هفته نامه سرافرازان شماره 438 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 438

هفته نامه سرافرازان شماره 438

هفته نامه سرافرازان شماره 438

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬اسفند ‪ 13/1401‬شعبان ‪ 6 /1444‬مارس ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 438‬تومان‬ ‫پانته ا پناهی ها؛یکه تازی‬ ‫در خاص ترین نقش های فرعی‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94 @gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫پانته ا پناهی ها؛یکه تازی‬ ‫در خاص ترین نقش های فرعی‬ ‫نیمابهدادی مهر‬ ‫طــی ســال های اخیــر بازیگــران متعــددی درخشــیده اند کــه در حضورهــای اولشــان به خاطــر بی حاشــیه بودن‪ ،‬چنــدان‬ ‫ً‬ ‫یشــدند و سکوتشــان باعث شــده بود در «چشــم» نباشــند؛ مثال «پانته ا پناهی ها»‬ ‫ازســوی مخاطبان جدی گرفته نم ‬ ‫ننــوع بازیگــران اســت کــه وقتــی درخشــید‪ ،‬بســیاری می گفتنــد کــه «تــا حــاال کجــا بــوده؟!»‬ ‫یکــی از متفاوت تریــن ای ‬ ‫نهــا ایــن هنرمنــد را بــا توانایی هایــش‬ ‫شــاید ا گــر مخاطبــان حــوزه تصویــر‪ ،‬کمی بیشــتر اهــل تئاتــر می بودنــد زودترازای ‬ ‫ً‬ ‫کشــف می کردنــد و از درخشــش او در مثــا «بانــوی عمــارت» در قــاب تلویزیــون یــا «شــهرزاد» در نمایــش خانگــی یــا‬ ‫«پانته ا پناهی ها» پس از تجربیاتی که در دهه اخیر در حیطه بازیگری داشته به‬ ‫نقش افرینی خاص بدل شـده اسـت‪ .‬بدین معنا که او بی انکه فیزیک یا میمیک‬ ‫شهـا قـرار داشـته باشـد‪ ،‬خـود را در تـوازن درونـی بـا‬ ‫قبـا ان نق ‬ ‫اصلـی اش درتطاب ‬ ‫ماهیت و جوهره شـخصیت ها قرار می دهد‪ .‬برایند چنین تالشـی برجای ماندن‬ ‫کسـو‪ ،‬او را بـه یـک بازنمـای رئـال از سـلوک‬ ‫تصویـری از ایـن بازیگـر اسـت کـه ازی ‬ ‫زیسـتی زنـان طبقـه متوسـط شـهری تبدیـل می کنـد و ازسـویی‪ ،‬شـمایلی از زنـان‬ ‫ی کـه از‬ ‫مسـتقل و دارای درایـت را از او بر می سـازد‪ .‬درخلال چنیـن تصویرسـاز ‬ ‫یهـا» را نقش افرینـی‬ ‫یتـوان «پناه ‬ ‫کارنامـه او در ذهـن مخاطبـان شـکل گرفتـه م ‬ ‫شهـا را بیشـتر‬ ‫وابسـته بـه میمیـک دانسـت‪ .‬بدین معنا کـه او‪ ،‬وجـوه درونـی نق ‬ ‫یسـازد‪ .‬به بهانـه هنرنمایـی این‬ ‫ازطریـق تغییـرات چهـره بـرای مخاطبـان اشـنا م ‬ ‫بازیگر در نقش ناهید در سریال «مترجم» درنگی کوتاه بر نقش افرینی های مهم‬ ‫او داشـته ایم‪« .‬وجیهـه» در فیلـم سـینمایی «دسـته دختـران» یکـی از دورتریـن‬ ‫یهـا» سـپرده‬ ‫یسـت کـه در وهلـه اول بایـد بـه بازیگـری چـون «پناه ‬ ‫نقش های ‬ ‫شـود‪ .‬به واقـع نقـش زن عـرب خشـن و مذهبـی چنـدان تطبیقـی بـا پرسـونای‬ ‫نسـال طبقـه متوسـط شـهری کـه در کلیـت کارنامـه ایـن بازیگـر تثبیـت‬ ‫زن میا ‬ ‫یسـازد‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬شـمایل‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬نـدارد و تصویـری جدیـد را از او بر م ‬ ‫ً‬ ‫یهـا» اصلا بـه یـک زن مذهبـی خشـن و باصالبـت کـه رفتارهایـی محکـم‬ ‫«پناه ‬ ‫از خـود بـروز می دهـد‪ ،‬نزدیـک نیسـت و همیـن دوری از شـمایل نقـش اسـت کـه‬ ‫شهـای ایـن هنرنمایی را بیشـتر می کند‪ .‬اسـتایل بـازی او دراین نقش بازتابی‬ ‫ارز ‬ ‫از اراده زنـی تک افتـاده در شـهری زیـر اتـش را تداعـی می کنـد کـه جد ابـودن از‬ ‫همسر نیز در شخصیت باثبات او خللی وارد نمی کند‪ .‬این فیلم‪ ،‬راوی مقاومت‬ ‫و ایثـار زنـان در روزهـای پرتالطـم ابتدایـی جنگ اسـت و با بازسـازی تصاویر زنده‬ ‫و مسـتند از «نبـرد خانه به خانـه خرمشـهر»‪ ،‬اولین تصویر سـینمایی بـا نگاه زنانه‬ ‫از ان مقاومـت را خلـق کـرده اسـت‪ .‬فیلـم «جـاده خا کـی» یکـی از مهم تریـن اثـار‬ ‫ساخت هشـده سـینمایی دربـاره بازتـاب افـکار و احساسـات نمادیـن یـک جامعـه‬ ‫اسـت‪ .‬فیلـم تلاش دارد تـا ان خانـواده سـه نفره سـرگردان در جـاده را به مثابـه‬ ‫نمـادی از «جامعـه ای معلـق میـان باورهـا و خواسـته ها» بنمایانـد و شـمایل‬ ‫هرکـدام را برامـده از یـک شـرایط زیسـتی بـه مخاطبـان عرضـه کنـد‪ .‬دراین میـان‬ ‫ً‬ ‫یشــدند‪ .‬او عمدتــا در نقش هــای مکمــل ظاهــر شــده امــا ان قــدر توانســت که حتــی در اثار‬ ‫«نفــس» در ســینما شــوکه نم ‬ ‫پربازیگــر نیــز خــود را به روشــنی بــه رخ می کشــد‪ .‬یاســمن خلیلی فــرد در نقــدی دربــاره او نوشــته‪ :‬شــاید از اصلی تریــن‬ ‫اتفاقــات مســیر حرف ـ ه ای «پانت ـه ا پناهی هــا» این باشــدکه پله هــای پیشــرفت را گام ب ـه گام پیمــود و بســتر موفقیــت و‬ ‫اثبــات توانایی هایــش را خشت به خشــت چیــد؛ و یک شــبه ره صدســاله طی نکــردن راز مانــدگاری و درخشــش او شــد‪.‬‬ ‫ـران اســتخوان دار و حرفـه ای‪ ،‬ابتــدا در تئاتــر درخشــید‪ .‬او البتــه در کنــار تئاتــر‬ ‫«پناه ‬ ‫یهــا» هماننــد بســیاری دیگر از بازیگـ ِ‬ ‫به عنــوان منشــی صحنــه و دســتیار کارگــردان نیــز در پروژه هــای ســینمایی حضــور داشــت‪.‬‬ ‫یسـت که در جاده پرپیچ وخم زندگی‬ ‫شـخصیت مادر‪ ،‬همان شـمایل اشـنای زن ‬ ‫بایـد حواسـش بـه همه چیـز باشـد و درواقـع نقـش مدیریـت خانـواده را برعهـده‬ ‫یهـای جنسـیتی کـه دارد بایـد در‬ ‫بگیـرد‪ .‬به واقـع مـادر دراین فیلـم عالو هبـر ویژگ ‬ ‫سـاحتی از یـک انسـان دردمنـد و سـردرگم در ا کنونیـت یـا اتیـه خواهـی زندگـی‬ ‫یهـا» در این هنرنمایـی بسـیارخوب قواعـد کنـش و وا کنـش‬ ‫ارزیابـی شـود‪« .‬پناه ‬ ‫را رعایـت می کنـد‪ .‬جدیـت مادرانـه را دارد و دغدغه مندی زنانه را به رخ می کشـد‪.‬‬ ‫نهـم خانـواده ای‬ ‫یکـه بـار سـنگین مسـئولیت خانـواد ه را بـه دوش می کشـد؛ ا ‬ ‫زن ‬ ‫بـا ان شـرایط نا بسـامان‪ .‬خانـواده ای کـه مـردش پای شکسـته اسـت‪ ،‬فرزنـدش‬ ‫بازیگوش‪ ،‬زنش سردرگم و جاده اش پر از خا ک‪« .‬پناهی ها» هم می خندد و هم‬ ‫گریـه می کنـد‪ ،‬هـم بـدن خـود را بـا ریتـم اهنـگ حرکت می دهـد و هـم روی اهنگی‬ ‫غمگیـن‪ ،‬یـک هم اوایـی سـوزنا ک و تراژیـک را انجـام می دهـد؛ با صورتی کـه از غم‬ ‫لسـازی از شـخصیت‬ ‫یسـت‪ .‬چنیـن شمای ‬ ‫سـرخ شـده و بـر پهنایـش اشـک جار ‬ ‫یـک زن؛ هـم می توانـد بازتابـی خودا گاهانـه و منتقدانـه از شـرایط زیسـتی زنـان‬ ‫در ایـران باشـد کـه بـه تـراژدی پهلـو می زنـد و هـم می توانـد نمایـه ای از مسـیری‬ ‫باشـد کـه به ظاهـر ان را انتهایـی نیسـت‪« .‬جـاده خا کـی» یـک فیلـم جـاده ای‬ ‫به کارگردانـی پنـاه پناهـی محصول سـال ‪ ۲۰۲۱‬اسـت‪ .‬این فیلـم در بخش دوهفته‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪74‬امیـن دوره جش ٔ‬ ‫ـنواره کن و بخش افق های ‪52‬امین دوره جشـنواره‬ ‫کارگردانـان‬ ‫کارلـووی واری به نمایـش درامـد‪ .‬ایـن اثـر همچنیـن بـرای ا کـران در بخـش اصلـی‬ ‫ُ‬ ‫‪59‬امیـن دوره جشـنواره فیلـم نیویـورک انتخـاب شـد‪ .‬می رسـیم بـه «خـروج»؛ اثـر‬ ‫ابراهیـم حاتمی کیـا کـه تعلیـق اصلـی اش وابسـته بـه تصمیم گروهـی از کشـاورزان‬ ‫اسـیب دیده اسـت و در ان‪ ،‬شـخصیت «بی بی مریم» با ان ترا کتوری که به جاده‬ ‫یشـدن اب در‬ ‫می انـدازد و همرا هشـدنش بـا مـردان معتـرض اسـیب دیده از جار ‬ ‫یبـی مریـم» بـا چنیـن کنشـی‬ ‫کنـت بـاالی یـک اپراسـت‪« .‬ب ‬ ‫مزارعشـان‪ ،‬ماننـد ت ‬ ‫خـود را به مثابـه نماینـده گفتمـان اعتراضی زنان علیـه رنج و تبعیض می نمایاند‪.‬‬ ‫به واقـع‪ ،‬او تـا انتهـای مسـیر دادخواهـی همـراه «رحمـت بخشـی» می مانـد و‬ ‫اراده ای مستقل و محکم را از شخصیت زن ایرانی بازتاب می دهد‪ .‬عشق ورزیدن‬ ‫یشـود و به تمامـی رخ می نمایانـد کـه دلبـر جـای طلـب نـاز‪،‬‬ ‫زمانـی مقـدس م ‬ ‫خـود ارام جـان باشـد و مایـه نـوازش همسـری افلیـج‪« .‬طوبـا» در فیلـم «خانـوم»‬ ‫چنیـن اسـت‪ .‬یـک زن عاشـق و زحمتکـش کـه پـس از افلیج شـدن شـوهرش‪ ،‬بـار‬ ‫زندگـی را بـر دوش کشـیده و همـه کارهـای درون و برون منزل را مدیریت می کند؛‬ ‫طوری که حواسـش به همه نکات و امور هسـت‪ .‬لقمه ای اماده در دهان همسـر‬ ‫می نهد و درعین حال مسئولیت پذیری و مشارکت در امور را به پسر خردسالش‬ ‫می امـوزد‪ .‬نیـز حواسـش به این نکتـه هسـت کـه فرزنـدش «علـی» امتحـان دارد و‬ ‫بایـد در ازمونـش موفـق شـود‪« .‬طوبـا» یکـی از شـمایل های اشـنای زنانـه اسـت‬ ‫کـه به وفـور در جامعـه خـود مشـاهده می کنیـم؛ زنانـی پرتلاش‪ ،‬فـدا کار و عاشـق‬ ‫کـه هویـت خانـه و خانـواده را نقـش می زننـد‪« .‬شـهرزاد» در «درخونـگاه» حضـور‬ ‫کوتاهـی دارد؛ امـا در همـان دقایـق انـدک می توانـد شـمایل یـک جان پنـاه را از‬ ‫خـود نمایـه کنـد‪ .‬زنی کـه در یـک جامعه بسـته و محصـور گیر افتـاده و در تنگنای‬ ‫نگاه هـای حریـص و مریـض نا گزیـر اسـت تـا حتـی هویـت واقعـی و نـام اصلـی خود‬ ‫را نیـز مخفـی سـازد‪ .‬اشـنایی بـا «رضـا» در شـبی بارانـی و درحالی کـه «شـهرزاد» از‬ ‫ماموران کمیته فرار کرده سبب شد تا او سرانجام جان پناه و تکیه گاه واقعی را در‬ ‫زندگـی اش بیابـد‪ .‬او مردانگـی و غیرتمنـدی «رضـا» را بسـان یـک کیمیای نـاب در‬ ‫جامعه ای کشـف کرد که نگاه به زن را بیشـتر از دریچه تن و جاذبه های جسـمی ‬ ‫می بینـد؛ نـه از منظـر زیبایی هـا و لطافت هایـش‪ .‬به واقـع در چنیـن جامعـه ای‪،‬‬ ‫رابطـه «شـهرزاد» و «رضـا» یـک جـاده دوطرفـه از اطمینـان اسـت؛ «شـهرزاد» در‬ ‫طلـب مردانگـی رضاسـت و «رضـا» در تمنـای سـادگی و بی ریایـی صمیمانـه یـک‬ ‫زن‪ .‬این فیلم به کارگردانی سـیاوش اسـعدی؛ محصول سـال ‪ ۱۳۹۶‬اسـت و سـال‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬در ‪37‬امیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر به نمایـش درامـد‪ .‬داسـتانش درباره‬ ‫«رضا» با بازی امین حیایی سـت؛ که پس از هشت سـال کار در ژاپن‪ ،‬برمی گردد‪.‬‬ ‫او پـول زیـادی فرسـتاده اسـت و حـاال بـا زخم هایـی بـر جسـم و روح برگشـته کـه‬ ‫بـا ان هـا خانـه و محلـه را بسـازد و اقایـی کنـد؛ امـا چیـزی سـر جایـش نیسـت‬ ‫یـا به عبارتـی‪ ،‬هیچ چیـز سـر جایـش نیسـت و او می فهمـد دراین سـال ها تنهـا‬ ‫وسـیله ای بـوده برای انکـه دیگـران از دسـترنجش‪ ،‬بـه ارزوهـای خـود جامـه عمل‬ ‫بپوشـانند‪ .‬این فیلم با سـه نامزدی در حوزه بازیگری روبه رو شـد؛ که یکی ازان ها‬ ‫سـهم «پانتـه ا پناهی هـا» بـود‪ /.‬مجلـه نماوا‬ ‫عکس جلد‪ :‬امیر سهیلی پور‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫پانته ا پناهی ها در یک نگاه‬ ‫در خودم دانش نوشتن را‬ ‫نمی بینم؛ ولی توان روتوش کردن‬ ‫دارم و وقتی یک فیلم نامه‬ ‫می خوانم‪ ،‬متوجه می شوم کجا‬ ‫ک مو زیاد دارد‪ .‬همیشه دغدغه ام‬ ‫یک قصه خوب بوده و ایده ای‬ ‫در ذهنم دارم که دوست دارم‬ ‫درباره ان به شکل خاص یک فیلم‬ ‫بسازم؛ اما نمی دانم چه زمانی‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫او سال ها به عنوان منشی صحنه فعالیت کرده‬ ‫است؛ دراین حوزه نام او در عنوان بندی اثاری‬ ‫مانند شام اخر‪ ،‬مارمولک‪ ،‬کافه ترانزیت‪ ،‬همیشه‬ ‫پای یک زن در میان است‪ ،‬کنعان و ‪ ...‬امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در البوم موسیقی «در شعله با تو رقصان»‬ ‫به اهنگسازی مهیار علیزاده؛ دکلمه کرد‪.‬‬ ‫این البوم‪ ،‬نامزد جایزه «باربد» بود‪.‬‬ ‫تولد‪ 9 :‬اذر ‪ 1356‬در تهران‬ ‫حرفه‪ :‬بازیگر و کارگردان‬ ‫تحصیالت‪ :‬فار غ التحصیل رشته کارگردانی سینما از سوره‬ ‫فیلم «پرندگان» ساخته الفرد هیچکا ک را در‬ ‫سال ‪ 99‬برای نابینایان صدادار کرد‪.‬‬ ‫کبـار در قـاب تلویزیـون ظاهر شـده؛ بـازی در‬ ‫نسـال ها تنهـا ی ‬ ‫درای ‬ ‫سـریال «بانوی عمارت» سـاخته عزیز اهلل حمیدنژاد که جزو یکی از‬ ‫پنج سـریال پربیننده سـال ‪ 97‬معرفی شد‪.‬‬ ‫با فیلم «کارگران مشغول کارند» حرفه ای تازه را‬ ‫جانشینی مدیر تولید‪ .‬مانی حقیقی‬ ‫تجربه کرد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫این اثر را کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫تندیـس بهتریـن بازیگر زن درام جشـن نوزدهم دنیای تصویر بـرای بازی‬ ‫در «بانوی عمارت» در سال‪ .۱۳۹۸‬نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین‬ ‫ُ‬ ‫ن جشـنواره فجر برای «درخونـگاه» در‬ ‫بازیگـر نقـش مکمـل زن در ‪37‬امی ‬ ‫سـال ‪ .۱۳۹۷‬نامـزد تندیـس شایسـتگی بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل زن‬ ‫بیسـتمین جشـن سـینمای ایران برای فیلم «جشـن دلتنگی» در سـال‬ ‫‪ .۱۳۹۶‬تندیـس بهتریـن بازیگـر نقش مکمل زن نوزدهمین جشـن خانه‬ ‫سـینما بـرای فیلـم «ال ک قرمـز» در سـال ‪ .۱۳۹۶‬سـیمرغ بلوریـن بهترین‬ ‫بازیگـر نقـش اول زن جشـنواره بین المللـی فیلـم فجـر بـرای «نفـس» در‬ ‫سـال ‪ .۱۳۹۵‬تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل زن هفدهمین جشـن‬ ‫خانـه سـینما بـرای فیلـم « گـس» در سـال ‪ .۱۳۹۴‬نامـزد دریافـت سـیمرغ‬ ‫ُ‬ ‫بلوریـن بهتریـن بازیگر نقش مکمـل زن در ‪33‬امین دوره جشـنواره فیلم‬ ‫فجـر بـرای فیلـم «مـن دی هگـو مارادونـا هسـتم» در سـال ‪ .۱۳۹۳‬نامـزد‬ ‫دریافـت تندیـس بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل زن جشـن منتقـدان و‬ ‫نویسـندگان سـینمای ایـران بـرای «مـن دی هگـو مارادونا هسـتم» در سـال‬ ‫‪ .۱۳۹۴‬دیپلـم افتخـار بهتریـن بازیگـر بـرای بـازی در فیلـم «خانـوم» در‬ ‫ُ‬ ‫بخـش نـگاه نـو (فیلـم اول) ‪32‬امیـن دوره جشـنواره فیلـم فجـر ‪.۱۳۹۲‬‬ ‫داور چهارمین جشنواره‬ ‫انالین فیلم کوتاه «پا ک کن»‬ ‫به همراه بهرام عظیمی‪،‬‬ ‫مهرداد اسکویی‪ ،‬حامد‬ ‫سلیمان زاده و محمدباقر‬ ‫قهرمانیبود‪.‬‬ ‫کبـار در‬ ‫از زندگـی شـخصی او اطالعاتـی در دسـت نیسـت؛ تنهـا ی ‬ ‫نمـاه ‪ 1394‬کـه به خاطـر‬ ‫مصاحبـه ای بـا خبرگـزاری مهـر به تاریـخ ‪ 22‬بهم ‬ ‫بـازی در «نفـس» انجـام شـد؛ درپاسـخ به اینکه بیـن چهـار کـودک فیلـم‪،‬‬ ‫کتـر می دیـد؟ گفـت‪« :‬چاقالـه‬ ‫نهـا نزدی ‬ ‫کودک ِـی خـود را بـه کدام یک ازا ‬ ‫به خاطـر کارا کتـری کـه در فیلـم داشـت‪ ،‬بیشـتر بـه مـن نزدیـک بـود‪.‬‬ ‫یهـای مـدام مـن در کوچه وخیابـان‪ ،‬بـه کمـال و نـادر‬ ‫شـیطنت ها و باز ‬ ‫لپـرداز»‪.‬‬ ‫نزدیـک بـود‪ .‬مـن شـبیه بهـار هـم بـودم؛ امـا نـه به انـدازه او خیا ‬ ‫شربت‬ ‫شهرزاد؛‬ ‫ساخته حسن فتحی‬ ‫طوبا‬ ‫خانوم؛‬ ‫ساخته تینا پا کروان‬ ‫ننه اقا‬ ‫نفس؛‬ ‫ساخته نرگس ابیار‬ ‫اعظم‬ ‫ال ک قرمز؛‬ ‫ساخته سید جمال سیدحاتمی‬ ‫در سریال «خاتون» ساخته تینا پا کروان؛ به جز‬ ‫بازیگری‪ ،‬انتخاب بازیگران را نیز برعهده داشت‪.‬‬ ‫افسرالملوک‬ ‫بانوی عمارت؛‬ ‫ساخته عزیزاهلل حمیدنژاد‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫صدای مرا به زبان مادر ی ام می شنوی؟‬ ‫زبان مادری؛ تنظیم ریتم جهان با عشق‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هـر نـوزادی که به دنیا می ایـد و در اغوش مادر قرار می گیرد‪،‬‬ ‫بالفاصلـه بـا صـدا و لحن مادرش ارتباط برقرار می کند‪ .‬همه‬ ‫پوست و گوشت و استخوان او با صدای مادر ارام می شود‪.‬‬ ‫یکـه خـود (‪ )self‬او شـکل نگرفتـه‬ ‫هرچندکـه نـوزاد تا زمان ‬ ‫اسـت‪ ،‬نمی توانـد تفـاوت و تمایـز بیـن خـود و دیگـران را‬ ‫تشـخیص دهد؛ اما ارگانیسـم زیستی به واسط ه ویژگی های‬ ‫سـلولی و مولکولـی ایـن امـکان را دارد که نوعی همزیسـتی را‬ ‫نشـدن انسـان‬ ‫بـا مـادر خـود تجربه نماید‪ .‬انچه باعث انسا ‬ ‫یشـود‪ ،‬فرهنـگ اسـت؛اما در فرهنـگ انچـه حائزاهمیـت‬ ‫م ‬ ‫نبـار‬ ‫یکـه مـا بـرای اولی ‬ ‫یسـت‪ .‬وقت ‬ ‫اسـت‪ ،‬زبـان مادر ‬ ‫می توانیـم کلماتـی را به صورت صحیح بر زبـان برانیم‪ ،‬پدر و‬ ‫مـادر از شـنیدن این گونـه کلمـات در پوسـت خـود‬ ‫نمی گنجنـد‪ .‬زبـان‪ ،‬عنصـر بسـیار مهمـی در حفـظ هویـت‬ ‫یکـه فـردی بـا زبـان مـادری‬ ‫انسـانی انسـان اسـت‪ .‬وقت ‬ ‫صحبـت می کنـد‪ ،‬به گونـه ای عمیـق و متفـاوت بـا خـود و‬ ‫دنیـای اطـراف ارتبـاط برقـرار می کنـد‪ .‬بسـیاری از‬ ‫زیست شناسـان و بیولوژیسـت ها بـر ایـن اعتقادنـد کـه مـا‬ ‫یکـه در رحـم مادر هسـتیم‪ ،‬ریتم‪ ،‬طنین و صـدای مادر‬ ‫وقت ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫را احسـاس می کنیـم و همیـن موضـوع باعـث م ‬ ‫تعلـق خـود را بـه جامـع انسـانی ب همـرور پیـدا کنیـم‪ .‬ا گـر‬ ‫بپذیریـم کـه زبـان سرشـار از هیجانـات و احساسـات و‬ ‫یسـت که می تواند ما را به جامعه انسـانی پیوند‬ ‫تخیل های ‬ ‫بزنـد‪ ،‬سـخنی ب هگـزاف نگفته ایـم؛ امـا نکتـه بسـیارمهم‬ ‫تکـردن بـه‬ ‫این اسـت که در دنیـای پرتالطـم امـروزی صحب ‬ ‫زبـان مـادری‪ ،‬گاهی اوقـات ب هسـادگی به وقـوع نمی پیونـدد‪.‬‬ ‫زبـان مـادری‪ ،‬زبانـی سرشـار از عشـق و عطوفـت اسـت کـه‬ ‫می توانـد قـدرت تعامـل و ارتبـاط برقـرار کـردن را در فـرد‬ ‫تقویـت کنـد؛ امـا ا گـر ب هجـای ایـن زبـان‪ ،‬زبانـی امرانـه و‬ ‫دسـتوری بـر فـرد تحمیـل شـود‪ ،‬او هرگـز نمی توانـد بـه زبـان‬ ‫مـادری به درسـتی سـخن بگویـد‪ .‬بسـیاری از کسـانی کـه‬ ‫یشـوند‪ ،‬جـزو کسـانی هسـتند کـه در‬ ‫دچـار لکنـت زبـان م ‬ ‫تقابـل بیـن زبـان امرانـه و زبـان مـادری قرار می گیرنـد‪ .‬یکی از‬ ‫مشـکالتی کـه در سـال های اخیر بعد از فرا گیـری کووید‪۱۹-‬‬ ‫پدید امد‪ ،‬این بود که بچه ها نتوانستند به مدرسه بروند و‬ ‫بیشتر از همه‪ ،‬کسانی دچار اسیب شدند که در سال های‬ ‫مقـارن بـا کوویـد می بایسـت بـه پیش دبسـتانی یـا دبسـتان‬ ‫می رفتنـد‪ .‬ایـن فاصلـه اموزشـی باعـث شـد تـا در بسـیاری از‬ ‫کـودکان‪ ،‬تقویـت زبـان مـادری ازطریـق مدرسـه به وقـوع‬ ‫نپیوندد و همه این ها مسائلی را ایجاد کرد که در نوع خود‬ ‫اسـیب به حسـاب می امـد؛ امـا نکتـه بسـیار مهم تر اینکـه در‬ ‫بسـیاری از کشـورها به دلیـل عـدم دسترسـی برخـی از‬ ‫طبقـات اجتماعـی بـه منابـع اقتصـادی‪ ،‬کودکان مجبـور به‬ ‫یشـوند‪ .‬ایـن موضـوع به خصـوص در مورد‬ ‫تـرک تحصیـل م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کـودکان افغانـی در سـال های اخیـر بسـیار دیـده م ‬ ‫یکـه کـودکان نمی تواننـد بـه مدرسـه برونـد خودبه خود‬ ‫وقت ‬ ‫نهـا‬ ‫یشـود و ا ‬ ‫نهـا تضعیـف م ‬ ‫یادگیـری زبـان مـادری در ا ‬ ‫مهارت های الزم را برای تقویت زبان مادری پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه زبـان مـادری پـس از والدیـن توسـط‬ ‫یشـود و این‬ ‫مهـای پیش دبسـتان و ابتدایـی تقویت م ‬ ‫معل ‬ ‫نهـا بایـد ب همـرور درونـی شـود‪ .‬یکی از‬ ‫مهـارت و امادگـی در ا ‬ ‫معضلات امـروز جوامـع بشـری به خصـوص در کشـورهای‬ ‫درحال توسـعه این اسـت که والدیـن عالقه منـد هسـتند تـا‬ ‫بچه ها به زبان دوم صحبت کنند‪ .‬هرچندکه صحبت کردن‬ ‫نهـای دوم و سـوم می توانـد یـک توانایـی افـزوده‬ ‫بـه زبا ‬ ‫حسـاب شـود؛ امـا واقعیـت این اسـت که بسـیاری از‬ ‫یکـه کـودک‪،‬‬ ‫روانشناسـان اجتماعـی بر این باورنـد کـه تا زمان ‬ ‫زبان مادری را به صورت کامل و مسـلط در خود یاد نگرفته‬ ‫اسـت‪ ،‬بهتـر اسـت کـه زبـان دوم را ب هصـورت جـدی اغـاز‬ ‫نکند‪ .‬هرچندکه ا گر هم قرار اسـت زبان دوم اموخته شـود‪،‬‬ ‫بهتـر اسـت شـرایطی ایجـاد نشـود کـه زبـان دوم جـای زبـان‬ ‫اول را بگیـرد؛ البتـه درخصـوص کودکانـی کـه مجبـور بـه‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ ،‬بعضـا ایـن اتفـاق پدیـد می ایـد و گفتـه‬ ‫مهاجـرت م ‬ ‫یشـدن گاهی اوقـات مشـکالتی را‬ ‫یشـود کـه ایـن دو هویت ‬ ‫م ‬ ‫نبـاور‬ ‫نشـناس امریکایـی بر ای ‬ ‫فراهـم می کنـد‪ .‬یـک انسا ‬ ‫اسـت‪« :‬وقتـی بچ ههـا دچـار دو هویتـی در سـنین اصلـی‬ ‫نهـا به مثابـه‬ ‫یشـوند‪ ،‬شـرایط ا ‬ ‫دوران کودکـی خـود م ‬ ‫این اسـت که بیـن دو صندلـی کنـار هـم نشسـته اند و ا گـر‬ ‫نهـا بـه‬ ‫نهـا بکشـیم‪ ،‬ا ‬ ‫یهـا را از زیـر ا ‬ ‫هریـک از ایـن صندل ‬ ‫یکـه وقتـی فـردی بـا یـک زبـان‬ ‫زمیـن می خورنـد؛ درحال ‬ ‫نهـم زبـان مـادری خـود به خوبـی تکلـم می کنـد و بعـد بـه‬ ‫ا ‬ ‫یسـت کـه روی یـک‬ ‫یپـردازد‪ ،‬به مثابـه فرد ‬ ‫زبـان دوم م ‬ ‫صندلی محکم و استوار می نشیند و هیچ کس نمی تواند او‬ ‫را بـر زمیـن بزنـد»؛ بنابرایـن بایـد در نظـر داشـت کـه مسـئله‬ ‫زبان‪ ،‬موضوع بسیار مهمی ست‪ .‬تحقیقات نشان می دهد‬ ‫یکـه بـه زبان مادری سـخن می گویند‪ ،‬رشـد‬ ‫کـه کـودکان وقت ‬ ‫فکری و خالقیت بیش تری در ان ها اتفاق می افتد‪ .‬درواقع‬ ‫یکـه کـودک می تواند با جهان اطراف ارتباط عمیق تری‬ ‫وقت ‬ ‫پیـدا کنـد‪ ،‬امـکان تحقـق خالقیـت را در خـود پیـدا می کنـد‪.‬‬ ‫تجربـه نشـان داده؛ وقتـی کودکـی زبـان مـادری را به خوبـی‬ ‫تهـای‬ ‫یـاد می گیـرد‪ ،‬سـپس ب هسـادگی می توانـد مهار ‬ ‫خواندن و نوشـتن به زبان دوم را نیز فرا گیرد؛ اما متاسـفانه‬ ‫یشـدن و پرسـتیژ اجتماعـی پید اکـردن ازطریـق زبـان‬ ‫تجار ‬ ‫انگلیسـی ایـن روزهـا در خانواد ههـای ایرانـی بسـیار دیـده‬ ‫یشـود‪ .‬یادگیـری زبـان انگلیسـی بدون تردیـد بسـیار‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫قابل تامل و توجه است؛ اما باید حتما فرایند عمیقی برای‬ ‫نسـازی زبـان مـادی به وقـوع بپیونـدد‪.‬‬ ‫یادگیـری و درو ‬ ‫یونسـکو تا کیـد می کنـد کـه امروزه حـدود هفت هزار زبـان در‬ ‫یشـود؛ امـا تنـوع زبانـی ب هطـور‬ ‫سراسـر جهـان صحبـت م ‬ ‫فزاینـده ای در معـرض تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت؛ زیـرا ایـن‬ ‫نهـا بـا سـرعت نگران کننـده ای در حـال نابو دشـدن‬ ‫زبا ‬ ‫هسـتند‪ .‬وقتـی زبانـی نابـود شـود‪ ،‬کل میراث فرهنگـی و‬ ‫نهـا‬ ‫یبـرد و ایـن از بین رفتـن زبا ‬ ‫فکـری را بـا خـود از بیـن م ‬ ‫تهـای فکـری‪ ،‬فرهنگـی را در جهـان حـذف‬ ‫می توانـد فرص ‬ ‫نمایـد‪ .‬ا گـر بخواهیـم در دنیایـی زندگـی کنیم کـه همه حق‬ ‫زندگـی و حیـات داشـته باشـند‪ ،‬بایـد حـق فرهنگـی و حـق‬ ‫تکـردن بـه زبـان مـادری را نیـز بـرای تک تـک‬ ‫صحب ‬ ‫شـهروندان جامعـه جهانـی قائـل شـویم‪ .‬بدون تردیـد‬ ‫دولت ها در مسیر توسعه باید تالش کنند تا شهروندانشان‬ ‫بـه زبـان مـادری تسـلط یابنـد‪ .‬عـدم دسترسـی بـه امکانـات‬ ‫اموزشـی می توانـد ایـن محرومیـت را در کـودکان تشـدید‬ ‫نمایـد‪ .‬از طرف دیگـر؛ شـکاف دیجیتالـی در جهـان امـروز‬ ‫ً‬ ‫بعضا باعث شده تا عده زیادی نتوانند از تسهیالت موجود‬ ‫درخصـوص زبـان در فضاهـای مجـازی اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫هوشـمندی زمانـی بـه وقـوع می پیونـدد کـه فـرد بتوانـد‬ ‫به لحاظ فرهنگی رشد کاملی را طی نماید‪ .‬کودکان به طرق‬ ‫مختلفی با زبان پیوند می خورند؛ اعم از شـنیدن الالیی ها‬ ‫توسـط پدران و مادران در موقع خواب و داسـتان هایی که‬ ‫یشـود‪ .‬این روزها بیشـتر والدین‬ ‫در هـر جامعـه ای روایـت م ‬ ‫ایرانـی ترجیـح می دهنـد داسـتان های خارجـی را بـرای‬ ‫کودکانشـان روایـت کننـد‪ .‬ا گرچـه داسـتان های خارجـی در‬ ‫نـوع خـود قابل تامـل اسـت؛ امـا نبایـد فرامـوش کنیـم کـه‬ ‫حفـظ هویـت زبانـی و انتقـال ان بـه کـودکان یـک ضـرورت‬ ‫کطـرف بایـد زبان هـا حفـظ و احیـاء‬ ‫انکارناپذیـر اسـت‪ .‬ازی ‬ ‫شـود و از طرف دیگـر کـودکان در زبان هـا خـود را پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫سـاموئل جانسـون می گویـد‪« :‬مـن همیشـه وقتـی هـر زبانی‬ ‫یشـوم؛ زیـرا زبان ها شـجره ملت ها‬ ‫یشـود‪ ،‬متاسـفم م ‬ ‫گـم م ‬ ‫هسـتند»‪ .‬سـمیوئل تیلـور کولریچ نیـز معتقد اسـت‪« :‬زبان‪،‬‬ ‫ضرابخانـه ذهـن انسـان اسـت و غنائـم گذشـته و فتوحـات‬ ‫اینـده را در خـود دارد»‪ .‬ا گـر از ایـن منظـر بـه ان نـگاه کنیـم‪،‬‬ ‫یتـوان شـرایط تعاملـی و ارتباط عمیق‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه نم ‬ ‫کـودک بـا زبـان را نادیـده گرفـت‪ .‬مـا بایـد شـرایطی را مهیـا‬ ‫نماییـم کـه همـه بتوانند به راحتـی به زبان مـادری صحبت‬ ‫کننـد‪ .‬در بسـیاری از مواقـع دیـده می شـود کـه بسـیاری از‬ ‫تکـردن به زبان مادری دچار شـرم‬ ‫کـودکان محـروم از صحب ‬ ‫یشـوند‪ .‬باید شـرم ناشـی از صحبت کردن به زبان مادری‬ ‫م ‬ ‫برطـرف شـود و صراحـت لهجـه و شـفاف بودن در کـودکان‬ ‫تقویـت شـود‪ .‬بدریـخ اسـمتانا می گویـد‪« :‬مـن خجالـت‬ ‫نمی کشـم کـه بـه زبـان مـادری ام‪ ،‬هرچنـد ناقـص بـه شـما‬ ‫پاسـخ دهم و خوشـحالم که می توانم نشـان دهم که وطن‬ ‫مـن بـرای مـن بیـش از هر چیـز دیگـری ارزش دارد»‪ .‬درواقـع‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه زبـان‪ ،‬امـکان تقویـت عزت نفـس و‬ ‫اعتمادبه نفس را به کودک می دهد و چه بسـا وقتی که زبان‬ ‫مـادری از مـا فاصلـه دارد‪ ،‬مـا دچـار تردیدهـا و شـک های‬ ‫تکـردن در زندگـی عـادی خود می شـویم‪.‬‬ ‫زیـادی بـرای حرک ‬ ‫در اینجـا بایـد بـه یـک نکتـه توجـه کـرد؛ هرچنـد زبـان‬ ‫متـر اینکه مسـئله ا گاهـی در‬ ‫بسـیارمهم اسـت؛ امـا نکتـه مه ‬ ‫هـر فـرد نیـز حائزاهمیـت اسـت؛ البتـه ا گاهـی به مـرور و‬ ‫برحسـب اینکـه فـرد از دوران کودکـی و خردسـالی به سـمت‬ ‫گسـالی مـی رود در او رشـد می کنـد‪ .‬ا گاهـی‬ ‫بزر ‬ ‫در این خصوص کـه فـرد بدانـد نبایـد در حیطـه زبـان باقـی‬ ‫بمانـد‪ .‬درواقـع او بایـد بتوانـد ادرا ک عمیق تـری از هسـتی‬ ‫دریابـد‪ .‬گاهی اوقـات گفتـه می شـود کـه وقتـی فـرد در قالـب‬ ‫یـک یـا دو زبـان بـا جهان تکلم می کند‪ ،‬خود را اسـیر کلمات‬ ‫می کنـد‪ .‬عبـور از کلمـات‪ ،‬خـود موضوعی سـت کـه برخـی از‬ ‫جامعه شناسـان بـر ان تا کیـد می کنند‪ .‬اینکه فهـم و ا گاهی‬ ‫از ایـن داشـته باشـیم کـه خـارج از انچـه بـه زبـان فارسـی و‬ ‫انگلیسـی و ایتالیایـی صحبـت می کنیـم‪ ،‬عـده زیـادی در‬ ‫کسـالی‬ ‫جهـان از فرصـت زندگـی محروم انـد یـا اینکـه خش ‬ ‫در حـال وقـوع اسـت و زمیـن در حـال گرم شـدن اسـت یـا‬ ‫اینکه عده زیادی در روز خودکشی می کنند یا دچار اعتیاد‬ ‫می شوند؛ بنابراین ما نباید به صرف ان ه در قالب یک زبان‬ ‫صحبـت می کنیـم از واقعیت هـای اجتماعـی جهـان اطراف‬ ‫خـود غافـل شـویم‪ .‬ایـن تعامـل و ارتبـاط برقرار کـردن همـه‬ ‫وجـود بـا واقعیـت اجتماعـی‪ ،‬موضوعی سـت فرازبانـی کـه‬ ‫شاید درک ان چندان ساده نباشد؛ اما نگاهی به شواهد و‬ ‫تهـای‬ ‫مسـتندات جهـان امـروز نشـان می دهـد کـه واقعی ‬ ‫تلـخ اجتماعـی بـر روی خرخـره بشـر پـای خـود را گذاشـته‬ ‫اسـت و در حال خفه کردن حیات کل بشـر اسـت‪ .‬پس باید‬ ‫در راه تحقق انسانی به شدت انسانی کوشا باشیم‪ .‬انسانی‬ ‫کـه می توانـد معنایـی از عشـق را درک کنـد‪ .‬عشـق در قالـب‬ ‫زبـان مـادری محقـق می شـود امـا حقیقـت جهان هسـتی و‬ ‫درک عشـق به مثابـه کل کائنـات‪ ،‬چیزی سـت کـه بایـد ان را‬ ‫عمیق تـر درک کنیـم و بایـد بـرای فهـم ان خـود را در یـک‬ ‫کلیـت جهان شـمول در نظـر بگیریـم‪ .‬اینشـتاین می گویـد‪:‬‬ ‫«انسـان‪ ،‬جزئـی از یـک کلیـت اسـت کـه کائنـات نامیـده‬ ‫می شـود و در زمان و مکان محدود اسـت‪ .‬انسـان‪ ،‬عادات‪،‬‬ ‫افـکار‪ ،‬احسـاس های خویـش را به عنـوان پدیـده ای جـدا از‬ ‫بقیـه می شناسـد‪ .‬ایـن ناشـی از خطـای دیـد در ا گاهـی و‬ ‫فریـب ذهـن او اسـت‪ .‬ایـن فریـب ذهـن بـرای مـا زندانـی‬ ‫می افرینـد کـه مـا را در چهاردیـواری تمایلات شـخصی و‬ ‫عالقـه و محبـت بـرای چند تـن از نزدیـک‪ ،‬محبـوس و‬ ‫محـدود می سـازد‪ .‬رسـالت مـا بایـد بـر این باشـد که بـا بسـت‬ ‫افـق دیـد و گسـترش مهـر و شـفقت خـود خویشـتن را از این‬ ‫زنـدان ازاد کنیـم و تمامـی مخلوقـات زنـده و همـه‬ ‫زیبایی هـای طبیعـت را در اغـوش بگیریـم»‪ .‬ایـن همـان‬ ‫نکته ای ست که شاید موالنا به زیبایی بیان می کند‪:‬‬ ‫چون کـه بی رنگـی اسـیر رنـگ شـد‪ /‬موسـئی بـا موسـئی در‬ ‫جنـگ شـد‬ ‫درگـذر از نـام و بنگـر در صفـات‪ /‬تـا صفاتـت ره نمایـد سـوی‬ ‫زاد‬ ‫اختالف خلق از نام او فتاد‪ /‬چون به معنی رفت ارام افتاد‬ ‫درواقـع مـا بایـد فهـم عمیق تـری از زندگـی بشـر و جهـان‬ ‫خویـش داشـته باشـیم و ایـن نکته ای سـت کـه بـه مـا کمک‬ ‫می کنـد تـا بتوانیـم ضمن خـودکاوی به دگـرکاوی پرداخته و‬ ‫جهانـی نـو را پدیـد اوریـم‪.‬‬ ‫* جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Reuters‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫موج جدید گرما در هند‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫ً‬ ‫اداره هواشناسـی هنـد هم زمـان بـا ثبـت گرم تریـن مـاه فوریـه در تاریـخ اعلام کـرد کـه این کشـور احتمـاال بیـن‬ ‫ماه هـای مـارس و مـی (از ‪ ۱۱‬اسـفند تـا ‪ ۱۱‬خـرداد) به ویژه در ایالت های مرکزی و شـمالی که تولیدکننده کلیدی‬ ‫نسـال متوالی در هند‬ ‫گندم هسـتند‪ ،‬با موج گرما روبه رو خواهد شـد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ موج گرما که برای دومی ‬ ‫رخ می دهد‪ ،‬می تواند منجر به کاهش تولید گندم‪ ،‬کلزا و نخود شده و تالش های دولت مرکزی برای کاهش‬ ‫نرخ تورم مواد غذایی را پیچیده کند‪ .‬از سـویی افزایش دما می تواند مصرف برق در تابسـتان امسـال در هند‬ ‫را افزایـش دهـد؛ طوری کـه از تولیـد منابـع تامین برق باالتر رود‪ .‬اداره هواشناسـی هند با صدور بیانیه ای اعالم‬ ‫کـرد کـه احتمـال افزایـش مـوج گرمـا در ما ههـای مـارس تـا مـی در بسـیاری از مناطـق مرکـزی و شـمال غربـی‬ ‫این کشـور وجـود دارد‪.‬‬ ‫بهبود ساختارهای بانک اینده‬ ‫یارانه های انرژی در ایران و جهان؛ و لزوم انتخاب الگویی برای بهبود‬ ‫علی اکبر میدانشاهی‬ ‫یســت کــه ازطــرف دولــت بــه تولیدکننــدگان‬ ‫«یارانــه»‪ ،‬کمک ‬ ‫ی ــا مصرف کنن ــدگان به منظ ــور افزای ــش ت ــوان اقتص ــادی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫نهــا داده و مســتقیم یــا غیرمســتقیم پرداخــت م ‬ ‫ا ‬ ‫پرداخ ــت یاران ــه ان ــرژی در ای ــران س ــابقه طوالن ــی و‬ ‫پیچیدگ ــی خ ــاص دارد و مولف هه ــای اقتص ــادی را‬ ‫ب هش ــکل بنی ــادی و س ــاختاری تحت تاثی ــر ق ــرار می ده ــد‪.‬‬ ‫یاران ــه ان ــرژی ب هش ــکل مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم در کش ــور‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه تولیدکنن ــدگان و مصرف کنن ــدگان پرداخ ــت م ‬ ‫برپای ــه م ــاده ‪ ۱‬قان ــون هدفمندس ــازی یاران هه ــا؛ دول ــت‬ ‫له ــای ان ــرژی و به وی ــژه گاز‬ ‫مکل ــف اس ــت قیم ــت حام ‬ ‫طبیعــی را اصــاح کنــد و مطابــق بنــد الــف مــاده ‪ ۷‬همیــن‬ ‫له ــای‬ ‫قان ــون ‪ ۵۰‬درص ــد درام ــد دریافت ــی از ف ــروش حام ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ان ــرژی مس ــتقیم ب ــه مصرف کنن ــدگان پرداخ ــت م ‬ ‫یس ــت ک ــه ب هص ــورت مس ــتقیم ب ــه‬ ‫ای ــن درواق ــع درامد ‬ ‫یش ــود‪ .‬نی ــز مطاب ــق‬ ‫یه ــای خان ــوار وارد م ‬ ‫س ــبد دارای ‬ ‫مــاده ‪ ۸‬همیــن قانــون‪ ،‬دولــت ‪ ۳۰‬درصــد از درامــد حاصــل‬ ‫له ــای ان ــرژی را ب هص ــورت‬ ‫از اص ــاح قیم ــت حام ‬ ‫مس ــتقیم دراختی ــار بنگا هه ــای تولی ــدی ق ــرار می ده ــد‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه‬ ‫و درواق ــع ای ــن ‪ ۳۰‬درص ــد یاران ــه مستقیم ‬ ‫تولیدکنن ــدگان براس ــاس ض ــرورت و اولوی ــت پرداخ ــت‬ ‫یش ــود‪ .‬طب ــق بن ــد ب م ــاده ی ــک قان ــون هدفمن ــدی‬ ‫م ‬ ‫یش ــود میانگی ــن‬ ‫یاران هه ــا ب ــه دول ــت اج ــازه داده م ‬ ‫قیم ــت ف ــروش داخل ــی گاز طبیع ــی را به گونـ ـه ای تعیی ــن‬ ‫کن ــد ک ــه حداق ــل ‪ ۷۵‬درص ــد قیم ــت گاز صادرات ــی پ ــس‬ ‫از کس ــر هزین هه ــای انتق ــال‪ ،‬مالی ــات و ع ــوارض باش ــد‪.‬‬ ‫این موض ــوع به این معناسـ ـت که قیم ــت گاز به ان ــدازه‬ ‫‪ ۲۵‬درص ــد کمت ــر از قیم ــت جهان ــی گاز اس ــت‪ .‬کمترب ــودن‬ ‫قیمــت داخلــی گاز نســبت بــه قیمــت جهانــی نوعــی یارانــه‬ ‫یش ــود ک ــه دراختی ــار تولیدکنن ــدگان‬ ‫پنه ــان محس ــوب م ‬ ‫کاال‪ ،‬خدمــات و مصرف کننــدگان نهایــی گاز قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ام ــار و داد هه ــای داخل ــی و جهان ــی نش ــان می ده ــد‬ ‫لهــای انــرژی را بســیارکمتر از قیمــت‬ ‫دولــت‪ ،‬قیمــت حام ‬ ‫جهان ــی تعیی ــن ک ــرده‪ .‬نوس ــانات ن ــرخ ارز در اخت ــاف‬ ‫له ــای ان ــرژی‬ ‫قیم ــت موث ــر اس ــت و فاصل ــه قیم ــت حام ‬ ‫ته ــای جهان ــی‪ ،‬ب ــرای خانواد هه ــا‪ ،‬رف ــاه و ب ــرای‬ ‫ب ــا قیم ‬ ‫تولیدکننــدگان به ویــژه تولیدکننــدگان کاالهــای صادراتــی‪،‬‬ ‫س ــود به هم ــراه دارد و برت ــری اصل ــی و مزی ــت نس ــبی‬ ‫یب ــر‬ ‫ب ــرای تولی ــد و تج ــارت کش ــور در محص ــوالت انرژ ‬ ‫نحــوزه را‬ ‫یشــود و تــوان رقابتــی اقتصــاد درای ‬ ‫محســوب م ‬ ‫افزای ــش می ده ــد‪ .‬ازطرف دیگ ــر‪ ،‬نق ــدی ک ــه ب ــر پرداخ ــت‬ ‫یاران ــه ان ــرژی وارد اس ــت براین موض ــوع تا کی ــد دارد ک ــه‬ ‫له ــای ان ــرژی به دلی ــل پیامده ــای الودگ ــی‬ ‫یاران ــه حام ‬ ‫و مش ــکالت محی ــط زیس ــتی س ــبب نا کارام ــدی ب ــازار‬ ‫یش ــود و عالئ ــم اش ــتباهی ب ــه برنامه ری ــزان توس ــعه‬ ‫م ‬ ‫یشــود‬ ‫می دهــد؛ ســبب افزایــش کســری بودجــه دولــت م ‬ ‫یه ــای پ ــا ک‬ ‫و مان ــع ج ــدی ف ــرا روی اس ــتفاده از انرژ ‬ ‫یشــود‪ .‬اســتمرار و افزایــش یارانـ ه مصــرف بیهــوده‬ ‫تلقــی م ‬ ‫یهــای پــا ک را‬ ‫انــرژی را افزایــش و ســرعت اســتفاده از انرژ ‬ ‫کاهــش می دهــد‪ .‬بــرای تحلیــل دقیــق وضعیــت انــرژی در‬ ‫نقــاط مختلــف جهــان‪ ،‬ا گاهــی از قیمــت گاز در کشــورهای‬ ‫یس ــت ام ــا پیـ ـش ازان بررس ــی امنی ــت‬ ‫مختل ــف ضرور ‬ ‫انــرژی و پایــداری تولیــد و توزیــع‪ ،‬اهمیــت بــاال دارد‪ .‬جهــان‬ ‫در بحــث انــرژی بــا فضــای بحــران انــرژی و لــزوم مقابلــه بــا‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫تغیی ــرات اب و هوای ــی روبه روس ــت‪ ،‬این درحال ‬ ‫امنی ــت ان ــرژی در کش ــورمان و ثب ــات و پای ــداری تولی ــد‬ ‫به دلی ــل برخ ــورداری کش ــور از نعم ــت ذخای ــر ارزش ــمند‬ ‫نفــت و گاز و ســرمایه های انســانی توانمنــد و صاحب نظــر‬ ‫در ام ــر تولی ــد‪ ،‬انتق ــال و توزی ــع گاز و وج ــود تاسیس ــات‬ ‫پاالیش ــگاهی و تجهی ــزات تقوی ــت فش ــار و خط ــوط لول ــه‬ ‫انتق ــال و تاسیس ــات و ش ــبکه عظی ــم توزی ــع گاز‪ ،‬از‬ ‫ضریــب باالیــی در تامیــن انــرژی نســبت بــه دیگــر جوامــع‬ ‫برخ ــوردار اس ــت و نق ــش ش ــرکت گاز در تامی ــن امنی ــت‬ ‫ان ــرژی بس ــتر مناس ــبی ب ــرای س ــرمایه گذاری و ایج ــاد رف ــاه‬ ‫یس ــت‪ .‬کارشناس ــان اژان ــش بین الملل ــی ان ــرژی‬ ‫عموم ‬ ‫شه ــای‬ ‫له ــای ان ــرژی را ب ــا رو ‬ ‫مدت هاس ــت یاران ــه حام ‬ ‫نظام من ــد بااس ــتفاده از داد هه ــای جوام ــع مختل ــف‬ ‫محاس ــبه می کنن ــد و نتای ــج ان مبنای ــی ب ــرای مقایس ــه‬ ‫وضعی ــت قیم ــت و مص ــرف ان ــرژی در کشورهاس ــت‪.‬‬ ‫له ــای ان ــرژی در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬نش ــان‬ ‫محاس ــبات حام ‬ ‫می ده ــد جه ــان پارس ــال ‪ ۵۳۲‬میلی ــارددالر یاران ــه ب ــرای‬ ‫له ــای ان ــرژی پرداخ ــت ک ــرده و ای ــران ب ــا پرداخ ــت‬ ‫حام ‬ ‫‪ ۵۸‬میلی ــارددالر مق ــام دوم پرداخ ــت یاران هه ــای را‬ ‫دراختیــار دارد‪ .‬این مقــدار یارانــه معــادل ‪ ۱۴‬درصــد تولیــد‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه س ــبد ان ــرژی س ــوخت های‬ ‫ناخال ــص داخل ‬ ‫فس ــیلی کش ــور‪ ،‬نف ــت ب ــا ‪ ۲۳‬میلی ــارد‪ ،‬گاز ب ــا ‪ ۱۹‬میلی ــارد و‬ ‫ب ــرق ب ــا ‪ ۱۶‬میلی ــارد یاران ــه تعل ــق گرفت ــه اس ــت‪ .‬براورده ــای‬ ‫اولیــه بــرای ســال ‪ ۲۰۲۲‬نیــز نشــان می دهــد ایــن یارانــه تــا‬ ‫‪1000‬میلی ــارددالر می رس ــد‪ .‬طب ــق ام ــار اژان ــس بین الملل ــی‬ ‫ان ــرژی؛ روس ــیه‪ ،‬ای ــران‪ ،‬چی ــن و هن ــد به ترتی ــب مق ــام‬ ‫اول ت ــا چه ــارم پرداخ ــت یاران ــه س ــوخت های فس ــیلی‬ ‫را دراختی ــار دارن ــد‪ .‬ب ــرای س ــال ‪ ۲۰۲۰‬به دلی ــل کاه ــش‬ ‫لهــای انــرژی و کاهــش مصــرف‪ ،‬یارانــه انــرژی‬ ‫قیمــت حام ‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یافــت‪ .‬بخشــی از‬ ‫نس ــال مرب ــوط ب ــه بیم ــاری‬ ‫کاه ــش مص ــرف ان ــرژی درای ‬ ‫نس ــال ب ــه ح ــدود‬ ‫کووی ــد‪ ۱۹-‬ب ــود‪ .‬کاه ــش یاران ــه درای ‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلی ــارددالر رس ــید‪ .‬یاران هه ــا در س ــال ‪ ۲۰۲۰‬افزای ــش‬ ‫ً‬ ‫یافــت و بــه حــدود ‪ ۴۴۰‬میلیــارددالر رســید‪ ،‬تقریبــا مشــابه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬و مصــرف انــرژی و قیمــت انــرژی افزایــش یافــت‬ ‫ته ــا را متوج ــه ض ــرورت ن ــگاه جدی ــد ب ــه ان ــرژی‬ ‫و دول ‬ ‫ســاخت‪ .‬در ‪ ۲۰۲۰‬کشــورهای جهــان درمجمــوع بیشــترین‬ ‫یاران ــه را ب ــه نف ــت پرداختن ــد و گاز و ب ــرق در رتب هه ــای‬ ‫بع ــدی ق ــرار گرفتن ــد و این رون ــد در ای ــران ک ــه رتب ــه اول‬ ‫نس ــال را داش ــت‪ ،‬برعک ــس ب ــود؛‬ ‫پرداخ ــت یاران هه ــا درای ‬ ‫بانک‬ ‫و پرداخ ــت یاران ــه ب ــه گاز و ب ــرق س ــهم بیش ــتری از س ــبد‬ ‫یاران هه ــای پرداخت ــی را داش ــت‪ .‬در ســـال ‪ ،۲۰۲۰‬چیـــن‬ ‫و هن ــد پ ــس از ای ــران در رتب هه ــای دوم و ســـوم ازنظـــر‬ ‫پرداخ ــت یاران ــه ب ــه س ــوخت های فس ــیلی ق ــرار داش ــتند‪.‬‬ ‫ام ــار اژان ــس بین الملل ــی ان ــرژی نشـــان می دهـــد در‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۰‬ای ــران ‪ ۲۹‬میلی ــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیـــون دالر امریـــکا‬ ‫ب ــه س ــوخت های فس ــیلی یاران ــه پرداخـــت کـــرد کـــه‬ ‫بیش ــترین یاران ــه به ترتی ــب ب ــه ب ــرق ‪ ۱۲.۷‬میلی ــارددالر‪ ،‬گاز‬ ‫‪ ۱۲.۲‬میلی ــارددالر و ب ــه نف ــت پنج میلی ــارددالر پرداخ ــت‬ ‫ش ــد‪ .‬ای ــن یاران ــه مع ــادل ‪ ۴.۷‬تولی ــد ناخالـــص داخلـــی‬ ‫کش ــور ب ــود‪ .‬بررس ــی مق ــدار یاران هه ــای پرداخت ــی جوام ــع‬ ‫مختل ــف و رون ــد توس ــعه این کش ــورها بازاره ــای جهان ــی‬ ‫له ــای انـــرژی را بـــرای‬ ‫این ــده و س ــهم هرک ــدام از حام ‬ ‫برنامه ری ــزی ب ــرای مب ــادالت ان ــرژی نشـــان می دهـــد‬ ‫و می توان ــد مبنای ــی ب ــرای تصمیم ســـازی در توســـعه‬ ‫باش ــد ک ــه نی ــاز ب ــه توج ــه ج ــدی مجلـــس شـــورای‬ ‫اس ــامی و برنامه ری ــزان در بودجه ری ــزی دارد‪ .‬بحران ه ــا‬ ‫و ش ــوک های واردش ــده ب ــه جامع ــه جهان ــی مانن ــد قط ــع‬ ‫گاز روســیه بــه اروپــا و بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬و تصمیم هایــی‬ ‫ک ــه اروپ ــا در مص ــرف بهین ــه و را هه ــای جایگزی ــن مناس ــب‬ ‫دنب ــال می کن ــد‪ ،‬این ــده ب ــازار ان ــرژی را به نح ــوی اساس ــی‬ ‫تغیی ــر می ده ــد و ترکی ــب س ــبد انـــرژی را به میزانـــی‬ ‫ک ــه امنی ــت ان ــرژی کش ــورها را تامی ــن کنـــد‪ ،‬تعدیـــل و‬ ‫تصحی ــح خواه ــد ک ــرد‪ .‬لحاظک ــردن یافته ه ــای علم ــی و‬ ‫پیش بینــی اینــده انــرژی بــرای مــا کــه ذخایــر ارزشــمندی‬ ‫در دس ــت داری ــم ض ــرورت اس ــت و می توان ــد در مع ــادالت‬ ‫سیاس ــی منطق ــه و جه ــان به عن ــوان یـــک ابـــزار مهـــم‬ ‫نقش افری ــن باش ــد ل ــذا ض ــرورت مص ــرف بهین ــه ان ــرژی در‬ ‫مص ــارف داخل ــی بیش ازپی ــش ض ــرورت دارد و الزم اس ــت‬ ‫در همــه ابعــاد و توســط دســتگاه های ذی ربــط از نحــوی‬ ‫تگ ــذاری و دیگ ــر مولفه ه ــا‬ ‫تخص ــص یاران ــه‪ ،‬بح ــث قیم ‬ ‫حه ــای پیـ ـش روی کش ــورمان‬ ‫اق ــدام ش ــود‪ .‬الگوه ــا و طر ‬ ‫گس ــازی ب ــا هم ــه مولفه هـــا و عناصـــر‬ ‫ترکیب ــی از فرهن ‬ ‫ان‪ ،‬ام ــوزش از پای ــه و بهب ــود ع ــادات مصرف ــی‪ ،‬اس ــتفاده از‬ ‫یهــای برتــر در تجهیــزات ســرمایه ای بــرای تولیــد و‬ ‫فناور ‬ ‫تجهی ــزات مصرف ــی در کارخان هه ــا‪ ،‬س ــازمان های دولت ــی‪،‬‬ ‫خصوص ــی و خانواد هه ــا‪ ،‬هدفمن ــدی یارانه ه ــا ب ــا ن ــگاه‬ ‫محی ــط زیس ــتی‪ ،‬جهت ده ــی ب ــه صنایـــع انرژی بـــر و‬ ‫اســتفاده از ایــن مزیــت در بخــش خارجــی اقتصــاد اســت‪.‬‬ ‫الگ ــوی پیـ ـش روی جامع ــه ایران ــی تصویـــری از ســـطح‬ ‫بهین ــه مناب ــع موج ــود در کش ــور در پیون ــد بین نس ــلی و‬ ‫ب ــا افزای ــش کارای ــی و اثربخش ــی در س ــطحی از فرهن ــگ‬ ‫عموم ــی و نیازه ــای اجتماع ــی را به نمایـــش می گـــذارد‬ ‫ته ــای عالمانـــه محرک هـــای‬ ‫و ای ــن تصوی ــر ب ــا حرک ‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬فرهنگ ــی و اجتماع ــی ب ــا هنرمن ــدی اس ــتفاده‬ ‫ته ــا را ب ــرای هم افزایی ه ــا‪،‬‬ ‫از فن ــاوری و دان ــش‪ ،‬جذابی ‬ ‫دوچن ــدان می کن ــد‪ /.‬ش ــانا‬ ‫اصلاح سـاختارها و بازسـازی بانـک اینـده درراسـتای‬ ‫رشـد و تعالـی بانـک و ارائـه خدمـات بهینـه بـه مشـتریان‬ ‫یهـا از‬ ‫و افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد ارزیابـی دارای ‬ ‫اولویت هـای اصلـی بانـک اسـت‪ .‬دکتـر مـرادی؛ رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره و سرپرسـت بانـک بااشـاره به ایـن مطلـب‬ ‫توضیـح داد‪ :‬پـس از ادغـام بانـک تـات بـا ‪ 15‬نهـاد مالـی و‬ ‫تعاونی‪ ،‬بانک اینده از بدو تشکیل به شکل ساختاری‪ ،‬با‬ ‫کسـری نقدینگی ناشـی از انتقال دارایی های فاقد جریان‬ ‫ً‬ ‫نقـدی کـه عمدتـا شـامل ملـک‪ ،‬مسـتغالت و پروژ ههـای‬ ‫نیمه تمـام در مقابـل بدهی هـای عندالمطالبـه خـود‬ ‫مواجـه بـوده اسـت‪ .‬به همین منظـور اصلاح سـاختار و‬ ‫بازسـازی بانک اینده برای دسـتیابی به جایگاه واقعی ان‬ ‫در اولویت هـای برنامه هـای هیئت مدیـره قرار گرفتـه‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬طبـق بررسـی های دقیـق کارشناسـی انجا مشـده‪،‬‬ ‫برنامه هـا و راه کارهـای مـدون‪ ،‬منظـم و منسـجمی در‬ ‫قالـب برنامـه اصلاح سـاختار و بازسـازی بانـک تدویـن‬ ‫گردیـده کـه ا کنـون درحال اجـرا سـت به نحوی کـه در طـی‬ ‫ماه هـای گذشـته بانـک ازنظـر شـاخص های عملکـردی‬ ‫اعـم از افزایـش درامدهـای بانـک به ویـژه درامدهـای غیـر‬ ‫مشـاع‪ ،‬اصلاح ترکیـب منابـع بانـک و افزایـش زیـاد منابـع‬ ‫ارزان قیمـت‪ ،‬فـروش املا ک مـازاد بـرای بهبـود جریـان‬ ‫نقدینگـی و تبدیـل دارایی هـای را کـد و منجمد به جریان‬ ‫نقد‪ ،‬ارزیابی دارایی های بانک توسـط کانون کارشناسـان‬ ‫قـوه قضائیـه کـه بخشـی از نتایـج ان در کـدال نیـز افشـا‬ ‫شـده اسـت پیشـرفت زیـادی داشـته اسـت‪ .‬گـزارش‬ ‫ارزیابـی سـایر دارایی هـا به محـض وصـول در سـامانه‬ ‫کـدال بارگـذاری خواهـد شـد‪ .‬مـرادی گفـت‪ :‬خوشـبختانه‬ ‫به پشـتوانه دارایی هـای باارزشـی کـه متعلـق بـه بانـک‬ ‫اینـده اسـت‪ ،‬بانـک از اسـتحکام مالـی باالیـی برخـوردار‬ ‫یهـا و‬ ‫اسـت کـه بـا تکمیـل فراینـد تجدیـد ارزیابـی دارای ‬ ‫افزایـش سـرمایه ازاین محـل کـه درحال اجراسـت حقـوق‬ ‫مالکانـه بانـک به نحـو مطلوبـی بهبـود خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫طبـق اخریـن ارزیابـی کارشناسـی‪ ،‬دارایی هـای بانـک‬ ‫از فزونـی قابل توجهـی نسـبت بـه بدهـی ان به میـزان‬ ‫بیـش از ‪ 1500‬هزارمیلیاردریـال برخـوردار اسـت‪ .‬وی بـا‬ ‫اطمینـان دادن بـه مشـتریان بانک اینده افزود‪ :‬پتانسـیل‬ ‫موردنیـاز بـرای اصلاح سـاختار و رفـع ناترازی ها باتوجه به‬ ‫دارایی هـای ارزشـمند دراختیـار بانـک بـا کمترین هزینـه‬ ‫ً‬ ‫ممکـن بـرای نظـام بانکـی و مجموعـا بـرای اقتصـاد کشـور‬ ‫امکان پذیـر اسـت کـه بـا همدلـی در بانـک اغـاز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬رئیس هیئت مدیره بانک اظهار داشـت‪ :‬در سـایه‬ ‫همراهی نهادهای ناظر و سـایر دسـتگاه ها و بااسـتفاده از‬ ‫پتانسـیل های موجـود طـی یـک برنامـه زمانـی مشـخص‪،‬‬ ‫اسـتانداردها و نسـبت های احتیاطـی و نظارتـی بانـک را‬ ‫افزایـش خواهـد داد و ایـن نویـد را می دهد که بانک اینده‬ ‫در اسـتمرار اقدامـات انضباطـی و ثبات بخـش کنونـی‬ ‫تحت نظـارت بانـک مرکـزی ج‪.‬ا‪.‬ایـران عالوه بـر خـروج از‬ ‫زیـان بـا انضباط بخشـی کامـل بـه کلیـه اقدامـات‪ ،‬رعایـت‬ ‫قوانیـن و مقـررات را سـرلوحه خـود قـرار داده کـه بتوانـد‬ ‫به بهترین نحـو ممکـن در خدمـت بـه اقتصـاد کشـور‪،‬‬ ‫مشـتریان بانـک و ملـت شـریف ایـران ایفـای نقـش نماید‪.‬‬ ‫شعب کشیک بانک ایران زمین‬ ‫در ایام پایانی سال‬ ‫از روز شـنبه ‪ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳‬تـا شـنبه ‪ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷‬کلیـه‬ ‫شـعب بانـک ایران زمیـن اسـتان تهـران از روز شـنبه تـا‬ ‫جشـنبه‬ ‫چهارشـنبه از سـاعت ‪ ۷‬تـا ‪ ۱۶:۳۰‬و روزهـای پن ‬ ‫از سـاعت ‪ ۷‬تـا ‪ ۱۵:۰۰‬امـاده خدمت رسـانی بـه مشـتریان‬ ‫گرامـی خواهـد بـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫بازخوانیمصاحبه ایقدیمیاز «جواد گلپایگانی»‬ ‫ِ‬ ‫صبا شادور‬ ‫به بهانــه درگذشــت مرحــوم «جــواد گلپایگانــی» شــاید‬ ‫تســال پیش او خالی ازلطــف‬ ‫بازخوانــی گفت وگــوی هف ‬ ‫یکــه روی پــرده و در زندگــی واقعــی درگیــر‬ ‫نباشــد؛ مرد ‬ ‫ماجراهــای عجیب وغریــب شــد و بی انکــه بتوانــد رویــای‬ ‫نشســتن دوبــاره روی صندلــی تهیه کنندگــی را بــراورده‬ ‫کنــد‪ ،‬چشــم از جهــان فروبســت‪ .‬در ســال های دور‪،‬‬ ‫ســرگرمی مــردم بــا چنــد شــبکه محــدود تلویزیــون و بــا‬ ‫چنــد ســریال می گذشــت و مــردم ب هقــدری غــرق در‬ ‫مضامیــن ســریال های تلویزیونــی بودنــد کــه خــود را‬ ‫ً‬ ‫در جایــگاه داســتان های تصویــری می دیدنــد‪ .‬حتمــا‬ ‫نســال ها بیشــتر‬ ‫کارهــای دهــه ‪ ۶۰‬را به خاطــر داریــد‪ .‬ا ‬ ‫ســریال های خانوادگــی از دل مشــکالت مــردم بیــرون‬ ‫می امدنــد‪« .‬اینــه عبــرت» از جملــه ســریال هایی بــود کــه‬ ‫بینند ههــای زیــادی داشــت‪ .‬جــواد گلپایگانــی؛ «اتقـ ِـی»‬ ‫معــروف ان ســریال بعــد از یــک تصــادف رانندگــی‪ ،‬پشــت‬ ‫میل ههــای زنــدان رفــت‪ .‬او از ســال ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۳‬پشــت‬ ‫کشــنبه‬ ‫میل ههــای زنــدان بــود‪« .‬گلپایگانــی» بامــداد ی ‬ ‫‪ ۱۴‬اســفند ماه ‪ 1401‬در ســن ‪ ۷۲‬ســالگی براثــر ســکته قلبــی‬ ‫در خــواب درگذشــت‪ .‬او در اخرین روزهــای اســفند ماه‬ ‫‪ ۱۳۲۹‬در گلپایــگان به دنیــا امــد و در ســال های پایانــی‬ ‫دهــه ‪ 60‬بــا بــازی در نقــش «اتقــی» در ســریال «اینــه‬ ‫یتــوان بــه‬ ‫عبــرت» ب هشــهرت رســید‪ .‬از کارهــای او م ‬ ‫بــازی و تهیه کنندگــی در فیل مهــای ســینمایی «اقــای‬ ‫شــانس»‪« ،‬نقطه ضعــف»‪« ،‬عصیانگــران»‪« ،‬شــجاعان‬ ‫ایســتاده می میرنــد» و «بــاغ بلــور»؛ و ســریال های «اتیــه»‪،‬‬ ‫«برگ ریــزان» و دوفصــل از «اینــه عبــرت» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫سریال «اینه عبرت» نقطه اوج درخشش شما در‬ ‫عرصه بازیگری بود که بیننده های تلویزیون را با شما‬ ‫اشنا کرد‪ .‬چرا در اوج باقی نماندید؟‬ ‫یشـود؛‬ ‫در «اینـه عبـرت» در سکانسـی بـه مـن شـلیک م ‬ ‫فـردای ان روز تیتـر بعضـی روزنامه ها این بودکه من مـرده ام؛‬ ‫اما بعدازاین سریال ‪ ۱۴‬سال به خاطر یک تصادف در زندان‬ ‫نسـال ها‬ ‫بـودم و از محیـط هنـری دور مانـدم‪ .‬البتـه درهما ‬ ‫هـم پنـج فیلـم بـرای زنـدان و ب هسـفارش زنـدان سـاختم؛‬ ‫نجـا‬ ‫فیلم هایـی بـا موضـوع مشـکالت زندانیـان کـه هما ‬ ‫نمایش داده می شد‪ .‬بندی در زندان مختص کسانی ست‬ ‫کـه به خاطـر اعتیـاد درگیـر مسـئله طلاق هسـتند‪ .‬مـن‬ ‫یکـردم‪.‬‬ ‫نهـا را در ذهنـم می نوشـتم و مـرور م ‬ ‫داسـتان ا ‬ ‫االن تصمیـم دارم یـک مجموعـه ‪400‬قسـمتی به کارگردانـی‬ ‫مسـعود رشـیدی بـرای تلویزیـون کار کنـم‪.‬‬ ‫از اینکه با نقش منفی‪ ،‬محبوب شده بودید‪ ،‬ناراحت‬ ‫نبودید؟‬ ‫در دوره ریاسـت جمهوری هاشـمی رفسـنجانی‪ ،‬مهمـان‬ ‫مصاحبـه ای بـودم کـه عـده ای از خبرنـگاران خارجـی امـده‬ ‫بودنـد و برایشـان جالـب بـود چطـور یـک نقـش منفـی بیـن‬ ‫مردم ان قدر محبوبیت دارد؛ ولی روزنامه ها ان زمان خیلی‬ ‫از سـریال «اینـه عبـرت» بـد می نوشـتند‪.‬‬ ‫چرا «اینه عبرت ‪»۲‬را نمی سازید؟ ایا قصه «اینه عبرت»‬ ‫برای جامعه امروز ما کشش دارد؟‬ ‫سـریال ‪400‬قسـمتی کـه می خواهـم بسـازم دراصـل همـان‬ ‫«اینـه عبـرت ‪»۲‬؛ و بـاز موضـوع ان دربـاره اعتیـاد اسـت‪ .‬فکـر‬ ‫یسـت کـه مردم‬ ‫می کنـم مسـئله اعتیـاد هنـوز موضوع مهم ‬ ‫یتـوان از ان ا گاه کـرد‪ .‬خیلـی از خانواد ههـا همچنـان بـا‬ ‫را م ‬ ‫مشـکالت این چنینـی روبـه رو هسـتند‪.‬‬ ‫چه مشکالتی در این ‪14‬سال برای شما پیش امده؟‬ ‫چه ارگانی از شما حمایت کرد؟‬ ‫در زنـدان خیلـی بـه مـن فشـار امـد‪ .‬د وتـا تصـادف کـردم‪.‬‬ ‫چکـس سـراغی از مـن نگرفـت‪ .‬شـرکت لیزینگـی داشـتم‬ ‫هی ‬ ‫کـه کارش متوقـف شـد و خیلـی بدهـی برایم باقـی ماند‪ .‬بعد‬ ‫از زنـدان ده هابـار بـه خانـه سـینما رفتـم؛ امـا نه تنهـا کمـک‬ ‫مالـی نکردنـد؛ بلکـه حتی حاضر نشـدند بااینکه عضو خانه‬ ‫سـینما هسـتم‪ ،‬مـن را بیمـه کننـد‪ .‬سـه بار سـکته کـردم؛‬ ‫ولـی نتوانسـتم هزینه هایـم را بدهـم‪ .‬شـرایط سـختی بـرای‬ ‫درمـان داشـتم‪ .‬حتـی االن بـرای سـاخت فیلـم مجبـورم در‬ ‫شـرایط سـخت بدهی هایـم را پرداخـت کنـم‪ .‬زمانـی یـک‬ ‫یسـاختیم‪ ،‬االن بـا ‪500‬میلیـون‬ ‫فیلـم را بـا ‪500‬هزارتومـان م ‬ ‫یتـوان فیلـم سـاخت و ایـن از مشـکالت‬ ‫هـم ب هسـختی م ‬ ‫یسـت‪ .‬همسـرم در نبـود مـن به تنهایی و سـختی‬ ‫فیلم ساز ‬ ‫چکـس حمایتی نکرد‪.‬‬ ‫سـه فرزنـد را بـزرگ کـرد؛ درحالی که هی ‬ ‫همیشـه می گفتـم ا گـر بنیـادی مثـل فارابـی‪ ،‬دولتـی شـود‪،‬‬ ‫‪۵۰‬سـال پیش هـر شـغلی‬ ‫اول بدبختـی مـا خواهـد بـود‪ .‬ا گـر ‬ ‫ِ‬ ‫یکـردم‪ ،‬االن اوضـاع بهتـری داشـتم؛ امـا هنرمنـد‬ ‫را شـروع م ‬ ‫شـدم؛ چرا کـه عاشـق کارم هسـتم‪ .‬چـرا بایـد بازیگرانـی مثـل‬ ‫رضـا رویگـری حمایـت نشـوند؛ کسـی که خـا ک سـینما را‬ ‫خـورده و بـرای هنـر زحمـت کشـیده و حتی خواننده اسـت؛‬ ‫یـا فریمـاه فرجامـی کـه مدتـی به دلیـل کسـالت و بیمـاری در‬ ‫یکـه بازیگـر توانمنـدی هسـتند‪.‬‬ ‫خانـه بسـر می برنـد؛ درحال ‬ ‫چند نمونه از اثارتان را نام ببرید؛ شما از سینما شروع‬ ‫کردید یا از تلویزیون؟‬ ‫فیلـم «شـجاعان ایسـتاده می میرنـد» کـه توقیـف شـد‪.‬‬ ‫«عصیانگـران» و «مـزدوران» هـر دو سـاخته جهانگیـر‬ ‫جهانگیری و «نقطه ضعف» به کارگردانی محمدرضا اعالمی‬ ‫کـه در سراسـر دنیـا پخـش شـد‪ .‬مـن به دلیـل ممانعـت اقای‬ ‫مسعو د شاهی از سینما بیرون امدم و سال ‪ ۱۳۶۷‬با سریال‬ ‫«اینـه عبـرت» وارد تلویزیـون شـدم‪.‬‬ ‫چرا با تمام مشکالت سینما و تلویزیون را رها نکردید؟‬ ‫چون عاشـق فیل مسـازی و بازیگری هسـتم‪ .‬من فیلم هایی‬ ‫ساختم که توقیف شد؛ اما بازهم ساختم‪ .‬در دوره معاونت‬ ‫اقای مسـعود شاهی خیلی سـنگ اندازی شد‪ .‬بنیاد فارابی‬ ‫مهـای مـن را بـا قیمـت پاییـن می خواسـت و ایـن مـن را‬ ‫فیل ‬ ‫بـه مشـکل انداخـت‪ .‬بـرای سـاخت «دختـرک کنار مـرداب»‬ ‫خـود بنیـاد فارابـی مـن را دعـوت کـرد‪ .‬فیلـم «هامـون» هـم‬ ‫وام داشـت که اقای مهرجویی می خواسـت خودش بردارد‬ ‫و مـن تا کیـد داشـتم وام بـرای هزینه هـای فیلـم اسـت و‬ ‫به همین دلیـل همـکاری نکـردم‪ .‬همین طـور فیلـم «از بلـور‬ ‫خـون» کـه کارگـردان به دلیـل مشـکالتی بـرای ا کـران دیـر‬ ‫رسـاند و ان فیلـم ان طورکـه بایـد نفروخـت‪.‬‬ ‫به لحاظ ساختار و مضمون فیلم ها با قبل فرق کرده‬ ‫و باتوجه به اینکه تجهیزات بهتری دراختیار است؛ اما‬ ‫جذابیت قبل را ندارند؟‬ ‫اول اینکـه تهیه کننـدگان و کارگردانـان‪ ،‬پیشکسـوتان و‬ ‫قدیمی ها را کنار گذاشـتند و حمایت نکردند‪ .‬دوم‪ ،‬قصه ها‬ ‫ضعیـف شـده و نمی دانـم نویسـندگان خـوب کجـا هسـتند‪.‬‬ ‫در گذشـته سـعید مطلبـی و ایـرج قـادری بودنـد‪ ،‬قصه های‬ ‫خوب هم بود‪ .‬فیلم ها و سریال ها بی محتوا شده و عشق و‬ ‫عاشـقی مفهومـش عوض شـده و به همین دلیـل من به فکر‬ ‫افتـادم خـودم فیلـم بسـازم‪ .‬سـوم اینکه همـه مشـتاق اند‬ ‫از بازیگـران جدیـد و چهـره اسـتفاده کننـد‪ .‬نکتـه بعـد اینکـه‬ ‫سـریال های جدیـد خیلـی تجمالتـی شـده اند‪.‬‬ ‫ا گر سریالی درباره مشکالت جامعه بسازید و عده ای‬ ‫بگویند سیاه نمایی کرده اید‪ ،‬با این موضوع موافقید‬ ‫یا خیر؟‬ ‫‪90‬درصـد مـردم در مشـکالت مالـی بسـر می برنـد‪ .‬وقتـی از‬ ‫یگـردم در پیـاده رو خانمـی بـا چادرنمـاز جـوراب‬ ‫دفتـرم برم ‬ ‫یکـه او ان موقـع شـب بایـد کنـار‬ ‫می فروشـد؛ درصورت ‬ ‫ً‬ ‫خانـواده اش باشـد‪ .‬ایـن مشـکالت واقعـا ناراحتـم می کنـد‪.‬‬ ‫سـینما و تلویزیـون بایـد اینه مردم باشـند ولـی االن این طور‬ ‫نیسـت‪ .‬سـریالی مثـل «اینـه عبـرت» بیـن مـردم محبوبیـت‬ ‫داشـت؛ چـون زندگـی خـود مـردم بـود‪ .‬حتـی بعـد پخـش‬ ‫سـریال مـردم تمـاس می گرفتنـد بیاییـد فرزنـد یـا همسـر‬ ‫معتاد من را ببرید و مشاوره بدهید؛ یعنی یک سریال‪ ،‬روی‬ ‫نقـدر تاثیرگـذار بـود؛ ولی سـریال های‬ ‫افـکار و زندگـی مـردم ا ‬ ‫یهـا مرفـه‪ ،‬ماشـین ها و لباس هـا عالی سـت‬ ‫االن همـه زندگ ‬ ‫و ایـن از واقعیـت زندگـی مـردم دور اسـت‪ .‬هنـوز مـردم وقتی‬ ‫مـن را می بیننـد می گویند که «اتقی اینه عبـرت!» ا گر دوباره‬ ‫هـم ایـن سـریال پخـش شـود‪ ،‬مـردم بازهـم تماشـا می کنند‪.‬‬ ‫االن شـاید همیـن تجملات درصـد طلاق را افزایـش داده‬ ‫اسـت‪ .‬مفهـوم سـینما و تلویزیـون عـوض شـده‪ .‬احسـاس‬ ‫یشـود و‬ ‫می کنـم در شـرایط کنونـی بـا شـعور مـردم بـازی م ‬ ‫یسـت که‬ ‫هنرمنـد هـم کاری نمی توانـد بکنـد؛ چرا کـه بحران ‬ ‫بایـد بگـذرد‪.‬‬ ‫با رئیس جدید سازمان صداوسیما ارتباط برقرار‬ ‫کرده اید؟‬ ‫خیر؛ کسـی ما را دعوت به همکاری نکرده‪ .‬ا گر امسـال برای‬ ‫صداوسـیما کار بسـازیم‪ ،‬سـال بعـد بایـد پول بگیریـم؛ اما ا گر‬ ‫خدا بخواهد فیلم سـازی ام را دوباره شـروع می کنم و این راه‬ ‫را ادامـه می دهم‪.‬‬ ‫در جشنواره فیلم فجر سال گذشته‪ ،‬حضور فیلم سازان‬ ‫جوان پررنگ بود؛ چرا فیلم سازان قدیمی کمتر فیلم‬ ‫می سازند؟‬ ‫دسـت وبال فیلم سـازان پیشکسـوت بسـته اسـت‪ .‬مسـعود‬ ‫کیمیایـی کـه «قیصـر» را سـاخت‪ ،‬دیگـر اجـازه نمی دهنـد‬ ‫در خـط و تیـپ فکـری ان موقـع بسـازد؛ پـس نمی توانـد‬ ‫کیمیایـی باشـد کـه توقـع داریـم‪ .‬فیلم هـای خـوب و جدیـد‪،‬‬ ‫قصـه جدیـد می خواهـد کـه وجـود ندارد‪ .‬همیشـه یـک پای‬ ‫سـینما‪ ،‬زن اسـت؛ وقتـی جلـوی کار گرفتـه می شـود‪ ،‬پـس‬ ‫قصـه هـم بی محتـوا می شـود‪.‬‬ ‫چرا از شاخه سینما به تئاتر یا تلویزیون رفتید؟‬ ‫بـرای مـن کـه بازیگـرم فرقـی نمی کنـد تئاتـر یـا سـینما یـا‬ ‫تلویزیـون کار کنـم‪ .‬پیش تـر تئاتـر کار می کردم؛ ولـی عالقه ام‬ ‫سینماسـت‪ .‬چنـد پیشـنهاد هـم ایـن اواخـر داشـتم‪.‬‬ ‫ایا کار تازه ای شروع کرده اید؟‬ ‫در سـریالی از مسـعود رشـیدی همـکاری کـردم به نـام «سـفر‬ ‫مادربزرگ هـا به خیـر»؛ امـا متاسـفانه به خاطـر مشـکل مالی‬ ‫چند سـکانس فیلم باقی مانده‪ .‬نمایش «سوپراسـتار» را با‬ ‫اقـای وطـن زاد کار می کـردم که نشـد ادامـه بدهم‪ .‬با مهوش‬ ‫رحیمـی هـم «دوبـاره زنـده می شـود» را درمـورد اعتیـاد کار‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫چه خواسته ای از خانه سینما یا ارگان های مربوط دارید؟‬ ‫ً‬ ‫قبلا محمـد هاشـمی ترتیبی اتخـاذ کرد تـا در تابلویی هزینه‬ ‫تمـام سـریال ها قیـد شـود‪ .‬ان زمـان سـریالی بـود ب هنـام‬ ‫«خواسـتگاری» یـا «مهمانـی» کـه ‪ ۱۵‬میلیـون بودجـه از‬ ‫تلویزیـون گرفتـه بـود و «اینـه عبـرت» تنهـا بـا ‪ ۳۷‬هزارتومـان‬ ‫سـاخته شـد‪ .‬چـرا االن ایـن بررسـی ها و تفاوت هـا صـورت‬ ‫نمی گیـرد‪ .‬مـا درخواسـت کمـک مالـی نداریـم؛ ولـی حداقـل‬ ‫بیمـه هنرمنـدان را بررسـی کننـد‪ /.‬هنرانالیـن‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«فدا کاری»‬ ‫ روایت ‪Alireza Pakdel‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫مرگ تصادفی یک انارشیست‬ ‫نویسـنده‪ :‬داریـو فـو (ترجمـه یداهلل اقا عباسـی و علی اصغر‬ ‫مقصودی)‬ ‫کارگردان‪ :‬علی درزی‬ ‫بازیگـران‪ :‬علـی سـعیدی‪ ،‬ارمیـن احمدونـد‪ ،‬علـی درزی‪،‬‬ ‫مهـدی مـارزی‪ ،‬مصطفـی دسـتجردی و رزا محمـدی‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 19‬اسفند؛ ساعت ‪21‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬خانه نمایش «داد» (سالن شماره ‪)2‬‬ ‫روزهای سخت‪ ،‬قهرمان نمی سازند؛‬ ‫قهرمان درون ما اشکار می شود‪.‬‬ ‫بلکه در دوران سختی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫باب رایلی؛ سیاستمدار امریکایی و فرماندار االباما‬ ‫چند انتخاب جذاب برای تجربه وحشت‬ ‫فیل ــم «خیاب ــان وحش ــت» ی ــک سـ ـه گانه به اصط ــاح‬ ‫نن ــام‬ ‫تین ایج ــری ج ــذاب برپای ــه رمان ــی مش ــهور به همی ‬ ‫اس ــت ک ــه توس ــط ل ــی جانی ــا ک کارگردانی ش ــده اس ــت و‬ ‫نظ ــرات مثب ــت و خوب ــی ه ــم از جان ــب منتقدین ه ــم از‬ ‫جان ــب طرف ــداران ب هس ــمت خ ــود جلب ک ــرد‪ .‬داس ــتان‬ ‫«خیابان وحش ــت» قس ــمت اول ‪ ۱۹۹۴‬ازاین قرار است که‬ ‫ع ــده ای نوجوان با مجموعـ ـه ای قتل های زنجی ــره ای که‬ ‫‪۳۰۰‬س ــال اس ــت در شهرش ــان رخ می دهد مواجه‬ ‫بیش از ‬ ‫یش ــوند تا ای ــن جنای ــات را متوقف کنن ــد اما ‪...‬‬ ‫و ب ــر ان م ‬ ‫روایت «خیابان وحش ــت» قس ــمت دوم ‪ ۱۹۷۸‬بدین گونه‬ ‫اس ــت ک ــه اردوگاه نایتوین ــگ میزبان تعطیالت تابس ــتانی‬ ‫یش ــود؛ اما تعطیالت تابس ــتانی‬ ‫گروهی از دانش اموزان م ‬ ‫پ ــس از مواجه با یک فرد ناش ــناس تبدیل ب ــه یک رقابت‬ ‫یش ــود‪« .‬خیابان وحش ــت» قس ــمت‬ ‫ب ــرای زنده ماندن م ‬ ‫س ــوم درمورد زمان اشکارشدن طلسمی ست که سا کنان‬ ‫ش ــهر را تهدی ــد می کن ــد و جمع ــی از نوجوان ــان ت ــاش‬ ‫می کنن ــد ت ــا این نفری ــن را از بی ــن ببرند‪.‬‬ ‫«گورمن روانی» به نویسندگی استیون کاستانکی و با بازی‬ ‫نیتا‪-‬جوس ــی هان ــا‪ ،‬اوون م ــور‪ ،‬متیو نیناب ــر و ‪ ...‬محصول‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬کش ــور کاناداس ــت ک ــه در جش ــنواره های مختل ــف‬ ‫نخ ــود کرد‪ .‬ترس ــنا ک بودن‬ ‫دیده ش ــد و جوای ــز خوبی ازا ‬ ‫فیل ــم به دلیل وج ــود موتیفی از صحنه های خش ــونت بار‬ ‫و خونین اس ــت که دیدن ان را برای س ــنین پایی ــن و افراد‬ ‫یس ــازد‪ .‬هرچند‪ ،‬بار کمدی فیلم‬ ‫سالخورده نامناس ــب م ‬ ‫س ــعی می کند تا دیدن این صحنه ها را تلطیف بخشد اما‬ ‫همچنان اثر خش ــونت بصری فیلم به میزان قابل توجهی‬ ‫بر روی ذهن ش ــما باق ــی می ماند‪ .‬گورمن روانی داس ــتان‬ ‫یس ــت ک ــه توس ــط‬ ‫ی ــک هی ــوالی ترس ــنا ک ماورا زمین ‬ ‫یش ــود‪ .‬این جوه ــر زمانی که‬ ‫جواه ــری قرمزرنگ کنترل م ‬ ‫به دس ــت یک دختر و پس ــر ‪...‬‬ ‫«ت ــا م ــرگ» اولی ــن س ــاخته بلن ــد اس‪ .‬ک ــی دی ــل نوش ــته‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‪« .‬تا مرگ» کام ــا ب ــر روی قواعدی‬ ‫جیس ــون کارو ‬ ‫یش ــود و‬ ‫ژان ــری و فیلم نامـ ـه ای خ ــط کش ــیده س ــوار م ‬ ‫راه خ ــود را خ ــوب پی ــش می گی ــرد‪ .‬م ــگان فا ک ــس نی ــز‬ ‫بااس ــتفاده از فیزی ــک خ ــاص خ ــود به عنوان س ــتاره فیلم‬ ‫ب ــازی قابل قب ــول و خ ــوب ارائ ــه داده ک ــه به هضم س ــایر‬ ‫یه ــا کم ــک می کن ــد‪ .‬داس ــتان فیل ــم «ت ــا مرگ»‬ ‫هنرنمای ‬ ‫درب ــاره ی ــک زوج ج ــوان اس ــت ک ــه به مناس ــبت س ــالگرد‬ ‫ازدواجش ــان ب ــه ی ــک کلب ــه در خ ــارج ش ــهر می رون ــد اما‬ ‫صبح روز بعد جس ــد مارک تنها کادوی سالگردی ست که‬ ‫ب ــرای اما باق ــی می مان ــد و او ب ــرای انتق ــام ‪...‬‬ ‫«ج ــن» به نویس ــندگی و کارگردان ــی دیوی ــد چاربونی ــه و‬ ‫جاس ــتین پ ــاول نام ــزد دریافت جای ــزه جش ــنواره جهانی‬ ‫کلیولند بود‪ .‬فیلم «جن» ترس ــنا ک اس ــت چ ــون به قلمرو‬ ‫یش ــود و درب ــاره به دسـ ـت اوردن‬ ‫ناش ــناخته ها وارد م ‬ ‫یس ــت‪ .‬به دست اوردنی که ش ــاید بهایش روح‬ ‫به هر قیمت ‬ ‫پا ک انس ــان باشد‪ .‬داس ــتان درباره پس ــربچه ای ناتوان در‬ ‫سخن گفتن اس ــت که در جواب درخواس ــت براورده شدن‬ ‫بزرگ تری ــن ارزوهای ــش ب ــا موج ــودی ش ــرور و ترس ــنا ک‬ ‫یش ــود ک ــه ‪...‬‬ ‫مواجه م ‬ ‫«در زمی ــن» فیلمی به نویس ــندگی و کارگردانی ش ــخصیت‬ ‫یس ــت‪ .‬ویتل ــی این بار‬ ‫مط ــرح فیل مه ــای کال ــت ب ــن ویتل ‬ ‫در نوش ــتن فیلم نام ــه نمی توان ــد انچ ــه خ ــود از خ ــود‬ ‫انتظ ــار دارد را ب ــراورده کند و نات ــوان در کارگردان ــی‪ ،‬این اثر‬ ‫شب ــه همه گی ــری کرونا‪،‬‬ ‫در ح ــد ی ــک ایده ج ــذاب دروا کن ‬ ‫ب ــا صحنه های ــی ن ــاب ک ــه یک ن ــخ از س ــینمای ع ــادی و‬ ‫موس ــیقی کلینت منس ــل بزرگ ان ها را به هم متصل کرده‬ ‫باق ــی می ماند‪ .‬داس ــتان فیلم درپی ش ــیوع ی ــک ویروس‬ ‫خطرن ــا ک رخ می ده ــد و درب ــاره س ــیر و س ــیاحت ی ــک‬ ‫دانشمند در دل جنگل اس ــت که او را با اتفاقاتی هولنا ک‬ ‫روبـ ـه رو می کند ک ــه ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫«گرگین هه ــای درون» ب ــرای کس ــانی که س ــابقا از ای ــن‬ ‫یس ــت‪ .‬این فیلم‬ ‫ب ــازی ویدئ ــوی ل ــذت بردند ن ــام اشنای ‬ ‫یس ــافت نوشته میش ــنا وولف و به کارگردانی‬ ‫محصول یوب ‬ ‫جاش روبن اس ــت‪ .‬گذراندن شـ ـب های تاری ــک و طوالنی‬ ‫ً‬ ‫اولین تجربه روبن کارگردان نیس ــت و او س ــابقا با ‪Scare me‬‬ ‫توانای ــی خ ــود را دراین ژان ــر نش ــان داده بود‪ .‬انچ ــه این بار‬ ‫می بینیم س ــرگرمی محض مخل ــوط با کمدی ج ــذاب در‬ ‫قالبی از س ــینمای ترس ــنا ک اس ــت‪ .‬ترکیبی که یک جایزه‬ ‫ریفریم را نیز برایش به همراه داش ــت‪ .‬داس ــتان فیلم درباره‬ ‫ی ــک مام ــور جن ــگل داری و ماموریتش در ش ــهر بیورفیلد‬ ‫اس ــت که او را با موجود اس ــرارامیز جنگل های انجا روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در س ــال های اخیر خیلی کم پیش امده فیلمی ترس ــنا ک‬ ‫جوای ــز و افتخ ــارات متع ــدد از جش ــنواره های مختل ــف‬ ‫کس ــب کند؛ «س ــینت ماد» اما به کارگردانی و نویسندگی رز‬ ‫گل ــس پس از بردن جوایز جش ــنواره لن ــدن و ایندیپندنت‬ ‫اس ــپریت بریتانیا‪ ،‬به انتخاب مجله های بسیاری به عنوان‬ ‫بهترین فیلم ترس ــنا ک چندسال اخیر شـــناخته شد‪ .‬این‬ ‫فیل ــم یک پیروزی از کارگردان مس ــتعد برای ژانر وحشـــت‬ ‫یش ــود که ش ــمارا از زوایای مختلفی همچون‬ ‫محسوب م ‬ ‫ایم ــان‪ ،‬روانشناس ــی و زیبایی شناس ــی درگیـــر می کنـــد‪.‬‬ ‫«س ــینت م ــاد» داس ــتان م ــاد را روای ــت می کنـــد کـــه یک‬ ‫پرس ــتار درگی ــر نج ــات دادن روح بیمـــاران درحال مـــرگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫«خانه ش ــب» محصول مش ــترک کش ــورهای انگلستان و‬ ‫امری ــکا به کارگردانی دیویو بروکنر اس ــت که نامـــزد دریافت‬ ‫جای ــزه فیلم دوویل ش ــده ب ــود‪ .‬یک اثر جدی و یک ســـفر‬ ‫نش ــناختی درب ــاره معض ــل م ــرگ عزیـــزان که بـــا بازی‬ ‫روا ‬ ‫ج ــذاب و کم نظی ــر رب ــکا ه ــال به ی ــک اثر دیدنـــی تبدیل‬ ‫یش ــود‪ .‬دراین فیل ــم ب ــا اصلی تری ــن کابوس بشـــر یعنی‬ ‫م ‬ ‫م ــرگ از ق ــاب افس ــردگی روبـ ـه رو می شـــویم‪ .‬فیلـــم درباره‬ ‫زنی تنهاس ــت که تازه همسرش را از دســـت داده و سخت‬ ‫ت ــاش می کن ــد به زندگ ــی برگردد ام ــا ‪...‬‬ ‫نب ــار هنگامی که نام ــزد جایـــزه دوربین طالیی‬ ‫«ب ــره» اولی ‬ ‫جش ــنواره کن ش ــد نگاه ها را ازان خود کرد‪ .‬فیلم اســـکاری‬ ‫والدمی ــر جوهانس ــون ب ــا ب ــازی روم ــی نامـــاس مشـــهور‬ ‫محص ــول مش ــترک ایس ــلند‪ ،‬س ــوئد و لهســـتان اســـت و‬ ‫ش ــروعی میخکوب کننده دارد‪ .‬ای ــده و فضای فیلم خاص‬ ‫و برای مخاطب مجذوب کننده اس ــت و در بستری از یک‬ ‫درام ع ــادی بای ــد به دنب ــال نش ــانه ها برای جذاب شـــدن‬ ‫فیل ــم بگردی ــد‪ .‬فیل ــم درب ــاره ی ــک وحشـــت غیرقابل انکار‬ ‫اس ــت‪ .‬وحش ــت عدم تحم ــل فق ــدان انســـان‪ .‬داســـتان‬ ‫درب ــاره ی ــک زوج تنه ــا در منطقـ ـه ای دورافتاده اســـت که‬ ‫متوج ــه به دنیاام ــدن ی ــک ب ــره عجی ــب در مزرعه شـــان‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫«ی ــک م ــکان س ــا کت ‪ »۲‬به نظ ــر بس ــیاری بهتریـــن فیلم‬ ‫ترس ــنا ک جدی ــد و گل سرس ــبد این لیســـت اســـت‪ .‬فیلم‬ ‫«ی ــک م ــکان س ــا کت ‪ »۲‬به کارگردان ــی جـــان کرانســـکی‬ ‫یه ــای ج ــذاب‪ ،‬ایـــده فوق العـــاده‪،‬‬ ‫همه چی ــز دارد؛ از باز ‬ ‫پرداخت خوب‪ ،‬حفظ کیفیت قس ــمت اول‪ ،‬تکنیک های‬ ‫صدابرداری و صدا گذاری پیش ــرفته و هرچه موجب شـــود‬ ‫ش ــما ‪ ۹۰‬دقیق ــه جذاب ــی را ب ــا خان ــواده و نزدیـــکان تجربه‬ ‫کنید‪ .‬اعضای خانواده ابوت بعد از اتفاقاتی که در قســـمت‬ ‫اول رخ داد ا کن ــون مجبورند با وحش ــتی که دنیای بیرون‬ ‫لس ــکونت ک ــرده مواج ــه ش ــوند و بـــرای ادامـــه‬ ‫را غیرقاب ‬ ‫حیات خ ــود مرزه ــا را جاب هج ــا کنند‪ /.‬مجلـــه نماوا‬ ‫صومعه پارما‬ ‫نویسنده‪:‬استاندال‬ ‫مترجم‪:‬محمدنجابتی‬ ‫ناشر‪:‬ققنوس‬ ‫صفحات‪627 :‬‬ ‫قیمت‪320:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬رمان‬ ‫تهران جان‬ ‫خواننده‪ :‬عارف علیزاده‬ ‫اهنگساز‪:‬علیمهربانی‬ ‫ترانه سرا‪ :‬علی محمد مودب‬ ‫تنظیم کننده‪:‬علیمهربانی‬ ‫تعداد قطعات‪8 :‬‬ ‫سبک‪ :‬با کالم کالسیک‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫کاهش فشارخون با نوشیدن منظم قهوه‬ ‫اگر نارسایی قلبی دارید‪ ،‬نمک بخورید!‬ ‫به ط ــور کل ــی ب ــه م ــردم توصی ــه می ش ــود ک ــه زی ــاد قه ــوه ننوش ــند؛ زی ــرا‬ ‫کافئی ــن می توان ــد فش ــار خون را افزای ــش ده ــد‪ .‬با این ح ــال‪ ،‬ای ــن مطالع ــه‬ ‫شــواهدی ارائــه می دهــد کــه مصــرف متوســط قهــوه می توانــد بــرای افــراد‬ ‫مبت ــا ب ــه فش ــار خون ب ــاال بی خط ــر باش ــد‪ .‬به گفت ــه محقق ــان؛ کافئی ــن‬ ‫موجـــود در قهـــوه می توانـــد بـــا تحریـــک سیســـتم عصبـــی ســـمپاتیک‪،‬‬ ‫به ط ــور موق ــت فش ــار خ ــون را افزای ــش ده ــد؛ ام ــا در درازم ــدت‪ ،‬ب ـ ه دلی ــل‬ ‫بهبــود حساســیت بــه انســولین و اثــرات انتی ا کســیدانی‪ ،‬می توانــد منجــر‬ ‫ب ــه کاه ــش ان ــدک فش ــار خ ــون ش ــود‪.‬‬ ‫داد ههـای مطالعـه ای جدیـد نشـان داد کاهـش مصـرف سـدیم در افـراد‬ ‫گسـال‬ ‫مبتلا بـه نارسـایی قلبـی کـه بنابـر امـار رسـمی‪ ،‬شـش میلیون بزر ‬ ‫امریکایـی بـه ان دچـار هسـتند‪ ،‬خطـر مرگ ومیـر را افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫یهـای قلبی مثل نمک‬ ‫درواقـع نمک نخـوردن بـرای مبتالیـان بـه بیمار ‬ ‫به زخم پاشـیدن اسـت‪ .‬بیشـتر افراد رغبتی به غذاهای بی نمک ندارند‬ ‫و حتـی برخـی معتقدنـد کـه به رغـم توصیه پزشـکان‪ ،‬مصرف نمـک برای‬ ‫سلامتی مفیـد اسـت‪ .‬خالصـه اینکـه نتایـج ایـن مطالعه نشـان می دهد‬ ‫کـه نمـک دشـمن ما نیسـت‪.‬‬ ‫موچیژاپنی‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــا ارد برن ــج درس ــت‬ ‫موچ ــی یک ــی از دس ــرهای ج ــذاب ژاپن ‬ ‫یشــود و طعــم متفاوتــی دارد‪ .‬تاریخچــه و اصالــت ان نا معلــوم اســت؛ البتــه‬ ‫م ‬ ‫یه ــا‬ ‫برخ ــی می گوین ــد ابت ــدا در چی ــن و س ــپس ب ــه ژاپ ــن ام ــده اس ــت و ژاپن ‬ ‫تن ــوع ان را افزای ــش دادن ــد‪ .‬ای ــن ش ــیرینی در دوره پادش ــاهی «ه ــی ان» در‬ ‫س ــال های ‪ ۷۴۹‬ت ــا ‪ ۱۱۸۵‬می ــادی ب ــه عن ــوان ش ــیرینی س ــال ن ــو می ــادی‬ ‫ش ــناخته ش ــد‪ .‬در ق ــرن ده ــم‪ ،‬ان ــواع مختلف ــی از موچ ــی‬ ‫ب ــرای خدای ــان مذهب ــی در مراس ــم دین ــی «ش ــینیتو» ب ــه‬ ‫یش ــد‪.‬‬ ‫عن ــوان پیش ــکش ب ــه ای ــن خدای ــان‪ ،‬اس ــتفاده م ‬ ‫ی باالی ــی دارد و به همین دلی ــل بی ــن‬ ‫ای ــن خورا ک ــی ان ــرژ ‬ ‫س ــامورایی ها ه ــم محب ــوب ب ــوده اس ــت‪ .‬ان ــدازه کوچ ــک‬ ‫نح ــال مق ــوی ب ــودن‪ ،‬ان را ب ــه غذای ــی مناس ــب‬ ‫و در عی ‬ ‫تبدیــل کــرده بود‪،‬جالــب اســت بدانیــد صــدای کوبیــدن‬ ‫ن قدی ــم‪ ،‬نش ــانه ب ــه جن ــگ‬ ‫نه ــا در زم ــا ‬ ‫برن ــج در هاو ‬ ‫رفت ــن جنگجوی ــان ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ذرت بریزیــد و خمیــر را روی ان ورز بدهیــد؛ ســپس بــا وردنــه بــاز کنید‪،‬تــا کامــا‬ ‫ن ــازک ش ــود‪ .‬س ــینی ف ــر را چ ــرب کنی ــد ی ــا ک ــف س ــینی کاغ ــذ روغن ــی بیندازی ــد‪.‬‬ ‫خمی ــر ن ــازک په ــن ش ــده را در یخچ ــال بگذاری ــد ت ــا خ ــودش را بگی ــرد‪ ۱۵ .‬دقیق ــه‬ ‫ن را بــا کاتــر گــرد بــرش بزنیــد‪ .‬خمیرهــا را بتکانیــد تــا نشاســته‬ ‫یســت؛ ســپس ا ‬ ‫کاف ‬ ‫نه ــا بری ــزد؛ خمیره ــا را ک ــف دس ــتتان بگذاری ــد و داخ ــل ان را ب ــا‬ ‫ذرت از روی ا ‬ ‫م ــوادی ک ــه دلخواهت ــان اس ــت مث ــل بس ــتنی‪ ،‬می ــوه‪ ،‬ش ــکالت و ‪ ...‬پ ــر کنی ــد‪.‬‬ ‫در این مرحل ــه‪ ،‬خمیره ــا را ب هش ــکل گلولـ ـه ای بپیچی ــد و ف ــرم دهی ــد؛ س ــپس‬ ‫نه ــا را کن ــار ه ــم ی ــک ظ ــرف بگذاری ــد‪ .‬روی خمیره ــا را س ــلفون بکش ــید و‬ ‫ا ‬ ‫‪ ۳۰‬دقیق ــه در یخچ ــال ق ــرار دهی ــد‪.‬‬ ‫نکات‬ ‫ در طـرز تهیـه موچـی ژاپنـی بـرای مـواد داخلـی می توانیـد از بسـتنی بـا طعـم‬‫دلخواه (به صورت اسکوپ)‪ ،‬انواع مغزها و اجیل‪ ،‬شکالت خرد شده یا دایره ای‪،‬‬ ‫مربـا‪ ،‬بسـتنی خامـه ای و ‪ ...‬پـر کنید‪.‬‬ ‫ بـرای جلـوه بهتـر موچی می توانید داخل خمیر موچـی را رنگ خورا کی دلخواه‬‫بریزید تا موچی های رنگی داشـته باشـید‪ .‬در نهایت هم روی موچی ها را با سـس‬ ‫شـکالت‪ ،‬پودر نارگیل‪ ،‬ترافل های رنگی و ‪ ...‬تزیین و سـرو کنید‪.‬‬ ‫ تا جایی که ممکن است‪ ،‬خمیر را با دست نازک کنید‪(.‬حدود ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬میلی متر)‬‫ً‬ ‫ موچـی را حتمـا بایـد در یخچـال نگهـداری کنینـد و طـرف ‪ ۲‬یـا ‪ ۳‬روز مصـرف‬‫کنیـد؛ درغیرایـن صـورت ان را در فریـزر بگذاریـد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫ارد برنج‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫شکر‪ ۵۰۰ :‬گرم‬ ‫نشاسته ذرت‪ ۲/۱ :‬لیوان دسته دار‬ ‫اب‪ ۱۸۰:‬میلی لیتر‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابت ــدا هم ــه م ــواد را ب اه ــم مخل ــوط کنی ــد ت ــا به حال ــت‬ ‫خمی ــری دربیای ــد‪ .‬خمی ــر را ب ــه روش مخص ــوص بپزی ــد؛‬ ‫س ــپس خمی ــر را ب ــاز کنی ــد و قال ــب بزنی ــد‪ .‬در اخ ــر داخ ــل‬ ‫خمی ــر موچ ــی را ب ــا م ــواد دلخ ــواه خودت ــان پ ــر کنی ــد‪ .‬ارد‬ ‫برن ــج را د وب ــار ال ــک کنی ــد؛ بع ــد ارد و ش ــکر را ب ــا اب درون‬ ‫کاس ـ ه ب ــا ه ــم مخل ــوط ک ــرده؛ م ــواد را ب ــا دس ــت ورز بدهی ــد‬ ‫ت ــا خمی ــر یک دس ــت و ص ــاف ش ــود‪ .‬ی ــک قابلم ــه ب ــا‬ ‫س ــایز متوس ــط انتخ ــاب کنی ــد و ت ــا نص ــف ان اب بریزی ــد‬ ‫و روی ش ــعله بگذاری ــد و اج ــازه بدهی ــد ت ــا اب بجوش ــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ی ــک صاف ــی در ان ق ــرار دهی ــد‪ .‬خمی ــری ک ــه قب ــا درس ــت‬ ‫کردیــد‪ ،‬داخــل ظــرف پیرکــس قــرار دهیــد و ظــرف را داخــل‬ ‫صاف ــی ی ــا ابک ــش بگذاری ــد‪ .‬روی قابلم ــه دمکن ــی بگذاری ــد‪،‬‬ ‫ش ــعله متوس ــط باش ــد‪،‬تا در ‪ ۱۵‬دقیق ــه خمی ــر ب ــا بخ ــار اب‬ ‫بپ ــزد‪ .‬س ــپس ش ــعله را خام ــوش کنی ــد و خمی ــر را از ظ ــرف‬ ‫خــارج کنیــد‪ .‬دوبــاره خمیــر را ورز بدهیــد تــا حالــت ســفت و‬ ‫ژالتینــی بگیــرد‪ .‬در ایــن مرحلــه روی ســطح کار را نشاســته‬ ‫خاطرات خود را به صورت سه بعدی تماشا کنید‬ ‫یک اسـتارتاپ جدید توسـعه دهنده فناوری واقعیت مجازی(‪ )VR‬این امکان‬ ‫را فراهـم می کنـد کـه کاربـران بتواننـد خاطـرات خـود را ب هصـورت سـه بعدی‬ ‫تماشـا کنند‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ گوشـی های هوشـمند ما مجموعه ای از داده ها‬ ‫را جمـع اوری می کننـد کـه می توانـد خاطـرات بسـیار جذابـی را ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫ا کنـون یـک اسـتارتاپ جدیـد فعـال در حـوزه واقعیـت مجـازی بـه نـام ‪ Wist‬در‬ ‫حـال معرفـی ویژ گـی جدیـدی اسـت کـه بـه شـما امـکان می دهـد ان خاطـرات‬ ‫ً‬ ‫نهـا را ضبـط کرده ایـد‪ ،‬بـه تماشـا‬ ‫را ب هصـورت سـه بعدی دقیقـا درجایـی کـه ا ‬ ‫بنشـینید‪ .‬ایـن شـرکت یـک ویدئـو منتشـر کـرده اسـت کـه در ان یـک کاربـر این‬ ‫ویژ گـی را در اتـاق نشـیمن خـود فعـال می کنـد تـا خـود را کـه در حـال بـازی بـا‬ ‫نـوزادش روی کاناپـه بـود‪ ،‬تماشـا کنـد‪ .‬ایـن فنـاوری چشـمگیر اسـت و مـدت‬ ‫زیـادی اسـت کـه درحال توسـعه اسـت‪ .‬انـدرو مک هیـو؛ بنیانگـذار اسـتارتاپ‬ ‫‪ Wist‬در ا کتبـر ‪ ۲۰۲۲‬گفـت‪« :‬در طـول تصویربـرداری‪ ،‬مـا اطالعـات رنـگ‪،‬‬ ‫عمـق‪ ،‬وضعیـت دسـتگاه‪ ،‬صـدا و صحنـه را ذخیره می کنیم‪ .‬عمق بااسـتفاده از‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫نهـا و ای پدهـای مـدل پـرو ثبـت م ‬ ‫حسـگرهای ‪ LiDAR‬در ایفو ‬ ‫سـپس در یـک بیانیـه هـدف فنـاوری خـود را بیشـتر توضیـح داد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫سهـا و ویدیوهـا به عنـوان یـک لنگـر بـرای حافظـه عمـل می کننـد و بـه ما‬ ‫«عک ‬ ‫نهـا عالـی اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫امـکان می دهنـد بـه ان لحظـات بازگردیـم‪ .‬ب هیـاد اوردن ا ‬ ‫تجربـه ی حضـور دوبـاره ی شـما را در ان نقطـه بـه شـما نمی دهـد»‪ .‬مک هیـو‬ ‫می گویـد‪« :‬مـا در یـک مقطـع عالـی در عصـر خـود هسـتیم کـه در ان فنـاوری‬ ‫نهـای همراه‬ ‫ضبـط سـه بعدی ازطریـق حسـگرها و نرم افزارهـای جدید در تلف ‬ ‫تعبیـه شـده اسـت‪ .‬ایـن فنـاوری هم ا کنـون در دسـترس ماسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ترکیـب مناسـب ایـن فنـاوری جدیـد می توانـد بـه مـا امـکان ثبـت خاطـرات‬ ‫ً‬ ‫نهـا‬ ‫را ب هصـورت همه جانبـه بدهـد‪ ،‬یعنـی لحظاتـی کـه می توانیـد کاملا بـه ا ‬ ‫بازگردید و طراحی و مهندسی صحیح می تواند این کار را به اسانی گرفتن یک‬ ‫ویدیـو اسـان کنـد»‪ .‬مک هیـو ایـن فنـاوری جدیـد را بـا اینـه جادویـی در فیلـم‬ ‫هـری پاتـر مقایسـه می کنـد کـه اینـه ای بـود که بـه افـراد اجـازه مـی داد خاطرات‬ ‫خـود را زنـده کننـد یـا حتـی خاطـرات دیگـران را در ان تماشـا کننـد‪ .‬اسـتارتاپ‬ ‫‪ Wist‬نیـز ماننـد ان اینـه همیـن کار را انجـام می دهـد و ویدیوهـای رنگـی زنـده‬ ‫تهـا قبـل ضبـط و تجربـه شـده اند را زنـده می کنـد‪ .‬ایـن می توانـد‬ ‫را کـه مد ‬ ‫لحظـات زیبـای زیـادی را بـه وجـود اورد‪ ،‬ماننـد والدینـی کـه اولیـن قد مهـای‬ ‫فرزندشـان را مـرور می کننـد یـا جشـن ها و تولدهایـی کـه فرامـوش شـده اند‪ .‬بـا‬ ‫انجـام ایـن کار ایـن فنـاوری می توانـد بـه افـراد اجـازه دهـد تـا یکدیگـر و گذشـته‬ ‫فـردی خـود را بهتـر درک کننـد و اطمینـان حاصـل شـود کـه هیچ کـس مجبـور‬ ‫نیسـت لحظه خاصی را از دسـت بدهد‪ .‬به تازگی اخباری مبنی بر توسـعه یک‬ ‫هدسـت واقعیـت مجـازی بـه میـان امد که بـه کاربـران امکان می دهد بوسـه را‬ ‫از راه دور حس کنند‪ .‬ا کنون شـاید بتوان امیدوار بود که این دو فناوری باهم‬ ‫ً‬ ‫ترکیب شـوند و روزی مردم واقعا بتوانند خاطرات خود را نه فقط تماشـا‪ ،‬بلکه‬ ‫ن چیزی سـت کـه فقط گـذر زمـان می توانـد بگوید‪.‬‬ ‫احسـاس و لمـس کننـد‪ .‬ایـ ‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪Davidoff Echo‬؛ یاداور قدم زدن در گلزار‬ ‫یهـای‬ ‫عطـر زنانـه دیویـدوف مـدل ‪ Echo‬از عطرهـای پرطرفـدار به خصـوص بـرای مراسـم صمیمانـه و دورهم ‬ ‫دوستانه است و برای مصرف در روزهای بهاری انتخاب فوق العاده ای ست‪ .‬ا گر همچنان به دنبال عطرهایی با‬ ‫رایحه گل هستید و نمی توانید از کنار رایحه گل هایی چون زنبق بگذرید‪ ،‬ما خرید این عطر را به شما پیشنهاد‬ ‫یخـورد کـه بـرای خانم هایـی کـه‬ ‫می کنیـم‪ .‬عالو هبـر رایحـه گل‪ ،‬انـواع رایح ههـای چـوب و دارچیـن نیـز به مشـام م ‬ ‫رایحـه شـیرین و گـرم را می پسـندند‪ ،‬مناسـب اسـت‪ .‬رایحـه اولیـه ان مشـک‪ ،‬رایحـه میانـی ان گل صد تومانـی‪،‬‬ ‫عنبیـه‪ ،‬گل بنفشـه‪ ،‬گل نرگـس و رایحـه پایـه ان از دارچیـن‪ ،‬عنبـر و نت های چوبی تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫راهنمای خرید ماوس‬ ‫تاثیر عجیبمرتببودن‬ ‫در سالمت روان‬ ‫محیـط اطـراف مـا تاثیـر واقعـی و مانـدگاری بـر سلامتی مـا‬ ‫دارد‪ .‬بسـیاری از مـردم در یـک خانـه تمیز احسـاس ارامش‬ ‫دارنـد و نمی تواننـد در یک خانـه به هم ریختـه اسـتراحت‬ ‫کننـد‪ .‬شـلوغی‪ ،‬به هم ریختگـی‪ ،‬سـروصدا و نـور مصنوعـی‪،‬‬ ‫همگـی بـر خلق وخـو و سلامت تاثیـر می گذارنـد امـا تاثیـر‬ ‫یـک محیـط تمیـز در برابـر یـک محیـط نامرتـب چیسـت؟‬ ‫تحقیقـات نشـان می دهـد که نظافـت یا فقـدان ان ممکن‬ ‫اسـت اغلـب بـا سلامت روان مرتبـط باشـد‪.‬‬ ‫تاثیرمحیط هایبه هم ریختهدر افسردگی‬ ‫تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه محیـط فیزیکـی به طـور‬ ‫قابل توجهـی می تواننـد اثـرات منفـی بـر سـطح اسـترس‬ ‫و اضطـراب مـا داشـته باشـند‪ .‬بـرای مغـز‪ ،‬به هم ریختگـی‬ ‫نشـان دهنده کار ناتمـام اسـت و ایـن مسـئله می توانـد‬ ‫برای برخی افراد بسیار استرس زا باشد‪ .‬محققان دانشگاه‬ ‫‪ UCLA‬از زوج هـای متاهـل خواسـته بودنـد نظافـت‬ ‫خانه هایشـان را توصیـف کننـد‪ .‬همسـرانی کـه خانـه خـود‬ ‫را به هم ریختـه و نامرتـب توصیـف کردنـد رضایت زناشـویی‬ ‫کمتری داشتند‪ ،‬سطح هورمون استرس کورتیزول باالتری‬ ‫داشـتند و خلق وخوی افسـرده تری داشـتند‪ .‬جالب اسـت‬ ‫مردانـی کـه خانه هـای خـود را نامنظـم توصیـف می کردنـد‪،‬‬ ‫سـطح کورتیـزول باالتـری نیـز داشـتند؛ امـا خلق وخـوی‬ ‫افسـرده بیشـتری نداشـتند و ایـن نشـان می دهـد زنـان‬ ‫بیشـتر از مـردان تحت تاثیـر محیـط خانـه خـود هسـتند‪.‬‬ ‫مــاوس یکــی از پرکاربردتریــن لــوازم جانبــی در کامپیوتــر شم اســت‪ .‬شــما نبایــد از موس‬ ‫هــای ارزان قیمتــی کــه ســال ها پیــش تهیــه کردیــد هنــوز هــم اســتفاده کنیــد‪ .‬تعویــض‬ ‫مــاوس می توانــد بــه شــما کمــک کنــد در کار یــا بــازی کــردن دارای عملکــرد بهتــری‬ ‫شــوید‪ ،‬ب هعــاوه می توانــد بــه جلوگیــری از اســیب رســیدن بــه مــچ دســت و انگشــتان‬ ‫شــما نیــز کمــک کنــد‪ .‬قبــل از خریــد یــک مــاوس جدیــد بایــد نکاتــی را مد نظــر داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــرای دانســتن ایــن نــکات تــا انتهــای ایــن مقالــه همــراه مــن باشــید‪.‬‬ ‫می دهـد کـه مـاوس در هر ثانیـه چن دبـار موقعیـت خـود را بـه رایانـه گـزارش می دهـد‪ .‬عـدد‬ ‫باالتـر به معنـای دقـت بیشـتر و حرکـت نر متـر اسـت؛ به طور مثـال؛ جهـش از ‪ 500‬هرتـز بـه‬ ‫‪ 1000‬هرتـز ممکـن اسـت بـزرگ به نظـر برسـد؛ امـا در واقـع حرکتـی از دو میلـی ثانیـه بـه یـک‬ ‫میلی ثانیه اسـت‪ .‬بعید اسـت که چشـمان شـما حتی متوجه این تغییر شـوند‪ .‬گیمرهای‬ ‫حرفـه ای نبایـد از ماوس هایـی بـا نـرخ نظر سـنجی کمتـر از ‪ 500‬هرتـز اسـتفاده کننـد؛ اما هر‬ ‫شـخص دیگـری می توانـد نـرخ نظرسـنجی را بـه کلـی نادیـده بگیرد‪.‬‬ ‫‪ -1‬ماوسی را انتخاب کنید که متناسب با نیاز شما باشد‬ ‫بـرای ا کثـر کاربـران‪ ،‬مـاوس سـه کلیـد اسـتاندارد ( کـه در ان چـرخ اسـکرول بـه عنـوان‬ ‫کلیـد سـوم عمـل می کنـد) ایـن کار را به خوبـی انجـام می دهـد؛ امـا بـرای کارهـای خـاص‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫بـه موس هایـی کـه مخصـوص ان کار طراحـی شـده اند نیـاز داریـد‪ ،‬در ادامـه بـه ا ‬ ‫ً‬ ‫می پردازیـم؛ مثلا گیمرهـا همیشـه بایـد روی خریـد مـوس گیمینـگ سـرمایه گذاری کننـد‪.‬‬ ‫ایـن شـما را بـه بازیکـن و پلیـر بهتـری تبدیـل نمی کنـد؛ امـا گیـم پلـی شـما را بسـیار اسـان تر‬ ‫نهـا فقـط‬ ‫یسـت‪ .‬بیشـتر ا ‬ ‫می کنـد‪ .‬یـا نـوع اصلـی دیگـر مـاوس تخصصـی‪ ،‬مـاوس مسافرت ‬ ‫واحدهای اسـتاندارد دو یا سـه کلیدی هسـتند که برای جمع و جور بودن کوچک شـده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫‪ -5‬تفاوت های ماوس اپتیکالی و لیزری‬ ‫دو نوع متداول ماوس‪ ،‬موس های نوری (اپتیکالی) و لیزری هستند که در واقع تغییراتی‬ ‫در یـک فنـاوری هسـتند‪ .‬تفـاوت اصلـی این اسـت که یـک مـاوس نـوری از یـک ‪ LED‬بـرای‬ ‫یکـه مـاوس لیـزری از لیـزر بـرای ردیابـی‬ ‫انعـکاس سـطح زیریـن اسـتفاده می کنـد؛ در حال ‬ ‫حرکـت اسـتفاده می کنـد؛ به همین دلیـل شـما فقـط می توانیـد از موس هـای نـوری روی‬ ‫سهـای لیـزری روی سـطوح مختلفـی‬ ‫سـطوح صـاف و مـات اسـتفاده کنیـد‪ .‬ا کثـر ماو ‬ ‫سهـای لیـزری حسـاس تر هسـتند‪.‬‬ ‫از جملـه شیشـه کار می کننـد‪ .‬ماو ‬ ‫‪ -2‬ماوس ارگونومیک برای استفاده طوالنی بهتر است‬ ‫موس های ارگونومیک طوری طراحی شـده اند که به روشـی طبیعی تر در دسـت شـما قرار‬ ‫نهـا همچنیـن‬ ‫می گیرنـد و فشـار روی انگشـتان و مـچ دسـت شـما را کاهـش می دهنـد‪ .‬ا ‬ ‫ایـن ویژ گـی را دارنـد تـا کلی دهـای اضافـی را در دسـترس شـما قـرار دهنـد‪ .‬اینکـه چقـدر‬ ‫راحـت هسـتند بـه شـرایط زیـادی بسـتگی دارد‪ ،‬از جملـه نـوع در دسـت گرفتن مـاوس کـه‬ ‫شـما ترجیـح می دهیـد‪ .‬برخـی از کاربـران دوسـت دارنـد دسـت خـود را صـاف نگـه دارنـد؛‬ ‫در حالی که برخی دیگر گرفتن چنگال مانند را ترجیح می دهند‪ .‬اندازه یکی از فا کتورهای‬ ‫راحتی ست و در حالی که بسیاری از ماوس ها در دو نسخه راست و چپ عرضه می شوند‪،‬‬ ‫همه این طور نیستند؛ در نتیجه‪ ،‬ا گر به دنبال یک ماوس ارگونومیک هستید‪ ،‬ابتدا چند‬ ‫مـاوس را تسـت کنید‪.‬‬ ‫‪ DPI -3‬باالتر همیشه بهتر نیست‬ ‫یکـی از مشـخصات اصلـی کـه بـرای مـاوس مشـاهده خواهیـد کـرد‪ DPI ،‬یـا حساسـیت‬ ‫یسـت که نشـان می دهد‬ ‫مـاوس یـا نقطـه در هـر اینـچ اسـت‪ .‬به عبـارت سـاده تر‪ ،‬این شکل ‬ ‫نشـانگر مـاوس بـه ازای هـر اینـچ کـه خـود مـاوس بـه صـورت فیزیکـی حرکت می کنـد تا چه‬ ‫انـدازه حرکـت می کنـد‪ .‬بـرای مثـال؛ یـک صفحـه نمایـش ‪ 4K‬بـا عـرض ‪ 3840‬پیکسـل را در‬ ‫نظـر بگیریـد‪ .‬بـرای حرکـت دادن نشـانگر از لبـه چـپ بـه سـمت راسـت‪ ،‬بایـد یـک مـاوس بـا‬ ‫ً‬ ‫دقـت ‪ DPI 400‬را تقریبـا ‪ 10‬اینـچ روی میـز خـود بکشـید‪ .‬فاصلـه مـاوس ‪ DPI 3000‬چقـدر‬ ‫یکـه قاعـده کلـی مشـخصات فنـی این اسـت که اعـداد‬ ‫اسـت؟ حـدود ‪ 1.5‬اینـچ؛ امـا در حال ‬ ‫باالتر همیشـه بهتر هسـتند‪ ،‬در اینجا این درسـت نیسـت‪ DPI .‬نشـان می دهد که نشانگر‬ ‫مـاوس بـا چـه سـرعتی حرکـت می کنـد و سـریع تر همیشـه بهتـر نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬نرخ نظرسنجی فقط تا حدودی مهم است‬ ‫یشـود‪ ،‬نـرخ نظرسـنجی یـا‬ ‫سهـا گـزارش م ‬ ‫یکـی دیگـر از مشـخصات کلیـدی کـه بـرای مو ‬ ‫یشـود‪ ،‬نشـان‬ ‫یسـت کـه بـر حسـب هرتز (‪ )Hz‬اندازه گیری م ‬ ‫‪ Polling Rate‬اسـت‪ .‬ایـن رقم ‬ ‫‪ -6‬ماوس های بی سیم ا کنون بسیار بهتر شده اند‬ ‫یسـیم تـا حـدی بـا همتایـان سـیم دار خـود پیش رفته انـد کـه ا کنـون نقـاط‬ ‫سهـای ب ‬ ‫ماو ‬ ‫یسـت‪ .‬تاخیر در عملکرد ماوس تمام شـده اسـت‪.‬‬ ‫نهـا بیشـتر از جنب ههـای منف ‬ ‫مثبـت ا ‬ ‫ا گرچـه گیمرهـا ممکـن اسـت همچنـان سـازگاری و قابلیـت اطمینـان مطلـق را کـه با گزینه‬ ‫مـاوس سـیمی ارائـه مـی شـود ترجیـح دهند‪ .‬ا گـر مدل مناسـبی را انتخاب کنیـد‪ ،‬مدت ها‬ ‫طـول می کشـد تـا نیـاز بـه تعویـض باتری داشـته باشـید‪ .‬مزیـت اصلی ماوس های بی سـیم‬ ‫چو تابـی از کابـل وجـود نـدارد و ا گـر از مـاوس بلوتـوث اسـتفاده‬ ‫یسـت‪ .‬هیـچ پی ‬ ‫راحت ‬ ‫می کنید‪ ،‬پورت ‪ USB‬را نیز اشغال نمی کند‪ .‬مسافت و برد ماوس بی سیم نیز بسیار بهتر‬ ‫بیشـتر از ماوس با سـیم اسـت‪ .‬این به شـما امکان می دهد کامپیوتر متصل به پروژکتور یا‬ ‫تلویزیـون را از فاصلـه ‪ 10‬متـری کنتـرل کنید‪.‬‬ ‫‪ -7‬بلوتوث برای ماوس بی سیم بهتر است‬ ‫هنـگام خریـد مـاوس بـی سـیم‪ ،‬انتخـاب شـما بیـن مـدل هـای فرکانـس رادیویـی (‪ )RF‬یـا‬ ‫سهـای ‪ RF‬ممکـن اسـت کمـی بیشـتر پاسـخگو باشـند و راه انـدازی‬ ‫بلوتـوث اسـت‪ .‬ماو ‬ ‫یسـت ب هسـادگی‪ ،‬دانگلی را که همراه ان است به دستگاه‬ ‫ان ها بسـیار اسـان تر اسـت؛ کاف ‬ ‫وصـل کنیـد‪ .‬نقطـه ضعـف ان این اسـت که دانـگل یکـی از درگا ههـای ‪ USB‬شـما را اشـغال‬ ‫ً‬ ‫می کند و در صورت گم شدن ان تقریبا استفاده از ان غیرممکن است‪ .‬دستگاه هایی که‬ ‫از تکنولـوژی ‪ RF‬اسـتفاده می کننـد‪ ،‬بیشـتر در معـرض تداخل سـیگنال هسـتند‪.‬‬ ‫‪ -8‬ماوس یا ترک پد؟‬ ‫ب هجـای یـک مـاوس معمولـی‪ ،‬می توانیـد یـک تـاچ پـد مسـتقل‪ ،‬مشـابه انچـه در لپ تـاپ‬ ‫استفاده می کنید در نظر بگیرید‪ .‬این برای کارهایی مانند بازی و ویرایش تصویر مناسب‬ ‫یتـر می داننـد؛ به ویـژه‬ ‫نیسـت؛ امـا برخـی از کاربـران سیسـتم های مبتنـی بـر لمـس را بصر ‬ ‫ا کنـون کـه نرم افزار هـای دسـکتاپ اغلـب بـا در نظـر گرفتـن لمـس طراحـی می شـود‪ .‬از نظـر‬ ‫ارگونومـی‪ ،‬طراحـی مسـطح ممکـن اسـت بـرای همـه کارایـی نداشـته باشـد‪ ،‬ا گرچـه برخـی‬ ‫از محصـوالت هوشـمندانه از ایـن موضـوع عبـور می کننـد‪ .‬مـوس ‪ Arc‬مایکروسـافت بـه‬ ‫یشـود و تغییـر شـکل می دهـد‪.‬‬ ‫تتـر هسـتید منحنـی م ‬ ‫هر شـکلی کـه راح ‬ ‫اضطراب اوربودنمحیطنامرتب‬ ‫در یک محیط نامرتب ممکن است احساس کنیم کنترل‬ ‫شـخصی کمتـری داریـم و کمتـر می توانیـم بـر محیـط خود‬ ‫تاثیـر بگذاریـم و ایـن به عنـوان یـک «تهدیـد کنترلی» عمل‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن تهدیـد پایـدار‪ ،‬سلامت روانـی مـا را تحلیـل‬ ‫می بـرد؛ انحـراف توجـه هوشـیاری و نظـارت مسـتمر‪ ،‬خـود‬ ‫منجـر بـه شکسـت خودتنظیمـی می شـود و درنهایـت‬ ‫می توانـد باعـث اضطـراب شـود‪.‬‬ ‫کاهشتمرکزباشلوغی‬ ‫محیـط اطـراف شـما اغلـب نشـان دهنده ذهن شماسـت‪.‬‬ ‫فضـای به هم ریختـه بـه ایـن معنی سـت کـه شـما ذهنـی‬ ‫درهم وبرهـم داریـد‪ .‬ایـن می توانـد تمرکـز را کاهـش دهـد‬ ‫و باعـث شـود کـه هنـگام انجـام کارهـای ضـروری‪ ،‬نتوانیـد‬ ‫تمرکـز کافـی داشـته باشـید‪ .‬بر اسـاس یـک مطالعـه در‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۱۱‬محققـان دانشـگاه پرینسـتون بـه ایـن نتیجـه‬ ‫رسـیدند کـه یـک محیـط به هم ریختـه‪ ،‬تمرکـز بـر روی یـک‬ ‫کار خـاص را دشـوارتر می کنـد؛ زیـرا قشـر بینایـی فرد توسـط‬ ‫تمـام اشـیای بی ربـط در اتـاق تحت تاثیـر قـرار می گیـرد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬تمیز بـودن محیط اطراف به شـما کمک می کند‬ ‫در طول روز متمرکز بمانید و بتوانید بدون استرس به همه‬ ‫کارهایتـان رسـیدگی کنیـد‪.‬‬ ‫تاثیربه هم ریختگیبرمغزو کار شما‬ ‫ممکن است فکر کنید که کمدهای پر از بایگانی یا شلوغی‬ ‫روی میزتـان ازارتـان نمی دهـد؛ امـا دانشـمندان موسسـه‬ ‫علـوم اعصـاب دانشـگاه پرینسـتون از ‪( fMRI‬اف ام ارای) و‬ ‫روش هـای دیگـر اسـتفاده کرده انـد تـا نشـان دهنـد کـه مغز‬ ‫ما نظم را دوست دارد و مشاهده دیداری بی نظمی باعث‬ ‫می شـود تـا مغـز مـا انرژی اش را از دسـت بدهـد و توانایی ما‬ ‫برای تمرکز کاهش یابد‪ .‬ان ها همچنین دریافتند که وقتی‬ ‫افـراد محیـط کار به هم ریختـه خـود را تمیـز می کننـد‪ ،‬بهتـر‬ ‫می تواننـد اطالعـات را متمرکـز و پـردازش کننـد و بهـره وری‬ ‫ان هـا افزایـش می یابد‪.‬‬ ‫تضعیفسالمتجسمانیبامحیطبه هم ریخته‬ ‫محیـط تمیـز بـر سلامت جسـمانی نیـز تاثیـر می گـذارد‪.‬‬ ‫طبق مطالعه ای که توسط نیکول کیث؛ پرفسور دانشگاه‬ ‫ایندیانـا انجـام شـد‪ ،‬افرادی کـه خانه هـای تمیـزی دارنـد‬ ‫نسـبت بـه کسـانی که خانه هـای نامرتـب دارنـد‪ ،‬سـالم تر‬ ‫هسـتند‪ .‬افزایـش اسـترس مرتبـط بـا بی نظمـی می توانـد‬ ‫تاثیـر عمیقـی بـر فشـارخون‪ ،‬بیمـاری قلبـی و افزایـش وزن‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬عالوه بر ایـن‪ ،‬خسـتگی ذهنـی مرتبـط بـا‬ ‫یـک فضـای نامرتـب می توانـد انگیـزه شـما را بـرای فعـال‬ ‫بـودن کمتـر کنـد؛ همچنیـن زندگـی طوالنی مـدت در یـک‬ ‫فضای نامرتب اغلب می تواند منجر به سلامت جسـمانی‬ ‫ضعیف تـر شـود‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫استقالل‪-‬گل گهر؛ دیداری بدون سرمربیان!‬ ‫ستاره پرسپولیس سرباز نیست‬ ‫دیـدار ایـن هفتـه اسـتقالل بـا حریف سـیرجانی نکته جالبـی وجـود دارد که ویژ گی‬ ‫مشـترک سرمربی هاسـت‪ .‬یکـی از نـکات جالب توجـه حـرف نـزدن سـرمربیان دو‬ ‫تیـم قبـل و بعـد از ایـن بازی سـت‪ .‬ریـکاردو سـاپینتو کـه به خاطـر محرومیـت اجـازه‬ ‫نـدارد در سـالن کنفرانـس حاضـر شـود و از طرف دیگـر امیـر قلعه نویـی نیـز طبـق‬ ‫عادت طوالنی که طی چند ماه گذشـته داشـته اسـت‪ ،‬در کنفرانس های قبل و پس‬ ‫از پایـان بازی هـای گل گهـر شـرکت نمی کنـد؛ به این ترتیـب مسـابقه دوشـنبه بدون‬ ‫کنفرانس سرمربیان انجام می شود؛ مگر اینکه اتفاقات مهمی در ان رخ بدهد که‬ ‫قلعه نویـی و سـاپینتو تمایـل بـه بیـان حرف هـای خود داشـته باشـند‪.‬‬ ‫له ــا در فضای مج ــازی بحث سرباز ش ــدن محمد‬ ‫در روزه ــای اخی ــر برخی کانا ‬ ‫عم ــری؛ ج ــوان اول ای ــن روزه ــای پرس ــپولیس را پی ــش کش ــیده و اخب ــاری‬ ‫یک ــه این ش ــایعه ک ــذب اس ــت‪ .‬بازیکنانی‬ ‫در این زمین ــه منتش ــر کردن ــد؛ در حال ‬ ‫ک ــه در تی مه ــای لی ــگ برتری حض ــور دارند تا ‪۲ ۸‬س ــالگی می توانن ــد در تیم های‬ ‫دلخ ــواه ب ــازی کنن ــد؛ ام ــا بع ــد از رس ــیدن به ای ــن ســـن ب ــرای گذران ــدن دوران‬ ‫خدم ــت باید یک تی ــم نظامی را انتخاب کنن ــد؛ البته این اس ــتثناء برای بازیکنی‬ ‫یس ــت؛ بنابرای ــن عمری‬ ‫ک ــه در اردوی تی ــم مل ــی حض ــور دارد ت ــا س ــن ‪ ۳۱‬سالگ ‬ ‫شس ــال دیگر ب ــدون مش ــکل می تواند در لی ــگ برتر ب ــازی کند‪.‬‬ ‫‪۲ ۲‬س ــاله ت ــا ش ‬ ‫نیمه نهایی لیگ والیبال با چاشنی فحاشی و درگیری‬ ‫در سوگ اخالق!‬ ‫در پایــان اولیــن دیــدار از دور برگشــت مرحلــه نیمه نهایــی‬ ‫لی ــگ برت ــر والیب ــال صحنه های ــی رق ــم خ ــورد ک ــه ب ــه دور‬ ‫از اخ ــاق و ورزش قهرمان ــی ب ــود‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ دور‬ ‫برگش ــت مرحل ــه نیمه نهای ــی لی ــگ برت ــر والیب ــال جمع ــه؛‬ ‫مه ــای لبنی ــات ه ــراز ام ــل‬ ‫ده ــم اس ــفند برگ ــزار ش ــد و تی ‬ ‫و ش ــهداب ی ــزد ب ــه فین ــال صع ــود کردن ــد‪ .‬دی ــدار لبنی ــات‬ ‫ه ــراز ام ــل و پی ــکان ته ــران از اغ ــاز هم ــراه ب ــا حاش ــیه ب ــود؛‬ ‫از شــعارهای هــواداران دو تیــم روی ســکوها تــا اعتراضاتــی‬ ‫یش ــد‪ .‬در ای ــن دی ــدار‬ ‫ک ــه گا هو بی ــگاه ب ــه داوری م ‬ ‫صحنه هایــی رقــم خــورد کــه بــه دور از اخــاق بــود و جــای‬ ‫یک ــه والیب ــال ب ــه عن ــوان ورزش ــی‬ ‫تاس ــف داش ــت؛ در حال ‬ ‫پرطرف ــدار بای ــد مصداق ــی درس ــت ب ــرای رفت ــار قهرمان ــی و‬ ‫یه ــا‬ ‫پهلوان ــی باش ــد ام ــا ای ــن اتف ــاق رق ــم نخ ــورد و درگیر ‬ ‫نشــان داد کــه تــا حرف ـه ای شــدن و فهــم جایــگاه فرهنگــی‬ ‫ورزش فاصل ــه داری ــم‪ .‬در پای ــان دی ــدار ای ــن دو تی ــم ک ــه ب ــا‬ ‫پیــروزی ســه بــر یــک امــل بــه پایــان رســید بیــن هــواداران‬ ‫مه ــا ب ــا ه ــم‬ ‫ام ــل و بازیکن ــان پی ــکان و بی ــن ه ــواداران تی ‬ ‫تپ ــور ک ــه سال هاس ــت‬ ‫درگی ــری رخ داد‪ .‬محمدرض ــا حضر ‬ ‫پیراه ــن تی ــم مل ــی را ب ــر ت ــن دارد ب ــه س ــمت تماش ــا گران‬ ‫ه ــراز دوی ــد و تع ــدادی از انه ــا را کت ــک زد‪ .‬بازیکن ــان دو‬ ‫تی ــم ه ــم صحن هه ــای زنن ــده ای را رق ــم زدن ــد؛ البت ــه در‬ ‫ای ــن می ــان تع ــدادی ه ــم در ت ــاش ب ــرای ارام ک ــردن فض ــا‬ ‫یپ ــوش‬ ‫تپ ــور ب ــه عن ــوان ی ــک مل ‬ ‫بودن ــد‪ .‬وا کن ــش حضر ‬ ‫والیبــال در پایــان ایــن مســابقه اصــا مناســب نبــود و بایــد‬ ‫از ســوی فدراســیون والیبــال و کمیتــه انضباطــی بــا برخــورد‬ ‫ج ــدی و قاطعان ــه روب ــرو ش ــود‪ .‬ن ــه تنه ــا ای ــن بازیکن ــان و‬ ‫مهــا نیــز کــه باعــث متشــنج شــدن فضــا‬ ‫ســایر بازیکنــان تی ‬ ‫و درگی ــری ش ــدند بای ــد ب ــا برخ ــورد ج ــدی مواج ــه ش ــوند؛‬ ‫ام ــا س ــکوها چ ــه؟ اتفاق ــی ک ــه روی س ــکوها رخ مـ ـی داد‬ ‫نش ــان از فرهن ــگ نادرس ــت ه ــواداری در ای ــران دارد‪ .‬گوی ــا‬ ‫ه ــواداری یعن ــی فح ــش و ناس ــزا گفت ــن ب ــه تی ــم حری ــف‪،‬‬ ‫صــدا زدن بازیکنــان مقابــل بــا اســامی و القــاب ناشایســت‬ ‫و درگی ــری ب ــا ه ــم ب ــه بهان ــه تعص ــب ب ــه تی ــم خ ــود!‬ ‫تماش ــا گران دو تی ــم از ابت ــدای مس ــابقه رفت ــار نامناس ــبی‬ ‫مه ــای‬ ‫داش ــتند و ش ــعارهای زش ــت و زنن ــده ای علی ــه تی ‬ ‫مقاب ــل س ــر دادن ــد؛ موضوع ــی ک ــه ب ــا هی ــچ وا کنش ــی از‬ ‫س ــوی ناظ ــران فدراس ــیون مواج ــه نش ــد و همی ــن ش ــرایط‬ ‫ت ــا اخ ــر ب ــازی ادام ــه پی ــدا ک ــرد؛ حت ــی در دقایق ــی از ب ــازی‬ ‫ب ــا ه ــم درگی ــر ش ــدند و ا گ ــر دخال ــت نیروه ــای انتظام ــی‬ ‫مس ــتقر بی ــن س ــکوها نب ــود معل ــوم نب ــود ک ــه چ ــه اتفاقات ــی‬ ‫در ای ــن ب ــازی می افت ــد‪ .‬در ط ــول فص ــل اعتراض ــات ب ــه‬ ‫داوری را ب ــه نب ــود ویدئوچ ــک رب ــط می دادن ــد ام ــا در‬ ‫ای ــن دی ــدار ک ــه ویدئوچ ــک ب ــود چ ــرا بای ــد ای ــن هم ــه‬ ‫مه ــای باتجرب ــه و باس ــابقه‬ ‫اعت ــراض و درگی ــری از س ــوی تی ‬ ‫لی ــگ و همچنی ــن مربی ــان و بازیکن ــان شناخت هش ــده‬ ‫والیب ــال ای ــران اتف ــاق بیفت ــد؟ درس ــت اس ــت ک ــه مس ــابقه‬ ‫از حساس ــیت باالی ــی برخ ــوردار اس ــت ام ــا چ ــه توجیه ــی‬ ‫وج ــود دارد ک ــه ب ــرای تخلی ــه احساس ــات خ ــود و حت ــی‬ ‫اعتــراض از الفــاظ ناشایســت اســتفاده شــود و رفتــاری ســر‬ ‫بزنــد کــه ســکوها را بیــش از پیــش ملتهــب کنــد و کار را بــه‬ ‫جنج ــال بکش ــاند؟ ب ــرای بازیکن ــان و والیبال ــی ک ــه داعی ــه‬ ‫ت اس ــیا و جه ــان ب ــودن را دارنـــد چگونـــه چنیـــن‬ ‫ق ــدر ‬ ‫اتفاقات ــی قاب ــل قب ــول اس ــت؟ کس ــانی کـــه بایـــد الگـــوی‬ ‫جوان ــان باش ــند خ ــود زمی ــن والیب ــال را ب ــه چال ــه می ــدان‬ ‫تبدیــل کــرده بودنــد‪ .‬کودکانــی کــه در ســالن حاضــر بودنــد‬ ‫و بــرای تماشــای والیبــال و شــاید ســاختن رویــای بازیکنــی‬ ‫خ ــود روی س ــکوها نشس ــته بودن ــد چگون ــه می توانن ــد از‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال‪:‬‬ ‫ترجیح ما سرمربی ایرانی شاخص است‬ ‫رئیـس فدراسـیون فوتبـال می گویـد مردم مربی خارجی می خواهنـد اما باید به‬ ‫تهـای داخلـی هـم نـگاه کننـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ مهـدی تـاج دررابط هبـا‬ ‫ظرفی ‬ ‫انصـراف برخـی از گزین ههـای ایرانی از مربیگری تیم ملی اظهار کرد‪ :‬فدراسـیون‬ ‫بایـد از بهتریـن ظرفیت هایـش اسـتفاده کند و وظیف همـان این بودکه از مربیان‬ ‫توانمنـد دعـوت کنـد‪ .‬ا گـر یک سـرمربی خـودش را اماده نمی بیند‪ ،‬فدراسـیون‬ ‫از دیگر گزینه هایش استفاده می کند‪ .‬البته در نظرسنجی مردم مربی خارجی‬ ‫می خواهنـد امـا در داخـل کشـور هـم مربیـان خوبـی داریـم کـه می تواننـد تیـم‬ ‫ملی را اداره کنند‪ .‬باید بررسـی بیشـتری شـود‪ .‬او دروا کنش به اینکه ایا دیداری‬ ‫بـا مخبـر‪ ،‬معـاون اول ریاسـت جمهوری داشـته اسـت؟ گفـت‪ :‬بایـد از همـه‬ ‫تهـا و از دولـت اسـتفاده کـرد تـا بهتریـن تصمیـم را بگیریـم‪ .‬مـا به دنبـال‬ ‫ظرفی ‬ ‫دیـدن اقـای مخبـر هـم بودیـم‪ .‬هـم گزینـه داخلی و هـم خارجی داریـم اما هنوز‬ ‫به نتیجـه نرسـیدیم‪ .‬ا گـر تیـم ملـی را همین امـروز هـم تشـکیل دهیـم‪ ،‬بازیکنـی‬ ‫را نمی توانیـم دراختیـار سـرمربی قـرار دهیـم چـون در کـوران لیـگ قـرار داریـم‪.‬‬ ‫در فروردیـن دو بـازی دوسـتانه داریـم و سـرمربی را پیـش از ‪ ۲۸‬اسـفند معرفـی‬ ‫تهـای کشـورمان را می داننـد‪ .‬رئیـس فدراسـیون‬ ‫یهـا ظرفی ‬ ‫می کنیـم‪ .‬فوتبال ‬ ‫نسـوال که گزین ههـای خارجـی‬ ‫فوتبـال درپاسخ به ای ‬ ‫مدنظرشـان چه کسـانی هسـتند و ایـا فلیکـس سـانچس‪،‬‬ ‫سـرمربی سـابق تیـم ملـی قطـر هـم جـزو گزینه هاسـت؟‬ ‫یهـا‬ ‫گفـت‪ :‬گزین ههـای ایرانـی گفتـه شـده اسـت‪ .‬فوتبال ‬ ‫ظرفیـت کشـور را می داننـد و در لیـگ برتـر هـم حضـور‬ ‫دارنـد‪ .‬مربیـان خارجـی هـم هسـتند و یکـی هـم‬ ‫سـرمربی سـابق قطـر (فلیکـس سـانچس) اسـت‪.‬‬ ‫یکسـری مربـی داخلـی هـم داریـم کـه کار می کنند‪.‬‬ ‫تیـم ملـی جـای بهترین هاسـت و بهتریـن هـم‬ ‫شبـه‬ ‫یشـود‪ .‬او دروا کن ‬ ‫بـاری تیـم ملـی انتخـاب م ‬ ‫ایـن سـوال کـه بـا این وضعیـت دالر مشـکلی بـرای‬ ‫اسـتخدام مربـی خارجـی ندارنـد؟ اظهـار کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫انتقـال پـول بـه دالر مشـکالتی خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫نمی خواهیـم مثـل پرونـده ویلموتـس شـود و نبایـد در‬ ‫پرداخـت تاخیـر داشـته باشـیم‪ .‬فیفـا می گویـد قراردادهـا‬ ‫ایــن تصاویــر لــذت ببرنــد و الگوبــرداری کننــد؟ فدراســیون‬ ‫والیبـــال بایـــد ایـــن موضـــوع را بـــا حساســـیت زی ــادی‬ ‫پیگی ــری کن ــد و ب ــا عام ــان ای ــن اتفاق ــات برخ ــورد کن ــد‪.‬‬ ‫چ ــرا بای ــد فحاش ــی از س ــوی تماش ــا گران ب ــه ام ــری ع ــادی‬ ‫تبدیـــل شـــود و باشـــگاه ها بخاطـــر ان محـــروم نش ــوند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن فدراســیون و باشــگاه ها بایــد تدابیــری بــرای‬ ‫مدیریــت صحیــح تماشــا گران اتخــاذ کننــد‪ .‬ویدئوچــک کــه‬ ‫نتوانســت اعتراضــات را کــم کنــد شــاید برخوردهــای جــدی‬ ‫فدراســـیون و بـــه مـــوازات ان گام هـــای فرهنگـــی ب ــرای‬ ‫اشــاعه رفتــار درســت بتوانــد گــره ای از ایــن کالف بــاز کنــد‪.‬‬ ‫بایـد مغایـر بـا قوانیـن ان هـا باشـد‪ .‬تـاج اضافـه کـرد‪ :‬ا گـر سـه ماه حقـوق‬ ‫پرداخـت نشـود و کسـی بـه فیفـا شـکایت کنـد‪ ،‬می توانـد همـه پولـش را‬ ‫طبـق ایـن بنـد بگیـرد‪ .‬اسـتراماچونی‪ ،‬کالـدرون‪ ،‬ویلموتـس و برانکـو از‬ ‫ایـن بنـد اسـتفاده کردنـد و مـا نمی خواهیـم بـه ایـن مشـکل بخوریـم‪.‬‬ ‫بایـد مطمئـن باشـیم ایـن پـول را کامـل می توانیـم تامیـن کنیـم‪ .‬ا گـر‬ ‫ً‬ ‫مطمئـن نباشـیم حتمـا به سـمت گزینـه داخلـی می رویـم‪.‬‬ ‫درمـورد سـرمربی تیـم ملـی دو نـگاه داخـل کشـور اسـت‬ ‫نـگاه اول مربـوط بـه مربـی داخلی سـت کـه موافقـان و‬ ‫نشـکل‪،‬‬ ‫مخالفانـی دارد ‪ ،‬مربـی خارجـی هـم به همی ‬ ‫ا گـر مربـی خارجـی انتخاب کنیـم‪ ،‬نگاه ها درمـورد این‬ ‫انتخـاب را قبـول می کنیـم و می فهمیـم به این نتیجـه‬ ‫رسـیده اند شـاید مربـی داخلـی بهتـر باشـد‪ .‬یـا ا گـر‬ ‫داخلـی انتخـاب کنیـم‪ ،‬عـده ای انتقـاد می کننـد‪.‬‬ ‫ترجیـح مـا ایـن اسـت کـه یـک چهـره شـاخص داخلـی‬ ‫را بـرای هدایـت تیـم ملـی انتخـاب کنیـم به شـرطی که‬ ‫ایـن مربـی بتوانـد بـا نظـم و انضبـاط کامـل امـور محولـه را‬ ‫به انجام برسـاند‪ .‬در اینجا جا دارد از مربیان داخلی خوبی‬ ‫کـه طـی ایـن روزهـا نـام ان هـا مطـرح شـد و دلخوری هایـی‬ ‫به وجود امد عذرخواهی کنم‪ .‬بدیهی سـت؛ هدف ما این‬ ‫نبـود کـه موجبـات دلخـوری کسـی فراهـم شـود‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫سارا شیربیگی؛ نامزد برترین فوتسالیست زن جهان در سال ‪2019‬‬ ‫مدیریت سالمت روان با ورزش‬ ‫سـارا شـیربیگی در ‪ ۱۵‬مرداد مـاه ‪ ۱۳۷۰‬در اسلام اباد غـرب کرمانشـاه به دنیـا امـد‪ .‬از کودکـی شـروع بـه فعالیـت‬ ‫تهـای‬ ‫ورزشـی کـرد از رزمـی تـا را گبـی را پیگیـری کـرد؛ امـا بـا راهنمایـی بـرادر ب هسـمت فوتسـال رفـت‪ ،‬او بـا رقاب ‬ ‫ـابقات‬ ‫دانش امـوزش در ‪ 16‬سـالگی عنـوان خانـم گلـی را به دسـت اورد‪ .‬او بـا زدن ‪ ۹‬گل به عنـوان خان ِـم گل مس ِ‬ ‫قهرمانی فوتسـال زنان اسـیا در سـال ‪ ۲۰۱۸‬دسـت یافت و در لیگ برتر سـال ‪ ۱۳۹۳‬و ‪ 1394‬بدون رقیب‪ ،‬خانم‬ ‫یپـوش فوتسـال بانـوان اسـت کـه به عنـوان یکـی از ‪ ۱۰‬نامـزد نهایـی کسـب عنـوان‬ ‫گل لیـگ برتـر شـد‪ .‬سـارا مل ‬ ‫برتریـن فوتسالیسـت زن جهـان در سـال ‪ ۲۰۱۹‬میلادی انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫امیررضا خادم؛ قهرمان تحصیل کرده کشتی جهان‬ ‫سروش راسخ‬ ‫َ َ‬ ‫امیررضـا خـادم ازغـدی در ‪ ۲۰‬دی مـاه ‪ ۱۳۴۸‬در مشـهد‬ ‫به دنیـا امـد‪ .‬او نیـز ماننـد بـرادرش رسـول و ابراهیـم‪ ،‬در‬ ‫بیمارسـتان و زایشـگاه دکتـر معتمـدی؛ در خیابـان بهـار‬ ‫مشـهد متولـد شـده و در احمدابـاد بـزرگ شـد‪ .‬الفبـای‬ ‫ایـن ورزش را هم زمـان زیـر نظـر پـدرش؛ محمـد خـادم و‬ ‫هوشـنگ نـوذری در خانـه و باشـگاه سـعداباد اموخـت‪.‬‬ ‫پـدری کـه خـود در المپیـک ‪ ۱۹۶۰‬رم عضـو تیـم ملـی‬ ‫بـود و در سـال ‪ ۱۹۶۲‬نایـب قهرمـان جهـان شـده بـود‪.‬‬ ‫او درخصـوص دوران کودکـی اش مـی گویـد‪« :‬ورود مـن‬ ‫بـه کشـتی اتفاقـات خوبـی را برایـم رقـم زد و متوجـه شـدم‬ ‫کـه ماننـد پـدر در ایـن ورزش توانایـی بسـیار خوبـی دارم‪.‬‬ ‫مـن کـه بـزرگ شـده احمد ابـاد هسـتم‪ ،‬الفبـای کشـتی را‬ ‫تحت نظـر پـدرم و هوشـنگ نـوذری اموختـم و در باشـگاه‬ ‫نکـردن پرداختـم»‪ .‬تحصیلات وی‬ ‫سـعد اباد بـه تمری ‬ ‫دارای مـدرک کارشناسـی تربیت بدنـی‪ ،‬کارشناسـی ارشـد‬ ‫مدیریـت دولتـی و دکتـرای مدیریت دولتـی ( گرایش منابع‬ ‫انسـانی) اسـت‪ .‬امیررضـا خـادم نخسـتین بار در المپیـک‬ ‫‪ ۱۹۸۸‬سـئول در ‪۱ ۸‬سـالگی بـه عضویـت تیـم ملـی در وزن‬ ‫‪ ۶۸‬کیلوگـرم درامـد‪ ،‬وی در ایـن مسـابقات چهـار دور در‬ ‫جدول باقی ماند و با شکسـت از ارسـن فادزائف از شوروی‬ ‫(قهرمـان مسـابقات) حـذف شـد‪ .‬در مسـابقات قهرمانـی‬ ‫جهان ‪ ۱۹۸۹‬مارتینی سـوئیس به مقام پنجم رسـید‪ .‬سال‬ ‫بعد در مسابقات جهانی ‪ ۱۹۹۰‬توکیو به وزن ‪ ۷۴‬کیلو رفت‬ ‫و به مدال برنز دسـت یافت و در مسـابقات جهانی کشـتی‬ ‫‪ ۱۹۹۱‬وارنـا بـا پیـروزی بـر کنـی مانـدی (قهرمـان المپیـک‬ ‫‪ ۸۸‬و جهانـی ‪ )۸۹‬بـه مـدال طلا رسـید‪ .‬مـدال طلای او بـا‬ ‫پیـروزی بـر حریـف امریکائـی در فینـال بازتـاب گسـترده ای‬ ‫در ایـران داشـت و تصویـر بارانـداز منجـر بـه پیـروزی او در‬ ‫این مسـابقه تا سـال ها از تصاویر برگزیده تلویزیونی قبل از‬ ‫پخـش برنام ههـا و اخبار ورزشـی در ایران بـود‪ .‬او در همین‬ ‫سال در دهلی نو مقام دوم مسابقات قهرمانی اسیا (پس‬ ‫از پـارک جانـگ سـون از کـره جنوبـی) را به دسـت اورد‪ .‬امیـر‬ ‫خادم در سـال ‪ ۱۹۹۲‬در مسـابقات قهرمانی اسـیا در تهران‬ ‫بـر سـکوی نخسـت ایسـتاد و در همیـن سـال در المپیـک‬ ‫بارسـلون بـا یـک باخت به پارک جانگ سـون بـه مدال برنز‬ ‫المپیک رسـید‪ .‬در مسـابقات جهانـی تورنتـو ‪ ۱۹۹۳‬به وزن‬ ‫‪ ۸۲‬کیلـو رفـت و در دور دوم مقابـل «دوورا ک» کشـتی گیر‬ ‫مجارسـتانی درحالیکـه ‪-۳‬صفر جلو بـود در هنگام اجرای‬ ‫بارانـداز بـا بـدل کاری حریـف ضربـه فنـی شـد و حـذف شـد‪.‬‬ ‫در مسـابقات جهانی ‪ ۱۹۹۴‬اسـتانبول بعد از دو پیروزی بر‬ ‫المـادی جبرائیلـف از قزاقسـتان (قهرمـان جهـان در سـال‬ ‫‪ ۸۹‬و نایب قهرمان المپیک بارسـلون) و کشـتی گیری از کره‬ ‫یکـه از صباح الدیـن اوزتـرک از‬ ‫جنوبـی‪ ،‬در دور سـوم درحال ‬ ‫ترکیـه (قهرمـان مسـابقات و قهرمـان سـال قبـل) ‪-۵‬صفـر‬ ‫جلـو بـود‪ ۵-۵ ،‬مسـاوی شـد و بـا رای داوران حذف گردید‪.‬‬ ‫یهـای‬ ‫او در همیـن سـال موفـق شـد مـدال طلای باز ‬ ‫اسـیایی هیروشـیما را تصاحب کند‪ .‬در مسـابقات جهانی‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬اتالنتـا هفتـم شـد و در المپیـک ‪ ۱۹۹۶‬اتالنتـا یـک بـار‬ ‫دیگـر مـدال برنـز المپیـک را بـر گـردن انداخـت‪ ،‬او در ایـن‬ ‫یمـراد ما گومـدوف از‬ ‫مسـابقات پـس از شکسـت از حاج ‬ ‫روسـیه در بـازی رده بنـدی صباح الدین اوزترک را شکسـت‬ ‫داد و پـس از مسـابقات کناره گیـری خـود از کشـتی را اعلام‬ ‫مهـای ملـی‬ ‫کـرد‪ .‬خـادم در سـال ‪ ۱۳۷۶‬به عنـوان مدیـر تی ‬ ‫کشـتی ایران انتخاب شـد و در این پسـت قهرمانی کشـتی‬ ‫جهـان در سـال ‪ ۱۹۹۸‬در تهـران را بـا ‪ ۳‬طلا‪ ۲ ،‬نقـره و ‪ ۱‬برنـز‬ ‫به دسـت اورد‪ .‬این نخسـتین قهرمانی جهان کشـتی ایران‬ ‫‪۳‬سـال بـود‪ .‬او در اردیبهشـت ماه ‪ ۹۱‬از سـوی‬ ‫پـس از ‪ ۳‬‬ ‫فدراسیون کشتی به عنوان نماینده ایران جهت عضویت‬ ‫در هیئت رئیسـه فیال به فدراسـیون جهانی کشتی معرفی‬ ‫یکـه ایـن انتخابات در تاریـخ ‪ ۱۳‬مردادماه ‪ ۹۱‬و‬ ‫شـد؛ در حال ‬ ‫یهـای المپیـک ‪ ۲۰۱۲‬لنـدن برگزار می شـد‪،‬‬ ‫هم زمـان بـا باز ‬ ‫ویزای خادم در کمتر از ‪ ۴۸‬ساعت مانده به نشست مزبور‬ ‫و در سـاعات پایانـی روز ‪ ۱۱‬مـرداد صـادر شـد‪ .‬با این اوصـاف‬ ‫و ب هطـور طبیعـی‪ ،‬خـادم بـرای حضـور در هیئت رئیسـه‬ ‫فیلا رای نیـاورد‪ .‬او طـی گفتگویـی در ‪ ۱۴‬مـرداد‪ ،‬در ایـن‬ ‫خصوص اظهار کرد‪« :‬من شکسـت نخوردم؛ کشـتی ایران‬ ‫باخـت»‪ .‬امیررضـا خـادم در سـال ‪ ۱۳۸۲‬نامـزد انتخابـات‬ ‫مجلـس هفتـم در تهـران شـد و در فهرسـت ابادگـران قـرار‬ ‫گرفـت و به عنـوان نفـر سـوم از تهـران وارد مجلـس شـد؛ امـا‬ ‫در انتخابـات هشـتمین دوره مجلـس شـورای اسلامی در‬ ‫اسـفند ماه سـال ‪ ۱۳۸۶‬در فهرسـت اصلـی جنـاح راسـت‬ ‫(جبهـه متحـد اصولگرایـان) جـای نداشـت و در تهـران نفـر‬ ‫شـصتم شـد‪ .‬پـس از گذشـت یـک سـال و چهـار مـاه از ایـن‬ ‫انتخابـات‪ ،‬او در تیـر ‪ ۱۳۸۸‬مدعـی تقلـب در این انتخابات‬ ‫شـد و گفـت‪« :‬زمانـی کـه از سـوی وزارت کشـور امـار اراء‬ ‫موجود در صندوق ها را دریافت کردم متوجه شـدم حتی‬ ‫صندوق هایـی کـه اعضای ‪ ۱۰‬نفری خانـواده خودم در انجا‬ ‫رای داده بودنـد یـا در مسـجد محـل سـکونتم در گـزارش‬ ‫قهـای وزارت کشـور تعـداد اراء مـن صفر ثبت شـده‬ ‫صندو ‬ ‫بود!» او توانسـته اسـت دو نشـان برنز در المپیک بارسـلونا‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬و المپیـک اتالنتـا ‪ ۱۹۹۶‬به دسـت اورد و چهار بـار در‬ ‫المپیـک در چهـار وزن متفـاوت مسـابقه داد ه اسـت‪.‬‬ ‫به نظـر می رسـد مداخله ورزشـی به مـدت ‪ ۱۲‬هفته یا کمتر‬ ‫در کاهـش عالئـم سلامت روان به ویـژه بـرای کسـانی که از‬ ‫اضطراب و افسـردگی رنج می برند‪ ،‬موثرترین روش اسـت‪.‬‬ ‫به نقـل از نوروسـاینس؛ ثابـت شـده کـه ورزش بـا شـدت‬ ‫باالتـر‪ ،‬نسـبت بـه برنامه هـای طوالنی مـدت در کاهـش‬ ‫عالئـم اضطـراب و افسـردگی مفیدتریـن روش اسـت‪.‬‬ ‫محققـان دانشـگاه اسـترالیای جنوبـی خواسـتار ایـن‬ ‫هسـتند کـه ورزش به عنـوان یـک رویکـرد اصلـی بـرای‬ ‫مدیریت افسـردگی باشـد؛ زیرا نتایج تحقیق جدید نشان‬ ‫می دهـد کـه فعالیـت بدنـی ‪ ۱.۵‬برابـر موثرتـر از مشـاوره یـا‬ ‫داروهـای اصلی سـت‪ .‬ایـن بررسـی جامع تریـن بررسـی‬ ‫تـا امـروز و شـامل ‪ ۹۷‬بررسـی‪ ۱۰۳۹ ،‬کارازمایـی و ‪128119‬‬ ‫شـرکت کننده اسـت‪ .‬یافته هـا نشـان می دهـد کـه فعالیـت‬ ‫بدنـی بـرای بهبـود عالئـم افسـردگی‪ ،‬اضطـراب و پریشـانی‬ ‫بسـیار مفیـد اسـت‪ .‬ایـن بررسـی به طور خـاص نشـان داد‬ ‫که مداخالت ورزشی که ‪ ۱۲‬هفته یا کوتاه تر بود‪ ،‬بیشترین‬ ‫تاثیر را در کاهش عالئم سالمت روان داشت و بر سرعتی‬ ‫کـه فعالیـت بدنـی می تواند باعث تغییر شـود‪ ،‬تا کیـد کرد‪.‬‬ ‫بیشـترین مزایـا میـان افـراد مبتال به افسـردگی‪ ،‬زنان بـاردار‬ ‫و زنانـی کـه تـازه زایمـان کـرد ه بودنـد‪ ،‬افـراد سـالم و کسـانی‬ ‫کـه مبتلا بـه ایـدز یـا بیمـاری کلیوی تشـخیص داده شـده‬ ‫بودند‪ ،‬مشـاهده شـد‪ .‬بر اسـاس گزارش سازمان بهداشت‬ ‫جهانـی‪ ،‬از هـر هشـت نفر یک نفـر در سراسـر جهـان‬ ‫(‪ ۹۷۰‬میلیون نفـر) بـا یـک اختلال روانـی زندگـی می کنـد‪.‬‬ ‫سلامت روان ضعیـف سـاالنه حـدود ‪ ۲.۵‬تریلیـون دالر‬ ‫بـرای اقتصـاد جهان هزینـه دارد؛ هزینـه ای که پیش بینی‬ ‫می شـود تـا سـال ‪ ۲۰۳۰‬بـه شـش تریلیون دالر افزایـش‬ ‫یابـد‪ .‬در اسـترالیا تخمیـن زده می شـود کـه از هـر پنـج نفـر‬ ‫(‪ ۱۶‬تـا ‪ ۸۵‬سـال) یک نفـر در ‪ ۱۲‬مـاه گذشـته اختلال روانـی‬ ‫را تجربـه کـرده باشـد‪ .‬دکتـر بـن سـینگ؛ محقق ارشـد این‬ ‫تحقیـق از دانشـگاه اسـترالیای جنوبـی‪ ،‬می گویـد‪« :‬بـرای‬ ‫مدیریـت بهتـر مـوارد فزاینـده شـرایط سلامت روان بایـد‬ ‫فعالیـت بدنـی در اولویـت قـرار گیـرد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫می کنـد‪« :‬فعالیـت بدنـی بـرای کمـک بـه بهبـود سلامت‬ ‫روان شـناخته شـده اسـت؛ با این حال علی رغم شـواهد‪،‬‬ ‫بـ ه طـور گسـترده بـ ه عنـوان یک درمـان انتخـاب اول مورد‬ ‫اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت‪ .‬بررسـی ما نشـان می دهد که‬ ‫ل توجهی‬ ‫مداخلات فعالیـت بدنـی می توانـد بـ ه طـور قابـ ‬ ‫تهـای‬ ‫عالئـم افسـردگی و اضطـراب را در تمـام جمعی ‬ ‫بالینـی کاهـش دهـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬ورزش بـا شـدت‬ ‫بـاال بهبـود بیشـتری بـرای افسـردگی و اضطـراب داشـت؛‬ ‫در حالـی کـه مدت زمان طوالنی تر در مقایسـه با دوره های‬ ‫کوتاه مـدت و میان مـدت تاثیـرات کمتـری بـر جـای‬ ‫گذاشت‪ .‬همچنین دریافتیم که همه انواع فعالیت بدنی‬ ‫و ورزش از جملـه ورزش هـای هـوازی ماننـد پیـاده روی‪،‬‬ ‫تمرینـات مقاومتـی‪ ،‬پیالتـس و یـوگا مفیـد اسـت‪ .‬مهمتـر‬ ‫از همـه نتایـج ایـن تحقیقـات نشـان می دهـد کـه بـرای‬ ‫ایجـاد یـک تغییـر مثبـت در سلامت روانـی شـما‪ ،‬ورزش‬ ‫زیـاد الزم نیسـت»‪ .‬پروفسـور کارول ماهـر؛ محقـق باال رتبه‬ ‫دانشـگاه اسـترالیای جنوبـی‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬ایـن مطالعـه‬ ‫اولیـن تحقیقی سـت کـه اثـرات انـواع فعالیت هـای بدنـی‬ ‫را بـر افسـردگی‪ ،‬اضطـراب و پریشـانی روانـی در تمـام‬ ‫جمعیت هـای بزرگسـال ارزیابـی می کنـد‪ .‬بررسـی ایـن‬ ‫مطالعـات بـ ه عنـوان یـک کل‪ ،‬روشـی موثـر بـرای پزشـکان‬ ‫در درک اسـان مجموعـه شـواهدی اسـت کـه از فعالیـت‬ ‫بدنـی در مدیریـت اختلاالت سلامت روان پشـتیبانی‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امیدواریـم ایـن بررسـی بـر نیـاز بـه‬ ‫فعالیـت بدنـی از جملـه مداخلات ورزشـی سـاختاریافته‪،‬‬ ‫بـ ه عنـوان یـک رویکـرد اصلـی بـرای مدیریـت افسـردگی و‬ ‫اضطـراب تا کیـد کنـد»‪ .‬یافته هـای ایـن تحقیـق در مجلـه‬ ‫‪ British Journal of Sports Medicine‬منتشـر شـده است‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫شهرداران البرز برای اعطای جواز رایگان بافت های فرسوده اقدام کنند‬ ‫اسـتاندار البرز گفت‪« :‬شـهرداران باید پس از احصا بافت های فرسـوده‪ ،‬با ترسـیم برنامه زمان بندی‬ ‫خـود در رابط هبـا اعطـای جـواز و پروانـه سـاخت رایـگان‪ ،‬اقـدام کننـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ مجتبـی‬ ‫عبداللهـی در نشسـت بـا شـهرداران و اعضـای سـتاد سـفر البـرز بـا موضـوع سـاماندهی‪ ،‬نوسـازی و‬ ‫احیای بافت فرسوده افزود‪« :‬باید شهرداران پس از اطالع رسانی و ا گاهی بخشی در مناطق هدف‬ ‫ب هصـورت خانه به خانـه و نصـب بنـر و پخـش ترا کـت‪ ،‬در جلسـات اینـده گـزارش عملکـردی جامع با‬ ‫ذکـر تعـداد اعطـای مجـوز و اقدامـات انجـام شـده‪ ،‬ارائـه دهنـد‪ .‬معیـار و ملا ک ارزیابـی شـهرداران‪،‬‬ ‫تهـای نا کارامـد شـهری خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫تهـای فرسـوده و احیـای باف ‬ ‫رونـد نوسـازی باف ‬ ‫معاون دادگستری اردبیل‪:‬‬ ‫خری دو فروش قرارداد تعاونی های مسکن در اردبیل ممنوع است‬ ‫معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان اردبیل گفت‪« :‬هرگونـه فروش و‬ ‫وا گذاری موضوع شرکت های تعاونی مسکن قبل از تغییر کاربری در استان اردبیل ممنوع است»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ جالل افاقی در جلسـه متقاضیان پروانه تخصصی مشـاورین املا ک افزود‪« :‬هرگونه‬ ‫فـروش و وا گـذاری موضـوع شـرکت های تعاونـی مسـکن قبـل از تغییـر کاربـری در اردبیـل ممنـوع‬ ‫اسـت‪ .‬برابر مواد قانون مدنی‪« ،‬بیع» عبارت اسـت از تملیک عین به عوض معلوم و مقدار و جنس‬ ‫و وضعیـت «مبیـع» بایـد معلـوم باشـد و از شـرایط صحت معامله‪ ،‬مشـخص بودن موضوع اسـت که‬ ‫نمـوارد شـامل قراردادهـای وا گـذاری تعاونی هـای مسـکن نبـوده‪ ،‬خری د وفـروش ان ها ممنوع اسـت»‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫برگزاریجلسههم اندیشی‬ ‫معاون سیاسی استانداری فارس با فعاالن رسانه‬ ‫قاسمتوانایی‬ ‫طـی جلسـه ای بـا حضـور معـاون سیاسـی اسـتانداری و‬ ‫برخـی مسـئوالن فرهنگـی فـارس و جمعـی از فعـاالن رسـانه‬ ‫دراین اسـتان‪ ،‬پیرامـون نقـش رسـانه در مدیریـت بحـران‪،‬‬ ‫راهکارهـای بهبـود ارتبـاط مدیـران و دسـتگاه های دولتـی‬ ‫تهـای رسـانه ای و‬ ‫بـا رسـانه ها و ارتقـای کیفیـت فعالی ‬ ‫مسـائل و مشـکالت عکاسـان خبـری‪ ،‬مباحثـی مطـرح و‬ ‫جلسـه ای بـا محوریـت نقـش عکـس و کاریکاتـور در فضـای‬ ‫نهـای امنیتـی‪ ،‬مشـکالت رسـانه در‬ ‫رسـانه‪ ،‬رسـانه در بحرا ‬ ‫مسـیر تحقـق جهاد تبیین‪ ،‬برگـزار و نکاتی ازسـوی حاضران‬ ‫مطرح شد‪ .‬خبرنگاران و عکاسان خبری حاضر در جلسه‪،‬‬ ‫ضمـن انتقـاد از حاضـر نبـودن مدیـرکل فرهنگ وارشـاد‬ ‫اسلامی و قدردانـی از حضـور مدیـرکل حـوزه هنـری فـارس‪،‬‬ ‫لـزوم بازکـردن فضـای رسـانه بـرای طـرح دیدگا ههـا‪ ،‬نقدهـا‪،‬‬ ‫نظـرات فعـاالن این عرصـه و انعـکاس مسـائل و مطالـب‬ ‫حشـده ازسـوی مـردم‪ ،‬موردتا کیـد قـرار گرفـت‪ .‬توجـه‬ ‫مطر ‬ ‫بـه اقتصـاد رسـانه‪ ،‬ارتقـای ا گاهـی مدیـران و مسـئوالن در‬ ‫بحـث اهمیـت رسـانه و کارکـرد اثرگـذار ان در جهـاد تبییـن‬ ‫و پیشـگیری و مدیریـت بحران های مختلـف‪ ،‬لزوم بازنگری‬ ‫در قوانیـن رسـانه‪ ،‬تسـهیل فعالیـت رسـانه ها توسـط دولت‬ ‫یکـردن رسـانه ها‪ ،‬بهبـود ارتبـاط‬ ‫بـدون تلاش بـرای دولت ‬ ‫بیـن دسـتگاه های مختلـف و مسـئوالن بـا رسـانه بـرای‬ ‫پاسـخگویی بـه مطالبـات مـردم و توجـه حـدی بـه اقتصـاد‬ ‫رسـانه و فعـاالن رسـانه‪ ،‬به ویـژه دربـاب تسـهیل در تامیـن و‬ ‫به روزرسـانی تجهیزات‪ ،‬تسـهیل در موضوع حضور رسـانه و‬ ‫به خصوص عکاسان خبری در رویدادهای مختلف‪ ،‬ایجاد‬ ‫انسـجام بـرای اطالع رسـانی مطلـوب و بـه هنـگام در زمـان‬ ‫حشـده ازسـوی‬ ‫وقـوع حـوادث و ‪ ...‬بخشـی از مطالـب مطر ‬ ‫خبرنـگاران و عکاسـان حاضـر دراین جلسـه بـود‪ .‬معـاون‬ ‫سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فـارس نیـز در‬ ‫بخش پایانی این جلسـه ضمن تا کیدبراینکه همه مسـائل‬ ‫حشـده دراین جلسـات هم اندیشـی‪،‬‬ ‫و دیدگا ههـای طر ‬ ‫مدنظـر قـرار گرفتـه و تاحدامـکان دنبـال خواهـد شـد‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد؛ تکـرار مسـائل ازسـوی رسـانه اثرگـذاری را ارتقـاء‬ ‫می بخشـد و جلسـات بـرای بهبـود و افزایـش تاثیرگـذاری‬ ‫رسانه هاسـت‪ .‬معـاون اسـتاندار فـارس بابیان اینکـه‬ ‫تهـای مردمـی و جهـادی‬ ‫یهـا بایـد تسـهیلگر فعالی ‬ ‫دولت ‬ ‫یگـری‬ ‫یهـا ب هسـمت متول ‬ ‫باشـند‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬ا گـر دولت ‬ ‫ً‬ ‫برونـد‪ ،‬قطعـا بـه نتیجـه مطلـوب نخواهیـم رسـید‪ .‬در حوزه‬ ‫رسـانه نیز باید شـرایط به گونه ای باشـد که رسانه ها مردمی‬ ‫یپـور بابیان اینکـه یکـی از‬ ‫شـوند و دولتـی نباشـند‪ .‬محب ‬ ‫نقاط ضعف رسانه های فعال در فارس را نبود انسجام بین‬ ‫نهـا دانسـت و بااشـاره به لـزوم پاسـخگویی به دلیـل ایـن‬ ‫ا ‬ ‫جهـای فـارس را مطلوب نبـودن سـطح‬ ‫مشـکل‪ ،‬یکـی از رن ‬ ‫شهـای مختلـف برشـمرد و گفـت‪ :‬بکـی‬ ‫همـکاری بیـن بخ ‬ ‫از علـل کاهـش توفیقـات همیـن رویکـرد و مطلوب نبـودن‬ ‫یسـت‪ .‬معاون سیاسـی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫سـطح همکار ‬ ‫اسـتانداری بابیان اینکه معتقدم هر حرف‪ ،‬سـخن و هنری‬ ‫از رسـانه های ایرانـی شـنیده شـود بهتـر از رسـانه های‬ ‫بیگانـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬رسـانه های ایرانـی فـار غ از هرگونـه‬ ‫گرایشـی دارای نقطه اشـترا ک تعصب وطن پرسـتی هستند‬ ‫لـذا حتـی ا گـر اشـتباهی هـم انجـام دهنـد بایـد از شـکایت‬ ‫نهـا پرهیـز کـرد‪ .‬محبی پـور همچنیـن نقـد و‬ ‫و برخـورد بـا ا ‬ ‫تحلیـل را از عوامـل رشـد در عرص ههـای مختلـف دانسـت و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬رسـانه ها متناسـب با نقش خود کمک کنند تا‬ ‫در دوران گـذار مدیریتـی کشـور و شـکل گیری نسـل جدیـد‬ ‫از مدیران‪ ،‬از مرحله کوتولگی عبور کنیم‪ .‬معاون سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فـارس درخصـوص کارکـرد‬ ‫ً‬ ‫رسـانه های غیررسـمی کـه بعضـا بـدون شناسـنامه بـوده‬ ‫و اقـدام بـه نقـد و تحلیل هـای سـطحی می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫رسـانه های رسـمی بایـد بـا ارائـه تحلیـل و بررسـی های‬ ‫عمیـق و بهره منـدی از نخبـگان و فرهیختـگان ب هسـمت‬ ‫نقدهـای منصفانـه و ارائـه راهکارهـا و راهبردهـا حرکـت‬ ‫کننـد و دراین مسـیر هـم امـوزش دهنـد و هـم امـوزش پذیـر‬ ‫باشـند‪ .‬وی بااشـاره به نقـش‪ ،‬اهمیـت و ظرفیـت رسـانه ها‬ ‫در عرصـه تصمیـم سـازی و تاثیرگـذاری گفـت‪ :‬رسـانه ها‬ ‫ازاین ظرفیـت وجـودی در ابعـاد مختلـف اسـتفاده کـرده و‬ ‫در تاثیرگـذاری خـود شـک نکننـد‪ .‬دراین جلسـه پیشـنهاد‬ ‫محبی پـور درخصـوص برگـزاری نشسـت های هفتگـی بـا‬ ‫حضـور فعـاالن رسـانه مورداسـتقبال حاضـران قـرار گرفـت‬ ‫و قـرار شـد این جلسـات سـاعت ‪ ۱۶‬تـا ‪ 18‬دوشـنبه ها در‬ ‫اسـتانداری فـارس برگـزار شـود‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه دانشگاه لرستان و موسسه پژوهشی‪ ،‬اموزشی‬ ‫کاسیت نشینانزاگرس‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫دانشـگاه لرسـتان و موسسـه پژوهشـی‪ ،‬اموزشـی کاسیت نشـینان زا گـرس‪،‬‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری درزمینـه برگـزاری همایـش ملـی گردشـگری باعنـوان‬ ‫«گردشـگری‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬تمـدن و تاریـخ»‪ ،‬امضـاء کردنـد‪ .‬ایـن تفاهم نامـه‪ ،‬در‬ ‫دانشـگاه لرسـتان‪ ،‬توسـط دکتـر علـی نظـری؛ رئیـس دانشـگاه لرسـتان و زینـب‬ ‫حاجـری؛ نایب رئیـس موسسـه پژوهشـی‪ ،‬اموزشـی کاسیت نشـینان زا گـرس‪،‬‬ ‫امضـاء و مبادلـه شـد‪ .‬همایـش مذکـور بـا همـکاری اسـتان های لرسـتان و‬ ‫یشـود‪ .‬رئیس‬ ‫خوزسـتان در ‪ 30‬شـهریورماه ‪ ۱۴۰۲‬در دانشـگاه لرسـتان برگزار م ‬ ‫همایـش‪ ،‬دکتـر علـی نظـری؛ و هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه‪ ،‬تقویـت فضای‬ ‫تبـادل اطالعـات علمـی و کاربـردی بیـن دانشـگاه لرسـتان بـا سـازمان هایی‬ ‫ً‬ ‫نظی ِـر موسسـه کاسیت نشـینان زا گـرس اسـت کـه نهایتا شـاخص های صنعت‬ ‫گردشـگری برپایـه راهکارهـای علمـی و عملیاتـی ارتقـاء یابند‪ .‬عالوه بر دانشـگاه‬ ‫لرسـتان‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان لرستان‪،‬‬ ‫سـازمان بسـیج اساتید اسـتان های لرستان و خوزستان و نشریه پژوهش های‬ ‫نویـن در مدیریـت کارافریـن و توسـعه کسـب وکار اسـتان خوزسـتان در برگـزاری‬ ‫این همایـش ملـی‪ ،‬مشـارکت خواهند داشـت‪ .‬گسـترش این گونـه همکاری ها و‬ ‫ارتباطات برون دانشگاهی از جمله فعالیت های حوزه کاری معاونت پژوهش‬ ‫و فنـاوری دانشـگاه لرسـتان اسـت‪ .‬دکتـر مصطفـی کر مپـور؛ معـاون پژوهـش و‬ ‫فناوری دانشگاه لرستان در نشست انعقاد تفاهم نامه بر گسترش نقش افرینی‬ ‫دانشـگاه مبتنی بر ظرفیت های گردشـگری اسـتان لرستان‪ ،‬تا کید کرد‪ .‬میثاق‬ ‫حیـدری؛ رئیـس اداره روابط عمومـی دانشـگاه لرسـتان و دکتـر مهـرداد امیـری؛‬ ‫رئیس اداره چاپ و نشـر دانشـگاه لرسـتان نیز در این نشست‪ ،‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫همچنین رئیس دانشگاه لرستان و رئیس پارک علم و فناوری استان لرستان‬ ‫در نشست مشترک بر گسترش همکاری های دوجانبه تا کید کردند‪ .‬نشست‬ ‫مشـترک دکتـر علـی نظـری؛ رئیـس دانشـگاه لرسـتان و دکتـر فرهـاد نامـداری؛‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری اسـتان لرسـتان‪ ،‬به میزبانی حوزه ریاسـت پارک علم‬ ‫و فنـاوری لرسـتان برگـزار شـد‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬دکتـر مصطفـی کر مپـور؛ معـاون‬ ‫پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه لرسـتان‪ ،‬دکتـر علـی میـر؛ مشـاور رئیـس دانشـگاه‬ ‫لرسـتان‪ ،‬دکتـر حسـین حاتمـی؛ مدیـر امـور پژوهشـی دانشـگاه لرسـتان‪ ،‬دکتـر‬ ‫میثم دوسـتی زاده؛ مدیر ارتباط با جامعه و کارافرینی دانشـگاه لرسـتان و دکتر‬ ‫علـی فرمانـی؛ رئیـس ازمایشـگاه مرکـزی دانشـگاه لرسـتان نیـز حضـور داشـتند‬ ‫یهـای دوجانبـه دانشـگاه‬ ‫و دیدگا ههـای خـود را دررابط هبـا گسـترش همکار ‬ ‫لرسـتان و پـارک علـم و فنـاوری اسـتان بیـان کردنـد‪ .‬دراین نشسـت دربـاره‬ ‫ن گفت وگـو شـد کـه بخشـی از بودج ههـای پژوهشـی بـه حمایـت از فنـاوری‬ ‫ایـ ‬ ‫و فنـاوران اختصـاص یابـد‪ .‬تبادل نظـر شـد درباره اینکـه دانشـگاه لرسـتان و‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری اسـتان لرسـتان از ظرفیت هـا و توانمندی هـای یکدیگـر‬ ‫درراسـتای کمـک بـه تقویـت فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیان اسـتانی‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬گفت وگـو شـد دربـاره اینکه پردیس هـای فناوری فعال بشـوند و فرهنگ‬ ‫پژوهـش و فنـاوری بـا فعالیت هـای مشـترک‪ ،‬نهادینـه شـود‪ .‬همچنیـن دربـاره‬ ‫راهکارهـای تقویـت صنـدوق پژوهـش و فنـاوری‪ ،‬گفت وگـو شـد‪ .‬اینکـه پـارک‬ ‫علـم و فنـاوری لرسـتان چـه کمک هایـی می توانـد بـه اعضـای هیئت علمـی‬ ‫فعال در شـرکت های دانش بنیان و فناور داشـته باشـد دراین نشسـت‪ ،‬بررسی‬ ‫شـد محققان و پژوهشـگران دانشـگاه لرسـتان‪ ،‬بیش ازپیش‪ ،‬ترغیب شـوند در‬ ‫فعالیت هـای دانش بنیـان و فنـاور‪ ،‬مشـارکت داشـته باشـند‪ .‬همچنیـن دربـاره‬ ‫ایـن تبادل نظـر صـورت گرفـت کـه دانشـگاه لرسـتان و پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫اسـتان لرسـتان‪ ،‬چگونـه می توانند ارتباطـات و همکاری های دوجانبـه خود را‬ ‫درراسـتای کاسـتن از نظـام مسـائل اسـتان لرسـتان گسـترش دهنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫مسجد نصیر الملک؛ تماشاگهی برای بازی نور و رنگ‬ ‫حمایت ‪ ۳۴‬هزار حامی‬ ‫از فرزندان محسنین و ایتام‬ ‫یگـردد‪ .‬ایـن‬ ‫مسـجد نصیر الملـک یکـی از زیباتریـن مسـاجد شـیراز اسـت کـه قدمـت ان بـه دوره قاجاریـه بازم ‬ ‫مسـجد در محلـه ای واقـع شـده اسـت کـه پیشـتر بـه خانـواده قـوام تعلـق داشـت و تعـدادی از اثـار تاریخـی ان‬ ‫دوران‪ ،‬در ان واقـع شـده اند‪ .‬امـروزه ایـن مسـجد دوست داشـتنی کـه بـا نـام مسـجد صورتـی نیـز شـهرت دارد‪،‬‬ ‫یکـی از پرطرفدارتریـن جاهـای دیدنـی اسـتان فـارس در شـیراز ب هشـمار مـی رود و محبوبیـت زیـادی بیـن‬ ‫گردشـگران داخلی و خارجی دارد‪ .‬مسـجد نصیر الملک در محله گودعربان و خیابان لطفعلی خان زند واقع‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مـدت سـاخت ایـن بنـا حـدود ‪ ۱۲‬سـال‪ ،‬از سـال ‪ ۱۲۹۳‬تـا ‪ ۱۳۰۵‬هجـری قمـری ب هطـول انجامیـد‪.‬‬ ‫«رنج برنج»؛ بررسی مشکالت شالی کاران‬ ‫برنج‪ ،‬همچنان اواره انبارها است‬ ‫فصـل شـالی کاری در دشـت های مازنـدران از سـر گرفتـه‬ ‫شـد و شـالی کاران بی رمق تر از سـال های قبل به شـالیزارها‬ ‫پا گذاشـتند چرا کـه وعده های پارسـال امسـال سـراب بود‪.‬‬ ‫ارام ارام شـخم و شـیار و اب تخت کـردن مـزار ع کشـاورزی‬ ‫در مازنـدران شـروع شـد تـا فصـل جدیـدی از کشـت‬ ‫و کار در زمین هـای مازنـدران ثبـت شـود‪ .‬پارسـال‬ ‫کشـاورزان مازنـدران براسـاس‬ ‫وعده ووعیدهـای مسـئوالن‬ ‫لتـر بـه تولید‬ ‫بیـش از سـال قب ‬ ‫برنـج پرداختنـد‪ .‬پارسـال‬ ‫کشـاورزان بـه میـدان امدنـد‬ ‫امـا متولیـان و مسـئوالن امـر‬ ‫دسـت اخر پـا پـس کشـیدند‬ ‫و کام شـیرین تولیـد را بـه‬ ‫کام شـالی کاران تلـخ کردنـد‪.‬‬ ‫براسـاس وعده هـای داده‬ ‫درصـد قابل توجهـی از‬ ‫کشـاورزان اقـدام بـه کشـت‬ ‫ارقـام پرمحصـول کـرده بودنـد‬ ‫و قـرار بـود در قالـب کشـت‬ ‫قـراردادی از انـان خریـداری شـود‪ .‬عـدم تحقـق وعده هـا‬ ‫متـر‬ ‫کسـو و پاییـن بـودن قیمـت خریـد و از همـه مه ‬ ‫از ی ‬ ‫واردات بی رویـه‪ ،‬شـیرینی تولیـد خـوب و بابرکـت را در کام‬ ‫کشـاورزان تلـخ کـرد و نـرخ برنـج خارجـی در بازارهـا کمتـر از‬ ‫محصـول مرغـوب شـالی کاران شـده اسـت‪ .‬باانکـه فصـل‬ ‫جدیـد شـالی کاری شـروع شـده‪ ،‬همچنـان بخشـی از‬ ‫محصـول و دسـترنج سـال گذشـته کشـاورزان در انبارهـا‬ ‫و شـالی کوبی ها مانـده اسـت و برخـی نیـز بـا ضـرر و زیـان‬ ‫مجبـور شـدند محصـول را بـه فـروش برسـانند تـا طلـب‬ ‫کهـا و هزین ههـای ناشـی از تولیـد را بپردازنـد‪.‬‬ ‫بان ‬ ‫نهـا محصولشـان‬ ‫و کشـاورزان مانـده اسـت و برخـی از ا ‬ ‫را نفروختنـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه فصـل قبلـی به رغـم ان‬ ‫تولیـد محصـول خـوب بود و کشـاورزان با تشـویق متولیان‬ ‫کشـت ارقـام پرمحصـول را در دسـتور کار قـرار داده بودنـد‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬همان هایـی کـه دیـروز شـعار و وعـده حمایـت‬ ‫می دادنـد امـروز سـراغی از کشـاورزان نمی گیرنـد»‪ .‬وی‬ ‫باعنوان اینکـه سال ب هسـال از‬ ‫سـطح شـالیزارها کاسـته‬ ‫یشـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬وقتـی‬ ‫م ‬ ‫قیمـت برنـج خارجـی در بـازار‬ ‫کمتـر از برنـج پرمحصـول‬ ‫باشـد کشـاورز چـاره ای جـز‬ ‫فـروش مزرعـه و زمیـن نـدارد»‪.‬‬ ‫ترا کتورهـا و ادوات کشـاورزی‬ ‫نفـس چـاق می کننـد تـا فصـل‬ ‫جدیـد را در شـالیزارهایی‬ ‫کـه از خـواب زمسـتانه بیـدار‬ ‫یشـوند‪ ،‬اغـاز کننـد‪ .‬بهمـن‬ ‫م ‬ ‫اسدی مالک ترا کتور و کشاورز‬ ‫بابیان اینکه سـوخت موردنیاز‬ ‫برای ادوات کشاورزی نداریم‪ ،‬می گوید‪ :‬مجبوریم سوخت‬ ‫را از کامیـون داران کـه در جایگا ههـا سـوخت گیری می کنند‬ ‫با نرخ ازاد تهیه کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬همچنین کشاورزان‬ ‫برای تامین برق چاه های کشـاورزی نیز با هزار و یک مانع‬ ‫یشـود کـه کشـاورز‬ ‫روبـرو هسـتند و ایـن مسـئله سـبب م ‬ ‫چـاره ای جـز رهـا کـردن کار کشـاورزی نداشـته باشـد»‪.‬‬ ‫واردات بی رویـه و بی ضابطـه برنـج طـی سـال های اخیـر‬ ‫ازجملـه امسـال اثـرش را در حـوزه کشـاورزی و شـالیزاری در‬ ‫مازنـدران برجـای خواهـد گذاشـت و کارشناسـان نسـبت‬ ‫بـه ایـن مسـئله هشـدار داده انـد‪ .‬منصورعلـی زارعـی؛ عضو‬ ‫کمیسـیون کشـاورزی و منابع طبیعـی مجلـس با انتقـاد از‬ ‫واردات بی رویـه برنـج گفـت‪« :‬میـزان واردات برنـج در‬ ‫سـال جـاری بیـش از یک میلیـون تـن اسـت و ایـن مسـئله‬ ‫بـر فراینـد تولیـد ضربـه می زنـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه بیـش‬ ‫از صدها هزار تـن برنـج پرمحصـول در انبارهـا و کارخان ههـا‬ ‫مانـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬از دولـت خواسـتیم تـا تکلیـف برنـج‬ ‫در حالی که بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن برنج در انبارها‬ ‫مانده؛ اما بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار تن برنج وارد شده‬ ‫و کنترل دقیقی در واردات‬ ‫برنج انجام نشده است‬ ‫خستگی پارسال کشاورزان به در نشد‬ ‫محمـد جعفـری؛ کشـاورز مازندرانـی کـه طـی روزهـای‬ ‫گذشـته بـا بی رغبتـی بـه زمیـن شـالی کاری پـا گذاشـت تـا‬ ‫ان را بـرای کشـت در سـال جدیـد امـاده کنـد‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫«هنـوز خسـتگی فصـل شـالی کاری قبـل بـر تـن شـالی کاران‬ ‫گلستان‬ ‫و مرکبـات اسـتان را روشـن کنـد»‪ .‬وی بـا اظهـار اینکـه در‬ ‫خهـا مشـخص اسـت‪ ،‬نسـبت‬ ‫تگـذاری‪ ،‬نر ‬ ‫شـورای قیم ‬ ‫بـه پاییـن بـودن قیمـت محصـوالت کشـاورزی نظیـر برنـج‬ ‫داخلـی گالیـه کرد و گفت‪« :‬اثر این ناهماهنگـی را در اینده‬ ‫در حـوزه کشـاورزی خواهیـم دیـد»‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن برنج در انبار است‬ ‫و ‪ ۱.۳‬میلیون تن واردات شد‬ ‫زارعـی از وزارت جهـاد کشـاورزی به دلیـل عمـل نکـردن بـه‬ ‫وعد ههـا در قبـال کشـاورزان گالیـه کـرد و گفـت‪« :‬در حالـی‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰۰‬هزار تـن برنـج در انبارهـا مانـده؛ امـا بیـش از‬ ‫یک میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هزار تـن برنـج وارد شـده و کنتـرل دقیقی‬ ‫در واردات برنـج انجـام نشـده اسـت»‪ .‬حـال وروز کشـاورزان‬ ‫و شـالی کاران در اسـتانه فصـل جدیـد شـالی کاری هماننـد‬ ‫نهـا خـوش نیسـت و سـبز‬ ‫محصـول تولیـدی و دسـترنج ا ‬ ‫شـدن ویلا و سـاختمان های بلوکـی در مـزار ع نتیجـه‬ ‫یهـای برنامه ریـزی بـه حـوزه کشاورزی سـت‪.‬‬ ‫بی مهر ‬ ‫حسـن عنایتـی؛ رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازندران‬ ‫با اظهار اینکـه فصـل کشـت و شـالی کاری در اسـتان شـروع‬ ‫شـده و کشـاورزان مشـغول اماد هسـازی مـزار ع هسـتند‪،‬‬ ‫تجارت و بازرگانی برنج را نیازمند بروز رسـانی و سـازگاری با‬ ‫شرایط بازار و تجارت جهانی دانست و گفت‪« :‬باید اصالح‬ ‫سـاختارها و برندسـازی در حـوزه بـازار برنـج صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه واردات برنـج بیـش از نیازها صورت گرفته‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در سـال زراعـی جدیـد پیش بینـی کشـت‬ ‫در سـطح ‪ ۲۱۵‬هزار هکتـار شـالیزار را داریـم؛ امـا به دلیـل‬ ‫محدودیـت منابـع ابـی احتمـال کاهـش سـطح وجـود‬ ‫دارد»‪ .‬وی از کشـاورزان خواسـت تـا بـا شـخم و شـیار و اب‬ ‫تخـت کـردن مـزار ع در مدیریـت منابـع ابـی موردنیـاز بـرای‬ ‫فصـل شـالی کاری برنامه ریـزی کننـد‪ .‬مازنـدران سـاالنه‬ ‫بیـش از ‪ ۴۰‬درصـد برنـج مورد نیـاز کشـور را تامیـن می کنـد و‬ ‫چرخه معیوب بازرگانی و تجارت هرسال مشکالتی را برای‬ ‫شـالی کاران ایجـاد می کنـد‪ .‬در اسـتانه فصـل کشـت شـالی‬ ‫نـرخ برنـج در بازارهـای مازندران بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۱۰‬هزار تومان در‬ ‫نوسـان اسـت و با این شـالی کاران خریداری برای محصول‬ ‫انبارشـده خـود ندارنـد‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه و مشـارکت های مردمـی کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینی (ره) گلستان گفت‪« :‬تعداد ‪ ۴۳۶۶۶‬نفر حامی‬ ‫از فرزنـدان محسـنین و ایتـام در سـطح اسـتان حمایـت‬ ‫می کننـد»‪ .‬جواد فردی افزود‪« :‬درحال حاضـر ‪ ۱۱۵۴۷‬فرزند‬ ‫طرح محسـنین و ایتام تحت حمایت کمیته امداد اسـتان‬ ‫قرار دارند که بیش از ‪ ۳۴‬هزار حامی از انان حمایت می کنند‬ ‫یسـت‪ .‬سـرانه این فرزنـدان در‬ ‫و هـر فرزنـد دارای چنـد حام ‬ ‫یسـت کـه بـا میانگیـن سـرانه کشـوری‬ ‫گلسـتان ‪ 2.5‬حام ‬ ‫فاصلـه بسـیار دارد و امیـد داریـم با حمایت بیشـتر مردم به‬ ‫میانگیـن کشـوری برسـیم‪ .‬سـرانه هـر حامـی ‪ ۵۰‬هزارتومـان‬ ‫اسـت کـه در گذشـته مسـتقیم به حسـاب کمیتـه امـداد‬ ‫قهـای حمایتـی‬ ‫یشـد ولـی امسـال ازطریـق صندو ‬ ‫واریـز م ‬ ‫یشـود‪ .‬امسـال‬ ‫مسـتقیم به حسـاب ایـن فرزنـدان واریـز م ‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬خانـوار مکـم معیشـتی دریافـت کرده انـد و مسـتمری‬ ‫مددجویـان دوبرابـر افزایـش پیدا کـرد و امیـد داریم این رقم‬ ‫در سال جدید باتوجه به مشکالت اقتصادی افزایش یابد‪.‬‬ ‫از رقم‪ ۲۴‬میلیاردی که برای جمع اوری در جشن نیکوکاری‬ ‫امسـال پیش بینـی شـده تاکنـون مبلـغ ‪ ۱۴‬میلیاردتومـان‬ ‫ان جـذب شـده و در هفتـه برگـزاری این مراسـم این رقـم بـا‬ ‫مشـارکت و حمایـت مـردم افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬به گفته‬ ‫وی؛ بیـش از نه میلیاردتومـان درامـد صدقـه داشـته ایم کـه‬ ‫افزایـش ‪ ۴۷‬درصـدی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫اختصاص پنج مکان‬ ‫برای اسکان مسافران نوروزی در گرگان‬ ‫تشـهری شـهرداری گـرگان‬ ‫معـاون محیط زیسـت و خدما ‬ ‫از امادگی کامل شـهرداری در اسـتقبال از مسـافران نوروزی‬ ‫خبر داد‪ .‬احمد ساالری گفت‪« :‬گرگان در مسیر مسافران و‬ ‫زائران امام رضا (ع) قرار دارد و برای خدمات رسـانی مطلوب‬ ‫و اسکان مسافران نوروزی‪ ،‬برنامه ریزی و تمهیدات الزم در‬ ‫دسـتورکار شهرداری قرار گرفته اسـت»‪ .‬او افزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫نشـدن سـال جدیـد بـا مـاه مبـارک رمضـان و احتمـال‬ ‫مقار ‬ ‫شـروع زودهنـگام سـفرهای نـوروزی‪ ،‬شـهرداری گـرگان از‬ ‫‪ ۱۵‬اسـفند ماه محل هایـی را بـرای اسـکان مسـافران درنظـر‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬بـرای اسـتقرار و برپایـی چـادر مسـافران در‬ ‫محدوده ناهارخوران چهار مکان و یک مکان نیز در ضلع‬ ‫شـمالی میـدان بسـیج در ورودی غربـی گـرگان راه انـدازی‬ ‫نهـای اسـتقرار اسـکان‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مکا ‬ ‫مسـافران شـامل محـل هتـل قدیـم شـهرداری‪ ،‬شـهربازی‬ ‫قدیـم شـهرداری در مجـاورت میـدان ناهارخـوران‪ ،‬زمیـن‬ ‫تله کابیـن‪ ،‬زمیـن خالـی جنـب سـایت باباطاهـر و ضلـع‬ ‫شمالی فلکه بسیج درنظر گرفته شده است»‪ .‬به گفته وی؛‬ ‫همانند سنوات گذشته ستاد اسکان مسافرین شهرداری‬ ‫لهـای اسـکان و‬ ‫بـرای هدایـت و انتقـال مسـافران بـه مح ‬ ‫جلوگیـری از برپایـی چـادر در مسـیر پیـاده روی شـهروندان‬ ‫در محـدوده ناهارخـوران مسـتقر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫انهدام چهار باند بزرگ‬ ‫سارقان حرفه ای و سابقه دار‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان علی ابـاد کتـول گفـت‪:‬‬ ‫«درراسـتای طـرح تشـدید مبـارزه بـا سـارقان حرفـه ای‬ ‫و خشـن‪ ،‬اعضـای چهـار بانـد حرفـه ای سـرقت خـودرو‬ ‫و موتورسـیکلت‪ ،‬سـیم کابـل و محتویـات داخـل‬ ‫خـودرو کـه در گلسـتان و اسـتان های ه مجـوار فعالیـت‬ ‫داشـتند‪ ،‬دسـتگیر شـدند»‪ .‬سـرهنگ حسـین نـوروزی‬ ‫افـزود‪« :‬درراسـتای تشـدید مبـارزه بـا سـارقان حرفـه ای‬ ‫و خشـن کـه بـا هـدف پیشـگیری از وقـوع انـواع سـرقت‬ ‫و کنتـرل سـارقان سـابقه دار در علی ابـاد کتـول به اجـرا‬ ‫درامـد‪ ،‬واحدهـای گشـتی هدفمنـدی در سـطح محلات‬ ‫جرم خیـز شهرسـتان راه انـدازی شـد‪ .‬در اجـرای طـرح‪،‬‬ ‫انهدام چهار باند حرفه ای خودرو و موتورسـیکلت‪ ،‬سـیم‬ ‫کابـل و محتویـات داخـل خـودرو که در سـطح شهرسـتان‬ ‫و اسـتان های ه مجـوار فعالیـت داشـتند توسـط پلیـس‬ ‫ا گاهـی شهرسـتان شناسـایی و در چنـد عملیـات‬ ‫غافلگیرانـه و ضربتـی متهمـان دسـتگیر شـدند‪ .‬مامـوران‬ ‫موفـق بـه دسـتگیری ‪ 20‬نفـر از سـارقان سـابقه دار شـدند‬ ‫کـه متهمـان در تحقیقـات پلیسـی به سـرقت ‪ ۳۴‬دسـتگاه‬ ‫خـودرو و ‪ 29‬دسـتگاه موتورسـیکلت و ‪ ۴۰‬فقـره سـرقت‬ ‫سـیم و کابـل بـرق اعتـراف کردنـد‪ .‬ارزش امـوال مکشـوفه و‬ ‫اعترافـی بیـش از ‪ 30‬میلیاردتومـان اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 15‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪438‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫کوتاه ترشدن قطعات موسیقی و تغییر ذائقه شنیداری مخاطبان‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫گهـای منتشر شـده‬ ‫میانگیـن زمـان اهن ‬ ‫در رسـانه اسـتریم و پخـش انالیـن موزیـک‬ ‫‪ Spotify‬در سـال ‪197 2020‬ثانیـه اسـت؛‬ ‫یعنـی «دو ثانیـه» بیشـتر از میانگیـن زمـان‬ ‫اهنگ هایـی کـه در دهـه ‪ 1930‬منتشـر‬ ‫ن خبـری خـوب اسـت یـا‬ ‫شـده اند‪ .‬حـال‪ ،‬ایـ ‬ ‫بـد؟ نتایـج تحقیقـات اخیـر دانشـگاه ‪UCLA‬‬ ‫گهـا نشـان می دهـد کـه‬ ‫ـول» اهن ‬ ‫درمـورد «ط ِ‬ ‫از دهـه ‪ 90‬به بعـد‪ ،‬بـا رونـدی روبه افزایـش در‬ ‫گهـای تولیـدی‬ ‫ـش» مدت زمـان اهن ‬ ‫«کاه ِ‬ ‫یسـت که حتـی‬ ‫مواجـه بوده ایـم؛ این درحال ‬ ‫در ان زمـان نیـز میانگیـن مـدت قطعـات‬ ‫موزیـک ارائ هشـده توسـط هنرمنـدان‪،‬‬ ‫به میزانـی محسـوس‪ ،‬کمتـر از چیـزی بـود‬ ‫کـه بتـوان ان را یـک «حماسـه شـنیداری»‬ ‫ً‬ ‫قلمـداد کـرد! احتمـاال ایـن دیـدگاه‪ ،‬ناشـی از‬ ‫ـیقی‬ ‫ذهنیت ‬ ‫یسـت کـه شـنیدن قطعـات موس ِ‬ ‫کالسـیک ایجـاد کرده انـد‪ .‬کارشناسـان‬ ‫مرکـز علم ِـی یادشـده؛ بـا تجزی هو تحلیـل‬ ‫جشـده‬ ‫داد ههـای ‪ 160000‬اهنـگ استخرا ‬ ‫از ‪ Spotify API‬به این نتیجـه رسـیدند‬ ‫گهـای منتشـره در سـال های‬ ‫کـه اهن ‬ ‫‪ 1990‬میانگیـن ‪259‬ثانیـه ای بودنـد؛ البتـه‬ ‫گهـای موفـق و‬ ‫نعـدد بـا بسـیاری از اهن ‬ ‫ای ‬ ‫به ویـژه طوالنی تریـن اهنگ هایـی کـه طـی‬ ‫ده ههـای گذشـته بـه رتبـه اول ‪Hot 100‬‬ ‫(جـدول و اسـتانداردی بـرای سـنجش میـزان‬ ‫گهـا در ایـاالت متحـده‬ ‫محبوبیـت تک اهن ‬ ‫کـه معیـار گزینـش ان‪ ،‬میـزان فـروش و تعـداد‬ ‫گهـا در رادیوهاسـت؛ کـه‬ ‫پخـش تک اهن ‬ ‫یشـود) دسـت‬ ‫هرهفتـه تنظیـم و منتشـر م ‬ ‫ً‬ ‫یافته انـد‪ ،‬فاصلـه زیـادی دارد؛ مثلا قطعـه‬ ‫‪ All Too Well‬از «تیلـور سـوئیفت» کـه در‬ ‫سـال ‪ 2021‬بـا مدت زمـان ‪10‬دقیقـه منتشـر‬ ‫نقـدر طوالنی بود که براسـاس ان حتی‬ ‫شـد‪ ،‬ا ‬ ‫یـک فیلـم کوتـاه؛ به نویسـندگی‪ ،‬کارگردانـی و‬ ‫تهیه کنندگ ِـی خود این خواننده و تران هسـرای‬ ‫امریکایـی سـاخته و ارائـه شـد (نسـخه اولیـه‬ ‫ـدت پنج دقیقـه در سـال‬ ‫ایـن اهنـگ ب هم ِ‬ ‫‪ 2012‬در البـوم ‪ Red‬منتشـر شـده بـود)‪ .‬بایـد‬ ‫لهـای کلـی در مور ِ داینکه‬ ‫اشـاره کـرد کـه تحلی ‬ ‫یشـوند؟»‬ ‫گهـا کوتا هتـر م ‬ ‫«چـرا اهن ‬ ‫یکـه‬ ‫تا کنـون بی نتیجـه بوده انـد‪ .‬در حال ‬ ‫تهـای فنـی قبـل از خلـق و رواج‬ ‫محدودی ‬ ‫شـیوه های دیجیتـال کـه هزین ههـای ضبـط‬ ‫یبـرد (چـه در‬ ‫و پخـش اثـار را ب هشـدت بـاال م ‬ ‫قالـب تک اهنـگ و چـه البـوم کامـل) در نیمـه‬ ‫اول قـرن بیسـتم ت احـدودی عامـل اثرگـذار و‬ ‫مقصـر اصلـی در تلاش سـرمایه گذران بـرای‬ ‫یشـد؛‬ ‫ـردن زمـان محصوالت‪ ،‬شـناخته م ‬ ‫ک ‬ ‫مک ِ‬ ‫اما با ورود به قرن ‪ 21‬و ابداع شـیوه های نوین‬ ‫و امکانـات مـدرن کـه این هزینه ها را به میزانی‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫قابل توجـه کاهـش داده‪ ،‬دیگـر نم ‬ ‫ان اسـتناد کـرد‪ .‬محققـان ‪ UCLA‬حـدس‬ ‫می زننـد کـه دامنـه «توجـه» شـنوندگان‬ ‫موسـیقی طـی سـال ها کاهـش یافتـه اسـت‬ ‫و تنـوع سـرگرمی هایی کـه به راحتـی بـرای‬ ‫مصـرف در دسـترس هسـتند‪ ،‬دراین زمینـه‬ ‫نهـا می گوینـد؛ با توجه به اینکـه‬ ‫نقـش دارد‪ .‬ا ‬ ‫کاربـران (شـنوندگان) موسـیقی در سـال های‬ ‫اخیـر‪ ،‬بیشـتر به واسـطه رسـانه های جـاری‬ ‫ لحاظ کمـی) اثار‬ ‫(اسـتریم)‪ ،‬بـه منابـع غنـی (به ِ‬ ‫دسترسـی دارنـد‪ ،‬به راحتـی می تواننـد از هـر‬ ‫اهنگی که دلخواهشان نیست‪«َ ،‬پرش» کنند‬ ‫میانگین زمان اهنگ های منتشر شده به دقیقه‬ ‫«سیاسـت ترجیحـی» در فضایـی کـه‬ ‫و بـا یـک‬ ‫ِ‬ ‫امکانی گسترده جهت انتخاب دراختیارشان‬ ‫یگـذارد‪ ،‬دسـت بـه «گزینـش» بزننـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫ گرفتن الگوریتم هایـی‬ ‫همین امـر باعـث شـکل ِ‬ ‫زیربنایـی دراین گونـه برنامه هـا شـده تـا‬ ‫«اثرگـذاری سـریع» بـر مخاطـب‪،‬‬ ‫ـور‬ ‫ِ‬ ‫به منظ ِ‬ ‫گهـای کوتاه تـر» تبلیـغ شـوند؛‬ ‫«اهن ‬ ‫ سـمت تولیـد‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬تهیه کننـدگان نیـز به‬ ‫ِ‬ ‫اثـاری کوتا هتـر روی اورده انـد تـا شـنوندگان‬ ‫ً‬ ‫سـریعا درگیـر اهنگ هـا شـده و ان هـا را جـزو‬ ‫ـای شنیداری شـان قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫انتخا ‬ ‫به ِ‬ ‫البتـه ایـن‪ ،‬تنهـا یـک فرضیـه اولیـه اسـت کـه‬ ‫نیـاز بـه بررسـی های تکمیلـی و گسـترده دارد‪.‬‬ ‫بااین همـه‪« ،‬اسـتریمینگ» در سـال ‪2020‬‬ ‫درامـدی معـادل ‪ 13.4‬میلیـارد دالر بـرای‬ ‫گرداننـدگان و متصدیـان ایـن بـازار داشـت کـه‬ ‫ دالری نسخه های‬ ‫در برابر فروش ‪ 5.4‬میلیارد ِ‬ ‫دیجیتالـی اثـار موسـیقایی‪،‬‬ ‫فیزیکـی و‬ ‫ِ‬ ‫تفاوتـی معنـادار را به نمایـش می گـذارد‪ .‬در‬ ‫اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬میانگیـن طـول قطعـات‬ ‫موسـیقی در دهه هـای مختلـف‪ ،‬مقایسـه‬ ‫شـد ه اند‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫کواال؛خوابالویدوست داشتنی‬ ‫ً‬ ‫یسـت که اب نمی نوشـد در روز ‪۲۰‬سـاعت می خوابند برگ درختان را در گونه های کیسـه ای خود پنهان کرده تا بعدا سـر فرصت ان ها را بخورند یکی از دالیل‬ ‫کواال در زبان بومی اسـترالیایی به معنای جانور ‬ ‫نهـا هـم ماننـد انسـان ها اثرانگشـت دارنـد قبـل از ورود سـا کنان بریتانیایی به اسـترالیا در حـدود ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫بغل کـردن درختـان توسـط کواالهـا‪ ،‬خنک شـدن در روزهـای بسـیار گرم اسـت جالـب اسـت بدانیـد کـه ا ‬ ‫یگـردد فقـط بـرگ ا کالیپتـوس می خورنـد شـنا گرانی ماهرنـد‬ ‫نسـال قبل بازم ‬ ‫تشـده در اسـترالیا بـه ‪ ۲۰‬میلیو ‬ ‫کـواال در اسـترالیا وجـود داشـت؛ امـا ا کنـون تنهـا ‪۴ ۳‬هـزار کـواال موجـود اسـت فسـیل های کـواالی یاف ‬ ‫یسـت این جانـوران اب نمی نوشـند و رطوبـت را از برگ هایـی که می خورنـد‪ ،‬تامین می کنند‬ ‫کـواال خـرس نیسـت؛ بلکـه جانـور کیسـه دار شـبیه بـه خـرس اسـت نگه داشـتن کـواال به عنـوان حیـوان خانگـی‪ ،‬غیرقانون ‬ ‫تختخـواب کواالهـا شـاخه های درختـان اسـت کـواالی تازه متول دشـده «جوئـی» نـام داشـته؛ به انـدازه یـک باقلا بـوده و نابینـا و ناشنواسـت کواالهـای مـاده پـس از ‪ 35‬روز نـوزاد خـود را به دنیـا می اورنـد یکـی‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ ،‬نگهـداری می کنـد‪ .‬نـوزاد درون ایـن کیسـه بـرای‬ ‫از مشـخصات کیسـه داران این اسـت که جانـور مـاده نـوزادی نسـبتا رشـدنیافته را به دنیـا مـی اورد و بعـد ان را درون کیسـه ای روی بدنـش کـه حـاوی غـدد پستان ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـش ماه زندگـی و تغذیـه می کنـد تـا هنگامـی بتوانـد در محیـط بیـرون زندگـی کند حیواناتی عمدتا شـب زی و منفرد هسـتند و معموال قلمرو معینی بـرای خود دارند‪ .‬نرها این قلمـرو را با غده بویی کـه ان را به درختان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫می مالنـد‪ ،‬مشـخص می کننـد کـواالی نـر بالـغ کاملا رشـدیافته حـدود ‪ 12.5‬کیلوگـرم وزن دارد و طولـش ‪ 81‬سـانتی متر اسـت؛ کـواالی مـاده ‪ 10‬کیلوگـرم وزن و ‪ 73‬سـانتی متر طـول دارد روی درختـان زندگـی؛ و عمدتـا از‬ ‫نهـا کمـک می کنـد تـا این غذای سـفت را بجونـد حس بویایی عالی دارنـد که می تواند میان انـواع برگ های ا کالیپتوس تفـاوت بگذارند و میزان سـم در‬ ‫یشـان بـه ا ‬ ‫برگ هـای ا کالیپتـوس تغذیـه می کنـد‪ .‬فک هـای قو ‬ ‫یشـان ضعیـف اسـت؛ بنابرایـن مجبورنـد شـکارچیان را بـا صـدا تشـخیص دهنـد دسـت ها و پاهـای دراز و قوی و ناخن هـای تیـزی دارند که به‬ ‫برگ هـا را مشـخص کنـد شـنوایی فوق العـاده ای دارنـد؛ امـا حـس بینای ‬ ‫ان هـا کمـک می کنـد از تنـه درختـان بـاال رونـد‪ .‬کواالهـا پنـج انگشـت دارنـد؛ از جملـه یـک انگشـت شسـت که مقابل چهار انگشـت دیگر قـرار دارد و بـه ان ها امکان چنـگ زدن به شـاخه های درختـان را می دهد دم‬ ‫ً‬ ‫بالشـتک دار ضخیم کواالها امکان نشسـتن برای سـاعات طوالنی روی درختان را به ان ها می دهد گرچه معموال سـروصدایی ایجاد نمی کنند؛ اما نوع نر در فصل جفت گیری صدای بلندی از خود درمی اورد که تا‬ ‫‪14‬سـال اسـت‬ ‫نهـا صداهایـی؛ از خرخـر گرفتـه تـا جیـغ هـم ممکن اسـت ایجاد کنند طـول عمر میانگین این جانور کیسـه دار ‪ 10‬تا ‬ ‫یک کیلومتـر ان طرف تـر شـنیده می شـود‪ .‬جـز ایـن‪ ،‬ا ‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!