هفته نامه سرافرازان شماره 439 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 439

هفته نامه سرافرازان شماره 439

هفته نامه سرافرازان شماره 439

‫هفته نامهسراسری‬ ‫شماره ‪ 1500 / 439‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ 20/1401‬شعبان ‪ 13/1444‬مارس ‪ /2023‬سال دهم‬ ‫محمدرضا گلزار؛‬ ‫سوپراستار به تمام معنا‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫محمدرضا گلزار؛‬ ‫سوپراستار به تمام معنا‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫یســت کــه جامعــه ســینمایی بــا ورود پدیــده ای چــون‬ ‫نــور‪ ،‬صــدا‪ ،‬دوربیــن‪ ،‬حرکــت‪ ...‬ســتاره وارد شــد! ایــن‪ ،‬اولیــن حس ‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬محمدرضــا گلــزار تجربــه کردنــد؛ امــا انچــه امــروز در بررســی پرونــده کاری ایــن هنرمنــد به چشــم می ایــد‪ ،‬هدررفــت یــک‬ ‫یســت‪ .‬البتــه او همچنــان فرصــت بــرای درخشــش‪ ،‬بســیار دارد؛ اما ا گر پتانســیل های واقعــی او زودتر‬ ‫ی دراین عرصــه بــا روش فیــد تدریج ‬ ‫ســرمایه انســان ‬ ‫یســت کــه جاذبــه و دافع ـه اش‬ ‫نهــا بــود‪ .‬او ازان دســت هنرمندان ‬ ‫موردتوجهــات واقعــی قــرار می گرفــت‪ ،‬تعــداد اثــار قابل اعتنــای کارنام ـه اش بیش ازای ‬ ‫یتــوان گفــت او هرگــز منصفانــه و‬ ‫حالتــی نســبی نــدارد؛ عالقه مندانــش بیش ازتصــور عاشــقش بــوده و منتقدانــش بی رحمانــه او را می کوبنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬م ‬ ‫یشــک او دراین میانــه‬ ‫عادالنــه درمعرض دیــد نبــوده اســت‪ :‬موافقانــش‪ ،‬نقص هایــش را نمی بیننــد؛ و مخالفانــش‪ ،‬توانایی هایــش را نادیــده می گیرنــد‪ .‬ب ‬ ‫نهــا بــا ترفنــد «یکی به نعــل و یکی‬ ‫روزهــای ســخت تری می داشــت ا گــر هوشــمندی ب هخــرج نمـی داد و بــرای ایجــاد موازنــه یــا سرریزشــدن ســمت یکی از ا ‬ ‫یتــوان در مســیر موفقیتــی کــه طــی کــرده به خوبــی مشــاهده کــرد‪ .‬بلــه! بی تردیــد او موهبــت‬ ‫یســت‪ .‬ایـن را م ‬ ‫بــه میــخ» جلــو می رفــت؛ امــا او ادم باهوش ‬ ‫«ظاهـ ِـر خــوش» را بالفطــره داشــته امــا کــم نبوده انــد چهر ههــای مقبولــی کــه حــاال حتــی درصــدی از ایــن جایــگاه را نیــز نیافته انــد‪ .‬ا گــر «بخت اندیشــانه»‬ ‫نهــم وقتــی مرحــوم ایــرج قــادری بــا «ســام و نرگــس» پایــش را بــه عرصــه تصویــر بــاز کــرد‪ ،‬بــا «جنــاب شــانس» مالقــات‬ ‫کبــار و ا ‬ ‫هــم نــگاه کنیــم‪ ،‬او تنهــا ی ‬ ‫ً‬ ‫کــرد‪ .‬بعــدازان ا گــر منصفانــه نــگاه کنیــم‪ ،‬بدشانسـی هایش اتفاقــا بســیاربزرگ تر و پرتکرارتــر بوده انــد‪.‬‬ ‫او شـانس اورد که شـهاب حسـینی به هرعلتی از پروژه «اتش بس» کنار رفت؛ اما به مراتب‬ ‫نظیـر مسـعود‬ ‫بدشانسـی بیشـتری را تجربـه کـرد وقتـی نتوانسـت در اثـار فیلم سـازانی‬ ‫ِ‬ ‫کیمیایـی‪ ،‬داریـوش مهرجویـی و بهـرام بیضایـی بـازی کنـد؛ «دلـم می خـواد» سـاخته‬ ‫بهمـن فرمـان ارا هـم ا گـر اجـازه ا کـران نمی یافـت‪ ،‬تـا او بـا نقـش «نیمـا فرزانـه» نشـان دهـد‬ ‫ً‬ ‫دور بدشانسـی هایش کامـل می شـد‪ .‬مسـئله‬ ‫می توانـد وارد بـازی بـزرگان هـم شـود؛ واقعـا ِ‬ ‫متحـرک جـذاب دیـده‬ ‫تصویـر‬ ‫مهـم دربـاره «گلـزار» این اسـت که او همیشـه تنهـا یـک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫شـده و برهمین اسـاس؛ مـدام در حـال نقدشـدن های غیرمنصفانـه اسـت‪ .‬خـودش در‬ ‫مصاحبه ای گفته اسـت‪« :‬در سـال های اخیر‪ ،‬سـعی کردم در اثاری بازی کنم که به نوعی‬ ‫به ان ها هنری گفته می شـود‪ .‬سـعی کردم که ژانر کاری ام را تغییر بدهم؛ ولی گویا همین‬ ‫هـم قـرار نیسـت دیـده شـود!» هنگامی که برای سـه روز حضـورش در فیلم «دموکراسـی تو‬ ‫روز روشـن»؛ ان هـم در نقـش حضـرت مـرگ ‪100‬میلیون تومـان درخواسـت کـرد‪ ،‬بسـیاری‬ ‫براشـفتند و این را مقدمه ای بر یک رفتار غیرفرهنگی در محیطی فرهنگی دانسـتند؛ اما‬ ‫همـان دوسـتان‪ ،‬امـروز پیـش و بیش از هر المان دیگـری در پذیرش فعالیت های هنری‪،‬‬ ‫رقـم درخواسـتی نجومـی خـود را پیـش می کشـند! اینکـه «گلـزار» تنهـا به خاطر چهـره اش‬ ‫دسـتمزدهای کالن می گیـرد یـا پیشـنهاد فیلـم دارد‪ ،‬نمی توانـد محـک درسـتی بـرای نقد‬ ‫و قضاوتـش باشـد و شـاید بهتـر باشـد کـه در نقـد کارنامـه او بـه عناصـر بـازی او دقـت کـرد‬ ‫تـا ویژگی هـای چهـره اش‪ .‬او در یکـی از مصاحبه هایـش می گویـد‪« :‬متاسـفانه به جرئـت‬ ‫می توانـم بگویـم دراین سـال ها هیچ کـس به انـدازه مـن موردقضـاوت غلـط قـرار نگرفتـه؛‬ ‫ً‬ ‫درصورتی کـه همـه درظاهـر همدیگر را از این کار منع می کنند! مثلا مدتی را برای ریکاوری‬ ‫و برنامه ریـزی کارهـا در امـارات مانـدم کـه نزدیـک ایران بود و بدون هیچ مشـکلی در حال‬ ‫رفت وامـد بـودم؛ امـا عنـوان شـد کـه ایـران را بـرای همیشـه تـرک کـرده ام! البتـه در حرفـه‬ ‫مـا بخشـی از این جریـان شایعه سـازی در همه جـای دنیـا به دالیل و شـکل های مختلف‪،‬‬ ‫ب می اید؛ اما مـا به دالیل تربیتی و فرهنگی ویژه‪ ،‬انتظاری دیگر‬ ‫موضوعـی عـادی به حسـا ‬ ‫از همدیگـر داریـم کـه بی جـا هـم نیسـت‪ .‬مـن ا گاهانـه از اول مراقـب حواشـی و شـایعات‬ ‫بـودم؛ امـا تجربـه و پختگـی‪ ،‬چیـزی نیسـت کـه از ان چشم پوشـی کنـم»‪ .‬میهـن مشـرقی؛‬ ‫اسـتاد دانشـکده معمـاری پـس از ‪ 26‬سـال زندگـی بـا شـوهرش به سـبب ناسـازگاری فکری‬ ‫و رفتـاری بـا پادرمیانـی دختـرش سـتاره از همسـرش جـدا می شـود؛ بـه خانـه قدیمـی‬ ‫پـدری اش اسباب کشـی و بـا دختـرش و دایـه اش زندگـی تـازه ای را اغاز می کنـد‪ .‬زندگی تازه‬ ‫او بـا امـدن مانـی معتـرف؛ دانشـجوی رشـته معمـاری درهـم می ریـزد و ‪ ...‬ایـن‪ ،‬ماجـرای‬ ‫فیلـم «شـام اخـر» سـاخته فریـدون جیرانی سـت کـه بیش ازانکـه بخواهـد بـرای «گلـزار»‬ ‫در نقـش مانـی کاری انجـام دهـد‪ ،‬بـه شیرین شـدن کام کتایـون ریاحـی و هانیـه توسـلی‬ ‫کمک کرد؛ اما می توان گفت قدم خوب و محکمی در دومین حرکت بازیگری سینمایی‬ ‫او محسـوب می شـود‪ .‬او بعـد در «زمانـه» و «بـاالی شـهر پاییـن شـهر» بـازی کـرد کـه اثـار‬ ‫قابل دفاعـی نیسـتند‪ .‬ابراهیـم شـیبانی جـوان مسـتعدی بـود کـه می خواسـت اولیـن‬ ‫فیلمـش را بسـازد و ازایـن رو در تیـم بازیگـران «زهـر عسـل» جایـی هـم بـرای «گلـزار» خالی‬ ‫کـرد‪ .‬فیلـم‪ ،‬بـرای اولین بـار‪ ،‬او را مقابـل مهناز افشـار قـرار داد؛ اما زوج ان ها سـال هابعد و با‬ ‫«اتش بـس» جـان گرفـت و محبـوب شـد‪ .‬ایـرج قـادری کـه زمینه سـاز حضـور او در سـینما‬ ‫بـود‪ ،‬بـاز تصمیـم بـه همـکاری بـا ایـن چهـره خوش سـیما گرفـت و «چشـمان سـیاه» کلید‬ ‫خـورد‪ .‬داسـتان فیلـم این گونـه بـود کـه غـزل دالویـز و سـورنا در یـک دانشـکده تحصیـل‬ ‫می کنند و هر دو شاعرند‪ .‬غزل به دلیل ناراحتی چشمی‪ ،‬از تحصیل در دانشگاه انصراف‬ ‫و بعدازمدتی بینایی اش را از دسـت می دهد‪ .‬سـورنا که نگران سرنوشـت غزل شـده سـراغ‬ ‫او می رود تا در درس های دانشگاهی کمکش کند و به تدریج بین ان ها عالقه ای نا گفته‬ ‫توانایـی «گلـزار»‬ ‫به وجـود می ایـد‪ .‬فیلـم بـا اسـتقبال روبـه رو شـد؛ امـا هنـوز تـا دیده شـدن‬ ‫ِ‬ ‫مانده بود‪ .‬اینجا بود که «کما» از راه رسید‪ .‬یک اثر کمدی درام به کارگردانی ارش معیریان‬ ‫و نویسـندگی پیمـان معـادی کـه او را مقابـل امیـن حیایـی قـرار داد‪ .‬شـوخی های حیایـی‬ ‫چنـان درمواجهه بـا شـخصیت جنتلمن مـاب گلـزار گرفت که فروشـی حیرت انگیز را از سـر‬ ‫گذراند‪ .‬شـاید بتوان گفت ستاره شـدن «او» به عنوان چهره گیشه سـاز از همین جا شـکل‬ ‫گرفـت و قـوام پیـدا کـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬محبوبیت «گلزار» در هرسـالی که جلو می امد بسـیارفراتر‬ ‫از انتظـار‪ ،‬شـدت و وسـعت پیـدا می کـرد‪ .‬خـودش می گویـد‪« :‬پیش ازاین هـم گفتـم کـه از‬ ‫روندی کـه در سـینما و بازیگـری داشـتم‪ ،‬بسـیار راضـی هسـتم‪ .‬ایـن به این معنانیسـت که‬ ‫ا گـر بـه عقـب برگردیـم و تجربـه و نگاه امروزم را داشـته باشـم‪ ،‬به همه انتخاب هایـم دوباره‬ ‫سالم کنم ‪ ...‬در همه ان ها برایم مهم ترین مال ک فقط رضایت مردم و عشق متقابل بود‬ ‫کـه بحمـداهلل اتفـاق هـم افتـاد»‪ .‬این بخـش از صحبت های «گلـزار»‪ ،‬ماجرایـی انکارناپذیر‬ ‫است‪ .‬او طرفداران پرتعدادی دارد که حتی در سال های دوری اش از هرگونه فعالیت که‬ ‫گاه دوسـال هـم طـول کشـید‪ ،‬خللـی به خـود ندیـد‪ .‬می گویـد‪« :‬بـرای رسـیدن به جایـگاه و‬ ‫محبوبیـت امـروز سـختی ها زیـاد بـوده؛ امـا می دانـم ارزوی هرکسـی می توانـد این باشـدکه‬ ‫در کارش موردتوجه و محبوبیت حداقل اطرافیانش باشد؛ چه برسد به مردم کشورش‪.‬‬ ‫این میـزان محبتـی کـه ازسـوی هم میهنـان عزیـزم بـه مـن می رسـد را نمی توانیـد حتـی‬ ‫یک لحظـه هـم تصـورش کنیـد؛ به هیچ وجـه قیمتـی نـدارد»‪ .‬فیلـم فانتـزی «سـیزده گربـه‬ ‫روی شـیروانی داغ» و نقـش رامـو درایـن کار نتوانسـت چیـزی به داشـته های او اضافه کند‬ ‫و «گلـزار» منتظـر فرصـت خـوب بعـدی مانـد‪ .‬ایـن انتظار زیاد طول نکشـید و «بوتیـک» از‬ ‫راه رسـید‪ .‬فیلـم‪ ،‬ا کـران موفقـی داشـت و منتقـدان یک بـاره هنرمند محبوب مردمـی را در‬ ‫قالبـی دیدنـد کـه حتـی تصـورش را هـم نمی کردنـد‪ .‬شـوک حضـور او در نقشـی نامتعـارف‬ ‫از حضورهـای همیشـگی اش؛ حتـی در پـس این سـال ها هـم کمرنـگ نشـده‪ .‬هرچنـد‬ ‫بعـدازان‪ ،‬نتوانسـت کاری درخـور و قدرتمند داشـته باشـد؛ اما فیلم های خوبـی بازی کرد‬ ‫کـه نمی تـوان نادیـده گرفـت‪« .‬توفیـق اجبـاری» و «مجنـون لیلـی» تالش هایـی متفـاوت‬ ‫بودنـد کـه او را در مسـیری درسـت تر در انتخاب هایـش قـرار دادنـد‪ .‬انچـه به نظـر می ایـد‬ ‫اینکه «گلزار» در دوسه سـال اخیر توانسـته روندی متفاوت تر درپیش بگیرد که به زودی‬ ‫تبعـات خـوب ان را خواهـد دیـد؛ روندی کـه ا گـر فرصـت بدهیـم و به درسـتی دیـده شـوند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حتمـا او را از اتهام هـای همیشـگی مبـرا خواهنـد کـرد‪« .‬ما همه با هم هسـتیم»‪« ،‬رحمان‬ ‫لتـر‪.‬او‬ ‫‪ »1400‬و «اینه بغـل» موفقیت هایـی کم نظیـر در ا کـران سـینما بوده انـد و قابل تام ‬ ‫دربـاره اینـده کاری اش می گویـد‪« :‬وقتـی از مـن می پرسـند دورنمـای محمدرضـا گلـزار از‬ ‫اینـده اش در بازیگـری چیسـت؟ تنهـا بایـد بگویم که کاش می دانسـتم! دوست داشـتن با‬ ‫دانسـتن فـرق می کنـد ‪ ...‬در زمینه هـای سـاده تر و معمولی تـری از زندگی ایـن دورنما پیدا‬ ‫نیست؛ چه برسد به حرفه حساس و سخت ما که به خیلی از عوامل دیگر بستگی دارد‪.‬‬ ‫البتـه این موضـوع هیچ وقـت مانـع تلاش همیشـگی مـن بـرای ارتقـای دانسـتگی خـود و‬ ‫فتـح هدف هـای مشـخصم نبـوده و نخواهد بـود»‪ .‬بااین حال می تـوان تصور کرد کـه او در‬ ‫نزدیک شدن به ‪50‬سالگی‪ ،‬بازگشتی موفق تر را تجربه خواهد کرد‪ .‬کمی باید فرصت داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدرضا گلزار در یک نگاه‬ ‫همیشه در زندگی‪ ،‬قبل از‬ ‫هر کاری این سوال را از خود‬ ‫می پرسم‪« :‬در برابر این حرکت‬ ‫یا کاری که می خواهم انجام‬ ‫دهم‪ ،‬چه از دست می دهم و‬ ‫چه به دست می اورم؟»‬ ‫‪1385‬‬ ‫ً‬ ‫اساسا فعالیت خود را در سال ‪ ۱۳۷۷‬به عنوان‬ ‫نوازنده گیتار در گروه موسیقی «اریان» اغاز کرد‪ .‬او‬ ‫دراین سال ها همیشه به موازات سینما‪ ،‬موسیقی‬ ‫را با انتشار قطعاتی ادامه داده است‪.‬‬ ‫یکی از تجربیات اخیر او حضور به عنوان مجری‬ ‫مسابقه بوده است؛ «برنده باش» و «هفت خان»‬ ‫که اولی از شبکه ‪ 3‬سیما و دومی از نماوا پخش‬ ‫شده؛ با استقبال خوبی مواجه شدند‪.‬‬ ‫تولد‪ 1 :‬فروردین ‪ 1356‬در تهران‬ ‫حرفه‪ :‬بازیگر‪ ،‬خواننده و مدل‬ ‫تحصیالت‪ :‬فار غ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه ازاد‬ ‫فیلم «شیش و بش» تابه اینجا تنها تجربه او‬ ‫در نویسندگی فیلم نامه است؛ این اثر را بهمن‬ ‫گودرزی در سال ‪ 89‬ساخت‪.‬‬ ‫نسـال تبدیل به گران ترین بازیگر تاریخ سـینمای ایران شـد‪.‬‬ ‫او درا ‬ ‫دسـتمزد ‪23‬میلیون تومانی برای «توفیق اجباری» در ‪ 85‬یک رکورد‬ ‫یشـد و چن دسـال بعد بـرای بـازی در «دموکراسـی تـو روز‬ ‫محسـوب م ‬ ‫روشـن» برای سـه روز فیلم برداری‪90 ،‬میلیون تومان دستمزد گرفت‪.‬‬ ‫او اولین بازیگر سـینمای ایران بود که دسـتمزد ‪ 200‬میلیونی گرفت‪.‬‬ ‫جزو بازیگرانی ست که بارها در‬ ‫تبلیغات مختلف حضور داشته و مدل‬ ‫برندهایی نظیر ایکات‪ ،‬سانی نس‪،‬‬ ‫هایپ و ‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫جایـزه ویـژه هیئـت داوران را بـرای بـازی در سـریال «عاشـقانه» و فیلـم‬ ‫«سلام بمبئـی» از هفدهمیـن جشـن حافـظ گرفـت‪.‬‬ ‫برای مدتی تحت برند ‪ REZZAR‬یک مجموعه‬ ‫چندمنظوره به نام «منز کالب» را اداره می کرد که‬ ‫شمال سالن زیبایی‪ ،‬ورزش‪ ،‬کافی شاپ‪ ،‬اتلیه‬ ‫عکاسی و ‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬دو بـرادر‬ ‫در تهـران متولـد شـده؛ ولـی اصالتـا اذربایجانـی و تبریز ‬ ‫به نا مهـای «علیرضـا» و «بردیـا» دارد و فرزنـد دوم خانـواده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کتـرش مترجم انگلیس ‬ ‫«علیرضـا» مهنـدس عمـران؛ و بـرادر کوچ ‬ ‫در اخبـار امـده کـه یـک خواهـر هم دارد؛ اما تاب هحـال تصویرش در فضای‬ ‫مجـازی منتشـر نشـده‪ .‬او مجـرد اسـت‪.‬‬ ‫طوفان‬ ‫مادر قلب اتمی؛‬ ‫ساخته علی احمدزاده‬ ‫فرشته مرگ‬ ‫دموکراسی تو روز روشن؛‬ ‫ساخته علی عطشانی‬ ‫یوسف‬ ‫اتش بس؛‬ ‫ساختهتهمینهمیالنی‬ ‫جهانگیر‬ ‫بوتیک؛‬ ‫ساخته حمید نعمت اهلل‬ ‫در لیگ برتر والیبال ‪ ۱۳۸۷‬به عنوان مربی‬ ‫بدن ساز تیم «ارتعاشات صنعتی» فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫سهیل‬ ‫عاشقانه؛‬ ‫ساخته منوچهر هادی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫پوشش حدود‪ ۹۰‬درصدی اینترنت در روستاها‬ ‫توسـعه ارتباطات و فناوری اطالعات مناطق روسـتایی یکی‬ ‫شهـای فعـال وزارت ارتباطـات اسـت‪ .‬دولت سـیزدهم‬ ‫از بخ ‬ ‫پوشـش روسـتایی ‪ ۸۱‬درصدی را از دولت قبل تحویل گرفت‬ ‫و ‪ ۱۹‬درصد باقی روستاها جزو مناطقی به حساب می ایند که‬ ‫ً‬ ‫بعضـا صعب العبـور‪ ،‬بـدون جـاده و بـرق هسـتند کـه نیازمنـد‬ ‫یسـت‪ .‬تلاش وزارت ارتباطـات‬ ‫صـرف زمـان و هزینـه بیشتر ‬ ‫در دولـت سـیزدهم این اسـت که عالو هبـر ارتقـا پوشـش و‬ ‫کیفیت اینترنت در شـهرهای کشـور‪ ،‬برای مناطق روسـتایی‬ ‫نهـا نیـز ماننـد سـا کنان‬ ‫نیـز ایـن امـکان را فراهـم کنـد تـا ا ‬ ‫مناطـق شـهری بـه اینترنـت پرسـرعت و با کیفیـت دسـت‬ ‫پیـدا کننـد‪ .‬ایـرج روحـی (مشـاور وزیـر در توسـعه ارتباطـات‬ ‫روسـتایی و عضو هیئت مدیره شـرکت ارتباطات زیرسـاخت)‬ ‫دربـاره وضعیـت توسـعه اینترنـت در مناطق روسـتایی کشـور‬ ‫(روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار ) اعلام کـرد‪ :‬در دهـه فجـر بیش‬ ‫نهـا‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬روسـتا بـه اینترنـت متصـل شـدند کـه عمـده ا ‬ ‫روسـتاهایی هسـتند که هیچ گونه ارتباط اینترنتی نداشـتند‬ ‫نبـار بـه شـبکه متصـل شـدند‪ .‬سـعی داریـم تمام‬ ‫و بـرای اولی ‬ ‫روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار از اینترنـت سـیار نسـل سـوم و‬ ‫چهـارم برخوردار شـوند‪ .‬ا کنون پوشـش اینترنت روسـتاهای‬ ‫بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار کشـور بـه حـدود ‪ ۹۰‬درصـد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مشـاور توسـعه ارتباطـات روسـتایی وزارت ارتباطـات دربـاره‬ ‫تعـداد اسـتان هایی کـه روسـتاهای ان اتصـال ‪ ۱۰۰‬درصـدی‬ ‫دارنـد خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا افزایش جمعیت و نیاز بـه احداث‬ ‫سـایت های جدیـد ممکـن اسـت اسـتان هایی کـه پوشـش‬ ‫ً‬ ‫نهـا قبلا ‪ ۱۰۰‬درصـد اعلام شـده‪ ،‬ازاین میـزان‬ ‫اینترنتـی ا ‬ ‫ً‬ ‫نتـر بیاینـد‪ .‬مثلا زمانـی در اسـتان یـزد اتصـال پوشـش‬ ‫پایی ‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـدی را جشـن گرفتنـد؛ امـا ا کنـون درحال احـداث‬ ‫سایت در ان هستیم تا پوشش و کیفیت ارتباط بهبود یابد‪.‬‬ ‫روحی افزود‪ :‬توسعه فناوری شبیه به احداث جاده و تامین‬ ‫اب وبرق در یک منطقه نیست‪ .‬برای تامین اب شرب و برق‬ ‫یشـود؛‬ ‫یسـت و انجـا ازاین حیث بی نیاز م ‬ ‫کبـار تلاش کاف ‬ ‫ی ‬ ‫نشـکل نیسـت و پیشـرفت هرروزه ان باعث‬ ‫اما فناوری به ای ‬ ‫ً‬ ‫یشـود صرفـا اتصـال بـه اینترنـت نیـاز مـردم را رفـع نکنـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫نهـا اینترنـت پرسـرعت و با کیفیـت را شانه ب هشـانه دیگـر‬ ‫ا ‬ ‫خدمـات ازجملـه اب وبـرق‪ ،‬مطالبـه اصلـی خـود می داننـد‪.‬‬ ‫ایـن ماهیـت سـرویس و خدمات فنـاوری اطالعات اسـت که‬ ‫به ارتقا مداوم نیاز دارد‪ .‬عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات‬ ‫زیرسـاخت تصریح کرد‪ :‬برخی از روسـتاها در گذشـته متصل‬ ‫به اینترنت ‪ ADSL‬بوده اند؛ اما ا کنون مطالبه ان ها اینترنت‬ ‫یمـوارد نیـز در‬ ‫سـیار نسـل های سـوم و چهـارم اسـت‪ .‬دربرخ ‬ ‫منطقه ای اینترنت سـیار وجود داشـته؛ اما سرعت و کیفیت‬ ‫ان مناسـب نبـوده اسـت‪ .‬بـا اقدامـات صورت گرفتـه تمامـی‬ ‫نمـوارد را ب هصـورت میدانـی بررسـی و برنامـه ایجـاد و ارتقـا‬ ‫ای ‬ ‫سرویس برای ان ها را تدوین کردیم‪ .‬همچنین ممکن است‬ ‫به دلیـل موقعیـت‪ ،‬شـکل جغرافیایـی یا پهنـاور بودن روسـتا‬ ‫نیاز به احداث چندین سایت مخابراتی برای ایجاد پوشش‬ ‫باشد‪ ،‬به همین دلیل درحال حاضر روستاهایی داریم که هر‬ ‫دو اپراتور در ان روسـتاها سـایت دارند‪ .‬ا کنون تنها اسـتان با‬ ‫پوشـش نزدیـک بـه ‪ ۱۰۰‬درصـدی اینترنـت اسـتان قـم اسـت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه در تمـام اسـتان ها حداقـل ‪ ۷۷‬درصـد‬ ‫روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار بـه اینترنـت متصـل شـده اند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬کمترین میـزان پوشـش اینترنـت در گذشـته مربـوط‬ ‫بـه خراسـان جنوبـی بـا کمتـر از ‪۶۰‬درصـد پوشـش بـود کـه‬ ‫دراین مدت توانستیم بیش از ‪۱۹‬درصد پوشش ان را افزایش‬ ‫دهیـم و ا کنـون پوشـش ان بـاالی ‪۷۸‬درصـد اسـت‪ .‬اوضـاع‬ ‫خراسـان جنوبـی خیلـی نامناسـب بـود؛ امـا خوشـبختانه‬ ‫یگـذارد‪ ،‬بیـش‬ ‫تسـر م ‬ ‫این اسـتان شـرایط روبه رشـدی را پش ‬ ‫از ‪ ۱۸۸‬روسـتای اسـتان بـه اینترنـت متصـل شـده اند‪ .‬ا کنـون‬ ‫اسـتانی در کشـور نداریـم کـه پوشـش ان کمتـر از ‪ ۷۷‬درصـد‬ ‫باشد‪ .‬مجری طرح ‪( USO‬خدمات عمومی الزامی ارتباطی)‬ ‫درباره محقق شـدن پوشـش نزدیک به ‪ ۱۰۰‬درصدی اینترنت‬ ‫در تمام روسـتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار کشـور‪ ،‬گفت‪ :‬افقی برای‬ ‫تحقـق این امـر درنظـر گرفته ایـم سـال ‪ ۱۴۰۲‬اسـت‪ .‬پوشـش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـدی به این معناسـت که مشـکالت ارتباطـی کامـل‬ ‫بـرای روسـتاهای دارای زیرسـاخت پایـه (ماننـد بـرق) حـل‬ ‫ً‬ ‫می شود؛ اما قطعا برخی نقاط کم پوشش یا کم کیفیت باقی‬ ‫نهـا را نیـز بـا احـداث سـایت های‬ ‫خواهـد مانـد کـه مشـکل ا ‬ ‫جدیـد رفـع خواهیـم کـرد‪ .‬وی بابیان اینکـه ا کنون با گذشـت‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬سال از شروع فعالیت همراه اول و ‪ ۱۵‬سال از شروع‬ ‫فعالیت ایرانسل در تهران می گذرد؛ اما هنوز نیز برخی نقاط‬ ‫دارای پوشـش اینترنـت سـیار نامناسـب اند‪ ،‬گفـت‪ :‬افزایـش‬ ‫نسـازی‪ ،‬کور شـدن دید رادیویی و‬ ‫ترا کم جمعیت‪ ،‬ساختما ‬ ‫یشـود گاه میزان پوشش دهی‬ ‫مسـائلی ازاین دست باعث م ‬ ‫و کیفیت کاهش یابد سـعی داریم تا پایان سـال ‪ ۱۴۰۲‬عمده‬ ‫مشـکالت پوشـش اینترنـت روسـتاها را بـا احـداث سـایت یـا‬ ‫ارتقـای سـایت های موجـود حـل کنیـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬عالوه بـر‬ ‫روسـتاها‪ ،‬در بسـیاری از جاد ههـا مشـکل ارتباطـی وجـود‬ ‫نهـا پوشـش ایجـاد کنیـم‪ .‬مسـئولیت‬ ‫دارد کـه بایـد بـرای ا ‬ ‫راهبـری و نظـارت پوشـش جـاده ای بـا سـازمان تنظیـم‬ ‫مقـررات و ارتباطـات رادیویی سـت؛ ولی ما با اتصال روسـتاها‬ ‫بـه اینترنـت بسـیاری از جـاده را نیـز تحت پوشـش اینترنـت‬ ‫قـرار دادیـم‪ .‬مشـاور وزیـر در توسـعه ارتباطـات روسـتایی‬ ‫وزارت ارتباطـات بابیان اینکـه تلاش وزارت ارتباطـات بـرای‬ ‫توسـعه عدالت محـور ارتباطـات در همـه شـهرها و روسـتاها‬ ‫به یک انـدازه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬برخی اوقـات نماینـدگان تا کیـد بـر‬ ‫این دارند که پوشش حوزه انتخابی شان به ‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪،‬‬ ‫یکـه شـیوه مـا بـرای توسـعه ارتباطـات به این شـکل‬ ‫درحال ‬ ‫نیسـت‪ ،‬اولویـت مـا توسـعه روسـتاهای کم برخوردارتـر و‬ ‫پـس ازان ارتقـای اینترنـت در مناطـق بـا پوشـش باالسـت‪.‬‬ ‫اعتقـاد مـا این اسـت که روسـتاییان نیـز ماننـد هم وطنـان مـا‬ ‫در شـهر بایـد از امکانـات فناورانـه یکسـان بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مشـاور توسـعه ارتباطـات روسـتایی وزارت ارتباطـات عمومـا‬ ‫در سـفر اسـت و حضـور میدانـی دارد‪ .‬وی دربـاره تاثیـر حضور‬ ‫میدانـی خـود در پیشـبرد پروژ ههـا گفـت‪ :‬ماهیـت ایـن کار‬ ‫ً‬ ‫یسـت چرا کـه بحـث صرفـا ارتباطات و فنـاوری‬ ‫حضـور میدان ‬ ‫اطالعات نیسـت گاهی درگیر مسـائلی مانند احداث جاده و‬ ‫یشـویم کـه بودجـه ان بیش از بودجه ای سـت‬ ‫تامیـن بـرق م ‬ ‫کـه دراختیـار مـا قـرار داده شـده اسـت‪ .‬بـرای پیشـبرد ایـن کار‬ ‫نیـاز بـه همـکاری و هماهنگـی بـا ارگان هـای دیگـر ازقبیـل‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬منابع طبیعـی و راهـداری و بـرق شهرسـتانی‬ ‫یشـود بتوانیـم با مسـئوالنی‬ ‫داریـم‪ .‬حضـور میدانـی باعـث م ‬ ‫که نیاز به مساعدت ان ها داریم جلسه برگزار کرده و برایشان‬ ‫تشـریح کنیـم کـه ضـرورت توسـعه ارتباطـات روسـتایی در‬ ‫ً‬ ‫ان شهرسـتان چیسـت‪ .‬عمومـا زمانی کـه توضیحـات مـا را‬ ‫می شـنوند خودشـان نیـز پـای کار می اینـد تـا ایـن اتفـاق‬ ‫سـریع تر رخ دهـد‪ .‬به همین دلیـل ترجیـح می دهیـم کارهـا‬ ‫را تاجایی کـه امـکان دارد ب هصـورت حضـوری و از نزدیـک‬ ‫پیگیـری کنیـم‪ .‬وی دربـاره قـدم بعـدی توسـعه روسـتایی‬ ‫گفت‪ :‬تا شـهریور اینده همچنان درگیر روسـتاهایی هسـتیم‬ ‫که به شـبکه ارتباطی متصل نیسـتند یا اتصال ان ها کیفیت‬ ‫مناسـبی نـدارد‪ .‬اجـرای فیبرنـوری در روسـتاها نیـز بخـش‬ ‫مهمـی از کار ماسـت کـه کمـک می کنـد تـا ارتباطـات حـوزه‬ ‫روسـتا پایدارتـر باشـد‪ .‬روحـی دربـاره هزینـه احـداث سـایت‬ ‫در روسـتاها افـزود‪ :‬ا کنـون هزینـه احـداث هـر سـایت نسـل ‪۳‬‬ ‫و ‪ ۴‬حـدود سـه میلیاردتومان اسـت و گذشـته از ان گاهـی بـه‬ ‫احـداث جـاده و کشـیدن بـرق بـه روسـتا نیـز نیـاز داریـم کـه‬ ‫ان هـا نیـز هزینـه را افزایـش می دهنـد‪ .‬مشـاور وزیـر ارتباطـات‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬روسـتایی در اذربایجـان غربـی بـود کـه فقـط ‪۲‬‬ ‫میلیاردتومـان بـرای تامیـن بـرق و هزینـه ای بـرای احـداث‬ ‫جـاده تـا پـای سـایت را مـا پرداخـت کردیـم‪ .‬مـا می توانسـتیم‬ ‫کار را تازمانی که برق و جاده ازسوی نهادهای ذی ربط تامین‬ ‫شـود‪ ،‬متوقـف نگـه داریـم؛ امـا وظیفـه مـا اتصـال ارتباطـات‬ ‫اسـت به این دلیـل خودمـان بـا پرداخـت بودجـه موردنیاز به‬ ‫ایـن کار ورود کردیـم‪ .‬وی دربـاره بودجـه بخـش ‪ USO‬گفـت‪:‬‬ ‫بودجـه این بخـش امسـال توسـط وزیـر ارتباطـات بیـش از‬ ‫دو تـا سـه برابر شـده اسـت و از منابـع داخلـی وزارت نیـز بـرای‬ ‫ایـن کار اسـتفاده کردیـم‪ .‬مجـری طـرح ‪ USO‬افـزود‪ :‬در دولت‬ ‫سـیزدهم نزدیـک بـه ‪ 3000‬روسـتای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار بـه‬ ‫اینترنت متصل شده ضمن اینکه برنامه اجرایی روستاهای‬ ‫باقی مانـده تعیین تکلیـف و مشـخص شـده اند‪ .‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست اغاز فعالیت خود‪ ،‬برنامه اجرایی اتصال روستاها‬ ‫به اینترنت را برای ارتقای پوشش روستایی اجرایی کرده ایم‬ ‫و به عنوان نقشه راه از ان استفاده می کنیم‪ .‬ا کنون می دانیم‬ ‫قرار اسـت کدام اپراتور‪ ،‬در کدام روسـتا‪ ،‬چه کاری را ظرف چه‬ ‫مدت زمانی انجام دهد‪ .‬عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات‬ ‫زیرسـاخت خاطرنشـان کـرد‪ :‬ا کنـون حـدود ‪ ۲۰۰‬روسـتا داریم‬ ‫کـه خـود روسـتا فاقـد بـرق بـوده و نیـاز داریـم ایـن مشـکل‬ ‫زیرسـاختی برطـرف شـود و پـس ازان توسـعه ارتباطـات را اغـاز‬ ‫کنیم‪ .‬دراین روستاها به طورکلی برق وجود ندارد و تامین ان‬ ‫کاری نیسـت کـه از عهـده مـا برایـد‪ .‬تالشـی کـه ‪ USO‬درزمینه‬ ‫بـرق انجـام می دهـد و پیش تر به ان اشـاره کردم این اسـت که‬ ‫بـرق را از محـل روسـتا بـه محـل احـداث سـایت می رسـاند‪.‬‬ ‫البتـه دراین بخـش نیز بازهم دست روی دسـت نگذاشـتیم و‬ ‫با بخش توسعه روستایی وزارت نیرو مکاتبه کردیم و منتظر‬ ‫هسـتیم تـا بـا همـکاری ان هـا کار برق رسـانی بـه این روسـتاها‬ ‫انجـام شـود‪ /.‬ایرنـا‬ ‫ردپای دانش بنیان ها در توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬نـام تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و‬ ‫اشـتغال افرین را برگزیـد‪ ،‬سـالی کـه بسـیاری از‬ ‫صنایـع بـا به کارگیـری از ان رشـد خـود را رقـم‬ ‫زدنـد‪ ،‬یکـی از ایـن صنایـع‪ ،‬صنعـت پتروشـیمی‬ ‫بـود کـه توانسـت ازاین طریـق افزایـش بهـره وری‬ ‫و کاهـش خام فروشـی را محقـق کنـد‪.‬‬ ‫شـرکت های دانش بنیان‪ ،‬از سـال های گذشـته‬ ‫تا کنـون‪ ،‬سـهم و جایـگاه خـود را در صنعـت‬ ‫نفـت بسـیارزودتر از صنایـع دیگـر بـاز کردنـد‪،‬‬ ‫دراین میـان‪ ،‬صنعـت پتروشـیمی پیشـتازی‬ ‫چشـمگیری دراین رونـد داشـته و امـروز‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور در افزایـش‬ ‫میزان تولید و دسترسی به دانش فنی و تامین‬ ‫تجهیـزات و نیازهـای فنـی صنعـت پتروشـیمی‬ ‫نقـش زیـادی دارنـد‪ .‬شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫بـا عبـور از تحری مهـا و فشـارهای اقتصـادی‬ ‫مختلـف توانسـته اند سدشـکن تحریـم باشـند‬ ‫و صنایـع مختلـف ازجملـه پتروشـیمی را در‬ ‫یشـده جهـش‬ ‫پروژ ههـای ازقبـل برنامه ریز ‬ ‫حهـای پیشـران کمـک کننـد‪.‬‬ ‫دوم و سـوم و طر ‬ ‫البتـه اتفـاق مهمـی کـه در میانـه تلاش بـرای‬ ‫نهـا در صنعـت نفـت‪،‬‬ ‫توسـعه دانش بنیا ‬ ‫بخصوص صنعت پتروشیمی رخ داده‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجیـره ارزش تولیـد محصـوالت و جلوگیـری از‬ ‫خام فروشـی در کنـار سـود سرشـار بـرای کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬صنعـت پتروشـیمی ایـران بـا بررسـی و‬ ‫ارزیابـی درسـت از بـازار و انچـه در قالـب جهـش‬ ‫دوم و سـوم خـود و پـس ازان پیش بینـی کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬تلاش می کنـد محصـوالت خـود را‬ ‫متنو عتـر از هشـت محصـول اولیـه و پایـه یعنـی‬ ‫متانـول‪ ،‬امونیـا ک‪ ،‬اتیلـن‪ ،‬پروپیلـن‪ ،‬بوتادیـن‬ ‫و ‪ BTX‬بنـزن‪ ،‬تولوئـن و زایلیـن عرضـه کنـد‬ ‫و دراین بخـش اسـت کـه پـای شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان به میـان می ایـد و پیش بینـی‬ ‫یشـود‪ ،‬صنعـت پتروشـیمی ایـران بـا اجـرای‬ ‫م ‬ ‫برنام ههـای هدفمنـد در سـال ‪ ۲۰۲۶‬با ظرفیت‬ ‫نتـن بـه جایـگاه اول‬ ‫تولیـد سـاالنه ‪ ۵۷‬میلیو ‬ ‫منطقـه دسـت یابـد‪ .‬طبـق گفتـه کارشناسـان‬ ‫نحـوزه‪ ،‬انچـه امـروز به عنـوان هـدف مهـم‬ ‫ای ‬ ‫و کالن اینـده صنعـت پتروشـیمی درنظـر گرفتـه‬ ‫تهـای صنایـع تکمیلـی با‬ ‫شـده‪ ،‬توسـعه فعالی ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫هدف کاهش خام فروشـی در پتروشیم ‬ ‫یتـوان‬ ‫نهـا و فنـاوری م ‬ ‫بـا بهـر ه از دانش بنیا ‬ ‫خشـدن‬ ‫صنعـت را از عقب ماندگـی و منسو ‬ ‫نجـات داد‪ .‬بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـماری‬ ‫اقدا مهـا انجا مشـده اسـت‪ .‬برای نمونـه مرا کـز‬ ‫نـواوری در مجتم عهـای پتروشـیمی راه انـدازی‬ ‫شـده کـه برای اینده این صنعت مطلـوب بوده‬ ‫و نیـز بـرای ارزیابـی شـرکت هایی کـه چـه مقـدار‬ ‫نشـدن می رونـد هـم‬ ‫ب هسـمت دانش بنیا ‬ ‫اقدا مهـای انجـام شـده اسـت‪ .‬امـروزه هـدف‪،‬‬ ‫قطـع خام فروشـی و اسـتقالل اقتصـادی یکـی‬ ‫ششـرط های اجـرای پروژ ههـای صنعـت‬ ‫از پی ‬ ‫پتروشـیمی بـوده و اجـرای پروژ ههـای تکمیـل‬ ‫زنجیره ارزش و طر ح های پیشـران‪ ،‬فعال سازی‬ ‫کهـای صنعتـی و‬ ‫صنایـع کوچـک و پار ‬ ‫شـیمیایی به همین منظـور بـوده اسـت‪ .‬طبـق‬ ‫یهـای صورت گرفتـه ظرفیتـی درحـدود‬ ‫ارزیاب ‬ ‫هشـت میلیارددالر پـروژه فعـال در صنعـت‬ ‫پتروشـیمی بـرای ورود شـرکت های فنـاور و‬ ‫دانش بنیـان وجـود دارد کـه ا گـر شـرکت های‬ ‫داخلی از ان استفاده نکنند‪ ،‬این مجال نصیب‬ ‫یهـا خواهـد شـد‪ ،‬تا کنـون اقدامـات‬ ‫خارج ‬ ‫خوبـی در حـوزه به کارگیـری از دانش بنیان هـا‬ ‫در صنعـت پتروشـیمی صـورت گرفتـه اما انتظار‬ ‫مـی رود کـه شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان‬ ‫ایرانـی بـه سـطوح بین المللـی برسـند‪ .‬یکـی از‬ ‫راهبردهایصنعتپتروشیمیحرکتبه سمت‬ ‫تولیـد محصـوالت پایین دسـت ارزش افریـن‬ ‫اسـت‪ ،‬دراین زمینـه بحث هـای زیـادی مطـرح‬ ‫و چهار پارک در پارسـیان‪ ،‬ماهشـهر‪ ،‬عسـلویه و‬ ‫یشـدن‬ ‫مکـران طراحـی شـده کـه درحال اجرای ‬ ‫اسـت‪ .‬طبـق پیش بینی هـا‪ ،‬تقاضـای جهانـی‬ ‫بـرای محصـوالت پتروشـیمی سـاالنه حـدود‬ ‫یکـه‬ ‫‪ ۴.۵‬درصـد رشـد خواهـد داشـت‪ ،‬درصورت ‬ ‫افزایش تقاضای فراورده های نفتی روبه کاهش‬ ‫اسـت‪ ،‬بنابرایـن بایـد محصـوالت نفـت و گاز‬ ‫کشـور را به سـمت توسـعه صنعت پتروشـیمی و‬ ‫ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر هدایت کنیم‪ .‬طبق‬ ‫برنامه ریزی هـای انجام شـده‪ ،‬ظرفیـت صنعـت‬ ‫نتـن‬ ‫پتروشـیمی تـا ‪ ۱۰‬سـال اینده از ‪ ۹۰‬میلیو ‬ ‫کنونـی بـه نزدیـک ‪ ۲۰۰‬میلیون تـن در سـال‬ ‫خواهـد رسـید و دوبرابـر خواهـد شـد کـه نقـش‬ ‫تعیین کننـد ه در تحریم هـا در ارزاوری بـرای‬ ‫کشـور دارد‪ .‬ا کنـون بیـش از ‪ ۱۸۰‬شـرکت داخلـی‬ ‫درزمینـه حـل مشـکالت پلنت هـا‪ ،‬تولیـد و‬ ‫الیسـنس و دانـش فنـی بـا هـدف راه انـدازی‬ ‫خطـوط و طر ح هـای جدید‪ ،‬افزایش بهـره وری‪،‬‬ ‫تقویـت و حمایـت از صنایـع سـاخت داخـل و‬ ‫انجـام امـور پژوهشـی و تحقیقاتـی کاربـردی‪،‬‬ ‫در صنعـت پتروشـیمی فعـال هسـتند‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫بی شـک اسـتفاده از پتانسـیل دانش بنیا ‬ ‫دراین عرصـه می توانـد کمک رسـان باشـد تـا‬ ‫عالوه بـر ارزاوری در حـوزه خودکفایی بیشـتر نیز‬ ‫گام برداریـم‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Sputnik‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫رکوردشکنی رئیس جمهوری چین‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫شـی جین پینگ در چهاردهمین کنگره ملی خلق چین به اتفاق ارا برای سـومین دور ریاسـت جمهوری خود در این کشـور‬ ‫انتخـاب شـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ به این ترتیـب او‪ ،‬تبدیـل به اولین سیاسـتمدار چینی شـد که این رکورد را کسـب می کنـد‪ .‬در‬ ‫جریان انتخاباتی که در نشست چهاردهمین کنگره ملی خلق چین برگزار شد‪ ،‬جین پینگ هم به عنوان رئیس جمهوری‬ ‫نبـار در مـارس ‪ ۲۰۱۳‬بـه‬ ‫خلـق چیـن و هـم به عنـوان رئیـس کمیسـیون نظامـی مرکـزی این کشـور انتخـاب شـد‪ .‬او بـرای اولی ‬ ‫ً‬ ‫جسـاله ریاسـت جمهوری در این کشور انتخاب شد‪.‬‬ ‫ریاسـت جمهوری چین رسـید و بعدا در سـال ‪ ۲۰۱۸‬برای دومین دور پن ‬ ‫جین پینگ در اواخر سال جاری میالدی‪ ۷۰‬ساله می شود؛ ازاین رو اینکه این سیاستمدار تا چه مدت در ریاست جمهوری‬ ‫باقی خواهد ماند نامشخص است‪ .‬در ‪ ،۲۰۱۸‬چین محدودیت ها برای انتصاب دوره های ریاست جمهوری را حذف کرده‬ ‫ً‬ ‫و او را قادر سـاخت برای سـومین دور ریاسـت جمهوری و احتماال دوره های بیشـتر نامزد شود‪.‬‬ ‫رونمایی از طر ح های جدید‬ ‫بانک کشاورزی‬ ‫پایانی بر بن بست هفت ساله‬ ‫توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دوجانبه‬ ‫نمـاه ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی به‬ ‫به دنبـال سـفر بهم ‬ ‫پکن‪ ،‬امیر دریابان علی شمخانی از روز دوشنبه ‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫با هدف پیگیری توافقات سفر رئیس جمهوری‪ ،‬مذا کرات‬ ‫فشـرده ای را جهـت حل وفصـل نهایـی موضوعـات‬ ‫فی مابیـن تهران‪-‬ریـاض بـا همتـای سـعودی خـود در‬ ‫چیـن اغـاز کـرد‪ .‬در پایـان ایـن مذا کـرات‪ ۱۹ ،‬اسـفندماه‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬بیانیـه سـه جانبه ای در پکـن با امضای «شـمخانی»‬ ‫نماینـده مقـام معظـم رهبـری و دبیـر شـورای عالی امنیـت‬ ‫ملـی‪« ،‬مسـاعد بن محمـد العیبـان» وزیـر مشـاور و عضـو‬ ‫شـورای وزیـران و مشـاور امنیـت ملـی عربسـتان سـعودی‬ ‫و «وانـگ ئـی» عضـو دفتـر سیاسـی کمیتـه مرکـزی حـزب‬ ‫کمونیسـت و رئیس دفتـر کمیسـیون مرکـزی امـور خارجـی‬ ‫حـزب و عضـو شـورای دولتـی جمهـوری خلـق چیـن صـادر‬ ‫شـد‪ .‬در متن این بیانیه سـه جانبه امده است‪ :‬درپاسخ به‬ ‫ابتـکار شایسـته جنابشـی جین پینـگ رئیس جمهـوری‬ ‫خلق چین درحمایت از گسترش روابط جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران و پادشـاهی عربسـتان سـعودی‪ ،‬براسـاس اصـل‬ ‫مجـواری و باتوج هبـه توافـق ایشـان بـا سـران دو‬ ‫حسـن ه ‬ ‫کشـور در میزبانی و حمایت از انجام گفتگو بین جمهوری‬ ‫اسلامی ایران و پادشـاهی عربسـتان سـعودی و همچنین‬ ‫تمایـل دو کشـور بـه حل وفصـل اختالفـات ازطریـق‬ ‫گفت وگـو و دیپلماسـی براسـاس پیوندهـای برادرانـه و‬ ‫باتا کیدبـر پایبنـدی دو کشـور بـه اصـول و اهـداف منشـور‬ ‫سـازمان ملـل متحـد و منشـور سـازمان همـکاری اسلامی‬ ‫تهـای جمهـوری‬ ‫و اصـول و روی ههـای بین المللـی‪ ،‬هیئ ‬ ‫اسلامی ایـران به ریاسـت امیـر دریابـان علـی شـمخانی‬ ‫نماینـده مقـام معظـم رهبـری و دبیـر شـورای عالی امنیـت‬ ‫ملی و پادشـاهی عربسـتان سـعودی به ریاست مساعد بن‬ ‫محمد العیبان وزیر مشـاور و عضو شـورای وزیران و مشاور‬ ‫امنیـت ملـی از تاریـخ ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬اسـفندماه ‪ ۱۴۰۱‬خورشـیدی‬ ‫برابـر بـا ‪ ۶‬تـا ‪ ۱۰‬مـارس ‪ ۲۰۲۳‬در پکـن بـا یکدیگـر دیـدار و‬ ‫گفت وگـو کردنـد‪ .‬ایـن بیانیـه افـزود‪ :‬جمهـوری اسلامی‬ ‫ایران و پادشـاهی عربسـتان سـعودی با سـپاس و قدردانی‬ ‫از جمهـوری عـراق و سـلطنت عمـان به خاطـر میزبانـی‬ ‫گفت وگوهای انجا مشـده بین دو طرف در سـال های ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تـا ‪ ۱۴۰۱‬خورشـیدی (‪ ۲۰۲۱‬تـا ‪ ۲۰۲۲‬میلادی) از رهبـری‬ ‫و دولـت جمهـوری خلـق چیـن بـرای میزبانـی و حمایـت‬ ‫از گفت وگوهـای انجا مشـده دراین کشـور و تلاش بـرای‬ ‫به ثمرنشسـتن ان تشـکر کردنـد‪ .‬ایـن بیانیـه سـه جانبه‬ ‫خاطرنشـان شـد‪ :‬در نتیجـه گفت وگوهـای انجا مشـده‪،‬‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران و پادشـاهی عربسـتان سـعودی‬ ‫توافـق کردنـد ظـرف حدا کثـر دومـاه‪ ،‬روابـط دیپلماتیـک‬ ‫یهـا را‬ ‫خـود را از سـر گرفتـه و سـفارت خانه ها و نمایندگ ‬ ‫بازگشـایی کنند‪ .‬این بیانیه یاداور شـد‪ :‬وزرای امور خارجه‬ ‫دو کشـور جهـت اجـرای ایـن تصمیـم و انجـام تمهیـدات‬ ‫الزم بـرای تبـادل سـفرا بـا یکدیگـر مالقـات می کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫بیانیه سه جانبه عنوان کرد‪ :‬دو کشور باتا کیدبر احترام به‬ ‫حا کمیـت و عدم دخالـت در امـور داخلی یکدیگر درزمینه‬ ‫یهـای امنیتـی امضاشـده در‬ ‫اجـرای موافقت نامـه همکار ‬ ‫تاریـخ ‪ ۱۳۸۰.۱.۲۸‬خورشـیدی برابـر بـا ‪ ۲۰۰۱.۴.۱۷‬میلادی‬ ‫یهـای اقتصـادی‪،‬‬ ‫و نیـز موافقت نامـه عمومـی همکار ‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬سـرمایه گذاری‪ ،‬فنـی‪ ،‬علمـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی‬ ‫و جوانـان‪ ،‬امضـا شـده در تاریـخ ‪ ۱۳۷۷.۳.۶‬برابـر بـا‬ ‫‪ ۱۹۹۸.۵.۲۷‬توافـق کردنـد‪ .‬ایـن بیانیـه افـزود‪ :‬سـه کشـور‬ ‫شهـا‬ ‫اراده قاطـع خـود را جهـت به کارگیـری تمامـی تال ‬ ‫بـرای تقویـت صلـح و امنیت منطقـه ای و بین المللی اعالم‬ ‫می کنـد‪ .‬درپاسـخ به ابتـکار شایسـته شـی جین پینـگ‬ ‫رئیس جمهـوری خلـق چیـن درحمایـت از گسـترش روابط‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران و پادشـاهی عربسـتان سـعودی‪،‬‬ ‫براسـاس اصل حسـن هم جواری و باتوجه به توافق ایشان‬ ‫با سران دو کشور در میزبانی و حمایت از انجام گفتگو بین‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران و پادشـاهی عربسـتان سـعودی‬ ‫و همچنیـن تمایـل دو کشـور بـه حل وفصـل اختالفـات‬ ‫ازطریق گفت وگو و دیپلماسی براساس پیوندهای برادرانه‬ ‫و باتا کیدبـر پایبنـدی دو کشـور بـه اصـول و اهداف منشـور‬ ‫سـازمان ملـل متحـد و منشـور سـازمان همـکاری اسلامی‬ ‫و اصـول و روی ههـای بین المللـی‪ ،‬از ‪ ۶‬تـا ‪ ۱۰‬مـارس ‪۲۰۲۳‬‬ ‫تهـای‬ ‫(‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬اسـفند)‪ ،‬مذا کراتـی در پکـن بیـن هیئ ‬ ‫پادشـاهی عربسـتان سـعودی و جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫به ریاسـت دکتـر مسـاعد بـن محمـد العیبـان وزیـر مشـاور‬ ‫و عضـو شـورای وزیـران و مشـاور امنیـت ملـی عربسـتان‬ ‫سـعودی و دریـادار علـی شـمخانی دبیـر شـورای عالی‬ ‫امنیـت ملـی جمهـوری اسلامی انجـام شـد‪ .‬ایـن بیانیـه‬ ‫فهـای سـعودی و ایرانـی از جمهـوری عـراق و‬ ‫افـزود‪ :‬طر ‬ ‫سلطان نشـین عمـان به دلیـل میزبانـی از گفت وگوهـای‬ ‫انجا مشـده بیـن دو طـرف کـه طـی سـال های ‪ ۲۰۲۱‬تـا‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬انجـام شـد و از رهبـری و دولـت جمهـوری خلـق‬ ‫چین به دلیل میزبانی و حمایت از مذا کرات و تالش برای‬ ‫به نتیجه رسـیدن ایـن مذا کـرات قدردانـی و تشـکر کردنـد‪.‬‬ ‫طبـق اعلام واس؛ دراین بیانیـه سـه کشـور اعلام کردند که‬ ‫عربسـتان سـعودی و جمهـوری اسلامی ایـران بـه توافقـی‬ ‫دسـت یافتند که موافقت با ازسـرگیری روابط دیپلماتیک‬ ‫یهـای‬ ‫بیـن دو کشـور و بازگشـایی سـفارتخانه ها و نمایندگ ‬ ‫نهـا حدا کثـر ظـرف مـدت دومـاه و تا کیـد بـر احتـرام بـه‬ ‫ا ‬ ‫حا کمیت دو کشور وعدم مداخله در امور داخلی یکدیگر‬ ‫یشـود و توافـق کردنـد کـه وزرای خارجـه دو‬ ‫را شـامل م ‬ ‫کشور برای فعال سازی این نشست و تبادل سفرا و بررسی‬ ‫لکـردن‬ ‫را ههـای توسـعه روابـط بیـن خـود و همچنیـن فعا ‬ ‫قـرارداد همـکاری امنیتی منعقـده در ‪ ۱.۱۴۲۲ / ۲۲‬هجری‬ ‫قمـری مطابـق بـا ‪ ۴.۲۰۰۱ / ۱۷‬میلادی و موافقت نامـه‬ ‫عمومـی همـکاری در زمین ههـای اقتصـادی‪ ،‬تجـاری‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬فنـاوری‪ ،‬علـم‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬ورزش وجوانـان‪،‬‬ ‫منعقـده در تاریـخ ‪ ۱۴۱۹ /۲.۲‬هجـری قمـری مطابـق بـا‬ ‫‪ ۵.۱۹۹۸ / ۲۷‬میلادی نشسـتی برگـزار کننـد‪ .‬خبرگـزاری‬ ‫رسـمی عربسـتان اضافـه کـرد کـه سـه کشـور عالقه منـدی‬ ‫شهـا جهـت ارتقـای‬ ‫خـود را بـرای به کارگیـری تمامـی تال ‬ ‫صلـح و امنیـت منطقـه ای و بین المللـی ابـراز کردنـد‪ .‬علـی‬ ‫شهـای صورت گرفتـه‬ ‫شـمخانی روز جمعـه روایتـی از تال ‬ ‫تسـاله و توافـق ازسـرگیری‬ ‫بـرای پایـان بن بسـت هف ‬ ‫روابـط دوجانبـه ایـران و عربسـتان ارائـه کـرد‪ .‬وی تصریـح‬ ‫نمـاه ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی بـه‬ ‫کـرد کـه سـفر بهم ‬ ‫چیـن و گفت وگـوی شـی جین پینـگ رئیس جمهـوری‬ ‫بانک‬ ‫چیـن بـا رئیس جمهـوری کشـورمان‪ ،‬بسـتر شـکل گیری‬ ‫مذا کـرات جدیـد و بسـیارجدی میـان هیئت هـای ایـران و‬ ‫عربسـتان سـعودی را فراهـم کـرد‪ .‬وی افـزود‪ :‬گفت وگوهای‬ ‫انجا مشـده میـان دو کشـور صریـح‪ ،‬شـفاف‪ ،‬همه جانبـه‬ ‫و سـازنده بـود؛ رفـع سـوءتفاهم ها و نـگاه روبه اینـده در‬ ‫ً‬ ‫روابـط تهران ‪-‬ریـاض قطعـا توسـعه ثبـات و امنیـت منطق ه‬ ‫و افزایـش همـکاری جوامـع حـوزه خلیج فـارس و جهـان‬ ‫شهـای موجـود به دنبـال‬ ‫اسلام را بـرای مدیریـت چال ‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬دبیـر شـورای عالی امنیـت ملـی درپایـان از‬ ‫نقـش سـازنده جمهـوری خلق چیـن درخصـوص حمایت‬ ‫از توسـعه روابـط کشـورها کـه الزمه رفع چالش هـا و افزایش‬ ‫یهـای بین المللی سـت‪،‬‬ ‫صلـح و ثبـات و ارتقـای همکار ‬ ‫قدردانـی کـرد‪ .‬کلیـد احیـای روابط دوجانبـه تهران ‪-‬ریاض‬ ‫تسـال وقفـه‪ ،‬در جریـان سـفر مهـم ایـت اهلل‬ ‫پـس از هف ‬ ‫«سـید ابراهیـم رئیسـی» بـه چیـن و در کنار توافقـات میان‬ ‫دو کشـور زده شـد و موضـوع ازسـرگیری روابـط میـان ایـران‬ ‫و عربسـتان به عنـوان یکـی از پیشـنهاد های طـرف چینـی‬ ‫بـه ایـران ارائـه شـد‪ .‬این درحالی سـت که پیش ازایـن‬ ‫عربسـتان سـعودی درخواسـت احیای روابط دیپلماتیک‬ ‫یگـری چیـن را مطـرح کـرده و ایـن درخواسـت بـا‬ ‫بـا میانج ‬ ‫اسـتقبال و پذیـرش ایـران مواجـه شـده بـود‪ .‬پـس از سـفر‬ ‫رئیس جمهـوری اسلامی ایـران بـه چیـن مذا کرات فشـرده‬ ‫بـا نمایندگـی دبیـر شـورای امنیـت ملـی ازطـرف ایـران اغـاز‬ ‫شـد و توافـق نهایـی بـا صـدور بیانیـه ای اعلام شـد‪ .‬نکتـه‬ ‫قابل توجـه دراین مذا کـرات‪ ،‬حـذف امریـکا از جایـگاه‬ ‫پدرخواندگـی روابـط کشـورهای منطقـه و نقـش فعـال‬ ‫دو کشـور به علاوه چیـن در احیـای روابـط میـان ایـران و‬ ‫عربسـتان اسـت‪ .‬ایـن توافـق مهـم در شـرایطی به دسـت‬ ‫امـد کـه طـی ما ههـای گذشـته امریـکا بـا میـدان داری رژیـم‬ ‫تهـای رسـانه ای و جنـگ روانـی‬ ‫صهیونیسـتی و حمای ‬ ‫یکـرد فضاسـازی خاصـی را در منطقـه علیـه ایـران‬ ‫تلاش م ‬ ‫سـامان دهـد‪ .‬درواقـع توافـق صورت گرفتـه یـک شکسـت‬ ‫بـزرگ بـرای رژیـم صهیونیسـتی و سیاسـت امریـکا مبتنی بر‬ ‫ایجـاد شـکاف و اختلاف در منطقـه بـا هـدف تضعیـف‬ ‫جایـگاه جمهوری اسلامی به حسـاب می اید‪ .‬حـاال ایران و‬ ‫یشـد به عنوان بازوی امریکا‬ ‫عربسـتان که همواره تالش م ‬ ‫در منطقـه بـرای فشـار بـه ایـران نمایـش داده شـود‪ ،‬بـه‬ ‫توافقـی مهـم بـرای احیـای روابط دسـت یافته انـد؛ توافقی‬ ‫کـه بـا ایسـتادگی ایـران و تدبیـر دقیـق دولـت جمهـوری‬ ‫یبـر تقویـت سیاسـت همسـایگی و حـذف‬ ‫اسلامی مبن ‬ ‫امریـکا از فراینـد شـکل گیری ان به دسـت امـده اسـت‪/.‬‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بانـک کشـاورزی گفـت‪ :‬بـرای‬ ‫تکمیـل سـبد خدمـات و محصـوالت بانکـی و تامیـن‬ ‫رضایـت مشـتریان‪ ،‬طر ح هـای جدیـد مالـی و اعتبـاری‬ ‫تدویـن شـده و بـه زودی رونمایـی خواهـد شـد‪ .‬وهـب‬ ‫متقی نیـا بااشـاره به اینکه توسـعه بانکـداری الکترونیـک‪،‬‬ ‫از اولویت هـای بانـک کشـاورزی اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در‬ ‫بحث مردمی سـازی یارانه ها‪ ،‬بانک کشـاورزی این رسالت‬ ‫را در قالـب دامـدار کارت‪ ،‬سـامانه بـازارگاه نهاد ههـای‬ ‫کشـاورزی و کارت هـای نهـاده به انجام رسـانده و تابه امروز‬ ‫حـدود ‪ ۱۰‬هزارمیلیاردتومـان تسـهیالت دراین قالـب بـه‬ ‫کشـاورزان و دامـداران پرداخـت کرده اسـت‪ .‬او در حاشـیه‬ ‫برگزاری ایین تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی‬ ‫اسـتان قزویـن در جمـع خبرنـگاران‪ ،‬بابیان این مطلـب‬ ‫گفـت‪ :‬رسـالت بانـک کشـاورزی‪ ،‬تحکیـم پایه هـای امنیت‬ ‫غذایـی کشـور و سیاسـت بانـک کشـاورزی‪ ،‬تامیـن مالـی‬ ‫بخـش کشـاورزی در محـدوده رعایـت دسـتورالعمل های‬ ‫مقـام ناظـر پولـی و بانکـی اسـت؛ بنابرایـن بـا یـک برنامـه‬ ‫مشـخص و مـدون حرکـت خواهیـم کـرد‪ .‬وی افـزود‪ :‬در‬ ‫سـال جـاری درراسـتای حمایـت از کشـاورزان حـدود‬ ‫یک میلیون فقـره تسـهیالت پرداخـت شـده کـه بیـش‬ ‫از ‪ ۹۰۰‬هزارفقـره تسـهیالت خـرد بـوده اسـت‪ .‬رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره بانـک کشـاورزی بااشـاره به رشـد تسـهیالت‬ ‫پرداختی این بانک در تمام زیربخش ها در سـال جاری‪،‬‬ ‫یسـازی‬ ‫تـداوم پرداخـت موفـق تسـهیالت تکلیفـی مردم ‬ ‫یارانه هـا و بنـد الـف تبصـره ‪ ۱۸‬و نیـز ادامـه رونـد مطلـوب‬ ‫عاملیـت خریـد تضمینـی گنـدم را از اولویـت برنام ههـای‬ ‫ایـن بانـک بـرای سـال اینـده عنـوان کـرد‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬در سـال جـاری بـرای مسـاعدت بـا کشـاورزانی کـه‬ ‫توانایـی بازپرداخـت تسـهیالت را در موعد مقرر نداشـتند‬ ‫طر ح هـای مختلفـی ازجملـه جشـنواره عیـد تـا عیـد برگـزار‬ ‫شـده اسـت کـه براسـاس ان تـا پایـان سـال‪ ،‬کشـاورزانی کـه‬ ‫تسـهیالت خـود را تسـویه کننـد می تواننـد تـا ‪ ۱۰۰‬درصـد‬ ‫مبلغ تسهیالت پیشین‪ ،‬تسهیالت جدید دریافت کنند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مضافـا ان کـه جریمـه دیرکـرد نیـز مشـمول بخشـودگی‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫شرکت ارتباط فردای بانک اینده؛‬ ‫اماده حضور در بازار سرمایه‬ ‫نتـک و‬ ‫شـرکت ارتبـاط فـردا‪ ،‬پیشـروترین هلدینـگ فی ‬ ‫لندتک کشور‪ ،‬به عنوان بازوی دیجیتال بانک اینده‪ ،‬ورود‬ ‫به بازار سـرمایه را در برنامه راهبردی خود‪ ،‬قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫درهمین راسـتا‪ ،‬فراینـد ثبـت پذیـرش ایـن شـرکت در سـال‬ ‫‪ 1401‬شـروع شـده و پـس از طـی مراحـل قانونـی‪ ،‬بـه زودی‬ ‫سـهام ان در فرابـورس عرضـه عمومـی می شـود‪ .‬شـرکت‬ ‫ارتبـاط فـردا‪ ،‬وابسـته به بانک اینـده‪ ،‬از ‪ 1389‬فعالیت خود‬ ‫را اغـاز کـرده اسـت‪ .‬ایـن شـرکت بانگاهی به اخریـن تحوالت‬ ‫دنیـا در صنعـت مالـی و شـناخت عمیـق فضـای بانکـی و‬ ‫تجـارت الکترونیکـی به عنـوان یکـی از خوش نام تریـن و‬ ‫پیشـروترین شـرکت های فعـال دراین حـوزه محصوالتـی‬ ‫را طراحـی کـرده و توسـعه می دهـد کـه می تواننـد در‬ ‫فضـای زندگـی دیجیتـال ایرانیـان‪ ،‬تاثیـر قابل توجه داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬در ‪ 11‬ماهـه منتهـی بـه اسـفندماه ‪ 1401‬بیـش از‬ ‫‪ 12000‬میلیاردریـال درامـد و ‪ 1000‬میلیاردریـال سـود خالـص‬ ‫دراین شـرکت محقـق شـده اسـت‪ .‬در پی رونـد روبه رشـد در‬ ‫‪ 1401‬و تحقق اهداف ترسیم شده درخصوص درامد و سود‬ ‫خالص کسب شـده‪ ،‬بانک اینده به عنوان سـهام دار عمده‬ ‫شـرکت ارتبـاط فـردا‪ ،‬برنامه هـای توسـعه ای ویـژه ای را طـی‬ ‫‪ 1402‬بـرای ایـن شـرکت درنظـر دارد‪ .‬ا کنـون ارتبـاط فـردا در‬ ‫بازارهـای نویـن فین تـک فعـال اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫غیرمنتظره ترینبرندگانتاریخاسکار‬ ‫حسینشایسته‬ ‫جوای ــز ا کادم ــی اس ــکار ط ــی تار ی ــخ طوالن ــی برگ ــزاری‬ ‫به ــای بحث برانگی ــزی نی ــز ب ــوده‬ ‫خ ــود‪ ،‬مح ــل انتخا ‬ ‫و گاه ــی ن ــام اف ــرادی رو صحن ــه ب ــرای دریاف ــت جای ــزه‬ ‫یشــود کــه همــه را حیــرت زده می کنــد‪ .‬جوایــز‬ ‫خوانــده م ‬ ‫ته ــا قابل پیش بین ــی‬ ‫اس ــکار علی رغم اینک ــه خیلی وق ‬ ‫ب ــوده ام ــا برخی مواق ــع نی ــز برخ ــاف جری ــان پیش بین ــی‬ ‫و انتظاره ــا پی ــش رفت ــه و انتخ ــاب برن ــدگان در بعض ــی‬ ‫تهــای ســوال بزرگــی بــرای سینمادوســتان‬ ‫شــاخه عالم ‬ ‫و کارشناس ــان ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪ .‬نگاه ــی دار ی ــم‬ ‫یم ــوارد‬ ‫ب ــه غیرقابل پیش بینی تری ــن و دربرخ ‬ ‫بهــای ا کادمــی اســکار درطــول‬ ‫بحث برانگیزتریــن انتخا ‬ ‫برگ ــزاری ای ــن جوای ــز س ــینمایی‪.‬‬ ‫به ــای دورازانتظ ــار‪،‬‬ ‫ش ــاید یک ــی از متاخرتری ــن انتخا ‬ ‫َ‬ ‫اعطــای جایــزه بهتریــن فیلــم بــه «انــگل» ســاخته «بونــگ‬ ‫ج ــون ه ــو» در س ــال ‪ ۲۰۲۰‬ب ــود ت ــا ای ــن فیل ــم ب ــه نخس ــتین‬ ‫فیل ــم غیرانگلیســی زبان تاری ــخ ا کادم ــی تبدی ــل ش ــود ک ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬س ــینمای ک ــره‬ ‫برن ــده ش ــاخه بهتری ــن فیل ــم نی ــز م ‬ ‫جنوب ــی تاان زم ــان حت ــی ی ــک نام ــزدی اس ــکار نی ــز در‬ ‫نش ــده «بون ــگ ج ــون‬ ‫کارنام ــه داش ــت ام ــا س ــاخته تحسی ‬ ‫کب ــاره چه ــار جای ــزه بهتری ــن فیل ــم‪ ،‬کارگردان ــی‪،‬‬ ‫ه ــو» به ی ‬ ‫فیلم نام ــه اقتباس ــی و بهتری ــن فیل ــم بین الملل ــی‬ ‫(غیرانگلیسـ ـی زبان) را ب هخ ــود اختص ــاص داد‪« .‬اولیوی ــا‬ ‫ُ‬ ‫کلمــن» در ســال ‪ ۲۰۱۹‬درحالــی بــرای بــازی در نقــش ملکــه‬ ‫الیزاب ــت در فیل ــم «س ــوگلی» برن ــده اس ــکار بهتری ــن نق ــش‬ ‫اصل ــی زن ش ــد ک ــه «گل ــن کل ــوز» ب ــرای فیل ــم «همس ــر»‬ ‫یه ــا ب ــرای کس ــب ای ــن جای ــزه ب ــود‪.‬‬ ‫یک هت ــاز پیش بین ‬ ‫ضمن اینک ــه «گل ــن کل ــوز» پیش ازای ــن هشـ ـت بار نام ــزد‬ ‫اس ــکار ش ــده ب ــود ام ــا موف ــق ب ــه کس ــب ای ــن جای ــزه نش ــده‬ ‫ب ــود‪ .‬او به هم ــراه «پیت ــر اوت ــول» رک ــوردداران بازیگ ــران ب ــا‬ ‫بیش ــترین تع ــداد نام ــزدی و ب ــدون کس ــب جای ــزه اس ــکار‬ ‫هســتند‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۷‬هــم فیلــم موزیــکال «الال لنــد» کــه‬ ‫یه ــا ش ــانس اول اس ــکار بهتری ــن فیل ــم‬ ‫در هم ــه پیش بین ‬ ‫معرفــی شــده بــود‪ ،‬درحالــی رقابــت را بــه «مهتــاب» وا گــذار‬ ‫کــرد کــه بــرای مــدت یک دقیقــه نیــز برنــده اســکار شــناخته‬ ‫ش ــد ام ــا روی ــای «دیمی ــن ش ــزل» و عوام ــل ای ــن فیل ــم‬ ‫نه ــا درکمال ناب ــاوری نا گزی ــر‬ ‫خیلـ ـی زود رن ــگ باخ ــت و ا ‬ ‫شــدند روی ســن اســکار ‪ ۲۰۱۷‬تندیــس بهتریــن فیلــم را بــه‬ ‫عوام ــل فیل ــم «مهت ــاب» تقدی ــم کنن ــد‪ .‬بی ــش از‬ ‫یک دهه پی ــش‪« ،‬هی ــث لج ــر» و «ج ــک جیلنه ــال» در‬ ‫فیلم ــی س ــاخته «ان ــگ ل ــی» ترکیب ــی اس ــتثنائی را ش ــکل‬ ‫دادن ــد و درام ــی تکان دهن ــده و تراژی ــک باعن ــوان‬ ‫«کوهس ــتان بروکب ــک» ب ــه س ــینما اوردن ــد‪ .‬ای ــن فیل ــم در‬ ‫هش ــت ش ــاخه نام ــزد جای ــزه اس ــکار ش ــد و س ــه جای ــزه‬ ‫نخــود کــرد امــا در انتخابــی‬ ‫ازجملــه بهتریــن کارگردانــی را ازا ‬ ‫بحث برانگی ــز جای ــزه بهتری ــن فیل ــم ب ــه «برخ ــورد» اعط ــاء‬ ‫ش ــد‪ ،‬موضوع ــی ک ــه ب ــدون ش ــک بزرگ تری ــن ش ــوک در‬ ‫تاری ــخ جوای ــز س ــینمایی اس ــکار اس ــت‪ .‬گرچ ــه فیل ــم‬ ‫«تصــادف» فیلمــی شایســته و در حــد اســکار بــا نامــزدی در‬ ‫ش ــش ش ــاخه ب ــود ام ــا به هیچ عن ــوان برت ــر از «کوهس ــتان‬ ‫بروکبــک» نبــود‪ .‬مجلــه «فیلــم کامنــت» در فهرســت خــود از‬ ‫مه ــای برن ــده اس ــکار جای ــگاه اول را ب ــه‬ ‫بدتری ــن فیل ‬ ‫«برخ ــورد» ی ــا هم ــان «تص ــادف» اختص ــاص داده اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪10‬س ــال بعد اعض ــای ا کادم ــی مج ــددا درب ــاره نامزده ــای‬ ‫نب ــار «کوهس ــتان‬ ‫اس ــکار ‪ ۲۰۰۵‬رای گی ــری کردن ــد و ای ‬ ‫بروکب ــک» برن ــده ش ــناخته ش ــد‪« .‬اس ــتیون اس ــپیلبرگ» و‬ ‫«ت ــام هنک ــس» ک ــه موفق تری ــن زوج کارگ ــردان و بازیگ ــر در‬ ‫هالی ــوود هس ــتند‪ ،‬هم ــواره از ش ــانس های اصل ــی در ه ــر‬ ‫یشــوند؛ امــا «نجــات ســرباز‬ ‫جایــزه ســینمایی محســوب م ‬ ‫نه ــا و برتری ــن فیل ــم‬ ‫رای ــان» ک ــه ش ــاید بهتری ــن هم ــکاری ا ‬ ‫مرب ــوط ب ــه جن ــگ جهان ــی دوم تاری ــخ س ــینما باش ــد ازنظ ــر‬ ‫نت ــر از فیل ــم رمانتی ــک‬ ‫اعض ــای ا کادم ــی کیفیت ــی پائی ‬ ‫یک ــه «هریس ــون‬ ‫«شکس ــپیر عاش ــق» داش ــته اس ــت‪ .‬هنگام ‬ ‫فــورد» پا کــت حــاوی نــام برنــده اســکار بهتریــن فیلــم را بــاز‬ ‫کــرد تعجــب و شــگفتی به خوبــی در صــورت او نمایــان شــد‬ ‫و درنهای ــت ن ــام «شکس ــپیر عاش ــق» را به عن ــوان برن ــده‬ ‫مهم تری ــن جای ــزه اع ــام ک ــرد‪ .‬فیل ــم «نج ــات س ــرباز رای ــان»‬ ‫موفــق بــه کســب پنــج جایــزه ازجملــه بهتریــن کارگردانــی از‬ ‫یتــوان‬ ‫‪ ۱۱‬نامــزدی شــد‪ .‬هیــچ فیلمــی را در تاریــخ ســینما نم ‬ ‫چــون «پدرخوانــده» یافــت کــه انقالبــی چنیــن عظیمــی در‬ ‫صنعــت ســینما و فرهنگ عامــه ایجــاد کــرده باشــد و شــاید‬ ‫بت ــوان ان را برتری ــن فیل ــم تاری ــخ س ــینما دانس ــت‪.‬‬ ‫«پدرخوان ــده» ب ــرای مدت ــی طوالن ــی داغ تری ــن موض ــوع‬ ‫س ــینما ب ــود ام ــا در چهل وپنجمیـ ـن دوره جوای ــز اس ــکار و‬ ‫درعین ناب ــاوری فیل ــم «کاب ــاره» هش ــت جای ــزه اس ــکار ب ــرد و‬ ‫تنه ــا س ــه جای ــزه ب ــه «پدرخوان ــده» رس ــید‪ .‬گرچ ــه‬ ‫نخ ــود ک ــرد ام ــا‬ ‫«پدرخوان ــده» جای ــزه بهتری ــن فیل ــم را ازا ‬ ‫«فرانس ــیس ف ــورد کاپ ــوال» نی ــز شایس ــته اس ــکار کارگردان ــی‬ ‫ً‬ ‫بــود امــا جایــزه بــه «بــاب فاســی» رســید‪ .‬ا کادمــی کــه ظاهــرا‬ ‫ب ــه اش ــتباه خ ــود پ ــی ب ــرده ب ــود در جوای ــز اس ــکار‬ ‫دوس ــال بعد جای ــزه کارگردان ــی را ب ــرای «پدرخوان ــده ‪ »۲‬ب ــه‬ ‫«کاپ ــوال» اعط ــاء ک ــرد‪« .‬فارس ــت گام ــپ» به کارگردان ــی‬ ‫«راب ــرت زمه کی ــس» و ب ــا ب ــازی درخش ــان «ت ــام هنک ــس»‬ ‫گرچــه ازســوی منتقدیــن تحســین شــده بــود امــا پیــروزی او‬ ‫بــر فیلــم «پالــپ فیکشــن» ســاخته «کوئنتیــن تارانتینــو» کــه‬ ‫به راحت ــی می توانس ــت برن ــده اس ــکار بهتری ــن فیل ــم ش ــود‬ ‫تعج ــب هم ــه را برانگیخ ــت‪ .‬ای ــن انتخ ــاب حواش ــی زی ــادی‬ ‫ب ــرای ا کادم ــی اس ــکار به هم ــراه داش ــت و بس ــیاری قابلی ــت‬ ‫ا کادمــی در تشــخیص و درک یــک فیلــم خــوب را زیرســوال‬ ‫بردن ــد‪« .‬پال ــپ فیکش ــن» ک ــه انقالب ــی ب ــزرگ در روای ــت‬ ‫داس ــتان های غیرخط ــی در س ــینما ایج ــاد ک ــرد و منب ــع‬ ‫اله ــام بس ــیاری از کارگردان ــان پس ازخ ــود ش ــد‪ ،‬هم ا کن ــون‬ ‫به عن ــوان یک ــی از برتری ــن اث ــار س ــینمایی تاری ــخ س ــینما‬ ‫یش ــود ام ــا در جوای ــز اس ــکار س ــال ‪ ۱۹۹۵‬از‬ ‫ش ــناخته م ‬ ‫مجم ــوع هف ــت نام ــزدی‪ ،‬تنه ــا جای ــزه فیلم نام ــه اصل ــی را‬ ‫ب هخ ــود اختص ــاص داد‪« .‬ارگ ــو» به کارگردان ــی «ب ــن افل ــک»‬ ‫ک ــه ک ــم گاف س ــاختاری و اش ــتباهات تاریخ ــی نداش ــت و‬ ‫درواقــع در حضــور فیلم هــای قدرتمنــدی چــون «عشــق»‪،‬‬ ‫«لینکل ــن»‪« ،‬زندگ ــی پ ــی» و «‪30‬دقیق ــه بام ــداد» شانس ــی‬ ‫نداش ــت‪ ،‬بزرگ تری ــن ش ــگفتی ش ــب برگ ــزاری‬ ‫هشــتادوپنجمین دوره جوایــز ســینمایی اســکار را رقــم زد و‬ ‫جایــزه بهتریــن فیلــم را بــرد‪ .‬نکتـه ای کــه شــانس ایــن فیلــم‬ ‫ً‬ ‫را تقریب ــا ب ــه صف ــر رس ــانده ب ــود ع ــدم نام ــزد ش ــدن «ب ــن‬ ‫افل ــک» در ش ــاخه کارگردان ــی ب ــود و ا کادم ــی اس ــکار بس ــیار‬ ‫ب هن ــدرت مهم تری ــن جای ــزه را ب ــه فیلم ــی می ده ــد ک ــه‬ ‫کارگردان ــش ج ــزو نامزده ــا نیس ــت‪ .‬البت ــه در انتخ ــاب ای ــن‬ ‫فیلــم مســائل سیاســی تاثیــر زیــادی داشــت و برنــده اســکار‬ ‫نی ــز در ی ــک تم ــاس ویدئوی ــی ب هص ــورت مس ــتقیم از کاخ‬ ‫ســفید اعــام شــد‪ .‬فهرســتی از برتریــن اثــار تاریــخ ســینمای‬ ‫یت ــوان یاف ــت ک ــه فیل ــم «همش ــهری کی ــن»‬ ‫جه ــان را نم ‬ ‫ســاخته ‪« ۱۹۴۱‬اورســن ولــز» در صــدر ان نباشــد‪ .‬ایــن فیلــم‬ ‫علی رغ ــم فوق العاد هب ــودن نتوانس ــت اعض ــای ا کادم ــی‬ ‫اس ــکار را تحت تاثی ــر ق ــرار ده ــد و در عی ــن ناب ــاوری فیل ــم‬ ‫«چ ــه سرس ــبز ب ــود دره م ــن» س ــاخته «ج ــان ف ــورد» چه ــره‬ ‫محب ــوب ا کادم ــی‪ ،‬اس ــکار بهتری ــن فیلـــم را ربـــود‪ .‬فیلـــم‬ ‫«س ــکوت بر هه ــا» ب ــا داس ــتانی مســـحورکننده یکـــی از‬ ‫به یادماندنی تری ــن قات ــان س ــریالی را بـــه دنی ــای س ــینما‬ ‫معرفــی کــرد‪ .‬ایــن فیلــم از نــادر فیلم هایــی هســت کــه پنــج‬ ‫جای ــزه اصل ــی جوای ــز اس ــکار را به خـــود اختصـــاص داده‬ ‫اس ــت‪ :‬بهتری ــن فیل ــم‪ ،‬کارگردان ــی‪ ،‬بازیگ ــر م ــرد‪ ،‬بازیگ ــر زن و‬ ‫یک ــه ای ــن فیل ــم درواقـــع شایســـته‬ ‫فیلم نام ــه‪ .‬درحال ‬ ‫دریاف ــت هم ــه ای ــن جایز هه ــا ب ــود بحث های ــی پیرام ــون‬ ‫اعط ــای جای ــزه اس ــکار بهتری ــن بازیگ ــر م ــرد ب ــه «انتون ــی‬ ‫هاپکین ــز» مط ــرح ش ــد‪ .‬البت ــه ای ــن بحث ه ــا ن ــه به دلی ــل‬ ‫انتق ــاد از ب ــازی «هاپکین ــز» ب ــود بلکـــه به ســـبب زمـــان‬ ‫بس ــیارکوتاه ‪ ۱۵‬دقیقـ ـه ای حض ــور او در فیلـــم بـــود امـــا‬ ‫بااین وج ــود ‪ ۱۵‬دقیق ــه نقش افرین ــی درخش ــان «هاپکین ــز»‬ ‫ب ــرای ا کادم ــی اس ــکار کاف ــی ب ــود تـــا او را برنـــده جایـــزه‬ ‫بهتری ــن بازیگ ــر نق ــش اصل ــی م ــرد معرف ــی کن ــد‪ .‬کس ــب‬ ‫یس ــت و مهم ت ــر ای ــن اس ــت‬ ‫اس ــکار بازیگ ــری اتف ــاق مهم ‬ ‫بازیگــری ایــن جایــزه را دریافــت کنــد کــه حتــی پیش ازایــن‬ ‫نام ــزد ه ــم نش ــده ب ــوده و تم ــام رقبـــای او حداقـــل یـــک‬ ‫اس ــکار بازیگ ــری در کارنام ــه داش ــته باش ــند‪ .‬ای ــن داس ــتان‬ ‫«ادری ــان ب ــه رودی» بازیگ ــر فیل ــم «پیانیســـت» ســـاخته‬ ‫«روم ــن پوالنس ــکی» اس ــت ک ــه در ســـال ‪ ۲۰۰۲‬میـــادی‬ ‫‪ ۲۹‬ســاله بــود‪ .‬وی بــا کســب ایــن جایــزه جوان تریــن برنــده‬ ‫اس ــکار نق ــش اصل ــی م ــرد در جوای ــز اس ــکار ن ــام گرف ــت و‬ ‫رقب ــای نام ــدار؛ «دنی ــل دی لوئی ــس»‪« ،‬ج ــک نیکلس ــون»‪،‬‬ ‫«نی ــکالس کی ــج» و «مای ــکل کی ــن» را از پی ـش رو برداش ــت‪.‬‬ ‫فیلــم «را کــی» محصــول ســال ‪ ۱۹۷۶‬معجــزه ای خلــق کــرد و‬ ‫«سیلوس ــتر اس ــتالونه» بازیگ ــر و نویس ــنده ای ــن فیل ــم را ب ــه‬ ‫یــک پدیــده جهانــی تبدیــل کــرد‪ .‬ایــن فیلــم درحالــی جایــزه‬ ‫اســکار بهتریــن فیلــم را در میــان شــگفتی همــگان بــه خانــه‬ ‫ب ــرد ک ــه رقیب ــی چ ــون «رانن ــده تا کس ــی» اسکورس ــیزی را در‬ ‫مقابــل می دیــد و دیگــر نامزدهــا نیــز شــامل «همــه مــردان‬ ‫رئیس جمه ــوری»‪« ،‬در راه افتخ ــار» و «شـــبکه» بودنـــد‪.‬‬ ‫«ژولی ــت بین ــوش» در س ــال ‪ ۱۹۹۶‬برخ ــاف پیش بینی ه ــا‬ ‫درحال ــی برن ــده اس ــکار بهتری ــن بازیگ ــر نق ــش مکم ــل زن‬ ‫ب ــرای فیل ــم «بیم ــار انگلیس ــی» ش ــد ک ــه انتظ ــار می رف ــت‬ ‫«ل ــورن ب ــا کال» ب ــرای فیل ــم «این ــه دو چهـــره دارد» ایـــن‬ ‫نح ــال‪« ،‬بین ــوش» به عن ــوان‬ ‫عن ــوان را دریاف ــت کن ــد‪ .‬باای ‬ ‫دومی ــن بازیگ ــر فرانس ــوی ای ــن جای ــزه را ب ــه خان ــه ب ــرد و‬ ‫ســخنرانی او پــس از کســب جایــزه نیــز نشــان داد او چقــدر‬ ‫ش ــگفت زده اس ــت‪ .‬یکی دیگ ــر از انتخاب ه ــای ا کادم ــی ک ــه‬ ‫همچنـــان موجـــب تعجـــب همـــگان می شـــود‪ ،‬شکس ــت‬ ‫فیلـــم «اپولـــو ‪ »۱۳‬به کارگردانـــی «ران هـــاوارد» از فیل ــم‬ ‫«بی ــب» در ش ــاخه بهتری ــن جلوه ه ــای وی ــژه بص ــری ب ــود‪.‬‬ ‫ِ ً‬ ‫ً‬ ‫ظاه ــرا ا کادم ــی مجموع ــا به این نتیج ــه رس ــیده نمای ــش‬ ‫حیواناتـــی کـــه در مزرعـــه صحبـــت می کننـــد دس ــتاورد‬ ‫بزرگ تـــری از ســـاخت یـــک فیلـــم ماجراجویان ــه و‬ ‫فضایی س ــت‪ .‬فیل ــم «بی ــب» حت ــی ب ــه جم ــع نامزده ــای‬ ‫نهای ــی اس ــکار بهتری ــن فیل ــم در کن ــار اث ــار چ ــون «ش ــجاع‬ ‫ً‬ ‫دل» و «عقـــل و احســـاس» نیـــز راه یافـــت‪ .‬تقریب ــا هم ــه‬ ‫بچه هـــای نه ســـاله ایـــده ای درباره اینکـــه در این ــده‬ ‫می خواهن ــد چ ــه ش ــغلی داش ــته باش ــند ندارن ــد ام ــا «ان ــا‬ ‫پکیـــن» دراین ســـن نـــام خـــود را به عنـــوان یـــک بازیگ ــر‬ ‫تثبیــت کــرده بــود‪ .‬او بــرای اولیــن حضــورش مقابــل دوربیــن‬ ‫در فیل ــم رمانتی ــک «پیان ــو» نام ــزد جای ــزه اس ــکار بهتری ــن‬ ‫ً‬ ‫نق ــش مکم ــل زن ش ــد‪ .‬همان طورک ــه مطمئن ــا ب ــرای هم ــه‬ ‫بس ــیار ش ــوکه کننده ب ــود ای ــن بازیگ ــر خردس ــال و ت ــازه کار‬ ‫بــرای ایــن فیلــم بــا شکسـت دادن «امــا تامپســون»‪« ،‬ویونــا‬ ‫رایـــدر»‪« ،‬هولـــی هانتـــر» و ُ‬ ‫«رزی پـــرز» موفـــق بـــه کس ــب‬ ‫اســـکار شـــد‪ .‬رقابـــت بهتریـــن بازیگـــر مـــرد در ســـال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫ً‬ ‫واقعــا ســخت بــود و نام هایــی ماننــد «تــام هنکــس»‪« ،‬ایــان‬ ‫مک کلیـــن»‪« ،‬نیـــک نولتـــی»‪« ،‬ادوارد نورتـــون» و «روبرت ــو‬ ‫بنینــی» نامــزد ایــن شــاخه بودنــد‪ .‬بااین حــال‪« ،‬بنینــی» بــا‬ ‫تبدیل شـــدن بـــه اولیـــن برنـــده در یـــک نق ــش‬ ‫غیرانگلیسـ ـی زبان‪ ،‬تاریخ س ــاز ش ــد و ب ــرای فیل ــم «زندگ ــی‬ ‫زیباســت» جایــزه گرفــت‪ .‬او نامــزد چهــار اســکار در بهتریــن‬ ‫کارگردانـــی‪ ،‬بهتریـــن بازیگـــر نقـــش اول مـــرد‪ ،‬بهتری ــن‬ ‫فیلم نام ــه و بهتری ــن فیل ــم خارج ــی ش ــد ک ــه در بهتری ــن‬ ‫بازیگ ــر نق ــش اول و بهتری ــن فیل ــم خارج ــی‪ ،‬اس ــکار گرف ــت‪.‬‬ ‫«بنینـــی» به همـــراه «الرنـــس الیویـــه»‪ ،‬تنهـــا کارگردانان ــی‬ ‫هســـتند کـــه اســـکار بازیگـــری دریافـــت کرده ان ــد‪.‬‬ ‫همان طورک ــه اع ــام برن ــدگان در برخ ــی جوای ــز س ــینمایی‬ ‫ســـورپرایزهایی را بـــرای اهالـــی ســـینما رقـــم می زن ــد‪ ،‬در‬ ‫شایســتگی نامــزد شــدن برخــی چهره هــا نیــز تردیــد وجــود‬ ‫دارد‪« .‬بیاتریـــس اســـترایت» بازیگـــر کمـــدی «شـــبکه» ب ــا‬ ‫حض ــور پنج دقیق ــه و ‪ ۴۰‬ثانی ــه دراین فیل ــم نه تنه ــا نام ــزد‬ ‫اســکار شــد بلکــه ا کادمــی جایــزه نقــش مکمــل زن را نیــز بــه‬ ‫او اعط ــاء ک ــرد ت ــا رک ــورددار کوتاه تری ــن نقش افرین ــی برن ــده‬ ‫اسکار نام گیرد‪ /.‬ایسنا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«شانس»‬ ‫ روایت ‪Alireza Zakeri‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫تهوع‬ ‫شانست را امتحان کن! تمام زندگی‪ ،‬یک شانس است‪.‬‬ ‫دیل کارنگی؛ نویسنده و سخنران انگیزشی امریکایی‬ ‫بررسی فیلم های انتخاب شده برای اکران نوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫یتـوان مهم ترین زمان ا کران در سـینمای‬ ‫ا کـران نـوروز را م ‬ ‫ایـران دانسـت ازایـن رو هرسـال صاحبـان اثـار تمایـل‬ ‫بیشـتری بـه ا کـران اثارشـان دراین زمـان دارنـد گرچـه‬ ‫پـس از شـیوع ویـروس کرونـا معـادالت کمـی پیچید هتـر‬ ‫نشـده‬ ‫مهـای ا کرا ‬ ‫شـد و شـاهد بودیـم کـه بسـیاری از فیل ‬ ‫دراین زمـان هـم بـا شکسـت روبـرو شـدند و حتـی برخـی‬ ‫سـینما گران تمایـل داشـتند کـه ا کـران اثرشـان را بـه زمـان‬ ‫دیگـری موکـول کننـد‪ .‬ب هصـورت معمـول در ایـام نـوروز‬ ‫باتوج هبـه بیشـتربودن اوقـات فراغـت‪ ،‬سـینمارفتن را‬ ‫یتـوان یکـی از گزین ههـای تفریـح جامعـه دانسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫مهـا بـه مسـئله مهمـی تبدیـل‬ ‫ازاین جهـت انتخـاب فیل ‬ ‫یشـود برای اینکـه بتـوان مخاطبـان را بـه سـینماها‬ ‫م ‬ ‫کشـاند‪ .‬پـس از جلسـات متعـدد سـرانجام تصمیـم گرفتـه‬ ‫مهـای «غریـب»‪« ،‬مالقـات بـا‬ ‫شـد در نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬فیل ‬ ‫جادوگـر»‪« ،‬فسـیل» و «عـروس خیابـان فرشـته» نمایـش‬ ‫خـود را اغاز کنند؛ انتخاب هایی که شـاید کمـی دورازذهن‬ ‫و متفـاوت بـا عـرف رایـج باشـند‪ .‬محمـد قنبـری (مدیـر‬ ‫سـینما مگامـال) دربـاره اثـار ا کـران نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬اظهـار‬ ‫ً‬ ‫مهـای نسـبتا خوبـی بـرای ا کـران نـوروز‬ ‫داشـت‪ :‬فیل ‬ ‫انتخـاب شـده اند‪ .‬در بیـن اثـار فیلمـی از سـینمای دفـاع‬ ‫یشـود و باقـی اثـار جدیـدی کـه در نـوروز‬ ‫مقـدس دیـده م ‬ ‫مهـای کمدی انـد و‬ ‫سـال اینـده ا کـران خواهنـد شـد‪ ،‬فیل ‬ ‫نشـرایط تنهـا فیلـم اجتماعـی «مالقـات خصوصـی»‬ ‫درای ‬ ‫اسـت کـه در سـینماها ا کـران شـده کـه ان هم زمـان زیادی‬ ‫یگـذرد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬بیـن اثـار سـه فیلـم‬ ‫از ا کرانـش م ‬ ‫«بخارسـت»‪« ،‬چـپ راسـت» و «خـط اسـتوا» بـر پـرده‬ ‫سـینماها در حـال ا کـران هسـتند کـه سـه فیلـم کمـدی‬ ‫دیگـر «مالقـات بـا جادوگـر»‪« ،‬فسـیل» و «عـروس خیابـان‬ ‫یشـوند‪ .‬ازطرفـی‬ ‫فرشـته» بـه جمـع ایـن اثـار اضافـه م ‬ ‫بشـده بـرای نـوروز حتـی یـک‬ ‫مهـای انتخا ‬ ‫در بیـن فیل ‬ ‫یسـت که زمـان‬ ‫فیلـم کـودک هـم وجـود نـدارد و این درحال ‬ ‫ا کـران «جزیـره فضایـی»‪« ،‬لوپتـو» و «با مبـاال» زمـان زیـادی‬ ‫یگـذرد‪ .‬به نظـرم انتخـاب یـک فیلـم اجتماعـی خـوب‬ ‫م ‬ ‫و یـک فیلـم کـودک در جمـع اثـار نـوروزی می توانسـت‬ ‫ترکیـب را بهتـر کنـد و درواقـع تمـام سلایق را دربربگیـرد‪.‬‬ ‫مهـای‬ ‫وی درپایـان گفـت‪ :‬درحال حاضـر ترکیـب فیل ‬ ‫مهـای‬ ‫یسـت که فیل ‬ ‫نـوروزی بیشـتر مناسـب سـلیقه افراد ‬ ‫ً‬ ‫کمـدی را می پسـندند که اتفاقا بخـش زیادی از مخاطبان‬ ‫هـم هسـتند‪ .‬به همین دلیـل فکـر می کنـم ا کـران نـوروز‬ ‫باتوجه به اینکـه نـوروز و مـاه رمضـان و درواقـع ا کـران عیـد‬ ‫فطـر بـه هـم نزدیـک شـده اند‪ ،‬ا کـران موفقـی خواهـد بـود‬ ‫مهـا صـورت خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫و اسـتقبال خوبـی هـم از فیل ‬ ‫مهدی نیک ائین (مدیر سـینما سـپیده) درباره فیلم های‬ ‫ً‬ ‫انتخاب شـده بـرای ا کـران نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬گفـت‪ :‬ترکیب نسـبتا‬ ‫خوبـی بـرای ا کـران نـوروز انتخـاب شـده و باتوجه به اینکـه‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫اثـار طنـز و دفـاع مقـدس در ایـن ترکیـب دیـده م ‬ ‫فکـر می کنـم اسـتقبال خوبـی از اثـار صـورت خواهـد گرفت‬ ‫کـه البتـه مـن بـر ایـن عقیـده ام که ا گـر یک فیلم کـودک نیز‬ ‫لتـری‬ ‫یشـد‪ ،‬ترکیـب کام ‬ ‫بـرای ا کـران در نـوروز انتخـاب م ‬ ‫داشـتیم‪ .‬نیک ائیـن خاطرنشـان کـرد‪ :‬شناورشـدن قیمت‬ ‫یسـت و به عدالت نزدیک تر‬ ‫بلیت سـینماها تصمیم خوب ‬ ‫اسـت که فکر می کنم تاثیر مثبتی نیز در میزان مخاطبان‬ ‫سـینما خواهـد داشـت‪ .‬بـا تصمیمی که گرفته شـده اسـت‬ ‫یتـوان امیـدوار بـود کـه در سـئانس ها و سـینماهای‬ ‫م ‬ ‫مختلـف مخاطبـان بادرنظرگرفتن قیمت بلیت به سـینما‬ ‫برونـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬امـا به نظـرم دراین روزهـا شـرایط جامعـه‬ ‫تعیین کننـده اسـت کـه چه میـزان مخاطـب بـه سـینماها‬ ‫بیایند‪ .‬ازطرفی بیشتر از قیمت بلیت‪ ،‬میزان اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغـات اسـت کـه می توانـد در میزان مخاطبان سـینما‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ .‬ا گر رسانه ها روی خوشی به سینما نشان‬ ‫مهـا به خوبـی تبلیـغ شـوند می توان بـه فروش‬ ‫دهنـد و فیل ‬ ‫یسـت‬ ‫بیشـتر اثـار امیـدوار بـود‪ .‬ب هطـورکل شـرایط به شکل ‬ ‫کـه سـینما بـه همراهـی دیگـر نهادهـا احتیـاج دارد‪ .‬مدیـر‬ ‫سـینما سـپیده درپایان گفت‪ :‬همه چیز با سرعتی عجیب‬ ‫نشـرایط‬ ‫درحال افزایـش قیمـت اسـت و سـینما درای ‬ ‫همچنـان ارزان تریـن تفریـح اسـت و فکـر می کنـم ا گـر‬ ‫مهـا و قیمت گذاری هـا‬ ‫تبلیغـات و اطالع رسـانی دربـاره فیل ‬ ‫به درسـتی صـورت بگیـرد اتفاقـات خوبـی را بـرای سـینما‬ ‫شاهد خواهیم بود‪ .‬به طورکل همچنان سینما به شرایط‬ ‫یتـوان انتظـار داشـت کـه مثـل‬ ‫قبـل از کرونـا برنگشـته و نم ‬ ‫سـال های قبـل از کرونـا اسـتقبال خوبـی از فیلم هـا صورت‬ ‫بگیـرد امـا ازانجا کـه ا کـران نـوروز و عیـد فطر به هـم نزدیک‬ ‫هسـتند‪ ،‬ا گـر مسـئوالن مربوطه تصمیمـات خوبی بگیرند‬ ‫و برنامه ریـزی داشـته باشـند نسـبت بـه دو‪،‬سه سـال اخیر‬ ‫فـروش بهتـری را شـاهد خواهیـم بـود‪ .‬مجتبـی شـریعت‬ ‫نمـال) دربـاره فیلم هـای انتخاب شـده‬ ‫(مدیـر سـینما معی ‬ ‫بـرای ا کـران نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬گفـت‪ :‬انتخاب هایـی کـه صـورت‬ ‫گرفتـه به نفـع سـینماداران اسـت چرا کـه ا کثـر اثـار کمـدی‬ ‫هسـتند و همان طورکـه می دانیـم بیشـترین اسـتقبال در‬ ‫مهـای کمـدی صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫سـینمای ایـران از فیل ‬ ‫بیـن ایـن اثـار فیلـم «فسـیل» به تهیه کنندگـی ابراهیـم‬ ‫عامریـان کـه همـواره اثارش فـروش قابل قبولی داشـته اند‪،‬‬ ‫می توانـد از اثـار پرفـروش باشـد‪ .‬شـریعت خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫مهـای کمـدی‪ ،‬اثـار انتخاب شـده بـرای نـوروز‬ ‫عالو هبـر فیل ‬ ‫در ژانرهـای مختلـف قرار می گیرند که این ترکیب می تواند‬ ‫مخاطبان بسـیاری را به سـینما بکشـاند‪ .‬فکر می کنم پس‬ ‫از رکـود شـدیدی کـه در سـینماهای کشـور طـی ماه هـای‬ ‫یتـوان با ا کـران نوروز به رونق بیشـتر‬ ‫اخیـر شـاهد بودیـم م ‬ ‫سـینماها امیـدوار بـود‪ .‬وی درپایـان اظهاراتـش دربـاره‬ ‫شـناوربودن قیمـت بلیـت سـینماها گفـت‪ :‬قیمـت شـناور‬ ‫بـرای برخـی سـینماها کـه میـزان مخاطبانشـان انـدک‬ ‫یسـت‪ .‬برخـی سـینماها در‬ ‫اسـت بسـیار تصمیـم درست ‬ ‫کشـور مشـتری های خـود را دارنـد و بـا تغییـر قیمـت اندکی‬ ‫کـه صـورت می گیـرد تاثیـری در میـزان فـروش ان هـا ایجـاد‬ ‫یشـود امـا سـینماهایی کـه مخاطبـان کمـی دارنـد ا گـر‬ ‫نم ‬ ‫نسـبت بـه دیگـر سـینماها قیمـت بلیتشـان کمتـر باشـد‬ ‫می تواننـد مخاطبانـی را ب هخـود جـذب کننـد‪ .‬در ا کـران‬ ‫یتـوان اثـار شـناوربودن قیمـت بلیـت را دیـد و فکـر‬ ‫نـوروز م ‬ ‫نطـرح مثبـت خواهـد بـود‪ /.‬ایلنـا‬ ‫می کنـم تاثیـرات ای ‬ ‫نویسـندگان‪ :‬محمدجـواد بـرادران خا کسـار و احسـان‬ ‫عاقـل‬ ‫کارگردان‪ :‬محمدجواد برادران خا کسار‬ ‫بازیگـران‪ :‬محمـد احمـدزاده‪ ،‬ملیـکا مهـدوی زاده‪ ،‬سـاغر‬ ‫ازاد‪ ،‬مونـا صفـری‪ ،‬سـتایش رحمانی‪ ،‬محمدجـواد امیری‪،‬‬ ‫الیـاس جنگـی‪ ،‬ارزو جابـری‪ ،‬ایلا عشـقی و علـی خطائیـان‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 28‬اسفند؛ ساعات ‪ 19‬و ‪21‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬موسسه هنر معاصر ترشیز ( کاشمر)‬ ‫دروغ‬ ‫گرداورنده‪ :‬اوژن حقیقی‬ ‫ناشر‪ :‬نشر مرکز‬ ‫صفحات‪118 :‬‬ ‫قیمت‪59 :‬هزار و ‪500‬تومان‬ ‫سبک‪ :‬داستان های برگزیده پنجمین دوره جایزه ارغوان‬ ‫چشم بندی‬ ‫خواننده‪ :‬امیر حقیقت‬ ‫اهنگسازان‪ :‬امیر حقیقت و میالد عرفان پور‬ ‫ترانه سـرا‪ :‬طهمورث پورشـیرمحمد‪ ،‬میالد عرفان پور‪ ،‬رضا‬ ‫یزدانی‪ ،‬محمدمهدی سـیار و مبین اردسـتانی‬ ‫نوازنـدگان‪ :‬عظیـم روحانـی‪ ،‬حسـن فراهانـی‪ ،‬محمدامین‬ ‫عطایـی‪ ،‬هومـن نامـداری‪ ،‬ارمیـن محمـدی و رضـا صوفی‬ ‫تنظیم کننـدگان‪ :‬امیرحسـین ا کبرشـاهی و یوسـف‬ ‫خر د منـد‬ ‫تعداد قطعات‪8 :‬‬ ‫سبک‪ :‬پاپ با کالم‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ُ‬ ‫عسل کنار ایرانی؛ دشمن بیماری های گوارشی‬ ‫بیش ترین قند را این میوه دارد!‬ ‫ُ‬ ‫مطالعـات و بررسـی های اولیـه یـک محقـق ایرانـی در خصـوص عسـل کنـار‬ ‫ایرانـی و مقایسـه ان بـا خـواص انتی ا کسـیدانی و انتی با کتریـال عسـل‬ ‫مانـوکای نیوزلنـد‪ ،‬حا کـی از کشـف ظرفیـت بـاالی ایـن عسـل ارزشـمند امـا‬ ‫کـم شناخته شـده ایرانـی دارد‪ .‬دکتر شـبنم پری چهره در خصـوص خواص‬ ‫انتی ا کسـیدانی و انتی با کتریـال برخـی از انـواع عسـل ماننـد مانـوکای‬ ‫ُ‬ ‫نیوزلنـد از ویژگی هـای مشـابه عسـل کنـار ایرانـی در جلوگیـری از الودگـی‬ ‫و نیـز درمـان الودگـی و التهـاب ایجاد شـده در دسـتگاه گـوارش به وسـیله‬ ‫با کتـری هلیکوبا کتـر پیلـوری خبـر داد‪.‬‬ ‫می ــوه ب ــدن ش ــما را ب ــا فیب ــر و م ــواد مغ ــذی ض ــروری تامی ــن می کن ــد‪.‬‬ ‫میو هه ــا همچنی ــن کال ــری‪ ،‬س ــدیم و چرب ــی کم ــی دارن ــد؛ ام ــا‬ ‫میو هه ــای مختل ــف دارای س ــطوح مختل ــف قن ــد هس ــتند‪ .‬و می ــزان‬ ‫قندشــان متغیــر اســت؛ انبــه ‪ ۴۶‬گــرم قنــد دارد کــه مقــدار زیادی ســت؛‬ ‫بنابرایــن ا گــر می خواهیــد وزن یــا میــزان قنــد مصرفــی خــود را کاهــش‬ ‫دهی ــد‪ ،‬از مص ــرف انب ــه صرف نظ ــر کنی ــد‪ .‬ا گ ــر طع ــم ان را دوس ــت‬ ‫داریــد‪ ،‬فقــط چنــد بــرش را انتخــاب کنیــد تــا مصــرف قنــد خــود را کــم‬ ‫نگ ــه داری ــد‪.‬‬ ‫شیریینخودچی‬ ‫یکــی از انــواع شــیرینی های خوشــمزه و پــر طرفــدار ایرانــی ســت کــه اصالــت‬ ‫نطــور کــه از نامــش مشــخص اســت‪،‬‬ ‫ان متعلــق بــه شــهر قزویــن اســت و هما ‬ ‫یســت‪ .‬ایــن شــیرینی خوشــمزه‬ ‫مــاده اصلــی تشــکیل دهنده ان ارد نخودچ ‬ ‫یشــود‪ .‬ا گــر دوســت داریــد شــیرینی نخودچی‬ ‫بیشــتر بــرای عیــد نــوروز تهیــه م ‬ ‫خوبــی داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد ارد نخودچــی را خودتــان در منــزل تهیــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا مقــدار مــوادی کــه در ایــن دســتور شــیرینی پزی قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫می توانیــد بــرای چهارنفــر شــیرینی نخودچــی تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫پودر قند‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫روغن جامد‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫ارد نخودچی‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫وانیل‪ :‬یک چهارم قاشق چای خوری‬ ‫به اندازه کافی (دلخواه)‬ ‫زعفران دم کرده‪:‬‬ ‫هل سبز‪ :‬نصف قاشق مرباخوری‬ ‫طرز تهیه‬ ‫بـرای تهیـه شـیرینی نخودچـی خانگی ابتدا پودر قند را الک می کنیـم و در ظرفی‬ ‫می ریزیـم و روغـن جامـد را بـه ان اضافـه می کنیـم و خـوب مخلـوط می کنیـم‬ ‫مکـم‬ ‫و ورز می دهیـم تـا ظاهـرش شـبیه بـه خامـه شـود و بعـد ارد نخودچـی را ک ‬ ‫اضافـه می کنیـم‪ .‬در ادامـه مـواد را ورز می دهیـم تـا مـواد منسـجم شـوند و خمیـر‬ ‫نطـور کـه در حـال ورز دادن خمیـر هسـتیم‪ ،‬هل‬ ‫از شـکننده بودن در بیایـد‪ .‬همی ‬ ‫را به همـراه وانیـل و زعفـران بـه ان اضافـه می کنیـم‪ .‬خمیر کـه خوب ورز داده شـد‬ ‫داخل یک پالسـتیک قرار می دهیم و بین ‪ ۶‬تا ‪ ۲۴‬سـاعت در یخچال می گذاریم‬ ‫تـا خـوب اسـتراحت کنـد؛ سـپس فـر را روشـن می کنیـم تـا گـرم شـود و خمیـر را‬ ‫روی تختـه اشـپزخانه یـا یـک سـطح صـاف قـرار می دهیـم و بـا وردنـه روی خمیـر‬ ‫می کشیم تا صاف و یک دست شود‪ .‬قالب هایی که می خواهیم با ان ها شیرینی‬ ‫را قالـب بزنیـم‪ ،‬روی خمیـر امتحـان می کنیـم به دلیل انکـه ضخامـت خمیـر بایـد‬ ‫بهـا باشـد و ا گـر مشـاهده کردیـم کـه ضخامـت خمیـر بیشـتر اسـت‬ ‫به انـدازه قال ‬ ‫ً‬ ‫بـا وردنـه مجـددا روی خمیـر می کشـیم تـا بازتـر شـود و به ضخامـت مورد نظرمان‬ ‫برسـد‪ .‬تمام خمیر را قالب می زنیم و سـینی فر را بیرون می اوریم؛ سـپس کف ان‬ ‫کاغـذ روغنـی قـرار می دهیـم و شـیرینی های قالـب زده را در سـینی می چینیـم و‬ ‫(ا گر تمایل داشـتید برای زیبایی بیشـتر شـیرینی ها روی ان ها کمی خالل پسته‬ ‫بگذاریـد) در قسـمت وسـط فـر قـرار می دهیـم و روی ‪ ۱۷۰‬درج هسـانتیگراد فـر را‬ ‫می گذاریم تا به مدت ‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۰‬دقیقه شـیرینی های شـما پخته شـوند؛ البته باید‬ ‫دقـت کنیـد کـه ایـن زمـان قطعـی نیسـت و بایـد مـداوم بـه شـیرینی ها سـر بزنیـد‬ ‫تـا نسـوزند‪ .‬در اخـر زمانی کـه شـیرینی نخودچی هـا امـاده شـدند‪ ،‬سـینی را از فـر‬ ‫ً‬ ‫بیرون می اوریم و صبر می کنیم تا کامال سـرد شـوند؛ زیرا زمانی که شـیرینی ها داغ‬ ‫یشـوند‬ ‫هسـتند بسـیار شـکننده و تـرد هسـتند و بـا کوچک تریـن لمسـی خـرد م ‬ ‫نهـا را در‬ ‫و در نتیجـه ظاهرشـان خـراب می شـود‪ .‬پـس از سرد شـدن شـیرینی ها ا ‬ ‫ظـرف مورد نظـر بچینیـد و نـوش جان کنید‪ .‬ا گر فر در دسـترس نداشـتید‪ ،‬نگران‬ ‫نباشـید‪ .‬شـما می توانیـد بـا کمـک تابـه دو طرفه یا قابلمـه را روی شـعله پخش کن‬ ‫قـرار دهیـد و در قابلمـه را بگذاریـد تا گرم شـود؛ سـپس داخل قابلمـه یک الک به‬ ‫عنوان سـه پایه قرار دهید و شـیرینی ها را داخل یک دیس قرار دهید و روی سـه‬ ‫پایه بگذارید و روی در قابلمه دمکنی قرار دهید و به مدت ‪ ۲۵‬الی ‪ ۳۰‬دقیقه قرار‬ ‫دهید تا شیرینی پخته شود‪ .‬برای پخت با تابه دو طرفه‪ ،‬واشر ان را خارج کنید‪.‬‬ ‫نکات‬ ‫ سـه مشـخصه اصلـی پخـت شـیرینی نخودچـی این اسـت که عطـر و بـوی ان‬‫بـه مشـامتان برسـد‪ .‬زیـر شـیرینی مقـدار خیلـی کمـی قهـوه ای شـود و چسـبنده‬ ‫نباشـد‪ .‬در اواخـر پخـت یکـی از شـیرینی ها را بـا کارد نصـف کنیـد تـا از پخت کامل‬ ‫ان اطمینـان حاصـل کنیـد‪.‬‬ ‫ ا گر مواد شـیرینی منسـجم نبود و ترک دار شـد‪ ،‬یک بار از چرخ گوشـت رد کنید‬‫تا نرم شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ حتما شـیرینی نخودچی باید کامال سـرد و خنک باشـد؛ سـپس از روی سـینی‬‫جـدا کنیـد‪ .‬ا گـر به صـورت داغ جـدا کنیـد پودر می شـود‪.‬‬ ‫ بهتـر اسـت از سـینی فـر بـرای تهیـه ایـن شـیرینی اسـتفاده نشـود؛ چـون زیـر‬‫شـیرینی را تیـره می کنـد‪.‬‬ ‫تصفیه اب با پوست میوه‬ ‫فراین ــدی س ــاده ضایعات می ــوه را به م ــواد تصفیه کنن ــده اب تبدیل می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس ــنا؛ دس ــتگاه های خورش ــیدی وس ــیله ای هوش ــمندانه و ساده‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای تصفی ــه اب کثی ــف ی ــا ش ــور هس ــتند‪ ،‬اما با س ــرعت نس ــبتا کن ــدی کار‬ ‫می کنند‪ .‬ا کنون مش ــخص ش ــده اس ــت که افزودن یک م ــاده جدید عملکرد‬ ‫یش ــود که در‬ ‫نه ــا را افزای ــش می دهد‪ .‬این ماده از ضایعات میوه س ــاخته م ‬ ‫ا ‬ ‫یش ــوند‪ .‬یک دستگاه خورشیدی تصفیه‬ ‫صورت عدم اس ــتفاده دور ریخته م ‬ ‫اب معمول ــی در ابتدایی تری ــن ش ــکل خ ــود‪ ،‬از حوضچـ ـه ای از اب غیرقاب ــل‬ ‫اش ــامیدن تشکیل ش ــده که در زیر یک پوشش ش ــفاف قرار گرفته است‪ .‬اب‬ ‫یش ــود و در س ــطح داخلی پوش ــش‬ ‫با گر مش ــدن توس ــط خورش ــید تبخیر م ‬ ‫یش ــود‪ .‬ترا کم بخار اب خالص و تمیز به ش ــکل مایع از روی س ــطح‬ ‫مترا کم م ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫چک ــه می کن ــد و در ی ــک ظ ــرف جدا گان ــه ب ــرای نوش ــیدن جم ــع م ‬ ‫به منظ ــور گر مک ــردن اب کثی ــف ی ــا ش ــور ب ــا س ــرعت بیش ــتر‪ ،‬دانش ــمندان‬ ‫یش ــوند و نور خورش ــید را به‬ ‫موادی س ــاخته اند که روی س ــطح ان ش ــناور م ‬ ‫گرم ــا تبدی ــل می کنن ــد و در حالی که ای ــن م ــواد از ترکیبات مختلفی س ــاخته‬ ‫لس ــنگ‬ ‫یش ــوند؛ ام ــا به طور معم ــول در ان ها از کربن به دسـ ـت امده از زغا ‬ ‫م ‬ ‫یش ــود‪ .‬ادیس ــون ان ــگ (‪)Edison Ang‬؛ اس ــتادیار دانش ــگاه فنی‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫نانیان ــگ س ــنگاپور و همکاران ــش به دنبال جایگزین ــی کم هزینه تر و س ــازگارتر‬ ‫با محیط زیس ــت بودند که نیازی به اس ــتخراج نداش ــته باش ــد‪ ،‬دس ــتیابی به‬ ‫ان رایگان باش ــد و در صورت عدم اس ــتفاده دفع ش ــود و ای ــن گزینه‪ ،‬ضایعات‬ ‫می ــوه اس ــت‪ .‬به طور خ ــاص؛ دانش ــمندان پوس ــته نارگیل‪ ،‬پوس ــت پرتقال و‬ ‫نس ــازی دو مرحله ای ساده‪،‬‬ ‫پوس ــت موز را امتحان کردند‪ .‬در یک فرایند کرب ‬ ‫ضایعات می ــوه به مدت چن دس ــاعت در دمای ‪ ۸۵۰‬درج هس ــانتی گراد حرارت‬ ‫داده ش ــد و با یک وا کنش دهنده مولیبدن مخلوط ش ــدند‪ .‬با انجام این کار‪،‬‬ ‫ضایع ــات به ورق هه ــای کاربید مولیب ــدن دو ُ بعدی که متعلق ب ــه خانواده ای‬ ‫از فل ــزات معروف به مکس ــین (‪ )MXenes‬اس ــت‪ ،‬تبدیل ش ــدند‪ .‬مکس ــین ها‬ ‫ابدوس ــت هس ــتند و راندم ــان تبدی ــل ن ــور به گرم ــای بس ــیار باالی ــی دارند‪.‬‬ ‫یک ــه ای ــن ترکیب در یک دس ــتگاه کوچک خورش ــیدی ازمایش ش ــد‪،‬‬ ‫هنگام ‬ ‫ورق هه ــای مربع کاربید مولیبدن در تبدیل نور خورش ــید به گرما بس ــیار موثر‬ ‫یش ــده دریا بس ــیار س ــریع تر از‬ ‫عم ــل کردن ــد و باعث ش ــدند تا اب شبیه ساز ‬ ‫یک ــه این ماده بس ــیار متخلخل اس ــت‪،‬‬ ‫ح ــاالت دیگر تبخی ــر ش ــود‪ .‬از انجای ‬ ‫ً‬ ‫قطـــرات بخـــار اب توانســـتند مســـتقیما از ان بـــاال بروند و در داخل پوش ــش‬ ‫دســـتگاه مترا کـــم شـــوند‪ .‬مـــواد به دســـت امـــده از پوســـته نارگیـــل بهتری ــن‬ ‫عملکـــرد را داشـــتند؛ زیـــرا نور خورشـــید را بـــا بـــازده ‪ ۹۴‬درصد بـــه گرما تبدیل‬ ‫ل توســـعه بیشتر این فناوری‬ ‫می کردند‪ .‬پروفســـور انگ و تیمش ا کنون در حا ‬ ‫هســـتند و به دنبال شـــرکای صنعتی برای کمک به تجاری سازی ان هستند‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪ Gabbana The One EDP‬؛ مناسب روزهای زمستانی‬ ‫دولچـه گابانـا د وان ادوپرفیـوم‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۱۵‬توسـط برنـد ایتالیایـی دولچه گابانا معرفی شـد‪ .‬این عطر با طبع‬ ‫گـرم و دلپذیـرش‪ ،‬در گـروه بویایـی چوبـی ادویـه ای قـرار می گیـرد‪ .‬عطـار ایـن ادوپرفیـوم جـذاب «اولیویـه پولـژ»‬ ‫پفـروت و گشـنیز بهـره بـرده شـده؛‬ ‫تهـای اولیـه دولچـه گابانـا د وان مردانـه از روایـح ریحـان و گری ‬ ‫اسـت‪ .‬در ن ‬ ‫پـس از مدت زمـان کوتاهـی‪ ،‬ایـن رایح ههـای نشـاطاور‪ ،‬جـای خـود را بـه گرمـی هـل و زنجبیـل امیخت هشـده بـا‬ ‫بوی شـکوفه پرتقال در نت میانی می دهند‪ .‬نت های پایانی مناسـب زمسـتان را تنبا کو‪ ،‬کهربا و سـدر تشـکیل‬ ‫ً‬ ‫می دهنـد‪ .‬در کل از رایحـه ای گـرم و شـیرین برخـوردار اسـت و کاملا مناسـب روزهـای سـرد زمسـتان اسـت‪.‬‬ ‫راهنمای خرید کفش ورزشی و کفش پیاده روی‬ ‫یســت؛ بلکــه فعالیــت ورزشــی و‬ ‫پیــاده روی نه تنهــا یــک فعالیــت روزانــه ضرور ‬ ‫متناس ـب کننده انــدام ســبک هــم ب هشــمار م ـی رود‪ .‬ا گرچــه پیــاده روی بــا مفاصــل‬ ‫شهــای نامناســب باعــث ناراحتــی و حتــی‬ ‫مهربــان اســت‪ ،‬انجــام دائــم ان در کف ‬ ‫شهــای مهمانــی و معمولــی بــرای‬ ‫شهــای ورزشــی از کف ‬ ‫یشــود‪ .‬کف ‬ ‫اســیب دیدگی م ‬ ‫پیــاده روی بهتــر هســتند؛ ولــی بازهــم بــرای ایــن منظــور طراحــی نشــده اند‪ .‬چــه در‬ ‫مســیر کار و چه برای ورزش پیاده روی می کنید‪ ،‬پوشــیدن کفش مناســب بســیار مهم‬ ‫اســت‪ .‬کفــش ورزشــی اولیــن نکتــه مهــم در درســت ورزش کــردن اســت‪ .‬این روزهــا در‬ ‫ا کثــر فروشــگاه های لــوازم ورزشــی کارشناســانی وجــود دارنــد کــه شــما را در خریــد‬ ‫نحــال چنــد نکتــه ســاده در‬ ‫کفــش ورزشــی مناســب راهنمایــی می کننــد؛ ولــی با ای ‬ ‫خریــد کفــش ورزش ـی تان بدانیــد‪ .‬در خریــد کفــش ورزشــی چنــد نکتــه ز یــر را رعایــت‬ ‫شهــای ورزشــی دارای کادری مجــرب به عنــوان‬ ‫کنیــد‪ .‬ا گر چــه ا کثــر فروشــگاه های کف ‬ ‫راهنمــای خریــد هســتند‪ ،‬امــا دانســتن یــک ســری مــوارد می توانــد بــه شــما در انتخــاب‬ ‫کفــش ورزشــی مناســب کمــک کنــد‪ .‬پوشــیدن یــک کفــش ورزشــی مناســب می توانــد‬ ‫نتــر کنــد‪ .‬کفــش نامناســب بــه بــدن‬ ‫شتــر و البتــه ایم ‬ ‫تمریــن کــردن شــما را لــذت بخ ‬ ‫صدمــات جبران ناپذیــری وارد می کنــد‪ .‬بدین منظــور‪ ،‬بــه توصی ههــای کارشناســانه‬ ‫ز یــر قبــل از خریــد‪ ،‬توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫هرگز کفش های چند کاره خریداری نکنید‬ ‫ً‬ ‫یشـوند؛‬ ‫شهـای مناسـب بـرای پیـاده روی معمـوال سـفت بـوده و به راحتـی خـم نم ‬ ‫کف ‬ ‫تتـر خـم‬ ‫شهـای مناسـب دویـدن‪ ،‬انعطـاف بیشـتری داشـته و راح ‬ ‫یکـه‪ ،‬کف ‬ ‫در حال ‬ ‫یشـوند؛ بنابرایـن‪ ،‬ا گـر قصـد انجـام هـر دو کار را داریـد‪ ،‬دو کفـش مجـزا خریـداری کنیـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫پاهای خود را بشناسید‬ ‫متـر‬ ‫همـه مـا می دانیـم کـه پاهایمـان روی هـم ‪ 10‬انگشـت و دو پاشـنه دارنـد؛ امـا چیـز مه ‬ ‫شکل پاهاست؛ بنابراین‪ ،‬ا گاهی از انحنا و فرم پاها در انتخاب کفش راحت‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫ایفا می کند؛ البته بیشتر مارک های معروف کفش هایی تولید می کنند که برای انواع پاها‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫سایز پاهای خود را مدام بررسی کنید‬ ‫گسـاالن سـایز پاهـا تغییـر نمی کنـد‪ ،‬یـک بـاور غلـط اسـت‪ .‬در واقـع‪ ،‬ب همـرور‬ ‫اینکـه در بزر ‬ ‫زمان سـایز پاها تغییر می کند؛ بنابراین‪ ،‬سـالی دو مرتبه پاهای خود را اندازه بگیرید؛ البته‬ ‫کهـای مختلـف سـایزها متفـاوت اسـت؛ پـس بر اسـاس مـارک مورد نظرتـان سـایز‬ ‫بیـن مار ‬ ‫پاهایتان را بشناسـید‪.‬‬ ‫اخر شب کفش بخرید‬ ‫گتـر خواهنـد شـد؛‬ ‫پاهـا در اثـر کارکـردن و راه رفتـن یـا دویـدن در طـی روز متـورم شـده و بزر ‬ ‫ً‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬شـب کفـش خـود را خریـداری کنیـد تـا بعـدا مشـکلی با سـایز کفش پیـدا نکنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حتما از جوراب استفاده کنید‬ ‫ً‬ ‫هنـگام دویـدن یـا راه رفتـن‪ ،‬حتمـا از جوراب اسـتفاده کنید‪ .‬بهتـر اسـت از جوراب های ارتز‬ ‫که سـبب بهبود عملکرد و یا کاهش درد شـده و از پیشـرفت بدشـکلی در اندام جلوگیری‬ ‫ً‬ ‫می کند‪ ،‬اسـتفاده کنید تا پاهای شـما کامال با کفش جفت و جور گشـته و سلامت پاهای‬ ‫شـما تضمین شود‪.‬‬ ‫کفش را امتحان کنید‬ ‫به حرف فروشـنده اعتماد صد در صد نکنید؛ بنابراین‪ ،‬کفش را قبل از خریداری پوشـیده‬ ‫و در مقابل فروشـگاه کمی با ان راه رفته و حتی بدوید تا از راحتی ان مطمئن شـوید‪.‬‬ ‫به شست پا توجه کنید‬ ‫همیشـه بایـد حـدود دوسـانتی متر بیـن شسـت پا و جلـوی کفش فاصلـه باشـد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫نبایـد کفشـی را بخریـد که پنجـه پایتان را محکـم بگیرد‪.‬‬ ‫به قیمت و مارک کفش توجه کنید‬ ‫ً‬ ‫کفـش با کیفیـت و مناسـب دویـدن‪ ،‬نسـبتا گـران قیمـت اسـت و البته به منظور سلامت پا‪،‬‬ ‫ارزش خریـد ان را خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫زمانی که باید کفش نو بخرید را درست تشخیص دهید‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا به طور میانگیـن بعـد از ‪ 700‬کیلومتـر دویـدن‪ ،‬کفـش جدیـدی بایـد خریـداری کـرد‪.‬‬ ‫به عبارتی دیگـر؛ به محـض اینکـه پشـت کفـش مسـتهلک شـد یـا اینکـه در پاهای تـان‬ ‫احسـاس خوبـی نداشـتید‪ ،‬کفـش بایـد تعـوض شـود‪.‬‬ ‫مقدار راحتی کفش را تشخیص دهید‬ ‫شهـا ب هقـدری راحـت و بی صدا هسـتند که شـما حس می کنیـد دارید در فضا‬ ‫برخـی از کف ‬ ‫شهـا بـرای اهـداف خاصـی طراحـی شـده اند و مناسـب‬ ‫یـا روی ابرهـا راه می رویـد‪ .‬ایـن کف ‬ ‫ً‬ ‫شهـا بـرای افـرادی کـه پاشـنه درد‬ ‫دویـدن در یـک پـارک نیسـتند‪ .‬مثلا پوشـیدن ایـن کف ‬ ‫دارنـد‪ ،‬می توانـد مناسـب باشـد؛ امـا کسـانی کـه مـچ پاهایشـان به راحتـی پیـچ می خـورد‪،‬‬ ‫شهـا اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫به هیچ وجـه نبایـد از ایـن نـوع کف ‬ ‫ویژ گی های خاص کفش های پیاده روی‬ ‫ً‬ ‫یکـه دائمـا و در مـدت طوالنـی پیـاده روی می کننـد می تواننـد از ویژگی هـای خـاص‬ ‫افراد ‬ ‫یهـا شـامل جـذب شـوک و‬ ‫شهـای پیـاده روی بهر ههـای زیـادی ببرنـد‪ .‬ایـن ویژگ ‬ ‫کف ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫حمایـت از تعـادل م ‬ ‫جـذب شـوک‪ :‬لـژ بـه کار رفتـه در پاشـنه کفـش پـا را در هنـگام برخورد بـا زمین در هنـگام راه‬ ‫شهـای ورزشـی لـژ دارند؛ ولـی کفش های پیـاده روی‬ ‫رفتـن محافظـت می کنـد‪ .‬بیشـتر کف ‬ ‫در قسـمت پاشـنه لژ بیشـتری دارند‪ .‬کفش ورزش هایی مانند تنیس و بسـکتبال به دلیل‬ ‫نهـا لـژ بیشـتری در قسـمت جلویـی دارنـد و به همین دلیـل کفش هـای‬ ‫نحـوه حرکـت در ا ‬ ‫ورزشـی برای پیاده روی طوالنی مناسـب نیسـتند‪.‬‬ ‫تعادل‪ :‬در کفش های پیاده روی بخشـی وجود دارد که از چرخیدن پا جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫پیاده روی طوالنی باعث چرخیدن پا به داخل یا بیرون می شود که حرکتی طبیعی ست؛‬ ‫ولی ممکن اسـت باعث اسـیب رسـیدن به پا یا درد شود‪.‬‬ ‫چگونه بر کم رویی خود غلبه کنیم؟‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا همـه افـراد گاهـی اوقـات خجالـت را تجربـه می کنند‪.‬‬ ‫چـه چیـزی گفتـه باشـید کـه قصـدش را نداشـتید‪ ،‬چـه‬ ‫اشـتباهی مرتکـب شـده باشـید یـا یـک لحظـه اجتماعـی‬ ‫ناخوشـایند داشـته باشـید‪ ،‬می توانـد باعـث خجالت زدگـی‬ ‫شـما شـود‪ .‬به گـزارش جعبـه ابـزار ذهنی؛ خجالـت می تواند‬ ‫باعثشودشمااحساسخودا گاهیداشتهباشیدو اغلب‬ ‫شـامل احسـاس نابجا بودن‪ ،‬شرمسـاری یا ناراحتی در یک‬ ‫موقعیـت اجتماعی سـت‪ .‬بسـیاری از رویدادهـا می تواننـد‬ ‫منجر به احسـاس خجالت شـوند؛ اما به طور کلی خجالت‬ ‫کشـیدن و شرمسـاری زمانـی اتفـاق می افتـد که مخاطبانی‬ ‫شما را تماشا می کنند و احساس می کنید کاری را به خوبی‬ ‫انجام نداده اید‪ .‬به عنوان مثال؛ یک مطالعه در سال ‪2015‬‬ ‫نشـان داد کـه مـردم وقتـی فکـر می کننـد در چیـزی ب هطـور‬ ‫عمومـی شکسـت خورده انـد‪ ،‬احسـاس خجالـت می کنند‪.‬‬ ‫ایـن احسـاس خجالـت در افرادی کـه بیشـتر مسـتعد‬ ‫اضطراب هستند‪ ،‬تشدید می شود‪ .‬بسیاری از مردم سعی‬ ‫می کننـد بـه هـر قیمتـی از موقعیت هـای شـرم اور اجتنـاب‬ ‫ً‬ ‫کننـد؛ امـا یـک لغـزش گاه بـه گاه تقریبـا بـرای همـه اتفـاق‬ ‫می افتـد؛ هنگامی کـه خجالت رخ می دهد‪ ،‬ممکن اسـت از‬ ‫خـود بپرسـید‪« :‬چگونـه بـر ان غلبـه کنـم؟» همه ما انسـان‬ ‫هسـتیم و اشـتباه می کنیـم‪ .‬ا گـر لحظـه ای شـرم اور را تجربه‬ ‫می کنیـد‪ ،‬بایـد بـه خودتـان مسـلط باشـید و مثبـت فکـر‬ ‫کنیـد بـه عنـوان مثـال‪ :‬بـا خـود تکـرار کنیـد «مـن اعتمـاد به‬ ‫نفـس دارم و کافـی هسـتم» مـن می توانم و ایـن کار را انجام‬ ‫می دهم‪ .‬سـعی کنید همانطور که با یک دوسـت صحبت‬ ‫می کنیـد بـا خودتـان صحبـت کنیـد و به یاد داشـته باشـید‬ ‫کـه همـه مـا منتقـد خـود هسـتیم‪ .‬عالئـم خجالت زدگـی‬ ‫و کم رویـی عبارتنـد از؛ ‪ .1‬تعریـق‪ .2 ،‬تپـش قلـب‪ .3 ،‬لکنـت‬ ‫زبـان‪ .4 ،‬بـی قـراری‪ .5 ،‬نشـخوار فکـری‪ .6 ،‬بیش از حـد فکـر‬ ‫کـردن‪ .‬توجـه داشـته باشـید کـه مشـکالت طوالنـی مـدت‬ ‫در مواجهه بـا شـرم یـا تـرس از خجالـت می توانـد منجـر بـه‬ ‫عـوارض دیگـری ماننـد اختلاالت اضطرابـی‪ ،‬افسـردگی یـا‬ ‫کاهـش عزت نفـس شـود‪.‬‬ ‫به جای اجتناب‪ ،‬مقابله کنید‬ ‫وقتی خجالت می کشـید‪ ،‬پاسـخ جنگ یا گریز شـما شروع‬ ‫می شـود‪ .‬ا گر بتوانید اشـتباهی را بپذیرید یا زمانی که یک‬ ‫موقعیـت قابل اصالح اسـت‪ ،‬خودتـان را اصالح کنید‪ ،‬این‬ ‫می توانـد بـه شـما کمـک کنـد کـه ادامـه دهیـد‪ .‬اجتنـاب‬ ‫از موقعیتـی کـه باعـث تـرس شـما می شـود‪ ،‬احتمـال بـروز‬ ‫خجالـت‪ ،‬شـرم و اضطـراب را افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫خونسردی خود را حفظ کنید‬ ‫وقتـی خجالـت می کشـید‪ ،‬اضطـراب می توانـد بسـیار زیـاد‬ ‫باشـد؛ امـا حفـظ ارامـش در موقعیـت می توانـد شـرایط را‬ ‫بهبـود بخشـد‪ .‬بـه عنـوان مثـال‪ ،‬عذرخواهـی در هنـگام‬ ‫اشـتباه یـا ادامـه گفتگـو در جهتـی دیگـر می توانـد بـه شـما‬ ‫کمـک کنـد ارام بمانیـد‪ .‬اسـتفاده از تکنیک هایـی در‬ ‫حفـظ ارامـش نیـز می توانـد مفیـد باشـد‪ .‬بـه عنـوان مثال‪،‬‬ ‫اسـتراحت و کنتـرل ذهـن‪.‬‬ ‫نفس هایعمیقبکشید‬ ‫تنفـس عمیـق فوایـد زیـادی بـرای سلامت روان دارد‪ .‬ا گـر‬ ‫متوجـه می شـوید کـه درگیـر یـک رویـداد شـرم اور هسـتید‪،‬‬ ‫تمریـن تنفـس عمیـق می توانـد بـه کاهـش اضطـراب در‬ ‫هنـگام فکـر کـردن به ان رویـداد کمک کند‪ .‬تنفس عمیق‬ ‫همچنیـن عالئـم فیزیکـی تـرس‪ ،‬گنـاه و شـرم را کاهـش‬ ‫می دهـد‪ .‬یـک اسـتراتژی خـوب بـرای تمرکـز بـر تنفـس‪،‬‬ ‫شـمارش نفس هایتـان اسـت‪ .‬سـعی کنیـد ب همـدت‬ ‫چهارثانیـه از طریـق بینـی نفـس بکشـید‪ ،‬نفـس خـود را به‬ ‫مدت ‪ 4‬ثانیه حبس کنید و سپس چهارثانیه دیگر نفس‬ ‫خـود را بیـرون دهیـد‪ .‬ایـن چرخـه را تـا زمانـی ادامـه دهیـد‬ ‫کـه احسـاس کنیـد ارام شـده اید‪.‬‬ ‫تجربه کنید‬ ‫وقتـی از یـک لحظـه شـرم اور عبـور می کنیـم‪ ،‬می توانیـم‬ ‫درسـی بگیریـم‪ .‬به عنوان مثـال؛ ممکـن اسـت شـما بـرای‬ ‫یـک کار یـا ارائـه امـاده نبودیـد کـه باعـث خجالـت شـما‬ ‫بیـن دوسـتان شـده اسـت‪ .‬دفعـه بعـد‪ ،‬می دانیـد بـرای‬ ‫اماده شـدن بـرای جلسـه چـه کاری می توانیـد انجـام‬ ‫دهیـد‪ .‬ایـن تجربیـات می توانـد به شـما کمک کنـد تا بهتر‬ ‫ً‬ ‫بـرای اینـده امـاده شـوید و بعـدا از شـرمندگی مشـابه خـود‬ ‫جلوگیـری کنیـد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫ادعای ابی ها در پرونده ستاره جنجالی‬ ‫دیاباته؛ مشتری دائمی کلینیک پرسپولیس‬ ‫لو انتقـاالت‪ ،‬قـرارداد سـیاوش یزدانـی را فسـخ‬ ‫باشـگاه اسـتقالل روز اخـر فصـل نق ‬ ‫کرد تا بتواند نام یک بازیکن را به لیستش اضافه کند‪ .‬یزدانی در نهایت به عنوان‬ ‫بازیکن ازاد به سپاهان پیوست؛ اما او چند روزی ست که از استقالل شکایت کرده‬ ‫و طبـق شـنیده ها خواهـان کل مبلـغ قـراردادش شـده اسـت‪ .‬اسـتقاللی ها مدعـی‬ ‫هسـتند او در چنـد مـورد مفـاد قـراردادش را نقـض کـرده اسـت و به همین دلیـل هم‬ ‫فسـخ قـرادادش غیرقانونـی نبـوده اسـت‪ ،‬به همین دلیـل هـم تیـم حقوقـی باشـگاه‬ ‫دفاعیه ای را تهیه کرده و مدعی ست ابی ها الزم نیست خسارتی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫اسـتقاللی ها دفاعیـه کاملی در پرونده مدافع سابقشـان امـاده کرده اند‪.‬‬ ‫ش ــیخ دیاباته که بع ــد از ماه ها مذا کره با پرس ــپولیس در نهایت ‪ ۱۱‬ش ــهریور ماه‬ ‫یه ــای هفت ــه پنج ــم لی ــگ به پرس ــپولیس پیوس ــت‪ ،‬در‬ ‫و پی ــش از برگ ــزاری باز ‬ ‫یه ــای تیم ــش را به خاطـــر مصدومی ــت و ناامادگی‬ ‫شت ــر باز ‬ ‫ما هه ــای اخی ــر بی ‬ ‫از دس ــت داده و ام ــار ناامیدکنن ــده ای از خود به ثبت رس ــاند‪ .‬ای ــن مهاجم اهل‬ ‫مالی‪ ،‬در مجموع می توانس ــت در ‪ ۱۸‬بازی در ترکیب پرس ــپولیس ق ــرار بگیرد؛ اما‬ ‫ً‬ ‫هش ــت دی ــدار را صرفا به خاطر مصدومیت از دس ــت داده و فقط در س ــه دیدار‬ ‫در ترکی ــب ابتدای ــی تی ــم ق ــرار داش ــت‪ .‬دیابات ــه در کل بازی های ــی که ک ــرده هم‬ ‫توانس ــته سـ ـه بار گلزنی کند که ام ــار امیدوار کننده ای نیس ــت‪.‬‬ ‫باالتر از بیرانوند و امیری و سروش و عالیشاه‬ ‫اشناییباپرافتخارترینبازیکنفعالفوتبالایران‬ ‫بازیکنـان پرسـپولیس بیـش از صد قهرمانـی در کارنامـه خود‬ ‫یسـت که همـه جام های‬ ‫نهـا کس ‬ ‫دارنـد؛ امـا پرافتخارتریـن ا ‬ ‫خـود را بـا پیراهـن پرسـپولیس کسـب کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ورزش سـه؛ لیـگ برتـر ایـران در حالـی بـه اخریـن هفت ههـای‬ ‫خـود رسـیده کـه پرسـپولیس در کـورس قهرمانـی قـرار دارد و‬ ‫بازیکنـان ایـن تیـم رویـای یـک قهرمانـی دیگر و چه بسـا دبل‬ ‫قهرمانـی را در سـر می پروراننـد‪ .‬پرسـپولیس در سـال های‬ ‫اخیـر بیشـترین میـزان قهرمانـی را توانسـته به دسـت بیـاورد‬ ‫و درمجمـوع نیـز بـا ‪ 14‬قهرمانـی لیـگ‪ ،‬پرافتخارتریـن تیـم‬ ‫گهـای سراسـری و برتـر فوتبـال ایـران اسـت‪ .‬در تاریـخ‬ ‫لی ‬ ‫پرسـپولیس ا گرچـه علـی پرویـن بیشـترین جـام قهرمانـی را‬ ‫به دسـت اورده و سـید جلال حسـینی هـم پرافتخارتریـن‬ ‫بازیکـن لیـگ برتـری ایـن باشـگاه اسـت؛ امـا پرجام تریـن‬ ‫بازیکـن حـال حاضـر سر خ پوشـان‪ ،‬شـخص دیگـری اسـت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫کمـال کامیابی نیـا‪ .‬بازیکنـی که این هفتـه بـرای ‪ 232‬امین بار‬ ‫پیراهـن تیـم سـر خ پوش پایتخـت را پوشـید تـا باالتـر از کریـم‬ ‫باقـری هفتمیـن بازیکـن ایـن باشـگاه لقـب بگیـرد‪ .‬کمـال‬ ‫کـه تنهـا بازمانـده اولیـن لیسـت خریـد برانکـو هـم محسـوب‬ ‫یشـود‪ ،‬در تمـام جا مهـای چن دسـال اخیر پرسـپولیس‬ ‫م ‪ ‎‬‬ ‫جبـار لیـگ برتـر را بـاالی سـر‬ ‫حضـور داشـته اسـت‪ .‬او پن ‬ ‫کبـار هـم بـه‬ ‫بـرده‪ ،‬چهاربـار سـوپرجام را بـاالی سـر بـرده و ی ‬ ‫قهرمانـی جـام حذفـی رسـیده اسـت‪ .‬او دو بـار هـم تـا اسـتانه‬ ‫قهرمانـی اسـیا بـا سر خ پوشـان پیـش رفـت‪ .‬نکتـه جالـب‬ ‫تسـال عضـو پرسـپولیس بـوده‬ ‫اینکـه کامیابی نیـا تنهـا هش ‬ ‫نسـال ها ‪ 10‬جـام بـاالی سـر بـرده تـا متوسـط بیشـتر از‬ ‫و در ای ‬ ‫یـک جـام بـه ازای هـر فصـل را ثبـت کـرده باشـد و هیـچ بعیـد‬ ‫نیسـت ایـن فصـل میانگیـن او بهتـر هـم شـود‪ .‬نکتـه دیگـر‬ ‫اینکـه کمـال هرگـز بـا تیمـی غیـر از پرسـپولیس نتوانسـته‬ ‫قهرمـان شـود‪ .‬نفـرات بعـدی ایـن لیسـت‪ ،‬علیرضـا بیرانونـد‪،‬‬ ‫امیـد عالیشـاه و سـیامک نعمتـی هسـتند کـه نـه جـام را‬ ‫به دست اورده اند‪ .‬دراین بین تفاوت بزرگ متعلق به علیرضا‬ ‫بیرانونـد اسـت کـه یـک جـام هـم در بلژیک بـه دسـت اورده و‬ ‫توانسـته جـام حذفـی بلژیـک را بـا انتـورپ بـاالی سـر ببـرد‪.‬‬ ‫عالیشـاه تنهـا یـک قهرمانـی لیـگ برتـر کمتـر از کمـال دارد و‬ ‫یسـت کـه بـرای گذرانـدن خدمـت‬ ‫نهـم مربـوط بـه فصل ‬ ‫ا ‬ ‫سـربازی راهی ترا کتور شـد و به همین دلیل نتوانست در تیم‬ ‫قهرمـان برانکو حضور داشـته باشـد‪ .‬سـیامک نعمتی نیـز در‬ ‫لیـگ شـانزدهم عضـو پرسـپولیس نبـود و در همـان فصـل با‬ ‫پیراهـن پیـکان درخشـید تـا بـه پرسـپولیس بیاید‪ .‬پنجمین‬ ‫بازیکن پرافتخار فعلی پرسـپولیس‪ ،‬گئورگی گولسیانی است‬ ‫کـه ا گرچـه بـا پرسـپولیس جـام نیـاورده؛ امـا در گرجسـتان بـا‬ ‫پیراهـن دینامـو تفلیـس‪ ،‬سـه لیـگ و چهـار جـام حذفـی را‬ ‫به دسـت اورد تـا به همـراه وحیـد امیـری در این لیسـت قـرار‬ ‫بگیـرد‪ .‬نکتـه جالـب در مـورد وحیـد این اسـت که او هـم تمام‬ ‫جام هایش را با پرسپولیس به دست اورده است‪ .‬ا گر شماره‬ ‫‪ 19‬سر خ پوشان بعد از جام جهانی اردوی پرسپولیس را ترک‬ ‫یکـرد‪ ،‬او حـاال در کنـار کمـال کامیابی نیـا قـرار می گرفـت‪.‬‬ ‫نم ‬ ‫باتوج هبـه حضـور هم زمـان او و عالیشـاه و بیرانونـد و نعمتـی‬ ‫و کمـال در اردوی قرمزهـا‪ ،‬بعیـد اسـت امیـری ایـن اختلاف‬ ‫را بتوانـد کـم کنـد‪ .‬مهـدی ترابـی کـه اولین بـار در لیـگ‬ ‫هجدهـم بـه پرسـپولیس امـد‪ ،‬تمـام جام هـای فوتبـال خـود‬ ‫را بـا پرسـپولیس کسـب کـرده اسـت‪ .‬او سـه قهرمانـی لیـگ‪،‬‬ ‫یـک جـام حذفـی و یـک سـوپرجام دارد‪ .‬سـروش رفیعـی امـا‬ ‫کبـار هـم بـا فـوالد در لیگ سـیزدهم توانسـت پرسـپولیس‬ ‫ی ‬ ‫را مغلـوب کنـد تـا پنـج قهرمانـی متفاوتـی را ثبـت کرده باشـد‪.‬‬ ‫دانیال اسـماعیلی فر‪ ،‬میالد سـرلک‪ ،‬عیسـی ال کثیر‪ ،‬لئاندرو‬ ‫پریـرا و مهـدی عبـدی‪ ،‬بازیکنانـی هسـتند کـه سـه جـام بـه‬ ‫دست اورده اند‪ .‬دراین بین دانیال و پریرا هرگز با پرسپولیس‬ ‫قهرمـان نشـده اند و اسـماعیلی فر در ذوب اهـن و پریـرا در‬ ‫برزیـل و بلژیـک جـام گرفتنـد‪ .‬قهرمانـی پریـرا در برزیـل بـا‬ ‫پالمیـراس و قهرمانـی در بلژیـک بـا کلـوب بـروژ رقـم خـورد‪.‬‬ ‫پریرا سـابقه قهرمانی در لیگ برزیل و لیگ بلژیک را دارد که‬ ‫عناوین مهمی برای او به حساب می ایند؛ اما مهاجم برزیلی‬ ‫در جـی لیـگ توفیـق چندانـی در کسـب افتخـار نداشـت‪.‬‬ ‫نایب رئیسکمیتهملیالمپیک‪:‬‬ ‫مقابل نگاه سلیقه ای نمی توان کاری کرد‬ ‫نایب رئیس کمیته ملی المپیک درخصوص فعالیت زنان در رشـته هایی مثل‬ ‫بوکـس‪ ،‬ژیمناسـتیک و ورزش زورخانـه ای هنـوز مجـوز نگرفتـه اسـت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫« لبـاس ژیمناسـتیک بـا ایـن مالحظـات و شـرایط فرهنگـی مجـوز نمی گیـرد؛‬ ‫چـون بخشـی از نمـره قهرمانـی مـدل لبـاس و ارایـش ورزشـکار اسـت‪ .‬تنهـا یـک‬ ‫رشته ژیمناستیک ریتمیک داشتند که خانم اینچه درگاهی لباس هایی را تن‬ ‫ً‬ ‫بچه ها کرده بود که به نظرم اصال خوب نبود‪ .‬خیلی ُپف داشـت‪ .‬می توانسـتیم‬ ‫بـه ایـن مجـوز بدهیـم و مشـکلی نبـود؛ امـا هیـچ ارزش قهرمانـی و مدالـی بـرای‬ ‫این رشـته ژیمناسـتیک نداشـتیم‪ .‬لبـاس ریخـت جالبـی نداشـت و فقـط‬ ‫ً‬ ‫یخـورد‪ .‬بـه خانـم‬ ‫بـرای رفتـن طراحـی کـرده بودنـد‪ .‬اصلا بـه درد کار ورزش نم ‬ ‫یتـوان کار ژیمناسـتیک انجـام داد؛ فکـر‬ ‫اینچه درگاهـی گفتـم بـا ایـن لبـاس نم ‬ ‫دیگری بکن‪ .‬پیشنهاد دادم لباس های کوراش را ببیند‪ .‬باید ابتکار و خالقیت‬ ‫بیشتری به خرج می دادند‪ .‬افراد متخصص هم لباس را تایید نکردند‪ .‬دلمان‬ ‫می خواسـت کمـک کنیـم‪ .‬بـه وزن هبـرداری هم کمـک کنیم‪ .‬ژیمناسـتیک برای‬ ‫رفتن مشـکلی نداشـت فقط نمی توانست لباسـش را ردیف کند‪ .‬لباس کوراش‬ ‫را هـم پیشـنهاد دادم؛ امـا بـه زمـان رفت وامـد خانـم اینچه درگاهـی خـورد و‬ ‫نشـد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ مهیـن فرهـادی زاد افـزود‪« :‬وقتـی معـاون وزیـر ورزش‬ ‫بـودم‪ ،‬رئیـس فدراسـیون وقـت بوکـس گفـت تعـدادی خانم متقاضی هسـتند‪.‬‬ ‫تمام انچه را از دوره خانم محمدیان درمورد بوکس بود‪ ،‬بررسـی کردم؛ اسـیب‬ ‫دراین رشـته اجتناب ناپذیراسـت‪ .‬مـن هـم روی ان سفت وسـخت‬ ‫ایسـتادم و جـواب منفـی دادم؛ امـا متوجه شـدم تعـداد زنان متقاضی‬ ‫بوکس زیاد است و در زیرزمین هایی فعالیت می کنند که قانونمند‬ ‫ینـژاد و عبدالحمیـد احمدی‬ ‫نیسـت‪ .‬بـا دسـت پـر با اقایـان عل ‬ ‫و حراسـت صحبـت کـردم‪ .‬در شـورای معاونـان مطـرح کـردم‬ ‫کـه اقـای سـلطانی فر مخالـف بـود امـا حرف هایـم را گـوش‬ ‫داد‪ .‬گفتـم امادگـی دارم هم هجـا بـروم و مجـوز را بگیـرم‪.‬‬ ‫نهـا مراقبـت کنـم‪.‬‬ ‫تعـداد این افـراد کـم نیسـت و بایـد از ا ‬ ‫نمی توانم رهایشان کنم»‪ .‬او همچنین درپاسخ به اینکه‬ ‫در زمـان شـما بحـث ورود زنـان به ورزشـگاه مطرح شـد؛‬ ‫چـه اقداماتـی بـرای بازکـردن گـره ان انجـام دادیـد؟‬ ‫گفـت‪« :‬جالـب اسـت کـه ورود زنـان بـه ورزشـگاه در‬ ‫زمـان اقـای سـلطانی فر اتفـاق افتـاد‪ .‬اقـای سـلطانی فر‬ ‫جلسـات متعـددی بـرای این موضـوع برگـزار کـرد‪ .‬نگاه‬ ‫شـورای عالی فرهنگـی را انعـکاس داد کـه در بحـث‬ ‫زیرسـاخت ها بایـد کار شـود و بـا فدراسـیون فوتبـال و‬ ‫شـرکت توسـعه تجهیز جلسـه داشـت‪ .‬زمان معاونت‬ ‫خانم محمدیان تعدادی خانم وارد ورزشگاه شدند‬ ‫فرشـاد فرجـی یـک قهرمانـی لیـگ و یـک قهرمانی سـوپرجام‬ ‫بـا پرسـپولیس دارد؛ امـا شـیخ دیاباتـه بـا بـوردو توانسـت در‬ ‫فصل ‪ 13-2012‬قهرمان جام حذفی شـود و هم زمان عنوان‬ ‫اقـای گلـی را هـم به دسـت بیـاورد‪ .‬نکتـه جالب اینکـه دیاباته‬ ‫در دقیقـه ‪ 89‬بـازی فینـال توانسـت گلزنـی کنـد و به نوعـی‬ ‫مهره قهرمانی بوردو لقب بگیرد؛ البته مرتضی پورعلی گنجی‬ ‫هـم سـابقه سـه قهرمانـی در قطـر را دارد؛ امـا جا مهـای او‬ ‫در تورنمنت هـای تسـکر نظیـر امیـرکاپ بودنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫وحـدت حنانـوف دو قهرمانـی در تاجیکسـتان کسـب کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـا ایـن بازیکنـان پرسـپولیس در پایـان فصـل یـک‬ ‫جـام دیگـر بـه تـاالر افتخـارات خـود اضافـه خواهنـد کـرد و‬ ‫سـایر نفـرات هـم بـا یـک جـام وارد لیسـت می شـوند یـا خیر؟‬ ‫شـاید بـرای یحیـی گل محمـدی کار دشـواری نباشـد که این‬ ‫ستاره ها را برای قهرمانی اماده کند؛ ان ها نفراتی هستند که‬ ‫فوتبالشـان بـا گرفتـن جـام عجیـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اما در زمان من تقریبا ‪ 5000‬نفر بودند‪ .‬در شـورای اجتماعی فرهنگی زنان هم‬ ‫این موضـوع را به شـدت دنبـال می کـردم‪ .‬خانـم ایت اللهـی هـم‬ ‫دراین زمینـه خیلـی کمک کرد‪ .‬امروز هـم به راحتی می توانیم با‬ ‫هماهنگـی بین بخش ها ایـن کار را انجام بدهیم‪ .‬این موضوع‬ ‫تنهـا بـه وزارت ورزش و فدراسـیون فوتبـال مربـوط نیسـت و‬ ‫نهادهـای مختلفـی دراین زمینـه نقـش دارنـد‪ .‬ا گـر همـه‬ ‫دست به دسـت هم بدهند می توانیم شرایط را به خوبی‬ ‫اداره کنیـم»‪ .‬وی درخصـوص نظـر علمـا گفـت‪« :‬بـا‬ ‫هماهنگـی علمـا ایـن کار انجـام شـد‪ .‬مخالفـت‬ ‫می شـد؛ امـا بحث های متعددی صـورت گرفت‪.‬‬ ‫‪ 5000‬نفـر را بردیـم امـا ظرفیـت ورزشـگاه ازادی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارنفـر اسـت‪ .‬بایـد بتوانیـم زیرسـاخت‬ ‫مناسب ورود و خروج و استفاده از امکانات‬ ‫را فراهـم کنیـم‪ .‬مخالفت ها به همین دلیل‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر این مسـائل مهیـا شـود‬ ‫به نظـرم مخالفـت خاصـی وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫فدراسـیون ها در همـه رشـته ها تلاش‬ ‫خـود را برای رشـد انجـام می دهند؛ اما‬ ‫گاه برخـی از مسـئوالن نگاه سـلیقه ای‬ ‫دارنـد و نمی تـوان کاری کـرد؛ بایـد‬ ‫منتظـر مانـد کـه دوره ان فـرد تمـام‬ ‫شـود و دوبـاره موضوعـات را پیگیـری‬ ‫کرد»‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫هاشمیهمتقیان؛‬ ‫برنده اولین مدال طالی رشته د وو میدانی بانوان ایران در پارالمپیک‬ ‫نقش ورزش در درمان بیماری ها‬ ‫هاشـمیه متقیـان معـاوی در اول خردادمـاه ‪ 1365‬در روسـتای «مالشـیه» در جنوبی تریـن نقطـه غربـی اهـواز‬ ‫کسـالگی از دو پـا فلـج شـد؛ امـا ننشسـت و از‬ ‫به دنیـا امـد‪ ،‬پـدرش جوشـکار و مـادرش خانـه دار اسـت‪ .‬از ی ‬ ‫ورز دادن خمیـر نـان خانگـی بـه «والیبـال نشسـته» رسـید و حـاال رکـورددار «پرتـاب دیسـک و نیـزه» در جهـان‬ ‫نبـار در مسـابقات پـارا اسـیایی اینچئـون سـال ‪1393‬‬ ‫اسـت‪ .‬بعـد از چهارسـال بـه تیـم ملـی دعـوت شـد و اولی ‬ ‫دو مـدال نقـره پرتـاب دیسـک و نیـزه گرفـت‪ .‬در مسـابقات پارالمپیـک ‪ ۲۰۲۰‬توکیـو باشکسـتن رکـورد جهـان بـه‬ ‫مـدال طلای رشـته پرتـاب نیـزه دسـت یابـد‪ .‬ایـن مـدال اولین مـدال طالی رشـته د وو میدانـی بانوان ایـران در‬ ‫پارالمپیک اسـت‪.‬‬ ‫امیر قلعه نوعی؛ ژنرال درخشان فوتبال ایران‬ ‫تهــای‬ ‫فنــاوری مــدرن ســبب شــده تــا بخشــی از فعالی ‬ ‫سهــا و‬ ‫روزانــه مثــل تمیــز کــردن خانــه‪ ،‬شســتن لبا ‬ ‫ظرف هــا و پیــاده رفتــن تــا محــل کار کاهــش یابــد‪ .‬انچــه‬ ‫ً‬ ‫قبــا بــا یــک ســاعت کار بدنــی انجــام می شــد‪ ،‬ا کنــون‬ ‫در ظــرف چنــد ثانیــه و بــا فشــار دادن یــک دکمــه یــا‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تنظیــم ســاعت ماشــین های خــودکار انجــام م ‬ ‫درنتیجه رشــد علم و تکنولوژی باعث شــده تا فعالیت‬ ‫تهــای‬ ‫روزانــه ا کثــر افــراد کاهــش یابــد و درواقــع‪ ،‬فعالی ‬ ‫شــغلی بــا حداقــل حرکــت انجــام می شــود‪ .‬ایــن عــدم‬ ‫تحــرک بــه افزایــش بیماری هــای بی حرکتــی منجــر‬ ‫می شــود‪ .‬برخــی از فوایــد فعالیــت بدنــی و امادگــی‬ ‫جســمانی را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫بیماری فقر حرکتی‬ ‫شـاید یکـی از راه هـای نشـان دادن اهمیـت تحـرک‪ ،‬مطـرح‬ ‫کـردن بیمـاری فقـر حرکتـی باشـد‪ .‬بیمـاری فقـر حرکتـی‪،‬‬ ‫اصطالحی سـت بـرای ان دسـته از بیماری هایـی کـه‬ ‫می توانـد تـا حـدی بـه برخـی شـیوه های زندگـی بی تحـرک‬ ‫مربـوط باشـد‪ .‬منظـور از فقـر حرکتـی‪ ،‬کـم بـودن سـطح‬ ‫فعالیـت بدنی سـت‪ .‬بـا پیشـرفت فنـاوری‪ ،‬عـادات حرکتـی‬ ‫برای براورده کردن نیازهای روزانه کاهش یافته اسـت‪ .‬این‬ ‫کمبـود فعالیـت می توانـد باعـث زوال بسـیاری از روندهـای‬ ‫طبیعی بدن شود؛ بنابراین بیماری های جسمی‪ ،‬از جمله‬ ‫بیماری هـای قلبی‪-‬عروقـی‪ ،‬ناهنجاری هـای عضالنـی‪،‬‬ ‫اسـکلتی ماننـد کمـردرد و برخـی سـرطان ها‪ ،‬ممکـن اسـت‬ ‫به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه کاهـش فعالیـت بدنی‬ ‫مربوط شود؛ بنابراین افزایش سطح فعالیت‪ ،‬ممکن است‬ ‫ُ‬ ‫رونـد بیمـاری را کنـد کنـد‪.‬‬ ‫فشارخون‬ ‫فشـارخون بـاال عبارت اسـت از افزایـش مزمـن و پیوسـته‬ ‫فشارخون‪ .‬امار افراد مبتال به فشارخون در کشور ما و سایر‬ ‫کشورها بسیار باالست‪ .‬فعالیت بدنی خطر ابتال به بیماری‬ ‫فشـارخون را کاهش می دهد؛ بنابراین روند اسـیب دیدگی‬ ‫سرخرگ ها کاهش می یابد‪ .‬ورزش همچنین اندازه مجاری‬ ‫خونی‪ ،‬کار این عضله قلب و کارایی توزیع خون محیطی و‬ ‫برگشـت ان را بـه قلب افزایـش می دهد‪.‬‬ ‫سروش راسخ‬ ‫اردشـیر قلعه نویـی معـروف بـه امیـر قلعه نوعـی در اول‬ ‫اذرمـاه سـال ‪ ۱۳۴۲‬در تهـران به دنیـا امـد‪ .‬او اهـل محلـه‬ ‫نازی ابـاد تهـران اسـت‪ .‬او در یـک خانـواده پرجمعیـت بـا‬ ‫هفـت خواهـر و بـرادر بـزرگ شـد‪ .‬پـدرش نا مهـای اردشـیر‬ ‫و بابـک را بـرای او و بـرادرش انتخـاب کـرد؛ امـا از همـان‬ ‫کودکـی بیشـتر بـا نـام امیـر صدایـش می کردنـد‪ .‬پـدرش‬ ‫ی او‬ ‫تسـالگ ‬ ‫راننـده ماشـین سـنگین ولـوو بـود کـه در هف ‬ ‫درگذشـت و از ان بـه بعـد مجبـور بـه کار کـردن شـد و در‬ ‫کنـار ان فوتبـال را هـم دنبـال کـرد‪ .‬فوتبـال را در کودکـی از‬ ‫گتـرش شـروع‬ ‫میـدان انصـاری نازی ابـاد در کنـار بـرادر بزر ‬ ‫کرد تا اینکه سـال ‪ 1355‬وقتی ‪ 13‬سـاله بود به تیم جوانان‬ ‫افسـر رفـت‪ .‬او سـپس در تیـم سـازمان فوتبـال نیـز مدتـی‬ ‫حضـور داشـت‪ .‬فوتبـال حرفـه ای را در سـال ‪ 1358‬وقتـی‬ ‫‪1 6‬سـاله بـود بـا ورود بـه تیـم راه اهـن شـروع کـرد‪ ،‬د وسـال‬ ‫شسـال در شـاهین بـازی‬ ‫در راه اهـن بـود سـپس ش ‬ ‫کسـال در‬ ‫کـرد‪ .‬او در سـال ‪ 1366‬بازیکـن لژیونـر شـد و ی ‬ ‫السـد قطـر بـازی کـرد تـا اینکـه سـال ‪ 67‬در ‪ 25‬سـالگی بـه‬ ‫اسـتقالل پیوسـت و ب همـدت ‪1 0‬سـال بازیکـن ایـن باشـگاه‬ ‫بـود‪ .‬قلعه نویـی از سـال ‪ 65‬بـه تیـم ملـی رفـت و سـابقه‬ ‫‪ 20‬بـازی و یـک گل زده هـم دارد؛ وی در سـال ‪1376‬‬ ‫‪3‬سـاله بـود از بـازی در فوتبـال خداحافظـی کـرد‪.‬‬ ‫وقتـی ‪ 4‬‬ ‫نبـار در دوران بازیگـری مصـدوم شـد‬ ‫قلعه نویـی چندی ‬ ‫و دو مرتبـه مصدومیـت جـدی را تجربـه کـرد‪ .‬بـار اول در‬ ‫سال ‪ 1371‬و بار دوم ان در سال ‪ 1375‬دچار مصدومیت‬ ‫ً‬ ‫شـدید و طوالنـی شـد کـه نهایتـا بـه خداحافظـی او از‬ ‫فوتبال انجامید‪ .‬تبعات مصدومیت شـدید زانو در دوران‬ ‫پـس از بـازی هـم همـراه وی بـود و چندیـن بـار ناچـار بـه‬ ‫جراحـی زانـو شـد‪ .‬دوره مربیگـری را ب هصـورت کوتـاه در‬ ‫باشـگاه بایـر لورکـوزن گذرانـد؛ سـپس مدتـی کوتـاه مربـی‬ ‫تیـم کشـاورز بـود؛ تا اینکـه در فصـل ‪ 1380‬بـه بـرق تهـران‬ ‫رفت‪ .‬در سـال ‪ 1381‬به اسـتقالل اهواز رفت تا اینکه سـال‬ ‫‪ 1382‬تـا ‪ 1385‬هدایـت اسـتقالل تهـران را به دسـت کـرد‪،‬‬ ‫اخریـن حضـور او در اسـتقالل سـال ‪ 91‬تـا ‪ 94‬بـود‪ .‬از سـال‬ ‫‪ 96 - 94‬دو سـال هدایـت ترا کتورسـازی تبریـز را برعهـده‬ ‫گرفـت؛ سـپس سـال ‪ 97 - 96‬در ذوب اب و سـال ‪- 97‬‬ ‫‪ 98‬نیـز سـرمربی سـپاهان اصفهـان بـود‪ .‬وی در دوران‬ ‫جبـار اسـتقالل و دوبـار سـپاهان را بـه‬ ‫سـرمربیگری خـود پن ‬ ‫قهرمانـی در لیـگ برتـر رسـاند و سـابقه پنـج نایب قهرمانی‬ ‫مهـای مختلـف لیـگ را دارد‪ .‬همیـن امـار باعـث‬ ‫هـم بـا تی ‬ ‫شـده لقب پرافتخارترین سـرمربی را سـال ها یدک بکشـد‪.‬‬ ‫بـا رفتـن برانکـو ایوانکوویـچ کـروات در ‪ ۱۷‬مرداد مـاه ‪۸۵‬‬ ‫قلعه نویـی به عنـوان سـرمربی تیم ملـی انتخـاب شـد تـا‬ ‫تهـای اسـیا در سـال‬ ‫تیـم را امـاده حضـور در جـام مل ‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬کنـد‪ .‬وی بـرای هدایـت تیـم ملـی از همـکاری‬ ‫ناصـر ابراهیمـی‪ ،‬ابراهیـم زاده‪ ،‬پیروانـی‪ ،‬اقاجانیـان‪ ،‬کریـم‬ ‫بوسـتانی و مظلومـی در کادر فنـی تیـم ملی اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫تهـای اسـیای‬ ‫تیـم ملـی در مسـابقات انتخابـی جـام مل ‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬بـا کسـب ‪ ۴‬پیـروزی و ‪ ۲‬تسـاوی مقـام نخسـت‬ ‫گروهـش را بـا ‪ ۳‬امتیـاز باالتـر از کـره جنوبـی کسـب کـرد‪ .‬در‬ ‫تهـای اسـیا (‪،)۲۰۰۷‬‬ ‫تهـای مرحلـه نهایـی جـام مل ‬ ‫رقاب ‬ ‫تیـم ملـی ایـران پـس از صدر نشـینی در گـروه بـا ‪ ۷‬امتیـاز‬ ‫و باالتـر ایسـتادن از ازبکسـتان و چیـن در مرحلـه گروهـی‪،‬‬ ‫در یک چهـارم نهایـی بـا ضربـات پنالتـی در مقابـل کـره‬ ‫جنوبی حذف شـد‪ .‬او مسـئولیت نا کامی را برعهده گرفت‬ ‫و گفـت‪« :‬در ایـن نا کامی تمام تقصیرها متوجه من اسـت‬ ‫و نبایـد از بازیکنـان انتقـاد کـرد»‪ .‬پیـروزی ‪ ۸‬بـر یـک مقابل‬ ‫جاماییـکا بهتریـن نتیجـه و شکسـت ‪ ۴‬بـر صفـر مقابـل‬ ‫مکزیـک در بـازی دوسـتانه بدتریـن نتیجـه قلعه نویـی بـا‬ ‫تیـم ملـی ایران بـود‪ .‬او در طی دوران مربیگری اش در تیم‬ ‫ملـی‪ ،‬در ‪ ۱۷‬بـازی ‪ ۱۰‬بـرد‪ ۶ ،‬مسـاوی و ‪ ۱‬باخـت داشـت و‬ ‫رکـورد ‪ ۲٫۱‬امتیـاز در هـر بـازی را ثبـت کـرد‪ .‬پـس از جدایـی‬ ‫از تیـم ملـی و در انتهـای سـال ‪ ،۲۰۰۷‬در جمـع سـه نامـزد‬ ‫ً‬ ‫عنـوان بهتریـن مربـی سـال اسـیا معرفـی شـد کـه نهایتـا‬ ‫موفـق بـه کسـب ایـن عنـوان نشـد‪ .‬قلعه نوعـی ازجملـه‬ ‫یسـت کـه پـا بـه هر تیمی گذاشـته‪ ،‬توانسـته‬ ‫مربیـان موفق ‬ ‫عملکـرد قابل قبولـی از خـود ب هجـای بگـذارد و همـواره در‬ ‫ً‬ ‫زمـره مربیـان تـراز اول ایرانـی قـرار داشـته اسـت‪ .‬اخیـرا نیـز‬ ‫بـرای هدایـت تیـم ملـی بـه او پیشـنهاد شـد کـه نپذیرفت‪.‬‬ ‫قلعه نویـی در اوایـل شـروع فوتبـال خـود بـا اولیـن حقـوق‬ ‫و فـروش طالهایـش مـادرش یـک پیـکان مـدل ‪ 61‬گرفـت‬ ‫تـا بـرای امرارمعـاش خانـواده مسافرکشـی کنـد‪ .‬حـاال ایـن‬ ‫سـرمربی فوتبـال عالو هبـر رسـتوران داری در ا کباتـان و‬ ‫ونـک‪ ،‬یـک مبل فروشـی ال کچـری در خیابـان ولی عصـر و‬ ‫اسـتخر و سـونای ‪ VIP‬دارد‪ .‬امیـر قلعه نویـی و همسـرش‬ ‫سال هاسـت ازدواج کـرده کـه ثمـره ایـن زندگـی یـک دختـر‬ ‫ب هنـام خاتـون و یـک پسـر ب هنـام هوتـن اسـت‪.‬‬ ‫کلسترولخون‬ ‫کلسـترول بـاالی خـون عبارت اسـت از افزایـش کلسـترول‬ ‫خـون به ویـژه کلسـترول لیپوپروتئیـن کم چگالـی (‪)LDL‬‬ ‫ً‬ ‫کـه معمـوال بـا افزایـش خطـر ابتلا بـه بیمـاری قلبی‪-‬عروقـی‬ ‫همـراه اسـت‪ .‬افرادی کـه چربـی اضافـی دارنـد‪ ،‬اغلـب میزان‬ ‫کلسـترول لیپوپروتئیـن کـم چـگال ان هـا کـه کلسـترول بـد‬ ‫نامیده می شـود‪ ،‬باالست‪ .‬برخی تحقیقات نشـان داده اند‬ ‫یکـه مقادیـر‬ ‫کـه تمریـن اسـتقامتی منظـم‪ LDL ،‬را در افراد ‬ ‫زیـادی از ایـن مولکـول را در خونشـان دارنـد‪ ،‬کاهـش‬ ‫می دهـد؛ همچنیـن فعالیـت بدنـی میـزان کلسـترول‬ ‫لیپوپروتئیـن چگالی بـاال (‪ )HDL‬را که نوع خوب کلسـترول‬ ‫نامیـده می شـود‪ ،‬افزایـش می دهـد‪ .‬فعالیـت بدنـی میـزان‬ ‫کلسترول بد خون را کاهش و میزان کلسترول خوب خون‬ ‫را افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫دیابت‬ ‫بـه دیابـت نـوع دوم کـه به شـکل خفیـف و اغلـب بـدون‬ ‫ً‬ ‫عالمـت اسـت‪ ،‬دیابـت شـیرین اطلاق می شـود کـه معمـوال‬ ‫پـس از ‪ ۴۰‬سـالگی بـروز می کنـد‪ .‬تحقیقـات نشـان می دهـد‬ ‫فعالیت بدنی منظم از راه کاهش وزن و تاثیر بر حساسیت‬ ‫انسولین و تحمل گلوکز‪ ،‬خطر ابتال به دیابت غیروابسته به‬ ‫انسـولین (دیابـت نـوع دوم) را کاهـش می دهـد‪ .‬پژوهش ها‬ ‫بیانگـر ان بـوده ‪ ،‬زنانـی کـه دسـت کم یک بـار در هفتـه در‬ ‫فعالیت ورزشـی منظم و پیوسـته شـرکت کرده اند‪ ،‬کمتر در‬ ‫معـرض ابتلا به دیابت بوده اند‪.‬فعالیت بدنی منظم‪ ،‬خطر‬ ‫ابتلا بـه دیابـت نـوع دوم را کاهـش می دهـد‪.‬‬ ‫مشکالت روحی و روانی‬ ‫فعالیـت بدنـی می توانـد اثـار مخـرب فشـار روانـی را کاهـش‬ ‫دهـد‪ .‬بسـیاری از افراد‪ ،‬ورزش منظـم را به ویـژه به علـت‬ ‫طبیعـت شـادی بخش ان و همچنیـن بـرای ارامش ذهنی‬ ‫انجـام می دهنـد‪ .‬همـه سـطوح زندگـی روزانـه ماننـد کار‪،‬‬ ‫مدرسه‪،‬فعالیت هایاجتماعیو حتیفعالیت هایاوقات‬ ‫فراغـت می توانـد باعـث فشـار روانـی شـود کـه در این میـان‬ ‫ورزش نقـش موثـری را در کاهـش ایـن فشـارها ایفـا می کند‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان یزد خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد؛‬ ‫اجرای پویش پیشگیری از اعتیاد توسط بهزیستی استان یزد‬ ‫افزایش ظرفیت پست برق فوق توزیع گلستان اهواز‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان یـزد از اجـرای پویـش «والـد ا گاه‪ ،‬فرزنـد ایمـن» جهـت پیشـگیری اولیـه‬ ‫از اعتیـاد خبـر داد‪ .‬رضـا ابهـت بابیان اینکـه حضـور یـک والـد ا گاه نقـش مهمـی در پیشـگیری از‬ ‫اعتیـاد فرزنـدان دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬کاهـش عوامـل خطـر و افزایـش عوامـل محافظـت از ان هـا بـا راهبـرد‬ ‫تحکیـم خانـواده در مقابـل اعتیـاد موردنظـر ایـن پویـش اسـت‪ .‬ایمن کـردن فرزنـدان از بلای اعتیـاد‬ ‫بـا ا گا هسـازی والدیـن از اقدامـات اصلی سـت‪ .‬ایـن پویـش درراسـتای اطالع رسـانی بـه والدیـن‬ ‫درخصوص توجه به فرزندان و افزایش دانش والدین درزمینه پیشـگیری از اعتیاد بوده و حسـاس‬ ‫ن پویـش محسـوب می گـردد»‪.‬‬ ‫سـازی و اطالع رسـانی دو راهبـرد مهـم در اجـرای ایـ ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفـت‪« :‬پسـت ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت گلسـتان اهـواز‬ ‫افزایـش ظرفیـت پیـدا کـرده اسـت»‪ .‬محمـود دشـت بزرگ افـزود‪« :‬دو ترانـس ‪ 50‬مگاولت امپـری‬ ‫سهـا بـرق دار شـده‬ ‫جایگزیـن دو ترانـس ‪ 27‬مگاولت امپـری شـده کـه در حال حاضـر یکـی از این تران ‬ ‫و دیگـری نیـز در حـال دمونتـاژ بـوده و قبـل از پایـان سـال جـاری وارد مـدار خواهد شـد‪ .‬ایـن افزایش‬ ‫ظرفیـت کمـک خواهـد کـرد تـا بـرق منطقـه گلسـتان اهـواز کـه یکـی از مناطـق پرمصـرف شـهر اسـت‬ ‫تعدیـل و در تابسـتان پیـش رو دچـار افـت ولتـاژ نشـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬عالوه بر افزایش ظرفیت پسـت‬ ‫مذکـور‪ ،‬سـه فیـدر خروجـی ‪ 33‬کیلوولـت نیـز در ایـن پسـت نصـب و راه انـدازی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عیدی زودهنگام به مردم ایران؛‬ ‫تاریخ سازی گروهفوالدمبارکهباعبور از تولید‪ 10‬میلیون تنفوالدخام‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫از هم ــان نخس ــتین روز س ــال ای ــن راهب ــرد چراغ راه ش ــد‪:‬‬ ‫«تولی ــد؛ دانش بنیان؛ اش ــتغال افرین» و پوالدم ــردان گروه‬ ‫فوالدمبارکه خرس ــند و مفتخرند که ا گرچه هنوز ‪ 10‬روزدیگر‬ ‫ت ــا پایان س ــال ب ــرای تولید فرص ــت دارن ــد‪ ،‬زودت ــر از انچه‬ ‫یش ــده بود‪ ،‬با عبور از تولی ــد ‪ 10‬میلیون تن فوالد‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫تش ــده تا اخر ‪ ۱۴۰۰‬گذش ــتند‬ ‫خ ــام‪ ،‬از تم ــام رکوردهای ثب ‬ ‫خس ــاز‬ ‫و ضم ــن لبی ــک به فرم ــان رهبر فرزان ــه‪ ،‬باردیگر تاری ‬ ‫ش ــدند‪ .‬مدیرعام ــل گ ــروه فوالدمبارک ــه گف ــت‪« :‬عب ــور از‬ ‫نت ــن تختال‪ 10 ،‬روز مانده به پایان س ــال‪ ،‬با رش ــد‬ ‫‪ 10‬میلیو ‬ ‫‪ 10‬درصدی نس ــبت به مدت مش ــابه س ــال قب ــل‪ ،‬درحالی‬ ‫نت ــن اف ــت تولی ــد ناش ــی از‬ ‫رخ داد ک ــه ح ــدود یک میلیو ‬ ‫ته ــای ب ــرق و گاز را ک ــه در س ــال ج ــاری بیش ــتر‬ ‫محدودی ‬ ‫تس ــر گذاش ــتیم و این ام ــر‬ ‫از س ــال های قب ــل ب ــود‪ ،‬پش ‬ ‫یه ــای الزم‪،‬‬ ‫محقق نش ــد مگر ب ــا برنامه ری ــزی و پیش بین ‬ ‫اس ــتفاده از تجارب س ــال های قبل‪ ،‬ذخیره سازی به موقع‬ ‫مواد اولی ــه‪ ،‬انجام تعمیرات اساس ــی خط ــوط مختلف در‬ ‫زم ــان اعم ــال محدودیت های ان ــرژی و درنهای ــت افزایش‬ ‫بهره وری س ــرمایه های انس ــانی ش ــرکت»‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک ــرد‪« :‬ب هم ــوازات رش ــد کم ــی محص ــول‪ ،‬خوش ــبختانه در‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۱‬ش ــاهد رش ــد ‪ 12‬درص ــدی تولی ــد محص ــوالت‬ ‫وی ــژه و تولی ــد ‪ ۱۴‬محص ــول جدی ــد نیز هس ــتیم»‪ .‬به گفته‬ ‫طیب نی ــا؛ گ ــروه فوالدمبارک ــه ب ــا س ــهم ‪ ۳۴‬درص ــدی در‬ ‫تولی ــد فوالد کش ــور‪ ،‬در رش ــد و ارتق ــای جایگاه ای ــران بین‬ ‫فوالدس ــازان جه ــان نق ــش ارزن ــده ای داش ــته اس ــت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪« :‬جهادگران شـــرکت فوالدمبارکه‪ ،‬فوالد هرمزگان‬ ‫و مجتمع فوالد س ــبا‪ ،‬هم راس ــتا ب ــا اهداف گ ــروه‪ ،‬علی رغم‬ ‫هم ــه محدودیت های ــی ک ــه در س ــال ج ــاری ب هش ــدت و‬ ‫بیش ازهمیش ــه با ان مواجه بودند‪ ،‬توانس ــتند تا ش ــامگاه‬ ‫روز جمع ــه ‪ 19‬اس ــفندماه و ‪ 10‬روز مان ــده ب ــه پای ــان س ــال‬ ‫جـــاری‪ 10 ،‬میلی ــون و ‪ ۱۶‬هزارت ــن ف ــوالد خام تولی ــد کنند‪.‬‬ ‫محور‬ ‫باعنایت به ش ــعار س ــال‪ ،‬سیاسـ ـت های گروه بر س ــه‬ ‫ِ‬ ‫تولی ــد حدا کث ــری و تامی ــن نی ــاز ب ــازار داخل‪ ،‬اس ــتفاده از‬ ‫ظرفیت ش ــرکت ها‪ ،‬دانش ــگاه ها و مرا کز علم ــی تحقیقاتی‬ ‫ب ــرای توس ــعه س ــبد محص ــوالت ش ــرکت به وی ــژه ب ــرای‬ ‫ً‬ ‫ان دس ــته از محصوالتی که عمدتا تا کنون از محل واردات‬ ‫یش ــدند و در مرحله س ــوم حمایت از س ــازندگان‬ ‫تامین م ‬ ‫یس ــازی‬ ‫داخل ــی و ش ــرکت های دانش بنی ــان ب ــا نگاه بوم ‬ ‫هرچه بیش ــتر تجهی ــزات موردنیاز و ایجاد اش ــتغال متمرکز‬ ‫ش ــد»‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬از اغ ــاز س ــال ‪ ۱۴۰۱‬نقطه عطف‬ ‫تمام ــی فعالیت هایی ک ــه برای گ ــروه درنظر گرفته ش ــد بر‬ ‫ای ــن اصل اس ــتوار بود ک ــه در هم ــه حوزه ها اع ــم از تولید‪،‬‬ ‫یس ــازی‪ ،‬بای ــد نگاه تحولی داش ــته باش ــیم؛‬ ‫توس ــعه و بوم ‬ ‫ً‬ ‫به این معنا ک ــه مث ــا در تولی ــد فقط ب ــه فکر رکوردش ــکنی‬ ‫نباش ــیم و ب هم ــوازات ان در مس ــیر تولی ــد محص ــوالت‬ ‫یت ــر با نگاهی متف ــاوت حرکت کنیم‪ ،‬از س ــد‬ ‫خ ــاص و کیف ‬ ‫ته ــا و تفکرات ــی که دس ــت و پ ــای م ــا را به نوعی‬ ‫محدودی ‬ ‫بس ــته اند عب ــور کنی ــم و تولی ــدات دانش بنی ــان داش ــته‬ ‫ً‬ ‫باش ــیم‪ .‬نهایت ــا همان گون ــه که مش ــاهده کردی ــم‪ ،‬بااتکابه‬ ‫دانش متخصص ــان داخل ــی‪ ،‬محصوالتی را ب ــرای اولین بار‬ ‫در کش ــور تولی ــد کردی ــم ک ــه در پروژ هه ــای مل ــی کش ــور و‬ ‫بس ــیاری از صنای ــع خ ــاص مورداس ــتفاده ق ــرار گرف ــت»‪.‬‬ ‫طیب نی ــا در بخش دیگری از س ــخنان خ ــود تصریح کرد‪:‬‬ ‫«در ح ــوزه اج ــرای پروژ هه ــای توس ــعه گ ــروه نیز در س ــایه‬ ‫الطاف الهی‪ ،‬طر ح هایی ش ــجاعانه و جسورانه پیشنهاد و‬ ‫وارد فاز اجرا ش ــد ک ــه هریک ازان ها در حد ملی‪ ،‬ارزش ــمند‬ ‫و موثرند؛ توس ــعه های بلندپروازانه ای که با به بارنشس ــتن‬ ‫نه ــا نه فق ــط در تولی ــد ف ــوالد کش ــور‪ ،‬بلک ــه در تامی ــن‬ ‫ا ‬ ‫ان ــرژی و توس ــعه های دانش بنی ــان و علمی‪-‬تحقیقات ــی‪،‬‬ ‫ش ــاخص های مل ــی ب هی ــاری خداون ــد ارتق ــا خواهن ــد‬ ‫یافت‪ .‬در بخش توس ــعه‪ ،‬اح ــداث نیروگاه س ــیکل ترکیبی‬ ‫‪ ۹۱۴‬مگاوات ــی باراندمان ‪ ۵۸‬درص ــد و مصرف اب یک پنجم‬ ‫نی ــروگاه موج ــود‪ ،‬اح ــداث نیروگا هه ــای تجدیدپذی ــر‬ ‫و خورش ــیدی و نی ــز دو نی ــروگاه ب ــادی در دس ــتورکار‬ ‫ق ــرار گرف ــت ک ــه پیش ــرفت های فراوان ــی داش ــته اس ــت»‪.‬‬ ‫طیب نی ــا درادام ــه به دس ــتاوردهای توس ــعه ای در س ــایر‬ ‫ش ــرکت های گروه اش ــاره و تصری ــح کرد‪« :‬خوش ــبختانه در‬ ‫گروه فوالدمبارکه نیز توس ــعه ها به خوبی درحال اجراس ــت؛‬ ‫یک ــه ش ــاهد ش ــروع موفقیت امی ــز ک ــوره ق ــوس‬ ‫تاجای ‬ ‫الکتریکی ش ــرکت فوالد سفیددشت چهارمحال وبختیاری‬ ‫حه ــای هفت گان ــه دول ــت بودی ــم‬ ‫به عن ــوان یک ــی از طر ‬ ‫ک ــه بـ ـه زودی عملی ــات ذوب گی ــری و ریخت هگ ــری ان نی ــز‬ ‫عملیاتی خواهد ش ــد‪ .‬همچنین در ف ــوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد‬ ‫امیرکبی ــر کاش ــان و س ــایر ش ــرکت های گ ــروه برنام هه ــای‬ ‫توس ــعه به خوب ــی درحال انجام اس ــت»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۵۳۵‬واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد گلستان‬ ‫اعظمدستجردی‬ ‫‪ ۱۵۳۵‬واحد مسـکونی روسـتایی مددجویان کمیته امداد اسـتان افتتاح شـد‪.‬‬ ‫این تعـداد از مجمـوع ‪ ۲۶۸۴‬واحـد تعه دشـده کمیتـه امـداد گلسـتان بـود کـه‬ ‫به طور متمرکز در روسـتای عباس اباد کتول از توابع شهرسـتان علی اباد کتول‬ ‫افتتـاح شـد و موردبهر هبـرداری قـرار گرفـت‪ .‬اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬توسـعه‬ ‫بدون توجه به زیرسـاخت ها مقدور و میسـر نیست»‪ .‬علی محمد زنگانه اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬گلسـتان جـزو چهـار اسـتان فقیـر کشـور اسـت و رسـیدن بـه میانگیـن‬ ‫سـرانه درامـد کشـوری و جبـران عقب ماندگـی اسـتان نیازمنـد کار شـبکه ای و‬ ‫تهـای موجـود در اسـتان‬ ‫یسـت»‪ .‬بـرای این منظـور بایـد از همـه ظرفی ‬ ‫ائتالف ‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪ .‬اسـتاندار یکـی از راهکارهـای توسـعه را ایجـاد اشـتغال بـرای‬ ‫یهـا دانسـت و گفت‪« :‬مسـکن از مهم ترین بخش های‬ ‫جوانـان در قالـب تعاون ‬ ‫هزینه ای خانوارهاسـت که دولت سـاخت ‪ ۱۵۵۰۰‬واحد در سـال را برای اسـتان‬ ‫تعهـد ایجـاد کـرد‪ .‬وی افـزود‪ :‬دولـت ‪ ۴۰۰‬هزارمیلیاردتومـان بـرای اشـتغال و‬ ‫عمرانی استان در مسیر توسعه و پیشرفت اختصاص داده است‪ .‬گلستان به‬ ‫کارگاه بـزرگ سـازندگی تبدیـل شـده و تلاش داریم پروژه ها طبق برنامه تکمیل‬ ‫و افتتـاح شـود»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬اعتبـارات مصـوب از محـل ردیـف‬ ‫سـازمان برنامه وبودجه و نیز سـهم اسـتان از محل تملک دارایی های اسـتان‬ ‫که مربوط به سال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬است‪ ،‬اختصاص داده شده است»‪ .‬زنگانه‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬احـداث و وا گـذاری پروژ ههـای مسـکن بـه مددجویـان ارزشـمند‬ ‫اسـت کـه نیـاز داریـم همـه دسـتگاه ها درکنارهـم قـرار بگیر نـد تـا پروژ ههـای‬ ‫مسـکن زودتـر تکمیـل و وا گـذار شـود»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد گلسـتان هـم‬ ‫دراین مراسـم گفـت‪« :‬ایـن واحدهـای مسـکونی در قالـب تفاهم نامه های پنج‬ ‫و سـه جانبه اجرایـی شـده و ‪ ۱۹۰‬واحـد مسـکونی در شهرسـتان علی ابـاد کتـول‬ ‫اسـت‪ .‬عیسـی بابایـی اظهـار کـرد‪ :‬واحدهـای باقی مانده تا نیمه شـعبان سـال‬ ‫بعـد احـداث خواهـد شـد‪ .‬در کنـار ‪ ۱۱۴۹‬واحـد باقی مانـده‪ ۵۰۰ ،‬واحـد دیگـر نیز‬ ‫یشـود تـا در اخـر سـال اتـی هیـچ مددجـو روسـتایی تحت پوشـش‬ ‫احـداث م ‬ ‫بـی منـزل نمانـد‪ .‬یکـی از سیاسـت های ایـن نهـاد‪ ،‬پیوسـت اشـتغال داشـتن‬ ‫سـاخت منـازل بـوده کـه بـرای هـر منـزل‪ ،‬پنـل خورشـیدی درنظـر گرفتـه شـده‬ ‫تـا مـادران در کنـار وظیفـه خـود‪ ،‬بـه اشـتغال مشـغول باشـند‪ .‬بـرای این پنل ها‬ ‫‪۲۰‬سـال‬ ‫به هر خانوار یک میلیاردریال تسـهیالت قرض الحسـنه داده شـده و تا ‬ ‫شـرکت بـرق اسـتان‪ ،‬برق هـای تولیدی را خریـداری می کند»‪ .‬بابایی افـزود‪« :‬در‬ ‫سـاخت مسـکن های احـداث شـده‪ ۲۰۰ ،‬پا کـت سـیمان به طـور رایـگان داده‬ ‫شـده و سـپاه هم کار ایزوگام را انجام داد‪ .‬همچنین دومیلیاردریال تسـهیالت‬ ‫‪ ۶۰۰‬تـا ‪ ۸۰۰‬میلیاردریالـی در قالـب بالعـوض به مددجویان اهدا شـده و بخشـی‬ ‫هـم از محـل اورده مددجویـان بـود»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شهرری به استقبال بهار می رود‬ ‫دریاچه اب های نقره ای گهر؛ بزرگ ترین دریاچه اب شور کشور‬ ‫از جملـه زیباتریـن جاذب ههـای اسـتان لرسـتان ‪ ،‬دریاچـه گهـر اسـت کـه بزرگ تریـن دریاچـه اب شـور کشـور نیـز‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن منطقـه یکـی از بهترین مناطق بـرای کوهنوردان و ماهیگیران اسـت؛ ان هم به واسـطه‬ ‫نامیـده م ‬ ‫بشـده این‬ ‫ب وجـوش! از جمله دالیلی که سب ‬ ‫یهـای قزل االی پرجن ‬ ‫وجـود قل ههـای مرتفـع اشـترانکوه و ماه ‬ ‫ً‬ ‫دریاچـه تا کنـون دسـت نخـورده و کاملا بکـر باقـی بمانـد این اسـت که جـاده ماشـین رو بـرای ان در نظـر گرفتـه‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬بیشـترین عمـق ایـن دریاچـه در بعضـی از مناطـق ان بـه ‪ ۲۸‬متـر می رسـد و بـر روی گسـل اصلـی‬ ‫نلـرزه بوده اسـت‪.‬‬ ‫زا گـرس تشـکیل شـده و بعضـی از کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه علـت ایجـاد ان وجود زمی ‬ ‫کردستان؛ مهیای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۲۰‬تهران اقدامات انجام شده را در شهرری‬ ‫بـرای اسـتقبال از بهـار تشـریح کـرد‪ .‬محمـد ناظم رضـوی‬ ‫دربـاره اقدامـات زیباسـازی منطقـه ‪ ۲۰‬از ابتـدای طـرح‬ ‫بهـاران خدمـت تا کنـون گفـت‪« :‬دراین راسـتا ‪ ۸۳‬هزارمتـر‬ ‫جداول شهرری رنگ امیزی شد‪ .‬همچنین ‪ ۲۰‬هزارمترمربع‬ ‫جـداره و دیوارهـای شـهرری پا ک سـازی و ‪ ۱۰‬المـان نـوری‬ ‫بـا طر ح هـای مصـوب سـازمان زیباسـازی شـهر تهـران اجـرا‬ ‫شده است»‪ .‬شهردار منطقه ‪ ۲۰‬تهران از اجرای تونل نوری‬ ‫به طـول ‪ ۴۰‬متـر هم خبـر داد و گفت‪« :‬اهتزاز ‪ ۳۱۰‬پرچم یک‬ ‫در چهارمتـر بـا طـرح بهـار جان هـا و سـه مورد نورپـردازی‬ ‫هنـری در سـطح منطقـه انجـام شـده اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر‬ ‫‪ ۱۰۰‬پرچـم بزرگراهـی به ابعـاد یـک در ‪ ۱۲۰‬نصـب و ‪ ۲۵‬هزارمتر‬ ‫توسـط ریسـه پرچمی اذین بندی شـد‪ .‬نصب ‪ ۲۰‬تخم مرغ‬ ‫بـا طر ح هـای نـوروزی‪ ،‬چهار سـفره هفت سـین و سـه المان‬ ‫نـوروزی هـم انجـام شـد کـه در طـرح اسـتقبال از بهـار مهـم‬ ‫اسـت‪ .‬اجـرای سـه مورد روشـنایی زیـر پل هـای سـواره رو‬ ‫و ترمیـم ‪ ۱۳۰۰‬مترمربـع نقاشـی دیـواری دراسـتانه بهـار در‬ ‫شـهرری صـورت گرفـت»‪.‬‬ ‫معارفه سرپرست جدید‬ ‫بخشداری کهریزک‬ ‫کردســتان به عنــوان یکــی از اســتان های گردشــگر پذیــر‬ ‫کشــور در ایــام مختلــف ســال‪ ،‬در اســتانه فــرا رســیدن‬ ‫ســال نــو امــاده پذیرایــی و میزبانــی از گردشــگران و‬ ‫یســت‪ .‬کردســتان به دلیــل دارا بــودن‬ ‫مســافران نوروز ‬ ‫جاذب ههــای تاریخــی و گردشــگری و طبیعتــی بکــر در‬ ‫طــول ســال به ویــژه تعطیــات نــوروز همــواره مورد توجــه‬ ‫مســافران و گردشــگران زیــادی از سراســر کشــور و حتــی‬ ‫نقــاط مختلــف جهــان بــوده اســت‪ .‬اســتان کردســتان‬ ‫یهــا مشــهور اســت عالو هبــر دارا‬ ‫کــه بــه دیــار مهربان ‬ ‫بــودن طبیعــت زیبــا و فضاهــای گردشــگری و تاریخــی‬ ‫ننــوازی و میزبانــی از مهمــان‬ ‫منحصر ب هفــرد در میهما ‬ ‫نیــز شــهره اســت؛ درنتیجــه در ایــن ایــام پایانــی ســال‬ ‫تهــای موجــود‬ ‫و با اســتفاده از تمــام امکانــات و ظرفی ‬ ‫خــود را مهیــای میزبانــی شایســته از مســافران نــوروزی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬دســتگاه های مختلــف خدمات رســان‬ ‫اســتان هرســاله در ماههــای پایانــی ســال بویــژه‬ ‫اســفندماه تمــام تمرکــز خــود را بــر فراه مکــردن تــدارکات‬ ‫الزم بــرای تامیــن رفــاه حــال گردشــگران و مســافران‬ ‫نــوروزی گذاشــته و هرکــدام به نوعــی امادگی خــود را برای‬ ‫ایــن ایــام اعــام می کننــد‪ .‬در جلســه ســتاد خدمــات‬ ‫ســفر اســتان کردســتان کــه بــا حضــور اســتاندارو جمــع‬ ‫زیــادی از مســئوالن دســتگاه های خدمــات رســان برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬دســتگاه های از امادگــی همه جانبــه اســتان بــرای‬ ‫پذیرایــی از مهمانــان نــوروزی خبــر داد‪.‬‬ ‫مراکز اقامتی کردستان اماده اسکان مسافران‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫کردسـتان در این جلسـه اظهـار کـرد‪« :‬در حال حاضـر مرا کـز‬ ‫اقامتـی دارای مجـوز اسـتان بـا ظرفیـت اسـکان بیـش از‬ ‫پنج هزار نفـر در شـبانه روز فعـال اسـت و در صـورت تکمیـل‬ ‫ظرفیت این مرا کز‪ ،‬از ظرفیت سالن های ورزشی‪ ،‬مدارس‪،‬‬ ‫کهـای تجهیـز شـده‪ ،‬مسـاجد و مرا کـز موقـت نیـز بـرای‬ ‫پار ‬ ‫یشـود»‪ .‬منصور‬ ‫اسـکان مسـافران و گردشـگران اسـتفاده م ‬ ‫تسـفر‬ ‫مهـرزاد اضافـه کـرد‪« :‬تمـام اعضـای سـتاد خدما ‬ ‫اسـتان بایـد در امـاد ه بـاش کامـل باشـند و با توجه به اینکـه‬ ‫کردسـتان همواره اسـتانی گردشگرپذیر اسـت‪ ،‬لذا در پیک‬ ‫سفرهای نوروزی تمام جوانب برای ارائه خدمات مطلوب‬ ‫بـه مسـافران در نظـر گرفتـه خواهـد شـد»‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫از تاسیسـات گردشـگری و نمازخانه های بین راهی اسـتان‬ ‫بازدیدهـای مکـرر انجـام شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬نمازخان ههـا‬ ‫و سـرویس های بهداشـتی اما کـن اقامتـی و مجتم عهـای‬ ‫بین راهـی اسـتان بـا هـدف ارائـه خدمـات مطلـوب بـه‬ ‫مهمانان و گردشـگران نورزی بهسـازی و تجهیز شـده اند»‪.‬‬ ‫استقرار کمپین ‪ ۳۰۶۰‬در کردستان‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کردسـتان‬ ‫نیـز با اشـاره به اسـتقرار کمپیـن ‪ ۳۰۶۰‬در اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«با توجه به اینکـه بیشـتر تصادفـات در ‪ ۳۰‬کیلومتـری‬ ‫ورودی شـهرها اتفـاق می افتـد ‪ ،‬این کمپین با کمک سـایر‬ ‫یشـده اسـتان‬ ‫دسـتگاه های متولـی‪ ،‬در نقـاط شناسای ‬ ‫اسـتقرار می یابـد»‪ .‬فـرزاد حسـنی همچنین با اشـاره به رفع‬ ‫مشـکالت جـاده ای اسـتان گفـت‪« :‬با توج هبـه بارش هایی‬ ‫کـه امسـال در سـطح اسـتان داشـتیم‪ ،‬چاله هایـی بـر اثـر‬ ‫اسـتفاده از نمـک بـرای برفروبـی در سـطح جاد ههـا ایجـاد‬ ‫شـده ‪ ،‬کـه بـا اسـتفاده از اسـفالت پـر خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫دو نجات جمعیت هالل احمر‬ ‫‪ ۱۵‬پایگاه امدا ‬ ‫در استان مستقر می شود‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر کردسـتان نیز بیـان کرد‪:‬‬ ‫«عالو هبـر ‪ ۱۰‬پایـگاه ثابـت امـداد و نجـات هالل احمـر در‬ ‫اسـتان‪ ،‬پنـج پایـگاه دیگـر نیـز در ایـام تعطیلات نـوروز بـا‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫هـدف ارائـه خدمـات بهتـر در اسـتان مسـتقر م ‬ ‫پیـام جاللـی افـزود‪« :‬در حـوزه جوانـان نیـز بـا هـدف تالش‬ ‫بـرای کاهـش تصادفـات و اشـنایی مسـافران بـا اما کـن‬ ‫گردشـگری ا کیپ هایـی در ورودی شـهرها مسـتقر و‬ ‫مسـافران را در مـوارد مختلـف راهنمایـی می کننـد»‪.‬‬ ‫کمبودی در تامین و توزیع کاالهای اساسی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫رییـس اداره نظـارت و بازرسـی صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫کردسـتان نیـز با بیان اینکـه کمبـودی در توزیـع کاالهـای‬ ‫ضروری کردستان وجود ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬طرح نظارتی ویژه‬ ‫نوروز و ماه مبارک رمضان از ‪ ۱۵‬اسفند امسال اغاز شده و‬ ‫تـا پایـان مـاه مبـارک رمضـان ادامـه دارد»‪ .‬فرزاد سـردارزاده‬ ‫افـزود‪« :‬در راسـتای برقـراری تعـادل در سـطح بـازار در ایـام‬ ‫تعطیلات نـوروز اقدامـات خوبـی د رحـال انجـام اسـت کـه‬ ‫برپایی نمایشـگاه بهاره و هماهنگی با اصناف برای حراج‬ ‫اخـر فصـل از جملـه ایـن اقدامات اسـت»‪.‬‬ ‫اماده باش ‪ ۶۴‬پایگاه پیش بیمارستانی در ایام نوروز‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان نیـز با بیان اینکـه‬ ‫در ایام تعطیالت نوروزی ‪ ۶۴‬پایگاه پیش بیمارسـتانی در‬ ‫سـطح اسـتان در امـاده بـاش هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬همچنیـن‬ ‫در این ایـام بیـش از ‪ ۱۲۰‬دسـتگاه امبوالنـس و یـک بالگـرد‬ ‫اماده ارائه خدمات پیش بیمارسـتانی هسـتند»‪ .‬فریدون‬ ‫عبدالملکـی افـزود‪« :‬در ایـن ایـام تمـام ‪ ۱۶‬بیمارسـتان‬ ‫اسـتان امـاده خدمـات رسـانی بـه مـردم هسـتند‪ ،‬ضمـن‬ ‫اینکـه در حـوزه غـذا و دارو نیـز اقـداات الزم انجـام و‬ ‫داروهـای ضـروری تامیـن و ذخیـره شـده اسـت»‪ .‬وی بـا‬ ‫بیان اینکه در ورودی شـهرهای اسـتان نیز ایسـتگاه های‬ ‫سلامت دایـر و مسـافران را راهنمایـی می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«همچنیـن گشـت های بهداشـت محیـط از رسـتوران‬ ‫و مرا کـز عرضـه دارو‪ ،‬مرا کـز بهداشـتی و درمانـی نظـارت‬ ‫می کننـد»‪.‬‬ ‫اماده سازی ‪ ۹۰‬مدرسه‬ ‫با بیش از ‪ ۶۰۰‬کالس برای میزبانی از مسافران‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش کردسـتان نیـز با بیان اینکـه ‪۹۰‬‬ ‫مدرسـه بـا ‪ ۶۶۸‬اتـاق بـرای میزبانـی از مسـافران نـوروزی‬ ‫مهیـا شـده اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪ ۲۶۸« :‬اتـاق از ایـن تعـداد‬ ‫بـرای رزرو اینترنتـی مسـافران در نظـر گرفتـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫هاشـم ناظمـی جلال بـا بیـان اینکـه همـکاران فرهنگـی از‬ ‫‪ ۲۰‬اسـفند می توانند با مراجعه به سـامانه اسـکان نسـبت‬ ‫بـه رزرو اینترنتـی اقـدام کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬همچنیـن از ‪۲۸‬‬ ‫اسـفند تـا ‪ ۱۲‬فروردیـن تعـداد ‪ ۱۱‬خانـه معلـم بـا ‪ ۴۳۰‬تخـت‬ ‫امـاده پذیـرش مسـافران نـوروزی خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫اغاز گشت نوروزی بر جایگاه های عرضه سوخت‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی منطقـه‬ ‫کردسـتان نیز با اشـاره به اغاز طرح پایش‪ ،‬کنترل و نظارت‬ ‫بـر جایگا ههـای عرضـه سـوخت ب هصـورت شـبانه روزی در‬ ‫اسـتان‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ایـن طـرح بـا عنـوان گشـت نـوروزی‬ ‫یشـود و تـا پایـان تعطیلات‬ ‫بـه صـورت شـبانه روزی اجـرا م ‬ ‫نـوروزی ادامـه دارد»‪ .‬جهانبخـش نوکانـی بـه توزیـع کارت‬ ‫اضطـراری سـوخت بنزیـن در جایگاه هـای اسـتان اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ ۱۵۰« :‬دسـتگاه نفتکـش‪ ۱۴۰ ،‬بـاب جایـگاه‬ ‫عرضـه سـوخت مایـع و سـی ان جـی و ‪ ۹۰‬جایـگاه عرضـه‬ ‫سـوخت در سـطح اسـتان عملیـات خدمت رسـانی بـه‬ ‫مـردم را انجـام می دهنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ امسـال نیـز‬ ‫هیچ گونـه مشـکل و نگرانـی بـرای تامیـن سـوخت ایـام‬ ‫نـوروز در جایگا ههـای عرضـه سـوخت در اسـتان وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬اسـتان کردسـتان دارای بیـش از ‪ 2182‬اثـر تاریخـی‬ ‫شناسـایی شـدهدارد کـه تا کنـون ‪ ۸۷۲‬مـورد از ایـن تعداد‬ ‫اثـار در فهرسـت اثـار ملـی بـه ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬اثـار ملـی‬ ‫به ثبت رسـیده شـامل شـامل ‪ ۷۵۷‬اثـر تاریخـی (ابنیه‪ ،‬تپه‬ ‫و محوطـه)‪ ۱۶ ،‬اثـر بافـت و مجموعـه روسـتایی‪ ۲۰ ،‬اثـر‬ ‫طبیعـی (مناطـق طبیعـی‪ ،‬درخـت و مجموعـه درخـت)‪،‬‬ ‫‪ ۵۶‬اثـر معنـوی (اییـن‪ ،‬رسـم ها محلی‪ ،‬روش های سـاخت‬ ‫صنایـع دسـتی‪ ،‬مـردم شناسـی و مـردم نـگاری) و ‪ ۲۳‬مورد‬ ‫اثـر منقـول (کتـاب و قـران) اسـت‪.‬‬ ‫بنـا بـر پیشـنهاد فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری و بـا حکـم‬ ‫اسـتاندار تهـران‪ ،‬سرپرسـت جدیـد بخشـداری کهریـزک‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬مراسـم معارفـه هـادی بادلـی؛ سرپرسـت‬ ‫جدیـد بخشـداری کهریـزک با حضور حمید زمانـی؛ معاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری و جمعـی‬ ‫از مسـئولین در محـل بخشـداری کهریـزک برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین جلسـه فرمانـدار ویـژه ری ضمـن تقدیـر از زحمـات‬ ‫امیـن بابایـی؛ بخشـدار سـابق کهریـزک حکـم صـادره‬ ‫ازسـوی مهنـدس فخـاری اسـتاندار تهـران را بـه سرپرسـت‬ ‫جدیـد بخشـداری کهریـزک ابلاغ نمـود‪ .‬سرپرسـت جدیـد‬ ‫دانشـجوی مقطـع دکتـری علـوم سیاسـی بـوده و در‬ ‫پرونـده کاری خـود سـابقه جانشـینی سـپاه ناحیه حضرت‬ ‫عبدالعظیـم ؟ ع؟ و مدیریـت برخـی نهادهـای عمرانـی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی را دارد‪ .‬مراسـم رسـمی تکریم و معارفه‬ ‫بخشـداران سـابق و جدیـد کهریـزک در هفتـه اینـده و بـا‬ ‫حضور مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۰‬برابری سرانه فضای سبز‬ ‫قیامدشت‬ ‫شـهردار قیامدشـت در مراسـم کاشـت نهـال در اراضـی‬ ‫دانشـگاه ازاد واحـد شـرق تهـران گفت‪« :‬امسـال درمجموع‬ ‫‪ ۸۱‬هکتـار از اراضـی قیامدشـت زیـر بـار کاشـت ‪ ۸۶۵۰۰‬اصلـه‬ ‫نهـال رفتـه اسـت»‪ .‬حسـین ترکاشـوند افـزود‪« :‬از سـال ‪۹۶‬‬ ‫تا کنون وضعیت سـرانه فضای سـبز شـهر قیامدشـت روند‬ ‫روبه رشـدی را طـی کـرده به گونه ای کـه سـرانه فضـای سـبز‬ ‫ان تـا پیـش از ‪ ۲.۶ ،۹۶‬متـر بـرای هـر شـهروند بـود که ا کنون‬ ‫این رقـم بـه ‪ ۲۰‬متـر رسـیده و درواقـع شـاهد رشـد حـدود‬ ‫‪ ۱۰‬برابـری سـرانه فضـای سـبز قیامدشـت در پنج سـال اخیر‬ ‫بوده ایـم‪ .‬ترکاشـوند عمـده درختـان کاشته شـده را مثمـر‬ ‫دانسـت و علـت ان را بهره گیـری از ثمـرات درختـان بـرای‬ ‫بهبـود درامدهـای شـهری برشـمرد»‪.‬‬ ‫بومی سازی کارت های الکترونیکی‬ ‫توربین های گازی نیروگاه ری‬ ‫معـاون مهندسـی نیـروگاه بـرق ری اعلام کـرد‪« :‬کارت هـای‬ ‫الکترونیکـی توربین هـای گازی به دسـت متخصصـان‬ ‫توانمنـد ایـن نیـروگاه سـاخته و بومی سـازی شـد»‪ .‬مهـدی‬ ‫تاجیـک گفـت‪« :‬حـدود ‪ ۴۰‬بـورد الکترونیکـی سـامانه های‬ ‫کنتـرل و حفاظـت توربین هـای گازی نیـروگاه بـرق ری از‬ ‫ابتـدای ‪ ۱۴۰۱‬تا کنـون در ازمایشـگاه ابـزار دقیـق به دسـت‬ ‫متخصصـان توانمنـد ایـن نیـروگاه سـاخته شـد‪ .‬سـاخت‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬بورد الکترونیکی سیستم های کنترل و حفاظت‬ ‫توربین های گازی متنوع نیروگاه ری از ابتدای ‪ ۱۴۰۱‬تا کنون‬ ‫در ازمایشـگاه ابـزار دقیـق ایـن نیـروگاه بااتکابـه خودبـاوری‪،‬‬ ‫باتوجه بـه نیـاز ایـن نیـروگاه و ثبت سـفارش از نیروگاه هـای‬ ‫دیگـر انجـام شـد‪ .‬تمـام مراحـل سـاخت ایـن کارت هـا در‬ ‫داخل نیروگاه و در ازمایشـگاه ابزار دقیق این نیروگاه انجام‬ ‫می شـود و توانسـته ایم عالوه بـر رفـع نیـاز واحدهـای گازی‬ ‫متنـوع خـود‪ ،‬بـه نیروگاه هـای گازی مشـابه دیگـر در کشـور‬ ‫نیـز خدمـات ارائـه دهیم و عالوه بـر عدم نیاز بـه واردات این‬ ‫قطعـات‪ ،‬صرفه جویـی ارزی قابل توجهـی داشـته باشـیم‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سهامی خاص سات‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10100965364‬و به شماره ثبت ‪51380‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1401/10/20‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای علیرضـا ببـری بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 2279680157‬بـه سـمت مدیرعامـل تا تاریـخ ‪ 1403/10/20‬و به سـمت‬ ‫نایب رئیـس هیئت مدیـره تـا تاریـخ ‪ 1403/10/20‬و بـه سـمت عضـو اصلـی‬ ‫هیئت مدیـره تـا تاریـخ ‪1403/10/20‬؛ اقـای شـیرزاد خسروی هفشـجانی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 4620762997‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره تـا تاریـخ‬ ‫‪ 1403/10/20‬و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره تـا تاریـخ ‪1403/10/20‬؛‬ ‫اقـای کرمعلـی نـادری بـه شـماره ملـی ‪ 4898414303‬بـه سـمت عضـو اصلـی‬ ‫هیئت مدیـره تـا تاریـخ ‪ 1403/10/20‬انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اسـناد و اوراق‬ ‫بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود‬ ‫اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (اقای‬ ‫علیرضا ببری) همراه با مهر شـرکت دارای اعتبار اسـت‪ .‬موسسـه حسابرسـی‬ ‫ارقـام پـردازش نویـن حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی ‪14009900958‬‬ ‫بـه سـمت بـازرس اصلـی تـا پایـان سـال مالـی و اقـای ماهـر کبیـری بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0452841291‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل تـا پایان سـال مالی انتخاب‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1468232‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه بازنشستگان و‬ ‫جانبازان و مستمری بگیران ناجا‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10100436210‬و به شماره ثبت ‪10904‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنـا مـورخ ‪ 1401/11/02‬تصمیمات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای خسـرو نیک نامـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0040333388‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره؛ اقـای‬ ‫جـواد جلال بـه شـماره ملـی ‪ 0044430401‬بـه سـمت عضـو اصلـی‬ ‫هیئت مدیـره؛ اقـای مسـعود جعفری نسـب بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0420403906‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره؛ اقـای حمیـد‬ ‫متقی موفـق بـه شـماره ملـی ‪ 3871034711‬بـه سـمت عضـو‬ ‫علی البـدل هیئت مدیـره؛ اقـای علیرضـا مسـکنی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 3873288893‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره؛ و اقـای‬ ‫حسـین مرادپورارانـی بـه شـماره ملـی ‪ 6199549831‬بـه سـمت‬ ‫عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫اقـای عبدالـه عبدی بوسـجین بـه شـماره ملـی ‪ 0036693669‬بـه‬ ‫سـمت بـازرس اصلـی تـا پایـان سـال مالـی انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1468230‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سهامی خاص مهندسان مشاور ارکان دید‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10102700639‬و به شماره ثبت ‪228937‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1401/09/02‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای مرتضـی عنایـت بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0052933784‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره تـا‬ ‫تاریـخ ‪1403/09/02‬؛ اقـای علـی افشـار بـه شـماره ملـی ‪0055130186‬‬ ‫بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیـره تـا تاریـخ ‪1403/09/02‬؛ و اقـای‬ ‫کـوروش بزرگ منـش بـه شـماره ملـی ‪ 2871857911‬بـه سـمت رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیرعامـل تـا تاریـخ ‪ 1403/09/02‬انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫امضـای کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات‪ ،‬قراردادهـا و عقـود اسلامی و اوراق عـادی اداری بـا امضـای‬ ‫مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬اقـای علی‬ ‫یـاوری بـه شـماره ملـی ‪ 0054600359‬بـه سـمت بازرس اصلـی تا پایان‬ ‫سـال مالـی و اقـای شـهرام شـکوهی نیا بـه شـماره ملـی ‪3071027974‬‬ ‫بـه سـمت بـازرس علی البـدل تـا پایـان سـال مالـی انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1468233‬‬ ‫ا گهیتغییراتشرکت‬ ‫بامسئولیتمحدودتجاریعجیبتوجیب‬ ‫به شناسه ملی‪ 10320607810‬و شماره ثبت‪410251‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1401/01/06‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬تعـداد اعضـای‬ ‫هیئت مدیره به ‪ 2‬نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫اصلاح شـد‪ .‬اقـای محمـد بختیاری نویـن بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0078946786‬با پرداخت مبلغ ‪ 490000‬ریال به صندوق شرکت‬ ‫سهم الشـرکه خـود را بـه مبلـغ ‪ 990000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬درنتیجه‬ ‫سرمایه شرکت از مبلغ‪ 1000000‬ریال به‪ 1490000‬ریال افزایش یافت‬ ‫و مـاده مربوطـه در اساسـنامه شـرکت اصالح شـد‪ .‬لیسـت نهایی‬ ‫بـه شـرح زیر اسـت‪ :‬اقـای محمـد بختیاری نویـن ‪0078946786‬‬ ‫دارای ‪ 990000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای علـی بختیاری نویـن‬ ‫‪ 0078808545‬دارای ‪ 250000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای صالـح‬ ‫بختیاری نویـن ‪ 0491998996‬دارای ‪ 250000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسساتغیرتجاریتهران(‪)1468234‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه‬ ‫بازنشستگان و جانبازان و مستمری بگیران ناجا‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10100436210‬و به شماره ثبت ‪10904‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪1401/11/03‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقای مسـعود جعفری نسـب به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0420403906‬بـه عنـوان رئیـس هیئت مدیـره؛‬ ‫اقای حسـین مرادپورارانی به شـماره ملی ‪ 6199549831‬به‬ ‫عنـوان نایب رئیـس هیئت مدیـره؛ و اقـای خسـرو نیک نامـی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0040333388‬بـه عنـوان مدیرعامـل‬ ‫صندوق انتخاب شدند‪ .‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور‬ ‫بـا امضـای ثابـت مدیرعامـل بـه اتفـاق رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫یـا نایب رئیـس هیئت مدیـره و مهرصنـدوق معتبـر خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬مکاتبـات عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامـل و مهـر‬ ‫صنـدوق معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1468231‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫معاون وزیر ورزشوجوانان خبر داد؛‬ ‫برنامههای تشویقی دولت برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان‬ ‫اغاز «رژه نمک» گاندی‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1930‬؛ گانـدی یـک راهپیمایـی بهسـمت دریـا را اغـاز کـرد‬ ‫کـه بـه «رژه نمـک» معـروف شـد‪ .‬او ایـن رژه را دراعتراضبـه انحصـار بریتانیـا در حـوزه‬ ‫نمـک در هنـد‪ ،‬شـروع کـرد و ‪23‬روز ادامـه داد تـا بعـد از طـی ‪390‬کیلومتـر‪ ،‬بـدون‬ ‫پرداخـت مالیـات‪ ،‬بـه تولیـد نمـک بپـردازد‪.‬‬ ‫معـاون امـور جوانـان وزیر ورزشوجوانان گفـت‪« :‬دولت‪ ،‬مصمم به‬ ‫رفع مشکالت جوانان نخبه است و برای جلوگیری از مهاجرت این‬ ‫قشـر‪ ،‬برنامههـای تشـویقی مناسـبی در نظـر دارد»‪ .‬بهگـزارش ایرنـا؛‬ ‫وحیـد یامینپـور دربـاره مهاجـرت نخبـگان افـزود‪« :‬در اینرابطـه‬ ‫بنیـاد نخبـگان و معاونـت علمی ریاسـتجمهوری مسـئولیتهای‬ ‫مشـخصی دارنـد و دولـت هـم ضمـن اطـالع از مشـکالت اینحـوزه؛‬ ‫برنامههایی در حمایتاز نخبگان جوان در دستور کار دارد‪ .‬امسال‬ ‫باتوجهبهاینکه از سوی رهبری به نام حمایت از تولید دانشبنیان‬ ‫و اشـتغالافرینی‪ ،‬نامگـذاری شـد‪ ،‬حمایتهای فوقالعـادهای برای‬ ‫رونـق حـوزه دانشبنیانهـا و حمایـت از تولیـدات نخبگان ارائه شـد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 19 1401‬شعبان ‪ 12 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2735‬تومان‬ ‫تحلیلگران بینالمللی از اهمیت توافق تهران و ریاض میگویند؛‬ ‫یادداشت روز‬ ‫تغییر جغرافیایسیاسیوشکستهژمونیامریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫واژه باید‬ ‫خود باران باشد!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مثلث چین‪ ،‬ایران‬ ‫و عربستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاه جامعهشناختی به عید نوروز‬ ‫نوروز‪ ،‬بخشی از‬ ‫ادبیات توسعهگرای ا�یران است‬ ‫بیشـک درخصـوص نـوروز تعابیـر متعـدد و گسـتردهای وجـود دارد‪ .‬عـدهای نـوروز را‬ ‫در تغییـر سـال و رسـیدن فصـل بهـار تعبیـر میکننـد؛ امـا باید درنظر داشـت که فلسـفه‬ ‫عمیـق و غنـی در پشـت ایـن تحـول تاریخـی وجـود دارد‪ .‬درواقـع شـاید انرا بتـوان یکـی‬ ‫از نقـاط عطـف تاریخـی ایـران و جهـان دانسـت‪ .‬شـاید ازاینمنظـر بایـد اینگونـه بیـان‬ ‫داشـت کـه نـوروز باعـث میشـود تـا نوع نگـرش ما به تاریخ و هسـتی دچار تغییروتحول‬ ‫شود‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی؛ وزیـر اقتصـاد بااعالماینکـه ثبـت درخواسـت بـرای‬ ‫دریافـت تمـام مجوزهـای صنفـی در درگاه ملـی مجوزهـا امکانپذیـر شـده‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در صـورت کاملبـودن مـدارک متقاضیـان‪ ،‬مجوزهـای اینبخـش‬ ‫سـهروزه صـادر میشـود»‪.‬‬ ‫در روز والدت حضرت ولیعصر؟جع؟ و به مناسبت هفته جوان صورت گرفت؛‬ ‫دالر؛ راهبرد اتاق فکرهای امریکایی‬ ‫برای ناارامسازی کشور‬ ‫وزیر صمت اعالم کرد؛‬ ‫افزایش رشد‬ ‫بخشهای صنعت و معدن‬ ‫‪2‬‬ ‫تجلیل از خانوادههای معزز شهدا‬ ‫قهرمانان‪ ،‬هیئتهای ورزشی جوانان برتر‬ ‫و فعاالن رسانهای شهر ری در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در بهشهر‪:‬‬ ‫سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایالم‪:‬‬ ‫اقلیم مازندران‬ ‫سرمایهزا و ثروتافرین است‬ ‫توزیع کود شیمایی در استان ایالم‬ ‫‪۱۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫‪6‬‬ ‫علیاصغرشالبافیان‪:‬‬ ‫افزایش تعرفه اقامت‬ ‫در ایام نوروز نداریم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحلهای‬ ‫ا گهی مناقصه دو مرحلهای عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجـان غربـی درنظـردارد تجدیـد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی‬ ‫(فشـرده) دو مرحلـهای خریـد انـواع یـراقاالت کابل خودنگهدار به شـرح جدول ذیل و برابر مشـخصات‬ ‫فنی پیوسـت اسـناد مناقصه را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پا کتها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1401/12/20‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪1402/01/19‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1402/01/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪8‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1402/02/04‬به شرح جدول ذیل‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1402/02/16‬به شرح جدول ذیل‬ ‫تاریـخ تشـکیل جلسـه افتتـاح پـاکات ج (پیشـنهاد قیمـت) پیشـنهاددهندگان‪ :‬بـا لحـاظ قـرار دادن زمـان‪ ،‬جهـت بررسـی‬ ‫مشـخصات فنی پیشـنهاددهندگان توسـط کمیته فنی بازرگانی‪ ،‬در جلسـه گشـایش پا کات الف و ب به اطالع شـرکتکنندگان‬ ‫در مناقصـه خواهد رسـید‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای‬ ‫معتبـر (براسـاس شـرایط منـدرج در اسـناد مناقصـه) تهیـه و تسـلیم کنـد‪ .‬بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش و‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر در فراخـوان واصـل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شمارهتجدید‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع تجدید مناقصه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1401- 228‬‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل خودنگهدار‬ ‫‪2001009003000187‬‬ ‫‪5.750.000.000‬‬ ‫منابعداخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار ارتش‪ ،‬سربازان گمنام‪ ،‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ -‬تلفن تماس‪ 044-3110 :‬داخلی ‪4397‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫ اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبتنام‪ /‬پروفایل تامینکننده‪/‬‬‫مناقصهگر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ضمنـا فراخـوان مناقصـه در سـایتهای اطالعرسـانی معامـالت صنعـت بـرق (شـرکت توانیـر) ‪ www.tavanir.org.ir‬و سـایت‬‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجـان غربـی ‪ www.waepd.ir‬و سـایت ملـی مناقصـات ‪ Iets.Mporg.ir‬قابـل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1466469‬‬ ‫اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق قزوین درنظردارد نسبت به خرید کاالی موردنیاز خود بهشرح ردیف ‪ 2 ،1‬و‬ ‫‪ 3‬جدول ذیل از تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط‪ ،‬با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحلهای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/71‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور هوشمند سهفاز اتصال مستقیم فهام ‪ 1‬به‬ ‫همراه قاب‬ ‫‪4.300.000.000‬‬ ‫(چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1401/72‬‬ ‫خرید ‪ 1000‬دستگاه کنتور هوشمند تکفاز فهام ‪ 1‬به همراه قاب‬ ‫‪2.200.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و دویست میلیون ریال)‬ ‫ردیف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1401/73‬‬ ‫خرید ‪ 30‬تابلو ‪ RTU‬بههمراه متعلقات ان (‪ ،rtu‬مودم و ‪ pt‬هوایی‬ ‫همراه با استرا کچرهای نصب تابلو‪ ،PT ،‬کابل فرمان و کابل تغذیه)‬ ‫‪2.080.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و هشتاد میلیون ریال)‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/12/22‬لغایت ‪1401/12/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادات در سایت‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی اسناد کیفی‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت الف و ب مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/01/27‬‬ ‫ شـرکتهای متقاضی‪ ،‬بایسـتی اسـناد مناقصه (الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) و اسـناد و مدارک ارزیابی کیفی را بهصورت جدا گانه در سـامانه سـتاد‬‫بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ قبل از گشـایش پا کت پیشـنهادات (مناقصه)‪ ،‬ارزیابی کیفی مناقصهگران انجام خواهد شـد و فقط پا کات پیشـنهاد مناقصهگرانی‬‫که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوط‪ ،‬تایید و حد نصاب امتیاز را کسـب کرده باشـند‪ ،‬گشـوده خواهد شـد و پا کات سـایر مناقصهگران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عینا مسـترد خواهد شد‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مطابق بند‪ 1-8‬ماده‪ 8‬اییننامه تضمین معامالت شرکتهای توزیع نیروی برق است‪.‬‬ ‫ اصل ضمانتنامه میبایست در پا کت در بسته و مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه‪ ،‬به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند‪.‬‬‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود‪ ،‬همچنین‬‫ً‬ ‫پیشـنهادهای فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده مخـدوش‪ ،‬سـپردههای کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چـک شـخصی و نظایـر ان‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت الـف‪ :‬ادرس‪:‬‬ ‫قزویـن‪ ،‬تقاطـع ولیعصـر؟جع؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان طالقانـی‪ ،‬طبقه همکـف‪ ،‬دبیرخانه شـرکت توزیع نیروی بـرق قزوین‬ ‫تلفن تماس‪028-33239270:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبتنام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫ اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبتنـام سـایر اسـتانها در سـایت سـامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخـش "ثبتنـام ‪ /‬پروفایـل تامینکننـده‪/‬‬‫مناقصهگـر" موجود اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/21 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1468214:‬‬ ‫روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین‬ ‫هر هفتهدوشنبهها‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬اسفند ‪ 13/1401‬شعبان ‪ 6 /1444‬مارس ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 438‬تومان‬ ‫پانتها پناهیها؛یکهتازی‬ ‫در خاصترین نقشهای فرعی‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sar afr azannews.ir‬‬ ‫‪sar afr azan 94@gmail.com‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪439‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫‪15‬‬ ‫امنیت جهانی در محاصره تهدیدهای هسته ای‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫در نمایشـی نـادر از اجمـاع بـر سـر موضـوع‬ ‫«امنیـت جهانـی» و در بحبوحـه افزایـش‬ ‫فهـای کلیـدی ماجـرا؛‬ ‫شهـا بیـن طر ‬ ‫تن ‬ ‫«ایاالت متحده امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬بریتانیا و‬ ‫فرانسـه»‪ ،‬دولتمردان این کشـورها باهم توافق‬ ‫کردنـد که «جنگ هسـته ای‪ ،‬برنده ای نـدارد؛ و‬ ‫هرگـز نبایـد اغـاز شـود»‪ .‬خالصـه ایـن تعهـد کـه‬ ‫تازگـی اعلام شـد و نتیجـه ما ههـا گفت وگـو بود‪،‬‬ ‫ازسـوی یـک مقـام ارشـد در وزارت امـور خارجه‬ ‫ایـاالت متحـده چنیـن عنـوان شـد‪« :‬تصدیـق‬ ‫یسـت که بایـد‬ ‫می کنیـم کـه ایـن‪ ،‬همان چیز ‬ ‫و می خواهیـم از ان اجتنـاب کنیـم؛ به ویـژه‬ ‫ دوران سـخت‪ ،‬به نظـرم مسـئله ای‬ ‫در ایـن ِ‬ ‫یشـود‬ ‫قابل توجـه اسـت»‪ .‬تخمیـن زده م ‬ ‫بیـش از ‪ 13‬هـزار کالهـک هسـته ای هم اینـک‬ ‫ُ‬ ‫در خـا ک نـه کشـور جهان جا خـوش کرده اند و‬ ‫در صدرشـان‪ ،‬طبق گزارش ‪« 2022‬فدراسـیون‬ ‫دانشـمندان امریـکا» (‪ )FAS‬روسـیه و امریـکا‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارنـد که ازاین تعداد‪ ،‬جمعا حـدود ‪12‬هزار‬ ‫کالهـک هسـته ای (به ترتیـب ‪ 6257‬و ‪)5600‬‬ ‫متعلـق بـه ان هاسـت؛ یعنـی عمـده این عوامل‬ ‫تهدیدکننـده جهـان‪ ،‬در دسـت ایـن دو کشـور‬ ‫احتمالی یک «جنگ‬ ‫اسـت که پیش پرده بروز‬ ‫ِ‬ ‫سـرد» دیگـر را به ذهـن متبـادر می کنـد‪ .‬ا گرچـه‬ ‫امریـکا اعلام کـرد ه اسـت کـه تحـت برنام ههـای‬ ‫ً‬ ‫خلع سلاح هسـته ای‪ ،‬مجموعـا ‪3660‬مـورد‬ ‫کهـای خـود را از دور خـارج کـرده ( کـه‬ ‫از کاله ‬ ‫این اقدام‪ ،‬از تعداد کل کالهک های هسـته ای‬ ‫در جهان کاسـته اسـت)؛ اما درمورد سرنوشـت‬ ‫ی مـوارد‪ ،‬هیچ گونـه برنامـه ای را اعالم نکرده‬ ‫باقـ ‬ ‫یسـت که‬ ‫اسـت‪ .‬طبـق گـزارش ‪FAS‬؛ این درحال ‬ ‫گویـا «چیـن‪ ،‬هنـد‪ ،‬کـره شـمالی‪ ،‬پا کسـتان‪،‬‬ ‫روسـیه و بریتانیـا» در حال افزایـش ذخایـر خود‬ ‫هسـتند‪ .‬درواقـع‪ ،‬به نظـر می رسـد به رغـم همه‬ ‫ادعاهـا؛ کشـورهای مجهز به سلاح هسـته ای‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ـدان‬ ‫نه تنهـا نمی خواهنـد واقعـا ازاین می ِ‬ ‫رقابـت پـا پـس بکشـند؛ بلکـه قصـد دارنـد‬ ‫زرادخان ههـای بـزرگ خـود را بـرای یـک اینـده‬ ‫نامعلـوم حفـظ کننـد و حتـی ان را گسـترش‬ ‫دهنـد‪ .‬در اینفوگرافیـک ایـن هفته‪ ،‬کشـورهای‬ ‫بـا بیشـترین تعـداد کالهک هسـته ای در سـال‬ ‫‪ 2021‬معرفـی شـده اند‪.‬‬ ‫روسیه‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫چین‬ ‫فرانسه‬ ‫بریتانیا‬ ‫پاکستان‬ ‫هند‬ ‫رژیم اشغالگر قدس‬ ‫کره شمالی‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫ماهی قرمز؛ پای ثابت سفره هفت سین‬ ‫پرطرفدارتریـن حیـوان خانگـی دنیـا به حسـاب می ایـد‪ .‬هرسـال بیـش از ‪ 480‬میلیـون ماهـی قرمـز به فـروش مـی رود و ایـن یعنی امـاری چندبرابر فروش سـگ و گربه خانگـی به ازای هر یک سـال عمر‬ ‫ماهـی قرمـز حلقـه ای روی پولـک ماهـی ایجـاد می شـود و بـا شـمارش حلقه هـای روی پولـک ماهـی به کمـک میکروسـکوپ می تـوان سـن ماهـی را تشـخیص داد چشـم های انسـان فقـط قـادر بـه‬ ‫دیدن ترکیب سـه رنگ قرمز‪ ،‬ابی و زرد اسـت؛ اما چشـم های ماهی قرمز توانایی دیدن چهار رنگ را دارد و ازاین رو قادر به دیدن نور ماوراءبنفش هسـتند و همین به ان ها کمک می کند که در اب‬ ‫حرکت و غذای خود را اسـان تر پیدا کنند؛ اما ازانجا که چشـم های ماهی در دو طرف سـرش قرار گرفته‪ ،‬گسـتره دید زیادی ندارد و نقطه کور بزرگی در جلوی بینی ماهی قرار دارد گونه های خاص‬ ‫ً‬ ‫ان مثـل چشم تلسـکوپی یـا چشـم حبابی‪ ،‬دیـد ضعیف تـری نسـبت بـه سـایرین دارنـد دایره هـای کوچکـی کـه در دو طـرف بـدن ماهـی قرمـز اسـت‪ ،‬اصطالحـا «خطـوط جانبـی» نامیـده می شـوند؛‬ ‫این بخش از بدن ماهی سـبب می شـود تغییرات فشـار اب مانند لرزش یا جریان اب را حس کند؛ یعنی قدرت المسـه‪ ،‬شـنیدار‪ ،‬تعادل و صوت همگی در یک مجموعه جمع شـده اند زبان ماهی‬ ‫قرمـز فاقـد جوانـه چشایی سـت؛ امـا تمـام سـطح لـب و بیرونـش سرشـار از جوانـه چشایی سـت پوسـت بـدن ماهـی قرمـز در نـور تولیـد رنگ دانـه می کنـد و به همین دلیـل در تاریکی سـفید خواهد‬ ‫شـد چشـمان ماهـی قرمـز فاقـد پلـک بـوده و موقـع خـواب هـم چشـمان ایـن ماهی هـا بـاز اسـت بعضی هـا فکـر می کننـد عمـر ماهـی قرمـز کوتـاه اسـت و همین کـه سـیزده بدر شـد‪ ،‬عمـر ان ها سـر‬ ‫لو خـرده ای» سـال سـن دارد برخلاف گاو کـه چهـار معـده دارد‪ ،‬ماهی قرمز معده نـدارد‪ .‬درعـوض‪ ،‬روده ای طوالنی در بدن ان ها تعبیه شـده که کار‬ ‫می ایـد! درحالی کـه مسـن ترین ماهـی قرمـز «چه ‬ ‫هضـم غـذا را انجـام می دهـد و غـذا به سـرعت در مسـیر ان حرکـت می کنـد رکـورد گینـس بـرای طویل تریـن گلدفیـش از دمـاغ تـا دم ‪ 47.5‬سـانتی متر اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬رکـورد ماهـی قرمـز بیشـتر از گربه‬ ‫ُ‬ ‫‪ 45.5‬سـانتی متری (بـدون احتسـاب دم گربـه) اسـت دندان هـای ماهـی صـاف بـوده و پشـت دهانـش قـرار دارنـد کـه بـه ان هـا «فارینجیـل» گفته می شـود‪ .‬ا گـر موقع غذاخـوردن ماهی خـوب دقت‬ ‫کنید‪ ،‬شـاید صدای غذا جویدن ان ها را بشـنوید چینی ها بیش از ‪ 300‬گونه ماهی قرمز را تابه حال شناسـایی کرده اند موقع تخم ریزی‪ ،‬گلدفیش ماده می تواند بیش از ‪ 1000‬تخم در یک مرحله‬ ‫تولید کند؛ که البته از این تعداد همه متولد نخواهند شـد؛ بعضی ها از بین می روند و بعضی ها خورده می شـوند ما نمی توانیم صدای ماهی ها را بشـنویم؛ اما محققان بااسـتفاده از فناوری خاصی‬ ‫دریافتنـد کـه گلدفیـش طـی غذاخـوردن و دعوا کـردن‪ ،‬از دمـاغ خـود تولیـد سـروصدا می کند برخالف باور اشـتباه عمـوم‪ ،‬ماهی طالیی یا گلدفیش حافظه بسـیارخوبی دارد‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 496

هفته نامه سرافرازان 496

شماره : 496
تاریخ : 1403/03/28
هفته نامه سرافرازان 495

هفته نامه سرافرازان 495

شماره : 495
تاریخ : 1403/03/21
هفته نامه سرافرازان 494

هفته نامه سرافرازان 494

شماره : 494
تاریخ : 1403/03/07
هفته نامه سرافرازان 493

هفته نامه سرافرازان 493

شماره : 493
تاریخ : 1403/02/31
هفته نامه سرافرازان 492

هفته نامه سرافرازان 492

شماره : 492
تاریخ : 1403/02/24
هفته نامه سرافرازان 491

هفته نامه سرافرازان 491

شماره : 491
تاریخ : 1403/02/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!