هفته نامه سرافرازان شماره 441 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 441

هفته نامه سرافرازان شماره 441

هفته نامه سرافرازان شماره 441

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬فروردین ‪ 26/1402‬رمضان ‪ 17 /1444‬اوریل ‪ /2023‬سال یازدهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 441‬تومان‬ ‫الیحه حمایت از زنان؛‬ ‫ضرورت تصویب یک مطالبه جدی‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94 @gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫تصویب الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت؛‬ ‫پساز یک دههبالتکلیفی‬ ‫الیحـه حمایـت از اسـیب دیدگی زنـان و ارتقـای امنیـت‬ ‫انـان در برابـر خشـونت روز بیسـتم فروردیـن ‪ ۱۴۰۲‬درحالـی‬ ‫به تصویـب رسـید کـه متـن این الیحـه در دولـت دهم تهیه و‬ ‫تصویـب ان در دولـت سـیزدهم نهایـی شـد‪ .‬حدود ‪ ۱۲‬سـال‬ ‫انتظـار بانـوان بـرای تصویـب ایـن الیحـه درنهایـت به پایـان‬ ‫رسـید‪ .‬کلیـات الیحـه پیشـگیری از اسـیب دیدگی زنـان و‬ ‫ارتقـای امنیـت انـان در برابـر سـوءرفتار بـا ‪ ۱۹۰‬رای موافـق‪،‬‬ ‫‪ ۴۵‬رای مخالـف و ‪ ۹‬رای ممتنـع از مجمـوع ‪ ۲۴۴‬نماینـده‬ ‫یکـه یک فوریـت ایـن الیحـه‬ ‫حاضـر به تصویـب رسـید‪ ،‬درحال ‬ ‫در جلسه علنی ‪ ۲۹‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬به تصویب رسیده بود‪.‬‬ ‫ایـن الیحـه به عنـوان یکـی از مطالبات جـدی بانـوان به ویژه‬ ‫یشـود کـه‬ ‫کارشناسـان حـوزه زنـان و خانـواده محسـوب م ‬ ‫تصویـب ان در مجلـس شـورای اسلامی و تاییـد نهایـی ان‬ ‫در شـورای نگهبـان‪ ،‬عالو هبـر اجـرای درسـت ان‪ ،‬امیـد را در‬ ‫دل بانوانـی کـه قربانـی خشـونت هسـتند‪ ،‬زنده خواهـد کرد‪.‬‬ ‫متـن اولیـه الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان در برابـر‬ ‫خشونت‪ ،‬در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه‬ ‫و تدویـن و جهـت تصویـب بـه دولـت ارسـال شـد امـا نظـر بـه‬ ‫ماهیت قضایی ان در جلسـه کمیسـیون لوایح از دسـتورکار‬ ‫دولـت خـارج شـد‪ .‬ایـن الیحـه دوبـاره در دولـت یازدهـم در‬ ‫دسـتورکار قـرار گرفـت و بـا تشـکیل چهـار کارگـروه تخصصـی‪،‬‬ ‫متـن ان بازخوانـی‪ ،‬اصلاح و تکمیـل و سـپس اسـفند سـال‬ ‫‪ ۹۵‬برای تصویب تقدیم دولت شـد‪ .‬الیحه با تصمیم دولت‬ ‫مـورخ ‪ ۲۶‬اردیبهشـت سـال ‪ ۹۶‬از کمیسـیون لوایـح دولـت‬ ‫نظـر بـه ماهیـت قضایـی ان بـه قـوه قضاییـه ارجـاع شـد تـا‬ ‫ان قـوه نظـر موافـق خـود را در مـواد مربوطـه اعلام کنـد و از‬ ‫اردیبهشـت ‪ ۹۶‬تا شـهریور ‪ ۹۸‬الیحه حمایت از زنان در برابر‬ ‫ً‬ ‫خشـونت در قـوه قضاییـه مانـد و نهایتـا بـا پیگیـری دولـت و‬ ‫تشـکیل جلسـات مشـترک بـا قـوه قضاییـه باعنـوان الیحـه‬ ‫حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان در برابـر خشـونت بـه دولت‬ ‫بازگشـت‪ .‬کمیسـیون لوایـح دولـت ایـن الیحـه را در دسـتور‬ ‫قـرار داد و طـی جلسـات متعـدد بـا دعـوت از نماینـدگان‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و قضایـی ذی ربـط و کارشناسـان و‬ ‫صاحب نظران مرتبط‪ ،‬متن الیحه را بررسی‪ ،‬اصالح‪ ،‬تکمیل‬ ‫و تصویب کرد‪ ،‬سپس الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان‬ ‫یمـاه ‪ ۹۹‬به تصویـب هیئت دولـت‬ ‫در برابـر خشـونت در د ‬ ‫نیز رسـید و تقدیم مجلس شـورای اسلامی شـد‪ .‬این الیحه‬ ‫جمـاه کـه ازسـوی مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫پـس از حـدود پن ‬ ‫یهـای مجدانـه دولـت‬ ‫یشـد‪ ،‬بـا پیگیر ‬ ‫اعالم وصـول نم ‬ ‫باالخـره در تاریـخ ‪ ۲۹‬اردیبهشـت ‪ ۱۴۰۰‬اعالم وصـول و بـا‬ ‫قیـد یک فوریـت بـه کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس‬ ‫شهـای دولـت دهـم‪ ،‬یازدهـم و‬ ‫ارجـاع شـده اسـت‪ .‬تال ‬ ‫دوازدهـم بـرای تصویـب نهایـی ایـن الیحـه پـس از بیـش از‬ ‫یک دهـه بی نتیجـه ماند و بسـیاری از کارشناسـان حقوقی‪،‬‬ ‫قضایـی و حـوزه زنـان تصویـب ان را درراسـتای جلوگیـری از‬ ‫برخـی از مشـکالت به ویـژه خشـونت علیه بانوان بسـیارموثر‬ ‫تهـا و‬ ‫دانسـتند‪ .‬بـا روی کارامـدن دولـت سـیزدهم فعالی ‬ ‫اقدامـات جـدی بـرای تصویـب ایـن الیحـه ازسـوی معاونـت‬ ‫امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری‪ ،‬نماینـدگان زن در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی و برخـی از کارشناسـان حقوقـی و‬ ‫قضایـی صـورت گرفـت کـه درنهایـت بیسـتم فروردیـن ‪۱۴۰۲‬‬ ‫به عنـوان روز تصویـب ایـن الیحـه رقـم خـورد‪ .‬معـاون امـور‬ ‫زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری نیـز دربـاره تصویـب الیحه‬ ‫یک فوریتـی پیشـگیری از اسـیب دیدگی زنـان و ارتقـای‬ ‫امنیـت انـان در برابـر سـوءرفتار گفـت‪ :‬باتوج هبـه افزایـش ‪۲۰‬‬ ‫درصـدی طلاق برخلاف برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬ایـن الیحـه‬ ‫در کاهش ان و ازهم پاشـیدگی خانواده ها که یکی از عوامل‬ ‫مهـم ان سـوءرفتار اسـت‪ ،‬موثـر خواهـد بـود‪ .‬انسـیه خزعلـی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬مسـئله جلوگیـری از ظلـم بـه زن از مسـائلی‬ ‫اسـت کـه در دودهه گذشـته رهبـر معظـم انقلاب بارهـا بـه‬ ‫ان تا کیـد فرمودنـد و بیـش از ‪۴ ۰۰‬بـار ظلـم بـه زن در کالم‬ ‫رهبـر انقلاب شـنیده شـده اسـت و تلاش پیـش رو ازطـرف‬ ‫دغدغه منـدان این موضـوع از ‪۱ ۵‬سـال پیش تا کنـون اسـت‪.‬‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری افـزود‪ :‬الیحه‬ ‫پیشـنهادی بنـا به توصیـه رهبـر معظـم انقلاب و در دولـت‬ ‫تهـای یازدهـم و‬ ‫دهـم تدویـن شـد و انتصـاب ان بـه دول ‬ ‫دوازدهـم صحیح نیسـت و معطل مانـدن ان در دولت های‬ ‫مذکـور بیانگـر این عدم همراهی اسـت‪ .‬وی تا کیـد کرد‪ :‬پس‬ ‫از اصلاح و تاییـد قـوه قضاییـه در زمان ایت اهلل رئیسـی‪ ،‬این‬ ‫الیحه کارشناسـی های بسـیار فقهی و حقوقی به خود دیده‬ ‫اسـت و شـاید کمتـر الیحـه ای چنیـن در دقـت و کنـکاش‬ ‫بـرای بررسـی زوایـای ان بـه کار رفتـه باشـد‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫موضـوع خانواده محـوری کـه ازطـرف برخـی نماینـدگان‬ ‫دراین الیحـه نقـد شـده‪ ،‬گفـت‪ :‬عمده تریـن دلیـل ان هـم‬ ‫ذکـر عنـوان اسـیب دیدگی زنـان در الیحـه اسـت کـه بایـد بـه‬ ‫ً‬ ‫این موضـوع توجـه داشـته باشـیم کـه اساسـا موضـوع اصلی‬ ‫الیحـه حفاظـت از زنـان در برابـر اسـیب اسـت‪ .‬همان گونـه‬ ‫کـه در برخـی لوایـح ماننـد حمایـت از کـودکان امـده اسـت‪،‬‬ ‫خانواده محـوری ایـن الیحـه نیـز در تبصـره (‪ )۱‬مـاده‬ ‫ً‬ ‫قابل تاملـی اسـت کـه صراحتـا هرگونـه اقـدام پیشـگیرانه و‬ ‫حمایتی را مطابق با اصل (‪ )۱۰‬و با محوریت خانواده تفسـیر‬ ‫کرده اسـت و در ماده ‪ ۴۴‬نیز به این امر تصریح شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫تهـای قانونـی نه تنهـا نافـی خانـواده نیسـت بلکـه‬ ‫حمای ‬ ‫می توانـد زن را دلگـرم و مـرد را متوجـه تبعـات سـوءرفتار‬ ‫کنـد و ایـن خـود بـه تحکیـم خانواده و کمترشـدن طلاق که‬ ‫بخـش عمـده ان به دلیـل این گونـه رفتارهـا و عـدم وجـود‬ ‫پشـتوانه های قانونـی اسـت‪ ،‬منجر می شـود‪ .‬خزعلـی اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬معاونـت حقوقـی رئیس جمهـوری و مرکـز تحقیقـات‬ ‫شهـای مجلـس موافقـت خودشـان را‬ ‫اسلامی و مرکـز پژوه ‬ ‫بـا الیحـه مذکور اعالم کردند و شـورای نگهبان نیـز درصورت‬ ‫وجـود ایـرادات مغایـر بـا اسلام نظـر خـود را اعلام خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬مدیـرکل دفتـر بررسـی های امـور حقوقـی معاونـت‬ ‫ریاسـت جمهوری در امـور زنـان و خانـواده نیـز پیش تـر‬ ‫درگفت وگوبـا خبرنـگار حـوزه زنـان و خانـواده ایرنـا گفتـه بود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫زنان صرفا به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع‬ ‫حـق قـرار گرفته انـد و این امـر کـه دراغلب مـوارد ازسـوی‬ ‫جنس مخالف صورت می گیرد‪ ،‬حسـب مورد به اسـیب های‬ ‫جسـمی‪ ،‬جنسـی‪ ،‬روانـی‪ ،‬اقتصـادی و محرومیـت زن از‬ ‫یشـود و گاه جنبـه شـخصی‬ ‫حقـوق حقـه خـود منجـر م ‬ ‫داشـته و گاه ب هشـکل عمومـی چهـره می نمایانـد‪.‬‬ ‫رقی هسـادات مومن افزود‪ :‬این خشـونت سـامانمند بر همه‬ ‫نهـا تـا‬ ‫جنبه هـای زندگـی زنـان از سلامت و امنیـت فـردی ا ‬ ‫سالمت جسم و روان کودکانشان تاثیر می گذارد‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬ایـن معاونـت از بـدو تاسـیس همـواره این مسـئله را‬ ‫مدنظر داشـته و حسـب تحوالت مختلف تا کنون اقدامات‬ ‫و فعالیت هـای متنوعـی در عرصـه حمایـت از زنـان ارائـه‬ ‫داده اسـت کـه مهم تریـن ان هـا تدویـن الیحه حفـظ کرامت‬ ‫و حمایـت از زنـان در برابـر خشـونت بـوده اسـت‪ .‬عالو هبـر‬ ‫پیگیری هـای جـدی و همـکاری معاونت با مجلس شـورای‬ ‫اسلامی دربـاره به سرانجام رسـاندن الیحـه حمایـت از زنـان‬ ‫در برابـر خشـونت‪ ،‬اداره حقوقـی ایـن معاونـت درراسـتای‬ ‫حفـظ کرامـت زنـان لوایـح متعـددی را دردسـت تدوین‬ ‫دارد‪ .‬مدیـرکل دفتـر بررسـی های امـور حقوقـی معاونـت‬ ‫ریاسـت جمهوری در امـور زنـان و خانـواده تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫یکـی از ایـن لوایـح شـامل الیحـه تعیین تکلیـف اشـخاص‬ ‫فاقـد اوراق هویتـی بـا محوریـت زنـان و کـودکان مشـمول‬ ‫این موضـوع اسـت کـه بـا همـکاری جامـع دسـتگاه های‬ ‫مرتبـط مشـکالت ایـن اشـخاص را رفـع کنـد‪ .‬مومـن افـزود‪:‬‬ ‫پـس از تشـکیل دولـت سـیزدهم معاونـت ریاسـت جمهوری‬ ‫در امـور زنـان و خانـواده بـا تشـکیل کارگـروه تخصصـی‬ ‫بررسـی الیحـه در معاونـت و تشـکیل جلسـات هم اندیشـی‬ ‫و نخبگانـی و جلسـات هماهنگـی دسـتگاهی و فراقـوه ای‪،‬‬ ‫به صـورت جـدی بـه حمایـت و همراهـی بـا پیشـرفت الیحـه‬ ‫پرداخـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت‬ ‫از زنـان در برابـر خشـونت انواعـی از خشـونت را به عنـوان‬ ‫«جـرم» قلمـداد و بـرای ان «مجـازات» درنظـر گرفتـه اسـت و‬ ‫درعین حال تکالیفی را برای دستگاه های قضایی و اجرایی‬ ‫ذی ربـط مقـرر کـرده اسـت تـا بـا جهت دهـی و نقش پذیـری‬ ‫دستگاه های یادشده‪ ،‬موجب پیشگیری از وقوع خشونت‬ ‫علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم اورده‬ ‫اسـت‪ .‬باتوجه به اینکـه بیـش از یک دهـه از زمـان تهیـه متن‬ ‫و تصویـب ایـن الیحـه درراسـتای حمایـت از بانـوان در برابـر‬ ‫خشـونت می گـذرد امیدواریـم شـورای نگهبـان نیـز نسـبت‬ ‫بـه تاییـد ایـن الیحـه اقـدام کـرده تـا بـرای اجـرا‪ ،‬بـه همـه‬ ‫دسـتگاه های متولـی ابلاغ شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫چند نکته درباره به سرانجام رسیدن یک اقدام ضروری‬ ‫عطیه همتی‬ ‫در ‪ ۱۴‬دی ماه ‪ ۱۳۹۰‬مقام معظم رهبری در نشست‬ ‫اندیشه ای راهبردی پس از طرح مسائل درخصوص‬ ‫اسیب های اجتماعی ایده طرح قانون درخصوص‬ ‫ظلم به زنان را مطرح می کنند‪ .‬دولت وقت یعنی‬ ‫دولت محمود احمدی نژاد بعد از نوشتن متن الیحه‪،‬‬ ‫در اذرماه ‪ ۹۱‬الیحه را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی‬ ‫دولت داد تا در سال بعد به دست دولت جدید برسد‪.‬‬ ‫تهیه پیش نویس اولیه و ارسال به قوه قضائیه‬ ‫در ماده ‪ ۲۲۷‬برنامه پنجم توسعه امده است‪« :‬دولت‬ ‫نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان‬ ‫در روابط اجتماعی با مشارکت و برنامه ریزی نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اسالمی ایران‪ .‬قوه قضائیه‪ .‬سازمان‬ ‫بهزیستی کشور‪ .‬شهرداری‪ .‬وزارت کشور‪ .‬شورای عالی‬ ‫استان ها‪ .‬مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‪.‬‬ ‫وزارتخانه های بهداشت‪ .‬درمان و اموزش پزشکی و کار‬ ‫و امور اجتماعی توسط دولت درطول سال های برنامه‬ ‫اقدام قانونی به عمل اورد»‪ .‬معاون زنان و خانواده‬ ‫ریاست جمهوری در دولت اول تدبیر و امید سعی‬ ‫در تقویت این ماده در ایین نامه داشت و پیشنهاد‬ ‫مرجع ملی خشونت مطرح شد تا به مسائل مربوط به‬ ‫سوءرفتارها در خانواده رسیدگی شود اما این موضوع در‬ ‫دولت اول تدبیر و امید متوقف شد و چون جنس موضوع‬ ‫قضائی بود به قوه قضائیه وا گذار شد‪.‬‬ ‫قول اول رئیسی در دستگاه قضا‬ ‫به تحویل سریع الیحه‬ ‫پیش نویس ارسالی به قوه قضائیه در دوسال اخر ریاست‬ ‫ایت اهلل صادق املی الریجانی در قوه قضائیه مسکوت‬ ‫ماند اما درنهایت بعد از تعویض رئیس قوه قضائیه در‬ ‫اولویت دستورکار قرار گرفت‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬حجت االسالم‬ ‫رئیسی بعد از ریاست قوه قضائیه در نشست خبری قول‬ ‫داد که جزو اولین ماموریت هایش در دستگاه رسیدگی‬ ‫و تحویل این الیحه باشد‪ .‬رئیسی در شهریورماه ‪۹۸‬‬ ‫این الیحه را بعد از تنظیم در قوه قضائیه به دولت اقای‬ ‫روحانی تحویل داد‪.‬‬ ‫تحویل الیحه به مجلس‬ ‫بعد از خبرهای تلخ در حوزه زنان‬ ‫از شهریور ‪ ۹۸‬تا خردادماه ‪ ۹۹‬الیحه در دولت تدبیر و امید‬ ‫معطل ماند تااینکه بعد از قتل رومینا اشرفی دختری که‬ ‫توسط پدرش کشته شد و حواشی و وا کنش های زیادی‬ ‫را در پی داشت روند رسیدگی به این الیحه در دولت‬ ‫سرعت گرفت و بعد از بررسی های متعدد در دی ماه ‪ ۹۹‬از‬ ‫دولت این الیحه وارد مجلس شد و بعد از ورود به مجلس‬ ‫به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫دفاع از حقوق زنان شعار انتخاباتی دولت رئیسی‬ ‫در مناظرات انتخاباتی ‪ ۱۴۰۰‬یکی از شعارهای دولت‬ ‫رئیسی حول محور این الیحه بود که در زمان حضور‬ ‫وی در دستگاه قضا پیش رفت‪ .‬بعدازاین نیز در زمان‬ ‫دولت اقای رئیسی به علت اشنایی دقیق با این الیحه‬ ‫و همچنین دست داشتن وی در تنظیم ان کار سرعت‬ ‫بیشتری گرفت و دولت همکاری های زیادی با مجلس بر‬ ‫سر تدوین و تنظیم این الیحه انجام داد‪.‬‬ ‫تحلیل موشکافانه و تغییر چندباره اسم الیحه‬ ‫در بررسی با پژوهشگران و کارشناسان‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬نیز کمیته بررسی الیحه با مشارکت‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس و همچنین با دعوت از‬ ‫دستگاه های اجرایی و کارشناسان حقیقی به بررسی‬ ‫دقیق تر و موشکافانه تر این الیحه و همچنین بررسی‬ ‫موارد محل بحث و خالها و اشکاالت پرداخته شد‪.‬‬ ‫دراین مرحله نام الیحه هربار با اسامی مختلفی مطرح‬ ‫شد تا عنوان دقیق تری برای ان انتخاب شود‪.‬‬ ‫تصویب الیحه در کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫درنهایت در بهمن ‪ ۱۴۰۱‬این الیحه باعنوان «پیشگیری‬ ‫از اسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت انان در برابر‬ ‫سوءرفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‬ ‫اسالمی تصویب شد تا اماده بررسی و رای گیری کلیات ان‬ ‫در صحن علنی باشد‪.‬‬ ‫تصویب قانون ارتقای امنیت زنان چه مزایایی دارد؟‬ ‫تنظیم الیحه ارتقای امنیت زنان ازسوی کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس شورای اسالمی و رای به تصویب به‬ ‫ان می تواند مهم ترین اقدامات مجلس یازدهم باشد‪.‬‬ ‫مجلسی که باالخره قرار است به ‪12‬سال سرگردانی یک‬ ‫الیحه مهم در دستگاه حا کمیتی پایان بدهد و بسیاری‬ ‫از مشکالت و معضالت اجتماعی لباس قانون بپوشاند‪.‬‬ ‫قانون رو به جلویی که به تعبیر برخی نمایندگان مجلس‬ ‫تصویب ان می تواند روز طالیی برای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران باشد؛ اما تصویب قانون ارتقای امنیت زنان چرا‬ ‫این قدر مهم است و چه مزایایی دارد؟‬ ‫پاسخ به مطالبه مکرر رهبری و دستگاه های حا کمیتی‬ ‫رهبری در سال ‪ 90‬در نشست اندیشه ای راهبردی از‬ ‫مسئولین نظام خواست که صحبت ها پیرامون مسائل‬ ‫زنان را شکل قانونی بدهند که هم ضمانت اجرایی‬ ‫داشته باشد و هم درصورت اسیب دیدگی زنان ضابطه‬ ‫قانونی برای پیگیری ان ها داشته باشد‪ .‬بااین حال بعد‬ ‫از گذشت ‪12‬سال از این سخنرانی و پیگیری های مقام‬ ‫معظم رهبری با تصویب این قانون گفته های ایشان در‬ ‫حد توصیه باقی نمانده و شکل قانونی به خود می گیرد‪.‬‬ ‫درکناراین موضوع به علت مخدوش شدن چهره ایران‬ ‫و زیر ذره بین قرارگرفتن مسائل زنان و خانواده در ایران‬ ‫ازسوی سازمان های بین المللی و حتی رسانه های‬ ‫خارجی مطالبه بسیاری از دستگاه های حا کمیتی‬ ‫داشتن قانون و ضابطه ای مشخص بود که هم‬ ‫تاحدزیادی از اسیب ها پیشگیری کند و هم درصورت‬ ‫گرفتاری به اسیب بتواند مامن و پناهگاه اسیب دیده‬ ‫باشد‪ .‬اتفاقی که می تواند در پناه قانون «ارتقای امنیت»‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫نویسنده قانون مجری قانون خواهد بود‬ ‫حجت االسالم رئیسی در ابتدای حضور خود در‬ ‫دستگاه خود از مانیفست های خود در قوه قضائیه‬ ‫را به سرانجام رساندن این قانون در قوه قضائیه اعالم‬ ‫کرد و بعد ان را به مجلس شورای اسالمی تحویل داد‬ ‫و حاال درصورت تحویل مجدد از مجلس خود مجری‬ ‫قانونی ست که در طرح و نگارش ان نقش داشته است‪.‬‬ ‫همین موضوع می تواند نوید این موضوع باشد که قوه‬ ‫مجریه بیشترین همکاری را خواهد داشت‪.‬‬ ‫همیاری و همراهی حقوقدانان‬ ‫استقبال حقوقدانان از این الیحه که قرار است خالهای‬ ‫قانونی بسیاری در مهم ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده‬ ‫پر کند را می توان یکی از مهم ترین مزیت ها و نکته های‬ ‫این الیحه نامید‪ .‬با وجود ارزش واالیی که دین اسالم‬ ‫به زنان و حفظ کرامت ان ها در خانواده و اجتماع قائل‬ ‫است‪ .‬متاسفانه باید گفت که حفظ این کرامت نیازمند‬ ‫ضابطه قانونی و همراهی قانون دارد تا درصورت اسیب و‬ ‫هتک حرمت زنان چه در خانواده و چه در جامعه قانون‬ ‫جامعه اسالمی در نقش مامن و پناهگاه حاضر شود و از‬ ‫انان حمایت کند‪ .‬لذا جرم انگاری برخی رفتارهای سوء‬ ‫و همچنین تعیین جزای ان ها یکی از مهم ترین نکات‬ ‫ارزشمند الیحه ارتقای امنیت زنان است‪.‬‬ ‫ایجاد جریان سومی‬ ‫که به تحجر و غرب زدگی «نه» بگوید‬ ‫نسخه نجات دهنده بسیاری از جریان های سیاسی و‬ ‫اجتماعی دربرخوردبا افراط ها و تحجرها در حوزه زنان و‬ ‫خانواده همواره یک نسخه غربی و وارداتی بوده است که‬ ‫سنخیتی با ارزش های ملی و دینی کشور ما نداشته است‬ ‫اما هربار با اتفاقات مختلفی مانند قتل های ناموسی و‬ ‫برخی خشونت ها و اسیب ها در حوزه زنان مجال حضور‬ ‫می یابد‪ .‬ازطرفی خال قانونی در برخی ضدفرهنگ های‬ ‫اسیب زا در حوزه زنان در بسیاری از مناطق کشور‬ ‫به خصوص مناطقی که هنوز شکل سنتی و قومی‬ ‫قبیله ای خود را حفظ کرده اند فضا را برای اسیب به زنان‬ ‫و حتی جلوگیری از فعالیت های سالم انان بسته است‪.‬‬ ‫وجود قانونی برای ایجاد یک جریان سوم که راه را بر هر‬ ‫دو تفکر متحجر و غرب زده ببندد نیازمند این روزهای‬ ‫کشور ماست که با قانون ارتقای امنیت فراهم شده است‬ ‫و می تواند بسیاری از تالش ها برای ترسیم چهره ضد زن‬ ‫از ایران اسالمی را از بین ببرد‪.‬‬ ‫شنیده شدن صدای زنان در قوه مقننه‬ ‫تصویب این قانون حمایتی از امنیت زنان ایران مسلمان‬ ‫و حتی غیرمسلمان که قرار است در پناه قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران زندگی کنند بدان معناست که‬ ‫صدای زنان در مجلس شورای اسالمی کشور به خوبی‬ ‫شنیده می شود‪ .‬بلکه این طور نیست که تنها قانونی که‬ ‫پای ان ها را وسط می کشد قانون های افزایش جمعیت‬ ‫باشد‪ .‬بلکه این بار مجلس شورای اسالمی قانونی‬ ‫دلگرم کننده و حمایتی برای زنان تصویب کرده است تا‬ ‫نشان دهد کرامت زنان در جمهوری اسالمی در ابتدا از‬ ‫گفتار رهبری تا دستگاه های دولتی و قضائی و همچنین‬ ‫دستگاه قانون گذاری کشور امر بسیارمهمی ست که برای‬ ‫ان قدمی به بزرگی این قانون برداشته شده است‪ /.‬ایسنا‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫فقر؛ و تله محرومیت در جهان امروز‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ای ــن روزه ــا فریاده ــای متع ــددی از جه ــان ب هگ ــوش‬ ‫یت ــوان فری ــاد فق ــر‬ ‫می رس ــد‪ .‬یک ــی از ای ــن فریاده ــا را م ‬ ‫دانس ــت‪ .‬فق ــر را در لغ ــت به معن ــای شکس ــته ش ــدن‬ ‫اس ــتخوان های س ــتون فق ــرات می گوین ــد و فقیر را کس ــی‬ ‫می دانن ــد ک ــه اس ــتخوان های س ــتون فقرات ــش شکس ــته‬ ‫باش ــد‪ .‬وقتی از فقر یا فقیر ش ــدن یک فرد س ــخن به میان‬ ‫می اوری ــم؛ یعنی کس ــی ک ــه توانای ــی ایجاد یا داش ــتن یک‬ ‫زندگ ــی اس ــتاندارد را ن ــدارد‪ .‬درواقع وقتی که دسترس ــی ما‬ ‫یش ــود یا‬ ‫ب ــه مناب ــع و امکان ــات در ی ــک جامعه محدود م ‬ ‫امکان مال ــی و اقتصادی افراد اج ــازه نمی دهد که بتوانند‬ ‫به نیازهای اساس ــی خود پاس ــخ دهند ان افراد را می توان‬ ‫فقی ــر دانس ــت‪ .‬در ادبی ــات توس ــعه‪ ،‬فق ــر را بر دو ن ــوع فقر‬ ‫نسبی (‪ )relative poverty‬و فقر مطلق (‪)poverty absolute‬‬ ‫یس ــت ک ــه درواقع اف ــراد در‬ ‫می گوین ــد‪ .‬فق ــر مطل ــق‪ ،‬فقر ‬ ‫پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای اساس ــی مث ــل تغذی ــه‪ ،‬اب‬ ‫اش ــامیدنی‪ ،‬مس ــکن و نیازه ــای اولی ــه دچ ــار مش ــکل و‬ ‫محرومی ــت هس ــتند؛ ام ــا فقر نس ــبی یعن ــی اینکه ف ــرد یا‬ ‫اف ــراد نتوانن ــد باتوج هب ــه درامد خ ــود به اس ــتانداردهای‬ ‫موردنظ ــر زندگ ــی خ ــود توج ــه کنن ــد ی ــا ان کیفیت ــی ک ــه‬ ‫مدنظر دارند را به دس ــت بیاورن ــد‪ .‬درواقع باید بپذیریم که‬ ‫افراد فقیر کس ــانی هس ــتند که امکان های بهتر زیس ــتن را‬ ‫ً‬ ‫در جامع ــه ب هم ــرور از دس ــت می دهن ــد‪ .‬مث ــا وقتی که در‬ ‫یک کش ــور نظ ــام ام ــوزش عالی بیش ــتر بر مبنای ش ــهریه‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ ،‬طبیعت ــا ع ــده ای‬ ‫بخ ــش خصوص ــی مدیری ــت م ‬ ‫زیادی که توانایی پرداخت ش ــهریه دانش ــگاه ها را نداشته‬ ‫باش ــند‪ ،‬نمی توانند در این سیس ــتم وارد و ادامه تحصیل‬ ‫دهند‪ .‬از طرفی دیگر بای ــد بپذیریم که فقر با مقوله قدرت‬ ‫انتخ ــاب و ازادی اف ــراد مرتبط اس ــت‪ .‬درواقع ا گ ــر در یک‬ ‫جامع ــه مرفه ا کثریت اف ــراد این ام ــکان را دارند که بتوانند‬ ‫به ــای متع ــدد ی ــا گس ــترده ای داش ــته باش ــند‪ ،‬در‬ ‫انتخا ‬ ‫جامع ــه فقی ــر اف ــراد ق ــدرت انتخ ــاب کمت ــری خواهن ــد‬ ‫داش ــت؛ ام ــا به طورکلی ب ــراورد حوادث و تح ــوالت جهانی‬ ‫نش ــان می ده ــد ک ــه عوامل متع ــددی جهان را ب هس ــمت‬ ‫فقیرتر ش ــدن پیش برده اس ــت؛ به طوری که س ــازمان ملل‬ ‫متح ــد ای ــن وع ــده را می ده ــد ک ــه ت ــا س ــال ‪ ۲۰۳۰‬بتواند‬ ‫حداق ــل فقر مطلق را در جه ــان به طورکلی از بین ببرد‪ .‬اما‬ ‫حوادث ــی مثل کرون ــا باعث ش ــد نه تنها کنت ــرل و مدیریت‬ ‫فق ــر در جهان با مش ــکل و معضالت فراوانی روبه رو ش ــود؛‬ ‫بلکه در عمل ما ش ــاهد ان هس ــتیم که روزبـ ـه روز بر تعداد‬ ‫اف ــراد و خانوارهای ــی ک ــه ت ــوان و ام ــکان اس ــتفاده از ی ــک‬ ‫یش ــود‪ .‬هم ــه‬ ‫زندگ ــی نرم ــال را داش ــته باش ــند کاس ــته م ‬ ‫یس ــت ک ــه می تواند دنیای م ــا را به مکانی‬ ‫این ها مصادیق ‬ ‫کت ــک اف ــراد مب ــدل س ــازد‪.‬‬ ‫بدت ــر ب ــرای زیس ــتن ت ‬ ‫ازس ــوی دیگر؛ اغ ــاز ش ــدن جن ــگ ا کرای ــن باع ــث ش ــد تا‬ ‫جه ــان بار دیگ ــر باتجرب ــه ت ــورم لجام گس ــیخته ای روبه رو‬ ‫ش ــود و ای ــن ت ــورم ب هم ــرور نه تنه ــا در اروپ ــا بلک ــه در کل‬ ‫یش ــود‪ .‬در‬ ‫قار هه ــای جه ــان به اش ــکال گونا گ ــون دیده م ‬ ‫کش ــور ما ایران نی ــز عالوه بر تحوالت جهانی مس ــائلی مثل‬ ‫مه ــا و اتخ ــاذ ی ــک س ــری سیاسـ ـت های نا کارام ــد‪،‬‬ ‫تحری ‬ ‫باعث ش ــده اس ــت ت ــا ت ــوان اقتص ــادی بخ ــش اعظمی از‬ ‫جامعه رو به کاهش پیش رود‪ .‬امارهای غیررس ــمی نشان‬ ‫می دهد ک ــه بال غب ــر ‪ ۳۰‬میلیون نفر از مردم ایران بس ــیاری‬ ‫یه ــای خ ــود را در ط ــول ی ــک ده ــه‬ ‫ته ــا و توانای ‬ ‫از قابلی ‬ ‫ت داده ان ــد‪ .‬افزایش نا گهان ــی قیمت کاالهای‬ ‫اخیر ازدسـ ـ ‬ ‫مختلف باعث ش ــده اس ــت تا ب هم ــرور خانواد هه ــا نتوانند‬ ‫به نیازهای اساس ــی خود پاس ــخ گویند‪ .‬ضم ــن اینکه این‬ ‫معضل یعنی تغییرات ش ــبه ابر تورمی باعث ش ــده اس ــت‬ ‫ت ــا نوع ــی رقابت ناس ــالم برای حف ــظ کیفیت و اس ــتاندارد‬ ‫ً‬ ‫زندگ ــی پدید اید‪ .‬مث ــا اینکه صف های طوالن ــی در مقابل‬ ‫یه ــا ب ــرای خری ــد ارز ی ــا خری ــد س ــکه و همچنی ــن‬ ‫صراف ‬ ‫تن ــام فوران ــی اف ــراد درراس ــتای خری ــد خودروه ــای‬ ‫ثب ‬ ‫نه ــا باعث ایجاد تقاضای‬ ‫مختلف ایجاد ش ــود که همه ای ‬ ‫کاذب‪ ،‬گران ــی کااله ــا و تضعی ــف ه ــر چ ــه بیش ــتر قش ــر‬ ‫فرودس ــت ش ــده اس ــت‪ .‬ام ــا بای ــد ای ــن را در نظر داش ــته‬ ‫باش ــیم که وقتی باران فقر در جامعه ای ش ــروع به باریدن‬ ‫می کن ــد هم ــه اف ــراد ب ــه یکس ــان خی ــس نخواهند ش ــد و‬ ‫یک ــه از ثب ــات ش ــغلی مناس ــبی برخ ــوردار‬ ‫چه بس ــا افراد ‬ ‫نیس ــتند دراین زمینه اس ــیب پذیرتر نش ــان خواهن ــد داد‪.‬‬ ‫یک اس ــتاد دانش ــگاه که به صورت حق التدریسی تدریس‬ ‫می کن ــد‪ ،‬می گوی ــد‪« :‬م ــن ب هش ــکل حق التدریس در س ــه‬ ‫دانش ــگاه تدری ــس می کن ــم ک ــه متاس ــفانه در س ــال های‬ ‫سه ــا بس ــیار نامنظ ــم‬ ‫اخی ــر نح ــوه پرداخ ــت حق التدری ‬ ‫ش ــده اس ــت به گونـ ـه ای ک ــه هم ا کن ــون ی ــک س ــال و نیم‬ ‫اس ــت که این دانش ــگاه ها هیچ پرداختی به ما نداشته اند‬ ‫و م ــن مجبور ش ــدم ب ــرای گ ــذران زندگی با ق ــرض کردن و‬ ‫ب ــاال اوردن بدهی زندگی خ ــود را بگذران ــم»‪ .‬یک معلم که‬ ‫ب هص ــورت حق التدریس ــی در یک مدرس ــه غیرانتفاعی کار‬ ‫ته ــای م ــا بس ــیار‬ ‫می کن ــد نی ــز می گوی ــد‪« :‬می ــزان دریاف ‬ ‫یک ــه ب ــا ان پ ــول هی ــچ کار اساس ــی‬ ‫ناچی ــز اس ــت؛ به طور ‬ ‫یت ــوان انج ــام داد‪ .‬او می گوید که با هم ــه افزایش هایی‬ ‫نم ‬ ‫قه ــا پی ــدا ک ــرده اس ــت درحال حاض ــر می ــزان‬ ‫ک ــه حقو ‬ ‫دریافت ــی خال ــص او پنج میلیون توم ــان در م ــاه اس ــت؛‬ ‫س ک ــه قراردادهای ــی ک ــه ب ــا او بس ــته‬ ‫نه ــم بر این اس ــا ‬ ‫ا ‬ ‫یک ــه‬ ‫یش ــود و وقت ‬ ‫یش ــود ش ــامل ح ــال تابس ــتان نم ‬ ‫م ‬ ‫یش ــود او حتی این حق ــوق حداقلی را‬ ‫م ــدارس تعطیل م ‬ ‫نخواه ــد داش ــت»‪ .‬همه این ها نش ــان می دهد که جامعه‬ ‫با ش ــرایط خاصی روبه رو اس ــت و این ش ــرایط باعث ش ــده‬ ‫اس ــت ک ــه محرومیت در س ــطوح مختل ــف ایج ــاد و تکثیر‬ ‫ش ــود‪ .‬از طرف دیگر؛ تضعیف طبقه متوســـط باعث شـــده‬ ‫ت ــا ش ــکاف های اساس ــی در جامع ــه پدیـــد ایـــد‪ .‬درواقـــع‬ ‫بخش اعظم ــی از جامعه که روزگاری توان پاســـخگویی به‬ ‫نیازه ــای خود را داش ــته اند هم ا کن ــون نمی توانند به این‬ ‫نیازه ــا پاس ــخ مطلوب ــی بدهن ــد‪ .‬در اینکه موضـــوع فقر را‬ ‫چگونه می توان تحلیل کرد‪ ،‬نظ ــرات مختلفی وجود دارد‪.‬‬ ‫ازنظ ــر مارک ــس باتوجه به اینکه انباشـــت ثـــروت در جامعه‬ ‫س ــرمایه داری توس ــط ع ــده قلیل ــی صـــورت می گیـــرد این‬ ‫یش ــود ت ــا همواره قشـــر عظیمـــی از مردم‬ ‫ش ــرایط باعث م ‬ ‫دچار فقر ش ــوند‪ .‬درواق ــع ارزش اضافی توســـط نیروی کار‬ ‫یش ــود؛ اما نتایج ان تولید‪ ،‬در قالب ســـود سرمایه‬ ‫تولید م ‬ ‫به س ــرمایه داران می رس ــد‪ .‬ا گر بخواهیم شـــبک ه ایجاد فقر‬ ‫را ازنظ ــر جامعه شناس ــی تحلیل کنیم‪ ،‬شـــاید بتوان گفت‬ ‫که عوام ــل متعددی در ش ــکل گیری ایـــن موضوع دخیل‬ ‫اس ــت‪ .‬در این خص ــوص «رابرت چمبـــرز» باتوجه بـــه ابعاد‬ ‫پنج گان ــه فق ــر مقول ــه تل ــه محرومی ــت را مطـــرح می کند و‬ ‫معتقد اس ــت‪« :‬خوشـ ـه هایی در کن ــار هم وجـــود دارد که‬ ‫یش ــود‪ .‬او در این خصوص‬ ‫باع ــث ایجاد گس ــترش فق ــر م ‬ ‫به عواملی ش ــامل خوشه نامس ــاعد فقر‪ ،‬خوشه نامساعد‬ ‫ضعف جس ــمانی‪ ،‬خوشه نامس ــاعد انزوای خانوار‪ ،‬خوشه‬ ‫نامس ــاعد محرومی ــت و اس ــیب پذیر و خوشـــه نامســـاعد‬ ‫بی قدرت ــی خانواره ــا اش ــاره می کن ــد»‪ .‬درواقـــع خوشـــه‬ ‫نامس ــاعد فقر یعنی زمانی که اف ــراد نمی توانند با امکانات‬ ‫له ــا را برای خ ــود فراهم کنند‪ .‬یعنی داشـــتن‬ ‫خ ــود حداق ‬ ‫ی ــک س ــرپناه‪ ،‬غ ــذا‪ ،‬دستش ــویی و امکاناتـــی کـــه می تواند‬ ‫ی ــک زندگی عادی را ب ــرای افراد فراهم کنـــد‪ .‬از طرف دیگر؛‬ ‫وقتی که افراد دچار چنین ش ــرایطی می شـــوند در شـــرایط‬ ‫جس ــمانی خیلی بدی ق ــرار می گیرند‪ .‬یعنی ســـوءتغذیه و‬ ‫ابتال به ان ــواع بیماری های انگلی و ضعیف شـــدن کودکان‬ ‫و ن ــوزادان می توان ــد بخش ــی از ای ــن معضالت به حســـاب‬ ‫ای ــد‪ .‬در پ ــی ان خوش ــه نامس ــاعد انـــزوای خانـــوار نیـــز‬ ‫یت ــوان ان را نادیده گرفت‪ .‬وقتی که‬ ‫موضوعی اس ــت که نم ‬ ‫یش ــوند از اموزش های رســـمی جامعه‬ ‫اف ــراد دچ ــار انزوا م ‬ ‫یش ــوند؛ یعن ــی رفتن به دانشـــگاه و مدرســـه برای‬ ‫ج ــدا م ‬ ‫فرزندان یک خان ــواده امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫دسترس ــی ب ــه رس ــانه ها و اینترن ــت می توانـــد موضـــوع‬ ‫بس ــیارمهم باش ــد که با محدودیت جدی روبرو می شـــود‪.‬‬ ‫در پ ــی ان نیز ممکن اس ــت اتفاقاتی مثل خشک ســـالی و‬ ‫قحطی و گس ــترش بیماری هایی که هم ا کنـــون می توان از‬ ‫کرون ــا ی ــاد ک ــرد‪ ،‬ذخیر هه ــای م ــادی و غذایـــی را در ایـــن‬ ‫خانواد هه ــا ب هش ــدت تحت الش ــعاع خـــود قـــرار می دهـــد‬ ‫ضم ــن اینکه‪ ،‬ع ــدم وجود قانونی که ان هـــا را حمایت کند‬ ‫ی ــا کمک های دولت ــی همه و همه ان هـــا را در تله ای به نام‬ ‫محرومی ــت ق ــرار می ده ــد‪ .‬این دی ــدگاه چمبـــرز به خوبی‬ ‫نش ــان می ده ــد ک ــه م ــا در س ــال های اخیـــر دچـــار تلـــه‬ ‫محرومیـــت در بخـــش فرا گیـــری از جامعه خود ش ــده ایم‪.‬‬ ‫ا گـــر در گذشـــته فقـــط ایـــن مقولـــه را می توانس ــتیم در‬ ‫روســـتاها جســـت وجو کنیم هم ا کنون در شـــهرهای بزرگ‬ ‫مثـــل تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شـــیراز و مشـــهد و ‪ ...‬می تـــوان این‬ ‫موضوع را شـــاهد بـــود‪ .‬نکته مهم دیگر اینکـــه وقتی از فقر‬ ‫ً‬ ‫صحبـــت می کنیم صرفا به این معنا نیســـت کـــه افراد پول‬ ‫بـــرای خریـــد کاالهـــای موردنظـــر خـــود ندارنـــد بلک ــه فق ــر‬ ‫می توانـــد در قالـــب فقـــر فرهنگـــی خـــود را نشـــان ده ــد‪.‬‬ ‫وقتی کـــه انســـان ها فقیر می شـــوند به مرور میـــزان تزاحم و‬ ‫خشـــونت در یـــک جامعـــه افزایـــش پیـــدا می کنـــد و افراد‬ ‫کمتـــر می تواننـــد همدیگـــر را تحمل کننـــد‪ .‬وقتی م ــدارا از‬ ‫یـــک جامعـــه ای مـــی رود یعنـــی فرهنـــگ گفت وگـــو در ان‬ ‫جامعـــه ضعیف می شـــود و وقتی که گفت وگـــو از بین برود‪،‬‬ ‫ایـــن زمینه ای ســـت کـــه مـــا به نوعـــی زندگـــی مطاب ــق‬ ‫حیوانـــات وحشـــی روی می اوریـــم‪« .‬محمـــد یون ــس»؛‬ ‫نویســـنده کتـــاب معروفـــی درزمینه فقـــر می گویـــد‪« :‬مردم‬ ‫فقیر هســـتند نه به ایـــن دلیل که احمق یا تنبل هس ــتند‬ ‫و ان ها تمام روز کار می کنند و کارهای فیزیکی پیچیده ای‬ ‫را انجـــام می دهنـــد‪ .‬ان ها فقیر می شـــوند زیرا موسس ــات‬ ‫مالـــی در کشـــورها به ان ها کمکـــی نمی کند تـــا پایگاه های‬ ‫خـــود را تغییر دهند‪ .‬درواقع شـــاید از این نظر بپذیریم که‬ ‫عـــدم توجـــه دولت هـــا بـــر زندگـــی مـــردم می توانـــد عامل‬ ‫اساســـی گســـترش فقـــر به حســـاب ایـــد» یـــک محق ــق‬ ‫دراین زمینـــه می گویـــد‪« :‬ا گـــر انســـان ها به عن ــوان‬ ‫پتانســـیل ها و نـــه مشـــکالت و به عنـــوان نقـــاط ق ــوت ن ــه‬ ‫به عنـــوان نقـــاط ضعـــف دیـــده شـــوند‪ ،‬انـــگاه زمین هه ــای‬ ‫شـــکوفایی ان ها فراهـــم می شـــود؛ اما متاســـفانه چون ما‬ ‫ً‬ ‫بـــه انســـان ها به مثابه یک ســـرمایه نـــگاه نمی کنی ــم ا کثرا‬ ‫باعـــث تقلیـــل نیروهـــای ان ها می شـــویم‪ .‬درهرح ــال باید‬ ‫بپذیریـــم کـــه غلبه ی بـــر فقر موضوع بســـیار جدی اس ــت‬ ‫کـــه بـــه ان بایـــد توجـــه شـــود»‪ .‬نلســـون مانـــدال می گوی ــد‪:‬‬ ‫«غلبـــه بر فقر ژســـت صدقـــه دادن نیســـت‪ .‬این یک عمل‬ ‫عدالت خواهانـــه اســـت‪ .‬ایـــن حمایـــت از حقوق اساس ــی‬ ‫انســـان‪ ،‬حـــق کرامـــت و زندگی شایســـته اســـت»؛ بنابراین‬ ‫بایـــد بپذیریم کـــه ا گر در دنیـــا محرومیت وجـــود دارد این‬ ‫محرومیت ناشـــی از عدم توجه به ارزش هویتی انس ــان ها‬ ‫و فراموش شـــدن مقولـــه عدالـــت در نظام هـــای اجتماعی‬ ‫اســـت‪ .‬به هرحال بایـــد بپذیریم کـــه درحال حاضـــر یکی از‬ ‫موانـــع بـــزرگ توســـعه در جامعه ایـــران مقوله فقر اس ــت و‬ ‫ا گر دولـــت دراین زمینـــه اقدام مناســـبی انجـــام ندهد‪ ،‬در‬ ‫ســـال های اینـــده مـــا با نیـــروی انســـانی ضعیـــف و ناتوانی‬ ‫روبـــه رو خواهیم شـــد که هرگز امکان رشـــد و حرکت را برای‬ ‫یک زندگی مطلوب نخواهد داشت‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ NBC‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫امانوئل مکرون در خطر سقوط!‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫ساعاتی پس از طرح رای عدم اعتماد علیه دولت امانوئل مکرون در پارلمان فرانسه‪ ،‬مردم پاریس در حمایت از‬ ‫این طرح و نیز اعتراض به طرح بازنشستگی رئیس جمهوری فرانسه‪ ،‬با برپایی اتشی عظیم در میدان کنکورد در‬ ‫پایتخت این کشور تجمع اعتراضی برپا کردند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ پیش تر پس از انکه مکرون و نخست وزیرش الیحه‬ ‫اصالحـات بازنشسـتگی را بـدون رای گیـری از طریـق پارلمـان فرانسـه اجبـاری کردنـد‪ ،‬وا کنـش مـردم بـه این اقدام‬ ‫دولت سـریع بود‪ .‬ان ها پس از تشـکیل یک اجتماع بزرگ اعتراضی در میدان کنکورد‪ ،‬با پلیس فرانسـه که قصد‬ ‫‪۶۴‬سـال افزایـش می دهـد و‬ ‫متفرق کردنشـان را داشـت‪ ،‬درگیـر شـدند‪ .‬ایـن الیحـه‪ ،‬سـن بازنشسـتگی را از ‪ ۶۲‬بـه ‬ ‫استدالل می کند که برای جلوگیری از بی پولی سازوکار بازنشستگی‪ ،‬ضروری ست؛ اما مردمی که تنها راه حلشان‬ ‫تجمع و پیوسـتن به اعتصابات اسـت‪ ،‬در هفته های اخیر هشـت اعتصاب سراسـری در فرانسه برپا کردند‪.‬‬ ‫پرچم داری بانک «تجارت»‬ ‫در تحقق شعار سال ‪1401‬‬ ‫کنترل فرمان باکو در تل اویو!‬ ‫هم زمـان بـا تحوالت مثبت در منطقه و ب هسـود کشـورمان‬ ‫و همگرایـی بـا برخی کشـورهای مهم عربی‪ ،‬شـاهد رویکرد‬ ‫تنش امیـز و خصمانـه دولـت با کـو علیـه تهـران هسـتیم‪.‬‬ ‫علی رغـم همـه مشـترکات تاریخـی‪ ،‬تمدنـی‪ ،‬مذهبـی‪،‬‬ ‫زبانـی و جغرافیایـی بـا اذربایجـان شـاهدیم کـه دولـت‬ ‫تهـای منطقـه‬ ‫الهـام علـی اف مسـیری برخلاف واقعی ‬ ‫را بـرای حرکـت با کـو درنظـر گرفتـه اسـت‪ .‬مسـیری کـه‬ ‫ب هصلاح منطقـه و مـردم ان نیسـت و کنتـرل فرمانـش در‬ ‫تل اویـو قـرار دارد‪ .‬علـی اف خـود را وا گنـی از قطـار فرسـوده‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی کـرده و درشـرایطی که خـود ایـن رژیـم‬ ‫شهـای درونـی متعـدد همـراه اسـت مسـافر پـرواز‬ ‫بـا چال ‬ ‫لسـقوط تل اویـو بـه نا کجاابـاد شـده و سـاده لوحانه‬ ‫درحا ‬ ‫و بـا محاسـبات غلـط خواسـتار پایـان صبـر تهـران اسـت‪.‬‬ ‫تهـران از همـان ابتـدای اسـتقالل ایـن جمهـوری در قفقـاز‬ ‫مجـواری و احتـرام بـه ریشـه ها و‬ ‫به دلیـل رعایـت حسـن ه ‬ ‫گتـر و بزرگـوار تمـام‬ ‫مشـترکات متعـدد‪ ،‬ماننـد بـرادری بزر ‬ ‫تهـای خـود را بـرای ایجـاد صلـح و توسـعه منطقـه‬ ‫ظرفی ‬ ‫کهـای غذایـی‪ ،‬مالـی و لجسـتیکی زیـادی‬ ‫بـه کار بـرد‪ .‬کم ‬ ‫بـه این کشـور داشـت‪ .‬مسـیر زمینـی خـود را بـرای ارتبـاط‬ ‫میـان منطقـه نخجـوان با خـود اذربایجان قـرار داد و حتی‬ ‫لشـده این کشـور توسـط‬ ‫بـرای ازادسـازی مناطـق اشغا ‬ ‫ارمنسـتان تالش هـای بسـیاری را انجـام داد و مواضـع‬ ‫حق طلبانـه ای گرفـت‪ .‬امـا اذربایجـان اصـرار عجیبـی بـرای‬ ‫تغییر مرزهای جغرافیایی منطقه خود دارد‪ .‬موضوعی که‬ ‫ً‬ ‫مکـررا ازسـوی تهـران رد شـده اسـت‪ .‬هـر زمـان هـم تل اویـو‬ ‫شهـای خـود‬ ‫چـراغ می زنـد یک قسـمت دیگـر از سـریال تن ‬ ‫بـا تهـران را بـازی می کننـد‪ .‬بعـد از حادثـه سـفارت با کـو در‬ ‫تهران‪ ،‬سفارت خود را در پایتخت ایران را بست و بعدازان‬ ‫سـفارت خـود را در قلـب سـرزمین های اشـغالی فلسـطین‬ ‫یکـه در ماجـرای سـفارت با کـو در تهـران‬ ‫گشـود‪ .‬درحال ‬ ‫موضوع شـخصی بود و حتی شـائبه قاچاق انسـان توسـط‬ ‫خـود سـفارت اذربایجـان وجـود دارد‪ .‬همچنیـن در حملـه‬ ‫تروریسـتی به حرم شـاه چراغ شـیراز عنصر اصلی هدایت و‬ ‫هماهنگ کننـده‪ ،‬تبعـه جمهـوری اذربایجان بـود که منجر‬ ‫به شهادت ‪ ۱۳‬ایرانی و مجروحیت ‪ ۲۱‬نفر دیگر شد‪ .‬برخی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رسـانه های این کشـور رسـما و علنـا بـه مقامـات جمهـوری‬ ‫نحـال ذا کـر حسـن اف‪ ،‬وزیر‬ ‫اسلامی توهیـن کردنـد‪ .‬درعی ‬ ‫دفـاع دولـت با کـو نیـز در سـخنانی بـر حمایـت ایـران از‬ ‫تروریسـم و اشـغالگری تا کیـد کـرد! ازطرفـی به دالیـل واهـی‬ ‫مدعـی شـدند تهـران به دنبـال انجـام کودتـا در کشورشـان‬ ‫بـوده اسـت کـه درنهایـت موجـب خـروج تعـدادی از‬ ‫تهـای ایـران از با کـو شـد‪ .‬اذربایجـان بایـد بـه نـوع‬ ‫دیپلما ‬ ‫رویکـرد ایـران بـا عربسـتان و دیگـر همسـایگان توجـه کنـد‬ ‫تهـای عربی بـا هم صدایی‬ ‫چندسـال پیش برخـی حکوم ‬ ‫تل اویـو مـدام در حـال اتهام زنـی و تنش افرینـی علیـه‬ ‫کشـورمان بودنـد امـا درنهایـت بـا چرخشـی ‪ ۱۸۰‬در ج هایـی‬ ‫تهـای منطقـه را دیدنـد و خواسـتار تنش زدایـی بـا‬ ‫واقعی ‬ ‫تهران شـدند‪ .‬امیدواریم دولت مسـتقر در با کو قبل از دیر‬ ‫شدن ازاین راه پرخطر که به نا کجااباد می انجامد برگردند‬ ‫و همراهی با رژیم اسرائیل را کنار بگذارند‪ .‬حضور نیروهای‬ ‫اطالعاتـی و امنیتـی رژیـم صهیونیسـتی در جـوار ایـران و‬ ‫میـدان دادن بـرای برخی تحرکات ایذایی علیه ایران کاری‬ ‫اشـتباه اسـت که بارها با هشـدار تهران مواجه شـده است‪.‬‬ ‫درهمین زمینـه علـی نیـک زاد نایب رئیس مجلس شـورای‬ ‫شبـه اقدامـات‬ ‫اسلامی و نماینـده مـردم اردبیـل‪ ،‬دروا کن ‬ ‫با کـو گفـت‪ :‬نظـام مقـدس اسلامی نسـبت بـه تحـوالت در‬ ‫مرزهـا و همسـایگانش حسـاس اسـت و بـه بلندپروازی ها‪،‬‬ ‫پاسـخ محکـم می دهـد‪ .‬امیـدوارم همسـایگان مـا حسـن‬ ‫هم جواری با نیا کان خود را فدای وسوسه صهیونیست ها‬ ‫نکننـد‪ .‬رامیـن مهمان پرسـت سـخنگوی اسـبق وزارت‬ ‫خارجـه ایـران در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر و بااشـاره به برخی‬ ‫اقدامات دولت اذربایجان‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در چارچـوب منافـع ملـی تالش می کند تا در منطقه ثبات‬ ‫ً‬ ‫و ارامـش برقـرار شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬طبیعتـا در منطقـه ای که‬ ‫ایـران در ان حضـور دارد بـا وجـود همسـایگان متعـدد ان‪،‬‬ ‫دشـمنانی هسـتند کـه می خواهنـد ارامـش در منطقـه را‬ ‫بـر هـم زده و به دنبـال ایجـاد مزاحمـت باشـند‪ .‬درنتیجـه‬ ‫کشـورهای منطقـه بایـد بـا هوشـیاری نسـبت به این گونـه‬ ‫نهـا برخـورد کننـد‪ .‬سـفیر سـابق‬ ‫شهـا بـا ا ‬ ‫اقدامـات و تال ‬ ‫ایـران در قزاقسـتان بااشـاره به بهبـود روابـط تهـران بـا‬ ‫برخـی کشـورهای عربـی اظهـار داشـت‪ :‬همـواره جمهـوری‬ ‫اسلامی ایران نشـان داده اسـت برای داشـتن یک منطقه‬ ‫مقتـدر‪ ،‬ارام‪ ،‬متحـد و منسـجم درتلاش اسـت‪ .‬به ویـژه‬ ‫دراین زمینـه و در ما ههـای اخیـر تهـران اقدامـات بزرگـی را‬ ‫بـرای بهبـود روابـط خـود را بـا کشـور عربسـتان و همچنیـن‬ ‫جفـارس برداشـته‬ ‫برخـی کشـورهای عربـی حـوزه خلی ‬ ‫اسـت‪ .‬مهمان پرسـت ادامـه داد‪ :‬همـه کشـورهای منطقـه‬ ‫از تحـوالت مثبـت به وجودامـده میـان ایـران و کشـورهای‬ ‫عربـی اسـتقبال کردنـد‪ ،‬امـا تنهـا عنصـری کـه نمی خواهـد‬ ‫ایـران بـه اهـداف خـود برسـد و منطقـه ارامـش داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬رژیـم اشـغالگر قـدس اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬رژیـم‬ ‫یکـه از درون دچـار اشـفتگی اسـت‪،‬‬ ‫صهیونیسـتی درحال ‬ ‫تلاش می کنـد تـا اتحـاد و ثبـات در منطقـه شـکل نگیـرد‪،‬‬ ‫لـذا بـا تحرکاتـی کـه در منطقـه انجـام داد ازجملـه شـهادت‬ ‫دو مستشـار نظامی ما در سـوریه و برخی موضوعات دیگر‬ ‫شهـای درونـی‬ ‫به دنبال ان اسـت که نتانیاهـو را از چال ‬ ‫اسـرائیل نجـات دهـد‪ .‬سـخنگوی اسـبق وزارت خارجـه‬ ‫ایـران تا کیـد کـرد‪ :‬جمهـوری اذربایجـان هـم تحت تاثیـر‬ ‫تهـا‪ ،‬اقدامـات غیردیپلماتیـک را از خـود بـروز‬ ‫ایـن حرک ‬ ‫یتـوان دلیـل برخـی تحـرکات جمهـوری‬ ‫داده اسـت لـذا م ‬ ‫اذربایجـان علیـه جمهـوری اسلامی ایـران دراین راسـتا‬ ‫اسـت‪ .‬به نظـرم بایـد همـه این مسـائل به وجودامـده بـا‬ ‫اذربایجان را طراحی های رژیم صهیونیسـتی دانسـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬متاسـفانه جمهـوری اذربایجـان دچـار یـک سـری‬ ‫توهمـات و درک نامناسـب از شـرایط منطقـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫یکـه مشـکالت منطقـه ای دولـت با کـو به پشـتوانه‬ ‫درحال ‬ ‫قـدرت بزرگـی ماننـد ایران قابل حل اسـت‪ ،‬ولـی ان ها تصور‬ ‫می کننـد کـه می تواننـد بـا ارتبـاط بـا اسـرائیل و همـکاری‬ ‫نظامـی بـا انـان‪ ،‬به اهداف خود برسـند‪ .‬سـخنگوی اسـبق‬ ‫وزارت خارجه بیان کرد‪ :‬تصور اشـتباهی اسـت که کشـوری‬ ‫فکـر کنـد می توانـد منافـع ملـی مـا را به خطـر بیندازنـد‪.‬‬ ‫مزاحمـت ایجادشـده توسـط مسـئولین جمهـوری‬ ‫نهـا و منطقـه نیسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫اذربایجـان به نفـع ا ‬ ‫بانک‬ ‫توصیه مقامات جمهوری اسلامی این اسـت که می توانیم‬ ‫بهتریـن روابـط را بـا کشـورهای منطقـه داشـته باشـیم کـه‬ ‫بـا همـکاری بـا یکدیگـر قابـل ایجـاد اسـت‪ .‬اشـترا کات مـا از‬ ‫یهـای خاصـی برخـوردار اسـت‪ .‬فرهنـگ و مذهـب‬ ‫ویژگ ‬ ‫و تاریـخ مشـترک و بـرادری میـان دو کشـور ویـژه و خـاص‬ ‫اسـت‪ .‬مهمان پرسـت تا کیـد کـرد‪ :‬دولت مـردان اذربایجان‬ ‫بایـد متوجـه باشـند کـه می توانند متحـد اسـتراتژیک برای‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران باشـند امـا متاسـفانه انـان وارد‬ ‫بازی اشتباه و خطرنا ک شده است و مسئولین کشورمان‬ ‫نیـز بـا اقدامـات دیپلماتیـک مناسـب اجـازه نخواهنـد داد‬ ‫منطقه دچار خطر نشـود‪ .‬وی بااشـاره به قدرت کشـورمان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬جمهـوری اسلامی ایـران قـدرت بالمنـاز ع در‬ ‫منطقـه اسـت و ا گـر احسـاس کنـد کـه تحرکاتـی می توانـد‬ ‫منافـع منطقـه را ب ههـم بریـزد و منافـع ملـی مـا را به خطـر‬ ‫ً‬ ‫بینـدازد‪ ،‬قطعـا دراین خصـوص اقـدام جـدی و مناسـب را‬ ‫انجـام خواهـد داد‪ .‬مهمان پرسـت ادامـه داد‪ :‬انـان بایـد‬ ‫کوچک تریـن تردیـدی را ب هخـود را ندهنـد کـه هـر اقدامـی‬ ‫کـه برخلاف منافـع ایـران صـورت بگیـرد بـا پاسـخ محکـم‬ ‫و درهمان راسـتا را مشـاهده خواهنـد کـرد‪ .‬بدین ترتیـب‬ ‫بایـد توجـه داشـت کـه ایـران همـواره به دنبـال صلـح و‬ ‫ثبـات در منطقـه بـوده اسـت و اذربایجـان را بخشـی از‬ ‫خـا ک جهـان اسلام می دانـد‪ .‬تهـران همـواره بـا گذشـت‬ ‫از برخـی اشـتباهات انـان به خاطـر مصالـح منطقـه نگاهی‬ ‫مثبـت بـه اینـده دارد‪ ،‬اما حکومت علـی اف باید بداند این‬ ‫تضمین و مصونیت به حکومتی که برخالف منافع جهان‬ ‫اسلام بـه اغـوش اسـرائیل رفتـه اسـت و امکانـات خـود را‬ ‫در کنـار مرزهـای ایـران بـه تل اویـو داده‪ ،‬پایـدار نیسـت‪.‬‬ ‫صبـر راهبـردی ایـران طوالنـی نخواهـد بـود و تهـران اجـازه‬ ‫نمی دهد خا ک جهان اسلام خا ک ریز دشـمنانش شـود‪.‬‬ ‫متـراز و هـم وزن ایـران بـزرگ نیسـت‪.‬‬ ‫دولـت با کـو هرگـز ه ‬ ‫تهـران سیاسـت های راهبـردی بزرگ تریـن قـدرت جهـان را‬ ‫در منطقه غرب اسـیا به چالش کشـیده و مصافی تمام قد‬ ‫یهـا دارد‪ .‬دراین میـان با کـو نبایـد دچـار‬ ‫و موفـق بـا امریکای ‬ ‫خطـای محاسـبه شـود و بـا پشـتوانه برخـی حمایت هـای‬ ‫تهـای منطقـه ای و فرامنطقـه ای‪ ،‬از صبر اسـتراتژیک‬ ‫دول ‬ ‫ً‬ ‫ایـران قدرتمنـد‪ ،‬سوءاسـتفاده کنـد‪ .‬قطعـا در اینـده‬ ‫نه چنـدان دور و بـا اقدامـات قاطـع ایـران‪ ،‬مسـتی خیـاالت‬ ‫علـی اف از سـرش خواهـد پریـد و اتـش سیاسـت های‬ ‫غلـط او دامـان خـودش را خواهـد گرفـت‪ ،‬زیـرا برخلاف‬ ‫پروپا گانداهـای تنش افرین رسـانه ای اقدامـات ایران نه در‬ ‫کالم کـه درعمـل اسـت‪ /.‬مهـر‬ ‫براس ــاس اع ــام صن ــدوق ن ــواوری و ش ــکوفایی ریاس ــت‬ ‫جمه ــوری بان ــک تج ــارت ط ــی س ــال ‪ 1401‬در چارچ ــوب‬ ‫عم ــل ب ــه ش ــعار «تولی ــد‪ ،‬دانش بنی ــان و اش ــتغال افرین»‬ ‫رتب ــه نخس ــت را در ارائ ــه خدم ــات مال ــی ب ــه ش ــرکت های‬ ‫دانش بنیـــان به دســـت اورد‪ .‬به گـــزارش مدیری ــت‬ ‫روابط عمومـــی و ارتقـــای ســـرمایه اجتماعـــی بان ــک‬ ‫تجـــارت‪ ،‬ایـــن بانـــک در ســـال ‪ 1401‬بـــا یـــک رش ــد‬ ‫‪ 35‬درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‪ 197 ،‬فقــره‬ ‫ً‬ ‫تســهیالت‪ ،‬جمعــا به مبلــغ ‪ 9511‬میلیاردریــال و ‪ 495‬فقــره‬ ‫ً‬ ‫تعه ــدات جمع ــا به مبل ــغ ‪21‬ه ــزار و ‪ 668‬میلیاردری ــال ب ــه‬ ‫شـــرکت های معرفی شـــده ازســـوی صنـــدوق نـــواوری و‬ ‫ش ــکوفایی اعط ــا ک ــرد ت ــا در می ــان ش ــبکه بانک ــی کش ــور‪،‬‬ ‫رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص دهــد‪ .‬براســاس ایــن‬ ‫امــار‪ ،‬مجمــوع تســهیالت پرداختــی بانــک تجــارت از ســال‬ ‫‪ 1398‬تــا پایــان ســال ‪ 1401‬بــا طی کــردن رونــدی صعــودی‬ ‫ً‬ ‫ب ــه ‪ 478‬فق ــره و جمع ــا ‪ 24‬ه ــزار و ‪ 722‬میلیاردری ــال بال ــغ‬ ‫شــده‪ .‬در بخــش تعهــدات نیــز بانــک تجــارت بــا مجمــوع‬ ‫ً‬ ‫‪ 1830‬فقــره و جمعــا ‪ 61‬هــزار و ‪ 353‬میلیاردریــال‪ ،‬فاصله ای‬ ‫معن ــادار ب ــا س ــایر بانک ه ــای کش ــور دارد‪ .‬به این ترتی ــب و‬ ‫بنــا بــر اعــام صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬بانــک تجــارت‬ ‫در س ــال ‪ 1401‬حائ ــز رتب ــه اول ارائ ــه خدم ــات بانک ــی ب ــه‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن ام ــار نش ــان‬ ‫می دهـــد کـــه ضمانت نامه هـــای صـــادره توســـط بان ــک‬ ‫تجـــارت ویـــژه شـــرکت های دانش بنیـــان به تنهای ــی‬ ‫ح ــدود یک س ــوم کل ضمانت نامه ه ــای بانک ــی ص ــادره‬ ‫ب ــرای ای ــن ش ــرکت ها را ش ــامل ش ــده اس ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫بانــک تجــارت تنهــا بانــک ارائه دهنــده خدمــت اعتبــارات‬ ‫اســـنادی بـــوده و درزمینـــه تعهـــدات (ضمانت نام ــه و‬ ‫اعتبــار اســنادی)‪ ،‬بــا اختــاف‪ ،‬بیشــترین ســهم را در میــان‬ ‫بانک ه ــای هم ــکار ب ــا صن ــدوق‪ ،‬دارا اس ــت‪ .‬ای ــن بان ــک‬ ‫بـــا اتخـــاذ سیاســـت های حمایتـــی و طراحـــی خدم ــات‬ ‫متن ــوع مال ــی‪ ،‬ع ــزم ایـ ـن را دارد ک ــه در س ــال مه ــار ت ــورم‬ ‫و رش ــد تولی ــد نی ــز همچ ــون س ــنوات گذش ــته گا مه ــای‬ ‫موثــری را در افزایــش ســهم حمایتــی خــود از شــرکت های‬ ‫نح ــوزه‬ ‫دانش بنی ــان برداش ــته و نقش افرین ــی خ ــود درای ‬ ‫را قدرتمندت ــر از گذش ــته دنب ــال کن ــد‪ .‬هم ــکاری بان ــک‬ ‫تجـــارت بـــا صنـــدوق نـــواوری و شـــکوفایی ریاس ــت‬ ‫جمه ــوری ب ــا انعق ــاد تفاهم نام ــه دوجانب ــه از فروردی ــن‬ ‫ســـال ‪ 98‬بـــا هـــدف کمـــک بـــه نـــواوری و شـــکوفایی‬ ‫نم ــدت‬ ‫شـــرکت های دانش بنیـــان اغـــاز شـــده و درای ‬ ‫دفتـــر بانـــک تجـــارت در محـــل صنـــدوق نـــواوری و‬ ‫شـــکوفایی به صـــورت تخصصـــی و بی واســـطه پذی ــرای‬ ‫ش ــرکت های معرفی ش ــده ازس ــوی ای ــن صن ــدوق ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬ص ــدور ان ــواع ضمانت نامه ه ــای ریال ــی ازجمل ــه‬ ‫ضمانت نامــه شــرکت در فراینــد ارجــاع کار‪ ،‬ضمانت نامــه‬ ‫انجـــام تعهـــدات‪ ،‬ضمانت نامـــه پیش پرداخ ــت‪،‬‬ ‫ضمانت نامـــه کســـور وجه الضمـــان و ضمانت نام ــه‬ ‫گمرکـــی‪ ،‬پرداخـــت انـــواع تســـهیالت بانکـــی نظی ــر‬ ‫ســرمایه درگردش‪ ،‬خریــد تجهیزات ســرمایه ای‪ ،‬تســهیالت‬ ‫لیزینـــگ بـــه خریـــداران محصـــوالت دانش بنی ــان‪،‬‬ ‫طر ح هـــای ایجـــادی و توســـعه ای و خریـــد دفتـــر کار از‬ ‫جمل ــه خدم ــات مال ــی بان ــک تج ــارت ب ــه ش ــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان به ش ــمار م ـی رود‪ .‬بان ــک تج ــارت همچنی ــن‬ ‫به عن ــوان بان ــک تخصص ــی در ارائ ــه خدم ــات اعتب ــاری‬ ‫بـــه مشـــتریان‪ ،‬در حـــوزه گشـــایش اعتبـــار اس ــنادی‬ ‫داخل ــی نی ــز خدم ــات متنوع ــی ازجمل ــه باب ــت خری ــد کاال‬ ‫ت ــا سررس ــید شــش ماه و باب ــت س ــایر م ــوارد (خدم ــات ‪-‬‬ ‫دان ــش فن ــی) ت ــا سررس ــید ‪ 18‬م ــاه ب ــه ای ــن ش ــرکت ها ارائ ــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬یکی دیگــر از خدمــات ارزنــده بانــک تجــارت‬ ‫بــه شــرکت های دانش بنیــان ارائــه خدمــات انتشــار اوراق‬ ‫نــواوری بــه ایــن شــرکت ها و پذیــرش مشــاور عرضــه اوراق‬ ‫بـــا نر خ هـــای توافقـــی‪ ،‬فـــروش اوراق به عنـــوان کارگ ــزار و‬ ‫س ــایر ام ــور مرب ــوط به انتش ــار اوراق ن ــواوری ب ــوده اس ــت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫کتاب های جذاب بر اساس روایت های واقعی‬ ‫مریم زارع‬ ‫«نجـات اسـتخوان ها» دومیـن رمـان نویسـنده امریکایـی‬ ‫نبـار سـال ‪ ۲۰۱۱‬منتشـر‬ ‫«جسـمین وارد» اسـت کـه اولی ‬ ‫نهـای براسـاس واقعیـت‬ ‫نپـس در لیسـت رما ‬ ‫شـد و ازا ‬ ‫جایـگاه خـاص خـود را دارد‪ .‬ایـن رمـان واقعـی بـه دوازده‬ ‫یشـود کـه هرکـدام از داسـتان ها مربـوط‬ ‫فصـل تقسـیم م ‬ ‫بـه یـک روز قبـل‪ ،‬حیـن و پـس از طوفـان کاترینـا را روایـت‬ ‫می کنـد‪ .‬درواقـع ایـن کتـاب‪ ،‬داسـتان مبـارزه خانـواده ای‬ ‫فقیـر بـرای بقـا اسـت‪ .‬این خانـواده سیاه پوسـت در جنوب‬ ‫یسـی پی زندگـی می کننـد‪ .‬خانـواده شـامل پـدری‬ ‫می س ‬ ‫دائم الخمـر بـا دختـرش «اش» (راوی داسـتان) و پسـرانش‬ ‫رندال‪ ،‬اسـکیتا و جونیور اسـت که مادرشـان هنگام زایمان‬ ‫جونیـور فـوت کـرد‪ .‬اسـکیتا رابطـه تنگاتنگـی بـا سـگش‬ ‫«چینـا» دارد کـه در ابتـدای رمـان یـک بچـه تول هسـگ‬ ‫به دنیـا مـی اورد‪ .‬یـک روز کـه طوفـان شـدید کاترینـا به وقـوع‬ ‫نهـا مجبـور‬ ‫می پیونـدد‪ ،‬اب داخـل خان هشـان مـی رود و ا ‬ ‫یشـوند بـه اتـاق زیرشـیروانی و درنهایـت بـه پشـت بام‬ ‫م ‬ ‫نهـا بـا شـنا کردن‬ ‫شتـر اب‪ ،‬ا ‬ ‫برونـد‪ .‬بـا باالامـدن بی ‬ ‫بـه خانـه ای در تپـه می رونـد‪ ،‬امـا دراین اتفـاق چینـا و‬ ‫یشـوند‪ .‬در داسـتان ایـن کتـاب «اش»‬ ‫سـگ هایش گـم م ‬ ‫یکـه‬ ‫عشـق زندگـی اش «مانـی» را از دسـت می دهـد؛ درحال ‬ ‫اسـکیتا سـگش چینا را از دسـت می دهد‪ .‬این کتاب جایزه‬ ‫کتـاب ملـی سـال (‪ )۲۰۱۱‬و جایـزه ‪ )۲۰۱۲( Alex‬را دریافـت‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫«مراسـم تدفیـن» اثـر نویسـنده اسـترالیایی‪« ،‬هانـا کنـت»‬ ‫نبـار سـال ‪ ۲۰۱۳‬منتشـر و توسـط مریـم‬ ‫اسـت کـه اولی ‬ ‫یهـا به فارسـی ترجمـه شـد‪ .‬ایـن رمـان براسـاس‬ ‫طباطبائ ‬ ‫نحـال یـک اثـر ادبـی‬ ‫واقعیـت نوشـته شـده و درعی ‬ ‫درخشـان اسـت‪ .‬کتاب «مراسـم تدفین» براساس داستان‬ ‫واقعـی زنـی ب هنـام ا گنـس مگنسـدوتیر اسـت کـه متهـم بـه‬ ‫قتـل وحشـیانه اسـتاد سـابقش در زمسـتان سـال ‪۱۸۲۹‬‬ ‫یشـود‪ .‬ا گنـس مگنسـدوتیر‪ ،‬اخریـن زنـی بـود کـه سـال‬ ‫م ‬ ‫‪ ۱۸۳۰‬در ایسـلند اعـدام شـد‪ .‬در مقدمـه رمـان‪ ،‬ا گنـس کـه‬ ‫بـه اعـدام محکو مشـده در سـلولش منتظـر اسـت تـا کسـی‬ ‫بـه نـزد او بیایـد و بـه ایـن فکـر می کنـد که مرگ چقدر اسـان‬ ‫و زندگـی انسـان چقـدر ناپایـدار اسـت‪ .‬او قبـل از اعـدام‪،‬‬ ‫یشـود و کمیسـر منطقـه‬ ‫خواسـتار یـک مشـاور معنـوی م ‬ ‫از فـردی ب هنـام توتـی می خواهـد تـا ایـن نقـش را ایفـا کنـد‪.‬‬ ‫ا گنـس بـا توتـی دربـاره خانـواده اش صحبـت می کنـد و‬ ‫می گویـد کـه مـادرش «اینگولـدور» او را در کودکـی رهـا کـرده‬ ‫و همچنیـن درمـورد پـدر واقعی اش دروغ گفته اسـت‪ .‬او دو‬ ‫نهـا مـرده اسـت و نمی دانـد‬ ‫خواهـر و بـرادر دارد امـا یکی ازا ‬ ‫دیگـری کجاسـت‪ .‬ا گنـس همچنیـن بـه توتـی درمـورد مرگ‬ ‫ناخواسـته مادرخوانـده محبوبـش «اینـگا» کـه در هنـگام‬ ‫تهـای‬ ‫زایمـان فـوت کـرد‪ ،‬می گویـد‪ .‬رمـان ازطریـق روای ‬ ‫متنوعـی کـه شـامل دیدگا ههـای متعـدد‪ ،‬نام ههـا و اشـعار‬ ‫دل خراش اسـت‪ ،‬با سـرعت و هیجان فوق العاده ای روایت‬ ‫نشـب زمستانی اتفاق افتاده‬ ‫و سـرانجام حقیقت انچه درا ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـت‪ ،‬مشـخص م ‬ ‫«جن گیـر» یـک رمـان ترسـنا ک اثـر نویسـنده امریکایـی‬ ‫ویلیـام پیتـر بالتـی اسـت کـه سـال ‪ ۱۹۷۱‬منتشـر شـد‪ .‬ایـن‬ ‫کتـاب پنجاه وهفت هفتـه در فهرسـت پرفروش ترین ها بود‬ ‫کـه هفـده هفتـه پیاپـی از ان را در رتبـه یـک نیویورک تایمـز‬ ‫نهـای براسـاس‬ ‫یتـوان در لیسـت رما ‬ ‫باقـی مانـد؛ پـس نم ‬ ‫واقعیـت از ایـن اثـر ادبـی یـاد نکـرد‪ .‬کتـاب «جن گیـر»‬ ‫همچنـان یکـی از بحث برانگیزتریـن رمان هایـی اسـت کـه‬ ‫تا کنـون نوشـته شـده و بـه پدیـده ای ادبـی تبدیـل شـده‬ ‫مهـا و سـریال های بسـیاری بـا اقتبـاس‬ ‫اسـت‪ .‬بعدهـا فیل ‬ ‫و الهـام از ایـن کتـاب سـاخته شـد‪ .‬ایـن رمـان از ماجرایـی‬ ‫واقعـی الهـام گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬ماجـرای جن گیری پسـری‬ ‫‪ ۱۴‬سـاله! کتاب «جن گیر» از جن گیری واقعی پسـری جوان‬ ‫بـا نـام مسـتعار رابـی مانهایـم در سـال ‪ ۱۹۴۹‬از شـهر کاتـج‬ ‫یهـای وحشـتنا ک ‪ ۱۶۳۴‬لـودون الهـام‬ ‫مریلنـد و جن گیر ‬ ‫گرفتـه شـده اسـت‪ .‬دراین کتـاب یـک مـادر درمانـده و دو‬ ‫کشـیش می جنگنـد تـا روح دختـر کوچـک را از موجـودی‬ ‫ماوراءالطبیعـه رهـا کننـد‪ .‬کریـس مک نیـل به همـراه دختـر‬ ‫لمـکان می کنـد و‬ ‫‪ ۱۲‬سـاله اش «ریـگان»‪ ،‬بـه واشـنگتن نق ‬ ‫مبـرداری اسـت‪ .‬مـادر و دختـر رابطـه‬ ‫در انجـا مشـغول فیل ‬ ‫خوبـی دارنـد؛ پس ازمدتـی ریـگان شـروع بـه رفتارهـای‬ ‫عجیبـی می کنـد و کریـس صداهـای عجیب وغریبـی را از‬ ‫یشـود وسـایل‬ ‫یشـنود و متوجـه م ‬ ‫قخـواب ریـگان م ‬ ‫اتا ‬ ‫داخـل خانـه حرکـت می کننـد‪ .‬کریـس دختـرش ریـگان را به‬ ‫شهـای مختلـف عصبـی قـرار‬ ‫یبـرد و او تحـت ازمای ‬ ‫دکتـر م ‬ ‫می گیـرد امـا پزشـکان نمی تواننـد چیزی بـرای توضیح رفتار‬ ‫او پیـدا کننـد‪ .‬کریـس نمی توانـد وقایـع عجیـب در خانـه را‬ ‫بـه پزشـکان توضیـح دهد‪ .‬پس از بازگشـت ریـگان به خانه‪،‬‬ ‫یشـود و به این نتیجـه می رسـد‬ ‫کریـس ب هشـدت ناامیـد م ‬ ‫کـه جن گیـری ممکـن اسـت تنهـا را هحـل ممکـن باشـد‪.‬‬ ‫کتـاب «زیـر اسـمانی به رنـگ خون» نوشـته مارک سـولیوان‬ ‫اولین بار سـال ‪ ۲۰۱۷‬منتشـر شـد‪ .‬این کتاب طبق واقعیت‬ ‫ششـده جنـگ جهانـی دوم‬ ‫و تجربیـات قهرمانـی فرامو ‬ ‫«پینـو للا» اسـت‪ .‬وقایـع شـگفت انگیزی در قلـب ایـن‬ ‫رمـان باورنکردنـی و الهام بخـش امـده اسـت‪ .‬کتـاب «در‬ ‫زیـر اسـمانی سـر خ رنگ»‪ ،‬داسـتان پیروزمندانه و حماسـی‬ ‫شـجاعت و تـاب اوری باورنکردنـی یـک جـوان در یکـی از‬ ‫نهـای تاریـخ اسـت‪ .‬سـالیوان دراین کتاب‪،‬‬ ‫تاریک تریـن زما ‬ ‫تـراژدی جنـگ و نحـوه تغییر دیدگاه افراد نسـبت به زندگی‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬او ایـن کار را بـا نحـوه تغییـر شـخصیت‬ ‫اصلـی داسـتان به خوبـی نشـان می دهـد‪ .‬او بیـان می کنـد‬ ‫کـه پینـو قبـل از جنـگ جهانـی دوم چگونـه بـود و چگونـه‬ ‫درطـول رمـان تغییـر کـرد و تبدیـل بـه فـردی متفـاوت شـد‪.‬‬ ‫پینـو للا سـال ‪ ،۱۹۴۳‬یـک نوجـوان هفده سـاله ایتالیایـی‬ ‫اسـت کـه چیـزی بیشـتر از موسـیقی‪ ،‬غـذا و امـور عـادی‬ ‫زندگـی در سـر نـدارد‪ .‬او نمی خواهـد هیـچ ربطـی بـه جنـگ‬ ‫یهـا داشـته باشـد؛ امـا هنگامی کـه خانـه اش در‬ ‫و ناز ‬ ‫میلان دراثـر بمبـاران متفقیـن ویـران می شـود‪ ،‬زندگـی او‬ ‫یشـود‪ .‬والدینـش درتلاش بـرای‬ ‫نا گهـان دچـار اشـفتگی م ‬ ‫محافظـت از پینـو‪ ،‬او را مجبـور می کننـد کـه به عنـوان یـک‬ ‫تنـام کنـد تـا از جنـگ دور شـود‪ ،‬امـا پـس‬ ‫سـرباز المانـی ثب ‬ ‫از زخمی شـدنش در انجا‪ ،‬در سـن هجده سـالگی به عنوان‬ ‫راننـده شـخصی دسـت چـپ ادولـف هیتلـر در ایتالیـا‬ ‫یکـه مشـغول ایـن کار اسـت‪،‬‬ ‫یشـود؛ درحال ‬ ‫اسـتخدام م ‬ ‫بـا دختـری یهـودی ب هنـام انـا اشـنا و عاشـقش می شـود و‬ ‫پـس ازان زندگـی اش بسـیار تغییـر می کنـد‪ .‬او می فهمـد کـه‬ ‫داشـتن عشـق در زندگـی چقـدر مهـم اسـت و هم چنیـن‬ ‫متوجـه اهمیـت خانـواده و دوسـتان نزدیکـش می شـود‪.‬‬ ‫«هرکسـی به فکـر خـودش» اثـر نویسـنده انگلیسـی «بریـل‬ ‫نبـار سـال ‪ ۱۹۹۶‬منتشـر شـد‪ .‬ایـن‬ ‫بینبریـج» اسـت کـه اولی ‬ ‫رمان سال ‪ ۱۹۹۶‬برنده جایزه ویتبرد و نامزد جایزه بوکر شد‬ ‫و همچنین سال ‪ ۱۹۹۷‬جایزه نویسندگان مشترک المنافع‬ ‫نخـود کـرد‪« .‬هرکسـی به فکـر‬ ‫(اروپـا و اسـیای جنوبـی) را ازا ‬ ‫خـودش» بازگویـی درخشـان داسـتان بزرگ تریـن کشـتی‬ ‫بـاری لوکـس جهـان «تایتانیـک» اسـت‪ .‬ایـن دومیـن رمـان‬ ‫تاریخـی بریـل بینبریـج و یکـی از مـورد عالقه هـای او اسـت‪.‬‬ ‫او بـه زندگـی انحطاطی ادواردیان طبقه باال در مجلل ترین‬ ‫کشـتی روی سـطح دریـا می پـردازد‪ .‬ایـن کتـاب توسـط‬ ‫جـوان ثروتمنـد امریکایـی به نـام مـورگان کـه توسـط عمـه و‬ ‫پسـرعمویش تربیت شـده‪ ،‬روایـت می شـود‪ .‬رمـان بـه چهـار‬ ‫قسـمت تقسیم شـده و هر بخش مربوط به روزی اسـت که‬ ‫مـورگان در کشـتی تایتانیـک می گذرانـد‪.‬‬ ‫کتـاب «قتـل در قطـار سریع السـیر شـرق» یـک اثـر پلیسـی‬ ‫داسـتانی اثـر نویسـنده انگلیسـی ا گاتـا کریسـتی اسـت کـه‬ ‫اولین بـار در انگلسـتان در ‪ ۱‬ژانویـه سـال ‪ ۱۹۳۴‬منتشـر‬ ‫شـد‪ .‬ایـن کتـاب جـذاب بـدون شـک یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫رمان هـای معمایـی ا گاتـا کریسـتی اسـت و در لیسـت‬ ‫تشـده ای‬ ‫رمان هـای براسـاس واقعیـت جایـگاه تثبی ‬ ‫دارد‪« .‬قتـل در قطـار سریع السـیر شـرق»‪ ،‬کارا گاه معـروف‬ ‫بلژیکـی هرکـول پـوارو بایـد قتلـی را در قطـار معـروف اروپایی‬ ‫«قطـار سریع السـیر شـرق» حـل کنـد‪ .‬ایـن ‪ ۱۳‬مسـافر (همه‬ ‫مظنـون هسـتند) تنهـا در یـک وا گـن قطـار هسـتند و‬ ‫کتـاب هریک ازان هـا را به صـورت روشـمند موردبررسـی قـرار‬ ‫می دهـد و بـرای هـر مسـافر یک فصـل دارد‪ .‬درون مایه کلی‬ ‫رمـان واقعـی قدیمـی براسـاس یـک اتفـاق واقعـی بـه ذهـن‬ ‫نویسـنده خطـور کـرده اسـت و شـاید بتـوان ان را بهتریـن‬ ‫رمـان واقعـی جنایـی هـم لقـب داد‪ .‬پسـر ‪۲۰‬ماهـه خلبـان‬ ‫مشـهور چارلـز لیندبـرگ درسـت قبـل از شـروع رمـان ا گاتـا‬ ‫کریسـتی ربوده شـد‪ .‬چارلز لیندبرگ جونیور شـب ‪ ۱‬مارس‬ ‫‪ ۱۹۳۲‬از خانه خود در نیوجرسـی ربوده شـد‪ .‬سـاعتی بعد‪،‬‬ ‫پرسـتار کـودک یک سـبد بچه خالـی‪ ،‬ردپای گل الـود و یک‬ ‫نامـه باج خواهـی دریافـت کـرد کـه از لیندبرگ هـا خواسـته‬ ‫بـود ‪40‬هزارپونـد بـرای تحویـل پسرشـان پرداخـت کننـد‪.‬‬ ‫«مـن تنهـا زن صحنـه بـودم» اثـر رمان نویـس و وکیـل‬ ‫امریکایـی‪« ،‬مـری بندیکـت» اسـت کـه اولین بـار سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬منتشـر شـد‪ .‬ایـن کتـاب تاحـدودی ترکیبـی از‬ ‫داسـتان های عاشـقانه‪-‬تاریخی‪-‬بیوگرافی اسـت‪ .‬وقتـی‬ ‫نـام هـدی المار را می شـنوید‪ ،‬بالفاصله بازیگری بسـیارزیبا‬ ‫بـا پوسـتی سـفید و چهـره فوق العـاده جـذاب را تصـور‬ ‫ً‬ ‫می کنیـد و تنهـا چیزی کـه احتمـاال بـه ذهنتـان نمی رسـد‪،‬‬ ‫موضـوع مختـر ع و سرسـخت بـودن ایـن زن شـجاع اسـت‪.‬‬ ‫هـدی المـار زندگـی دوگانـه ای داشـت‪ .‬بندیکـت در کتـاب‬ ‫«مـن تنهـا زن صحنـه بـودم»‪ ،‬هـر دو سـمت زندگـی ایـن‬ ‫زن پیچیـده را به گونـه ای روشـن می کنـد کـه فقـط یـک‬ ‫نویسـنده بااسـتعداد از پـس ایـن کار برمی ایـد و درنهایـت‬ ‫یـک داسـتان درخشـان‪ ،‬جـذاب و جادویـی را خلـق‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬هـدی از پدرومـادری یهـودی در محلـه ای‬ ‫بـا کالس در ویـن به دنیـا امـده اسـت؛ مـادرش همیشـه او‬ ‫را موردانتقـاد قـرار می دهـد‪ ،‬درحالی که پدرش او را تشـویق‬ ‫می کنـد تـا هـم علـم و هـم بازیگـری را دنبـال کنـد‪ .‬درنهایت‬ ‫او کارش را به عنـوان بازیگـر تئاتـر اغـاز کـرده و به دلیـل‬ ‫زیبایـی و اسـتعدادش بسـیار مشـهور می شـود‪ .‬مشـاهده‬ ‫فرهنـگ زن سـتیزانه فرا گیـر دهـه سـی در اروپـا و هالیـوود‬ ‫کـه تـا همیـن اواخـر مثـل همیشـه معمـول بـود‪ ،‬اشـکار‬ ‫اسـت‪« .‬من تنها زن صحنه بودم» رمانی بسـیارقدرتمند و‬ ‫شـاهکار طبـق داسـتانی واقعـی و باورنکردنی از یک سـتاره‬ ‫و دانشـمند اسـت که اختراع ابتکاری او ارتباطات مدرن را‬ ‫متحـول کـرد‪ /.‬دیجـی کاال مـگ‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«محیط زیست»‬ ‫ روایت ‪Ameen Alhabarah‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫معرکه در معرکه‬ ‫نویسنده‪ :‬داود میرباقری‬ ‫کارگردان‪ :‬سیاوش طهمورث‬ ‫بازیگـران‪ :‬سـیاوش طهمـورث‪ ،‬نسـیم ادبـی‪ ،‬سـیروس‬ ‫ سـپهری‪ ،‬مجیـد رحمتـی و دنیـا فتحـی‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 29‬اردیبهشت؛ ساعات ‪20:15‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬ایرانشهر ( سالن استاد سمندریان)‬ ‫افزایش ا گاهی در مورد مبرم ترین مسائل زیست محیطی زمان ما‬ ‫بیش از هر زمان مهم است‪.‬‬ ‫لئوناردو دی کاپریو؛ بازیگر امریکایی‬ ‫ایا فیلم های عید فطر می توانند تجربه فروش نوروزی را تکرار کنند؟‬ ‫ً‬ ‫مهــای عیــد فطــر امســال هرکــدام مســتقال می تواننــد‬ ‫فیل ‬ ‫مه ــای قابل توج ــه و حت ــی بس ــیارخوبی باش ــند‬ ‫فیل ‬ ‫مه ــا ب ــرای س ــینمای م ــا ک ــه مدت ــی‬ ‫ام ــا ترکی ــب ای ــن فیل ‬ ‫اس ــت ح ــال خوب ــی دارد‪ ،‬کم ــی دورازانتظ ــار ب ــود‪ .‬یک ــی‬ ‫مه ــای‬ ‫از ن ــکات مهم ــی ک ــه هم ــواره بای ــد درب ــاره فیل ‬ ‫ا کران ــی ن ــوروز ی ــا عی ــد فط ــر درنظ ــر گرفت ــه ش ــود‪ ،‬حض ــور‬ ‫مه ــای در جش ــنواره فیل ــم فج ــر ی ــا روی ــدادی اس ــت‬ ‫فیل ‬ ‫کــه فیلــم توانســته در ان جایــزه بگیــرد و مطــرح شــود؛ امــا‬ ‫مه ــای ای ــن ترکی ــب دارای ای ــن امتی ــاز‬ ‫چک ــدام از فیل ‬ ‫هی ‬ ‫نیس ــتند و تنه ــا «دس ــته دخت ــران» در جش ــنواره فیل ــم‬ ‫فج ــر ‪ 40‬توانس ــت تاح ــدودی موردتوج ــه ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫تجرب ــه س ــال های اخی ــر نش ــان می ده ــد ک ــه فیل ــم‬ ‫م را‬ ‫کگ ــروه فیلـ ـ ‬ ‫کم ــدی پرسروصداس ــت ک ــه رهب ــری ی ‬ ‫ب ــرای زم ــان مش ــخصی برعه ــده دارد‪ .‬باز هه ــای زمان ــی‬ ‫ماننــد عیــد نــوروز و عیــد فطــر در ایــام مختلــف بیشــترین‬ ‫نهــای شــاد و‬ ‫اهمیــت را داشــته و دارنــد زیــرا به نوعــی زما ‬ ‫فر ح بخش ــی ب ــرای خانواد هه ــای ایران ــی فراه ــم می کنن ــد‪.‬‬ ‫مه ــا به نوع ــی انتخ ــاب‬ ‫ازایـ ـن رو دراین ای ــام‪ ،‬هم ــواره فیل ‬ ‫یش ــوند ک ــه چنی ــن فضای ــی را بتوانن ــد ب ــه س ــینماهای‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫مهــای‬ ‫کشــور ایجــاد کننــد‪ .‬البتــه منظــور صرفـ ـا ا کــران فیل ‬ ‫کم ــدی نیس ــت بلک ــه ژانره ــای مختل ــف س ــینمایی نی ــز‬ ‫بایــد دراین بســته یــا ســبد حضــور داشــته باشــند تــا تمــام‬ ‫س ــایق س ــینمایی را دربربگی ــرد‪ .‬ا گرچ ــه امس ــال ت ــاش‬ ‫مه ــای کم ــدی‪ ،‬درام اجتماع ــی‪،‬‬ ‫ش ــده ت ــا ب ــا ا ک ــران فیل ‬ ‫دفــاع مقــدس و کودک ونوجــوان ایــن تنــوع رعایــت شــود‬ ‫ام ــا بعی ــد اس ــت ک ــه ای ــن ترکی ــب بتوان ــد فض ــای پرش ــور و‬ ‫هیجان ــی را ب ــرای تماش ــا ب ــه س ــینما بی ــاورد‪ .‬اول اینک ــه‬ ‫کمــدی ایــن ســبد یعنــی «اهنــگ دونفــره» درحالــی ا کــران‬ ‫یشــود کــه به نظــر می رســد کمــا کان «فســیل» در حــال‬ ‫م ‬ ‫ا کــران باشــد‪ .‬در کنــار «فســیل» نیــز فیلــم کمــدی «عــروس‬ ‫خیابــان فرشــته» نیــز در حــال ا کــران اســت؛ بنابرایــن ســه‬ ‫فیل ــم کم ــدی ا ک ــران دارن ــد ک ــه احتم ــال بس ــیارباال بازه ــم‬ ‫«فس ــیل» ف ــروش بیش ــتر را داش ــته باش ــد‪ .‬برای همی ــن‬ ‫بیش ــتر ا ک ــران فیل ــم کم ــدی جدی ــد منج ــر ب ــه س ــوختن‬ ‫یش ــود؛ ام ــا انچ ــه صحی ــح ب ــود‪ ،‬ا ک ــران ی ــک فیل ــم‬ ‫ان م ‬ ‫مه ــای مط ــرح کم ــدی‬ ‫کم ــدی پرق ــدرت دیگ ــر مانن ــد فیل ‬ ‫س ــال های اخی ــر ب ــود ک ــه بتوان ــد ف ــروش باالی ــی داش ــته‬ ‫ً‬ ‫باش ــد‪ .‬خصوص ــا انک ــه «فس ــیل» حت ــی ا گ ــر به زع ــم‬ ‫تهیه کنن ــده اش ف ــروش ‪ 100‬میلی ــاردی ه ــم داش ــته باش ــد‬ ‫و رکــورد «انفــرادی» را بزنــد‪ ،‬دومیلیــون مخاطــب خواهــد‬ ‫یت ــوان گف ــت ک ــه بیش ــتر از ای ــن بازه ــم‬ ‫داش ــت ام ــا ای ــا م ‬ ‫مخاط ــب داش ــته باش ــد؟ بعی ــد اس ــت و احتم ــال دارد‬ ‫بعدازای ــن «فس ــیل» در سراش ــیبی ف ــروش به طورطبیع ــی‬ ‫ً‬ ‫ق ــرار بگی ــرد‪ .‬ای ــن اتف ــاق نهایت ــا ت ــا دوهفته دیگ ــر رخ‬ ‫می ده ــد و م ــا ش ــاهد اغ ــاز سراش ــیبی خواهی ــم ب ــود‪،‬‬ ‫یک ــه فیل ــم کم ــدی جدی ــد بعی ــد اس ــت ک ــه بتوان ــد‬ ‫درحال ‬ ‫بــازار ســینما را به تنهایــی گــرم کنــد‪ .‬اینجــا اســت کــه ا کــران‬ ‫ی ــک فیل ــم موف ــق و گیش ـه ای در س ــینما می توانس ــت ی ــار‬ ‫یک ــه ح ــاال‬ ‫تعویض ــی خوب ــی ب ــرای س ــینما باش ــد؛ چیز ‬ ‫مه ــای‬ ‫بعی ــد اس ــت و احتم ــال دارد ک ــه ا گ ــر س ــبد فیل ‬ ‫نم ــاه مانن ــد‬ ‫اردیبهشـ ـت ماه تغیی ــر نکن ــد‪ ،‬ف ــروش ای ‬ ‫مهــای‬ ‫فروردیــن ســربلند نباشــد‪ .‬نا گفتــه نمانــد ا کــران فیل ‬ ‫کم ــدی و ی ــا حت ــی درام ــی ک ــه ب ــه ف ــروش و گیش ــه ان ــان‬ ‫مه ــای‬ ‫امی ــد زی ــادی نباش ــد‪ ،‬هم ــواره بای ــد در کن ــار فیل ‬ ‫پرف ــروش ا ک ــران ش ــوند ت ــا این گون ــه از س ــرریز ف ــروش‬ ‫فیل ــم اول ان ــان نی ــز عای ــدی بیش ــتری نس ــبت ب ــه ف ــروش‬ ‫تنه ــا داش ــته باش ــند؛ بنابرای ــن حض ــور فیل ــم پرف ــروش‬ ‫روزه ــای اخی ــر در ای ــن چین ــش می توان ــد ب ــه ف ــروش‬ ‫مه ــای جدی ــد نی ــز کم ــک کن ــد؛ ام ــا همان طورک ــه‬ ‫فیل ‬ ‫گفت ــه ش ــد این وضعی ــت تاری ــخ انقض ــای کوتاه ــی دارد و‬ ‫بای ــد ب ــرای بع ــدازان چ ــاره ای اندیش ــید‪ .‬ب ــا گ ــذر از بح ــث‬ ‫اث ــار کم ــدی‪ ،‬ای ــن ترکی ــب ی ــک فیل ــم دف ــاع مقدس ــی‬ ‫تابستانی با پروست‬ ‫نویسنده‪ :‬ماتیاس چوکه‬ ‫مترجم‪ :‬ناصر غیاثی‬ ‫ناشر‪ :‬نشر نو‬ ‫صفحات‪100 :‬‬ ‫قیمت‪60:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬مطالعه انتقادى رمان‬ ‫همه فکرم تویی‬ ‫نح ــوزه دوس ــال اس ــت منتظ ــر‬ ‫دارد ک ــه عالقه من ــدان ای ‬ ‫ان ان ــد‪ .‬دس ــته دخت ــران ی ــک فیل ــم دف ــاع مقدس ــی زنان ــه‬ ‫و حماس ــی اس ــت ک ــه ش ــاید نمون ــه مش ــابه ان در س ــینما‬ ‫نباش ــد‪ .‬فیلم ــی از منی ــره قی ــدی ب ــا بازیگ ــران مطرح ــی‬ ‫یه ــا‪،‬‬ ‫چ ــون نیک ــی کریم ــی‪ ،‬فرش ــته حس ــینی‪ ،‬پانت ـه ا پناه ‬ ‫هــدی زین العابدیــن و حســین ســلیمانی کــه شــاید بــرگ‬ ‫برنــده ایــن چینــش جدیــد در ســینمای عیــد فطــر باشــد‪.‬‬ ‫دســته دختــران مــورد انتقاداتــی در جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫واقــع شــد امــا نا گفتــه نمانــد کــه فیلمــی پرزحمــت از یــک‬ ‫مس ــاز اس ــت‪ .‬فیل ــم «س ــه کام حب ــس» درام ــی‬ ‫بان ــوی فیل ‬ ‫تلــخ بــا موضــوع اعتیــاد ســاخته بــرادران ســالور و بــا بــازی‬ ‫ینــاز ایزدیــار اســت کــه در جشــنواره‬ ‫محســن تنابنــده و پر ‬ ‫فیل ــم فج ــر س ــال ‪ 1398‬ا ک ــران ش ــد‪ .‬اینک ــه ای ــن فیل ــم در‬ ‫یه ــا و دف ــاع مقدس ــی ک ــه توضیح ــش رف ــت‪،‬‬ ‫می ــان کمد ‬ ‫بتوان ــد ف ــروش موفق ــی داش ــته باش ــد‪ ،‬کم ــی دورازانتظ ــار‬ ‫اســت امــا بایــد دیــد چــه سرنوشــتی درپـی ان اســت‪« .‬بابــا‬ ‫س ــیبیلو» به عن ــوان فیل ــم کودک ونوج ــوان ای ــن ترکی ــب‬ ‫قابل توج ــه‪ ،‬احتم ــال ق ــوی مظلوم تریـــن فیلـــم ایـــن‬ ‫مه ــای کودک ونوج ــوان‬ ‫ا ک ــران خواه ــد ب ــود‪ .‬هم ــواره فیل ‬ ‫ب ــا ی ــک ن ــگاه از باالبه پایی ــن ازط ــرف چرخـــه نمایـــش‬ ‫س ــینمای ای ــران روب ــرو ب ــوده اس ــت‪ .‬فیلم های ــی ک ــه گوی ــا‬ ‫اول بایــد خــود را در ا کــران اثبــات کنــد بعــد ســئانس های‬ ‫یک ــه تجرب ــه نش ــان داده ک ــه ا گ ــر‬ ‫بیش ــتری بگی ــرد‪ .‬درحال ‬ ‫از هم ــان ابت ــدا س ــئانس های متع ــددی ب ــه فیل ــم داده‬ ‫ش ــود قابلی ــت ف ــروش ب ــاالی خ ــود را نشـــان خواهنـــد‬ ‫داد‪ .‬فیلم ــی مانن ــد «منطق ــه پروازممن ــوع» و همچنی ــن‬ ‫انیمیش ـن های س ــال گذش ــته دلیل ــی براین مدع ــا اس ــت‪.‬‬ ‫مه ــای عی ــد فط ــر ب ــا انچ ــه ش ــایعه‬ ‫درنهای ــت ترکی ــب فیل ‬ ‫ش ــده ب ــود ک ــه ق ــرار اس ــت فیلم های ــی مانن ــد مالق ــات ب ــا‬ ‫جادوگ ــر‪ ،‬در اغ ــوش درخ ــت‪ ،‬ش ــماره ‪ ،10‬بچه زرنـــگ در‬ ‫ا کــران باشــد و شــاهد ترکیــب رنگارنگــی در ا کــران باشــیم‪،‬‬ ‫فاصل ــه دارد‪ /.‬تس ــنیم‬ ‫اواز‪ :‬مظفر شفیعی‬ ‫تدوین و تنظیم‪ :‬سیامک جهانگیری‬ ‫نوازندگان‪ :‬سیامک جهانگیری و مهرنوش ذوالفقاری‬ ‫تعداد قطعات‪12 :‬‬ ‫سبک‪ :‬اواز کالسیک ایرانی‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫خرما؛ بهترین انتخاب برای تامین قندخون‬ ‫اسیب های مصرف اشتباه ویتامین ‪D‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت از «خرمـا» به عنـوان‬ ‫بهتریـن مـاده غذایـی بـرای تامیـن تدریجـی قند خـون یـاد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫خرمـا منبـع خوبـی از مـواد مغـذی‪ ،‬قنـد‪ ،‬فیبـر و پتاسـیم اسـت‪ .‬احمـد‬ ‫اسـماعیل زاده اظهـار داشـت‪ :‬مـواد خیلـی شـیرین ماننـد زولبیـا‪ ،‬بامیـه‬ ‫و گوش فیـل‪ ،‬حلـوا و شـله زرد در وعـده سـحری کـه سـبب افـت سـریع‬ ‫قند خـون در سـاعات اولیـه روز می شـود‪ ،‬نبایـد مصـرف شـود‪ .‬همچنیـن‬ ‫مصـرف اب زیـاد در وعـده افطـار سـبب اختلال در هضـم می شـود‪.‬‬ ‫کمبود ویتامین ‪ D‬در بدن با بروز بیماری های دیابت‪ ،‬الزایمر‪ ،‬اختالالت‬ ‫بـاروری‪ ،‬ام‪.‬اس‪ ،‬پوکـی اسـتخوان و ضعـف سیسـتم ایمنـی؛ و بـروز برخـی‬ ‫مـوارد سـقط جنین ارتبـاط نزدیـک و مسـتقیم دارد‪ .‬فرنـاز مشـیری؛‬ ‫متخصـص زنـان و زایمـان‪ ،‬با بیان اینکـه کمبود ویتامیـن ‪ D‬در میان زنان‬ ‫و مردان کشـور شـیوع دارد و می تواند اسـیب های فراوانی برای سلامت‬ ‫ایجـاد کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬کمبـود ویتامیـن ‪ D‬باعـث برخـی اختلاالت بـاروری و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تخریـب یـا کاهـش تعـداد اسـپرم در اقایـان و بـروز نابـاروری م ‬ ‫چپلیکباب‬ ‫بهــای خوشــمزه و ســاده؛ و بــرای افغانســتان اســت و در‬ ‫«چپلــی کبــاب» یکــی از کبا ‬ ‫یشــود‪ .‬طعــم و مــزه ان بســیارلذیذ اســت و بــا گوشــت‬ ‫کشــور پا کســتان نیــز تهیــه م ‬ ‫یشــود‪ .‬می توانیــد همــراه نــان تــازه یــا برنــج ان را تهیــه و میــل کنیــد‪.‬‬ ‫خکــرده تهیــه م ‬ ‫چر ‬ ‫در تهیــه ان‪ ،‬همــه مــواد بایــد ر یــز خــرد و باهــم ترکیب شــود و به اندازه مختلــف از مواد‬ ‫ـبیه کباب تابـه ای خودمــان اســت؛ بــا اندکی‬ ‫برداریــد و ســرخ کنیــد‪« .‬چپلــی کبــاب» شـ ِ‬ ‫تغییــرات کــه طعــم و عطــر ان را بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫گوشت چر خ کرده‪ ۳۰۰ :‬گرم‬ ‫پیاز‪ ۱ :‬عدد‬ ‫گوجه فرنگی‪ ۱:‬عدد‬ ‫گشنیز‪ ۳ :‬قاشق غدا خوری‬ ‫نعنا‪ ۱ :‬قاشق چای خوری ساطوری شده‬ ‫سیر‪ ۲ :‬حبه‬ ‫تخم مر غ‪ ۱:‬عدد‬ ‫ارد نخودچی‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫ارد سفید‪ ۱ :‬قاشق غذا خوری‬ ‫فلفل تند‪ ۱ :‬عدد‬ ‫نمک‪ ،‬فلفل سیاه‪ ،‬ادویه کاری‪ ،‬زیره‪ ،‬ماساال‪ ،‬پاپریکا‪ ،‬پودر سیر‪ ،‬پودر پیاز‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابتـدا بایـد پیـاز را پوسـت بگیریـد و نگینی خیلی ریـز خرد کنید و اب پیاز را بگیرد‪ .‬سـبزی‬ ‫هـا را نیـز تمیـز کنیـد و بشـورید؛ سـاطوری ریـز خرد کنید‪ .‬فلفـل تند را نیز کنید و کنـار قرار‬ ‫دهیـد‪ .‬در ادامـه گوشـت را به همـراه پیـاز و ادوی ههـا‪ ،‬فلفـل تنـد‪ ،‬گوجه فرنگـی خر دشـده‪،‬‬ ‫ارد ها و تخم مر غ و سیر رنده شده را باهم ترکیب کنید و با دست مواد را خوب ورز دهید‬ ‫تـا یکدسـت شـود‪ .‬ا گـر زمـان داریـد می توانیـد مـواد را داخـل یخچـال دهیـد تـا طعم ها به‬ ‫خـورد هـم برونـد‪ .‬بـرای سـر خ کردن مـواد بایـد کمـی روغـن داخل تابـه بریزیـد و بگذارید تا‬ ‫داغ شـود‪ .‬از مـواد به انـدازه دلخـواه برداریـد‪ ،‬در دسـت گـرد کنیـد و بـه ان شـکل دهیـد و‬ ‫داخـل روغـن داغ بـا حـرارت مالیـم سـرخ کنیـد و بعـد برگردانیـد تـا طـرف دیگـر نیـز سـرخ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نکات‬ ‫ همه مواد باید ریز رنده شوند و باهم ترکیب کنید یا داخل غذاساز بریزید و هم بزنید‪.‬‬‫ می توانید فلفل تند را حذف کنید یا از فلفل دلمه ای استفاده کنید‪.‬‬‫ حرارت باید متوسط باشد تا خوب چپلی کباب مغز پخت شود‪.‬‬‫ گوجه فرنگـی را بایـد نگینـی ریـز خـرد کنیـد و ب هجـای نعنا تازه از نعنا خشـک می توانید‬‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫ساخت پایگاه در ماه با استفاده از خاک ماه!‬ ‫چیــن قصــد دارد تــا ســال ‪ ۲۰۲۸‬ربــات ‪ Chinese Super Masons‬را بــرای ســاخت‬ ‫پایگا ههــای مــاه بااســتفاده از خــا ک مــاه بــه فضــا پرتــاب کنــد‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛‬ ‫باتوجه به اینکــه ماموریــت ارتمیــس ‪ ۲‬قــرار اســت در ‪ ۲۴‬نوامبــر بــه فضــا پرتــاب‬ ‫شــود‪ ،‬جــای تعجــب نیســت مجــات علمــی بــا تحقیــق درمــورد سنگ پوشــه‬ ‫ی ــا ِرگولی ــت قم ــری‪ ،‬س ــاختن پای ــگاه ب ــر روی م ــاه و کار ب ــا خ ــا ک م ــاه ب ــرای‬ ‫رش ــد گیاه ــان س ــروصدا کنن ــد‪ .‬نتای ــج ی ــک مطالع ــه اخی ــر ک ــه در مجل ــه‬ ‫‪ Communications Biology‬منتش ــرده اس ــت؛ ازمایش ــی را تش ــریح ک ــرد ک ــه در‬ ‫ته ــای اپول ــو‬ ‫ان از نمونه ه ــای خ ــا ک م ــاه جمع اوری ش ــده درط ــول ماموری ‬ ‫بــرای رشــد گیاهــان اســتفاده شــده و بــرای اولین بــار‪ ،‬یــک گیــاه زمینــی ب هنــام‬ ‫َرش ــادی گوش موش ــی ی ــا ارابیدوپس ــیس تالیان ــا در نمون هه ــای خ ــا ک قم ــری‬ ‫درطــول ازمایــش رشــد کــرده‪ .‬تحقیقــات اخیــر دیگــری کــه توســط ناســا تامیــن‬ ‫شه ــای‬ ‫مال ــی ش ــده و در مجل ــه «نی ــو اس ــپیس» منتش ــر ش ــده اس ــت‪ ،‬چال ‬ ‫ساخت وس ــاز را درش ــرایطی که غب ــار م ــاه درط ــول پرت ــاب ی ــا ف ــرود ب ــه اط ــراف‬ ‫شه ــای تئ ــوری‬ ‫می چرخ ــد‪ ،‬تجزیه وتحلی ــل ک ــرد‪ .‬این تع ــداد زی ــادی از ازمای ‬ ‫یســت؛ امــا چه کســی ابتــدا اقــدام بــه ســاخت یــک پایــگاه مــاه بــا‬ ‫و ازمایشگاه ‬ ‫نهــا‬ ‫خــا ک مــاه خواهــد کــرد؟ معلــوم شــده کــه چیــن ای ـن کار را خواهــد کــرد‪ .‬ا ‬ ‫حت ــی زم ــان تخمین ــی اغ ــاز عملی ــات را نی ــز اع ــام کردن ــد‪ .‬کار ب ــرای س ــاخت‬ ‫جس ــال دیگر اغ ــاز خواه ــد ش ــد‪ .‬رس ــانه های‬ ‫پای ــگاه م ــاه ب ــا خ ــا ک م ــاه ت ــا پن ‬ ‫جس ــال دیگر س ــاخت ی ــک‬ ‫چین ــی گ ــزارش دادن ــد چی ــن قص ــد دارد ت ــا پن ‬ ‫جس ــال دیگر‬ ‫پای ــگاه م ــاه بااس ــتفاده از خ ــا ک م ــاه را اغ ــاز کن ــد و ایـ ـن کار ت ــا پن ‬ ‫اغ ــاز خواه ــد ش ــد‪ .‬در کنفران ــس اخی ــر‪ ،‬کنفران ــس ساخت وس ــاز فرازمین ــی‬ ‫ک ــه در دانش ــگاه عل ــم و فن ــاوری هااوژان ــگ در ووه ــان برگ ــزار ش ــد‪ ،‬بی ــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫دانش ــمند‪ ،‬محق ــق و نی ــز پیمان ــکار فضای ــی چین ــی گرده ــم امدن ــد ت ــا درب ــاره‬ ‫را هه ــای س ــاخت زیرس ــاخت در م ــاه بح ــث کنن ــد‪ .‬دین ــگ لیی ــون گف ــت ک ــه‬ ‫تیم ــی درحال طراح ــی ربات ــی ب هن ــام‪ Chinese Super Masons‬هس ــتند ت ــا از‬ ‫خ ــا ک م ــاه اج ــر بس ــازند‪ .‬ای ــن کارش ــناس ا کادم ــی مهندس ــی چی ــن گف ــت‪:‬‬ ‫س ــاخت ی ــک زیس ــتگاه در م ــاه ب ــرای ا کتش ــافات طوالن ــی در م ــاه موردنی ــاز‬ ‫ً‬ ‫نگ ــزارش ام ــده اس ــت‬ ‫اس ــت و مطمئن ــا در این ــده محق ــق خواه ــد ش ــد‪ .‬درای ‬ ‫ک ــه وی همچنی ــن دش ــواری دس ــتیابی ب ــه ای ــن ماموری ــت را در کوتا هم ــدت‬ ‫درک کــرده اســت‪ .‬رویتــرز گــزارش داد؛ رباتــی کــه وظیفــه ســاخت اجــر از خــا ک‬ ‫م ــاه را برعه ــده دارد‪ ،‬درط ــول ماموری ــت چان ــگ ای‪ ۸-‬چی ــن درح ــدود س ــال‬ ‫‪ ۲۰۲۸‬بــه فضــا پرتــاب خواهــد شــد‪ .‬دینــگ افــزود کــه چیــن قصــد دارد اولیــن‬ ‫نمون ــه خ ــا ک جه ــان را از س ــمت پنه ــان م ــاه در ی ــک ماموری ــت ح ــدود س ــال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬بازیاب ــی کن ــد‪ .‬پیش ازای ــن‪ ،‬چی ــن ب ــا ماموری ــت چان ــگ ای‪ ۵-‬در ‪۲۰۲۰‬‬ ‫نمونه ه ــای خ ــا ک را از س ــمت پی ــدای م ــاه بازیاب ــی ک ــرده ب ــود‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪ Silver Scent‬از ژاک بوگارت؛ امیزه ای از کالسیک و مدرن‬ ‫عطـر ‪ Silver Scent‬محصـول کمپانـی عطرسـازی «ژا ک بـوگارت» بـوده و بـا رایحـه خـاص و مانـدگاری مناسـب‬ ‫یشـود‪ .‬فرمول این عطر در فرانسـه طراحی‬ ‫(روزانه) به عنوان یکی از عطر مردانه های خاص اقایان شـناخته م ‬ ‫و طبق فرموالسـیون خاص «بوگارت»؛ از ترکیب گونه های هیدوژن هشـده گل و ادویه جات فراوری و تهیه شـده‪.‬‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫تـم ایـن عطـر شـیرین ( گـرم) اسـت‪ .‬درواقـع‪Silver Scent ،‬؛ عطـری از گـروه بویایـی شـرقی و چوب ‬ ‫یسـت؛ هـم خنـک‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۶‬بـه بـازار عرضـه شـد و تا کنـون بارهـا تجدیـد شـده‪ .‬ایـن عطـر‪ ،‬بـا کنتراسـت بسیار ‬ ‫تهـای اغازینش بـا طراوت‬ ‫و هـم گـرم؛ هـم بـه رایح ههـای مـدرن نزدیـک اسـت و هـم به رایحه های کالسـیک‪ .‬ن ‬ ‫ـبیه بوی اب لیموی‬ ‫رایحه های مرکبات و تازگی شـکوفه های پرتقال شـروع م ‬ ‫یشـود‪ .‬نت لیمویی ان‪ ،‬بیشـتر ش ِ‬ ‫تازه اسـت‪.‬‬ ‫راهنمای خرید «اسپرسوساز»‬ ‫ىســت به معنــای ســریع؛ درواقــع نوعــی از قهــوه اســت کــه‬ ‫«اسپرســو» واژه ای ایتالیای ‬ ‫شــیوه درسـت کردن ان ســبب تمایــزش اســت‪ .‬بــا انــواع دان ههــای قهــوه؛ چــه عربیــکا‪،‬‬ ‫یکــه مهــم اســت میــزان‬ ‫یتــوان اسپرســو تهیــه کــرد‪ .‬چیز ‬ ‫چــه ربوســتا و چــه ترکیبــی م ‬ ‫اســیاب کردن دان ههــای قهــوه اســت‪ .‬بــرای اسپرســو دان ههــای قهــوه را ب هصــورت‬ ‫متوســط اســیاب می کنیــم یعنــی درشــت از قهــوه تــرک و ریزتــر از قهــوه فرانســه و‬ ‫قهو ههــای دمــی‪ .‬دان ههــای قهــوه را می توانیــم بــا اســیاب های دســتی یــا برقی اســیاب‬ ‫کنیــم‪ .‬دســتگاه های اسپرسوســاز‪ ،‬اب نزدیــک بــه نقط هجــوش را از میــان دان ههــای‬ ‫قهــوه ی اســیاب و فشرد هشــده بــا فشــار عبــور داد و در عــرض کمتــر از ‪30‬ثانیــه ترکیبی‬ ‫غلیــظ معطــر و مملــو از کافئیــن تحت عنــوان «اسپرســو» را تحویــل می دهنــد‪ .‬قهــوه‬ ‫یشــود؛ روی اسپرســو‬ ‫اسپرســو بــا عصاره گیــری از پــودر قهــوه فشرد هشــده‪ ،‬تهیــه م ‬ ‫یگــردد؛ کــه بــه ایــن کــف خامــه‬ ‫هــم الیــه فوم ماننــدی ب هنــام کرمــا (‪ )Crema‬تشــکیل م ‬ ‫قهــوه می گوینــد‪ .‬همچنیــن اسپرســو پایــه تهیــه تعــدادی از نوشــیدنی های دیگــر‬ ‫ازجملــه مــوکا‪ ،‬ما کیاتــو‪ ،‬امریکانــو‪ ،‬ال تــه و کاپوچینــو اســت کــه البتــه ایــن خاصیــت‬ ‫اسپرســو نیــز عامــل تعیین کننــده ای بــرای انتخــاب دســتگاه اسپرسوســاز اســت‪.‬‬ ‫انواع دستگاه های اسپرسوساز‬ ‫در دسـتگاه اسپرسوسـاز اب از داخـل محفظـه مخصـوص بـا فشـار بـه جـوش اور وارد‬ ‫مى شـود؛ بعـد بـا دمـاى بـاال از جـوش اور خـارج مى شـود و از نگه دارنـده کـه حـاوى قهـوه‬ ‫بشـده اسـت‪ ،‬عبـور مى کنـد و درانتهـا قهوه در محفظه مخصوص جمع مى شـود یا‬ ‫اسیا ‬ ‫ب هطـور مسـتقیم در فنجـان مى ریـزد‪ .‬نحـوه ایجـاد فشـار الزم بـرای عبور اب بسـته به نوع‬ ‫اسپرسوسـاز متفـاوت اسـت؛ در برخـی اسپرسوسـازها فشـار الزم بـا پیسـتون دسـتی و در‬ ‫یشـود‪ .‬فشـار مطلـوب بـرای تهیـه اسپرسـوی‬ ‫برخی دیگـر به کمـک بخـار یـا پمـپ ایجـاد م ‬ ‫ً ُ‬ ‫واقعـی بایـد اقلا ن هبـار (‪ )Bar‬باشـد‪ .‬در دسـتگاه های جدیـد اغلـب اسپرسوسـازهای‬ ‫نیم هخـودکار و تما مخـودکار بـازار از قابلیـت تولیـد فشـار اسـتاندارد ‪ ۱۵‬بـار برخوردارنـد‪.‬‬ ‫بـرای تهیـه قهـوه اسپرسـو دسـتگاه های مختلفـی وجـود دارد کـه شـامل دسـتی‪ ،‬نیمـه‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬تمام اتوماتیک‪ ،‬قابل حمل و روگازی (موکاپات) می باشـند که برخی حرفه ای‬ ‫و برخـی خانگـی هسـتند‪.‬‬ ‫اسپرسوساز دستی (اهرمی)‬ ‫درواقـع ا گـر می خواهیـد هرچیـزی را در شـات اسپرسـوی خـود کنتـرل کنیـد بایـد از روش‬ ‫دسـتی اسـتفاده کنید و لذت ببرید‪ .‬اسپرسوسـازهای دسـتی با اهرم دسـتی کار می کنند‬ ‫و بـه اسپرسوسـاز اهرمـی نیـز معروف اند‪.‬‬ ‫دستگاه هاینیمه اتوماتیک‬ ‫یشـاپی کاربـرد دارد‪.‬‬ ‫اسپرسوسـاز نیمه اتوماتیـک هـم بـرای مصـرف خانگـی و هـم کاف ‬ ‫ننـوع دسـتگاه ها مجهـز بـه پمـپ برقـی هسـتند و در این دسـتگاه ها اسـیاب کردن‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫پکـردن قهـوه (‪)Tamper‬‬ ‫پرکـردن فیلتـر نگه دارنـده قهـوه پرتافیلتـر (‪ )Portafilter‬و و َتم ‬ ‫فشـرده کردن برعهـد ه شـخص بـوده و الزم اسـت بـرای درجـه اسـیاب‪ ،‬مقـدار قهـوه و‬ ‫همچنیـن زمـان شـروع و پایـان عصاره گیـری تصمیم بگیرید‪ .‬این ماشـین ها دارای کنترل‬ ‫دمـای اب و کنتـرل فشـار خـودکار هسـتند؛ امـا مصرف کننـده بـا خامـوش و روشـن کردن‬ ‫پمـپ‪ ،‬تصمیـم می گیـرد کـه چقـدر اب از میـان ذرات قهـوه جریـان یابـد‪ .‬تغییـرات انـدک‬ ‫در دمـای اب و فشـار می توانـد تاثیـرات زیـادی بـر کیفیـت اسپرسـویی کـه یک دسـتگاه‬ ‫تولیـد می کنـد‪ ،‬داشـته باشـد؛ بنابرایـن بـا داشـتن سـطح ثابـت و بهینـه این دسـتگاه ها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لهـای نیمه اتوماتیـک تقریبـا محبوب ترین‬ ‫یشـود‪ .‬مد ‬ ‫قهـوه بـا کیفیـت یکسـان تولیـد م ‬ ‫دسـتگاه های اسپرسوسـاز هسـتند‪.‬‬ ‫دستگاه هایتمام اتوماتیک‬ ‫دراین نوع از دسـتگاه ها مدت زمان قابل کنترل اسـت‪ .‬همچنین برخی مجهز به اسـیاب‬ ‫قهـوه می باشـند‪ .‬در اسپرسوسـازهای تمام اتوماتیـک حجـم اب عبـوری از فیلتـر توسـط‬ ‫یشـود و تایمر داخلی خود دسـتگاه پس از مدت زمان مشـخصی‬ ‫خود دسـتگاه کنترل م ‬ ‫(بیـن ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۰‬ثانیـه) ب هطـور خـودکار از ادامـه جریـان جلوگیری به عمـل مـی اورد‪ .‬درابتدا‬ ‫پـس از ریختـن قهوه در پرتافلیتر‪ ،‬دسـتگاه به وسـیله یک تایمر داخلـی روند عصاره گیری‬ ‫و تهیـه قهـوه را مدیریـت می کنـد؛ بدان معناسـت که دسـتگاه‪ ،‬کنتـرل تهیـه اسپرسـو شـما‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫«نانوپرسو» چیست؟‬ ‫یکـی از محصـوالت جالـب بـرای تولیـد قهـوه اسپرسـو مورداسـتفاده‪ ،‬نانوپرسـو‬ ‫(‪ )Nanopresso‬اسـت؛ یک اسپرسوسـاز قابل حمل که می توانید بدون نیاز به برق و تنها‬ ‫بـا نیـروی دسـت خـود بـرای پمپـاژ‪ ،‬می توانیـد قهـوه اسپرسـو دلخـواه خـود را تهیـه کنیـد‪.‬‬ ‫ابعاد مناسـب و اسـتفاده سـریع و اسـان از ویژگی های این محصول منحصربه فرد است و‬ ‫به دلیـل وزن مناسـب این محصـول‪ ،‬به راحتـی می توانیـد در خانـه‪ ،‬محـل کار‪ ،‬تفریـح و ‪...‬‬ ‫از طعـم عالـی نوشـیدنی خـود لـذت ببریـد‪.‬‬ ‫اشنایی با مدل های موکاپات‬ ‫اسپرسوسـاز روگازی یـا موکاپـات قابل حمـل اسـت؛ البتـه نـوع برقـی ان نیـز وجـود دارد‪.‬‬ ‫دراین روش اب در محفظه بسـته زیرین داغ شـده و به دلیل ایجاد فشـار بخار به سـمت‬ ‫یشـکل بـه محفظـه میانـی وارد می شـود‪ .‬محفظـه‬ ‫بـاال حرکـت می کنـد و از مسـیری قیف ‬ ‫میانـی فیلتـردار اسـت و بایـد بـا پـودر قهـوه پـر شـود‪ .‬عصـاره قهـوه سـپس از مسـیری‬ ‫لولـه ای بـه محفظه خالی فوقانـی می ریزد‪ .‬درواقع‪ ،‬موکاپـات جایگزین خوش قیمت تری‬ ‫ً‬ ‫بـرای دسـتگاه های اسپرسوسـاز اسـت‪ .‬البتـه قهـوه در موکاپـات دقیقـا بـه همـان کیفیـت‬ ‫اسپرسوسـازهای حرفـه ای درنمی ایـد‪.‬‬ ‫بهترین انتخاب ممکن‬ ‫دلیل انتخاب بهترین دسـتگا ه اسپرسوسـاز این اسـت که دوسـت دارید‬ ‫شـاید اصلی ترین ِ‬ ‫کثیف کاری که کار با اسپرسوسـازهای روگازی دارند و ممکن اسـت قهوه از ان ها رو لباس‬ ‫ککـردن لک ههـای قهـوه از لبـاس را یـاد بگیریـد‪،‬‬ ‫و زمیـن بریزنـد و بعـد مجبـور شـوید پا ‬ ‫ً‬ ‫خداحافظـی کنیـد‪ .‬اصـوال بـرای یـک خریـد مناسـب بایـد نیـاز واقعـی خـود یـا خانـواده‬ ‫خـود را بشناسـید تـا یـک اسپرسوسـاز مناسـب بـرای خـود بیابیـد تـا تجربـه نوشـیدن‬ ‫یـک اسپرسـوی با کیفیـت در خانـه یـا محـل کار بـرای شـما لذت بخـش شـود‪ .‬از جملـه‬ ‫بهترین دسـتگاه های اسپرسوسـاز جهان؛ می توان به ‪Mr Coffee، Gaggia، Nespresso،‬‬ ‫لهـای دلونگـی و نسپرسـو‬ ‫‪ DeLonghi‬و ‪ Breville‬اشـاره کـرد کـه البتـه در ایـران برخـی مد ‬ ‫یتـوان بـه برندهـای محبـوب اسپرسـوی ایـران‬ ‫را می توانیـد تهیـه کنیـد‪ .‬همچنیـن م ‬ ‫وا کا کـو(‪ ، )Wacaco‬مباشـی(‪ ،)MEBASHI‬نـوا (‪ )NOVA‬و ‪ ...‬اشـاره کـرد‪ .‬هنـگام خریـد‬ ‫ً‬ ‫یک دسـتگاه خانگـی معمـوال قیمـت‪ ،‬طراحـی و کیفیـت سـاخت؛ و درنهایـت نحـو ه تهیـه‬ ‫برای انتخاب تعیین کننده اسـت‪ .‬برای اینکه بهترین دسـتگاه های اسپرسوسـاز مناسـب‬ ‫یهـای اساسـی را در هنـگام خرید محصـول باید درنظر‬ ‫خـود را انتخـاب کنیـد برخـی ویژگ ‬ ‫بگیرید‪:‬‬ ‫‪ .1‬کیفیـت سـاخت و خـواص ظاهـر‪ :‬وزن‪ ،‬ابعـاد و جنـس بدنـه تاثیرگذار در انتخـاب نوع و‬ ‫قیمت دسـتگاه هستند‪.‬‬ ‫یتـوان باتوج هبـه نـوع دسـتگاه های‬ ‫‪ .2‬نـوع قهـوه‪ :‬دانـه قهـوه‪ ،‬پـودر قهـوه یـا کپسـول را م ‬ ‫یشـوید‪ .‬برخـی از دسـتگاه ها‬ ‫اسپرسوسـاز بـه کار بـرد‪ .‬بـرای دانـه قهـوه نیازمنـد اسـیاب م ‬ ‫خـود اسـیاب دارنـد‪ ،‬دسـتگاه های کپسـولی دارای ویژ گـی کاربـری اسـان امـا هزینـ ه مـازاد‬ ‫بـوده؛ پـودر قهـوه مشـترک در انـواع دستگاه هاسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬نـوع دسـتگاه‪ :‬دسـتگاه ها ازلحـاظ خـودکار یـا نیمه خودکار بـودن و امکاناتشـان‬ ‫متفاوت انـد‪ .‬برخـی شـامل سیسـتم قطـع خـودکار و شست وشـوی خـودکار هسـتند کـه‬ ‫به مراتـب روی قیمـت تاثیرگـذار اسـت‪ /.‬وینـوک‬ ‫‪9‬‬ ‫روان شناسی‬ ‫اشتباهات والدین در تشویق کودک‬ ‫تشــویق کــودکان‪ ،‬یکــی از بهتریــن راه هــای تربیــت‬ ‫کــودک‪ ،‬امــوزش و اصــاح رفتــار اوســت‪ .‬والدیــن بــا‬ ‫تشــویق درســت و به موقــع کــودکان تاثیــر مثبتــی بــر‬ ‫ســامت روان‪ ،‬تقویــت رفتارهــای مثبــت‪ ،‬عزت نفــس و‬ ‫اینــده کــودک می گذارنــد امــا هــر تشــویقی موثــر نیســت‬ ‫بلکــه تشــویق نادرســت می توانــد کــودک را پرتوقــع‬ ‫بــار اورده و انگیــزه درونــی اولیــه کــودک بــرای انجــام کار‬ ‫درســت را متزلــزل کنــد‪.‬‬ ‫تشویقغیرواقعی‬ ‫بسـیاری از والدیـن همیشـه از کـودک خـود تعریـف کـرده‬ ‫و کارهـای او را بـا جملات اغراق امیـز و غیرواقعـی تشـویق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫می کنند؛ مثال دائما می گویند «تو زیباترین و باهوش ترین‬ ‫بچـه ای هسـتی کـه دیـده ام!» تشـویق غیرواقعـی‪ ،‬بانـی‬ ‫یشـود‬ ‫افزایـش اعتمادبه نفـس کاذب کـودک و سـبب م ‬ ‫کودک احسـاس خودبزرگ بینی کنـد‪ .‬این گونه کودک بعد‬ ‫از ورود بـه اجتمـاع به دلیـل اعتمادبه نفـس کاذب خـود‬ ‫را از همـه برتـر دانسـته و هیـچ گاه بـرای بهترشـدن تالشـی‬ ‫نمی کنـد یـا ممکن اسـت متوجـه افکار اشـتباه خود شـده‬ ‫و دچـار دوگانگـی و سـردرگمی شـود‪.‬‬ ‫تشویقمقایسه ای‬ ‫برخـی والدیـن متاسـفانه از مقایسـه کردن بـرای تشـویق‬ ‫فرزنـد خـود اسـتفاده می کننـد یعنـی عملکـرد کـودک را‬ ‫نسـبت بـه دیگـران می سـنجند و او را تحسـین و تشـویق‬ ‫می کنند‪ .‬این نوع تشـویق بسـیار اشـتباه اسـت زیرا کودک‬ ‫یـاد می گیـرد تنهـا خـودش را با دیگران بسـنجد و می اموزد‬ ‫کـه تنها کافی سـت نسـبت به فـرد خاصی بهتر عمـل کرده‬ ‫و دیگـر نیـاز نیسـت تالشـش را افزایـش دهـد‪ .‬تشـویق‬ ‫مقایسـه ای سـبب می شـود ذهـن کـودک رشـد نکنـد و‬ ‫کـودک نمی توانـد قـوه تخیـل خـود را با انجـام کارهای بهتر‬ ‫و متفاوت تـر پـرورش دهـد و خالقیـت او از بیـن مـی رود‪.‬‬ ‫تشویقدروغین‬ ‫بسـیاری از والدیـن در تشـویق کـودک بـه او وعد ههـای‬ ‫دروغیـن می دهنـد‪ ،‬وعده هـا و قول هایی که هرگز به ان ها‬ ‫عمـل نمی کننـد‪ .‬ا گـر می خواهیـد تشـویقتان موثـر باشـد‬ ‫و انگیـزه ای در کـودک بـرای انجـام کارهـای خـوب ایجـاد‬ ‫نمایـد‪ ،‬وقتـی بـه فرزنـد خـود وعده تشـویق می دهیـد ان را‬ ‫درسـت درزمانی کـه قـول داده ایـد و بـه همـان شـکلی کـه‬ ‫گفته ایـد عملـی کنیـد‪ .‬زیرپا گذاشـتن وعد ه خـود هیچ نوع‬ ‫توجیهـی نخواهـد داشـت‪.‬‬ ‫تشویق کنایه امیز‬ ‫یکی دیگـر از اشـتباهاتی کـه والدیـن در تشـویق کـودکان‬ ‫مرتکـب می شـوند‪ ،‬مقایسـه رفتـار کنونـی و گذشـته‬ ‫ان هاسـت‪ .‬ا گـر بـرای تشـویق کارهای درسـت کـودک رفتار‬ ‫اشـتباه پیشـین او را گوشـزد کنیـد‪ ،‬باعـث می شـود کـودک‬ ‫احسـاس شکسـت کـرده و دریابـد کـه هرچقـدر هـم تلاش‬ ‫یشـود‬ ‫کنـد بازهـم کارهـای اشـتباه گذشـته او جبـران نم ‬ ‫پـس از تشـویق کنایه امیـز بپرهیزیـد و کـودک را به خاطـر‬ ‫انجـام کار خـوب تشـویق کنیـد و دربـاره کار اشـتباه او در‬ ‫گذشـته چیـزی نگوییـد‪.‬‬ ‫تشویق کودکان به روش مادی‬ ‫برخـی والدیـن تنهـا بـرای تشـویق کـودک از روش مـادی و‬ ‫یـا جایـزه دادن اسـتفاده می کننـد‪ .‬دادن جایـزه و پـاداش‬ ‫مـادی می توانـد در اصلاح رفتـار کـودکان موثـر باشـد امـا‬ ‫اعمـال کـودک نبایـد بـه پـاداش وابسـته شـود و پرتوقـع و‬ ‫طلبـکار پـرورش یابـد‪ .‬تشـویق بی دقـت و دادن جایـزه و‬ ‫پـاداش مـادی به کودک امکان دارد ب هشـکل رشـوه دراید‪.‬‬ ‫نکاتمهم‬ ‫ پاداش باید متناسـب با عمل و رفتار کودک و به موقع و‬‫بالفاصله اعمال شود‪.‬‬ ‫ علت تشویق را برای کودک مشخص نمایید‪.‬‬‫ تشـویق کـودکان نبایـد بـرای دل خوشـی باشـد بلکـه کار‬‫ً‬ ‫کـودک بایـد واقعـا برازنـده تشـویق باشـد‪.‬‬ ‫ تشویق باید به صورت همیشگی و برای هرکاری نباشد‪.‬‬‫ تشویق نباید زیاد بوده و از حد اعتدال تجاوز کند‪.‬‬‫ رفتار درست کودک را تحسین کنید اما هرگز ان را ان قدر‬‫بـزرگ نکنیـد تـا در تلاش بعـدی اش بـا شکسـت مواجـه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ا گـر واقعـا نمی توانیـد به قولـی کـه بـه کـودک جهـت‬‫تشـویق می دهیـد عمـل کنیـد‪ ،‬بکوشـید از تشـویق های‬ ‫سـاده اسـتفاده کنیـد زمـان و توانایـی انجـام ان را داشـته‬ ‫باشـید‪ /.‬ایرنـا‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫دستاورد بزرگ یک نیمکت نشین جوان!‬ ‫پرداخت قسط دوم طلب رادوشوویچ!‬ ‫محمد حسـین زواری؛ یکـی از اخریـن اسـتعدادهای کشف شـده شموشـک‬ ‫گلسـتان اسـت کـه حـاال ردای ابـی را بـر تـن می کنـد‪ .‬او شـاید فصـل درخشـانی‬ ‫را پشت سـر نگذاشـته باشـد امـا به طور حتـم حضـور در یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫باشـگاه های فوتبـال می توانـد دسـتاوردی مهـم بـرای او در ‪ ۲۲‬سـالگی باشـد‪.‬‬ ‫نیمکت نشـینی مطلـق زواری به دلیـل نااشـنایی سـاپینتو بـه نـوع فوتبالـش‪،‬‬ ‫دور از ذهـن نبـود‪ .‬گمـان می کردنـد بـا باز شـدن پنجـره زمسـتانی ایـن هافبـک‪،‬‬ ‫یهـا‪،‬‬ ‫از اسـتقالل جـدا و بـه تیـم دیگـری نقل مـکان کنـد امـا برخلاف پیش بین ‬ ‫سـرمربی او را در تیـم حفـظ کـرد و بـا شـروع نیم فصـل دوم در ترافیـک خـط میانـی‬ ‫تیمـش بـه او میـدان داد‪.‬‬ ‫ی و تالش باش ــگاه قس ــط دوم طلب رادوشـــوویچ؛ دروازه بان س ــابق‬ ‫ب ــا پیگی ــر ‬ ‫سر خ پوش ــان پرداخ ــت ش ــد‪ .‬رض ــا دروی ــش؛ مدیرعامل باش ــگاه پرس ــپولیس‬ ‫ب ــا بی ــان این خب ــر گف ــت‪ :‬همان طور که ب ــه ه ــواداران وع ــده داده ب ــودم‪ ،‬موفق‬ ‫ش ــدیم قس ــط دوم طلب رادوش ــوویچ را پرداخت کنیم‪ .‬وی دراین باره تصریح‬ ‫ک ــرد‪ :‬متاس ــفانه در چند روز گذش ــته برخ ــی از اظهارنظرها نگرانی های ــی را برای‬ ‫ه ــواداران عزی ــز ایجاد ک ــرده ب ــود‪ .‬همان طور ک ــه پیش از این تا کید ک ــرده بودم؛‬ ‫ً‬ ‫ت و امیدوارم‬ ‫این موض ــوع اصال جای نگرانی ب ــرای صدور مجوز حرفه ای نداشـ ـ ‬ ‫ک ــه مس ــئوالن مربوطه توج ــه ویژه ای درادامه راه داشـــته باش ــند ت ــا تالش های‬ ‫صورت گرفته از س ــوی باش ــگاه ب ــرای حضور در لیگ قهرمانان اس ــیا ه ــدر نرود‪.‬‬ ‫پاسور های گلممتاز باشگاهصدتایی هایانگلیس‬ ‫در هفت ـه ای کــه گذشــت رکــوردی جدیــد در تاریــخ‬ ‫تهــای لیــگ برتــر فوتبــال انگلیــس ثبت شــد‪« :‬کوین‬ ‫رقاب ‬ ‫دبروینه» (هافبک بلژیکی منچسترسیتی) در بازی هفته‬ ‫قبــل بــا ســاوتهمپتون لحظــه مهمــی را جشــن گرفــت؛ زیرا‬ ‫«مغــز متفکــر» ســیتی زن ها بــه «پنجمیــن» بازیکنی تبدیل‬ ‫شــد کــه در دوران حضــورش در لیــگ برتــر انگلیــس‪۱۰۰ ،‬‬ ‫پــاس گل داده اســت‪ .‬دبروینــه کــه در جام جهانــی قطــر‬ ‫«ک مفــروغ» بــود‪ ،‬در فصــل جــاری و تمــام دوران حضــورش‬ ‫یهــای اســمانی» همــواره درخشــیده و در نقــش‬ ‫نــزد «اب ‬ ‫«ســازنده گل» بارهــا در لیــگ جزیــره‪ ،‬بهتریــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬او بــا پــاس گلــی کــه در بــرد غیرخانگــی ‪ ۴‬بــر یــک‬ ‫مقابــل حریــف بــه گریلیــش داد‪ ،‬بــه چنیــن افتخــار مهمــی‬ ‫یهــای پــاس گل»‬ ‫رســید تــا حــاال در «باشــگاه صدتای ‬ ‫خســاز ببینــد‪.‬‬ ‫ایــن لیــگ نــام خــود را در کنــار بزرگانــی تاری ‬ ‫نگاهــی بــه پنــج بازیکنــی کــه عضــو ایــن کلــوپ نمادیــن‬ ‫هســتند‪ ،‬می اندازیــم‪.‬‬ ‫فرانـک لمپـارد کـه ا کنون بـرای دومین مرتبه سـکان هدایت‬ ‫تیـم چلسـی را دراختیـار گرفتـه‪ ،‬یکـی از اعضـای ایـن باشـگاه‬ ‫سـمبلیک اسـت‪ .‬او هرچقدرکـه در مربیگـری «ناموفـق»‬ ‫تا کنـون نشـان داده‪ ،‬در سـال های ‪ ۱۹۹۵‬تـا ‪ ۲۰۱۵‬در لیـگ‬ ‫کشـورش بـازی کـرد و «اعجوبه ای مهارنشـدنی» بود‪ .‬بازیکن‬ ‫پیشـین تیم های وسـتهام‪ ،‬چلسـی و منچسترسـیتی بعد از‬ ‫‪ ۵۵۹‬حضـور بـا ایـن تی مهـا‪ ،‬توانسـت بـه باشـگاه صدتایی ها‬ ‫وارد شـود‪ .‬درنهایـت درمجمـوع سـال های کـه فعالیـت‬ ‫حرفـه ای داشـت‪ ،‬خلـق ‪ ۱۰۳‬پـاس گل را ب هنـام خود ثبت کرد‬ ‫و در رده چهـارم بهتریـن پاسـورهای گل تاریـخ ایـن لیگ قرار‬ ‫گرفـت‪« .‬سـوپر فرانکـی» بزرگ تریـن موفقیتـش را در چلسـی‬ ‫جشـن گرفـت؛ همان تیـم سـال های ‪ ۲۰۰۱‬تـا ‪ ۲۰۱۴‬که برایش‬ ‫‪ ۶۴۸‬بـازی انجـام داد و بـا ‪ ۲۱۱‬گل زده بـه دو عنـوان «بهترین‬ ‫یهـای‬ ‫هافبـک گل زن» و «بهتریـن گل زن تمـام ادوار» اب ‬ ‫لندنی رسید‪ .‬طبق نوشته روزنامه دیلی میل‪ ،‬تنها ‪ ۵‬بازیکن‬ ‫بیشتر از او در لیگ برتر گل زنی کرده اند که وین رونی و رایان‬ ‫گیگز ازاین جمله هستند‪ .‬این اسطوره همچنین در جوانی‪،‬‬ ‫‪ ۳‬مرتبـه عنـوان «بهتریـن سـازنده گل فصـل» را ب هخـود‬ ‫اختصـاص داد‪ .‬به طورقطـع پربارتریـن دوران فعالیت لمپارد‬ ‫در فصـل ‪ ۲۰۰۹-۲۰۱۰‬بـود کـه بـا چلسـی قهرمـان لیـگ برتـر و‬ ‫جام حذفی شد‪ .‬این چهره ماندگار در تیم ملی انگلیس در‬ ‫‪ ۳۶‬بـازی حضـور یافـت کـه ‪ ۲۲‬گل زد و ‪ ۱۴‬پـاس گل نیـز داد‪.‬‬ ‫بسـیاری تصـور می کننـد کـه «ویـن رونـی»‪ ،‬مهاجـم اسـبق‬ ‫تیـم ملـی انگلیـس و منچسـتریونایتد‪ ،‬گل زنـی مهارنشـدنی‬ ‫بـوده و دراین زمینـه فقط تخصص داشـت‪ .‬البته که سـال ها‬ ‫زیرنظـر سـرالکس فرگوسـن‪ ،‬مربی بـزرگ تاریخ یونایتدهـا‪ ،‬در‬ ‫لهـای کـه به ثمر می رسـاند‪،‬‬ ‫خـط اتـش شـیاطین سـرخ با گ ‬ ‫درخشـید‪ ،‬امـا فقـط تـوره دروازه هـا را بـه لـرزه درنیـاورد! رونـی‬ ‫یکـه بعـد از‬ ‫نحـال «پاسـور گلـی» ارزشـمند بـود به نحو ‬ ‫درعی ‬ ‫یهـای پـاس گل وارد‬ ‫‪ ۴۴۵‬بـازی توانسـت بـه کلـوپ صدتای ‬ ‫شـود‪ .‬مهاجم تکنیکی که ابتدا با اورتون در سـال های ‪۲۰۰۲‬‬ ‫تـا ‪ ۲۰۰۴‬مطـرح شـد‪ ،‬در سـال های ‪ ۲۰۰۴‬تـا ‪ ۲۰۱۷‬موفـق شـد‬ ‫‪ ۳۰۳‬بـازی بـرای یونایتدهـا انجـام دهـد و ‪ ۱۸۳‬گل نیـز به ثمـر‬ ‫رسـاند‪ .‬در جمع سر خ پوشـان الدترافوردی‪ ،‬رونی به بهترین‬ ‫گل زن تاریـخ باشـگاه تبدیـل شـد و حتـی رکـورد گل زنـی‬ ‫یونایتـد را کـه متعلـق بـه «سـربابی چارلتـون» بود‪ ،‬شکسـت‪.‬‬ ‫یسـی یونایتـد‬ ‫او قبل ازانکـه لیـگ برتـر را تـرک کنـد و بـه د ‬ ‫امریـکا بـرود‪ ،‬درادامـه بـرای دومین بـار حضـور در اورتـون را‬ ‫تجربه کـرد‪.‬‬ ‫از سـال ‪ ۱۹۹۰‬تـا ‪ ۲۰۱۴‬کـه متـرداف بـا تمـام دوران بـازی‬ ‫بـرای رایـان گیگـز اسـت‪ ،‬اسـطوره ولـزی در منچسـتریونایتد‬ ‫حضـور داشـت‪ .‬به عنـوان بازیکنـی کـه ‪ ۶۳۲‬مرتبـه در لیـگ‬ ‫برتـر بـازی کـرد‪ ،‬جـای تعجبـی هـم نـدارد کـه نامـش در جمع‬ ‫بهتریـن پاسـورهای گل تاریـخ این رقابت هـا قـرار گیـرد‪ .‬گیگـز‬ ‫در سـال های طالیی یونایتدها‪ ،‬حتی پرافتخارترین بازیکن‬ ‫تاریـخ فوتبال انگلیس نیز شـد‪ .‬بااین حـال ازنظر مدت زمان‬ ‫ورود به باشگاه صدتایی ها‪ ۳۶۷ ،‬بازی را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫وینگـر فراموش نشـدنی در سـال های حضـورش بـا تیـم‬ ‫نخسـت شـهر منچسـتر‪ ۱۳ ،‬عنـوان قهرمانـی لیـگ‪ ۴ ،‬جـام‬ ‫حذفـی و دو مقـام نخسـت لیـگ قهرمانـان اروپـا را به دسـت‬ ‫اورد تـا رکـورددار کسـب افتخـار باشـد‪ .‬ازسـویی دیگر گیگـز در‬ ‫نسـال ها‪ ۱۶۲ ،‬پـاس گل در لیـگ جزیـره به نـام خـود‬ ‫همـه ای ‬ ‫ثبـت کـرد کـه ‪ ۵۱‬پـاس بیشـتر از عضـو بعـدی ایـن باشـگاه‬ ‫(سسـک فابـرگاس) و ‪ ۶۲‬پـاس گل نیـز بیشـتر از دبروینـه‪،‬‬ ‫عضـو جدیـد ایـن کلوپ اسـت‪ .‬رکورد بازیکن همیشـه وفـادار‬ ‫منچسـتری ها‪ ،‬چیزی اسـت که شـاید هرگز شکسـته نشـود‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم ملی فوتبال‪:‬‬ ‫دیگر نباید اردوها تعطیل شوند‬ ‫زهـرا قنبـری می گویـد باتوج هبـه شـرایطی کـه تیـم ملـی در مرحلـه اول انتخابـی‬ ‫المپیـک داشـت‪ ،‬برخـی فکـر می کردنـد نتیجـه را بـا تعـداد گل بـاال بـه میانمـار‬ ‫وا گـذار می کنـد و بـه دور دوم مسـابقات نمی رسـد‪ .‬تیـم ملـی فوتبـال زنـان‬ ‫ایـران در انتخابـی المپیـک ‪ ۲۰۲۴‬پاریـس دو دیـدار برابـر میانمـار انجـام داد کـه‬ ‫بـا پیـروزی ‪ 1‬بـر صفـر در دیـدار اول و تسـاوی ‪ 1‬بـر ‪ 1‬در مسـابقه دوم بـه مرحلـه‬ ‫تهـا راه پیـدا کـرد‪ .‬زهـرا قنبـری؛ کاپیتان این تیـم‪ ،‬درمورد عملکرد‬ ‫دوم این رقاب ‬ ‫ایران در دور اول انتخابی المپیک پاریس به ایسنا گفت‪ :‬این دو مسابقه ازنظر‬ ‫فنـی و شـرایط اب وهوایـی بـرای ما سـخت بود چـون دو اردو داشـتیم و بعدازان‬ ‫وارد مسـابقه ای شـدیم که حریف ازنظر رنکینگ از ما باالتر بود و تیم یکدسـتی‬ ‫داشـت‪ .‬سـخت بود اما خداراشـکر بچه ها با غیرتشـان باعث شـدند از گروه باال‬ ‫بیاییم‪ .‬او افزود‪ :‬هرچند شرایط مناسبی ازنظر فنی و بدنی نداشتیم‪ ،‬بازیکنان‬ ‫ً‬ ‫در استراحت بودند و کال دو اردو برای اماده سازی داشتیم اما تمام تالش خود‬ ‫را کردیـم‪ ،‬جنگیدیـم و تمـام وجودمـان را گذاشـتیم تـا از گـروه بـاال بیاییـم‪ .‬فکـر‬ ‫می کنـم بچ ههـا کار ارزشـمند و بزرگـی را انجـام دادنـد‪ .‬کاپیتـان تیـم ملی فوتبال‬ ‫درمـورد مرحلـه دوم انتخابـی المپیـک کـه ا کتبـر ‪( ۲۰۲۳‬هشـتم مهـر تـا هشـتم‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪ :‬مرحلـه دوم خیلـی سـخت تر از مرحلـه اول‬ ‫ابـان ‪ )۱۴۰۲‬برگـزار م ‬ ‫یشـود‪ .‬مـا هـم بـه جمـع ‪۱۲‬‬ ‫اسـت چـون بـا حضـور تی مهـای بـزرگ اسـیا برگـزار م ‬ ‫ً‬ ‫تیم برتر اسـیا صعود کرده ایم‪ .‬قطعا کار دشـواری داریم و باید جدی تر‬ ‫نسـوال که فکر می کند گروهش در‬ ‫به مسـابقات برویم‪ .‬او درپاسخ به ای ‬ ‫دور دوم هم شانسـی برای صعود داشـته باشـد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خیلی ها‬ ‫فکـر نمی کردنـد از دور اول بـاال برویـم و تصـور این بودکـه بـا‬ ‫تعـداد گل بـاال می بازیـم‪ .‬کسـی بـاور نداشـت امـا بچ ههـا‬ ‫کاری کارسـتان کردنـد و اتفـاق بزرگـی را رقـم زدیـم‪ .‬ا گـر در دور‬ ‫دوم هـم تلاش کنیـم‪ ،‬برنامه ریـزی خوبـی داشـته باشـیم و‬ ‫حمایت شـویم‪ ،‬هیچ چیزی دورازدسـترس نیست‪ .‬قنبری‬ ‫یکی از مشـکالت تیم ملی در اردوی میانمار را اب وهوای‬ ‫یگـرم بـود و رطوبـت‬ ‫انجـا دانسـت و گفـت‪ :‬هـوا خیل ‬ ‫داشـت‪ .‬بـرای مـا کار خیلـی سـخت تر بـود چـون از تهران‬ ‫بـا شـرایط اب وهوایـی خنـک راهی میانمار شـده بودیم‪.‬‬ ‫او درادامـه بـه اردوی کوتا همـدت تیـم ملـی بـرای اعـزام بـه‬ ‫میانمـار اشـاره و بیـان کـرد‪ :‬ازنظـر امادگـی بدنـی بـه سـطح‬ ‫ایدئـال نرسـیده بودیـم چـون همـه بعـد از لیـگ اسـتراحت‬ ‫کـرده بودنـد و بـا دو اردو اعـزام شـدیم‪ .‬زمـان نداشـتیم خـود‬ ‫را به شـرایط ایدئال برسـانیم و ازنظر بدنی خیلی تحت فشـار‬ ‫سسـک فابرگاس؛ هافبک ارزشـمند سـابق تیم ملی فوتبال‬ ‫ً‬ ‫اسـپانیا‪ ،‬در یـک دوره کاملا درخشـان و تاثیرگـذار در لیـگ‬ ‫یشـماری داد کـه از زمـان حضـورش در‬ ‫برتـر‪ ،‬پاس هـای گل ب ‬ ‫ارسـنال (‪ ۲۰۰۳‬تـا ‪ )۲۰۱۱‬اغـاز شـد‪ .‬همـان دورانـی که به عنوان‬ ‫نوجوانـی پرجنب وجـوش و جـوش بـه تیـم لندنـی امـد و در‬ ‫مدتـی کـم بعـد از ورودش‪ ،‬حتـی «طـراح اصلـی» تیـم شـد‪.‬‬ ‫به این ترتیب بعد از ‪ ۲۹۳‬بازی به رکورد ‪ ۱۰۰‬پاس گل در لیگ‬ ‫رسـید‪ .‬او کـه سرشـار از شـاهکارهای خالقانـه و امیدبخـش‬ ‫بـود‪ ،‬نامـش را در دوران طالیـی ارسـنال‪ ،‬به عنـوان یـک وزنـه‬ ‫و سـتون اصلـی ثبـت کـرد و دقیقـه به همین خاطـر بـود کـه‬ ‫حتی با وجود سن کم‪ ،‬بازوبند کاپیتانی را دراختیار داشت‪.‬‬ ‫البتـه بهتریـن دوره حضـور فابـرگاس دراین تیـم در فصـل‬ ‫‪ ۲۰۰۹- ۲۰۱۰‬بـود کـه فقـط در ‪ ۲۷‬بـازی لیـگ توانسـت بـازی‬ ‫کنـد امـا ‪ ۱۵‬گل زد و ‪ ۱۵‬پـاس گل نیـز داد تـا نامـش در تیـم‬ ‫منتخـب بهترین هـای فصـل پریمیرلیـگ قرارگیـرد‪ .‬سسـک‬ ‫البتـه در سـال های ‪ ۲۰۱۴‬تـا ‪ ۲۰۱۹‬نیـز برای چلسـی در همین‬ ‫رقابت هـا بـازی کـرد و صاحـب ‪ ۲‬قهرمانـی دیگـر لیـگ برتر نیز‬ ‫شد‪ .‬او یکی از هفت بازیکنی ست که در یک مسابقه از این‬ ‫پیکارهـا‪ ،‬چهـار پـاس گل داده اسـت‪.‬‬ ‫کویـن دبروینـه در هفتـه ای کـه گذشـت‪ ،‬رکـورد جدیـدی‬ ‫را درزمینـه ورود بـه باشـگاه صدتایی هـا خلـق کـرد‪ .‬او‬ ‫بـا پـاس گلـش بـه جـک گریلیـش ‪ ۱۰۰‬تایـی شـد و بعـد از‬ ‫پشت سرگذاشـتن ‪ ۲۳۷‬بـازی به این حـد نصـاب رسـید‪.‬‬ ‫هافبـک ‪ ۳۱‬سـاله نسـبت بـه لمپـارد‪ ،‬رونی‪ ،‬گیگـز و فابرگاس‪،‬‬ ‫به این ترتیـب سـریع تر خـودش را بـه عضویـت ایـن باشـگاه‬ ‫ً‬ ‫نمادیـن رسـاند‪ .‬البتـه قبلا نسـبت بـه رقبایـش‪ ،‬سـریع تر بـه‬ ‫رکورد ‪ ۵۰‬پاس گل با انجام ‪ ۱۲۳‬بازی رسیده بود‪ .‬ضمن انکه‬ ‫در فصل ‪ ۲۰۱۹- ۲۰۲۰‬با ‪ ۲۰‬پاس گل بهترین پاسور گل فصل‬ ‫نیـز شـد‪ .‬باتوجه به عملکرد کلـی او‪ ،‬می تـوان گفت میانگین‬ ‫پاس گل کوین در هر بازی ‪ ۰,۴۲‬بوده که ازاین لحاظ باالتر از‬ ‫فابرگاس (‪ ،)۰.۳۲‬دنیس برگمپ و دیوید بکام (‪ )۰.۳۰‬قرارمی‬ ‫گیـرد‪ .‬دبروینـه کـه در کارش به معنـای واقعـی اسـتاد اسـت‪،‬‬ ‫توانایـی بازکـردن هـر خـط دفاعـی را بـا پاس هـای بادقـت بـاال‬ ‫را دارد‪ .‬او چهار مقام قهرمانی لیگ را کسب کرده و دوبار نیز‬ ‫بهتریـن بازیکـن فصل باشـگاهی انگلیسـی ها انتخاب شـده‬ ‫است‪ .‬او حاال درانتظار این است سرانجام با منچسترسیتی‬ ‫بـه مقـام اول لیـگ قهرمانـان اروپـا برسـد‪ /.‬انـا‬ ‫بودیـم امـا بچه هـا جبـران کردنـد تـا کم وکاسـتی را پوشـش بدهیـم‪ .‬بادل وجـان‬ ‫از دروازه مـان محافظـت کردیـم تـا صعـود کنیـم‪ .‬قنبـری به فشـاری کـه به عنوان‬ ‫کاپیتـان تیـم ملـی در دو مسـابقه بـا میانمـار متحمـل شـد اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫مسـئولیتم در چنیـن مسـابقه و تورنمنـت بزرگـی خیلی زیـاد بـود‪ .‬فشـار‬ ‫زیـادی رویـم بـود و همـه توقـع داشـتند تیـم را در زمیـن مدیریـت کنـم‬ ‫چـون وقتـی وارد زمیـن می شـویم دیگـر همه چیـز از دسـترس کادر و‬ ‫مربی خارج می شـود‪ .‬مسـئولیت زیادی داشـتم و تالش کردم به عنوان‬ ‫کاپیتـان تیـم را مدیریـت کنـم تـا از ایـن فشـار و شـرایط سـخت عبـور‬ ‫کنیم و دل همه را شـاد کنیم‪ .‬او درباره برنامه موردنیاز تیم ملی‬ ‫تـا مرحلـه دوم انتخابـی المپیـک گفـت‪ :‬دیگـر نبایـد اردوهـا‬ ‫تعطیـل شـوند‪ .‬ازطرفـی بایـد بـازی دوسـتانه داشـته باشـیم‬ ‫تـا نقـاط ضعـف را جبـران و نقـاط قـوت را تقویـت کنیـم‪ .‬ا گـر‬ ‫بازیکنـان را بـه شـرایط ایدئـال برسـانیم و برنامـه خوبـی‬ ‫داشته باشیم چیزی از این بازیکنان و کادر دورازدسترس‬ ‫نیست‪ .‬در بازی با میانمار هم شاید ازنظر بدنی پایین تر‬ ‫بودیم اما کیفیت فنی باالتری داشتیم و ا گر در دور دوم‬ ‫هـم حمایـت شـویم خیلی بهتـر ظاهـر می شـویم و شـاید‬ ‫شگفتی سـاز مسـابقات شـویم‪ .‬قنبـری گفـت‪ :‬امیـدوارم‬ ‫اقـای تـاج و ممبینـی همان طورکـه در تمریناتمـان قـول‬ ‫حمایـت دادنـد‪ ،‬بازهـم ما را حمایت کننـد و در چندماه‬ ‫باقیمانـده تـا دور دوم شـرایطی را بـرای مـا به وجـود‬ ‫بیاورنـد تـا درادامـه هـم دل مـردم را شـاد کنیـم‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫گ شدن»‬ ‫راه های درمان «رگ به ر ‬ ‫مه لقا جام بزرگ؛ تیرانداز پرافتخار ایرانی‬ ‫یهـای اسـیایی‬ ‫یسـت کـه در باز ‬ ‫«مه لقـا جا مبـزرگ» (متولـد ‪ ۲۵‬مـرداد ‪ ۱۳۷۰‬در همـدان) تیرانـداز زن ایران ‬ ‫گوانـگ ژو در تفنـگ بـادی تیمـی ‪ ۱۰‬متـر مـدال نقـره و در مـاده ‪ ۵۰‬متر سـه وضعیت مـدال برنز گرفـت‪ .‬وی اولین‬ ‫یسـت که در ماده‬ ‫یسـت که سـهمیه المپیک لندن را گرفت‪ .‬او همچنین نخسـتین زن ایران ‬ ‫ورزشـکار زن ایران ‬ ‫تفنـگ بـادی از فاصلـه ‪ ۱۰‬متـر‪ ،‬ایـران را صاحب سـهمیه کـرد‪ .‬او در رویـداد قهرمانی جهان به میزبانی مونیخ در‬ ‫نبـار موفـق بـه حضـور در مرحله فینال شـد و با قرار گرفتن در رده پنجم جهان‪ ،‬توانسـت ایران‬ ‫‪ ،۲۰۱۰‬بـرای اولی ‬ ‫تهـا حذف شـد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬از دور رقاب ‬ ‫یهـا بـا امتیـاز ‪ ۹۱‬‬ ‫را صاحـب سـهمیه المپیـک کنـد‪ .‬در باز ‬ ‫فرشاد پیوس؛ مار زنگی اسیا‬ ‫فرشـاد پیـوس در ‪ ۲۲‬دی ‪ ۱۳۴۰‬در تهـران تهـران متولـد‬ ‫شـد‪ .‬وی بازیکـن سـابق تیـم ملـی ایـران و باشـگاه فوتبـال‬ ‫پرسـپولیس و مربـی فعلـی و کارشـناس تلویزیونـی فوتبـال‬ ‫اهـل ایـران اسـت‪ .‬وی برتریـن گل زن تاریـخ فوتبـال‬ ‫باشـگاه پرسـپولیس اسـت‪ .‬فیلم مسـتند فرشـاد اقای گل‬ ‫به کارگردانـی جعفـر صادقـی دربـاره دوران حرفه ای فرشـاد‬ ‫پیـوس در سـال ‪ ۱۳۹۷‬در سـینماهای گـروه هنروتجربـه‬ ‫ا کـران شـد‪ .‬وی بـازی را در تیـم راه اهـن اغـاز کـرد سـپس‬ ‫بـه باشـگاه شـاهین پیوسـت‪ ،‬پـس ازان بـه تیـم نیـرو‬ ‫هوایـی و در سـال ‪ ۱۳۶۴‬بـه پرسـپولیس رفـت؛ او بعـد از‬ ‫کسـال باردیگـر‬ ‫س هسـال بـه االهلـی قطـر رفـت و پـس از ی ‬ ‫بـه پرسـپولیس بازگشـت و فوتبـال را دراین تیـم به پایـان‬ ‫یهـا‬ ‫رسـاند‪ .‬فرشـاد ‪ ۳۵‬بـازی ملـی انجـام داد و دراین باز ‬ ‫‪ ۱ ۹‬گل به ثمـر رسـاند‪ .‬او جـزو ‪ ۱۴‬نفـری بـود کـه در سـال‬ ‫ضبـه‬ ‫یهـای اسـیایی ‪ ۱۹۸۶‬دراعترا ‬ ‫‪ ۶۵‬و هنـگام باز ‬ ‫کادر فنـی تیـم ملـی‪ ،‬از ایـن تیـم اسـتعفا داد‪ .‬او در ابـان‬ ‫‪ ۶۷‬بـدون پس گرفتـن اسـتعفا بـه تیـم ملـی دعـوت شـد‪.‬‬ ‫یهـای اسـیایی ‪۱۹۹۰‬‬ ‫فرشـاد پیـوس بـا تیـم ملـی در باز ‬ ‫پکن حضور داشـت و با اقای گلی دراین مسـابقات همراه‬ ‫بـا تیـم ملـی قهرمـان ایـن تورنمنت مهم اسـیایی شـد وی‬ ‫یهـای درخشـانی کـه انجـام‬ ‫در پایـان مسـابقات بـا باز ‬ ‫داد درنهایـت عضـو تیـم منتخـب ایـن مسـابقات اسـیایی‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬پـس از حـوادث مسـابقه بـا تیـم ملـی فوتبـال‬ ‫ژاپـن در جـام ملت های اسـیا ‪ ۱۹۹۲‬ازسـوی کنفدراسـیون‬ ‫کسـال‬ ‫فوتبـال اسـیا به دلیـل حملـه بـه داور ب همـدت ی ‬ ‫از کلیـه دیدارهـای بین المللـی و ملـی محـروم شـد‪ .‬بعـد‬ ‫از خداحافظـی از فوتبـال‪ ،‬فرشـاد بـه حرفـه مربیگـری روی‬ ‫اورد و توانسـت در چندیـن باشـگاه فوتبـال ازجملـه در‬ ‫شموشـک نوشـهر‪ ،‬اذربایجان تهران‪ ،‬ترا کتورسـازی تبریز‪،‬‬ ‫شموشـک نوشـهر‪ ،‬شـهید قندی‪ ،‬هما تهران و برق شـیراز‬ ‫تهـای‬ ‫یگـری بپـردازد‪ .‬از موفقی ‬ ‫و سـپیدرود رشـت بـه مرب ‬ ‫یتـوان به ثمررسـاندن ‪ 20‬گل در‬ ‫فـردی فرشـاد پیـوس م ‬ ‫لیـگ فوتبـال ایـران در سـال ‪ ۱۳۷۳‬نـام بـرد‪ .‬او بـا ‪۱۵۳‬‬ ‫گل زده بهتریـن گل زن تمـام ادوار پرسـپولیس اسـت‪.‬‬ ‫کسـالی کـه در باشـگاه قطـری بـازی کـرد نیـز در‬ ‫وی در ی ‬ ‫لیـگ قطـر بـه مقـام اقـای گل رسـید‪ .‬او در سـال ‪ ۱۳۶۶‬بـا‬ ‫‪ ۱۳‬گل اقـای گل تهـران شـد‪ .‬همچنیـن در سـال ‪۱۳۷۰‬‬ ‫ایـن عنـوان را بـا ‪ ۱۶‬گل تکـرار کـرد‪ .‬او همـراه بـا پرسـپولیس‬ ‫چنـددوره قهرمـان لیـگ باشـگاه های تهـران و دوبـار در‬ ‫سـال های ‪ ۱۳۶۶‬و ‪ ۱۳۷۰‬قهرمـان جـام حذفـی ایران شـد‪.‬‬ ‫یهـای‬ ‫ضمن اینکـه همـراه تیـم ملـی ایـران قهرمانـی باز ‬ ‫اسـیایی ‪ ۱۹۹۰‬و عنوان سـوم جام ملت های اسـیا در سـال‬ ‫‪ ۱۹۸۸‬را به دسـت اورد‪ .‬او در ایـن دو تورنمنـت به ترتیـب‬ ‫بـا چهـار و دو گل زده بهتریـن گل زن تیـم ملـی ایـران بـود‪.‬‬ ‫او پس از حوادث شـهراورد سی وهشـتم تهران در دی ماه‬ ‫نهـا محـروم‬ ‫سـال ‪ ۱۳۷۳‬شـش ماه از حضـور در میدا ‬ ‫شـد‪ .‬پیـوس در ‪ ۲۱۲‬بـازی‪ ،‬موفـق بـه زدن ‪ ۱۵۳‬گل شـد‬ ‫کـه میانگیـن وی ‪ 0.72‬هـر بـازی اسـت کـه ایـن بهتریـن‬ ‫میانگیـن در بیـن گل زنـان برتـر تاریـخ باشـگاه اسـت‪.‬‬ ‫فرشـاد ‪ ۹‬گل خـود را از نقطـه پنالتـی به ثمـر رسـاند و از‬ ‫سـال ‪ ۶۵‬تـا ‪ ۷۰‬بارهـا اقـای گل مسـابقات گونا گـون شـد‪.‬‬ ‫یهـای پرسـپولیس مقابـل حریفانـش ‪ ۲۱‬بازیکـن‬ ‫در باز ‬ ‫تا کنـون موفـق بـه هت تریـک شـده اند و ‪ ۴۲‬هت تریـک‬ ‫نیـز توسـط ایـن بازیکنـان ثبـت شـده کـه پیـوس برتریـن‬ ‫گل زن تاریـخ باشـگاه بـا ثبـت ‪ ۱۳‬هت تریـک رکـورددار‬ ‫اسـت‪ .‬او دربـاره پیوسـتنش بـه پرسـپولیس گفتـه اسـت‪:‬‬ ‫در سـال ‪ ۶۴‬با قرارداد ‪ ۲۰‬هزارتومانی به پرسـپولیس رفتم‪.‬‬ ‫کشـب دوسـت مشـترک بـا علـی پرویـن ب هنـام توکلـی‬ ‫ی ‬ ‫تمـاس گرفـت و ادرس یـک نمایشـگاه ب هنـام عـارف را داد‬ ‫و گفـت فـردا ‪ ۱۰‬صبـح بیا نمایشـگاه عارف‪ .‬از شـب تا صبح‬ ‫خوابـم نبـرد‪ ،‬چـون نـام پرویـن وسـط بـود‪ .‬پرویـن بـازی‬ ‫مـرا مقابـل بنیـاد شـهید و نیـروی زمینـی دیـده بـود و مـرا‬ ‫به همراه هفت‪ ،‬هشـت نفر از رفقایم پسـندید‪ .‬البته پروین‬ ‫را همـان روز در ورزشـگاه دیـدم‪ .‬بـا ترس ولـرز و احتـرام بـه‬ ‫یسـاده بـه مـن گفـت مـا بـه همـه‬ ‫سـراغش رفتـم‪ .‬او خیل ‬ ‫‪ ۲۰‬هزارتومـان می دهیـم‪ ،‬بـه شـما هـم ‪ ۲۰‬هزارتومـان‬ ‫می دهیـم‪ .‬مـن هم قبول کـردم‪ .‬او دربـاه ماجرای انتخاب‬ ‫پیراهـن شـماره ‪ ۱۷‬توضیـح داده اسـت‪ :‬سـال ‪ ۶۴‬بـود کـه‬ ‫بـه پرسـپولیس امـدم‪ ،‬در اولیـن بـازی بـا دارایـی‪ .‬همـه‬ ‫شـماره های خـوب مثـل ‪ ۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸ ،۷‬پـر بـود و محمـود‬ ‫خوردبیـن سرپرسـت تیـم گفـت شـماره پیراهـن ‪ ۶۸ ،۷۰‬و‬ ‫‪ ۱۷‬را داریـم‪ .‬مـن پرسـیدم ‪ ۱۷‬متعلـق بـه چه کسـی بـوده‬ ‫اسـت؟ او گفـت‪ :‬روح اهلل عبـادزاده کـه دفـاع راسـت بـود‪.‬‬ ‫گفتـم همیـن شـماره را می خواهـم‪ .‬در اسـتقالل هـم‬ ‫چنگیـز شـماره ‪ ۱۷‬پوشـید‪ .‬االن هرجا کـه مـی روم‪ ،‬مـرا بـا‬ ‫شـماره ‪ ۱۷‬می شناسـند‪ .‬بعدهـا ایـن پیراهـن شـماره ‪۱۷‬‬ ‫را دادم بـه مهـدی مهدوی کیـا‪ ،‬مهـدی همیشـه بـه مـن‬ ‫می گویـد پیراهنـی کـه در روز خداحافظـی از فوتبـال بـه او‬ ‫دادم‪ ،‬برایـش خوش یمـن بـوده اسـت‪ ۲۰ .‬تیرمـاه ‪۱۳۷۶‬‬ ‫پرسـپولیس و اسـتقالل در بـازی برگشـت ششـمین دوره‬ ‫ازادگان به مصـاف یکدیگـر رفتنـد‪ .‬بـازی درحالـی برگـزار‬ ‫یشـان در لیـگ ازادگان را از‬ ‫شـد کـه سر خ پوشـان قهرمان ‬ ‫هفت ههـا قبـل قطعـی کـرده بودنـد‪ .‬بعـد از مسجل شـدن‬ ‫قهرمانـی سـر خ ها‪ ،‬اسـتانکو سـرمربی وقـت پرسـپولیس در‬ ‫هفت ههـای پایانـی از ایـن تیم جدا شـد و حمید درخشـان‬ ‫جایگزیـن وی شـد تـا پرسـپولیس تحـت هدایـت وی‬ ‫مقابـل اسـتقالل حجـازی قـرار بگیـرد‪ .‬فرشـاد پیـوس‪ ،‬در‬ ‫نهـم برابـر اسـتقالل بـه میـدان رفـت‬ ‫بـازی خداحافظـی ا ‬ ‫که لحظات خاطره انگیزی داشـت‪ .‬در ان مسـابقه پیوس‬ ‫‪ ۱۳‬دقیقـه بـازی کـرد کـه دوبـار موقعیـت گل داشـت‪ .‬پـس‬ ‫از پایـان مسـابقه‪ ،‬وی پیراهنـش را بـه مهـدی مهدوی کیا‬ ‫داد‪ .‬مهدوی کیا می گوید هنوز این پیراهن را نگه داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬پیـوس بعـد از خداحافظـی از فوتبـال چندسـال‬ ‫اسـتراحت کـرد و در سـال ‪ ۷۸‬بـه کرواسـی رفـت و دوره‬ ‫مربیگـری را گذرانـد‪ .‬از سـال ‪ ۸۰‬مربیگـری را بـا تیـم شـهید‬ ‫قنـدی یـزد شـروع کـرد‪ .‬وی توانسـت در چندیـن باشـگاه‬ ‫فوتبـال ازجملـه در شموشـک نوشـهر‪ ،‬اذربایجـان تهـران‪،‬‬ ‫ترا کتورسـازی تبریـز‪ ،‬شموشـک نوشـهر‪ ،‬شـهید قنـدی‪،‬‬ ‫همـا تهـران و بـرق شـیراز و سـپیدرود رشـت مربیگری کند‪.‬‬ ‫پیـوس ‪ ۳۵‬بـازی ملـی انجام داده و ‪ ۱۹‬گل ملی در کارنامه‬ ‫دارد و به دلیـل خطرنا ک بودنـش در محوطـه جریمـه‬ ‫حریـف لقـب «مـار زنگـی اسـیا» را بـه وی داده بودنـد‪.‬‬ ‫عالئـــم رگ به رگ شـــدن در ورزشـــکاران شـــامل درد‪،‬‬ ‫تـــورم‪ ،‬کبـــودی و ناتوانـــی در حرکـــت مفصـــل اســـت‪ .‬ا گر‬ ‫فکـــر می کنید دچار رگ به رگ شـــدن هســـتید با پزش ــک‬ ‫خود تمـــاس بگیرید به خصـــوص ا گر درد ان قدر ش ــدید‬ ‫اســـت کـــه نمی توانیـــد روی پـــای شـــما وزن ایجـــاد کند‪.‬‬ ‫رگ به رگ شـــدن خـــود را بـــا پیـــروی از قانـــون ‪ RICE‬ی ــا‬ ‫اســـتراحت‪ ،‬یـــخ‪ ،‬فشرده ســـازی و ارتفـــاع درمـــان کنی ــد؛‬ ‫اســـتراحت کافی داشـــته باشـــید‪ ،‬از هرگونـــه فعالیتی که‬ ‫باعـــث درد می شـــود اجتنـــاب کنید و ســـعی کنیـــد پای‬ ‫خـــود را ثابـــت نگـــه دارید‪ .‬ســـعی کنید به پای خـــود وزن‬ ‫وارد نکنیـــد و درصورت لـــزوم‪ ،‬از عصـــا اســـتفاده کنی ــد‪.‬‬ ‫یخ گذاشـــتن روی پـــای خـــود را تازمانی کـــه عالئـــم ش ــما‬ ‫فروکـــش کند ادامه دهیـــد‪ .‬یخ به کاهش تـــورم و التهاب‬ ‫کمـــک می کنـــد و همچنیـــن مقـــداری درد را تس ــکین‬ ‫می دهـــد‪ .‬فشرده ســـازی به کاهـــش تورم پای شـــما پس‬ ‫از رگ بـــه رگ شـــدن کمک می کنـــد‪ .‬پای خـــود را محکم‬ ‫بپیچیـــد‪ ،‬اما گردش خون خـــود را قطع نکنیـــد‪ .‬ا گر باند‬ ‫شـــما گیره دارد از ان ها بـــرای نگه داشـــتن در جای خود‬ ‫اســـتفاده کنید و در غیر این صـــورت از نوار پزشـــکی برای‬ ‫محکم کـــردن ان بهره منـــد شـــوید‪ .‬براســـاس این مطلب‬ ‫که ازســـوی محســـن مردانی کیـــوی‪ ،‬متخصص صدمات‬ ‫ورزشـــی تهیه شـــده و توسط فدراســـیون پزشکی ورزشی‬ ‫یک ــه‬ ‫دراختیـــار ایســـنا قـــرار گرفتـــه‪ ،‬امـــده اســـت‪ :‬تاجای ‬ ‫ممکن اســـت پای خـــود را باالتر از ســـطح قلب خود نگه‬ ‫داریـــد؛ به طورمثـــال دراز بکشـــید و پـــای خـــود را روی دو‬ ‫یا ســـه بالـــش قرار دهید تا باالی ســـینه شـــما قـــرار گیرد‪.‬‬ ‫داروهـــای بی نســـخه باید برای کنتـــرل درد و تـــورم کافی‬ ‫باشـــد‪ .‬هـــر دارویـــی را طبـــق دســـتورالعمل روی بط ــری‬ ‫یـــا طبق دســـتور پزشـــک مصـــرف کنید‪ .‬همچنیـــن باید‬ ‫رگ به رگ شـــدن شدید را با اســـتراحت‪ ،‬یخ‪ ،‬فشرده سازی‬ ‫و باالبـــردن ارتفـــاع درمان کنیـــد‪ .‬بااین حـــال‪ ،‬درحالی که‬ ‫پیچ خوردگـــی کمتـــر جـــدی می توانـــد در عـــرض ‪ ۲‬ت ــا ‪۴‬‬ ‫هفتـــه یا کمتـــر بهبود یابـــد‪ ،‬پیچ خوردگی شـــدید ممکن‬ ‫اســـت ماه هـــا طـــول بکشـــد تـــا بهبـــود یابـــد‪ .‬وزن پ ــای‬ ‫خـــود را کاهـــش دهیـــد و طی فراینـــد بهبـــودی از درمان‬ ‫‪ RICE‬اســـتفاده کنیـــد‪ .‬رگ به رگ شـــدن شـــدید اس ــیب‬ ‫قابل توجهـــی بـــه ربـــاط وارد می کنـــد‪ .‬بـــرای بهب ــودی‬ ‫پـــای شـــما بایـــد تاحدامـــکان بی حرکت باشـــد‪ .‬پزش ــک‬ ‫بـــه شـــما گچ یـــا چکمـــه بی حرکتـــی می دهـــد و به ش ــما‬ ‫اطـــاع می دهد که چـــه مدت ان را بپوشـــید‪ .‬جدی ترین‬ ‫رگ به رگ شـــدن ممکـــن اســـت نیـــاز بـــه جراحی داش ــته‬ ‫باشـــد‪ .‬ا گـــر اســـیب شـــدید ربـــاط داریـــد‪ ،‬پزشـــک اصلی‬ ‫ً‬ ‫شـــما احتماال شـــما را بـــه یک متخصص ارجـــاع می دهد‬ ‫و پـــس از بازســـازی جراحـــی شـــما بایـــد به مـــدت ‪ ۴‬ت ــا ‪۸‬‬ ‫هفتـــه چکمه بپوشـــید‪ .‬قبـــل از وزن دادن بـــه پای خود‬ ‫با پزشـــک خود مشـــورت کنید به خصوص ا گـــر دچار رگ‬ ‫به رگ شـــدن متوســـط یا شدید هســـتید‪ .‬زمانی راه رفتن‬ ‫را شـــروع کنیـــد کـــه بتوانیـــد وزن را بـــدون احســـاس درد‬ ‫تحمل کـــرده و به مدت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬دقیقـــه پیاده روی کنید‪.‬‬ ‫پزشـــک شـــما ممکن اســـت یـــک کفـــش ســـفت را برای‬ ‫حمایـــت از پای شـــما درطـــول دوران نقاهت توصیه کند‬ ‫ا گرنـــه هرزمان کـــه وزن را روی پای خـــود تحمل می کنید‪،‬‬ ‫کفش هایی با کف ســـفت بپوشـــید‪ .‬درصورت احس ــاس‬ ‫ً‬ ‫درد شـــدید‪ ،‬فورا وزن خـــود را از پای خـــود بردارید و برای‬ ‫رفع ناراحتـــی ان را به مـــدت ‪ ۲۰‬دقیقه در یخ قـــرار دهید‪.‬‬ ‫درصـــورت افزایش نا گهانی درد و تورم پس از یک فعالیت‬ ‫با پزشـــکتان تمـــاس بگیریـــد‪ .‬پیچ خوردگی بـــد می تواند‬ ‫منجر به ارتریت و ســـایر مشکالت مفصلی در اینده شود‬ ‫و ا گـــر اســـیب قابل توجهی بـــه ربـــاط وارد کرده ایـــد برای‬ ‫جلوگیـــری از عـــوارض باید بـــه فیزیوتـــراپ مراجعه کنید‪.‬‬ ‫چنانچه پزشـــک شـــما را به فیزیوتراپیســـت معرفی نکرد‬ ‫از او بخواهیـــد که حرکات کششـــی و ورزش هایی را که به‬ ‫اســـیب خاص شـــما کمـــک می کند توصیـــه کند‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خسران طبیعت با برداشت انبوه و بی رویه گیاهان خوراکی‬ ‫فصــل دل انگیــز بهــار بــار دگــر خــوان گســترده و پرنعمتــش‬ ‫را ســخاوتمندانه بــر دشــت و دامــان طبیعــت اســتان ایــام‬ ‫گس ــترانده و هم ــگان را ب ــه مهمان ــی خوی ــش فراخوان ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ به ــار هم ــواره از دیرب ــاز فص ــل پرب ــار‬ ‫رزق و روزی ب ــوده اس ــت و از نیم ــه اس ــفندماه ک ــه ه ــوای‬ ‫یشــود‬ ‫لطیــف بهــاری بــر زمســتان ســرد مســتولی و چیــره م ‬ ‫و چ ــه ان هن ــگام ک ــه بهاران ــه طبیع ــت خرامان خرام ــان از‬ ‫راه می رس ــد و زمی ــن سرمس ــت از روی ــش گیاه ــان وحش ــی‬ ‫یش ــود‪ ،‬هم ــه از س ــفره پربرک ــت به ــار توشـ ـه ای از روزی‬ ‫م ‬ ‫ح ــال می چینن ــد‪ .‬هم هس ــاله از نیم ــه دوم اس ــفندماه‬ ‫ت ــا نیم ــه اوای ــل اردیبهشـ ـت ماه ان ــواع گیاه ــان خ ــودروی‬ ‫وحشــی بــا انــواع خــواص دارویــی و خورا کــی در زیســتگاه ها‬ ‫و رویش ــگاه های اس ــتان در نق ــاط مختل ــف س ــر از خ ــا ک‬ ‫برمی اورن ــد و ه ــم زمی ــن را طراوت ــی ت ــازه می بخش ــند و ه ــم‬ ‫یش ــوند‪ .‬اس ــفند ک ــه ب ــه‬ ‫روزی بخ ــش مردم ــان ای ــن دی ــار م ‬ ‫نیم هه ــای عم ــر خ ــود می رس ــد بهاران هه ــای طبیع ــت‬ ‫یکــی پــس از دیگــری خودنمایــی می کنــد و بازارهــا مملــو از‬ ‫یشــود‪ .‬ذائقــه‬ ‫انــواع گیاهــان بهــاری خــاص اســتان ایــام م ‬ ‫زا گرس نش ــینان ای ــام از روزگاران که ــن تا کن ــون ب ــا گیاه ــان‬ ‫خ ــودروی ای ــن منطق ــه س ــازگار و مان ــوس ب ــوده و نس ــل ب ــه‬ ‫نس ــل ای ــن ذائق ــه بهاران ــه در بی ــن م ــردم اس ــتان باوج ــود‬ ‫ان ــواع غذاه ــای متن ــوع ب ــه ق ــوت خ ــود پای ــدار و مان ــدگار‬ ‫مان ــده اس ــت‪ .‬پاغ ــازه‪ ،‬پیچ ــک (س ــیرکوهی)‪ ،‬ت ــره کوه ــی‬ ‫َ(ت ــرگ)‪ ،‬اون ــدول‪ ،‬عل ــف چش ــمه‪ ،‬پیازکوه ــی‪ ،‬س ــیرکوهی‪،‬‬ ‫َ‬ ‫گل گاوزبــان‪ ،‬ازبـ َـوه (اویشــن کوهــی)‪ ،‬تولیــه (پنیــرک)‪ ،‬کنگــر‪،‬‬ ‫چه ــای کوه ــی مانن ــد دم ــان‬ ‫کرک ــول‪ ،‬ب ــوره ول ــی و ان ــواع قار ‬ ‫ازجمل ــه گیاه ــان به ــاره هس ــتند ک ــه به عن ــوان گیاه ــان‬ ‫خورا ک ــی ای ــن روزه ــا در حج ــم گس ــترده از ک ــوه و دش ــت‬ ‫یش ــوند‪ .‬ای ــن گیاه ــان در کن ــار مص ــرف‬ ‫چی ــده و عرض ــه م ‬ ‫یش ــمار داروی ــی هس ــتند و‬ ‫خورا ک ــی دارای خ ــواص ب ‬ ‫هرک ــدام به تنهای ــی ی ــک داروخان ــه کوچ ــک طبیع ــی را‬ ‫یش ــود ک ــه خداون ــد رحم ــان ب ــر م ــردم ای ــن‬ ‫ش ــامل م ‬ ‫س ــامان ارزان ــی داش ــته اس ــت‪ .‬بهر هب ــرداران و اف ــراد زی ــادی‬ ‫هم زم ــان ب ــا روی ــش ای ــن گیاه ــان خ ــودرو ب ــه رویش ــگاه ها‬ ‫رفت ــه و اق ــدام ب ــه چی ــدن انب ــوه گیاه ــان به ــاری و عرض ــه‬ ‫ان در ب ــازار می کنن ــد؛ ام ــا نکت ــه حائ ــز اهمیت ــی ک ــه بای ــد‬ ‫بهر هب ــرداران در هن ــگام چی ــدن گیاه ــان طبیع ــی لح ــاظ‬ ‫ته ــای خ ــدادادی اس ــت‪.‬‬ ‫کنن ــد نح ــوه چی ــدن ای ــن نعم ‬ ‫گیاه ــان ب ــذری بای ــد بع ــد از بذرپاش ــی و گیاه ــان پی ــازی‬ ‫بای ــد ب ــدون پی ــاز و ریش ــه و از س ــاقه چی ــده ش ــوند ت ــا ب ــرای‬ ‫س ــال های بع ــد ه ــم ام ــکان روی ــش مج ــدد ای ــن نبات ــات‬ ‫وج ــود داش ــته باش ــد‪ .‬ع ــدم برداش ــت اصول ــی گیاه ــان‬ ‫توســط مــردم باعــث شــده اســت از دامنــه پرا کنــش و ترا کــم‬ ‫ای ــن گیاه ــان سال ب هس ــال کاس ــته ش ــود‪ .‬رویش ــگاه های‬ ‫گیاه ــان طبیع ــی هم ــواره م ــورد دس ــتبرد و ت ــاراج اف ــراد‬ ‫ســودجو و طم ـع ورز قــرار می گیــرد و ایــن افــراد بــا برداشــت‬ ‫انبــوه و بی رویــه و غیراصولــی موجــب خســران بــه طبیعــت‬ ‫یش ــوند‪ .‬مدی ــرکل منابع طبیع ــی و‬ ‫و نسـ ـل های این ــده م ‬ ‫ابخی ــزداری اس ــتان ای ــام دراین زمین ــه گف ــت‪ ۱۲۶ :‬تعاون ــی‬ ‫در اس ــتان مج ــوز بهر هب ــرداری از گیاه ــان طبیع ــی را ب ــا‬ ‫نظ ــارت کارشناس ــان منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری دارن ــد‪.‬‬ ‫ابراهی ــم پیرزادی ــان اف ــزود‪ :‬می ــزان برداش ــت فراورد هه ــا‬ ‫و محص ــوالت جنگل ــی و مرتع ــی ازســـوی ایـــن تعاونی هـــا‬ ‫مش ــخص و تعیی ــن ش ــده اس ــت و ایـــن بهره بـــرداران‬ ‫شه ــای الزم درخص ــوص ش ــیوه چیـــدن گیاهـــان را‬ ‫اموز ‬ ‫ف ــرا گرفته ان ــد‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬همه س ــاله ازس ــوی س ــازمان‬ ‫له ــا‪ ،‬مرات ــع و ابخی ــزداری کشـــور سیاســـت های‬ ‫جنگ ‬ ‫بهر هب ــرداری از محص ــوالت جنگل ــی و مرتع ــی تهی ــه و ب ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬پیرزادیـــان یـــاداور شـــد‪ :‬در‬ ‫اس ــتان ها اب ــاغ م ‬ ‫سیاسـ ـت های ابالغ ــی ن ــوع گیاه ــان قابل برداشـــت در‬ ‫س ــه بخ ــش برداش ــت ممن ــوع‪ ،‬مجـــاز مشـــروط و مجـــاز‬ ‫ب ــا نظ ــارت تقس ــیم بندی ش ــده اســـت‪ .‬ی توضیـــح داد‪:‬‬ ‫له ــای ال ل ــه واژگـــون ممنـــوع‪ ،‬ســـقز‬ ‫گیاهان ــی چ ــون گ ‬ ‫مج ــاز مش ــروط و گیاه ــان فصل ــی خ ــودرو مج ــاز ب ــا نظ ــارت‬ ‫هســتند‪ .‬مدیــرکل منابع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان ایــام‬ ‫اف ــزود‪ :‬ب ــرای گیاه ــان فصل ــی تعاونی هـــای بهره بـــرداری‬ ‫ب ــا نظ ــارت کارشناس ــان مج ــاز ب ــه برداشـــت بـــه مقـــدار‬ ‫نش ــده و در رویش ــگاه های معرفی شـــده هســـتند‪.‬‬ ‫تعیی ‬ ‫ب ــه گفت ــه وی هف ــت ه ــزار همی ــار طبیع ــت ب ــا نیروه ــای‬ ‫منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری ب ــرای حفاظ ــت از عرصه ه ــای‬ ‫طبیع ــی مش ــارکت دارن ــد ت ــا از اس ــیب بـــه رویشـــگاه ها و‬ ‫ذخیره ‍ گاه ــای ژنتیک ــی و ی ــا برداش ــت بی رویـــه و خـــارج‬ ‫از س ــقف مش ــخص توس ــط بهره بـــرداران جلوگیـــری‬ ‫کنن ــد‪ .‬پیرزادی ــان تا کی ــد ک ــرد‪ :‬تعاونی هـــای بهره بـــرداری‬ ‫ب ــرای ادام ــه فعالی ــت خ ــود بای ــد در حفاظـــت‪ ،‬احیـــا‪،‬‬ ‫توس ــعه و بهر هب ــرداری اصول ــی از عرصه ه ــای طبیع ــی ب ــا‬ ‫منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری هم ــکاری داش ــته باش ــند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه جوام ــع محل ــی ش ــامل روس ــتاییان و عش ــایر‬ ‫اموزش هـــای الزم در مـــورد بهره بـــرداری از محص ــوالت و‬ ‫فراورده ه ــای جنگل ــی را فرا گرفته ان ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬اس ــتان‬ ‫ایــام بیشــترین مشــارکت درزمینــه مدیریــت اراضــی مرتعــی‬ ‫و جنگل ــی و اس ــتفاده از فراورده ه ــای طبیع ــی را در س ــطح‬ ‫کش ــور دارد‪ .‬مدی ــرکل منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری اس ــتان‬ ‫ای ــام اضاف ــه ک ــرد‪ :‬م ــردم ا گ ــر هرگون ــه تخل ــف ی ــا برداش ــت‬ ‫بی روی ــه گیاه ــان داروی ــی را مش ــاهده کردن ــد ب ــا س ــامانه‬ ‫گوی ــای ‪ ۱۵۰۴‬تم ــاس بگیرن ــد و م ــوارد را گ ــزارش دهن ــد‪ .‬وی‬ ‫در مـــورد حضـــور بهر هبـــرداران غیربومـــی از اســـتان های‬ ‫هم جــوار هــم توضیــح داد‪ :‬از قاچــاق و خــروج فراورد ههــای‬ ‫جنگلـــی و مرتعـــی اســـتان ایـــام توســـط افـــراد خ ــارج از‬ ‫تعاونی هـــا و به ویـــژه بهره بـــرداران غیربومـــی جلوگی ــری‬ ‫می ش ــود و اولوی ــت برداش ــت ب ــا تعاونی هــای بومــی اس ــتان‬ ‫در حـــد مجـــاز و ســـقف تعیین شـــده اســـت‪ .‬کبیرک ــوه‪،‬‬ ‫دینارکـــوه‪ ،‬مانشـــت‪ ،‬قالرنـــگ‪ ،‬بانکـــول‪ ،‬شـــلم و گچ ــان از‬ ‫جملــه رویشــگاه های گیاهــان طبیعــی اســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫گیاه ــان در م ــزار ع و گلخانه ه ــا رش ــد نمی کنن ــد و چی ــدن‬ ‫گیاهـــان وحشـــی خورا کـــی و دارویـــی از ریشـــه و پی ــاز ی ــا‬ ‫همــراه بــا بــذر موجــب از بیــن رفتــن تدریجــی ایــن گیاهــان‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬همان گون ــه ک ــه به ــار ب ــا ای ــن گیاه ــان لذی ــذ و‬ ‫سرشــار از خاصیــت بــر مــا منــت نهــاده مــا نیــز بایــد بـه دوراز‬ ‫هرگون ــه طم ـع وروزی و س ــهل انگاری و ب ــا برداش ــت اصول ــی‬ ‫و بــه مقــدار نیــاز‪ ،‬مهربانــی و ســخاوت طبیعــت را پاســخگو‬ ‫باش ــیم‪ .‬ای ــام دارای یک میلی ــون و ‪ ۷۰۰‬هزار هکت ــار عرص ــه‬ ‫طبیعی س ــت و رویش ــگاه های گیاه ــان خ ــودروی داروی ــی‬ ‫ی ــا خورا ک ــی در نق ــاط مختل ــف اس ــتان پرا کن ــش دارد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 10‬پروژه به مناسبت حساب ‪ 100‬امام(ره) با اعتبار بیش از شش میلیارد تومان‬ ‫نسرینکاری‬ ‫مدیرکل بنیاد مسـکن خراسـان جنوبی گفت‪ ۱۰ :‬پروژه به مناسـبت دهه حسـاب‬ ‫‪ ۱۰۰‬امـام (ره) بااعتبـار شـش میلیارد و ‪ ۶۴۹‬میلیون تومـان در روسـتاهای اسـتان‬ ‫افتتـاح شـد‪« .‬قاسـم تنهـا» در نشسـت خبـری به مناسـبت دهـه حسـاب ‪۱۰۰‬‬ ‫امام (ره) و سـالروز تاسـیس بنیاد مسـکن انقالب اسلامی عنوان کرد‪ :‬از مهم ترین‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫حهـای هاد ‬ ‫تهـای در حال انجـام در روسـتاها تهیـه و اجـرای طر ‬ ‫فعالی ‬ ‫وی بابیان اینکـه ‪ ۲۱‬فروردیـن سـالروز افتتـاح حسـاب شـماره ‪ ۱۰۰‬به فرمـان‬ ‫امام خمینی (ره) و تاسـیس بنیاد مسـکن انقالب اسلامی در سـال ‪ ۱۳۵۸‬اسـت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ ۲۱ :‬فروردین تا ‪ ۳۱‬فروردین ماه دهه افتتاح حساب ‪ ۱۰۰‬امام نام گذاری‬ ‫شـده‪ .‬وی بااشـاره به ‪ ۹۱۸‬روسـتای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار در خراسـان جنوبـی اضافـه‬ ‫کرد‪ :‬تا کنون در تمامی روستاها طرح هادی تهیه شده و همچنین بنیاد مسکن‬ ‫نسـبت بـه تهیـه طـرح ‪ ۲۷۰‬روسـتای زیـر ‪ ۲۰‬خانـوار هـم اقـدام کـرده اسـت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه طـرح هـادی ‪ ۲۴۵‬روسـتا در خراسـان جنوبـی بازنگـری شـده اسـت‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬طـرح هـادی تا کنـون در ‪ ۶۵۵‬روسـتا بـا اعتبـار ‪ ۳۵۲‬میلیاردتومـان‬ ‫اجرا شـده‪ .‬به گفته وی؛ میانگین شـاخص اجرای طرح هادی روسـتاهای باالی‬ ‫‪ ۲۰‬خانـوار اسـتان ‪ ۷۱‬درصـد اسـت کـه از متوسـط کشـور یعنـی ‪ ۵۸‬درصـد باالتـر‬ ‫هسـتیم‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی خراسـان جنوبـی بااشـاره به‬ ‫ظشـدن قیـر رایـگان از سـال ‪ ۱۳۹۴‬در قانـون بودجـه تا کیـد کـرد‪ :‬از سـال‬ ‫لحا ‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬در ‪ ۴۴۸‬روسـتا اجـرای اسـفالت معابـر روسـتاها بـه‬ ‫مساحت سه میلیون و ‪ ۸۸۰‬هزار مترمربع را انجام شده است‪ .‬همچنین بهسازی‬ ‫تهـای بـاارزش و روسـتاهای هدف گردشـگری نیز پنج روسـتای فـورگ‪ ،‬خور‪،‬‬ ‫باف ‬ ‫نایبند‪ ،‬چنشت و کریمو با اعتبار هفت میلیارد و ‪ ۷۷۳‬میلیون تومان انجام شده‬ ‫یـا در دست اجراسـت‪ .‬تنهـا بابیان اینکـه تملـک و وا گـذاری زمیـن در روسـتاها از‬ ‫دیگر وظایف بنیاد مسـکن اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از ابتدای تاسـیس استان خراسان‬ ‫جنوبـی تا کنـون ‪ 6546‬هکتـار زمیـن در اسـتان تامیـن و بیـش از ‪۲ ۸‬هـزار قطعـه‬ ‫زمیـن بـه واجدیـن شـرایط وا گـذار شـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه صـدور اسـناد‬ ‫مالکیـت در روسـتاها و شـهرهای زیـر ‪ ۲۵‬هزار نفـر جمعیـت را از دیگـر وظایـف‬ ‫بنیـاد مسـکن اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬دراین زمینـه ‪ 78702‬جلـد سـند شـهری و‬ ‫روستایی صادر و تحویل مردم شده است‪ .‬وی بابیان اینکه براساس سرشماری‬ ‫عمومـی نفـوس و مسـکن سـال ‪ ۹۵‬در یـک ‪1752‬روسـتای اسـتان ‪ 88835‬واحد‬ ‫مسـکن شناسـایی و ثبـت شـده‪ ،‬گفـت‪ :‬از ایـن تعـداد تا کنـون ‪ 49204‬واحـد‬ ‫مقاو مسـازی یـا از اسـتحکام الزم برخـوردار شـده اسـت‪ .‬شـاخص مقاو مسـازی‬ ‫مسـکن در اسـتان ‪ ۵۵‬درصد رسـیده و میانگین کشـوری این شـاخص ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن خراسـان جنوبـی بابیان اینکـه ‪ 39631‬واحـد‬ ‫شـامل ‪ ۴۵‬درصـد واحدهـای مسـکن روسـتایی فاقـد اسـتحکام یـا از اسـتحکام‬ ‫پاییـن برخوردارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬از اهالی روسـتاهای اسـتان به ویژه در شهرسـتان های‬ ‫خوسف‪ ،‬سربیشه‪ ،‬فردوس‪ ،‬درمیان‪ ،‬بشرویه تقاضا داریم بااستفاده از تسهیالت‬ ‫مقاوم سـازی نسـبت بـه بهسـازی مسـا کن خـود اقـدام کننـد‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫سـال گذشـته ‪3500‬فقـره تسـهیالت روسـتایی بـه بانـک معرفی شـده اند‪ ،‬اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬از ایـن تعـداد ‪ ۸۷‬درصـد انعقـاد قـرارداد بـا بانـک داشـتند‪ 11183 .‬واحـد‬ ‫مرحلـه فونداسـیون و ‪ ۵۰۹‬واحـد هـم مرحلـه سـفت کاری را بـه اتمـام رسـاندند‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به تفاهم نامـه احـداث ‪ ۲۰‬هـزار واحـد مسـکونی محرومـان در کشـور‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬سـهم خراسـان جنوبـی احـداث یـک هـزار واحد بـود کـه در این طرح‬ ‫تا کنـون بـرای ‪ ۸۰۰‬واحـد اجـرای سـقف انجـام شـده و در ‪ ۷۳۸‬واحـد سـفت کاری‬ ‫بـه اتمـام رسـیده اسـت‪ .‬وی درخصـوص طـرح مسـکن ملـی بابیان اینکـه تا کنون‬ ‫از ‪ 51678‬نفـر ثبت نـام شـده‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬طـرح اقـدام ملـی مسـکن در شـهرهای‬ ‫زیـر ‪ ۱۰۰‬هزار نفـر جمعیـت اسـتان‪ 22418 ،‬نفـر تاییـد نهایی شـدند‪ .‬مدیرکل بنیاد‬ ‫مسـکن خراسـان جنوبی بابیان اینکه از این تعداد ‪ 12753‬نفر اورده اولیه خود را‬ ‫به حسـاب فـوق واریـز کرده انـد‪ ،‬افـزود‪ 5416 :‬نفـر شـروع به کار داشـتند و ‪ 2952‬نفـر‬ ‫اجرای فونداسـیون‪ 1825 ،‬واحد اجرای سـقف و ‪1020‬واحد در مرحله نازک کاری‬ ‫قـرار دارنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سمیه اذرمهر ایالم‬ ‫سقالکسار؛ پاک ترین دریاچه گیالن‬ ‫نصب کنتورهای هوشمند‬ ‫برای مشترکین کشاورزی و ادارات چرداول‬ ‫روسـتای «سقالکسـار» (در دهسـتان ال کان در ‪ ۱۶‬کیلومتـری جنـوب رشـت) و سـد خا کـی مشـهور ان‪ ،‬یکـی‬ ‫یهـای شـهر رشـت بـوده و بهتـر اسـت در سـفر بـه انجـا‪ ،‬تماشـای ان را از دسـت ندهیـد‪ .‬روسـتای‬ ‫از دیدن ‬ ‫«سقالکسـار» در فاصلـه کوتـاه از رشـت‪ ،‬مکانـی بی نظیـر بـا امکانـات مناسـب اسـت‪ .‬دریاچـه «سقالکسـار»‬ ‫پا ک تریـن دریاچـه گیلان‪ ،‬شـاید برایتـان بسـیار اشـنا باشـد؛ بلـه درسـت حـدس زدیـد‪ :‬ایـن دریاچـه لوکیشـن‬ ‫فیلم «ماهی و گربه» اسـت! این دریاچه نیلگون که ایینه ای شـفاف از زیبایی های اطرافش اسـت و انعکاس‬ ‫درختان انبوه در ان‪ ،‬ارامش و سکونی عجیب را به گردشگران هدیه می کند؛ چشم اندازی ست که نمی توان‬ ‫از ان چشـم برداشـت‪.‬‬ ‫بودن یا نبودن موزه تاریخی بابل!‬ ‫حمید صوفی نیا بابیان اینکه با نصب کنتورهای هوشمند‬ ‫میـزان مصـرف بـرق مشـترکین‪ ،‬قابل رویـت شـده اسـت‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نصب کنتورهای هوشمند به معنای اعمال‬ ‫خاموشـی در واحدهـای پرمصـرف نیسـت بلکـه ایجـاد‬ ‫شـرایط رویـت میـزان مصـرف بـرق مشـترکین بـزرگ‪ ،‬امـکان‬ ‫توزیـع مناسـب بـرق را بـه نحوی فراهم می کنـد که احتمال‬ ‫اعمال محدودیت در زمان پیک بار و تابستان را به حداقل‬ ‫خواهـد رسـاند‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـا نصـب کنتورهـای هوشـمند‪،‬‬ ‫یتـوان هزین ههـای بهر هبـرداری از بـرق را در سـاعات اوج‬ ‫م ‬ ‫مصـرف و عـادی‪ ،‬بـه شـیوه متفاوتـی محاسـبه کـرد‪ ،‬یعنـی‬ ‫یشـود کـه ا گـر در سـاعت اوج مصـرف‪،‬‬ ‫مشـترک متوجـه م ‬ ‫اسـتفاده غیرضـروری از بـرق داشـته باشـد‪ ،‬بایـد هزینـه‬ ‫یهـای تجدیدپذیـر‬ ‫بیشـتری بپـردازد و بـه اسـتفاده از انرژ ‬ ‫یشـود‪ .‬مدیر توزیع برق شهرسـتان چـرداول‬ ‫هـم ترغیـب م ‬ ‫گفـت‪ :‬مزیـت دیگـر نصـب کنتورهـای هوشـمند‪ ،‬افزایـش‬ ‫سـرعت و دقـت در صـدور صورتحسـاب های بـرق اسـت؛‬ ‫کبـار‪ ،‬امـکان‬ ‫یکـه بـه گفتـه ایشـان‪ ،‬هـر ‪ ۱۵‬دقیقـه ی ‬ ‫به طور ‬ ‫مشـاهده مصرف مشـترک در مرا کز مدیریت مصرف وجود‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬صوفـی نیـا ادامـه داد‪ :‬مشـترک هـر دو‬ ‫کبـار می توانـد از میـزان مصـرف خـودا گاه شـود‬ ‫سـاعت ی ‬ ‫و اطمینـان پیـدا کنـد کـه ولتـاژ مناسـبی را دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی در پایـان گفـت‪ :‬سیاسـت شـرکت توزیع برق درراسـتای‬ ‫مدیریـت مصـرف در سـال جـاری این اسـت که تمامـی‬ ‫مشترکین در حوزه های مختلف (تجاری‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫و ‪ )...‬هوشمن دسـازی شـوند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۷۴‬درصدی‬ ‫توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ ۲۶‬سـال از راه انـدازی اولیـن مـوزه تاریـخ مازنـدران در بابـل‬ ‫یگـذارد و طـی این مدت ریالی نیز بابت اجاره بها ازسـوی‬ ‫م ‬ ‫میراث فرهنگـی بـه مالـک اصلـی سـاختمان و عرصـه ان‬ ‫یعنی حوزه علمیه و مدرسـه دینی پرداخت نشـده اسـت‪.‬‬ ‫دریافـت حکـم تخلیـه بـرای اولیـن مـوزه تاریخـی مازنـدران‬ ‫در بابـل رعشـه بـر پیکـر میـراث تاریخـی اسـتان انداختـه و‬ ‫کوتاهـی و سـهل انگاری میراث فرهنگی و شـهرداری سـبب‬ ‫شـد تا حکم پلمب این موزه صادر شـود‪ .‬سـاختمان موزه‬ ‫تاریخـی بابـل در عرصه هایـی احـداث شـد کـه مالکیـت ان‬ ‫طبـق وقف نام ههـا و اسـناد موجـود بـه حـوزه و مدرسـه‬ ‫علمیه قادریه بابل برمی گردد‪ ،‬ا گرچه میراث مدعی اسـت‬ ‫سـاختمان را از شـهرداری گرفـت امـا ایـن همـه واقعیـت‬ ‫نیسـت‪ .‬عرصـه ایـن مـوزه تاریخـی قدمتـی ‪ ۴۰۰‬سـاله دارد و‬ ‫از زمـان صفویـه در ان مدرسـه علـوم دینـی احـداث شـده‬ ‫بود اما توسـط عمال رضاشـاه ملعون پهلوی‪ ،‬این مدرسـه‬ ‫دینـی تخریـب و ب هجـای ان شـهرداری و یـا بلدیـه احـداث‬ ‫می شـود‪ .‬از سـال ‪ ۷۶‬نسـبت به راه اندازی موزه تاریخی در‬ ‫یشـود و به رغـم گذشـت‬ ‫سـاختمان میراثـی بابـل اقـدام م ‬ ‫حـدود سـه دهه‪ ،‬شـهرداری و میراث فرهنگـی تا کنـون‬ ‫ریالـی اجاره بهـا پرداخـت نکرده انـد و این مسـئله منجـر‬ ‫یشـود‪ .‬صـادق برزگـر‬ ‫بـه دریافـت حکـم تخلیـه و پلمـب م ‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران بابیان اینکه موزه جابجا‬ ‫یشـود‪ ،‬می گوید‪ :‬طبـق تفاهم نامه بین میراث فرهنگی‬ ‫نم ‬ ‫و شـهرداری سـاختمان شـهرداری کـه مربـوط بـه زمـان‬ ‫پهلـوی اول بـود بـا کاربـری فرهنگـی بـه ایـن اداره بـرای‬ ‫ایجاد موزه وا گذار شده بود و در سال ‪ ۷۶‬مجدد بازسازی‬ ‫و تبدیـل بـه مـوزه شـد‪ .‬وی بابیان اینکه حـوزه علمیه بابل‬ ‫طبـق وقف نام ههـای موجـود مدعـی شـد کـه این گنجینه‬ ‫در عرصـه مدرسـه علـوم دینـی احـداث شـده اسـت ایـن‬ ‫ً‬ ‫یکـه ایـن مدرسـه در دوره رضاشـاه کاملا تخریـب و‬ ‫درحال ‬ ‫سـاختمان بلدیه جایگزین ان شـده بود‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫حـوزه علمیـه خواسـتار پرداخـت اجاره بهـا شـده بـود‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ایـن اجـاره ب همـدت ‪۱۰‬سـال پرداخـت نشـده‬ ‫نمـاه امسـال حکـم تخلیـه و‬ ‫اسـت و سـرانجام فروردی ‬ ‫یشـود‪ .‬مـوزه تاریخـی بابل‬ ‫پلمـب ایـن سـاختمان صـادر م ‬ ‫در تاریـخ ‪ ۸‬مـرداد ‪ ۱۳۵۴‬ب هشـماره ‪ ۱۵۲۶‬در فهرسـت اثـار‬ ‫ملـی کشـور به ثبـت رسـیده اسـت و به عنـوان مـوزه تاریخی‬ ‫میزبـان دوسـتداران فرهنگ وهنـر و گردشـگران اسـت‪.‬‬ ‫نحـال حجت االسلام عبدالعلـی ا کبرپـور رئیـس‬ ‫درعی ‬ ‫اسـبق مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه بابـل نیـز بااظهاراینکـه‬ ‫پیشـینه وقـف عرصـه ای کـه سـاختمان مـوزه بابـل در ان‬ ‫واقـع شـده اسـت‪ ،‬بـه ‪۴ ۰۰‬سـال پیش و بـه دوره صفویـه‬ ‫یگـردد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬رضاخـان ملعـون بـرای مبـارزه بـا‬ ‫برم ‬ ‫شـجره طیبـه شـیعه اقـدام بـه تخریب مدرسـه علـوم دینی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫می کنـد و ب هجـای ان شـهرداری و بلدیـه ایجـاد م ‬ ‫وی بااظهاراینکـه اسـناد و مـدارک و وقف نامـه ب هنـام حـوزه‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬متاسـفانه میراث فرهنگـی و شـهرداری‬ ‫تا کنـون از پرداخـت اجـاره بـه حـوزه علمیـه خـودداری‬ ‫کرده انـد و بهانـه می اوردنـد کـه تـوان پرداخـت ان را ندارند‪.‬‬ ‫به گفته ا کبرپور متاسفانه در بازه ای نیز مالکیت و وقفیت‬ ‫حـوزه نیـز به رسـمیت شـناخته نشـد و درنهایـت تصمیـم‬ ‫گرفتیـم بـرای اثبـات حقـوق ازطریـق مراجـع قضائـی اقـدام‬ ‫کنیـم و سـرانجام موفـق بـه دریافـت حکـم تخلیـه مـوزه‬ ‫بابـل شـده اسـت‪ .‬رئیـس اسـبق مرکـز مدیریـت حـوزه‬ ‫علمیـه بابـل یـاداور شـد‪ :‬یکـی از نقشـه های رضاشـاه بـرای‬ ‫مقابلـه بـا مرجعیـت شـیعه این بودکه مـدارس علـوم دینی‬ ‫یکـه مـوزه بابـل به نام مدرسـه قادریه‬ ‫را تخریـب کنـد درحال ‬ ‫بـود و ایـن مدرسـه قدیمی تریـن حـوزه علمیـه شهرسـتان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬وی باعنوان اینکـه طـی سـال های گذشـته‬ ‫هیچ گاه تقاضای تخلیه نداشتیم و همواره تقاضای اجاره‬ ‫می کردیـم‪ ،‬افـزود‪ :‬ولـی میراث فرهنگـی و شـهرداری زیـر بـار‬ ‫نمی رفـت و درنهایـت بـرای دریافـت حقـوق مجبور شـدیم‬ ‫کـه ازطریق قضائی اقدام کنیم‪ .‬اسـناد و مـدارک موجود در‬ ‫اداره وقف بابل نیز بر وقفیت عرصه هایی که موزه بابل در‬ ‫ان احداث شـده اسـت‪ ،‬تا کید می کند‪ .‬حسـن برزگر رئیس‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه بابل نیز بااظهاراینکه ساختمان‬ ‫گنجینـه کنونـی در اداره ثبـت و اسـناد به نـام سـاختمان‬ ‫قادریـه ثبـت شـده‪ ،‬از موقوفـات شـخصی عبدالقـادر زرگـر‬ ‫بـوده اسـت کـه ملـک شـخصی خویـش را وقـف کرده بـود تا‬ ‫مدرسـه علمیـه ای ب هنـام مدرسـه قادریـه در دوران قاجـار‬ ‫دراین شهرسـتان بنـا نهاد‪ .‬وی افـزود‪ :‬همچنین موقوفات‬ ‫نهـای کشـاورزی و دکان هـای زیـادی‬ ‫زیـادی ازجملـه زمی ‬ ‫نحـوزه علمیـه وقـف مدرسـه کـرده اسـت‬ ‫را بـرای اداره ای ‬ ‫تـا عوایـدش را صـرف اسـاتید‪ ،‬طلاب و امـورات جـاری ایـن‬ ‫مدرسـه کنـد‪ .‬برزگـر افـزود‪ :‬متاسـفانه در دوران پهلـوی‬ ‫به دسـتور شـخص شـاه مدرسـه علمیـه تخریـب و کلنـگ‬ ‫احـداث سـاختمان بلدیـه بارفـروش در فرودیـن سـال‬ ‫‪ ۱۳۰۸‬بـا حضـور ولیعهـد (محمدرضـا پهلـوی) بـر زمیـن‬ ‫زده شـد و سـاختمان حـوزه علمیـه تبدیـل بـه سـاختمان‬ ‫بلدیـه شـد کـه ایـن خلاف وقـف بـوده اسـت‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬بعدازانقلاب اسلامی بـا احـکام صـادره ای قانونـی‪،‬‬ ‫سـاختمان بلدیه در سـال ‪ ۱۳۷۴‬ازسـوی شهرداری تخلیه‬ ‫نمـکان در تصـرف میراث فرهنگـی قـرار گرفـت‬ ‫شـد و ای ‬ ‫و طبـق توافـق مقـرر شـد کـه اجـاره موقوفـات ان ازسـوی‬ ‫میراث فرهنگـی بـه حـوزه علمیـه پرداخـت شـود امـا بعـد از‬ ‫چندسـال اجاره این موقوفات پرداخت نشـد و باعث شـد‬ ‫یهـای صورت گرفتـه ازسـوی حـوزه علمیـه و بـا‬ ‫تـا بـا پیگیر ‬ ‫طـرح شـکایت در دادگاه موفـق بـه اثبـات مالکیـت شـود و‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۶‬حکـم تخلیـه ایـن بنـا توسـط دادگاه صـادر‬ ‫شـده بـود‪ .‬مـوزه بابـل تنهـا مـوزه مردم شناسـی در بابـل‬ ‫یشـود کـه در فهرسـت اثـار ملـی ایـران ثبـت‬ ‫محسـوب م ‬ ‫شـده اسـت و پلمـب ان نگرانی هایـی را بـرای دوسـتداران‬ ‫فرهنگ وهنـر ایجـاد کـرده اسـت‪ /.‬مهـر‬ ‫مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان ایلام گفـت‪ :‬در ‪ ۱۲‬ماهـه‬ ‫سـال گذشـته بیـش از ‪ ۲۰۳‬میلیـارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون تومـان‬ ‫از محـل عـوارض مالیـات بـر ارزش افـزوده بـرای توسـعه‬ ‫یکـه ایـن‬ ‫شـهرها و روسـتاهای اسـتان توزیـع شـده؛ در حال ‬ ‫عـدد در سـال ‪ ۱۴۰۰‬مبلـغ ‪ ۷۴‬میلیارد تومـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫غالمرضـا جنتـی افـزود‪ :‬از ایـن محـل ‪ ۱۱۵‬میلیارد تومـان‬ ‫یهـا‪۱۶ ،‬‬ ‫بـه شـهرداری ها‪ ۴۵ ،‬میلیارد تومـان بـه دهیار ‬ ‫میلیارد تومـان بـه امـور عشـایری‪ ،‬چهارمیلیارد تومـان‬ ‫بـه روسـتاهای فاقـد دهیـاری و ‪ 5.5‬میلیارد تومـان بـه‬ ‫ورزش وجوانـان اسـتان پرداخـت شـده و ‪ ۱۸‬میلیاردتومـان‬ ‫مربـوط بـه ‪ ۱۰‬درصـد مـاده ‪ ۳۹‬سـهم وزارت کشـور (سـازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها) بوده است‪ .‬مالیات وصول شده‬ ‫ً‬ ‫یشـود و مطابـق بـا‬ ‫اسـتان تمامـا بـه خزانـه کشـور واریـز م ‬ ‫قانـون برنامه وبودجـه صـرف امور جـاری‪ ،‬دفاعی و امنیتی‪،‬‬ ‫اموزشـی‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬درمانـی و عمرانـی مثـل سـاخت سـد‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬جنتـی بیـان داشـت‪ :‬ب هعلاوه‬ ‫پـارک‪ ،‬جـاده و ‪ ...‬م ‬ ‫سازمان امور مالیاتی بر اساس برنامه های توسعه ای کشور‬ ‫و قوانیـن مالیاتـی‪ ،‬عوارض موضوع مـاده ‪ ۳۸‬قانون مالیات‬ ‫بـر ارزش افـزوده را جهـت توسـعه و امـور عمرانـی بـه حسـاب‬ ‫یهـای اسـتان واریـز می کنـد‪.‬‬ ‫شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫بازدید ‪ 100‬هزار نفر گردشگر‬ ‫از غرفه های عشایری‬ ‫فرشـاد یاسـمی با اشـاره به درامـد روزانـه هفـت تـا‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومانـی عشـایر اسـتان در ایـن ایـام‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یهـای عشـایری اسـتان از ‪ ۱۵‬اسـفند ماه تـا ‪۱۳‬‬ ‫تعاون ‬ ‫نمـاه بـا برپایـی ‪ ۳۰‬سـیاه چـادر اقـدام بـه عرضـه و‬ ‫فروردی ‬ ‫فروش محصوالت تولیدی عشایر استان کردند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نمـدت محصوالتـی‪ ،‬چـون روغـن حیوانـی‪ ،‬تخم مرغ‪،‬‬ ‫در ای ‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬غذا های محلی‪ ،‬منسـوجات و سـایر اقالم‬ ‫تولیـدی خـود را بـه گردشـگران عرضـه کردنـد‪ .‬مدیـرکل امور‬ ‫عشـایری ایلام اضافـه کـرد‪ :‬همچنیـن یکـی دیگـر از اهداف‬ ‫برپایـی ایـن سـیاه چادرها اشـنایی اجمالـی مسـافران و‬ ‫گردشگران با زندگی سنتی عشایر استان ایالم بود‪ .‬یاسمی‬ ‫با بیان اینکـه ایـن سـیاه چادرها در ‪ ۳۰‬کیلومتـری مبـادی‬ ‫ورودی و خروجی شهر های استان استقرار داشتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از اهـداف مهـم سـیاه چادرها کاهـش تصادفـات جـاده ای‬ ‫بـود‪ .‬با توج هبـه اعلام پلیـس مبنی بر اینکـه ‪ ۶۰‬درصـد‬ ‫تصادفـات در ‪ ۳۰‬کیلومتـری ورودی شـهر ها و ناشـی از‬ ‫یسـت‪ ،‬این سـیاه چادر ها با هدف‬ ‫خسـتگی و خواب الودگ ‬ ‫نهـا در‬ ‫اسـتراحت کوتا همـدت راننـدگان و سرنشـینان ا ‬ ‫مبـادی ورودی و خروجـی شـهر های اسـتان دایـر شـدند‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 28‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪441‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫ دالری جهان‬ ‫ن‬ ‫ تریلیو‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫شرکت‬ ‫اولین‬ ‫«اپل»؛‬ ‫ِ‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫«اپـل» تبدیـل بـه اولیـن شـرکتی در جهـان‬ ‫شـد کـه بـه «ارزش بـازار» سـه تریلیون دالری‬ ‫نهـم پس از اینکـه قیمـت‬ ‫دسـت یافـت؛ ا ‬ ‫سـهامش بـرای مدتـی کوتـاه بـه ‪ 182.88‬دالر‬ ‫در روز صعـود کـرد‪ .‬نقطه عطـف اول ایـن برنـد‪،‬‬ ‫در اوت ‪ 2020‬شـکل گرفـت کـه رسـیدن بـه‬ ‫قلـه دو تریلیـون دالری را تجربـه کـرد؛ ان زمـان‪،‬‬ ‫ایـن شـرکت بعـد از «ارامکـو» (غـول نفـت و گاز‬ ‫عربسـتان سـعودی کـه در دسـامبر سـال ‪2019‬‬ ‫دو تریلیـون دالری شـده بـود)‪ ،‬به این جایـگاه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫رسـیده بـود؛ و حـاال اولیـن کشور ‬ ‫سـه تریلیون دالری شـده اسـت‪ .‬در تعریفـی‬ ‫کوتـاه‪« ،‬ارزش بـازار» (‪ ،)Mkt Cap‬بـه مجمـوع‬ ‫ارزش روز و متعارف سـهام یک شـرکت سهامی‬ ‫عـام می گوینـد؛ کـه معـادل ارزش روز و جـاری‬ ‫یک سـهام‪ ،‬ضرب در تعداد سـهم های منتشـر‬ ‫شهـای‬ ‫توسـط یـک شـرکت اسـت‪ .‬به رغـم چال ‬ ‫ناشـی از همه گیـری ویـروس کرونـا‪ ،‬قیمـت‬ ‫سـهام «اپل» در سـال ‪ 2021‬به میزان ‪ 34‬درصد‬ ‫افزایـش یافـت کـه ا گرچـه پـس از افزایـش‬ ‫حیرت انگیـز ‪ 81‬درصـدی در ‪ ،2020‬ان قدرهـا‬ ‫قابل توجـه نبـود؛ امـا نشـان داد کـه درکل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صنعـت فناوری نسـبتا از تاثیـرات منفی بحران‬ ‫یتـوان‬ ‫کوویـد‪ ،‬مصـون مانـده اسـت؛ حتـی م ‬ ‫یهـای‬ ‫ادعـا کـرد ِاعمـال قرنطینـه و فاصله گذار ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬باعـث شـده اسـت کـه فنـاوری‬ ‫ـوری‬ ‫در زندگـی بسـیاری از مـردم‪ ،‬نقـش مح ِ‬ ‫بیشـتری ایفـا کنـد‪ .‬اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬رونـد‬ ‫ـمگیر «اپـل» را از یـک شـرکت‬ ‫تبدیـل چش‬ ‫ِ‬ ‫پنج میلیـارد دالری در سـال ‪ ،2000‬بـه قـدرت‬ ‫برتـر جهانـی در بـازار‪ ،‬طـی ‪ 21‬سال گذشـته‬ ‫نشـان می دهـد؛ ضمن اینکـه زمـان عرضـه‬ ‫برخـی از برجسـته ترین محصـوالت ایـن برنـد را‬ ‫در این مسـیر مـرور می کنـد‪« .‬اپـل» یـک شـرکت‬ ‫یسـت کـه در زمینـه طراحـی‬ ‫فنـاوری چندملیت ‬ ‫و سـاخت لـوازم الکترونیکـی مصرفـی‪ ،‬نرم افـزار‪،‬‬ ‫سـخت افزار و ارائـ ه خدمـات انالیـن فعالیـت‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن شـرکت در «کوپرتینـو» (ایالـت‬ ‫کالیفرنیـا)‪ ،‬واقـع در «دره سـیلیکون» کشـور‬ ‫امریـکا واقـع اسـت و بنیان گذارانـش «اسـتیو‬ ‫جابـز»‪« ،‬اسـتیو وازنیـک» و «رونالـد ویـن»‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫عرضه‬ ‫مک ام ‪1‬‬ ‫عرضه ایرپاد‬ ‫عرضه ایپد‬ ‫عرضه مک بوک‬ ‫و مک بوک پرو‬ ‫عرضه اپل واچ‬ ‫عرضه‬ ‫ایفون‬ ‫عرضه ایپد‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫ دوش پیر و ارام‬ ‫ال ک پشت؛ خانه به ِ‬ ‫این موجودات‪ ،‬پیش از انسـان ها در کره زمین وجود داشـته اند و برخالف بسـیاری از گونه های حیوانی‪ ،‬ازان زمان تا کنون تغییر چندانی نکرده اند ال ک پشـت ها هم در خشـکی و هم‬ ‫در اب زندگی می کنند و در اب های شیرین و شور می توان ان ها را یافت قدیمی ترین فسیل یافت شده از ال ک پشت ها بیش از ‪ 220‬میلیون سال قدمت دارد اجداد ال ک پشت های‬ ‫ً‬ ‫امـروزی دنـدان داشـتند و البتـه نمی توانسـتند سـر خـود را در ال ک پنهـان کننـد ال ک پشـت ها بـا وجـود ال ک محکمی که دارند‪ ،‬به هیچ وجه اسـیب نا پذیر نیسـتند؛ مثال جگـوار ( گونه ای‬ ‫پلنـگ امریکایـی) عاشـق شـکار کردن ان هاسـت‪ .‬پاهـای بلنـد و قابل انعطـاف جگـوار بـه ایـن حیـوان اجـازه می دهد تـا بتواند ال ک پشـت را از ال کش بیرون بکشـد بزرگ ترین نوعشـان‪،‬‬ ‫ال ک پشـت چرمی سـت که وزن نوع بالغ ان می تواند به ‪ 700‬تا ‪ 900‬کیلوگرم برسـد وزن «ال ک پشـت حا کم» که مدت هاپیش منقرض شـده‪ ،‬بیش از دوتن بوده اسـت گوشـت برخی از‬ ‫ً‬ ‫یشـود‬ ‫گونه هـای ال ک پشـت به دلیـل نـوع رژیـم غذایـی ان هـا سمی سـت؛ مثلا ال ک پشـت های چرمـی‪ ،‬عروس های دریایی سـمی را می خورند و درنتیجه گوشـت خودشـان هم سـمی م ‬ ‫بعضـی از ال ک پشـت ها بیـش از ‪100‬سـال عمـر می کننـد ان هـا می تواننـد چهـره انسـان ها را به خاطـر بسـپارند و ان هـا را از هـم تشـخیص دهنـد در همـه قار ههـا ب هجـز قطـب جنـوب‬ ‫و همچنیـن در بسـیاری از جزایـر دنیـا زندگـی می کننـد ال ک پشـت های چرمـی بـا وجـود فشـار فوق العـاده بـاالی اب قادرنـد تـا عمـق بیش از یک کیلومتری شـنا کنند هرچه ال ک پشـت‬ ‫مـاده بزرگ تـر باشـد‪ ،‬در هربـار تخم گـذاری می توانـد تخم هـای بیشـتری بگـذارد جنـس بچـه ال ک پشـت هایی کـه از تخـم بیـرون می اینـد‪ ،‬به دمـای محیط بسـتگی دارد گون ههـای ابزی‬ ‫ال ک پشـت هنـگام شـنا کردن به هیچ وجـه به انـدازه راه رفتـن در خشـکی کنـد نیسـتند‪ .‬سـرعت ایـن ال ک پشـت ها حیـن شـنا کردن می تواننـد بـه ‪ 30‬تـا ‪35‬کیلومتربرسـاعت برسـد از بین‬ ‫ننـوع‪ ،‬در شـمال کانـادا و در دریاچه های بـزرگ ان منطقه‬ ‫بیـش از ‪ 300‬گونـه ال ک پشـت موجـود‪ ،‬تنهـا یـک گونـه قـادر اسـت سـرمای شـدید را تحمـل کنـد کـه ان هـم «بلندینگ» اسـت‪ .‬ای ‬ ‫نهـا را می فهمنـد و این موضوع بـا ازمایش ها و‬ ‫زندگـی می کنـد انـواع مردابـی می تواننـد تـا چهـار یـا پنج سـال بـدون غذاخـوردن زنـده بماننـد ال ک پشـت های بـزرگ دریایـی زبـان دلفی ‬ ‫ً‬ ‫مشاهدات علمی نیز تایید شده است هنگام خطر‪ ،‬ال ک پشت های مدیترانه ای مانند مار هیس هیس می کنند تقریبا تمام ال ک پشت ها بعد از تخم گذاری‪ ،‬تخم های خود را برای‬ ‫همیشه فراموش می کنند‪ .‬از میان همه گونه های این حیوان‪ ،‬فقط یک گونه از تخم ها و فرزندان خود مراقبت می کند ال ک پشت های دریایی قادرند بااستفاده از میدان مغناطیسی‬ ‫کره زمین‪ ،‬مسـیریابی کنند‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز ‪ /‬تلفن‪02533444257:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!