هفته نامه سرافرازان شماره 277 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 277

هفته نامه سرافرازان شماره 277

هفته نامه سرافرازان شماره 277

‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬صفحه‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬مهر ‪ 23 ،1398‬محرم ‪ 23 ،1441‬سپتامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،277‬تومان‬ ‫هزینه مواد مخدر در ایران‬ ‫برابر با نیمی از بودجه کشور!‬ ‫هماهنگی یکپارچه در سطح کشور؛ پیش نیاز برنامه کاهش تعداد شعب بانک ها‬ ‫مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران معتقــد‬ ‫اســت کــه بــرای کاهــش تعــداد شــعب بانک هــا‪،‬‬ ‫نیــاز بــه وضــع مقــررات جدید نیســت؛ بلکــه باید‬ ‫اول هماهنگــی یکپارچه در ســطح کشــور داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬ســپس‪ ،‬بانــک مرکــزی بــا همــکاری خود‬ ‫بانک هــا‪ ،‬نســبت بــه تعییــن تعــداد شــعب مجــاز‬ ‫ـزارش ســایه؛ دکتــر‬ ‫هــر بانــک اقــدام کنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫علــی صالح ابــادی گفــت‪« :‬بــرای حــذف شــعب‬ ‫بانکــی مــازاد در کشــور‪ ،‬بایــد در ســطح ســران‬ ‫ســه قــوه بــه اجمــاع برســیم‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫بــرای تعطیلــی یــک شــعبه بانــک در اســتان‪،‬‬ ‫مالحظــات اســتانی وجــود دارد کــه عــدم رعایــت‬ ‫ان‪ ،‬مشــکالت دیگــری را به وجــود م ـی اورد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اینکه عمــده شــعب اضافــه کشــور در‬ ‫دوره خــاء بانکــداری الکترونیــک ایجــاد شــده اند‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بانکــداری ازطریــق موبایــل‪ ،‬ارائــه‬ ‫خدمــات بانکــداری اینترنتــی و ســایر خدماتــی‬ ‫کــه بــا توســعه بانکــداری الکترونیــک شــکل‬ ‫گرفــت‪ ،‬نیــاز بــه حضــور مشــتری در شــعب‬ ‫را به حداقــل رســاند و امــروز‪ ،‬بــا شــعب مــازاد‬ ‫روبه روییــم»‪ .‬عضــو شــورای هماهنگــی بانک هــا‬ ‫گفــت‪« :‬ضروری ســت کــه پیــش از اقــدام بــه‬ ‫حــذف شــعب مــازاد‪ ،‬بــا تشــکیل جلســه در بانک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬چالش هــای ایــن تصمیــم بررســی و‬ ‫تعــداد شــعب اضافــه هــر بانــک‪ ،‬متناســب بــا‬ ‫تعــداد مشــتریان‪ ،‬توزیــع جغرافیایــی و ســطح‬ ‫عملکــرد ان بانــک اســتخراج شــود و براســاس ان‪،‬‬ ‫در یــک اقــدام هماهنــگ‪ ،‬طــی بــازه زمانــی دو‬ ‫تــا سه ســال از تعــداد شــعب کــم کــرد»‪ .‬وی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬نیــروی انســانی شــعب حذف شــده‬ ‫موضوعی ســت کــه بایــد ان را بــا ســوق دادن‬ ‫به ســمت خدمــات بــا ارزش افــزوده باالتــر‬ ‫مدیریــت کــرد»‪.‬‬ ‫کسب رتبه های برترتوسط روابط عمومی بانک سپه ‬ ‫در جشنواره ملی انتشارات‬ ‫روابط عمومــی بانــک ســپه در چهاردهمین جشــنواره‬ ‫ملــی انتشــارات در بخش هــای خبــر‪ ،‬مصاحبــه‪،‬‬ ‫عکــس‪ ،‬مقالــه و صفحه ارایــی رتبه هــای برتــر را‬ ‫ازان خــود کــرد‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫ایــن بانــک ســپه؛ در چهاردهمیــن جشــنواره ملــی‬ ‫انتشــارات کــه در مرکــز همایش هــای ســازمان‬ ‫مدیریــت صنعتــی برگــزار شــد؛ روابط عمومــی بانــک‬ ‫ســپه در ســطح ملــی در بخش هــای خبــر‪ ،‬مصاحبــه‬ ‫و صفحه ارایــی رتبــه اول‪ ،‬مقالــه رتبــه دوم و عکــس‬ ‫رتبــه ســوم را کســب کــرد‪ .‬طــی مراســمی باحضــور‬ ‫دکتــر ســعید عاملــی؛ دبیــر شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی و جمعــی از صاحب نظــران و اســاتید بنــام‬ ‫حــوزه روابط عمومــی و ارتباطــات‪ ،‬لــوح و تندیــس‬ ‫ایــن جشــنواره بــه غالمرضــا اســکندری؛ رئیــس‬ ‫اداره کل روابط عمومــی تقدیــم شــد‪.‬‬ ‫تقدیر وزیر اقتصاد از عملکرد و خدمات بانک ملی ایران‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه بانــک ملــی ایــران‬ ‫بــا حضــور فرهــاد دژپســند (وزیــر امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی)‪ ،‬عبــاس معمــار نــژاد (معــاون امــور بانکــی‪،‬‬ ‫بیمــه و شــرکت هــای دولتــی)‪ ،‬فرهــاد حنیفــی‬ ‫(معــاون نظارتــی بانک مرکــزی)‪ ،‬مدیرعامــل‪ ،‬اعضای‬ ‫هیئــت مدیــره و مدیــران ارشــد بانــک ملــی ایــران و‬ ‫نیــز معاونــان وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬تعــاون‪،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی‪ ،‬راه و شهرســازی ‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت و نماینــده ســازمان برنامه و بودجــه در محل‬ ‫بانــک ملــی ایــران برگــزار و صــورت هــای مالی ســال‬ ‫‪ 97‬بانــک تصویــب شــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومی‬ ‫بانــک ملــی ایــران؛ وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫در ایــن جلســه بــا تقدیــر از اقدامــات انجــام شــده‬ ‫توســط بانــک ملــی ایــران طــی ســال هــای اخیــر‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬خوشــبختانه بانــک ملــی ایــران فعالیت های‬ ‫بســیار خوبــی بــرای پیــاده ســازی اهــداف دولــت‬ ‫انجــام داده اســت»‪ .‬فرهــاد دژپســند با بیا نِاینکــه‬ ‫بانــک ملــی ایــران بازویــی پرتــوان بــرای کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬نیــروی انســانی تالشــگر و توانایی‬ ‫هــای زیرســاختی ایــن بانــک باعث شــده همــواره به‬ ‫عنــوان یــک نهــاد پویــا و توانــا از ان یــاد شــود»‪ .‬وی‬ ‫بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ســرعت و کیفیــت واگــذاری‬ ‫بنــگاه هــای اقتصــادی در نظــام بانکــی و بانــک ملــی‬ ‫ایــران بایــد افزایــش یابــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬بانــک‬ ‫ملــی ایــران بایــد در کنار قدمــت تاریخــی‪ ،‬افتخاراتی‬ ‫دیگــر ماننــد پیشــتازی در پیــاده ســازی طــرح هــای‬ ‫نویــن را نیــز بــرای خــود ایجــاد کنــد»‪.‬‬ ‫کارت به کارت از مبدا بانک صادرات در «بله» امکان پذیر شد‬ ‫بــرای اولین بــار در کشــور‪ ،‬کارت بــه کارت از‬ ‫مبــداء بانــک صــادرات بــه تمامــی کارت هــای‬ ‫شــتاب بــدون دانســتن شــماره کارت مقصــد‬ ‫در اپلیکیشــن «بلــه» امکان پذیــر شــد‪ .‬کاربــران‬ ‫ایــن اپلیکیشــن و مشــتریان بانــک صــادرات‬ ‫بــا نصــب بلــه (از کافــه بــازار یــا گــوگل پلــی)‬ ‫می تواننــد به راحتــی از مبــدا بانــک صــادرات‬ ‫بــه همــه کارت هــای عضو شــبکه شــتاب کشــور‬ ‫کارت بــه کارت کننــد‪« .‬بلــه» نخســتین مجــرا‬ ‫بــرای مشــتریان بانــک صــادرات در سراســر‬ ‫کشــور اســت کــه خــارج از ســامانه های بانــک‬ ‫صــادرات مــی تواننــد بــه راحتــی بــا اســتفاده‬ ‫از ان کارت بــه کارت کننــد‪ .‬بدیــن ترتیــب‬ ‫بــا پیوســتن ایــن بانــک بــه مبــدا تراکنــش‬ ‫مذکــور‪ ،‬کاربــران بلــه می تواننــد از مبــداء‬ ‫‪ 21‬بانــک‪ ،‬بــه تمــام بانک هــای عضــو شــتاب‪،‬‬ ‫بــدون دانســتن شــماره کارت مقصــد کارت‬ ‫بــه کارت انجــام دهنــد‪ .‬خریــد شــارژ و بســته‬ ‫اینترنــت‪ ،‬پرداخــت قبــوض و خالفــی خــودرو‪،‬‬ ‫دریافــت موجــودی کارت و صورتحســاب از‬ ‫دیگــر خدمــات بانکــی اســت کــه در ایــن‬ ‫اپلیکیشــن ارائــه می شــود‪ .‬اپلیکیشــن «بلــه»‬ ‫در یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه شــرکت‬ ‫داده ورزی ســداد‪ ،‬بــا حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫بانــک ملــی ایــران توســعه یافتــه اســت و‬ ‫اکنــون ســهم قابــل توجهــی در تراکنش هــای‬ ‫مالــی مشــتریان نظــام بانکــی دارد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪277‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬محســن‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬اســماعیلی مســیب محله‪ .‬نشــانی‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬محمــد‪ .‬نام خانوادگــی‪:‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫قهرمانــی‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 206‬تاریــخ ‪ 98/3/27‬حــوزه ‪ 952‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 72/550/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 1/720/000‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی‬ ‫و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چک هــا (بــه شــماره ‪ 056300‬مــورخ ‪96/6/20‬‬ ‫و شــماره ‪ 458088‬مــورخ ‪ )96/9/5‬لغایــت اجــرای حکــم در حــق محکوم لــه بــه انضمــام‬ ‫نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار‬ ‫اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت‬ ‫محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام‬ ‫قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 952‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1047‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬فتح الــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬فالحــی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬کریــم‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬رحمانــی‪ .‬نشــانی‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خیابــان دیلمــان شــمالی‪ ،‬مجتمــع جهــاد‪ ،‬بلــوک ‪ ، 7‬طبقــه ‪4‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 259‬تاریــخ ‪ 98/3/22‬حــوزه ‪ 963‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 73/000/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و بابــت هزینــه دادرســی ‪ 1/790/000‬ریــال و بابــت‬ ‫خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک ‪ 97/1/31‬لغایــت اجــرای حکــم ‪ +‬نیــم عشــر‬ ‫دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی‬ ‫ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و‬ ‫یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای‬ ‫اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 963‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1046‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)601594‬‬ ‫تهران (‪)601593‬‬ ‫تهران (‪)601592‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کاسپــین کاال پخـ�ش ایرانیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی توســعه تجهیزــات خاتـ�م شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم دانـ�ه پارسیــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪520591‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت اس��اس خ��اک س��ازه ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 272080‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103068030‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007302663‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫ثبـ�ت ‪ 366582‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320167760‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/08/15‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/09‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محمدحســین اعرابـ�ی بـ�ه‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/02‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫اقــای محمدعلـ�ی صندی��دزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4720719041‬بـ�ه ســمت مدیرعامــل‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 1755130139‬بـ�ه ســمت رییـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬محمدسعــید اعرابـ�ی بـ�ه کـ�د‬ ‫اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت نامحــدود بقــرار ذی��ل انتخـ�اب شــدند‪ - :‬اقـ�ای‬ ‫و نائـ�ب رئیـ�س هئیـ�ت مدیــره‪ -‬اقــای تقـ�ی نجفیان توماجانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫ملـ�ی ‪ 1750651742‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و ســحر یزدانخوــاه بـ�ه‬ ‫مهــدی اش��تیانی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2064651128‬بسـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -‬اقـ�ای‬ ‫دهقان نیــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5529733212‬بس��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫‪ 0034465170‬ب��ه س��مت رئی��س هئی��ت مدی��ره و اق��ای چنگی��ز طاه��ری ب��ه شـ�ماره‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0533248167‬ب��ه سـ�مت نای��ب ریی��س هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‬ ‫حسـ�ن رودگراملـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2142125336‬بس��مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره ‪-‬‬ ‫مـ�دت ‪ 2‬ســال تعییـ�ن شدــند‪ .‬حـ�ق امضــاء کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور از قبیـ�ل‬ ‫ملـ�ی ‪ 6319901225‬ب��ه س��مت عض��و هئی��ت مدی��ره و اق��ای مجتب��ی حس��ین زاده‬ ‫انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داوری از قبی��ل چک ه��ا‪ ،‬س��فته ها‪،‬‬ ‫اقــای علـ�ی حی��درزاده بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 5829799421‬بســمت مدیرعام��ل شرــکت تعییـ�ن‬ ‫سرشــکی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0046930345‬ب��ه س��مت عض��و هئی��ت مدی��ره و اق��ای سـ�عید‬ ‫برــوات و قرارداده��ا و عقـ�ود اســامی ب��ا امض��ا مدیرعام��ل و یک��ی از اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫گردیدن��د‪ - .‬امض��ای کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور از قبی��ل چ��ک و س��فته و‬ ‫قدردانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0943224764‬ب��ه سـ�مت عض��و هئی��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت و مکاتبــات عاــدی و اداری و کار بـ�ا امضـ�ا مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا‬ ‫ب�رـوات و قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی بـ�ا امضــاء مدیرعام��ل بتنهایـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر اسـ�ت‪.‬‬ ‫شــرکت معتب��ر می باشــد‪.‬‬ ‫‪ 297576‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103338186‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/06/20‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای قاس��م ازاده‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0490367437‬بسـ�مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدی�رـه‪ ،‬خان��م عـ�زت‬ ‫چکــ‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب�رـوات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء هـ�ر‬ ‫یـ�ک از اعضــاء هیئـ�ت مدیــره منفرــدا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر اسـ�ت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)601591‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت س�اـختمانی فره��اد س��نگ ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پاــرس سهــند اســیا شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫ثبـ�ت ‪ 149534‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101923773‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫‪ 392623‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320435745‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1398/04/26‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬ترازنام��ه و حسـ�اب‬ ‫ســود و زیــان ســال مالــی ‪ 97‬ب��ه تصوی��ب رس��ید‪ .‬اقای��ان عل��ی النق��ی رهنم��ا ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0050951548‬و حســین زارع بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2432397282‬بـ�ه ترتیـ�ب بـ�ه‬ ‫سـ�مت بازرسـ�ان اصل��ی و علی البـ�دل بــرای ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدنــد‪.‬‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/10/30‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬کلیـ�ه اختی�اـرات بنـ�د ‪13‬‬ ‫مـ�اده ‪ 40‬اساسنــامه ب��ه مدیرعام��ل شــرکت تفوی��ض و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)601588‬‬ ‫تهران (‪)596727‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فنـ�ی و مهندسـ�ی ارفـ�ع صنعـ�ت کرمــان س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 535047‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10630189780‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/22‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در‬ ‫واح��د ثبت��ی تهــران ب��ه ادرس اســتان ته��ران‪ ،‬شهرســتان تهــران‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر‬ ‫تهرــان‪ ،‬ف�رـدوس‪ ،‬خیابـ�ان حس��ن اباد‪ ،‬بلــوار فـ�ردوس‪ ،‬پـلاک ‪ ،389‬مجتم��ع ابگینــه‪،‬‬ ‫‪ ،A21‬طبقـ�ه منفـ�ی ‪ 1‬ک‪.‬پ ‪ 1481835839‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫س�اـزمان ثب��ت اســناد و ام�لاک کش��ور اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسسـ�ات‬ ‫غیرتج��اری ته��ران (‪)601595‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شعــبه خارجـ�ی هیوندــای کورپوریشـ�ن بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2032‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10100174274‬ب��ه اســتناد درخواس��ت نماین��ده عم��ده شـ�عبه خارج��ی هیونـ�دای‬ ‫تاســیس موسسـ�ه غیرتجاــری ایمـ�ن ســیر بهنــام در تاریـ�خ ‪ 1396/06/20‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 42685‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007055660‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاترــ تکمیـ�ل گردیــده کـ�ه‬ ‫کورپوریش��ن مـ�ورخ ‪ 1398/02/26‬و ب��ه موج��ب اص��ل و ترجم��ه مص��دق وکالتنام��ه شــماره ‪ 1369‬مــورخ ‪ 98/2/21‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ گردیـ�د‪ :‬اقــای ساــنگ ووک گـ�و بـ�ا کـ�د فراگیـ�ر‬ ‫خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع‪ :‬انجـ�ام خدمـ�ات ایـ�اب و ذهـ�اب سرــویس مدــارس‪ ،‬ش��رکت ها‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬س��ازمان ها درون شــهری و انجـ�ام‬ ‫‪ 120864756‬ب��ه عنــوان نماینـ�ده عمـ�ده شــعبه شــرکت مذک��ور ب��ا حــدود اختیاــرات ب��ه شـ�رح ذی��ل تعیی��ن گردی��د‪ -1 :‬نمایندگ��ی شـ�رکت درخص��وص مــوارد مرب��وط ب��ه دفت��ر شـ�عبه‬ ‫شــرکت نـ�زد تمـ�ام مقامـ�ات دولت��ی و غیردولت��ی اشــخاص حقیق��ی و حقوق��ی ایران��ی و خارج��ی س�اـزمان امـ�ور ثب��ت گمـ�رک ادارات پس��ت و مخابــرات بانک ه��ا دفات��ر اســناد رسـ�می‬ ‫س��ازمان های دولت��ی و وزارتخانه ه��ا ب��دون هیچگون��ه اس��تثنا‪ -2 .‬تقاض��ا بــرای مجـ�وز کار و مجـ�وز اقام��ت و تمدی��د انه��ا‪ -3 .‬اق��دام ب��ه هرگون��ه معامل��ه و عق��د هرگون��ه ق��رارداد و‬ ‫توافقنام��ه الزم ب��رای مدیری��ت ام��ور دفت��ر ش��عبه‪ -4 .‬انتص��اب و ع��زل عوام��ل خ��اص نماینــدگان و کارمنـ�دان ب��ا ح��ق تعیی��ن حق��وق دســتمزد و حق الزحم��ه انه��ا و مش��خص نمـ�ودن‬ ‫خدمـ�ات حم��ل و نق��ل درون شــهری مســافر و کاال و مرســوالت پی��ک موتــوری ‪ -‬اخ��ذ وام و تسهــیالت ریال��ی و ارزی از کلی��ه بانک ه��ا و موسسـ�ات مال��ی و اعتبــاری داخل��ی و خارجــی‪-‬‬ ‫اخ��ذ و اعطـ�ای نمایندگ��ی از و ب��ه داخ��ل و خــارج‪ -‬در صــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیصـلاح مـ�دت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه مـ�دت نامحــدود مرک��ز اصل��ی‪ :‬تهــران شـ�هر‬ ‫تهــران‪ -‬مهــران‪ -‬خیابـ�ان بهنـ�ام‪ -‬بن بس��ت بهنـ�ام دوازده��م‪ -‬پـلاک ‪ -3‬طبق��ه پنج��م‪ -‬کـ�د پسـ�تی ‪ 1471855676‬س�رـمایه شخــصیت حقوق��ی‪ 1000000 :‬ری��ال می باش��د‪ .‬اس��امی و‬ ‫اختیاــرات انه��ا‪ -5 .‬انجـ�ام حس��اب های بانک��ی شــعبه از جمل��ه حس��اب های ریال��ی و ارزی و امضـ�ای چک ه��ا و ســایر اســناد بانک��ی‪ -6 .‬ط��رح هرگون��ه دع��وی حقوق��ی ش��رکت در‬ ‫میزــان سهم الشرــکه شرــکا‪ :‬اقــای مسعــود حصارکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0014825872‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای احمـ�د حصارکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0451988795‬‬ ‫دادخواه��ی چ��ه ب��ه عنـ�وان خواه��ان خوان��ده ی��ا ش��خص ثال��ث در تم��ام مــوارد رس��یدگی ها ب��ا اختی��ار کام��ل جه��ت مراجع��ه ب��ه دادگاه ه��ای ذیص�لاح چ��ه بـ�رای رســیدگی بـ�دوی‬ ‫دارنـ�ده ‪ 500000‬ریــال سهم الشرــکه اولیـ�ن مدیرــان‪ :‬اقــای مسعــود حصارکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0014825872‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره اقــای احمـ�د حصارکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫تجدیـ�د در دیوــان عالـ�ی مدنـ�ی یـ�ا کیفــری درخواسـ�ت دادخواهـ�ی علیـ�ه احکــام ص�اـدره در غیــاب وی اقامـ�ه دعــوی متقابـ�ل و دفــاع در برابـ�ر انهـ�ا تــرک دعــوی یـ�ا تسلــیم بـ�ر حسـ�ب‬ ‫امــور انتصــاب کارشنــاس انتصــاب وکال و تفویـ�ض اختی�اـرات جانشیــنی و اعطــای اختی�اـرات بـ�ه انهـ�ا عــزل انهـ�ا حـ�ل و فصـ�ل تمــام مناقشــات چـ�ه از طریـ�ق توافـ�ق کتبـ�ی یـ�ا از طریـ�ق‬ ‫داوری و انج��ام س��ایر اقدام��ات حقوق��ی الزم ب��رای ی��ک پرون��ده ت��ا پای��ان موفقیت امی��ز ان جمعــ اوری شـ�واهد ادع��ای جع��ل و تعیی��ن جاع��ل جمعــ اوری مبال��غ اعط��ا ش��ده چ��ه در‬ ‫دادگاه حقوق��ی ی��ا در اداره ثب��ت اسـ�ناد و امــاک‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)601590‬‬ ‫‪ 0451988795‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب گردیدن��د دارندــگان ح��ق امض��ا‪ :‬امضـ�اء کلی��ه اوراق بهاــدار و تعهدــاور موسس��ه از قبی��ل چـ�ک‪،‬‬ ‫س��فته‪ ،‬بـ�روات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عقـ�ود اســامی و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء ه��ر ی��ک از اعضـ�اء هئی��ت مدیـ�ره ب��ه تنهای��ی همــراه ب��ا مه��ر موسس��ه معتب��ر می باش��د‪ .‬اختیاــرات مدیرعام��ل‪:‬‬ ‫طبـ�ق اساس�نـامه ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذک��ور‪ ،‬بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت نمی باشــد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)601589‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 1‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪277‬‬ ‫هزینه مواد مخدر در ایران‪ ،‬برابر با نیمی از بودجه کشور است‬ ‫هزینه‪ 167‬تریلیون تومانی‬ ‫مواد مخدر در ایران!‬ ‫روزانــه ‪ 10‬تــن در ایــران جــان خــود را بــه دلیــل مصــرف مــواد مخــدر از دســت می دهنــد‪ .‬ایــن نکتــه را معــاون کاهــش تقاضــا و توســعه‬ ‫مشــارکت های مردمــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــران مطــرح کــرده اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ منتظرالمهــدی تصریــح کــرده کــه‬ ‫ســالیانه ‪ 450‬هزار نفــر بــه ســبب ســوء مصــرف مــواد مخــدر در دنیــا و در ایــران روزانــه ‪ 10‬نفــر جــان خــود را از دســت می دهنــد و به عبارتــی‬ ‫در ســال‪ 36 ،‬هــزار و ‪ 600‬نفــر جــان خــود را از دســت می دهنــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه تریــاک بــا ‪ 67‬درصــد در جایــگاه اول مصــرف در ایــران قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬بعــد از ان حشــیش‪ ،‬گل‪ ،‬مــاری جوانــا بــا ‪ 12‬درصــد و در رده ســوم شیشــه بــا هش ـت درصد و هروئیــن بــا هفت درصــد‬ ‫در رده چهــارم قــرار دارد»‪ .‬معــاون کاهــش تقاضــا و توســعه مشــارکت های مردمــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ایــران بــا بیــان اینکــه امــار‬ ‫مصــرف شیشــه در ایــن کشــور کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ 10« :‬ســال مبــارزه بــی امــان و برخــورد بــا اشــپزخانه های تولیــد شیشــه‬ ‫توســط پلیــس باعــث شــده اســتفاده شیشــه از رتبــه دوم پاییــن ایــد و امــروز در رده ســوم و چهــارم نشســته اســت»‪.‬‬ ‫معـاون کاهش تقاضای سـتاد مبـارزه با مواد مخدر با اشـاره به‬ ‫هزینه باالی مواد مخدر در کشـور گفـت‪ 167 « :‬تریلیون تومان‬ ‫هزینـه مـواد مخـدر در ایـران طـی یـک سـال اسـت؛ یعنـی‬ ‫‪ 47‬درصـد بودجـه عمومـی کشـور و ‪ 11‬درصد تولیـد ناخالص‬ ‫ملـی مربـوط بـه ایـن موضـوع اسـت»‪ .‬به گـزارش مشـرق؛‬ ‫سـعید منتظرالمهـدی (معاون کاهـش تقاضای سـتاد مبارزه‬ ‫بـا مـواد مخـدر بـا اشـاره بـه سـابقه طوالنـی مصـرف مـواد‬ ‫مخـدر در دنیـا اظهـار داشـت‪« :‬سـوء مصرف مـواد مخـدر بـه‬ ‫دو هزار سـال قبـل از میلاد مسـیح برمی گـردد و مـواد مخدر‬ ‫دغدغـه مـردم‪ ،‬خانواده هـا و مربیـان بـوده و خواهد بـود»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬چنـان جریـان اقتصادی و سـوداوری مـواد مخدر‬ ‫باالسـت کـه بعیـد می دانـم سـوداگران بـه این راحتی دسـت‬ ‫از قاچـاق مـواد مخـدر بردارنـد‪ .‬ضمـن اینکـه در دو دهه اخیـر‬ ‫شـاهد افزایش سـه هزار و ‪ ۳۰۰‬درصدی کشـت مـواد مخدر در‬ ‫افغانسـتان بوده ایـم»‪ .‬معـاون کاهش تقاضای سـتاد مبـارزه با‬ ‫مـواد مخـدر با اشـاره بـه هزینه بـاالی مـواد مخدر در کشـور‬ ‫بیـان داشـت‪ ۱۶۷« :‬تریلیون تومـان هزینـه مـواد مخـدر در‬ ‫ایـران طـی یک سـال اسـت یعنـی ‪ ۴۷‬درصد بودجـه عمومی‬ ‫کشـور و ‪ ۱۱‬درصـد تولید ناخالص ملی مربوط بـه این موضوع‬ ‫اسـت»‪ .‬منتظرالمهـدی گفـت ‪« :‬بیـش از ‪ ۴۵۰‬میلیون نفـر در‬ ‫دنیـا درگیـر مواد مخـدر هسـتند و ‪ ۴۵۰‬هزار نفر سـاالنه بر اثر‬ ‫مصـرف مـواد مخـدر جـان خـود را از دسـت می دهنـد ضمن‬ ‫اینکـه در ایـران نیـز روزانـه ‪ ۱۰‬نفـر و در سـال ‪ ۳۶‬هزار نفـر بـر‬ ‫اثـر مصرف مـواد مخدر از بیـن می روند»‪ .‬وی یاداور شـد‪« :‬در‬ ‫کشورهایی با بیشترین نرخ‬ ‫سو ِء مصرف مواد مخدر‬ ‫سروش راسخ‬ ‫ســازمان امریکایــی ‪ Michael›s House‬که‬ ‫درزمینــه توانبخشــی معتادیــن بــه الــکل و مــواد مخــدر فعالیــت می کنــد‪،‬‬ ‫در گــزارش اخیــر خــود اورده اســت کــه ماری جوانــا‪ ،‬اکــس‪ ،‬کوکائیــن‪،‬‬ ‫امفتامین هــا‪ ،‬ال اس دی‪ ،‬قــار چ جادویــی‪ ،‬قرص هــای ارام بخــش نســخه ای‬ ‫یــا ازاد‪ ،‬نیتــروز اکســاید‪ ،‬کتامیــن و پیپــرز؛ به ترتیــب ‪ ١٠‬مخــدر رایــج‬ ‫درکنــا ِر تریــاک و هروئیــن و مشــتقات انهــا هســتند و گســتردگی مصرف‬ ‫ایــن مــواد باعــث شــده به لحــاظِ امــاری از ســال ‪ ١٩٩٩‬به این ســو‪،‬‬ ‫میــزان اُورد ُدزهــا چهاربرابــر شــود‪ .‬البتــه عواقــب ناشــی از اعتیــاد بــه‬ ‫مخدرهــا تنهــا بــه مــرگ دراثــ ِر ســوءِمصرف یــا زیــاده روی نیســت و‬ ‫مشــکالت متعــددی درپــی دارد‪ .‬برایِ نمونــه؛ گــزارش ‪ ٢٠١٧‬ســازمان‬ ‫ملــل اورده اســت‪١,٦« :‬میلیون نفـ ر از معتادیــن کــه از روش هــای تزریقــی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه ایــدز مبتــا هســتند و ‪٦.١‬میلیون نفرشــان نیــز بــه‬ ‫درعین حــال‪١.٣ ،‬میلیون نفــر از انهــا بــه هــر‬ ‫هپاتیــت ‪ C‬مبتــا شــده اند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دو عارضــه دچــار هســتند»‪ .‬درهمین گــزارش‪ ،‬بــه مــرگ تقریبــی ماهانــه‬ ‫بیـش از ‪١٩٠‬هزارنفــر مصرف کننــده مخــدر اشــاره شــده کــه عمــده انهــا‬ ‫اعتیــاد بــه هروئیــن دارنــد‪ .‬این درحالی ســت که گزارش هــا بــه وجــود‬ ‫بی ـش از ‪١٢‬میلیــون معتــاد تزریقــی در جهــان اشــاره دارد کــه بی شــک‬ ‫امارهــای واقعــی بیش ازاینهاســت‪ .‬در گــزارش جامــع منبــع داده پــردازی‬ ‫‪ World life expectancy‬می خوانیــم کــه در بحــث مرگ ومیــر‬ ‫ناشــی از مصــرف مخدرهــا؛ اوکرائیــن بــا شــاخص ‪١٥.٩٣‬فوت شــده‬ ‫در هر ‪١٠٠‬هزارنفــر‪ ،‬بیشــترین تلفــات را دراین زمینــه دارد و بعــدازان‬ ‫کشــورهای بــاروس‪ ،‬روســیه‪ ،‬اســتونی و امریــکا قــرار دارنــد‪ .‬برپایــه ایــن‬ ‫ـن ‪ ١٨٣‬کشــور و بــا شــاخص ‪٢.٧٨‬مــرگ‬ ‫گــزارش؛ ایــران در رتبــه ‪ ٣٥‬دربیـ ِ‬ ‫می ایســتد‪ .‬البتــه میــزان مرگ ومیــر معتادیــن‪ ،‬بــه عوامــل متعــددی‬ ‫بســتگی دارد و نشــانه گســتردگی مصــرف نیســت؛ به طوری کــه نــام ایران‪،‬‬ ‫ی منابــع‪،‬‬ ‫در چارت هــای مختلــف؛ جــزو ‪ ١٠‬عنــوان اول اســت و در بعض ـ ‬ ‫کشــورمان صدرنشــین جــدول مصــرف هروئیــن در جهــان عنــوان شــده‬ ‫ـخ ‪ ١٢‬تیرماه ‪١٣٩٦‬؛ ســخنگوی‬ ‫اســت‪ .‬در گــزارش خبرگــزاری مهــر به تاریـ ِ‬ ‫ بیان اینکــه در خوش بینانه تریــن‬ ‫ناجــا (ســردار ســعید منتظرالمهــدی) با ِ‬ ‫حالــت‪ ،‬دومیلیون نفــر معتــاد در کشــور داریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز خطــر مــواد‬ ‫مخــدر از زرادخانه هــای اتمــی و ســاح های میکروبــی بیشــتر اســت»‪.‬‬ ‫درحال حاضــر چالشــی بــزرگ بــرای کشــورهای جهان اســت‬ ‫مــواد مخــدر‬ ‫ِ‬ ‫و پخــش ان چنــان شــبکه پیچیــده ای را شــکل داده کــه به این راحتــی‬ ‫نمی تــوان زنجیــره را قطــع کــرد‪ .‬در گــزارش ‪ ١٣‬مــارچ ‪ ٢٠١٨‬ســازمان‬ ‫‪ GDS‬امــده کــه اگــر متوســط زمــان رســیدن ســفارش (دلیــوری) پیتــزا‬ ‫را ‪٣٠‬دقیقــه درنظــر بگیریــم؛ ‪٧٢.٧٩‬درصــد معتادیــن ایــن کشــور کمتــر‬ ‫از ‪٣٠‬دقیقــه بــه مــواد مخــدر دســت می یابنــد‪ .‬ایــن عــدد در امریــکا‬ ‫‪٥٤.٤١‬درصــد‪ ،‬در کانــادا ‪٦٩.٥١‬درصــد‪ ،‬در فرانســه ‪٦١.٩١‬درصــد‪ ،‬در المان‬ ‫‪٣٨.٠٨‬درصــد‪ ،‬در انگلســتان ‪٨٢.٩٣‬درصــد‪ ،‬در ســوئیس ‪٤٠.١٧‬درصــد‪،‬‬ ‫در اســترالیا ‪ ٥٣.٩٠‬و در لهســتان ‪٦٣.٧٥‬درصــد اســت»‪ .‬امــروز؛ پنجــم‬ ‫تیرمــاه مصــادف بــا ‪ ٢٦‬جــون؛ «روز جهانــی مبــارزه بــا ســو ِء مصرف و‬ ‫قاچــاق مــواد مخــدر» نامیــده شــده و به همین دلیــل‪ ،‬فهرس ـت مان را بــه‬ ‫کشــورهایی بــا بیشــترین امــار ثبت شــده از معتادیــن بــه مخــدر اختصاص‬ ‫داده ایــم‪ .‬مبنــای ایــن رده بنــدی؛ گــزارش ‪ ٢١‬ســپتامبر ‪ ٢٠١٧‬مجموعــه‬ ‫اگاهی رســان و امــدادی ‪ The Recovery Site‬اســت‪.‬‬ ‫‪ .٦‬روسیه‬ ‫‪ .١‬انگلستان‬ ‫‪ .٧‬افغانستان‬ ‫‪ .٢‬ایران‬ ‫‪ .٨‬کانادا‬ ‫‪ .٣‬اسکاتلند‬ ‫‪ .٩‬امریکا‬ ‫‪ .٤‬فرانسه‬ ‫‪ .١٠‬مکزیک‬ ‫‪ .٥‬اسلواکی‬ ‫ایـن سـال ها شـاهد افزایش پنج درصـدی مصرف مـواد مخدر‬ ‫در ایـران هسـتیم‪ .‬شـیوع مـواد مخـدر در جهـان در سـن ‪۱۵‬‬ ‫تـا ‪ ۶۴‬سـالگی‪ ،‬پنـج و نیم درصـد و در ایـران ‪ ۵.۴‬درصد اسـت؛‬ ‫ضمـن اینکـه میـزان شـیوع ان در دانش امـوزان ‪ ۲.۱‬درصـد‬ ‫و در دانشـجویان ‪ ۴.۷‬دهم درصـد اسـت»‪ .‬معـاون کاهـش‬ ‫تقاضـای سـتاد مبـارزه با مـواد مخـدر گفت ‪« :‬مصـرف تریاک‬ ‫بـا ‪ ۶۷‬درصـد باالتریـن میـزان مصـرف در بیـن مـواد مخـدر‬ ‫اسـت و حشـیش و گل بـا ‪ ۱۲‬درصـد در مقام هـای بعـدی و‬ ‫شیشـه هشـت درصد و هروئیـن بـا هفت درصـد مقام هـای‬ ‫بعـدی را دارا هسـتند»‪ .‬منتظرالمهـدی اضافـه کـرد ‪« :‬طـی‬ ‫‪ ۱۰‬سـال مبـارزه بـا مـواد مخـدر از مرتبـه دوم بـه رتبه سـوم‬ ‫و چهـارم رسـیده اسـت؛ در حالـی که قیمت شیشـه زمانی به‬ ‫شیوه جدید جذب زنان به دخانیات‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬شــاهدیم کــه بــا کم شــدن زشــتی‬ ‫مصــرف دخانیــات در جامعــه‪ ،‬مصــرف قلیــان و ســیگار‬ ‫در بیــن دختــران نوجــوان و زنــان جــوان افزایــش یافتــه‬ ‫و حتــی در مــواردی‪ ،‬اعضــای خانــواده بــدون توجــه بــه‬ ‫اثــرات ســوء ایــن مــواد‪ ،‬در کنــار یکدیگــر از ان به عنــوان‬ ‫یــک وســیله تفریحــی یــا وســیله ای بــرای افزایــش‬ ‫صمیمیــت بیــن خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬امارهــای‬ ‫کشــوری نشــان می دهــد کــه ‪ ۲۴‬درصــد مــردان ســیگار‬ ‫مصــرف می کننــد کــه ایــن رقــم در بیــن زنــان دو تــا‬ ‫چهار درصــد اســت و اگرچــه دربــاره میــزان مصــرف‬ ‫قلیــان‪ ،‬امــار رســمی وجــود نــدارد امــا مطالعــات نشــان‬ ‫می دهــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد دانشــجویان مــا تجربــه یک بــار‬ ‫مصــرف قلیــان را دارنــد‪ .‬مصــرف قلیــان در ســال های‬ ‫اخیــر چهــار تــا پنج برابــر افزایــش یافتــه و ایــن مــاده‬ ‫دخانــی میــان زنــان ایرانــی بیشــتر مصــرف می شــود‬ ‫و می تــوان ان را دریچــه ورود بــه اعتیــاد دانســت‪.‬‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ اکنــون‪ ،‬تولیدکننــدگان و فروشــندگان‬ ‫به گـ ِ‬ ‫محصــوالت دخانــی بیش از پیــش زنــان را هــدف هجــوم‬ ‫تبلیغــات فریبنــده و جــذاب خــود قــرار می دهنــد؛‬ ‫زیــرا زنــان عالوه بر اینکــه خــود می تواننــد در شــمار‬ ‫مصرف کننــدگان جدیــد قــرار گیرنــد؛ در اینــده‪ ،‬الگــوی‬ ‫مناســبی بــرای اســتعمال مــواد دخانــی ســایر اعضــای‬ ‫خانــواده نیــز خواهنــد شــد‪ .‬ترویــج مصــرف قلیــان‬ ‫به عنــوان یــک وســیله تفریحــی در خانــواده‪ ،‬یکــی از‬ ‫ کننــدگان‬ ‫ترفند هایی ســت کــه تولیدکننــدگان و عرضه‬ ‫ِ‬ ‫محصــوالت دخانــی بــرای فــروش بیشــتر‪ ،‬بــه کار‬ ‫می بندنــد‪ .‬رضــا کریمــی می گویــد‪« :‬صنایــع دخانــی‬ ‫بــرای جــذب مصرف کننــدگان بیشــتر از بیــن نوجوانــان‬ ‫و جوانــان؛ به ویــژه دختــران و زنــان جــوان‪ ،‬از تبلیغــات‬ ‫نادرســت بســیاری کمــک می گیرنــد»‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫مبــارزه بــا دخانیــات ادامــه می دهــد‪« :‬احســاس‬ ‫مدیــرکل درمــان و حمایت هــای اجتماعــی‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر با بیا نِاینکــه‬ ‫ســهم اعتیــاد تزریقــی در انتقــال ویــروس اچ‬ ‫ای وی در معتــادان طــی ســال های اخیــر در‬ ‫کشــور کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬طبــق‬ ‫اعــام وزارت بهداشــت ‪ ۱۳.۸‬درصــد معتــادان‬ ‫تزریقــی‪ ،‬مبتــا بــه ویــروس اچ ای وی (ایــدز) و‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬درصــد معتــادان تزریقــی دچــار انتی‬ ‫بــادی هپاتیــت ‪ c‬هســتند»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫حمیــد جمعه پــور اظهــار کــرد‪« :‬ایــن موضــوع‬ ‫بــه ان معنــا نیســت کــه توجــه ســتاد مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر نســبت بــه برنامه هــای کاهــش‬ ‫اســیب ‪ ،‬کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در‬ ‫حــال حاضــر ســتاد به منظــور کاهــش اســیب ها‬ ‫و عــوارض ســوء مصــرف مــواد و اعتیــاد از‬ ‫برنامه هــا و فعالیت هــای متعــددی همچــون‬ ‫ارائــه خدمــات و بســته های کاهــش اســیب و‬ ‫حمایتــی بــه معتــادان دارای رفتارهــای پرخطــر‪،‬‬ ‫شناســایی معتــادان مبتــا بــه اچ ای وی‪/‬ایــدز‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات تشــخیصی‪ ،‬مشــاوره ای و درمانــی‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون تومـان رسـیده بـود ضمـن اینکه بایـد توجه کنیم‬ ‫ذائقه هـا بـه سـمت مصـرف شیشـه نـرود»‪ .‬وی با بیـان اینکه‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد از مصرف کننـدگان مصرف حشـیش معتقدند این‬ ‫مـاده هیـچ ضـرری بـرای بدن انهـا ندارد‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز ما با‬ ‫دو پدیـده مهم روبه رو هسـتیم‪ .‬یعنـی پدیده پـدران غایب در‬ ‫خانواده هـا که مجبورند به دلیل شـرای اقتصادی چند شـیفت‬ ‫کار کننـد در حالـی کـه فرزنـدان بـه وجود پـدر نیـاز دارند و‬ ‫بایـد با توانمند سـازی مـادران ایـن موضوع را جبـران کنند»‪.‬‬ ‫معـاون کاهش تقاضای سـتاد مبارزه با مواد مخـدر با تاکید بر‬ ‫همـکاری همه دسـتگاه ها در مبارزه با مواد مخدر خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬نه هزار مرکز درمان سـرپایی در کشـور داریـم و در حال‬ ‫بازنگـری در روش هـای درمانـی هسـتیم ضمـن اینکـه ایران‬ ‫جذاب شــدن‪ ،‬مورد توجه بــودن‪ ،‬مستقل شــدن‪،‬‬ ‫بزرگ شــدن‪ ،‬اجتماعی شــدن‪ ،‬پذیرفته شــدن توســط‬ ‫همســاالن‪ ،‬الگو گرفتــن از هنرپیشـه ها‪ ،‬بعضــی باورهــای‬ ‫غلــط مثــل اینکــه قلیان و ســیگار باعــث رفــع عصبانیت‪،‬‬ ‫خســتگی‪ ،‬رفــع دلشــوره‪ ،‬تقویــت ذهــن یــا هضــم غــذا‬ ‫می شــود و ســاده انگاری در مــورد مصــرف قلیــان‬ ‫به عنــوان یــک مــاده دخانــی کم خطرتــر از ســیگار‬ ‫(در حالی کــه قلیــان کم خطــر نیســت و هــر وعــده‬ ‫مصــرف ان تقریبــاً بــا مصــرف ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۸۰‬نــخ ســیگار‬ ‫برابــری می کنــد) از ترفندهــای صنایــع دخانــی بــرای‬ ‫جــذب زنــان اســت»‪ .‬او ادامــه می دهــد‪« :‬عالوه بــر‬ ‫تبلیغــات صنایــع دخانــی؛ مــوارد دیگــری نیــز بــه‬ ‫افزایــش مصــرف قلیــان در جامعــه دامــن می زننــد‬ ‫کــه از ان جملــه می تــوان بــه عرضــه روزافــزون و شــایع‬ ‫مــواد دخانــی در اماکــن تفریحــی‪ ،‬رســتوران ها و‬ ‫قهوه خانه هــا‪ ،‬اســتفاده از قلیــان به عنــوان یــک وســیله‬ ‫تفریحــی و بی ضــرر‪ ،‬تبلیغــات فریبنــده در مــورد قلیــان و‬ ‫تنباکوهــای میــوه ای و معطــر‪ ،‬تغییــر مصــرف قلیــان از‬ ‫شــکل ســنتی در ســنین بــاال به شــکل مــدرن در ســنین‬ ‫پائین تــر‪ ،‬دردســترس بودن و ارزان بــودن انــواع مــواد‬ ‫دخانــی‪ ،‬مصــرف ســیگار و قلیــان توســط ســایر افــراد‬ ‫خانــواده‪ ،‬وجــود تنش هــا و ناهنجاری هــای خانوادگــی‬ ‫در خانواده هــای بی ثبــات و فقــدان حمایت هــای‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬نداشــتن مهارت هــای زندگــی الزم بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اســترس ها و نامالیمــات زندگــی؛ از جملــه‬ ‫مهــارت نــه گفتــن و نداشــتن اعتماد به نفــس کافــی‬ ‫اشــاره کــرد»‪ .‬او تصریــح می کنــد‪« :‬مصــرف قلیــان‪،‬‬ ‫باعــث بــرو ز ســرطان های دهــان‪ ،‬حلــق‪ ،‬حنجــره‪،‬‬ ‫مــری‪ ،‬معــده‪ ،‬مثانــه‪ ،‬چروک شــدن پوســت و زرد شــدن‬ ‫دندان هــا و ‪ ...‬می شــود کــه ایــن بیماری هــا در زنــان‪،‬‬ ‫ســریع تر و در ســنین پائین تــر ایجــاد می شــود‬ ‫ایـران حـدود یک دهم درصـد کمتـر از میانگیـن جهانـی‬ ‫حـدود ‪ ۵.۴‬درصد اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬سـاالنه حدود‬ ‫چهار هزار نفـر در ایـران براثـر سـوء مصـرف مـواد مخـدر جان‬ ‫خـود را از دسـت می دهنـد کـه ایـن امـار در امریـکا حـدود‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر اسـت و این مسـایل نشـان می دهد که مواد مخدر‬ ‫یـک پدیـده جهانی سـت که تمـام کشـورها بـا ان درگیرند»‪.‬‬ ‫معـاون سـتاد مبـارزه مـواد مخـدر کشـور نگرانی اصلـی برای‬ ‫افزایـش تنـوع بخشـی در تولید مواد مخدر صنعتـی را پایلوت‬ ‫قـرار گرفتـن ایـران در مصرف ایـن نوع مواد بیان کرده اسـت‪.‬‬ ‫ولیـزاده ایـن برنامـ ه پایلوت قـرار دادن ایـران در مصـرف مواد‬ ‫مخـدر را در راسـتای تهاجـم و تهدیـد فرهنگـی بیـان کرد و‬ ‫خواهان شـدت بخشـیدن به کارهای فرهنگی بـه خصوص در‬ ‫حوزه پیشـگیری دانسـت‪ .‬وی نگرانی دیگر افزایش موادمخدر‬ ‫صنعتـی و روانگردان را اعتیاد اتفاقی دانسـت و افزود‪« :‬به دلیل‬ ‫نامحسـوس بـودن ایـن نوع مـواد احتمال اعتیـاد اتفاقی حتی‬ ‫در قالب مصافحه (دسـت دادن ) نیز وجود دارد»‪ .‬معاون اداری‬ ‫و مالـی سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر راهـکار کاهـش الودگی‬ ‫جامعـه بـه خصوص جوانـان و نوجوانـان به اعتیـاد صنعتی را‬ ‫توجه بیشـتر به حوزه پیشـگیری دانسـت‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۴۲‬هزار معتاد متجاهر‬ ‫ولیـزاده اولویـت سـتاد را در طـرح پیشـگیری جمـع اوری‬ ‫معتـادان متجاهـر بیـان کـردو اظهارداشـت‪« :‬در ایـن ارتباط‬ ‫در دوره مدیریـت جدیـد ( از بهمن مـاه گذشـته ) سـتاد بـا‬ ‫جدی شـدن ایـن طـرح‪ ۴۲ ،‬هـزار معتـاد متجاهـر در سـطح‬ ‫کشـور جمـع اوری شـد»‪ .‬به گفتـه وی حدود یک سـوم متعاد‬ ‫متجاهـری کـه در کشـور جمع شـدند مربـوط به تهـران بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬در ایـن ارتبـاط با هماهنگی دسـتگاه‬ ‫قضایـی کـه به دنبـال افزایـش مـدت اقامـت ایـن افـراد در‬ ‫کمپ هـا از سـه ماه بـه حـدود یک سـال هسـتیم و تاکنـون‬ ‫هفت مـاه عملیاتـی انجـام شـد و امیدواریـم بـا نـگاه مثبـت‬ ‫موجـود در دسـتگاه قضایـی طـرح اقامـت یک سـاله عملیاتی‬ ‫شـود»‪ .‬بـه گفتـه ولیـزاده در ایـن کمپ هـا برنامـه درمـان‪،‬‬ ‫سـم زدایی‪ ،‬مهارت امـوزی و صیانت و اشـتغال انجام می شـود‪.‬‬ ‫معـاون سـتاد مبـارزه با مـواد مخـدر اظهارداشـت‪« :‬با تکمیل‬ ‫ایـن بسـته امـار رفـت و برگشـت معتـادان بـه ایـن کمپ هـا‬ ‫کاهـش خواهـد یافـت»‪ .‬ولیـزاده با اشـاره بـه این کـه تاکنون‬ ‫تمـام تمرکز سـتاد مبـارزه با مواد مخدر در سـطح کشـور در‬ ‫حـوزه درمانـی بـود و چندین میلیارد تومـان نیـز بـرای درمان‬ ‫معتـادان هزینـه شـده اسـت و از این پـس باید ضمـن دنبال‬ ‫کـردن ان طرح ها‪ ،‬برنامه خود را در حوزه کنترل و پیشـگیری‬ ‫متمرکـز کنیم‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬اگر طرح هـای خود را‬ ‫به درسـتی در حوزه پیشـگیری اجرایی نکنیم‪ ،‬احتمال انفجار‬ ‫مصرف مواد مخدر را در سـال ‪ ۲۰۲۵‬خواهیم داشـت که تمام‬ ‫سـرمایه هـای انسـانی و انـرژی مـا را در این حـوزه می گیرد»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬مـا نبایـد اجازه بدهیـم که الودگـی مواد‬ ‫مخـدر بـه ‪ ۹۵‬درصد جمعیت سـالم در کشـور سـرایت کند و‬ ‫باید هشـدارها را جدی بگیریم و برنامه های پیشـگیرانه را در‬ ‫تمـام حوزه هـا بـا کمک تمـام دسـتگاه ها و تشـکل های مردم‬ ‫نهـاد اجرایـی کنیم»‪.‬‬ ‫و شــایع تر اســت»‪ .‬وی می گویــد‪« :‬مثــ ً‬ ‫ا زنــان‪،‬‬ ‫بــا تمــاس بــا مقــدار کمتــری از دود قلیــان‪ ،‬بــه‬ ‫ســرطان ریــه مبتــا می شــوند یــا یک نــوع ســرطان‬ ‫ریــه (ادنوکارســینوما) در زنانــی کــه مــواد دخانــی‬ ‫می کشــند‪ ،‬شــایع تر از مــردان اســت»‪ .‬مینــا رابعــی‬ ‫نیــز در این زمینــه می گویــد‪« :‬اســتفاده از دخانیــات در‬ ‫دوران حاملگــی‪ ،‬باعــث بــروز مشــکالت حیــن زایمــان‪،‬‬ ‫کاهــش میــزان شــیردهی‪ ،‬تولــد نــوزاد کـم وزن و مــرگ‬ ‫ناگهانــی نــوزاد می شــود و حتــی ممکــن اســت در‬ ‫درازمــدت بــر رفتــار کــودک تاثیــر گذاشــته و منجــر به‬ ‫افزایــش اســتعداد اعتیــاد بــه نیکوتیــن در ســال های‬ ‫بعــدی زندگــی شــود»‪ .‬ایــن متخصــص زنــان ادامــه‬ ‫می دهــد‪« :‬ســرطان گــردن رحــم‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫گو میــر ناشــی از ســرطان‬ ‫اســتخوان و افزایــش مر ‬ ‫پســتان؛ از دیگــر عــوارض اســتعمال دخانیــات در زنــان‬ ‫اســت»‪ .‬او با بیان اینکــه زنــان با توجه بــه نقــش خــود‬ ‫در مدیریــت خانــواده و تاثیرگــذاری به عنــوان الگــوی‬ ‫رفتــاری نوجوانــان و جوانــان می تواننــد بــا افزایــش‬ ‫اگاهــی خــود در مــورد مضــرات اســتعمال دخانیــات و‬ ‫انجــام اقداماتــی دراین زمینــه‪ ،‬مانــع از پیشــرفت رونــد‬ ‫گســترش مصــرف دخانیــات در جامعــه شــوند‪ ،‬توصیــه‬ ‫می کنــد‪« :‬فرهنگ ســازی در مــورد مضــرات مصــرف‬ ‫مــواد دخانــی میــان زنــان بایــد در جامعــه نهادینــه‬ ‫شــود؛ زیــرا هــر روز شــاهد افزایــش مصــرف ســیگار‬ ‫و قلیــان و به ویــژه میــان دختــران جــوان هســتیم‬ ‫کــه تاس ـف اور اســت»‪ .‬ایــن پزشــک تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫«زنانــی کــه ســیگار یــا قلیــان می کشــند‪ ،‬بایــد مصــرف‬ ‫خــود را کاهــش داده و بــرای تــرک ان تالش کننــد»‪ .‬او‬ ‫می افزایــد‪« :‬زمانــی را بــرای تفریح کــردن در نظــر بگیرید‬ ‫و تــاش کنیــد تا تفریحات ســالمی بــرای خانــواده خود‬ ‫تامیــن کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد که قلیــان‪ ،‬یک وســیله‬ ‫تدخینی ســت؛ نــه تفریحــی و مضــرات ســیگار و قلیــان‬ ‫را بــه اعضــای خانــواده امــوزش دهیــد»‪.‬‬ ‫ابتالی ‪۱۳.۸‬درصد معتادان تزریقی به ایدز‬ ‫بــه ایــن افــراد و همچنیــن واکسیناســیون‬ ‫هپاتیــت‪ ،‬حمایــت می کنــد»‪ .‬وی بــا اشــاره‬ ‫بــه وضعیــت بیمــاری ایــدز و هپاتیــت در میــان‬ ‫معتــادان تزریقــی تاکیــد کــرد‪« :‬طبــق اعــام‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ۱۳.۸ ،‬درصــد معتــادان تزریقــی‪،‬‬ ‫مبتــا بــه ویــروس اچ ای وی (ایــدز) هســتند‪،‬‬ ‫البتــه شــواهد موجــود نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایــران همچنــان در مرحلــه نیــاز به توجه اســت؛‬ ‫به طوری کــه در صــورت عــدم کنتــرل ان‪ ،‬بــه‬ ‫اپیدمــی ایــدز متمایــل می شــویم‪ .‬همچنیــن‬ ‫شــواهد دیگــری در ایــن خصــوص نیــز نشــان‬ ‫می دهــد کــه بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد مبتالیــان‬ ‫بیمــاری ایــدز را گــروه معتــادان تزریقــی‬ ‫تشــکیل می دهنــد کــه البتــه ایــن رونــد‬ ‫کاهشــی ناشــی از اجــرای برنامه هــای کاهــش‬ ‫اســیب نســبت بــه ســال های گذشــته اســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬کلیــه برنامه هــا و فعالیت هــای‬ ‫حــوزه درمــان و کاهــش اســیب اعتیــاد کشــور‬ ‫در درمـان اعتیـاد در رتبه هـای باالتـری در جهان قـرار دارد»‪.‬‬ ‫منتظرالمهـدی بـا اشـاره به اهمیت علـوم شـناختی در حوزه‬ ‫اعتیاد گفت‪« :‬در بیشـتر دانشـکده های جهان قبـل از اموزش‬ ‫علـوم نظامی‪ ،‬علوم شـناختی را یاد می دهنـد و باید یاد دهیم‬ ‫چطـور بدون خونریـزی در ذهن دیگران اثرگذار باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫بـا تاکید بـر نقش حمایت های روحـی روانی از افـراد معتاد در‬ ‫جهت سـالم سـازی انهـا تصریح کـرد‪« :‬با روش هـای هیجان‬ ‫درمانی‪ ،‬ترغیب‪ ،‬تشـویق‪ ،‬تکریم و اموزش در حوزه پیشـگیری‬ ‫می توانیم قدم هـای مثبتی در درمان برداریـم»‪ .‬معاون کاهش‬ ‫تقاضـای سـتاد مبارزه با مواد مخدر با اشـاره بـه اهمیت توجه‬ ‫بـه ضمیر ناخـوداگاه افـراد یاداور شـد‪« :‬ضمیر ناخـوداگاه در‬ ‫دوران طفولیـت شـکل می گیـرد و از سـن ‪ ۶‬تـا ‪ ۱۲‬سـالگی‬ ‫بسـیار مهـم اسـت و توجـه بـه هنـر هفتـم و تهیـه فیلم های‬ ‫اموزشـی در حـوزه پیشـگیری از اعتیـاد بسـیار مهم اسـت»‪.‬‬ ‫منتظرالمهدی با اشـاره به روش های دیگـر موثر در جلوگیری‬ ‫از اعتیـاد ابـراز داشـت‪« :‬یکـی دیگـر از روش هـای موثر تلنگر‬ ‫درمانـی اسـت ضمـن اینکه والدیـن باید کـودکان خـود را در‬ ‫اغـوش گرفتـه چرا کـه در این حالت هورمون هـای دوپامین و‬ ‫سـروتونین بیشـتری ترشـح می شـود و در کنار موارد یاد شده‬ ‫رایحـه درمانـی و موسـیقی تراپی از روش هـای دیگـر موثـر در‬ ‫درمـان اعتیـاد اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اقدامات پیشـگیرانه در‬ ‫مـواد مخدر در کشـور افـزود‪« :‬مبارزه با مواد مخـدر از مرزها تا‬ ‫شـهرها ادامه دارد‪ .‬چهارهزار شـهید و ‪ ۱۲‬هـزار مجروح حاصل‬ ‫ایـن مبارزه اسـت ضمن اینکه در سـال گذشـته ‪ ۸۷۵‬تن مواد‬ ‫مخـدر کشـف شـد»‪ .‬معـاون کاهـش تقاضـای سـتاد مبـارزه‬ ‫بـا مـواد مخـدر بـا بیـان اینکـه در ‪ ۱۵‬سـال گذشـته بالـغ بـر‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تـن مواد مخدر کشـف شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«دوهزار کیلومتـر از مرزهـای کشـور انسـداد شـده و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫مواد کشـف شـده در مرزهای شهری کشـور بوده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکـه ‪ ۷۰‬درصـد کشـفیات تریاک دنیـا مربوط به ایران اسـت‬ ‫و بـه همیـن میـزان نیـز مربوط بـه کشـف هروئیـن در ایران‬ ‫اسـت»‪ .‬منتظرالمهـدی با تاکید بـر پیشـگیری از خانواده ها و‬ ‫مـدارس یـاداور شـد‪« :‬خانواده و مدرسـه دو مرکز مهم اسـت‬ ‫و مـا در ایـن خصـوص طـرح یارگیـران زندگـی را بـا اعتباری‬ ‫برابـر ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال از اول سـال تحصیلی جدید در مدارس‬ ‫شـروع می کنیـم و تلاش خواهیـم کـرد تـاب اوری روانـی در‬ ‫دانش امـوزان را ایجـاد کنیم»‪.‬‬ ‫معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد؛‬ ‫مرگ چهار هزار نفر در ایران بر اثر مصرف سوء موادمخدر‬ ‫در همیـن راسـتا معـاو ن اداری مالـی و امـور مجلـس سـتاد‬ ‫مبـارزه با مواد مخدر کشـور گفـت‪« :‬در حال حاضـر ‪ ۸۰۳‬نوع‬ ‫مـواد مخـدر صنعتـی و روانگـردان در جهان تولید می شـود»‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایرنـا؛ اکبر ولیزاده افـزود‪« :‬این در حالی سـت که در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی تعداد مـواد مخـدر روانگـردان در جهان‬ ‫حـدود ‪ ۱۶۰‬نـوع بـود و در مـدت کمتـر از دو دهـه تنـوع مواد‬ ‫مخـدر روانگـردان پنـج برابـر بیشـتر شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬در شـرایط فعلـی بسـیاری از شـرکت ها‪ ،‬مراکـز علمی‬ ‫و شـیمیدانان بـزرگ جهـان در خدمـت تولیـد مـواد مخـدر‬ ‫صنعتـی و رونگردان هـا قـرار گرفته اند و با تنوع بخشـی تولید‬ ‫مـواد مخـدر صنعتـی در سـطح جهـان‪ ،‬امـار اعتیاد بـه مواد‬ ‫مخـدر ‪ ۳۰‬درصـد بیشـتر شـده اسـت»‪ .‬معاون سـتاد مبـارزه‬ ‫مواد مخدر کشـور گفـت‪« :‬در حال حاضر حـدود ‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫معتـاد در جهـان وجود دارد کـه ‪ ۱۸۰‬میلیون معتـاد در حوزه‬ ‫مـواد مخـدر کانابیس (طبقـه ای از مواد اعتیاد اور هسـتند که‬ ‫از جملـه شـناخته شـده ترین ان هـا می تـوان بـه ماریجوانا و‬ ‫حشـیش اشـاره کرد‪ .‬این مواد از گیاه شـاهدانه تهیه می شوند‬ ‫و بـه دلیـل توهماتـی کـه در افـراد ایجـاد می کنند بـه عنوان‬ ‫مـواد توهم زا نیز شـناخته می شـوند) و حـدود ‪ ۵۵‬میلیون نیز‬ ‫معتـادان بـه مـواد مخدر سـنتی و مابقی را رونگردان تشـکیل‬ ‫می دهنـد»‪ .‬ولیزاده میزان شـیوع مصرف مـواد مخدر صنعتی‬ ‫در جهـان را حـدود ‪ ۵.۵‬درصـد اعلام کـرد کـه ایـن امـار در‬ ‫‪3‬‬ ‫در ابتــدای هــر ســال بــا برگــزاری جلســات‬ ‫مشــترک بــا ســازمان های عضــو ســتاد همچــون‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫ســازمان بهزیســتی‪ ،‬ســازمان زندانهــا و‪ ...‬مــورد‬ ‫توافــق قــرار گرفتــه و طــی انعقــاد تفاهم نامــه‬ ‫مــورد حمایــت ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫قــرار می گیــرد و اگــر در زمــان برنامه ریــزی و‬ ‫انعقــاد تفاهم نامه هــای مشــترک بــا ســازمان ها‬ ‫فعالیــت مــورد نظر(دســتگاه خودپــرداز توزیــع‬ ‫ســرنگ بهداشــتی) از ســوی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی عضــو بــه عنــوان یک نیــاز مطرح شــود‪،‬‬ ‫حتمــا پــس از بررســی مــورد حمایــت مالــی و‬ ‫عملیاتــی قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬امــا طــی چنــد‬ ‫ســال اخیــر فعالیت هــا و اقدامــات متعــددی‬ ‫نظیــر مراکــز گــذری‪ ...،‬توســط ســازمان های‬ ‫متولــی بــا حمایــت ســتاد در حــوزه کاهــش‬ ‫اســیب اعتیــاد در ســطح کشــور در حــال‬ ‫اجراســت»‪.‬‬ ‫پنج عامل جسمانی گرایش به مواد مخدر‬ ‫پنــج عامــل وجــود دارنــد کــه از لحــاظ جســمانی شــما را‬ ‫درمعــرض گرایــش بــه مــواد مخــدر و اعتیــاد قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش تارنمــای پیــام تندرســتی؛ ایــن عوامــل گرایــش به‬ ‫مــواد مخــدر شــامل چندیــن مــورد اســت‪ ،‬کــه فــرد را از نظــر‬ ‫جســمانی در معــرض اعتیــاد قــرار می دهنــد از جملــه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ژنتیک و گرایش به مواد مخدر‬ ‫بــا وجــود اینکــه ارتبــاط بیــن ژنتیــک و اعتیــاد یکــی از‬ ‫موضوعــات مهــم اســت امــا مطالعــات نشــان داده انــد کــه تنها‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از زمین ه اعتیاد ناشــی از ژنتیک اســت‪ .‬گرچه‬ ‫هیــچ ژنــی بــه عنــوان ژن اعتیاد شــناخته نشــده امــا مطالعات‬ ‫حاکــی از ان اســت‪ ،‬افــرادی کــه اعتیــاد دارنــد کودکان شــان‬ ‫نیــز بیشــتر در معــرض خطــر اعتیــاد قــرار می گیرنــد‪ .‬ژنتیک‬ ‫یــک اصطــاح گســترده اســت و شــامل ژن های اســت کــه در‬ ‫طــول نســل از والدیــن بــه کــودک منتقــل می شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫افــرادی کــه درگیــر اعتیاد هســتند‪ ،‬کودکان شــان در مقایســه‬ ‫بــا دیگــر کــودکان بیشــتر در معــرض خطــر اعتیــاد قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬درحــال حاضــر متخصصیــن اعتیــاد تحقیقاتــی روی‬ ‫افــراد مصــرف کننــده مــواد مخــدر انجــام می دهنــد کــه‬ ‫بــه امیــد یافتــن ژن هایــی کــه به طــور مســتقیم بــا اعتیــاد‬ ‫ارتبــاط دارد بــه تجزیــه و تحلیــل رابطــه بین ژنتیــک و اعتیاد‬ ‫می پردازنــد‪ .‬در حال حاضــر‪ ،‬مطالعاتــی کــه دربــاره رابطــه‬ ‫ژنتیــک و عوامــل دیگــر نظیــر تشــخیص هم زمــان بیمــاری‬ ‫روانــی انجــام می شــوند موجــب درک بهتــر ایــن موضــوع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪-2‬بیماری روانی کاموربید و گرایش به مواد مخدر‬ ‫تحقیقــات حاکــی از ان اســت کــه در بیــن بیماری هــای‬ ‫روانشــناختی کــه اغلــب بــا اعتیــاد همــراه هســتند اختــال‬ ‫دوقطبــی از شــایع ترین ان هاســت کــه اغلــب بعــد از بیمــاری‬ ‫پــی تــی اس دی یــا اختــال استرســی پــس از اســیب روانــی‬ ‫(‪ )PTSD‬و اختــال افســردگی حــاد رخ می دهــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد‪ ،‬بســیاری از افــرادی کــه از الــکل و موادمخــدر‬ ‫اســتفاده می کننــد دچــار بیمــاری روحــی و روانــی نیــز‬ ‫هســتند و بالعکــس‪ .‬مطالعــات همــواره داللــت بــر ایــن دارند‪،‬‬ ‫افــرادی کــه دچــار اختــاالت روانــی هســتند حداقــل دوبرابــر‬ ‫بیشــتر از افــراد دیگــر از اختــال مصــرف مــواد رنــج می برنــد‪.‬‬ ‫وجــود دو اختــال کــه به طــور همزمــان در یــک فــرد وجــود‬ ‫دارد را اصطالحــاً کوموبیدیتــی (هم زمــان) می نامنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن وجــود رابطـه ی پیش بینــی نشــده ی بیــن اعتیــاد‬ ‫و اختــال روانــی بســیار پیچیــده اســت‪ .‬ایــن مســاله نیــز‬ ‫هماننــد معمــای پیچیــده مــرغ و تخــم مــرغ‪ ،‬موجــب شــده‬ ‫محققــان در مــورد اینکــه ایــا ســوء مصــرف مــواد موجــب‬ ‫اختــال روانــی می شــود یــا اختــال روانــی منجــر بــه‬ ‫ســوء مصــرف مــواد می شــود اختــاف نظــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫عالوه بــر ایــن بســیاری از افــرادی کــه از بیمــاری روحــی و‬ ‫روانــی رنــج می برنــد بیشــتر ترجیــح می دهنــد خــود درمانــی‬ ‫کننــد‪ .‬امــا بــا ایــن وجــود در عوامــل خطــرزای ســوء مصــرف‬ ‫موادمخــدر و اختــال روانــی تداخــات زیــادی وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سیســتم پــاداش‪ :‬شــیمی مغــز و انتقــال‬ ‫دهنده هــای عصبــی و گرایــش بــه مــواد مخــدر‬ ‫در مرکــز مغــز‪ ،‬در هــر نیمکــره‪ ،‬دو تــوده از ســلول های عصبی‬ ‫وجــود دارد کــه نوکلئــوس اکومبنــس (هســته ی جانبــی)‬ ‫نامیــده می شــوند‪ .‬هنــگام خــوردن‪ ،‬برقــراری رابطــه جنســی و‬ ‫مشــارکت در هــر فعالیتــی کــه موجــب زنــده ماندن می شــود‬ ‫ایــن منطقــه از مغــز پــر از انتقــال دهنــده عصبــی معــروف به‬ ‫دوپامیــن شــده و موجــب لــذت بــردن از فعالیــت می شــود‪.‬‬ ‫افــرادی کــه ســطح دوپامیــن مغــز ان هــا به طــور طبیعــی‬ ‫پاییــن اســت بیشــتر در معــرض اعتیــاد و مصــرف مــواد‬ ‫هســتند چراکــه الــکل و موادمخــدر بــا افزایــش غیرطبیعــی‬ ‫ســطح دوپامیــن احســاس لــذت را ایجــاد می کنــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه یــک فــرد همچنــان بــه مصــرف مــواد ادامــه می دهــد‬ ‫افزایــش ناگهانــی دوپامیــن در مغــز او موجــب اختــال‬ ‫در عملکــرد مغــز شــده و درنتیجــه تولیــد دوپامیــن مغــز‬ ‫به تدریــج کاهــش می یابــد‪ .‬ایــن واکنــش شــیمیایی بــه مــواد‬ ‫کــه به طــور مکــرر در بــدن رخ می دهــد بــه دلیــل کمبــود‬ ‫شــدید دوپامیــن موجــب وابســتگی فیزیکــی فــرد بــه مــواد‬ ‫می شــود‪ .‬افــرادی کــه ســطح دوپامیــن مغــز ان هــا به طــور‬ ‫طبیعــی پاییــن اســت بیشــتر در معــرض اعتیــاد و مصــرف‬ ‫مــواد قــرار دارنــد چراکــه الــکل و موادمخــدر موجــب افزایــش‬ ‫غیرطبیعــی ســطح دوپامیــن و احســاس لــذت می گــردد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن ترتیــب محققــان اخیــرا ً بــه ایــن نتیجــه رســیدند که‬ ‫کمبــود ســروتونین ناشــی از افســردگی‪ ،‬اضطــراب و اختــال‬ ‫وســواس می توانــد خطــر ابتــا بــه اعتیــاد را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫اتانــول‪ ،‬کانابینوئیدهــا‪ ،‬اپیوئیدهــا و داروهــای روانگــردان کــه‬ ‫خیلــی از افــراد از ان هــا بــرای خوددرمانــی اســتفاده می کننــد‬ ‫می تواننــد ســطح ســروتونین کــم بــدن را بــاال بــرده و خطــر‬ ‫وابســتگی فیزیکــی را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬اختالل حافظه و گرایش به مواد مخدر‬ ‫طبــق مطالعــات انجام شــده‪ ،‬سیســتم های ســلولی و ســطوح‬ ‫رفتــاری بــه گون ـه ای بــا هــم در تالقــی هســتند کــه نشــان‬ ‫می دهنــد اعتیــاد موجــب اختــال در عملکرد فراینــد حافظه‬ ‫مغــز اســت‪ .‬بــا توجــه بــه عواقــب رفتارهــا‪ ،‬فــرد یــاد می گیــرد‬ ‫بــه گون ـه ای رفتــار و عمــل کنــد کــه پیشــرفت و موفقیــت‬ ‫او را در اینــده بــه حداکثــر برســاند‪ .‬مطالعــات اخیــر نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬افــرادی کــه مســتعد ابتــا بــه اعتیــاد هســتند دچار‬ ‫اختــال در نحــوه یادگیــری رفتارها هســتند‪ .‬به عبــارت دیگر‪،‬‬ ‫ایــن قبیــل افــراد بایــد تــاش زیــادی کننــد تــا بتواننــد یــک‬ ‫رفتــار را به طــور کامــل یــاد بگیرنــد‪ .‬ســوء مصــرف موادمخــدر‬ ‫اشــاره بــر ایــن دارد کــه برخــی معتــادان بــه یادگیــری نشــانه‬ ‫یــا عالئــم انگیزیشــی مرتبــط بــا مصــرف موادمخــدر و الــکل‬ ‫توجــه بیشــتر نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬جنسیت و گرایش به مواد مخدر‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه شــاید موضــوع تاثیــر جنســیت بــر مصرف‬ ‫مــواد بارزتریــن عامــل جســمانی اعتیــاد نباشــد امــا مطالعات‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه تفاوت هــای قابــل مالحظــه ای در‬ ‫میــزان اعتیــاد زنــان و مــردان وجــود دارد‪ .‬درحقیقــت ایــن‬ ‫تفاوت هــا بــه قــدری بــزرگ هســتند کــه نتایــج مطالعــات‬ ‫جــاری بــه تکنیک هــای جدیــد درمــان ضمیمــه شــده اند‪.‬‬ ‫طبــق ارزیابی هــای بــه عمــل امــده در سرتاســر دنیــا‪ ،‬میــزان‬ ‫اعتیــاد مــردان در مقایســه بــا زنــان بیشــتر و تقریبــا ‪ ۲‬بــه ‪۱‬‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود در پژوهش هــای اخیــر تفــاوت کلیــدی‬ ‫در اعتیــاد بیــن مــردان و زنــان نشــان داده شــده اســت‪ .‬طبــق‬ ‫یکــی از مطالعــات‪ ،‬گرچــه زنــان در مقایســه بــا مــردان مصرف‬ ‫مــواد را بــا دوز کــم شــروع می کننــد امــا ســریع تر از مــردان‬ ‫بــه مــواد اعتیــاد پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫ایا می توان طول عمر انسان را‬ ‫بیشتر از ‪ ۱۲۰‬سال دستکاری کرد؟‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫د ناظری‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫سر ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫د مهر ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫بع ‬ ‫تلفن‪ 66555201 :‬و ‪ 66555160‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫ایا ما بیشتر ازاجدادمان عمر می کنیم؟‬ ‫فرید کریمی‬ ‫معجــزات پزشــکی و تغذیـ ه مناســب‪ ،‬ایــن تصــور را به وجــود‬ ‫اورده کــه مــا از تمامــی انســان های تاریــخ بشــر بیش تــر عمــر می کنیــم‪ ،‬امــا شــاید‬ ‫این طــور نباشــد‪ .‬در طــول چنــد ده ـ ه گذشــته‪ ،‬امیــد بــه زندگــی در سراســر جهــان‬ ‫به طــور چشـم گیری بــاال رفتــه اســت‪ .‬به طــور متوســط افــرادی کــه در ســال ‪ ۱۹۶۰‬بــه‬ ‫دنیــا می امدنــد‪ ،‬یعنــی اولیــن ســال هایی کــه ســازمان ملــل متحــد اطالعــات جهانــی را‬ ‫در ســوابق خــود نگهــداری می کــرد‪ ،‬انتظــار داشــتند کــه تــا ســن ‪ ۵۲٫۵‬ســالگی زندگــی‬ ‫کننــد‪ .‬امــا‪ ،‬امــروز میانگیــن امیــد بــه زندگــی‪ ۷۲ ،‬ســال اســت‪ .‬در انگلســتان‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫ســوابق بــرای دور ه طوالنی تــری نگهــداری می شــدند‪ ،‬امیــد بــه زندگــی حتــی بیش تــر‬ ‫بــود‪ .‬در ســال ‪ ،۱۸۴۱‬انتظــار می رفــت کــه یــک دختــر بچــه تــا ‪ ۴۲‬ســالگی و یــک‬ ‫پســر بچــه تــا ‪ ۴۰‬ســالگی زندگــی کنــد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬یــک دختــر بچــه می توانســت‬ ‫تــا ‪ ۸۳‬ســالگی و یــک پســر هــم تــا ‪ ۷۹‬ســالگی عمــر کنــد‪ .‬از مقایس ـ ه ایــن ســوابق‪،‬‬ ‫نتیجه گیــری طبیعــی ایــن اســت کــه داروهــای مــدرن و بــاال رفتــن بهداشــت عمومــی‬ ‫بــه مــا کمــک کــرده تــا نســبت بــه هــر زمــان دیگــری در گذشــته‪ ،‬بیش تــر زندگــی‬ ‫کنیــم‪ .‬تــا جایــی کــه ممکــن اســت‪ ،‬دیگــر نواوری هــای جدیــد نتواننــد طــول عمــر‬ ‫مــا را از ایــن باالتــر ببرنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬ادار ه ملــی امــار انگلســتان در ســپتامبر ‪ ،۲۰۱۸‬تائیــد‬ ‫کــرد کــه حداقــل در ایــن کشــور‪ ،‬رونــد بــاال رفتــن امیــد بــه زندگــی متوقــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬به جــز انگلســتان‪ ،‬در سراســر جهــان نیــز شــاهد چنیــن رونــدی هســتیم‪ .‬برخــی‬ ‫باورهــای نادرســت درمــورد اجــداد مــا هــم موجــب تقویــت ایــن عقیــده شــده کــه مــا‬ ‫حــاال بــه اوج طــول عمــر خــود رســیده ایم‪ :‬به عنــوان مثــال‪ ،‬بــاور بــر ایــن اســت کــه‬ ‫یونانیــان باســتان یــا رومیــان‪ ،‬از دیــدن شــخصی بیــش از ‪ ۵۰‬یــا ‪ ۶۰‬ســال شــگفت زده‬ ‫می شــدند‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬در حالــی کــه پیشــرفت های پزشــکی بســیاری از جنبه هــای‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی را بهبــود داده‪ ،‬ایــن فــرض کــه طــول عمــر انســان در طــول‬ ‫قرن هــا یــا هــزاران ســال به طــور چشــمگیری بــاال رفتــه‪ ،‬تــا حــد زیــادی گمراه کننــده‬ ‫اســت‪ .‬امیــد بــه زندگــی کلــی‪ ،‬ان طــور کــه امارهــا گــزارش دادنــد‪ ،‬بــه ایــن دلیــل بــاال‬ ‫نرفتــه کــه مــا از هــر زمــان دیگــری بیش تــر عمــر می کنیــم‪ ،‬بلکــه به دلیــل اســت کــه‬ ‫می توانیــم‪ ،‬بــه سـن های بــاال برســیم‪ .‬والتــر شــیدل‪ ،‬مــورخ دانشــگاه اســتنفورد‪ ،‬یکــی‬ ‫از پژوهشــگران برجســته در زمینــه جمعیت شناســی روم باســتان‪ ،‬می گویــد‪« :‬تفــاوت‬ ‫اساســی بیــن امیــد بــه زندگــی و طــول عمــر وجــود دارد‪ .‬طــول عمــر انســان ها کــه‬ ‫نســبت بــه امیــد بــه زندگــی کامــا مقولــه ی جدایــی اســت‪ ،‬یــک ســاختار اماری ســت‬ ‫و تــا انجایی کــه می دانــم‪ ،‬ان قــدر هــم تغییــر نکــرده اســت»‪ .‬درواقــع‪ ،‬امیــد بــه زندگــی‬ ‫یــک میانگیــن اســت‪ .‬اگــر شــما دو فرزنــد داشــته باشــید و یکــی از ان هــا قبــل از اولیــن‬ ‫ســالگرد تولــدش‪ ،‬فــوت کنــد و دیگــری تــا ‪ ۷۰‬ســالگی عمــر کنــد‪ ،‬میانگیــن امیــد بــه‬ ‫زندگــی دو فرزنــد شــما‪ ۳۵ ،‬ســال خواهــد بــود‪ .‬ایــن میانگیــن بــه لحــاظ ریاضی درســت‬ ‫اســت و مطمئنــا اطالعاتــی در مــورد شــرایطی کــه فرزنــدان بــزرگ می شــدند بــه مــا‬ ‫می دهــد‪ .‬امــا ایــن میانگیــن امــاری‪ ،‬تصویــر کاملــی بــه مــا نمی دهــد‪ .‬به ویــژه وقتــی‬ ‫کــه بــه دوره هــا یــا نواحــی رجــوع کنیــم کــه ســطح باالیــی از مــرگ و میــر نــوزادان‬ ‫دارنــد‪ ،‬ایــن مســئله مشکل ســاز می شــود‪ .‬در اکثــر تاریــخ بشــر میــزان مــرگ و میــر‬ ‫کــودکان بــاال بــوده و ایــن رونــد‪ ،‬حتــی امــروز هــم در کشــورهای مختلــف باال ســت‪.‬‬ ‫به دلیــل همیــن میانگیــن اســت کــه معمــوالً گفتــه می شــود‪ ،‬به عنــوان مثــال‪ ،‬یونانیــان‬ ‫و رومیــان باســتان‪ ،‬تنهــا ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬ســال عمــر می کردنــد‪ .‬امــا ایــن موضــوع ایــا واقعــا‬ ‫بــرای افــرادی کــه دوران ســخت کودکــی را پشــت ســر می گذاشــتند نیــز صــادق بــود؟‬ ‫ایــا ایــن بدین معنــا بــود کــه در ان دوران‪ ،‬یــک فــرد ‪ ۳۵‬ســاله واقعـاً شــخصی ســالخورده‬ ‫تلقــی می شــد؟ اگــر این طــور بــود و یــک شــخص ‪ ۳۰‬ســاله‪ ،‬فــردی پیــر و فرتــوت‬ ‫ب می شــد‪ ،‬بــه نظــر نمی رســد کــه نویســندگان و سیاســتمداران قدیــم ایــن‬ ‫محســو ‬ ‫مفهــوم را درک کــرده باشــند‪ .‬در اوایــل قــرن هفتــم پیــش از میــاد‪ ،‬شــاعر یونانــی‪،‬‬ ‫هســیودوس نوشــت کــه یــک مــرد بایــد زمانــی ازدواج کنــد کــه نــه خیلــی کم تــر و‬ ‫نــه خیلــی هــم بیش تــر از ‪ ۳۰‬ســالگی باشــد‪ .‬در همیــن حــال‪« ،‬کورکــوس هونــورم» در‬ ‫روم باســتان‪ ،‬سلس ـه ای از دفاتــر سیاســی کــه مــردان جــوان جاه طلــب بایــد اداره ان را‬ ‫برعهــده می گرفتنــد‪ ،‬حتــی اجــازه نمی دادنــد کــه یــک جــوان تــا قبــل از ‪ ۳۰‬ســالگی‬ ‫(بعدهــا اگوســتوس‪ ،‬امپراتــور روم ایــن حداقــل ســن را بــه ‪ ۲۵‬ســال تقلیــل داد‪ ،‬خــود‬ ‫اگوســتوس هــم در ‪ ۷۵‬ســالگی درگذشــت)‪ .‬بــه مقــام کویســتور (به معنــای «بازپــرس»‬ ‫در زبــان التیــن) منصــوب شــوند‪ .‬بــرای مقــام کنســول روم (باالتریــن مقــام سیاســی در‬ ‫جمهــوری روم) فــرد بایــد ‪ ۴۳‬ســن می داشــت‪ ،‬یعنــی هشت ســال باالتــر از حــد مجــاز‬ ‫تصــدی پســت ریاســت جمهــوری در ایــاالت متحده کنونــی‪ .‬در قــرن اول‪ ،‬پلینــی بزرگ‪،‬‬ ‫طبیعیــدان و فیلســوف طبیعــی روم باســتان یــک فصــل کامــل از کتــاب مشــهور خــود‪،‬‬ ‫«دانشــنامه تاریــخ طبیعــی» را بــه افــرادی اختصــاص داد کــه عمــری طوالنــی داشــتند‪.‬‬ ‫از میــان ان هــا‪ ،‬کنســولگر والریــوس کوروینــس (‪ ۱۰۰‬ســاله)‪ ،‬ترینتیا‪ ،‬همســر سیســرون‪،‬‬ ‫خطیــب‪ ،‬سیاسـت مدار و فیلســوف مشــهور (‪۱۰۳‬ســال) و زنــی بــه نــام کودیا (‪ ۱۱۵‬ســال‬ ‫عمــر و دارای ‪ ۱۵‬فرزنــد) و بازیگــر لوچیــا (کــه در ســن ‪ ۱۰۰‬ســالگی بــر صحنــه تئاتــر‬ ‫ظاهــر شــد) فهرســت شــدند‪ .‬بعــد از ایــن‪ ،‬کتیبه هــا و نقــوش حک شــده روی مقبره هــا‬ ‫هــم ســوابقی را در خــود حفــظ کردنــد‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬روی ســنگ قبــر‪ ،‬زنــی کــه در‬ ‫اســکندریه (مصــر کنونــی) در قــرن ســوم قبــل از میــاد درگذشــت‪ ،‬نوشــته شــد‪« :‬او‬ ‫‪ ۸۰‬ســاله بــود‪ ،‬امــا می توانســت به طــرز شــگفت انگیزی بافتنی هــای ظریفــی ببافــد»‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن حــال‪ ،‬پیــری ان زمان نســبت بــه حاال‪ ،‬اســان تر نبــود‪ .‬پلینــی بزرگ نوشــت‪:‬‬ ‫«طبیعــت‪ ،‬هیــچ برتــری بهتــر از عمــری کوتــاه بــه انســان نبخشــیده اســت‪ .‬حواس هــای‬ ‫سســت‪ ،‬اندام هــا‪ ،‬چش ـم ها‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬پاهــا‪ ،‬دندان هــا و اندام هــای گوارشــی همــه قبــل‬ ‫از خودمــان می میرنــد»‪ .‬پلینــی بــزرگ تنهــا می توانــد‪ ،‬یــک نفــر‪ ،‬موســیقیدانی را نــام‬ ‫ببــرد کــه تــا ‪ ۱۰۵‬ســالگی زندگــی کــرد و پیــری ســالمی داشــت‪ .‬خــود پلینــی بــزرگ‪،‬‬ ‫به ســختی توانســت بــه نصــف ایــن ســن هــم برســد‪ ،‬تصــور بــر ایــن اســت کــه او در‬ ‫ســن ‪ ۵۶‬ســالگی در اثــر فــوران اتشفشــان وزوویــوس (همان فــوران مشــهوری که موجب‬ ‫نابــودی شــهرهای پمپــی و هرکوالنیــوم شــد) در ســال ‪ ۷۹‬میــادی کشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫حداقــل به نظــر می رســد کــه در جهــان باســتان‪ ،‬مــردم قطعــا می توانســتند بــه انــدازه ی‬ ‫دوره مــا زندگــی کننــد‪ .‬امــا ایــن زندگــی طوالنــی چقــدر متــداول بود؟ ایــا شــمار زیادی‬ ‫از مــردم‪ ،‬عمــری طوالنــی داشــتند؟‬ ‫دوران امپراتوران‬ ‫در پژوهشــی کــه در ســال ‪ ۱۹۹۴‬انجــام گرفــت‪ ،‬تمامــی افــرادی کــه از یونــان یــا روم‬ ‫باســتان‪ ،‬وارد دانشــنامه ی اکســفورد شــده بودنــد بررســی شــدند‪ .‬ســنین مــرگ ایــن‬ ‫افــراد بــا ســوابق مشــابهی کــه در دانشــنامه متاخرتــر فرهنــگ زندگی نامـه ای چامبــرز‬ ‫فهرســت شــده بودنــد مقایســه شــد‪ .‬از ‪ ۳۹۷‬شــخص باســتانی‪ ۹۹ ،‬نفــر بــه طــرز فجیعــی‬ ‫بــه قتــل رســیدند‪ ،‬خودکشــی کــرده یــا در جنــگ کشــته شــده بودنــد‪ .‬از ‪ ۲۹۸‬نفــر‬ ‫باقــی مانــده‪ ،‬افــرادی کــه قبــل از ســال ‪ ۱۰۰‬میــادی بــه دنیــا امــده بودنــد به طــور‬ ‫میانگیــن ‪ ۷۲‬ســال عمــر کردنــد و افــرادی کــه بعــد از ‪ ۱۰۰‬میــادی بــه دنیــا امدنــد‪،‬‬ ‫نیــز به طــور میانگیــن تــا ســن ‪ ۶۶‬ســالگی زندگــی کردنــد‪ .‬البتــه نویســندگان ایــن‬ ‫پژوهــش‪ ،‬گمانــ ه می بردنــد کــه رواج لوله کشــی های ســربی خطرنــاک در ان زمــان‬ ‫ممکــن اســت کــه منجــر بــه کوتاهــی عمــر ایــن افــراد شــده باشــد‪ .‬امــا ایــن میانگیــن‬ ‫میــان کســانی کــه بیــن ســال های ‪ ۱۸۵۰‬تــا ‪ ۱۹۴۹‬درگذشــتند‪ ،‬هــم ‪ ۷۱‬ســال اســت‪،‬‬ ‫یعنــی تنهــا یــک ســال کم تــر از گــروه اول (متولــدان قبــل از ســال ‪ ۱۰۰‬میــادی) کــه‬ ‫پژوهــش فــوق نشــان داد‪ .‬البتــه ایــن نمونه هــا هــم مشــکالتی دارنــد‪ .‬یــک مــورد اینکــه‬ ‫نمونـه ی امــاری فــوق تنهــا از مــردان گرفتــه شــده اســت‪ .‬مــورد دیگــر اینکــه تمامــی‬ ‫ایــن مــردان افــرادی مشــهور بودنــد‪ .‬تمــام انچــه می توانیــم از ایــن موضــوع برداشــت‬ ‫کنیــم ایــن اســت کــه همـه ی مــردان مشــهور و برجســته‪ ،‬در طــول تاریــخ تــا زمانــی که‬ ‫کشــته نمی شــدند‪ ،‬بــه میانگیــن طــول عمــر مشــابهی دســت پیــدا می کردنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬شــیدل می گویــد‪« :‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه ممکن اســت افــراد غیــر معروفی‬ ‫کــه شــمار بیش تــری نیــز داشــتند‪ ،‬حتــی عمــر طوالنی تــری داشــته اند»‪ .‬البتــه همــه‬ ‫پژوهشــگران روی ایــن موضــوع توافــق نظــر ندارنــد‪ .‬والنتینــا گاتســنیگا‪ ،‬یکــی از مورخان‬ ‫پزشــکی در دانشــگاه ســاپینزا رم‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬می گویــد‪« :‬تفاوت هــای زیــادی بیــن شــیوه ی‬ ‫زندگــی مردمــان فقیــر و اشــراف رومــی وجــود داشــته اســت‪ .‬وضعیــت زندگــی‪ ،‬تغذیــه و‬ ‫دسترســی بــه درمان هــای پزشــکی‪ ،‬قطعــا در بیــن اشــراف و نجیـب زادگان بهتــر بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬گاتســنیگا در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬پژوهشــی را انجــام داد کــه در ان دوهــزار اســکلت‬ ‫رومیــان باســتان‪ ،‬تمام ـاً از افــرادی از طبقــه کارگــر را کــه در گورســتان های معمولــی‬ ‫بــه خــاک ســپرده شــده بودنــد بررســی کــرد‪ .‬میانگیــن مــرگ و میــر ایــن افراد ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫ت با ســن و ســال‬ ‫بــود‪ ،‬و ایــن تنهــا یــک امــار غیرعــادی نبــود‪ ،‬بلکــه شــمار زیادی اســکل ‬ ‫مشــابهی از همــان دور وجــود داشــت‪ .‬در ایــن اســکلت ها‪ ،‬اثــار زیــادی از کار طاقت فرســا‬ ‫و همچنیــن بیماری هایــی کــه بــاال رفتــن ســن شــروع می شــوند‪ ،‬ماننــد التهــاب مفصــل‬ ‫(ارتریــت) وجــود داشــت»‪ .‬نجیــب زاده رومــی‪ ،‬جولیــای بــزرگ‪ ،‬نجیــب زاده رومــی‪،‬‬ ‫جولیــای بــزرگ‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴‬میــادی و در ســن ‪ ۵۴‬ســالگی درگذشــت‪ ،‬بســیاری از‬ ‫منابــع مــرگ او را نتیجــه تبعیــد و حبــس طوالنــی مــدت می داننــد‪ .‬مــردان ممکــن‬ ‫بــود اســیب های متعــددی را از کار ســخت یــا خدمــات نظامــی متحمــل می شــدند‪.‬‬ ‫امــا زنــان هــم از کارهــای دشــوار ماننــد کار در زمین هــا‪ ،‬وضعیتــی بــه همــان بــدی‬ ‫داشــتند‪ .‬در طــول تاریــخ‪ ،‬زایمــان کــه اغلــب در شــرایط بهداشــتی نامطلــوب انجــام‬ ‫می گرفــت‪ ،‬تنهــا یــک دلیــل بــود کــه زنــان در طــول ســال های بــاروری خــود در‬ ‫معــرض خطــر بودنــد‪ ،‬حتــی خــود حاملگــی هــم خطرنــاک بــود‪ .‬جیــن هومفریــز‪،‬‬ ‫مورخــی از دانشــگاه اکســفورد‪ ،‬می گویــد‪« :‬مــا می دانیــم کــه بــارداری روی سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن تاثیــر می گــذارد‪ ،‬زیــرا فــرد اساســا فــرد دیگــری را درون (رحــم) خــود‬ ‫کشورهایی با بیشترین طول عمر برای انسان ها‬ ‫گــزارش اخیــر ‪ World Economic Forum‬حاکی ازان اســت که تــا ســال ‪ ،٢٠٣٠‬دامنــه طــول‬ ‫عمــر انســان ها رشــد قابــل توجهــی خواهــد داشــت کــه بخش ـی ازان متاثــر از بهبــود شــرایط زیســتی‬ ‫و زمینه هــای ســامت عمومی ســت‪ .‬نتیجــه این تحقیقــات کــه به تاریــخ ‪ ٢٧‬دســامبر ‪ ٢٠١٧‬در نشــریه‬ ‫اینترنتــی ‪ Earth‬به چــاپ رســید‪ ،‬به عنــوان منبــع فهرســت امــروز مــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه‬ ‫گ کنــگ قــرار دارد کــه بــا اجــرای طرح هــای گســترده خودمراقبتــی‬ ‫اســت‪ .‬در صــدر این کشــورها‪ ،‬هنـ ‬ ‫و بهداشــت عمومــی‪ ،‬به این مهــم دســت یافتــه اســت‪ .‬ایرانی هــا بــا دامنــه عمــر ‪ ،٧٥,٦‬در رده ‪٥٧‬‬ ‫این فهرســت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــزرگ می کنــد‪ .‬ســپس فــرد مســتعد ابتــا بــه بیماری هــای دیگــر می شــود‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫به عنــوان مثــال‪ ،‬ســل بــا بــارداری بــه شــیوه ای بســیار خطرنــاک به هــم مرتبــط هســتند‪.‬‬ ‫گو میــر بیش تــری در ان دارنــد‪.‬‬ ‫و ســل بیماری ســت کــه زنــان نســبت بــه مــردان‪ ،‬مر ‬ ‫زایمــان هــم بــا عوامــل دیگــری‪ ،‬خطرناک تــر می شــد»‪ .‬به گفتـ ه گاتســنیگا‪ ،‬زنــان اغلــب‬ ‫کم تــر از مــردان تغذیــه می شــدند‪ .‬ایــن ســوء تغذیــه بــه ایــن معنــی بــود کــه دختــران‬ ‫جــوان اغلــب اســتخوان های لگــن ناقصــی می داشــتند کــه خطــرات زایمــان را افزایــش‬ ‫مـی داد‪ .‬گاتســنیگا می گویــد‪« :‬امیــد بــه زندگــی زنــان رومــی بــا کاهــش بــاروری افزایش‬ ‫می یافــت‪ .‬بــا افزایــش بــاروری‪ ،‬امیــد بــه زندگــی زنــان نیــز کاهــش می یافــت»‪.‬‬ ‫مردمان فراموش شده‬ ‫دانســتن اینکــه کــه اجــداد مــا به طــور متوســط چقــدر عمــر می کردنــد دشــوار اســت‪،‬‬ ‫چــه اجــداد باســتانی و چــه ماقبــل تاریخــی مــا کــه بــرای هــر دو ســوابق و اســناد کمــی‬ ‫موجــود اســت‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬انسان شناســان اغلــب بــرای تعییــن میانگیــن ســن‬ ‫مــرگ در بیــن رومیــان باســتان‪ ،‬بــه سرشــماری هایی از اســتان رومــی مصــر متکــی‬ ‫هســتند‪ .‬امــا به دلیــل اینکــه ایــن پاپیروس هــا بــرای جمـع اوری مالیــات مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گرفتنــد و گزارش هایــی بودنــد کــه تنهــا شــمار مــردان را ذکــر می کردنــد‪،‬‬ ‫بســیاری از زنــان و کــودکان را بــه حســاب نمی اوردنــد‪ .‬کتیبه هــای ســنگی کــه طــی‬ ‫هــزاران ســال گذشــته از رومی هــا باقــی مانده انــد منبــع دیگــری هســتند‪ .‬امــا نــوزادان‬ ‫بــه نــدرت در مقبره هــا قــرار می گرفتنــد‪ ،‬افــراد فقیــر هــم نمی توانســتند از عهــده‬ ‫ســنگ قبــر بربیاینــد و خانواده هایــی کــه همزمــان بــا هــم طــی بیمــاری همه گیــر جــان‬ ‫می ســپردند‪ ،‬همین طــور بی نــام و نشــان می ماندنــد‪ .‬و حتــی اگــر ایــن مســئله هــم‬ ‫نباشــد‪ ،‬اتــکا بــه کتیبه هــا مشــکل دیگــری دارد‪ .‬شــیدل اشــاره می کنــد‪« :‬بایــد مقــدار‬ ‫مشــخصی از اســناد وجــود می داشــت کــه می توانســت نشــان دهــد‪ ،‬فــردی ‪ ۱۰۵‬یــا‬ ‫‪ ۱۱۵‬ســال دارد و ایــن رونــد (نگهــداری اســناد تولــد و مــرگ) تنهــا تــا همیــن اواخــر‬ ‫شــروع شــده اســت‪ .‬در گذشــته‪ ،‬اگــر کســی واقعــا ‪ ۱۱۱‬ســال عمــر می کــرد‪ ،‬به دلیــل‬ ‫فقــدان اســناد موجــود‪ ،‬شــاید خــودش نیــز از ایــن موضــوع اطــاع نداشــت»‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫بســیاری از اطالعاتــی کــه درمــورد امیــد بــه زندگی روم باســتان در تصــورات خــود داریم‪،‬‬ ‫تنهــا از مقایســه بــا جوامــع دیگــر بــه دســت امــده اســت‪ .‬ایــن اطالعــات نشــان می دهــد‬ ‫کــه یــک ســوم نــوزدان قبــل از ســن یک ســالگی و نیمــی از کــودکان هــم قبــل از ســن‬ ‫ی ُمردنــد‪ .‬پــس از ایــن ســنین‪ ،‬شــانس فــرد به مراتــب بهتــر می شــد‪ .‬اگــر‬ ‫‪ ۱۰‬ســالگی م ‬ ‫می توانســتید بــه ‪ ۶۰‬ســالگی برســید‪ ،‬احتمــاال می توانســتید تــا ‪ ۷۰‬ســالگی هــم عمــر‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا تمــام ایــن اوصــاف‪ ،‬طــول عمــر در روم باســتان احتمــاال نســبت بــه حــاال‬ ‫خیلــی متفــاوت نبــود‪ .‬شــیدل می گویــد‪ ،‬ممکــن اســت کــه (امیــد بــه زندگــی) کمــی‬ ‫کم تــر شــده باشــد‪ .‬او می گویــد‪« :‬چــرا کــه در ان زمــان‪ ،‬داروهــای تهاجمــی در پایــان‬ ‫زندگــی وجــود نداشــتید کــه طــول عمــر را کمــی افزایــش دهنــد‪ .‬امــا بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫امیــد بــه زندگــی نســبت بــه حــاال تفــاوت چشــمگیری نداشــت‪ .‬مــردم در ان زمــان‪،‬‬ ‫به دلیــل اینکــه زنــان بــاردار و کودکانــی کــه در خردســالی می مردنــد امیــد بــه زندگــی‬ ‫کمــی داشــتند و در عیــن حــال افــرادی بودنــد کــه در همــان زمان تــا ‪ ۸۰‬یا ‪ ۹۰‬ســالگی‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬امــا شــمار ایــن افــراد در مجمــوع بــا تمام مســائلی کــه وجود داشــت‪،‬‬ ‫خیلــی کــم بــود»‪ .‬مطمئنــا‪ ،‬این مســائل فرسایســی نبایــد وجود داشــته باشــند‪ .‬خصوصا‬ ‫بــرای یــک نــوزاد یــا زنــی در ســنین بــارداری یــا یــک کارگــر‪ ،‬به همیــن دلیــل زندگــی‬ ‫بــرای چنیــن افــرادی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬بهتــر از ســال ‪ ۱۸‬میالدی ســت‪ .‬امــا هنــوز هــم‬ ‫بدیــن معنــا نیســت کــه طــول عمــر مــا از همــه انســان های دیگــر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫سوابق موجود‬ ‫وضعیــت ســوابق‪ ،‬پــس از انکــه دولت هــا شــروع بــه نگهــداری اســناد دقیــق تولــد‪ ،‬ازدواج‬ ‫و مــرگ و میــر کردنــد‪ ،‬بهتــر شــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬تنهــا از اشــراف و نجی ـب زادگان چنیــن‬ ‫اطالعاتــی موجــود بــود‪ .‬ایــن ســوابق نشــان می دهــد کــه در ان دوران هــم مرگ ومیــر‬ ‫کــودکان هنــوز بــاال بــود‪ .‬امــا اگــر یــک مــرد بــه ســن ‪ ۲۱‬ســالگی می رســید و به طــور‬ ‫ی ُمــرد می توانســت انتظــار داشــته باشــد کــه تقریبــا‬ ‫تصادفــی‪ ،‬بــر اثــر قتــل یــا ســم نم ‬ ‫به انــدازه ی مــردان امــروزی زنــده بمانــد‪ .‬از ســال های ‪ ۱۲۰۰‬تــا ‪ ،۱۷۴۵‬افــراد ‪ ۲۱‬ســاله‬ ‫می توانســتند به طــور متوســط بیــن ‪ ۶۲‬تــا ‪ ۷۰‬ســال عمــر کننــد به جــز قــرن چهاردهــم‪،‬‬ ‫زمانــی کــه طاعــون امیــد بــه زندگــی را بــه ‪ ۴۵‬ســال رســاند‪ .‬ایــا پــول یــا قــدرت بــه‬ ‫ایــن موضــوع کمکــی می کــرد؟ نــه همیشــه‪ .‬تجزیه وتحلیلــی کــه از ‪ ۱۱۵‬هزار نفــر از‬ ‫اشــراف اروپــا انجــام گرفتــه نشــان می دهــد کــه پادشــاهان شش ســال کم تــر از‬ ‫دیگــر اشــراف ماننــد شــوالیه ها عمــر می کردنــد‪ .‬مورخــان جمعیت شناســی بــا نگاهــی‬ ‫بــه ســوابق موجــود از انگلســتان قــرن هفدهــم متوجــه شــدند کــه امیــد بــه زندگــی‬ ‫روســتایان از نجیـب زادگان بیش تــر بــوده اســت‪ .‬پژوهشــگران در پژوهــش خود نوشــتند‪:‬‬ ‫«خانواده هــای اشــرافی در انگلســتان وســیله های الزم بــرای حفاظــت از همه نــوع مزایای‬ ‫ابرصدساله ها در جهانِ ‪!2020‬‬ ‫کشورهای اسیایی با کوتاه ترین میزان طول عمر‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪573423‬نفر‬ ‫‪600000‬نفر‬ ‫‪500000‬نفر‬ ‫‪400000‬نفر‬ ‫‪ .١‬استرالیا (‪٨٤,٣‬سال)‬ ‫مــادی و خدمــات شــخصی را داشــتند؛ امــا امیــد بــه زندگــی در هنــگام تولــد در میــان‬ ‫اشــراف تــا زمانــی کــه بــه قــرن هجدهــم برســیم‪ ،‬در مجمــوع از جامعــه کم تــر بــود‪.‬‬ ‫ملکــه الیزابــت یکــم ملکــه الیزابــت یکــم تــا ســن ‪ ۷۵‬ســالگی زندگــی می کــرد؛ امیــد بــه‬ ‫زندگــی در عصــر او‪ ،‬بیــن خانواده هــای ســلطنتی و روســتاییان تفــاوت چندانی نداشــت»‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــه احتمــال زیــاد بــه ایــن دلیــل بــود کــه خانواده هــای ســلطنتی در‬ ‫بیش تــر مواقــع ترجیــح می دادنــد کــه در شــهرها زندگــی کننــد‪ ،‬جایــی کــه در معــرض‬ ‫بیماری هــای بیش تــری قــرار داشــتند‪ .‬امــا موضــوع جالــب توجــه اینکــه وقتــی انقالبــی‬ ‫در پزشــکی و ســامت عمومــی رخ داد‪ ،‬ایــن پیشــرفت ها قبــل از اینکــه بــه مــردم عــادی‬ ‫کمــک کنــد در اختیــار اشــراف و نخبــگان قــرار گرفــت‪ .‬در اواخــر قــرن هفدهــم‪ ،‬اشــراف‬ ‫انگلیســی کــه بــه ‪ ۲۵‬ســالگی می رســیدند‪ ،‬بــه مــدت طوالنی تــر نســبت بــه همتایــان‬ ‫غیــر نجیـب زاده خــود زندگــی می کردنــد‪ ،‬حتــی اگــر در شــهرهای بــا خطــرات بیش تــر‬ ‫زندگــی می کردنــد‪ .‬امــا ایــا در دوران چارلــز دیکنــز (‪ ،)۱۸۷۰-۱۸۱۲‬زندگــی بــرای همـه ‬ ‫ناســالم و کوتــاه بــود؟ خیــر‪ .‬جودیــت روبوتــام‪ ،‬از دانشــگاه پلیمــوث و پــل کلیتــون از‬ ‫دانشــگاه اکســفورد بروکــس‪ ،‬نوشــتند‪« :‬هنگامــی کــه ســال های خطرنــاک کودکــی‬ ‫می گذشــت‪ ،‬متوســط امیــد بــه زندگــی در اواســط دوره ی ویکتوریایــی تفــاوت چندانــی‬ ‫بــا انچــه امــروز می بینیــم نداشــت‪ .‬یــک دختــر پنــج ســاله می توانســت تــا ‪ ۷۵‬ســالگی‬ ‫و یــک پســر هــم تــا ‪ ۷۵‬ســالگی زندگــی می کــرد»‪ .‬نه تنهــا ایــن امــار و ارقــام بــا مــا‬ ‫قابــل مقایســه اســت‪ ،‬بلکــه ممکــن اســت حتــی از حــاال نیــز بهتــر باشــند‪ .‬در طبق ـه ‬ ‫کارگــر امــروز (بــرای مقایســه دقیق تــر) مــردان حــدود ‪ ۷۲‬ســال و زنــان حــدود ‪ ۷۶‬ســال‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬روبوتــام و کلیتــون در پژوهــش خــود نوشــتند‪« :‬ایــن عــدم پیشــرفت‬ ‫نســبی‪ ،‬مــورد قابل توجــه اســت‪ ،‬به خصــوص بــا توجــه بــه معایــب محیطــی بســیار در‬ ‫اوســط دوره ویکتوریایــی و وضعیــت مراقبت هــا و معاینه هــای پزشــکی و تکنیک هــای‬ ‫جراحــی کــه مثــل حــاال در دســترس نبودنــد‪ .‬پژوهشــگران نتیجه گیــری کردنــد‪ ،‬اگــر‬ ‫مــا فکــر می کنیــم کــه حــاال از هــر زمــان دیگــری‪ ،‬عمــر طوالنی تــری داریــم‪ ،‬تنهــا بــه‬ ‫ایــن دلیــل اســت کــه اســنادی کــه داریــم از قــرن نوزدهــم بــه ایــن ســو اســت‪ .‬مــوردی‬ ‫کــه پژوهشــگران از ان به عنــوان «خــط مبــدا گمراه کننــده» نــام می برنــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫در همــا ن دوران بــود کــه تغذیــه کاهــش یافــت و بســیاری از مــردان شــروع بــه ســیگار‬ ‫کشــیدن کردنــد»‪.‬‬ ‫مردمان پیش از تاریخ‬ ‫امــا چطــور می توانیــم نگاهــی بــه دوره ی تاریخــی دیگــری‪ ،‬زمانــی کــه هیــچ ســوابق و‬ ‫اســنادی از ان موجــود نیســت بیاندازیــم؟ بــا وجــودی کــه گــرداوری ایــن نــوع اطالعــات‬ ‫بســیار دشــوار اســت‪ ،‬انسان شناســان از یــک روش جایگزینــی اســتفاده می کننــد و‬ ‫گروه هــای شــکارچی گــرداور امــروزی‪ ،‬از جملــه قبایــل اچــه در پاراگوئــه و هــادزا در‬ ‫تانزانیــا را بررســی می کننــد‪ .‬ایــن پژوهشــگران دریافتنــد‪ ،‬در حالــی کــه احتمــال زنــده‬ ‫مانــدن نــوزادان تــا ســن ‪۱۵‬ســالگی بــرای هــازدا ‪ ۵۵‬درصــد بــرای پســر بچه هــای اچــه‬ ‫تــا ‪ ۷۱‬درصــد اســت‪ ،‬امــا وقتــی فــرد بــه چنیــن ســنی برســد‪ ،‬می توانــد انتظــار داشــته‬ ‫باشــد کــه از ‪ ۵۱‬تــا ‪ ۵۸‬ســالگی زندگــی می کنــد‪ .‬ملکــه ویکتوریــا در ســال ‪ ۱۹۰۱‬در‬ ‫ســن ‪ ۸۱‬ســالگی درگذشــت‪ .‬در دوران ســلطنت او‪ ،‬یــک دختــر می توانســت انتظــار‬ ‫داشــته باشــد کــه تــا حــدود ‪ ۷۳‬ســالگی و یــک پســر هــم تــا ســن ‪ ۷۵‬ســالگی زندگــی‬ ‫کنــد‪ .‬پژوهشــگران مایــکل گــورون و کریســتینا گومــز‪ ،‬بــا بررســی اطالعــات موجــود از‬ ‫قبایــل شــکارچی گــرداور امــروزی کــه دسترســی بــه دارو یا مــواد غذایــی مــدرن ندارند‪،‬‬ ‫دریافتنــد‪ ،‬در حالــی کــه در هنــگام تولــد‪ ،‬متوســط امیــد بــه زندگــی در ایــن قبایــل بین‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۷‬ســال اســت‪ ،‬زنانــی کــه می تواننــد تــا ســن ‪ ۴۵‬ســالگی زنــده بماننــد‪ ،‬می توانند‬ ‫انتظــار داشــته باشــند کــه بــرای ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۲‬ســال دیگــر یعنــی تــا ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۶۷‬ســالگی‬ ‫نیــز زندگــی کننــد‪ .‬باستان شناســان کریســتین کیــو و مــارک اکســهایم از دانشــگاه‬ ‫ملــی اســترالیا به تازگــی یافته هــای مشــابهی داشــتند‪ .‬ان هــا بــا بررســی ســایش های‬ ‫ت انگلوساکســون هایی کــه حــدود ‪ ۱۵۰۰‬ســال قبــل بــه خــاک ســپرده‬ ‫دنــدان اســکل ‬ ‫شــده بودنــد‪ ،‬دریافتنــد کــه از ‪ ۱۷۴‬اســکلت اکثریــت بــه افــرادی زیــر ‪ ۶۵‬ســال تعلــق‬ ‫داشــت‪ ،‬همچنیــن ‪ ۱۶‬نفــر در ایــن بیــن بودنــد کــه بیــن ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۴‬ســاله بودنــد و نه نفــر‬ ‫هــم حداقــل ‪ ۷۵‬ســال داشــتند‪ .‬حداکثــر طــول عمــر مــا ممکــن اســت خیلــی تغییــر‬ ‫نکــرده باشــد‪ .‬امــا امــا نمی تــوان منکــر پیشــرفت های فوق العــاده چنــد دهــه گذشــته‬ ‫شــد کــه باعــث شــده مــردم بیش تــری بــه حداکثــر عمــر خــود دســت پیــدا کننــد و در‬ ‫مجمــوع زندگــی ســالم تری نیــز داشــته باشــند‪ .‬شــاید به همیــن دلیــل اســت کــه اگــر‬ ‫بخواهیــم بپرســیم‪ ،‬می خواهیــد در چــه دوره ای زندگــی کنیــد‪ ،‬اکثــر مــا حــاال را انتخــاب‬ ‫کنیــم‪ .‬خانــم هومفریــز نیــز بــدون تردیــد می گویــد‪« :‬قطعـاً امــروز»‪ .‬او می گویــد‪« :‬فکــر‬ ‫می کنــم‪ ،‬اگــر زندگــی زنــان در گذشــته کوتــاه هــم نبــود‪ ،‬بازهــم بســیار نامطلــوب و تــا‬ ‫حــد زیــادی خشــن بــود»‪ / .‬منبــع‪ :‬زومیــت‬ ‫طــول عمــر؛ یکــی از عوامــل موثــر در توســعه کشــورها محســوب می شــود کــه خــود نیــز می توانــد متاثــر از ســطح توســعه یافتگی ممالــک‪ ،‬تغییــر کنــد‪ .‬گــزارش ‪ ٢٨‬نوامبــر‬ ‫‪ ٢٠١٧‬مرکــز داده پــرداز ‪ ،World Atlas‬کشــورهای اســیایی بــا کمتریــن میــزان طــول عمــر را رده بنــدی کــرده اســت کــه فهرســت این شــماره را براســاس ان تنظیــم کرده ایــم‪.‬‬ ‫دراین فهرســت‪ ،‬افغان هــا پائین تریــن شــاخص امیــد بــه زندگــی را دارنــد و البتــه شــاهد مــرگ تقریبــی ‪ ٣٦٦‬نــوزاد در مقابــل بــه دنیاامــدن ‪١٠٠‬هــزار نــوزاد در لحظــه تولــد هســتند؛‬ ‫به عبارتــی ‪ ١١٢,٨‬مــرگ در هــر ‪ ١٠٠٠‬تولــد‪ .‬یکــی از هــر شــش کــودک مناطــق روســتایی افغانســتان‪ ،‬به علــت نبــود شــرایط مناســب زیســتی و ســامت و بهداشــت‪ ،‬حتــی بــه‬ ‫پنج ســالگی هــم نمی رســد‪.‬‬ ‫‪ .١‬افغانستان (زنان ‪ ٦١,٩‬و مردان ‪٥٩.٣‬؛ درمجموع ‪٦٠.٥‬سال)‬ ‫‪ .٢‬سوریه (زنان ‪ ٦٩,٩‬و مردان ‪٥٩.٩‬؛ درمجموع ‪٦٤.٥‬سال)‬ ‫‪ .٢‬ژاپن (‪٨٣,٨‬سال)‬ ‫‪300000‬نفر‬ ‫‪ .٣‬یمن (زنان ‪ ٦٧,٢‬و مردان ‪٦٤.٣‬؛ درمجموع ‪٦٥.٧‬سال)‬ ‫‪ .٣‬ایتالیا (‪٨٣,٥‬سال)‬ ‫‪200000‬نفر‬ ‫‪ .٤‬الئوس (زنان ‪ ٦٧,٢‬و مردان ‪٦٤.١‬؛ درمجموع ‪٦٥.٧‬سال)‬ ‫‪ .٤‬اسپانیا (‪٨٣,٤‬سال)‬ ‫‪ .٥‬سوئیس (‪٨٣,٢‬سال)‬ ‫‪ .٦‬ایسلند (‪٨٢,٩‬سال)‬ ‫‪ .٧‬فرانسه (‪٨٢,٧‬سال)‬ ‫‪ .٨‬سوئد (‪٨٢,٦‬سال)‬ ‫‪ .٩‬سنگاپور (‪٨٢,٦‬سال)‬ ‫‪ .10‬استرالیا (‪٨٢,٥‬سال‬ ‫راز طول عمر ژاپنی ها چیست؟‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫ن مانــدن‪ ،‬تناســب انــدام و حفــظ ســامتی پــول زیــادی خــرج‬ ‫بســیاری از مــا بــرای جــوا ‬ ‫می کنیــم‪ .‬از خریــداری محصــوالت ضدپیــری گرفتــه تــا داروهــای کاهــش وزن و رژیم هــای‬ ‫غذایــی مختلــف ‪ ،‬هــر کاری را بــرای رســیدن بــه طــول عمــر باالتــر و اندامــی ایــده ال انجــام‬ ‫می دهیــم‪ .‬بااین حــال‪ ،‬هیچ کــدام از انهــا دائمــی نیســتند و تاثیــر چندانــی هــم ندارنــد‪ .‬امــا‬ ‫ژاپنی هــا بــدون تــاش زیــاد‪ ،‬همچنــان کــه سن شــان بــاال مـی رود‪ ،‬به شــکل طبیعــی ســالم‪،‬‬ ‫خوش انــدام و جــوان باقــی می ماننــد‪ .‬واقعــا راز طــول عمــر ژاپنی هــا چیســت؟ در ادامــه ایــن‬ ‫مطلــب بــه شــما خواهیــم گفــت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ورزش برنامه هرروز انهاست‬ ‫ژاپنی هــا دوســت دارنــد ورزش و کار روزانه شــان در کنــار یکدیگــر انجــام شــود‪ .‬انهــا ســعی‬ ‫می کننــد ورزش هایــی ماننــد دوچرخــه ســواری‪ ،‬پیــاده روی و دویــدن ارام را چاشــنی کار‬ ‫روزانه شــان کننــد‪ .‬مــردم ژاپــن ترجیــح می دهنــد هــر روز زمانــی را بــه انجــام فعالیت هــای‬ ‫بدنــی خفیــف اختصــاص دهنــد تــا اینکــه بــه باشــگاه بدنســازی برونــد و عضلــه ســازی کنند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬زیاد دسر نمی خورند‬ ‫ژاپنی هــا شــیرینی خیلــی زیــاد در رژیــم غذایــی را نمی پســندند‪ .‬انهــا می داننــد مصــرف‬ ‫شــکر چــه پیامدهایــی دارد؛ بنابرایــن از خــوردن ان صرف نظــر می کننــد‪ .‬نــه اینکــه دســر‬ ‫دوســت نداشــته باشــند؛ فقــط زیــاده روی نمی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬بهترین غذاهای شان را در وعده صبحانه می خورند‬ ‫صبحانــه اصلی تریــن وعــدهٔ غذایــی روزانــه در ژاپــن اســت‪ .‬ژاپنی ها بیشــترین غــذا را در همین‬ ‫‪20119‬نفر‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪100000‬نفر‬ ‫‪33899‬نفر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫«عمـر طوالنی»؛ ارزوی مشـترک بسـیاری از انسان هاسـت کـه البته تنها عده ای به ان دسـت می یابنـد‪ .‬داده های جهانی نشـان می دهد که شـاخص «امید به زندگی»‪ ،‬در کشـورهای‬ ‫توسـعه یافته و کشـورهای درحالِ توسـعه افزایشـی یکسـان داشـته و این مسـئله باعث شـده تا شـمار افرادی که به ‪100‬سـالگی می رسـند نیز بیشـتر شـود‪ .‬گزارش ‪ 2019‬سـازمان‬ ‫ملـل اورده کـه تعـداد ‪100‬سـاله های جهـان درحالِ حاضـر بـه ‪533‬هزارنفـر در جهان رسـیده و تخمین زده می شـود کـه این رقـم تـا سـال ‪ ،2020‬از ‪573‬هزارنفر نیز بگـذرد‪ .‬ایاالت‬ ‫متحده امریکا بیشـترین سـالمندان ‪100‬سـاله و بیشـتر (‪72‬هزارنفر) را دارد‪ .‬گـزارش ‪ 28‬ژانویـه ‪ 2019‬مرکز داده پرداز ‪ ،World Atlas‬به ژاپن با ‪68‬هزارنفر سـالمند ‪100‬سـاله و بیشـتر‪،‬‬ ‫ عنـوان دومیـن کشـور ازاین منظـر اشـاره دارد و می نویسـد‪ :‬پیرتریـن فرد زنده جهـان نیز به نـا ِم «کین تانـاکا» اهل ژاپن اسـت که ‪116‬سـال دارد‪ .‬پژوهشـگران به این گونـه افراد‪،‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫لقـب ‪ Supercentenarian‬داده انـد کـه می تـوان ان را «ابرصدسـاله» ترجمـه کـرد و به افـرادی اطالق می شـود که ‪110‬سـالگی را رد کرده انـد‪ .‬نرخ تناسـب ابرصدسـاله ها در ژاپن‪ ،‬از‬ ‫سـایر کشـورهای جهان نیز بیشـتر اسـت؛ به طوری که به ازایِ هر ‪ 1000‬ژاپنی‪ 48 ،‬ابرصدسـاله وجود دارد‪ .‬بیشـترین تعداد این نوع از سـالمندان به ترتیب در کشـورهای اسـپانیا‪ ،‬چک‪،‬‬ ‫فرانسـه‪ ،‬کانادا و ایتالیا دیده می شـود‪.‬‬ ‫وعــده مصــرف می کننــد‪ .‬صبحانــۀ ژاپنــی معمــوال شــامل چــای ســبز‪ ،‬برنــج بخارپــز‪ ،‬املــت‪،‬‬ ‫ماهــی‪ ،‬ســوپ میســو بــا توفــو و چنیــن غذاهایــی اســت‪ .‬پژوهش هــا نشــان داده انــد افــرادی‬ ‫کــه غــذای بیشــتری را در صبحانــه و غــذای کمتــری در شــام می خورنــد ســریع تر بــه وزن‬ ‫ایــده ال می رســند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در تمام وعده های غذایی شان برنج دارند‬ ‫یکــی از مهم تریــن عوامــل چاقــی ایرانیــان مصــرف بی رویــه غــات و نشاســته اســت‪ .‬ژاپنی هــا‬ ‫در هــر وعــدهٔ غذایی شــان برنــج دارنــد‪ .‬برنــج یکــی از ســالم تریــن غذاهــا در دنیــا اســت کــه‬ ‫عــاوه بــر فوایــدی کــه دارد‪ ،‬وزن بــدن را در حــد مطلــوب حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از روش های سالم برای پخت وپز استفاده می کنند‬ ‫ژاپنی هــا بــه ســال م بــودن غــذا بســیار اهمیــت می دهنــد‪ .‬انهــا از روغــن زیــاد‪ ،‬غذاهــای‬ ‫ســنگین و خوراکی هــای ناســالم پرهیــز می کننــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬از غذاهــای تــازه و روش هــای‬ ‫ت دادن ســریع‪ ،‬کبــاب کــردن‪ ،‬بخارپــز کــردن و اب پــز کــردن‬ ‫ـالم غــذا ماننــد تف ـ ‬ ‫پخــت سـ ِ‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا بــر ایــن باورنــد کــه پخــت زیــاد مــواد غذایــی‪ ،‬ارزش غذایــی ان هــا‬ ‫را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از هر خوراکی‪ ،‬تکه ای کوچک می خورند‬ ‫ژاپنی هــا به جــای خــوردن حجــم زیــادی از یــک غــذا‪ ،‬انــواع غذاهــا را بــه مقــدار کــم در یــک‬ ‫وعــده می خورنــد‪ .‬تربیــت ژاپنی هــا بــه ایــن شــکل اســت کــه غــذا را ارام میــل می کننــد و‬ ‫بــا هــر لقمــه از ان لــذت می برنــد‪ .‬انهــا هرگــز بشقاب شــان را پــر نمی کننــد‪ ،‬بلکــه هــر غــذا‬ ‫در ظــرف جداگانـه ای ســرو می شــود‪ ،‬ســپس کمــی ان را تزئیــن می کننــد و بیشــتر‪ ،‬زیبایــی‬ ‫طبیعــی خــود غــذا را بــه نمایــش می گذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از موادغذایی تازهٔ مخصوص هر فصل استفاده می کنند‬ ‫انهــا موادغذایــی را متناســب بــا فصل هــا انتخــاب می کننــد‪ .‬بدیــن ترتیــب‪ ،‬غــذا از نظــر‬ ‫طبیعــی بهتریــن کیفیــت را دارد‪ .‬در ژاپــن‪ ،‬ســوپرمارکت ها پــر از موادغذایــی تــازه هســتند‪.‬‬ ‫میانگیــن افزایــش طــول عمــر انســان در ‪ ۵۰‬ســال گذشــته ‪ ۲۰‬ســال بــوده اســت‪.‬‬ ‫برخــی محققــان می گوینــد مــرز بیولوژیــک طــول عمــر انســان ‪ ۱۲۰‬ســال اســت‪ ،‬انها‬ ‫ولــی بــا اتــکا بــه نتایــج شــگفت تحقیــق بــر روی برخــی از حیوانــات در فکــر حفــظ‬ ‫حداکثــر تندرســتی انســان تــا ســال های اخــر عمــر او هســتند‪ .‬در انســتیتوی ماکــس‬ ‫پالنــک پژوهشــگران روی موضــوع طوالنــی کــردن طــول عمــر بــا ازمایــش بــر روی‬ ‫جاندارانــی ماننــد کــرم‪ ،‬مــوش و ماهــی تحقیــق می کننــد‪ .‬یــک رژیــم خوراکــی ویژه‬ ‫چــه تاثیــری بــر طــول عمــر دارد؟ انهــا بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن پرســش بــه‬ ‫دو دســته از مگس هــای ســرکه هم ســن‪ ،‬رژیــم غذایــی متفــاوت خوراندنــد‪ .‬نتیجــه‬ ‫ایــن بــود‪« :‬اگــر بــه مگس هــا خوراکــی بــا پروتییــن کمتــر خورانــده شــود‪ ،‬انهــا عمــر‬ ‫طوالنی تــری دارنــد و وضعیــت تندرستی شــان هــم بــا گذشــت زمــان بهتــر از دســته‬ ‫دیگــر اســت»‪ .‬در ازمایشــی دیگــر‪ ،‬پژوهشــگران مشــغول تحقیــق بــر ســر موضــوع‬ ‫طــول عمــر بــر روی کرم هــای لولـه ای هســتند‪ .‬پژوهشــگران بــه ایــن نتیجه رســیدند‬ ‫کــه بــا مکمــل گلوکزامیــن مکمــل کرم هــا در ســنین بــاال‪ ،‬همچنــان فعــال می ماننــد‬ ‫و البتــه طــول عمرشــان هــم زیــاد می شــود‪ .‬در ازمایــش بــر روی ماهی هــای جــوان‬ ‫"کپوردندان هــای تخــم گــذار" پژوهشــگران دریافتنــد کــه مدفــوع ایــن ماهی هــا را‬ ‫اگــر جم ـع اوری کننــد و انهــا را بــه خــورد دیگــر ماهی هــا کــه مس ـن ترند دهنــد‪،‬‬ ‫ملغمــه ی باکتری هــای روده ی ماهی هــای جــوان‪ ،‬وارد بــدن مســن ترها می شــود‬ ‫و ماهی هایــی کــه فلــور روده ماهی هــای جــوان را خورده انــد‪ ،‬تحرکشــان بیشــتر‬ ‫ن و سال هایشــان اســت‪.‬‬ ‫اســت و طــول عمرشــان تــا ‪ ۳۰‬درصــد بیشــتر از هم ســ ‬ ‫محققــان بــر طــول عمــر موش هــا هــم می تواننــد تاثیــر بگذارنــد‪ .‬بــا وجــود نتیجــه‬ ‫مثبــت بیشــتر ازمایش هــا امــا دســته ای از پژوهشــگران می گوینــد‪ ،‬بــرای طــول عمــر‬ ‫مــرزی بیولوژیــک وجــود دارد کــه نمی تــوان ان را بــا هیــچ ترفنــدی پشــت ســر‬ ‫گذاشــت‪ .‬انچــه کــه بــه اعتقــاد ایــن پژوهشــگران قابــل تغییــر اســت‪ ،‬بــازه ی زمانــی‬ ‫تندرســتی در طــول عمــر اســت‪ .‬دســته ای دیگــر از پژوهشــگران امــا بــر ایــن باورنــد‬ ‫کــه بــا گذشــت زمــان و بــا پیشــرفت ازمایش هــا و رســیدن بــه یافته هــای جدیــد‪،‬‬ ‫مــرز بیولوژیــک هــم قابــل عبــور اســت‪ .‬محققــان همچنیــن از ارائــه یــک تکنیــک‬ ‫جدیــد ضــد پیــری خبــر دادنــد کــه بــه انســان ها کمــک می کنــد تــا فراینــد پیــری‬ ‫را تــا ‪ ۱۵۰‬ســال کاهــش دهنــد‪ .‬در ایــن تکنیــک ارگان هــای اصلــی بــدن بازســازی‬ ‫می شــوند‪ .‬به گــزارش ســیناپرس؛ دانشــمندان و پژوهشــگران دانشــگاه نیــو ســاوت ولز‬ ‫(‪ )New South Wales‬بــه سرپرســتی پروفســور دیویــد ســینکلر (‪،)David Sinclair‬‬ ‫از اســاتید دانشــگاه هــاروارد‪ ،‬موفــق شــدند روش ضــد پیــری جدیــدی را ایجــاد کننــد‬ ‫کــه توســط ان انســان ها می تواننــد تــا ‪ ۱۵۰‬ســال زندگــی و اندامشــان را احیــا کننــد‪.‬‬ ‫ان هــا درحــال توســعه یــک فراینــد جدیــد هســتند کــه شــامل برنامه ریــزی مجــدد‬ ‫ســلول می شــود‪ .‬پروفســور ســینکلر در رابطــه بــا ایــن تکنیــک جدیــد یــاداور شــد‬ ‫کــه ایــن تکنیــک عــاوه بــر اینکــه بــه انســان ها اجــازه احیــاء اندام هایشــان را‬ ‫می دهــد‪ ،‬بــه افــراد معلــول جســمی کمــک می کنــد تــا بتوانــد حرکــت طبیعــی‬ ‫خــود را بــه دســت اورنــد‪ .‬قابل توجــه اســت کــه ایــن گــروه تحقیقاتــی در حــال‬ ‫برنامه ریــزی بــرای ازمایش هــای انســانی هســتند کــه در حــدود دو ســال در نظــر‬ ‫گرفته شــده اســت‪ .‬درصورتی کــه همــه برنامه هــا و نتایــج خــوب پیــش رونــد‪،‬‬ ‫بازســازی اندام هــا می توانــد تــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬انجــام شــود‪ .‬در ازمایش هایــی کــه‬ ‫ایــن گــروه پژوهشــی انجــام دادنــد‪ ،‬پس ازاینکــه یــک قــرص مشــتق شــده ویتامیــن‬ ‫‪ B‬بــه موش هــا داده شــد‪ ،‬محققــان دریافتنــد کــه طــول عمــر موش هــا ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫افزایــش پیداکــرده اســت‪ .‬عالوه بر ایــن‪ ،‬در گزارش هــا ذکرشــده کــه ایــن قرص هــا‬ ‫ریــزش مــو را کاهــش می دهنــد‪ .‬پروفســور ســینکلر اضافــه کــرد کــه امیــدوار اســت‬ ‫تــا پنــج ســال اینــده ایــن قرص هــا وارد بــازار جهانــی شــود و هزینــه خریــد ان نیــز‬ ‫بیــش از یــک فنجــان قهــوه نباشــد‪ .‬امــا یکــی از اســاتید بخــش ژنتیــک دانشــکده‬ ‫پزشــکی هــاروارد هشــدار داد کــه مــردم نبایــد ایــن روش فراینــد ضــد پیــری را‬ ‫امتحــان کننــد تــا زمانــی کــه در صحــت و اثــر ان اطمینــان کامــل بــه دســت ایــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان ایــن گــروه تحقیقاتــی روی مولکــول‪ ،‬نیکوتین امیــد ادنیــن دی نوکلئوتید‬ ‫(‪ )nicotinamide adenine dinucleotide‬کار می کننــد کــه نقــش مهمــی در تولیــد‬ ‫انــرژی در بــدن انســان دارد و بــرای درمــان بیمــاری پارکینســون مورداســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد امــا در حــال حاضــر خــواص ضد پیــری ان مــورد ازمایــش قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اظهــارات سرپرســت ایــن گــروه تحقیقاتــی‪ ،‬او از ایــن مولکــول اســتفاده‬ ‫کــرده و ســن خــود را تــا ‪ ۲۴‬ســال کاهــش داده اســت و پــدرش کــه ‪ ۷۹‬ســاله اســت‬ ‫نیــز از زمانــی (یــک و نیــم ســال پیــش) کــه ایــن مولکــول را اســتفاده کــرده‪ ،‬بــرای‬ ‫ورزش هــای هیجان انگیــز‪ ،‬ماجراجویــی و طبیعت گــردی امادگــی کامــل دارد و بــه‬ ‫ان هــا می پــردازد‪ .‬عــاوه بــر ان پروفســور ســینکلر ایــن روش را بــرای همســر بــرادر‬ ‫خــود کــه در دهــه ‪ ۴۰‬ســالگی بــه یائســگی رســیده بــود‪ ،‬انجــام داد پــس از انجــام‬ ‫ایــن روش متوجــه باردارشــدن همســر بــرادرش شــد‪ .‬الزم بــه توضیــح اســت کــه در‬ ‫رابطــه بــا طــول عمــر و روش هایــی کــه بــه افزایــش ان کمــک کنــد‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫پژوهش هــای بســیاری انجام شــده اســت‪ .‬قابل توجــه اســت کــه بــه بــاور گروهــی‬ ‫از محققــان فرانســوی‪ ،‬در شــرایطی کــه هــر نســل از انســان ها در قــرون اخیــر بــه‬ ‫نســبت نســل پیشــین خــود از طــول عمــر بیشــتری برخــوردار بودنــد‪ ،‬انســان در‬ ‫اســتانه رســیدن بــه حــد نهایــی طــول عمــر خــود بــوده و امــکان زندگــی بیشــتر‬ ‫از ایــن مدت زمــان وجــود نــدارد‪ .‬در ایــن بازنگــری اطالعــات‪ ،‬محققــان بــه اطالعــات‬ ‫تاریخــی توجــه ویــژه ای کــرده و پارامترهایــی ازجملــه ژنتیــک و محیط زیســت را‬ ‫مدنظــر قراردادنــد‪ .‬برخــاف نظریــات پژوهشــگران فرانســوی‪ ،‬محققــان دانشــگاه‬ ‫مــک گیــل کانــادا معتقــد هســتند کــه ازنظــر علمــی محدودیتــی بــرای طــول عمــر‬ ‫و میــزان زندگــی انســان وجــود نــدارد‪ .‬تیمــی از پژوهشــگران دانشــگاه اکســتر دیوون‬ ‫(‪ )University Of Exeter Devon‬در بریتانیــا در مطالعــات جدیــد خــود موفــق‬ ‫بــه کشــف ژن هایــی شــده اند کــه بــا طــول زندگــی والدیــن افــراد در ارتبــاط بــوده‬ ‫و دانشــمندان امیدوارنــد به وســیله دســت کاری ایــن ژن هــا بتواننــد بــه افزایــش‬ ‫طــول عمــر انســان کمــک کننــد‪ .‬مطالعــات جدیــد پژوهشــگران دانشــگاه بوســتون‬ ‫در ایاالت متحــده امریــکا نشــان دهنده وجــود یــک گــروه عمومــی از ژن هــا اســت‬ ‫کــه مســئول طــول عمــر تــا ســنین ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬ســالگی بــوده و گروهــی از مولفه هــای‬ ‫ژنتیکــی نــادر نیــز در برخــی افــراد منجــر بــه طــول عمــر بــاالی صدســال می شــود‪.‬‬ ‫گروهــی از پژوهشــگران در تحقیقــات خــود دریافتنــد کــه شــیوه زندگــی بــر مبنــای‬ ‫ســامتی دلیــل کافــی بــرای رســیدن بــه طــول عمــر باال محســوب نشــده و بــه نظر‬ ‫می رســد ژنــی در ایــن رابطــه در بــدن وجــود دارد کــه بــه انســان کمــک می کنــد تــا‬ ‫بیشــتر عمــر کنــد‪ .‬بــدن افــرادی کــه صدســاله یا بیشــتر بــوده و زیــاد عمــر می کنند‬ ‫بــه زیــاد کــردن و یــا ترویــج ژن مخصــوص طــول عمــر می پــردازد‪ .‬عالوه بــر ان‬ ‫محققــان دانشــگاه کپنهــاگ در پژوهش هــای خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه‬ ‫مــردان باهــوش شــانس بیشــتری بــرای داشــتن عمــر طوالنی تــر خواهنــد داشــت‬ ‫چراکــه معمــوالً ایــن افــراد از عملکــرد فیزیکــی بهتــری در دوران کهن ســالی‬ ‫برخــوردار هســتند‪ .‬در مطالعــات دیگــری نیــز دانشــمندان دانشــگاه اســتکهلم ســوئد‬ ‫دریافتنــد کــه داشــتن مغــز بزرگ تــر‪ ،‬موجــودات را قــادر بــه بقــا در طبیعــت کــرده و‬ ‫هــر چــه ابعــاد مغــز‪ ،‬بزرگ تــر باشــد احتمــال ادامــه حیــات و عمــر بیشــتر‪ ،‬افزایــش‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ترکمنستان (زنان ‪ ٧٠,٥‬و مردان ‪٦٢.٢‬؛ درمجموع ‪٦٦.٣‬سال)‬ ‫‪ .٦‬پاکستان (زنان ‪ ٦٧,٥‬و مردان ‪٦٥.٥‬؛ درمجموع ‪٦٦.٤‬سال)‬ ‫‪ .٧‬میانمار (زنان ‪ ٦٨,٥‬و مردان ‪٦٤.٦‬؛ درمجموع ‪٦٦.٦‬سال)‬ ‫‪ .٨‬هند (زنان ‪ ٦٩,٩‬و مردان ‪٦٦.٩‬؛ درمجموع ‪٦٨.٣‬سال)‬ ‫‪ .٩‬فیلیپین (زنان ‪ ٧٢,٠‬و مردان ‪٦٥.٣‬؛ درمجموع ‪٦٨.٥‬سال)‬ ‫‪ .١٠‬کامبوج (زنان ‪ ٧٠,٧‬و مردان ‪٦٦.٦‬؛ درمجموع ‪٦٨.٧‬سال)‬ ‫ژاپنی هــا می گوینــد هــر محصــول به محــض برداشــت بایــد تازه تــازه مصــرف شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بیشترین مصرف ماهی در جهان را دارند‬ ‫مــردم ژاپــن عاشــق غــذای خانگــی به ویــژه ماهــی هســتند‪ ،‬اصــا چــرا این طــور نباشــند؟‬ ‫همــۀ ژاپنی هــا خودشــان انــواع خــوراک ماهــی‪ ،‬ســوپ میســو‪ ،‬برنــج بخارپــز‪ ،‬ســبزیجات‬ ‫تــازه‪ ،‬غذاهــای دریایــی و دســر میــوه ای درســت می کننــد و می خورنــد‪ .‬بــا اینکــه ژاپنی هــا‬ ‫دودرصــد از جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬امــا ‪ ۱۰‬درصــد از ماهــی جهــان را مصــرف‬ ‫می کننــد‪ .‬بــا ایــن حجــم از اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬کــه مــردم ژاپــن در روز مصــرف‬ ‫می کننــد‪ ،‬جــای تعجبــی نــدارد کــه چــرا انهــا عمــر طوالنی تــری نســبت بــه ســایر ملت هــا‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬غذای انها از مواد اولیهٔ سالم تهیه می شود‬ ‫مــواد اولیــه ای کــه هــر ژاپنــی بــرای پخت وپــز در خانــه اش دارد فوق العــاده اســت‪ .‬تمــام‬ ‫خوراکی های شــان را از مــواد ســالم و مغــذی تهیــه می کننــد‪ .‬همیــن ســبب می شــود‬ ‫زندگــی ســالم تر و طوالنی تــری داشــته باشــند‪ .‬اگــر قیافه شــان بــه سن شــان نمی خــورد‪،‬‬ ‫دلیلــش ســبک زندگــی و عــادات غذایــی ســالم انهاســت‪ .‬انهــا از ایــن دو همچــون ســپری‬ ‫در برابــر چیــن و چــروک صــورت‪ ،‬نشــانه های پیــری‪ ،‬بیماری هــا و چربی هــای مضــر در‬ ‫بدن شــان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از غذا خوردن لذت می برند‬ ‫رژیــم گرفتــن بــرای مــردم ژاپــن کامــا بی معنــی اســت‪ .‬انهــا ترجیــح می دهنــد کــه از‬ ‫غذاهــای فوق العاده شــان لــذت ببرنــد تــا اینکــه بــرای کاهــش وزن گرســنگی بکشــند‪.‬‬ ‫انهــا از تکنیک هــا و اموزه هــای خودشــان بــرای ســالم مانــدن اســتفاده می کننــد و‬ ‫ترجیــح می دهنــد درســت غــذا بخورنــد تــا مجبــور نشــوند رژیــم بگیرنــد‪ .‬انهــا قــدردان‬ ‫ایــن عــادات غذایی شــان هســتند کــه در ســامتی و افزایــش طــول عمــر انهــا نقــش‬ ‫مهمــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫کین تاناکا؛‬ ‫پیرترین انسان زنده جهان‬ ‫گــزارش ســوم ســپتامبر ‪ 2019‬رســانه خبــری یورونیــوز‬ ‫مدعی ســت کــه بعــد از ســالها همچنــان کیــن تانــاکا؛‬ ‫خانــم ســالمند ‪ 116‬ســاله ژاپنــی کــه موفــق بــه دریافــت‬ ‫گواهــی از ســوی مجموعــه رکوردهــای گینــس شــده؛‬ ‫پیرتریــن فــرد زنــده در جهــان اســت‪ .‬تانــاکا کــه در یــک‬ ‫اسایشــگاه مراقبتــی در شــهر فوکــوکا در جنــوب ژاپــن‬ ‫به ســر می بــرد‪ ،‬طــی مراســمی خــاص‪ ،‬باحضــور اقــوام‬ ‫و اشــنایان و البتــه مقامــات رســمی محلــی مفتخــر بــه‬ ‫دریافــت گواهــی تائیــد مجموعــه گینــس شــد‪ .‬ایــن اتفــاق‬ ‫در نهــم مــارچ ‪ 2019‬افتــاد‪ .‬یعنــی تاریخــی کــه ایــن خانــم‬ ‫دقیقــا ‪ 116‬ســال و ‪ 66‬روز ســن داشــت‪ .‬کائــوری ایش ـی کاوا؛‬ ‫مســئول ثبــت ایــن رکــورد در کتــاب گینــس‪ ،‬بــا ابــراز‬ ‫خوشــحالی از اینکــه یکــی از همشــهریانش مفتخــر بــه این‬ ‫عنــوان شــده‪ ،‬تصریــح کــرد؛ تانــاکا متولــد دوم ژانویــه ‪1903‬‬ ‫اســت‪ .‬ایــن در حالی س ـت که پیرتریــن مــرد اهــل ژاپــن بــا‬ ‫عنــوان جی رومــون کی مــورا کــه در ســال ‪ 2013‬درگذشــت‬ ‫و پیــش از او‪ ،‬مســن ترین مــرد ایــن کشــور بــود‪ ،‬هنــگام‬ ‫مــرگ ‪ 116‬ســال و ‪ 54‬روز ســن داشــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!