هفته نامه سرافرازان شماره 440 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 440

هفته نامه سرافرازان شماره 440

هفته نامه سرافرازان شماره 440

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬فروردین ‪ 19/1402‬رمضان ‪ 10 /1444‬اوریل ‪ /2023‬سال یازدهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 440‬تومان‬ ‫بیدارباش وجدان است ‪...‬‬ ‫ماه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫مروریبر موفق ترینتیتراژهایرمضانی‬ ‫از شــروع دهــه ‪ ،80‬موســیقی های مناســبتی مختلفــی‬ ‫در برنام ههــای تلویزیونــی ویــژه مــاه رمضــان اجــرا شــد‬ ‫ککــردن بــه دید هشــدن برنامــه‪ ،‬هرکــدام‬ ‫کــه ضمــن کم ‬ ‫ب هطــور جدا گانــه و خــارج از فضــای برنامــه و ســریال‬ ‫نیــز طرفــداران بســیاری پیــدا کردنــد‪ .‬در ســال های‬ ‫ً‬ ‫ابتدایــی دهــه ‪ 80‬معمــوال فقــط دو یــا ســه قطعــه‬ ‫یشــد امــا‬ ‫موســیقی مناســبتی در مــاه رمضــان پخــش م ‬ ‫در ســال های اخیــر شــمار ایــن قطعــات بــه بیــش از ‪10‬‬ ‫قطعــه رســیده کــه این امــر نشــان از اهمیــت و تاثیرگــذاری‬ ‫موســیقی در مباحــث معنــوی و اجتماعــی دارد‪ .‬عــده ای‬ ‫گمــان می کننــد خوانــدن یــک قطعــه بــرای یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونــی در مــاه رمضــان مثــل خوانــدن تیتراژهــای‬ ‫بــدون مناســبت اســت امــا کار خواننــدگان معــروف‬ ‫نهــا در خوانــدن تیتراژهــای‬ ‫نشــان داده کــه خیلی ازا ‬ ‫مناســبتی موفــق نبوده انــد چــون بــا همــان تفکــر و بینــش‬ ‫گهــای خــود وارد مبحــث تولیــد یــک تیتــراژ‬ ‫تک اهن ‬ ‫مر بــوط بــه مــاه رمضــان رفتنــد‪ .‬درادامــه مــروری خواهیــم‬ ‫داشــت بــر قطعاتــی کــه در دودهه اخیــر به عنــوان تیتــراژ‬ ‫ســریال های تلویزیونــی ویــژه مــاه رمضــان یــا تیتــراژ‬ ‫ویژه برنامه هایــی چــون «مــاه عســل» یــا «شــهر بــاران»‬ ‫اجــرا شــده اند و هرکــدام بــه قطعاتــی شناخت هشــده و‬ ‫تاثیرگــذار تبدیــل شــده اند‪.‬‬ ‫احسـان خواجه امیـری کـه جـزو رکـوردداران اجـرای‬ ‫یسـت‪ ،‬طـی یک دهه اخیـر بـرای‬ ‫تیتراژهـای تلویزیون ‬ ‫برنامه های مناسبتی ماه رمضان چندقطعه بسیارخوب را‬ ‫نبـار در سـال ‪84‬‬ ‫اجـرا کـرده اسـت‪ .‬ایـن خواننـده بـرای اولی ‬ ‫نبـار» را اجـرا کـرد و بـه موفقیـت‬ ‫تیتـراژ سـریال «بـرای اخری ‬ ‫رسـید‪ .‬او سـپس سـال ‪ 86‬تیتـراژ سـریال «میـوه ممنوعـه»‬ ‫به کارگردانـی حسـن فتحـی را خوانـد کـه ان تیتـراژ نیز بسـیار‬ ‫مورداسـتقبال قـرار گرفـت‪ .‬وی سـال بعـد تیتـراژ «مثـل‬ ‫چکـس» را خوانـد و در سـال ‪ 89‬نیـز در یـک همـکاری‬ ‫هی ‬ ‫دیگر با حسـن فتحی‪ ،‬تیتراژ سـریال «در مسـیر زاینده رود»‬ ‫را اجـرا کـرد کـه مورداسـتقبال خـوب مخاطبـان قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫درادامـه تیتراژهـای رمضانـی خواجه امیـری‪ ،‬ایـن خواننـده‬ ‫در ‪ 92‬دو قطعـه «بـه دادم بـرس» و «شـب سـرمه» را بـرای‬ ‫سـریال «مادرانـه» اجـرا کـرد‪ .‬خواجه امیـری در سـال ‪ 94‬نیـز‬ ‫تیتـراژ پایانـی برنامـه «ماه عسـل» را اجرا کرد کـه البته زیاد با‬ ‫اسـتقبال خوبـی مواجـه نشـد‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫نهـای موفـق تلویزیون ‬ ‫محمـد علیـزاده از تیتراژخوا ‬ ‫کـه در مـاه مبـارک رمضـان نیـز تیتراژهـای مناسـبتی خوبـی‬ ‫اجـرا می کنـد‪ .‬اولیـن تیتـراژ رمضانـی موفـق ایـن خواننـده در‬ ‫ویژه برنامه «شهر باران» شبکه یک سیما صورت گرفت که‬ ‫وی در سـال ‪ 90‬ترانـه ای از مجیـد صالحـی را بـا اهنگسـازی‬ ‫بهنام کریمی اجرا کرد و تنظیم این قطعه نیز برعهده بهروز‬ ‫صفاریـان بـود‪ .‬علیـزاده تیتـراژ برنامـه «مـاه عسـل» را هـم‬ ‫اجـرا کـرده بـود‪ .‬در سـال ‪ 92‬نیـز علیـزاده قطعه بسـیارموفق‬ ‫ت کـردم» را بـا ترانـه محمـد کاظمـی و تنظیـم میلاد‬ ‫«هـوا ُ ‬ ‫ترابـی بـرای سـریال «خـروس» اجـرا کـرد کـه همچنـان یکـی‬ ‫از قطعـات پرطرفـدار ایـن خواننده اسـت‪ .‬علیـزاده دو تیتراژ‬ ‫ویژه ماه رمضان اجرا کرده؛ نخست تیتراژ سریال «برادر» با‬ ‫ترانـه مهـرزاد امیرخانـی و تنظیـم معیـن راهبر کـه این قطعه‬ ‫نیز به یک اثر هیت تبدیل شـد و مخاطبان تلویزیون ان را‬ ‫تیتـراژ برتـر مـاه رمضـان در سـال ‪ 95‬انتخـاب کردنـد و دوم‪،‬‬ ‫قطعـه ای ویـژه شـب های قـدر بـرای برنامه «ماه عسـل» که‬ ‫البتـه زیـاد موفق نشـد‪.‬‬ ‫«منـو درگیـر خـودت کـن» اولیـن و شـاید موفق تریـن تیتـراژ‬ ‫تلویزیونـی برنامـه «مـاه عسـل» بـود کـه در سـال ‪ 86‬توسـط‬ ‫نکـه بـه معرفی‬ ‫محسـن یگانـه اجـرا شـد‪ .‬این قطعـه همچنا ‬ ‫نبـار صـدای یگانـه‬ ‫برنامـه مـاه عسـل کمـک کـرد‪ ،‬بـرای اولی ‬ ‫را ب هطـور در تلویزیـون بـه گـوش مـردم رسـاند کـه ان قطعـه‬ ‫همچنـان موفق تریـن اثـر بـرای خواننـده مطـرح پاپ اسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه تقریبـا ب هجـز ان قطعـه‪ ،‬دیگـر درزمینـه تیتراژخوانـی‬ ‫موفـق نبـوده اسـت‪ .‬ترانـه «منـو درگیـر خـودت کـن» را روزبه‬ ‫بمانـی سـروده و اهنگسـازی ان را هـم خـود محسـن یگانـه‬ ‫انجـام داده‪ .‬ایـن خواننـده در سـال ‪ 95‬نیـز یک باردیگـر‬ ‫نبـار بـا قطعـه ای تحت عنـوان‬ ‫تیتـراژ برنامـه مـاه عسـل را ای ‬ ‫«هـر چـی تـو بخـوای» اجـرا کـرد کـه به نسـبت اثـر قبلـی اش‬ ‫بـه موفقیـت ان چنانـی نرسـید‪ .‬یگانـه بـرای دومیـن تیتـراژ‬ ‫مناسـبتی خـود در رمضـان هـم سـراغ روزبـه بمانـی رفـت‬ ‫و ترانـه ای را از ایـن تران هسـرا اجـرا کـرد کـه به عنـوان تیتـراژ‬ ‫اغازیـن برنامـه «مـاه عسـل» بـه روی انتن شـبکه سـه سـیما‬ ‫رفـت‪.‬‬ ‫سـریال «پنجمیـن خورشـید» در سـال ‪ 88‬از شـبکه سـوم‬ ‫سـیما پخـش شـد کـه تیتـراژ ان را علیرضـا افتخـاری خوانـد‪.‬‬ ‫ایـن سـریال کـه در زمـان خـودش بـه محبوبیـت باالیـی‬ ‫نسـریال علیرضا‬ ‫یسـت‪ .‬درای ‬ ‫رسـید‪ ،‬سـاخته علیرضا افخم ‬ ‫افتخـاری قطعـه ای را با اهنگسـازی موفق ارجمنـد اجرا کرد‬ ‫کـه بـا اسـتقبال خوبـی مواجـه شـد‪ .‬نـام این قطعـه «خوشـه‬ ‫یکـه در سـال ‪ 88‬هیـچ خواننـده دیگری‬ ‫دنیـا» بـود‪ .‬ازانجای ‬ ‫بـرای مـاه مبـارک رمضـان قطعـه ای منتشـر نکـرد‪ ،‬قطعـه‬ ‫«خوشـه دنیـا» درمعـرض توجـه بیشـتری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫مجیـد اخشـابی یکی دیگـر از خواننـدگان پـرکار مـاه رمضـان‬ ‫اسـت کـه به نوعـی تیتـراژ اولیـن سـریال نویـن مـاه رمضـان‬ ‫را در سـال ‪ 80‬اجـرا کـرد‪ .‬سـریال «گم گشـته» به کارگردانـی‬ ‫رامبـد جـوان و اجـرای مجیـد اخشـابی بسـیار موردتوجـه‬ ‫نسـریال‪ ،‬اخشـابی قطعـه ای را بـر زمینـه‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬درای ‬ ‫شـعری از علی معلم اجرا کرد‪ .‬اخشـابی سـپس در سـال ‪83‬‬ ‫نیـز یـک قطعـه دیگـر را بـا شـعری از علـی معلـم این بـار برای‬ ‫سـریال پرطرفدار «متهم گریخت» به کارگردانی رضا عطاران‬ ‫اجـرا کـرد‪« .‬یک وجـب خـا ک» هـم نـام سریالی سـت کـه در‬ ‫سـال ‪ 86‬در ماه رمضان پخش شـد و اخشـابی تیتراژ ان را با‬ ‫اهنگسـازی حمیدرضـا صـدری اجـرا کـرد‪.‬‬ ‫یسـت که بخشـی از محبوبیت‬ ‫مهدی یراحی از خوانندگان ‬ ‫خـود را بـه تیتراژهـای مناسـبتی مـاه رمضان مدیون اسـت‪.‬‬ ‫ایـن خواننـده در سـال ‪ 88‬با قطعه «هـوای تو» برای برنامه‬ ‫مـاه عسـل بـه محبوبیـت رسـید و پـس ازان البـوم اولـش را‬ ‫کلیـد زد‪ .‬یراحـی سـپس چندقطعـه دیگـر نیـز بـرای برنامـه‬ ‫احسـان علیخانـی اجـرا کـرد‪ .‬اثـر «هرجـای دنیایـی دلـم‬ ‫اونجاسـت» بـا ترانـه ای از روزبه بمانی یکـی از این اثار موفق‬ ‫اسـت کـه مورداسـتقبال مخاطبـان موسـیقی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫همچنیـن وی قطعـه «سـازش» را هـم بـر زمینـه همـان‬ ‫الگـوی پیانـو محور «هرجای دنیایی دلم اونجاسـت» برای‬ ‫مـاه عسـل اجـرا کـرد کـه ان اثـر نیـز بـا بازخوردهـای خوبـی‬ ‫مواجـه شـد‪ .‬همـه ترانه هایی که یراحـی در ماه رمضان اجرا‬ ‫کـرده از سـروده های بمانـی هسـتند و جنـس موسـیقی او‬ ‫یسـت که این اثار به عنوان حسـن ختام برنامه پخش‬ ‫طور ‬ ‫یتـر سـایر خواننـدگان به عنـوان تیتـراژ‬ ‫یشـود و اثـار پرانرژ ‬ ‫م ‬ ‫ابتدایـی قـرار می گیـرد‪ .‬یراحی یک قطعه بـرای تیتراژ پایانی‬ ‫برنامـه «مـاه عسـل» نیـز اجـرا کـرد کـه در قسـمت نخسـت‬ ‫برنامـه همـه منتظـر شـنیدنش بودنـد امـا درنهایـت مجـوز‬ ‫پخـش نگرفـت و یراحـی ان را به صورت اینترنتی پخش کرد‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد اصفهانـی تیتراژخـوان بسیارخوبی سـت کـه‬ ‫کارنامـه هنـری وی در تلویزیـون حکایـت از این ماجـرا دارد‪.‬‬ ‫ایـن خواننـده در سـال ‪ 90‬تیتـراژ سـریال مناسـبتی «تکیـه‬ ‫بـر بـاد» را اجـرا کـرد کـه اسـتقبال خوبـی از ان به عمـل امـد‪.‬‬ ‫«تکیـه بـر بـاد» قطعـه ای از سـاخته های مهـدی یغمایـی‬ ‫اهنگسـاز و خواننـده پـاپ اسـت کـه خـودش هـم یک بـار‬ ‫تیتـراژ البـوم مـاه عسـل را خوانـده‪ .‬ترانـه ایـن اثـر نیـز از‬ ‫یسـت و بهـروز صفاریـان هـم‬ ‫سـروده های روزبـه بمان ‬ ‫به عنـوان تنظیم کننـده دراین قطعـه حضـور دارد‪.‬‬ ‫«نگـران منـی» از اخریـن اثـار پرطرفـدار مرتضی پاشـایی بود‬ ‫کـه چندمـاه پیش از درگذشـت این خواننـده پاپ به عنوان‬ ‫تیتـراژ برنامـه «مـاه عسـل» بـه روی انتـن شـبکه ‪ 3‬رفـت و‬ ‫کسـپاری‬ ‫ان قـدر محبوبیـت پیـدا کـرد کـه در مراسـم خا ‬ ‫پاشـایی نیـز بـه زمزمـه طرفدارانـش تبدیـل شـد‪ .‬بـرای‬ ‫این قطعـه یـک ویدئویـی نیـز تـدارک دیـده شـد که پاشـایی‬ ‫در ان بـا اسـتایل خـود پـس از شـیمی درمانی حاضـر شـد و‬ ‫ازانجایی کـه محتـوای اثـر نیـز خیلـی بـه وضعیـت جسـمی‬ ‫و روحـی پاشـایی شـبیه بـود‪ ،‬یکـی از تیتراژهـای موفـق‬ ‫البـوم مـاه عسـل را رقـم زد‪ .‬ترانـه قطعـه را مهـرزاد امیرخانـی‬ ‫سـروده‪ ،‬اهنگسـازی ان را پاشـایی انجام داده و معین راهبر‬ ‫به عنـوان تنظیم کننـده و میکس و مسـترینگ دراین قطعه‬ ‫حضـور داشـته اسـت‪.‬‬ ‫فـرزاد فرزیـن در سـال ‪ 92‬خواننـده تیتـراژ ابتدایـی برنامـه‬ ‫«مـاه عسـل» بـود کـه قطعـه او بـه یکـی از اثـار محبوبـش‬ ‫تبدیـل شـد و همچنـان در کنسـرت هایش بیشـترین‬ ‫درخواسـت را بـرای اجـرا دارد‪ .‬ایـن خواننـده پاپ که سـابقه‬ ‫چنـد همـکاری دیگـر را هـم بـا علیخانـی دارد‪ ،‬باالخـره در‬ ‫سـال ‪ 92‬بـه انچـه از ایـن همـکاری می خواسـت رسـید و‬ ‫یـک قطعـه هیـت را از خـود به جـای گذاشـت‪ .‬قطعـه «مـاه‬ ‫عسـل» نیـز از سـروده های روزبـه بمانی سـت و ملـودی ان را‬ ‫فـرزاد فرزیـن سـاخته‪ .‬مهران خلیلی به عنوان تنظیم کننده‬ ‫و ارش پا کـزاد به عنـوان مهنـدس صـدا دراین قطعـه حضـور‬ ‫داشـته اند‪.‬‬ ‫رضـا صادقـی نیـز تجربـه چنـد تیتـراژ خـوب ویـژه مـاه‬ ‫رمضـان را در تلویزیـون دارد‪ .‬ایـن خواننـده در سـال ‪89‬‬ ‫قطعـه ای موفـق را بـرای سـریال «ملکـوت» به کارگردانـی‬ ‫محمدرضـا اهنـج اجـرا کـرد کـه ایـن اثـر مورداسـتقبال قـرار‬ ‫گرفـت‪ ،‬به خصـوص ان کـه فضایـی مناسـب مـاه رمضـان و‬ ‫همچنیـن مناسـب بـا خـود سـریال داشـت‪ .‬او همچنیـن در‬ ‫‪ 92‬نیـز چندقطعـه را بـرای سـریال «دودکـش» اجـرا کـرد کـه‬ ‫دراین میـان تیتـراژ پایانـی سـریال کـه درون مایـه اجتماعـی‬ ‫داشـت‪،‬با موفقیت بسـیارباالیی مواجه شـد‪ .‬صادقی به جز‬ ‫ایـن قطعـات‪ ،‬چنـد اثـر دیگـر نیـز در مـاه رمضـان اجـرا کـرده‬ ‫که تیتراژ برنامه شـهر باران یکی ازان هاسـت اما در میان اثار‬ ‫ویـژه مـاه رمضان وی‪ ،‬ملکوت و دودکش بیشـتر موردتوجه‬ ‫قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫شـهاب رمضـان‪ ،‬سـعید شـهروز‪ ،‬قاسـم افشـار‪ ،‬امیرحسـین‬ ‫مـدرس‪ ،‬حامـد زمانـی‪ ،‬مهـدی یغمایـی‪ ،‬امیرعلی بهـادری‪،‬‬ ‫بهـروز صفاریـان‪ ،‬مهـدی احمدونـد‪ ،‬حجـت اشـرف زاده‪،‬‬ ‫بهنـام صفـوی و بنیامیـن بهـادری سـایر خوانندگانی اند که‬ ‫تیتراژهـای ویژه برنامه هـا و سـریال های مناسـبتی رمضان را‬ ‫اجـرا کرده انـد‪ /.‬تـاالب‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫بو رسوم شهرهای ایران در ماه رمضان‬ ‫ادا ‬ ‫بــا شــروع مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬مــردم ایــران هــم ماننــد ســایر مســلمانان جهــان بــه مهمانــی‬ ‫خداونــد متعــال ملحــق می شــوند و بــا انجــام اعمــال ویــژه این مــاه‪ ،‬قلب هایشــان را بــه خالــق‬ ‫کتــر می کننــد‪ .‬اداب ورســوم شــهرهای ایــران در مــاه رمضــان رنگ وبویــی متفــاوت بــا‬ ‫هســتی نزدی ‬ ‫انچــه در جوامــع دیگــر مشــاهده می شــود دارد؛ دلیــل این امــر ان اسـت که مــا مــردم ایــران بخشــی از‬ ‫ســنت ها و فرهنــگ غنــی خــود را بــه مــاه رمضــان و اعمــال مذهبــی ان وارد و زیبایی هــای این مــاه‬ ‫پربرکــت را دوچنــدان کردیــم‪ .‬دراین مقالــه بــه رســوم شــهرهای ایــران در مــاه رمضــان می پردازیــم و‬ ‫بررســی می کنیــم کــه هــر شــهر یــا قــوم ایرانــی کــدام بخــش از فرهنــگ غنــی خــود را بــا این مــاه مبــارک‬ ‫پیونــد زده اســت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا بعضــی از مراســم مــاه رمضــان در شــهرهای مختلــف‬ ‫اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫در یکـی از رسـم هایی کـه در اسـتان کرمـان وجـود دارد‪،‬‬ ‫مهـای سـالخورده کرمانـی قهـوه را در اب حـل می کننـد‬ ‫خان ‬ ‫نهـا ایـن کار را به دلیـل‬ ‫یشـان می مالنـد‪ .‬ا ‬ ‫و بـه پیشان ‬ ‫خـواص زیـاد قهـوه انجـام می دهـد‪ .‬البتـه ایـن رسـم بیشـتر‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یشـد و امـروزه به ندرت دیده م ‬ ‫در گذشـته انجـام م ‬ ‫از دیگـر رسـومات اسـتان کرمـان در مـاه رمضـان می توانیـم‬ ‫بـه دادن سـرروزه ای اشـاره کنیـم؛ سـرروزه ای را بزرگ ترهـا به‬ ‫بچه هایـی کـه به سـن تکلیـف رسـیده اند می دهند تـا ان ها‬ ‫را تشـویق بـه گرفتـن روزه کننـد‪ .‬رسـم های دیگـری کـه در‬ ‫کرمان گرامی داشته می شوند‪ ،‬مراسم کلیدزنی دختران در‬ ‫شـب های ویـژه قـدر و خوانـدن اهلل رمضونـی پسـران اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از اداب ورسـوم شـهرهای ایـران در مـاه رمضـان کـه‬ ‫بسـیارجالب اسـت و همچنـان در اذربایجـان شـرقی اجـرا‬ ‫می شـود «پیراهـن فاطمـه» نـام دارد‪ .‬دراین مراسـم‪،‬‬ ‫یشـوند‪ ،‬عصـر جمعـه اخـر مـاه‬ ‫خانم هایـی کـه بچـه دار نم ‬ ‫رمضـان بـه مسـجد می رونـد و نمـاز حاجـت می خواننـد‪.‬‬ ‫سـپس‪ ،‬بـه خانـه هفـت خانـم کـه نامشـان فاطمـه اسـت‬ ‫می رونـد و از هریـک یک تکـه پارچـه می گیرنـد؛ بـا ان هفـت‬ ‫تکـه پارچـه لبـاس بچگانـه می دوزنـد کـه اسـمش «پیراهـن‬ ‫فاطمـه» اسـت و ان را نـزد خـود نگـه می دارنـد‪ .‬عقید هشـان‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫براین اسـت که مـاه رمضـان سـال بعـد بچـه دار م ‬ ‫یکی دیگـر از رسـومات مـاه مبـارک رمضـان دراین اسـتان‪،‬‬ ‫مراسـم کیسـه دوزی نام دارد‪ .‬دراین مراسـم زنان و دختران‬ ‫هر روسـتا گردهم می ایند و برای خانواده خودشـان کیسـه‬ ‫می دوزنـد‪ .‬بعـد‪ ،‬مقداری پول داخل کیسـه می گذارند‪ ،‬دعا‬ ‫می خواننـد و بـه ان پـول فـوت می کننـد‪ .‬مـردم اذربایجـان‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫معتقدنـد باایـن کار درگیـر فقـر و بی پولـی نم ‬ ‫نهـا بـا شـور و اشـتیاق خاصی به اسـتقبال مـاه مبارک‬ ‫ترکم ‬ ‫ً‬ ‫مهـای ترکمـن از تقریبـا یک هفتـه‬ ‫رمضـان می رونـد‪ .‬خان ‬ ‫نمـاه‪ ،‬خانه تکانـی را شـروع می کننـد‪.‬‬ ‫پیـش از شـروع ای ‬ ‫جمعه اخر پیش از حلول ماه رمضان هم مردم به مسـجد‬ ‫یهـا هـم‬ ‫محـل می رونـد و بـه نظافـت ان می پردازنـد‪ .‬بعض ‬ ‫سـجاده های نمـدی یـا قالیچه ای به مسـجد اهدا می کنند‬ ‫کـه بـه ان «نمـاز لیـق» می گوینـد‪ .‬رسـم دیگـری کـه در بیـن‬ ‫ترکمن هـا رایـج اسـت «یـا رمضـان» نـام دارد‪ .‬دراین مراسـم‪،‬‬ ‫در پانزدهـم مـاه رمضـان به مناسـبت گذشـتن نیمـی از‬ ‫نمـاه پربرکـت‪ ،‬امام جماعـت و اهالـی محـل بـه خان ههـا‬ ‫ای ‬ ‫یهـا بچ ههـا شـعر و سـرود‬ ‫سـر می زننـد‪ .‬در ایـن مهمان ‬ ‫نهـا هدیـه می دهـد‪.‬‬ ‫می خواننـد و صاحب خانـه هـم بـه ا ‬ ‫نهـا در لیسـت اداب ورسـوم شـهرهای ایـران در‬ ‫ترکم ‬ ‫مـاه رمضـان‪ ،‬متنوع تریـن رسـم ها را دارنـد‪ .‬یکی دیگـر از‬ ‫ایـن رسـم ها‪ ،‬مراسـم اشـتی کنان اسـت‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫نهـا «بـاش اولـی» می گویند‪،‬‬ ‫بزرگ ترهـای هـر محـل کـه بـه ا ‬ ‫کسـانی را کـه بـا هـم کـدورت دارنـد به چای دعـوت می کنند‬ ‫نهـا را بـا هـم اشـتی می دهنـد‪.‬‬ ‫وا ‬ ‫در بررسـی اداب ورسـوم شـهرهای ایـران در مـاه رمضـان‪ ،‬بـه‬ ‫اسـتان فارس و شـهر شـیراز می رسـیم که شـکلی ویژه دارد‪.‬‬ ‫شـیرازی ها در اخرین جمعه ماه شـعبان به گردش و تفریح‬ ‫می رونـد و صبـح تـا شـب را بـه خوشـی می گذراننـد؛ اعتقـاد‬ ‫دارنـد در مـاه رمضـان تنهـا بایـد عبـادت کـرد‪ .‬این مراسـم به‬ ‫«کلوخ انـدازون» معـروف اسـت‪ .‬همچنیـن دراین اسـتان‪،‬‬ ‫خانواده هایی که دخترشان را عروس کرده اند در اولین ماه‬ ‫رمضـان بعـد از عروسـی افطـاری کاملـی امـاده می کننـد و بـا‬ ‫گل بـرای عـروس می فرسـتند‪ .‬ایـن رسـم «روز والـون» نـام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در چهارمحال وبختیـاری در شـب های قـدر و روز ‪۲۷‬‬ ‫مـاه رمضـان‪ ،‬نـان محلـی به اسـم کا کولـی می پزنـد و در‬ ‫امام زاد ههـا و مسـاجد پخـش می کننـد‪ .‬در دیگـر مراسـم‬ ‫این اسـتان‪ ،‬زنان بختیاری در ‪ ۲۷‬ماه رمضان با یک سـینی‬ ‫حنـا کـه روی سرشـان می گذارنـد بـه مسـجد می رونـد‪ .‬در‬ ‫مسـجد بـا قاشـق مقـداری از حنـای یکدیگـر را برمی دارنـد‬ ‫و در سـینی خـود می ریزنـد‪ .‬ایـن حنـا را در روز عیـد فطـر بـا‬ ‫گالب قاتـی می کننـد و بـه دسـت و پـای خـود می گذارنـد تـا‬ ‫حاجـت روا شـوند‪.‬‬ ‫سـنتی رایـج و پسـندیده کـه در اسـتان لرسـتان رایـج اسـت‬ ‫مسـا» نـام دارد؛ دراین مراسـم خانواد ههـا بخشـی از‬ ‫«کاس ‬ ‫افطـاری و سـحری خـود را بـرای همسـایگان می فرسـتند‪.‬‬ ‫در لیسـت رسـومات شـهرهای مختلـف در مـاه رمضـان‪ ،‬بـه‬ ‫اسـتان مرکـزی برمی خوریـم کـه سـنتی جالب توجـه دارنـد‪.‬‬ ‫دراین اسـتان مـردم هنوزهـم مانند گذشـته بـا صدای طبل‬ ‫یشـوند‪ .‬هنـگام سـحر یـک نوجـوان‬ ‫بـرای سـحر بیـدار م ‬ ‫چوبـی را بـر تشـت می کوبـد و در کوچ ههـای شـهر یـا روسـتا‬ ‫نگـوی پیـر راه‬ ‫می چرخـد؛ همـراه بـا ایـن نوجـوان یـک اذا ‬ ‫مـی رود و از دعاهـای خواجـه عبـداهلل انصـاری می خوانـد‪.‬‬ ‫یکـه‬ ‫ایـن دونفـر پشـت در خانـه مـردم می ایسـتند و تازمان ‬ ‫چـراغ خانـه روشـن نشـده اسـت حرکـت نمی کننـد‪.‬‬ ‫یکـی از رسـم های اسـتان خراسـان جنوبـی کـه تصمیـم‬ ‫گرفتیـم در لیسـت اداب ورسـوم شـهرهای ایـران در مـاه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫رمضـان بـه ان اشـاره کنیـم‪ ،‬مراسـم نـوای شوخوان ‬ ‫در روسـتاهای اسـتان خراسـان جنوبـی و در هنـگام سـحر‪،‬‬ ‫سـه بار بـر طبـل می کوبنـد؛ بـار اول بـرای بیدارشـدن‪ ،‬بـار‬ ‫دوم بـرای خـوردن سـحری و بـار سـوم بـرای خوانـدن نمـاز‬ ‫صبـح اسـت‪ .‬همـراه بـا طبـل زدن‪ ،‬یک نفـر دعـا و مناجـات‬ ‫می خوانـد‪.‬‬ ‫مراسـم مـاه رمضـان در اسـتان مازنـدران بسـیار متنـوع‬ ‫اسـت‪ .‬خیلـی از مـردم اسـتان مازنـدران سـه روزپیش از‬ ‫شـروع مـاه مبارک رمضان پیشـواز می رونـد و روزه می گیرند‪.‬‬ ‫کسـانی که حاجتـی داشـته باشـند‪ ،‬بـرای براورد هشـدنش‬ ‫ختـم انعـام می گیرنـد‪ .‬هنـگام خوانـدن قـران هـم در یـک‬ ‫سـینی بـزرگ مقـداری اب‪ ،‬نـان و نمـک قـرار می دهنـد‪.‬‬ ‫بعـد از خوانـدن قـران‪ ،‬افـراد روز هشـان را بـا غذاهـای داخـل‬ ‫سـینی بـاز می کننـد‪ .‬از دیگـر رسـومات اسـتان مازنـدران در‬ ‫مـاه رمضـان‪ ،‬می توانیـم بـه ایـن اشـاره کنیـم کـه کسـانی که‬ ‫می خواسـتند پسـردار شـوند‪ ،‬نـذر می کردنـد در مـدت مـاه‬ ‫رمضـان‪ ،‬مـردم را بـرای خـوردن سـحری بیـدار کننـد‪ .‬بـرای‬ ‫ایـن کار یـک پیـت حلبـی بـه گـردن می انداختنـد و بـا چـوب‬ ‫بـه ان ضربـه می زدنـد و در کوچه هـا می چرخیدنـد‪ /.‬بلا گ‬ ‫اسـنپ مارکـت‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر نظم بین المللی‬ ‫حسینمهدی تبا‬ ‫فروپاشـی شـوروی روابـط بین الملـل را بـا لحظـه تـک قطبـی‬ ‫مواجه کرد‪ .‬پدیده ای که البته با بحران مالی در سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫و شکسـت ایـاالت متحـده در پیشـبرد اهـداف خـود در‬ ‫خاورمیانـه دسـت خوش تغییـر شـده اسـت‪ .‬بسـیاری‬ ‫معتقدنـد جنـگ اوکرایـن رونـد تغییـر در نظم بین المللـی را‬ ‫تسـریع می کنـد‪ .‬پیـش از تشـریح چگونگـی اثرگـذاری جنگ‬ ‫اوکرایـن بـر نظـام بین الملـل‪ ،‬تشـریح چیسـتی نظـم‬ ‫بین المللـی و عوامـل موثـر بـر ان ضـروری اسـت‪ .‬نظـم‬ ‫بین المللی در ساده ترین توضیح‪ ،‬شیوه توزیع قدرت میان‬ ‫کشورهاسـت‪ .‬بـا فروپاشـی شـوروی جهـان یـک ابـر قـدرت‬ ‫دارد؛ این یعنی نظام بین المللی در حال حاضر تک قطبی‬ ‫تهـای بـزرگ دیگـری همچون‬ ‫اسـت‪ .‬ا گرچـه‪ ،‬بـا وجـود قدر ‬ ‫تهـای‬ ‫روسـیه‪ ،‬چیـن‪ ،‬فرانسـه و انگلیـس و همچنیـن قدر ‬ ‫منطقـه ای نوظهـور ماننـد ایـران‪ ،‬هنـد‪ ،‬افریقـای جنوبـی و‬ ‫برزیـل‪ ،‬ایـاالت متحـده در اداره نظـم بیـن المللـی تنهـا‬ ‫نیسـت‪ .‬بـا ایـن حال قدرت امریکا در بیشـتر سـال های بعد‬ ‫فروپاشی به اندازه ای بوده که با وجود مخالفت قدرت های‬ ‫دیگـر بتوانـد بیشـتر اهـداف خـود را پیـش ببـرد‪ .‬توانایـی‬ ‫ایـاالت متحـده در ادامـه رویکـرد کنونـی‪ ،‬بـه تـداوم توزیـع‬ ‫قـدرت بـه شـکلی کـه هسـت بسـتگی دارد؛ یعنـی حالتی که‬ ‫در ان ایـاالت متحـده بـا فاصلـه قابـل توجهـی در راس هـرم‬ ‫قـدرت جهـان قـرار گرفتـه باشـد‪ .‬در چنیـن حالتـی امریکا به‬ ‫یک جانبه گرایـی ادامـه می دهـد و بـدون توجـه بـه اهـداف‬ ‫دیگـر کشـورها‪ ،‬منافـع خـود را دنبـال می کنـد‪ .‬در مقابل‪ ،‬ا گر‬ ‫دیگـر کشـورها بتواننـد توزیـع قـدرت را تغییـر دهنـد ممکـن‬ ‫اسـت نظـم بین المللـی از حالـت یـک قطبـی بـه دو یـا چنـد‬ ‫قطبـی تغییـر کنـد‪ .‬ایـن وضعیـت در حالتـی ممکـن اسـت‬ ‫کشـورها به تنهایی یا از طریق برقراری اتحادهای سیاسـی_‬ ‫امنیتـی و موازن هسـازی‪ ،‬تـوان اعمـال قـدرت ابر قدرت فعلی‬ ‫را بـه چالـش بکشـند‪ .‬بـه همیـن دلیـل در سـال های اخیـر‬ ‫اهمیـت محور چین‪-‬روسـیه‪-‬ایران بـرای مقابله با هژمونی‬ ‫امریـکا مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬سـه کشـوری کـه‬ ‫مشـتاقند نظـم بین المللـی را بـا افزایـش هزین ههـای‬ ‫یک جانبه گرایـی بـرای امریـکا‪ ،‬نظمـی مبتنـی بـر رشـد‬ ‫تهـای غیـر امریکایـی برپـا کننـد‪ .‬جنـگ در اوکرایـن‬ ‫قدر ‬ ‫بزرگتریـن درگیـری مسـلحانه ای اسـت کـه بعـد از جنـگ‬ ‫جهانـی دوم در اروپـا اغـاز شـده اسـت‪ .‬در نتیجـه‪ ،‬اثرگـذاری‬ ‫ان بـر نظـام بین الملـل بحـث بسـیاری از محافـل پژوهشـی‬ ‫اسـت‪ .‬سـال های پیـش رو کـه از نظـر کارشناسـان روابـط‬ ‫بین الملـل‪ ،‬دوران گـذار در نظـم بین المللـی اسـت می تواند‬ ‫باعـث تغییـرات مهمی در صحنه بین المللی باشـد‪ .‬در این‬ ‫سـال ها هر رویدادی که بتواند در سـه مورد «سـطح قدرت‬ ‫ابرقـدرت کنونـی یعنـی امریـکا‪ ،‬سـطح قـدرت رقبـای تهدیـد‬ ‫کننـده امریـکا یعنی چین یا روسـیه و هنجارهای مسـتقر در‬ ‫جهـان کنونـی» تغییـر ایجـاد کنـد‪ ،‬می توانـد در نظـر‬ ‫بین المللی اثرگذار باشد‪ .‬از نظر رقیبان امریکا‪ ،‬دلیل جنگ‬ ‫یتـوان تلاش روسـیه بـرای دسـت کم حفـظ‬ ‫اوکرایـن را م ‬ ‫جایگاهـش در سـطح بین المللـی توجیـه کـرد امـا ناتـو کـه بـا‬ ‫اسـتفاده از ضعـف روسـیه در سـال های ابتدایـی بعـد از‬ ‫فروپاشـی شـوروی‪ ،‬گسـترش خـود را بـه سـمت شـرق شـروع‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬ایـن کشـور را بـا تهدیدهـای حیاتـی مواجـه کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬وا کنـش روسـیه بـرای جلوگیـری از تـداوم ایـن‬ ‫وضعیـت‪ ،‬تهاجمـی گسـترده بـه اوکرایـن بـود تـا امـکان‬ ‫عضویـت ایـن کشـور در ناتـو را بـرای ده ههـای اینـده‬ ‫غیرممکـن سـازد‪ .‬در مقابـل‪ ،‬طـرف غربـی تلاش می کنـد‬ ‫روسـیه را از فرط فرسـودگی وادار به عقب نشـینی کند‪ .‬البته‬ ‫پیـروزی یـا شکسـت در جنـگ بـه طـور کلـی امـری نسـبی‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن مسـاله بـرای روسـیه با تحقـق اهداف این کشـور‬ ‫یشـود؛ اهدافـی همچـون تحقـق بی طرفـی در‬ ‫مشـخص م ‬ ‫اوکرایـن و غیرنظامـی کـردن ایـن کشـور بـرای سـال های‬ ‫طوالنـی‪ .‬پیـروزی طـرف غربـی نیـز در عـدم پذیـرش شـرایط‬ ‫بی طرفی برای اوکراین و موفقیت در عقب نشـاندن روسـیه‬ ‫و یـا بازپس گیـری مرزهـای اوکرایـن بـه دلیـل تحمیـل‬ ‫یشـود‪ .‬در صورتی که‬ ‫سهـا تعریـف م ‬ ‫هزین ههـای زیـاد بـه رو ‬ ‫روسـیه نتوانـد بـه عنـوان طـرف پیـروز بـه ایـن جنـگ پایـان‬ ‫دهد‪ ،‬احتمال تنزل این کشور از سطح یک قدرت بزرگ به‬ ‫قدرتـی متوسـط‪ ،‬زیـاد اسـت‪ .‬اتفاقـی کـه حـوزه نفـوذ و‬ ‫اثرگـذاری روسـیه را تـا حـد زیـادی بـه اسـیای میانـه و شـرق‬ ‫نهـای گذشـته‬ ‫اروپـا محـدود می کنـد‪ .‬حادثـه ای کـه در قر ‬ ‫بـرای قدرت هایـی همچون انگلیس هـم رخ داد‪ .‬در چنین‬ ‫حالتی ا گرچه روسیه همچنان به عنوان عضو دائم شورای‬ ‫امنیـت و دارنـده بیشـترین میـزان تسـلیحات اتمـی در‬ ‫جهـان‪ ،‬ابزارهـای قـدرت زیادی در اختیـار دارد اما با کاهش‬ ‫اعتبـار سیاسـی‪ ،‬امـکان اسـتفاده کافـی از ابزارهـای قـدرت‬ ‫خـود را نخواهـد داشـت‪ .‬شکسـت روسـیه بـه همیـن ترتیب‬ ‫در قـدرت چیـن و دیگـر کشـورهایی کـه بـا هژمونـی امریـکا‬ ‫تعـارض دارنـد نیـز اثرگـذار اسـت‪ .‬چنانچـه بیانیـه مشـترک‬ ‫چیـن و روسـیه چنـد روز پیـش از شـروع جنـگ اوکرایـن‬ ‫نشـان می دهـد‪ ،‬ایـن دو کشـور بیـش از هر چیـزی به دنبال‬ ‫کاهش توان مداخله گری و یک جانبه گرایی امریکا هستند‪.‬‬ ‫پیروزی جبهه متحد غرب‪ ،‬چین را در دسترسی به اهداف‬ ‫خـود در تایـوان بـا مشـکالت بیشـتری مواجـه می کنـد و‬ ‫احتمال دسترسی چین به تایوان را برای سال های زیادی‬ ‫عقـب می انـدازد‪ .‬همچنیـن جنـگ تجـاری بـا چیـن شـدت‬ ‫گرفتـه و تلاش امریـکا بـرای انـزوای سیاسـی چین بـا رضایت‬ ‫بیشتری از سوی دیگر کشورها همراه خواهد بود‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫روسـیه شکسـت خـورده در اوکرایـن‪ ،‬بـا تجدیـد حیـات‬ ‫هژمونـی امریـکا کـه توانسـته طـرف پیـروز بزرگتریـن بحـران‬ ‫اروپـا بعـد از جنـگ سـرد باشـد‪ ،‬اسـیب پذیری چیـن را هـم‬ ‫افزایـش می دهـد‪ .‬ا گرچـه شکسـت روسـیه می توانـد ایـن‬ ‫کشـور را بـه چیـن وابسـته کنـد امـا بـا وجـود خسـارت قابـل‬ ‫توجـه افزایـش قـدرت ایـاالت متحـده‪ ،‬چین مشـتاق به این‬ ‫رویـداد نیسـت‪ .‬حتـی ا گـر وابسـتگی بیشـتر روسـیه بـه‬ ‫دسترسـی سـهل تر چیـن بـه انـرژی بـه عنـوان ضعـف بـزرگ‬ ‫اقتصـادی چیـن منجـر شـود‪ .‬در واقـع بـرای چیـن هـم‬ ‫بتـر‪ ،‬پیـروزی روسـیه و برقـراری یـک نظـام‬ ‫موقعیـت مطلو ‬ ‫چنـد مرکـزی یـا چنـد قطبـی بـا مشـارکت روسـیه بـه عنـوان‬ ‫یـک قطـب قـدرت اسـت‪ .‬بـرای ایـاالت متحـده همچنـان‬ ‫اصلی تریـن چالـش ظهـور چیـن اسـت‪ .‬پیـروزی احتمالـی‬ ‫روسـیه در جنـگ بـرای چیـن امـکان تـداوم نفـوذ اقتصادی‬ ‫در سراسـر جهـان را فراهـم می کنـد؛ در حالـی کـه ایـاالت‬ ‫متحـده تضعیـف شـده و نمی توانـد مزاحمـت زیـادی ایجاد‬ ‫کنـد‪ .‬در طـرف امریـکا هـم پیـروزی و شکسـت در این جنگ‬ ‫تعیین کننده است‪ .‬سند امنیتی منتشر شده دولت امریکا‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۲‬از نقطـه عطـف تاریخـی در جهـان صحبـت‬ ‫می کنـد‪ .‬بـه عقیـده کارشناسـان‪ ،‬ایـن جنـگ می توانـد‬ ‫فرصتی برای احیای هژمونی امریکا باشد‪ .‬چنانچه «فارین‬ ‫افـرز» در ایـن رابطـه نوشـته بـود‪« :‬فرصتـی تاریخـی بـرای‬ ‫ایاالت متحده و متحدانش فراهم شده تا نظم بین المللی‬ ‫را بازسـازی کننـد کـه به تازگـی بـه نظـر می رسـید رو بـه‬ ‫فروپاشـی اسـت»‪ .‬ایـن مسـاله توضیـح می دهـد کـه چـرا‬ ‫ایاالت متحده و کشورهای اروپایی تالش می کنند با تامین‬ ‫تسـلیحات و نیازهـای مالـی اوکرایـن‪ ،‬ایـن کشـور را در برابـر‬ ‫روسـیه یـاری دهنـد‪ .‬هرچنـد غـرب کمـک بـه اوکرایـن را‬ ‫محتاطانـه دنبـال می کنـد تـا هـم موجـب وا کنـش شـدید‬ ‫یشـدن جنـگ‪ ،‬احتمـال‬ ‫روسـیه نشـود و هـم بـا فرسایش ‬ ‫فرسـودگی روسـیه افزایـش یابـد‪ .‬از طرفـی‪ ،‬شکسـت در نبـرد‬ ‫اوکرایـن در روابـط میـان اروپـا و امریـکا اثرگـذار اسـت‪ .‬ممکن‬ ‫اسـت اروپای وحشـت زده از پیروزی روسیه‪ ،‬وابستگی خود‬ ‫را بـه امریـکا افزایـش دهد‪ .‬این مسـاله با توجـه به لزوم تمرکز‬ ‫ایـاالت متحـده در شـرق اسـیا بـار تعهـدات مالـی و سیاسـی‬ ‫ایـن کشـور را در اروپـا افزایـش داده و ممکـن اسـت‬ ‫سـرعت دهنده افـول قـدرت امریکا باشـد‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫اسـت اروپـای شکسـت خـورده در اوکرایـن‪ ،‬راه مصالحـه بـا‬ ‫روسـیه را در پیـش گیـرد‪ .‬در نتیجـه ضعـف در برابـر روسـیه‪،‬‬ ‫اجـازه همراهـی اروپـا بـا مواجـه ایـاالت متحـده بـا چیـن را‬ ‫نخواهـد داد‪ .‬در نتیجـه ایـن سـناریو‪ ،‬توزیـع قـدرت بـه نفـع‬ ‫چین و به ضرر امریکا تغییر خواهد کرد‪ .‬چنانچه گفته شد‪،‬‬ ‫قـوت و ضعـف امریـکا در سـهم دیگـر دولت هـا در نظـام‬ ‫بین الملل اثرگذار است‪ .‬اندیشکده «کارنگی» در این رابطه‬ ‫می نویسـد‪« :‬از زمانـی کـه اشـتهای ایـاالت متحـده بـرای‬ ‫رهبـری جهانـی [بعـد از ‪ ]۲۰۰۸‬تـا حـدی بـه دالیـل سیاسـی‬ ‫داخلـی و همینطـور در وا کنش به جنگ های افغانسـتان و‬ ‫عـراق کاهش یافت‪ ،‬روسـیه بـه یک قدرت تجدیدنظرطلب‬ ‫تهاجمـی تبدیـل شـد‪ .‬همان گونه که با جنگ با گرجسـتان‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۰۸‬و مداخلـه در دونبـاس و کریمـه در ‪۲۰۱۴‬‬ ‫نشـان داده‪ ،‬مسـکو مصمم اسـت خسـارت های سـال های‬ ‫گذشـته را جبـران کنـد»‪ .‬در مـورد اثـر جنـگ اوکرایـن بـر‬ ‫هنجارهای مسلط جهان باید اشاره کرد که این جنگ‪ ،‬دو‬ ‫وجـه بـر ایـن هنجارهـا اثـر منفـی خواهـد‪ .‬وجـه نخسـت‪ ،‬در‬ ‫شکست ایده امنیت دسته جمعی است‪ .‬نبرد غیرمستقیم‬ ‫ناتـو و روسـیه کـه بـه ارسـال تسـلیحات و تجهیزات سـنگین‬ ‫هم رسـیده‪ ،‬محکی برای توان پشـتیبانی نظامی ناتوسـت‪.‬‬ ‫شکست در این میدان هم به معنی شکست و بی اعتباری‬ ‫یگـری و‬ ‫ناتـو خواهـد بـود‪ .‬ایـن مسـاله بـه معنـی رشـد نظام ‬ ‫افزایـش بودجه هـای نظامـی دولت هاسـت‪ .‬دولت هایـی‬ ‫مانند المان‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی ممکن اسـت نا امید از چتر‬ ‫امنیتـی امریـکا شـیوه ای متفـاوت از سـال های بعـد جنـگ‬ ‫جهانـی دوم در پیـش گیرنـد‪ .‬بـا توجـه به رشـد راسـت گرایی‬ ‫در سراسـر جهـان و گسـترش ایـده «خودیـاری» در برابـر‬ ‫امنیـت دسـته جمعی‪ ،‬پایه هـای نظـم لیبرالـی در معـرض‬ ‫تهدید اسـت‪ .‬در حالت بدبینانه‪ ،‬کاهش کنترل هژمونیک‬ ‫امریـکا ممکـن اسـت؛ چنانچـه «هنـری هیـل» اسـتاد امـور‬ ‫بین الملل دانشـگاه جرج واشـنگتن گفته‪( ،‬این مسـاله) به‬ ‫گسـترش کشـورهای دارنـده تسـلیحات اتمـی منجـر شـود‪.‬‬ ‫وجه دوم‪ ،‬به نظام اقتصادی جهان مربوط است‪ .‬با شروع‬ ‫جنگ در اوکراین بنیان های ایده گسـترش صلح با افزایش‬ ‫وابسـتگی متقابـل اقتصـادی ضربـه خـورده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫مسـاله یـاداور اثرگـذاری بحـران سـال ‪ ۱۹۲۹‬بـر نظا مهـای‬ ‫اقتصادی لیبرال بود که به افزایش راسـت گرایی و فاشیسـم‬ ‫در اروپـا و در نهایـت جنـگ جهانـی دوم منجر شـد‪ .‬از طرف‬ ‫ً‬ ‫دیگـر‪ ،‬تحریـم روسـیه تقریبـا شکسـت خـورده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫مساله از این جهت اهمیت دارد که بخش زیادی از تسلط‬ ‫هژمونیـک امریـکا بـه علـت تـوان اقتصـادی ایـن کشـور در‬ ‫ایجـاد پـاداش بـرای کشـورهای پایبنـد بـه نظـم لیبـرال و‬ ‫همچنیـن مجـازات بـرای دشـمنان نظـم لیبـرال بسـتگی‬ ‫داشـت‪ .‬امارها نشـان می دهد اقتصاد روسـیه در سـال های‬ ‫اتـی بـا مشـکالت جـدی مواجـه نمی شـود و در میـدان‪،‬‬ ‫تحریـم امریـکا نمی توانـد ایـن کشـور را وادار به عقب نشـینی‬ ‫کنـد‪ .‬از طرفـی هم بسـیاری از دولت هـای جهان‪ ،‬بخصوص‬ ‫در جنـوب جهانـی کـه بـه طـور عمـده شـامل کشـورهایی‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه سـابقا تحـت اثـر اعمـال قـدرت امریـکا اسـیب‬ ‫دیده انـد‪ ،‬حاضـر بـه همراهـی بـا تحریم هـای غـرب نشـدند‪.‬‬ ‫عـدم همراهـی بـا غـرب همچنین شـامل دولت هایی اسـت‬ ‫کـه پیشـتر بـه عنـوان متحـدان امریکا شـناخته شـده اند‪ .‬در‬ ‫واقـع فقـط ‪ ۵۰‬کشـور بـا تحریم هـا علیـه روسـیه همـراه‬ ‫شـده اند‪ .‬شکسـت ایده هـای اقتصـادی و امنیتـی نظـم‬ ‫لیبـرال بـه معنـی شکسـت قواعـدی اسـت کـه امریـکا تلاش‬ ‫کـرده در جهـان حکم فرمـا باشـد‪ .‬بـه همیـن دلیـل نیـز‬ ‫«فوکویامـا» نظریه پـردازی کـه معتقـد بـود بـا فروپاشـی‬ ‫شـوروی‪ ،‬لیبرالیسـم‪ ،‬انتهـای تکامـل ایدئولوژیکـی بشـر را‬ ‫فراهـم کـرده‪ ،‬حـاال از ضربـه پوتیـن بـه نظـم لیبـرال سـخن‬ ‫می گوید‪/.‬ایرنا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Al Mayadeen‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫تصمیم ریاض برای پایان جنگ یمن‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫منابع ا گاه اعالم کردند که ریاض در نشسـتی با شـورای ریاسـتی یمن تصمیم خود را برای پایان جنگ اعالم‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ منابـع ا گاه یمنـی اعلام کردنـد کـه مقامـات عربسـتان رئیـس و اعضـای شـورای‬ ‫نهـا را‬ ‫ریاسـت جمهوری دولـت مسـتعفی یمـن را در سـالروز اعلام تشـکیل ایـن شـورا بـه ریـاض فراخوانـده و ا ‬ ‫قهـای اعال مشـده بـا دولـت صنعـا گذاشـتند‪ .‬خالـد بـن سـلمان؛ وزیـر دفـاع عربسـتان در دیدار‬ ‫در جریـان تواف ‬ ‫نهـا تحویـل داد‪ .‬سـفیر عربسـتان در‬ ‫اخیـرش بـا رئیـس و اعضـای ایـن شـورا سـاختار حـل بحـران یمـن را بـه ا ‬ ‫یمن رئیس و اعضای شـورای ریاسـتی را در جریان جزئیات توافق ریاض با صنعا و نتایج ان گذاشـت‪ .‬راه حل‬ ‫کسـال دیگر از طریـق توافـق بـا صنعـا بـه ازای‬ ‫شبـس در یمـن بـرای ی ‬ ‫پیشـنهادی عربسـتان شـامل تمدیـد ات ‬ ‫قهـا‪ ،‬یکپارچ هسـازی ارز و بازگشـایی کامـل بنـدر الحدیـده اسـت‪.‬‬ ‫پرداخـت حقو ‬ ‫ورود «همراه کارت» بانک اینده‬ ‫به بازار سرمایه‬ ‫گذری بر موفقیت های زنان ایرانی در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫زن ــان به عن ــوان نیمی از جمعی ــت نقش بس ــیارمهمی در‬ ‫تح ــوالت اقتصادی‪ ،‬اجتماع ــی و فرهنگی جوام ــع دارند‪.‬‬ ‫این ام ــر به ویژه در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬موردتوجه دولت س ــیزدهم‬ ‫ق ــرار گرفت ــه و امار حضور زن ــان در مش ــاغل و جایگاه های‬ ‫مختلف موید این نکته اس ــت‪ .‬دورنم ــای هر جامعه ای بر‬ ‫پاش ــنه اش ــیل «توس ــعه» اس ــتوار اس ــت‪ .‬توس ــعه موف ــق‬ ‫شش ــرط ها‪ ،‬الزام ــات و بایده ــای‬ ‫مره ــون مجموع ـ ٔـه پی ‬ ‫شش ــرط ها و‬ ‫تنی ــده در مفهوم پایداری اس ــت‪ .‬یکی از پی ‬ ‫بایده ــای توس ــعه توجه ب ــه نقش زن ــان به عن ــوان یکی از‬ ‫بازیگران توس ــعه است‪ .‬در بس ــیاری از مطالعات به نقش‬ ‫زنان در توس ــعه اقتصادی و اجتماعی توجه شده و حتی‬ ‫برخ ــی ازنظری هپ ــردازان توس ــعه مانن ــد «امارتی ــا س ــن»‬ ‫نویس ــنده کتاب «توس ــعه یعنی ازادی» براین باور هستند‬ ‫ک ــه هرگاه زن ــان ب ــه فرصت هایی ک ــه هم ــواره از ان مردان‬ ‫بوده‪ ،‬دس ــت یافته اند‪ ،‬توفیقش ــان در استفاده از ان کمتر‬ ‫نه ــا ادع ــای انحص ــار ان را داش ــته اند‪،‬‬ ‫از م ــردان ک ــه قر ‬ ‫نب ــوده اس ــت‪ .‬نظ ــر به این نکت ــه و اهمیت نقش زن ــان در‬ ‫حوز هه ــای مختل ــف اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی و فرهنگ ــی‬ ‫س ــبب ش ــد‪ ،‬پژوهش ــگر ایرنا در گزارش حاضر به این مهم‬ ‫توج ــه ک ــرده و مهم تری ــن دس ــتاوردهای زنان را در س ــال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬موردبررس ــی و کن ــکاش بیش ــتر ق ــرار ده ــد‪ .‬یک ــی از‬ ‫اقدامات دولت سیزدهم درراس ــتای نشان دادن اهمیت‬ ‫مســـئله زنان و خانواده‪ ،‬ارتقای ساختار مش ــاوران بانوان‬ ‫در دس ــتگاه های اجرای ــی و اس ــتان ها بوده‪ ،‬زی ــرا با بهبود‬ ‫وضعی ــت ای ــن بان ــوان درراس ــتای تصمیم گی ــری و‬ ‫تصمی مس ــازی در ادارات و دس ــتگاه های اجرای ــی‪،‬‬ ‫موفقیت های بیش ــتری ازس ــوی جامعه بانوان مش ــاهده‬ ‫ش ــد‪ .‬درواقع پایگاه تشکیالتی مشاوران زنان و خانواده در‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی به عنوان یک ــی از مصوبات س ــتاد‬ ‫ملی زن و خانواده به تصویب رس ــید تا زین پس مش ــاوران‬ ‫هم ردی ــف مدی ــرکل ی ــا معاون ــان در دس ــتگاه ها ارتق ــاء‬ ‫جای ــگاه داش ــته باش ــند‪ .‬براین اس ــاس س ــتاد مل ــی زن و‬ ‫خان ــواده در جلس ــه ‪ ۲۷‬فروردی ــن ‪ ۱۴۰۱‬ب ــا حض ــور‬ ‫رئیس جمه ــوری مصوبه ای مربوط به س ــاختار معاونت و‬ ‫س ــاختار مش ــاوران مرتب ــط ب ــا معاون ــت زن ــان و خان ــواده‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری داش ــت چ ــون ای ــن مش ــاوران در‬ ‫وزارتخان هه ــا و س ــازمان های گونا گ ــون اس ــتقرار دارن ــد‪،‬‬ ‫به همین منظ ــور ارتب ــاط معاون ــت ب ــا ای ــن مش ــاوران و‬ ‫جایگاه ــی ک ــه در وزارتخان هه ــا و س ــازمان ها موردبررس ــی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬یکی از اقدامات موثر دولت س ــیزدهم در سال‬ ‫گذش ــته توج ــه ب ــه جای ــگاه مدیریتی زن ــان بود ک ــه برای‬ ‫شه ــای زی ــادی ص ــورت گرفته‬ ‫ارتق ــای این وضعی ــت تال ‬ ‫ته ــای دولتی‬ ‫یک ــه ا کن ــون ‪ ۲۵.۲‬درصد از مدیری ‬ ‫به نحو ‬ ‫در س ــطوح عال ــی‪ ،‬میان ــی و مدیری ــت اجرای ــی در عرص ــه‬ ‫ق ــدرت و تصمیم گی ــری دراختی ــار بانوان اس ــت‪ .‬فعالیت‬ ‫که ــزار و ‪ ۱۲۱‬زن قاض ــی در کش ــور‪ ،‬رش ــد ‪ ۲۲۷‬درصدی‬ ‫ی ‬ ‫زنان داوطلب نمایندگی مجلس در دوره یازدهم‪ ،‬کس ــب‬ ‫‪ ۱۱۱‬کرس ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی توس ــط زن ــان در ‪۱۱‬‬ ‫دوره‪ ،‬ارتق ــای می ــزان مش ــارکت زنان در مجل ــس به ‪۵.۵۹‬‬ ‫درص ــد و حض ــور ‪ ۱۶.۵‬براب ــری زن ــان نماین ــده مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی از دور اول از دس ــتاوردهای زن ــان پس از‬ ‫پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ت ــا س ــال ‪ ۱۴۰۰‬اس ــت ک ــه همه‬ ‫نه ــا نش ــان از توجه ب ــه حوزه زن ــان و خان ــواده دارد‪ .‬در‬ ‫ای ‬ ‫س ــال ‪ ۵۵‬جمعی ــت باس ــواد ‪ ۴۸.۸‬درصد جمعی ــت ایران‬ ‫ً‬ ‫ب ــود یعنی تقریبا ‪ ۴۸‬درصد مردم باس ــواد بودند‪ .‬این عدد‬ ‫االن ‪ ۹۷‬درص ــد ب ــرای گ ــروه س ــنی ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۴۹‬س ــال اس ــت‪.‬‬ ‫به گفت ــه «علیرض ــا عبدی» مع ــاون وزیر و رئیس س ــازمان‬ ‫نهض ــت س ــواداموزی فاصل ــه رش ــد و فاصل ــه باس ــوادی‬ ‫م ــردان و زن ــان در س ــال ‪ ۵۵‬به می ــزان ‪ ۲۳.۴‬ده ــم ب ــود و‬ ‫ام ــروز ای ــن فاصل ــه ب ــه ‪ ۶‬درص ــد رس ــیده و ح ــدود ‪۱۷.۵‬‬ ‫درص ــد کاه ــش یافت ــه اس ــت‪ .‬فاصل ــه س ــواد ش ــهری و‬ ‫روس ــتایی نی ــز از ‪ ۳۴.۵‬ب ــه ‪ ۱۱‬درص ــد رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫همچنین قبل از پیروزی انقالب اس ــامی تنها ‪ ۳۸‬هزارنفر‬ ‫دانش ــجوی زن در دانش ــگاه ها تحصی ــل می کردن ــد ک ــه‬ ‫نس ــبت به جمعیت دانشجویان کش ــور حدود ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫یش ــد‪ .‬بعدازانق ــاب اس ــامی در کش ــور در‬ ‫را ش ــامل م ‬ ‫زمین هه ــای مختلف پیش ــرفت هایی زیادی حاصل ش ــد‬ ‫ک ــه زنان نی ــز توانس ــتند نقش افرین ــی کنند که حض ــور در‬ ‫مرا کز علمی ازان جمله اس ــت‪ .‬به طوری که براس ــاس اعالم‬ ‫سازمان س ــنجش ‪ ۶۱‬درصد داوطلبان ازمون سراسری در‬ ‫ســـال جاری زن و ‪ ۳۹‬درصدش ــان مرد هس ــتند‪ .‬در س ــال‬ ‫گذش ــته ه ــم تعداد زن ــان بی ــش از م ــردان بود‪ .‬براس ــاس‬ ‫اع ــام س ــازمان س ــنجش در س ــال ‪ ،۱۴۰۰‬تع ــداد زن ــان‬ ‫داوطل ــب کنک ــور‪ ۵۹.۵۵ ،‬درص ــد و س ــهم م ــردان ‪۴۰.۴۵‬‬ ‫نش ــکل‬ ‫درصد بـــود‪ .‬در ســـال ‪ ۱۳۹۹‬هم وضعیت به همی ‬ ‫یه ــا را ب هخ ــود‬ ‫ب ــود و دانش ــجویان زن‪ ۵۳ ،‬درص ــد قبول ‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬نویس ــنده های زن ایران ــی در دهه های‬ ‫ً‬ ‫اخی ــر نق ــش قابل توجه ــی در ادبیات و خصوص ــا ادبیات‬ ‫داستانی داش ــته اند‪ .‬تاریخ ایران پر از بانوان سخت کوش‬ ‫و ش ــجاعی اس ــت ک ــه باوج ــود بس ــیاری از مش ــکالت‬ ‫توانس ــته اند به موفقیت های چش ــمگیری دس ــت یابند‪.‬‬ ‫دراین می ــان بس ــیاری از اث ــار نویس ــنده های مع ــروف زن‬ ‫ایران ــی ب ــه درخش ــش جهان ــی رس ــیده اند و جوای ــز و‬ ‫نخ ــود کرده اند‪ .‬محمدمهدی‬ ‫افتخارات زی ــادی را نیز ازا ‬ ‫اس ــماعیلی؛ وزیر فرهنگ وارش ــاد اس ــامی در یادداش ــتی‬ ‫دراین زمین ــه اظه ــار داش ــته س ــال ‪ ۱۳۵۸‬فق ــط از ‪ ۱۱‬بان ــو‬ ‫کت ــاب منتش ــر ش ــده ب ــود ک ــه ای ــن ام ــار پس ازانق ــاب و‬ ‫تا کن ــون ب ــه نزدیک ب ــه ‪ ۳۰‬هزار بان ــوی فع ــال دراین حوزه‬ ‫رس ــیده اس ــت‪ .‬همچنی ــن طب ــق گزارش های رس ــانه ای‪،‬‬ ‫ا کن ــون ‪ ۶۰‬درص ــد کرسـ ـی های دانش ــگاه های کش ــور ب ــه‬ ‫اســـتادان زن تعلق دارد و ‪ ۳۵‬درصد هیئت علمی کش ــور را‬ ‫زن ــان ب هخ ــود اختص ــاص داده ان ــد‪ .‬همچنین ‪ ۴‬ه ــزار زن‬ ‫نویس ــنده داریم ک ــه در عرصه نگارش مباح ــث مقاومتی‬ ‫کت ــاب دارن ــد‪ .‬در س ــطح قوانی ــن باالدس ــتی‪ ،‬کمیس ــیون‬ ‫وضعی ــت زن ــان در ‪ ۲۵‬م ــارس ‪ ۲۰۲۲‬نتیجه گیری های ــی را‬ ‫درمورد «دس ــتیابی به برابری جنس ــیتی و توانمندس ــازی‬ ‫هم ــه زن ــان و دخت ــران در چارچ ــوب سیاسـ ـت ها و‬ ‫برنامه های کاهش خطرات تغییر اقلیم‪ ،‬محیط زیس ــت و‬ ‫بالی ــا» به تصوی ــب رس ــاند ک ــه در دس ــتورکار کش ــورها قرار‬ ‫نگ ــذار روز جهانی‬ ‫گرف ــت‪ .‬همچنین از دی ــد فائو ک ــه بنیا ‬ ‫کوهس ــتان اس ــت زن ــان نق ــش کلی ــدی در حفاظ ــت از‬ ‫محیط زیست‪ ،‬کوهس ــتان و توسعه اجتماعی و اقتصادی‬ ‫دارن ــد‪ .‬ان ها بیش ــتر مدی ــران اصل ــی منابع کوهس ــتانی‪،‬‬ ‫نگهبانان تنوع زیس ــتی‪ ،‬حافظان دانش سنتی و متولیان‬ ‫فرهن ــگ محلی هس ــتند‪ .‬در ایران نی ــز از پ ــس از پیروزی‬ ‫انق ــاب اس ــامی زن ــان در ح ــوزه محیط زیس ــت‪ ،‬اقلیم و‬ ‫نه ــا ب ــا پیش ــرفت های چش ــمگیر توانس ــته اند‬ ‫بحرا ‬ ‫نح ــوزه چه ــاردوره تص ــدی ریاس ــت س ــازمان‬ ‫درای ‬ ‫نخ ــود کنن ــد‪ .‬ا کن ــون نیز تص ــدی ‪۴۰‬‬ ‫محیط زیس ــت را ازا ‬ ‫درص ــد پسـ ـت های معاون ــان س ــازمان حفاظ ــت‬ ‫محیط زیس ــت ب ــه بان ــوان توانمن ــد و اس ــتعداد ب ــاالی‬ ‫مدیریت ــی اختصاص دارد‪ .‬زن ــان کارافری ــن در عرصه های‬ ‫اقتص ــادی به دنب ــال جذب و تامی ــن بازاری ب ــرای فروش‬ ‫محصوالت خود هس ــتند که دراین دوره دولت س ــیزدهم‬ ‫ب ــه این مه ــم توج ــه ک ــرده و ا کنون ب ــا هم ــکاری معاونت‬ ‫ام ــور زن ــان و خان ــواده ریاس ــت جمه ــوری این موضوع به‬ ‫نتایج خوبی رس ــیده اس ــت‪ .‬دراین باره‪ ،‬ا گرچه مش ــارکت‬ ‫اقتص ــادی بانوان به حدود ‪ ۱۳‬درصد وضعیت کسـ ـب وکار‬ ‫کش ــور رس ــیده و باوجوداینکه نیمی از جامع ــه ایران زنان‬ ‫هس ــتند‪ ،‬اما فعالی ــت زن ــان کارافری ــن از نوع خود بس ــیار‬ ‫چش ــمگیر و س ــتودنی اس ــت تا با دس ــترنج فعالیت کاری‬ ‫نش ــرایط اقتص ــادی بهب ــود وضعیت‬ ‫خ ــود بتوانن ــد درای ‬ ‫خ ــود را ش ــاهد باش ــند‪« .‬خدیج ــه کریمی» مدی ــرکل امور‬ ‫بین المل ــل معاون ــت ریاس ــت جمه ــوری در ام ــور زن ــان و‬ ‫بانک‬ ‫خانواده دررابطه با وضعیت کارافرینی زنان اظهار داشـــت‬ ‫ک ــه زنان بی ــش از ‪ ۳۲‬درص ــد از اعضای شـــرکت های فعال‬ ‫در اقتص ــاد و ب ــازار کش ــور را تش ــکیل می دهنـــد؛ ا کنون با‬ ‫تاس ــیس ‪ ۲۵۰‬ش ــرکت دانش بنیان توســـط زنان‪ ،‬فعالیت‬ ‫‪ ۷۳۵‬زن به عن ــوان مدیرعامل ش ــرکت های دانش بنیان و‬ ‫‪ ۲‬ه ــزار و ‪ ۳۹۰‬زن به عنوان عضو هیئت مدیـــره دراین گروه‬ ‫ش ــرکت ها را ش ــاهد هس ــتیم‪ .‬یکی دیگـــر از موضوعـــات‬ ‫امیدوارکنن ــده برای بانوان کارافری ــن اختصاص ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫طر ح های اش ــتغال بنیاد برکت س ــتاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) به بانوان کارافرین اس ــت ک ــه طبق امارهای موجود از‬ ‫مجم ــوع ‪ ۲۰۳‬ه ــزار ط ــرح اش ــتغال زایی اجتماع محـــور‬ ‫ایجاد ش ــده در مناطق محروم و روس ــتایی سراســـر کشور‬ ‫‪ ۴۲‬درص ــد مع ــادل بی ــش از ‪ ۸۵‬ه ــزار طـــرح بـــه بانـــوان‬ ‫کارافری ــن اختص ــاص پی ــدا ک ــرده اســـت‪ .‬یکی دیگـــر از‬ ‫یک ــه در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬رخ داد انتشـــار بیانیـــه ای بـــا‬ ‫اتفاقات ‬ ‫امض ــای بی ــش از ‪ ۳۰۰‬نف ــر از بان ــوان متصـــدی ســـینمای‬ ‫ای ــران ب ــود ک ــه دراین بیانیه بر ازارگ ــری و اعمـــال قدرت بر‬ ‫زن ــان در محی ــط س ــینما تا کی ــد ک ــرده و هنرمنـــدان‬ ‫دراین بیانی ــه نوش ــته بودند ک ــه «هرگونه خشـــونت‪ ،‬ازار و‬ ‫باج گی ــری جنس ــی در محی ــط کار» ازنظـــر ایـــن زنـــان‬ ‫متص ــدی س ــینما‪ ،‬محکوم اس ــت و این زنان بـــرای توقف‬ ‫ان خواس ــتار «عواق ــب قانون ــی ج ــدی بـــرای متخلفان»‬ ‫ش ــدند که دراین باره معاون رئیس جمهوری در امور زنان‬ ‫و خان ــواده اش ــاره داش ــت ک ــه ب ــر خ ــود الزم می دانـــد که‬ ‫گوش ش ــنوای مطالبات زنان هنرمند در عرصه سینمای‬ ‫ای ــران باش ــد و ب ــا دع ــوت از ان ها ب ــا همـــکاری نهادهای‬ ‫مس ــئول و متول ــی ب ــرای طراح ــی س ــازوکار الزم صیانت از‬ ‫ش ــان و منزل ــت زن ــان‪ ،‬دراین حوزه ی ــاری رســـاند‪ .‬از زمان‬ ‫تاس ــیس س ــازمان مل ــی هوان ــوردی و فضا امریکا «ناســـا»‬ ‫نس ــازمان فضایی ایفا کرده‬ ‫زنان نقش بس ــیارمهمی درای ‬ ‫و رهب ــری کارهای مهمی را برعهده داشـــته اند که می توان‬ ‫ب ــه انجام محاس ــبات ت ــا اعزام فضان ــوردان به مـــاه و دیگر‬ ‫ته ــا اش ــاره ک ــرد و به طورکلی می تـــوان گفت زنان‬ ‫ماموری ‬ ‫نقش مهم در پیشبرد ا کتش ــافات فضایی ایفا کرده اند‪ .‬از‬ ‫یت ــوان به «کیتـــی اوبرین‬ ‫نخس ــتین زن ــان دراین عرصه م ‬ ‫جوین ــر‪ ،‬نانس ــی رومن‪ ،‬س ــالی راید‪ ،‬انالی فیشـــر‪ ،‬کریســـتا‬ ‫مک اولیف‪ ،‬کاترین س ــولیوان‪ ،‬ایلی ــن کالینز‪ ،‬کالپاناچاوال‪،‬‬ ‫پگی ویتس ــون‪ ،‬جس ــیکا میر و کریسینا کوک» اشـــاره کرد‪.‬‬ ‫به تازگ ــی نیز ناس ــا فهرس ــتی از ‪ ۹‬زن را ارائه داده اســـت که‬ ‫به احتمال زی ــاد فضان ــورد ماموری ــت مـــاه از میـــان ان هـــا‬ ‫انتخاب خواهد ش ــد که نام «یاس ــمین مقبلـــی» فضانورد‬ ‫ایرانی نیز در میان ان ها مش ــاهده می شـــود‪ .‬بعد از دیدار‬ ‫ایران با کامبوج که در رده ملی برگزار شـــد‪ ،‬بازی اســـتقالل‬ ‫ته ــای لیـــگ برتـــر ایـــران‬ ‫و م ــس کرم ــان از س ــری رقاب ‬ ‫دومی ــن دیدار رس ــمی بود ک ــه زنان ایرانـــی پس ازمدت ها‬ ‫ب ــا خری ــدن بلی ــت راه ــی ورزش ــگاه شـــدند‪ .‬عالوه برایـــن‬ ‫براس ــاس امارها بی ــش از ‪ ۱۶‬هزار باش ــگاه ورزشـــی زنان در‬ ‫کش ــور فعال اس ــت که این نش ــان از رشـــد خوب ورزش در‬ ‫می ــان بان ــوان ایران ــی اس ــت‪ .‬همچنی ــن ســـه هزار و ‪۳۰۲‬‬ ‫مدال در رویدادهای اخیر جهانی توســـط ورزشکاران زن‪،‬‬ ‫فعالی ــت ‪ ۷۰‬زن به عنوان رئیس هیئت ورزشـــی در ســـطح‬ ‫اس ــتان ها‪ ۵۱ ،‬زن رئی ــس و نایب رئی ــس فدراســـیون های‬ ‫ورزش ــی‪ ،‬فعالیت ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۳۶۶‬نفر داور زن در مسابقات‬ ‫مل ــی و بین الملل ــی حض ــور زن ــان ایرانـــی در ‪ ۹۷‬کرســـی‬ ‫بین الملل ــی در فدراس ــیون های ورزش ــی جهـــان از دیگـــر‬ ‫دس ــتاوردهای ح ــوزه زن ــان در بخ ــش ورزش اســـت‪.‬‬ ‫همچنی ــن گفتنی اس ــت که زن ــان ایرانی در ســـال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫ته ــای قابل توجه ــی رس ــیدند‪ .‬بـــرای مثـــال زنان‬ ‫موفقی ‬ ‫ته ــای اســـیا راه یابنـــد‪.‬‬ ‫ایران ــی توانس ــتند ب ــه ج ــام مل ‬ ‫همچنی ــن تی ــم مل ــی والیبال زن ــان ایـــران نیز بعـــد از ‪۴۸‬‬ ‫یه ــای ‪ ۲۰۲۲‬ش ــرکت کـــرد‪ /.‬پایـــگاه‬ ‫س ــال در باز ‬ ‫اطالع رسانی دولت‬ ‫شـرکت همراه پیـدا (همـراه کارت) به عنـوان یکـی از‬ ‫مهم ترین شـرکت های زیرمجموعه بانک اینده‪ ،‬به زودی‬ ‫فراینـد ورود بـه بـورس را اغـاز خواهـد کـرد‪ .‬همـراه کارت‬ ‫بـا بیـش از ‪ 20‬میلیـون کاربـر‪ ،‬یکـی از مطر ح تریـن و‬ ‫پرکاربردتریـن اپ هـای پرداخت کشـور اسـت‪ .‬انتقال وجه‬ ‫کارت بـه کارت‪ ،‬اسـتعالم و دریافـت موجـودی‪ ،‬اسـتعالم و‬ ‫پرداخت قبض‪ ،‬خرید شارژ و بسته اینترنت‪ ،‬تعامل مالی‬ ‫با مخاطبان ذخیره شده در گوشی همراه خود‪ ،‬پرداخت‬ ‫خیریـه‪ ،‬پرداخـت سـریع قبـوض‪ ،‬نمایـش مبلـغ ترا کنـش‬ ‫بـه تومـان‪ ،‬اشـترا ک گذاری رسـید مناسـبتی‪ ،‬تشـخیص و‬ ‫جای گـذاری خـودکار رمـز پویـا و سـایر خدمـات قابل ارائه‪،‬‬ ‫از جملـه مزایـا و ویژگی هـای ایـن سـامانه کاربـردی اسـت‪.‬‬ ‫شـرکت «همراه پیـدا»‪ ،‬به عنـوان یکـی از موفق تریـن‬ ‫اسـتارتاپ های کشـور بـا دارا بـودن یکـی از پرکاربردتریـن و‬ ‫محبوب تریـن اپلیکیشـن های پرداخـت کشـور‪ ،‬ورود بـه‬ ‫فرابـورس در افـق زمانـی سـال ‪ 1402‬را در دسـتورکار خـود‬ ‫قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫تکریممشتری؛‬ ‫یکی از اولویت های موسسه ملل‬ ‫مدیرعامـل موسسـه اعتباری ملـل در دیدار نـوروزی که با‬ ‫حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین مدیران و روسای‬ ‫ادارات و مناطق و حوزه ها برگزار شـد‪ ،‬ضمن تبریک سـال‬ ‫نـو و حلـول مـاه رمضـان بـه اثـار و بـرکات این مـاه عظیـم‬ ‫نمـاه‬ ‫پرداخـت و اظهـار داشـت‪ :‬از فیوضـات و بـرکات ای ‬ ‫نمـاه‬ ‫بهره منـد شـوید و در شـب های عظیمـی کـه درای ‬ ‫وجـود دارد مقـدرات یک سـال خـود را به خوبـی تقدیـر‬ ‫نماییـد‪ .‬سـید امیـن جـوادی ضمـن تشـریح برنام ههـای‬ ‫سـال‪ ۱۴۰۲‬تصریح کرد دراین سـال اهدافی برای موسسـه‬ ‫توسـط هیئت مدیـره تعییـن شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا‬ ‫همـت و تلاش تک تـک همـکاران بـه اهـداف موردنظـر‬ ‫نائـل اییـم‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود‬ ‫بازاریابـی هدفمنـد و تعامـل بـا مشـتریان را عامـل مهمـی‬ ‫در افزایـش سـهم بـازار دانسـت و گفـت تعامـل و همـکاری‬ ‫بـا مشـتریان اعـم از حقیقـی و حقوقی یکـی از اولویت های‬ ‫موسسـه اسـت و همـه بایـد بـا یکدیگـر عهـد ببندیـم‬ ‫کـه حتـی یـک مشـتری ناراضـی نداشـته باشـیم‪ .‬وجـود‬ ‫مشـتریان محتـرم چـه سـپرده گذار و چه تسـهیالت گیرنده‬ ‫مایـه برکـت و نعمـت اسـت و باعـث بقـای مـا خواهـد بـود‬ ‫لـذا بایـد هرکـه بـه موسسـه مراجعـه می کنـد موردتکریـم‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬مدیرعامـل موسسـه اعتبـاری ملـل بـه اهمیت‬ ‫نقـش کارکنـان درراسـتای رضایـت مشـتریان تا کیـد و‬ ‫بیـان داشـتند کارکنـان موسسـه می بایسـت بـرای رضایت‬ ‫مشـتریان کـه ولی نعمـت مـا هسـتند بـا ارائـه خدمـات‬ ‫متنـوع و بـه روز و مطابـق خواسـت مشـتریان و بـا رعایـت‬ ‫دسـتورالعمل ها و قوانیـن تلاش کنند‪ .‬جـوادی باتا کیدبر‬ ‫جانشـین پروری و تربیـت نیـرو افـزود باتوجه به اینکـه از‬ ‫سـال جـاری بازنشسـتگی همـکاران اغـاز می شـود لـذا‬ ‫می بایسـت بـرای هـر جایـگاه جانشـین هایی تربیت شـود‬ ‫کـه دانـا‪ ،‬بانشـاط و دارای دانـش و تجربـه باشـند‪ .‬وی‬ ‫ضمـن بیـان حدیثـی از امام موسـی کاظم (ع) درخصـوص‬ ‫گذران بودن فرصت ها اظهار داشـتند فرصت ها را مغتنم‬ ‫بشمارید و از ان ها بهره الزم را ببرید و از تکنولوژی و دانش‬ ‫روز اسـتفاده نماییـد بنابرایـن همکاران بایـد ظرفیت ها را‬ ‫جـدی بگیرنـد و تلاش مجدانـه ای را دراین خصـوص‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬انچـه از همـکاران انتظـار داریـم تلاش‬ ‫و کوشـش کنـار خودبـاوری‪ ،‬همدلـی و اتحـاد بـرای یـک‬ ‫حرکت مسـتمر و پایدار در مسـیر تعالی و رشـد و پیشرفت‬ ‫اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫چگونه «اکران سینمایی» سر از تلویزیون دراورد؟!‬ ‫سـالیان گذشـته تولیـد فیل مهـا بـه دودسـته تولیـد اثـار تلویزیونـی و سـینمایی‬ ‫مهـا بـرای مدیـوم تلویزیـون و برخی دیگـر‬ ‫یکـه برخـی فیل ‬ ‫یشـد‪ ،‬به طور ‬ ‫تقسـیم م ‬ ‫یشـدند هرچند امکان پخـش تلویزیونی برخـی اثار‬ ‫بـرای مدیـوم سـینما تولیـد م ‬ ‫سـینمایی بعـد از ا کرانـش در سـینما وجـود داشـت‪ .‬نـوروز سـال گذشـته بـرای‬ ‫نبـار بدعتـی دراین چرخـه ایجـاد شـد‪ ،‬دو فیلـم «تک تیرانـداز» سـاخته بنیاد‬ ‫اولی ‬ ‫فرهنگـی روایـت فتـح و «یـدو» سـاخته مشـترک بنیـاد سـینمایی فارابـی و کانـون‬ ‫پرورش فکـری کودکان ونوجوانـان قبـل از ا کـران سـینمایی وارد کندا کتـور نوروزی‬ ‫سـیما شـدند‪ .‬ایـن اتفـاق دران زمـان به بهانـه شـیوع ویـروس کرونـا و اسـتقبال کم‬ ‫مـردم از سـینماها به دلیـل خطـر بیماری بـود‪ ،‬اتفاقی که در شـرایط دوری مـردم از‬ ‫نسـال سـعید خانـی پخش کننـده‬ ‫پـرده نقـره ای موردتحسـین واقـع شـد‪ .‬هما ‬ ‫سینما و مدیر موسسه پخش خانه فیلم دروا کنش به پخش تلویزیونی دو فیلم‬ ‫مذکور گفته بود‪« :‬پخش فیلم های جدید ازطریق تلویزیون سبب انتشار نسخه‬ ‫مهـا خودشـان را فـدای شـرایط‬ ‫یشـود و البتـه می دانیـم کـه فیل ‬ ‫قاچـاق فیلـم م ‬ ‫کرده انـد»‪ .‬ایـن پخش کننـده ادامـه داد‪ :‬ایـن کار فقـط ب هشـرطی می توانـد خـوب‬ ‫نقـدر پـول خریـد پخـش را بدهـد کـه ‪ ۸۰‬درصـد هزین ههـای‬ ‫باشـد کـه تلویزیـون ا ‬ ‫تولیـد فیلـم جبـران شـود‪ ،‬چـون بـا انچـه تا کنـون دراین بخـش وجـود داشـته ‪۱۰۰‬‬ ‫مهـا خواهـد بود و سـینما به مخاطره می افتـد‪ .‬بعد از‬ ‫درصـد ب هضـرر صاحبـان فیل ‬ ‫ً‬ ‫انجام این کار در سال گذشته ظاهرا این اقدام معنای خود را ازدست داده است؛‬ ‫چرا کـه نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬هـم بـا پخـش تلویزیونـی چنـد فیلـم سـینمایی قبـل از ا کـران‬ ‫ً‬ ‫یشـان همـراه بـود تـا ایـن کار مجـددا اتفـاق افتـاده و فیل مهـای «هـوک»‪،‬‬ ‫سینمای ‬ ‫«های پـاور» و «شـماره ‪ »۱۰‬در ایـام نـوروز از تلویزیـون پخش شـوند‪ .‬ا گر نیم نگاهی‬ ‫ششـده از قاب تلویزیون و پیشـینه ان ها داشـته باشـید به یک نام‬ ‫به نام اثار پخ ‬ ‫مشـترک در تمامـی اثـار می رسـید؛ بنیـاد سـینمایی فارابـی مالـک تمامی ایـن اثار‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید فکـر کنیـد کـه ایـن فـدا کاری فارابـی به نفـع مخاطـب باشـد؛ امـا‬ ‫مهـا به صداوسـیما بخشـی از ضرر‬ ‫درحقیقـت ایـن بنیـاد سـینمایی بـا فـروش فیل ‬ ‫نهـا را جبـران کـرده و فیلم هایـی را کـه امیـدی بـه جبـران‬ ‫مالـی خـود از سـاخت ا ‬ ‫هزین ههـای ان در گیشـه سـینما نـدارد را بـه سـیما سـپرده اسـت‪ .‬در نـگاه اول‬ ‫این موضـوع می توانـد بـرای فارابـی اقدامـی مثبـت جلـوه کنـد؛ امـا سـینما گران و‬ ‫سـازنده های فیل مهـا نظـر دیگـری دارنـد و ابعـاد پنهـان ماجـرا نشـان می دهـد که‬ ‫درواقع پول بیت المال صرف اثاری شـده که کیفیت چندانی ندارند‪ .‬محمدرضا‬ ‫نبـاره می گویـد‪ :‬اینکـه مـا روی فیلم هایـی‬ ‫شـرف الدین (تهیه کننـده) درای ‬ ‫سـرمایه گذاری کنیـم کـه مصرف کنند هشـان هـم خود دولت اسـت کاری اسـت که‬ ‫شهـای دینی و انقالبی در پسـند‬ ‫بنـده موافـق ان نیسـتم‪ .‬فیلـم بایـد با حفـظ ارز ‬ ‫مخاطبـان باشـد‪ .‬مهـدی عظیمی میرابادی تهیه کننده «های پاور» بعـد از اعالم‬ ‫خبـر پخـش تلویزیونـی ایـن فیلـم در مصاحبـه ای گفته بـود‪« :‬علی القاعـده وقتی‬ ‫یشـود‪ ،‬این گونـه نیسـت کـه به دنبـال ا کران‬ ‫فیلمـی در فرمـت سـینمایی تولیـد م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عمومـی ان نباشـند‪ .‬شـخصا هـم اصـوال موافـق پخش تلویزیونی فیلم سـینمایی‬ ‫یشـود‬ ‫قبـل از ا کـران عمومـی ان نیسـتم‪ .‬زمانـی هسـت کـه این قاعده گذاشـته م ‬ ‫ً‬ ‫که برخی از تولیدات سینمایی مستقیما برای پخش از تلویزیون ساخته پخش‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬امـا معمـوال این گونـه نیسـت‪ .‬من سـال گذشـته هم با پخـش تلویزیونی‬ ‫م ‬ ‫فیلـم «تک تیرانـداز» موافـق نبـودم و تمـام تالشـم را هـم کـردم کـه دوسـتان بنیـاد‬ ‫روایت را قانع کنم این کار را نکنند‪ ،‬اما چون مالک فیلم تصمیمش را گرفته بود‪،‬‬ ‫درنهایـت نتوانسـتم جلـواش را بگیـرم‪ .‬دراین موارد تصمیم گیـر اصلی مالک فیلم‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید مالـک طبـق منافـع اقتصـادی و یـا برخـی مالحظات دیگر دسـت به‬ ‫چنیـن تصمیمی بزنـد‪ .‬مهدی عظیمی میرابـادی دراین باره گفـت‪ :‬همان طورکه‬ ‫پخـش تلویزیونـی فیلـم «تک تیرانـداز» بـه ا کـران سـینمایی ان اسـیب زد‪ ،‬تکـرار‬ ‫این کار برای فیلم های دیگر هم مناسـب نیسـت چرا که هزینه تبلیغات ا کران در‬ ‫سـینما را غیرقابل توجیـه می کنـد‪ .‬البتـه به طورکلـی معتقـدم ایـن روش درسـتی‬ ‫نیسـت که تلویزیون تالش می کند کاسـتی های خود را ازطریق پخش فیلم های‬ ‫یشـده در جشـنواره فجـر کـه هنـوز بـه ا کـران عمومـی نرسـیده اند جبـران‬ ‫رونمای ‬ ‫کند‪ .‬هوک یکی دیگر از تولیدات بنیاد سـینمایی فارابی بود که بدون انکه ا کران‬ ‫عمومی شود به تلویزیون وا گذار شد‪ .‬علی اشتیانی پور (تهیه کننده فیلم هوک)‬ ‫نبـاره می گویـد‪ :‬تصـور دوسـتان فارابـی این اسـت که باتوج هبـه دو نوبـت‬ ‫درای ‬ ‫نمایـش محـدود فیلـم در تلویزیـون و وضعیتـی کـه این روزهـا تلویزیـون ازنظـر‬ ‫مخاطـب دارد‪ ،‬لطمـه ای بـه ا کـران عمومی فیلم وارد نخواهد شـد و ما امیدواریم‬ ‫همین گونـه باشـد‪ .‬اعتقـادم این اسـت که فیلـم لطمـه خواهـد خـورد امـا ایـن‬ ‫تصمیم مربوط به حقوق مالکانه فیلم می شود که دراختیار فارابی است و بنده‬ ‫اطالعی از جزییات ان ندارم‪ .‬ا گر توانسـتید از دوسـتان بپرسـید تا پاسـخ بدهند‪.‬‬ ‫یکی دیگـر از اثـاری کـه برخلاف نظـر سـازنده اش وارد پخـش تلویزیونـی شـده بـود‬ ‫«شـماره ‪ »10‬سـاخته ابراهیـم زرگرنـژاد و بـا تهیه کنندگـی ابراهیـم اصغـری اسـت‪،‬‬ ‫تهیه کننده ای که پیش ازاین و در سال گذشته هم تجربه پخش تلویزیونی فیلم‬ ‫«تک تیرانـداز» را به عنـوان تهیه کننـده ایـن اثـر داشـته اسـت‪ ،‬فیلمـی کـه بعـد از‬ ‫پخـش از تلویزیـون وارد چرخـه ا کـران سـینمایی هـم شـد و البته با شکسـت قبل‬ ‫یپـاور» بـه ایـن‬ ‫پیش بینـی هـم مواجـه شـد‪ .‬اصغـری هـم ماننـد تهیه کننـده «ها ‬ ‫اتفـاق وا کنـش نشـان داد؛ امـا در مصاحبـه خـود انتقـادات و مطالـب جدیـدی را‬ ‫مطـرح کـرد‪ .‬اصغـری پیش از پخش فیلمش از صداوسـیما نامه ای به رئیس این‬ ‫سـازمان نوشـت و خواسـتار عقب افتادن پخش تلویزیونی «شـماره ‪ »۱۰‬شـد‪ .‬وی‬ ‫پـس از عدم پذیرفتـن درخواسـتش ازطـرف سـیما و پخـش ایـن فیلـم در‬ ‫مصاحبـه ای گفـت‪ :‬به هرحـال مالـک فیلـم‪ ،‬بنیاد سـینمایی فارابی اسـت و طبق‬ ‫تصمیم بنیاد‪ ،‬فیلم جهت پخش به سازمان صداوسیما وا گذار شده بود‪ .‬انتقاد‬ ‫مـن بیشـتر بـه همیـن سـازمان اسـت کـه از دو‪،‬س هسـال قبل اقـدام بـه خریـداری‬ ‫حـق پخـش فیل مهـای سـینمایی ا کران نشـده به ویـژه فیل مهـای دفـاع مقدسـی‬ ‫می کنـد‪ .‬مـن ایـن تجربـه را برای فیلم «تک تیرانداز» هم داشـتم و هرچه پیگیری‬ ‫کردیم فیلم پیش از ا کران پخش نشـود‪ ،‬موفق نشـدیم‪ .‬این رویه اشـتباه در دوره‬ ‫قبلـی مدیریـت صداوسـیما شـروع شـد و هنوزهـم ادامـه دارد چرا کـه شـاید تصـور‬ ‫ً‬ ‫می کننـد باایـن کار می تواننـد مخاطـب خـود را افزایـش دهنـد درحالی کـه اساسـا‬ ‫چنیـن کاری ابتـدا به ضـرر سـینمای دفـاع مقـدس و بعـد هـم خـود سینماسـت‪.‬‬ ‫اصغری از نفع صداوسـیما گفت و البته نا گفته هم پیداسـت که این کار به میزان‬ ‫مخاطبیـن رسـانه ملـی خواهـد افـزود و شـاید به جهـت تامیـن مالـی بـرای فارابـی‬ ‫نیـز‪ ،‬بـرای ایـن دو نهـاد حا کمیتـی دوسـر بـرد باشـد‪ .‬هرچنـد بااین همـه بازهـم‬ ‫پرسـش های بسـیاری بی پاسـخ می ماند‪ .‬مطابق با گفته های این دو تهیه کننده‬ ‫تـداوم ایـن اتفـاق بـرای سـینما و اهالـی اش اتفـاق ایدئالـی نبـوده و تنهـا گوشـه ای‬ ‫ضـرر مالـی فارابـی را تامیـن می کنـد‪ ،‬امـا سـوال اینجاسـت که بنیاد ملی سـینمای‬ ‫ایـران کـه وظیفـه پربـار کـردن سـینما ارتقـا سـطح ان را دارد چـرا چندوقتـی اسـت‬ ‫به جـای مدیـوم تخصصـی خـود فیلـم را بـرای تلویزیـون تولیـد می کنـد‪ .‬رضـا‬ ‫منتظـری روزنامه نـگار و منتقـد سـینما درباره پخش اثار سـینمایی که هنـوز روی‬ ‫پرده سـینما نرفته اند اما روی انتن شـبکه های تلویزیون امدند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫ً‬ ‫اتفـاق بسـیار متاثرکننـده اسـت؛ اوال چـه علتـی دارد کـه مـا در سـینما بـا بودجـه‬ ‫سـینما‪ ،‬اثـار تلویزیونـی تولیـد کنیـم و ایـن همـان بحثـی کـه سال هاسـت مطـرح‬ ‫می شود‪ .‬کشور فیلم هایی نازل ازنظر ساختاری و محتوایی که در قالب تله فیلم‬ ‫می گنجند‪ ،‬تولید می کند و نهادهای سـینمایی از بودجه سـامانمند برای تولید‬ ‫این اثار اسـتفاده می کنند‪ .‬معتقدم که ا گر یک مقدار درایت و تدبیر بیشـتری در‬ ‫مدیـران سـینمایی صـورت بگیـرد و نـگاه جدی تـری بـه پدیـده هنـر هفتـم وجـود‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬اوضـاع کمـی سـامان پیـدا می کنـد‪ .‬عجیب تـر دررابط هبـا پخـش‬ ‫تلویزیونـی اثـار سـینمایی اتفاقی بـود که چندی پیش رخ داد و البتـه با پای اثری‬ ‫از بنیـاد سـینمایی فارابـی در میـان بـود‪ .‬سـینمایی «بچه هـای طوفـان» سـاخته‬ ‫بنیـاد سـینمایی فارابـی اسـت کـه درحال حاضـر ا کـران شکسـت خورده ای را روی‬ ‫پـرده سـینما تجربـه می کنـد و تا کنـون مطابـق با امار سـمفا تنهـا ‪ ۴۷۶‬مخاطب را‬ ‫یسـابقه روز‬ ‫روانه سـالن های سـینما کرده اسـت‪ .‬این فیلم نا گهانی و در اتفاقی ب ‬ ‫‪ ۱۲‬فروردین ماه در کندا کتور پخش شـبکه امید قرار گرفت تا هم زمان با ا کران در‬ ‫سـینما پخـش تلویزیونـی را نیـز تجربـه کنـد‪ .‬البتـه ایـن اتفـاق بـا تلاش کارگـردان‬ ‫به سـرانجام نرسـید و البتـه صـادق دقیقـی مشـارکت فارابـی را هـم در سـاخت‬ ‫«بچه های طوفان» رد کرد و گفت این بنیاد تنها ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به این فیلم‬ ‫ً‬ ‫کمـک کـرده اسـت‪ .‬طبیعتـا فارابـی بـا این مقـدار مشـارکت توانایـی تصمیم گیـری‬ ‫برای پخش تلویزیونی فیلم را نداشته و این گونه ساخته صادق صادق دقیقی از‬ ‫پخش تلویزیونی هم زمان با ا کران در سینما نجات پیدا کرد‪ .‬در میان تمام این‬ ‫گزاره هـا نبایـد فرامـوش کـرد این روزهـا‪ ،‬اصلی تریـن دغدغـه سـازمان سـینمایی و‬ ‫نهادهـای مرتبـط بـا سـینما بایـد معطـوف به سمت وسـوی رونق گرفتـن دوبـاره‬ ‫سـینمای کشـور باشـد‪ .‬ا کـران فیلم هـا در سـالن های سـینما‪ ،‬می توانـد فرصـت‬ ‫خوبـی بـرای سـینمای کشـور به وجـود اورد‪ .‬هرچـه فیلم هـا قبـل از ا کـران ازطریـق‬ ‫مهـا خالـی‬ ‫مدیوم هـای دیگـر پخـش شـوند‪ ،‬سـبد سـینما از وجـود ایـن فیل ‬ ‫می شـود‪ .‬در اخـر اینکـه بسـیاری از منتقـدان این موضـوع را پدیـده ای شـوم برای‬ ‫سـینمای کشـور می داننـد‪ .‬منتظـری درهمین بـاره اظهـار کـرد‪ :‬متاسـفانه نه تنهـا‬ ‫بتـری را‬ ‫شـاهد سـامان ایـن اتفاق نیسـتیم بلکـه همچنان اتفاقـات عجیب وغری ‬ ‫شـاهد هسـتیم و جالـب اسـت کـه قبـل از ا کـران یـک فیلـم‪ ،‬تلویزیـون ان اثـر را‬ ‫خریـداری می کنـد تـا ان را پخـش کنـد‪ .‬همچنیـن عالوه بـر اهمـال مدیـران‬ ‫سـینمایی‪ ،‬این شـرایط نشـان دهنده کاسـب بـودن تهیه کننـدگان فعـال سـینما‬ ‫است و معلوم می شود این افراد چقدر به فکر تجارت هستند‪ .‬هم بودجه دولت‬ ‫را برای تولید فیلم می گیرند و هم منتظر ا کران نمی مانند و ان اثر را به تلویزیون‬ ‫می فروشـند‪ .‬در تحلیل نهایی ا گرچه پخش فیلم های سـینمایی از تلویزیون به‬ ‫سـود ایـن رسـانه اسـت‪ ،‬ولـی بـه اقتصـاد سـینما ضربـه می زنـد‪ .‬چرا کـه ا کـران ایـن‬ ‫فیلم هـا پـس از پخـش در تلویزیـون‪ ،‬دیگـر امکان پذیـر نیسـت و ا گـر هـم اتفـاق‬ ‫بیفتـد باتجربـه ای مشـابه بـا فیلـم «تک تیرانـداز» مواجـه خواهـد شـد و کسـی‬ ‫خواهان دیدنشان در سینما نخواهد بود‪ /.‬فارس‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«اشتی»‬ ‫ روایت ‪Ali Sur‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫چند مرد و چند زن‬ ‫نویسنده‪ :‬رسول بانگین‬ ‫کارگردان‪ :‬حنیف مظفری‬ ‫بازیگـران‪ :‬حنیـف مظفـری‪ ،‬رضـا ارامـش‪ ،‬رسـول احمـدی‪،‬‬ ‫اللـه ذوالفقـاری‪ ،‬ارزو مجیـدی و فاطمـه کرابـی‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 25‬فروردین؛ ساعات ‪19‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬عمارت « نوفل لوشاتو»‬ ‫اشتی‪ ،‬تصمیمی ست که با قلب خود می گیرید‪.‬‬ ‫اینگریدبتانکورت؛سناتور اسبق کلمبیایی‬ ‫ انتخاب منتقدان «هالیوود ریپورتر»‬ ‫‪ ۵۰‬فیلم برتر قرن ‪ ۲۱‬به‬ ‫ِ‬ ‫ش ــش منتق ــد سرش ــناس فیل ــم هالی ــوود ریپورت ــر پ ــس‬ ‫از ما هه ــا رایزن ــی و بررس ــی اث ــار تولیدش ــده س ــینمایی از‬ ‫س ــال ‪ 2000‬می ــادی تا کن ــون س ــرانجام فهرس ــتی ش ــامل‬ ‫‪ 50‬فیل ــم برت ــر ایــن دوره زمان ــی را ب ــه عرص ــه هن ــر هفت ــم و‬ ‫عالقه مندان ــش معرف ــی کردن ــد‪ .‬ج ــون ف ــروش‪ ،‬دیوی ــد‬ ‫رون ــی‪ ،‬ش ــری لین ــدن‪ ،‬لووی ــا گیارک ــی‪ ،‬لس ــلی فلپری ــن و‬ ‫ج ــردن مینت ــزر؛ گ ــروه شـ ـش نفره منتق ــدان هالی ــوود‬ ‫ریپورت ــر هس ــتند ک ــه دراین زمین ــه مش ــترکا اع ــام کردن ــد‬ ‫ک ــه ا گرچ ــه هن ــوز از ابت ــدای س ــال ‪ 2000‬می ــادی زم ــان‬ ‫کق ــرن‬ ‫زی ــادی نگذش ــته و ت ــا رس ــیدن ب ــه زم ــان ی ‬ ‫فاصل ــه داری ــم‪ ،‬ام ــا س ــرعت تح ــوالت و تغیی ــرات دهک ــده‬ ‫جهان ــی به ان ــدازه ای ب ــوده ک ــه می توانی ــم ای ــن ب ــازه‬ ‫کق ــرن درنظ ــر داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫زمان ــی را به عن ــوان ی ‬ ‫نگ ــروه معتقدن ــد بادرنظرگرفت ــن هم ــه ای ــن تح ــوالت‬ ‫ای ‬ ‫شه ــای مختل ــف جامع ــه جهان ــی روی داده‬ ‫در بخ ‬ ‫به این نتیج ــه رس ــیده اند ک ــه ا کن ــون بهتری ــن زم ــان ب ــرای‬ ‫انتش ــار فهرس ــت موردنظ ــر اس ــت و نبای ــد زم ــان از دس ــت‬ ‫بــرود چــون ســرعت تحــوالت می توانــد بســیاری معــادالت‬ ‫نه ــا‬ ‫موردنظرش ــان را دس ــتخوش تغیی ــرات کن ــد‪ .‬ا ‬ ‫همچنی ــن اع ــام کرده ان ــد ک ــه ب ــرای تعیی ــن این فهرس ــت‬ ‫ابت ــدا فهرس ــتی ‪ 100‬تای ــی از اث ــار تولیدش ــده را انتخ ــاب‬ ‫کرده ان ــد ک ــه دارای اس ــتانداردهای موردنظرش ــان ب ــوده‬ ‫اس ــت و بع ــد از بررسـ ـی های اولی ــه از می ــان ای ــن ‪ 100‬اث ــر‬ ‫تنه ــا ‪ 80‬اث ــر توانس ــته اند امتیازه ــای موردنظرش ــان را‬ ‫ً‬ ‫به دس ــت اورن ــد و نهایت ــا از می ــان ای ــن ‪ 80‬فیل ــم فهرس ــتی‬ ‫ش ــامل ‪ 50‬فیل ــم برت ــر انتخ ــاب ش ــده اس ــت‪ .‬به گفت ــه ای ــن‬ ‫منتق ــدان مهم تری ــن نکت ــه ب ــرای انتخ ــاب ی ــک فیل ــم و‬ ‫ت نهای ــی عالو هب ــر مس ــائل‬ ‫قرارگرفت ــن ن ــام ان در فهرسـ ـ ‬ ‫فن ــی و س ــایر م ــوارد این بود هک ــه ه ــر شـ ـش نفر نس ــبت‬ ‫ب ــه اث ــر نظ ــر مثب ــت داش ــته و ان اث ــر را مس ــتحق انتخ ــاب‬ ‫بدانن ــد‪ .‬منتق ــدان هالی ــوود ریپورت ــر درب ــاره ب ــازه زمان ــی‬ ‫انتخــاب اثــار ســینمایی می گوینــد‪ :‬تمامــی اثــار تولیدشــده‬ ‫از ســال ‪ 2000‬تــا ابتــدای ســال ‪ 2022‬میــادی موردبررســی و‬ ‫ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت و دلیــل اینکــه اثــاری مثــل «تــار»‬ ‫کب ــاره» ک ــه س ــاخته س ــال ‪2022‬‬ ‫و «همه چی ــز هم هج ــا ی ‬ ‫هســتند در فهرســت جایــی بــه خــود اختصــاص نداده انــد‬ ‫این اسـ ـت که هن ــوز ب ــرای ارزیاب ــی و اظهارنظ ــر درب ــاره‬ ‫مه ــای ســال ‪ 2022‬می ــادی زود اس ــت و بای ــد ببینی ــم‬ ‫فیل ‬ ‫در این ــده ای ــن فیلم ه ــا چ ــه بازتاب ــی در جوام ــع داش ــته و‬ ‫نگ ــروه درب ــاره‬ ‫نظ ــر مخاطب ــان دراین زمین ــه چیس ــت‪ .‬ای ‬ ‫اثرگ ــذاری فض ــای مج ــازی روی انتخاب هایش ــان نی ــز‬ ‫تا کی ــد می کنن ــد‪ ،‬ام ــروز ا گرچ ــه فض ــای مج ــازی اثرگ ــذاری‬ ‫باالی ــی در بس ــیاری ازموارد دارد ام ــا م ــا دراین زمین ــه فق ــط‬ ‫نشــده‬ ‫بــه این موضــوع توجــه داشــتیم کــه فهرســت تعیی ‬ ‫گس ــتردگی س ــینمای جه ــان و س ــلیقه م ــا را بی ــان کن ــد‬ ‫نه اینک ــه بخواهی ــم به واس ــطه اثرگ ــذاری دنی ــای مج ــازی‬ ‫ب ــر منتق ــدان ی ــا خودم ــان تصمیم گی ــری کنی ــم و البت ــه‬ ‫ب ــدان معن ــی نیس ــت ک ــه دراین مس ــیر دچ ــار ش ــک و‬ ‫تردیــد نشــدیم کــه داریــم چــه افــرادی را کنــار می گذاریــم و‬ ‫بهــا موجــب غــرزدن و‬ ‫فهــا و انتخا ‬ ‫می دانیــم برخــی حذ ‬ ‫یشــود؛ امــا مــا ســعی کردیــم‬ ‫حتــی فریادهــای اعتراضــی م ‬ ‫مهــا وفــادار بمانیــم‪ .‬فهرســت‬ ‫بــه عشــق خودمــان بــه فیل ‬ ‫نهای ــی بازت ــاب عش ــق اس ــت و به نف ــع داس ــتان گویی‪.‬‬ ‫بررس ــی فهرس ــت منتشرش ــده ازس ــوی ای ــن منتق ــدان‬ ‫نش ــان می ده ــد ردپای ــی از اث ــار بزرگان ــی همچ ــون کلین ــت‬ ‫ایس ــتوود‪ ،‬اس ــتیون اس ــپیلبرگ‪ ،‬مارتی ــن اسکورس ــیزی‪،‬‬ ‫ترن ــس مالی ــک‪ ،‬اس ــپایک ل ــی‪ ،‬گاس ون س ــنت‪ ،‬ژان ل ــوک‬ ‫گ ــدار‪ ،‬دیوی ــد کراننب ــرگ‪ ،‬مایکلم ــان‪ ،‬کوئنتی ــن تارانتین ــو‪،‬‬ ‫اس ــتیون س ــودربرگ‪ ،‬الکس ــاندر پی ــن‪ ،‬جی ــم جارم ــوش‪،‬‬ ‫نه ــای‬ ‫جیم ــز گ ــری‪ ،‬جی ــا ژانگک ــه‪ ... ،‬و حت ــی کارگردا ‬ ‫مول ــف پ ــرکاری مانن ــد وودی ال ــن‪ ،‬روم ــن پوالنس ــکی و‬ ‫الرس ف ــون تری ــر‪ .‬تهیه کنن ــدگان این فهرس ــت ‪ 50‬تای ــی از‬ ‫وقتی که پدر سبیلش را تراشید‬ ‫ً‬ ‫اثــار ســینمایی درتوضیــح ایــن اتفــاق رســما اعــام کردنــد‬ ‫کــه نیتــی مبنی براینکــه قدیمی ترهــا کنــار برونــد و تازه ترهــا‬ ‫یم ــوارد مث ــل‬ ‫وارد فهرس ــت ش ــوند در کار نب ــوده و دربرخ ‬ ‫ اسکورس ــیزی‪ ،‬اس ــپایک ل ــی‪ ،‬گ ــدار ‪ -‬احس ــاس کردی ــم‬‫نه ــا قب ــل از ق ــرن بیسـ ـت ویکم اس ــت‪.‬‬ ‫بهتری ــن کار ا ‬ ‫درم ــورد اس ــپیلبرگ‪ ،‬چن ــد فیل ــم دوست داش ــتنی داش ــت‬ ‫تس ــاید» ام ــا‬ ‫مث ــل « گ ــزارش اقلی ــت» و «داس ــتان وس ‬ ‫نه ــا ه ــر شـ ـش نفر م ــا را باشوروش ــوق متح ــد‬ ‫هیچ یک ازا ‬ ‫نک ــرد‪ .‬در م ــوارد دیگ ــر‪ ،‬مانن ــد «عزی ــز میلی ــون دالری»‬ ‫ایس ــتوود‪« ،‬دنی ــای جدی ــد» و «درخ ــت زندگ ــی» مالی ــک‬ ‫و «روزی روزگاری هالیــوود» تارانتینــو‪ ،‬حامیــان سرســخت‬ ‫نح ــال مخالف ــان سرس ــخت وج ــود داش ــت و‬ ‫و درعی ‬ ‫نه ــا را جدا گان ــه‬ ‫درنهای ــت پن ــج کارگ ــردان ‪ -‬ی ــا ا گ ــر کوئ ‬ ‫حس ــاب کنی ــد ش ــش کارگ ــردان ‪ -‬ب ــا دو فیل ــم ب ــه لیس ــت‬ ‫رســیدند‪ :‬جیــن کمپیــون‪ ،‬جوئــل و ایتــن کوئــن‪ ،‬الفونســو‬ ‫مه ــای‬ ‫ک ــوارون‪ ،‬دیوی ــد فینچ ــر و ریچ ــارد لینکلیت ــر‪ .‬فیل ‬ ‫کم ــدی اس ــتودیویی‪ ،‬ا کش ــن‪ ،‬علم ــی تخیل ــی و ترس ــنا ک‬ ‫تاحدزی ــادی‪ ،‬در انتخ ــاب نهای ــی م ــا غای ــب ماندن ــد؛ م ــا‬ ‫ان ژانرهــا را دوســت داریــم‪ ،‬قســم می خوریــم! فیلم هایــی‬ ‫ماننــد «بــورات»‪« ،‬اولتیماتوم بــورن»‪« ،‬اســتاد» و «انکرمن‪:‬‬ ‫نهــا حــرف زدیــم‬ ‫افســانه ران بورگونــدی» ‪ ...‬دربــاره همــه ا ‬ ‫نن ــوع‬ ‫مب ــودن ای ‬ ‫کم ــورد مناقش ــه بودن ــد؛ ام ــا ک ‬ ‫و ه ــر ی ‬ ‫س ــرگرمی در فهرس ــت م ــا نش ــان دهنده ان چی ــزی اس ــت‬ ‫ک ــه در چنددهه گذش ــته از ان به عن ــوان فق ــر خالقان ــه در‬ ‫یشــود‪ .‬فقــدان ریس ـک پذیری در جریــان‬ ‫ان ژانرهــا یــاد م ‬ ‫نب ــودن بس ــیاری از‬ ‫مس ــازی‪ ،‬یکس ــانی و ایم ‬ ‫اصل ــی فیل ‬ ‫مه ــا کمت ــر‬ ‫یش ــود ک ــه ان فیل ‬ ‫ان «محص ــوالت»‪ ،‬باع ــث م ‬ ‫در ذهــن باقــی بماننــد‪ .‬ایــن منتقــدان در انتهــای بیانیــه‬ ‫مهــا مثــل «کاشــه» میشــل‬ ‫رســمی خودشــان از برخــی فیل ‬ ‫هانک ــه ‪2005‬؛ «ش ــوالیه تاریک ــی» کریس ــتوفر ن ــوالن ‪،2008‬‬ ‫یی ــر و ل ــوک داردن ‪« ،2006‬موتوره ــای‬ ‫«بچ ــه» ژان پ ‬ ‫مقــدس» لئــوس کارا کــس ‪« ،2012‬قفســه دردهــا» کاتریــن‬ ‫بیگل ــو ‪« ،2009‬م ــارگارت» کن ــت لون ــرگان ‪« ،2011‬داس ــتان‬ ‫ازدواج» ن ــوا بامب ــاخ ‪« ،2019‬معل ــم پیان ــو» میش ــل هانک ــه‬ ‫‪« ،2002‬تننباو مه ــای س ــلطنتی» وس اندرس ــون ‪،2001‬‬ ‫«س ــاعات تابس ــتانی» اولیوی ــر اس ــایاس ‪« ،2009‬خ ــون‬ ‫ب ــه پ ــا خواه ــد ش ــد» پ ــل توم ــاس اندرس ــون ‪« ،2007‬زی ــر‬ ‫ش ــن» فرانس ــوا اوزون ‪« ،2001‬زی ــر پوس ــت» جانات ــان گلی ــزر‬ ‫‪« ،2014‬ورا دری ــک» مای ــک ل ــی ‪ 2004‬و «وال ــس ب ــا بش ــیر»‬ ‫اری فولم ــن ‪ 2008‬نی ــز تقدی ــر کردن ــد‪ .‬فهرس ــت ‪ 50‬فیل ــم‬ ‫برت ــر ق ــرن ‪ 21‬به انتخ ــاب هالی ــوود ریپورت ــر‪« .۱ :‬ی ــی ی ــی»‬ ‫س ــاخته ادوارد یان ــگ ‪ 2000‬از ژاپ ــن؛ ‪« .2‬درون لوی ــن‬ ‫دیوی ــس» ب ــرادران کوئ ــن ‪2013‬؛ ‪« .۳‬خوشـ ـه چین ها‬ ‫و م ــن» انی ــس واردا ‪ 2000‬فیل ــم مس ــتند فرانس ــوی؛ ‪.4‬‬ ‫«زودی ــا ک» دیوی ــد فینچ ــر ‪2007‬؛ ‪« .5‬جـــاده مالهالنـــد»‬ ‫دیوی ــد لین ــچ ‪2001‬؛ ‪« .6‬ش ــهر اش ــباح» ســـاخته هایائـــو‬ ‫میازا ک ــی ‪ 2001‬انیم ــه ژاپن ــی؛ ‪« .7‬کوهســـتان بروکبـــک»‬ ‫س ــاخته ان ــگ ل ــی ‪2005‬؛ ‪« .8‬در حال وهـــوای عشـــق»‬ ‫وون ــگ کار وای ‪ 2000‬هنگ کن ــگ؛ ‪ ۴« .9‬مـــاه‪ 3 ،‬هفتـــه و‬ ‫‪ 2‬روز» کریســتیان مونجیــو ‪ 2007‬رومانــی؛‪« .10‬بــرو بیــرون»‬ ‫ج ــردن پی ــل ‪2017‬؛ ‪« .11‬پس ــر بچگ ــی» ریچ ــارد لینکلیت ــر‬ ‫‪2014‬؛ ‪« .12‬مهتــاب» بــری جنکینــز ‪2016‬؛ ‪« .13‬ســوزاندن»‬ ‫لــی چانــگ دونــگ ‪ .2018‬فیلــم معمایــی کــره ای؛ ‪« .14‬وال‬ ‫ای» انــدرو اســتتون ‪ 2008‬انیمیشــن پیکســار؛ ‪« .15‬قــدرت‬ ‫ســگ» جیــن کمپیــون ‪2021‬؛ ‪« .16‬درخشــش ابــدی یــک‬ ‫ذه ــن پ ــا ک» میش ــل گون ــدری ‪2004‬؛ ‪« .17‬بـــا او حـــرف‬ ‫ب ــزن» پ ــدرو الم ــودوار ‪ .2002‬اس ــپانیا؛ ‪« .18‬دله دزدهـــا»‬ ‫ی ــا «دزدان فروش ــگاه» هی ــروکازو کورئیـــدا ‪ 2018‬ژاپـــن؛‬ ‫‪« .19‬ماش ــینم را ب ــران» رویوس ــوکی هاما گوچـــی ‪2021‬‬ ‫ژاپ ــن؛ ‪« .20‬دور از بهش ــت» ت ــاد هین ــز ‪2002‬؛ ‪« .21‬ان ــگل»‬ ‫بون ــگ ج ــون ه ــو ‪ .2019‬ک ــره؛ ‪« .22‬پیـــش از غـــروب»‬ ‫ریچ ــارد لینکلیت ــر ‪2004‬؛ ‪ ۳۵« .23‬پی ــک رام» کلـــر دنـــی‬ ‫‪ 2008‬فرانس ــه؛ ‪« .24‬تیمبوکت ــو» عبدالرحم ــان سیس ــا کو‬ ‫‪ 2014‬فرانس ــه‪/‬موریتانی؛ ‪« .25‬م ــرا ب هن ــام خ ــودت ص ــدا‬ ‫ک ــن» ل ــوکا گوادانین ــو ‪2017‬؛ ‪« .26‬و نی ــز م ــادرت» الفونس ــو‬ ‫ک ــوارون ‪ 2001‬مکزی ــک؛ ‪« .27‬در برکل ــی» فردری ــک وایزم ــن‬ ‫‪2013‬؛ ‪« .28‬یــک مــرد جــدی» جوئــل و ایتــن کوئــن ‪2009‬؛‬ ‫‪« .29‬مــرگ اقــای الزارســکو» کریســتی پویــو ‪ 2005‬رومانــی؛‬ ‫‪« .30‬مــاری انتوانــت» ســوفیا کاپــوال ‪2006‬؛ ‪« .31‬منچســتر‬ ‫در کن ــار دری ــا» کن ــت لون ــرگان ‪2016‬؛ ‪« .32‬بازگشـــت»‬ ‫انــدری زویا گینتســف ‪ 2003‬روســیه؛ ‪« .33‬پرتــره یــک بانــو‬ ‫کن ــار ات ــش» س ــلین س ــیامان ‪ 2019‬فرانس ــه؛ ‪« .34‬ش ــبکه‬ ‫اجتماعــی» دیویــد فینچــر ‪2010‬؛ ‪« .35‬ســوگلی» یورگــوس‬ ‫النتیم ــوس ‪ 2018‬بریتانی ــا؛ ‪« .36‬الورز را ک» اســـتیو‬ ‫مک کویی ــن ‪ 2020‬بریتانی ــا؛ ‪« .37‬ون ــدی و لوســـی» کلـــی‬ ‫رای ــکارد ‪2008‬؛ ‪« .38‬فرزن ــدان انس ــان» الفونس ــو ک ــوارون‬ ‫‪ 2006‬امریک ا‪ /‬بریتانیــا؛ ‪« .39‬کا کا ســیاه تــو نیســتم» رائــول‬ ‫پی ــک ‪ 2016‬مس ــتند؛ ‪« 40‬تابس ــتان روح» احم ــر کس ــتالو‬ ‫تامپس ــون ‪ 2021‬مس ــتند؛ ‪« .41‬هزارت ــوی پـــن» گی یرمـــو‬ ‫دل تــورو ‪2006‬؛ ‪« .42‬هرگــز ب هنــدرت گاهــی همیشــه» الیــزا‬ ‫هیتم ــن ‪ 2020‬امریک ا‪ /‬بریتانی ــا؛ ‪« .43‬گریزل ــی م ــن» ورن ــر‬ ‫هرتســوگ ‪ 2005‬مســتند؛ ‪« .44‬انچــه در پیــش اســت» میــا‬ ‫هانس ــن ل ــووه ‪ 2016‬فرانس ــه؛ ‪« .45‬ســـاقدوش ها» پـــاول‬ ‫فی ــگ ‪2011‬؛ ‪« .46‬پاری ــا» دی ریی ــس ‪2011‬؛ ‪« .47‬ســـتاره‬ ‫ف ــروزان» جی ــن کمپی ــون ‪ 2009‬بریتانی ا‪ /‬اســـترالیا؛ ‪.48‬‬ ‫«زم ــان» گ ــرت بردل ــی ‪ 2020‬مس ــتند؛ ‪« .49‬پلن ــگ س ــیاه»‬ ‫رای ــان کوگل ــر ‪2018‬؛ ‪« .50‬اخ ــر هفت ــه» ان ــدرو هی ــگ ‪2011‬‬ ‫بریتانی ــا‪ /.‬تس ــنیم‬ ‫نویسنده‪ :‬ولف دیتریش شنوره‬ ‫مترجم‪ :‬کتایونسلطانی‬ ‫ناشر‪:‬ققنوس‬ ‫صفحات‪175 :‬‬ ‫قیمت‪65:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪:‬مجموعه داستان ‬ ‫همه فکرم تویی‬ ‫خواننده‪ :‬پژمان کالنی‬ ‫اهنگسـازان‪ :‬میلاد ترابـی‪ ،‬محسـن افراسـیابی‪ ،‬عمـاد‬ ‫طغرایـی‪ ،‬محمـد بیرانونـد‪ ،‬مهـدی معظـم‪ ،‬نویـد نقـش و‬ ‫سـمیرا دهقـان زاده‬ ‫ترانه سـرا‪ :‬محمـد بکرانی‪ ،‬محمـد بیرانونـد‪ ،‬داوود مردانی‪،‬‬ ‫میلاد ترابـی‪ ،‬مهدی معظم و سـمیرا دهقـان زاده‬ ‫تنظیم کنندگان‪ :‬میالد ترابی‪ ،‬محسـن افراسیابی‪ ،‬مهدی‬ ‫معظم و میثم شـیرازی‬ ‫میکـس و مسـترینگ‪ :‬محمـد فالحـی‪ ،‬ایمـان حجـت‪،‬‬ ‫میلاد ترابـی و مهـدی معظـم‬ ‫تعداد قطعات‪8 :‬‬ ‫سبک‪ :‬پاپ با کالم‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫قهوه تاثیری بر ضربان قلب ندارد‬ ‫افزایش طول عمر با رژیم مدیترانه ای‬ ‫انقباضات زودرس دهلیزی‪ ،‬اتفاق طبیعی برای یک قلب سـالم اسـت اما‬ ‫برخـی افـراد ان را به عنـوان یـک ضربـان قلـب «پرشـی» یـا اضافـی احسـاس‬ ‫می کننـد کـه می توانـد ناراحت کننـده باشـد؛ و ا گـر به طـور مکـرر ایجـاد‬ ‫شـود‪ ،‬ممکـن اسـت یـک اریتمـی قلبـی جدی تـر را به همـراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫کارشناسان می گویند که علیرغم شهرت بد کافئین‪ ،‬بسیاری از مطالعات‬ ‫اخیر نشان داده اند که مصرف کنندگان قهوه درمقایسه با افرادی که قهوه‬ ‫نمی نوشـند با کاهش خطر ابتال به بیماری های مختلف ازجمله بیماری‬ ‫قلبی روبرو هسـتند‪.‬‬ ‫بررسـی های محققـان دانشـگاه تگـزاس نشـان داد کـه در ‪ ۴۰‬کارازمایـی‬ ‫مچـرب را مـورد‬ ‫مهـای غذایـی ک ‬ ‫یکـه رژی ‬ ‫بالینـی منتشـر شـده‪ ،‬ان های ‬ ‫مهـا بـه پیشـگیری از‬ ‫ازمایـش قـرار دادنـد‪ ،‬نشـان دادنـد کـه ایـن رژی ‬ ‫گهـای زودرس در میـان افـراد درمعرض خطـر کمک‬ ‫حملات قلبـی و مر ‬ ‫ً‬ ‫می کننـد‪ .‬این افـراد شـامل افـرادی هسـتند کـه قبلا دچـار حملـه قلبی یا‬ ‫سکته مغزی شده اند و کسانی که دارای مشکالتی مانند فشارخون باال‪،‬‬ ‫مچـرب‪ ،‬حداقل‪ ،‬بهتر از عدم تغییر‬ ‫دیابـت و چاقـی هسـتند‪ .‬رژیم های ک ‬ ‫در رژیـم غذایـی بـود‪.‬‬ ‫فاهیتا گوشت‬ ‫یســت کــه همان طورکــه مشــخص اســت از گوشــت بــرای‬ ‫«فاهیتــا گوشــت» یکــی از انــواع غذاهــای مکزیک ‬ ‫تهیه این فاهیتا اســتفاده شــده و طعم و مزه این غذا بســیار خوشــمزه اســت‪ .‬فاهیتا گوشــت بیشــتر با نان‬ ‫نبــار از بــرش گوشــت‬ ‫پیتــا و یــا نــان ســاندویچی خــورده می شــود و یــک غــذای راحــت و ســاده اســت‪ .‬اولی ‬ ‫گاو بــرای تهیــه فاهیتــا اســتفاده شــد؛ امــا چاشــنی بســیار خوشــمزه ایــن غــذا کاهو‪ ،‬پنیــر و فلفل دلمه اســت‪.‬‬ ‫یســت‪ .‬شــما بــرای‬ ‫ننــوع غــذا بــرای شــمال مکزیــک اســت امــا واژه فاهیتــا یــک واژه امریکایــی و مکزیک ‬ ‫ای ‬ ‫ی تــا غذایــی فوق العــاده خوشــمزه تندوتیــز را تهیــه‬ ‫تهیــه ایــن غــذا بــه راســته گوشــت نیــاز داریــد و کمــی ســبز ‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫گوشت راسته خاللی‪ :‬نفری ‪ ۱۰۰‬گرم‬ ‫پیاز قرمز‪ ۳ :‬عدد‬ ‫فلفل قرمز‪ :‬نصف ‪ 1‬عدد‬ ‫فلفل زرد‪ :‬نصف ‪ 1‬عدد‬ ‫لیموترش تازه‪ 1 :‬عدد‬ ‫سس ورچستر‪ ۱.۵ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫حریره سیر‪ :‬نصف قاشق مرباخوری‬ ‫تخم گشنیز‪ ۱ :‬قاشق مرباخوری‬ ‫پاپریکا‪ ۱ :‬قاشق مرباخوری‬ ‫پودر زیره‪ :‬نصف قاشق مرباخوری‬ ‫فلفل سیاه‪ ۱ :‬قاشق مرباخوری‬ ‫روغن زیتون‪ ۱.۵ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫ادویه گوشت‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابتدا گوشت راسته را که باید به ازای هرنفر ‪ ۱۰۰‬گرم درنظر بگیرید به صورت خاللی خرد کنید اما یکی از مهم ترین‬ ‫نـکات تهیـه ایـن فاهیتـا این اسـت که گوشـت را بایـد از شـب قبل داخل ظرف دربسـته قرار دهید تا گوشـت بیات‬ ‫یشـود که گوشـت ترد و خوشـمزه تر شـود؛ اما برای مرینت کردن گوشـت‪ ،‬پیازها را پوسـت بگیرید‬ ‫شـود و باعث م ‬ ‫یشـود؛ سـپس ب هصـورت خاللی خرد‬ ‫و بهتـر اسـت از پیـاز قرمـز اسـتفاده کنیـد زیـرا باعث تردی بیشـتر گوشـت م ‬ ‫کنید و به همراه سس ورچستر و کمی ادویه گوشت مخلوط کنید و خوب هم بزنید و داخل یک ظرف دربسته‬ ‫قـرار دهیـد و بـرای پنج سـاعت داخـل یخچـال قـرار داده تـا مـزه دار شـود‪ .‬درادامـه گوشـت مزه دار شـده را داخـل‬ ‫کاسـه بریزیـد‪ .‬فلفـل دلم ههـا را خاللـی خـرد کنیـد و همـراه روغن زیتـون تمـام ادوی ههـا و سـیر را بـه گوشـت اضافـه‬ ‫ً‬ ‫کنیـد‪ .‬حـاال دسـتکش انداختـه و تمـام گوشـت را هـم بزنیـد تـا گوشـت کاملا بـا ادوی ههـا مـزه دار شـود‪ .‬درانتهـا اب‬ ‫کعـدد لیموتـرش تـازه را گرفتـه و روی گوشـت بریزیـد‪ .‬داخـل یـک تابـه گریـل را کمـی چرب کنیـد و با کمک یک‬ ‫ی ‬ ‫انبـر گوشـت ها را داخـل تابـه قـرار دهیـد و بگذاریـد تـا پخته و تغییر رنگ دهـد‪ .‬درانتها پیاز و فلفل دلمـه را اضافه‬ ‫کنیـد و به همـراه گوشـت تفـت دهیـد و درادامـه بـا نـان پیتـا و کمـی کاهو و سـس مدنظر میل کنید‪.‬‬ ‫نکات‬ ‫ً‬ ‫ نباید گوشت را زیاد بپزید تا اب ان کامال کشیده شود‪.‬‬‫ سس ورچستر را می توانید از فروشگاه تهیه کنید‪.‬‬‫‪ -‬این غذا باید تند باشد؛ شما می توانید بنا به سلیقه خود مقدار فلفل قرمز را تغییر دهد‪.‬‬ ‫ابداع عینکی برای مکالمه بدون صدا!‬ ‫پژوهشـگران دانشـگاه «کرنـل» موفـق بـه سـاخت عینک هایـی شـده اند کـه‬ ‫یسـازد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا و به نقـل از‬ ‫ارتبـاط صوتـی بـدون کالم را ممکـن م ‬ ‫نیواطلـس؛ پژوهشـگران دانشـگاه «کرنل» فنـاوری جدیدی را توسـعه داده اند‬ ‫کـه امـکان برقـراری ارتبـاط بی صدا را ازطریق عینک های سـونار فراهم می کند‪.‬‬ ‫نهـا و بلندگوهـای کوچکـی‬ ‫ایـن عینـک موسـوم بـه ‪ EchoSpeech‬از میکروفو ‬ ‫یصـدا از گلـوی کاربـر‬ ‫بـرای خوانـدن کلماتـی اسـتفاده می کنـد کـه ب هشـکل ب ‬ ‫بیـرون می ایـد و بـه کاربـر اجـازه می دهـد تـا کارهـای مختلـف را بـدون نیـاز‬ ‫بـه هرگونـه ورودی فیزیکـی انجـام دهـد‪ .‬ا کنـون یکـی از هیجان انگیزتریـن‬ ‫چشـم اندازهای این فناوری جدید این اسـت که افراد مبتال به ناتوانی گفتاری‬ ‫از ان برای گفتگوی بی صدا استفاده کنند که سپس این سیستم کلمات را با‬ ‫صـدای بلنـد بیـان می کنـد‪ .‬این عینک همچنین می تواند بـرای کنترل پخش‬ ‫موسـیقی در یـک کتابخانـه یـا بـرای تبدیـل گفتـار بـه نوشـتار در یـک کنسـرت‬ ‫پرسـروصدا که صدا به صدا نمی رسـد‪ ،‬اسـتفاده شـود‪ .‬این فناوری توسـط یک‬ ‫دانشـجوی دکتـرا در دانشـگاه کرنـل ب هنـام رویدونـگ ژانـگ و از پروژه مشـابهی‬ ‫یکـرد‪،‬‬ ‫لهـای قبلـی متکـی بـه دوربیـن اسـتفاده م ‬ ‫یسـیم و مد ‬ ‫کـه از هدفـون ب ‬ ‫توسـعه داده شـده اسـت‪ .‬این عینک به گونه ای طراحی شـده که سـاده باشـد‬ ‫و کاربـر را بـا یـک دوربیـن بـزرگ یـا اسـتفاده از هدفـون مواجـه نکنـد‪ .‬درعـوض‪،‬‬ ‫سکـردن‬ ‫ایـن عینـک از سـونار بـه معنـی ناوبـری و فاصله یابـی صوتـی بـرای ح ‬ ‫نحـال از الگوریتـم یادگیـری عمیـق بـرای‬ ‫حـرکات گلـو اسـتفاده می کنـد و درعی ‬ ‫کهـا در لحظه اسـتفاده می کند‪ .‬این کار به سیسـتم اجازه‬ ‫تجزیه وتحلیـل پژوا ‬ ‫یصـدا توسـط‬ ‫می دهـد تـا به دقـت ‪ ۹۵‬درصـدی در تشـخیص کلماتـی کـه ب ‬ ‫یشـوند‪ ،‬دسـت یابـد‪ .‬سـونار یـا ناوبـری و فاصله یابـی صوتـی بـه‬ ‫کاربـر تلفـظ م ‬ ‫یشـود که طرز کار ان اسـتفاده از انتشـار‬ ‫یک دسـتگاه ردیاب زیردریایی گفته م ‬ ‫ً‬ ‫یسـت و عالو هبـر ردیابـی‪ ،‬معمـوال به منظـور ناوبـری و ارتبـاط بـا‬ ‫امـواج صوت ‬ ‫شهـا به منظـور‬ ‫یشـود‪ .‬خفا ‬ ‫نهـای شـناور و زیرابـی نیـز اسـتفاده م ‬ ‫دیگـر یگا ‬ ‫تکـردن و تعییـن مسـیر و شـکار حشـرات در تاریکـی مطلـق‪ ،‬یـک سـامانه‬ ‫حرک ‬ ‫نسـاله دارنـد کـه بـر هـر سـامانه ناوبری کـه تا کنون‬ ‫بـا قدمـت بیـش از ‪ ۶۰‬میلیو ‬ ‫سهـای‬ ‫نهـا بـا فریـادزدن در فرکان ‬ ‫به وسـیله فنـاوری تولیدشـده برتـری دارد‪ .‬ا ‬ ‫ً‬ ‫سشـده از‬ ‫فراصـوت (معمـوال بـاالی ‪ ۲۰‬کیلوهرتـز) می تواننـد صداهـای منعک ‬ ‫نهـا را ب هصـورت یـک «تصویـر صوتـی»‬ ‫اشـیاء اطرافشـان را تشـخیص دهنـد و ا ‬ ‫تفسـیر کننـد‪ .‬ایـن بسـیار موضـوع پیچیده ای سـت کـه ان هـا می تواننـد در‬ ‫سرعت های باال پرواز کنند و در مسیرشان از همه موانع اجتناب کنند و حتی‬ ‫حشرات کوچک را از فاصله چندمتری تشخیص دهند‪ .‬عینک ‪EchoSpeech‬‬ ‫قـادر اسـت ‪ ۳۱‬دسـتور را بـا دقـت ‪ ۹۵‬درصـدی تشـخیص دهـد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪ Cloud‬از اریانا گراند؛ عطری لوکس روزهای بهاری‬ ‫مهـا بـوده اسـت‪ .‬جالـب اسـت بدانیـد کـه رایحـه‬ ‫همیشـه عطرهـای گـرم و شـیرین بهتریـن انتخـاب بـرای خان ‬ ‫مهـا بسـیارجذاب باشـد‪ .‬ادوپرفیـوم‬ ‫یسـت کـه می توانـد بـرای خان ‬ ‫بهتریـن عطرهـای زنانـه ‪ ۲۰۲۳‬شـیرین و گل ‬ ‫یشـود‪ ،‬بهتریـن عطـر سـال ‪ ۲۰۲۳‬اسـت‬ ‫«اریانـا گرانـد کلـود» کـه در بـازار به عنـوان عطـر سـلبریتی شـناخته م ‬ ‫کـه به دلیـل مانـدگاری بـاال‪ ،‬بـا فـروش فوق العـاده ای همـراه اسـت‪ .‬ایـن عطـر خـاص می توانـد بـرای بانوانـی کـه‬ ‫نسـبت بـه بـو حسـاس اند‪ ،‬کمـی قـوی باشـد‪ .‬ادوپرفیـوم «اریانـا گرانـد کلـود» ترکیبـی از رایحه های متنوع اسـت‪.‬‬ ‫به همین دلیل ممکن اسـت که موردپسـند بانوان مینیمالیسـت نباشـد‪ .‬این عطر به دلیل تمیزبودن و داشتن‬ ‫رایحه مالیم و شـیرین‪ ،‬به یک عطر لوکس و مشـهور برای اسـتفاده روزانه تبدیل شـده اسـت‪ .‬ادو پرفیوم «اریانا‬ ‫گرانـد کلـود» ترکیبـی از اسـطوخودوس‪ ،‬گالبـی‪ ،‬ترنـج و شـکوفه اسـت‪.‬‬ ‫راهنمای خرید «ایربادز»‬ ‫ویژ گی های فنی ایربادز ها‬ ‫یهـای زیـادی‬ ‫ششـده از ایربـاد می توانـد بـه ویژگ ‬ ‫کیفیـت موسـیقی و شـفافیت صـدای پخ ‬ ‫بسـتگی داشـته باشـد‪ .‬ازایـن رو برخـی از کاربـران و دوسـتداران موسـیقی‪ ،‬اهمیـت چندانی‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫یهـای ظاهـری هندزفـری بلوتـوث قائـل نیسـتند و اولویـت اصلـی ا ‬ ‫بـرای ویژگ ‬ ‫یسـت‪ .‬بـه برخـی از مهم تریـن فا کتورهـای تاثیرگـذار در کیفیـت صـدا را‬ ‫اسـتانداردهای فن ‬ ‫بررسـی می کنیـم‪:‬‬ ‫ قطر و کیفیت درایوها‬‫درایوها مهم ترین قسمت یک گجت صوتی هستند‪ ،‬این قطعات سیگنال های الکتریکی‬ ‫نهـا باشـد‪.‬‬ ‫را بـه پاسـخ های صوتـی تبدیـل می کننـد تـا گـوش انسـان قـادر بـه شـنیدن ا ‬ ‫ششـده توسـط ایرباد خواهد‬ ‫ازاین رو قطر درایوها ارتباط مسـتقیمی با بلندی صدای پخ ‬ ‫داشـت‪ .‬برخـی از بهتریـن ایربادهـای بـازار از درایوهـای دوگانـه فلـزی اسـتفاده می کننـد تـا‬ ‫تمامـی صداهـا موسـیقی قابل پخش باشـند‪.‬‬ ‫فرکانسپاسخگویی‬‫یسـت کـه می توانـد توسـط‬ ‫فرکانـس پاسـخگویی درواقـع کمینـه و بیشـینه طیـف صدای ‬ ‫یهـا در دینامیـک رنـج یـا فرکانـس پاسـخگویی ‪ ۲۰‬الـی‬ ‫درایـو پخـش شـود‪ .‬بیشـتر هندزفر ‬ ‫راه هایغلبهبر «خستگیذهنی»‬ ‫«خســتگی ذهنــی» نوعــی فرســودگی و ازپادرامــدن دراثــر‬ ‫کار زیــاد و اســترس های مــداوم اســت کــه انجــام کارهــا‬ ‫و شــفاف فکرکــردن را ســخت و چالش برانگیــز می کنــد‪.‬‬ ‫خســتگی ذهنــی می توانــد بــرای هرکســی روی بدهــد و‬ ‫ً‬ ‫معمــوال موجــب بی انگیزه شــدن و تحلیــل انــرژی فکــری‬ ‫می شــود‪ .‬زیــاد بــا کامپیوتــر کارکــردن‪ ،‬کارهــای تحلیلــی‬ ‫ً‬ ‫و پردازشــی انجــام دادن یــا مرتبــا درگیربــودن بــا انــواع‬ ‫اســترس ها و اضطراب هــا می توانــد موجــب خســتگی‬ ‫ذهنــی شــود‪.‬‬ ‫چه چیزهاییباعثخستگیذهنیمی شوند؟‬ ‫خسـتگی ذهنـی چندیـن دلیـل دارد؛ کمبـود خـواب‬ ‫و بیش ازحـد کارکـردن دو تـا از علت هـای کوتا همـدت‬ ‫خسـتگی ذهنی اند‪ .‬تغییرات بزرگ در زندگی یا اسـترس ها‬ ‫نیـز می تواننـد موجـب خسـتگی مزمـن شـوند‪ .‬جدایـی‪،‬‬ ‫شـغل جدید با فشـارهای کاری زیاد‪ ،‬تغییر محل زندگی یا‬ ‫درگیرشـدن با مشـکالتی در سالمتی می توانند این عارضه‬ ‫ذهنـی را طوالنی تـر کننـد‪.‬‬ ‫چــه قصــد انتخــاب بهتر یــن ایرفــون بــرای مکالمــه را داشــته باشــید و چــه به دنبــال با کیفیت تر یــن ایربــادز بــرای پخــش موســیقی بگردیــد؛ درهرصــورت تنــوع محصــوالت بــازار‬ ‫یهــای به کاررفتــه دراین محصــوالت متفــاوت بــوده و شــاید ایربــادزی کــه می خریــد نتوانــد انتظاراتتــان را بــراورده کنــد‬ ‫شــما را دچــار ســردرگمی خواهــد کــرد‪ .‬ازســویی‪ ،‬فناور ‬ ‫و یــا هزینــه اضافــی بــرای تهیــه ایربــادزی بپردازیــد کــه نیــازی بــه ان نداریــد‪ .‬مهم تر یــن فا کتورهایــی کــه بایــد درمــورد خریــد ایربــاد بدانیــد را دراختیارتــان قــرار می دهیــم تــا در‬ ‫بیــن بهتر یــن ایربا دهــای بــازار بـ ه انتخــاب بپردازیــد‪.‬‬ ‫ویژ گی هایظاهری‬ ‫ثهـا به نوعـی موجـب‬ ‫همان طورکـه می دانیـد همه گیـر شـدن هندزفـری بلوتو ‬ ‫ششـدن ان ها شـده و ویژگی های ظاهری یک هندزفری بلوتوث می تواند فا کتور‬ ‫استایلی ‬ ‫اول برای انتخاب باشد؛ اما فا کتورهای ظاهری که باید برای انتخاب بهترین ایرباد درنظر‬ ‫گهـای جـذاب ان هاسـت‪.‬‬ ‫بگیریـد چیـزی فراتـر از مـواد سـاخت‪ ،‬سـبک بودن و رن ‬ ‫‪ .1‬طراحی و ارگونومیک گوشی ها‬ ‫کبـودن گوشـی ها مهم تریـن ویژ گـی ظاهـری یـک ایرفـون ب هشـمار مـی رود و‬ ‫ارگونومی ‬ ‫می توانـد اسـتفاده اسـان را برایتـان تضمین کنـد‪ .‬ایرباد های ارگونومیک به خوبـی در گوش‬ ‫یشـوند‪ .‬این ویژگی‬ ‫قرار می گیرند و حتی با شـدیدترین تکان های سـر نیز از گوش جدا نم ‬ ‫می تواند هنگام فعالیت های شدید مانند ورزش‪ ،‬یک عطیه الهی باشد! ارگونومیک بودن‬ ‫گوشـی ها همچنیـن از خسـتگی گـوش در اسـتفاده های طوالنـی جلوگیـری می کنـد تـا‬ ‫درصـورت اسـتفاده تمـام روز از هندزفـری مشـکلی گریبـان گیرتـان نباشـد‪ .‬ایـن ویژ گـی بـه‬ ‫رو گوشـی یا توگوشـی بودن ایربادز بسـتگی دارد که درادامه بیشـتر به ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ابعاد کیس یا ظرفیت باتری؟‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه بایـد در هنـگام انتخـاب ایربادهـای کاملا بـه‬ ‫کیـس شـارژ نیـز یکـی از فا کتورهای ‬ ‫یسـیم بـه ان توجـه داشـته باشـید‪ .‬به طورکلـی کیـس تضمیـن می کنـد کـه چندبـار بتوانیـد‬ ‫ً‬ ‫یهـای خـود را شـارژ کنیـد‪ .‬هرچقـدر ظرفیـت باتری کیس بیشـتر باشـد‪ ،‬طبیعتا با‬ ‫هندزفر ‬ ‫گتـر و سـنگین تری روبـه رو خواهید بـود ولی درعوض دفعات بیشـتری می توانید‬ ‫کیـس بزر ‬ ‫ایرفـون هـای خـود را شـارژ کنیـد؛ و درنهایـت ایـن شـما هسـتید کـه بایـد بیـن یـک کیـس‬ ‫کوچک و ظریف با ظرفیت باتری کم یا یک کیس بزرگ با ظرفیت باتری بیشـتر به انتخاب‬ ‫بپردازید‪.‬‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬هرتـز فعالیـت می کننـد؛ ایـن رنـج درواقـع محـدوده شـنوایی اسـتاندارد بـرای گـوش‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫انسـان محسـوب م ‬ ‫ نسخه بلوتوث‬‫یهـای بلوتوثی باید به‬ ‫یکـی از مهم تریـن فا کتورهایـی کـه در هنـگام خرید بهترین هندزفر ‬ ‫ان توجـه کنیـد‪ ،‬نسـخه بلوتـوث و سـازگاری ان بـا گوشـی اسـت‪ .‬بلوتوث هـای ورژن ‪ ۵‬و باالتر‬ ‫به دلیـل پایـداری در عملکـرد‪ ،‬محدودیـت کمتـر بـرای انتقـال داد ههـای صوتـی و مصـرف‬ ‫یهـای بلوتـوث را برایتـان به ارمغـان‬ ‫انـرژی بهینـه می توانـد تجربـه بهتـری از کار بـا هندزفر ‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫ کدک های پخش موسیقی‬‫یکـی از موردبحث تریـن ویژگی هایـی کـه این روزهـا برندهای تولیدکننـده ایربادز بـر روی ان‬ ‫تمرکز می کنند کدک های موسیقی می باشند‪ .‬کدک ها درواقع مانند پلی بین موزیک پلیر‬ ‫گوشـی و درایـو ایرفـون عمـل می کننـد و بـا رمزگـذاری بـر روی داد ههـای صوتـی‪ ،‬محدودیت‬ ‫بلوتـوث بـرای انتقـال داد ههـای صوتـی را حذف می کنند‪ .‬کدک پیش فرض و اجبـاری برای‬ ‫تمامی هندزفری های بلوتوث ‪ SBC‬است و کیفیتی نسبی را برایتان به ارمغان خواهد اورد؛‬ ‫کهـای دیگـری ماننـد ‪ AptX‬و ‪ AAC‬نیـز در بهتریـن ایربادز هـای بـازار بـه کار گرفتـه‬ ‫امـا کد ‬ ‫ً‬ ‫یشـوند تـا سـطح باالتـری از رمزگـذاری صوتـی را ارائـه دهنـد؛ مثلا ‪ Aptx‬کـدک انحصـاری‬ ‫م ‬ ‫یتـوان ان را یافـت ؛ امـا ‪ AAC‬در‬ ‫کوالـکام اسـت و در زیرشـاخه هایی ماننـد ‪ Aptx HD‬م ‬ ‫محصـوالت اپـل کارایـی بهتـری دارد گرچه در بیشـتر محصوالت اندرویدی قابل دسـتیابی‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫نویز کنسلینگ فعال در ایربادز ها چیست و چه کاربردی دارد؟‬ ‫یهـای بـاالرده اسـت کـه تـا چندسـال پیش‬ ‫نویـز کنسـلینگ فعـال یـا ‪ ANC‬یکـی از فناور ‬ ‫یشـدن حـوزه هندزفری هـای‬ ‫نهـا وجـود داشـت؛ امـا امـروزه و به لطـف رقابت ‬ ‫تنهـا در هدفو ‬ ‫بلوتوث‪ ،‬بهترین ایرپاد های بازار از این ویژگی پشـتیبانی می کنند‪ .‬نویز کنسـلینگ فعالی‬ ‫درواقـع بـا پیاد هسـازی الگوریت مهـای صوتـی صـدای محیـط اطـراف را حـذف می کنـد تـا‬ ‫هنـگام گـوش دادن بـه موسـیقی یـا مکالمـه‪ ،‬درهم امیختگی های محیطـی از گوشـتان دور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایربادز رو گوشی یا توگوشی؟ مسئله این است!‬ ‫ثهـا در دو دسـته رو گوشـی (‪ )On Ear‬و توگوشـی (‪ )In Ear‬یافـت می شـوند‪.‬‬ ‫هندزفـری بلوتو ‬ ‫نهـای توگوشـی به میـزان بیشـتری داخـل گـوش فیکـس می شـوند؛‬ ‫به طورخالصـه هدفو ‬ ‫ایـن ویژ گـی علاوه بـر ارگونومیـک بهتـر‪ ،‬می توانـد در حـذف صـدای اطـراف به خوبـی عمـل‬ ‫کند و درنتیجه صدای رسـاتری به گوش کاربران برسـد‪ .‬همچنین هندزفری های توگوشـی‬ ‫ً‬ ‫عمومـا از بیـس قدرتمندتـری برخـوردار می باشـند‪ .‬درسـوی دیگر و درمقابـل ایربادزهـای‬ ‫لهـای رو گوشـی به چشـم می خورنـد که با بهره گیـری از طراحـی ایرپادهای اپل‬ ‫این ایـر‪ ،‬مد ‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬ایربادز هـای رو گوشـی عمومـا صـدای محیـط را حـذف نمی کننـد تـا هنـگام‬ ‫ارائـه م ‬ ‫نهـا نداشـته باشـید‪ /.‬تکنوسـان‬ ‫تهـای روزمـره نیـازی بـه دراوردن ایرفو ‬ ‫فعالی ‬ ‫چگونهبرخستگیذهنیغلبه کنیم؟‬ ‫بـه فعالیت هایـی بپردازیـد کـه دوسـت داریـد و لـذت‬ ‫می بریـد‪ .‬سـرگرمی هایی که می تواننـد فکرتان را از اسـترس‬ ‫و نگرانی دور کنند باعث می شـوند احسـاس انرژی کنید و‬ ‫ذهنتـان پا ک سـازی شـود‪.‬‬ ‫بیـن کار و زندگی تـان تعـادل برقـرار کنیـد‪ .‬بـرای کارتـان‬ ‫یتـان‬ ‫حدومـرز بگذاریـد و تعـادل سـالمی میـان کار و زندگ ‬ ‫برقـرار نماییـد‪ .‬شـما بایـد بعـد از سـاعات کاری تان زمانـی را‬ ‫بـرای اسـتراحت و ارامـش درنظـر بگیریـد‪.‬‬ ‫بیـرون برویـد‪ .‬بیـرون برویـد و در هـوای تـازه قـدم بزنیـد تـا‬ ‫فکرتـان اسـتراحت کنـد و سـبک شـود‪ .‬در طبیعـت وقـت‬ ‫ً‬ ‫گذرانـدن واقعـا نشـاط اور اسـت‪.‬‬ ‫تنفـس عمیـق را تمریـن کنیـد‪ .‬ذهن ا گاهـی یـا مدیتیشـن‬ ‫می توانـد کمـک کنـد درونتـان ارام شـود و در پایـان یـک روز‬ ‫کاری به ذهنتان ارامش بدهید‪ .‬تنفس عمیق برای کنترل‬ ‫اسـترس درطـول روز عالی سـت‪.‬‬ ‫بـه پزشـک مراجعـه کنیـد‪ .‬ا گـر خسـتگی ذهنی تـان مزمـن‬ ‫شـده و مدت هاسـت درگیـر ان هسـتید‪ ،‬پس نیـاز بـه‬ ‫مداخلات پزشـکی داریـد‪ .‬درمانگـر می توانـد کمکتان کند‬ ‫راه هـای غلبـه بـر خسـتگی ذهنـی را یـاد بگیریـد‪.‬‬ ‫بـا دیگـران بیشـتر ارتبـاط داشـته باشـید‪ .‬داشـتن حامـی و‬ ‫جمعـی کـه پشـتیبان شـما باشـد کمـک بزرگـی ب هسلامت‬ ‫روانتان است‪ .‬با دوستان و خانواده و همکاران خود وقت‬ ‫بگذرانیـد و ازاین طریـق بـه خودتـان اسـتراحتی بدهیـد‪.‬‬ ‫گـپ زدن بـا کسـانی که از بـودن در کنارشـان لـذت می بریـد‬ ‫ً‬ ‫واقعـا انرژی بخـش اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غذاهایـی بخوریـد کـه مغزتـان را تغذیـه می کننـد‪ .‬حتمـا‬ ‫می دانیـد کـه تغذیـه یـک فا کتـور اساسـی در سـالم مانـدن‬ ‫یسـت‪:‬‬ ‫و بهترین عملکرد را داشـتن اسـت‪ .‬معادله ساده ا ‬ ‫خـوردن غذاهـای خـوب احسـاس خوبی به شـما می دهد‬ ‫و ناسـالم غذاخـوردن حالتـان را بـد می کنـد‪.‬‬ ‫بهتـر اسـت از قندهـای تصفیه شـده و غذاهـای بسـیار‬ ‫فراوری شده کمتر استفاده کنید‪ .‬مصرف کافئین را کاهش‬ ‫بدهیـد و در وعده هـای غذایی تـان بـه پروتئیـن و فیبـر و‬ ‫چربی های سـالم بیشـتر توجه کرده و میان وعده هایتان را‬ ‫ً‬ ‫نیز هوشـمندانه انتخاب نمایید‪ .‬ضمنا اب زیاد بنوشـید‪.‬‬ ‫کم ابی بدن عالوه بر سردردی که ایجاد می کند‪ ،‬بر توانایی‬ ‫فکرکردن و پردازش اطالعات و منطقتان هم اثر می گذارد‪.‬‬ ‫بدنتان را هیدراته نگه دارید تا انرژی خوبی داشـته باشـید‬ ‫و مغزتان خسـته نشود‪.‬‬ ‫قـدرت چـرت زدن را دسـت کم نگیریـد‪ .‬ا گـر مغزتـان خیلـی‬ ‫ً‬ ‫فعالیـت کنـد واقعا نیـاز دارد کمی راحتش بگذارید‪ ،‬دسـت‬ ‫ً‬ ‫از کار بکشـید و چـرت بزنیـد‪ .‬چـرت زدن خصوصـا چـرت‬ ‫مرغـوب‪ ،‬مثـل این اسـت که گوشـی تان را بـه بـرق می زنید تا‬ ‫دوباره شـارژ شـود‪ .‬شـاید احسـاس کنید خیلی هم خسته‬ ‫نیسـتید و هنـوز انـرژی داریـد؛ امـا یـک چـرت مرغـوب ‪ ۱۰‬تـا‬ ‫‪ 30‬دقیقه ای (نه بیشـتر) می تواند انرژی مضاعفی به شـما‬ ‫بدهـد و بهتـر بـه ادامـه کارهایتان برسـید‪ /.‬ایرنا‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫توصیه پیشکسوت ابی ها به ساپینتوی هیجانی!‬ ‫شکایت سرخ ها از لوکادیا بدون امضای معاون حقوقی!‬ ‫پیشکسوت استقالل می گوید؛ سرمربی ابی ها باید در ادامه فصل مراقب رفتارش‬ ‫باشد تا محرومیت او به تیم ضربه نزند‪ .‬منصور رشیدی گفت‪« :‬باتوجه به شکستی‬ ‫که گل گهر مقابل ذوب اهن متحمل شـد‪ ،‬رتبه اول تا سـوم بین اسـتقالل‪ ،‬سـپاهان‬ ‫و پرسپولیس است‪ .‬به همین دلیل در پنج هفته اخر مهم است که ساپینتو بتواند‬ ‫رفتارهای خودش را کنترل کند و با محرومیتی مواجه نشود‪ .‬استقالل باوجوداینکه‬ ‫رشـد خوبـی داشـته امـا نبـود او در کنـار زمیـن روی عملکـرد تیـم تاثیرگـذار اسـت‪.‬‬ ‫درنتیجه این موضوع اهمیت زیادی دارد‪ .‬دراین بازی هم دیدیم که او چند حرکت‬ ‫هیجانی داشـت؛ پس نگرانی دررابطه با او بی جهت نیسـت»‪.‬‬ ‫پرس ــپولیس درحالی اع ــام کرده از مهاجم س ــابقش به فیفا ش ــکایت کرده که‬ ‫معاون حقوقی این باش ــگاه الیحه ش ــکایت را امضا نکرده‪ .‬باش ــگاه پرسپولیس‬ ‫‪ ۹‬فروردی ــن اع ــام ک ــرد از یورگن لوکادیا؛ مهاجم س ــابق هلندی به دلیل فس ــخ‬ ‫یک طرف ــه قرارداد به فیفا ش ــکایت کرده و قص ــد دارد وی را در فیفا محکوم کند‬ ‫ام ــا جال ــب این اسـ ـت که مع ــاون حقوق ــی پرس ــپولیس در جریان این ش ــکایت‬ ‫کس ــاله‬ ‫و الیح ــه ارس ــالی به فیف ــا نب ــوده‪ .‬لوکادیا ‪ ۲۱‬م ــرداد ‪ ۱۴۰۱‬ب ــا قراردادی ی ‬ ‫به ارزش حدود یک میلیون یورو به پرس ــپولیس پیوســـت و ‪ ۲۸‬اذر به کش ــورش‬ ‫رفت و نامه فس ــخ یک طرف ــه قراردادش را برای پرس ــپولیس ارس ــال کرد‪.‬‬ ‫نگاهی به افشاگری رئیس سازمان خصوصی سازی‬ ‫چراغ اول مبارزه با «فساد در فوتبال» روشن شد؟‬ ‫یسـازی‬ ‫ورود صریح و بدون لکنت رئیس سـازمان خصوص ‬ ‫بـه فضـای غیرشـفاف فوتبـال‪ ،‬هـواداران فوتبـال را امیـدوار‬ ‫بـه برخـورد بـا تخلفـات مالـی گسـترده دراین رشـته ورزشـی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬اوضـاع اشـفته مالـی فوتبـال این روزهـا‬ ‫باتوج هبـه افشـا گری های تکان دهنـده حسـین قربـان زاده‬ ‫یسـازی اشـکارتر از همیشـه‬ ‫رئیـس سـازمان خصوص ‬ ‫نبـار مدیـران‬ ‫شـده و سـبب شـده تـا برخلاف قبـل ای ‬ ‫فوتبـال نتواننـد بـا فرافکنـی از کنـار مسـئولیت هایی کـه‬ ‫نبـار در‬ ‫متوجهشـان اسـت عبـور کننـد‪ .‬شـاید بـرای اولی ‬ ‫فوتبـال ایـران باشـد کـه یـک مسـئول به چالـش کشـیده‬ ‫یشـود‪ .‬البتـه فوتبـال ایـران‬ ‫و مجبـور بـه پاسـخگویی م ‬ ‫شهـای مالـی اسـت کـه‬ ‫سال هاسـت کـه درگیـر و ریخت وپا ‬ ‫در سـایه عدم نظـارت هرسـال گسـترده تر و پروند ههـای ان‬ ‫تسـال از قرائـت پرونـده فسـاد در‬ ‫یشـود‪ .‬هش ‬ ‫قطورتـر م ‬ ‫یگـذرد؛ پرونـده ای کـه بهمـن سـال‬ ‫فوتبـال در مجلـس م ‬ ‫ً‬ ‫‪ ۹۴‬در صحـن علنـی قرائـت شـد و ب هصـورت تقریبـا کامـل‬ ‫بـا بررسـی ها و مستندسـازی کـه صـورت گرفتـه بـود‪ ،‬بـه‬ ‫مـوارد مختلـف فسـاد در فوتبـال پرداختـه بـود‪ .‬ان پرونـده‬ ‫نشـان داد تاچ هحـد در فوتبـال ایـران هر ج ومـرج مالـی و‬ ‫لهـای بـدون ضابطـه سـبب شـده اسـت تـا فسـاد‬ ‫ورود پو ‬ ‫ریشـه کنـد‪ .‬در ایـن دودهـه مـوارد متعـددی از اشـفتگی‬ ‫شهـای مختلـف از فدراسـیون فوتبـال‬ ‫مالـی در بخ ‬ ‫گرفتـه تـا باشـگاه ها دیـده شـده کـه باعـث حیف ومیـل‬ ‫چندصدمیلیـاردی از بودجـه ای شـده کـه از بیت المـال بـه‬ ‫فوتبال سـرریز شـده است‪ .‬از رشد بی ضابطه رقم قراردادها‬ ‫کـه بـدون هیـچ توجیهـی در روزهـای سـخت اقتصـادی‬ ‫کشـور صـورت می گیـرد گرفتـه تـا قراردادهـای شـائبه دار بـا‬ ‫بازیکنـان و مربیـان خارجـی کـه پـس از شکایتشـان‪ ،‬هزینـه‬ ‫نهـا‬ ‫هنگفتـی از بیت المـال خـرج تسویه حسـاب بـا ا ‬ ‫یگـذرد معضـل سوءاسـتفاده های‬ ‫یشـود‪ .‬هرسـال کـه م ‬ ‫م ‬ ‫مالـی و غیرشـفاف بـودن هزینـه و درامدهـا باشـگاه ها‬ ‫یشـود تـا جـور چنیـن‬ ‫یشـود و ایـن باعـث م ‬ ‫گسـترده تر م ‬ ‫یهـای مالـی از بیت المـال پرداخـت شـود و‬ ‫بی بندوبار ‬ ‫هرسـال هزین ههـای سـنگین و غیرقابـل جبرانـی بـر دولـت‬ ‫تحمیـل شـود‪ .‬فسـاد در فوتبـال و سوءاسـتفاده هایی کـه‬ ‫صـورت می گیـرد ریشـه در عدم نظـارت و حساب کشـی از‬ ‫بشـده در فوتبـال دارد و اهمـال و سـکوت‬ ‫مدیـران منصو ‬ ‫برابـر حیف ومیل هایـی کـه صـورت می گیـرد زمینـه را بـرای‬ ‫گسـترش فسـاد مهیـا کـرده به طوری کـه یـک مدیـر فوتبالـی‬ ‫بنا بر افشـا گری رئیس سـازمان خصوصی سازی به خودش‬ ‫جرئـت می دهـد کـه دوبـار بدهـی یـک چـک را از باشـگاه‬ ‫نشـرایطی بایـد از ورود رک و صریـح و‬ ‫نقـد کنـد! درچنی ‬ ‫بـدون رودروایسـی رئیـس سـازمان خصوصـی در ماجـرای‬ ‫یکـه در باشـگاه اسـتقالل می گـذرد‪ ،‬اسـتقبال کـرد‬ ‫اتفاقات ‬ ‫سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان‪:‬‬ ‫مقایسه نتایج تکواندوی زنان با مردان درست نیست‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی تکوانـدوی بانـوان‪ ،‬بابیان اینکـه توجهـی بـه انتقـادات از‬ ‫نشـدن در اسـیا‬ ‫نتایـج تیـم بانـوان نـدارد‪ ،‬گفـت‪ :‬منتقـدان حتـی پس از قهرما ‬ ‫هـم از بانـوان انتقـاد کردنـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ مینو مداح دربـاره ارزیابـی خود از‬ ‫تهـای مقدماتـی و فینال گرنداسـلم‬ ‫عملکـرد بانـوان تکوانـدوکار ایـران در رقاب ‬ ‫چیـن‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ولـی زاده خیلی کمتـر از حـد انتظـار ظاهـر شـد‪ ،‬هرچنـد او‬ ‫نیـز به دلیـل شکسـتگی اسـتخوان ترقـوه از شـرایط ایدئـال دور بـود‪ .‬به غیـراز‬ ‫ً‬ ‫نهـا‬ ‫او سـایر نفـرات مخصوصـا نصیـری و کیانـی عملکـرد خوبـی داشـتند‪ .‬ا ‬ ‫علاوه بـر کسـب مدالـی کـه در مرحلـه مقدماتـی داشـتند در مرحلـه نهایـی نیـز‬ ‫کیانـی مقابـل حریـف کـره ای کـه قهرمـان جهـان بـود بـازی خیلی خوبـی را ارائـه‬ ‫داد‪ .‬کیانـی مقابـل ایـن حریـف رانـد اول را بـرد و تـا ثانی ههـای پایانـی رانـد دوم‬ ‫نیـز پیـش بـود امـا بـازی را وا گـذار کـرد و در رانـد سـوم نیـز نتوانسـت نمایـش‬ ‫خوبـی داشـته باشـد و شکسـت خـورد‪ .‬سـرمربی تیـم ملـی تکوانـدوی بانـوان‪،‬‬ ‫دربـاره انتقادهـا از عملکـرد تیـم بانـوان دراین مسـابقات و مقایسـه ایـن تیـم بـا‬ ‫تیـم مـردان به لحـاظ کسـب نتیجـه‪ ،‬گفـت‪ :‬مقایسـه تیـم زنـان بـا مـردان ازنظـر‬ ‫ً‬ ‫ارقـام و تعـداد مـدال اصلا درسـت نیسـت چرا کـه در شـرایط برابـری نیسـتند‪.‬‬ ‫تیـم مـردان دراین مسـابقات در هـر وزن چهـار ورزشـکار اعـزام کـرد کـه همدیگر‬ ‫را سـاپورت می کردنـد‪ .‬هرکـدام از ایـن نفـرات وقتـی بـه پیـروزی می رسـیدند‪،‬‬ ‫یک نفـر از حریفـان را از جـدول ‪ ۱۶‬نفـره حـذف می کردنـد کـه بـرای تیـم مـردان‬ ‫مـا یـک پوئـن بـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـه تیـم مـردان بـرای کسـب مـدال در مرحلـه‬ ‫فینـال تبریـک می گویـم امـا مقایسـه تیـم زنـان بـا مـردان به هیچ عنـوان درسـت‬ ‫نیسـت‪ .‬درمجمـوع عملکـرد بانـوان دراین مسـابقات خـوب و قابل قبـول بـود‪.‬‬ ‫مـا می دانسـتیم گرفتـن مـدال در مرحلـه فینـال گرنداسـلم کار راحتـی نیسـت‬ ‫کمااینکـه خیلـی از نفراتـی که در مرحله مقدماتی طال گرفتند در مرحله فینال‬ ‫ً‬ ‫حـذف شـدند‪ .‬ا گـر واقعـا هـدف مـا موفقیـت تیـم بانـوان اسـت بدون توجـه بـه‬ ‫نتایـج بایـد در مسـابقات زیـادی شـرکت کنیـم‪ .‬مـداح بااشـاره به تجربـه‬ ‫کـم بانـوان ایـران‪ ،‬گفـت‪ :‬در تیـم پنج نفـره مـا فقـط خانـم کیانـی باتجربـه‬ ‫تسـر می گذاشـت‬ ‫بـود‪ .‬نصیـری سـومین رویـداد بین المللـی خـود را پش ‬ ‫امـا بااین وجـود عملکـرد قابل قبولـی داشـت‪ .‬ا گـر در فینـال بـرای او‬ ‫مشـکل پیـش نمی امـد شـاید می توانسـت حتـی مثـل مرحلـه مقدماتی‬ ‫بـه مـدال هـم برسـد‪ .‬سـرمربی تیم ملی تکوانـدوی بانوان دربـاره عملکرد‬ ‫کیانـی پـس از حواشـی ما ههـای گذشـته و دوری از تیـم ملـی کـه به نظـر‬ ‫می رسـد به لحـاظ روحـی بـر روی او تاثیرگـذار بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬او ازنظـر‬ ‫روحـی و روانـی شـرایط خوبـی دارد و خیلی بهتر شـده‪ .‬دیگـر مواردی که‬ ‫یشـد را کنـار گذاشـته اسـت‪ .‬او بـا وجـود‬ ‫در گذشـته بـه او انتقـاد م ‬ ‫دوری سـه ماهه از تمرینـات تیـم ملـی خیلی باهوش مسـابقه داد و‬ ‫ً‬ ‫قطعـا می توانـد یکـی از شـانس های کسـب سـهمیه المپیـک برای‬ ‫ایـران باشـد‪ .‬وی دربـاره کار سـخت بانـوان بـرای کسـب سـهمیه‬ ‫یسـت امـا بازهم این‬ ‫المپیـک ازطریق گرنداسـلم‪ ،‬گفت‪ :‬کار سخت ‬ ‫بچ ههـا بایـد در رقابت های گرنداسـلم شـرکت کننـد‪ .‬ا گر بخواهیم‬ ‫ً‬ ‫صرفـا نگـران ایـن باشـیم که بانوان بعد از هـر رویداد چه نتیجه ای‬ ‫می گیرنـد و براسـاس ان تصمیـم بـه اعـزام یـا عـدم اعـزام بگیریـم‬ ‫کمکی به اینده تیم نخواهد کرد‪ .‬مداح خاطرنشان کرد‪ :‬هدف ما‬ ‫این بودکـه بـا ورزشـکار بیشـتری دراین مسـابقات شـرکت کنیـم اما‬ ‫به خاطـر شـرایط مالـی فدراسـیون و تصمیـم کمیتـه فنی بـا‬ ‫اعـزام پنـج ورزشـکار مـا موافقـت شـد‪ .‬مـن ترسـی از‬ ‫نطـور بـود بایـد کنـار‬ ‫باخـت بچ ههـا نـدارم‪ .‬ا گـر ای ‬ ‫می ایسـتادم و تـا مسـابقات قـاره ای بـرای کسـب‬ ‫یکـردم‪ .‬سـرمربی تیـم ملـی تکوانـدوی‬ ‫سـهمیه صبـر م ‬ ‫و ان را سـتود‪ .‬سال هاسـت هـواداران فوتبـال درانتظـار‬ ‫هسـتند کـه این چنیـن صریـح و بـدون لکنـت‪ ،‬مدیرانـی کـه‬ ‫ثهـای‬ ‫در فوتبـال شـفافیت مالـی ندارنـد و حرف وحدی ‬ ‫زیـادی دربـاره هزینه هـا و درامدهایشـان وجـود دارد‪ ،‬مـورد‬ ‫مواخـذه قـرار بگیرنـد و برابـر مسـئولیت هایی کـه باتوج هبـه‬ ‫جایگاهشـان متوجه ان ها اسـت‪ ،‬پاسخگو باشند‪ .‬شکایت‬ ‫رئیـس سـازمان خصوصی سـازی از مدیرعامـل و اعضـای‬ ‫هیئت مدیره استقالل بابت هزینه بدون اجازه ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫درامـد بورسـی ایـن تیـم‪ ،‬می توانـد اولیـن چـراغ در مسـیری‬ ‫باشـد کـه سال هاسـت فوتبـال ایـران بـه ان نیـاز داشـته و‬ ‫هیـچ گاه پیـش نیامـده کـه یـک مدیـر چـه در فدراسـیون و‬ ‫چـه در باشـگاه این گونـه مـورد بازخواسـت قرار بگیـرد‪ .‬البته‬ ‫حساب کشـی مدیـران متخلـف فوتبـال کـه شـفافیت بـرای‬ ‫ان هـا محلـی از اعـراب نـدارد‪ ،‬بایـد ادامـه پیـدا کنـد و چـه‬ ‫ان هایی که در باشـگاه ها مسـئولیت دارند و چه ان هایی که‬ ‫در فدراسـیون فوتبـال دارای پسـت و مقـام هسـتند بایـد‬ ‫نسـبت بـه ریـال به ریـال بودجه ای کـه از دولت و بیت المال‬ ‫دریافـت می کننـد‪ ،‬پاسـخگو باشـند و عملکردشـان در اتـاق‬ ‫شیشـه ای قـرار بگیـرد‪ .‬فعال شـدن دسـتگاه های نظارتـی و‬ ‫حساب کشـی از مدیـران باتوجه بـه عملکردشـان می توانـد‬ ‫فوتبـال ایـران را از فسـادی کـه در بخش هـای مختلـف‬ ‫گریبان گیر ان اسـت‪ ،‬پا ک سـازی و از حیف ومیل بیت المال‬ ‫و بودجـه ای کـه می توانـد در بخش هـای دیگـر خیلـی‬ ‫از گره هـا را بـاز کنـد‪ ،‬جلوگیـری کنـد‪ .‬حـاال رئیـس سـازمان‬ ‫خصوصی سازی چراغ اول را دراین مسیر روشن کرده است‬ ‫و بایـد امیـدوار بـود کـه سـایر بخش هـای نظارتـی و قضائـی‬ ‫نیـز چنیـن صریـح وارد فجایـع مالـی فوتبـال شـوند و اجـازه‬ ‫ندهنـد فسـاد هـرروز بیشـتر گسـترده تر شـود‪ /.‬ایرنـا‬ ‫بانـوان‪ ،‬درپاسخ به این سـوال که به نظـر می رسـد باتوجه بـه اعـزام پنـج بانـوی‬ ‫تکوانـدوکار درمقابـل ‪ ۱۶‬ورزشـکار مـرد بـه رقابت هـای گرنداسـلم‪ ،‬توجـه جدی‬ ‫به تیم بانوان نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد و پتانسیل تیم مردان با‬ ‫بانوان یکسـان نیسـت‪ .‬به هرحال اعزام به این مسابقات‬ ‫بـرای پنـج تکوانـدوکار مـا مفیـد بـود‪ .‬ممکـن اسـت‬ ‫فدراسـیون به خاطر شـرایط مالی یا خیلی مسـائل‬ ‫ً‬ ‫دیگـر مثلا به خاطـر تـرس از اینکـه بعـد از نگرفتـن‬ ‫نتیجـه چـه جوابـی بدهند‪ ،‬بـا اعزام تعداد بیشـتر‬ ‫نفرات تیم بانوان به مسابقات مخالفت کنند اما‬ ‫مـا نبایـد هیچ وقـت بـه حرف های بعد از مسـابقه‬ ‫توجـه کنیـم و مـن نیز توجهـی به انتقادهـا ندارم‬ ‫چرا کـه منتقـد کارش انتقـاد کـردن اسـت‪ .‬ما‬ ‫حتـی قهرمـان اسـیا هـم شـدیم انتقـاد‬ ‫کردنـد‪ .‬ا گر ما نگاه بلندمدت داریم‬ ‫صرف نظـر از هـر نتیجـه ای‬ ‫بایـد بانـوان را بـه مسـابقات‬ ‫بین المللـی اعـزام کنیـم تـا‬ ‫بـا کسـب تجربـه بیشـتر‬ ‫در مسـیر پیشـرفت‬ ‫قـرار بگیرنـد‪ .‬ا گـر نـگاه‬ ‫حمایتـی بـه بانـوان‬ ‫داشـته باشـیم جـای‬ ‫انتقادهـای متعـدد‬ ‫نهـا‬ ‫می توانیـم بـه ا ‬ ‫فرصـت بدهیـم تـا‬ ‫نتایـج خوبـی مثـل‬ ‫قهرمانـی اسـیا و‬ ‫بازی های اسلامی‬ ‫را تکـرار کنیـم‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫مدیریت سالمت روان با ورزش‬ ‫جمیله سروری؛ تنها زن المپیکی ژیمناستیک ایران‬ ‫جمیلـه سـروری؛ متولـد ‪ ۱۷‬اسـفند ‪ ،۱۳۲۸‬ورزشـکار رشـته ژیمناسـتیک اهـل ایـران اسـت‪ .‬در ‪۱ ۴‬سـالگی در‬ ‫یهـای المپیـک تابسـتانی ‪ ۱۹۶۴‬شـرکت کـرد‪ .‬وی بـا ‪۱ ۴‬سـال سـن در زمـان المپیـک ‪ ۱۹۶۴‬توکیـو‪ ،‬در تاریـخ‬ ‫باز ‬ ‫یسـت کـه تا کنـون در المپیـک شـرکت کـرد و بیـن ‪۸۳‬نفـری کـه همگـی از او‬ ‫ورزش ایـران جوان تریـن ورزشکار ‬ ‫یکـه در توکیـو بـود را بـا تیـم ملـی چکسـلوا کی تمریـن کـرد کـه‬ ‫بزرگ تـر بودنـد‪ ،‬در رده ‪ 82‬قـرار گرفـت‪ .‬او ‪ ۲۵‬روز ‬ ‫یهـا نصیـب ورا کاسلاوچکا از این کشـور شـد کـه از افسـانه های تاریـخ ژیمناسـتیک اسـت‪ .‬او‬ ‫نشـان طلای باز ‬ ‫تهـای خارجـی هـم رفـت‪.‬‬ ‫جـزو نخسـتین گـروه مربیـان ژیمناسـتیک زنـان بـود و بـا چنـد تیـم بـه رقاب ‬ ‫امیر علی اکبری؛ سلطان رینگ های خونین‬ ‫امیـر علی ا کبـری (زاده ‪ ۲۰‬اذرمـاه ‪ ،۱۳۶۶‬جمال ابـاد‪،‬‬ ‫سـراب) کشـتی گیر فرنگـی پیشـین و مبـارز هنرهـای رزمـی‬ ‫ترکیبی اهل ایران است‪ .‬همچنین او در مسابقات کشتی‬ ‫فرنگی در مرحله کشـوری به عنوان پدیده رقابت ها موفق‬ ‫شـد کـه بـه فینـال راه یابـد و در فینـال مقابـل علی اصغـر‬ ‫نسـال دوم‬ ‫علیـزاده شکسـت خـورد و به عنـوان پدیـده ا ‬ ‫کشـور شـد‪ .‬وی برنده مدال طالی قهرمانی کشـتی فرنگی‬ ‫جهـان در سـال ‪ ،۲۰۱۰‬برنـز قهرمانـی جهـان ‪ ۲۰۰۹‬و مـدال‬ ‫یسـی ای‬ ‫طلای قهرمانـی اسـیا ‪ ۲۰۰۹‬اسـت‪ .‬او در قالـب ا ‬ ‫و فدراسـیون مبـارزه رایزیـن رقابـت کـرده و درحال حاضـر‬ ‫با سـازمان وان چمپیونشـیپ قرارداد همکاری امضا کرده‬ ‫تهـای ایـن سـازمان شـرکت می کنـد‪ .‬در سـال‬ ‫و در رقاب ‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬و پـس از دومیـن دوپینـگ‪ ،‬اتحادیـه جهانـی کشـتی‬ ‫عالوه بر محرومیت همیشگی وی از مسابقات این رشته‪،‬‬ ‫مدال طالی مسابقات قهرمانی جهان ‪ ۲۰۱۳‬را از وی پس‬ ‫گرفـت‪ .‬وی متولـد ‪ ۲۰‬اذر ‪ ۱۳۶۶‬در شهرسـتان سـراب از‬ ‫یسـت‪ .‬خانواده او بعدها به تهران‬ ‫اسـتان اذربایجان شرق ‬ ‫مهاجـرت کردنـد و دوران نوجوانـی و جوانـی وی در تهـران‬ ‫گذشـته اسـت‪ .‬امیـر در یـک خانـواده نه نفـره بـزرگ شـده و‬ ‫دارای چهـار خواهـر و دو بـرادر اسـت‪ .‬علی ا کبـری در فصل‬ ‫‪ ،۲۰۰۸-۲۰۰۷‬بـرای باشـگاه ورزشـی شـرکت ملـی حفـاری‬ ‫اهـواز در لیـگ برتر کشـتی فرنگی ایران مسـابقه مـی داد‪ .‬او‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۰‬بـا اتهـام دوپینـگ و اسـتفاده از مـواد نیـروزا‬ ‫با دوسـال محرومیت از شـرکت در مسـابقات مواجه شـد و‬ ‫یهـای المپیـک تابسـتانی ‪ ۲۰۱۲‬لنـدن را از دسـت داد‪.‬‬ ‫باز ‬ ‫علی ا کبـری در مسـابقات قهرمانـی کشـتی جهـان ‪۲۰۱۳‬‬ ‫بـه مـدال طلای وزن ‪ ۱۲۰‬کیلوگـرم فرنگـی جهـان رسـید‪،‬‬ ‫نبـار دراین مسـابقات در نمونـه خـون وی‪،‬‬ ‫امـا بـرای دومی ‬ ‫مـاده ای ممنوعـه از دسـته اسـتروئیدهای انابولیک دیده‬ ‫شـد و اتحادیـه جهانـی کشـتی به دلیـل تکـرار دوپینـگ‪،‬‬ ‫وی را به صورت مادام العمر از حضور در تمامی مسـابقات‬ ‫کشـتی‪ ،‬محـروم کـرد و مـدال طلای او نیـز بـه نایب قهرمـان‬ ‫مسـابقات‪ ،‬هیکـی نابـی داده شـد‪ .‬خـود او معتقـد بـود کـه‬ ‫ا گـر از او تسـت بگیرنـد مـوادی در خـون او نیسـت و همـه‬ ‫را شـایعه و پاپـوش می دانسـت‪ .‬چندمـاه قبـل از این ماجرا‬ ‫وی پیشـنهاد جمهـوری اذربایجـان را بـرای تغییـر تابعیـت‬ ‫کسـال پس از محرومیت از کشـتی‪،‬‬ ‫رد کرده بود‪ .‬حدود ی ‬ ‫وی در صفحـات مجـازی خـود شـرکت در ورزش هنرهـای‬ ‫رزمی ترکیبی را اعالم کرد‪ .‬او نخسـتین کشـتی گیر حرفه ای‬ ‫یسـت کـه دراین رشـته بـه فعالیـت پرداختـه اسـت‪.‬‬ ‫ایران ‬ ‫علی ا کبـری نخسـتین مبـارزه خـود دراین رشـته ورزشـی‬ ‫را در ا کتبـر ‪ ۲۰۱۵‬انجـام داد و هیونـگ چـول لـی را در رانـد‬ ‫نخسـت‪ ،‬شکسـت داد‪ .‬دومیـن مبـارزه او دوماه بعـد انجام‬ ‫شـد و او رادو اسـپینگل را نیـز در رانـد نخسـت شکسـت‬ ‫داد‪ .‬اوایـل سـال ‪ ۲۰۱۶‬اعلام شـد کـه علی ا کبـری بـا‬ ‫فدراسـیون مبـارزه رایزیـن ژاپـن قـرارداد امضـا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫در مسـابقات گراند پری ‪ ۲۰۱۶‬رایزین که در دسـامبر ‪۲۰۱۶‬‬ ‫در ژاپـن برگـزار شـد‪ ،‬علی ا کبـری نخسـتین مبـارزه خـود‬ ‫را در سـپتامبر در دور نخسـت گرندپـری وزن ازاد مقابـل‬ ‫ژائـو ایسـیدورو المیـدا انجـام داد و در رانـد اول‪ ،‬پیروز شـد‪.‬‬ ‫قـرار بـود کـه مسـابقه بعـدی او در دسـامبر ‪ ۲۰۱۶‬در برابـر‬ ‫شـین کارویـن‪ ،‬قهرمـان پیشـین مسـابقات‪ ،‬انجـام شـود‬ ‫کـه کارویـن از ایـن مبـارزه کناره گیـری کـرد‪ .‬علی ا کبـری در‬ ‫مبـارزه بعـدی موفـق شـد با شکسـت دادن هیـث هرینگ‪،‬‬ ‫مبـارز امریکایـی‪ ،‬بـه مرحلـه نیمه نهایـی ایـن مسـابقات‬ ‫راه یابـد‪ .‬هیـث هرینـگ ‪ ۳۸‬سـاله کـه سـابقه حضـور در‬ ‫رشـته های کیک بوکسـینگ‪ ،‬سـامبو (ورزش رسـمی‬ ‫روسـیه) و کشـتی را دارد به «اسـب دیوانه تگزاس» معروف‬ ‫اسـت‪ .‬علی ا کبری در مرحله نیمه نهایی با پیروزی مقابل‬ ‫والنتیـن مولدافسـکی از روسـیه فینالیسـت شـد امـا در‬ ‫رقابت پایانی مسـابقات‪ ،‬امیر علی ا کبری با قبول شکسـت‬ ‫مقابـل میرکـو فیلیپوویـچ‪ ،‬نایب قهرمـان شـد‪ .‬علی ا کبـری‬ ‫سسـانتوس و تایلـر کینـگ‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۱۷‬جرونیمـو دو ‬ ‫را شکسـت داد‪ .‬در دسـامبر ‪ ۲۰۱۷‬علی ا کبـری خـروج‬ ‫یسـی بی را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫از رایزیـن و پیوسـتن خـود بـه ِا ‬ ‫اولیـن حریفـش دنیـس اسـمولدارف بـود کـه علی ا کبـری‬ ‫در ‪ ۲۴‬مـارس ‪ ۲۰۱۸‬در دور نخسـت و بـا نـا ک اوت پیـروز‬ ‫مبـارزه شـد‪ .‬امیـر علی ا کبـری در تاریـخ ‪ ۶‬ژوئـن ‪ ۲۰۱۹‬طـی‬ ‫فسـی پیوسـت امـا در مـاه نوامبـر «جـف‬ ‫قـراردادی بـه یوا ‬ ‫فسـی‬ ‫نوویتسـکی» رئیـس بخـش سلامت و عملکـرد یوا ‬ ‫فسـی با امیر علی ا کبری به دلیل‬ ‫اعلام کـرد کـه قرارداد یوا ‬ ‫سـابقه دوپینـگ و محرومیـت مادام العمـر کـه بـه تاییـد‬ ‫سـازمان ضـد دوپینـگ امریـکا رسـیده لغـو شـده اسـت‪.‬‬ ‫یبـر پیوسـتن علی ا کبـری‬ ‫در اوت ‪ ،۲۰۲۰‬خبرهایـی مبن ‬ ‫تهـای قهرمانـی وان منتشـر شـد‪ .‬قـرار‬ ‫بـه سـازمان رقاب ‬ ‫بـود نخسـتین مبـارزه او در مسـابقات بیگ بنـگ وان در‬ ‫‪ ۴‬نوامبـر ‪ ۲۰۲۰‬و در مقابـل اسلام عبـاس اف از روسـیه‬ ‫انجام شـود که این مبارزه به دلیل بازداشـت عباس اف در‬ ‫روسـیه‪ ،‬لغـو شـد‪ .‬علی ا کبـری در ‪ ۵‬مـارس ‪ ،۲۰۲۱‬در مقابـل‬ ‫حریـف خـود‪ ،‬کانـگ جـی وون در رانـد نخسـت‪ ،‬نـا ک اوت‬ ‫شد و شکست خورد‪ .‬او در مبارزه بعدی خود برابر اناتولی‬ ‫ً‬ ‫یهـوش و نـا ک اوت‬ ‫مالیخیـن‪ ،‬مجـددا در رانـد نخسـت‪ ،‬ب ‬ ‫شـد‪ .‬او در مبـارزات بعـدی خـود موفـق بـه شکسـت‬ ‫حریـف ایتالیایـی خـود یعنـی سـریلی و حریـف امریکایـی‪/‬‬ ‫فیلیپینی خود یعنی ورا شد و توانست هر دو حریف خود‬ ‫را نـا ک اوت فنـی کنـد‪ .‬امیـر همچنیـن بعـد از مبـارزش در‬ ‫مقابـل سـریلی اعلام کرد می خواهد سـطح جهانی کشـتی‬ ‫را وارد سـازمان وان چمپیونشـیپ کنـد‪ .‬او در مصاحبـه ای‬ ‫دربـاره دشـواری های رشـته اش گفتـه اسـت‪ :‬بعضـی روزهـا‬ ‫ب هحـدی سـخت بـود کـه احسـاس می کـردم میـان مـرگ و‬ ‫زندگی گیر کرده ام اما دوباره زندگی نصیبم شد‪ .‬این لطف‬ ‫بـزرگ خـدا بـه مـن بـوده و همیشـه بابـت لطفـش شـا کرم‪.‬‬ ‫همـه این روزهـای خوبـم را می بیننـد امـا بـا یک شکسـت و‬ ‫یـک نا کامـی همه چیـز تغییر می کنـد‪ .‬برای ماها که از قشـر‬ ‫فقیـر و بی امکانـات جامعـه هسـتیم‪ ،‬خانـواده مهم تریـن‬ ‫دارایی سـت و در تمـام روزهـای سـخت خانـواده را در‬ ‫کنـارم دیـدم و انگیـزه گرفتـم‪ .‬البتـه اول بایـد خـدا بـه ادم‬ ‫نظر داشـته باشـد اما بعد از لطف خدا این خانواده اسـت‬ ‫کـه نقـش دارد‪ .‬اینکـه خانـواده کـی و چطـور حمایـت کنـد‪،‬‬ ‫بسـیار مهم و تعیین کننـد ه اسـت و خوشـبختانه دربـاره‬ ‫مـن ایـن موهبت الهی نصیبم شـد کـه خانـواده ام تمام قد‬ ‫ً‬ ‫کنـارم ایسـتادند‪ .‬روزهایی کـه مـن در ورزش گذرانـدم واقعـا‬ ‫ً‬ ‫سـخت و دشـوار بـود؛ تقریبـا تمـام عمـرم را در ورزش بودم‪.‬‬ ‫به نظـر می رسـد مداخلـه ورزشـی به مـدت ‪ ۱۲‬هفتـه یـا کمتر‬ ‫در کاهـش عالئـم سلامت روان به ویـژه بـرای کسـانی که از‬ ‫اضطـراب و افسـردگی رنـج می برنـد‪ ،‬موثرتریـن روش اسـت‪.‬‬ ‫به نقـل از نوروسـاینس؛ ثابـت شـده کـه ورزش بـا شـدت‬ ‫باالتر‪ ،‬نسبت به برنامه های طوالنی مدت در کاهش عالئم‬ ‫اضطـراب و افسـردگی مفیدتریـن روش اسـت‪ .‬محققـان‬ ‫دانشگاه استرالیای جنوبی خواستار این هستندکه ورزش‬ ‫به عنـوان یـک رویکرد اصلی برای مدیریت افسـردگی باشـد‬ ‫زیـرا نتایـج تحقیق جدید نشـان می دهد که فعالیت بدنی‬ ‫‪ ۱.۵‬برابـر موثرتـر از مشـاوره یـا داروهـای اصلـی اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫بررسـی جامع تریـن بررسـی تـا امـروز و شـامل ‪ ۹۷‬بررسـی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۳۹‬کارازمایـی و ‪ ۱۲۸‬هـزار و ‪ ۱۱۹‬شـرکت کننده اسـت‪.‬‬ ‫یافته هـا نشـان می دهـد کـه فعالیـت بدنـی بـرای بهبـود‬ ‫عالئـم افسـردگی‪ ،‬اضطـراب و پریشـانی بسـیارمفید اسـت‪.‬‬ ‫ایـن بررسـی به طورخـاص نشـان داد کـه مداخلات ورزشـی‬ ‫کـه ‪ ۱۲‬هفتـه یـا کوتاه تـر بـود‪ ،‬بیشـترین تاثیـر را در کاهـش‬ ‫عالئـم سلامت روان داشـت و بـر سـرعتی کـه فعالیت بدنی‬ ‫می توانـد باعـث تغییـر شـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ .‬بیشـترین مزایـا‬ ‫میـان افـراد مبتلا بـه افسـردگی‪ ،‬زنـان بـاردار و زنانی کـه تـازه‬ ‫زایمـان کـرد ه بودنـد‪ ،‬افـراد سـالم و کسـانی که مبتالبه ایدز یا‬ ‫بیماری کلیوی تشخیص داده شده بودند‪ ،‬مشاهده شد‪.‬‬ ‫طبـق گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی‪ ،‬از هـر هشـت نفر‬ ‫یک نفـر در سراسـر جهـان (‪ ۹۷۰‬میلیون نفـر) با یـک اختالل‬ ‫روانـی زندگـی می کنـد‪ .‬سلامت روان ضعیـف سـاالنه حدود‬ ‫‪ ۲.۵‬تریلیـون دالر بـرای اقتصاد جهان هزینـه دارد؛ هزینه ای‬ ‫کـه پیش بینـی می شـود تـا سـال ‪ ۲۰۳۰‬به شـش تریلیون دالر‬ ‫افزایـش یابـد‪ .‬در اسـترالیا تخمیـن زده می شـود کـه از هـر‬ ‫پنج نفـر (‪ ۱۶‬تـا ‪ ۸۵‬سـال) یک نفـر در ‪ ۱۲‬ماه گذشـته اختلال‬ ‫روانـی را تجربـه کـرده باشـد‪ .‬دکتر بن سـینگ‪ ،‬محقق ارشـد‬ ‫این تحقیق از دانشـگاه اسـترالیای جنوبی‪ ،‬می گوید‪ :‬برای‬ ‫مدیریـت بهتـر مـوارد فزاینـده شـرایط سلامت روان بایـد‬ ‫فعالیت بدنی در اولویت قرار گیرد‪ .‬وی خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫فعالیت بدنی برای کمک به بهبود سلامت روان شـناخته‬ ‫شـده اسـت؛ بااین حـال علی رغـم شـواهد‪ ،‬به طـور گسـترده‬ ‫به عنوان یک درمان انتخاب اول مورداستفاده قرار نگرفته‬ ‫اسـت‪ .‬بررسـی مـا نشـان می دهـد کـه مداخلات فعالیـت‬ ‫بدنـی می توانـد به طـور قابل توجهـی عالئـم افسـردگی و‬ ‫اضطـراب را در تمـام جمعیت هـای بالینـی کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬ورزش بـا شـدت بـاال بهبـود بیشـتری بـرای‬ ‫افسـردگی و اضطـراب داشـت؛ درحالی کـه مدت زمـان‬ ‫طوالنی تـر درمقایسـه با دوره هـای کوتاه مـدت و میان مدت‬ ‫تاثیـرات کمتـری بـر جـای گذاشـت‪ .‬همچنیـن دریافتیـم‬ ‫کـه همـه انـواع فعالیـت بدنـی و ورزش ازجملـه ورزش هـای‬ ‫هـوازی ماننـد پیـاده روی‪ ،‬تمرینـات مقاومتـی‪ ،‬پیالتـس و‬ ‫یوگا مفید اسـت‪ .‬مهم ترازهمه نتایج این تحقیقات نشـان‬ ‫می دهد که برای ایجاد یک تغییر مثبت در سلامت روانی‬ ‫شما‪ ،‬ورزش زیاد الزم نیست‪ .‬پروفسور کارول ماهر‪ ،‬محقق‬ ‫باالرتبه دانشگاه استرالیای جنوبی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این مطالعه‬ ‫اولین تحقیقی است که اثرات انواع فعالیت های بدنی را بر‬ ‫افسردگی‪ ،‬اضطراب و پریشانی روانی در تمام جمعیت های‬ ‫بزرگ سـال ارزیابـی می کند‪ .‬بررسـی این مطالعـات به عنوان‬ ‫یک کل‪ ،‬روشی موثر برای پزشکان در درک اسان مجموعه‬ ‫شـواهدی اسـت که از فعالیت بدنی در مدیریت اختالالت‬ ‫سلامت روان پشـتیبانی می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدواریم این‬ ‫بررسـی بـر نیـاز به فعالیت بدنی ازجملـه مداخالت ورزشـی‬ ‫سـاختاریافته‪ ،‬به عنـوان یـک رویکـرد اصلـی بـرای مدیریـت‬ ‫افسـردگی و اضطـراب تا کیـد کنـد‪ .‬یافته هـای ایـن تحقیـق‬ ‫در مجلـه ‪ British Journal of Sports Medicine‬منتشـر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بر اسـاس تجزی هو تحلیل داده های ‪ ۲۱‬مطالعه‬ ‫شـامل بیـش از ‪ ۲۴۰۰‬کـودک در ایاالت متحـده‪ ،‬انجـام‬ ‫برنامه هـای ورزشـی تحت نظـارت بـا کاهـش قابل توجـه‬ ‫عالئـم افسـردگی میـان کـودکان و نوجوانـان مرتبـط اسـت‬ ‫یکـی از کارشناسـان ایـن تجزی هو تحلیـل در این بـاره گفـت‪:‬‬ ‫ایـن اولین بـار اسـت کـه توانسـتیم داده هـای مطالعـات را‬ ‫بـا هـم بررسـی کـرده و بـه یـک نتیجه گیـری برسـیم‪ .‬فعالیت‬ ‫نو نوجوانان‬ ‫بدنـی و ورزش کـردن برای کاهـش عالئم کودکا ‬ ‫مبتال به افسـردگی مفیـد اسـت‪ .‬البتـه داده هـای ایـن‬ ‫تجزی هو تحلیـل نشـان داده کـه حـدود یک سـاعت فعالیـت‬ ‫بدنـی بـرای سـه روز در هفته بهترین تسـکین را بـرای عالئم‬ ‫نو نوجوانـان فراهـم می کنـد‪ .‬داده هـای‬ ‫افسـردگی در کودکا ‬ ‫ایـن تجزی هو تحلیـل نشـان داد کـه برنامه هـای ورزشـی‬ ‫ً‬ ‫کمتـر از ‪ ۱۲‬هفتـه‪ ،‬فوایـد بیشـتری را به همـراه دارد‪ .‬احتمـاال‬ ‫ً‬ ‫به این دلیل کـه چنیـن برنامـه ای کاملا تعریـف شـده و بـه‬ ‫شرکت کنندگان احساس مثبت موفقیت می دهد‪ /.‬ایسنا‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫نداسپاهی‬ ‫نمـاه پارسـال‬ ‫شهـای بهم ‬ ‫رودخانـه شـور دهاقـان از بار ‬ ‫همچنـان می خروشـد و در شـاهرگ حیـات نصـف جهـان‬ ‫یشـود‪ .‬شـور و د ههـا رود و چشـمه دیگـر کـه چـون‬ ‫جـاری م ‬ ‫مویـرگ بـه زاینـده رود می پیوندنـد این روزهـا جـان دوبـاره‬ ‫گرفتند و گویی طبیعت‪ ،‬خود برای جریان دائمی زنده رود در‬ ‫فالت مرکزی ایران دسـت بکار شـده اسـت‪ .‬بارش ها در سـال‬ ‫ابـی کنونـی نه تنهـا در شـاخه های فرعـی و زیرحوض ههـای‬ ‫رودخانـه زاینـده رود بلکـه در چلگرد‪ -‬کوهرنـگ سرچشـمه‬ ‫اصلـی ایـن رودخانـه نیـز مطلـوب بـوده و میانگیـن بـارش‬ ‫دراین منطقه بنا بر اعالم سـازمان هواشناسـی از مهرماه‪۱۴۰۱‬‬ ‫کسـال‬ ‫تاکنون به ‪ ۱۳۸۹‬میلی متر رسـیده که از بارش های ی ‬ ‫یکـه‬ ‫زراعـی کامـل این خطـه نیـز بیشـتر اسـت به طور ‬ ‫شهـای امسـال در سرشـاخه اصلـی حوضـه زاینـده رود‬ ‫بار ‬ ‫درمقایسـه با پارسـال ‪ ۲۰‬درصـد و نسـبت بـه بلندمـدت‬ ‫شهـای‬ ‫این منطقـه ‪ ۱۸‬درصـد افزایـش دارد‪ .‬به رغـم بار ‬ ‫ک مسـابقه کـه زمسـتان گذشـته مناطقـی از غـرب اسـتان‬ ‫اصفهـان و کوهرنـگ بـرای روزهـا زیـر بـرف دومتـری مدفـون‬ ‫شـدند و ارتفـاع بـرف در مناطـق کوهسـتانی و مرتفع زردکـوه و‬ ‫کوهرنـگ بـه بیـش از شـش متر می رسـید امـا ذخیـره سـد‬ ‫زاینده رود تاکنون به حدود ‪ ۴۲۰‬میلیون مترمکعب رسیده و‬ ‫مسئوالن شرکت اب منطقه ای اصفهان همچنان تامین اب‬ ‫شهـای مختلـف ازجمله حق ابـه تاالب گاوخونـی را‬ ‫بـرای بخ ‬ ‫منـوط به وضعیـت بارش ها اعالم می کنند‪ .‬طغیـان رودخانه‬ ‫شهـا طـی ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬بهمـن پارسـال‬ ‫شـور دهاقـان در پـی بار ‬ ‫سـبب شـد تـا سـیالب ب هسـمت رودخانـه زاینـده رود هدایـت‬ ‫نشـرایط هم زمـان بـود بـا بازگشـایی ‪ ۱۰‬روز اب از سـد‬ ‫شـود‪ .‬ای ‬ ‫زاینده رود برای کشـت پاییزه کشـاورزان شرق که حجم اب در‬ ‫رودخانه افزایش یافت‪ .‬شور با زاینده رود پیوند خورد و کالبد‬ ‫خشـک تـاالب گاوخونـی نیـز پـس از ‪ ۲۰۴‬روز بی ابـی دوبـاره‬ ‫جـان گرفـت و از ‪ ۳۰‬بهمـن طـی دوبـار رهاسـازی اب از سـد‬ ‫رودشـتین ‪ ۳۲۰۰‬هکتـار معـادل هفت درصـد از پهنـه خشـک‬ ‫‪ ۴۷‬هزارهکتـاری تـاالب بین المللـی گاوخونـی مرطـوب شـد‪.‬‬ ‫ان طورکـه حسـن ساسـانی مدیرعامـل شـرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهـان در روزهـای پایانـی سـال گذشـته در نشسـتی بـا‬ ‫خبرنـگاران اعلام کـرد از یکـم اسـفند بـا بسـتن شـبکه های‬ ‫بهـا و جریـان اب میـان‬ ‫ابیـاری کشـاورزی تـا ‪ ۲۴‬اسـفند زها ‬ ‫حوضه ای در بستر زاینده رود به سمت تاالب جاری شد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه بـا همـکاری دسـتگاه قضـا و اداره کل‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان از برداشـت های غیرمجـاز در حـوزه‬ ‫رودشتین جلوگیری شد تا اورد میان حوضه ای به گاوخونی‬ ‫نمـاه‬ ‫شهـای فروردی ‬ ‫برسـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ارزو داریـم بـا بار ‬ ‫بتوانیـم حجـم اب بیشـتری ب هسـمت گاوخونـی رهاسـازی‬ ‫شـود‪ .‬با ابگیری بخشـی از تاالب از اواخر اسـفندماه پرندگان‬ ‫مهاجـر ازجملـه فالمینگوها به میهمانی گاوخونـی امدند اما‬ ‫شوربختانه شرکت اب منطقه ای با اغاز توزیع نوبت دوم اب‬ ‫بـرای اراضـی کشـاورزی شـرق اصفهـان از ششـم فروردیـن‪،‬‬ ‫هم زمـان بـا افزایـش خروجـی سـد زاینـده رود‪ ،‬خروجـی سـد‬ ‫تنظیمی َ‬ ‫رود َ‬ ‫شتین و جریان طبیعی اب رودخانه را به سمت‬ ‫پایین دسـت و تاالب گاوخونی بسـت‪ .‬حسـین ا کبری معاون‬ ‫محیط زیسـت طبیعـی و تنـوع زیسـتی اداره کل حفاظـت‬ ‫محیط زیست اصفهان به خبرنگار مهر می گوید‪ :‬طی روزهای‬ ‫اخیـر کـه اب بـرای کشـاورزی شـرق اصفهـان رهاسـازی شـده‪،‬‬ ‫سـد رودشـتین بسـته شـده علی رغم اینکـه قـرار بـود جریـان‬ ‫نسبی اب به سمت پایین دست و تاالب جریان داشته باشد‬ ‫امـا ایـن اتفـاق نیفتـاد و سـد ا کنـون کامـل بسـته اسـت‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه رودشـتین اخریـن سـد سـازه ای در رودخانـه‬ ‫زاینده رود و در فاصله‪ ۸۵‬کیلومتری از تاالب گاوخونی ست که‬ ‫لهـای کشـاورزی هدایـت می کنـد‪ ،‬ادامـه‬ ‫اب را بـه داخـل کانا ‬ ‫می دهد‪ :‬به رغم اینکه درحال حاضر اب برای کشاورزی شرق‬ ‫یسـت و رودخانـه شـور دهاقـان‬ ‫اصفهـان در رودخانـه جار ‬ ‫دبـی خوبـی دارد و بـه رودخانـه زاینـده رود می پیونـدد‬ ‫متاسـفانه سـد رودشـتین به طورکامـل بسـته اسـت و ابـی کـه‬ ‫به سمت تاالب جاری بوده چون پشتوانه ای ندارد به سرعت‬ ‫کم و کمتر می شود‪ .‬ا کبری ادامه می دهد‪ :‬براساس بازدیدی‬ ‫نمـاه از تـاالب بین المللـی گاوخونـی داشـتیم‬ ‫کـه ‪ ۱۴‬فروردی ‬ ‫ورودی اب بـه بنـد شـاخ کنـار از یک مترمکعب بر ثانیـه در ‪۲۵‬‬ ‫اسفندماه ‪ ۱۴۰۱‬به دلیل بسته شدن سد رودشتین ا کنون به‬ ‫حـدود ‪ ۲۵۰‬لیتربرثانیـه رسـیده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه در‬ ‫اسـفندماه سـال ‪ ،۱۴۰۱‬دوبار رهاسـازی موقت به سمت تاالب‬ ‫انجامشده کهدرمجموعحدودهفتمیلیون مترمکعب اب‬ ‫وارد گاوخونـی شـد‪ ،‬خاطرنشـان می کنـد‪ :‬در پـی دوبـار‬ ‫رهاسـازی اب ب هسـمت گاوخونـی در اسـفندماه گذشـته و‬ ‫میهمانیفالمینگوهادر سراب‬ ‫ِ‬ ‫بارش های بهمن حدود هفت درصد از پهنه‪ ۴۷‬هزارهکتاری‬ ‫این تاالب مرطوب شده اما باید توجه داشت که دبی اب در‬ ‫بنـد شـاخ کنـار در ‪ ۱۰‬کیلومتـری تـاالب گاوخونـی‪ ،‬هم اینـک‬ ‫‪ ۲۵۰‬لیتربرثانیه بوده و اب دیگری وارد گاوخونی نمی شود که‬ ‫درنتیجـه بـا گرم ترشـدن هـوا رطوبـت هفت درصـدی پهنـه‬ ‫تـاالب نیـز ا کنـون کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬معاون محیط زیسـت‬ ‫طبیعـی و تنـوع زیسـتی اداره کل حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫یهـا بـرای گرفتـن حق ابـه تـاالب‬ ‫اصفهـان می گویـد‪ :‬پیگیر ‬ ‫گاوخونـی ادامـه دارد تـا بـا هم افزایـی و همـکاری دسـتگاه ها‬ ‫ب هصـورت مشـخص بتوانیـم اب موردنیـاز تـاالب را دریافـت‬ ‫کنیم‪ .‬ا کبری تا کید می کند‪ :‬سازمان محیط زیست در سطح‬ ‫یهـا را ادامـه می دهـد و ازطریـق مدیریـت‬ ‫اسـتان و ملـی رایزن ‬ ‫استان‪ ،‬شرکت اب منطقه ای اصفهان و در مرکز از وزارت نیرو‬ ‫یسـت کـه بتوانیـم امسـال حق ابـه مشـخص و‬ ‫درحال پیگیر ‬ ‫موثری برای گاوخونی داشته باشیم‪ .‬وی بابیان اینکه حق ابه‬ ‫گاوخونـی بایـد ب هصـورت امـار و ارقـام دقیـق در ایسـتگاه‬ ‫شـاخص بند شـاخ کنار تحویل محیط زیسـت شـود‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬ا گر قرار باشد رهاسازی اب از سد زاینده رود به سمت‬ ‫پایین دسـت رودخانـه بـه کاربری هایـی دیگر چـون صنعت و‬ ‫کشـاورزی برسـد و ب هنـام حق ابـه زیسـت محیـط تمـام شـود‬ ‫این امـر را نمی پذیریـم؛ درسـت اسـت ابـی کـه بـرای کشـاورزی‬ ‫یشـود تاثیراتـی بـرای محیط زیسـت پیرامـون‬ ‫رهاسـازی م ‬ ‫رودخانه دارد اما اینکه اب برای کاربری دیگری جریان یابد و‬ ‫بنـام حق ابـه تـاالب گاوخونـی محسـوب شـود قابل پذیـرش‬ ‫نیسـت‪ .‬معـاون محیط زیسـت اسـتان اصفهـان می افزایـد‪:‬‬ ‫یسـت بایـد در محـل بنـد شـاخ‬ ‫حق ابـه ای کـه ب هنـام گاوخون ‬ ‫کنار در نزدیکی مصب تاالب تحویل شـود زیرا قبل ازان‪ ،‬از هر‬ ‫یشـود یـا بـه‬ ‫ابـی کـه جـاری باشـد برداشـت های غیرمجـاز م ‬ ‫یهـای دیگـری چـون کشـاورزی و صنعـت می رسـد‪.‬‬ ‫کاربر ‬ ‫به بیـان سـاده تر به اسـم محیط زیسـت اسـت و بـرای‬ ‫یشـود و ا گـر ماننـد گذشـته‬ ‫یهـای دیگـر اسـتفاده م ‬ ‫کاربر ‬ ‫بخواهیـم این رونـد را ادامـه دهیـم بی تردیـد تـاالب گاوخونـی‬ ‫وضعیت مناسبی نخواهد یافت‪ .‬ا کبری تصریح می کند‪ :‬باید‬ ‫توجـه داشـت ابـی کـه از باالسـت ب هسـمت پایین دسـت‬ ‫ً‬ ‫رهاسازی می شود مشخصا میزان ابی نیست که به گاوخونی‬ ‫برسـد زیـرا از سـد زاینـده رود تـا تـاالب گاوخونـی ‪ ۴۰۰‬کیلومتـر‬ ‫فاصلـه اسـت‪ ،‬برداشـت های مختلف مجاز و غیرمجـاز از این‬ ‫یسـت و بـه‬ ‫یشـود؛ رودشـتین نیـز کـه اخریـن سد ‬ ‫اب م ‬ ‫کانال های کشاورزی وارد می شود تا تاالب ‪ ۸۵‬کیلومتر فاصله‬ ‫شهـا و پیگیری ها‪ ،‬برداشـت‬ ‫دارد دراین مسـیر نیـز به رغـم پای ‬ ‫غیرمجـاز اب وجـود دارد و به بیـان سـاده تر ابـی کـه درطـول‬ ‫ً‬ ‫رودخانـه رهاسـازی شـود الزامـا ابی نیسـت که در شـاخ کنـار و‬ ‫یشـود‪ .‬وی خاطرنشـان می کنـد‪:‬‬ ‫نصـب تـاالب تحویـل م ‬ ‫خداونـد رحمـت خـود را نازل کرده و به طور مشـخص امسـال‬ ‫بارندگی هـای بسـیارخوبی در باالدسـت بـوده اسـت؛ روز ‪۱۵‬‬ ‫فروردیـن در باالدسـت حوضـه ابریـز بازدیدهـای داشـتیم و‬ ‫طبـق بررسـی های میدانـی در شهرسـتان های مختلـف از‬ ‫شـاخه های فرعـی کـه بـه رودخانـه زاینـده رود وارد می شـود‬ ‫وضعیـت ابـی کـه در باالدسـت ب هسـمت زاینـده رود درجریـان‬ ‫اسـت بسیارمناسـب اسـت‪ .‬وی به فرود فالمینگوها در تاالب‬ ‫گاوخونـی اشـاره می کند و می گوید‪ :‬ا کنون فصل جوجـه اوری‬ ‫پرنـدگان اسـت و حتـی ب هصـورت مـوردی جوجـه اوری در‬ ‫نیزارهـای پایین دسـت رودخانـه زاینـده رود‪ ،‬حدفاصـل سـد‬ ‫رودشـتین تـا تـاالب و از ورزنـه تـا گاوخونـی مشـاهده شـده امـا‬ ‫یکـه اب جـاری نباشـد بخـش زیـادی از‬ ‫ب هطـور مشـخص زمان ‬ ‫جوجه اوری پرندگان از دسـت می رود‪ .‬معاون محیط زیسـت‬ ‫طبیعـی و تنـوع زیسـتی اداره کل حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫اصفهـان می افزایـد‪ :‬ا گـر وضعیـت جریـان اب به سـمت تـاالب‬ ‫ً‬ ‫خوب باشد حتما جوجه اوری فالمینگوها را خواهیم داشت‬ ‫امـا امسـال باتوج هبـه گر مشـدن هـوا فالمینگوهـا در شـرایط‬ ‫فعلی ا گر در داخل گاوخونی تخم گذاری کنند موفقیتی برای‬ ‫زاداوری ندارنـد زیـرا ابـی بـرای بزرگ کـردن جوجه هـا نیسـت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول محیط زیست استان اصفهان بابیان اینکه‬ ‫تـاالب گاوخونـی بـه حق وحقوق قانونی خود نرسـیده اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح می کنـد‪ :‬زمانـی امـار و ارقـام درخصـوص حق ابـه‬ ‫گاوخونـی شـفافیت الزم و ابهـام کمتـری خواهـد داشـت کـه‬ ‫برنامـه زمان بنـدی مشـخصی بـا اعـداد دقیـق از میـزان‬ ‫رهاسـازی اب مکتـوب شـود و بـه تاییـد کارگـروه سـازگاری بـا‬ ‫کم ابی برسد و از وزارت نیرو و اب منطقه ای اصفهان نیز به ما‬ ‫ابالغ شود که در یک بازه زمانی مشخص چند مترمکعب اب‬ ‫برای تاالب گاوخونی برنامه ریزی شده و رهاسازی شود که ما‬ ‫تاکنـون بـا وجود پیگیری های مکرر چنین مکتوبـی دریافت‬ ‫نکردیـم‪ .‬امـا محمود چیتیان معـاون حفاظت و بهره بـرداری‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای اصفهـان درخصـوص چرایـی بسـتن‬ ‫دریچه های سـد رودشتین به سمت پایین دسـت رودخانه و‬ ‫تاالب گاوخونی طی روزهای اخیر می گوید‪ :‬اب کم داشتیم و‬ ‫دیگـر نمی توانیـم بـه تـاالب اب برسـانیم‪ .‬وی درخصـوص‬ ‫بازگشـایی دوباره اب به سـمت تاالب می افزاید‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مشـخص نیسـت و پـس از اتمـام توزیـع اب بـرای کشـاورزی‬ ‫شـرق باید شـرایط جوی و بارش ها و وضعیت بین حوضه ای‬ ‫بررسـی شـود‪ .‬معـاون حفاظـت و بهره بـرداری شـرکت اب‬ ‫منطقه ای اصفهان بابیان اینکه حدود‪ ۱۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب طـی اسـفندماه سـمت گاوخونـی رهاسـازی شـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان می کنـد‪ :‬بنـا به گفتـه مسـئوالن محیط زیسـت‬ ‫اسـتان حـدود‪ ۳۱۰۰‬هکتـار از پهنـه تـاالب د رپی رهاسـازی اب‬ ‫مرطـوب شـده اسـت‪ .‬وی درخصـوص برنامـه مـدون و‬ ‫مشـخص بـرای تامیـن حق ابـه سـاالنه گاوخونـی می گویـد‪:‬‬ ‫تاکنـون برنامـه ای ابلاغ نشـده اسـت‪ .‬بـا گذشـت شـش ماه از‬ ‫سـال ابـی ‪ ۱۴۰۲ -۱۴۰۱‬و به رغـم بارندگی هـای مطلوبـی کـه در‬ ‫حوضه زاینده رود طی این مدت شده اما وزارت نیرو و شرکت‬ ‫اب منطقـه ای اصفهـان تاکنـون برنامه مدون و شـفافی برای‬ ‫منابـع و مصـارف بخش های مختلف ازجملـه تامین حق ابه‬ ‫محیط زیسـت رودخانه و حق ابه تاالب بین المللی گاوخونی‬ ‫اعلام نکـرده اسـت‪ .‬حسـن ساسـانی مدیرعامـل شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای اصفهـان در نشسـت خبـری اسـفندماه سـال‬ ‫گذشته گفت که تالش می کنیم انچه اورد میان حوضه است‬ ‫و انچـه در جـدول منابـع و مصـارف بـرای محیط زیسـت‬ ‫پیش بینـی می شـود‪ ،‬تمـام ان را به سـمت تـاالب گاوخونـی‬ ‫هدایـت کنیـم‪ .‬حق ابـه قانونـی سـاالنه گاوخونـی‬ ‫‪ ۱۷۶‬میلیون مترمکعـب در سـال های خشک سـالی تعییـن‬ ‫شـده امـا در سـال ابـی ‪ ۱۳۹۸ -۱۳۹۷‬کـه در سرشـاخه اصلـی‬ ‫حوضه ابریز زاینده رود بیش از ‪ ۲۰۰۰‬میلی متر بارندگی شد اب‬ ‫چندانـی بـه گاوخونـی نرسـید و حـدود‪ ۴۰‬میلیون مترمکعـب‬ ‫زهـاب و پسـاب و سـیالب طـی چندمرحلـه به سـمت تـاالب‬ ‫روان شـد کـه تنهـا پنج درصـد از ایـن پهنـه ‪ ۴۷‬هزارهکتـاری را‬ ‫مرطـوب کـرد‪ .‬ابـی کـه امسـال تاکنـون بـه گاوخونـی رسـیده از‬ ‫محـل سـیالب ها و جریانـات میان حوضه ای ماننـد رودخانه‬ ‫شـور دهاقـان بـوده و هیـچ ابـی برای محیط زیسـت و تـاالب از‬ ‫محـل سـد زاینـده رود تامیـن نشـده و زهاب هـای کشـاورزی از‬ ‫سـد رودشـتین به سـمت گاوخونـی رهاسـازی شـده امـا طـی‬ ‫روزهای اخیر حتی از جریان طبیعی رودخانه نیز برای تاالب‬ ‫جلوگیـری شـد‪ .‬علـی سلاجقه رئیـس سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت پیش تر در سـفر بـه اصفهـان درگفت وگوبا مهر‬ ‫تا کید کرد که وزارت نیرو مکلف است طبق سه حالت شرایط‬ ‫کم ابـی‪ ،‬میـان ابـی و پرابی که بـه این نهاد ارائـه دادیم حق ابه‬ ‫تاالب گاوخونی را تحویل دهد و ا گر قرار باشد امسال هرگونه‬ ‫ً‬ ‫ابـی در زاینـده رود جـاری شـود حتما به میزان همـان اب باید‬ ‫بـه گاوخونـی برسـد و پیگیـر این مهـم هسـتیم‪ .‬کم ابـی و‬ ‫خشکی رودخانه زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی پس‬ ‫از گذشت ‪ ۲۳‬سال‪ ،‬سال هاست که این حوضه ابریز واقع در‬ ‫نهـای‬ ‫‪ 100‬کیلومتـری شـرق اصفهـان را دچـار بحرا ‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬اجتماعـی و اقتصـادی فراوانـی کـرده‪ .‬تـاالب‬ ‫بین المللـی گاوخونـی‪ ،‬عـروس تاالب هـای ایـران یکـی از‬ ‫ُپراهمیت تریـن تاالب هـای کشـور اسـت کـه در تیـر ‪ ۱۳۵۲‬در‬ ‫کنوانسـیون رامسـر ثبـت جهانـی شـد‪ .‬گاوخونـی بـا وسـعت‬ ‫بشـرقی‬ ‫‪ ۴۷۰۰۰‬هکتـار در نقطـه پایانـی زاینـده رود در جنو ‬ ‫اسـتان اصفهـان و ‪ ۲۰‬کیلومتـری شـهر ورزنـه قـرار دارد‪ .‬رونـد‬ ‫خشکی تاالب گاوخونی از ‪ ۱۳۷۸‬شروع شد و در دودهه اخیر‬ ‫به دلیل نبود اب‪ ،‬بسـیاری از زیسـتمندان این تاالب ازجمله‬ ‫ماهی هـا‪ ،‬خزنـدگان و انـواع پرندگان بومـی ان از بین رفته اند‪.‬‬ ‫کارشناسـان همـواره دربـاره تبعـات خطرنـاک خشـکی تـاالب‬ ‫گاوخونـی هشـدار داده انـد زیـرا ا گـر ایـن تـاالب به صورت کامل‬ ‫خشـک شـود بـه کانـون خطرنـاک ریزگردهـای سـمی تبدیـل‬ ‫خواهـد شـد کـه تـا شـعاع ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتـری و ‪ ۱۰‬اسـتان کشـور را‬ ‫درگیر خواهد کرد‪ .‬حق ابه قانونی محیط زیسـت‪ ،‬زاینده رود و‬ ‫تاالب گاوخونی ‪ ۳۱۳‬میلیون مترمکعب اب در سال است که‬ ‫سهم گاوخونی ‪ ۱۷۶‬میلیون مترمکعب در سال های خشکی‬ ‫زاینـده رود تعییـن شـده و تامیـن این میـزان حق ابـه می توانـد‬ ‫یسـت که تـا‬ ‫کارکـرد ا کولوژیـک ان را حفـظ کنـد‪ .‬این درحال ‬ ‫دودهه پیـش‪ ،‬تـاالب گاوخونـی سـاالنه بـا حـدود یـک تـا‬ ‫دومیلیاردمترمکعبابزاینده رودسیرابمی شد‪/.‬مهر‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ابشار دوقلو؛ منظره ای تصویرشده در تابلوی کمال الملک‬ ‫نشست سرپرست بخشدار کهریزک‬ ‫س پلیس فتای ری‬ ‫با رئی ‬ ‫ابشـار دوقلـو تهـران‪ ،‬در مسـیر کوهنـوردی دربنـد بـه توچـال واقـع شـده اسـت‪ .‬ایـن ابشـار نیـز همچـون سـایر‬ ‫ج‪ -‬چالـوس‪ ،‬ابشـار‬ ‫ابشـارهای فصلـی اسـتان تهـران ماننـد ابشـار فصلـی پیـچ ادران در کیلومتـر ‪ ۱۵‬جـاده کر ‬ ‫ب برف ها در بهار و تابستان پدید‬ ‫سنگان در مسیر امام زاده داوود و ابشار منظریه در ناحیه شمیرانات از ذو ‬ ‫می ایـد‪ .‬مسـیر کوهنـوردی ب هسـمت ابشـار یکـی از زیباتریـن و جذاب تریـن مناطـق کوه پیمایـی اسـتان تهران‬ ‫اسـت کـه عالقه منـدان زیـادی دارد‪ .‬بـرای سـفر ب هسـمت ابشـار دوقلـو بایـد از دربنـد شـمال تهـران و از میـان‬ ‫دهکـده کوچـک پس قلعـه عبـور کنیـد‪ .‬کمال الملک‪ ،‬در یکی از اثار خود این ابشـار را به تصویر کشـیده اسـت‪.‬‬ ‫نوروز متفاوت مازندران با حضور بی سابقه ‪20‬میلیون گردشگر‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫امـروزه گردشـگری به عنـوان یـک صنعت پرسـود موردتوجه‬ ‫و اسـتفاده شـهرها و کشـورهای دنی اسـت حـال پرسـش‬ ‫این اسـت که مازنـدران چـه میـزان از عوایـد این مواهب بهره‬ ‫ً‬ ‫یبـرد و ایـا اساسـا گردشـگری جـزو منابـع درامـدی اسـتان‬ ‫م ‬ ‫به شمار می اید و ایا اقتصاد گردشگری جایی در سیاست ها‬ ‫و راهبردهـای اقتصـادی اسـتان دارد؟ پاسـخ این سـوال نیاز‬ ‫بـه تامـل دارد؛ زیـرا ا گـر بخواهیـم پاسـخ مثبـت بدهیـم‪ ،‬بـا‬ ‫تهـای موجـود چنـدان هم خوانی نخواهد داشـت و‬ ‫واقعی ‬ ‫درعین حال قاطعانه پاسخ منفی هم نمی توان داد؛ چرا که‬ ‫ُ‬ ‫در سـایه ویژ گـی گردشـگر پذیـری مازنـدران‪ ،‬مشـاغل خـرد‬ ‫نهـای گردشـگری شـکل گرفتـه و کم‬ ‫فراوانـی در مسـیر کانو ‬ ‫نیسـتند کسـانی که از ایـن رهگـذر ارتـزاق می کننـد؛ بنابرایـن‬ ‫یجـواب نگذاریـم بایـد بگوییـم‬ ‫بـرای انکـه ایـن سـوال را ب ‬ ‫درامد حاصل از صنعت گردشگری در استان هیچ تناسبی‬ ‫تهـای ان نـدارد و به دلیـل فقـدان زیرسـاخت های‬ ‫بـا قابلی ‬ ‫الزم‪ ،‬اقتصـاد گردشـگری نیـز هنـوز تشـکل الزم را پیـدا نکرده‬ ‫اسـت به همین علـت مازنـدران در بسـیاری مـوارد تنهـا بـه‬ ‫مسـافران خدمـات می دهـد و عوارض حضـور انان را تحمل‬ ‫می کند و از مواهب صنعت توریسـم تاحدودزیادی بی بهره‬ ‫اسـت‪ .‬وقتی از اقتصاد گردشـگری سـخن میگوییم مقصود‬ ‫همه فعالیت های مرتبط با گردشگری از حمل ونقل گرفته‬ ‫تـا ارائـه انـواع خدمـات و اقامـت و اسـکان اسـت‪ .‬پتانسـیل‬ ‫اقتصادی صنعت گردشگری موضوعی غیرقابل انکار است‬ ‫به ویژه انکه در سال های اخیر با رشد چشم گیر گردشگری‬ ‫مواجـه هسـتیم کـه ازجملـه دالیل ان می توان به پیشـرفت‬ ‫تکنولـوژی‪ ،‬توسـعۀ حمل ونقـل‪ ،‬گسـترش شـبکه های‬ ‫اجتماعی و تبلیغات و افزایش تمایل مردم برای سـفرهای‬ ‫بیشتر و جالب تر به مقاصد جدید اشاره کرد‪ .‬پس بی دلیل‬ ‫نیسـت کـه اقتصـاد گردشـگری پنج درصد از تولیـد ناخالص‬ ‫داخلی دنیا را تشکیل می دهد‪ .‬گردشگری از طرق مختلف‬ ‫می توانـد پتانسـیل اقتصـادی عظیمـش را به مقاصـدی که‬ ‫مایـل به توسـعه دراین زمینه هسـتند سـرازیر کنـد‪ .‬ازجمله‬ ‫یتـوان بـه اشـتغال زایی ب هصـورت مسـتقیم‬ ‫ایـن را ههـا م ‬ ‫کهـا و‬ ‫و غیرمسـتقیم‪ ،‬تبـادل و تبدیـل ارز ازطریـق بان ‬ ‫صرافی ها‪ ،‬واردات و مالیات اشاره کرد‪ .‬سهم هفت درصدی‬ ‫گردشـگری در کارافرینی‪ ،‬سهم شـش درصدی در صادرات و‬ ‫سهم قابل توجه گردشگری در ارزاوری گواه این مدعاست‪.‬‬ ‫فقردر سرزمینبهشتی‪،‬چرا؟!‬ ‫مخلص کالم اینکه؛ گردشـگری به دلیل قابلیت درامدزایی‬ ‫تهـای اقتصـادی؛‬ ‫و ایجـاد اشـتغال و امـکان توسـعه فعالی ‬ ‫تهـای توسـعه ای باشـد و مازنـدران‬ ‫می توانـد منشـاء حرک ‬ ‫تهـای فـراوان توریسـتی می بایسـت‬ ‫بـا برخـورداری از ظرفی ‬ ‫حرکت های شـتابنده ای در مسـیر توسـعه داشـته باشد که‬ ‫مهم تریـن و اصلی تریـن راه ان‪ ،‬فراهـم کردن شـرایط و ایجاد‬ ‫تسهیالت الزم برای مراجعه گردشگران به مرا کز گردشگری‬ ‫نهـا اسـت و ایـن هـم مسـتلزم برنامه ریـزی و‬ ‫و اقامـت ا ‬ ‫سـرمایه گذاری اسـت حال انکـه چنیـن پویایـی و تحرکـی در‬ ‫یشـود‪ .‬بدون تعارف در مازندران یکی‬ ‫اسـتان مشـاهده نم ‬ ‫تهـای ال ک پشـتی در‬ ‫از عمـده دالیـل بی تحرکـی یـا حرک ‬ ‫توسعه گردشگری‪ ،‬نا کارامدی های مدیریتی بود‪ .‬در ایجاد‬ ‫زیرسـاخت های الزم بـرای پیشـرفت صنعـت گردشـگری در‬ ‫نهـای گردشـگری‪ ،‬توسـعه‬ ‫اسـتان نظیـر سـاماندهی کانو ‬ ‫نهـا و ارتقـاء‬ ‫و سـاماندهی راهـه ای دسترسـی بـه ایـن کانو ‬ ‫یشـک ضعف هایـی‬ ‫نهـا ب ‬ ‫تهـای خدماتـی در ا ‬ ‫قابلی ‬ ‫وجـود داشـته اسـت‪ .‬ضعـف در شـناخت منابـع و شـناخت‬ ‫فرصت ها و اسیب ها‪ ،‬ضعف در برنامه ریزی و سازمان دهی‬ ‫منابع مادی و انسـانی‪ ،‬ضعف در معرفی داشـته ها و ضعف‬ ‫ً‬ ‫فهـای‬ ‫در جلب نظـر دولتمـردان و مطالب هگـری اصـوال ضع ‬ ‫مدیریتی محسـوب می گردد که متاسـفانه تداوم این وضع‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سـرهنگ حسـین ابادی؛ رئیـس پلیـس فتـا شهرسـتان‬ ‫ری بـا همراهـی سـرگرد طیبـی طـی نشسـتی صمیمـی بـا‬ ‫هـادی بادلـی؛ سرپرسـت بخشـداری کهریـزک دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی بخشـداری کهریـزک؛ سـرهنگ‬ ‫حسـین ابادی بـا همراهـی سـرگرد طیبـی طـی نشسـتی‬ ‫صمیمی با هادی بادلی دیدار کرد‪ .‬سرپرست بخشداری‬ ‫کهریزک دراین نشست باتوجه به اهمیت موضوع نظارت‬ ‫بـر فعالیـت کاربـران در فضـای مجـازی گفـت‪ :‬هـدف‬ ‫ازاین دسـت دیدارها و اجرای برنامه های مشـترک‪ ،‬تامین‬ ‫امنیـت کاربـران و ایجـاد فضایی سـالم برای ایشـان اسـت‪.‬‬ ‫بادلـی دراین نشسـت باتا کیدبـر لـزوم تـداوم و ارتقـای‬ ‫سـطح همـکاری فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ری و‬ ‫حـوزه حا کمیتـی شهرسـتان و به تبـع ان بخـش کهریـزک‬ ‫گفت‪ :‬با تعامل طرفین در حوزه های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫و نظارت مسـتمر بر فضای مجازی می توان تا حد زیادی‬ ‫از سوءاسـتفاده مجرمیـن در ایـن فضـا جلوگیـری کـرد کـه‬ ‫نقـش پلیـس دراین راسـتا بسـیار حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت بخشـداری کهریـزک در پایـان ضمـن تقدیـر از‬ ‫اقدامـات شـبانه روزی پلیـس فتـا بیـان داشـت‪ :‬با تلاش و‬ ‫افزایـش سـطح همـکاری طرفیـن امیدواریـم بیش ازپیـش‬ ‫ارامش را برای کاربران در این فضای پرهیاهو فراهم کرده‬ ‫و رضایـت مـردم را دراین راسـتا کسـب کنیـم‪.‬‬ ‫پلمب اغذیه فروشی حرمت شکن‬ ‫طـی سـالیان متمـادی حـوزه گردشـگری اسـتان را ملـول و‬ ‫مکـدر نمـوده اسـت؛ البتـه از گردشـگری پیوسـته به عنـوان‬ ‫یشـده‬ ‫یکـی از محورهـای اصلـی توسـعه اسـتان نـام بـرده م ‬ ‫و لذا در برخی مقاطع‪ ،‬بسـته به رویکرد توسـعه ای مدیران‪،‬‬ ‫گوشه چشمی به گردشگری شده و کارهایی صورت گرفت؛‬ ‫امـا کافـی نبـود چون همچنـان جای یک نگاه اسـتراتژیک و‬ ‫راهبـردی کـه بتواند حرکتی بنیادی در این صنعت سـوداور‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬خالی و گردشگری از کانون توجه مدیران دور و‬ ‫الجـرم مهجـور مانـده بود‪.‬‬ ‫رویکرد جهادی حسینی پور وامیدهایی کهزندهشد‬ ‫بـا حضـور سـید محمـود حسـینی پور در راس اسـتانداری‬ ‫مازنـدران؛ باتوج هبـه رویکـرد اصولـی و واقع گرایانـ ه ایشـان‬ ‫بـه مقولـه توسـعه‪ ،‬توجهـی کـه بـه محورهـای توسـعه‬ ‫سـرزمینی نشـان داده و عـزم و جدیتـی کـه بـرای چینـش‬ ‫درسـت منابـع بـا هـدف محقـق سـاختن ایـن امـر از او‬ ‫دیده ایـم‪ ،‬امیدهـای فراوانـی بـرای شـکوفایی هرچـه بیشـتر‬ ‫تهـای اسـتان من جملـه در بخش گردشـگری ایجاد‬ ‫قابلی ‬ ‫شـد‪ .‬اسـتاندار مازنـدران در بـدو تصـدی ایـن مسـئولیت‬ ‫ً‬ ‫تهـای اسـتان خصوصـا در‬ ‫بـر لـزوم برجست هسـازی مزی ‬ ‫دو بخـش کشـاورزی و گردشـگری تا کیـد کـرد و در ایـن‬ ‫میـان‪ ،‬توجـه او بـه مهندسـی و مدیریـت گردشـگری درخـور‬ ‫اعتنـا بـود‪ .‬اینکـه مدیـر ارشـد اسـتان بـر محـدود بـودن‬ ‫زیرسـاخت های گردشـگری اذعـان و بـر ضـرورت تقویـت‬ ‫ان تا کیـد می نمایـد بیانگـر ایـن نکتـه هسـت کـه اسـتاندار‬ ‫ً‬ ‫اوال وضعیـت حـوزه گردشـگری اسـتان را مطالعـه نمـوده و از‬ ‫ً‬ ‫نیازهای ان شـناخت کافی دارد‪ ،‬ثانیا صادق و واقع گراسـت‬ ‫ً‬ ‫و ابایی از بیان کاستی ها ندارد و ثالثا راه را درست تشخیص‬ ‫داده و بجـای راهکارهـای موقـت و روبنایـی دنبـال کار‬ ‫یسـت‪ .‬استاندار همچنین‬ ‫زیربنایی برای توسـعه گردشگر ‬ ‫ً‬ ‫تهـای‬ ‫تهـا و مزی ‬ ‫اخیـرا از توجـه دولـت سـیزدهم بـه ظرفی ‬ ‫سـرزمینی اسـتان مازنـدران و عـزم ایـن دولـت بـرای ایجـاد‬ ‫تحـول اساسـی در اسـتان خبـر داد‪ .‬ایـن امر نیز حا کـی از ان‬ ‫تهـای مازنـدران به درسـتی بـه دولتمـردان‬ ‫اسـت کـه ظرفی ‬ ‫معرفـی شـده و حضـور ریاسـت جمهوری و وزرا در اسـتان و‬ ‫بازدیدهـای مکـرر دولـت از شـهرها و مناطق مازنـدران خود‬ ‫گواه این امر است ضمن اینکه اقای حسینی پور به دفعات‬ ‫نشان داده که در تعامل با دولتمردان و نمایندگان مجلس‬ ‫و همچنیـن چانه زنـی بـرای تامیـن حقـوق اسـتان توانایـی‬ ‫باالیـی دارد و خوشـبختانه ایـن توانمنـدی را ب هصـورت‬ ‫روشمند و اصولی مصروف بخش گردشگری به عنوان یکی‬ ‫از محورهای توسعه و یکی از مزیت های اصلی مازندران نیز‬ ‫نموده اسـت‪ .‬حضور قریب به ‪ 20‬میلیون مسـافر و گردشـگر‬ ‫یسـابقه بـوده و برنامه ریـزی‬ ‫در نـوروز ‪ 1402‬کـه تا کنـون ب ‬ ‫بـرای فراهـم اوردن تـدارکات و تامیـن نیازهـای ایـن حجـم از‬ ‫جمعیـت شـناور و همچنیـن اداره فضـا و گسـتره خدمـات و‬ ‫پذیرایی مطلوب از میهمانان‪ ،‬ازمون خوبی برای مدیریت‬ ‫اسـتان بـوده تـا رویکـرد مثبـت خـود بـه مقولـه گردشـگری‬ ‫را در واقعیـت نیـز بـروز دهـد‪ .‬حضـور اسـتاندار در بیـن‬ ‫نهـا بـرای ا گاهـی از کیفیت‬ ‫مسـافران و گفتگـوی رودررو بـا ا ‬ ‫خدمات رسـانی‪ ،‬وضعیـت جاد ههـا و ترافیـک‪ ،‬وضعیـت‬ ‫رسـتوران های بین راهـی و برخـورد مامـوران بـا مسـافران و‬ ‫اطلاع دقیـق از کمیـت و کیفیـت پذیرایـی گویـای تلاش‬ ‫ایشـان و مجموعـه اسـتانداری بـرای مدیریـت میدانـی امـور‬ ‫گردشگری بوده و نشان از اهمیتی دارد که مدیریت استان‬ ‫بـرای ایـن محـور توسـعه قائـل اسـت‪.‬‬ ‫‪ ...‬و عزم درخور تقدیر مدیرکل گردشگری‬ ‫در ایـن میـان از تلاش متعهدانـه و نـگاه تخصصـی مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری استان و عزمی‬ ‫کـه در این مجموعـه بـرای معرفـی‪ ،‬ثبـت ملـی و متحـول‬ ‫سـاختن مرا کز گردشـگری و میـراث تاریخی مازنـدران ایجاد‬ ‫ً‬ ‫نمـوده نیـز نبایـد غافـل شـد‪ .‬انصافـا تحرکـی کـه بـا حضـور‬ ‫دکتـر برزگـر در ایـن اداره کل به وجـود امـده و هماهنگـی‬ ‫ان بـا سیاسـت های توسـعه ای اسـتانداری درخـور تقدیـر‬ ‫اسـت‪ .‬ضمـن قدرشناسـی از ایـن روحیـه و رویـه مثبـت‬ ‫مدیریـت ارشـد اسـتان و مدیـران ذی ربـط کـه نویدبخـش‬ ‫تهـای بـزرگ درراسـتای توسـعه گردشـگری اسـت‬ ‫حرک ‬ ‫بایـد تا کیـد کنیـم کـه عـزم این چنینـی در مدیریـت کالن‬ ‫اسـتان کـه بی تردیـد بـه مدیریت های فرودسـت نیز تسـری‬ ‫خواهـد یافـت‪ ،‬طـی سـالیان حلقـه مفقـوده توسـعه اسـتان‬ ‫بـوده و ا کنـون جـای بسـی امیـدواری اسـت کـه شـاهد رفـع‬ ‫خال ءهـای مدیریتـی و حرکـت اسـتان در مسـیر پرفـراز و‬ ‫فـرود توسـعه هسـتیم‪ .‬مازنـدران بـا طبیعـت منحصربه فرد‪،‬‬ ‫اقلیم مناسـب‪ ،‬قابلیت های فراوان طبیعی‪ ،‬پتانسیل های‬ ‫تهـای فرهنگـی و سـرمایه های ارزشـمند‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬ظرفی ‬ ‫ً‬ ‫انسـانی‪ ،‬اساسـا نبایـد از کاروان توسـعه عقـب بمانـد امـا‬ ‫وجـود مشـکالت اقتصـادی و اجتماعـی به ویـژه معضـل‬ ‫بیکاری جوانان و پیامدهای زیان بار ان گویای این است که‬ ‫سـرمایه های اسـتان به درستی مدیریت نشـده یا از داشتن‬ ‫مدیران توانمند و دلسوز محروم بوده ایم یا در حفظ چنین‬ ‫مدیرانـی ناتـوان‪ .‬حـال که اقبال با این خطـه زرخیز یار بوده‬ ‫و از مدیـر ارشـدی انقالبـی‪ ،‬متعهـد‪ ،‬باتجربـه و عمل گـرا و‬ ‫نحـال بومـی و اشـنا بـه روحیـات هم اسـتانی ها و‬ ‫درعی ‬ ‫شـرایط و ظرفیت های اسـتان برخوردار گردیده باید همگی‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا نخبـگان و اهالی فرهنگ و رسـانه دست به دسـت‬ ‫هـم بدهیـم و بـرای حفـظ و تـداوم و بهبـود ایـن شـرایط‬ ‫بکوشـیم‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری از پلمـب یـک واحـد‬ ‫اغذیه فروشـی (کافـه) به علـت فعالیـت و عرضـه خدمـات‬ ‫بـدون مجـوز در مـاه مبـارک رمضـان خبـر داد‪ .‬حمیـد‬ ‫زمانـی در همین زمینـه اعلام کـرد‪ :‬واحدهـای صنفـی کـه‬ ‫به علـت مـاه مبـارک رمضـان بـا محدودیـت سـاعت کاری‬ ‫مواجـه شـده اند‪ ،‬در صـورت مشـاهده فعالیـت بـدون‬ ‫مجوز‪ ،‬متخلف شـناخته شـده و با ان ها برخورد می شود‪.‬‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان بـرای فعالیـت تمامـی صنـوف سـاعت‬ ‫کاری مشـخص و معینـی اعلام شـده امـا بـرای برخـی از‬ ‫واحدها مانند رسـتوران ها و اغذیه فروشی ها‪ ،‬محدودیت‬ ‫فعالیـت تعییـن شـده اسـت کـه بایـد فعـاالن ایـن بخـش‪،‬‬ ‫الزامـات ابالغـی را رعایـت کننـد‪ .‬زمانـی بااشـاره به پلمـب‬ ‫کافـه ای در شـهرری اذعـان داشـت‪ :‬بـرای تعـدادی از‬ ‫واحدهـای اغذیه فروشـی و رسـتوران ها مجوزهـای الزم‬ ‫برای فعالیت صادر شده است اما ان دسته از واحدهای‬ ‫صنفـی مشـابه که چنین مجوزی ندارنـد‪ ،‬اجازه فعالیت و‬ ‫عرضـه غـذا نیـز نخواهند داشـت‪ .‬حمیـد زمانی بااشـاره به‬ ‫اهالـی مذهبـی و متدیـن شهرسـتان ری باتا کیدبـر لـزوم‬ ‫رعایـت حرمـت مـاه مبـارک رمضـان و احتـرام بـه روزه داران‬ ‫ً‬ ‫ادامـه داد‪ :‬یقینـا بسـیاری از واحدهـای صنفـی دارای‬ ‫محدودیـت سـاعت کاری می تواننـد از زمـان افطـار تـا‬ ‫نزدیـک سـحر فعالیـت معمـول خـود را داشـته باشـند؛ اما‬ ‫در طـول روزهـای ایـن مـاه مبـارک به هیچ عنـوان اجـازه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫حرمت شـکنی و تخلـف دراین راسـتا داده نم ‬ ‫زمانـی در پایـان از کسـبه ای که حرمـت ماه مبارک رمضان‬ ‫را رعایـت می کننـد و بـه قوانیـن کشـور احتـرام می گذارنـد‬ ‫تقدیـر و تشـکر نمـود و اذعـان داشـت‪ :‬فرهنـگ غنـی در‬ ‫بیـن خیـل کثیـر کسـبه شهرسـتان جاری سـت و ایـن‬ ‫فرهنـگ قابل سـتایش و الگوبرداری سـت‪.‬‬ ‫بازدید بخشدار فشافویه از یک پروژه‬ ‫درراسـتای نظـارت بـر تحقـق مطالبـه اهالـی روسـتای‬ ‫عزیزابـاد‪ ،‬هـادی حسـین خانی؛ بخشـدار فشـافویه‬ ‫به همـراه حسـین بیگدلـی؛ رئیـس و مهـدی نفـر؛‬ ‫نایب رئیـس شـورای اسلامی بخـش فشـافویه ب هصـورت‬ ‫سـرزده از محـل اجـرای فـاز اول پـروژه پوشـش انهـار ایـن‬ ‫روسـتا بازدیـد و از نزدیـک در جریـان رونـد لول هگـذاری این‬ ‫طـرح قـرار گرفتـه و بـر تسـریع در اجـرا و بهره بـرداری از ایـن‬ ‫پـروژه تا کیـد کردنـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مهندسی سازه کار ازما‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10101747360‬و به شماره ثبت ‪131436‬‬ ‫ت مدیـره مـورخ ‪ 1401/12/03‬تصمیمـات ذیـل‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـ ‬ ‫اتخـاذ شـد شـرکت گـروه توسـعه اقتصـادی بصیـر (سـهامی خاص) بـا شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 452635‬و شناسـه ملـی ‪ 14003980270‬بـا نمایندگـی اقـای منصـور‬ ‫شمشـیری بـا شـماره ملـی ‪ 4130605828‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره‬ ‫شـرکت گـروه توسـعه صنایـع و معـادن بصیـر (سـهامی خاص) بـا شـماره ثبـت‬ ‫‪ 475808‬و شناسـه ملـی ‪ 14005091908‬بـا نمایندگـی اقـای سیدسـپهر‬ ‫قوام الدینـی بـا شـماره ملـی ‪ 0057964890‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت‬ ‫مدیره شـرکت گروه توسـعه فناوری اطالعات بصیر (سـهامی خاص) با شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 458596‬و شناسـه ملـی ‪ 14004310786‬بـا نمایندگـی اقـای افشـین‬ ‫حاجی پور با شـماره ملی ‪ 2720404624‬به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامـل بـرای ادامـه مـدت تصـدی تعییـن شـدند کلیـه چک ها‪ ،‬بـروات‪،‬‬ ‫سـفته ها و اسـناد و اوراق تعهداور و بهادار بانکی و غیر بانکی با امضاء رئیس‬ ‫هیئـت مدیـره و مدیرعامـل و در غیـاب مدیرعامـل یا رئیس هیئـت مدیره‪ ،‬با‬ ‫امضاء دو عضو از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبـر خواهـد بود‬ ‫و سـایر نام ههـای اداری و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت‬ ‫مدیـره و یـا نایـب رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1477029‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫رئیسکل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫بانک مرکزی از همه ابزارها برای مهار تورم استفاده میکند‬ ‫رئیـسکل بانـک مرکـزی باتا کیدبـر مهار تورم و رشـد تولیـد بهعنوان‬ ‫شـعار سـال‪ ،‬گفـت‪« :‬تـورم یـک موضـوع حا کمیتیسـت و مهـار ان‬ ‫نیازمنـد هماهنگـی و همـکاری دسـتگاههای مختلـف اسـت؛ امـا‬ ‫نقـش بانـک مرکـزی در اینزمینـه‪ ،‬محوریسـت و ایـن بانـک از‬ ‫تمامـی ابزارهـای موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری‬ ‫اسـتفاده خواهـد کـرد»‪ .‬بهگـزارش ایسـنا؛ محمدرضـا فرزیـن گفـت‪:‬‬ ‫«انضبـاط مالـی دولـت‪ ،‬کنتـرل اضافـه برداشـت بانکهـا‪ ،‬هدایـت‬ ‫هدفمند نقدینگی به سمت بازارهای مولد‪ ،‬تامین مالی غیرتورمی‬ ‫تولیـد بـدون فشـار بـه منابـع بانکـی و اتخـاذ سیاسـت خارجـی‬ ‫مناسـب ازجملـه الزامـات تحقـق شـعار سـال اسـت»‪.‬‬ ‫همراه با‪ 8‬صفحه ضمیمه رایگان کردستان‬ ‫استقاللگرجستان‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1991‬؛ گرجستان استقال خود را از اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫اعام کرد‪ .‬گرجستان پس از انقاب ا کتبر روسیه در سال ‪ 191۸‬اعام استقال کرده‬ ‫بـود؛ امـا ارتـش سـرخ شـوروی در سـال ‪ 19۲1‬بـه گرجسـتان حملـه کـرده و بهمـدت‬ ‫‪۷۰‬سـال‪ ،‬گرجسـتان یکی از جمهوریهای شـوروی بود‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬فروردین ‪ 18 1402‬رمضان ‪ 9 1444‬اوریل ‪ 2023‬سال بیستم شماره ‪ 16 2757‬صفحه ‪ 1500‬تومان‬ ‫بانک جهانی اعالم کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مقام اخر ایران امـروزه در جهـان در بیـن کشـورهای اسـامی‪ ،‬هنـوز بـه‬ ‫در نرخ باروری ازدواج بهعنوان امری مقدس توجه کرده و در میان افراد‬ ‫در مقایسـهبا کشـورهای اروپایـی ‪...‬‬ ‫کاهش هدررفت گاز در ایران با وجود تحریم ها‬ ‫‪2‬‬ ‫ا�ا سرنوشت ببورس به گروه خودرو�یی‬ ‫گره خورده است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫درحالحاضـر بـازار سـرمایه رونـد صعـودی خـود را حفـظ کـرده و حداقـل تـا پایـان فصـل‬ ‫مجامـع ایـن رشـد ادامـه خواهـد داشـت‪ ،‬بههمیندلیـل سـناریو رشـد بـورس بـا مجـوز‬ ‫افزایـش قیمـت خودروییهـا باطـل اسـت‪ .‬در هفتـه گذشـته کـه شـاخص کل بـورس‬ ‫تـاش کـرد کـه خـودش را باالی سـقف دومیلیون و صدهـزار واحد تثبیت کند و موضوع‬ ‫افزایـش قیمـت خـودرو کـه گفته شـده بود میانگین ‪۳۵‬درصد اسـت نقدینگی بیشـتری‬ ‫را در گـروه خودرویـی بـه گـردش دراورده بـود و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نجیـب میقاتـی؛ نخسلتوزیر موقلت لبنلان اعلام کلرد‪« :‬بیلروت حملات‬ ‫هوایی‪ ،‬زمینی و دریایی اسلرائیل به این کشلور را محکوم میکند»‪ .‬بر اسلاس‬ ‫بیانیله کابینله لبنلان؛ میقاتلی ایلن اظهلارات را در نامله شلکایت بله دبیلرکل‬ ‫سلازمان مللل و شلورای امنیلت مطلرح کلرد‪.‬‬ ‫افشای واقعیتهای منطق حکمرانی‬ ‫در امریکا با ممنوعیت «تیکتا ک»‬ ‫فقر و تله محرومیت در جهان امروز‬ ‫رئیسسازمانبرنامهوبودجه‪:‬‬ ‫منابع ارائه کاالبرگ الکترونیک‬ ‫تامین شده است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫برنامه تحولی اقتصاد دریا در مازندران‬ ‫در حال تهیه و تدوین است‬ ‫قانون ممنوعیت خامفروشی‬ ‫تدوین شود‬ ‫‪8‬‬ ‫ا گهی‬ ‫رضا مراد صحرایی‪:‬‬ ‫به اعتراضات ‬ ‫رتبه بندی معلمان ‬ ‫رسیدگی فوری شود‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫بـه اسـتناد رونوشـت سـند شـماره ‪ 6۲499‬مـورخ ‪ 14۰1/۰6/۲1‬بـه شـماره شناسـه سـند ‪ 14۰1114۵۷11۳۰۰۰149‬دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۸4‬بنـدر‬ ‫امام خمینی (ره)‪ ،‬اقای مکی امیران با شـماره ملی ‪ 1۸۲۷۸69۰9۷‬تمامی ششـدانگ شـناور شـتاب ‪ 2‬به شـماره ثبت ‪ 20833‬بندر خرمشـهر را به‬ ‫اقای حسن امیران با شماره ملی ‪ 1۸۲۰۲۵۷۵41‬انتقال قطعی دادهاند‪.‬‬ ‫مراتب به موجب ماده ‪ ۳‬قانون اصاح قانون دریایی ایران ا گهی میگردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪14۰۲/۰۲/۰9 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪14۰۲/۰1/۳۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪14۰۲/۰1/۲۰ :‬‬ ‫م الف ‪264‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫ا گهی فرخوان‬ ‫‪48571321‬‬ ‫تهیه و تامین مواد‪ ،‬مصالح‪ ،‬قطعات و تجهیزات و انجام عملیات‬ ‫نگهداری و تعمیرات‪ ،‬تعمیرات اصالحی کلیه تاسیسات و تجهیزات‬ ‫سرمایشی و تهویه مطبوع‬ ‫‪1402/01/31‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خدمات‬ ‫‪2‬‬ ‫ا گهی فرخوان‬ ‫‪48571839‬‬ ‫تهیه و تامین ‪ ،‬ساخت و نصب تیرکرینهای ‪ ROW G ,F‬فوالدسازی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1402/02/01‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خدمات‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها؛ روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر‬ ‫رایگان‬ ‫موضوع‬ ‫جهـت دریافـت اسـناد و کسـب اطاعـات بیشـتر درخصـوص فراخوانهـای عمومـی‪ ،‬ارزیابی کیفی‪ ،‬مناقصات و مزایدات به وبسـایت شـرکت به نشـانی‬ ‫‪ ،www.msc.ir‬منـوی خریـد و تامینکننـدگان‪ ،‬مناقصـات‪ ،‬مراجعـه و طبـق راهنمـای موجـود‪ ،‬نسـبت بـه انتخـاب مناقصـه موردنظـر از طریق سیسـتم‬ ‫ارتبـاط بـا تامینکننـدگان (‪ )SRM‬اقـدام کنیـد‪ .‬اطاعـات سـایر فراخوانهـا از طریـق سـایت شـرکت‪ ،‬قسـمت اطاعیهها قابل دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪1402-02‬‬ ‫روابطعمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ا گهی فراخوان مزایده عمومی شماره ‪1402/2‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فنی کاران پرتو مدرن‬ ‫درتاریـخ ‪ 1402/01/07‬بـه شـماره ثبـت ‪ 610866‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14012109614‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت خریـد وفـروش و تولیـد و پخـش تجهیـزات و ملزومـات مربـوط بـه خدمـات اتـش نشـانی و ایمنی‪ ،‬مشـاوره‪،‬‬ ‫اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫کنترل‪ ،‬نظارت و طراحی و اجرای سیستم های اعالم و اطفای حریق اتش نشانی اتوماتیک و دستی‪ ،‬نصب و اجرا و کارشناسی سیستم اعالم و اطفای‬ ‫حریـق اتوماتیـک ‪ -‬همچنیـن فـروش‪ ،‬شـارژ‪ ،‬بازدیـد‪ ،‬سـرویس و نگهـداری انـواع کپسـول های اتـش نشـانی‪ -‬تامیـن و نصـب و راه انـدازی درب هـای ضـد‬ ‫پهـای اتشنشـانی ‪ -‬اجـرای کلیـه پروژ ههـای الکتریکـی‪ ،‬تامیـن تجهیـزات و قطعـات‪ ،‬ارائـه خدمـات فنـی و‬ ‫حریـق و سیسـتم های ابرسـانی و بوسـتر و پم ‬ ‫پشـتیبانی فنـی و مشـاوره و طراحـی و نگهـداری فنـی و نظـارت فنـی در امـر پروژ ههـای تاسیسـات برقـی و مکانیکـی و الکتریکـی و اتوماسـیون‪ ،‬طراحـی و‬ ‫لسـی‪ ،‬تولیـد انـواع محصوالت برقـی و الکترونیکی‪ ،‬خریـد و فـروش و واردات و صـادرات کلیه کاالهای‬ ‫سـاخت تابلوهـای بـرق و فرمـان و میکـرو کنترلـر پی ا ‬ ‫مجاز بازرگانی‪ ،‬اخذ وام و تسـهیالت بانکی از کلیه بانک ها و موسسـات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی‪ -‬شـرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی‬ ‫و خصوصـی‪ -‬اخـذ و اعطـای نمایندگـی شـرکتهای داخلـی و خارجـی‪ .‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مدت فعالیـت از تاریخ‬ ‫ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬اوقاف‪ ،‬خیابـان تکاوران شـمالی‪ ،‬خیابـان رئیس علی‬ ‫دلـواری (‪ 30‬متـری اول)‪ ،‬پلا ک ‪ ،318‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 1687733173‬سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلـغ ‪ 200/000/000‬ریال نقدی‬ ‫میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا اقـای محمـد تاجعلـی فامیلـه بـه شـماره ملـی ‪ 0023401788‬دارنـده ‪ 68/000/000‬ریـال سهم الشـرکه اقـای محمدرضـا‬ ‫موری به شـماره ملی ‪ 0024437646‬دارنده ‪ 66/000/000‬ریال سهم الشـرکه اقای علیرضا علیئی به شـماره ملی ‪ 0025185357‬دارنده ‪ 66/000/000‬ریال‬ ‫سهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره اقـای محمـد تاجعلی فامیله به شـماره ملـی ‪ 0023401788‬به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحـدود و به‬ ‫سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود اقـای محمدرضـا مـوری بـه شـماره ملـی ‪ 0024437646‬بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود اقای‬ ‫علیرضـا علیئـی بـه شـماره ملـی ‪ 0025185357‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مدت نامحـدود دارنـدگان حق امضا کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و‬ ‫تعهد اور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه‬ ‫بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیـر عامـل طبـق اساسـنامه ثبت موضـوع فعالیت مذکـور به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1477030‬‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫ادارهکل راهـداری و حمـل ونقـل جـادهای اسـتان مرکـزی درنظـردارد انجـام پروژههـای بـه شـرح جـدول ذیـل را از طریـق مزایـده عمومـی بـه‬ ‫شـرکتهای واجـد شـرایط وا گـذار کند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از مورخه ‪ 1402/01/15‬لغایت ‪1402/01/21‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت اصالح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬جایگزینی و ارسال پیشنهادها‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪8‬صبح مورخ ‪ 1402/01/31‬خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کتها‪ :‬ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪1402/01/31‬‬ ‫تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد‪ :‬مورخه ‪1402/01/15‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫محل اداره‬ ‫مدت‬ ‫(ماه)‬ ‫نرخ مال االجاره ماهیانه‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره نگهداری وبهره برداری پارکینگ پایانه بار‬ ‫پایانه بار ارا ک بازرگانی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪68/000/000‬‬ ‫‪40/800/000‬‬ ‫از کلیه شرکتکنندگان که پا کت پیشنهاد قیمت ارائه میکنند دعوت میشود در جلسه بازگشایی حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪14۰۲/۰1/۲۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪14۰۲/۰1/19 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1476737 :‬‬ ‫ا گهیتغییرات‬ ‫موسسه غیرتجاری خدمات حفاظتی و مراقبتی یگانه سامان پارس‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10320764348‬و به شماره ثبت ‪29178‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1401/11/23‬و‬ ‫تاییـده شـماره ‪ 1745/7/680/11/0029178‬مـورخ ‪ 1401/11/26‬از پلیـس‬ ‫پیشـگیری ف‪.‬ا‪ .‬تهـران بـزرگ‪ ،‬معاونـت امـور حفاظتـی و مراقبتـی تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد اقـای علـی نجات نوری بـا کد ملـی ‪ 3379521922‬بـا دریافت‬ ‫کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و هیچگونه حق‬ ‫و سـمتی ندارد‪ .‬اقای مصطقی رحمانی با کد ملی ‪ 5388769127‬با دریافت‬ ‫مبلـغ ‪ 50000‬ریـال از سهم الشـرکه خـود از صنـدوق موسسـه سهم الشـرکه خـود‬ ‫را بـه مبلـغ ‪ 200/000‬ریـال کاهـش داد‪ .‬سـرمایه موسسـه از ‪ 1/150/000‬ریـال بـه‬ ‫‪ 1/000/000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوط اساسـنامه به نحـو مذکور اصالح‬ ‫شـد‪ .‬درنتیجه لیسـت شـرکا و میزان سهم الشـرکه ان ها پس از کاهش سـرمایه‬ ‫به قرار ذیل اسـت‪ :‬اقای مصطفی رحمانی به کد ملی ‪ 5388769127‬دارای‬ ‫‪ 200/000‬ریال سهم الشـرکه؛ خانم فخرالسـادات حسینی یان نیاسـر به کد ملی‬ ‫‪ 0041163631‬دارای ‪ 200/000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای حشـمت اله محمودی‬ ‫به کد ملی ‪ 3369388952‬دارای ‪ 200/000‬ریال سهم الشـرکه؛ اقای سـیف اهلل‬ ‫نوائی به کد ملی ‪ 2630197697‬دارای ‪ 250/000‬ریال سهم الشرکه؛ اقای علی‬ ‫جهان ارائـی بـا کـد ملـی ‪ 3251318373‬دارای ‪ 150/000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1477027‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫مهندسین بدر اذین بنا‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103336053‬و به شماره ثبت ‪297500‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1401/11/06‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد سـرمایه شـرکت‬ ‫از ‪ 5/100/000/000‬ریـال بـه ‪ 27/300/000/000‬ریـال از محـل‬ ‫مطالبـات حـال افزایـش یافتـه و مـاده مربوطه در اساسـنامه‬ ‫اصلاح شـد‪ .‬لیسـت شـرکا و میـزان سهم الشـرکه بعـد از‬ ‫افـزاش‪ -1 :‬بابـک شـرکتی اذیـن ‪ ،15520878839‬دارای‬ ‫مبلـغ ‪ 9/100/000/000‬ریـال سهم الشـرکه ‪ -2‬سـیداحمد‬ ‫تجربـه کار ‪ 0064348954‬دارای مبلـغ ‪ 9/100/000/000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه ‪-3‬محمدمحسـن بدرقاسـمی ‪0064441687‬‬ ‫دارای مبلـغ ‪ 9/100/000/000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1477028‬‬ ‫ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 21‬فروردین‪ / 1402‬شماره ‪440‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫پربازدیدترین وب سایت های جهان‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بسـایت ها‬ ‫تا ب هحـال بـه ایـن فکـر کرده ایـد کـه کـدام و ‬ ‫بیشـترین بازدیـد را در جهـان دارنـد؟ هیـچ نیـازی بـه تلاش‬ ‫ندارد که حدس بزنیم در صدر جدول‪« ،‬گوگل» می ایستد؛‬ ‫موتـور جسـت وجویی که روزانه نیـاز بخش اعظم مراجعین‬ ‫بـه جهـان مـدرن اطالعـات را تامیـن می کنـد؛ حتـی دشـوار‬ ‫نیسـت کـه به سـایت هایی نظی ِـر «یوتیـوب» و «فیس بوک»‬ ‫در درجـات بعـدی فکـر کـرد؛ درواقـع‪ ،‬نام هـای اولیـه‬ ‫ً‬ ‫این رده بنـدی چنـدان نا اشـنا و دورازذهـن نیسـتند؛ مثلا‬ ‫چه تعـداد از کسـانی که مرتـب بـه اینترنـت سـر می زننـد‪ ،‬بـا‬ ‫«ویکی پدیـا» یـا «توئیتـر» بیگانه انـد؟ امـا وقتـی بـه فهرسـت‬ ‫امسـال نگاهـی دقیـق بیندازیـم‪ ،‬بـا نام هایـی مواجـه‬ ‫ً‬ ‫یشـویم کـه احتمـاال ما را شـگفت زده کننـد و حتی ممکن‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫اسـت برایمـان «کاملا ناشـناخته» باشـند؛ سـایت هایی‬ ‫ماننـد ‪ Baidu‬کـه بزرگ تریـن و مطر ح تریـن موتـور‬ ‫یسـت‪ ،‬ازاین جمله انـد‪ .‬ایـن سـایت‬ ‫جسـت وجوگر چین ‬ ‫ً‬ ‫تنهـا در نوامبـر سـال ‪ ،2021‬تقریبا ‪5.5‬میلیـار د بازدیدکننده‬ ‫داشـت! البته متاسـفانه وجود سـایت هایی کـه محتواهای‬ ‫نامناسـب نیـز به اشـترا ک می گذارنـد‪ ،‬در رد ههـای باالیـی‬ ‫قـرار دارنـد؛ کـه زنـگ خطـری بـرای والدیـن و مسـئوالن‬ ‫به جه ِـت افزایـش سـطح دسترسـی کودکان ونوجوانـان بـه‬ ‫یسـت‪ .‬گـزارش‬ ‫ن مضامیـن‪ ،‬در ورود بـه ایـن جهـان مواز ‬ ‫ ایـ ‬ ‫بسـایت ارائـه خدمـات انالیـز وب‬ ‫جدیـد ‪SimilarWeb‬؛ و ‬ ‫یشـده بـه‬ ‫بـرای اهـداف تجـاری کـه اطالعاتـی دسته بند ‬ ‫مشـتریانش می دهـد‪ ،‬مشـخص کـرده کـه در سـال گذشـته‪،‬‬ ‫بیشـترین مراجعـه بـه یـک سـایت‪ ،‬متعلـق بـه « گـوگل» بـا‬ ‫‪89.08‬میلیارد بازدید بود‪ .‬کارشناسـان این مرکز‪ ،‬برای نیل‬ ‫به این نتیجـه‪ ،‬شـاخصی یک ماهـه (نوامبـر ‪ )2021‬را درنظـر‬ ‫گرفته انـد و متوجـه شـدند طـی زمـان یادشـده‪« ،‬یوتیـوب»‬ ‫بـا اختالفـی قابل توجـه‪ ،‬درحالـی در جایـگاه دوم قـرار گرفـت‬ ‫کـه ‪34‬میلیـارد بازدیـد داشـت‪ .‬حضور جسـت وجوگر روس ِـی‬ ‫نهـم باالتـر از «یاهـو» و در رده هشـتم نیـز از‬ ‫«یاندکـس»؛ ا ‬ ‫اتفاقـات جالب توجـه اسـت‪ .‬تعـداد بازدیدهـای انجام گرفته‬ ‫از سـایت های اول فهرسـت در مـاه نوامبـر سـال ‪ 2021‬را در‬ ‫اینفوگرافیـک امـروز مشـاهده می کنیـم‪.‬‬ ‫تعداد بازدیدها به میلیارد‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫شکارچی‬ ‫جغد؛یک‬ ‫ِ‬ ‫خردمند با تمرکز باال!‬ ‫«جغـد» یـا «بـوف» پرنـده باسـتانی مشـهور و از شـکارچیان شـب بـا‬ ‫یسـت کـه به عنـوان موجـودی خردمنـد در‬ ‫پنج ههـای فوق العـاده قو ‬ ‫افسـانه ها و پرنده ای شـوم در برخی فرهنگ ها شـناخته شـده اسـت حدود‬ ‫‪ 216‬گونـه مختلـف جغـد در سراسـر دنیـا وجـود دارد کـه بـه دو خانـواده بزرگ تقسـیم‬ ‫می شوند‪ :‬جغدهای انبار یا خلیج؛ جغدهای معمولی یا واقعی‪ .‬ا کثر جغدها به خانواده‬ ‫جغدهـای معمولـی تعلـق دارنـد یکـی از خصوصیـات جالـب جغـد این اسـت که برخلاف‬ ‫بسـیاری از مهـره داران دیگـر چشـم هایش در حدقـه ثابـت اسـت و بـرای نگاه کـردن از نقطـه ای‬ ‫بـه نقطـه دیگـر ب هجـای حرکـت دادن چشـم ها بایـد سـر خـود را تـکان دهـد تنهـا پرنده ای سـت کـه‬ ‫چشمانش مانند چشم انسان جلوی صورتش قرار گرفته‪ ،‬این حیوان به چشمان بزرگ با دید جلویی‬ ‫نیاز دارد تا بتواند در شکارهای شبانه خود به خوبی تمرکز کند گردن بعضی جغدها به طرز شگفت انگیزی‬ ‫یکـه می تواننـد ان را سـه چهارم یـک دایره یـا ‪ 270‬درجه بچرخانند این درحالی سـت که‬ ‫انعطاف پذیـر اسـت تاجای ‬ ‫قابلیـت چرخـش گـردن در انسـان ‪ 90‬درجـه اسـت ایـن پرنـده پنجه هـای بسـیارقوی دارد و می توانـد به راحتـی بـه‬ ‫حیواناتـی همچـون سـنجاب‪ ،‬خرگـوش و سـایر پسـتانداران سـنجاب گونه چنـگ بزنـد‪ .‬قـدرت چنـگال برخـی جغدهـا بـا‬ ‫ً‬ ‫بهـای بـزرگ برابـری می کنـد شـاید به این دلیل اسـت که حتـی عقاب های گرسـنه نیز معمـوال به این پسـرعموی‬ ‫قـدرت عقا ‬ ‫کوچ ‬ ‫کتـر خـود حملـه نمی کننـد‪ .‬کوچک ترین گونه‪ ،‬جغد الف اسـت که در جنوب غربـی ایاالت متحده و مکزیک زندگی‬ ‫می کند و بین ‪ 12.5‬تا ‪15‬سـانتی متر طول دارد؛ وزن جغد حدود ‪42‬گرم اسـت‪ .‬بزرگ ترین گونه‪ ،‬جغد بزرگ خا کستری سـت‬ ‫کـه قـدش بـه ‪ 80‬سـانتی متر می رسـد‪ .‬ا گرچـه بسـیاری از پرنـدگان گوشـت خوار ماننـد شـاهین و عقـاب درطـول روز شـکار‬ ‫می کننـد امـا ا کثـر گون ههـای جغـد پرنـدگان شـب هسـتند و در تاریکی هوا به شـکار می پردازنـد رنگ تیره پرهـا و بال های‬ ‫ً‬ ‫یصـدای جغـد باعـث شـده ایـن پرنـده بـرای شـکارش نامرئـی به نظـر برسـد‪ .‬ایـن ویژ گـی در کنـار چشـم های بزرگ‬ ‫تقریبـا ب ‬ ‫و تیزبیـن‪ ،‬جغـد را بـه یکـی از موفق تریـن شـکارچیان شـب کـره زمیـن تبدیـل کرده اسـت بسـیاری از جغدها در روشـنایی‬ ‫روز می خوابنـد «پابلنـد سوراخ نشـین» یکـی از معـدود جغدهایی سـت کـه درطـول روز فعـال اسـت‪ .‬ایـن پرنـده سـا کن‬ ‫امریـکای جنوبـی و شـمالی‪ ،‬در زمیـن تونـل می زنـد و در داخـل تونل هـای حفرشـده توسـط سـایر حیوانـات حرکـت می کنـد‬ ‫در فرهنگ عامـه جغـد را حیوانـی خردمنـد و دانـا توصیـف می کننـد؛ شـاید به این خاطرکـه چشـمانش بزرگ تـر از حـد‬ ‫معمـول اسـت و هوشـمندی را بـه انسـان تداعـی می کنـد؛ درحالی کـه برخلاف پرندگانـی همچـون طوطـی‪ ،‬شـاهین یـا کبوتر‬ ‫ً‬ ‫که می توان مواردی همچون به خاطرسـپردن کارهای سـاده را به ان ها اموزش داد‪ ،‬اموزش دادن به جغد تقریبا غیرممکن‬ ‫اسـت در سراسـر کـره زمیـن و در همـه قاره هـا به جـز قطـب جنـوب زندگـی می کنـد و در بسـیاری از جزیره هـای دورافتـاده‬ ‫ازجملـه جزایـر هاوایـی نیـز دیـده م ‬ ‫یشـود زیسـتگاه های ایدئال گونه های مختلف جغد بـا هم تفـاوت دارد اما می تواند‬ ‫بو هوایـی مختلـف از تونـدرا قطـب شـمال گرفته تا باتالق ها‪ ،‬جنگل های برگ ریز و مخروطـی‪ ،‬بیابان ها‪ ،‬مزار ع‬ ‫در شـرایط ا ‬ ‫کشاورزی و سواحل دریاها زندگی کند بیش از نیمی از جغدهای دنیا در نئوتروپیک ها و افریقای سیاه زندگی می کنند‬ ‫نهـا در ایاالت متحـده و کانـادا سـا کن هسـتند‬ ‫و تنهـا ‪ 19‬گونـه ا ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز ‪ /‬تلفن‪02533444257:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!