هفته نامه سرافرازان شماره 278 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 278

هفته نامه سرافرازان شماره 278

هفته نامه سرافرازان شماره 278

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬مهر ‪ 1 ،1398‬صفر ‪ 30 ،1441‬سپتامبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،278‬تومان‬ ‫مرگ خاموش طبیعت‬ ‫یک میلیون گونه جانور و گیاه درمعرض انقراض اند‬ ‫اقتصاد‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪278‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تقدیر وزیر امور اقتصاد و دارایی از عملکرد بانک سپه‬ ‫وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی‪ ،‬مســئولیت پذیری و‬ ‫ریس ـک پذیری را یکــی از ویژگی هــای بــارز بانــک‬ ‫ســپه دانســت و از عملکــرد مطلــوب ایــن بانــک‬ ‫در تزریــق منابــع بــه چرخــه تولیــد‪ ،‬مشــارکت‬ ‫در اجــرای طرح هــای ملــی و فــروش امــوال‬ ‫مــازاد‪ ،‬قدردانــی کــرد‪ .‬دکتــر فرهــاد دژپســند‬ ‫در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه بانــک ســپه‬ ‫ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس؛‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬روحیــه دفــاع و پایــداری در برابــر‬ ‫دشــمن احــاد مــردم و به ویــژه نیروهــای حــوزه‬ ‫جهــاد و جنــگ باعــث شــد تــا در طوالنی تریــن‬ ‫جنــگ طــی ‪٤٠٠‬ســال اخیر کشــورمان‪،‬‬ ‫حتــی یک ســانتی متر از خــاک ایــران را بــه‬ ‫دشــمن واگــذار نکنیــم؛ بنابرایــن‪ ،‬بانــک ســپه‬ ‫بــا خدمات رســانی مطلــوب بایــد قــدردان ایــن‬ ‫قشــر باشــد»‪ .‬دژپســند‪ ،‬تامیــن خدمــات موردنیاز‬ ‫نیــروی مســلح را یکــی فعالیت هــای ویــژه بانــک‬ ‫ســپه اعــام کــرد و افــزود‪« :‬بــا ادغــام بانک هــای‬ ‫وابســته بــه نیروهــای مســلح در بانــک ســپه‪ ،‬ایــن‬ ‫بانــک درکنــار وظایــف بانکــداری خــود‪ ،‬اقدامــات‬ ‫مکملــی در زمینــه حفــظ تمامیــت ارضــی کشــور‬ ‫و ماهیــت انقــاب اســامی انجــام می دهــد و‬ ‫ماموریتــش در خدمات رســانی بــه نیروهــای‬ ‫مســلح پررنگ تــر و مهم تــر خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫مشارکت برای کمک به ازادسازی زندانیان جرایم غیرعمد‬ ‫بانــک ملــی ایــران در ســال ‪ ٩٨‬بالغ بــر‬ ‫دومیلیــارد و ‪٧٠٠‬میلیون ریــال بــرای کمــک‬ ‫بــه ازادســازی زندانیــان جرایــم غیرعمــد‬ ‫ناشــی از دیــه‪ ،‬تخصیــص داده اســت‪.‬‬ ‫ســی ودومین جشــن گلریــزان ســتاد دیــه‪،‬‬ ‫بــا هــدف دســتگیری از زندانیــان جرایــم‬ ‫غیرعمــد و مشــارکت بانــک ملــی ایــران در‬ ‫اردیبهشــت ماه ســال جــاری برگــزار شــد و‬ ‫طــی ان‪ ،‬رئیــس صنــدوق پس انــداز ملــی‬ ‫ایــران به نمایندگــی از مدیرعامــل ایــن‬ ‫بانــک‪ ،‬یک فقــره چــک دومیلیاردریالــی بــه‬ ‫ایــن امــر خیــر اهــداء کــرد‪ .‬نیــز بالغ بــر‬ ‫‪٧٠٠‬میلیون ریــال نیــز ازســوی بانــک ملــی‬ ‫ایــران بــه امــر ازادســازی زندانیــان در ســال‬ ‫جــاری اختصــاص یافتــه‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫بانــک ملــی ایــران از ســال هاپیش توجــه بــه‬ ‫طرح هــای عام المنفعــه اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫را جــزو برنامه هــای اصلــی خــود قــرار داده و‬ ‫طــی ســال های گذشــته صدهــا زندانــی جرایــم‬ ‫غیرعمــد بــا حمایــت ایــن بانــک‪ ،‬بــه اغــوش‬ ‫گــرم خانــواده بازگشــته اند‪ .‬در ســال گذشــته‬ ‫نیــز بانــک ملــی ایــران چهارمیلیاردتومــان بــه‬ ‫ایــن امــر خیــر اهــداء کــرده‪ .‬بانــک ملی ایــران‪،‬‬ ‫از ســال ‪ ١٣٨٩‬تاکنــون حــدود ‪٧٥‬میلیاردریــال‬ ‫به این منظــور پرداختــه و زمینــه ازادســازی‬ ‫حــدود ‪٦٠٠‬نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد‬ ‫را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫افتتاح مدرسه "امید تجارت"روستای عگل بچای شهرستان رامشیر‬ ‫مدرســه امیــد تجــارت روســتای عــگل‬ ‫بچــای شهرســتان رامشــیر بــا حضــور معــاون‬ ‫مدیرعامــل در اموراســتانها افتتــاح و بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪ .‬به گــزارش روابــط‬ ‫عمومــی بانــک تجــارت؛ معــاون مدیرعامــل‬ ‫در امــور اســتان هــا ایــن بانــک در مراســم‬ ‫افتتــاح مدرســه "امیــد تجــارت روســتای‬ ‫عــگل بچــای" رامشــیر خوزســتان کــه بــا‬ ‫حضــور مقامــات محلــی اســتانی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫ضمــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫گفــت‪« :‬عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در‬ ‫بخش هایــی همچــون ســاخت مدرســه و خانــه‬ ‫بهداشــت یکــی از اهــداف و رویکردهــای مهــم‬ ‫بانــک تجــارت اســت و بســیار خرســندم بــا‬ ‫همــت بانــک و ســایر ســازمان ها توانســته ایم‬ ‫در راســتای محرومیت زدایــی مناطــق کــم‬ ‫برخــوردار ماننــد روســتای عــگل بچــای کوشــا‬ ‫باشــیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن بانــک در راســتای‬ ‫ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی خــود در‬ ‫اســتان هایی ماننــد سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫هرمــزگان و کرمانشــاه نیزاقــدام بــه ســاخت‬ ‫چندیــن بــاب مدرســه وخانــه بهداشــت‬ ‫کــرده و ایــن راه ادامــه دارد‪ .‬مدرســه "امیــد‬ ‫تجــارت" ‪109‬مترمربــع زیربنــا دارد کــه از‬ ‫امســال ‪ 31‬دانش امــوز دختــر و پســر دوره‬ ‫اول و دوم ابتدایــی در ان مشــغول بــه تحصیــل‬ ‫می شــوند»‪.‬‬ ‫ایران زمین ‪ ،۱۴۰۰‬بانکی متفاوت خواهد بود‬ ‫بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون فنــاوری در دنیــا‬ ‫و ایــران و تغییــر انتظــارات مشــتریان‪ ،‬جایــگاه‬ ‫بانکــداری ســنتی در حــال تزلــزل اســت‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو لــزوم اتخــاذ یــک راهبــرد تحول گــرا در‬ ‫بانک هــا اجبــاری ســت و بانک هــا را ملــزم بــه‬ ‫اغــاز یــک ســفر بــه ســمت بانـک داری دیجیتال‬ ‫کــرده اســت‪ .‬به گــزارش اخباربانــک؛ در بانــک‬ ‫ایــران زمیــن‪ ،‬افتتــاح اولیــن شــعبه دیجیتالی در‬ ‫مهرمــاه گذشــته در مجموعــه مگامــال‪ ،‬رونمایــی‬ ‫بانک هارتبه بندیمی شوند‬ ‫بانــک مرکــزی طبقه بنــدی بانک هــا را‬ ‫در حالــی اغــاز کــرده کــه قــرار نیســت‬ ‫فهرســت بانک هــای «خــوب» و «بــد» فعــا‬ ‫اطالع رســانی شــود امــا ســپرده گذاران‬ ‫معتقدنــد کــه ایــن اطالع رســانی‪ ،‬راهنمــای‬ ‫بزرگــی بــرای انهــا خواهــد بــود‪ .‬یــک مقــام‬ ‫مســئول در نظــام بانکــی در گفتگــو بــا خبرنگار‬ ‫مهــر گفــت‪ :‬طبقه بنــدی بانکهــا در حــال انجــام‬ ‫اســت و بانــک مرکــزی بنــا بــه دســتور رئیــس‬ ‫کل بانــک مرکــزی فعــا اجــازه اطالع رســانی‬ ‫در مــورد ان را نــدارد؛ ولــی کار در حــال انجــام‬ ‫اســت و بــا جدیــت از ســوی عبدالناصــر همتی‪،‬‬ ‫پیگیــری می شــود و گزارشــات مرتبــط بــا ان‬ ‫از بانک هــا گرفتــه می شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬بنا بــر‬ ‫از ایــران زمیــن بــوم (‪ ) izboom‬کــه از طریــق‬ ‫ان‪ ،‬فــرد یــا گــروه مــی توانــد ســرویس های‬ ‫بانکــداری بــاز دریافــت کننــد و افتتــاح‬ ‫مرکــز نــواوری ایــران زمیــن بــرای حمایــت‬ ‫از زیســت بوم نواورانــه کشــور‪ ،‬نشــان دهنده‬ ‫الویــت ایــن بانــک بــرای تبدیل شــدن بــه یکــی‬ ‫از بانک هــای برتــر کشــور در حــوزه تحــول‬ ‫دیجیتــال و اهمیــت ایــن بانــک بــرای ارتقــای‬ ‫تجربــه مشــتری از طریــق بهبود کیفیــت خدمات‬ ‫بانکــی دیجیتالی ســت‪ .‬همچنیــن همراه بانــک‪،‬‬ ‫اینترنت بانــک‪ ،‬دســتگاه های ‪ ATM‬و شــعب‬ ‫دیجیتالــی کــه دارای دســتگاه ‪ VTM‬هســتند‪،‬‬ ‫از درگاه هــای اصلــی رویکــرد ‪Omni-channel‬‬ ‫بانکــداری دیجیتــال‪ ،‬بانــک ایــران زمین هســتند‬ ‫کــه طبــق برنامه ریزی هــای ایــن بانــک‪ ،‬قــرار‬ ‫اســت تــا ســال ‪ ، 1400‬تکمیل کننــده ارائــه‬ ‫خدمــات بانــک بــه مشــتریان‪ ،‬بصــورت یکپارچــه‬ ‫و بــدون نیــاز بــه شــعبه ســنتی باشــند‪.‬‬ ‫نقشــه راهــی کــه بــرای رتبه بنــدی بانکهــا در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬تدبیــر عــام بــرای‬ ‫بانکهــا و حــل مشــکالت مرتبــط بــا انهــا از‬ ‫ســوی بانــک مرکــزی وجــود نــدارد و بــرای‬ ‫هــر بانــک‪ ،‬بــا توجــه بــه مســائل‪ ،‬مشــکالت‬ ‫و تنگناهــای موجــود و پیــش روی ان‪ ،‬روش‬ ‫خاصــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول در نظــام بانکــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هــدف اصلــی بانــک مرکــزی ایــن اســت کــه‬ ‫از اعطــای ســودهای موهومــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬مجیــد‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬عســگری‪ .‬نــام پــدر‪ :‬امین الــه‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ناهیــد‪.‬‬ ‫نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫نام خانوادگــی‪ :‬حشــمتی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری دولت ابــاد فلکــه دوم انتهــای‬ ‫خ بهشــتی کوچــه ســوم شــرقی کوچــه شــهید ســلیم ابراهیــم پــاک ‪ 60‬طبقــه ‪2‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 142‬تاریــخ ‪ 98/2/28‬حــوزه ‪ 960‬شــورای‬ ‫حــل اختــاف شهرســتان ری کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت‬ ‫بــه‪ :‬پرداخــت نفقــه از ابتــدای تاریــخ ‪ 1394‬لغایــت صــدور رای جمعــا بــه میــزان‬ ‫‪ 20/000/000‬تومــان بانضمــام هزینه هــای دادرســی و کارشناســی جمعــا بــه میــزان‬ ‫‪ 11/000‬تومــان در حــق محکوم لــه بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات‬ ‫محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان‬ ‫را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و‬ ‫مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم‬ ‫بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 960‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1055‬‬ ‫کوچــه پنجــم‪ ،‬پــاک ‪267‬‬ ‫خواســته‪ :‬مطالبــه وجــه‬ ‫رای شورا‬ ‫در مــورد دادخواســت خواهــان اقــای حســنعلی محمــدی فرزنــد نقدعلــی بطرفیــت‬ ‫خوانــده اقــای امیــر بختیــاری فرزنــد ســهراب بــه خواســته مطالبــه وجــه یــک فقــره‬ ‫چــک بــه شــماره ‪ 542/211180‬سررســید ‪ 1384/4/20‬عهــده بانــک صــادرات بــه‬ ‫مبلــغ هشــتاد و شــش میلیــون و پانصــد و دوازده هــزار ریــال بــا احتســاب هزینــه‬ ‫دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه بــه شــرح دادخواســت تقدیــم‪ ،‬شــورا بــا توجــه بــه‬ ‫گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه و امضــاء خوانــده ذیــل چــک مذکــور و بــا‬ ‫توجــه بــه وجــود اصــل چــک مســتند دعــوی در یــد خواهــان (بعلــت عــدم کفایــت‬ ‫موجــودی برگشــت خــورده) کــه داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده دارد و اینکــه خوانــده‬ ‫علیرغــم وصــف ابــاغ قانونــی از طریــق نشــر اگهــی در جلســه شــورا حضــور نیافتــه‬ ‫و دلیلــی بــر پرداخــت مافی الذمــه خــود ارائــه ننمــوده اســت‪ ،‬لــذا دعــوی خواهــان‬ ‫را محمــول بــر صحــت تشــخیص و مســتدا بــه مــواد ‪ 2‬و ‪ 198‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬قانــون‬ ‫ائیــن دادرســی مدنــی مصــوب ‪ 1379‬و تبصــره الحاقــی بــه مــاده ‪ 2‬قانــون صــدور‬ ‫چــک مصــوب ‪ 1376‬و مــواد ‪ 310‬و ‪ 313‬قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانــده‬ ‫بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 86/512/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪1/200/000‬‬ ‫ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک لغایــت‬ ‫وصــول طبــق شــاخص های تورمــی بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر و اعــام‬ ‫مــی دارد رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مــدت ‪ 20‬روز پــس از ابــاغ قابــل‬ ‫واخواهــی در همیــن شــورا و ‪ 20‬روز پــس از ان قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه‬ ‫عمومــی کهریــزک می باشــد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 1056‬قاضــی شــورا حــل اختــاف شــعبه ششــم بخــش کهریــزک‪،‬‬ ‫شــهاب اریان‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320679486‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫اخطاریه‬ ‫محکوم له‪ :‬امین چلبی‪.‬‬ ‫محکوم علیه و اخطارشونده‪ :‬علیرضا رحیمی‪ .‬ادرس‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫مطالبه‪ :‬ابالغ توقیف خط موبایل به شماره ‪09125931195‬‬ ‫حوزه مربوطه نیروی انتظامی‬ ‫محــل حضــور شــورای حــل اختــاف منطقــه ‪ 20‬تهــران شــعبه ‪ 3‬اجــرای احــکام‬ ‫دادگســتری شهرســتان ری‬ ‫وقت حضور‪ :‬ظرف یک هفته پس از رویت ساعت اداری ‪ 9‬الی ‪13‬‬ ‫دادنامه‬ ‫بتاریــخ ‪ 1398/6/23‬جلســه رســیدگی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف بخــش‬ ‫کهریــزک بــه تصــدی امضاءکننــده ذیــل در وقــت فوق العــاده تشــکیل اســت پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 244/6/98‬تحــت نظــر اســت شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده ختــم‬ ‫رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد‪.‬‬ ‫خواهــان‪ :‬حســنعلی محمــدی بــه نشــانی‪ :‬شــهرری‪ ،‬کهریــزک‪ ،‬باقرشــهر‪ ،‬خ ‪ 22‬بهمــن‪،‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ناخدــای ســفر س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 416285‬و‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/03/21‬و مج��وز شـ�ماره ‪ 23299‬مـ�ورخ ‪ 1398/5/13‬س��ازمان هواپیمائـ�ی‬ ‫کش��وری و مج��وز شـ�ماره ‪ 981/126/5654‬مـ�ورخ ‪ 98/4/11‬اداره کل میرــاث فرهنگـ�ی‬ ‫صنایـ�ع دســتی و گردشگــری استــان تهرــان تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬نــام شرــکت بـ�ه‬ ‫“خدمــات مس�اـفرت هوایـ�ی و گردشگــری ناخدــای ســفر” تغییـ�ر یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه‬ ‫در اساس�نـامه اصــاح گردیـ�د‪ .‬کلمــات ((دفتـ�ر خدمــات مس��افرتی در زمینـ�ه تنظیـ�م‬ ‫برنامه هــای مس��افرتی‪ ،‬فرــوش بلیـ�ط مس��افرت‪ ،‬ذخیــره مکــان و هرگونـ�ه اقدــام مقتضـ�ی‬ ‫مرب��وط ب��ه تراب��ری مس��افر ب��ه ط��ور مسـ�تقیم و غیرمسـ�تقیم ب��ا رعای��ت قوانی��ن و مقـ�ررات‬ ‫س�اـزمان هواپیمای��ی کشــوری فعالی��ت می نمای��د‪ .‬هرگون��ه نق��ل و انتقـ�ال ســهام ایجـ�اد‬ ‫و حـ�ذف ی��ا قبـ�ول نمایندگ��ی ی��ا شــعبه در ه��ر نقط��ه از کشـ�ور و ی��ا خــارج از کشـ�ور‬ ‫و هرگون��ه تغیی��ر ن��ام در مف��اد اساس��نامه ی��ا الح��اق ی��ا ح��ذف ی��ک ی��ا چن��د م��اده در‬ ‫اساس��نامه‪ ،‬افزای��ش ی��ا کاه��ش س�رـمایه شــرکت و انتقـ�ال ســهام و همچنی��ن انتقـ�ال‬ ‫مرک��ز اصل��ی ش��رکت و تغیی��ر مدیرعام��ل می بایس��ت ب��ا رعای��ت قوانی��ن و مق��ررات و‬ ‫اع�لام کتب��ی ســازمان هواپیمای��ی کش��وری انج��ام پذی��رد)) بموض��وع ش��رکت الح��اق و‬ ‫ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه بشــرح مذکــور اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫خوانــده‪ :‬امیــر بختیــاری بــه نشــانی‪ :‬مجهول المــکان‬ ‫علــت حضــور‪ :‬درخصــوص پرونــده اجرائــی کالســه ش‪/980542/‬ج م‪ 3‬موضــوع اجرائیــه‬ ‫شــماره ‪ 127‬صــادره از ‪ 952‬نظــر بــه اینکــه امــوال منقــول‪ /‬غیرمنقــول شــما در قبــال‬ ‫بدهــی ‪ 24/812/391‬ریــال و نیــم عشــر دولتــی ‪ 1/240/619‬ریــال توقیــف گردیــده‪.‬‬ ‫چنانچــه در ایــن خصــوص اعتراضــی داریــد می بایســت ظــرف مهلــت مقــرر مراتــب را‬ ‫بــه ایــن اجــرا اعــام نمایــد‪.‬‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی ‪ 3‬دادگســتری و شــورای حــل‬ ‫م الــف ‪1058‬‬ ‫اختــاف منطقــه ‪ 20‬تهــران (ری)‬ ‫شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی بخــش کهریــزک واقــع در بلــوار شــهید‬ ‫بهشــتی جنــب شــهرداری بفــروش برســد‪ .‬قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و‬ ‫بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد‪ 10 ،‬درصــد‬ ‫مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت تــا‬ ‫یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت الباقــی ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫‪ 10‬درصــد اولیــه بــا هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده‬ ‫تجدیــد می گــردد‪ ،‬طالبیــن در صــورت تمایــل می تواننــد ‪ 5‬روز قبــل از موعــد مزایــده‬ ‫بــه ایــن شــعبه مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد انــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود‪.‬‬ ‫مدیر اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‪ ،‬عارش محمدی‬ ‫م الف ‪1060‬‬ ‫مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم)‬ ‫در پرونــده کالســه ‪ 971039‬شــعبه اجــرای احــکام مدنــی بــر اســاس محتویــات پرونــده‬ ‫ایــن اجــرا حســب نیابــت صــادره از اجــرای احــکام شــعبه ‪ 12‬دادگاه عمومــی حقوقــی‬ ‫مجتمــع قضایــی شــهید بهشــتی تهــران محکوم علیــه حســن فیــروزی محکــوم اســت‬ ‫بــه پرداخــت ‪ 3/375/283/678‬ریــال بابــت اصــل خواســته در حــق محکوم لــه بــه ســود‬ ‫پیمــان چرچیــان بــا وکالــت احمدرضــا یوســف وند و پرداخــت مبلــغ ‪168/764/184‬‬ ‫ریــال نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم شــده اند بــا عنایــت بــه‬ ‫معرفــی مــال از ســوی محکوم لــه بــه نشــانی باقرشــهر خیابــان شــهید طالقانــی خیابــان‬ ‫شــهید داود محمــدی پــاک ‪ 155‬ســاختمان پارســیان بــه پــاک ثبتــی ‪ 4380‬فرعــی‬ ‫از ‪ 93‬اصلــی در بخــش ‪ 12‬تهــران در طبقــه ‪ 5‬بــه مســاحت ‪ 83/64‬مترمربــع کــه‬ ‫طبــق ســند رهنــی شــماره ‪ 16869‬مــورخ ‪ 1395/12/22‬دفتــر ‪ 1259‬تهــران کــه در‬ ‫پرونــده موجــود اســت مــورد رهنــی شــامل اپارتمــان پــاک ثبتــی ‪ 4380‬فرعــی از ‪93‬‬ ‫اصلــی قطعــه ‪ 17‬تفکیکــی طبقــه ‪ 5‬ســمت شــمالغربی بــه مســاحت ‪ 83/64‬مترمربــع‬ ‫بــه انضمــام پارکینــگ شــماره ‪ 17‬بــه مســاحت ‪ 11‬مترمربــع و همچنیــن دارای انبــار‬ ‫شــماره ‪ 17‬بــه مســاحت ‪ 2/04‬مترمربــع در ســمت زیرزمیــن یــک بــا قدرالســهم از‬ ‫عرصــه ملــک دارای اســکلت بتنــی و نمــای ســنگ در هــر طبقــه ‪ 4‬واحــد اســت دو‬ ‫واحــد در شــرق و دو واحــد در غــرب‪ ،‬پارکینــگ موزائیــک‪ ،‬پوشــش دیوارهــا ســرامیک‬ ‫و ســقف انــدود گــچ بــوده و همچنیــن ســاختمان دارای اسانســور اســت ســاختمان‬ ‫دارای ‪ 600‬مترمربــع احــداث شــده اســت اپارتمــان دارای هــال و پذیرایــی بــا نورگیــر‬ ‫از ســمت شــمال اشــپزخانه فاقــد نورگیــر دارای کابینــت ‪ M.D.F‬هــود بیمکــس گاز‬ ‫شــعله رومیــزی دو اتــاق خــواب در قســمت شــمالغربی‪ ،‬در داخــل انهــا دارای کمــد‬ ‫دیــواری‪ ،‬ســاختمان دارای انشــعابات بــرق و گاز اختصاصــی بــوده و اب مشــاعی اســت‬ ‫کــه براســاس نظریــه کارشناســی ‪ 4/000/000/000‬ریــال بــراورد قیمــت می شــود و‬ ‫تقاضــای محکوم لــه بــرای مزایــده ملــک تعرفــه شــده مقــرر شــد ملــک مــورد نظــر‬ ‫موصــوف در روز ‪ 98/7/24‬از ســاعت ‪ 11/00‬الــی ‪ 12/00‬از طریــق مزایــده در دفتــر‬ ‫اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬عبــاس‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬ایالنلــو‪ .‬نــام پــدر‪ :‬بخشــعلی‪ .‬نشــانی‬ ‫مشــخصات‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬حســن اباد‪ ،‬بلــوار امــام خمینــی‪ ،‬هرنــج‪ ،‬پ ‪19‬‬ ‫محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬ابوالفضــل‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬علــی محمــدی‪ .‬نــام پــدر‪ :‬حســین‪ .‬نشــانی‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بموجــب دادنامــه شــماره ‪ 305‬مــورخ ‪ 98/4/29‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫حسـن اباد شــعبه اول کــه وفــق دادنامــه شــماره ‪ ...‬شــعبه ‪ ...‬دادگاه ‪ ...‬قطعیــت حاصــل‬ ‫کــرده اســت‪ :‬حکــم بــر فــک پــاک انتظامــی ‪685‬ت‪ 25‬ایــران ‪ 22‬را صــادر م ـی دارد‪.‬‬ ‫محکوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه‪ -1 :‬پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف‬ ‫ده روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد‪ -2 .‬ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه بدهــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از ان میســر باشــد و‬ ‫در صورتیکــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت ده روز‬ ‫صــورت جمــع دارائــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد‪ .‬اگــر مالــی نــدارد صریحــا‬ ‫اعــام نمایــد هــرگاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــاء مهلــت مذکــور معلــوم شــود کــه‬ ‫قــادر بــه اجــرای حکــم و پرداخــت محکوم بــه بوده ایــد‪ .‬لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت‬ ‫امــوال خــود را معرفــی نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی‬ ‫کــه اجــرای تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از‬ ‫‪ 61‬روز تــا ‪ 6‬مــاه محکــوم خواهیــد شــد‪ -4 .‬عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی از مــاده‬ ‫‪ 34‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی می باشــد بــه مــواردی از قانــون اجــرای احــکام و‬ ‫قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مصــوب ‪ 79/1/21‬و همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجــرای‬ ‫محکومیت هــای مالــی مصــوب ‪ 10‬ابــان ‪ 1377‬کــه ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده‬ ‫اســت توجــه نمــوده و بــه ان عمــل نمایــد‪.‬‬ ‫سرپرست حوزه قضایی فشافویه‬ ‫م الف ‪1059‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پاــرس اتنـ�ا دژ شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت مهندس��ین مشـ�اور شــارین اکس��ون سـ�ازه ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کتیبـ�ه ن��گاران پرنیــان شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/07/13‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل قانون��ی ش��رکت از‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/18‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل‬ ‫‪ 336024‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103723275‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 346573‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103952762‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مح��ل قبل��ی ب��ه ادرس اس��تان ته�رـان‪ ،‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهــران‪،‬‬ ‫شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه ادرس‪ :‬استــان ته��ران‪ ،‬شهرستــان تهـ�ران‪ ،‬بخـ�ش‬ ‫طبقـ�ه پنجـ�م واحـ�د ‪ 14‬ک��د پس��تی‪ 1459996492 :‬منتق��ل گردی��د‪ .‬در نتیج��ه مـ�اده‬ ‫‪ ،138‬طبقـ�ه ششـ�م‪ ،‬واحـ�د ‪ 11‬ک��د پسـ�تی ‪ 1945813366‬تغییـ�ر یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه‬ ‫تیم��وری‪ ،‬خیابـ�ان شــهید داود حبی��ب زادگان بن بسـ�ت فاطم��ی پـلاک ‪ 1‬بل��وک شــرقی‪،‬‬ ‫ مربوط��ه اساسـ�نامه ب��ه ش��رح مذک��ور اص�لاح می گ��ردد‪.‬‬ ‫مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تهرــان‪ ،‬دروس‪ ،‬خیابـ�ان نیلوفــر‪ ،‬خیابـ�ان شــهید یوس��ف کالهـ�دوز‪ ،‬پـلاک‬ ‫در اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 436966‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14003421710‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬مح��ل شـ�رکت‬ ‫در واح��د ثبت��ی تهــران ب��ه ادرس تهــران پون��ک‪ -‬کوچ��ه شقــایق‪ -‬کوچ��ه اقاقی��ا‪ -‬پـلاک‬ ‫‪ -4‬واحـ�د ‪ 2‬ک��د پسـ�تی ‪ 1469688943‬تلفـ�ن ‪ 44607574‬انتقــال یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه‬ ‫در اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت مهندس��ین مشـ�اور شــارین اکس��ون سـ�ازه ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت داده پرــدازی ازمـ�وده کاران ساــمانه ب��ا مسئــولیت محـ�دود‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اش�یـانه پایدــار قــرن س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪434599‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت وزنـ�ا اسـ�ه شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320849597‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی سـ�الیانه‬ ‫‪ 373330‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320223799‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1396/04/25‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬علی اکبـ�ر بیگـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/05‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای ش�اـهین ایلــکا کـ�د‬ ‫تهران (‪)609398‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 346573‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103952762‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/02/18‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ :‬نیمـ�ا بختیاــری بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0054110173‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س‬ ‫هیئـ�ت مدیــره‪ -‬س��یدمحمد اقامیرکریمـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0054964415‬ب��ه سـ�مت‬ ‫عضـ�و هیئـ�ت مدیــره‪ -‬علیرضـ�ا فرمانبررضاخانلـ�و بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0061410047‬ب��ه سـ�مت‬ ‫عضـ�و هیئـ�ت مدیــره ‪ -‬بهتــاش ایتـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0068948107‬بـ�ه ســمت عضـ�و‬ ‫هیئـ�ت مدیــره (خاــرج از شرــکا)‪ -‬علـ�ی شـ�هرائینی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0792274849‬بـ�ه‬ ‫ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره (خاــرج از شرــکا)‪ -‬محمدسعــید بصیـ�ر حقیقـ�ی بـ�ه کــد ملــی‬ ‫‪ 0044949634‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره (خاــرج از شرــکا)‪ -‬امیـ�ر نجفی ابیانـ�ه بـ�ه‬ ‫کــد ملــی ‪ 0036932426‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره (خاــرج از شرــکا)‪ -‬علیرضـ�ا‬ ‫رمضانـ�ی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0065121694‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره (خ��ارج از ش��رکا)‪-‬‬ ‫س��ولماز رستــمی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0062309528‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره (خ��ارج از‬ ‫ش��رکا) ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات و قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی و نی��ز اوراق ع��ادی و اداری‬ ‫بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل منفرــدا همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)609389‬‬ ‫تهران (‪)609391‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 330294‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10103695589‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/08/26‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬موسسـ�ه‬ ‫حسابرسـ�ی و خدمــات مدیریـ�ت ازموــده کاران (حسـ�ابداران رســمی) بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10100468600‬بــا دریافــت کل س��رمایه خوــد بــه مبلــغ‪ 980000‬ری��ال از صنـ�دوق‬ ‫شرــکت از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ .‬اقــای علی اصغـ�ر فــرخ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0048650013‬‬ ‫بـ�ا دریافـ�ت کل س��رمایه خــود بـ�ه مبلـ�غ ‪ 10000‬ری��ال از صنـ�دوق شـ�رکت از شـ�رکت‬ ‫خاــرج گردیـ�د‪ .‬اقــای مسعــود بختیاری س��وجبالغی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0042389607‬بـ�ا‬ ‫دریافـ�ت کل س��رمایه خــود بـ�ه مبلـ�غ ‪ 10000‬ری��ال از صنـ�دوق شـ�رکت از شـ�رکت خـ�ارج‬ ‫گردیـ�د‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 2000000‬ریــال بـ�ه ‪ 1000000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت‬ ‫و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه اص�لاح گردی��د‪ .‬لیس��ت ش��رکا بع��د از کاه��ش س��رمایه‪:‬‬ ‫اقــای امیررامتیـ�ن بختیاری س��وجبالغی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0451174917‬دارای مبلـ�غ‬ ‫‪ 600000‬ریــال سهم الشـ�رکه خانـ�م بهاــره فــرخ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0078519365‬دارای‬ ‫مبلـ�غ ‪ 400000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)609388‬‬ ‫تهران (‪)609390‬‬ ‫‪ 0621138991‬و یوسـ�ف بیگـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0035584769‬و علی اصغـ�ر بیگـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0621131611‬و محمدرضـ�ا بیگـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0490519369‬‬ ‫بعنــوان اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال انتخـ�اب شــدند‪ .‬محبوب��ه محمـ�دی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0480153019‬بعنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و علـ�ی حقویردی داریــان بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0077716973‬بعنــوان باــزرس علی البـ�دل شــرکت بــرای مـ�دت ‪ 1‬سـ�ال‬ ‫انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫تهران (‪)609399‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 0068767811‬دارنــده مبلـ�غ ‪ 5000000‬ریــال سهم الشـ�رکه بـ�ا دریافـ�ت کلیـ�ه‬ ‫سهم الش��رکه خ��ود از صن��دوق ش��رکت از ش��رکت خ��ارج گردی��د در نتیج��ه سـ�رمایه‬ ‫شرــکت از مبلـ�غ ‪ 15005000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 15000000000‬ریــال کاهـ�ش‬ ‫یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه در اساس�نـامه اصــاح شـ�د‪ .‬لیسـ�ت ش�رـکاء پـ�س از کاهـ�ش‬ ‫س��رمایه اقــای شهــاب ایلــکا کـ�د ملـ�ی ‪ 4569495737‬دارنــده مبلـ�غ ‪14999000000‬‬ ‫ریــال سهم الش�رـکه اقــای محمدابراهیـ�م ایلــکا کـ�د ملـ�ی ‪ 6599552129‬دارنـ�ده‬ ‫مبلغ‪1000000‬ری��ال سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)609387‬‬ ‫تهران (‪)609386‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 8‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪278‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مروری بر اهمیت «جایگاه سازی» در ذهن مخاطب‬ ‫برندپوزیشنینگ؛‬ ‫ضرورت اقتصاد امروز‬ ‫بهروز لطفیان‬ ‫راه درســت برقــراری ارتبــاط‪ ،‬تمرکــز بــر ذهــن مخاطــب اســت کــه بــه جایــگاه ســازی برنــد یــا‬ ‫پوزیشــنینگ بــرای تســخیر ذهــن مخاطــب معــروف اســت‪ .‬امــروزه برندهــا بایــد بتواننــد جایــگاه برنــد خــود را بــه درســتی‬ ‫تعریــف کننــد‪ .‬شــرکت ها نقطــه کلیــدی موفقیت شــان را محصــوالت و یــا خدمات شــان می داننــد و بــر همیــن اســاس‬ ‫هزینه هــای بســیاری را بــرای معرفــی خصوصیــات ان محصــول یــا خدمــات بــا رویکــرد «مــا بهتریــن هســتیم» و یــا «از‬ ‫رقبایمــان بهتریــم» در بخــش تبلیغــات می کننــد‪ .‬ســالیانه صدهــا میلیــارد تومــان در تبلیغــات هــدر م ـی رود بــدون انکــه‬ ‫ســهم بــازار شــرکت ها و درک مشــتری نســبت بــه ان محصــول یــا خدمــات تغییــری کنــد‪ .‬تــا جایــی کــه بــه نظــر می رســد‬ ‫تبلیغــات نتایــج محسوســی نداشــته اند‪ .‬امــروزه راه برقــراری ارتبــاط بیــن شــرکت ها و مشــتریان تبلیغــات نیســت‪ .‬در عصــر‬ ‫رقابــت بــرای مــردم بــه خاطــر ســپردن برندهــا و نام هایــی کــه بیشــتر دوســت دارنــد یــا تجربــه خوشــایندی از ان احســاس‬ ‫کرده انــد‪ ،‬لذت بخــش اســت‪ .‬لــذا راه درســت برقــراری ارتبــاط تمرکــز بــر ذهــن مخاطــب اســت کــه بــه جایــگاه ســازی برنــد‬ ‫یــا پوزیشــنینگ بــرای تســخیر ذهــن مخاطــب معــروف اســت و اصــول ان در زیــر امــده اســت‪.‬‬ ‫دسته بندی ذهنی برای محصوالت‬ ‫مغــز انســان میلیاردهــا نــورون را در خــود جــای داده‬ ‫کــه ‪ 2.3‬تریلیــون اتصــال بــا هــم دارنــد‪ .‬مغــز در پــردازش‬ ‫پدیده هــا بــرای اســان تر کــردن کار خــود‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫دســته بندی مفاهیــم می کنــد‪ .‬پــس طبیعــی ا ســت کــه‬ ‫مشــتری ها هــم بــرای بــه خاطــر ســپاری محصــوالت‪،‬‬ ‫دســته بندی ذهنــی داشــته باشــند و بــرای هــر دســت ه نــام‬ ‫معادلــی در نظــر بگیرنــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید مشــتریان‬ ‫ابتــدا دســته ها را بــه خاطــر می اورنــد و ســپس نــام برندهــا‬ ‫را‪ .‬مثــا شــما بــه یــک مغــازه لــوازم الکترونیکــی مراجعــه‬ ‫نمی کنیــد و بگوییــد مــن یــک ســونی میخواهــم لطف ـاً هــر‬ ‫چــه ســونی داریــد بــه مــن نشــان دهیــد‪ .‬شــما ابتــدا نیــاز‬ ‫بــه خریــد تلویزیــون پیــدا می کنیــد بــه مغــازه تلویزیــون‬ ‫فروشــی می رویــد و برنــد مــورد نظرتــان را از فروشــنده‬ ‫درخواســت می کنیــد‪.‬‬ ‫نرد بانی برای دسته بندی ها‬ ‫دســته بندی محصــوالت در ذهــن مــردم مشــابه نردبانــی‬ ‫اســت کــه روی هــر پلــه ی ان نــام برنــدی نوشــته شــده‬ ‫اســت‪ .‬طبیعتــا برنــد مطلــوب و انتخــاب اول مشــتریان‬ ‫باالتریــن پلــه اســت و بقیــه پله هــا بــه بقیــه برندهــا تعلــق‬ ‫دارد‪ .‬بیشــتر مشــتریان در دســته بندی ذهن شــان فضایــی‬ ‫را بــه تعــداد محــدودی از برندهــا اختصــاص داده انــد و در‬ ‫بســیاری از مــوارد فقــط بــه دو برنــد اختصــاص دارد‪ ،‬مثــا‬ ‫بــرای دســته بندی ریش تراش هــا فقــط فیلیپــس و بــراون‬ ‫بــه حافظــه ســپرده شــده اند‪ .‬یــا در تلفــن همــراه سامســونگ‬ ‫و ایفــون و یــا در پوشــاک ورزشــی ادیــداس و نایکــی و ‪...‬‬ ‫در حافظه هــا ثبــت شــده اند‪ .‬در بســیاری از مــوارد مــردم‬ ‫دو برنــد اول را در ذهــن خــود یکســان نمی داننــد ان هــا‬ ‫همیشــه یکــی از ایــن دو را بــر دیگــری ترجیــح می دهنــد‬ ‫ی انهــا قابــل قبــول اســت‪.‬‬ ‫امــا محصــول دومــی هــم بــرا ‬ ‫اهمیت «نام» در نردبان دسته بندی‬ ‫مهمتریــن تصمیــم در بازاریابــی‪ ،‬انتخــاب نــام مناســب‬ ‫بــرای محصــول اســت‪ .‬نکتــه ای کــه ریــس و تــروت در‬ ‫کتــاب «جایــگاه ســازی» (‪Positioning: The Battle for‬‬ ‫‪ )your Mind‬کــه بــا عنــوان جایــگاه ســازی (پوزیشــنینگ)‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ ،‬در ســال ‪ 1981‬بــر ان تاکیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫مثــا صاحــب برنــد «کرملیوفســکایا» (‪)Kremlyovskaya‬‬ ‫کــه بــه عنــوان معروف تریــن ودکا (نوشــیدنی الکلــی) در‬ ‫روســیه شــناخته می شــود‪ ،‬محصولــش را بــا ایــن شــعار وارد‬ ‫امریــکا کــرد‪« :‬شــماره یــک در روســیه»‪ .‬طبیعتــا شــرکت‬ ‫در بــازار امریــکا بــه هیــچ توفیقــی دســت پیــدا نکــرد!‬ ‫در نظــر بگیریــد یــک انگلیســی زبــان چطــور می توانــد‬ ‫«کرملیوســکایا» را در دســته بندی ذهنــی اش بگنجانــد؟!‬ ‫حتــی تلفــظ ایــن نــام مشــکل اســت‪ ،‬چــه رســد بــه ان کــه‬ ‫از مخاطــب مدهــوش بخواهیــد نامــش را هــم حفــظ کنــد! در‬ ‫مقابــل در نظــر بگیریــد کــه شــرکت تولیدکننــده ماکارونــی‬ ‫«باریــا» (‪ )Barilla‬برنــد اول ایتالیــا‪ ،‬وارد بــازار امریــکا شــد‪.‬‬ ‫انهــا هــم شــعار مشــابهی بــرای محصول شــان در ایــاالت‬ ‫متحــده داشــتند‪« :‬پاســتای شــماره یــک ایتالیــا»‪ .‬فکــر‬ ‫می کنیــد نتیجــه چــه شــده؟ طبیعــی بــود کــه ســه ســال‬ ‫بعــد باریــا پرفروش تریــن برنــد ماکارونــی امریــکا هــم شــد!‬ ‫یافتن راهی به ذهن مشتری‬ ‫معمــوال همــه فضایــی کــه بــرای دســته بنــدی محصــوالت در‬ ‫ذهــن مشــتری وجــود دارد‪ ،‬قبــا توســط برندها اشــغال شــده‬ ‫اســت! امــا اگــر جــای خالــی پیــدا کردیــد‪ ،‬فــورا می توانیــد‬ ‫ان را بــا نــام برنــد خــود پــر کنیــد‪ .‬کاری که شــرکت «تســا»‬ ‫کــرد‪ .‬تســا خــود را در دســته بندی «خــودروی الکتریکــی»‬ ‫در ذهــن جــا انداختنــد‪ .‬تــا جایــی کــه ارزش ســهام تســا در‬ ‫بــازار بــورس االن بیشــتر از جنــرال موتــورز و فــورد اســت‪.‬‬ ‫ولــی واقعــا فکــر می کنیــد جنــرال موتــورز و فــورد هیــچ‬ ‫خــودروی الکتریکــی تولیــد نکرده انــد؟ طبیعتــا ان هــا هــم‬ ‫تولیــد کــرده بودنــد امــا چــون اســم جداگان ـه ای بــرای ایــن‬ ‫محصــول در نظــر نگرفتنــد‪ ،‬مشــتری ها هــم نتوانســتند‬ ‫جایــگاه ســازی یــا پوزیشــنینگ جداگانــه ای در ذهن شــان‬ ‫بــه محصــوالت ایــن دو شــرکت بدهنــد‪ .‬طبیعتــا وقتــی نــام‬ ‫«شــورولت» را می شــنوید‪ ،‬نمی توانیــد ایــن اســم را در‬ ‫دســته بندی ماشــین های برقــی بــه ذهن‪‎‬تــان بســپارید!‬ ‫به اصل انچه در ذهن ها نشسته رجوع کنید!‬ ‫تبلیــغ کــردن یــک ویژگــی کوچــک از برنــد شــما کــه در‬ ‫اذهــان پذیرفتــه شــده‪ ،‬بهتــر از ان اســت کــه شــما ویژگ ـی ‬ ‫اصلــی امــا ناشــناخته برنــد خــود را تبلیــغ کنیــد‪ .‬البتــه‬ ‫هنــوز هــم خیلــی از شــرکت ها برخــاف ایــن اصــل عمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬تبلیــغ انچــه همــه می داننــد‪ ،‬توجهــی جلــب‬ ‫نمی کنــد و می گوینــد بیایــد در تبلیغــات در مــورد چیزهایــی‬ ‫بــا مــردم صحبــت کنیــم کــه از ان بــی اطــاع هســتند‪.‬‬ ‫ولــوو‪ ،‬ایمنــی بــه خــودی خــود کافــی نیســت‪ .‬پوزیشــنینگ‬ ‫برنــد ولــوو‬ ‫بــا اختــراع کمربنــد ایمنــی «ولــوو» بــا مبحــث «ایمنــی»‬ ‫در خــودرو مشــهور شــد‪ .‬تــا جایــی کــه ایــن خودروســاز‬ ‫ســوئدی در واردات خــودرو لوکــس بــه بــازار امریــکا طــی‬ ‫ســال های ‪ 1978‬تــا ‪ 1992‬مقــام اول را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫امــا یــه نظــر مدیــران ایــن شــرکت ایــن بــرای ولــوو کافــی‬ ‫نبــود؛ بــه قــول مدیــر تبلیغــات بین المللــی ایــن شــرکت‬ ‫«ایمنــی بــه خــودی خــود کافــی نیســت»‪ .‬بنابرایــن ولــوو‬ ‫طیــف وســیعی از خودروهــای روبــاز و هــاچ بک هــا را بــا‬ ‫موتــور توربوشــارژ معرفــی کــرد‪ .‬در تبلیغــات ایــن شــرکت‬ ‫هــم جمالتــی دربــاره زیبایــی و نمایشــی از اینکــه «زندگــی‬ ‫در کنــار هــم زیباتــر اســت» ارائــه می شــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال در ســال ‪ 2016‬ولــوو در میــان خودروهــای لوکــس‬ ‫پرفــروش امریکایــی تــا جایــگاه هفتــم پاییــن امــد‪ .‬در ایــن‬ ‫انسانیت؛ چالش اینده برندسازی‬ ‫فرزاد مقدم‬ ‫اندیشـه های اولیــه برندســازی عاطفــی از انجــا اغــاز شــد کــه تعــدادی از کســب و‬ ‫کارهــای موفــق شــروع بــه ترجیــح احساســات بــر منطــق در ارتباطــات بازاریابــی خــود کردنــد‪ .‬بــرای رســیدن‬ ‫بــه مقاصــدی چــون وفــاداری و خرســندی مصــرف کننــدگان‪ ،‬الزم بــود تــا تجربه هــای مثبتی برای مشــتریان‬ ‫ایجــاد گــردد و خلــق ایــن تجربیــات جــز در ســایه توجــه بــه ماهیــت انســان و ســاختار روابــط انســانی میســر‬ ‫نمــی گشــت‪ .‬بنابرایــن تغییــر پارادایــم بازاریابــی از “کنتــرل عرضــه و تقاضــا” بــه ســمت خلــق تجربــه هــای‬ ‫احساســی و عاطفــی در حــوزه محصــول‪ ،‬نظــام توزیــع و ترویــج فــروش انجــام و باعــث شــد مصــرف کنندگان‬ ‫تمایــل پیــدا کننــد تــا بــرای برندهایــی مبالــغ بیشــتری پرداخت کننــد کــه در خلق پیونــد عاطفــی موفقترند‬ ‫و در نتیجــه بــه ایــن نــوع برندهــا وفــادار بماننــد‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬ظهــور دنیای مجــازی به ایــن تغییــرات ابتدائی‬ ‫دامــن زد و جامعــه جهانــی را از فرهنگــی کــه بــر پایــه اهمیــت دادن بــه فضــا‪ ،‬فیزیــک‪ ،‬حجــم‪ ،‬عــدد و انــدازه‬ ‫بنــا نهــاده شــده بــود بــه ســمت زمــان‪ ،‬کیفیــت و اهمیــت تجربــه بــرد‪ .‬از جایــی بــه بعــد‪ ،‬دیگر فــروش بــاال اما‬ ‫موقتــی اهمیــت خــود را بــرای پیشــروان بــازار از دســت داد و بــه جــای ان تجربــه مفیــد‪ ،‬وفــاداری مشــتریان و‬ ‫حــس رضایتــی کــه بــه دیگــران انتقــال مــی دادنــد ارزش پیــدا کــرد‪ .‬همــه بــه ایــن اعتقــاد رســیده بودنــد که‬ ‫موفقیــت مفهومــی اســت کــه در درازمــدت معنــا می یابــد و حفــظ ســهم ذهــن مشــتریان همان چیزی اســت‬ ‫کــه بــرای شــما انــواع موفقیت هــا را بــه همــراه خواهــد اورد‪ .‬متاســفانه در ایــران‪ ،‬نــه برندهــای داخلــی چنیــن‬ ‫اقداماتــی را بــا ســخاوت انجــام دادنــد و نــه برندهــای خارجــی خــود را ملــزم دیدنــد تــا برنامــه هــای برندینــگ‬ ‫خــود را در ایــران پیــاده کننــد‪ .‬بــه هرحــال‪ ،‬امشــتری ایرانــی از چیــن و دبــی و ترکیــه کاالهایشــان را می خرید‬ ‫و حاضــر بــود مبلــغ بیشــتری بــدون دیــدن کمپیــن هــای تبلیغاتــی و دریافــت خدمات فــروش پرداخــت کند‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ایــران بــازار قابــل اعتمــادی نبــود‪ .‬هــم ورود بــه بــازار ســخت بــود و هــم لبــه تیــز تحریمهــا‬ ‫باعــث مــی شــد تــا از بازارهــای دیگــر بــاز بماننــد‪ .‬بنابرایــن مــا هیچــگاه در ایــران الگــوی خوبــی از برندســازی‬ ‫عاطفــی را مشــاهده نکــرده ایــم‪ .‬معمــوال برندهــای ایرانــی‪ ،‬اســتراتژی هــای برندســازی عاطفــی را در ایــن حــد‬ ‫پیــاده مــی کننــد کــه تنهــا دم از ســرزمین ســپید و دنیــای بــدون دروغ و حرفهــای احساســی بزننــد و ایــن‬ ‫را معــادل برندینــگ عاطفــی مــی داننــد‪ .‬بــای برندســازی در کشــور مــا دو چیــز اســت‪ :‬کــم دانســتن و نبــود‬ ‫تجربــه هــای موفــق در ســطح ملــی کــه دامــن همــه مــا برندســازان را گرفتــه اســت‪ .‬کــم دانســتن باعــث مــی‬ ‫شــود تــا بــه دانســتن چنــد جملــه از اکــر و کلــر بســنده کنیــم و بــه دنبــال طراحــی برنامــه بــا اجــزای دقیق و‬ ‫اجراییــش نرویــم‪ .‬عــاج کــم دانســتن در کشــورهایی ماننــد ایــران‪ ،‬اتــکا بــه خــرد و تجربــه های جمعی اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه اســاتید و مدیــران هــر چــه بــه لحــاظ دانــش پایین تر باشــند کمتــر بــه ندانستنشــان اعتــراف دارند‬ ‫و حاضــر بــه اســتفاده از خــرد و تجربیــات دیگــران مــی گردنــد‪ .‬چنانچــه موالنــا در مثنــوی نقــل مــی کنــد که‬ ‫پســر نــوح بــه انــدک اشــناییش بــا فــن شــنا مــی بالــد و ســوار بــر کشــتی خــرد جمعــی نمی شــود‪ :‬کاشــکی‬ ‫او اشــنا ناموختــی‪ /‬تــا طمــع در نــوح و کشــتی دوختــی‬ ‫در هــر صــورت در رونــد جهانــی شــدن برندینــگ عاطفــی‪ ،‬از جایــی بــه بعد مشــتریان شــروع به اهمیــت دادن‬ ‫بــه برندهایــی کردنــد کــه بــه انهــا نگاهــی انســانی داشــته باشــند‪ .‬برندهایــی کــه حتــی اگــر خطــا هــم مــی‬ ‫کننــد ان را عاقالنــه و شــرافتمندانه مــی پذیرنــد و در چارچــوب تعهــد و ارزشــهای معینشــان به دنبــال جبران‬ ‫ان مــی رونــد‪ .‬برخــی از دانشــمندان حــوزه برندینــگ معتقدنــد پدیــده برندینــگ عاطفی نتیجه قطعی شــدت‬ ‫یافتــن رقابــت در جهــان بــوده اســت و در پیدایــش ایــن طــرز تفکــر دو عامــل را مهمتــر از بقیــه مــی داننــد‪:‬‬ ‫یــک) کیفیــت محصــوالت مختلــف بــه مــرز مشــخصی رســید و همه بــه لحــاظ انچــه ارائه مــی کردند بســیار‬ ‫بــه هــم شــبیه شــدند‪ .‬عصــر تشــابه در بازاریابــی فــرا رســید و مشــتریان دیگــر انتخابهــای هم ســطح و مشــابه‬ ‫زیــادی داشــتند‪ .‬بنابرایــن برندهــا بــرای برتــری نیازمنــد مفاهیمــی دیگــر بــه غیــر از لحظــه مصــرف شــدند‬ ‫مفاهیمــی چــون نــواوری‪ ،‬خدمــات منحصربفــرد و رفتارهــای بســیار دوســتانه تــا دلیلی بــرای خرید بــه غیر از‬ ‫کاال و خدمــات مشــابه بــه مشــتریان ارائــه دهنــد‪ .‬دو) حضــور شــبکه هــای اجتماعــی و اینترنــت باعــث شــد تا‬ ‫اشــکاالت و اشــتباهات برندهــا بــه ســرعت انتشــار یابــد و چیزی بــرای پنهان کــردن باقی نمانــد‪ .‬بنابرایــن الزم‬ ‫شــد تــا برندهــا از کلــک هــای کوچــک دوری کننــد و بــا مشــتریان خــود صادقتــر باشــند‪ .‬در چنیــن فضایــی‬ ‫کســانی بــه برتــری دســت یافتنــد کــه بــه اصطــاح خودشــان به جــای تســخیر عقــل مشــتریان‪ ،‬قلب انهــا را‬ ‫بــه خــود جــذب کردنــد‪ ،‬و همیشــه قلــب دالئلــی دارد کــه مغــز از انهــا اگاه نیســت‪ .‬در ایــن پارادایــم مصــرف‬ ‫کننــدگان از برندهــای خــود انتظــار دارنــد کــه انهــا را صمیمانــه بشناســند و نســبت بــه نیازهــا‪ ،‬تمایــات و‬ ‫عالئــق فرهنگــی انهــا درک عمیقــی از خــود نشــان دهنــد‪ .‬برندهایــی کــه بــه جــای معرفــی یــک ســویه خود‬ ‫بــه ارتباطــات دو ســویه روی اورنــد و بــه جــای تمرکــز بــه کارکــرد درســت بــه خلــق تجربــه عاطفــی متمایــل‬ ‫باشــند‪ .‬برندهایــی کــه قابــل پیــش بینــی باشــند و در ایــن راه بــه اصــول اخــاق انســانی پایبنــد باشــند‪ .‬کلمه‬ ‫اخــاق انســانی‪ ،‬شــاید مفهومــی ژرف و نســبی بــه نظــر برســد امــا هنگامی کــه به تفســیر حداقلی خــود یعنی‬ ‫انســان بــودن مــی رســد‪ ،‬کــوره راه هایــی را بــه مــا نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مــد جدیــد برندهــا انســان بــودن اســت ‪ .For brands, being human is the new black‬ایــن جملــه‬ ‫را هیثــر الدانــی‪ ،Heather Oldani‬مدیــر روابــط عمومــی مــک دونالــد بــه عنــوان نشــانه اصلــی‬ ‫شــناخت عصــر نویــن بازاریابــی گفتــه اســت‪ .‬اندیشــه بنیــادی ایــن مفهــوم از اینجــا مــی ایــد کــه‬ ‫مشــتریان عالقــه بــه دانســتن پشــت پــرده تولیــد را دارنــد‪ .‬مــی گوینــد مشــتریان بــه شــدت عالقــه‬ ‫منــد بــه دانســتن پشــت پــرده اخالقــی محصولــی کــه مــی خرنــد‪ ،‬شــده انــد‪ .‬جــدای از قیمــت و‬ ‫کیفیــت‪ ،‬انهــا خواهــان دانســتن ایــن هســتند کــه محصــول در چــه شــرایط انســانی‪ ،‬چگونــه‪ ،‬کجــا و‬ ‫توســط چــه کســی تولیــد مــی شــود‪ .‬توجــه بــه مفاهیمــی چــون محیــط زیســت و مســئولیت اجتماعــی‬ ‫نمادهــای ایــن عصــر هســتند و ایــن کــه نشــان دهیــم در پشــت برندهــا و ارتباطاتشــان‪ ،‬انســانها قــرار‬ ‫ایــن گــزارش بــه بررســی ‪ ۱۰۰‬برنــد از ارزشــمندترین برندهــای ‪ ۲۰۱۹‬کــه توســط مجلــه فوربــز رده بنــدی شــده اند می پــردازد‪.‬‬ ‫فوربــز‪ ،‬ســهم برنــد هــر شــرکت را از میــزان درامــد ان شــرکت تخمیــن زده اســت‪ .‬به گــزارش ناظــر اقتصــاد؛ ارزش برنــد‪،‬‬ ‫ارزشــی اســت کــه مشــتریان و مشــتریان بالقــوه از یــک برنــد درک می کننــد‪ .‬ارزش برنــد بــا میــزان اعتمــاد مشــتری از یــک‬ ‫برنــد اندازه گیــری می شــود‪ .‬ارزش برنــد یــک شــرکت می توانــد بــا مقایســه درامــد مــورد انتظــار اینــده از یــک محصــول بــا‬ ‫نــام تجــاری بــا درامــد مــورد انتظــار اینــده یــک محصــول بــدون نــام تجــاری معــادل بــا ان محاســبه شــود‪ .‬ایــن تفــاوت‪ ،‬کــه‬ ‫معمــوالً همــان ســود حاصله اســت‪ ،‬بــه معنــی میــزان اعتمــاد مشــتریان بــه ایــن برنــد‪ ،‬و تمایــل ان هــا بــرای پرداخــت بیــش‬ ‫از قیمــت نســبت بــه برندهــای رقیــب بــا ادراک ارزش پایین ‏تــر اســت‪ .‬منتهــا ایــن محاســبه بــر اســاس تقریــب اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ارزش می توانــد شــامل ویژگی هــای ملمــوس‪ ،‬کارکردی(مثــا قــدرت پاک کنندگــی دوبرابــر یــا میــزان چاق کنندگــی نصــف) و‬ ‫ویژگی هــای غیــر ملمــوس و احساســی (ماننــد برنــد از نظرافــراد خــوش ســلیقه یــا بــا ســبک) باشــد‪ .‬ایــن گــزارش بــه بررســی‬ ‫‪ ۱۰۰‬برنــد از ارزشــمندترین برندهــای ‪ ۲۰۱۹‬کــه توســط مجلــه فوربــز رده بنــدی شــده اند می پــردازد‪ .‬فوربــز‪ ،‬ســهم برنــد هــر‬ ‫شــرکت را از میــزان درامــد ان شــرکت تخمیــن زده اســت‪ .‬خالصــه یافته هــای ایــن پژوهــش بــه قــرار زیــر اســت‪:‬‬ ‫*فقط سه شرکت‪ ،‬ارزش برند باالی ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر دارند که هر سه شرکت در بخش تکنولوژی فعال هستند‪.‬‬ ‫*شش هفتم از ارزشمندترین برندهای دنیا در بخش تکنولوژی قرار دارند‪.‬‬ ‫*برند اپل(‪ ۲۰۵.۵‬میلیارد دالر) ارزشی معادل چهاربرابر ارزش مندترین شرکت غیر تکنولوژیک (کوکا کوال با ارزش‪ ۲ ۵۹،‬میلیارد دالری)‬ ‫*لیست ‪ ۵‬برند ارزشمند دنیا طی چند سال اخیر تغییری نداشته و همه این شرکت ها در حوزه تکنولوژی بوده اند‪.‬‬ ‫اینفوگرافیــک ارائــه شــده ‪ ۱۰۰‬برنــد برتــر دنیــا را بــه صــورت مقایس ـه ای نشــان داده اســت‪ .‬بیــن ‪ ۱۰‬برنــد برتــر و ارزشــمند‪،‬‬ ‫نســبت بــه سشــل ‪ ۲۰۱۸‬فقــط دو تغییــر مشــاهده می شــود‪ .‬اولیــن تغییــر مربــوط بــه جاگزینــی مــک دونالــد بــا ای تی‏انــد‬ ‫تــی می باشــد‪ .‬دومــی هــم‪ ،‬مربــوط بــه تعویــض جایــگاه فیــس بــوک بــا امــازون بــوده اســت‪.‬‬ ‫ارزشمندترین برندهای ‪ ۲۰۱۹‬از نظر ارزش‬ ‫اپل(تکنولوژیک)‪ ۲۰۵.۵:‬میلیارد دالر‬ ‫گوگل(تکنولوژیک)‪ ۱۶۷.۷:‬میلیارد دالر‬ ‫مایکروسافت(تکنولوژیک)‪ ۱۲۵.۳:‬میلیارد دالر‬ ‫امازون(تکنولوژیک)‪ ۹۷.۰:‬میلیارد دالر‬ ‫فیس بوک(تکنولوژیک)‪ ۸۸.۹:‬میلیارد دالر‬ ‫کوکا کوال(نوشیدنی)‪ ۵۹.۲ :‬میالرد دالر‬ ‫سامسونگ(تکنولوژیک)‪ ۵۳.۱:‬میلیارد دالر‬ ‫دیسنی( فراغت)‪ ۵۲.۳ :‬میلیارد دالر‬ ‫تویوتا( خودرو)‪ ۴۴.۶ :‬میلیارد دالر‬ ‫مک دونالد( رستوران)‪ ۴۳.۸ :‬میلیارد دالر‬ ‫برندهــای کــه در عــرض یــک ســال بیشــترین درامــد را‬ ‫داشــته اند را در ادامــه مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫امازون(تکنولوژیک)‪۳۷+ :‬درصد‬ ‫نت فلیسک(تکنولوژیک)‪۳۴ + :‬درصد‬ ‫گوگل(تکنولوژیک)‪۲۷+ :‬درصد‬ ‫ادوب(تکنولوژیک)‪ ۲۷ + :‬درصد‬ ‫رده بنــدی مرســدس‪ ،‬لکســوس‪ ،‬بــی‪.‬ام‪.‬و ‪ ،‬ائودی‪،‬اکــورا و‬ ‫اینفینیتــی باالتــر از ولــوو قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫نمی توان جایگاه برند در ذهن را تغییر داد‬ ‫ایــن اصــل را شــرکت های معتبــر بســیاری بــا تحمــل میلیاردهــا‬ ‫دالر خســارت بــه مــا اثبــات کــرده انــد‪ :‬وقتــی «ای‪.‬بــی‪.‬ام»‬ ‫ســعی کــرد وارد بــازار رایانه هــای شــخصی شــود و موفــق‬ ‫نشــد یــا وقتــی «کــداک» (کــه بــه فیلــم عکاســی مشــهور‬ ‫بــود) تــاش کــرد بــه عکاســی دیجیتــال ورود کنــد‪ .‬یــا حتــی‬ ‫تــاش نافرجــام «بلــک بــری» بــرای تغییــر جایــگاه برنــدش بــه‬ ‫برنــد تلفــن هوشــمند‪ .‬فهرســت بلندپروازی هــای بــی نتیج ـه ی‬ ‫شــرکت ها بســیار طوالنــی ا ســت و همچنــان هــم ایــن اشــتباه‬ ‫در گوشــه و کنــار دنیــا تکــرار می شــود!‬ ‫حروف مخفف در ذهن جا نمی گیرند‬ ‫حــروف یــا کلمــات در ذهــن مــا هســتند امــا حــروف تنهــا‬ ‫بــه خــودی خــود‪ ،‬بــه حافظــه ســپرده نمی شــوند‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بهتــر موضــوع را درک کنیــد‪ ،‬یــک مجموعــه از‬ ‫حــروف مخفــف را در نظــر بگیریــد؛ بــا دیــدن یــا شــنیدن‬ ‫ان هــا مســلما بالفاصلــه بــه ایــن فکــر می کنیــد کــه این هــا‬ ‫مخفــف چــه کلماتــی هســتند‪ .‬مثــا ‪ HP‬بالفاصلــه هیولــت –‬ ‫پــاکارد را بــه ذهــن مـی اورد‪ .‬یعنــی ذهــن انهــا را بــه عنــوان‬ ‫مخففــی از کلمــات نگــه م ـی دارد‪.‬‬ ‫اگــر نام هــا در ذهــن نباشــند‪ ،‬مخفف هــا هــم شــانس‬ ‫بــه ذهــن ســپاری نخواهنــد داشــت‪HCA, CHS, TJX, .‬‬ ‫‪EMC, PNC, AES, NRG, PBF, CDW, VF, CSX, CBRE,‬‬ ‫‪BBGT, DTE, CST, EDG, PVH, KKR, PPL, AGCO,‬‬ ‫‪LKQ, AK, UGI, CMS, WEC, HRG, CH2M, SGP,‬‬ ‫‪ .LAM and NVR‬این هــا فهرســتی از ‪ 30‬شــرکت هســتند‬ ‫کــه در جمــع ‪ 500‬تجــارت برتــر امریــکا جــای دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫کمتــر کســی در امریــکا می توانــد از روی ایــن حــروف انهــا‬ ‫را بخاطــر بیــاورد‪ .‬در حالــی کــه کوچکترین شــان ‪ NVR‬در‬ ‫ســال ‪ 2016‬ســودی بالــغ بــر ‪ 5‬میلیــارد و ‪ 200‬میلیــون دالر‬ ‫داشــته اســت!‬ ‫دارنــد‪ .‬باالخــره صاحبــان برندهــا متوجــه شــدند کــه زمــان تغییــر فــرا رســیده اســت‪ .‬الزم اســت تــا‬ ‫برندهــا هرچــه بیشــتر رفتارهایــی شــبیه بــه انســانها از خــود بــروز دهنــد‪ .‬بنابرایــن مفاهیمــی چــون‬ ‫شــخصیت برنــد اهمیــت بیشــتری یافتنــد‪ .‬انتقــال خصوصیــات انســانی بــه برندهــا هــدف برنامــه هــای‬ ‫برندســازی قــرار گرفــت و طراحــی ارتباطــات برنــد بــر اســاس ویژگیهــای شــخصیتی از پیــش تعییــن‬ ‫شــده ای کــه مخاطــب را بــه خــود جــذب کنــد‪ ،‬مبنــای کمپینهــای تبلیغاتــی شــد‪ .‬محیــط کســب و‬ ‫کار کــه بــه طــور کالســیک محیــط خصمانــه ای بــود بــه ناگهــان خصائــص انســانی یافــت و همــه چیــز‬ ‫در جهــت ادمیــان و خوشــنودی انهــا قــرار گرفــت‪ .‬پژوهــش بــازار کــه امــری کمــی و کامــا امــاری‬ ‫بــود جنبــه کیفــی یافــت و بــه ســمت مشــاهدات مــردم شناســانه رفــت‪ .‬رشــد ابزارهــای دیجیتــال بــه‬ ‫کمــک مشــاهدات مــردم شناســانه امــد‪ ،‬و بــا اســتفاده از نتایجــی کــه سنســورهای اشــیای متصــل‬ ‫بــه اینترنــت ارســال مــی کردنــد‪ ،‬مــی شــد نگــرش هــا و رفتارهــای ناپیــدای مخاطبــان را تشــخیص‬ ‫داد‪ .‬در برندســازی عاطفــی بــه جــای کلمــه مشــتری‪ ،‬انســان قــرار گرفــت و بــه جــای کلمــه مصــرف‪،‬‬ ‫تجربــه‪ .‬بــه جــای بــاال بــردن اگاهــی از برنــد‪ ،‬دوســت داشــته شــدن توســط برنــد اهمیــت یافــت و بــه‬ ‫جــای هویتــی کــه توســط مخاطبــان برنــد قابــل تشــخیص باشــد‪ ،‬شــخصیتی کــه قابــل قضــاوت باشــد‬ ‫طراحــی شــد‪ .‬در ایــن نــوع نــگاه‪ ،‬زنــان‪ ،‬جوانــان و شــهروندان اینترنتــی اهمیــت یافتنــد‪ .‬ارزش زنــان‬ ‫در اقتصــاد عاطفــی از ایــن رو افزایــش یافــت کــه زنــان نقــش مهمتــری را در رونــد ارتبــاط عاطفــی بــا‬ ‫برندهــا ایفــا مــی کننــد‪ .‬همچنیــن مســئولیت اجتماعــی بــه یکــی از شــاخصهای مهــم ایــن نــوع تفکــر‬ ‫بــدل شــد‪ .‬پذیــرش مســئولیت در قبــال مشــکالت اجتماعــی یکــی از معیارهــای محبوبیــت برندهــا در‬ ‫جوامــع امــروز شــد تــا شــرکتها از ایــن طریــق جــای خــود را در دل مشــتریان و ذی نفعانشــان بــاز‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه بدیهــی اســت کــه در ایــن مــورد هــم ماننــد دیگــر مــوارد وارداتــی در ایــران مشــکل‬ ‫داریــم‪ .‬معمــوال در حــوزه برنامــه ریــزی بــرای مســئولیت اجتماعــی ابتدائــی تریــن مفاهیــم ســنجیده‬ ‫نمــی شــوند‪ ،‬ماننــد ارتبــاط داشــتن برنامــه ارتباطــات بازاریابــی بــا هویــت یــا شــخصیت برنــد‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه جزییــات روانشــناختی مخاطــب در اجــرای برنامــه‪ ،‬جهانــی دیــدن شــهروند امــروز و توجــه بــه‬ ‫توســعه پایــدار و بســیاری دیگــر از مــوارد کــه توســط مدیــران و برنامــه ریــزان مــا نادیــده گرفتــه مــی‬ ‫شــود و برنامــه مســئولیت اجتماعــی را در حــد یــک نمایــش بیمــزه تقلیــل مــی دهــد‪ .‬تــا بــه حــال‬ ‫بــه ایــن فکــر کــرده ایــم کــه مخاطــب برنامــه هــای مســئولیت اجتماعــی در ایــران کیســت‪ ،‬متعلــق‬ ‫بــه کــدام طبقــه اجتماعــی اســت‪ ،‬ســطح ســواد رســانه ای او چقــدر اســت و چــه نیازهایــی دارد؟ ایــا‬ ‫فکــر کــرده ایــم کــه مخاطــب در جامعــه ای کــه هــر روز اخبــار ســومدیریت و کــم کاریهــای مختلــف‬ ‫را مــی شــنود‪ ،‬چــرا بایــد مــا را بــاور کنــد کــه در پــی بــراورده ســاختن مســئولیت اجتماعــی خــود‬ ‫هســتیم؟ بــه هــر حــال‪ ،‬برندینــگ عاطفــی بــرای دســتیابی بــه موفقیــت مالــی بلنــد مــدت طراحــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬چنانکــه مســئولیت اجتماعــی نیــز‪ .‬اگــر چــه تحقیقــات اثــر مســتقیم مســئولیت اجتماعــی‬ ‫شــرکتها را بــر عملکــرد مالــی انهــا اثبــات نکــرده اســت‪ .‬امــا در نهایــت الگویابــی از شــرکتهای موفــق‬ ‫چنیــن مســیری را بــه مــا نشــان مــی دهــد‪ .‬حــال پرسشــی کــه دربــاره اینــده مطــرح مــی شــود ایــن‬ ‫اســت کــه صاحبــان برندهــا در حــوزه برندینــگ عاطفــی بــه کــدام ســمت خواهنــد رفــت؟ ایــا تنهــا‬ ‫بــه ظاهرســازی و نمایــش صفــات انســانی بســنده مــی کننــد یــا اینکــه واقعــا تغییراتــی اساســی را در‬ ‫جهــت هرچــه اخالقــی تــر و انســانی تــر شــدن رفتارهایشــان بــا کارکنــان‪ ،‬در تولیــد کاال و خدمــات و‬ ‫در قیمتگــذاری و توزیــع روی خواهنــد اورد؟ ایــا بــرای مانــدن و موفــق مانــدن تنهــا کافــی اســت در‬ ‫کمپینهــای ارتباطــات بازاریابیمــان ادای انســانیت و خــوب بــودن را بــرای مشــتریان در اوریــم؟ یــا بــه‬ ‫راســتی بایــد رفتارهــای انســانی و نیــات انســان دوســتانه را ســرلوحه خــود قــرار دهیــم؟‬ ‫‪ Slogan‬یا ‪ tagline‬جایگا ه سازی نیست‬ ‫تقریبــا تمــام شــرکت های تجــاری در دنیــا از ســلوگان‬ ‫و یــا تگ الیــن اســتفاده مــی کننــد‪ .‬ولــی از نظــر ریــس‬ ‫و تــروت تقریبــا هیــچ کــدام ان هــا نقــش جایــگاه ســازی‬ ‫یــا پوزیشــنینگ (‪ )Positioning‬نــدارد‪« .‬جایــگاه» چیــزی‬ ‫اســت کــه در ذهــن ثبــت شــده باشــد‪ .‬بیشــتر ایــن تکــه‬ ‫کالم هــا و شــعارهای تبلیغاتــی روزنه هایــی هســتند‬ ‫کــه شــرکت ها امیدوارنــد بــا تبلیغــات کافــی در ذهــن‬ ‫بیننــدگان جــا پیــدا کننــد‪ .‬کــه ایــن امــر بــه نــدرت‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬مثــا ایــن تکــه کالم نیســان را ببینیــد‪:‬‬ ‫«نــواوریِ هیجــان انگیــز»‪ .‬واقعــا نیســان فکــر می کنــد‬ ‫در ذهــن خریــداران احتمالــی اش یــک راهــی بــاز شــده‬ ‫کــه عبــارت «نواوری هــای خــودروی هیجــان انگیــز»‬ ‫را در خــود جــای دهــد؟! «ایمنــی‪ ،‬رانندگــی‪ ،‬ارزانــی‪،‬‬ ‫کوچــک» هــر کــدام ایــن کلمــات یــک جایــگاه هســتند‪.‬‬ ‫امــا نواوری هــای خــودروی هیجــان انگیــز جایــگاه نیســت!‬ ‫خواندنی‬ ‫چالش های برند افرینی در ایران‬ ‫امیر بختایی‬ ‫چند سالی ســت کــه بــا برگــزاری کنفرانس هــا‪ ،‬ســمینارها و دوره هــای‬ ‫اموزشــی در خصــوص برنــد و نیــز انتشــار کتــب و مقــاالت متعــدد در ایــن حــوزه‪ ،‬تــب برندســازی‬ ‫در ایــران بــاال گرفتــه اســت‪ .‬امــروز کمتر کسی ســت کــه بــا مفهــوم برنــد و برنــد افرینــی اشــنایی‬ ‫نداشــته باشــد و اهمیــت ان را درک نکــرده باشــد‪ .‬بــا ایــن وجــود هنــوز برندهــای قدرتمنــد ایرانــی‬ ‫کــه بتواننــد در عرصــه بین المللــی و یــا حداقــل منطقـه ای عــرض انــدام کننــد به میــزان قابــل قبول‬ ‫بــه وجــود نیامده انــد‪ .‬چــرا؟ در ایــن بخــش قصــد دارم اندکــی در خصــوص دالیــل احتمالــی عــدم‬ ‫توفیــق شــرکت های ایرانــی در ایجــاد برندهــای بین المللــی یــا حداقــل منطقـه ای بپــردازم‪ .‬متوقــف‬ ‫مانــدن در تئــوری؛ هرچنــد کنفرانس هــا و ســمینارهای متعــددی در حــوزه برنــد و برندســازی برگزار‬ ‫شــده اســت‪ .‬ولــی بــه نظــر می ایــد کــه تغییــر نگرش هــا و رویه هــای کاری ان چنــان کــه بایــد در‬ ‫عمــل دیــده نمی شــود‪ .‬امــروز بــه قــدر کافــی در خصــوص الگوهــا و مدل هــای برندســازی صحبــت‬ ‫شــده اســت‪ .‬وقــت وقــت عمــل اســت و بکارگیــری و ازمــون عملــی دانــش برندســازی‪ .‬حــال وقــت‬ ‫ان رســیده اســت صاحبــان کســب و کارهــای ایرانــی کــه دانــش و علــم برندســازی را تــا حــدی‬ ‫فــرا گرفته انــد بــه دنبــال پیــاده ســازی ایــن دانــش و کســب مهارتهــای عملــی در ایــن خصــوص‬ ‫باشــند‪ .‬بکارگیــری عملــی عمــل برندســازی می توانــد بــه توســعه مدل هــا و الگوهــای بومــی و ایرانی‬ ‫نیــز بیانجامــد کــه در ایــن صــورت می توانیــم هــم مصرف کننــده خوبــی بــرای دانــش بازاریابــی و‬ ‫برندافرینــی باشــیم و هــم خــود تبدیــل بــه تولیدکننــده ایــن علــوم هــم بشــویم‪ .‬اقتصــاد دولتــی‬ ‫یــا شــبه دولتــی‪ :‬تــاش مضاعــف و خســتگی ناپذیری بــرای پیمــودن مســیر پر فرا زو نشــیب و‬ ‫دشــوار موفقیــت‪ ،‬ثبــات مدیریتــی‪ ،‬اختیــارات کافــی و شــاید از همــه مهم تــر‪ ،‬انگیــزه ای بســیار بــاال‬ ‫را می طلبــد‪ .‬بــه نظــر می رســد در ســازمان ها و شــرکت های بــزرگ کــه یــا مالکیــت دولتــی‬ ‫دانــد یــا شــبه دولتــی‪ ،‬ایــن زیرســاخت ها بــه قــدر کافــی وجــود نــدارد‪ .‬بــر ایــن اســاس یــا بایــد‬ ‫راهــی بــرای توســعه زیرســاخت های مــورد نیــاز توســعه و پیشــرفت مدیــران کســب و کارهــای‬ ‫بو کارها بــه بخــش خصوصــی را فراهــم‬ ‫دولتــی پیــدا کــرد یــا زمینــه واگــذاری واقعــی ایــن کس ـ ‬ ‫ســاخت‪ .‬بازارهــای انحصــاری یــا شــبه انحصــاری‪ :‬مشــتری مداری زمانــی واقعـاً اهمیــت می یابــد کــه‬ ‫عرضه کننــدگان خدمــات بــا مســاله «مشــتری نــداری» مواجــه شــده باشــند‪ .‬زمانــی کــه مشــتریان‬ ‫بــرای دریافــت کاال و خدمــات در صفهــای طوالنــی بــه انتظــار ایســتاده انــد و بــه هــر روی مجبــور به‬ ‫مراجعــه بــه عرضه کننــدگان هســتند‪ ،‬قــدرت نــزد ارائه دهنــدگان کاال و خدمــات قــرار دارد و اهمیت‬ ‫مشــتری چنــدان قابــل درک نیســت‪ .‬امــا زمانــی کــه عرضــه از تقاضــا پیشــی بگیــرد و مشــتری حق‬ ‫انتخــاب داشــته باشــد و ارائــه دهنــگان کاال و خدمــات بــا ظرفیت هــای خالــی و اســتفاده نشــده‬ ‫مواجــه شــوند‪ ،‬اهمیــت مشــتری بــه طــور جــدی و واقعــی درک می شــود و در ایــن زمــان اســت کــه‬ ‫مشــتری صاحــب حــق می شــود و در جایــگاه رئیــس قــرار داده می شــود‪ .‬بســیاری از شــرکت های‬ ‫ایرانــی بــه صــف کشــیدن مشــتریان جلــوی شرکت شــان عــادت کرده انــد و هنــوز کــه هنــوز اســت‬ ‫توقــع دارنــد نهادهــای حاکمیتــی بــا ایجــاد موانــع ســخت بــرای ورود رقبــا‪ ،‬مشــتریان را مجبــور بــه‬ ‫انتخــاب کننــد‪ .‬توقــع بلــوغ و رشــد در تــراز جهانــی از بازارهــای انحصــاری و شــبه انحصــاری تــا‬ ‫زمانــی کــه چنیــن شــرایطی حاکــم اســت نمـی رود‪ .‬عــدم وجــود بــاور راســخ بــه مشــتری مداری‪:‬‬ ‫بو کار در کشــور‪ ،‬بــه بــاور رســاندن مدیــران ارشــد بــه اهمیــت‬ ‫از مهم تریــن چالش هــای کســ ‬ ‫مشــتری و مشتری مداری ســت‪ .‬بــرای اســتقرار پایــدار نظــام بازاریابــی صرف ـاً اعتــراف زبانــی بــه‬ ‫اهمیــت مشــتری کافــی نیســت‪ ،‬بلکــه ارزش مشــتری بایــد بــه بــاوری درونــی و عملی تبدیل شــود‪.‬‬ ‫شــعار «مصرف کننــده ایرانــی‪ ،‬کاالی ایرانــی بخــر»‪ .‬شعاری ســت بســیار ارزنــده امــا زمانــی ایــن‬ ‫شــعار کامــل مــی شــود کــه صنعــت هم بــه این شــعار کــه «تولیــد کننــده ایرانــی‪ ،‬محصــول درخور‬ ‫ایرانــی تولیــد کــن» هــم پذیرفتــه شــده و بــرای تحققــش تــاش شــود‪ .‬نادیــده گرفــت مشــتریان‬ ‫درونــی‪ :‬وقتــی می بینیــم بســیاری از مدیــران بــه کارکنــان خــود به عنــوان مهم تریــن ســرمایه هــای‬ ‫ســازمانی‪ ،‬توجــه کافــی نــدارد‪ ،‬دشــوار بتــوان پذیرفــت کــه ایــن مدیــران بــه اهمیــت مشــتری بــاور‬ ‫دارنــد‪ .‬چراکــه مشــتری مداری از توجــه بــه کارکنــان شــروع می شــود‪ .‬اگــر مدیــری نتوانــد رضایــت‬ ‫مشــتریان داخلــی خــود (کارکنــان) را تامیــن کنــد‪ ،‬هرگــز قــادر نخواهــد بــود کــه بــه رضایت مندی‬ ‫مشــتریان بیرونــی دســت یابــد‪ .‬عــاوه بــر باور بــه اهمیــت مشــتری مداری توســط مدیــران‪ ،‬کارکنان‬ ‫نیــز بایــد بــه ایــن بــاور رســیده باشــند‪ .‬در بســیازی از صنایــع‪ ،‬مشــتریان اکثــر کاالهــا و خدمــات‬ ‫مــورد نیــاز خــود را بــه طــور مســتقیم از کارکنــان دریافــت می کنــد‪ .‬حــال اگــر کارمنــدان ســازمانی‬ ‫مشــتری مداری را جــز اصــول بدیهــی کار خــود ندانــد‪ ،‬در ایــن ســازمان مشــتری مداری چیــزی‬ ‫بیــش از یــک ادعــا نخواهــد بــود‪ .‬انچــه مشــتری را بــه رضایــت می رســاند‪ ،‬ادعــا یــا تظاهــر بــه‬ ‫مشــتری مداری نیســت بلکــه بــاور و ســپس اثبــات ایــن مهــم در عمــل اســت‪ .‬تعریــف ناقــص از‬ ‫موفقیــت‪ :‬بــه نظــر می رســد کــه بســیاری از مدیــران ارشــد اقتصــادی کشــور‪ ،‬تعریــف درســت و‬ ‫کاملــی از موفقیــت نــدارد‪ .‬تنهــا معیــار موفقیــت بســیاری از شــرکت های ایرانــی‪ ،‬معیارهــای مالــی‬ ‫هســتند‪ .‬درامــد‪ ،‬فــروش‪ ،‬ســود و …‪ .‬امــا معیــار موفقیــت در شــرکت های بین المللــی صرف ـاً بــه‬ ‫نســبت های مالــی بــر نمی گــردد‪ .‬بلکــه انهــا بــه تصویــری کــه ذی نفعان شــان از انهــا می ســازند‬ ‫هــم حســاس هســتند و مــدام بهبــود برنــد و تصویــر ســازمانی خــود را در دســتور کار دارنــد‪ .‬بایــد‬ ‫فهمیــد کــه تنهــا مشــهور بــودن کافــی نیســت بلکــه بایــد محبــوب هــم بــود‪ .‬محبوبیــت اســت که‬ ‫گــذر از پلــکان موفقیــت را همــوار می ســازد‪ .‬صرفـاً داشــتن مشــتری‪ ،‬نشــانه عملکــرد خوب نیســت؛‬ ‫بلکــه داشــتن مشــتری راضی ســت کــه نشــانه درســت عمــل کــردن اســت‪ .‬تقویــت ادعــا بــه جــای‬ ‫بهبــود عملکــرد‪ :‬بــه نظــر می رســد کــه برندســازی در بیــن بســیاری از شــرکت های ایرانــی بــه طرح‬ ‫ادعــا و تبلیــغ ان ادعــا خالصــه شــده اســت‪ .‬شــرکتی کــه قصــد تقویــت برنــد خــود را دارد‪ ،‬بودجــه‬ ‫تبلیغاتــی خــود را افزایــش می دهــد‪ .‬بســته بندی خــود را جذاب تــر می کنــد‪ .‬لوگــوی زیباتــری‬ ‫طراحــی می کنــد و به طور کلــی بــه دنبــال رنــگ و لعاب بخشــیدن بــه ظاهــر خــود اســت‪ .‬امــا‬ ‫تقویــت باطــن کار چــه؟ پیشــتر اشــاره شــد زمانــی یــک برنــد قدرتمند ســاخته می شــود کــه ادعای‬ ‫مطــرح شــده در عمــل هــم اثبــات شــود و دیگــران نیــز اثبــات ان را تاییــد کننــد‪ .‬جذاب کــردن‬ ‫بســته بندی وقتــی داخــل ان بســته‪ ،‬محصــول مناســبی قــرار نــدارد‪ ،‬نه تنهــا بــه تقویــت برنــد‬ ‫نمی کنــد بلکــه قابلیــت اعتمــاد و اعتبــار ان برنــد را نیــز زیــر ســوال می بــرد‪ .‬عــدم جســارت حضــور‬ ‫در عرصــه جهانــی‪ :‬به نظــر می رســد بســیاری از شــرکت های ایرانــی صرف ـاً در محــدوده مرزهــای‬ ‫کشــور به دنبــال بــازار خــود می گردنــد‪ .‬در صــورت توجــه بــه بــازار بســیار گســترده منطق ـه ای و‬ ‫حتــی بین المللــی‪ ،‬فرصت هــای بیشــماری قابــل تعریــف و اســتفاده اســت‪ .‬البتــه بــرای حضــور در‬ ‫بازارهــای خارجــی بایــد کاالهــا و خدمــات متناســب بــا نیــاز ایــن بازارهــا را طراحــی و تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫تحقیقــات بــازار و کســب اطالعــات مناســب از بازارهــای خارجــی اولیــن گام بــرای شــناخت نیازهــا‬ ‫و تقویــت جســارت حضــور در ایــن بازارهــا اســت‪ .‬ایــن امــر می توانــد بــه خــام فــروش محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و نفتــی پایــان داده و موجــب توســعه فــروش محصــوالت ایرانــی بــا برنــد ایرانی شــود‪ .‬در‬ ‫صــورت بهبــود کیفیــت و توجــه کافــی بــه نــواوری‪ ،‬گســترش و تقویــت حضــور محصوالت ســاخته‬ ‫شــده ایرانــی بــا برنــد ایرانــی در بازارهــای خارجــی نیــز دور از دســترس نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫د ناظری‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫سر ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫د مهر ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫بع ‬ ‫تلفن‪ 66555201 :‬و ‪ 66555160‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫یک میلیون گونه جانور و گیاه در معرض انقراض اند‬ ‫مرگ خاموش طبیعت‬ ‫بــر پایــه تازه تریــن گــزارش ســازمان ملــل خطــر‬ ‫انقــراض حــدود یــک میلیــون گونــه گیاهــی و‬ ‫حیوانــی در سراســر جهــان را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر محیــط زیســت المــان ایــن گــزارش را کــه‬ ‫در ‪ ۱۸۰۰‬صفحــه تنظیــم شــده یــک «پیــام بیــدار‬ ‫بــاش» توصیــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫حشــرات در صــدر فهرســت گونه هــای‬ ‫در حال انقراض قرار دارند‬ ‫شــورای جهانــی تنــوع زیســتی موســوم بــه‬ ‫‪ IPBES‬حاصــل یــک پژوهــش پردامنــه و چنــد‬ ‫ســاله در مــورد معضــات جهانــی در ایــن حــوزه‬ ‫را در اردیبهشــت ماه امســال (ششــم اپریــل) در‬ ‫پاریــس منتشــر کــرد‪ .‬ایــن نهــاد وابســته بــه‬ ‫ســازمان ملــل متحــد در تازه تریــن گــزارش‬ ‫خــود هشــدار داده کــه حــدود یــک میلیــون‬ ‫گونــه گیاهــی و حیوانــی در سراســر جهــان در‬ ‫معــرض انقــراض قــرار دارنــد و بســیاری از انهــا‬ ‫ممکــن اســت «تــا چنــد دهــه دیگــر» کامــا‬ ‫منقــرض شــوند‪ .‬به گــزارش خبرگــزاری فرانســه؛‬ ‫پژوهشــگرانی کــه در تهیــه ایــن گــزارش دخیــل‬ ‫بوده انــد خواســتار ایجــاد تغییــرات اساســی‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص در سیاســت های حــوزه کشــاورزی‬ ‫و دامپــروری شــده اند‪ .‬در ایــن گــزارش کــه در‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬صفحــه تنظیــم شــده تاکیــد می شــود‬ ‫کــه انســان ها از طریــق تخریــب جنگل هــا و‬ ‫مرجان هــای دریایــی و از میــان بــردن حشــرات‬ ‫زمینــه ادامــه حیــات خــود را نابــود می کننــد و‬ ‫ادامــه حیــات صدهــا هــزار گونــه گیــاه و جانــور را‬ ‫بــه خطــر می اندازنــد‪.‬‬ ‫ک هشتم گیاهان و جانوران در خطرند‬ ‫ی ‬ ‫تعــداد کل گونه هــای حیوانــی و گیاهــی جهــان‬ ‫حــدود هشــت میلیــون بــراورد می شــود‪.‬‬ ‫تازه تریــن گــزارش ســازمان ملــل حکایــت از ان‬ ‫دارد کــه یــک هشــتم ایــن گونه هــا در معــرض‬ ‫خطــر جــدی نابــودی قــرار دارنــد‪ .‬پژوهشــگران‬ ‫ســازمان ملــل هشــدار داده انــد کــه تغییــر‬ ‫رویکردهــا و سیاســت ها در حــوزه کشــاورزی‪،‬‬ ‫مصــرف و محیــط زیســت «ضرورتی عاجــل» دارد‪.‬‬ ‫روبــرت واتســون؛ مدیــرکل تشــکیالت ‪IPBES‬‬ ‫معتقــد اســت کــه انقــراض گونه هــا دســت کم‬ ‫بــه همــان انــدازه مخاطره انگیــز اســت کــه‬ ‫تغییــرات اقلیمــی‪ .‬او هشــدار می دهــد کــه «مــا‬ ‫انســان ها» بــا ادامــه وضعیــت کنونــی بنیادهــای‬ ‫اقتصــاد و معیشــت خــود را نابــود می کنیــم‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه واتســون انقــراض گونه هــای گیاهــی و‬ ‫جانــوری بــرای «امنیــت غذایی‪ ،‬ســامت و کیفیت‬ ‫زندگــی در سراســر جهــان» یــک تهدیــد جــدی به‬ ‫شــمار م ـی رود‪ .‬در گــزارش یادشــده تاکیــد شــده‬ ‫کــه حشــرات بیــش از گونه هــای دیگــر در معــرض‬ ‫انقــراض قــرار دارنــد‪ .‬از میــان رفتــن بســیاری‬ ‫از گونه هــای حشــرات تاثیــری مســتقیم بــر‬ ‫طبیعــت و بخش هــای مختلــف زندگــی و فعالیــت‬ ‫انســان ها‪ ،‬از جملــه در فعالیت هــای کشــاورزی و‬ ‫باغــداری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۰‬درصدی حشرات در اروپا‬ ‫مطابــق براوردهــا تعــداد حشــرات در اروپــا‬ ‫طــی ســه دهــه گذشــته حــدود ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫هشدار در مورد تاثیر ویرانگر تغییرات اقلیمی بر اقتصاد جهان‬ ‫مجمــع جهانــی داووس ســال گذشــته‪ ،‬گزارشــی در مــورد‬ ‫خطــر تغییــرات اب وهوایــی بــر اقتصــاد جهــان منتشــر‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن گــزارش تاکیــد شــد کــه علی رغــم هشــدار‬ ‫سیاســتمداران و کارشناســان اقتصــاد‪ ،‬عــزم جهانــی بــرای‬ ‫یافتــن راه کاری موثــر کاهــش یافته اســت‪ .‬افزایش افســردگی‪،‬‬ ‫تــرس از اینــده وکاهــش توانایی هــا فــردی و اجتماعــی‬ ‫از جملــه خطراتــی هســتند کــه در گــزارش مجمــع جهانــی‬ ‫داووس بــه عنــوان پیامدهــای تغییــرات اب وهوایــی بــه انهــا‬ ‫اشــاره شــده اســت‪ .‬مجمــع جهانــی داووس یــک همایــش‬ ‫فراملــی و مهــم اقتصادی ســت کــه ســاالنه صدهــا نفــر از‬ ‫پنج سال اخیر ؛ گرم ترین دوره‬ ‫از زمان ثبت داده های هواشناسی‬ ‫مقام هــای کشــورها و موسســات بــزرگ اقتصــادی جهــان‬ ‫بــرای بحــث و بررســی چالش هــای اقتصــادی در ان گردهــم‬ ‫می اینــد‪ .‬ایــن مجمــع از شناخته شــده ترین و قدیمی تریــن‬ ‫نشسـت های جهانــی اقتصــاد اســت کــه هر ســال در ســوئیس‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬در ایــن گــزارش بــه مجموعـه ای از حــوادث‬ ‫طبیعــی ناشــی از تغییــرات اقلیمــی اشــاره شــد که جهــان در‬ ‫ســال گذشــته شــاهد ان بــود‪ .‬ایــن تغییــرات هرچنــد حاصــل‬ ‫فعالیت هــای انســانی بودنــد‪ ،‬امــا تغییــر در رویکــرد انســان‬ ‫نســبت بــه تغییــرات اقلیمــی ایجــاد نکردنــد‪ .‬گزارش منتشــر‬ ‫شــده توســط برگزارکننــدگان اجــاس داووس بــر اســاس یک‬ ‫نظرســنجی تنظیــم شــده که توســط ســازمان جهانــی تجارت‬ ‫صــورت گرفتــه بــود‪ .‬در ایــن نظرســنجی حــدود یک هــزار‬ ‫سیاســتمدار‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬کارشــناس اقتصــادی و نماینده جامعه‬ ‫مدنــی شــرکت کردنــد‪ .‬شــرکت کنندگان در ایــن نظرســنجی‬ ‫بــه اینــده اقتصــاد جهــان بســیار بدبیــن بودنــد‪ .‬نه نفــر از هــر‬ ‫ده نفــر انهــا گفته انــد کــه پیش بینــی می کننــد وضعیــت‬ ‫اقتصــادی جهــان بدتــر شــود و تنــش میــان قدرت هــای‬ ‫اقتصادهــای بــزرگ افزایــش یابــد‪ .‬بــه عقیــده انهــا عــزم‬ ‫جهانــی بــرای یافتــن راه کارهایــی جهانــی بــا هــدف مقابلــه‬ ‫بــا مشــکالت جهانــی کمتــر شــده اســت و احتمــال درگیــری‬ ‫قدرت هــای اقتصــادی هــرروز بیشــتر از پیــش می شــود‪ .‬از ان‬ ‫گذشــته خطــر بــروز جنگ هــای ســایبری بــرای دســت یابی‬ ‫مطالعــه جدیــد مرکــز تحقیقــات و انالیــز داده هــای ‪ YOUGOV‬واقــع‬ ‫در انگلســتان‪ ،‬تفاوت هــای چشــمگیری را در نگــرش بیــن شــرق و غــرب بــه مقولــه گرمایــش‬ ‫جهانــی نشــان می دهــد‪ .‬نتایــج ایــن تحقیــق کــه بــا نظرســنجی از ‪30‬هزارنفــر در ‪ 28‬کشــور‬ ‫ تاریــخ ‪ 15‬ســپتامبر ‪ 2019‬در ســایت ایــن مجموعــه به انتشــار‬ ‫انجام گرفتــه و چکیــده ان به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ جهــت اگاهــی عمومــی‬ ‫رســیده؛ حاکی ازان اســت که دولت هــا در سرتاســر جهــان بایــد به‬ ‫جوامــع‪ ،‬پیش ازانکــه دیــر شــود‪ ،‬اقدامــات الزم را صــورت دهنــد؛ زیــرا دســتِ کم به لحــاظِ‬ ‫امــاری جمعیــت قابلِ توجهــی از مردمــان روی کــره خاکــی‪ ،‬ایــن تهدیــد را جــدی نمی گیرنــد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬کارشناســان می گوینــد کــه بــدون افزایــش مســئولیت عمومــی نســبت بــه ایــن موضــوع‬ ‫و تبییــن درک وخیم بــودن اوضــاع‪ ،‬نمی تــوان گام هــای اصالحــی بــزرگ و بلندمدتــی برداشــت‪.‬‬ ‫انهایــی کــه «گرتــا تونبــرگ» را می شناســند‪ ،‬می داننــد کــه ایــن دختــر ‪16‬ســاله اهــل ســوئد‬ ‫ـوان یکــی از فعــاالن جهانــی محیــط زیســت به ثبــت رســانده؛ اغازگــر جنبــش‬ ‫کــه نامــش را به عنـ ِ‬ ‫جهانــی دانش امــوزان کنشــگر بــرای اگاه ســازی از تغییــرات اقلیمــی و گرمایــش زمیــن اســت‬ ‫ـوان «جمعه هــا بــرای اینــده» فعالیــت می کننــد‪ .‬او بــا تــرک مدرســه و ســفر در‬ ‫کــه تحتِ عنـ ِ‬ ‫شــهرهای مختلــف دنیــا‪ ،‬اعتصابــات و اعتراضــات محیــط زیســتی را دنبــال می کنــد‪ .‬ایــن نوجوان‪،‬‬ ‫ـی‬ ‫به تازگــی دیــداری بــا بــاراک اوبامــا (رئیس جمهــوری ســابق ایــاالت متحــده) داشــت و درپـ ِ‬ ‫تبادلِ نظــری صمیمانــه بــا وی‪ ،‬در نشســت گــروه ویــژه «ســنا» بــرای مقابلــه بــا تغییــرات جــوی‬ ‫حضــور یافــت‪ .‬در انجــا او تحســین قانون گــذاران را رد و انهــا را متهــم کــرد کــه به اندازه کافــی‬ ‫بــرای پرداختــن بــه بحــران اقلیمــی‪ ،‬کوشــش نمی کننــد ‪ ...‬ایــا هریک ازمــا حــال نــه به انــدازه‬ ‫حضــور رســمی در نشســت های بین المللــی و ســخنرانی های ان چنانــی؛ امــا به انــدازه تالشــی‬ ‫کوچــک جهـ ِ‬ ‫ـت کاســتن از کارهــای تخریب کننــده محیــط زیســت‪ ،‬چنیــن احســاس مســئولیتی را‬ ‫در خــود می بینیــم؟ گــزارش اخیــر ‪ YOUGOV‬نشــان می دهــد کــه ایــن نگــرش در کشــورهای‬ ‫مختلــف‪ ،‬تفاوت هایــی فاحــش باهــم دارد؛ برایِ نمونــه‪ ،‬نروژی هــا معتقدنــد کــه انســان‪ ،‬کمتریــن‬ ‫نقــش را در ایــن بحــران دارد و تنهــا ‪35‬درصــد انهــا بــه ایــن اشــتباه بشــری تااین انــدازه‬ ‫اذعــان دارنــد؛ عمــده انهــا (‪48‬درصــد) می گوینــد کــه انســان به همــرا ِه مســائل گوناگــون در‬ ‫بــروز ایــن فاجعــه دخیــل بوده انــد‪ .‬بیشــترین حــس مســئولیت را هندی هــا (بــا ‪71‬درصــد)‬ ‫دراین زمینــه داشــته اند‪ .‬در ایــن کشــور اســیایی‪ ،‬تنهــا س ـه درصد معتقدنــد کــه تاثیــر انســان‬ ‫بــر تغییــر اقلیــم‪« ،‬هیــچ» اســت‪ .‬دراین میــان‪ ،‬بیشــترین افرادی کــه مدعــی هســتند اساســ ًا‬ ‫انســان هی ـچ کاره بــوده و همه چیــز ناشــی از عوامــل طبیعی ســت؛ متعلــق بــه امریــکا هســتند‪:‬‬ ‫نه درصــد! دراین زمینــه بعدازانهــا‪ ،‬به ترتیــب اهالــی «نــروژ‪ ،‬عربســتان‪ ،‬مصــر و امــارات» قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن گــزارش می افزایــد کــه البتــه درمجمــوع و بســته بــه کشــور‪ ،‬تنهــا بیــن صفــر تــا‬ ‫شــش درصد مــردم گمــان می کننــد کــه پدیــده تغییــر اقلیــم‪ ،‬یک جــور شــوخی و دروغــی‬ ‫بی اســاس یــا اتفاقــی کم اهمیــت اســت‪ .‬جالب انکــه عمــده افرادی کــه به این موضــوع اهمیــت‬ ‫می دهنــد نیــز معتقدنــد کــه تغییــرات اقلیــم‪ ،‬تاثیــری ان چنــان بــر زندگــی انســان ها نخواهــد‬ ‫گذاشــت یــا ســطح ایــن تاثیــرات‪ ،‬متوســط خواهــد بــود‪ .‬بازهــم درمیــان ایــن افــراد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫اســیایی ها و اهالــی خاورمیانــه هســتند کــه فکــر می کننــد‪ ،‬تغییــرات جــوی‪ ،‬زندگی شــان را‬ ‫تاحــدودی مختــل می کنــد ؛ در فیلیپیــن ‪75‬درصــد یــا در قطــر ‪65‬درصــد انهــا کــه مــور ِد پرســش‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ ،‬از ایــن ماجــرا ابــراز نگرانــی کردنــد‪ .‬شــاید بتــوان گفــت کــه نگران تریــن جامعــه‬ ‫اروپایــی ازاین حیــث‪ ،‬اســپانیا بــا ‪32‬درصــد اســت‪ .‬کمتریــن ســطح نگرانــی را هــم می تــوان در‬ ‫مــردم جغرافیــای اروپــای شــمالی موســوم بــه «نوردیــک» (مشــتمل بر دانمــارک‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬ایســلند‪،‬‬ ‫نــروژ و ســوئد و نیــز قلمروهــای خودمختــار النــد‪ ،‬گرینلنــد‪ ،‬ســوالبار و فاروئــه) مشــاهده کــرد کــه‬ ‫چیــزی بیــن ‪ 10‬تــا ‪14‬درصــد اســت‪ .‬کارشناســان در ایــن نظرســنجی همچنیــن متوجــه شــدند که‬ ‫ـی تشــدید احتمالــی اثــرات تغییرات‬ ‫بازهــم ایــن کشــورهای اروپایــی هســتند کــه مردم شــان درپـ ِ‬ ‫اقلیــم‪ ،‬وقایعــی همچــون جنــگ یــا انقــراض بشــر را پیش بینــی نکرده انــد‪ .‬البتــه نــگاه مثبــت‬ ‫بــه اینکــه می تــوان مانــع ایــن اتفاقــات تلــخ شــد‪ ،‬هنــوز وجــود دارد؛ درواقــع از کمتریــن میــزان‬ ‫ان در ایــاالت متحــده (‪50‬درصــد) تــا باالتریــن ســطح در اســپانیا (‪82‬درصــد) اعتقــاد حداکثــری‬ ‫این اس ـت که بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بایــد اقدامــات جــدی صــورت داد‪ .‬هرچنــد بایــد گفــت‬ ‫کــه میــزان ناامیــدی در یک ســری کشــورها تــا حــد قابلِ تاملــی افزایــش یافتــه؛ به طوری کــه‬ ‫‪22‬درصــد هندی هــا می گوینــد کــه دیــر شــده و دیگــر نمی شــود کاری بــرای نجــات بشــر از ایــن‬ ‫وضعیــت کــرد‪ .‬ادامــه ایــن گــزارش را در اینفوگرافیــک امــروز مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫ی حفاظــت از طبیعــت‬ ‫اســت‪ .‬اتحادیــ ه بین المللــ ‬ ‫و منابــع طبیعــی نــام «ارمادیلــو» را در لیســت‬ ‫قرمــز حیوانــات در معــرض انقــراض قــرار داده‬ ‫اســت‪« .‬ارمادیلــو» پســتاندار بچ ـه زای کوچــک و‬ ‫نــادری اســت کــه به خاطــر پوشــش زرهــی خــود‬ ‫معــروف اســت‪ .‬ســونیا شولتســه؛ وزیــر محیــط‬ ‫زیســت المــان گــزارش ســازمان ملــل را «پیــام‬ ‫بیــدار بــاش» خوانــده و خواهــان یــک توافق نامــه‬ ‫بین المللــی در مــورد حفاظــت از گونه هــا‬ ‫ماننــد توافق نامــه پاریــس بــرای مقابلــه بــا‬ ‫تغییــرات اقلیمــی شــده اســت‪ .‬ایــن سیاســتمدار‬ ‫حــزب سوســیال دموکــرات المــان می گویــد‬ ‫یارانه هــای حــوزه کشــاورزی «اهــرم مهمــی»‬ ‫بــرای ایجــاد تغییــرات در زمینــه تنــوع زیســتی‬ ‫اســت‪ .‬او ابــراز ناخشــنودی کــرد کــه در حــال‬ ‫حاضــر پــول مالیات دهنــدگان صــرف تخریــب‬ ‫محیــط زیســت می شــود‪ .‬گــزارش ســازمان ملــل‬ ‫در مــورد تنــوع زیســتی بــا همــکاری حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬پژوهشــگر از ‪ ۵۰‬کشــور مختلــف جهــان‬ ‫یــا از بی بــردن اطالعــات حســاس‪ ،‬احتمــال رخ دادن درگیــری‬ ‫نظامــی بــر ســر منابــع طبیعــی از جملــه اب و حتــی خطــر‬ ‫فروپاشــی زیرســاخت های مهــم ماننــد زیرســاخت های تامیــن‬ ‫اب افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در گــزارش مجمــع جهانــی داووس‬ ‫پیش بینــی شــده کــه اگــر وضعیــت کنونــی ادامــه پیــدا‬ ‫کنــد تــا پایــان قــرن میــادی جــاری‪ ،‬دمــای کــر ه زمیــن تــا‬ ‫پنج درجــه بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬ایــن افزایــش دمــا موجــب‬ ‫ذوب شــدن یخ هــای قطبــی‪ ،‬افزایــش ســطح اب دریــا و‬ ‫ناپدیــد شــدن شــهرهای ســاحلی بســیاری خواهــد شــد و‬ ‫شــمار بســیاری از گونــه هــای گیاهــی و جانــوری زمیــن را‬ ‫نابــود خواهنــد شــد‪ .‬ایــن تغییــرات‪ ،‬پیامدهایــی جــدی بــرای‬ ‫امنیــت غذایــی و اقتصــادی جهــان در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫چرا موضوع «تغییر اقلیم»‬ ‫هنوز برای مان شوخی ست؟‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫ســازمان جهانــی هواشناســی می گویــد کــه کــره زمیــن از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۵‬تــا ‪ ۲۰۱۹‬یکــی از گرم تریــن دوره هــا را تجربــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن ارزیابــی در اســتانه برگــزاری نشســت‬ ‫عمومــی ســازمان ملــل منتشــر شــده کــه تغییــرات اقلیمــی‬ ‫از جملــه مســائل مهــم ان اســت‪ .‬ایــن گــزارش در اســتانه‬ ‫برگــزاری نشســت عمومــی ســازمان ملــل منتشــر شــده کــه‬ ‫تغییــرات اقلیمــی از جملــه مســائل مهــم ان اســت‪ .‬پتــری‬ ‫تــاالس؛ دبیــر کل ســازمان جهانی هواشناســی گفته اســت که‬ ‫گرمایــش زمیــن همچنــان ادامــه پیــدا می کنــد و پنــج ســال‬ ‫ب و هــوا در‬ ‫اخیــر از گرمتریــن ســال ها بوده انــد‪ .‬او از نشســت ا ‬ ‫مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک خواســت‬ ‫کــه راهکا رهایــی بــرای کاهــش قطعــی گازهــای گلخانـه ای در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دهــد‪ .‬زمیــن در ســال های ‪ ۲۰۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬بنــا بــر داده هــای تاکنونــی دو دهــم ســانتیگراد گرمتــر‬ ‫از دوره ‪ ۲۰۱۱‬تــا ‪ ۲۰۱۵‬شــده و ‪ ۱،۱‬ســانتیگراد گرمتــر از دوره‬ ‫قبــل از انقــاب صنتعــی‪ .‬همزمــان ســطح دریاهــا بر اثــر ذوب‬ ‫شــدن رو بــه افزایــش یخ هــای قطــب شــمال و دیگــر نقــاط‬ ‫جهــان در ســال های اخیــر باالتــر رفته انــد‪ .‬طوفان هــا و‬ ‫جــاری شــدن ســیل نســبت بــه گذشــته بیشــتر شــده اند‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه ســازمان جهانی هواشناســی میــزان گازهــای گلخانه ای‬ ‫در جــو زمیــن بــه میزانــی افزایــش یافتــه کــه در تاریــخ‬ ‫حیــات بشــر بی ســابقه اســت‪ .‬ازمایش هایــی کــه در فاصلــه‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۱۵‬تــا ‪ ۲۰۱۹‬انجــام شــدند نشــان می دهــد کــه‬ ‫میــزان الودگــی اب و هــوا بــه دی اکســید کربن‪ ،‬متان و ســایر‬ ‫گازهــای الــوده کننــده رکــورد شکســته اســت‪ .‬گاز دی اکســید‬ ‫کربــن چنــد صــد ســال در اتمســفر زمیــن می مانــد‪ .‬ایــن‬ ‫گاز در اقیانوس هــا طــول عمــر بیشــتری دارد و معنایــش‬ ‫ایــن اســت کــه رونــد گرمایــش زمیــن ادامــه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫ســازمان جهانــی هواشناســی ایــن اندازه گیری هــا را تــا مــاه‬ ‫ژوئیــه امســال انجــام داده اســت‪ .‬درهمین راســتا؛ نشســت اب‬ ‫و هــوا در ســازمان ملــل متحــد اول مهر مــاه (‪ ۲۳‬ســپتامبر)‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪ .‬ژوزف زته لــه‪ ،‬کارشــناس‬ ‫بیولــوژی یــک مرکــز پژوهــش محیــط زیســت‬ ‫در الیپزیــگ المــان و عضــو هیئــت رئیســه‬ ‫گــروه پژوهشــگران ســازمان ملــل می گویــد بــا‬ ‫یافته هــای جدیــد دیگــر کســی نمی توانــد ادعــا‬ ‫کنــد «مــا نمی دانســتیم»‪ .‬پژوهشــگران ســازمان‬ ‫ملــل مقصــر اصلــی وضعیــت بحرانــی تنــوع‬ ‫زیســتی را انســان معرفــی کرده انــد و می گوینــد‬ ‫فعالیت هــای بخــش کشــاورزی‪ ،‬تخریــب‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬بهره بــرداری بی رویــه از معــادن‪،‬‬ ‫ماهیگیــری و شــکار مهم تریــن علت هــای از میــان‬ ‫رفتــن گونه هــای گیاهــی و جانــوری هســتند‪.‬‬ ‫پژوهشــگران تنــوع زیســتی‪ ،‬همچــون فعــاالن‬ ‫مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی‪ ،‬بــه طــور مشــخص‬ ‫خواســتار توســعه پایــدار و اینده نگــر کشــاورزی‪،‬‬ ‫اعمــال محدودیت هــای موثــر در میــزان صیــد‬ ‫ابزیــان و اصــاح کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت‬ ‫از منابــع عمومــی شــده اند‪« .‬ارمادیلــو» از جملــه‬ ‫حیواناتــی هســتند کــه خطر انقــراض ان هــا جدی‬ ‫تدویــن شــده کــه ســه ســال بــرای تهیــه‬ ‫ان وقــت صــرف کرده انــد‪ .‬بــرای تهیــه ایــن‬ ‫گــزارش‪ ،‬پژوهش هــای پرشــماری دربــاره تنــوع‬ ‫زیســتی در کشــورهای مختلــف جهــان بررســی‬ ‫و تحلیــل شــده اند‪ .‬انقــراض گونه هــای گیاهــی‬ ‫و جانــوری مــرزی نمی شناســد و تقریبــا تمــام‬ ‫کشــورها و مناطــق جهــان بــه نوعــی درگیــر‬ ‫و متاثــر از ایــن رونــد هســتند‪ .‬مســئوالن اداره‬ ‫ملــی حفاظــت از محیــط زیســت افغانســتان‬ ‫مــاه گذشــته از در معــرض انقــراض بــودن‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰‬نــوع حیــوان در ایــن کشــور خبــر‬ ‫دادنــد‪ .‬در بررس ـی های محلــی بیشــتر انقــراض‬ ‫حیوانــات و گیاهــان شــناخته شــده در مرکــز‬ ‫توجــه قــرار دارد‪ .‬در پژوهش هــای بین المللــی‬ ‫بــه گونه هــای دیگــر نیــز توجــه می شــود‬ ‫کــه گرچــه بــرای عمــوم مــردم اشــنا نیســتند‪،‬‬ ‫امــا جزئــی از چرخــه تنــوع زیســتی محســوب‬ ‫می شــوند و از میــان رفتن شــان گونه هــای‬ ‫دیگــر را نیــز بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫تغییر اقلیم وجود ندارد‬ ‫تغییر اقلیم وجود دارد ولی‬ ‫فعالیت های بشری اصالً‬ ‫در ان اثرگذار نیست‬ ‫تغییر اقلیم وجود دارد و فعالیت های بشری‬ ‫عامل اصلی ان است‬ ‫تغییر اقلیم وجود دارد و فعالیت های بشری‬ ‫به همرا ِه فاکتورهای دیگر در ان نقش دارد‬ ‫‪23‬درصد‬ ‫هند‬ ‫‪71‬درصد‬ ‫‪27‬درصد‬ ‫‪69‬درصد‬ ‫تایلند‬ ‫‪27‬درصد‬ ‫‪69‬درصد‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪69‬درصد‬ ‫اندونزی‬ ‫‪24‬درصد‬ ‫‪29‬درصد‬ ‫‪32‬درصد‬ ‫‪31‬درصد‬ ‫‪66‬درصد‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪64‬درصد‬ ‫ویتنام‬ ‫‪62‬درصد‬ ‫فیلیپین‬ ‫‪54‬درصد‬ ‫سنگاپور‬ ‫‪42‬درصد‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫تایوان‬ ‫‪41‬درصد‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫قطر‬ ‫‪39‬درصد‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫کویت‬ ‫‪33‬درصد‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫امارات متحده عربی‬ ‫‪37‬درصد‬ ‫‪34‬درصد‬ ‫‪45‬درصد‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫‪51‬درصد‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪50‬درصد‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫‪49‬درصد‬ ‫فنالند‬ ‫‪36‬درصد‬ ‫‪49‬درصد‬ ‫المان‬ ‫‪37‬درصد‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫فرانسه‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫مالزی‬ ‫‪43‬درصد‬ ‫‪41‬درصد‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫‪43‬درصد‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫‪37‬درصد‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫‪36‬درصد‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫‪46‬درصد‬ ‫بحرین‬ ‫‪45‬درصد‬ ‫چین‬ ‫‪44‬درصد‬ ‫استرالیا‬ ‫‪43‬درصد‬ ‫عمان‬ ‫‪42‬درصد‬ ‫مصر‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫دانمارک‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫امریکا‬ ‫‪36‬درصد‬ ‫سوئد‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫عربستان‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫نروژ‬ ‫با تغییرات اقلیمی؛ کدام کشورها‬ ‫به زیر اب خواهند رفت؟‬ ‫مجمع الجزایر مناطق حاره‬ ‫طبــق پیش بینــی پژوهشــگران دانشــگاه کولــورادوی امریــکا‪ ،‬در صورتی کــه‬ ‫بــاال امــدن اب دریاهــا ســریع تر اتفــاق بیفتــد‪ ،‬کشــورهای مجمع الجزایــر‬ ‫مناطــق حــاره‪ ،‬ماننــد مالدیــو‪ ،‬فیجــی و یا جزیــره کوچــک تووالــو در اقیانوس‬ ‫ارام‪ ،‬بیــش از دیگــر جاهــا لطمــه خواهنــد دیــد‪ .‬تنهــا بــاال امــدن ســطح دریا‬ ‫بــه میــزان یــک متــر‪ ،‬موجودیــت ایــن جزایــر را بــه خطــر خواهــد انداخــت‪.‬‬ ‫میامی‬ ‫در پژوهشــی جدیــد‪ ،‬دانشــمندان تاثیــر بــاال امــدن ســطح اب دریاهــا بــر‬ ‫کشــورهای ســاحلی امریــکا را مطالعــه کردنــد‪ .‬انهــا بــه ایــن نتیجه رســیدند‬ ‫کــه در بدتریــن حالــت‪ ،‬ســطح اب دریاهــا تــا ســال ‪ ۲۱۰۰‬حــدود دو متــر‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪ ،‬پیامــد ان زیــر اب رفتــن ‪ ۵۰‬کالن شــهر امریــکا از‬ ‫جملــه بوســتون‪ ،‬بخشــی از نیویــورک و میامــی در جنــوب فلوریــدا خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫دلتای نیل‬ ‫در افریقــا به ویــژه دلتــای رود نیــل بیــش از همــه در معــرض خطــر تغییــرات‬ ‫اقلیمــی اســت‪ .‬در صورتــی کــه ســطح اب دریــا ‪ ۵۰‬ســانتیمتر افزایــش یابد و‬ ‫اقدامــات حفاظتــی پیش بینــی نشــده باشــد‪ ،‬نیمــی از ســاکنان شــهرمیلیونی‬ ‫اســکندریه در مصــر مجبــور بــه فــرار شــده و بایــد و خان ـ ه و کاشــانه خــود‬ ‫را تــرک کننــد‪.‬‬ ‫شانگهای‬ ‫بزرگتریــن شــهر چیــن‪ ،‬شــانگهای‪ ،‬در لیســت کالن شــهرهای دنیــا قــرار دارد‬ ‫کــه بــاال امــدن اب دریــا می توانــد پیامدهــای فاجعه بــاری بــرای ان داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬پیش بینــی می شــود میــان ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تــا بیــش از‬ ‫‪ ۲۲‬میلیــون شــهروند شــانگهای مجبــور نقــل مــکان خواهنــد شــد‪ .‬ایــن‬ ‫کالن شــهر چیــن بیــش از بقیــه شــهرها در معــرض خطــر جــدی گرمایــش‬ ‫زمیــن قــرار دارد‪.‬‬ ‫بنگالدش‬ ‫کشــور پرجمعیــت و اســیایی بنــگالدش بیــش از همــه از بــاال امــدن اب‬ ‫دریاهــا در معــرض تهیــد اســت‪ .‬افزایــش تنهــا یــک متری ســطح دریــا کافی‬ ‫اســت تــا ‪ ۳۰‬هــزار کیلومتــر مربــع از مناطــق ســاحلی بنــگالدش بــه زیــر اب‬ ‫فــرو رود و ‪ ۱۵‬میلیــون انســان را اواره کنــد‪.‬‬ ‫فیلیپین‬ ‫در مناطــق ســاحلی هــر انــدازه محــل ســکونت افــراد در ارتفاعــی پس ـت تر‬ ‫و بــه دریــا نزدیک تــر باشــد‪ ،‬از تغییــرات اقلیمــی بیشــتر رنــج خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫ایــن احتمــال هســت کــه قســمتی از فیلیپیــن بــه زیــر اب رود؛ و جزایــری با‬ ‫زبــان و فرهنــگ خــاص خــود‪ ،‬در زیــر اب ناپدیــد شــوند‪.‬‬ ‫هلند‬ ‫خطــر بــاال امــدن اب دریاهــا‪ ،‬اروپــا را هــم تهدیــد می کنــد‪ .‬تخمیــن زده‬ ‫می شــود بــا بــاال امــدن اب دریاهــا بــه انــدازه یــک متــر‪ ۱۳ ،‬میلیــون‬ ‫انســان در اروپــا به ویــژه در هلنــد در معــرض خطــر قــرار بگیرنــد‪ .‬هلندی هــا‬ ‫سال هاســت کــه بــرای مقابلــه بــا خطــر ســیل اب گرفتگــی در مناطــق‬ ‫ســاحلی تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫بارسلون‬ ‫پژوهش هــا پیش بینــی می کننــد کــه تــا ســال ‪ ۲۱۰۰‬حــدود یــک تــا دو‬ ‫متــر بــر ســطح اب دریاهــا افــزوده خواهــد شــد‪ .‬بنابرایــن ســاختار بســیاری‬ ‫بنــادر بایــد تغییــر کنــد‪ .‬بــرای مثــال ســاختمان هایی کــه ماننــد بنــدر‬ ‫بارســلون‪ ،‬چنــان کــه در عکــس می بینیــم‪ ،‬در مجــاورت بــا دریــا ســاخته‬ ‫شــده‪ ،‬بایــد عقــب بنشــینند‪.‬‬ ‫ونیز‬ ‫بــرای شــهری ماننــد ونیــز‪ ،‬بــاال امــدن ســطح دریــا بســیار گــران تمــام‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬همیــن امــروز شــهر ونیــز بــا افزایــش ‪ ۳۰‬ســانتیمتری ســطح‬ ‫اب دریــا در مقایســه بــا ســال ‪ ۱۸۹۷‬روبــرو اســت‪ .‬از ایــن میــزان‪ ،‬فقــط‬ ‫‪ ۱۸‬ســانتیمتر ان ناشــی از تغییــرات اقلیمــی بــوده اســت‪ .‬ســال گذشــته‬ ‫دانشــمندان پیش بینــی کــرده بودنــد کــه ایــن شــهر زیبــا در ســال ‪۲۱۰۰‬‬ ‫زیــر اب خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫لندن‬ ‫بــاال امــدن ســطح اب هــا بــرای کالن شــهرهایی کــه در مجــاورت دریــا یــا‬ ‫رودخانــه قــرار دارنــد‪ ،‬ماننــد کالن شــهر لنــدن‪ ،‬دردسرســاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حتــی در پایتخــت بریتانیــا‪ ،‬خطــر طغیــان رودخانـ ه پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫المان‬ ‫المــان نیــز از پیامدهــای گرمایــش زمیــن در امــان نخواهــد مانــد و ممکــن‬ ‫اســت مناطقــی در ایــن کشــور غیرقابــل ســکونت شــوند‪ .‬مناطقــی که بــا باال‬ ‫ب دریاهــا مــورد تهدیــد قــرار می گیرنــد‪ ،‬نواحــی ســاحلی دریــای‬ ‫امــدن ا ‬ ‫شــمال المــان اســت‪ .‬پیش بینــی می شــود کــه بــا افزایــش یــک متــری‬ ‫ســطح دریــا در مناطــق ســاحلی المــان حــدود ســه میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر در معــرض خطــر طغیــان قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!