هفته نامه سرافرازان شماره 443 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 443

هفته نامه سرافرازان شماره 443

هفته نامه سرافرازان شماره 443

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 10/1402‬شوال ‪ /1444‬یک می ‪ /2023‬سال یازدهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 443‬تومان‬ ‫پرونده ای به مناسبت «روز جهانی کارگر»‬ ‫نقشهرنج‬ ‫رویدستانپینه بسته‬ ‫انتخاباتی اردوغان‬ ‫پرده برداری از رقیب‬ ‫ِ‬ ‫رخ پیدا و پنهان‬ ‫کمالقلیچ داراوغلو؛‬ ‫بحران در اسرائیل‬ ‫گاندیترکیه!‬ ‫ِ‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫ویتنیهیوستون؛‬ ‫پرفروش ترین‬ ‫خواننده تمام دوران‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫دانستنی های‬ ‫سفر به فومن‬ ‫‪sarafrazan 94 @gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫پرونده ای به مناسبت «روز جهانی کارگر»‬ ‫نقشهرنج‬ ‫رویدستانپینه بسته‬ ‫یشـود‪ ،‬پیامدهای انفجار‬ ‫«ماجـرای های مارکـت» کـه «قتل عـام» یا «شـورش های مارکت» نیز نامیده م ‬ ‫بمبـی بـود کـه در تظاهـرات کارگـری در ‪ ۴‬مـی ‪ ،۱۸۸۶‬در میـدان «های مارکـت» واقـع در شـیکا گو رخ‬ ‫تسـاعت‬ ‫داد‪ .‬ایـن تجمـع مسـالمت امیز در حمایـت از اعتصـاب کارگـران بـرای محدودیـت کار بـه «هش ‬ ‫در روز» شـکل گرفتـه بـود؛ زیـرا روز پیـش از ان‪ ،‬پلیـس یک نفـر را کشـته و چندیـن کارگـر را زخمـی کـرده‬ ‫بـود‪ .‬هنگامی کـه ان هـا بـرای پرا کنده کـردن تظاهـرات اقـدام کردنـد‪ ،‬فـرد ناشناسـی یـک بمـب دینامیـت‬ ‫به سـمت پلیـس پرتـاب کـرد و منجـر بـه کشته شـدن هفـت افسـر پلیـس و حداقـل چهـار غیرنظامـی‬ ‫ـرم‬ ‫شـد و ده ها نفـر دیگـر زخمـی شـدند‪ .‬در دادرسـی های حقوق ِـی پـس ا ًز ان‪ ،‬هشـت انارشیسـت ب هج ِ‬ ‫توطئـه محکـوم شـدند‪ .‬شـواهد نشـان مـی داد یکـی از متهمـان احتمـاال بمـب را سـاخته؛ امـا هیچ یک از‬ ‫محا کمه شـوندگان ان را پرتـاب نکـرده‪ .‬هفت نفـر بـه اعـدام و یک نفـر بـه ‪۱ ۵‬سـال زنـدان محکـوم شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـدار ایلینـوی؛ «ریچـارد جیمـز اوگلزبی» دو فقره را به حبس ابد تقلیـل داد‪ .‬دیگری به جای مواجهه‬ ‫بـا چوبـه دار‪ ،‬در زنـدان خودکشـی کـرد‪ .‬چهار نفـر دیگـر در ‪ ۱۱‬نوامبـر ‪ ۱۸۸۷‬به دار اویخته شـدند‪ .‬در سـال‬ ‫‪« ،۱۸۹۳‬جـان پیتـر التگلـد» (فرمانـدار ایلینـوی) سـایر متهمـان را عفـو کـرد و احـکام دادگاه را مورد انتقاد‬ ‫قـرار داد‪ .‬اقـدام های مارکـت به طور کلـی به عنـوان منشـا اولیـه «روز جهانـی کارگـر» کـه اول مـاه مـی برگـزار‬ ‫یهـای اجتماعـی در میـان طبقـه کارگـر‬ ‫می شـود‪ ،‬قابل توجـه تلقـی می شـود و همچنیـن اوج ناارام ‬ ‫امریکاسـت و به عنـوان اشـوب بزرگـی شـناخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫اول مــاه ِمــی به عنــوان «روز جهانــی کارگــر» در جهــان شــناخته می شــود؛ و‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬فرصتی ســت بــرای بزرگداشــت ســهم کارگــران و طبقــه کارگــر‪ .‬شــعار ســال ‪2023‬‬ ‫ایــن روز‪« ،‬محیــط کار ایمــن و ســالم؛ یــک اصــل اساســی و حــق کار اســت» انتخــاب شــده و هدفــش‬ ‫ا گاهی بخشــی درمــورد ســامت کارگــران در محیط هــای کاری ســت‪ .‬ایــن روز در بســیاری از کشــورها‬ ‫به عنــوان تعطیــات ملــی اعــام شــده اســت‪ .‬در طــول صنعتی شــدن در اوایــل قــرن نوزدهــم‪ ،‬طبقــه کارگــر‬ ‫در «ایاالت متحــده» توســط صنعتگــران مورد اســتثمار قــرار گرفــت و مجبــور شــد تــا ‪ 15‬ســاعت در روز کار‬ ‫کنــد‪ .‬این امــر کارگــران را وادار کــرد تــا صــدای خــود را علیــه اســتثمار بلنــد کننــد و خواســتار تعطیــات بــا‬ ‫حقــوق‪ ،‬دســتمزد عادالنــه و زمــان اســتراحت بــرای نیــروی کار شــوند‪ .‬درواقــع‪ ،‬وقایــع های مارکــت در‬ ‫یو چهارمین «روز جهانــی کارگــر» گرامــی‬ ‫شــیکا گو در ‪ ،1886‬بانـ ِـی ایــن اتفــاق شــد و امســال‪ ،‬یک ص دو سـ ‬ ‫داشــته می شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪2.49‬‬ ‫اروپا‬ ‫‪4.22‬‬ ‫اسیا و اقیانوسیه‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪4.53‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫و شمال افریقا‬ ‫امریکا‬ ‫‪3.76‬‬ ‫افریقا‬ ‫وضعیت حقوق کارگران جهان در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫فروریزی کارخانه «رانا پالزا» در دا کا (پایتخت بنگالدش) می گذرد که در ان‪ ،‬بیش از ‪ ۱۱۰۰‬نفر کشـته و بیش از ‪ ۲۶۰۰‬نفر مجروح شـدند‪ .‬این رویداد که «مرگبارترین فاجعه صنعت پوشـا ک» شـناخته‬ ‫‪۱۰‬سـال از حادثه دل خراش‬ ‫ِ‬ ‫می شـود‪ ،‬وا کنش جهانی را با فشـار جامعه بین المللی برای بررسـی دقیق رویه های بهداشـتی و ایمنی صنعت ُمد و منسـوجات برانگیخت؛ و منجر به اجرای سـریع توافقنامه اتش نشـانی و ایمنی سـاختمان در «بنگالدش»‬ ‫شـد کـه بـه اتحادیه هـا قـدرت بیشـتری داد و چارچوبـی بـرای پاسـخگویی برندهـای ُمـد به خاطـر رفاه کارکنان کارخانه خود فراهم کـرد‪ .‬این توافقنامه که سـال ‪ ۲۰۱۳‬به اجرا درامد‪ ،‬با بیش از ‪ ۲۲۰‬برند متعهد به پیوسـتن به ان‪،‬‬ ‫اثرگذاری این توافقنامه‬ ‫گامی بزرگ و روبه جلو برای حقوق کارگران درنظر گرفته شـد‪ .‬در اوت ‪ ،۲۰۲۱‬برندها و اتحادیه ها بر سـر یک معاهده بین المللی جدید به توافق رسـیدند که درنظر گرفته شـده اسـت تا امکان گسـترش‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫به سایر کشورها را فراهم کند‪ .‬درحالی که مطمئنا این اقدامات‪ ،‬حرکتی در مسیر درست است‪ ،‬کمپین ها تا کید می کنند که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود؛ مثال طبق کمپین ‪Clean Clothes‬؛ چندین مجموعه مطرح؛‬ ‫یشـده توسـط «کنفدراسـیون بین المللی اتحادیه های کارگـری» (‪ )ITUC‬برای‬ ‫ازجملـه «امـازون»‪« ،‬لیوایـز»‪« ،‬ایکـه ا» و «وال مـارت» تـن به امضای این معاهده نداده اند‪ .‬اینفوگرافیک این گزارش بااسـتفاده از داده های گرداور ‬ ‫ارائه نمایی کلی از «وضعیت حقوق کارگران در سراسـر جهان» طراحی شـده اسـت‪ .‬طبق تحلیل ان ها؛ «بنگالدش» ازنظر کنفدراسـیون یادشـده‪ ،‬در «پایین ترین رده» ازنظر حقوق کارگران قرار گرفت (به جز مکان هایی که‬ ‫انتهایـی‬ ‫در ان شکسـت کلـی حا کمیـت قانـون مشـخص شـده)‪ .‬ایـن سـازمان گفـت کـه این کشـور را به همـراه «بلاروس»‪« ،‬برز یـل»‪« ،‬کلمبیـا»‪« ،‬مصـر»‪« ،‬اسـواتینی»‪« ،‬فیلیپیـن»‪« ،‬گواتمـاال»‪« ،‬میانمـار» و «ترکیـه» در رده هـای‬ ‫ِ‬ ‫بکـه امتیـاز ‪ ۱‬مسـاوی با «نقض‬ ‫فهرسـت قـرار دارنـد‪ .‬کنفدراسـیون ‪ ITUC‬دراین پژوهـش‪ ۱۴۸ ،‬کشـور را برپایـه «حـق ازادی تشـکل‪ ،‬حـق چانه زنـی جمعـی و حـق اعتصـاب» رتبه بنـدی کـرد و بـه هـر کشـور امتیـاز داد؛ به این ترتی ‬ ‫پرا کنـده حقـوق» و امتیـاز ‪ ۵+‬به معنـای «عـدم تضمیـن حقـوق ناشـی از نقـض حا کمیت قانون» اسـت‪ .‬همان طورکه این اینفوگرافیک نشـان می دهد؛ تنها چند کشـور منتخب «نشـان سـبز تاییـد» را دریافت کردند که همگی‬ ‫ درصد کشـورها حق کارگران خـود را برای اعتصاب در سـال ‪ ۲۰۲۲‬نقض کرده اند‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۱۴‬این رقم ‪ ۶۳‬درصد بـود‪ .‬گزارش این‬ ‫یشـود؛ به طوری که ‪۸۷‬‬ ‫در اروپـا هسـتند‪ .‬در بقیـه جهـان‪ ،‬تصویـری کمتـر امیدوارکننـد ه دیـده م ‬ ‫ِ‬ ‫مرکز عنوان کرده که اتحادیه های کارگری در سـال گذشـته در ‪ ۱۳‬کشـور متحمل ضررهای جانی نیز شـده اند که ازاین منظر‪« ،‬کلمبیا» مرگبارترین کشـور اسـت‪ .‬در سـال گذشـته میالدی‪ ،‬خاورمیانه و شـمال افریقا با میانگین‬ ‫‪ ،۴٫۵۳‬بدترین امتیاز را در بین مناطق در «شاخص حقوق جهانی» دریافت کردند‪ .‬پس ازان‪ ،‬اسیا و اقیانوسیه با ‪ ،۴٫۲۲‬افریقا با ‪ ،۳٫۷۶‬امریکا با ‪ ۳٫۵۲‬و اروپا با ‪ ۲٫۴۹‬قرار دارند‪ .‬میانگین رتبه اسیا و اقیانوسیه در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫از ‪ ،۴٫۱۷‬بـه ‪ ۴٫۲۲‬رسـید کـه کمـی «بدتـر» نسـبت به قبل اسـت‪ .‬ایـن نمـودار نه تنهـا کارگـران پوشـا ک؛ بلکـه به طورکلـی همـه کارگـران را درنظـر می گیـرد و گـزارش ‪ ITUC‬توضیـح داد ه کـه در «بنـگالدش»‪ ،‬صنعـت پوشـا ک یکی از‬ ‫بزرگ ترین بخش هاسـت که بیش از ‪ ۴٫۵‬میلیون نفر را اسـتخدام می کند‪ .‬این کشـور‪ ،‬امتیاز ‪ ۵‬را دریافت کرد که نشـان می دهد هیچ تضمینی برای حقوق کارگران در انجا وجود ندارد‪ .‬براسـاس این گزارش؛ کارگران در ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫از کشـورهای منطقه اسیا‪-‬اقیانوسـیه در سـال ‪ ۲۰۲۲‬خشـونت را تجربه کردند که نسـبت به ‪ ۳۵‬درصد در سـال ‪ ،۲۰۲۱‬نشـان از افزایش دارد‪« .‬هند» و «پا کسـتان» نیز شـاهد خشـونت پلیس علیه کارگران بودند؛ درحالی که‬ ‫مقامات «هنگ کنگ» اتحادیه های کارگری و سـازمان های طرفدار دموکراسـی را سـرکوب کردند و نقض حقوق بشـر در «میانمار» ادامه یافت‪ .‬در «چین»‪ ،‬اقلیت ها توسـط مقامات بازداشـت و به کار اجباری مجبور شـدند تا‬ ‫صنعـت پوشـا ک بـه مسـیر خـود ادامـه دهـد‪ .‬گفتنی سـت؛ ‪ ITUC‬پرسشـنامه هایی را بـه اتحادی ههـای ملـی در کل جهان ارسـال می کند تا مـوارد نقض حقوق کارگـران را گزارش کنند‪ .‬این موارد هرسـال از اوریل تـا مارس ثبت و‬ ‫یشـود تا شـاخصی ایجاد شـود که منعکس کننده نقض حقوق کارگران در قانون و عمل باشـد‪.‬‬ ‫تایید و سـپس هر کشـور طبق ‪ ۹۷‬متغیر کنوانسـیون های «سـازمان بین المللی کار» و رویه قضائی‪ ،‬تجزیه وتحلیل م ‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫خطرنا ک ترین کشورهابرای کارگران‬ ‫در بسیاری از مناطق جهان‪« ،‬ایمنی محل کار» به شدت در چند دهه اخیر افزایش یافته و محیط های کاری سالم را برای بسیاری از کارکنان تضمین می کند‪ .‬تحقیقات به نقل از «سازمان‬ ‫بین المللـی کار» (‪ )ILO‬نشـان داد؛ در سـال ‪ ،2017‬بیـش از ‪ 2.8‬میلیون نفـر جـان خـود را از دسـت داده انـد و ‪ 374‬میلیون نفـر دیگـر در مسـیر کاری دچـار جراحـات غیرکشـنده شـده اند‪ .‬طبـق‬ ‫داده های ‪ILO‬؛ «کاسـتاریکا» درحال حاضر با ‪9421‬مورد صدمات غیرکشـنده و همچنین ‪ 9.7‬نفر صدمات شـغلی کشـنده به ازای هر ‪ 100000‬کارگر در سـال ‪ 2016‬بیشـترین تعداد اسـیب های‬ ‫ناشـی از کار را دارد‪ .‬برای دهه ها‪ ،‬اقتصاد این کشـور ب هشـدت به کشـاورزی و گردشـگری متکی بود‪ .‬از اغاز هزاره‪ ،‬تولید و صنعت از بخش کشـاورزی پیشـی گرفته و شـرکت هایی مانند «اینتل»‬ ‫یـا «پرا کتـر انـد گمبـل» سـرمایه گذاری زیـادی در انجـا داشـته اند‪ .‬طبـق گـزارش رسـانه ها؛ تاسیسـات ریزپردازنـده «اینتـل» مسـئول پنج درصـد از کل تولیـد ناخالـص داخلـی و ‪ 20‬درصـد از کل‬ ‫صادرات «کاسـتاریکا» در سـال ‪ 2006‬بود‪ .‬شـواهد حکایتی از کشـورهای دیگر نشـان می دهد که تمرکز فوق بر صنعت و تولید نیز ممکن اسـت مسـئول تعداد باالی صدمات شـغلی کشـنده‬ ‫باشد‪ .‬درحالی که «کاستاریکا» داده های تفکیک شده ای درمورد اسیب های کشنده طبق فعالیت اقتصادی ارائه نمی کند‪« ،‬مکزیک» و «ترکیه» که رتبه های نهم و دهم را ازنظر غیرکشنده‬ ‫ً‬ ‫‪8‬مـورد مـرگ ناشـی از کار‪ 118 ،‬نفـر در بخـش تولیـد‪ 76 ،‬نفـر در ساخت وسـاز و‬ ‫و همچنیـن «دوم» و «سـوم» ازنظـر اسـیب های شـغلی کشـنده دارنـد‪ ،‬ارائـه می دهنـد؛ مثلا در «مکزیـک» از ‪ 06‬‬ ‫‪ 86‬نفر در بخش حمل ونقل و ذخیر هسـازی جان خود را از دسـت دادند‪« .‬ترکیه» ‪ 386‬مورد مرگ در ساخت وسـاز‪ 297 ،‬مرگ در تولید و ‪ 258‬مرگ در حمل ونقل و ذخیره سـازی از مجموع‬ ‫یشـوند نیز در فهرسـت جوامعی اند که بیشـترین اسـیب های شـغلی‬ ‫یشـان شـناخته م ‬ ‫‪ 1394‬مـورد را ثبـت کـرده اسـت‪ .‬کشـورهایی ماننـد «پا کسـتان» و «پرتغـال» کـه به دلیـل صنایـع نساج ‬ ‫یکـه حسابرسـان مسـتقل به طورمنظـم شـیوه های کار و شـرایط کار در صنایـع ُمـد جوامـع فوق الذکـر را بررسـی و امضـا می کننـد‪ ،‬واقعیـت اغلـب تلخ تـر از‬ ‫را بـه ازای هـر ‪ 10000‬کارگـر دارنـد‪ .‬درحال ‬ ‫ً‬ ‫ارزیابی هـای رسمی سـت؛ مثلا گـزارش سـازمان غیردولتـی دید هبـان حقـوق بشـر درمـورد کارگـران پوشـا ک «پا کسـتان» در سـال ‪ ،2019‬بـه شـرکت هایی اشـاره دارد کـه حداقـل دسـتمزد را بـه‬ ‫کارگری انجا اسـیب زد ه اسـت‪ .‬انالیز صورت گرفته‬ ‫یسـت که ب هشـدت به جامعه‬ ‫کارمندان خود نمی پردازند؛ فقدان قراردادهای کتبی‪ ،‬اخراج زنان باردار و کسـورات ایام بیماری نیز از موارد ‬ ‫ِ‬ ‫یشـده دراین ایفنوگرافیک‪ ،‬خطرنا ک ترین جاها برای کارگران انـد؛ اعدادی که‬ ‫از وضعیـت کارگـران در ‪ 72‬کشـور طـی سـال های ‪ 2016‬تـا ‪ 2021‬ایـن نتیجه گیـری را حاصل کرده که ‪ 10‬کشـور معرف ‬ ‫در دوایر زیر نام هر کشـور عنوان شـده‪ ،‬تعداد مرگ های ناشـی از حوادث کار در ان کشـورها اسـت و اعداد باالی نام هر کشـور‪ ،‬به تعداد حوادث شـغلی اشـاره دارد که منجربه مرگ نبوده اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫پرونده‬ ‫قراردادهای یک ماهه؛یا خطر اخراج بیخ گوش کارگران؟!‬ ‫ً‬ ‫یک ماهه کـردن قراردادهـا‪ ،‬احتمـاال پولتیـک جدیـد کارفرمایـان اسـت تـا بـدون دردسـر اضافـی در ادارات کار و مراجـع حـل اختلاف‪ ،‬بتواننـد تعـداد زیـادی از کارگران خـود را «تعدیل» کنند؛ به ایـن دو عبارت خبری‬ ‫کـه در دوروز متوالـی منتشـر شـده توجـه کنیـد‪ :‬کارگـران چینـی زریـن ایـران گفته انـد کـه در ما ههـای اخیـر‪ ،‬تمـام قراردادهـای کارگران بـه قراردادهـای یک ماهه تبدیل شـده‪ .‬ا گر کارگـری قبل ازاین قرارداد شـش ماهه‬ ‫یسـت ‪ ...‬کارکنـان بخـش فـروش متـروی تهـران گفته انـد که از اواخـر پارسـال قراردادهایمان یک ماهه شـده و هرمـاه که کارفرما‬ ‫داشـت‪ ،‬حـاال بـا خاتمـه زمـان ان بـا او یک ماهـه قـرارداد می بندنـد و ایـن ‪ ،‬موجـب نگران ‬ ‫مصداق «مشـت‬ ‫به‬ ‫ تردید‬ ‫ن‬ ‫بدو‬ ‫که‬ ‫ـت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫متوال‬ ‫دوروز‬ ‫در‬ ‫پیاپی‬ ‫خبر‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ش‬ ‫بخ‬ ‫تنها‬ ‫نمونه‪،‬‬ ‫دو‬ ‫ـن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـا؛‬ ‫ن‬ ‫ایل‬ ‫ـزارش‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ب‬ ‫‪...‬‬ ‫ـم‬ ‫ی‬ ‫دار‬ ‫اراده کنـد می توانـد عـذر مـا را بخواهـد درحالی کـه خیلـی از مـا بـاالی ‪ 10‬سـال سـابقه کار‬ ‫ِ‬ ‫ـکلی کارگران سوءاسـتفاده می کنند و مدت زمـان قراردادهای کارگران باسـابقه را تنزل‬ ‫ش‬ ‫ ت‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ی‬ ‫ صدا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫ظ‬ ‫نا‬ ‫ـای‬ ‫ه‬ ‫نهاد‬ ‫و‬ ‫نمونـه خـروار اسـت»؛ کارگاه هـا و شـرکت های بسـیاری هسـتند کـه از غفلـت ادارات کار‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫کار یک ماهه به‬ ‫می دهند‪ .‬کارگری که ‪15-10‬سـال در یک کارگاه سـابقه کار دارد و تاپیش ازاین قراردادهایش ی ‬ ‫کسـاله یا شـش ماهه بوده‪ ،‬نا گهان در ماه های اخیر با پدیده کامال جدیدی روبرو شـده‪ :‬قراردادهای ِ‬ ‫خواسـت و اراده کارفرما و بدون اینکه در ماهیت کار‪ ،‬شـرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشـور‪ ،‬کوچک ترین تغییری اتفاق افتاده باشـد! یک ماه هشـدن قراردادهای نیروی کار‪ ،‬اتفاق بسـیار نگران کننده ای سـت‬ ‫زیـرا به معنـای یـک گام قبـل از بیـکاری و اخـراج اسـت؛ کارفرماهـا برای اینکـه ریسـک شـش ماه یـا حتـی سـه ماه حقـوق دادن بـه کارگـران را ب هجـان نخرنـد‪ ،‬قراردادهـا را برخلاف قانـون یک ماهـه می کننـد تـا اخـر هرماه‬ ‫ـمی اینکه «دیگر هیچ حق وحقوقی ندارم» اخراج کنند‪ .‬به راسـتی چرا بخشـی‬ ‫بتوانند به راحتی درمورد ادامه اشـتغال کارگران تصمیم بگیرند و هرماه تعدادی ازان ها را بعد از پرکردن فرم تسویه حسـاب و اعالم رس ِ‬ ‫یشـود‪ ،‬به جای پیشـرفت در کار‪ ،‬از نردبان بدون پله ارتقای شـغلی سـقوط می کنند؛ مگر با افزایش سـابقه و تخصص‪ ،‬نباید امنیت شـغلی‪ ،‬درامد و مزایا‬ ‫از کارگران ایرانی‪ ،‬هرچه سـابقه کار و تخصصشـان بیشـتر م ‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ چطـور یـک کارفرمـا بـه خـود اجـازه می دهـد با کارگری که ‪15-10‬سـال سـابقه دارد و همیشـه‬ ‫قتـر کـردن بی ثبـات کاری‪ ،‬کاری قانون ‬ ‫و امیـد بـه اینـده افزایـش یابـد و ایـا اساسـا کاهـش مدت زمـان قـرارداد و عمی ‬ ‫تیز تیغ تعدیـل را بر گردن تمـام کارگران خود گذاشـته اند؟!‬ ‫قراردادهایـش یک سـاله تمدیـد می شـد‪ ،‬قـرارداد یک ماهـه ببنـدد؟ کجـای ِ‬ ‫کار قانـون یـا مجریـان قانـون می لنگد کـه کارفرمایان این چنین بـا فراخ بال‪ ،‬لبه ِ‬ ‫به نظـر می رسـد «قانـون» حداقـل در ابتدایی تریـن خوانـش از ان‪ ،‬ایـرادی نداشـته باشـد؛ نـگاه اجمالـی بـه دو مـاده از قانـون کار ‪ -‬مـاده ‪ ۸‬و تبصـره مـاده ‪ -۱۰‬نشـان می دهـد کـه کاهش مزایـا و مولفه های قـرارداد کار‬ ‫ً‬ ‫کامال غیرقانونی سـت ضمن اینکه کارفرما مکلف اسـت یک نسـخه از قرارداد کار را به کارگر‪ ،‬یک نسـخه به تشـکل کارگری و نسـخه ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار ا گر اراده ای برای نظارت جدی‬ ‫ً‬ ‫ـرارداد کار‪ ،‬زمان شـش ماه بوده‪،‬‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬بایـد قاعدتـا بتواننـد بـا قیـاس دو نسـخه اخیـر قـرارداد کار هـر کارگـر‪ ،‬پـی بـه قانون گریزی کارفرما ببرنـد و او را بـرای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ ا گر در نسـخه قبلی ق‬ ‫ِ‬ ‫کارفرمـا نمی توانـد در نسـخه بعـدی‪ ،‬ایـن مولفـه را بـه یک مـاه کاهـش دهـد‪ .‬مـاده ‪ 8‬قانـون کار می گویـد‪« :‬شـروط مذکـور در قـرارداد کار یـا تغییـرات بعـدی ان درصورتی نافذ خواهد بـود که برای کارگـر مزایایی کمتر از‬ ‫امتیازات مقرر دراین قانون منظور ننماید»؛ و تبصره ماده ‪ ۱۰‬تا کید دارد‪« :‬درمواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از ان به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‬ ‫یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر دراختیار شورای اسالمی کار و در کارگاه های فاقد شورا دراختیار نماینده کارگر قرار می گیرد»‪ .‬مسئله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه ای از قرارداد کار به ادارات کار می دهند‬ ‫ت قراردادهایشـان یک ماهه‬ ‫کار کارگرانی که یک گام قبل از تعدیل‪ ،‬مد ‬ ‫و نه ادارات کار‪ ،‬پیگیری ای ازاین بابت صورت می دهند درنتیجه نظارت و قیاسـی در کار نیسـت؛ و به همه این ها بیفزاییم ماهیت مسـتمر ِ‬ ‫ً‬ ‫شـده اسـت؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشـته باشـند‪ .‬حسـین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شـوراهای اسلامی کار ) دررابطه با این قانون گریزی که اخیرا رواج یافته و کارگران بسـیاری را درمعرض خطر‬ ‫یشـود؛ و متاسـفانه حتـی نسـخه ای از قـرارداد را بـه اداره کار نمی دهند؛ همه ایـن قانون گریزی ها قبل ازهرچیز به صـدور دادنامه ‪۱۷۹‬‬ ‫اخـراج و بیـکاری قـرار داده؛ بـه ایلنـا می گویـد‪ :‬تبصـره مـاده ‪ 10‬قانـون کار اجـرا نم ‬ ‫دیـوان عدالـت برمی گـردد؛ وقتـی کارفرمایـان دستشـان بـاز اسـت کـه هـر شـرطی در قـرارداد بگنجانند و هر طور بخواهند در مشـاغل مسـتمر قـرارداد ببندند دیگر لزومی نمی بینند یک نسـخه از قـرارداد را بـه کارگر و‬ ‫نسـخه ای را به ادارات کار بدهند‪ .‬ادارات کار نیز از سـاده از کنار موضوع می گذرند‪ ،‬نه نظارتی در کار اسـت و نه بازخواسـتی‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬مشـکل اصلی ما ادارات کار اسـت؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون‬ ‫کار » کارگران‬ ‫را کنـار می گـذارد؛ مـاده ‪ ۸‬قانـون کار می گویـد شـروط مذکـور در قـرارداد درصورت ‬ ‫یکـه ماهیـت کار تغییر نکند‪ ،‬باید ثابت بماند اما ادارات ًکار نظارتی براین مسـئله ندارند‪ .‬کارفرمایان مدام «مزایای قـرارداد ِ‬ ‫قـرارداد‬ ‫را برخلاف مـاده ‪ ۸‬قانـون کاهـش می دهنـد و هیـچ بازخواسـتی در کار نیسـت؛ ادارات کار وقـت نمی گذارنـد و دقـت نمی کننـد و احتمـاال درکـی هـم از این موضوعات ندارند‪ .‬درک اینکه نباید شـرایط و مزایای‬ ‫ِ‬ ‫کارگـر تنـزل یابـد‪ ،‬در ادارات کار اسـتان ها و در مجموعـه وزارت کار نیسـت تـا انتظـار داشـته باشـیم قراردادهـا را از کارفرمایـان بگیرنـد و قیـاس انجام دهند‪« .‬سـامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شـده‬ ‫وزارت کار در سـال های اخیر اسـت؛ قرار بود با اغازبه کار این سـامانه‪ ،‬کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسـهیل شـود؛ کارفرمایان مجبور شـوند یک نسـخه از قرارداد کار کارگر را انالین بارگذاری کنند و ادارات کار‪،‬‬ ‫بـر بارگـذاری ایـن نسـخه ها و صحـت و درسـتی ان هـا نظـارت داشـته باشـند؛ رونمایـی از ایـن سـامانه بسـیار در بوق وکرنـا شـد امـا بـه گفته حبیبـی‪ ،‬کاری از این سـامانه برنیامد؛ میلیون هاتومـان خـرج از بیت المال‪،‬‬ ‫بی اینکه کوچک ترین گام جهت احقاق حق کارگران برداشـته شـود‪ .‬او توضیح می دهد‪ :‬متاسـفانه سـامانه جامع روابط کار‪ ،‬هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسـی اضافی و زائد ایجاد شـده اسـت؛‬ ‫ایـن سـامانه بسـیارکند اسـت و قطعی هـای بسـیار دارد؛ حتـی در رسـیدگی بـه دعـاوی کارگـران در مراجـع حـل اختلاف‪ ،‬این سـامانه بـه کار نمی اید‪ ،‬یا قطع اسـت یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسـی به سـامانه‬ ‫یشـود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسـیاری هسـتند که قراردادها را ثبت نمی کنند و ا گر هم بکنند‪ ،‬ادارات کار بررسـی نمی کنند که‬ ‫ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سـامانه جدی گرفته نم ‬ ‫قـرارداد چـه مختصاتـی دارد و بـا قراردادهـای قبلـی فـرق می کنـد یـا نه‪ .‬بااین حسـاب «دولت الکترونیک» و «سـامانه جامع» نتوانسـته حالل مشـکالت کارگران در بحث قراردادهای کار باشـد‪ ،‬کارفرما خواسـت ثبت‬ ‫لهـای قانونـی را دارد یـا خیـر و اینکـه ایـا ایـن قرارداد به نسـبت‬ ‫یشـود هیـچ زمـان موردنقـد و بررسـی دقیـق قـرار نمی گیـرد؛ بررسـی اینکـه ایـا قـرارداد کار‪ ،‬حداق ‬ ‫می کنـد‪ ،‬نخواسـت هیـچ اجبـاری نیسـت؛ انچـه ثبـت م ‬ ‫یسـت برنامه نویسـان یـک الگوریتـم سـاده بـرای چک مولفه های موردنیـاز در قـرارداد کار و الگوریتم سـاده دیگـری برای قیـاس قراردادها‬ ‫قراردادهـای قبلـی کارگـر‪ ،‬مزایـای کمتـری دارد یـا نـه کار سـختی نیسـت؛ کاف ‬ ‫بنویسـند و چند متصدی سـاده پشـت دسـتگاه ها نشسـته‪ ،‬دکمه اجرای این الگوریتم ها را بزنند؛ اما به گفته حبیبی؛ وقتی اراده ای برای دفاع از حقوق کارگران نیسـت‪ ،‬همین کارهای سـاده نیز انجام نمی شـود؛‬ ‫فقط رونمایی پشـت رونمایی ‪!...‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهره‬ ‫انتخاباتی اردوغان‬ ‫پرده برداری از رقیب‬ ‫ِ‬ ‫کمالقلیچ داراوغلو؛‬ ‫گاندیترکیه!‬ ‫ِ‬ ‫اپوزیسـیون ترکیـه پـس از مشـاجره فـراوان باالخـره چندی پیـش کمـال‬ ‫قلیچ داراوغلـو را به عنـوان نماینـده خـود برای رقابت با رجب طیـب اردوغان‬ ‫در انتخابات اتی برگزید‪ .‬دراین گزارش به معرفی او پرداخته ایم؛ ازجمله اینکه‬ ‫چـرا او را «گانـدی ترکیـه» لقـب داده انـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ او در گفت وگو بـا‬ ‫«فایننشـال تایمـز» گفـت‪« :‬به رغم اینکـه مـن و هم پیمانانـم عملیـات ویـژه‬ ‫نظامـی روسـیه در اوکرایـن را درسـت نمی دانیـم؛ امـا انـکارا روابـط اقتصـادی‬ ‫بـا روسـیه را حفـظ خواهـد کـرد»‪ .‬قلیچداراوغلـو همچنیـن بـه ایـن روزنامـه‬ ‫گفـت؛ وظیفـه ریاسـت جمهوری او جلوگیـری از تبدیل ترکیـه به یک حکومت‬ ‫اسـتبدادی مطلق؛ بلکه احیای نهادهای دموکراتیک و اغاز حل مشـکالت‬ ‫اقتصـادی این کشـور خواهـد بـود‪ .‬او اضافـه کـرد کـه اسـتقالل دسـتگاه قضـا‪،‬‬ ‫نهـا بایـد برگردنـد) مهم انـد؛ اولویـت مـا‬ ‫ازادی رسـانه و ازادی بیـان (تمـام ای ‬ ‫ازادی و دموکراسـی خواهد بود‪ .‬رهبر حزب مردم جمهوری خواه ترکیه افزود‪ :‬‬ ‫جسـال دیگر را در دوره اردوغـان از دسـت بدهـد!»‬ ‫«ترکیـه نمی توانـد پن ‬ ‫کمـال قلیچ داراوغلـو‪ ،‬رهبـر بزرگ تریـن حـزب اپوزیسـیون ترکیـه‪ ،‬یعنـی حـزب مـردم جمهوری خـواه نماینـده‬ ‫تبـا رجـب طیـب اردوغـان در انتخابـات ‪ ۱۴‬مـه (‪۲۴‬‬ ‫ائتلاف شـش حـزب اپوزیسـیون این کشـور دررقاب ‬ ‫اردیبهشت) است‪ .‬تقویم انتخاباتی از ‪ ۱۰‬مارس اغاز شده و او نامزدی اش را دوشنبه (‪ ۶‬مارس) اعالم کرد‪ .‬در‬ ‫سـال های گذشـته از قلیچ داراوغلو به عنوان معادل ماهاتما گاندی در سیاسـت امروز ترکیه یاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫گاهـی او را «گانـدی کمـال» یـا «گانـدی ترکیـه» می نامنـد‪ .‬رویتـرز در گزارشـی دلیـل ایـن نام گـذاری را شـباهت‬ ‫ظاهری او به ماهاتما گاندی معرفی کرد که او هم فردی ریزاندام بود‪ .‬پولیتیکو نیز نوشـت که سبک وسـیاق‬ ‫پگـرای میانـه روی مـردم جمهوری خـواه‬ ‫سیاسـتمداری او ماننـد گانـدی «افتـاده و فروتـن» اسـت‪ .‬حـزب چ ‬ ‫نگـذار ترکیـه مـدرن تاسـیس شـد و‬ ‫کـه او ریاسـتش را برعهـده دارد‪ ،‬توسـط «مصطفـی کمـال اتاتـورک» بنیا ‬ ‫قدیمی تریـن حـزب سیاسـی این کشـور اسـت‪ .‬جـان دونـدار؛ روزنامه نگار تبعیدی ترکیـه و دبیر سـابق روزنامه‬ ‫«جمهوریـت» کـه از ‪ ۲۰۱۶‬در المـان زندگـی می کنـد در ‪ ۲۰۱۷‬در مقالـه ای در واشنگتن پسـت نوشـت‪ :‬انتخـاب‬ ‫عنـوان گانـدی بـرای قلیچ داراوغلـو کـه از ‪ ۲۰۱۰‬اغـاز شـده‪ ،‬بیش ازانکـه از شـباهت او بـه انقالبی گری یا پیشـینه‬ ‫ً‬ ‫گانـدی ربـط داشـته باشـد‪ ،‬صرفـا از شـباهت ظاهـری اش بـه ایـن انقالبـی هنـدی ناشـی می شـود‪ .‬زمانی کـه‬ ‫«انیـس بربراوغلـو» معـاون رسـانه ای قلیچ داراوغلـو که مدت هاسـت هـدف حمالت اردوغـان قـرار دارد‪ ،‬به ‪۲۵‬‬ ‫سـال حبس به اتهام جاسوسـی محکوم شـد‪ ،‬قلیچ داراوغلو راهپیمایی اعتراضی ‪ ۴۵۰‬کیلومتری از اسـتانبول‬ ‫به انکارا را اغاز کرد و بسیاری از طرفدارانش هم او را همراهی کردند‪ .‬این اقدام او را در اذهان عمومی به عنوان‬ ‫یکـی از چهر ههـای اپوزیسـیون ثبـت کـرد‪ .‬جـان دونـدار در مقالـه اش در ‪ ۲۰۱۷‬نوشـت‪ :‬برخـی ایـن راهپیمایی‬ ‫او را با «رژه نمک» ‪ ۳۸۵‬کیلومتری گاندی در ‪ ۱۹۳۰‬مقایسـه می کنند که دراعتراض به سـلطه بریتانیا بر نمک‬ ‫ً‬ ‫هنـد برگـزار شـد‪ .‬راهپیمایـی گانـدی بـه بازداشـت کوتا همـدت ‪ ۶۰‬هـزار شـرکت کننده منجر شـد کـه نهایتا همه‬ ‫ان ها ازاد شدند؛ اما در ترکیه ‪ ۲۰۰‬هزارتن زندانی داریم و همه ‪ ۳۷۲‬زندان این کشور تکمیل ظرفیت هستند‪.‬‬ ‫امار دقیقی درباره زندانیان سیاسـی ترکیه در دسـت نیسـت اما مقامات مسـئول در فوریه ‪ ۲۰۲۲‬اعالم کردند‬ ‫که تعداد زندانیان ‪ ۳۰۹‬هزار و ‪ ۵۵۸‬تن است‪ .‬کمال مردی ‪ ۷۵‬ساله است که سال ها ریاست تامین اجتماعی‬ ‫ترکیه را برعهده داشـت و بعد از بازنشسـتگی اش بود که وارد سیاسـت شـد‪ .‬او در ‪ ۱۹۴۸‬در شـرق ترکیه به دنیا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫چهره‬ ‫امد و خانواده اش از اقلیت مسـلمان علوی دراین کشـور هسـتند‪ .‬او در ا کادمی علوم اقتصادی و بازرگانی انکارا ‪-‬که‬ ‫حـاال بـه دانشـگاه غـازی تغییـر نـام داده‪ -‬اقتصـاد خواند و پس ازان به مناصـب عالی رتبه ای در سـازمان های دولتی و‬ ‫خصوصی اقتصاد ترکیه رسید‪ .‬قلثیچ داراوغلو در ‪ ۲۰۰۲‬به عنوان یکی از نمایندگان استانبول وارد پارلمان ترکیه شد‪،‬‬ ‫در همان سالی که حزب عدالت و توسعه اردوغان برای نخستین بار به قدرت رسید‪ .‬او به یکی از چهره های برجسته‬ ‫مبارزه با فساد در ترکیه بدل شده و در ‪ ۲۰۰۷‬باز به پارلمان راه یافت‪ .‬در ‪ ۲۰۰۹‬در رقابت شهرداری استانبول شکست‬ ‫یخـواه‪ ،‬بـه ریاسـت این حـزب رسـید‪ .‬او در زمان‬ ‫خـورد و در ‪ ۲۰۱۰‬بـا رسـوای اخالقـی رئیـس وقـت حـزب مـردم جمهور ‬ ‫معارفـه به عنـوان رئیـس جدیـد در گردهمایـی حزبش به عنـوان فردی «صادق و سـالم» معرفی شـد و به طرفدارانش‬ ‫گفـت‪ :‬مـا به قـدرت می رسـیم تـا از حقـوق فقـرا‪ ،‬سرکوب شـدگان و کارگـران حمایت کنیـم‪ .‬بااین حال‪ ،‬حزب در ریاسـت‬ ‫قلیچ داراوغلو موفقیتی در انتخابات نداشته و اردوغان در یک دهه گذشته اجازه عرض اندام به اپوزیسیون را نداده‪.‬‬ ‫میـزان محبوبیـت حـزب مردم جمهوری خواه در نظرسـنجی ها هرگـز از ‪۲۵‬درصد فراتر نرفته‪ .‬بزرگ ترین موفقیت این‬ ‫حزب در ‪ ۲۰۱۹‬حاصل شد یعنی وقتی نمایندگان این حزب در انتخابات شهرداری پنج استان از شش استان بزرگ‬ ‫ترکیه پیروز شـدند؛ ازجمله اسـتانبول و ترکیه‪ .‬فار غ از عملکرد انتخاباتی این حزب‪« ،‬موفقیت» قلیچ داراوغلو را باید‬ ‫در اصالحـات خاموشـی دنبـال کـرد کـه در حزبـش ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬در دوره ریاسـت او رویکردهـای سفت وسـخت‬ ‫لهـای سوسـیال دموکرات‬ ‫پیـروان «کمالیسـم» یـا «اتاتورکیسـم» رفته رفتـه جـای خـود را بـه رهبرانـی داده کـه بـه ایدئا ‬ ‫اروپای امروز نزدیک تر هستند‪ .‬او عالوه بر حزب خود‪ ،‬از حمایت پنج اپوزیسیون اصلی ترکیه هم برخوردار است‪ .‬در‬ ‫‪ 6‬مارس این شـش حزب باالخره توافق کردند که قلیچ داراوغلو را به عنوان نماینده ائتالف «میز شـش نفره» در برابر‬ ‫اردوغان انتخاب کنند‪ .‬مرال ا کشنر؛ رهبر حزب «خوب» که دراین ائتالف حضور دارد‪ ،‬ابتدا با او مخالف بود و سعی‬ ‫ً‬ ‫داشـت ا کرم امام اوغلو و منصور یاواش؛ شـهردارهای اسـتانبول و انکارا را نماینده اپوزیسـیون کند؛ اما نهایتا رضایت‬ ‫داد کـه درصـورت پیـروزی قلیچ داراوغلـو‪ ،‬امام اوغلـو و یـاواش معاونـان او باشـند‪ .‬حـزب «خـوب» یکـی از مهر ههـای‬ ‫قدرتمنـد اپوزیسـیون اسـت و تحلیلگـران براین باورندکـه این سـه بازیگـر (قلیچ داراوغلـو‪ ،‬امام اوغلو و یـاواش) نماینده‬ ‫سـه دیـدگاه و پایـگاه حمایـت مردمـی متفـاوت هسـتند و درنتیجـه‪ ،‬ا گـر یـاواش و امام اوغلـو در دولـت حضـور یابنـد‪،‬‬ ‫ا کشنر موضع قدرتمندتری در ائتالف با انان خواهد داشت‪ .‬قلیچ داراوغلو پس از اعالم نامزدی خود گفت‪ :‬ما ترکیه‬ ‫‪7‬‬ ‫را با رایزنی و ازخودگذشـتگی رهبری خواهیم کرد‪ .‬ما درکنارهم حا کمیت اخالق و عدالت را برپا می کنیم‪ .‬تحلیلگران‬ ‫براین باورندکه شـرایط اقتصادی بد ترکیه که شـاهد کاهش شـدید ارزش لیر بوده و وضعیت ناخوشـایند رسـیدگی به‬ ‫زلزلـه اخیـر کـه امـار کشـته هایش بـه ‪ ۵۰‬هزارتـن نزدیک شـده‪ ،‬می تواننـد قلیچ داراوغلـو را دراین انتخابات یـاری دهند‪.‬‬ ‫رویتـرز در مقالـه ای نوشـت کـه مخالفـان قلیچ داراوغلـو می گوینـد کـه او توانایـی اردوغـان در به حرکـت دراوردن مردم و‬ ‫جـذب مخاطبـان را نـدارد و چشـم انداز شـفافی هـم از دوران پسـا‪-‬اردوغان ارائـه نکرده اما حامیانـش تا کید دارند که‬ ‫قمـدار و مـردی صـادق اسـت‪ .‬براسـاس نتایـج نظرسـنجی ها بایـد انتظـار رقابتـی تنگاتنـگ در‬ ‫او یـک بوروکـرات اخال ‬ ‫انتخابات ریاسـت جمهوری و پارلمانی باشـیم و هیچ کس نمی تواند کاریزما و شـگردهای اردوغان را نادیده بگیرد‪ .‬او‬ ‫از ‪ ۲۰۰۳‬ابتـدا نخسـت وزیر؛ بعـد رئیس جمهـوری ترکیـه بـوده و قصـد ندارد به این اسـانی ها قـدرت را ترک کند‪ .‬ائتالف‬ ‫«کار و ازادی» وابسـته بـه حـزب دموکراتیـک خلـق کردهـا در بیانیـه ای بـا تاریخی نامیـدن ایـن انتخابـات در ترکیـه از‬ ‫شـهروندان این کشـور خواسـت در انتخابات ریاسـت جمهوری به «قلیچدار اوغلو» رای دهند‪ .‬وبگاه خبری «فرانس‬ ‫قهـا در اظهاراتی به روزنامه «سـوزجو»‬ ‫‪ »۲۴‬گـزارش داد کـه «مدحـت سـنجار» رئیـس مشـترک حـزب دموکراتیـک خل ‬ ‫ترکیـه گفـت‪« :‬اهدافمـان یکسـان اسـت و به همین دلیـل تصمیـم گرفتیـم از کلیچـدار اوغلـو حمایـت کنیـم»‪ .‬مدحت‬ ‫قهـا زمین هسـازی بـرای پیروز شـدن اپوزیسـیون ترکیـه در دور نخسـت‬ ‫سـنجار افـزود‪« :‬هـدف حـزب دموکراتیـک خل ‬ ‫یسـت»‪ .‬طبق اخرین نظرسـنجی ها؛ کلیچدار اوغلو که ریاسـت شـش حزب اپوزیسـیون را‬ ‫انتخابات ریاست جمهور ‬ ‫برعهـده دارد‪ ،‬در موقعیـت مناسـبی در رویارویـی بـا اردوغـان قـرار دارد‪ .‬نامـزد حـزب دموکراتیک خلق هـا در انتخابات‬ ‫ریاسـت جمهوری سـال ‪ ۲۰۱۸‬توانسـت با کسـب ‪ ۸.۴‬درصد ارا در جایگاه سـوم قرار گیرد‪ .‬از سوی دیگر دولت ترکیه این‬ ‫حزب را متهم می کند که با حزب کارگران کردستان (پ‪ .‬ک‪ .‬ک) مرتبط است؛ گروهی که دولت انکارا ان را در فهرست‬ ‫تروریسـتی خـود قـرار داده اسـت‪« .‬صالح الدیـن دمیرتـاش» عضـو برجسـته و شـخصیت اصلـی حـزب دموکراتیـک‬ ‫یسـت‪ .‬حزب دموکراتیک خلق ها از حزب حامی کردها‬ ‫خلق ها نیز به اتهام تبلیغ برای تروریسـت از سـال ‪ ۲۰۱۶‬زندان ‬ ‫بـا خطـر ممنوعیـت روبه روسـت‪ .‬ایـن حزب بـرای انتخابات پارلمانی ترکیـه که هم زمان با انتخابات ریاسـت جمهوری‬ ‫پگـرای سـبز نامزدهایـی را معرفـی کـرده اسـت‪ .‬انتخابـات ریاسـت جمهوری و‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪ ،‬زیـر پرچـم حـزب چ ‬ ‫پارلمانـی ترکیـه قـرار اسـت کـه ‪ ۱۴‬ماه می (‪ ۲۴‬اردیبهشـت) برگزار شـود‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رخداد‬ ‫رخ پیدا و پنهان بحران در اسرائیل‬ ‫یتـوان روی اشـکار بحـران در‬ ‫گرچـه مولفه هایـی ماننـد تهدیـدات داخلـی و خارجـی‪ ،‬نا کارامـدی کابینـه و اصالحـات قضائـی را م ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫کسـال‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬اسـرائیل دانسـت اما بحران اقتصادی که موج گرانی‪ ،‬اعتصابات کارگری‪ ،‬افزایش نرخ سـود بانکی را برای نهمین بار در ی ‬ ‫یسـت بـا روی کارامدن کابینه تنـدرو و افراطی «نتانیاهو»‪ ،‬اخبار‬ ‫یتـوان روی پنهان این بحران دانسـت‪ .‬چندماه ‬ ‫و فـرار ‪ ۱۰‬برابـری سـرمایه نمـود ان هاسـت‪ ،‬م ‬ ‫مرتبط با فلسـطین اشـغالی همواره در صدر اخبار رسـانه های جهان قرار گرفته؛ رژیمی که با مجموعه پیچیده ای از مشـکالت و بحران ها دسـت وپنجه نرم‬ ‫می کند‪ .‬روزنامه صهیونیسـتی «معاریو» نتایج یک نظرسـنجی را منعکس کرده که نشـان می دهد از نگاه صهیونیسـت ها در کنار بحران سیاسـی داخلی و‬ ‫تهدید خارجی‪ ،‬اقتصاد نیز پاشـنه اشـیل و خطری جدی پیش روی رژیم ب هشـمار می رود‪ .‬برپایه نتایج این نظرسـنجی؛ بسـیاری از راسـت گرایان افراطی که‬ ‫بخـش اعظـم قـدرت سیاسـی و اقتصـادی را در رژیـم صهیونیسـتی در قبضـه خـود دارنـد‪ ،‬از اسـراییلی بودن خـود راضـی هسـتند؛ درمقابل‪ ،‬فقـط ‪ ۲۲‬درصد از‬ ‫چپ گرایـان کـه از قـدرت سیاسـی و اقتصـادی در ده ههـای اخیـر کنـار زده شـده اند‪ ،‬از این مسـئله راضـی هسـتند‪ .‬دراین نظرسـنجی به همان انـدازه که مردم‬ ‫یکـی از خطرنا ک تریـن مشـکالت پیـش روی ایـن رژیـم را بحـران داخلـی مربـوط بـه اصالحـات قضائـی (‪ ۲۲‬درصـد) می داننـد‪ ،‬از گرانـی نیـز (‪۱۹‬درصـد) نگـران‬ ‫و ناراضـی هسـتند‪ .‬بی دلیـل نیسـت کـه باوجـود عقب نشـینی «نتانیاهـو» از طـرح جنجالـی اصلاح اختیـارات دسـتگاه قضائـی‪ ،‬هنوز خیابان های فلسـطین‬ ‫نظیر‬ ‫اشـغالی مملو از معترضان اسـت‪ .‬این مسـئله نشـان می دهد مشـکالت داخلی رژیم بس‬ ‫ـیارفراتر و ریشه ای تر از اختیارات قوه قضائیه است و موضوعاتی ِ‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬اخیرا یک پروفسـور اسـرائیلی به نام «دنیل کانمـن» که برنده جایزه‬ ‫وخامـت اوضـاع اقتصـادی‪ ،‬اعتصابـات فرا گیـر کارگری و ‪ ...‬دراین راسـتا قابل ارزیاب ‬ ‫نوبـل اقتصـاد اسـت‪ ،‬در گفت وگو بـا شـبکه «‪ »۱۲‬تلویزیـون ایـن رژیـم گفـت‪« :‬رونـد فـرار تجار و صاحبان سـرمایه از اراضی اشـغالی با سـرعت باالیی ادامـه دارد و‬ ‫کهـای تل اویـو هسـتند و بـرای زندگی به دیگر نقاط جهان نقل مکان می کنند‪ .‬این مسـئله با توجه به افت مسـتمر‬ ‫ان هـا درحال خار ج کـردن پـول خـود از بان ‬ ‫یشـود»‪ .‬از طرفی‪« ،‬تام لیونی» (مالک بزرگ ترین‬ ‫ارزش شـیکل (واحد پول رژیم صهیونیسـتی) در برابر دالر‪ ،‬ضربه ای مهلک به اقتصاد اسـرائیل محسـوب م ‬ ‫شرکت تکنولوژی پیشرفته در اراضی اشغالی) که دارایی شخصی اش دومیلیارد دالر تخمین زده شده؛ در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد‬ ‫کـه «پرداخـت مالیـات را متوقـف می کنـد» و از دیگر سـرمایه داران نیز خواسـت همیـن کار را انجام دهند‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫رخداد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 100‬روز طوفانی نتانیاهو‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫«مــروان بشــاره»؛ تحلیلگــر ارشــد سیاســی در «الجزیــره» کــه عمومــا در مــورد سیاســت جهانــی‬ ‫می نویســد و به عنــوان مرجعــی برجســته در سیاســت خارجــی ایاالت متحــده‪ ،‬خاورمیانــه و امــور‬ ‫ـت کنونـ ِـی اســرائیل‬ ‫اســتراتژیک بین المللــی شــناخته م ‬ ‫یشــود‪ .‬دراین یادداشــت‪ ،‬بــه بررســی وضعیـ ِ‬ ‫ گیری پایانــی شــوم بــرای «نتانیاهــو» و دولتــش خوانــده‬ ‫پرداختــه و رونــد ًفعلــی را منجــر بــه شــکل ِ‬ ‫اســت‪ .‬او کــه قبــا اســتاد روابــط بین الملــل در دانشــگاه امریکایــی پاریــس بــود؛ معتقــد اســت‬ ‫فاشیسـت ها و متعصبــان‪« ،‬اســرائیل» را تنهــا طـ ِـی ‪ ۱۰۰‬روز بــه یــک دوراهــی تاریخــی رســانده اند‪ .‬ایــن‬ ‫مطلــب به تار یــخ ‪ ۱۱‬اور یــل ‪ ۲۰۲۳‬در ‪ Al Jazeera‬منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ـت نخسـت وزیری «بنیامیـن نتانیاهـو» فاجعـه ای تمام عیـار بـوده اسـت کـه اسـرائیل را در یـک دوراهـی تاریخـی قـرار‬ ‫‪۱۰۰‬روز نخس ِ‬ ‫ِ‬ ‫جدیـد خـود‪،‬‬ ‫دولـت‬ ‫لام‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫زمـان‬ ‫از‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫بـاز‬ ‫فاجعـه‪،‬‬ ‫تـا‬ ‫گرفتـه‬ ‫ ومـرج‬ ‫ج‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ـده؛‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ـددی‬ ‫ع‬ ‫مت‬ ‫ـناریوهای‬ ‫س‬ ‫ـرای‬ ‫داده و راه را ب‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ توجـه مخـزن محبوبیـت خـود‬ ‫نشـتی قابل‬ ‫متشـکل از فاشیسـت ها و متعصبـان در پایـان سـال ‪ ،۲۰۲۲‬رهبـر ازخودراضـی اسـرائیل‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الف «به ارمغـان اوردن رفـاه و‬ ‫را مشـاهده کـرده اسـت؛ انفجـاری از درون و سیاسـت هایی درهم شکسـته! او کـه مدت هاسـت ِ‬ ‫جغرافیـای تحت سـلطه اش را به همـراه بخش هـای وسـیعی‬ ‫امنیـت بـرای اسـرائیل» را می زنـد؛ این روزهـا رهبـران نظامـی و تجـاری‬ ‫ِ‬ ‫از رسـانه ها و دانشـگاه ها‪ ،‬بـه شـورش علیـه دولتـش برانگیختـه اسـت‪ .‬متحـدان اسـرائیل؛ ازجمله «جـو بایـدن» (رئیس جمهوری‬ ‫ً‬ ‫ایاالت متحـده) نیـز علیـه او شـده اند و علنـا او و دوسـتان جدیـد منطقـه ای اش را سـرزنش؛ و از دیدنـش امتنـاع می کننـد‪ .‬حتـی‬ ‫ً‬ ‫دولتمـردان «عربسـتان سـعودی» کـه درابتـدا وعده هایـی از خـود نشـان می دادند‪ ،‬نهایتا تصمیم به عادی سـازی روابـط با ایران‬ ‫ب هجـای اسـرائیل گرفـت کـه ب هضـرر برنامـه منطقه ای «نتانیاهـو» بود؛ برنامـه ای که هدفش بهبـود رابطه «عربی‪-‬اسـرائیلی» البته‬ ‫به قیمـت نادیده گرفت ِـن حقـوق فلسـطینیان اسـت‪ .‬همـه این هـا‪ ،‬همـراه بـا مخالفـت بی سـابقه عمومـی و هفته ها فشـار خیابانی‬ ‫فزاینـده‪ ،‬تسـلط «نتانیاهـو» بـر قـدرت را تضعیـف و او را مجبـور به تاخیر در دسـتورکار اصلی قانون گذاری خود کرده اسـت؛ اقدامی‬ ‫کـه نه تنهـا شـرکای ائتالفـش را ناامیـد سـاخت؛ بلکـه مخالفـان سیاسـی او که اصـرار دارند نتانیاهـو «اصالحات» غیرلیبرال خـود را‬ ‫ً‬ ‫کال کنـار بگـذارد نیـز راضـی نکرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تبـه کار کـرد) را از‬ ‫ماجـرا این گونـه ادامـه یافـت‪« :‬نتانیاهـو» وزیـر دفاعـش «یـواف گاالنـت» ( کـه ابتـدا او را به دلیـل صحبـت علیـه «اصالحـات» برکنـار و سـپس مجـددا او را دعو ‬ ‫خویش ناامید و وزیر دادگسـتری اش «یاریو لوین» (که معمار اصلی قوه قضائیه جدید اسـت) را خشـمگین کرد؛ و این ها درحالی بود که وزیران متعصب و فاشیسـت دارایی‬ ‫و امنیـت ملـی اش؛ یعنـی «بزالـل اسـموتریچ» و «ایتامـار بن ‪-‬گویـر» را قـدرت می بخشـد‪« .‬بن‪ -‬گویـر» و «اسـموتریچ» نیـز از ایـن بحـران بـرای گرفتـن امتیازاتـی از نخسـت وزیر؛‬ ‫ازجمله تشـکیل «گارد ملی» (‪ )NG‬برای اقدام به عنوان یک گروه «شـبه نظامی خصوصی» متشـکل از عالقه مندان فاشیسـت علیه اقلیت فلسـطینیان در اسـرائیل که ان ها‬ ‫را دشمن درونی می دانند‪ ،‬بهره برداری کردند‪ .‬همچنین بر گسترش بیشتر شهرک های غیرقانونی در سرزمین های اشغالی و سرکوب بیشتر فلسطینی ها در بیت المقدس‬ ‫و فراترازان‪ ،‬تا کید کردند که همگی به وخامت بیشـتر وضعیت امنیتی دراین روزها منجر شـده‪ .‬عملکرد نادرسـت «نتانیاهو» درمورد بازنگری قضائی‪« ،‬گالی بهاراف‪-‬میارا»؛‬ ‫دادسـتان کل اسـرائیل را نیـز چنـان نگـران کـرده اسـت کـه گفـت‪« :‬نتانیاهـو با نادیده گرفتن تضاد منافع اشـکار بر سـر محا کمه اش به اتهام فسـاد و دخالت مسـتقیم در طرح‬ ‫ـرای بازنگـری قضائـی نتانیاهوسـت‪ :‬ارجحیـت دادن شـخص و منافـع خود‪ ،‬بر قانـون؛ و‬ ‫بازنگـری قضائـی دولتـش‪ ،‬قانـون را زیـر پـا می گـذارد!» درواقـع‪ ،‬این نکتـه اصلـی در ماج ِ‬ ‫متعاقب ان‪ ،‬به عنوان یک «رئیس جمهوری مسـتقل» یا مسـتبدی‬ ‫و‬ ‫ایجاد؛‬ ‫خویش‬ ‫به عبارتی‪« ،‬دولت و دسـتورکار خود را باالتر از دیوان عالی قرار دهد» تا شـرایطی را برای‬ ‫ِ‬ ‫قدرتمنـد به سـبک «والدیمیـر پوتیـن» حکومـت کنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬اینـده او بـه «اصالحـات» بسـتگی دارد‪ .‬بااین حسـاب‪ ،‬انتظـار نداشـته باشـید «نتانیاهـو» از این اقـدام دسـت‬ ‫یسـت و شـرکای ائتالفی‬ ‫بـردارد یـا تسـلیم شـود؛ البتـه مادامی کـه پایـگاه سیاسـی اش او را «پادشـاه» می دانـد‪ .‬رهبـری حزبـش معتقـد اسـت کـه حضـور او بـرای موفقیـت ضرور ‬ ‫یکـه او خود را درمـورد «مصالحه حداقلی» با میانجیگری رئیس جمهـوری برای‬ ‫ـریر قدرت‪ ،‬نیـاز دارند‪ .‬درحال ‬ ‫مانـدن‬ ‫سـرکش نیـز بـرای نیـل بـه اهدافشـان‪ ،‬بـه‬ ‫ِ‬ ‫شـخص او بر س ِ‬ ‫ِ‬ ‫ بخشـی بیشـتر به دسـتورکارش‪ ،‬امده نشـان می دهد‪ ،‬محتمل ترین سـناریو در کوتاه مدت این اسـت که در بسـیاری از برنامه های قانون گذاری اش بالفاصله پس‬ ‫مشروعیت‬ ‫ِ‬ ‫از شکسـت کنسـت‪ ،‬عجله کند‪ .‬این همان چیزی سـت که او و شـرکای سرسـختش در ائتالف حزبی به ان نیاز دارند تا برنامه های اجتماعی‪ ،‬سیاسـی و مذهبی افراطی خود‬ ‫ های سیاسـی بیشـتر در خیابان های اسـرائیل را‬ ‫را اجرا کنند‪ .‬چنین گسـتاخی و بی تفاوتی نسـبت به فراخوان عمومی می تواند بی مالحظگی باشـد و امکان تشـدید درگیری ِ‬ ‫فراهم کند؛ و درعین حال‪ ،‬باعث ایجاد بحران بیشتر در سرزمین های اشغالی فلسطین شود‪ .‬چنین رویکردی توام با بی پروایی‪ ،‬نخبگان نظامی و اقتصادی موردحمایت‬ ‫ً‬ ‫«ایاالت متحـده» را بـه شـورش علیـه دولـت او و مختل کـردن زندگـی روزمـره مـردم سـوق می دهـد و می توانـد بـرای اسـرائیل کاملا بی ثبات کننـده باشـد؛ و ایـن بی ثباتی ممکن‬ ‫اسـت کشـور را به سـمت «انتخابـات جدیـد» هدایـت کنـد؛ به ویـژه ا گـر برخـی از اعضـای حـزب «لیکـود»‪ ،‬ماننـد «گاالنـت»‪ ،‬تصمیـم بگیرنـد کشـور را بـر حـزب مقـدم بدارنـد و‬ ‫ا کثریـت پارلمانـی را بـرای دولـت انـکار کننـد‪ .‬ا گـر «بی بـی» (یکـی از القـاب نتانیاهـو بیـن هوادارانـش)؛ بـا جادویی دیگر (به خاطـر پیـروزی اش در انتخابات با حیله و دسیسـه‪،‬‬ ‫گـروه اپوزیسـیون او را «جادوگـر» می نامـد) در انتخابـات دیگـری پیـروز شـود و یـک دولـت قدرتمندت ِـر متعصـب و فاشیسـت تشـکیل دهـد‪ ،‬اسـرائیل ممکـن اسـت بـه ترکیبی از‬ ‫خودکامگـی تبدیـل شـود و بـه همـه امیدهـا یـا توهمـات صلـح در فلسـطین پایـان دهـد و راه را بـرای «انهـدام» همـوار کنـد‪ .‬البتـه نظرسـنجی ها تابه امـروز نشـان داده کـه دور‬ ‫«دارایی ارزشـمند» خارج‬ ‫جدیـد انتخابـات ممکـن اسـت بـرای «نتانیاهـو» و دولـت ائتالفـی او نویدبخـش نباشـد و بـا اقدامـات اخیر‪ ،‬ممکن اسـت بـرای حزبش از شـکل یـک‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ـرد‬ ‫ـری حـزب» نیـز کنـار‬ ‫گذاشـته شـود‪ .‬ا گرچـه چنیـن سـناریویی درحال حاضـر بعیـد به نظـر می رسـد؛ امـا عملک ِ‬ ‫و بـه «عامـل سرشکسـتگی» تبدیـل شـده؛ و احتمـاال از «رهب ِ‬ ‫ً‬ ‫مشـدن صلح»‬ ‫‪۱۰۰‬روزگذشـته باعث شـده تا چنین احتمالی نیز در اذهان شـکل بگیرد‪ .‬البته قطعا شکس ِـت سیاس ِـی «نتانیاهو» به معنای «شـکوفایی دموکراسـی» و «حا ک ‬ ‫یشـک‬ ‫نیسـت‪ .‬به هرحـال‪ ،‬پـس از دهه هـا اشـغال و ظلـم‪ ،‬جامعـه و سیاسـت اسـرائیل ب هطـور وحشـتنا کی تحـت تسـلط احـزاب راسـت خشـن و راسـت افراطـی قـرار گرفتـه و ب ‬ ‫رهبری حزب را «نتانیاهو» برعهده بگیرد یا «بنی گانتز»‪ .‬بدترازان‪ ،‬ائتالفی‬ ‫روی کارامدن یک «حکومت ائتالفی»‪ ،‬باز حاوی نظرگاه های افراطی خواهد بود؛ حاال می خواهد‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫از احزاب «راست سکوالر» مطمئنا همان سیاست های ظالمانه را در فلسطین اشغالی دنبال می کند و درعین حال‪ ،‬از فشارهای داخلی و خارجی که دولت فعلی را محدود‬ ‫ً‬ ‫یسـازی و فاشیسـم و اشـغالگری را تقویت می کند؛ این ها دائما درحال تغذیه هم هسـتند‪.‬‬ ‫می کند‪ ،‬رها می شـود‪ .‬چنین ائتالفی‪ ،‬در میان دوره‪ ،‬تنها چرخه های باطل نظام ‬ ‫ دور باطل افراط گرایی‪ ،‬بی ثباتی‪ ،‬تعصب و خشونت این است که اسرائیل از توهمات خودپسندانه مبنی بر دمکراتیک‪ ،‬لیبرال و روشنفکر بودن‬ ‫شاید تنها راه برای شکستن ِ‬ ‫در یـک دولـت اپارتایـد‪ ،‬خـارج شـده و بـا علـل اصلی اشـفتگی جـاری مقابله کند؛ البته پیش ازانکه فروپاشـی از راه برسـد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫فیلم هایی کهپیشاز مرگبایدببینید!‬ ‫سرقت بزرگ قطار‬ ‫«سـرقت بـزرگ قطـار» یـک فیلـم صامـت امریکایـی محصول سـال ‪ ۱۹۰۳‬اسـت که توسـط «ادویـن اس پورتـر» برای‬ ‫شرکت تولیدی «ادیسون» ساخته شد‪ .‬داستان گروهی از قانون شکنان را دنبال می کند که یک لوکوموتیو بخار را‬ ‫در ایستگاهی در غرب امریکا نگه می دارند و غارت می کنند‪ ،‬از مناطق کوهستانی گریخته و در نهایت‪ ،‬توسط افراد‬ ‫محلی شکست می خورند‪ .‬این فیلم کوتاه‪ ،‬از منابع بسیاری استفاده می کند؛ از جمله روال موجود در فیلم های‬ ‫یهـای روز اروپایـی در تکنیـک فیلم‪ ،‬نمایشـنامه ای باهمین نام نوشـته «اسـکات ماربل»‪ ،‬محبوبیت‬ ‫غربـی‪ ،‬نواور ‬ ‫ً‬ ‫نشـکنان ان روزهـا نظی ِـر «بـوچ کسـیدی»‪.‬‬ ‫فیلم هایـی بـا مضمـون قطـار؛ و احتمـاال رویدادهـای واقعـی از قانو ‬ ‫کارگردان‪ ،‬در نوامبر ‪ 1903‬در نیویورک و نیوجرسی فیلم را کلید زد‪ .‬استودیوی «ادیسون» یک ماه بعدش شروع به‬ ‫فـروش فیلـم بـرای ا کـران در چنـد خانـه نمایش کرد‪ .‬بازیگران ان شـامل «جاسـتین بارنز»‪« ،‬برانکو بیلی اندرسـن»‬ ‫و «والتـر کامـرون» بودنـد‪ .‬رویکـرد داسـتان گویی «پورتـر»‪ ،‬ا گرچـه بـرای سـال ‪ 1903‬مبتکرانـه یا غیرمعمول نبـود؛ اما‬ ‫کهـای رایـج ان زمـان؛ از جملـه صحنه هایـی کـه در نماهـای گسـترده‬ ‫بـه او ایـن امـکان را داد کـه بسـیاری از تکنی ‬ ‫یشـدند‪ ،‬ایجـاد تصاویـر مـات؛ و تالشـی بـرای نشـان دادن ا کشـن هم زمـان در چندیـن صحنـه را‬ ‫مبـرداری م ‬ ‫فیل ‬ ‫شـامل شـود‪ .‬دوربیـن‪ ،‬تصویر بـرداری از موقعیـت مکانـی و ا کشـن خشـونت امیز بـه ایـن فیلـم کمـک کـرد حسـی از‬ ‫یبـودن لحظـات خشـن را ایجـاد کنـد‪ .‬یـک نمـای نزدیـک ویـژه که به داسـتان ارتباطی نداشـته؛ و بسـته به میل‬ ‫ان ‬ ‫نشـکن نشـان داد که‬ ‫مبـردار می توانسـت فیلـم را شـروع کـرده یـا بـه پایـان برسـاند‪« ،‬بارنز» را به عنوان رهبر قانو ‬ ‫فیل ‬ ‫بـا اسـلحه خـود مسـتقیم روبه دوربیـن شـلیک می کنـد‪« .‬سـرقت بـزرگ قطـار» ت احـدی به دلیل موضوع محبـوب و‬ ‫یسـابقه ای داشـت‪ .‬ا گرچـه تاثیـر‬ ‫قابل دسترسـش و همچنیـن به دلیـل کنـش و خشـونت پویـا‪ ،‬موفقیـت تجـاری ب ‬ ‫قابل توجهی بر ژانر فیلم وسـترن یا پیشـرفت ان نداشـت؛ اما به طور گسـترده توزیع و کپی شـد‪ .‬طی قرن بیسـتم‪،‬‬ ‫افسـانه های نادرسـتی دربـاره ایـن فیلـم شـکل گرفـت و ادعـا کردنـد که اولین فیلم وسـترن یا اولین فیلمی سـت که‬ ‫«داسـتانی» را روایـت می کنـد؛ امـا محققـان سـینما بارها ایـن ادعـا را رد کرده اند‪.‬‬ ‫حنیفقریشی‬ ‫تولد‪ 1954 :‬در انگلستان‬ ‫ سرانجام نویسندگی؛ و از خانواده ای که به دلیل تجزیه هند‬ ‫مادرش انگلیسی بود و پدرش از مشتاقان بی‬ ‫ِ‬ ‫و پا کستان‪ ،‬اواره شده بودند‪ .‬قریشی در «کینگز کالج» (لندن) در رشته فلسفه تحصیل کرد‪ .‬او به عنوان‬ ‫نمایشنامه نویس موفقیت هایی را به دست اورد و با تئاتر «همپستد»‪« ،‬سوهو پلی» و ‪ ...‬کار می کرد‪ .‬با نوشتن‬ ‫فیلم نامه «رختشوی خانه زیبای من» (‪ )1985‬به کارگردانی «استیون فریرز»؛ برنده جایزه بهترین فیلم نامه منتقدان‬ ‫فیلم نیویورک و نامزد اسکار بهترین فیلم نامه شد‪ .‬از دیگر فیلم نامه های وی می توان به «سامی و رزی» (‪،)1987‬‬ ‫«مادر» (‪ )2003‬و «ونوس» (‪ )2006‬اشاره کرد‪ .‬رمان «بودای حومه نشینان» (‪ )1990‬اثر او؛ جایزه اولین رمان «ویتبرد»‬ ‫را گرفت‪ .‬این رمان در سال ‪ 1993‬دستمایه ساخت یک سریال تلویزیونی قرار گرفت که موسیقی متن ا ن‪ ،‬اثر «دیوید‬ ‫بووی» بود‪ .‬از دیگر رمان های وی می توان به «ا گر گابریل نبود»‪« ،‬نزدیکی»‪« ،‬عشق سال های غم» و «وطن من‬ ‫کجاست؟» اشاره کرد‪ .‬او در سال ‪ 2008‬لقب ‪ CBE‬گرفت و ارشیو خود را در سال ‪ 2014‬به کتابخانه بریتانیا فروخت‪.‬‬ ‫زورازمایـی «حنیـف قریشـی» در سـینما و نمایش نامـه‪ ،‬او را بـه داسـتان هایی تصویرمحـور سـوق داد و روایاتـی سـاده کـه گویـا‬ ‫دوربیـن در ان حرکـت می کنـد و زوایـای مختلفـی از ادم هـای داسـتان و ماجراهـا را بـه خواننده نشـان می دهـد؛ انگار که مخاطب‬ ‫او بـا سـینمای کاغـذی طـرف اسـت‪ .‬شـاید ا گـر بگوییـم «حنیف قریشـی» فرزنـد خلف «ریمونـد کارور» اسـت‪ ،‬خطا نکرده باشـیم؛‬ ‫داسـتان هایی بـا روایاتـی سـاده و بـدون پیچیدگـی‪ ،‬اپارتمانـی‪ ،‬شـهروندان شـهرهای مـدرن‪ ،‬روابـط میـان اد مهـا‪ ،‬تنهایـی و انـزوا‬ ‫ل وهـوای داسـتان های «کارور» را بـه ذهـن‬ ‫در قـرن متاخـر‪ ،‬نا کامی هـا‪ ،‬بن بسـت در دیالـوگ و عـدم اولویـت عواطـف‪ ،‬همـان حا ‬ ‫تداعی می کند‪ .‬روایت هایی ا گرچه سـاده اما اخرالزمانی از جهان امروز که تلخی ان در الیه های پنهان روح و زیسـتمان ته نشـین‬ ‫شـده‪« .‬قریشـی» نویسـنده روزمره هـای به ظاهـر بی اهمیـت اسـت؛ امـا درواقـع‪ ،‬حقیقـت ردی عمیـق و طوالنـی در سراسـر زندگـی‬ ‫ادم هـا باقـی می گـذارد و تمـام جنبه هـای زندگـی ان هـا را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬مجموعه داسـتان «زنی که از حال رفت» شـامل‬ ‫چهـار داسـتان اسـت‪« :‬زنـی کـه از حـال رفـت» داسـتان روابـط اد مهـا از گذشـته تـا ا کنـون ان هاسـت و زمـان کـه عنصـر مهمـی در‬ ‫نهـا اضافه می کند‪« .‬اقای‬ ‫تغییـر شـکل مناسـبات ادم هاسـت کـه روند تـازه ای پیدا می کند و اندوه جدیـدی به ِرد تلخ خاطرات ا ‬ ‫ـگی پـول در برابـر عشـق اسـت کـه می توانـد الی ههـای‬ ‫میلیونـر بـه مهمانـی شـام می ایـد» داسـتانی دربـاره تقابـل تاریخـی و همیش ِ‬ ‫یشـک‬ ‫پنهانـی ادم هـا را وا کاود و ان هـا را بـه ازمـون و انتخـاب بکشـاند‪« .‬نا کجـا» بحـران مهاجـرت کـه پدیـده قـرن جدید اسـت و ب ‬ ‫یکـه تبـار پـدری نویسـنده بـه ان می رسـد و «قریشـی» از‬ ‫تعـداد زیـادی از مـردم جهـان؛ به ویـژه کشـورهای جهـان سـوم یعنـی جای ‬ ‫نزدیک با ان ملموس است‪« .‬پرواز شماره ‪ »423‬داستانی اخرالزمانی که تعلیق را به هواپیمایی معلق در اسمان می برد و خالق‬ ‫لسـقوط می نشـاند‪ .‬ایـن اثـر را پژمـان طهرانیـان‬ ‫قصـه‪ ،‬ادم هایـش را در چندقدمـی مـرگ‪ ،‬روی صندلی هـای هواپیمایـی در حا ‬ ‫ترجمـه کـرده؛ و نشـر «افـق» در ‪104‬صفحـه بـا قیمـت ‪70‬هزارتومان منتشـر کرده اسـت‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ روایت‬ ‫اسطوره های موسیقی به ِ‬ ‫ویتنی هیوستون؛ پرفروش ترین خواننده تمام دوران‬ ‫«ویتنـی الیزابـت هیوسـتون» (‪ ۹‬اوت ‪ ۱۱ - ۱۹۶۳‬فوریـه ‪)۲۰۱۲‬؛ خواننـده و بازیگـر امریکایـی بـود‪ .‬او بـا نـام مسـتعار «صـدا» (‪ )The Voice‬از پرفروش تریـن هنرمندان موسـیقی در تمـام دوران‬ ‫نهـم بـا بیـش از ‪ 200‬میلیون نسـخه در سراسـر جهـان‪ .‬در سـال ‪ 2023‬نشـریه ‪ Rolling Stone‬رتبـه دوم در فهرسـت برتریـن خواننـدگان تمـام دوران را بـه وی داد‪« .‬هیوسـتون» بـر‬ ‫اسـت؛ ا ‬ ‫بسـیاری از خوانندگان در موسـیقی عامه پسـند تاثیر گذاشـت و به خاطر اوازهای قدرتمند و روح انگیز‪ ،‬مهارت های بداهه سـازی اوازی و اسـتفاده از تکنیک های اواز گاسـپل در موسیقی‬ ‫پاپ‪ ،‬معروف بود‪« .‬هیوستون» با ورود به صنعت سینما محبوبیتش را بیشتر کرد‪ .‬او در طول زندگی حرفه ای خود و پس از مرگش نیز جوایز متعددی؛ از جمله دو جایزه «امی»‪ ،‬شش‬ ‫جایزه «گرمی»‪ 16 ،‬جایزه موسیقی «بیلبورد» و ‪ 28‬رکورد جهانی «گینس» را دریافت کرده و همچنین وارد تاالرهای مشاهیر موسیقی گرمی‪ ،‬ریتم اند بلوز‪ ،‬را ک اند رول و ثبت ملی ضبط‬ ‫در کتابخانه کنگره شـده است‪.‬‬ ‫مردمانخشمگین‬ ‫نوجوانی محکوم به اعدام شده است‪ .‬هیئت منصفه منتخب مردم پرونده را دوباره‬ ‫بررسـی قـرار می دهنـد تـا بتواننـد نوجـوان را از مـرگ نجـات دهند‪ .‬علیرضـا جاللی تبار‪،‬‬ ‫ارزو افشـار‪ ،‬بهـرام سـروری نژاد‪ ،‬محسـن افشـار‪ ،‬سـیاوش جامـع‪ ،‬زری کریمـی‪ ،‬کاظـم‬ ‫لپـرور‪ ،‬امیر موسـوی‪ ،‬علی نکت هسـنج‪ ،‬سـمیرا سـهرابی‪ ،‬سـینا صبحی‪،‬‬ ‫ برزگـر‪ ،‬امیـر عد ‬ ‫ کارگردانی‬ ‫و‬ ‫ ترجمـه‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫ـی‬ ‫ش‬ ‫نمای‬ ‫اثر‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـران‬ ‫گ‬ ‫ بازی‬ ‫ـار؛‬ ‫ش‬ ‫اف‬ ‫ـدا‬ ‫ی‬ ‫پارم‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫ص‬ ‫ایلیـار افشـاری ا‬ ‫ِ‬ ‫ایـرج افشـاری اصـل (برپایـه متنـی از رجینالـد ُرز ) هسـتند کـه تـا ‪ 29‬اردیبهشـت ماه‬ ‫جـاری سـاعت ‪( 20:30‬ب همـدت ‪90‬دقیقـه) در «تئاترشـهر» (سـالن چهارسـو) میزبـان‬ ‫عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ایران‬ ‫اغاز مطالعاتباستان شناسی‬ ‫پنج محوطه تاریخی در استان بوشهر‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت‪« :‬برای نخستین بار و به شکل هم زمان کار مطالعات باستان شناسی پنج‬ ‫ُ َ‬ ‫محوطـه تاریخـی بـا هـدف اثبـات قدمـت تاریخـی این اسـتان اغـاز شـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ نصـراهلل ابراهیمـی اظهـار کـرد‪« :‬این محوط ههـای تاریخی شـامل تـل تهماچی در‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شهرسـتان دیلم مربوط به هزاره پنجم پیش ازمیالد با هفت هزار سـال قدمت بوده که مجوز کاوش ان صادر شـده و این کار توسـط دکتر عباس مقدم انجام م ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫وی باستان شناسـی محوطـه تاریخـی تـل پـی تـل در بنـدر بوشـهر را از دیگـر محوطه های تاریخی مـورد کاوش عنوان کرد و گفت‪ :‬کاوش های باستان شناسـی این منطقه‬ ‫شهـای باستان شناسـی‬ ‫نسـایت می دهـد‪ .‬وی کاو ‬ ‫مربـوط بـه دوره تاریخـی عیالمـی پـس از ‪۱ ۱۰‬سـال درحال انجـام بـوده و نویـد فصلـی باسـتانی و تاریخـی خـوب را درای ‬ ‫ُ‬ ‫گورسـتان شـغاب توسـط مصطفی ده پهلوان‪ ،‬کاوش های باستان شناسـی مجموعه کاخ های هخامنشـی برازجان و محوطه تاریخی بردو در شـهر بردسـتان را از جمله‬ ‫دیگـر محوطه هـای تاریخـی این اسـتان ذکـر کـرد‪ .‬معـاون میراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان بوشـهر بابیان اینکه انجـام مطالعات‬ ‫شهـای باستان شناسـی در اسـتان بوشـهر بـا اعتبـار‬ ‫جفـارس دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬کاو ‬ ‫و کاوش هـای باستان شناسـی در اسـتان نشـان از اهمیـت کران ههـا و پس کران ههـای خلی ‬ ‫جفـارس به عنـوان یـک ابـراه اسـتراتژیک در همـه دور ههـای تاریخـی مـورد‬ ‫یشـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬خلی ‬ ‫اولیـه ‪ ۸۰۰‬میلیون تومـان از محـل اعتبـارات اسـتانی انجـام م ‬ ‫گهـا و تمدن های مختلفی در کرانـه و پس کرانه‬ ‫اهمیـت و درطول تاریـخ همـواره موردهجمـه بـوده کـه نشـان از سوق الجیشـی بـودن ان اسـت»‪ .‬به گفتـه ابراهیمی؛ فرهن ‬ ‫جفـارس بیانگـر‬ ‫خلیج فـارس شـکل گرفتـه کـه بـه گسـتره هویتـی و تمدنـی ایران زمیـن حائزاهمیـت اسـت؛ مطالعـات باستان شناسـی در کران ههـا و پس کران ههـای خلی ‬ ‫یسـت‪ .‬معـاون میراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان بوشـهر گفـت‪« :‬یافت ههـای باستان شناسـی کـه‬ ‫فرهنگ هـا و تمدن هـای غن ‬ ‫به تازگی در شبه جزیره بوشهر انجام گرفته نشان می دهد این شبه جزیره‪ ،‬تاریخی هشت هزارساله دارد و نباید بوشهر را محدود به چهارهزارسال قبل و دوره عیالمی‬ ‫ً‬ ‫جفـارس و پس کرانه‬ ‫دانسـت؛ مثلا اثـاری در شهرسـتان جـم وجـود دارد کـه مر بـوط بـه دوره پارین هسـنگی و حدود ‪ ۲۰‬هزارسـال تاریخ دارد که نشـان از تاریخ طوالنی خلی ‬ ‫ان اسـت»‪ .‬معـاون میراث فرهنگـی اسـتان گفـت‪« :‬وجـود بقایـای بندرهـای تاریخـی در کرانه خلیج فارس نشـان می دهد این ابراهه مهم اسـتراتژیک همـواره در مبادالت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسـی و اقتصادی نقش پررنگی داشـته»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬انجام مطالعات تاریخی و باستان شناسـی و کشـف اشـیاء تاریخی از دل این کاوش ها‬ ‫نگه داری ان ها در موزه ها ابزاری برای شناخت هرچه بهتر خلیج فارس ضروری ست»‪ .‬معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫بوشـهر گفت‪« :‬براسـاس برنامه ریزی انجا مشـده قرار اسـت موزه باستان شناسـی در بندر سـیراف راه اندازی شـود‪ .‬در دور دوم سـفر دولت سـیزدهم به اسـتان بوشـهر‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومـان بـرای بنـدر سـیراف مصـوب شـد کـه به محـض ابلاغ‪ ،‬کارهـای مطالعاتـی ایجاد مـوزه و حفاظت و سـاماندهی اثار تاریخـی این بندر انجـام می گیرد»‪.‬‬ ‫حسـن بهرام نیـا؛ اسـتاندار ایلام گفـت‪« :‬مهم تریـن‬ ‫الزامـات بـرای ادامـه فعالیـت پیمانـکاران حـوزه نفـت و‬ ‫گاز استان گشایش حساب فعال و استفاده از تولیدات‬ ‫یسـت»‪ .‬وی‬ ‫اسـتان؛ از جملـه تجهیـزات و اقلام خورا ک ‬ ‫در جشن برداشت گندم در موسیان با بیان اینکه سال‬ ‫گذشـته ‪ ۱۶۰‬هزار تـن گنـدم در اسـتان برداشـت شـد و‬ ‫امسـال ‪ ۲۶۰‬هزار تـن اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دهلـران قطـب تولیـد‬ ‫محصـوالت کشـاورزی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫یپـور؛ رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز‬ ‫بهمـن نق ‬ ‫گفـت‪« :‬سـواد سلامت‪ ،‬از مولف ههـای موثـر در سلامت‬ ‫یسـت کـه باعـث توانمندسـازی افـراد در ایجـاد‬ ‫همگان ‬ ‫نقـش فعـال در تغییـر محیـط و تاثیرگـذاری در حـوزه‬ ‫یشـود‪ .‬سلامتی‪ ،‬ارزشـمندترین عنصـر در‬ ‫سلامت م ‬ ‫زندگی انسان بوده و از اصول اساسی زندگی بشری ست‬ ‫کـه بایـد اقداماتـی در رابط هبـا افزایـش سلامتی همگانـی‬ ‫در جامعـه انجـام شـود»‪.‬‬ ‫محم دهـادی ایمانیـه؛ اسـتاندار فـارس گفـت‪« :‬در‬ ‫بحـث حفـظ هویـت ملـی و اسلامی و شـهری‪ ،‬پـای کار‬ ‫هسـتیم و به هیچ وجـه زیـر بـار اینکـه بخواهـد لطمـه ای‬ ‫به بافت تاریخی شـیراز وارد شـود نمی رویم»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«امیدواریم از این پس شاهد یک حرکت جهشی جدید‬ ‫در شـهر شـیراز در زمینـه حفـظ بافـت تاریخـی باشـیم و‬ ‫یکـه این مهـم بـه نتیجـه برسـد پـای کاریـم»‪.‬‬ ‫تازمان ‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫ایران‬ ‫‪13‬‬ ‫دانستنی های سفر به فومن‬ ‫فومـن‪ ،‬مرکـز شهرسـتان فومـن و یکـی از شـهرهای مهـم اسـتان گیلان اسـت کـه در ‪ 27‬کیلومتـری غـرب شـهر رشـت قـرار گرفتـه و از شـمال بـا صومع هسـرا؛ از شـمال غرب بـا ماسـال؛ از شـرق بـا شـفت؛ و از جنـوب بـا رشـته کوه های البرز همسـایه‬ ‫نشـهر بـا طبیعت زیبایـش‪ ،‬جاذب ههـای تاریخی اش و تنـوع غذاهای محلی کـه دارد‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬از تاریخی تریـن مناطـق شـمال ایـران بـوده و قدمتـی چندهزارسـاله دارد‪ .‬ای ‬ ‫اسـت‪ .‬فومـن بـا دشـت های سرسـبزش و مناطـق کوهسـتانی زیبایـی کـه ِ‬ ‫یکـی از توریسـتی شـهرهای ایـران اسـت‪ .‬شـهری زیبـا و خوش اب وهـوا بـا طبیعـت بکـر و عالـی در شـهر گیلان کـه می توانیـد در تمـام فضـای بـاز ان‪ ،‬خاطره های به یادماندنی بسـیاری را ثبـت کنید‪ .‬از مهم تریـن جاذبه های گردشـگری فومن‪،‬‬ ‫یسـت و بـرای دیدنـش بایـد ‪ 935‬پلـه را بـاال رفـت‪« ،‬غـار خون فوشـه» کـه بـا بیـش از ‪1 000‬سـال قدمـت در یـک منطقـه جنگلـی زیبـا قـرار گرفتـه‪« ،‬جـاده‬ ‫می شـود بـه «قلعه رودخـان» کـه دژی اسـرارامیز در دل جنگل هـای انبـوه از دوران ساسان ‬ ‫یشـود اشـاره کـرد‪ .‬برای اقامـت در فومن‪،‬‬ ‫کشـهر فومـن» و «مرکز تفریحی هفت اقلیم» م ‬ ‫سـراوان بـه فومـن» کـه یکـی از رویایی تریـن جاده هـای ایـران اسـت‪« ،‬مجسـمه اناهیتـا» کـه به عنـوان مظهـر پا کـی ایرانیـان باسـتان از ان یاد شـده‪« ،‬پار ‬ ‫ً‬ ‫نشـهر محدود بوده و مثال هتل «معین» در کیلومتر ‪ 4‬جاده ماسـوله قرار دارد‪« .‬دریادل ویال» و «اقامتگاه سـندی فومن» هم مکان های خوبی برای اقامت دراین شـهر هسـتند‬ ‫انتخاب های زیادی پیش رویتان نیسـت؛ چون هتل های ای ‬ ‫نشـهر هم مکان مناسـبی برای اقامت هسـتند‪ .‬انواع غذاها مثل «انار بیج»‪« ،‬فسـنجان گیالنی»‪« ،‬ماهی خاویار»‪« ،‬میرزاقاسـمی»‪« ،‬اشـپل کوکو»‪« ،‬باقالقاتق»‪« ،‬پال سـر تره»‪« ،‬پنیر‬ ‫که امکاناتشـان بسـیارکامل اسـت‪ .‬خانه های روسـتایی ای ‬ ‫نشـهر میـل کنیـد‪ .‬رسـتوران «پـارس» فومـن و رسـتوران «دایـی بهروز» از رسـتوران های خوب شـهر هسـتند کـه می توانید لذت طعم خوش یک غذای شـمالی را‬ ‫بوروشـته»‪« ،‬تـرش اش»‪« ،‬ترش تـره»‪« ،‬غورابـه» و ‪ ...‬را می توانیـد در سـفر بـه ای ‬ ‫یشـود «رشـته و خوشـکار»‪« ،‬چـای»‪« ،‬برنج»‪« ،‬ماهـی دودی»‪،‬‬ ‫یشـود گفـت همه ما طعم خوش ان را چشـیدیم‪ .‬از سـوغات دیگر فومن م ‬ ‫نشـهر «کلوچـه» اسـت کـه م ‬ ‫در ان هـا تجربـه کنیـد‪ .‬همان طورکـه می دانیـد؛ معروف تریـن سـوغات ای ‬ ‫نشـهر‪ ،‬پاسـاژ و مرکـز خریـد بنامـی نـدارد؛ اما بازارچه های محلـی و کوچکی در بعضی روزهای هفتـه در ان برگزار می شـود‪ .‬نمونه‬ ‫«ماهی شـور»‪« ،‬سیرترشـی»‪« ،‬هفت بیجـار»‪« ،‬ال کـو» و صنایع دسـتی ماننـد عروسـک های ماسـوله را نـام بـرد‪ .‬ای ‬ ‫نشـهر قـرار دارد‪.‬‬ ‫ان‪« ،‬سه شـنبه بازار فومـن» اسـت کـه در نه کیلومتری ای ‬ ‫‪ 9‬اردیبهشت؛ روز روان شناس و مشاور‬ ‫‪ 12‬اردیبهشت؛ روز معلم‬ ‫در سـال ‪ ،۱۳۹۵‬شـورای فرهنگـی عمومـی در بیانیـه ای درج روز‬ ‫‪۹‬اردیبهشـت در تقویم را رد و بیان کرد‪« :‬برگزاری هر گونه مراسـم و فعالیت‬ ‫تحـت این عنـوان وجهـه قانونـی نـدارد»‪ .‬هنوز هـم دبیرخانـه شـورای‬ ‫ً‬ ‫نشـناس و‬ ‫فرهنگـی عمومـی رسـما روز ‪۹‬اردیبهشـت را به نـام «روز روا ‬ ‫مشـاور» به رسـمیت نشـناخته؛ با این حـال ایـن روز از سـوی سـازمان نظـام‬ ‫نشـناس و مشـاور» شـناخته‬ ‫روان شناسـی و مشـاوره به عنـوان «روز روا ‬ ‫یشـود‪ .‬دلیـل انتخـاب روز‬ ‫می شـود و هر سـال برنامـه ای در ایـن روز برگـزار م ‬ ‫‪ ۹‬اردیبهشـت به عنوان روز یادشـده‪ ،‬تصویب قانون تشـکیل سازمان نظام‬ ‫روان شناسـی و مشـاوره در نهم اردیبهشت ماه است‪ .‬چیزی به عنوان «روز‬ ‫جهانـی روان شـناس» در تاریخـی خـاص وجـود نـدارد‪ .‬درواقـع‪« ،‬سـازمان‬ ‫ملـل متحـد» هر سـال در مـاه اوریـل‪ ،‬روزی را به عنـوان «روز جهانـی‬ ‫روان شناسـی» گرامـی مـی دارد‪.‬‬ ‫پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬به علـت‬ ‫تـرور و شـهادت «ایـت اهلل مرتضـی مطهـری»‬ ‫به دسـت اعضـای گـروه «فرقـان» (در شـامگاه‬ ‫روز ‪ 11‬اردیبهشـت)؛ کـه خبـر ان در روز ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشـت ماه منتشـر شـد؛ «روز معلـم»‬ ‫نا مگـذاری شـده اسـت‪« .‬اسـتاد مطهـری» در‬ ‫روشنگری اقشار باسواد و به ویژه قشر فرهنگی‬ ‫جامعـه قد مهـای اساسـی برداشـته بـود و اثـار‬ ‫عمیـق ایـن متفکـر و نویسـنده ارزشـمند‪ ،‬در‬ ‫احیـای فکـر دینی اصیـل و بی پیرایه و منطبق‬ ‫بـا نیـاز روز جامعـه در حال گـذار مـا بسـیار موثر‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رایگان‬ ‫اگهی‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 11‬اردیبهشت‪ / 1402‬شماره ‪443‬‬ ‫‪15‬‬ ‫داده نما‬ ‫خداحافظی سلبریتی ها‬ ‫ِ‬ ‫با «تیک ابی» توئیتر‬ ‫ِ‬ ‫مهردادناظری‬ ‫«تیـک ابـی» در «توئیتـر»‪ ،‬نشـانگر یـک حسـاب‬ ‫نشـبکه اسـت‪ .‬همچنیـن نشـان‬ ‫‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬تاییدشـده توسـط ای ‬ ‫یسـت کـه ان را ایجـاد‬ ‫می دهـد کـه حسـاب کاربـری «فیـک» نبـوده و متعلـق بـه همـان کاربر ‬ ‫ً‬ ‫کرده‪ .‬این نوع حسـاب ها معموال برای افراد مشـهور و مطرح‪ ،‬برندها و ‪ ...‬هسـتند‪ .‬از روزی که‬ ‫«ایلان ماسـک» به عنـوان مالـک جدید این رسـانه فعالیت خـود را اغاز کرد؛ «توئیتر» شـاهد‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نشـبکه اجتماع ‬ ‫تغییراتـی بـود کـه یکی ازان هـا «پولی شـدن» سـرویس یاد شـده درای ‬ ‫این اتفاق باعث شـد که «تیک ابی» یکسـری سـلبریتی ها حذف شـود که دراین داده نما به‬ ‫تعدادی از ان هـا اشـاره کرده ایـم‪ .‬نـام‪ ،‬حرفـه‪ ،‬اهلیـت و تعـداد فالوئرهـای هر چهـره‪ ،‬زیر تصویر‬ ‫وی امـده اسـت‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‬ ‫سیاستمدار‬ ‫امریکا‬ ‫‪87.1‬میلیون‬ ‫ساچینتندولکار‬ ‫بازیکن کریکت‬ ‫هند‬ ‫‪38.6‬میلیون‬ ‫راهول گاندی‬ ‫سیاستمدار‬ ‫هند‬ ‫‪23.3‬میلیون‬ ‫امیتاببچن‬ ‫بازیگر‬ ‫هند‬ ‫‪48.4‬میلیون‬ ‫ویرات کوهلی‬ ‫بازیکن کریکت‬ ‫هند‬ ‫‪55.1‬میلیون‬ ‫اودای کوتا ک‬ ‫کارافرین‬ ‫هند‬ ‫‪1.1‬میلیون‬ ‫یوگیادیتیانات‬ ‫سیاستمدار‬ ‫هند‬ ‫‪24.3‬میلیون‬ ‫شاهر خ خان‬ ‫بازیگر‬ ‫هند‬ ‫‪43.4‬میلیون ‬ ‫کریستیانورونالدو‬ ‫فوتبالیست‬ ‫پرتغال‬ ‫‪108.3‬میلیون ‬ ‫بیل گیتس‬ ‫موسسمایکروسافت‬ ‫امریکا‬ ‫‪62.5‬میلیون‬ ‫جی‪ .‬کی رولینگ‬ ‫نویسنده‬ ‫امریکا‬ ‫‪14‬میلیون‬ ‫نیراج چوپرا‬ ‫پرتابگر نیزه‬ ‫هند‬ ‫‪894.7‬میلیون‬ ‫کیم کارداشیان‬ ‫مدل‬ ‫امریکا‬ ‫‪75.1‬میلیون‬ ‫اپرا وینفری‬ ‫مجری‬ ‫امریکا‬ ‫‪42.6‬میلیون‬ ‫ماهیندرادونی‬ ‫بازیکن کریکت‬ ‫هند‬ ‫‪8.5‬میلیون‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫‪Heather McKay‬‬ ‫هدر مک کی؛ قهرمان بالمنازع اسکواش زنان‬ ‫یسـت که بسـیاری‪ ،‬او را بهترین بازیکن زن در تاریخ این رشـته می دانند؛ و‬ ‫«هدر پامال مک کی» (‪ 31‬ژوئیه ‪)1941‬؛ بازیکن بازنشسـته «اسـکواش» استرالیای ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫«اسکواش» زنان تسلط داشت و ‪ 16‬عنوان پیاپی اپن بریتانیا را‬ ‫عرصه‬ ‫بر‬ ‫احتماال بهترین بازیکن استرالیا نیز به شمار می رود‪ .‬او در دهه های ‪ 1960‬و ‪1970‬‬ ‫ِ‬ ‫بین ‪ 1962‬تا ‪ 1977‬به دست اورد ؛ همچنین دارنده اولین عنوان قهرمانی ازاد جهانی زنان در سال ‪ 1976‬بوده؛ در حالی که در ان دوره بدون شکست باقی‬ ‫تبـال» بـود‪ .‬او در «کوئینبیـان» (نیو سـاوت ولز) متولد شـد و‬ ‫مانـد‪ .‬او همچنیـن بازیکنـی سـطح بـاال در سـایر رشـته ها؛ از جملـه «ها کـی روی چمـن» و «را ک ‬ ‫در تمـام دوران حرفـه ای خـود‪ ،‬تنهـا دو مسـابقه را باخـت (در سـال های ‪ 1960‬و ‪ )1962‬و در مسـابقات «اسـکواش» رقابتـی از سـال ‪ 1962‬تـا ‪( 1981‬زمانی که از‬ ‫اسکواش کنار کشید)‪ ،‬شکست نخورد؛ اولین شکست او در یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی «نیو ساوت ولز» در سال ‪ 1960‬بود که به «ایوان وست»‬ ‫یهـای متوالـی بـه «فـران مارشـال» باخـت‪ .‬این ورزشـکار‪،‬‬ ‫باخـت‪ .‬دومیـن شکسـت او نیـز در فینـال مسـابقات ازاد «اسـکاتلند» در ‪ 1962‬رقـم خـورد و در باز ‬ ‫ُ‬ ‫ سـال متوالی پیروز‬ ‫اولیـن اپـن بریتانیـا ( کـه در ان زمـان به عنـوان مقامـی موثر در این ورزش در نظر گرفته م ‬ ‫یشـد) را در سـال ‪ 1962‬برنده شـد‪ .‬سـپس برای ‪ِ 15‬‬ ‫ً‬ ‫قهرمانی ‪ 1968‬در فینال مقابل هم وطنش؛ «بی جانسـون» بدون کم کردن‬ ‫مسـابقات بود‪ .‬او معموال مسـابقات فینال خود را راحت می برد‪ .‬در مسـابقات‬ ‫ِ‬ ‫ککـی» بـا پیـروزی ‪ 4-9 ،1-9 ،3-9 ،9-6‬بـر «سـو‬ ‫امتیـاز پیـروز شـد‪ .‬اولیـن مسـابقات رسـمی ازاد جهانـی زنـان در سـال ‪ 1979‬در انگلسـتان برگـزار شـد و «م ‬ ‫کگـزول» در فینـال‪ ،‬عنـوان افتتاحیـه را به دسـت اورد‪ .‬همچنیـن بـرای ‪ 14‬ب ِـار متوالـی از سـال ‪ 1960‬تـا ‪ 1973‬قهرمـان مسـابقات اماتـور اسـترالیا شـد‪ .‬وقتـی‬ ‫ً‬ ‫یهـای سـطح بـاال‪ ،‬در مسـابقات‬ ‫در ‪ 1981‬در سـن ‪4 0‬سـالگی بازنشسـته شـد‪ ،‬تقریبـا ‪2 0‬سـال را بـدون شکسـت سـپری کـرده بـود‪ .‬از زمـان بازنشسـتگی از باز ‬ ‫باالی ‪4 5‬سـال و دو عنوان قهرمانی جهان باال ِ ‬ ‫ی‪5 0‬سـال را به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫بین المللی سـطح ‪ Masters‬فعال باقی مانده و دو عنوان قهرمانی جهان ِ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز ‪ /‬تلفن‪02533444257:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!