هفته نامه سرافرازان شماره 436 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 436

هفته نامه سرافرازان شماره 436

هفته نامه سرافرازان شماره 436

‫هفته نامهسراسری‬ ‫شماره ‪ 1500 / 436‬تومان‬ ‫دوشنبه یک اسفند ‪ 29/1401‬رجب ‪ 20/1444‬فوریه‪ /2023‬سال دهم‬ ‫ب نقش خاص‬ ‫سارا بهرامی؛ و انتخا ‬ ‫چاشنیخالقیت‬ ‫با‬ ‫ِ‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94 @gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ب نقش خاص‬ ‫سارا بهرامی؛ و انتخا ‬ ‫چاشنیخالقیت‬ ‫با‬ ‫ِ‬ ‫مازیار وکیلی‬ ‫«ســارا بهرامــی» می توانســت یکــی از ده هــا بازیگــر جــوان ســینمای ایــران در ابتــدای دهــه ‪ ۹۰‬باشــد کــه وارد ســینما شــدند و بدون اینکــه‬ ‫شهــای فرعــی در فیل مهــا و ســریال های کمتــر ارزشــمند بســنده‬ ‫درخشــش خاصــی داشــته باشــند از ســینما فیــد شــدند یــا بــه بــازی در نق ‬ ‫بهــای هوشــمندانه ای هم‬ ‫یکــرد؛ عالوه براینکــه بازیگــر بســیارخوبی بــود‪ ،‬انتخا ‬ ‫کردنــد؛ امــا حکایــت او بــا بقیــه بازیگــران هم نســلش فــرق م ‬ ‫داشــت؛ انتخاب هایــی کــه باعــث ایجــاد تعــادل در کارنامــه بازیگــری او شــد‪« .‬هزارپــا» یــک کمــدی پرفــروش بــود و «دارکــوب» یــک ملــودرام‬ ‫نهــا بــود‪ .‬او به خوبــی فهمیــده بــود یــک بازیگــر بــرای بقــا و‬ ‫تلــخ اجتماعــی‪ .‬تنهــا نقطه اشــترا ک ایــن دو فیلــم حضــور «ســارا بهرامــی» در ا ‬ ‫ً‬ ‫تهــای‬ ‫دوام در ســینمای ایــران احتیــاج بــه کارنام ـه ای متنــوع و پربــار دارد و دقیقــا به همین خاطــر اســت کــه تــاش کــرده از تمــام ظرفی ‬ ‫ســینمای ایــران بــرای ســاختن یــک کارنامــه متفــاوت اســتفاده کنــد‪ .‬او بــا همیــن هوشــمندی توانســت هــم خــودش را در ســینمای ایــران‬ ‫تثبیــت کنــد‪ ،‬هــم ســیمر غ بلور یــن ببــرد و هــم بــدل بــه انتخــاب اول ا کثــر کارگردانــان بــزرگ ســینمای ایــران شــود‪.‬‬ ‫«م ــن دی هگ ــو مارادون ــا هس ــتم» به ــرام توکل ــی یک ــی از عجیب تری ــن فیلم ه ــای تاری ــخ س ــینمای ای ــران‬ ‫اســت‪ .‬یــک کمــدی ســیاه پربازیگــر کــه بــه نقــد مناســبات شبه روشــنفکران ایرانــی می پــردازد‪ .‬زندگــی‬ ‫یهــای خانوادگــی دو خواهــر را روایــت می کنــد کــه یکــی ســا کن بــاالی شــهر و دیگــری ســا کن‬ ‫و درگیر ‬ ‫نشــهر اســت‪ .‬پیشــنهاد مهشــید (مهســا عالفــر) بــه پســرخاله اش بابــک (هومــن ســیدی) بــرای‬ ‫پایی ‬ ‫ازدواج موجــب منازعــه میــان ایــن دو خانــواده می شــود‪« .‬مــن دیه گــو مارادونــا هســتم» فیلــم شــلوغ‬ ‫و سرسام اوری ســت‪ .‬توکلــی باتکیه بــر ایــن شــلوغی فضــای متفاوتــی می ســازد کــه در ســینمای ایــران‬ ‫یگان ــه اس ــت‪ .‬بازیگ ــران فیل ــم ه ــم بیش ازاینک ــه انف ــرادی در فیل ــم جل ــوه کنن ــد همگ ــی هم ــراه ه ــم‬ ‫بای ــد ب ــرای س ــاختن اتمس ــفر موردنظ ــر فیلم س ــاز ت ــاش کنن ــد‪« .‬بهرام ــی» دراین فیل ــم ایفا گ ــر نق ــش‬ ‫رویــا (خواهــر بهــرام) اســت؛ دختــر حســاس و لوســی کــه به عنــوان یکــی از طرفیــن ایــن منازعــه درگیــر‬ ‫یش ــود‪ .‬فض ــای ش ــلوغ و خ ــاص فیل ــم می توانس ــت بازیگ ــری را ک ــه ذره ای در‬ ‫ماجراه ــای داس ــتان م ‬ ‫ایف ــای نق ــش خ ــود نات ــوان باش ــد‪ ،‬مح ــو کن ــد؛ ام ــا «بهرام ــی» به ق ــدری توانمن ــد ب ــود ک ــه ب ــازی اش‬ ‫در چنی ــن فض ــای پیچی ــده ای ه ــم به چش ــم ام ــد‪ .‬درک درس ــت از فض ــای فیل ــم در کن ــار نگا هه ــای‬ ‫جذابــش ( کــه تبدیــل بــه امضــای بازیگــری او شــده اند) نقــش رویــا را از ســایر نقش هــای فیلــم متمایــز‬ ‫ً‬ ‫ک ــرد و باع ــث ش ــد در اولی ــن تجرب ــه مه ــم بازیگ ــری اش کام ــا به چش ــم بیای ــد‪« .‬پرده نش ــین» یک ــی از‬ ‫ســریال های جــذاب تلویزیــون ایــران بــود کــه می کوشــید ازمنظــر متفاوتــی بــه زندگــی روحانیــون نــگاه‬ ‫کن ــد‪ .‬ای ــن س ــریال درواق ــع می کوش ــید ب ــا نگاه ــی متف ــاوت ب ــه تبلی ــغ س ــبک زندگ ــی ایرانی‪-‬اس ــامی‬ ‫بپ ــردازد‪ .‬داس ــتان زن ــی به ن ــام ه ــدی (ویش ــکا اس ــایش) را روای ــت می کن ــد ک ــه پس ازس ــال ها ب ــه ای ــران‬ ‫برگش ــته ت ــا ام ــوال همس ــرش ک ــه ف ــوت ک ــرده و ان ه ــا را ح ــق طبیع ــی خ ــود می دان ــد‪ ،‬پ ــس بگی ــرد‪.‬‬ ‫یش ــود ‪« ...‬پرده نش ــین» زم ــان پخ ــش‬ ‫دراین مس ــیر ب ــا حاج اق ــا ش ــهیدی (فره ــاد ائی ــش) درگی ــر م ‬ ‫بس ــیار موردتوج ــه ق ــرار گرف ــت و تماش ــا گران زی ــادی را پ ــای گیرنده ه ــای تلویزیون ــی نش ــاند‪ .‬ن ــگاه‬ ‫متف ــاوت نویس ــندگان و کارگ ــردان ب ــه زندگ ــی روحانی ــون ک ــه ت ــاش می کردن ــد ب ــه روزمرگی ه ــای ای ــن‬ ‫نســریال‬ ‫طبقــه اجتماعــی بپردازنــد از دالیــل اصلــی اســتقبال مــردم از ایــن ســریال بــود‪« .‬بهرامی» درای ‬ ‫نقــش مائــده را بــازی می کــرد؛ دختری کــه قــرار بــود بــا پســر حاج اقــا شــهیدی محمدحســین (حامــد‬ ‫کمیل ــی) ازدواج کنـــد؛ امـــا بازگشـــت مـــادرش هـــدی کـــه ســـال هاپیش او را رهـــا کـــرده زندگ ــی او را‬ ‫دس ــتخوش ح ــوادث زی ــاد می کن ــد‪« .‬بهرام ــی» دراین س ــریال حض ــور مناس ــب و به ان ــدازه ای دارد‪.‬‬ ‫نقــش مائــده تفاوت هــای فراوانــی بــا نقــش رویــا «مــن دیه گــو مارادونــا هســتم» دارد‪ .‬مائــده دختــری‬ ‫س ــاده و مهرب ــان اس ــت ک ــه ب ــرای خ ــودش ی ــک زندگ ــی راح ــت و ارام را تص ــور می کن ــد‪ .‬او درمواجه هب ــا‬ ‫ه ــدی مع ــذب و نگ ــران اس ــت و عم ــده نگران ــی او ب ــه دلخ ــوری اش از م ــادری برمی گ ــردد ک ــه او را ره ــا‬ ‫یهــای او مکشــوف شــود‪.‬‬ ‫کــرده‪ .‬حضــور «بهرامــی» دراین ســریال موجــب شــد وجــوه دیگــری از توانای ‬ ‫بو حیـــای دختـــر ایرانـــی را به خوبـــی نمایـــش داده اســـت‪« .‬ایتالی ــا‬ ‫او س ــادگی‪ ،‬صمیمیـــت و حج ‬ ‫ایتالی ــا» یک ــی از متفاوت تری ــن فیلم ه ــای س ــینمای ای ــران اس ــت؛ فیلم ــی رمانتی ــک و عاش ــقانه ک ــه‬ ‫می کوش ــید داســـتانش را در قالبـــی متفـــاوت و باتکیه بـــر المان هـــای فانتـــزی روایـــت کنـــد‪ .‬فیل ــم‬ ‫داس ــتان ی ــک نویس ــنده و مترج ــم عاش ــق ایتالی ــا به ن ــام ن ــادر (حام ــد کمیل ــی) را روای ــت می کن ــد ک ــه‬ ‫عاش ــق ی ــک دس ــتیار کارگ ــردان فع ــال و ا کتی ــو به ن ــام برف ــا (س ــارا بهرام ــی) می ش ــود و ب ــا او ازدواج‬ ‫نهــا‬ ‫نهــا منتظــر تولــد اولیــن فرزنــد خــود هســتند کــه اتفــاق تلخــی باعــث دگرگونــی زندگــی ا ‬ ‫می کنــد‪ .‬ا ‬ ‫یش ــود‪« .‬ایتالی ــا ایتالی ــا» ب ــا فضای ــی سرخوش ــانه اغ ــاز می ش ــود؛ فضای ــی رمانتی ــک و عاش ــقانه ک ــه‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫بدیل ــی در س ــینمای ای ــران ن ــدارد‪ .‬فض ــای فیل ــم هر چ ــه جلوت ــر مــی رود‪ ،‬تلخ ت ــر می ش ــود؛ خصوص ــا‬ ‫بع ــد ازدس ـت رفتن بچ ـه ای ک ــه برف ــا ان را حامل ــه اس ــت‪« .‬بهرام ــی» به ش ــکل هوش ــمندانه ای نق ــش‬ ‫را ب ــه دو قس ــمت تقس ــیم ک ــرده؛ در قس ــمت اول دخت ــر ش ــاد و سرحالی س ــت ک ــه از وج ــودش عش ــق‬ ‫یش ــود‬ ‫یش ــود؛ ام ــا بع ــد از م ــرگ فرزن ــدش تبدی ــل ب ــه زن ــی ت ــرش رو‪ ،‬اخم ــو و افس ــرده م ‬ ‫متصاع ــد م ‬ ‫ک ــه از همه چی ــز و همه ک ــس بی ــزار اس ــت‪ .‬او توانس ــته می ــان ای ــن دو فض ــا ت ــوازن خوب ــی برق ــرار کن ــد و‬ ‫نقــش برفــا را به شــکلی ایفــا کنــد کــه هیچ کــدام از فضاهــا بــر دیگــری غلبــه نداشــته باشــد تــا یکدســتی‬ ‫فیلــم ب ههــم نخــورد‪ .‬فیلــم نشــان داد می تــوان بــرای بــازی در هــر نقشــی بــه «بهرامــی» اعتمــاد کــرد و‬ ‫یهــای‬ ‫مطمئــن بــود کــه او از پــس هــر نقشــی برمی ایــد‪« .‬هزارپــا» یــک کمــدی خالــص از جنــس کمد ‬ ‫خوش ساختی س ــت ک ــه زمان ــی در دهه ه ــای ‪ 70‬و ‪ 80‬تولی ــد می ش ــد‪ .‬داس ــتان ج ــذاب‪ ،‬فض ــای ش ــاد‬ ‫و مف ــرح و موقعیت ه ــای بام ــزه ای ک ــه در دل داس ــتان فیل ــم ق ــرار گرفته ان ــد از ویژگی ه ــای اصل ــی‬ ‫چنی ــن کمدی هایی ان ــد‪« .‬هزارپ ــا» از ای ــن قاع ــده مس ــتثنا نب ــود و داس ــتان دزد خرده پای ــی ب هن ــام‬ ‫یکــرد کــه همــراه دوســتش منصــور (جــواد عزتــی) بــه دزدی مشــغول‬ ‫رضــا (رضــا عطــاران) را روایــت م ‬ ‫یک ــه رض ــا متوج ــه می ش ــود دخت ــر صاح ـب کار م ــادر دوس ــتش (س ــارا بهرام ــی) ن ــذر ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬زمان ‬ ‫بــا یــک جانبــاز ازدواج کنــد‪ ،‬تــاش می کنــد تــا خــود را جانبــاز جــا بزنــد تــا بــا ســارا ازدواج کنــد‪« .‬هزارپــا»‬ ‫فیل ــم عط ــاران و عزتی س ــت چرا ک ــه حض ــور ای ــن دونف ــر باع ــث رقم خ ــوردن صحنه ه ــای خن ــده دار‬ ‫یش ــود‪ .‬س ــارای فیل ــم به عن ــوان قط ــب دیگ ــر داس ــتان بیش ــتر مکم ــل ای ــن زوج ب ــرای خل ــق‬ ‫فیل ــم م ‬ ‫تهــای کمــدی اســتفاده شــده اســت‪« .‬ســارا بهرامــی» بــا بــازی دراین فیلــم نشــان داد از پــس‬ ‫موقعی ‬ ‫ایف ــای نقش ه ــای کم ــدی به خوب ــی برمی ای ــد و می توان ــد ش ــرایط را ب ــرای ش ــوخی های خن ــده دار‬ ‫نه ــای درجه یک ــی مانن ــد رض ــا عط ــاران و ج ــواد عزت ــی مهی ــا کن ــد‪ .‬او دراین فیل ــم نش ــان داد‬ ‫کمدی ‬ ‫توانایــی ایـن را دارد کــه در برابــر بازیگــران بزرگــی ماننــد عطــاران و عزتــی فردیــت خــودش را حفــظ کنــد‬ ‫و نقــش اصلــی زن فیلــم را به شــکلی ایفــا کنــد کــه زیــر ســایه دو بازیگــر مــرد اصلــی فیلــم قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫ب ــازی ج ــذاب او در «هزارپ ــا» نش ــان داد ک ــه او کم ــدی را می شناس ــد و بل ــد اس ــت در فیلم های ــی ک ــه‬ ‫قــرار اســت از تماشــا گر خنــده بگیرنــد‪ ،‬چگونــه بــازی کنــد‪ .‬ایــن فیلــم بــه کارنامــه کاری «ســارا بهرامــی»‬ ‫تن ــوع خوب ــی بخش ــید و باع ــث ش ــد ک ــه او از س ــایر بازیگ ــران زن س ــینمای ای ــران متمای ــز ش ــود‪.‬‬ ‫بهــروز شــعیبی بعــد از ســاخت درام تاریخــی ســنگین «ســیانور» بــه ســراغ ســاخت «دارکــوب» رفــت‪.‬‬ ‫ملودرام ــی پ ــر از صحنه ه ــای تکان دهن ــده ک ــه احساس ــات تماش ــا گر را در مش ــت می گرف ــت و اج ــازه‬ ‫نمـی داد کــه او در ســالن ســینما نفــس تــازه کنــد‪ .‬داســتان متفــاوت و جــذاب فیلــم کــه مضمونــی اشــنا‬ ‫را در قالبــی متفــاوت ارائــه می کــرد از جملــه ویژگی هــای مثبــت فیلــم «دارکــوب» بــود‪ .‬فیلــم داســتان‬ ‫مهس ــا (بهرام ــی) زن معت ــادی را روای ــت می ک ــرد ک ــه بعدازس ــال ها ب ــرای تلک ــه همس ــر س ــابقش روزب ــه‬ ‫(امیــن حیایــی) نــزد او بازمی گــردد؛ امــا بــا دیــدن دختــر خردســالش بــاران کــه ســال هاپیش او را رهــا‬ ‫کــرده و حــاال نامــش بــه گلــی تغییــر یافتــه‪ ،‬احساســات مادرانـه اش دوبــاره ظهــور می کنــد و می کوشــد‬ ‫دوبــاره بــاران را به دســت بیــاورد‪ .‬بــازی در نقــش معتــادان ماننــد شمشــیر دولبــه عمــل می کنــد زیــرا‬ ‫کطــرف می توانــد بــا یــک اجــرای دقیــق و پر ظرافــت جایــگاه بازیگــری کــه در نقــش معتــاد بــازی‬ ‫ازی ‬ ‫قش ــده و غیرقابل ب ــاوری انج ــام ده ــد‪ ،‬او را‬ ‫می کن ــد را ارتق ــا ده ــد‪ .‬ازطرف دیگ ــر ا گ ــر بازیگ ــر ب ــازی اغرا ‬ ‫نابــود کنــد‪ .‬بــازی در نقــش زنــان معتــاد چندبرابــر ســخت تر از مــردان معتــاد اســت زیــرا جامعــه ایــران‬ ‫کمتــر بــا چنیــن زنانــی مواجــه شــده و کمتــر توانایــی پذیــرش ایــن زنــان را بــر روی پــرده نقــره ای دارد‪.‬‬ ‫بنابرای ــن کار «بهرام ــی» ب ــرای ب ــازی در نق ــش مهس ــا بسیارس ــخت ب ــود؛ ذره ای اغ ــراق می توانس ــت‬ ‫نق ــش را ناب ــود کن ــد و مخاط ــب را پ ــس بزن ــد؛ ام ــا او ب ــا چن ــان دق ــت و ظرافت ــی نق ــش مهس ــا را ب ــازی‬ ‫کــرد کــه توانســت درنهایــت ســیمر غ بلوریــن بهتریــن بازیگــر زن را تصاحــب کنــد و تبدیــل بــه یکــی از‬ ‫مهم تری ــن بازیگ ــران زن س ــینمای ای ــران ش ــود‪ /.‬س ــینماتیکت‬ ‫عکس‪ :‬سروش منوچهری‬ صفحه 2 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫سارا بهرامی در یک نگاه‬ ‫بازیگری کار سختی ست؛‬ ‫مخزنت خالی می شود و باید‬ ‫زمانی صرف کنی تا این مخزن‬ ‫دوباره ُپر شود و انرژی دوباره‬ ‫برگردد‪.‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫صوتی کتاب «تارک دنیا مورد نیاز است» اثر‬ ‫نسخه‬ ‫ِ‬ ‫میک جکسون و ترجم ه گالره اسدی املی؛‬ ‫با صدای او منتشر شد‪.‬‬ ‫جزو هنرمندانی ست که ورزش را جدی دنبال‬ ‫می کند‪ .‬او نه تنها به کوهنوردی عالق ه دارد؛ بلکه‬ ‫به قله دماوند نیز صعود کرده است‪.‬‬ ‫تولد‪ 2 :‬بهمن ‪ 1361‬در اصفهان‬ ‫حرفه‪:‬بازیگر‬ ‫تحصیالت‪ :‬فار غ التحصیل رشته نمایش از دانشگاه ازاد‬ ‫یکی از تفریحات او اسب سواری ست‬ ‫و البته یک اسب نیز دارد‪.‬‬ ‫او کـه خـودش متولـد ‪ 1361‬اسـت؛ در تئاتـری باعنوان «متولـد ‪»1361‬‬ ‫نوشـته نغمـه ثمینـی و به کارگردان ِـی پیام دهکردی ایفـای نقش کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نامـزد جایـزه بهتریـن بازیگـر زن در سـال ‪ 89‬ازسـوی جشـن انجمـن‬ ‫بازیگـران خانـه تئاتـر بـرای نمایـش «متولـد ‪ »۱۳۶۱‬و نامـزد همیـن عنـوان‬ ‫در ‪ 92‬ازسـوی سـومین جشـنواره جا مجـم بـرای سـریال «پروانـه» و برنـده‬ ‫ایـن جایـزه در سـال ‪ 93‬ازسـوی جشـنواره فیلـم یـاس بـرای «ارزوهایـت را‬ ‫به خاک نسـپار» شـد‪ .‬برنده جایزه بهترین نقش مکمل زن در دهمین‬ ‫جشـن منتقـدان و نویسـندگان سـینما بـرای «خانـه ای در خیابـان‬ ‫چهل ویکـم» بـود؛ بـرای همیـن فیلـم نامـزد بهتریـن نقـش مکمـل زن از‬ ‫نوزدهمینجشنخانهسینماو نیز بهترینبازیگر زنازسویهفدهمین‬ ‫جشن حافظ شد‪ .‬با فیلم «ایتالیا ایتالیا» نامزد بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫یو پنجمین فیلـم فجـر‪ ،‬یازدهمیـن جشـن‬ ‫زن ازسـوی جشـنواره های سـ ‬ ‫منتقدان و نویسندگان سینما؛ و پیروز جایزه بهترین بازیگر زن از نهمین‬ ‫جشـنواره بین المللـی تامیل نـروژ و البته نامـزد بهترین بازیگر زن ازسـوی‬ ‫هجدهمیـن جشـن حافظ شـد‪ .‬برنـده جایزه بهترین بازیگـر زن به خاطر‬ ‫«تـو فقـط مـادر مـن بـاش» از دهمین جشـنواره فیلـم کوتاه پورتـو پرتغال‬ ‫شـد‪ .‬بـا فیلـم «دارکـوب» برنـده بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن از دوره ‪36‬‬ ‫ُ‬ ‫جشنواره فیلم فجر‪ ،‬برنده بهترین بازیگر نقش اول زن از ‪12‬امین جشن‬ ‫انجمـن منتقدیـن و نویسـندگان سـینمای ایـران و هشـتمین جشـنواره‬ ‫اثار ایرانی اسـترالیا؛ و نامزد جایزه بهترین بازیگر زن از نوزدهمین جشـن‬ ‫ُ‬ ‫حافـظ شـد‪ .‬بـا همیـن فیلـم در جشـنواره فیلـم مالـزی و ‪21‬امیـن جشـن‬ ‫سـینمای ایـران برنـده جایـزه بهتریـن بازیگـر زن شـد‪ .‬به خاطـر بـازی در‬ ‫سـریال «پرده نشـین» نیز در جشنواره فیلم شهر به عنوان بهترین بازیگر‬ ‫زن انتخاب شد‪ .‬او در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر با فیلم «علفزار»‬ ‫نامـزد جایـزه بهتریـن بازیگر زن شـد‪.‬‬ ‫حمیده‬ ‫لو یکم؛‬ ‫خانه ای در خیابان چه ‬ ‫ساختهحمیدرضاقربانی‬ ‫مهسا‬ ‫دارکوب؛‬ ‫ساخته بهروز شعیبی‬ ‫از تجربیات متفاوت او باید به حضورش در‬ ‫مینی سریال «درمانگر» اشاره کرد؛ که درنوع خود‬ ‫جزو اولین ها در ایران است‪ .‬مجموعه ای‬ ‫پنج قسمتی ساخته امین حسین پور که هر‬ ‫قسمتش کمتر از ‪10‬دقیقه بود‪.‬‬ ‫حضور در فیلم کوتاه نیز در کارنامه او دیده‬ ‫می شود‪ :‬ترانه ای برای لوبا و پیش از طلوع‬ ‫از ان جمله اند‪.‬‬ ‫در خانـواده ای شـش نفره متولـد شـد‪ .‬دو خواهـر و یـک بـرادر دارد‪ .‬در‬ ‫برنامـه «دورهمـی» گفتـه بـود موثر تریـن فـرد خانـواده در پیشـرفت حرفـه‬ ‫بازیگـری‪ ،‬پـدرش اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬او کـه از ن هسـالگی بـه تئاتـر و بازیگـری‬ ‫عالقـه داشـت‪ ،‬بـا حمایـت پـدرش در کانـون تئاتـر کانـون پرورش فکـری‬ ‫تنـام کـرد و بعـد از پایان تحصیالت متوسـطه و گرفتن دیپلم در رشـته‬ ‫ثب ‬ ‫نشـهر در‬ ‫ریاضـی و فیزیـک در اصفهـان‪ ،‬بـه تنکابـن رفـت و در دانشـگاه ای ‬ ‫رشـته تئاتـر فار غ التحصیـل شـد‪.‬‬ ‫سارا‬ ‫علفزار؛‬ ‫ساخته کاظم دانشی‬ ‫ترانه‬ ‫جمشیدیه؛‬ ‫ساخته یلدا جبلی‬ ‫به مطالعه عالقه بسیار دارد؛ و «سیر عشق»‪،‬‬ ‫«پنج اقلیم حضور»‪« ،‬دانشکده»‪،‬‬ ‫«هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست»‬ ‫«جان شیفته» اثار محبوبش هستند‪.‬‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫رها‬ ‫کرگدن؛‬ ‫ساخته کیارش اسدی زاده‬ صفحه 3 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫عشق جامعه گرا؛ هم کنشی اشتی جویانه میان انسان و طبیعت‬ ‫فریاد زمین را بشنویم‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫مـا در عصـر عجیبـی زندگـی می کنیـم‪ .‬عصـری کـه سـرعت و‬ ‫پیچیدگـی‪ ،‬دو ویژ گـی اساسـی ان به حسـاب می اینـد‪ .‬در‬ ‫دنیای مدرن امروزی‪ ،‬تکنولوژی شرایط زیست بشر را دچار‬ ‫تغییر و تحوالت اساسـی کرده اسـت و هر انسـانی به گونه ای‬ ‫در تعامـل و ارتبـاط بـا دیگـران قرار گرفته اسـت‪ .‬گویا همه در‬ ‫سرنوشـت یکدیگـر تاثیرگـذار هسـتیم و ایـن یـک دوره‬ ‫یتـوان از کنـار ان‬ ‫یسـت کـه نم ‬ ‫متفـاوت بـه لحـاظ تاریخ ‬ ‫ب هسـادگی عبـور کـرد‪ .‬در کنار ه مبـودن جهانـی را‪ ،‬هـم‬ ‫یتـوان یـک فرصـت و هـم یـک تهدیـد جدیـد دانسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫فرصـت از ایـن منظـر کـه شـما به گونـه ای احسـاس تنهایـی‬ ‫نخواهیـد کـرد و بـا تعامـل و ارتبـاط از طریـق شـبکه های‬ ‫اجتماعـی بـه دیگـران می پیوندیـد و گاهی اوقـات صـدای‬ ‫شما به گونه ای متفاوت در گوش دیگران شنیده می شود و‬ ‫نهـا کمـک می کنـد تـا انسـان امـروزی بتوانـد راهـی‬ ‫همـه ای ‬ ‫بـرای عبـور از تنهایـی بیابـد؛ امـا ا گـر بخواهیـم واقع بینانـه و‬ ‫عمیق تر نگاه کنیم شاید به این نتیجه برسیم که علی رغم‬ ‫ایـن با ه مبـودن احسـاس تنهایی عمیقـی در ما وجـود دارد‬ ‫یتـوان گفـت کـه هـر انسـانی به نوعـی‬ ‫و از منظـری م ‬ ‫تهدیدهایـی را بـر روی کـره زمیـن ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگـر؛ با توجه به اینکـه دانـش و ا گاهـی مـا نسـبت‬ ‫به سرنوشت انسان و طبیعت به مرور دچار فراموشی شده‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا پدیـده ای ب هنـام «نابـودی انسـان و طبیعـت»‬ ‫دسـت به گریبان هسـتیم‪ .‬در واقـع طبیعـت هـر روز دچـار‬ ‫یشـود کـه ناشـی از‬ ‫شهـا و تناقض هایـی م ‬ ‫چال ‬ ‫یهـا و اراد ههـای مبتنـی بـر سـودا گری‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫یسـت‪ .‬شـاید شـما بگوییـد مـا چگونـه می توانیـم بـر‬ ‫بشر ‬ ‫سرنوشـت جهـان تاثیـر بگذاریـم؟ به واقع ا گـر نگاه عمیق به‬ ‫زندگـی خـود بیندازیـم‪ ،‬بـا نمون ههـا و نمودهـای فراوانـی‬ ‫از این تهدیدهـا روبـه رو خواهیـم شـد‪ .‬به عنوان مثـال؛‬ ‫یشـویم و یـک بطـری‬ ‫یکـه صبـح از خـواب بلنـد م ‬ ‫وقت ‬ ‫نجـا‬ ‫اب معدنـی را بـرای نوشـیدن اب بـاز می کنیـم از همی ‬ ‫شـرایط افزایـش پالسـتیک را در کـره زمیـن ایجـاد کرده ایـم و‬ ‫یکـه در دوش گرفتـن یـا شست وشـوی ظـروف از شـیر‬ ‫وقت ‬ ‫اب‪ ،‬هیـچ توجهـی به میزان مصـرف ان نداریم‪ ،‬به نوعی این‬ ‫یکـه بـا‬ ‫شـرایط نابهنجـار را گسـترش می بخشـیم و وقت ‬ ‫اتومبیـل خـود بـه محـل کار می رویـم و هرگـز موتـور ایـن‬ ‫اتومبیـل را تنظیـم نمی کنیـم‪ ،‬بـا ایجـاد الودگـی هـوا و تولیـد‬ ‫کربـن به نوعـی شـرایط را بـرای دیگـران نابهنجـار می کنیـم‪.‬‬ ‫نکتـه مهمـی این اسـت که بشـر امـروز کمتر به معنای عشـق‬ ‫جامع هگـرا توجـه می کنـد‪ .‬در واقـع مـا بـه ایـن نتیجـه‬ ‫نرسـیده ایم که می توانیم با دوسـت داشتن انسان هایی که‬ ‫نمی شناسـیم‪ ،‬راهـی متفـاوت را در زندگـی بپیماییـم‪.‬‬ ‫در هر حال این توجه به عشـق به همه انسـان ها و عشـق به‬ ‫نهـا توجـه شـود‪،‬‬ ‫یسـت کـه ا گـر بـه ا ‬ ‫کـره زمیـن نکته ا ‬ ‫می توانـد تفاوت هایـی را ایجـاد کنـد‪ .‬در واقـع ا گـر مـا‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی خـود را بدانیـم‪ ،‬بایـد بـه مصادیـق‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری در زندگـی توجـه کنیم‪ .‬مثال شـما تصـور کنید هر بار ‬ ‫کـه حیـن مسـوا ک زدن اب را می بندیـد یا وقتی که می دانید‬ ‫در خانـه شـیر اب شـما نشـتی دارد و در راسـتای حـل ایـن‬ ‫موضوع اقدام می کنید‪ ،‬چه حرکت مثبتی انجام می دهید‪.‬‬ ‫یشـود؛ ممکـن اسـت روزانـه ‪ 90‬گالـن یعنـی حـدود‬ ‫گفتـه م ‬ ‫(‪ ۳۴۰‬لیتـر) اب در اثـر چکـه‪ ،‬اتلاف شـود‪ .‬پـس ا گـر بتوانیـم‬ ‫نهـا را شناسـایی کنیـم‪ ،‬اقدامـات کوچـک و مثبتـی‬ ‫همـه ای ‬ ‫ً‬ ‫یکـه نوشـیدن اب از‬ ‫انجـام داده ایـم‪ .‬یـا مثلا تصـور کنید وقت ‬ ‫بطـری را متوقـف می کنیـم هـم ازلحـاظ مالـی به صرفـه‬ ‫اقتصـادی رسـیده ایم و هـم اینکـه در فراینـد کاهـش‬ ‫زبال ههـای پالسـتیکی اقـدام موثـری کرده ایـم یـا تصـور کنیـد‬ ‫کـه تصمیـم می گیریـم زندگـی متفـاوت و هوشـمندانه ای را‬ ‫ً‬ ‫مدنظـر قـرار دهیـم‪ .‬مثلا امـروزه دورکاری می توانـد یکـی از‬ ‫شـیوه های موثر باشـد‪ .‬ا گر بتوانیم از مدیر و رئیس مربوطه‬ ‫دورکاری را طلـب کنیـم‪ ،‬هـم به نوعـی بـه طبیعـت و هـم بـه‬ ‫زندگـی خانوادگـی خـود کمـک کرده ایـم؛ امـا ایـن روزهـا کمتر‬ ‫یشـود‪ .‬متاسـفانه به دلیـل‬ ‫بـه مقولـه پیـاده روی توجـه م ‬ ‫الودگـی بیش از حـد هـوا به نظـر می رسـد کـه پیـاده روی و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دوچرخ هسـواری در اولویـت اسـت؛ امـا تبلیـغ نم ‬ ‫از طرف دیگـر؛ با توجه به اینکه دوچرخ هسـواری و پیـاده روی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫باعـث کاهـش درخواسـت و مطالب هگـری اتومبیـل م ‬ ‫لسـازی جهان چنـدان عالقه ای‬ ‫کارخان ههـای بـزرگ اتومبی ‬ ‫بـه رشـد و گسـترش پیـاده روی و دوچرخ هسـواری ندارنـد؛‬ ‫یکـه ا گـر ایـن اقـدام صـورت گیـرد‪ ،‬هـم بـه کـم شـدن‬ ‫در حال ‬ ‫الودگـی هـوا کمـک کرده ایـم و هـم بـه سلامتی خـود توجـه‬ ‫نشـان داده ایـم‪ .‬نکتـه و چالشـی کـه در اینجـا وجـود دارد‬ ‫این اسـت که عـده ای می گوینـد چـرا مـا بایـد در خصـوص‬ ‫محیط زیسـت اقدامـات بازدارنـده مثـل بسـتن شـیر اب یـا‬ ‫اسـتفاده از دوچرخـه ب هجـای اتومبیـل را مدنظر قـرار دهیم‬ ‫یکـه میلیون ها نفـر در جهـان ایـن کار را انجـام‬ ‫در حال ‬ ‫نمی دهنـد؟ شـاید الزم اسـت کـه نگاهـی عشـق محور را‬ ‫مدنظـر قـرار دهیـم‪« .‬بیـل نـای» بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه‪:‬‬ ‫«ا گـر فردی تصمیم می گیـرد که برای ترک دنیا راه حلی پیدا‬ ‫کنـد‪ ،‬گاهـی بهتریـن کار این اسـت که زبال ههـای دیگـران را‬ ‫جمـع اوری کنیـم»‪ .‬درک کمـک کـردن به اقدامات نادرسـت‬ ‫دیگـران نوعـی نگـرش عشـق محور اسـت کـه جهـان را‬ ‫یبـرد‪ .‬مـا بایـد بـه این سـمت برویم و‬ ‫ب هسـمت بهتر شـدن م ‬ ‫یسـت کـه همـه مـا در ان مشـترک‬ ‫بپذیریـم کـه زمیـن چیز ‬ ‫هستیم و این هنر نگهداشت زمین‪ ،‬موضوعی ست که باید‬ ‫مدنظـر قـرار گیـرد‪ .‬در واقـع شـاید این ضرب المثـل افریقایی‬ ‫بسـیار حائز اهمیـت باشـد کـه می گویـد‪« :‬خورشـید‪ ،‬یـک‬ ‫روستا را فقط به خاطر کوچک بودنش فراموش نمی کند»‪.‬‬ ‫در واقـع زمیـن‪ ،‬هیـچ موجـودی را در روی خـود به فراموشـی‬ ‫نمی سپارد و برای همه انسان ها مواهبی را در نظر می گیرد؛‬ ‫امـا این انسـان ها به دلیـل خودخواهی ها و سـودا گری کمتر‬ ‫می تواننـد زمیـن را به مثابـه واقعـی ان درک کننـد‪ .‬مـا بایـد‬ ‫به سمتی برویم که این شعار را مدنظر قرار دهیم‪« :‬مواظب‬ ‫زمیـن باشـید؛ چر اکـه زمیـن از شـما مراقبـت خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫زمیـن را ویـران نکنیـد؛ چر اکـه ا گر زمیـن را ویران کنید‪ ،‬زمین‬ ‫یشـود و شـما را ویـران خواهـد کـرد»‪ .‬در‬ ‫نیـز عصبانـی م ‬ ‫شـکل گیری پدیـده کرونـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه‬ ‫بی توجهـی بشـر می توانـد چـه تاثیـرات نامطلوبـی برجـای‬ ‫بگـذارد و به گونـه ای ایـن غفلت‪ ،‬باعث حمله طبیعت علیه‬ ‫بشـر شـد که در نتیجه ان‪ ،‬مرگ انسـان ها رقم خورد‪ .‬پس در‬ ‫یشـود که باید به‬ ‫اینجا ضرورت هایی در زندگی ما مطرح م ‬ ‫ً‬ ‫نهـا توجـه ویـژه ای شـود‪ .‬مثلا اینکـه مـا بایـد بازیافـت را‬ ‫ا ‬ ‫به صورت یک فرهنگ مهرورزانه مدنظر قرار دهیم‪ .‬سـاالنه‬ ‫میلیون ها تن کاغذ توسط خانوارهای ایرانی و مردم جهان‬ ‫یشـود کـه همـه این ها می تواند شـرایط را بـرای ما‬ ‫مصـرف م ‬ ‫دشـوار کند‪ .‬بهتر اسـت از همین امروز اسـتفاده از بشـقاب‪،‬‬ ‫قاشـق‪ ،‬لیـوان و فنجـان و دسـتمال یک بار مصـرف را‬ ‫ب هصـورت جـدی متوقـف کنیـم‪ .‬بهتـر اسـت‪ ،‬محصوالتـی را‬ ‫ً‬ ‫خریـداری کنیـم کـه امـکان بازیافـت ان وجـود دارد‪ .‬مثلا‬ ‫یشـود‪ ،‬کاغذ خود را در سـطل بازیافت قرار دهیم‬ ‫توصیه م ‬ ‫تـا بـه کاهـش الودگـی کمک کنیم‪ .‬نکته مهم بحث توجه به‬ ‫فرهنـگ کمپوسـت اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۱۸‬امریکایـی‬ ‫‪ ۲۹۲/۴‬میلیون تن زباله تولید کردند و تنها ‪ ۲۵‬میلیون تن از‬ ‫نهـا کمپوسـت‬ ‫یکـه ا گـر همـه ا ‬ ‫ان کمپوسـت شـد؛ در حال ‬ ‫یشـد‪ ،‬شـاید شـرایط به گونه دیگری رقم می خورد‪ .‬ما باید‬ ‫م ‬ ‫تهـا بخواهیـم کـه کمپوسـت را جـدی بگیرنـد و‬ ‫از دول ‬ ‫به نوعی بتوانیم با تبدیل زباله ها به مواد متعالی راه بهتری‬ ‫را بـرای زندگـی خـود دنبـال کنیـم‪ .‬نکتـه دیگـر در خصـوص‬ ‫مصرف انرژی عاقالنه و عاشقانه است‪ .‬بسیاری از الگوهای‬ ‫یهـا‪ ،‬مصـرف بیش از حـد جهانـی را نشـان‬ ‫انـرژی ایران ‬ ‫می دهـد‪ .‬مـا بایـد بتوانیـم پنجر ههـا و درهـای خانـه خـود را‬ ‫بـرای اتلاف گرمـا و سـرما عایق بنـدی کنیـم‪ .‬ا گـر در و‬ ‫پنجره هایمـان قدیمـی هسـتند بایـد در پـی تعمیـر یـا تغییـر‬ ‫یکـه در خانه هسـتیم در‬ ‫نهـا اقـدام کنیـم‪ .‬بهتـر اسـت وقت ‬ ‫ا ‬ ‫برابر سرما‪ ،‬لباس های بیشتر بپوشیم؛ همچنین می توانیم‬ ‫یشـده وقتی که در خانه‬ ‫با نصب یک ترموسـتات برنامه ریز ‬ ‫نیسـتیم‪ ،‬در سیسـتم های گرمادهـی خـود به گونـه ای تغییر‬ ‫نهـا در صورت عدم حضور مـا‪ ،‬کار نکنند‪.‬‬ ‫ایجـاد کنیـم کـه ا ‬ ‫نهـا می توانـد کمـک کنـد تا زندگـی ما دچـار تغییر و‬ ‫همـه ای ‬ ‫نهـا‬ ‫تحـول شـود؛ امـا واقعیـت این اسـت که همـه ای ‬ ‫نهـا‬ ‫یسـت کـه ب همـرور بایـد در خصـوص ا ‬ ‫اقدامات ‬ ‫فرهنگ سازی شود‪ .‬شاید نیاز است که رسانه ها و دولت ها‬ ‫در این زمینـه نقـش فرا گیـری را ایفـا کننـد‪ .‬امـروزه گفتـه‬ ‫یشـود کـه تولیـد مـواد غذایـی به خصـوص گوشـت قرمـز‬ ‫م ‬ ‫درصـد باالیـی از گازهـای گلخانـه ای را تشـکیل می دهـد‪ .‬مـا‬ ‫بایـد بتوانیـم نـوع غـذا خـوردن خـود را تغییـر دهیـم؛ یعنـی‬ ‫به کار بـردن و اسـتفاده از غلات کامـل‪ ،‬سـبزی ها و میو ههـا و‬ ‫لهـا؛ و اینکـه در پـی ان‪ ،‬گوشـت قرمـز و فـراوری شـده را‬ ‫اجی ‬ ‫کمتـر مصـرف کنیـم‪ .‬مـا بایـد میـوه و سـبزی ها را به مثابـه ای‬ ‫کتـر می کند‪ ،‬مدنظر قرار‬ ‫کـه انسـان را بـه خـود واقعی او نزدی ‬ ‫یسـت کـه تلاش می کنـد از‬ ‫دهیـم‪ .‬انسـان عاشـق‪ ،‬انسان ‬ ‫غذاهـای طبیعـی بیشـتر مصـرف کنـد‪ .‬بیاییـد ایـن نکته ای‬ ‫که «انتوان دو سـنت ا گزوپری» بیان می کند را مدنظر خود‬ ‫قـرار دهیـم‪« .‬اول صبـح مراقبـت خـودت هسـتی‪،‬‬ ‫دندان هایـت را مسـوا ک می زنـی و صورتـت می شـویی‪،‬‬ ‫درسـت اسـت‪ .‬خـوب دومیـن کاری کـه بایـد انجـام بدهـی‬ ‫این اسـت که مراقبت سـیاره زمین باشی؛ بنابراین مراقبت از‬ ‫سـیاره زمیـن مثـل مسـوا ک زدن و غـذا خـوردن مقولـه ای‬ ‫بسـیارمهم اسـت کـه بایـد مدنظـر قـرار گیـرد‪ .‬مـا بایـد در‬ ‫خانواد ههـا و مـدارس ایـن موضـوع را بـه بچه هـا امـوزش‬ ‫دهیـم‪ .‬ا گـر نتوانیـم طبیعـت را نجـات دهیـم‪ ،‬بایـد بپذیریم‬ ‫کـه زندگـی بشـر بـر روی کـره زمیـن چنـدان دوام نخواهـد‬ ‫ً‬ ‫اورد»‪ .‬ب هیـاد داشـته باشـید کـه طبیعـت مرتبـا مـا را بـه‬ ‫نظار هکـردن در خـود دعـوت می کنـد‪ .‬همه چیـز در طبیعـت‬ ‫مـا را دعـوت می کند تا انچه هسـتیم‪ ،‬باشـیم‪ .‬بهتریـن کاری‬ ‫یتـوان در هنـگام بارندگـی انجـام داد این اسـت که‬ ‫کـه م ‬ ‫بگذاریـم بـاران ببـارد‪ .‬چشـم های زیـادی از چمنزارهـا‬ ‫یگـذرد؛ امـا تعـداد کمی از ان چشـم ها‪ ،‬می تواننـد گل ها را‬ ‫م ‬ ‫ببیننـد؛ بنابرایـن مـا بایـد ب هسـمتی برویـم کـه طبیعـت را‬ ‫به مثابـ ه حقیقـت ان درک کنیـم‪ .‬در حال حاضـر نـوع نابـارور‬ ‫تکنولـوژی باعـث شـده اسـت کـه مـا طبیعـت را مورد توجـه‬ ‫قـرار ندهیـم‪ .‬بیاییـد از همیـن امـروز بـه ایـن فکـر کنیـم کـه‬ ‫چگونه می توانیم به طبیعت کمک کنیم‪ .‬شـاید با کاشـتن‬ ‫درخـت به گونـه ای بتـوان راه متفاوتـی را طـی کـرد‪ .‬گـزارش‬ ‫بو هوایـی در سـال‬ ‫سـازمان ملـل متحـد در مـورد تغییـرات ا ‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬نشـان می دهـد کـه اوضـاع هم ا کنـون بدتـر از هر زمان‬ ‫دیگـر اسـت‪ .‬انتشـار گازهـای گلخانـه ای همچنـان در حـال‬ ‫افزایـش اسـت و بیشـتر کشـورها انتشـار کربـن را کاهـش‬ ‫نمی دهنـد؛ امـا یـک راه طبیعـی بـرای مبـارزه بـا تغییـرات‬ ‫بو هوایـی وجـود دارد‪ .‬درخـت بکاریـم‪ .‬درختـان به طـور‬ ‫ا ‬ ‫طبیعـی کربـن هـوا را جـذب می کننـد‪ .‬یـک درخـت جـوان‬ ‫می توانـد ‪ co2‬را به میـزان پنج کیلوگـرم جـذب کند‪ .‬این فقط‬ ‫یـک درخـت کوچـک اسـت کـه نقـش چنیـن فرا گیـری را در‬ ‫یکـه ایـن درخـت بـه حـدود‬ ‫طبیعـت ایفـ ا می کنـد‪ .‬هنگام ‬ ‫‪۱ ۰‬سـالگی می رسـد در مرحلـه پربـار خـود می توانـد ذخیـره‬ ‫فراوانـی از کربـن را در خود داشـته باشـد‪ .‬درختان می توانند‬ ‫کمـک کننـد تـا انـواع زائـد دیگـر از جملـه دی ا کسـید گوگـرد‪،‬‬ ‫ا کسـیدهای نیتـروژن و ذرات کوچـک را از هـوا حـذف کنیم‪.‬‬ ‫نگاه عشـق محور با کاشـت درخت امکان پذیر خواهد شـد‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه ما باید دست از مصرف پالستیک برداریم‪.‬‬ ‫امارهـا تکان دهنـده اسـت‪ .‬مـردم در سراسـر جهـان در هـر‬ ‫دقیقه یک میلیون بطری پالسـتیکی نوشـیدنی می خرند و‬ ‫سـاالنه تـا پنج تریلیـون کیسـه پالسـتیکی یک بار مصـرف‬ ‫اسـتفاده می کنند‪ .‬انسـان ها به پالسـتیک معتاد هسـتند و‬ ‫ً‬ ‫نهـا بازیافـت می شـود و ‪ ۹۱‬درصـد‬ ‫تقریبـا فقـط نه درصـد ا ‬ ‫نهـا در طبیعـت باقـی می ماننـد؛ یعنـی در واقـع مـا در حال‬ ‫ا ‬ ‫لکـردن زمیـن بـه یـک زبالـه دان بـزرگ هسـتیم‪ .‬بیایید‬ ‫تبدی ‬ ‫برای انکه زندگی متفاوت داشته باشیم‪ ،‬به تخیل طبیعت‬ ‫نزدیـک شـویم‪ .‬در تخیـل طبیعـت معیـاری به نـام ارامـش‪،‬‬ ‫صلـح و عشـق وجـود دارد‪ .‬مـا بایـد عشـق را از طبیعـت‬ ‫بیاموزیـم‪ .‬طبیعـت بـه مـا می گویـد کـه بشـر بایـد بـرای‬ ‫پیشـرفت خـود را ههـای متفاوتـی را بپیمایـد‪ .‬مـا بایـد مسـیر‬ ‫سـودا گری و رسـیدن بـه انباشـت سـرمایه را تغییـر دهیـم‪.‬‬ ‫نظـام سـرمایه داری بایـد وارد فـاز جدیـد شـود و ایـن فـاز‬ ‫جدیـد یعنـی تحـول در معنـای زندگـی کـه در فرهنـگ غنـی‬ ‫ایرانـی وجـود دارد‪ .‬در نـگاه شـعرا و ادبـای مـا نیـز نـگاه‬ ‫یشـود‪ .‬موالنـا در شـعری‬ ‫متفاوتـی بـه طبیعـت دیـده م ‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫عارفـان را سـرمه ای هسـت ان بجـوی‪ /‬تـا کـه دریـا گـردد این‬ ‫چشـم چـون جو‬ ‫در واقـع موالنـا تلاش می کند با نگاه عرفانی و عاشـقانه خود‬ ‫طبیعـت را نـه به مثابـه یـک امـر توصیفـی بلکـه به معنـای‬ ‫خالقانـه ان بیـان کنـد‪ .‬طبیعـت در نـزد موالنـا هرگـز یـک امـر‬ ‫بیجـان و بـی کالم نیسـت‪ .‬او می گویـد‪:‬‬ ‫مـا سـمیعیم و بصیریـم و خوشـیم‪ /‬بـا شـما نامحرمـان مـا‬ ‫خامشـیم‬ ‫بنابرایـن نـگاه او نگاهـی متفـاوت و خالقانـه بـه طبیعـت و‬ ‫هستی سـت‪.‬‬ ‫یا سهراب سپهری در شعری می گوید‪:‬‬ ‫ماه باالی سر ابادی است‬ ‫اهل ابادی در خواب است‬ ‫باغ همسایه چراغش روشن‪،‬‬ ‫من چراغم خاموش‬ ‫ماه تابیده به بشقاب خیار‪ ،‬به لب کوزه اب‬ ‫غوک هامی خوانند‬ ‫مر غ حق هم گاهی‬ ‫کوه نزدیک است‪ ،‬پشت افراها‪ ،‬سنجدها‬ ‫و بیابان پیداست‬ ‫سنگ ها پیدا نیست‪ ،‬گلچه ها پیدا نیست‬ ‫سایه هایی از دور‪ ،‬مثل تنهایی اب‪ ،‬مثل اواز خدا پیداست‬ ‫نیمه شبببایدباشد‬ ‫دب ا کبر ان است‪ ،‬دو وجب باالتر از بام‬ ‫اسمان ابی نیست‪ ،‬روز ابی بود‬ ‫یاد من باشد فردا‪ ،‬بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم‬ ‫یاد من باشد فردا لب سلخ‪ ،‬طرحی از بزها بردارم‪،‬‬ ‫طرحی از جاروها‪ ،‬سایه ها شان در اب‬ ‫یاد من باشد‪ ،‬هر چه پروانه که می افتد در اب‪ ،‬زود از اب‬ ‫دراورم‬ ‫یاد من باشد فردا لب جوی‪ ،‬حوله ام را هم با چوبه بشویم‬ ‫یاد من باشد تنها هستم‬ ‫ماه باالی سر تنهایی ست‬ ‫در ایـن شـعر سـهراب سـپهری بـه زیبایـی تلاش می کنـد تـا‬ ‫تصویرهایـی عاشـقانه و پـر از سـتایش را از طبیعـت نشـان‬ ‫دهـد؛ بنابرایـن در نـگاه شـاعران ایرانـی توجـه بـه طبیعـت و‬ ‫اینکه انسان عاشق باید بتواند با طبیعت رابطه ای دو سویه‬ ‫دیالکتیکـی برقـرار کنـد‪ ،‬مدنظـر قـرار دارد‪ .‬بایـد بتوانیـم ایـن‬ ‫نـگاه عمیـق را درک کنیـم‪ .‬طبیعـت بـه مـا ایـن ا گاهـی را‬ ‫می دهـد کـه بتوانیم خودپرسـتی را در خـود باطل کرده و به‬ ‫دیگران توجه کنیم‪« .‬سولویف» در کتابی با عنوان «معنای‬ ‫عشق» می گوید‪« :‬حقیقتی که وجود درونی ادم را همچون‬ ‫یـک نیـروی زنـده بـه تملـک خـود درمـی اورد و او را از ادعـای‬ ‫دروغیـن مـن بودنـش رهایـی می بخشـد‪ ،‬عشـق اسـت ‪.‬‬ ‫عشـق نسـخ واقعی خودپرسـتی‪ ،‬تزکیه حقیقی و رسـتگاری‬ ‫شـخصیت ادمی ست‪ .‬عشـق عظیم تر از ا گاهی عقلی ست‪.‬‬ ‫ا گاهـی عقلـی‪ ،‬نمی توانـد ماننـد یـک نیـروی نجات بخـش‬ ‫درونـی عمـل کـرده؛ شـخصیت ادمـی را اعتلا داده و منیـت‬ ‫او را نسـخ و باطـل کنـد‪ .‬سـپاس فـراوان شـامل ا گاهـی‬ ‫عقلـی بـاد کـه یـک بشـر می توانـد به وسـیله ان‪ ،‬شـخص‬ ‫خـود‪ ،‬شـخصیت واقعـی خـود را از خودپرسـتی فـرق داده و‬ ‫بنابرایـن خودپرسـتی را فـدا کـرده و خـود را به عشـق تسـلیم‬ ‫کنـد»‪« .‬سـولویف» در جایـی دیگـر از همین کتـاب می گوید‪:‬‬ ‫«معنـی و ارزش عشـق به مثابـه یـک احسـاس ان اسـت که‬ ‫ً‬ ‫واقعـا مـا را وادار و مجبـور می کنـد کـه بـا تمـام وجودمـان‬ ‫بـرای دیگـری همـان اهمیـت مرکـزی مطلـق را قبـول کنیـم‪.‬‬ ‫مـا در نتیجـه نیـروی خودپرسـتی تنهـا در وجـود خودمـان از‬ ‫ان ا گاه و باخبر هسـتیم‪ .‬عشـق نه تنها از ان جهت که یکی از‬ ‫احساسـات ما سـت دارای اهمیـت اسـت؛ بلکـه ازاین جهت‬ ‫هـم کـه در نتیجـه ان همه امیال و عالقه خودمـان در زندگی‬ ‫به دیگری همانند تغییر محل زندگی مان منتقل می کنیم‪،‬‬ ‫با اهمیـت اسـت»‪ .‬بر این مبنـا شـاید بتـوان ایـن نـگاه‬ ‫«سـولویف» را برداشـتی عمیق تـر در نظـر گرفـت و این گونـه‬ ‫بیـان کـرد کـه انسـان با باطل کـردن خودپرسـتی می تواند به‬ ‫دیگـران به ویـژه طبیعـت توجـه ویـژه ای داشـته باشـد‪ .‬ایـن‬ ‫شـرایط‪ ،‬ایجاد اشـتی بین انسـان و طبیعت موضوع و سـوژه‬ ‫اصلی سـت کـه بایـد در هـزاره سـوم بـه ان توجـه شـود‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ صفحه 4 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Reuters‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫اعالم هشدار به اروپا برای حمالت هکری به زیرساخت ها‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫یک سـازمان دیده بان سـایبری در اروپا گفته اسـت که امکان حمالت هکری علیه زیرسـاخت های اتحادیه اروپا هر روز‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ سـازمان دید هبـان ریسـک سیسـتمی اتحادیـه اروپـا (‪ )ESRB‬اعلام کـرد کـه کشـورهای‬ ‫بیشـتر م ‬ ‫اتحادیـه اروپـا بایـد دفـاع خـود را در برابـر حملات سـایبری بـه زیرسـاخت های مالـی خـود افزایـش دهنـد زیـرا جنـگ در‬ ‫نهـا؛ کشـورهای اروپایـی تـا کنـون در مقابـل حملات‬ ‫اوکرایـن خطـر هکرهـای خارجـی را افزایـش داده اسـت‪ .‬به گفتـه ا ‬ ‫فیزیکی از زیرساخت های خود حفاظت کرده اند ولی هنوز اقدامات بیشتری برای دفاع این کشورها در جنگ سایبری‬ ‫بایـد تـدارک دیـده شـود‪ .‬سـازمان مذکـور در ادامـه گـزارش خـود اعلام کـرد کـه جنـگ در اوکراین‪ ،‬چشـم انداز ژئوپلیتیک‬ ‫گسترده تر و استفاده فزاینده از حمالت هکرها به طور قابل توجهی تهدید سایبری را افزایش داده است‪ .‬خطر حمالت‬ ‫سـایبری علیه سیسـتم مالی اتحادیه اروپا از سـوی هکرهای دولتی در حال افزایش اسـت‪.‬‬ ‫رونمایی از «پتروصاد پالس»‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫درمان «گران» سرطان در کشور‬ ‫ِ‬ ‫رئی ــس اداره کنت ــرل و مب ــارزه ب ــا س ــرطان دفت ــر مدیری ــت‬ ‫یه ــای غیروا گی ــر وزارت بهداش ــت ضم ــن تش ــریح‬ ‫بیمار ‬ ‫نب ــودن درم ــان س ــرطان در کش ــور‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫چرای ــی گرا ‬ ‫وقت ــی بیم ــاران مبتالب هس ــرطان از هزین هه ــای ب ــاالی‬ ‫داروه ــای س ــرطان گالی ــه دارن ــد‪ ،‬ی ــا مرب ــوط ب ــه ‪ ۱۰‬درص ــد‬ ‫یس ــت ک ــه در لیس ــت داروی ــی کش ــور‬ ‫فرانش ــیز داروهای ‬ ‫یس ــت ک ــه در لیس ــت‬ ‫ق ــرار دارن ــد ی ــا مرب ــوط ب ــه داروهای ‬ ‫داروی ــی وج ــود ندارن ــد ام ــا متاس ــفانه برخ ــی پزش ــکان‬ ‫نه ــا را تجوی ــز می کنن ــد‪ .‬دکت ــر عل ــی قنب ــری مطل ــق‬ ‫ا ‬ ‫درب ــاره وضعی ــت تجهی ــزات مرب ــوط ب ــه درم ــان س ــرطان‬ ‫در کشــور گفــت‪ :‬دراین زمینــه دو بحــث کمیــت و کیفیــت‬ ‫ً‬ ‫موردتوج ــه اس ــت‪ .‬م ــا فع ــا بـ ـه ازای ه ــر یک میلیون نف ــر‬ ‫یک ــه‬ ‫‪ ۱.۵‬دس ــتگاه ش ــتاب دهنده در کش ــور داری ــم درحال ‬ ‫در دنی ــا این می ــزان دودس ــتگاه اس ــت؛ بنابرای ــن بای ــد‬ ‫تع ــداد دس ــتگاه های ش ــتاب دهنده در کش ــور افزای ــش‬ ‫نح ــال درزمین ــه نگه ــداری از این دس ــتگاه ها‬ ‫یاب ــد و درعی ‬ ‫ه ــم بای ــد حمای ــت بیش ــتر باش ــد ت ــا ازنظ ــر قطع ــات و ‪...‬‬ ‫دچــار مشــکل نشــوند‪ .‬خوشــبختانه در پنج سال گذشــته‬ ‫شه ــای دولت ــی چنددس ــتگاه تهی ــه و نص ــب‬ ‫ب ــرای بخ ‬ ‫ش ــده ک ــه کم ــک ک ــرده ت ــا از بح ــران کاه ــش دس ــتگاه ها‬ ‫جلوگی ــری ش ــود و خدم ــات پیش ــرفته رادیوتراپ ــی را‬ ‫دراختی ــار م ــردم ق ــرار می ده ــد‪ .‬بای ــد توج ــه ک ــرد ک ــه‬ ‫جراحــی و رادیوتراپــی ســهم بیشــتری در درمــان ســرطان‬ ‫داش ــته اند؛ بنابرای ــن بای ــد موردتوج ــه ق ــرار گیرن ــد‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪ :‬در ســند شــبکه ملــی مراقبــت ســرطان پیش بینــی‬ ‫ش ــده ت ــا س ــال ‪ ۱۴۰۴‬چنددس ــتگاه در چ ــه مرا ک ــزی بای ــد‬ ‫نم ــوارد پیش بین ــی ش ــده اس ــت‬ ‫داش ــته باش ــیم‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫و اعــام شــده کــه بایــد تــا ســال ‪ ،۲۰۲۵‬بال غبــر ‪۲۲۰‬دســتگاه‬ ‫ش ــتاب دهنده داش ــته باش ــیم‪ .‬ا کن ــون ح ــدود‬ ‫‪۱۴۰‬دســتگاه داریــم کــه ‪۸۰‬دســتگاه دیگــر تــا ‪ ۲۰۲۵‬بایــد بــه‬ ‫ظرفی ــت دس ــتگاه های ش ــتاب دهنده اضاف ــه ش ــود و ا گ ــر‬ ‫هــم مــوردی فرســوده شــد‪ ،‬بایــد جایگزیــن شــود‪ .‬قنبــری‬ ‫مطل ــق درب ــاره وضعی ــت راهنماه ــای بالین ــی س ــرطان‪،‬‬ ‫یت ــوان ب ــه دو دس ــته‬ ‫گف ــت‪ :‬راهنماه ــای بالین ــی را م ‬ ‫الــزام اور و غیرالــزام اور تقســیم کــرد؛ گاهــی راهنمــای بالینــی‬ ‫ب ــرای این اسـ ـت که پزش ــک بدان ــد چه چی ــزی باع ــث‬ ‫یش ــود ک ــه طباب ــت بهت ــری داش ــته باش ــد‪ .‬گاهی اوق ــات‬ ‫م ‬ ‫راهنم ــای بالین ــی ال ــزام اور اس ــت؛ یعن ــی ی ــا قان ــون جل ــو‬ ‫پزش ــک را می گی ــرد یااینک ــه بیم ــه پوش ــش نمی ده ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قنبــری مطلــق گفــت‪ :‬تقریبــا پوشــش بیم ـه ای داروهــای‬ ‫س اندیکاس ــیون هایی ک ــه در دنی ــا وج ــود‬ ‫س ــرطان براس ــا ‬ ‫ً‬ ‫نط ــور نیس ــت ک ــه داروی ــی‬ ‫دارد‪ ،‬خ ــوب اس ــت‪ .‬تقریب ــا ای ‬ ‫در دنی ــا در اندیکاس ــیونی موث ــر باش ــد‪ ،‬ام ــا بیم ــه اع ــام‬ ‫کن ــد ک ــه ان را پوش ــش نمی ده ــد؛ بنابرای ــن ب ــرای ح ــدود‬ ‫‪ ۱۲‬دارو ک ــه گایدالی ــن دارن ــد و داروه ــای گران قیم ــت و‬ ‫جدیدت ــری هس ــتند و موثرن ــد‪ ،‬پوش ــش بیمــه ای ه ــم در‬ ‫کش ــور وج ــود دارد‪ .‬پوش ــش بیم ـه ای داروه ــای س ــرطانی‬ ‫ک ــه در لیس ــت داروی ــی ای ــران ق ــرار دارن ــد‪ ،‬خ ــوب اس ــت‪،‬‬ ‫ام ــا ایدئ ــال نیس ــت؛ زی ــرا ا گ ــر ی ــک داروی س ــرطان را ت ــا‬ ‫‪ ۹۰‬درص ــد ه ــم پوش ــش دهی ــد‪ ،‬ش ــاید هم ــان ‪ ۱۰‬درص ــد‬ ‫پرداخت ــی بیم ــار ه ــم ب ــرای ی ــک داروی گ ــران‪ ،‬زی ــاد‬ ‫باشــد؛ بنابرایــن بایــد راهــی پیــدا کــرد کــه همــان ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫را ه ــم ی ــا ب ــرای هم ــه ی ــا ب ــرای ع ــده ای پوش ــش دهی ــد‪.‬‬ ‫البت ــه خوش ــبختانه در قال ــب بس ــته حمای ــت از بیم ــاران‬ ‫یش ــود ت ــا ای ــن نقص ــان ه ــم‬ ‫صعب الع ــاج‪ ،‬دارد ت ــاش م ‬ ‫ب ــرای کل بیم ــاران مبتالب هس ــرطان‪ ،‬ام ــا ب ــرای داروهای ــی‬ ‫ک ــه داخ ــل لیس ــت داروی ــی هس ــتند‪ ،‬رف ــع ش ــود‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬مشــکل دیگــر دربــاره داروهایــی هســتند کــه خــارج‬ ‫نم ــوارد را وزارت‬ ‫از لیس ــت داروی ــی ق ــرار دارن ــد ک ــه ای ‬ ‫بهداش ــت بای ــد س ــریع تر بررس ــی کن ــد ک ــه ای ــا می خواه ــد‬ ‫ای ــن داروه ــا را وارد لیس ــت کن ــد ی ــا خی ــر؟ مش ــکل دیگ ــر‬ ‫این اســت که برخ ــی پزش ــکان داروه ــای خ ــارج از لیس ــت‬ ‫داروی ــی کش ــور را ب ــرای بیم ــاران مبتالب هس ــرطان تجوی ــز‬ ‫می کنن ــد ک ــه ای ــن داروه ــا بس ــیارگران اند و ای ــن داروه ــا‬ ‫هس ــتند ک ــه ب ــرای بیم ــاران مش ــکل ایج ــاد می کنن ــد؛‬ ‫بنابرای ــن وقت ــی بیم ــاران مبتالب هس ــرطان از هزین هه ــای‬ ‫ب ــاالی داروه ــای س ــرطان گالی ــه دارن ــد‪ ،‬ی ــا مرب ــوط ب ــه‬ ‫یس ــت ک ــه در لیس ــت داروی ــی‬ ‫‪ ۱۰‬درص ــد فرانش ــیز داروهای ‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫کش ــور ق ــرار دارن ــد ی ــا مرب ــوط ب ــه داروهای ‬ ‫لیس ــت داروی ــی کش ــور وج ــود ندارن ــد‪ .‬قنب ــری مطل ــق‬ ‫شهــای درمانــی ســرطان نیــز‬ ‫دربــاره پوشــش بیم ـه ای رو ‬ ‫شه ــای درمان ــی س ــرطان در‬ ‫گف ــت‪ :‬پوش ــش بیمــه ای رو ‬ ‫بانک‬ ‫شه ــای دولت ــی خ ــوب اس ــت‪ .‬به طوری ک ــه خدم ــت‬ ‫بخ ‬ ‫ش ــیمی درمانی و رادیوتراپ ــی در بخ ــش دولتـــی رایـــگان‬ ‫اس ــت‪ .‬ب ــرای جراح ــی نی ــز بیم ــاران مبتالبه س ــرطان پن ــج‬ ‫ت ــا ‪ ۱۰‬درص ــد هزین ــه را در بخ ــش دولت ــی می پردازن ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫مشــکل این اس ـت که بســیاری از ایــن خدمــات در بخــش‬ ‫یش ــود‪ .‬مش ــکل این اســـت که تعـــداد‬ ‫خصوص ــی ارائ ــه م ‬ ‫کــم دســتگاه ها یــک بحــث اســت امــا توزیــع همــان تعــداد‬ ‫دس ــتگاه نامناس ــب اس ــت‪ .‬ی ــک مشـــکل این اســـت که‬ ‫شه ــای دولت ــی دس ــتگاه های شـــتاب دهنده‬ ‫در بخ ‬ ‫به تعدادکافــی دردســترس نیســت و منجــر بــه نوبت هــای‬ ‫طوالن ــی ب ــرای بیم ــار ش ــده و بیم ــاران مجب ــور می ش ــوند‬ ‫ب ــرای درم ــان ب ــه بخ ــش خصوص ــی برون ــد ی ــا در نوب ــت‬ ‫نص ــورت اثربخشـــی درمـــان‬ ‫طوالن ــی بمانن ــد ک ــه درای ‬ ‫کاه ــش می یاب ــد‪ .‬وی گف ــت‪ :‬هزین هه ــای درم ــان س ــرطان‬ ‫در بخ ــش خصوص ــی ب ــرای م ــردم بســـیارگران اســـت‪.‬‬ ‫نه ــم به ان ــدازه تعرفـــه دولتی ســـت؛‬ ‫پوش ــش بیمـ ـه ای ا ‬ ‫یتــوان گفــت همــه هزینــه درمــان را در بخــش‬ ‫یکــه م ‬ ‫طور ‬ ‫خصوص ــی م ــردم می دهن ــد‪ .‬به عنوان مثـــال ا گـــر یـــک‬ ‫خدمــت درمانــی ســرطان ‪۱۰۰‬تومــان باشــد‪ ،‬ایــن خدمــت‬ ‫در بخ ــش دولت ــی ‪۲۵‬توم ــان اس ــت‪ .‬حـــال وقتـــی بـــه‬ ‫بخ ــش خصوص ــی مراجع ــه کنی ــد‪ ،‬بیم ــه به ان ــدازه هم ــان‬ ‫‪۲۵‬توم ــان پ ــول می ده ــد‪ .‬قنب ــری مطل ــق درب ــاره هزین ــه‬ ‫درم ــان س ــرطان در کش ــور نی ــز گف ــت‪ :‬درزمین ــه محاس ــبه‬ ‫هزینــه درمــان ســرطان در کشــور‪ ،‬پــروژه ای دردسـت انجام‬ ‫داری ــم ام ــا هزین ــه درم ــان س ــرطان در کش ــور زی ــاد اس ــت‪.‬‬ ‫یت ــوان گف ــت ک ــه پرهزینه تری ــن بیماری س ــت‪ .‬به ط ــور‬ ‫م ‬ ‫تخمین ــی هزین ــه درم ــان س ــرطان حداقـــل حـــدود‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬میلیاردتوم ــان در کش ــور اس ــت‪ .‬به طورمتوســـط‬ ‫ب ــرای ه ــر بیم ــار و طب ــق ن ــوع س ــرطان ه ــم هزینه ه ــای‬ ‫درم ــان س ــرطان متف ــاوت اس ــت‪ .‬به عنوان مثـــال طـــی‬ ‫چندس ــال قبل هزین هه ــای تش ــخیص و درم ــان س ــرطان‬ ‫پس ــتان محاس ــبه ش ــد و براس ــاس ان هزین ــه تش ــخیص و‬ ‫درم ــان ای ــن س ــرطان ب ــرای ه ــر ف ــرد ح ــدود ‪ ۱۷‬ه ــزاردالر‬ ‫ب ــود‪ ،‬ب ــرای س ــرطان روده ب ــزرگ ‪ ۱۶‬هـــزاردالر اســـت؛‬ ‫ً‬ ‫یسـ ـت که وقت ــی بیم ــاری مجـــددا عـــود کنـــد‬ ‫این درحال ‬ ‫ه ــم مباحث ــی دیگ ــر را به دنب ــال دارد‪ /.‬ایس ــنا‬ ‫هم زمـان بـا نمایشـگاه و همایـش تخصصـی حمایـت‬ ‫از سـاخت داخـل در صنعـت پتروشـیمی‪ ،‬پاالیـش و‬ ‫پتروپاالیـش از طـرح جامـع «پتروصـاد پلاس» بانـک‬ ‫صادرات ایران در محل نمایشـگاه های بین المللی کیش‬ ‫بـا حضـور عبدالعلـی علی عسـگری؛ مدیرعامـل هلدینگ‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪ ،‬مدیران و فعاالن صنعت‬ ‫نفـت و گاز و پتروشـیمی و مدیـران ارشـد بانـک صـادرات‬ ‫ایـران دراین نمایشـگاه رونمایـی شـد‪ .‬طـرح «پتروصـاد‬ ‫پلاس» بانـک صـادرات بـا هـدف ارائـه خدمـات کامـل‬ ‫تامیـن مالـی زنجیـره تامیـن بـه شـرکت های پتروشـیمی بـا‬ ‫تمرکـز بـر توانمنـدی بانـک در ارائـه تسـهیالت انحصـاری‬ ‫ازطریـق شـعب خار ج ازکشـور و نیـز شـرکت های ابـزاری‬ ‫رونمایـی و مورداسـتقبال فعـاالن صنعـت پتروشـیمی قرار‬ ‫گرفـت‪ .‬یاسـر مـرادی؛ رئیس هیئت مدیـره بانک صـادرات‬ ‫ایـران دراین نشسـت بااشـاره به جایـگاه و قدمـت بانـک‬ ‫صادرات در ارائه خدمات متنوع بانکی به مردم و اقتصاد‬ ‫کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬بانک صـادرات با بیش از ‪۵۵‬هزارنفر شـاغل‬ ‫و بازنشسـته و بیـش از ‪ ۷۰‬سـال سـابقه منشـا خدماتـی‬ ‫بسـیاری به عموم مردم بوده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به تداوم‬ ‫حمایـت از اقشـار مختلـف مردم در قالب مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی توسـط بانـک صـادرات ایـران افـزود‪ :‬برکـت ارائه‬ ‫ً‬ ‫خدمـات بـه مـردم قطعـا روی سـوداوری بانـک در سـایر‬ ‫بخش هـا نیـز تاثیـر ویـژه دارد‪ .‬وی گفـت‪ :‬بانـک صـادرات‬ ‫ایران برای روزهای پایانی سـال از ابتدا تا پایان اسـفندماه‬ ‫سـال جـاری تمامـی بازنشسـتگان کشـوری کـه از بانـک‬ ‫صـادرات ایـران حقـوق خـود را دریافـت می کننـد‪ ،‬اعتبـار‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومانـی بـدون سـود و کارمـزد بـرای خریـد از‬ ‫فروشـگاه های زنجیـره ای معتبـر دریافـت خواهنـد کـرد‬ ‫نهـا‬ ‫کـه بازپرداخـت ان در ‪ ۱۰‬قسـط مسـاوی از حسـاب ا ‬ ‫کسـر خواهـد شـد‪ .‬وی داشـتن بیـش از ‪ ۲۲‬شـعبه و بانـک‬ ‫مستقل بانک صادرات ایران در خار ج ازکشور را پتانسیل‬ ‫مهمـی بـرای ارائـه خدمات متنـوع مالـی و ارزی به صنایع‬ ‫مختلـف ازجملـه صنعـت پتروشـیمی عنـوان کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫بـا وجـود تحریم هـای ظالمانـه شـعب بانـک صـادرات در‬ ‫منطقـه خلیج فـارس باقـدرت بـه فعالیـت خـود ادامـه‬ ‫می دهنـد و بـرای ارائـه خدمات ارزی و تنزیل ال سـی های‬ ‫و ارائـه تسـهیالت ارزی و ضمانت نامه هـا بااسـتفاده از‬ ‫ی سپهر به صنعت پتروشیمی امادگی‬ ‫شعب ارزی و صراف ‬ ‫کامـل دارنـد‪ .‬وی ارائـه خدمـات در شـعب گسـترده شـعب‬ ‫در شهر و مناطق دورافتاده را مزیت بانک صادرات ایران‬ ‫عنـوان کرد و گفت‪ :‬شـرکت های پتروشـیمی بـرای دریافت‬ ‫خدمـات از شـعب گسـترده بانـک دچار مشـکل نخواهند‬ ‫بـود‪ .‬رئیس هیئت مدیره بانک صـادرات بابیان اینکه بازار‬ ‫پـول بیش ازایـن کشـش ارائـه تسـهیالت ریالـی را نـدارد‪ ،‬به‬ ‫ارائـه انـواع خدمـات پولـی و مالـی در قالـب سـوپرمارکت‬ ‫مالـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬شایسـته اسـت بـرای تامیـن‬ ‫مالـی به ویـژه در پروژه هـای بلندمـدت کـه در تعریـف‬ ‫بـازار سـرمایه می گنجـد‪ ،‬به سـمت محصـوالت ترکیبـی‬ ‫در بـازار پـول و سـرمایه حرکـت کنیـم‪ .‬بانـک صـادرات‬ ‫ایـران امـروز بـا ارائـه ایـده سـوپرمارکت مالـی و اسـتفاده از‬ ‫شـرکت های ابـزاری خـود ازجملـه صرافـی سـپهر‪ ،‬تامیـن‬ ‫سـرمایه سـپهر صـادرات‪ ،‬کارگـزاری‪ ،‬بیمـه سـرمد و سـایر‬ ‫زیرمجموعه هـا ازجملـه شـرکت لیزینـگ به عنـوان یکـی از‬ ‫شـرکت های معتبـر لیزینـگ کشـور‪ ،‬در همـه زمین ههـا در‬ ‫کنـار شـرکت های پتروشیمی سـت‪ .‬وجـود شـعب متعـدد‬ ‫بانـک صـادرات ایـران در اقصی نقـاط جهـان‪ ،‬به روزبـودن‬ ‫خدمـات دراین بانـک را به همـراه دارد ازایـن رو باقـدرت‬ ‫درحال سـرمایه گذاری در حـوزه بانکـداری الکترونیـک‬ ‫اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـده سـوپرمارکت مالـی ازسـوی‬ ‫بانـک صـادرات ایـران بـرای تامیـن مالـی زنجیـره تولیـد‬ ‫مطـرح شـده‪ ،‬از برنامـه بانـک بـرای به کارگیـری ظرفیـت‬ ‫شـرکت های ابـزاری ایـن بانـک در قالـب طـرح جامـع‬ ‫پتروصـاد پالس برای تامین مالی شـرکت های پتروشـیمی‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫اقبال ایرانیان به بازارهای غیررسمی نشر‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا طـی سـال های گذشـته تمـام‬ ‫کسـب وکارها را تحت تاثیـر خـود قـرار داد‪ ،‬دراین میـان‪،‬‬ ‫صنعـت نشـر کشـور نیـز کـه در چندسال گذشـته بـا‬ ‫نهـای مختلـف روبـه رو بـوده و فرازونشـیب های‬ ‫بحرا ‬ ‫متعددی را پشت سر گذاشته‪ ،‬از این قاعده مستثنا نبوده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نشـر ایـران کـه عمدتـا بـه فعالیت به صورت سـنتی خـو کرده‬ ‫بـود‪ ،‬درمواجه هبـا شـرایط جدیـدی کـه ویـروس کرونـا ایجـاد‬ ‫کسـو‪،‬‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬چنـدان تـوان رویارویـی نداشـت؛ ازی ‬ ‫خریدهای حضوری‪ ،‬به خصوص در ماه های نخسـت سـال‬ ‫یکـه بنـا بـر امارهـای‬ ‫‪ ،99‬ب هشـدت کاهـش یافـت؛ به طور ‬ ‫اعال مشـده گاه تـا ‪ 90‬درصـد کاهـش یافـت‪ ،‬ازسـویی‪ ،‬افزایـش‬ ‫یسـابقه قیمـت کاغـذ و دیگـر ملزومـات نشـر نیز ناشـران را‬ ‫ب ‬ ‫غافلگیـر کـرد‪ ،‬امـا دراین میـان‪ ،‬انچـه شـاید بـرای نشـر ایـران‬ ‫مایه خرسـندی باشـد‪ ،‬پوسـت اندازی نشـر سـنتی و حرکت‬ ‫ان ب هسـمت اسـتفاده از شـیوه های نـو در ارائـه اثـار اسـت؛‬ ‫شـیوه هایی که تاپیش ازاین ناشـران به دالیل مختلف کمتر‬ ‫به ان رغبت نشـان می دادند‪ .‬اسـتفاده از ظرفیت های نشـر‬ ‫الکترونیک طی سه سال گذشته پس از شیوع کرونا‪ ،‬با رشد‬ ‫چشـمگیری روبـه رو بـود‪ ،‬این مسـئله بـرای نشـر ایـران کـه‬ ‫ً‬ ‫شهـای‬ ‫معمـوال شـیوه سـنتی چـاپ و نشـر را بـر دیگـر رو ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫جدید ارجح می داند‪ ،‬یک گام روبه جلو محسـوب م ‬ ‫اقبال ناشـران به نشـر الکترونیک و استفاده از ظرفیت های‬ ‫ً‬ ‫جدیـد‪ ،‬نهایتـا منجـر بـه ارائـه عناویـن بیشـتر دراین قالـب و‬ ‫نحـوزه بـود‪،‬‬ ‫افزایـش تعـداد کاربـران پلتفر مهـای فعـال درای ‬ ‫گویی نشـر الکترونیک که پیش ازاین به عنوان مرجع درجه‬ ‫دوم برای تهیه کتاب ب هشـمار می امد‪ ،‬به یک باره از حاشـیه‬ ‫بـه متـن وارد شـد‪ .‬حـاال فعـاالن نشـر دیجیتـال کـه در‬ ‫دور ههـای مختلـف نمایشـگاه کتـاب ـ از اینکـه بـا یـک نـگاه‬ ‫یشـد ـ گالیه داشتند‪ ،‬‬ ‫برابر به ان ها و ناشـران سـنتی نگاه نم ‬ ‫از تغییراتی که در شرف وقوع است ‪ ،‬راضی به نظر می رسند‪ ،‬‬ ‫نخستین گام دراین زمینه را وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی با‬ ‫اقدام برای مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص‬ ‫بهـای صوتی و الکترونیک‬ ‫بررسـی و صـدور مجـوز برای کتا ‬ ‫یکـه تـا پیـش ازان در معاونت‬ ‫در اداره کتـاب برداشـت‪ ،‬اتفاق ‬ ‫یشـد و حاال به باور فعاالن این عرصه به مرکز‬ ‫هنری انجام م ‬ ‫اصلـی ان یعنـی معاونـت فرهنگـی بازگشـته‪ .‬گام دوم‬ ‫دراین عرصـه را فعـاالن ایـن بـازار برداشـته اند و ان تاسـیس‬ ‫انجمن فعاالن کتاب دیجیتال در ایران اسـت که مقدمات‬ ‫ان در نمایشـگاه رسـانه و محتـوای دیجیتـال انجـام شـد و‬ ‫حـاال بـرای حضـور در مجمـع عمومـی این انجمـن از فعاالن‬ ‫این عرصـه دعـوت به عمـل امـده‪ .‬گام دیگـر کـه بـرای‬ ‫به رسمیت شناخت هشـدن این عرصـه از صنعـت نشـر و‬ ‫جدی تر شـدن ان برداشـته شـده اسـت ‪ ،‬تدویـن سـند‬ ‫توسـعه و سـاماندهی نشـر الکترونیک اسـت‪ ،‬سـندی که در‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی باید به تصویب برسـد و چشـم انداز‬ ‫اینده نشر دیجیتال و صوتی در ایران را ترسیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫دبیـر میـز کتـاب دیجیتـال مرکـز ملـی فضـای مجـازی کـه در‬ ‫تدویـن ایـن سـند نقـش داشـته اسـت دربـاره جزئیـات ایـن‬ ‫نسـند ‪ ،‬دسـتگاه ها و‬ ‫سـند بـه تسـنیم می گویـد‪ :‬درای ‬ ‫نهادهایـی ازجملـه وزارت علـوم ‪ ،‬وزارت ارشـاد و وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش ملـزم شـده اند توسـعه نشـر دیجیتـال را‬ ‫حمایت کنند‪ .‬علی محمدپور ادامه می دهد‪ :‬وزارت ارشـاد‬ ‫تهـای خـود از کتـاب دیجیتـال را‬ ‫مکلـف شـده کـه حمای ‬ ‫نحـوزه‬ ‫تهـا از کتـاب چاپـی اعمـال کنـد و درای ‬ ‫مثـل حمای ‬ ‫هـم مسـئولیت ها را ب هگـردن بگیـرد‪ ،‬نهـاد کتابخان ههـای‬ ‫عمومی و کتابخانه ملی نیز برای شکل گیری کتابخانه های‬ ‫دیجیتال و امانت دیجیتال باید به میدان بیایند تا مصرف‬ ‫کتـاب دیجیتـال همه گیـر شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه طبـق امـار‬ ‫‪ 60‬درصـد از مـردم ایـران بـه کتاب فروشـی ها دسترسـی‬ ‫ندارنـد ‪ ،‬می گوید‪ :‬برای تحت پوشـش قراردادن این مردم که‬ ‫محـروم از امکانـات کتاب خوانـی هسـتند ‪ ،‬هیـچ راهـی جـز‬ ‫اسـتفاده از ابـزار دیجیتـال وجـود نـدار د چـون راه انـدازی‬ ‫ابزارهـای توزیـع فیزیکـی کتـاب دراین مناطـق توجیـه‬ ‫اقتصـادی نـدارد‪ .‬وی بااشـاره به ضریـب نفـوذ ‪ 98‬درصـدی‬ ‫اینترنـت در کشـور می افزایـد ‪ :‬باتوجه به اینکـه در فقیرتریـن‬ ‫مناطق نیز دسترسـی به اینترنت وجود دارد ‪ ،‬برای رسـیدن‬ ‫بـه عدالـت در عرصـه کتاب خوانـی چـاره ای جـز دسترسـی‬ ‫همگانی به کتابخانه های دیجیتال نداریم‪ .‬مدیر انتشارات‬ ‫نشـده‬ ‫دانـی بااشـاره به دیگـر جزئیـات محتـوای سـند تدوی ‬ ‫تصریـح می کنـد ‪ :‬در سـند الـزام شـده کـه وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش نسـبت به تجهیز دیجیتالی کتابخانه های‬ ‫مدارس اقدام کند‪ .‬در وضعیت کنونی بیشتر مدارس هیچ‬ ‫کتابخانـه ای ندارنـد‪ ،‬بـا تجهیـز الکترونیـک همـه مـدارس‬ ‫یشـوند‪ .‬دسترسـی کودکان ونوجوانـان‬ ‫صاحـب کتابخانـه م ‬ ‫بـه محتـوای سـالم دیجیتـال اهمیـت بسـیار دارد ‬ ‫یسـت که بیـش از ‪ 95‬درصـد مصـرف محتـوای‬ ‫این درحال ‬ ‫دیجیتـال توسـط دانش امـوزان ایرانـی از مسـیر‬ ‫یسـت ‪ ،‬متاسـفانه ایـن محتـوا بـا پلتفر مهـا و‬ ‫غیررسم ‬ ‫سـرویس های خارجـی هسـتند کـه محـل تغذیـه‬ ‫کودکان ونوجوانـان ایرانـی هسـتند‪ ،‬بنابرایـن بـا علـم‬ ‫به این نکتـه مسـئولیت مـا بـرای فراه مشـدن دسترسـی‬ ‫کودکان ونوجوانـان ایرانـی بـه سـرویس های بومـی بیشـتر‬ ‫یشـود‪ .‬وی مهم تریـن دلیـل موفق نبـودن سـرویس های‬ ‫م ‬ ‫بومی دراین زمینه را نبود زیرساخت های پرداخت می داند‬ ‫لشـده مثـل‬ ‫و می گویـد‪ :‬ا گـر سـرویس پرداخـت تسهی ‬ ‫سـرویس پرداخـت روی قبـض موبایـل یـا تلفـن ثابـت‬ ‫دراین زمینـه فراهـم نشـود ‪ ،‬سـرویس دهنده های ایرانـی‬ ‫امکان فروش سـرویس به مخاطبان کودک ونوجوان ایرانی‬ ‫تهـای تهیـه دسترسـی به‬ ‫را ندارنـد چرا کـه والدیـن بـا ضرور ‬ ‫سـرویس های دیجیتـال ویـژه فرزندانشـان اشـنا نیسـتند‪.‬‬ ‫باتوج هبـه افزایـش قیمـت کتـاب به ویـژه در حـوزه‬ ‫کودک ونوجـوان‪ ،‬بسـیاری براین باورندکـه کتـاب حتـی در‬ ‫حـوزه کودک ونوجـوان از سـبد بسـیاری از خانوارهای ایرانی‬ ‫گسـازی‬ ‫حـذف شـده ؛ بـا ایـن بـاور و باتوج هبـه عدم فرهن ‬ ‫دراین زمینـه به نظـر می رسـد که خانواده ها به ویـژه در نقاط‬ ‫محـروم نسـبت بـه پرداخـت هزین ههـای سـرویس های‬ ‫دیجیتـال توجیـه نباشـند‪ .‬باتوج هبـه نقـش دولـت درزمینه‬ ‫اختصـاص یارانـ ه حمایتـی بـرای افزایـش سـرانه مطالعـه و‬ ‫یشـود که‬ ‫مصرف کتاب و کتاب خوانی این نیاز احسـاس م ‬ ‫درزمینـه مصـرف محتوای دیجیتال نیـز نیازمند اختصاص‬ ‫یارانـه بـه مصرف کننـده هسـتیم‪ .‬دولـت و نهـاد حا کمیـت‬ ‫می تواننـد سـرویس را از سـرویس دهنده خریـداری کننـد تـا‬ ‫بـرای گرو ههـای هـدف در باز ههـای زمانـی مختلـف امـکان‬ ‫دسترسـی را فراهم کنند‪ ،‬برای نمونه وزارت اموزش وپرورش‬ ‫می توانـد دسترسـی تعـدادی از دانش امـوزان به ویـژه در‬ ‫مناطـق محرو متـر را بـه سـرویس ها فراهـم کنـد‪ .‬وی دربـاره‬ ‫ضمانت اجرای این سند می گوید‪ :‬باتوجه به اینکه بسیاری‬ ‫از نهادهـای فعـال در حـوزه فرهنـگ در کمیسـیون عالـی‬ ‫محتـوای شـورای عالی فضـای مجـازی عضو هسـتند و برای‬ ‫تصویـب سـند بایـد ان را امضـا کننـد ‪ ،‬در اجـرا نیـز دخیـل‬ ‫هسـتند و مفـاد را پیگیـری خواهنـد کـرد‪ .‬ایـن فعـال عرصـه‬ ‫کتـب دیجیتـال بـا تذکـر اینکـه «ا گـر مـا از ابزارهـای دیجیتال‬ ‫داخلـی بـرای توسـعه فرهنگـی اسـتفاده نکنیـم و محتـوای‬ ‫سـالم دراختیـار فرزندانمـان قـرار ندهیـم‪ ،‬سـرویس های‬ ‫خارجـی ایـن کار را خواهنـد کـرد» ‪ ،‬گفـت‪ :‬ان زمـان تبعـات‬ ‫یشـود ‪ ،‬در حوادث و‬ ‫فرهنگی بسـیاری گریبان گیر جامعه م ‬ ‫جریانـات اخیـر ایـن را به خوبـی خـود را نشـان داد کـه‬ ‫رسـانه های غربـی چگونـه نوجوانـان ایرانـی را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهنـد‪ ،‬متاسـفانه هجم ههـای فرهنگـی علیـه کشـور مـا‬ ‫بسـیار اسـت‪ ،‬بـرای مقابلـه بـا ایـن هجم ههـا بایـد از‬ ‫داشـته هایمان بهـره بگیریـم‪ ،‬کشـورهای عربـی و ترکیـه کـه‬ ‫نهـا وجـود دارد ‪ ،‬بـا‬ ‫هجمـه فرهنگـی بسـیارکمتری علیـه ا ‬ ‫بودج ههـای چند ده برابـری بـه مقابلـه رفتـه و مـا هنـوز‬ ‫ضـرورت ان را درک نکرده ایـم و دسترسـی مخاطبـان ایرانـی‬ ‫به محتوای خارجی نامطمئن بسیاربیشـتر از دسترسـی به‬ ‫محصـوالت بومـی مطمئـن اسـت‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬رشـد‬ ‫هـوش مصنوعـی در دنیا شـرایطی را ایجاد کـرده که می توان‬ ‫یـک کتـاب یـا فیلم را به هـر زبانی در کوتاه ترین زمـان به زبان‬ ‫فارسـی برگرداند؛ بنابراین ما در اینده بسـیارنزدیک با حجم‬ ‫عظیمـی از محتـوا به زبـان فارسـی مواجـه خواهیـم شـد کـه‬ ‫عامـل نظارتـی و بازدارندگـی در برابـر ان نداریـم‪ .‬تقویـت‬ ‫بازارهـای رسـمی و قانونـی داخـل می توانـد به عنـوان مانعـی‬ ‫در برابـر ایـن مصـرف غیرقانونـی باشـد‪ .‬محمدپـور تصریـح‬ ‫می کنـد‪ :‬چندیـن سـایت فارسـی زبان کـه مبـدا ان هـا در‬ ‫یسـت ‪ ،‬در عرضـه و انتشـار کتاب هـای‬ ‫کشـورهای اروپای ‬ ‫غیرقانونـی‪ ،‬بـدون مجـوز و ‪ ...‬ایرانـی فعال انـد؛ عمـده‬ ‫بهـای ایـن سـایت ها بـا محتـوای ضدایرانـی و‬ ‫کتا ‬ ‫ضداسلامی همـراه بـوده و متاسـفانه مصرف کننـده ایرانـی‬ ‫ً‬ ‫این سایت ها نیز بسیارند‪ .‬سوالی که احتماال پیش اید این‬ ‫اسـت‪ :‬چـرا تصویـب سـند توسـعه و سـاماندهی نشـر کتـاب‬ ‫الکترونیـک اهمیـت دارد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش باید‬ ‫نگاهـی بـه مصـرف ایرانیـان دراین زمینـه داشـته باشـیم‪ .‬در‬ ‫ایـران ب هصـورت سـالیانه بیـن ‪ 10‬تـا ‪ 12‬میلیـون ایرانـی‬ ‫ً‬ ‫دریک سال کتاب الکترونیک می خوانند؛ یعنی حتما کتاب‬ ‫را می خرنـد و می خواننـد؛ بلکـه امـار نشـان می دهـد مصرف‬ ‫کتاب الکترونیک در ایران این میزان است‪ .‬براساس همین‬ ‫یتـوان گفـت تعـداد کسـانی که میـان پلتفرم هـا‬ ‫داد ههـا‪ ،‬م ‬ ‫اشـترا ک دارنـد و ازاین طریـق کتـاب می خرنـد و می خوانند‪،‬‬ ‫حـدود ‪ 2.5‬میلیـون کاربـر ثبـت شـده کـه کل خریـد ایـن‬ ‫کسـال بیـن ‪ 230‬تـا ‪ 250‬میلیاردتومـان‬ ‫کاربرهـا درطـول ی ‬ ‫تخمیـن زده شـده؛ رقمـی کـه حـدود چهار تـا پنج درصد کل‬ ‫بازار کتاب براسـاس قیمت پشـت جلد را تشـکیل می دهد‪.‬‬ ‫بایـد درنظـر داشـته باشـیم کـه قیمـت کتـاب الکترونیـک در‬ ‫ایـران ‪ 30‬تـا ‪ 50‬درصـد قیمـت پشـت جلـد کتـاب چاپـی‬ ‫یشـود؛ بنابراین ا گر به لحاظ قیمتی پنج درصد‬ ‫محاسـبه م ‬ ‫گـردش مالی کتاب را شـکل می دهـد‪ 10 ،‬درصد میزان فروش‬ ‫قانونی را نیز در دسـت دارد‪ .‬محمدپور درزمینه اسـتفاده از‬ ‫کتاب های دیجیتال از مسیرهای غیرقانونی می گوید ‪ :‬وقتی‬ ‫کاالیـی ب هصـورت غیرقانونـی مصـرف می شـود‪،‬‬ ‫به این معناسـت که مصـرف قانونـی ان کـم شـده؛ بنابرایـن‬ ‫هرچه به پلتفرم ها اهمیت داده شود‪ ،‬درواقع دایره مصرف‬ ‫یشـود‪ .‬در بـازار غیررسـمی‬ ‫کتـر و کمتـر م ‬ ‫غیرقانونـی کوچ ‬ ‫هـم کتـب قانونـی ناشـران عرضـه می شـود و هـم کتـب‬ ‫غیرقانونـی؛ یعنـی کتاب هایـی کـه مجـوز ندارنـد و مناسـب‬ ‫ننـوع اثـار در تعـداد باالیـی عرضـه می شـود و‬ ‫نیسـتند؛ ای ‬ ‫دردسـترس همـگان قـرار دارد؛ به همین دلیـل ا گـر پلتفرم ها‬ ‫توسـعه یابنـد و حمایـت شـوند‪ ،‬اولیـن بازخـوردش بـه ناشـر‬ ‫یگـردد و در درجـه دوم بـه توسـعه رسـمی فرهنـگ در‬ ‫بازم ‬ ‫ً‬ ‫کشـور؛ مثلا ا گـر بـه موسـیقی اصیـل بهـا داده شـود‪ ،‬دیگـر‬ ‫موسـیقی زیرزمینـی و غیرقانونـی مجالـی بـرای عرضـه‬ ‫نمی یابـد؛ در حـوزه نشـر الکترونیـک نیـز وضعیـت همیـن‬ ‫اسـت‪ .‬به رسمیت نشـناختن ان ازسـوی نهادهـای مرتبـط‬ ‫حا کمیتـی و دولتـی سرچشـمه مشـکالت فعـاالن این حـوزه‬ ‫تهـای بسـیاری را بـرای ان هـا به وجـود‬ ‫اسـت و محدودی ‬ ‫اورده اسـت‪ .‬دامـون اذری؛ مدیـر موسسـه اوانامه و فعال در‬ ‫حـوزه تولیـد کتـاب صوتـی باتا کیدبـر این موضـوع می گویـد‪:‬‬ ‫یکـی از مهم تریـن دالیـل اینکـه می گویـم کتاب هـای صوتـی‬ ‫هنـوز به رسـمیت شـناخته نشـده اند ‪ ،‬این اسـت که مجـوز‬ ‫کتـب صوتـی را یـا بایـد از بخـش رسـانه های دیجیتالـی در‬ ‫قالـب نرم افـزار دریافـت کـرد یا از دفتر موسـیقی وزارت ارشـاد‬ ‫یکـه کتـاب صوتـی یـک‬ ‫در قالـب البـوم موسـیقی درحال ‬ ‫ً‬ ‫مدیوم و هویت مستقل از هریک از این دوست ‪ .‬البته اخیرا‬ ‫اقداماتـی در معاونـت فرهنگـی وزارت ارشـاد انجـام شـده اما‬ ‫تاپیش ازایـن چنیـن نبـود چـون کتـاب صوتـی به رسـمیت‬ ‫شـناخته نشـده بـود‪ .‬وی بابیان اینکـه یکـی از مهم تریـن‬ ‫دالیـل تدویـن چنیـن سـندی به رسمیت شناخت هشـدن‬ ‫کتـب صوتـی و الکترونیـک اسـت ‪ ،‬می افزایـد‪ :‬‬ ‫به رسمیت نشـناختن مصادیقـی دارد؛ یکی اینکـه ناشـران‬ ‫کتاب هـای کاغـذی به راحتی می توانند در نمایشـگاه کتاب‬ ‫تهران حضور داشته باشند اما ناشران کتاب های دیجیتال‬ ‫به دشـواری و تحقیرامیـز در نمایشـگاه حضـور دارنـد‪ .‬همـه‬ ‫غرفه هـا بایـد توسـط ناشـران کاغـذی جانمایـی شـود و بعـد‬ ‫ا گر غرفه ای باقی مانده بود به ناشران دیجیتال اختصاص‬ ‫پیدا کند ‪ ،‬درحالی که بسیاری از ناشران کتاب های صوتی و‬ ‫دیجیتـال ناشـران بزرگی انـد و صدهـا عنـوان کتـاب منتشـر‬ ‫کرده انـد‪ .‬وی بااشـاره به دیگـر مشـکل ناشـران دیجیتـال‬ ‫تهـای‬ ‫می گویـد‪ :‬یکـی از دیگـر مشـکالت مـا بحـث معافی ‬ ‫مالیاتی سـت ؛ درحالی کـه ناشـران کاغـذ از معافیـت مالیاتـی‬ ‫بهره منـد هسـتند و در مقـام اجـرا نیـز ایـن معافیـت اجرایـی‬ ‫می شود ‪ ،‬ما ناشران کتب دیجیتال با وجود بهر ه از معافیت‬ ‫مالیاتـی گرفتـار رفتارهـای سـلیقه ای ممیـزان مالیاتـی‬ ‫هسـتیم‪ .‬درزمینـه معافیت هـای بیمـه ای نیـز مـا بـا مشـکل‬ ‫مواجـه هسـتیم چرا که نمی توانیم مانند ناشـران کاغـذی از‬ ‫معافیـت بیمـه ای بهره منـد شـویم‪ .‬مدیـر موسسـه اوانامـه‬ ‫مهم تریـن رسـالت نهادهـای حا کمیتـی و دولتـی در قبـال‬ ‫فکـردن‬ ‫نشـر دیجیتـال را به رسمیت شـناختن ان هـا و برطر ‬ ‫تفاوت هـای موجـود در حمایـت بیـن ایـن دو ناشـر (ناشـر‬ ‫کاغـذی و دیجیتـال) می دانـد و می گویـد‪ :‬نشـر دیجیتـال در‬ ‫ایـران در ‪ 12‬سـال اخیر شـکل گرفتـه و تـداوم و توسـعه ان‬ ‫بسـتگی بسـیار بـه به رسمیت شـناختن دارد‪ .‬وی ادامـه‬ ‫می دهـد‪ :‬معرفـی ایـن مدیـوم بـه مـردم در وضعیـت فعلـی‬ ‫اهمیـت بسـیار دارد ‪ .‬بسـیاری از مـردم ایـران نمی داننـد کـه‬ ‫کتـاب صوتـی یـا دیجیتـال چـه ویژگی هایـی دارد‪ .‬بخشـی از‬ ‫ایـن فرهنگ سـازی را مـا فعـاالن در شـبکه های اجتماعـی‬ ‫پیـش برده ایـم امـا دسترسـی بـه عمـوم مـردم تنهـا از مسـیر‬ ‫رسـانه ملـی می گـذرد ‪ ،‬تولید برنامه هایـی با محوریت معرفی‬ ‫این نشر می تواند در استفاده از نشر دیجیتال کمک رسان‬ ‫باشـد‪ .‬یکـی از مهم تریـن مباحـث در حـوزه نشـر دیجیتـال‪،‬‬ ‫گـردش مالـی ان اسـت ‪ .‬به گفتـه اذری؛ گـردش مالـی‬ ‫‪ 250‬میلیاردتومانـی نشـر دیجیتـال و صوتی در ایـران حدود‬ ‫پنج درصـد گـردش مالـی صنعـت نشـر ایـران را شـکل‬ ‫می دهـد‪ .‬این عـدد در کشـورهایی چون امریکا بـه ‪ 30‬درصد‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬به نظر می رسـد با حمایت از نشـر دیجیتال و‬ ‫ترسـیم چشـم انداز ان ‪ ،‬هم می توان به گردش مالی باالتری‬ ‫دراین حوزه اندیشید و هم ورود ناشران بیشتر به این حوزه‬ ‫را رقم زد‪ .‬مقایسه نشر دیجیتال در ایران و سایر کشورهای‬ ‫منطقـه ا گرچـه رشـد سـال های اخیـر ایـران دراین عرصـه را‬ ‫نشـان می دهد ‪ ،‬اما این رشـد به معنای پیشـرفت در سـطح‬ ‫منطقـه نیسـت‪ .‬اذری دراین زمینـه بـه فعالیـت شـرکت‬ ‫اسـتوری تل سـوئد اشـاره می کنـد و می گویـد‪ :‬ایـن شـرکت در‬ ‫خاورمیانـه محبوب تریـن اپلیکیشـن کتاب هـای صوتـی و‬ ‫دیجیتـال اسـت‪ .‬بخـش زبـان عربـی گسـترده ای دارد‪ .‬مـا‬ ‫درمقایسـه با سـایر کشـورهای منطقـه دراین زمینـه بسـیار‬ ‫عقب مانده ایم‪ .‬باید نگران نیز باشـیم که تنها ‪ 10‬هزار کتاب‬ ‫صوتـی در ایـران دردسـترس اسـت‪ .‬باتوجه بـه پیشـینه‬ ‫فرهنگـی ایرانیـان مـا بایـد دراین زمینـه پیشـرو باشـی م امـا از‬ ‫منطقه هم عقب افتاده ایم‪ .‬امارهای نشـر دیجیتال نشـان‬ ‫می دهـد در حـوزه نشـر دانشـگاهی و نشـر کودک ونوجـوان‬ ‫رشـدی نداشـته ایم‪ .‬در بـازار کتـاب الکترونیـک گرو ههـای‬ ‫سـنی ‪ 35‬تـا ‪ 25‬سـال بیشـترین مخاطبـان را تشـکیل‬ ‫می دهنـد‪ .‬براین اسـاس؛ عمـده اثـار عرض هشـده‪ ،‬در‬ ‫حوزه هـای ادبیـات‪ ،‬روانشناسـی و ‪ ...‬اسـت و در حـوزه‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬کودک ونوجـوان و کمک اموزشـی هنـوز بـازاری‬ ‫شـکل نگرفتـه اسـت‪ .‬کارشناسـان معتقدنـد کـه با ضعـف در‬ ‫اطالع رسـانی مواجـه هسـتیم‪ .‬جوانـان ( گـروه سـنی ‪ 35‬تـا‬ ‫‪ 25‬سـال کـه بیشـترین کاربـران نشـر الکترونیـک هسـتند)‬ ‫بیشـتر در نت هـا و شـبکه های اجتماعـی حضـور دارنـد و‬ ‫ازاین فضـا مطلع انـد امـا زنـان خانـه دار و بچه هـا بیشـتر بـا‬ ‫تلویزیـون درارتبـاط هسـتند‪ .‬دراین دسـت از رسـانه ها مـا بـا‬ ‫اطالع رسـانی کاملـی درزمینـه اسـتفاده از نشـر الکترونیـک‬ ‫مواجه نیستیم؛ پس حیات و بقای نشر الکترونیک ارتباط‬ ‫مسـتقیمی با نظام مندشـدن ان دارد‪ .‬تدوین سـند توسعه‬ ‫پیـش رو منجـر‬ ‫و ترسـیم چشـم انداز می توانـد بـه رفـع موانـع‬ ‫ِ‬ ‫شـود و درصورتی کـه دسـتگاه ها و نهادهـا بـا ان همراهـی‬ ‫کننـد ‪ ،‬اینـده خوبـی را بـرای نشـر دیجیتـال و صوتـی ایـران‬ ‫می توان متصور بود‪ /.‬تسنیم‬ صفحه 6 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫ روایت ‪Ali Rastroo‬‬ ‫«جنگ» به‬ ‫ِ‬ ‫پیشنهاد‬ ‫چپ‪ ،‬راست‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬حامد محمدی‬ ‫تهیه کننده‪:‬منوچهر محمدی‬ ‫بازیگـران‪ :‬رامبـد جـوان‪ ،‬پیمـان قاسـم خانی‪ ،‬ویشـکا‬ ‫اسـایش‪ ،‬سـارا بهرامـی و سـروش صحـت‬ ‫ژانر‪ :‬کمدی‬ ‫مدت‪88:‬دقیقه‬ ‫در یک اتاق تاریک است‪.‬‬ ‫شروع هر جنگی مثل باز ِ‬ ‫ کردن ِ‬ ‫هیچ کس نمی داند چه چیزی در تاریکی پنهان است‪.‬‬ ‫ادولف هیتلر؛ پیشوای المان‬ ‫‪ 10+1‬فیلم برتر «پایان باز»‬ ‫ِ‬ ‫رمان نویسی در ‪ ۹۰‬روز‬ ‫نویسنده‪ :‬الن وات‬ ‫مترجم‪ :‬پروانه موفقی‬ ‫ناشر‪ :‬مروارید‬ ‫صفحات‪230 :‬‬ ‫قیمت‪135:‬هزارتومان‬ ‫کارگاهی نویسندگی‬ ‫سبک‪ :‬اموزش های‬ ‫ِ‬ ‫یســت کــه مخاطــب را درمــورد پایــان داســتان در ابهــام قــرار‬ ‫ـان بــاز» تکنیک ‬ ‫«پایـ ِ‬ ‫یتــوان پایــان را به گون ـه ای‬ ‫نهــای بــاز معنــای واضحــی ندارنــد‪ ،‬امــا م ‬ ‫می دهــد‪ .‬پایا ‬ ‫تفســیر کــرد کــه بــرای شــما خوشــایند باشــد‪ .‬به عبارت دیگــر‪ ،‬تماشــای یــک پایــان بــاز‬ ‫یســت و پایــان ان می توانــد هرکــدام کــه دوســت داریــد باشــد‪.‬‬ ‫سلیقه ا ‬ ‫‪American Psycho‬‬ ‫«روانـی امریکایـی» همان طورکـه در عنـوان می بینیـد‪ ،‬دربـاره یـک روان پریـش اسـت‪ .‬نـه‬ ‫ً‬ ‫لزومـا‪ ،‬یـک روان پریـش بی رحـم و وحشـی کـه در ‪ No Country for Old Man‬دیده ایـد؛ امـا‬ ‫بیشـتر فیلمی درباره روانی طنزامیز اسـت که با تماشـای رفتارش و درونیات ذهنش شـما‬ ‫را می ترسـاند‪.‬‬ ‫‪Black Swan‬‬ ‫یپـردازد و اینکـه‬ ‫یسـت کـه بـه وسـواس و اعتیـاد م ‬ ‫«قـوی سـیاه» یـک فیلـم روان شناخت ‬ ‫نمـوارد می تواننـد بـر جنبه ذهنی انسـان تاثیر بگذارند‪ .‬وقتی درباره قوی سـیاه‬ ‫چگونـه ای ‬ ‫صحبـت می کنیـم‪ ،‬بی احترامـی خواهـد بـود ا گـر عملکـرد شـگفت انگیز ناتالـی پورتمـن را‬ ‫تصدیق نکنیم‪ .‬درطول فیلم‪ ،‬او یک دارایی مهم و چشـم نواز بود‪ .‬نینا‪ ،‬یک بالرین اسـت‬ ‫کـه فرصـت بـازی در نقـش قـو سـفید‪ ،‬شـاهزاده را پیـدا می کند‪.‬‬ ‫‪Memento‬‬ ‫یسـت که تابه حال در تاریخ سـینما سـاخته‬ ‫«یادگاری» نامتعارف ترین و متمایزترین فیلم ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بایـد بدانیـد ایـن فیلـم روایـت غیرخطـی دارد کـه شـما را در درک جزئیـات‬ ‫شهـای ساخت هشـده در یـک‬ ‫به چالـش می کشـد و ان را بـه یکـی از هیجان انگیزتریـن چال ‬ ‫روایـت سـینمایی تبدیـل می کنـد‪.‬‬ ‫‪Shutter Island‬‬ ‫داسـتان این گونه اسـت که مارشـال ایاالت متحده و شـریکش که وظیفه دارند جنایتکاری‬ ‫ً‬ ‫را کـه اخیـرا از اسایشـگاه روانـی بـه جزیـره ای دورافتـاده فرار کرده اسـت‪ ،‬ردیابی کنند‪.‬‬ ‫‪Gone Girl‬‬ ‫«دختـر گمشـده» بـدون شـک یکـی از بهتریـن فیل مهـای مرمـوز بـا معمایـی جالـب اسـت‬ ‫نهـای فعلـی سـینما‪ ،‬یعنـی شـخص دیویـد فینچر‬ ‫کـه توسـط یکـی از محبوب تریـن کارگردا ‬ ‫کارگردانی شـده‪ .‬ا گر فیلم شناسـی او و اثاری چون ‪ Fight Club‬و ‪ Seven‬را دیده باشـید‪ ،‬باید‬ ‫حدس بزنید که چگونه «دختر گمشده» با درام اهسته اش شما را مجذوب خود می کند‪.‬‬ ‫‪Old Boy‬‬ ‫فیلـم کـره ای «‪ »Oldboy‬نوعـی فیلـم اسـت کـه شـما را تـا اخـر بـر لبـه صندلـی خـود قـرار‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نهـای عمیقـا تکان دهنـده‬ ‫می دهـد؛ امـا انچـه در پایـان می ایـد احتمـاال یکـی ازان پایا ‬ ‫نهـای تاریـخ سـینما باشـد‪ .‬همان طورکـه در پوسـتر‬ ‫و شـاید یکـی از تاریک تریـن پایا ‬ ‫ً‬ ‫می بینیـد‪ ،‬حتمـا حـدس زده ایـد‪ ،‬ایـن پوسـتر خـام خـود گویـای همه چیـز اسـت‪.‬‬ ‫‪Prisoners‬‬ ‫فیلـم «زندانیـان» نمـادی از اسـاطیر مسـیحیت اسـت‪ .‬انبوهـی از نمادهـا و تمثیل هـای‬ ‫فیگوراتیـو در زندانیـان وجـود دارد کـه ممکـن اسـت در اولین تماشـای ان متوجه نشـوید‪،‬‬ ‫امـا اسـتعاره ها دیـر یـا زود بـا تماشـای دوبـاره فیلـم شـما را شـگفت زده خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫‪Parasite‬‬ ‫«انـگل» برنـده اسـکار بهتریـن فیلم در سـال ‪ 2019‬اسـت‪ .‬ایـن فقط یک فیلم هیجان انگیز‬ ‫نـوار نیسـت؛ بلکـه یـک فیلـم بـا تفسـیر اجتماعـی پیرامـون طبقـه کارگـر اسـت کـه ازطریـق‬ ‫یک دسـته اسـتعاره داسـتانش را بـرای مخاطـب روایـت می کنـد‪.‬‬ ‫‪Inception‬‬ ‫نهـای بـاز تاریـخ سـینما‪ ،‬از دل یکی از بهترین اثار نـوالن می اید‪.‬‬ ‫یکـی از شـاخص ترین پایا ‬ ‫ً‬ ‫فیلم ‪ Inception‬شـخصا یکی از اثار با پایان باز موردعالقه ام اسـت که کارگردان موردعالقه‬ ‫شـخصی من یعنی کریستوفر نوالن پشـت ان حضور دارد‪.‬‬ ‫‪A Space Odyssey‬‬ ‫نهـای مبهـم صحبـت می کنیـم‪ :۲۰۰۱« ،‬ادیسـه فضایـی» بایـد اولیـن‬ ‫وقتـی دربـاره پایا ‬ ‫فیلمی باشـد که به ذهن ما خطور می کند‪ .‬این درواقع عجیب ترین و سـورئال ترین فیلم‬ ‫تمـام دوران اسـت‪.‬‬ ‫‪The Shining‬‬ ‫نهـای مبهـم می تواننـد بیننـدگان را ناامیـد‪ ،‬سـردرگم و ناراضـی کننـد‪ ،‬امـا‬ ‫یکـه پایا ‬ ‫درحال ‬ ‫یکـه به خوبـی انجـام شـوند‪ ،‬می توانـد راهـی متفکرانـه بـرای پایـان دادن بـه داسـتان‬ ‫زمان ‬ ‫باشـد‪ .‬تکنیک های داستان نویسـی کالسـیک یک «شـوک» ایجاد کرده و ان شـوک همان‬ ‫پایـان بـاز اسـت کـه در اثـری همچـون «درخشـش» خودنمایـی می کنـد‪ .‬یـک شـاهکار‬ ‫ً‬ ‫ترسـنا ک‪ ،‬ایـن فیلـم مطمئنـا سـتون فقـرات شـما را بارهاوبارها به رعشـه انداخته اسـت‪/.‬‬ ‫ویرگول‬ ‫اقدامات دفتری‬ ‫مدیا‪ :‬منتخب ارت بوک و پوستر‬ ‫گرداورندگان‪ :‬شیرین قراویسکی و شهرزاد جهان‬ ‫زمان‪ :‬تا ‪ 26‬اسفندماه ‪1401‬‬ ‫ساعات بازدید‪ :‬از ‪ 12‬تا ‪19‬‬ ‫مکان‪ :‬گالری «سـو»؛ تهران‪ ،‬خیابان ویال‪ ،‬خیابان سـمیه‪،‬‬ ‫خیابان پورموسـى‪ ،‬شماره ‪۳۰‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫خواص شگفت انگیز لیموها‬ ‫بهترین زمان برای مصرف پروبیوتیک ها‬ ‫لیموهـــا سرشـــار از ویتامیـــن ‪ ،C‬فیبـــر و انـــواع ترکیبـــات مفیـــد گیاه ــی‬ ‫هســـتند‪ .‬ایـــن مـــواد مغـــذی چنـــد فایـــده اثبات شـــده بـــرای ســـامتی‬ ‫دارن ــد‪ .‬لیم ــو ب ــه س ــامت قل ــب‪ ،‬کنت ــرل وزن و س ــامت گ ــوارش کم ــک‬ ‫می کنـــد‪ .‬درعین حـــال از ابتـــا بـــه ســـنگ کلیه نیـــز جلوگیـــری می کن ــد‬ ‫و ب ــرای کم خون ــی بس ــیار مفی ــد اس ــت‪ .‬لیم ــو خط ــر ابت ــا ب ــه س ــرطان را‬ ‫کاه ــش می ده ــد و ب ــرای س ــامتی دس ــتگاه گ ــوارش بس ــیار مفی ــد اس ــت‪.‬‬ ‫فیب ــر محل ــول موج ــود در لیموه ــا می توان ــد ب ــه بهب ــود س ــامت دس ــتگاه‬ ‫گ ــوارش کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫یهـای مفیـدی هسـتند کـه می تواننـد بـه تقویـت‬ ‫کهـا باکتر ‬ ‫پروبیوتی ‬ ‫سیستم ایمنی‪،‬کاهش وزن‪ ،‬بهبود گوارش و هضم غذا‪ ،‬کاهش کلسترول‬ ‫و ‪ ...‬کمـک کننـد‪ .‬ا گـر حیـن غـذا خـوردن مـواد پروبیوتیکـی مصـرف کنیـد‪،‬‬ ‫یشـان افزایـش پیـدا می کنـد؛ بنابرایـن متخصصـان همیشـه‬ ‫ماندگار ‬ ‫توصیـه می کننـد کـه قبـل از غـذا خـوردن یا حیـن غذاخـوردن مکمل های‬ ‫تتـر می تواننـد وارد‬ ‫نهـا راح ‬ ‫پروبیوتیکـی را مصـرف کنیـد‪ .‬به این ترتیـب ا ‬ ‫روده و دستگاه گوارش شوند‪ .‬بهتر است وقتی ناشتا هستید پروبیوتیک‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مصـرف نکنیـد؛ چـون اسـیدیته معـده بیشـتر م ‬ ‫مواد الزم‬ ‫میوه به‪ ۱ :‬کیلوگرم‬ ‫شکر‪ ۱ :‬کیلوگرم‬ ‫اب‪ ۸ :‬لیوان‬ ‫اب لیمو ترش تازه‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫مربایبه‬ ‫طرز تهیه‬ ‫یشـوییم؛ سـپس ب هصـورت دلخـواه‬ ‫بـرای تهیـه مربـای بـه خانگـی‪ ،‬ابتـدا ب ههـا را به خوبـی م ‬ ‫یسـت و می توانیـد‬ ‫خـرد می کنیـم‪ .‬توجـه داشـته باشـید کـه پوسـت گرفتـن میـوه بـه سلیقه ا ‬ ‫ایـن مربـای خوشـمزه را بـا بـه دارای پوسـت نیـز درسـت کنیـد‪ .‬در ایـن مرحلـه اب را داخل یک‬ ‫قابلمـه مناسـب می ریزیـم؛ سـپس قابلمـه را روی حـرارت زیـاد قـرار می دهیـم تـا جـوش بیایـد‪.‬‬ ‫پـس از اینکـه اب بـه نقطـه جـوش رسـید‪ ،‬به هـای خـرد شـده را به ارامـی بـه اب جـوش اضافـه‬ ‫می کنیـم‪ .‬حـاال مـدت ‪ ۳۰‬دقیقـه زمـان می دهیـم تـا ب ههـا درون اب جـوش باقـی بماننـد تـا‬ ‫فهـای روی اب را جمـع‬ ‫کمـی نـرم شـوند‪ .‬در همین حیـن کـه اب در حـال جوشـیدن اسـت‪ ،‬ک ‬ ‫می کنیـم و دور می ریزیـم‪ .‬ایـن کار بـه شفاف تر شـدن رنـگ مربـا کمـک می کنـد‪ .‬پس از گذشـت‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقـه زیـر قابلمـه شـعله پخش کن قـرار می دهیـم و شـکر را بـه قابلمـه اضافـه می کنیـم و در‬ ‫قابلمـه را ب هصـورت چفـت می گذاریـم یـا دم کنـی روی ان قـرار می دهیـم‪ .‬حـاال اجـازه می دهیـم‬ ‫تسـاعت با حرارت بسـیار مالیم بپـزد و رنگ بیندازد‪ .‬دوسـتان گرامی‬ ‫مربـا ب همـدت پنـج تـا هف ‬ ‫به این نکته توجه داشته باشید که ما می توانیم این مربای خوشمزه را به صورت یک ساعته‬ ‫نیـز بپریـم؛ امـا ا گـر مربـا را بـا حـرارت مالیـم و زمـان طوالنی به روش سـنتی پخته شـود‪ ،‬در پایان‬ ‫یشـود‪.‬در پنج دقیقـه پایانی پخت مربـا‪ ،‬اب لیمو تـرش را اضافه‬ ‫پخـت رنـگ مربـا خیلـی بهتر م ‬ ‫می کنیـم و اجـازه می دهیـم پنـج دقیقـه بـا مربـا بجوشـد‪ .‬نکتـه ای کـه بایـد در پخـت ایـن مربـا‬ ‫در نظـر داشـته باشـیم این اسـت که مربـای بـه را نسـبت بـه مرباهـای دیگـر بایـد کمـی رقیـق تـر‬ ‫از روی حـرارت برداریـم‪ .‬دلیـل ایـن امـر این اسـت که میـوه بـه پـس از پخت حالتـی ژالتینی پیدا‬ ‫یشـود‪ .‬ا گـر شـیره مربـای شـما‬ ‫می کنـد و پـس از سـرد شـدن مربـا شـیره ان خیلـی سـفت تر م ‬ ‫بیش از حد غلیظ شد‪ ،‬کافی ست کمی اب جوشیده به مربا اضافه کنید‪ .‬سپس اجازه دهید‬ ‫مدتی روی حرارت بماند تا اب جوشـیده با شـیره مربا یکدسـت شـود‪ .‬برای طعم دار کردن این‬ ‫مربـا می توانیـم بـه سـلیقه خـود از هـل‪ ،‬چـوب دارچیـن و زعفـران دم کـرده اسـتفاده کنیـم کـه‬ ‫سـلیقه ای مـی باشـد‪ .‬مـا در ایـن دسـتور از هیـچ ماده طعم دهنـده ای اسـتفاده نکردیم؛ چون‬ ‫طعم و عطر میوه به به حد کافی خوب اسـت‪ .‬پس از اینکه شـیره مربا غلیظ شـد‪ ،‬یک قاشـق‬ ‫غذاخـوری از شـیره بـر مـی داریـم و در فریـزر قـرار می دهیم‪.‬پـس از گذشـت سـه دقیقه شـیره‬ ‫مربـا را از یخچـال خـارج می کنیـم‪ ،‬ا گـر حالتـی کشـدار داشـته باشـد یعنـی مربـا بـه قـوام رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬حاال حرارت زیر قابلمه را خاموش می کنیم و اجازه می دهیم مربا به مدت ‪ ۱۲‬سـاعت‬ ‫نشـکل باقی بماند‪ .‬توجه داشـته باشـید که باید در حین این ‪ ۱۲‬سـاعت درب قابلمه‬ ‫به هما ‬ ‫بسـته باشـد تـا مربـا به خوبـی قرمـز شـود‪ .‬در پایـان مربـا را درون یـک ظـرف شیشـه ای در دار‬ ‫یمـدت در یخچـال قـرار می دهیـم‪.‬‬ ‫می ریزیـم؛ سـپس بـرای نگهـداری طوالن ‬ ‫دانشمندان‪،‬مغز قدیمی تریندایناسورهایماهی خوار را‬ ‫بازسازیکردند‬ ‫دانشمندان موق شدند به صورت دیجیتالی مغز دو دایناسور از قدیمی ترین‬ ‫تی غسـورهای گوشـتخوار را بازسـازی کننـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ تی غسـورها‬ ‫کـه در شـمال افریقـای کنونـی در مراحـل سـنومانین تـا اوایـل تورونیـن در‬ ‫دوره کرتاسـه پسـین‪ ،‬یعنـی حـدود ‪ ۹۹‬تـا ‪ ۹۳.۵‬میلیـون سـال پیـش زندگـی‬ ‫می کردنـد‪ ،‬گروهـی غیرعـادی از دایناسـورهای ددپـا هسـتند کـه مجهـز بـه‬ ‫نهـای مخروطـی هسـتند‪ .‬تی غسـور یـا‬ ‫اروار ههـای بلنـد و تمسـاح مانند و دندا ‬ ‫ِاسپینوسـورس(‪ )Spinosaurus‬یک سـرده از دایناسورهای ددپای گوشت خوار‬ ‫و عظیـم الجثه تریـن گوشـتخواری کـه بـر روی زمیـن پـا گذاشـته متعلـق بـه‬ ‫خانـواده تیغه پشـتان اسـت‪ .‬تی غسـور در ردیـف بزرگ تریـن دایناسـورهای‬ ‫گوشـتخوار تاریـخ اسـت‪ .‬ایـن دایناسـور حتـی از جیگانوتوسـور و تیرانوسـور‬ ‫گتـر بـوده و طـول ان بـه حـدود ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۱۹‬متـر و وزن ان نیـز ‪ ۱۳‬تـا ‪۱ ۸‬تـن‬ ‫نیـز بزر ‬ ‫یتـوان از پـوزه بلنـد‬ ‫یخـوار بـوده و ایـن موضـوع را م ‬ ‫بـود ه اسـت‪ .‬تی غسـور ماه ‬ ‫نهـای مخروطـی ان دریافـت‪ .‬ایـن دایناسـور در‬ ‫و تمسـاح مانند و نیـز دندا ‬ ‫زیسـتگاه خـود بـا دایناسـور گوشـت خوار بـزرگ دیگری به نـام کارکارودونتوسـور‬ ‫هم زیسـتی داشـت ه اسـت‪ .‬البتـه ایـن موضـوع کمـی عجیـب اسـت؛ زیـرا در یـک‬ ‫ً‬ ‫جامعـه زیسـتی معمـوال تنهـا یـک شـکارچی راس هـرم غذایـی وجـود دارد‪ ،‬در‬ ‫حالـی کـه ایـن دو دایناسـور گوشـت خوار بـزرگ در یـک زمـان و در یـک مـکان‬ ‫یشـود کـه شـکارهای تی غسـور‬ ‫می زیسـته اند‪ .‬ایـن موضـوع اینطـور توجیـه م ‬ ‫ً‬ ‫بـا شـکارهای کارکارودونتوسـور کاملا متفـاوت بـوده و اسپینوسـور بیشـتر از‬ ‫ماهی ها و پتروسـورها تغذیه می کرده اسـت؛ البته این به این معنی نیسـت که‬ ‫نمی توانسته روی زمین شکار کند‪ ،‬بلکه در زمان خشک سالی از خزنده پایان‬ ‫یکـرده اسـت‪ .‬تی غسـور در دو گونـه مصـری و مرا کشـی‬ ‫بـزرگ هـم تغذیـه م ‬ ‫میزیسـته اسـت‪ .‬گونـه مصـری روی دو پـا راه می رفتـه و گونـه مرا کشـی چهـار‬ ‫دسـت و پـا راه می رفتـه اسـت‪ .‬ا کنـون پژوهشـگران دانشـگاه سـاوتهمپتون و‬ ‫ُ‬ ‫اهایـو‪ ،‬مغـز و گـوش داخلی دو تی غسـور بریتانیایـی را بازسـازی کرده اند تا نحوه‬ ‫نهـا بـا محیط اطرافشـان را درک کنند‪ .‬ان ها فسـیل های باریونیکس‬ ‫تعامـل ا ‬ ‫را از منطقه ساری(‪ )Surrey‬و سراتوسوچوپس را از جزیره وایت(‪)Isle of Wight‬‬ ‫اسـکن کردنـد‪ .‬به گفتـه پژوهشـگران دانشـگاه سـاوتهمپتون؛ ایـن دو نمونـه‪،‬‬ ‫نهـا شـناخته‬ ‫قدیمی تریـن تی غسـورهایی هسـتند کـه مـواد کاسـه مغـز بـرای ا ‬ ‫نسـال پیش در‬ ‫شـده اند‪ .‬ایـن جانـوران عظیـم الجثـه در حـدود ‪ ۱۲۵‬میلیو ‬ ‫زمین می زیسته اند‪ .‬جمجمه و کاسه مغز هر دو نمونه در وضعیت خوبی قرار‬ ‫دارد و دانشمندان از بازسازی دیجیتالی برای بازسازی بافت های نرم داخلی‬ ‫ان که مدت ها پیش از بین رفته بودند‪ ،‬استفاده کردند‪ .‬به گفته متخصصان؛‬ ‫پیازهایـی بویایـی کـه بوهـا را پـردازش می کننـد‪ ،‬بـه خوبـی تکامـل نیافته انـد و‬ ‫ً‬ ‫احتماال گوش این موجود روی صداهای با فرکانس پایین تنظیم شده است‪.‬‬ ‫نواحـی مغـز کـه مسـئول حفـظ تعـادل و نـگاه ثابـت بـه طعمه هسـتند‪ ،‬ممکن‬ ‫است نسبت به تیغ سورهای تخصصی تر نسل های بعدی کمتر توسعه یافته‬ ‫باشند‪ .‬کریس بارکر دانشجوی دکترا در دانشگاه ساوتهمپتون که این مطالعه‬ ‫را رهبـری کـرده اسـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬بـا وجـود ا کولـوژی غیرعـادی ان هـا‪ ،‬به نظـر‬ ‫می رسـد کـه مغـز و حـواس ایـن تیغ سـور اولیـه بسـیاری از جنبه هـای مشـترک‬ ‫بـا سـایر ددپایـان دارای جثـه بـزرگ را حفـظ کـرده اسـت‪ .‬ضمـن اینکـه هیـچ‬ ‫مدرکـی وجـود نـدارد کـه سـبک زندگـی نیمـه ابـی ان هـا در نحـوه سـازماندهی‬ ‫مغـز ان هـا منعکـس شـده باشـد»‪ .‬یکـی از تفسـیرهای ایـن داده هـا ایـن اسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه اجـداد تیغ سـور قبلا دارای مغـز و سـازگاری های حسـی مناسـب برای صید‬ ‫نهـای‬ ‫گاه بـه گاه ماهـی بوده انـد و تیغ سـور فقـط نیـاز بـه تکامـل پـوزه و دندا ‬ ‫غیـر معمـول داشـته تـا بـه عنوان یـک موجود نیمـه ابزی تخصصی شـود‪ .‬دکتر‬ ‫دارن نیـش از اعضـای گـروه پژوهش این مطالعه گفت‪« :‬از انجایی که جمجمه‬ ‫همـه تیغ سـورها بـرای صیـد ماهی بسـیار تخصصی شـده اسـت‪ ،‬دیدن چنین‬ ‫مغزهای «غیر تخصصی» شـگفت اور اسـت؛ اما نتایج هنوز قابل توجه اسـت‪.‬‬ ‫دریافـت اطالعـات بسـیار در مـورد توانایی هـای حسـی ‪ -‬شـنوایی‪ ،‬بویایـی‪،‬‬ ‫تعـادل و غیـره ‪ -‬از دایناسـورهای بریتانیایـی هیجان انگیـز اسـت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫ً‬ ‫با اسـتفاده از فناوری های پیشـرفته‪ ،‬اساسـا تمام اطالعات مربوط به مغز این‬ ‫موجـودات را کـه می توانسـتیم‪ ،‬از این فسـیل ها به دسـت اوردیـم‪ .‬این مطالعه‬ ‫در مجلـه ‪ Anatomy‬منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪ELISE 1795 RANCE‬؛ رایحه ای برای درخشش در مهمانی ها‬ ‫یسـت کـه با اسـتفاده از ان می توانیـد همچـون سـتاره ای در‬ ‫عطـر «رنـس ‪ 1795‬الیـزه» یکـی از عطرهـای زنانه ا ‬ ‫جمـع بدرخشـید ‪ .‬ایـن عطـر بـا رایحـه خنـک و شـیرین و گـروه بویایی گلـی مدیترانـه ای عطری جـذاب و بی نظیر‬ ‫مهـای شـیک پوش ب هشـمار می ایـد‪ .‬عطـر الیـزه ‪ ،‬منعکس کننـده ماهیـت مصرف کننـده بـا رایحـه تـازه‬ ‫بـرای خان ‬ ‫بـرای زنـان جـوان‪ ،‬خوش بین و شـاد اسـت ‪ .‬رایحه ای عاشـقانه و حسـی که جذابیتتـان را دو چنـدان خواهد کرد‪.‬‬ ‫بطـری عطـر الیـزه بـا ربـان ابـی و نارنجـی تزیین شـده اسـت‪ .‬ظاهر زیبای شیشـه این عطـر ان را برای هدیه بسـیار‬ ‫مناسب ساخته است‪ .‬ا کوردهای اصلی این عطر زنانه شامل ا کوردهای چوبی ‪ ،‬مرکباتی ‪ ،‬پاتچولی ‪ ،‬اروماتیک ‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مشـک و رز م ‬ ‫راهنمای خرید ساعت هوشمند‬ ‫امیرحسینمهری‬ ‫تهــای پوشــیدنی‬ ‫امــروزه ســاعت های هوشــمند به عنــوان یکــی از محبوب تریــن گج ‬ ‫در بــازار به حســاب می اینــد کــه در ایــن میــان عــده زیــادی ان را هماننــد تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫یــک بخــش جدانشــدنی از خــود می داننــد‪ .‬بــا انکــه هنــوز هــم افــراد بســیاری هســتند‬ ‫کــه ســاعت را یــک کاال لوکــس می پندارنــد امــا کار بــران دنیــای فنــاوری و تکنولــوژی دیگــر‬ ‫چنیــن تصــوری ندارند و به همین ســبب از شــرکت های تکنولوژی بــزرگ دنیا نظیر اپل‪،‬‬ ‫سامســونگ‪ ،‬شــیائومی و فیــت بیــت گرفتــه تــا تولیدکننــدگان قدیمــی ســاعت همچون‬ ‫تگ هوئــر و فســیل‪ ،‬پــا بــه عرصــه تولیــد ســاعت های هوشــمند گذاشــته اند‪ .‬در ادامــه‬ ‫ابتــدا دالیــل خریــد یــک ســاعت هوشــمند را مــرور می کنیــم و ســپس بــه راهنمــای خریــد‬ ‫ســاعت هوشــمند خواهیــم پرداخــت تــا شــما بتوانیــد مــدل بهتــری براســاس نیازهــای‬ ‫خــود خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫چرا باید ساعت هوشمند بخریم؟‬ ‫تهـای زندگی ما تبدیل‬ ‫نطـور کـه می دانیـد گوشـی های هوشـمند به اصلی ترین گج ‬ ‫هما ‬ ‫یسـت که به شما کمک می کند ارتباطی دائمی‬ ‫شـده اند و حاال سـاعت هوشـمند وسیله ا ‬ ‫لهـای پرچـم دار را‬ ‫بـا گوشـی خـود داشـته باشـید‪ .‬سـاعت های هوشـمند و به خصوص مد ‬ ‫یتـوان عمـل یـک گوشـی هوشـمند کوچک بـه روی مـچ به حسـاب اورد‪ .‬ا گر جـزو افرادی‬ ‫م ‬ ‫هسـتید کـه در طـول هفتـه ورزش می کننـد و یـا براسـاس وضعیـت سلامت خود نیـاز دارید‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫که یک دستگاه دائما ضربان قلب یا ا کسیژن خون را اندازه گیری کند حتما به فکر ساعت‬ ‫هوشـمند باشـید‪ .‬درواقع سـاعت هوشـمند به لطف قابلیت ‪ AOD‬می تواند در نقش یک‬ ‫سـاعت کالسـیک بـا چندیـن ظاهـر مختلـف ظاهـر شـود و بـه شـما امـکان دهد تـا اعالنات‬ ‫مختلـف را دریافـت کنیـد و حتـی بـا سـاعت خـود مکالمه داشـته باشـید؛ البته بایـد در نظر‬ ‫لهـا چنیـن امکانـی نـدارد و تنها با سـاعت هوشـمند با قابلیت‬ ‫داشـته باشـید کـه همـه مد ‬ ‫مکالمه می توان تماس برقرار کرد یا به تماس های دریافتی پاسخ داد‪ .‬در کل باید بگوییم‬ ‫ً‬ ‫کـه شـاید درحال حاضـر لزومـی برای اسـتفاده از سـاعت هوشـمند نبینید اما قطعـا ا گر این‬ ‫محصول را خریداری کنید تا حد زیادی به قابلیت های مختلف ان وابسـته خواهید شـد‪.‬‬ ‫در خرید به چه نکاتی توجه کنیم؟‬ ‫یکـی از سـواالت کاربـران دررابط هبـا سـاعت های هوشـمند این اسـت که چـه اسـمارت‬ ‫واچـی خـوب اسـت؟ یـا کـدام اسـمارت واچ را بخـرم؟ در اوایـل ورود سـاعت های هوشـمند‬ ‫بـه بـازار برن دهـای محـدودی بودنـد کـه ایـن نـوع سـاعت ها را تولیـد می کردنـد‪ ،‬ماننـد اپـل‬ ‫و سامسـونگ‪ .‬در ان زمـان گزین ههـای انتخابـی بـرای خریـد سـاعت هوشـمند بسـیار کـم‬ ‫بود‪ ،‬اما امروزه برندهای بسـیار زیادی هسـتند که سـاعت هوشـمند تولید می کنند‪ ،‬مانند‬ ‫شـیائومی‪ ،‬گـوگل‪ ،‬انـر‪ ،‬هـواوی‪ ،‬امازفیـت‪ ،‬هایلـو و برندهـای دیگـر‪ .‬ایـن تنـوع بـاال باعـث‬ ‫سـردرگم شـدن کاربـران شـده اسـت و بـه همیـن جهـت در ادامه قصد داریـم به نکات مهم‬ ‫در خریـد سـاعت هوشـمند بپردازیـم تـا بهتـر بتوانیـد مـدل موردنظـر را گزینـش کنیـد‪.‬‬ ‫کیفیت ساخت و قابلیت ضد اب بودن‬ ‫در خریـد هـر محصولـی بایـد بـه کیفیـت سـاخت ان توجـه داشـته باشـید امـا ایـن بخـش‬ ‫بـرای یـک سـاعت اهمیـت دوچندانـی دارد؛ چرا کـه شـما قـرار اسـت ب هصـورت دائمـی ان را‬ ‫به روی دسـت داشـته باشـید و این یعنی سـاعت باید بتواند در برابر ورود اب و گردوخا ک‬ ‫مقاومـت کنـد و همچنیـن ب همـرور اسـیب کمتـری ببیند‪ .‬سـاعت های هوشـمند پرچـم دار‬ ‫ً‬ ‫نتـر بـه سـراغ‬ ‫لهـای ارزا ‬ ‫و گران قیمـت عمومـا از فریـم تیتانیومـی اسـتفاده می کننـد و مد ‬ ‫الومینیـوم می رونـد‪ .‬میـزان مقاومـت ایـن سـاعت ها در برابـر خـط و خـش و شکسـتگی نیـز‬ ‫اهمیـت باالیـی دارد‪.‬‬ ‫سازگاریسیستم عاملبا گوشیموبایل‬ ‫بااینکـه امـروزه ا کثـر سـاعت های هوشـمند بسـیار قدرتمنـد هسـتند و به تنهایـی و بـدون‬ ‫اتصال به گوشی هوشمند می توانند قابلیت های فراوانی را ارائه بدهند اما در نظر داشته‬ ‫یشـود کـه بـه یـک گوشـی‬ ‫باشـید کـه نهایـت کارایـی ایـن گجـت پوشـیدنی زمانـی اشـکار م ‬ ‫هوشـمند متصـل باشـد‪ ،‬پـس بهتـر اسـت محصولـی را انتخـاب کنیـد کـه بـا گوشـی شـما‬ ‫سـازگاری کامـل داشـته باشـد‪.‬‬ ‫صفحه نمایش‬ ‫امـروزه در سـاخت ا کثـر سـاعت های هوشـمند از صفحه نمایـش رنگـی ‪Super AMOLED‬‬ ‫یشـود و بـه شـما امـکان می دهـد تـا عکس هـا‪ ،‬برنامه هـا و سـایر‬ ‫یـا ‪ AMOLED‬اسـتفاده م ‬ ‫یتـر و روشـنایی بیشـتر مشـاهده کنیـد‪ .‬سـاعت هایی کـه از این نوع‬ ‫محتواهـا را بـا رنـگ غن ‬ ‫ً‬ ‫پنل استفاده می کنند عموما از قابلیت ‪ AOD‬برخوردار هستند و شما می توانید به صورت‬ ‫نهـا مشـاهده کنیـد‪ ،‬بـدون اینکـه شـارژدهی تـا حـد زیـادی‬ ‫دائمـی اطالعـات را بـه روی ا ‬ ‫تحت تاثیـر قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫طراحی و قابلیت شخصی سازی‬ ‫امروزه ا کثر ساعت های هوشمند گزینه های سفارشی زیادی را قبل از خرید در پیش روی‬ ‫شـما قـرار می دهنـد‪ ،‬ازایـن رو شـما می توانیـد رنـگ‪ ،‬جنـس بنـد‪ ،‬انـدازه و بسـیاری از مـوارد‬ ‫دیگـر را خودتـان انتخـاب کنیـد‪ .‬بهتـر اسـت در هنـگام خریـد سـاعت بـه ایـن نکتـه توجـه‬ ‫کنید که لوازم جانبی سـاعت هوشـمند موردنظر شـما در بازار موجود باشـد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫یهـای مختلـف بـا صفحـه دایـره ای روزبـه روز‬ ‫عرضـه سـاعت های هوشـمند توسـط کمپان ‬ ‫یشـود تا کاربران بتوانند از حس دسـت کردن سـاعت های مشـابه با ساعت های‬ ‫بیشـتر م ‬ ‫تسـازان قدیمـی نیـز دسـت به کار شـده اند و پـا به میـدان رقابت‬ ‫قدیمـی لـذت ببرنـد‪ .‬ساع ‬ ‫سـاعت های هوشـمند مبتنـی بـر ‪ Android Wear‬گذاشـته اند و سـخت می کوشـند تـا‬ ‫تهـای یـک سـاعت هوشـمند مبتنـی بـر‬ ‫بـا ترکیـب طراحـی یـک سـاعت انالـوگ بـا قابلی ‬ ‫سیسـتم عامل ‪ Wear OS‬محصولـی جـذاب را روانـه بـازار کننـد‪.‬‬ ‫قابلیت های سنجش سالمت و ورزش‬ ‫اسـتقبال کاربـران از دسـتبندهای سلامتی سـبب شـد تـا تولیدکننـدگان سـاعت های‬ ‫هوشـمند بخواهنـد چنیـن امکاناتی را در سـاعت های هوشـمند خود بـه کار ببرنـد‪ .‬امروزه‬ ‫تهـای مربـوط به سلامتی شـما را رصد‬ ‫بسـیاری از سـاعت های هوشـمند می تواننـد فعالی ‬ ‫کنند‪ ،‬از سـنجش ضربان قلب و ا کسـیژن خون گرفته تا سـنجش کیفیت خواب و حتی در‬ ‫لهـای جدیـد سـنجش دمـای بـدن‪.‬‬ ‫مد ‬ ‫قابلیت تماس و دریافت پیام‬ ‫چنانچـه می خواهیـد به کمک سـاعت هوشـمند خـود با دیگـران تماس بگیرید الزم اسـت‬ ‫تـا مدلـی را انتخـاب کنیـد کـه بـه مـودم ‪ LTE‬مجهز باشـد‪ .‬هرچندکه امکان برقـراری تماس‬ ‫صوتی ازطریق ساعت هوشمند در ایران فراهم نیست اما این حال ممکن است در اینده‬ ‫نه چندان دور این قابلیت در دسـترس قرار بگیرد‪ .‬سـاعت هایی که از اسـپیکر و میکروفون‬ ‫برخـوردار هسـتند بـه شـما امـکان می دهنـد تـا در صـورت اتصـال به گوشـی بتوانیـد تماس‬ ‫ً‬ ‫سهـای دریافتـی گوشـی پاسـخ دهیـد‪ .‬تقریبـا همـه دسـتبندها و‬ ‫برقـرار کنیـد و یـا بـه تما ‬ ‫سـاعت های هوشـمند امـکان دریافـت نوتیفیکیشـن را دارنـد ولـی در مدل هـای پرچـم دار‬ ‫لهـا تنهـا می توانیـد اعالن هـا را‬ ‫فهـا پاسـخ دهیـد و در دیگـر مد ‬ ‫می توانیـد بـه ایـن نوتی ‬ ‫مشـاهده کنید‪.‬‬ ‫باتری و میزان شارژدهی‬ ‫درنهایـت طـول عمـر باتری و شـارژدهی سـاعت‪ ،‬اخرین موردی اسـت که در مطلب راهنما‬ ‫خرید سـاعت هوشـمند به ان خواهیم پرداخت‪ .‬امروزه ا کثر سـاعت های هوشـمند بسـته‬ ‫بـه نـوع اسـتفاده کاربـران می تواننـد بـا هـر بـار شـارژ بیـن ‪ 1‬الـی ‪ 2‬روز دوام بیاورنـد‪ .‬در کل‬ ‫ً‬ ‫هرچند تعداد نوتیفیکیشن بیشتری دریافت کنید و مثال زمان بیشتری را از ‪ GPS‬استفاده‬ ‫لهـای ارزان قیمـت شـارژدهی‬ ‫کنیـد طبیعـت شـارژدهی کاهـش پیـدا خواهـد کـرد‪ .‬مد ‬ ‫بسـیار بهتـری دارنـد و می تواننـد تـا ‪ 21‬روز و حتـی ‪ 60‬روز در صورت داشـتن اسـتفاده سـاده‬ ‫شـارژدهی کننـد‪ .‬درزمین ٔـه باتـری و شـارژدهی سـاعت های امازفیـت شـرایط بسـیار جذابـی‬ ‫دارنـد‪ /.‬تکنوالیف‬ ‫روان شناسی‬ ‫افسردگی بعد از مهاجرت‬ ‫و راه های درمان ان‬ ‫دکتر محمد پیروزی‬ ‫طب ــق ام ــاری ک ــه س ــازمان بهداش ــت جهان ــی در س ــال‬ ‫‪ 2019‬اع ــام ک ــرد‪ 272 ،‬میلی ــون مهاج ــر در سراس ــر دنی ــا‬ ‫وج ــود دارد‪ .‬مهاج ــران ب ــه قص ــد س ــاخت زندگ ــی بهت ــر‬ ‫از کش ــور خ ــود مهاج ــرت م ــی کنن ــد ب ــه کش ــوری دیگ ــر‬ ‫می رون ــد؛ ام ــا واقعی ــت این اسـ ـت که با وج ــود ای ــن هم ــه‬ ‫مهاج ــر‪ ،‬هن ــوز ه ــم مهاج ــرت ب ــه کش ــور دیگ ــر راه اس ــانی‬ ‫نیســـت‪ .‬زندگـــی در کشـــور جدیـــد بـــا فرهنـــگ و اداب و‬ ‫رســـوم متفـــاوت در همـــان ابتـــدای ورود کمـــی س ــخت‬ ‫به نظ ــر می رس ــد‪ .‬زندگ ــی ب ــا مردمی ک ــه ه ــم زب ــان ش ــما‬ ‫نیس ــتند‪ ،‬رفتاره ــای متض ــاد ب ــا انچ ــه ک ــه در کش ــور خ ــود‬ ‫دیده ایـــد‪ ،‬حتـــی شـــیوه تحصیـــل‪ ،‬خریـــد و ‪ ...‬همگ ــی‬ ‫باع ــث می ش ــود فش ــار عصب ــی زی ــادی را تحم ــل کنی ــد‪ .‬ب ــا‬ ‫ً‬ ‫تم ــام ای ــن ش ــرایط کام ــا عادی س ــت ی ــک مهاج ــر دچ ــار‬ ‫افس ــردگی ش ــود‪ .‬ب ــرای اینک ــه بتوانی ــد از کش ــور ی ــا ش ــهر‬ ‫خ ــود به س ــوی مقص ــدی جدی ــد مهاج ــرت کنی ــد‪ ،‬بای ــد‬ ‫از تم ــام دلبس ــتگی هایت ــان ج ــدا ش ــوید‪ .‬الزم اس ــت ن ــگاه‬ ‫خــود را تغییــر دهیــد‪ ،‬ارتباطــات جدیــدی بســازید و خــود‬ ‫را بــا اداب و فرهنــگ محــل زندگــی جدیــدی کــه انتخــاب‬ ‫کرده ای ــد‪ ،‬وف ــق دهی ــد و در ی ــک کالم بای ــد زندگ ــی خ ــود‬ ‫یس ــت‬ ‫را از صف ــر بس ــازید‪ .‬ی ــک ف ــرد مهاج ــر مانن ــد کودک ‬ ‫کـــه به تازگـــی قـــدم بـــه دنیـــا گذاشـــته و در ح ــال‬ ‫مهارت اموزی س ــت‪ .‬ح ــال ا گ ــر کش ــور خ ــود را ت ــرک ک ــرده‬ ‫باشــید‪ ،‬اوضــاع ســخت تر می شــود‪ .‬بســیاری از مهاجــران‬ ‫در ب ــدو ورود خ ــود ب ــه ش ــهر ی ــا کش ــوری جدی ــد‪ ،‬توانای ــی‬ ‫برقــراری ارتباطــات معمولــی بــا مــردم را ندارنــد؛ همچنیــن‬ ‫در انج ــام کاره ــای روزم ــره س ــابق خ ــود مانن ــد خری ــد ه ــم‬ ‫بــه چالــش برمی خورنــد‪ .‬کارهایــی کــه تــا پیش از ایــن جــزو‬ ‫س ــاده ترین ام ــور زندگی ش ــان محس ــوب می ش ــد‪ .‬تمام ــی‬ ‫ای ــن م ــوارد باع ــث می ش ــود ف ــرد دچ ــار افس ــردگی ش ــدید‬ ‫شــود‪ .‬موضــوع افســردگی بعــد از مهاجــرت به قــدری مهــم‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ک ــه ا گ ــر ان را ج ــدی نگیری ــد‪ ،‬احتم ــاال در نهای ــت‬ ‫ب ــا شکس ــت مواج ــه ش ــوید‪ .‬حت ــی بس ــیاری از مهاج ــران‬ ‫در نهای ــت‪ ،‬ت ــوان مقابل ــه ب ــا ای ــن افس ــردگی را ندارن ــد و‬ ‫ب ــه کش ــور خ ــود باز می گردن ــد‪ .‬با این ح ــال ج ــای نگران ــی‬ ‫نیســـت؛ زیـــرا راه هـــای زیـــادی وجـــود دارد کـــه از طری ــق‬ ‫ان می توانی ــد افس ــردگی بع ــد از مهاج ــرت را پش ــت س ــر‬ ‫گذاش ــته و ب ــرای این ــده ای روش ــن ق ــدم برداری ــد‪ .‬مس ــئله‬ ‫مهاجـــرت و کنـــار امـــدن بـــا کشـــور و مردمـــی جدی ــد‬ ‫بـــه انـــدازه کافـــی ســـخت اســـت؛ به همین دلیـــل بای ــد‬ ‫افس ــردگی بع ــد از مهاج ــرت را ج ــدی بگیری ــد ت ــا ش ــرایط‬ ‫ســخت تر از ایــن نشــود‪ .‬بــرای درمــان افســردگی خــود بعــد‬ ‫از مهاج ــرت راهکاره ــای زی ــر را انج ــام دهی ــد‪.‬‬ ‫کمک گرفتن از یک روانشناس‬ ‫ا گـــر بعـــد از مهاجـــرت خـــود دچـــار افســـردگی ش ــدید‪،‬‬ ‫بای ــد از ی ــک روانش ــناس کم ــک بگیری ــد‪ .‬از انجا ک ــه بع ــد از‬ ‫مهاج ــرت و س ــکونت در کش ــوری جدی ــد بای ــد روحی ــه و‬ ‫انگیــزه کافــی بــرای طــی کــردن مســیر زندگــی جدیــد خــود‬ ‫داش ــته باش ــید‪ ،‬نبای ــد مغل ــوب س ــگ س ــیاه افس ــردگی‬ ‫شـــوید‪ .‬به همین دلیـــل می توانیـــد از یـــک مشـــاور ا گاه‬ ‫در ای ــن زمین ــه کم ــک بگیری ــد‪ .‬ا گ ــر ب ــا مش ــاوران خارج ــی‬ ‫کشــور جدیــد ارتبــاط خوبــی برقــرار نمی کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از کمــک مشــاوران ایرانــی کــه ب هصــورت انالیــن خدمــات‬ ‫خــود را بــه مراجعــان ارائــه مــی کننــد‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪ .‬ا گــر‬ ‫احســاس کردیــد کــه فرزنــد شــما نیــاز بــه مشــاوره کــودک‬ ‫ً‬ ‫دارد حتمـــا در اســـر ع وقت بـــه دنبـــال یـــک روانش ــناس‬ ‫باتجرب ــه باش ــید‪.‬‬ ‫شروع کردن از قدم های کوچک‬ ‫هیچ کــس در همــان ابتــدای مهاجــرت خــود‪ ،‬یــک زندگــی‬ ‫ً‬ ‫ای ــده ال ن ــدارد‪ .‬ای ــن موض ــوع کام ــا طبیعی س ــت ک ــه در‬ ‫ابت ــدای مهاج ــرت خ ــود اعتماد به نف ــس کم ــی داش ــته‬ ‫باشــید یــا نحــوه ارتبــاط گرفتــن بــا اطرفیــان را بلــد نباشــید؛‬ ‫ام ــا ای ــن ش ــرایط نبای ــد موج ــب س ــکون و بی میل ــی ش ــما‬ ‫شــود‪ .‬بــا برداشــتن قــدم هایــی کوچــک (هرچنــد اشــتباه)‬ ‫خ ــود را ب ــرای زندگ ــی جدی ــد ام ــاده کنی ــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫مهاجــرت کار بســیار سختی ســت و نبایــد بــه ایــن مســئله‬ ‫نگاه ــی س ــطحی داش ــته باش ــید‪ .‬پیش ــنهاد م ــا ب ــه ش ــما‬ ‫این اســـت که پیـــش از مهاجـــرت بـــا مشـــاورانی ا گاه ــی‬ ‫صحبـــت داشـــته باشـــید و خـــود را از نظـــر روانـــی ب ــرای‬ ‫ایــن کار ام ــاده کنی ــد‪ .‬ت ــا بع ــد از مهاج ــرت بهت ــر بتوانی ــد‬ ‫شرو را از بیـــن ببری ــد‪.‬‬ ‫مش ــکالت و چالش هـــای پیـ ـ ِ ‬ صفحه 9 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫حمید صفت‪ :‬استقالل همیشه بهترین است‬ ‫کنعانی زادگان‪:‬درایرانفقطبرایپرسپولیسبازیمی کنم‬ ‫جمعـی از هنرمنـدان بـا برگـزاری یـک مسـابقه فوتبـال سـعی بـه جمـع اوری مبلغـی‬ ‫بـرای مناطـق زلزلـه زده خـوی کردنـد‪ .‬حمید صفـت کـه در این بازی حضور داشـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬خواسـتیم ایـن بـازی را انجـام دهیـم کـه بـه مـردم خـوی بگوییم به یاد شـما‬ ‫و به یـاد مـردم داغ دار هسـتیم‪ .‬ایـن بازی هـا نمادیـن اسـت تـا بتوانـد بـه مـردم کل‬ ‫نهـا‬ ‫کشـور بگویـد بایـد یـک سـری کمک هـا را انجـام دهیـم‪ .‬می خواهیـم بـرای ا ‬ ‫دلگرمـی باشـیم و بـه یادشـان باشـیم»‪ .‬او افـزود‪« :‬زیـاد‪ ،‬طرفـدار اسـتقالل هسـتم‪.‬‬ ‫اسـتقالل هر سـال درگیـر مسـائلی مثـل رانـت اسـت وگرنه همیشـه بهترین اسـت‪.‬‬ ‫اسـتقالل دهـم هـم شـود قهرمـان اسـت»‪.‬‬ ‫نه ــای‬ ‫مداف ــع س ــابق پرس ــپولیس ک ــه در قط ــر ب ــازی می کنـــد‪ ،‬یک ــی از بهتری ‬ ‫تیم ــش در این فصل بوده و بیش ــترین گل زده در االهلی هم متعلق به اوس ــت‪.‬‬ ‫یگ ــذارد‪،‬‬ ‫تس ــر م ‬ ‫کنعانـ ـی زادگان ک ــه دومی ــن فص ــل حض ــورش در قط ــر را پش ِ ‬ ‫یس ــت ک ــه صحب ــت از بازگش ــت او ب ــه‬ ‫لو انتق ــاالت از گزینه های ‬ ‫همیش ــه در نق ‬ ‫یش ــود‪ .‬او ق ــرارداد خوبی با باشـــگاه االهلی قطر بس ــته و‬ ‫پرس ــپولیس مطرح م ‬ ‫نمی توان ــد به همین راحت ــی تیمش را ترک کند‪ .‬محمدحس ــین کنعانـ ـی زادگان به‬ ‫ط ــرف مذا ک ــره کننده اع ــام کرد ه ــر زمانی که ب ــه فوتبال ای ــران باز گ ــردد‪ ،‬فقط‬ ‫ب ــرای پرس ــپولیس بازی خواه ــد ک ــرد و پیراهن تیم دیگ ــری را نخواهد پوش ــید‪.‬‬ ‫نقدی بر اوج گیریبیانیه نویسیباشگاه ها؛‬ ‫به جای کاله هواداری‪ ،‬عینک مدیریتی بزنید‬ ‫سعیداحمدیان‬ ‫بیانی ههـای تند وتیـز و کـف سـکویی باشـگاه های لیـگ‬ ‫برتـری کـه از اتفاقـات مسـابقات نشـات می گیـرد‪ ،‬یکـی‬ ‫شهـای امـروز فوتبـال اسـت کـه بـه جـای کنتـرل‬ ‫از چال ‬ ‫حواشـی‪ ،‬انـرا افزایـش می دهـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ سـنت‬ ‫بیانیه نویسـی گویـا دوبـاره در فوتبـال ایـران بـه راه افتـاده‬ ‫اسـت‪ ،‬سـنتی کـه در چند سال گذشـته تبدیـل به یک رسـم‬ ‫نانوشـته شـده و هر بـار بـه بهان ههـای مختلـف‪ ،‬باشـگاه ها‬ ‫بـا انتشـار بیانی ههـای تنـد و تیـز از خجالـت یکدیگـر و‬ ‫فدراسـیون فوتبال در می ایند‪ .‬در هفته گذشـته هم دوباره‬ ‫فو حدیـث‬ ‫بـازار بیانیـه دادن داغ شـده و سـوت های پرحر ‬ ‫داوری در کنـار تعطیلـی لیـگ به دلیـل انجـام یـک بـازی‬ ‫دوسـتانه سـبب شـده تـا از باشـگاه پرسـپولیس و هـوادار‬ ‫گرفتـه تـا اسـتقالل دوبـاره رو به سـنت بیانیه نویسـی بیاورند‬ ‫نهـای تند‪ ،‬اتهامات زیـادی را به بخش های‬ ‫و بـا انتشـار مت ‬ ‫مختلف نسـبت بدهند‪ .‬ا گر تا پیش از این شـاهد بودیم که‬ ‫نهـای اسـتادیوم‪،‬‬ ‫در سـالن نشسـت خبـری و میکـس زو ‬ ‫مربیان و بازیکنان و مدیران از خجالت یکدیگر در می ایند‪،‬‬ ‫حـاال شـاهد هسـتیم کـه بیانی ههـا تبدیـل بـه بلندگویـی‬ ‫بـرای بیـان حرف هایـی شـده اسـت کـه بازیکـن‪ ،‬مربـی یـا‬ ‫مدیـر ترجیـح می دهـد از زبـان او بیـان نشـود و بـه همیـن‬ ‫فهـا در قالـب یـک بیانیه گنجانده و منتشـر‬ ‫خاطـر ایـن حر ‬ ‫یشـود‪ .‬ا گـر چـه بیانیـه دادن از سـوی باشـگاه ها امـری‬ ‫م ‬ ‫پذیرفت هشـده در فوتبـال دنیاسـت و به عنـوان یـک فرصـت‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫نبـردن ابها مهـا منتشـر م ‬ ‫فسـازی و از بی ‬ ‫بـرای شفا ‬ ‫نحـال سـنت بیانیه نویسـی در فوتبـال باشـگاهی ایران‬ ‫با ای ‬ ‫معنـای متفاوت با رسـم رایـج ان دارد؛ به طوری که بیانیه ها‬ ‫فسـازی‬ ‫ب هجـای اینکـه نسـبت بـه ابها مهـا و حواشـی شفا ‬ ‫کنـد‪ ،‬بیشـتر بـه حاشـیه ها دامـن می زنـد و اتـش اختالفـات‬ ‫یکـه به نظـر می رسـد‬ ‫یهـا را تندتـر می کنـد؛ به طور ‬ ‫و اتهام زن ‬ ‫جنـگ و دعـوای کنـار و داخـل زمیـن بـه متـن بیانی ههـا‬ ‫هـم کشـیده شـده اسـت‪ .‬در بیانی ههـای چند وقت اخیـر‬ ‫باشـگاه های لیـگ برتـری به خوبـی شـاهد هسـتیم کـه‬ ‫شهـای‬ ‫بـدون مسـتندات‪ ،‬اتهامـات تنـدی نسـبت بـه بخ ‬ ‫یشـود و چنیـن رونـدی بـه‬ ‫دیگـر فوتبـال نسـبت داده م ‬ ‫جـای کاهـش بـه افزایـش حواشـی دامـن می زنـد و سـبب‬ ‫یشـود کـه جنـگ بیانیه نویسـی راه بیفتـد و باشـگاهی‬ ‫م ‬ ‫جـواب باشـگاه دیگـر را بـا یـک بیاینـه دیگـر بدهـد و ایـن‬ ‫چرخـه ادامـه پیـدا کنـد‪ ،‬بـدون اینکـه واقعیـت بـرای افـکار‬ ‫عمومـی و هـواداران فوتبـال مشـخص شـود‪ .‬نگاهـی بـه‬ ‫متن بیانیه های منتشـر شـده توسـط باشگاه های مختلف‬ ‫شهـا و‬ ‫مهـا‪ ،‬سـطح چال ‬ ‫نشـان می دهـد کـه مدیـران ایـن تی ‬ ‫ابهاماتـی کـه برایشـان بـه وجـود امـده اسـت را بـه دعواهـای‬ ‫یکـه نگاهـی بـه متـن‬ ‫نـازل هـواداری کشـانده اند؛ به طور ‬ ‫یهـد گویـا ایـن متـن را‬ ‫برخـی از ایـن بیانی ههـا نشـان م ‬ ‫هـواداران تیفوسـی از روی سـکو بـه جـای مدیـری که پشـت‬ ‫میز مدیریت باشـگاه می نشـیند‪ ،‬نوشته اند‪ .‬ا گر چه ممکن‬ ‫اسـت برخـی از دغدغ ههـای باشـگاه ها کـه سـبب نوشـتن‬ ‫یشـود‪ ،‬قابل تامل و پیگیری از سـوی دستگاه های‬ ‫بیانیه م ‬ ‫مـورد سـوال قـرار گرفتـه‪ ،‬باشـد امـا پاییـن اوردن سـطح بیان‬ ‫این عالمت سوال ها به دعواهای زرد و پوپولیسیتی و روی‬ ‫یشـود تـا مطالبـه باشـگاهی که مـورد ضرر‬ ‫سـکویی سـبب م ‬ ‫واقـع شـده هـم در بیـن جـار و جنجال هـای ادبیـات تنـد‬ ‫بیانیه ها فراموش شـود و کسـی ان را نشـنود‪ .‬برجسته کردن‬ ‫اعتـراض و انتقادهـا بـا ادبیاتـی تنـد در بیانیه هـا کـه بـا اتهـام‬ ‫یشـود‪ ،‬گـره ای از چالش هـای فوتبـال ایـران‬ ‫زنـی ترکیـب م ‬ ‫امیر حاج رضایی‪:‬‬ ‫حس کردم وقت کناره گیری رسیده است‬ ‫امیـر حـاج رضایـی از چهر ههـای شـناخت ه شـده فوتبـال ایـران اسـت کـه‬ ‫البتـه حـاال کمـی از فوتبـال ایـران کنـاره گرفتـه و کمتـر در صحن ههـای فوتبالـی‬ ‫حضـور پیـدا می کنـد‪ .‬او مربـی سـابق تیم ملـی در راه صعـود نافرجـام بـه جـام‬ ‫جهانـی ‪ 1994‬بـود‪ ،‬امـا در ادامـه مسـیر دیگـری را پیمـود و بـه کارشـناس ثابـت‬ ‫برنامه های فوتبالی تبدیل شـد‪ .‬به گزارش ورزش سـه؛ او در پاسـخ به اینکه چرا‬ ‫مدت هاسـت کـه از فوتبـال فاصلـه گرفته ایـد و در رسـانه ها هـم حضـور نـدارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مـن بـا توجـه بـه اینکـه بیـش از ‪ ۷۰‬سـال سـن دارم بیـش از ‪ ۶۵‬سـال بـا‬ ‫یکـردم‬ ‫فوتبـال زندگـی کـرده ام‪ ،‬تجربـه کافـی را در فوتبـال ایـران دارم و فکـر م ‬ ‫فوتبـال ایـران در انتخابـات شـهریور مـاه‪ ،‬گزین ههـای بهتـری داشـته باشـد‪ ،‬امـا‬ ‫یشـناختم‪ ،‬ثبـت نـام نکردنـد و در لیسـت کاندیداهـا قـرار‬ ‫نم ‬ ‫اشـخاصی کـه مـ ‬ ‫ً‬ ‫نگرفتنـد‪ .‬نهایتـا رونـد سـابق تکـرار شـد و اتفاقـات بـه همـان شـکل کـه همـه‬ ‫ً‬ ‫می دانیـم‪ ،‬صـورت گرفـت و اشـخاصی کـه قبلا کار کرده بودنـد‪ ،‬مجـددا در راس‬ ‫کار قـرار گرفتنـد‪ .‬بعـد از ‪ ۸‬شـهریور دیـدم که دیگر حرفی برای گفتـن ندارم‪ .‬قبال‬ ‫یکـردم‪ ،‬امـا وقتـی انتخابـات بـه پایـان‬ ‫مقاالتـی می نوشـتم و گفت وگوهایـی م ‬ ‫رسـید و نتایـج مشـخص شـد‪ ،‬واقعـا دیگر حـرف جدیدی برای گفتن نداشـتم؛‬ ‫کمااینکـه االن هـم نـدارم‪ .‬فکـر می کنـم این گفت وگو در همین سـوال‬ ‫اول تمـام شـود؛ بنابرایـن بـه دلیـل اینکـه حرفـی بـرای گفتن‬ ‫نـدارم‪ ،‬فاصلـه گرفتم و در این سـال های عمرم به مسـائل‬ ‫دیگـری پرداختـه ام‪ .‬بـا وجـود عشـق و عالقـه ای کـه بـه‬ ‫فوتبـال دارم‪ ،‬حـس کـردم االن وقـت کناره گیـری اسـت‪.‬‬ ‫نهـا مسـائل کلـی و اید ههـای شـخصی خـود مـن‬ ‫ای ‬ ‫اسـت و بـه کسـی هـم ارتباطی نـدارد‪ .‬تشـخیص دادم‬ ‫یشـدم‪ ،‬االن‬ ‫کـه ا گـر قبال یک اپسـیلون مفیـد واقع م ‬ ‫یشـوم‪ .‬ایـن تمام‬ ‫یـک اپسـیلون هـم مفیـد واقـع نم ‬ ‫مسـئله ای اسـت کـه می توانـم بگویـم»‪ .‬او در پاسـخ‬ ‫بـه اینکـه در ایـن سـال ها همیشـه شـما را بـه عنـوان‬ ‫کارشـناس در رسـانه ها و تلویزیـون دیدیـم‪ .‬االن کـه کنـار‬ ‫رفته ایـد‪ ،‬وقتـی بـه عقـب نـگاه می کنیـد از چیزی که پشـت‬ ‫سـر گذاشـتید راضی هسـتید؟ افزود‪« :‬دوران خیلی خوبی‬ ‫بـود‪ .‬مـن می توانسـتم بـا زبـان فوتبال با مـردم ارتبـاط برقرار‬ ‫بـاز نمی کنـد و بـر عکـس ایـن چالش هـا را عمیق تـر می کنـد؛‬ ‫به همین خاطـر به نظـر می رسـد ا گـر باشـگاه ها بـه دنبـال‬ ‫احقـاق حقـوق خـود هسـتند‪ ،‬بهتـر اسـت بـا فراموشـی‬ ‫نـگاه پوپولیسـتی و ناز ل کـردن سـطح دغدغه هایشـان بـه‬ ‫کـری خوانی هـای کـف سـکویی‪ ،‬به جـای بـر سـر گذاشـتن‬ ‫کاله هـواداری در بیانیه نویسـی‪ ،‬عینـک مدیریتـی بزننـد تـا‬ ‫مشـکالت و چالش هایـی کـه فوتبـال ایـران گرفتـار ان اسـت‬ ‫بـا یـک زبـان درسـت کـه اب بـر اتـش حواشی سـت‪ ،‬بیـان‬ ‫شـود‪ ،‬مسـئله ای که باعث خواهد شـد تا زخم های فوتبال‬ ‫به جـای عمیق تـر شـدن‪ ،‬درمـان شـود‪.‬‬ ‫کنـم و بازخوردهـای ایـن ارتبـاط را در کوچـه و خیابـان می دیـدم کـه‬ ‫مردم نسـبت به من خیلی لطف داشـتند‪ .‬االن با وجود اینکه بیش‬ ‫از سـه سـال و نیـم اسـت کـه حضـور نـدارم‪ ،‬همچنـان افـرادی کـه بـا‬ ‫فوتبـال زندگـی می کننـد‪ ،‬بـه مـن اظهـار محبـت و لطـف می کننـد‪.‬‬ ‫بـرای مـن دوران خیلـی خیلـی خوبـی بـود‪ .‬من اینسـتا گرام نـدارم اما‬ ‫چند وقت قبل‪ ،‬یکی از اشـنایان یک تصویری در اینسـتا گرام به من‬ ‫نشـان داد که باعث شـد بغضی در گلوی من بنشـیند؛ ان‬ ‫تصویر‪ ،‬یک عکس سه نفره از اقای فردوسی پور‪ ،‬اقای‬ ‫حمیدرضا صدر و من بود‪ .‬کسی که عکس را گذاشته‬ ‫بـود‪ ،‬یـک نثـر متاثرکننده ای نوشـته بود و سـوال کرده‬ ‫بود این سه نفر چه شدند و کجا رفتند؟ به هر حال‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مـن معقتـدم هـر چیـزی‪ ،‬یـک روزی تمام م ‬ ‫یشـود‬ ‫عمـر بـه ایـن شـیرینی هـم یـک روز تمـام م ‬ ‫و یـک چیزهایـی دائمـی نیسـت امـا نـوع رفتـن‪،‬‬ ‫دردنـا ک بـود‪ .‬بـه جـز یکـی دو خاطـره تلـخ‪ ،‬مـن‬ ‫همیشـه خاطرات خوبی داشـتم و وقتی در مجامع‬ ‫عمومـی ظاهـر می شـدیم‪ ،‬مـردم بـا محبـت برخـورد‬ ‫می کردنـد و مـا انجـا بـا تصـور خودمـان‪ ،‬فکـر می کردیـم کـه‬ ‫کارمـان درسـت اسـت کـه مـردم دوسـت مان دارنـد و اظهـار‬ ‫محبـت می کننـد‪ .‬امیـدوارم ایـن چنیـن باشـد»‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫مژگان رحمانی؛ برنده تنها کاپ برون مرزی رشته دارت ایران‬ ‫تمرین مقاومتی؛ ناجی بزرگ ساالن مسن‬ ‫مـژگان رحمانـی ‪ ۱۰‬دی مـاه ‪ ۱۳۶۸‬در تهـران به دنیـا امـد‪ .‬فعالیـت ورزشـی خـود را از زمسـتان ‪ ۱۳۹۴‬زیر نظـر‬ ‫نمـرزی کسـب کـرد‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی دارت ایـران (مهـدی شایسـته) شـروع کـرد‪ .‬چندیـن مقـام و مـدال برو ‬ ‫و دارنـده تنهـا کاپ برون مـرزی رشـته دارت ایـران در مسـابقات جهانـی مالـزی در ‪ ۲۰۱۷‬اسـت‪ .‬ایـن دارت انـداز‬ ‫یسـی‬ ‫ایرانـی‪ ،‬در حال حاضـر تنهـا لژیونـر ایـران در مالـزی‪ ،‬اولیـن و تنهـا ایرانـی راه یافتـه بـه مسـابقات پی د ‬ ‫(معتبرتریـن مسـابقات دارت جهانـی) اسـت‪ .‬مـژگان در رشـته مهندسـی صنایـع تحصیـل کـرده و دبیـر خلاق‬ ‫ریاضـی در مقطـع ابتدایـی اسـت‪ .‬او بـرای هزینـه سـاخت مرا کـز درمانـی کرمانشـاه در بازسـازی های بعـد زلزلـه‬ ‫مـدال طلای خـود را ب هحـراج گذاشـت‪.‬‬ ‫نواب نصیر شالل؛ مرد طالیی وزنه برداری ایران در المپیک‬ ‫سروش راسخ‬ ‫کاروان ورزشـی ایـران در رقابت هـای المپیـک لنـدن سـال‬ ‫‪ 2012‬موفق شـد با کسـب شـش مدال طال‪ ،‬شش نقره و دو‬ ‫برنـز و در مجمـوع بـا کسـب ‪ 13‬مـدال جایـگاه پانزدهـم را از‬ ‫ان خود کند؛ اما شـاید یکی از دل چسـب ترین نشـان های‬ ‫طالیـی ایـن مسـابقات را نـواب نصیـر شلال بـرای ایـران‬ ‫نمـاه سـال‬ ‫به ارمغـان اورد‪ .‬نـواب نصیـر شلال در ‪ 12‬فرودی ‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬در مسجدسـلیمان متولـد شـد و در سـال ‪ ۱۳۸۲‬بـا‬ ‫خانـواده بـه شـهر اهـواز مهاجـرت کـرد و از دوران نوجوانـی‬ ‫در رشـته وزن هبـرداری موفـق شـد کـه خـود را نشـان بدهـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۸۴‬بـه عضویـت تیـم ملـی وزن هبـرداری درامـد‪.‬‬ ‫به گفتـه وی؛ نصیـر نـام یـک طایفـه بختیـاری در ناحیـه‬ ‫شلال در کو ههـای بختیـاری در پشـت دریاچـه سـد‬ ‫شـهید عباسـپور و غرب رودخانه کارون شهرسـتان اندیکا‬ ‫ً‬ ‫اسـتان خوزسـتان اسـت؛ امـا نـواب نصیـر شلال اصالتـا از‬ ‫طایفـه رضایـی میرقائـد بابـادی اسـت و پدربـزرگ ایشـان‬ ‫بـه دالیلـی فامیلـی خـود را عـوض کرده انـد‪ .‬طایفـه بابـادی‬ ‫در شـهر ال لـی سـا کن هسـتند‪ .‬نصیرشلال وزن هبـرداری‬ ‫را از ‪۱ ۵‬سـالگی در مسجدسـلیمان اغـاز کـرد و بـا کسـب‬ ‫تهـای المپیـاد ورزشـی ایرانیـان‪،‬‬ ‫مقـام قهرمانـی رقاب ‬ ‫توجـه کارشناسـان ایـن رشـته را معطـوف اسـتعداد خـود‬ ‫کـرد‪ .‬نـواب طـی سـال ها تمریـن افتخـارات متعـددی را‬ ‫در مسـابقات مختلـف کسـب کـرده اسـت‪ .‬وی در اولیـن‬ ‫حضور مهم بین المللی خود در مسـابقات جوانان جهان‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۰۶‬بـا ثبـت رکـورد ‪ ۳۵۰‬کیلوگـرم‪ ،‬در رده پنجـم‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬نصیرشلال‪ ،‬سـال ‪ ۲۰۰۷‬در مسـابقات جوانـان‬ ‫جهان موفق به کسب دو مدال برنز شد‪ .‬او که مدال های‬ ‫گسـاالن اسـیا را در اختیـار داشـت‪ ،‬در‬ ‫نقـره جوانـان و بزر ‬ ‫پـرا گ اولیـن مـدال جهانـی خـود را به گردن اویخـت‪ .‬نواب‬ ‫در ‪ ۱۸‬سـالگی‪ ،‬در دسـته ‪ ۹۴‬کیلوگـرم رقابـت فشـرده ای بـا‬ ‫حریفـان قزافسـتانی و اوکراینـی داشـت‪ .‬نماینـده ایـران در‬ ‫کضـرب پـس از ارتـم ایوانـف اوکراینـی و وزن هبـردار اهـل‬ ‫ی ‬ ‫قزاقسـتان در رده سـوم قـرار گرفـت‪ .‬در سـی و چهارمیـن‬ ‫دوره مسـابقات جوانـان جهـان کـه سـال ‪ ۲۰۰۸‬در کلمبیـا‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬نـواب نصیرشلال در دسـته ‪ ۹۴‬کیلوگـرم بـا‬ ‫مجمـوع ‪ ۳۶۳‬کیلوگـرم بـه مـدال برنـز رسـید‪ .‬وی در سـال‬ ‫گسـاالن اسـیا به میزبانـی‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬در مسـابقات قهرمانـی بزر ‬ ‫قزاقسـتان‪ ،‬بـا ‪ ۳۷۶‬کیلـو روی سـکوی سـوم ایسـتاد‪.‬‬ ‫نصیرشلال در مسـابقات جهانـی پاریـس در سـال ‪ 2011‬بـه‬ ‫مقـام ششـم رسـید و رکـورد ‪ ۴۰۳‬کیلوگـرم را بـ ه جـا گذاشـت‪.‬‬ ‫وی در مسـابقات قهرمانـی ‪ ۲۰۱۲‬اسـیا در کـره جنوبـی‪ ،‬در‬ ‫دسـته ‪ ۱۰۵‬کیلوگـرم بـا مهـار وزنـه ‪ ۱۸۷‬کیلوگـرم در یک ضرب‬ ‫طلا گرفـت امـا در دوضـرب ریسـک کـرد و قبـل از تثبیـت‬ ‫قهرمانی اش‪ ،‬برای خلق رکوردهای تازه به روی تخته امد‪.‬‬ ‫همیـن اشـتباه فنـی منجر بـه حـذف او از گردونـه رقابت ها‬ ‫شـد‪ .‬نصیرشلال در مسـابقات المپیـک ‪ 2012‬لنـدن در‬ ‫کاروان ورزشـی ایـران حضـور داشـت و در حرکـت اول خـود‬ ‫موفق به مهار وزنه ‪ 183‬کیلوگرمی نشد و در بار دوم هم ان‬ ‫را انداخـت؛ امـا در اخریـن فرصت خود وزنه ‪ 184‬کیلوگرمی‬ ‫‪11‬‬ ‫را باالی سر برد‪ .‬در حرکت دو ضرب نصیرشالل پشت وزنه‬ ‫‪ 222‬کیلوگرمـی کـه برایـش انتخـاب شـده بـود ‪ ،‬قـرار گرفـت و‬ ‫بـا وجـود لیفـت خـوب وزنـه را بـه زحمـت بـاالی سـر بـرد‪،‬‬ ‫امـا بـه هـر شـکل ممکـن ان را مهـار کـرد‪ .‬در حرکـت دوم‬ ‫نصیرشلال ‪ 227‬کیلوگـرم را زد و در حرکـت سـوم نتوانسـت‬ ‫وزنـه ‪ 229‬کیلویـی را بزنـد و سـرانجام بـه مقـام دوم رسـید و‬ ‫مدال نقره را کسب کرد؛ اما چندی بعد به دلیل دوپینگی‬ ‫بودن نفر اول این مسابقات‪ ،‬نشان طال به او تعلق گرفت‪.‬‬ ‫او در دوره ای مشـاور سـرمربی تیـم ملـی وزنه بـرداری‬ ‫انتخاب شـد و دراین خصوص گفت‪« :‬از اینکه فدراسـیون‬ ‫نهـا داد‪ ،‬تشـکر می کنـم و تمام‬ ‫فرصـت کار کـردن را بـه جوا ‬ ‫تـوان و تجربـه ام را در اختیـار تیـم ملی می گذارم تا مثمرثمر‬ ‫باشـم‪ .‬از اینکه شـورای عالی فنی به من اعتماد کرد تشـکر‬ ‫می کنـم‪ .‬امیـدوارم در ایـن جایـگاه بتوانـم بـرای تیـم ملـی‬ ‫ً‬ ‫ایـران مثمرثمـر باشـم؛ البتـه قبلا توافق هایی شـده بـود‪ .‬از‬ ‫ایـن اتفـاق راضی هسـتم و امیدوارم کـه بتوانم کمک کنم‪.‬‬ ‫از اینکـه ایـن فرصـت در اختیـار جوان ترهـا گذاشـته شـد تـا‬ ‫به هرحال تیم جدیدی به مجموعه مربیان اضافه شوند‪،‬‬ ‫تشـکر می کنـم‪ .‬ورزشـکارانی کـه تـا سـالیان نزدیـک تمریـن‬ ‫می کردنـد ‪ ،‬االن ایـن فرصت در اختیارشـان قرار داده شـده‬ ‫تـا بتواننـد کار کننـد و بایـد از رئیـس فدراسـیون تشـکر کـرد‬ ‫کـه ایـن شـهامت را دارد تـا فرصـت را در اختیـار جوان هـا‬ ‫بگـذارد»‪ .‬او هم ا کنـون همـراه بـا معصومـه سـادات بابایـی‬ ‫به عنـوان اعضـای اصلی کمیسـیون مربیان در فدراسـیون‬ ‫وزن هبـرداری مشـغول به کار اسـت‪.‬‬ ‫پیـری تعـادل بیـن ا کسـیدان ها و انتی ا کسـیدان ها‪،‬‬ ‫التهـاب بـا درجـه پاییـن و پاسـخ پروتئینـی را شـامل‬ ‫می شـود کـه در سـطح سـلولی رخ می دهـد و مسـئول‬ ‫بسـیاری از اختالالت سلامتی اسـت‪ .‬به گزارش فاو؛ ثابت‬ ‫شـده اسـت کـه ورزش پاسـخ التهابـی را تنظیـم می کنـد‪،‬‬ ‫ا کسـیدان هایی مانند رادیکال های ازاد را که در سـلول ها‬ ‫تجمـع می کننـد و بـه دی ان ای اسـیب می رسـانند را‬ ‫متعـادل می کنـد و رونـد محافظـت سـلول ها از خـود در‬ ‫برابـر ایـن عوامـل اسـترس زا را بهبـود می بخشـد‪ .‬علاوه بـر‬ ‫ایـن‪ ،‬تمرینـات مقاومتـی در افـراد مسـن بـرای کمـک بـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫حفظ عضالت‪ ،‬انعطاف پذیری و تعادل توصیه م ‬ ‫پیـری و بیماری هـای مرتبـط بـا تغییـرات در وضعیـت‬ ‫ا کسـیداتیو و التهـاب بـا درجـه پاییـن و نیـز بـا کاهـش‬ ‫پاسـخ پروتئین واتابیده شـبکه اندوپالسـمی (‪ )ER‬همراه‬ ‫اسـت‪ .‬پاسـخ پروتئین واتابیده یک مکانیسـم عملکردی‬ ‫اسـت کـه توسـط ان سـلول ها تلاش می کننـد تـا از خـود‬ ‫در برابـر اسـترس شـبکه اندوپالسـمی محافظـت کننـد که‬ ‫ناشـی از تجمـع پروتئین هـای واتابیده‪/‬کژتابیـده اسـت‪.‬‬ ‫نتایج تحقیق جدید توسـط محققان دانشـگاه اتالنتیک‬ ‫فلوریـدای امریـکا بـا همـکاری دانشـگاه لئـون در اسـپانیا‪،‬‬ ‫بررسـی کـرد کـه ایـا یـک برنامـه تمریـن مقاومتـی هشـت‬ ‫هفته ای وضعیت ا کسیداتیو‪ ،‬فعال سازی پاسخ پروتئین‬ ‫واتابیـده و مسـیرهای التهابـی کلیـدی همچنیـن روابـط‬ ‫انهـا بـا پروتئیـن شـوک حرارتـی میتوکنـدری ‪ ۶۰‬و پروتئیـن‬ ‫کلوتـو را تعدیـل می کنـد یـا خیـر‪ .‬بـرای ایـن تحقیـق‪،‬‬ ‫محققـان ایـن پروتئین ها را در سـلول های تک هسـته ای‬ ‫خـون محیطـی افـراد مسـن تجزیـه و تحلیل کردنـد‪ .‬عالوه‬ ‫بـر ایـن‪ ،‬انـان از شبیه سـازی رایانـه ای بـرای پیش بینـی‬ ‫پروتئین هـای کلیـدی مرتبط با این مولکول های زیسـتی‬ ‫کـه زمینـه سـاز سـازگاری های فیزیولوژیکـی بـا ورزش‬ ‫هسـتند‪ ،‬اسـتفاده کردنـد‪ .‬انـان حـدود پنـج تـا ‪ ۶‬روز قبـل‬ ‫و بعـد از دوره تمرینـی و درسـت قبـل از مداخلـه تمرینـی از‬ ‫افـراد جوانـی کـه برای ارزیابی پایه وارد شـده بودند‪ ،‬نمونه‬ ‫خـون جمـع اوری کردنـد‪ .‬محققـان همچنین نشـانه های‬ ‫زیسـتی مختلف استرس ا کسـیداتیو را در سلول های تک‬ ‫هسـته ای خـون محیطـی تجزیـه و تحلیـل کردنـد‪ .‬نکتـه‬ ‫مهـم ایـن اسـت کـه افـراد مسـن تمریـن نکـرده کاهـش‬ ‫معناداری در نسـبت انزیم فسـفریله نیازمند به اینوزیتول‬ ‫یک به انزیم نیازمند به اینوزیتول یک (‪ )IRE۱/pIRE۱‬در‬ ‫مقایسه با افراد سالمند تمرین کرده نشان دادند‪ .‬چنین‬ ‫یافته ای با تجزیه و تحلیل هستی شناسـی ژنی تایید شـد‬ ‫و نشـان داد کـه اسـترس شـبکه اندوپالسـمی مکانیسـم‬ ‫مهمـی اسـت کـه بوسـیله ‪ IRE۱‬تعدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫چـون یونـگ فیـل هوانـگ؛ محقـق و اسـتاد دپارتمـان‬ ‫علـم ورزش و ارتقـای سلامت در کالـج علـوم چارلـز ای‪.‬‬ ‫اشمیت دانشگاه اتالنتیک فلوریدا گفت‪« :‬فعالیت بدنی‬ ‫منظم به عنوان یک مداخله موثر در بهبود بیماری های‬ ‫مرتبـط بـا افزایش سـن ماننـد پوکی اسـتخوان‪ ،‬سـارکوپنی‬ ‫یـا از دسـت دادن عضالنـی و دیناپنـی یـا از دسـت‬ ‫دادن قـدرت عضالنـی‪ ،‬بیماری هـای قلبـی عروقـی و‬ ‫دیابـت نـوع ‪ ۲‬پیشـنهاد می شـود»‪ .‬ا گرچـه اثـرات مفیـد‬ ‫تمرینـات بدنـی منظـم بـرای کاهـش التهـاب و اسـترس‬ ‫ا کسـیداتیو به خوبـی ثابـت شـده اسـت‪ ،‬فرایندهـای ایـن‬ ‫سـازگاری های فیزیولوژیکـی بـا توجـه به تابیدگـی پروتئین‬ ‫یـا پاسـخ پروتئیـن واتابیـده بایـد مـورد بررسـی قـرار گیرنـد‪.‬‬ ‫به همین دلیل اسـت که ما از یک رویکرد زیست شناسـی‬ ‫سیسـتمی بـرای تحقیـق خـود اسـتفاده کردیـم‪ .‬پروتـکل‬ ‫تمریـن مقاومتـی بـرای تحقیق شـامل ‪ ۱۶‬جلسـه در طول‬ ‫هشـت هفتـه (دو جلسـه در هفتـه) بـا حداقل ‪۴ ۸‬سـاعت‬ ‫فاصلـه بیـن جلسـات بـود‪ .‬شـرکت کننـدگان بـا ‪ ۱۰‬دقیقـه‬ ‫گـرم کـردن بـر روی یـک دوچرخـه ثابـت شـروع کردنـد‪ .‬در‬ ‫ادامـه هشـت تمریـن مقاومتـی مختلـف (پـرس سـاق پـا‪،‬‬ ‫کشـش مچ پا‪ ،‬پرس نیمکت‪ ،‬کشـش سـاق پا‪ ،‬حرکت خم‬ ‫کـردن عضلـه دوسـر بازویـی‪ ،‬پروانـه‪ ،‬کشـش قرقـره از بـاال و‬ ‫لیفت جانبی دمبل) با اسـتفاده از دسـتگاه تمرین انجام‬ ‫شـد‪ .‬برای هر تمرین‪ ،‬شرکت کنندگان سـه ست ‪۱۲-۸-۱۲‬‬ ‫تکـراری را انجـام دادنـد‪ .‬بیـن هـر تکـرار دو تـا سـه دقیقـه‬ ‫اسـتراحت و بیـن هـر تمریـن سـه دقیقـه اسـتراحت وجود‬ ‫داشـت‪ .‬هوانـگ افـزود‪« :‬مـا می دانیـم کـه فعالیـت بدنـی‬ ‫بـرای افـراد مسـن چقـدر اهمیـت دارد و کار مـا تحقیقـات‬ ‫را در کمـک کـردن بـه روشـن شـدن مزایـای ورزش در ایـن‬ ‫جمعیت‪ ،‬یک گام پیش می برد»‪ .‬یافته های این تحقیق‬ ‫در مجلـه ‪ Antioxidants‬منتشـر شـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی ایالم خبر داد؛‬ ‫معاوندانشگاهعلوم پزشکیمازندران‪:‬‬ ‫برگزاری جشنواره انتخاب کارافرینان برتر‬ ‫جمعیت مازندران با تداوم روند فعلی تا چهار دهه اینده نصف می شود‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی ایلام در جشـنواره انتخاب کارافرینان برتـر ‪ ۱۴۰۱‬و رابطان بیمه ای اسـتان‬ ‫ایلام گفـت‪« :‬باتوجه بـه نقـش و جایـگاه کارفرمایـان در تحقـق منابـع درامـدی سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی و تلاش جهـت ایجـاد همدلـی‪ ،‬انگیـزه‪ ،‬رضایت منـدی و جلـب اعتمـاد متقابـل بیـن‬ ‫کارفرمایـان و سـازمان جشـنواره کارافرینـان برتـر در چهـار سـطح طبـق نیروهـای بیمه شـده برگـزار‬ ‫شـد»‪ .‬علی اشـرف تابانی افزود‪« :‬جشـنواره انتخاب کارافرینان برتر هرسـاله در حوزه های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی و ‪ ...‬برگزار می شود‪ .‬واحدهای اشتغال افرین در سطوح یک تا پنج نفر از شش‬ ‫تـا ‪ ۴۹‬نفـر‪ ۵۰ ،‬تـا ‪ ۱۰۰‬نفـر و ‪ ۱۰۱‬بـه باالتـر کـه دراین واحدهـا و بنگاه هـا بیمـه شـده اند‪ ،‬تجلیـل شـدند»‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪« :‬بایـد در اصلاح قانـون جمعیـت بایـد‬ ‫اقدامـات جـدی صـورت گیـرد و بایـد اعتبـارات مناسـبی در این بخـش دیـده شـود»‪ .‬عبـاس علیپور؛‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران اظهـار کـرد‪« :‬مهم ترین نکتـه در حوزه جمعیت‬ ‫ان اسـت کـه بپذیریـم ایـن مسـئله بسـیار حائز اهمیـت اسـت و بایـد ان را جـدی بگیریـم‪ .‬مـا در‬ ‫مازنـدران بـا تـداوم ایـن رونـد در چهار دهه گذشـته عالوه بر اینکـه جمعیـت اسـتان نصـف خواهـد‬ ‫شـد و غالب جمعیت نیز سـالمند هسـتند که بخش قابل توجهی از انان نیز دارای فرزند نیسـتند‪.‬‬ ‫ترکیـب قومـی و فرهنگـی و نیـز سـطح علمـی و مهارتـی جمعیـت مـا نیـز بهـم خواهـد ریخـت»‪.‬‬ ‫انعقادتفاهم نامههمکاری کاشتنهال‬ ‫میان حوزه کشاورزی استان و دانشگاه ازاد خرم اباد‬ ‫بیشتر در محصوالت باغات استان باشیم‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی لرسـتان بـه ضـرورت کاشـت یک میلیـارد‬ ‫نهـال اصلـه در کشـور اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬یکـی از اقدامـات‬ ‫اسـتراتژی وزیـر جهـاد کشـاورزی وعـده کاشـت یک میلیـارد‬ ‫یشـود و‬ ‫نهـال در کشـور اسـت کـه اقـدام ملـی محسـوب م ‬ ‫مـا نیـز در مقیـاس اسـتان باید با مشـارکت و دعـوت از تمام‬ ‫گروه هـا ازقبیـل انجمن هـای حفاظـت از محیط زیسـت‪،‬‬ ‫تشـکل های مردمـی‪ ،‬دانشـگاه ها و ‪ ...‬دراین پویـش ملـی‬ ‫شـرکت کنیـم و جـزو رسـالت خـود بدانیـم و میدانـی عمـل‬ ‫کنیـم‪ .‬درپایـان تفاهم نامـه همـکاری مابیـن سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬منابع طبیعـی و ابخیـزداری و دانشـگاه اسلامی‬ ‫لرسـتان منعقـد شـد‪.‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫درراســتای طــرح مردمــی کاشــت یک میلیــارد درخــت‬ ‫و پویــش در «ایــران سرســبز‪ ،‬ایــران قــوی» ســید عمــاد‬ ‫شــاهرخی؛ رئیــس ســازمان جهــاد لرســتان و میرزایــی؛‬ ‫مدیــرکل اداره منابع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان بــا‬ ‫ســیامک بهارونــد؛ رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫لرســتان تفاهم نامــه همــکاری امضاء کردند‪ .‬در ســومین‬ ‫جلســه شــورای تــات (تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج‬ ‫کشــاورزی) کــه به ریاســت ســید عمــاد شــاهرخی؛‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان و بــا حضــور‬ ‫ســیامک بهارونــد؛ رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫لرســتان‪ ،‬میرزایــی؛ مدیــرکل اداره منابع طبیعــی‪ ،‬کریــم‬ ‫قربانــی؛ رئیــس مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و‬ ‫منابع طبیعــی لرســتان‪ ،‬معاونیــن و مدیــران ســازمان‬ ‫جهــاد اســتان بــا دســتورکار بررســی رونــد اجــرای‬ ‫حهــای‬ ‫طــرح نهضــت ملــی کاشــت نهــال‪ ،‬بررســی طر ‬ ‫حشــده در کمیتــه راهبــردی فنــاوری نانــو و انعقــاد‬ ‫مطر ‬ ‫قــرارداد فی مابیــن ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان‪،‬‬ ‫مرکــز تحقیقــات و پــارک علــم و فنــاوری‪ ،‬دانشــگاه های‬ ‫ازاد و دانشــکده کشــاورزی لرســتان و پیگیری مصوبات‬ ‫جلســه ســوم شــورای تــات در محــل ســالن جلســات‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان برگــزار شــد؛ ســید‬ ‫نمــاه‬ ‫عمــاد شــاهرخی بــه حماســه مردمــی در ‪ ۲۲‬بهم ‬ ‫دهــه فجــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ضمــن تبریــک ایــام‬ ‫دهــه فجــر حماســه بی نظیــر مــردم در راهپیمایــی ‪۲۲‬‬ ‫بهمن مــاه را ارج می نهیــم و ایــن رســالت مــا را به عنــوان‬ ‫مســئوالن نظــام ســنگین تر می کنــد‪ .‬مــردم عزیــز‬ ‫کشــورمان بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی کــه به دلیــل‬ ‫تهــای مســتکبر جهانــی‬ ‫تحری مهــای ظالمانــه قدر ‬ ‫یشــوند؛ امــا همچــون گذشــته حماس ـه ای‬ ‫متحمــل م ‬ ‫نهــای امــام (ره)‪،‬‬ ‫باشــکوه خلــق کردنــد و در راه ارما ‬ ‫انقــاب و رهبــری ایســتاده اند‪.‬‬ ‫دانشگاه؛ محور توسعه و تولید دانش‬ ‫شـاهرخی بابیان اینکـه دانشـگاه محـور توسـعه و تولیـد‬ ‫دانـش اسـت گفـت‪ :‬از برنام ههـای اصلـی مـا دراین مقطـع‬ ‫این اسـت که ارتبـاط و تعامـل سـازنده و سیسـتماتیکی‬ ‫بـا مرا کـز دانشـگاهی و موسسـه های علمـی برقـرار کنیـم‬ ‫شهـای کشـاورزی‬ ‫چـون بـه ایـن باوریـم تنهـا راه رفـع چال ‬ ‫یسـت و دانشـگاه کانـون‬ ‫شهـای علم ‬ ‫اتـکا بـه ابزارهـا و رو ‬ ‫ایـن توسـعه اسـت‪ .‬شـاهرخی تصریـح کـرد‪ :‬در لرسـتان‬ ‫حوز ههـای علمـی متعـددی اعم از دانشـگاه ملی لرسـتان‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬جهـاد دانشـگاهی‪ ،‬نهادهـا و‬ ‫موسسه های علمی و پژوهشی‪ ،‬مرکز تحقیقاتی و اموزشی‬ ‫و حتی ظرفیت علمی موجود در سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫وجـود دارد امـا متاسـفانه اسـتفاده موثـر از ایـن سـرمایه و‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن مقـام مسـئول افـزود‪:‬‬ ‫تهـای علمـی نم ‬ ‫ظرفی ‬ ‫دراین جلسـه مصـوب می کنیـم در جلسـات اینـده جهـت‬ ‫هم افزایـی بیشـتر از تجربیـات و نظـرات کارشناسـان و‬ ‫مسـئولین نهادهـای دانشـگاهی اسـتفاده خواهیـم کـرد تـا‬ ‫مسـیر توسـعه بخـش کشـاورزی تسـریع شـود‪.‬‬ ‫اموزش و ترویج؛‬ ‫از مهم ترین محوری های توسعه بخش کشاورزی‬ ‫شـاهرخی امـوزش و ترویـج را از مهم تریـن محوری هـای‬ ‫توسـعه کشـاورزی دانسـت و گفـت‪ :‬پایـه پیشـرفت و تحـول‬ ‫در هـر بخشـی امـوزش‪ ،‬ترویـج و مهـارت اسـت و تازمانی کـه‬ ‫مـا این رویکـرد و فرهنـگ را در بیـن جامعـه کشـاورزی و‬ ‫بهر هبـرداران نهـاده نکنیـم نبایـد انتظـار تولیـد و اقتصـاد‬ ‫پایـدار داشـته باشـیم به همین منظـور بایـد ازطریـق‬ ‫نهادهـای دانشـگاهی کمـک گرفـت و دانـش را در مزرعـه‬ ‫انتقـال دهیـم و کشـاورزان بـا روش هـای علمـی‪ ،‬اسـان‬ ‫و نویـن اشـنا کنیـم‪ .‬وی درزمینـه توسـعه باغـات گفـت‪:‬‬ ‫خوشـبختانه بـا وجـود کارشناسـان مجربـی کـه در بدنـه‬ ‫جهـاد کشـاورزی اسـتان وجـود دارد درزمینـه سـامانه های‬ ‫ابگیـر اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه کـه نیازمنـد‬ ‫گسـازی و امـوزش بیشتری سـت تـا شـاهد افزایـش‬ ‫فرهن ‬ ‫هزینه کرد‪ ۳۲۰‬میلیاردتومانی‬ ‫برای توسعه زیرساخت های ریلی استان گلستان‬ ‫اعظمدستجردی‬ ‫لشـرق ‪ ۲‬از جـذب و هزینـه حـدود ‪ ۳۲۰‬میلیاردتومـان‬ ‫مدیـرکل راه اهـن شما ‬ ‫اعتبـار بـرای توسـعه زیرسـاخت های حمل ونقـل ریلـی در گلسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬محسـن اعتمـاد حمل ونقـل ریلـی را یکـی از ارزان تریـن و مهم تریـن‬ ‫شـیوه حمل ونقـل بـار و مسـافر در گـرگان دانسـت و اظهـار داشـت‪ :‬توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های ریلـی بـرای تحقـق اهـداف و برنامه هایـی کـه در دسـتورکار‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬امـری ضـروری و الزامی سـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬جـذب اعتبـارات بـرای‬ ‫توسـعه زیرسـاخت های حمل ونقـل ریلـی در دوسـال اخیر در گلسـتان رکـورد‬ ‫یسـابقه ای را تجربـه کـرده و بـه بیـش از ‪ 320‬میلیاردتومـان رسـیده اسـت‬ ‫ب ‬ ‫ً‬ ‫یسـت که از سـال ‪ 1393‬تـا نیمـه مـرداد ‪ 1399‬یعنـی در مـدت تقریبـا‬ ‫این درحال ‬ ‫شسـال تنهـا حـدود ‪ 100‬میلیاردتومـان بـه بخـش حمل ونقـل ریلـی اسـتان‬ ‫ش ‬ ‫اختصاص داده شـده بود اما در همین دوسـال اخیر شـاهد رشد ‪ 220‬درصدی‬ ‫در جـذب اعتبـارات هسـتیم‪ .‬ایـن مسـئول یکـی از اثـار رشـد ‪ 220‬درصـدی‬ ‫حهـای توسـعه ای در حـوزه ریلـی را رشـد ‪ ۶۱‬درصـدی‬ ‫اعتبـارات و اجـرای طر ‬ ‫شسـال‬ ‫درزمینـه حمل ونقـل بـار بین المللـی عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬در مـدت ش ‬ ‫(از سـال ‪ 1393‬تـا ‪ )1399‬مجمـوع حمـل بـار بین المللی از خطوط ریلی اسـتان‬ ‫‪۹۱۱‬تـن حمـل بـار در حـوزه‬ ‫‪۵ ۶۶۳۰۴‬تـن بـود کـه فقـط در دوسـال اخیر ‪ ۵۹۳‬‬ ‫بین المللـی در گلسـتان به ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به توجـه جـدی‬ ‫دولـت سـیزدهم بـه توسـعه زیرسـاخت های ریلـی و افزایش مبادالت تجـاری با‬ ‫کشـورهای همسـایه اظهار داشـت‪ :‬در سـفر نخسـت دولت به استان گلستان‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری بیشترین وقت را در منطقه اینچه برون گذاشت‪ .‬درجریان ان‬ ‫بازدیـد «تکمیـل زیرسـاخت مرکـز لجسـتیک اینچ هبـرون» موردتا کیـد و در‬ ‫لشـرق ‪ 2‬ادامـه‬ ‫فهرسـت مصوب ههـای سـفر قـرار گرفـت‪ .‬مدیـرکل راه اهـن شما ‬ ‫نپـروژه ‪ 800‬میلیاردتومـان اسـت کـه از‬ ‫یشـده بـرای ای ‬ ‫داد‪ :‬اعتبـار پیش بین ‬ ‫محـل تهاتـر نفـت تامیـن خواهـد شـد‪ .‬ترک تشـریفات بـرای پیمانـکار پـروژه که‬ ‫قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا (ص) بوده گرفته شـد که البتـه کاری زمان بر بوده‬ ‫تالش جهت تامین مسکن‬ ‫کارکنان جهاد کشاورزی استان‬ ‫در حاشیه مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی لرسـتان از پیگیـری جـدی مسـئوالن‬ ‫سـازمان بـرای تحقـق مسـکن کارکنـان ایـن سـازمان خبـر‬ ‫داد‪ .‬سـید رضـا نجفـی زاده باتا کیدبراینکـه بـا عنایـت رئیس‬ ‫سـازمان جهـاد لرسـتان‪ ،‬پیگیری هـای حـوزه مسـکن بـرای‬ ‫پرسـنل دسـتگاه های تابعـه دنبـال می شـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫این اقـدام بـا هـدف خانه دارشـدن کارکنـان در سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی لرسـتان و جهـت تامیـن رفاه کارمنـدان در‬ ‫دستورکار قرار گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬بی تردید مهم ترین رسالت‬ ‫سـتاد مسـکن‪ ،‬پیگیـری امـورات فنـی و اجرایـی درراسـتای‬ ‫تفاهم نامـه مسـکن فی مابیـن وزارت جهـاد کشـاورزی و‬ ‫وزارت راه وشهرسازی سـت تـا به نوعـی ازاین طریق خدمات‬ ‫ارزنـده همـه پرسـنل خـدوم بخـش کشـاورزی و دسـتگاه‬ ‫تابعـه را ارج نهیـم و زحماتشـان را تکریـم کنیـم‪ .‬وی بـه‬ ‫نقـش مهـم و تاثیرگـذار کارکنـان جهـاد کشـاورزی در بحـث‬ ‫معیشـت احـاد جامعـه اشـاره و تا کیـد کـرد‪ :‬پرداختـن بـه‬ ‫یشـود‬ ‫رضایـت عمومـی و امیـدواری پرسـنل باعـث م ‬ ‫وظایـف خـود را بـا تـوان باالتـری بـه انجـام رسـانند‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی؛ وجود مشـکالت متعدد ازجمله مسـکن برای کارکنان‬ ‫بخـش کشـاورزی بازدهـی ان هـا را کاهـش می دهـد‪ ،‬چرا کـه‬ ‫ً‬ ‫کارمنـدان بـا وجـود مشـکالت خـود‪ ،‬قطعـا قـادر بـه حـل‬ ‫مشـکالت دیگـران نخواهنـد بـود‪.‬‬ ‫اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬مصوبـه تکمیـل زیرسـاخت های مرکز لجسـتیک اینچه برون‬ ‫سه سـاله بـوده و مـا ایـن قـول را بـه دولـت سـیزدهم‪ ،‬مسـئوالن اسـتانی و مـردم‬ ‫می دهیـم کـه تـا دوسـال دیگر این پـروژه راهبـردی به اتمـام برسـد‪ .‬ضمن اینکـه‬ ‫هم ا کنـون نیـز بـرای ‪ 210‬نفـر از سـا کنان مناطـق مـرزی اسـتان دراین مرکـز‬ ‫لجسـتیک‪ ،‬شـغل پایـدار ایجـاد شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫قنات قمش چوقابافان؛ قنات تاریخی جنوب‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫قنـات قمـش چوقابافـان از جا هـای دیدنـی دزفول اسـت کـه در کنار رود دز واقع شـده‬ ‫اسـت و امروزه با نور های رنگی زیبایی مسـیر طول و دراز ان را دیدنی کرده اند‪ .‬قمش‬ ‫تهـا‬ ‫یشـده اسـت و برعکـس سـایر قنا ‬ ‫نوعـی قنـات اسـت کـه از اب رود دز تغذیـه م ‬ ‫یکـرده اسـت‪.‬‬ ‫بهـای زیرزمینـی‪ ،‬اب مصرفـی مـردم را تامیـن نم ‬ ‫به وسـیله ذخایـر ا ‬ ‫ایـن قنـات عمقـی بیشـتر از ‪ 50‬متـر دارد‪ .‬طولـش هـم تـا نزدیکـی رودخانـه دز به انـدازه‬ ‫‪ 8100‬متـر می رسـد‪ .‬در حال حاضـر فقـط ‪ 300‬متـر از طـول ایـن قنـات را حفـر کرده انـد و‬ ‫یشـود از ان بازدیـد کـرد‪ .‬بعضی ها می گویند به خاطر وجـود کارگاه های چوقابافی در‬ ‫م ‬ ‫نزدیکـی قمـش ایـن اسـم را بـه ان نسـبت دادنـد‪.‬‬ ‫مالقات مردمی شهردار‬ ‫با شهروندان کهریزک‬ ‫رشت؛ مشارکت یک شهر برای جهانی شدن‬ ‫یمــاه ‪ ۹۳۶‬هجــری شمســی کــه‬ ‫رشــت از د ‬ ‫به عنــوان مرکــز اســتان گیــان انتخــاب شــد‬ ‫فرازوفــرود بســیاری را در طــول این ســده ها‬ ‫از ســر گذرانــده اســت تــا امــروز کــه ایــن‬ ‫شــهر نامــزد دریافــت عنــوان شــهر جهانــی‬ ‫صنایع دســتی شــده و مدیــران ایــن شــهر‬ ‫بــر ان شــده اند تــا بــا مشــارکت و همیــاری‬ ‫ایــن فرصــت را از دســت ندهنــد‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫ایرنــا؛ بــه گــواه تاریــخ رشــت‪ ،‬مبنــای‬ ‫نهــای بســیاری چــون اولیــن کتابخانه‬ ‫اولی ‬ ‫ملــی ایــران‪ ،‬اولیــن راه اهــن کشــور‪ ،‬اولیــن‬ ‫تئاتــر‪ ،‬اولیــن شــعب ه بانکــی ایــران یــا بانــک‬ ‫ســپه و نخســتین داروخان ـ ه شــبانه روزی‬ ‫در ایــران شــد تــا ســال ‪ ۱۳۹۴‬کــه در کنــار‬ ‫ادالیــد اســترالیا‪ ،‬بارســلونای اســپانیا‪،‬‬ ‫ـت امریــکا‪،‬‬ ‫ـت مجارســتان‪ ،‬دیترویـ ِ‬ ‫برگــن از نــروژ‪ ،‬بوداپسـ ِ‬ ‫رم ایتالیــا‪ ،‬مونتــه ویدئــو از اروگوئــه‪،‬‬ ‫ـول انگلیــس‪ِ ،‬‬ ‫لیورپـ ِ‬ ‫ـالوادور برزیــل‪ ،‬ســنگاپور و ‪ ۲۲‬شــهر دیگــر از ‪ ۴۶‬کشــور‬ ‫سـ‬ ‫ِ‬ ‫جهــان به عنــوان نخســتین شــهر خــاق خــوراک ایــران‬ ‫بــه عضویــت شــبکه شــهرهای خــاق جهــان پیوســت‪.‬‬ ‫خمــوزه‬ ‫یمــاه ‪ ۹۹‬نیــز طــی مراســمی در کا ‬ ‫پانزدهــم د ‬ ‫نیاوران رشــت به عنوان شــهر ملی هنرهای ســنتی ایران‬ ‫بــا محوریــت رشــتی دوزی موفــق بــه دریافــت گواهی نامــه‬ ‫ملــی و در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیــز نامــزد دریافــت عنــوان شــهر‬ ‫جهانــی صنایع دســتی شــد و قــرار اســت ارزیابــان‬ ‫یونســکو اوایــل اســفندماه بــرای بررســی وضعیــت رشــت‬ ‫به منظــور ثبــت عنــوان شــهر جهانــی صنایع دســتی وارد‬ ‫گیــان شــوند‪.‬‬ ‫مسئوالنموظف اندهرچهسریع ترموانعرامرتفع کنند‬ ‫یمـاه خبـر نامـزد شـدن رشـت بـرای دریافـت‬ ‫سـیزدهم د ‬ ‫عنـوان شـهر جهانـی صنایع دسـتی منتشـر شـد و اسـتاندار‬ ‫گیالن بدین منظور تشکیل جلسه داد و طی ان تا کید کرد‪:‬‬ ‫لسـازی صنایع دسـتی‬ ‫نـگاه و برنامـه راهبـردی دولـت فعا ‬ ‫در بحـث اشـتغال اسـت؛ لـذا بـرای ثبـت رشـت به عنـوان‬ ‫شـهر جهانـی صنایع دسـتی هیـچ بن بسـتی وجـود نـدارد‬ ‫و همـه مسـئوالن بایـد هر چ هسـریع تر موانـع احتمالـی سـد‬ ‫راه ایـن اقـدام را مرتفـع کننـد‪ .‬اسـداهلل عباسـی در نشسـت‬ ‫بررسـی راهکارهـای تسـریع ثبـت رشـت به عنـوان شـهر‬ ‫تهـا و‬ ‫جهانـی صنایع دسـتی افـزود‪« :‬صنایع دسـتی از مزی ‬ ‫ظرفیت های گیالن است و مدیران دستگاه ها باید فرصت‬ ‫پیش امـده را قـدر بداننـد و تـا حضـور ارزیابـان یونسـکو ‪ -‬در‬ ‫اوایـل اسـفندماه امسـال به منظـور ارزیابـی وضعیـت رشـت‬ ‫بـرای ثبـت به عنـوان شـهر جهانـی صنایع دسـتی بـه گیلان‬ ‫می ایند‪-‬مشـکالت را رفـع کننـد و ا گـر در ایـن راه بـه مانعـی‬ ‫ً‬ ‫برخـورد کردنـد‪ ،‬شـخصا پـای کار هسـتم»‪ .‬وی هشـدار داد‪:‬‬ ‫«هیـچ بن بسـتی در دولـت سـیزدهم وجـود نـدارد‪ ،‬موانـع را‬ ‫بـرای ثبـت یادشـده مرتفـع کنید‪ ،‬محکم بایسـتید و بـه این‬ ‫اقدام اصرار داشته باشید از شما حمایت می کنم»‪ .‬عباسی‬ ‫بابیان اینکـه ایجـاد بازارچ ههـای دائمی صنایع دسـتی باید‬ ‫شـاخص عملکـرد ارزیابـی شـهرداران اسـتان باشـد‪ ،‬هشـدار‬ ‫داد‪« :‬زمـان بـرای فراه مسـازی شـرایط ثبـت رشـت به عنوان‬ ‫شهر جهانی صنایع دستی محدود است؛ مسئوالن پای کار‬ ‫باشـند و فرصـت پیش امـده را قـدر بداننـد تـا بـا همـکاری و‬ ‫هماهنگی و تالش شبانه روزی افتخار جهانی دیگری برای‬ ‫اسـتان ثبـت شـود»‪.‬‬ ‫نیازمندمشارکتبیشترهستیم‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫گیلان پـس از گذشـت ‪ ۲۰‬روز از نشسـت بررسـی راهکارهـای‬ ‫تسـریع ثبـت رشـت به عنـوان شـهر جهانـی صنایع دسـتی‬ ‫گفـت‪« :‬ارزیابـان یونسـکو در اوایـل اسـفندماه بـرای بررسـی‬ ‫وضعیـت شـهر رشـت بـه جهـت ثبـت به عنـوان شـهر‬ ‫یشـوند و زمـان زیـادی‬ ‫جهانـی صنایع دسـتی وارد گیلان م ‬ ‫نداریـم لـذا ا گرچـه مشـارکت خـوب اسـت امـا کافـی نیسـت‬ ‫و نیازمنـد تعامـل بیشـتر مسـئوالن هسـتیم»‪ .‬ولـی جهانـی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬باتوج هبـه اهمیـت بـاالی موضـوع یادشـده و‬ ‫رقابـت اسـتان های دیگـر در ایـن خصـوص الزم اسـت همـه‬ ‫دستگاه های اجرایی استان شامل استانداری‪ ،‬فرمانداری‪،‬‬ ‫شـهرداری و شـورای شـهر پـای کار باشـند تـا ایـن اتفـاق مهم‬ ‫و مبـارک هـر چـه سـریع تر محقـق شـود»‪ .‬وی بـا تا کیـد بـر‬ ‫اینکـه واقـع زمـان انـدک اسـت و نیازمنـد مشـارکت بیشـتر‬ ‫به ویـژه ازسـوی شـورای شـهر و شـهرداری هسـتیم‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬طـرح نا مگـذاری و نصـب نشـانه های صنایع دسـتی‬ ‫نهـای شـهر رشـت توسـط‬ ‫نهـا و خیابا ‬ ‫در برخـی میدا ‬ ‫شـورای شـهر رشـت انجام شـده اسـت‪ ،‬سـاختمان ممیزی‬ ‫(اسـتانداری سـابق) به مرکز صنایع دستی تبدیل می شود‪،‬‬ ‫محـدوده اطـراف عمـارت کاله فرنگـی کـه مـوزه رشـتی دوزی‬ ‫اسـت نمایشـگاه بـر پـا و تجهیـز ان توسـط کمیتـه امـداد‬ ‫یشـود‪ ،‬هنرمندان شناسـایی شـده اند و در میدان‬ ‫انجام م ‬ ‫شـهرداری غرف ههـای صنایع دسـتی بـر پـا خواهـد شـد‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬مشـارکت خـوب اسـت امـا کافـی نیسـت»‪.‬‬ ‫رقیبان بسیارند؛ مدیران این فرصت را از کف ندهند‬ ‫مشـاور معـاون وزیـر میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی گفـت‪« :‬ا گـر رشـت عنـوان شـهر جهانـی‬ ‫صنایع دسـتی را دریافـت کنـد در مسـیر اصلـی گردشـگری‬ ‫قـرار می گیـرد و ارزاوری بـه اسـتان چند برابـر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫فـرزاد رشـیدی بیـان کـرد‪« :‬رشـت بـا ثبـت جهانـی در مسـیر‬ ‫اصلـی گردشـگری قـرار می گیـرد و شـهرهایی کـه ثبـت‬ ‫جهانـی شـده اند بازدیدکنند ههـای خارجـی انـان افزایـش‬ ‫نهـا توسـعه می یابـد‪ ۴۰ .‬اثـر جهانـی در حـوزه‬ ‫و گردشـگری ا ‬ ‫میراث فرهنگـی و صنایع دسـتی ایـران داریـم کـه ‪ ۲‬مـورد‬ ‫لهـای هیرکانـی اسـت‬ ‫نهـا جنگ ‬ ‫میـراث طبیعـی ‪ -‬یکـی از ا ‬ ‫یشـود ‪ ۲۲ -‬اثـر‬ ‫لهـای گیلان را شـامل م ‬ ‫کـه بخشـی از جنگ ‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬یـک صنعتـی و ‪ ۱۴‬اثـر صنایع دسـتی ثبـت‬ ‫جهانی شـده اند که روسـتای قاسـم اباد رودسـر با محوریت‬ ‫چادرشـب بافـی یکـی از ان ها سـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـا‬ ‫تحقیقـی کـه بـرای یونسـکو انجـام دادیـم بـه امـار مالیـات‬ ‫اواخـر قاجاریـه در گیلان کـه نـگاه می کردیـم ‪ ۹۶‬درصـد‬ ‫مربـوط بـه صنایع دسـتی بـوده اسـت و ایـن صنایع دسـتی‬ ‫یهـای‬ ‫بـود کـه چرخـه اقتصـاد اسـتان را می چرخانـد؛ فامیل ‬ ‫مانند؛ تورچی‪ ،‬ابریشمی‪ ،‬ابریشمیان‪ ،‬نوغانچی و چه بسیار‬ ‫دیگـر نشـانه پیشـینه ارزشـمند صنایع دسـتی در گیلان‬ ‫اسـت»‪ .‬مشـاور معـاون وزیـر میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی گفـت‪« :‬امـروز در شـرق گیلان قاسـم اباد بـه‬ ‫ثبت جهانی رسیده در غرب ماسوله در حال جهانی شدن‬ ‫اسـت در سـه سـوی گیلان بخشـی از هیرکانیـان بـه ثبـت‬ ‫جهانـی رسـیده اند و ا گـر در مرکـز موفـق شـویم شـهر رشـت‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ً‬ ‫را جهانـی کنیـم مطمئنـا کریـدور خوبـی برای‬ ‫جـذب گردشـگر ورودی خواهیـم داشـت کـه‬ ‫جـذب دالر داشـته باشـیم‪ .‬وقتـی قاسـم اباد‬ ‫ثبـت جهانـی شـد براسـاس امـار گمـرک در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬صـادرات صنایع دسـتی پنـج‬ ‫برابـر بیشـتر شـد و ایـن موضـوع ورود ارز را‬ ‫دو صدچنـدان خواهـد کـرد‪ .‬ثبـت جهانـی‬ ‫‪ ۲‬گونـه اسـت؛ ثبت هایـی کـه مسـتقیم‪،‬‬ ‫یونسـکو ثبـت می کنـد و ثبت هایـی کـه‬ ‫توسـط شـورای جهانـی صنایع دسـتی انجـام‬ ‫یشـود کـه البتـه ثبـت صنایع دسـتی‬ ‫م ‬ ‫در شـورای جهانـی صنایع دسـتی انجـام‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه متاسـفانه در‬ ‫م ‬ ‫برخـی از کشـورهای جهـان صنایع دسـتی به‬ ‫نسل جدید انتقال پیدا نمی کند یا در برخی‬ ‫جاها شغل های پایدار نیست اما یکی از سیاست هایی که‬ ‫شـورای جهانـی صنایع دسـتی بـا همـکاری یونسـکو در نظر‬ ‫گرفتـه‪ ،‬ان اسـت کـه چطـور می تواننـد صنایع دسـتی را در‬ ‫شهرها و روستاها محور توسعه قرار دهند و به همین دلیل‬ ‫ثبـت روسـتاها و شـهرها در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬مشـاور‬ ‫معـاون وزیـر میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫با تا کید بر اینکه قرار است رشت شهر جهانی صنایع دستی‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهری کـه ایـن عنـوان را دریافـت می کنـد‬ ‫بایـد حداقـل هفـت رشـته بسـیار فعـال داشـته باشـد کـه‬ ‫خراطـی‪ ،‬رشـتی دوزی‪ ،‬معـرق‪ ،‬منبـت‪ ،‬البسـه محلـی‪ ،‬چـرم‬ ‫و سـفال هفـت رشـته صنایع دسـتی فعـال در رشـت اسـت‪.‬‬ ‫اهمیت صنایع دسـتی در شـهر بایـد بـرای ارزیابان ملموس‬ ‫باشـد؛ فقـط اصفهـان و شـیراز شـهر جهانـی صنایع دسـتی‬ ‫شـده اسـت و االن کاندیدایـی رشـت رقیبـان بسـیاری دارد‬ ‫لـذا بایـد مدیـران ایـن فرصـت را قـدر بداننـد تـا از کـف نـرود‪.‬‬ ‫به طورقطـع ا گـر همدلـی وجـود داشـته باشـد و عنـوان شـهر‬ ‫جهانی صنایع دسـتی برای رشـت دریافت شـود‪ ،‬مهم ترین‬ ‫ارمغـان بـرای نسـل نـو خواهد بـود‪ .‬بیـش از ‪ ۲۷‬هزار هنرمند‬ ‫صنایع دسـتی در ‪ ۴۲‬رشـته مختلـف تولیـد محصـوالت‬ ‫هنرهای سـنتی گیالن مشـغول به فعالیت هسـتند و هفت‬ ‫شـهر و روسـتای اسـتان نیـز بـا برندهـای ملـی و جهانـی‬ ‫به عنوان شـهر و روسـتاهای صنایع دستی معرفی شده اند‪.‬‬ ‫صنعت دسـت به واسـطه جاری شـدن ذوق و هنر در تولید‬ ‫یادمان هایـی از گذشـته حامیـان خویـش را بـی ارمغـان رهـا‬ ‫نمی کنـد بلکـه اصالـت و قدمتی برامـده از صفای روسـتایی‬ ‫پاداشـی اسـت کـه در برابـر ایـن حمایـت‪ ،‬نصیـب خریـداران‬ ‫یشـود»‪ .‬بنـا بـه سیاسـت ها و‬ ‫تولیـدات صنایع دسـتی م ‬ ‫نشـده ازسـوی اداره کل میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫تهـای تعیی ‬ ‫اولوی ‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی گیلان‪ ،‬پـس از ثبـت جهانـی‬ ‫قاسـم اباد رودسـر بـا محوریـت چـادر شـب بافی‪ ،‬برندسـازی‬ ‫در سـطح ملـی بـا هـدف رونـق صنایع دسـتی در منطقـه‬ ‫بیـش از همیشـه مـورد اهتمـام قـرار گرفـت و پـس از معرفـی‬ ‫فشـتکه خمـام بـا عنـوان روسـتای ملـی حصیربافـی‪ ،‬شـهر‬ ‫رشـت نیز به عنوان شـهر ملی رشـتی دوزی و چهار روستای‬ ‫گیلان روسـتای ملـی اعلام شـد‪ .‬رشـتی دوزی (قلاب دوزی‬ ‫رشـت) یکی از رودوزی های سـنتی ایران و از صنایع دسـتی‬ ‫گیالن است که در فهرست اثار ملی ایران ‪ -‬میراث فرهنگی‬ ‫ناملمـوس (معنـوی) ‪ -‬بـه ثبـت رسـیده اسـت؛ در ایـن کار‬ ‫زمینه پارچه به وسیله نخ های ابریشمین رنگین به گونه ای‬ ‫یشـود‪ .‬پانزدهـم دی مـاه‬ ‫بسـیار زیبـا و چشـم نواز تزئیـن م ‬ ‫خمـوزه نیاوران شـهر رشـت به عنوان‬ ‫‪ ۹۹‬طـی مراسـمی در کا ‬ ‫شـهر ملـی هنرهای سـنتی ایـران بـا محوریـت رشـتی دوزی‪،‬‬ ‫روسـتای ارده شهرسـتان رضوانشـهر با محوریت شال بافی‪،‬‬ ‫روسـتای جیـرده شهرسـتان شـفت بـا محوریـت سـفالگری‬ ‫ن محله شهرستان استارا با محوریت‬ ‫سنتی‪ ،‬روستای عنبرا ‬ ‫گلیم بافی و روسـتای شـالما شهرسـتان ماسـال با محوریت‬ ‫چوب تراشـی موفـق بـه دریافـت گواهی نامـه ملـی شـدند‪.‬‬ ‫جلسـه مالقـات مردمـی علـی کلهـر؛ شـهردار کهریـزک بـا‬ ‫شـهروندان به همـراه هـادی برزو؛ معاون فنی شهرسـازی‪،‬‬ ‫محمـد یار خدایـی؛ مسـئول بازرسـی و سـعید رافضـی؛‬ ‫مسـئول واحـد روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک در دفتر‬ ‫کار شـهردار برگزار شـد‪ .‬علی کلهر اظهار کرد‪ :‬ایجاد ارتباط‬ ‫مسـتقیم حـوزه مدیریـت شـهرداری بـا شـهروندان یکـی از‬ ‫برنامه های منسجم و مستمر مدیریت شهری محسوب‬ ‫یشـود کـه در قالـب میزخدمـت‪ ،‬مالقـات مردمـی‬ ‫م ‬ ‫هفتگـی‪ ،‬بازدیدهـای میدانـی‪ ،‬سـامانه های ارتباطـی‬ ‫درحال اجـرا سـت‪ .‬در این جلسـه شـهروندان پیرامـون‬ ‫مسـائلی همچون حوزه شهرسـازی‪ ،‬شـغلی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫فرهنگـی ورزشـی‪ ،‬حـوزه املا ک و دیگـر مسـائل مرتبـط بـا‬ ‫شـهرداری ب هصـورت چهره به چهـره بـا شـهردار کهریـزک‬ ‫صحبت کردند و پرونده های افراد جهت پیگیری بیشتر‪،‬‬ ‫پـس از برسـی بـه واحدهـای ذی ربـط ارجـاع داده شـد‪.‬‬ ‫بازگشت دو واحد گازی نیروگاه برق‬ ‫به مدار تولید‬ ‫معـاون نگهـداری و تعمیـرات نیـروگاه بـرق ری گفـت‪:‬‬ ‫«واحدهـای گازی شـماره ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۹‬ایـن نیـروگاه بعـد از‬ ‫بازدیـد و تعمیـرات پیشـگیرانه بـه مـدار تولیـد بازگشـت»‪.‬‬ ‫حسـین مهدیـزاده گفـت‪« :‬واحدهـای گازی ‪ ۲۵‬مگاواتـی‬ ‫شـماره ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۹‬نیـروگاه ری پـس از انجـام تعمیرات و بازدید‬ ‫قسـمت های داغ توربیـن بـه شـبکه سراسـری بـرق کشـور‬ ‫پیوسـتند‪ .‬ایـن دو واحـد کـه طبـق برنامـه زمان بنـدی و با‬ ‫هماهنگـی مرکـز کنتـرل شـبکه بـرق ایران به منظـور حفظ‬ ‫امادگـی و تولیـد پایـدار انـرژی از مـدار خـارج شـده بودنـد‪،‬‬ ‫پـس از انجـام تعمیـرات و بازدیدهـای دوره ای دوبـاره‬ ‫بـه مـدار تولیـد بازگشـت و بـرای تولیـد انـرژی بـه شـبکه‬ ‫سراسـری بـرق کشـور متصـل شـد»‪ .‬ایـن مسـئول اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬بـا تکمیـل تعمیـرات پیشـگیرانه ایـن دو واحـد‪،‬‬ ‫یشـده ایـن نیـروگاه‬ ‫حـدود ‪ ۹۵‬درصـد تعمیـرات برنامه ریز ‬ ‫در سـال جـاری به پایـان رسـیده اسـت و تنهـا تعمیـرات‬ ‫یـک واحـد ‪ ۲۵‬مگاواتـی باقیمانـده و در حـال اورهـال‬ ‫اسـت کـه در روزهـای اتی تکمیـل و به بهر هبـرداری خواهد‬ ‫رسـید»‪ .‬به گفتـه مهدیـزاده؛ نیـروگاه ری بااسـتفاده از توان‬ ‫متخصصـان پرتلاش و جهادگـر خـود توانسـته بـا وجـود‬ ‫تعمیـرات چندیـن واحـد ب هطـور هم زمـان‪ ،‬از مابقـی‬ ‫ظرفیـت خـود بـرای تولید انـرژی به طور مطلوب اسـتفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تقدیر شهرداری منطقه ‪۲۰‬‬ ‫از مادر شهید مرادی‬ ‫معـاون اجتماعـی و فرهنگـی منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران به همـراه‬ ‫شـهردار ناحیـه ‪ ۶‬همزمـان بـا مبعـث حضـرت رسـول‬ ‫ا کـرم (ص) بـا حضـور در خانـه مـادر معظـم شـهید مـرادی‪،‬‬ ‫از وی تقدیـر کردنـد‪ .‬مهـدی مالمیـر ضمـن عـرض تبریـک‬ ‫ایـام مبـارک مبعـث پیامبـر (ص) بـه مـادر بزرگـوار شـهید‬ ‫مـرادی‪ ،‬بـه شـجاعت و بصیـرت بـاالی شـهدا اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬شـهدا بـا حضـور خـود در جبه ههـای جنـگ‪،‬‬ ‫عالو هبـر حفـظ و حراسـت از کشـور‪ ،‬امنیـت و ارامـش را‬ ‫یهـا بسـیار ارزشـمند و‬ ‫بـه مـا بازگرداندنـد کـه ایـن فدا کار ‬ ‫قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬طاهـری؛ شـهردار ناحیـه شـش نیـز‬ ‫ضمـن عـرض تبریـک ایـام بـه خانـواده معظـم ایـن شـهید‬ ‫بـزرگ واال مقـام‪ ،‬جانفشـانی شـهدا را حاصـل فـدا کاری‬ ‫خانواد ههـا به ویـژه مـادران و همسـران شـهدا خوانـد و‬ ‫افزود‪« :‬مادران شهدا از ابتدای انقالب بارها ثابت کرده اند‬ ‫کـه بـا توسـل بـه ائمه اطهـار(ع) در برابـر تمامـی سـختی ها‬ ‫می ایسـتند و با تکی هبـر صبـر و بردبـاری راه فرزنـدان شـهید‬ ‫خود را ادامه می دهند»‪ .‬در ادامه این بازدید مادر شـهید‬ ‫مـرادی ضمـن بیـان خاطراتـی از شـهید‪ ،‬یـاد وخاطـر ایـن‬ ‫بزرگـوار را زنـده نگـه داشـت‪ .‬درپایـان ایـن دیـدار از مـادر‬ ‫گرامـی شـهید مدافـع حـرم بـا اهـدا لـوح سـپاس و هدایایی‬ ‫تقدیـر به عمـل امـد‪ .‬منطقـه ‪( ۲۰‬شـهرری) جنوبی تریـن‬ ‫منطقـه شـهری شـهرداری تهـران اسـت و دارای پنـج‬ ‫ناحیـه داخـل محـدوده و ‪ ۲‬ناحیـه خـارج محـدوده و ‪۲۱‬‬ ‫محلـه اسـت‪ .‬ایـن منطقـه در جنوبـی تریـن نقطـه شـهری‬ ‫واقـع شـده اسـت و از شـمال بـه بزرگـراه ازادگان‪ ،‬از شـرق بـه‬ ‫بزرگـراه امـام علـی‪ ،‬از جنـوب بـه بزرگـراه اوینـی و از غـرب بـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مبارک ابـاد و صالح ابـاد محـدود م ‬ صفحه 13 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبهیکاسفند ‪ / 1401‬شماره ‪436‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫برندگان و بازندگان اقتصادی کرونا‬ ‫ِ‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یتـازد‪،‬‬ ‫یکـه همه گیـری کرونـا بی وقفـه م ‬ ‫در حال ‬ ‫اقتصـاد ا کثـر کشـورهای عضـو «سـازمان‬ ‫همـکاری و توسـعه اقتصـادی» (‪)OECD‬‬ ‫رفته رفتـه بـه وضعیـت سـال ‪ 2020‬و به عبارتـی‪،‬‬ ‫شهـای شـیوع ایـن‬ ‫ـروع اثرپذیـری از تن ‬ ‫اغـاز ش ِ‬ ‫ویروس مرگبار در شـوک اولیـه اش‪ ،‬بازمی گردد‪.‬‬ ‫طبـق داد ههـای ارائ هشـده توسـط مرکـز‬ ‫مثبت‬ ‫مطالعـات ‪The Economist‬؛ «ایرلنـد» بـا‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،22.3‬باالتریـن رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫را بیـن سـه ماهه چهارم ‪ 2019‬تـا سه ماه هسـوم‬ ‫‪ 2021‬داشـته کـه این رونـد روبه افزایـش‬ ‫اسـت‪ .‬ا گرچـه این نتیجـه قابل توجـه اسـت؛‬ ‫امـا همان طور کـه اینفوگرافیـک امـروز نشـان‬ ‫می دهـد؛ فقـط یـک «اسـتثناء» محسـوب‬ ‫روند افزایش ِـی‬ ‫می شـود‪ .‬در رده دوم جوامعی با ِ‬ ‫‪ ،GDP‬بـه نـام «شـیلی» با ثبت رق ِـم ‪10.4‬درصد‬ ‫یسـت که کشـورهایی کـه‬ ‫می رسـیم؛ این درحال ‬ ‫رتب ههـای ‪ 3‬تـا ‪ 6‬را ب هخـود اختصـاص داده اند‪،‬‬ ‫رشـد متوسـط تری بیـن ‪ 2.1‬تـا ‪ 3.5‬درصـد را‬ ‫نشـان می دهند‪ .‬کشـورهای شـاخص اروپایی؛‬ ‫از جملـه «بریتانیـا»‪« ،‬پرتغـال»‪« ،‬اسـپانیا» و‬ ‫«ایتالیـا» کـه بیشـترین اسـیب را از ایـن ویروس‬ ‫متحمـل شـده اند‪ ،‬هنـوز بهبـود نیافته انـد‬ ‫نهـا بیـن ‪ 1.3‬تـا‬ ‫و تولیـد ناخالـص داخلـی ا ‬ ‫ً‬ ‫‪ 6.6‬درصـد نیـز کاهـش یافتـه اسـت؛ مثلا‬ ‫یکـه به نظـر می رسـید «بریتانیـا» پـس از‬ ‫در حال ‬ ‫ـوع «دلتـا» در مسـیر مصونیت‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫ـود‬ ‫خ‬ ‫مبـارزه‬ ‫ِ‬ ‫گلـه ای قـرار دارد؛ امـا بـا ثبـت ‪1 57758‬مـورد‬ ‫عفونـت در ‪ 3‬ژانویـه ‪ 2022‬به دلیـل گسـترش‬ ‫ُ‬ ‫گونـه «امیکـرون» کـه ازاین حیـث در رتبـه دوم‬ ‫جهـان قـرار گرفـت؛ نتوانسـت اقدامـات الزم را‬ ‫درمـورد ترمیـم بحـران اقتصـادی خـود انجـام‬ ‫دهـد‪« .‬اسـپانیا» نیـز کـه بیشـترین کاهـش‬ ‫تولید ناخالص داخلی را در فهرسـت ‪ 23‬کشـور‬ ‫لشـده توسـط کارشناسـان ‪The‬‬ ‫‪ OECD‬تحلی ‬ ‫ُ‬ ‫‪ Economist‬دارد و درزمینـه شـیوع «امیکرون»‬ ‫نیـز جـزو رتب ههـای بـاالی جـدول اسـت؛ هنـوز‬ ‫ُ‬ ‫از ضربـه افـت گردشـگری در دو سال گذشـته‪،‬‬ ‫کمـر راسـت نکـرده‪ .‬ا گرچـه «تولیـد ناخالـص‬ ‫داخلـی» به تنهایـی می توانـد فقـط دورنمایـی‬ ‫از سلامت اقتصـادی یـک کشـور ارائـه دهـد؛‬ ‫با این وجـود‪ ،‬یـک شـاخص معتبـر ب هشـمار‬ ‫کنار ان گذشت‪ .‬برای‬ ‫می رود که نباید ساده از ِ‬ ‫قتـر‪ ،‬تحلیلگـران‬ ‫ایجـاد یـک رتبه بنـدی دقی ‬ ‫«ا کونومیسـت» داده هایـی را در مـورد تغییرات‬ ‫درامـد خانـوار بـه ازای هـر نفـر‪ ،‬سـرمایه گذاری‬ ‫بخش دولتی‪ ،‬نوسانات قیمت سهام و نسبت‬ ‫بدهـی عمومـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫نیـز جمـع اوری کردنـد؛ و با در نظر گرفتـن همـه‬ ‫لهـا‪« ،‬دانمـارک»‪،‬‬ ‫نمـوارد در تجزی هو تحلی ‬ ‫ای ‬ ‫«اسـلوونی» و «سـوئد» تنهـا اقتصادهایـی‬ ‫بوده انـد کـه تا کنـون به بهترین نحـو از تبعـات‬ ‫مال ِـی ایـن بیمـاری همه گیـر عبـور کرده انـد؛ و‬ ‫«اسـپانیا»‪« ،‬پرتغـال» و «بریتانیـا» نیز به ترتیب‬ ‫منفی ‪ 3.2‬و منف ِـی ‪ ،2.1‬در‬ ‫منفی ‪ِ ،6.6‬‬ ‫بـا رون ِـد ِ‬ ‫رتب ههـای اخـر قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫ایرلند‬ ‫چین‬ ‫نروژ‬ ‫لهستان‬ ‫سوئد‬ ‫دانمکارک‬ ‫ایتالیا‬ ‫کانادا‬ ‫ژاپن‬ ‫بریتانیا‬ ‫پرتغال‬ ‫اسپانیا‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫گورخر؛نگاتیو خانوادهاسب ها!‬ ‫از پسـتانداران گیاهخوار قوی و بزرگ متعلق به خانواده اسب هاسـت که ظاهر خاص و منحصربه فردش ان را به یکی از حیوانات شـگفت انگیز کره زمین تبدیل کرده اسـت حیوانی سـنگین وزن اسـت که‬ ‫پاهـای بلنـد و الغـر و سـم باریکـش بـرای دویـدن در سـرعت های زیـاد طراحـی شـده و بـه ایـن حیـوان کمـک می کند تا درصورت لزوم با سـرعت ‪ 40‬کیلومتربرسـاعت بدود مانند اسـب تنها یک انگشـت در‬ ‫هر پایش دارد که توسـط سـم های محکم محافظت می شـود یال گورخر از پشت سـرش شـروع می شـود و تا دم ادامه دارد پوسـت گورخر طراحی سیاه وسـفید راه راه دارد که در هر گورخر منحصربه فرد‬ ‫بوده و به این حیوان کمک می کند تا گورخرهای دیگر گله را شناسایی کند؛ این الگو در گونه های مختلف با هم فرق دارد‪ .‬راز نوارهای روی بدن گورخر تا امروز به صورت یک راز باقی مانده و دانشمندان‬ ‫هنـوز از علـت ان مطمئـن نیسـتند به طورکلـی سـه نـوع مختلـف گورخـر در افریقـا وجـود دارد کـه عبارت انـد از گورخر معمولی یا گورخر دشـت که به نام گورخر بورچل نیز شـناخته شـده اسـت؛ گورخر گروی‬ ‫کـه به نـام گورخـر امپریـال نیـز مشـهور اسـت؛ و گورخـر کوهـی وزن گورخـر دشـت حـدود ‪ 400‬کیلوگـرم‪ ،‬وزن گورخـر گروی حدود ‪ 380‬کیلوگـرم و وزن گورخر کوهی حدود ‪ 280‬کیلوگرم اسـت حیوانی به شـدت‬ ‫اجتماعی سـت و برای محافظت خود از دسـت شـکارچیان‪ ،‬گله ای زندگی می کند‪ .‬پیوند اجتماعی محکم بین گورخرها ان ها را نسـبت به هم بسـیار بامحبت کرده اسـت؛ ان ها با دندان های خود همدیگر‬ ‫را نوازش می کنند و هنگام حمله شکارچیان مراقب یکدیگر هستند گیاهخوار است و حدود ‪ 90‬درصد رژیم غذایی اش را طیف گسترده ای از علف های مختلف و مواد گیاهی همچون برگ ها و جوانه ها‬ ‫تشـکیل می دهـد‪ .‬ازانجا کـه ارزش غذایـی علـف بسـیارکم اسـت گورخرهـا ‪ 60‬تـا ‪ 80‬درصـد اوقـات روز خـود را صرف چریدن می کنند از جمله دشـمنان گورخر می توان به شـیر‪ ،‬پلنگ‪ ،‬کفتار و سـگ وحشـی‬ ‫ً‬ ‫افریقایی اشـاره کرد‪ .‬زمانی که گورخرها از کنار رودخانه ها عبور می کنند توسـط تمسـاح ها نیز موردحمله قرار می گیرند از پستاندارانی سـت که رشـد نسـبتا اهسـته ای داشـته و چندسـال طول می کشـد تا‬ ‫یـک گورخـر مـاده بتوانـد امـاده تولیدمثـل شـود‪ .‬دوره بـارداری گورخـر بیـن ‪ 10‬تـا ‪ 12‬مـاه طـول می کشـد میانگین طول عمر گورخر در طبیعت حدود ‪25‬سـال اسـت خنده گورخر نر نیز مانند خنده اسـب ها‬ ‫مشـهور اسـت‪ .‬حیـوان لـب باالیـی خـود را به گونـه ای بـاال می بـرد کـه حالـت خنـده به صـورت او می دهد‪ .‬به نظر می رسـد ایـن کار باعث افزایش حـس بویایی گورخر می شـود از معدود پستاندارانی سـت که‬ ‫ً‬ ‫گویـا رنگ هـا را تشـخیص می دهـد؛ امـا نمی توانـد نارنجـی را ببینـد گورخرهـا برای خوابیدن معموال دراز نمی کشـند؛ بلکه به حالت ایسـتاده می خوابند می تواند گوش هایـش را در همه جهات بچرخاند و‬ ‫از ان برای ارتباط برقرارکردن با همنوعانش اسـتفاده می کند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!