫و بـه جـز خاطره هـا چیـزی از سـفرتان به طبیعـت‪ ،‬به خانه‬ ‫برنمی گردانیـد» گفـت‪« :‬ایـن نوع نـگاه بـه طبیعت گردی و‬ ‫در کنـار ان تاکیـد بـر حفظ منابـع طبیعی‪ ،‬اهمیـت احترام‬ ‫گذاشـتن به طبیعت را اشـکار کرده و مانع اسـیب رسـاندن‬ ‫بـه ان می شـود»‪.‬‬ ‫بوم گردی درامدزایی به دنبال دارد‬ ‫بوم گـردی تعریـف جدیـدی از سـفر اسـت‪ .‬تصویـری که ما‬ ‫در گذشـته از سـفر داشـتیم ایـن روزهـا دگرگـون شـده و‬ ‫بسـیاری از سـختی هایی کـه در گذشـته بـه عنوان مسـافر‬ ‫متقبل می شـدیم به دسـت فراموشـی سـپرده شـد ه اسـت‪.‬‬ ‫امـروزه گردشـگری دیگـر نـه به شـکل سـنتی بلکـه کامال‬ ‫نویـن و هوشـمندانه برگزار می شـود اما اسـتفاده از جذابیت‬ ‫سـنت ها در جوامـع محلی بحث روز گردشـگری اسـت‪ .‬یک‬ ‫کارشـناس گردشـگری در خراسـان شـمالی نیز بوم گردی را‬ ‫منبـع ایجـاد درامد در جوامع محلی خوانده و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«بوم گـردی بـا ایجـاد فرصـت پیشـرفت و توسـعه اقتصادی‬ ‫می توانـد به عنـوان جایگزینی برای سـایر منابـع درامد برای‬ ‫مـردم هر بوم محسـوب شـود»‪ .‬سـوده ایمانـی افـزود‪« :‬این‬ ‫منبـع درامـد از روی اوردن محلی ها به راه های دیگر کسـب‬ ‫درامـد‪ ،‬ماننـد فـروش زمین هـای کشـاورزی و بهره بـرداری‬ ‫بی رویـه از منابـع طبیعـی‪ ،‬جلوگیری کـرده و از نـگاه دیگر‪،‬‬ ‫ارتقـای اقتصـاد بومـی بـا اکوتوریسـم بـه پایـداری و حفـظ‬ ‫فرهنـگ مـردم منطقـه هـم کمـک می کنـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«مـردم محلـی با نمایش اداب و رسـوم خود به گردشـگران‪،‬‬ ‫فـروش محصـوالت صنایـع دسـتی و مشـارکت دادن‬ ‫گردشـگران در فعالیت هـای روزمـره خـود بـه ارزش میراث‬ ‫فرهنگـی خـود پـی می برنـد و هرچـه بیشـتر در حفـظ ان‬ ‫مـی کوشـند»‪ .‬وی در ادامـه اظهار داشـت‪« :‬در ایـن حالت‪،‬‬ ‫بومی هـای هـر منطقـه تلاش می کننـد کـه انچـه بـرای‬ ‫بوم گـردان جذاب اسـت را حفـظ و نگهداری کننـد؛ چرا که‬ ‫بوم گـردی بـه یکـی از راه هـا و منابـع اصلـی کسـب درامـد‬ ‫برایشـان تبدیـل خواهـد شـد»‪ .‬ایمانـی افـزود‪« :‬از دیـدگاه‬ ‫توسـعه پایـدار‪ ،‬اگـر هـدف از توسـعه‪ ،‬گسـترش امکانـات و‬ ‫بهبـود شـرایط و کیفیـت زندگـی انسـان هاسـت‪ ،‬ایـن امـر‬ ‫نه تنهـا دربـاره نسـل کنونی بلکه بـرای نسـل های اینده نیز‬ ‫بایـد مد نظـر قرار گیرد»‪ .‬این کارشـناس گردشـگری با بیان‬ ‫ایـن که تمرکـز دسـتگاه های دولتـی نباید فقط بـر افزایش‬ ‫تعـداد اقامتـگاه های بوم گردی باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬افزایش کمی‬ ‫بدون ان که قواعد مشـخصی برای این توسـعه وجود داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬ممکن اسـت حیات طبیعی و هویت اصیل روسـتاها‬ ‫را بـه خطـر بینـدازد و ایـن جریـان را کـه بـا هدف توسـعه‬ ‫پایـدار روسـتاها اغاز شـده بود بـه انحراف بکشـد و در عین‬ ‫حـال ایـن مسـاله چالش هـای اقتصـادی را متوجـه بومی ها‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬ایمانی افـزود‪« :‬در واقع تشـویق روسـتاییان‬ ‫بـه سـاخت ایـن واحدهـا بـرای تحقـق دو هـزار اقامتـگاه‬ ‫بوم گـردی تـا پایـان برنامه ششـم توسـعه‪ ،‬این جریـان را از‬ ‫مسـیر اصلـی خـود خـارج و گردشـگران را نسـبت بـه ایـن‬ ‫دسـت از اقامتگاه هـا بدبیـن خواهـد کـرد»‪ .‬او بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«بایـد بـه ایـن نکتـه هم توجـه کرد کـه فراهم نبـودن دیگر‬ ‫زیرسـاخت های الزم در مناطـق محلـی‪ ،‬کـه پیشـنیاز ورود‬ ‫گردشـگران اسـت‪ ،‬در کنـار معرفـی نشـدن ایـن مناطق در‬ ‫شـمار مقاصد گردشـگری‪ ،‬جوامع محلی امیدوار را از کسـب‬ ‫درامـد مطلـوب بی نصیـب خواهد گذاشـت»‪ .‬سـوده ایمانی‬ ‫با بیا نِاینکـه اقامتـگاه بوم گـردی بـه معنـای محـل اقامـت‬ ‫مسـافر اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬در عیـن حال ایـن محل باید‬ ‫منطبـق بـر فرهنـگ و جغرافیـای ان منطقـه‪ .‬نیز باشـد که‬ ‫در واقـع وجـه تمایز بین اقامتـگاه و هتل اسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«هتل هـا و مهمانسـراها در کل ویژگی های مشـترک زیادی‬ ‫بـا همدیگـر دارند و فـرق چندانی بین یک هتـل در زاهدان‬ ‫بـا هتـل دیگـری در تبریـز نیسـت‪ ،‬امـا نقطه مقابـل هتل و‬ ‫مهمان سـراها‪ ،‬اقامتگاه هـای بوم گردی هسـتند»‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکـه اقامتگاه هـای بومگردی اکثرا تشـابه کمـی با همدیگر‬ ‫دارنـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬ایـن اقامتگاه ها حتـی اگر در یک‬ ‫منطقـه جغرافیایـی واقـع شـده باشـند بـاز هـم هر یـک با‬ ‫دیگـری متفـاوت اسـت چرا که قاعـده خاصی برای سـاخت‬ ‫چنیـن اقامتـگاه هایـی وجـود نـدارد و بومیـان هـر منطقـه‬ ‫تو سـاز‪ ،‬و مهم تـر از ان‪،‬‬ ‫جغرافیایـی بر اسـاس شـرایط ساخ ‬ ‫فرهنـگ منطقـه خـود دسـت بـه سـاخت چنیـن اقامتـگاه‬ ‫هایـی می زننـد»‪ .‬وی مسـاله مهمی را که در ایـن اقامتگاه ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬شـیوه زندگی در انها دانسـت و گفت‪« :‬داشـتن‬ ‫یک سـبک سـنتی خـاص زندگـی در اقامتگاه هـا‪ ،‬مهم ترین‬ ‫وجـه تمایز انها با هتل های چندسـتاره اسـت و گردشـگران‬ ‫بسـیاری را بـه سـمت خـود جـذب می کند»‪.‬‬ ‫امادگی ذهنی و روانی روستاییان‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان شـمالی هـم‬ ‫در ایـن مـورد گفـت‪« :‬قبـل از هـر اقدامی ان چـه در مورد‬ ‫روسـتاها مهم است توانمندسـازی و امادگی ذهنی و روانی‬ ‫روسـتاییان بـرای پذیرش گردشـگران اسـت»‪ .‬سـیداصغر‬ ‫مطهـری افـزود‪« :‬روسـتاییان بایـد در مـورد بومگـردی‬ ‫ظرفیت هـای خـود را بـراورد کننـد و بداننـد چـه دارنـد‬ ‫و از داشـته های خـود چگونـه می تواننـد اسـتفاده کننـد‬ ‫و نداشـته هایشـان در ایـن مـورد چیسـت کـه بایـد مهیـا‬ ‫شـود»‪ .‬وی بـا بیـان اینکـه منابـع طبیعی و حیـات وحش‬ ‫اول از همـه متعلـق بـه جوامـع محلـی هـر منطقه اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬بوم گـردی برای اسـتفاده یکی‪ ،‬دو سـال یا‬ ‫یکـی‪ ،‬دو نسـل نیسـت و اگـر بـا سـاز و کار درسـت انجام‬ ‫شـود‪ ،‬ظرفیتـی ایجـاد می کند کـه ایندگان در نسـل های‬ ‫‪3‬‬ ‫شهر تاریخی بلقیس‬ ‫ارگ ناریــن قلعــه از اثــار به جامانــده در شــهر تاریخــی بلقیــس اســفراین بــا قدمتی‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ســاله‪ ،‬دومیــن بنــای خشــتی و گلی ایــران و یکــی از قطب های گردشــگری‬ ‫خراســان شــمالی محســوب می شــود‪ .‬محــدوده شــهر تاریخــی بلقیــس کــه در‬ ‫واقــع اســفراین کهــن محســوب می شــود قدمتــی حــدود چهــار هــزار ســال دارد و‬ ‫در ســه کیلومتــری جنــوب غــرب شــهر کنونــی اســفراین قرارگرفتــه و ‪ ۱۸۰‬هکتــار‬ ‫وســعت دارد‪ ،‬در ایــن منطقــه در طــول قرن هــا همــواره مردمــی زیســته و تمــدن‬ ‫افریده انــد و ســپس بــا هجــوم و تجــاوز اقــوام مختلــف تخریب شــده و بــار دیگــر‬ ‫از درون خاکســترهای جنــگ و نفــرت جوانــه شــهری جدیــد ســر بــراورده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر انچــه اکنــون در ایــن شــهر تاریخــی باقی مانــده‪ ،‬اثــار و بقایایــی اســت‬ ‫کــه بــه دوره صفــوی نســبت می دهنــد‪ ،‬امــا شــواهد و یافته هــای جدیــد تاریخــی‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه دیرینگــی شــهر تاریخــی بلقیــس در شهرســتان اســفراین‬ ‫بــه قــرن دوم اســامی می رســد‪ .‬مهم تریــن اثــر باقی مانــده در شــهر تاریخــی‬ ‫بلقیــس ناریــن قلعــه اســت‪ ،‬نخســتین دوره اســتقرار در ارگ پــس از حملــه مغــول‬ ‫بــه ایــن شــهر برمی گــردد و بعدازایــن زمــان دو بــار در ارگ فعالیت هــای مرمتــی‬ ‫و ساخت وســاز در پیکــره ان دیــده می شــود‪ .‬خرابه هــای شــهر بلقیــس از اعصــار‬ ‫مختلــف شــامل مجموعــه اثــار‪ ،‬بقایــای ارگ و خنــدق‪ ،‬بخش هایــی از حصــار‬ ‫گرداگــرد شــهر و بقایــای مقبــره شــیخ اذری و غیــره تشــکیل می شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫اثــر درســال ‪ ۸۰‬در فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬ارگ‬ ‫اخریــن بــار توســط افغان هــا بــه تصــرف درامــد و به طــور کامــل تخریــب شــد‪،‬‬ ‫امــا گفتــه می شــود خانواده هایــی به طــور مســتقل تــا اواخــر قاجــار در ایــن‬ ‫مــکان زندگــی می کرده انــد‪ .‬اســفراین کهــن (شــهر بلقیــس) پس ازاینکــه در‬ ‫دوره صفــوی رونــق گرفــت در ســال ‪ ۱۷۳۱‬میــادی توســط افغان هــا تخریــب‬ ‫شــد و ســاکنان ان شــهر جدیــدی را در نزدیکــی شــهر بلقیــس ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫ارگ بلقیــس اســفراین پــس از ارگ بــم دومیــن بنــای گلــی ایــران اســت کــه بــر‬ ‫اســاس اصــول معمــاری ساســانی ساخته شــده و مهم تریــن مصالــح به کاررفتــه‬ ‫در ان خشــت و گل اســت‪ .‬اســفراین بــه علــت واقع شــدن در شــاهراه ورودی‬ ‫اقــوام مهاجــر بــه ایــران ازجملــه قــوم مغــول‪ ،‬ازبک هــا‪ ،‬افغان هــا و در طــول‬ ‫قــرون اســامی بارهــا مــورد تجــاوز و تخریــب ایــن اقــوام قرارگرفتــه و دوبــاره بــا‬ ‫کوشــش مــردم ســخت کوش ایــن دیــار ســر از خــاک برافراشــته و شــکوفایی خــود‬ ‫را بازیافتــه اســت‪ .‬ایــن شــهر کــه روزگاری در حاشــیه جــاده ابریشــم قــرار داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬جــزو عظیم تریــن میراث هــای خشــتی ایــران پــس از ارگ بــم به حســاب‬ ‫می ایــد؛ بخــش اعظمــی از دیــوار ارگ تاریخــی بلقیــس تاکنــون از ســوی اداره‬ ‫کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری مرمت شــده و ســایت موزه هــا نیــز در ایــن‬ ‫محوطــه تاریخــی ایجادشــده اســت‪.‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫د ناظری‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫سر ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫د مهر ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫بع ‬ ‫تلفن‪ 66555201 :‬و ‪ 66555160‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫بــرای انهــا کــه تجربــه حضــور در حــال و هــوای برگــزاری جشــنواره فیلم هــای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در اصفهــان را داشــته اند‪ ،‬یکــی از تصاویــر مشــترک و مکــرر‪ ،‬شــور و شــوق کــودکان و‬ ‫نوجوانانی ســت کــه بــه همــراه والدیــن و به عنــوان «مهمــان»‪ ،‬خــود را بــه جشــنواره می رســانند‬ ‫تــا کارت «عوامــل» بــر گــردن بیندازنــد و همــراه بــا چهره هــای مطرح و ســینماگران شــناخته شــده‪،‬‬ ‫به عنــوان «بازیگــر» تکریــم شــوند و در نشســت های خبــری پــس از رونمایــی از فیلم هایشــان‪،‬‬ ‫مقابــل دوربیــن رســانه ها بنشــینند‪ .‬جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان هــر ســال از ایــن‬ ‫منظــر نقطــه اوج گیــری یــک رویــا بــرای هنرجویــان کــم ســن و ســالی اســت کــه فراتــر از «ارزوی‬ ‫بازیگــر شــدن» حــاال خــود را در معــرض «تجربــه بازیگــر بــودن» احســاس می کننــد‪ .‬وقتــی پــای‬ ‫صحبت هــای خودشــان و والدین شــان می نشــینی‪ ،‬بــا هیجــان از برنامه هــا و ارزوهــای خــود‬ ‫بــرای «ســتاره شــدن» (شــاید چیــزی شــبیه قلــه در مســیر بازیگــری) می گوینــد؛ حواس شــان‬ ‫هســت بهتریــن لباس های شــان را بــرای زمــان حضــور در نشســت های خبــری و قــرار گرفتــن‬ ‫مقابــل دوربیــن رســانه ها بــه تــن کننــد و مهمتــر از همــه عالقه مندنــد در جریــان اخریــن‬ ‫گمانه زنی هــا دربــاره نتایــج داوری و شــانس خــود بــرای شــکار «پروانــه زریــن بازیگــری» قــرار‬ ‫بگیرنــد‪ .‬ایــن احتمــاالً واقعی تریــن «رویــای» جــاری در جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫اســت؛ رویایــی کــه نــه بــر پــرده ســینما کــه در دنیــای واقعــی جریــان دارد و نــه فقــط بازیگــران‬ ‫کــودک و نوجــوان فیلم هــا کــه بیــش از ان هــا خانواده هایــش چشــم انتظــار بــه ثمــر نشســتن ان‬ ‫هســتند‪ .‬دوشنبه شــب گذشــته بــا برگــزاری اییــن اختتامیــه ســی ودومین جشــنواره فیلم هــای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬مشــخص شــد کــه این بــار پروانــه زریــن ارزوهــا روی شــانه کــدام بازیگــر‬ ‫کــودک و یــا نوجــوان نشســت؛ امــا ایــا شــکار پروانــه‪ ،‬تضمینــی بــرای پــرواز در اســمان شــهرت و‬ ‫توفیــق در دنیــای ســینما خواهــد بــود؟‬ ‫کسی از رویای کودکان بازیگر خبر دارد؟‬ ‫خواب پروانه ها و سودای «بازیگری»‬ ‫«پروانــه زریــن» عنــوان جایــزه اصلــی جشــنواره فیلم هــای کــودکان‬ ‫و نوجوانــان اســت کــه در بخش هــای مختلــف و بــه انتخــاب هیــات‬ ‫داوران بــه برگزیــدگان اهــدا می شــود‪ .‬چیــزی شــبیه بــه «ســیمرغ‬ ‫بلوریــن» جشــنواره فیلــم فجــر کــه طبیعت ـاً در حــوزه ســینمای‬ ‫کــودک نمی بایســت اعتبــاری کمتــر از «ســیمرغ» هــم برایــش قائل‬ ‫شــویم‪ .‬ایــن جایــزه هــم ماننــد «ســیمرغ» در میانــه راه برگــزاری‬ ‫جشــنواره فیلــم کــودک متولــد شــد و از مقطعــی به بعــد کــه ایــن‬ ‫رویــداد صورتــی «رقابتــی» بــه خــود گرفــت‪ ،‬تــاش شــد «پروانــه‬ ‫زریــن» هــم بــه برگزیــدگان اهــدا شــد‪ .‬کــم نبوده انــد بازیگــران‬ ‫کــودک و نوجوانــی کــه در طــول ســی و یــک دوره برگــزاری‬ ‫جشــنواره فیلــم کــودک موفــق بــه شــکار پروانــه شــده اند اما کســی‬ ‫می دانــد چنــد نفــر از ان هــا بــه معنــای واقعــی موفــق بــه پوشــیدن‬ ‫«ردای بازیگــری» شــدند و بعــد از عبــور از دنیــای شــیرین کودکــی‪،‬‬ ‫توانســتند به عنــوان یــک «حرفه» در ســینما حضــور خــود را تثبیت‬ ‫کننــد؟ در اســتانه معرفــی برگزیــدگان دوره س ـی ودوم‪ ،‬بازخوانــی‬ ‫فهرســت بلندبــاالی برگزیــدگان کــودک و نوجوان ســی و یــک دوره‬ ‫گذشــته و مــرور سرنوشــت هــر یــک از ان هــا در دنیــای پرتالطــم‬ ‫بازیگــری‪ ،‬خالــی از لطــف نیســت‪ .‬جشــنواره فیلم هــای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان در اغــاز راه یکــی از بخش هــای جنبــی جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر بــود و بنابــر تاریخچــه ثبــت شــده ان‪ ،‬دوره اول تــا ســومش‬ ‫به صــورت غیررقابتــی و بــدون اهــدای جایــزه برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫در دوره چهــام بــرای اولین بــار جایــزه ای بــا عنــوان «پروانــه زریــن‬ ‫بازیگــری» متولــد می شــود و نکتــه جالــب اینکــه در اولیــن نوبــت‬ ‫ایــن جایــزه بــه بازیگــر خردســال فیلــم «مدرسـه ای کــه می رفتیم»‬ ‫بــه کارگردانــی داریــوش مهرجویــی اهــدا می شــود امــا نــام ایــن‬ ‫بازیگــر در کتابچــه رســمی مــرور تاریخچــه برگــزاری جشــنواره‬ ‫کــه از ســوی ســتاد برگــزاری ایــن رویــداد منتشــر شــده هــم درج‬ ‫نشــده و طبیعت ـاً هــم از سرنوشــت او در ســینمای ایــران اطالعــی‬ ‫در دســت نیســت! پــس از اهــدای اولیــن پروانــه زریــن امــا هیــات‬ ‫داوران جشــنواره در دوره هــای پنجــم تــا هفتــم بازهــم از میــان‬ ‫بازیگــران فیلم هــای ایرانــی هیــچ برگزیــده ای نداشــتند و پروانــه‬ ‫زریــن در ایــن دوره هــا غالبـاً بــه بازیگــر کــودک و نوجــوان فیلم های‬ ‫خارجــی راه یافتــه بــه جشــنواره اهــدا شــده اســت‪ .‬در دوره هشــتم‬ ‫هــم هرچنــد خبــری از پروانــه زریــن بازیگــری نیســت امــا علــی‬ ‫اتشــکار بــرای فیلــم «چکمــه» بــه کارگردانــی محمدعلــی طالبــی‬ ‫موفــق بــه دریافــت دیپلــم افتخــار بازیگــری می شــود‪ .‬اتشــکار‬ ‫بعــد از ایــن تجربــه از ســینما جــدا می شــود و دیگــر در هیــچ‬ ‫فیلــم دیگــری حضــورش به عنــوان بازیگــر ثبــت نشــده اســت‪ .‬در‬ ‫دوره نهــم نوبــت بــه مهــدی باقربیگــی رســید‪ .‬ســتاره ان ســال های‬ ‫تلویزیــون کــه در «قصه هــای مجیــد» کیومــرث پوراحمــد خــوش‬ ‫درخشــیده بــود ‪ ،‬در ایــن دوره بــا «نــان و شــعر» کــه در واقــع برشــی‬ ‫ســینمایی از همــان مجموعــه «قصه هــای مجید» بــود در جشــنواره‬ ‫حاضــر شــد و پروانــه زریــن بازیگــری ایــن دوره را از ان خــود‬ ‫کــرد‪ .‬مهــدی باقربیگــی بــه رغــم شــهرت فراوانــی کــه به واســطه‬ ‫حضــور در تلویزیــون بــه دســت اورده بــود‪ ،‬بعدهــا نتوانســت خــارج‬ ‫از قالــب پذیرفتــه شــده کاراکتــر «مجیــد» در فیلــم و یــا ســریال‬ ‫دیگــری توفیــق کســب کنــد و احتمــاالً بــه همیــن دلیــل ارام ارام‬ ‫از فضــای ســینما و تلویزیــون فاصلــه گرفــت‪ ،‬ســراغ سیاســت رفــت‬ ‫و حتــی ردای عضویــت در شــورای شــهر اصفهــان را هــم بــر تــن‬ ‫کــرد‪ .‬یــک ســال بعــد و در دوره دهــم هــم ایــدا محمدخانــی بــرای‬ ‫«بادکنــک ســفید» توانســت پروانــه زریــن بازیگــری را از ان خــود‬ ‫کنــد و به نوعــی اولیــن بازیگــر دختــر خردســال برگزیــده جشــنواره‬ ‫فیلم هــای کــودک و نوجــوان شــود‪ .‬درخشــش ایــدا محمدخانــی در‬ ‫«بادکنــک ســفید» در همــان ســال بســیار مــورد توجــه رســانه ها و‬ ‫محافــل ســینمایی هــم قــرار گرفــت امــا بــه طــرز عجیبــی او نیــز‬ ‫بعــد از ایــن تجربــه از دنیــای بازیگــری فاصلــه گرفــت و دیگــر در‬ ‫هیــچ فیلــم دیگــری حضــور نداشــت‪ .‬جالــب اینکــه محمدخانــی دو‬ ‫ســال پیــش و در بازخوانــی سی ســال ســینمای کــودک و نوجــوان‬ ‫توانســت تندیــس بهتریــن بازیگــر دختــر کــودک ســینمای ایــران‬ ‫در ســال های پــس از انقــاب را از ســوی انجمــن منتقــدان و‬ ‫نویســندگان ســینمایی دریافــت کنــد‪ .‬در دوره یازدهــم جشــنواره‪ ،‬‬ ‫باردیگــر نقش افرینــی بازیگــر یکــی دیگــر از فیلم هــای کیومــرث‬ ‫پوراحمــد تحســین داوران را برانگیخــت و اینگونــه جایــزه ویژه هیات‬ ‫داوران جشــنواره بــه عبــاس عالـی زده بــرای فیلــم «به خاطــر هانیه»‬ ‫اهــدا شــد‪ .‬در ایــن دوره هــم پروانــه زریــن بازیگــری بــه یــک فیلــم‬ ‫خارجــی رســید‪ .‬عبــاس عال ـی زاده هــم احتمــاالً ترجیــح داد بــرای‬ ‫ش «بشــیرو» در حافظــه سینمادوســتان باقــی بماند‬ ‫همیشــه در نقـ ‬ ‫و بــه همیــن دلیــل باوجــود تحســین از ســوی منتقــدان و داوران‬ ‫جشــنواره‪ ،‬دیگــر در هیــچ فیلــم دیگــری نقش افرینــی نکــرد‪ .‬حامــد‬ ‫کالهــداری را احتمــاالً کمتــر کســی به عنــوان بازیگــر بــه خاطــر‬ ‫مــی اورد؛ او به واســطه کارگردانــی فیلــم جنجالــی «پایان نامــه»‬ ‫در ارتبــاط بــا حواشــی انتخابــات ســال ‪ ۸۸‬سال هاســت بیشــتر‬ ‫به عنــوان یــک ســینماگر سیاســی شــناخته می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫کالهــداری در نوجوانــی ورودی جــدی بــه عرصــه بازیگــری داشــت‪.‬‬ ‫ایفــای نقــش در دو فیلــم «شــاخ گاو» ســاخته کیانــوش عیــاری و‬ ‫«تعطیــات تابســتانی» بــه کارگردانــی فریــدون حســن پــور در ایــن‬ ‫میــان بیشــتر موردتوجــه قــرار گرفــت‪ .‬کالهــداری در دوره دوازدهــم‬ ‫جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬پروانــه زریــن بازیگــری را‬ ‫بــرای «تعطیــات تابســتانی» به دســت اورد‪ .‬ایفــای نقش در ســریال‬ ‫«پــس از بــاران» گام محکــم دیگــری بــرای تثبیــت او در مقــام یــک‬ ‫بازیگــر بــود امــا خــود او در ادامــه راهــش‪ ،‬ترجیــح داد وارد عرصــه‬ ‫کارگردانــی شــود‪ .‬عرصـه ای که بیشــتر برایــش حاشــیه و مخاطره به‬ ‫همــراه داشــت تــا توفیــق و خاطــره! یک ســال بعــد و دوره ســیزدهم‬ ‫هــم هیــات داوران بــرای انتخــاب بهتریــن بازیگــر کــودک و نوجــوان‬ ‫در فیلم هــای ایرانــی بــه جمع بنــدی نرســیدند‪ .‬دوره چهاردهــم امــا‬ ‫فرصــت درخشــش یــک بازیگــر دختــر نوجــوان دیگــر بــود؛ پــگاه‬ ‫اهنگرانــی کــه از خانــواده ای ســینمایی برخاســته بــود‪ ،‬بــا ایفــای‬ ‫نقــش در «دختــری بــا کفش هــای کتانــی» بــه کارگردانــی رســول‬ ‫کــه کارنامــه بازیگــری اش محــدود بــه همیــن یــک فیلــم مانــد و‬ ‫دیگــر در مقــام بازیگــر مقابــل دوربیــن نرفــت‪ .‬یــک ســال بعــد امــا‬ ‫نقش افرینــی بازیگــر نوجــوان فیلمــی از مســعود کرامتی مــورد توجه‬ ‫داوران قــرار گرفــت‪ .‬امیــر خورشــیدی بــا درخشــش در «کودکانــه»‬ ‫توانســت پروانــه زریــن بهتریــن بازیگــری هجدهمین دوره جشــنواره‬ ‫را از ان خــود کنــد‪ .‬حضــور و نقــش امیــر خورشــیدی در فیلــم‬ ‫«کودکانــه» انقــدر مهــم بــود کــه تصویــر او در کنــار بازیگرانــی‬ ‫ی روی پوســتر فیلــم‬ ‫همچــون جهانبخــش ســلطانی و افســر اســد ‬ ‫بنشــیند امــا گویــی شــهرت هــم نتوانســت وسوســه بازیگــری را در‬ ‫ذهــن امیــر نوجــوان زنــده نگــه دارد؛ او هــم دیگــر در هیــچ فیلمــی‬ ‫بــازی نکــرد‪ .‬در دوره نوزدهــم دو پروانــه زریــن بازیگــری اهــدا شــد؛‬ ‫یکــی بــه علیرضــا شیخ االســامی کــه در فیلــم «پشــت پــرده مــه»‬ ‫بــه کارگردانــی پرویــز شــیخ طادی خــوش درخشــید و دیگــری بــه‬ ‫مهســا ســعیدی بــرای فیلــم «گلــی بــرای مریــم» بــه کارگردانــی‬ ‫حســن اقاکریمــی‪ .‬مهســا ســعیدی که بــا همیــن اولین فیلمــش‪ ،‬از‬ ‫دنیــای بازیگــری خداحافظــی کــرد امــا علیرضــا شیخ االســامی این‬ ‫شــانس را داشــت تــا بــا حمایــت پرویــز شــیخ طادی در فیلــم بعــدی‬ ‫کــه نقش افرین ـی اش در «بچه هــای ابــدی» بــه کارگردانــی پــوران‬ ‫درخشــنده موردتحســین داوران قــرار گرفــت‪ .‬علــی احمدی فــر کــه‬ ‫شــانس نقش افرینــی در کنــار بازیگــران مطرحــی چــون شــهاب‬ ‫حســینی و الهــام حمیــدی را در «بچه هــای ابــدی» به دســت اورد‬ ‫بعدهــا چنــد تجربــه پراکنــده دیگــر در حــوزه بازیگــری داشــت کــه‬ ‫هیــچ کــدام نتوانســت توفیــق «بچه هــای ابــدی» را برایــش تکــرار‬ ‫کنــد‪ .‬در دوره بیســت و دوم امــا اتفــاق ویــژه ای رخ داد و این بــار‬ ‫یــک بازیگــر نوجــوان موفــق بــه کســب همزمــان دو پروانــه زریــن‬ ‫بازیگــری شــد؛ علــی شــادمان کــه پیش تــر در فیلــم «میــم مثــل‬ ‫مــادر» بــه کارگردانــی رســول مالقلی پــور خوش درخشــیده بــود ‪ ،‬در‬ ‫ایــن ســال در فیلــم «زمانــی بــرای دوســت داشــتن» با ایفای نقشــی‬ ‫نســبتاً مشــابه بــا تجربــه قبلــی توانســت نظــر مســاعد داوران در دو‬ ‫بخــش ملــی و بین المللــی جشــنواره فیلــم کــودک را کســب کنــد و‬ ‫اینگونــه بــا یــک فیلــم دو پروانــه زریــن را بــه خانه ببــرد‪ .‬شــادمان از‬ ‫ان دســت نوجوانانــی بــود کــه بعدهــا بازیگــری را به صــورت جــدی‬ ‫دنبــال کــرد و بــا انتخاب هــای هوشــمندانه در ســینما و تلویزیــون تا‬ ‫بــه امــروز مســیر رو بــه رشــدی را طــی کــرده اســت؛ نقش افرینــی‬ ‫صدرعاملــی توانســت پروانــه زریــن بهتریــن بازیگر نوجوان جشــنواره‬ ‫را از ان خــود کنــد‪ .‬اهنگرانــی از معــدود برگزیــدگان ایــن جشــنواره‬ ‫اســت کــه بعدهــا مســیر بازیگــری را به صــورت جــدی دنبــال کــرد و‬ ‫امــروز اثــار پرشــماری در کارنام ه بازیگری اش ثبت شــده اســت‪ .‬او در‬ ‫ســال های اخیــر در حــوزه کارگردانــی فیلــم مســتند متمرکز شــده و‬ ‫تــا حــدودی از ســینمای داســتانی فاصلــه گرفته اســت‪ .‬ســارا بنیاس‬ ‫ســومین بازیگــر دختــر کــودک و نوجوانــی اســت کــه در تاریــخ‬ ‫برگــزاری جشــنواره فیلــم کودک‪ ،‬مــورد تحســین داوران قــرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬در دوره پانزدهــم جشــنواره دیپلــم افتخــار بــه ســارا بنیــاس‬ ‫بــرای ایفــای نقــش در فیلــم «چــوری» ســاخته جــواد اردکانی تعلق‬ ‫گرفــت‪« .‬چــوری» روایتــی رابطــه احساســی «زهــرا» دختربچ ـه ای‬ ‫خردســال بــا یــک جوجــه بــود و ســارا بنیــاس در ایــن نقــش خوش‬ ‫درخشــید‪ ،‬امــا او هــم در همیــن گام اول از ســینما فاصلــه گرفــت‬ ‫و پــس از «چــوری» در هیــچ فیلــم دیگــری نقش افرینــی نکــرد‪.‬‬ ‫در دوره شــانزدهم‪ ،‬پروانــه زریــن هیــات داوران بــه مظاهــر نصرالهــی‬ ‫بازیگــر نوجــوان فیلــم «نــوروز» اهــدا شــد‪ .‬بازیگــر نوجــوان دیگــری‬ ‫ایــن فیلمســاز یعنــی «دایناســور» نیــز ایفــای نقش کنــد؛ فیلمی که‬ ‫البتــه توقیــف شــد و هیــچ گاه روی پــرده نرفــت و شــاید بــه همیــن‬ ‫دلیــل تجربــه بازیگــری شیخ االســامی هــم بــه همیــن دو فیلــم‬ ‫محــدود مانــد‪ .‬در دوره بیســتم جشــنواره ایلیــا شــهیدی فر بــرای‬ ‫فیلــم «بــاغ الوچــه»‪ ،‬المــا اســکویی بــرای فیلــم «اســپاگتی در ‪۸‬‬ ‫دقیقــه» و بهــروز قلـی زاده بــرای فیلــم «ماجراهای اینترنتــی» موفق‬ ‫بــه کســب دیپلــم افتخــار بازیگــری شــدند و ایــن مریــم حسـن پور‬ ‫بــود کــه بــا نقش افرینــی در فیلــم «چوپــان دروغگــو» بــه کارگردانی‬ ‫ســیروس حسـن پور توانســت پروانــه زریــن بازیگــری ایــن دوره را از‬ ‫ان خــود کنــد‪ .‬نکتــه قابــل تامــل اینکــه هــر چهــار بازیگر کــودک و‬ ‫نوجــوان تجلیل شــده در ایــن دوره‪ ،‬تقدیــری مشــابه داشــتند و بعدها‬ ‫نتوانســتند بازیگــری در ســینما را ادامــه دهنــد‪ .‬یــک ســال بعــد و در‬ ‫دوره بیســت ویکــم جشــنواره‪ ،‬بازهــم دو پروانــه زریــن بازیگــری اهدا‬ ‫شــد‪ .‬یکــی بــه ســپندا ســمندریان بــرای تلــه فیلــم «اییــن دلبری»‬ ‫کــه طبعیتـاً نمی توانســت اتفــاق ویــژه ای را بــرای کارنامه ســینمایی‬ ‫او رقــم بزنــد و دیگــری علــی احمدی فــر نوجــوان ســندروم دانــی‬ ‫او در فیلــم «جــان دار» کــه در جشــنواره ســی وهفتم فیلــم فجــر‬ ‫روی پــرده رفــت را بســیاری از منتقــدان یــک نقطــه عطــف و اغــاز‬ ‫دوران پختگــی او در عرصــه بازیگــری ســینما توصیــف کردنــد‪ .‬در‬ ‫دوره بیســت و ســوم جشــنواره در کنــار اهــدای ســه دیپلــم افتخــار‬ ‫پروانــه زریــن بــه محمدجــواد جعفرپــور بــرای فیلــم «‪ ۱۲‬روز»‬ ‫رســید‪ .‬جعفرپــور کــه بــا نقش افرینــی در «بــه همیــن ســادگی»‬ ‫ســیدرضا میرکریمــی وارد عرصــه ســینما شــده بــود در ســال ‪ ۹۰‬در‬ ‫چهــار فیلــم «نارنجــی پــوش»‪« ،‬فقــط بیســت»‪« ،‬رویــای ســینما» و‬ ‫«‪ ۱۲‬روز» نقش افرینــی کــرد کــه بــرای اخــری‪ ،‬موفــق بــه شــکار‬ ‫تندیــس بازیگــری جشــنواره کــودک شــد‪ .‬جعفرپــور بعدهــا ســراغ‬ ‫تجربه هــای تلویزیونــی رفــت و ایــن روزهــا بــه واســطه حضــور‬ ‫در ســریال «هیــوال» بــه کارگردانــی مهــران مدیــری‪ ،‬چهــره ای‬ ‫شناخته شــده تر پیــدا کــرده اســت؛ او نقــش فرزنــد هوشــنگ (بــا‬ ‫بــازی فرهــاد اصالنــی) را در ســریال ایفــا می کنــد‪ .‬محمدجــواد‬ ‫جعفرپــور ســال بعــد و در دوره بیســت و چهــارم جشــنواره فیلــم‬ ‫کــودک باردیگــر درخشــید و بــا فیلــم «شــکارچی شــنبه» توانســت‬ ‫ارسالنقاسمی‬ ‫اول خــرداد ســال ‪ 1374‬در تهــران به نیــا امــد‪ .‬بازیگــری را از ‪ 7‬ســالگی بــا‬ ‫ســریال «در چشــم بــاد» اغــاز کــرد‪ .‬اشــنایی مــادرش بــا بهــاره رهنمــا‪ ،‬زمینــه‬ ‫ســاز معرفــی او بــرای ایــن ســریال شــد‪ .‬او در ایــن ســریال‪ ،‬نقــش کودکــی‬ ‫پارســا پیروزفــر (بیــژن ایرانــی) را بــازی کــرد‪ .‬جالــب اینکــه تــا بــه حــال پارســا‬ ‫پیروزفــر را از نزدیــک ندیــده اســت‪ ،‬زیــرا نقــش خــود را زمانــی بــازی کــرد کــه‬ ‫هنــوز پارســا پیروزفــر بــرای ایــن ســریال قــرارداد نبســته بــود‪ .‬ارســان قاســمی‬ ‫عــاوه بــر فیلــم هــای صفــر‪ ،‬رســوایی‪ ،‬انچــه مــردان در مــورد زن هــا نمــی‬ ‫داننــد‪ ،‬کالنتــری غیرانتفاعــی‪ ،‬تاکســی نارنجــی‪ ،‬شــام عروســی‪ ،‬جعبــه موســیقی‬ ‫و خــاک ســرد؛ در ســریال هــای متعــددی از جملــه ســال هــای ابــری‪ ،‬هفــت‬ ‫ســنگ‪ ،‬تــا ثریــا‪ ،‬فاصلــه هــا‪ ،‬هــوش ســیاه‪ ،‬یوســف پیامبــر و ‪ 101‬راه بــرای ذلــه‬ ‫کــردن پــدر و مادرهــا بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫مهراوهشریفی نیا‬ ‫مهــراوه شــریفی نیا متولــد ‪ 29‬فروردیــن ‪ 1360‬در تهــران‪،‬‬ ‫به دنیــا امــد‪ .‬او کــه فرزنــد ازیتــا حاجیــان و محمدرضــا‬ ‫ســریفی نیــا اســت‪ ،‬بازیگــری را در خانــواد ای هنرمنــد اموخــت‬ ‫و نخســتین بــار بازیگــری را از ســال ‪ 1368‬وقتــی ‪ 8‬ســاله بــود‬ ‫بــا فیلــم دزد عروســک هــا در کنــار مــادرش شــروع کــرد و‬ ‫ســال ‪ 1370‬کنــار پــدرش بــا ســریال امــام علــی وارد تلویزیــون‬ ‫ـی قطــام‪ ،‬در ســریال‬ ‫شــداو ‪ 10‬ســاله بــود کــه در نقــش کودکـ ِ‬ ‫امــام علــی (ع) بــه تلویزیــون امــد و نــام خــود را مانــدگار کــرد‪.‬‬ ‫بــازی در ســریال کیمیــا در ســال ‪ 94‬شــهرت او را بیشــتر از‬ ‫قبــل کــرد‪ .‬او فــارغ التحصیــل لیســانس رشــته موســیقی از‬ ‫دانشــگاه هنــر اســت‪.‬‬ ‫دومیــن پروانــه زریــن بازیگــری را در کارنامــه خــود ثبــت کنــد‪ .‬امــا‬ ‫در کنــار او پروانــه زریــن بازیگــری در ایــن دوره بــه دو بازیگــر دیگــر‬ ‫نیــز رســید‪ .‬ارمیتــا مــرادی «خواب هــای دنبالــه دار» و علیرضــا‬ ‫مظفــری بــرای «راز موفقیــت» هــم توانســتند در ایــن دوره پروانــه‬ ‫زریــن بازیگــری کســب کننــد‪« .‬راز موفقیــت» یــک تلــه فیلــم‬ ‫بــود و طبیعت ـاً نمی تــوان پشــتوانه محکمــی بــرای ادامــه حضــور‬ ‫مظفــری در عرصــه بازیگــری باشــد امــا همــکاری بــا کارگردانــی‬ ‫همچــون پــوران درخشــنده یــک فرصــت طالیــی بــرای ارمیتــا‬ ‫مــرادی فراهــم اورد‪ .‬فرصتــی کــه هرچنــد چنــد حضــور کوتــاه و‬ ‫پراکنــده در فیلم هــای ســینمایی را بــرای ایــن نوجــوان مســتعد‬ ‫بــه همــراه داشــت امــا نتوانســت جایــگاه او به عنــوان یــک بازیگــر‬ ‫را تثبیــت کنــد‪ .‬در دوره بیســت و پنجــم نوبــت بــه تــرالن پروانــه‬ ‫رســید‪ ،‬پرکارتریــن بازیگــر نوجــوان ســینمای ایــران کــه باالخــره با‬ ‫«اهــوش پیشــونی ســفید» بــه کارگردانــی جــواد هاشــمی‪ ،‬توانســت‬ ‫تندیــس پروانــه زریــن بهتریــن بازیگــری جشــنواره فیلــم کــودک را‬ ‫هــم به دســت بیــاورد‪ .‬او تنهــا برگزیــده ایــن دوره نبــود؛ در ایــن دوره‬ ‫رکــورد اهــدای پروانــه زریــن بازیگــرش شکســته شــد و در دو بخش‬ ‫ملــی و بین المللــی جمع ـاً ‪ ۵‬بازیگــر کــودک و نوجــوان موفــق بــه‬ ‫دریافــت ایــن جایــزه شــدند‪ ،‬کیمیــا حســینی بــرای فیلم «ســام بر‬ ‫فرشــتگان»‪ ،‬فهــال اســماعیل بــرای «مصائــب چارلــی‪ ،‬ســید محمــد‬ ‫حســینی بــرای فیلــم «توریســت» و نیکــی نصیریان فر بــرای «یکی‬ ‫بــود یکــی نبــود» پروانــه زریــن به دســت اوردنــد‪ .‬از ایــن پنــج نفــر‬ ‫امــا بــه غیــر از تــرالن پروانــه کــه از ابتــدا حضــوری جــدی در عرصه‬ ‫بازیگــری داشــت‪ ،‬تنهــا کیمیــا حســینی بــود کــه بــه دو ســه فیلــم‬ ‫ســینمایی دیگــر دعــوت شــد و البتــه از ســال ‪ ۹۱‬تــا امــروز در هیــچ‬ ‫فیلمــی حضــور نداشــته اســت‪ .‬در دوره بیســت و ششــم جشــنواره‬ ‫علیرضــا مظفــری بــرای «فرزنــد خوانــده» و علــی غفوری فــر بــرای‬ ‫«چتــر ســبز» دیپلــم افتخــار دریافــت کردنــد و پروانه زریــن بهترین‬ ‫بازیگــر بــه عرشــیا صادقــی بــرای «فرزنــد خوانــده» و محمدجــواد‬ ‫ســام پور بــرای فیلــم «بزرگمــرد کوچــک» اهــدا شــد‪ .‬همــه ایــن‬ ‫چهــار بازیگــر کــودک و نوجــوان برگزیــده در دوره بیســت وششــم‬ ‫هــم سرنوشــتی متفــاوت از برگزیــدگان دوره هــای قبــل نداشــتند و‬ ‫خیلــی زود از ویتریــن ســینمای ایــران حــذف شــدند‪ .‬یک ســال بعد‬ ‫و در دوره بیســت و هفتــم ‪ ،‬نوبــت بــه درخشــش یــک فیلــم جنوبی و‬ ‫خالــص رســید؛ «تنهــای تنهــای تنهــا» بــه همــان میــزان کــه مورد‬ ‫تحســین و توجــه منتقــدان و اصحــاب رســانه قــرار گرفــت‪ ،‬فرصــت‬ ‫ویــژه ای به وجــود اورد تــا نقش افرینــی نوجــوان نقــش اصلــی اش‬ ‫هــم دیــده شــود؛ میثــم فرهومنــد بــرای ایــن فیلــم تندیــس پروانــه‬ ‫زریــن جشــنواره کــودک را بــه دســت اورد‪ .‬فرهومنــد کــه به واســطه‬ ‫شــیرینی گویــش جنوبــی و نقش افرینــی گیــرا در ان ســال مــورد‬ ‫توجــه رســانه ها هــم قــرار گرفــت‪ ،‬بعــد از «تنهــای تنهــای تنهــا»‬ ‫در یکــی دو فیلــم تجربــی نقش افرینــی کــرد و هنــوز او را در فیلــم‬ ‫دیگــری به عنــوان بازیگــر اصلــی بــر پــرده ســینما ندیده ایــم‪ .‬پروانــه‬ ‫زریــن بهتریــن بازیگــر نوجوان دوره بیســت و هشــتم نصیب ســوگل‬ ‫نصرتــی بــرای فیلــم «خانــه ای کنــار ابرهــا» شــد و در کنــار او ‪۵‬‬ ‫بازیگــر کــودک و نوجــوان شــامل یــاس نــوروزی بــرای «دزد و‬ ‫پــری»‪ ،‬ارشــام طالبــی بــرای «اوا»‪ ،‬رهــا بدرطالعــی برای «ســرزمین‬ ‫رهــا» وگــروه بازیگــران فیلــم «بــاغ بهشــت» دیپلــم افتخــار دریافت‬ ‫کردنــد‪ .‬در دوره بیســت و نهــم پروانــه زریــن بهتریــن بــه مجیــد‬ ‫دریــس بــرای فیلــم «گمیچــی» اهــدا شــد و یکســال بعــد و در دوره‬ ‫سـی ام امیررضــا فرامــرزی بــرای فیلم «اســکی بــاز» و مهــدی قربانی‬ ‫بــرای «بیســت و یــک روز بعــد» موفــق بــه دریافــت پروانــه زریــن‬ ‫شــدند‪ .‬ســجاد اســماعیلی بــرای بــازی در فیلــم «لکنت» و «ســامیار‬ ‫محمــدی» بــرای بــازی در فیلــم «تپلــی» (کــه در اکــران نامــش‬ ‫بــه «تپلــی و مــن» تغییــر کــرد) تــا بــه اینجــا اخریــن شــکارچیان‬ ‫پروانــه زریــن بهتریــن بازیگــری از جشــنواره فیلم هــای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان محســوب می شــوند؛ بازیگــران کــودک و نوجوانــی کــه‬ ‫ســال گذشــته و در جشــنواره ســی ویکم توانســتند نظــر داوران را‬ ‫بــه توانایــی نقش افرینــی خــود جلــب کننــد‪ .‬ایــن فهرســت امســال‬ ‫شــاهد ثبــت نام هــای تــازه ای بــود‪ ،‬نام هایــی کــه موفــق بــه شــکار‬ ‫«پروانــه زریــن بازیگــری» و دیپلــم افتخار بازیگری جشــنواره شــدند‬ ‫و کاخ ارزوهــای خــود برای بالیدن و درخشــیدن بیشــتر در ســینما را‬ ‫مرتفع تــر کردنــد؛ امســال پروانــه زریــن بهتریــن بازیگری بــه علیرضا‬ ‫اکبــری بــرای «منطقــه پــرواز ممنــوع» تعلق گرفــت و دیپلــم افتخار‬ ‫بهتریــن بازیگــری را محمــد ازادی بــرای «اقیانــوس پشــت پنجــره»‪،‬‬ ‫راســتین عزیزپــور بــرای «تورنــا ‪ »2‬و ایلیــن رشــیدیان بــرای «قطــار‬ ‫ان شــب» دریافــت کردنــد‪ .‬امــا ایــا برگزیــدگان متاخــر ایــن رویــداد‬ ‫در عرصــه بازیگــری‪ ،‬می تواننــد اینــده ای متفــاوت از قبلی هــا بــرای‬ ‫خــود رقــم بزننــد؟ کســی ایــا حواســش بــه رویــای ایــن کــودکان و‬ ‫نوجوانــان و اینــده ای کــه از همیــن امــروز در خیال شــان بــرای خــود‬ ‫ترســیم کرده انــد‪ ،‬هســت؟‬ ‫چگونه کودک خود را بازیگر کنیم؟‬ ‫بازیگــر شــدن ارزویــی اســت کــه در ذهــن بســیاری از افــراد جــا خــوش کــرده و‬ ‫شــهرتی کــه در پــی ان می ایــد‪ ،‬میــل رســیدن بــه ایــن ارزو را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بازیگــری و بازیگــر شــدن ارزویــی اســت‬ ‫کــه در ذهــن بســیاری از افــراد جــا خــوش کــرده و شــهرتی کــه در پــی بازیگــری‬ ‫می ایــد‪ ،‬میــل رســیدن بــه ایــن ارزو را در دل افــراد بیشــتر می کنــد‪ .‬میــل بــه‬ ‫بازیگــری تنهــا معطــوف بــه بزرگســاالن نمی شــود و کــودکان بســیاری نیز هســتند‬ ‫کــه عالقــه بــه بازیگــری دارنــد و می خواهنــد خــود را در قــاب دوربین تماشــا کنند‪.‬‬ ‫بازیگــری حرفـه ای اســت کــه خیلی هــا فکــر می کننــد در ان متبحــر هســتند؛ در‬ ‫حالــی کــه واقعیــت ایــن نیســت و بازیگــری را می تــوان یکــی از ســخت تریــن‬ ‫مشــاغل بــه حســاب اورد‪ .‬چــرا کــه هنــر پیشــه شــدن تنهــا ان چیــزی نیســت‬ ‫کــه مــا از ییــرون می بینیــم‪ .‬یــک بازیگــر بــرای درســت بــازی کــردن نقــش خــود‬ ‫ملــزم بــه ان اســت کــه قواعــدی را بلــد باشــد‪ .‬قاعده هایــی کــه از درک حــس‬ ‫فراتــر رفتــه و بــه تکنیــک می رســند‪ .‬یــک بازیگــر خــوب بایــد بــا مفاهیمــی چــون‬ ‫انــدازه قــاب و جــای دوربیــن اشــنا باشــد و بتوانــد خــود را جلــوی دوربیــن پیــدا‬ ‫کنــد‪ .‬حــال ســوال ایــن اســت کودکانــی کــه عالقــه بــه بازیگــری دارنــد‪ ،‬چطــور‬ ‫می تواننــد ایــن مفاهیــم را بیاموزنــد و خــود را در قــاب جادویــی ســینما محــک‬ ‫بزننــد و اصــا ایــن کــه بچه هــا چگونه مــی تواننــد بازیگری کننــد؟ کــودکان بازیگر‬ ‫اســتعداد عجیبــی در باورپذیــر کــردن نقش هایشــان دارنــد و بازی هایــی کــه از‬ ‫خــود بــروز مــی دهنــد بجــا و بــه انــدازه اســت‪ .‬خــوب بــودن بــازی ان هــا بــه ایــن‬ ‫دلیــل اســت کــه تالشــی بــرای تظاهــر کــردن نمی کننــد و همــه چیــز را واقعــی‬ ‫جلــوه می دهنــد‪ .‬امــا توجــه بــه ایــن نکتــه هــم خالــی از لطــف نخواهــد بــود کــه‬ ‫هــر کودکــی اســتعداد بازیگــری نــدارد و در ایــن مســیر تنهــا عالقه مالک نیســت و‬ ‫اســتعداد و عالقــه بایــد بــه مــوازات هــم پیــش برونــد‪ .‬چــر ا کــه تنهــا کودکانــی که‬ ‫در ایــن زمینــه اســتعداد دارنــد‪ ،‬قــادر خواهنــد بــود جلــوی دوربیــن به ایفــای نقش‬ ‫بپردازنــد‪ .‬بــرای کودکــی کــه بــه حرفه بازیگــری عالقــه دارد‪ ،‬ابتــدا باید اســتعدادش‬ ‫را در ایــن خصــوص ارزیابــی کــرد و دیــد کــه چقــدر قــادر بــه ایفــای نقــش بــر روی‬ ‫صحنــه تئاتــر یــا جلــوی دوربیــن هــای ســینما خواهد بــود و ایــن کاری نیســت که‬ ‫والدیــن از عهــده اش بــر بیاینــد‪ ،‬چــرا کــه اغلــب مــادر و پدرهــا گمــان می کننــد که‬ ‫فرزندشــان از اســتعداد بازیگــری برخــوردار اســت‪ .‬بعــد از ان کــه اســتعداد بازیگــری‬ ‫در کــودک شناســایی شــد‪ ،‬نوبــت بــه ان می رســد که شــرایط زیســتی‪ ،‬جغرافیایی‬ ‫و اجتماعــی کــودک مــد نظــر قــرار داده شــود‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه خیلــی از بچه هــا‬ ‫شــرایط بازیگــر شــدن را ندارنــد‪ .‬بــرای مثــال خانــه ان ها دور از شــهرهایی اســت که‬ ‫در ان هــا فیلمســازی اتفــاق مــی افتد‪،‬یــا پــدر و مــادر های شــان ســر کار می رونــد‬ ‫و وقتــی برایشــات نمــی مانــد کــه کــودک خــود را ســر صحنه هــای فیلــم ببرنــد‬ ‫و یــا هــزار مانــع دیگــر کــه بــه کــودک اجــازه بازیگــری نمی دهــد‪ .‬پــس از ان کــه‬ ‫شــرایط کــودک ارزیابــی شــد و بــه احتــظ محیطــی و موقعیتــی مشــکلی بــرای ایفا‬ ‫نقــش در فیلم هــا نداشــت‪ ،‬بایــد کــودک را از لحــاظ رفتــاری بررســی کــرد و دیــد‬ ‫کــه شــخصیت کــودک بــرای بازیگــری مناســب هســت یا نــه‪ ،‬بــرای مثال کــودکان‬ ‫خجالتــی هی ـچ گاه نمی تواننــد بازیگــر شــوند‪ ،‬چــون از اجــرا حــرکات نمایشــی و‬ ‫شــاید حتــی حــرف زدن بــا عوامــل فیلــم شــرم زده می شــوند‪ .‬پــس از ان کــه‬ ‫شــرایط کــودک ارزیابــی شــد و بــه لحــاظ محیطــی و موقعیتــی مشــکلی بــرای‬ ‫ایفــای نقــش در فیلم هــا نداشــت‪ ،‬بایــد کــودک را از لحــاظ رفتــاری بررســی کــرد‬ ‫و دیــد کــه شــخصیت کــودک بــرای بازیگــری مناســب اســت یــا نــه‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫کــودکان خجالتــی هیـچ گاه نمــی تواننــد بازیگــر شــوند؛ چــون از اجــرای حــرکات‬ ‫نمایشــی و شــاید حتــی حــرف زدن بــا عوامــل فیلــم شــرم زده شــوند‪ .‬بعــد از طــی‬ ‫شــدن ایــن مراحــل و بررســی ویژگی هــای محیطــی و رفتــاری کــودک‪ ،‬حــال زمان‬ ‫امــوزش دیــدن فــرا مــی رســد‪ .‬کــودک بــرای ان کــه مقابــل دوربیــن قــرار بگیــرد‪،‬‬ ‫بایــد امــوزش ببینــد و اگاه باشــد کــه چــه کار می کنــد‪ .‬بــرای امــوزش دیــدن‬ ‫کــودک بــا اســتعداد را بایــد در کالس هــای معتبــر امــوزش بازیگــری ثبــت نــام‬ ‫کــرد و در ایــن مرحلــه بــا نظــارت دقیقــی کــه بــر روی کــودک قــرار دارد‪ ،‬کمــک‬ ‫کــرد تــا کــودک بــه ســطح قابــل قبولــی از بازیگــری برســد‪ .‬البتــه در مســیر اگاه‬ ‫شــدن کــودک تنهــا کالس رفتــن شــرطی کافــی تلفــی نمــی شــود و بــرای ان کــه‬ ‫کــودک از ابتــدا بــا اســتعداد بزرگ شــود‪ ،‬باید بســترهای فرهنگــی را بــرای وی مهیا‬ ‫نمــود و بــا ارزیابــی اگاهانــه کتــاب هــا و فیلــم هایــی را در اختیــار کــودک قــرار داد‪.‬‬ ‫معاشــرت کــردن بــا دیگــران هــم بــه بازیگــری کــودک مــی توانــد کمــک بســزایی‬ ‫کنــد؛ چــرا کــه هرچــه کــودک عناصــر زیــادی را پیرامــون خــود مشــاهده کنــد‬ ‫و قــوه تخیــل و خالقیتــش افزایــش یابــد‪ ،‬بــه همــان نســبت جهان بین ـی اش از‬ ‫پدیده هــای اطــراف بهتــر می شــود و هرچــه ایــن جهان بینــی بهتــر باشــد‪ ،‬راحــت‬ ‫تــر و روان تــر می تــوان بازیگــری کــرد‪ .‬اکنــون بعــد از اینکــه دوره امــوزش کــودک‬ ‫بــا موفقیــت ســپری شــد‪ ،‬او امادگــی حضــور در عرصــه فیلمســازی را دارد‪ ،‬امــا‬ ‫چگونــه بایــد بــه ایــن عرصــه وارد شــود‪ .‬بــرای ان کــه کودکــی بتوانــد بــه قــاب‬ ‫جادویــی راه یابــد‪ ،‬بایــد بــه عوامــل ســازنده ان فیلــم معرفــی شــود و ایــن کار یــا از‬ ‫طریــق فراخوان هــای بازیگــری صــورت می گیــرد یــا ایــن کــه کــودک در زمانــی که‬ ‫مشــغول بــه امــوزش اســت‪ ،‬بــا افــرادی اشــنا خواهــد شــد کــه انهــا راه وی را بــرای‬ ‫ورود بــه دریچــه ســینما همــوار می کننــد یــا خــود اموزشــگاه بازیگــری بــه معرفــی‬ ‫کــودک خواهــد پرداخــت‪ .‬امــا بایــد مطلــع بــود کــه ایــن مســیر زمان بــر اســت و‬ ‫ممکــن اســت ســال ها بــه طــول بیانجامــد و در ایــن موضــوع‪ ،‬مقولــه شــانس هــم‬ ‫تــا حــدی اهمیــت دارد و نبایــد از ان غافــل شــد‪.‬‬ ‫حسینسلیمانی‬ ‫حســین ســلیمانی در ‪ ۳۰‬شــهریور ‪ ۱۳۶۳‬در تهرانبه دنیــا امــد و بــرای‬ ‫نخســتین بار در ‪ 13‬ســالگی بازیگــری را تجربــه کــرد‪ .‬ایــن بازیگــر ســینما و‬ ‫تلویزیــون ایــران کــه بــا بــازی در فیلــم مهــر مــادری وارد دنیــای ســینما شــد‬ ‫و بــرای بــازی در ایــن فیــم از چنــد جشــنواره بین المللــی‪ ،‬جوایــز و تقدیرنامــه‬ ‫دریافــت کــرد‪ ،‬بــا وجــود س ـه هزار داوطلــب بازیگــری در فیلــم «مهــر مــادری»‬ ‫نــزد کمــال تبریــزی تســت داده اســت امــا در هــر صــورت از بیــن سـه هزار نفــر‪،‬‬ ‫ایــن حســین ســلیمانی بــود کــه انتخــاب شــد و ایــن انتخــاب‪ ،‬چنــان بــه جــا بــود‬ ‫کــه بــرای ان فیلــم در چندیــن جشــنواره بیــن المللــی هــم جایــزه و تقدیرنامــه‬ ‫دریافــت کــرد‪ .‬حســین ســلیمانی‪ ،‬اکنــون بــازی در بیــش از صــد فیلــم و تلــه‬ ‫فیلــم و مجموعــه تلویزیونــی را در کارنامــه خــود دارد و عــاوه بــر بازیگــری‪،‬‬ ‫ترانــه هــم می نویســد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!