هفته نامه سرافرازان شماره 279 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 279

هفته نامه سرافرازان شماره 279

هفته نامه سرافرازان شماره 279

‫هفته نامه سراسری‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬مهر ‪ 8 ،1398‬صفر ‪ 7 ،1441‬اکتبر ‪ ،2019‬سال هشتم‪ ،‬شماره ‪ 1500 ،279‬تومان‬ ‫بانک جهانی منتشر کرد؛‬ ‫سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در جهان‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪279‬‬ ‫تو گو با بانوی قهرمان کاراته کا ری‬ ‫گف ‬ ‫بانک‬ ‫دربه دربه دنبـالِزمیـنتمرین!‬ ‫رشد ‪۲۹‬درصدی‬ ‫پرداخت تسهیالت بانک صنعت و معدن‬ ‫مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن گفــت‪:‬‬ ‫«تســهیالت پرداختــی در شــش ماهه‬ ‫نخســت امســال درمقایسـه با مــدت مشــابه‬ ‫پارســال‪۲۹ ،‬درصــد افزایــش داشــته»‪.‬‬ ‫حســین مهــری افــزود‪« :‬وصولــی بانــک‬ ‫صنعــت و معــدن در شــش ماهه نخســت‬ ‫امســال‪۴۵ ،‬هــزار و ‪۲۱۳‬میلیون ریــال‬ ‫بــوده کــه درمقایســه با مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته‪۲۳ ،‬درصــد رشــد را نشــان‬ ‫می دهــد»‪ .‬مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن گفــت‪« :‬ایــن بانــک‪ ،‬در شــش ماهه نخســت‬ ‫جــاری‪۶۶ ،‬هــزار و ‪۵۷‬میلیاردریــال تســهیالت بــه واحدهــای صنعتــی و معدنــی پرداختــه اســت کــه‬ ‫درمقایسـه با شـش ماهه نخســت ســال گذشــته‪۲٢ ،‬درصــد رشــد را نشــان می دهــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬در‬ ‫ســال گذشــته‪۱۲۷ ،‬هــزار و ‪۱۹۳‬میلیاردریــال پرداختــی بــه واحدهــای صنعتــی و معدنــی صــورت‬ ‫گرفــت کــه درمقایس ـه با ســال پی ـش ازان‪۲۵ ،‬درصــد رشــد داشــت؛ درحالی کــه وصولــی بانــک در‬ ‫پارســال‪۷۸ ،‬هــزار و ‪۲۲۷‬میلیاردریــال بــود کــه درمقایس ـه با ســال پی ـش ازان‪۶۲ ،‬درصــد رشــد را‬ ‫نشــان می دهــد»‪ .‬مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن ادامــه داد‪« :‬مانــده ناخالــص تســهیالت جــاری‬ ‫بانــک صنعــت و معــدن در پایــان ســال گذشــته‪۷۹۶ ،‬هزارمیلیاردریــال بــود کــه نســبت بــه پایــان‬ ‫ســال پی ـش ازان‪ ،‬از رشــد ‪۷۲‬درصــدی برخــوردار بــوده کــه بیشــتر ان نــرخ تســعیر ارز اســت»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫«شــهناز میرحیــدری» از کاراته کاهــای نســل قهرمــان کاراتــه زنــان ایــران اســت کــه‬ ‫طــی ایــن ســال ها بــا بی مهــری مســئوالن فدراســیون کاراتــه‪ ،‬روی بــه رشــته کیک بوکســینگ اورده‪ .‬او یکــی‬ ‫از قهرمانــان بی شــمار خطــه جنــوب تهــران اســت امــا در همیــن شــهر نیــز حتــی مســئوالن درهــای ســالن ها و‬ ‫ورزشــگاه را بــرای انجــام تمریــن بــه روی ایــن بانــوی قهرمــان می بندنــد‪ .‬نــام کاراتــه بانــوان ایــران ایــن ســال ها‬ ‫بــا شــهرری و نــام اوران ایــن شــهر گــره خــورده اســت‪ .‬همان طور کــه میرحیــدری نخســتین مــدال اور بانــوی‬ ‫تو گویــی داشــتیم کــه می خوانیــد‪:‬‬ ‫ایــران در پیکارهــای کاراتــه قهرمانــی جهــان اســت‪ .‬بــا او گف ‬ ‫شــهناز میرحیــدری بااشــاره به ســال های نخســتین شــروع‬ ‫فعالیتــش در رشــته کاراتــه گفــت‪« :‬کاراتــه را از ‪10‬ســالگی زیــر‬ ‫نظــر فرخنــاز اربــاب به صــورت خیلــی اتفاقــی اغــاز کــردم‪.‬‬ ‫اربــاب یکــی از موفق تریــن مربیــان قهرمان پــرور کاراتــه‬ ‫قهرمانــی شــهرری و ایــران اســت و افتخــار داشــتم کــه شــاگرد‬ ‫ایشــان باشــم»‪ .‬میرحیــدری ادامــه داد‪« :‬در ســال ‪ 1381‬بــرای‬ ‫نخســتین مرتبه بــه عضویــت تیــم ملــی ایــران درامدم و نخســتین‬ ‫مقــام قهرمانــی مــن در رقابت هــای قهرمانــی کشــور نیــز در ســال‬ ‫‪ 79‬رقــم خــورد کــه تــا ســال ‪ ۱۳۹۳‬به صــورت پیاپــی ایــن‬ ‫قهرمانــی ادامــه داشــت‪ 14 .‬ســال متوالــی نفــر نخســت قهرمانــی‬ ‫کشــور شــدم و از ایــن حیــث رکــورددار ایران هســتم»‪ .‬ایــن بانوی‬ ‫ عنــوان ســفیر‬ ‫کاراتــه کا افــزود‪« :‬افتخــار ایــن را داشــتم کــه به‬ ‫ِ‬ ‫بانــوان کشــورم در پیکارهــای جهانــی ســال ‪ ۲۰۰۷‬حضــور داشــته‬ ‫باشــم و دوبــاره ایــن افتخــار نصیبــم شــد کــه در ســال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫نیــز در مســابقه های قهرمانــی جهــان چیــن حضــور یابــم و بــا‬ ‫ـوان نخســتین بانــوی مــدال اور کشــورم‬ ‫کســب مــدال طــا به عنـ ِ‬ ‫ایــن موفقیــت را بــه ثبــت برســانم‪ .‬همچنیــن نخبــه برتر ورزشــی‬ ‫کشــور کــه توســط ریاسـت جمهوری وقــت تجلیــل به عمــل امــد‬ ‫و نخبــه برتــر دانشــجویان کشــور را نیــز به دســت اوردم‪ .‬مشــوق‬ ‫اصلــی مــن در ایــن راه مــادرم بــوده کــه تمــام ســختی های‬ ‫زندگــی را یک تنــه بــه دوش کشــید تــا مــن را در مســیر همــوار‬ ‫قهرمانــی قــرار دهــد و همیشــه در ســخت ترین شــرایط در کنــارم‬ ‫بابیان اینکــه در مجمــوع ‪21‬‬ ‫بــود و دســتش را می بوســم»‪ .‬وی ِ‬ ‫مــدال طــای بین المللــی دارم‪ ،‬خاطر نشــان کــرد‪« :‬ایــن مدال هــا‬ ‫در رقابت هــای مختلــف بین المللــی و در کشــورهای مختلــف‬ ‫جهــان از جملــه مراکــش‪ ،‬هلنــد‪ ،‬ســوریه‪ ،‬عــراق‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬چیــن‪،‬‬ ‫کــر ه جنوبــی و ســایر کشــورها به دســت امــده اســت‪ .‬پــس از‬ ‫‪ ۱۲‬ســال متوالــی عضویــت در تیــم ملــی کاراتــه ج‪.‬ا‪.‬ا باتوجه بــه‬ ‫مشــکالتی کــه در فدراســیون داشــتم و اذیت هایــی کــه می شــدم‬ ‫و همچنیــن نداشــتن پارتــی و اینکه حامی در فدراســیون نداشــتم‬ ‫کــه مــرا حمایــت کنــد‪ ،‬مجبــور شــدم بــرای مدتــی ایــن رشــته را‬ ‫کنــار بگــذارم و ورزش کیک بوکســینگ را اغــاز کنــم و خدا را شــکر‬ ‫در ایــن رشــته نیــز بــرای اثبــات پتانســیل قهرمانــی بــه کســانی‬ ‫کــه ســدی بــر ســر راهــم ایجــاد کردنــد بــا تکیــه بــر لطــف الهــی‬ ‫و توانایی هایــی کــه داشــتم‪ ،‬توانســتم قهرمانــی خــود را مجــددا‬ ‫ثابــت کنــم»‪ .‬میرحیدری بیان داشــت‪« :‬در ســال ‪ 2012‬نخســتین‬ ‫مــدال طــای کیک بوکســینگ زنــان ایــران را در مســابقه های‬ ‫قهرمانــی اســیا گرفتــم و در ســال ‪ 2013‬در رقابت هــای جهانــی‬ ‫‪ world game‬حضــور یافتــم‪ .‬هــر ورزشــکاری کــه حتــی‬ ‫ت نفــر‬ ‫بتوانــد ای دی کارت ایــن مســابقات را بگیــرد‪ ،‬جــزو هش ـ ‬ ‫برتــر جهــان در رســته ورزشــی خــود اســت‪ .‬در ســال های ‪2015‬‬ ‫و ‪ 2016‬دوبــاره طــای قهرمانــی اســیا را تکــرار کــردم و در ســال‬ ‫‪ 2017‬نخســتین مــدال طــای بازی هــای اســیایی داخــل ســالن‬ ‫را کســب کــردم و لقــب تنهــا بانــوی طالیــی ایــران را به نــا ِم خــود‬ ‫ضــرب کــردم‪ .‬در ســال ‪ 2018‬یک بــار دیگــر ایــن موفقیــت را‬ ‫تکــرار کــردم؛ به طوری کــه تاکنــون ‪ 10‬مــدال طــای قهرمانــی‬ ‫اســیا را در کارنامــه دارم کــه بی شــک یکــی از بی رقیب تریــن‬ ‫کارنامــه ورزشــی در بیــن بانــوان رزمــی ایــران اســت»‪ .‬وی‬ ‫در خصــوص مشــکالت خــود گفــت‪« :‬یکــی از مشــکالت اساســی‬ ‫مــن در کاراتــه ایــن بــود کــه از ســال ‪ 1386‬مربــی نداشــتم و‬ ‫به صــورتِ انفــرادی تمریــن می کــردم و به غی ـر از ان نیــز فضــا یــا‬ ‫ســالنی کــه بتوانــم تمریناتــم را انجــام دهــم نیــز نداشــتم و حتــی‬ ‫بارهــا به ورزشــگاه شــهید مدرس شــهرری کــه پیســت دوومیدانی‬ ‫ان خــاک و ســنگ بــود و هیــچ امکاناتــی هــم نداشــت مراجعــه‬ ‫کــردم امــا اجــازه تمریــن بــه مــن نمی دادنــد و مــن را از زمیــن‬ ‫بیــرون و درهــای ورزشــگاه را قفــل می کردنــد و نمی گذاشــتند‬ ‫مــن تمریــن کنــم»‪ .‬ایــن بانــوی قهرمــان کاراتــه ایــران تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬همیشــه وقتــی مشــاهده می کــردم کــه در زمیــن چمــن و‬ ‫پیســت دوومیدانــی ورزشــگاه شــهید مــدرس شــهرری هیچ کــس‬ ‫نیســت و کســی از ان اســتفاده نمی کنــد‪ ،‬بــرای تمریــن مراجعــه‬ ‫می کــردم و متاســفانه مــرا از ورزشــگاه بیــرون می کردنــد و‬ ‫درش را می بســتند‪ .‬مگــر چــه اتفاقــی قــرار بــود رخ بدهــد کــه‬ ‫چنیــن رفتــاری را بــا مــن کــه جــزو قهرمانــان ایــن شــهر بــودم‪،‬‬ ‫می کردنــد؛ در حالی کــه فقــط می خواســتم تمریــن کنــم»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬درخواســتی را در این رابطــه بــرای شــهردار منطقــه‬ ‫‪ 20‬و همچنیــن تربیت بدنــی شــهرداری شــهرری نوشــتم امــا‬ ‫حتــی بعیــد می دانــم کــه نامــه بــه دســت وی رســیده باشــد‪،‬‬ ‫در حالی کــه حتــی نمی توانــم درخواســتم را مســتقیم بــه شــهردار‬ ‫بگویــم»‪ .‬میرحیــدری گفــت‪« :‬بــا وجــود چنیــن رفتارهایــی کــه‬ ‫بــا مــن شــده اســت دیگــر انتظــاری از کســی نــدارم؛ چرا کــه‬ ‫می دانــم دیگــر کســی کاری برایــم انجــام نخواهــد داد و اکنــون‬ ‫بیشــتر از خــودم انتظــار دارم کــه بتوانــم تعــداد شــاگرد محــدودی‬ ‫را کــه نــزد مــن تمریــن می کننــد‪ ،‬بــه قهرمانــی برســانم»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در حال حاضــر در باقرشــهر و باشــگاه گلشــهر‬ ‫واقــع در جوانمــرد قصــاب نزدیــک بــه ‪ 30‬شــاگرد دارم کــه تاکنون‬ ‫هیــچ حمایتــی از جانــب هیچ کــس‪ ،‬اداره یــا ارگانــی از مــن نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود هیـچ گاه ناامیــد نشــدم‪ .‬قهرمانــی در کاراتــه‬ ‫و کیک بوکســینگ همــواره راهگشــای زندگـی ام بــود و بســیاری از‬ ‫پله هــای تحصیلــی را برایــم هموارتــر کــرد‪ .‬خداراشــکر می کنــم‬ ‫کــه توانســتم فوق لیســانس رشــته معمــاری را بــا معــدل ‪ 19‬بــه‬ ‫پایــان برســانم و در مقطــع دکتــری نیــز به دلیــل انکــه دانشــگاه‬ ‫تنهــا در دو تــرم تخفیــف بــه قهرمانــان مـی داد‪ ،‬دیگــر نتوانســتم‬ ‫ادامــه دهــم و امیــدوارم کــه بتوانــم بــه عالقه منــدان و بچه هایــی‬ ‫کــه در ایــن خطــه هســتند کمــک کنــم تــا بــا قهرمانــی‪ ،‬رونــد‬ ‫زندگی شــان عــوض شــود»‪ .‬دارنــده مــدال طــای قهرمانــی کاراته‬ ‫زنــان جهــان تصریــح کــرد‪« :‬بــرای حضــور در بازی هــای اســیایی‬ ‫از ناحیــه دیســک گــردن به شــدت اســیب دیــدم و مجبــور شــدم‬ ‫کــه عمــل جراحــی کنــم‪ .‬بعــد از انکــه موضــوع را بــه اطــاع‬ ‫فدراســیون پزشکی‪-‬ورزشــی رســاندم گفتنــد کــه چــرا عمــل‬ ‫جراحــی کــردم‪ ،‬درحالی کــه شــرایط مصدومیتــم بســیار وخیــم‬ ‫بــود و پزشــکان تشــخیص داده بودنــد کــه خیلــی ســریع بایــد‬ ‫عمــل جراحــی کنــم وگرنــه هرلحظه امــکان قطــع نخــاع از گردن‬ ‫را داشــتم‪ ،‬حــال پــس از انکــه درخواســت کــردم کــه بخشــی از‬ ‫هزینه هــای درمانــم را پرداخــت کننــد امــا هیــچ کمکــی بــه مــن‬ ‫نشــد‪ .‬در بازی هــای اســیایی نیــز وقتــی برخــی افــراد و مســئوالن‬ ‫از مــن خواســتند کــه جایــزه ام را بــا انهــا تقســیم کنــم‪ ،‬ایــن کار‬ ‫را نکــردم و حتــی از رشــته ای کــه کار می کــردم مــرا حــذف‬ ‫کردنــد‪ .‬ســختی و درد واقعــی یعنــی ایــن‪ .‬امــا هرگــز فرامــوش‬ ‫نمی کنــم کــه زندگــی مــن در دســتان خداســت نــه بندگانــش‪،‬‬ ‫پــس محکم تــر و قوی تــر از قبــل بــه راهــم ادامــه خواهــم داد»‪.‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فی��روز پی��ک ع��ارف ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 510166‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006803791‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/02‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ - :‬بهـ�رام‬ ‫عارفخانـ�ی بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 6440054211‬ب��ه سـ�مت رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره و صاب��ر داعیـ�ان‬ ‫بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 3359557883‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و نائ��ب رئی��س هی��ات مدی��ره بـ�رای‬ ‫م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور و اوراق ع��ادی و‬ ‫اداری ب��ه امضـ�اء مشــترک بهــرام عارفخان��ی بسـ�مت رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره و صاب��ر داعیـ�ان‬ ‫بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪.‬‬ ‫بر اساس تفاهم نامه بانک پارسیان‬ ‫با صندوق قرض الحسنه و بنیاد برکت صورت گرفت؛‬ ‫اجرایی شدن ‪ 30‬هزار طرح اشتغال زایی‬ ‫برای ‪ ۸۴‬هزار متقاضی‬ ‫بر اســاس تفاهم نامــه ســه جانبه منعقــده‬ ‫میــان بنیــاد برکــت‪ ،‬بانــک پارســیان و‬ ‫صنــدوق قــرض الحســنه بانــک پارســیان‬ ‫کــه بــه امضــای کــورش پرویزیــان‪ ،‬ســعید‬ ‫جعفــری و محمدرضــا فقیــری رســیده‬ ‫بــود‪ 30 ،‬هــزار طــرح اشــتغال زایی در ‪25‬‬ ‫اســتان و ‪ 150‬شهرســتان اجرایــی و امــکان‬ ‫ایجــاد شــغل بــرای ‪ 84‬هــزار متقاضــی بــه‬ ‫شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم‬ ‫شــد‪ .‬نقــاط هــدف ایــن طــرح مناطــق محــروم روســتایی و ســیل زده اســت و افــراد واجــد شــرایط‬ ‫از طریــق شــبکه ی تســهیل گران بنیــاد برکــت بــه شــعب بانــک پارســیان معرفــی مــی شــوند‪ .‬بــر‬ ‫اســاس ایــن طرح‪ 30،‬هــزار طــرح اشــتغال زایی اجتماع محــور معرفی شــده از ســوی بنیــاد برکــت‬ ‫در قالــب کسـب وکارهای خــرد و خانگــی و در رســته های شــغلی ماننــد صنایــع دســتی‪ ،‬گلیم بافــی‪،‬‬ ‫پارچه بافــی‪ ،‬ســوزن دوزی و قالی بافــی و ‪...‬بــرای افــراد جویــای کار در روســتاها‪ ،‬مناطــق محــروم‪،‬‬ ‫کم تــر توســعه یافته‪ ،‬مــرزی و ســیل زده بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫امادگی بانک اینده‬ ‫برای ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین‬ ‫هم زمــان بــا فرارســیدن ایــام اربعیــن‬ ‫حســینی (ع)‪ ،‬شــعب بانــک اینــده در ســه‬ ‫اســتان ایــام‪ ،‬خوزســتان و کرمانشــاه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫امــاده ارائــه خدمــات مطلــوب بــه زائــران‬ ‫عتبــات عالیــات‪ ،‬هســتند‪ .‬با توجه بــه ایــام‬ ‫ســوگواری اربعیــن حســینی (ع) و حضــور‬ ‫جمــع کثیری از زائــران و مشــتاقان اباعبداله‬ ‫الحســین (ع) در مرزهــای غربــی کشــور‪،‬‬ ‫شــعب بانــک اینــده‪ ،‬در ســه اســتان غربــی‪ ،‬امــاده خدمت رســانی مطلــوب و گســترده بــه زائــران‬ ‫محتــرم‪ ،‬خواهنــد بــود‪ .‬در این راســتا‪ ،‬به منظــور رفــاه حــال زائــران ارجمنــد اربعیــن حســینی(ع)‪،‬‬ ‫کلیــه شــعب اســتان های ایــام‪ ،‬خوزســتان و کرمانشــاه‪ ،‬از روز سه شــنبه مــورخ ‪98/07/23‬تــا روز‬ ‫سه شــنبه مــورخ ‪ ،98/07/30‬به صــورت یک ســره از ســاعت ‪ ۷:۳۰‬صبــح الــی ‪ ،۱۸:۰۰‬بــاز بــوده و‬ ‫خدمت رســانی بــه عمــوم مشــتریان از ســوی کارکنــان شــعب مذکــور‪ ،‬صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫ضمنـاً‪ ،‬در روز شــنبه مــورخ ‪98/07/27‬مقــارن بــا تعطیلــی اربعیــن حســینی (ع)‪ ،‬کارکنــان بانــک‬ ‫اینــده‪ ،‬در شــعب اســتان های پیش گفتــه‪ ،‬از ســاعت ‪ ۷:۳۰‬صبــح الــی ‪ ،۱۴:۳۰‬در محــل کار خــود‬ ‫بــرای خدمت رســانی بــه مشــتریان‪ ،‬حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فی��روز پی��ک ع��ارف ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 510166‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006803791‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/02‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ - :‬صاب��ر داعی��ان ب��ا شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 3359557883‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪ 500000‬ری��ال ب��ه صن��دوق ش��رکت در ردی��ف شـ�رکاء‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬در نتیج��ه س��رمایه ش��رکت از ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه ‪ 1500000‬ریـ�ال‬ ‫افزای��ش یاف��ت و مـ�اده مربوط��ه در اساســنامه اص�لاح گردی��د‪ .‬اسـ�امی شــرکاء و میـ�زان‬ ‫سهم الش��رکه ه��ر ی��ک پ��س از افزای��ش ب��ه ش��رح ذی��ل اس��ت‪ :‬به��رام عارفخان��ی ب��ا شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 6440046251‬دارای ‪ 500000‬ری��ال سهم الشرــکه به��رام عارفخان��ی ب��ا شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 6440054211‬دارای ‪ 500000‬ریــال سهم الشـ�رکه صابـ�ر داعیــان بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 3359557883‬دارای ‪ 500000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ - .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و‬ ‫تعهدــاور و اوراق عــادی و اداری ب��ه امضـ�اء مشــترک بهــرام عارفخان��ی رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫و صاب��ر داعی��ان مدیرعام��ل همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر می باش��د در نتیج��ه مـ�اده‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫مربوط��ه در اساسنــامه ب��ه شـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)614675‬‬ ‫تهران (‪)614676‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه فرهنگـ�ی هنــری اوای حنیفـ�ا بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 28780‬و‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت توســعه س��رمایه گذاری اسـ�ه تـ�ک بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320728757‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫‪ 1398/03/11‬و مج��وز شـ�ماره ‪98/158958‬مـ�ورخ ‪ 1398/4/17‬وزارت فرهن��گ و ارشـ�اد‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 417359‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320688480‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/03/18‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی‬ ‫ته��ران ب��ه ادرس اس��تان ته�رـان‪ ،‬شهرس��تان ته��ران‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر تهـ�ران‪،‬‬ ‫اسلـامی تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬مجیـ�د جوش�قـانی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0060657766‬و‬ ‫داوودی��ه‪ ،‬خیابـ�ان شــهید مهـ�دی وزیری پـ�ور‪ ،‬خیابـ�ان خسـ�روانی‪ ،‬پـلاک ‪ ،4‬طبق��ه ســوم‪،‬‬ ‫س��یداحمد واحــدی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0383859039‬ب��ا دریاف��ت کلی��ه سهم الشـ�رکه خـ�ود‬ ‫واحـ�د ‪ 15‬ک��د پسـ�تی ‪ 1546733538‬تغییـ�ر یافـ�ت‪.‬‬ ‫از صندــوق شرــکت از ردیـ�ف شرــکا موسسـ�ه خاــرج گردیـ�د و در نتیجـ�ه س��رمایه موسسـ�ه‬ ‫از مبلـ�غ ‪ 50000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 42000000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه‬ ‫در اساس�نـامه بدیـ�ن شــرح اصــاح گردیـ�د‪ .‬حســین رضایـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪0602369584‬‬ ‫دارای مبلـ�غ ‪ 32000000‬ریــال سهم الشــرکه سیدحســین میرخلیلـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 4432765021‬دارای مبلـ�غ ‪ 5000000‬ریــال سهم الش��رکه زهراس�اـدات خاتمـ�ی بـ�ه کـ�د‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شرکت توزیع برق استان لرستان‬ ‫هرگــز بــه ســیم های بــرق بــر زمیــن افتــاده‬ ‫دســت نزنیــد و دیگــران را از ایــن کار منــع‬ ‫کنیــد و مـــوضوع را بــه نزدیک تریــن واحــد‬ ‫بــرق اطــاع دهیــد؛ زیــرا ممکــن اســت‬ ‫ســیم های بــرق‪ ،‬بــرق دار شــوند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)614673‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت یگانـ�ه خورشــید تجاــرت پارسیــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 417496‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10320691055‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/09‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مح��ل ش��رکت در‬ ‫واحـ�د ثبتـ�ی تهرــان بـ�ه‪ :‬استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،13‬شهرسـ�تان تهـ�ران‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫شـ�هر تهرــان‪ ،‬محل��ه اذربایجاــن‪ ،‬خیابـ�ان باس�تـان‪ ،‬خیابـ�ان جمهــوری اسـلامی‪ ،‬پـلاک‬ ‫‪ ،1464‬طبق��ه همک��ف‪ -‬ک��د پس��تی‪ 1318654343 :‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫ملـ�ی ‪ 0386165521‬دارای مبلـ�غ ‪ 5000000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اساس�نـامه بشــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بموجــب مفــاد پرونــده اجرایــی کالســه ‪/97‬ش‪/1003/‬ج م‪ 3‬محکوم علیــه مهــدی خســروی محکــوم‬ ‫اســت بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 12/000/000 + 281/315/396‬ریــال هزینــه کارشناســی بابــت محکوم بــه‬ ‫در حــق ســعید کمیجانــی و همچنیــن مبلــغ ‪ 14/000/000‬ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق‬ ‫صنــدوق دولــت بــا توجــه بــه توقیــف‪ 104/191 :‬از ‪ 1000‬ســهم از ششــدانگ ملــک مزبــور بــه عبارتــی‬ ‫طلــب ایشــان ‪ 0/625145‬یکدانــگ از ششــدانگ ملــک مزبــور (‪ 41018‬فرعــی از ‪ 123‬اصلــی) یــک‬ ‫واحــد اپارتمــان مســکونی در طبــق ســوم یــک ســاختمان مســکونی اســت و قیمت گــذاری براســاس‬ ‫مشــخصات ظاهــری و رویــت مــکان صــورت پذیرفتــه اســت متعلــق بــه خوانــده و حســب تقاضــای‬ ‫خواهــان ســعید کمیجانــی مذکــور از طریــق مزایــده بفــروش می رســد‪ .‬ملــک مذکــور بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن دیــون احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان ‪ 104/191‬ســهم از ‪1000‬‬ ‫ســهم ششــدانگ ‪ 281/315/396‬ریــال ارزیابــی شــده اســت مزایــده در تاریــخ ‪ 98/8/4‬ســاعت ‪11‬‬ ‫صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی ‪ 3‬شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از‬ ‫قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد مبلــغ مزایــده‪،‬‬ ‫فی المجلــس از خریــدار اخــذ می شــود و مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه در‬ ‫تاریــخ مزایــده وصــول خواهــد شــد‪ .‬چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت مابقــی‬ ‫ثمــن مزایــده اقــدام ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت‬ ‫ضبــط خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار می باشــد‪.‬‬ ‫همــراه داشــتن شناســنامه عکســدار یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر شــعبه ‪ 3‬اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪1126‬‬ ‫شــهرری‬ ‫محکومیت به استناد چک و سفته‬ ‫خواهــان‪ :‬مجیــد یوســفی فرزنــد علی اصغــر‬ ‫تاریــخ‪ 98/4/31 :‬شــماره پرونــده‪1226/954/97 :‬‬ ‫خواســته‪ :‬مطالبــه وجــه یــک‬ ‫خوانــدگان‪ -1 :‬اقــای داود قاســمی ‪ -2‬محمدتقــی شــکوری صومعــه‬ ‫فقــره چــک‬ ‫در تاریــخ ‪ 98/4/31‬قاضــی شــورا پــس از مالحظــه و بررســی محتویــات پرونــده‪ ،‬ضمــن اعــام ختــم رســیدگی‬ ‫بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد‪.‬‬ ‫رای شورا‬ ‫در خصــوص دعــوی اقــای مجیــد یوســفی بــه طرفیــت اقایــان ‪ -1‬داود قاســمی ‪ -2‬محمدتقــی شــکوری‬ ‫صومعــه بــه خواســته مطالبــه مبلــغ ‪ 70/000/000‬ریــال بابــت وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره ‪ 119140‬و‬ ‫مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه‪ ،‬نظــر بــه اینکــه خوانــده علیرغــم ابالغ در جلســه شــورا حاضــر نشــده الیحه ای‬ ‫نیــز ارســال نداشــته بطــوری کــه خواســته خواهــان مصــون از هرگونــه ایــراد و اعتراضــی مانــده بنابرایــن‬ ‫اشــتغال ذمــه وی محــرز و شــورا دعــوی خواهــان را وارد تشــخیص و مســتندا بــه مــواد ‪ 303 ،198‬و ‪522‬‬ ‫قانــون ائیــن دادرســی مدنــی و مــواد ‪ 307‬و ‪ 309‬و ‪ 310‬و ‪ 313‬قانــون تجــارت‪ ،‬خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 70/000/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪ ...‬ریــال بابــت حق الوکالــه وکیــل و مبلــغ قابــل محاســبه در‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک (‪ )96/12/27‬لغایــت اجرای‬ ‫حکــم طبــق شــاخص قیمت هــای اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران کــه در اجــرای‬ ‫احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان‪ ،‬محکــوم می نمایــد رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف ‪20‬‬ ‫روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و پــس از ان ظــرف ‪ 20‬روز تجدیــد نظــر در دادگاه هــای عمومی‬ ‫دادگســتری شــهرری می باشــد‪ .‬بــه انضمــام هزینــه دادرســی بــه مبلــغ ‪ 1/740/000‬ریــال‬ ‫م الف ‪ 1127‬شعبه ‪ 954‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫تهران (‪)614669‬‬ ‫تهران (‪)614671‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی س��ازمان معیـ�ن ادارات بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 95046‬و‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فی��روز پی��ک ع��ارف ش��رکت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101391148‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی سـ�الیانه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 510166‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006803791‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/04/20‬و مج��وز اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی اسـ�تان تهـ�ران‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/02‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬بهرــام عارفخانـ�ی بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اپــام بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 71764‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10101166851‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪1398/06/02‬‬ ‫بشـ�ماره ‪ 982/15/133791‬مـ�ورخ ‪ 98/5/27‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬صورت هـ�ای‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6440046251‬بـ�ا دریافـ�ت ‪ 500000‬ریــال از صندــوق شرــکت از جمـ�ع‬ ‫تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ - :‬محـ�ل شرــکت بـ�ه استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،19‬شهرستــان تهــران‪ ،‬بخـ�ش مرکـ�زی‪ ،‬شــهر ته�رـان‪ ،‬محلـ�ه قلهـ�ک‪ ،‬کوچـ�ه شهــید علـ�ی س��رافراز‪ ،‬خیابــان دکتـ�ر‬ ‫مال��ی (ترازنام��ه و حسـ�اب سـ�ود و زیـ�ان) منته��ی ب��ه سـ�ال ‪ 1397‬شرــکت موــرد تصویـ�ب‬ ‫ش��رکاء خ��ارج ش��د‪ .‬در نتیج��ه س��رمایه ش��رکت از ‪1500000‬ریــال بـ�ه ‪1000000‬ریـ�ال‬ ‫عل��ی شـ�ریعتی‪ ،‬پـلاک ‪ ،1521‬سـ�اختمان ‪ ،ASP‬طبقـ�ه سـ�وم‪ ،‬واحـ�د ‪ 39‬ک��د پسـ�تی ‪ 1941934179‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪ - .‬اقـ�ای‬ ‫قرــار گرفـ�ت اقــای علـ�ی پاش��امحمد نوــری بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0042486491‬و اقـ�ای‬ ‫کاه��ش یاف��ت و مـ�اده مربوط��ه در اساســنامه اص�لاح گردی��د‪ .‬اسـ�امی شــرکاء و میـ�زان‬ ‫محسـ�ن اربابیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1284467988‬بـ�ا دریافـ�ت مبلـ�غ ‪ 1800000‬ریــال سهم الش�رـکه (کلیـ�ه سهم الشرــکه) از صندــوق ش��رکت‪ ،‬از شرــکت خاــرج گردیـ�د‪ - .‬اقــای محمدرضـ�ا‬ ‫حســین عامریــون بش�مـاره ملـ�ی ‪ 4591941353‬و اق��ای ابوالفض��ل فرهمن��د بشـ�ماره‬ ‫سهم الش��رکه ه��ر ی��ک پ��س از کاه��ش ب��ه ش��رح ذی��ل اس��ت‪ :‬به��رام عارفخان��ی ب��ا شـ�ماره‬ ‫محموــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0045291616‬بـ�ا دریافـ�ت مبلـ�غ ‪ 1800000‬ریـ�ال سهم الشرــکه (کلی��ه سهم الشــرکه) از صنــدوق ش��رکت‪ ،‬از شــرکت خــارج گردی��د‪ - .‬اقـ�ای فرــزاد اربابیـ�ان‬ ‫ملـ�ی ‪ 0052888304‬بعنوــان بازرســان اصلـ�ی و اقــای محمــود مهدی�زـاده بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫ملـ�ی ‪ 6440054211‬دارای ‪ 500000‬ریــال سهم الشـ�رکه صابـ�ر داعیــان بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0450931838‬بـ�ا دریافـ�ت مبلـ�غ ‪1800000‬ری��ال سهم الش��رکه (کلی��ه سهم الش��رکه) از صن��دوق شــرکت‪ ،‬از ش��رکت خ��ارج گردی��د‪ - .‬در نتیج��ه س��رمایه ش��رکت از‬ ‫‪ 1263084400‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس علی البــدل انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫‪ 3359557883‬دارای ‪ 500000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫‪ 10800000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 5400000‬ری��ال کاه��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه بش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ .‬لیس��ت شـ�رکاء بع��د از کاه��ش ســرمایه بش��رح ذی��ل می باش��د‪- .‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)614672‬‬ ‫تهران (‪.)614674‬‬ ‫اقــای کســری مقدم ابریشــمی دارنــده مبلـ�غ ‪ 4860000‬ریاــل سهم الش��رکه ‪ -‬خانــم الهاــم مهرابــی زاده هنرمنــد دارندــه مبلــغ‪ 540000‬ری��ال سهم الشــرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)614670‬‬ ‫جامعه‬ ‫دو شنبه ‪ 15‬مهر ‪ /1398‬شماره ‪279‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خواندنی‬ ‫بازگشت به زندگی عادی‬ ‫بعد از پایان یک رابطه عاطفی‬ ‫صدف دژالود‬ ‫شکســت عشــقی می توانــد یکــی از تلخ تریــن تجربه هــای‬ ‫زندگــی باشــد‪ .‬چــه بســیار زوج هایــی کــه ماه هــا یــا حتــی ســال ها پــس از طــاق‬ ‫رســمی نیــز قــادر بــه پذیــرش ایــن اتفــاق نیســتند‪ ،‬چراکــه التیــام زخــم جدایــی‬ ‫فرایندی ســت کــه قطعــا یک شــبه حاصــل نمی شــود‪ .‬معمــوال هرقــدر مــدت‬ ‫بیشــتری باهــم زندگــی کــرده و از عشــق تان مایــه گذاشــته باشــید‪ ،‬ســخت تر‬ ‫می توانیــد بــا شکســت رابطه تــان کنــار بیاییــد‪ .‬خصوصــا کســانی کــه پــس از جدایی‬ ‫همچنــان تــه دل شــان امیدوارنــد کــه همســر سابق شــان بازگــردد‪ ،‬دیرتــر بــه زندگی‬ ‫عــادی برمی گردنــد‪ .‬چســبیدن بــه ایــن روزن ـه ی امیــد می توانــد باعــث وضعیتــی‬ ‫برزخــی شــود کــه زخــم جدایــی را دیرجوش تــر خواهــد کــرد‪ .‬در ایــن مطلــب روی‬ ‫ســخن مان بــا کســانی اســت کــه هنــوز داغ جدایــی را پشــت ســر نگذاشــته اند‪ .‬قطعا‬ ‫شکســت عشــقی پایــان زندگــی نیســت و بایــد بــرای برگشــتن بــه زندگــی عــادی‬ ‫تــاش کنیــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪ ،‬توصیه هایــی برایتــان داریــم کــه عبــور از تجربـه ی‬ ‫ســخت شکســت عشــقی را ســرعت می بخشــند‪.‬‬ ‫بررسی دالیل گرایش به دوست ماندن با مخاطب خاص مان بعد از قطع رابطه‬ ‫ادامه یک پایان‪...‬‬ ‫میترا دانشور‬ ‫چــرا در کــوران یــک قطــع رابطــۀ احساســی‪ ،‬ازرده و دل شکســته و اندوهگیــن‪ ،‬بــه هــم می گوییــم‪« :‬امیــدوارم همچنــان بتوانیــم دوســت بمانیــم؟» مگــر‬ ‫ایــن دوسـت ماندن چــه فایــده ای قــرار اســت برایمــان داشــته باشــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه تــا چنــد دهــه قبــل‪ ،‬بــرای ادم هــا عجیــب و نفهمیدنــی بــود کــه دو نفــری کــه‬ ‫رابطه شــان را بــه هــم زده انــد‪ ،‬بخواهنــد همچنــان بــا هــم دوســت بماننــد‪ ،‬امــا امــروز ایــن مســئله شــایع شــده اســت‪ .‬چنــد محقــق تــاش کرده انــد تــا دالیــل جوانــان امــروزی‬ ‫بــرای ادامــۀ چنیــن روابطــی را توضیــح دهنــد‪ .‬اشــلی فتــرز در مقالــه ای منتشــره در مجلــه «اتالنتیــک» ایــن موضــوع را از زوایــای مختاف مــورد بررســی قــرار داده کــه می خوانیم‪.‬‬ ‫چنــد ســال پیش‪ ،‬وقتــی ربــکا گریفیــث؛ دانشــجوی تحصیالت‬ ‫عالــی در دانشــگاه کانــزاس‪ ،‬یافته هــای تحقیقــش دربــارۀ‬ ‫«دوســتی های بعــد از قطــع رابطــۀ عاشــقانه» ‪-‬دوســتی بیــن‬ ‫دو نفــری کــه رابطــۀ عاشقانه شــان را بــه پایــان رســانده اند‪-‬‬ ‫را در کنفرانســی ارائــه م ـی داد‪ ،‬اتفــاق عجیبــی برایــش افتــاد‪.‬‬ ‫می دانســت کــه تحقیقــی غیرمعمــول انجــام داده‪ ،‬چــون‬ ‫فقــط چنــد تحقیــق انگشت شــمار تــ ا ان روز تــاش کــرده‬ ‫بودنــد کشــف کننــد کــه چــه عواملــی باعــث می شــود‬ ‫دوســتی های بعــد از جدایــی موفقیت امیــز باشــد یــا افتضــاح‬ ‫بشــود‪ .‬بعــد از اینکــه ارائــۀ گریفیــث تمــام شــد‪ ،‬بــه ســوال های‬ ‫دانش پژوهــان دیگــر و همتایانــش در ایــن حــوزه جــواب داد؛‬ ‫امــا اغلــب ســواالتی کــه بــا انهــا مواجــه می شــد‪ ،‬ربطــی بــه‬ ‫نتیجه گیری هــا یــا روش تحقیــق یــا تحلیــل داده هایــش‬ ‫نداشــتند‪ .‬ســوال بقیــه ایــن بــود‪« :‬ایــا بایــد بــا شــریک عشــقی‬ ‫قبل ـی ام دوســت بمانــم؟» گریفیــث می گویــد ســواالتی از ایــن‬ ‫دســت کــه ایــا بایــد بــا شــریک عشــقی ســابق خــود دوســت‬ ‫بمانیــم یــا نــه‪ ،‬و چطــور ایــن کار را بکنیــم‪ ،‬هــم پیچیــده و هــم‬ ‫جهان شــمول هســتند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬بــه ان بخشــی از اینترنــت‬ ‫ســر بزنیــد کــه بــه جواب هــای جمعــی بــه ســوال های ســخت‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪ .‬دوباره گویی هایــی بی پایانــی را دربــارۀ‬ ‫ایــن مســئلۀ بغرنــج پیــدا خواهیــد کــرد‪ :‬در ســایت های بحــث‬ ‫و تبــادل نظــر مثــل کــورا‪ ،‬یاهــو اَنســرز و نیــز صفحــات مربــوط‬ ‫بــه روابــط‪ ،‬نوجوانــان‪ ،‬و «از ردیــت بپرســید» در ســایت ِردیــت‪،‬‬ ‫هــم کســانی کــه رابطـه ای را بــه هــم می زده انــد و هــم کســانی‬ ‫کــه طــرف مقابــل رابط ـه اش را بــا ان هــا قطــع کــرده اســت‪،‬‬ ‫دنبــال توصیه هایــی می گردنــد دربــارۀ اینکــه اگــر بخواهنــد بــا‬ ‫شــریک عشــقی ســابق خــود دوســت باقی بماننــد‪ ،‬چــه معنایی‬ ‫خواهــد داشــت؟ ایــا بایــد ســر ایــن مســئله توافــق کننــد؟ ایــا‬ ‫درخواســت بدهنــد کــه دوســت بماننــد؟‬ ‫اضطرابــی کــه در جملــۀ «امیــدوارم همچنــان بتوانیــم دوســت‬ ‫بمانیــم» نهفتــه اســت‪ ،‬احتمــاالً ناشــی از ابهامــی اســت کــه در‬ ‫ایــن جملــه وجــود دارد‪ ،‬یــا برامــده از این کــه نمی دانیــم ایــا‬ ‫چنیــن حرفــی صادقانــه اســت یــا خیــر‪ .‬گفتــن ایــن جملــه در‬ ‫حیــن گفت وگویــی بــرای قطــع رابطــه‪ ،‬یــا شــیوه ای مهربانانــه و‬ ‫مفیــد بــرای کاهــش درد جدایــی اســت یــا بی رحمانه تریــن‬ ‫بخــش کل ایــن تــاش اســت کــه البتــه بســتگی دارد از چــه‬ ‫کســی در ایــن بــاره بپرســید‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا تــاش بــرای اینکــه دوســت‬ ‫باقــی بمانیــد شــاید از روی مهربانــی باشــد‪ ،‬اگــر حکایــت از‬ ‫دلبســتگی یــا احترامــی فراتــر از مرزهای رابطۀ عاشــقانه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬باوجود ایــن‪ ،‬وقتــی ایــن حــرف طــرفِ رهاشــده را تحــت‬ ‫فشــار بگــذارد تــا احســاس خشــم و رنجــش خــود را فروبخــورد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بی رحمــی باشــد‪ .‬بعضی هــا هــم می گوینــد‬ ‫واقعـاً غیرمنصفانــه اســت کــه قلب کســی را بشــکنی و بعــد از او‬ ‫بخواهــی پیونــد عاطفــی کــه بخشــی ذاتــی از هــر دوســتی‬ ‫واقعــی و کارســاز اســت‪ ،‬همچنــان ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫اینکــه پیشــنهاد دوســتی بعــد از قطــع رابطــۀ عاشــقانه چطــور‬ ‫تفســیر می شــود یــا در برابــرش چــه کاری بایــد کــرد‪ ،‬یکــی از‬ ‫معماهــای هــر روزۀ زمانــۀ ماســت‪ .‬احتمــاالً تاکیــد در جملــۀ‬ ‫قبلــی بــر روی «زمانــۀ مــا» اســت‪ :‬محققــان و مورخــان گمــان‬ ‫می کننــد غریــزۀ دوس ـت ماندن یــا غریــزۀ اینکــه بعــد از قطــع‬ ‫رابطــه‪ ،‬ادم هــا حداقــل بــا هــم خــوب باشــند‪ ،‬تــازه در چنــد‬ ‫نســل گذشــته پیــدا شــده اســت‪ .‬قطــع رابطــه همیشــه رایــج‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا گفتــن «امیــدوارم همچنــان بتوانیــم دوســت‬ ‫بمانیــم» به عنــوان بخشــی از ایــن منســک‪ ،‬مولفـه ای اســت کــه‬ ‫اخیــرا ً رایــج شــده اســت و حقایقــی را دربــارۀ وضعیــت مــدرن‬ ‫عشــق و دوســتی فــاش می کنــد‪ .‬ربــکا گریفیــث و همکارانــش‬ ‫چهــار دلیــل اصلــی پیــدا کردند که چرا شــرکای عشــقی ســابق‬ ‫احســاس می کننــد بایــد دوستی شــان را حفــظ کننــد یــا‬ ‫پیشــنهاد ایــن کار را بدهنــد‪ :‬از روی ادب (مثـ ً‬ ‫ا‪ ،‬می خواهــم این‬ ‫قطــع رابطــه باعــث رنجــش کمتــری بشــود)‪ ،‬بــه خاطــر دالیلی‬ ‫مربــوط بــه تمایــات عشــقی حل نشــده (می خواهــم بــا ادم های‬ ‫دیگــر اشــنا بشــوم‪ ،‬امــا اگــر زمانــی نظــرم عــوض شــد‪ ،‬تــو را‬ ‫نزدیکــم داشــته باشــم)‪ ،‬از روی واقع بینــی (بــا هــم کار می کنیــم‬ ‫‪ /‬بــا هــم دانشــگاه می رویــم ‪ /‬دوســتان مشــترک داریــم‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایــد بــا هــم خــوب باشــیم تــا مســائل احساســی را بــه حداقــل‬ ‫برســانیم) و بــرای احســاس امنیــت (بهــت اعتمــاد دارم و‬ ‫می خواهــم به عنــوان معتمــد و حامــی در زندگــی ام باقــی‬ ‫بمانــی)‪ .‬بــرای بعضی هــا‪ ،‬ایــن دالیــل شــاید واضــح باشــد؛‬ ‫مســلماً تعــدادی از نتایــج مطالعــۀ گریفیــث کــه در ژورنــال‬ ‫تحقیقاتــی پِرســونال ریل ِیشــنز‪ ۱‬منتشــر شــد‪ ،‬چیــزی را تاییــد‬ ‫می کنــد کــه خیلی هــا بــه شــدت معتقدنــد واقعیــت دارد‪ .‬مث ً‬ ‫ال‪،‬‬ ‫گریفیــث و تیمــش متوجــه شــدند دوســتی های ناشــی از‬ ‫تمایــات عشــقی حل نشــده معمــوالً بــه منفی تریــن نتایــج‬ ‫مثــل احســاس ناراحتــی‪ ،‬چالــش ادامــۀ زندگــی احساســی و‬ ‫نکوهــش دوســتان دیگــر منجــر می شــدند‪ .‬درعین حــال‪،‬‬ ‫دوســتی هایی کــه بــرای «احســاس امنیــت» بیــن دو شــریک‬ ‫احساســی ســابق شــکل می گرفــت‪ ،‬مثبت تریــن نتایــج و‬ ‫باکیفیت تریــن دوســتی ها را بــه همــراه داشــت‪( .‬یــک یافتــۀ‬ ‫حیــرت اور ایــن بــود کــه کمتــر احتمــال داشــت افــراد برون گــرا‬ ‫بــا شــریک عشــقی ســابق خــود دوســت بماننــد‪ .‬چــون‬ ‫برون گراهــا معمــوالً راحــت دوســت پیــدا می کننــد‪ ،‬ایــن چیزی‬ ‫نبــود کــه گریفیــث و تیمــش انتظــار داشــته باشــند‪ .‬گریفیــث‬ ‫می گویــد‪« :‬خــب شــاید انقــدر در دوســتی بــا ادم هــا خــوب‬ ‫هســتند کــه دیگــر نیــازی بــه ایــن دوســتی [خــاص] ندارنــد»)‪.‬‬ ‫محبوبیــت دوســتی های بعــد از قطــع رابطــه در طــول زمــان بــه‬ ‫خوبــی مطالعه نشــده اســت‪ ،‬امــا محققــان و مورخانی کــه دربارۀ‬ ‫ایــن موضــوع بــا انهــا صحبــت شــده اســت‪ ،‬معمــوالً موافــق‬ ‫بودنــد کــه در تاریــخ روابــط عاشــقانه‪ ،‬دوسـت ماندن (یــا تــاش‬ ‫بــرای ان) پدیــده ای مشــخصاً مــدرن‪ ،‬مخصوصــاً در بیــن‬ ‫زوج هایــی بــا جنســیت متفاوت اســت‪ .‬متخصصــان بــر روی این‬ ‫موضــوع هــم توافــق دارنــد کــه دو دغدغـه ای کــه اغلــب منجــر‬ ‫بــه پیشــنهاد دوســتی بعــد از قطــع رابطــه می شــوند ‪ -‬نگرانــی‬ ‫از اینکــه جــو گــروه اجتماعــی یــا محــل کار نامطلــوب شــود و‬ ‫نگرانــی از این کــه ازدســت دادن شــریک عشــقی بــه معنــای‬ ‫ازدســت دادن یــک دوســت احتمالــی نیــز باشــد‪ -‬خودشــان‬ ‫پیامدهایــی مــدرن هســتند و احتمــاالً از ادغــام زنــان در جامعــۀ‬ ‫عمومــی و در نتیجــه افزایــش دوســتی هایی بــا جنســیت‬ ‫ترکیبــی بــه وجــود امده انــد‪ .‬وقتــی ربــکا ادامــز؛ اســتاد‬ ‫جامعه شناســی دانشــگاه کالیفرنیــای شــمالی‪ ،‬تحقیــق دربــارۀ‬ ‫دوســتی های افالطونــی میان جنســیتی را در اواخــر دهــۀ ‪۱۹۷۰‬‬ ‫شــروع کــرد‪ ،‬متوجــه شــد بــرای زنانــی کــه در حوالــی تغییــر‬ ‫قــرن نوزدهــم بــه بیســتم بــه دنیــا امــده بودنــد‪ ،‬متحمــل نبــود‬ ‫کــه در بیــن دوستانشــان از یــک مــرد هــم اســم ببرنــد‪ .‬ادامــز‬ ‫تعریــف می کــرد‪« :‬ان زنــان در عصــری بــزرگ شــده بودنــد کــه‬ ‫اگــر دوســت مذکــری داشــتی‪ ،‬دلیلــش ایــن بــود کــه او و‬ ‫همســرش یــک زوج بودنــد»‪ .‬زوجــی کــه تــو و شــوهرت بــا انها‬ ‫دوســت بودیــد‪ .‬بــه گفتــۀ ادامــز‪ ،‬در بخــش زیــادی از قــرن‬ ‫بیســتم‪ ،‬فــرض بــر ایــن بــود کــه کاری کــه زنــان و مــردان بــا‬ ‫هــم دارنــد‪ ،‬قــرار گذاشــتن‪ ،‬ازدواج و تشــکیل خانــواده اســت‪.‬‬ ‫ادامــز می گویــد وقتــی زنــان بــه نیــروی کار پیوســتند و بــه‬ ‫دنبــال تحصیــات عالــی رفتنــد‪ ،‬ایــن شــرایط شــروع بــه تغییر‬ ‫کــرد؛ در ســال ‪ ۱۹۵۰‬حــدود ‪۳۰‬درصــد از نیــروی کار امریــکا‬ ‫زنــان بودنــد‪ ،‬امــا وقتــی بــه ســال ‪ ۱۹۹۰‬می رســیم‪ ،‬زنــان تقریباً‬ ‫نیمــی از نیــروی کار را تشــکیل می دهنــد‪ .‬بــه گفتــۀ ادامــز‪ ،‬تــا‬ ‫قبــل از رســیدن بــه میانــۀ قــرن بیســتم‪« ،‬ک ً‬ ‫ال فــرض نمی شــد‬ ‫زنــان و مــردان مشــترکات زیــادی داشــته باشــند‪ .‬زنــان مثــل‬ ‫مــردان‪ ،‬تحصیل کــرده نبودنــد و بــه انــدازۀ مــردان هــم وارد بازار‬ ‫ـان بیشــتری شــاغل شــدند و در‬ ‫کار نمی شــدند»‪ .‬امــا وقتــی زنـ ِ‬ ‫کنــار مــردان بــه تحصیــل پرداختنــد و هنــگام ناهــار بــا انهــا‬ ‫معاشــرت کردنــد یــا بعــد از کار‪ ،‬دربــارۀ رئیس شــان بــا هــم درد‬ ‫دل کردنــد‪ ،‬دوســتی های بیــن زنــان و مــردان هــم شــکل‬ ‫گرفــت‪ .‬طبــق صحبت هــای ادامــز‪ ،‬وقتــی دوســتی افالطونــی‬ ‫بیــن زن و مــرد بــه قضیــه ای واقعــی تبدیــل شــد‪ ،‬دوســتی‬ ‫افالطونــی بیــن زن و مــردی کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــا هــم قــرار عاشــقانه‬ ‫می گذاشــتند هــم رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت (ورود زنــان‬ ‫بــه بــازار کار باعــث شــد روابــط عاشــقانۀ بیــن جنســیت ها در‬ ‫محــل کار نیــز شــکوفا و پژمــرده شــود و شــرایط رایجــی ایجــاد‬ ‫کنــد کــه در انهــا شــرکای عشــقی ســابق بــا هــم برخــورد‬ ‫خواهنــد داشــت)‪ .‬ادامــز متوجــه شــد عوامــل دیگــری مثــل‬ ‫ظهــور قرص هــای پیشــگیری از بــارداری و پشــتیبانی فــدرال از‬ ‫حقــوق ســقط جنیــن در اواخــر قــرن بیســتم‪ ،‬ایــن احتمــال را‬ ‫کاهــش داد کــه هــر شــریک جنســی مفــروض‪ ،‬تصادفــاً بــه‬ ‫شــریک تربیتــی فرزنــدان نیــز تبدیــل شــود کــه همیــن‪ ،‬تــا حد‬ ‫قابــل توجهــی قوانیــن روابــط عاشــقانه را راحت تــر کــرد‪.‬‬ ‫ازادی بــه هنجارســازی ایــن ایــده کمــک کــرد کــه‬ ‫بدین ترتیــب‪ْ ،‬‬ ‫فــرد می توانــد در طــول عمــرش چنــد معشــوق یــا همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬نظامــی از دســتورالعمل ها الزم شــد‬ ‫بــرای اینکــه اگــر دو شــریک عشــقی ســابق بعــد از قطــع رابطــۀ‬ ‫عاشــقانه درون همــان گــروه اجتماعــی باقــی ماندند‪ ،‬چــه اتفاقی‬ ‫ممکــن اســت بیفتــد‪ .‬ادامــز تعریــف می کنــد کــه ایــن روزهــا‪،‬‬ ‫«زنــان و مــردان نســبت بــه گذشــته مشــترکات بیشــتری دارنــد‬ ‫و مبناهــای قوی تــری بــرای دوســتی وجــود دارد»‪ .‬مخصوصــاً‬ ‫ادم هــای جــوان و مجــرد گرایــش دارنــد به داشــتن چیــزی که او‬ ‫شــبکه های دوســتی «از نظــر جنســیتی ناهمگــن» می نامــد‪.‬‬ ‫الکســاندرا ســولومون؛ اســتادیار روانشناســی در دانشــگاه‬ ‫نورث وســترن کــه دوره هــای امادگــی بــرای ازدواج برگــزار‬ ‫می کنــد‪ ،‬تخصــص ویــژه ای دربــارۀ امریکایی هــای جــوان و‬ ‫مجــرد دارد‪ .‬معلــوم اســت کــه ســولومون طی ده ســال گذشــته‪،‬‬ ‫در مکالماتــش بــا جوانانــی کــه در ســن کالــج هســتند‪ ،‬دیــده‬ ‫دوســتی چندطرفــه و بــا‬ ‫اســت کــه «گــروه دوســتی» ‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫جنســیت های مختلــف بیــن ســه نفــر یــا بیشــتر‪ -‬بــه واحــد‬ ‫اســتاندارد گروه بندی هــای اجتماعــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫گفتــۀ او‪ ،‬حــاال افــراد کمتــری در بیســت و چنــد ســالگی متاهل‬ ‫هســتند و «ادم هــا در ایــن قبیله هــای کوچــک عضــو می شــوند‪.‬‬ ‫دانشــجویانم از عبــارت گــروه دوســتی اســتفاده می کننــد‪،‬‬ ‫عبارتــی کــه مــن تــا بــه حــال بــه کار نمی بــردم‪ .‬ان دوران‪،‬‬ ‫خیلــی شــبیه حــاال کــه حــروف اول ایــن عبــارت بــزرگ نوشــته‬ ‫می شــوند‪ ،‬نبــود»‪ .‬بااین همــه‪ ،‬امــروز «گــروه دوســتی واقعــاً از‬ ‫دوران دانشــگاه و بعــد دهــۀ ســوم زندگــی عبورتــان می دهــد‪.‬‬ ‫وقتــی ادم هــا تــا ‪ ۲۴ ،۲۳‬یــا ‪ ۲۵‬ســالگی ازدواج می کردنــد‪ ،‬گــروه‬ ‫دوســتی مثــل حــاال بــرای مدتــی طوالنــی محــوری باقــی‬ ‫نمی مانــد»‪ .‬گروه هــای دوســتی زیــادی کامــ ً‬ ‫ا افالطونــی‬ ‫هســتند‪ :‬ســولومون بــا خنــده تعریــف می کنــد‪« :‬دختــر و پســر‬ ‫خواهــرم در کالــج هســتند و در خانــه ای بــا جنســیت های‬ ‫مختلــف زندگــی می کننــد؛ چهارتایــی بــا هــم خان ـه ای اجــاره‬ ‫کرده انــد‪ :‬دو پســر و دو دختــر و هیــچ کــدام بــا هــم رابطــۀ‬ ‫جنســی ندارنــد»‪ .‬ســولومون کــه ‪ ۴۶‬ســاله اســت‪ ،‬اضافه کــرد که‬ ‫نمی توانــد حتــی یــک مثــال بــه خاطــر بیــاورد کــه «در زمــان‬ ‫کالــج یــا بعــد از ان‪ ،‬دوســتانم در موقعیتــی‪ ،‬بــا جنــس مخالــف‬ ‫زندگــی کــرده باشــند»‪ .‬او اشــاره می کنــد کــه هنــوز هــم خیلــی‬ ‫از زوج هــای جــوان چــون در یــک گــروه دوســتی هســتند‪ ،‬بــا هم‬ ‫اشــنا شــده و عاشــق می شــوند‪ .‬وقتــی هــم کــه رابطه شــان را‬ ‫قطــع می کننــد‪ ،‬فشــار مضاعفــی وجــود دارد تــا دوســت بماننــد‬ ‫و هماهنگــی درون گــروه بزرگ تــر را حفــظ کننــد‪ .‬ســولومون بــر‬ ‫ایــن بــاور اســت کــه همیــن منطــق می توانــد در دوسـت ماندن‬ ‫اقلیت هــا بعــد از قطــع رابطــه هــم ســهیم باشــد‪ .‬چــون جمعیت‬ ‫اقلیــت به نســبت کوچــک اســت و در نتیجــه اجتماعــات‬ ‫اقلیت هــا اغلــب رابطــۀ نزدیکــی بــا هــم دارنــد‪« ،‬همیشــه ایــن‬ ‫ایــده وجــود داشــته اســت کــه اگــر درون گــروه دوســتان خــود‬ ‫نشانه رسیدن به اخر یک رابطه عاشقانه‬ ‫اوایــل شــروع یــک رابطــه عاشــقانه بــرای زوج هــا همــه چیــز شــیرین و مهیــج اســت امــا‬ ‫رفته رفتــه بــا بــروز نشــانه هایی متوجــه می شــویم کــه ایــن رابطــه بایــد هــر چــه زودتــر‬ ‫بــه پایــان برســد‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد کــه زندگــی کــردن نیــازی بــه مهــارت نــدارد و همــه‬ ‫مــا ذاتــا مــی دانیــم چگونــه زندگــی کنیــم در اشــتباهید‪ .‬در زندگــی همــه مــا به دلیــل‬ ‫نداشــتن مهــارت ‪ ،‬مســائلی پیــش مــی ایــد کــه موجــب دعــوا و ســرد شــدن رابطــه عاطفــی‬ ‫می شــود‪ .‬اگــر ایــن مســائل را نــا دیــده بگیریــد و بــه علــت دوســت داشــتن طــرف مقابلتــان‬ ‫از ایــن رفتارهــا بــه ســادگی بگذریــد و انهــا را بــرای خودتــان توجیــه کنیـد ‪ ،‬دچــار مشــکل‬ ‫می شــوید زیــرا بــرای حــل برخــی از مســائل بایــد دســت از رابطــه بکشــید‪ .‬در ایــن نوشــته‬ ‫عالئمــی را کــه نشــان می دهــد رابطــه عاشــقانه بــه انتهــای خــط رســیده و بــا هیــچ مهارتــی‬ ‫امــکان بازســازی ان وجــود نــدارد را اورده ایــم‪.‬‬ ‫تغییر دادن خود برای شاد کردن طرف مقابل‬ ‫همــه مــا هنــگام اشــنایی بــا فــردی جدیــد‪ ،‬بایــد کمــی تغییــر کنیــم امــا نــه اینکــه بــرای راضــی کــردن او‬ ‫هســته وجــودی خودمــان را تغییــر دهیــم ‪ .‬اگــر در رابطــه بــا طــرف مقابل خــود مجبوریــد ارزش هــا‪ ،‬اعتقادات‬ ‫و حتــی طــرز لبــاس پوشــیدنتان را تغییــر دهیــد‪ ،‬بدانیــد کــه مشــکلی وجــود دارد‪ .‬اگــر مجبوریــد بــرای حفظ‬ ‫رابطــه همــه کلماتــی کــه بــه زبــان مــی اوریــد را چندبــار ویرایــش کنیــد و چندین بــار همــه رفتــار و اعمالتان‬ ‫را ارزیابــی کنیــد‪ ،‬دســت از ایــن رابطــه بکشــید‪.‬‬ ‫عالقه نداشتن خانواده و همه دوستان‬ ‫اگــر تمــام اعضــای خانــواده و دوســتان تان بــا نامــزد شــما راحــت نیســتند و از او خوششــان نمی ایــد‪ ،‬بدانیــد‬ ‫کــه مشــکلی وجــود دارد‪ .‬پــس روی رابطه تــان بازنگــری داشــته باشــید ؛البتــه ممکــن اســت ایــن عالقــه‬ ‫نداشــتن انهــا بــه علــت عــدم شــناخت او باشــد کــه در ایــن مــورد الزم بــه قطــع رابطــه نیســت‪.‬‬ ‫انتقاد و گله و شکایت‬ ‫اگــر طــرف مقابل تــان دیــد منتقدانــه دارد و بــه موفقیت هــای زندگــی شــما همیشــه بــا عینــک بدبینــی و‬ ‫انتقــاد نــگاه می کنــد؛ به طوری کــه ســبب پایین امــدن اعتمــاد بــه نفــس شــما می شــود ‪ ،‬بــا او در ایــن رابطــه‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬مقایســات و انتقــادات‪ ،‬عــاوه براثــر گذاشــتن بــر اعتمــاد بــه نفــس شــما ‪ ،‬ســامت رابطه تــان‬ ‫را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫شک داشتن به طرف مقابل تان‬ ‫اگــر وقتــی پیــش نامزدتــان نیســتید و دائــم بــه فکــر ایــن هســتید کــه او کجاســت و چــه می کنــد و نســبت‬ ‫بــه او شــک و تردیــد داری ـد ‪ ،‬هیچ وقــت نمی توانیــد بــا هــم کنــار بیاییــد پــس از ان رابطــه بیــرون بیاییــد و‬ ‫به دنبــال کســی باشــید کــه بتوانیــد بــه او اعتمــاد کنیــد زیــرا شــک‪ ،‬افــت زندگــی زناشویی ســت و ان را‬ ‫ویــران می کنــد‪.‬‬ ‫گرفتن تصمیمات بزرگ رابطه توسط نامزدتان‬ ‫اگــر همیشــه طــرف مقابل تــان برایتــان تصمیــم می گیــرد و شــما همیشــه تابــع او هســتید؛ مث ـ ًا وقتــی‬ ‫همدیگــر را می بینیــد کــه او امکانــش را داشــته باشــد و فقــط بــه جایــی می رویــد کــه او می خواهــد و تنهــا‬ ‫بــا دوســتان و خانــواده او معاشــرت می کنیــد و او بــه مــراوده بــا دوســتان شــما عالقـه ای نــدارد ‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫دوبــاره رابطه تــان را ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫بروز مشکالت و تفاوت های جنسی‬ ‫ارتبــاط جنســی خــوب و باکیفیــت بــرای بــادوام شــدن ازدواج و رابطــه‪ ،‬ضــروری ســت پــس اگــر همســرتان از‬ ‫لحــاظ تمایــات جنســی بــا شــما تفــاوت دارد‪ ،‬پیــش مشــاور جنســی برویــد تــا بــا ارائــه راهکارهــای او زندگی‬ ‫جنســی شــما بهتر شــود‪.‬‬ ‫به توافق نرسیدن درمورد میزان مناسب رابطه‬ ‫اگــر نامزدتــان همیشــه می خواهــد بــا شــما در ارتبــاط باشــد امــا شــما به دنبــال زمانــی بــرای تنهایــی هســتید‬ ‫قــرار عاشــقانه بگــذاری‪ ،‬بایــد بــا ایــن واقعیــت کنــار بیایــی کــه‬ ‫فــرد مــورد نظــرت‪ ،‬اخــر هفتــۀ بعــدی‪ ،‬در همــان مهمان ـی ای‬ ‫خواهــد بــود کــه تــو هــم مـی روی‪ ،‬چــون هــر دویتــان بــه ایــن‬ ‫اجتمــا ِع نســبتاً کوچــک تعلــق داریــد»‪ .‬اگرچــه مطمئنـاً افــراد‬ ‫زیــادی بعــد از قطــع رابطــۀ عاشــقانه ک ً‬ ‫ال بــا هــم قطــع رابطــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا در مطالعــۀ گریفیــث‪ ،‬شــرکت کنندگانی کــه‬ ‫ی بــا شــریک عشــقی ســابق و‬ ‫عضــو اقلیت هــا بودنــد‪ ،‬دوســت ‬ ‫احتمــال دوســت مانــدن بــا او بــه دلیــل «احســاس امنیــت» را‬ ‫بیشــتر گــزارش کرده انــد‪ .‬کلــی ماریــا کورداکــی؛ نویســندۀ کتاب‬ ‫کار ســخت‪ :‬تاریخچــۀ فمینیســتی حیــرت اور قطــع رابطــه‪،‬‬ ‫می گویــد اینکــه گــروه دوســتی دس ـت نخورده باقــی بمانــد‪ ،‬در‬ ‫قطــع رابطه هــای جوانــان مــدرن «احتمــاالً دغدغ ـه ای بســیار‬ ‫کورداکــی ‪ ۳۳‬ســاله از قطــع رابطــۀ‬ ‫شــایع اســت»‪ .‬وقتــی‬ ‫ِ‬ ‫عاشــقانه ای گــذر کــرد کــه الهام بخــش او بــرای نوشــتن کتابــش‬ ‫بــود‪ ،‬یکــی از ســخت ترین بخش هــای ایــن تجربــۀ دشــوار‪ ،‬ایــن‬ ‫بــود کــه بــه دوســتان مشترک شــان خبــر بدهــد‪ .‬کورداکــی بــه‬ ‫خاطــر م ـی اورد کــه «قیافه هایشــان وا رفــت»‪ .‬در نهایــت‪ ،‬او و‬ ‫شــریک عشــقی ســابقش هر دو بــه وقت گذرانــی با دوستانشــان‬ ‫ادامــه دادنــد‪ ،‬البتــه جداگانــه‪ .‬کورداکــی می گفــت‪« :‬ایــن اتفــاق‬ ‫وضعیــت گــروه را تغییــر داد‪ .‬واقعــاً تغییــر داد»‪ .‬به هرحــال‪،‬‬ ‫کورداکــی می خواهــد بدانــد کــه ایــا محبوبیــت دوس ـت ماندن‬ ‫یــا تــاش بــرای دوسـت ماندن بعــد از قطــع رابطــه‪ ،‬احتمــاالً بــا‬ ‫افزایــش تنهایــی و گرایــش بــه حلقه هــای اجتماعــی کوچک تــر‬ ‫در امریــکا ربــط نــدارد؟ از یک طــرف‪ ،‬ادم هایی کــه در جامعه ای‬ ‫تنها تــر زندگــی می کننــد‪ ،‬شــاید خیلــی خــوب متوجــه باشــند‬ ‫کــه وقت گذرانــی بــا کســی کــه وقــت و انرژی شــان را صــرف‬ ‫کرده انــد تــا رابطــه ای دوســتانه بــا او ایجــاد کننــد‪ ،‬احتمــاالً‬ ‫ارزش دارد و از ســوی دیگــر ‪ ،‬بــه نظــر کورداکــی‪ ،‬دوســت مانــدن‬ ‫ممکــن اســت کمــک کنــد تــا ســایر ارتباطــات اجتماعــی که به‬ ‫جفت یابــی عاشــقانۀ ازدســت رفته گــره خورده انــد‪ ،‬حفــظ‬ ‫شــوند‪ .‬کورداکــی می گویــد‪« :‬اگــر بــرای مدتــی طوالنــی بــا‬ ‫کســی رابطــه داشــته باشــید‪ ،‬فقــط تعــداد زیــادی دوســت‬ ‫مشــترک نداریــد‪ ،‬چــه بســا اجتمــاع مشــترکی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫شــاید بــه خانــوادۀ طــرف مقابل تــان نزدیــک باشــید و شــاید بــا‬ ‫خواهــر و بــرادرش ارتبــاط نزدیکــی برقــرار کــرده باشــید»‪ .‬یــا‬ ‫احتمــاالً بــا دوســتان و همــکاران ان فــرد هــم دوســت شــده‬ ‫باشــید‪ .‬اینکــه دوســت بمانیــد یــا حداقــل ســعی کنیــد بــا هــم‬ ‫رفتــار خوبــی داشــته باشــید‪ ،‬می توانــد بــه حفــظ شــبکۀ‬ ‫گســترده ای کمــک کنــد کــه ایــن رابطــه ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ادامــز کــه محقــق دوستی ســت‪ ،‬تــا حــد زیــادی بــا ایــن حــرف‬ ‫موافــق اســت؛ او هــم ماننــد ســایر جامعه شناســان دربــارۀ‬ ‫صحــت ادعاهایــی کــه می گوینــد شــبکه های اجتماعــی‬ ‫امریکایی هــا تقلیــل یافته انــد‪ ،‬تردیــد دارد و بــه ایــن ایــده‬ ‫کمــی اعتمــاد می کنــد کــه «امیــدوارم همچنــان بتوانیــم‬ ‫دوســت بمانیــم» نشــانۀ جدیــدا ً رایج شده ای ســت کــه‬ ‫می خواهــد اهمیــت دوســتی را تصدیــق کنــد‪ ،‬هــم در‬ ‫دوســتی های نزدیــک و حمایتــی و هــم در ان نــوع‬ ‫دوســتی هایی کــه در ان «دوســت هســتیم» بیشــتر یعنــی «بــا‬ ‫هــم خــوب رفتــار می کنیــم»‪ .‬ادامــز می گویــد‪« :‬فکــر‬ ‫می کنیــم حــاال ایــن واقعیــت بیشــتر مصــداق دارد کــه‬ ‫دوســتان‪ ،‬هماننــد منبعــی هســتند کــه همیشــه اعضــای‬ ‫خانواده مــان را در نظــر می گرفتیــم‪ .‬حــاال اگاهــی بســیار‬ ‫بیشــتری دربــارۀ اهمیــت دوســتی در زندگــی افــراد وجــود دارد؛‬ ‫حــاال می دانیــم کــه سرنوش ـت مان نــه فقــط بــا خانواده هایــی‬ ‫کــه در انهــا بــه دنیــا می اییــم و بــزرگ می شــویم‪ ،‬بلکــه بــا‬ ‫خانواده های «انتخابی»مان نیز رقم می خورد»‪.‬‬ ‫و او همیشــه از اینکــه وقــت کمــی را بــا هــم می گذرانی ـد ‪ ،‬گلــه می کنــد و در کل درمــورد میــزان مناســب‬ ‫ایــن تماس هــا بــه توافــق نمــی رســید‪ ،‬حتمـاً مشــکلی وجــود دارد بهتــر اســت در رابطه تــان بازبینــی کنیـد ‪.‬‬ ‫ل شدن‬ ‫مسئول شادی و خوشبختی طرف مقاب ‬ ‫اگــر طــرف مقابل تــان بــرای ایجــاد تعــادل احساســی خــود شــدیدا ً بــه شــما تکیــه می کنــد‪ .‬اگــر هنــگام نــا‬ ‫امیــدی یــا خشــم کاری می کنــد کــه احســاس کنیــد شــما مقصریــد‪ ،‬تــا او را از ایــن وضعیــت بیــرون بیاوریــد‪.‬‬ ‫اگــر کارهایتــان بــرای درس ـت کردن ایــن اوضــاع موجــب بدتر شــدن حــال طرف تــان می شــود ‪ ،‬بایــد زنــگ‬ ‫هشــدارتان بــه صــدا دربیایــد و بالفاصلــه از ایــن رابطــه بیــرون بیاییــد‪.‬‬ ‫کنترل کردن کارهای شما توسط نامزدتان‬ ‫اگــر طــرف مقابــل شــما کارهایــی کــه انجــام می دهیــد؛ ماننــد زمانــی کــه بــا خانــواده و دوســتان تان مــی‬ ‫گذرانیــد‪ ،‬مســائل مالــی و حتــی لباســی کــه می خواهیــد بپوشــید و یــا ارایش تــان را کنتــرل می کنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ان را جــدی بگیریــد زیــرا ایــن می توانــد مهم تریــن عالمــت هشــدار باشــد‪.‬‬ ‫فکرکردن مکرر به اشتباه بودن رابطه‬ ‫اگــر همیشــه فکــر می کنیــد کــه در رابطــه اشــتباهی قــرار داریــد امــا ایــن شــک تردیــد را نا دیــده می گیریــد‬ ‫و بــه نشــانه های درس ـت نبودن رابطــه را نادیــده می گیری ـد ‪ ،‬ایــن کار بعدهــا باعــث پشــیمانی تان خواهیــد‬ ‫شــد پــس بایــد نســبت بــه مشــکالت و نگرانی هــای رابطه تــان دقیــق باشــید و بــا طرف تــان قبــل از اینکــه‬ ‫صدمــه ببینیــد‪ ،‬در مــورد انهــا صحبــت کنیــد و چیزهایــی در رابطــه کــه شــما را اذیــت می کنــد‪ ،‬در ذهن تــان‬ ‫بســپارید و در صــورت پیش امــدن دوبــاره انهــا از رابطــه خــارج شــوید‪.‬‬ ‫حامی و پشتیبان نبودن شریک عاطفی تان‬ ‫شــریک عاطفــی شــما بایــد در دوران حرفـه ای و کاری شــما و در ســامت روانــی و فیزیکــی شــما و در رابطــه‬ ‫شــما بــا خانــواده و دوســتان‪ ،‬حامــی شــما باشــد‪ .‬پیــش از ایــن هــم در بخــش روابــط عاطفــی نمنــاک گفتیــم‬ ‫کــه اگــر شــریک عاطفی تــان در زمان هــای ســختی پشــتیبان شــما نیســت‪ ،‬ایــن رابطــه ارزش ادام ـه دادن‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫رنج اور شدن رابطه‬ ‫رابطــه بایــد موجــب شــادی و شــور در شــما شــود پــس اگــر عصبانــی و ناخشــنود و افســرده هســتید و‬ ‫شــادی های رابطــه را در گذشــته می جوییــد مطمئــن باشــید کــه ایــن شــخص بــرای شــما مناســب نیســت‬ ‫و بــه رابطــه پایــان دهیــد‪.‬‬ ‫متفاوت بودن ارزش ها و عقاید‬ ‫تفــاوت در اصــول‪ ،‬رابطــه را در سراشــیبی ســقوط بــه پیــش می بــرد‪ .‬اگــر در ابتــدای رابطــه بــا عقایــد متفــاوت‬ ‫بو ده ایــد و ســعی در تغییــر عقایدتــان گرفتــه ایــد امــا نتوانســته اید عقایــد خــود را تغییــر دهیـد ‪ ،‬ادامــه ایــن‬ ‫رابطه اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از مواجهه با او در شبکه های اجتماعی خودداری کنید‬ ‫واقعــا کار ســختی اســت‪ ،‬امــا ایــن ســختی را بــه جــان بخریــد و نامــزد یــا همســر ســابق تان را از‬ ‫همـه ی شــبکه های اجتماعی تــان پــاک کنیــد‪ .‬البتــه اگــر اکانــت (حســاب کاربــری) طــرف مقابــل‬ ‫بــرای مشــاهده ی عمــوم ازاد باشــد‪ ،‬ان وقــت کارتــان کمــی ســخت تر اســت‪ ،‬چــون حتــی اگــر از‬ ‫فهرســت مخاطبان تــان حذفــش کنیــد‪ ،‬بــاز هــم اگــر وسوســه شــوید‪ ،‬به راحتــی می توانیــد حــس‬ ‫کنجکاوی تــان را برطــرف کنیــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه شــبکه های اجتماعــی حــس نزدیکــی و‬ ‫صمیمیــت ایجــاد می کننــد‪ .‬ایــن حــس درمــورد خانــواده و دوســتان می توانــد جنبه هــای مثبتــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬خصوصــا کســانی کــه در شــهر یــا کشــور غریــب زندگــی می کننــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫به وســیله ی همیــن شــبکه های اجتماعــی بــا اعضــای خانــواده و جمــع دوستان شــان ارتبــاط‬ ‫نزدیکــی داشــته باشــند‪ .‬امــا دسترســی مجــازی دائمــی بــه کســی کــه بــا او تجرب ـه ی شکســت‬ ‫عشــقی داشــته اید‪ ،‬باعــث ایجــاد شــرایطی احساســی خواهــد شــد کــه پذیــرش ایــن جدایــی را‬ ‫ســخت تر می کنــد‪ .‬برخــی از افــراد بــا وجــود اینکــه ســال ها از جدایی شــان می گــذرد و هیــچ‬ ‫برخــورد و صحبتــی بــا یکدیگــر نداشــته اند‪ ،‬دائمــا فعالیت هــای طــرف را در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫پیگیــری می کننــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد بــه زندگــی عــادی برگردنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شماره ی تماسش را از فهرست مخاطبان تان حذف کنید‬ ‫اگــر پیونــد بین تــان واقعــا قطــع شــده اســت و دیگــر هیــچ دلیلــی بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر ندارید‪،‬‬ ‫پــس شــماره ی تماســش را از فهرســت مخاطبان تــان حــذف کنیــد‪ .‬خیلــی از مــا عــادت داریــم کــه‬ ‫حتــی شــماره هایی را کــه دیگــر به کارمــان نمی اینــد‪ ،‬در فهرســت مخاطبان مــان ذخیــره نگــه‬ ‫می داریــم‪ .‬امــا اگــر بتوانیــد هــر چیــزی را کــه پــس از جدایــی بــه یکدیگــر وصل تــان می کنــد‪،‬‬ ‫کنــار بگذاریــد‪ ،‬قطعــا راحت تــر می توانیــد بــه زندگــی عــادی برگردیــد و رابطـه ی جدیــدی را پــس‬ ‫از التیــام درد جدایــی بــا فــرد دیگــری اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بپذیرید که دیگر گزینه ی مناسبی برای یکدیگر نیستید‬ ‫یــک رابطــه از روزی کــه شــکل می گیــرد‪ ،‬متحمــل فرازونشــیب های مختلفــی می شــود و همیــن‬ ‫فرازونشــیب ها ممکــن اســت از دوام رابطــه بکاهنــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد کــه چنــد وقــت بــا یکدیگــر‬ ‫زندگــی کرده ایــد و چقــدر از هــم خاطــره داریــد‪ ،‬اگــر رابطه تــان درحــال حاضــر هیــچ جنب ـه ی‬ ‫مثبــت و ســالمی نــدارد‪ ،‬پــس شــاید بتــوان گفــت کــه حداقــل از اینجــا بــه بعــد گزینـه ی مناســبی‬ ‫بــرای یکدیگــر نیســتید‪ .‬ممکــن اســت در اغــاز رابطه تــان جفــت معقولــی به نظــر می رســیدید‪ ،‬امــا‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه مــا ادم هــا بــا گذشــت زمــان تغییــر می کنیــم و گاهــی ایــن تغییــرات در‬ ‫جهتــی اســت کــه باعــث می شــود از هــم فاصلــه بگیریــم و دیگــر تناســب الزم را نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت کــه انتخــاب اول تــان ان کســی نباشــد کــه بتوانیــد تــا اخــر عمر باهــم زندگــی کنید‪،‬‬ ‫امــا بایــد بپذیریــد کــه گاهــی ایــن درک طــی گذشــت زمــان حاصــل می شــود و اگــر چنــد صباحی‬ ‫بــا هــم نمی بودیــد‪ ،‬نمی توانســتید بــه ایــن نتیجــه برســید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حرف هایتان را در دل تان نگه ندارید‬ ‫به جــای اینکــه همـه ی ناراحتی هایتــان را در دل تــان نگــه داریــد و از درون بشــکنید‪ ،‬بــد نیســت هــر‬ ‫چیــزی را کــه باعــث رنجش تــان شــده اســت‪ ،‬در قالــب نامـه ای بــه طــرف مقابــل روی کاغــذ بیاورید‬ ‫و از ایــن طریــق خودتــان را تخلیــه کنیــد‪ .‬قــرار نیســت ایــن نامــه به کســی ارســال شــود‪ ،‬بلکه فقط‬ ‫وســیله ای اســت تــا احساســات تان را بــدون هیــچ سانســوری بیــرون بریزیــد‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد که‬ ‫می توانیــد همـه ی حرف هایتــان را رودررو بزنیــد‪ ،‬ان وقــت شــاید نوشــتن نامـ ه کمکــی بــه حال تــان‬ ‫نکنــد‪ .‬امــا اگــر صحبــت رودررو مدنظرتــان نیســت‪ ،‬در این صــورت شــاید نوشــتن حرف هایتــان در‬ ‫نامـه ی ســوزناکی کــه هرگــز قصــد ارســالش را نداریــد‪ ،‬انتخاب بهتری باشــد‪.‬‬ ‫سه رفتار رایج بعد از پایان رابطه‬ ‫بی خیال می شوید؟‬ ‫هیــچ اتفاقــی نیفتــاده! فقــط عصبانــی بــوده و چیــزی گفتــه! بهتــر اســت زندگـی ام را مثــل‬ ‫قبــل ادامــه بدهــم‪ .‬چنــد روز دیگــر یــادش م ـی رود و دوبــاره همــه چیــز خــوب می شــود‪.‬‬ ‫برخــی افــراد میــل فــرد مقابــل بــه جدایــی را انــکار می کننــد و بــا نشــنیده گرفتــن خواســته‬ ‫او‪ ،‬زندگی شــان را بــه همــان شــیوه قبلــی ادامــه می دهنــد‪ .‬کســی کــه جملــه بــاال را‬ ‫می گویــد بــرای پــاک کــردن صــورت مســئله‪ ،‬عصبانیــت یــا دیگــر احساســات ناپایــداری کــه‬ ‫ممکــن اســت در طــرف مقابلــش باشــد را بــه عنــوان توجیــه خواســته اش مطــرح می کنــد‪.‬‬ ‫چنیــن فــردی در واقــع از مکانیس ـم های دفاعــی بــرای مواجــه نشــدن بــا ضعف هــای خــود‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬رفتــار او چنــدان بــه انــکار واقعیــت شــبیه نیســت بلکــه او اهمیــت مســئله‬ ‫را انــکار می کنــد‪ .‬چنیــن واکنشــی نشــان دهنده درگیــری فــرد بــا خــودش و بــا ترس هــای‬ ‫خــودش اســت؛ ترس هایــی کــه باعــث می شــود از انچــه در اطرافــش در جریــان اســت‪،‬‬ ‫فاصلــه بگیــرد‪.‬‬ ‫*چــه عواقبــی دارد؟ اضطراب هــای شــدید اولیــن هدیـه ای اســت کــه انــکار خواســته های‬ ‫همســرش بــرای او بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬کســی کــه چیــزی را نادیــده می گیــرد و ادامــه‬ ‫می دهــد در واقــع اســیب های ناشــی از ایــن رابطــه بــر زندگــی اش را عمیق تــر می کنــد‪.‬‬ ‫او دقیقــا مثــل یــک التمــاس کننــده بــه فــرد مقابلــش ازادی عمــل می دهــد و میــدان‬ ‫تصمیم گیــری بــرای ادامــه زندگــی را بــه او واگــذار می کنــد‪ .‬ادم هــا بایــد همیشــه احســاس‬ ‫کننــد کــه فــرد مقابل شــان اگــر مهربانــی یــا گذشــت می کنــد‪ ،‬خــودش ایــن رفتــار را‬ ‫انتخــاب کــرده و هــر زمــان کــه بخواهــد می توانــد از چنیــن رفتارهایــی صرف نظــر کنــد امــا‬ ‫اگــر ایــن حــس بــه فــرد مقابــل منتقــل نشــود و مهربانــی یــا گذشــت بــه عنــوان یــک وظیفه‬ ‫تلقــی شــود‪ ،‬رابطــه دو نفــر هــر روز ازاردهنده تــر و یک ســویه تر می شــود‪.‬‬ ‫پنهان می کنید؟‬ ‫اتفاقــی نیفتــاده! دلیلــی نــدارد بــه ایــن زودی موضــوع را بــا خانــواده ام و دیگــران در میــان‬ ‫بگــذارم‪ .‬حوصلــه قضــاوت ادم هــا را نــدارم و دلیلــی بــرای نگــران کــردن دیگــران نمی بینــم‪.‬‬ ‫کــم نیســتند افــرادی کــه تــا ماه هــا بعــد از طــاق‪ ،‬روی اتفاقــی کــه افتــاده ســرپوش‬ ‫می گذارنــد و واقعیــت را از دیگــران پنهــان می کننــد‪ .‬انهــا در واقــع نگــران واکنش هــای‬ ‫دیگــران نیســتند‪ ،‬بلکــه توانایــی مواجهــه بــا موضــوع و بــاور کردنــش را ندارنــد‪ .‬فــردی کــه‬ ‫چنیــن واقعیــت مهمــی را از دیگــران پنهــان می کنــد‪ ،‬خــودش هــم واقعیــت زندگــی اش‬ ‫را بــاور نکــرده اســت‪ .‬احســاس شکســت و طــرد شــدن انقــدر او را اذیــت می کنــد کــه‬ ‫نمی خواهــد در مــورد اتفاقــی کــه افتــاده حتــی صحبــت کنــد و بــا انچــه در پیــش رو دارد‬ ‫به طــور کامــل مواجــه شــود‪ .‬نگفتــن بــه دیگــران‪ ،‬نمــود بیرونــی نــه گفتــن بــه خــود اســت و‬ ‫شــکل شــدید ان ایــن اســت کــه بــه خــود بگویــد هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫*چــه عواقبــی دارد؟ فــردی کــه ایــن راه را در پیــش می گیــرد‪ ،‬در واقــع می خواهــد‬ ‫امــکان بازســازی زندگــی ســابقش را بــاز بگــذارد و بــه خیــال خــود پل هــای پشــت ســرش را‬ ‫خــراب نکنــد‪ .‬او الگــوی اضطرابــی خیلــی شــدیدی را نمایــش می دهــد و ادامــه ایــن حالــت‬ ‫می توانــد بعدهــا بــر جســم و روان او تاثیــرات شــدیدی بگــذارد‪ .‬درد بــدن‪ ،‬بــه هــم ریختــن‬ ‫خــواب و بــه هــم ریختــن محیــط کاری از عواقــب کوتاه مــدت ایــن رفتــار اســت امــا در‬ ‫بدتریــن شــرایط‪ ،‬فــرد تــا مدت هــا هیــچ کــدام از ایــن نشــانه ها را بــروز نمی دهــد و ماه هــا‬ ‫یــا ســال ها بعــد بــا مشــکالت جســمانی شــدید روب ـه رو می شــود کــه احتمــال بــروز ایــن‬ ‫حــاالت در خانم هــا بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫لجبازی می کنید؟‬ ‫گفتــی طــاق! بلــه! بایــد هــم طــاق بگیریــم! نظــر مــن هــم همیــن اســت! همیــن فــردا‬ ‫می رویــم دادگاه و کار را تمــام می کنیــم‪ .‬اصــا مــن مدت هاســت بــه ایــن اتفــاق فکــر‬ ‫می کنــم و فقــط از ســر ترحــم بــوده کــه موضــوع را بــا تــو در میــان نمی گذاشــتم‪ .‬لجبــازی‬ ‫یکــی دیگــر از واکنش هــای رایــج ادم هاســت‪ .‬چنیــن فــردی بــا شــنیدن یــک کلمــه در‬ ‫مــورد طــاق‪ ،‬ماجــرا را جدی تــر از او پیگیــری می کنــد و بــدون انکــه بــه ایــن موضــوع‬ ‫فکــر کنــد و در مــورد اینــده بعــد از طــاق بیندیشــید‪ ،‬تنهــا در عــرض چنــد روز از همســرش‬ ‫جــدا می شــود‪ .‬لجبــازی نوعــی واکنــش بــه تــرس درونی ســت‪ .‬لجباز هــا ادم هــای اجتنابــی‬ ‫هســتند کــه بــرای رســیدن بــه ارامــش‪ ،‬دور شــدن را انتخــاب می کننــد‪ .‬انهــا اعتماد به نفــس‬ ‫پایینــی دارنــد و نمی تواننــد بــا موضوعــات مهــم زندگی شــان واقع گرایانــه روبــه رو شــوند‪.‬‬ ‫*چــه عواقبــی دارد؟ همــه ایــن مشــکالت از اضطــراب درونــی ریشــــه می گیــرد‪ .‬وقتــی‬ ‫اضطــراب فــرد شــدید اســت‪ ،‬نمی توانــد براســاس موقعیــت تصمیــم بگیــرد و بــه روش هــای‬ ‫حــل مســئله خــودش کــه متناســب بــا موقعیــت نیســت بازمی گــردد‪ .‬ارامشــی کــه از‬ ‫چنیــن تصمیمــی حاصــل می شــود‪ ،‬ارامشــی مقطعی ســت کــه اثــری از حــل مســئله در‬ ‫ان دیــده نمی شــود امــا اضطــراب فــرد را بــه شــکل موقتــی کاهــش می دهــد‪ .‬پشــیمانی‬ ‫جزئــی حتمــی از فراینــد روانی ســت کــه لجبازهــا تجربــه می کننــد‪ .‬چنیــن فــردی یــا‬ ‫پشــیمانی را در خوداگاهــش مشــاهده می کنــد یــا اینکــه تــا اخــر عمــر اثــری از پشــیمانی‬ ‫در خوداگاهــش نمی بینــد و فکــر می کنــد زندگــی راحت تــری دارد امــا حتــی در ایــن‬ ‫شــرایط هــم احســاس ازاردهنــده پشــیمانی در ناخــوداگاه او درجریــان اســت و تنهــا خــود‬ ‫اوســت کــه از ان بی خبــر اســت‪ .‬فــردی کــه از تصمیمــش پشــیمان نمی شــود‪ ،‬هــم مهربانــی‬ ‫را بــروز می دهــد و هــم خشــم را‪ .‬در چنیــن شــخصی هیچ کــدام از ایــن دو حــس مخفــی‬ ‫نمی شــوند امــا ادم هــای پشــیمانی کــه اجتنــاب شــدید را بــرای حــل مســئله در پیــش‬ ‫گرفته انــد‪ ،‬تنهــا احساســات منفــی خــود را بــه نمایــش می گذارنــد و درکــی واقع گرایانــه از‬ ‫انچــه در درون شــان می گــذرد‪ ،‬ندارنــد‪.‬‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫د ناظری‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫سر ‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫‪E m ail:sar afr az an 94 @gm ail.com‬‬ ‫‪sar afr az anadver tise@gm ail.com‬‬ ‫‪www.sar afr az annews.ir‬‬ ‫د مهر ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫بع ‬ ‫تلفن‪ 66555201 :‬و ‪ 66555160‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫بانک جهانی منتشر کرد؛‬ ‫سهم صنعت‬ ‫در تولید ناخالص داخلی درجهان‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫هنــگام اندازه گیــری حجــم تولیــدات جهانــی‪ ،‬بیشــتر ایــن منابــع در یکــی از ایــن ســه حــوزه عمــده جــا می گیرنــد‪ :‬کشــاورزی‪ ،‬خدمــات و البتــه صنعــت‪ .‬وقتــی از صنعــت صحبــت‬ ‫می کنیــم؛ بایــد بــه سرشــاخه های اصلــی ان یعنــی معــادن‪ ،‬کارخانجــات‪ ،‬ساخت وســاز‪ ،‬بــرق‪ ،‬اب و گاز توجــه کــرد کــه همــه اینهــا درمجمــوع‪ ،‬دومیــن اورده تولیــد ناخالــص داخلــی (‪ )GDP‬را در جهــان رقــم‬ ‫می زننــد‪ .‬می خواهیــم بــا نگاهــی دقیق تــر بــه ایــن موضــوع‪ ،‬نقــش صنعــت را در اقتصــاد جهــان مــرور کنیــم‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬بخــش صنایــع توانســت ســهم ‪۲۵‬درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی بین المللــی‬ ‫را به نــا ِم خــود ثبــت کنــد؛ گرچــه ایــن عــدد نســبت بــه ســال ‪ ،۲۰۱۰‬کاهشــی ‪۲۷‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬بایــد درنظــر داشــت کــه ایــن اُفـ ِ‬ ‫ـت محســوس‪ ،‬منحصــر بــه بخــش درامــدی نبــوده و ســهم نیــروی‬ ‫کار ایــن عرصــه را هــم تحتِ تاثیــر قــرار داده؛ امارهــا نشــان می دهــد کــه از ســال ‪ ۲۰۱۴‬به این ســو‪ ،‬شــاهد پائین امــدن نــرخ اشــتغال از ‪23.22‬درصــد دران ســال‪ ،‬بــه ‪22.95‬درصــدِ کنونــی نیــز هســتیم‪.‬‬ ‫دراین بیــن‪ ،‬نکتــه جالبِ توجــه انکــه ســهم کشــورهای توســعه یافته از ‪ GDP‬وابســته بــه بخــش صنعــت‪ ،‬نســبت بــه کشــورهای درحالِ توســعه کمتــر اســت؛ درواقــع‪ ،‬حوزه هــای خاورمیانــه‪ ،‬اســیای شــرقی‬ ‫ـای به روزتریــن داده هــای‬ ‫ـش رو کــه مرجــع تحلیــل اقتصــاد ‪ HOW MUCH‬در تاریــخ ‪ 23‬ســپتامبر ‪ 2019‬و برمبنـ ِ‬ ‫و افریقــای ســیاه (زیرصحرایــی)‪ ،‬باالتریــن اثرگــذاری ک ٌمــی را دراین حــوزه دارنــد‪ .‬در گــزارش پیـ ِ‬ ‫ـوی بانــک جهانــی (‪ )WORLD BANK‬منتشــر کــرده؛ تاثیــر اقتصــادی صنعــت بــر تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را در ســال ‪ ،2018‬در قاره هــای مختلــف مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫ارائه شــده ازسـ ِ‬ ‫ســه کشــور بــا باالتریــن عایــدی از بخــش صنعــت در قــاره امریــکا به ترتیــب امریــکا‪ ،‬مکزیــک و برزیــل هســتند‪ .‬ایــاالت متحــده بــا درامــد ‪3.5‬تریلیــون دالری درحالــی در صــدر ایســتاده کــه ‪19.44‬درصــد‬ ‫از نیــروی کار ایــن کشــور در بخــش صنعــت فعال انــد‪ .‬درامــد ســال گذشــته مکزیــک نیــز ‪381.2‬تریلیــون دالر و ســهم اشــتغال حــوزه صنعــت در ان‪25.95 ،‬درصــد بــود‪ .‬ایــن ارقــام‪ ،‬بــرای برزیــل بــه‬ ‫‪344.6‬تریلیــون دالر و ‪20.43‬درصــد رســید‪ .‬اگرچــه ایــاالت متحــده به نســبت ســایر کشــورهای قــاره امریــکا نیــروی کار کمتــری را در بخــش صنعــت بــه کار گرفتــه اســت امــا بیشــترین بــازده مالــی را در‬ ‫ـان کشــورهای ایــن قــاره‪،‬‬ ‫ـی امریــکای جنوبــی اساس ـ ًا درصــد کمتــری از جمعیــت فعــال در بخــش صنعــت را دارنــد‪ .‬میـ ِ‬ ‫ایــن گــزارش اقتصــادی دارد‪ .‬کشــورهای حــوزه کارائیــب‪ ،‬ایــاالت متحــده و ســاحل غربـ ِ‬ ‫ترینیدادوتوباگــو باالتریــن ســهم اشــتغال بخــش صنعــت را داراســت؛ معــادل ‪27.34‬درصــد‪.‬‬ ‫ســه کشــور بــا باالتریــن عایــدی از بخــش صنعــت‬ ‫در قــاره اروپــا به ترتیــب المــان‪ ،‬بریتانیــا و فرانســه‬ ‫هســتند‪ .‬المــان بــا درامــد ‪1.1‬تریلیــون دالری درحالی‬ ‫در صــدر ایســتاده کــه ‪27.13‬درصــد از نیــروی کار‬ ‫ایــن کشــور در بخــش صنعــت فعال انــد‪ .‬درامــد‬ ‫ســال گذشــته بریتانیــا نیــز ‪508.6‬بیلیون دالر و ســهم‬ ‫اشــتغال حــوزه صنعــت در ان‪21.11 ،‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن ارقــام‪ ،‬بــرای فرانســه بــه ‪469.3‬بیلیــون دالر و‬ ‫‪20.32‬درصــد رســید‪ .‬عمومــ ًا و از قدیــم این طــور‬ ‫بــوده کــه کشــورهای واقــع در اروپــای غربــی‪،‬‬ ‫تولیــدات صنعتــی بیشــتری نســبت بــه کشــورهای‬ ‫اروپــای شــرقی داشــته اند‪ .‬در اکثــر کشــورهای‬ ‫اروپایــی هــم کمتــر از یک ســوم جمعیــت وارد بخــش‬ ‫صنعــت شــده اند؛ به جــز دو کشــور جمهــوری چــک‬ ‫و جمهــوری اســلواکی‪ .‬به همین ترتیــب‪ ،‬دو کشــور‬ ‫ایرلنــد و اذربایجــان نیــز تنهــا کشــورهایی هســتند‬ ‫کــه بیــش از یک ســوم ‪ GDP‬خــود را از بخــش صنعــت‬ ‫به دســت می اورنــد‪.‬‬ ‫ســه کشــور بــا باالتریــن عایــدی از بخــش صنعــت در قاره‬ ‫اســیا به ترتیــب چیــن‪ ،‬ژاپــن و هنــد هســتند‪ .‬چیــن بــا‬ ‫درامــد ‪5.5‬تریلیــون دالری درحالــی در صــدر ایســتاده کــه‬ ‫‪28.62‬درصــد از نیــروی کار ایــن کشــور در بخــش صنعــت‬ ‫فعال انــد‪ .‬درامــد پارســال ژاپــن نیــز ‪1.4‬تریلیــون دالر‬ ‫و ســهم اشــتغال حــوزه صنعــت در ان‪24.5 ،‬درصــد‬ ‫بــود‪ .‬ایــن ارقــام‪ ،‬بــرای هنــد بــه ‪736.3‬بیلیــون دالر‬ ‫و ‪24.69‬درصــد رســید‪ .‬در بحــث اندازه گیــری تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی ارزش افــزوده صنعــت‪ ،‬کشــورهای شــرق‬ ‫اســیا همچــون چیــن‪ ،‬ژاپــن و کــره جنوبــی و صدالبتــه‬ ‫هنــد‪ ،‬باالتریــن تولیــد صنعــت را در ایــن قــاره پهنــاور‬ ‫دراختیــار دارنــد‪ .‬هرچنــد نمی تــوان منکــر ایــن واقعیــت‬ ‫شــد کــه به لحــاظِ اشــتغال دراین حــوزه‪ ،‬کشــورهای‬ ‫خاورمیانــه همچــون ایــران و قطــر هســتند کــه دارنــده‬ ‫ضمن اینکــه در‬ ‫باالتریــن میــزان نیــروی کار هســتند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کشــورهای ایــن جغرافیــا (خاورمیانــه) اساســ ًا بخــش‬ ‫صنعــت اســت کــه باالتریــن اورده تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلی شــان را رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی و تاثیر ان بر اقتصاد یک کشور‬ ‫میالد حمیدی‬ ‫میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی (‪ GDP‬یــا ‪ )Gross Domestic Product‬بهتریــن روش بــرای ســنجش اقتصــاد یــک کشــور اســت‪.‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی شــامل تمــام چیزهایــی اســت کــه توســط همــ ه مــردم و شــرکت های واقــع در یــک کشــور تولیــد می شــود‪ .‬نوشــته زیــر را‬ ‫بخوانیــد تــا بیشــتر بــا ایــن مفهــوم اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫برای محاسب ه تولید ناخالص داخلی از این فرمول استفاده می شود‪:‬‬ ‫هزینه مصارف شخصی ‪ +‬سرمایه گذاری ‪ +‬مخارج دولت ‪( +‬صادرات منهای واردات)‬ ‫در نتیجه به طور مختصر فرمول محاسب ه تولید ناخالص داخلی می شود‪C+I+G+(X-M( :‬‬ ‫انواع تولید ناخالص داخلی‬ ‫روش هــای مختلفــی بــرای ســنجش تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی یــک کشــور وجــود دارد‪ .‬امــا شــناخت انــواع و‬ ‫کاربردهــای ان بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی‪ :‬بــه عنــوان مثــال در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۵‬تولیــد ناخالــص داخلــی امریــکا برابــر‬ ‫حــدود ‪ ۱۸‬تریلیــون دالر بــود‪ .‬ایــن عــدد نشــان دهنده ی‬ ‫میــزان اســمی تولیــد ناخالــص داخلــی امریکاســت؛ زیرا‬ ‫ایــن بــراورد خــام اســت و افزایــش قیمــت نیــز در ان‬ ‫لحــاظ شــده اســت‪ .‬در امریــکا‪ ،‬اداره ی تحلیــل امارهــای‬ ‫اقتصــادی (‪ ،)BEA‬هــر ســه مــاه یکبــار ایــن بــراورد را‬ ‫انجــام می دهــد و هــر بــار بــا دریافــت داده هــای جدیــد‬ ‫ان را مــورد بازنگــری قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی‪ :‬بــه منظــور مقایس ـه ی‬ ‫ســال بــه ســال خروجی هــای اقتصــادی‪ ،‬بایــد تاثیــر‬ ‫تــورم را از محاســبات خــارج نمــود‪ .‬بــرای ایــن کار‪،‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی محاســبه می شــود کــه‬ ‫در ان از شــاخص ضمنــی قیمــت اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــاخص نشــان می دهــد کــه قیمت هــا نســبت‬ ‫بــه ســال پایــه چــه مقــدار تغییــر کرده انــد‪ .‬بــا ضــرب‬ ‫شــاخص ضمنــی قیمــت در تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫اســمی‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی بــه دســت‬ ‫می ایــد‪ .‬در ایــن محاســبات ‪ ۳‬نکتــه مــد نظــر قــرار‬ ‫می گیــرد‪ :‬درامــد شــرکت ها و افــراد خــارج از کشــور‬ ‫در محاســبات وارد نمی شــوند‪ .‬در نتیجــه تاثیــر نــرخ ارز‬ ‫و سیاس ـت های تجــاری از محاســبات حــذف می شــود‪.‬‬ ‫تاثیــر تــورم از محاســبات حــذف می شــود‪ .‬تنهــا‬ ‫محصــوالت نهایــی در محاســبات قــرار می گیرنــد‪ .‬مثــا‪،‬‬ ‫اگــر یــک شــرکت تولیــد کفــش‪ ،‬خــود بــه تولیــد بنــد‬ ‫کفــش نمی پــردازد‪ ،‬تنهــا ارزش خــود کفــش محاســبه‬ ‫می شــود‪ ،‬نــه بنــد ان‪ .‬تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی‬ ‫از مقــدار اســمی ان کمتــر اســت‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۵‬ایــن‬ ‫مقــدار در امریــکا برابــر بــا حــدود ‪ ۱۶‬تریلیــون دالر بــود‬ ‫کــه اداره ی تحلیــل امارهــای اقتصــادی امریــکا ان را بــر‬ ‫اســاس ســال ‪ ۲۰۰۹‬بــه عنــوان ســال پایــه محاســبه‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نــرخ رشــد‪ :‬نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی میــزان‬ ‫افزایشــی اســت کــه در خروجی هــای اقتصــادی ســه‬ ‫ماهــه ی یــک کشــور رخ می دهــد‪ .‬ایــن نــرخ دقیقــا‬ ‫مشــخص می کنــد کــه اقتصــاد یــک کشــور بــا چــه‬ ‫شــتابی در حــال رشــد اســت‪ .‬بســیاری از کشــورها‬ ‫بــرای محاســبه ی نــرخ رشــد از تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫واقعــی اســتفاده می کننــد تــا تاثیــر اقتصــاد در ایــن نرخ‬ ‫حــذف شــود‪.‬‬ ‫ســران ه تولیــد ناخالــص داخلــی‪ :‬بهتریــن راه بــرای‬ ‫مقایســه ی کشــورها از نظــر میــزان تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی اســت؛ زیــرا برخــی از کشــورها بــه ایــن علــت‬ ‫دارای خروجی هــای اقتصــادی بزرگــی هســتند کــه‬ ‫جمعیــت بیشــتری دارنــد‪ .‬بــرای داشــتن مقایســه ای‬ ‫کشورهایی با باالترین سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی‬ ‫مهرداد ناظری‬ ‫در بسـیاری از کشـورها وجود برنامه سـاعات طوالنی کار درهفته الزام ًا به منزله بازدهی حداکثری نیسـت‪ .‬برایِ نمونه‪ ،‬گزارش اخیر «سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی» ‪ ))OECD‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه نیـروی کار در مکزیـک‪ ،‬کـره جنوبی و یونـان به نوعـی طوالنی ترین سـاعات کاری را درمیان کشـورهای جهـان دارند؛ به این شـکل که برمبنـایِ داده های سـال ‪2015‬؛ کارگران این کشـورها سـاالنه به ترتیب‪،‬‬ ‫‪ 2024 ،2257‬و ‪2018‬سـاعت فعالیـت داشـتند امـا وقتـی صحبـت بـه موضـوع بهره وری نیروی کار می رسـد؛ ماجرا به شـکلی متفاوت اسـت‪ .‬ازاین منظر‪ ،‬سـهم هـر نیروی کار بـر تولید ناخالـص ملی در سـال ‪ 2017‬چنین‬ ‫بـود کـه مکزیکی هـا تنهـا ‪21.6‬دالر اثرگذاری داشـتند؛ امـا این رقم بـرای کره ای هـا ‪37‬دالر و برای یونانی هـا ‪38.9‬دالر براورد شـد‪ .‬درواقع‪ ،‬مجموعـه ‪ OECD‬از شـاخص «تولید ناخالص ملی بـه ازایِ هر سـاعت کار» برای‬ ‫ تاریـخ پنجم فوریه ‪ 2019‬با اسـتناد‬ ‫اندازه گیـری سـطح بهـره وری اسـتفاده می کنـد تا تاثیرگـذاری نیـروی کار را در همراهی با سـایر فاکتورهای تولید‪ ،‬بر توسـعه جوامع بسـنجد‪ .‬گزارش مرکـز داده پـردازی ‪ FORBES‬به‬ ‫ِ‬ ‫بـه یافته هـای ایـن مرکـز اورده‪« :‬براین مبنـا بایـد گفت کـه ایرلندی ها با سـهم ‪99.5‬دالری‪ ،‬در این فهرسـت در صدر می ایسـتند و دو کشـور نـروژ و المان به ترتیـب‪ ،‬بـا ارقـام ‪ 83.1‬و ‪72.2‬دالری‪ ،‬در رده هـای بعدی قرار‬ ‫می گیرنـد‪ .‬جالب انکـه‪ ،‬هر سـه این کشـورها در مقایسـه با سـایر جوامـع‪ ،‬سـاعات کاری طوالنی تری را نسـبت به میانگین تعریف شـده‪ ،‬لحـاظ نکرده اند‪ .‬ازسـویی‪ ،‬باید گفت کـه ایده مطرح شـده درمور ِد چهـارروز کاری‬ ‫درهفتـه نیـز نقشـی در افزایـش بهـره وری نیـروی کار و راندمان اقتصادی نخواهد داشـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ ایده «چهارروز کاری درهفته» جوالی گذشـته ازسـویِ یک شـرکت نیوزیلندی ارائه شـد که مدعی بـود می توان با‬ ‫ایـن زمان بنـدی‪ ،‬نه تنهـا تعادلـی بین اشـتغال و زندگی خصوصـی افراد ایجـاد کرد؛ بلکه باعـث افزایش بهـره وری‪ ،‬اعتالی تعهد کاری و کاهش اسـترس شـغلی انان نیز شـد‪.‬‬ ‫‪1738‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫ســه کشــور بــا باالتریــن عایــدی از بخــش صنعــت در قــاره افریقــا به ترتیــب افریقــای‬ ‫جنوبــی‪ ،‬نیجریــه و مصــر هســتند‪ .‬افریقــای جنوبــی بــا درامــد ‪95.2‬بیلیــون دالری درحالــی‬ ‫در صــدر ایســتاده کــه ‪23.24‬درصــد از نیــروی کار ایــن کشــور در بخــش صنعــت فعال انــد‪.‬‬ ‫درامــد ســال گذشــته نیجریــه نیــز ‪94.9‬بیلیــون دالر و ســهم اشــتغال حــوزه صنعــت در ان‪،‬‬ ‫‪11.55‬درصــد بــود‪ .‬ایــن ارقــام‪ ،‬بــرای مصــر بــه ‪88‬بیلیــون دالر و ‪26.58‬درصــد ثبــت شــده‬ ‫اســت‪ .‬به طو ِر کلــی‪ ،‬اقتصــاد قــاره افریقــا بیــش از صنعــت‪ ،‬متکــی بــه بخــش کشاورزی ســت‪.‬‬ ‫ـوان یــک اســتثناء‪ ،‬بیــش از نیمــی از تولیــد ناخالــص داخلــی گینــه اســتوایی‬ ‫بااین حــال و به عنـ ِ‬ ‫و جمهــوری دمِکراتیــک کنگــو‪ ،‬از تــاش در بخــش صنعــت حاصــل می شــود‪ .‬امارهــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه در هــر کشــور از قــاره افریقــا‪ ،‬کمتــر از یک ســوم جمعیتشــان در بخش هــای‬ ‫متنــوع صنعــت مشــغول به کارند‪.‬‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫متوسط ساعات کاری ساالنه‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪72.2‬‬ ‫‪71.3‬‬ ‫‪69.6‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1676‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪83.1‬‬ ‫ایرلند‬ ‫نروژ‬ ‫المان‬ ‫امریکا‬ ‫سوئیس‬ ‫‪72.0‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫ســه کشــور بــا باالتریــن عایــدی از بخــش صنعــت در قــاره اقیانوســیه به ترتیــب اســترالیا‪،‬‬ ‫تیمــور شــرقی و فیجــی هســتند‪ .‬اســترالیا بــا درامــد ‪344‬بیلیــون دالری درحالــی در صــدر‬ ‫ایســتاده کــه ‪19.38‬درصــد از نیــروی کار ایــن کشــور در بخــش صنعــت فعال انــد‪ .‬درامــد‬ ‫ســال گذشــته تیمــور شــرقی نیــز ‪1.1‬بیلیــون دالر و ســهم اشــتغال حــوزه صنعــت در ان‪،‬‬ ‫‪9.44‬درصــد بــود‪ .‬ایــن ارقــام‪ ،‬بــرای کشــور فیجــی بــه ‪880‬میلیــون دالر و ‪13.08‬درصــد‬ ‫رســید‪ .‬کشــورهای این بخــش از جهــان اساســ ًا جمعیــت قلیلــی را در بخش هــای مختلــف‬ ‫صنعــت به خدمــت گرفته انــد؛ به عبارتــی کمتــر از ‪20‬درصــد هریــک از کشــورهای‬ ‫اقیانوســیه در حــوزه صنعــت مشــغول اند‪ .‬در ســاموا تقریبــ ًا نیمــی از ‪ GDP‬ازســویِ همیــن‬ ‫ـان کشــورهای‬ ‫حــوزه تامیــن می شــود کــه باالتریــن ســطح ایــن شــاخص اقتصــادی را درمیـ ِ‬ ‫ایــن قــاره دارد‪.‬‬ ‫صحیــح‪ ،‬نیــاز بــه ســرانه ی تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن معیــار از تقســیم تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫واقعــی بــر تعــداد ســاکنان یــک کشــور بــه دســت‬ ‫می ایــد و مشــخص کننده اســتاندارد زندگــی در یــک‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫اطالعات حاصل از تولید ناخالص داخلی‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی‪ ،‬خروجــی اقتصــادی‬ ‫مطلــق هــر کشــور را اندازه گیــری می کنــد‪ .‬تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی واقعــی‪ ،‬امــکان مقایس ـه ی کشــورها را‬ ‫فراهــم م ـی اورد‪ .‬در مقایس ـه ی اقتصــاد دو کشــور‪ ،‬بایــد‬ ‫تاثیــر تــورم و نــرخ ارز را حــذف کــرد‪ .‬بهتریــن روش‬ ‫بــرای ایــن کار اســتفاده از شــاخص برابــری قــدرت‬ ‫خریــد اســت‪ .‬نــرخ رشــد نشــان می دهــد کــه ایــا‬ ‫اقتصــاد ســریع تر از ســه ماهـه ی گذشــته در حــال رشــد‬ ‫اســت یــا کندتــر‪ .‬اگــر تولیــد کمتــر از ســه ماهـه ی قبــل‬ ‫باشــد‪ ،‬اقتصــاد منقبــض شــده اســت و نــرخ رشــد منفــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نشــانه ی بحــران اقتصــادی اســت کــه اگــر‬ ‫نــرخ رشــد بــرای مــدت بیشــتری منفــی بمانــد‪ ،‬بحــران‬ ‫بــه رکــود اقتصــادی تبدیــل می گــردد‪ .‬نــرخ بیــش از‬ ‫حــد رشــد نیــز بــه انــدازه ی بحــران اقتصــادی مطلــوب‬ ‫نیســت؛ چــرا کــه نشــان دهنده ی تــورم شــدید در‬ ‫اقتصــاد اســت‪ .‬نــرخ رشــد ایــده ال معمــوال بیــن دو تــا‬ ‫ســه درصد اســت‪.‬‬ ‫تاثیرات تولید ناخالص داخلی‬ ‫ســرمایه گذاران دائمــا نــرخ رشــد را رصــد می کننــد‬ ‫تــا بتواننــد تخصیــص دارایی هــای خــود را همــگام‬ ‫بــا ســرعت تغییــرات تنظیــم نماینــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاران نــرخ رشــد کشــورها را مقایســه می کننــد‬ ‫تــا ببیننــد بهتریــن فرصت هــای ســرمایه گذاری در‬ ‫کــدام کشــورها فراهــم اســت‪ .‬بســیاری از انهــا دوســت‬ ‫دارنــد ســهام شــرکت هایی را خریــداری کننــد کــه‬ ‫ســرعت رشــد باالیــی دارنــد‪ .‬در امریــکا‪ ،‬بانــک مرکــزی‬ ‫بــرای تصمیم گیــری در خصــوص اجــرای سیاس ـت های‬ ‫انبســاطی بــرای مقابلــه بــا بحــران اقتصــادی یــا‬ ‫سیاســت های انقباضــی بــرای جلوگیــری از تــورم از‬ ‫نــرخ رشــد اســتفاده می کنــد‪ .‬مثــا‪ ،‬فــرض کنیــد نــرخ‬ ‫رشــد شــتاب پیــدا کــرده اســت‪ ،‬در ایــن صــورت بانــک‬ ‫مرکــزی بــرای متوقــف نمــودن تــورم نــرخ بهــره را باال‬ ‫می بــرد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬اقبــال بــه ســرمایه گذاری‬ ‫بــا بهــره ی ثابــت بیشــتر می شــود؛ چــرا کــه در ســال‬ ‫اینــده نوســان نــرخ بهــره بــاال خواهــد رفــت‪ .‬اگــر‬ ‫نــرخ رشــد کاهــش یابــد یــا منفــی شــود‪ ،‬بیــکاری و‬ ‫تعدیــل نیــرو در کشــور در طــول چنــد مــاه افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬نــزول رشــد بــه ایــن معناســت کــه‬ ‫بو کار پاییــن امــده اســت‪.‬‬ ‫درامدهــای ناشــی از کس ـ ‬ ‫همچنیــن از گزارش هــای تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫می تــوان دریافــت کــه چــه بخش هایــی از اقتصــاد‬ ‫در حــال رشــد و چــه بخش هایــی در حــال نــزول‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن بــه ســرمایه گذاران کمــک می کنــد‬ ‫کــه تشــخیص دهنــد ســرمایه های خــود را در کــدام‬ ‫حوزه هــا وارد کننــد‪.‬‬ ‫تفاوت با تولید ناخالص ملی (‪)GNP‬‬ ‫تفــاوت تولیــد ناخالــص داخلــی بــا تولیــد ناخالــص ملــی‬ ‫(‪ )Gross National Product‬در ایــن اســت کــه‬ ‫تولیــد ناخالــص ملــی شــامل ارزش تمامــی کاالهــا و‬ ‫خدماتــی اســت کــه توســط شــهروندان یــک کشــور‪ ،‬در‬ ‫سراســر دنیــا تولیــد می شــود‪ .‬در صورتــی کــه تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی ارزش تمامــی کاالهــا و خدماتــی‬ ‫اســت کــه در «درون یــک کشــور» تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ /‬منبع‪thebalance :‬‬ ‫فرانسه‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪61.1‬‬ ‫‪58.6‬‬ ‫استرالیا‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫اسپانیا‬ ‫کانادا‬ ‫‪53.5‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫یونان‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪21.6‬‬ ‫مکزیک‬

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!