هفته نامه سرافرازان شماره 435 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 435

هفته نامه سرافرازان شماره 435

هفته نامه سرافرازان شماره 435

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬بهمن ‪ 22/1401‬رجب ‪ 13 /1444‬فوریه ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 435‬تومان‬ ‫بابکحمیدیان؛‬ ‫مردانتخاب هایدشوار‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94 @gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫بابکحمیدیان؛‬ ‫مردانتخاب هایدشوار‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫«بابــک حمیدیــان» متولــد ‪ 19‬شــهریور ‪ 1359‬در تهــران اســت‪ .‬او کــه فار غ التحصیــل رشــت ه‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یســت‪ ،‬فعالیــت خــود را در ســینما‬ ‫نمایــش بــا گرایــش طراحــی صحنــه از دانشــگاه ازاد اسالم ‬ ‫یپــور اغــاز کــرد؛ هرچنــد بــا‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــا نقشــی کوتــاه در «مزرعــه پــدری» چهاردهمیــن فیلــم بلنــد رســول مالقل ‬ ‫ش از‬ ‫نســال بــود کــه بــه عمــوم ســینماروها معرفــی شــد‪ .‬او پیـ ‬ ‫فیلــم «قدمــگاه» ســاخت ه محمدمهــدی عســگرپور در هما ‬ ‫پیوســتن بــه عرصـ ه تصویــر‪ ،‬چندســالی درزمینـ ه نمایــش کار؛ و در چنــد اجــرا در اروپــا حضــوری موفــق را تجربــه کــرده بــود‪.‬‬ ‫اشــنایی اش بــا اتیــا پســیانی در المــان کــه هـر دو بــرای اجــرای نمایــش بــه انجــا ســفر کــرد ه بودنــد‪ ،‬بانـ ِـی حضــور مقابــل‬ ‫یتــری تبدیــل شــود‪ ،‬ســاخته ای از مهرشــاد کارخانــی با عنــوان‬ ‫دوربیــن ســینما شــد‪ .‬اثــری کــه باعــث شــد بــه چهــر ه عموم ‬ ‫«ریســمان بــاز» بــود کــه ســال ‪ 86‬ا کــران شــد و به خاطــرش در دور ه دوازدهــم جشــن خانـ ه ســینما تندیــس زر یــن نقــش‬ ‫دوم مــرد را گرفــت‪« .‬طبــل بــزرگ زیــر پــای چــپ»‪« ،‬یــک بــوس کوچولــو»‪« ،‬اســب»‪« ،‬ســه زن»‪« ،‬خــدا نزدیــک اســت»‪،‬‬ ‫«خــا ک اشــنا»‪« ،‬بی پولــی»‪« ،‬کلبــه»‪« ،‬دیــو و دلبــر»‪« ،‬پنهــان»‪« ،‬اســب حیــوان نجیبــی اســت»‪« ،‬یــک خانــواده محتــرم»‪،‬‬ ‫«بغــض»‪« ،‬هیــس! دخترهــا فریــاد نمی زننــد»‪« ،‬ســا کن طبقــه وســط»‪« ،‬رســتاخیز»‪« ،‬چ»‪« ،‬بــه تهــران خــوش امدیــد»‪« ،‬بــا‬ ‫خهــا»‪« ،‬مــن دی هگــو مارادونــا هســتم»‪« ،‬مــرگ ماهــی» و ‪ ...‬ســایر فیل مهــای ســینمایی او‬ ‫دیگــران»‪ ۵۰« ،‬قــدم اخــر»‪« ،‬نیمر ‬ ‫جهــا» و ‪ ...‬را بــازی کــرد‬ ‫هســتند‪ .‬حمیدیــان در تلویزیــون مجموع ههــای «بــه کجــا چنیــن شــتابان»‪« ،‬حیرانــی»‪ « ،‬گــذر از رن ‬ ‫یسـی پی نشســته‬ ‫بســوزی ها» و «می س ‬ ‫و درزمینـ ه نمایــش هــم اثــاری نظیــر «مکبــث»‪« ،‬ویتســک»‪« ،‬مرثیـه ای بــرای کتا ‬ ‫یخــورد‪.‬‬ ‫می میــرد» در کارنام ـه اش بــه چشــم م ‬ ‫ا گر قرار بود هر فیلمی که توسط بازیگری بازی می شود را به مثابه میخ پرچی بر زمین ه تثبیت او در سینما درنظر بگیریم‪،‬‬ ‫یشـک «بابـک حمیدیـان» میخ پر چ هایـش را کوبیـده و جاپای خـودش را دراین عرصه به خوبی محکم کرده اسـت‪ .‬او از‬ ‫ب ‬ ‫یسـت کـه اهست هو پیوسـته جلـو می اید و بی حاشـیه در مسـیر ادامـه می دهد‪ .‬فیلم هایـی که بازی کـرده را‬ ‫جملـ ه بازیگران ‬ ‫ً‬ ‫عموما نام های قابل اعتنایی سـاخته اند و این نشـان می دهد که وسـواس انتخابش اجازه نداد ه خود را محدود به چند‬ ‫ی‪ ،‬دو سـکانس در اثار متفـاوت‪ ،‬نقش های خاص‬ ‫نـام و در نتیجـه‪ ،‬تعـدادی انگشت شـمار فیلـم کنـد‪ .‬او حتـی شـده در یک ‬ ‫بر عهـده گرفتـه اسـت و به نوعـی نـ ه یک بـاره؛ بلکـه فیلم به فیلـم رشـد کـرده اسـت‪ .‬شـاید عجیـب باشـد کـه بگوییم از سـال‬ ‫‪ 1382‬که وارد عرص ه تصویر شـده تا سـال ‪ 1401‬که در ان با فیلم «غریب» در جشـنواره فجر درخشـید؛ ‪ 50‬فیلم سـینمایی‬ ‫یسـت‪ .‬دراین باره گفت ه اسـت‪« :‬ا گر هومن سـیدی می خواهد در اعترافات ذهن خطرنا ک‪،‬‬ ‫بازی کرد ه که امار قابل توجه ‬ ‫فقـط یـک سـکانس بـازی کنـم‪ ،‬حاضـرم بـرای همـان یـک سـکانس‪ ،‬فـک مصنوعـی بگـذارم تـا بـه ادم هـا نشـان دهـم کـه‬ ‫شهـای کوچـک؛ امـا متنـوع داشـت‪ .‬بـا همین فرض مـی روم در فیلم امکان مینـا فقط در یک پلان و به جای‬ ‫یشـود نق ‬ ‫م ‬ ‫یک هنرور که سر جایش نبوده‪ ،‬در لوکیشن مخابرات بازی می کنم‪ .‬دراین کار‪ ،‬هم فانتزی مستتر است و هم عالقه ام به‬ ‫ننـگاه باعـث شـده تـا در چندسـال اخیر جـزو بازیگـران پرکار جشـنوار ه فجر محسـوب شـود؛‬ ‫کمـال تبریـزی»‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬ای ‬ ‫یکـه می توانـد ب هشـکلی برایـش مخاطره امیـز هـم باشـد‪ .‬منتقدانـش او را بازیگـری دم دسـتی می نامنـد کـه در هـر‬ ‫اتفاق ‬ ‫یشـود‪ ،‬حضـور می یابـد و کمیـت کارهایـش بیش ازانی سـت کـه بایـد در کارنامـ ه بازیگـری بـا میـزان‬ ‫پـروژه ای کـه دعـوت م ‬ ‫ً‬ ‫سابق ه او در عرص ه سینما باشد‪ .‬خودش این را قبول ندارد و البته واقعا هم بسیاری از نقش های کوتاهی که بازی کرده ؛‬ ‫هـم در فیل مهـای ابرومنـدی بودنـد و هـم حضورهایـی قابل دفاع انـد‪ .‬حمیدیـان بازیگری سـت کـه عالقـه بـه سـینما را‬ ‫همیشـه در خـود حفـظ کـرده و همچنـان پرشـور در قالب هـای مختلف ظاهر می شـود؛ البته گاه بـرای همان چند دقیقه‬ ‫بـازی هـم کارهایـی انجـام می دهـد کـه به نوعـی نـزد عـد ه زیـادی از بازیگـران قدیـم و جدیـد مـا منسـوخ شـده اسـت؛ گرچه‬ ‫ً‬ ‫عمـد ه ایـن تالش هایـش گاه نادیـده گرفتـه شـده اند و از سـوی مخاطـب عـام کـه اصلا دیـده نشـد‪ .‬می گویـد‪« :‬به جرئـت‬ ‫می گویـم داورانـی کـه فیلـم اسـتراحت مطلـق را دیدنـد‪ ،‬متوجـه نشـدند چـرا در این فیلـم با اینکـه خیلـی الغـرم‪ ،‬شـکمم باد‬ ‫دارد؟ دلیلـش به نظـر خـودم ایـن بـود که دل ان شـخصیت به خاطر خـوردن تخم مرغ و املت زیـاد‪ ،‬نفخ کرده! این چیزها‬ ‫ً‬ ‫در تحلیل نقش می گنجد و من حتما باید به ان ها توج ه کنم؛ اما داوران ان سال جشن خانه سینما من را گزین ه الترناتیو‬ ‫نقـش مکمـل مـرد نگـه داشـته بودنـد؛ در حالی کـه در اسـتراحت مطلـق‪ ،‬با یـک تعریف‪ ،‬نقـش اصلی مـرد را بـازی می کردم‪.‬‬ ‫چـرا؟ چـون وقتـی حضـور نـدارم هـم در مـوردم صحبت می شـود‪ .‬این خاطره ها تبدیل می شـود به وجوه غم انگیز سـینما‬ ‫که باعث می شود خستگی بعضی نقش ها در جان ادم بماند‪ .‬دل من ُپر است از این خاطره ها»‪ .‬به هرروی سینما رویه ‬ ‫عشـق بازیگری هایی ست که ا گاهانه‬ ‫بی رحم خودش را همیشـه به نوعی به بازیگران نشـان داده اسـت‪ .‬حمیدیان‪ ،‬از ان‬ ‫ِ‬ ‫در این مسـیر قـدم برداشـت و اموخـت؛ می گویـد‪« :‬بازیگـری مطالعـه دارد‪ ،‬بایـد زبان بصری خـود را باال ببـری‪ ،‬باید جهان را‬ ‫زیباتـر ببینـی‪ ،‬کتـاب بخوانـی‪ ،‬عـرق بریـزی‪ .‬این هـا ان چیزی سـت که در جهـان واقعـی بازیگـری مرسـوم اسـت؛ امـا‬ ‫نسـال ها تعاریـف بازیگـری بـرای مـردم عـوض شـده اسـت‪ .‬دانشـگاه ها و اموزشـگاه های بازیگـری جـز چن دمـورد‪،‬‬ ‫درای ‬ ‫ً‬ ‫نو سـال های من‬ ‫ان دسـته از تعاریقـی را بـرای عالقه منـدان مطـرح کردنـد کـه فایده ای نداشـته اسـت‪ .‬حاال احتماال هم س ‬ ‫یشـنوند و می گوینـد نفسـم از جـای گـرم درمی ایـد؛ امـا مـن مسـیر سـختی را طـی کـرده ام»؛ و البتـه ایـن‪،‬‬ ‫حرف هایـم را م ‬ ‫یسـت‪ .‬سـال ها طـول کشـید تـا «حمیدیـان» به چهـره تبدیـل شـود؛ از ان چهره هایی که مـردم با دیدنش‬ ‫ادعایـی حقیق ‬ ‫به سرعت نامش را به زبان بیاورند یا به خاطرش فیلمی یا نمایشی را ببینند‪ .‬شاید کمتر کسی او را تا قبل از «ریسمان باز»‬ ‫نظیـر «طبـل بـزرگ زیـر پـای چـپ» را بـازی کـرد کـه‬ ‫ان قدرهـا به خاطـر بیـاورد؛ امـا او در همـان برهـه بـرای مثـال‪ ،‬کاری‬ ‫ِ‬ ‫به خاطرش از دور ه نهم جشـن خان ه سـینما‪ ،‬کاندیدای دریافت جایز ه نقش دوم مرد شـد یا در فیلمی به نام «یک بوس‬ ‫کوچولـو» سـاخت ه بهمـن فرمـان ارا حضـور داشـت‪ .‬حتـی فیلـم زیبای «خـدا نزدیـک اسـت» به کارگردانی علـی وزیریـان را در‬ ‫همـان دور ه گمنامـی عمومـی بـازی کـرد‪ .‬فیلـم ‪ ،‬دربـار ه «رضا»سـت کـه بـا موتـور مسافرکشـی می کنـد‪ .‬او در نـگاه اهالـی‪،‬‬ ‫شـیرین عقل اسـت؛ لیکـن در باطـن جوانـی باعاطفـه‪ ،‬مهربـان و برخـوردار از سلامت کامـل ذهنی سـت‪ .‬در نزدیکـی محل‬ ‫زندگی «رضا»‪ ،‬روسـتای کوچکی سـت که بخشـی از جاد ه ان در مسـیر سـیل ویران شـده‪ .‬اهالی برای تردد به انجا ناچارند‬ ‫بـا موتورهـای مسـافرکش و از راه جنگلـی عبـور کننـد‪ .‬در این ایـام‪« ،‬لیلا»؛ معلم جدید روسـتا از راه می رسـد و بـرای رفتن به‬ ‫یشـود بـا موتـور سـفر کند‪« .‬رضـا» دلباخت ه «لیال» شـده‪ ،‬رفته رفته احواالتش به گونـه ای تغییر می یابد که‬ ‫مدرسـه ناچـار م ‬ ‫مـادرش او را بـرای شـفا بـه امامـزاده می بـرد ‪ ...‬اثـر نه تنهـا در ایـران مورد توجه منتقدین واقع شـد؛ بلکـه ا کران های موفقی‬ ‫در دهمیـن جشـنوار ه بین المللـی فیلـم سـینما و دیـن در کشـور ایتالیـا و دهمیـن جشـنوار ه بین المللـی فیلـم دا کا در‬ ‫بنگالدش داشت و حتی برند ه جایز ه دون تونینو بلو در سال ‪ ۲۰۰۷‬از جشنوار ه فیلم های مذهبی ایتالیا شد‪ 1386 .‬برای‬ ‫او‪ ،‬سـال خوبـی بـود‪ .‬فیلـم «ریسـمان بـاز» را در کنـار پژمـان بازغـی برای مهرشـاد کارخانـی بازی کرد کـه قصه ای یک خطی‬ ‫داشـت؛ دو جـوان از قشـر فرودسـت جامعـه کـه در کشـتارگاه کار می کننـد‪ ،‬مامـور می شـوند تـا گاوی را بـه یـک قصابـی در‬ ‫ کار تجربه گرایانه نوشتند‪« :‬یکی از مواردی که بر جذابیت های‬ ‫محله ای اشرافی برسانند‪ .‬منتقدان دربار ه جاذبه های این ِ‬ ‫ایـن فیلـم سـاده و شـریف می افزایـد‪ ،‬بـازی درخشـان دو بازیگـر اصلـی ان اسـت‪ .‬پژمـان بازغـی در نقـش میکائیـل؛ جوانـی‬ ‫تهی دسـت که ب هسـختی وانتی قسـطی خریده و با ان در کشـتارگاه کار می کند‪ ،‬بی شـک بهترین بازی کارنام ه هنری خود‬ ‫تـا ان زمـان را ارائـه می دهـد‪ .‬از سـویی‪ ،‬بابـک حمیدیـان نیـز در قالـب شـخصیت عسـگر؛ جـوان سـاده دل شهرسـتانی کـه‬ ‫همـراه و دسـتیار میکائیـل اسـت‪ ،‬به خوبـی جـا افتـاده و ایفـای نقشـی باورپذیـر و قابل تامـل دارد‪ .‬حضـور گـرم و شـیرین‬ ‫ایـن دو‪ ،‬بی انکـه بـه لودگـی یـا اغـراق منجـر شـود‪ ،‬بخشـی از بـار جذابیت هـای فیلـم را بـه دوش می کشـد»‪ .‬کارهـای بعـدی‬ ‫ویژگی قابل توجهی داشـتند‪ :‬با‬ ‫حمیدیان‪ ،‬به نوعی تلفیقی از اثار ارتیسـتیک و اثار عامه پسـند بودند که البته هم ه ان ها‬ ‫ِ‬ ‫عمد ه مخاطبان ارتباط خوبی گرفتند؛ البته با احتساب اینکه همگی جای کار مناسبی برای نمایش توانمندی های او‬ ‫داشـتند‪« .‬خـا ک اشـنا» سـاخت ه فرمـان ارا همـکاری دوم ایـن دو هنرمنـد بـا هـم بـود؛ با این تفاوت کـه این بـار‪ ،‬حمیدیـان‬ ‫یتـر بر عهـده داشـت و ایـن نشـان مـی داد او و اسـتعدادش چقـدر بـر ذهنیـت کارگردانـی چون فرمـان ارا تاثیر‬ ‫نقشـی محور ‬ ‫ً‬ ‫مثبـت گذاشـته اسـت‪ .‬بعـد از «بی پولـی» بـه یـک پـروژ ه کامال متفاوت پیوسـت‪« :‬کلبه» فیلمی در ژانر وحشـت که توسـط‬ ‫جـواد افشـار سـاخته شـد‪ .‬داسـتانش دربـار ه چهـار دانشـجو بـود که برای تحقیـق به غسـالخانه ای در جنگل می رونـد؛ اما‬ ‫شـب هنگام اتفاق هایـی می افتـد کـه گویـی نبایـد به انجا می امدند‪ .‬حمیدیان‪ ،‬سـپس تجرب ه متفـاوت دیگـری را و این بار‬ ‫در قالـب یـک اثـر بـرای حـوز ه کودک ونوجـوان بـا «دیـو و دلبر» از سـر گذراند تـا پروند ه حرفـه ای اش از تنوع اثـار در ژانرهای‬ ‫مختلـف‪ ،‬پروپیمـان شـود‪ .‬به عبارتـی می تـوان موفقیتـی کـه امـروز در نـوع بازی هـای ایـن هنرمند می بینیـم را تا حـدودی‬ ‫باید متاثر از همین نبود نگاه دگم و محدودکننده در انتخاب هایش دانست‪ .‬این نگاه روبه رشد‪ ،‬در زندگی او هم تاثیرات‬ ‫خـودش را گذاشـته اند‪ .‬می گویـد‪« :‬بزرگ تریـن درس هایـی کـه بازیگری دراین سـال ها به مـن داده تعاریف تکنیکال نبوده‪.‬‬ ‫خیلـی تعاریـف سـاده ای بـوده؛ مثـل صبوری کـردن‪ ،‬بـاور‪ ،‬عشق داشـتن‪ ،‬عشـق دادن‪ ...‬ایـن مفاهیـم‪ ،‬به قـدری در زندگـی‬ ‫روزمـر ه مـا دسـتمالی شـده اند کـه فکـر می کنیـم ا گـر یک بازیگـر بخواهد دربـاره این چیزها حـرف بزند‪ ،‬دارد شکسته نفسـی‬ ‫لکـردن دمـای ‪53‬درجـه بـاالی صفـر در فیلـم رسـتاخیز‪ ،‬نـه تکنیک بازیگری سـت و نـه توان‬ ‫می کنـد؛ ولـی بـاور کنیـم تحم ‬ ‫بدنی‪ .‬فقط و فقط باور اسـت که تو ذهنت را ارام کنی که من االن اینجا روی اسـب هسـتم‪ ،‬در نقش یزید ابن معاویه‪ ،‬در‬ ‫فیلم احمدرضا درویش؛ دما ‪ 53‬درجه است و این من هستم که انتخاب شده ام تا این دما را تجربه کنم»‪ .‬ا گرچه تجربه ‬ ‫خـاص او در «رسـتاخیز» به نمایـش عمومـی درنیامـد تـا مـورد قضـاوت قـرار گیـرد؛ امـا اندک زمانی بعـد‪ ،‬بـا «چ» موردتوجـه‬ ‫بیشـتری واقـع شـد‪ .‬او دربـار ه ایـن نقـش و ایـن فیلـم می گویـد‪« :‬کارکـردن بـا حاتمی کیـا سـخت و جـذاب اسـت‪ .‬برخـی‬ ‫می گفتنـد کـه چ فیلـم اصغـر وصالی سـت نه شـهید چمران‪ .‬ازانجا که وصالی صریح تر اسـت و بیشـتر حـرف می زند‪ ،‬جنس‬ ‫یسـت که او پررنگ تر به چشـم می اید؛ اما نباید به این سـمت رفت‪ .‬من هم انچه کارگردانم خواسـت انجام‬ ‫رفتار او به نحو ‬ ‫دادم‪ .‬ایفای نقش وصالی‪ ،‬ترس های بزرگی را می تواند به همراه داشته باشد و دربار ه افرادی که در دوران معاصر هستند‪،‬‬ ‫به عنـوان بازیگـر نمی توانـم بـه خیالـم اسـتناد؛ و بایـد بـه حقایـق توجـه کنـم»‪ .‬باورپذیـری نقـش‪ ،‬مقوله ای سـت کـه هـر‬ ‫بازیگری در ارائ ه کارا کترهایش می خواهد به ان برسد و چنین استقبالی از حضور حمیدیان در قدوقامت نقش هایی که‬ ‫بازی شان کرد ه است‪ ،‬نشان می دهد که او باورپذیرکردن نقش ها را خوب بلد است؛ مانند انچه امسال با فیلم «غریب»‬ ‫ساخته محمدحسین لطیفی درباره شهید محمد بروجردی؛ که به «مسیح کردستان» معروف شد‪ ،‬رقم زد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬استودیو دیکل‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫بابک حمیدیان در یک نگاه‬ ‫فالسفه و عرفا و روشنفکرها همیشه‬ ‫قائل اند به اینکه هر چقدر نسبت به‬ ‫پیرامونت ا گاه تر می شوی‪ ،‬تحمل‬ ‫جهان برایت سخت تر می شود‪.‬‬ ‫کسانی که در روستا زندگی می کنند‪،‬‬ ‫ازانجا که با مظاهر شهری در تماس‬ ‫نیستند‪،‬بیشتر عمر می کنند‪.‬‬ ‫برای اینکه طبیعت‪ ،‬ذات ادم ها را‬ ‫بیشتر از زندگی شهری و کار حرفه ای‪،‬‬ ‫زالل نگه می دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ کنندگی او در سینما به فیلم‬ ‫تنها تجربه تهیه‬ ‫ِ‬ ‫«پیرپسر» ساخته ا کتای براهنی محدود می شود؛‬ ‫که در ان بازی نیز می کرد‪.‬‬ ‫از بازیگرانی ست که به اموزش فنون بازیگری‬ ‫می پردازد؛ ازجمله همراه با «فرزاد موتمن»‬ ‫درهمراهی با گروه هنری «اپ»‪.‬‬ ‫تولد‪ 9 :‬شهریور ‪ 1359‬در تهران‬ ‫حرفه‪:‬بازیگر‬ ‫تحصیلات‪ :‬فار غ التحصیـل رشـته نمایـش بـا گرایـش طراحـی صحنـه از‬ ‫دانشـگاه ازاد‬ ‫«ابی به رنگ اسمان» یک مستند ساخته امیر‬ ‫رفیعی ست که به تاریخ باشگاه فوتبال استقالل‬ ‫تهران می پردازد؛ او نیز جزو چهره هایی ست که در‬ ‫تولید ان نقش داشتند‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1382‬تا ‪ 1401‬در ‪ 50‬فیلم بازی کرده؛ که یک دهم ان ها یعنی‬ ‫پنـج عنـوان توسـط فیلم سـازان زن کارگردانـی شـده اند‪« :‬سـه زن»‬ ‫(منیژه حکمت)‪« ،‬قصه ها» (رخشـان بنی اعتماد)‪« ،‬هیس! دخترها‬ ‫فریـاد نمی زننـد» (پوران درخشـنده)‪« ،‬تنها در چنددقیقه سـکوت»‬ ‫(بهـاره صادقـی جـم) و «ابجی» (مرجان اشـرفی زاده)‬ ‫سـیمر غ بلوریـن بهتریـن بازیگـر‬ ‫مکمـل مـرد بـرای «چ» و «روز‬ ‫ُ‬ ‫رستاخیز» از ‪32‬امین جشنواره فیلم‬ ‫فجـر؛ جایـزه اول بهتریـن بازیگـری‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۱‬بـرای نمایـش «ویتسـک»‬ ‫از جشـن خانـه تئاتـر‪ .‬تندیـس زریـن‬ ‫نقـش دوم مـرد بـرای «ریسـمان‬ ‫بـاز» از دوره دوازدهـم جشـن خانـه‬ ‫سـینما؛ کاندیـدای نقـش دوم مـرد‬ ‫بـرای «طبـل بـزرگ زیـر پـای چـپ» از دوره نهـم جشـن خانـه سـینما؛‬ ‫جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد‪ ،‬برای بازی در «هیس! دخترها‬ ‫فریـاد نمی زننـد» در جشـن انجمـن منتقدان سـینمای ایـران‪ .‬تندیس‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش دوم مـرد بـرای بـازی در «چ» از هشـتمین جشـن‬ ‫انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران؛ تندیس بهترین بازیگر‬ ‫ُ‬ ‫مـرد ‪13‬امیـن جشـنواره فیلـم مقاومـت بـرای بـازی در «چ»؛ بهتریـن‬ ‫ُ‬ ‫بازیگـر مـرد بـرای «هیـس! دخترهـا فریـاد نمی زننـد» و «چ» در ‪14‬امیـن‬ ‫جشـن حافـظ؛ جایـزه ویـژه برای بازی در فیلـم «بادیگارد» در پنجمین‬ ‫جشـنواره ققنـوس؛ بهتریـن بازیگـر نقش مکمـل مـرد در «بادیـگارد» در‬ ‫جشـنواره بین المللـی فیلـم ویـن؛ و نامـزدی دریافـت سـیمر غ بلوریـن‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد بـرای فیلـم «سـرو زیـر اب» از جشـنواره‬ ‫فیلـم فجـر؛ فهرسـت جوایـز او را تشـکیل داده انـد‪.‬‬ ‫رحمان‬ ‫قدمگاه؛‬ ‫ساختهمحمدمهدیعسگرپور‬ ‫عسگر‬ ‫ریسمان باز؛‬ ‫ساخته مهرشاد کارخانی‬ ‫یازدهمین البوم رسمی «محسن چاوشی»‬ ‫باعنوان «واحدا» درحالی تولید شد که‬ ‫بابک حمیدیان در کنار ایمان مهاجر‪،‬‬ ‫تهیه کنندگی ان را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫تا کنون در دو مجموعه برای شبکه نمایش حضور‬ ‫داشته است‪« :‬عالیجناب» ساخته سام قریبیان؛‬ ‫و «خاتون» ساخته تینا پا کروان‪.‬‬ ‫در دوران نوجوانـی‪ ،‬تصمیـم گرفتـه بـود قبـل از ورود بـه دانشـگاه‪ ،‬زبـان‬ ‫خارجـه بخوانـد و دوسـت داشـت بـه خار ج از کشـور مهاجرت کنـد؛ ولی در‬ ‫سـن ‪ ۱۹‬سـالگی درپـی اشـنایی بـا پسـیانی ها‪ ،‬در یـک گـروه تئاتر عضو شـد‬ ‫و مسـیر زندگی خود را تغییر داد‪ .‬وی در اسـفن د ‪ ۱۳۹۴‬با «مینا سـاداتی»؛‬ ‫بازیگـر سـینما و تلویزیـون ازدواج کـرد‪ .‬همسـرش متولـد ‪ ۱۰‬اذر ‪ ۱۳۶۰‬در‬ ‫کاشـان بوده؛ و فار غ التحصیل رشـته گرافیک از دانشـگاه هنر است‪ .‬ان ها‬ ‫در فیلم های «جشـن دلتنگی»‪« ،‬سـرو زیر اب» و «خرگیوش» باهم بازی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫علی اصغر وصالی‬ ‫چ؛‬ ‫ساختهابراهیمحاتمی کیا‬ ‫جهانبخش‬ ‫سرو زیر اب؛‬ ‫ساخته محمدعلی باشه اهنگر‬ ‫جزو مهمان های برنامه «رادیوهفت» بود و در ان‪،‬‬ ‫به خواندن متن پرداخت‪.‬‬ ‫یونس‬ ‫به کجا چنین شتابان؛‬ ‫ساختهابوالقاسمطالبی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫فرزنداوری زنان شاغل‬ ‫شهریه باالی مهد کودک ها؛ و مسئله‬ ‫ِ‬ ‫فاطمهقشقایی‬ ‫یسـت کـه هـرروز بـر امـار سـالمندانش اضافـه‬ ‫ایـران کشور ‬ ‫یسـت کـه تبعـات ان‬ ‫یشـود؛ و پیـری جمعیـت‪ ،‬چالش ‬ ‫م ‬ ‫شهـای مختلـف جامعـه را‬ ‫سـال های بعـد گریبـان بخ ‬ ‫خواهـد گرفـت‪ .‬دراین میـان سیاسـت های فرزنـداوری و‬ ‫جوانـی جمعیـت اسـت کـه تنـد و تنـد به تصویـب می رسـد‬ ‫امـا درعمـل اتفاقـی نمی افتد‪ .‬بخـش بزرگی از قشـر تاثیرگذار‬ ‫جامعه در مسئله فرزنداوری‪ ،‬زنان شاغل هستند که ان ها‬ ‫هـم دغدغه هـای مربوط به خـود را دارنـد‪ .‬مـادران کارمندی‬ ‫کـه می خواهنـد هم زمـان بـا انجـام وظایـف شـغلی خـود‪،‬‬ ‫بـه ایفـای نقـش مـادری هـم بپردازنـد امـا ایـن سـوال بـرای‬ ‫یشـود کـه چگونـه هم زمـان بـا کار فرزنـدان‬ ‫نهـا مطـرح م ‬ ‫ا ‬ ‫کهـا در محـل‬ ‫خـود را نگهـداری کننـد؟ ایجـاد مهدکود ‬ ‫اشـتغال بانوان که یکی از سیاسـت های اجرایی در مسـئله‬ ‫فرزنـداوری و جوانـی جمعیـت اسـت‪ ،‬به خوبـی اجـرا نشـده‬ ‫و ازطرف دیگـر بحـث سـپردن فرزنـدان بـه کودکسـتان های‬ ‫اطـراف محـل کار پیـش می ایـد که ا گر از موضوع جداشـدن‬ ‫فرزنـد از مـادر‪ ،‬چشم پوشـی کنیـم‪ ،‬باالبـودن میـزان شـهریه‬ ‫کهـا دغدغـه ذهنـی دیگـری را بـه‬ ‫بسـیاری از مهدکود ‬ ‫مـادران شـاغل تحمیـل خواهـد کـرد‪ .‬بـا یـک کاوش میدانی‬ ‫کهـا در تهـران پرداختیـم‪ .‬از‬ ‫بـه بررسـی شـهریه مهدکود ‬ ‫دریافتی هایـی بـا مبلـغ هفـت تـا ‪ ۷٫۵‬میلیـون تومـان در‬ ‫شـمال شـهر تهران تا شـهریه های پنج و سـه میلیون تومانی‬ ‫در سـایر مناطـق پایتخـت‪ .‬مهدکودک هایی هـم دراین بین‬ ‫وجـود دارنـد کـه بـا گرفتـن ‪ ۵۸۰‬هزارتومـان بـرای س هسـاعت‪،‬‬ ‫بـه نگهـداری از کـودکان می پردازنـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬مربـی‬ ‫مهدکودکـی در منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران عنـوان کـرد کـه از سـاعت‬ ‫‪ ۹‬صبـح تـا ‪ ۱۲‬ظهـر بـا گرفتـن مبلـغ ‪ ۵۸۰‬هزارتومـان در مـاه‬ ‫از کـودکان نگـه داری می کنـد و ا گـر مـادری شـاغل باشـد و‬ ‫بخواهـد کودکـش مدت زمـان بیشـتری را در مهـد بگذرانـد‪،‬‬ ‫با گرفتن ‪ ۸۰۰‬هزارتومان شهریه در ماه‪ ،‬کودک را از ساعت ‪۸‬‬ ‫تـا ‪ ۱۴‬بعدازظهـر نگهـداری می کند اما وضعیت شـهریه ها در‬ ‫شـمال شـهر تهران متفاوت تر از جنوب اسـت‪ .‬در مناطقی‬ ‫مثـل جـردن‪ ،‬شـهریه ای درحـدود هفـت تـا ‪ ۷٫۵‬میلیـون‬ ‫تومـان‪ ،‬در نیـاوران چهارونیـم تـا ‪ ۵٫۵‬میلیـون تومـان‪ ،‬در‬ ‫ورداورد دومیلیون و ‪ ۷۵۰‬هزارتومان و در ولنجک شهریه ای‬ ‫درحـدود ‪۲‬دومیلیـون و ‪ ۸۰۰‬هزارتومـان بـرای نگهـداری‬ ‫یشـود‪ .‬‬ ‫از کـودکان ب هصـورت ماهانـه از والدیـن گرفتـه م ‬ ‫همچنیـن بعضـی از کودکسـتان ها بـا اجـرای فوق برنامـه‬ ‫مبلغـی اضافـه بـر شـهریه از والدیـن دریافـت می کننـد کـه‬ ‫شـرکت یـا حضـور کـودکان دراین برنام ههـا منـوط بـه اجـازه‬ ‫پدرومـادر خواهـد بـود‪ .‬نکتـه ای کـه بایـد بـه ان توجـه کـرد‬ ‫این اسـت که گاهـی محـل کار زنـان شـاغل در شـمال یـا مرکـز‬ ‫ً‬ ‫شـهر و محـل سکونتشـان در جنـوب تهران اسـت و طبیعتا‬ ‫مـادر ترجیـح می دهـد کـه نگهـداری فرزنـدش را بـه مهـدی‬ ‫بسـپارد کـه در نزدیکـی محـل کارش اسـت و چطـور بایـد از‬ ‫پس هزینه های سـنگین مهدهای شمال بربیاید؟ سازمان‬ ‫تعلیم وتربیـت کودک مسـئول تعیین شـهریه کودکسـتان ها‬ ‫در کشـور اسـت کـه تحت نظـارت اموزش وپـرورش بـه‬ ‫یپـردازد و درواقـع اموزش وپـرورش ناظـر بـر‬ ‫فعالیـت م ‬ ‫اعمـال و سیاسـت های ایـن سـازمان اسـت‪ .‬تبصـره ‪۸‬‬ ‫از مـاده ‪ ۶‬اساسـنامه سـازمان تعلیم وتربیـت می گویـد‪:‬‬ ‫صـدور مجـوز‪ ،‬تعییـن شـهریه و برنامه ریـزی بـرای ارائـه‬ ‫خدمـات کیفـی مهدهـای کـودک و مرا کـز پیش دبسـتانی‬ ‫و سـایر مرا کـز نگهـداری و امـوزش کـودکان و نظـارت بـر‬ ‫نهـا از وظایـف سـازمان تعلیم وتربیـت کـودک‬ ‫فعالیـت ا ‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن تبصـره ‪ ۲‬از مـاده ‪ ۱۳‬ایـن اساسـنامه‬ ‫اضافـه می کنـد‪ :‬مهدهـای کـودک و سـایر مرا کـز نگهـداری‬ ‫کـودکان ب هصـورت غیردولتـی و بـا رعایـت ضوابـط و مقـررات‬ ‫یشـوند‪ .‬حداقـل نـرخ شـهریه ای کـه بـرای‬ ‫مربـوط اداره م ‬ ‫کهـا در تهـران مصـوب شـده‪ ،‬مبلـغ دومیلیـون‬ ‫مهدکود ‬ ‫‪۱۸۳‬هـزار و ‪ ۶۶۶‬تومـان و حدا کثـر ان هفت میلیـون و‬ ‫و ‬ ‫‪ ۶۱۰‬هزارتومان است‪ .‬مبلغی که شاید در گفتن راحت باشد‬ ‫اما در پرداختن خیر‪ .‬طبق سخنان مجتبی همتی فر؛ این‬ ‫شـهریه ها برمبنـای شـرایط‪ ،‬امکانـات و محـل قرارگیـری هـر‬ ‫مرکز تعیین شده است و مهدکودک ها حق دریافت شهریه‬ ‫بیشـتر را ندارنـد‪ .‬رئیـس سـازمان تعلیم وتربیـت می گویـد‪:‬‬ ‫نشـده تـا سـقف ‪ ۴۰‬درصد امـکان افزایـش دارد‬ ‫شـهریه تعیی ‬ ‫که بتواند هزینه های مهدکودک ها را پوشش دهد‪ .‬ازطرفی‬ ‫کهـا موظـف هسـتند کـه شـهریه ها را طبـق مبلـغ‬ ‫مهدکود ‬ ‫موظـف تعییـن کننـد‪ .‬مسـئله اینجاسـت کـه ایـا نظارتـی بـر‬ ‫هزین ههـای فوق برنامـه وجـود دارد؟ یـا ایـن بـه شـگردی‬ ‫کهـا تبدیـل شـده کـه بااسـتفاده از ان‬ ‫بـرای مهدکود ‬ ‫شهریه هایی بیش از میزان موظف دریافت کنند؟ با رجوع‬ ‫تهـای رئیـس سـازمان تعلیم وتربیـت متوجـه‬ ‫بـه صحب ‬ ‫یشـویم کـه گرفتـن هزینـه اضافه بابـت فوق برنامه ممنوع‬ ‫م ‬ ‫نیسـت؛ دراین میـان‪ ،‬پرسـش اصلـی ان اسـت که حتـی بـا‬ ‫یبـودن حضـور کـودک در فوق برنامه هـا‬ ‫وجـود اختیار ‬ ‫شـهریه هفـت یـا پنج میلیون تومانـی ثابـت در تـوان یـک‬ ‫خانـواده کارمندی سـت یـا خیـر؟ و باتوجه بـه شـرایط‬ ‫اقتصـادی حال حاضر اقشـار جامعـه‪ ،‬این میـزان از دریافتی‬ ‫مهدهـای کـودک‪ ،‬منطقی سـت؟ بـا وجـود ایـن تفاسـیر‪ ،‬ایـا‬ ‫بهتـر نیسـت کـه مرا کـز خصوصـی و دولتـی اقـدام بـه ایجـاد‬ ‫مهدکـودک در محـل کار مـادران شـاغل کننـد تـا هـم دوری‬ ‫از فرزنـد ذهـن ان هـا را نیـازارد و هـم از تحمیـل هزین ههـای‬ ‫اضافـی و شـهریه های نجومـی جلوگیـری شـود؟ موضوعـی‬ ‫کـه توسـط بسـیاری از اسـتادان دانشـگاه و روان شناسـان‬ ‫اجتماعـی مطـرح شـده کـه بـا احـداث این مهدها اسـتفاده‬ ‫از ان به طـور رایـگان یـا حداقـل تـا نصـف مبلـغ بـرای مـادران‬ ‫شاغل محاسبه شود و زنان کارمند بتوانند با ارامش خیال‬ ‫و امنیت روانی بیشـتر به ایفای نقش مادری خود بپردازند‬ ‫و باعث افزایش جمعیت هم بشوند‪ .‬امان اهلل قرایی مقدم؛‬ ‫جامعه شـناس دربـاره شـهریه های بـاال و میلیونی مهدهای‬ ‫کودکی که دور از محل اشـتغال بانوان هسـتند و همچنین‬ ‫وجـود مشـکالت اقتصـادی کـه باعـث کارکـردن پاب هپـای‬ ‫مـادران و پـدران شـده اظهـار کـرد‪ :‬ایـن بـد اسـت کـه بـه‬ ‫مسـائلی ازاین دسـت توجـه نمی شـود‪ .‬کارمنـدی که نهایت‬ ‫حقوقـش‪ ،‬هفت میلیون تومـان اسـت‪ ،‬چگونـه می توانـد‬ ‫کل ایـن دریافتـی را صـرف شـهریه مهدکـودک فرزنـد خـود‬ ‫یشـود؟ وی‬ ‫کنـد؟ پـس رسـیدگی بـه نیازهـای دیگـر او چه م ‬ ‫افـزود‪ :‬ازانجا کـه میـزان حقوق هـا و دریافتی هـای کارمنـدان‬ ‫پاییـن اسـت‪ ،‬سـازمان های خصوصـی و دولتـی بایـد بـا‬ ‫کمک گرفتـن از دانش اموختـگان رشـته های تعلیم وتربیـت‬ ‫و امـوزش پیش دبسـتانی‪ ،‬بـه نگهـداری از کـودکان مـادران‬ ‫شـاغل بپردازنـد و هزینه هـای ان را هـم حداقـل تـا نصـف‬ ‫مبلـغ‪ ،‬تقبـل کننـد‪ .‬جامعه شـناس عنـوان کـرد‪ :‬ا گـر توجـه‬ ‫بـه سیاسـت های افزایـش جمعیـت و فرزنـداوری اهمیـت‬ ‫دارد‪ ،‬بایـد حتـی در تامیـن پوشـک و شیرخشـک و سـرال ک‬ ‫کـودکان هـم حمایت هایـی بـرای مـادران شـاغل به وجـود‬ ‫ایـد‪ .‬سیاسـت افزایـش جمعیتـی در کشـور‪ ،‬نیازمنـد توجـه‬ ‫بـه بخش هـای مختلـف و مسـائل بسیاری سـت کـه یکـی از‬ ‫مهم تریـن ان هـا دایرکـردن مهدکودک هـا در محـل اشـتغال‬ ‫بانـوان اسـت‪ .‬مادرانـی کـه در شـرایط اقتصـادی حال حاضـر‬ ‫تهـا و‬ ‫نا گزیـر از کارکـردن هسـتند‪ ،‬نیازمنـد ایجـاد حمای ‬ ‫امنیت خاطـر الزم بـرای فرزنـداوری بیشـتر و ادامـه شـغل‬ ‫خـود خواهنـد بـود‪ .‬ازطرفـی کاهـش میـزان شـهریه های‬ ‫مهدکودک هـا عامـل موثـر دیگری سـت کـه می توانـد در‬ ‫افزایـش تمایـل بـه فرزنـداوری و اجراشـدن قانـون جوانـی‬ ‫جمعیت بسـیارموثر باشـد که تابه حال اتفاقی دراین زمینه‬ ‫نیفتـاده است‪/.‬ایسـکانیوز‬ ‫افزایش ‪ ۶۰‬درصدی مهاجرت نیروی انسانی متخصص در حوزه سالمت‬ ‫طبق اطالعات س ــالنامه مهاجرتی ایران ‪۱۴۰۱‬؛ کش ــورهای‬ ‫منطق ــه خاورمیان ــه به دلی ــل قراب ــت جغرافیای ــی و ش ــاید‬ ‫به ــای اصل ــی جذب کنن ــده نیروی‬ ‫فرهنگ ــی یک ــی از قط ‬ ‫انسانی کشـــور خواهد بود‪ .‬در ســـال های اخیر و به واسطه‬ ‫پیش ــرفت های کش ــور ام ــارات متح ــده عرب ــی‪ ،‬بس ــیاری‬ ‫از کش ــورهای منطق ــه دس ــت ب ــه تغیی ــرات مهم ــی در‬ ‫سیاسـ ـت های اقتص ــادی و اجتماع ــی خ ــود زده ان ــد ک ــه‬ ‫س ــبب رش ــد فن ــاوری و افزای ــش کیفی ــت عموم ــی زندگ ــی‬ ‫دراین مناط ــق ش ــده اس ــت‪ .‬درام ــد ب ــاالی نفت ــی و ثروت‬ ‫اولی ــه این کش ــورها ازطرف ــی و مس ــائل زیسـ ـت محیطی و‬ ‫نی ــاز به ایج ــاد محی ــط قاب ــل زیس ــت ازطرف دیگر س ــبب‬ ‫ش ــده اس ــت که این کش ــورها دس ــت ب ــه ایج ــاد پروژه های‬ ‫سنگین توسعه ش ــهری مانند احداث شهرهای هوشمند‬ ‫ته ــای ح ــوزه خلیج فارس فناوری های نس ــل‬ ‫بزنن ــد‪ .‬دول ‬ ‫بعدی را که از ش ــهرهای هوش ــمند تغذی ــه می کنند‪ ،‬مانند‬ ‫ه ــوش مصنوع ــی‪ ،‬بال ک چی ــن و اینترن ــت اش ــیا‪ ،‬در قلب‬ ‫چشـ ـم اندازهای اس ــتراتژیک مل ــی خ ــود ق ــرار داده ان ــد‪.‬‬ ‫افزای ــش س ــرمایه گذاری خارج ــی‪ ،‬خری ــد کسـ ـب وکارهای‬ ‫نوظه ــور توس ــط ش ــرکت های ب ــزرگ و سیاسـ ـت های‬ ‫تسهیلگری کسب وکار میان کش ــورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫بیانگ ــر اهمی ــت ب ــاالی توس ــعه فض ــای اس ــتارت اپی‬ ‫جف ــارس‬ ‫دراین مناط ــق اس ــت‪ .‬کش ــورهای حاش ــیه خلی ‬ ‫ک ــه در گذش ــته به عن ــوان مقص ــد نی ــروی کار کم مه ــارت و‬ ‫یش ــدند ب ــا نقش افرین ــی به موقع‬ ‫نیمه ماه ــر ش ــناخته م ‬ ‫در رون ــد جهان ــی فن ــاوری و ن ــواوری و ایج ــاد چشـ ـم انداز‬ ‫پیش ــتازی و رهبری اینده‪ ،‬راهبردهای توس ــعه جدیدی را‬ ‫اتخ ــاذ کرده اند‪ .‬این کش ــورها اهمیت ارتباط ــات و تبادالت‬ ‫انس ــانی و فن ــی را درک کرده ان ــد و به مرکز توس ــعه تبادالت‬ ‫فنی و انس ــانی تبدیل ش ــده اند و به این ترتی ــب فعالیت ها‬ ‫و ابت ــکارات خ ــود را ب هص ــورت گس ــترده در رس ــانه های‬ ‫جهانی ارائه داده و برندس ــازی کش ــوری کرده و ازاین طریق‬ ‫تصوی ــر جذاب ــی از خ ــود ب ــرای متخصص ــان‪ ،‬کارافرین ــان و‬ ‫ش ــرکت های اس ــتارت اپی ایج ــاد کرده ان ــد‪ .‬در کن ــار ایجاد‬ ‫چشـ ـم انداز و ا کوسیس ــتم جذاب‪ ،‬این کش ــورها ب ــا پویایی‬ ‫و ایج ــاد تغیی ــر در قوانین و مقررات متناس ــب ب ــا نیازهای‬ ‫توس ــعه ای خود‪ ،‬مش ــوق های متنوع اقامتی ب ــرای تامین‬ ‫نیروی انس ــانی جهان ــی و منطقه ای ایجاد کرده و س ــرمایه ‬ ‫انس ــانی را در سطوح مختلف مهارتی بااستفاده از ابتکارات‬ ‫و برنام هه ــای پیش ــروی مهاجرت ــی ج ــذب می کنن ــد‪ .‬ارائه‬ ‫وی ــزای طالی ــی‪ ،‬وی ــزای س ــبز‪ ،‬وی ــزای اقام ــت بلندم ــدت‬ ‫فرهنگ ــی‪ ،‬ویزای اس ــتعداد ازجمله ابتکارات کش ــور امارات‬ ‫برای جذب س ــرمایه انس ــانی با کیفیت باالست‪ .‬باتوجه به‬ ‫کمب ــود نی ــروی انس ــانی در بخ ــش بهداشـ ـت ودرمان در‬ ‫بس ــیاری جوام ــع درحال توس ــعه‪ ،‬مهاج ــرت این بخ ــش از‬ ‫نی ــروی انس ــانی منجر ب ــه خس ــارات رفاه ــی زی ــادی برای‬ ‫یش ــود‪ .‬طب ــق گ ــزارش س ــازمان بهداش ــت‬ ‫این کش ــورها م ‬ ‫جهان ــی ‪ ،۲۰۲۰‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد کش ــورهای عضو س ــازمان‬ ‫بهداش ــت جهان ــی کمتر از ‪ ۱۰‬پزش ــک و بی ــش از ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫نه ــا کمتر از ‪ ۴۰‬پرس ــتار و مام ــا در ه ــر ‪ ۱۰۰۰۰‬نفر جمعیت‬ ‫ا ‬ ‫دارن ــد‪ .‬مهاج ــرت نی ــروی انس ــانی متخص ــص در ح ــوزه‬ ‫یس ــت ک ــه در س ــالیان اخی ــر‬ ‫س ــامت‪ ،‬پدی ــده ای جهان ‬ ‫یک ــه تع ــداد پزش ــکان و‬ ‫رش ــدی فزاین ــده داش ــته؛ به صورت ‬ ‫پرس ــتاران مهاجری که در کش ــورهای جغرافی ــای ‪،OECD‬‬ ‫مش ــغول به فعالیت هس ــتند از س ــال ‪ ۲۰۱۰‬ت ــا ‪ ۲۰۲۰‬بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬درص ــد افزایش یافته اس ــت‪ .‬براســـاس گزارش ســـازمان‬ ‫جهان ــی بهداش ــت‪ ۳.۲ ،‬میلیون نف ــر از پرســـتاران شـــاغل‬ ‫در ‪ ۸۶‬کش ــور دنیا‪ ،‬مهاجر هس ــتند‪ .‬ســـهم نیروی انسانی‬ ‫متخص ــص خارج ــی در نظام س ــامت در امریـــکا ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫و درمجم ــوع بریتانی ــا ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬کش ــورهای عضـــو اتحادیه‬ ‫اروپ ــا ‪ ۱۱‬درصد گزارش ش ــده اس ــت‪ .‬جوامع درحال توســـعه‬ ‫مهم تری ــن مبدا بس ــیاری از مهاجرت ها در حوزه ســـامت‬ ‫یک ــه هنـــد بیشـــترین نـــرخ‬ ‫یش ــوند به صورت ‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫مهاجرت پزش ــکان و پرس ــتاران را به خود اختصـــاص داده‬ ‫اس ــت‪ .‬براس ــاس ش ــواهد موج ــود‪ ،‬بیـــن ‪ ۲۰‬تـــا ‪ ۵۰‬درصـــد‬ ‫از فار غ التحصی ــان رش ــته پرس ــتاری در هنـــد‪ ،‬به دنبـــال‬ ‫ته ــای ش ــغلی در س ــایر کش ــورها هســـتند‪ .‬تعـــداد‬ ‫فرص ‬ ‫پزش ــکان ایران ــی اموزش دی ــده در ایـــران که در کشـــورهای‬ ‫عض ــو ‪ OECD‬فعالی ــت می کنن ــد‪ ،‬بااســـتفاده از داده هـــای‬ ‫ای ــن س ــازمان بی ــش از ‪ ۱۰۰۰۰‬نف ــر تخمیـــن زده می شـــود‪.‬‬ ‫طب ــق سرش ــماری س ــال ‪ ۲۰۱۸‬امری ــکا‪ ۲۹ ،‬هزارنفـــر ایرانـــی‬ ‫در کل بخ ــش بهداشـ ـت ودرمان امریـــکا فعـــال بوده اند که‬ ‫‪ ۲۴‬هزارنفر ان ها در مش ــاغل تخصصـــی و ‪ ۵۰۰۰‬نفر ان ها در‬ ‫مش ــاغل مراقبت ــی مش ــغول به فعالیت بوده انـــد‪ .‬در میـــان‬ ‫نه ــا ‪ ۸۰۰۰‬نف ــر پزش ــک و ج ــراح بوده انـــد کـــه ‪ ۲۶‬درصـــد‬ ‫ا ‬ ‫فع ــاالن ایران ــی در بخ ــش س ــامت امریـــکا را تشـــکیل‬ ‫می دهن ــد‪ .‬مهاج ــرت نی ــروی انس ــانی در بخش ســـامت‬ ‫ایرانی ــان ازنظر تع ــداد مهاج ــران فعال در بخش ســـامت‬ ‫امری ــکا در جایگاه ‪ 21‬میان مهاج ــران این بخش قرار دارند‪.‬‬ ‫نی ــز ازنظ ــر نس ــبت پزش ــکان به فع ــاالن بخش ســـامت با‬ ‫‪ ۲۶‬درص ــد در جای ــگاه پنجم پ ــس از پا کســـتان‪ ،‬هند‪ ،‬مصر‬ ‫و تای ــوان ق ــرار دارن ــد‪ .‬در پیمایش ــی کـــه به منظور بررســـی‬ ‫میـــزان تمایـــل بـــه مهاجـــرت و عوامـــل موثـــر بـــر فعالی ــت‬ ‫نیـــروی انســـانی حـــوزه ســـامت‪ ،‬در تابســـتان ‪ ۱۴۰۱‬می ــان‬ ‫دانشجویان و شـــاغالن حوزه سالمت در کشور انجام شده‬ ‫اســـت‪ ،‬تفاوت معنـــاداری میان شـــاخص های اصلی میل‬ ‫و تصمیـــم بـــه مهاجـــرت در میان شـــاغالن و دانش ــجویان‬ ‫وجـــود نداشـــته اســـت؛ ‪ ۵۴‬درصـــد از شـــرکت کنندگان‬ ‫ایـــن پیمایـــش تمایـــل زیـــاد و خیلی زیـــاد بـــه مهاج ــرت‬ ‫داشـــته اند‪ ۲۴ .‬درصد افـــراد متمایل بـــه مهاجرت تصمیم‬ ‫بـــه مهاجرت داشـــته‪ ۶۱ ،‬درصد هنوز تصمیمـــی نگرفته اند‬ ‫و تنهـــا ‪۱۲‬درصد انان تصمیـــم گرفته اند بماننـــد‪ .‬نه درصد‬ ‫از افرادی کـــه تصمیـــم بـــه مهاجـــرت دارنـــد بدین منظ ــور‬ ‫اقـــدام عملـــی انجـــام داده انـــد‪ ۲۹ ،‬درصـــد برنامه ری ــزی‬ ‫کـــرده و ‪ ۶۲‬درصـــد هنـــوز کاری انجـــام نداده انـــد‪ ۴۱ .‬درصد‬ ‫افـــراد حاضـــر بوده انـــد درصـــورت مهاجـــرت در مش ــاغل‬ ‫غیرتخصصـــی یـــا بـــا تخصـــص پایین تـــر فعالیت کنن ــد‪ .‬در‬ ‫میـــان هردوگروه شـــاغل و دانشـــجویان بخش ســـامت اثر‬ ‫عوامـــل اقتصـــادی در تمایـــل بـــه مهاجرت در صـــدر بوده‬ ‫و پـــس ازان عوامل شـــغلی رفاهی و عوامـــل مدیریتی حوزه‬ ‫ســـامت قـــرار دارنـــد‪ .‬همچنین میـــان افرادی کـــه تصمیم‬ ‫به مهاجـــرت گرفته اند‪ ،‬عوامـــل اجتماعی بیـــش از عوامل‬ ‫فـــردی در تصمیـــم بـــه مهاجـــرت انـــان موثـــر بوده اس ــت‪.‬‬ ‫ازمنظـــر مدیـــران بخـــش ســـامت نیز تاثیـــر شـــرایط کالن‬ ‫کشـــور بر مهاجرت ســـرمایه انســـانی این حوزه بیش از تاثیر‬ ‫چالش هـــای بخش ســـامت اســـت‪ .‬همچنیـــن ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫مدیران پاســـخ دهنده براین عقیده اند‪ :‬مهاجرت س ــرمایه‬ ‫انسانی سالمت بسیار یا بیشـــتر متاثر از شرایط کالن کشور‬ ‫اســـت تـــا چالش هـــای داخلی حـــوزه ســـامت‪/ .‬انا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Reuters‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫سایه سنگین اعتصابات بر دولت مکرون‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بهـا و اعتراضـات بـه طـرح دولـت مکـرون بـرای افزایـش سـن بازنشسـتگی‪ ،‬تصویـب‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز دور جدیـد اعتصا ‬ ‫این طرح در پارلمان هم با موانعی روبه رواسـت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ رئیس جمهوری فرانسـه و دولت به دلیل طرح افزایش سـن‬ ‫نطـرح در پارلمان‬ ‫یشـوند که تصویـب ای ‬ ‫بهـا و اعتراضات سراسـری اماده م ‬ ‫بازنشسـتگی در حالـی بـرای مـوج سـوم اعتصا ‬ ‫یسـت با اغاز اعتصابات خدمات ریلی مختل و کالس های مدارس لغو‬ ‫هم با مشـکالتی روبه رو شـده اسـت‪ .‬گزارش ها حاک ‬ ‫می شود و پاالیشگاه ها به خاطر خروج کارگران بخش های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرند‪ .‬اتحادیه های کارگری همچنین‬ ‫بـرای بار دیگـر از مـردم خواسـته اند کـه بـه خیابان ها بیایند‪ .‬طبق طرح جنجالـی دولت مکرون که جرقه اعتصابـات دیگر را‬ ‫یشـود؛ کـه به گفتـه ناظـران؛‬ ‫در این کشـور زده‪ ،‬مـردم بایـد دو سال بیشـتر کار کننـد یعنـی سـن بازنشسـتگی ‪ ۶۴‬سـال اعلام م ‬ ‫بودجه بیشـتر را برای یکی از سـخاوتمندانه ترین نظام های بازنشسـتگی جهان صنعتی به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫طرح ویژه بانک سپه‬ ‫برای وصول مطالبات غیرجاری‬ ‫اخراج «ایلهان عمر» و دوگانگی در ازادی بیان امریکایی‬ ‫اخـراج «ایلهـان عمـر»؛ نماینـده سیاه پوسـت و مسـلمان‬ ‫مجلـس نماینـدگان امریـکا از کمیتـه مهـم روابـط خارجـی‬ ‫نهـم به خاطـر نقـد رژیم صهیونیسـتی را بایـد تیر خالص‬ ‫ا ‬ ‫ی خواند؛‬ ‫بـر پیکـر دموکراسـی و ازادی بیـان از نـوع امریکایـ ‬ ‫موضوعـی کـه از تبعیـض و نژادپرسـتی نهادین هشـده و‬ ‫سیسـتماتیک دراین کشـور مدعـی حقـوق بشـر نشـان‬ ‫دارد‪« .‬ایلهـان عمـر» نماینـده مجلـس نماینـدگان کـه از‬ ‫صهیونیسـت ها انتقـاد کـرده بـود‪ ،‬پـس از بارهـا تهدیـد‬ ‫شـدن‪ ،‬سـرانجام از کمیتـه مهـم روابـط خارجـی مجلـس‬ ‫یسـت‬ ‫نماینـدگان این کشـور اخـراج شـد‪ .‬او زن مسلمان ‬ ‫نگـذاری امریـکا وارد‬ ‫کـه از ایالـت مین هسـوتا بـه قـوه قانو ‬ ‫شـده و درخصـوص مسـئله فلسـطین و اشـغالگری رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی حساسـیت ویـژه ای طـی چندسـال اخیر‬ ‫نشـان داده اسـت‪ .‬انتقاداتـی کـه او از حا کمیـت امریـکا‬ ‫در قبـال حمایـت کورکورانـه از رژیـم صهیونیسـتی ابـراز‬ ‫کـرده‪ ،‬بـا وا کنـش بسـیار تنـد سـایر نماینـدگان دموکـرات‬ ‫یخـواه روبـه رو شـده اسـت‪ .‬پـس از اخـراج‬ ‫و جمهور ‬ ‫شهـا بـه‬ ‫ایـن نماینـده از کمیتـه روابـط خارجـی‪ ،‬وا کن ‬ ‫این اقـدام بـاال گرفـت و سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران نیـز بـه اخـراج «ایلهـان عمـر»‬ ‫نماینـده زن سیاه پوسـت کنگـره امریـکا از کمیتـه روابـط‬ ‫خارجـی به دلیـل انتقـاد از رژیـم صهیونیسـتی وا کنـش‬ ‫نشـان داد‪ .‬ناصـر کنعانـی در توئیتـر خـود نوشـت‪« :‬اخـراج‬ ‫ایلهـان عمـر؛ نماینـده زن‪ ،‬سیاه پوسـت‪ ،‬مسـلمان و البتـه‬ ‫منتقـد رژیـم اپارتایـد اسـرائیل از کمیتـه روابـط خارجـی‬ ‫کنگـره‪ ،‬شـاخصی از میـزان التـزام عملـی رژیـم امریـکا بـه‬ ‫شـعار زن‪ ،‬زندگـی‪ ،‬ازادی سـت! شـعاری بـرای مداخلـه در‬ ‫امـور داخلـی ایـران!» ایـن نماینـده مجلـس نماینـدگان‬ ‫طبـا ایـران موضعـی منطقـی‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬درارتبا ‬ ‫داشـت‪ .‬حـدود دوسـال پیش بـود کـه ایلهـان عمـر از‬ ‫سیاسـت های دولـت دونالـد ترامـپ بشـدت انتقـاد کـرد‬ ‫مهـای دولـت امریـکا باعـث مـرگ هـزاران‬ ‫و گفـت‪« :‬تحری ‬ ‫مهـای خردکننـده‬ ‫ایرانـی شـد‪ .‬پمپئـو بـرای اعمـال تحری ‬ ‫علیـه مـردم ایـران البی و درجریـان همه گیری (کرونـا) ان ها‬ ‫را از تامیـن داروهـای موردنیـاز محـروم کـرد و هزاران نفـر‬ ‫را کشـت»‪ .‬ایلهـان عمـر همچنیـن درگفت وگوبـا تارنمـای‬ ‫تحلیلـی «ریسپانسـیبل اسـتیتکرفت» تا کیـد کـرد کـه‬ ‫سیاسـت دونالـد ترامـپ رئیس جمهـوری امریـکا در قبـال‬ ‫ایـران دچـار شکسـت نمایانـی شـد کـه نتوانسـت تهـران‬ ‫را پـای میـز مذا کـره بکشـاند‪ .‬در واقعـه اخیـر یعنـی اخـراج‬ ‫عمـر از کمیتـه روابـط خارجـی‪ ،‬بسـیاری از ناظـران ان را‬ ‫تهـا‬ ‫تسویه حسـاب سیاسـی جمهوری خواهـان از دموکرا ‬ ‫می داننـد و درمقابـل‪ ،‬برخـی نیـز این اقـدام را خوش رقصی‬ ‫یخـواه بـرای رژیـم صهیونیسـتی ارزیابـی‬ ‫طیـف جمهور ‬ ‫می کننـد‪« .‬عمـر» نماینـده مسـلمان حـزب دموکـرات بـا‬ ‫‪ ۲۱۸‬رای موافـق جمهوری خواهـان و ‪ ۲۱۱‬رای مخالـف‬ ‫تهـا به خاطـر انتقاد از جنایات رژیم صهیونیسـتی‬ ‫دموکرا ‬ ‫از کمیتـه روابـط خارجـی مجلـس نمایندگان امریـکا اخراج‬ ‫شـد‪ .‬کمیتـه ای کـه جمهوری خواهـان در ان ا کثریـت را‬ ‫دراختیـار دارنـد و به نوعـی یـک تسویه حسـاب سیاسـی و‬ ‫خوش خدمتـی بـه صهیونیسـت ها را بـا ایـن تصمیـم ابـراز‬ ‫کردنـد‪ .‬فراینـد اخـراج عمـر از مجلـس نماینـدگان امریـکا‬ ‫ازسـوی «کویـن مک کارتـی» نماینـده جمهوری خواهـان‬ ‫و رئیـس فعلـی مجلـس نماینـدگان اغـاز شـد‪ .‬او بارهـا‬ ‫یسـتیزانه و ضدامریکایـی توصیـف‬ ‫اظهـارات عمـر را یهود ‬ ‫کـرده و از سـایر همـکاران خودخواسـته بـود تـا مقدمـات‬ ‫اخراج این عضو مجلس نمایندگان را مهیا کنند‪« .‬حکیم‬ ‫تهـا در جریـان اخـراج‬ ‫جفریـس» رهبـر اقلیـت دموکرا ‬ ‫ایلهـان عمـر از کمیتـه روابـط خارجـی‪ ،‬در دفـاع از ایـن‬ ‫عضـو هم حزبـی گفـت‪« :‬انچه امـروز در مجلس نمایندگان‬ ‫شـاهد ان هسـتیم یـک بحـث عمومـی درمورد سیاسـت یا‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫مسـئولیت پذیری نیسـت‪ .‬این یک انتقام سیاس ‬ ‫پیـروزی جمهوری خواهـان در انتخابـات میـان دوره ای‬ ‫کنگـره‪ ،‬خاطـره اسـفندماه ‪ ۱۳۹۳‬و خوش رقصـی‬ ‫جمهوری خواهـان بـرای «بنیامیـن نتانیاهو» نخسـت وزیر‬ ‫وقـت رژیـم صهیونیسـتی را بـه ذهـن متبـادر می کنـد؛‬ ‫رخـدادی کـه دوبـاره بـا قدرت گرفتـن نتانیاهـو تکـرار شـده‪.‬‬ ‫نسـال کـه «بـارا ک اوبامـا» بـر کرسـی ریاسـت جمهوری‬ ‫درا ‬ ‫امریـکا تکیـه زده بـود و مذا کـرات هسـته ای بـا ایـران تـداوم‬ ‫داشـت‪ ،‬جمهوری خواهـان بـدون اطلاع اوبامـا از نتانیاهو‬ ‫بـرای ایـراد سـخنرانی ضدایرانـی دعـوت کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫نتانیاهـو در اغـاز سـخنرانی اش از رهبـران کنگـره به خاطـر‬ ‫دعوتـش بـه ایـن سـخنرانی تشـکر کـرد و کنگـره امریـکا را‬ ‫نگـذاری در جهـان» خوانـد‪.‬‬ ‫«قدرتمندتریـن مجلـس قانو ‬ ‫او بـا تکـرار ادعاهـای واهـی دربـاره برنامـه هسـته ای ایـران‬ ‫گفـت بـه کنگـره امـده تـا دربـاره موضوعـی صحبـت کنـد که‬ ‫موجودیـت اسـرائیل را تهدیـد می کنـد‪ :‬تلاش ایـران بـرای‬ ‫دسـتیابی بـه سلاح اتمـی‪ .‬نتانیاهـو همچنیـن مدعـی‬ ‫شـد ایـران نه تنهـا تهدیـدی بـرای اسـراییل اسـت بلکـه‬ ‫یسـت‪ .‬انچـه خبرسـاز شـد‪،‬‬ ‫تهدیـدی بـرای جامعـه جهان ‬ ‫بی اعتنایـی اوبامـا بـه ادعاهـای تکـراری نتانیاهـو بـود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری وقت این کشـور پس از سـخنرانی نتانیاهو‬ ‫در نشسـت کنگـره امریـکا در شـهر واشـنگتن‪ ،‬گفـت در‬ ‫سـخنان نخسـت وزیر اسـرائیل مطلـب جدیـدی وجـود‬ ‫نبـر مسـائلی چـون تسویه حسـاب سیاسـی‬ ‫نداشـت‪ .‬افزو ‬ ‫یـا خوش رقصـی جمهوری خواهـان بـرای صهیونیسـم‪،‬‬ ‫بانک‬ ‫اخـراج ایـن نماینـده مسـلمان و سیاه پوسـت از کمیتـه‬ ‫روابـط خارجـی از عمـق نژادپرسـتی سیسـتماتیک و‬ ‫نهادین هشـده در سـاختار امریـکا نشـان داشـت‪ .‬ایلهـان‬ ‫عمـر در نطـق دفاع ازخـود از یـک نژادپرسـتی نهادینـه در‬ ‫امریـکا می گویـد و تا کیـد می کنـد کـه چـون ماننـد غالـب‬ ‫یهـا سفیدپوسـت نیسـت‪ ،‬مورد نـگاه تبعیض امیز‬ ‫امریکای ‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬عمـر افـزود‪« :‬چه کسـی می توانـد امریکایـی‬ ‫شـود؟ چـه عقیـده ای بایـد داشـته باشـید تـا امریکایـی‬ ‫محسـوب شـوید؟ ایـن بحـث بـر سـر همیـن اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫مهاجر هستید یا ا گر اهل نقطه خاصی از جهان هستید‪،‬‬ ‫رنگ پوسـت خاصی دارید یا مسـلمان هسـتید‪ ،‬مشـکوک‬ ‫یشـوید»‪ .‬وی همچنیـن خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫درنظـر گرفتـه م ‬ ‫«شـما ب هیـاد داریـد کـه وقتـی دونالـد ترامـپ رئیس جمهـور‬ ‫پیشـین امریـکا وارد ایالـت مـن شـد‪ ،‬گفـت مسـلمانان و‬ ‫پناهنـدگان سـومالیایی درحال نفـوذ به کشـور ما هسـتند؛‬ ‫یکـه لـورن بـه وبـرت (نماینـده جمهوری خـواه) از‬ ‫یـا وقت ‬ ‫مـن به عنـوان یـک تروریسـت یـاد کـرد»‪ .‬اظهـارات ایـن‬ ‫نماینـده مجلـس نماینـدگان‪ ،‬یـاداور برخی جمالت «سـی‬ ‫رایـت میلـز» اسـت کـه در کتـاب خـود بـا بیـان مثالـی گفتـه‬ ‫اسـت‪« :‬ا گـر شـما از خانـواده را کفلـر باشـید در بیمارسـتان‬ ‫خوب به دنیا می ایید‪ ،‬در مدرسـه عالی درس می خوانید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪۱۳‬سـاله شـدید بـا وزیـر خزانـه داری‬ ‫احتمـاال وقتـی ‬ ‫یکـه ‪ ۲۰‬سـاله شـدید‬ ‫امریـکا صبحانـه می خوریـد و زمان ‬ ‫در هـاروارد یـا بهتریـن دانشـگاه های امریکایـی پذیرفتـه‬ ‫یشـوید‪ .‬درنهایـت وقتـی سـنتان بیشـتر شـد مناصـب‬ ‫م ‬ ‫حکومتـی می گیـرد و وارد طبقـه نخبـگان می شـوید امـا ا گـر‬ ‫سیاه پوسـت باشـید مدرسـه و دانشـگاه خوبی نمی روید و‬ ‫درنتیجه در حاشـیه باقی می مانید و درنهایت معیارهای‬ ‫حقوق بشری محروم می مانید»‪ .‬درمجموع‪ ،‬نبود فرصت‬ ‫یکسـان بـرای سیاه پوسـتان و دیگـر اقلیت هـا درمقایسـه با‬ ‫نهـا را در شـرایط دشـوار قـرار می دهـد‬ ‫سفیدپوسـتان‪ ،‬ا ‬ ‫نهـا بـرای دسـتیابی بـه موقعیـت اجتماعی‪،‬‬ ‫یکـه ا ‬ ‫به طور ‬ ‫اقتصادی و فرهنگی باید چند برابر جمعیت سفیدپوست‬ ‫تلاش کننـد‪ .‬متاسـفانه به دلیـل قـدرت جایگاه برتـر امریکا‬ ‫در جهان‪ ،‬تبلیغات هالیوودی و سکوت کشورهای غربی‪،‬‬ ‫ضهـا نادیـده گرفتـه می شـود و گهـگاه در‬ ‫این گونـه تبعی ‬ ‫رسـانه های جمعـی و شـبکه های اجتماعـی انعـکاس‬ ‫می یابـد‪ .‬امریـکا درحالـی خـود را پیشـرو و مجـری حقـوق‬ ‫بشـر بـه جهـان معرفـی می کنـد کـه سـردمداران این کشـور‬ ‫نه تنهـا در عرصـه بین الملـل بلکـه در درون کشـور خـود‬ ‫نیـز موجـی از تبعیـض و خشـونت علیـه اقلیت هـا را بـه راه‬ ‫انداخته انـد؛ موجـی کـه مهاجـران و اقلیت هـا به ویـژه‬ ‫یبـرد‪ /.‬ایرنـا‬ ‫سیاه پوسـتان را بـا خـود م ‬ ‫به مناسـبت ایـام پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی‪،‬‬ ‫بخشـش شـش درصدی جرائـم مطالباتـی مشـتریان‬ ‫با تا کید بـر رعایـت کامـل قوانیـن و مقـررات و بـا هـدف‬ ‫مسـاعدت به مدیونان در دسـتور کار شعب بانک سپه قرار‬ ‫گرفـت‪ .‬قوانین و مقررات بسـته وصـول مطالبات غیر جاری‬ ‫بانـک سـپه به این شـرح اسـت‪ :‬درصورتی کـه بدهـکار کل‬ ‫مبلـغ بدهـی خـود را به صـورت نقـدی تسـویه کند‪ ،‬روسـای‬ ‫شـعب مکلف انـد شـش درصد از مبلـغ وجـه التـزام تاخیـر‬ ‫تادیـه دیـن در تعهـدات و تسـهیالت غیر قرض الحسـنه و‬ ‫وجـه التـزام تاخیـر تادیـه دیـن در تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫(حدا کثـر هشـت درصد) را به صورت کامـل مورد بخشـودگی‬ ‫قـرار دهنـد‪ .‬در تسـهیالت دارای اقسـاط متعـدد که بدهکار‬ ‫دارای مانده بدهـی اقسـاط در طبقـات سررسـید قبـل یـا‬ ‫معوق‪ ،‬در صورت وصول کل مانده سرفصل های مطالباتی‬ ‫ً‬ ‫(نـه الزامـا کل بدهـی قـرارداد) بخشـودگی شـش درصد از‬ ‫وجه التزام تاخیر تادیه دین به نسـبت کل مانده سـرفصل‬ ‫مطالباتـی صـورت پذیـرد و مابقـی اقسـاط در مواعـد مقـرر‬ ‫از پیش تعیین شـده وصـول خواهـد شـد‪ .‬درزمـان امهـال‬ ‫با اسـتفاده از ابزارهـای وصـول به صـورت اقسـاطی (از جملـه‬ ‫تبدیـل و تجدیـد) مشـروط بـه وصـول حداقـل ‪ 50‬درصـد‬ ‫مانـده کل بدهـی به عنـوان پیش دریافـت‪ ،‬به نسـبت مبلـغ‬ ‫پرداختـی‪ ،‬شـش درصد از وجـه التـزام مشـمول بخشـودگی‬ ‫و متعاقـب ان در پایـان دوره امهـال‪ ،‬بـا پرداخت کل بدهی‪،‬‬ ‫شـش درصد از وجـه التـزام اقسـاط امهالـی باقی مانـده‬ ‫نیـز مـورد بخشـودگی قـرار می گیـرد‪ .‬در راسـتای کاهـش‬ ‫پرونده هـای ارجاعـی بـه محاکـم قضائـی و تسـریع در‬ ‫تسـویه قراردادهای مطالباتی در صورت مراجعه مشـتری و‬ ‫تسـویه نقـدی بدهـی‪ ،‬دسـتورالعمل وزارت امـور اقتصـادی‬ ‫و دارایـی‪ ،‬در مـورد بدهـکاران بانکـی مشـمول این بسـته‬ ‫ً‬ ‫کاملا رعایـت شـود‪ .‬اسـتفاده از مزایـای این بسـته مشـمول‬ ‫یمـاه‬ ‫بدهکارانی سـت کـه بدهـی ان هـا تـا تاریـخ ‪ 30‬د ‬ ‫‪ 1401‬در طبقـه غیر جـاری قـرار گرفتـه و بدهـی خـود را تـا‬ ‫‪ 31‬خرداد مـاه ‪ 1402‬در قالـب این بسـته پرداخـت کننـد‪.‬‬ ‫مشـتریان و متقاضیان طرح بخشـودگی جرائم تاخیر برای‬ ‫کسب اطالع بیشتر می توانند به شعب سراسر کشور بانک‬ ‫سـپه مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫رونمایی ازمایشی‬ ‫از سامانه جدید همراه بانک کشاورزی‬ ‫معـاون فنـاوری بانـک کشـاورزی با اشـاره به ضـرورت‬ ‫افزایـش کیفیـت ارائـه خدمـات بانکـداری الکترونیکـی از‬ ‫رونمایـی ازمایشـی سـامانه جدیـد همراه بانـک کشـاورزی‬ ‫بـا طراحـی و رابـط کاربـری جدیـد و نیـز تغییرات گسـترده در‬ ‫زیرسـاخت نرم افـزاری خبـر داد‪ .‬حسـین امیـن زاده افـزود‪:‬‬ ‫تنـام‬ ‫خدمـات جدیـدی ماننـد انتقـال وجـه هوشـمند‪ ،‬ثب ‬ ‫و فعال سـازی همراه بانـک بـدون نیـاز بـه حضـور در شـعبه‪،‬‬ ‫امـکان احـراز هویـت غیر حضـوری و افتتـاح حسـاب بـرای‬ ‫کاربرانی که تا کنون در بانک کشـاورزی حسـاب نداشته اند‪،‬‬ ‫در این سـامانه فراهم شـده‪ .‬وی با بیان اینکه در این سامانه‬ ‫فرایندهـای پرکاربـردی ماننـد انتقـال وجـه داخلـی‪ ،‬انتقـال‬ ‫وجـه کارتـی‪ ،‬انتقـال وجـه بین بانکـی پایـا‪ ،‬سـاتنا و پـل در‬ ‫قالـب خدمـات یکپارچـه «انتقال پـول» در اختیار مشـتری‬ ‫قـرار می گیـرد‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ :‬جهـت انـواع انتقـال وجـه‬ ‫مشـتری به صـورت هوشـمند و طبـق پارامترهایـی نظیـر‬ ‫مبلـغ‪ ،‬مبـدا و مقصـد انتقـال وجـه به صـورت هوشـمند‬ ‫ً‬ ‫راهنمایـی می شـود‪ .‬فعال سـازی همراه بانـک کـه قبلا‬ ‫از طریق شعبه یا سایت بانک انجام می شد‪ ،‬ساده تر شده‬ ‫و مشـتریان از طریـق نرم افـزار همراه بانـک بـا ورود اطالعـات‬ ‫کارت‪ ،‬شـماره تلفن همـراه و ‪ ...‬احـراز هویـت شـده و امـکان‬ ‫اسـتفاده از خدمـات ان را خواهنـد داشـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫چرافناوری‬ ‫جایگزینترجمهحرفه اینخواهدشد؟‬ ‫سپهرگلمکانی*‬ ‫صحبــت و گفت وگــو بــا ســرمایه گذاران و راه انــدازی‬ ‫کس ـب وکار در صنعــت ترجمــه‪ ،‬مســتلزم تعامــل بــا گــروه‬ ‫نحــال‪،‬‬ ‫مختلفــی از افــراد بــا پیشــینه متنــوع اســت‪ .‬باای ‬ ‫مهــم نیســت کــه شــما در چــه جایگاهــی هســتید و بــا‬ ‫چه کســی حــرف می زنیــد‪ .‬ایــن ایــده کلــی کــه فنــاوری در‬ ‫اینــده نزدیــک‪ ،‬مترجــم را تحت الشــعاع قــرار می دهــد‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬ایــده نیــاز مترجــم بــه فنــاوری‪،‬‬ ‫به تدر یــج فرا گیــر م ‬ ‫تــازه نیســت‪ .‬در گذشــته نه چنــدان دور‪ ،‬انســان ها‬ ‫ایــده ای را در ذهــن می پروراندنــد کــه پیشــرفت های‬ ‫فناورانــه‪ ،‬مرزهــای ارتباطــی زبــان را خواهــد شکســت‪.‬‬ ‫ایــده اســتفاده از ماشــین ها بــرای ترجمــه در اوایــل‬ ‫ســال ‪ ۱۹۴۷‬مطــرح شــد‪ .‬دران زمــان‪ ،‬ایــن اید ههــا بــه‬ ‫یشــدند کــه هرگز به‬ ‫داســتان های علمــی تخیلــی تعبیر م ‬ ‫واقعیــت نمی پیوندنــد‪ .‬زمــان تغییــر کــرده اســت و چنیــن‬ ‫ایده هایــی در ازمایشــگاه ها‪ ،‬ایســتگاه های فضایــی و‬ ‫ش یافتــه و ا کنــون بــه واقعیــت تبدیــل‬ ‫مرا کــز علمــی‪ ،‬پــرور ‬ ‫شــده‪ « .‬گــوگل»‪« ،‬مایکروســافت» و ســایر شــرکت ها‪،‬‬ ‫نهــادالر بــرای ایجــاد ترجمــه ماشــینی (خــودکار )‬ ‫میلیو ‬ ‫انالیــن ســرمایه گذاری کرده انــد‪ .‬بــا گســترش روزافــزون‬ ‫ترجم ههــای ماشــینی‪ ،‬مترجــم‪ ،‬ماننــد د ههــا شــغل دیگــر‪،‬‬ ‫ممکــن اســت ب ـه زودی به لطــف فنــاوری‪ ،‬ازرد هخــارج‬ ‫شــود‪ .‬دراین مقالــه قصــد دار یــم به طورخالصــه اینــده‬ ‫فنــاوری و ترجمــه را موردبررســی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫ترجمه مشتری پسند در مقابل ترجمه حرفه ای‬ ‫در دنیـای درهم تنیـده و به هم پیوسـته انسـان ها‪ ،‬زبـان‬ ‫بـه سـدی رایـج تبدیـل شـده اسـت‪ .‬در زندگـی روزمـره‪،‬‬ ‫نهـای‬ ‫انسـان ها بیـش از هـر نقطـه ای از تاریـخ بـا زبا ‬ ‫یشـوند‪ .‬شـرایط به ماننـد قبـل نیسـت‬ ‫خارجـی روبـه رو م ‬ ‫طشـده در چیـن یـا هنـد‪ ،‬ب هسـختی در‬ ‫کـه ویدئوهـای ضب ‬ ‫غـرب دیـده و موردتوجـه واقـع شـود‪ .‬همچنیـن برگـزاری‬ ‫سهـا و دور ههـای اموزشـی ازطریـق نرم افـزار «زوم»‬ ‫کال ‬ ‫یشـود؛‬ ‫توسـط فـردی در قـاره ای دیگـر غیرمعمول تلقی نم ‬ ‫جهـای مهاجـران نیـز‬ ‫و حتـی بـا پیشـرفت اینترنـت‪ ،‬ازدوا ‬ ‫بـرای چندین دهـه ب هشـکلی مـداوم درحال افزایـش اسـت‪.‬‬ ‫اینـک‪ ،‬فنـاوری ترجمـه بیشـتر بـرای سـطح مشتری پسـند‬ ‫مورداسـتفاده قـرار می گیـرد‪ .‬ابزارهـای فنـاوری ترجمـه بـرای‬ ‫کمک به تسهیل تعامالت روزمره بین میلیون هانفر و درک‬ ‫یشـود‬ ‫عمومـی سـاخته شـده اسـت‪ .‬این مسـئله باعـث م ‬ ‫نوعـی سـردرگمی بیـن فنـاوری و مترجمـان اموزش دیـده و‬ ‫حرفـه ای به وجـود ایـد‪.‬‬ ‫مترجمان ماهر و اموزش دیده؛‬ ‫ترجمه فراتر از جایگزینی واژ گان است‬ ‫شـما بـرای بیـان تعریـف و تمجیـد سـاده از کسـی‪ ،‬بـه‬ ‫تهـای زبانـی پیچیـده ای نیـاز نداریـد؛ امـا وقتـی‬ ‫مهار ‬ ‫پیرامـون جنب ههـای مختلـف پرونـده ای حقوقـی‪،‬‬ ‫می خواهیـد تـا از فـردی خارجی زبـان سـوالی بپرسـید‪ ،‬بـه‬ ‫شـناخت درجاتـی مختلف از پیچیدگی در زبان نیـاز دارید‪.‬‬ ‫یکـه برنامـه ترجمه ماشـینی «گوگل ترنسـلیت» برای‬ ‫درحال ‬ ‫ن ابـزار در ارائـه‬ ‫تعاملات اساسـی بیـن زبانـی موثـر اسـت؛ ایـ ‬ ‫خروجـی با کیفیـت اطالعـات بهداشـتی‪ ،‬تجـاری و حقوقی‪،‬‬ ‫نشـده‪ ،‬دسـت نویس ها‬ ‫موثـر عمـل نمی کنـد‪ .‬منابـع اسک ‬ ‫و کلمـات اختصـاری‪ ،‬همگـی از موانـع فعلـی هسـتند کـه‬ ‫نهـا غلبـه نکـرده‬ ‫ترجمـه ماشـینی هنـوز باموفقیـت بـر ا ‬ ‫اسـت‪ .‬ا کنـون‪ ،‬ا کثـر کارهـای اساسـی ترجمـه‪ ،‬بـرای مقاصد‬ ‫یکـه ازنظـر‬ ‫یشـوند؛ جای ‬ ‫اجتماعـی و حقوقـی بـه کار بـرده م ‬ ‫قانونـی الزم اسـت شـخص مترجـم مسـئول ایـن کار باشـد‬ ‫و نـه هـوش مصنوعـی‪ .‬ترجمـه کلمه به کلمـه (ترجمـه‬ ‫تحت اللفظـی) ماشـین های ترجمـه‪ ،‬اغلـب در رسـاندن‬ ‫معنـا و مفهـوم صحیـح‪ ،‬بـا نمایـش نتایجـی فاجعه امیـز‬ ‫یـا مضحـک‪ ،‬شکسـت خورده انـد‪ .‬در سـال ‪ ،۲۰۱۹‬ایـن‬ ‫ایـده در یـک محیـط پزشکی‪-‬پژوهشـی ازمایـش شـد؛‬ ‫ماشـین ترجمـه « گـوگل ترنسـلیت» ‪ ۹۲‬درصـد از جملات‬ ‫را به درسـتی دریافـت کـرده اسـت؛ درحالی کـه دودرصـد‬ ‫از ترجم ههـای نادرسـت ممکـن اسـت اسـیب جـدی بـه‬ ‫نهـای‬ ‫تشـدن زبا ‬ ‫بیمـار برسـاند‪ .‬ایـن ازمایـش بـا جف ‬ ‫انگلیسی‪-‬اسـپانیایی و یادگیـری ترجمـه ماشـینی وابسـته‬ ‫به اعصاب بیماران‪ ،‬ازطریق «گوگل ترنسـلیت» انجام شـد‪.‬‬ ‫نهـای‬ ‫تسـازی کمتـر زبا ‬ ‫خطاهـای ایـن ازمایـش بـا جف ‬ ‫یکـه نتایـج ان ب هصـورت‬ ‫رایـج افزایـش می یابـد و درصورت ‬ ‫ـکاف میـان‬ ‫انبـوه موردپذیـرش قـرار گیـرد‪ ،‬ممکـن اسـت ش ِ‬ ‫تهـای محـروم را بدتـر سـازد‪ .‬به عنـوان‬ ‫جوامـع و اقلی ‬ ‫نهـای مـردم افریقـا درحال حاضـر در‬ ‫نمونـه‪ :‬بسـیاری از زبا ‬ ‫مترجـم گـوگل قـرار داده نشـده اسـت؛ ماننـد «اورومـو» کـه‬ ‫به تقریـب ‪ ۳۴‬میلیون نفـر بـه ایـن زبـان صحبـت می کننـد‪.‬‬ ‫حتـی ا گـر ماشـین های ترجمـه بتواننـد کلمه به کلمـه زبـان‬ ‫ً‬ ‫را به درسـتی ترجمـه کننـد‪ ،‬ممکـن اسـت کـه هنـوز کاملا‬ ‫کاربردی به نظر نرسـند‪ .‬زبان‪ ،‬حتی در مکالمه ای ابتدایی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت که مـا معمـوال تصـور می کنیـم‪.‬‬ ‫پیچید هتـر از ان چیز ‬ ‫درمان شناسـان‪ ،‬سخنرانی نویسـان و فروشـندگان سـال ها‬ ‫وقـت خودشـان را صـرف بهبـود و تکمیـل لحـن و انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫کلمـه و ایجـاد الگویـی از گفتـار می کننـد کـه کامال بـه اهداف‬ ‫نهـا تکامـل می یابنـد‪ ،‬نحوهـا‬ ‫نهـا ارتبـاط می یابـد‪ .‬زبا ‬ ‫ا ‬ ‫تغییـر می کننـد و ماشـین ها بایـد از الگوهـای منسوخ شـده‬ ‫خـود دوری کننـد تـا بهتـر بـا کاربـران سـازگار شـوند‪ .‬زبـان‬ ‫عامیانـه یـا کوچ هبـازاری‪ ،‬لطیف ههـای اینترنتـی (میم هـا)‪،‬‬ ‫طنـز و موضوعـات احساسـی بـرای تعاملات روزمـره مـا‬ ‫ضـروری هسـتند و کارافرینـان این مسـئله را درک می کننـد‪.‬‬ ‫براین مبنـا؛ کلیـه مـوارد فـوق بـه حوزه هایـی مربـوط‬ ‫می شوند که ترجمه ماشینی در اینده‪ ،‬توانایی جایگزین و‬ ‫تقلید ان ها را نخواهد داشـت‪ .‬ا کنون‪ ،‬ماشـین های ترجمه‬ ‫از دقـت الزم بـرای ارائـه با کیفیـت ترجمـه متـون پزشـکی‬ ‫برخوردار نیسـتند و شـخصیتی برای بازافرینی یک فرهنگ‬ ‫تـازه را ندارنـد‪.‬‬ ‫چگونه اژانس های خدماتی ترجمه‬ ‫هنوز می توانند رشد و پرورش پیدا کنند؟‬ ‫سهـای خدماتـی ترجمـه‪ ،‬در میـان‬ ‫در عصـر مـدرن‪ ،‬اژان ‬ ‫انبوهـی از پیشـرفت های فناورانـه‪ ،‬چـه گام هایـی را‬ ‫می تواننـد بـرای پیشـرفت جایگاهشـان بردارنـد؟ بـرای‬ ‫پاسـخ به این سـوال‪ ،‬ما پیشـنهاد می دهیم که ابتدا فرایند‬ ‫ترجمـه را بـه حوزه هایـی انتقـال دهنـد کـه فنـاوری نتوانـد‬ ‫نهـا شـود‪ .‬کارافرینـان ترجمـه با تنوع بخشـیدن‬ ‫جایگزیـن ا ‬ ‫بـه پیشنهاد هایشـان‪ ،‬می تواننـد اطمینـان حاصـل کننـد‬ ‫کـه هیـچ برنامـه یـا اپلیکیشـن جدیـدی به طورنا گهانـی کل‬ ‫سـاختار کسب وکارشـان را تضعیـف نمی کنـد‪ .‬یکی دیگـر از‬ ‫گزینه های کارافرینان ترجمه‪ ،‬تمرکز بر بازارهای درحال رشد‬ ‫امـا کم برخـوردار اسـت‪ .‬میلیون هانفـر در بازارهـای نوظهـور‬ ‫در سراسـر جهـان وارد فضـای انالیـن می شـوند و به دنبـال‬ ‫لهـای حرفـه ای بـرای پیشـرفت زبـان هسـتند‪.‬‬ ‫راه ح ‬ ‫به عنـوان نمونـه‪ :‬کشـور «اندونـزی» به عنـوان یـک بـازار‬ ‫ً‬ ‫نوظهـور برتـر در سـال ‪ ۲۰۲۰‬درنظـر گرفتـه می شـود و تقریبـا‬ ‫خدمـات ترجمـه خـودکار موثـری نـدارد‪ .‬دلیـل نا کارامـدی‬ ‫خدمات ترجمه در کشور مذکور این است که مکالمه روزانه‬ ‫بین اندونزیایی ها با لهجه قومی محلی ادغام شـده اسـت‪.‬‬ ‫سازگاری کامل به کارکردهای سازمان های دولتی و تجاری‬ ‫دران کشور‪ ،‬می تواند راهی برای درامدزایی مترجمان تلقی‬ ‫شـود‪ .‬همان طورکـه پیش تـر شـرح دادیـم؛ انتقـال عملیـات‬ ‫ترجمـه بـه خدمـات پزشـکی و حقوقی نیـز گزینـه ای ایدئال‬ ‫محسوب می شود‪ .‬ابتدا با تمرکز بر نیازهای ویژه‪ ،‬کارافرین‬ ‫بایـد خدمـات ترجمـه اش دران حـوزه توسـعه دهـد‪ .‬ارائـه‬ ‫خدمـات ترجمـه با کیفیـت بـه افرادی کـه قصـد مهاجـرت‬ ‫دارنـد می توانـد پایه هـای اژانـس خدماتـی ترجمـه شـما را‬ ‫بـرای سـالیان دراز پایـدار نگـه دارد‪.‬‬ ‫ترجمه ماشینی یا ترجمه کمک رایانه؛‬ ‫مسئله این است!‬ ‫بسـیاری از عالقه منـدان کـه می خواهنـد مهـارت ترجمـه را‬ ‫بیاموزنـد‪ ،‬اغلـب ترجمـه ماشـینی را بـا ترجمـه کمک رایانـه‬ ‫اشـتباه می گیرنـد؛ ‪Computer Aided Translation Tools‬‬ ‫(به اختصـار ‪ )CAT‬ابزارهایـی هسـتند کـه بـرای تسـهیل‬ ‫عملیـات ترجمـه به مترجم کمک می کننـد‪ .‬ابزارهای ‪CAT‬‬ ‫اولیـن انقلاب بـزرگ در صنعـت ترجمـه بودنـد و به لط ِـف‬ ‫داشـتن حافظـه ترجمـه‪ ،‬مبانـی اصطالحـات و بررسـی‬ ‫ِ‬ ‫ارزشـیابی کیفی ترجمه‪ ،‬شـیوه کار مترجمان را به طورکامل‬ ‫تغییـر دادنـد‪ .‬ابزارهـای ‪ CAT‬درابتـدا به نظـر می رسـید کـه‬ ‫تهدیـدی بـرای حرفـه مترجمی تلقی شـود؛ امـا به مرورزمان‬ ‫مترجمـان متوجـه شـدند کـه اسـتفاده از ابزارهـای مذکـور‬ ‫بـرای انجـام عملیات سـنگین ترجمه‪ ،‬حیاتی سـت‪ .‬ترجمه‬ ‫کمک رایانـه در بهبـود خروجـی ترجمه هـای ماشـینی‬ ‫تاثیـر مسـتقیمی می گـذارد‪ .‬بهتریـن و مهم تریـن نرم افـزار‬ ‫کمک رایانـه ترجمـه‪« ،‬تـرادوس» اسـت‪ .‬ایـن نرم افـزار در‬ ‫ارائـه ترجمـه درسـت و بـدون ایـراد کمـک بسـزایی می کنـد‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ مترجـم حرفـه ای بـرای تاسـیس یـک اژانـس‬ ‫خدماتـی ترجمـه‪ ،‬بایـد حداقـل کارکـردن بـا نرم افـزار‬ ‫«تـرادوس» را بـه تمـام کارمنـدان خـود امـوزش دهـد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫درمجمـوع‪ ،‬ماشـین های ترجمـه به طـور اصولـی روی ارائـه‬ ‫خدمـات ترجمـه ای مشـتری محور تمرکـز کـرده و داد ههـای‬ ‫ان به گونـه ای نیسـت کـه تمامـی حوزه هـای موجـود در‬ ‫سراسـر جهـان را پوشـش دهـد‪ .‬نیـاز افـراد به متـون برگردان‬ ‫یشـود؛‬ ‫پژوهشـی‪ ،‬پزشـکی و اسـنادی هـرروز بیشـتر م ‬ ‫بنابراین‪ ،‬جایگاه مترجمان ماهر و حرفه ای همچنان ثابت‬ ‫و اسـتوار باقـی می ماند و سـال ها طول می کشـد کـه فناوری‬ ‫بتوانـد اختاللـی در کار ان هـا به وجـود اورد‪.‬‬ ‫*ترجمه از ‪Forbes‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«خرافه پرستی»‬ ‫ روایت ‪Ali Miraee‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نفر سوم کیه؟‬ ‫خرافات را باید احمقانه‪ ،‬کودکانه‪ ،‬ابتدایی و غیرمنطقی خواند؛ اما‬ ‫به تخته زدن مگر چقدر هزینه دارد؟!‬ ‫جودیت ویورست؛ ژورنالیست و نویسنده امریکایی‬ ‫جوایز جشنواره ‪« 2023‬گویا» به روایت ورایتی‬ ‫‪۴۱‬سـاله‬ ‫فیلـم «جانـوران» سـاخته رودریگـو سـوروگوین کارگـردان ‬ ‫اسپانیاییجوایز بهترینفیلم‪،‬بهترین کارگردانیوبهترینفیلم نامه‬ ‫ُ‬ ‫رااز ‪37‬امین دورهجوایز گویادریافت کرد‪.‬ایناثر در گیشهسینماهای‬ ‫کشورش و فرانسه هم موفقیت های بزرگی به دست اورده و محبوب‬ ‫نحـال مراسـم اهـدای گویـا هم زمـان بـا‬ ‫مـردم هـم بـوده اسـت‪ .‬باای ‬ ‫انتشار خبر درگذشت کارلوس ساتورا یکی از بزرگان سینمای اسپانیا‬ ‫ً‬ ‫برگزار شد که امسال چهره افتخاری گویا بود و طبعا از روحیه شادی‬ ‫مراسـم کاسـت‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ اواللیـا رامون بازیگر و همسـر کارلوس‬ ‫سـائویا فقیـد یادداشـتی را کـه ایـن کارگردان چنـدروز پیـش از مرگش‬ ‫یشـوم ا گـر الهام بخـش‬ ‫نوشـته بـود در مراسـم خوانـد‪ :‬خوشـحال م ‬ ‫کارگردان های امروزی باشم‪ .‬خودم را در بیکران کهکشان می بینم و‬ ‫همیشه گفته ام تخیل سریع تر ار سرعت نور حرکت می کند‪ .‬در یک‬ ‫رویـداد نـادر یـک بازیگـر خارجـی؛ دنیس منوشـه فرانسـوی که بازیگر‬ ‫«حرامزاد ههـای بی ابـرو» تارانتینـو هم بـود‪ ،‬جایزه بهترین بازیگر مرد‬ ‫را بـرای «جانـوران» بـرد‪ .‬وی بـرای نقش افرینـی فوق العـاد ه در نقـش‬ ‫مهاجـری فرانسـوی در گالیسـیای امـروزی کـه توسـط مـردم محلـی‬ ‫یشـود امـا از عقب نشـینی خـودداری می کنـد‪،‬‬ ‫بـا اسـتهزا روبـه رو م ‬ ‫دریافـت کـرد‪ .‬جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد مکمـل بـرای لوییـس زاهار‪،‬‬ ‫جایـزه بهتریـن فیل مبـرداری‪ ،‬تدویـن‪ ،‬صـدا و موسـیقی اوریجینـال از‬ ‫دیگـر جوایـز فیلـم «جانـوران» بـود‪ .‬اثـر موفـق دیگـر جوایـز «زنـدان‬ ‫‪ »۷۷‬بـود کـه موفـق شـد شـماری از جوایـز فنـی چـون طراحی تولید‪،‬‬ ‫نخـود کنـد‪ .‬ژولیـت بینـوش‬ ‫طراحـی لبـاس و کارگردانـی هنـری را ازا ‬ ‫جایزه بین المللی گویا را از دست ایزابل کوشت گرفت و در سخنانش‬ ‫دربـاره فلسـفه بازیگـری اش پـس از ‪ ۴۰‬سـال گفـت بازیگربـودن کافـی‬ ‫نیسـت بایـد شـادی و امیـد را منتقـل کـرد‪« .‬الالیـی» الـودا رودنیـز د‬ ‫یسـت جایـزه بهترین فیلم بلنـد اول و‬ ‫ازوا کـه درامـی دربـاره فرزنداور ‬ ‫بهتریـن بازیگـر زن بـرای الیـا کاسـتا و بهتریـن بازیگر نقش مکمـل زن‬ ‫نخـود کـرد‪ .‬جایـزه فیلم نامـه اقتباسـی هـم‬ ‫بـرای سـوزی سـانچز را ازا ‬ ‫کشـب» رسـید‪ .‬ایـوان میمامبرس‬ ‫کسـال‪ ،‬ی ‬ ‫بـه ایسـا کامپو برای «ی ‬ ‫تهیه کننـده دو جایـزه نـادر را باهـم بـرد و هـم برنـده جایـزه انیمیشـن‬ ‫کشـاخ» البرتـو واسـکوئس و هـم برنـده‬ ‫گهـای ت ‬ ‫بلنـد بـرای «جن ‬ ‫«حلقه» پابلو پولدری در بخش بهترین انیمیشن کوتاه شد‪ .‬جایزه‬ ‫بهترین فیلم ایبرو‪-‬امریکایی به «ارژانتین ‪ »۱۹۸۵‬ساخته سانتیا گو‬ ‫میتـره از ارژانتیـن رسـید و «بدتریـن ادم دنیا» سـاخته یواخیم تریه از‬ ‫نروژ هم بهترین فیلم اروپایی شناخته شد‪ .‬فیلم های اسپانیایی در‬ ‫سال‪ ۲۰۲۲‬سهم‪ ۲۲‬درصدی از سینماهای کشورشان را داشتند که‬ ‫به لطف مجموعه ای از فیلم های خوب‪ ،‬سومین نتیجه قابل توجه‬ ‫در دهـه اخیـر بـوده‪ .‬کمـک بـه این امـر را دولـت پـدرو سـانچز کـه از‬ ‫عالقه منـدان سینماسـت و در مراسـم هم حضـور داشـت‪ ،‬از وظایف‬ ‫خود دانسـته اسـت و صندوق حمایت از سـینمای دولتی با افزایش‬ ‫‪ ۵۳‬درصـدی بـا رقـم ‪ ۱۱۴‬میلیـون دالر دراین مسـیر تلاش می کنـد‪.‬‬ ‫امیلی ِال‬ ‫نویسنده‪ :‬مارگریت دوراس‬ ‫مترجم‪:‬شیرینبنی احمد‬ ‫ناشر‪:‬نیلوفر‬ ‫صفحات‪117 :‬‬ ‫قیمت‪65:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬رمان کوتاه‬ ‫جلوه های سورئال در صحنه جهانی مد‬ ‫مه ــا و منحنی های ــی‬ ‫طراح ــی لب ــاس‪ ،‬گاه متش ــکل از خ ‬ ‫یش ــود که با تلفیقی از هنر و فن ــاوری می تواند خروجی‬ ‫م ‬ ‫ش ــاخص و فراواقعگرایانـ ـه ای مقاب ــل انظ ــار ق ــرار ده ــد‪.‬‬ ‫گاه ــی نوع ــی درهم تنیدگ ــی از ویژگی های انس ــان امروز و‬ ‫نظری هه ــای پساانس ــانگرایی در برخی لباس ها به چش ــم‬ ‫می خورن ــد ک ــه درک و تفس ــیر ان تنه ــا ازس ــوی مخاطب‬ ‫ع ــام دورازذه ــن خواه ــد ب ــود‪ .‬ب هگ ــزارش هنرانالی ــن؛‬ ‫ً‬ ‫طراح ــان مد عموما خ ــود را متعهد به طراحی چشـ ـم نواز‬ ‫و زیب ــا می دانند اما گاه تص ــورات پویا از پدیده های جهان‬ ‫یه ــای اثر ب ــر اصول‬ ‫یش ــود دیگ ــر ویژگ ‬ ‫هس ــتی س ــبب م ‬ ‫یش ــناختی چی ــره ش ــوند‪ .‬ام ــروز در اس ــتودیوهای‬ ‫زیبای ‬ ‫خ ــاق و مجه ــز بس ــیاری از خان هه ــای م ــد در جه ــان‪،‬‬ ‫یه ــا چن ــان ب هس ــمت فن ــاوری س ــوق یافته اند که‬ ‫طراح ‬ ‫گاه ــی چر خ های خیاط ــی از ارائه خروج ــی ان ها عاجزند‬ ‫و از چاپگره ــای سـ ـه بعدی گرفته ت ــا تجهی ــزات الزم برای‬ ‫ب ــرش لی ــزری و پین و س ــوزن های خ ــاص ق ــادر خواهند‬ ‫ب ــود روی ــای ی ــک ط ــراح را ب ــه حقیق ــت مب ــدل س ــازند‪.‬‬ ‫نش ــرایطی‪ ،‬الزم اس ــت فرات ــر از بررس ــی تکث ــر و‬ ‫درچنی ‬ ‫تن ــوع فرهنگ ها ی ــا هنر موردنی ــاز برای پیاد هس ــازی یک‬ ‫ای ــده در رون ــد طراحی ب ــه س ــراغ کدگذاری های ــی رفت تا‬ ‫بت ــوان ی ــک ط ــرح را در چارچوب نظری ــات غیرمعمول در‬ ‫ح ــوزه مد ق ــرار داد و متکی ب ــر مفهوم م ــد معاصر‪ ،‬نقش‬ ‫یه ــای جدی ــد را ب ــرای مطالعه م ــد امروز‬ ‫مح ــوری فناور ‬ ‫روش ــن ک ــرد‪ .‬ام ــروز بس ــیاری از نمایش ــگاه های انف ــرادی‬ ‫در کش ــورهای کان ــادا‪ ،‬امری ــکا‪ ،‬فرانس ــه‪ ،‬ایتالی ــا‪ ،‬س ــوئد و‬ ‫هلن ــد از مجموعه های ــی درزمین ــه مد رونمای ــی می کنند‬ ‫ک ــه ب هس ــادگی قابلی ــت برداش ــت بص ــری و مفهوم ــی را‬ ‫ندارن ــد و مرزبن ــدی مش ــخصی در فراین ــد طراح ــی دیده‬ ‫حه ــا تلفیق ــی از هنر و م ــد بوده و‬ ‫یش ــود‪ .‬درواق ــع طر ‬ ‫نم ‬ ‫اجزا و عناص ــر خروجی نهای ــی‪ ،‬دارای تضادهای ظاهری‬ ‫و ناس ــازگاری های اش ــکار ب ــا یکدیگرن ــد‪ .‬ام ــروزه جمع ــی‬ ‫از طراح ــان م ــد در جس ــتجوی کش ــف دوگانگی های ــی‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬فاطمه امینی‬ ‫بازیگـران‪ :‬الینـا ابراهیمـی‪ ،‬هسـتی افـروز‪ ،‬حلمـا توحیـدی‪،‬‬ ‫نیـکا روشـن ضمیر‪ ،‬نـورا زمانـی‪ ،‬اینـاز قاسـمی‪ ،‬نازنیـن‬ ‫قزل سفلی‪ ،‬سیاوش گلریز‪ ،‬اوا لطیفی‪ ،‬درسا محمدی نیا‪،‬‬ ‫رسـپینا محمـدزاده‪ ،‬امیرعلـی مقیمـی و فاطیمـا و هسـتی‬ ‫حسـین قلی زاده‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 30‬بهمن؛ ساعت ‪17‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬خانه نمایش «دا» (سالن ‪)1‬‬ ‫همچ ــون امور زیس ــتی و فناورانه‪ ،‬انس ــانی و غیرانســـانی‪،‬‬ ‫ارگانی ــک و غی ــر الی در کش ــا کش هس ــتند و دراین مســـیر‬ ‫فه ــا و فناوری های ــی می روند که به مدد‬ ‫الجرم س ــراغ الیا ‬ ‫نه ــا بتوانن ــد مفاهی ــم جدی ــد را در فرهنـــگ لغـــات مد‬ ‫ا ‬ ‫ً‬ ‫جهان وارد س ــازند و این عرصه را ب هس ــمت خلق اثار صرفا‬ ‫هنری س ــوق دهن ــد‪ .‬ای ــن طراح ــان اغلب چهره ســـنتی‬ ‫نیازهای انسان را مختل س ــاخته و متکی بر فناوری های‬ ‫جدی ــد ت ــاش می کنن ــد ت ــا تغیی ــرات شـــتابان ناشـــی از‬ ‫پیش ــرفت فن ــاوری را ب ــه چالش ــی عمیـــق دعـــوت کنند‪.‬‬ ‫ای ــده پرداختن ب ــه م ــواد در حوزه م ــد به مثابه بســـیاری‬ ‫شه ــا درزمین ــه هنرهای تجس ــمی رویکردی ســـت‬ ‫از گرای ‬ ‫ک ــه در س ــال های اخیر‪ ،‬لب ــاس را بی ــش از هر زمـــان دیگر‬ ‫به اش ــیایی بدل س ــاخته اند که برخالف عـــرف و معمول‪،‬‬ ‫پوش ــا ک به عن ــوان کنش ــگر فع ــال و معنـــادار در جهـــان‬ ‫درنظ ــر گرفت ــه ش ــود و با تلفیق ــی از هنـــر و فنـــاوری‪ ،‬بیان‬ ‫مفه ــوم و معنا گرای ــی را ب ــر کارکرد چیره ســـاخت‪.‬‬ ‫اندوه هزارساله‬ ‫اهنگساز‪ ،‬نوازنده‪ :‬محمد دارابی فر‬ ‫تنظیم کننده‪:‬محمددارابی فر‬ ‫میکس و مسترینگ‪ :‬میالد فرهودی‬ ‫تعداد قطعات‪15 :‬‬ ‫سبک‪ :‬مدرن کالسیکال و امبینت ایرانی‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫میوه ای شگفت انگیز به نام خیار تلخ‬ ‫بادام را جایگزین مکمل کنید‬ ‫خیــار تلــخ کــه مدت هاســت به دلیــل کاربردهــای متنــوع خــود مورد توجــه‬ ‫قرار گرفت ــه و در بس ــیاری از درمان ه ــای داروی ــی غیر غرب ــی مانن ــد ای ــورودا‬ ‫و ط ــب س ــنتی چین ــی گنجان ــده ش ــده اس ــت‪ ،‬یک گون ــه از تی ــره کدویی ــان‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و غالب ــا در اوکین ــاوا ژاپ ــن می روی ــد؛ ام ــا ام ــکان پ ــرورش ان در دیگ ــر‬ ‫نق ــاط جه ــان ه ــم وج ــود دارد‪ .‬نه تنه ــا خ ــود ای ــن گی ــاه در قال ــب ی ــک‬ ‫می ــوه چ ــه به ص ــورت ت ــازه و چ ــه خشک ش ــده ح ــاوی مزای ــای س ــامتی‬ ‫فراوانی ســـت؛ بلکـــه امـــروزه از نوشـــیدنی ان نیـــز اســـتفاده گســـترده ای‬ ‫می شـــود‪.‬‬ ‫با توج هبـه اهمیـت منیزیـم بـرای بـدن‪ ،‬ا گـر به انـدازه کافـی ان را دریافـت‬ ‫نکنیـد‪ ،‬در نهایـت ایـن موضـوع می توانـد منجـر بـه طیـف وسـیعی از‬ ‫مشـکالت سلامتی شـود‪ .‬عالئمـی ماننـد مشـکالت خـواب‪ ،‬عضلات‬ ‫یسـت کـه افـراد بـه کمبـود‬ ‫منقبـض و انـرژی کـم همـه نشانه های ‬ ‫نهـا دچـار هسـتند و بایـد مکمـل منیزیـم مصـرف کننـد‪.‬‬ ‫برخـی ویتامی ‬ ‫با این اوصـاف خـوردن بـادام یکـی از را ههـای تامیـن ایـن مـاده مهـم‬ ‫یسـت؛ چرا کـه یـک اونـس بادام به تنهایـی حاوی ‪ ۲۰‬درصـد از نیاز‬ ‫معدن ‬ ‫گسـاالن بـه منیزیـم اسـت‪.‬‬ ‫روزانـه بزر ‬ ‫تیرامیسو‬ ‫تیرامیســو یکــی از دســرهای بین المللــی خوشــمزه و معــروف کشــور‬ ‫یشــود‪ .‬ایــن دســر خوشــمزه‬ ‫ایتالیاســت کــه بــا خامــه و بیســکوئیت تهیــه م ‬ ‫یشــود‬ ‫کــه به عنــوان یــک دســر بین المللــی در سراســر جهــان شــناخته م ‬ ‫لهــای بــزرگ‬ ‫و یکــی از محبوب تریــن دســرها در منــوی رســتوران ها و هت ‬ ‫جهــان اســت؛ البتــه تیرامیســو بــا دســتورهای بســیار متنوعــی تهیــه‬ ‫یشــود و به همین دلیــل تیرامیســو در کشــورهای مختلــف بــا دســتورهای‬ ‫م ‬ ‫یســازی‬ ‫یشــود‪ .‬در کشــور مــا هــم ایــن دســر بوم ‬ ‫منحصرب هفــردی تهیــه م ‬ ‫یشــود کــه بــا ذائقــه مــا‬ ‫شــده اســت و از مــوادی در تهیــه ان اســتفاده م ‬ ‫یهــا ســازگار باشــد‪.‬‬ ‫ایران ‬ ‫بعـد در ظرفـی ماننـد کاسـه بـزرگ می ریزیـم و بیسـکوئیت های لیـدی فینگـر را‬ ‫یشـود (‪ ۲‬الـی ‪ ۳‬عـدد) قـرار می دهیـم؛‬ ‫هـر چنـد تـا کـه داخـل ظـرف قهـوه جـا م ‬ ‫ً‬ ‫سـپس بیسـکوئیت ها را بر می گردانیم تا کامال به قهوه اغشـته شـوند و بعد ان ها‬ ‫را سـریع بیـرون می اوریـم (فقـط می خواهیـم مرطوب شـوند و نباید زمـان زیادی‬ ‫داخـل قهـوه بماننـد) و در ظـرف پیرکـس مسـتطیلی مـی چینیـم تـا کاملا کـف‬ ‫پیرکـس از بیسـکویت پوشـیده شـود‪ .‬بعـد از مایه ای کـه امـاده کرده ایم نصف ان‬ ‫ً‬ ‫مکـم روی بیسـکوئیت ها می ریزیـم تـا کاملا روی ان ها را بپوشـاند و کمی پودر‬ ‫را ک ‬ ‫ً‬ ‫نهـا الـک می کنیـم و مجددا الیه دوم را می چینیم و بیسـکوئیت ها‬ ‫کا کائـو روی ا ‬ ‫را بـه قهـوه اسپرسـو اغشـته می کنیـم؛ سـپس داخـل ظـرف می چینیـم و روی‬ ‫ً‬ ‫نهـا را بـا مایـه می پوشـانیم و مجـددا روی مایـه را بـا پـودر کا کائـو الـک می کنیـم‬ ‫ا ‬ ‫و می پوشـانیم تـا تیرامیسـو زیباتـر و خوش عطر تـر شـود و می تواینـد روی ان را بـا‬ ‫شسـاعت‬ ‫سـلفون بپوشـانید و داخـل یخچـال قـرار دهیم تـا به مدت حداقل ش ‬ ‫‪۲۴‬سـاعت در‬ ‫اسـتراحت کنـد‪ .‬ا گـر زمـان کافـی داشـته باشـید و اجـازه بدهیـد ‬ ‫یخچـال بمانـد‪ ،‬فوق العاده تیرامیسـو منسـجم تری خواهید داشـت‪ .‬هنگامی که‬ ‫بـرش می خواهیـد بزنیـد‪ .‬تیرامیسـو امـاده شـده را از داخـل یخچـال بیـرون‬ ‫می اوریـم و بـرش می زنیـم و در بشـقاب قـرار می دهیـم و نوش جـان کنیـد‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫ً‬ ‫ بـرای تهیـه تیرامیسـو ترجیحـا از پنیـر ماسـکارپونه اسـتفاده کنیـد؛ ولـی ا گـر‬‫در دسـترس نبـود می توانیـد از پنیـر خامـه ای اسـتفاده کنیـد‪ .‬ا گـر پنیـر خامـه ای‬ ‫ً‬ ‫شـما دارای نمـک اسـت‪ ،‬حتمـا به مـدت ‪ ۳۰‬دقیقـه در اب سـرد قـرار بدهیـد تـا‬ ‫طعـم شـوری اش از بیـن بـرود‪.‬‬ ‫ ا گـر پنیـر خامـه ای شـما دارای نمـک بـود بـرای از بین رفتـن طعـم شـوری ان را‬‫به مـدت ‪ ۳۰‬دقیقـه در اب سـرد قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫ قهـوه دم کـرده بـرای مرطوب کـردن بیسـکوئیت ها و طعم دهـی بـه دسـر‬‫مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫ ا گـر طعـم تلـخ قهـوه را دوسـت نداریـد‪ ،‬می توانیـد مقـداری شـکر بـه ان اضافـه‬‫کنیـد تـا طعـم ان متعـادل شـود‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫قهوه اسپرسو‪ ۱ :‬فنجان‬ ‫بیسکوئیت لیدی فینگر‪ ۱ :‬بسته‬ ‫پودر کا کائو‪ :‬نصف قاشق غذاخوری‬ ‫زرده تخم مر غ‪ ۳ :‬عدد‬ ‫پنیر ماسکارپونه ‪ ۱۵۰‬گرم‬ ‫خامه‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫شکر‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫طرز تهیه‬ ‫یشـکنیم و زرد ههـا را از سـفیده ها جـدا می کنیـم‬ ‫ابتـدا تخم مر غهـا را یکی یکـی م ‬ ‫و هـر کـدام را داخـل کاسـه هایی مجـزا می ریزیـم و زرد ههـا را بـا همـزن برقی خوب‬ ‫می زنیـم تـا هـم دارای حجـم شـوند و هـم بـه رنـگ کـرم در بیاینـد؛ سـپس شـکر‬ ‫ً‬ ‫را بـه ان اضافـه می کنیـم و هـم می زنیـم کـه کاملا شـکر در ان حـل شـود و بعـد‬ ‫پنیـر ماسـکارپونه را اضافـه می کنیـم و بـا همزن خوب می زنیم تا مواد یک دسـت‬ ‫شـود‪ .‬خامـه را داخـل کاسـه ای می ریزیـم و خـوب هم می زنیم تا حجم دار شـود‪.‬‬ ‫خامـه را بایـد طـوری هـم بزنیـم کـه ا گر کاسـه حاوی خامـه را بر گردانیم خامه سـر‬ ‫ریز نشود و به طور ثابت در کاسه بماند؛ سپس خامه فرم گرفته را به دیگر مواد‬ ‫اضافـه می کنیـم و بـا لیسـک یـا قاشـق همگـی مـواد را خوب مخلـوط می کنیم‪.‬‬ ‫ممـر غ را نیـز بـا همـزن برقـی ب هحـدی می زنیـم کـه‬ ‫در ادامـه سـفیده های تخ ‬ ‫ً‬ ‫کاملا سـفید و دارای حجـم شـود و پـف کنـد و بعـد بـه مـواد می افزاییـم (شـبیه‬ ‫خامـه فـرم گرفتـه دارای حجـم و سـفت شـود) و بـا لیسـک همگـی مـواد را خـوب‬ ‫ً‬ ‫زیـر و رو می کنیـم تـا کاملا مخلوط شـوند‪ .‬قهـوه اسپرسـو را اماده می کنیـم و اجازه‬ ‫می دهیـم تـا خنـک شـود (ا گـر قهـوه داغ باشـد بیسـکوئیت ها را لـه می کنـد) و‬ ‫شبیه سازی تمام فصول در دل یک ازمایشگاه بزرگ‬ ‫به «انرژی هاوس» خوش امدید!‬ ‫بو هوایـی مختلـف را بـرای ازمایـش‬ ‫یـک ازمایشـگاه بـزرگ در بریتانیـا شـرایط ا ‬ ‫یکـه‬ ‫خان ههـای اینـده شبی هسـازی می کنـد‪ .‬ب هگـزارش تک ا کسـپلور؛ هنگام ‬ ‫کوال کـی از بـرف ریـز بـر روی دو خانه تازه ساخت هشـده در ازمایشـگاهی عظیم در‬ ‫شـمال انگلسـتان می ریزد‪ ،‬دما به زیر صفر می رسـد‪ .‬باوجود شـرایط یخبندان‪،‬‬ ‫ایـن دو خانـ ه دارای انـرژی کارامـد به دلیـل اسـتفاده از فنـاوری گرمایـش و عایق‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬دنـج و گـرم باقـی می ماننـد‪ .‬بـه «‪ »۲.۰ Energy House‬خـوش امدیـد‪.‬‬ ‫یسـت کـه بـرای کمـک بـه سـازندگان خانـه در‬ ‫ایـن مـکان یـک ازمایشـگاه علم ‬ ‫جهان برای کاهش انتشار کربن‪ ،‬صرفه جویی در انرژی و مقابله با تغییرات اب‬ ‫و هوایـی طراحـی شـده اسـت‪ .‬ایـن مرکـز کـه در ازمایشـگاهی شـبیه بـه یـک انبار‬ ‫غول پیکـر در محوطـه دانشـگاه سـالفورد (‪ )Salford‬در نزدیکـی مرکـز منچسـتر‬ ‫واقع شـده اسـت‪ ،‬ماه گذشـته افتتاح شـد‪ .‬باران‪ ،‬باد‪ ،‬افتاب و برف را می توان با‬ ‫دماهای بین ‪ ۴۰‬درجه سانتی گراد تا منفی ‪ ۲۰‬درجه سانتی گراد با استفاده از یک‬ ‫مرکز کنترل بازسـازی کرد‪ .‬پروفسـور ویل سـوان (‪ ،)Will Swan‬رئیس ازمایشـگاه‬ ‫«‪ »Energy House‬می گویـد‪« :‬انچـه مـا در اینجـا تلاش کرده ایـم به دسـت اوریـم‬ ‫بو هوایـی را کـه حـدود ‪ ۹۵‬درصـد از جمعیـت‬ ‫این اسـت که بتوانیـم شـرایط ا ‬ ‫زمیـن تجربـه می کننـد‪ ،‬شبی هسـازی کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن مرکـز شـامل دو‬ ‫اتـاق اسـت کـه می تواننـد اب وهـوای متفاوتـی را ب هطـور هم زمـان شبی هسـازی‬ ‫قهـا انـواع مسـکن را از سراسـر جهـان ازمایش می کنند تـا دریابیم‬ ‫کننـد‪ .‬ایـن اتا ‬ ‫چگونه خانه هایی با انتشار صفر خالص و کم مصرف ارائه دهیم»‪ .‬دو خانه ای‬ ‫ً‬ ‫کـه در ایـن مرکـز قـرار دارنـد‪ ،‬اساسـا بریتانیایـی هسـتند و بـرای چن دسـال باقـی‬ ‫خواهند ماند‪ .‬پس ازان سـایر سـازندگان می توانند فضایی را در این ازمایشـگاه‬ ‫اجـاره کننـد تـا املا ک خود را در معرض توجـه قرار دهند‪ .‬اولین خانـه این پروژه‬ ‫توسـط شـرکت امال ک بریتانیایی «‪ »Barratt Developments‬و شـرکت فرانسـوی‬ ‫و چندملیتـی تولیدکننده مصالح «سـن گوبـن» (‪ )Saint-Gobain‬سـاخته شـد‪.‬‬ ‫ایـن خانـه بـا اجرهـای تزئینـی کـه روی یـک قـاب از صفحـات چوبـی و عایـق‬ ‫پوشـیده شـده و صفحـات خورشـیدی روی سـقف ان قـرار دارد‪ .‬دانشـمندان‬ ‫در حال بررسی کارایی انواع مختلف سیستم های گرمایشی ازجمله پمپ های‬ ‫حرارتـی منبـع هـوا هسـتند‪ .‬در اتـاق نشـیمن‪ ،‬یـک مـدار اب گـرم در امتـداد‬ ‫پایینـی دیوارهـا قـرار دارد و گرمـای بیشـتری نیـز ازطریـق فنـاوری مـادون قرمـز‬ ‫یشـود‪ .‬این ههـا نیـز به عنـوان رادیاتورهـای مادون قرمـز عمـل می کننـد‬ ‫تامیـن م ‬ ‫و هم زمـان حسـگرهای متعـددی بـر اینکـه کـدام اتـاق در حال اسـتفاده اسـت‪،‬‬ ‫نظارت می کنند‪ .‬سا کنان می توانند این فناوری را ازطریق یک سیستم کنترلی‬ ‫کـه شـبیه بـه رابـط الکس اسـت مدیریـت کننـد‪ .‬سـازندگان تخمیـن می زننـد کـه‬ ‫ایـن فنـاوری پیشـرفته به معنـای یک چهـارم شـدن مبلـغ قبـض انـرژی یـک‬ ‫یسـت کـه از‬ ‫خانـه متوسـط در بریتانیـا اسـت و ایـن یـک موهبـت بـرای مشتریان ‬ ‫تهـای بـاالی انـرژی رنـج می برند‪ .‬این فناوری سـهم مهمـی در تالش های‬ ‫قیم ‬ ‫بریتانیا برای رسـیدن به انتشـار کربن صفر تا سـال ‪ ۲۰۵۰‬برای مبارزه با تغییرات‬ ‫بو هوایـی خواهـد داشـت‪ .‬یـک گـزارش پارلمانـی نشـان داد کـه در سـال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫ا ‬ ‫‪ ۱۷‬درصد از گازهای گلخانه ای ناشـی از گرمایش سـاختمان ها و خانه ها اسـت‬ ‫کـه سـهمی مشـابه تمـام خودروهـای بنزینـی و دیزلـی اسـت کـه در جاد ههـای‬ ‫بریتانیا رانندگی می کنند‪ .‬تام کا کس (‪ ،)Tom Cox‬مدیر فنی «‪»Saint-Gobain‬‬ ‫در بریتانیـا می گویـد‪ :‬یکـی از فناوری هـای کلیـدی که مـا روی این خانه امتحان‬ ‫ً‬ ‫می کنیم‪ ،‬تقریبا مانند یک سیسـتم مدیریت سـاختمان برای سـاختمان های‬ ‫ً‬ ‫مسـکونی اسـت‪ .‬ایـن تقریبـا شـبیه بـه الکسـای سیسـتم انـرژی خانـه اسـت و‬ ‫می توان ان را تا انجایی که سا کنان بخواهند خودکار کرد‪ .‬ا کنون دانشمندان و‬ ‫شرکت ها با داشتن ازمایشگاه بزرگ خود‪ ،‬دیگر مجبور نیستند منتظر نوسانات‬ ‫بو هوایی که یک‬ ‫بو هوا بمانند‪ .‬کا کس افزود‪« :‬ما می توانیم شـرایط ا ‬ ‫شـدید ا ‬ ‫سـال بـه وقـوع پیوسـتن ان زمـان می بـرد را در عـرض یک هفتـه ازمایـش کنیـم‪.‬‬ ‫هـدف نهایـی ما ایجاد محیطی سـت که راحت‪ ،‬مقرون به صرفـه و از نظر تجاری‬ ‫قابل ارائه باشـد»‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪9‬‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪Le Bouquet Absolu‬؛ رایحه ای پیچیده و رویایی‬ ‫«له بوگت ابسولو» شما را به سفری ُپرماجرا در باغی سرشار از گل های رنگارنگ می برد؛ باغی باشکوه و جذاب‬ ‫کـه شـما را شـیفته روح اسـرارامیزش می کنـد‪« .‬لـه بوگـت ابسـولو» عطـری پیچیـده‪ ،‬شـیک و رومانتیک اسـت که‬ ‫لفـام و میـوه ای و دارای ردی لطیـف و‬ ‫در سـال ‪ 2011‬توسـط شـرکت جیوانچـی تولیـد و عرضـه شـد‪ .‬امیـزه ای گ ‬ ‫مشـک فام‪ .‬این عطرنمایانگر سـفری معطر در باغی باشـکوه از گل های با طراوت اسـت‪ .‬عطر زنانه ای ترکیبی و‬ ‫پاالیش شده از گل ها و میوه های زیبا و رمانتیک که عطری پیچیده‪ ،‬باشکوه و احساس برانگیز دارد‪ .‬این عطر‬ ‫خاص با رایحه ای سـرد مناسـب اسـتفاده در فصل بهار و تابسـتان اسـت‪.‬‬ ‫راهنمای خرید میز تلویزیون‬ ‫ً‬ ‫تلویزیــون و میــز تلویزیونــی معمــوال نقطــه کانونــی‬ ‫یشــان بــا ســایر‬ ‫اتاق نشــیمن هســتند و هماهنگ ‬ ‫لــوازم خانــه بــه زیبایــی خانــه کمــک می کنــد‪ .‬مــدل‬ ‫میــز تلویزیــون راه درازی را از تک ههــای بــزرگ چوبــی‬ ‫دهـ ه شــصت تــا میــز تلویزیــون مــدرن و میــز تلویزیــون‬ ‫نطــور کــه‬ ‫دیــواری امــروز طــی کــرده اســت؛ هما ‬ ‫نهــا در ســال های اخیــر بســیار تغییــر‬ ‫مــدل تلویزیو ‬ ‫کرده انــد‪ .‬بــرای خریــد میــز تلویزیــون ارزان نکاتــی‬ ‫ازجملــه انــداز ه مناســب و مــدل مناســب کــه بــا بقیـه ی‬ ‫وســایل خانــه هم خوانــی داشــته باشــد مهــم اســت‪.‬‬ ‫اولیــن قــدم بــرای خریــد میــز تلویزیــون ارزان و البتــه‬ ‫کار بــردی این اس ـت که بدانیــد ایــن میــز تلویزیونــی‬ ‫قــرار اســت چ ـه کاری بــرای شــما انجــام دهــد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه ایــن نیــاز را تحلیــل و بــراورد کنیــد‪ ،‬چنــد ســوال‬ ‫راهگشــا خواهنــد بــود‪ :‬ابعــاد تلویزیــون چه قدر اســت؟‬ ‫ابعــاد محلــی کــه بــرای قرارگیــری میــز تلویزیونــی درنظــر‬ ‫گرفته ایــد چ هقــدر اســت؟ میــز تلویزیونــی شــما قــرار‬ ‫اســت چــه کاربردهایــی داشــته باشــد؟ میــز تلویزیــون‬ ‫دیــواری راهگشــای شــما اســت یــا خیــر؟ مــدل میــز‬ ‫یســت؟ قبــل‬ ‫تلویزیــون مناســب ازنظــر شــما چــه مدل ‬ ‫نتــان‬ ‫از اقــدام بــرای خریــد میــز تلویزیونــی تلویزیو ‬ ‫را انــدازه بگیریــد و کار بــرد ان را نیــز موردتوجــه قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬به همین خاطــر پیــش از هر چیــز بایــد بــا انــواع‬ ‫لهــای میــز تلویزیــون اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫مد ‬ ‫انواع مدل های میز تلویزیون‬ ‫سهـای مختلفـی از چـوب‬ ‫لهـای متنوعـی دارد کـه از جن ‬ ‫میـز تلویزیونـی انداز ههـا و مد ‬ ‫یشـوند‪ .‬بـا انـواع مـدل میـز تلویزیـون بیشـتر اشـنا شـویم‪:‬‬ ‫گرفتـه تـا بتـن سـاخته م ‬ ‫میز تلویزیون باز‬ ‫یمـال دوسـت‬ ‫مـدل میـز تلویزیـون بـاز بـرای کسـانی مناسـب اسـت کـه میـزی سـاده و مین ‬ ‫ً‬ ‫دارنـد‪ .‬ایـن مـدل میـز تلویزیـون معمـوال شـامل چنـد شـلف بـه هـم متصل اسـت و کشـو یا‬ ‫کمدی نـدارد‪.‬‬ ‫میزتلویزیون کنسولی‬ ‫ً‬ ‫مدل های کنسـولی این روزها بسـیار محبوب شـده اند‪ .‬انواع میز تلویزیون مدرن غالبا به‬ ‫سـبک کنسـولی هسـتند‪ .‬در این مدل میز تلویزیون هم قفسـه های باز و هم کشـو و کمد‬ ‫ً‬ ‫وجود دارد و انواع نیازها را تامین می کند‪ .‬مدل کنسـولی معموال مسـتطیل شـکل اسـت‪.‬‬ ‫میز تلویزیونی برجی‬ ‫این مدل میز تلویزیون تا چند سال قبل بسیار محبوب بود‪ .‬در این مدل میز تلویزیونی‬ ‫در وسـط قـرار دارد و در کنـارش دو قفسـه مرتف عتـر وجـود دارنـد‪ .‬ایـن مـدل میـز تلویزیـون‬ ‫بـرای اسـتفاده به عنـوان فضـای ظـروف تزئینـی یـا کتابخانـه یـا محـل نگهـداری نوارهـای‬ ‫‪ VHS‬بسـیار مناسـب است‪.‬‬ ‫میز تلویزیون هاچ(‪)Hutch‬‬ ‫یسـت که حاال با تلویزیون های جدید سـازگار‬ ‫ایـن مـدل میـز تلویزیـون از مدل های قدیم ‬ ‫شـده‪ .‬در این مدل تلویزیون در قابی وسـط میز قرار می گیرد و دورتادور ان را قفسـه‪ ،‬کشـو‬ ‫و کمد گرفته اسـت‪.‬‬ ‫میزتلویزیون کابینتی‬ ‫میز تلویزیون کابینتی هم از انواع مدل میز تلویزیون قدیمی ست‪ .‬در این مدل تلویزیون‬ ‫در فضای کابینت مانند قرار می گیرد که می توان درش را هم بسـت و در پایین هم کشـو و‬ ‫کمد دارد‪ .‬این مدل بیشتر برای کسانی مناسب است که به سبک دکوراسیون فرانسوی‬ ‫و کالسـیک عالقه منـد هسـتند؛ بنابرایـن ا گـر دنبـال میـز تلویزیـون ارزان یـا میـز تلویزیـون‬ ‫مدرن هسـتید این مـدل را فراموش کنید‪.‬‬ ‫میز تلویزیون شناور‬ ‫میز تلویزیون شـناور مدل گسـترده تر میز تلویزیون دیواری سـت‪ .‬در این مدل‪ ،‬تلویزیون‬ ‫یشـوند‪ .‬برای کسـانی که فضای‬ ‫روی دیـوار قـرار می گیـرد و قفسـه ها هـم در پایین نصب م ‬ ‫زیـادی دراختیـار ندارنـد امـا میـز تلویزیـون دیـواری به تنهایـی برایشـان کافـی نیسـت ایـن‬ ‫مدل بسـیار مناسـب است‪.‬‬ ‫میز تلویزیون چندکاره‬ ‫ایـن مـدل میـز تلویزیـون بسـیار بـزرگ اسـت و بـه ان مرکـز سـرگرمی هم گفته می شـود‪ .‬این‬ ‫مـدل کـه شـبیه میـز تلویزیـون برجـی اسـت شـامل چندیـن بخـش اسـت کـه قابـل جـدا‬ ‫شـدن هسـتند‪ .‬جادار بودن و داشـتن کمدها و کشـوهای متعدد از ویژگی های این مدل‬ ‫میـز تلویزیـون اسـت؛ البتـه ایـن مـدل میـز تلویزیـون ب هجـای زیادی هـم نیـاز دارد‪.‬‬ ‫جنس میز تلویزیون های مختلف را بشناسیم‬ ‫ب هجـز ابعـاد‪ ،‬جنـس میـز تلویزیون هم اهمیت زیـادی دارد‪ .‬ا گر دنبال میز تلویزیـون ارزان‬ ‫ً‬ ‫هسـتید‪ ،‬قطعـا جنـس اهمیـت زیادی خواهد داشـت؛ همچنین سـبک های مختلف میز‬ ‫یمـال یـا صنعتـی هـم در جنـس دخیـل هسـتند‪ .‬بـا انـواع جنـس میـز‬ ‫تلویزیونـی مثـل مین ‬ ‫تلویزیونی اشـنا شویم‪:‬‬ ‫میز تلویزیون چوبی‬ ‫چوب قدیمی ترین ماده اولیه ساخت میز تلویزیون و البته معمول ترین ان است‪ .‬چوب‬ ‫همچنـان یکـی از محبوب تریـن مصالـح اسـت و بـا مـواد دیگـر مثـل شیشـه هـم ترکیـب‬ ‫یشـود‪ .‬چـه دنبـال میـز تلویزیـون ارزان باشـید‪ ،‬چـه میـز تلویزیـون مـدرن و چـه میـز‬ ‫م ‬ ‫تلویزیـون دیـواری مـدل چوبـی ان را هـم می توانیـد پیـدا کنیـد‪.‬‬ ‫میز تلویزیون شیشه ای‬ ‫میزهـای تلویزیونـی شیشـه ای هـم جـزو انـواع مـدل میـز تلویزیـون محبـوب هسـتند‪ .‬میـز‬ ‫ً‬ ‫یشـود و هیچ پیرای ه اضافـه ای به جز‬ ‫تلویزیونـی شیشـه ای معمـوال بـه سـبک باز سـاخته م ‬ ‫چند قفسه ندارد‪ .‬این مدل برای کسانی که از شلوغی بیزار هستند و میزی ساده و بدون‬ ‫حاشـیه می پسـندند عالی ست‪.‬‬ ‫چوب‬ ‫چوب قدیمی ترین ماده اولیه ساخت میز تلویزیون و البته معمول ترین ان است‪.‬‬ ‫اهن‬ ‫در سـبک دکوراسـیون صنعتـی اسـتفاده از اهـن به عنـوان یکـی از مـواد اولیـه بسـیار رایـج‬ ‫اسـت؛ بنابرایـن میـز تلویزیونـی کـه از اهـن ساخت هشـده باشـد هـم پیـدا می شـود‪ .‬البتـه‬ ‫ً‬ ‫یشـود تـا جلـوه و زیبایـی بیشـتری‬ ‫معمـوال اهـن بـا عنصـر دیگـری مثـل چـوب ترکیـب م ‬ ‫داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بتن‬ ‫یسـت کـه به تازگـی وارد خان ههـا شـده و انـواع لـوازم خانـه کـه از بتـن‬ ‫بتـن یکـی از عناصر ‬ ‫یشـوند‪ .‬میـز تلویزیـون بتنـی هـم یکـی از انـواع میـز‬ ‫سـاخته شـده اند‪ ،‬ایـن روزهـا پیـدا م ‬ ‫تلویزیـون مـدرن ب هشـمار مـی رود‪.‬‬ ‫چگونه خانواده ارام تری داشته باشیم؟‬ ‫همس ــایه ها و دوس ــتان م ــدام از انج ــا عب ــور می کنند‬ ‫و همس ــر ش ــما منتظر ظاهر ش ــدن ارامش اس ــت‪ .‬ایا‬ ‫ای ــن به نظ ــر خیلی اشناس ــت؟ ا گر چنین اس ــت‪ ،‬پس‬ ‫ممک ــن اس ــت زم ــان ان فرا رس ــیده باش ــد ک ــه ارامش‬ ‫را در سرتاس ــر خان ــه برق ــرار کنید و س ــعی کنی ــد زندگی‬ ‫مش ــترک ارام تری داش ــته باشید‪.‬‬ ‫مای ــل ب ــه تعیی ــن محدودی ــت باش ــید‪ :‬ای ــن اولی ــن و‬ ‫یس ــت ک ــه می توانی ــد انجام دهی ــد‪ .‬این‬ ‫مهم تری ــن کار ‬ ‫به معن ــای محدودی ــت در زم ــان‪ ،‬س ــطح سـ ـر و صدا و‬ ‫فعالی ــت و بله‪ ،‬زمان خواب اس ــت‪ .‬ب ــرای والدین نیز‪ ،‬ا گر‬ ‫بچ هه ــا مجبور باش ــند والدین خ ــود را برای سوارش ــدن‬ ‫ب ــه مدرس ــه از رختخ ــواب بی ــرون بیاورن ــد‪ ،‬هـ ـر روز صبح‬ ‫وضعیت وحش ــتنا کی خواهد بود‪ .‬ب ــا رفتن به رختخواب‬ ‫یت ــوان از ای ــن ام ــر به راحت ــی‬ ‫هم زم ــان ب ــا بچ هه ــا م ‬ ‫جلوگی ــری کرد‪.‬‬ ‫خانـ ـه ای ارا مت ــر را مجس ــم کنید‪ :‬چه چی ــزی می بینید؟‬ ‫نه ــا را‬ ‫چیزهای ــی را ک ــه تجس ــم می کنی ــد بنویس ــید و ا ‬ ‫ب ــه اهداف ــی تبدی ــل کنی ــد ت ــا در ایج ــاد خان ــواده ارام تر‬ ‫به دس ــت اوری ــد‪ .‬در ضمی ــر ناخ ــودا گاه خ ــود تصوی ــری‬ ‫واقع ــی از خانـ ـه ای که دوس ــت دارید در ان باش ــید پیدا‬ ‫خواهی ــد کرد‪ ،‬همیش ــه این تمرک ــز را در ذه ــن خود نگه‬ ‫داری ــد و به تدری ــج ب ــرای رس ــیدن ب ــه ان ت ــاش کنید‪.‬‬ ‫لیس ــتی از چیزهایی بنویس ــید که بیشترین سـ ـر و صدا را‬ ‫ایج ــاد می کنن ــد‪ :‬این ها اولی ــن چیزهایی هس ــتند که با‬ ‫محدودیت های خ ــود هدف قرار خواهی ــد داد‪ .‬مواردی‬ ‫مانند زمان ــی که برای پذیرای ــی از بازدیدکنن ــدگان اماده‬ ‫هس ــتید‪ ،‬س ــطح نویز تلویزیون و محدود کردن استفاده‬ ‫از رایان ــه را در نظر بگیرید‪ .‬دوی ــدن در داخل خانه را برای‬ ‫کوچک تره ــا ممن ــوع کنی ــد‪ .‬بچ هه ــا ب ــه اس ــباب بازی و‬ ‫س ــرگرمی نیاز دارند‪.‬‬ ‫نم ــودار کار بنویس ــید‪ :‬ای ــن نم ــودار وظیف ــه بای ــد ب ــرای‬ ‫کت ــک اعض ــای خان ــواده اعم ــال ش ــود و باید ش ــامل‬ ‫ت ‬ ‫روزه ــا و م ــوارد ف ــوری باش ــد‪ .‬هرچ ــه کار بزرگ تر باش ــد‪،‬‬ ‫یت ــری بای ــد ب ــه ان اختص ــاص دهید‬ ‫ب ــازه زمان ــی طوالن ‬ ‫ت ــا رویک ــردی ارام نس ــبت به ان داش ــته باش ــید‪ ،‬به جای‬ ‫کب ــاره بیش از ح ــد چیزه ــا را انجام‬ ‫اینک ــه باعجل ــه در ی ‬ ‫دهی ــد‪ ،‬ان را ک مک ــم انج ــام می دهی ــد‪.‬‬ ‫ به هم ریختگ ــی را مرت ــب کنی ــد‪ :‬بی نظم ــی احس ــاس‬ ‫اس ــترس‪ ،‬عجله و ناتوانی در درس ــت فکر کردن را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬هر چه تکه های کمتری در مس ــیر ش ــما باشد‪،‬‬ ‫احس ــاس ارامش بیش ــتری خواهید داش ــت‪ .‬ا گر بچه ها‬ ‫یه ــای‬ ‫بای ــد تع ــداد زی ــادی اس ــباب بازی‪ ،‬کت ــاب و باز ‬ ‫نه ــا معامل ــه کنی ــد‪ .‬ان ها را‬ ‫ویدیوی ــی نگ ــه دارن ــد‪ ،‬ب ــا ا ‬ ‫یت ــوان در فضاه ــای ذخیر هس ــازی نگهداری ک ــرد؛ اما‬ ‫م ‬ ‫ا گ ــر بیش از سـ ـه بار متوال ــی روی زمین پرا کنده ش ــدند‪،‬‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه نزدیک ترین فروش ــگاه خیری ــه اهدا م ‬ ‫همان طور ک ــه غ ــذا درس ــت می کنی ــد تمی ــز کنی ــد‪ :‬ا گ ــر‬ ‫بتوانید اقالم را هنگام اس ــتفاده در بین لحظات اش ــپزی‬ ‫بشویید‪ ،‬اش ــپزی کمتر اش ــفتگی ایجاد می کند‪ .‬برای هر‬ ‫چیزی ک ــه مورداس ــتفاده ق ــرار می گیرد نی ــز همین طور‪.‬‬ ‫هم ــه را دوباره ام ــوزش دهید تا ان را ب ــه همان جایی که‬ ‫یش ــود‪ ،‬برگردانند‪.‬‬ ‫از هم ــان لحظه اس ــتفاده م ‬ ‫وعد هه ــای غذای ــی را برنامه ری ــزی کنی ــد‪ :‬ا گ ــر همیش ــه‬ ‫ب ــه این فک ــر می کنید ک ــه برای ش ــام چه درس ــت کنید‪،‬‬ ‫نی مس ــاعت در هفت ــه ب ــرای نوش ــتن برنام ــه غذای ــی‬ ‫اختصاص دهید‪ .‬الزم نیس ــت خیلی خاص باش ــد وگرنه‬ ‫فراین ــد پخت وپ ــز و خودانگیختگ ــی را ک ــم می کنی ــد؛ اما‬ ‫حداق ــل بنویس ــید «پاس ــتا ‪ -‬دوش ــنبه»‪« ،‬اس ــتیک ‪-‬‬ ‫س هش ــنبه» و ‪ ...‬می توانی ــد در مورد طعم ها و س ــبک ان‬ ‫در ش ــب تصمیم بگیرید و مواد اصلی را در دست داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫ته ــای‬ ‫از بازدیدکنن ــدگان بخواهی ــد ک ــه ب ــه محدودی ‬ ‫ش ــما احت ــرام بگذارن ــد‪ :‬ب ــه خان ــواده‪ ،‬دوس ــتان‪ ،‬بچه ها‬ ‫ً‬ ‫و ه ــر مهم ــان دیگ ــری که مرتب ــا به خان ــه ام ــده و خارج‬ ‫یش ــوند‪ ،‬اط ــاع دهید ک ــه زمان ب ــه پایان رس ــیدن هر‬ ‫م ‬ ‫چیزی اس ــت که ش ــما ان را تعیین می کنید‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫ب ــا خی ــال راح ــت س ــاعاتی را خ ــارج از مح ــدوده تعیین‬ ‫کنید‪ ،‬مانند زم ــان ناهار خانوادگی در روزهای یکش ــنبه‪.‬‬ ‫ای ــن ب ــه ش ــما و خانواد هت ــان ای ــن ام ــکان را می ده ــد تا‬ ‫در ی ــک وع ــده غذای ــی ی ــا فعالی ــت خ ــاص ب ــدون وقفه‬ ‫بیرون ــی با هم ارتب ــاط برقرار کنید‪ .‬این همچنین ش ــامل‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫برداش ــتن گوش ــی و بس ــتن برنامه های ایمیل م ‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫پاسخ وزارت ورزش به شایعه برکناری فتح اهلل زاده‬ ‫بیانیه تند پرسپولیس در اعتراض به برنامه ریزی لیگ و جام حذفی‬ ‫شـایعات متعـددی پیرامـون ایجـاد تغییـرات مدیریتی در باشـگاه اسـتقالل مطرح‬ ‫شـده اسـت؛ در این خصـوص گفتـه می شـود کـه علـی فتـح اهلل زاده از سـمت‬ ‫مدیرعاملـی اسـتقالل کنـار مـی رود و حتـی نام هایـی بـرای جایگزینـی وی در‬ ‫صفحـات مجـازی به گـوش می رسـد‪ .‬با وجـود تکذیـب مسـئله ایجـاد تغییـر توسـط‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره اسـتقالل‪ ،‬ایـن شـایعات ادامه پیدا کـرده و با وا کنـش وزارت‬ ‫شو جوانان همراه شـده اسـت‪ .‬محسـن معتمدکیا؛ مدیرروابط عمومی وزارت‬ ‫ورز ‬ ‫ورزش در صفحـه شـخصی خـود در توییتـر نوشـته اسـت‪« :‬برخلاف شـایعات‬ ‫مطر ح شـده‪ ،‬تغییرات مدیریتی در باشـگاه اسـتقالل صحت ندارد و کادر فعلی با‬ ‫حمایـت کامـل بـ ه کار خـود ادامـه خواهـد داد»‪.‬‬ ‫باش ــگاه پرس ــپولیس ضم ــن اعت ــراض ب ــه برنامه ریزی مس ــابقات لی ــگ و جام‬ ‫حذف ــی‪ ،‬از فض ــای به وج ــود ام ــده در زمین ــه داوری انتق ــاد ک ــرد‪ .‬در بخش ــی از‬ ‫شت ــر گفته ایم و هن ــوز هم گله‬ ‫بیانیه ای منتشر ش ــده باش ــگاه امده اس ــت‪« :‬پی ‬ ‫ً‬ ‫دار ی ــم که دقیقا کجای دنیا درس ــت وس ــط فص ــل‪ ،‬در کوران مس ــابقات‪ ،‬برنامه‬ ‫یه ــا را به خاط ــر یک ب ــازی دوس ــتانه به هم می ریزن ــد؟ ایا یک تی ــم این قدر‬ ‫باز ‬ ‫در تش ــکیالت فدراس ــیون نفوذ دارد که برنامه ها را به خاطر بازی دوس ــتانه اش‬ ‫دس ــتکاری کنن ــد؟ اینکه پرس ــپولیس قب ــل از بازی در ج ــام حذفی نـ ـه روز بازی‬ ‫نداش ــته باش ــد و حریفش با یک تیم اروپایی مصاف دوس ــتانه بدهد‪ ،‬کجایش‬ ‫عادالنه اس ــت؟»‬ ‫رشد «غده سرطانی» و مسئوالن «تماشاگر»‬ ‫فاصله گرفتـن از جام جهانـی هنـوز بـه دومـاه نرسـیده کـه‬ ‫رفتـار مربیـان‪ ،‬اعضـای کادر فنـی و بازیکنـان ایـران فاصلـه‬ ‫خـود بـا دنیـای حرفـه ای را کیلومترهـا کـرده و در سـکوت و‬ ‫بی تفاوتـی مسـئوالن فدراسـیون فوتبـال و سـازمان‪« ،‬غده»‬ ‫سـرطانی «بی اخالقـی» و «بی ابرویـی» در تاروپـود جسـم‬ ‫فوتبـال نحیـف و بیمـار ایـران رشـد کـرده‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫مسـئوالنی کـه بـرای «درس گرفتـن» و «اموختـن» از رویـداد‬ ‫بـزرگ جام جهانـی و انجـام کارهـای «فرهنگـی» بـار سـفر‬ ‫بسـتند و از رئیـس تـا نگهبـان مقابـل در راهـی قطـر شـدند‪،‬‬ ‫نبـار هـم مثـل همـه سـفرهای دوره گذشت هشـان نشـان‬ ‫ای ‬ ‫دادنـد کـه سفرشـان بـرای پرکـردن اوقـات فراغـت بـوده و‬ ‫«پـوچ» و «بی خاصیـت» بـه دل ایـن فوتبـال «بی صاحـب»‬ ‫یکـه در دیـدار دو تیـم پرسـپولیس و فـوالد‬ ‫برگشـتند‪ .‬اتفاقات ‬ ‫یسـت کـه سال هاسـت‬ ‫رخ داد سـربازکردن غـده سرطان ‬ ‫تـن رنجـور و بیمـار فوتبـال ایـران را ازار می دهـد و مسـئوالن‬ ‫فدراسـیون و سـازمان لیـگ ب هجـای جراحـی و ترمیـم ان‬ ‫نشسـته اند و تماشـا می کننـد تـا مـرگ ان فرابرسـد و بـر پیکـر‬ ‫مهـای انضباطـی کـه صادر‬ ‫بی جانـش فاتحـه بخواننـد‪ .‬حک ‬ ‫ً‬ ‫یشـود و ظاهرا «ته» برخورد مسـئوالن فوتبال با خاطیان‬ ‫م ‬ ‫اسـت‪ ،‬بیشـتر بـه یـک منبـع درامـد «جیـب پرکـن» بـرای‬ ‫فدراسـیون و سـازمان لیگ تبدیل شـده تا عاملی بازدارنده‬ ‫یکـه ابـروی فوتبـال را بـرده‪ .‬دسـته گل ها‬ ‫بـرای تکـرار اتفاقات ‬ ‫و روبوسـی های اول بـازی کـه حیـن و پایـان بـازی جایـش را‬ ‫بـه کتـک کاری و فحاشـی می دهـد مدت هاسـت چهـره ای‬ ‫«کاذب» از اخلاق و رفتـار ورزشـی در فوتبـال را به نمایـش‬ ‫نهـا بیشترازگذشـته‬ ‫گذاشـته و هـرروز «تصنعـی» بـودن ا ‬ ‫چهـره زشـت خـودش را بـه عالقه منـدان نشـان می دهـد و‬ ‫مسـئوالن فرهنگـی باشـگاه ها‪ ،‬سـازمان لیـگ و فدراسـیون‬ ‫ً‬ ‫فوتبـال تماشـا گری بیـش نیسـتند و ظاهـرا از ایـن‬ ‫«زدوخوردهـا» لـذت می برنـد! همـه کار فرهنگـی سـازمان‬ ‫لیـگ فوتبـال خالصه شـده در مراسـم ابتدای بـازی و تقدیر‬ ‫از چندنفـر کـه بیشـتر بـرای به دسـت اوردن دل فلان نهـاد‬ ‫یشـود و انچـه فرامـوش شـده انجـام کار‬ ‫و مسـئول انجـام م ‬ ‫یسـت کـه بیشـتر از همیشـه‬ ‫فرهنگـی «اثرگـذار» در فوتبال ‬ ‫بـه «اخلاق» و «فرهنـگ» پهلوانـی و ورزشـی نیـاز دارد‪ .‬ایـن‬ ‫«لکـه» زشـت و بدقـواره مثـل غد ههـای سـرطانی در جسـم‬ ‫ایـن فوتبـال رخنـه کـرده و مثـل اسـید بـه جـان رشـته ای‬ ‫افتـاده کـه سـاالنه میلیاردهاتومـان در ان نصیـب دالل و‬ ‫مدیـر و مربـی و مسـئول و ‪ ...‬می شـود امـا هیـچ عایـدی‬ ‫معنـوی و «حـظ بصـری» بـرای مـردم و طرفـداران نـدارد‪.‬‬ ‫پرسـیدن اینکـه «چه کسـی بایـد جلـوی ایـن ابروریـزی و‬ ‫افتضـاح را بگیـرد؟» دیگـر تکـراری و خسـته کننده شـده زیـرا‬ ‫سال هاسـت ازسـوی رسـانه ها‪ ،‬کارشناسـان و دلسـوزان‬ ‫یشـود اما هرچه بیشـتر پرسـیده می شـود‪،‬‬ ‫فوتبال مطرح م ‬ ‫بی توجهی و پاسـخ ندادن مسـئوالن به ان بیشـتر می شود‪.‬‬ ‫پس دیگر نباید پرسـید‪ ،‬باید دنبال نهاد و سـازمانی گشـت‬ ‫کـه بیایـد و «یقـه» بـاال تـا پاییـن فدراسـیون و سـازمان لیـگ‬ ‫را بگیـرد و بپرسـد در این فوتبـال چـه می کنیـد کـه نـه تیـم‬ ‫قمـدار» داریـد نـه باشـگاه فرهنگی‪-‬ورزشـی‪ .‬نـه‬ ‫ملـی «اخال ‬ ‫مربیانتـان بویـی از رفتـار و اخلاق «دهـداری و دهداری هـا»‬ ‫برده انـد نـه ورزشـکارانتان ردی از اخلاق و معرفت «تختی و‬ ‫مجیدجاللی‪:‬‬ ‫سه گزینه ایرانی خوب برای تیم ملی داریم‬ ‫مجیـد جاللـی بعـد از نزدیـک بـه ‪4 0‬سـال فعالیـت در عرصـه مربیگـری ارام ارام‬ ‫بـه مـرز بازنشسـتگی در ایـن حرفـه رسـیده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ورزش سـه؛ مجید‬ ‫جاللـی یکـی از اعضـای کمیتـه فنـی فدراسـیون فوتبـال بـود کـه پیـش از اغـاز‬ ‫تهـای جـام جهانـی ‪ ۲۰۲۲‬قطـر‪ ،‬موافـق برکنـاری درا گان اسـکوچیچ و‬ ‫رقاب ‬ ‫بازگشـت کارلـوس کـی روش به فوتبـال ایران بود‪ .‬حاال در شـرایطی که کی روش‬ ‫ً‬ ‫پـس از ثبـت دو شکسـت و یـک پیـروزی ایـران را تـرک کـرد و رسـما بـه عنـوان‬ ‫سـرمربی تیم ملی قطر انتخاب شـد‪ ،‬مجید جاللی در خصوص اینکه با توجه‬ ‫بـه نتایـج تیـم ملـی در جـام جهانـی‪ ،‬ایـا همچنـان از نظر او بازگشـت کـی روش‪،‬‬ ‫تصمیـم درسـتی بـوده اسـت؟ گفـت‪« :‬در ان مقطـع بلـه امـا در حـال حاضـر‬ ‫یهـای خودمـان گردش کنیـم‪ .‬حاال‬ ‫فکـر می کنـم بهتـر اسـت کـه به سـمت مرب ‬ ‫کـی روش رفتـه و مـا بایـد برای اینـده یک برنامه ریزی اصولی انجـام بدهیم‪ .‬ا گر‬ ‫بـه دو مـاه قبـل از جـام جهانـی برگردیـد‪ ،‬وضعیـت تیـم ملـی و اخبـاری کـه از‬ ‫داخـل تیـم بـه گـوش می رسـید‪ ،‬دودسـتگی هایی کـه ایجـاد شـده بـود‪ ،‬عـدم‬ ‫اعتمـاد و بـاور و همچنیـن شـرایط اجتماعـی‪ ،‬یـک زنـگ خطر برای مـا در جام‬ ‫جهانـی بـود و وضعیـت می توانسـت خیلـی بدتـر شـود‪ .‬بـا‬ ‫توجـه بـه ان وضعیـت‪ ،‬تغییـر یـک ضـرورت بـود و از نظـر مـن‬ ‫بهتریـن گزینـه کیـروش بـود»‪ .‬وی دربـاره اینکـه انتخـاب‬ ‫سـرمربی داخلـی در شـرایط حاضـر می توانـد چقـدر مـی‬ ‫توانـد بـه تیـم ملـی کمـک کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬علـوم مربیگـری‬ ‫مـا روی کاهـش کیفیـت لیـگ برتر تاثیر داشـته اسـت‪ .‬با‬ ‫ایـن شـرایط چطـور فکـر می کنید سـرمربی داخلی علوم‬ ‫مربیگـری‪ ،‬یـک چیـز مثـل تکنولـوژی اسـت‪ .‬شـما بایـد‬ ‫یهـای‬ ‫روی علـوم مربیگـری سـرمایه گذاری کنیـد‪ .‬مرب ‬ ‫مـا دوسـت دارنـد صاحب این علوم باشـند‪ ،‬امـا این طور‬ ‫نیسـت کـه بـه سـادگی در دسـترس باشـد‪ .‬شـما ا گـر‬ ‫می خواهیـد یـک تکنولـوژی یـا علـم را بـه دسـت بیاوریـد‪،‬‬ ‫بایـد بـرای ان هزینـه کنید و این کار را باید فدراسـیون فوتبال‬ ‫انجـام بدهـد‪ .‬مـا بایـد بـرای اینکـه بـه علـوم روز دسـت پیـدا‬ ‫تختی هـا» در وجودشـان دیـده می شـود‪ .‬بایـد بیاینـد از بـاال‬ ‫تـا پاییـن فوتبـال بپرسـند که با ایـن هزینه های میلیـاردی و‬ ‫دریافتی هـای کالنتـان چـه می کنیـد کـه نه تیم ملی طلسـم‬ ‫سال ها قهرمان نشدن در اسیا را شکسته و نه باشگاهی ها‪.‬‬ ‫نـه کار فرهنگـی تاثیرگـذار در این فوتبـال می کنیـد و نـه‬ ‫ُ‬ ‫«عرضـه» برخـورد بـا «عربده کش ها» و «الت های ورزشـی» را‬ ‫داریـد‪ .‬ان ها کـه عشـق و دل خوشی شـان ایـن فوتبـال اسـت‬ ‫از دسـت شـما بایـد بـه کجـا و کـدام نهـاد پنـاه ببرنـد کـه ایـن‬ ‫کورسـوی امیدشـان قطع نشـود و بتوانند برای دقایقی هم‬ ‫کـه شـده از دیـدن فوتبـال لـذت ببرنـد‪ .‬ایـن مـردم بایـد چـه‬ ‫کنند تا دیگر «عربده کشی» و «توهین» و «بی اخالقی» را در‬ ‫ایـن فوتبـال نبینند؟ مسـئوالنی کـه در فدراسـیون فوتبال و‬ ‫سـازمان لیگ و کمیته های فرهنگی باشـگاه ها نشسـته اند‬ ‫تا قبل ازانکه دیر شود و جنازه این فوتبال بیمار را بر دوش‬ ‫یکـردن‬ ‫بکشـند‪ ،‬فکـری کننـد و از شـعار دادن و «شـو» باز ‬ ‫دسـت بردارنـد و قدمـی بردارند که خدا و خلـق خدا از ان ها‬ ‫راضـی باشـد‪.‬‬ ‫کنیـم‪ ،‬روی ان هـا سـرمایه گذاری کنیـم‪ .‬مـا ان هـا را بـه حـال خودشـان‬ ‫رهـا کرده ایـم و در مقاطعـی کـه بـه انتخـاب می رسـیم‪ ،‬می گوییـم مـا‬ ‫مربـی نداریـم‪ .‬ایـن شـرایطی اسـت کـه مـا بـه وجـود اورده ایـم تـا هـر‬ ‫بـار مربـی خارجـی بیاوریـم‪ .‬ا گـر مـا روی مربی هـای داخلـی‬ ‫سـرمایه گذاری کنیـم و ان هـا را پـرورش بدهیـم و مجهـز‬ ‫کنیم‪ ،‬می توانیم بهترین مربی ها را داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه اینکـه از نظـر شـما در حـال‬ ‫حاضـر بهتریـن گزینـه بـرای تیم ملی ایـران چه‬ ‫کسـی اسـت؟ گفـت‪« :‬بـه نظـر مـن‪ ،‬در حـال‬ ‫حاضـر سـه گزینـه داخلـی مناسـب بـرای تیـم‬ ‫ملـی داریـم؛ اقـای علـی دایـی‪ ،‬اقـای قلعه نویی‬ ‫و اقـای گل محمـدی‪ .‬ایـن سـه نفـر می تواننـد بـه‬ ‫فوتبـال ملـی مـا کمـک کننـد‪ ،‬منتهـا بایـد ان هـا را بـاور‬ ‫کنیـم بـه ان هـا زمـان بدهیـم و حمایـت کنیم‪ .‬ما بـه صورت‬ ‫بالقـوه‪ ،‬ایـن ظرفیـت را داریـم کـه بـه عنـوان مدعـی در جـام‬ ‫ملت ها حاضر شـویم‪ ،‬اما اینکه بتوانیم قهرمان شـویم‪ ،‬بسـیار‬ ‫سـخت اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه شـرایطی کـه در فوتبـال اسـیا وجود‬ ‫دارد و روز بـه روز هـم سـخت تر خواهـد شـد‪ ،‬مسـیر سـختی را‬ ‫پیـش رو داریـم»‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪11‬‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫گ شدن»‬ ‫راه های درمان «رگ به ر ‬ ‫فرزانه فصیحی؛ دختر طالیی دوومیدانی ایران‬ ‫فرزانـه فصیحـی در ‪ ۱۳‬دی مـاه ‪ ۱۳۷۱‬در اصفهـان به دنیـا امـد‪ .‬یـک بـرادر دارد که مربی شـطرنج اسـت و پدرش‬ ‫ق شـد رکـورد دوی ‪ 60‬متـر داخـل سـالن را بـا ‪ 7.35‬ثانیـه به نام‬ ‫نیـز والیبالیسـت اسـت‪ .‬در سـن ‪ 23‬سـالگی موفـ ‬ ‫خـود ثبـت و عنـوان سـریع ترین دختـر ایـران را کسـب کنـد‪ .‬این ملی پوش در سـال ‪ ۲۰۱۶‬مدال نقره مسـابقات‬ ‫قهرمانـی د وو میدانـی داخـل سـالن اسـیا و در ‪ ۲۰۱۸‬مـدال برنـز مسـابقات قهرمانـی اسـیا را به دسـت اورد‪.‬‬ ‫او همچنیـن رکـورددار دو ‪ ۶۰‬متـر زنـان ایـران و بـه «دختـر بـاد» مشـهور اسـت‪ .‬فرزانـه در این هفتـه موفـق شـد‬ ‫پس از سـال ها مـدال طلای مـاده دوی سـرعت را از شـرق قـاره کهـن بـه غـرب بیـاورد‪.‬‬ ‫محمد جمشیدی؛ پدیده ای که خیلی زود ستاره شد‬ ‫سروش راسخ‬ ‫محم ــد جمش ــیدی در ‪ ۸‬مردادم ــاه ‪ ۱۳۷۰‬در ش ــهرکرد‬ ‫متولــد شــد‪ .‬او بــا حضــور در باشــگاه بســکتبال هیئــت‬ ‫شـــهرکرد‪ ،‬ورزش بســـکتبال را شـــروع کـــرد‪ .‬محمـــد‬ ‫جمشـــیدی دو بـــرادر بزرگ تـــر به نام هـــای مهـــدی و‬ ‫علــی دارد کــه ایــن دو بــرادر قبــل از او در تیــم شــهرکرد‬ ‫بــازی می کردنــد‪ .‬ایــن بازیکــن فــوروارد ‪ ۱٫۹۸‬ســانتیمتر‬ ‫قـــد دارد‪ .‬تحصیـــات محمـــد جمشـــیدی در زمینـــه‬ ‫مهندســـی عمـــران از دانشـــگاه ازاد اســـامی واحـــد‬ ‫ش ــهرکرد اس ــت‪ .‬محم ــد جمش ــیدى عض ــو تی ــم مل ــی‬ ‫بســـکتبال ایـــران در رده هـــای پایـــه و مســـابقه های‬ ‫جـــام اســـیا ‪ ۲۰۱۲‬توکیـــو بـــوده و عضـــو تیم هـــای‬ ‫باشـــگاهی باشـــگاه بســـکتبال شـــهرداری گـــرگان‪/‬‬ ‫ش ــهرداری گ ــرگان اس ــت‪ .‬او درب ــاره ورودش ب ــه عرص ــه‬ ‫بســـکتبال می گویـــد‪« :‬کالس ســـوم راهنمایـــی بـــودم‬ ‫ک ــه بس ــکتبال را اغ ــاز و در مس ــابقات اموزش ــگاه های‬ ‫کش ــور در س ــال ‪ 88‬ک ــه در زنج ــان برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫ک ــردم و در اولی ــن مس ــابقات رس ــمی ب ــا تی ــم ش ــهرکرد‬ ‫ب ــه مق ــام چه ــارم رس ــیدیم‪ .‬پـ ـس از ان ب ــه تی ــم مل ــی‬ ‫دانش امـــوزی دعـــوت شـــدم؛ امـــا اردویـــی برگـــزار‬ ‫نش ــد‪ .‬پ ــس از مس ــابقات اموزش ــگاه ها ب ــود ک ــه عب ــاس‬ ‫اقا کوچک ــی‪ ،‬س ــرمربی تی ــم بس ــکتبال نوجوان ــان ب ــه‬ ‫اردوی ای ــن تی ــم دعوت ــم ک ــرد‪ .‬در اردوه ــای ای ــن تی ــم‬ ‫هـــم خوشـــبختانه توانســـتم خـــوب بدرخشـــم‪ ،‬امـــا‬ ‫متاســـفانه به دلیـــل مشـــکالتی کـــه وجـــود داشـــت‪،‬‬ ‫نتوانس ــتیم ب ــه مس ــابقات قهرمان ــی اس ــیا بروی ــم»‪ .‬او‬ ‫خیل ـی زود توانســت جــای خــود را در بســکتبال ایــران‬ ‫ب ــاز کن ــد و کارشناس ــان از او به عن ــوان پدی ــده ای ت ــازه‬ ‫تو گویـــی دربـــاره‬ ‫یـــاد می کردنـــد‪ .‬جمشـــیدی در گف ‬ ‫نظ ــر مربی ــان تی ــم مل ــی از عملک ــرد او و اینک ــه عن ــوان‬ ‫می کننــد پدیــده جدیــد بســکتبال ایــران اســت‪ ،‬گفتــه‬ ‫بـــود‪« :‬نظـــر مربیانـــم خیلـــی برایـــم ارزشـــمند اســـت‬ ‫و انگیـــزه می دهـــد‪ .‬بیشـــتر موفقیت هایـــم را هـــم‬ ‫مدی ــون ان ه ــا هس ــتم ک ــه ب ــه م ــن اعتم ــاد کردن ــد و‬ ‫فرص ــت دادن ــد ک ــه در می ــدان خ ــودم را پی ــدا کن ــم‪.‬‬ ‫عبـــاس اقا کوچکـــی کمـــک زیـــادی بـــه مـــن کـــرد و او‬ ‫ب ــود ک ــه م ــرا ب ــه بس ــکتبال ای ــران معرف ــی ک ــرد‪ .‬م ــن‬ ‫ه ــم ای ــن فرص ــت را ق ــدر می دان ــم و ه ــرروز ب ــرای بهت ــر‬ ‫ش ــدنم ت ــاش می کن ــم»‪ .‬محم ــد جمش ــیدی در یک ــی‬ ‫از مصاحب ــه درب ــاره عالقــه اش ب ــه عرص ــه هن ــر گف ــت‪:‬‬ ‫«اینکـــه بـــه مـــن می گوییـــد هنرمنـــد خـــب این طـــور‬ ‫ً‬ ‫نیســـت‪ ،‬حقیقتـــا هدفمنـــد نیســـتم؛ ولـــی یکســـری‬ ‫کارهـــا را انجـــام می دهـــم‪ .‬مـــن در ابتـــدا بازیکـــن‬ ‫بســکتبال بــودم و بعــد فهمیــدم در هنــر مهــارت دارم‬ ‫و ب ــه ان عالق ــه دارم‪ .‬م ــن چش ــم ب ــاز ک ــردم بس ــکتبال‬ ‫را دی ــدم ول ــی اش ــنایی ام ب ــا هن ــر ب ــه دوران راهنمای ــی‬ ‫بازمی گـــردد‪ .‬دوران راهنمایـــی بـــود کـــه بـــا دوســـتی‬ ‫به نـــام ســـید مهـــدی رضـــوی روی یـــک نیمکـــت‬ ‫بودی ــم ک ــه او خ ــط کار می ک ــرد و خ ــط بس ــیار خوب ــی‬ ‫هــم داشــت‪ .‬معلــم هنــر تکلیــف م ـی داد‪ ،‬مــن از روش‬ ‫نوش ــتن ای ــن دوس ــتم ل ــذت می ب ــردم؛ س ــپس از روی‬ ‫دســـت وی می نوشـــتم‪ .‬ان قـــدر ازخودراضـــی بـــودم‬ ‫کـــه از وی نمی خواســـتم بـــه مـــن امـــوزش بدهـــد و‬ ‫ً‬ ‫یک ــردم‪ .‬زمانی ک ــه وارد‬ ‫صرف ــا از روی دس ــتش تقلی ــد م ‬ ‫ورزش حرفــه ای ش ــدم و ب ــه ته ــران ام ــدم ای ــن ماج ــرا‬ ‫تمــام شــد»‪ .‬محمــد جمشــیدى نیــز بیــان کــرد‪« :‬یــک‬ ‫روز اتفاقـــی در منـــزل یکـــی از دوســـتان بودیـــم کـــه‬ ‫ً‬ ‫وس ــایل خطاط ــی داش ــت و م ــن ه ــم گفت ــم ک ــه قب ــا‬ ‫یخــوب‬ ‫می نوشــتم‪ .‬وقتــی نوشــتم دوســتم گفــت خیل ‬ ‫اس ــت و تش ــویقم ک ــرد و ب ــرای م ــن وس ــیله خری ــد ک ــه‬ ‫ً‬ ‫مج ــددا ای ــن کار را ش ــروع کن ــم‪ .‬کالس ه ــم نرفت ــم و‬ ‫ً‬ ‫صرفــا خــودم ایــن کار را یــاد گرفتــم‪ .‬مــن بــه کالیگرافــی‬ ‫(نقاش ـی خط) عالقــه بیشــتری دارم و در ایــن قســمت‬ ‫فعالی ــت می کن ــم‪ .‬همچنی ــن ب ــه موس ــیقی ه ــم عالق ــه‬ ‫دارم‪ .‬چهــار ســال قبــل ســنتور زدم ولــی درگیــر مســابقه‬ ‫ً‬ ‫ش ــدم و کار س ــنتور را ره ــا ک ــردم‪ .‬اخی ــرا ب ــا یک ــی از‬ ‫اســاتید در ایــن مــورد صحبــت کــردم تــا تحــت امــوزش‬ ‫ق ــرار بگی ــرم»‪ .‬چندی پی ــش نی ــز فدراس ــیون جهان ــی‬ ‫بس ــکتبال ب ــا انتش ــار گزارش ــی ب ــه تمجی ــد از دوس ــتاره‬ ‫تاثیرگ ــذار تی ــم مل ــی ای ــران در مس ــابقات انتخاب ــی‬ ‫ج ــام جهان ــی بس ــکتبال ‪ ۲۰۲۳‬پرداخ ــت ک ــه یک ــی از‬ ‫نهــا محمــد جمشــیدی بــود‪ FIBA .‬در ایــن گــزارش‬ ‫ا ‬ ‫ب ــه عملک ــرد ای ــن دو بازیک ــن در مس ــابقات انتخاب ــی‬ ‫نه ــا را به عن ــوان امتیازاورتری ــن بازیکن ــان‬ ‫پرداخ ــت و ا ‬ ‫مه ــای صع ــود نک ــرده اس ــیایی‬ ‫در می ــان بازیکن ــان تی ‬ ‫ب ــه ج ــام جهان ــی ‪ ۲۰۲۳‬معرف ــی ک ــرد‪ .‬فیب ــا با اش ــاره به‬ ‫یه ــای جمش ــیدی و یخچال ــی نوش ــت‪:‬‬ ‫توانای ‬ ‫«جمش ــیدی در ش ــوت های س ــه امتی ــازی نس ــبت ب ــه‬ ‫نح ــال ه ــردوی ای ــن‬ ‫طت ــر اس ــت‪ .‬با ای ‬ ‫یخچال ــی محتا ‬ ‫نف ــرات می توانن ــد در لحظ ــات س ــخت ب ــه کم ــک تی ــم‬ ‫ای ــران بیاین ــد»‪ .‬بهتری ــن عملک ــرد جمش ــیدی ب ــازی‬ ‫ب ــا بحری ــن و بهتری ــن عملک ــرد یخچال ــی ب ــازی ب ــا اپ ــن‬ ‫ب ــود‪ .‬جمش ــیدی در پنج ــره دوم ب ــا ی ــک نمای ــش‬ ‫کح ــال ای ــران مقابـــل بحری ــن ش ــد‪.‬‬ ‫فوق الع ــاده کم ‬ ‫او ‪ ۴۱‬امتی ــاز را ب ــرای تی ــم مل ــی ای ــران به دس ــت اورد ت ــا‬ ‫یکــی از بهتریــن امــار امتیاز گیــری در تاریــخ مســابقات‬ ‫انتخاب ــی ق ــاره اس ــیا ب ــرای جام جهان ــی به ثب ــت برس ــد‪.‬‬ ‫بهتری ــن نمای ــش یخچال ــی ه ــم در تقاب ــل ب ــا «ی ــودای‬ ‫باب ــا»؛ س ــتاره تی ــم ژاپ ــن ب ــود ک ــه ‪ ۳۰‬امتی ــاز را ب ــرای‬ ‫ای ــران به دس ــت اورد‪.‬‬ ‫محسن مردانی کیوی‬ ‫عالئـم رگ بـه رگ شـدن در ورزشـکاران شـامل درد‪ ،‬تـورم‪،‬‬ ‫کبـودی و ناتوانـی در حرکـت مفصـل اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ا گر فکر می کنید دچار رگ به رگ شـدن هسـتید با‬ ‫نقـدر‬ ‫پزشـک خـود تمـاس بگیریـد؛ به خصـوص ا گـر درد ا ‬ ‫شـدید اسـت کـه نمی توانیـد روی پـای شـما وزن ایجـاد‬ ‫کنـد‪ .‬رگ بـه رگ شـدن خـود را بـا پیـروی از قانـون ‪RICE‬‬ ‫یـا اسـتراحت‪ ،‬یـخ‪ ،‬فشرده سـازی و ارتفـاع درمـان کنیـد؛‬ ‫اسـتراحت کافـی داشـته باشـید‪ ،‬از هـر گونـه فعالیتـی کـه‬ ‫باعـث درد می شـود اجتنـاب کنیـد و سـعی کنیـد پـای‬ ‫خـود را ثابـت نگـه داریـد‪ .‬سـعی کنیـد بـه پـای خـود وزن‬ ‫وارد نکنیـد و در صـورت لـزوم‪ ،‬از عصـا اسـتفاده کنیـد‪ .‬یـخ‬ ‫گذاشـتن روی پـای خـود را تا زمانی کـه عالئـم شـما فروکش‬ ‫کنـد ادامـه دهیـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ یـخ بـه کاهـش تـورم و‬ ‫التهاب کمک می کند و همچنین مقداری درد را تسکین‬ ‫می دهـد‪ .‬فشرده سـازی بـه کاهـش تـورم پـای شـما پـس‬ ‫از رگ بـه رگ شـدن کمـک می کنـد‪ .‬پـای خـود را محکـم‬ ‫بپیچیـد‪ ،‬امـا گـردش خـون خـود را قطـع نکنیـد‪ .‬ا گـر بانـد‬ ‫شـما گیـره دارد از ان هـا بـرای نگـه داشـتن در جـای خـود‬ ‫اسـتفاده کنیـد و در غیـر ایـن صـورت از نـوار پزشـکی بـرای‬ ‫محکـم کـردن ان بهره منـد شـوید؛ تا جایی کـه ممکـن‬ ‫اسـت پـای خـود را باالتـر از سـطح قلـب خـود نگـه داریـد؛‬ ‫به طور مثـال؛ دراز بکشـید و پـای خـود را روی ‪ ۲‬یـا ‪۳‬‬ ‫بالـش قـرار دهید تا باالی سـینه شـما قـرار گیـرد‪ .‬داروهای‬ ‫بـدون نسـخه بایـد برای کنتـرل درد و تورم کافی باشـد‪ .‬هر‬ ‫دارویـی را طبـق دسـتورالعمل روی بطـری یا طبق دسـتور‬ ‫پزشـک مصـرف کنیـد‪ .‬همچنیـن بایـد رگ بـه رگ شـدن‬ ‫شدید را با استراحت‪ ،‬یخ‪ ،‬فشرده سازی و باال بردن ارتفاع‬ ‫درمـان کنیـد‪ .‬با این حـال‪ ،‬در حالی کـه پیـچ خوردگـی کمتر‬ ‫جدی می تواند در عرض ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬هفته یا کمتر بهبود یابد‪،‬‬ ‫پیـچ خوردگـی شـدید ممکـن اسـت ماه هـا طـول بکشـد تا‬ ‫بهبـود یابـد‪ .‬وزن پـای خـود را کاهـش دهیـد و در طـول‬ ‫فراینـد بهبـودی از درمان ‪ RICE‬اسـتفاده کنید‪ .‬رگ به رگ‬ ‫شـدن شـدید اسـیب قابـل توجهـی بـه ربـاط وارد می کنـد‪.‬‬ ‫بـرای بهبـودی پـای شـما بایـد تـا حـد امـکان بـی حرکـت‬ ‫باشـد‪ .‬پزشـک بـه شـما گـچ یا چکمـه بی حرکتی مـی دهد‬ ‫و بـه شـما اطلاع می دهـد کـه چـه مـدت ان را بپوشـید‪.‬‬ ‫جدی تریـن رگ به رگ شـدن ممکن اسـت نیـاز به جراحی‬ ‫داشته باشد‪ .‬ا گر اسیب شدید رباط دارید‪ ،‬پزشک اصلی‬ ‫ً‬ ‫شـما احتمـاال شـما را بـه یک متخصـص ارجاع مـی دهد و‬ ‫پـس از بازسـازی جراحـی شـما بایـد به مـدت ‪ ۴‬تـا ‪ ۸‬هفتـه‬ ‫چکمه بپوشـید‪ .‬قبل از وزن دادن به پای خود با پزشـک‬ ‫خـود مشـورت کنیـد به خصـوص ا گـر دچـار رگ بـه رگ‬ ‫شـدن متوسـط یا شدید هسـتید‪ .‬زمانی راه رفتن را شروع‬ ‫کنیـد کـه بتوانیـد وزن را بـدون احسـاس درد تحمـل کـرده‬ ‫و به مـدت ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬دقیقـه پیـاده روی کنیـد‪ .‬پزشـک شـما‬ ‫ممکـن اسـت یـک کفـش سـفت را بـرای حمایـت از پـای‬ ‫شـما در طـول دوران نقاهـت توصیـه کنـد ا گـر نه هـر زمان‬ ‫کـه وزن را روی پـای خـود تحمـل می کنیـد‪ ،‬کفش هایـی بـا‬ ‫کف سـفت بپوشـید‪ .‬در صورت احسـاس درد شـدید‪ ،‬فورا‬ ‫وزن خـود را از پـای خـود برداربـد و بـرای رفع ناراحتـی ان را‬ ‫بـه مـدت ‪ ۲۰‬دقیقـه در یـخ قـرار دهیـد‪ .‬در صـورت افزایش‬ ‫نا گهانـی درد و تـورم پـس از یـک فعالیـت بـا پزشـک خـود‬ ‫تمـاس بگیریـد‪ .‬پیچ خوردگی بد می تواند منجر به ارتریت‬ ‫و سـایر مشـکالت مفصلـی در اینـده شـود و ا گـر اسـیب‬ ‫قابل توجهـی بـه ربـاط وارد کرده ایـد بـرای جلوگیـری از‬ ‫عوارض باید به فیزیوتراپ مراجعه کنید‪ .‬ا گر پزشک شما‬ ‫را به فیزیوتراپیست معرفی نکرد از او بخواهید که حرکات‬ ‫کششـی و ورزش هایـی را کـه بـه اسـیب خـاص شـما کمک‬ ‫می کنـد توصیـه کنـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار فارس اعالم کرد؛‬ ‫ادامه تالش برای گشایش یک خط از ازادراه شیراز‪-‬اصفهان در نوروز ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اس ــتاندار ف ــارس گف ــت‪« :‬تمام کوش ــش خ ــود را به کار خواهیم بس ــت که ی ــک خط مس ــیر ازادراه‬ ‫ش ــیراز‪-‬اصفهان در ن ــوروز برای ت ــردد خودروها باز ش ــود»‪ .‬محمدهادی ایمانیه اف ــزود‪« :‬احتمال‬ ‫دارد مس ــیر تردد خودروها از ش ــیراز ب هس ــمت اصفهان در نوروز ‪ ۱۴۰۲‬گشوده ش ــود‪ .‬کارگاه احداث‬ ‫بزرگراه ش ــیراز ‪-‬اصفهان همچنان به ویژه از اصفهان ب هس ــمت ش ــیراز فعال خواهد بود و به تدریج‬ ‫تکمی ــل قطعه هفت ــم را نیز که ‪ ۷۰‬درصد پیش ــرفت فیزیک ــی دارد ب ــا تامین اعتبار دنب ــال می کنیم‬ ‫ت ــا بزرگراه ش ــیراز‪-‬اصفهان به بزرگراه شیراز‪-‬س ــپیدان متصل ش ــود‪ .‬ای ــن ازادراه ازنظر اس ــتراتژیک‬ ‫پروژه ای مهم و درواقع گذرگاهی از ش ــمال تا جنوب اس ــت که در قالب قطعه هش ــتم که ازادراه شیراز‪-‬بوش ــهر اس ــت‪،‬‬ ‫ادامه پیـــدا خواهد کرد»‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران مطرح کرد؛‬ ‫زمستان گذرانی «امید و رویا» در تاالب فریدون کنار‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت مازنـدران بااشـاره به انتقـال یک بـال درنـا از بلژیک به تاالب اسـتان‬ ‫گفت‪« :‬درحال حاضر دو درنای سیبری «امید و رویا» در صحت و سالمت مشغول زمستان گذرانی‬ ‫هستند»‪ .‬عطاءاهلل کاویان بابیان اینکه تا کنون چهار خانه محیط زیست در استان راه اندازی شد‪،‬‬ ‫نسـازی بـرای حفـظ محیط زیسـت را از اهـداف بیـان کـرد و گفـت‪« :‬دراین خانـه مشـکالت‬ ‫گفتما ‬ ‫یشـده‬ ‫محیط زیسـت شهرسـتان بحـث و گفت وگـو می شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬طبـق برنامـه طراح ‬ ‫خان ههـای محیط زیسـت در شـهرهای مختلـف اسـتان دایـر می شـود‪ .‬همـه تلاش این اسـت که در‬ ‫بهـای درسـی مـدارس بـا حضـور محیط بانـان‪ ،‬اموزش هـای الزم را بـه دانش امـوزان ارائـه دهیـم و در ده ههـا و‬ ‫قالـب کتا ‬ ‫سـال های اخیـر‪ ،‬مسـائل اموزشـی خوبـی بـرای دانش امـوزان تعریـف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷۳‬پروژه راه روستایی در لرستان‬ ‫بااعتبار ‪4400‬میلیاردریال‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫لرســتان گفــت‪ :‬به مناســبت دهــه فجــر‪ ،‬چهــار پــروژه‬ ‫غبــر ‪ 220‬میلیاردریــال در‬ ‫راهــداری بــا اعتبــاری بال ‬ ‫شهرســتان دلفــان افتتــاح و موردبهره برداری قــرار گرفت‪.‬‬ ‫نســازی‬ ‫مرتضــی شــیروانی اظهار داشــت‪ :‬درراســتای ایم ‬ ‫محورهــای مواصال تــی و رفــع محرومیت زدایــی چهــار‬ ‫پــروژه در حــوزه راهــداری و راه روســتایی بــا اعتبــاری‬ ‫غبــر ‪ 220‬میلیاردریــال در شهرســتان دلفــان افتتــاح‬ ‫بال ‬ ‫و موردبهر هبــرداری قــرار گرفــت‪ .‬وی بــه پروژ ههــای‬ ‫حشــده در دلفــان اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اســفالت‬ ‫افتتا ‬ ‫راه هــای روســتایی به طــول ‪ ۱۴‬کیلومتــر‪ ،‬نصــب روشــنایی‬ ‫محــور نورابــاد بــه خرم ابــاد محــدوده دوراهــی زالــی‬ ‫ب هطــول ‪۱٫۵‬کیلومتــر‪ ،‬نصــب نیوجرســی محــور نورابــاد‬ ‫خرم ابــاد ب هطــول چهارکیلومتــر و ســاخت پــل میرزا ابــاد‬ ‫بــا دو دهانــه هش ـت متری از جملــه پروژ ههــای‬ ‫حشــده دراین شهرســتان می باشــند‪.‬‬ ‫افتتا ‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۷۱‬کیلومتر ساخت‪ ،‬توسعه و اسفالت‬ ‫پروژ ههـای دلفـان‪ ،‬بـا حضـور‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫خانـی؛ امام جمعـه شهرسـتان مهنـدس قهرمانـی؛ فرماندار‬ ‫و مهنـدس زمانـی؛ رئیـس اداره راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای شهرسـتان و دیگـر مسـئوالن محلـی افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن به مناسـبت دهـه مبـارک فجر اییـن بهر هبـرداری‬ ‫از ‪ ۱۷۱‬کیلومتـر سـاخت‪ ،‬توسـعه و اسـفالت راه روسـتایی در‬ ‫لرسـتان هم زمـان بـا سراسـر کشـور برگـزار شـد‪ .‬به مناسـبت‬ ‫‪ ۴۴‬سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی و هم زمـان بـا کل‬ ‫کشـور با حضور دالوند؛ معاون عمرانی اسـتانداری لرسـتان‪،‬‬ ‫احمـدی چگنـی؛ فرمانـدار خرم ابـاد‪ ،‬مهنـدس مرتضـی‬ ‫شـیروانی؛ مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫لرسـتان‪ ،‬مدیـران شـورای هماهنگـی وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫در لرسـتان‪ ،‬اعضـای شـورای معاونیـن اداره کل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‪ ۱۷۱ ،‬کیلومتـر سـاخت راه‬ ‫روسـتایی در لرسـتان افتتـاح شـد‪ .‬دراین مراسـم مرتضـی‬ ‫شـیروانی؛ مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان ضمـن تبریـک ‪ ۴۴‬سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬درراسـتای تحقـق فرمایشـات مقـام معظـم‬ ‫رهبـری درخصـوص محرومیت زدایـی و پیـرو مصوبات سـفر‬ ‫ریاست جمهوری به لرستان‪ ،‬با پشتیبانی مقام عالی وزارت‬ ‫و مدیـران ارشـد سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫تهـای مسـئولین ارشـد اسـتانی به ویـژه اسـتاندار و‬ ‫و حمای ‬ ‫معـاون عمرانـی اسـتانداری و با همت کارکنان سـخت کوش‬ ‫راهداری اسـتان‪ ،‬شـاهد بهره برداری از ‪ ۱۷۱‬کیلومتر ساخت‪،‬‬ ‫توسـعه و اسـفالت راه روسـتایی در اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷۳‬پروژه راه روستایی‬ ‫وی افـزود‪ ۱۷۱ :‬کیلومتـر راه روسـتایی بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪ 4400‬میلیاردریال در قالب ‪ ۷۳‬پروژه در سطح استان است‬ ‫کـه ب هصـورت نمادیـن در یکـی روسـتاهای (چغاهروشـی)‬ ‫شهرسـتان خرم ابـاد به بهر هبـرداری رسـید‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتر راه روستایی دیگر؛ در شرف اسفالت‬ ‫شـیروانی تصریـح کـرد‪ ۸۰ :‬کیلومتـر راه روسـتایی دیگـر در‬ ‫شـرف اسـفالت اسـت کـه تـا پایـان سـال مالـی این مقـدار‬ ‫نیـز به بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ .‬مدیـرکل راهـداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای لرسـتان گفت‪ :‬در اسـتان ‪ ۶۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫راه روسـتایی در اسـتان داریـم کـه میانگیـن اسـفالت ان هـا‬ ‫‪ ۷۴‬درصـد اسـت‪ ،‬همچنیـن ‪ ۱۱۰۰‬کیلومتـر راه روسـتایی در‬ ‫مناطـق مـرزی شهرسـتان ها و نقـاط دورافتـاده به صـورت‬ ‫یسـت کـه درصـورت عنایـت ویـژه مقـام عالـی‬ ‫شـنی و خا ک ‬ ‫وزارت درتلاش بـرای رفـع محرومیت زدایـی و اسـفالت ایـن‬ ‫محورهـا نیـز هسـتیم‪ .‬این مراسـم هم زمـان بـا پنـج اسـتان‬ ‫بـا حضـور مهنـدس بذرپـاش؛ وزیـر راه وشهرسـازی و امانـی؛‬ ‫رئیـس سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای و معـاون‬ ‫وزیـر ب هصـورت ویدئو کنفرانـس برگـزار شـد‪.‬‬ ‫افتتاح پنج پروژه راهداری‬ ‫در «چگنی» با ‪ ۱۱۸‬میلیاردریال اعتبار‬ ‫معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫لرسـتان از افتتـاح پنـج پـروژه راهـداری در چگنی با اعتباری‬ ‫بال غبـر ‪ ۱۱۸‬میلیاردریـال به مناسـبت ایـام اهلل دهـه فجـر‬ ‫خبـر داد‪ .‬در هشـتمین روز از دهـه فجـر پـروژه اسـفالت راه‬ ‫روسـتایی سـبزوار از توابـع بخـش ویسـیان به نمایندگـی از‬ ‫معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان تشریح کرد؛‬ ‫اعظمدستجردی‬ ‫عوارض مصرف بی رویه انتی بیوتیک؛‬ ‫از بروز عفونت تا واکنش های شدید الرژیک‬ ‫معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان بااشـاره به عـوارض مصـرف‬ ‫ً‬ ‫کهـا حتمـا بایـد‬ ‫کهـا‪ ،‬گفـت‪« :‬داروهـا به ویـژه انتی بیوتی ‬ ‫بی رویـه انتی بیوتی ‬ ‫طبـق نظـر پزشـک مصـرف شـوند»‪ .‬دکتـر کاوه دماونـدی کمالـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه همه گیـری بیمـاری انفلوانزا و کووید‪ ،۱۹-‬باید از مصرف خودسـرانه‬ ‫یشـود‬ ‫یکـه بـه بیمـاری کرونـا مبتلا م ‬ ‫داروهـا پرهیـز کـرد‪ .‬گاهی اوقـات فرد ‬ ‫انتی بیوتیـک مصـرف می کنـد حال انکـه مصـرف انتی بیوتیـک در بیماری های‬ ‫ویروسـی اثـری نـدارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه اسـتفاده نابجـا از دارو موجـب بـروز‬ ‫ً‬ ‫برخی از عوارض دارویی می شود‪ ،‬افزود‪« :‬داروها به ویژه انتی بیوتیک ها حتما‬ ‫شهـا در زمـان ابتالبه کرونـا‬ ‫بایـد طبـق نظـر پزشـک مصـرف شـوند‪ .‬یکـی از چال ‬ ‫یمـدت از برخـی از داروهـا بـود‪ .‬بـرای مثـال؛ گاهی اوقـات‬ ‫اسـتفاده طوالن ‬ ‫یشـد کـه‬ ‫مانـدگاری عالئـم بیمـاری در فـرد مبتالبه کرونـا یـا انفلوانـزا طوالنـی م ‬ ‫الزمـه ان اسـتفاده از داروهـای استنشـاقی و بازکننـده مجـاری تنفسـی بـود امـا‬ ‫کمـاه ادامه مـی داد»‪ .‬معـاون غذا‬ ‫بیمـار به اشـتباه مصـرف انتی بیوتیـک را تـا ی ‬ ‫و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان بابیان اینکه سـازمان بهداشت جهانی‪،‬‬ ‫اسـتفاده بی رویـه از انفلوانـزا را به عنـوان بزرگ تریـن تهدید امنیت و سلامت در‬ ‫پنج پروژه راهداری چگنی با حضور بازگیر فرماندار‪ ،‬امیری؛‬ ‫معـاون راهـداری اداره راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان‪ ،‬لطیفـی؛ رئیـس اداره راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جاده ای شهرستان چگنی و سایر مسئوالن این شهرستان‬ ‫در روسـتای سـبزوار برگـزار شـد‪.‬‬ ‫اسفالت راه روستایی سراب کی‬ ‫با اعتباری بالغ بر‪ ۲۶‬میلیاردریال‬ ‫مسـعود امیـری معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جاده ای لرسـتان دراین مراسـم گفت‪ :‬اسـفالت‬ ‫راه روسـتایی سـبزوار بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ ۱۴‬میلیاردریـال‪،‬‬ ‫اسـفالت راه روسـتایی سـراب کـی بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪ ۲۶‬میلیاردریال‪ ،‬بهسـازی راه روسـتایی ولد کش با اعتباری‬ ‫بالغ بـر ‪ ۲۳‬میلیاردریـال‪ ،‬احـداث دودسـتگاه پـل در محـور‬ ‫راه روسـتایی دره رحمانـه بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ ۱۰‬میلیاردریـال‬ ‫و روکـش اسـفالت جـاده ویسـیان بـه معمـوالن بـا اعتبـاری‬ ‫حشـده در‬ ‫بالغ بـر ‪ ۴۵‬میلیاردریـال از جملـه پروژه هـای افتتا ‬ ‫شهرسـتان چگنی سـت‪.‬‬ ‫قـرن ‪ ۲۱‬نـام بـرده‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬ممکـن اسـت فـردی در خانـواده ای بـه انفلوانزا‬ ‫مبتال شـود اما عالئم سـرماخوردگی را داشـته باشـد که بازهم داروهای مصرفی‬ ‫ایـن دو بیمـاری بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت»‪ .‬دماونـدی کمالـی متذکـر شـد‪:‬‬ ‫«گاهی اوقات بیماران وقتی مشـاهده می کنند که عالئم بیماری ان ها مشـابه‬ ‫یکدیگـر اسـت داروهـای تجویـزی را بیـن یکدیگـر به اشـترا ک می گذارنـد کـه‬ ‫اقدامـی اشـتباه و قضـاوت سـطحی دربـاره بیماری سـت‪ .‬حتـی این افـراد وقتـی‬ ‫یک ماه بعد عالئم شـدیدتر سـرماخوردگی را تجربه می کنند از همان داروهای‬ ‫قبلـی اسـتفاده می کننـد کـه بـرای بـدن مضـر اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه مصـرف‬ ‫بیش ازانـدازه انتی بیوتیـک‪ ،‬با کتری هـای مفیـد بـدن را از بیـن می بـرد‪ ،‬تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬مصـرف بی رویـه این دسـته داروهـا عـوارض زیـادی به همـراه دارد کـه بروز‬ ‫وا کنش شدید الرژیک و ایجاد عفونت های فرصت طلب از جمله ان هاست»‪.‬‬ ‫معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان بااشـاره به اخریـن وضعیـت‬ ‫تامیـن داروهـا در اسـتان بیـان کـرد‪« :‬تمـام تالش خـود را بـرای رفع کمبودهای‬ ‫دارویـی بـه کار گرفتیـم؛ درصورتی کـه شـهروندان بـه دارویی دسترسـی ندارند با‬ ‫شماره ‪ ۱۹۰‬تماس حاصل کنند و اخرین وضعیت داروی خود را جویا شوند»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دریاچه شورمست؛ چشم اندازی بکر از طبیعت‬ ‫حل شدن مشکل شهرک‬ ‫ثامن الحجج ؟ع؟ طی شش ماه اینده‬ ‫یکـی از زیباتریـن اما کـن موجـود در «سـوادکوه» دریاچـه شورمسـت بـا وسـعت ‪ 15‬هزار مترمربـع و عمـق پنج متر‬ ‫اسـت کـه اطـراف ان بـا درختـان کهنسـال و بلندقامـت توسـکا پوشـیده شـده اسـت‪ .‬در اطـراف این دریاچـه‪،‬‬ ‫لسـنگ‪ ،‬پـل ورسـک‪ ،‬امامـزاده عبدالحـق زیـراب ‪ ،‬بـرج تاریخـی الجیـم‪ ،‬قلعـه‬ ‫تاسیسـات عظیـم اسـتخراج زغا ‬ ‫گلـو‪ ،‬کو ههـای صخـره ای خـروا و نـروا و ‪ ...‬وجـود دارد کـه گردشـگران زیـادی ب هخـود جـذب می کنـد‪ .‬فاصلـه‬ ‫کن ‬ ‫یسـت‪ .‬از مرکـز تهـران تا دریاچـه‪ ،‬کمتـر از ‪ ۲۵۰‬کیلومتر فاصله‬ ‫تهـران تـا دریاچـه بیـن سـه تـا چهارسـاعت رانندگ ‬ ‫داریـد کـه از فیروزکـوه می توانیـد ان را طـی کنیـد‪ .‬ایـن جاذبـه دوست داشـتنی در سـوادکوه‪ ،‬عالو هبـر ظرفیـت‬ ‫گردشـگری بـاالی خـود‪ ،‬دارای مناظـر بکـر طبیعـت اسـت‪.‬‬ ‫دامداری ها؛ مقصد صدف کوهی گلستان‬ ‫اعظم محبی‬ ‫گلسـتان ازنظـر برخـورداری ذخایـر طبیعـی و معدنـی‬ ‫ازجملـه اسـتان های حائزاهمیـت کشـور بـوده کـه برخـی‬ ‫لسـنگ و ُیـد بـا حمایـت‬ ‫از ایـن ذخایـر طبیعـی ماننـد زغا ‬ ‫سـرمایه گذاران دولتـی‪ ،‬نیمه دولتـی و خصوصـی مـورد‬ ‫اسـتحصال و بهر هبـرداری قـرار گرفتـه و ایـن معـادن زمینـه‬ ‫اشـتغال هـزاران نفـر و درامدزایـی ارزی و ریالـی را بـه همـراه‬ ‫داشـته اسـت؛ امـا برخـی از ذخایـر ماننـد نفـت و گاز یـا‬ ‫«صدف کوهی» کمتر موردتوجه سرمایه گذاران قرار گرفته‬ ‫که الزم اسـت درراسـتای اسـتفاده حدا کثری از ظرفیت ها‪،‬‬ ‫از اسـتحصال و فـراوری ایـن معـادن غفلـت نشـود‪ .‬معادن‬ ‫صـدف کوهـی کـه از ذخایـر طبیعـی و معدنـی محسـوب‬ ‫یشـود‪ ،‬در خاورمیانـه کم نظیر بـوده اما علیرغم ظرفیت‬ ‫م ‬ ‫بـاالی ایـن معـادن و اسـتحصال اسـان ان‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایـن مـاده صرفـا ب هشـکل خام فروش ‬ ‫مهـر؛ صـدف کوهـی بـا بررسـی و فـراوری می توانـد در ایجاد‬ ‫اشـتغال‪ ،‬تامیـن مـواد اولیـه صنایـع دیگـر‪ ،‬ارزش افـزوده‪،‬‬ ‫صـادرات و ارزاوری نقـش مهمـی داشـته باشـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫کارشناسـان و بهر هبـرداران؛ صـدف کوهـی‪ ،‬در صنایعـی‬ ‫ازجمله داروسـازی‪ ،‬مواد ارایشـی و بهداشـتی‪ ،‬رنگ سازی‪،‬‬ ‫کارخان ههـای سـیمان‪ ،‬کلیـد و پریـز‪ ،‬ظـروف مالمیـن و‬ ‫یسـی‪ ،‬تهیـه کـود و ‪...‬‬ ‫قهـای رطوبتـی‪ ،‬صنایـع پی و ‬ ‫عای ‬ ‫می توانـد مورداسـتفاده قرار می گیـرد اما بااین حال صنایع‬ ‫تکمیلـی ان ایجـاد نشـده اسـت‪ .‬کارشناسـان بـر ایـن بـاور‬ ‫هسـتند کـه باتوج هبـه تغییـرات اقلیمی و مشـکالت ناشـی‬ ‫کسـالی و ضـرورت پیش بینـی مشـاغل جایگزیـن‬ ‫از خش ‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬سـرمایه گذاری روی معـادن و ذخایـر معدنـی‬ ‫امـری نا گزیـر و اجتناب ناپذیـر اسـت‪ .‬باتوجه به اینکـه‬ ‫ذخایـر و معـادن مربـوط بـه صـدف کوهـی نسـبت به سـایر‬ ‫معـادن الودگـی و پیامدهـای مخـرب زیسـت محیطی‬ ‫کمتـری دارنـد ایـن رشـته معـادن می توانـد راهگشـایی‬ ‫بخشـی از مشـکالت اقتصـادی و اشـتغال گلسـتان‬ ‫باشـد‪ .‬به دلیـل اهمیـت بـاالی صـدف کوهـی و تکمیـل‬ ‫زنجیـره ان مقررشـده کـه رویـداد ملـی ان در گلسـتان‬ ‫برگـزار شـود‪ .‬مدیـرکل صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬گلسـتان در حوز ههـای مختلفـی ازجملـه صـدف‬ ‫کوهـی و یـد پتانسـیل های بسـیار باالیـی دارد کـه تکمیـل‬ ‫نهـا می توانـد ارزش افـزوده باالیـی‬ ‫زنجیر ههـای تولیـد در ا ‬ ‫را بـرای اسـتان بـه همـراه داشـته باشـد»‪ .‬درویـش علـی‬ ‫حسـن زاده افـزود‪« :‬در حـوزه صـدف کوهـی علی رغم اینکه‬ ‫ذخایـر باالیـی از ان در اسـتان وجـود دارد و کاربردهـای‬ ‫مختلفـی در صنایـع مختلـف دارد؛ امـا تنهـا به عنـوان‬ ‫یشـود‪ .‬با توج هبـه شـعار‬ ‫خـورا ک دام و طیـور اسـتفاده م ‬ ‫سـال می خواهیـم ضمـن اینکـه نهادهای مرتبـط را پای کار‬ ‫می اوریـم از ظرفیـت علمـی و دانشـگاهی هـم بهـره ببریـم و‬ ‫پتانسـیل های حـوزه صـدف کوهـی اسـتان را هـم معرفـی و‬ ‫زمینـه اسـتفاده بیش ازپیـش از ایـن مـاده معدنـی موجود‬ ‫در اسـتان را فراهم کنیم»‪ .‬حسـن زاده بابیان اینکه معادن‬ ‫صـدف کوهـی در دو شهرسـتان گنبـدکاووس و کاللـه قـرار‬ ‫دارنـد‪ ،‬اسـتقبال سـرمایه گذاران را از ایـن حـوزه انـدک‬ ‫برشـمرد‪ .‬وی در ادامه از ایجاد بسـترهای الزم برای حضور‬ ‫سـرمایه گذاران سـخن گفـت و افـزود‪« :‬ما با ارائه تسـهیالت‬ ‫یهـای الزم بـا سـرمایه گذار‪ ،‬زمینـه را‬ ‫مناسـب و همکار ‬ ‫بـرای فـراوری ایـن محصـول امـاده کـرده اما با اسـتقبال کم‬ ‫سـرمایه گذاران روبـه رو شـده ایم»‪.‬‬ ‫کمبودنقدینگی‬ ‫یکـی از بهر هبـرداران صـدف کوهی در گلسـتان درخصوص‬ ‫مشـکالت معـادن گفـت‪« :‬کمبود نقدینگی بیشـترین ضرر‬ ‫را بـه معـادن گلسـتان ازجملـه صـدف کوهـی وارد کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬محمدزمـان سلامتی افـزود‪« :‬ا گرچـه پیش ازایـن‬ ‫تسـهیالتی اخـذ شـده امـا دیرکـرد در پرداخـت تسـهیالت‬ ‫نگرانـی بسـیاری را بـرای بهر هبـرداران داشـته و ایـن مسـئله‬ ‫ضربـه بزرگـی بـه تولیـد اسـت‪ .‬بن ابـر سـخنان رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب‪ ،‬امسـال سـال تولیـد‪ ،‬نا مگـذاری شـده و بایـد رفـع‬ ‫موانع تولید در دسـتور کار مسـئوالن قرار گرفته و از نوسـان‬ ‫بازار جلوگیری شـود»‪ .‬سلامتی که بهره بردار شـش معدن‬ ‫صـدف کوهـی در روسـتای اق بنـد گنبـدکاووس اسـت‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬ا گر در بازار ثبات وجود داشـته باشـد‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫بـا یـک برنامه ریـزی منظـم می تواند در چرخه تولید کشـور‬ ‫موثـر واقـع شـود و بـرای فـراوری و صـادرات برنامه ریـزی‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬معدن فعال صدف کوهی‬ ‫سرپرسـت معاونـت امور معـادن و صنایع معدنـی اداره کل‬ ‫صمـت گلسـتان هـم گفـت‪ ۱۸« :‬معـدن صـدف کوهـی‬ ‫در اسـتان داریـم کـه در شهرسـتان های گنبـدکاووس و‬ ‫کاللـه واقـع شـده اسـت‪ ،‬ایـن معـادن حالـت مـاده طبیعـی‬ ‫شهرستان ری‬ ‫داشـته و صـدف دوکفـه ای هسـتند کـه به مـرور بـه فسـیل‬ ‫لشـده و در صنایـع دام و طیـور اسـتفاده می شـود»‪.‬‬ ‫تبدی ‬ ‫رضـا حسنی نسـب افـزود‪« :‬درحال حاضـر معـادن صـدف‬ ‫کوهـی تنهـا تـک اسـتفاده شـده و فقـط در خـورا ک دام و‬ ‫یشـوند لـذا بایـد مطالعـات و تحقیقـات‬ ‫طیـور اسـتفاده م ‬ ‫علمـی بـرای ان انجـام شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه صـدف‬ ‫کوهـی در سـایر نقـاط کشـور وجـود نـدارد و در خاورمیانـه‬ ‫هـم بی نظیـر اسـت؛ امـا گفـت کـه ایـن مـواد قابلیـت‬ ‫صـادرات هـم نداشـته و تنهـا نیـاز کشـور را تامیـن می کنـد‬ ‫و کسـی هـم اقـدام خاصـی بـرای صـادرات ان انجـام نـداده‬ ‫اسـت‪ .‬حسنی نسـب بیـان کـرد‪« :‬صـادرات مـواد معدنـی‬ ‫مشـکالت خاص خود را دارد و باید اسـتانداردهای خاص‬ ‫کشـور هـدف رعایـت شـود»‪ .‬وی درخصـوص کاربرد صدف‬ ‫کوهـی در صنعـت سـاختمان‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬از صـدف‬ ‫کوهـی به عنـوان پودرسـنگ در حـد ازمایـش و محـدود در‬ ‫صنایـع سـاختمان اسـتفاده شـده اسـت»‪ .‬رئیـس خانـه‬ ‫معـدن گلسـتان هـم درخصـوص صـدف کوهـی گفـت‪:‬‬ ‫«تعداد معادن اسـتان نسـبت به سـایر اسـتان های کشـور‬ ‫عـدد کمتـری بـوده و خـام فروشـی جـز در صـدف کوهـی‬ ‫معنـی نـدارد»‪ .‬علـی علمشـاهی افـزود‪« :‬در صـدف کوهـی‬ ‫خام فروشـی اتفـاق می افتـد و درحال حاضـر تنهـا بـرای‬ ‫مصـارف خـورا ک دام و طیـور و ابزیـان استفاد هشـده؛‬ ‫یتـوان ان را بـرای مصـارف صنعتـی اسـتفاده‬ ‫یکـه م ‬ ‫درحال ‬ ‫کـرد‪ .‬مقررشـده؛ همایشـی بـرای صـدف کوهـی در اسـتان‬ ‫برگزار شـده تا از نظرات متخصصان اسـتفاده و کاربردهای‬ ‫نهـا بررسـی شـود کـه دراین صـورت ارزش افزوده‬ ‫مختلـف ا ‬ ‫باالیـی را ایجـاد خواهـد کـرد»‪ .‬علمشـاهی افـزود‪« :‬صـدف‬ ‫کسـازی‪ ،‬روکش سـیم و‬ ‫کوهـی می توانـد در صنعت الستی ‬ ‫کابـل‪ ،‬کاغـذ‪ ،‬رنگ‪ ،‬روکش سـرامیک‪ ،‬کلیـد و پریز‪ ،‬مالمینه‬ ‫و غیـره اسـتفاده شـود»‪ .‬وی توضیـح داد کـه صـدف کوهی‬ ‫و ید گلسـتان در کشـور و خاورمیانه انحصاری بوده و باید‬ ‫بر روی ان ها بیشتر کار شود‪ .‬رئیس خانه معدن گلستان‬ ‫گفت‪« :‬اداره کل صمت باید بسـتر سـرمایه گذاری و مطالعه‬ ‫و همچنیـن کاربـردی کـردن مـواد اسـتحصالی از معـادن را‬ ‫فراهـم کنـد»‪ .‬بهر هبـرداری و ایجـاد زنجیره تکمیلی معادن‬ ‫صـدف کوهـی کـه در محـدوده شـرقی و کـم برخـوردار‬ ‫گلسـتان واق عشـده و هیـچ مشـابهی نـدارد‪ ،‬می توانـد‬ ‫درزمین ٔـه رونـق اقتصـاد و اشـتغال کمـک کـرده و اسـتان را‬ ‫هـم از خـام فروشـی نجـات دهـد‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«طـی شـش ماه اینـده بـرای حـل مشـکل شـهرک ثامـن‪،‬‬ ‫تمـام تـوان خـود را بـه کار می گیریـم»‪ .‬حمیـد زمانـی در‬ ‫جمع صنعتگران شهرک صنفی صنعتی ثامن الحجج ؟ع؟‬ ‫بخـش خـاوران شهرسـتان ری اعلام کـرد‪« :‬اهـم موضـوع‬ ‫این جلسـه زمان بندی شـش ماهه برای انشـعابات موقت‬ ‫گاز و دریافـت مجوزهـای قانونـی تغییـر کاربـری واحدهـای‬ ‫صنفـی و صنعتـی ایـن شـهرک بود‪ .‬معتقدیم که مشـکالت‬ ‫و معضالت شهرستان ری باید در داخل همین شهرستان‬ ‫حـل شـود؛ از همیـن رو بـا مسـئوالن تهـران نیـز مذا کـره‬ ‫می کنیـم کـه اتحادیـه مربوطـه ایـن صنـف کـه در شـهرک‬ ‫ثامـن مسـتقر و بـا مشـکالت درگیـر اسـت در ری مسـائل را‬ ‫پیگیـری کننـد‪ .‬زمانـی تا کیـد کـرد‪ :‬مشـکالت ایـن صنـف‬ ‫نباید به خارج از شهرسـتان احاله شـود؛ چون سـرویس ها‬ ‫و مشـکالت را بایـد در شهرسـتان ری پیگیـری و دریافـت‬ ‫کننـد»‪ .‬فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری بابیان اینکه از همین‬ ‫امـروز پیگیـر انشـعاب موقـت گاز بـه ایـن واحدهـا و دریافت‬ ‫مجـوز تغییر کاربری می شـویم‪ ،‬اذعان داشـت‪« :‬ابهامـات را‬ ‫در سریع ترین زمان ممکن رفع می کنیم و روزهای خوبی را‬ ‫پیش رویاینشهرکمی بینیم‪.‬مدیریتفعلیشهرستان‬ ‫براسـاس توصیـه رئیس جمهـوری‪ ،‬براسـاس زمان بنـدی‬ ‫تعیین شـده بـرای اجـرای پروژه هـا اقـدام می کنـد و حتـی در‬ ‫تلاش اسـت تـا پروژه هـا زودتـر از زمـان اعالم شـده بـه پایـان‬ ‫برسـاند‪ ،‬از همیـن رو مشـکالت شـهرک ثامـن نیـز قبـل از‬ ‫شـش ماه حـل می شـود‪.‬‬ ‫انتقاد فرهنگیان بخش فشافویه‬ ‫از دریافت هزینه سرویس‬ ‫جمعی از فرهنگیان بخش فشافویه شهرستان ری نسبت‬ ‫بـه دریافـت هزینـه سـرویس و مشـکالت پیـش رو به شـدت‬ ‫انتقـاد کردنـد‪ .‬جمعـی از فرهنگیـان بخش فشـافویه بـا ابراز‬ ‫نگرانـی نسـبت بـه دریافـت مبلـغ ‪ 450‬هزار تومـان هزینـه‬ ‫سـرویس اعلام کردنـد کـه ایـن تصمیـم غیرقانونـی بـوده و‬ ‫همـه همـکاران از ایـن موضـوع ناراضـی هسـتند‪ .‬ایـن قشـر‬ ‫شریف فرهنگی بیان کردند‪« :‬جلسه ای برای مدیران برگزار‬ ‫و موضـوع ازسـوی رئیـس اداره اموزش وپـرورش فشـافویه‬ ‫مطـرح شـد»‪ .‬وی از اداره کل مجـوز گرفتـه درصورتی کـه‬ ‫ایـن تصمیـم وجهـه قانونی نـدارد‪ .‬یکـی دیگـر از فرهنگیان‬ ‫شـاغل در فشـافویه اعلام کـرد‪« :‬منـزل بنـده در تهـران قـرار‬ ‫دارد و هـرروز بـا بچـه دوسـاله تـا شـهرری بایـد تـردد کنـم و‬ ‫دیگـر واقـع در توانـم نیسـت کـه هزینـه سـرویس پرداخـت‬ ‫کنـم‪ .‬این در حالی سـت که بـا انتقالـی بنـده هـم موافقـت‬ ‫نمی شـود و باتوجه بـه مشـکالت اقتصـادی کـه ایـن روزهـا‬ ‫گریبان گیر همه شـده اسـت؛ اضافه کردن این بار اقتصادی‬ ‫بـر دوش قشـر فرهنگـی جامعه اثـرات نامطلوبـی در ارامش‬ ‫روحـی و روانـی انـان در انجـام فعالیت های فرهنگـی دارد»‪.‬‬ ‫براسـاس این گزارش؛ فرهنگیـان فشـافویه اظهـار می کننـد‬ ‫کـه سـرویس ویـژه فرهنگیـان مـدت ‪ ۴۰‬سـال اسـت کـه دایـر‬ ‫بوده و همه ما به خاطر برقراری سـرویس رایگان پذیرفتیم‬ ‫کـه بـرای تدریس به این منطقه برویم‪ .‬این درحالی سـت که‬ ‫همکارانـی کـه در اداره کل شـاغل هسـتند بااینکـه یـک‬ ‫بو ذهـاب‬ ‫سـاعت هـم در راه نیسـتند‪ ،‬حـق سـرویس ایا ‬ ‫دریافـت می کننـد‪ .‬ایـن فرهنگیـان اعلام کردنـد قـرار اسـت‬ ‫بـرای پیگیـری موضـوع بـه اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫اجرای دومین مرحله‬ ‫از اعزام راهیان نور دانش اموزی‬ ‫دومیـن مرحلـه از اعـزام راهیـان نـور بسـیج دانـش امـوزی‬ ‫شو پـرورش شهرسـتان ری بـه‬ ‫دختـران ناحیـه دو اموز ‬ ‫اسـتعداد ‪ ۲۶۴‬دانش امـوز بـا حضـور مسـئوالن و همـت‬ ‫سـپاه حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ برگـزار شـد‪ .‬ایـن مراسـم‬ ‫در حسـینیه سـپاه سیدالشـهدا؟ع؟ اسـتان تهـران بـا‬ ‫سـخنرانی سـردار ذوالقدر؛ فرمانده این سـپاه اغاز و سـپس‬ ‫دانش اموزان با اهدای هدیه توسـط مسـئولین شهرسـتان‬ ‫و سـپاه عـازم سـرزمین های نـور شـدند‪ .‬دراین مراسـم کـه‬ ‫حمیـد زمانـی؛ فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری ‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫قنبـری؛ فرمانـده سـپاه حضـرت عبدالعظیم؟ع؟ ‪ ،‬مسـئول‬ ‫شو پـرورش ناحیـه دو شـهرری ‪ ،‬حسـین نصـراهلل؛‬ ‫اموز ‬ ‫مسـئول بنیاد شـهید و امور ایثارگران شهرستان ری حضور‬ ‫داشـتند‪ ،‬دانش امـوزان را بدرقـه کردنـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ماندگار صنعت انیل‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10320691780‬و به شماره ثبت ‪417524‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1401/10/28‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شـد‪ :‬شـعبه شـرکت در شهرسـتان دامغان به ادرس‪ :‬اسـتان سـمنان‪،‬‬ ‫شهرسـتان دامغـان‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر دامغـان‪ ،‬میـدان شـاهچراغی‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـاهچراغی‪ ،‬کوچـه شهیدکشـوری‪ ،‬مجتمـع بـاران‪ ،‬پلا ک ‪ ،81‬طبقـه ‪ ،4‬واحـد ‪7‬‬ ‫کدپسـتی ‪ 3671698347‬تاسـیس و خانم عادله اقائی به کد ملی ‪4592106504‬‬ ‫بـه سـمت مدیـر شـعبه بـرای مـدت نامحـدود انتخاب شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1454650‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود کن پارس سرزمین نیکان‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103719582‬و به شماره ثبت ‪334908‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1401/08/25‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬شـعبه شـرکت بـه نشـانی‪ :‬اسـتان اصفهـان‪،‬‬ ‫شهرسـتان اصفهـان‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر اصفهـان‪ ،‬بهـار ازادی‪ ،‬بلـوار کارگـر‪،‬‬ ‫کوچـه نریمـان‪ ،‬پلا ک ‪ ،13‬سـاختمان تندیـس‪ ،‬طبقـه ‪ ،7‬واحـد جنوبـی‬ ‫کدپسـتی ‪ 8173939399‬تاسـیس و اقـای امیرتیمـور طاهـری به شـماره ملی‬ ‫‪ 0520209664‬بـه سـمت مدیـر شـعبه تعییـن شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1454653‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی اسمان توزیع پیام‬ ‫در تاریخ ‪ 1401/11/11‬به شـماره ثبت ‪ 608480‬به شناسـه ملی ‪ 14011930687‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل شـده که خالصه ان به شـرح‬ ‫یشـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬صـادرات و واردات انـواع کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪ ،‬حق العمـل کاری‪ ،‬انبـارداری‪،‬‬ ‫زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫ترخیـص کاال از کلیـه گمـرکات و بنـادر کشـور‪ ،‬تهیـه و توزیـع‪ ،‬بسـته بندی و پخـش و انبـارداری‪ ،‬صـادرات و واردات انـواع مـواد غذایـی‪ ،‬برنـج‪،‬‬ ‫اجیل‪ ،‬خشکبار و حبوبات و مواد شوینده و ارایشی‪ ،‬بهداشتی تهیه و توزیع و فروش و صادرات و واردات انواع کود‪ ،‬بذر و سموم کشاورزی‬ ‫و صنعتی‪ ،‬دام سبک و سنگین‪ ،‬شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی‪ ،‬دریافت کارت بازرگانی‪ ،‬اخذ وام از کلیه بانک ها و موسسات‬ ‫دولتـی و خصوصـی‪ ،‬شـرکت در کلیـه مزایـدات و مناقصـات دولتـی و خصوصـی‪ .‬درصورت لزوم پـس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط‪.‬‬ ‫مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخـش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬یوسـف اباد‪،‬‬ ‫خیابان شهید محمدعلی جهان ارا‪ ،‬خیابان باغچه بان (‪ ،)42/2‬پال ک ‪ ،26‬طبقه ‪ ،2‬واحد ‪ 4‬کدپستی ‪ 1436793115‬سرمایه شخصیت‬ ‫حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1.000.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای داریـوش قبـادی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1170578039‬دارنده ‪ 500000000‬ریال سهم الشـرکه؛ اقای پیام دوسـتانی به شـماره ملی ‪ 1972142550‬دارنده ‪ 500000000‬ریال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬اقـای داریـوش قبـادی بـه شـماره ملـی ‪ 1170578039‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه‬ ‫سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود؛ اقـای پیـام دوسـتانی بـه شـماره ملـی ‪ 1972142550‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مدت‬ ‫نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حق امضا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل‬ ‫ً‬ ‫چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای رئیـس هیئت مدیـره منفـردا همـراه‬ ‫بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزلـه اخـذ و صـدور پروانه فعالیت‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1454649‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه صنعت فراست‬ ‫در تاریـخ ‪ 1401/11/11‬بـه شـماره ثبـت ‪ 608526‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14011935069‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل شده که خالصه ان به شرح‬ ‫زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیت‪ :‬خریـد و فروش‪،‬‬ ‫تهیـه‪ ،‬تولیـد و توزیـع انـواع لـوازم و تجهیـزات برقـی و مصارف بـرق صنعتی و‬ ‫روشـنایی و انـواع سـیم و کابـل فشـار قـوی و ضعیـف‪ ،‬خریـد و فـروش انـواع‬ ‫کامپیوتـر و تجهیـزات شـبکه و لپ تـاپ و تجهیزات و لوازم جانبـی ان‪ ،‬خرید‬ ‫و فـروش کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪ ،‬شـرکت در مزایـدات و مناقصـات‬ ‫بخش هـای دولتـی و نیمه دولتـی و خصوصـی‪ ،‬شـرکت در نمایشـگاه ها و‬ ‫همایش هـای داخلـی و خارجـی‪ ،‬اخـذ نمایندگـی از شـرکت های داخلـی و‬ ‫خارجـی و اعطـای نمایندگـی بـه انهـا‪ ،‬اخـذ وام و تسـهیالت ارزی و ریالـی از‬ ‫کلیه بانک ها و موسسـات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت لزوم‬ ‫پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت‬ ‫بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخش‬ ‫مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬چهـارراه اسلامبول‪ ،‬خیابـان ال لـه زار‪ ،‬کوچـه باربـد‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ ،13‬سـاختمان اللـه زار‪ ،‬طبقـه ‪ ،1‬واحـد ‪ 77‬کدپسـتی ‪1144618854‬‬ ‫سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ ‪ 2.000.000‬ریال نقدی‪.‬‬ ‫میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم میتـرا کاشـانی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0081306881‬دارنـده ‪ 980000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای رضـا کاشـانی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0492636656‬دارنـده ‪ 1020000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا‬ ‫هیئت مدیره‪ :‬خانم میترا کاشـانی به شـماره ملی ‪ 0081306881‬به سـمت‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحدود؛ اقای رضا کاشـانی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0492636656‬بـه سـمت مدیرعامـل بـه مدت نامحدود و به سـمت عضو‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره بـه مدت نامحـدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اسـناد‬ ‫و اوراق بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا و‬ ‫عقـود اسلامی و نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامـل همـراه بـا‬ ‫مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت‬ ‫موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1454652‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود ارش فوالد کیان‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103236251‬و به شماره ثبت ‪285987‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1401/10/01‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت به ادرس استان تهران‪ ،‬شهرستان‬ ‫شـمیرانات‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تجریـش‪ ،‬جمـاران‪ ،‬کوچـه شـهید مهـدی‬ ‫میریان‪ ،‬خیابان جماران‪ ،‬پال ک ‪ ،13‬مجتمع تجاری اداری جم سـنتر‪ ،‬طبقه‬ ‫‪ ،11‬واحـد ‪ 1112‬بـه کدپسـتی ‪ 1977764003‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1454651‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 24‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪435‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫«تسال» در محاصره رقبای قدیم و جدید‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«وایم ــو»‪« ،‬زوک ــس»‪« ،‬ریوی ــان»‪« ،‬لوس ــید»‪،‬‬ ‫«پو ِلس ــتار» و ‪...‬؛ وقت ــی ح ــرف از‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه انحص ــارا «خ ــودروی‬ ‫شرکت های ‬ ‫تمام الکتریک ــی» (‪ )BEV‬تولی ــد می کنن ــد‪،‬‬ ‫ا کث ــر رقب ــای مس ــتقیم «تس ــا» راه ــی دراز‬ ‫درپی ــش دارن ــد ت ــا بتوانن ــد ب ــه جای ــگاه و‬ ‫موفقی ــت این خودروس ــاز امریکایی برس ــند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گرچ ــه س ــود های اخی ـ ِـر ان عمدتا بر اس ــاس‬ ‫«اعتب ــار کرب ــن» (واژه ای عموم ــی در صنعت‬ ‫ک ــه نش ــان دهنده هر ن ــوع مج ــوز ی ــا گواه ــی‬ ‫قابل معامل ــه برای خروج یک تن دی ا کس ــید‬ ‫کرب ــن ی ــا هر ن ــوع گاز گلخانـ ـه ای دیگر اس ــت؛‬ ‫کت ــن دی ا کس ــید‬ ‫ک ــه حجم ــی مع ــادل ی ‬ ‫کربن داش ــته باش ــد) ب ــوده؛ و حت ــی موفق به‬ ‫صـــادرات ‪ 627,371‬خ ــودرو ط ــی س ــه فصل‬ ‫اول ‪ 2021‬ش ــده که نس ــبت به س ــال قبل ازان‬ ‫(‪ 98 ،)2020‬درص ــد افزای ــش نش ــان می دهد؛‬ ‫ام ــا طب ــق اینفوگرافی ــک ‪ Statist‬در ‪ 7‬ژانوی ــه‬ ‫‪ 2022‬ک ــه برمبن ــای داد هه ــای ‪InsideEVs‬‬ ‫(منب ــع تحلی ــل ب ــازار خودروه ــای الکتریکی)‬ ‫برند متعلق‬ ‫ارائه ش ــده است؛ س ــهم بازار این ِ‬ ‫به «ایالن ماس ــک» در س ــال گذشته میالدی‬ ‫ً‬ ‫اساس ــا ضرب ــه خ ــورده اس ــت‪ .‬طب ــق ام ــار؛‬ ‫ـارم کل فروش ‪BEV‬‬ ‫«تس ــا» بیش از یک چه ـ ِ‬ ‫جهانی از «سـ ـه ماهه اول» تا «سه ماهه سوم»‬ ‫‪ 2020‬را ب هخ ــود اختص ــاص داده ب ــود؛ ام ــا‬ ‫زمانی مشابه در ‪،2021‬‬ ‫ســـهم ًبازارش طی بازه ِ‬ ‫تقریب ــا پنج درص ــد کاه ــش یاف ــت ک ــه یکی از‬ ‫دالی ــل ان‪ ،‬افزای ــش محبوبی ــت و دسترس ــی‬ ‫له ــای س ــاخت ی ــک خودروس ـ ِـاز‬ ‫ب ــه اتومبی ‬ ‫چینی به نام ‪ SAIC-GM-Wuling‬اس ــت که‬ ‫نس ــوز‬ ‫نه تنه ــا مدل های ــی ب ــا موتورهای درو ‬ ‫نه ــای‬ ‫(‪ )ICE‬ارائ ــه می ده ــد؛ بلک ــه جایگزی ‬ ‫هیبری ــدی ب ــا بات ــری و پال گی ــن نی ــز تولی ــد‬ ‫می کن ــد‪ .‬طبق اع ــام «انجمن خودروس ــازان‬ ‫چی ــن» (‪)CAAM‬؛ پرفروش تری ــن ‪BEV‬‬ ‫چی ــن ک ــه ‪Wuling Hongguang Mini EV‬‬ ‫نام دارد؛ از ژانویه تا س ــپتامبر س ــال گذش ــته‬ ‫می ــادی‪ 256661 ،‬مال ــک جدید پی ــدا کرد و‬ ‫ً‬ ‫مجموع ــا بی ــش از ‪400‬هزار دســـتگاه از ان‪ ،‬از‬ ‫زم ــان عرض ــه اولیه در ج ــوالی ‪ 2020‬ت ــا تاریخ‬ ‫نه ــم با‬ ‫یادش ــده ب هف ــروش رس ــیده اس ــت؛ ا ‬ ‫ً‬ ‫قیم ــت پایه تقریب ــا ‪ 4500‬دالری که به عبارتی‪،‬‬ ‫یک ده ـ ِـم قیم ـ ِـت ارزان تری ــن م ــدل جدی ــد‬ ‫برند «تسال»س ــت‪ .‬طبق ادعای کارشناس ــان‬ ‫مجموع ــه ‪Inside EVs‬؛ م ــدل ‪ 3‬خودروه ــای‬ ‫ً‬ ‫ عقب «تس ــا» تقریب ــا ‪ 45000‬دالر‬ ‫دیفرانس ــیل ِ‬ ‫قیم ــت دارد‪ .‬اینک ــه در س ــال ‪ 2021‬نس ــبت‬ ‫ب ــه س ــال ‪ ،2020‬س ــهم خ ــودروی چین ــی از‬ ‫ف ــروش ‪ BEV‬ه ــا بی ــش از شـ ـش درصد (‪)6.1‬‬ ‫افزای ــش یافت ــه؛ و س ــهم خ ــودروی امریکایی‬ ‫ازاین ب ــازار‪4.5 ،‬درص ــد کمت ــر ش ــده اس ــت؛‬ ‫زن ــگ خط ــری ج ــدی را بی ـ ِـخ گ ــوش مدیران‬ ‫«تس ــا» ب هص ــدا دراورده و به این واقعی ــت‬ ‫نه ــا نه تنه ــا بای ــد مراق ــب‬ ‫اش ــاره دارد ک ــه ا ‬ ‫تولیدکنندگان انحصاری ‪ BEV‬باش ــند؛ بلکه‬ ‫نبای ــد از ق ــدرت خودروس ــازان قدیمی غافل‬ ‫ویچ ــا»؛ رئی ــس روابط‬ ‫ش ــوند‪ .‬گوی ــا «مارتی ــن ِ‬ ‫س ــرمایه گذاری «تس ــا» ب ــا ای ــن نظ ــر موافق‬ ‫اس ــت که این برن ـ ِـد امریکای ــی در حال رقابت‬ ‫یس ــت؛‬ ‫ب ــا تولیدکنن ــدگان خودروه ــای سنت ‬ ‫ان ها ک ــه در کنار تولی ــد نمونه های مرس ــوم‪،‬‬ ‫سهم بازار در سال ‪2021‬‬ ‫فروش در سال ‪2021‬‬ ‫رو ب ــه تولی ــد مدل هـــای تمام الکتریکـــی نیـــز‬ ‫اورده ان ــد‪ .‬او در توئیتـــر مدعی شـــد‪« :‬بیشـــتر‬ ‫از ‪ 90‬درص ــد خودروهـــای فروخته شـــده‬ ‫در س ــال ‪ 2021‬از نـــوع ‪ ICE‬بودنـــد؛ و ایـــن‬ ‫‪I CE‬ه ــا هســـتند کـــه می بیننـــد ســـهم خود‬ ‫را نس ــبت ب ــه خودروهـــای الکتریکـــی در بازار‬ ‫رقاب ــت‪ ،‬از دســـت خواهنـــد داد»‪ .‬ا گرچـــه‬ ‫مدل های دارای موتورهـــای احتراق داخلی‪،‬‬ ‫از تولی ــدات خودروســـازان طـــرازاول دنیـــا‬ ‫خودروساز‬ ‫هنـــوز ا کثریـــت فـــروش را تشـــکیل می دهند؛‬ ‫بااین حـــال‪ ،‬همیـــن خودروســـازان ب ــزرگ‪،‬‬ ‫پیوســـته درحال گســـترش نـــاوگان تولی ــدات‬ ‫ً‬ ‫برقی هیبریدی و باتری شـــارژی هستند؛ مثال‬ ‫«ائـــودی» متعهد شـــده پـــس از ســـال ‪،2026‬‬ ‫فقط مدل های جدید باتـــری دار عرضه کند؛‬ ‫ی‬ ‫و دو شـــرکت «ولوو» و «نیســـان» هدف گذار ِ ‬ ‫خـــود دراین زمینـــه را بـــه بعـــد از ســـال ‪2030‬‬ ‫موکـــول کرده انـــد‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫د ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سر ‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬م ‬ ‫صاح ‬ ‫افتاب پرست؛رنگین کمانعجایب‬ ‫یکی از خزندگان است از خانواده افتاب پرستان؛ و یکی از معروف ترین انواع‬ ‫خزنـدگان دو زیسـت به شـمار می ایـد طـول بـدن ان هـا از ‪ ۱٫۵‬سـانتی متر تـا‬ ‫‪ ۶۸٫۵‬سـانتی متر متغیر اسـت بدنی پهن دارد که از دو پهلو به هم فشـرده‬ ‫شـده دارای چشـم های برجسـته و بیرون امـده اسـت کـه هریـک مسـتقل‬ ‫حرکـت می کنـد و می توانـد هم زمـان جهـات مختلـف را ببینـد ایـن جانـور‬ ‫اهسـته حرکـت می کنـد و زبـان چسـبنده بزرگـی دارد کـه بـه بیـرون پرتـاب؛‬ ‫ُ‬ ‫و بـا ان‪ ،‬حشـرات را شـکار می کنـد دمـی باریـک و بلنـد دارد و می توانـد بـه ‬ ‫دور شـاخه ها بپیچـد و جابه جـا شـود می توانـد به سـرعت رنـگ پوسـت‬ ‫ً‬ ‫خـود را تغییـر دهـد و هم رنـگ محیـط خـود شـود تقریبـا نیمـی از گونه هـای‬ ‫افتاب پرسـت در جزیـره مادا گاسـکار زندگـی می کننـد تا کنـون حـدود ‪۱۶۰‬‬ ‫نهـا از افریقـا بـه جنـوب اروپـا‬ ‫گونـه از افتاب پرسـت شـناخته شـده اسـت ا ‬ ‫و نیـز جنـوب اسـیا تـا سـریالنکا پرا کنده شـده اند؛ همچنیـن در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫مناطقـی ماننـد هاوایـی‪ ،‬کالیفرنیـا و فلوریـدا دیـده شـده اند وقتـی طعمـه‬ ‫را ببیننـد‪ ،‬هـر دو چشـم ان هـا در همـان جهـت متمرکـز می شـود و دیـد ان هـا‬ ‫بسـیار تیـز و عمیـق می شـود بینایـی بسـیار خوبی در میان خزنـدگان دارند‬ ‫کـه بـه ان هـا کمـک می کنـد تا حشـرات کوچـک را از راه دور پنج تا ‪ ۱۰‬متر شـکار‬ ‫کننـد ان هـا می تواننـد نـور مرئـی و اشـعه ماوراءبنفـش را ببیننـد‪ .‬در معـرض‬ ‫نـور ماوراء بنفـش سـطح رفتـار اجتماعـی و فعالیـت خـود را افزایـش می دهـد‬ ‫گرفتـن حمـام افتـاب و تغذیـه دارد‪ .‬به احتمال زیـاد بـرای‬ ‫و بیشـتر تمایـل بـه‬ ‫ِ‬ ‫تولیدمثـل نیـز بـه این اشـعه نیاز دارنـد زبان های پرتابه ای کـه ‪ ۱٫۵‬تا دوبرابر‬ ‫طـول بـدن ان هـا اسـت زبـان افتاب پرسـت ها عملکـرد باالیـی دارنـد و در‬ ‫‪ ۰٫۰۷‬ثانیه می تواند به شکار برسد‪ .‬زبان ان ها عضله ای قدرتمند است که با‬ ‫ت ظاهری‬ ‫ضربه به طعمه‪ ،‬ان را به سـمت خود می مکد پاهای افتاب پرسـ ‬ ‫انبـرک ماننـد دارنـد؛ هر یـک از پاهای افتاب پرسـت دارای پنج انگشـت اسـت‬ ‫کـه ایـن پاهـای تخصصـی کمک می کند تا روی شـاخه های تاریـک یا ناهموار‬ ‫ً‬ ‫به خوبـی حرکـت کننـد افتاب پرسـت نـر معمـوال اراسـته تر اسـت‪ .‬بسـیاری‬ ‫سـر یـا صـورت زیبایـی دارنـد‪ ،‬برامدگـی بینـی و برامدگـی شـاخ مانندی دارنـد‪.‬‬ ‫بعضـی دیگـر نیـز تاج هـای بزرگـی را در بـاالی سـر خـود دارنـد افتاب پرسـت‬ ‫نمی تواند زیاد بشـنود و مانند مار‪ ،‬گوش خارجی یا میانی ندارد؛ با این حال‪،‬‬ ‫ناشنوا نیستند و می توانند فرکانس های صوتی در محدوده ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هرتز را‬ ‫تشـخیص دهند گونه های مختلفشـان می توانند رنگ خود را تغییر دهند‬ ‫و بـه رنگ هایـی ماننـد صورتـی‪ ،‬قرمـز‪ ،‬نارنجـی‪ ،‬سـبز‪ ،‬سـیاه‪ ،‬بنفش قهـوه ای و‬ ‫زرد و الـوان ترکیبـی در بیاینـد‪ .‬ایـن توانایـی را به دلیـل سـلول های رنگیـزه دار‬ ‫ویـژ ه به نـام «کروماتوفـور» کـه در پوسـت خود دارنـد‪ ،‬به دسـت اورده اند‪ .‬این‬ ‫سـلول ها بـه پیام هـای هورمونـی و عصبـی پاسـخ می دهنـد و باعـث تغییـر‬ ‫رنـگ پوسـت می شـوند عمـده مـردم می پندارنـد ایـن جانـوران رنگشـان‬ ‫را بـرای هم رنگ شـدن بـا محیـط تغییـر می دهنـد؛ امـا بعضـی از پژوهش هـای‬ ‫دانشـمندان نشـان داده نـور‪ ،‬دمـا و روحیـه جانـور باعـث تغییـر رنـگ‬ ‫افتاب پرسـت می شـود‪ .‬گاه تغییر رنگ باعث اسـایش بیشتر جانور می شود؛‬ ‫گاهـی بـه جانور کمک می کند با افتاب پرسـت های دیگر ارتبـاط برقرار کند‪.‬‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪ 307‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪ 66555202 :‬چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا د مهر‪ ،‬بع ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!