هفته نامه سرافرازان شماره 437 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 437

هفته نامه سرافرازان شماره 437

هفته نامه سرافرازان شماره 437

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اسفند ‪ 6/1401‬شعبان ‪ 27 /1444‬فوریه ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 437‬تومان‬ ‫صابر ابر؛‬ ‫درخششیکهنرمندچندمنظوره‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94 @gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫صابر ابر؛‬ ‫درخششیکهنرمندچندمنظوره‬ ‫نیمابهدادی مهر‬ ‫یس ـت که‬ ‫«صابــر ابــر» یکــی از بازیگــران جوانی ســت کــه فــرم خــاص و منحصرب هفــردی از میمیــک را داراســت‪ .‬فــرم صــورت او به گونه ا ‬ ‫یتــوان بــرای ایــن بازیگــر‬ ‫در توالــی لحظ ههــا می توانــد راوی درســتی از موقعیتــی باشــد کــه شــخصیت در ان قــرار گرفتــه‪ .‬به واقــع انچــه م ‬ ‫یســت که ایفا گر نقششــان اســت‪« .‬صابر‬ ‫یــک نقط هقــوت برشــمرد‪ ،‬همــان انعطــاف میمیــک او در بازتــاب حــس درونی شخصیت های ‬ ‫ابــر» در کارنامــه بازیگــری خــود؛ چــه در نقش هــای فــان و کمــدی و چــه در عرصــه ایفــای شــخصیت هایی کــه بــا التهابــی درونــی و‬ ‫تنشــی پیرامونــی مواجه انــد‪ ،‬بســیارموفق عمــل کــرده اســت‪ .‬به بهانــه بــازی او در ســریال «مترجــم»‪ ،‬بــه نقش هایی منتخب از فهرســت‬ ‫یهــای او نگاهــی انداخته ایــم‪.‬‬ ‫هنرنمای ‬ ‫شــاید ایفــای نقــش بهرامــی در فیلــم «مینــای شــهر خامــوش» را بتــوان همــان نقطــه پیونــد میــان «صابــر‬ ‫اب ــر» و س ــینمای ای ــران دانس ــت‪ .‬او ت ــاش دارد ب ــا بذله گوی ــی و ش ــوخ طبعی کم ــی از جدی ــت و س ــکوت‬ ‫فض ــای ج ــاری در لوکیش ــن ثاب ــت ماش ــین بکاه ــد و حلق ــه وصل ــی ش ــود می ــان ادم هایی ک ــه گوی ــی دور‬ ‫از ه ــم ب ــوده و به ظاه ــر س ــخنی ب ــرای به اش ــترا ک گذاری ندارن ــد؛ برای همی ــن منظ ــور او بحث ــی مط ــرح‬ ‫می کن ــد و اد مه ــای دیگ ــر را ب ــه می ــدان مباحث ــه می کش ــاند ت ــا ازاین طری ــق یخ ه ــای س ــکوت را بش ــکند‬ ‫فه ــای س ــرد رابط ــه را ب ــا گرم ــای اش ــنایی و رفاق ــت اب کن ــد‪ .‬ش ــخصیت دان ــش در «مس ــخره باز»‬ ‫و بر ‬ ‫یت ــوان نس ــخه ســـینمایی و دراماتیزه تـــر از شـــخصیت انیمیشـــنی «هـــاچ زنبورعســـل» دانس ــت‪.‬‬ ‫را م ‬ ‫البت ــه ای ــن تطبی ــق فق ــط در بخش ــی از وج ــوه تش ــابه دو ش ــخصیت مانن ــد بی م ــادری و رویاپ ــردازی کار‬ ‫می کنــد و دانــش شــخصیتی پیچیده تــر اســت کــه بایــد او را در محــدوده ای از ســلوک زیســتی رویابــاور‪،‬‬ ‫لپ ــرداز و روحی ــات خطرن ــا ک منت ــج از غوطه ور ش ــدن در اوه ــام و ش ــیدایی ارزیاب ــی ک ــرد‪ .‬به واق ــع‬ ‫خیا ‬ ‫دانــش در دو گســتره زیســتی قابل تحلیــل اســت؛ یک ســوی‪ ،‬او را در جایــگاه فــردی سرشــار از کمبودهــا‬ ‫و حس ــرت ها می نمایان ــد‪ .‬در این زاوی ــه‪ ،‬دان ــش ی ــک ف ــرد تنه ــا و حل ش ــده در رویاه ــا و اوهام ــش اس ــت‬ ‫یکــه‬ ‫کــه از او فــردی خطرنــا ک می ســازد‪ .‬درســوی دیگر‪ ،‬دانــش را یــک دلباختــه ســینما می بینیــم‪ .‬فرد ‬ ‫نه ــا‬ ‫مه ــا و ش ــخصیت ها زندگ ــی می کن ــد و ارزو دارد ت ــا ب ــا ان ش ــخصیت ها ب ــه همزیس ــتی برس ــد‪ ،‬ا ‬ ‫ب ــا فیل ‬ ‫را از نزدیــک ببینــد‪ ،‬بــا ان هــا هم صحبــت شــود‪ ،‬حتــی بــا ان هــا پالــوده ای بخــورد یــا ابــی بیاشــامد‪ .‬چنیــن‬ ‫تصوراتــی ســبب شــده تــا دانــش تداعــی اشــنایی از یــک شــیدا را کنــد کــه تعادلــی در رفتارهایــش نــدارد‪.‬‬ ‫ح ــال بای ــد از حض ــورش در فیل ــم «هی ــچ» گف ــت؛ پس ــر موب ــور س ــاده دلی ک ــه بی ری ــا عاش ــق ب ــود ول ــی‬ ‫زخم ــی از جف ــای معش ــوق دی ــد فرصت ــی مناس ــب ب ــرای «اب ــر» ب ــود ت ــا نمای ـه ای از تی ــپ عاش ــق مغل ــوب‬ ‫را ب ــازی کن ــد‪ .‬نیم ــا پس ــری به ظاه ــر دست وپا چلفتی س ــت ک ــه عاش ــق دخت ــری از طبق ــه جن ــوب ش ــهر‬ ‫ش ــد ام ــا فرازونش ــیب های زم ــان و بازی ه ــای روزگار ب ــا او ب ــد ت ــا ک ــرد‪ .‬محب ــوب او ب ــر اس ــب جاه طلب ــی و‬ ‫غــرور ســوار شــد‪ ،‬ســادگی ها و بی ریایــی او را بــه هیــچ انگاشــت و نیمــا را از خــود رانــد‪ .‬همــان پــان نهایــی‬ ‫از حض ــور نیم ــا در پاش ــنه در و ص ــدای زی ــر و اهس ــته و مغم ــوم ک ــه م ــادر را فراخوان ــد و درخواس ــت ک ــرد‬ ‫کــه بــه صحبــت بــا دختــر و خانــواده اش ادامــه ندهــد‪ ،‬بــرای بازنمایــی موقعیــت حقیقــی نیمــا در زندگــی‬ ‫کفایــت می کنــد‪ .‬نیمــا در برداشــت ظاهــری یــک بازنــده و در تحلیــل حقیقــی یــک برنــده مطلــق بــود‪ .‬او‬ ‫به ظاهــر معشــوق را بــه نــرد زمــان باخــت امــا در واقعیــت خــودش را در نــرد بــا زندگــی پیــروز دیــد چرا کــه‬ ‫از زندگــی بــا یــک دختــر پرمدعــا و جاه طلــب رهایــی یافــت‪ .‬بهــرام در «انتهــای خیابــان هشــتم» شــمایلی‬ ‫از م ــردان جوان ــی را متداعی ســـت کـــه در زیســـت بی رحـــم امـــروز و تالطم هـــای رفتـــاری انس ــان های‬ ‫پرمدع ــا و دور از مرام ه ــای زیبن ــده‪ ،‬مجب ــور ب ــه نظاره گ ــری تباه ش ــدن ارزوه ــای خ ــود اس ــت‪ .‬وا کنش ــش‬ ‫ب ــه چنی ــن فرجام ــی در زندگ ــی و مطلع ش ــدن از تن فروش ــی نام ــزدش ب ــرای نج ــات ب ــرادر‪ ،‬خودکش ــی‬ ‫یس ــت‪ .‬خودکش ــی جوان ــی غیرتمن ــد ک ــه ب ــه ه ــر دری زد ت ــا ب ــرادر نام ــزدش را از بن ــد برهان ــد ام ــا‬ ‫بنزین ‬ ‫در چال هه ــای متعـــددی افتـــاد و ســـرانجام مجبـــور بـــه خودســـوزی و انتحـــار در پمپ بنزیـــن ش ــد‪.‬‬ ‫محم ــد در فیل ــم «دایره زنگ ــی» جوان ــی ایران ــی اشناس ــت‪ .‬ب ــرای بس ــیاری ش ــمایلی دارد اش ــنا و رفت ــاری‬ ‫کش ــدنی‪ .‬به واق ــع تلق ــی مخاطب ــان از ف ــدا کاری و ت ــاش او ب ــرای کم ــک ب ــه ش ــیرین هم ــان جمل ــه‬ ‫در ‬ ‫عرفــی خــودی نشــان دادن را متداعی ســت؛ یعنــی جوانــی کم تجربــه در روابــط عاطفــی و اجتماعــی کــه‬ ‫فری ــب ظاهرس ــازی و مظلوم نمای ــی ش ــیرین را می خ ــورد و در روزی ک ــه هم ــه س ــا کنان ان مجتم ــع در‬ ‫غبــاری از تردیــد و بدگمانــی بــا یکدیگــر ســخن می گوینــد و رفتــار می کننــد درنهایــت ایــن محمــد اســت‬ ‫ک ــه ب ــه نفل ــه درام ب ــدل می ش ــود؛ یعن ــی فردی ک ــه در جم ــع ت ــاش داش ــته اخالقی ت ــر و انس ــانی تر رفت ــار‬ ‫کن ــد درنهای ــت به عن ــوان مته ــم در دام پلی ــس می افت ــد ان ه ــم درحالی ک ــه س ــا کنان ان خان ــه همچن ــان‬ ‫یک ــه‬ ‫درکناره ــم خواهن ــد زیس ــت ب ــا تل ــی از تردیده ــا‪ ،‬پچپچه ه ــا و گمان ه ــای ب ــد نس ــبت به هم‪ .‬زمان ‬ ‫گل عش ــق و دوس ــتی در درون ادم ه ــا ش ــکوفه می کن ــد گوی ــی به ــاری از زیس ــتن تجرب ــه می ش ــود؛ نوع ــی‬ ‫نوجویــی فطــری در برقــراری رابطــه و ایجــاد گفتمــان بــا دیگــری‪ .‬نریمــان در «بــرف روی کاج هــا» چنیــن‬ ‫حس ــی را تجرب ــه می کن ــد؛ حس ــی از صمیمی ــت و احت ــرام عاش ــقانه ک ــه در لحظـ ـه ای ش ــکل می گی ــرد و‬ ‫بس ــان غذای ــی ک ــه در ارام پ ــز ام ــاده می ش ــود ذره ذره طع ــم و م ــزه می یاب ــد‪ .‬ب ــرای او هم ــان عش ــق در‬ ‫ی ــک ن ــگاه و عش ــق در اولی ــن برخ ــورد رخ می ده ــد و ای ــن اغازی س ــت ب ــر راه جدی ــدی در زندگ ــی‪ .‬ای ــن‬ ‫نق ــش س ــاده در کارنام ــه «صاب ــر اب ــر» به مانن ــد ی ــک نگی ــن خوش ت ــراش اس ــت ک ــه ظرفیت ه ــای وی در‬ ‫بــازی احساســی رئــال را بــه رخ می کشــد‪« .‬قنــدون جهیزیــه» یکــی از کمدی هــای فکورانــه و دغدغه منــد‬ ‫اس ــت ک ــه زیس ــت واقع نم ــای اجتماع ــی را دس ــتمایه ای ب ــرای روای ــت خ ــود می کن ــد‪ .‬ش ــخصیت عط ــا‬ ‫در این فیلــم یــک ادم معمولــی و بســیار اشــنا بــرای مــردم شــریف ایــران اســت‪ .‬مردمی کــه عطــا را این ـه ای‬ ‫از زیس ــتن خ ــود می دانن ــد و ب ــا او هم ذات پن ــداری دارن ــد‪ .‬عط ــا ی ــک م ــرد ایرانی س ــت ک ــه ه ــرروز در ش ــهر‬ ‫ُ‬ ‫پرس ــه می زن ــد ت ــا نب ــض کن ــد زندگـ ـی اش از تپ ــش نایس ــتد و برای همی ــن از ه ــر راه ــی ک ــه ب ــه فک ــرش‬ ‫می رس ــد ب ــه کسـ ـب درامد می پ ــردازد؛ ام ــا زیس ــت ام ــروز بی رحم ت ــر از ان اسـ ـت که ب ــرای کس ــی بایس ــتد‬ ‫یس ــت ک ــه عط ــا ان را درک ک ــرده و به خوب ــی فهمی ــده‪ .‬عط ــا یک ــی از بازنمایی ه ــای دقی ــق‬ ‫و ای ــن نکته ا ‬ ‫لو غش هـــا‪ ،‬بی ریایی هـــا‪ ،‬شـــرافت ها و‬ ‫از انس ــان های معمولـــی شـــهر اســـت بـــا همـــان ســـادگی ها‪ ،‬غ ‬ ‫فه ــای انس ــانی مرس ــوم‪ .‬رزمنده ه ــای بی ش ــماری در س ــینما و تلویزی ــون مش ــاهده ش ــده اند‬ ‫خرده خال ‬ ‫تک ــه امی ــر‬ ‫و امی ــر در «اش ــغال های دوست داش ــتنی» یک ــی از هم ــان فهرس ــت مط ــول اس ــت بااین تفاو ‬ ‫تصوی ــری بی روت ــوش و صادقان ــه از گفتم ــان انقالب ــی مبتنی ب ــر اصال ــت اخ ــاق اس ــت‪ .‬امی ــر از هم ــان‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه ن ــدای درونش ــان لبی ــک گفتن ــد‪ ،‬ب ــه انچ ــه ب ــاور داش ــتند عم ــل کردن ــد‪،‬‬ ‫دس ــت جوانان ‬ ‫اموز هه ــای خ ــود را بی واهم ــه فری ــاد زدن ــد و از ج ــدل گفتمان ــی ب ــا نماین ــدگان دیگ ــر نحله ه ــای فک ــری‬ ‫نهراس ــیدند؛ یک ــی از مهرانگیزتری ــن و درعین ح ــال مجادله امیزتری ــن تصویره ــای برس ــاخته از رزمن ــده‬ ‫انقالب ــی در س ــینمای ای ــران‪« .‬اینج ــا ب ــدون م ــن»؛ در اث ــری ک ــه از اس ــاس برپای ــه س ــتایش سینماس ــت‪،‬‬ ‫ش ــخصیت احس ــان بس ــیار جل ــوه می کن ــد‪ .‬او جوانی س ــت رویاپ ــرداز و عاش ــق نوش ــتن و س ــینما ک ــه‬ ‫یس ــت ب ــرای بازنمای ــی و‬ ‫واژ هه ــا ب ــرای خل ــق روی ــا در ذه ــن او رژه می رون ــد و س ــینما برای ــش ق ــاب تصویر ‬ ‫بازتماشــای زندگــی و رویاهــای زیبــا‪ .‬احســان بــه ســینما نگاهــی رویایــی دارد به همان گونــه کــه دوســت‬ ‫دارد زندگ ــی خ ــود و م ــادر و خواه ــرش را همچ ــون ی ــک فیل ــم زیب ــا درب ــاره خوش ــبختی ببین ــد‪ .‬چنی ــن‬ ‫یس ــت ک ــه س ــبب می ش ــود ت ــا س ــکانس نهای ــی «اینج ــا ب ــدون م ــن» ب ــه ی ــک تمجی ــد تصوی ــری‬ ‫تصورات ‬ ‫از اعج ــاز س ــینما در انع ــکاس رویاه ــای انس ــانی ب ــدل ش ــود‪ .‬علیرض ــای «درب ــاره ال ــی» یک ــی از مهم تری ــن‬ ‫شه ــای مکم ــل تاری ــخ س ــینمای ای ــران اس ــت ک ــه «صاب ــر اب ــر» ب ــا ادرا ک ــی بی نظی ــر ب ــر صفح ــه ذهن ــی‬ ‫نق ‬ ‫مخاطب ــان جاودان ــه ک ــرد‪ .‬علیرض ــا بس ــان ی ــک فرمان ــده اس ــت ک ــه قلع ـه اش در بی خب ــری فت ــح ش ــده و‬ ‫او وقت ــی مطل ــع می ش ــود ک ــه دش ــمن ب ــه پش ــت ات ــاق او رس ــیده‪ .‬ب ــرای علیرض ــا چنی ــن اتفاق ــی افت ــاده؛‬ ‫نام ــزدش بی انک ــه علیرض ــا بدان ــد گوی ــا ب ــه رابط ــه پای ــان داده و روان ــه س ــفری ش ــده ت ــا ازمون ــی جدی ــد از‬ ‫دوست داشــتن را تجربــه کنــد و علیرضــا زمانــی از ماجــرا ا گاه می شــود کــه بــا او تمــاس می گیرنــد و اطــاع‬ ‫می دهنــد کــه الــی ناپدیــد شــده اســت‪ .‬میمیــک علیرضــا در اولیــن ســکانس از بــازی ابــر در فیلــم «دربــاره‬ ‫الــی» روی یــک بهــت تراژیــک تا کیــد دارد؛ بهتــی از بی خبــری یــک مــرد از انچــه در رابطــه عاشــقانه اش‬ ‫ب ــا ال ــی پی ــش ام ــده‪ .‬او ی ــک بازنمای ــی درخش ــان از هم ــه اف ــراد بی خبری س ــت ک ــه بس ــان هم ــان جمل ــه‬ ‫مع ــروف دی ــر از خ ــواب برمی خیزن ــد‪ .‬به ــت ن ــگاه علیرض ــا خب ــر از س ــونامی ویرانگ ــری در درون عاش ــق او‬ ‫م ـی داد؛ درونــی شــیدا کــه ویرانــی اشــیانه عشــق را بــاور نداشــت و تنهــا زمانــی ان را بــاور کــرد کــه جنــازه‬ ‫معش ــوق را دی ــد‪ /.‬نم ــاوا‬ ‫عکس‪ :‬ساتیار امامی‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫صابر ابر در یک نگاه‬ ‫من یک بازیگرم و تعامالت‬ ‫اجتماعی خودم را دارم‪ .‬نمی توانم‬ ‫در خیابان راه بروم؛ مردم به من‬ ‫سالم یا ابراز محبت کنند و من‬ ‫ً‬ ‫توجهی نکنم؛ چون مثال دوست‬ ‫دارم تنها باشم‪ .‬ا گر این طوری‬ ‫باشد‪ ،‬بهتر است بروم در یک‬ ‫ً‬ ‫جای دور افتاده یا مثال دهکده ای‬ ‫در پرو زندگی کنم!‬ ‫‪1‬‬ ‫«تا هفت خانه ان ورتر» نام کتابی به کوشش‬ ‫اوست؛ دربردارنده دستور ‪ ۱۰۰‬شیوه پخت وپز از‬ ‫‪ 100‬مادر بزرگ از اقصی نقاط ایران که به خاطر‬ ‫قیمت ‪300‬هزارتومانی اش با حواشی فراوانی‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫موسسه فرهنگی وهنری «این‪/‬جا» را راه اندازی‬ ‫کرده که ضمن دارابودن محلی به عنوان‬ ‫برگزاری‬ ‫برپایی اثار هنری؛ محل‬ ‫گالری برای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ورکشاپ های بازیگری نیز هست‪.‬‬ ‫تولد‪ 18 :‬خرداد ‪ 1363‬در تهران‬ ‫حرفه‪ :‬بازیگر و کارگردان‬ ‫تحصیالت‪ :‬دارای لیسانس رشته مدیریت و فوق لیسانس بازیگری‬ ‫در عرصه موسیقی نیز فعال بوده؛ همکاری با‬ ‫مهیار علیزاده در البوم «در شعله با تو رقصان»‬ ‫به همراه پانته ا پناهی ها از ان جمله است‪.‬‬ ‫وی کـه تا کنـون در بیـش از ‪ 40‬اثـر تصویـری حضـور داشـته؛ طـی‬ ‫مصاحبه ای عنوان کرد فقط از یکی از اثاری که در ان ها بازی کرده‪،‬‬ ‫پشـیمان اسـت‪« :‬خواب زد ههـا» سـاخته فریـدون جیرانـی!‬ ‫برن ــده جای ــزه بهترین بازیگ ــر نوظهور ( گروه ــی مرد‪/‬زن) از جش ــنواره‬ ‫فیل ــم رم ب ــرای فیلم « گ ــس»‪ .‬نامزد بهتری ــن بازیگر نق ــش مکمل مرد‬ ‫ب ــرای فیلم «برف روی کاج ها» در شش ــمین جش ــن منتق ــدان ‪.۱۳۹۱‬‬ ‫نام ــزد بهتری ــن بازیگ ــر نقش مکمل م ــرد ب ــرای «بوس ــیدن روی ماه»‬ ‫در شش ــمین جش ــن منتق ــدان ‪ .۱۳۹۱‬برن ــده تندیس بهتری ــن بازیگر‬ ‫م ــرد برای نمایش «ریچارد س ــوم» در سـ ـی امین جش ــنواره تئاتر فجر‪.‬‬ ‫تندی ــس بهتری ــن بازیگر مرد تئاتر س ــال ‪ .۱۳۹۰‬برن ــده تندیس بهترین‬ ‫بازیگ ــر نقش مکمل مرد ب ــرای فیلم «درباره الی» در س ــومین جش ــن‬ ‫انجم ــن منتق ــدان و نویس ــندگان س ــینمای ای ــران‪ .‬برن ــده تندی ــس‬ ‫بهتری ــن بازیگ ــر نق ــش مکم ــل م ــرد ب ــرای فیل ــم «درب ــاره ال ــی» در‬ ‫چهاردهمین جش ــن خانه س ــینما‪ .‬نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل‬ ‫تو هفتمین جش ــنواره فیلم‬ ‫مرد ب ــرای فیل ــم «درب ــاره ال ــی» در بیسـ ـ ‬ ‫فج ــر‪ .‬نامزد بهترین بازیگر نق ــش اول مرد برای فیل ــم «دایره زنگی» در‬ ‫تو شش ــمین جش ــنواره فیلم فجر‪ .‬برنده تندی ــس بهترین بازیگر‬ ‫بیس ‬ ‫نقش مکمل مرد برای «مینای ش ــهر خاموش» در یازدهمین جش ــن‬ ‫خانه س ــینما‪ .‬نامزد‬ ‫بهتری ــن بازیگ ــر‬ ‫نق ــش مکم ــل مرد‬ ‫برای فیل ــم «مینای‬ ‫ش ــهر خام ــوش» در‬ ‫بیس ــت و پنجمین‬ ‫جش ــنواره فیل ــم‬ ‫فجر ‪.‬‬ ‫علیرضا‬ ‫درباره الی؛‬ ‫ساخته اصغر فرهادی‬ ‫احسان‬ ‫اینجا بدون من؛‬ ‫ساخته بهرام توکلی‬ ‫گروه «سوینا» نسخه ویژه نابینایان فیلم‬ ‫«مسافران»؛ ساخته بهرام بیضایی را با‬ ‫صدای او منتشر کرد‪.‬‬ ‫جزو بازیگرانی ست که اجرای تلویزیونی را‬ ‫نیز در کارنامه اش به ثبت رسانده‪ .‬او مجری‬ ‫«رنگین کمان»‪« ،‬در ‪ ۱۰۰‬ثانیه»‪« ،‬از کنکور بیش تر‬ ‫بدانیم» و «پلک» بود‪.‬‬ ‫در مصاحبـه ای گفتـه اسـت‪« :‬دوره راهنمایـی بـود کـه یـک اجـرای‬ ‫مدرسـه ای داشـتم و خواه ِـر مرضیـه برومند که رابـط درس ریاضی ما بود‪،‬‬ ‫بعد از اجرا گفت باید تو را به خواهرم معرفی کنم؛ این طوری وصل شـدم‬ ‫بـه دنیـای حرفـه ای‪ .‬پیش خانم برومند رفتم و برای سـریالی که سـال ‪۷۹‬‬ ‫یسـت‬ ‫سـاخته شـد ب هنـام داسـتان های نـوروز‪ .‬ان سـریال اولیـن تصویر ‬ ‫کـه از بازیگـری تلویزیـون دارم‪ .‬بعـد تصمیمـم را گرفتـم کـه می خواهـم‬ ‫ایـن کار را ب هشـکل حرفـه ای دنبـال کنـم»‪ .‬او بـا انتشـار عکـس و متنـی در‬ ‫اینسـتا گرام در سـال ‪ 96‬ایـن شـائبه را ایجـاد کـرد کـه ازدواج کـرده؛ امـا این‬ ‫چشـکلی تائیـد نشـد‪.‬‬ ‫خبـر به هی ‬ ‫نریمان‬ ‫برف روی کاج ها؛‬ ‫ساخته پیمان معادی‬ ‫فیض‬ ‫بوسیدن روی ماه؛‬ ‫ساخته همایون اسعدیان‬ ‫کارگردانی تئاتر را با‬ ‫ِ‬ ‫«همان چهار دقیقه»‪« ،‬پرتقال های کال»‬ ‫تو یک بار مردن در سی روز» تجربه کرد‪.‬‬ ‫و «بیس ‬ ‫نیما‬ ‫هیچ؛‬ ‫ساختهعبدالرضا کاهانی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫به نظـر می رسـد دولـت برای جبران بخشـی از عقب ماندگی‬ ‫تاریخـی ایـران درزمینـه بهره منـدی از اب دریـا بـرای تامیـن‬ ‫اب موردنیـاز به ویـژه در اسـتان های سـاحلی‪ ،‬تصمیـم‬ ‫جـدی گرفتـه؛ امـا هنـوز خروجـی ایـن تصمیمـات منجـر بـه‬ ‫کاهـش تنـش ابـی از محـل تامیـن اب دریـا نشـده اسـت‪.‬‬ ‫نشـمول بـوده و کمتـر‬ ‫«تنـش ابـی» امـروزه موضوعـی جها ‬ ‫یسـت کـه بـا مسـائل ابـی دسـت وپنجه نـرم نکنـد و‬ ‫کشور ‬ ‫برای اینده ای با تامین پایدار اب از امروز برنامه ریزی نکرده‬ ‫باشـد‪ .‬ایـران کـه در منطقـه ای خشـک و نیمه خشـک واقع‬ ‫شهـای‬ ‫کسـوم متوسـط بار ‬ ‫شهـای کشـور ی ‬ ‫و متوسـط بار ‬ ‫یسـت کـه بـا تنـش ابـی‬ ‫یسـت‪ ،‬از جملـه کشورهای ‬ ‫جهان ‬ ‫شهـای مختلـف مواجـه اسـت‪ .‬عالو هبـر‬ ‫شـدید در بخ ‬ ‫شهـا‪ ،‬میـزان‬ ‫شهـا و پرا کنـش نامناسـب بار ‬ ‫کمبـود بار ‬ ‫مصـارف اب در ایـران نیـز تناسـبی بـا میـزان اب دردسـترس‬ ‫نـدارد‪ .‬کمیسـیون توسـعه پایـدار سـازمان ملـل‪ ،‬میـزان‬ ‫برداشـت از منابـع اب تجدیدپذیـر هـر کشـور را به عنـوان‬ ‫شـاخص اندازه گیـری بحـران اب معرفـی کـرده اسـت‪ .‬طبـق‬ ‫ایـن شـاخص ا گـر کشـوری سـالیانه بیـش از ‪ 40‬درصد منابع‬ ‫اب تجدیدپذیـر خـود را برداشـت کنـد‪ ،‬در وضعیـت بحـران‬ ‫شـدید اب قـرار خواهـد داشـت‪ .‬براسـاس گـزارش فائـو؛‬ ‫یکـه میـزان اسـتفاده از منابـع ابـی تجدیدپذیـر زیـر‬ ‫درصورت ‬ ‫‪ 20‬درصـد باشـد ازلحـاظ ا کولوژیکـی و اسـترس بـر منابع ابی‬ ‫یکـه این مقـدار بـه‬ ‫مشـکلی پیـش نخواهـد امـد‪ .‬ولـی زمان ‬ ‫بـاالی ‪ 60‬درصـد رسـید‪ ،‬کشـور موردنظـر بـا کمبـود فیزیکـی‬ ‫اب مواجـه می شـود و چنانچـه مقـدار مصـرف اب از منابـع‬ ‫تجدیدپذیـر بـه بیـش از ‪ 75‬درصـد برسـد بـه مـرز کمبـود‬ ‫شـدید منابـع فیزیکـی اب خواهـد رسـید و ایـران بـا مصـرف‬ ‫‪ 86‬درصـدی منابـع اب تجدیدشـونده در مرحلـه کمبـود‬ ‫یسـت‪ .‬بررسـی‬ ‫شـدید منابع فیزیکی اب و بحران شـدید اب ‬ ‫میـزان ذخایـر ابـی در ده ههـای اخیـر‪ ،‬عمق بحـران مربوط‬ ‫کسـالی را در کشـور نمایـان می کنـد‪ .‬بررسـی ها‬ ‫بـه خش ‬ ‫نشـان می دهـد میـزان منابـع اب شـیرین تجدیدپذیـر در‬ ‫ایـران ‪ 60‬سـال پیش‪ ،‬به ازای هرنفر معـادل ‪ ۵۵۷۰‬مترمکعب‬ ‫بـوده کـه این میـزان در سـال های اخیـر بـرای هرنفـر‬ ‫بـه کمتـر از ‪ 1500‬مترمکعـب رسـیده اسـت‪ .‬اطلاق واژه‬ ‫«بحـران» بـه موضوع کم ابـی در ایـران درمواجهه با واقعیت‬ ‫کاهـش ‪ 70‬درصـدی منابـع اب شـیرین تجدیدپذیـر طـی‬ ‫یشـود‪ .‬در کنـار ضـرورت توجـه‬ ‫‪ 60‬سـال اخیر‪ ،‬معنـی دار م ‬ ‫بـه اصلاح رونـد مصـرف اب‪ ،‬به خصـوص در کشـاورزی کـه‬ ‫سـهمی ‪ 90‬درصـدی در مصـرف اب کشـور دارد‪ ،‬در بخـش‬ ‫تامین اب نیز باید فکری کرد‪ .‬درشـرایطی که منابع متعارف‬ ‫تامیـن اب بـا محدودیـت شـدید مواجه انـد‪ ،‬چـاره ای‬ ‫نداریـم جزانکـه بـه سـراغ منابع نامتعـارف تامیـن اب برویم‪.‬‬ ‫نسـازی اب دریـا کـه یکـی از منابـع نامتعـارف تامیـن‬ ‫شیری ‬ ‫یشـود‪ ،‬از سیاسـت های موفـق‬ ‫اب در جهـان محسـوب م ‬ ‫جوامـع مختلـف درمواجه هبـا کم ابـی در سراسـر دنیاسـت‬ ‫تاریخیایران‬ ‫عقب ماندگی‬ ‫ِ‬ ‫در استفاده از اب دریا‬ ‫بشـیرین کن های دریایـی در‬ ‫یکـه رشـد سـریع ا ‬ ‫به طور ‬ ‫‪10‬سـال اخیر بـه دوبرابرشـدن ظرفیـت تولیـد اب شـیرین‬ ‫جهـان (از منابـع شـور ) منجـر شـده اسـت‪ .‬اینـک بیـش از‬ ‫نسـازی اب دریـا در جهـان هسـت و‬ ‫‪ 16‬هزارواحـد شیری ‬ ‫روزانـه بیـش از ‪ 100‬میلیون مترمکعـب اب شـور دریـا بـرای‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نسـازی م ‬ ‫مصـارف مختلـف نمک زدایـی و شیری ‬ ‫درواقـع حـدود ‪ 300‬میلیون نفـر در نقـاط مختلـف دنیـا از‬ ‫بهـای تولیدشـده در واحدهـای نمک زدایـی اسـتفاده‬ ‫ا ‬ ‫می کننـد‪ .‬هم ا کنـون تامیـن اب نزدیـک بـه پنج درصـد از‬ ‫جمعیـت مناطـق کـم اب نزدیـک بـه سـاحل در خاورمیانـه‪،‬‬ ‫نسـازی اب دریـا یـا‬ ‫افریقـا‪ ،‬اسـترالیا‪ ،‬امریـکا و اروپـا از شیری ‬ ‫یشـود و دراین میـان‪ ،‬خاورمیانـه یکـی‬ ‫اقیانـوس انجـام م ‬ ‫بشـیرین کن های صنعتـی‬ ‫از مناطـق پیشـرو در توسـعه ا ‬ ‫در سـال های اخیـر بـوده اسـت‪ .‬طبـق امـار ارائ هشـده‬ ‫توسـط بانـک جهانـی‪ ،‬حـدود ‪60‬درصـد از پروژه هـای‬ ‫نسـازی اب دریـا در جهـان در منطقـه خاورمیانـه‬ ‫شیری ‬ ‫یشـود کـه سـهم ایـران دودرصـد ازاین مقـدار‬ ‫انجـام م ‬ ‫اسـت؛ به عبارتـی سـهم ایـران حـدود ‪ 600‬هزارمترمکعـب در‬ ‫یکـه سـهم سـایر کشـورهای خاورمیانـه‬ ‫روز بـوده درصورت ‬ ‫(کشـورهای همسـایه جنوبـی خلیج فارس نظیر عربسـتان‪،‬‬ ‫امـارات و کویـت) نزدیـک ‪30‬میلیون مترمکعـب در روز‬ ‫اسـت و ایـن نشـان می دهـد فاصلـه زیـادی بـا کشـورهای‬ ‫جفـارس داریـم‪ .‬سـابقه ورود جوامـع منطقـه‬ ‫حاشـیه خلی ‬ ‫بـه مسـئله نمک زدایـی از اب دریـا بـه ‪67‬سـال پیش‬ ‫یگـردد امـا در ایـران بـا یـک عقب ماندگـی تاریخـی در‬ ‫بازم ‬ ‫ورود بـه این مسـئله مواجهیـم‪ .‬مطالعاتـی بـرای تامیـن‬ ‫جفـارس و دریـای عمـان انجـام؛ و در‬ ‫اب ‪ 17‬اسـتان از خلی ‬ ‫نسـازی و انتقـال اب دریـا‬ ‫سـال ‪ 99‬مجوزهایـی بـرای شیری ‬ ‫بـه هشـت اسـتان صـادر شـده اسـت‪ .‬براسـاس مـاده ‪36‬‬ ‫قانـون برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬دولـت مکلـف اسـت حداقـل‬ ‫‪30‬درصد اب اشـامیدنی مناطق جنوبی کشـور را با شـیرین‬ ‫کـردن اب دریـا تـا پایـان اجـرای قانـون برنامـه تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن وزارت نیـرو موظـف اسـت تـا پایـان اجـرای قانـون‬ ‫برنامـه تمهیـدات الزم را بـرای تامیـن‪ ،‬طراحـی و سـاخت‬ ‫بشـیرین کن های موردنیـاز‬ ‫حداقـل معـادل ‪70‬درصـد ا ‬ ‫جفـارس و دریـای عمـان را بـا خریـد‬ ‫در شـهرهای حـوزه خلی ‬ ‫نشـده و مدیریـت هوشـمند و تجمیـع‬ ‫تضمینـی اب شیری ‬ ‫بشـیرین کن ازطریـق انتقـال فنـاوری بـه داخـل‬ ‫خریـد ا ‬ ‫یکـه در سـال اخـر اجـرای برنامـه ششـم‬ ‫انجـام دهـد‪ .‬درحال ‬ ‫توسـعه قـرار داریـم‪ ،‬ایـن تکالیـف قانونـی محقـق نشـده و‬ ‫درحال حاضـر بـا شیرین سـازی ‪635‬هزارمترمکعـب در‬ ‫شـبانه روز‪ ،‬حـدود ‪1.5‬میلیون نفـر از جمعیـت کشـور در‬ ‫مناطق جنوبی‪ ،‬از اب شیرین دریا برای تامین اب موردنیاز‬ ‫خـود بهره منـد می شـوند‪ .‬در شـرایطی در برنام ههـای‬ ‫نهـای‬ ‫وزارت نیـرو‪ ،‬اسـتفاده حدا کثـری از ظرفیـت ابخوا ‬ ‫زیرزمینـی درعمـل جایگزیـن توسـعه شیرین سـازی اب دریا‬ ‫شـده کـه از مجمـوع ‪ 606‬دشـت در کشـورمان‪ 410 ،‬دشـت‬ ‫به علـت افـت قابل توجـه سـطح اب هـای زیرزمینـی ناشـی‬ ‫از سـال ها اضافه برداشـت‪ ،‬ممنوعـه شـده اند و اجـازه حفـر‬ ‫چاه هـای جدیـد در ایـن دشـت ها صـادر نمی شـود‪ .‬ا گرچـه‬ ‫در دولـت سـیزدهم‪ ،‬بـا برگـزاری جلسـات متعـدد درزمینـه‬ ‫شیرین سـازی و انتقـال اب خلیج فـارس و دریـای عمـان‪،‬‬ ‫به نظـر می رسـد دولـت برای جبران بخشـی از عقب ماندگی‬ ‫تاریخـی ایـران درزمینـه بهره منـدی از اب دریـا بـرای تامیـن‬ ‫اب موردنیـاز به ویـژه در اسـتان های سـاحلی‪ ،‬تصمیـم‬ ‫جـدی گرفتـه اما هنوز خروجی تصمیمات منجر به کاهش‬ ‫تنـش ابـی از محـل تامیـن اب دریـا در هیـچ اسـتانی نشـده‪.‬‬ ‫در بخـش شـمالی ایـران نیز شیرین سـازی و انتقـال اب خزر‬ ‫به مناطق مرکزی‪ ،‬سال هاست متوقف مانده و هیچ عزمی‬ ‫بـرای اجـرای این پـروژه ملـی وجـود نـدارد‪ /.‬تسـنیم‬ ‫چین هراسی امریکایی ها با اسم رمز «جنگ جهانی سوم»‬ ‫غـرب ب هسـرکردگی امریـکا کـه بـا شـروع هـزاره جدیـد و بـا‬ ‫جهـای دوقلـو تجـارت جهانـی‬ ‫دسـت اویز حملـه بـه بر ‬ ‫نیویـورک‪ ،‬پای ههـای جنگ افـروزی در جهان را از افغانسـتان‬ ‫بنـا نهـاد و امـروز ان را بـه اوکرایـن در اروپـا کشـانده‪ ،‬بـا‬ ‫چین هراسـی در رسـانه ها نسـبت بـه وقـوع فاجعـه «جنـگ‬ ‫جهانـی سـوم» هشـدار می دهـد‪ .‬امریـکا کـه پـس از دودهـه‬ ‫کبـاره و در‬ ‫اشـغال نظامـی بی فرجـام‪ ،‬در شـهریور ‪ ۱۴۰۰‬ی ‬ ‫اقدامـی پرانتقـاد از افغانسـتان خـارج شـد‪ ،‬اندک زمانی بعـد‬ ‫در شـرق اروپـا و در کشـور اوکرایـن بـر طبـل جنـگ می کوبـد؛‬ ‫لکـردن هرگونه گزینه دیپلماتیک‬ ‫جنگـی که تا کنـون از دنبا ‬ ‫تهـای‬ ‫بـرای پایـان دادن بـه ان خـودداری شـده و بـا حمای ‬ ‫ییـف ادامـه یافتـه و دراسـتانه‬ ‫نظامـی هنگفـت از ک ‬ ‫یسـت و برخـی کارشناسـان می گوینـد غـرب‬ ‫یک سالگ ‬ ‫ب هسـرکردگی امریـکا به هرقیمتـی و بدون توجـه بـه عواقـب‬ ‫مرگبـار ان‪ ،‬حاضـر اسـت تـا برنـده جنـگ اوکرایـن در مقابـل‬ ‫روسـیه باشـد‪ .‬در شـرایط ناامیدی از پایان زودهنگام جنگ‬ ‫یهـا بـرای طوالنی ترشـدن ان‪ ،‬امریکا و متحدانش‬ ‫و گمانه زن ‬ ‫کهـای پیشـرفته لئوپـارد ‪ ۲‬المانـی و‬ ‫نه تنهـا بـرای ارسـال تان ‬ ‫ابرامـز امریکایـی به کی یف توافق کرده اند بلکه ا کنون کنگره‬ ‫امریکا کاخ سفید را برای تجهیز اوکراین به جنگنده ها اف‪-‬‬ ‫نمـوارد از دیـد تحلیلگـران‬ ‫‪ ۱۶‬تحت فشـار قـرار داده‪ ،‬تمـام ای ‬ ‫و کارشناسـان امـور بین الملـل عبـور از خطـوط قرمز کرملین‬ ‫و ادامـه تحریـک مسـکو و گسـترش دامنـه جنـگ قلمـداد‬ ‫یشـود‪ .‬دمیتـری مـدودف؛ رئیـس شـورای امنیـت ملـی‬ ‫م ‬ ‫نمـاه ‪ ۱۴۰۱‬غـرب را بـه اماد هسـازی‬ ‫روسـیه در مـورخ ‪ ۴‬بهم ‬ ‫بـرای حملـه بـه مسـکو و شـعله ورکردن اتـش جنـگ جهانـی‬ ‫کهـای نظامـی بـه اوکرایـن متهـم کـرد‬ ‫سـوم بـا افزایـش کم ‬ ‫شهـای غرب برای توجیه‬ ‫نمـاه تال ‬ ‫وی همچنیـن در ‪ ۸‬بهم ‬ ‫ارسـال تسـلیحات پیشـرفته به اوکراین انتقاد کرد و گفت که‬ ‫جنگ جهانی سـوم با تانک و جنگنده نخواهد بود‪ .‬ا کنون‬ ‫مقا مهـای مختلـف نظامـی و سیاسـی امریکایـی در راس‬ ‫ان ها انتونی بلینکن (وزیر امور خارجه دولت بایدن) به رغم‬ ‫کمک های نظامی کاخ سفید که تنها در سال قبل میالدی‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰‬میلیارددالر تخمین زده شد و ارسال تجهیزات‬ ‫تهـای‬ ‫ییـف‪ ،‬نسـبت بـه حمای ‬ ‫پیشـرفته نظامـی بـه ک ‬ ‫پکـن از مسـکو دراین جنـگ دسـت بـه هراس افکنـی زده و‬ ‫اقـدام چیـن در جنـگ اوکرایـن را بـرای جهـان هشـدارامیز‬ ‫می خواننـد‪ .‬دراین راسـتا «تومـاس فریدمـن»؛ سـتون نویس‬ ‫نشـریه نیویورک تایمـز نیـز به عنـوان تحلیلگـر مسـائل‬ ‫بین الملـل در مصاحبـه اخیـرش بـا شـبکه خبـری امریکایـی‬ ‫‪ NBC‬گفـت کـه اقدامـات چیـن می توانـد جنـگ روسـیه و‬ ‫اوکرایـن را بـه یـک جنگ جهانی بدل سـازد‪ .‬فریدمن مدعی‬ ‫یهـا تمایـل دارنـد ایـن جنـگ طوالنـی‬ ‫شـده اسـت کـه چین ‬ ‫شـود چرا کـه این موضـوع امریـکا را سـرگرم بـه ایـن جنـگ‬ ‫نگاه داشـته و درواقع امریکا در حال مصروف داشـتن تمامی‬ ‫زرادخانه تسلیحاتی خود دراین جنگ است‪ .‬ازسویی‪ ،‬پکن‬ ‫دوست دارد تا روسیه نیز تضعیف شده و ازلحاظ اقتصادی‬ ‫مسـکو بـه پکـن وابسـته شـود اما خواسـتار فروپاشـی روسـیه‬ ‫نیسـت‪ .‬نشـریه «نیوزویـک» بااشـاره به هشـدار فریدمـن‬ ‫نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم‪ ،‬نوشت‪ :‬انتونی بلینکن‬ ‫روز یکشـنبه ‪ ۳۰‬بهمـن ‪ ۱۴۰۱‬بـه همتـای چینـی خود نسـبت‬ ‫بـه حمایت هـای چیـن از روسـیه در جنـگ اوکرایـن هشـدار‬ ‫داد‪« .‬مـارک هرتلینـگ»؛ ژنـرال بازنشسـته ارتـش امریـکا و‬ ‫فرمانـده سـابق نیروهای امریکایـی در اروپا نیز درمصاحبه با‬ ‫«نیوزویک» درراستای سیاست هراس افکنی حمایت چین‬ ‫از روسـیه و اتهـام واردکـردن ورود جهـان بـه جنـگ جهانـی‬ ‫سـوم‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن به نفـع چیـن اسـت کـه امریـکا به حمایـت‬ ‫از کی یـف دراین جنـگ ادامـه دهـد درحالی کـه جوامـع غربی‬ ‫و امریکایـی بـه تجهیـز نظامـی در جنـگ اوکرایـن سـرگرم‬ ‫هستند‪ ،‬ازدیگرسو چینی ها قادرند اسوده به توسعه بیشتر‬ ‫اهـداف راهبـردی خـود در خـارج از مرزهـا بپردازنـد‪ .‬ا کنـون‬ ‫واشـنگتن بـا هراس افکنـی نسـبت بـه حمایت هـای پکـن از‬ ‫مسـکو و نادیده انگاشـتن کمک هـای مالـی و نظامـی خـود‬ ‫از کی یـف‪ ،‬تلاش می کنـد بـا فرافکنـی درگیـری به وجودامـده‬ ‫در اوکرایـن را متوجـه سـمتی دیگـر سـاخته و اقدامـات خـود‬ ‫کـه ادامـه سیاسـت تحریـک کرملیـن به منظـور توسـل بـه‬ ‫تسـلیحات اتمی سـت‪ ،‬پیـش بـرده و جهـان را به نـام دیگـری‬ ‫(چیـن) امـا بـا اقدامـات خـود بـه کام جنـگ جهانـی سـوم‬ ‫فروبـرد‪ .‬خبرگـزاری تـاس در ‪ ۸‬بهمن مـاه گذشـته گـزارش داد‬ ‫تهـای‬ ‫دیمیتـری مـدودف باانتقـاداز رفتـار غـرب در حمای ‬ ‫نظامـی از کی یـف در کانـال تلگرام خود نوشـت‪ :‬وقتی جنگ‬ ‫جهانـی سـوم اغـاز شـود‪ ،‬متاسـفانه ایـن جنـگ بـا تانـک یـا‬ ‫ً‬ ‫حتـی جت هـای جنگنـده نخواهـد بـود‪ .‬دران هنـگام قطعـا‬ ‫ً‬ ‫همه چیـز بـه خا کسـتر تبدیـل می شـود؛ قطعـا خطـر جنـگ‬ ‫جهانـی سـوم به دلیـل انچـه درحـال ر خ دادن اسـت‪ ،‬افزایش‬ ‫یافتـه اسـت‪ /.‬ایرنـا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Anadolu Agency‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫ق انرژی در یک سالگی جنگ اوکراین‬ ‫بحران عمی ‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫یک سال پس از جنگ روسیه در اوکراین‪ ،‬بحران جهانی انرژی بدتر شده اما انرژی های تجدیدپذیر نیز به عنوان‬ ‫یشـود‪ ،‬ظهور‬ ‫جسـال اینده پیش بینی م ‬ ‫یسـابقه ای که طی پن ‬ ‫یک راه حل مناسـب برای امنیت انرژی با رشـد ب ‬ ‫کرده انـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ جنـگ یادشـده کـه ‪ ۲۴‬فوریـه سـال گذشـته میلادی اغـاز شـد‪ ،‬بیش از پیـش بازارهـای‬ ‫بو هوایی و حوزه انرژی در‬ ‫جهانی انرژی را به اشوب و ناارامی کشانده است‪ .‬سارا براون؛تحلیلگر ارشد مسائل ا ‬ ‫اندیشـکده مسـتقل «امبر» می گوید‪« :‬این جنگ‪ ،‬بحران انرژی را تشـدید کرد که از اواسـط سـال ‪۲۰۲۱‬؛ زمانی که‬ ‫روسیه برای نخستین بار شروع به محدود کردن جریان گاز به اروپا کرد‪ ،‬در حال پیشرفت بود»‪ .‬به موازات افزایش‬ ‫شـدید بهای گاز طبیعی‪ ،‬حدا کثر قیمت برق اتحادیه اروپا در فوریه سـال گذشـته به میانگین ‪ ۲۱۱.۷‬یورو در هر‬ ‫تسـاعت رسـید‪.‬‬ ‫تسـاعت؛ و در اوت به باالترین سـطح تاریخی خود با ‪ ۵۴۳.۵‬یورو در هر مگاوا ‬ ‫مگاوا ‬ ‫بانک ایران زمین؛‬ ‫رتبه اول همایش بانکداری الکترونیک‬ ‫واقعیت هایی از مصرف انرژی در ایران و جهان‬ ‫واقعیـت موجـود در ایـران این اسـت که بـا شـیوه کنونـی‬ ‫مصـرف انـرژی به ویژه درمورد گاز طبیعی در کشـور‪ ،‬نه تنها‬ ‫یشـوند‬ ‫نسـل های اینـده از ایـن ثـروت ملـی محـروم م ‬ ‫بلکـه هیـچ بعیـد نیسـت کـه همیـن نسـل کنونـی نیـز بـا‬ ‫کمبـود انـرژی روبـه رو شـود‪ .‬شـرکت ملـی گاز متناسـب‬ ‫تهـای سـازمانی سـند چشـم انداز توسـعه و‬ ‫بـا ماموری ‬ ‫تهـای ناخواسـته‪ ،‬عملکـرد‬ ‫بـا وجـود همـه محدودی ‬ ‫بسـیارمطلوب و قابل دفاعـی همسـو بـا تحقـق اهـداف‬ ‫ترسـیمی درزمینـه بهین هسـازی مصـرف انـرژی داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬کمـک به حفاظـت و صیانت از محیط زیسـت برای‬ ‫تـداوم روند توسـعه صنعتـی و اقتصادی کشـورها به عنوان‬ ‫امـری الـزام اور و پیش نیاز اساسـی در توسـعه پایـدار‪ ،‬مقدار‬ ‫ذخایـر شناخت هشـده و باثبـات جهانـی‪ ،‬قیمـت مناسـب‬ ‫و ‪ ...‬اسـتفاده از گاز طبیعـی را به عنـوان انـرژی پـا ک و‬ ‫سازگاربامحیط زیسـت در اولویـت سـبد مصـرف سـوخت‬ ‫کشـورها قـرار داده اسـت‪ .‬طبـق تازه تریـن امارهـای رسـمی؛‬ ‫ایـران بـا دارابـودن حـدود ‪ ۳۲٫۶‬تریلیون مترمکعـب گاز‬ ‫طبیعـی‪ ،‬حـدود ‪ ۱۸‬در صـد از کل ذخایـر اثباتـی گاز جهـان‬ ‫را ب هخـود اختصـاص داده و ازاین نظـر به عنـوان دومیـن‬ ‫یشـود‪ .‬وجـود ایـن‬ ‫دارنـده ذخایـر گاز جهـان شـناخته م ‬ ‫ذخایـر عظیـم در ایـران‪ ،‬سیاسـت گذاران بخـش انـرژی‬ ‫کشـور را ب هسـمت برنامه ریـزی بـرای توسـعه زنجیـره ارزش‬ ‫صنعت گاز و سـرمایه گذاری در حوزه های تولید و پاالیش‪،‬‬ ‫انتقـال‪ ،‬ذخیر هسـازی و توزیـع گاز طبیعـی در اقصی نقـاط‬ ‫ایـران بـا هـدف جایگزینـی گاز بـا دیگـر فراورد ههـای نفتـی‬ ‫نبـر بهره منـدی از‬ ‫در سـبد انـرژی سـوق داده اسـت تـا افزو ‬ ‫ایـن سـوخت پـا ک‪ ،‬از افزایـش سـریع مصـرف فراورده هـای‬ ‫نفتـی کـه صـادرات یـا کاهـش واردات ان ها می تواند سـبب‬ ‫درامدزایـی و رونـق اقتصـادی کشـور شـود‪ ،‬جلوگیـری‬ ‫یسـت و‬ ‫کنـد‪ .‬رونـق اقتصـاد جهـان نیازمنـد منابـع انرژ ‬ ‫مطالعـات مختلف نشـان می دهـد منابع هیدروکربـوری تا‬ ‫سـال ‪ ۲۰۵۰‬همچنـان به عنـوان عمده تریـن منابـع تامیـن‬ ‫انـرژی باقـی خواهنـد مانـد‪ .‬براین اسـاس بررسـی رونـد ایـن‬ ‫نهـا نشـان می دهـد تـا افـق‬ ‫منابـع و توزیـع جغرافیایـی ا ‬ ‫جفـارس شـامل ایـران‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬تنهـا پنـج کشـور حـوزه خلی ‬ ‫عربسـتان‪ ،‬کویـت‪ ،‬عـراق و امـارات متحـده عربـی به عنـوان‬ ‫عمده تریـن تولیدکننـدگان نفـت و کشـورهای ایـران‪،‬‬ ‫روسـیه‪ ،‬قطـر‪ ،‬عربسـتان سـعودی و امـارات متحـده عربـی‬ ‫پنـج تولیدکننـده اصلـی گاز دران زمـان خواهنـد بـود‪ .‬ایران‬ ‫ا کنون به ترتیب دارای رتبه دوم ازنظر ذخایر گاز‪ ،‬رتبه سه‬ ‫ازنظر تولید و رتبه چهارم ازنظر مقدار مصرف جهانی ست‬ ‫کـه بی درنظرگرفتـن تناسـب میـان ایـن سـه رتبـه‪ ،‬جایـگاه‬ ‫مناسبی ست‪ ،‬اما در بخش داخلی‪ ،‬هم ا کنون گاز طبیعی‬ ‫حـدود ‪ ۷۴‬درصـد سـبد سـوخت های هیدروکربـوری‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصـد انـرژی کشـور را تامیـن می کنـد کـه جایـگاه‬ ‫یسـت؛ امـا نکتـه اصلـی لـزوم حفـظ تـراز تولیـد‪،‬‬ ‫شایسته ا ‬ ‫پاالیـش‪ ،‬انتقـال و مدیریـت مصـرف در داخـل اسـت کـه‬ ‫برنامه ریـزی و اجـرای ان بـرای رشـد متـوازن در همـه‬ ‫شهـا را دارای اهمیـت زیـادی می کنـد‪ .‬بااین تفاسـیر‬ ‫بخ ‬ ‫مصـرف درسـت و اصلاح الگوهـای جـاری مصـرف در‬ ‫یسـت کـه کلیـد حفـظ ایـن جایگا ههـا و‬ ‫شـرایط کنون ‬ ‫به عبارتـی حفـظ تـوازن موردنظـر اسـت‪ .‬این امـر نیازمنـد‬ ‫توجـه ملـی‪ ،‬فراجناحـی و فرادسـتگاهی برای اصالح اسـت‬ ‫کـه شـرکت ملـی گاز ایران با وجـود همه تالش ها به تنهایی‬ ‫قـادر بـه رفـع این معضل نیسـت و نخواهـد بود‪ .‬در شـرایط‬ ‫کنونـی ا گـر خط مشـی اصلـی در تخصیـص گاز را ایجـاد‬ ‫ارزش افزوده بیشـتر و البته توجه به اقتصاد‪ ،‬رفاه و امنیت‬ ‫داخلـی و توسـعه روابـط بلندمـدت بین المللـی بدانیـم‪،‬‬ ‫شهـای‬ ‫صنعـت گاز را شـاید بتـوان یکـی از موفق تریـن بخ ‬ ‫اقتصـادی و صنعتـی کشـور در سـال های اخیـر دانسـت‬ ‫تهـای منابـع مالـی‪ ،‬عملکـرد قابـل‬ ‫کـه بـا وجـود محدودی ‬ ‫شهـای مختلـف ب هجـا گذاشـته اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫قبولـی در بخ ‬ ‫عملکـرد موفـق محصـول تغییـر پارادایـم حا کـم در حـوزه‬ ‫تامیـن منابـع سـوخت کشـور‪ ،‬تامیـن منابـع مالـی‪ ،‬اتخـاذ‬ ‫رویکرد مبتنی بر افزایش تولید گاز از میدان های مشـترک‪،‬‬ ‫گسـترش بهـر ه از ان در مصـارف خانگـی و صنعتـی و نیـز‬ ‫توجه به نگهداری شبکه گاز است‪ .‬ایران ا کنون چهارمین‬ ‫مصرف کننـده عمـده گاز در جهـان پـس از کشـورهای‬ ‫امریـکا‪ ،‬روسـیه و چیـن اسـت و به ترتیـب کشـورهای کانادا‪،‬‬ ‫قطـر‪ ،‬ترکمنسـتان و نـروژ در جایگا ههـای بعـد قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫به طورطبیعـی در شـرایط عـادی‪ ،‬مقـدار اسـتفاده از انـرژی‬ ‫می توانـد یکی از شـاخص های مثبـت در امر تولید و ایجاد‬ ‫ارزش و حداقـل رشـد اقتصـادی باشـد‪ ،‬اما تقسـیم مصرف‬ ‫بخشـی در ایـران در شـرایط کنونـی نشـان دهنده الـزام بـه‬ ‫بازنگـری بـرای اسـتفاده بهینـه و افزایش سـهم بخش های‬ ‫مربـوط بـه صنعـت و تولید و حرکت ب هسـمت بهین هسـازی‬ ‫شهـا به ویـژه در بخـش خانگـی و‬ ‫مصـرف در همـه بخ ‬ ‫یسـت‪ .‬کمااینکـه لـزوم بهین هسـازی مصـرف انـرژی‬ ‫تجار ‬ ‫شهـای عمـده مصرف کننـده انـرژی در کشـور‬ ‫در دیگـر بخ ‬ ‫نیـز الزم اسـت سـرلوحه برنام ههـای مربـوط بـه مصـرف‬ ‫بانک‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬ازسـویی از شـاخص های مهـم دیگـر در بخـش‬ ‫یسـت کـه به زبان سـاده‬ ‫مصـرف گاز ضریـب شـدت انرژ ‬ ‫نشـان دهنده مقایسـه نسـبت بیـن ارزش حاصل شـده و‬ ‫فشـده‪ ،‬به عبارتـی در کشـور ایـران ا گـر ارزش‬ ‫انـرژی مصر ‬ ‫ایجادشـده برپایـه ریـال و واحـد مترمکعـب بـرای مصـرف‬ ‫گاز طبیعـی را درنظـر بگیریـم ایـن ضریب درمقایسـه با دیگر‬ ‫کشـورها جهـان (میانگیـن جهانـی) عـدد ‪ ۳‬و درمقایسـه با‬ ‫کشـورهای بسیار پیشـرفته بسیاربیشـتر از این عدد است‪،‬‬ ‫یعنی در سطح جهانی ا گر یک مترمکعب گاز مصرف کنند‬ ‫سـه برابر کشـور مـا ارزش کاال یـا خدمـات تولیـد می کننـد‬ ‫کـه در قیمـت بـاالی تما مشـده ان بخشـی که بـه مصـرف‬ ‫انـرژی مربـوط اسـت و بایـد موردتوجـه جـدی قـرار بگیـرد‪،‬‬ ‫بهین هسـازی مصـرف اسـت‪ .‬البتـه شـاخص های دیگـری‬ ‫ماننـد بهـره وری در تولیـد هـم ممکـن اسـت در قیمـت‬ ‫تما مشـده تاثیرگـذار باشـد کـه در جـای خـود قابل بحـث‬ ‫اسـت امـا انچـه مرتبـط بـا مصـرف گاز طبیعـی در کشـور در‬ ‫شهـا قابل طرح اسـت‪ ،‬قیمت انـدک گاز طبیعی‬ ‫تمـام بخ ‬ ‫فشـده در داخـل در همـه بخش هـای مصرفی سـت‬ ‫مصر ‬ ‫کـه در کنـار بی توجهـی یـا کم توجهـی بـرای الگوهـای‬ ‫مصرفـی جـاری در همه بخش ها قابل توجه اسـت که باید‬ ‫به طورجـدی موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬واقعیـت موجـود در‬ ‫ایـران این اسـت که بـا شـیوه کنونـی مصـرف انـرژی به ویـژه‬ ‫گاز طبیعی در کشـور‪ ،‬نه تنها نسـل های اینده از این ثروت‬ ‫یشـوند‪ ،‬بلکـه هیچ بعید نیسـت که همین‬ ‫ملـی محـروم م ‬ ‫نسـل کنونـی نیـز بـا کمبـود انـرژی روبـه رو شـود‪ ،‬زیـرا تولیـد‬ ‫و مصـرف انـرژی در کشـور در حـال سربه سـر شـدن اسـت و‬ ‫این یعنی محرومیت از صادرات‪ ،‬خالی شدن و افت تولید‬ ‫گاز طبیعی در مخازن کنونی کشور و نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫بـرای حفـظ شـرایط تولید‪ ،‬همچنین لزوم توجـه به اصالح‬ ‫الگـوی مصـرف بـرای جلوگیـری از بحـران کمبـود انـرژی در‬ ‫کشـور کـه امـری اجتناب ناپذیـر و الزامی ملی سـت‪ .‬هرچند‬ ‫یکی از دالیل باالبودن مصرف داخلی‪ ،‬پایین بودن قیمت‬ ‫ان اسـت؛ از دالیـل دیگـر باالبـودن مصـرف سـوخت در‬ ‫نبـودن بـازده و بهـره وری بیشـتر بخش هـای‬ ‫داخـل‪ ،‬پایی ‬ ‫مصرف کننـده گاز طبیعـی به عنـوان سـوخت غالـب در‬ ‫کشـور اسـت کـه به دلیـل اسـتانداردنبودن تاسیسـات‪،‬‬ ‫بناهـا‪ ،‬سـامانه های گرمایشـی و رعایت نکـردن مقـررات‪،‬‬ ‫اتلاف انـرژی در ایـران را چندبرابـر متوسـط جهانـی کـرده؛‬ ‫بنابرایـن بایـد بیش ازهمیشـه بـه بهسـازی این مسـائل‬ ‫نهـا اقـدام کـرد‪ /.‬شـانا‬ ‫توجـه و بـرای ا ‬ ‫غرفـه بانـک ایران زمیـن در پـی برگـزاری نهمیـن همایـش‬ ‫بانکـداری الکترونیـک و نظام هـای پرداخـت‪ ،‬به عنـوان‬ ‫رتبـه اول در بخـش نمایشـگاهی انتخـاب شـد‪ .‬در مراسـم‬ ‫اختتامیـه ایـن همایـش کـه بـا حضـور مدیـران ارشـد نظـام‬ ‫بانکـی برگـزار شـد‪ ،‬بانـک ایران زمیـن بـا کسـب باالتریـن ارا‬ ‫از سـوی بازدیدکننـدگان‪ ،‬به عنـوان غرفـه اول میـان سـایر‬ ‫بانک ها و شـرکت کنندگان در این رویداد قرار گرفت‪ .‬شـرکت‬ ‫جهان ارقـام پـارس (جامـپ) هلدینـگ فنـاوری اطالعـات‬ ‫بانـک ایران زمیـن‪ ،‬شـرکت های سـابین تجـارت اریـا‪،‬‬ ‫توسـعه فناوری هـای روز (فـراز)‪ ،‬مرکـز نـواوری ایران زمیـن‪،‬‬ ‫ارمـان وفـاداری اریـا (اوا) مجـری باشـگاه مشـتریان بانـک‬ ‫ایران زمیـن و اولیـن نئوبانـک واقعـی کشـور‪ ،‬اوای نـواوری و‬ ‫فنـاوری هوشـمند فـردا (فـردا بانک) تیـم بانک ایـران زمین‬ ‫در این همایش و نمایشگاه بودند‪ .‬رونمایی از دو محصول‬ ‫جدیـد‪ ،‬پلتفـرم بانکـداری دیجیتـال فـراز سـرویس جدیـد‬ ‫از شـرکت توسـعه فناوری هـای روز و کارت چند منظـوره‬ ‫ن تجـارت اریا‬ ‫جامپ پلاس خدمتـی جدید از شـرکت سـابی ‬ ‫موجب اسـتقبال شـایان بازدیدکننـدگان در این نمایشـگاه‬ ‫شـد‪ .‬بانکسـت؛ اولیـن وبلا گ تخصصـی تولیـد محتـوا در‬ ‫حـوزه پولـی و بانکـی کشـور‪ ،‬رونمایـی دیگـری از روابـط‬ ‫عمومـی بانـک ایـران زمیـن در این نمایشـگاه بـود کـه توجه‬ ‫مدیران ارشد نظام بانکی کشور و اصحاب رسانه را به خود‬ ‫جلب کرد‪ .‬با تالش پژوهشکده پولی و بانکی کشور نهمین‬ ‫همایـش بانکـداری الکترونیـک و نظام هـای پرداخـت در‬ ‫روزهـای اغازیـن اسـفند در مرکـز همایش هـای بین المللـی‬ ‫بـرج میلاد برگـزار شـد‪.‬‬ ‫خدمات سبدگردانی اختصاصی‬ ‫تامین سرمایه بانک ملت‬ ‫شـرکت تامیـن سـرمایه بانـک ملـت بـه اشـخاص حقوقـی‪،‬‬ ‫خدمـت سـبدگردانی اختصاصـی ارائـه مـی دهـد‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬موضوع سبدگردانی اختصاصی و مدیریت‬ ‫دارایی هـای سـرمایه گذاران در بـازار سـرمایه به صـورت‬ ‫اختصاصـی و با توجه بـه میـزان ریسـک پذیری انـان‪،‬‬ ‫موردتوجه قرار گرفته است و البته بخشی از سرمایه گذاران‬ ‫حقوقینیز متناسبباسطحریسک پذیریموردنظرشان‪،‬‬ ‫متمایـل بـه سـپردن مدیریـت سـرمایه خـود بـه تیـم‬ ‫حرفـه ای بـرای بهره منـدی از مدیریتـی چابک تـر هسـتند‬ ‫کـه بـرای این افـراد دریافـت ایـن خدمـات از شـرکت های‬ ‫بتـر‬ ‫حرفـه ای همچـون شـرکت های تامیـن سـرمایه مطلو ‬ ‫و مطمئن تـر خواهـد بـود‪ .‬با توجه بـه وجـود ابزارهـای‬ ‫سـرمایه گذاری بـا سـطوح ریسـک متفـاوت در تامیـن‬ ‫سـرمایه بانـک ملـت و امـکان ارائـه گزارش هـای تحلیلـی‬ ‫بر اسـاس اطالعات به روز‪ ،‬خدمت سـبدگردانی اختصاصی‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬خدمتـی ویـژه بـرای سـرمایه گذاران اسـت‪ .‬در‬ ‫سـبدگردانی اختصاصـی‪ ،‬تیـم تخصصـی تامیـن سـرمایه‬ ‫بانـک ملـت‪ ،‬مسـولیت خری دو فـروش سـهام و سـایر اوراق‬ ‫بهادار را برای سرمایه گذار حقوقی قبول می کند و بر اساس‬ ‫نتایج حاصل از پرسشنامه ریسک و پس از برگزاری جلسه‬ ‫حضـوری و دریافـت نظـرات سـرمایه گذار‪ ،‬طبـق اهـداف‬ ‫و میـزان ریسـک پذیری وی‪ ،‬اسـتراتژی سـرمایه گذاری را‬ ‫یسـت؛‬ ‫مشـخص و مدیریـت سـبد را اغـاز می کنـد‪ .‬گفتن ‬ ‫سـرمایه گذاری این سـبدها محدود به سـهام و اوراق بهادار‬ ‫بـا درامـد ثابـت نبـوده و با توجه بـه سـطح ریسـک پذیری‬ ‫سـرمایه گذار و بنـا بـه تحلیـل تیـم سـبدگردان‪ ،‬روی اوراق‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بهـادار مبتنی بـر کاال از جملـه طلا نیـز انجـام م ‬ ‫میـزان حداقـل سـرمایه گذاری مورد نیـاز بـرای شـروع فرایند‬ ‫سـبدگردانی اختصاصـی مبلـغ ‪ 20‬میلیارد تومـان خواهـد‬ ‫کسـاله‬ ‫بـود و قـرارداد سـبدگردانی اختصاصـی به صـورت ی ‬ ‫منعقـد خواهـد شـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫انسان در این ه ادبیات‬ ‫ایاادبیاتمی تواندرهایی بخشباشد؟‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫وقتـی وضعیـت اقتصـاد جهـان بـه هـم می ریـزد‪ ،‬اولیـن‬ ‫موجوداتـی کـه دیگـر شـب ها خـواب راحتـی ندارنـد‪،‬‬ ‫گرب ههـا هسـتند‪ .‬همیشـه در چنیـن وضعیتـی‪ ،‬بی ثباتـی‬ ‫و تـورم‪ ،‬جامعـه را مهیـای قحطـی می کنـد و مـردم وقتـی‬ ‫لهـای خالـی از مـر غ‪ ،‬گوشـت و ماهـی روبـه رو‬ ‫بـا یخچا ‬ ‫یشـوند‪ ،‬ب هسـوی گرب ههـا هجـوم می اورنـد‪ .‬ایـن روزهـا‬ ‫م ‬ ‫حتـی کودن تریـن گرب ههـا هـم می داننـد حمله مـردم کوچه‬ ‫نهـا نـه از سـر خیررسـانی و نـه از سـر احیـای‬ ‫و بـازار بـه ا ‬ ‫حقـوق حیوانـات‪ ،‬بلکـه بـرای تکه تکـه کـردن و فریـزری‬ ‫نهـا بـرای حفـظ و بقـای انسـان در ده ههـای اینـده‬ ‫کـردن ا ‬ ‫یشـنویم بی اختیـار همـه ‬ ‫اسـت‪ .‬وقتـی ایـن داسـتان را م ‬ ‫یشـوند‪ .‬گویـا روایتـی تلـخ را‬ ‫سـلول های بدنمـان بیـدار م ‬ ‫از زندگـی امـروز بشـر نشـان می دهـد‪ .‬جامعـه ای کـه در ان‬ ‫گرسـنگی و فقـر وجـود دارد و مـردم بـرای مواجهـه بـا فقـر بـه‬ ‫حیوانـات اطـراف خـود هجـوم می اورنـد‪ .‬ا گر چـه داسـتان‬ ‫همیشـه بیانگـر شـادی ها و شـور و شـیدایی نیسـت؛ امـا‬ ‫همـواره می توانـد قـدرت تاثیرگـذاری باالیـی در شـناخت‬ ‫احـوال انسـان داشـته باشـد‪ .‬در واقـع روایت هـای داسـتانی‬ ‫در شـکل خاص و ادبیات در شـکل عام ان همواره بسـتری‬ ‫بـرای بیـان وضـع زندگـی بشـر بـوده اسـت‪ .‬وقتـی بـه اشـعار‬ ‫موالنـا‪ ،‬حافـظ‪ ،‬خیـام‪ ،‬عطـار و ‪ ...‬رجـوع می کنیـم‪ ،‬به نوعـی‬ ‫یشـویم‪ .‬هر چنـد ‬ ‫وضـع جامعـه ان روز را نیـز متوجـه م ‬ ‫ً‬ ‫یکـه موالنـا می خوانیـم ا گرچـه او در عصـر حملـه‬ ‫مثلا وقت ‬ ‫لهـا می زیسـته اسـت‪ ،‬ایـن سـوال بـه ذهنمـان متبـادر‬ ‫مغو ‬ ‫یشـود کـه او چگونـه در چنین شـرایط بحرانـی بدین گونه‬ ‫م ‬ ‫انسـان گونه سـخن می گویـد؟ به نظر می رسـد که ادبیـات دو‬ ‫وجه متفاوت و در عین حال تناقض گونه را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫کسـو ممکـن اسـت داسـتان ها و اشـعار و روایـت ادبـی‬ ‫از ی ‬ ‫بخشـی از ویژ گـی و وضـع حـال واقعـی مـردم را نشـان دهـد؛‬ ‫امـا از سـوی دیگر‪ ،‬ممکـن اسـت نویسـنده بخواهـد نگاهـی‬ ‫متعالـی و متفـاوت بـه فـرد را بـ ه تصویـر بکشـد‪ .‬ایـن همـان‬ ‫کاری سـت کـه «ویکتـور فرانـکل» در اصـل در دوران جنـگ‬ ‫جهانـی دوم انجـام می دهـد‪ .‬او البتـه پـس از جنـگ و بعـد‬ ‫از ازادی از اشـویتس تلاش می کنـد در کتـاب «انسـان‬ ‫در جسـتجوی معنـا» نشـان دهـد کـه چگونـه انسـانی کـه‬ ‫در اوج فال کـت و بدبختـی و اسـتبداد قـرار دارد‪ ،‬می توانـد‬ ‫رهایـی یافتـه و انسـان وار راه خـود را رو ب هسـوی اینـده‬ ‫نهـا نشـان می دهـد کـه ادبیـات قـدرت‬ ‫پیـدا کنـد‪ .‬همـه ای ‬ ‫تحول سـازی و تحول افرینـی گسـترده ای را در خـود دارد‪.‬‬ ‫به عبارتـی؛ کلمـات معنـادار در کنـار هـم می توانـد قـدرت‬ ‫تحرک بخشـی بـه کنشـگران اجتماعـی در یـک جامعـه را‬ ‫داشـته باشـد؛ البتـه ایـن را بایـد در نظـر داشـت کـه زیبایـی‬ ‫ادبیـات در این اسـت که انعکاس دهنـده وضعیـت انسـان‬ ‫در یـک شـرایط امـن و ارام اسـت‪ .‬در واقـع وقتـی از جنـگ و‬ ‫خونریـزی می خوانیـم‪ ،‬ایـن خوانـدن ممکن اسـت در حالی‬ ‫صـورت گیـرد کـه مـا روی کاناپـه ای دراز کشـیده ایم و‬ ‫کتابـی را در دسـت داریـم‪ .‬در واقـع وقتی کـه درد و عـذاب را‬ ‫به گونـه ای ارام دریافـت می کنیـم‪ ،‬نوع فهم ما از ان می تواند‬ ‫متفـاوت باشـد؛ امـا در هر حـال ادبیـات تلاش می کنـد تـا‬ ‫مشـقت و دردهـای زندگـی را بـرای انسـان بـه گونـه متفاوتـی‬ ‫تصویرسـازی کنـد‪ .‬تصویرسـازی کـه در نوع خود هـم اوقات‬ ‫فراغـت مـا را پـر می کنـد و هم به ما ایـن امکان را می دهد که‬ ‫نشـدن توجه کنیـم‪ .‬ادبیات‬ ‫به معنـای واقعـی چگونـه انسا ‬ ‫یتـوان نوعـی گفت وگـوی مخاطـب بـا نویسـندگان‬ ‫را م ‬ ‫یکـه نویسـنده ای داسـتانی را‬ ‫دانسـت‪ .‬در واقـع وقت ‬ ‫می نویسـد؛ او در حـال اماد هسـازی و پیاد هسـازی یـک‬ ‫فضـای گفت وگوسـت؛ امـا هنـوز افـراد مقابـل خـود را نیافتـه‬ ‫اسـت؛ به همین دلیـل بـر روی کاغـذ هر انچـه را کـه فکـر‬ ‫می کنـد‪ ،‬می نویسـد؛ احساسـات خـود را بـا همـه وجـود‬ ‫بیـان می کنـد و انتظـار می کشـد تـا روزی مخاطبـان خـود را‬ ‫یسـت کـه تجربـ ه زیسـته عمیقـی‬ ‫بیابـد‪ .‬نویسـنده‪ ،‬کنشگر ‬ ‫از زندگـی دارد‪ .‬او هـر روز در تعامـل و تقابـل بـا شـهروندانش‬ ‫یکـه‬ ‫نهـا را درک کنـد‪ .‬وقت ‬ ‫قـرار دارد و می توانـد به نوعـی ا ‬ ‫مـا شـروع بـه خوانـدن رمانـی می کنیـم‪ ،‬خـارج از لذتـی کـه از‬ ‫خوانـدن ان داسـتان بـرای مـا ایجـاد می شـود‪ ،‬نـوع نگـرش‪،‬‬ ‫فضای گفتمانی و لحظات و دقایقی که نویسنده به تصویر‬ ‫می کشـد در نـوع خـود قابل تامـل و توجـه اسـت‪ .‬ا گـر در‬ ‫جامعـه ای فقـر وجـود دارد و فاصلـه طبقاتـی به نوعـی دیده‬ ‫یهـا‬ ‫یشـود؛ ایـن نویسـنده اسـت کـه می توانـد بی عدالت ‬ ‫م ‬ ‫را تصویرسـازی کنـد‪ .‬او بـا برجست هسـازی‪ ،‬نماهـای ویـژه ای‬ ‫ً‬ ‫از جامعـه را نشـان می دهـد کـه مثلا چگونـه کـودکان‬ ‫به لحـاظ عـدم دسترسـی بـه منابـع از رسـیدن بـه حقـوق‬ ‫یشـان بازمی ماننـد؟ امـا یکـی از وظایـف اصلـی‬ ‫اجتماع ‬ ‫نویسـنده به لحاظ جامعه شناسـی ادبیات‪ ،‬کنشگری ست‪.‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫در واقـع توجـه بـه مقولـ ه کنشـگری از موضوعات ‬ ‫یـک نویسـنده می توانـد بـا نگاهـی جامعه شناسـانه جامعـه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫خـود را مـورد کنـ دو کاو قـرار دهـد‪ .‬او کنشـگر فعال ‬ ‫در تمـام حوز ههـا نقشـی فرا گیـر ایفـا می کنـد و می توانـد‬ ‫نظـام اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی را بـا نقـدی جـدی مواجـه سـازد‪.‬‬ ‫از این منظر می توان نقش ادبیات را بسیار موثر و توسعه گرا‬ ‫دانسـت‪ .‬در واقـع هوشـمندی نویسـنده خلاق از این منظـر‬ ‫لسـازی نقـاط تاریک‬ ‫حائز اهمیـت اسـت کـه او بتواند با فعا ‬ ‫و مبهـم جامعـه خویـش‪ ،‬راهبردهایـی ب هسـوی مطلوبیـت‬ ‫ایجـاد کنـد‪ .‬وقتـی عـده ای از مـردم یـک جامعـه در بحرانـی‬ ‫مثـل فقـر و بیـکاری ب هسـر می برنـد‪ ،‬ایـن نویسـنده اسـت‬ ‫کـه می توانـد ایـن مـرداب را از منظـری درونـی بـ ه تصویـر‬ ‫یکـه او تصویـر سـیاهی ها را نشـان می دهـد‪،‬‬ ‫بکشـد‪ .‬وقت ‬ ‫به نوعـی ظرفیـت پنهـان ناخـودا گاه جمعـی جامعـه را بر مال‬ ‫می کنـد‪ .‬در واقـع بـا خوانـدن اثـار و شـاهکارهای معـروف‬ ‫ً‬ ‫جهانـی مـا می توانیـم چنیـن چیـزی را احسـاس کنیـم‪ .‬مثال‬ ‫«کلبـه عمـو تام» نوشـته «هریت بیچـر اسـتو» در زمان خود‬ ‫تحولـی اساسـی در زمینـه نژادپرسـتی به حسـاب می ایـد‪.‬‬ ‫نویسـنده توانسـته اسـت در ایـن اثـر سـیاهان را از زاویـه‬ ‫درونـی نشـان دهـد و توصیـف عمیقـی از مجموعـه زجرهـا‬ ‫نهـا داشـته باشـد‪ .‬در واقـع در اینجـا‬ ‫یهـای ا ‬ ‫و نابهنجار ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کار نویسـنده تبدیـل بـه یـک مانیفسـت تاثیرگـذار م ‬ ‫مانیفستی که حاال می تواند در احیای حقوق ان افراد موثر‬ ‫باشـد‪ .‬وقتی که به داسـتان فیلم «رسـتگاری در شاوشنگ»‬ ‫نـگاه می کنیـم بـه نـکات قابل تاملی دسـت می یابیـم‪ .‬اندی‬ ‫دوفریـن (تیـم رابینـز) بانکـدار جوانی سـت کـه بـه جـرم قتـل‬ ‫همسـر و معشـوقه پنهانـی اش بـه حبـس ابـد در زنـدان‬ ‫یشـود‪ .‬وی تا کیـد می کنـد کـه‬ ‫ایالتـی شاوشـنگ محکـوم م ‬ ‫یسـت کـه مرتکـب نشـده‪ ،‬ولـی قاضـی تشـخیص‬ ‫ایـن جرم ‬ ‫می دهـد کـه او گناهـکار اسـت‪ .‬او سـال های متعـددی را‬ ‫در ایـن زنـدان می گذرانـد؛ در حالی کـه تنهـا سـرگرمی اش‬ ‫دسـت وپنجه نرم کردن بـا افـرادی از پایین تریـن طبقـه‬ ‫جامعـه اسـت‪ .‬قهرمان داسـتان که زندانی سـت‪ ،‬همـواره به‬ ‫ایـن فکـر می کند که چگونـه می تواند روزی به ازادی برسـد‪.‬‬ ‫در واقـع ایـن داسـتان به خوبی نشـان می دهد کـه «امید» و‬ ‫«خالقیت» دو عنصر مهم رهایی انسان به حساب می اید‪.‬‬ ‫هر کـس کـه ایـن داسـتان را می خوانـد یـا ایـن فیلـم را تماشـا‬ ‫می کنـد به نوعـی بـا مقولـه امیـد و خالقیـت اشـنا می شـود‪.‬‬ ‫یتـوان گفت که ادبیـات‪ ،‬نوعی اموزش‬ ‫در واقـع از منظـری م ‬ ‫غیرمسـتقیم را در دسـتور کار خـود دارد‪ .‬گویـا دانشـگاهی‬ ‫خالق در کتاب فروشی ها و کتابخانه های کشور وجود دارد‬ ‫کـه انسـان ها را دعـوت می کنـد بـرای انکـه بتواننـد تجربیات‬ ‫نهـا بـرای خـود درس هـای الزم‬ ‫متفـاوت را بخواننـد و از ا ‬ ‫را بگیرنـد؛ بنابرایـن از این منظـر می تـوان گفـت کـه نقـش‬ ‫توسـعه گرایانه ادبیـات بسـیار حائز اهمیـت اسـت و بایـد‬ ‫ان را به عنـوان یـک مطلوبیـت و عنصـر مهم سـازنده مدنظر‬ ‫قـرار داد‪« .‬لـوکاچ» بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه مارکـس تلاش‬ ‫کـرده نشـان دهـد کـه چگونـه ا گاهـی کاذب در یـک جامعـه‬ ‫می توانـد انسـان ها را از رسـیدن بـه ا گاهـی راسـتین و واقعی‬ ‫دور کنـد‪ .‬در واقـع شـرایط نظـام سـرمایه داری و شـیء وارگی‬ ‫انسـان ها و عدم تحقق خود واقعی در کنشـگران اجتماعی‬ ‫نهـا از ایفـای نقـش اساسـی خـود‬ ‫یشـود کـه ا ‬ ‫باعـث م ‬ ‫بازبماننـد‪ .‬در اینجاسـت کـه شـاید نویسـنده ای بتوانـد بـا‬ ‫درک شـی ءوارگی انسـان ها راهبردهایـی بـرای عبـور از ان را‬ ‫مطرح کند‪ .‬ا گر نگاهی به کتاب «ادبیات چیسـت» نوشـته‬ ‫«ژان پل سـارتر» بیندازیم‪ ،‬سـارتر تالش می کند نشـان دهد‬ ‫کـه هـدف اصلـی و اصیـل ادبیـات‪ ،‬ازادی انسـان اسـت‪ .‬این‬ ‫ازادی و رهایـی در اشـکال گونا گـون حائز اهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫اینکـه انسـان بتوانـد در وهلـه اول در حـوزه اندیشـه ای و‬ ‫خـود واقعـی خـود بپـردازد و در پـی‬ ‫ادرا کـی خـود بـه تحقـق ِ‬ ‫ان بتواند نقش اجتماعی خود را ایفا کند‪ .‬بر این مبنا شاید‬ ‫الزم اسـت کـه نـگاه عمیق تـری بـه ادبیـات به مثابـ ه عبـور از‬ ‫ا گاهـی کاذب داشـته باشـیم‪ .‬در اینجـا شـاید الزم اسـت بـه‬ ‫نظریـ ه «میـد» و «بلومـر» توجـه کنیـم‪ .‬اینکه انسـان چگونه‬ ‫می توانـد از «کنـش ماندگـی» عبـور کرده و بـه «کنش تازگی»‬ ‫دسـت زنـد‪ .‬نویسـنده و شـاعر خلاق‪ ،‬کسی سـت کـه کنـش‬ ‫ماندگـی را از درون می شناسـد‪ .‬او می دانـد کـه چگونـه‬ ‫ا گاهـی کاذب‪ ،‬جلـوی حرکـت و نفس کشـیدن تـوده مـردم‬ ‫را می گیـرد‪ .‬او می خواهـد بـه تـود ه مـردم نشـان دهـد کـه‬ ‫نهـا رهایـی‬ ‫راه هـای عبـور چیسـت و چگونـه می تـوان از ا ‬ ‫یافـت؟ در واقـع او در پی ان اسـت که کنـش تازگی را به عنوان‬ ‫تحقـق انسـان به مثابـه انسـان قـرار دهـد‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه‬ ‫بر اسـاس نظـر «لـوکاچ» ایـن سوژه شـدن انسـان در تاریـخ‪،‬‬ ‫عامـل تحقیـر و اسـتبداد فکـری و اندیشـه انسـان اسـت‪،‬‬ ‫بایـد بپذیریـم کـه ادبیـات می توانـد در اینجـا احیا گـر عبـور‬ ‫از سـوژه گی انسـان باشـد‪ .‬مـا بایـد بـه ایـن نتیجـه برسـیم که‬ ‫بین انسـان ها با یکدیگر‪ ،‬دیالکتیک سـوژه و ابژه وجود دارد‬ ‫و ایـن عینیـت در تحقـق انسـان توسـعه گرا زمانـی در تاریـخ‬ ‫محقـق خواهـد شـد؛ بنابرایـن در اینجـا بایـد بپذیریـم کـه‬ ‫نقش ادبیات عینیت سازی کنشگران اجتماعی در راستای‬ ‫اینـده مطلـوب خواهـد بـود‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«مادر»‬ ‫ روایت ‪Alireza Karimi moghadam‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ژیمناستیکتکه پاره ها‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬میثم مظفری‬ ‫بازیگـران‪ :‬علـی سیروسـیان‪ ،‬گنـدم شـهریاری‪ ،‬ارش‬ ‫م بیگی‪ ،‬مرتضـی عبدالملکـی‪ ،‬غزالـه ّ‬ ‫ نیـر و دالرام‬ ‫ رسـت ‬ ‫ یو سـفی‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 12‬اسفند؛ ساعت ‪18‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬تاالر «مولوی» (سالن اصلی)‬ ‫ً‬ ‫تنها عشقی که واقعا به ان اعتقاد دارم‪ ،‬عشق مادر به فرزندانش است‪.‬‬ ‫کارل ال گرفلد؛ طراح ُمد المان‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم ‪ ۱۰۰‬ازمنظر لیلی عاج‬ ‫لیل ــی ع ــاج گف ــت‪ :‬فیل مس ــازی که م ــدام نگ ــران قضاوت‬ ‫دیگران اس ــت‪ ،‬دیگر از فرایند فیل مس ــازی ل ــذت نمی برد‪.‬‬ ‫مه ــم این اسـ ـت که بتوانی ــم از فراین ــد فیل مس ــازی ل ــذت‬ ‫ته ــای بیرون ــی باش ــیم‪.‬‬ ‫ببری ــم نه اینک ــه نگ ــران قضاو ‬ ‫معتق ــدم ک ــه ب ــا ایمان راس ــخ بای ــد یک فیل ــم را بس ــازیم‬ ‫ت ــا از فراین ــد ان بتوانی ــم ل ــذت ببری ــم‪ .‬کارگ ــردان فیل ــم‬ ‫س ــینمایی «س ــرهنگ ثری ــا» از فیل مس ــازان فیلم اول ــی‬ ‫حاض ــر در جش ــنواره چهل ویک ــم فیل ــم فج ــر درب ــاره‬ ‫تف ــاوت تجرب ــه کارگردان ــی فیل مه ــای کوت ــاه نس ــبت ب ــه‬ ‫س ــینمای بلن ــد گفت‪ :‬واقعی ــت این اسـ ـت که این موضوع‬ ‫بس ــتگی ب ــه س ــوژه دارد‪ .‬مس ــئله اصل ــی این اسـ ـت که ای ــا‬ ‫براس ــاس زمان بندی مدنظر مس ــئله و س ــوژه به درس ــتی‬ ‫انتخاب ش ــده اس ــت یا خی ــر‪ .‬این جمله تک ــراری را خیلی‬ ‫ش ــنیده ایم که برخی می گویند فالن س ــوژه پتانس ــیل الزم‬ ‫برای س ــاخت فیلم بلند را نداش ــته و در روایت کش امده‬ ‫اس ــت و یا برعک ــس‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬درب ــاره طوالنی بودن‬ ‫ً‬ ‫و ی ــا کوتاه بودن روایت‪ ،‬معم ــوال نقدهای ــی را درباره برخی‬ ‫یش ــنویم و به همین دلی ــل اس ــت ک ــه معتق ــدم‬ ‫اث ــار م ‬ ‫این موضوع بس ــیار به انتخاب س ــوژه ای ک ــه می خواهیم‬ ‫ان را روای ــت کنی ــم بس ــتگی دارد‪ .‬ا گ ــر متناس ــب با س ــوژه‬ ‫بتوانی ــم زم ــان مناس ــبی را ب ــرای روای ــت انتخ ــاب کنی ــم‬ ‫دیگ ــر دچ ــار دش ــواری در روای ــت‪ ،‬چ ــه در قال ــب کوت ــاه و‬ ‫چ ــه در قال ــب بلن ــد نخواهی ــم ب ــود‪ .‬ع ــاج اف ــزود‪ :‬همواره‬ ‫یک ــه درب ــاره فیل مه ــای خیلی کوت ــاه و ی ــا همی ــن اثار‬ ‫زمان ‬ ‫یش ــود‪ ،‬برای من مانن ــد مواجهه‬ ‫‪۱۰۰‬ثانیـ ـه ای صحب ــت م ‬ ‫یس ــت‪ .‬ادم از داس ــتان های‬ ‫ب ــا داس ــتان های سه کلمه ا ‬ ‫یت ــوان گف ــت‬ ‫چندکلمـ ـه ای انتظ ــار مش ــخصی دارد و نم ‬ ‫روایت بلند س ــخت تر اس ــت و یا روایت کوتاه‪ .‬بس ــتگی به‬ ‫مضمون انتخابی دارد و ا گر برای یک مضمون مش ــخص‬ ‫کارگردانی به درس ــتی قالب فیلم ‪۱۰۰‬ثانیـ ـه ای را برای روایت‬ ‫ً‬ ‫انتخاب کرده باش ــد‪ ،‬قطعا کار س ــاده ای درپی ــش دارد اما‬ ‫ا گر مضمونی که متناس ــب با این قالب نیس ــت را انتخاب‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن کارگردان‬ ‫کرده باش ــد‪ ،‬قطعا کارش س ــخت م ‬ ‫درادام ــه درب ــاره عالق ــه خود ب ــه س ــاخت فیلم کوت ــاه ‪۱۰۰‬‬ ‫ثانیه ای هم گف ــت‪ :‬تا کنون به این موضوع فک ــر نکرده ام‪.‬‬ ‫یش ــود و‬ ‫جش ــنواره فیل ــم ‪ ۱۰۰‬سال هاس ــت ک ــه برگ ــزار م ‬ ‫خاطرم هس ــت وقتی در انجمن س ــینمای جوانان حضور‬ ‫یش ــد‪ .‬این جش ــنواره‬ ‫داش ــتم هم این جش ــنواره برگزار م ‬ ‫‪13‬س ــاله حاال عمری س ــپری کرده است و هیجان ساخت‬ ‫فیل مه ــای ‪ ۱۰۰‬ثانیـ ـه ای همچن ــان وج ــود دارد ام ــا هن ــوز‬ ‫ای ــده ای ب ــه ذهن ــم نرس ــیده اس ــت‪ .‬فک ــر کن ــم همه چیز‬ ‫دریک لحظ ــه درخش ــان اتف ــاق می افت ــد‪ .‬لحظـ ـه ای ک ــه‬ ‫نا گه ــان ابتدا‪ ،‬میانه و پایان یک داس ــتان را پیدا می کنید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من س ــابقه نمایشنامه نویسی دارم اما زمانی که‬ ‫برخی دوس ــتان مش ــترک به م ــن پیش ــنهاد می دادند که‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای م ــا ی ــک فیلم نامه کوت ــاه بنوی ــس‪ ،‬می گفت ــم حتما‬ ‫بای ــد ایده درخش ــانی ب ــه ذهنم برس ــد‪ .‬ازطرفی ا گ ــر ایده‬ ‫تاثیرگذاری برای س ــاخت یک فیلم کوتاه به ذهنم برس ــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا خ ــودم ان را خواهم س ــاخت چرا ک ــه یافتن همین‬ ‫ایده بســـیارمهم اســـت‪ .‬در روزگاری که در سینمای جوان‬ ‫مش ــغول ب ــودم هم ــواره این اید هه ــا بودند که م ــرا جذب‬ ‫می کردن ــد‪ .‬لیلی ع ــاج ادامه داد‪ :‬امروز س ــاخت فیلم های‬ ‫یس ــخت هم ش ــده اس ــت‪ .‬خیلی فیلم ها‬ ‫‪۱۰۰‬ثانیه ای کم ‬ ‫در قال ــب همین اثار ‪۱۰۰‬ثانیه ای در ش ــبکه های اجتماعی‬ ‫در فضای مجازی بازنش ــر می شود و گاهی در مقابل ان ها‬ ‫ای ــن س ــوال ب ــه ذهن می رس ــد ک ــه م ــن چه چی ــزی باید‬ ‫بس ــازم که از همه این اثار پیشی بگیرد و جلو بزند ؟ بازهم‬ ‫ب ــه اهمی ــت ای ــده می رس ــیم و به همین دلی ــل معتق ــدم‬ ‫س ــاخت فیلم ‪۱۰۰‬ثانیه ای ازمنظر یافتن ای ــده جذاب‪ ،‬کار‬ ‫بسیارس ــختی شده اس ــت‪ .‬این کارگردان سینما در بخش‬ ‫دیگ ــری از ای ــن گفت وگ ــو مط ــرح ک ــرد‪ :‬در ش ــرایط تجربه‬ ‫کارگردان ــی فیلم بلند‪ ،‬در لحظات بس ــیاری این احس ــاس‬ ‫در ادم ش ــکل می گی ــرد کـ ـه ای کاش این نکتـــه را پیش تـــر‬ ‫کســـی به من اموزش داده بود؛ از انتخـــاب بازیگران فرعی‬ ‫گرفت ــه تا ش ــرایط بازنویس ــی یک س ــکانس‪ .‬طـــراح صحنه‬ ‫فیلم ــم جمله درخش ــانی گفت ک ــه فرامـــوش نمی کنم‪ .‬او‬ ‫گفت خیلی فیل مس ــازان حین س ــاخت فیلمشـــان بسیار‬ ‫یش ــوند و بیش ــتر با خدا گفتگو می کنند‪ .‬شـــاید‬ ‫باایمان م ‬ ‫طرح این موضوع کمی گل درش ــت به نظر برســـد اما طبق‬ ‫ی حس می کنم فیل مس ــازی که مدام نگران‬ ‫تجربه ش ــخص ‬ ‫قض ــاوت دیگران اس ــت دیگ ــر از فرایند فیلم ســـازی لذت‬ ‫یب ــرد‪ .‬مهم این اسـ ـت که بتوانیم از فرایند فیلم ســـازی‬ ‫نم ‬ ‫ل ــذت ببری ــم نه اینکه م ــدام نگ ــران قضاوت هـــای بیرونی‬ ‫باش ــیم‪ .‬معتق ــدم ک ــه ب ــا ایمان راس ــخ بایـــد یک فیلـــم را‬ ‫بس ــازیم ت ــا از فراین ــد ان بتوانیم ل ــذت ببریم‪ .‬عـــاج درباره‬ ‫نق ــش جش ــنواره ها در فراین ــد رش ــد ی ــک فیلم ســـاز هـــم‬ ‫نق ــدر اتفاق ــات و رخداده ــای هنـــری به ســـرعت‬ ‫گف ــت‪ :‬ا ‬ ‫می این ــد و می رون ــد ک ــه گاه ــی م ــا فرامـــوش می کنیم که‬ ‫در چن ــددوره گذش ــته ی ــک جش ــنواره‪ ،‬چـــه فیلم ســـازی‬ ‫عن ــوان بهترین فیل ــم کوتاه را به دس ــت اورده اســـت‪ .‬تنها‬ ‫یک ــه می توان ــد در مس ــیر رش ــد بـــه یـــک فیلم ســـاز‬ ‫چیز ‬ ‫کمک کن ــد‪ ،‬خودش اس ــت‪ .‬مه ــم این اســـت که به عنوان‬ ‫یس ــت‪ ،‬چقـــدر درطـــول روز‬ ‫کسـ ـی که هدف ــت فیلم ساز ‬ ‫ورودی جدی ــد داری و فیلم می بین ــی و کتاب می خوانی‪.‬‬ ‫یک ــه می توانن ــد تجربه زیســـته خود‬ ‫معاش ــرت ب ــا ادم های ‬ ‫را در اختی ــارت بگذارن ــد و دان ــش فنـ ـی ات را ارتقـــا دهنـــد‬ ‫دراین زمین ــه تاثیرگ ــذار اس ــت‪ .‬یک فیلم ســـاز مـــدام باید‬ ‫ب ــا خ ــود تک ــرار کن ــد؛ ای ک ــه م ــرا خوانـــده ای‪ ،‬راه نشـــانم‬ ‫ب ــده‪ .‬جش ــنواره ها دراین مس ــیر تاثی ــر کوتاه مـــدت دارند‬ ‫و خیلـ ـی زود می توان ــد اث ــرش از بی ــن بـــرود‪ .‬ســـیزدهمین‬ ‫جش ــنواره بین المللی فیلم ‪ ۱۰۰‬به دبیری یوسف منصوری‬ ‫و به همت س ــازمان س ــینمایی س ــوره دهـــم تـــا دوازدهم‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫اس ــفند برگزار م ‬ ‫ادبیات و انقالب‬ ‫نویسنده‪ :‬یورگن روله‬ ‫مترجم‪ :‬علی اصغر حداد‬ ‫ناشر‪:‬نیلوفر‬ ‫صفحات‪848 :‬‬ ‫قیمت‪425:‬هزارتومان‬ ‫تاثیرشناسی کمونیسم بر ادبیات‬ ‫سبک‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫روشنی من گل اب‬ ‫خواننده‪ :‬شایان تاجداری‬ ‫اهنگساز‪:‬فاطیماقریشی‬ ‫نوازنـدگان‪ :‬مونیکا لـران‪ ،‬موژان میرزایی‪ ،‬الهـام عادلیزاده‪،‬‬ ‫نـگار نـوراد‪ ،‬پروانـه انارکـی‪ ،‬ماه سـیما فالحـی‪ ،‬علیرضـا‬ ‫مهدیـزاده و فاطیمـا قریشـی‬ ‫ترانه سـرایان‪ :‬سـهراب سـپهری‪ ،‬حافـظ شـیرازی‪ ،‬عطـار‬ ‫نیشـابوری‪ ،‬قیصـر امین پـور‪ ،‬فریـدون مشـیری و موالنـا‬ ‫تنظیم کننده‪:‬فاطیماقریشی‬ ‫تعداد قطعات‪9 :‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫این میوه را با پوست بخورید‬ ‫خاصیت ضدسرطانی شلغم‬ ‫کیـوی فوایـد بسـیاری دارد و پوسـت ان بـه فوایـدش می افزایـد‪ .‬حـدود‬ ‫‪ ۶۰‬گونـه کیـوی وجـود دارد و پوسـت همـه ان هـا خورا کی سـت‪ .‬کیـوی‬ ‫طالیی کمتر رواج دارد و پوست صاف ان باعث می شود با لذت بیشتری‬ ‫ان را با پوست بخورید‪ .‬کیوی بسته به محل رشد می تواند طعم متفاوتی‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬ان را تکه کرده و به سـاالد میوه اضافه کنید تا بافت پوسـت‬ ‫کیـوی به دلیـل طعـم شـیرین میوه حس نشـود؛ اما ا گر سـابقه سـنگ کلیه‬ ‫داریـد‪ ،‬پوسـت کیـوی نخورید‪.‬‬ ‫شـلغم در دسـته سـبزی های کم کالـری قـرار دارد و هـر ‪ ۱۰۰‬گـرم ان حـدود‬ ‫یسـت‬ ‫‪ ۲۸‬کیلوکالـری انـرژی دارد‪ .‬همچنیـن منبـع خوبـی از فیبـر غذای ‬ ‫(حـدود ‪۱ /۸‬گـرم در هـر ‪۱ ۰۰‬گـرم) و در بهبود عملکرد دسـتگاه گوارش موثر‬ ‫اسـت‪ .‬ویتامیـن ‪ C‬از دیگـر مـواد مغـذی موجـود در شـلغم اسـت کـه جزو‬ ‫نهـای محلـول در اب اسـت و بـا خاصیـت انتی ا کسـیدانی نقـش‬ ‫ویتامی ‬ ‫نبـردن عوامـل زمین هسـاز بیماری هایـی ماننـد سـرطان‬ ‫مهمـی در ازبی ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دارد و بـا کاهـش التهـاب‪ ،‬باعـث تقویـت ایمنـی بـدن نیـز م ‬ ‫کباب کوبیدهمرغ‬ ‫یســت کــه از نظــر‬ ‫کبــاب کوبیــده مــر غ یکــی از انــواع غذاهــای بســیار محبــوب و خوشــمزه ایران ‬ ‫ظاهــری و متریــال شــباهت زیــادی بــه کبــاب کوبیــده ســنتی دارد؛ البتــه همان طور کــه از نــام ایــن‬ ‫کبــاب مشــخص اســت‪ ،‬به جــای اســتفاده از گوشــت قرمــز از گوشــت مــر غ در تهیــه ان اســتفاده‬ ‫یســت و به دلیــل محبوبیــت زیــادی کــه دارد‪ ،‬کمتــر‬ ‫یشــود‪ .‬کبــاب کوبیــده از غذاهــای ســنتی ایران ‬ ‫م ‬ ‫کســی را می توانیــم بیابیــم کــه ان را دوســت نداشــته باشــد‪ .‬ا گــر شــما هــم از دوســتداران ایــن کبــاب‬ ‫خوشــمزه هســتید و به هر دلیلــی نمی توانیــد گوشــت قرمــز مصــرف کنیــد‪ ،‬توصیــه می کنیــم؛ همیــن‬ ‫حــاال دسـت به کار شــوید و ایــن کبــاب خوشــمزه را بــا گوشــت مــر غ درســت کنیــد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫سینه مر غ کامل‪ ۱:‬قطعه‬ ‫فلفل دلمه اى‪ ۲/۱ :‬عدد‬ ‫پیاز متوسط‪ ۱ :‬عدد‬ ‫زعفران دم کشیده‪ ۲ :‬قاشق غذا خورى‬ ‫کره (اب شده)‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫نمک و فلفل سیاه‪ :‬به میزان الزم‬ ‫جعفرى ساطورى شده‪ ۳ :‬تا ‪ ۴‬قاشق غذا خورى‬ ‫طرز تهیه‬ ‫ابتـدا سـینه مـر غ را ‪ ٢‬بـار بـا پنجـره ریـز چـرخ کنیـد سـپس زعفـران دم کشـیده نمـک و فلفل‪ ،‬پیـاز رنده‬ ‫شـده بـدون اب و جعفـرى سـاطورى شـده را بـا هـم مخلـوط کنیـد و تـا جایـى کـه چربـى روى دسـتتان‬ ‫را بگیـرد مـواد را ورز دهیـد‪ ،‬سـپس روى ظـرف را بـا سـلفون بپوشـانید و دوسـاعت در یخچـال بـه ان‬ ‫اسـتراحت دهید‪ .‬حاال مواد را به سـیخ مخصوص کوبیده بکشـید و به جاى اسـتفاده از اب که هنگام‬ ‫سـیخ کشـیدن کبـاب به دسـت می زنیـد از اب پیـازى کـه رنـده کـرده بودیـد اسـتفاده کنیـد اینکار طعم‬ ‫خوبـى بـه کبـاب شـما می دهـد‪ ،‬سـیخ ها را بـه روى اتـش منتقـل کنیـد و هر چنـد درصـد کمـى احتمال‬ ‫ریختن ان هست؛ اما دقایق اولیه سریع سیخ ها را پشت و رو کنید بعد از اماده شدن با پلوى زعفرانى‬ ‫بشـده را بـا بـرس قبـل از سـرو به کبابتـان بمالید‪.‬‬ ‫یـا نـان داغ میـل کنیـد؛ البتـه کـره داغ و ا ‬ ‫نکات‬ ‫ىشـده نیـز می توانید اسـتفاده کنیـد که طعم‬ ‫ ب هجـاى جعفـرى خـرد شـده از فلفـل دلمـه اى ساطور ‬‫خوبـى به کبـاب شـما می دهد‪.‬‬ ‫ اتش زیر کبابتان زیاد نباشـه گوشـت مر غ خیلى سـریع خشـک میشـه و میسـوزه‪ ،‬کم حرارت بودن‬‫اتـش هـم نتیجه تلاش شـما را خـراب خواهد کرد‬ ‫‪ -‬گوجه کباب شده کنار این غذا مکمل خوبی ست‪.‬‬ ‫ابداع اولین ردیاب پوشیدنی صدا‬ ‫یـک دسـتگاه پوشـیدنی هوشـمند کـه توسـط پژوهشـگران امریکایـی ابـداع‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬میزان اسـتفاده کاربر از صدا را بررسـی می کند و برای جلوگیری از‬ ‫رسـیدن اسـیب احتمالـی بـه تارهـای صوتـی‪ ،‬به او هشـدار می دهـد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسـنا؛ پژوهشـگران «دانشـگاه نورث وسـترن»‪ ،‬نخسـتین دسـتگاه پوشـیدنی‬ ‫هوشـمند را ابـداع کرده انـد کـه میـزان اسـتفاده افـراد از صـدای خـود را ب هطـور‬ ‫مـداوم ردیابـی می کنـد و پیش از خسـتگی صوتی و اسـیب احتمالـی‪ ،‬به ان ها‬ ‫مهـای همـراه بـا باتـری کـه‬ ‫یسـیم و الگوریت ‬ ‫هشـدار می دهـد‪ .‬ایـن دسـتگاه ب ‬ ‫نخسـتین نمونـه در نـوع خـود اسـت‪ ،‬می توانـد بـرای خواننـدگان حرفـه ای‪،‬‬ ‫امـوزگاران‪ ،‬سیاسـتمداران‪ ،‬کارکنـان مرکـز تمـاس‪ ،‬مربیـان و هـر کسـی کـه برای‬ ‫برقـراری ارتبـاط موثـر و کار کـردن به صدای خود متکی اسـت‪ ،‬شـرایط را تغییر‬ ‫دهـد؛ همچنیـن‪ ،‬ایـن دسـتگاه پوشـیدنی می توانـد بـه پزشـکی از راه دور‬ ‫کمـک کنـد و بـه طـور مـداوم بـه نظـارت بـر بیمـاران مبتال بـه اختلاالت صوتی‬ ‫در طـول رونـد درمـان بپردازد‪ .‬این دسـتگاه نرم و منعطـف‪ ،‬به اندازه یک تمبر‬ ‫شهـای‬ ‫یسـت و به راحتـی بـه قسـمت باالیـی سـینه می چسـبد تـا لرز ‬ ‫پست ‬ ‫خفیـف مرتبـط بـا صحبـت کـردن و اواز خوانـدن را احسـاس کنـد‪ .‬داد ههـای‬ ‫به دسـت امده بالفاصلـه از طریـق بلوتـوث بـه تلفن همـراه هوشـمند یـا تبلـت‬ ‫تهـای صوتـی خـود را‬ ‫نهـا بتواننـد فعالی ‬ ‫یشـوند تـا ا ‬ ‫کاربـران فرسـتاده م ‬ ‫در طول روز تحت نظر داشـته باشـند و مجموع اسـتفاده از صدا را اندازه گیری‬ ‫یشـده‪ ،‬تفـاوت بیـن‬ ‫مهـای یادگیـری ماشـینی سفارشی ساز ‬ ‫کننـد‪ .‬الگوریت ‬ ‫تکـردن و اواز خوانـدن را تشـخیص می دهنـد و بررسـی کنندگان را قـادر‬ ‫صحب ‬ ‫یسـازند تـا هـر فعالیـت را ب هطـور جدا گانـه دنبـال کننـد‪ .‬کاربـران بـا کمـک‬ ‫م ‬ ‫اپلیکیشـن متصـل بـه ایـن دسـتگاه می تواننـد اسـتانه های صوتـی شـخصی‬ ‫نهـا بـه ایـن اسـتانه نزدیـک شـوند‪،‬‬ ‫یکـه ا ‬ ‫خـود را تنظیـم کننـد‪ .‬هنگام ‬ ‫تلفن همـراه‪ ،‬سـاعت هوشـمند یا دسـتگاه همـراه ان ها کـه روی مچ قـرار دارد‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫بازخـورد لمسـی را بـه صـورت یـک هشـدار ارائـه می دهـد‪ .‬بدین ترتیـب‪ ،‬ا ‬ ‫می تواننـد پیـش از فشـار اوردن بیش از انـدازه بـه صـدای خـود‪ ،‬کمـی بـه ان‬ ‫اسـتراحت دهنـد‪« .‬جـان راجـرز»؛ یکـی از پیشـگامان حـوزه بیوالکترونیـک در‬ ‫دانشـگاه نورث وسـترن و سرپرسـت توسـعه دسـتگاه گفـت‪« :‬ایـن دسـتگاه‪،‬‬ ‫تکـردن و اواز خوانـدن را به طور دقیـق اندازه گیـری‬ ‫دامنـه و فرکانـس صحب ‬ ‫نکـردن فشـار کلـی کـه بـه تارهـای صوتـی وارد‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن دو پارامتـر در تعیی ‬ ‫یشـود‪ ،‬مهم ترین هسـتند‪ .‬ا گاهی در مورد این پارامترها هم در یک لحظه‬ ‫م ‬ ‫معیـن و هـم ب همـرور زمـان‪ ،‬بـرای مدیریـت الگوهـای سـالم اسـتفاده از صـدا‬ ‫یسـت»‪« .‬تـرزا برانکاچیـو»؛ متخصـص صـدا در دانشـگاه نورث وسـترن‬ ‫ضرور ‬ ‫و از پژوهشـگران ایـن پـروژه گفـت‪ :‬بـرای مـردم اسـان اسـت کـه فرامـوش کننـد‬ ‫چقـدر از صـدای خـود اسـتفاده می کننـد‪ .‬خواننـدگان قدیمـی موسـیقی‬ ‫نهـا‬ ‫کالسـیک‪ ،‬بیشـتر مراقـب اسـتفاده کردن از صـدای خـود هسـتند؛ زیـرا ا ‬ ‫این گونه زندگی کرده اند و یاد گرفته اند اما برخی از مردم‪ ،‬به ویژه خوانندگانی‬ ‫کـه امـوزش کمتـری دیده انـد یـا افـرادی ماننـد امـوزگاران‪ ،‬سیاسـتمداران و‬ ‫مربیـان ورزشـی کـه بـه خاطـر حرفـه خـود بایـد زیـاد صحبـت کننـد‪ ،‬اغلـب‬ ‫یشـوند کـه چقدر بـه صدا فشـار می اورند‪ .‬ما می خواهیـم به ان ها‬ ‫متوجـه نم ‬ ‫یکـه‬ ‫ا گاهـی بیشـتری بدهیـم تـا از بـروز اسـیب جلوگیـری کنیـم‪ .‬بـرای افراد ‬ ‫تکـردن یـا اواز خوانـدن می گذراننـد‪ ،‬خسـتگی صوتـی‬ ‫زندگـی خـود را بـا صحب ‬ ‫یـک تهدیـد دائمـی و اشـکار اسـت‪ .‬ایـن وضعیـت رایـج زمانـی اتفـاق می افتـد‬ ‫نهـا را متـورم می کنـد و باعـث‬ ‫کـه اسـتفاده بیش از انـدازه از تارهـای صوتـی‪ ،‬ا ‬ ‫یشـود کـه صـدا خشـن به نظـر برسـد و اسـتقامت خـود را از دسـت بدهـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫یگـذارد و به ویـژه‪ ،‬توانایـی‬ ‫خسـتگی صوتـی بـر خواننـدگان تاثیـر منفـی م ‬ ‫تهـا تغییـر می دهـد‪ .‬در بهتریـن‬ ‫نهـا را بـرای اواز خوانـدن واضـح یـا رعایـت ن ‬ ‫ا ‬ ‫حالـت‪ ،‬یـک دوره کوتـاه خسـتگی صوتـی می توانـد برنام ههـای خواننـده‬ ‫را بـرای مـدت کوتاهـی مختـل کنـد و در بدتریـن حالـت‪ ،‬می توانـد منجـر بـه‬ ‫بـروز اسـیب کافـی بـرای از بین بـردن حرفـه شـود‪ .‬عـدم ا گاهـی‪ ،‬یـک مشـکل‬ ‫اساسی سـت‪ .‬ا گرچـه از هـر ‪ ۱۳‬بزرگ سـال امریکایـی‪ ،‬یـک نفر خسـتگی صوتی‬ ‫را تجربـه کـرده اسـت؛ امـا بیشـتر مـردم تا زمانی کـه گرفتگـی صـدا ایجـاد نشـده‬ ‫باشـد‪ ،‬متوجـه نمی شـوند کـه از صدای خـود بیش از اندازه اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫برانکاچیـو گفـت‪« :‬چیـزی کـه مـردم را بـه دردسـر می انـدازد‪ ،‬زمانی سـت کـه‬ ‫رویدادهـا روی هـم انباشـته می شـوند‪ .‬ان هـا ممکـن اسـت تمریـن کننـد‪،‬‬ ‫درس بدهنـد‪ ،‬در طـول بحث هـای کالسـی صحبـت کننـد و در یـک مهمانـی‬ ‫مجبور شـوند با صدای بلند صحبت کنند‪ .‬سـپس‪ ،‬سـرماخوردگی یا بیماری‬ ‫هـم بـه ایـن ترکیـب اضافـه می شـود‪ .‬مـردم نمی داننـد چقـدر سـرفه می کننـد‬ ‫یـا گلـوی خـود را صـاف می کننـد‪ .‬هنگامی کـه ایـن رویدادهـا بـرای روزهـا تکـرار‬ ‫می شـوند‪ ،‬می تواننـد فشـار زیـادی را بـر صـدا وارد کننـد»‪ .‬بـرای اسـتفاده‬ ‫کـردن از ایـن دسـتگاه‪ ،‬کاربـر به سـادگی ان را بـه جنـاغ سـینه‪ ،‬زیـر گـردن‬ ‫می چسـباند و دسـتگاه را بـا اپلیکیشـن همـراه همگام سـازی می کنـد‪ .‬گـروه‬ ‫راجـرز در حال حاضـر در حـال کار کـردن روی روشـی بـرای شخصی سـازی کردن‬ ‫ایـن برنامـه هسـتند‪ .‬ا گـر کاربـران در هـر زمانـی از روز احسـاس ناراحتی صوتی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬دکمه ای را در اپلیکیشـن فشـار می دهند و بار صوتی ان زمان‬ ‫را به طـور موثـر ثبـت می کننـد‪ .‬ایـن داده هـا می تواننـد به عنـوان یـک اسـتانه‬ ‫شـخصی بـرای خسـتگی صوتـی عمـل کننـد‪ .‬هنگامی کـه کاربـر بـه اسـتانه‬ ‫شـخصی خـود نزدیـک می شـود یـا از ان فراتـر مـی رود‪ ،‬یـک دسـتگاه لمسـی‬ ‫متصـل بـه دسـتگاه پوشـیدنی‪ ،‬بـرای هشـدار دادن می لـرزد‪ .‬ایـن دسـتگاه‬ ‫لمسـی کـه از نظـر انـدازه و شـکل مشـابه سـاعت مچـی اسـت‪ ،‬چندیـن موتـور‬ ‫دارد کـه می تواننـد در الگوهـای متفـاوت و بـا سـطوح گونا گـون شـدت بـرای‬ ‫انتقـال پیام هـای مختلـف فعـال شـوند‪ .‬همچنیـن‪ ،‬کاربـران می تواننـد بـر‬ ‫یـک نمایشـگر گرافیکـی در برنامـه نظـارت داشـته باشـند کـه اطالعـات را بـه‬ ‫دسـته های صحبـت و اواز تقسـیم می کنـد‪ .‬ایـن پژوهش‪ ،‬در مجلـه «‪»PNAS‬‬ ‫بـه چـاپ رسـید‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫شکوفه رادفر روان شناسی‬ ‫‪Valentino Uomo Eau de Toilette‬؛ عطر مردانه ای مورد پسند خانم ها‬ ‫یسـت‪ .‬والنتینـو اوئومـو هـم بیـن زنـان و هـم‬ ‫عطـر والنتینـو اوئومـو‪ ،‬محصولـی از اولیویـه پولـژ‪ ،‬عطرسـاز مشـهور فرانسو ‬ ‫مردان‪ ،‬محبوبیت باالیی دارد و یک عطر مردانه مورد پسـند خانم هاسـت‪ .‬رایحه چوب‪ ،‬اجیل‪ ،‬شـکالت‪ ،‬قهوه و چرم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یک شاهکار وسوسه کننده را خلق کرده است‪ .‬بوی ادوتویلت والنتینو اوئومو تقریبا مشابه بوی ‪ Dior Homme‬است؛‬ ‫تکـه رایحـه زنبـق در ان بـه کار نرفتـه اسـت‪ .‬طبـع گـرم ایـن محصـول برای اسـتفاده در فصول پاییز و زمسـتان‬ ‫با این تفاو ‬ ‫یسـت‪ .‬مانـدگاری و شـدت بـوی ایـن عطـر‪ ،‬متوسـط اسـت‪ .‬این عطر برنده جایزه بهترین بسـته بندی عطـر مردانه‬ ‫عال ‬ ‫در سـال ‪ 2015‬و بهترین عطر مردانه در دوره سـاالنه ‪ 2014‬شـده اسـت‪.‬‬ ‫راهنمای خرید هدفون بی سیم‬ ‫یســیم نیــز پیشــرفت های چشــمگیری داشــته اند‪ .‬ازســوی دیگر‬ ‫نهــای ب ‬ ‫یســیم اســت و دراین بیــن هدفو ‬ ‫جهــان مدرنیتــه امــروز ب هســرعت در حــال مجهــز شــدن بــه اتصــاالت ب ‬ ‫یســیم امده انــد امــا همچنــان بســیاری از افــراد اســتفاده از هدفــون را ترجیــح می دهنــد و طرفــدار‬ ‫نهــای ب ‬ ‫در ســال های اخیــر هندزفــری هــای بلوتوثــی بــه رقابــت بــا هدفو ‬ ‫تتــر نســبت بــه هندزفــری هــا در اختیــار شــما قــرار‬ ‫یســیم‪ ،‬صدایــی چنــد برابــر بهتــر و با کیفی ‬ ‫سرســخت ان هســتند‪ .‬به طورکلــی در رنــج قیمتــی یکســان‪ ،‬یــک هدفــون بلوتــوث ب ‬ ‫ً‬ ‫نهــای وایرلــس نیــاز بــه ا گاهــی و اطالعــات در مــورد ان هــا دارید‬ ‫یســیم به مراتــب باال تــر اســت‪ .‬طبیعتــا بــرای خریــد هدفو ‬ ‫یتــوان گفــت ارزش خریــد هدفــون ب ‬ ‫می دهــد‪ .‬ازایـن رو م ‬ ‫یهــای رایــج و فا کتورهــای تاثیرگذار‬ ‫نهــای رد هبــاال‪ ،‬بــد نیســت قبــل از انتخــاب گزینــه موردنظــر اطالعــات کاملــی از فناور ‬ ‫تــا خریــد خوبــی داشــته باشــید‪ .‬بــا افزایــش قیمــت هدفو ‬ ‫یســیم را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫کســب کنیــد‪ .‬در ادامــه برخــی از مهم تریــن نــکات خریــد هدفــون ب ‬ ‫تفاوت هدفون و هدست چیست؟‬ ‫به طورکلـی تفـاوت چشـمگیری بیـن هدفـون و هدسـت وجـود نـدارد و مهم تریـن اختلاف‬ ‫این دو‪ ،‬برای کاربری گیمینگ در سطوح حرفه ای و استریم مشخص می شود‪ .‬هدفون ها‬ ‫به یک یا چند میکروفون داخلی مجهز هستند که برای مکالمه و انتقال صدا کاربرد دارد‪.‬‬ ‫نهـا می تواننـد بسـته بـه برنـد‪ ،‬رنـج قیمتـی و کیفیـت سـاخت کارایـی باالیـی‬ ‫ایـن میکروفو ‬ ‫داشـته باشـند و نیازهـای کاربـران را برطـرف کننـد‪ .‬در مقابـل هدسـت ه ا بـه یک میکروفون‬ ‫ً‬ ‫خارجـی قابـل تنظیـم مجهـز هسـتند کـه مقابـل دهـان قـرار می گیـرد و طبیعتـا پتانسـیل‬ ‫باالتری در انتقال صدا دارد‪ .‬البته هدفون های گیمینگ و سطح باال به میکروفون هایی با‬ ‫قابلیت حذف نویز مجهز می شوند که برای گیم روم ها مناسب خواهد بود‪ .‬برای اشنایی‬ ‫بیشـتر بـا هدسـت و اشـنایی بـا بهتریـن هدسـت هـای گیمینـگ بـازار می توانیـد بـه مقالـه‬ ‫راهنمـای خرید هدسـت گیمینـگ مراجعه کنید‪.‬‬ ‫هدفون گیمینگیامالتی مدیا؟‬ ‫هدفون های گیمینگ و مالتی مدیا هرکدام ویژگی های خود را دارند و پاسخ به این سوال‬ ‫بـه بودجـه و سـطح انتظارتـان بسـتگی دارد‪ .‬بااین وجود بهترین هدفون های بـازار به دلیل‬ ‫نهـای‬ ‫نهـای گیمینـگ قـرار می گیرنـد‪ .‬هدفو ‬ ‫طراحـی سـطح باالتـر در دسـته بندی هدفو ‬ ‫یهـای‬ ‫تتـر و باتـری قدرتمندتـر بهـره می برنـد و از ویژگ ‬ ‫گیمینـگ از درایوهـای با کیفی ‬ ‫یهـا دلیـل خرید هدفـون گیمینـگ را توجیه‬ ‫بـروز گیمینـگ پشـتیبانی می کننـد‪ .‬ایـن ویژگ ‬ ‫تهـای نجومی این دسـته بندی‪ ،‬هزینه پتانسـیل بـاالی ان خواهـد بود!‬ ‫می کننـد امـا قیم ‬ ‫هدفون های مالتی مدیا اما برای کاربرانی مناسـب ترند که به تماشـای فیلم یا گوش دادن‬ ‫بـه موسـیقی بسـنده می کننـد و خریـد هدفـون ارزان قیمت می توانـد نیازهایشـان را برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫طراحیارگونومیک؛فاکتور اصلیبرای گیمر ها!‬ ‫یمـدت؛ عاملـی کـه بسـیاری از کاربـران در خریـد هدفـون‬ ‫خسـتگی در اسـتفاده های طوالن ‬ ‫یتـوان گفـت کـه یکـی از اصلی تریـن فا کتورهای‬ ‫یسـیم در نظـر نمی گیرنـد‪ .‬بـدون شـک م ‬ ‫ب ‬ ‫خریـد هدفـون طراحـی ارگونومیـک ان اسـت‪ .‬هرچقـدر جنـس گوشـی ها‪ ،‬حالـت و متریـال‬ ‫سـاخت هد و طراحی کلی هدفون ارگونومیک تر باشـد در اسـتفاده های طوالنی از اسـیب‬ ‫رسـیدن بـه گـوش کاربـر جلوگیـری می کنـد‪ .‬طراحـی ارگونومیـک به دو عامل اصلی بسـتگی‬ ‫نهـا می پردازیـم‪.‬‬ ‫دارد کـه در ادامـه بـه ا ‬ ‫جنسبالشتک‬ ‫جنس گوشـی ها نه تنها در خسـتگی گوش‪ ،‬بلکه در دریافت صدایی رسـا نقش مهمی ایفا‬ ‫ً‬ ‫یشـوند تـا به خوبی بـر روی گوش فیکس‬ ‫می کنـد‪ .‬عمومـا بالشـتک ها از فـوم نـرم سـاخته م ‬ ‫نهـای رده باال از ممـوری فوم‬ ‫شـوند‪ ،‬امـا متریـال ایـن فوم ها می تواند متفاوت باشـد‪ .‬هدفو ‬ ‫(‪ )Memory Foam‬برای گوشی ها استفاده می کنند که بهترین ارگونومیک و راحتی استفاده‬ ‫را به ارمغان خواهد اورد‪ .‬مموری فوم با قرار گرفتن بر روی گوش‪ ،‬به شکل گوش کاربر تغییر‬ ‫حالـت می دهـد و عالو هبـر راحتـی‪ ،‬در حذف نویز محیط تاثیر به سـزایی می گذارد‪.‬‬ ‫جنس هد‬ ‫جنس و طراحی هد‪ ،‬نه به اندازه بالشـتک ها اما به نوبه خود تاثیر به سـزایی در ارگونومیک‬ ‫بودن یک هدفون خواهد داشت‪ .‬برخی مدل ها از هد تطبیق پذیر بهره می برند که نحوه‬ ‫قرارگیـری را متناسـب سـر تنظیـم می کنـد‪ .‬قابلیـت مدیریـت ارتفـاع نیـز می توانـد قرارگیـری‬ ‫هدفون بر روی سـر را ارگونومیک تر کند‪ .‬هدهای بی کیفیت در اسـتفاده های زیاد پایداری‬ ‫خـود را از دسـت می دهنـد و هدفـون را غیرقابل اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫گزینه هایاتصال‬ ‫مهم ترین گزینه اتصال در هدفون های بی سیم‪ ،‬بلوتوث است اما بعضی محصوالت برای‬ ‫ازادی اسـتفاده بیشـتر گزین ههـای دیگـری نیـز در نظـر می گیرنـد‪ .‬بیشـتر مدل هـا بـه جـک‬ ‫یشـوند کـه در مواقعی حتی‬ ‫‪ ۳٫۵‬میلی متـری بـرای اتصـال و پخـش ازطریـق ‪ AUX‬مجهز م ‬ ‫یتـر خواهـد بـود‪ .‬اتصـال سـیمی مقوله شـارژ هدفـون را از بین می برد‬ ‫از بلوتـوث هـم کاربرد ‬ ‫و مدت زمـان بیشـتری می توانیـد بـه پخش موسـیقی یـا بـازی بپردازید‪ .‬شـیار کارت حافظه‬ ‫نهـای بلوتوثـی وجـود دارد و پخـش موسـیقی به صـورت مسـتقیم را‬ ‫نیـز در برخـی از هدفو ‬ ‫امکان پذیـر می کنـد؛ همچنیـن نسـخه بلوتـوث می توانـد تاثیـر بـه سـزایی در مصـرف انرژی‬ ‫و پایـداری اتصـال ایفـا کنـد‪ .‬پـس بهتر اسـت که به سـراغ خریـد هدفون هایی با بلوتـوث ‪۵٫۰‬‬ ‫یا باالتـر بروید‪.‬‬ ‫قابلیتنوی ز کنسلینگ‬ ‫قابلیـت حـذف صداهـای مزاحـم ب هطـور سـاده صـدای اطـراف را از گـوش کاربـر دور می کند‬ ‫تـا صـدای تولیدشـده توسـط درایوهـای هدفـون بـدون درهم امیختگی هـای محیطـی‬ ‫شـنیده شـود‪ .‬ایـن فنـاوری بـه دو صـورت در هدفون هـا و هدسـت ها وجـود دارد‪ .‬نـوع اول‬ ‫ً‬ ‫نویز کنسـلینگ غیرفعال یا ‪ Passive‬اسـت که تقریبا در تمام مدل ها رعایت می شـود‪ .‬نویز‬ ‫کنسـلینگ غیرفعـال درواقـع بـه جنـس گوشـی ها اشـاره دارد و همان طور کـه قبل تـر بـه ان‬ ‫پرداختیـم هرچقـدر متریـال استفاد هشـده در بالشـتک ها بهتـر باشـد‪ ،‬فیکـس شـدن روی‬ ‫یشـوند‪ .‬نـوع دوم این فنـاوری که‬ ‫گـوش بهتـر صـورت گرفتـه و صداهـای اطـراف شـنیده نم ‬ ‫این روزها یکی از موردبحث ترین مقوله های هندزفری و هدست ها شده‪ ،‬نویز کنسلینگ‬ ‫فعـال یـا ‪ Active‬اسـت‪ Active Noise-Cancellation .‬تنهـا در محصـوالت حرفـه ای وجـود‬ ‫جهـای مخالـف بـا صـدای محیـط‪ ،‬یـک حالـت خنثـی ایجـاد می کنـد تـا‬ ‫دارد و بـا ایجـاد مو ‬ ‫لبـودن این فنـاوری‪ ،‬بایـد به مصرف زیـاد باتری نیز‬ ‫صدایـی بـه گـوش نرسـد‪ .‬در هنـگام فعا ‬ ‫توجه داشـته باشـید‪.‬‬ ‫مهم ترین علت «تیک» در کودکان‬ ‫تیـک عصبـی کـودکان (‪ )Nervous tics of children‬مجموعه‬ ‫یسـت کـه ب هصـورت سـریع و نا گهانـی‬ ‫شهـای عضالن ‬ ‫جنب ‬ ‫یشـود‪ .‬تیک عصبی در کودکان‬ ‫رخ می دهد و مدام تکرار م ‬ ‫بیشتر در هنگام استرس یا اضطراب عودت کرده و سریع تر‬ ‫و بیشـتر جنبـش دارنـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ کلیـه ایـن کارهـا‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬انـواع مختلـف از‬ ‫کاملا ب هصـورت غیـر ارادی انجـام م ‬ ‫نهـا‬ ‫کهـای عصبـی گـزارش شـده اسـت کـه کـودکان بـا ا ‬ ‫تی ‬ ‫کهـا تحـت اثـر عوامـل‬ ‫تو پنجه نـرم می کننـد‪ .‬ایـن تی ‬ ‫دسـ ‬ ‫گونا گونـی ایجـاد شـده و اثـر بسـیار بـدی بـر زندگـی روزمـره‬ ‫یکـه در زندگی عادی وی اختالل ایجاد‬ ‫کـودک دارند؛ تا جای ‬ ‫می کننـد‪ .‬ایـن بیمـاری علاوه بـر کـودکان در خردسـاالن‬ ‫یکـه امـروزه والدیـن زیـادی از‬ ‫یشـود به طور ‬ ‫نیـز دیـده م ‬ ‫تیـک عصبـی نـوزادان خود شـکایت داشـته و بـه دکتر مغز و‬ ‫اعصاب مراجعه می کنند‪ .‬مهم ترین عامل تیک در کودکان‬ ‫یکـه مـادر مبتلا بـه تیـک‪ ،‬باالتریـن‬ ‫ژنتیـک اسـت؛ به طور ‬ ‫یشـود‪ .‬تیک ها‪،‬‬ ‫عامـل ایجـاد تیـک در کودکان محسـوب م ‬ ‫حـرکات و اصـوات تکـراری‪ ،‬نا گهانـی‪ ،‬غیـر ارادی‪ ،‬نامـوزون و‬ ‫کلیشه ای هستند که به دو نوع صوتی و حرکتی که هر کدام‬ ‫نیـز بـه دو نـوع سـاده و پیچیـده وجود دارند‪ ،‬تقسـیم بندی‬ ‫کهـای سـاده صوتـی‪ ،‬بـه صاف کـردن‬ ‫یشـوند‪ .‬وی از تی ‬ ‫م ‬ ‫صـدا‪ ،‬سـرفه مکـرر بـدون دلیـل‪ ،‬خرنـاس کشـیدن و ‪ ،...‬نـام‬ ‫کهـای حرکتـی سـاده بـه پـرش پلـک‪ ،‬چشـمک‬ ‫بـرد و از تی ‬ ‫زدن‪ ،‬جمـع شـدن پر ههـای بینـی‪ ،‬جمـع شـدن اطـراف‬ ‫کهـا می تواننـد پیچیـده‬ ‫دهـان و ‪ ، ...‬اشـاره کـرد‪ .‬ایـن تی ‬ ‫باشـند‪ .‬تکرار کـردن نا گهانـی یـک عبـارت را‪ ،‬تیـک صوتـی‬ ‫پیچیده می گویند و درگیری بیش از یک گروه از عضالت را‪،‬‬ ‫کهـای حرکتی پیچیـده می گویند؛ مانند حرکات شـانه‪،‬‬ ‫تی ‬ ‫حـرکات پیچیـد ه سـر و حرکات پیچیده دیگـر‪ .‬ا گر فرد فقط‬ ‫تیـک صوتـی یـا تیـک حرکتـی داشـته باشـد کـه در یـک دوره‬ ‫کسـال ادامه داشـته باشـد‪،‬‬ ‫بیش از چهار هفته و کمتر از ی ‬ ‫یشـود؛ امـا ا گـر تیـک صوتـی یـا حرکتـی‬ ‫تیـک گـذرا نامیـده م ‬ ‫کسـال وجـود داشـته باشـد‬ ‫بـرای یـک دوره پیـش از ی ‬ ‫( ب هشـرط اینکـه زیـر سـن ‪۱ ۸‬سـال باشـد و بـا ایجـاد اختلال‬ ‫عملکـرد در فـرد همـراه باشـد) تیـک حرکتـی یـا صوتی مزمن‬ ‫یشـود‪ .‬افـراد مبتلا بـه این بیمـاری‪ ،‬خصوصیاتی‬ ‫نامیـده م ‬ ‫کهـای حرکتـی متعـدد‪ ،‬همـراه بـا حداقـل یـک‬ ‫از جملـه تی ‬ ‫کسـال‬ ‫تیـک صوتـی دارنـد کـه ب هطـور متنـاوب در طـول ی ‬ ‫یشـود‪ .‬اختلال تیـک تـوره‪ ،‬بیمـاری بسـیار جـدی‬ ‫تجربـه م ‬ ‫یشـود کـه تبعـات متعـددی بـرای فـرد ایجـاد‬ ‫محسـوب م ‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن تبعـات بسـته بـه اینکـه فـرد در چـه مقطعـی از‬ ‫یسـت‪ ،‬متفـاوت خواهنـد بـود‪ .‬کـودکان مبتلا بـه ایـن‬ ‫زندگ ‬ ‫ً‬ ‫اختالل‪ ،‬به دنبال سرزنش و تحقیر‪ ،‬معموال اعتماد به نفس‬ ‫پایینی دارند و با افت عملکرد تحصیلی روبه رو هستند‪ .‬ا گر‬ ‫کودکان را از محیط اموزشی جدا کنند‪ ،‬ممکن است کودک‬ ‫ب هسـمت افسـردگی و اضطـراب پیـش بـرود‪ ،‬ایـن کـودکان‬ ‫بـرای مانـدن در کنـار همسـاالن خـود ممکن اسـت بـه رفتار‬ ‫خشـم امیز نیز متوسـل شـوند‪ .‬مهم ترین عامل در بروز این‬ ‫اختلال‪ ،‬ژنتیـک اسـت‪ .‬مـادر مبتال به تیـک‪ ،‬باالترین عامل‬ ‫یشـود‪ .‬ژنتیـک‪ ،‬عامل‬ ‫ایجـاد تیـک در کـودکان محسـوب م ‬ ‫مهمی در انتقال بسـیاری از بیماری هاسـت‪ .‬به نظر می اید‬ ‫کـه در سـیر تکامـل کـودک‪ ،‬در ناحیـه ای از مغـز (عقد ههـای‬ ‫پایـه ای) تفاوتـی ایجـاد شـود کـه فـرد را مسـتعد ابتال بـه انواع‬ ‫تیک گرداند که در شرایط پر استرس بروز پیدا می کند‪ .‬یکی‬ ‫دیگـر از عوامـل ابتلا بـه تیـک‪ ،‬عفونـت اسـترپتوکوک گـروه ‪A‬‬ ‫کو نوجوان‬ ‫( گلودرد چرکی) است‪ .‬توصیه می شود؛ ا گر کود ‬ ‫بالفاصلـه بعـد از ابتلا بـه گلـودرد چرکـی‪ ،‬دچـار رفتارهـای‬ ‫ً‬ ‫وسـواس گونه یـا انـواع تیـک شـدند‪ ،‬حتمـا بـه متخصـص‬ ‫اطفـال یـا روان پزشـک مراجعـه کننـد‪ .‬عوامـل پر اسـترس و‬ ‫تنش زا‪ ،‬نیز به عنوان دیگر علل ایجاد کننده تیک‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫ا گـر کـودک در معـرض اسـترس قرار بگیـرد‪ ،‬مانند تولـد فرزند‬ ‫دیگر‪ ،‬تغییر محل سـکونت‪ ،‬تغییر محل مدرسـه و اتفاقات‬ ‫اسـترس زای دیگـر‪ ،‬احتمال بروز تیـک وجـود دارد‪ .‬تب مادر‬ ‫در دوران بـارداری‪ ،‬اسـترس مـادر در ایـن دوران‪ ،‬ابتلای‬ ‫تهـا به خصـوص انفلوانـزا و‬ ‫مـادر بـادرار بـه بعضـی از عفون ‬ ‫شـرایط زایمـان و تولـد کـودک نیـز‪ ،‬از جمله دیگـر دالیل ابتال‬ ‫کودکان به تیک اسـت‪ .‬اولین اقدام‪ ،‬ارام نگه داشـتن محیط‬ ‫اسـت؛ چرا کـه محیـط بـدون اسـترس مهم تریـن راه درمـان‬ ‫نشـناختی بـرای ایـن‬ ‫اسـت؛ البتـه درمـان دارویـی و روا ‬ ‫یسـت‪ ،‬به خصـوص در مـورد تیک هایـی‬ ‫کـودکان نیـز الزام ‬ ‫یشـود به‬ ‫یمـدت وجـود داشـته باشـند‪ .‬توصیه م ‬ ‫کـه طوالن ‬ ‫یهـای رایانـه ای این کودکان نظارت داشـته باشـید؛ زیرا‬ ‫باز ‬ ‫ا گر این کودکان در هنگام بازی تحت استرس قرار گیرند‪ ،‬با‬ ‫مشـکالت بیشـتری مواجـه خواهند شـد‪.‬‬ ‫کو نوجوان‬ ‫فوق تخصص روانپزشکی کود ‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫افشاگری مدیر استقاللی در خصوص قرارداد نجومی‬ ‫بهترین بازیکن فصل؛ بازیکن محبوب یحیی‬ ‫فتحـی؛ مدیرعامـل سـابق اسـتقالل کـه می خواسـت ایـن باشـگاه مـدرن شـود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اخیـرا ادعایـی در خصـوص قرارداد بازیکنی مطرح کرده که جای تامل دارد‪ .‬فتحی‬ ‫می گوید‪« :‬قرارداد ایکس با اسـتقالل زمان مدیریت من یک میلیارد تومان بود که‬ ‫در زمان مدیر بعدی قرارداد همان بازیکن ‪ ۲۸‬برابر شد»‪ .‬افزایش ‪ ۲۸‬برابری قرارداد‬ ‫لبـاور‬ ‫بازیکـن حتـی روی کاغـذ هـم ان قـدر سـنگین اسـت کـه پذیرفتنـش غیر قاب ‬ ‫اسـت؛ امـا وقتـی قـرار اسـت قـرارداد در مرحله اجرا توسـط باشـگاه پرداخت شـود‪،‬‬ ‫لو روز امـروز اسـتقالل کـه‬ ‫باعـث ضربـه زدن بـه باشـگاه می شـود‪ .‬درنتیجـه حـا ‬ ‫مدیرعاملـش مدعی سـت تـا شـب عیـد مجبـور اسـت ‪300‬میلیارد تومـان بدهـی‬ ‫پرداخـت کنـد‪ ،‬بـه همیـن مدیریت معیـوب برمی گـردد!‬ ‫یک ــی از بهتری ــن بازیکن ــان پرس ــپولیس در دی ــدار مقاب ــل س ــپاهان مرتض ــی‬ ‫پورعلی گنج ــی ب ــود ک ــه ش ــهریار مغانل ــو را به خوبی مه ــار ک ــرد‪ .‬اوج کار مرتضی‬ ‫ه ــم روی گل دوم تیم ــش ب ــود‪ .‬جای ــی ک ــه ای ــن بازیک ــن با ی ــک ارس ــال دیدنی‬ ‫زمین هس ــاز گل تیمش ش ــد‪ .‬ه ــواداران پرس ــپولیس که چن دس ــال منتظ ــر امدن‬ ‫پورعلی گنجی به تیمش ــان بودند و باالخره این اتفاق در تابس ــتان امس ــال رخ‬ ‫داد‪ ،‬امیدوارن ــد کیفی ــت باالی ب ــازی با س ــپاهان را در ادامه فصل ه ــم از مدافع‬ ‫محب ــوب ببینن ــد‪ .‬به طور حت ــم اماد هب ــودن بازیکنی مث ــل پورعلی گنج ــی خیلی‬ ‫نه ــا صاحب جام ش ــوند‪.‬‬ ‫می توان ــد ب ــه یحی ــی و تیم ــش کمک کند ت ــا ا ‬ ‫پگاه نوری‪:‬‬ ‫دلم می خواهد با قدرت بیشتری در مربیگری باشم‬ ‫معصومهمومی وند‬ ‫اخریــن لحظاتــش در قامــت یــک بازیکــن فوتبــال را بــا‬ ‫بــرادرش تقســیم کــرد؛ بــرادری کــه از بچگــی او را بــا دنیــای‬ ‫تــوپ و مســتطیل ســبز اشــنا کــرده بــود و حــاال چــه جایــی‬ ‫بهتــر از اغــوش گرمــی کــه می دانــد بوســیدن چهــار گوشــه‬ ‫زمیــن فوتبــال یعنــی چــه؟ پــگاه نــوری؛ خواهــر پژمــان نــوری‬ ‫ســتاره ســال های قبــل فوتبــال ایــران و ملــوان در هفتــه‬ ‫نوزدهــم لیــگ برتــر فوتبــال زنــان پــس از ‪۱ ۸‬ســال از دنیــای‬ ‫فوتبــال خداحافظــی کــرد‪ .‬می گویــد کــه «دوســت داشــتم‬ ‫در ورزشــگاه «ســن ســیروس» ( کــه میــان هــواداران ملــوان‬ ‫ب هیــاد کاپیتــان فقیــد ایــن تیــم یعنــی مرحــوم ســیروس‬ ‫تســر‬ ‫قایقــران معــروف شــده اســت) دنیــای بازیگری را پش ‬ ‫بگــذارم»‪ .‬همیــن اتفــاق هــم افتــاد و در میــان دوســتان‪،‬‬ ‫یهــا‪ ،‬بــرادر و دختــرش تصویــری دراماتیــک را از‬ ‫هم تیم ‬ ‫اخری ـن روز بــازی خــود ب هجــا گذاشــت‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛‬ ‫پــگاه نــوری حــاال می خواهــد در دنیــای مربیگــری پیــش‬ ‫بــرود‪ .‬او بــا مــا به گفت وگو نشســت؛ از شــروع فوتبــال‪ ،‬غم و‬ ‫حســرت انحــال ملــوان و شــنیدن تلخی جمله «زنــان بار‬ ‫اضافــه هســتند» صحبــت کــرد و بــا خنــده ب همــرور فوتبــال‬ ‫یکــردن بــا خواهرهــا و بردارهایــش کــه بــا شکســتن‬ ‫باز ‬ ‫گلــدان و شیش ـه های خانــه مــادری به پایــان می رســید‪،‬‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫چهشد کهتصمیمبهخداحافظیاز فوتبال گرفتی؟‬ ‫‪ ۱۸‬سـال اسـت کـه در تیـم ملـوان بـازی می کنـم و هـر شـروعی‬ ‫پایانی دارد‪ .‬دلم می خواست پایان فوتبال من هم امسال در‬ ‫شـهر انزلی و در ورزشـگاه سـیروس قایقران باشـد‪ .‬خداراشـکر‬ ‫بـا لبـاس ملـوان ایـن اتفـاق افتـاد‪ .‬ازقبـل هـم بـه خداحافظی‬ ‫نسـال فوتبالـی ام اسـت و در‬ ‫فکـر کـرده بـودم که امسـال اخری ‬ ‫اخریـن بـازی در شـهر انزلـی خداحافظی کنم‪.‬‬ ‫حضور برادرتان(پژماننوری)در مراسمخداحافظیشما‬ ‫ازپیش تعیین شدهبود؟‬ ‫یکـه انزلـی شـرایط سـختی بـرای حضـور مـردان در‬ ‫ازانجای ‬ ‫یکـردم او بیایـد امـا دوسـت‬ ‫یهـا وجـود دارد‪ ،‬فکـر نم ‬ ‫باز ‬ ‫یهـای الزم را‬ ‫داشـتم کنـارم باشـد‪ .‬خوشـبختانه هماهنگ ‬ ‫انجـام داده بـود و اواسـط بـازی امـد‪ .‬مسـابقه ام را تماشـا کـرد‬ ‫و اخـر بـازی هـم پایین امد‪ .‬خیلی خوشـحال بودم که حامی‬ ‫همیشگی ام کنارم است‪ .‬با پژمان ازقبل درمورد خداحافظی‬ ‫صحبـت کـرده بـودم و می دانسـت که این بـازی خداحافظی‬ ‫مـن اسـت امـا مثـل همیشـه بـه مـن روحیـه داد کـه بـرای‬ ‫یکـه می توانـی بـازی‬ ‫مربیگـری همیشـه زمـان هسـت و تاجای ‬ ‫کـن امـا به نظـر خودم باید در اوج فوتبالم را کنار می گذاشـتم‪.‬‬ ‫روز خداحافظیباحضور برادرتانتصاویریاحساسی‬ ‫شکل گرفت و در اغوش هم گریه کردید‪ .‬از حال وهوای‬ ‫ان لحظهبگویید‪.‬‬ ‫خداحافظـی تلـخ اسـت‪ .‬پـس از ‪۱ ۸‬سـال از بازیگـری‬ ‫خداحافظی کردم و به عرصه جدیدی وارد شدم‪ .‬فوتبالی ها‬ ‫یسـخت اسـت امـا بـه خـودم‬ ‫می داننـد ایـن تصمیـم خیل ‬ ‫می گفتـم قـوی بـاش‪ ،‬گریـه نکـن‪ ،‬خیلـی شـکیل چهـار کنـج‬ ‫زمیـن را ببـوس و خداحافظـی کـن امـا بچ ههـا خیلـی بـه مـن‬ ‫لطـف داشـتند‪ ،‬همـه بـا گل امـده بودنـد و لحظـه احساسـی‬ ‫قشـنگی را ایجـاد کردنـد‪ .‬وقتـی پژمـان داخـل زمیـن امـد‪ ،‬روز‬ ‫خداحافظـی خـودش را ب هیـاد اوردم کـه همـه مـا ناراحـت‬ ‫یکـرد‪ .‬به خاطـر همیـن وقتـی باهـم‬ ‫بودیـم و او هـم گریـه م ‬ ‫چشـم در چشـم شـدیم حس وحال عجیبی داشـتم‪ .‬پژمان‬ ‫ً‬ ‫همیشـه حامـی مـن بـود‪ .‬مخصوصـا بعـد از سـال هایی کـه‬ ‫مسـئوالن شـهر تیـم زنـان را منحـل کـرده بودنـد‪ ،‬دوبـاره بـا‬ ‫یهـای پژمـان و حمایـت اقای رفیع نیا به لیگ برگشـتیم‬ ‫انرژ ‬ ‫لذت فوتبال در زمین ساحلی و امواج دریا چگونه‬ ‫است؟‬ ‫ً‬ ‫کال فوتبـال لذت بخـش اسـت و تمریـن در زمین سـاحلی هم‬ ‫سـخت بـود‪ .‬از خسـتگی بعـد از تمریـن می فهمـم کـه تمرین‬ ‫خوبـی داشـته ام یـا نـه‪ .‬وقتـی در سـاحل تمریـن می کنیـم‬ ‫ایـن حـس خسـتگی را دارم‪ .‬شـاید هنـگام تمریـن متوجـه‬ ‫نباشـیم اما خسـتگی بعدش خیلی لذت بخش اسـت چون‬ ‫می دانیـم تمرینـی خوبـی داشـته ایم‪.‬‬ ‫امـا شـرایط سـختی داشـتیم و پژمـان در شـرایطی مدیریـت‬ ‫باشـگاه را گرفـت که شـرایط بحرانـی بود‪ .‬بااین حال تیـم را باال‬ ‫ً‬ ‫کشـید‪ .‬بااینکـه شـرایط سـختی داشـتند و کاملا مشـکالت را‬ ‫یکـردم امـا تیم زنان را سـر پا نگه داشـتند‪ .‬حضورش‬ ‫لمـس م ‬ ‫یکـه ایـن حامـی‪ ،‬دلگرمـی و کسـی که‬ ‫قـوت قلـب بـود و زمان ‬ ‫فوتبالـم را بـه او مدیونـم‪ ،‬در لحظـه خداحافظـی کنـارم قـرار‬ ‫گرفـت‪ ،‬دیگـر نتوانسـتم بغضـم را نگـه دارم و در بغـل هم گریه‬ ‫کردیـم‪ .‬او هـم چـون حال وهـوای خداحافظـی را تجربـه کـرده‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫بـود‪ ،‬گریـه م ‬ ‫چگونه به فوتبال وارد شدی و چقدر اقای نوری‬ ‫دراین زمینهنقشداشت؟‬ ‫مـا خانـواده ای فوتبالـی هسـتیم‪ .‬از وقتـی چشـم بـاز کـردم‬ ‫و خـودم را شـناختم یـک تـوپ فوتبـال کنـارم بـود‪ .‬تمـام‬ ‫زندگـی مـا بـا فوتبـال‪ ،‬تمریـن و بـازی می گذشـت‪ .‬سـرگرمی‬ ‫یمـان هـم فوتبـال بـود‪ .‬هرچنـد همـه دخترهـا‬ ‫دوران کودک ‬ ‫بـا عروسکشـان خال هبـازی می کننـد امـا مـن مثـل برادرهایـم‬ ‫همیشه دنبال توپ بودم؛ بنابراین عالقه به فوتبال در خون‬ ‫ماسـت امـا حضور قهرمانی مثـل پژمان در خانه باعث شـده‬ ‫بود او الگویم شود‪ .‬زندگی‪ ،‬منش و رفتارش برای من الگو بود‬ ‫و همیشـه می خواسـتم مثل او باشـم‪ .‬همیشـه در فوتبال به‬ ‫یکـرد‪ .‬خیلی کمکم کـرد و‬ ‫مـن مشـاوره مـی داد و راهنمایـی م ‬ ‫تاثیـر خیلی زیـادی روی فوتبالـم داشـت‪.‬‬ ‫باهمفوتبالهمبازیمی کردید؟‬ ‫نهـای مـادرم و شیشـه خان همـان‬ ‫بلـه همیشـه گلدا ‬ ‫می شکسـت‪ .‬همیشـه در حیـاط خانـه بـازی می کنیـم‪ .‬هنـوز‬ ‫یشـویم فوتبـال بـازی می کنیـم و ازانجا که‬ ‫کـه دورهـم جمـع م ‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫همـه عاشـق ُبردیـم و بازی هایمـان خیلـی جد ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬دو‬ ‫مطمئنـا یـک پنجـره و یـک گلـدان شکسـته م ‬ ‫خواهـر و چهـار برادریـم و من و پژمان ا کثـر اوقات در یک تیم‬ ‫ً‬ ‫هسـتیم‪ .‬او کاملا هـوای مـن را دارد و حتـی در بازی هایمـان‬ ‫هـم حامـی مـن اسـت‪.‬‬ ‫وقتیمسیرحرفه ایراپیش گرفتیدرموردبازی هایت‬ ‫نظر می داد و کمک می کرد؟‬ ‫در چندسـال اخیر به واسـطه پخـش اینترنتـی و زنـده‬ ‫یهـای مـن را می دیـد و نظـر مـی داد‪.‬‬ ‫مسـابقه ها‪ ،‬باز ‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫تاجای ممکـن راهنمایـی ام م ‬ ‫فکر می کنی اگر به فوتبال زنان هم مثل مردان اهمیت‬ ‫دادهمی شدوسرمایه گذاریمی کردند‪،‬می توانستی‬ ‫بهتر از برادرت کار کنی؟‬ ‫پژم ــان همیش ــه قهرم ــان م ــن اس ــت‪ .‬ش ــاید می توانس ــتم‬ ‫کن ــارش باش ــم‪.‬‬ ‫سال‪ ۹۵‬تیم زنان ملوان منحل شد‪ .‬موقع اعالم این خبر‬ ‫کجا بودید و چه واکنشی نشان دادید؟‬ ‫سـال ها دنبـال مسـئوالن شـهر بودیـم کـه «تیـم مـا را سـرپا‬ ‫نگـه داریـد و تیـم داری کنیـد‪ ».‬می گفتیـم «قـرارداد مالـی‬ ‫نمی خواهیم فقط تیم داشته باشیم‪ ».‬با چالش های زیادی‬ ‫روبرو بودیم اما هیچ وقت تمریناتمان را قطع نمی کردیم و ا گر‬ ‫مسـئوالن نمی خواستند‪ ،‬در سـاحل انزلی تمرین می کردیم‪.‬‬ ‫تهـا بـود که امسـال دیگـر زنان منحل‬ ‫همیشـه از ایـن صحب ‬ ‫یشـوند امـا بـا تالش هایمـان تیـم را سـرپا نگـه داشـتیم‪.‬‬ ‫م ‬ ‫سـال ‪ ۹۵‬هـم کـه تیـم منحل شـد‪ ،‬از ابتـدا همان چالش هـا را‬ ‫ً‬ ‫داشـتیم که نهایتا یک روز سـر تمرین امدند و گفتند انحالل‬ ‫تیـم زنـان ملوان را رسـانه ای کرده اند‪ .‬جمله خیلی سـنگینی‬ ‫هـم گفتـه بودنـد کـه نمی خواهیـم بـار اضافه داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫ان روز همـه گریـه می کردیـم و دیگـر نتوانسـتیم تمریـن کنیـم‬ ‫چـون تمـام دل خوشـی ما فوتبـال بود که از ما گرفتند‪ .‬خیلی‬ ‫دنبالـش رفتیـم کـه تیـم مـا را دوبـاره برگرداننـد امـا هیچ کـس‬ ‫قبـول نکـرد‪ .‬یکسـری بچه ها به تی مهـای دیگر رفتنـد اما من‬ ‫و تعدادی دیگر ماندیم و نخواستیم جایی دیگر بازی کنیم‪.‬‬ ‫دائم منتظر بودیم مسئولی بیاید و تیم زنان را دوباره تشکیل‬ ‫بدهد اما نشـد که نشـد‪ .‬دوسـال ما را از فوتبال محروم کردند‬ ‫کـه جـزو بدترین سـال های زندگی ام هسـتند‪ .‬روز انحالل هم‬ ‫بدتریـن روز فوتبالـی مـن بـود‪ .‬خداراشـکر بعـد از پیگیـری و‬ ‫سـماجت های زیـاد و بـا حضور اقای رفیع نیا دوبـاره تیم زنان‬ ‫تشکیل شد اما یکسری مشکالت مالی و بدهی به وجود امد‬ ‫و رفت‪ .‬درادامه پژمان و اقای زار ع باشگاه را در دست گرفتند‬ ‫و به تدریـج شـرایط تیـم مـا بهتـر شـد‪ .‬ازانجایی کـه پژمـان‬ ‫یشـد امکانـات را دراختیـار تیـم مـا‬ ‫یکـه م ‬ ‫فوتبالـی بـود تاجای ‬ ‫هـم قـرار می داد‪ .‬همیشـه پشـت ما بود و حمایتمـان می کرد‪.‬‬ ‫البته در حد تیم مردان بزرگ سال نبود چون ویترین باشگاه‬ ‫است و فکر می کنم این مسئله در تمام جهان مرسوم باشد‪.‬‬ ‫ضهـا بیـن زنان و مـردان کمتر‬ ‫خداراشـکر رفته رفتـه ایـن تناق ‬ ‫شـد و مـن در شـرایط خیلی خوبـی فوتبالـم را تمام کـردم‪.‬‬ ‫بازیکنان ملوان عرق خاصی به این تیم دارند‪ ،‬دلیل‬ ‫این موضوعچیست؟‬ ‫یهـا عاشـق تیـم ملـوان هسـتند و ایـن در‬ ‫تمـام انزلی چ ‬ ‫خونشـان اسـت‪ .‬فکـر می کنـم کمتـر شـهری این گونـه باشـد‪.‬‬ ‫خیلـی از جاهـا حتـی نمی داننـد تیـم فوتبـال زنـان دارنـد امـا‬ ‫در انزلی خیلی پیگیر هسـتند و می شناسـند‪ .‬همه عاشقانه‬ ‫ملـوان را دوسـت دارنـد‪ ،‬تمـام بازیکنان ملوان را می شناسـند‬ ‫نهـا بـاز می کننـد‪ .‬فکـر نمی کنم یک‬ ‫و حسـاب دیگـری روی ا ‬ ‫یچـی باشـد کـه عاشـق ملـوان نباشـد‪.‬‬ ‫انزل ‬ ‫شما مادر هم هستید‪ ،‬فوتبال در کنار مادری سخت‬ ‫نبود؟‬ ‫خیلی سـخت اسـت‪ .‬گاهـی خسـته می شـدم امـا هیچ وقـت‬ ‫نشـد از پـا بیفتـم و بـه دوری از فوتبـال فکـر کنـم‪ .‬فوتبـال‬ ‫سـختی های خـود را دارد و مادربـودن هـم مسـئولیتی‬ ‫سـخت تر از فوتبـال اسـت امـا ازانجایی کـه خانـواده ام کنـارم‬ ‫بودنـد ایـن مسـئولیت برایـم راحت تـر بـود و توانسـتم بـه‬ ‫فوتبالـم هـم برسـم‪.‬‬ ‫از اینکهدخترتتماشاگرمسابقهوتمریناتتبودچه‬ ‫احساسیداشتی؟‬ ‫روز خداحافظی دخترم هم امده بود‪ .‬فکر می کنم او بیش از‬ ‫من حرص فوتبال را می خورد‪ .‬گاه به حدی حرص می خورد‬ ‫کـه صدایـش می گیـرد و می گویـم کمـی ارام تـر باشـد‪ .‬شـور و‬ ‫هیجانی که برای فوتبال دارد شاید در کمترکسی دیده شود‪.‬‬ ‫خیلی خوشـحال کننده اسـت که مثل خودم عاشـق فوتبال‬ ‫اسـت و دوسـت دارد این رشـته را ادامـه بدهـد‪ .‬االن هـم در‬ ‫ا کادمی ملوان کار می کند‪ .‬امیدوارم سـال های اینده در تیم‬ ‫بزرگ سـاالن ملـوان هم بـازی کند‪.‬‬ ‫حسرتی در فوتبال داری که برایت ماندگار شده باشد؟‬ ‫نقـدر‬ ‫کاش ان دوسـال مـا را محـروم نمی کردنـد چـون ا ‬ ‫حـس بـدی داشـتیم کـه همیشـه می گفتـم کاش پسـر بـودم‬ ‫و می توانسـتم فوتبـال بـازی کنـم تا دیگر این حرف را نشـنوم‬ ‫کـه زنـان بـار اضافـه هسـتند‪ .‬دیگـر دوسـت نـدارم بـه ان روزها‬ ‫برگـردم چـون خیلی بـد بـود‪.‬‬ ‫قشنگ ترینلحظهبرایشمادر فوتبالچیست؟‬ ‫ً‬ ‫تمـام لحظـات فوتبال قشـنگ اسـت اما مطمئنا وقتـی توپ‬ ‫را بـه تـور می چسـبانی شـادترین و قشـنگ ترین لحظـه در‬ ‫فوتبـال اسـت‪.‬‬ ‫اگر بخواهید یک جمله درمورد لحظه خداحافظی از‬ ‫فوتبالبعداز ‪ ۱۸‬سالبگویی‪،‬چه چیزیمی گویی؟‬ ‫دلم می خواهد با قدرت بیشتری در مربیگری باشم و بیشتر‬ ‫از مـن بشـنوید‪ .‬بتوانـم مربـی خیلی خوبـی بـرای تیـم ملـوان‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫حرف پایانی ‪...‬‬ ‫فکـــر می کنـــم در فوتبـــال زنـــان تنهـــا کســـی هس ــتم ک ــه‬ ‫یه ــا‪ ،‬برادر‪،‬‬ ‫خداحافظی خوب و قشـــنگی داشـــتم‪ .‬هم تیم ‬ ‫خانـــواده و هـــواداران ملـــوان کنـــارم بودنـــد‪ .‬همـــه ش ــرایط‬ ‫مدنظرم بـــرای خداحافظـــی را داشـــتم‪ .‬خیلـــی از بازیکنان‬ ‫بـــدون خداحافظـــی‪ ،‬فوتبـــال را کنـــار گذاشـــتند ام ــا خیلی‬ ‫خوشـــحالم کـــه من بـــا برنامه ریـــزی ایـــن کار را انجـــام دادم‪.‬‬ ‫از هم تیمی هایـــم هـــم ممنونـــم کـــه روز پرخاط ــره ای را‬ ‫برایـــم ســـاختند‪ .‬قشـــنگ تر از همـــه حضـــور بـــرادرم در روز‬ ‫خداحافظـــی بود‪ .‬همـــه این هـــا را مدیون خانـــم جهانچی‬ ‫و کادر ملـــوان هســـتم کـــه از ان هـــا تشـــکر می کنـــم‪ .‬از اقای‬ ‫اشـــکان پوررشـــید هم تشـــکر دارم که در چندســـال اخیر به‬ ‫باشـــگاه ملـــوان خیلی کمـــک کرده اســـت‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪11‬‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫نکات ورزشی‬ ‫برای والدین و کودکان پیش دبستانی‬ ‫ماندانا دهقان؛ اولین زن لژیونر دوچرخه سوار ایرانی‬ ‫جسـالگی ورزش کردن را شـروع می کند‬ ‫ماندانـا دهقـان در ‪ ۷‬اسـفند ماه ‪ ۱۳۶۹‬در کـرج به دنیـا امـد‪ .‬ماندانـا از پن ‬ ‫و مدت ها در رشـته هایی مانند ژیمناسـتیک ‪ ،‬شـنا و اسـکیت به صورت حرفه ای فعالیت کرده و در ‪2 0‬سـالگی‬ ‫دوچرخ هسـواری را به عنـوان رشـته حرفـه ای اش انتخـاب می کنـد‪ .‬او در ا کتبـر ‪ ۲۰۱۷‬بـا قـراردادی کـه بـا تیـم‬ ‫ی االصیـل بسـت بـه اولیـن زن لژیونـر دوچرخ هسـوار ایرانـی تبدیـل شـد؛ همچنیـن در دسـامبر ‪ ۲۰۱۸‬بـا‬ ‫اماراتـ ‬ ‫پیوستن به تیم بین المللی مکس واترزلی به اولین زن محجبه دوچرخه سوار ایران و اسیایی تبدیل شد که‬ ‫در یـک تیـم اروپایـی رکاب می زنـد‪ .‬قـرارداد او بـا ایـن تیـم هلنـدی تـا پایـان سـال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪.‬‬ ‫علیرضا رضایی؛ قهرمان سنگین وزن کشتی جهان‬ ‫سروش راسخ‬ ‫علیرض ــا رضای ــی در ‪ ۲۰‬تیر م ــاه ‪ ۱۳۵۵‬در ته ــران به دنی ــا‬ ‫ام ــد‪ .‬او کش ــتی را در س ــن ‪ ۱۴‬س ــالگی در باش ــگاه کش ــتی‬ ‫یگ ــری اس ــتاد ارس ــان پی ــروز ش ــروع‬ ‫ای ــزد فردوس ــی ب ــا مرب ‬ ‫کــرد‪ .‬در ‪۱ ۶‬ســالگی در اســتانبولترکیه قهرمــان ســنگین وزن‬ ‫نوجوان ــان جه ــان ش ــد و عن ــوان س ــتاره مس ــابقات را‬ ‫ب هخ ــود اختص ــاص داد‪ .‬علیرض ــا در دوران ش ــیرخوارگی‪،‬‬ ‫پــدر جــوان خــود را از دســت داده اســت و هیــچ خاطــره ای‬ ‫از او نــدارد‪ .‬مــادرش کــه همزمــان نقــش پــدر و مــادر را بــرای‬ ‫او بــازی کــرده اســت‪ ،‬برایــش از پــدر و شــغلش کــه ازاد بــود‬ ‫مو بی ــش‬ ‫و نی ــز از بیم ــاری او ک ــه منج ــر ب ــه فوت ــش ش ــد‪ ،‬ک ‬ ‫صحبت هایــی کــرده اســت؛ ولــی هیـچ گاه نخواســته اســت‬ ‫ب ــا ی ــاداوری ان ای ــام م ــال اور‪ ،‬موج ــب ناراحت ــی خی ــال‬ ‫فرزندانــش را فراهــم اورد‪ .‬علیرضــا دوره امادگــی و د وســال‬ ‫اول ابتدای ــی را در مدرس ــه تق ــوا‪ ،‬در خیاب ــان ط ــوس‬ ‫گذارن ــد و بعد از اینک ــه ب ــه می ــدان توحی ــد ک ــوچ کردن ــد‪،‬‬ ‫ب ــه مدرس ــه بیت المق ــدس در منطق ــه خیاب ــان نم ــازی‬ ‫رف ــت و ت ــا پای ــان دوره ابتدای ــی‪ ،‬در ان مدرس ــه درس‬ ‫خوان ــد و دوره راهنمای ــی را در مدرس ــه ش ــیخ ص ــدوق‬ ‫گذرانــد‪ .‬هنرســتان شــهید ســروندی‪ ،‬محــل تحصیــل دوره‬ ‫ن را بــا موفقیــت بــه پایــان بــرد‬ ‫متوســطه علیرضــا بــود کــه ا ‬ ‫و ب ــه اخ ــذ دیپل ــم نای ــل ش ــد‪ .‬علیرض ــا رضای ــی از کودک ــی‬ ‫بــه کشــتی عالقــه داشــت؛ ولــی قبــل از انکــه بــه ایــن ورزش‬ ‫یک ــرد و س ــپس رش ــته ووش ــو‬ ‫بپ ــردازد‪ ،‬فوتب ــال ب ــازی م ‬ ‫یک ــه‬ ‫را انتخ ــاب ک ــرد و ب ــه ان عالقه من ــد ش ــد؛ به طور ‬ ‫د وس ــال در ای ــن رش ــته کار ک ــرد‪ .‬او ب ــا وج ــود مخالف ــت‬ ‫م ــادرش ک ــه دالیل ــی ه ــم داش ــت‪ ،‬ب ــه کش ــتی روی اورد‪.‬‬ ‫علیرض ــا در جای ــی می گوی ــد‪« :‬در تابس ــتان س ــال ‪،1368‬‬ ‫یک ــه یازد هس ــال بی ــش نداش ــتم؛ به تنهای ــی ب ــه‬ ‫در حال ‬ ‫باش ــگاه ای ــزد فردوس ــی مراجع ــه و ب ــرای رش ــته کش ــتی‬ ‫تنــام کــردم‪ .‬ایــن مســئله باعــث شــد ووشــو را رهــا کنــم‬ ‫ثب ‬ ‫و هم ــه نی ــرو و ان ــرژی خ ــود را روی تمری ــن کش ــتی متمرک ــز‬ ‫کن ــم»‪ .‬علیرض ــا رضای ــی در س ــال ‪ ،1995‬در مس ــابقه های‬ ‫امیده ــای جه ــان ش ــرکت ک ــرد وموف ــق ب ــه کس ــب نش ــان‬ ‫نقــره ایــن مســابقه ها شــد‪ .‬در ســال ‪ ،1996‬بــه عنــوان فــرد‬ ‫ذخی ــره‪ ،‬ب ــه مس ــابقه های اس ــیایی چی ــن رف ــت‪ .‬در س ــال‬ ‫شه ــای جه ــان‪ ،‬در‬ ‫‪ ،1997‬در مس ــابقه های قهرمان ــی ارت ‬ ‫دس ــته ‪ 120‬کیلوگ ــرم نای ــب قهرم ــان ای ــن مس ــابقه ها ش ــد‪.‬‬ ‫رضای ــی می گوی ــد‪« :‬س ــال ‪ ،1995‬در مس ــابقه های ج ــام‬ ‫‪ 22‬بهم ــن‪ ،‬ب ــر اق ــای جدی ــدی غلب ــه ک ــردم و اول ش ــدم‪.‬‬ ‫شه ــای جه ــان‪ ،‬تصمی ــم گرفت ــم‬ ‫بع ــد از مس ــابقه های ارت ‬ ‫بــه وزن جدیــد بیایــم و در ان ســال‪ ،‬شــرکت در ایــن دســته‬ ‫را در مس ــابقه های قهرمان ــی ای ــران تجرب ــه ک ــردم و اول‬ ‫ش ــدم‪ .‬در س ــال ‪ ،1997‬در مس ــابقه های ج ــام ‪ 22‬بهم ــن‪،‬‬ ‫قهرم ــان اول جه ــان‪ ،‬زکری ــا گوجل ــو را شکس ــت دادم‪ .‬در‬ ‫مس ــابقه های جهان ــی ان س ــال‪ ،‬کش ــتی های قاب ــل قب ــول‬ ‫گرفت ــم؛ ول ــی در س ــال ‪ 1998‬ک ــه مس ــابقه های جهان ــی‬ ‫در ته ــران برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اق ــای رس ــول خ ــادم جایگزی ــن م ــن‬ ‫یه ــای اس ــیایی ‪1998‬‬ ‫ش ــد»‪ .‬علیرض ــا رضای ــی در باز ‬ ‫بانک ــوک‪ ،‬در دس ــته ‪120‬کیلوگ ــرم ش ــرکت ک ــرد‪ .‬او س ــوخ‬ ‫بای ــار‪ ،‬از مغولس ــتان را چه ــار ب ــر صف ــر و اوبات ــا‪ ،‬ژاپن ــی را‬ ‫یس ــی ن ــوف ازب ــک ه ــم‬ ‫ده ب ــر صف ــر ب ــرد و در نهای ــت ک ‬ ‫دو ب ــر ی ــک مغل ــوب رضای ــی ش ــد ت ــا او ب ــه نش ــان ط ــا‬ ‫یهــای اســیایی دســت یابــد‪ .‬علیرضــا رضایــی بــا انکــه‬ ‫باز ‬ ‫در مس ــابقه های قهرمان ــی اس ــیای در س ــال ‪ 1999‬ب ــه‬ ‫نش ــان ط ــا دس ــت یاف ــت؛ ام ــا ب ــه مس ــابقه های جهان ــی‬ ‫ان س ــال نرف ــت‪ .‬وی می گوی ــد‪« :‬در س ــال ‪ ،1999‬نش ــان‬ ‫اس ــیایی خ ــود را تک ــرار ک ــردم»؛ رضای ــی در س ــال ‪،2000‬‬ ‫در مس ــابقه های ج ــام جهان ــی ش ــرکت ک ــرد و موف ــق ش ــد‬ ‫رودریگ ــز کوبای ــی و می ــراب والی ــف از اوکرای ــن را شکس ــت‬ ‫ده ــد و روی س ــکوی س ــوم ق ــرار گی ــرد‪ .‬او در س ــال ‪ 2001‬در‬ ‫مســابقه های قهرمانــی اســیا در مغولســتان نیــز بــه نشــان‬ ‫نق ــره دس ــت یاف ــت‪ .‬در مس ــابقه های جهان ــی ‪ ،2003‬او‬ ‫گ ــوی و می ــدان را در اختی ــار داش ــت و ب ــدون حرف ــی از‬ ‫پی ــش و ادعای ــی ت ــازه‪ ،‬روی صحن ــه رف ــت و ب ــه قول ــش‬ ‫عم ــل ک ــرد‪ .‬مقاب ــل حریف ــان خ ــود حاض ــر ش ــد‪ .‬ابت ــدا ب ــه‬ ‫مصــاف یــک سوییســی بــه نــام میرکوســیلیان رفــت و او را‬ ‫ده بــر صفــر مغلــوب نمــود‪ .‬پــس از اســتراحت در دور دوم‪،‬‬ ‫رجــب کارا از ترکیــه را ســه بــر دو شکســت داد‪ .‬هرینکوویــچ‬ ‫از بــاروس هــم بــه او ده امتیــاز داد؛ ولــی بــا شکســت ضربــه‬ ‫یم ــک ک ــوی‪ ،‬از امری ــکا‪ ،‬راه رضای ــی‬ ‫فن ــی در مقاب ــل گر ‬ ‫ب ــرای کس ــب نش ــان ط ــا ی ــا نق ــره بس ــته ش ــد‪ .‬رضای ــی در‬ ‫مس ــابقه رده بن ــدی در مقاب ــل پری ــادون از اوکرای ــن‪ ،‬س ــه‬ ‫بــر صفــر فاتــح پیــکار و صاحــب نشــان برنــز جهانــی شــد‪.‬‬ ‫یه ــای المپی ــک ‪ 1948‬لن ــدن ک ــه ای ــران ب ــرای‬ ‫در باز ‬ ‫نب ــار ب ــا هش ــت کش ــتی گیر در صحن ــه مس ــابقات‬ ‫اولی ‬ ‫ظاه ــر ش ــد‪ .‬در دس ــته س ــنگین وزن ابوالقاس ــم س ــخدری‬ ‫در رتب ــه پنج ــم رده بن ــدی ایس ــتاد‪ .‬ت ــا س ــال ‪ 1968‬ک ــه‬ ‫ابوالفض ــل ان ــوری جانش ــین احمدوف ــادار‪ ،‬حس ــین ن ــوری‬ ‫و یعق ــوب عل ــی ش ــورورزی ش ــده ب ــود‪ ،‬رتبـ ـه ای باالت ــر از‬ ‫حتــی همشــان مــکان ســخدری در رده بنــدی نصیبمــان‬ ‫نش ــده ب ــود و ان ــوری ه ــم در رده شش ــم ایس ــتاد‪ .‬بع ــد از‬ ‫او‪ ،‬در س ــال ‪ 1972‬فیالب ــی در رده چهـــارم قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫ای ــن بهتری ــن نیتجـ ـه ای ب ــود ک ــه تـــا ســـال ‪ ،2002‬در‬ ‫دس ــته س ــنگین وزن ب ــرای ای ــران به دس ــت ام ــاده ب ــود‪ .‬در‬ ‫یه ــای ات ــن‪ ،‬رضای ــی دارن ــده نش ــان برن ــز مس ــابقات‬ ‫باز ‬ ‫جهان ــی ‪ ،2003‬ب ــه مص ــاف حریف ــان ق ــدر و ام ــاده خ ــود‬ ‫رفــت‪ .‬او در گــروه چهــار ‪ ،‬ســه کشــتی مقدماتــی برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫ابتــدا بوژیــدار بویادژیــف‪ ،‬از بلغارســتان را ‪ 5‬بــر ‪ 2‬شکســت‬ ‫داد‪ .‬کشــتی گیر بــاروس‪ ،‬باریــس هریــن کوویــچ‪ 6 ،‬بــر یــک‬ ‫در مقابــل او تســلیم شــد‪ .‬اوســوخ بایادگلــگ جامتــس‪ ،‬از‬ ‫مغولســتان پنــج بــر یــک نتیجــه را بــه رضایــی وا گــذار کــرد‬ ‫و بدین ترتی ــب‪ ،‬رضای ــی ب ــه مرحل ــه نیمه نهای ــی صع ــود‬ ‫کــرد‪ .‬بــرای راه یابــی بــه مســابقه نهایــی‪ ،‬ماریدومــوت علیــم‬ ‫اف‪ ،‬از قزاقس ــتان‪ ،‬در مقاب ــل رضای ــی ب ــه صحن ــه ام ــد ک ــه‬ ‫نتیج ــه‪ ،‬چه ــار ب ــر ی ــک ب ــه نف ــع رضای ــی پای ــان یاف ــت‪.‬‬ ‫علیرض ــا رضای ــی در مس ــابقه نهای ــی‪ ،‬ب ــرای کس ــب م ــدال‬ ‫طــا‪ ،‬در مقابــل ارتــور تایمــازوف تــاب نیــاورد و نیتجــه را بــا‬ ‫ضرب ــه فن ــی وا گ ــذار ک ــرد‪.‬‬ ‫شک ــردن صحب ــت‬ ‫یک ــه ب ــا ک ــودکان در م ــورد ورز ‬ ‫زمان ‬ ‫می کنی ــم‪ ،‬ا کثریت ان ها به باش ــگاه رفتن فک ــر می کنند‪.‬‬ ‫نه ــا مایلن ــد ک ــه ورزش های ــی مث ــل دوی ــدن‬ ‫بیش ــتر ا ‬ ‫روی تردمی ــل‪ ،‬دوچرخـ ـه زدن و ی ــا بلن دک ــردن وزن هه ــا‬ ‫شک ــردن ب ــرای ک ــودکان کم ــی‬ ‫را تجرب ــه کنن ــد؛ ام ــا ورز ‬ ‫تت ــر اس ــت و بای ــد به گونـ ـه ای باش ــد ک ــه هم یک‬ ‫متفاو ‬ ‫تفریح محس ــوب ش ــود و هم ب ــرای س ــامتی ان ها مفید‬ ‫باش ــد‪ .‬فوای ــد ورزش کردن ب ــرای کودکان بس ــیار اس ــت؛‬ ‫به عبارت دیگ ــر ک ــودکان فع ــال مزای ــای زیر را نس ــبت به‬ ‫بقی ــه دارا هس ــتند؛ از جمل ــه قوی تر بودن اس ــتخوان ها‬ ‫و ماهیچ هه ــا‪ ،‬بدن مس ــتحکم تر و با اس ــتقامت بیش ــتر‪،‬‬ ‫خط ــر ک مت ــر ب ــرای ابت ــا ب ــه افزای ــش وزن‪ ،‬خط ــر ک مت ــر‬ ‫نت ــر و‬ ‫ب ــرای ابت ــا ب ــه دیاب ــت ن ــوع ‪ ،2‬فش ــار خ ــون پایی ‬ ‫س ــطح کلس ــترول کمتر در خ ــون‪ ،‬ظاه ــر و فیزیک بهتر‪.‬‬ ‫تحقیق ــات مختلف ــی در این خص ــوص ص ــورت گرفت ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬در یکی از این تحقیقات‪ ،‬کارشناس ــان دانش ــگاه‬ ‫فلیندرز اس ــترالیا که نگران س ــطح مش ــارکت ورزشی طی‬ ‫س ــال های تحصیل ــی ت ــا بزرگس ــالی هس ــتند‪ ،‬می گوین ــد‬ ‫والدی ــن بای ــد قب ــل از مش ــارکت دادن ک ــودکان پی ــش‬ ‫دبس ــتانی در برنامه های ورزشی رقابتی خوب فکر کنند‪.‬‬ ‫به نق ــل از مدی ــکال ا کس ــپرس؛ ای ــن هش ــدار به دنب ــال‬ ‫مصاحب هه ــای گس ــترده ب ــا ‪ ۱۶‬والدین کودکان بین س ــه‬ ‫تا پنج س ــال ب ــرای ارزیابی انگیز هه ــا‪ ،‬باورها و نگرش های‬ ‫یس ــت ک ــه فرزندان خود را در س ــنین پایین درگیر‬ ‫والدین ‬ ‫شه ــای رقابت ــی س ــازمان یافته می کنن ــد‪ .‬ک ــودکان‬ ‫ورز ‬ ‫جس ــاله ب هط ــور منظ ــم در ‪ ۱۱‬رش ــته ورزش ــی‬ ‫س ــه ت ــا پن ‬ ‫تب ــال‪ ،‬فوتب ــال‪ ،‬بس ــکتبال‬ ‫از اش ــکال اص ــاح ش ــده ن ‬ ‫و کریک ــت گرفت ــه تا ام ــوزش ش ــنا‪ ،‬رقص و ژیمناس ــتیک‬ ‫ش ــرکت کردند‪ ،‬والدی ــن انان عالقه مند ب ــه ایجاد عادات‬ ‫س ــبک زندگی س ــالم در فرزن ــدان خود از س ــنین کودکی‬ ‫بودن ــد‪ .‬عالو هب ــر مزایای رش ــد شایس ــتگی های حرکتی‪،‬‬ ‫ته ــای اجتماع ــی‪ ،‬خودکارامدی مثب ــت و افزایش‬ ‫مهار ‬ ‫سالمت روانی و جس ــمانی‪ ،‬مشارکت زودهنگام می تواند‬ ‫منجر به اس ــیب‪ ،‬خس ــتگی یا فرس ــودگی روانی ش ــود که‬ ‫همچنی ــن ب ــه افزای ــش ن ــرخ ت ــرک ورزش در اواس ــط ت ــا‬ ‫اواخ ــر کودکی کمک می کند‪ .‬نتایج تحقیقی در گذش ــته‬ ‫شس ــالگی در فعالیت‬ ‫نش ــان داد کودکانی ک ــه قبل از ش ‬ ‫ورزشی ش ــرکت می کنند‪ ،‬تمایل بیش ــتری به ترک ورزش‬ ‫س ــازمان یافته در ی ــک دوره چه ــار س ــاله دارن ــد‪ .‬امیلی ــا‬ ‫میس ــکو؛ محقق اصل ــی این تحقیق که موض ــوع دکترای‬ ‫او مش ــارکت ورزش ــی کودکان و الگوبرداری از والدین را در‬ ‫بر می گی ــرد‪ ،‬می گوی ــد‪« :‬نیروه ــای اجتماع ــی و فرهنگی‬ ‫گس ــترده تر نی ــز در انگیزه ها و ب ــاور والدین در م ــورد مزایا‬ ‫شه ــای ورزش های ام ــروزی نقش دارن ــد»‪ .‬خانم‬ ‫و چال ‬ ‫میس ــکو ابراز کرد‪« :‬انچ ــه این تحقیق و س ــایر مطالعات‬ ‫نش ــان داده ان ــد این اسـ ـت که والدی ــن بای ــد در م ــورد‬ ‫فوای ــد و خط ــرات کوتاه مدت و بلندم ــدت تصمیم گیری‬ ‫برای پیوس ــتن به ی ــک ورزش رقابتی‪ ،‬به ویژه در س ــنین‬ ‫پایی ــن‪ ،‬به خوبی ا گاه باش ــند‪ .‬والدی ــن و مراقبان باید به‬ ‫هنجاره ــای اجتماعی‪ ،‬گروه های ورزش ــی و کمپین های‬ ‫ورزش ــی دولتی نگاه کنند و درب ــاره ثبت نام فرزند خود در‬ ‫یک برنامه ورزش ــی س ــازمان یافته تفکر کنند‪ .‬در س ــطح‬ ‫باالت ــر‪ ،‬سیاسـ ـت گذاران ورزش جوان ــان بای ــد مدل فعلی‬ ‫مش ــارکت ورزش جوان ــان را بازبین ــی کنن ــد ت ــا اطمینان‬ ‫حاص ــل ش ــود کس ــانی ک ــه ورزش را ش ــروع می کنن ــد در‬ ‫ورزش باقی می مانند و در طول دوره رش ــد کودکی اغلب‬ ‫چنی ــن اتف ــاق نمی افتد»‪ .‬اس ــتادیار س ــام الی ــوت‪ ،‬یکی‬ ‫از محقق ــان‪ ،‬متخصص در زمین ــه فرزندپروری ورزش ــی‪،‬‬ ‫مش ــارکت و حف ــظ‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪« :‬پیامده ــای روان ــی‪-‬‬ ‫اجتماع ــی زی ــادی در ورزش جوانان وج ــود دارد‪ .‬از یک‬ ‫ط ــرف‪ ،‬می توانیم فکر کنیم که مش ــارکت اولیه در ورزش‪،‬‬ ‫ا گر با دقت انجام ش ــود‪ ،‬می تواند مزایای ــی برای کودکان‬ ‫داش ــته باش ــد اما از س ــوی دیگر‪ ،‬شروع س ــنی مشارکت‬ ‫شه ــای رقابت ــی از س ــن س هس ــالگی ک ــه‬ ‫ک ــودکان در ورز ‬ ‫اغل ــب ب ــه ان «اث ــر تایگ ــر وودز» می گویند‪ ،‬با تع ــدادی از‬ ‫خط ــرات بالق ــوه در ح ــال حاض ــر و این ــده همراه اس ــت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس ــت؛ اث ــر سوپراس ــتار ی ــا «اثر تایگ ــر وودز» به‬ ‫تغیی ــر عملکرد ناش ــی از حضور ی ــک بازیکن ب ــا رتبه باال؛‬ ‫یک سوپراس ــتار‪ ،‬در یک مس ــابقه رتبه بندی اشاره دارد‪.‬‬ ‫یافته های این تحقیق در مجل ــه ‪Qualitative Research‬‬ ‫‪ in Sport, Exercise and Health‬منتش ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس خبر داد؛‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫چهار شهرستان مازندران‪ ،‬فاقد مجتمع فرهنگی و هنری ست‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران گفت‪« :‬در شهرهای رامسر‪ ،‬چالوس‪ ،‬کالردشت و عباس‬ ‫ابـاد مجتمـع فرهنگـی و هنـری نداریـم و نیـاز بـه مسـاعد نماینـدگان اسـتان بـرای تحقـق ارزوهـای‬ ‫هنرمنـدان هسـتیم»‪ .‬حسـین جـوادی افـزود‪« :‬از محضـر نماینـدگان مسـئوالن شهرسـتان های‬ ‫رامسـر‪ ،‬چالـوس‪ ،‬عبـاس ابـاد و کالردشـت اسـتدعا می کنـم تـا نسـبت به تحقـق ارزوی دیرینـه اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر و رسانه این شهرستان ها که داشتن یک مجتمع فرهنگی هنری ست‪ ،‬این اداره کل‬ ‫را یاری کنند تا هنر مندان از بالتکلیفی در بیایند»‪ .‬وی گفت که با همکاری و مسـاعدت نماینده و‬ ‫فرمانـدار رامسـر و وزیـر ارشـاد توفیقاتـی دراین خصـوص حاصل شـده اسـت‪.‬‬ ‫تشدید طرح بازرسی و نظارت بر بازار نوروز ‪ ۱۴۰۲‬در شیراز‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف مرکـز اسـتان فـارس گفـت‪« :‬طـرح بازرسـی و نظـارت بر بـازار که در شـیراز اغاز شـده‬ ‫تـا پایـان مـاه مبـارک رمضـان (پایـان فروردیـن ‪ )۱۴۰۲‬ادامـه خواهـد داشـت»‪ .‬علیرضـا رعنایـی افـزود‪:‬‬ ‫«این طرح با هدف تامین ارامش و ثبات نسـبی بازار باتوجه به قرارداشـتن دراسـتانه اغاز سـال جدید‬ ‫و مـاه رمضـان درحال اجراسـت‪ .‬دراین طـرح‪ ،‬نظارت ها به شـکل خود نظارتی توسـط اصنـاف‪ ،‬در قالب‬ ‫گشـت های مشـترک دسـتگاه های متولـی و همچنیـن گشـت بازرسـی اتـاق اصنـاف شـیراز بـا تمرکـز بـر‬ ‫کاالهای پرمصرف ایام ازجمله خشکبار‪ ،‬شیرینی‪ ،‬میوه وتره بار‪ ،‬پوشا ک‪ ،‬کیف و کفش و مواد پروتئینی‬ ‫و برخـی فعالیت هـای خدماتـی ماننـد خشک شـویی ها و قالی شـویی ها انجـام خواهد شـد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد استان خبر داد؛‬ ‫اعالم قیمت مصوب گوشت و مرغ در لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیسسازمانجهاد کشاورزیلرستان گفت‪«:‬تولیدکنندگان‬ ‫و عرضه کننـدگان مـرغ قیمت مصوب را رعایت کنند»‪ .‬سـید‬ ‫یهـا در حـوزه‬ ‫عمـاد شـاهرخی بااشـاره به برخـی نارضایت ‬ ‫افزایش قیمت مرغ در استان گفت‪« :‬قیمت فروش مرغ به‬ ‫مردم در سـطح اسـتان باالتر از قیمت مصوب تخلف اسـت‬ ‫و درصـورت مشـاهده بـا فروشـندگان برخـورد قانونـی خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طبـق قیمـت مصـوب کـه بـه اتحادی ههـا‬ ‫هـم ازقبـل ابلاغ گردیـده هرکیلـو مـرغ گـرم ‪ 63‬هزارتومـان‬ ‫اسـت و هـر مغـازه ای باالتـر ازاین رقـم اقـدام بـه عرضـه نمایـد‬ ‫ً‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی‬ ‫قطعـا ازسـوی بازرسـان اعمـال قانـون م ‬ ‫بابیان اینکه به تولیدکنندگان تذکرات الزم داده شـده اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬دراین زمینـه نیـز تذکـرات الزم بـه کشـتارگاه های‬ ‫اسـتان داده شـده کـه درصـورت عدم رعایـت مـوارد قانونـی‬ ‫نهـا پلمـپ خواهـد شـد‪ .‬شـاهرخی از مـردم‬ ‫محـل فعالیـت ا ‬ ‫اسـتان خواسـت هـر مغـازه ای اقـدام بـه فـروش مـرغ باالتـر از‬ ‫ً‬ ‫‪ 63‬هزارتومـان نمـود ان را گـزارش دهنـد قطعـا اعمـال قانـون‬ ‫صـورت می گیـرد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی لرسـتان‬ ‫همچنیـن هشـدار جـدی دیگـری بـه فروشـندگان متخلـف‬ ‫داد و افـزود‪« :‬درصـورت عدم رعایـت قیمـت مصـوب ازسـوی‬ ‫عرضه کننـدگان و وجـود تقاضـای زیـاد به جهـت کنتـرل و‬ ‫تنظیـم بـازار و جلوگیـری از عرضـه خـارج از قیمـت مصـوب‪،‬‬ ‫‪3‬تـن موجود اسـت را با قیمت‬ ‫مـرغ منجمـد را کـه حـدود ‪ 000‬‬ ‫‪ 50‬هزارتومان روانه بازار خواهیم کرد»‪ .‬سید عماد شاهرخی‬ ‫تا کید کرد‪« :‬با مشـارکت مردم و گزارش تخلفات درخصوص‬ ‫فـروش باالتـر از قیمـت مصـوب مـا را در کنتـرل و تنظیـم بـازار‬ ‫همراهـی نماینـد»‪ .‬رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی لرسـتان‬ ‫همچنیـن از عرضـه گسـترده گوشـت گـرم همـراه بـا نظـارت‬ ‫دقیـق و منظـم در اسـتان خبـر داد‪ .‬شـاهرخی در بازدیـد و‬ ‫نظـارت از مرا کـز و فروشـگاه های عرضه کننـده گوشـت قرمـز‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬هیچ گونـه کمبـودی ازلحـاظ گوشـت قرمـز در اسـتان‬ ‫وجـود نـدارد و مرا کـز و فروشـگاه های عرضه کننـده همگـی‬ ‫درحال فعالیت اند‪ .‬عرضه گوشت قرمز در استان ساماندهی‬ ‫یشـود»‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫شـده و تحت نظـارت کامـل انجام م ‬ ‫«هـدف از این اقـدام‪ ،‬تنظیـم بـازار و کمـک بـه اقتصـاد خانوار‬ ‫برای تامین سـبد پروتئینی باتوجه به افزایشـی بودن قیمت‬ ‫گوشـت گـرم گوسـفند و گوسـاله در کشـور و نیـز در اسـتان‬ ‫لرسـتان اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬قیمـت هرکیلـو گوشـت دام سـنگین در سـطح بـازار‬ ‫باتوج هبـه سـن و کیفیـت گوشـت دام کشـتاری بیـن ‪ ۲۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزارتومـان اسـت‪ .‬قیمـت هرکیلـو گوشـت دام سـبک نیز‬ ‫در سـطح بازار باتوجه به سـن و کیفیت گوشت دام کشتاری‬ ‫اغاز اجرای فاز یک کمربند سبز تهران در ارتفاعات بی بی شهربانو‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫اییـن اغـاز اجـرای فـاز یـک کمربنـد سـبز شـهر تهـران به مسـاحت ‪ ۵۰۰‬هکتـار‬ ‫یبـی شـهربانو شـهرری بـا حضـور شـهردار تهـران‪ ،‬فرمانـدار ویـژه‬ ‫در ارتفاعـات ب ‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬نماینـده مجلـس شـورای اسلامی و سـایر مسـئولین در محـل‬ ‫شـروع عملیـات اجرایـی ایـن پـروژه برگـزار شـد‪ .‬اییـن احـداث فـاز یـک کمربنـد‬ ‫یبـی‬ ‫سـبز ‪ ۱۵۰۰‬هکتـاری شـهر تهـران به مسـاحت ‪ ۵۰۰‬هکتـار در ارتفاعـات ب ‬ ‫شـهربانو شـهرری بـا حضـور علیرضـا زا کانـی؛ شـهردار تهـران‪ ،‬حمیـد زمانـی؛‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬سـید علـی یزدیخـواه؛‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬شـهردار منطقـه ‪ ۲۰‬و سـایر مسـئولین و بـا حضـور جمعـی از فعـاالن‬ ‫محیط زیسـت و اعضـای کمیتـه کو هنـوردی شهرسـتان ری برگزار شـد‪ .‬فرماندار‬ ‫شهرسـتان ری در سـخنان خـود در این مراسـم ضمـن تقدیـر از مجموعـه‬ ‫شـهرداری تهـران به جهـت اجـرای ایـن پـروژه در محـدوده شـهرری گفـت‪:‬‬ ‫«اجـرای ایـن طـرح کـه دارای فوایـد و نکات مثبت زیـادی برای منطقه و اهالی‬ ‫ان اسـت سـبب گردیـد تـا مـا بتوانیـم بـا موفقیت یـک گام بلند دیگر را ب هسـوی‬ ‫یبـی شـهربانو به یکـی از جاذبه های بزرگ گردشـگری شـهر‬ ‫تبدیـل ارتفاعـات ب ‬ ‫تهران برداشته و خدمتی در شان مردم شریف شهرستان ری و جنوب تهران‬ ‫ارائه نماییم»‪ .‬زمانی در پایان سـخنان خود گفت‪« :‬انشـااهلل با اسـتمرار اجرای‬ ‫حهـا و تـداوم حمایت های مهندس زا کانی و مجموعه شـهرداری‬ ‫این گونـه طر ‬ ‫تهـران و سـایر دسـتگاه های متولـی بـه زودی شـاهد تکمیـل و بهر هبـرداری از‬ ‫ایـن منطقـه نمونـه گردشـگری در جنـوب تهـران جهت اسـتفاده مردم شـریف‬ ‫شهرسـتان ری و سـایر مناطـق باشـیم‪ .‬یکـی از اهـداف اصلـی انقلاب اسلامی‬ ‫از اغـاز شـکل گیری ان‪ ،‬تحقـق عدالـت اجتماعـی و حـذف فاصله های طبقاتی‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬در ادامـه ایـن مراسـم شـهردار تهـران ضمـن ابـراز خرسـندی از‬ ‫اغـاز پـروژه عظیـم احـداث کمربنـد سـبز شـهر تهـران از محـدوده سـرزمینی‬ ‫بیـن ‪ ۲۲۰‬تـا ‪ ۲۴۰‬هزارتومـان اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬تـا پایـان اسـفند ‪ 500‬تـن گوشـت قرمـز منجمد‬ ‫گوسـفندی و گوسـاله در مرا کـز و فروشـگاه های زنجیـره ای‬ ‫اسـتان توزیع می شـود‪ .‬وی اظهار کرد‪« :‬باتوجه به نوسـانات‬ ‫افزایشـی در قیمـت گوشـت قرمـز و اهتمـام ویـژه دولـت در‬ ‫تامین سـبد پروتئین خانوار با قیمت مناسـب‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کشـاورزی اقـدام بـه توزیـع گسـترده گوشـت قرمـز منجمـد‬ ‫گوسفند و گوساله کرده‪ .‬دراین راستا باتوجه به سیاست های‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز‬ ‫به تبـع دراین حـوزه اقداماتـی انجـام داده اسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بازرسـان تنظیم بازار سـازمان جهاد کشاورزی لرستان‬ ‫از قصابی هـا و فروشـگاه های زنجیـره ای اسـتان بازدیـد‬ ‫کردنـد و بـرای قصابـان متخلـف نیـز پرونـده تشـکیل دادنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن تذکـرات الزم درخصـوص رعایـت نـرخ توافقـی‬ ‫قیمـت گوشـت قرمـز اعلام شـد‪ .‬درحال حاضـر بـازار گوشـت‬ ‫روزهـای ارامـی را سـپری می کنـد‪ .‬گوشـت گـرم و منجمـد‬ ‫به اندازه کافـی در میدان هـا و بـازار وجـود دارد و هیچ گونـه‬ ‫کمبـودی دراین راسـتا وجـود نـدارد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫لرسـتان گفـت‪« :‬بـا ذخیره سـازی مناسـب و تمهیـدات‬ ‫اندیشیده شـده در مـاه پایانـی سـال و مـاه رمضـان مشـکلی‬ ‫درخصوص گوشـت قرمز مشـاهده نخواهد شـد»‪ .‬شاهرخی‬ ‫افـزود‪« :‬به دلیـل عرضـه و توزیـع بسیارمناسـب‪ ،‬در سراسـر‬ ‫اسـتان‪ ،‬گوشـت به وفور و به هرمیزان که بازار کشـش داشـته‬ ‫باشـد بـرای عرضـه وجـود دارد»‪ .‬به گفته این مسـئول؛ توزیع‬ ‫گوشـت های وارداتـی منجـر به ثبات بـازار و جلوگیـری از روند‬ ‫افزایـش قیمـت شـده و همـواره سـعی و تلاش بران اسـت که‬ ‫کاال بـا قیمـت مناسـب دراختیـار مـردم قـرار بگیـرد‪.‬‬ ‫ری و مجـاورت مضجـع شـریف حضـرت عبدالعظیـم الحسـنی(ع) عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«یکـی از اهـداف اصلـی انقلاب اسلامی تحقـق عدالـت اجتماعـی و نـگاه برابـر‬ ‫بـه تمامـی اقشـار و سـطوح جامعـه و حـذف فاصله هـای مختلـف طبقاتـی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و ‪ ...‬در نقاط مختلف شـهرها و به طورکلی در سـطح کشـور‬ ‫نشـهر‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬زا کانـی ادامـه داد‪« :‬یکـی از نکاتـی کـه از گذشـته در کال ‬ ‫تهـران بسـیار ازاردهنـده بـوده فاصله هـای ایجادشـده میـان شـمال و جنـوب‬ ‫شـهر بـوده اسـت‪ .‬فاصلـه عمیق و اختالف معنـاداری که فراتر از حـدود ‪ ۹۰۰‬متر‬ ‫اختلاف سـطح میـان شـمال و جنـوب تهـران‪ ،‬در سـطح خدمات دهـی به این‬ ‫مناطـق وجـود داشـته اسـت‪ .‬لـذا یکـی از اهـداف اصلـی مجموعه شـورای شـهر‬ ‫و شـهرداری تهـران از اولیـن روز اغـاز بـه کار‪ ،‬برنامه ریـزی درجهـت حـذف ایـن‬ ‫فاصلـه بـوده اسـت»‪ .‬شـهردار تهـران عنـوان کـرد‪« :‬حذف فاصله موجـود میان‬ ‫شـمال و جنـوب شـهر بدیـن معنـا نیسـت کـه مـا پس ازایـن بـه مناطق شـمالی‬ ‫شـهر خدماتـی ارائـه نکنیـم و تمـام تمرکـز مجموعـه خدمـات شـهری را بـر روی‬ ‫مناطـق جنوبـی قـرار دهیـم؛ بلکـه می بایسـت ضمـن خدمات رسـانی بـه سـایر‬ ‫مناطـق کالن شـهر تهـران‪ ،‬نگاهـی ویـژه و کار مضاعفـی در مناطـق جنوبـی‬ ‫حهـای‬ ‫صـورت بگیـرد کـه خوشـبختانه امـروز شـاهد اغـاز یکـی از همیـن طر ‬ ‫توسـعه ای در ارتفاعـات بی بـی شـهربانو شـهرری هسـتیم»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫نهر داریون؛ دهمین میراث یونسکو در ایران‬ ‫گلستان‬ ‫نرخ بیکاری در گلستان‬ ‫به ‪ ۹.۵‬درصد رسید‬ ‫نهـر داریـون یـا نهـر داریـوش‪ ،‬یکـی از سـازه های ابـی شوشـتر اسـت کـه به دسـتور داریـوش‬ ‫هخامنشی ساخته شد‪ .‬داریون یک نهر دست کند است که برای اب رسانی به دشت های‬ ‫میانـاب شوشـتر بنـا شـد و از رودخانـه شـطیط یـا چهاردانگـه منشـعب شـده و بـه شوشـتر‬ ‫می رسد‪ .‬دهانه نهر داریون در قلعه سالسل قرار دارد که اب از طریق هشت ابگیر وارد قلعه‬ ‫یشـود‪ .‬این نهر تنها سـازه ابی شوشـتر اسـت که همچنان نام بانی خویش را دارد‪ .‬پل بند‬ ‫م ‬ ‫نتـر از ابگیرهـای داریـون سـطح اب را بـرای سوار شـدن بـر نهـر‬ ‫شـادروان حـدود ‪ ۳۰۰‬متـر پایی ‬ ‫باال می اورد‪ .‬در بین جاهای دیدنی جنوب‪ ،‬این نهر کمترشناخته شده؛ اما بسیار زیبا ست‪.‬‬ ‫از بی مهر ی ها به هنر فرش تا سهم فرش دستباف در بازار های جهانی؛‬ ‫فرش ایرانی به نام فرش پاکستانی صادر می شود!‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«نـرخ بیـکاری گلسـتان در بهـار امسـال ‪ ۹.۲‬درصـد‪،‬‬ ‫در تابسـتان ‪ ۸.۹‬و در پاییـز ‪ ۹.۵‬درصـد ثبـت شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬حسـینعلی خواجه مظفـری اظهـار کـرد‪» :‬طبـق‬ ‫دسـتورالعمل کشـوری ایجـاد ‪ ۳۱۳۱۰‬شـغل در سـال‬ ‫جـاری تعهـد اشـتغال گلسـتان بـود کـه ا کنـون ‪۳۳۸۱۸‬‬ ‫شـغل ایجـاد و ‪ ۱۰۸‬درصـد محقـق شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان افـزود‪« :‬امـا در‬ ‫اسـتان‪ ،‬ایجـاد ‪ ۴۰۹۷۵‬شـغل را در دسـتورکار قـرار دادیـم‬ ‫کـه براین اسـاس‪ ۸۳ ،‬درصـد میـزان اشـتغال تحقـق یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬طبـق امـار؛ ‪ ۹۷‬درصـد اشـتغال گـرگان (تعهـد‪:‬‬ ‫‪ ۶۶۵۲‬شـغل)‪ ۹۲ ،‬درصـد اشـتغال بندرگـز (تعهـد‪۱۸۴۰ :‬‬ ‫شـغل)‪ ۹۰ ،‬درصـد اشـتغال گنبـدکاووس (تعهـد‪۶۲۲۷ :‬‬ ‫شـغل)‪ ۸۵ ،‬درصـد اشـتغال کاللـه (تعهـد‪ ۲۴۰۰ :‬شـغل)‪،‬‬ ‫‪ ۸۳‬درصـد اشـتغال گالیکـش (تعهـد‪ ۸۱ ،)۱۹۵۹ :‬درصـد‬ ‫اشـتغال کردکوی (تعهد‪ ۲۱۹۷ :‬شـغل)‪ ۸۰ ،‬درصد اشتغال‬ ‫مینودشـت (تعهـد‪ ۷۹ ،)۲۵۸۲ :‬درصـد تعهـد اشـتغال‬ ‫ترکمـن (تعهـد‪ ۷۵ ،)۲۱۷۷ :‬درصـد اشـتغال علی اباد کتول‬ ‫(تعهد‪ ۷۴ ،)۳۲۱۲ :‬درصد اشـتغال اق قال (تعهد‪،)۳۴۲۷ :‬‬ ‫‪ ۷۳‬درصـد اشـتغال رامیـان (تعهـد‪ ۷۲ ،)۲۰۴۱ :‬درصـد‬ ‫اشـتغال ازادشـهر (تعهـد‪ ۲۶۶۵ :‬شـغل)‪ ۶۷ ،‬درصـد‬ ‫اشـتغال گمیشـان (تعهـد‪ ۱۷۸۵ :‬شـغل) و ‪ ۸۳‬درصـد‬ ‫تعهد اشـتغال مراوه تپه (تعهد‪ ۱۸۱۰ :‬شـغل) محقق شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی درخصـوص نـرخ مشـارکت و نـرخ بیـکاری‬ ‫امسـال گلسـتان گفـت‪« :‬نـرخ مشـارکت اقتصـادی کشـور‬ ‫در بهـار ‪ ۴۰.۹‬درصـد‪ ،‬در تابسـتان و پاییـز هـم هرکـدام‬ ‫‪ ۴۱‬درصـد بـوده و این اعـداد در گلسـتان به ترتیـب ‪،۳۷.۲‬‬ ‫‪ ۳۷.۳‬و ‪ ۳۸.۱‬درصـد اسـت»‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۱۶۰۰۰‬درخواست خودمالکی‬ ‫نهضت ملی مسکن‬ ‫هنــر قالــی بافــی ایــران از دیربــاز زبانــزد مــردم جهــان بوده و هســت؛ همین باعث شــده‬ ‫تــا افــراد زیــادی مشــتاق به دســت اوردن فنــون فــرش بافی ایرانی باشــند‪ .‬در بســیاری از‬ ‫شهــای بافــت کشــور‬ ‫نهــا بــا تقلیــد از ایــن هنــر زیبــای ایرانــی بــه کیفیــت فر ‬ ‫مــوارد نیــز ا ‬ ‫ایــران لطمــه وارد می کننــد‪ .‬طر ح هایــی کــه توســط هنرمنــدان چیــره دســت ایرانــی بــرای‬ ‫ش بافی‬ ‫حهــا بــه فــر ‬ ‫شهــا‪ ،‬گلی مهــا و قالیچ ههــای ایرانــی ایجــاد شــده اســت‪ .‬ایــن طر ‬ ‫فر ‬ ‫گ وبــوی دیگــری داده و همین امــر باعــث پیشــرفت ایــن هنــر اصیل کشــورمان شــده‬ ‫رن ‬ ‫اســت‪ .‬از قدیــم مــردم بــرای ان کــه بــه خان ههــای خــود نقــش و نــگاری هدیــه بدهنــد‬ ‫و یــا اینکــه خان ههــا را از حالــت بــی روحــی بــه ســمت زیبایــی و جذابیــت ســوق دهنــد‬ ‫شهــای دســتبافت اســتفاده می کردنــد‪ .‬در واقــع در گذشــته نــه چنــدان دور افــراد‬ ‫از فر ‬ ‫زیــادی در پــی یاد گیــری یــا بافــت فــرش و گلیم بســر می بردنــد‪ .‬هم اکنون نیــز کارگاه های‬ ‫قالی بافــی دســتی و ماشــینی ایجــاد شــده اســت کــه می توانــد ایــن هنــر را بیش از پیــش‬ ‫بــه مــردم جهانیــان بشناســاند‪ .‬افزایــش قیمــت مــواد اولیــه‪ ،‬نــرخ تــورم افســار گســیخته‬ ‫و مشــکالت صــادرات باعــث شــده تــا فــرش دســتباف روز بــه روز جایــگاه خــود را هــم در‬ ‫افزایش نرخ تورم‬ ‫باعث گرانی بیش از حد مواد اولیه شده است‬ ‫رئیـس اتحادیـه فروشـندگان دسـتباف شـیراز در ادامـه‬ ‫با بیان اینکـه در حال حاضـر بـرای صـادرات فـرش بـه کشـور‬ ‫امریکا باید فرش دستباف ایرانی را به اسم فرش پا کستانی‬ ‫بـه ایـن کشـور صـادر کـرد کـه این مهـم هزینه های بسـیاری‬ ‫را بـرای فعـاالن ایجـاد می کنـد‪ ،‬بیـان می کنـد‪« :‬افزایـش نـرخ‬ ‫تـورم باعـث گرانـی بیش از حد مـواد اولیه شـده که در نهایت‬ ‫منجـر بـه افزایـش قیمـت فـرش دسـتباف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مفرحـی با اشـاره به اینکه در شـرایط فعلـی تنها افـراد خاصی‬ ‫می توانند از خرید فرش دستباف استقبال کنند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«ا گرچـه در سـال های گذشـته تمـام اقشـار می توانسـتند‬ ‫فـرش دسـتباف را خریـداری کننـد؛ امـا در حال حاضـر‬ ‫ثشـده کـه تنها افراد خاص قـدرت خرید فرش‬ ‫یهـا باع ‬ ‫گران ‬ ‫دستباف را داشته باشند»‪ .‬وی با بیان اینکه در یک مقطع‬ ‫زمانـی فـرش دسـتباف ایرانـی ‪ 75‬درصـد بـازار جهانـی را در‬ ‫دست خود داشت‪ ،‬می گوید‪« :‬در حال حاضر طبق اخرین‬ ‫امار سـهم فرش دسـتباف ایرانی در بازارهای جهانی میان‬ ‫‪ 12‬الـی ‪ 15‬درصـد اسـت کـه ایـن مهـم یـک فاجعـه اسـت»‪.‬‬ ‫سهم فرش دستباف فارس از صادرات کشور‬ ‫حدود ‪ 35‬درصد است‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان دستباف شیراز با اشاره به اینکه‬ ‫وجـود تحری مهـای داخلـی و خارجـی روز بـه روز فشـار را‬ ‫بـه بافنـدگان و فعـاالن فـرش بیشـتر می کنـد‪ ،‬می افزایـد‪:‬‬ ‫خــارج و هــم در داخــل شــور از دســت بدهــد‪ .‬ب هگــزارش ایلنــا؛ صــادرات فــرش دســتباف‬ ‫را ب هطــور قطــع وان یکــی از اصلی تریــن اقــام صــادرات غیر نفتــی ایــران بــه جهــان‬ ‫معرفــی کــرد کــه در ســالیان اخیــر بــا افــت شــدید و باور نکردنــی ر وب ـه رو شــده اســت و‬ ‫صنعــت قالــی بافــی را بــا رکــود ویــژه ای همــراه کــرده اســت‪ .‬رئیــس اتحادیــه فروشــندگان‬ ‫دســتباف شــیراز با بیان اینکــه دالیــل بســیاری زیــادی وجــود دارد کــه اجــازه نمی دهــد‬ ‫فــرش دســتباف ایرانــی و اســتان فــارس در بــازار هــای جهانــی و داخلــی رشــد کنــد‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪« :‬در هــم امیختگــی موضوعــات سیاســی بــا مســائل اقتصــادی مشــکالتی‬ ‫را در حــوزه صــادرات فــرش دســتباف ایجــاد کــرده اســت»‪ .‬ب هگــزارش ایلنــا؛ غالمرضــا‬ ‫مفرحــی نبــود ارتبــاط بــا دیگــر کشــورها و تبلیغــات ســوء علیــه کشــور باعــث شــده تــا‬ ‫فــرش ایرانــی در بازارهــای جهانــی اقبــال خوشــی بــه خریــد فــرش ایــران نشــان ندهنــد‪،‬‬ ‫می افزایــد‪« :‬در حال حاضــر نبــود ارتبــاط بــا دیگــر کشــورها اجــازه فــروش محصــوالت را‬ ‫بــه مــا نمی دهــد و در حال حاضــر صــادرات فــرش دســتباف بــه بــازار هــای خلیــج فــارس‬ ‫ب هشــدت کاهــش یافتــه و هیــچ دسترســی هــم بــه بــازار امریــکا نداریــم»‪.‬‬ ‫«با توجه به اینکـه سـهم فـرش دسـتباف اسـتان فـارس‬ ‫از صـادرات کشـور حـدود ‪ 35‬درصـد اسـت امـا مشـکالت‬ ‫متعـدد و دیدگا ههـا باعـث شـده تـا ایـن صنعـت در اسـتان‬ ‫مـورد بـی مهـری قرار بگیرد»‪ .‬مفرحـی با بیان اینکه بافت هر‬ ‫فـرش بـرای حـدود ‪ 25‬نفـر اشـتغال زایی می کنـد‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫یکـه صنعـت فـرش در کشـور نهادینـه شـود و‬ ‫در صورت ‬ ‫مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد‪ ،‬این صنعت می تواند برای‬ ‫‪ 25‬درصـد کشـور اشـتغال ایجـاد کنـد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫صنعـت فـرش بـرای تمـام افـراد از بافنـده‪ ،‬کارخانـه هـای‬ ‫ریسـندگی و ‪ ...‬اشـتغال ایجـاد می کنـد‪ ،‬می افزایـد‪« :‬ا گـر این‬ ‫صنعت در هر کشور دیگری بود‪ ،‬مسئوالن ان را با یک نگاه‬ ‫ویـژه حمایـت می کردنـد کـه متاسـفانه ایـن اتفـاق در ایـران‬ ‫رخ نمی دهـد»‪.‬‬ ‫صنعت فرش دیگر صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫رئیـس اتحادیـه فروشـندگان دسـتباف شـیراز با بیـان اینکه‬ ‫نبـود مافیـا در حـوزه فـرش باعـث شـده تـا ایـن صنعـت‬ ‫نتوانـد در کشـور رونـق بگیـرد‪ ،‬می گویـد‪« :‬در حال حاضـر‬ ‫فعـاالن فـرش در اسـتان فـارس تنهـا به خاطـر عشـقی کـه‬ ‫بـه ایـن هنـر دارنـد‪ ،‬اقـدام بـه فعالیـت می کننـد و صنعـت‬ ‫فـرش در شـرایط فعلـی به هیچ وجـه صرفـه اقتصـادی‬ ‫نـدارد»‪ .‬مفرحـی با بیان اینکـه بافـت یـک فـرش کامـل‬ ‫یبـرد‪ ،‬می گویـد‪« :‬حـدود سـه ماه‬ ‫حـدود شـش ماه زمـان م ‬ ‫یبـرد تـا یـک فـرش به فـروش بـرود و ا گـر فعاالن‬ ‫هـم زمـان م ‬ ‫ایـن صنعـت سرمایه هایشـان را در حوز ههـای سـکه و طلا‬ ‫هزینه کنند به مراتب سـود بیشـتری کسـب می کنند»‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه دولت هیچ حمایتی از صنعت فرش ندارد‪،‬‬ ‫مـی گویـد‪« :‬متاسـفانه در حال حاضـر دولـت تصمیماتـی‬ ‫اتخـاذ می کنـد کـه باعـث متضـرر شـدن فعـاالن فـرش‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیـس اتحادیـه فروشـندگان دسـتباف شـیراز‬ ‫م ‬ ‫صـدور بخشـنامه های متعدد ماننـد پیمـان ارزی‪ ،‬دریافت‬ ‫مالیـات بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات و ‪ ...‬باعـث شـده تـا‬ ‫فعـاالن فـرش دسـتباف روز بـه روز بـا مشـکالت متعـددی‬ ‫مواجـه شـوند‪ ،‬می افزایـد‪« :‬مسـئوالن فقـط در حـرف‬ ‫صـادرات فـرش را از پرداخـت مالیات معاف کرده اند؛ زیرا در‬ ‫عمـل ایـن اتفـاق رخ نمـی دهـد و از صـادرات ایـن صنعـت‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مالیـات دریافـت م ‬ ‫نسل جدید به بافت فرش رو نمی اورند‬ ‫مفرحـی با اشـاره به اینکه در حال حاضـر نسـل جدیـد‬ ‫به دلیـل زحمـت زیـاد و نداشـتن سـود کافـی به بافـت فرش‬ ‫رو نمـی اورنـد‪ ،‬خاطر نشـان می کنـد‪« :‬در شـرایط فعلـی‬ ‫وضعیـت بـرای فعاالن فرش دشـوار اسـت»‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروشـندگان دسـتباف شـیراز با اشـاره به اینکه هیچ گونـه‬ ‫زیر سـاختی بـرای صـادرات فـرش در کشـور و اسـتان فـارس‬ ‫فراهـم نیسـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬نبـود هواپیما و زیر سـاخت های‬ ‫لو نقلـی جهـت ارسـال فـرش بـه دیگـر کشـور ها‬ ‫حم ‬ ‫شـرایط را بـرای فعالیـت در ایـن صنعـت دشـوار می کنـد و‬ ‫یسـت که در کشـورهایی مانند پا کسـتان‪ ،‬هند و‬ ‫این در حال ‬ ‫بنـگالدش و ‪ ...‬تمـام زیر سـاخت ها فراهـم اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان گفـت‪« :‬تا کنـون بیـش از‬ ‫‪ ۱۶۰۰۰‬درخواسـت خودمالکـی ثبـت شـده کـه ازاین تعـداد‬ ‫‪ ۳۲۷۵‬متقاضـی دارای انعقـاد قـرارداد مشـارکت بـا‬ ‫بانـک هسـتند»‪ .‬مهـدی ملـک افـزود‪« :‬متقاضیـان‬ ‫خودمالـک در طـرح نهضـت ملـی مسـکن کسـانی اند‬ ‫کـه سـند مالکیـت زمیـن ان هـا به نـام بخـش خصوصـی‬ ‫یـا اشـخاص حقیقی سـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬هـر متقاضـی‬ ‫خودمالـک می توانـد بـرای سـاخت تعـداد واحدهـای‬ ‫دردست ساخت‪ ،‬تسهیالت دریافت کند‪ .‬این متقاضیان‬ ‫می تواننـد مـدارک الزم خـود یعنی سـند مالکیـت و پروانه‬ ‫سـاختمان را پـس از انتخـاب بانـک‪ ،‬بارگـذاری کـرده تـا به‬ ‫بانـک معرفـی شـوند‪ .‬وام خودمالکـی در چهـار مرحلـه و‬ ‫باتوجه به پیشـرفت طرح توسـط بانک عامل به حسـاب‬ ‫متقاضـی واریـز می شـود‪ .‬دراین مسـیر چنانچـه متقاضـی‬ ‫موفـق بـه اخـذ تسـهیالت از بانـک نشـود‪ ،‬می توانـد بانک‬ ‫ارائه کننـده تسـهیالت را بـا ورود بـه پنجـره ثبـت اطالعـات‬ ‫خـود در سـامانه ‪ www.saman.murd.ir‬تغییـر دهـد»‪.‬‬ ‫وی از پایـان سـهمیه بانـک مسـکن بـرای ارائـه تسـهیالت‬ ‫خودمالکـی در اسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬در گلسـتان ‪۱۸‬‬ ‫بانـک تعهـد ارائـه تسـهیالت خودمالکـی بـه متقاضیـان‬ ‫داشـته و بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده‪ ،‬ارائه تسـهیالت‬ ‫بـه متقاضیـان مطلوب تـر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۶۸۷‬وکیل پایه یک در گلستان‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره کانـون وکالی دادگسـتری گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬سـالروز اسـتقالل کانـون وکال بـا وجـود قدمـت‬ ‫‪ ۷۰‬سـاله هنوز در تقویم رسـمی کشـور ثبت نشده است»‪.‬‬ ‫حمیدرضـا مومـن به مناسـبت سـالروز اسـتقالل کانـون‬ ‫وکال و روز وکیـل برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬کانـون وکال‬ ‫یکـی از قدیمی تریـن نهادهـای مدنـی کشـور اسـت کـه‬ ‫نقـش بسـزایی در بحـث مسـائل حقوقـی‪ ،‬تربیـت وکیـل‬ ‫و قوانیـن در حـوزه قضائـی داشـته اسـت‪ .‬ایـن کانـون بـا‬ ‫قدمـت بلنـد و داشـتن وکالی باتجربـه تاثیـر بسـزایی در‬ ‫نظـارت بـر وکالی عضو این مجموعـه دارد»‪ .‬مومن گفت‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر ‪ ۶۸۹‬نفـر وکیـل پایه یـک عضـو ایـن کانـون‬ ‫هستند که ازاین تعداد دونفر تعلیق هستند و ‪ ۱۵‬نفر هم‬ ‫کـه در اختبـار امسـال قبـول شـدند هفتـه اینـده بـا اتیـان‬ ‫سـوگند بـه ایـن جمـع افـزوده می شـوند‪ .‬از ‪ ۶۳‬کارامـوز‬ ‫‪ ۵۶‬نفـر گلسـتانی و هفت نفـر کارامـوز مهمـان در کانـون‬ ‫مشـغول امـوزش هسـتند»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اترس تجارت راسا صنعت‬ ‫در تاریـخ ‪ 1401/11/25‬بـه شـماره ثبـت ‪ 609084‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14011991404‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتر‬ ‫تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهت اطلاع عموم ا گهی می شـود‪ .‬موضوع فعالیـت‪ :‬خرید‬ ‫و فـروش‪ ،‬تولیـد‪ ،‬توزیـع‪ ،‬پخـش‪ ،‬بسـته بندی‪ ،‬واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی؛ تهیـه‪،‬‬ ‫تولیـد‪ ،‬سـاخت‪ ،‬توزیـع‪ ،‬طراحـی و اجـرا‪ ،‬خریـد و فـروش و واردات و صـادرات لـوازم و تجهیزات یـراق االت‬ ‫تهـای چوبـی و فلـزی و یـراق االت اشـپزخانه‪ ،‬درب‪ ،‬کابینـت و لـوازم اشـپزخانه و یـراق االت‬ ‫انـواع کابین ‬ ‫سـاختمانی و تجهیـزات مرتبـط بـا انها؛ همچنیـن ترخیـص کاال از گمرکات داخلـی و بین المللی؛ انعقاد‬ ‫قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی و خارجـی؛ ایجـاد شـعب‪ ،‬اخذ و اعطـای نمایندگی‬ ‫شرکت ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی؛ برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تخصصـی و غیرتخصصـی داخلـی و خارجـی و غرفه ارایـی؛ گشـایش اعتبـارات اسـنادی و ال سـی بـرای‬ ‫کهـا؛ افتتـاح حسـاب در کلیـه بانک هـا و موسسـات دولتـی و غیردولتـی؛ اخـذ وام و‬ ‫شـرکت نـزد بان ‬ ‫تسـهیالت و اعتبـارات بانکـی ب هصـورت ارزی و ریالـی از کلیـه بانک های دولتی و خصوصی و موسسـات‬ ‫مالی و اعتباری داخلی و خارجی؛ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬شرکت در سمینار و همایش در نمایشگاه های داخلی و بین المللی؛ ترخیص کاال از کلیه‬ ‫گمـرکات داخلـی و خارجـی درصـورت لـزوم پـس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط‪ .‬مدت فعالیت‪:‬‬ ‫از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر‬ ‫تهـران‪ ،‬جوادیـه‪ ،‬کوچـه عسـگری فرعـی‪ ،‬کوچـه شـهید یحیـی احمدی نسـب‪ ،‬پلا ک ‪ ،22‬پاسـاژ بازارچـه‬ ‫مهدی‪ ،‬طبقه ‪ ،1‬واحد ‪ 7‬کدپسـتی ‪ 1365876995‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ‬ ‫‪ 3.000.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یک از شـرکا‪ :‬اقای سـیدمرتضی میرهاشـمی روته‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0012775444‬دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای مجتبـی بشـیری بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0014141760‬دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای حامـد جواهـری بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0062182846‬دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای رضا بشـیری به شـماره ملـی ‪1533718822‬‬ ‫دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬اقـای سـیدمرتضی میرهاشـمی روته بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0012775444‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و به سـمت عضو اصلی‬ ‫هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود؛ اقـای مجتبـی بشـیری بـه شـماره ملـی ‪ 0014141760‬بـه سـمت عضـو‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود؛ اقـای حامـد جواهـری بـه شـماره ملـی ‪ 0062182846‬بـه‬ ‫سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و به سـمت عضو اصلـی هیئت مدیره به مـدت نامحـدود؛ اقای‬ ‫رضـا بشـیری بـه شـماره ملـی ‪ 1533718822‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪.‬‬ ‫دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪،‬‬ ‫قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس‬ ‫ً‬ ‫هیئت مدیره مشـترکا همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت‬ ‫موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1462114‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تابان یراق تارا تجارت‬ ‫در تاریـخ ‪ 1401/11/25‬بـه شـماره ثبـت ‪ 609085‬به شناسـه ملـی ‪ 14011991423‬ثبت و امضا ذیل دفاتر‬ ‫تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیر جهـت اطالع عموم ا گهی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیت‪ :‬خرید‬ ‫و فـروش‪ ،‬تولیـد‪ ،‬توزیـع‪ ،‬پخـش‪ ،‬بسـته بندی و واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی؛ تهیـه‪،‬‬ ‫تولیـد‪ ،‬سـاخت‪ ،‬توزیـع‪ ،‬طراحـی و اجـرا‪ ،‬خریـد و فـروش و واردات و صـادرات لوازم و تجهیـزات یراق االت‬ ‫انـواع کابینت هـای چوبـی و فلـزی و یـراق االت اشـپزخانه‪ ،‬درب‪ ،‬کابینـت و لوازم اشـپزخانه و یـراق االت‬ ‫سـاختمانی و تجهیـزات مرتبـط بـا انهـا؛ همچنین ترخیـص کاال از گمرکات داخلـی و بین المللی؛ انعقاد‬ ‫قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی و خارجـی؛ ایجاد شـعب‪ ،‬اخـذ و اعطای نمایندگی‬ ‫شرکت ها و موسسات معتبر داخلی و خارجی؛ برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های بین المللی‬ ‫لسـی بـرای‬ ‫تخصصـی و غیرتخصصـی داخلـی و خارجـی و غرفه ارایـی؛ گشـایش اعتبـارات اسـنادی و ا ‬ ‫شـرکت نـزد بانک هـا؛ افتتـاح حسـاب در کلیـه بانک هـا و موسسـات دولتـی و غیردولتـی؛ اخـذ وام و‬ ‫تسـهیالت و اعتبـارات بانکـی به صـورت ارزی و ریالـی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسـات‬ ‫مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی‪ ،‬شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی اعـم از‬ ‫داخلـی و بین المللـی؛ شـرکت در سـمینار و همایـش در نمایشـگاه های داخلـی و بین المللـی؛ ترخیص‬ ‫کاال از کلیـه گمـرکات داخلـی و خارجـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪.‬‬ ‫مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش‬ ‫مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬جوادیـه‪ ،‬کوچـه عسـگری فرعـی‪ ،‬کوچـه شـهید یحیـی احمدی نسـب‪ ،‬پلا ک ‪،22‬‬ ‫پاساژ بازارچه مهدی‪ ،‬طبقه ‪ ،1‬واحد ‪ 7‬کدپستی ‪ 1365876995‬سرمایه شخصیت حقوقی‪ :‬عبارت‬ ‫اسـت از مبلـغ ‪ 3.000.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای سـیدمرتضی‬ ‫میرهاشـمی روته بـه شـماره ملـی ‪ 0012775444‬دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای مجتبـی‬ ‫بشـیری بـه شـماره ملـی ‪ 0014141760‬دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای حامـد جواهـری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0062182846‬دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای رضـا بشـیری بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 1533718822‬دارنـده ‪ 750000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬اقـای سـیدمرتضی‬ ‫میرهاشـمی روته بـه شـماره ملـی ‪ 0012775444‬بـه سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحـدود و به‬ ‫سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود؛ اقای مجتبی بشیری به شماره ملی ‪0014141760‬‬ ‫به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود؛ اقای‬ ‫حامـد جواهـری به شـماره ملی ‪ 0062182846‬به سـمت عضو اصلی هیئت مدیـره به مدت نامحدود؛‬ ‫اقـای رضـا بشـیری بـه شـماره ملـی ‪ 1533718822‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت‬ ‫نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامـل و‬ ‫ً‬ ‫رئیس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه‪.‬‬ ‫ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1462113‬‬ ‫رایگان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 8‬اسفند ‪ / 1401‬شماره ‪437‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫کناره گیری چین از بازار بیت کوین و فرصتی مغتنم برای رقبای بین المللی‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫در سـپتامبر ‪ ،2019‬ماینرهـای بیت کویـن‬ ‫در چیـن ‪ 76‬درص ِـد کل انـرژی کامپیوتـری‬ ‫مورد اسـتفاده در اسـتخراج ارزهـای‬ ‫دیجیتـال را ب هخـود اختصـاص داده بودنـد؛‬ ‫ـدی دولـت‬ ‫با ای ‬ ‫نحـال‪ ،‬از زم ِ‬ ‫ـان مقابلـه ج ِ‬ ‫تهـای اسـتخراج رمـزارز‬ ‫چیـن بـا فعالی ‬ ‫و به نوعـی «سـرکوب» ارزهـای دیجیتـال‬ ‫در ان کشـور‪ ،‬چشـم انداز جهان ِـی این فضـا‬ ‫به میزانـی چشـمگیر‪ ،‬تغییـر کـرده اسـت‪ .‬در‬ ‫همـان بـازه زمانـی‪ ،‬ماینرهایـی بـا ‪ I P‬مربـوط‬ ‫بـه ایـاالت متحـده امریـکا تنهـا ‪ 4.1‬درصـد از‬ ‫انـرژی رایانـه (نیـروی رایانش ِـی ماینرهـا کـه‬ ‫ً‬ ‫یشـود) را‬ ‫اصطالحـا «هش ِ ریـت» نامیـده م ‬ ‫اسـتفاده می کردنـد‪ .‬ازان زمـان تـا تابسـتان‬ ‫‪ ،2021‬رون ِـد بـازی تغییـر کـرد و ایـاالت متحـده‬ ‫امریـکا بـا جهـش ‪35‬درصـدی دراین زمینـه‪،‬‬ ‫نا گهـان بـه مصرف کننـده شـماره یـک انـرژی‬ ‫یکـه‬ ‫بیت کویـن در جهـان تبدیـل شـد؛ درحال ‬ ‫چیـن از ایـن رقابـت کنـار کشـید و سـهم ان‬ ‫بـه صفـر رسـید‪ .‬داد ههـای «مرکـز تامیـن مالی‬ ‫جایگزیـن کمبریـج» (‪ )CCAF‬نشـان می دهـد‬ ‫کـه «قزاقسـتان» نیـز تغییـری قابل توجـه‬ ‫دراین میـان داشـته اسـت؛ کشـوری کـه‬ ‫در سـپتامبر ‪« ،2019‬هش ِ ریـت» ان فقـط‬ ‫‪ 1.4‬درصـد بـود و حـاال با توجه به اینکـه چیـن‬ ‫ً‬ ‫دیگـر رسـما یکـی از بازیگـران ایـن صنعـت‬ ‫نیسـت‪ ،‬بـه نـرخ ‪ 18.1‬درصـدی دسـت یافتـه؛‬ ‫عـددی کـه باعـث شـده تـا دومیـن مرکـز‬ ‫بـزرگ اسـتخراج بیت کویـن در جهـان نامیـده‬ ‫یهـای سیاسـی‬ ‫شـود؛ هرچندکـه ناارام ‬ ‫کنونـی در این کشـور و پیامدهایـی نظی ِـر‬ ‫ـری اینترنـت‪ ،‬سـقوط قیمـت‬ ‫قطـع سراس ِ‬ ‫بیت کویـن را در انجـا به دنبـال داشـته اسـت‪.‬‬ ‫روسـیه نیـز دیگـر چهـره فعـال این فهرسـت‬ ‫ـهم ‪11.2‬درصـدی از «هش ِ ریـت»‬ ‫اسـت کـه س ِ‬ ‫جهانـی دارد‪ .‬به زبانـی سـاده‪« ،‬هشـینگ»‬ ‫با اسـتفاده از یـک تابـع ریاضـی‪ ،‬مقـداری را بـه‬ ‫مقـدار دیگـر تبدیـل می کنـد و درواقـع‪ ،‬یکـی از‬ ‫شهـای ایجـاد امنیـت هنـگام انتقـال پیـام‬ ‫رو ‬ ‫اسـت‪ .‬یـک مثـال سـاده‪ :‬می خواهیـد یـک‬ ‫ادرس ایمیـل و رمـز عبـور بـرای خـود ایجـاد‬ ‫کنیـد؛ سـایت ارائه دهنـده ایمیـل‪ ،‬گـذرواژه‬ ‫نصـورت ذخیـره نمی کنـد و‬ ‫شـما را به هما ‬ ‫در عـوض‪ ،‬رمـز عبـور شـما را از طریـق الگوریتـم‬ ‫ـش» رمـز عبـور شـما‬ ‫«هشـینگ» اجـرا؛ و «ه ِ‬ ‫را ذخیـره می کنـد‪ .‬هر بـار کـه می خواهیـد بـه‬ ‫ایمیلتـان وارد شـوید‪ ،‬ان سـایت‪ ،‬رمـز عبـوری‬ ‫کـه وارد می کنیـد را بـه «هـش» تبدیـل و ان را‬ ‫بـا «هشـی» کـه ذخیـره کـرده اسـت‪ ،‬مقایسـه‬ ‫می کنـد؛ تنهـا چنانچـه ایـن دو «هـش»‬ ‫باهـم تطابـق داشـته باشـند‪ ،‬شـما مجـاز بـه‬ ‫کچین‬ ‫دسترسـی بـه ایمیلتان هسـتید‪ .‬در بال‬ ‫ِ‬ ‫بیت کویـن‪ ،‬فراینـد «ماینینـگ» (اسـتخراج)‬ ‫ً‬ ‫اساسـا بـا اجـرای یکسـری «هشـینگ ‪-SHA‬‬ ‫مسـازی‬ ‫‪( »256‬مجموعـه ای از توابـع دره ‬ ‫کـه اژانـس امنیـت ملـی ایـاالت متحـده‬ ‫طراحی کرده؛ و توسـط موسسـه ملـی فناوری‬ ‫و اسـتانداردها در سـال ‪ ۲۰۰۱‬به عنـوان‬ ‫چین‬ ‫قزاقزستان‬ ‫روسیه‬ ‫امریکا‬ ‫اسـتاندارد پـردازش اطالعـات انتشـار یافـت)‬ ‫انجـام می شـود‪ .‬امـروزه در بال کچیـن ارزهـای‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬از «هشـینگ» بـرای نوشـتن‬ ‫شهـای جدیـد‪ ،‬زمان گـذاری ان هـا و‬ ‫ترا کن ‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا افـزودن ان هـا بـه بلا ک قبلـی اسـتفاده‬ ‫یشـود‪ .‬وقتـی یـک بلا ک از ترا کنش هـا‪،‬‬ ‫م ‬ ‫بـه بال کچیـن اضافـه و میـان اپراتـور‬ ‫نودهـای مختلـف اجمـاع حاصـل می شـود‪،‬‬ ‫سکـردن رونـد معاملـه به دلیـل ماهیـت‬ ‫معکو ‬ ‫ً‬ ‫یک طرف هبـودن «هشـینگ»‪ ،‬تقریبـا ناممکـن‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن‪« ،‬هشـینگ» بـرای حفـظ‬ ‫م ‬ ‫یکپارچگـی بال کچیـن حیاتی سـت‪ .‬ازسـویی‪،‬‬ ‫رقابـت در اسـتخراج رمزارزهـا بدین گونـه‬ ‫اسـت‪ :‬هر چـه تعـداد ماینرها در شـبکه بیشـتر‬ ‫باشـد‪ ،‬میـزان نیـروی رایانشـی بیشـتری نیـز‬ ‫بـرای اسـتخراج بیت کویـن جدیـد موردنیـاز‬ ‫خواهـد بـود؛ پـس کاهـش «هش ریـت»‬ ‫در صـورت کاهـش شـمار ماینرهـا در شـبکه‪،‬‬ ‫تولیـد سـکه جدیـد را بـرای ماینرهـای دیگـر‬ ‫کـه در شـبکه اند‪ ،‬راحت تـر می کنـد‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫وقوع بحران های اخیر در قزاقسـتان‪ ،‬فرصتی‬ ‫مغتنـم بـرای رقبـا محسـوب خواهـد شـد کـه‬ ‫بایـد دیـد در سـال جـاری میلادی بـه کجـا‬ ‫ختـم خواهـد شـد‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫طوطی؛سخنگویجامعهپرندگان‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫از رنگی تریـن و زیباتریـن پرنـدگان روی زمیـن به شـمار می رونـد‬ ‫یهـای شناخت هشـده ان هـا میـان انسـان ها‪ ،‬توانایـی‬ ‫یکـی از ویژ گ ‬ ‫تکـردن ان هاسـت انـواع گونا گونـی از ایـن پرنده هـای‬ ‫صحب ‬ ‫باهـوش وجـود دارد کـه این موضـوع بدین معناسـت که چیزهـای‬ ‫نهـا وجـود دارد یکـی از مرموزتریـن‬ ‫زیـادی بـرای یادگیـری دربـاره ا ‬ ‫و گریزان تریـن پرنـدگان در دنیـا «طوطـی شـب اسـترالیایی» اسـت‬ ‫کقـرن تنهـا سـه بار مشـاهده شـده اکثـر گونه هـای‬ ‫کـه طـی ی ‬ ‫طوطـی جـزو پرنـدگان باهـوش شـناخته می شـوند‪ .‬گونـه ای خـاص‬ ‫لسـفید» وجـود دارد کـه می توانـد‬ ‫یهـا ب هنـام طوطـی «کاک ‬ ‫از طوط ‬ ‫پاز ل های پیچیده مکانیکی را حل کند حدود ‪ ۴۰۰‬گونه متفاوت از‬ ‫یهـا در سرتاسـر جهـان وجـود دارد؛ ازاین تعداد تنها یک گونه‬ ‫طوط ‬ ‫نهـا نمی توانـد پرواز کند که «کاکاپو» نامیده می شـود‪« .‬کاکاپو»‬ ‫از ا ‬ ‫همچنیـن بزرگ تریـن طوطـی جهـان و از جملـه پرندگانی سـت کـه‬ ‫دارای بیشـترین طـول عمـر بـا میانگیـن ‪ ۹۵‬سـال اسـت‪ .‬متاسـفانه‬ ‫یهـا ب هشـدت درمعرض خطـر انقراض اند و تا سـال‬ ‫ایـن گونـه از طوط ‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬تنهـا ‪ ۱۴۹‬عـدد از ان هـا وجـود داشـت در مینه سـوتا مرکـزی‬ ‫یهـای سـرگردان‪ ،‬نقاشـی یـاد می دهنـد و‬ ‫وجـود دارد کـه بـه طوط ‬ ‫از فروختـن اثارشـان هزین ههـای نگـه داری و درمـان ان هـا تامیـن‬ ‫یشـود در هنـد نگـه داری طوطی هـا به عنـوان حیـوان خانگـی‬ ‫م ‬ ‫یسـت برخلاف بـاور عمـوم؛ طوطی هـا با تارهـای صوتی‬ ‫غیرقانون ‬ ‫ً‬ ‫صحبـت نمی کننـد چون ان ها اصلا تار صوتی ندارند! بلکه با کنترل‬ ‫ماهیچ ههـای موجـود در گلـو و کنتـرل جریـان هـوا به شـیوه ای خاص‬ ‫می تواننـد صداهـای مختلـف را تقلیـد کننـد بیشـتر طوطی هـا در‬ ‫مناطق اسـتوایی و نیمه اسـتوایی مثل اسـترالیا‪ ،‬اسـیا‪ ،‬قسـمت های‬ ‫مرکـزی و جنـوب امریـکا و افریقـا زندگـی می کننـد تنهـا یـک طوطـی‬ ‫کوهسـتانی در جهـان وجـود دارد‪ « :‬کیـا»؛ و ازانجا کـه دارای پرهـای‬ ‫ضخیـم و بدنـی گـرد اسـت می توانـد حـرارت بدنـش را حفـظ کنـد‬ ‫یتـوان طـول عمـر میانگینـی را بـرای طوطی هـا متصـور‬ ‫ب هسـختی م ‬ ‫نهـا در سراسـر جهـان وجـود دارد؛‬ ‫شـد؛ زیـرا گون ههـای متنوعـی از ا ‬ ‫ً‬ ‫یهـای سـبز کوچـک هفـت تـا ‪ ۱۸‬سـال زندگـی می کننـد؛‬ ‫مثلا طوط ‬ ‫یکـه طوطـی خاکسـتری افریقایـی می تواننـد تـا ‪ ۶۰‬سـال زنـده‬ ‫درحال ‬ ‫بماند در میان طوطی ها‪ ،‬بزرگ ترین طول بال متعلق به «مکائو»‬ ‫(طوطـی دم بلنـد امریـکای جنوبـی) بـا طـول بال هـای ‪ ۱.۵‬متری سـت‬ ‫نهـا را هنـگام پـرواز از طـول ‪ ۱.۲‬متـری بـدن ان هـا بیشـتر‬ ‫کـه عـرض ا ‬ ‫می کند نتایج حاصل از یک ازمایش نشـان داد‪ :‬طوطی ها دارای‬ ‫منطـق یـک کـودک چهارسـاله اند‪ .‬ان هـا می تواننـد از ابـزار مختلـف‬ ‫بـرای حـل مشـکالت اسـتفاده کننـد! طوطی هـا تنهـا پرنـدگان‬ ‫روی زمین انـد کـه می تواننـد بـا پاهـای خـود غـذا بخورنـد دارای‬ ‫منقارهـای نیرومندی انـد؛ بـرای مثـال «مکائـو» قـادر بـه شکسـتن‬ ‫یـک نارگیـل بـا منقـار خـود اسـت حسـگرهای مـزه در طوطی هـا‬ ‫نهـا قـرار گرفتـه اسـت رژیـم غذایـی طوطی هـا‬ ‫در سـقف دهـان ا ‬ ‫نهـا می تواننـد میـوه‪ ،‬دانـه‪ ،‬اجیـل‪ ،‬حشـرات‬ ‫بسیارگسـترده اسـت و ا ‬ ‫کسـوم طوطی های جهان به خاطر‬ ‫و حتی گوشـت هم بخورند ی ‬ ‫نهـا و شـکار بی رویـه درخطـر انقـراض قـرار‬ ‫نابـودی زیسـتگاه های ا ‬ ‫دارند کشـف شـده که رنگ دانه های موجود در پرهای طوطی ها‬ ‫خاصیـت ضدباکتریایـی دارنـد و از مریض شـدن ان هـا جلوگیـری‬ ‫می کننـد رکـورد جهانـی گینـس بـرای «دانسـتن بیشـترین تعـداد‬ ‫کلمه توسط یک حیوان» متعلق به یک طوطی به نام «پاک» است‬ ‫کـه می توانسـت ‪ ۱۷۰۰‬کلمـه را صحبـت کنـد! بسـته به نـوع طوطی‪،‬‬ ‫نهـا بیـن هفـت تـا ‪ ۱۲۰‬سـانتی متر متغیـر اسـت‪ .‬کوچک تریـن‬ ‫انـدازه ا ‬ ‫گونه طوطی ها‪ ،‬کوتوله ‪ Buff-Faced‬است که تنها هفت سانتی متر‬ ‫یهـا‪ ،‬پرنده هایـی به شـدت اجتماعی انـد کـه در‬ ‫طـول دارد طوط ‬ ‫گرو ههـای ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬نفـره زندگـی می کنند مارها‪ ،‬پرندگان شـکارچی‪،‬‬ ‫نهـا و انسـان ها مهم تریـن شـکارچیان طوطی هـا هسـتند‬ ‫میمو ‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!