هفته نامه سرافرازان شماره 432 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 432

هفته نامه سرافرازان شماره 432

هفته نامه سرافرازان شماره 432

‫هفته نامهسراسری‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 432‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪/1401‬اول رجب ‪1444‬‬ ‫تو جوگر‬ ‫بهارهکیان افشار؛جس ‬ ‫نقش هایبه یادماندنی‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫بهارهکیان افشار؛‬ ‫تو جوگر نقش هایبه یادماندنی‬ ‫جس ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫«بهــاره کیان افشــار» بازیگــری را از ســال ‪ ۱۳۸۲‬بــا بــازی در «کاله پهلــوی» به کارگردانــی ســید ضیاءالدیــن دری شــروع کــرد و‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یتــوان گفــت؛ حضــورش در این مجموعــه نقطه عطفــی در کارنامــه کاری اش ب هشــمار می ایــد؛ هرچنــد نقشــی کــه ایفــا کــرد‪،‬‬ ‫م ‬ ‫نســال یــک فیلــم کوتــاه بــازی کــرد و جالب انکــه ورودش بــه ســینما در ســال ‪ 1387‬بــا‬ ‫دوبلــه شــد و «فریبــا رمضان پــور» به جایــش صحبــت کــرد‪ .‬او هما ‬ ‫اثــری نامتعــارف ب هنــام «شــیرین» رقــم خــورد؛ فیلمــی از ســاخته های عبــاس کیارســتمی کــه تصویرگــر نــگاه ‪ ۱۱۳‬بازیگــر زن‪ ،‬بــدون هیــچ ســخنی بــه دوربیــن‬ ‫فیلم برداری ســت؛ در حالی کــه صداهایــی از خوانــدن منظومــه «خســرو و شــیرین» اثــر نظامــی گنجــوی ب هگــوش می رســد‪ .‬او زمانــی را ســپری کــرد تــا وارد‬ ‫یتــر شــد‪« .‬گناهــکاران» در ســینما‪« ،‬گاهــی بــه پشــت ســر‬ ‫ ای حضــورش در ســینما و تلویزیــون و حتــی تئاتــر جد ‬ ‫دهــه ‪ 90‬شــد و از انجا بو دکــه رونــد حرفـه ِ‬ ‫نــگاه کــن» در تلویزیــون‪« ،‬کالغ هــا و دروغ هــا» در تئاتــر؛ و بعدهــا نیــز «عاشــقانه» در شــبکه نمایــش خانگــی‪ ،‬نقــاط اســتارت او در عرصــه بازیگــری در‬ ‫ُ‬ ‫ـازی او در کنــار «ســام درخشــانی» و «بانیپــال شــومون» کــه ســاخته‬ ‫مدیوم هــای متفــاوت بودنــد‪ .‬به بهانــه ا کــران فیلــم «پالتــو شــتری» در ســینماها بــا بـ ِ‬ ‫نســال ها انداخته ایــم‪ .‬فیلــم تــازه وی‪ ،‬در مــورد یــک دانشــجوی فلســفه اســت‬ ‫کاری او درای ‬ ‫«مهــدی علی میرزایــی» در ســال ‪ 97‬اســت‪ ،‬نگاهــی بــه رونــد ِ‬ ‫کــه یــک پالتــو از پــدرش بـه ارث می بــرد کــه بــا پوشــیدنش‪ ،‬افــکار وسوسـه امیز و موذیانـه ای ســراغش می ایــد!‬ ‫او را نیـز بایـد ماننـد بسـیاری چهره هـای دیگـر‪ ،‬یکـی از کشـف های «محمدرضـا‬ ‫شـریفی نیا» بدانیـم؛ جوانـی عالقه منـد بـه حـوزه بازیگـری کـه مترصـد فرصتـی بـود تـا‬ ‫بتوانـد دراین فضـا بـه فعالیـت بپـردازد و توانایی هایـش را بـه رخ بکشـد‪ .‬خـودش در‬ ‫مصاحبـه ای بـا مجلـه «زندگـی ایـده ال» دراین بـاره گفتـه اسـت‪« :‬دوسـال قبـل از بازی‬ ‫در سـریال کاله پهلوی‪ ،‬اقای شـریفی نیا مرا در جشـنواره فیلم فجر دید و پرسـید که ایا‬ ‫دوسـت دارم بازیگر شـوم؟ جواب دادم که خیلی مشـتاقم؛ ولی خانواده ام مخالف اند‬ ‫ً‬ ‫و اجازه ندارم‪ .‬پروسـه سـاخت کاله پهلوی که پیش امد‪ ،‬اتفاقا یکی از دوسـتان دوران‬ ‫دبیرستانم که همیشه به امر کارگردانی عالقه داشت نیز در این پروژه جزو عوامل گروه‬ ‫بود؛ انجا اقای شـریفی نیا باز به دوسـتم گفته بود که به بهاره بگو ا گر هنوز عالقه مند‬ ‫اسـت‪ ،‬بـرای بـازی بیایـد»‪ .‬این گونـه بـود کـه ارزوی «کیان افشـار» بـرای بازیگری مقابل‬ ‫دوربین‪ ،‬رنگ واقعیت به خود گرفت و او در قالب نقش «شادی مستشارنیا» (همسر‬ ‫بـازی امیرعلـی دانایـی) توانسـت نگاه هـا را به سـمت خود جلب‬ ‫دوم فـرخ باسـتانی؛ بـا ِ‬ ‫نامـزدی دریافـت جایـزه بهتریـن بازیگـر زن درام‬ ‫کنـد؛ تاجایی کـه در جشـن حافـظ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تلویزیونـی را نصیـب ُبـرد‪« .‬مازیـار میـری» دومین کارگردانی بود کـه از او برای حضور در‬ ‫یک سـریال تلویزیونی ( گاهی به پشـت سـر نگاه کن) دعوت کرد؛ ملودرامی خانوادگی‬ ‫موضوعـی حمایـت از تولیـدات داخلـی و اعتماد به نخبگان جـوان ایرانی‬ ‫بـا محوریـت‬ ‫ِ‬ ‫و توجـه ویـژه بـه سـبک زندگـی ایرانـی که در ‪ ۳۲‬قسـمت تهیـه و در رمضان سـال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫از شـبکه دو پخـش شـد‪ .‬امیـن تـارخ‪ ،‬حمیـد ابراهیمـی‪ ،‬هدایـت هاشـمی‪ ،‬سـعید‬ ‫چنگیزیـان‪ ،‬نـگار عابـدی و ‪ ...‬از دیگـر بازیگرانش بودند‪ .‬سـومین و البته اخرین حضور‬ ‫او در سـریالی بـرای قـاب کوچـک تلویزیـون تابه امـروز‪ ،‬مجموعـه «نـوار زرد» اسـت؛‬ ‫به کارگردانـی «پوریـا اذربایجانـی» سـاخته سـال ‪ ۱۳۹۶‬در ‪ ۲۵‬قسـمت کـه به مناسـبت‬ ‫هفتـه ناجـا از شـبکه دو بـه روی انتـن رفـت‪ .‬امیـر اقایـی‪ ،‬سـیروس گرجسـتانی و کمنـد‬ ‫اصلی ان بودند‪ .‬سینما اما دراین سال ها بیشترین سهم‬ ‫امیرسلیمانی نیز از بازیگران ِ‬ ‫حضـور او در عرصـه بازیگـری را به خـود اختصـاص داده اسـت‪ .‬نقـش او در اثـار اولیـه‬ ‫ماننـد «گناهـکاران» سـاخته فرامـرز قریبیـان‪« ،‬هیچ کجـا‪ ،‬هیچ کـس» سـاخته ابراهیـم‬ ‫شیبانی‪« ،‬عین شین قاف» ساخته قاسم جعفری و «کفشهایم کو؟» ساخته کیومرث‬ ‫ُ‬ ‫پوراحمد را شـاید نتوان چندان جدی گرفت؛ اما «بارکد» سـاخته مصطفی کیایی در‬ ‫بازیگری او قلمداد کرد‪ .‬این فیلم که‬ ‫سـال ‪ 94‬را باید حرکتی روبه جلو در روند کارنامه‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫بـرای نمایـش در بخـش سـودای سـیمر غ ‪34‬امیـن دوره جشـنواره فیلم فجـر پذیرفته‬ ‫حضـور داشـت‪ ،‬نامـزد بهتریـن فیلـم از نـگاه تماشـا گران شـد و بـه فروشـی مطلـوب نیز‬ ‫رسـید‪ .‬سـال ‪ 95‬برای «کیان افشـار» سـالی قابل توجه برای شناخته ترشـدن بود؛ سـه‬ ‫فیلم «زرد»‪« ،‬ماهورا» و «کمدی انسانی» ا گرچه نتوانستند او را به جایگاهی مطمئن‬ ‫رهنمـون شـوند؛ امـا «عاشـقانه» بـا همـه حواشـی اش‪ ،‬جبـران کـرد و او چنـدگام جلوتـر‬ ‫پرید‪ .‬سـریال پرسـتاره «منوچهر هادی» که پخش ان تا سـال ‪ ۱۳۹۶‬در شـبکه نمایش‬ ‫خانگـی ادامـه داشـت؛ روایتگـر چنـد خانـواده بـا قصه هـا و مشکالتشـان اسـت کـه هـر‬ ‫شـخصیت نیـز گذشـته مخصوص به خـود را دارد‪ .‬او در کنـار محمدرضـا گلـزار‪ ،‬سـاره‬ ‫بیـات‪ ،‬مهنـاز افشـار‪ ،‬حسـین یـاری‪ ،‬هومـن سـیدی و پانتـه ا بهـرام درخشـید و حتـی‬ ‫در جشـن حافـظ به خاطـرش تحسـین شـد‪ .‬او البتـه هنـوز مانـده بـود تا بتواند نقشـی‬ ‫ هـای اثرگذار نبود‪.‬‬ ‫درخـور ایفـا کنـد و هنـوز چندان مورداعتمـاد برای انتخاب در قالب ِ‬ ‫درمـورد نقش هـای دلخواهـش گفتـه اسـت‪« :‬عاشـق بـازی در نقش هـای متفـاوت‬ ‫هسـتم و دوسـت دارم بـازی در نقش هایـی بسـیار دور از خـودم را تجربـه کنـم‪ .‬بـازی‬ ‫در فیلـم هیچ کجـا‪ ،‬هیچ کـس‪ ،‬یکـی از ایـن تجربیـات بـود؛ امـا بایـد خـودم را بکشـم تـا‬ ‫بـه مـن از ایـن نقش هـا بدهنـد‪ .‬عاشـق بـازی در نقش کمدی هسـتم و خیلی دوسـت‬ ‫ً‬ ‫دارم در یک فیلم کمدی خوب بازی کنم‪ .‬اتفاقا قرار بود در دایره زنگی نقش شیرین‬ ‫را ایفـا کنـم امـا به خاطـر حضـور در کاله پهلـوی کـه تولیـدش مدت هـا طـول کشـید‪،‬‬ ‫متاسفانه ان موقعیت و برخی موقعیت های مشابه را از دست دادم»‪ .‬بهروز شعیبی‬ ‫از او برای بازی در «گلشیفته» دعوت کرد و او نقشی را در ان به عهده گرفت که شاید‬ ‫ت حضـورش در کل کار‪ ،‬چنـدان خاص نیسـت؛ امـا ازیک نظر یک‬ ‫در نـوع بـازی یـا مـد ‬ ‫نقطه عطـف بـوده؛ او دراین اثـر‪ ،‬بـرای اولین بـار در تاریـخ سـریال ایرانـی‪ ،‬نقـش یـک‬ ‫«ترنس زن» را بازی کرد؛ سعیدی که تبدیل به سعیده می شود! این روایت شیرین و‬ ‫طنـاز زنانـه کـه نگاهی از زاویه کمدی به مسـائل روز زنـان دارد‪ ،‬یکی از ماندگارترین اثار‬ ‫او به لحاظ کلیت سریال است که با استقبال خود مخاطبان روبه رو شد‪ .‬در سال ‪96‬‬ ‫ا گرچـه بـاز فیلم هـای متنوعش در سـینما شـامل «لونه زنبـور»‪« ،‬دشـمن زن» و «عطر‬ ‫داغ» و «حضـور مخفـی یـک بیگانـه» (فیلـم کوتـاه) نتوانسـت انتظـارات از او را که دیگر‬ ‫چهـره ای مطـرح در بازیگـری به شـمار می رفـت‪ ،‬بـراورده کنـد؛ اما با یک سـریال جذاب‬ ‫در حـوزه اثـار کـودک همـراه شـد به نـام «هشـتگ خاله سوسـکه» کـه تالشـی سـتودنی‬ ‫از کل گـروه تولیـد بـود‪ .‬ایـن سـریال فانتـزی و موزیـکال به کارگردانـی «محمـد مسـلمی»‬ ‫نمـاه ‪۱۳۹۷‬‬ ‫(یکـی از اعضـای گـروه سـابق فیتیله ای هـا) در ‪ ۱۵‬قسـمت تهیـه و از بهم ‬ ‫در شـبکه نمایـش خانگـی پخـش شـد‪« .‬بهـاره کیان افشـار» نقـش «خاله سوسـکه» را‬ ‫داشـت و «امیرحسـین رسـتمی» در نقـش «اقاموشـه» ظاهـر شـد‪« .‬پالتـو شـتری» کـه‬ ‫ُ‬ ‫برای نخسـتین بار در ‪37‬امین دوره جشـنواره فیلم فجر به نمایش درامد و «بی وزنی»‬ ‫سـاخته «مهـدی فـرد قـادری» نیـز در سـال ‪ 97‬کارنامه سـینمایی او را تشـکیل دادند‪.‬‬ ‫او سـال ‪ 99‬بـا نقـش یـک زن خیابانـی در «می خواهـم زنـده بمانـم» بـه شـبکه نمایـش‬ ‫خانگـی بازگشـت؛ درحالی کـه سـال قبلـش در سـینما پـرکار بـود و حتـی در روایتـی از‬ ‫یتـن»‬ ‫ کارگردانـی «علـی قو ‬ ‫زندگـی «سـهراب سـپهری»؛ شـاعر و نقـاش برجسـته به‬ ‫ِ‬ ‫سـینمایی او در سـال ‪99‬‬ ‫فیلم‬ ‫باعنـوان «رویـای سـهراب» حضـور پیـدا کـرده بـود‪ .‬تنها‬ ‫ِ‬ ‫ نام «اهنگ‬ ‫بـه اولیـن و تابه امـروز تنهاتریـن سـاخته «ارزو ارزانش» محدود می شـود به ِ‬ ‫دونفـره» کـه احمـد مهران فر‪ ،‬فرزاد فرزین‪ ،‬امیرحسـین رسـتمی و علیرضا اسـتادی نیز‬ ‫یمـان‬ ‫در ان بـازی کرده انـد‪ .‬در خالصه داسـتان ایـن فیلـم امـده‪« :‬چقـدر مسـیر زندگ ‬ ‫بـا مسـیر دود سـیگار یکی سـت؛ هـردو به سـمتی مـی رود کـه دلمـان نمی خواهـد!» او‬ ‫در سـال ‪ 1400‬در سـه فیلـم «کـوزوو»‪« ،‬خانـه شیشـه ای» و «نمـور» بـازی کـرد؛ و البتـه‬ ‫در شـبکه خانگـی نیـز در «حرفـه ای» (نمـاوا) و «سـودا» (لنـز ایرانسـل‪ ،‬ایو‪ ،‬اپـرا و ایگپ‬ ‫تـی وی) دیـده شـد‪ .‬در کارنامـه او‪ ،‬یـک نا کامـی نیز دیده می شـود‪ :‬هم زمان بـا روزهای‬ ‫برگزاری جشـنواره فجر سـال ‪ ،۹۱‬از سـوی تولیدکنندگان فیلم سـینمایی «الله» (درباره‬ ‫اللـه صدیـق؛ قهرمـان اتومبیل رانـی ایران) اعالم شـد؛ «بهاره کیان افشـار» بـرای ایفای‬ ‫نقـش اول ایـن فیلـم انتخـاب شـده ؛ امـا چندی بعـد در بعضـی رسـانه ها اعلام شـد که‬ ‫به دلیـل نااشـنایی کامـل او بـا زبـان انگلیسـی‪ ،‬این انتخاب منتفی سـت!‬ ‫عکس‪ :‬سهراب ولدبیگی‪ /‬نیما مرادپور‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫بهاره کیان افشار در یک نگاه‬ ‫سفر الزمه بهبود روحی زندگی‬ ‫هر ادمی ست‪ .‬برای من یعنی‬ ‫دور شدن از محل زندگی‪ .‬این‬ ‫دور شدن می تواند دو خیابان‬ ‫ا ن طرف تر باشد یا یک شهر یا‬ ‫یک کشور دیگر‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫از داوطلبان و همراهان قدیمی و فعال موسسه‬ ‫خیریه «بهنام دهش پور» است‪ .‬سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫به عنوان سفیر سالمت این خیریه برگزیده شد‪.‬‬ ‫تولد‪ 10 :‬اردیبهشت ‪ 1362‬در تهران‬ ‫حرفه‪:‬بازیگر‬ ‫تحصیالت‪ :‬کارشناسیمهندسینرم افزار کامپیوتر‬ ‫ترانه سرایی قطعه «تو هستی» با صدای‬ ‫بهرام رادان‪ ،‬کار اوست‪ .‬همچنین‬ ‫ترانه سرایی پنج قطعه از البوم «روی دیگر»‬ ‫رادان را نیز انجام داد ه است‪.‬‬ ‫تجربه بازی در دو فیلم کوتاه را دارد‪:‬‬ ‫«بنشین عزیزم» ساخته علی نظری؛‬ ‫و «راز ماهی کوچک قرمز» ساخته پوریا جهانشاد‪.‬‬ ‫سـال ‪ 98‬بـرای او در حیطـه سـینما شـلوغ ترین سـال کاری بـود‪ .‬او‬ ‫دران سال در پنج فیلم سینمایی حضور داشت‪« :‬رویای سهراب»‪،‬‬ ‫«پسرکشـی»‪« ،‬مـرد نقـره ای»‪« ،‬گربـه سـیاه» و «سـگ بند»‪.‬‬ ‫ خوانی «صحنه هایی از زندگی پدرم»‬ ‫در نمایشنامه‬ ‫ِ‬ ‫به همراه همایون ارشادی‪ ،‬مریم بوبانی‪،‬‬ ‫نادر فالح‪ ،‬سینا مهراد‪ ،‬سامان مظلومی‪،‬‬ ‫صبا سهیلی و امیرحسین ساربان حضور داشت‪.‬‬ ‫نامـزد جایـزه بهتریـن بازیگـر زن درام تلویزیونـی بـرای بـازی در سـریال‬ ‫ُ‬ ‫«کاله پهلـوی» در ‪14‬امیـن جشـن دنیـای تصویـر؛ نامـزد جایـزه بهترین‬ ‫ُ‬ ‫بازیگـر زن درام تلویزیونـی در سـریال «عاشـقانه» ‪17‬امیـن جشـن‬ ‫حافـظ و نامـزد جایـزه بهتریـن بازیگر زن کمدی تلویزیونی برای سـریال‬ ‫ُ‬ ‫«گلشـیفته» در ‪19‬امیـن جشـن حافـظ‪.‬‬ ‫ کارگردانی منصور‬ ‫در برنامه «صد رمان» به‬ ‫ِ‬ ‫ضابطیان برای شبکه ا کادمی باغ کتاب‬ ‫تهران‪ ،‬معرفی رمان «جان شیفته» اثر رومن‬ ‫روالن را برعهده داشت‪.‬‬ ‫از کودکـی بـه بازیگـری عالقـه داشـت و وقتـی کالس دوم دبسـتان بـود‪ ،‬در‬ ‫گروه تئاتر مدرسه عضو بود‪ .‬از بازی در تئاتر لذت می ُ برد؛ اما خانواده اش‬ ‫مخالـف حضـورش در تئاتـر بودند و وی را منع می کردنـد؛ ازاین رو‪ ،‬عطش‬ ‫بازیگری در او بیشتر می شد و دوست داشت بیشتر به سمت تئاتر برود‪.‬‬ ‫نبـاره می گویـد‪« :‬پدر ومـادرم مثـل خیلـی از خانواد ههـای دیگـر‪،‬‬ ‫وی در ای ‬ ‫دوسـت داشـتند پزشـکی بخوانم و پزشـک شـوم؛ برای همین راضی کردن‬ ‫خانـواده ام کار دشـواری بـود‪ .‬بـا سـختی زیاد موفق شـدم و البته حاال جزو‬ ‫حامیـان اصلـی مـن هسـتند و کارهایـم را با عالقـه و اشـتیاق خـاص دنبال‬ ‫می کنند»‪.‬‬ ‫خاله سوسکه‬ ‫هشتگخاله سوسکه؛‬ ‫ساختهمحمدمسلمی‬ ‫شادی‬ ‫کاله پهلوی؛‬ ‫ساخته سید ضیاءالدین دری‬ ‫سعیده‬ ‫گلشیفته؛‬ ‫ساخته بهروز شعیبی‬ ‫سارا‬ ‫عطر داغ؛‬ ‫ساخته علی ابراهیمی‬ ‫او در عرصه تئاتر نیز به عنوان بازیگر‬ ‫کارهایی دارد؛ ازجمله «کالغ ها و‬ ‫دروغ ها»‪« ،‬هتلی ها»‪« ،‬ایس لند» و ‪...‬‬ ‫ماهور‬ ‫ماهورا؛‬ ‫ساخته حمید زرگرنژاد‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫سال‪ 2022‬برای زنان جهان چگونه به پایان رسید؟‬ ‫مینا اینانلو‬ ‫زن ــان به عنوان نیمی از جمعیت نق ــش مهمی در تحوالت‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی و فرهنگ ــی جوام ــع دارن ــد‪ .‬این امر‬ ‫به ویژه در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬ب ــا حضور زنان در جن ــگ اوکراین تا‬ ‫یه ــای جام جهان ــی‬ ‫نه ــا ب ــه عرص ــه داوری در باز ‬ ‫ورود ا ‬ ‫برجس ــته ش ــده‪ .‬دورنمای هر جامعه ای بر پاش ــنه اش ــیل‬ ‫«توس ــعه» استوار است‪ .‬توسعه موفق مرهون مجموعه ای‬ ‫شش ــرط ها‪ ،‬الزام ــات و بایده ــای تنی ــده در مفه ــوم‬ ‫از پی ‬ ‫شش ــرط ها و بایده ــای توس ــعه‬ ‫یس ــت‪ .‬یک ــی از پی ‬ ‫پایدار ‬ ‫توج ــه ب ــه نقش زن ــان به عن ــوان یک ــی از بازیگران توس ــعه‬ ‫اس ــت‪ .‬در بس ــیاری از مطالع ــات به نقش زنان در توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی و اجتماع ــی توج ــه ش ــده و حت ــی برخ ــی از‬ ‫نظری هپ ــردازان توس ــعه مانن ــد «امارتی ــا س ــن» نویس ــنده‬ ‫کتاب «توس ــعه یعن ــی ازادی» براین باور هس ــتند که هرگاه‬ ‫زن ــان به فرصت هایی که همواره از ان مردان بوده‪ ،‬دس ــت‬ ‫یافته اند‪ ،‬توفیقش ــان در اس ــتفاده از ان کمت ــر از مردان که‬ ‫نه ــا ادعای انحص ــار ان را داش ــته اند‪ ،‬نبوده اس ــت‪ .‬بنا‬ ‫قر ‬ ‫به نظ ــر ای ــن نویس ــنده‪ ،‬ش ــواهد فراوان ــی وج ــود دارد ک ــه‬ ‫ه ــرگاه ترتیب ــات اجتماعی از نحوه عمل معم ــول که در ان‬ ‫مالکی ــت از ان م ــردان اس ــت‪ ،‬تغیی ــر یابد زن ــان می توانند‬ ‫ته ــای اقتص ــادی را باموفقی ــت دنب ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫یسـ ـت که در برخی از کش ــورها مانند افغانستان‬ ‫این درحال ‬ ‫در ادوار مختل ــف ب ــا ابتدایی تری ــن حق ــوق زن ــان مانن ــد‬ ‫اموزش و تحصیل مخالفت ش ــده‪ .‬درواقع نتایج مطالعات‬ ‫توس ــعه در جه ــان و به وی ــژه در س ــطح کش ــورهای‬ ‫درحال توس ــعه موی ــد ان اسـ ـت که «زن ــان» به عن ــوان‬ ‫به ــای‬ ‫بازیگ ــران مه ــم توس ــعه‪ ،‬حلق ــه مفق ــوده و غای ‬ ‫تاریخچ ــه توس ــعه ای بیش ــتر جوام ــع هس ــتند و به نقش‬ ‫نه ــا در ابعاد مختلف زندگی ان طورکه باید توجه نش ــده‬ ‫ا ‬ ‫اس ــت‪ .‬همین ام ــر س ــبب ش ــده ک ــه زن ــان درطول تاری ــخ‬ ‫همواره در نبرد دائمی برای رس ــیدن به حقوق اولی هش ــان‬ ‫ب ــرای زیس ــتن باش ــند‪ .‬کت ــاب کالس ــیک خان ــم «م ــاری‬ ‫ولس ــتنکرافت» باعن ــوان «اس ــتیفای حقوق زن ــان» که در‬ ‫‪ ۱۹۷۲‬منتش ــر ش ــد‪ ،‬مع ــرف ی ــک برنام ــه کل ــی «احق ــاق‬ ‫حق ــوق» اس ــت ک ــه در ان مطالب ــات زیادی مطرح ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬حقوق ــی ک ــه او دربار هش ــان بح ــث می کن ــد‪ ،‬تنه ــا‬ ‫حق ــوق مرب ــوط به رف ــاه زن ــان و دسترس ــی ب ــه مواردی که‬ ‫ً‬ ‫مس ــتقیما ب ــا افزای ــش رف ــاه ارتب ــاط دارد‪ ،‬نیس ــت‪ .‬بلک ــه‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که مس ــتقیما ناظر بر ازاد و مختار بودن انان‬ ‫حقوق ‬ ‫اس ــت‪ .‬بنابرای ــن‪ ،‬اهمی ــت بح ــث زن ــان در ابع ــاد مختلف‬ ‫نگ ــزارش ب ــه مهم تری ــن تحوالت‬ ‫زندگ ــی س ــبب ش ــد درای ‬ ‫دراین حوزه در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬پرداخته شود‪ .‬یکی از تحوالت‬ ‫مه ــم در ح ــوزه زنان مرب ــوط به جن ــگ اوکراین با روس ــیه‬ ‫اس ــت‪ .‬جنگی که س ــبب ش ــد حضور زنان در صحنه های‬ ‫نبرد برای دفاع ازخود و میهنش ــان نیز ش ــدت و گس ــترش‬ ‫پی ــدا کن ــد‪ .‬نخس ــتین م ــوج تمای ــل زن ــان اوکراین ــی برای‬ ‫عضوی ــت در ارتش این کش ــور از س ــال ‪ ۲۰۱۴‬و با ماجراهای‬ ‫جن ــگ کریم ــه اغاز ش ــد ک ــه این م ــوج از حمل ــه ‪ 24‬فوریه‬ ‫یک ــه‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬روس ــیه ب ــه اوکرای ــن ش ــدت یاف ــت‪ ،‬به طور ‬ ‫‪۳‬ه ــزار و به روایتی دیگر ح ــدود ‪ ۵۰‬هزار زن‬ ‫درحال حاضر ‪ ۸‬‬ ‫در هم ــه رد هه ــا و ارکان عض ــو ارت ــش این کش ــور هس ــتند‪.‬‬ ‫ازس ــوی دیگر ب ــا ورود س ــربازان روس ــی ب ــه روس ــتاها و‬ ‫ش ــهرهای اوکرای ــن و باتوج هب ــه تاری ــخ غم انگی ــزی ک ــه از‬ ‫خش ــونت علیه زنان در جنگ جهان ــی دوم و درگیری ها در‬ ‫چچ ــن وج ــود داش ــت‪ ،‬ش ــاهد جنای ــات جنس ــی و نقض‬ ‫شه ــای بس ــیاری‬ ‫حق ــوق زن ــان در اوکرای ــن بودی ــم‪ .‬گزار ‬ ‫نش ــان مـ ـی داد ک ــه زن ــان اوکراینی م ــورد تج ــاوز س ــربازان‬ ‫روس ــی ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬در ‪ ۳‬ژوئ ــن ‪ ۲۰۲۲‬دفتر کمیس ــاریای‬ ‫عالی حقوق بش ــر س ــازمان مل ــل (‪ )OHCHR‬گزارش هایی‬ ‫از ‪ ۱۲۴‬موردادع ــای درگی ــری مرتبط با تجاوزهای جنس ــی‬ ‫ً‬ ‫در سراس ــر اوکرای ــن‪ ،‬عمدت ــا علیه زنان و دخت ــران دریافت‬ ‫ک ــرده بود و همچنی ــن یک خط تلفن مل ــی گزارش هایی از‬ ‫جنای ــات مختل ــف‪ ،‬از تج ــاوز گروه ــی گرفته تا اجب ــار برای‬ ‫تماش ــای خشونت جنس ــی که علیه یک ش ــریک زندگی یا‬ ‫یک کودک انجام ش ــده اس ــت‪ ،‬دریافت ش ــده بود‪ .‬مسئله‬ ‫سوءاس ــتفاده از زن ــان اوکراین ــی در کش ــورهایی ک ــه‬ ‫بس ــیاری ازان ها پناهن ــده ش ــده بودن ــد‪ ،‬همچنان ش ــایع‬ ‫اس ــت‪ .‬برای مثال ش ــبکه ‪ ۱۲‬تلویزیون رژیم صهیونیس ــتی‬ ‫در گزارش ــی از ت ــاش صهیونیسـ ـت ها برای سوءاس ــتفاده‬ ‫جنس ــی از پناه جوی ــان اوکراینی که به فلس ــطین اش ــغالی‬ ‫وارده ش ــده بودند‪ ،‬س ــخن گفته‪ .‬در بخش ــی از گزارش این‬ ‫رس ــانه عرب ــی زب ــان امده ب ــود که زن ــان اوکراینی ب هش ــدت‬ ‫تحت فش ــار بودن ــد ت ــا در بخ ــش روس ــپیگری به منظ ــور‬ ‫یش ــان فعالی ــت کنن ــد‪ .‬فرم ــان‬ ‫بهب ــود ش ــرایط اقتصاد ‬ ‫طالب ــان بر من ــع ورود دخت ــران و زنان به عرص ــه عمومی و‬ ‫دانش ــگاه ها در افغانس ــتان یک ــی از هولنا ک تری ــن‬ ‫رخداده ــای اجتماع ــی مرب ــوط به زن ــان در تاریخ اس ــت‪.‬‬ ‫طالب ــان رش ــته هایی را ک ــه ب ــرای زن ــان نامناس ــب‬ ‫می دانستند‪ ،‬ازجمله اقتصاد‪ ،‬مهندس ــی‪ ،‬روزنامه نگاری و‬ ‫دامپزش ــکی را مح ــدود به حض ــور مردان کردن ــد‪ .‬برخالف‬ ‫افغانس ــتان ام ــا برخ ــی کش ــورهای نی ــز در رف ــع تبعی ــض‬ ‫جنس ــیتی قانون ــی و ی ــا اج ــرای قوانی ــن جدید ک ــه حامی‬ ‫یس ــت در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬پیش ــرفت کردن ــد‪.‬‬ ‫براب ــری جنسیت ‬ ‫کش ــورهایی مانند ارمنس ــتان‪ ،‬کامبوج‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬جمهوری‬ ‫دموکراتی ــک کنگو‪ ،‬گابن‪ ،‬گرجس ــتان‪ ،‬یونان‪ ،‬س ــائوتومه و‬ ‫پرنس ــیپ‪ ،‬افریق ــای جنوب ــی‪ ،‬اس ــپانیا‪ ،‬س ــوئیس‪ ،‬توگ ــو‪،‬‬ ‫اوکرای ــن‪ .‬در می ــان جوام ــع جه ــان‪ ،‬عربس ــتان س ــعودی‬ ‫ازلح ــاظ ایج ــاد محدودیت ب ــرای زن ــان از باالتری ــن درجه‬ ‫برخوردار اس ــت‪ ،‬به نحوی که طبق گ ــزارش مجمع جهانی‬ ‫اقتص ــاد‪ ،‬براس ــاس ش ــاخص های چهارگان ــه مش ــارکت و‬ ‫فرصت های اقتصادی؛ کس ــب تحصیل‪ ،‬س ــامت و بقاء؛ و‬ ‫توانمندس ــازی سیاس ــی رتب ــه کل ــی این کش ــور درارتباط با‬ ‫ابع ــاد مذک ــور در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬نس ــبت ب ــه س ــال ‪ ۲۰۰۶‬افت‬ ‫ش ــدیدی را پی ــدا ک ــرده ک ــه این ام ــر حا ک ــی از پس ــرفت‬ ‫این کش ــور درزمینه حقوق اموزش ــی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سالمت و‬ ‫سیاس ــی زن ــان در دوره حکمران ــی مل ــک س ــلمان اس ــت‪.‬‬ ‫یه ــای جوام ــع حقوق بش ــری درمورد‬ ‫دراین رابط ــه نگران ‬ ‫حق ــوق زنان‪ ،‬به ویژه درزمینه دس ــتیابی به تعلیم وتربیت‪،‬‬ ‫تحصی ــل در دانش ــگاه ها‪ ،‬دریافت حق ــوق حداقلی مانند‬ ‫رانندگ ــی و تص ــدی در برخ ــی ش ــغل ها‪ ،‬تفکی ــک ش ــدید‬ ‫جنس ــیتی و‪ ...‬ادامه دارد‪ .‬سرپرس ــتی قانونی زنان توس ــط‬ ‫م ــردان در درجات مختلف همچنان در عربس ــتان اعمال‬ ‫یش ــود و جنب هه ــای مهم ــی از زندگ ــی زن ــان را ش ــامل‬ ‫م ‬ ‫یش ــود‪ .‬سرپرس ــتی م ــردان ب ــر زن ــان ب هش ــدت ازادی و‬ ‫م ‬ ‫اس ــتقالل زنان ب ــرای انج ــام فعالیت ها و اقدام ــات قانونی‬ ‫ان ها را محدود می کن ــد و در موارد متعددی نظیر ازدواج‪،‬‬ ‫ط ــاق‪ ،‬حضان ــت فرزن ــدان‪ ،‬مالکی ــت و کنت ــرل ام ــوال‪،‬‬ ‫تصمیم گیری درباره مس ــائل خانواده‪ ،‬اموزش و اش ــتغال و‬ ‫حتی ازادی از زندان تاثیرگذار اس ــت‪ .‬خش ــونت علیه زنان‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫به اش ــکال مختل ــف در جامعه عربس ــتان دیده م ‬ ‫ازدواج با دختران خردس ــال بن ــا به مالحظات پولی و مالی‬ ‫لش ــده ضد زنان‬ ‫ی ــا قبیلـ ـه ای از دیگر خش ــونت های اعما ‬ ‫یس ــت‪ .‬همچنی ــن بیش ــتر کارگ ــران زن‬ ‫عربس ــتان سعود ‬ ‫خارج ــی در عربس ــتان به عن ــوان خدمت ــکار و برخ ــی نی ــز‬ ‫به عن ــوان پرس ــتار کار می کنن ــد‪ .‬بس ــیاری از این اف ــراد‬ ‫به صورت قاچاق و با هدف کار اجباری و اس ــتثمار جنسی‬ ‫یش ــوند‪ ،‬به همین عل ــت به محض‬ ‫به عربس ــتان عرض ــه م ‬ ‫ورود ب ــه عربس ــتان پاس ــپورت و اج ــازه اقام ــت مهاج ــران‬ ‫نه ــا ش ــرایطی نظی ــر بردگ ــی پی ــدا‬ ‫یش ــود و ا ‬ ‫گرفت ــه م ‬ ‫می کنن ــد‪ .‬خش ــونت علی ــه زنان ک ــه دربرگیرنده خش ــونت‬ ‫خانگی نیز هس ــت‪ ،‬همچنان یک ــی از معضالت اصلی زنان‬ ‫یش ــود‪ .‬بی ــش از ‪ ۵۰‬درص ــد جمعیت‬ ‫در ایتالی ــا قلم ــداد م ‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون ــی کش ــور ایتالی ــا را زن ــان تشـــکیل می دهنـــد‪.‬‬ ‫به همین دلی ــل مهم تری ــن اص ــل قانونـــی در ایتالیـــا‬ ‫طب ــا حقوق زنان‪ ،‬ماده ‪ ۳‬قانون اساســـی این کشـــور‬ ‫درارتبا ‬ ‫اس ــت‪ .‬طبق ای ــن قانون «تمام ــی شـــهروندان ایتالیایی از‬ ‫کرام ــت اجتماع ــی مس ــاوی برخوردارنـــد و صرف نظـــر از‬ ‫جنس‪ ،‬ن ــژاد‪ ،‬زبان‪ ،‬مذه ــب و موقعیت سیاســـی خود‪ ،‬در‬ ‫مقاب ــل قان ــون برابرن ــد»؛ ام ــا واقعی ــات حا کـــم بـــر جامعه‬ ‫ضب ــا روح حا کم بـــر این اصل‬ ‫ایتالی ــا به نحو ب ــارزی درتناق ‬ ‫یس ــت‪ .‬وزارت کش ــور ایتالی ــا به تازگـــی گزارشـــی را‬ ‫قانون ‬ ‫باعن ــوان «تعص ــب و خش ــونت علیه زنـــان» منتشـــر کرده‬ ‫اس ــت‪ .‬براس ــاس این گزارش از اول ژانویـــه تـــا هفتـــم نوامبر‬ ‫‪ ،۲۰۲۲‬در ایتالی ــا ‪ ۹۵‬زن قربان ــی قتـــل شـــده اند‪ .‬ایتالیـــا‬ ‫نهمی ــن کش ــور از ‪ ۱۵‬کش ــور عضو اتحادیـــه اروپـــا ازنظر امار‬ ‫به قتل رس ــیدن زن ــان به دس ــت ش ــریک کنونی یا شـــریک‬ ‫قبل ــی و دهمین کش ــور ازلحاظ ام ــار به قتل رســـیدن زنان‬ ‫به دس ــت بس ــتگان اس ــت‪ .‬براس ــاس این گزارش‪ ،‬در ســـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬تع ــداد زن ــان قربانی قتل برابر با ‪ ۱۱۸‬نفـــر (‪ ۴۱.۴‬درصد‬ ‫از کل قتل های عمد در کش ــور ) و در ســـال ‪ ۲۰۲۱‬نیز تعداد‬ ‫زن ــان قربان ــی قت ــل براب ــر ب ــا ‪ ۱۱۸‬نف ــر (‪ ۳۹.۰۷‬درصـــد از کل‬ ‫قتل های عمد در کش ــور ) بوده و اســـیب پذیری اجتماعی‬ ‫زنان‪ ،‬نابرابری قانونی و دسترس ــی کم بـــه اموزش که منجر‬ ‫به نابرابری جنس ــیتی‪ ،‬انزوا و تبعیض اجتماعی می شـــود‪،‬‬ ‫که ــای خش ــونت علیه زن ــان و قتـــل زنان اســـت‪ .‬در‬ ‫محر ‬ ‫مقاب ــل اعتراض ــات زن ــان به منظ ــور احقـــاق حقوقشـــان‪،‬‬ ‫درزمینه هایی ش ــاهد موفقیت ان ها نیـــز بوده ایم که یکی‬ ‫نه ــا مرب ــوط ب ــه ورزش فوتبال اســـت‪ .‬برای‬ ‫از مهم تری ــن ا ‬ ‫نب ــار زنان به عن ــوان داور در ب ــازی جام جهانی فوتبال‬ ‫اولی ‬ ‫مردان حضور داش ــتند‪« .‬اس ــتفانی فراپارت» داور زن اهل‬ ‫فرانس ــه‪ ،‬داور وس ــط دی ــدار کاس ــتاریکا و المان بـــود و این‬ ‫نب ــار در تاری ــخ جام جهان ــی مردان بـــود که یک‬ ‫ب ــرای اولی ‬ ‫داور زن‪ ،‬دی ــداری را به عن ــوان داور وســـط ســـوت مـــی زد‪.‬‬ ‫همچنی ــن «نئ ــوزا ب ــک» داور اه ــل برزیـــل و «کارن دیـــاز‬ ‫مدین ــا» داور اه ــل مکزی ــک‪ ،‬دو داور زن دیگـــری بودند که‬ ‫«فراپ ــارت» را دراین بازی به عنوان کمـــک داوران اول و دوم‬ ‫همراه ــی می کردن ــد‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬بـــرای نخســـتین بار در‬ ‫تاری ــخ فوتب ــال و جا مه ــای جهانی مـــردان‪« ،‬یـــک کوبل»‬ ‫داوری زن دی ــداری را قضاوت می کردند‪ .‬در ســـطح قوانین‬ ‫باالدس ــتی‪ ،‬کمیس ــیون وضعیت زنان در ‪ ۲۵‬مـــارس ‪۲۰۲۲‬‬ ‫نتیجه گیری های ــی را درم ــورد «دســـتیابی بـــه برابـــری‬ ‫جنس ــیتی و توانمندس ــازی هم ــه زنـــان و دختـــران در‬ ‫چارچوب سیاسـ ـت ها و برنام هه ــای کاهش خطرات تغییر‬ ‫اقلی ــم‪ ،‬محیط زیس ــت و بالی ــا» به تصویـــب رســـاند کـــه در‬ ‫دس ــتورکار کش ــورها قرار گرف ــت‪ .‬از دید فائو کـــه بنیان گذار‬ ‫ایـ ـن روز اس ــت زن ــان نق ــش کلی ــدی در حفاظـــت از‬ ‫محیط زیس ــت‪ ،‬کوهستان و توس ــعه اجتماعی و اقتصادی‬ ‫نه ــا بیش ــتر مدی ــران اصل ــی منابع کوهســـتانی‪،‬‬ ‫دارن ــد‪ .‬ا ‬ ‫نگهبانان تنوع زیس ــتی‪ ،‬حافظان دانش ســـنتی و متولیان‬ ‫فرهنگ محلی اند؛ از پتانس ــیل باالیـــی برای تغییر و بهبود‬ ‫زندگ ــی خان ــواده برخوردارن ــد‪ .‬مس ــئله تـــاب اوری زنـــان و‬ ‫نقـــش ان هـــا در بهبـــود عدالـــت اجتماعـــی مهم تری ــن‬ ‫ســـرفصل موضوعـــات زنـــان در ســـال ‪ ۲۰۲۲‬بـــوده اس ــت‪.‬‬ ‫تحقیقـــات نشـــان داده کـــه بحـــران اب وهـــوا بـــر زن ــان و‬ ‫دختـــران تاثیـــر می گـــذارد‪ .‬پیش ازاین در روزهـــای منتهی‬ ‫یک ــه‬ ‫بـــه ‪ 8‬مـــارس «روز جهانـــی زن» گزارشـــی دربـــاره زنان ‬ ‫دراین زمینـــه فعالیـــت می کننـــد‪ ،‬ازســـوی ســـازمان مل ــل‬ ‫منتشـــر شـــده بـــود‪ .‬فعاالنی کـــه بـــا مدیریـــت و هماهنگی‬ ‫ویولونیســـت مکزیکی به نـــام «مارتا کـــورزو» کنار هم جمع‬ ‫شـــده بودنـــد‪ .‬ان گروهـــی متشـــکل از ‪ ۱۷‬هـــزار فع ــال‬ ‫محیط زیســـت محلـــی بود کـــه فعالیت های خـــود را صرف‬ ‫حفاظـــت از مناطـــق دورافتـــاده و زیبـــای «ســـیرا گ ــوردا»‬ ‫می کردنـــد‪ .‬گروهـــی از زنـــان در نیجـــر کـــه بـــا هم ــکاری‬ ‫پناهنـــدگان و مهاجـــران تالش هایـــی مســـتمر ب ــرای‬ ‫بیابان زدایـــی انجام می دادنـــد و یک مهندس مکانیک در‬ ‫کنیـــا کـــه بـــه مبـــارزه بـــا تبعیـــض جنســـیتی برای توس ــعه‬ ‫انرژی هـــای مقرون به صرفـــه مشـــغول اســـت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫«سســـیل ندجبت»‪ ،‬فعـــال کامرونـــی‪ ،‬برای بهبـــود زندگی‬ ‫افرادی کـــه بـــه جنگل ها وابســـته اند‪ ،‬فعالیت هـــای خود را‬ ‫افزایش داده بود و توانســـت جایزه ای ازسوی فائو دریافت‬ ‫کنـــد‪ .‬از زمـــان تاســـیس ناســـا‪ ،‬زنـــان نقـــش بســـیارمهمی‬ ‫دراین ســـازمان فضایی ایفا کرده و رهبـــری کارهای مهمی‬ ‫را برعهـــده داشـــته اند که می تـــوان به انجام محاس ــبات تا‬ ‫اعـــزام فضانـــوردان به ماه و دیگـــر ماموریت ها اشـــاره کرد و‬ ‫ً‬ ‫کال می توان گفت زنان نقش مهمی در پیشـــبرد ا کتشافات‬ ‫فضایـــی ایفـــا کرده انـــد‪ .‬از نخســـتین زنـــان دراین عرص ــه‬ ‫می تـــوان بـــه «کیتـــی اوبرین جوینر‪ ،‬نانســـی رومن‪ ،‬س ــالی‬ ‫راید‪ ،‬انالی فیشـــر‪ ،‬کریســـتا مـــک اولیف‪ ،‬کاترین ســـولیوان‪،‬‬ ‫ایلیـــن کالینـــز‪ ،‬کالپاناچاوال‪ ،‬پگی ویتســـون‪ ،‬جســـیکا میر و‬ ‫کریســـینا کوک» اشـــاره کرد‪ .‬به تازگی نیز ناسا فهرستی از نه‬ ‫زن را ارائـــه داده اســـت کـــه به احتمال زیـــاد فضان ــورد‬ ‫ماموریـــت مـــاه از میان ان هـــا انتخاب خواهد شـــد که نام‬ ‫«یاســـمین مقبلـــی» فضانـــورد ایرانـــی نیـــز در میـــان ان ها‬ ‫مشـــاهده می شـــود‪ .‬بعـــد از دیدار ایـــران با کامبـــوج که در‬ ‫رده ملی برگزار شـــد‪ ،‬بازی اســـتقالل و مس کرمان از س ــری‬ ‫رقابت هـــای لیگ برتر ایـــران دومین دیدار رســـمی بود که‬ ‫زنـــان ایرانی پس ازمدت ها با خریدن بلیت راهی ورزش ــگاه‬ ‫شـــدند‪ .‬عالوه برایـــن براســـاس امارهـــا بیـــش از ‪ ۱۶‬ه ــزار‬ ‫باشـــگاه ورزشی زنان در کشور فعال اســـت که این نشان از‬ ‫رشـــد خوب ورزش در میان بانوان ایرانی ســـت‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 3302‬مـــدال در رویدادهـــای اخیـــر جهانـــی توس ــط‬ ‫ورزشـــکاران زن کســـب شـــده اســـت که این اماره ــا همان‬ ‫رشـــد قابل توجه ورزش بانوان در کشـــور را نشـــان می دهد‬ ‫کـــه بایـــد بـــا نـــگاه دقیق تـــر بـــه موضـــوع ورزش زنـــان برای‬ ‫موفقیت های بیشـــتر‪ ،‬موردحمایت مســـئوالن ورزشی قرار‬ ‫گیرنـــد‪ .‬در ســـال ‪ ۲۰۲۲‬نیـــز زنـــان ایرانی بـــه موفقیت های‬ ‫قابل توجهی رســـیدند‪ .‬برای مثـــال زنان ایرانی توانس ــتند‬ ‫بـــه جـــام ملت هـــای اســـیا راه یابنـــد‪ .‬همچنین تی ــم ملی‬ ‫والیبـــال زنان ایران نیز بعد از ‪ ۴۸‬ســـال در بازی های ‪۲۰۲۲‬‬ ‫شرکت کرد‪ /.‬ایرنا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Daily Mail‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫اسناد طبقه بندی شده در خانه جو بایدن‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫فشـده در اماکن وابسـته به جو بایدن‪ ،‬کاخ سـفید و‬ ‫یشـده کش ‬ ‫هم زمان با باال گرفتن جنجال بر سـر اسـناد طبقه بند ‬ ‫جمهوری خواهـان مجلـس نمایـدگان یکدیگـر را به ریـاکاری و پنهان کاری متهم کردند‪ .‬ب هگـزارش ایرنا؛ تارنمـای روزنامه‬ ‫دیلی میل به نقل از مصاحبه جیمز کامر با شـبکه فاکس نیوز نوشـت؛ رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان از کاخ‬ ‫دالور که حداقل شش صفحه‬ ‫سفید به دلیل عدم نگه داری فهرست میهمانان خانه بایدن در شهر ویلمینگتون ًایالت ِ‬ ‫از اسناد طبقه بندی شده از دوران معاونتش در ان پیدا شده‪ ،‬انتقاد کرد‪ .‬کامر اخیرا نامه ای به ران کالین؛ رئیس دفتر‬ ‫بایـدن‪ ،‬ارسـال کـرده و خواهـان دسترسـی بـه فهرسـت مراجعه کننـدگان بـه خانـه دالور شـده بـود‪ .‬در نامـه ایـن نماینده‬ ‫یکـه از اقامتـگاه وی بازدید کرده اند‪ ،‬مـردم امریکا هرگز‬ ‫یخـواه ایالـت کنتا کـی امـده بـود‪ :‬بـدون فهرسـتی از افراد ‬ ‫جمهور ‬ ‫نخواهند دانسـت که چه کسـانی به این اسـناد بسیار حسـاس دسترسی داشتند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات تلفنبانک تجارت‬ ‫در بستر ‪1554‬‬ ‫روایتی از کودکانی که در زندان زندگی می کنند ‪...‬‬ ‫فاطمهقشقایی‬ ‫چشم هایشـان خیـره بـه در مانـده اسـت و گوش هایشـان‬ ‫درانتظـار شـنیدن یـک سلام‪ ،‬این روزها بیشـتر از هـر زمان‬ ‫دیگـری چشـم به راه اند‪ ،‬مادرانـی کـه ب هجـای اغـوش گـرم‬ ‫نهـا‬ ‫فرزندانشـان‪ ،‬میل ههـای سـرد زنـدان را می فشـرند‪ .‬ا ‬ ‫هـم مادرنـد‪ ،‬گردوخـا ک سـال های حبـس و زنـدان بـر‬ ‫چهره هایشـان پاشـیده شـده اسـت اما قلب هایشـان هنوز‬ ‫یسـت‪ .‬روز مـادر بـرای ایـن‬ ‫پـر از نـور و حـس زیبـای مادر ‬ ‫مـادران دربنـد کـه در هیاهـوی زمـان فرامـوش شـده اند‬ ‫یبـرد امـا زمزمـه‬ ‫نهـا نم ‬ ‫معنـا نـدارد و کسـی نامـی از ا ‬ ‫یهـای بغض الودشـان در کنـج بندهای حبـس‪ ،‬گواه‬ ‫الالی ‬ ‫مادربودن ان هاسـت‪ .‬ایین نامه اجرایی سـازمان زندان ها‬ ‫و اقدامـات تامینـی و تربیتی کشـور یکـی از مباحثی بود که‬ ‫‪ ۲۰‬اذر ‪ ۸۴‬توسـط رئیـس قـوه قضائیه تاییـد و اصالحیه ان‬ ‫در سـال ‪ ۸۹‬منتشـر شـد‪ .‬طبـق تبصـره یـک مـاده ‪ ۶۹‬ایـن‬ ‫ایین نامـه‪ ،‬محکومـان و متهمـان زن می تواننـد اطفـال‬ ‫خـود را تـا سـن دوسـال تمـام به همـراه خـود در زنـدان‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬امـا جداشـدن مـادر از خانـواده و گاه تولـد‬ ‫فرزنـد در فضـای زنـدان‪ ،‬می توانـد زمین هسـاز اسـیب های‬ ‫اجتماعـی متعـدد شـود‪ .‬علیرضـا شـریفی یـزدی دربـاره‬ ‫یشـان در حبـس‬ ‫حضـور کـودکان‪ ،‬همـراه بـا مـادران زندان ‬ ‫نهـا‬ ‫گسـالی بـرای ا ‬ ‫و ایجـاد مشـکالت اجتماعـی در بزر ‬ ‫گفـت‪ :‬ا گـر فرزنـدان ایـن مـادران کسـانی را بـرای نگهـداری‬ ‫موقت‪ ،‬در کنار خود داشته باشند تا نقش مادرانه را برای‬ ‫نهـا بـزرگ شـوند‪.‬‬ ‫نهـا ایفـا کننـد‪ ،‬بهتـر اسـت کـه درکنارا ‬ ‫ا ‬ ‫وی درباره اینکـه زنـدان محیـط مطلوبـی بـرای حضـور‬ ‫کـودک خردسـال در کنـار مـادر نیسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ا گـر کـودک‬ ‫بـه درجـه ای از شـناخت و تشـخیص امـور رسـیده باشـد‬ ‫کـه بفهمـد مکانـی کـه در ان زندگـی می کنـد زنـدان اسـت‪،‬‬ ‫موضـوع پسـندیده ای نیسـت تـا دران محیـط بمانـد امـا‬ ‫بـرای کودکانـی کـه هنـوز درکـی از امـور ندارنـد‪ ،‬مثـل کـودک‬ ‫شـش ماهه یـا دوسـاله و شـاید حتـی س هسـاله‪ ،‬مشـکلی‬ ‫نشـناس اجتماعی ادامه‬ ‫نیسـت که کنار مادر باشـند‪ .‬روا ‬ ‫ً‬ ‫داد‪ :‬یقینـا کـودکان وقتـی از سـنی عبـور کننـد بـه مصلحت‬ ‫نیسـت کـه در زنـدان باشـند امـا بـرای مـادر به دلیـل ایجـاد‬ ‫ارامـش خیـال‪ ،‬خـوب اسـت کـه فرزنـدش را در کنـار خـود‬ ‫ببینـد‪ .‬در کل بایـد گفـت حضور کـودک در زنـدان به مدت‬ ‫طوالنـی‪ ،‬به هیچ عنـوان مطلـوب نیسـت و در اینـده بـه او‬ ‫ضربـه می زنـد‪ .‬شـریفی یـزدی دربـاره بجابـودن یـا نبـودن‬ ‫دغدغـه ای که مادران محبوس برای نگه داشـتن فرزندان‬ ‫در کنـار خـود دارنـد و حاضـر بـه جدایـی کـودک نیسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬این موضـوع دو بعـد دارد؛ بعـد اول اینکـه بـرای‬ ‫ً‬ ‫یسـت از محیـط زنـدان بیـرون بیایـد خصوصـا‬ ‫بچـه ضرور ‬ ‫بعـد از دوسـالگی کـه دوران تشـخیص و تمیـز امـور اسـت‪.‬‬ ‫همچنین بیشترین میزان وابستگی فرزند به مادر‪ ،‬در گام‬ ‫کسـال اول و در گام دوم‪ ،‬س هسـال اول اسـت‪ .‬وی‬ ‫اول‪ ،‬ی ‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در بعـد دوم بـه مصلحـت فرزنـد اسـت کـه ا گـر‬ ‫کسـی را بـرای نگهـداری دارد در کنـار او باشـد و همچنیـن‬ ‫نشـناختی‪ ،‬گاهی اوقـات‬ ‫بـا رعایـت تعـدادی از اصـول روا ‬ ‫مـادر و گاهی اوقـات اقـوام را ببینـد تـا کمبـودی بـرای او‬ ‫نشـناس‬ ‫پیـش نیایـد و دچـار اضطراب جدایی نشـود‪ .‬روا ‬ ‫اجتماعـی دربـاره وجود مهدکـودک در زنـدان و عالقه مادر‬ ‫به حضور فرزند در کنار خود گفت‪ :‬وجود کودک انگیزه ای‬ ‫تتـر‬ ‫بـرای مـادر ایجـاد می کنـد تـا دوران حبـس خـود را راح ‬ ‫سـپری کنـد‪ .‬مـادر عالقه منـد بـه حفـظ فرزنـد اسـت امـا‬ ‫ازنظـر تربیتـی به صلاح کودک نیسـت که در محیـط زندان‬ ‫باشـد؛ حـال می خواهـد زنـدان دارای مهدکـودک باشـد یـا‬ ‫نباشـد‪ .‬شـریفی یـزدی اشـاره کـرد‪ :‬امـا ا گـر کـودک کسـی را‬ ‫برای نگهداری از خود نداشته باشد‪ ،‬دیگر چاره ای وجود‬ ‫نـدارد و بایـد کـودک به مادر سـپرده شـود‪ .‬وی در اشـاره به‬ ‫مشـکالت اجتماعـی ایجادشـده در اینـده بـرای کـودکان‬ ‫مـادران زندانـی گفـت‪ :‬یکـی از مشـکالتی کـه بـرای کـودک‬ ‫بانک‬ ‫بانـک تجـارت در راسـتای کاهـش هزینه ها‪ ،‬ارتقای سـطح‬ ‫امنیـت و افزایـش رضایت مشـتریان‪ ،‬امـکان ارائه خدمات‬ ‫تلفنبانـک را در بسـتر مرکز ارتباط مشـتریان خـود (‪)1554‬‬ ‫فراهم کرد‪ .‬به گزارش اداره روابط عمومی و ارتقای سـرمایه‬ ‫اجتماعـی بانـک تجـارت؛ مشـتریان ایـن بانـک در تهـران‬ ‫و شهرسـتان ها س می تواننـد بـا شـماره گیری عـدد ‪1554‬‬ ‫(مرکـز ارتبـاط مشـتریان بانـک تجـارت) و انتخـاب کلیـد‬ ‫‪ 1‬از خدمـات تلفنبانـک تجـارت بهره منـد شـوند‪ .‬ایـن‬ ‫خدمت جدید در شـرایطی فراهم شـده که ارائه خدمات‬ ‫تلفنبانـک تجـارت بـه مشـتریان بانـک در شهرسـتان ها‬ ‫پیش از ایـن به صـورت غیرمتمرکـز و از طریـق شـماره تلفن‬ ‫اختصاصـی بـرای هر اسـتان امکان پذیر بود‪ .‬البته شـماره‬ ‫‪ 81277‬نیـز همچنـان بـرای ارائـه خدمـات تلفنبانـک بـه‬ ‫مشـتریان بانـک تجـارت در دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫از بخش کشاورزی‬ ‫یشـود‪ ،‬سـهل الوصول شـدن موضـوع‬ ‫در زنـدان ایجـاد م ‬ ‫اسـت‪ .‬هرکسـی در هـر محیطـی زندگـی می کنـد‪ ،‬از ان‬ ‫محیط تاثیر می پذیرد که کودک نیز از این مسئله مستثنا‬ ‫نشـناس اجتماعـی ادامـه داد‪ :‬مشـکل‬ ‫نخواهـد بـود‪ .‬روا ‬ ‫بعدی وجود افراد خالف کار در زندان اسـت که از سلامت‬ ‫گشـدن‬ ‫شـخصیت‪ ،‬روان و گفتـار برخـوردار نیسـتند و بزر ‬ ‫در چنیـن جـوی و الگوبـرداری کـردن باعـث خواهـد شـد‬ ‫تـا ایـن کـودکان رنگ وبـوی ان محیـط را بگیرنـد‪ .‬شـریفی‬ ‫یـزدی درپاسـخ به اینکه باتوج هبـه وجـود برخـی بدبینی ها‬ ‫نهـا بـه زنـان زندانـی‪ ،‬چقـدر نـگاه و فرهنـگ‬ ‫و برچسـب زد ‬ ‫جامعـه نسـبت به قبل‪ ،‬تغییـر کـرده و پذیـرای این افـراد‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬همیشـه نگاهـی منفـی بـه ایـن زنـان وجـود‬ ‫یشـود؛ بعضـی از جرائـم‬ ‫داشـته کـه بـه دو جنبـه تقسـیم م ‬ ‫ایـن زنـان ناخواسـته بـوده مثـل قتـل غیرعمـد کـه به دلیل‬ ‫نداشـتن پـول دیـه در زنـدان می ماننـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬اما‬ ‫ا کثـر کسـانی که ب هطـور عالمانـه و عامدانـه جرمـی مرتکـب‬ ‫یشـوند‪ ،‬مثـل قتـل عمـد و حمـل مـواد مخـدر و یـا اقدام‬ ‫م ‬ ‫به برپایی مرا کز فحشـا می کنند‪ ،‬اختالل شـخصیتی دارند‬ ‫کـه در تمـام دنیـا پذیـرش این افـراد در جامعـه سـخت‬ ‫یشـود و منجـر بـه ازبین رفتـن اعتمـاد و نـدادن شـغل‬ ‫م ‬ ‫نشـناس‬ ‫نهـا خواهـد شـد‪ .‬روا ‬ ‫تهـا از ا ‬ ‫و سـایر حمای ‬ ‫اجتماعـی بااشـاره به اینکه این افـراد بـا وجـود مجـازات‬ ‫نهـا را نمی پذیرنـد‪ ،‬بازهـم‬ ‫شـدن به دلیل اینکـه دیگـران ا ‬ ‫جـرم خـود را تکـرار می کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬البتـه دررابط هبـا سـایر‬ ‫مشـکالت اجتماعـی مثـل طلاق‪ ،‬جامعـه بـا ان کنـار امـده‬ ‫و ان را پذیرفتـه ولـی درزمینه پذیـرش افراد زندانی به دلیل‬ ‫یهـا چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت‪ .‬شـریفی‬ ‫وجـود بدبین ‬ ‫یـزدی درپایـان دربـاره مناسـب ترین اقـدام بـرای مـادران‬ ‫نشـناختی و هـم ازنظـر شـیوه های‬ ‫زندانـی هـم ازنظـر روا ‬ ‫عملـی کـه باعـث ایجـاد وضعیتـی مطلـوب در زندگـی برای‬ ‫نهـا شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از اقداماتـی که دسـتگاه قضـا باید‬ ‫ا ‬ ‫پیگیـر ان باشـد و تـا االن هـم انجـام داده اسـت‪ ،‬ایجـاد‬ ‫شهـای جایگزیـن حبس اسـت؛‬ ‫زمینـه ای بـرای اعمـال رو ‬ ‫یعنی ا گر قرار بر جریمه و محکومیت باشد‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫ً‬ ‫روش هـا بـرای زنـان خصوصـا مـادران زندانـی‪ ،‬روش هـای‬ ‫ایجـاد جایگزیـن برای حبس خواهد بود‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫شهـای جایگزیـن حبـس هـم فرد می تواند حبسـش‬ ‫بـا رو ‬ ‫را بگذرانـد و هـم بـه زندگـی عـادی اش بپـردازد تـا از تکـرار‬ ‫جـرم جلوگیـری شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بخـش بزرگـی از جرائمـی کـه‬ ‫یسـت و‬ ‫یشـوند از سـر فقـر و ناا گاه ‬ ‫زنـان مرتکـب ان م ‬ ‫بعـدازان مسـئله اختلاالت روانـی و به طورخـاص اختلال‬ ‫نحـوزه بایـد مرا کـزی وجـود‬ ‫شـخصیت مطـرح اسـت‪ .‬درای ‬ ‫نشـناس‬ ‫داشـته باشـد تـا این افـراد را مـداوا کنـد‪ .‬روا ‬ ‫اجتماعـی بااشـاره به اینکه درزمینـه ناا گاهـی زنـان زندانی‪،‬‬ ‫یتـوان از بـروز رفتارهـای‬ ‫بـا نگـرش و شـناخت درمانی م ‬ ‫مطلوب در ان ها جلوگیری کرد‪ ،‬افزود‪ :‬درزمینه اقتصادی‬ ‫هـم بـا ایجـاد شـغل و مهـارت مناسـب بایـد از ایـن زنـان‬ ‫حمایـت کـرد تـا باعـث خودکفایـی ان هـا شـود و بـا کمـک‬ ‫شـغل و مهـارت‪ ،‬مـادران زندانـی بتواننـد بـه خـود تکیـه‬ ‫کننـد و روی پـای خـود بایسـتند‪ .‬موضـوع مـادران زندانـی‬ ‫فقـط بـه دوران محکومیتشـان ختـم نمی شـود و بحـث‬ ‫پذیرفته نشـدن توسـط اجتمـاع برایشـان ازاردهنده تـر‬ ‫اسـت‪ .‬مهـوش صابـری مدیـر موسسـه حامیـان اندیشـه‬ ‫رشـاد کـه بـا همـکاری قـوه قضائیـه و سـازمان زندان هـا‬ ‫طرحـی را درراسـتای حمایـت از زنـان زندانـی اجـرا می کنـد‬ ‫از مشـکالت مادران زنانی پس از ازادی به ایرنا گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مشـکالتی کـه مـا اینجـا داشـتیم این بودکـه قبل ازاینکـه‬ ‫مرکـز توان بخشـی بـرای زنـان زندانـی راه انـدازی شـود‪،‬‬ ‫یکسـری بانوان سرپرسـت خانوار دراین مرکز مشـغول به کار‬ ‫بودنـد کـه ترمـه تولیـد می کردنـد؛ زمانی کـه متوجـه شـدند‬ ‫تفاهم نامـه ای امضـا شـده و قـرار اسـت بانـوان زندانـی بـه‬ ‫اینجـا بیاینـد‪ ،‬انصـراف و اسـتعفا دادنـد و رفتند‪ .‬دلیلشـان‬ ‫این بودکـه ا گـر خانواد همـان بفهمنـد بـا زنـان سـابقه دار‬ ‫یشـویم چـون این هـا‬ ‫کار می کنیـم‪ ،‬دچـار مشـکل م ‬ ‫سـابقه دارند‪ .‬وی افـزود‪ :‬می خواهـم اعلام کنـم کـه ایـن‬ ‫مهـا هـم حـق زندگـی دارند چون ناخواسـته دچار این‬ ‫خان ‬ ‫اسـیب شـدند‪ ،‬شـاید مـن و شـما حیـن رانندگی یـا درگیری‬ ‫کوچـک مشـکلی برایمـان ایجـاد شـود کـه مجبـور شـویم‬ ‫کسـال یا دوسـال حبس بکشـیم‪ ،‬هیچ وقت نباید خود‬ ‫ی ‬ ‫را مسـتثنا بدانیـم‪ ،‬ایـن اتفـاق هر ان ممکن اسـت بـرای ما‬ ‫نیـز پیـش بیایـد‪ .‬صابـری بابیان اینکـه ایـن خانـم یـا اقـای‬ ‫زندانـی‪ ،‬فرزندانـی دارنـد‪ ،‬گنـاه ایـن فرزنـدان چیسـت کـه‬ ‫جامعه به ان ها چنین نگاهی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬گاه دیده شـده‬ ‫که یک زن زندانی‪ ،‬محکومیتش را طی کرده و امده بیرون‬ ‫امـا متاسـفانه برخـی از مشـاوران املا ک بـه ان هـا خانـه‬ ‫نهـا بایـد چـه کار کننـد؟ همـه باید باهم‬ ‫اجـاره نداده انـد‪ ،‬ا ‬ ‫کمـک کنیـم تـا ایـن مشـکل حـل شـود‪ ،‬ایـن مشـکل هـم‬ ‫یشـود‪ ،‬فکر نمی کنم به دسـت‬ ‫به دسـت من و شـما حل م ‬ ‫افـراد دیگـری حـل شـود ایـن جایگاهی سـت کـه خـدا‬ ‫دراختیـار من و شـما گذاشـته ا گر بخواهیـم می توانیم این‬ ‫مشـکالت را حـل کنیـم‪ .‬به هرحـال مـادران زندانـی بخشـی‬ ‫از ایـن جامعـه هسـتند کـه ا گاهانـه یـا ناخواسـته درگیـر‬ ‫شـده اند و بایـد موردتوجـه قـرار گیرنـد چرا کـه بی توجهـی‬ ‫نهـا زمینـه را بـرای شـکل گیری اسـیب های اجتماعـی‬ ‫بـه ا ‬ ‫بعـدی فراهـم می کند‪ .‬شـاید بتوان با برگـزاری پویش هایی‬ ‫زمینـه ازادی بـه خـی از مـادران کـه به جـرم غیرعمـد و‬ ‫مالـی در زنـدان هسـتند را فراهـم کـرد یـا بااسـتفاده از‬ ‫تهـای جایگزیـن مانند انجـام خدمات عمومی‬ ‫محکومی ‬ ‫کمـک کـرد هـم مـادر دوران محکومیت خود را سـپری کند‬ ‫و هـم کـودک در فضـای زنـدان نباشـد‪ /.‬ایسـکانیوز‬ ‫مدیـر شـعب بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران در اسـتان‬ ‫تهـای‬ ‫مازنـدران با بیان اینکـه کشـاورزی یکـی از مزی ‬ ‫این اسـتان به شـمار مـی رود‪ ،‬گفـت‪ :‬حمایـت از بخـش‬ ‫یشـود‬ ‫کشـاورزی جـزو اولویت هـای بانـک محسـوب م ‬ ‫تـا از این طریـق بتوانیـم اشـتغال و خودکفایـی ایجـاد‬ ‫کنیـم‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی بانـک قرض الحسـنه مهـر‬ ‫ایـران؛ اسـحاق طاهـری با اشـاره به رشـد منابـع بانـک‬ ‫در این اسـتان گفـت‪ :‬در سـال جـاری منابـع ایـن بانـک‬ ‫در اسـتان رشـد ‪ ۸۸‬درصـدی داشـته اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫‪ ۵۷‬هـزار و ‪ ۸۱۱‬فقـره وام بـه ارزش ‪ ۳۲‬هزار میلیارد ریـال بـه‬ ‫متقاضیـان پرداخـت شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬از ابتـدای‬ ‫امسـال تا کنـون بانـک قرض الحسـنه مهـر ایران در اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ۱۶۶۳‬فقـره وام بـه ارزش ‪ ۹۸۲‬میلیارد ریـال بـه‬ ‫افـراد تحت پوشـش نهادهـای حمایتـی ماننـد کمیتـه‬ ‫امـداد امام خمینـی(ره)‪ ،‬سـازمان بهزیسـتی و ‪ ...‬پرداخـت‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان سـاخت‪ :‬همچنیـن از سـوی‬ ‫ایـن بانـک در اسـتان مازنـدران در سـال جـاری ‪ ۱۴۳۰‬فقره‬ ‫وام بـه ارزش ‪ ۱۸۸۰‬میلیارد ریـال به عنـوان وام ازدواج و‬ ‫تعـداد ‪ ۷۴۶‬فقره وام فرزنداوری به ارزش ‪ ۲۵۸‬میلیارد ریال‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬مدیریـت اسـتان در‬ ‫اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی در راسـتای مبـارزه بـا‬ ‫بیمـاری کرونـا تعـداد ‪ ۶۹۸‬قلـم کاال بـه ارزش ‪ ۱۱‬میلیـارد‬ ‫و ‪ 50‬میلیون ریـال بـرای تامیـن کپسـول ا کسـیژن‪،‬‬ ‫ا کسیژن سـاز‪ ،‬ترمومتـر‪ ،‬بارکدخـوان و ترالـی اورژانـس‬ ‫در دانشـگاهای علوم پزشـکی مازنـدران‪ ،‬بابـل‪ ،‬مرا کـز‬ ‫بهداشـتی و پایگاهـای سلامت اسـتان توزیـع کـرد‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬همچنین با تایید بیمارسـتان های استان‬ ‫و دانشـگاه علوم پزشـکی بـه بیمارانـی کـه به دلیـل کرونـا از‬ ‫بو کار و فعالیت هـای روزانـه خـود بازمانـده بودنـد‪،‬‬ ‫کسـ ‬ ‫وام پرداخـت شـد‪ .‬مدیـر شـعب بانـک قرض الحسـنه‬ ‫مهـر ایـران در اسـتان مازنـدران در خصـوص وضعیـت‬ ‫اسـتفاده مشـتریان اسـتان از ابزارهای غیرحضوری بانک‬ ‫همچـون افتتاح حسـاب انالیـن و درخواسـت وام انالین‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در بخـش افتتـاح حسـاب انالیـن ‪ ۱۳۶‬درصـد از‬ ‫هـدف بانـک محقـق شـده و دربخـش وام انالیـن نیـز‬ ‫‪ ۴۴‬درصـد رشـد داشـته ایم کـه به صـورت ضرب االجـل‬ ‫در حال فرهنگ سـازی در این زمینـه هسـتیم‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫یتـوان‬ ‫بو هوایـی اسـتان مازنـدران م ‬ ‫به دلیـل موقعیـت ا ‬ ‫گفـت کـه حـوزه کشـاورزی یـک ظرفیـت مهـم ب هشـمار‬ ‫مـی رود؛ بنابرایـن بـا اعطـای وام به کشـاورزان سـعی داریم‬ ‫از ایـن حـوزه حمایـت کنیـم‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫اتفاقات عجیب در پشت پرده اسکار ‪۲۰۲۳‬‬ ‫رای گیـری بـرای انتخـاب نامزدهـای نهایـی اسـکار ‪۲۰۲۳‬‬ ‫درحالـی به پایـان رسـید کـه امسـال شـاهد اتفاقـات‬ ‫عجیب وغریـب در پشـت پرده جوایـز ا کادمـی هسـتیم‪.‬‬ ‫رای گیـری بـرای انتخـاب نامزدهـای نهایـی نودوپنجمیـن‬ ‫دوره جوایـز سـینمایی اسـکار ‪ ۱۸‬ژانویـه (‪ ۲۷‬دی ) درحالـی‬ ‫پـس از شـش روز به پایـان رسـید کـه دراین میـان اهالـی‬ ‫هالیـوود هرانچـه در تـوان داشـتند‪ ،‬بـرای رسـیدن بـه جمـع‬ ‫نامزدهـای نهایـی جوایـز ا کادمـی انجـام دادنـد‪ .‬یکـی از‬ ‫عجیب ترین اتفاقات ازسوی «جنت یانگ» رئیس ا کادمی‬ ‫اسـکار رقـم خـورد کـه در راس نهـاد سـینمایی برگزارکننـده‬ ‫جوایـز اسـکار قـرار دارد‪ .‬او بـا انتشـار چنـد مطلـب در توئیتـر‬ ‫از «میشـل یئو» بازیگر فیلم «همه چیز همه جا به یک باره»‬ ‫یسـت که‬ ‫ب هصـورت واضـح حمایـت کـرد؛ این درحال ‬ ‫تهـای تاثیرگـذاری ماننـد این بـرای مدیـران ا کادمی‬ ‫حمای ‬ ‫نهـم در اوج کمپیـن داغ اسـکار‪ ،‬یـک‬ ‫به ویـژه رئیـس و ا ‬ ‫یشـود‪« .‬جنـت یانـگ» کـه‬ ‫خـط قرمـز بـزرگ محسـوب م ‬ ‫خـود یـک چینی تبـار اسـت و به عنـوان چهارمیـن زن و‬ ‫دومیـن چهـره غیرسفیدپوسـت‪ ،‬ریاسـت ا کادمـی علـوم و‬ ‫هنرهـای سـینمایی اسـکار را برعهـده گرفته اسـت در توئیتر‬ ‫خـود از چهاردهـه عالقـه بـه «میشـل یـو» بازیگـر اهل کشـور‬ ‫مالـزی نوشـت و گفـت عجیـب اسـت کـه اعطـای جایـزه بـه‬ ‫نقـدر طوالنـی شـده‪ .‬رئیـس ا کادمـی اسـکار همچنیـن‬ ‫او ای ‬ ‫ویدئویـی از کمپیـن نتفلیکـس بـرای «گیلرمـو دل تـورو»‬ ‫مسـاز انیمیشـن «پینوکیـو» نیـز منتشـر کـرد کـه یکـی از‬ ‫فیل ‬ ‫شـانس های اسـکار امسـال بـرای شـاخه بهتریـن انیمیشـن‬ ‫ً‬ ‫بلنـد اسـت؛ امـا ظاهـرا رئیـس ا کادمـی پـس از دریافـت‬ ‫وا کنش هایـی منفـی‪ ،‬اقـدام بـه حـذف پسـت های حمایتی‬ ‫خود کرد و ا کادمی توضیحی دراین باره منتشـر نکرد‪ .‬البته‬ ‫ایـن تنهـا اتفـاق عجیـب در اسـکار این فصـل نیسـت و بایـد‬ ‫بـه «جویـس کارول اوتـس» نویسـنده امریکایـی نیـز اشـاره‬ ‫کـرد کـه فیلـم «بلونـد» بـا اقتبـاس از رمـان نوشـته او توسـط‬ ‫نتفلیکـس سـاخته شـده اسـت‪ .‬ایـن نویسـنده جنگـی‬ ‫عجیب با فیلم «فبلمن ها» سـاخته «اسـتیون اسـپیلبرگ»‬ ‫بـه راه انداختـه اسـت و در توئیتـر ایـن فیلـم را اثری متوسـط‬ ‫مسـازان جـوان دلسـردکننده‬ ‫خوانـد کـه می توانـد بـرای فیل ‬ ‫باشـد‪ .‬کمپانـی نتفلیکـس اعلام کـرده ارتباطـی بـا انتشـار‬ ‫تهـا نـدارد‪ .‬ازسـویی دیگر کمپینـی عجیـب بـرای‬ ‫ایـن توئی ‬ ‫«انـدره ا ریسـبرو» بازیگـر انگلیسـی فیلـم «بـه لزلـی» اولین اثر‬ ‫بلنـد «ماریـکل موریـس» راه افتـاده؛ فیلمـی کـه هنوز خیلی‬ ‫از کارشناسـان جوایـز سـینمایی هنـوز ان را تماشـا نکرده اند‬ ‫امـا نا گهـان تبلیغـات چشـمگیری ازسـوی افـراد مشـهور‬ ‫بـرای «انـدره ا ریسـبرو» بازیگـر این فیلم کـه در ان نقش یک‬ ‫الکلـی را ایفـا کـرده‪ ،‬شـکل گرفتـه؛ از «جیـن فونـدا»‪« ،‬کیـت‬ ‫وینسـلت»‪« ،‬جنیفـر انیسـتون»‪« ،‬سـارا پالسـون»‪« ،‬سـوزان‬ ‫سـاراندون» تـا «رزی اودانـل» و ‪ ...‬دیگـر دربـاره ایـن بازیگـر‬ ‫پسـت حمایتـی گذاشـته یـا مصاحبـه کرده انـد‪« .‬شـارلیز‬ ‫تـرون»‪« ،‬اد نورتـون»‪« ،‬کورتنـی کا کـس»‪« ،‬امـی ادامـز» و‬ ‫شهـای ایـن فیلـم بوده انـد‪.‬‬ ‫«گوئینـت پالتـرو» میزبـان نمای ‬ ‫«کیـت بالنشـت» حتـی در سـخنرانی پـس از کسـب جایـزه‬ ‫انتخـاب منتقـدان نیـز نـام «انـدره ا ریسـبرو» را فریـاد زد‪.‬‬ ‫ایـن فیلـم طبق اطالعـات منـدرج در سـایت «با کس افیس‬ ‫موجـو» تنهـا ‪ 27‬هـزاردالر در سراسـر جهـان فروختـه!‬ ‫میزبانـی از نمایـش فیلم هـا ازسـوی هنرمنـدان‪ ،‬دوسـتان و‬ ‫همـکاران در فصـل جوایـز سـینمایی امـری متـداول اسـت‬ ‫امـا این حجـم از حمایـت بـرای فیلمـی ناموفـق عجیـب‬ ‫به نظـر می رسـد‪ .‬کمپین هـای رقیـب معتقدنـد کمپانـی‬ ‫«‪ »CAA‬که نماینده بسـیاری از حامیان سرشـناس «اندره ا‬ ‫ریسـبرو» اسـت و یا «جیسـون واینبرگ» مدیر رسانه ای این‬ ‫ً‬ ‫بازیگـر‪ ،‬احتمـاال پشـت ایـن تلاش بـرای برجسـته کردن ایـن‬ ‫نقش افرینـی قـرار دارنـد چرا کـه توزیع کننـده کوچـک ایـن‬ ‫فیلم نمی تواند حتی هزینه یک کمپین معمولی را بپردازد‪.‬‬ ‫فهرسـت رسـمی نامزدهـای نهایـی اسـکار روز ‪ ۲۴‬ژانویـه (‪۴‬‬ ‫بهمـن) و مراسـم اعطـای جوایـز نیـز ‪ ۱۲‬مـارس (‪ ۲۱‬اسـفند)‬ ‫در سـالن دالبی تئاتر لس انجلس برگزار خواهد شـد‪ /‬ایسـنا‬ ‫‪ 10‬گیتاریست برتر تمام دوران‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫دووین َ‬ ‫المن (‪/1946-1971‬امریکا)؛‬ ‫ِ‬ ‫نوازنده گیتار بنیان گذار گروه‬ ‫«ساثرن را ک المن برادرز»‬ ‫پیت تاونزند (‪/1945‬انگلیس)؛‬ ‫موسیقی دان‪ ،‬گیتاریست‬ ‫ترانه سرا و نوازنده‬ ‫ادی ون هیلن (‪/1955-2020‬هلند)؛‬ ‫اهنگ ساز‪ ،‬گیتاریست و بنیان گذار‬ ‫گروه را ک «ون هیلن»‬ ‫چا ک بری (‪/1926-2017‬امریکا)؛‬ ‫خواننده‪ ،‬ترانه سرا و گیتاریست‬ ‫امریکایی و از پیشگامان را ک اند رول‬ ‫بی‪ .‬بی‪ .‬کینگ (‪/1925-2015‬‬ ‫امریکا)؛ نوازنده گیتار الکتریک در‬ ‫سبک بلوز و ملقب به «شاه بلوز»‬ ‫جیمی هندریکس (‪/1942-1970‬‬ ‫امریکا)؛ گیتاریست‪،‬خواننده‬ ‫و ترانه نویس هارد را ک‬ ‫کیت ریچاردز (‪/1943‬انگلیس)؛ موسیقی دان‪،‬‬ ‫بنیان گذار‪ ،‬گیتاریست‪ ،‬ترانه نویس و خواننده‬ ‫دوم «رولینگ استونز»‬ ‫جف بک (‪/1944/2023‬انگلیس)؛‬ ‫اهنگ ساز و نوازنده گیتار الکتریک‬ ‫سبک جز‪-‬را ک‬ ‫اریک کلپتون (‪/۱۹۴۵‬انگلیس)؛‬ ‫نوازنده گیتار‪ ،‬خواننده‪ ،‬ترانه سرا و‬ ‫اهنگساز را ک و بلوز‬ ‫جیمی پیج (‪/1944‬انگلیس)؛‬ ‫تهیه کننده موسیقی‪ ،‬اهنگ ساز و‬ ‫گیتاریست و بنیان گذار‬ ‫گروه «لد زپلین»‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«نژادپرستی»‬ ‫ روایت ‪Ali Dilem‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نو شوهری‬ ‫خرده جنایت هایز ‬ ‫نویسنده‪ :‬اریک امانوئل اشمیت (ترجمه شهال حایری)‬ ‫کارگردان‪ :‬افشین قاسمی‬ ‫بازیگران‪ :‬ماهرخ ساالری و سامان علیزاده‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 11‬بهمن؛ ساعت ‪19:30‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬عمارت «نوفل لوشاتو»‬ ‫در یک جامعه نژادپرست‪ ،‬نژادپرست نبودن کافی نیست؛‬ ‫ضدنژادپرستی باشیم‪.‬‬ ‫ما باید ِ‬ ‫انجال دیویس؛ فعال سیاسی‪ ،‬پژوهشگر و نویسنده امریکایی‬ ‫پنج فیلمی که «معماری مدرن» را نقد می کنند‬ ‫دختر افتاب‬ ‫نویسنده‪:‬ما کوتوشینکا‬ ‫مترجم‪:‬پرستو پورگیالنی‬ ‫ناشر‪:‬پیدایش‬ ‫صفحات‪232 :‬‬ ‫قیمت‪111:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬رمان راحت خوان‬ ‫توانایــی بازنمایــی فضاهــا‪ ،‬حرکــت درگذرزمــان‪ ،‬ســینما‬ ‫یکــه فراتــر‬ ‫کتــر می کنــد‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫را بــه معمــاری نزدی ‬ ‫تهــای نقاشــی‪ ،‬مجسم هســازی و موزیــک‬ ‫از محدودی ‬ ‫ اســت‪ .‬هــم در ســینما و هــم در معمــاری‪ ،‬فضا موضوعی‬ ‫یســت و ا گرچــه ب هشــیوه های متفاوتــی بــا ان‬ ‫کلید ‬ ‫ســروکار دارنــد‪ ،‬امــا بــا ارائــه یــک تجربــه فیزیکــی و بصــری‬ ‫یشــوند‪ .‬درواقــع‬ ‫از محیــط ســاخته شــده‪ ،‬همگــرا م ‬ ‫معمــاری هماننــد ســینما در دو بعــد زمــان و حرکــت‬ ‫جریــان دارد‪ .‬یکــی از پیوندهــای متعــدد ایــن دو حــوزه‬ ‫یســت کــه ســینما ارائــه می دهــد؛ یعنــی‬ ‫در نقــد فضای ‬ ‫«نقــد معمــاری»‪ .‬مجموع ـه ای از تولیــدات فیلــم کــه‬ ‫از زمــان لومیــر منتشــر شــده اند بــه بازنمایــی شــهر و‬ ‫معمــاری ازطریــق پــرده می پردازنــد و بســیاری ازان ها‬ ‫بــا نگاهــی ناباورانــه یــا تحریک امیــز بــه تولیــد معمــاری‬ ‫کنونــی بــه انجــام این کار ب هشــیوه ای انتقــادی اختصاص‬ ‫دارنــد‪ .‬شــاید به دلیل اینکــه فیلــم هم زمــان بــا معمــاری‬ ‫مــدرن پدیــد امــده اســت بــه ابــزاری بــرای نقــد تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬بســیاری از تولیــدات ســینمایی‬ ‫بــه نمون ههــای به یادماندنــی نقــد معمــاری و جامعــه‬ ‫نگــزارش بــه بررســی‬ ‫یشــوند‪ .‬درای ‬ ‫مــدرن شــناخته م ‬ ‫پنــج اثــر ســینمایی دراین زمینــه می پرداز یــم‪.‬‬ ‫نقد زیستگاه مدرن‪ :‬فیلم «دایی من»‬ ‫«دایـی مـن» بـا کارگردانـی ژا ک تاتـی محصـول سـال ‪۱۹۵۸‬‬ ‫فرانسه است‪ .‬این فیلم بازدید اقای «اولو» از خانه خواهر‬ ‫و شـوهر خواهرش کـه یـک زندگـی مرفهـی دارنـد را نمایـش‬ ‫می دهـد‪ .‬شـهر مـدرن ب هشـیوه ای اسـتادانه در فیلـم‬ ‫توسـط ژا ک تاتـی ب هشـکل انتقـادی به نمایـش درامـده‬ ‫اسـت‪ .‬تکنولـوژی و مدرنیزاسـیون کـه در مصنوعـات‪،‬‬ ‫دسـتگاه ها و سـاختمان های عجیـب مجسـم شـده اند‬ ‫بـا شـخصیت نمادیـن اقـای «اولـو» درتضاد انـد‪ ،‬سـوژه ای‬ ‫کـه ب هسـادگی بـا شـیوه جدیـد زندگـی کـه توسـط فراینـد‬ ‫تسری عشـده مدرنیزاسـیون شـهری اعمال شـده‪ ،‬تناسـبی‬ ‫نـدارد‪ .‬او تلاش بیهـوده ای می کنـد تـا با واقعیـت جدیدی‬ ‫یسـت؛ امـا تا کنـون تنهـا‬ ‫کـه نویددهنـده اسـایش و راحت ‬ ‫موانـع و مقاومـت را نشـان داده اسـت‪ ،‬تطبیـق یابـد‪.‬‬ ‫نقد سیاست مسکن‪ :‬فیلم «پرویت‪-‬ایگو»‬ ‫فیلـم «افسـانه پرویت‪-‬ایگـو» محصـول سـال ‪ ۲۰۱۱‬امریـکا‬ ‫به کارگردانـی چـاد فردریـش اسـت‪ .‬پرویت‪-‬ایگـو نـام یـک‬ ‫یسـت کـه سـال های پـس از جنـگ بـرای‬ ‫مجتمـع مسکون ‬ ‫اسـکان طبقـات پاییـن اجتماعـی در حومـه سـن لوئیس‬ ‫امریـکا سـاخت شـد‪ .‬ایـن فیلـم بـا جمـع اوری شـهادت ها‬ ‫یهـای سـا کنان سـابق ایـن مجتمـع‪ ،‬انگیزه هایـی‬ ‫و گواه ‬ ‫را کـه منجـر بـه سـاخت مجتمـع مسـکونی بـزرگ شـد و‬ ‫تناقضاتـی کـه منجـر بـه انفجـار ان در سـال ‪ ۱۹۷۲‬شـد را‬ ‫اشـکار می کند‪ .‬منتقدان معماری‪ ،‬از تخریب این بنا برای‬ ‫حملـه بـه معمـاری مـدرن اسـتفاده کردنـد؛ ازجملـه چارلـز‬ ‫جنکـس (نظری هپـرداز معـروف معمـاری)‪ ،‬لحظـه انفجـار‬ ‫ایـن سـاختمان ها را لحظـه مـرگ معمـاری مـدرن نامیـده‬ ‫اما این فیلم روایت پیچیده تری از این مجتمع مسکونی‬ ‫از زبـان سـا کنانش را بازگـو می کنـد و شـرح می دهـد کـه‬ ‫مسـئله فراتـر از معمـاری بنـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫نقد شهر مدرن‪ :‬فیلم «زمان بازی»‬ ‫فیلـم «زمـان بـازی» به کارگردانـی ژا ک تاتـی محصـول دهه‬ ‫‪ 60‬فرانسـه اسـت‪ .‬دراین فیلـم ریاضـت زندگـی در شـهر‬ ‫لبـا شـخصیت نوسـتالژیک اقـای‬ ‫مـدرن باردیگـر درتقاب ‬ ‫«اولـو» در «دایـی مـن» به تصویـر کشـیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫شهـای انسـان در رویارویـی بـا‬ ‫فیلـم «وقـت بـازی»‪ ،‬چال ‬ ‫وضعیـت مدرنیتـه را در قالبـی کمیـک بررسـی و بازنمایـی‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نقد مصرف‪ :‬فیلم «دو سه چیز که از او می دانم»‬ ‫فیلـم سـاخته ژان‪-‬لـوک گـدار کارگردان فرانسـوی در سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۷‬اسـت‪ .‬ایـن فیلـم از تصاویـر تغییـرات شـهری حومـه‬ ‫پاریـس کـه در دهـه ‪ ۱۹۶۰‬رخ داده به عنـوان اسـتعاره ای‬ ‫از زندگـی شـخصیت ها اسـتفاده می کنـد‪ .‬ایـن اثـر مفاهیـم‬ ‫مصرف گرایـی‪ ،‬سـرمایه داری و جهانی شـدن را به عنـوان‬ ‫سـوژه های اصلـی داسـتان به تصویـر می کشـد‪.‬‬ ‫نقد کنترل‪ :‬فیلم «الفاویل»‬ ‫«الفاویـل» نـام یـک فیلـم سیاه وسـفید فرانسـوی‬ ‫محصـول ‪ ۱۹۶۵‬به کارگردانـی ژان‪-‬لـوک گـدار و یـک فیلـم‬ ‫یسـت کـه فاصلـه ای زیـاد بـا واقعیـت دارد و‬ ‫دیستوپیای ‬ ‫ً‬ ‫شـهری تمامـا افسـانه ای را به تصویـر می کشـد‪ .‬در انجـا‬ ‫شهـای اجتماعـی توسـط یـک سیسـتم مرکـزی‬ ‫تمـام کن ‬ ‫یشـود‪ ،‬کامپیوتـری به نام «الفا ‪ »۶۰‬که سرنوشـت‬ ‫کنتـرل م ‬ ‫سـا کنانش را تعییـن می کنـد‪ .‬به نظـر می رسـد کـه ایـن‬ ‫تسـلطه فناوری سـت‪ ،‬بسیار‬ ‫جامعه دیسـتوپیایی که تح ‬ ‫بیش ازانچـه می خواسـتیم بـه واقعیـت مـا شـباهت دارد‪.‬‬ ‫ایـن اثـر‪ ،‬شهرنشـینی را دچـار تحـول می کنـد‪ /.‬هنرانالیـن‬ ‫زار‬ ‫خواننده‪ :‬محسن نفر‬ ‫اهنگساز و نوازنده‪ :‬محسن نفر‬ ‫میکس و مستر‪ :‬استودیو پژوا ک‬ ‫تعداد قطعات‪18 :‬‬ ‫سبک‪ :‬کالسیک ایرانی‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫خواص باورنکردنی پوست نارنگی‬ ‫از مصرف نخودسبز در زمستان غافل نشوید‬ ‫در مطالعـه ای جدیـد‪ ،‬محققـان بـه خـواص کاهش دهنـده کلسـترول‬ ‫خـون در پوسـت نارنگـی اشـاره کرده انـد؛ همچنیـن چـای ساخت هشـده از‬ ‫پوسـت خشک شـده نارنگـی بـرای سـوء هاضمـه و پیشـگیری از سـرطان‬ ‫تو پز نیز مفید ارزیابی‬ ‫توصیه می شـود‪ .‬اسـتفاده از پوسـت نارنگی در پخ ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬فوایـد دیگـر پوسـت نارنگـی‪ ،‬کمـک به هضم‪ ،‬کاهـش بیماری‬ ‫صبحـگاه در زنـان بـاردار و بهبـود بیماری هـای حرکتی سـت؛ همچنیـن‬ ‫تعـادل قند خـون‪ ،‬فعال کـردن سـم زدایی کبـد‪ ،‬درمـان سـرماخوردگی و‬ ‫کاهـش اسـترس نیـز ازجملـه خـواص ایـن میـوه اسـت‪.‬‬ ‫بررسـی های صورت گرفتـه نشـان می دهـد؛ نخودفرنگـی از تقویـت‬ ‫سیسـتم ایمنـی گرفتـه تـا کنتـرل سـطح قنـد خـون و کلسـترول کاربـرد‬ ‫یسـت که می تواند‬ ‫دارد؛ همچنیـن منبـع خـوب اهن و سـایر مواد معدن ‬ ‫سلامت افـراد را تامیـن کنـد‪ .‬ازجملـه خـواص بـارز ان این اسـت که نخـود‬ ‫یشـکل و تـازه کـه بـه ان نخـود باغـی نیـز می گوینـد‪ ،‬بـه تقویـت‬ ‫سـبز کرو ‬ ‫سیسـتم ایمنـی بـدن کمـک قابل توجهـی می کنـد؛ به ویـژه در ما ههـای‬ ‫زمسـتان کـه ابتلا بـه بیماری های ماننـد سـرماخوردگی و انفلوانـزا به طور ‬ ‫طبیعـی افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫لوکوملبو‬ ‫لوکــوم لبــو کــه شــیرینی شــبیه به باســلوق می باشــد شــیرینی پر طرفدار اســت کــه اصالتش‬ ‫یگــردد ‪ .‬ایــن شــیرینی بســیار خوش طعــم و ســاده اســت و شــما‬ ‫بــه کشــور ترکیــه باز م ‬ ‫ب هســادگی می توانیــد صاحــب یــک بشــقاب لوکــوم لبــو باشــید‪ .‬پــس بــا مــا همــراه باشــید تــا‬ ‫طــرز تهیــه ایــن شــیرینی فوق العــاده را بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫نشاسته ذرت‪ ۴ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫اب لبوی پخته شده‪ ۴ :‬لیوان‬ ‫پودر ژالتین‪ ۳ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫ارد قنادی‪ ۴ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫گالب‪ :‬یک دوم فنجان‬ ‫وانیل‪ ۱ :‬قاشق چای خوری‬ ‫کره‪ ۲۵ :‬گرم‬ ‫اب سرد‪ :‬دو سوم لیوان‬ ‫شکر‪ ۱ :‬لیوان‬ ‫پودر نارگیل‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‬ ‫در ابتـدا ژالتیـن را بـه همـراه اب سـرد درون کاسـه ای ریختـه و هـم می زنیـم‪ .‬سـپس کاسـه را بـر‬ ‫روی بخـار کتـری یـا سـماور مـی گذاریـم تـا ژالتیـن اب شـده و شـفاف شـود‪ .‬حـاال نوبـت بـه اب‬ ‫لبـو اسـت‪ .‬اب لبـو را داخـل قابلمـه ای ریختـه و ارد قنـادی و شـکر را بـه ان اضافـه می کنیـم و‬ ‫مـواد درون قابلمـه را بـا یکدیگـر مخلوط می کنیم‪ .‬سـپس قابلمـه را روی حـرارت قرار می دهیم‬ ‫فشـده را بـه‬ ‫تـا ارد به خوبـی بـاز شـود‪ .‬پـس از زمـان کوتاهـی کـه اب لبـو داغ شـد ژالتیـن شفا ‬ ‫مـواد اضافـه کـرده و هـم می زنیـم‪ .‬در این مرحلـه بایـد مـواد را بـه ارامـی ان قـدر هـم بزنیـم تـا بـه‬ ‫غلظـت مناسـب برسـد‪ .‬ایـن کار را (هـم زدن) ‪30‬دقیقـه ادامـه دهیـد‪ .‬در ایـن مرحلـه گالب را بـه‬ ‫همـراه کـره و وانیـل بـه موادمـان اضافه می کنیم و به مدت سـه دقیقه موادمـان را هم می زنیم‪.‬‬ ‫بشـدن کـره‪ ،‬قابلمـه را از روی حـرارت بر می داریـم و در گوشـه ای دیگـر از اشـپزخانه‬ ‫پـس از ذو ‬ ‫ظـرف پیرکـس را بـا مقـداری روغـن نمنـا ک کـرده ودوباره به سـراغ قابلمه می اییـم و مایه لوکوم‬ ‫را داخـل ظـرف ریختـه و صبـر می کنیـم تـا کامـل خنـک شـود‪ .‬در مرحلـه اخـر ظـرف را داخـل‬ ‫یخچـال می گذاریـم و صبـر می کنیـم تـا لوکـوم خـوش طعممـان خـودش را بگیرد؛ سـپس ظرف‬ ‫را از یخچـال خـارج می کنیـم و لوکـوم را بـا چاقـو بـرش می دهیـم و در پـودر نارگیل می غلطانیم‪.‬‬ ‫لوکو مهـای لبـوی شـما امـاده اسـت‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫ ا گـر دوسـت داشـتید از رنـگ مایـع خورا کـی قرمـز هـم بـرای خوش رنگ تر شـدن لوکـوم‬‫می توانیـد اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫یشـیرین اسـت‪ ،‬شـکر کمتـری‬ ‫ مقـدار شـکر بـه خودتـان بسـتگی دارد‪ .‬ا گـر لبـو و اب لبـو خیل ‬‫اضافـه کنیـد‪ .‬ا گـر شـیرین نیسـت شـکر بیشـتری بریزید‪.‬‬ ‫تاثیر عروسک های رباتیک بر ساکنان اینده مریخ!‬ ‫تهـای عروسـکی را بـر روی سـا کنان احتمالـی مریـخ‬ ‫پژوهشـگران اثـرات ربا ‬ ‫ازمایـش کردنـد و دریافتنـد که این ربات های بامزه و مجهز به هوش مصنوعی‬ ‫می تواننـد بـرای فضانـوردان اینـده فوایـد درمانـی داشـته باشـند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ژاپـن به دنبـال این اسـت که روزی عروسـک های رباتیـک ب هشـکل فـوک‬ ‫بـه نـام «پـارو» (‪ )Paro‬را بـه فضـا پرتـاب کنـد‪ .‬هدف این اسـت که ایـن ربات های‬ ‫خواسـتنی کـه مجهـز بـه هوش مصنوعی هسـتند‪ ،‬بـه فضانـوردان کمک کنند‬ ‫تا با اسـترس کنار بیایند و حتی در سـیاره سـرخ با ان ها هم نشـینی کنند‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫شـرکت ژاپنـی قبلا شبی هسـازی دوهفتـه ای ماموریـت مریـخ را در یک ایسـتگاه‬ ‫تحقیقاتی واقع در یک بیابان در ایاالت متحده انجام داده است‪ .‬فضانوردان‬ ‫احتمالی در این رویداد تمرینات کمک های اولیه را انجام دادند‪ ،‬غذای خود‬ ‫را کشـت کردنـد و نمون هبـرداری از سـنگ و خـا ک مریـخ را شبی هسـازی کردنـد‪.‬‬ ‫بتـر اینکـه «پـارو» را هـم ازمایـش کردنـد‪ .‬در گزارشـی از ایـن شبی هسـازی‬ ‫عجی ‬ ‫امده اسـت‪ :‬ما بررسـی کردیم که پارو (‪ )Paro‬چگونه احساسـات اسـترس و انزوا‬ ‫تهـای اینده‬ ‫را کاهـش داد و داده هـا در حمایـت از پژوهش هـا در مـورد ماموری ‬ ‫مفیـد خواهنـد بـود‪ .‬نیمـی از شـرکت کنندگان در ایـن ازمایـش در هفتـه اول بـا‬ ‫«پارو» وقت گذراندند‪ ،‬درحالی که بقیه در هفته دوم به ان دسترسی داشتند‪.‬‬ ‫این ربات که در سـال ‪ ۱۹۹۸‬توسـط تا کانوری شـیباتا‪ ،‬پژوهشـگر موسسـه ملی‬ ‫علوم و فناوری صنعتی پیشرفته در توکیو طراحی و معرفی شد‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫ابـزار درمانـی در بسـیاری از مرا کـز مراقبتی‪ ،‬کارامدی خود را نشـان داده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن نشـان داده شـده کـه در ارام کـردن بیمـاران مبتال بـه زوال عقل موثر‬ ‫اسـت‪ .‬این به این دلیل اسـت که سیسـتم های هوش مصنوعی این ربات ها‪،‬‬ ‫یسـازد تـا بـه لمـس پاسـخ دهنـد‪ ،‬چهر ههـا را بـه خاطر بسـپارند‬ ‫نهـا را قـادر م ‬ ‫ا ‬ ‫و اقداماتـی را بیاموزنـد و تکـرار کننـد کـه وا کنـش مطلـوب و دلپذیـری را در‬ ‫بیمـار ایجـاد می کنـد‪ .‬ایـن ربـات دارای دو پردازنـده ‪ ۳۲‬بیتـی‪ ،‬سـه میکروفون‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬حسـگر لمسـی‪ ،‬سـبیل های حسـاس بـه لمـس و شـبکه ای از موتورهـا و‬ ‫یصـدا و واقعـی کرده انـد‪ .‬انـدازه پـارو از بینـی‬ ‫کهـا اسـت کـه ان را زیبـا‪ ،‬ب ‬ ‫محر ‬ ‫تا دم‪ ۵۷ ،‬سـانتی متر و وزن ان ‪ ۲.۶‬کیلوگرم اسـت‪ .‬همچنین صدای بچه فوک‬ ‫واقعـی را تقلیـد می کنـد و طـوری برنامه ریزی شـده اسـت که در روز بیدار باشـد‬ ‫و در شـب خواب الود باشـد‪ .‬این ربات شـایان سـتایش که در کاهش اضطراب‬ ‫در کودکان مبتال به اوتیسـم نیز موثر نشـان داده اسـت‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۰۲‬به دلیل‬ ‫ایجـاد «بیشـترین کاهش سـطح اسـترس» در کتـاب رکوردهای جهانی گینس‬ ‫ثبـت شـد و درحال حاضـر در ایاالت متحـده و بسـیاری از کشـورهای اروپایـی‬ ‫موجود است و در مرا کز مراقبت از سالمندان و روان شناسی در ژاپن استفاده‬ ‫یسـت کـه بـرای ارائـه‬ ‫یشـود‪ .‬شـیباتا می گویـد‪« :‬نقـش پـارو ماننـد حیوانات ‬ ‫م ‬ ‫یشـوند و نشـان داده اسـت که اثرات مثبتی دارد؛ اما هزینه‬ ‫درمان اسـتفاده م ‬ ‫یکـه‬ ‫یبـرد‪ ،‬درحال ‬ ‫نهـا زمـان م ‬ ‫حیوانـات خانگـی زیـاد اسـت و امـوزش دادن ا ‬ ‫بـه غـذا و مراقبـت پزشـکی نیـز نیـاز دارنـد؛ امـا در مقابـل‪ ،‬ربات ها بسـیار ارزان تر‬ ‫هسـتند و عمـر طوالنی تـری دارنـد»‪ .‬ازانجایی کـه انتظـار مـی رود سـفر بـه مریـخ‬ ‫ً‬ ‫شـش ماه طـول بکشـد و کار و پژوهـش روی ایـن سـیاره احتمـاال دو سـال ادامه‬ ‫خواهـد داشـت‪ ،‬ایـن ماموریـت یـک محیط ایـده ال بـرای ازمایش قابلیت های‬ ‫ارامش بخـش ایـن ربـات دوست داشـتنی فراهـم می کنـد‪ .‬شـیباتا می گویـد‪:‬‬ ‫«خدمـه یـک ماموریت مریخی در اینده بسـیار منـزوی خواهند بود و چهار نفر‬ ‫در یـک فضـای بسـیار محـدود حضور خواهند داشـت؛ عالوه بر انـزوا‪ ،‬در روابط‬ ‫ان هـا بـا افـراد دیگـر نیـز اسـترس وجـود خواهـد داشـت و پـارو قـادر خواهـد بود‬ ‫شـرایط سلامت روان فضانـوردان را بهبود بخشـد»‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪Gucci Bloom‬؛ رایحه ای یاداور اصالت و سرزندگی‬ ‫ً‬ ‫یسـت که کامال براسـاس بصیرت های خالقانه السـاندرو میشـله سـاخته شـده اسـت؛‬ ‫گوچـی بلـوم؛ اولیـن عطر ‬ ‫یشـده بـرای ادای احتـرام بـه مفاهیمـی همچـون اصالـت‪ ،‬سـرزندگی و تنوع طلبـی در زنـان کـه‬ ‫عطـری طراح ‬ ‫ً‬ ‫همگی به شـیوه ای ذاتی و منحصربه فرد در یکایک زنان بازتاب دارد‪ .‬امیزه «گوچی بلوم» دقیقا مانند نامش؛‬ ‫یشـود و شـما را به درون باغی ُپر از گل ها و گیاهان خوش بو می برد‪.‬‬ ‫‪( Bloom‬به معنای شـکوفه زدن) شـکوفا م ‬ ‫روایـح گل مریـم و یـاس بـا رایحـه نیلوفـر رنگـون (‪ )Rangoon Creeper‬در این عطـر امیختـه شـده اند؛ گل کمیابی‬ ‫که در جنوب هند می روید و برای اولین بار در عطر «گوچی بلوم» از ان برای عطرسـازی اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫راهنمای خرید جاکفشی‬ ‫هرقــدر وســایل خانــه منظ متــر باشــند‪ ،‬ســا کنان خانــه ارامــش بیشــتری احســاس‬ ‫چکــس‬ ‫یســت‪ .‬هی ‬ ‫می کننــد‪ .‬یکــی از وســایل نظم دهنــده در همــه خان ههــا‪ ،‬جا کفش ‬ ‫شهــای‬ ‫شهــای به هم ریختــه جلــوی در خوشــش نمی ایــد‪ .‬ا گــر بــرای کف ‬ ‫از منظــر ه کف ‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫مهمــان هــم جــای کافــی وجــود داشــته باشــد‪ ،‬دیگــر عال ‬ ‫قبل از خرید جا کفشی چه کار کنیم؟‬ ‫قبـل از اینکـه بـه رنـگ و مـدل جا کفشـی فکـر کنیـد‪ ،‬بودج هتـان را مشـخص کنیـد‪.‬‬ ‫جا کفشی های کوچکی که بدون در هستند‪ ،‬به ویژه ا گر جنس پالستیک یا فلزی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬از همـه ارزان ترنـد‪ .‬جا کفشـی های جمع وجـور چوبـی کـه دردار و جـادار باشـند‪،‬‬ ‫لهـای جا کفشـی‪،‬‬ ‫بسـته بـه کیفیتشـان از متوسـط تـا گـران خواهنـد بـود‪ .‬گران تریـن مد ‬ ‫جالباسـی و اینـه دارنـد و بـزرگ طراحـی شـده اند‪ .‬مثـل بقیـ ه خریدهـا‪ ،‬هرقـدر کیفیـت کار‬ ‫ازنظـر جنـس لوالهـا‪ ،‬کیفیـت طبق ههـا و اسـتاندارد بـودن اندازه ها باالتر باشـد‪ ،‬قیمت هم‬ ‫باالتـر اسـت‪.‬‬ ‫گام اول برای خرید جا کفشی کدام است؟‬ ‫مهم تریـن نکتـه اندازه گیـری اسـت‪ .‬قبل از خرید هر وسـیله نو‪ ،‬باید جایـی برایش در خانه‬ ‫یشـود؛‬ ‫لهـا و انداز ههـای مختلفـی تولیـد م ‬ ‫پیـدا کنیـد‪ .‬خوشـبختانه جا کفشـی در مد ‬ ‫بنابراین‪ ،‬دست شما باز است که باتوجه به فضای خانه و تعداد کفش ها خرید کنید‪ .‬اول‬ ‫جایی را که قرار اسـت جا کفشـی قرار گیرد‪ ،‬مشـخص کنید‪ .‬این مکان می تواند در ورودی‬ ‫خانـه‪ ،‬راهـرو‪ ،‬یـا حتی اتاق خواب باشـد‪ .‬انـدازه دیوار موردنظرتان را بگیرید و ببینید خوب‬ ‫اسـت سـایز جا کفشـی چقدر باشـد‪ .‬فراموش نکنید قرار نیسـت با جا کفشـی همه دیوار را‬ ‫بپوشانید‪ .‬ا گر یک سوم دیوار را اشغال کند‪ ،‬نمای بهتری دارد‪ .‬عمق جا کفشی ها تفاوت‬ ‫زیـادی باهـم نـدارد و اغلـب حـدود ‪ ۳۳‬سـانتی متر اسـت‪ .‬کسـی دوسـت نـدارد بزرگ تریـن‬ ‫جا کفشـی را بـه خانـه بیـاورد و فضـای زیـادی را پـر کنـد؛ امـا به هرحـال بایـد بـرای جـا دادن‬ ‫شهـای اهالی خانـه را‬ ‫شهـا فضـا داشـته باشـد‪ .‬دسـت به کار شـوید و مجمـوع کف ‬ ‫همـه کف ‬ ‫جمـع بزنیـد‪ .‬حـدود پنج سـانتی متر بیـن دو جفت کفش فاصلـه درنظر بگیرید‪.‬‬ ‫تعداد کفش شما خیلی زیاد است؟‬ ‫چنـدراه داریـد‪ ،‬ا گـر فضـای خانـه و بودجـه شـما محـدود اسـت‪ ،‬از ارگنایزرهـای عمـودی‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪ .‬ارگنایـزر یـا نظم دهنـده کفـش را می توانیـد پشـت در اتـاق یـا تـوی کمـد‬ ‫اویـزان کنیـد‪ .‬گزینـه بعـدی بـرای زمانـی اسـت کـه اتـاق اضافـی در خانـه داریـد تـا ان را بـه‬ ‫شهـای خوشـگلتان‬ ‫کمـدی بـزرگ تبدیـل کنیـد‪ .‬می توانیـد بـا سـاختن کمـد بـدون در کف ‬ ‫را به نمایـش بگذاریـد و لذتـش را ببریـد‪ .‬راه بعـدی بـه نقشـه خانـه شـما بسـتگی دارد‪.‬‬ ‫یشـود جا کفشـی تـوکار برپـا کـرد‪ .‬شـاید هـم بخواهیـد‬ ‫درجایـی کـه تورفتگـی وجـود دارد‪ ،‬م ‬ ‫دو جا کفشـی مشـابه بخریـد و بـا کمـی خالقیـت چیدمـان جذابـی در راهـرو ایجـاد کنیـد‪.‬‬ ‫نظرتان درباره جا کفشی بدون در چیست؟‬ ‫جا کفشـی روبـاز کار را راحـت می کنـد‪ .‬مقابلـش می ایسـتید‪ ،‬دسـتتان را دراز می کنیـد و‬ ‫شهـا جریـان دارد و کفـش‬ ‫هـر کفشـی را بخواهیـد برمی داریـد‪ .‬از طـرف دیگـر هـوا بیـن کف ‬ ‫لهـای جا کفشـی روبـاز قشـنگ اند و بـا بقیـه اثـاث‬ ‫مرطـوب باقـی نمی مانـد‪ .‬بعضـی از مد ‬ ‫یشـوند؛ اما واقعیت این اسـت که بعضی ها دوست ندارند کفش بخشی‬ ‫شـما هماهنگ م ‬ ‫از لـوازم تزیینـی خانـه باشـد‪ .‬ا گـر جا کفشـی در دل خانـه قـرار داشـته باشـد‪ ،‬منظـر ه خیلـی‬ ‫قشـنگی ایجـاد نمی کنـد‪ .‬ایـن مـدل جا کفشـی قیمت خیلـی پایینـی دارد و برای کسـی که‬ ‫ی به نظـر می رسـد‪.‬‬ ‫دنبـال جا کفشـی بـدون در و ارزان قیمـت باشـد‪ ،‬گزینـه خوبـ ‬ ‫جا کفشی دردار را ترجیح می دهید؟‬ ‫انتخاب اغلب افراد جا کفشـی دردار اسـت‪ .‬ضمن این که چشـم ها از دیدن انبوه کفش ها‬ ‫درامـان می ماننـد‪ ،‬می توانـد خیلـی شـیک و قشـنگ طراحی شـده باشـد‪ .‬نقطه ضعـف ان‬ ‫لهـا بـا ایجـاد سـوراخ هایی حل شـده‪ .‬دقت‬ ‫ی از مد ‬ ‫جریـان نداشـتن هواسـت کـه در بعضـ ‬ ‫کنیـد جنـس لـوالی در خـوب باشـد و اندازه هایـش بـرای قـرار دادن انـواع کفـش مجلسـی‬ ‫یـا کتانـی اسـتاندارد تهیـه شـده باشـد‪ .‬دیگـر می مانـد سـلیقه شـما کـه از ظاهـر کـدام مدل‬ ‫خوشتان بیاید‪ .‬با انتخاب مدلی که جا کفشی و جالباسی باشد‪ ،‬خیالتان از مهمان داری‬ ‫شهـای مهمـان جـا داریـد و هـم برای کـت و مانتـوی ان ها‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬هـم بـرای کف ‬ ‫راحـت م ‬ ‫بلندی جا کفشی چقدر باشد؟‬ ‫لهـای عمـودی برویـد‪ .‬به هرحـال بلنـدی‬ ‫ا گـر فضـای زمینـی محـدودی داریـد‪ ،‬سـراغ مد ‬ ‫جا کفشـی نمی توانـد خیلـی زیـاد باشـد‪ ،‬چرا کـه بایـد دسترسـی راحتـی بـه باالتریـن طبقـه‬ ‫داشـته باشـید‪ .‬بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه جا کفشـی افقی جـای زیـادی می گیـرد‪ ،‬امـا از‬ ‫روی ان می توانیـد اسـتفاده کنیـد و بـا چیـدن وسـایل دکوراتیـو و کاربـردی‪ ،‬ظاهر قشـنگی‬ ‫بـه محوطـه جا کفشـی بدهیـد‪ .‬جا کفشـی داشـبوردی یکـی از مدل هایی سـت کـه پهنـای‬ ‫زیـادی نـدارد و چنـدان جا گیـر نیسـت‪ .‬همان طور کـه از اسـمش پیداسـت‪ ،‬کشـوها مـدل‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫داشـبورد ماشـین بـاز م ‬ ‫کدام جا کفشی برای دکوراسیون سبک صنعتی مناسب است؟‬ ‫خانه هایـی کـه دکوراسـیون صنعتـی دارند‪ ،‬سـراغ جا کفشـی فلـزی می روند‪ .‬در این سـبک‬ ‫خانه ها وسـایل فلزی زیاد اسـت و فلزی که در جا کفشـی به کاررفته باشـد‪ ،‬با ان هماهنگ‬ ‫یشـود‪ .‬ما ترکیب فلز مشـکی و چوب روشـن را پیشـنهاد می کنیم‪.‬‬ ‫م ‬ ‫برای خانه مدرن چه جا کفشی بخریم؟‬ ‫یهـا طراحـی کالسـیک بـرای جا کفشـی نمی پسـندند و ترجیـح می دهنـد طرحـی‬ ‫بعض ‬ ‫نصـورت می توانیـد سـراغ‬ ‫متناسـب بـا دکوراسـیون خانـه مدرنشـان انتخـاب کننـد‪ .‬درای ‬ ‫لهـای جدیدتـر برویـد‪ .‬پیشـنهاد مـا به شـما جا کفشـی مدل نیمکتی سـت‪ .‬می توانید‬ ‫مد ‬ ‫نکـه ظاهـر خوشـگلی هـم بـه خانـه می دهـد‪.‬‬ ‫راحـت بنشـینید و کفـش بپوشـید‪ .‬ضمـن ای ‬ ‫جا کفشی مناسب خانه رنگی کدام است؟‬ ‫بهتـر اسـت جا کفشـی خان ههـای رنگـی مناسـب بـا وسـایل دیگـر انتخـاب شـود‪ .‬ا گـر مبل‪،‬‬ ‫پـرده و وسـایل دکوراتیـو خان هتـان رنـگ شـاد دارنـد‪ ،‬سـراغ جا کفشـی قهـوه ای نرویـد‪ .‬بـا‬ ‫انتخـاب جا کفشـی رنگـی‪ ،‬تـم خانه را حسـابی رعایـت کرده ایـد‪ .‬در بعضی مـوارد می توانید‬ ‫بـه فروشـنده رنـگ پیشـنهادی خودتـان را سـفارش دهیـد‪.‬‬ ‫برای خانه های کالسیک چه جا کفشی مناسب تر است؟‬ ‫ا گـر چیدمـان خانـه شـما کالسـیک اسـت‪ ،‬بهتـر اسـت جا کفشـی دردار انتخـاب کنیـد‪.‬‬ ‫نهـا کارشـده اسـت‪ ،‬جذاب تر به نظر می رسـند‪ .‬پیشـنهاد می کنیم‬ ‫مدل هایـی کـه چـوب ا ‬ ‫رنـگ چـوب جا کفشـی را هماهنـگ بـا وسـایل چوبـی خانـه انتخـاب کنیـد‪.‬‬ ‫وسواس فکری در سالمندان‬ ‫وسـواس در سـالمندی مشـکالت عدیـده ای بـرای‬ ‫سـالمند و اطرافیـان او به وجـود مـی اورد‪ .‬در صـورت‬ ‫عـدم مراقبـت اصولـی از سـالمند‪ ،‬رفتارهـای وسواسـی‪-‬‬ ‫جبـری او می توانـد‪ ،‬حتـی زندگـی سـالمند را به خطـر‬ ‫بینـدازد‪ .‬بـرای مثـال ممکـن اسـت‪ ،‬سـالمند بـرای رهایـی‬ ‫از اضطـراب فکـری ناشـی از احتمـال بـروز یـا تشـدید‬ ‫بیمـاری‪ ،‬داروهـای خـود را بیشـتر از مقـدار تجویـز شـده‬ ‫مصـرف کنـد‪ .‬حضـور یـک پرسـتار سـالمند در منـزل در‬ ‫وهلـه اول از بـار روحـی و اضطـراب اطرافیـان سـالمند‬ ‫‪ OCD‬که دغدغه نگهداری و درمان نشـانه های وسـواس‬ ‫او را دارنـد‪ ،‬می کاهـد‪ .‬از طرف دیگـر؛ همراهـی پرسـتار و‬ ‫سـالمند در مراحـل درمـان ‪ OCD‬بـه ارتقـا سـطح کیفـی و‬ ‫رضایتمنـدی سـالمند از زندگـی می انجامـد؛ امـا وسـواس‬ ‫فکـری سـالمندان چگونـه به وجـود می ایـد؟ بـرای درک‬ ‫بهتـر اختلال وسـواس فکـری الزم اسـت‪ ،‬میـان «عـادت»‬ ‫و وسـواس تمایـز قائـل شـویم‪ .‬رفتارهایـی کـه افـراد سـالم‬ ‫از روی عـادت انجـام می دهنـد‪ ،‬بـدون فکـر قبلـی و بـا‬ ‫ً‬ ‫هـدف مشـخصی انجـام می شـوند‪ .‬مثلا فـردی ممکـن‬ ‫اسـت‪ ،‬بـرای اطمینـان از خاموش بـودن اجـاق گاز‪ ،‬یکـی‬ ‫دوبـار بـه ان سـر بزنـد‪ .‬نقطـه افتـراق ایـن رفتـار بـا اختلال‬ ‫وسـواس فکـری در این اسـت که افـراد مبتلا بـه ‪OCD‬‬ ‫روتین هـای خـود را به طـور مکـرر انجـام می دهنـد؛ حتـی‬ ‫ا گـر انجـام ان هـا بـرای ان هـا ازاردهنـده باشـد یـا در زندگی‬ ‫روزمره شـان اختالل ایجاد کند‪ .‬رفتارهای تکرارشـونده ای‬ ‫کـه فـرد مبتلا بـه ‪ OCD‬انجـام می دهد‪ ،‬هدفـی غیرمرتبط‬ ‫بـا خـود عمـل دارنـد‪ .‬در حقیقـت فـرد ایـن رفتارهـا را در‬ ‫چرخـه وسـواس فکـری بـرای کاهـش اضطـراب ناشـی‬ ‫از وسـواس انجـام می دهـد‪ .‬افـراد دچـار ‪ OCD‬کنتـرل‬ ‫محـدودی بـر رفتارهـای جبـری خـود دارنـد‪ .‬از انج اکـه‬ ‫اضطـراب در سـالمندان تا حد زیـادی از سـطح کیفـی‬ ‫زندگـی ان هـا می کاهـد‪ ،‬ضروری سـت‪ ،‬در صـورت بـروز و‬ ‫گسـترش نشـانه های ‪ OCD‬درمـان ان هـا در اولویـت قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬واضـح اسـت‪ ،‬تـوان جسـمی افـراد در سـالمندی‬ ‫به شـدت تحلیل می رود و افراد در سـنین کهنسـالی باید‪،‬‬ ‫از انجـام فعالیت هـای جسـمانی ای کـه ان هـا را در معرض‬ ‫اسـیب فیزیکی قرار می دهد‪ ،‬خودداری کنند‪ .‬سـالمندی‬ ‫کـه رفتارهـای وسواسـی‪-‬جبری او در تمیـز کـردن و‬ ‫شست وشـو نمـود یافتـه اسـت‪ ،‬بیـش از سـایر همسـاالن‬ ‫عـادی خـود در معـرض افتـادن و لیز خـوردن‪ ،‬جراحـت و‬ ‫شکستگی است‪ .‬در صورتی که سالمند وضعیت جسمی‬ ‫بـا بیمـاری بـ ه خصوصـی داشـته باشـد‪ ،‬بـروز ایـن اتفاقات‬ ‫ممکن اسـت به تشـدید اوضاع او بینجامد‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫نگهـداری سـالمند وسواسـی نیازمنـد اقدامـات مراقبتـی‬ ‫چند سـویه اسـت‪ .‬ایـن اقدامـات شـامل مـواردی ماننـد‬ ‫پیگیری جلسـات درمانی‪ ،‬همراهی سـالمند برای شـرکت‬ ‫در جلسـات درمانـی‪ ،‬اماده سـازی داروهـا و نظـارت بـر‬ ‫مصـرف ان هـا و همدلـی بـا سـالمند اسـت‪ .‬اقدامـات‬ ‫وسـواس گونه و خار ج از کنتـرل فـرد ‪ OCD‬بـرای بسـیاری‬ ‫از اطرافیـان و عزیـزان ان هـا ازاردهنـده اسـت و ممکـن‬ ‫اسـت‪ ،‬در زندگـی روزمـره ان هـا نیـز اختلال ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫رویکردهـای درمانـی وسـواس فکـری ممکـن اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫درمـان اختلال نینجامـد‪ ،‬امـا کمـک می کنـد کـه سـالمند‬ ‫ت کنترل خود‬ ‫نشـانه ها‪ ،‬افـکار و اقدامـات وسواسـی را تحـ ‬ ‫دراورد تـا بـر زندگی روزمره او سـایه نیندازنـد‪ .‬این راهکارها‬ ‫اغلـب بـه کاهـش اضطـراب در فـرد کمـک می کننـد‪ .‬دو‬ ‫نـوع درمـان بـرای ایـن بیمـاری درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫روان درمانـی و دارودرمانـی‪ .‬در درمـان رفتاری‪-‬شـناختی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫(‪ )CBT‬کـه یکـی از انـواع روش هـای روان درمان ‬ ‫بـر مواجه سـازی و جلوگیـری از پاسـخ (‪ )ERP‬یکـی از‬ ‫بخش هـای درمـان مبتنی بـر ‪ CBT‬اسـتوار اسـت کـه طـی‬ ‫ان سـالمند به تدریج در معرض رویارویی با عامل ترس یا‬ ‫ً‬ ‫اجبـار (مثلا کثیفـی) قـرار می گیرد؛ سـپس بایـد راه هایی را‬ ‫برای مقاومت در برابر تمایل به انجام روتین های جبری‬ ‫بیامـوزد‪ .‬در دارودرمانـی نیـز مصـرف انـواع مشـخصی از‬ ‫داروهـای اعصـاب و روان بـه کنتـرل افـکار و رفتارهـای‬ ‫ً‬ ‫وسواسـی‪-‬جبری سـالمند ‪ OCD‬کمـک می کنـد‪ .‬معمـوال‬ ‫در ابتـدا داروهـای ضـد افسـردگی در خـط اول درمـان قـرار‬ ‫می گیرنـد؛ البتـه پزشـک ممکـن اسـت‪ ،‬بسـته بـه شـرایط‬ ‫سـالمند داروهـای دیگـری تجویـز کنـد‪ .‬پرسـتاری کـه از‬ ‫سـالمند شـما مراقبـت می کنـد‪ ،‬ضمـن کنتـرل مصـرف‬ ‫منظـم داروهـا‪ ،‬سـالمند را از منظـر احتمـال بـروز عـوارض‬ ‫داروهـا زیـر نظـر دارد‪ .‬همچنیـن درصـورت تردیـد در مـورد‬ ‫تداخلات دارویـی بـا پزشـک مشـورت می کنـد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫فرصت استثنایی برای فرار ساپینتو از اخراج‬ ‫بمب خارجی پرسپولیس در راه تهران‬ ‫دو شکسـت متوالـی اسـتقالل در لیـگ برتـر مقابـل ترا کتـور و سـپاهان شـرایط‬ ‫سـختی را بـرای ریـکاردو سـاپینتو؛ سـرمربی پرتغالـی و بازیکنـان ایجـاد کرده اسـت‪.‬‬ ‫هـواداران اسـتقالل از اینکـه تیمشـان حـاال ‪ ۸‬امتیـاز از صدرجـدول و پرسـپولیس‬ ‫عقـب افتـاده دل خوشـی ندارنـد و انتقادهایـی به شـرایط تیم مطرح شـده اسـت‪.‬‬ ‫یهـا‬ ‫با وجـود نتایـج ضعیـف اسـتقالل در دو بـازی گذشـته امـا دیدارهـای اینـده اب ‬ ‫هـواداران را امیـدوار می کنـد‪ .‬اسـتقالل بر اسـاس قرعـه لیـگ برتـر در چهـار بـازی‬ ‫اینده با حریفانی مصاف می دهند که در پایین جدول هستند‪ .‬بی شک ساپینتو‬ ‫نیـز اهمیـت موفقیـت در این مسـابقات را درک می کنـد‪.‬‬ ‫ولینگت ــون لوئی ــس دس ــوزا؛ مهاج ــم برزیلی تی ــم «ش ــونان بلمار» که در کش ــور‬ ‫ژاپ ــن ب ــازی می کند‪ ،‬مدنظر س ــرمربی پرس ــپولیس اس ــت و یحی ــی گل محمدی‬ ‫عالق ــه دارد این بازیکن را در تیم خود داش ــته باش ــد‪ .‬دس ــوزا که ‪ ۱۹۲‬س ــانتی متر‬ ‫ق ــد دارد‪ ،‬ی ــک مهاجم دوپاس ــت ک ــه توانای ــی منحصرب هف ــرد او زدن ضربات به‬ ‫گوش ــه مخالف دروازه اس ــت که در این زمینه تخصص دارد‪ .‬مدی ــر برنامه برزیلی‬ ‫ای ــن بازیک ــن اقدامات اولیه برای حضور دس ــوزا در ایران را انج ــام داده و به نظر‬ ‫می رس ــد در صورتی که مس ــئله خاصی به وج ــود نیاید‪ ،‬این بازیک ــن به زودی به‬ ‫ته ــران می ای ــد تا قرارداد خ ــود را با پرس ــپولیس رس ــمی و نهایی کند‪.‬‬ ‫لیـگ برتـر والیبـال ایـران اسـیر کسـانی شـده کـه بـا اقدامـات‬ ‫یشـان بـه دنبـال بی اعتبـار شـدن ایـن رشـته‬ ‫غیراخالق ‬ ‫ورزشـی هسـتند‪ .‬بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬دور برگشـت لیـگ برتـر‬ ‫والیبـال در شـرایطی در حـال برگـزاری اسـت که تنها در چند‬ ‫هفتـه معـدود تماشـا گران توانسـتند از نزدیـک مسـابقات را‬ ‫تماشـا کننـد؛ امـا بـا حال در همیـن چند هفته هـم اتفاقات‬ ‫تلخـی روی سـکوها و حتـی داخـل زمیـن رخ داد‪ .‬ایـن‬ ‫یشـود و تقریبـا‬ ‫اتفاقـات محـدود بـه چنـد تیـم خـاص نم ‬ ‫در همـه سـالن هایی کـه بـا حضـور تماشـا گران برگـزار شـد‬ ‫شـاهد توهیـن و ناسـزار بـه بازیکنـان و مربیـان تی مهـای‬ ‫مقابـل بوده ایـم‪ .‬در ایـن میـان فدراسـیون والیبـال موضـع‬ ‫منفعالنه ای در مقابل این اتفاقات داشته و ا گر محرومیتی‬ ‫برای تیم های متخلف اتخاذ شـده این محرومیت ها ناچیز‬ ‫بـوده و هیـچ تناسـبی بـا شـدت تخلفـات رخ داده نداشـته‬ ‫اسـت‪ .‬چنیـن مماشـات هایی باعـث شـده بـی حرمتـی در‬ ‫لیگ برتر والیبال تبدیل به یک رویه شـود و توهین و ناسـزا‬ ‫از حاشـیه بـه متـن تبدیـل شـود‪ .‬بـی حرمتـی در والیبـال‬ ‫تبدیل به یک عادت شده و حتی بزرگان والیبال هم از این‬ ‫یهـا در امـان نخواهنـد بـود‪ .‬کار بـه جایـی رسـیده‬ ‫بی حرمت ‬ ‫یشـود‪ .‬تا کنون ‪ ۳‬تیم‬ ‫که به سـرمربی تیم ملی هم توهین م ‬ ‫نشـان کرده انـد و دشـوار‬ ‫لیـگ برتـری اقـدام بـه تغییـر مربیا ‬ ‫اسـت کـه در چنیـن شـرایط ناپایـداری‪ ،‬مربیـان بـه دنبـال‬ ‫قمـداری باشـند؛ امـا قطعـا اوضـاع نابسـامان فرهنگـی‬ ‫اخال ‬ ‫و اخالقـی حا کـم بـر لیـگ برتـر والیبـال باعـث عقبگـرد ایـن‬ ‫رشـته بـه لحـاظ فنـی خواهـد شـد‪ .‬برخـی تی مهـای لیـگ‬ ‫برتـری هـم کـه هـواداری هـم ندارنـد بـا اسـتخدام یکـی دو‬ ‫لیـدر از انهـا می خواهنـد کـه بـا توهیـن و جوسـازی شـرایط را‬ ‫بـرای حریفـان سـخت کننـد‪ .‬ایـن همان سیاسـتی اسـت که‬ ‫می گویـد هـدف‪ ،‬وسـیله را توجیـه می کنـد‪ .‬علاوه بـر اینکـه‬ ‫فدراسـیون والیبـال بایـد برخـورد جدی تری بـا بی اخالقی ها‬ ‫داشـته باشـد مربیـان و بازیکنـان والیبـال ایـران هـم نبایـد‬ ‫همـه چیـز را فـدای نتیجه گرایی کنند؛ بـه خصوص مربیانی‬ ‫نشـان بـه تیـم حریـف و داوران‬ ‫کـه مقابـل توهیـن بازیکنا ‬ ‫سـکوت می کننـد بایـد در نظـر داشـته باشـند کـه ممکـن‬ ‫نهـا تیـم حریـف قـرار‬ ‫اسـت روزی خودشـان مـورد توهی ‬ ‫بگیرند‪ .‬عجیب اینکه برخی مربیان هم خودشان به دنبال‬ ‫نشـان‬ ‫ایجاد حاشـیه در زمین مسـابقه هسـتند و از بازیکنا ‬ ‫می خواهنـد کـه بـا ایجـاد فشـار علیـه داور شـرایط را کسـب‬ ‫تهـای ورزش‬ ‫نتیجـه دلخـواه فراهـم کننـد‪ .‬یکـی از ضروری ‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬رعایـت اصـول اخالقـی و فرهنگی اسـت‪ .‬در ورزش‬ ‫ایـران و بـه خصـوص رشـته های ورزشـی پرطرفـدار ایـن‬ ‫یشـود و کمتر کسـی بـه ان اهمیت‬ ‫موضـوع نادیـده گرفته م ‬ ‫می دهـد؛ بـه همیـن خاطـر اسـت کـه حتـی رشـته موفقـی‬ ‫یشـود و هـر‬ ‫همچـون والیبـال درگیـر معضـل بـی اخالقـی م ‬ ‫شبیخون بداخالق ها به والیبال ایران؛‬ ‫پول بگیر و توهین کن!‬ ‫یتـری بـه‬ ‫یهـا شـکل جد ‬ ‫یگـذرد ایـن بی اخالق ‬ ‫روز کـه م ‬ ‫خـود می گیـرد‪ .‬چنـدی پیـش نیـز علـی بدیـع؛ روزنام هنـگار‬ ‫در یادداشـتی به وضعیت امروز جامعه ورزشـی کشور انتقاد‬ ‫یهـا گفتـه بـود کـه خوانـدن بخش هایی از‬ ‫کـرده و از بداخالق ‬ ‫ان خالی از لطف نیسـت‪ .‬بدیع نوشـت‪« :‬از دیر زمان ورزش‬ ‫راهی بوده اسـت ب هسـوی خودسـازی و خودشناسـی‪ ،‬تزکیه‬ ‫نفـس و صیقـل دادن روح و روان در راسـتای وارسـتگی و‬ ‫انسـان کامـل شـدن‪ ،‬کـم نبودنـد افرادی کـه از طریـق ورزش‬ ‫و بـا پـرورش روح و جسـم خـود‪ ،‬انسـان شـدن را معنـا کـرده‬ ‫و نـام خـود را جـاودان سـاخته و الگویـی شـدند بـرای کل‬ ‫جامعـه کـه در کشـور مـا بسـیاری از پهلوانـان گذشـته ماننـد‬ ‫پهلـوان پوریـای ولـی و جهان پهلـوان اقـا تختـی از ان جملـه‬ ‫ً‬ ‫می باشـند و قطعـا یکـی از ارکان ایـن سـیر و سـلوک و انسـان‬ ‫مـداری و حرکـت ب هسـوی انسـان کامـل‪ ،‬اخلاق می باشـد‪.‬‬ ‫اخلاق نه تنهـا در ورزش بلکـه در هـر اجتمـاع انسـانی‪،‬‬ ‫عامـل رشـد و تعالـی فـرد و اجتماع بوده اسـت‪ .‬متاسـفانه در‬ ‫شهـا و جابه جایـی ارزش ها در‬ ‫سـال های اخیـر بـا تغییر نگر ‬ ‫جامعه و متاسفانه با ورود فرهنگ های منحط و نه متعالی‬ ‫غربی و شـرقی به کشـور و خصوصا ورزش‪ ،‬اخالق اجتماعی‬ ‫دچـار صدمـات جبران ناپذیـری شـده اسـت و ایـن مسـئله‬ ‫وقتـی بیشـتر نگران کننـده و تاسـف بار می شـود کـه بـه یـاد‬ ‫اوریـم مـا بـا ان فرهنـگ غنـی ایرانی‪-‬اسلامی خود‪ ،‬روزگاری‬ ‫قمـداری در جهـان بوده ایـم‪،‬‬ ‫به نوعـی صادر کننـده اخال ‬ ‫یکـه ا کثریـت مـردم گیتـی‪ ،‬غـرق در بداخالقـی مطلـق‬ ‫زمان ‬ ‫بودنـد‪ ،‬ایـران و ایرانـی فرهنـگ و منشـور اخالقی کورش کبیر‬ ‫را در سـرلوحه خود داشـت و مردم پایبند به احکام اخالقی‬ ‫زرتشـت ( گفتـار نیـک‪ ،‬پندار نیـک‪ ،‬کردار نیک) بـوده و حتی‬ ‫زمانـی کـه اسلام ظهور کرد‪ ،‬مردم ایـران مروج و مبلغ اخالق‬ ‫حسـنه اسلامی در کنـار فرهنـگ غنـی و متمـدن ایرانـی‬ ‫یکـه شـبه جزیره عـرب در همـان جهالـت‬ ‫بودنـد؛ در حال ‬ ‫حسینشمس‪:‬‬ ‫ً‬ ‫لطفا فوتسال را دست فوتسالی ها بدهید‬ ‫حسـین شـمس‪ ،‬یکـی و شـاید حتـی بهتریـن سـرمربی تاریـخ تیم ملی فوتسـال‬ ‫جبـار ایـران را بـدون باخـت قهرمـان اسـیا‬ ‫ایـران اسـت‪ .‬مـردی کـه توانسـته پن ‬ ‫کنـد و تنهـا ‪ ۵۳‬ثانیـه بـرای رسـتگاری برابر نایب قهرمـان دنیا کـم اورد‪ .‬مردی که‬ ‫خاطـرات خوشـی بـرای فوتسـالی ها سـاخت و نـام خـودش را در این رشـته در‬ ‫یسـت که تمام حسـرت‬ ‫ایـران جاودانـه کـرد‪ .‬حسـین شـمس؛ مربـی زحمتکش ‬ ‫یشـود؛ ثانیه هایی که هـم در دلش غوغا بود‬ ‫زندگـی اش در ‪ ۵۳‬ثانیـه خالصه م ‬ ‫و هـم در ذهنـش‪ .‬او هیـچ گاه لحظـات پایانـی دیـدار تیـم ملی فوتسـال بـا ایتالیا‬ ‫در جام جهانـی ‪ ۲۰۰۸‬را فرامـوش نخواهـد کـرد‪ .‬لحظاتـی کـه پیـروزی و صعـود را‬ ‫از دسـت داده بـود و حتـی نمی توانسـت از جایـش بلنـد شـود‪ .‬در سـرش درگیـر‬ ‫پید اکـردن مافیـا سیسـیل بـود و در دلـش خدا خدا می کرد که جوانانش دسـت‬ ‫یسـت‬ ‫بـه معجـزه بزننـد و گل ششـم را به ثمـر برسـانند‪ .‬حسـین شـمس‪ ،‬کس ‬ ‫کـه سـال ها هدایـت تیـم ملـی فوتسـال را برعهـده داشـته و سـابقه باخـت در‬ ‫یهـای اسـیایی نداشـته اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ شـمس درخصـوص‬ ‫باز ‬ ‫تهـای سـاختار فوتسـال مـا بـا فوتسـال اسـیا و انتقادهـای زیـادی بـه ان‬ ‫تفاو ‬ ‫وارد است‪ ،‬گفت‪« :‬باید رئیس کمیته فوتسال‪ ،‬رئیس سازمان لیگ هم باشد‪.‬‬ ‫یـک سـری مسـائل مثـل تیـم ملـی و باشـگاه ها وجـود دارد کـه دونفـر‬ ‫متفاوت نمی توانند درباره ان تصمیم بگیرند؛ البته اینکه چه کسی‬ ‫باشـد هـم مهـم اسـت‪ .‬کسـی بایـد باشـد کـه بتوانـد هـم تیـم ملـی و‬ ‫هـم باشـگاه ها را کنتـرل کننـد‪ .‬یـک ادم تمام وقـت می خواهـد‬ ‫ً‬ ‫کـه هیـچ کار دیگـری نداشـته باشـد‪ ،‬ثانیـا مقبولیـت در جامعـه‬ ‫فوتسـال داشـته باشـد کـه بخواهـم مثـال بزنـم‪ .‬علـی تارقلیـزاده‬ ‫بهتریـن مثـال اسـت‪ .‬او در ‪ AFC‬تـازه بازنشسـته شـده اسـت و‬ ‫در ایران اسـت‪ .‬این فرد برای کمیته فوتسـال و سـازمان لیگ‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬فیفا‪ ،‬تمام اسـیا و جامعه فوتسـال ایـران او‬ ‫فـرد مقبول ‬ ‫را می شناسـند و قبولـش دارنـد‪ .‬کسـی کـه چند شـغل داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـد‪ ،‬صالح نیسـت‪ .‬مثال یک نفر از جامعه فوتسـال حسـین‬ ‫شـمس را قبول ندارد که در فالن پسـت باشـد‪ ،‬حسـین شمس‬ ‫نجـا بـرود»‪ .‬او بااشـاره به شـرایط امـروز‬ ‫چـه اصـراری دارد کـه ا ‬ ‫و بداخالقـی خـود مانـد و هماننـد اروپـای ان روزگار بـود»‪.‬‬ ‫او در بخـش دیگـری از یادداشـت خـود عنـوان کـرد‪« :‬بایـد‬ ‫کاری کـرد‪ ،‬فقـط باشـعار و ادعـا اتفاقـی رخ نمی دهـد‪ ،‬اینکـه‬ ‫بـرای دیگـران نسـخه بنویسـیم و واعـظ غیرمتعـظ باشـیم‬ ‫در حالی کـه خـود از قافلـه اخالق جامانده ایم تا کی و تا کجا؟‬ ‫تـا کـی پهلوانـان واقعی این روزگار مانند رسـول خـادم و دیگر‬ ‫اخالق گرایان ورزش باید خانه نشـین باشـند؟ تا کی ‪ ...‬باشـد‬ ‫که فرجی شود و از این وضعیت‪ ،‬ورزش کشور رهایی یابد»‪.‬‬ ‫به نظـر می رسـد کـه زمـان یـک بازنگـری در کلیـات اخالقـی‬ ‫حـوزه ورزش فرارسـیده؛ چرا کـه ا گرچـه فوتبـال همـواره بـا‬ ‫حاشـیه هایی از بی اخالقـی و هنجارشـکنی ها همـراه بـوده‬ ‫اسـت؛ اما ورود این مقوله به دیگر ورزش ها ازجمله والیبال‬ ‫کـه روزگاری ورزشـی دانشـگاهی محسـوب می شـد‪ ،‬نویـد‬ ‫بدعت هایـی تـازه را می دهد که چندان خوشـایند و زیبنده‬ ‫ورزش کشـور مـا نیسـت‪.‬‬ ‫فوتسـال ایـران به ویـژه در بخـش مدیریتـی‬ ‫همچنیـن افـزود‪« :‬تـرس ایـن را دارم کـه جامعـه‬ ‫فوتسـال به دلیـل نارضایتـی از فدراسـیون فوتبال‪،‬‬ ‫تیـم ملـی فوتبـال را نفریـن کنـد‪ .‬وقتـی یک نفـر‬ ‫را از یـک جایـی برمی دارنـد و می گذارنـد بـاالی‬ ‫سـر فوتسـال و می گوینـد کـه حـق نـداری اعتراضـی‬ ‫کنـی و حرفـی بزنـی‪ ،‬ا گـر دستشـان بـه‬ ‫جایـی نرسـد‪ ،‬نفریـن می کننـد‪.‬‬ ‫مـن خواهشـی کـه از رئیـس‬ ‫فدراسـیون دارم‪ ،‬این اسـت که‬ ‫تکلیـف فوتسـال را مشـخص‬ ‫کننـد و ان را دسـت فوتسـالی ها‬ ‫بدهـد؛ همان طور کـه کشـتی‬ ‫دسـت علـی دبیـر اسـت و‬ ‫تکوانـدو دسـت هـادی سـاعی‪.‬‬ ‫در غیر این صـورت زور مـا بـه‬ ‫فدراسـیون نمی رسـد و تنهـا‬ ‫کاری کـه می توانـم انجـام دهـم‪،‬‬ ‫نفرین کـردن اسـت»‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪11‬‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫برنامه ورزشی برای بیماران دیابتی‬ ‫مائده برهانی؛ اولین لژیونر تاریخ والیبال زنان ایران‬ ‫مائـده برهانـی در اول تیر مـاه ‪ ۱۳۶۷‬در اصفهـان متولـد شـد‪ .‬او تحصیلات خـود را در دانشـگاه تربیت بدنـی‬ ‫کسـتاره تیم‬ ‫دنبـال کـرده و عمـده ای فعالیـت خـود را در باشـگاه های اصفهان گذراند ه اسـت‪ .‬از او به عنوان ت ‬ ‫‪17‬سـالگی اغـاز کرد؛ اما اسـتعداد و توانایی اش‬ ‫یشـود‪ .‬والیبال را از سـال ‪ ۱۳۸۴‬در سـن ‬ ‫ملـی والیبـال نیـز یـاد م ‬ ‫باعث شـد تا د وسـال بعد به تیم ملی والیبال دعوت شـود‪ .‬او تجربه بازی در باشـگاه های سـپاهان‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫ازاد‪ ،‬پرسـپولیس‪ ،‬گیتـی پسـند و بانـک سـرمایه را دارد‪ .‬برهانـی شـش دوره در جـام باشـگاه های اسـیا حضـور‬ ‫داشته اسـت‪ .‬انتقالـش بـه باشـگاه شـومن بلغارسـتان باعث شـد اولیـن لژیونر تاریـخ والیبال زنان شـود‪.‬‬ ‫امید عالیشاه؛ اقای پاس گل در لیگ برتر‬ ‫یم ــاه ‪ ۱۳۷۰‬در س ــاری متول ــد‬ ‫امی ــد عالیش ــاه در ‪ ۲۰‬د ‬ ‫ً‬ ‫ش ــد‪ .‬او اه ــل شهرس ــتان س ــاری و اصالت ــا از روس ــتای‬ ‫ارس ــت در نزدیک ــی ب ــاداب س ــورت اس ــت و لیس ــانس‬ ‫تربیت بدن ــی از دانش ــگاه دارد‪ .‬امی ــد عالیش ــاه فوتب ــال را‬ ‫از مدرس ــه و ب ــازی در مس ــابقه های بی ــن م ــدارس اغ ــاز‬ ‫ک ــرد و ازطری ــق اس ــتعدادیاب های تی ــم مل ــی در س ــن‬ ‫‪ ۱۰‬س ــالگی ب ــه تی ــم مل ــی نونه ــاالن زی ــر ‪۱ ۱‬س ــال دع ــوت‬ ‫ش ــد‪ .‬امی ــد عالیش ــاه در س ــال ‪ ۲۰۰۴‬فوتب ــال را در تی ــم‬ ‫پدی ــده س ــاری در رده جوان ــان ای ــن باش ــگاه ش ــروع ک ــرد‬ ‫کس ــال ب ــه تی ــم مقاوم ــت س ــاری ام ــد و در‬ ‫و پ ــس از ی ‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۰۷‬ب ــه صنای ــع طالی ــی س ــمنان رف ــت و و یک ــی از‬ ‫مهر هه ــای کلی ــدی و تاثیرگ ــذار در تی ــم جوان ــان صنای ــع‬ ‫طالی ــی به حس ــاب می ام ــد‪ .‬تی ــم فوتب ــال نس ــاجی‬ ‫مازن ــدران اولی ــن باش ــگاه حرفـ ـه ای امی ــد عالیش ــاه ب ــود‬ ‫ک ــه حاص ــل کار او ‪ ۱۶‬ب ــازی و ‪ ۳‬گل ب ــرای ای ــن تی ــم ب ــود‪.‬‬ ‫نط ــور‬ ‫امی ــد عالیش ــاه به عل ــت مصدومی ــت نتوانس ــت ا ‬ ‫ک ــه بایدوش ــاید در نف ــت ته ــران بدرخش ــد‪ .‬مصدومی ــت‬ ‫یک ــه‬ ‫ک فص ــل ب ــود‪ .‬امی ــد عالیش ــاه درحال ‬ ‫وی ب هم ــدت ی ـ ‬ ‫از چن ــد تی ــم لی ــگ برت ــری در فص ــل جدی ــد پیش ــنهاد‬ ‫داش ــت‪ ،‬ب ــه تی ــم راه اه ــن پیوس ــت ت ــا بتوان ــد زیر نظ ــر‬ ‫اق ــای گل جه ــان‪ ،‬خ ــودش را ب ــه فوتب ــال حرف ـه ای کش ــور‬ ‫معرف ــی کن ــد ک ــه در این ام ــر موف ــق ش ــد‪ .‬امی ــد عالیش ــاه‬ ‫در نخس ــتین س ــال حض ــورش در تی ــم راه اه ــن بس ــیار‬ ‫موفــق عمــل کــرد‪ .‬او در این تیــم در مجمــوع ‪ ۱۹۸۳‬دقیقــه‬ ‫ب ــازی‪ ۹ ،‬گل و ‪ ۳‬پ ــاس گل داد؛ یعن ــی در ه ــر ‪ ۲۲۰‬دقیق ــه‪،‬‬ ‫ی ــک گل به نتیج ــه رس ــاند؛ البت ــه امی ــد عالیش ــاه به عل ــت‬ ‫تو شش ــم نتوانس ــت تیم ــش را‬ ‫مصدومی ــت از هفت ــه بیس ‬ ‫تــا انتهــای لیــگ همراهــی کنــد و فصــل جدیــد خــودش را‬ ‫از هفتــ ه هجده ــم ش ــروع ک ــرد ک ــه نتوانس ــت گل ــی در ‪۱۶‬‬ ‫ب ــاری ک ــه ب ــرای راه اه ــن در فص ــل جدی ــد ب ــه ب ــازی رف ــت‬ ‫به نتیج ــه برس ــاند؛ ول ــی عملک ــرد فوق الع ــاده اش در ان‬ ‫زم ــان مقاب ــل تیم های ــی مانن ــد پرس ــپولیس‪ ،‬ترا کت ــور و‬ ‫اس ــتقالل نظ ــر فوتب ــال دوس ــتان را ب هس ــمتش جل ــب‬ ‫یه ــا او را به عن ــوان پدی ــده لی ــگ‬ ‫یک ــه بعض ‬ ‫ک ــرد؛ تاجای ‬ ‫برت ــر در س ــال ‪ ۹۲ -۹۱‬می دانس ــتند‪ .‬امی ــد عالیش ــاه در‬ ‫یک ــرد؛‬ ‫تی ــم فوتب ــال راه اه ــن ب هم ــدت دو فص ــل ب ــازی م ‬ ‫نتیج ــه کار امی ــد عالیش ــاه در ای ــن تی ــم ‪ ۴۶‬ب ــازی رس ــمی‬ ‫و ‪ ۱۴‬گل ب ــود‪ .‬یک ــی از به یادماندنی تری ــن صحن هه ــای‬ ‫فوتب ــال او گلزن ــی در دارب ــی ‪ ۷۹‬پایتخ ــت اس ــت ک ــه در‬ ‫دقیق ــه ‪ ۸۲‬دروازه تی ــم اس ــتقالل را ب ــاز ک ــرد و باش ــگاه‬ ‫لو انتقــاالت‬ ‫پرســپولیس بــا گل او ‪ ۲‬بــر ‪ ۱‬پیــروز شــد‪ .‬در نق ‬ ‫تابس ــتانی فص ــل ‪ ۲۰۱۳‬لی ــگ برت ــر فوتب ــال ای ــران‪ ،‬امی ــد‬ ‫عالیش ــاه ب ــا ق ــراردادی ب هم ــدت د وس ــال ب ــه تی ــم فوتب ــال‬ ‫پرس ــپولیس ته ــران پیوس ــت‪ .‬امی ــد عالیش ــاه نخس ــتین‬ ‫ب ــازی رس ــمی خ ــود را ب ــرای باش ــگاه پرس ــپولیس در‬ ‫مس ــابقه ب ــا مل ــوان انج ــام داد و توانس ــت ی ــک گل در ان‬ ‫مس ــابقه بزن ــد‪ .‬او س ــابقه گلزن ــی در درب ــی ته ــران را نی ــز‬ ‫دارد و گل پی ــروزی باش ــگاه پرس ــپولیس را در درب ــی ‪۷۹‬‬ ‫ب ــه تی ــم اس ــتقالل زد‪ .‬او در باش ــگاه پرس ــپولیس ازنظ ــر‬ ‫تع ــداد پ ــاس گل مناس ــب عم ــل ک ــرد؛ همچنی ــن امی ــد‬ ‫عالیش ــاه در پای ــان لی ــگ پانزده ــم بیش تری ــن تع ــداد‬ ‫پ ــاس گل در بی ــن تم ــام بازیکن ــان لی ــگ را ارس ــال ک ــرد‪.‬‬ ‫نطــور وی ســابقه کاپیتانــی در باشــگاه پرســپولیس‬ ‫همی ‬ ‫را داراس ــت‪ .‬بع ــد از اع ــام امی ــد عالیش ــاه ب ــرای جدای ــی از‬ ‫پرس ــپولیس‪ ،‬سرپرس ــت ای ــن باش ــگاه معتق ــد ب ــود امی ــد‬ ‫عالیش ــاه می توانس ــته در پرس ــپولیس بمان ــد و اع ــام ک ــرد‬ ‫در زم ــان عق ــد ق ــرارداد‪ ،‬او هیچ گون ــه صحبت ــی درب ــاره‬ ‫خدمــت ســربازی و مشــکل تحصیلــی نکــرده اســت‪ .‬امیــد‬ ‫یک ــه دانش ــجوی ت ــرم ‪ ۷‬ب ــود و معافی ــت‬ ‫عالیش ــاه درحال ‬ ‫تحصیل ــی داش ــت‪ ،‬به دلی ــل مش ــکالت مال ــی اع ــام‬ ‫مش ــمولیت ک ــرد و ب ــرای خدم ــت س ــربازی در س ــال ‪۹۵‬‬ ‫ً‬ ‫کس ــال مج ــددا‬ ‫ب ــه ترا کتورس ــازی پیوس ــت و پ ــس از ی ‬ ‫ب ــه باش ــگاه پرس ــپولیس برگش ــت‪ .‬او ب هس ــبب محرومی ــت‬ ‫یه ــای زی ــادی‬ ‫لو انتق ــاالت در باز ‬ ‫ترا کتورس ــازی از نق ‬ ‫ب ــرای ای ــن تی ــم ب ــه می ــدان نرف ــت؛ ول ــی در تمرین ه ــای‬ ‫ای ــن تی ــم ش ــرکت داش ــت ک ــه ب ــا وا کن ــش یحی ــی‬ ‫گل محم ــدی (س ــرمربی وق ــت ترا کتورس ــازی تبری ــز) نی ــز‬ ‫روبـ ـه رو ش ــد‪ .‬تی ــم فوتب ــال ترا کتورس ــازی تبری ــز به عل ــت‬ ‫حض ــور عالیش ــاه در ی ــک برنام ــه ورزش ــی وی ــژه ش ــهراورد‬ ‫تهــران‪ ،‬او را کنــار گذاشــت کــه ســبب ایجــاد حاشــیه های‬ ‫رس ــانه ای ه ــم ش ــد‪ .‬امی ــد عالیش ــاه در م ــورد ش ــغلش‬ ‫تهــای خــدا ایــن بــود کــه شــغلی‬ ‫می گویــد‪« :‬یکــی از محب ‬ ‫پی ــدا ک ــردم ک ــه ه ــم پ ــول خوب ــی درمـ ـی اوردم و ه ــم از‬ ‫یب ــرم‪ .‬نخس ــتین بار پی ــش از ب ــازی‬ ‫ای ــن ش ــغل ل ــذت م ‬ ‫در تی ــم نس ــاجی ب ــا تی ــم بهن ــام ق ــرارداد چهارمیلیون ــی‬ ‫بس ــتم ک ــه ان زم ــان پ ــول خوب ــی در س ــن و س ــالم ب ــود‪.‬‬ ‫ان هن ــگام ‪ ۱٫۵‬میلیون توم ــان را باب ــت رضایت نام ــه ب ــه‬ ‫مدرس ــه یعن ــی باش ــگاه پدی ــده س ــاری دادن ــد ک ــه انج ــا‬ ‫یک ــردم‪ .‬بع ــد ه ــم بقی ـه اش را ندادن ــد تا اینک ــه ب ــه‬ ‫ب ــازی م ‬ ‫یس ــت و به جرئ ــت قس ــم‬ ‫نس ــاجی رفت ــم‪ .‬پ ــدر م ــن فوتبال ‬ ‫یخ ــورم چنانچ ــه امکان ــات و ش ــرایط زندگ ــی اج ــازه‬ ‫م ‬ ‫مــی داد ک ــه فوتب ــال را ادام ــه ده ــد‪ ،‬یک ــی از بازیکن ه ــای‬ ‫یش ــد‪ .‬او ی ــک فوتبالیس ــت ق ــوی ب ــود‬ ‫ب ــزرگ مملک ــت م ‬ ‫ک ــه فوتب ــال را ادام ــه ن ــداد‪ .‬نظ ــر پ ــدر و م ــادرم برای ــم مه ــم‬ ‫اس ــت‪ .‬پ ــدرم ا گ ــر بگوی ــد فوتب ــال ب ــازی نک ــن‪ ،‬فوتب ــال‬ ‫یگ ــذارم؛ البت ــه م ــادرم همیش ــه می گوی ــد؛ ا گ ــر‬ ‫را کن ــار م ‬ ‫فوتب ــال ب ــازی نکن ــی م ــن ش ــادمان ترم‪ .‬پ ــدرم همـ ـه کاره‬ ‫مــن اســت و بــرای قــرارداد بســتن هــم بــا پــدرم م ـی روم»‪.‬‬ ‫امی ــد عالیش ــاه س ــابقه ب ــازی ب ــرای تی ــم مل ــی نوجوان ــان‬ ‫ای ــران را داراس ــت؛ او در همی ــن پای ــه در جام جهانـــی‬ ‫فوتب ــال نوجوان ــان حض ــور داش ــت‪ .‬وی در پنـــج بـــازی‬ ‫رســمی بــرای تیــم ملــی فوتبــال جوانــان ایــران بــه میــدان‬ ‫رفتــه و یــک گل هــم زده اســت‪ .‬او بــرای تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫امیــد ایــران نیــز بــازی کــرده اســت؛ همچنیــن بــا درخشــش‬ ‫در لیــگ برتــر توانســت توجــه کارلــوس کـی روش؛ ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی ایــران را نیــز جلــب کنــد و بــه تیــم ملــی دعــوت‬ ‫گس ــاالن ب ــه‬ ‫ش ــود؛ ام ــا بازی ه ــای اندک ــی را در تی ــم بزر ‬ ‫می ــدان رف ــت‪ .‬اف ــزون ب ــر دس ــتاوردهای داخل ــی ب ــا تی ــم‬ ‫پرســپولیس‪ ،‬شــامل چهــار قهرمانــی لیــگ‪ ،‬یــک قهرمانــی‬ ‫ج ــام حذف ــی و چه ــار قهرمان ــی س ــوپرجام‪ ،‬او توانســـته‬ ‫اس ــت افتخ ــارات بین الملل ــی چ ــون نایب قهرمانـــی در‬ ‫لی ــگ قهرمان ــان اس ــیا ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۲۰‬را نی ــز به دس ــت اورد‬ ‫و از بازیکن ــان اثرگ ــذار تیم ــش در ای ــن افتخ ــارات باش ــد‪.‬‬ ‫یت ــوان بـــه بیشـــترین‬ ‫ازجمل ــه افتخ ــارات ف ــردی او م ‬ ‫تع ــداد پ ــاس گل در لی ــگ برت ــر فوتب ــال ب ــا ‪ ۲۷‬پ ــاس گل‬ ‫اش ــاره ک ــرد‪ .‬امی ــد هم ا کن ــون در پســـت وینگـــر بـــرای‬ ‫باش ــگاه فوتب ــال پرس ــپولیس در لی ــگ برت ــر خلیج ف ــارس‬ ‫ب ــازی می کن ــد و کاپیت ــان اول سر خ پوشـــان اســـت‪.‬‬ ‫ا گاهـــی از تکنیـــک تمرینـــات جهـــت جلوگیـــری از‬ ‫اســـیب های ورزشـــی بـــرای بیمـــاران دیابتـــی ام ــری‬ ‫ضروری س ــت‪ .‬به گ ــزارش ایس ــنا؛ بیم ــاران دیابت ــی دچ ــار‬ ‫اختـــال متابولیســـم کربوهیـــدرات‪ ،‬چربـــی و پروتئی ــن‬ ‫هســتند و در دیابــت نــوع ‪ ۱‬کمبــود انســولین و در دیابــت‬ ‫ن ــوع ‪ ۲‬و دیاب ــت ب ــارداری‪ ،‬مقاوم ــت باف ــت ب ــه انس ــولین‬ ‫وج ــود دارد‪ .‬دیاب ــت ن ــوع ‪ ۱‬قابل پیش ــگیری نیس ــت؛ ول ــی‬ ‫ن ــوع ‪ ۲‬ب ــا تغیی ــر ش ــیوه زندگ ــی‪ ،‬رژی ــم غذای ــی مناس ــب و‬ ‫ورزش‪ ،‬قابل جلوگیری ســت‪ .‬در هنگام ورزش باید ســطح‬ ‫گلوک ــز خ ــون تثبی ــت ش ــده باش ــد ت ــا اخت ــال هش ــیاری‬ ‫و عملک ــرد پی ــش نیای ــد و در واق ــع تنظیم ــات هورمون ــی‬ ‫بـــدن اســـت کـــه در این بحـــران بـــه تثبیـــت قن دخ ــون‬ ‫کمـــک می کننـــد‪ .‬در فعالیـــت بدنـــی بـــا کاهـــش ترش ــح‬ ‫نه ــا‬ ‫انســـولین و افزایـــش ترشـــح گلوکا گـــون وکاتکوالمی ‬ ‫این امـــر صـــورت می گیـــرد و ایـــن تنظیمـــات هورمون ــی‬ ‫در دیابتی ه ــا مخت ــل اس ــت‪ .‬در دیاب ــت ن ــوع ‪ ۱‬اخت ــال‬ ‫قند خ ــون در ضم ــن فعالیت ه ــای ورزش ــی بیش ــتر اس ــت‬ ‫و خط ــر کتواس ــیدوز دیابت ــی و کاه ــش ی ــا افزای ــش س ــطح‬ ‫قند خ ــون بیش ــتر وج ــود دارد؛ ام ــا در دیاب ــت ن ــوع ‪ ۲‬ب ــروز‬ ‫ایـــن خطـــرات کمتـــر اســـت‪ .‬به هر صـــورت در بیم ــاران‬ ‫دیابتــی‪ ،‬برنامــه تمریــن ورزش بایــد زیر نظــر و بــا مشــورت‬ ‫یک ــه‬ ‫اف ــراد متخص ــص ط ــب ورزش ــی ص ــورت پذی ــرد‪ .‬فرد ‬ ‫‪ GTT‬مخت ــل دارد ب ــا ‪ ۱۵۰‬دقیق ــه ورزش منظ ــم در ط ــول‬ ‫هفتـــه در ســـطح متوســـط می توانـــد از بـــروز دیاب ــت‬ ‫جلوگیــری کنــد و ورزش هــای هــوازی بــرای افــراد مبتــا بــه‬ ‫دیاب ــت ن ــوع ‪ ۲‬بس ــیار مفید اس ــت‪ .‬این اف ــراد ابت ــدا دوی‬ ‫ارام یــا دوچرخــه ثابــت در حــد ســبک به مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫داشــته باشــند و ســپس ‪ ۵‬الــی ‪ ۱۰‬دقیقــه تمرینــات کشــش‬ ‫و انعطاف پذی ــری انج ــام دهن ــد و بهت ــر اس ــت عض ــات‬ ‫را در وضعیـــت کشـــش به مـــدت ‪ ۳۰‬ثانیـــه نگـــه دارن ــد؛‬ ‫یس ــت‬ ‫ســـپس تمرینـــات اصلـــی کـــه به صـــورت مقاومت ‬ ‫را ش ــروع کنن ــد ک ــه ای ــن تمرین ــات در ه ــر س ــت‪ ۱۰ ،‬ت ــا ‪۱۵‬‬ ‫تکـــرار داشـــته باشـــد‪ .‬بـــرای همـــه گروه هـــای عض ــات‬ ‫بــزرگ‪ ،‬تمریــن در نظــر گرفتــه شــود و سه جلســه در هفتــه‬ ‫به صــورت منظــم مدنظــر قــرار گیــرد‪ .‬بایــد در نظــر داشــت‬ ‫کــه هرچــه محدودیــت حرکت یابــی تحرکــی بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫بایـــد زمـــان ســـرد کردن و گرم کـــردن طوالنی تـــر باش ــد؛‬ ‫در صورتی کــه قندخــون قبــل از تمریــن کمتــر از ‪ ۱۰۰‬باشــد‪،‬‬ ‫بهتــر از انجــام فعالیــت ورزشــی خــودداری کــرد؛ همچنیــن‬ ‫در قنــد خــون بــاالی ‪ ۳۰۰‬نیــز فعالیــت ورزشــی متوســط و‬ ‫ً‬ ‫س ــنگین مج ــاز نیس ــت و در ای ــن بیم ــاران معم ــوال ‪ ۶‬ت ــا‬ ‫‪ ۱۴‬س ــاعت پ ــس از تمرین ــات ورزش ــی س ــطح قن ــد خ ــون‬ ‫پائی ــن می ای ــد و دچ ــار هیپوگلیس ــمی می ش ــوند‪ .‬ب ــرای‬ ‫جلوگی ــری از ای ــن هیپوگلیس ــمی ابت ــدا می ت ــوان مص ــرف‬ ‫کربوهیــدرات به خصــوص در تمرینــات ســبک و متوســط‬ ‫قب ــل از تمرین ــات افزای ــش ی ــاب‪ ،‬س ــپس کم ک ــردن مق ــدار‬ ‫انس ــولین مصرف ــی به خص ــوص در تمرین ــات ش ــدید و نی ــز‬ ‫تزریق ه ــای مک ــرر انس ــولین بااس ــتفاده از پم ــپ انس ــولین‬ ‫در جلوگی ــری از هیپوگلیس ــمی مفی ــد اس ــت‪ .‬ا گ ــر س ــطح‬ ‫قندخــون کمتــر از ‪ ۱۲۵‬باشــد‪ ،‬بایــد قبــل از مســابقه ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰‬گ ــرم کربوهی ــدرات و ا گ ــر ‪ ۱۲۵-۱۸۰‬باش ــد‪ ۱۰ ،‬ت ــا ‪۲ ۰‬گ ــرم‬ ‫کربوهی ــدرات مص ــرف کن ــد‪ .‬در فعالیت ه ــای س ــنگین و‬ ‫تمرین ــات ک ــه بی ــش از چهارس ــاعت ط ــول می کش ــد بای ــد‬ ‫‪ ۳۰‬تـــا ‪ ۵۰‬درصـــد میـــزان انســـولین را کاهـــش داد‪ .‬الزم‬ ‫اس ــت ورزش ــکار‪ ،‬مرب ــی و کادر بهداش ــتی عالئ ــم کاه ــش‬ ‫قندخ ــون را بدانن ــد و در ص ــورت ب ــروز‪ ،‬از مناب ــع قن ــدی‬ ‫ماننــد اب میــوه‪ ،‬اب نبــات یــا قنــد‪ ،‬قــرص گلوکــز اســتفاده‬ ‫کنن ــد و س ــپس کربوهی ــدرات پیچی ــده و ی ــا م ــواد ح ــاوی‬ ‫پروتئی ــن مص ــرف کن ــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی استان یزد‪:‬‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد؛‬ ‫احیای واحدهای راکد؛ بهترین راهکار افزایش تولید‬ ‫اسـتاندار فـارس گفـت‪« :‬احیـای واحدهـای را کـد یکـی از بهتریـن‪ ،‬مناسـب ترین و کم هزینه تریـن‬ ‫راهکارهـا بـرای افزایش تولید و ایجاد اشـتغال اسـت»‪ .‬محمدهادی ایمانیـه افزود‪« :‬باتوجه به اینکه‬ ‫واحدهای را کد بخش قابل توجه از فرایند تولید ازقبیل دریافت زمین‪ ،‬احداث سـاختمان‪ ،‬تامین‬ ‫ً‬ ‫زیرسـاخت ها و نصـب ماشـین االت را طـی کرده انـد طبیعتـا تامیـن منابـع موردنیـاز و رفـع برخـی از‬ ‫نهـا ماننـد اسـتمهال وام و تقسـیط بدهـی بـه دسـتگاه های اجرایـی می توانـد فراینـد‬ ‫مشـکالت ا ‬ ‫ایجاد اشـتغال را سـرعت ببخشـد‪ .‬تا کنون و به منظور خار ج کردن واحدهای تولیدی و صنایع را کد‬ ‫اسـتان جلسـات متعـددی برگـزار شـده کـه بـه خـروج برخـی از ایـن واحدهـا از رکـود منجر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫خشونت خانگی در یزد روند رو به تزایدی دارد‬ ‫معـاون بهزیسـتی یـزد گفـت‪« :‬خشـونت خانگـی به ویـژه کـودک ازاری‪ ،‬همسـرازاری‪ ،‬سـالمند ازاری‬ ‫ّ‬ ‫و خشـونت علیـه زنـان در یـزد رونـد رو به تزایـدی دارد»‪ .‬عبـاس متولی پـور با بیان اینکـه در دوره‬ ‫مداخالت مددکاری اجتماعی در خشـونت خانگی نکات مهمی مطرح شـده‪ ،‬افزود‪« :‬اسـیب های‬ ‫اجتماعـی در اسـتان با توجه بـه امـاری کـه در حوزه هـای مختلـف داریم خشـونت امار باالیـی دارد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی افـزود‪« :‬زنـگ خطـر افزایـش خشـونت را به صـدا در اورده ایـم کـه بایـد به ان رسـیدگی شـود‪ .‬طبعا‬ ‫در بافـت فرهنگـی مذهبـی یـزد خشـونت نبایـد باشـد؛ امـا متاسـفانه اغلـب افـراد تحت خشـونت‪،‬‬ ‫یهـا نیـز خشـونت وجـود دارد؛ امـا در افـراد غیر بومـی و اتبـاع خارجـه زیـاد اسـت»‪.‬‬ ‫غیر بومـی هسـتند‪ .‬در یزد ‬ ‫بررسی مشکالت صنایع شهرری در ستاد تسهیل استان تهران‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫مشــکالت صنایــع شهرســتان ری در ســتاد تســهیل کــه‬ ‫هــر هفتــه به میزبانــی یکــی از شهرســتان های اســتان‬ ‫یشــود‪ ،‬مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تهــران برگــزار م ‬ ‫س هشــنبه های تســهیل‪ ،‬نــام دیگر ســتاد اســتانی کارگروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســت کــه هــر هفتــه ب هطــور‬ ‫مســتمر در روزهــای یکشــنبه و در اســتانداری برگــزار‬ ‫یشــود؛ امــا در کنــار ان روزهــای س هشــنبه بــه ســراغ‬ ‫م ‬ ‫شهرســتان ها مـی رود و مســائل را در همــان شهرســتان‬ ‫مــورد بحــث و بررســی قــرار می دهــد‪ .‬در قالــب ایــن طــرح‬ ‫جدیــد‪ ،‬هر هفتــه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتان تهــران بــه یکــی از شهرســتان ها ســفر می کنــد و‬ ‫ضمــن بررســی میدانــی مشــکالت صنایــع ان منطقــه‪،‬‬ ‫نشســت نهایــی خــود را به میزبانــی شــهرک صنعتــی‬ ‫یــا فرمانــداری ان محــدوده برگــزار و در ان بــرای رفــع‬ ‫حشــده تصمیم گیــری می کنــد‪ .‬س هشــنبه‬ ‫مشــکالت مطر ‬ ‫تســهیل ایــن هفتــه به میزبانــی فرمانــداری شهرســتان‬ ‫ری برگــزار شــد‪ .‬نهمیــن جلســه در نهمیــن شهرســتان‬ ‫کــه در ان علــی مهــری؛ معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی‬ ‫اســتاندار‪ ،‬حمیــد زمانــی؛ معــاون اســتاندار و فرمانــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری‪ ،‬محمــود ســیجانی؛ رئیــس ســازمان‬ ‫صمــت اســتان تهــران‪ ،‬جبرائیــل بــرادری؛ مدیــرکل جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان تهــران‪ ،‬ســعید صادقــی؛ مدیرعامــل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان و دیگــر مســئوالن‬ ‫اســتانی و شهرســتانی حضــور داشــتند و طــی ان‬ ‫مشــکالت ‪ ۱۰‬واحــد صنعتــی بررســی شــد‪.‬‬ ‫از بازدید از شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫تا تصمیم گیری در ستاد تسهیل‬ ‫علـی مهـری؛ معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار‬ ‫تهـران نیـز در حاشـیه ایـن جلسـه با اشـاره به بازدیـد‬ ‫انجام گرفتـه از شـهرک صنعتـی‪ ،‬در خصـوص اخریـن‬ ‫تصمیمات اتخا ذشـده در زمینه رفع مشـکالت این شـهرک‬ ‫صنعتی و س هشـنبه های تسـهیل کـه این بـار در فرمانداری‬ ‫ری برگـزار شـد‪ ،‬سـخن گفـت‪ .‬مهـری مهم تریـن مشـکالت‬ ‫شروی شـهرک صنعتی شـمس اباد را کمبود پسـت های‬ ‫پی ِ ‬ ‫بـرق‪ ،‬رفـع موانـع حـوزه تامیـن اجتماعـی و رفـع مشـکل‬ ‫خـط انتقـال اب برشـمرد و یـاداور شـد‪ :‬مشـکل تامیـن بـرق‬ ‫تـا حـدودی برطـرف شـد‪ ،‬بـرای مسـئله اجتماعـی تـا هفتـه‬ ‫اتـی بـا مسـئوالن ایـن بخـش نشسـتی برگـزار و تصمیم گیری‬ ‫یشـود و بـا رفـع مشـکل انتقـال خـط اب تـا سـال اتـی ایـن‬ ‫م ‬ ‫شـهرک مشـکلی در کمبـود اب نخواهـد داشـت‪ .‬وی بـه‬ ‫تصویب ‪ ۱۷‬تصمیم در سـتاد تسـهیل شهرسـتان ری اشـاره‬ ‫و تا کیـد کـرد‪ :‬با توج هبـه اختیـاری کـه قانـون بـه ایـن کارگروه‬ ‫داده اسـت‪ ،‬مصوبات ان برای تمامی دسـتگاه های اجرایی‬ ‫الزم االجراسـت و کمیتـه پیگیـری نیـز یـک هفتـه پـس از‬ ‫برگـزاری جلسـه‪ ،‬مصوبـات را پیگیـری می کنـد‪.‬‬ ‫سوخت؛ مهم ترین مشکل صنایع‬ ‫حمیـد زمانـی؛ فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری نیـز در پایـان‬ ‫ایـن نشسـت در جمـع خبرنـگاران حاضـر شـد و گفـت‪ :‬در‬ ‫سـتاد تسـهیل اسـتان تهـران کـه در این شهرسـتان برگـزار‬ ‫حشـده‪ ،‬تامیـن سـوخت‬ ‫شـد‪ ،‬مهم تریـن مسـئله مطر ‬ ‫موردنیـاز واحدهـا صنعتـی بـود‪ .‬وی با اشـاره به قرار گرفتـن‬ ‫در دوره گـذار فصـل سـرد و افزایـش مصـرف سـوخت در‬ ‫بخـش تولیـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بایـد بـا مدیریـت مصـرف سـوخت از‬ ‫این دوران گذار که شـرایط سختی سـت‪ ،‬عبور و کمک کرد‬ ‫تـا شـهرک های صنعتی دچار مشـکل نشـوند‪ .‬زمانـی اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬تصمیمـات خوبـی در ایـن سـتاد گرفتـه شـد کـه‬ ‫می توانـد در سـریع ترین زمـان ممکـن بـه نتیجـه ملموسـی‬ ‫بـرای صنایـع ایـن شهرسـتان منتـج شـود‪ .‬فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری دیگـر مسـائل مطر ح شـده از سـوی صنایـع‬ ‫را مربـوط بـه مباحـث مالیاتـی‪ ،‬جهـاد کشـاورزی‪ ،‬ایجـاد‬ ‫تسـهیالتی بـرای صـادرات و صـدور مجـوز اعلام کـرد‪:‬‬ ‫در مجموع مشکالت ‪ ۱۰‬واحد صنعتی مورد بحث و بررسی‬ ‫قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد صنایع استان تهران در شهرری قرار دارد‬ ‫محمـود سـیجانی؛ رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت اسـتان تهـران نیـز در پایـان ایـن نشسـت در جمـع‬ ‫خبرنـگاران گفـت‪ :‬با توج هبـه اسـتقرار ‪ ۲۰‬درصـد از صنایـع‬ ‫این اسـتان در شهرسـتان ری‪ ،‬قرار گرفتن یکی از بزرگ ترین‬ ‫ریل ذوب اهن اصفهان با پنج سال گارانتی به تبریز می رسد‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫یفـر و یعقـوب وحیدکیـا؛ مدیـران عامـل سـازمان های‬ ‫سـید محسـن واعظ ‬ ‫قطـار شـهری اصفهـان و تبریـز همـراه جمعـی از مدیـران ایـن سـازمان ها بـا‬ ‫حضـور در ذوب اهـن اصفهـان بـا مدیـران ایـن شـرکت درخصـوص تامیـن ریـل‬ ‫خطـوط قطـار شـهری گفت وگـو کردنـد‪ .‬مسـئولین سـازمان های قطـار شـهری‬ ‫اصفهـان و تبریـز از خـط تولیـد ازجملـه کارگاه نـورد ‪ ۶۵۰‬محـل تولیـد ریـل ملـی‬ ‫نیـز بازدیـد کردنـد‪ .‬دراین بازدیـد کـه مهـرداد توالییـان؛ عضـو هیئت مدیـره و‬ ‫معـاون بهر هبـرداری‪ ،‬محمدامیـن یوسـف زاده؛ مدیـر مهندسـی نـورد‪ ،‬محمـد‬ ‫صـدری؛ مدیـر کیفیـت فرا گیـر و محمدرضـا کجبـاف؛ مدیـر بازاریابـی و فـروش‬ ‫داخلـی ذوب اهـن اصفهـان حضـور داشـتند‪ ،‬ضمـن پاسـخگویی بـه سـواالت‬ ‫بازدیدکننـدگان و ارائـه توضیحـات توسـط حاضران‪ ،‬بازدیدکننـدگان در جریان‬ ‫چگونگـی مراحـل تولیـد ریل ملی و تحویل محصـوالت ریلی به متقاضیان قرار‬ ‫گرفتنـد‪ .‬معـاون بهر هبـرداری ذوب اهـن اصفهـان ضمـن تشـریح مراحـل تولیـد‬ ‫نشـرکت یـاداور شـد‪ :‬ریل درخواسـتی سـازمان ها و شـرکت های‬ ‫ریـل ملـی درای ‬ ‫نشـده در زمـان‬ ‫قطـار شـهری شـهرهای مختلـف کشـور به میـزان تنـاژ تعیی ‬ ‫یکـه‬ ‫یگـردد‪ .‬وی افـزود‪ :‬درحال ‬ ‫جسـال گارانتـی تحویـل م ‬ ‫مقـرر تولیـد و بـا پن ‬ ‫تمـام محصـوالت ایـن شـرکت طبق اسـتانداردهای مختلف ملـی و بین المللی‬ ‫یگـردد‪ ،‬ریـل ملـی بـا دقـت بیشـتر و انجام تسـت های موجـود در تمام‬ ‫تولیـد م ‬ ‫فراینـد تولیـد ان بـا باالتریـن سـطح کیفیـت و اسـتانداردهای بین المللی تولید‬ ‫یشـود‪ .‬مدیرعامـل سـازمان قطـار شـهری اصفهـان در گفت وگ وبـا خبرنـگار‬ ‫م ‬ ‫هفته نامـه اتشـکار گفـت‪ :‬در دوران معاصـر به دلیـل افزایـش جمعیـت‪ ،‬افزایش‬ ‫شـهرک های صنعتـی و فعالیـت واحدهـای تولیـدی‬ ‫مهـم و تاثیرگـذار در این منطقـه‪ ،‬برگـزاری سه شـنبه های‬ ‫تسـهیل در شـهرری از اهمیـت خاصـی برخـوردار بـود‪ .‬وی‬ ‫سه شـنبه های تسـهیل را فرصتـی بـرای حضـور مدیـران‬ ‫اسـتانی در سـطح شهرسـتان و بررسـی از نزدیـک مسـائل‬ ‫ان شهرسـتان و تصمیم گیـری در همـان نشسـت بـرای‬ ‫رفـع مشـکالت برشـمرد و اضافـه کـرد‪ :‬سـتاد تسـهیل‬ ‫شهرسـتانی اختیـار الزم بـرای تصمیم گیـری به منظـور رفـع‬ ‫مشـکالت واحدهـای صنعتـی را نـدارد و در نهایـت مسـائل‬ ‫بـه اسـتان تفویـض می شـود‪ .‬سـیجانی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫طبـق قانـون سـتاد تسـهیل اسـتان نافـذ و الزم االجراسـت‬ ‫و همـه دسـتگاه های اجرایـی مکلـف بـه اجرای ان هسـتند‬ ‫و ضمانـت اجرایـی ان نیـز دسـتور دادسـتان کل کشـور بـه‬ ‫دادسـتان های عمومـی تمامی اسـتان ها مبنی بر پیگیری‬ ‫همـکاری مدیـران اسـت‪ .‬رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن‬ ‫و تجـارت اسـتان تهـران گفـت‪ :‬در این زمینـه اراده خوبـی‬ ‫میـان دسـتگاه های اجرایـی و دسـتگاه قضایـی در راسـتای‬ ‫رفـع موانـع تولیـد‪ ،‬صیانـت از اشـتغال‪ ،‬تامیـن کاالهـای‬ ‫موردنیـاز کشـور و افزایـش صـادرات محصـوالت تولیـدی‬ ‫وجود دارد‪ .‬شهرسـتان ری‪ ،‬یکی از شهرسـتان های ‪ ۱۶‬گانه‬ ‫اسـتان تهران محسـوب می شـود که پنج شـهرک صنعتی را‬ ‫در خـود جـای داده و عالوه بر ایـن شـهرک ها‪ ،‬صنایع بزرگی‬ ‫ماننـد نیـروگاه‪ ،‬پاالیشـگاه نفـت‪ ،‬پاالیشـگاه روغن موتـور و‬ ‫بنزیـن یـورو پنـج در ان فعالیـت می کننـد‪.‬‬ ‫ترددها و مزیت های اقتصادی مختلف کالن شهرها و شهرهای تاریخی مانند‬ ‫اصفهـان‪ ،‬ان هـا نا گزیـر بـه توسـعه خطـوط قطـار شـهری اند ازایـن رو اصفهـان‬ ‫به فکـر سـاخت و توسـعه خطـوط قطـار شـهری بـوده و دراین زمینـه‪ ،‬توسـعه‬ ‫خـط ‪ ۱‬و ایجـاد خـط ‪ ۲‬قطـار شـهری را دردسـت اجرا دارد و ریـل موردنیـاز خـود‬ ‫را از ذوب اهـن اصفهـان تهیـه می کنـد‪ .‬تولیـد ریـل در ایـران الزم و حیاتـی بـود و‬ ‫باعث افتخار اسـت شـرکت بزرگ ذوب اهن موفق شـد این کار را انجام دهد‪ .‬ما‬ ‫در گذشـته این محصـول را وارد می کردیـم امـا در مرحلـه جدیـد نیـاز خـود را از‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان تامیـن می کنیـم‪ .‬مدیرعامـل قطار شـهری تبریـز نیز گفت‪:‬‬ ‫تولید ریل ملی توسط ذوب اهن کار عظیمی بوده است‪ .‬ازطرفی دراین بازدید‬ ‫اقدامات بزرگ فنی و انجام نظارت ها و ازمایش های زیاد بر روی ریل تولیدی‬ ‫را شـاهد بودیـم‪ .‬یعقـوب وحیدکیـا افـزود‪ :‬برای سـاخت‪ ،‬توسـعه و تکمیل قطار‬ ‫شـهری تبریـز باتوجه بـه کیفیـت ریـل ذوب اهـن و منویات مقـام معظم رهبری‬ ‫مبنی بـر اسـتفاده از تولیـدات داخـل‪ ،‬اسـتفاده از ریل ملـی ذوب اهن اصفهان‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفـت‪ .‬پیش ازایـن ذوب اهـن اصفهـان‪ ،‬ریـل قطـار شـهری‬ ‫کالن شهرهای مختلف کشور ازجمله تهران‪ ،‬مشهد و اصفهان را تامین نموده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫حمام نفت سفید؛ یادگار دوران قاجار‬ ‫گلستان‬ ‫اجرای طرح یاریگران زندگی در روستاها‬ ‫نهـای دیدنـی اسـتان خوزسـتان در شـهر قدیمـی نفـت سـفید اسـت کـه در‬ ‫حمـام نفـت سـفید از مکا ‬ ‫یگـردد‪،‬‬ ‫‪ ۳۶‬کیلومتـری شهرسـتان هفتـکل و ‪ ۵۵‬کیلومتـری اهـواز قـرار دارد‪ .‬بـا قدمتـی کـه بـه دوره قاجـار بازم ‬ ‫ایـن حمـام تاریخـی توسـط مرحـوم اسـتاد معتمـدی سـاخته شـده اسـت کـه شـامل دو بخـش زنانـه و مردانـه‬ ‫یشـود و در گذشـته مـردم روسـتا از ان اسـتفاده می کردنـد‪ .‬باتوج هبـه ارزش تاریخـی‪ ،‬حمـام نفـت سـفید بـا‬ ‫م ‬ ‫شـماره ‪ ۳۲۹۰۷‬در فهرسـت اثار ملی ایران به ثبت رسـیده اسـت‪ .‬شـهر نفت سـفید نیز به خاطر معماری متاثر‬ ‫یسـت‪ .‬علـت نامگـذاری این حمام با این اسـم‪ ،‬وجود میـدان نفتی عظیم در‬ ‫از ا کتشـاف نفـت خـاص و دیدن ‬ ‫ان منطقـه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بیمه زنان خانه دار؛‬ ‫فرصتی برای اینده بهتر بانوان در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫دبیر شـورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اسـتان گفت‪:‬‬ ‫«طـرح یاریگـران زندگـی بـا هـدف پیشـگیری و مصونیـت‬ ‫زنـان‪ ،‬نوجوانـان و جوانـان از دام اعتیـاد در روسـتاهای‬ ‫گلسـتان اغازبـه کار کـرد»‪ .‬مهـدی طالبـی افـزود‪« :‬گلسـتان‬ ‫به همـراه سـمنان و خراسـان جنوبـی‪ ،‬اردبیـل به عنـوان‬ ‫اسـتان پایلـوت در طـرح یاریگـران روسـتایی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫در این طرح هیئتی متشکل از امام جماعت روستا‪ ،‬دهیار‪،‬‬ ‫مسـئوالن امـوزش روسـتا‪ ،‬اعضـای شـورا‪ ،‬فرمانـده پایـگاه‬ ‫بسیج روستا‪ ،‬سه نفر از جامعه نخبگانی و معتمدان روستا‬ ‫به انتخـاب شـوراها و بهـورز روسـتا پـای کار خواهنـد امـد و‬ ‫بـا برگـزاری جلسـات دوره ای و ارائـه طر ح هـای خالقانـه بـه‬ ‫پیش گیـری از اعتیـاد در جامعـه روسـتایی کمـک خواهنـد‬ ‫کـرد‪ .‬طـرح یاریگران روسـتا طرحی روسـتاپایه و روسـتامحور‬ ‫است و با برگزاری جلسات دوره ای منطبق با شرایط روستا‪،‬‬ ‫اسـیب های حـوزه مخـدر در روسـتا بررسـی می شـود»‪ .‬دبیر‬ ‫شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«طرح یاریگران روسـتا در شهرسـتان های کالله‪ ،‬کردکوی و‬ ‫گنبدکاووس اغاز و به مرور در دیگر شهرستان های گلستان‬ ‫اجـرا خواهـد شـد‪ .‬طـرح یاریگران روسـتا در سـه مرحلـه و در‬ ‫سه سال انجام خواهد شد که در سال اول و دوم ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫روسـتاها کـه شـامل ‪ ۳۰۰‬روسـتا می شـود و در سـال سـوم‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد روسـتاهای اسـتان کـه ‪ ۴۰۰‬روسـتا خواهـد بـود را‬ ‫پوشـش می دهـد»‪.‬‬ ‫بررسی ‪ ۱۴‬محموله صادراتی‬ ‫فراورده های مشتقات نفتی‬ ‫فرزانهشریفی‬ ‫بیمــه زنــان خان ـه دار فرصتــی بــرای اینــده بهتــر بانــوان‬ ‫در کهگیلوی هو بویراحمــد اســت کــه چشـم انداز روشــنی‬ ‫بــرای زندگــی اینــده زنــان اســتان ترســیم کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــرای تحقــق مــاده «‪ »۷‬قانــون تامیــن اجتماعــی و‬ ‫به منظــور تعمیــم و گســترش چتــر حمایتــی بیمــه بــرای‬ ‫همــه اقشــار فاقــد پوشــش بیم ـه ای و اســتقرار نظــام‬ ‫هماهنــگ و متناســب بــا برنام ههــای تامیــن اجتماعــی‬ ‫ایــن ســازمان از ســال ‪ ۱۳۸۳‬اقــدام بــه ایجــاد شــرایط‬ ‫بیمــه بــرای گرو ههــای اجتماعــی غیرمشــمول نظــام‬ ‫حمایتــی خــاص کــرد و تا کنــون نیــز ‪ ۲۵‬گــروه بــا انعقــاد‬ ‫قــرارداد بــا کارفرمایــان مجــازی (انجمن هــا‪ ،‬اتحادی ههــا‬ ‫و‪ ،)...‬تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت کــه یکــی از ایــن‬ ‫گرو ههــا زنــان خان ـه دار اســت‪ .‬طبــق اصــل ‪ ۲۹‬قانــون‬ ‫اساســی کشــور نیــز بهره منــدی از مقــررات حمایتــی‬ ‫تامیــن اجتماعــی یــک حــق همگانــی بــوده و اســتفاده‬ ‫تهــای پزشــکی‪،‬‬ ‫از امکانــات بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬مراقب ‬ ‫بیمــه بیــکاری‪ ،‬بازنشســتگی و ازکارافتادگــی بایــد بــرای‬ ‫تمامــی شــهروندان قابــل دریافــت باشــد‪ .‬از انج اکــه‬ ‫زنــان خانـه دار وظیفــه نگهــداری از خانــه و تربیت فرزند‬ ‫را به عهــده دارنــد‪ ،‬انــان نقشــی اساســی در توســعه و‬ ‫پیشــرفت هــر کشــور ایفا کــرده و شایســته برخــورداری از‬ ‫مقــررات حمایتــی در قالب بیمه های ســازمانی هســتند‬ ‫دولــت بیمــه زنــان خان ـه دار را بــرای انــان پیش بینــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬براســاس گــزارش منتشر شــده؛ از ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬برخــورداری از ایــن بیمــه نیازمنــد‬ ‫‪۵۰‬ســاله نیــز‬ ‫تاهــل هــم نیســت و زنــان مجــرد ‪ ۱۸‬تــا ‬ ‫می تواننــد از ایــن مزایــا اســتفاده کننــد و مطابــق بــا ایــن‬ ‫گــزارش همچنیــن بهره منــدی از ایــن قانــون‪ ،‬مســتلزم‬ ‫ســابق ه بیم هپــردازی نبــوده و زنــان ایــن بــازه ســنی‬ ‫می تواننــد بــدون ســابقه پرداخــت بیمــه خــود را بیمــه‬ ‫کننــد‪ .‬زنــان خانـه دار کــه در هیــچ دســتگاهی اســتخدام‬ ‫و مشــغول بــه کار نیســتند بانوانــی کــه ســابقه پرداخــت‬ ‫شتــر در جایــی مشــغول به کار بودنــد؛‬ ‫بیمــه دارنــد و پی ‬ ‫امــا در زمــان حاضــر خانه دار هســتند ســابقه بیمـ ه انان‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــه بیمــه زنــان خان ـه دار اضافــه م ‬ ‫جزئیات بیمه زنان خانه دار‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کهگیلوی هو بویراحمـد‬ ‫گفـت‪« :‬زنـان خانـه دار می تواننـد براسـاس سـه نـرخ‬ ‫‪ ۱۲‬درصد خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی‪،‬‬ ‫نـرخ ‪ ۱۴‬درصـد خدمـات بازنشسـتگی و فوت (قبـل و بعد از‬ ‫بازنشسـتگی) نـرخ ‪ ۱۸‬درصـد خدمـات بازنشسـتگی‪ ،‬فوت‬ ‫(قبـل و بعـد از سـن بازنشسـتگی و ازکارافتادگـی) بهره منـد‬ ‫خواهنـد شـد»‪ .‬رسـول چرا غسـحر تا کیـد کـرد‪« :‬زنـان‬ ‫متقاضـی کمتـر از ‪ ۵۰‬سـال متقاضـی ایـن بیمـه همچنیـن‬ ‫ب هصـورت غیرحضـوری‪ ،‬بـدون مراجعـه بـه شـعب تامیـن‬ ‫اجتماعـی و بـا ورود بـه سـامانه خدمـات غیرحضـوری‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه ادرس اینترنتـی ‪www.‬‬ ‫‪ es.tamin.ir‬می توانند نسـبت به انعقاد قرارداد و پرداخت‬ ‫حـق بیمـه اقدام کننـد»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬در خصـوص افراد‬ ‫بـاالی ‪ ۵۰‬سـال نیـز میـزان سـابقه بیم هپـردازی قبلـی بـه‬ ‫حدا کثر سن مورد نظر اضافه می شود و افرادی که حداقل‬ ‫دارای ‪۱ ۰‬سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه قبلـی باشـند از‬ ‫اعمـال سـقف سـنی مقـرر معـاف خواهنـد بـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫تامیـن اجتماعـی اسـتان کهگیلوی هو بویراحمـد عنـوان‬ ‫یهـای خـاص بیمـه زنـان خانـه دار‬ ‫کـرد‪« :‬از دیگـر ویژگ ‬ ‫امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دسـتمزد مبنای‬ ‫پرداخـت حق بیمـه اسـت‪ .‬زنـان و دختـران بـا انتخـاب‬ ‫ایـن بیمـه می تواننـد تحـت پوشـش همسـر و یـا هرکـدام از‬ ‫نشـان کـه دارای بیمـه و یـا مسـتمری بگیر هسـتند‪،‬‬ ‫والدی ‬ ‫باقـی بمانند»‪ .‬چراغ سـحر بهره منـدی از دفترچه درمانی‪،‬‬ ‫بیمـه از کار افتادگـی‪ ،‬بیمـه فـوت پیـش از بازنشسـتگی و‬ ‫اسـتفاده از حقـوق بازنشسـتگی پـس از پایـان مدت زمـان‬ ‫قـرارداد را از مزایـای طـرح بیمـه فرا گیـر تامیـن اجتماعـی‬ ‫برشـمرد‪ .‬وی دربـاره دوره پرداخـت بیمـه زنـان خانـه دار‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬هر یـک از بانـوان پـس از ‪۱ ۰‬سـال می تواننـد‬ ‫بازنشسـته شـوند»‪ .‬چـراغ سـحر عنـوان کـرد‪« :‬نـرخ بیمـه‬ ‫زنـان خانـه براسـاس انتخاب انان بـرای خدمات درمانی یا‬ ‫تهـا ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۷۰۰‬هزار تومـان اسـت»‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫دیگـر حمای ‬ ‫کهـزار و ‪ ۴۱۹‬نفـر از زنـان خانـه دار ایـن‬ ‫کـرد‪« :‬تا کنـون ی ‬ ‫اسـتان در قالـب طـرح فرا گیـر‪ ،‬تحـت پوشـش بیمـه تامین‬ ‫اجتماعـی قـرار دارنـد»‪.‬‬ ‫خدمات پس از بازنشستگی‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان کهکیلوی هو بویراحمـد‬ ‫گفـت‪« :‬بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران اسـتان در پنـج‬ ‫مـاه نخسـت سـال جـاری بیـش از ‪ ۴۸۱‬میلیارد تومـان از‬ ‫تامیـن اجتماعـی حقـوق و مسـتمری دریافـت کردنـد‪.‬‬ ‫در زمان حاضـر حـدود ‪ ۲۲‬هزار نفـر تحت عنوان بازنشسـته‪،‬‬ ‫ازکارافتاده کلی و بازمانده در اسـتان کهگیلوی هو بویراحمد‬ ‫ماهانـه از ایـن سـازمان حقـوق و مسـتمری دریافـت‬ ‫می کننـد»‪ .‬وی ایـن رقـم را در کل کشـور بیـش از‬ ‫چهار میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفـر اعلام کـرد‪ .‬چراغ سـحر‬ ‫تصریـح کـرد‪ ۴۵« :‬میلیون نفر در سـطح کشـور زیر پوشـش‬ ‫تهـای سـازمان تامیـن اجتماعـی قـرار‬ ‫خدمـات و حمای ‬ ‫دارنـد و ایـن سـازمان ازطریـق ‪ ۹۰‬بیمارسـتان‪ ۱۱ ،‬هـزار‬ ‫تخـت بیمارسـتانی و ‪ ۵۰‬هـزار مرکـز طـرف قـرارداد بـه ان هـا‬ ‫خدمـات درمانـی و دارویـی ارائـه می کنـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬در سـطح اسـتان نیـز عالو هبـر چهـار بیمارسـتان‬ ‫و مرکـز درمانـی متعلـق بـه سـازمان کـه به صـورت رایـگان‬ ‫خدمـات درمانـی را بـه بیم هشـدگان می دهنـد‪ ۴۶۴ ،‬مرکـز‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬درمانـی و دارویـی و پزشـک نیـز بـا سـازمان‬ ‫طـرف قـرارداد هسـتند و خدمـات مورد نیـاز بیمه شـدگان‬ ‫را ارائـه می کننـد کـه ماهانـه حداقـل ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریـال بابت‬ ‫ارائـه ایـن خدمـات از سـازمان تامیـن اجتماعـی دریافـت‬ ‫می کنند»‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلوی هو بویراحمد‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن سـازمان بـه ‪۱۰۰‬هـزار بیمه شـده اصلـی بـا‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار نفـر جمعیـت اسـتان خدمـات ارائـه می دهـد»‪.‬‬ ‫چرا غسـحر عنوان کرد‪« :‬خدمات تامین اجتماعی اسـتان‬ ‫شهـای درمـان‪ ،‬بازنشسـتگی و از کار افتادگـی‪،‬‬ ‫در بخ ‬ ‫کمک هزینـه ازدواج‪ ،‬بیمـه بیـکاری‪ ،‬پرداخـت مسـتمری‬ ‫و هزین ههـای کفن ودفـن انجـام می شـود»‪ .‬اسـتان‬ ‫‪ ۷۲۶‬هزار نفـری کهگیلوی هو بویراحمـد در جنوب غربـی‬ ‫ایـران قـرار دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان گفـت‪« :‬از ابتدای سـال تا کنون‬ ‫تعـداد ‪ ۱۴‬محمولـه صادراتـی فراورده هـای مشـتقات نفتـی‬ ‫در گلسـتان بررسـی شـد»‪ .‬سـید مهـدی حسـینی افـزود‪:‬‬ ‫«دو محمولـه فـراورده بلوک هـای پلـی اسـتارین (یونولیـت‬ ‫سـقفی) فاقـد نشـان اسـتاندارد کـه از اسـتان های هم جـوار‬ ‫به مقصـد گلسـتان بارگیـری بـود بـا همـکاری پلیـس اما کـن‬ ‫اسـتان و اداره اسـتاندارد گنبـدکاووس به محـض تخلیـه در‬ ‫واحدهـای صنفـی توقیف‪ ،‬پلمـپ و از توزیع ان جلوگیری و‬ ‫پرونده واحدهای صنفی متخلف برای رسیدگی به مراجع‬ ‫قضائـی ارجـاع شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال تا کنـون‬ ‫‪ ۱۴‬محمولـه صادراتـی فراورده هـای مشـتقات نفتی بـه وزن‬ ‫‪ ۱۱۸۶‬تـن در مرزهـای گلسـتان بررسـی شـده اسـت‪ .‬اداره کل‬ ‫اسـتاندارد گلسـتان درراسـتای ارتقـای کیفیـت محصوالت‬ ‫کشـاورزی بـرای صـادرات‪ ،‬امادگـی راه انـدازی قـرارگاه‬ ‫دیپلماسـی کیفیـت صـادرات محصـوالت کشـاورزی طبـق‬ ‫اسـتانداردهای جوامع مقصد صادرات در گلسـتان را دارد‪.‬‬ ‫در یک ص دو شانزدهمین اجالسیه شـورای عالی استاندارد‬ ‫بـا حضـور رئیس جمهوری‪ ،‬درراسـتای کاهـش االینده های‬ ‫منابـع متحـرک و خدمـات پس ازفـروش‪ ،‬اسـتاندارد ملـی‬ ‫لوازم خانگـی اجبـاری شـد‪ .‬بازرسـی فنـی از واحدهـای‬ ‫تولیـدی تحت پوشـش و کنتـرل کاالهـای تولیدشـده در‬ ‫واحدهـای تولیـدی از وظایـف مهـم اداره کل اسـتاندارد‬ ‫بـوده و دراین راسـتا در نه ماهه امسـال تعـداد ‪ ۹۳۶‬بازرسـی‬ ‫از ایـن واحدهـای تولیـدی بـا هـدف تامیـن ایمنـی‪ ،‬حفـظ‬ ‫و ارتقـای سلامت عمومـی و بهداشـت جامعـه‪ ،‬حمایـت از‬ ‫مصرف کنندگان و ایجاد رقابت سازنده بین تولیدکنندگان‬ ‫محصـوالت داخلـی انجـام شـد»‪.‬‬ ‫صرفه جویی؛ زمینه ساز کاهش‬ ‫محدودیت های گازی ‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز گلسـتان بااشـاره به ضرورت اسـتمرار‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف گاز اسـتان گفـت‪ :‬تـداوم فشـار و‬ ‫پایـداری شـبکه زمینه سـاز کاهـش محدودیت هـای گاز‬ ‫می شـود‪ .‬علـی طالبـی اظهـار کـرد‪ :‬بـرای ثابت مانـدن فشـار‬ ‫گاز در گلسـتان نیازمنـد اسـتمرار صرفه جویـی ازسـوی‬ ‫مشـترکان مختلف هسـتیم و این روند باید استمرار داشته‬ ‫باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود‪ :‬با صرفه جویی‬ ‫در مصـرف گاز به همـت مـردم و برخـی اقدامـات کنترلـی‪،‬‬ ‫فشـار گاز در گلسـتان تثبیت شـده و هیچ نقطه قطعی گاز‬ ‫نـدارد‪ .‬تـا قبـل از بـرودت هـوا و یخبنـدان کـه از نیمـه دوم‬ ‫هفتـه گذشـته شـروع شـد به ویـژه در روزهـای پایانـی هفتـه‬ ‫قبـل مصـرف گاز مشـترکان خانگـی بـاال بـود امـا بـا پیوسـتن‬ ‫مشـترکان بـه پویـش هـر خانـه یـک اتـاق گـرم و مدیریـت‬ ‫مصرف گاز ا کنون مصرف خانوارها پایین امده است‪ .‬فشار‬ ‫گاز در اسـتان تثبیت شـده و درصورت تداوم محدودیت ها‬ ‫را کمتـر خواهیـم کـرد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رایگان‬ ‫اگهی‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 3‬بهمن ‪ / 1401‬شماره ‪432‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫گزارش مشترک ‪ IOM‬و ‪ UNHCR‬از وضعیت پناه جویان در سال ‪2022‬‬ ‫مهاجرین؛ جامعه ای ‪3.6‬درصدی از جمعیت جهان‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫طبـق ادعای کارشناسـان «سـازمان بین المللی‬ ‫مهاجـرت» (‪)IOM‬؛ عوامـل تعیین کننـده‬ ‫متعددی در امر «جابه جایی جمعیت» دخیل‬ ‫هسـتند کـه یـا داوطلبانه انـد یـا اجبـاری؛ و مورد‬ ‫ً‬ ‫دوم را می تـوان عمدتـا «ناشـی از ابعـاد بالیـای‬ ‫شهـای اقتصـادی و فقـر شـدید؛‬ ‫طبیعـی‪ ،‬چال ‬ ‫یهـای بـا منشـا انسـانی» دانسـت‪.‬‬ ‫یـا درگیر ‬ ‫«کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل»‬ ‫(‪ )UNHCR‬تخمیـن زده بـود که تا اواسـط سـال‬ ‫‪ ،2020‬حدود ‪ 280.6‬میلیون مهاجر بین المللی‬ ‫در سراسـر جهان وجود داشـته اسـت؛ رقمی که‬ ‫نجـای‬ ‫سال ب هسـال افزایـش می یابـد و تـا همی ‬ ‫کار نیـز ‪ 3.6‬درصـد از جمعیت جهان را تشـکیل‬ ‫یسـت که در سـال ‪2010‬‬ ‫می دهـد؛ این درحال ‬ ‫تعـداد مهاجریـن جهـان ‪221‬میلیون نفـر و در‬ ‫سـال ‪ 2000‬کمـی بیـش از ‪173.2‬میلیون نفـر‬ ‫شهـای موجـود؛ «ایـاالت‬ ‫بـود‪ .‬طبـق گزار ‬ ‫متحـده» از سـال ‪ 1970‬مقصـد اصل ِـی مهاجـران‬ ‫بین المللـی بـوده اسـت و امارهـای سـال ‪2020‬‬ ‫نشـان داده کـه تعـداد افـراد مقیـم؛ امـا متولـد‬ ‫ً‬ ‫ن کشـور‪ ،‬تقریبـا ‪ 51‬میلیون نفـر‬ ‫خـارج از ا ‬ ‫بـوده اسـت‪« .‬المـان» بـا فاصلـه قابل توجـه‪،‬‬ ‫دومیـن کشـور جهـان بـا نـرخ بـاالی جمعیـت‬ ‫مهاجرنشـین اسـت‪ 15.8 :‬میلیون نفـر‪.‬‬ ‫پس از ان ها نیز به ترتیب‪« ،‬عربسـتان سـعودی»‬ ‫(‪ 13.5‬میلیـون)‪« ،‬روسـیه» (‪ 11.6‬میلیـون) و‬ ‫«بریتانیا» (‪ 9.4‬میلیون) قـرار دارند‪ .‬ازاین نظرکه‬ ‫عمـده مهاجریـن جهـان متعلـق بـه کدام کشـور‬ ‫هسـتند‪ ،‬بایـد گفـت «هنـد» در رتبـه اول قـرار‬ ‫دارد‪18 :‬میلیون نفـر طبـق امـار سـال ‪.2021‬‬ ‫«مکزیـک» بـا ‪ 11.2‬میلیون نفـر دومیـن کشـور‬ ‫ً‬ ‫مبـدا بـوده؛ متعاقبـا ‪ 10.8‬میلیـون روس ا کنـون‬ ‫خـارج از مرزهـای کشـور خـود زندگی می کنند؛ و‬ ‫البتـه ‪ 105‬میلیـون چینی و ‪ 8.5‬میلیون سـوری‪.‬‬ ‫گزارش «سـازمان ناظر حقوق بشـر» (‪)OHCHR‬‬ ‫نشان می دهد که در سال ‪ ۲۰۲۱‬به طورمتوسط‬ ‫روزانـه پنـج مهاجـر‪ ،‬در مسـیر دریـای مدیترانـه‬ ‫بـه اروپـا‪ ،‬جـان خـود را از دسـت داده انـد‪ .‬در‬ ‫گـزارش ایـن سـازمان امـده اسـت کـه حـوادث‬ ‫قشـدن مهاجـران در‬ ‫سـال گذشـته میلادی غر ‬ ‫راه اروپـا «افزایـش قابل توجهـی» داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ایـن میانگیـن روزانـه‪ ،‬براسـاس ‪ 1838‬مهاجـری‬ ‫کـه در دریـای مدیترانـه جـان خـود را از دسـت‬ ‫داده یـا مفقـود شـده اند به دسـت امـده کـه‬ ‫مشـابه با امار «سـازمان ملل» مبنی بر کشـته یا‬ ‫مفقودشـدن ‪ 2026‬مهاجـر در دریـای مدیترانـه‬ ‫اسـت‪ .‬چندی پیش‪ ،‬دو قایق حامل مهاجران‪،‬‬ ‫بهـای «لیبـی» واژ گـون شـد کـه متاثـرازان‪،‬‬ ‫در ا ‬ ‫‪ ۱۶۳‬نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد‪ .‬شـورای‬ ‫یهـای اروپا نیز اعلام کرده‬ ‫پناه جویـان و تبعید ‬ ‫تهـای کشـورهایی ماننـد «یونـان»‬ ‫کـه مخالف ‬ ‫نهـا‬ ‫بـا پذیـرش مهاجـران‪ ،‬سـبب شـده اسـت ا ‬ ‫کتـری در‬ ‫مجبـور شـوند مسـیرهای خطرنا ‬ ‫دریـای مدیترانـه و اقیانـوس اطلـس انتخـاب‬ ‫کننـد‪ .‬سـال قبـل‪ ،‬بیـش از ‪4000‬نفـر درتلاش‬ ‫بـرای رسـیدن بـه «اسـپانیا» جانشـان را از‬ ‫دسـت دادنـد؛ بسـیاری ازان ها در مسـیر «جزایـر‬ ‫قنـاری» در سـواحل غربـی افریقـا قـرار داشـتند‪.‬‬ ‫مقامـات در مرزهـای اتحادیـه اروپـا اعلام‬ ‫کرده اند در سـال ‪ 2021‬شـاهد افزایش سـفرهای‬ ‫یتـر‪ ،‬از «ترکیـه»‬ ‫مهاجـران از مسـیرهای طوالن ‬ ‫سـمت «ایتالیـا» بوده انـد‪ .‬بازرسـان «سـازمان‬ ‫ملل» سـال گذشـته پس از حمالت و بازداشـت‬ ‫مهاجـران و کشت هشـدن چند نفـر‪ ،‬از رفتـار بـد‬ ‫مقامـات در «لیبـی» بـا پناهنـدگان و مهاجـران‬ ‫انتقـاد کردنـد‪« .‬اتحادیـه اروپـا» در سـالی کـه‬ ‫گذشـت‪ ،‬شـاهد نگرانی هایـی جدیـد درارتباط با‬ ‫نسـال هـزاران‬ ‫مسـئله مهاجـران بـود‪ .‬در ا ‬ ‫مقصدها‬ ‫مبداها‬ ‫مهاجـر سـعی کردنـد کـه از مرزهـای «بلاروس»‬ ‫وارد «لهسـتان» شـده و از این طریـق‪ ،‬بـه سـایر‬ ‫کشورهای اروپایی بروند‪ .‬حضور انبوه مهاجران‬ ‫در مرزهـای ایـن دو کشـور‪ ،‬چندمـاه تنش هـا‬ ‫نهـا را افزایـش داد‪ .‬خـروج فاجعه بـار‬ ‫میـان ا ‬ ‫«امریـکا» از «افغانسـتان» و سـلطه طالبـان بـر‬ ‫ایـن کشـور اسـیایی نیـز موجـی تـازه از مهاجران‬ ‫افغـان ب هسـمت اروپـا را رقـم زد‪ .‬امدادگـران‬ ‫بین المللـی اعلام کرده انـد «قاچاقچیـان‬ ‫انسـان» بدون توجـه بـه بـدی اب وهـوا در‬ ‫فصـول سـرد‪ ،‬صدهانفـر را ازطریـق دریـا منتقـل‬ ‫می کننـد کـه خطـرات جـدی به دنبـال دارد‪.‬‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫المان‬ ‫عربستان‬ ‫روسیه‬ ‫بریتانیا‬ ‫هند‬ ‫مکزیک‬ ‫روسیه‬ ‫چین‬ ‫سوریه‬ ‫ایـن امدادگـران می گویند؛ بیشـتر ایـن انتقال ها‬ ‫بـه «فاجعـه» ختـم می شـود‪« .‬فالویـو دی‬ ‫جیا کومـو» (سـخنگوی دولـت ایتالیـا بـرای‬ ‫سـازمان بین المللـی مهاجـرت) گفـت‪« :‬نوامبـر‬ ‫قبـل‪ ،‬به رغـم بـدی اب وهـوا‪ ،‬شـاهد افزایـش‬ ‫شـمار مهاجرانـی بودیـم کـه از لیبـی درپ ِـی‬ ‫رسـیدن بـه خـا ک اروپـا بودند‪ .‬حتی ا گر شـرایط‬ ‫دریـا نیـز ارام باشـد‪ ،‬این نـوع انتقال ها خطرنا ک‬ ‫هسـتند‪ .‬به همین دلیـل بایـد اقدامـات فـوری‬ ‫انجـام شـود‪ .‬تاخیـر در عملیـات نجـات حتـی‬ ‫تـا پنج دقیقـه می توانـد شـرایطی میـان مـرگ و‬ ‫زندگـی را بـرای مهاجـران رقـم می زنـد»‪.‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫تمساح؛‬ ‫خزنده ای خونسرد‬ ‫با مغزی هوشمند‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫ِتمسـاح ها‪ ،‬خزندگانـی بـزرگ و دارای چهـار دسـت و پـا بـوده‬ ‫در اب به راحتـی شـنا کـرده و نیمه ابـزی هسـتند ایـن جانـوران‬ ‫همیشـه در اب نمی ماننـد و تخم گـذاری نیـز در خشـکی انجـام‬ ‫می شـود دارای فـک و دندان هـای بسـیار نیرومنـد بـوده و بـه‬ ‫خانـواده تمسـاحان تعلـق دارند در مناطق مختلفی همچون‬ ‫افریقـا‪ ،‬اسـیا‪ ،‬امریـکا و اسـترالیا زندگـی می کنـد در رودخان ههـا‬ ‫و دریاچه هـا و سـرزمین های مرطـوب و در اب هـای شـیرین‬ ‫و گاهـی در اب لب شـور یـا اب شـور زندگـی می کننـد به دلیـل‬ ‫خونسـرد بودن و متابولیسـم پایین بدن می توانند مدت زیادی‬ ‫ً‬ ‫را بـدون غـذا تحمـل کننـد تمسـاح های کوچـک معمـوال از‬ ‫حشـرات و ماهـی کوچـک؛ و به مـرور از موجـودات بزرگ تر مانند‬ ‫انـواع ماهـی‪ ،‬خزنـدگان و پسـتانداران و گاهـی از بی مهرگانـی‬ ‫کتـر‬ ‫ماننـد صدف هـا و سخت پوسـتان یـا تمسـاح های کوچ ‬ ‫تغذیـه می کننـد شـکار خـود را یکجـا بلعیـده و همـراه بـا غـذا‬ ‫نیـز مقـداری سـنگ جهـت کمـک بـه له شـدن غـذا می بلعنـد‪.‬‬ ‫ایـن رفتـار بـه حفـظ تعـادل تمسـاح ها نیـز کمـک می کنـد از‬ ‫پوسـت این خزنده برای سـاخت و کیف و کفش و دیگر وسـایل‬ ‫این چنینـی اسـتفاده می شـود برخلاف خزنـدگان دیگـر؛ قلب‬ ‫چهاربخشـی‪ ،‬دیافرا گـم و قشـر مغـزی هوشـمند دارد تـوان‬ ‫شـنیداری پیرامونـی‪ ،‬نشـان از زندگـی ابی خاکـی و سـبک زندگی‬ ‫دوره ای دارد انـدام پولک پـوش ناهمـواری دارد و می توانـد‬ ‫باسـرعت و سـادگی در اب شـنا کنـد؛ و می توانـد هنـگام شـنا‬ ‫پاهـای خـود را کنـار تنـه جمـع و بـا کاسـتن از فشـار اب با شـتاب‬ ‫بیشـتری شـنا کنـد پاهایـی بـا انگشـتان چسـبیده به هم دارد؛‬ ‫گرچـه ایـن پاها برای پـا زدن در اب به کار نمی رود؛ اما این ویژ گی‬ ‫تـوان برگشـت شـتابان و حرکت هـای نا گهانـی در اب را بـه او‬ ‫می دهـد در مسـافت های کوتـاه‪ ،‬حتـی بیـرون از اب بسـیار‬ ‫چابک است ارواره های نیرومند و دندان های تیز برای گرفتن‬ ‫و پاره کردن گوشـت دارد هنوز روش پذیرفته ای برای سـنجش‬ ‫عمـر تمسـاح وجـود نـدارد؛ برخـی شـواهد نشـان می دهـد کـه‬ ‫بعضـی از انـواع ایـن جانـور بیـش از ‪100‬سـال عمـر می کننـد در‬ ‫انـدازه گونه هـای مختلـف تمسـاح تفاوت هـای زیـادی وجـود‬ ‫دارد؛ از گونه های کوچک مانند تمساح کوتوله با طول حداکثر‬ ‫دومتـر تـا گونه هـای بزرگ تـر ماننـد تمسـاح اب شـور کـه پنـج یـا‬ ‫شـش متر طـول دارد و وزن ان هـا تـا بیـش از ‪ ۱۰۰۰‬کیلوگـرم اسـت‬ ‫نهـا‬ ‫تمسـاح های نـر انـدازه بزرگ تـری داشـته و وزن برخی ازا ‬ ‫ممکـن اسـت بـه ‪۱۳۰۰‬کیلوگـرم برسـد در بعضـی کشـورها‬ ‫ماننـد امریـکا‪ ،‬اسـترالیا‪ ،‬چیـن‪ ،‬ژاپـن‪ ،‬تایلنـد و افریقـای جنوبـی‬ ‫و همچنیـن کوبـا از گوشـت تمسـاح به عنـوان غـذا اسـتفاده‬ ‫می شـود کروکدیل هـا اسـم خـود را از یونانیـان گرفته انـد کـه‬ ‫نهـا را‬ ‫ان هـا را در رود نیـل مشـاهده کرده انـد‪ .‬یونانی هـا ا ‬ ‫کروکودیلـوس نامیدنـد؛ یـک کلمه ترکیبـی «کـروک» که به معنای‬ ‫سـنگ های کنـاره رودهـا؛ و «دریلـوس» کـه به معنـای «کـرم»‬ ‫اسـت‪ .‬یونانی هـا ایـن جانـوران را «کرم هـای سـنگ» نامیدنـد؛‬ ‫چـون کروکدیل ها بر روی سـنگ های کناره هـای رودخانه ها در‬ ‫ح کرومـوزو م جنسـی نـدارد و‬ ‫افتـاب دراز می کشـند بچه تمسـا ‬ ‫جنسیت این جانور ژنتیکی تعیین نمی شود‪ .‬جنسیت با درجه‬ ‫حـرارت تعیین می شـود که نرهـا درحدود ‪ ۳۱٫۶‬درجه سـانتی گراد‬ ‫و ماده هـا در درجـه حـرارت کمـی پایین تـر یـا باالتـری به وجـود‬ ‫می اینـد دوره متوسـط خوابیـدن روی تخم هـا درحـدود ‪ ۸۰‬روز‬ ‫است؛ که بستگی به درجه حرارت محیط نیز دارد بسیاری از‬ ‫تمسـاح های اولیـه‪ ،‬علفخـوار بودنـد‪.‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 431

هفته نامه سرافرازان 431

شماره : 431
تاریخ : 1401/10/26
هفته نامه سرافرازان 430

هفته نامه سرافرازان 430

شماره : 430
تاریخ : 1401/10/19
هفته نامه سرافرازان 429

هفته نامه سرافرازان 429

شماره : 429
تاریخ : 1401/10/12
هفته نامه سرافرازان 428

هفته نامه سرافرازان 428

شماره : 428
تاریخ : 1401/10/05
هفته نامه سرافرازان 427

هفته نامه سرافرازان 427

شماره : 427
تاریخ : 1401/09/28
هفته نامه سرافرازان 426

هفته نامه سرافرازان 426

شماره : 426
تاریخ : 1401/09/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!