هفته نامه سرافرازان شماره 276 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 276

هفته نامه سرافرازان شماره 276

هفته نامه سرافرازان شماره 276

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ 16 ،1398‬محرم ‪ 16 ،1441‬سپتامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،276‬تومان‬ ‫بوی ماه مهر‬ ‫بوی گرانی لوازم التحریر!‬ ‫دریافت تسهیالت درصدی در طرح باران ‪2‬‬ ‫مشــتریان در بانــک ســپه می تواننــد بــا‬ ‫شــش ماه ســپرده گذاری برابــر پول شــان‬ ‫تســهیالت درصــدی بگیرنــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫اخباربانــک؛ بانــک ســپه اخیــرا ً در طــرح بــاران‬ ‫‪ ۲‬شــرایط جالــب توجهــی را بــرای مشــتریانی‬ ‫کــه خواهــان دریافــت تســهیالت هســتند قــرار‬ ‫داده اســت‪ .‬بر اســاس ایــن طــرح‪ ،‬مشــتری‬ ‫می توانــد بــا ســپرده گذاری در بانــک ســپه‬ ‫به مــدت شــش ماه برابــر مبلــغ ســپرده گذاری‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۰‬درصــدی را دریافــت کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫تســهیالت در قالــب طــرح اعتبــاری کارت‬ ‫مرابحــه بــوده و بازپرداخــت ان نیــز بنــا بــر‬ ‫قوانیــن موجــود در ایــن بانــک‪ ،‬یک ســاله‬ ‫اســت‪ .‬البتــه ایــن حــق انتخــاب بــرای مشــتری‬ ‫قــرار داده شــده اســت کــه اگــر بازپرداخــت را‬ ‫دوســال کــرده و نــرخ تســهیالت بــه ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬همچنیــن در صورتــی کــه‬ ‫مشــتری بخواهــد تســهیالت فــوق را به صــورت‬ ‫‪ ۳۶‬ماهــه بازپرداخــت کنــد می توانــد از نــرخ‬ ‫‪ ۱۸‬درصــدی ایــن تســهیالت بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫حداکثــر مبلــغ ایــن تســهیالت در شــعب‬ ‫بانــک ســپه بــه میــزان ‪ ۳۰۰‬میلیون ریــال بــرای‬ ‫اشــخاص حقیقی ســت‪ .‬متقاضیــان می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه کلیــه شــعب بانــک ســپه بــا‬ ‫حداقــل یک میلیون تومــان بــرای اشــخاص‬ ‫حقیقــی و پنجاه میلیون تومــان بــرای اشــخاص‬ ‫حقوقــی‪ ،‬افتتــاح حســاب کننــد‪ .‬از جملــه‬ ‫مزایــای ایــن طــرح‪ ،‬قابلیــت واریــز و برداشــت‬ ‫بــوده و مشــتری می توانــد بر اســاس میانگیــن‬ ‫کســب شــده‪ ،‬تســهیالت دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫نسخه وب همراه بانک پارسیان راه اندازی شد‬ ‫بانک پارســیان در راســتای توســعه بانکــداری مدرن‬ ‫و ســهولت کاربــری مشــتریان‪ ،‬نرم افزارموبایــل‬ ‫بانــک خــود را بــر بســتر وب راه انــدازی کــرد‪ .‬بــا‬ ‫همــت و تــاش کارشناســان معاونــت فناوری هــای‬ ‫نویــن مالــی و اطالعاتــی‪ ،‬روابــط عمومی و شــرکت‬ ‫تامیــن خدمــات سیســتم های کاربــردی کاســپین‪،‬‬ ‫هم اکنــون نســخه وب همــراه بانــک پارســیان برای‬ ‫اســتفاده عمــوم مشــتریان مــورد بهره بــرداری قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬مشــتریان بــرای بهره بــرداری از ایــن‬ ‫خدمــت بانــک پارســیان‪ ،‬می تواننــد بــه ســایت‬ ‫تارنمــای بانــک پارســیان‪ ،‬قســمت بانکــداری‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬بانکــداری تلفــن و تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫برنامه هــای کاربــردی همــراه بانــک پارســیان‬ ‫مراجعــه کــرده و از مزایــای ایجادشــده بهره منــد‬ ‫شــوند‪ .‬برنامــه کاربــردی موبایــل بانــک پارســیان‪،‬‬ ‫گام جدیــدی در جهــت دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫بانــک در زمینــه بانکــداری موبایــل و ارائــه خدمات‬ ‫اطالع رســانی نویــن بــه مشــتریان اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی خدمات حساب متصل به سامانه معامالت‬ ‫حســاب های مشــتریان بانــک اینــده‪ ،‬بــه معامــات‬ ‫انالیــن اوراق بهــادار‪ ،‬متصــل شــد‪ .‬خدمــات حســاب‬ ‫متصــل بــه ســامانه معامــات برخــط (انالیــن) اوراق‬ ‫بهــادار شــرکت کارگــزاری بانــک اینــده راه انــدازی‬ ‫شــد‪ .‬مشــتریان بانــک اینــده‪ ،‬می توانــد؛ به منظــور‬ ‫اســتفاده از خدمــات حســاب متصــل‪ ،‬بــا مراجعــه‬ ‫بــه هــر یــک از شــعب بانــک‪ ،‬بــا تکمیــل فــرم‬ ‫«درخواســت اســتفاده از خدمــات ویــژه حســاب های‬ ‫وکالتــی مربــوط بــه بــورس اوراق بهــادار»‪ ،‬از خدمات‬ ‫حســاب های متصــل اســتفاده کننــد‪ .‬بدین ترتیــب‪،‬‬ ‫مشــتریان بانــک اینــده‪ ،‬قــادر خواهنــد بــود؛ هنــگام‬ ‫انجــام معامــات برخــط از طریــق ســامانه انالیــن‬ ‫شــرکت کارگــزاری بانــک اینــده‪ ،‬وجــوه مــورد‬ ‫نیــاز بــرای ســفارش خریــد خــود را مســتقیماً از‬ ‫حســاب های بانکــی متصــل شــده‪ ،‬برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫تســهیل ســفارش گذاری مشــتری و حفــظ موجودی‬ ‫حســاب تــا زمــان خریــد قطعــی‪ ،‬از مزایــای خدمــات‬ ‫حســاب های متصــل اســت‪.‬‬ ‫اغاز طرح جذب خودپردازهای شخصی در بانک دی‬ ‫بــا اتصــال ســوئیچ ســیپای بانــک دی بــه‬ ‫ســوئیچ ســیپای شــرکت توســن ســها (مانــی‬ ‫تــک) امــکان اتصــال خودپردازهــای شــخصی‬ ‫بــه شــبکه شــتاب از طریــق بانــک دی فراهــم‬ ‫شــد‪ .‬محمدعلــی بخش ـی زاده؛ معــاون فنــاوری‬ ‫اطالعــات و بانکــداری الکترونیــک بانــک‬ ‫دی گفــت‪« :‬از ایــن پــس بــا اتصــال ســوئیچ‬ ‫ســیپای بانــک دی بــه ســوئیچ شــرکت توســن‬ ‫ســها‪ ،‬دارنــدگان دســتگاه هــای خودپــرداز‬ ‫شــخصی می تواننــد از طریــق مشــارکت بــا‬ ‫بانــک دی بــه شــبکه شــتاب متصــل شــده و‬ ‫بابــت تمامــی تراکنش هــای صورت گرفتــه از‬ ‫طریــق دســتگاه اعـم از وجــه خروجــی شــتابی‪،‬‬ ‫کارت بــه کارت‪ ،‬پرداخــت قبــوض‪ ،‬موجــودی و‬ ‫شــارژ و ‪ ...‬کارمــزد دریافــت کنند»‪ .‬بخشـی زاده‬ ‫بــا تشــریح نحــوه مشــارکت دارنــدگان‬ ‫دســتگاه های خودپــرداز شــخصی در ایــن‬ ‫طــرح گفــت‪« :‬در طــرح جــذب خودپردازهــای‬ ‫شــخصی‪ ،‬پذیرنــدگان متقاضــی از طریــق عقــد‬ ‫قــرارداد بــا شــرکت توســن ســها می تواننــد‬ ‫دســتگاه های خودپــرداز شــخصی خــود را بــه‬ ‫ســوئیچ شــرکت متصــل کــرده و از طریــق بانک‬ ‫دی بــه شــبکه شــتاب متصــل شــوند و پــس از‬ ‫افتتــاح حســاب بانکــی در شــعب بانــک ســهم‬ ‫خــود را بــه نســبت قیــد شــده در قــرارداد از‬ ‫مجمــوع کارمزدهــای شــتابی به صــورت‬ ‫ماهیانــه دریافــت کننــد»‪.‬‬ ‫همکار گرامی جناب اقای اسماعیل بکلیان‬ ‫درگذشــت مــادر بزرگوارتــان را بــه شــما و‬ ‫خامــواده محتــرم تســلیت می گوییــم‪ .‬بــرای‬ ‫ایشــان رحمــت الهــی و اجــر اخــروی و بــرای‬ ‫شــما‪ ،‬شــکیبایی و تندرســتی از خداونــد بــزرگ‬ ‫خواســتاریم‪.‬‬ ‫هفته نامه سرافرازان‬ ‫اگهی‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ /1398‬شماره ‪276‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬احمــد‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬قدرتی میرکوهــی‪ .‬نشــانی محــل‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬رضــا‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬ســعادت زاده‪.‬‬ ‫اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 242‬تاریــخ ‪ 98/4/2‬حــوزه ‪ 965‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ‬ ‫هشــتاد و هفــت میلیــون و پانصــد هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ یــک میلیــون‬ ‫و صــد و هفتــاد هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و بابــت تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم‬ ‫دادخواســت ‪ 98/2/8‬لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکوم لــه و نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق‬ ‫مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد‬ ‫ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و‬ ‫مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه‬ ‫اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 965‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1020‬‬ ‫اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬علــی‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬خیــری بــه وکالــت مهــدی صالحــی و‬ ‫هدایــت تقــی زاده‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬کهریــزک‪ ،‬بلــوار بهشــتی‪ ،‬پ ‪300‬‬ ‫مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬محبوبه‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬سلطانی‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بموجــب دادنامــه شــماره ‪ 219‬مــورخ ‪ 98/4/22‬شــورای حــل اختــاف شــعبه‬ ‫اول کهریــزک کــه قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکوم علیــه‪ ،‬محکوم بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 96/290/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 1/250/000‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی‬ ‫و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ دادخواســت ‪ 98/2/3‬لغایــت وصــول طبــق شــاخص بانــک‬ ‫مرکــزی و حق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق محکوم لــه گردیــده اســت‪ .‬محکوم علیــه‬ ‫مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه‪ -1 :‬پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد انــرا‬ ‫بموقــع اجــرا بگــذارد‪ -2 .‬ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه بدهــد‪ -3 .‬مالــی معرفــی کنــد‬ ‫کــه اجــرا حکــم و اســتیفاء محکوم بــه از ان میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را قــادر بــه‬ ‫اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت ده روز صــورت جمــع دارائــی خــود را بــه‬ ‫قســمت اجــرا تســلیم کنــد‪ .‬اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد هــر گاه ظــرف ســه‬ ‫ســال بعــد از انقضــاء مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اجــرای حکــم و پرداخــت‬ ‫محکوم بــه بوده ایــد‪ .‬لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت امــوال خــود را معرفــی نکنیــد یــا‬ ‫صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه اجــرای تمــام یــا قســمتی از‬ ‫مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از ‪ 61‬روز تــا ‪ 6‬مــاه محکــوم خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی از مــاده ‪ 34‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی می باشــد‬ ‫بــه مــواردی از قانــون اجــرای احــکام و قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مصــوب ‪ 79/1/21‬و‬ ‫همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای مالــی مصــوب ‪ 10‬ابــان ‪ 1377‬کــه‬ ‫ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت توجــه نمــوده و بــه ان عمــل نمایــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شعبه اول کهریزک‬ ‫م الف ‪1021‬‬ ‫اول کهریــزک قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 132/000/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 1/700/000‬ریــال بابــت هزینه دادرســی‬ ‫و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ دادخواســت ‪ 98/2/3‬لغایــت وصــول طبــق شــاخص بانــک‬ ‫مرکــزی و حق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق محکوم لــه گردیــده اســت‪ .‬محکوم علیــه‬ ‫مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه‪ -1 :‬پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد انــرا‬ ‫بموقــع اجــرا بگــذارد‪ -2 .‬ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه بدهــد‪ -3 .‬مالــی معرفــی کنــد‬ ‫کــه اجــرا حکــم و اســتیفاء محکوم بــه از ان میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را قــادر بــه‬ ‫اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت ده روز صــورت جمــع دارائــی خــود را بــه‬ ‫قســمت اجــرا تســلیم کنــد‪ .‬اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد هــر گاه ظــرف ســه‬ ‫ســال بعــد از انقضــاء مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه قــادر بــه اجــرای حکــم و پرداخــت‬ ‫محکوم بــه بوده ایــد‪ .‬لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت امــوال خــود را معرفــی نکنیــد یــا‬ ‫صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه اجــرای تمــام یــا قســمتی از‬ ‫مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از ‪ 61‬روز تــا ‪ 6‬مــاه محکــوم خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی از مــاده ‪ 34‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی می باشــد‬ ‫بــه مــواردی از قانــون اجــرای احــکام و قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مصــوب ‪ 79/1/21‬و‬ ‫همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای مالــی مصــوب ‪ 10‬ابــان ‪ 1377‬کــه‬ ‫ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت توجــه نمــوده و بــه ان عمــل نمایــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شعبه اول کهریزک‬ ‫م الف ‪1022‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت الوند بهپویان انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪429761‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10320822874‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ‬ ‫‪ 1398/04/23‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اعضای هیات مدیره عبارتند از اقای بهروز براتی با کد‬ ‫ملی ‪ 0049936425‬بعنوان رییس هیات مدیره‪ -‬اقای رضا براتی با کد ملی ‪0036112844‬‬ ‫بعنوان نایب رییس هیات مدیره‪ -‬خانم نرگس رفعتی با کد ملی ‪ 4291699269‬بعنوان عضو‬ ‫هیات مدیره و خانم مونا میرزایی با کد ملی ‪ 0068016670‬بعنوان عضو هیات مدیره به‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پارس دیاکو بنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 381618‬و شناسه ملی ‪ 10320304307‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1398/04/24‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬خانم یگانه سیاوشی کد ملی‪ 0050797832 :‬بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره‪ ،‬اقای داریوش داودی دهنوی کد ملی‪0067433200 :‬‬ ‫بسمت رئیس هیئت مدیره‪ ،‬اقای سیدحسام الدین علوی کد ملی‪ 0056932642 :‬بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)‪ ،‬اقای کیوان اسدی استرکی کد ملی‪ 1091405115 :‬بسمت عضو‬ ‫اصلی و اقای قدرت اله مالسعیدی با کد ملی ‪ 0051072361‬به سمت بازرس علی البدل‬ ‫(خارج از شرکا)‪ ،‬اقای رضا علیزاده کد ملی‪ 1450412696 :‬بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)‪ ،‬اقای علی هادیان کد ملی‪ 0532253345 :‬بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)‪،‬‬ ‫برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند‪ - .‬ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به‬ ‫سال ‪ 1397‬مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اگهی تغییرات شرکت جهش پژوه نگر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 285965‬و شناسه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پاــرس دیاکـ�و بنـ�ا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫ملی ‪ 10103235679‬به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1397/10/23‬تصمیمات‬ ‫‪ 381618‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320304307‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫متری طالقانی (خالقی)‪ ،‬پالک ‪ ،9‬طبقه اول کد پستی ‪ 1473865444‬تغییر یافت‪.‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬محمدحســین‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬رجبــی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬یوســف‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬رمضانــی‪ .‬نــام پــدر‪:‬‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫شــهرری‪ ،‬خیابــان شــهید غیــوری‪ ،‬کوچــه شــهید ایــوب رمضانــی‪ ،‬پــاک ‪5‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 377‬تاریــخ ‪ 98/4/19‬حــوزه ‪ 953‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬حکــم بــه حضــور در‬ ‫دفترخانــه اســناد رســمی شــهرری جهــت تنظیــم ســند رســمی خــودرو پرایــد بــه شــماره ‪132‬‬ ‫مــدل ‪ 90‬بــه شــماره موتــور ‪ 4174698‬و شــماره ســریال ‪ 104/4564574‬و پرداخــت هزینــه‬ ‫دادرســی بــه مبلــغ ‪ 1/560/000‬ریــال بــه انضمــام نیــم عشــر‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلف‬ ‫اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا‬ ‫ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیر ایــن صــورت پرونده‬ ‫جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 953‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1025‬‬ ‫مدت یکسال انتخاب شدند‪ -‬اقای فرهاد خرمی با کد ملی ‪ 0049555383‬به سمت بازرس‬ ‫تهران (‪)587362‬‬ ‫بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬جنت اباد جنوبی‪ ،‬خیابان شهیدمصطفی پژوهنده‪ ،‬خیابان ‪12‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬حســین جــان‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬رضائــی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬زهــرا‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬حســینی‪ .‬نشــانی محــل‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬فیروزابــاد‪ ،‬روســتای ده خیــر‪ ،‬کوچــه مدائــن‪ ،‬بــن بســت غالمیــان‪ ،‬پ ‪4‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 315‬تاریــخ ‪ 98/4/17‬حــوزه ‪ 959‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬خوانــده را بــه پرداخــت‬ ‫نفقــه زوجــه طبــق نظریــه کارشــناس از تاریــخ ‪ 96/10/15‬لغایــت پایــان ســال ‪ 96‬ماهیانــه مبلــغ‬ ‫چهارصــد و پنجــاه هــزار تومــان از تاریــخ ‪ 97/1/1‬لغایــت پایــان ســال ‪ 97‬ماهیانــه مبلــغ چهارصــد‬ ‫و هشــتاد هــزار تومــان از تاریــخ ‪ 98/1/1‬لغایــت صــدور حکــم ماهیانــه مبلــغ پانصــد و ســی هــزار‬ ‫تومــان بــه انضمــام هزینــه دادرســی ‪ 70/000‬ریــال و هزینــه کارشــناس یــک میلیون ریــال در حق‬ ‫خواهــان صــادر و اعــام می گــردد بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه‬ ‫مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد‬ ‫و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت‬ ‫پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1023‬شعبه ‪ 959‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫هیئت مدیره‪ ،‬اقای سیدرضا امامی کد ملی‪ 3979143147 :‬بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)‪ ،‬اقای حسن رضا میرزائی رضائی کد ملی‪ 0046378286 :‬بسمت عضو هیئت مدیره‬ ‫اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬علــی‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬خیــری بــه وکالــت مهــدی صالحــی و‬ ‫هدایــت تقــی زاده‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬کهریــزک‪ ،‬بلــوار بهشــتی‪ ،‬پ ‪300‬‬ ‫مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬مهدی‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬محمدپناه‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بموجــب دادنامــه شــماره ‪ 40‬مــورخ ‪ 98/2/23‬شــورای حــل اختــاف شــعبه‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت در واحد ثبتی تهران به ادرس استان تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪،‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬علیرضــا‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬ملکی کهنگــی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬رســول‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬اب باریکــی‪.‬‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 93‬تاریــخ ‪ 98/2/15‬حــوزه ‪ 952‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 133/000/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 1/700/000‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی و‬ ‫خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چک هــای بــه شــماره ‪ 0919230‬مــورخ ‪ 82/9/20‬و‬ ‫‪ 022599‬مــورخ ‪ 82/9/22‬لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکوم لــه بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪.‬‬ ‫مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد‬ ‫ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای‬ ‫بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام‬ ‫دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1024‬شعبه ‪ 952‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫‪2‬‬ ‫خانم فاطمه محمودی میمند کد ملی‪ 2993892231 :‬بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)‪ ،‬اقای پیمان پالیزی کد ملی‪ 2993892231 :‬بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای‬ ‫مدت نامحدود انتخاب شدند‪ .‬امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬عقد قرارداد و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به‬ ‫تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)587356‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت یکتـ�ا تهویـ�ه ایس�اـتیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 343952‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103893288‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/23‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬نشـ�انی شـ�رکت‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/04/24‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬تعدــاد اعضــاء هیئـ�ت‬ ‫ب��ه ادرس‪ :‬اسـ�تان ی��زد‪ ،‬شهرسـ�تان ی��زد‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر ش�اـهدیه‪ ،‬ابرندابــاد‪،‬‬ ‫مدیــره بـ�ه ‪ 10‬نف��ر افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫‪ 8943118131‬انتقـ�ال یاف��ت در نتیج��ه مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بدی��ن شـ�رح اصـلاح‬ ‫خیاب��ان ورزش��گاه‪ ،‬خیاب��ان ام��ام خمین��ی‪ ،‬پ�لاک ‪ ،25-‬طبق��ه همک��ف‪ -‬ک��د پس��تی‪:‬‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت گلیـ�ن کــوه گســتر جـ�ی بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 328052‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103684393‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 1396/12/09‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت ب��ه ادرس اس��تان ته��ران‪-‬‬ ‫شهرســتان تهــران‪ -‬بخ��ش مرکـ�زی‪ -‬شـ�هر تهــران‪ -‬جهـ�اد‪ -‬خیابـ�ان بیســتون‪ -‬خیابـ�ان‬ ‫هجده��م‪ -‬پـلاک ‪ -77‬طبق��ه چهــارم‪ -‬کـ�د پسـ�تی ‪ 1431873955‬انتقـ�ال یاف��ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)587357‬‬ ‫تهران (‪)587355‬‬ ‫تهران (‪)587354‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نسیم دانه نهاده سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪515958‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سفیران طرح کسرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪389108‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سعادت سیر گیتی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 399385‬و‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سعادت سیر گیتی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪399385‬‬ ‫شناسه ملی ‪ 10320506029‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10320506029‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‬ ‫مورخ ‪ 1397/03/28‬و مجوز شماره ‪ 972303/17585‬مورخه ‪ 1397/05/10‬سازمان میراث‬ ‫‪ 1397/03/28‬و مجوز شماره ‪ 972303/17585‬مورخه ‪ 1397/05/10‬سازمان میراث‬ ‫فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬وحید علی نژاد کد ملی‬ ‫فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬رضا جلیلی غالمی شماره‬ ‫‪ 0480106037‬به سمت رئیس هیئت مدیره معصومه قنقره کد ملی ‪ 6649624837‬به‬ ‫ملی ‪ 1090439679‬با دریافت مبلغ ‪ 850000‬ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج‬ ‫سمت عضو هیئت مدیره حسام دانشی زاده کد ملی ‪ 0081115040‬به سمت عضو هیئت‬ ‫و هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد‪ .‬بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ‪2850000‬‬ ‫مدیره ذبیح اله عموئی کد ملی ‪ 0058130969‬به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره‬ ‫ریال به ‪ 2000000‬ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح شد‪ .‬لیست‬ ‫(خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند‪ .‬کلیه اوراق و اسناد تعهداور از‬ ‫شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می باشد‪ .‬وحید علی نژاد‬ ‫قبیل چک و سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر‬ ‫شماره ملی ‪ 0480106037‬دارای ‪ 850000‬ریال سهم الشرکه حسام دانشی زاده شماره‬ ‫می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت‬ ‫ملی ‪ 0081115040‬دارای ‪300000‬ریال سهم الشرکه‪ -‬معصومه قنقره شماره ملی‬ ‫معتبر می باشد‪.‬‬ ‫‪ 850000 6649624837‬ریال سهم الشرکه‪.‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 14007090965‬به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪1398/05/01‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ -1 :‬اقای سیدمحمدعلی اکرمی راد به کد ملی ‪4569318606‬‬ ‫به سمت رییس هیئت مدیره ‪ -2‬اقای محمدسعید اعرابی به کد ملی ‪ 1750651742‬به‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10320386795‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1398/05/07‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬جمشید ظفری به شماره ملی ‪0491171358‬‬ ‫با پرداخت مبلغ ‪ 100000‬ریال به صندوق شرکت وارد شرکت گردید و در ردیف شرکا‬ ‫قرار گرفت‪ .‬علی اکبر حاجی قلی به شماره ملی ‪ 0035645431‬با پرداخت مبلغ ‪100000‬‬ ‫ریال به صندوق شرکت وارد شرکت گردید و در ردیف شرکا قرار گرفت‪ .‬سرمایه شرکت‬ ‫سمت نایب رییس هیئت مدیره ‪ -3‬خانم فرزانه سادات اکرمی راد به کد ملی ‪0015350347‬‬ ‫از مبلغ ‪1000000‬ریال به ‪ 1200000‬ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب‬ ‫اصالح گردید لیست شرکا بعد از افزایش از طریق ورود شریک جدید‪ :‬حمیدرضا رحیمی‬ ‫به شماره ملی ‪ 0053634888‬داری مبلغ ‪ 800000‬ریال سهم الشرکه لیال کنجورپور به‬ ‫شدند‪ -.‬حق امضا کلیه اوراق و اسناد و تعهداور مالی از قبیل چک ها‪ ،‬سفته ها و بروات و‬ ‫شماره ملی ‪ 3255792691‬داری مبلغ ‪ 200000‬ریال سهم الشرکه جمشید ظفری به‬ ‫قراردادها و عقود اسالمی با امضا متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت‬ ‫شماره ملی ‪ 0491171358‬داری مبلغ ‪ 100000‬ریال سهم الشرکه علی اکبر حاجی قلی به‬ ‫و کلیه ی مکاتبات اداری و کار با امضا مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه‬ ‫شماره ملی ‪ 0035645431‬داری مبلغ ‪ 100000‬ریال سهم الشرکه محل شرکت به ادرس‪:‬‬ ‫استان تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان‬ ‫غربی‪ ،‬کوچه شهیدجواد عظیمی نیا‪ ،‬پالک ‪ ،4‬طبقه دوم‪ ،‬واحد شمال شرقی کد پستی‪:‬‬ ‫با مهر شرکت معتبر است‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)583639‬‬ ‫‪ 1648885714‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)587358‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)587361‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)587359‬‬ ‫تهران (‪)587360‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ /1398‬شماره ‪276‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش چند برابری قیمت نوشت افزار در استانه سال تحصیلی؛‬ ‫بوی ماه مهر‬ ‫بویگرانیلوازم التحریر!‬ ‫فرصــت زیــادی بــه اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد باقــی نمانــده و خانواده هــا کــم و بیــش در حــال خریــد لــوازم مــورد نیــاز دانش امــوزان هســتند‪ .‬امــا امســال بــا‬ ‫گرانــی قابــل مالحظــه ای در بــازار لوازم التحریــر مواجــه هســتیم و به نظــر می رســد خریــد لــوازم مــورد نیــاز دانش امــوزان بــه چالــش بســیاری از خانواده هــا‬ ‫در ســال تحصیلــی پیــش رو تبدیــل شــده اســت‪ .‬درهمین راســتا‪ ،‬رئیــس اتحادیــه لــوازم التحریــر و نوشـت افزار مازنــدران گفــت‪« :‬قیمــت لــوازم التحریــر امســال‬ ‫در مازنــدران س ـه برابر افزایــش یافــت»‪ .‬نجفــی گفــت‪« :‬وضعیــت بــازار لوازم التحریــر به دلیــل کاهــش تــوان خریــد مــردم و افزایــش س ـه برابری قیمت هــا ایــن‬ ‫روز هــا راکــد اســت»‪ .‬او بــا بیــان اینکــه محصــوالت خارجــی محبوبیت بیشــتری بیــن خریــداران دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی از محصــوالت خارجــی ارزان تر هســتند و همین‬ ‫مســئله خریــداران را عالقه منــد بــه خریــد محصــوالت خارجــی می کنــد»‪ .‬نجفــی بــا بیــان اینکــه تولیــد لوازم التحریــر در داخــل کشــور امســال ‪ ۲۵‬درصــد کاهــش‬ ‫داشــت‪ ،‬گفــت‪« :‬بیشــتر مــواد اولیــه تولیــد لــوازم التحریــر داخلــی از خــارج از کشــور وارد می شــود»‪ .‬رئیــس اتحادیــه لــوازم التحریــر و نوشــت افــزار مازنــدران‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بیشــتر متقاضیــان لــوازم التحریــر را دانــش امــوزان دوره هــای ابتدایــی تــا متوســطه تشــکیل می دهنــد کــه در نزدیکی هــای مهرمــاه هــم خریــد ان هــا‬ ‫اغــاز می شــود»‪ .‬نجفــی بــا بیــان اینکــه بعضــی از برند هــای خارجــی لوازم التحریــر در داخــل تولیــد می شــوند‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن برند هــا شــعبه های تولیــدی در‬ ‫داخــل دارنــد کــه تحــت نظــارت کشــور صاحــب امتیــاز بــا خدمــه و کارگــران ایرانــی مشــغول تولید هســتند»‪ .‬حــال درنظــر بگیریــد کــه قطعــا شــرایط در پایتخت و‬ ‫ن هــم خرای تــر باشــد‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬در کنــار تمــام تنگناهــای اقتصــادی کــه در دوران تحریــم‪ ،‬کشــور بــا ان دســت و‬ ‫اســتان های دیگــر شــاید به مراتــب از ایـ ‬ ‫پنجــه نــرم می کنــد‪ ،‬امســال در بــازار پررونــق لوازم التحریــر نیــز بایــد شــاهد رکــود قابــل مالحظـه ای باشــیم‪ .‬در همیــن زمینــه گــزارش جامعــی در اقتصــاد انالیــن‬ ‫منمعکــس شــده کــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫قدیم هـا می خواندیـم «بـاز امـد‪ ،‬بـوی مـاه مدرسـه»؛‬ ‫ِ‬ ‫نوسـتالژیک بـوی دفتر و‬ ‫مصرعـی کـه با خـودش‪ ،‬حس‬ ‫کتـاب نـــو و اشـتیاق خرید مـداد و مدادرنگـی به همراه‬ ‫داشـت‪ .‬اما ظاهرا امسـال‪ ،‬قبل از بوی ماه مهر و مدرسـه‪،‬‬ ‫بـوی گرانـی ازاردهنـده لوازم التحریـر بـه مشـام والدینی‬ ‫کـه بچه محصـل دارنـد‪ ،‬می رسـد‪ .‬والدینی که طی سـال‬ ‫اخیـر‪ ،‬بـار گرانی مسـکن و افزایش اجاره‪ ،‬مـواد خوراکی‪،‬‬ ‫پوشـاک‪ ،‬محصـوالت بهداشـتی و دیگر کاالهـا و خدمات‬ ‫ِ‬ ‫خـان‬ ‫نوبـت گذشـتن از‬ ‫را بـه دوش کشـیده اند و حـاال‬ ‫ِ‬ ‫خریـد اول مهـر اسـت‪ .‬هرچنـد ایـن گرانـی‪ ،‬به واسـطه‬ ‫جهـش سـه برابری نـرخ ارز طـی یـک سـال و نیـم اخیر‬ ‫و تاثیـرش بـر قیمت کاالهـای وارداتی‪ ،‬به خصـوص لوازم ‬ ‫تحریـر که سـهم ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصـدیِ محصـوالت وارداتی‬ ‫را بـه خـود اختصـاص داده‪ ،‬قابل پیش بینی بود‪ .‬گشـت و‬ ‫گـذار در مغازه و فروشـگاه های عرضه کننـده لواز م تحریر‬ ‫و گـپ و گفـت با مردم شـهر‪ ،‬دربـاره قیمت های امسـال‬ ‫ن و تـوان خریدشـان جالب توجه‬ ‫اقلام موردنیـاز فرزنـدا ‬ ‫اسـت‪ .‬هرچنـد در کنـار گالیه هـای مـردم و توضیحـات‬ ‫مسـئول اتحادیه لواز م تحریر‪ ،‬مهم اسـت یـاداوری کنیم‬ ‫کـه بیشـتر بچه هـا‪ ،‬معمـوال مقـدار زیـادی لـواز م تحری ِر‬ ‫نیمـه اسـتفاده شـده در کشـوها و کمدهایشـان دارنـد؛‬ ‫خط کـش و پـرگار و مدادرنگی و کالسـور و خودکارهایی‬ ‫کـه هنـوز قابـل اسـتفاده اند و چـه خوب اسـت بـا توجه‬ ‫بـه گرانـی چشـمگیر فعلـی‪ ،‬همـان وسـایل قدیمـی را‬ ‫دوبـاره و چندبـاره اسـتفاده کـرد یـا به جـای خریـد مثال‬ ‫جامـدادی ‪20‬هزارتومانـی‪ ،‬بـا چندتکـه نمـد و نـخ و‬ ‫زیـپ‪ ،‬جامدادی هـای شـیک و کاربـردی دوخـت‪ .‬ضمن‬ ‫ایـن کـه باید منتظـر مانـد و دیـد نمایشـگاه های عرضه‬ ‫مسـتقیم کاال کـه معموال محصوالت مختلـف را با قیمت‬ ‫مناسـب تر و تخفیف هـای خـوب ارائـه می کنند‪ ،‬امسـال‬ ‫چـه حـال و هوایـی دارند و امیـدوار بود به بهبود شـرایط‬ ‫و البتـه بـرای بچه هـا‪ ،‬مفهـوم قناعـت را بیـش از پیـش‬ ‫جـا انداخت‪.‬‬ ‫لواز م تحریر یک کاالی ضروری و مصرفی است‬ ‫که ناچار از خریدش هستیم‬ ‫نوجوان ‪ 12‬و ‪ 17‬سـاله اسـت‪ ،‬یکی‬ ‫خانــمی کـه مـادر دو‬ ‫ِ‬ ‫گرانـی‬ ‫از اولیـن کسـانی اسـت کـه بـا «در شـهر» دربـاره‬ ‫ِ‬ ‫لـوازم تحــریر درددل می کنـد و مـی گویـد‪« :‬پسـرم در‬ ‫مقطـع ابتدایـی و دختـرم در مقطـع متوسـطه مشـغول‬ ‫تحصیل انـــد‪ .‬سـال گذشـته به دلیل تورم و گرانـی لوازم‬ ‫تحریـر‪ ،‬فقط توانسـتم بـرای دخترم‪ ،‬یک کیـف و مقداری‬ ‫وسـیله بخـــرم و راستش با وعده و وعیــد‪ ،‬پسـرم را ارام‬ ‫و قانـع کـردم کـه به جـز دو دفتـر چهـل بـرگ کـه واقعـا‬ ‫وسـایل سـال های قبلـش که خـب نصفه و‬ ‫الزم داشـت‪ ،‬از‬ ‫ِ‬ ‫کوچک و شکسـته بودند‪ ،‬اسـتفاده کنـــد‪ .‬ان دو دفتر هم‬ ‫بـرای ایـن بود که ذوق و شـوقش برای خرید لـوازم تحریر‬ ‫در سـال تحصیلـی جدید‪ ،‬جواب گرفته باشـد‪ .‬امسـال اما‬ ‫کـه قیمت هـا چندبرابـر شـده و تـوان مالی ما هم بـه هزار‬ ‫و یـک دلیـل مثـل افزایـش اجاره خانـه و افزایـش قیمـت‬ ‫انـواع خوراکـی‪ ،‬پاییـن امـده‪ ،‬نمی دانـم چطـور و بـا چـه‬ ‫شـیوه ای بـاز از زیـر بار خرید لواز م تحری ِر اول سـال‪ ،‬شـانه‬ ‫خالـی کنـم‪ .‬حتـی اگـر بچه هـا هـم درک کننـد و کوتـاه‬ ‫بیاینـــد‪ ،‬به هرحال لواز م تحریر یک کاالی ضروری اسـت‬ ‫کـه ناچـار از خریدش هسـتیم و یک کاالی مصرفی اسـت‬ ‫کـه در بلندمـدت‪ ،‬تمـام می شـود و بایـد دوبـاره خریـد و‬ ‫تهیـه کرد‪».‬‬ ‫باید کوله پشتی پاره را وصله و بچه را‬ ‫مجبور به استفاده کنم‬ ‫مـردی کـه بـه همـراه فرزنـدش‪ ،‬در بـازار بـه دنبـال کوله‬ ‫پشـتی مناسـب دانش امـوزی بـود و بـا تعجب بـه قیمت‬ ‫هـا نـگاه مـی کرد‪ ،‬بـدون ایـن که کاالیـی بخـرد‪ ،‬ویترین‬ ‫مغازه هـا و فروشـگاه ها را رد کـرد و در نهایـت‪ ،‬بـدون ایـن‬ ‫کـه خریـدی انجـام دهد‪ ،‬قصد تاکسـی گرفتن داشـت که‬ ‫توضیـح ایـن که برای شـنیدن‬ ‫نزدیکـش شـدم و پـس از‬ ‫ِ‬ ‫دغدغه هـای مـردم دربـاره قیمت هـای امسـال لوازم تحریر‬ ‫شـدن ایـن وسـایل و کاهـش تـوان خرید‬ ‫و میـزان گـران‬ ‫ِ‬ ‫گرانی ‪ ۵۰۰‬درصدی‬ ‫نوشت افزار درکشور‬ ‫فرزانه غالمی‬ ‫‪ ۱۳‬میلیــون دانش امــوز و نوامــوز در فاصلــه کوتاهــی تــا شــروع‬ ‫ســال تحصیلــی بــا افزایــش قیمــت ‪ ۲۰۰‬درصــدی نوشــت افــزار در نیمــه اول امســال‪ ،‬مواجــه‬ ‫شــده ­اند تــا مــاه مهــر بــه مــاه «بی مهــری» بــازار بــه خانوارهــا تبدیــل شــود‪ .‬به گــزارش قــدس‬ ‫انالیــن؛ بــازار قیمت هــا در یکــی دو ســال اخیــر و در نتیجــه نوســانات شــدید ارزی از یــک ســو‬ ‫و بی خاصیتــی نهادهــای نظارتــی از ســویی دیگــر‪ ،‬هــر بــار رویــی از خــود را بــرای خانوارهــای‬ ‫ایرانــی بــه نمایــش می­ گــذارد و گرانــی پــس از گرانــی‪ ،‬بــازار کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز‬ ‫خانوارهــا را پشــت ســر می گــذارد و حــاال در اســتانه ســال جدیــد تحصیلــی بــه گفتــه رئیــس‬ ‫انجمــن تولیدکننــدگان نوشـت افزار‪ ،‬افزایــش قیمــت دالر و محصــوالت پتروشــیمی و افزایــش‬ ‫حقــوق و دســتمزد نســبت بــه ســال گذشــته‪ ،‬لــوازم التحریــر را تــا دو برابــر افزایش داده اســت‪.‬‬ ‫بانک مرکزی و وزارت اقتصاد‪ ،‬ترمز صنعت را کشیدند‬ ‫بــه گفتــه محمودرضــا صنعتــکار ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬درصد مــواد اولیــه در صنعــت لوازم التحریــر وارداتی‬ ‫و مابقــی مربــوط بــه پتروشــیمی اســت کــه قیمــت ان هــا نســبت بــه ســال گذشــته ســه برابــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬از طــرف دیگــر عرضــه مــواد اولیــه پتروشــیمی در بــورس محــدود اســت و در‬ ‫زمــان عرضــه نیــز بــه مزایــده گذاشــته می شــود و کســی کــه بیشــترین قیمــت را پیشــنهاد‬ ‫بدهــد‪ ،‬می توانــد ان محصــول را بخــرد‪ .‬او بــه ایســنا گفتــه‪ :‬بخشــی از ارز دولتــی بــه جــای‬ ‫تولیدکننــدگان واقعــی بــه «رانـت کاران» و «واردکننــدگان صــوری» تخصیــص یافــت امــا حتی‬ ‫مـردم این جا هسـتم‪ ،‬می گوید‪« :‬خواهـش می کنم بیایید‬ ‫بـا هـم به ایـن کیف فروشـی برویم‪ ».‬بـا او همراه می شـوم‬ ‫و پشـت یـک ویترین‪ ،‬یـک کوله پشـتی را نشـان می دهد‬ ‫و بـا لبخنـدی عصبـی‪ ،‬ارام‪ ،‬جـوری که بچه نشـنود ادامه‬ ‫می دهـد‪« :‬قیمـت روی ایـن کوله پشـتی را ببینیـد؛ ‪150‬‬ ‫هـزار تومـان‪ .‬شـاید باورتـان نشـود امـا قیمـت ایـن کوله‪،‬‬ ‫همیـن جنـس و همین برند و حتی همین رنگ‪ ،‬دو سـال‬ ‫قبـل ‪ 30‬هـزار تومـان بود و بـرای فرزندم خریدم‪ .‬پارسـال‬ ‫بچــه را مجبور کردم همان کوله سـال قبل را که کهنه و‬ ‫رنـگ و رورفتـه و خط خطی شـده بود‪ ،‬بشـوید و اسـتفاده‬ ‫کنـد‪ .‬منتهـا کـف کولـه در طول سـال تحصیلی پاره شـد‬ ‫و قـول دادم مهـر امسـال‪ ،‬برایـش کوله پشـتی نـو بخـرم‪.‬‬ ‫امـا حـاال کـه بـرای بررسـی کـردن جنس هـا و قیمت هـا‬ ‫امـدم‪ ،‬می بینـم قیمـت همـه وسـایل‪ ،‬از جملـه همیـن‬ ‫کولـه‪ ،‬چندیـن برابر شـده و با ایـن اوضاع مجبـورم همان‬ ‫کولـه پشـتی قدیمـی را تعمیر و بـا کوله وصلـه دار راهی‬ ‫مدرسـه اش کنـم‪ .‬به ظاهـر هیچ کس حواسـش به کنترل‬ ‫قیمت هـا و گرانـی لـوازم تحریر نیسـت‪».‬‬ ‫دو دفتر خریدم‪30 ،‬هزارتومان!‬ ‫خانـم دیگـری کـه بـه همـراه دو فرزنـدش برای گشـت‬ ‫و گـذار در مغازه هـای لـواز م تحریـر و پـرس و جـوی‬ ‫قیمت هـا امـده‪ ،‬می گویـــد‪« :‬امـروز بـه ایـن دلیـل کـه‬ ‫پـول کافـی نداشـتم‪ ،‬فقـط چرخیدیم و وسـایل را قیمت‬ ‫کردیـــم و تنهـا دو دفتـر خریـدم کـه روی هـم شـد‬ ‫‪ 30‬هـزار تومـان! در واقـع بـرای خریـد یـک دفتـر ‪50‬‬ ‫بـرگ و ‪ 80‬بـرگ‪ ،‬مجبـور شـدم دو برابـر سـال گذشـته‬ ‫هزینـه کنـم‪ .‬پارسـال دفتـر ‪ 50‬بـرگ را چهـار هـزارو‬ ‫‪ 500‬خریـدم‪ ،‬امسـال ‪ 14‬هـزار و ‪ 500‬تومـان‪ .‬باورتـان‬ ‫می شـود؟ یـک دفتـر‪10 ،‬هزارتومـان افزایـش قیمـت‬ ‫داشـته‪ ،‬درحالـی کـه تـوان اقتصـادیِ ما قشـر متوسـط‪،‬‬ ‫کمتر شـده و پـس اندازمان اب رفته و فشـارهای مالی از‬ ‫همـه طـرف‪ ،‬افزایـش یافته‪ .‬هنـوز خرید کیف مدرسـه و‬ ‫مقــدار زیـادی دفتـر و قلـم و پاک کن و تـراش هم باقی‬ ‫اگــر تولیدکننــدگان‪ ،‬ارز نیمایــی هــم دریافــت می­ کردنــد‪ ،‬بــاز هــم قیمــت ان تقریبــا ســه برابر‬ ‫قیمــت ارزی بــود کــه در ســال گذشــته دریافــت کــرده بودنــد‪ .‬صنعتــکار البتــه از همــکاری‬ ‫وزارت صمــت بــا هــم صنفانــش‪ ،‬رضایــت دارد امــا بانــک مرکــزی‪ ،‬بیمــه و وزارت اقتصــاد را‬ ‫«ترمــز صنعــت» دانســت و گفــت‪« :‬تولیدکننــدگان لوازم التحریــر نقدینگــی کافــی بــرای خرید‬ ‫مــواد اولیــه مــورد نیــاز یــک ســال خــود را ندارنــد و اگــر در زمــان عرضــه ایــن مــواد در بــورس‬ ‫موفــق بــه خریــد نشــوند‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه زمــان عرضــه کاال در بــورس مشــخص نیســت‪،‬‬ ‫مجبــور هســتند مــواد اولیــه را بــا اختــاف قیمــت ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از بــازار ازاد تهیــه کننــد»‪.‬‬ ‫خریدها‪ ،‬وسواسی شد‬ ‫حکایــت تولیــد لــوازم التحریــر و گرانــی ان در اســتانه ســال جدیــد تحصیلــی از زبــان رئیــس‬ ‫اتحادیــه تولیدکننــدگان نوشـت افزار‪ ،‬تلخ­تــر اســت؛ ان جــا کــه موســی فرزانیــان با خرســندی‬ ‫بــه دو برابــر شــدن ظرفیــت تولیــد و افزایــش ســهم تولیــدات داخلــی در بــازار و در عیــن‬ ‫حــال بــا ابــراز تاســف از کاهــش قابــل توجــه خریــد مــردم در نتیجــه مدیریــت هزینه ­هــای‬ ‫معیشــتی و بــه تعبیــر او « وسواســی عمــل کــردن» خانوارهــا بــرای خریــد نوشــت افزار‪ ،‬اشــاره‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه گفتــه وی رصــد وضعیــت بــازار نشــان می دهــد‪ ،‬خانوارهــا ایــن روزهــا بــه دنبــال‬ ‫خریدهــای کیفــی تــر و محدودتــر هســتند‪ .‬فرزانیــان ادامــه می دهــد‪« :‬بــر اســاس ان چــه‬ ‫اتحادیــه صحافــان اعــام کــرده‪ ،‬تولیــد دفتــر هــم بــا ارز ازاد صــورت گرفتــه و بر همین اســاس‪،‬‬ ‫افزایــش دو برابــری قیمــت ایــن محصــوالت‪ ،‬دور از انتظــار نیســت امــا حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون جلــد‬ ‫دفتــر کــه بــا ارز دولتــی تولیــد شــده اند‪ ،‬در فروشــگاه های زنجیــره ای‪ ،‬شــرکت های تعاونــی و‬ ‫ادارات‪ ،‬بــا نــرخ مناســب‪ ،‬توزیــع شــده اســت»‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰۰‬درصدی قیمت در یک سال و نیم‬ ‫رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان نوشــت افزار می گویــد‪ :‬از زمانــی کــه ارز ‪ ۳۶۰۰‬تومانــی بــه‬ ‫تولیــد تخصیــص می یافــت تــا امــروز کــه ایــن نــرخ بــه ‪ ۱۲‬هــزار تومــان افزایــش یافتــه‪ ،‬رونــد‬ ‫مانـده‪ .‬تـازه این ها فـارغ از خریدهای وسـط سـال و اخر‬ ‫شـدن دفتر و‬ ‫سـال تحصیلی اسـت که به خاطر اسـتفاده‬ ‫ِ‬ ‫شـدن کیف‬ ‫مـداد یـا گم شـدن پاک کـن و تـراش و پاره‬ ‫ِ‬ ‫و جامـدادی‪ ،‬مجبـور بـه انجامش می شـویم‪ .‬مـن دو بچه‬ ‫دارم کـه هـر دو محصـل انـد و به مدرسـه می رونـد‪ .‬این‬ ‫طـور کـه از ظواهـر امـر برمـی اید‪ ،‬مجبـورم بـرای هردو‬ ‫فرزنـدم بیـش از ‪ 400‬هـزار تومـان بـرای لـوازم تحریـر‬ ‫هزینـه کنـم‪ .‬و واقعـا نمی دانـم تکلیـف چیسـت و بایـد‬ ‫چطـور از پـس تامیـن ایـن پـول بربیایم؟»‬ ‫یک بند کاغذ‪ ،‬پارسال ‪160‬هزارتومان بود‬ ‫و امسال ‪500‬هزارتومان‬ ‫«فهمیـده» کـه یکـی از فعـاالن بـازار لـواز م تحریـر و هم‬ ‫تولیدکننـده اسـت و هـم فروشـنده‪ ،‬ضمـن تاییـد سـه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ نسـبت شـهریور‬ ‫قیمـت لواز م تحریر‪ ،‬به‬ ‫چهـار برابر شـدن‬ ‫پارسـال‪ ،‬در تحلیـل دالیـل ایـن گرانی هـا می گویـد‪« :‬من‬ ‫خـودم از جنـس مردمم و اتفاقا سـه فرزند محصـــل دارم‬ ‫کـه هـر کـدام‪ ،‬در مقاطـع مختلـف درس می خواننـد و‬ ‫طبیعـی اسـت کـه نیاز بـه کیـف و کولـه و وسـایل دارند‪.‬‬ ‫افزایــش قیمــت لــوازم التحریــر‪ ،‬بــه همــان میــزان تشــدید شــد‪ .‬بــه طــور مشــخص از ابتــدای‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬تــا ایــن لحظــه قیمــت انــواع لــوازم التحریــر از دو تــا پنج برابــر افزایــش یافتــه و بــه‬ ‫طــور متوســط ایــن افزایــش س ـه برابر بــوده اســت‪.‬‬ ‫گرانی قیمت تمام شده؛ دشمن شماره یک تولید‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪« :‬ظرفیــت تولیــد نوشــت افــزار در داخــل بــه ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬بــرای مثــال واردات مــداد از ســال گذشــته ممنــوع شــده اســت‪ .‬هــدف‪ ،‬تامیــن‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی نیــاز بــازار از طریــق تولیــدات داخلــی اســت کــه تاکنــون این تــوان بــه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد نیــاز بــازار بــه اقالمــی ماننــد خــودکار و پــاک کــن‬ ‫هــم بــا تولیــدات داخلــی تامیــن می شــود‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه بــازار‪ ،‬کســری نــدارد؛ امــا‬ ‫مشــکالت حــوزه تولیــد لــوازم التحریــر را از هــر طــرف کــه پیگیــری کنیــد بــه گــران تمــام‬ ‫شــدن ایــن تولیــدات می رســید‪ .‬بــه گفتــه فرزانیــان‪ ،‬نوســانات شــدید ارزی‪ ،‬عــدم دسترســی‬ ‫اســان بــه تولیــدات پتروشــیمی‪ ،‬نبــود نقدینگــی و عــدم همــکاری بانک هــا‪ ،‬قیمــت تمام شــده‬ ‫تولیــد را بــه شــدت افزایــش داده اســت و ایــن نابســامانی ها اجــازه اســتفاده از تمــام ظرفیــت‬ ‫تولیــد را نمی دهــد»‪.‬‬ ‫چینی هایهمیشهحاضر!‬ ‫رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان نوش ـت افزار ادامــه می دهــد‪« :‬تولیــدات چینــی و هنــدی‬ ‫همچنــان در بــازار ایــران‪ ،‬خودنمایــی می ­کننــد‪ .‬امــا کره ­ای هــا بــه خاطــر تحریــم‪ ،‬دیگــر‬ ‫حضــور چندانــی در بــازار لــوازم التحریــر ایــران ندارنــد‪ .‬قاچــاق هــم کــه یکــی دو ســالی‬ ‫بــا کنترل هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬کاهــش یافتــه بــود‪ ،‬امــروز از طریــق بازارچه­ هــا و بــه‬ ‫صــورت خــرد و تــه لنجــی‪ ،‬ادامــه دارد امــا نقــش عمــده ای در بــازار نــدارد و فشــاری بــر‬ ‫تولیدکننــده داخلــی وارد نمی کنــد؛ چــرا کــه برندهــای اصلــی بــه دلیــل تحریــم‪ ،‬امــکان‬ ‫ورود بــه ایــران را ندارنــد»‪.‬‬ ‫بـا ایـن مقدمـه‪ ،‬باید بگویم متاسـفانه به هـزار و یک دلیل‬ ‫شـدن‬ ‫مثل جهش قیمت ارز و سـختگیری گمرک و خالی‬ ‫ِ‬ ‫بـازار و‪ ،...‬بـا افزایـش چندبرابری مواد اولیـــه بـرای تولید‬ ‫لـوازم تحریر روبه رو هسـتیم که طبیعتـا روی قیمت تمام‬ ‫شـده‪ ،‬تاثیـر می گـذارد‪ .‬مثلا یک بنـد کاغـذ ‪ 100‬در ‪،70‬‬ ‫شـامل ‪ 500‬بـرگ کاغـذ تحریـر‪ ،‬پارسـال ‪160‬هزارتومان‬ ‫بـود و امسـال ‪500‬هزارتومـان‪ ،‬تـازه اگـر پیـدا شـود و بـه‬ ‫تولیـد دفتـر برسـد‪ .‬ایـن در حالـی اسـت کـه پارسـال‪،‬‬ ‫تولیـد کننـده اگـر ‪60‬درصد از مبلـغ خرید را نقد داشـت‬ ‫چه خبر از توزیع دفترچه ارزان قیمت؟‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان نوشــت افــزار و لــوازم مهندســی اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬قــرار اســت ســتاد تنظیــم بــازار در مجمــوع ‪ ۵۰۰‬هــزار جلــد‬ ‫دفتــر بــه اســتان تهــران تخصیــص دهــد کــه روز چهارشــنبه حوالــه ان‬ ‫صــادر شــده‪ ،‬در حالی کــه شــهر تهــران حداقــل حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون جلــد‬ ‫دفتــر نیــاز دارد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ بــوی مــاه مهــر بــه مشــام می رســد‬ ‫و کمتــر از ‪ ۱۰‬روز بــه بلند شــدن صــدای فریــاد و بــازی کودکانــه در‬ ‫حیــاط مدرســه مانــده اســت؛ ماهــی کــه شــاید کفــه دلچس ـب بودنش‬ ‫بــرای یونیفورم پوش هــای دندان افتــاده بیشــتر از والدینــی باشــد کــه‬ ‫حــاال بــرای خریــد لوازم التحریــر بایــد زیر چشــمی دخــل و خرجشــان را‬ ‫بپاینــد‪ .‬امســال کــه افزایــش قیمت هــا بــر کمتر کســی پوشــیده اســت و‬ ‫خریــد لوازم التحریــر بــا کیفیــت متوســط چیــزی حدود‪ ۳۰۰‬هزار تومــان‬ ‫بــرای دانش امــوزان اب می خــورد‪ ،‬ســتاد تنظیــم بــازار بــرای کنتــرل‬ ‫قیمــت ایــن اقــام‪ ۱۵ ،‬میلیــون جلــد دفترچــه دانش امــوزی بــا‬ ‫نــرخ دولتــی یــا همــان ارز چهار هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومانــی بــه بــازار عرضــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬طبــق اعــام ایــن نهــاد دولتــی‪ ،‬قیمــت دفترهــا از هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومــان تــا چهار هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان تعییــن شــده اســت‪ .‬شــاید‬ ‫بــرای بســیاری از خانواده هــا ایــن ســوال شــکل گیــرد کــه همــه دفاتــر‬ ‫در بــازار بــا همیــن قیمــت عرضــه می شــود؟ موســی فرزانیــان؛ رئیــس‬ ‫اتحادیــه فروشــندگان نوش ـت افزار و لــوازم مهندســی در ایــن زمینــه‬ ‫توضیــح داد‪ ۱۵« :‬میلیــون جلــد کفــاف نیــاز بــازار کشــور را نمی دهــد‪،‬‬ ‫کافـی بـود ولـی این میزان‪ ،‬امسـال بـه ‪85‬درصد رسـیده‪.‬‬ ‫همیـن طـور بگیرید بروید جلـو‪ :‬هزینه چاپ‪ ،‬بـرش‪ ،‬مقوا‪،‬‬ ‫صحافـی‪ ،‬سـلفون‪ .‬همه این ها سـر بـه فلک کشـیده‪ .‬فارغ‬ ‫از ایـن‪ ،‬هزینه پالسـتیک و جوهـر برای خـودکار‪ ،‬پارچه و‬ ‫دوخـت برای کیـف و کوله‪ ،‬محصوالت صنایع پتروشـیمی‬ ‫بـرای تولیـد جوهـر و‪ ...‬ایـن جوری اسـت کـه قیمت یک‬ ‫دفتـ ِر صدبـرگ‪ ،‬تـا ‪22‬هزارتومان هم رسـیده و متاسـفانه‬ ‫حتـی بـرای مـن که به دنبـال نان حلال و سـود معقول و‬ ‫فشـارنیاوردن بـه مصرف کننـده ام‪ ،‬چاره ای نمانـــده»‪.‬‬ ‫زیــرا بالغ بــر ‪ ۱۴۰‬میلیــون تا‪ ۱۵۰‬میلیــون جلــد دفتــر ســرانه مصــرف‬ ‫کشــور اســت و تخصیــص ‪ ۱۵‬میلیــون جلــد‪ ،‬یعنــی برطرف کــردن‬ ‫یک دهــم نیــاز کشــور‪ ،‬بــا ایــن اوصــاف نبایــد انتظــار کاهــش جــدی‬ ‫قیمــت ایــن اقــام را در بــازار داشــت»‪ .‬وی معتقــد اســت‪« :‬چنان چــه‬ ‫ایــن صحاف هــا دفاترشــان را تولیــد نمی کردنــد‪ ۵۰۰ ،‬هــزار دفتــر‬ ‫پاســخگوی نیــاز بــازار نبــود‪ ،‬کمبــود دفتــر وجــود داشــت»‪ .‬رئیــس‬ ‫اتحادیــه فروشــندگان نوشــت افــزار و لــوازم مهندســی دربــاره قیمــت‬ ‫ایــن دفاتــر اعــام کــرد‪« :‬نمی تــوان قیمــت دقیقــی روی دفتــر بــا‬ ‫نــرخ ازاد گذاشــت‪ ،‬زیــرا دفاتــر بــا ویژگی هــای مختلــف‪ ،‬قیمت هــای‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ ،‬دفتــر ‪ ۴۰‬بــرگ ســتاد تنظیــم بــازار کــه بــا قیمــت‬ ‫یک هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان عرضــه می شــود‪ ،‬در بــازار ازاد دفتــر نزدیــک‬ ‫بــه ان کیفیــت را بــا قیمــت دو هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان می تــوان تهیــه‬ ‫کــرد»‪ .‬فرزانیــان با اشــاره به دفاتــر تنظیــم بــازاری افــزود‪« :‬توزیــع ایــن‬ ‫دفاتــر از روز ‪ ۲۳‬یــا ‪ ۲۴‬شــهریور ماه جــاری بــا قیمــت مصــوب اغــاز‬ ‫می شــود؛ ‪ ۲۵۰‬هــزار جلــد دفتــر در ســه نمایشــگاه گفت وگــو‪ ،‬خــاوران‬ ‫و حکیمیــه تهرانپــارس و ‪ ۲۵۰‬هــزار جلــد دفتــر دیگــر در ســطح بــازار‬ ‫تهــران توزیــع می شــود»‪ .‬به گفت ـه وی‪ ،‬ســتاد تنظیــم بــازار وعــده داد‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار جلــد دفتــر دیگــر را هــم تهیــه خواهــد کــرد کــه وضعیــت‬ ‫تخصیــص ان‪ ،‬اکنــون مشــخص نیســت‪ .‬بر اســاس اعــام ســتاد تنظیم‬ ‫بــازار‪ ،‬قیمــت دفتــر ‪ ۴۰‬بــرگ یک هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان‪ ۶۰ ،‬بــرگ دو هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومــان‪ ۸۰ ،‬بــرگ سـه هزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان و ‪ ۱۰۰‬بــرگ چهار هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومــان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫یک قیمت سردستی از هزینه نوشت افزار‬ ‫در مناطق مختلف پایتخت‬ ‫هزینــه نوشــت افــزار دانش امــوزان در مناطــق مختلــف‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬حداقــل قیمــت نوشــت افــزار بــرای یــک‬ ‫دانش امــوز ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬متوســط قیمــت ان بــا‬ ‫اجناســی بــا کیفیــت متوســط ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هزار تومــان‬ ‫و بــرای دانش امــوزان مــدارس خــاص هــم حــدود یــک‬ ‫میلیــون تومــان می شــود‪ .‬ســاعت از ‪ ۹‬شــب گذشــته‬ ‫و فروشــگاه نوشــت افزار شــلوغ و پــر ازدحــام اســت‪ .‬از‬ ‫بچه هــای در ســن مهــد کــودک و پیش دبســتانی گرفتــه‬ ‫تــا نوجوان هــای دبیرســتانی در میــان قفسـه های مختلــف‬ ‫بــا پــدر یــا مادرشــان می چرخنــد و بــا وســواس ســعی‬ ‫بــه انتخــاب لوازم التحریرشــان دارنــد‪ .‬یکــی از ان هــا‬ ‫می گویــد‪« :‬قبــا از همه چیــز زیــاد می خریدیــم کــه‬ ‫بــرای کل ســال مان باشــد‪ ،‬حــاال امــا بــا دقــت انتخــاب‬ ‫می کنیــم‪ .‬قیمت هــا مثــل قبــل نیســت کــه بشــود‬ ‫زیــاد خریــد کــرد»‪ .‬در ایــن فروشــگاه در غــرب تهــران‪،‬‬ ‫اجناســی بــا برندهــای معــروف عرضــه می شــوند‪ .‬قیمــت‬ ‫پاک کن هــای یــک برنــد ژاپنــی از پنج هزار تومــان‬ ‫شــروع می شــود و قیمــت مــداد نوکــی معــروف ان‬ ‫نیــز ‪ ۷۵‬هــزار تومــان اســت‪ .‬روی جعبــه مــداد رنگــی‬ ‫‪ ۲۴‬رنگــه اش هــم برچســب قیمــت ‪ ۱۱۰‬هزار تومانــی‬ ‫خــورد ه اســت‪ .‬قیمــت کاالهــا در برندهــای دیگــر ارزان تــر‬ ‫ن اســت‪ .‬روی جعبــه مــداد رنگــی ‪ ۲۴‬رنگــه بــا برنــد‬ ‫از ایـ ‬ ‫ایرانــی نیــز‪ ۶۰ ،‬هزار تومــان قیمــت خــورد ه اســت‪ .‬مــرد‬ ‫میان ســالی می گویــد‪« :‬امســال دختــرم کالس ششــم‬ ‫م ـی رود‪ .‬فقــط یــک دفتــر دو خــط ‪ ۱۰۰‬بــرگ معمولــی‬ ‫را برایــش ‪ ۱۶‬هــزار تومــان خریــدم»‪ .‬او ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫«قبــا کاغــذ ‪ A4‬را برایشــان بســته ای می خریــدم کــه‬ ‫کل ســال داشــته باشــند‪ ،‬امــا حــاال نتوانســتم‪ .‬یــک بســته‬ ‫کاغــذ فقــط ‪ ۱۰۰‬هزار تومــان بــود»‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومــان‪ ،‬کل لــوازم تحریــر یــک دانش امــوز بــا‬ ‫کیفیــت متوســط‬ ‫در فروشــگاهی در جنــوب پایتخــت‪ ،‬مــادری بــا ســه‬ ‫دختــر قــد و نیم قــد مشــغول خریــد نوشــت افــزار‬ ‫اســت‪ .‬یکــی کالس دهــم‪ ،‬یکــی هفتــم و دیگــری هــم‬ ‫کالس دوم اســت‪ .‬هــر کدام شــان‪ ،‬دفترهــای فانتــزی و‬ ‫ســیمی در دســت دارنــد‪ .‬مــادر جوان شــان می گویــد‪:‬‬ ‫«پارســال لــوازم تحریــر دختــر بزرگــم بــدون حســاب‬ ‫کیفــش‪ ۴۰۰ ،‬هزار تومــان شــد‪ .‬امســال قیمت هــا‬ ‫بیشــتر شــده‪ .‬نمی دانــم کلــش چقــدر بشــود»‪ .‬او‬ ‫ادامــه می دهــد‪« :‬بچه هــا مدرســه می رونــد‪ ،‬ســر‬ ‫کالس وســایل همدیگــر را می بیننــد و مقایســه‬ ‫می کننــد‪ .‬نمی شــود تمــام دفترهایشــان ســاده باشــد‪،‬‬ ‫بایــد یکــی دو تــا دفتــر فانتــزی و ســیمی هــم داشــته‬ ‫باشــند کــه قیمــت ان هــا هــم کمتــر از ‪ ۲۰‬هزار تومــان‬ ‫نیســت»‪ .‬قیمــت خودکارهــا بســته بــه برندشــان‬ ‫متفــاوت اســت امــا یــک خــودکار ایرانــی بــا کیفیــت‬ ‫خــوب ‪ ۱۹۰۰‬تومــان قیمــت دارد‪ .‬خودکارهــای معمولــی‬ ‫خارجــی نیــز قیمت شــان از پنــج تــا ‪ ۱۰‬هزار تومــان‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬خودکارهــا و روان نویس هــای رنگــی‬ ‫نیــز قیمت شــان از پنج هزار تومــان شــروع می شــود‪ .‬بــا‬ ‫حســاب ایــن قیمت هــا‪ ،‬هزینــه متوســط لوازم التحریــر‬ ‫بــا کیفیــت متوســط‪ ۳۰۰ ،‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫می شــود‪ .‬کیف هــای مدرســه نیــز بــا کیفیــت معمولــی‪،‬‬ ‫قیمت شــان از ‪ ۱۰۰‬هزار تومــان شــروع می شــود‪ .‬زنــی‬ ‫کــه در خیابــان جوانمــرد قصــاب زندگــی می کنــد و‬ ‫پنــج فرزنــد دانش امــوز دارد می گویــد‪« :‬مــن همیــن‬ ‫اطــراف هــر کیفــی خواســتم بــرای بچه هــا بخــرم‪،‬‬ ‫حداقــل قیمتــش ‪ ۱۵۰‬هزار تومــان بــود‪ .‬تــازه ان هــم نــه‬ ‫انکــه جنســش خــوب باشــد‪ .‬هــر کدام شــان هــم حداقــل‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومــان پــول لوازم التحریرشــان می شــود»‪.‬‬ ‫یک میلیون تومــان‪ ،‬هزینــه نوشــت افــزار دانش امــوزان‬ ‫در مــدارس خــاص‬ ‫قیمت هــا بــرای شــمال شهرنشــین ها هــم امســال محــل‬ ‫بحــث بوده اســت‪ .‬در شــهرکتاب فرشــته‪ ،‬دســت های‬ ‫بچه هــا پــر از وســایل فانتــزی اســت؛ پاک کن هایــی بــا‬ ‫شــکل های متنــوع‪ ،‬جعبه هــای خودکارهــای ‪ ۲۴‬رنــگ‪،‬‬ ‫تراش هــای خــاص و … مــادری کــه از روی فهرســتی‬ ‫در دســت بــرای بچه هــا انــواع مختلــف لــوازم تحریــر را‬ ‫برمـی دارد می گویــد‪« :‬فقــط یــک بســته مــداد رنگــی ‪۱۲‬‬ ‫رنــگ‪ ۷۵ ،‬هزار تومــان شــده اســت؟ پارســال کمتــر بــود»‪.‬‬ ‫او همــراه بــا دو دختــر و یــک پســر بــه خریــد امــده و‬ ‫ادامــه می دهد‪«:‬دفتــر و کتــاب بچه هــا را مدرســه‬ ‫خــودش می دهــد امــا بــرای لــوازم تحریــر بــه مــا لیســت‬ ‫می دهنــد و از روی ایــن لیســت خریــد می کنیــم‪.‬‬ ‫دانــه بــه دانــه مــدل خودکارهــا را هــم می نویســند‪.‬‬ ‫دخترهایــم کالس هفتــم و دهــم هســتند‪ .‬پارســال کل‬ ‫لــوازم تحریرشــان‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومــان شــد»‪.‬‬ ‫ایــن زن جــوان‪ ،‬در خیابــان ســهروردی زندگــی می کنــد‬ ‫و امســال پســرش نیــز بــه کالس اول مــی رود‪ .‬هــر ســه‬ ‫فرزنــد او‪ ،‬در مدرســه فرانســوی ها در تهــران درس‬ ‫می خواننــد‪ .‬خریدهایــش کــه تمــام می شــود‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«خیلــی همه چیــز گران تــر از پارســال بــود‪ .‬بــاورم‬ ‫نمی شــود کــه بــرای سه تایشــان روی هــم‪ ،‬ســه میلیــون‬ ‫تومــان کارت کشــیدم»‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬خریــد نوشــت‬ ‫افــزار یــک دانش امــوز بــا کیفیــت بــاال و برندهــای‬ ‫خارجــی‪ ،‬حــدود یک میلیون تومــان هزینــه دارد؛ البتــه‬ ‫بــدون هزینــه کیــف‪ ،‬کفــش و لبــاس فــرم انهــا‪.‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫د ناظری‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫سر ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫د مهر ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫بع ‬ ‫تلفن‪ 66555201 :‬و ‪ 66555160‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اتش سوزی در «امازون»؛ انچه هست و انچه نیست‬ ‫طبیعت شعله ور‪...‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫«خانــه مــا درحالِ ســوختن اســت‪ .‬به واقــع‪ .‬جنــگل باران خیــز امــازون (ریه هــای زمیــن کــه ‪20‬درصــد اکســیژن ســیاره مــا را تامیــن می کنــد‪ ،‬دچــار حریــق شــده‪ .‬ایــن‪ ،‬یــک بحــران بین المللی ســت‪ .‬اعضــای اجــاس جــی‪ ،7‬بیاییــد در ایــن دوروز به صـ ِ‬ ‫ـورت اضطــراری دراین بــاره صحبــت کنیــم!» متــن توئیتــی کــه ســاعت ‪ 11‬و ‪45‬دقیقــه روز ‪ 22‬اگوســت ‪2019‬‬ ‫توســط رئیس جمهــوری فرانســه منتشــر شــد؛ اشــاره بــه یــک واقعــه تلــخ داشــت کــه به ســرعت موجــی از ابــراز احساســات جهانــی را در شــبکه های اجتماعــی به دنبــال داشــت‪ .‬نوحــا ســنتینو‪ ،‬بابــی بــرک‪ ،‬زوئــی کراویتــز‪ ،‬شــون کامبــز‪ ،‬لئونــاردو دی کاپریــو‪ ،‬ویتنــی کامینــگ‪ ،‬کادی سیمپســون‪ ،‬پاتریــک جــی ادامــز‪ ،‬کریســتیانو رونالــدو‪ ،‬مادونــا‪ ،‬کامیــا کابلــو‪ ،‬لیــزو‪ ،‬میگوئــل‪ ،‬کریس جنــر‪ ،‬جان‬ ‫کیــوزاک‪ ،‬الــن دی جنــرز‪ ،‬لیــل نــس‪ ،‬جنیفــر لوپــز و ‪ ...‬از جملــه چهره هــای مطرحــی بودنــد کــه همــراه بــا هشــتگ ‪ #AMAZONRAINFOREST‬در سرتاســر جهــان همــراه شــدند و البتــه عمــده انهــا بــا هیجانــی کاذب‪ ،‬نه تنهــا در ایــن ماجــرا اغــراق کردنــد؛ بلکــه بعضـ ًا همــان اشــتباهی را تکــرار کردنــد کــه امانوئــل مکــرون مرتکــب شــد‪ :‬تصاویــری اشــتباه را در پســت خــود گذاشــتند کــه یــا‬ ‫قدیمــی بــوده و ربطــی بــه اتش ســوزی اخیــر امــازون نداشــتند یــا اساسـ ًا متعلــق بــه جغرافیــای دیگــری بودنــد‪ .‬عباراتــی نظیـ ِر «ریه هــای زمیــن»‪« ،‬منبــع تامیــن ‪20‬درصــد اکســیژن جهــان»‪« ،‬عــدم همــکاری دولــت برزیــل بــا ســایر دولت هــا در فرونشــاندن اتــش» و ‪ ...‬کار را بــه جایــی رســاند کــه رئیس جمهــوری برزیــل از چهره هــای نامــدار رســم ًا خواســت تــا از دامـن زدن بــه ایــن موضــوع‬ ‫خــودداری کننــد و حتــی در اشــاره ای مســتقیم‪ ،‬بــه مکــرون گفــت‪« :‬شــما اگــر توانایــی کاری داشــتید‪ ،‬اجــازه نمی دادیــد کــه کلیســای ن ُتــردام‪ ،‬تبدیــل بــه خاکســتر شــود!» این گونــه حواشــی و کشیده شــدن دامنــه ایــن تنش هــا بــه محافــل سیاســی باعــث شــده تــا اصــل ماجــرا فرامــوش شــود؛ ایــن حقیقــت کــه «گنجینـه ای عظیــم» درحالِ نابودی ســت؛ گنجینـه ای کــه دیگــر نمی تــوان‬ ‫احیایــش کــرد و جلوگیــری از ادامــه ایــن رونــد‪ ،‬شــاید بیش ازهرچیــز‪ ،‬بــه یــک عــزم و اتحــاد جهانــی نیــاز دارد‪ .‬امــازون‪ ،‬ماننــد هــر بخــش دیگــر از ایــن جغرافیــای پهنــاور‪ ،‬فــارغ از تمــام مرزبندی هــا‪ ،‬یــک میــراث ابــدی بــرای همــه نسل هایی ســت کــه بعــد از مــا قــدم بــه ایــن کــره خاکــی می گذارنــد؛ ایــا می توانیــم ایــن میــراث را در بهتریــن شــکل ممکــن بــرای انهــا به جــا بگذاریــم؟ در‬ ‫ـوی منابــع مختلــف طــی روزهــای گذشــته را دربــاره ایــن رویــداد‪ ،‬مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫ـش رو‪ ،‬مجموعـه ای از اطالعــات و ادعاهــای منتشــره ازسـ ِ‬ ‫گــزارش پیـ ِ‬ ‫زیــرا پایــه زنجیــره غذایــی اقیانــوس به هــم می ریــزد‪.‬‬ ‫در مراتــع و معــدن کاری در ایــن کشــور تاکیــد داشــت‪ .‬هنگامی کــه یک درصــد اکســیژن جهــان مصــرف می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬مقــدار کافــی‬ ‫در ســال ‪ 2012‬بــه کمتــر از ‪80‬درصــد از متوســط نــرخ ســال های چندصدمتــر پیشــروی کنــد‪ .‬عمــق ایــن اتفــاق بــد زمانــی برای مــان‬ ‫‪76‬هــزار مــورد! رقمــی وحشــت افرین از اتش ســوزی های رخ داده در‬ ‫جنگل هــای امــازون؛ ان هــم تنهــا از ابتــدای ســال جــاری میــادی ‪ 1995‬تــا ‪ 2006‬رســید‪ .‬ماجــرا داشــت خــوب پیــش می رفــت؛ تااینکه مســجل خواهــد شــد کــه بدانیــم درکنــا ِر همــه اینهــا؛ گونه هــای چندروزبعــد و در ‪ ۲۸‬اکتبــر همان ســال‪ ،‬در برابــر رقیــب چپ گــرای اکســیژن در هــوا وجــود دارد و میلیون هاســال طــول می کشــد تــا بــه مرکــز محیــط زیســت جهانــی (‪ )GEF‬در مقالـه ای عنــوان کــرده اســت‬ ‫ِ‬ ‫بن بســت اکســیژن برســیم‪ .‬کمااینکــه بخــش اعظمــی از ایــن اکســیژن‪ ،‬کــه امــازون‪ ،‬خانــه دســتِ کم ‪10‬درصــد از تنــوع زیســتی شناخته شــده‬ ‫یاُ های‬ ‫خــود فرنانــدو حــداد‪ ،‬به پیــروزی دســت یافــت؛ بســیاری از ان ج ‬ ‫ پوســت درختــان بخشــی بــزرگ از جنگل هــای امــازون‪ ،‬ان‬ ‫تاکنــون کــه نشــان از افزایــش بیــش از ‪80‬درصــدی ایــن اتفــاق تلــخ ســال گذشــته بــا انتخــاب رئیس جمهــوری جدیــد برزیــل؛ یعنــی ژائیر نازک‬ ‫قــدرت‪ ،‬ســازگاری و امادگــی الزم بــرای رودررویــی بــا شــعله ها و حامــی محیــط زیســت‪ ،‬نســبت بــه سیاس ـت های طوالنی مــدت وی توســط تنفــس موجــودات زنــده؛ یعنــی صفــی طوالنــی و باورنکردنی از جهــان را تشــکیل می دهــد؛ این درحالی ســت که هــر دو یــا ســه روز‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ 2018‬دارد ‪ ...‬گــزارش اخیــر «موسســه ملــی تحقیقات بولســونارو‪ ،‬دوبــاره همه چیــز سمت وســویی منفــی گرفــت؛ وی وعــده‬ ‫حشــرات‪ ،‬قارچ هــا و باکتری هــای موجــود در طبیعــت تامیــن می شــود یک بــار‪ ،‬گونه هایــی جدیــد دراین منطقــه اعجــاب اور کشــف می شــود‪.‬‬ ‫در قبــال امــازون‪ ،‬موضــع گرفتنــد و خواســتار عقب نشــینی وی از‬ ‫برعکــس انچــه درمــور ِد‬ ‫فضایــی برزیــل» (‪ )INPE‬بــا چنیــن جملـه ای اغــاز می شــود و درادامــه داد کــه بــه کشــاورزی در ایــن کشــور بیش ازپیــش توجــه و بــا افزایــش مقاومــت برابــر اتــش را ندارنــد؛ درســت‬ ‫ِ‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه بخــش عظیمــی از ایــن گونه هــا متعلــق بــه‬ ‫فعالیت هــای این بخــش‪ ،‬راه را بــرای توســعه بیشــتر برزیــل در منطقــه درختــان نواحــی غــرب امریــکا یــا مدیترانــه شــاهدیم کــه به مــرور اجرایی شــدن ایــن تصمیمــات شــدند؛ امــا وی از تعهداتــش پــا پــس و جنگل هــا‪ ،‬تنهــا بخشــی از ایــن پروســه هســتند»‪.‬‬ ‫هشــدار می دهــد کــه ایــن عــدد حتــی تــا پایــان ســال‪ ،‬بیشــتر هــم‬ ‫نکشــید و امــروز‪ ،‬نتیجــه پافشــاری های وی بــر یــک شــعار اشــتباه بااین همــه نمی تــوان نقــش موثــر و حیاتــی جنگل هــای بارانــی را جنگل هــای امــازون هســتند کــه اینچنیــن تاسـف بار به دسـ ِ‬ ‫ـت انســان‬ ‫درمواجهه بــا اتش ســوزی های مکــرر‪ ،‬تکامــل یافته انــد‪.‬‬ ‫ـی بســیاری دانشــمندان‪،‬‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مقالــه منتشــره به‬ ‫ـی جمعـ ِ‬ ‫ تاریــخ ‪ 29‬اگوســت ‪ 2019‬نشــریه همــوار کنــد؛ مســئله ای کــه نگرانـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫درحال نابودی ســت‪ .‬گفتنی ســت کــه اساســاً بیــش از ‪40‬درصــد‬ ‫در ســامت چرخــه زیســت نادیــده گرفــت یــا انــکار کــرد‪ .‬اختــال در‬ ‫تحتِ عنــوان «بازکــردن مســیر توســعه از میــان جنگل هــای امــازون»‬ ‫ تاریــخ ‪28‬‬ ‫رهبــران بومــی و طرفــداران محیــط زیســت را درمــور ِد افزایــش دوبــاره شــبکه خبررســانی ‪ The Verge‬در گزارشــی مفصــل به‬ ‫‪ National Geographic‬دراین بــاره اورده‪ :‬معمــوالً در بــازه زمانــی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫را شــاهدیم‪ .‬بنــا به گــزارش چهــارم اگوســت ‪ 2019‬مجلــه ‪Science‬؛ او چرخــه کربــن‪ ،‬تنهــا بخشــی از مصیبتی ســت کــه نبــود پوش ـش های جنگل هــای بارانــی به جامانــده روی کــره خاکــی هــم در امــازون‬ ‫درخصــوص اتش ســوزی های اخیــر جنگل هــای‬ ‫نــرخ تخریــب جنگل هــای امــازون درپــی داشــت‪ .‬حــاال به نظــر اگوســت ‪2019‬‬ ‫جــون تــا دســامبر کــه حوضــه جنوبــی امــازون خشــک می شــود‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫یافــت می شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بخــش زیــادی از تنــوع زیســتی هــم در‬ ‫ـل گیاهــی انبــوه به دنبــال دارد‪ .‬ایــن‪ ،‬همــه ماجــرا نیســت؛ گــزارش‬ ‫وقــوع اتش ســوزی ها بــه یــک نگرانــی بــزرگ در ایــن جغرافیــا می رســد کــه ایــن نگرانــی‪ ،‬بــا کاهــش حمایت هــای زیس ـت محیطی‬ ‫امــازون اورده اســت‪ :‬محلی هــا بــه ان‪ Slash-and-Burn ،‬می گوینــد حتــی مدیــر موسســه ملــی تحقیقــات فضایــی کشــورش را به دلیـ ِ‬ ‫تبدیــل می شــود کــه البتــه بیشــتر انهــا نیــز منشــاء انســانی دارنــد؛ دولــت تحتِ رهبــری بولســونارو کام ـ ً‬ ‫عنــوان «زمین ســوزی» را برگزیده انــد؛ یکــی اختالفِ نظــر دربــاره انتشــار داده هایــی کــه نشــان دهنده ســرپیچی ‪ 2018‬انســتیتو منابــع طبیعــی جهــان (‪ )WRI‬مســتقر در واشــینگتن خطــر جــدی هســتند‪ .‬تومــاس لوئیجــی ؛ اکولوژیســت ‪76‬ســاله معروف‬ ‫و کارشناســان برایــش‬ ‫ا بجــا بــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫شــدید او و دولــت راس ـت گرایش از قوانیــن مهــار جنگل زدایــی بــود‪ ،‬اشــاره دارد کــه جنگل زدایــی مناطــق اســتوایی می توانــد چرخــه اب بــه «پدرخوانــده تنــوع زیســتی» کــه عضــو ارشــد بنیــاد ســازمان ملل و‬ ‫از روش هــای کشــاورزی بــدوی کــه طــی ان‪ ،‬بــا بریــدن و ســوزاندن‬ ‫به ویــژه در رونــد پاک ســازی زمین هــا بــرای شــروع فعالیت هــای اوایــل تابســتان بــود کــه ‪ INPE‬دربــاره احتمــال وقــوع ســریع تر و‬ ‫ِ‬ ‫را چنــان مختــل کنــد کــه کشــاورزی در نیمــی از جهــان بــا تهدیــد اســتاد دانشــگاه در بخــش علــوم و سیاســت محیــط زیســت «دانشــگاه‬ ‫اخــراج کــرد‪ .‬درادامــه نیــز ریــکاردو ســالس؛ وزیــر محیــط زیســت‬ ‫گیاهــان جنگلــی‪ ،‬قطعــه زمینــی بــرای کشــاورزی امــاده می شــود‪.‬‬ ‫ نســبت ســال ‪ 2018‬هشــدار‬ ‫شــدیدتر جنگل زدایــی در امــازون به‬ ‫کشــاورزی ‪ ...‬ان النــکار؛ مدیــر واحــد علمــی «موسســه تحقیقــات‬ ‫جــدی مواجــه شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬امــازون نقشــی کلیــدی در الگــوی بارش جــورج میســون» و مشــاور ارشــد تنــوع زیســتی «بانــک جهانــی» نیــز‬ ‫ تاریــخ ‪ 20‬اگوســت جــاری اعــام کــرد‪« :‬هــوای‬ ‫داد؛ طبــق گــزارش ایــن مجموعــه؛ طــی ماه هــای اپریــل‪ ،‬مــای و ازانجاکــه چــوب ُمــرده‪ ،‬بهتــر از چــوب زنــده می ســوزد؛ درای ـن روش‪ ،‬وی در توئیتــی به‬ ‫زیســت محیطی امــازون» (‪ )IPAM‬می گویــد‪« :‬اگرچــه ایــن اتفاق هــا‬ ‫ِ‬ ‫خشــک‪ ،‬بــاد و گرمــا‪ ،‬دلیــل گســترش ایــن اتش ســوزی هســتند!» بــاران دارد؛ زیــرا رطوبتــی کــه در پوشــش گیاهــی ان بـه دام می افتــد‪ ،‬هســت؛ می گویــد‪« :‬هــر گونــه ای در جهــان به مثابــه یــک سیســتم‬ ‫(اتش ســوزی ها) مخــرب و ویران کننــده هســتند؛ امــا علــت اصلــی و جــون‪ ،‬برزیــل بــا بیــش از ‪18‬هزارکیلومترمربــع از جنگل هــای خــود در اغــاز فصــل خشــکی‪ ،‬در تنــه درختــان‪ ،‬بــا تیشــه و تبر شــکاف های‬ ‫پایــه انهــا‪ ،‬شــوک اورتر اســت‪ .‬عمده دلیــل ان نیــز بــه جنگل زدایــی خداحافظــی کــرد کــه ایــن میــزان درمقایسـه با ســال ‪ ،2018‬افزایشــی عمیقــی ایجــاد می کننــد و بعــد از چندمــاه کــه درخــت مــرده یــا درحالی کــه حتــی در خش ـک ترین فصــل ســال در برزیــل نیــز هیــچ در قالــب ابرهــای بــاران زا بــه دوردســت ها نیــز ســفر می کننــد‪ .‬خارق العــاده بیولوژیکی ســت کــه پتانســیل دگرگونــی را دارد و ایــن‬ ‫بازمی گــردد؛ مســتندات تاســف بار می گوینــد کــه تقریبــاً ‪65‬درصــد ‪25‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬مســئله مهــم در نابــودی جنگل هــای نیمه مــرده شــد‪ ،‬ان را می ســوزانند‪ .‬حــدود هفت درصــد از جمعیــت پدیــده طبیعــی به تنهایــی نمی توانــد عامــل اتش ســوزی اکوسیســتم مدل هــای اقلیمــی ثابــت کرده انــد کــه رطوبــت جنگل هــای امــازون‪ ،‬مســئله‪ ،‬چرخــه نظام منــد طبیعــت را این چنیــن حیــرت اور و تماشــایی‬ ‫امــازون به ِ‬ ‫اســتوایی امــازون‪ ،‬در ایــن وســعت شــود‪ .‬ســرانجام فشــارهای جهانــی بــر بارندگی هــای سرتاســری امریــکا اثــر می گذارنــد؛ به طوری کــه ســاخته اســت‪ .‬ازبین رفتــن هریک ازانهــا بی شــک در ایــن رونــد‪،‬‬ ‫کــره خاکــی‪ ،‬از ایــن روش بــرای گســترش زمین هــای زراعــی بهــره‬ ‫ علــت اتش ســوزی‪ ،‬این اســت که به رغــ ِم وجــود عوامــل‬ ‫ایــن جاذبه هــای ســبز را در ســالیان گذشــته از بیــن برده ایــم»‪ .‬روث‬ ‫می برنــد؛ رقمــی انــدک در مقابــل جامعـه ای کــه از عواقــب ان‪ ،‬متضــرر و البتــه افزایــش نگرانی هــای داخلــی باعــث شــد تــا بولســونارو از ‪ 29‬اگــر ایــن جنگل هــا به کلــی نابــود شــوند‪ ،‬میــزان بارندگی هــا در اسیب زاســت»‪ .‬به واقــع هرچــه ایــن اتش ســوزی ها گســترده تر‬ ‫دی فریــس؛ کارشــناس توســعه پایــدار در «دانشــگاه کلمبیــا» نیــز طبیعــی؛ انســان ها نیــز در ان دســت دارنــد و البتــه ایــن دو را می تــوان‬ ‫می گویــد‪« :‬در ســال ‪ ،2019‬میــزان اتش ســوزی ها در سرتاســر در شــکل ظاهــری از هــم تفکیــک کــرد؛ یعنــی می تــوان گفــت کــه خواهنــد شــد‪ .‬البتــه همــه ایــن ماجــرا جهـ ِ‬ ‫می شــود‪ ،‬از حجــم ایــن ثــروت غنــی کاســته می شــود؛ ثروتــی کــه‬ ‫ـمال غربی‬ ‫اگوســت جــاری به مــدتِ ‪60‬روز ممنوعیــت فعالیــت زمین ســوزی را‬ ‫ـت افزایــش محصــوالت‬ ‫تگــزاس تــا ‪25‬درصــد‪ ،‬سـیِرا نــوادا تــا ‪50‬درصــد و ســواحل شـ ِ‬ ‫ایــاالت متحــده تــا ‪ 20‬درصــد کاهــش خواهــد یافــت‪ .‬دامنــه ایــن اتفاق جایگزینــی برایــش نیســت و نخواهــد بــود‪ .‬در مقاله ‪ 24‬اگوســت ‪2019‬‬ ‫کــدام اتش ســوزی ها توســط عامــل انســانی صــورت گرفتــه‪ .‬داگ کشــاورزی نیســت؛ بخش ـی ازان بــه توســعه صنعــت دام پــروری نیــز در برزیــل اعــام کنــد؛ هرچنــد اســتثنائاتی دراین میــان وجــود دارد؛‬ ‫امــازون بیشــتر از کل مــوارد روی داده از ســال ‪ 2010‬به این ســو‬ ‫می توانــد حتــی روی تامیــن گنــدم کافــی بــرای تهیــه نان هــای رســانه خبــری ‪ Business Insider‬از قــول وی امــده کــه در ســاخت‬ ‫شــامل افــراد بومــی کــه ایـن کار را بــرای تامیــن معــاش خــود انجــام‬ ‫مورتــون؛ مدیــر ازمایشــگاه علــوم زیســت کره در مرکــز پروازهــای برمی گــردد‪ .‬وقتــی در خبرهــا می خوانیــد کــه برزیــل‪ ،‬بیشــترین‬ ‫بــوده کــه درگیــر خشک ســالی بودنــد‪ .‬مثــ ًا طــی هفتــه گذشــته‪،‬‬ ‫داروهــای ضدســرطان‪ ،‬از گیاهــان امــازون اســتفاده می شــود و حتــی‬ ‫مصرفــی در هنــد و چیــن هــم تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫میــزان صــادرات گوشــت گاو و گوســاله را در جهــان دارد؛ تابه حــال‬ ‫فضایــی «گادِرد» متعلــق بــه مجموعــه بــزرگ «ناســا» می گویــد‪:‬‬ ‫حــدود ‪18‬هزارکیلومترمربــع از جنگل هــای باران خیــز اســتوایی دچــار‬ ‫اولیــن داروی ضدماالریــا تحتِ عنــوان «کینیــن» (‪ )Quinine‬نیــز از دل‬ ‫فکــر کرده ایــد کــه دام پــروران ان‪ ،‬گله هــای خــود را کجــا بــه چــرا ســوال اینجاســت کــه اساســاً چــرا مهــار هرچه ســریع تر کارلــوس کوئیزیــدا؛ دانشــمند موسســه ملــی تحقیقــات امــازون‬ ‫ـاس ترکیبــات‪ ،‬شــکل و حجــم دودی کــه‬ ‫حریــق شــدند؛ یعنــی تنهــا اندکــی کوچک تــر از وســعتِ نیوجرســی!»‬ ‫«محققــان به راحتــی براسـ ِ‬ ‫ـخ ‪ 21‬فوریــه ‪ 2018‬گیاهــان همیــن جنــگل به دســت امــده اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬دانشــمندان‬ ‫می برنــد؟ مســئله دیگــر اینکــه وقتــی پــای منفعــت اقتصــادی درمیان‬ ‫وی می گویــد کــه ســهم عامــل انســانی در ایــن اتش افروزی هــا دراثــ ِر ایــن ســوختن ها وارد هــوا می شــود‪ ،‬می تواننــد بگوینــد کــه‬ ‫اتش ســوزی های امــازون تااین انــدازه اهمیــت دارد و ایــن حجــم از (‪ )NIMR‬در برزیــل‪ ،‬در مقال ـه ای منتشــره به تاریـ ِ‬ ‫در مجلــه ‪ Science‬اورده کــه وقتــی جنگل هــای گرمســیری نابــود معتقدنــد کــه تاکنــون تنهــا موفــق بــه کشــف و اســتفاده از پنج درصــد‬ ‫ناشــی از یــک واقعــه طبیعی ســت یــا انســان در ان نقــش داشــته و باشــد‪ ،‬نیــاز بــه تولیــد بیشــتر یــا به اصطــاح عرضــه فراوان تــر نیــز نگرانــی دراین مــورد از چیســت؟ مقالــه ‪ 24‬اگوســت ‪ 2019‬رســانه‬ ‫بسیارباالســت؛ بســیاری از اراضــی‪ ،‬بــا هــدف پاک شــدن از هرگونــه‬ ‫پوشــش گیاهــی اضافــی به منظــو ِر گســترش زمین هــای مخصــوص‬ ‫زراعــت‪ ،‬به اتــش کشــیده می شــوند‪ .‬کشــاورزان و صاحبــان مــزارع‪،‬‬ ‫ابتــدای هرســال بــا رهاکــردن دام هــا دراین مناطــق‪ ،‬به نوعــی بــه‬ ‫پاک ســازی انجاهــا می پردازنــد؛ ســپس‪ ،‬بــا بســتن مبــادی ابــی و‬ ‫روش هــای دیگــر‪ ،‬هرانچــه باقــی مانــده را خشــک می کننــد تــا بتوانند‬ ‫درختــان ناتوان شــده را قطــع کــرده و بــا ات ـش زدن بقایــای پوشــش‬ ‫به جامانــده‪ ،‬وســعتی بیشــتر را امــاده زراعــت کننــد‪.‬‬ ‫مجموعــه انتشــاردهنده «مقــاالت اکادمــی ملــی علــوم ایــاالت متحده‬ ‫امریــکا» موســوم بــه ‪ PNAS‬عنــوان کــرده کــه رونــد جنگل زدایــی‬ ‫ اوج خــود رســید‪ .‬در بدتریــن‬ ‫امــازون‪ ،‬در اواخــر ‪ 1990‬و اوایــل ‪ 2000‬به ِ‬ ‫حالــت از ایــن رویــداد‪ ،‬ســاالنه بیــش از ‪25‬هزارکیلومترمربــع از وســعت‬ ‫جنگل هــا کاســته و بــه زمینــی بــرای کشــت ســویا و گنــدم یــا محلــی‬ ‫بــرای چــرای گاوهــا تبدیــل می شــود‪ .‬ازســویی‪ ،‬گاهــی بالیــای طبیعی‬ ‫هــم بــه ایــن رونــد‪ ،‬ســرعت و شــدت می بخشــند؛ مثـ ً‬ ‫ا در ســال های‬ ‫قابل توجــه‬ ‫‪ 1998‬و ‪ ،2005‬هم زمانــی وقــوع پدیــده ال نینــو‪ ،‬به شــکلی ِ‬ ‫حجــم اتش ســوزی ها و خشک شــدن های ایــن منابــع طبیعــی را‬ ‫ِ‬ ‫درجهــت بهبــود وضعیــت ایــن‬ ‫افزایــش داد‪ .‬البتــه گاه تالش هایــی‬ ‫منبــع غنــی جهانــی صــورت گرفتــه اســت؛ مثـ ً‬ ‫ا در نیمــه ســال های‬ ‫‪ 2000‬بــود کــه فشــارهای هماهنــگ بین المللــی بــر دولــت برزیــل‪ ،‬‬ ‫منجــر بــه تغییــر در مدیریــت جنــگل و زمین هــای کشــاورزی ایــن‬ ‫کشــور شــد و نتیجــه اینکــه‪ ،‬میــزان جنگل زدایــی در ایــن جغرافیــا‪،‬‬ ‫‪80.626‬‬ ‫قابل توجــه متریال هــای اســیب زایی را‬ ‫البتــه هــردویِ انهــا به میزانــی ِ‬ ‫بــه دل اتمســفر می فرســتند»‪ .‬به گفتــه او؛ در اتش ســوزی های اخیــر‬ ‫جنگل هــای امــازون‪ ،‬هــردو ماجــرا دیــده می شــود و ایــن تاس ـف بار‬ ‫اســت کــه انســان بــا خودخواهی هایــش‪ ،‬بــه چنیــن فاجعــه ای‬ ‫شــدت ببخشــد‪ .‬ایــن دانشــمند ادامــه می دهــد‪« :‬در بررســی هایی‬ ‫کــه تاکنــون بــا تصویربرداری هــای ماهــواره ای انجــام شــده؛ بــه ایــن‬ ‫رســیده ایم کــه نقــش عامــل انســانی در اتفــاق اخیــر‪ ،‬بســیار بیشــتر‬ ‫از رونــد جنگل زدایــی متاثــر از خشک سالی ســت؛ ماننــد انچــه‬ ‫در ســال های ‪ 2005‬و ‪ 2010‬شــاهد بودیــم»‪ .‬به گفتــه او؛ انچــه‬ ‫افرادی کــه ایــن اتفــاق را ســبب می شــوند‪ ،‬نمی داننــد این اســت که‬ ‫بــا وقــوع مجــدد ال نینــو در ماه هــای اتــی دراین منطقــه‪ ،‬بــه عــوارض‬ ‫ـتان ویرانگـ ِر ایــن‬ ‫ایــن رویــداد وســعت بیشــتری می بخشــند و بــه دسـ ِ‬ ‫چرخــه اب وهوایــی‪ ،‬کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫انچــه باعــث نگرانــی بیشــتر دانشــمندان شــده‪ ،‬احتمــال ســرایت‬ ‫اتــش بــه نواحــی ســالم و بکــر جنگل هاســت؛ شناســایی ایــن مــوارد‬ ‫هــم به ســادگی حتــی بــا وجــود ماهواره هــای دقیــق و قدرتمنــد‪،‬‬ ‫امکان پذیــر نیســت؛ زیــرا پوشــش انبــوه منطقــه‪ ،‬مانــع از نشــت‬ ‫اطالعاتــی می شــود کــه در زیــر درختــان پرتعــداد و پرشــاخ وبرگ‬ ‫درجریــان اســت؛ این درحالی ســت که بســیاری مواقع‪ ،‬اتــش از‬ ‫ســطحی ترین حالــت و نزدیک تریــن فاصلــه بــا کــف جنــگل و‬ ‫ُکنــد به پیــش مــی رود؛ به طوری کــه ممکــن اســت روزانــه فقــط‬ ‫وسعت باقی مانده از امازون؛‬ ‫از دیروز تا امروز‬ ‫‪76.185‬‬ ‫‪57.545‬‬ ‫‪57.870‬‬ ‫حــس می شــود؛ اینجاســت کــه سیســتم ســرمایه داری وارد عمــل‬ ‫می شــود و یــک فعالیــت کوچک مقیــاس کشــاورزی ســنتی را بــه‬ ‫یــک پــروژه عظیــم صنعتــی بــدل می کنــد؛ نتیجه اینکــه ســوزاندن‬ ‫بـه روش مرســوم و قدیمــی دیگــر جوابگــو نیســت و پــای تکنیک هــای‬ ‫مــدرن‪ ،‬بــه ایــن ورطــه بــاز می شــود؛ به تبــع‪ ،‬دی اکســید کربــن‬ ‫بیشــتری خواهیــم داشــت و انتشــار گازهــای گلخانــه ای افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬دراین بــاره کاتلیــن اســتوف؛ هماهنگ کننــده مرکــز‬ ‫اتش نشــانی «دانشــگاه واخنینگــن» (‪ )WUR‬در هلنــد می گویــد‪:‬‬ ‫ـدان بــه خــوردن گوشــت قرمــز‪،‬‬ ‫«جنگل هــا می ســوزند تــا عالقه منـ ِ‬ ‫میــزان بیشــتری از مــاده غذایــی محبــوب خــود داشــته باشــند!» پائولو‬ ‫ارتوکســو؛ اســتاد فیزیــک اتمســفر در «دانشــگاه ســائوپائولو» نیــز در‬ ‫مصاحبــه بــا مجلــه ‪ Science‬تصریــح می کنــد‪« :‬بی شــک‪ ،‬بخشــی‬ ‫عمــده از ایــن اتش ســوزی ها بــا هــدفِ جنگل زدایــی صــورت گرفتــه؛‬ ‫چراکــه عمــده نواحــی درگیــر حریــق‪ ،‬درســت در امتــداد زمین هــای‬ ‫کشــاورزی بــوده و کامـ ً‬ ‫ا محــرز اســت کــه می خواهنــد بــه ایــن اراضی‬ ‫وســعت ببخشــند‪ .‬در امــر توســعه کشــاورزی‪ ،‬جنگل هــا مــوی دمــاغ‬ ‫هســتند؛ پــس بایــد انهــا را از ســر راه برداشــت!»‬ ‫اگــر بــه گــزارش خبــری نهــم اکتبــر ‪ 2018‬نشــریه ‪Guardian‬‬ ‫رجــوع کنیــم؛ خواهیــم دیــد کــه ژائیــر بولســونارو؛ رئیس جمهــوری‬ ‫‪64‬ســاله برزیــل چگونــه در وعده هــای انتخاباتــی خــود‪ ،‬بــه برداشــتن‬ ‫محدودیت هــای مرتبــط بــا جنگل زدایــی غیرقانونــی و پــرورش دام‬ ‫‪62.691‬‬ ‫خبــری ‪ Business Insider‬این گونــه پاســخ می دهــد‪ :‬امــازون به مثابــه‬ ‫ریه هــای زمیــن عمــل می کنــد و پاک ســازی هــوا از دی اکســید کربــن‬ ‫را در ابعــادی وســیع انجــام می دهــد‪ .‬دروس پایــه علــوم در دبســتان بــه‬ ‫مــا امــوزش داده کــه درختــان و گیاهــان‪ ،‬طــی فراینــد «فتوســنتز»‪،‬‬ ‫دی اکســید کربــن جــاری در محیــط را گرفتــه و اکســیژن به مــا تحویل‬ ‫می دهنــد‪ .‬جنگل هــای امــازون به تنهایــی بیــن شــش تــا ‪20‬درصــد‬ ‫اکســیژن اتمســفر کــره خاکــی را تامیــن می کنــد؛ دلیــل تفــاوت‬ ‫اعــداد این اســت که بررســی ها دو نتیجــه متفــاوت را نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫مایــکل مــان (بــا کارگــردان مطــرح ســینما و ســازنده اثــاری همچــون‬ ‫«مخمصــه» و «وثیقــه» اشــتباه نشــود) و جاناتــان فولــی ایــن میــزان را‬ ‫در نتیجــه ازمایشــات خــود‪ ،‬ش ـش درصد ثبــت کردنــد؛ امــا گــزارش‬ ‫مجموعــه غیرانتفاعــی ‪ Amazon Watch‬در اوکلنــد (کالیفرنیــا؛ امریکا)‬ ‫ان را نزدیــک بــه ‪20‬درصــد تخمیــن زد‪ .‬محققــان محاســبه کرده انــد‬ ‫کــه امــازون بیــش از ‪140‬میلیاردتــن دی اکســید کربــن را می بلعــد و‬ ‫در خــود نگــه مـی دارد؛ معــادل میزانــی کــه بشــر به مــدتِ ‪14‬دهــه در‬ ‫فضــا انتشــار می دهــد‪ .‬البتــه بعضــی از دانشــمندان نیــز نگاهــی متفاوت‬ ‫بــه ایــن ماجــرا دارنــد و اظهاراتــی این چنینــی را مبالغه امیــز می داننــد‪.‬‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا مقالــه ای کــه ‪ 28‬اگوســت ‪ 2019‬در رســانه ‪IFL Science‬‬ ‫به چــاپ رســیده؛ از قــول اســکات دنینــگ (دانشــمند هواشناســی و‬ ‫اســتاد علــوم جــوی در دانشــگاه ایالتــی کلــرادو) اورده اســت‪« :‬حتــی‬ ‫اگــر تمــام مــواد الــی روی زمیــن بــه یک بــاره بســوزند‪ ،‬کمتــر از‬ ‫کاهش ‪20.3‬درصد‬ ‫از جنگل های امازون‬ ‫از ‪ 1970‬تا ‪2018‬‬ ‫‪4.001.600‬‬ ‫‪3.307.949‬‬ ‫‪54.086‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫رکـورد اتش سـوزی در جنگل هـای امـازون‪ ،‬به ادعـایِ گـزارش مرکز ‪ INPE‬شکسـته شـد؛ به طوری که اگرچـه در بعضی منابـع این عدد‪،‬‬ ‫‪76‬هزارمـورد عنـوان شـده اما گـزارش ایـن مجموعه‪ ،‬به ثبـت ‪80‬هـزار و ‪626‬مـورد حریق طی تاریـخ اول ژانویـه ‪ 2019‬تا ‪ 26‬اگوسـت‬ ‫‪ 2019‬اشـاره دارد کـه نسـبت به بازه زمانی مشـابه سـال ‪ ،2018‬افزایشـی ‪78‬درصدی را نشـان می دهد‪ .‬میـزان حریـق در اوج این ماجرا‪،‬‬ ‫به حـدی بـود کـه دود ناشـی ازان چهـره خورشـید را در سـائوپائولو پوشـاند و این شـهر‪ ،‬روز دوشـنبه دوهفته پیـش‪ ،‬به خاموشـی فرو‬ ‫رفـت‪ .‬این درحالی سـت که رئیس جمهـوری برزیـل بااشـاره به اینکه امـازون این روزهـا در فصـل ‪ QUEIMADA‬به سـر می بـرد؛ بـه رد‬ ‫ادعاهـای مطروحـه پرداخـت و گفـت‪« :‬بزرگ نمایی هـا را درک نمی کنـم‪ .‬فصـل خشـک امـازون از راه رسـیده کـه باعث اتش سـوزی ها‬ ‫ میزان قانونی مشـغول هسـتند که هرسـال بـرای فعالیت های کشـاورزی‬ ‫شـده و البتـه بومیـان و بخـش دولتی هم به سـوزاندن اراضی به‬ ‫ِ‬ ‫تکـرار می شـود»‪ .‬اینفوگرافیـک بـاال‪ ،‬تعـداد اتش سـوزی ها در چندسـالِ اخیر (‪ 2013‬تـا ‪ )2019‬در جنگل هـای امازون را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫خزندگان‬ ‫‪550‬‬ ‫دوزیستان‬ ‫پستانداران‬ ‫‪311‬‬ ‫ماهیان اب شیرین‬ ‫‪7900‬کیلومترمربع؛‬ ‫میزان جنگل نابودشده‬ ‫در سالی که گذشت‬ ‫‪2014‬‬ ‫تعداد گونه های یافت شده در امازون‬ ‫‪370‬‬ ‫‪39.584‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫شــوند‪ ،‬مناطقــی کــه محــل اســتقرار انهــا بــوده تبدیــل بــه «ســاوانا»‬ ‫(گرم دشــت کــه عمــده انهــا در افریقــا وجــود دارد) می شــود؛‬ ‫علفزارهــای گرمســیری و نیمه گرمســیری ناحیــه مــداری‪ ،‬عموم ـاً بــا‬ ‫درختــان و درختچه هــای پراکنــده‪ ،‬به صــورتِ تک پای ـه ای یــا گروهــی‪.‬‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬ایــن مناطــق دیگــر هرگــز نمی تواننــد از نــو تشــکیل یــا‬ ‫ترمیــم شــوند‪ .‬ســوزاندن درختــان امــازون درواقــع‪ ،‬رهاکــردن حجمــی‬ ‫معــادل میلیاردهاتــن کربــن اســت کــه مدت هاســت در دل انهــا ذخیره‬ ‫شــده؛ فــرار از چنیــن فاجعــه اب وهوایــی نیــز غیرممکــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــازون همچنیــن در جریــان اقیانوس هــا نیــز نقشــی اساســی دارد؛‬ ‫به طوری کــه رودخانــه جــاری دراین منطقــه بیــش از ‪15‬درصــد اب‬ ‫شــیرینی کــه وارد اقیانوس هــا می شــود را تامیــن می کنــد‪ .‬بایــد‬ ‫بدانیــد کــه تعــادل در امــاح شــور و شــیرین اب‪ ،‬بــه تنظیــم جریــان‬ ‫اقیانوس هــا کمــک می کنــد؛ ایــن مســئله‪ ،‬بــر بهبــود کیفیــت هــوا در‬ ‫سرتاســر زمیــن نیــز تاثیرگــذار اســت‪ .‬در گــزارش ‪ 19‬جــوالی ‪2018‬‬ ‫ســایت ‪ Futurity‬کــه بــه انتشــار اخبــار و مطالعــات علمــی می پــردازد؛‬ ‫امــده کــه چگونگــی ایــن تاثیر بــر سیســتم پیچیــده اب وهوایــی‪ ،‬هنوز‬ ‫بــر دانشــمندان شــناخته نشــده امــا می داننــد کــه چــون رودخانــه‬ ‫بــزرگ امــازون‪ ،‬حــاوی و حامــل زباله هــای طبیعــی جنگلی ســت و انهــا‬ ‫قابل توجــه از فیتوپالنکتون هــا‬ ‫را بــه دل اتالنتیــک می ریــزد‪ ،‬حجمــی ِ‬ ‫را در اعمــاق ایــن اقیانــوس ســیر می کنــد و اتش ســوزی های جنگلــی‬ ‫دراین منطقــه می توانــد ایــن چرخــه طبیعــی تغذیــه را مختــل کنــد؛‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫وقتـی صحبـت از جنگل زدایـی در محـدوده امازون می شـود؛ اعـداد و ارقـام متنوعـی در گزارش های مختلـف به میان می ایـد که البته‬ ‫همـه انهـا هـم صحیح نیسـت و چنیـن رویـه ای می تواند باعث حیـرت و تشـویش اذهان شـود‪ .‬انچه وزیر محیط زیسـت برزیـل گفته؛‬ ‫افزایـش قابلِ توجـهِ رقـم این شـیوه ایجاد و گسـترش زمیـن زراعتی بوده کـه بدترین سـطح در یک دهه اخیر اسـت‪ .‬گـزارش ‪ 11‬جوالی‬ ‫‪ 2019‬مجموعـه انتشـار اخبـار علوم‪ ،‬انرژی و محیط زیسـت ‪ MONGABAY‬مدعی سـت کـه در سـال ‪ ،2018‬حـدود ‪7900‬کیلومترمربع از‬ ‫جنگل هـای باران خیـز امـازون از بیـن رفـت کـه به عبارتی‪ ،‬پنج برابر وسـعت لندن اسـت‪ .‬ایـن منبع افـزوده که تـا سـال ‪ ،2018‬حدود‬ ‫‪20.3‬درصـد از پوشـش جنگلـی ایـن محدوده کاسـته شـد کـه ‪3.3‬میلیون کیلومترمربع می شـود‪ .‬اگـر به سـال ‪ 1970‬برگردیـم؛ یعنی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ دسـت بشـر قرار‬ ‫ نسـبت امـروز‪ ،‬جنگل هـای امـازون ظاهـر بهتـری داشـتند و کمتر مـورد هجـوم پدیـده جنگل زدایی به‬ ‫زمانی کـه به‬ ‫می گرفتنـد‪ ،‬وسـعت ان بیـش از چهارمیلیون کیلومترمربـع بـود‪ .‬بایـد دید کـه در سـال ‪ ،2050‬چقـدر از امازون به جـا می ماند؟‬ ‫پرندگان‬ ‫‪1000‬‬ ‫پتانســیل درمانــی گیاهــان جهــان؛ ازجملــه گیاهــان بومــی امــازون‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫پــس چــرا کســی کاری نمی کنــد؟ خــب؛ این گونــه نیســت؛‬ ‫درواقــع‪ ،‬بایــد توجــه داشــت کــه مهــار اتشــی بــا چنیــن وســعتی‪،‬‬ ‫کاری دشــوار اســت؛ پائولــو باروســو؛ مدیــر کمیتــه کنتــرل حریــق‬ ‫جنگل هــای ملــی برزیــل (‪ )MFC‬در مصاحبــه ای بــا ‪The Verge‬‬ ‫ تاریــخ ‪ 28‬اگوســت ‪ 2019‬عنــوان کــرد‪« :‬ماجــرا به ان ســادگی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫کــه فکــر می کنیــد‪ ،‬نیســت و بــا پدیــده ای پیچیــده مواجهیــم؛‬ ‫تابه امــروز بیشــتر از ‪10‬هــزار و ‪ 400‬نیــروی اتش نشــان در‬ ‫ِ‬ ‫ وســعت ‪5.5‬میلیون کیلومترمربــع مشــغول فعالیــت‬ ‫محــدوده ای به‬ ‫هســتند و ســعی در نفــوذ بــه نقاطــی دارنــد کــه به معنــایِ واقعــی‬ ‫کلمــه صعب العبــور هســتند»‪ .‬اینهــا را متخصصــی می گویــد کــه‬ ‫تجربــه ســه دهه مهــار اتش ســوزی های مختلــف را در «ماتــو‬ ‫گروســو» (از ایالت هــای غربــی برزیــل؛ هم مــرز بــا بولیــوی) دارد‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪« :‬بــرای مقابلــه بــا چنیــن پدیــده شــومی‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫تجهیــزات و زیرســاخت های بیشــتری داریــم‪ .‬از کمبــود امکانــات‬ ‫همین قــدر بگویــم کــه در سرتاســر امــازون‪ 778 ،‬شــهرداری وجــود‬ ‫دارد امــا تنهــا ‪110‬تــای انهــا دارای بخــش اتش نشــانی هســتند»‪.‬‬ ‫بااین تفاســیر بایــد دیــد کــه ایــا امــازون می توانــد بعــد از چندهفتــه‪،‬‬ ‫از شــعله های اتــش جــان ســالم بـه در ببــرد یــا متحمــل خســارات‬ ‫بیشــتری خواهــد شــد؟‬ ‫جنگل هـای اسـتوایی و باران خیز امـازون کـه در امریکای‬ ‫ِ‬ ‫ وسـعت بیـش از‬ ‫جنوبـی واقـع شـده؛ بسـتری عظیـم به‬ ‫پنج میلیون کیلومترمربـع بـوده (اینـک کمتـر شـده) کـه‬ ‫حوضـه رودخانـه امـازون و تمـام شـعبه هایش‪ ،‬از دل ان‬ ‫می گـذرد‪ .‬ایـن منطقه افسـانه ای‪40 ،‬درصد کشـور برزیل را‬ ‫پوشـش داده که از شـمال‪ ،‬بـه ارتفاعات گویـان؛ از جنوب‪،‬‬ ‫بـه فالت مرکـزی برزیـل؛ از غـرب‪ ،‬بـه رشـته کوه های اند‬ ‫و از شـرق‪ ،‬بـه اقیانوس اتالنتیـک (اطلس) می رسـد‪ .‬گفته‬ ‫می شـود کـه امـازون‪ ،‬زیسـتگاه میلیون ها گونـه جانوری‬ ‫و گیاهی سـت کـه حتـی دانـش جدیـد هـم نتوانسـته‬ ‫بخـش عمـده انها را کشـف کند‪ .‬گـزارش ‪ 25‬اپریـل ‪2017‬‬ ‫مجموعـه داده پـرداز ‪ WORLD ATLAS‬اورده که بسـیاری‬ ‫از دانشـمندان براین بارونـد کـه قدمت جنگل هـای امازون‪،‬‬ ‫بـه دوره زمین شناسـی «ائوسـن» (بیـن ‪۵۶‬میلیـون تـا‬ ‫‪33.9‬میلیون سـال پیش) می رسـد‪ .‬بخش هـای قابلِ توجهی‬ ‫از ایـن جنگل هـا به علتِ انکـه غی ِر قابلِ دسترسـی بـرای‬ ‫انسان هاسـت‪ ،‬همچنـان ناشـناخته و بکـر مانـده‪ .‬گفتـه‬ ‫شـده که امـازون بیشـترین تنوع زیسـتی جهـان را دارد؛‬ ‫به طوری کـه یکـی از هـر پنـج پرنـده شناخته شـده‪،‬‬ ‫سـاکن اصلـی این محـدوده اسـت‪ .‬یکـی از هر پنـج گونه‬ ‫ماهـی شناخته شـده جهـان نیـز در رودخانـه امـازون‬ ‫یافـت می شـود‪ .‬ایـن منطقـه‪ ،‬مدت هـای مدید خاسـتگاه‬ ‫شـکارچیان درنده خویـی همچون جاگـوار‪ ،‬اناکونـدا‪ ،‬پوما‪،‬‬ ‫کیمـن سـیاه و ‪ ...‬بـوده که بسـیاری از انها به ِ‬ ‫ علت زیسـت‬ ‫در محدوده هـای بکـر‪ ،‬از خطـر نابـودی توسـط انسـان ها‬ ‫مصـون مانده انـد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!