هفته نامه سرافرازان شماره 444 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 444

هفته نامه سرافرازان شماره 444

هفته نامه سرافرازان شماره 444

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬اردیبهشت ‪ 17/1402‬شوال ‪ 8 /1444‬می ‪ /2023‬سال یازدهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 444‬تومان‬ ‫امریکاچگونه‬ ‫به حمام خون تبدیل شد؟!‬ ‫پربازدیدترین چهره ‪ TED‬زیر ذره بین‬ ‫ایندهحمل ونقل صنعت کفشتبریز؛ راجر بنیستر؛‬ ‫کنرابینسون؛‬ ‫دونده رکوردشکن‬ ‫ روایتمک کینزی نیازمندحمایت‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫خالق مدرسه خالق‬ ‫دوینیمه استقامت‬ ‫ِ‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94 @gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫امریکاچگونه‬ ‫به «حمام خون» تبدیل شد؟!‬ ‫از ابتدای سـال ‪ 2023‬در «ایاالت متحده» شـاهد وقوع تیراندازی های کور متعددی بوده ایم؛ روالی که‬ ‫گویا تا انتهای این سـال (باتوجه به کاهش فواصل این اقدامات در هفته های اخیر) باعث خواهد شـد‬ ‫تا امسـال برای امریکایی ها به عنوان سـالی «خونین تر» ثبت شـود‪ .‬درسـت در اولین روز از سـال ‪،2023‬‬ ‫در «میفلین» (اوهایو) یک نفر در یک کلوب تفریحی در نزدیکی فرودگاه بین المللی «پورت کلمبوس»‬ ‫پـس از مشـاجره‪ ،‬اقـدام بـه شـلیک کـرد؛ دراین حادثـه‪ ،‬یک نفـر کشـته و چهار نفـر مجـروح شـدند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫از ان روز تا کنـون (تـا زمـان تنظیـم ایـن گـزارش)‪ ،‬مجموعـا ‪ 185‬حملـه مسـلحانه (ب هجـز مـوارد مربـوط بـه‬ ‫درگیری های نظامی داخلی‪ ،‬عملیات پلیسی‪ ،‬جدال باندهای مافیایی و قاچاق‪ ،‬اقدامات تروریستی؛‬ ‫ً‬ ‫و حتـی بـا انگیزه هـای سـودجویانه مثلا مالـی) در «ایاالت متحـده» رخ داده کـه منجـر بـه کشت هشـدن‬ ‫‪254‬نفر و جراحت ‪708‬نفر دیگر شده است‪ .‬سه مورد از ان ها نیز در مدارس به وقوع پیوسته اند‪ .‬تنها‬ ‫ـتن ‪ 87‬کشـته بانضمام‬ ‫در ژانویـه ‪ 2023‬بـا ‪ 52‬اقـدام تیرانـدازی کـور مواجـه بودیـم؛ ا ‬ ‫نهـم بـا به جا گذاش ِ‬ ‫تیراندازها (بیشـترین تعداد در مقایسـه ماهانه؛ هم در حمالت و هم در مرگ ها تابه امروز )‪ .‬تاسـف بارتر‬ ‫ً‬ ‫اینکـه گاه طـی یـک روز چندمـورد از این اقدامـات رخ داده؛ مثلا در ‪ 5‬مـی ‪ 2023‬تعـداد پنـج حملـه‬ ‫ُ‬ ‫مسـلحانه بـدون انگیـزه مشـخص‪ ،‬ثبـت شـده کـه بـه مـرگ نه نفـر و جراحـت ‪14‬نفـر انجامیـد‪ .‬طبـق امار‬ ‫‪Every Town‬؛ از سـال ‪ ،2015‬بیـش از ‪ 19000‬نفـر در تیرانـدازی جمعـی در «ایاالت متحـده» مورداصابـت‬ ‫گلوله قرار گرفته و زخمی یا کشـته شـدند‪ .‬تنها در سـال ‪ ،2022‬بیش از ‪ 600‬نفر کشـته و بیش از ‪ 2700‬نفر‬ ‫زخمی شـدند!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪ 7‬مــی ‪ 2023‬خبرگــزاری ‪ Reuters‬گــزارش داد‪ :‬مــردی مســلح در یــک مرکــز خریــد‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫شــلوغ در شــمال «داالس» هش ـت نفر را کشــت و حداقــل هفت نفــر را زخمــی کــرد!‬ ‫«برایــان هــاروی» (رئیس پلیــس شــهر ) گفــت‪« :‬مــرد مســلح کــه مقامــات گفته انــد فکــر می کننــد به تنهایــی‬ ‫عمــل کــرده و انگیــزه او هنــوز مشــخص نیســت‪ ،‬پــس از شــروع تیرانــدازی در خــارج از مرکــز خریــد الــن پریمیــوم‬ ‫اوتلتــس در الــن (تگــزاس) توســط افســر پلیــس کشــته شــد»‪ .‬رئیــس اتش نشــانی «الــن» به نــام «جــان بویــد» نیــز‬ ‫ُ‬ ‫نبــاره گفــت کــه اداره او حداقــل نــه قربانــی را کــه بــا گلولــه زخمــی شــده بودنــد‪ ،‬بــه بیمارســتان های منطقــه‬ ‫درای ‬ ‫ـال سـه نفر از قربانیــان وخیــم (تــا زمــان انتشــار‬ ‫منتقــل کــرد؛ کــه دو نفــر از ا ‬ ‫نهــا در بیمارســتان جــان باختنــد‪ .‬حـ ِ‬ ‫یهــای کــور در «ایاالت متحــده» ســابق ه طوالنــی‬ ‫ایــن گــزارش) و چهار نفــر دیگــر خــوب اســت ‪ ...‬ماجــرای تیرانداز ‬ ‫نبــاره خواهیــم خوانــد‪.‬‬ ‫دارد و دراین پرونــده کمی بیشــتر درای ‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫تیراندازی های مرگبار‬ ‫در دایره امار ساالنه‬ ‫گزارش ‪ 11‬اوریل ‪ 2023‬رسانه ‪Times Special‬‬ ‫اورده است که بین سال های ‪ 2014‬تا ‪2022‬‬ ‫تعداد تیراندازی های دسته جمعی در‬ ‫«ایاالت متحده» که طی ان حداقل چهار نفر‬ ‫کشته یا زخمی شدند‪ ،‬بیش از دو برابر‬ ‫شده است‪ .‬حتی در سال قرنطینه ‪ 2020‬نیز‬ ‫این کشور شاهد ‪ 610‬تیراندازی جمعی بود‪ .‬تنها‬ ‫طی ‪ 101‬روز از سال ‪ ،2023‬با ‪« 146‬تیراندازی‬ ‫جمعی با نرخ بیش از یک بار در روز» مواجه‬ ‫بوده ایم! امار مربوط به این حوادث در بازه‬ ‫زمانی ‪ 2014‬تا ‪ 2023‬را دراین اینفوگرافیک‬ ‫ِ‬ ‫می بینیم‪ .‬طبق انچه ارقام به ما می گویند؛‬ ‫متوالی ‪ 2021 ،2020‬و ‪ ،2022‬بیش از‬ ‫سه دوره‬ ‫ِ‬ ‫‪600‬مورد ساالنه تیراندازی های کور رخ داده که‬ ‫نگران کننده است؛ ایا سال ‪2023‬‬ ‫می تواند این رکورد خونین را بشکند؟‬ ‫?‬ ‫هوارد اونروه؛ پایه گذار انتقام خونین‬ ‫در «روز کارگـر» سـال ‪« 1949‬هـوارد اونـروه»‪ ،‬اپارتمانـش واقـع در «کامـدن» (نیوجرسـی) را تـرک کـرد تـا بـه سـالن‬ ‫‪ Family Theatre‬در «فیالدلفیـا» بـرود‪ .‬اکـران ان شـب‪ ،‬دو فیلـم گانگسـتری ‪ I Cheated the Law‬و ‪The Lady‬‬ ‫‪ Gambles‬بـود؛ گرچـه «اونـروه» بـه تماشـای فیلم هـا عالقـ ه نداشـت و فقـط قـرار بـود بـه مالقـات کسـی بـرود کـه‬ ‫یشـود تا این جوان ‪28‬سـاله‪ ،‬دیر به محل مالقات برسـد‬ ‫به تازگی با او اشـنا شـده بود‪ .‬ترافیک سـنگین باعث م ‬ ‫تاریکی سـالن سـینما نشسـت و با تلخی‪ ،‬فیلم ‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫بامداد‪،‬‬ ‫و مالقات را از دسـت می دهد‪ .‬او تا سـاعت ‪2:20‬‬ ‫ِ‬ ‫بـازی باربـارا اسـتانویک) را تماشـا کـرد‪ .‬بـه خانـه کـه رسـید‪ ،‬سـاعت ‪ 3‬بامـداد بـود‪.‬‬ ‫دوم (‪ The Lady Gambles‬بـا ِ‬ ‫انتهایـی حیاط خلوتـش به تاز گـی سـاخته‪ ،‬خـراب شـده اسـت‪ .‬او‬ ‫قسـمت‬ ‫در‬ ‫نا گهـان متوجـه شـد حصـاری کـه‬ ‫ِ‬ ‫نهـا صاحـب داروخانـه زیـر‬ ‫مدت هـا بـود مشـکالتی بـا خانـواده «کوهـن» کـه بـا ان هـا همسـایه بـود‪ ،‬داشـت؛ ا ‬ ‫اپارتمانش بودند‪ .‬البته چند سالی بود که «اونروه» به کشتن چند نفر از همسایگانش (بر سر دعواهای کوچک‪،‬‬ ‫اهمال کاری هـا و ‪ )...‬فکـر می کـرد کـه همـه این ها باعث روان پریشـی او شـده بـود‪« .‬اونروه» دران لحظه احسـاس‬ ‫کرد دنیا با او سـر ناسـازگاری دارد و همه علیه او متحد شـده اند؛ بنابراین‪ ،‬به یک «انتقام کوچک!» فکر کرد‪ .‬به‬ ‫اپارتمانش رفت‪ .‬یک تپانچه ‪9‬میلی متری ‪ Luger P08‬المانی اش را که از فروشگاه لوازم ورزشی در «فیالدلفیا»‬ ‫به قیمـت ‪ 37.50‬دالر خریـده بـود‪ ،‬بیـرون اورد و دو خشـاب کنـار گذاشـت‪ .‬یـک فهرسـت ذهنـی از اهـداف‬ ‫مورد نظـرش تهیـه کـرد‪ :‬داروخانـه دار‪ ،‬کفـاش‪ ،‬خیـاط و صاحـب رسـتوران! دراین افـکار بـود کـه خوابـش گرفـت‪.‬‬ ‫یشـود؛ ‪ 13‬نفر را به قتل می رسـاند و سـه نفر دیگر را طی‬ ‫ روی مرگ!» م ‬ ‫صبح سه شـنبه (‪ 6‬سـپتامبر)‪ ،‬عازم «پیاده ِ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫حملـه ای ‪ 20‬دقیقـه ای زخمـی می کنـد و بعـد از یـک درگیری شـدید و خطرناک‪ ،‬توسـط پلیس دسـتگیر م ‬ ‫اقدام «اونروه» از نظر جنایی «ناشی از جنون» شناخته شد‪ .‬او در سال ‪ 2009‬پس از تحمل یک بیماری طوالنی‪،‬‬ ‫یسـت؛ در‬ ‫در ‪ 88‬سـالگی پـس از ‪ 60‬سـال حبـس‪ ،‬درگذشـت ‪« ...‬پاتریـک سـائر» کـه خبرنـگار حـوزه تاریـخ جنای ‬ ‫گزارشـی به تاریـخ ‪ 14‬اکتبـر ‪ 2015‬در نشـریه ‪ ،Smithsonian‬ازاین رویـداد به عنـوان اولیـن واقعه «تیراندازی کـور» در‬ ‫«هـوارد بارتـون اونـروه» کهن هسـرباز جنـگ‪ ،‬بـا شـلیک گلولـه از پنجـره ب هسـمت خیابـان شـلوغ‪ 13 ،‬نفـر را‬ ‫کشـت‪ .‬پلیـس او را بااسـتفاده از گاز اشـک اور‪ ،‬از ان اپارتمـان بیـرون کـرد‪.‬‬ ‫امریـکا یـاد کـرد‪« .‬هارولـد شـکتر» (رمان نویـس جنایی که اثـارش برمبنای پرونده های واقعی شـکل گرفته اند) نیز‬ ‫خلق امریکا‪ ،‬قاتالن بدنام وجود داشته اند؛ اما قبل از زمان اونروه‪ ،‬شما پدیده تیراندازی‬ ‫تا کید می کند‪« :‬از زمان ِ‬ ‫ جمعی را نداشتید؛ چراکه مردم به سالح های نیمه خودکار دسترسی نداشتند‪ .‬حضور قاتالن بدنام اما به قرن‬ ‫نوزدهـم باز می گـردد»‪.‬‬ ‫‪11‬دقیقه خونین از کابوس امریکایی!‬ ‫در اول ا کتبـر ‪« 2017‬اسـتفان پـادوک» (مـردی ‪6 4‬سـاله از «مسـکیت» ایالـت نـوادا)‪ ،‬بـه جمعیـت حاضـر در‬ ‫جشـنواره موسـیقی ‪ Harvest 91 Route‬برگزارشـده در «الس وگاس»‪ ،‬تیرانـدازی کـرد‪ .‬او از محـل اقامتـش در‬ ‫سوئیت طبقه ‪ 32‬در هتل «مندل بی»‪ ،‬بیش از ‪ 1000‬گلوله شلیک کرد که ‪ 60‬نفر را کشت و حداقل ‪ 413‬نفر را‬ ‫ً‬ ‫زخمی کرد‪ .‬وحشـت ناشـی از ان ‪ ،‬باعث اغتشـاش شـد و تعداد مجروحان را به حدود ‪ 867‬نفر رسـاند‪ .‬حدودا‬ ‫ـری گردامـده دراین رویـداد را در اتاقـش‬ ‫ی ‬ ‫کسـاعت بعد‪ ،‬جسـد عامـل ایجـاد وحشـت در جمعیـت ‪22‬هزارنف ِ‬ ‫ً‬ ‫درحالی پیدا کردند که به خودش شـلیک کرده بود‪ .‬انگیزه او از این اقدام رسـما مشـخص نشـد‪ .‬این حادثه‪،‬‬ ‫«مرگبارترین تیراندازی جمعی توسط یک فرد» در تاریخ «ایاالت متحده» است و توجهات را بر تغییر قوانین‬ ‫ً‬ ‫قهـای اصطالحـا ‪ Bump Stocks‬کـه به خاطـر‬ ‫سلاح گـرم در این کشـور؛ به ویـژه با توج هبـه انـواع دارای قندا ‬ ‫ـری مناسـب‪ ،‬شـلیک گلول ههـای متوالـی با سـرعتی مشـابه سلاح گـرم خـودکار را بـرای تیرانـداز‪ ،‬راحت‬ ‫ضربه گی ِ‬ ‫می کنـد‪ ،‬متمرکـز سـاخت‪ .‬در دسـامبر ‪ ،2018‬وزارت دادگسـتری «ایاالت متحـده» فـروش و اسـتفاده از ‪Bump‬‬ ‫ً‬ ‫‪ Stocks‬را موقتا ممنوع کرد؛ اما در سال ‪ 2022‬که مجدد این مسئله بررسی شد تا به صورت «قانونی دائمی»‬ ‫فوری حادثه‪58 ،‬نفـر (‪ 36‬زن‬ ‫درایـد‪ ،‬دادگاه عالـی «ایاالت متحـده» از رسـیدگی بـه ان خـودداری کرد‪ .‬قربانیان ِ‬ ‫و ‪ 22‬مرد) بودند؛ مسـن ترین ان ها ‪67‬سـاله و جوان ترینشـان ‪ 20‬سـاله بود‪ .‬کل ایین ماجرا بین ‪ 10‬تا ‪11‬دقیقه‬ ‫طول کشـید‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫گزارش ‪ Pew‬از میزان مرگ ومیر ناشی از اسلحه در ایاالت متحده‬ ‫طبق تعریف ‪( Gun Violence Archive‬یک گروه تحقیقاتی غیرانتفاعی که تیراندازی ها و ویژگی های ان را در ایاالت متحده ردیابی می کند)؛ «تیراندازی دسـته جمعی» حادثه ای سـت که در‬ ‫ً‬ ‫ان‪ ،‬دسـت کم چهارنفر‪( ،‬به اسـتثنای عامل یا عامالن)‪ ،‬در «یک مکان» و تقریبا در «یک زمان» موردحمله مسـلحانه قرار گیرند و به ان ها تیراندازی شـود‪« .‬دفتر خدمات پژوهشـی کنگره»‬ ‫(‪ )CRS‬چهـار کشـته یـا بیشـتر را ملا ک قـرار می دهـد‪ .‬کارشناسـان ‪ Washington Post‬و ‪( Mother Jones‬نشـریاتی بـا محتـوای تفسـیر‪ ،‬گـزارش‪ ،‬امـار و تحقیـق) نیـز از تعاریـف مشـابهی اسـتفاده‬ ‫می کنند؛ البته «مادر جونز» اذعان می کند که تعریف ان ها «محافظه کارانه است»؛ زیرا تیراندازی های بسیاری با تلفات کمتر نیز اتفاق می افتد‪ .‬پروژه جمع سپاری (برون سپاری یک پروژه‬ ‫خـود مجرم‪.‬‬ ‫بـه انبـوه مـردم به واسـطه فراخـوان) کـه باعنـوان ‪ Mass Shooting Tracker‬منتشـر شـد‪ ،‬ایـن تعریـف را مدنظـر قـرار می دهد‪ :‬چهار کشـته یا بیشـتر با شـلیک در هر حادثه؛ ازجمله ِ‬ ‫یهـای دسـته جمعی کـه در مجلـه ‪ Injury Epidemiology‬منتشـر شـد؛ ایجـاد یـک «تعریـف اسـتاندارد» را توصیـه کـرد کـه «تلفـات»‪« ،‬مجروحین» و‬ ‫یـک مطالعـه در سـال ‪ 2019‬دربـاره تیرانداز ‬ ‫ً‬ ‫«کشته نشده ها» را باهم در نظر بگیرد تا مفهوم «تیراندازی های جمعی» را به بهترین نحو بیان کند‪ .‬فعال انچه در گزارش ها به ان استناد می شود‪ ،‬همان تلفات «حداقل چهارنفر و بیشتر»‬ ‫تاریـخ این کشـور‪ ،‬دراثـر‬ ‫یهـا نسـبت بـه هرسـال دیگـری در‬ ‫یهـا» (‪)CDC‬؛ در سـال ‪ ،۲۰۲۱‬تعـداد بیشـتری از امریکای ‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس اخریـن امـار موجـود از «مرکـز کنتـرل و پیشـگیری از بیمار ‬ ‫ِ‬ ‫یسـابقه «قتل با اسـلحه» و «خودکشـی با اسـلحه» بود‪ .‬علیرغم افزایش چنین تلفاتی؛ میزان مرگ ومیر ناشـی از‬ ‫«جراحات ناشـی از اسـلحه»‪ ،‬جان خود را از دسـت دادند که شـامل تعداد ب ‬ ‫اسـلحه (امـاری کـه جمعیـت روبه رشـد کشـور را به حسـاب مـی اورد) کمتـر از سـطوح ده ههـای قبـل باقی مانده اسـت‪ .‬دراینجا نگاهـی دقیق تر به مرگ ومیر ناشـی از اسـلحه در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫طبق تجزیه وتحلیل مرکز تحقیقات «پیو» برپایه داده های ‪ CDC، FBI‬و سـایر منابع اسـت‪ .‬این گزارش‪ ۲۶ ،‬اوریل ‪ ۲۰۲۳‬در سـایت ‪ Pew Research Center‬منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫ساالنه چندنفر براثر «جراحات ناشی از اسلحه» در ایاالت متحده‬ ‫جان خود را از دست می دهند؟‬ ‫براسـاس گـزارش ‪CDC‬؛ در سـال ‪( ۲۰۲۱‬اخریـن سـالی کـه اطالعـات کامـل‬ ‫درمورد ان دردسـترس اسـت)‪ ۴۸۸۳۰ ،‬نفر براثر «جراحات ناشـی از اسـلحه»‬ ‫در ایاالت متحده جان خود را از دست دادند‪ .‬این رقم شامل قتل با اسلحه‬ ‫و خودکشـی بـا اسـلحه‪ ،‬به همـراه سـه نـوع مرگ ومیـر ناشـی از اسـلحه «کمتـر‬ ‫یکـه تصادفـی‬ ‫رایـج» اسـت کـه توسـط ‪ CDC‬ردیابـی شـده اسـت‪ :‬ان های ‬ ‫(اتفاقـی) بوده انـد‪ ،‬ان هایی کـه شـامل اجـرای قانـون بـوده (توسـط نیروهـای‬ ‫پلیـس و نظامـی) و کسـانی که شرایطشـان را نمی تـوان تعییـن کـرد‪ .‬البتـه امـار‬ ‫‪ CDC‬طبـق اطالعـات موجـود در گواهی هـای رسـمی فـوت اسـت کـه علـت‬ ‫مرگ را فقط «شـلیک» خوانده؛ و مواردی که «شـلیک»‪ ،‬در ان ها تنها عامل‬ ‫نبـوده و بـه مـواردی دیگـر نیـز اشـاره شـده‪ ،‬لحـاظ نکـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪۱۶٫۳‬مورد به ازای هر ‪۱۰۰‬هزارنفر در سـال ‪ ۱۹۷۴‬اسـت‪ .‬نرخ قتل با اسـلحه در‬ ‫ایاالت متحـده علیرغـم افزایـش شـدید درطـول همه گیـری‪ ،‬پایین تر از سـطح‬ ‫اوج خـود باقـی مانـده اسـت‪ .‬در ‪ ،۲۰۲۱‬رقـم ‪ ۶٫۷‬قتـل بـا اسـلحه بـه ازای هـر‬ ‫‪۱۰۰‬هزارنفـر ثبـت شـد کـه کمتـر از ‪ ۷٫۲‬قتـل در سـال ‪ ۱۹۷۴‬اسـت‪ .‬ازسـویی‪،‬‬ ‫میـزان خودکشـی بـا اسـلحه ا کنـون در «اوج تاریخ ِـی» خـود اسـت‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ،۲۰۲۱‬میـزان ‪ ۷٫۵‬خودکشـی بـا اسـلحه بـه ازای هـر ‪۱۰۰‬هزارنفـر وجـود داشـت‬ ‫یشـده در سـال ‪ ۱۹۷۷‬اسـت‪.‬‬ ‫کـه ازنظـر امـار؛ مشـابه بـا ‪ ۷٫۷‬مـورد اندازه گیر ‬ ‫ـنجی ‪CDC‬‬ ‫ذکـر یـک نکتـه ضرور ‬ ‫یسـت‪ :‬امـار ذکرشـده دهـه ‪ ۱۹۷۰‬در داد هس ِ‬ ‫یشـدند کـه «قتـل بـا اسـلحه» و «خودکشـی با اسـلحه»‬ ‫این گونـه محاسـبه م ‬ ‫بیـن سـال های ‪ ۱۹۶۸‬تـا ‪ ۱۹۷۸‬به عنـوان مواردی که توسـط سلاح گـرم و مواد‬ ‫نهـا فقـط‬ ‫یشـد‪ .‬در سـال های بعـد‪ ،‬ا ‬ ‫منفجـره رخ می دهنـد‪ ،‬طبقه بنـدی م ‬ ‫گهـای ناشـی از سلاح گـرم طبقه بنـدی شـده اند‪.‬‬ ‫به عنـوان مر ‬ ‫سهم موارد مرگ ومیر ناشی از «جنایت» و «خودکشی » چقدر است؟‬ ‫ا گرچـه «خودکشـی ها» نسـبت بـه «جنایـات مرتبط بـا سلاح» توجه عمومی‬ ‫کمتـری را جلـب می کننـد؛ امـا مدت هاسـت کـه این مـوارد‪ ،‬عامـل اصلـی‬ ‫مرگ هـای ناشـی از اسـلحه در ایاالت متحـده اسـت‪ .‬طبـق گـزارش ‪CDC‬؛ در‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۲۱‬میـزان ‪ ۵۴‬درصـد (‪ ۲۶۳۲۸‬نفـر) از کل مرگ هـای ناشـی از اسـلحه‬ ‫در ایاالت متحـده بـه خودکشـی؛ و ‪ ۴۳‬درصـد (‪ ۲۰۹۵۸‬نفـر) ناشـی از قتـل‬ ‫نسـال به ترتیـب‪:‬‬ ‫اختصـاص داشـت‪ .‬بقیـه مرگ هـای ناشـی از اسـلحه درا ‬ ‫تصادفـی (‪ ،)۵۴۹‬اجـرای قانـون (‪ )۵۳۷‬و شـرایط نامشـخص (‪ )۴۵۸‬بودنـد‪.‬‬ ‫کدام ایالت ها باالترین و کمترین میزان‬ ‫مرگ ومیر ناشی از اسلحه را دارند؟‬ ‫میـزان تلفـات ناشـی از اسـلحه از ایالتـی بـه ایالـت دیگـر متفـاوت اسـت‪ .‬در‬ ‫‪ ،۲۰۲۱‬ایالت هایـی بـا باالتریـن میـزان کل مرگ ومیـر ناشـی از اسـلحه (بـا‬ ‫شـمارش قتل ها‪ ،‬خودکشـی ها و همه دسـته هایی که توسـط ‪ CDC‬پیگیری‬ ‫یسـی پی (‪۳۳٫۹‬مـورد در هـر ‪۱۰۰‬هزارنفـر)‪،‬‬ ‫یشـود) عبارت انـد از می س ‬ ‫م ‬ ‫لوئیزیانـا (‪ ،)۲۹٫۱‬نیومکزیکـو (‪ ،)۲۷٫۸‬االبامـا (‪ )۲۶٫۴‬و وایومینـگ (‪.)۲۶٫۱‬‬ ‫ایاالتـی بـا کمتریـن نـرخ عبارت انـد از ماساچوسـت (‪ ،)۳٫۴‬هاوایـی (‪،)۴٫۸‬‬ ‫نیوجرسـی (‪ ،)۵٫۲‬نیویـورک (‪ )۵٫۴‬و ُرد ایلنـد (‪ .)۵٫۶‬وقتـی ب هطـور جدا گانـه‬ ‫بـ ه میـزان «قتـل بـا اسـلحه» و «خودکشـی بـا اسـلحه» نـگاه کنیـم‪ ،‬نتایـج‬ ‫تاحـدودی متفـاوت خواهـد بـود‪ :‬مناطقـی که باالترین میزان قتل با اسـلحه‬ ‫را در سـال ‪ ۲۰۲۱‬داشـتند شـامل کلمبیـا (‪۲ ۲٫۳‬مـورد در هـر ‪۱۰۰‬هزارنفـر)‪،‬‬ ‫یسـی پی (‪ ،)۲۱٫۲‬لوئیزیانـا (‪ ،)۱۸٫۴‬االبامـا (‪ )۱۳٫۹‬و نیومکزیکـو (‪)۱۱٫۷‬‬ ‫می س ‬ ‫بود‪ .‬کمترین میزان قتل با اسـلحه شـامل ماساچوسـت (‪ ،)۱٫۵‬ایداهو (‪،)۱٫۵‬‬ ‫تهـای‬ ‫هاوایـی (‪ ،)۱٫۶‬یوتـا (‪ )۲٫۱‬و ایـووا (‪ )۲٫۲‬اسـت‪ .‬بـراورد نـرخ بـرای ایال ‬ ‫«میـن»‪« ،‬نیوهمپشـایر»‪« ،‬ورمونـت» و «وایومینـگ» دردسـترس نیسـت‪.‬‬ ‫ایالت هایـی کـه باالتریـن میـزان خودکشـی بـا اسـلحه را در ‪ ۲۰۲۱‬داشـتند‪:‬‬ ‫وایومینـگ (‪۲ ۲٫۸‬مـورد در هـر ‪۱۰۰‬هزارنفـر)‪ ،‬مونتانـا (‪ ،)۲۱٫۱‬االسـکا (‪،)۱۹٫۹‬‬ ‫نیومکزیکـو (‪ )۱۳٫۹‬و اوکالهامـا (‪ )۱۳٫۷‬بودنـد‪ .‬ایالت هایـی بـا کمترین میـزان‬ ‫خودکشـی بـا اسـلحه عبارت انـد از ماساچوسـت (‪ ،)۱٫۷‬نیوجرسـی (‪،)۱٫۹‬‬ ‫نیویـورک (‪ ،)۲٫۰‬هاوایـی (‪ )۲٫۸‬و کانکتیـکات (‪ .)۲٫۹‬بـراورد نـرخ بـرای ناحیـه‬ ‫«کلمبیـا» دردسـترس نیسـت‪.‬‬ ‫تعداد تیراندازی های دسته جمعی‬ ‫در ایاالت متحده درطول زمان چگونه تغییر کرده است؟‬ ‫تعریفی ک ــه محاس ــبه تلفـــات تیرانـــدازی دســـته جمعی را‬ ‫هم ــان مس ــئله‬ ‫ِ‬ ‫فراوانـــی تیراندازی های‬ ‫تعیین‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫تالش‬ ‫هنگام‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫چالش برانگی ــز‬ ‫ِ‬ ‫ ناپذیـــری‬ ‫ک ــور در ایاالت متح ــده درطول زم ــان‪ ،‬مط ــرح اســـت‪ .‬پیش بینی‬ ‫ِ‬ ‫ای ــن حوادث نیز مس ــائل را پیچی ــده می کنـــد‪ :‬همان طورکـــه اتاق فکر ‪The‬‬ ‫‪ RAND‬در ی ــک خالصه تحقیقاتی اش ــاره کرده اســـت؛ تغییـــر احتمالی در‬ ‫تعداد س ــاالنه ح ــوادث تیراندازی جمعی‪ ،‬تشـــخیص روند واضح را دشـــوار‬ ‫نه ــای رون ــد نس ــبت به مـــوارد دورافتـــاده و نســـبت به ان‬ ‫می کن ــد و تخمی ‬ ‫انتخـــاب چارچـــوب زمانـــی بـــرای‬ ‫ رو‪،‬‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ازا‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫حس ــاس خواهن ـ‬ ‫ِ‬ ‫تجزیه وتحلی ــل این موارد الزم اس ــت‪ .‬اف بی ای افزایش حـــوادث تیراندازی‬ ‫فع ــال را بین س ــال های ‪ ۲۰۰۰‬ت ــا ‪ ۲۰۲۱‬اثبات کرده و باید تا کیـــد کرد که تنها‬ ‫سـ ـه مورد ازاین قبی ــل‪ ،‬در س ــال ‪ ۲۰۰۰‬وج ــود داشـــت؛ درحالی کـــه تـــا ســـال‬ ‫‪ ،۲۰۲۱‬این رق ــم ب ــه ‪۶ ۱‬م ــورد افزای ــش یافت‪.‬‬ ‫میزان مرگ ومیر ناشی از اسلحه در ایاالت متحده‬ ‫درمقایسه با سایر کشورها چگونه است؟‬ ‫میـزان ایـن رخـداد در ایاالت متحـده بسیاربیشـتر از سـایر کشـورها؛ به ویـژه‬ ‫جوامـع توسـعه یافته اسـت؛ امـا طبـق یـک مطالعـه در سـال ‪ ۲۰۱۸‬کـه توسـط‬ ‫محققـان موسسـه سـنجش و ارزیابـی سلامت در دانشـگاه «واشـنگتن»‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۹۵‬کشـور و منطقـه انجـام شـد؛ این ارقـام هنـوز کمتـر از نـرخ وقایـع مشـابه‬ ‫در چندیـن کشـور امریـکای التیـن اسـت‪ .‬نـرخ مرگ ومیـر ناشـی از اسـلحه‬ ‫نسـال دراین مطالعـه کـه از روشـی‬ ‫در ایاالت متحـده در سـال ‪( ۲۰۱۶‬اخری ‬ ‫یکـرد) ‪ ۱۰٫۶‬مـورد بـه ازای هـر ‪۱۰۰‬هزارنفـر بـود کـه‬ ‫متفـاوت بـا ‪ CDC‬اسـتفاده م ‬ ‫بیشـتر از جوامعـی ماننـد کانـادا (‪۲ ٫۱‬مـورد در هـر ‪۱۰۰‬هـزار ) و اسـترالیا (‪ )۱٫۰‬و‬ ‫کشـورهای اروپایـی ماننـد فرانسـه (‪ ،)۲٫۷‬المـان (‪ )۰٫۹‬و اسـپانیا (‪ )۰٫۶‬بـود؛‬ ‫‪۳‬مـورد در هـر‬ ‫امـا این میـزان در ایاالت متحـده بسـیارکمتر از السـالوادور (‪ ۹٫۲‬‬ ‫‪۱۰۰‬هزارنفـر)‪ ،‬ونزوئلا (‪ ،)۳۸٫۷‬گواتمـاال (‪ ،)۳۲٫۳‬کلمبیـا (‪ )۲۵٫۹‬و هنـدوراس‬ ‫ً‬ ‫نسـال ازنظـر میـزان مرگ ومیـر ناشـی از‬ ‫(‪ )۲۲٫۵‬بـود‪ .‬کال ایاالت متحـده درا ‬ ‫سلاح‪ ،‬در رتبـه بیسـتم قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫در قتل های مسلحانه در ایاالت متحده‬ ‫از چه اسلحه ای بیشتر استفاده می شود؟‬ ‫در س ــال ‪( ۲۰۲۰‬اخری ــن س ــالی ک ــه ‪ FBI‬داده هـــای مربوط بـــه ان را منتشـــر‬ ‫ک ــرده اس ــت) در ‪ ۵۹‬درص ــد از ‪ ۱۳۶۲۰‬قت ــل بـــا اســـلحه در ایاالت متحـــده و‬ ‫قت ــل عامدانه ک ــه داده های مرب ــوط به ان ها موجود اســـت‪« ،‬ســـاح های‬ ‫دس ــتی» دخیل بوده اند‪ .‬تفنگ ها (دسته ای شامل ســـاح هایی گلوله زن‬ ‫ک ــه به ان ها اس ــلحه تهاجمی نی ــز می گوینـــد) در ســـه درصد از قتل های با‬ ‫س ــاح گ ــرم نقش داش ــتند‪ .‬تفن ــگ س ــاچمه ای نیـــز در یک درصـــد نقش‬ ‫داش ــته اس ــت‪ .‬بقی ــه قتل ها ب ــا اس ــلحه و قتل هـــای عامدانـــه (‪۳۶‬درصد)‬ ‫ش ــامل ان ــواع دیگر س ــاح های گ ــرم ی ــا دسته بندی شـــده به عنـــوان «نوع‬ ‫نامش ــخص» ب ــود‪ .‬توج ــه به این نکت ــه مهـــم اســـت کـــه امـــار ‪ FBI‬جزئیات‬ ‫همه قتل های مس ــلحانه در ایاالت متحده را درهرســـال نشـــان نمی دهد‪.‬‬ ‫یس ــت کـــه داوطلبانـــه توســـط ادارات‬ ‫داده هـــای ‪ FBI‬براس ــاس اطالعات ‬ ‫پلیس در کل کش ــور ارس ــال می شود و همه اژانس ها هرســـال در ان شرکت‬ ‫نمی کنن ــد یا اطالع ــات کامل ــی را ارائ ــه نمی دهند‪.‬‬ ‫چه سهمی از همه قتل ها و خودکشی ها در ایاالت متحده‬ ‫شامل اسلحه می شود؟‬ ‫حـدود هشـت مورد از هـر ‪ ۱۰‬قتـل در ایاالت متحـده در سـال ‪,۲۰( ۲۰۲۱‬‬ ‫‪ ۹۵۸‬نفـر از ‪۰۳۱ ,۲۶‬نفـر) یـا ‪۸۱‬درصـد‪ ،‬مربـوط بـه سلاح گـرم بوده اسـت‪ .‬این‪،‬‬ ‫باالتریـن درصـد از سـال ‪ ۱۹۶۸‬اسـت؛ یعنـی اولیـن سـالی کـه ‪ CDC‬سـوابق‬ ‫گزارش هـای خـود را به شـکل انالیـن بارگـذاری کـرده اسـت‪ .‬بیـش از نیمـی از‬ ‫تمـام خودکشـی ها در ‪ ۲۶۳۲۸( ۲۰۲۱‬نفـر از ‪ ۴۸۱۸۳‬نفـر) یـا ‪۵۵‬درصـد نیـز‬ ‫مربـوط بـه اسـلحه بـوده کـه باالتریـن درصـد از سـال ‪ ۲۰۰۱‬اسـت‪.‬‬ ‫تعداد مرگ ومیر ناشی از اسلحه در ایاالت متحده‬ ‫درطول زمان چگونه تغییر کرده است؟‬ ‫رکـورد ‪ ۴۸۸۳۰‬مرگ ومیـر (درمجمـوع) با اسـلحه در سـال ‪ ۲۰۲۱‬نشـان دهنده‬ ‫پاندمی کروناسـت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۳‬درصدی نسـبت به سـال ‪۲۰۱۹‬؛ قبل از شـروع‬ ‫ِ‬ ‫قتـل بـا اسـلحه (به ویـژه) طـی همه گیـری به شـدت افزایـش یافتـه اسـت؛‬ ‫به طوری کـه بیـن سـال های ‪ ۲۰۱۹‬تا ‪ ۲۰۲۱‬با افزایـش ‪ ۴۵‬درصدی دراین زمینه‬ ‫مواجهیـم‪ .‬تعـداد خودکشـی با اسـلحه نیـز دراین بـازه ‪ ۱۰‬درصـد افزایـش دارد‪.‬‬ ‫افزایـش کلـی مرگ ومیـر ناشـی از اسـلحه در ایاالت متحـده از اغـاز همه گیـری‬ ‫شـامل افزایـش شـدید این گونـه مرگ ومیرهـا در میـان کودکان ونوجوانـان‬ ‫زیـر ‪ ۱۸‬سـال اسـت‪ .‬مرگ ومیـر بـا سلاح در میـان کودکان ونوجوانـان تنها طی‬ ‫دوسـال ‪ ۵۰‬درصـد افزایـش یافتـه و از ‪ ۱۷۳۲‬مـورد در سـال ‪ ۲۰۱۹‬بـه ‪۲ ۵۹۰‬مـورد‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۱‬رسـید‪.‬‬ ‫نرخ مرگ ومیر ناشی از اسلحه در ایاالت متحده‬ ‫درطول زمان چگونه تغییر کرده است؟‬ ‫درحالی کـه سـال ‪ ۲۰۲۱‬بیشـترین تعـداد کل مرگ ومیـر ناشـی از اسـلحه در‬ ‫ایاالت متحـده به ثبـت رسـید‪ ،‬ایـن امـار‪ ،‬جمعیـت روبه رشـد این کشـور را‬ ‫درنظـر نمی گیـرد‪ .‬برمبنـای سـرانه؛ ‪ ۱۴٫۶‬مـرگ ناشـی از سلاح بـه ازای هـر‬ ‫‪۱۰۰‬هزارنفـر در سـال ‪ ۲۰۲۱‬وجـود داشـت کـه باالتریـن میـزان از اوایـل دهـه‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬اسـت؛ امـا همچنـان بسـیارکمتر از اوج مرگ ومیرهـای مشـابه بـا رقـم‬ ‫ساالنه چندنفر در تیراندازی های گروهی‬ ‫در ایاالت متحده کشته می شوند؟‬ ‫پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال دش ــوار اس ــت؛ زی ــرا تعریـــف واحـــد و موردتوافقـــی‬ ‫ً‬ ‫از اصط ــاح ‪ Mass Shootings‬وج ــود ن ــدارد و بعضـــا بـــا «قتل عـــام»‪،‬‬ ‫«کش ــتارجمعی»‪« ،‬تیران ــدازی دس ــته جمعی» یـــا «تیرانـــدازی کـــور» نیـــز از‬ ‫یش ــود‪ .‬تعاری ــف‪ ،‬بس ــته ب ــه عواملـــی؛ ازجملـــه تعـــداد قربانیـــان‬ ‫ ان ی ــاد م ‬ ‫و ش ــرایط تیران ــدازی متف ــاوت باش ــد‪ .‬اف بـــی ای داده هایـــی را دربـــاره‬ ‫«ح ــوادث تیران ــدازی فع ــال» جمـ ـع اوری می کنـــد کـــه ان هـــا را به عنـــوان‬ ‫«ی ــک ی ــا چندنفر ک ــه فعاالنه درگیر کش ــتار یا تالش برای کشـــتن مـــردم در‬ ‫منطقه ای پرجمعیت هس ــتند» تعریف می کند‪ .‬طبق تعریـــف ‪FBI‬؛ ‪ ۱۰۳‬نفر‬ ‫(به اس ــتثنای تیران ــدازان) در چنین حوادثی در ســـال ‪ ۲۰۲۱‬جـــان خود را از‬ ‫دســـت دادند‪ .‬مرکز ‪ GVA‬که پایگاه داده ها از حوادث خشـــونت با اســـلحه‬ ‫یه ــای دس ــته جمعی را به عنـــوان حوادثی تعریف‬ ‫در امریکاس ــت‪ ،‬تیرانداز ‬ ‫می کن ــد ک ــه در ان‪ ،‬چهارنف ــر ی ــا بیش ــتر مورداصابـــت گلوله قـــرار می گیرند؛‬ ‫حت ــی ا گ ــر کس ــی کش ــته نش ــده باش ــد (دوبـــاره به اســـتثنای تیرانـــدازان)‪.‬‬ ‫بااس ــتفاده از ای ــن تعری ــف‪ ،‬در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬بایـــد اعـــام کـــرد کـــه ‪ ۷۰۶‬نفـــر‬ ‫نح ــوادث ج ــان باختن ــد‪ .‬صرف نظ ــر از تعریفـــی که اســـتفاده شـــده؛‬ ‫درای ‬ ‫تلف ــات در ح ــوادث «تیران ــدازی ک ــور» در ایاالت متحده بخـــش کوچکی از‬ ‫قتل های مس ــلحانه را تش ــکیل می دهد که هرســـاله در سراســـر کشـــور رخ‬ ‫می ده ــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهره‬ ‫پربازدیدترین چهره ویدئوی های ‪ TED‬زیر ذره بین‬ ‫او در «فراتر از ذهن»‪ ،‬ما را از اموزش های غیر کاربردی ا کادمیک ا گاه و تالش‬ ‫می کند اندیشیدن خارج از الگوهای تکراری را اموزش دهد‪ .‬خودش درباره‬ ‫ً‬ ‫این کتاب گفته است‪« :‬غالبا گفته می شود که اموزش کلید اینده است‪.‬‬ ‫بله درست است؛ اما یک کلید را در دو جهت می توان چرخاند‪ .‬ان را به‬ ‫یک طرف بپیچید و منابع را قفل کنید یا ان را به طرفی دیگر بچرخانید و منابع‬ ‫را ازاد کنید و به خود مردم بازگردانید‪ .‬برای تحقق پتانسیل خالقیت واقعی‬ ‫در سازمان ها‪ ،‬مدارس و جوامع‪ ،‬باید متفاوت فکر و نسبت به همدیگر‬ ‫متفاوت رفتار کنیم‪ .‬باید یاد بگیریم که خالق باشیم»‪ .‬او دراین اثر‪ ،‬الگوهایی‬ ‫را که تمام جوامع با ان فرزندانشان را تربیت می کنند‪ ،‬به نقد می کشد و‬ ‫توضیح می دهد که چگونه این الگوها استعدادهای فراوان ان ها را نابود‬ ‫عمل متفاوت نشان می دهد که‬ ‫می کند‪ .‬در ادامه‪ ،‬راهکارهایی برای تفکر و ِ‬ ‫ مفید و کاربردی اند‪« .‬مادرس خالق»‪« ،‬استعدادهای واقعی شما» و «جوهر‬ ‫وجود تو» را باید از دیگر اثار ترجمه شده او نامید‪.‬‬ ‫کنرابینسون؛‬ ‫خالق مدرسه خالق‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫حتما تا کنون اسم ‪ TED‬به گوشتان خورده؛ شرکتی غیرانتفاعی‬ ‫بانی مجموعه همایش های جهانی‬ ‫امریکایی‪-‬کانادایی که ِ‬ ‫بوده که با شعار «ایده های شایسته گسترش»‪ ،‬برگزار می شود‬ ‫و بعد‪ ،‬محتواهای ویدئویی از این گفت وگوهای بین المللی را‬ ‫به صورت انالین برای عالقه مندان به اشترا ک می گذارد‪ .‬اثار‬ ‫برتر ان‪ ،‬میلیون ها‬ ‫‪ TED‬طرفداران بسیار دارد و ویدئوهای ِ‬ ‫ازسوی سایت‬ ‫ شده‬ ‫بازدید داشته اند‪ .‬طبق گزارش اخیر ارائه‬ ‫ِ‬ ‫سخنرانی « ِکن رابینسون» که در سال ‪2006‬‬ ‫رسمی این رویداد؛‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫باعنوان «ایا مدارس‪ ،‬خالقیت را می کشند؟» با‬ ‫انجام شد؛‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫تقریبا ‪ 75‬میلیون بازدید (تا زمان انتشار گزارش)‪ ،‬جایگاه اول‬ ‫ بندی پربازدیدترین ویدئوهای این مجموعه به خود‬ ‫را در رده ِ‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬او دراین ویدئو‪ ،‬نحوه اموزش کودکان‬ ‫امروزی را زیرسوال می برد و این پرسش را مطرح می کند که‬ ‫«نظام های مدرسه چگونه باید دوباره طراحی شوند تا تمرکز‬ ‫ گرفتن‬ ‫بیشتری بر پرورش خالقیت داشته باشند؛ نه نادیده ِ‬ ‫ان؟!» دراینجا مروری کوتاه داریم به زندگی‪ ،‬فعالیت ها و‬ ‫ تاریخ ‪21‬‬ ‫سخنران‬ ‫ایده هایی که این‬ ‫ِ‬ ‫انگیزشی اهل بریتانیا که به ِ‬ ‫ِ‬ ‫اوت ‪( 2020‬در ‪73‬سالگی) درگذشت‪.‬‬ ‫ته ــا‪ ،‬نظام های اموزشـــی‪ ،‬اژانس های‬ ‫«س ــر»؛ س ــال های متمادی با دول ‬ ‫لقب ِ‬ ‫«کن رابینس ــون» مفتخر به ِ‬ ‫بین الملل ــی‪ ،‬ش ــرکت های جهانی و برخی از س ــازمان های فرهنگی پیش ــرو در جهان‪ ،‬همکاری کـــرد تا انرژی‬ ‫خ ــاق م ــردم و س ــازمان ها را احیا کن ــد‪ .‬او پروژه های ملی و بین الملل ــی را درزمینه امـــوزش خالق و فرهنگی‬ ‫در بریتانی ــا‪ ،‬اروپ ــا‪ ،‬اس ــیا و ایاالت متحده رهبری ک ــرد‪ .‬او که چه ــره محبوب کنفرانس معتبـــر ‪ TED‬و متعهد‬ ‫ب ــه اه ــداف این رویداد در توس ــعه ایده های جدید اس ــت‪ ،‬پربیننده ترین ســـخنران در تاریـــخ این مجموعه‬ ‫ب هش ــمار مـ ـی رود‪ .‬س ــخنرانی او؛ «ای ــا م ــدارس خالقی ــت را می کش ــند» در ‪ 160‬کشـــور دیده شـــده اســـت‪ .‬او‬ ‫وارویک» انگلس ــتان بود و سپس‪ ،‬اســـتاد ممتاز شد‪ .‬در‬ ‫به مدت ‪1 2‬س ــال اس ــتاد اموزش هنر در «دانش ــگاه‬ ‫ِ‬ ‫س ــال ‪ ،1999‬ی ــک کمیس ــیون ملی درزمین ــه خالقیت‪ ،‬ام ــوزش و اقتصاد را بـــرای دولت بریتانیـــا رهبری کرد‪.‬‬ ‫«هم ــه این ــده م ــا‪ :‬خالقیت‪ ،‬فرهن ــگ و اموزش» (عن ــوان گزارش او) با اس ــتقبال گســـترده ای روبه رو شـــد‪ .‬او‬ ‫ش ــخصیت اصلی در توسعه اس ــتراتژی توس ــعه خالق و اقتصادی به عنوان بخشـــی از روند صلح در «ایرلند‬ ‫ش ــمالی» بود و ب ــا وزرای اموزش‪ ،‬اموزش وپ ــرورش و فرهنگ همکاری می کرد‪ .‬طرح ایجادشـــده برای تغییر‪،‬‬ ‫بازکردن قفل خالقیت‪ ،‬توس ــط سیاس ــتمداران همه احزاب و توس ــط رهبران تجاری‪ ،‬اموزشـــی و فرهنگی در‬ ‫انج ــا به تصویب رس ــید‪ .‬او یک ــی از چهار مش ــاور بین المللی دولت «س ــنگاپور» برای تبدیل شـــدن به قطب‬ ‫بش ــرقی و نیروی راهنم ــا در اس ــتراتژی سراس ــری «اوکالهاما» برای پـــرورش خالقیت و‬ ‫خ ــاق اس ــیای جنو ‬ ‫ـوی رســـانه های «تایـــم»‪« ،‬فورچون» و‬ ‫ن ــواوری در فرهن ــگ‪ ،‬تج ــارت و ام ــوزش بود‪ « .‬ک ــن رابینس ــون» ازس ـ ِ‬ ‫«سـ ـی ان ان» چه ــره اول معرف ــی ش ــد؛ و مجل ــه ‪ Fast Company‬او را یکی از «متفکران نخبـــه جهان درزمینه‬ ‫خالقی ــت و ن ــواوری» نامی ــد و حتی در لیس ــت ‪ Thinkers50‬از برتری ــن متفکران تجاری جهان قـــرار گرفت‪ .‬او‬ ‫در س ــال ‪ 2003‬به دلی ــل خدماتش در هنر‪ ،‬نش ــان «ش ــوالیه» را از «ملک ــه الیزابت دوم» دریافـــت کرد‪« .‬کن»‬ ‫ُ‬ ‫در بس ــیاری از ان جی اه ــا و خیری هه ــا مش ــارکت فع ــال داش ــت و از حامی ــان بنیادهایـــی ماننـــد ‪The Place،‬‬ ‫ـام «المنـــت‪ :‬چگونه با یافتن عالقه‬ ‫‪ Lynne and Land، Think Equal‬و ‪ ...‬ب هش ــمار می رف ــت‪ .‬کتاب ــی از او ب هن ـ ِ‬ ‫قلب ــی خ ــود و وق ــف خویش به ان‪ ،‬هر چی ــز رنگ دیگ ــری به خود می گی ــرد» پرفروش ترین کتاب ســـال ‪2019‬‬ ‫«نیویورک تایمز» اس ــت؛ که به ‪ ۲۳‬زبان ترجمه ش ــده و بیش از یک میلیون نســـخه در سراسر جهان فروخته‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫چهره‬ ‫اســـت‪ .‬دیگر اثرش؛ «فراتر از ذهن‪ :‬چگونه انســـانی خالق باش ــیم؟» نیز که س ــال ‪ 2011‬منتشر ش ــد‪ ،‬باز پرفروش ترین‬ ‫یک ــه اموزش را متحول می کند» نوش ــته‬ ‫کتـــاب «نیویورک تایمـــز» لقب گرفـــت‪ .‬کتاب «مدارس خـــاق‪ :‬انقالب مردم ‬ ‫یپ ــردازد و ا کن ــون به ‪ 15‬زبان دردس ــترس‬ ‫چگونگـــی تغییر نظام های اموزشـــی مشـــکل دار جهان م ‬ ‫او‪ ،‬بـــه موضـــوع‬ ‫ِ‬ ‫پیمودن راهی ب هس ــوی بهترین اموزش» در س ــال ‪ 2018‬منتش ــر‬ ‫مدرســـه‪:‬‬ ‫و‬ ‫فرزندتان‬ ‫«شـــما‪،‬‬ ‫کتابش‬ ‫اســـت‪ .‬اخرین‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫شـــد؛ راهنمایـــی ضروری بـــرای والدیـــن تا به فرزندانشـــان کم ــک کنند اموزش های ــی را ک ــه واقعا برای ی ــک زندگی‬ ‫شـــاد و ســـازنده به ان نیـــاز دارند‪ ،‬بیابند‪ .‬او طی ســـال های قبل از مرگش‪ ،‬ب ــر روی یک مانیفس ــت کار می کرد؛ اثری‬ ‫کوتـــاه کـــه تمـــام اســـتدال ل های کلیـــدی اش را گردهم بیـــاورد و به مثاب ــه فراخوان ــی برای اق ــدام جه ــت «انقالب در‬ ‫اموزش وپـــرورش» عمـــل کنـــد‪ .‬ارزوی او این بودکـــه پـــس از مرگش‪ ،‬دخت ــرش ( ِکیت) ای ــن اثر را کامل و منتش ــر کند‪.‬‬ ‫«کن رابینســـون» گفته‪« :‬مدت ها ســـت که کاری را که بایـــد‪ ،‬انجام می دهم‪ .‬در این مس ــیر‪ ،‬نقش های مختلف بازی‬ ‫کرده ام‪ :‬معلم‪ ،‬نویســـنده‪ ،‬محقق‪ ،‬مشـــاور و ســـخنران‪ .‬در بس ــیاری از ابتکارات در کل جهان‪ ،‬با نظام های اموزش ــی‬ ‫فرمول تحول این اس ــت‪:‬‬ ‫و ســـازمان های شـــرکتی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬هدایت و مش ــارکت داش ــته ام‪ .‬به نظرم تنها‬ ‫ِ‬ ‫ تاریخ ‪ 4‬مـــارس ‪ 1950‬در «لیورپول» به دنیا ام ــد‪ ،‬یکی از هفت فرزند خان ــواده ای از طبقه کارگر‬ ‫ازســـرگیری!» او کـــه به ِ‬ ‫فیزیکی این‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫ دلیل‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫بعد‬ ‫گذراند‪.‬‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بیمار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ ماه‬ ‫ت‬ ‫هشـــ‬ ‫و‬ ‫شـــد‬ ‫مبتال‬ ‫اطفال‬ ‫فلج‬ ‫بـــود‪ .‬در چهار ســـالگی به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ش وپ ــرورش «برتون ه ــال» بود و در رش ــته‬ ‫عارضـــه‪ ،‬در مدرســـه ای ویـــژه ثبت نـــام کـــرد‪ .‬او دانش اموخته کال ــج اموز ‬ ‫«ادبیات انگلیســـی و نمایشـــنامه» تا مقطع لیســـانس تحصیل کرد و در س ــال ‪ ،1981‬از دانش ــگاه «لندن» با مدرک‬ ‫اصلی «رابینس ــون» برای‬ ‫دکترا فار غ التحصیل شـــد‪ .‬پایان نامـــه او درباره «کاربرد نمای ــش در روند اموزش» بود‪ .‬ایده ً ِ‬ ‫ امیزبـــودن فعالیـــت مـــدارس این بود‪ :‬اموزش باید در س ــه جبهه توس ــعه یاب ــد؛ اوال اینکه باید ب ــا ارائه یک‬ ‫موفقیت‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫برنامـــه درســـی گســـترده‪ ،‬تنوع را تقویـــت و فردی کردن فرایند یادگیری را تش ــویق ک ــرد‪ .‬ثانیا باید ح ــس کنجکاوی را‬ ‫ً‬ ‫از طریـــق اموزش خالق (که به اموزش و توســـعه معلم با کیفیت باال بس ــتگی دارد)‪ ،‬ترویج ک ــرد‪ .‬نهایتا باید بر بیداری‬ ‫ـزاری ازمون های‬ ‫خالقیـــت از طریـــق فرایندهـــای اموزشـــی جایگزیـــن تمرکز کرد؛ ش ــیوه ای که تا کی ــد کمتری ب ــر برگ ـ ِ‬ ‫اســـتاندارد و هماهنگ دارد و در نتیجه‪ ،‬مســـئولیت تعریف دوره اموزش ــی را به تک تک مدارس و معلمان می دهد‪.‬‬ ‫فعلـــی در «ایاالت متح ــده» به جای «رویک ــرد خالقانه ب ــرای یادگیری»‪،‬‬ ‫او معتقـــد بود که بیشـــتر سیســـتم اموزشـــی‬ ‫ِ‬ ‫‪7‬‬ ‫انطب ــاق و استانداردس ــازی را تش ــویق می کند‪« .‬رابینس ــون» تا کی ــد می کرد که ما تنهـــا در صورتـــی می توانیم موفق‬ ‫ش ــویم ک ــه بدانی ــم اموزش‪ ،‬ی ــک س ــازوکار ارگانیک اس ــت؛ ن ــه فرایندی مکانیک ــی‪ .‬او می گفـــت که مدیریـــت موفق‬ ‫مدرس ــه به جای اس ــتفاده از ابزار «فرم ــان و کنترل»‪ ،‬به خلق یک َ‬ ‫«ج ِو مفی ــد» نیاز دارد‪ .‬او در ســـال ‪ 1977‬با «ماری‬ ‫ های «جیمز» و «کیت» شـــدند‪.‬‬ ‫ترز واتس» اش ــنا ش ــد و ان ها در س ــال ‪ 1982‬ازدواج کردند و صاحب فرزندانی به نام ِ ‬ ‫«س ــر ک ــن رابینس ــون» در خانـ ـه اش در لن ــدن و براث ــر ابتالب هس ــرطان درگذش ــت‪ .‬بنیـــاد ‪The Creative Revolution‬‬ ‫ک ــه برمبن ــای اید هه ــا و اموزش های او راه اندازی ش ــده‪ ،‬یک ش ــبکه انالین جهانی ســـت کـــه به افـــراد درزمینه های‬ ‫جور‬ ‫متن ــوع خالقی ــت کمک و از ا ‬ ‫نه ــا حمایت می کند‪ .‬ایـ ـن را می توان دس ــتاورد ِ‬ ‫بزرگ مـــردی نامید که امـــوزش را ِ‬ ‫یک ــه در یک ــی از س ــخنرانی هایش می گوی ــد‪« :‬واقعیت این اســـت که با توجه به‬ ‫دیگ ــری می دی ــد و می خواس ــت؛ مرد ‬ ‫چالش های ــی که م ــا با ان روبـ ـه رو هس ــتیم‪ ،‬اموزش وپرورش نیازی ب ــه اصالح ن ــدارد؛ بلکه باید تغییر کند»‪ .‬نشـــریه‬ ‫ تاریخ ‪ 26‬اوت ‪ 2020‬درباره او نوش ــت‪ :‬این چهره طرفدار خالقیت‪ ،‬توســـط سیاســـتمداران‬ ‫«گاردین» در گزارش ــی به ِ‬ ‫هر دو حزب اصلی بریتانیا بس ــیار نادیده گرفته ش ــد؛ زیرا اصرار داش ــت که سیاس ــت دولت های متوالی دراین کشور‪،‬‬ ‫مبنی بر اینک ــه س ــواد خواند و ریاضی باید غالب باش ــد‪ ،‬اولویتی کاذب بوده؛ همان طور کـــه در مصاحبه ای گفته بود‪:‬‬ ‫«مث ــل این اسـ ـت که بگوییم بیایید کیک را درس ــت کنی ــم و هنگامی که کی ــک را پختیم‪ ،‬تازه بخواهیـــم تخم مر غ ها‬ ‫را در ان بریزی ــم!» او در ان س ــخنرانی بارها دید هش ــده اش؛ و البته در کنفرانس هایی که کمتـــر مورد توجه قرار گرفته‬ ‫بودند‪ ،‬اس ــتدالل کرد که کودکان‪ ،‬با «خالقیت هنری» رش ــد نمی کنند؛ بلکه در س ــازوکارهای مدرسه ای که به جای‬ ‫«رهای ـ ِـی تخیل و ابتکار»‪ ،‬پیش ــرفت تحصیل ــی و انطباق را در اولویت ق ــرار می دهند‪ ،‬اموزش می بیننـــد‪ .‬او به حضار‬ ‫گف ــت‪« :‬م ــن معتقدم ک ــه تنها امید ما ب ــرای این ــده‪ ،‬اتخاذ مفهوم جدی ــد از ا کولوژی انسانی ســـت؛ مفهومـــی که در‬ ‫ان‪ ،‬ش ــروع ب ــه بازس ــازی تعابی ــر قبلی مان از غن ــای ظرفیت انس ــانی کنیم‪ .‬سیس ــتم اموزشـــی‪ ،‬ذهن مـــا را به مثابه‬ ‫معدنی مش ــخص‪ ،‬می کاود‪ .‬باید در اصول اساس ــی کـــه در ان فرزندانمان را اموزش‬ ‫زمینی برای اس ــتخراج یک ماده‬ ‫ِ‬ ‫می دهی ــم‪ ،‬تجدی ــد نظ ــر کنی ــم‪ .‬م ــدارس باید برای توس ــعه خالقی ــت اختیارعمل داشـــته باشـــند‪ .‬بـــا بچه ها مثل‬ ‫ماش ــین رفتار نکنید ی ــا بیش از حد ان ها را با برنامه ریزی رش ــد ندهید‪ .‬ان ها اس ــتعدادهای خود را با کشـــف کردن و‬ ‫نک ــردن چیزها پی ــدا می کنند»‪.‬‬ ‫امتحا ‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رخداد‬ ‫ روایت گزارشمک کینزی‬ ‫ایندهحمل ونقلبه‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫یهــای جدیــد و گزینه هــای حمل ونقــل را توســعه‬ ‫«جابجایــی» یکــی از داغ تریــن بخش هاســت کــه اســتارت اپ ها و ‪OEM‬هــای ســنتی (تولیدکننــدگان اصلــی تجهیــزات) دائمــا ازای ـن رو‪ ،‬فناور ‬ ‫ً‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫لهــای نواورانــه هنــوز مشــکل ترا کــم جاد ههــا را حــل نکــرده و تقریبــا هــر کشــوری اثــرات ان را احســاس می کنــد‪ .‬راننــدگان در «مونیــخ» هرســال میانگیــن‬ ‫می دهنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬هجــوم راه ح ‬ ‫فشــده در ترافیــک رخ داد! بایــد گفــت کــه «جابجایــی» در حــال ورود بــه عصــر جدیــدی از‬ ‫یکــه جاد ههــا شــلوغ تر بودنــد)‪ ،‬زمــان تل ‬ ‫‪ ۸۷‬ســاعت را در ترافیــک تلــف می کننــد‪ .‬در «لس انجلــس»‪ ۱۱۹ ،‬ســاعت قبــل از همه گیــری (زمان ‬ ‫ی کــه می توانــد این بخــش را تــا ســال ‪ ۲۰۳۵‬متحــول کنــد‪ ،‬شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫نواوری ســت‪ .‬کارشناســان ‪ McKinsey & Company‬طــی گــزارش اخیـ ِـر خــود‪ ،‬این موضــوع را در جهــان موردبررســی قــرار داده انــد تــا تغییــرات پیچیــده ا ‬ ‫درحال حاضـر در سراسـر جهـان‪ ۱٫۳ ،‬میلیـارد وسـیله نقلیه درحال اسـتفاده‬ ‫بـوده و بسـیاری ازان ها در مالکیـت خصوصـی هسـتند‪ ۸۶۸ .‬وسـیله نقلیه‬ ‫به ازای هر ‪ ۱۰۰۰‬نفر در «ایاالت متحده»‪ ۶۳۵ ،‬دستگاه در «نروژ» و ‪ ۳۹۱‬دستگاه‬ ‫در «مکزیـک» وجـود دارد‪ .‬در مقایسـه‪ ،‬در «چیـن» تنهـا ‪ ۲۱۹‬دسـتگاه بـه ازای‬ ‫هـر ‪ ۱۰۰۰‬نفـر وجـود دارد؛ بااین همـه‪ ،‬بیـش از ‪ ۳۰۰‬میلیـون وسـیله نقلیه در‬ ‫جاده هـای انجـا تـردد می کننـد‪ .‬وسـایل نقلیه شـخصی منجـر بـه ازدحـام‬ ‫ً‬ ‫جاده هـا می شـوند؛ زیـرا عمدتـا مسـافران کمتـری را نسـبت بـه حمل ونقـل‬ ‫عمومـی یـا سـایر گزینه هـای اشـترا کی‪ ،‬در خـود جـای می دهنـد‪ .‬بـا وجـود‬ ‫افزایش «خدمات سواری اشترا کی»؛ جذابیت مالکیت خصوصی در بسیاری‬ ‫کشـورها همچنان قوی سـت‪ .‬تجزیه وتحلیل «مک کینزی اند کمپانی» نشان‬ ‫داده که خودروهای شخصی در ‪ ۴۵‬درصد از تمام سفرها استفاده می شوند؛‬ ‫و از وسـایل حمل ونقـل عمومـی پیشـی می گیرنـد‪ .‬تجهیـزات حمل ونقل ِـی‬ ‫کوچک (اسکوترها و دوچرخه ها‪ ،‬برخی از وسایل نقلیه الکتریکی و …)‪ ،‬سواری‬ ‫اشـترا کی‪ ،‬سـکوهای انالیـن مسـافری و البتـه پیـاده روی‪ ،‬در رد ههـای بعـدی‬ ‫شـیوه های جابجایـی قـرار دارنـد‪ .‬شـلوغی های ناشـی از رواج خودروهـای‬ ‫شـخصی‪ ،‬چیزی بیش از اتالف وقت‪ ،‬اشـفتگی و خسـتگی را برای مردم درپی‬ ‫دارد‪ .‬توسـعه دهندگان فضـای شـهری و مقامـات دولتـی را نیـز ناچـار می کنـد‬ ‫تـا گاراژهـا و فضاهـای پـارک بیشـتری بسـازند؛ و این گونـه‪ ،‬زمین های ارزشـمند‬ ‫شـهری کـه می تواننـد بـه محیط هـای تفریحـی یـا سـایر امکانـات رفاهـی بـرای‬ ‫شـهروندان اختصـاص یابنـد‪ ،‬نابـود خواهند شـد‪« .‬ایاالت متحـده»؛ به عنوان‬ ‫یکـی از کشـورهای وابسـته بـه خـودرو در جهـان‪ ،‬ا کنـون هشـت جـای پـارک‬ ‫دردسترس برای هر خودرو دارد که نشان از هدررفت یک فرصت شهری ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا ازمنظر حیاتی؛ نرخ باالی مالکیت خودروهای شخصی‪ ،‬افزایش انتشار‬ ‫کربن را تشـدید می کند‪ .‬البته به نظر می رسـد که در دهه اینده‪« ،‬ا کوسیسـتم‬ ‫ً‬ ‫جابجایی» احتماال دستخوش تحولی می شود که از اغازین روزهای پیدایش‬ ‫خـودرو سـابقه نداشـته اسـت‪ .‬یکـی از تغییـرات اصلـی نیـز کاهـش اسـتفاده از‬ ‫خودروهـای شـخصی خواهـد بـود‪ .‬دولت هـا درحال حاضـر مقرراتـی را بـرای‬ ‫کاهـش تعـداد وسـایل نقلیه در جاده هـا به منظـور کاهـش ترافیـک و کاسـتن‬ ‫از انتشـار گازهـای گلخانـه ای وضـع کرده انـد (و می کننـد) و مصرف کننـدگان‬ ‫نیـز بیش ازقبـل ترجیـح می دهنـد کـه گزینه هـای حمل ونقـل کارامـد‪ ،‬سـبز‬ ‫و راحت تـر را انتخـاب کننـد‪ .‬بـا پیشـرفت فنـاوری‪ ،‬گزین ههـای جابه جایـی‬ ‫نظیر «روبوشـاتل» (مینی بوس های اشـترا کی‬ ‫نواورانه تـر نیـز ظاهر می شـوند؛ ِ‬ ‫بـا چهـار تـا هشـت صندلـی) یـا تا کسـی های هوایـی شـهری! نتیجـه همـه این‬ ‫تغییـرات چیسـت؟ یـک ا کوسیسـتم جابجایـی کـه هوشـمندتر‪ ،‬یکپارچ هتـر‬ ‫و دوسـتدار محیط زیسـت اسـت‪« .‬مک کینـزی» درمـورد «شـیوه حمل ونقـل‬ ‫اینده»‪ ،‬یک نظرسـنجی سـاالنه از مصرف کنندگان انجام می دهد که به چهار‬ ‫یپـردازد‪ :‬رانندگـی خـودکار‪ ،‬خودروهای برقی‪ ،‬سـواری اشـترا کی‬ ‫رونـد اصلـی م ‬ ‫و سـفر تعاملـی‪ .‬بسـیاری از پاسـخ دهندگان بـه نظرسـنجی ‪ ۲۰۲۲‬گفته انـد کـه‬ ‫امـاده «تغییـر عـادات حمل ونقـل» خـود هسـتند‪ .‬یافته هایی از ایـن پژوهش‬ ‫ً‬ ‫کسـوم از پاسـخ دهندگان (‪ ۳۰‬درصـد) قصـد دارنـد در‬ ‫چنیـن اسـت‪ :‬تقریبـا ی ‬ ‫ً‬ ‫ ونقلی کوچک (مثال دوچرخه و‬ ‫دهه اینده استفاده خود را از تجهیزات حمل ِ‬ ‫ً‬ ‫اسکوتر الکترونیکی) یا سامانه های سفر اشترا کی افزایش دهند‪ .‬تقریبا نیمی‬ ‫از پاسـخ دهندگان (‪ ۴۶‬درصـد) امـاده جایگزینـی وسـایل نقلیه شـخصی خـود‬ ‫شهـای حمل ونقـل در دهـه اینـده هسـتند‪ .‬ا کثر پاسـخ دهندگان‬ ‫بـا سـایر رو ‬ ‫کی ویـژه بـا حدا کثـر‬ ‫(‪ ۷۰‬درصـد) مایـل بـه اسـتفاده از یـک وسـیله نقلیه اشـترا ِ‬ ‫سـه مسـافر دیگـر هسـتند‪ ۴۲ .‬درصـد از دسـته اخیـر‪ ،‬گفته انـد درصـورت نبود‬ ‫ایـن امـکان‪ ،‬وسـیله نقلیه شـخصی را ترجیـح می دهنـد‪ .‬میـل بـه تجربـه ای‬ ‫شتـر‪ ،‬در پشـت بسـیاری از ایـن تغییـرات اسـت‪ .‬یـک سـفر سـریع در‬ ‫لذت بخ ‬ ‫مترو درحالی که می توان کتابی برای مطالعه در دست گرفت‪ ،‬اغلب می تواند‬ ‫ـک اعصاب خردکن را‬ ‫ی ‬ ‫کسـاعت حضـور پشـت ُر ِل اتومبیـل شـخصی در ترافی ِ‬ ‫شکسـت دهـد! شـهرهایی کـه می تواننـد ایـن «راحتـی» را ارائـه دهند‪ ،‬ممکن‬ ‫یهـای پایـداری نیـز‬ ‫اسـت باعـث افزایـش تعـداد مسـافران متـرو شـوند‪ .‬نگران ‬ ‫ً‬ ‫مهم انـد‪ .‬طبـق نتایـج ایـن نظرسـنجی؛ ‪ ۴۶‬درصـد از پاسـخ دهندگان قبلا بـه‬ ‫برندهـا یـا محصـوالت پایدارتـر روی اورده انـد و ‪ ۱۶‬درصـد دیگـر قصـد دارنـد‬ ‫تغییرات قابل توجهی برای ارتقای پایداری ایجاد کنند‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۲۰‬بخش‬ ‫حمل ونقـل حـدود ‪ ۲۰‬درصـد از انتشـار گازهـای گلخانـه ای جهانـی را ب هخـود‬ ‫اختصـاص داد کـه بیـش از ‪ ۴۰‬درصـد از کل ان‪ ،‬از ا گـزوز خودروهـای شـخصی ‬ ‫بیـرون امـده! بـرای ترویـج حمل ونقـل سـبزتر‪ ،‬بیـش از ‪ ۱۵۰‬شـهر در جهـان‪،‬‬ ‫اقداماتی را برای محدودکردن استفاده از وسایل نقلیه شخصی اجرا کرده اند‬ ‫کـه شـامل تالش هایـی بـرای افزایـش ا گاهـی درمـورد میـزان انتشـار گازهـای‬ ‫گلخانه ای از خودروهای شـخصی‪ ،‬محدودکردن تعداد خودروهای شـخصی‬ ‫در شـهرها یـا ارائـه مشـوق های مالـی بـرای اسـتفاده از شـیوه های جابجای ِـی‬ ‫سازگاربامحیط زیسـت اسـت‪ .‬درادامـه‪ ،‬بـه نمونه هایـی دراین زمینـه اشـاره‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫چین‬ ‫امور‬ ‫به عنـوان بخشـی از طـرح جامـع شـبکه حمل ونقـل ریلی پکـن‪ ،‬مجریـان ِ‬ ‫کلـی‬ ‫انجـا‪ ،‬درحال توسـعه سیسـتم متـرو هسـتند کـه تـا سـال ‪ ۲۰۳۵‬بـ ه طـول ِ‬ ‫‪ ۱۶۲۵‬کیلومتـر برسـد‪ .‬در «چنگـدو» نیـز شـروع بـه سـاخت بزرگ تریـن شـبکه‬ ‫کلـی‬ ‫دوچرخـه شـهری در جهـان کرده انـد کـه هدفـش‪ ،‬رسـیدن بـه طـول ِ‬ ‫‪ ۱۹۲۰‬کیلومتـر تـا سـال ‪۲۰۲۵‬؛ و ‪ ۱۷۰۰۰‬کیلومتـر تـا سـال ‪ ۲۰۴۰‬اسـت‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫رخداد‬ ‫‪9‬‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫در «سانفرانسیسکو» حداقل الزامات پارکینگ حذف شده؛ زیرا محرز شده که چنین دستورالعمل هایی باعث افزایش ترافیک و انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫یشـوند‪ .‬مدیـران شـهر همچنیـن ممکـن اسـت خطـوط خاصـی را بـه وسـایل نقلیه اشـترا کی اختصـاص دهنـد تـا بـه ارتقـای ایـن گزینـه حمل ونقلی کمک‬ ‫م ‬ ‫کننـد‪ .‬قانـون زیرسـاخت دوحزبـی سـال ‪« ۲۰۲۲‬ایاالت متحـده»‪ ،‬کمـک سـاالنه ‪ ۱٫۴۴‬میلیـارددالری را بـه کنارگذاشت هشـدن جایگزین هـای حمل ونقـل‬ ‫ً‬ ‫(صندوقـی بـرای کمـک بـه پروژ ههـای ایالتی و محلی برای زیرسـاخت های پیاده و دوچرخه) تا سـال ‪ ۲۰۲۶‬مشـخص می کند؛ تقریبـا دوبرابر ‪ ۸۵۰‬میلیون دالر‬ ‫ گذاری سـاالنه از ‪ ۲۰۱۸‬تـا ‪.۲۰۲۰‬‬ ‫سـرمایه‬ ‫ِ‬ ‫شرکت ‪ McKinsey & Company‬دریک نگاه ‪...‬‬ ‫ُ‬ ‫شـرکت «مک کینـزی انـد کمپانـی» در سـال ‪ ۱۹۲۶‬توسـط «جیمـز اسـکار مک کینـزی» در شـیکا گو تاسـیس شـد‪« .‬جیمـز مک کینـزی» را کـه تـ ا قبـل از ان اسـتاد حسـابداری‬ ‫در مدرسـه بازرگانـی «دانشـگاه شـیکا گو» بـود‪« ،‬پـدر حسـابداری مدیریتـی» می داننـد‪ .‬در ‪ ۱۹۳۵‬ایـن موسسـه بـا شـرکت «ولینگتـون انـد کمپانـی» ادغـام شـد؛ امـا ایـن‬ ‫ادغـام دو سـال بیشـتر دوام نیـاورد و بـا مـرگ نا گهانـی پروفسـور «مک کینـزی» در ‪ ،۱۹۳۷‬از هـم پاشـید‪ .‬در سـال های بعـد از مـرگ وی‪ ،‬دو نفـر به نا مهـای « گـی کرا کـت»‬ ‫یکـرد سـازوکار کوچکـش چند دهـه دوام بیـاورد و بـه یکـی از بزرگ تریـن و معتبر تریـن‬ ‫و «دیـک فلچـر» مدیریـت ایـن موسسـه را برعهـده گرفتنـد‪« .‬مک کینـزی» گمـان نم ‬ ‫شـرکت های مشـاوره دهنده جهان تبدیل شـود‪« .‬مک کینزی» ا کنون در ‪ ۵۵‬کشـور جهان ‪ ۹۰۰‬هزار مشـاور در اسـتخدام خود دارد که به بیش از ‪ ۹۰‬درصد از بزرگ ترین‬ ‫ سـوم شـرکت هایی که نامشـان در «فهرسـت هزارتایی» نشـریه «فورچون» ثبت شـده اسـت‪ ،‬مشـاوره می دهند‪ .‬این موسسـه در مشـاوره های‬ ‫شـرکت های ًجهان و دو ِ‬ ‫تهـای مختلـف مشـاوره می دهـد؛ ضمن اینکـه چندین نشـریه‬ ‫بو کار ها‪ ،‬نها دهـا و حتـی دول ‬ ‫خـود عمدتـا بـر سـطوح ارشـد مدیریتـی تمرکـز می کنـد و در جهـان بـه کسـ ‬ ‫بو کار اسـت کـه نظری ههـای مدیریتـی و سـازمانی را‬ ‫معتبـر نیـز منتشـر می کنـد کـه «فصلنامـه مک کینـزی» معروف تریـن ان هاسـت و درواقـع‪ ،‬یـک نشـریه در حـوزه کسـ ‬ ‫یشـود و سـاالنه یـک ویژه نامه نیز ضمیمه ان به انتشـار‬ ‫پوشـش می دهـد‪ .‬ایـن نشـریه از ‪ ۱۹۶۴‬به صـورت مـداوم توسـط تیـم مشـاوران مدیریتـی «مک کینـزی» منتشـر م ‬ ‫می رسد‪ .‬البته «مک کینزی» نشریات دیگری با موضوعات فناوری تجاری‪ ،‬پرداخت های مالی‪ ،‬بانکداری شرکتی و سرمایه ای و امور مالی نیز منتشر می کند‪ .‬مشاوران‬ ‫شاغل در این موسسه تا کنون چندین کتاب در این حوزه به رشته تحریر دراورده اند که از ان جمله می توان به «سنجش و مدیریت ارزش شرکت ها»‪« ،‬کیمیای رشد»‪،‬‬ ‫لهـا» یـاد کـرده‪ .‬بیـش از‬ ‫«تخریـب سـازنده»‪« ،‬جنـگ بـر سـر اسـتعداد ها» و ‪ ...‬اشـاره کـرد‪ .‬نشـریه «فورچـون» از «مک کینـزی» به عنـوان «بهتریـن سـکوی پـرش مدیرعام ‬ ‫‪70‬درصد از مدیرانی که نامشـان وارد «لیسـت ‪ ۵۰۰‬نفری فورچون» شـده اسـت‪ ،‬سـابقه کار در «مک کینزی» را دارند‪ .‬بد نیسـت بدانید که در سـطح جهان‪ ،‬سـه شـرکت‬ ‫در حـوزه ارائـه خدمـات مشـاوره مدیریتـی بـا هـم رقابت کرده و هر سـاله می کوشـند بر ترین اسـتعدادهای دانشـگاه ها و موسسـات اموزشـی در این زمینـه را جذب کنند‪:‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬گرچـه ایـن‬ ‫«مک کینـزی انـد کمپانـی»‪« ،‬بیـن انـد کمپانـی» و «گـروه مشـاوره بوسـتون»‪ .‬در صنعـت مدیریـت‪ ،‬از ایـن سـه شـرکت اختصـارا با عنـوان ‪ MMB‬یـاد م ‬ ‫یهـا و سـوابق منحصر ب هفـرد خـود را دارنـد و ایـن‬ ‫شـرکت ها در همـه حوزه هـای مدیریتـی و بخش هـای جغرافیایـی جهـان بـا هـم رقابـت می کننـد؛ امـا هر یـک توانمند ‬ ‫نبـازار کمـک می کند‪.‬‬ ‫نهـا در ای ‬ ‫توانمندی هـا و سـوابق‪ ،‬بـرای ان هـا مزایـای رقابتـی به وجـود اورده کـه بـه بقـای ا ‬ ‫فرانسه‬ ‫«فرانسـه» اولیـن کشوری سـت کـه پروازهـای کوتاه مـدت را درصـورت وجـود‬ ‫روش هـای جایگزیـن حمل ونقـل به مـدت ‪۲٫۵‬سـاعت یـا کمتـر‪ ،‬ممنـوع‬ ‫کـرد‪ .‬شـهردار «پاریـس» (انـه ایدالگـو)‪ ،‬از برنامه هایـش بـرای ایجـاد یک «شـهر‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه ای» خبر داد که سا کنانش بتوانند شش عملکرد ضروری (فعالیت‬ ‫روزمـره‪ ،‬کار‪ ،‬تجـارت‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬امـوزش و سـرگرمی) را طـی فقـط ‪ ۱۵‬دقیقـه‬ ‫پیـاده روی یـا دوچرخ هسـواری از مبـدا (خانـه) انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫المان‬ ‫بـا هـدف کاهـش اسـتفاده از خودروهـای شـخصی‪« ،‬هایدلبـرگ» برنامـه ای‬ ‫تهـای حمل ونقـل‬ ‫ازمایشـی بـرای ایجـاد خطـوط دوچرخـه و ارائـه بلی ‬ ‫کسـال بـرای سـا کنانی کـه وسـایل نقلیه خـود را‬ ‫عمومـی رایـگان بـا اعتبـار ی ‬ ‫تهـای المـان و دولـت فـدرال قصـد ارائـه بلیـت‬ ‫می فروشـند‪ ،‬اغـاز کـرد‪ .‬ایال ‬ ‫سراسـری ‪ ۴۹‬یورویـی بـرای حمل ونقـل عمومـی محلـی و منطقـه ای را نیـز‬ ‫دارنـد‪ .‬گرداننـدگان امـور «مونیـخ» اعلام کرده انـد کـه ایـن بلیـت را رایـگان‬ ‫نشـهر قـرار می دهـد‪ .‬در «پوتسـدام» هزین ههـای‬ ‫دراختیـار کارمنـدان ای ‬ ‫اسـتفاده از پارکینـگ تـا ‪ ۱۰۰‬درصـد افزایـش می یابـد؛ به اسـتثنای دارنـدگان‬ ‫خودروی اشـترا کی‪ .‬ا گر این وسـیله نقلیه اشترا کی برقی باشـد‪ ،‬تا سال ‪۲۰۲۶‬‬ ‫از هرگونـه عـوارض نیـز معـاف اسـت‪.‬‬ ‫نروژ‬ ‫در «اسلو» بسیاری از نقاط پارکینگ در مرکز شهر‪ ،‬حذف شده اند تا فضای‬ ‫بیشتری برای مسیرهای دوچرخه سواری و عابران پیاده؛ و ایجاد پارک های‬ ‫تفریحی فراهم کند‪ .‬قانون تغییر اقلیم «نروژ»‪ ،‬هدف کاهش انتشار حداقل‬ ‫لشـدن بـه جامعـه ای بـا میـزان انتشـار کـم‬ ‫‪ ۵۵‬درصـد تـا سـال ‪۲۰۳۰‬؛ و تبدی ‬ ‫کربـن تا ‪ ۲۰۵۰‬را تعیین کرده اسـت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫فیلم هایی کهپیشاز مرگبایدببینید!‬ ‫تولد یک ملت‬ ‫«تولـد یـک ملـت» یـک درام حماسـی صامـت امریکایـی محصـول ‪ 1915‬به کارگردانـی «دیویـد وارک گریفیـث» و‬ ‫بـا بـازی «لیلیـان گیـش» اسـت‪ .‬فیلم نامـه ان از رمانـی نوشـته «تومـاس دیکسـون جونیـور» (‪ )1905‬و نمایشـنامه‬ ‫‪ The Clansman‬اقتباس شده است‪« .‬گریفیث» با همکاری «فرانک ای وودز» فیلم نامه را نوشت و «هری ایتکن»‬ ‫فیلم را تهیه کرد‪« .‬تولد یک ملت» را نقطه عطفی در تاریخ سـینما خوانده اند و به دلیل مهارت فنی اش سـتایش‬ ‫شـده اسـت‪ .‬داسـتان‪ ،‬ایـن اولیـن فیلـم غیر سـریالی امریکایـی ‪ 12‬حلقـه ای را بایـد امیـزه روایـت و تاریـخ خوانـد؛ ترور‬ ‫«ابراهـام لینکلـن» توسـط «جـان ویلکـس بـوث» و رابطـه دو خانـواده در دوران جنـگ داخلـی و بازسـازی در طـول‬ ‫نسـال‪ ،‬محـور اصل ِـی ماجراسـت‪ .‬فیلـم ابتـدا در دو قسـمت به نمایـش درامـد کـه بـا یـک فاصلـه از هـم جـدا‬ ‫چندی ‬ ‫یسـت کـه موسـیقی اش توسـط یـک ارکسـتر ارائـه شـد‪ .‬پیشـگامی‬ ‫شـدند و بایـد اشـاره کـرد کـه اولیـن فیلـم امریکای ‬ ‫یهـا و ابتـکارات ان اسـت‪ .‬سـکانس نبـردی دراین فیلـم وجـود دارد‬ ‫ـرد «نمـای نزدیـک» و «دیزالـو»‪ ،‬از ویژگ ‬ ‫در کارب ِ‬ ‫نهـم بـا صدها شبی هسـازی تـا این گونـه‪ ،‬هزاران نفر در سـکانس خلق شـوند‪ .‬باید‬ ‫کـه با دقـت صحن هسـازی شـده؛ ا ‬ ‫این را نیز افزود که اولین فیلم سینمایی بود که در داخل «کاخ سفید» به نمایش درامد و توسط رئیس جمهوری‬ ‫وقت؛ «وودرو ویلسـون»‪ ،‬خانواده و اعضای کابینه وی مشـاهده شـد‪ .‬البته باید اشـاره کرد که این اثر حتی قبل از‬ ‫لسـرزنش ترین فیلم‬ ‫ا کرانـش هـم بحث برانگیـز بـود و از ان زمان تا کنـون نیـز همین طور باقی مانده اسـت‪ .‬ان را « قاب ‬ ‫یهـای افریقایی تبار‬ ‫نژادپرسـتانه در تاریـخ هالیـوود» نامیده انـد؛ کـه به دلیـل ارائه تصویری نژادپرسـتانه از امریکای ‬ ‫محکـوم شـده و شـخصیت های سیاه پوسـت خـود را ( کـه بسـیاری از ان ها توسـط بازیگـران سفیدپوسـت بـا چهـره‬ ‫سـیاه بازی شـده اند) افرادی «فاقد هوش» و «پرخاشـگر» (درمواجهه با زنان سفیدپوسـت) نشـان داده و ازان سو‪،‬‬ ‫«کوکلوکـس کالن» (‪ )KKK‬را در قالـب قهرمـان به تصویـر کشـیده و بـر ضـرورت وجـودش بـرای حفـظ ارزش هـای‬ ‫امریکایـی‪ ،‬محافظـت از زنـان سفیدپوسـت و نیـز بقـای برتـری سفید پوسـتان تا کیـد دارد‪ .‬به رغـم این هـا؛ یـک‬ ‫ـینمایی قبلـش فـروش داشـت) و‬ ‫موفقیـت تجـاری بـزرگ در سراسـر «ایاالت متحـده» بـود (بیـش از هـر فیلـم س‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫عمیقـا بـر صنعـت فیلـم و فرهنـگ امریـکا تاثیـر گذاشـت‪ .‬از ان به عنـوان الهام بخشـی بـرای تولـد دوبـاره ‪ KKK‬یـاد‬ ‫یشـود کـه چن دمـاه پـس از ا کرانـش‪ ،‬رخ داد! در ‪ ،1992‬کتابخانـه کنگـره ایـن اثـر را «از لحـاظ فرهنگـی‪ ،‬تاریخـی‪ ،‬یـا‬ ‫م ‬ ‫یشـناختی مهـم» نامیـد و بـرای نگهـداری در «فهرسـت ملـی فیلم» انتخـاب کرد‪.‬‬ ‫زیبای ‬ ‫مارکوسسجویک‬ ‫تولد‪ 1968 :‬در انگلستان‬ ‫نویسنده‪ ،‬تصویرگر و موسیقی دان بریتانیایی ست که البته او را به خاطر نقدهای ادبی که در «گاردین» می نویسد هم‬ ‫می شناسیم‪ .‬رمان های «سیلستان» و «اسب تاریک» از جمله اثار شاخص او هستند که اولی‪ ،‬جایز ه «برنفورد بوز» را برده؛‬ ‫و دومی‪ ،‬برای دریافت جایز ه «داستان کودک گاردین» نامزد شده است‪« .‬سجویک» چندین کتاب مصور ارائه کرده و‬ ‫تصویرسازی مجموعه ای از افسانه ها و قصه های عامیانه را نیز برای بزرگ ساالن انجام داده‪ .‬بین اثارش‪« ،‬شش لول» به عنوان‬ ‫گو بوی متفاوتی دارد که برایش نامزد جایز ه «مایکل‪.‬ال‪.‬پرینتز» شد‪ .‬او در روستای «پرستون»‬ ‫اثری مهیج و ماجراجویانه رن ‬ ‫به دنیا امد‪ .‬یک برادر (جولیان) و یک خواهر ناتنی (الی) دارد‪ .‬مادرش در سازمان بوم شناسی «مرکز فناوری جایگزین» کار‬ ‫کرده بود‪ .‬انجا با مجموعه اثار فانتزی «سوزان کوپر» به نام ‪ The Dark Rising‬اشنا شد که به گفته خودش؛ بسیار بر او تاثیرگذار‬ ‫گذاشتند‪ .‬او همچنین تحت تاثیر اثار «مروین پیک» قرار داشت که پدرش برایش خریده بود‪ .‬او در رشته های‬ ‫ریاضیات و سیاست از دانشگاه «باث» فار غ التحصیل شده است‪.‬‬ ‫ایـا هیوالهـا همیشـه در کتابـی که در ان متولد شـده اند‪ ،‬می ماننـد؟ ایا ان ها راضی اند که زندگی خـود را روی‬ ‫قشـان هسـتیم» نوشـته‬ ‫کاغـذ بگذراننـد و هرگـز پـا بـه دنیـای واقعـی نمی گذارنـد؟ رمـان «هیوالهایـی کـه الی ‬ ‫«سـجویک» به تازگی با ترجمه فرزین سـوری و توسـط انتشـارات «پیدایش» منتشـر و راهی بازار نشـر شـده‬ ‫است‪ .‬این اثر‪ ،‬چهل ونهمین عنوان «رمان نوجوان» و یکی از عناوین «ادبیات وحشت» است که این ناشر‬ ‫ارائه می کند و مخاطبان اصلی اش نوجوانان باالی ‪۱ ۶‬سـال هسـتند‪ .‬نسـخه اصلی رمان سـال ‪ ۲۰۱۸‬منتشـر‬ ‫یسـت که برای نوشـتن داسـتان وحشت جدید خود به کوهستان الپ‬ ‫شـده و داسـتانش درباره نویسند ه ا ‬ ‫رفتـه تـا در کلبـه جنگلـی تنهایـی زندگـی کنـد و داسـتانش را بنویسـد؛ قصـه ای کـه قـرار اسـت ترسـنا ک ترین‬ ‫یشـود‬ ‫اثـری باشـد کـه ایـن نویسـنده می نویسـد‪ .‬تنهایـی و دورافتادگی کلبه وسـط کوهسـتان الپ‪ ،‬باعث م ‬ ‫نویسـنده شـروع بـه نوشـتن نامه هایـی بـه ناشـرش می کنـد‪ .‬در ان وضعیـت مسـئله نوشت هشـدن رمـان‬ ‫یشـود‬ ‫«فرانکنشـتاین» (اثـر مـری شـلی) بـه ذهنـش فشـار مـی اورد‪ .‬درادامه‪ ،‬شـخصیت نویسـنده متوجه م ‬ ‫در کلبه دورافتاده تنها نیسـت و هیوالیی وجود دارد که هرشـب می اید و به صدای نفس کشـیدن او گوش‬ ‫می کنـد‪ .‬او چیزهـای دیگـری هـم می بینـد کـه مطمئنش می کنند در ان کلبه خالی‪ ،‬تنها نیسـت‪ .‬شـخصیت‬ ‫اصلی «هیوالهایی که الیق شان هستیم» در فرازی از داستان درباره وضعیتش می گوید‪« :‬در میان مثلثی‬ ‫یسـت چهل تکـه‪ ،‬دوخت هشـده از اعضـای بـدن مرد ههـا؛ راس‬ ‫شـوم گرفتـار شـده ام‪ .‬یـک راسـش هیوالی ‬ ‫دومـش پزشکی سـت کـه جـز فراموش کـردن مـادر مـرده اش بـه چیـزی فکـر نمی کنـد؛ راس سـوم‪ ،‬نویسـنده‬ ‫این تراژدی عظیم اسـت»‪ .‬منتقدان می گویند رمان پیش رو بازگویی یکی از قصه های قدیم ژانر وحشـت و‬ ‫قشـان هسـتند‪ .‬این کتاب در‬ ‫شـامل روایت سـ ه مفهوم عشـق‪ ،‬هیوال و مرگ اسـت؛ هیوالهایی که ادم ها الی ‬ ‫‪ ۲۲۴‬صفحـه بـا قیمت ‪ ۱۴۵‬هزار تومان منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ روایت‬ ‫اسطوره های موسیقی به ِ‬ ‫موسیقی سول‬ ‫سم کوک؛ مخترع‬ ‫ِ‬ ‫«سـاموئل کـوک» (‪ 22‬ژانویـه ‪ 11-1931‬دسـامبر ‪ )1964‬کـه بـا نـام حرفـه ای «سـم کـوک» شـناخته شـد؛ خواننـده و تران هسـرای امریکایـی و از اثرگذارتریـن هنرمنـدان «سـول» تمـام دوران اسـت کـه به دلیل‬ ‫یشـود‪ .‬از کودکی خوانندگـی را اغاز کـرد و در دهـه ‪ 1950‬به عنوان خواننده اصلی به گـروه ‪The‬‬ ‫اوازهـای متمایـزش‪ ،‬حضـور پیشـگامانه در این ژانـر و خلـق موزیـک عامه پسـند‪« ،‬مختر ع سـول» شـناخته م ‬ ‫تسـال فعالیتـش‪۲۹ ،‬‬ ‫گهـای موفـق را منتشـر کـرد؛ از جملـه «تغییـر در راه اسـت» و «دنیـای شـگفت انگیز»‪ .‬او طـی هش ‬ ‫‪ Soul Stirrers‬پیوسـت‪ .‬در سـال ‪ 1957‬ب هصـورت انفـرادی‪ ،‬مجموعـه ای از اهن ‬ ‫تک اهنگ منتشـر کرد که در جدول ‪ ۴۰‬اهنگ برتر جدول قطعات پاپ «بیلبورد»؛ و ‪ ۲۰‬تک اهنگش در جدول ‪ ۱۰‬تک اهنگ های سـیاهان «بیلبورد» قرار گرفتند‪ .‬او در سـال ‪ ،1964‬توسـط مدیر متلی‬ ‫در لس انجلـس مورداصابـت گلولـه قـرار گرفـت و کشـته شـد‪ .‬پـس از تحقیقـات‪ ،‬دادگاه مـرگ « کـوک» را قتـل موجـه! تشـخیص داد؛ خانـواده او تا به امروز این نتیجـه را زیر سـوال برده اند‪.‬‬ ‫رومئو و ژولیت‬ ‫گروهـی قصـد دارنـد نمایـش «رومئـو و ژولیـت» را بـه روی صحنـه ببرنـد؛ امـا ‪ ...‬سـیما‬ ‫ تیرانـداز‪ ،‬الهـام شـعبانی‪ ،‬پژمـان عبـدی‪ ،‬مهـرزاد جعفـری‪ ،‬ایـدا ارتین مهـر‪ ،‬علیرضـا‬ ‫ اسـفندیار‪ ،‬مرضیـه امیراحمـدی‪ ،‬سـاغر چنگیـزی‪ ،‬رهـا خادمـی‪ ،‬حدیثـه حسـینی‪،‬‬ ‫سـپیده حسـینی‪ ،‬میلاد حکمـت‪ ،‬بهـار دهقـان‪ ،‬محمدامین رحیمـی‪ ،‬مهـدی رزاقی‪،‬‬ ‫مهرنـاز رودگرنـژاد‪ ،‬روژینـا شـهابی‪ ،‬حسـن صادقـی‪ ،‬سـارا ضابطـی راد‪ ،‬رضـا طاهریـان‪،‬‬ ‫سـاالر غفـاری‪ ،‬مرتضـی فروزان فر‪ ،‬فائـزه قربان نژاد‪ ،‬شـادان قوامی‪ ،‬بیتا کریمی‪ ،‬محدثه‬ ‫ کارگردانی سـیما‬ ‫ن نمایـش بـا طراحـی و‬ ‫ منصـور و امیرحسـین منوچهـری؛ بازیگـران ایـ ‬ ‫ِ‬ ‫ تیرانداز برپایه متنی از نوشین تبریزی هستند که تا ‪ 12‬خردادماه ‪ 1402‬ساعت ‪20:45‬‬ ‫(ب همـدت ‪90‬دقیقـه) در «عمـارت نوفل لوشـاتو» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ایران‬ ‫صنعت کفشتبریز؛نیازمندحمایت‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اذربایجـان شـرقی بابیان اینکـه صنعـت کفـش تبریـز موردغفلـت قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬تدویـن برنام ههـای هدفمنـد و موثـر‬ ‫الزمـه رونـق ایـن صنعـت و قرارگرفتـن ان در مسـیر پیشـرفت و بازیابـی جایـگاه واقعـی اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ صابـر پرنیـان اظهـار کـرد‪ :‬تکمیـل زنجیـره تولیـد تـا مصـرف در‬ ‫تمـام صنایـع به ویـژه صنعـت کفـش مهـم اسـت و بایـد موردتوجـه ویژه قرار گیـرد و درزمینه تامین مواد اولیه‪ ،‬اعطای تسـهیالت بانکـی و رونق کسـب وکار دراین صنعت‪،‬‬ ‫بایـد اقدامـات اساسـی صـورت گیـرد‪ .‬رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اذربایجـان شـرقی بااشـاره به شـهرت صنعـت کفش تبریـز و ضـرورت حمایـت از ان در دنیا‬ ‫افـزود‪ :‬اتحادیـه تولیدکننـدگان کفـش تبریـز بایـد بـا تمـام دسـتگاه های متولی همکاری الزم را داشـته باشـد تا زنجیـره تامین صنعت کفش تبریز تکمیل شـود و رونق یابد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نحـوزه فعال انـد بیـش از ‪ 3680‬واحـد تولیـدی‪ ،‬خدماتـی و‬ ‫‪۶۰‬هزارنفـر در تبریـز مسـتقیما دراین صنعـت مشـغول فعالیت انـد و در کنـار ‪ ۵۵‬واحـد صنعتـی بـزرگ کـه درای ‬ ‫فـروش نیـز دراین زمینـه فعالیـت و حـدود ‪۱۱۰‬هزارنفـر ازاین طریـق ارتـزاق می کننـد‪ 1050 .‬واحـد در بخـش تولیـد‪ ۱۸۰ ،‬واحـد در بخـش خدمات و بقیـه در بخش فـروش و ‪1000‬‬ ‫واحـد نیـز بـدون پروانـه کسـب در قالـب کارگا ههـای کوچـک فعـال اسـت که ‪۸۰‬درصد تولیـدات این واحدها چرمـی و ‪۲۰‬درصد غیرچرمی اسـت و ‪۶۰‬درصد کفـش مردانه‪،‬‬ ‫یگـردد‪ .‬ایـن صنعـت به واسـطه‬ ‫‪۳۰‬درصـد زنانـه و ‪۱۰‬درصـد متفرقـه و بچگانـه تولیـد می کننـد‪ .‬اغـاز فعالیـت صنعـت کفـش در تبریـز و اذربایجـان شـرقی بـه سـال ‪ ۱۳۰۸‬بازم ‬ ‫وجـود کارگاه هـای سـنتی تولیـد چـرم در تبریـز پـا گرفـت و در اواخـر دوره قاجـار‪ ،‬کارخان ههـای چـرم و به پشـتوانه ان بزرگ تریـن کارخانـه چـرم ایـران در سـال ‪ ۱۳۱۰‬هجـری‬ ‫نشـهر اقـدام به تولید‬ ‫دراین شـهر تاسـیس شـد و اغازبـه کار کـرد‪ .‬کفـش و چـرم تبریـز از پیشـینه تاریخـی قـوی برخـوردار اسـت و درحال حاضـر تولیدکننـدگان بنامـی درای ‬ ‫یتـوان مدعـی شـد چـرم و کفـش تبریز‪ ،‬برندی اشـنا برای بسـیاری از‬ ‫کفش هـای تمـام چـرم می کننـد کـه نـام و اوازه ای جهانـی بـرای خـود به ارمغـان اورده انـد و به جرئـت م ‬ ‫یشـدن قدم گذاشـته اسـت اما هنـوز افراد زیـادی در ایـران و‬ ‫ایرانیـان اسـت‪ .‬حـدود ‪۵۰‬سـال اسـت البتـه کـه کفـش دوزی ک مکـم از حالـت سـنتی خـارج و بـه دنیـای ماشین ‬ ‫یکـه درزمینه کفش‬ ‫شهـای دسـت دوز هنرمنـدان تبریـز بـوده امـا باتوجه به رشـد تقاضـا و ک مشـدن افراد ‬ ‫خار ج ازکشـور هسـتند کـه عالقه منـد بـه خریـد و اسـتفاده از کف ‬ ‫یشـدن این حرفه‬ ‫شهـای چرمی دسـت دوز باز کرده اسـت‪ .‬با صنعت ‬ ‫شهـای چرمـی صنعتـی جـای خـود را در دل عالقه منـدان کف ‬ ‫دسـت دوز فعالیـت می کننـد‪ ،‬ک مکـم کف ‬ ‫و ظهـور رقبـای جدیـد و همچنیـن به کارگیـری ماشـین االت بـا تکنولـوژی بـاال دراین صنعـت ازسـوی رقبـای خارجـی‪ ،‬ضـرورت پوسـت اندازی در صنعـت کفش ایـران و تبریز‬ ‫انکارناپذیـر شـده و فعـاالن این عرصـه به رغـم همـه مشـکالت دوسـت ندارنـد جایـگاه خـود را در بـازار داخلـی و خارجـی به دسـت رقبا بسـپارند‪.‬‬ ‫روح اهلل سـلگی؛ معـاون اسـتاندار مازنـدران بااشـاره به‬ ‫نقـش محـوری معلمـان در اسـتحکام بنیـان فکـری‬ ‫جامعـه گفـت‪ :‬معلمـان به عنـوان معمـاران فرهنگـی‬ ‫در پیشـرفت و بالندگـی کشـور نقـش اساسـی دارنـد‪.‬‬ ‫امـروز عرصـه جنـگ نـرم اسـتکبار علیـه کشـورمان در‬ ‫مدرسـه نیز جریان دارد‪ .‬ترویج ابتذال فرهنگی ازطریق‬ ‫اینده سـازان کشـور را راهبـرد اسـتکبار و اسـتعمار در‬ ‫مواجهـه بـا ایـران اسلامی دانسـت‪.‬‬ ‫محسـن کوشـش تبار؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫و توسـعه منطقه ای وزارت کشـور گفت‪ :‬قرار شـده سـتاد‬ ‫تسـهیل و رفـع موانـع در سـطح ملـی جلسـه ای خـاص‬ ‫هـر اسـتان داشـته باشـد‪ .‬وی بابیان اینکـه بزرگ تریـن‬ ‫سـرمایه ای کـه در اسـتان هسـت روحیـه جهـادی و‬ ‫یسـت که در مدیران اسـتان وجود دارد‪،‬‬ ‫تاب اوری خوب ‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬دولـت سـیزدهم‪ ،‬اول گـوش اسـت تـا کالم‪.‬‬ ‫محمدرضـا حسـین نژاد؛ اسـتاندار خراسـان شـمالی‬ ‫گفـت‪ :‬دسـترنج نخبـگان؛ به ویژه کارگـران مورداسـتفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اسـتفاده از دسـترنج کارگران ایده پرداز سـبب‬ ‫می شود اشتغال پایدار صورت گیرد و سطح درامدشان‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی باتا کیدبراینکه دستگاه های اجرایی و‬ ‫بانک ها باید پرداخت تسهیالت برای تولید محصوالت‬ ‫خالقانـه را تسـهیل کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن سـبب می شـود تـا‬ ‫یسـازی پیـش رود‪.‬‬ ‫محصـوالت بـه مرحله تجار ‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫ایران‬ ‫‪13‬‬ ‫دانستنی های سفر به بندر دیلم‬ ‫بندر دیلم‪ ،‬از شهرهای استان بوشهر و مرکز شهرستان دیلم است که در ‪200‬کیلومتری شمال غربی بندر بوشهر و نزدیک مرز مشترک خوزستان و کهگیلویه وبویراحمد قرار گرفته‪ .‬شهرستان‬ ‫دیلم دارای دو بخش مرکزی و امام حسـن اسـت‪ .‬امام حسـن دیلم از مرا کز عمده فالت قاره و بهرگان محسـوب شـده و همچنین تاسیسـات مهم گازی در روسـتای سـیاهمکان دیلم نقش‬ ‫مهمـی در صنعـت نفـت و گاز دارد‪ .‬از فـرودگاه امام حسـن در شهرسـتان دیلـم بـه شـهرهای تهـران و شـیراز پـرواز وجـود دارد‪ .‬مـردم بنـدر دیلـم از قـوم لـر هسـتند و به گویـش لیـراوی نزدیـک‬ ‫ً‬ ‫بـه لـری جنوبـی سـخن می گوینـد‪ .‬ازلحـاظ اب وهوایـی‪ ،‬در ما ههـای اذر و دی و بهمـن هوایـش نسـبتا سـرد امـا بقیـه ما ههـای سـال گـرم و مرطـوب اسـت‪ .‬مـردم این شـهر فارسـی زبان و لهجـه‬ ‫یشـود بـه بـازار تاریخـی دیلـم‪ ،‬بندر سـی نیز که محوطه ای باسـتانی و زیباسـت و امامزاده امام حسـن؟ع؟ اشـاره کـرد‪ .‬مثل ا کثر‬ ‫نشـهر م ‬ ‫بنـدری دارنـد‪ .‬از مهم تریـن جاذب ههـای گردشـگری ای ‬ ‫یشـود‪ .‬منطقه گردشـگری و تفریحی جزیره بندر حمـاد از‬ ‫نشـهر هـم ا کثـر غذاها از ماهی و میگو تشـکیل م ‬ ‫شـهرهای بنـدری کـه اسـاس غذاهایشـان را ماهـی و میگـو تشـکیل می دهـد‪ ،‬درای ‬ ‫جاذب ههـای توریسـتی بنـدر دیلـم اسـت‪ .‬این منطقـه بـا ‪۶۰‬هکتـار اراضـی جنگلی بکـر و فوق العاده زیبا و مشـرف به خلیج فارس اسـت‪ .‬پارک های جنگلـی واقع در روسـتاهای (بیـدو‪ ،‬عامری و‬ ‫سـیاهمکان)‪ ،‬بقعه امامزاده جعفر؟ع؟ واقع در روسـتای بنه خاطر‪ ،‬بقعه امام زاده حسـن؟ع؟‪ ،‬تپه های صخره ای سـاحل بندر امام حسـن‪ ،‬ابشـار فصلی تمبتا واقع در کوهسـتان روسـتای‬ ‫یسـت‪ .‬اجناس خارجی در انجا با قیمت مناسـب و ارزان تر از دیگر شـهرهای ایران به فروش‬ ‫نشـهر بازرگانی و صیاد ‬ ‫عامری را باید از جاذبه های گردشـگری انجا نامید‪ .‬پیشـه ا کثر مردم ای ‬ ‫جشـنبه و جمعه ها هرهفته) از شـهرهای شـلوغ‬ ‫نشـهر می ایند‪ .‬به همین دلیل در ایام تعطیل (نوروز‪ ،‬پن ‬ ‫می رسـد به طوری که از اسـتان های هم جوار و حتی دیگر اسـتان ها برای خرید به ای ‬ ‫اسـتان بوشـهر اسـت‪« .‬دوقـوس ماهـی» یکـی از غذاهـای محلـی دیلـم اسـت کـه ان را بـا ماهـی «زبیـدی» درسـت می کننـد‪« .‬قلیه ماهـی»‪« ،‬دمپخت ماهـی»‪« ،‬دمپخت میگـو»‪« ،‬رشـته ابی»‪،‬‬ ‫«بل بل جیکه»‪« ،‬بل بل ملو» و ‪ ...‬از غذاهای بومی محلی دیلم هستند که می توانید ان ها را در رستوران های انجا میل کنید‪ .‬به جز ماهی و میگو که از سوغات خورا کی این بندر هستند؛‬ ‫گبه و گلیم نیز از صنایع دستی دیلم به حساب می ایند که شهرت جهانی دارند‪ .‬درضمن؛ اسکله صیادی و تجاری دیلم و همچنین بازار ماهی فروشان‪ ،‬از دیگر جاذبه های گردشگری انجا‬ ‫جهـا و قایق ها و خرید ماهـی و میگوی تـازه از این بندر زیبای جنوبـی لذت ببرند‪.‬‬ ‫جهـای صیـادی و بـاری و تماشـای خـور و لن ‬ ‫بـوده کـه موجـب شـده تـا گردشـگران بـا حضـور در کنـار لن ‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت؛ روز جهانی صلیب سرخ و هال ل احمر‬ ‫این سازمان بین المللی که با هدف تخفیف االم انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی تشکیل شد‪ ،‬براساس موافقت نامه‬ ‫ژنو در سال ‪ 1864‬و به خصوص به علت تالش شخصی به نام ژن هنری دونان (‪ )Jean Henry Dunant‬سوئیسی‪« ،‬صلیب سرخ»‬ ‫نام گرفت‪ .‬در سال‪ ،1862‬دونان کتاب «خاطره ای از سولفرینو» را شرح داد و خواستار تشکیل «جمعیت های امدادی داوطلب‬ ‫بـرای تسـکین االم این گونـه اسـیب دیدگان» از جنـگ شـد‪ .‬او چنیـن بیـان داشـت که‪« :‬ایا نباید امکاناتـی در زمان صلـح و ارامش‬ ‫ً‬ ‫وجود داشته باشد و جمعیت هایی امدادی با داوطلبانی ایثارگر و کامال صالح تشکیل شوند که هدفشان مراقبت از زخمی ها‬ ‫یهـای نظامـی‪ ،‬فعالیتی بی طرف محسـوب شـود و «انجمن ژنو‬ ‫در زمـان جنـگ باشـد؟» وی پیشـنهاد کـرد کـه خدمـت بـه زخم ‬ ‫امور عام المنفعه» با عالقه وافر از پیشنهاد وی استقبال کرد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬یک کنفرانس بین المللی با شرکت نمایندگان ‪ 16‬کشور‬ ‫در ژنـو تشـکیل شـد و موافقت نامـه ‪ 1864‬بـرای بهبـود وضع مجروحان جنگ‪ ،‬تدوین شـد و به امضای نماینـدگان دوازده دولت‬ ‫از کشـورهای شـرکت کننده رسـید‪ .‬در سـال ‪ ،1876‬دولـت عثمانـی (ترکیـه) ب هجـای اسـتفاده از نشـان صلیـب سـرخ از معکـوس‬ ‫رنگ های پرچم خود‪ ،‬یعنی هالل ماه قرمزرنگ (هالل احمر) درزمینه سـفید برای جمعیت ملی خود اسـتفاده کرد‪ .‬ازان به بعد‬ ‫در کشـورهای اسلامی به جـای صلیـب سـرخ‪ ،‬هالل احمـر به عنـوان نمـاد ایـن سـازمان بـه کار گرفتـه شـد‪ .‬دولـت ایـران در سـال‬ ‫‪ 1301‬جمعیت ملی هالل احمر خود را تاسـیس نمود اما به جای اسـتفاده از نشـان صلیب سـرخ و یا هالل احمر‪ ،‬عالمت شـیر و‬ ‫خورشـید سـرخ را به عنوان نشـان جمعیت خود انتخاب کرد و با تالش ها و پیگیری متمادی دولت و جمعیت ایران‪ ،‬سـرانجام‬ ‫عالمت شیر و خورشید در کنفرانس ژنو در ‪ 1929‬به عنوان نشان سوم موردحمایت جهانی‪ ،‬به تصویب رسید‪ .‬ازان پس سه نشان‬ ‫صلیب سرخ‪ ،‬هالل احمر و شیر و خورشید سرخ به عنوان نشانه های رسمی بین المللی شناخته شدند‪ .‬پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسلامی و در سـال ‪ ،1359‬دولـت ایـران بـا ارسـال نامـه ای بـه دولـت سـوئیس به عنـوان امیـن و نگاه دارنـده قراردادهـای چهارگانـه‬ ‫ژنو‪ ،‬اعالم کرد که اسـتفاده از شـیر و خورشـید سـرخ را به تعلیق دراورده و به جای ان از عالمت هالل احمر اسـتفاده خواهد نمود‪.‬‬ ‫ازان پس جمعیت شـیر و خورشـید سـرخ ایران به جمعیت «هالل احمر جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود کیمیا گستر اتین‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10320613519‬و به شماره ثبت ‪409970‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1402/01/20‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد مواردی به موضوع فعالیت الحاق گردید‬ ‫و بشـرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسـنامه اصالح گردید‪.‬‬ ‫واردات و صادرات و تهیه ‪ ،‬تولید ‪ ،‬بسته بندی ‪ ،‬پخش و فروش کلیه‬ ‫فراورده های غذایی ‪ ،‬خشـکبار ‪ ،‬حبوبات ‪ ،‬چای و قند و شـکر و برنج‬ ‫و لبنیـات ‪ ،‬صـادرات و واردات و خریـد و فـروش کلیـه کاالهـای مجـاز‬ ‫بازرگانی ‪ .‬خرید و فروش و بسته بندی و واردات و صادرات تجهیزات‬ ‫پزشـکی و دارویـی و تسـهیل گـری ارائـه خدمـات تشـخیص پزشـکی و‬ ‫درمانـی بـه بیمـاران بیـن الملل طبـق ضوابـط وزارت بهداشـت پس از‬ ‫اخـذ مجـوزات الزم ‪ .‬ارائـه کلیـه فعالیتهـا در زمینـه واردات و صـادرات‬ ‫‪ ،‬خریـد و فـروش و تولیـد و سـاخت و مونتـاژ دسـتگاه هـای تهویـه‬ ‫مطبـوع و سـردخانه هـا و تاسیسـات گرمایشـی و سرمایشـی و تجهیـز‬ ‫و راه انـدازی خطـوط تولیـد کارخانجـات صنعتـی و صنایـع تبدیلـی‪،‬‬ ‫واردات تکنولـوژی و صنایـع مـادر و ماشـین االت و تجهیـزات تولیدی‬ ‫و صنعتـی‪ ،‬همچنیـن انجـام کلیـه فعالیتهـای تجـاری و بازرگانـی اعـم‬ ‫از تهیـه تولیـد و واردات و صـادرات و خریـد و فـروش و تهیـه و توزیـع‬ ‫و پخـش و بسـته بنـدی کلیـه مـواد شـیمیایی و روان کننـده هـای‬ ‫صنعتی و نیمه صنعتی ‪ ،‬گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد‬ ‫بانـک هـا و ترخیـص کاال از گمـرکات داخلـی‪ ،‬اخـذ و اعطـا ء نمایندگـی‬ ‫شـرکت هـای معتبـر خارجـی و داخلـی‪ ،‬برپائـی غرفـه و شـرکت در‬ ‫نمایشـگاههای داخلـی و بیـن المللـی‪ -‬اخـذ وام و اعتبـارات بانکـی‬ ‫بصـورت ارزی و ریالـی از کلیـه بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری‬ ‫داخلـی و خارجـی‪ ،‬شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی و‬ ‫خصوصـی اعـم از داخلـی و خارجـی انجـام کلیه فعالیت هـای فوق در‬ ‫صـورت نیـاز پـس از اخـذ مجوزهـای الزم‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1492036‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود بهین تجارت پور اسا به‬ ‫شناسه ملی ‪ 10320666358‬و به شماره ثبت ‪415834‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1401/12/20‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ :‬اقـای سـید یـداهلل نصیـری بـه‬ ‫شـماره ه ملـی ‪1219857361‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و اقای سـیدمقداد‬ ‫نصیـری بـه شـماره ملـی ملـی ‪1219907316‬بـه سـمت بـازرس علـی البدل‬ ‫بـرای سـال مالـی ‪ 1401‬انتخـاب گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1492032‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه چرخه سبز سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 264507‬و شناسه ملی ‪10103818229‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ ‪1400/08/16‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬عبارت ‪ ( :‬انجام خدمات اجرای ساختمان)‬ ‫پـس از اخـذ مجوزهـای الزم به موضوع شـرکت الحاق گردیده و در نتیجه‬ ‫مـاده مربوطه در اساسـنامه به شـرح فوق اصلاح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1492037‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه غیر تجاری اسالمی فرهنگی لزوری های‬ ‫مقیم تهران به شناسه ملی ‪ 10100630728‬و به شماره ثبت ‪18425‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/07/04‬و مجـوز شـماره ‪ 136/7207/1302/4/50/14‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/12/13‬سـازمان اطالعـات فراجـا تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫اقـای علـی اصغـر اسـفندیار بـه شـماره ملـی ‪ - 6599893716‬اقـای سـید‬ ‫رمضـان موسـوی مقـدم بـه شـماره ملـی ‪ -6599924204‬اقـای حسـن‬ ‫شـجاع بـه شـماره ملـی ‪ - 6599629075‬اقـای زیـن العابدیـن شـجاع‬ ‫‪ - 6599633838‬اقـای حسـن اسـفندیار بـه شـماره ‪- 6599637604‬‬ ‫اقـای رضـا اسـفندیار بـه شـماره ملـی ‪ - 6599635989‬اقـای محمدرضـا‬ ‫اسـفندیار بـه شـماره ملـی ‪ - 6599638341‬اقـای یوسـف اسـفندیار بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ - 6599910841‬اقـای علـی ا کبـر اسـفندیار ‪ 6599642101‬به‬ ‫سـمت اعضای اصلی و علی البدل موسسـه برای مدت دو سـال انتخاب‬ ‫گردیدنـد‪ .‬اقـای کمـال اسـفندیار بـه شـماره ملـی ‪ 6599910807‬و سـید‬ ‫موسـی موسـوی مقدم به شـماره ملی ‪ 6599633528‬به سـمت بازرس‬ ‫اصلـی و علـی البـدل بـرای مـدت یـک سـال انتخـاب گردیدنـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1492033‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اریا طب فیروز سهامی خاص به شناسه ملی‬ ‫‪ 10103874484‬و به شماره ثبت ‪614‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1401/10/26‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬موسسـه اصلاح گسـتران‬ ‫امیـن بـه شناسـه ملـی ‪ 10103751788‬بـه سـمت بـازرس اصلی و مجتبی‬ ‫احمدیـان گلچـه بـه شـماره ملـی ‪ 0012544205‬بـه سـمت بـازرس علـی‬ ‫البـدل بـرای مـدت یکسـال انتخـاب گردیدنـد‪ .‬مهـدی کاتوزیـان بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0044452098‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و علـی اصغـر‬ ‫شمسـیانی جـزه بـه شـماره ملـی ‪ 0042644364‬بـه سـمت نایـب رئیـس‬ ‫هیئـت مدیـره و سیدسـلمان اخـوت بـه شـماره ملـی ‪ 0491708955‬بـه‬ ‫سـمت عضـو هیئـت مدیـره و و بهـروز سـبک دسـت نودهـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0052230333‬بـه سـمت مدیرعامـل ( خـارج از سـهامداران و اعضـا‬ ‫هیئـت مدیـره ) بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد‪ .‬و حق امضا کلیه‬ ‫اوراق واسـناد بهـادار و تعهـداور از قبیـل چـک سـفته بـروات و قراردادهـا و‬ ‫عقـود اسلامی بـا امضـاء دو نفـر از اعضـاء هیئـت مدیـره متفقـا" همـراه بـا‬ ‫مهـر شـرکت معتبـر میباشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری پردیس (‪)1492034‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 18‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪444‬‬ ‫‪15‬‬ ‫داده نما‬ ‫ناامنیغذاییحاد؛‬ ‫فاجعه ایرو به گسترش‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫«درگیری و ناامنی‪ ،‬شوک های اقتصادی‪ ،‬عوامل اقلیمی‪ ،‬پیامدهای همه گیری کووید‪19-‬؛ و وقوع جنگ اوکراین»‬ ‫ چهارم میلیارد نفر را با تهدیدی واقعی مواجه کرده اند‪.‬‬ ‫محرک های اصلی بحران های غذا در سال ‪ 2022‬بودند که بیش از یک‬ ‫ِ‬ ‫هیچ می دانید که چندنفر در جهان امروز‬ ‫درمعرض «ناامنی غذایی حاد» هستند؟‬ ‫‪258‬میلیون نفر در ‪ 58‬کشور!‬ ‫کشورهای با بیشترین افراد درگیر با ناامنی غذایی‬ ‫فهرست‬ ‫ِ‬ ‫اعداد مقابل نام هر کشور به «میلیون نفر» است‪.‬‬ ‫زیرپنج سال‬ ‫وضعیت کودکان ِ‬ ‫‪35‬میلیون کودک از کمبود‬ ‫غذایی یا سوء تغذیه‬ ‫رنج می برند‪.‬‬ ‫گرسنگی‬ ‫‪9.2‬میلیون کودک دچار‬ ‫ِ‬ ‫شدید بوده و نیازمند‬ ‫اقدامات فوری پزشکی هستند‪.‬‬ ‫کمبود اب اشامیدنی‬ ‫‪56.8‬میلیون نفر در ‪ 12‬کشور را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫شوک های اقتصادی‬ ‫‪83.9‬میلیون نفر در ‪ 27‬کشور را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫کنگو‬ ‫اتیوپی‬ ‫افغانستان‬ ‫نیجریه‬ ‫یمن‬ ‫میانمار‬ ‫سوریه‬ ‫سودان‬ ‫اوکراین‬ ‫پاکستان‬ ‫درگیری ها و ناامنی‬ ‫‪117.1‬میلیون نفر در ‪ 19‬کشور را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫‪Roger Bannister‬‬ ‫دوی نیمه استقامت‬ ‫راجر بنیستر؛ دونده رکوردشکن ِ‬ ‫زیر چهاردقیقه دوید‪.‬‬ ‫«راجر گیلبرت بنیسـتر» (متولد ‪ 23‬مارس ‪ ۱ ۹۲۹‬و درگشـته ‪ ۳‬مارس ‪ )۲۰۱۸‬قهرمان ِ‬ ‫دوی بریتانیایی بود‪ .‬وی نخسـتین شـخصی بود که یک مایل (‪1.6‬کیلومتر) را ِ‬ ‫او درحالی کـه دانشـجوی رشـته پزشـکی دانشـگاه «ا کسـفورد» بـود‪ ،‬در المپیـک ‪ ۱۹۵۲‬هلسـینکی در رشـته ‪ ۱۵۰۰‬متـر شـرکت کـرد؛ ولـی بـا وجـود ثبت یک رکـورد جدید برای بریتانیـا در یک‬ ‫دوی یک مایل‬ ‫رقابت بسـیار نزدیک که در ان هفت نفر اول‪ ،‬بهتر از رکورد المپیک دویدند‪ ،‬به مقام چهارم رسـید‪« .‬بنیسـتر» پس از این نا کامی تصمیم گرفت تا رکورد زیر چهاردقیقه را برای ِ‬ ‫به جـا بگـذارد‪ .‬از سـال ‪ ۱۹۴۵‬تا ان زمـان رکـورد ‪« ۴:۰۱٫۴‬گونـدر هـا ِگ» سـوئدی پابرجـا باقـی مانـده بـود و دویـدن ایـن مسـافت در زمانـی کمتـر از چهاردقیقـه‪ ،‬جذابیـت زیـادی بـرای بسـیاری از‬ ‫دونـدگان پیـدا کـرده بـود‪« .‬بنیسـتر» در ‪ ۱۹۵۴‬در رقابتـی در «ا کسـفورد» موفـق شـد بـا کمـک «کریـس چاتـاوی» و «کریـس براشـر»‪ ،‬رکـورد ‪ ۳:۵۹٫۴‬را بـرای ایـن مسـابقه ثبـت کنـد‪ .‬امـروزه رکـورد دوی‬ ‫یسـت؛ امـا «بنیسـتر» بـا تمرینـات‬ ‫ـتقامتی سـطح اول دنیـا ضرور ‬ ‫یک مایـل ‪ ۳:۴۳٫۱۳‬اسـت کـه «هشـام الگـروج» در ‪ ۱۹۹۹‬ان را به ثبـت رسـاند ه و رکوردهـای زیـر چهاردقیقـه بـرای دونـدگان نیمه اس‬ ‫ِ‬ ‫لندی» استرالیایی که هم زمان با «بنیستر» برای شکستن مانع چهار دقیقه تالش‬ ‫اندکی در مقایسه با استانداردهای امروز‪ ،‬به این رکورد رسید ه بود‪ .‬رکورد «بنیستر» تنها ‪ ۴۶‬روز دوام اورد و «جان ِ‬ ‫یهـای جوامـع مشـترک المنافع در «ونکـوور» یـک رقابـت تاریخی را برگـزار کردند؛ در فینال دوی یک مایل مسـابقات که بـه «مایل جادویی»‬ ‫می کـرد‪ ،‬رکـورد ‪ ۳:۵۷٫۹‬را ثبـت کـرد‪ .‬دو ماه بعـد‪« ،‬جـان لنـدی» و «راجـر بنیسـتر» در باز ‬ ‫بیشـتر طول مسـابقه پیشـتاز بود و در دور سـوم حدود ‪ ۱۰‬متر از «بنیسـتر» پیش افتاده بود؛ اما «بنیسـتر» در اخرین قوس‪ ،‬از او پیشـی گرفت و با زمان ‪ ۳:۵۸‬برنده مسـابقه شـد‪ .‬لحظه تعیین کننده‬ ‫معروف اسـت‪« ،‬لندی» در‬ ‫ِ‬ ‫«مایـل جادویـی» زمانـی بـود کـه «لنـدی» بـرای مشـاهده فاصلـه خـود بـا «بنیسـتر»‪ ،‬سـرش را سـمت چـپ برگرداند و در همان زمان بود که «بنیسـتر» با تمام توان خود از سـمت راسـت او سـبقت گرفت‪« .‬بنیسـتر» در ان سـال برای‬ ‫مسـابقات قهرمانـی د وو میدانـی اروپـا بـه «بـرن» (سـوئیس) رفتـه و بـا زمـان ‪ ۳:۴۳٫۸‬برنـده مـدال طلای ‪ ۱۵۰۰‬متـر شـد‪ .‬وی پـس از ان‪ ،‬ورزش را کنـار گذاشـت و بـر روی کار خویـش به عنـوان دانشـجوی پزشـکی متمرکـز و در رشـته‬ ‫عصب شناسـی متخصص شـد‪« .‬بنیسـتر» اسـتاد دانشـگاه «ا کسـفورد» بود و در سـال ‪ ۱۹۹۳‬بازنشسـته شـد و همان جا نیز در ‪88‬سـالگی درگذشـت‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز ‪ /‬تلفن‪02533444257:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!