هفته نامه سرافرازان شماره 423 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 423

هفته نامه سرافرازان شماره 423

هفته نامه سرافرازان شماره 423

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ 26/1401‬ربیع الثانی ‪ 21/1444‬نوامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 423‬تومان‬ ‫حسین یاری؛ حیدر خوش مرام‬ ‫چگونهجمشیدقاسم پور شد؟‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫حسین یاری؛ حیدر خوش مرام‬ ‫چگونهجمشیدقاسم پور شد؟‬ ‫سعیدجمالی «حســین یــاری» بــا فیل مهــای جنگــی شــناخته شــد کــه در این ژانــر موفــق بــود و بــرای بــازی در فیلــم «اخریــن مرحلــه» جایــزه‬ ‫ســیمر غ بلور یــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد را از چهاردهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر نیــز دریافــت کــرد‪ .‬پــس از کســب ایــن‬ ‫شهــای متنوعــی نظیــر «ســرعت» و «دنیــای وارونــه» را تجربــه کــرد و بــا فیلــم «بلــوغ» (ســاخته مســعود جعفری جوزانی) تحســین‬ ‫جایــزه‪ ،‬بــازی در نق ‬ ‫منتقــدان را برانگیخــت و دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد را بــرای بــازی در این فیلــم از هجدهمیــن جشــنواره فجــر به دســت اورد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن به خاطــر بــازی در فیلــم ســینمایی «دم صبــح» به کارگردانــی حمیــد رحمانیــان؛ موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر جشــنواره فیلــم‬ ‫مذهــب امــروز در ایتالیــا و بــرای بــازی در فیلــم «کتونــی ســفید» اثــر محمدابراهیــم معیــری؛ برنــده جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد جشــنواره کشــتی نــوح‬ ‫یســت و بــا گــروه تئاتری مســجد جــواد ائمه‬ ‫ـدی «بخارســت» در ا کــران ســینما حضــور دارد‪ .‬او بازنشســته بانــک مرکز ‬ ‫روســیه شــد‪ .‬او این روزهــا بــا کمـ ِ‬ ‫به سرپرســتی بهــزاد بهزادپــور وارد بازیگــری شــد‪ .‬ســال ‪ 1360‬بــه گــروه تئاتــر حــوزه اندیشــه و هنــر اســامی پیوســت تا اینکه د وســال بعد در ‪1 6‬ســالگی‬ ‫بــا فیلــم ‪ 16‬میلمتــری «وارث» جلــوی دوربیــن رفــت‪ .‬در ســال ‪ 1363‬بــا فیلــم «ســرباز کوچــک» وارد پــرده ســینما شــد و بــا مجموعــه «اتــش در خرمــن»‬ ‫در ‪ 1369‬بــازی در تلویزیــون را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫حسـین یـاری کـه تجربـه فعالیـت در عرصـه دوبلـه را دارد‪ ،‬دربـاره حضـور خـود در این حرفـه‬ ‫گفـت‪« :‬هـدف مـن از فعالیـت در دوبلـه رسـیدن بـه شـرایط بازیگـری بـود چرا کـه بـه فضـای‬ ‫حا کـم در دوبلـه ان زمـان عالقه منـد نبودم چون من در چنین لوکیشـنی دوام نمـی اوردم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬بعـد از دوبلـه بـه بازیگـری روی اوردم و بـا حضور در سـینمای جنـگ ادای دین‬ ‫بـه جنـگ کـردم چرا کـه به دلیـل جوانـی ام کارهـای ا کشـن و جنگـی بـه مـن زیـاد پیشـنهاد‬ ‫می شـد»‪ .‬یاری درخصوص حرفه بازیگری خویش عنوان کرد‪« :‬مسـیر بازیگری را ب هسـختی‬ ‫طی کردم‪ .‬بازیگری عرصه دشـواری برای رسـیدن به هدف مطلوب اسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«در سـینما گروه بنـدی وجـود دارد به این معنا کـه هـر کارگردانـی معموال با یکسـری از عوامل‬ ‫روتیـن کار می کنـد بنابرایـن بازیگـر انتخـاب نمی کنـد بلکـه بازیگـر را یکسـری پیشـنهاد ها‬ ‫انتخاب می کند و ا گر خواهان فعالیتی ایدئالیسـتی باشـیم باید خانه نشـین شـویم»‪ .‬یاری‬ ‫درخصـوص «ابرهـای ارغوانـی» کـه جـزو اثـار نه چنـدان مهـم در کارنامـه بازیگـری اش اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ابرهـای ارغوانـی را تنهـا بـرای سـیامک شـایقی بـازی کـردم البتـه هیـچ منتـی بـرای‬ ‫بـازی دراین فیلـم بـرای شـایقی نـدارم زیـرا جـزو کارگردانـان قدیمی سـت کـه پـس از دعـوت‬ ‫از مـن ایفـای نقشـی دراین فیلـم را پذیرفتـم وگرنـه هیـچ تعلقی بـه ان فیلم نامه نـدارم»‪ .‬وی‬ ‫درخصـوص بـازی در فیلـم «سـعادت اباد» کـه البتـه بـه نقـاط قـوت بازگیـری او تعلـق دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بـازی در سـعادت اباد حاصـل تجربیـات سـال های بازیگـری مـن بـوده اسـت»‪ .‬یـاری‬ ‫دربـاره چرایـی عدم حضـورش در تئاتـر نیـز توضیـح داد‪« :‬بـه تئاتـر عالقه منـد هسـتم امـا‬ ‫شـرایط موجـود در تئاتـر اجـازه نزدیک شـدن بـه ان را نمی دهـد بنابرایـن سـینما را بـه تئاتـر‬ ‫و تلویزیـون ترجیـح می دهـم»‪ .‬وی در سـال ‪ 1368‬بـا «او منفـی» وارد سـینما شـد‪ .‬پـس ازان‬ ‫در فیلم دفاع مقدسـی «در مسـلخ عشـق» جلوی دوربین کمال تبریزی رفت که سـرانجام‬ ‫خوبـی پیـدا نکـرد و هیـچ گاه رنـگ پـرده نقـره ای را ندیـد‪ .‬یـاری جـوان کـه چهـره اش بـرای‬ ‫ششـده‬ ‫فیلم های سـینمای دفاع مقدس بسیارمناسـب بود‪ ،‬نقشـی کوتاه را در فیلم ستای ‬ ‫«هور در اتش» ساخته عزیزاهلل حمیدنژاد که بارها از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش‬ ‫شـده‪ ،‬ایفـا کـرد‪« .‬اتـش در خرمـن» به کارگردانـی سـعید حاجی میـری اولین تجربه نقـش اول‬ ‫یـاری در سینماسـت کـه دربـاره حضـور و نقـش پررنـگ نوجوان هـا در سـال های طوالنـی‬ ‫جنـگ تحمیلی سـت‪ .‬وی در دهـه ‪ 70‬بـه پـای ثابـت فیلم هـای دفـاع مقـدس تبدیـل شـد‬ ‫ً‬ ‫و عمومـا نقش هـای مکمـل را ایفـا کـرد‪ .‬از جملـه ایـن اثـار می تـوان بـه «منطقـه ممنـوع»‪،‬‬ ‫«حملـه بـه اچ ‪« ،»3‬اخریـن مرحلـه» و «پـرواز خامـوش» اشـاره کـرد کـه در دو فیلـم اخـر‪،‬‬ ‫نقش محوری تری را ایفا کرد‪« .‬اخرین مرحله» که درقیاس با بسـیاری از اثار جنگی ان ایام‪،‬‬ ‫فیلم نامـه بهتـری داشـت نخسـتین سـیمر غ بلوریـن یـاری را بـرای وی به ارمغـان اورد‪ .‬او کـه‬ ‫ب همـرور خـود را درمعـرض کلیشه شـدن در فیلم هـای دفـاع مقدسـی می دیـد‪ ،‬تالش هایی را‬ ‫برای شکستن این کلیشه انجام داد که ازجمله می توان به فیلم های سینمایی «سرعت»‬ ‫سـاخته محمدحسـین لطیفـی و «دنیـای وارونـه» به کارگردانـی شـهریار بحرانـی اشـاره کـرد؛‬ ‫اولـی درامـی پرتنـش حـول محـور مسـابقات اتومبیلرانی سـت کـه رنگ وبـوی ملـی داشـت و‬ ‫در روایـت ان از کلیشـه های رایـج به نحـو مطلوبـی بهـره گرفتـه شـده اسـت‪ .‬یـاری در نقـش‬ ‫ً‬ ‫منفـی فیلـم‪ ،‬بـا شـمایلی کاملا متفـاوت و گریمـی تاحـدودی اغراق شـده‪ ،‬حضـوری موفـق‬ ‫داشـته و به بـاور مخاطبـان می نشـیند‪ .‬دراین میـان تنهـا دوبلـه بـه کیفیـت نقش افرینـی‬ ‫وی لطمـه زد و صـدای شسـته رفته و حرفـه ای دوبلـور فیلـم‪ ،‬به اصطلاح بـا چهـره یـاری‬ ‫تهـای‬ ‫هماهنـگ نمی شـود‪ .‬مسـعود جعفـری جوزانـی نخسـتین کارگردانی سـت کـه قابلی ‬ ‫بالقوه بازیگری یاری را کشـف کرد و با سـپردن نقش «دکتر» در فیلم «بلوغ»‪ ،‬ریسـک بزرگی‬ ‫را انجـام داد کـه البتـه به بـار نشسـت‪ .‬یاری این نقش به شـدت درونی را به خوبـی درک کرده‬ ‫و زوایـای پیـدا و پنهـان ان را به تصویـر کشـید‪ .‬پـای یـاری در دهـه ‪ 70‬بـه تلویزیـون بـاز شـد‬ ‫و بـه ایفـای نقـش در تعـدادی از مجموعه هـای پرخـرج سـیما ازجملـه «مـردان انجلـس» و‬ ‫«روشـن تر از خامـوش» ایفـای نقـش کـرد‪« .‬شـب دهـم» سـاخته حسـن فتحـی از ان دسـته‬ ‫مجموعه هـای مانـدگار تاریـخ تلویزیـون ایـران اسـت کـه همه سـاله در ایام محرم خاطـره ان‬ ‫شمـرام»‬ ‫بـرای بیننـدگان تلویزیونـی زنـده شـده و بیش ازهمـه یـاری را در نقـش «حیـدر خو ‬ ‫به خاطر می اورد‪« .‬حیدر خوش مرام» نماینده نسـل لوطی های قدیمی سـت که عالقه اش‬ ‫بـه دختـری قجـری‪ ،‬پـای او را بـه معرکـه برگـزاری مخفیانه تعزیه در دوران رضاشـاه بـاز کرده و‬ ‫درنهایـت بـه رسـتگاری می رسـد‪ .‬یـاری ایـن پروسـه تغییـر تدریجـی را بااسـتفاده از فیلم نامه‬ ‫درخشـان دراختیـارش‪ ،‬به بهترین شـکل به تصویـر کشـیده و مخاطب را بـه هم ذات پنداری‬ ‫همه جانبه با خود وامی دارد‪ .‬استقبال چشمگیر مخاطبان از این مجموعه در محرمی که‬ ‫با نوروز مصادف شـد‪ ،‬یاری را به محبوبیت فوق العاده ای رسـاند‪ .‬همین امر نقش اول های‬ ‫بیشـتری را در سـینما بـرای وی به همـراه اورد کـه از مهم تریـن ان هـا می تـوان بـه «نغمـه» و‬ ‫«عـروس افغـان» از سـاخته های ابوالقاسـم طالبـی‪« ،‬معادلـه» سـاخته ابراهیـم وحیـدزاده و‬ ‫«اقلیما» سـاخته محمدمهدی عسـگرپور اشـاره کرد‪« .‬نغمه» درامی تاثیرگذار درباره جوان‬ ‫جانبازی سـت کـه براثـر استشـمام گازهـای شـیمیایی‪ ،‬دچار مشـکالت حاد تنفسـی شـده و‬ ‫درعین حـال زندگـی عاشـقانه ای بـا همسـرش دارد‪ .‬یـاری ایـن نقـش را بدون کمتریـن اغراق‬ ‫بـازی کـرد و ارامـش درونـی اش بـا وجـود مشـکالت‪ ،‬به جانبازان سـرافراز جنگ پهلـو می زند‪.‬‬ ‫«اقلیمـا» نقـش منفـی دیگـری در کارنامه او سـت که در نقش مردی خیانت کار ظاهر شـده‪.‬‬ ‫نقشـی پیچیـده کـه نسـبت بـه شـخصیت زن اول فیلـم‪ ،‬در سـایه قـرار گرفتـه و مخاطـب بـه‬ ‫الیه هـای درونـی نقـش اجـازه نفـوذ پیـدا نمی کنـد‪ .‬وی در همیـن ایـام در اثـری مسـتقل‬ ‫و کم هزینـه به نـام «دم صبـح» به کارگردانـی حمیـد رحمانیـان در نقـش مـردی دراسـتانه‬ ‫اعـدام ظاهـر شـد‪ .‬نقشـی فوق العـاده سـنگین و نفس گیـر کـه بازیگـرش را بـه چالشـی جدی‬ ‫فراخوانـده و مخاطـب را در خوف ورجـای غریبـی قـرار می دهـد‪ .‬ایـن بازیگـر بااسـتعداد‬ ‫سـینمای ایـران بـا ریزه کاری هـای بسـیار بـه درون ایـن نقـش پیچیـده نفـوذ و حـاالت یـک‬ ‫مجرم دراستانه اعدام را به بهترین شکل ممکن ایفا کرد‪ .‬از دیگر اثار شاخص سینمایی وی‬ ‫بایـد بـه فیلـم «سـعادت اباد» سـاخته مازیار میری اشـاره کرد که با گریمی متفـاوت در نقش‬ ‫مـردی تحت سـیطره همسـر ثروتمنـدش عالـی ظاهـر شـده اسـت‪ .‬حسـین یـاری در خلـق‬ ‫ایـن شـخصیت‪ ،‬ظرافت هـای بسـیاری را اعمال کرد که نمونـه درخشـانش را در اوازخواندن‬ ‫دسـته جمعی ان هـا هنـگام فوت کـردن شـمع تولـد و نیـز نگاه هـای معنادارش سـر میز شـام‬ ‫اشـاره کرد که کدهای بسـیاری به مخاطب برای شـناخت دقیق تر این شخصیت می دهد‪.‬‬ ‫«هـوش سـیاه» به عنـوان یکـی از بهترین مجموعه های پلیسـی ساخته شـده در ایـران‪ ،‬یک‬ ‫پلیـس باهـوش و به شـدت ایرانـی در خـود دارد که حسـین یـاری ایفای ان را برعهده داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬وی بـرای خلـق هرچه بهتـر یـک پلیـس بومـی‪ ،‬به شـدت از کلیشـه های رایـج فاصلـه‬ ‫ً‬ ‫گرفته و قطب مثبت را برابر قطب شر کامال تقویت کرده است‪« .‬کیمیا و خا ک» با مضمونی‬ ‫انقالبـی از دیگـر کارهـای سـینمایی اوسـت کـه بـا اسـتقبال روبه رو شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫حسین یاری در یک نگاه‬ ‫امیدوارم بابت چیزهایی که‬ ‫دارم‪ ،‬هیچ وقت مغرور نشوم‬ ‫(که فکر کنم این ها مال من‬ ‫است)؛ باید یادم باشد پشت‬ ‫ماجرا اراده ای بوده که ان ها را‬ ‫برایم حفظ کرده و می کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫«زهیر یاری»؛ بازیگر سینما و تلویزیون درواقع‪،‬‬ ‫برادرزاده اوست‪.‬‬ ‫تولد‪ 16 :‬دی ‪ 1346‬در مالیر (بعضی منایع تهران)‬ ‫حرفه‪:‬بازیگر‬ ‫تحصیالت‪:‬دیپلم‬ ‫در فیلم «ان مرد امد» (‪ )86‬به عنوان بازیگردان‬ ‫حضور داشت؛ همچنین منشی صحنه در فیلم‬ ‫«اتش در خرمن» (‪ )60‬بود‪.‬‬ ‫یک دور ه یک ساله را در واحد دوبالژ‬ ‫صد او سیما گذراند و در این مدت‪ ،‬گفتار متن‬ ‫حدود ‪ 20‬مستند را اجرا کرد‪.‬‬ ‫بازیگـری را از سـال ‪ ۱۳۵۸‬در سـن ‪۱ ۲‬سـالگی بـا نمایـش «گند مهـای‬ ‫خونیـن» اغـاز کرد‪.‬‬ ‫در مصاحبه ای با مجله «زندگی ایده ال» گفت‪« :‬در جنوب شـهر به دنیا‬ ‫امـدم و در انجـا بـزرگ شـدم‪ .‬خیلـی فضای انجـا را دوسـت دارم‪ .‬خیلی ها‬ ‫شمـرام (نقشـش در سـریال‬ ‫بـه خـودم می گوینـد کـه تـو شـبیه حیـدر خو ‬ ‫شـب دهـم) هسـتی»‪ .‬او در سـال ‪ 1371‬زندگـی مشـترکش را اغـاز کـرد و‬ ‫همسـرش از اهالـی دنیـای هنـر نیسـت‪ .‬او زمانی که زندگی مشـترکش را با‬ ‫این هنرمند اغاز کرد‪ 17 ،‬سال بیشتر نداشت‪ .‬ان ها سه فرزند به نام های‬ ‫سـروش‪ ،‬سـارا و علـی دارند‪.‬‬ ‫برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد در‬ ‫چهاردهمین دوره جشـنواره بین المللی فیلم فجر برای بازی در «اخرین‬ ‫مرحله»‪ .‬نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در جشنواره‬ ‫فیلـم دفـاع مقـدس بـرای «اخریـن مرحلـه»‪ .‬برنـده دیپلم افتخـار بهترین‬ ‫بازیگـر نقـش اول مـرد در هجدهمیـن دوره جشـنواره بین المللـی فیلـم‬ ‫فجـر بـرای بـازی در «بلـوغ»‪ .‬نامـزد دریافـت جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد در‬ ‫جشن دنیای تصویر (حافظ) برای بازی در «بلوغ»‪ .‬نامزد دریافت جایزه‬ ‫بهتریـن بازیگـر مـرد در جشـنواره فیل مهـای اجتماعـی ابـادان بـرای بـازی‬ ‫در «بلـوغ»‪ .‬کاندیـد لـوح زریـن بهتریـن بازیگـر مـرد دوره اول سـایت ایـران‬ ‫نهـای سـال) بـرای «بلـوغ»‪ .‬نامـزد دریافـت تندیـس حافـظ‬ ‫ا کتـور (بهتری ‬ ‫بهتریـن بازیگـر مـرد درام تلویزیونـی در دوره ششـم جشـن دنیـای تصویـر‬ ‫(حافـظ) بـرای سـریال «شـب دهم»‪ .‬نامزد سـیمرغ بلوریـن بهترین بازیگر‬ ‫تو یکمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر بـرای بـازی در «نغمه»‪.‬‬ ‫مـرد در بیسـ ‬ ‫نامـزد دریافـت جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد در هفتمین دوره جشـن دنیای‬ ‫تصویر برای بازی در «نغمه»‪ .‬برنده جایزه بهترین بازیگر مرد سریال های‬ ‫الف تلویزیونی در چهارمین جشـنواره سـیما برای بازی در «شـب دهم»‪.‬‬ ‫برنـده جایـزه بهتریـن بازیگر مرد جشـنواره مذهـب امروز ایتالیا بـرای بازی‬ ‫در فیلم «دم صبح»‪ .‬برنده جایزه بهترین بازیگر مرد فیلم های سینمایی‬ ‫حیدر‬ ‫شب دهم؛‬ ‫ساخته حسن فتحی‬ ‫مسعود‬ ‫برادر؛‬ ‫ساخته جواد افشار‬ ‫هم دوره محمدرضا حیدریان؛ کاپیتان سابق تیم‬ ‫ملی فوتسال بود و مدت هاست بدن سازی‬ ‫کار می کند‪.‬‬ ‫در نخسـتین جشـنواره بین المللـی عفـاف و حجـاب (نـور ) بـرای بـازی‬ ‫در فیلـم سـینمایی «نغمـه»‪ .‬برنـده جایـزه بهتریـن بازیگـر مـرد جشـنواره‬ ‫کشـتی نـوح روسـیه بـرای بـازی در فیلـم «کتونـی سـفید»‪ .‬نامـزد دریافـت‬ ‫سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد در بیسـت ونهمین دوره‬ ‫جشـنواره فجـر بـرای بـازی در «پاریـس تـا پاریـس»‪ .‬نامـزد جایـزه بهتریـن‬ ‫بازیگـر نقـش مکمـل مـرد در پانزدهمیـن جشـن خانـه سـینما بـرای بـازی‬ ‫در «سـعادت اباد»‪ .‬کسـب عنوان بهترین بازیگر مرد فیلم های سـینمایی‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬در برنامه سینمایی هفت برای بازی در فیلم «سعادت اباد»‪ .‬نامزد‬ ‫دریافـت سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگر نقـش اول مـرد در سـی امین دوره‬ ‫جشنواره فجر برای بازی در «یک سطر واقعیت»‪ .‬نامزد دریافت سیمرغ‬ ‫ی وسـومین دوره جشـنواره فجـر‬ ‫بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول در س ‬ ‫بـرای بـازی در «مـزار شـریف»‪ .‬نامـزد دریافـت جایـزه بهتریـن بازیگر مـرد در‬ ‫چهاردهمیـن جشـنواره فیلـم مقاومـت بـرای «مزارشـریف»‪ .‬برنـده جایـزه‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش اصلـی مـرد از جشـنواره ویند فیلـم امریکا بـرای بازی‬ ‫در فیلـم سـینمایی «یـادم تـو را فرامـوش»‪ .‬نامـزد جایـزه بهتریـن بازیگـر‬ ‫نقـش اصلـی مرد از جشـنواره فیل مسـازان مسـتقل برلین بـرای «یـادم تو را‬ ‫فراموش»‪ .‬نامزد تندیس بهترین بازیگر مرد تلویزیون در بیسـتمین دوره‬ ‫جشـن دنیـای تصویـر بـرای سـریال «بـرادر»‪.‬‬ ‫بهروز‬ ‫هوش سیاه؛‬ ‫ساخته مسعود اب پرور‬ ‫جمشید‬ ‫نیسان ابی؛‬ ‫ساخته منوچهر هادی‬ ‫به همراه احمدرضا درویش‪ ،‬علیرضا‬ ‫رضاداد‪ ،‬پرویز شیخ طادی و سید‬ ‫علیرضا علویان؛ اعضای هیئت داوری‬ ‫در بخش فیلم های ویدئویی نخستین‬ ‫جشنواره مردمی فیلم و عکس‬ ‫«چهل چراغ» بود‪.‬‬ ‫جزو بازیگرانی ست که تجربه بازی با گریم زنانه را‬ ‫دارند؛ او با فیلم «معادله» دست به این کار زد‪.‬‬ ‫بهمن‬ ‫نهنگ ابی؛‬ ‫ساخته فریدون جیرانی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫ساالنه‪ ۱۶‬هزار دیابتی‬ ‫در کشور می میرند!‬ ‫افشـین اسـتوار؛ رئیـس پژوهشـگاه غـدد و متابولیسـم‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی تهران بابیان اینکه تا پیش از شـیوع‬ ‫ً‬ ‫کرونا بیماری های غیروا گیر تقریبا مشکل اصلی تمام مردم‬ ‫یکـه نزدیـک ‪ ۸۲‬درصـد‬ ‫جهـان و ازجملـه ایـران بـود؛ به طور ‬ ‫یهـای غیروا گیـر رخ‬ ‫علـل مـرگ در کشـور به علـت بیمار ‬ ‫یهـای قلبـی و عروقـی بـا ‪ ۴۳‬درصـد‪،‬‬ ‫مـی داد‪ ،‬گفـت‪ :‬بیمار ‬ ‫یهـای‬ ‫سـرطان بـا ‪ ۱۶‬درصـد‪ ،‬دیابـت بـا چهاردرصـد و بیمار ‬ ‫یهـای انسـداد‬ ‫مزمـن تنفسـی ماننـد بیمـاری اسـم و بیمار ‬ ‫یهـای غیروا گیـر‬ ‫ریـوی بـا چهاردرصـد مهم تریـن بیمار ‬ ‫هسـتند کـه بیشـترین علـل مـرگ در ایـران را تشـکیل‬ ‫می دهنـد؛ از حـدود ‪ ۴۰۰‬هـزار مـرگ سـالیانه قبـل از کرونـا‬ ‫یهـای غیروا گیـر رخ‬ ‫حـدود ‪ ۳۲۰‬هـزار مـرگ به دلیـل بیمار ‬ ‫مـی داد‪ .‬عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران‬ ‫بابیان اینکـه کرونـا و بیماری های غیروا گیر اثرات متقابلی بر‬ ‫یکدیگـر داشـته اند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ایـن اثـرات متقابـل موجـب‬ ‫یـک «سـیندمیک» شـده؛ درواقـع پاندمـی کرونـا بـا پاندمـی‬ ‫کسـو بیمـاری‬ ‫یهـای غیروا گیـر هم زمـان شـدند‪ .‬ازی ‬ ‫بیمار ‬ ‫کرونـا به عنـوان یـک بیمـاری مسـری وا گیـر‪ ،‬خدمـات‬ ‫بیماری های غیروا گیر را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬برخی خدمات‬ ‫تا ‪ ۹۰‬درصد در اوج دوره کرونا کاهش پیدا کرد‪ .‬مراقبت های‬ ‫یهـای دیابـت و‬ ‫غربالگـری سـرطان تـا ‪ ۹۰‬درصـد و غربالگر ‬ ‫فشـارخون نیـز بیـن ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۴۰‬درصـد کاهـش پیـدا کـرد‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬ایـن کاهـش غربالگـری دالیـل متعددی داشـته‬ ‫کـه مهم تریـن علـت ان تـرس از ابتالبه کرونـا در مرا کـز درمانی‬ ‫بـود‪ .‬دالیـل دیگـری ماننـد تعطیلـی برخـی مرا کـز و مطب ها‬ ‫نیـز وجـود داشـت‪ .‬همچنیـن مرا کـز درمانـی هـم بخشـی از‬ ‫یهـای غیروا گیـر ایجـاد‬ ‫ظرفیتـی را کـه بـرای کنتـرل بیمار ‬ ‫داده بودند به کرونا اختصاص دادند‪ .‬ازسـوی دیگر مقررات‬ ‫وض عشـده دربـاره فاصل هگـذاری اجتماعـی موجـب شـد‬ ‫برخـی از مـردم به ویـژه سـالمندان کـه بیمـاری غیروا گیـر در‬ ‫نهـا بیشـتر اسـت‪ ،‬بـرای دسترسـی بـه مرا کـز درمانـی دچار‬ ‫ا ‬ ‫مشـکل شـدند‪ ،‬دسترسـی و تامیـن دارو هـم دچـار چالـش‬ ‫شـد‪ .‬ضمن اینکـه بخـش عمـده ای از منابـع نظـام سلامت‬ ‫نیـز بـرای کرونـا هزینـه شـد‪ .‬اسـتوار یـاداور شـد‪ :‬ازسـوی دیگر‬ ‫خانه نشـینی مـردم و درنتیجـه کم تحرکـی افـراد کـه از جملـه‬ ‫عوامـل خطـر بیماری های غیروا گیر اسـت و قبل از کرونا نیز‬ ‫معضل بزرگی بود در دوران کرونا تشدید شد‪ .‬بیش از نیمی‬ ‫از مـردم در کشـور مـا دچـار کم تحرکـی هسـتند‪ .‬هم زمـان بـا‬ ‫افزایـش کم تحرکـی میـزان دریافـت کالـری و درنتیجـه چاقـی‬ ‫افزایـش پیـدا کرد کـه این موضوع در اینده منجـر به افزایش‬ ‫یشـود‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫یهـای غیروا گیـر م ‬ ‫برخـی از بیمار ‬ ‫یهـای غیروا گیـر داشـتند ب هشـکل‬ ‫افـرادی هـم کـه بیمار ‬ ‫شـدیدتری به بیماری کرونا مبتال شـدند و میزان بستری در‬ ‫یهـای‬ ‫یسـی یو و مرگ ومیـر کرونـا در افـراد دارای بیمار ‬ ‫ا ‬ ‫قلبـی‪ ،‬عروقـی‪ ،‬دیابـت و چاقـی بیشـتر بـود‪ ،‬به طورمثـال‬ ‫احتمال اینکه یک فرد دیابتی به دلیل کووید بسـتری شـود‬ ‫یسـی یو برود بسیاربیشـتر از سـایر افراد بـود‪ .‬موضوع‬ ‫و بـه ا ‬ ‫دیگـر هـم کوویـد طوالنـی و مزمـن اسـت کـه بـا عوارضـی‬ ‫یهـای غیروا گیـر ماننـد دیابـت و… خـود را‬ ‫همچـون بیمار ‬ ‫نشـان می دهـد‪ .‬رئیس پیشـین مرکز مدیریـت بیماری های‬ ‫غیروا گیـر وزارت بهداشـت درادامـه بااشـاره به افزایـش‬ ‫شهرنشـینی طی ‪ ۵۰‬سـال اخیر در کشـور اظهار کرد‪ :‬تا پیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬سـال قبل بیش از نیمی از جمعیت کشـور در روسـتاها‬ ‫نهـا کشـاورزی و دا مپـروری بـود و‬ ‫زندگـی می کردنـد کـه کار ا ‬ ‫ایـن مشـاغل مسـتلزم تحـرک زیـاد بـوده اسـت‪ ،‬هم زمـان بـا‬ ‫ایـن تحـرک افـراد مقـدار کالری کمتری دریافـت می کردند‪ .‬با‬ ‫وجـود ان سـبک زندگـی ا کنـون بـه جایـی رسـیده ایم کـه‬ ‫‪ ۷۵‬درصـد جمعیـت کشـور در شـهرها زندگـی می کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫تغییـرات دموگرافیـک‪ ،‬تغییـرات دیگـری به دنبـال خـود‬ ‫داشـته کـه از جملـه ان شهرنشـینی بـوده کـه مشـخصه‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫نسـبک زندگـی‪ ،‬کم تحرکـی و دریافـت زیـاد کالر ‬ ‫ای ‬ ‫هم زمـان ترافیـک‪ ،‬الودگـی صوتـی‪ ،‬الودگـی هـوا و ‪ ...‬نیـز در‬ ‫سـبک زندگـی شـهری وجـود دارد‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬ترکیـب‬ ‫کم تحرکـی و پرخـوری از جملـه عوامـل خطـر اسـت‪.‬‬ ‫عالوه براین غذای نامناسـب هم می خوریم‪ ،‬مصرف میوه و‬ ‫سـبزی و فیبـر در غـذا کـم بـوده و مصـرف قنـد‪ ،‬شـیرینی و‬ ‫چربـی اشبا عشـده در ان زیـاد اسـت‪ .‬این موضـوع موجـب‬ ‫یهـای غیروا گیـر شـیوع پیـدا‬ ‫شـده تـا انـواع و اقسـام بیمار ‬ ‫یکـه از ‪ ۱۳۹۵‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬شـیوع دیابـت از ‪ ۱۱‬درصـد‬ ‫کنـد به گونه ا ‬ ‫در جمعیـت بـه ‪ ۱۴‬درصـد در جمعیـت رسـیده کـه معنایـش‬ ‫افزایـش ‪ ۳۰‬درصـدی شـیوع دیابـت اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که چهاردرصـد مرگ ومیرهـا در ایـران کـه‬ ‫این درحال ‬ ‫یشـود به دلیـل ابتالبه دیابـت‬ ‫حـدود ‪ ۱۶‬هزارنفـر در سـال م ‬ ‫است‪ .‬استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫سـازمان جهانـی بهداشـت و سـند ملـی پیشـگیری از‬ ‫یهـای وا گیـر این بود هکـه شـیوع دیابـت و چاقـی را در‬ ‫بیمار ‬ ‫یسـت که‬ ‫کشـورهای مختلـف ثابـت نگـه دارد‪ .‬این درحال ‬ ‫نعـدد نرسـیده اند‬ ‫کشـورها نه تنهـا بـه ثابت نگه داشـتن ای ‬ ‫بلکه شیوع دیابت ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته است‪ .‬متاسفانه‬ ‫در وضعیتـی هسـتیم کـه ا گـر کار جـدی بـرای این موضـوع‬ ‫انجـام نشـود‪ ،‬این رونـد افزایـش تـداوم پیـدا خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫یسـت که هزینه های بسـیارزیادی دارد که ا گر‬ ‫دیابت بیمار ‬ ‫به ان رسیدگی نشود‪ ،‬منجر به بیماری های قلبی‪ ،‬نارسایی‬ ‫کلیوی‪ ،‬مشـکالت بینایی‪ ،‬مشـکالت عصبی‪ ،‬زخم دیابتی و‬ ‫یشـود‪ .‬درواقع دیابت درصورت کنترل نشـدن‬ ‫قطع عضو م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ک مکـم موجـب درگیرشـدن تمـام اندا مهـای بـدن م ‬ ‫وی بابیان اینکـه ازلحـاظ شناسـایی بیمـاران دیابتـی‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از هـر‬ ‫موقعیـت ایـران بهتـر از متوسـط جهان ‬ ‫چهـار نمونـه دیابتـی سـه نفر یـا درواقـع ‪ ۷۵‬درصـد افـراد از‬ ‫بیمـاری خـود ا گاهـی دارنـد‪ .‬درمورد فشـارخون امـا این گونه‬ ‫ننـوع بیمـاری باتوجه به اینکـه عالمتـی وجـود‬ ‫نیسـت درای ‬ ‫نـدارد‪ ،‬حـدود ‪ ۵۰‬درصـد افـراد نسـبت بـه بیمـاری خـود ا گاه‬ ‫نیسـتند‪ .‬رئیـس پژوهشـگاه غـدد و متابولیسـم دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی تهـران یـاداور شـد‪ :‬علی رغم اینکـه حـدود‬ ‫‪ ۷۵‬درصـد افـراد دیابتـی نسـبت بـه بیمـاری خـود ا گاهـی‬ ‫دارنـد‪ ،‬بااین حـال تنها ‪ ۶۵‬درصد این افراد درمان مناسـب را‬ ‫دریافـت می کننـد‪ .‬نکتـه مهـم اینکـه ایـن درمـان هـم‬ ‫دربرخی مواقـع موثـر نیسـت و تنهـا درمـان ‪ ۳۰‬درصـد از‬ ‫ً‬ ‫بیمـاران منجـر به کنتـرل دیابت می شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬تقریبا‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد جمعیـت دیابتـی کشـور دارای دیابـت نـوع دوم‬ ‫اسـت و ‪ ۱۰‬درصـد دارای دیابـت نـوع یـک و یا دیابت بـارداری‬ ‫ً‬ ‫هسـتند‪ .‬دیابت بارداری عمدتا یک وضعیت موقت بوده و‬ ‫افـراد پـس از زایمـان و دوران بـارداری دیگـر دیابـت ندارنـد‬ ‫نحـال ممکـن اسـت در برخـی افـراد این نـوع دیابـت نیز‬ ‫باای ‬ ‫ادامـه پیـدا کنـد‪ .‬اسـتوار بابیان اینکـه مزیتـی کـه بیمـاران‬ ‫دیابتـی دارنـد این اسـت که به راحتـی در خانـه می تواننـد‪،‬‬ ‫قنـد خـون خـود را بـا دسـتگاه های تسـت قنـد خـون‬ ‫تشـخیص داده و از خـود مراقبـت کننـد‪ .‬این موضـوع در‬ ‫مراقبـت دیابـت اهمیـت زیـادی دارد‪ .‬الزم اسـت بـه‬ ‫کشـکلی هزین ههـای این دسـتگاه ها و نوارهـای ان‬ ‫ی ‬ ‫ب هشـکلی توسـط بیمـه پوشـش داده شـود تـا بیمـاران دچار‬ ‫نسـال ها هـم هزینه هـای ان هـا زیـاد‬ ‫هزینـه نشـوند‪ .‬درای ‬ ‫نهـا دچـار کمبـود شـده اند‪.‬‬ ‫شـده و هم اینکـه نوارهـای ا ‬ ‫خوشـبختانه بیمه ها درحال رفتن به این سمت هستند که‬ ‫ایـن هزین ههـا را به نوعـی پوشـش دهنـد تـا حداقـل نیـاز‬ ‫بیماران پوشـش داده شـود‪ .‬منابع بیمه ها محدود اسـت و‬ ‫بایـد منابـع ان‪ ،‬هزینـه اقدامـات موثـری ماننـد پیگیـری و‬ ‫کنتـرل دیابـت شـود‪ .‬هزینـه درمـان دیابـت و عـوارض ان‬ ‫بسیارزیاد است و این هزینه را هم باید بیمه پرداخت کند‪.‬‬ ‫بایـد بیم ههـا را قانـع کـرد کـه پیشـگیری و کنتـرل‪ ،‬هزینـه‬ ‫بسـیارکمتری نسـبت به درمان دارد و خوشـبختانه بیمه ها‬ ‫هـم تاحدزیـادی قانـع شـده اند‪ .‬وی بااشـاره به کمبـود‬ ‫انسـولین های قلمـی در دوسـال اخیر اظهـار کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫این موضـوع چالش هایـی وجـود دارد‪ ،‬یارانـه ای کـه بـرای‬ ‫این موضوع وجود دارد‪ ،‬گاهی برعکس عمل کرده و موجب‬ ‫یکـه سـازمان غـذا و دارو‬ ‫یشـود‪ .‬کار ‬ ‫قاچـاق معکـوس م ‬ ‫درصـدد بـود کـه انجـام دهـد این بودکـه بیمارانـی که نیـاز به‬ ‫تنـام کـرده و خـود انسـولین را دراختیـار‬ ‫انسـولین داشـته ثب ‬ ‫بیمـاران قـرار دهـد کـه ایـن کار خوبی سـت‪ ،‬امـا اینکـه‬ ‫چه انـدازه موفـق بـوده و چـه چالش هایـی وجـود داشـته‬ ‫اسـت خـود موضـوع دیگـر اسـت‪ ،‬کمااینکـه چالش هایـی‬ ‫نحـوزه بلکـه در تامیـن داروهـای دیابتـی نیـز‬ ‫نه تنهـا درای ‬ ‫وجـود داشـت‪ .‬داروهایـی کـه تجویـز می شـد هـم گاه‬ ‫دردسـترس نبود و ه م هزینه ان ها افزایش یافت‪ .‬بخشـی از‬ ‫نهـا بـا درمـان تحت کنتـرل‬ ‫یکـه بیمـاری ا ‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد افراد ‬ ‫اسـت‪ ،‬درصـورت عدم دسترسـی بـه دارو یـا افزایـش هزینه ها‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال بـرای درمـان بـا مشـکالتی مواجـه می شـوند و‬ ‫درنتیجـه ایـن درصـد کاهـش پیـدا می کنـد‪ .‬وی درمـورد‬ ‫ً‬ ‫اطالعـات غلطـی کـه بعضـا درمـورد مصـرف تریـا ک بـرای‬ ‫کنتـرل دیابـت وجـود دارد‪ ،‬نیـز گفـت‪ :‬مطالعـات مختلفـی‬ ‫وجـود دارد کـه مصـرف مـواد مخـدر را برای کنتـرل دیابت رد‬ ‫می کننـد و شـواهد علمـی زیـادی وجـود دارنـد کـه نشـان‬ ‫می دهـد کـه مصـرف اپیـوم و تریا ک تاثیری بر کنتـرل دیابت‬ ‫نـدارد‪ .‬حتـی ا گـر فـرض کنیـم تاثیـر محـدودی هـم داشـته‬ ‫باشـد درمقابـل عـوارض بسـیارزیادی دیگـر هـم دارد کـه‬ ‫موجـب مشـکالت بیشـتری می شـوند‪ .‬بایـد واقعیـت را‬ ‫درسـت تبییـن کـرد‪ ،‬افرادی کـه الـکل و مـواد مخـدر‬ ‫می فروشـند روی ناا گاهـی افـراد حسـاب بـاز می کننـد تـا بازار‬ ‫خـود را داشـته باشـند امـا بایـد جامعـه را ا گاه کـرد‪ .‬اسـتوار‬ ‫بابیان اینکـه وضعیـت دیگـری به نـام پیـش دیابـت وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬قنـد خـون در برخـی افـراد به گونه ای نیسـت که‬ ‫مـا تعریـف دیابتـی را بـرای ان هـا بـه کار ببریـم‪ .‬مـا قنـد خـون‬ ‫ناشـتای بـاالی ‪ ۱۲۶‬را مرحلـه دیابـت تعریف می کنیـم اما ا گر‬ ‫قنـد خـون افـراد بیـن ‪ ۱۰۵‬تـا ‪ ۱۲۶‬داشـته باشـد این مرحلـه‬ ‫پیـش دیابـت اسـت‪ .‬پیـش دیابـت وضعیتی سـت کـه در ان‬ ‫فـرد مسـتعد ابتالبه دیابـت اسـت امـا مزیـت ان این اسـت که‬ ‫می تـوان بـا اصلاح سـبک زندگـی‪ ،‬اصلاح مصـرف مـواد‬ ‫غذایـی‪ ،‬کاهـش وزن‪ ،‬تـرک سـیگار یـا مصـرف الـکل از‬ ‫ابتالبه دیابـت جلوگیـری کـرد‪ ۳۰ .‬درصـد افـراد جامعـه در‬ ‫وضعیـت پیـش دیابـت قـرار دارنـد کـه می توانـد گـروه خوبـی‬ ‫بـرای مداخلات اموزشـی و اطالع رسـانی باشـد‪ .‬وی درمـورد‬ ‫توزیـع جغرافیایـی دیابـت نیـز گفت‪ :‬دیابـت در اسـتان های‬ ‫شـمالی و نـوار مرکـزی کشـور تـا جنـوب دیابـت بسـیارزیاد‬ ‫اسـت‪ .‬درواقع پنج اسـتان مازندران‪ ،‬گیالن‪ ،‬خوزسـتان‪ ،‬یزد‬ ‫و سـمنان بیشـترین شـیوع دیابـت را دارنـد‪ .‬در اسـتان های‬ ‫نـوار شـرقی و منتهی الیـه غربـی ماننـد کرمـان‪ ،‬خراسـان‪،‬‬ ‫هرمـزگان‪ ،‬سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬اذربایجـان غربی‪ ،‬شـرقی‪،‬‬ ‫کردسـتان و کرمانشـاه شـیوع دیابـت کمتـر اسـت‪ .‬دالیـل‬ ‫عمـده ایـن پرا کندگـی وجـود شـهرهای بـزرگ‪ ،‬کم تحرکـی‪،‬‬ ‫دریافـت کالـری و‪ .‬در شـمال و مرکـز کشـور اسـت‪ .‬اسـتوار‬ ‫همچنیـن بـا اشـاره روز جهانـی دیابـت نیـز گفـت‪ :‬شـعار‬ ‫امسـال فدراسـیون دیابـت «بـا امـوزش از اینـده محافظـت‬ ‫کنیـد» اسـت‪ .‬تا کیـد همـه سـازمان های بین المللـی ماننـد‬ ‫سـازمان جهانـی بهداشـت‪ ،‬فدراسـیون بین المللـی و وزارت‬ ‫بهداشـت ایـران تا کیـد بر امـوزش به عنـوان کم هزینه ترین و‬ ‫اثربخش ترین مداخالت برای کاهش دیابت اسـت‪ .‬درواقع‬ ‫امـوزش در چنـد سـطح وجـود دارد‪ .‬نخسـت امـوزش مـردم‬ ‫بـرای مراقبـت و پیشـگیری از ابتلا ازطریـق اصلاح سـبک‬ ‫زندگی سـت‪ .‬دوم امـوزش بیمـار بـرای خودمراقبتـی برابـر‬ ‫کنتـرل بیمـاری مقابل عوارض بیماری سـت کـه این موضوع‬ ‫ازطریـق اصلاح سـبک زندگـی‪ ،‬پیگیـری درمـان و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫امـوزش خانـواده بیمـار دیابتـی نیـز بخـش دیگـری از ایـن‬ ‫اموزش هاسـت‪ ،‬خانـواده می تواننـد نحـوه مراقبـت از فـرد‬ ‫دیابتـی و کمک کـردن بـه او در مراقبـت از خـود و پیگیـری‬ ‫درمـان اسـت‪ .‬سـطح امـوزش ا گاهـی بـه مسـئولین و‬ ‫سیاسـت گذاران و ایجـاد حساسـیت در ان هـا برای اینکـه‬ ‫منابـع کافـی را بـرای برنامه هـای کنتـرل دیابـت در هـر دو‬ ‫سطح پیشگیری و درمان اختصاص دهند‪ /.‬ایلنا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Le Figaro‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫واکنش فرانسه به موشک پرانی جدید کره‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫سـخنگوی وزات امـور خارجـه فرانسـه گفـت‪ :‬شـلیک موشـک بالسـتیک قاره پیمـا از سـوی کـره شـمالی کـه در‬ ‫سواحل ژاپن سقوط کرد‪ ،‬وا کنش قاطع و متحد جامعه جهانی را می طلبد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ دیپلمات فرانسوی‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن نقـض جدیـد قطعنام ههـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد اسـت کـه کـره شـمالی را از انجـام‬ ‫هر نوع پرتاب موشـک با فناوری های بالسـتیک منع می کند‪ .‬سـخنگوی وزارت امور خارجه فرانسـه افزود‪ :‬این‬ ‫پرتاب یک اقدام تحریک امیز جدید است که تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت منطقه و امنیت بین المللی‬ ‫ب هشـمار مـی رود‪ .‬وزارت امـور خارجـه فرانسـه نیـز در بیانیـه ای کـه روی تارنمـای خـود منتشـر کـرد‪ ،‬اورد‪ :‬فرانسـه‬ ‫پرتـاب موشـک بالسـتیک قاره پیمـا را در ‪ ۱۸‬نوامبـر کـه بـه منطقـه اقتصادی انحصـاری ژاپن ختم شـد‪ ،‬محکوم‬ ‫می کنـد‪ .‬فرانسـه بـه ژاپـن و کـره از همبسـتگی کامـل خـود برابر تحریک کره شـمالی اطمینـان می دهد‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری‬ ‫بین بانک سپه و صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫ناقضان سامانمند حقوق بشر و تکرار ادعاها‬ ‫ناقضان سامانمند حقوق بشر در جهان‪ ،‬درحالی تازه ترین‬ ‫قطعنامـه حقـوق بشـری علیـه ایـران را تصویـب کردنـد کـه‬ ‫ایـن تقالهـا و ب هصـف شـدن تمـام ابزارهـای پروپا گانـدا هـم‬ ‫نمی توانـد نسل کشـی کـودکان در کانـادا یـا جنایـات ارتـش‬ ‫امریـکا در گوشه گوشـه جهـان را از حافظـه تاریـخ بزدایـد‪.‬‬ ‫کمیتـه سـوم مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد روز‬ ‫چهارشـنبه قطعنامه کانادا درباره «وضعیت حقوق بشـر در‬ ‫ایران» را به تصویب رسـاند‪ .‬این قطعنامه که در ان ایران به‬ ‫تبعیـض علیه اقلیت ها متهم شـده عصر چهارشـنبه بـا ‪۷۸‬‬ ‫رای موافـق‪ ۳۱ ،‬رای مخالـف و ‪ ۶۹‬رای ممتنـع به تصویـب‬ ‫«کمیتـه مسـائل اجتماعـی‪ ،‬انسـانی و فرهنگـی» مجمـع‬ ‫عمومـی سـازمان ملـل‪ ،‬موسـوم بـه کمیتـه سـوم رسـید و‬ ‫بـرای تصویـب نهایـی مـاه اینـده بـه مجمـع عمومـی ارسـال‬ ‫یسـت و فاقـد‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ایـن قطعنامـه گرچـه توصیه ا ‬ ‫ابزارهـای الـزام اور و به بهانـه رویدادهـای اخیـر ایـران ازسـوی‬ ‫کانـادا مطـرح شـده امـا هیاهـوی غـرب نتوانسـت بیشـتر از‬ ‫یـک رای نسـبت بـه پارسـال دراین قطعنامـه به دسـت اورد‪.‬‬ ‫قطعنامه تصویبی غرب علیه جمهوری اسلامی با وا کنش‬ ‫وزارت خارجـه روبـه رو شـد‪« .‬زهـرا ارشـادی» سـفیر و معـاون‬ ‫نمایندگـی ایـران در سـازمان ملـل در نشسـت کمیتـه سـوم‬ ‫مجمـع عمومـی سـازمان ملـل تا کیـد کـرد‪ :‬کشـورهای بانـی‬ ‫قطعنامـه ضدایرانـی حقـوق بشـر‪ ،‬در پوشـش حمایـت از‬ ‫حقوق زنان‪ ،‬از همه امکانات خود ازجمله انتشار اطالعات‬ ‫گمراه کننده و نادرسـت‪ ،‬تحریک افکار عمومی‪ ،‬ارائه اموزش‬ ‫اقدامـات خرابکارانـه و همچنیـن حمایـت مالـی و نظامـی‬ ‫از گرو ههـای تروریسـتی اسـتفاده می کننـد تـا اعتراضـات‬ ‫مسـالمت امیز را بـه خشـونت بکشـانند‪ .‬معـاون نمایندگـی‬ ‫ایـران در سـازمان ملـل تصریـح کـرد‪ :‬در کانـادا‪ ،‬کشـف بیـش‬ ‫از ‪ ۱۳۰۰‬قبر بی نام ونشان در چهار مدرسه منطقه مسکونی‬ ‫کانـادا کل جامعـه جهانـی را شـوکه کـرده اسـت‪ .‬جهانیـان‬ ‫شـاهد تجـاوز‪ ،‬قتـل و کشـتار نظام منـد کـودکان بومـی در‬ ‫مقیاس وسیع هستند‪ .‬ایاالت متحده ادعای حقوق بشری‬ ‫یکـه مـردم ایـران هنـوز در نتیجـه تحری مهـای‬ ‫دارد درحال ‬ ‫ظالمانه چنددهه ای این کشـور‪ ،‬ب هشـدت اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫«ناصـر کنعانـی» سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان‬ ‫بااشاره به تالش جوامع غربی به استمرار پروژه ایران هراسی‬ ‫و بدنا مسـازی ایـران‪ ،‬گفـت‪ :‬این کشـورها کـه سـابقه طوالنـی‬ ‫در نقـض سیسـتماتیک حقـوق بشـر داشـته و مـردم کل‬ ‫تهـای انـان در‬ ‫جهـان تجربیـات تلـخ و گزنـده ای از دخال ‬ ‫خاطـر دارنـد‪ ،‬در جایگاهـی قـرار ندارنـد که بـه دولـت و مردم‬ ‫ایـران توصی ههـای حقـوق بشـری داشـته باشـند‪« .‬حسـین‬ ‫امیرعبداللهیـان» وزیـر امـور خارجـه هـم در توئیـت نوشـت‪:‬‬ ‫سـرویس های امنیتـی‪ ،‬رژیـم جعلـی اسـراییل و برخـی‬ ‫سیاسـیون غربـی کـه بـرای جنـگ داخلـی‪ ،‬ویرانـی و تجزیـه‬ ‫ایران نقشـه ها کشـیده اند‪ ،‬بدانند که ایران‪ ،‬لیبی و سـودان‬ ‫نیسـت‪ .‬امـروز دشـمنان‪ ،‬تمامیـت ایـران و هویـت ایرانـی را‬ ‫هـدف قـرار داده انـد‪ .‬بصیرت مردم‪ ،‬دشـمن را مایـوس کرده‬ ‫است‪ .‬واقعیت ان است که قطعنامه چهارشنبه علیه ایران‪،‬‬ ‫تکـرار ادعاهـای ‪ 40‬سـاله ازسـوی ناقضـان اساسـی حقـوق‬ ‫نهـا هـم چنـدان موجـه‬ ‫بشـر اسـت کـه دیگـر بـرای خـود ا ‬ ‫و قابل اعتنـا نیسـت‪ .‬کنوانسـیون ها‪ ،‬اعالمی ههـا‪ ،‬قوانیـن‬ ‫ً‬ ‫حقوقـی و عـرف بین الملـل دربـاره حقـوق بشـر گرچـه تمامـا‬ ‫نوشـته غـرب و حاصـل دیـدگاه ان هاسـت و در تدویـن و‬ ‫ً‬ ‫اجـرای ان معمـوال هیچ توجهی به معیارهای مردمان دیگر‬ ‫یشـود اما ایـن قواعد‬ ‫مناطـق جهـان دربـاره ایـن مفهـوم نم ‬ ‫یشـود‪ .‬یکـی از‬ ‫نهـا رعایـت نم ‬ ‫خودسـاخته نیـز ازسـوی ا ‬ ‫مهم ترین حقوق بشـر در این اعالمیه ها‪ ،‬حق حیات اسـت‪.‬‬ ‫این حق به وفور و تناوب و تنوع ازسوی ایاالت متحده امریکا‬ ‫و هم پیمانانش در سراسر جهان و ازجمله ایران نقض شده‬ ‫و می شود‪ .‬هشت سال حمایت قاطع از رژیم بعثی عراق در‬ ‫جنگ علیه ایران‪ ،‬منجر به سلب حیات صدهاهزار انسان‬ ‫بی گنـاه شـد و پـس ازان هـم کارزار تحری مهـای اقتصـادی و‬ ‫شهـای‬ ‫سیاسـی زندگـی بسـیاری از ایرانیـان را دچـار چال ‬ ‫بسـیار کـرد و در مـواردی موجب ازبین رفتن حق حیاتشـان‬ ‫شـد‪ .‬این رویه در فلسـطین‪ ،‬افغانسـتان و یمن تداوم دارد و‬ ‫نهـم در ویتنـام تجربـه شـده بود‪ .‬این حق مسـلم‬ ‫پیش ازای ‬ ‫انسـان‪ ،‬ازسـوی کانـادا و بـا کشـتار بومیـان منطقـه نادیـده‬ ‫نهـا هم ناقض‬ ‫گرفتـه شـد جنایات نظامیـان امریـکا در زندا ‬ ‫همیـن حـق بـود‪ .‬حـق تعییـن سرنوشـت‪ ،‬از دیگـر حقـوق‬ ‫مصـرح در بنـد ‪ ۲‬مـاده ‪ ۱‬منشـور ملـل متحـد اسـت کـه بـر‬ ‫توسعه روابط دوستانه در روابط بین الملل برمبنای احترام‬ ‫بـه اصـل تسـاوی حقـوق و خودمختـاری ملـل و انجام سـایر‬ ‫اقدامـات مقتضـی بـرای تحکیـم صلـح جهانی تا کید شـده‪.‬‬ ‫همچنیـن‪ ،‬حق خودمختـاری یا تعیین سرنوشـت در نظام‬ ‫حقوق بین المللی بشر به عنوان اصلی اولیه شناخته شده‬ ‫اسـت‪ .‬بـرای نقـض ایـن حـق‪ ،‬ایاالت متحـده از بهمـن ‪۵۷‬‬ ‫تابه امـروز هزین ههـای بسـیار داده اسـت‪ .‬تاریخـی کـه در ان‬ ‫مـردم ایـران تصمیـم گرفتند سرنوشـت خـود را تعیین کنند‬ ‫و این موضـوع بـرای کاخ سـفید غیرقابل قبـول بـود و نقـض‬ ‫ان از همـان روزهـای ابتدایـی بـا حمایـت از گرو ههـای تـرور‪،‬‬ ‫جنگ افـروزی علیـه حکومتـی نوپـا و پـس ازان با تحریم های‬ ‫نهـا ثابـت کنـد‬ ‫کمرشـکن علیـه مـردم ادامـه یافـت تـا بـه ا ‬ ‫برخلاف اصـول حقـوق بشـر‪ ،‬مـردم ایـران نبایـد حق تعیین‬ ‫سرنوشـت خود را داشته باشند‪ .‬حق سلامت و برخورداری‬ ‫از اسـتانداردهای زندگـی مناسـب گرچـه از حقـوق ابتدایـی‬ ‫ً‬ ‫انسـان اسـت و تامیـن ان معمـوال برعهـده نظـام سیاسـی‬ ‫بانک‬ ‫هـر سـرزمین قـرار دارد امـا ایـن حـق مدت هاسـت ازسـوی‬ ‫مدعیـان رعایـت حقـوق بشـر ب هصـورت سـامانمند نقـض‬ ‫یشـود‪ .‬شـاهد‪ :‬تمـام سـنگ اندازی هایی کـه بـا وجـود‬ ‫م ‬ ‫تکذیـب‪ ،‬در راه تامیـن نیازهـای دارویـی و غذایـی مـردم‬ ‫ایـران قـرار دارد‪ .‬غـذا‪ ،‬پوشـا ک‪ ،‬مسـکن و بسـیاری دیگر از‬ ‫موضوعـات زیرمجموعـه ایـن حـق‪ ،‬در سـکوت رسـانه های‬ ‫مدعـی بیش ازپیـش بـرای مـردم بـه چالـش تبدیـل شـد‪.‬‬ ‫کاهـش درامدهـای حاصـل از صـادرات کاال‪ ،‬کاهـش‬ ‫دسـتمزدها و وخامـت اوضاع اقتصـادی و تورم‪ ،‬تـوان دولت‬ ‫را بـرای حفـظ میـزان حمایت های اجتماعـی در حـوزه غذا‪،‬‬ ‫مسـکن‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬غـذا کاهـش داد و این شـرایط موجـب‬ ‫تضییـع حـق برخـورداری از باالترین اسـتاندارد زندگـی مردم‬ ‫شـد‪ .‬نیـز تحری مهـای امریـکا در حوز ههـای بانکـی و نفتـی‬ ‫و خدمـات جانبـی ماننـد بیمـه و کشـتیرانی‪ ،‬زمینه سـاز‬ ‫تاثیرگـذاری منفـی بـر تولیـد و اشـتغال‪ ،‬سـطح زندگـی و‬ ‫معیشـت شـهروندان ایرانی شـد و مسـتقیم و غیرمسـتقیم‬ ‫بـر حقـوق شـهروندان و حـق انـان در برخـورداری از داشـتن‬ ‫اسـتاندارد مناسـب زندگـی‪ ،‬تاثیـر نامطلوبـی گذاشـت‪ .‬حـق‬ ‫امـوزش و دسترسـی بـه دانـش و فنـاوری و نیـز حـق توسـعه‬ ‫از دیگـر حقـوق بشـر موردتا کیـد خـود غربی هاسـت کـه بـا‬ ‫نهـا بـرای ایرانیـان در حـال نقـض‬ ‫اقدامـات و تصمیمـات ا ‬ ‫اسـت‪ .‬تحری مهـا دسترسـی بـه تجربـه‪ ،‬دانـش و تخصـص‬ ‫دیگـر محققـان را بـرای دانشـمندان ایـران غیرممکـن یـا‬ ‫بسیاردشـوار و همیـن تحری مهـا مـردم عـادی را از دسترسـی‬ ‫بـه بسـیاری از برنامه های اینترنتـی و نرم افزارها محـروم کرد‪.‬‬ ‫مهم تریـن بخـش ایـن نقض حقوق بشـر درزمینـه تولیدات‬ ‫و دانـش پزشـکی بـود کـه ب هصـورت مسـتقیم بـا زندگـی و‬ ‫حیـات مـردم درارتبـاط اسـت و دریـغ شـدن ان به ویـژه در‬ ‫روزهـای دشـواری ماننـد پاندمـی کرونـا‪ ،‬فاجعه افریـن هـم‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬ادعاهـای اشـکار امریـکا و متحدانـش دربـاره‬ ‫حقوق بشر درحالی گوش جهانیان را کر کرده که در نگاهی‬ ‫اجمالـی بـه اقدامات تاریخی ان ها می تـوان رد نقض ان ها را‬ ‫به وضـوح دیـد‪ .‬حمایـت اشـکار از رژیم صهیونیسـتی‪ ،‬وتوی‬ ‫تمام قطعنامه های جامعه جهانی علیه جنایات این رژیم‪،‬‬ ‫حمایت از زرادخانه هسـته ای اسـرائیل بدون اجازه نظارت‬ ‫تهـای هسـته ای تل اویـو‪ ،‬تنهـا نمونـه ای اشـکار از‬ ‫بـر فعالی ‬ ‫نقض حقوق بشر امریکاست‪ .‬بمباران روزانه مردم بی دفاع‬ ‫بهـای سـاخت امریـکا و حمایـت این کشـور از‬ ‫یمـن بـا بم ‬ ‫ائتلاف علیـه ایـن مـردم‪ ،‬نوع مواجهـه با مردم افغانسـتان و‬ ‫عراق و سـوریه‪ ،‬گوشـه هایی از نحوه برخورد امریکا با مفهوم‬ ‫حقـوق بشـر اسـت‪ .‬برخـوردی کـه به نوعـی ایـن مفهـوم را‬ ‫دچار ابتذال کرده و ادعاهای غرب دراین زمینه را مضحک‬ ‫جلـوه می دهـد‪ /.‬ایرنـا‬ ‫بانـک سـپه و صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری صنایـع‬ ‫کوچـک وابسـته بـه وزارت صمـت در راسـتای گسـترش‬ ‫تعاملات دوجانبـه و حمایت از صنایع کوچک تفاهم نامه‬ ‫همـکاری منعقـد کردنـد‪ .‬به گـزارش پایـگاه خبـری بانـک‬ ‫سـپه؛ دکتـر ایت الـه ابراهیمـی؛ مدیر عامـل بانـک سـپه در‬ ‫مراسـم انعقـاد این تفاهم نامه‪ ،‬اقدامـات صندوق ضمانت‬ ‫سـرمایه گذاری صنایع کوچک را کلیدی و راهبردی عنوان‬ ‫ً‬ ‫کرد و ابراز داشـت‪ :‬مشـاغل و صنایع کوچک و خرد عمدتا‬ ‫با مشکل تامین مالی مواجه هستند و مسئله اصلی ان ها‬ ‫یسـت که‬ ‫در واقـع بحـث تضمیـن و ضمانت نامه های بانک ‬ ‫انعقـاد چنیـن تفاهم نامه هایـی کمـک بزرگـی در راسـتای‬ ‫اشتغال پایدار و مرتفع شدن بخشی از مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور به شمار می رود‪ .‬دکتر ابراهیمی بانک سپه را به عنوان‬ ‫یـک بانـک مـردم دار توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬بانـک سـپه‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ 50‬میلیون مشـتری دارد که قسـمت‬ ‫اعظـم ان را صنایـع کوچـک تشـکیل می دهـد‪ ،‬بنا بر ایـن‬ ‫گسـترش مناسـبات بـا صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری‬ ‫کوچـک می توانـد بسـیاری از مشـکالت صنایـع کوچـک را‬ ‫تسـهیل کنـد‪ .‬مدیر عامـل بانک سـپه با بیان اینکـه تاکنون‬ ‫همکاری های مناسـبی با صندوق ضمانت سـرمایه گذاری‬ ‫صنایـع کوچـک داشـته ایم‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬پس از این‬ ‫نیـز بـا تعمیـق مناسـبات و افزایـش تعاملات‪ ،‬در مسـیر‬ ‫مرتفع شـدن مشـکالت اقتصـادی کشـور و مـردم میهـن‬ ‫عزیزمـان گام برخواهیـم داشـت‪ .‬در ادامـه‪ ،‬محمد حسـین‬ ‫مقیسه؛ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت‬ ‫سـرمایه گذاری صنایـع کوچـک‪ ،‬بـا قدردانـی از مدیر عامـل‬ ‫و مجموعـه مدیـران بانـک سـپه اظهـار داشـت‪ :‬انعقـاد‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری بـا بانـک سـپه و گسـترش مناسـبات‬ ‫دو جانبـه در شـرایط موجـود کشـور می توانـد باعث توسـعه‬ ‫بخـش تولیـد و اشـتغال در جامعـه گـردد‪ .‬مقیسـه افـزود‪:‬‬ ‫هم افزایـی صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری کوچـک‬ ‫به عنـوان بخشـی از وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت بـا‬ ‫بانـک سـپه کـه دارای امکانـات و منابـع گسـترده ای در کل‬ ‫کشـور اسـت‪ ،‬می توانـد در تامیـن مالـی پروژه های مشـترک‪،‬‬ ‫اتفاقات سازنده ای را رقم بزند و به عنوان الگو و مدلی برای‬ ‫سایر دستگاه ها مطرح شود‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نـگاه صنـدوق ضمانـت سـرمایه گذاری کوچـک نسـبت بـه‬ ‫صنایـع‪ ،‬انتفاعـی نیسـت و امیدواریم با اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫بانـک بـزرگ سـپه بتوانیم برای بخشـی از صنایـع کوچک و‬ ‫صنعتگـران کشـور مثمر ثمـر واقـع شـویم‪.‬‬ ‫تغییر نام کارگزاری بانک توسعه صادرات‬ ‫به کارگزاری تامین سرمایه تمدن‬ ‫کارگـزاری بانک توسـعه صـادرات به کارگزاری تامین سـرمایه‬ ‫تمـدن تغییـر نـام یافـت‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی بانـک‬ ‫توسـعه صـادرات ایـران؛ ایـن بانـک بـا هـدف یکپارچه کردن‬ ‫خدمـات مالـی در حـوزه بـازار سـرمایه و جهـت توسـعه‬ ‫بیشتر فعالیت در این بخش و با در نظر گرفتن سابقه موفق‬ ‫تامیـن سـرمایه تمـدن‪ ،‬اقـدام بـه اصلاح سـاختار مالکیتـی‬ ‫کارگـزاری خـود از طریـق تمرکـز مالکیـت سـهام این کارگـزاری‬ ‫در شـرکت تامیـن سـرمایه تمـدن کـرده اسـت‪ .‬در پـی ایـن‬ ‫تصمیـم‪ ،‬نـام کارگـزاری بانـک توسـعه صـادرات بـه کارگـزاری‬ ‫تامیـن سـرمایه تمـدن تغییـر یافـت‪ .‬ایـن شـرکت کمـاکان‬ ‫به عنـوان یکـی از شـرکت های گـروه بانـک توسـعه صـادرات‬ ‫ایـران مشـغول به فعالیت بـوده و عالوه بـر بهره منـدی از‬ ‫مزایای حضور بانک در ترکیب غیرمستقیم سهامداری‪ ،‬با‬ ‫همـکاری تامین سـرمایه تمدن‪ ،‬امـاده ارائـه خدمات نوین‬ ‫در حـوزه بـازار سـرمایه در اینـده اسـت‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛‬ ‫عمده سهام شرکت تامین سرمایه تمدن متعلق به بانک‬ ‫توسـعه صـادرات اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫ روایت هالیوود!‬ ‫سیاهان در سینما؛ برده داری به‬ ‫ِ‬ ‫س ــیاهان‪ ،‬تار ی ــخ غم انگی ــزی در امری ــکا دارن ــد؛‬ ‫از ب ــرده داری گرفت ــه ت ــا خدمت ــکاری در من ــازل‬ ‫سفیدپوس ــتان ک ــه ی ــاداور قاع ــده ارب ــاب و بردگ ــی در‬ ‫س ــال های دور اس ــت ک ــه ت ــا ام ــروز ادام ــه دارد‪ .‬ای ــن‬ ‫نگ ــرش در فیل مه ــای زی ــادی ام ــده هرچن ــد حقیق ــت‬ ‫اصل ــی را کمت ــر بی ــان می کن ــد‪ .‬تار ی ــخ س ــینما هم ــواره‬ ‫ب ــه موض ــوع سیاه پوس ــتان اش ــاره داش ــته و دارد ز ی ــرا‬ ‫ته ــای تار ی ــخ‬ ‫نمی توان ــد یک ــی از مهم تری ــن واقعی ‬ ‫بش ــریت را نادی ــده بگی ــرد‪ .‬س ــیاهان ک ــه دوره طوالن ــی را‬ ‫در بردگــی داشــتند‪ ،‬امــروز در کشــورهای غر بــی وضعیــت‬ ‫چن ــدان خوب ــی ندارن ــد و هم ــواره ب ــا ان ــان برخورده ــای‬ ‫یش ــود‪ .‬رفتارهای ــی ک ــه دون‬ ‫ضدانس ــانی و اخالق ــی م ‬ ‫یس ــت‪ .‬ازایـ ـن رو هن ــوز اث ــاری‬ ‫ش ــان ی ــک انس ــان واقع ‬ ‫ب ــا موض ــوع س ــیاهان و تبعی ــض ن ــژادی ب ــرای م ــردم دنی ــا‬ ‫یش ــود‪ .‬از می ــان ای ــن فیل مه ــا برخ ــی ی ــا‬ ‫س ــاخته م ‬ ‫قت ــر بودن ــد‬ ‫به واس ــطه ش ــهرت ادب ــی اقتباسش ــان موف ‬ ‫ی ــا در س ــاخت و نمای ــش این موض ــوع توانس ــتند بهت ــر از‬ ‫دیگ ــر فیل مه ــا عم ــل کنن ــد و مان ــدگار بش ــوند‪ .‬درادام ــه‪،‬‬ ‫ب ــه معرف ــی برخ ــی از ای ــن فیل مه ــا می پرداز ی ــم‪.‬‬ ‫یک ــی از مطر ح تری ــن رمان های ــی ک ــه دسـ ـت مایه س ــاخت‬ ‫اث ــر درب ــاره س ــیاهان ش ــده اس ــت‪« ،‬ریشـ ـه ها» نوش ــته‬ ‫یس ــت ک ــه در ‪ 1976‬منتش ــر ش ــد‪ .‬درس ــت‬ ‫الک ــس هیل ‬ ‫نب ــار در س ــریالی‬ ‫کس ــال بعد ای ــن رم ــان ب ــرای اولی ‬ ‫ی ‬ ‫نن ــام در س ــال ‪ 1977‬م ــورد اقتب ــاس ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫به همی ‬ ‫ای ــن س ــریال به کارگردان ــی ماروی ــن ج ــی‪ .‬چومس ــکی‪ ،‬ج ــان‬ ‫ارمــن‪ ،‬دیویــد گریــن و گیلبــرت موســز بــود و توســط شــبکه‬ ‫یس ــی امری ــکا س ــاخته و پخ ــش ش ــد‪ .‬داس ــتان ای ــن‬ ‫ای ب ‬ ‫رم ــان درب ــاره ی ــک افریقای ــی ب هن ــام «کونت ــا کینت ــه» اس ــت‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ک ــه در زادگاه خ ــود توس ــط تاج ــر ب ــرده ای رب ــوده م ‬ ‫نویس ــنده رم ــان درحقیق ــت زندگ ــی نیا کان ــش را ب هن ــگارش‬ ‫دراورده‪ .‬از ای ــن رم ــان س ــریال های دیگ ــری نی ــز س ــاخته‬ ‫ش ــده ک ــه بای ــد ب ــه «ریشـ ـه ها‪ :‬نس ــل بع ــدی» ‪ 1979‬و‬ ‫«ریشـ ـه ها» ‪ 2016‬اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫رم ــان مع ــروف و ش ــاهکار «کلب ــه عم ــو ت ــام» نوش ــته‬ ‫هری ــت بیچ ــر اس ــتو نوش ــته در س ــال ‪ 1852‬باره ــا ب ــه فیل ــم‬ ‫س ــینمایی تبدی ــل ش ــده اس ــت‪ .‬اولی ــن فیل ــم ان در س ــال‬ ‫‪ 1903‬ب هص ــورت صام ــت توس ــط ادوی ــن پورت ــر س ــاخته‬ ‫نس ــال های س ــینمای صام ــت ن ــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬در هما ‬ ‫فیل ــم دیگ ــر ب ــا اقتب ــاس از ای ــن رم ــان س ــاخته ش ــده اس ــت‬ ‫ی ــا ارجاعات ــی ب ــه ان وج ــود دارد‪ .‬همچنی ــن در س ــال های‬ ‫س ــینمای ناط ــق تابه ام ــروز حداق ــل ‪ 10‬ب ــار ای ــن رمــان م ــورد‬ ‫یت ــوان ب ــه فیل ــم‬ ‫اقتب ــاس ی ــا ارج ــاع ب ــه ان ب ــوده ک ــه م ‬ ‫یه ــا اش ــاره ک ــرد؛ ام ــا مطر ح تری ــن فیل ــم‬ ‫دارودس ــته نیویورک ‬ ‫بــا اقتبــاس از رمــان کلبــه عمــو تــام بــرای ‪ 1987‬به کارگردانــی‬ ‫اســتن التــان بــا بــازی ایــوری بروکــس‪ ،‬بــروس درن‪ ،‬فیلیســیا‬ ‫راش ــاد و ادوارد وودوارد اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــتیون اس ــپیلبرگ کارگ ــردان امریکای ــی ک ــه او را از‬ ‫مهم تریــن کارگردانــان و ســینما گران هالیــوود می داننــد‪ ،‬در‬ ‫مه ــای متنوع ــی در ژانره ــا و موضوع ــات‬ ‫کارنام ــه خ ــود فیل ‬ ‫گونا گ ــون دارد؛ ام ــا دو فیل ــم نی ــز درب ــاره س ــیاهان و تاری ــخ‬ ‫س ــیاه ب ــرده داری دارد ک ــه یک ــی از ان ــان «رن ــگ ارغوان ــی» و‬ ‫دیگ ــری «امیس ــتاد» اس ــت‪ « .‬رن ــگ ارغوان ــی» درب ــاره دخت ــر‬ ‫یهــای روزگار خــود مبــارزه‬ ‫یســت کــه بــا بدبین ‬ ‫جــوان سیاه ‬ ‫می کن ــد‪ .‬فیل ــم فض ــای غمنا ک ــی دارد و ب ــه موضوع ــات‬ ‫فق ــر‪ ،‬نژادپرس ــتی و تبعی ــض جنس ــی در نس ــبت ب ــا زندگ ــی‬ ‫یپ ــردازد ام ــا پای ــان ان روش ــنای امی ــد و زندگ ــی‬ ‫س ــیاهان م ‬ ‫را نش ــان می ده ــد‪ .‬ای ــن فیل ــم برپای ــه رم ــان رن ــگ ارغوان ــی‬ ‫یس ــت‪« .‬رن ــگ ارغوان ــی»‬ ‫از الی ــس وا ک ــر نویس ــنده امریکای ‬ ‫یتــوان‬ ‫بــرای ‪ 11‬جایــزه اســکار‪ ،‬نامــزد شــد کــه ازاین میــان م ‬ ‫بــه بهتریــن فیلــم‪ ،‬بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن و بهتریــن‬ ‫بازیگــر نقــش مکمــل زن اشــاره کــرد‪« .‬امیســتاد» فیلــم دیگــر‬ ‫اس ــپیلبرگ ب ــا موض ــوع تاری ــخ ب ــرده داری در امریکاس ــت و‬ ‫در ان م ــورگان فریم ــن و انتون ــی هاپکین ــز بازیگ ــران مط ــرح‬ ‫ســینمای هالیــوود بــازی می کننــد‪ .‬موســیقی فیلــم را جــان‬ ‫گه ــای او در‬ ‫ویلیام ــز س ــاخته ک ــه یک ــی از بهتری ــن اهن ‬ ‫ً‬ ‫مهــای اســپیلبرگ اســت‬ ‫کارنامــه بلنــدش و خصوصــا در فیل ‬ ‫نح ــال‬ ‫ک ــه به خوب ــی فض ــای حماس ــی‪ ،‬اعتراض ــی و درعی ‬ ‫غ ــم و س ــوز روزگار تل ــخ س ــیاهان را نش ــان می ده ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫فیل ــم ک ــه محص ــول ‪ 1997‬اس ــت برپای ــه داس ــتان واقع ــی‬ ‫رخداده ــای کش ــتی «ب ــرده ال امیس ــتاد» در ‪ 1839‬س ــاخته‬ ‫ ش ــده ک ــه در ط ــی ان م ــردان قبای ــل من ــده به منظ ــور‬ ‫ً‬ ‫تجــارت بــرده ربــوده شــده بودنــد و نهایتــا توانســتند کنتــرل‬ ‫کش ــتی را در س ــواحل کوب ــا به دس ــت بگیرن ــد‪ .‬در ان نق ــش‬ ‫برخ ــی سیاس ــتمداران مخال ــف ب ــرده داری نی ــز به تصوی ــر‬ ‫کش ــیده ش ــده‪ .‬به نظ ــر می رس ــد ای ــن دو فیل ــم اس ــپیلبرگ‬ ‫در ســاخت فیلم هایــی دربــاره ســیاهان در ســال های بعــد‬ ‫هالی ــوود اثرگ ــذار ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫«‪ 12‬س ــال بردگ ــی» فیلم ــی ش ــدیدا تل ــخ اس ــت درب ــاره‬ ‫ربودگ ــی‪ ،‬ش ــکنجه و تحقی ــر س ــیاهان افریقای ــی‪ .‬فیل ــم‬ ‫به کارگردان ــی اس ــتیو مک کوئی ــن و تهیه کنندگ ــی ب ــرد پی ــت‬ ‫و ب ــا ب ــازی دیدن ــی چیویت ــل اجیوف ــور در نق ــش ی ــک ب ــرده‬ ‫ب هن ــام س ــالومون نورث ــاپ و مای ــکل فاس ــبندر در نق ــش‬ ‫ارب ــاب یک ــی از بهتری ــن فیلم ه ــا درب ــاره تاری ــخ ب ــرده داری‬ ‫در امری ــکا در اواس ــط ق ــرن ‪ 19‬اس ــت‪ .‬فیل ــم برن ــده بهتری ــن‬ ‫فیل ــم درام از هفتادویکمی ــن گلدن گل ــوب و بهتری ــن فیل ــم‬ ‫‪ 2013‬اس ــکار ش ــده اس ــت‪ .‬جای ــزه اس ــکار ب ــرای بهتری ــن‬ ‫بازیگــر زن در نقــش مکمــل هــم بــه ایــن فیلــم رســید‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم جوایــزی ماننــد اســکار بهتریــن فیلم نامــه اقتباســی‪،‬‬ ‫بفتــای بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد را نیــز‬ ‫تصاح ــب ک ــرد‪.‬‬ ‫هم ــواره در فهرس ــت اث ــار اعتراض ــی اس ــم تارانتین ــو دی ــده‬ ‫می ش ــود؛ کارگردان ــی ک ــه درب ــاره عدالت خواه ــی و انتق ــام‬ ‫مه ــای زی ــادی س ــاخته ام ــا درب ــاره س ــیاهان و تبعی ــض‬ ‫فیل ‬ ‫مه ــا را کارگردان ــی‬ ‫شس ــاخت ترین فیل ‬ ‫ن ــژادی یک ــی از خو ‬ ‫ک ــرده؛ «جانگ ــوی زنجیر گس ــیخته» ب ــا ب ــازی بازیگران ــی‬ ‫چ ــون دی کاپری ــو‪ ،‬جیم ــی فا ک ــس و س ــاموئل ال جکس ــون‬ ‫دراین فیل ــم ک ــه در ژان ــر وس ــترن اس ــت‪ ،‬دکت ــر «کین ــگ‬ ‫ش ــولتز» ی ــک ش ــکارچی جایزه بگی ــر‪ ،‬ب ــرده ای سیاه پوس ــت‬ ‫به نــام «جانگــو» را می خــرد تــا بــه او در به دام انداختــن ســه‬ ‫بــرادر خــاف کار کمــک کنــد‪ ،‬پــس از کشــتن ان خــاف کاران‬ ‫دکت ــر «ش ــولتز» ب ــه جانگ ــو کم ــک می کن ــد همس ــرش را‬ ‫ک ــه در چن ــگ مزرعـ ـه دار ثروتمن ــد و بی رحم ــی به نام ــی‬ ‫«کلوی ــن کن ــدی» ب ــا ب ــازی دی کاپری ــو اس ــت نج ــات ده ــد‪.‬‬ ‫تارانتین ــو فیل ــم را بسیارخش ــن و خونی ــن س ــاخته‪ .‬او ک ــه در‬ ‫یهــای پس ـت فطرت» دز خشــونت را بســیارباال بــرده‬ ‫«لعنت ‬ ‫ب ــود‪ ،‬دراین فیل ــم نی ــز صحن هه ــای دل خراش ــی را س ــاخته‬ ‫ت ــا س ــنگدلی و بی رحم ــی ارباب ــان را علی ــه س ــیاهان نش ــان‬ ‫ده ــد‪ .‬ای ــن فیل ــم توانس ــت جای ــزه اس ــکار را ب ــرای بهتری ــن‬ ‫فیلم نام ــه و بازیگ ــر نق ــش مکم ــل م ــرد به دس ــت اورد‪.‬‬ ‫فیل ــم «خدمت ــکار» ب ــا فاصل ــه از فض ــای تاری ــخ ب ــرده داری‬ ‫و سیاس ــی‪ ،‬نگاه ــی دوب ــاره ب ــه زندگ ــی زن ــان س ــیاه در‬ ‫خان هه ــای ارباب ــان دارد‪ .‬ای ــن فیل ــم محص ــول ‪2011‬‬ ‫به کارگردان ــی تی ــت تیل ــور به نمای ــش درام ــد و وای ــوال‬ ‫دیویـــس‪ ،‬امـــا اســـتون‪ ،‬برایـــس داالس هـــاوارد و ‪ ...‬در ان‬ ‫ب ــازی می کنن ــد‪ .‬فیل ــم در زم ــان خ ــودش س ــروصدای‬ ‫زی ــادی ب هپ ــا ک ــرد‪ .‬تصوی ــر غمن ــا ک زن کارگ ــر و خدمت ــکار‬ ‫س ــیاه در خان ــه ارب ــاب سفیدپوس ــت به گونـ ـه ای ب ــود ک ــه‬ ‫دل مخاطبی ــن را بـ ـه درد مـ ـی اورد‪ .‬ای ــن فیل ــم ک ــه برپای ــه‬ ‫نن ــام از کتری ــن اس ــتا کت س ــاخته ش ــده‪ ،‬در‬ ‫رمان ــی به همی ‬ ‫یگ ــذرد و سرگذش ــت چن ــد‬ ‫ده ــه ‪ 1960‬در جن ــوب امری ــکا م ‬ ‫زن خدمتــکار سیاه پوســت اســت کــه بــرای سفیدپوســتان‬ ‫کار می کنن ــد‪ .‬چندس ــال بعد یک ــی از بازیگ ــران فیل ــم یعن ــی‬ ‫برای ــس ه ــاوارد در صحبت های ــی علی ــه فیل ــم حرف های ــی‬ ‫زد ک ــه نش ــان داد فیل ــم چن ــدان هـــم به نفـــع ســـیاهان‬ ‫نیســت کــه در اخــر ایــن گــزارش بــه ان اشــاره می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫نســال جایــزه بهتریــن فیلــم و بازیگــر‬ ‫فیلــم توانســت درهما ‬ ‫اس ــکار را به دس ــت اورد‪.‬‬ ‫«یه ــودا و مس ــیح س ــیاه»؛ ن ــام فیل ــم بی گمـــان اشـــنایان‬ ‫ب ــا تاری ــخ ادی ــان را متوج ــه داس ــتان عیس ــی ب ــن مریــم (ع)‬ ‫می کن ــد‪ .‬یه ــودا؛ خائن ــی ک ــه مس ــیح (ع) را بـــه رومیـــان‬ ‫معرف ــی ک ــرد دراین فیل ــم در جای ــگاه مفهوم ــی خ ــود یعن ــی‬ ‫ی ــک خیانـ ـت کار ب ــه ح ــزب س ــیاهان به ن ــام پلن ــگ س ــیاه‬ ‫نشس ــته‪ .‬اینک ــه چ ــرا از عن ــوان مس ــیح س ــیاه نی ــز اس ــتفاده‬ ‫شــده ارجــاع تاریخــی خاصــی دارد‪ .‬برخــی مورخیــن اعتقــاد‬ ‫ً‬ ‫دارن ــد ک ــه عیسـ ـی (ع) اص ــا پوس ــتی س ــیاه داش ــته اس ــت‬ ‫یک ــه در برخ ــی تصاوی ــر و روایت ه ــای تاریخ ــی نی ــز ب ــه‬ ‫چیز ‬ ‫ان اش ــاره ش ــده‪ .‬دراین فیل ــم نی ــز مس ــیح س ــیاه ش ــخصیت‬ ‫اصل ــی داس ــتان یعن ــی ف ــرد همپت ــون ب ــا ب ــازی دنی ــل کالوی ــا‬ ‫رئیــس گــروه حــزب در ایلینــوی امریکاســت‪ .‬کارگــردان فیلــم‬ ‫شــا کا کینــگ اســت و دنیــل کالویــا و کیــت اســتنفیلد در ان‬ ‫ب ــازی دارن ــد‪ .‬فیل ــم ماج ــرای خیان ــت را ب ــا روایت ــی ج ــذاب‬ ‫به تصویــر کشــیده و توانســت جــزو فیلم هــای مطــرح ســال‬ ‫‪ 2021‬باش ــد‪.‬‬ ‫مه ــای س ــیاهان نـــام بـــرد و اشـــاره ای‬ ‫یت ــوان از فیل ‬ ‫نم ‬ ‫ب ــه اث ــار اس ــپایک ل ــی؛ کارگ ــردان سیاه پوس ــت امریکای ــی‬ ‫نک ــرد‪ .‬ل ــی در کارنامـ ـه اش فیلم هـــای زیـــادی دربـــاره‬ ‫من ــژاد خ ــود او هســـتند دارد امـــا بـــدون‬ ‫س ــیاهان ک ــه ه ‬ ‫ش ــک نه تنه ــا یک ــی از بهتری ــن فیلم هـــای او بلکـــه یکـــی‬ ‫مه ــای تاری ــخ س ــیاهان در امری ــکای س ــده‬ ‫از بهتری ــن فیل ‬ ‫بیس ــتم ای ــن فیل ــم اس ــت‪« :‬مالکـــوم ایکـــس»‪ .‬دنـــزل‬ ‫واش ــنگتن دراین فیل ــم ب هش ــکل خیره کننـــده ای نقـــش‬ ‫مالک ــوم ایک ــس رهب ــر مس ــلمانان امری ــکا را ب ــازی می کن ــد‪.‬‬ ‫صحن هه ــای ح ــج مالک ــوم در فیل ــم بس ــیارزیبا و ج ــذاب‬ ‫اســت‪ .‬فیلــم فرازوفــرود زندگــی مالکــوم را نشــان می دهــد تــا‬ ‫زم ــان ش ــهادت او توس ــط تروریســت ها‪ .‬فیل ــم درون خ ــود‬ ‫تنهــا بــه مســئله اســام اشــاره نــدارد بلکــه موضــوع تبعیــض‬ ‫یک ــه‬ ‫ن ــژادی توام ــان اش ــاره دارد‪ .‬در جای ــی در فیل ــم زمان ‬ ‫مالک ــوم نامــه ای ب ــه همس ــرش از س ــفر ح ــج ارس ــال ک ــرده‬ ‫نوش ــته‪« :‬هرچه بیش ــتر در می ــان بـــرادران مســـلمانم‬ ‫می مان ــم‪ ،‬بیش ــتر می فهم ــم در امریـــکا چـــه می گـــذرد‪،‬‬ ‫س ــیاهان امریکای ــی قربانی ــان ان نظ ــام لجام گس ــیخته اند‪.‬‬ ‫زمان ــی برادران ــم را به خاط ــر مب ــارزه بـــا سفیدپوســـتان‬ ‫یک ــردم ام ــا ح ــاال می فهم ــم ک ــه نژادپرس ــتان‬ ‫تحس ــین م ‬ ‫راه ــی ج ــز انتح ــار ب ــرای ان ــان نگذاش ــته اند‪ .‬م ــن دراینج ــا‬ ‫(مک ــه) ب ــه ای ــن معتق ــد ش ــدم ک ــه روزگاری نس ــل جوان ــی‬ ‫دست نوش ــته هایی را روی دیواره ــا خواهنـــد دیـــد کـــه‬ ‫همی ــن نوش ــته ها ان ــان را به س ــوی رس ــتگاری‪ ،‬معنوی ــت و‬ ‫اس ــام رهنم ــون خواه ــد ش ــد؛ تنه ــا راه ک ــه ب ــه رس ــتگاری‬ ‫منتهــی می شــود؛ چه بســا دنیاطلبــان و نژادپرســتان روزی‬ ‫به ســـمت ان هدایـــت شـــوند»‪.‬‬ ‫این فهرس ــت می توان ــد ت ــا چندی ــن فیل ــم و س ــریال دیگ ــر‬ ‫نی ــز ادام ــه پی ــدا کن ــد؛ ب ــه فیلم های ــی از کارگ ــردان ج ــوان‬ ‫سیاه پوســـت یعنـــی جـــردن پیـــل کـــه فیلم هایـــی چ ــون‬ ‫«بـــرون بیـــرون» و فیلـــم تـــازه ای به نـــام «جـــواب منف ــی»‬ ‫را ســـاخته اســـت کـــه در ژانـــر ترســـنا ک ســـراغ موض ــوع‬ ‫تبعیـــض نـــژادی ســـیاهان رفتـــه‪ .‬فیلم هـــای دیگ ــری‬ ‫چـــون افتخـــار‪ ،‬شـــخصیت های پنهـــان‪ ،‬بردگـــی‪ ،‬هری ــت‪،‬‬ ‫بـــل‪ ،‬لینکلـــن و‪ ...‬دراین فهرســـت طوالنـــی قـــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫همچنیـــن در تاریـــخ ســـینمای امریـــکا فیلمـــی مانن ــد‬ ‫ً‬ ‫بربادرفتـــه نیـــز دیـــده می شـــود کـــه ا گرچـــه رســـما ی ــک‬ ‫نس ــال‪،‬‬ ‫فیل ــم ضدس ــیاه اس ــت و حت ــی در مراس ــم اس ــکار ا ‬ ‫بازیگ ــر س ــیاهش را به س ــختی ب ــه مراس ــم اس ــکار راه دادن ــد‬ ‫امـــا بـــرای فهمیـــدن رنـــج و مشـــقت ســـیاهان در تاری ــخ‬ ‫امری ــکا اهمی ــت ف ــراوان دارد‪ .‬نکت ــه مه ــم ای ــن مت ــن توج ــه‬ ‫ً‬ ‫به این اسـ ـت که فیلم ه ــای ف ــوق ا گرچ ــه عموم ــا ب ــه رن ــج و‬ ‫مش ــقت س ــیاهان در تاری ــخ ب ــرده داری امری ــکا اش ــاره دارد‬ ‫ً‬ ‫ام ــا الزام ــا تصوی ــری کام ــل و دقی ــق از ریش ـه های نهفت ــه در‬ ‫سیاس ــت و ایدئول ــوژی امریکای ــی نیس ــت؛ زی ــرا ش ــاید ارائ ــه‬ ‫ایــن تصویــر کامــل‪ ،‬شــفاف و دقیــق تصویــر حقیقــی نظــام‬ ‫سیاســی غــرب را برمــا کنــد کــه بــا رویکــرد رهبــران سیاســی‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫ان درتضـــاد باشـــد‪ .‬نکتـــه دیگـــر همان چیز ‬ ‫بازیگ ــر فیل ــم خدمت ــکار بی ــان ک ــرد؛ رای ــس داالس ه ــاوارد‬ ‫در مصاحب ـه ای دربــاره فیلــم خدمتــکار گفــت‪« :‬خدمتــکار‬ ‫داس ــتانی خیالی س ــت ک ــه از زاوی ــه دی ــد ی ــک ش ــخصیت‬ ‫ً‬ ‫سفیدپوســـت بازگـــو؛ و توســـط نویســـندگان غالب ــا‬ ‫سفیدپوســـت خلـــق شـــده‪ .‬می توانیـــم فراتـــر از دی ــدن‬ ‫ای ــن فیل ــم بروی ــم»‪ .‬او ادام ــه می ده ــد‪« :‬ا گ ــر می خواهی ــد‬ ‫درم ــورد جنب ــش حق ــوق ش ــهروندی‪ ،‬اع ــدام غیرقانون ــی‪،‬‬ ‫تبعی ــض ن ــژادی‪ ،‬جی ــم ک ــرو و مس ــائلی ک ــه ب ــر ام ــروز م ــا‬ ‫مه ــا و‬ ‫تاثی ــر گذاش ــته بیش ــتر بدانی ــد‪ ،‬این فهرس ــت از فیل ‬ ‫س ــریال های اس ــتادانه‪ ،‬ض ــروری و تاثیرگ ــذار ب ــا محوری ــت‬ ‫بازیگـــران و نویســـندگان سیاه پوســـت و داســـتان هایی‬ ‫درمـــورد جـــان سیاه پوســـتان را ببینیـــد»‪ .‬او س ــپس‬ ‫مه ــا‬ ‫فیلم هایـــی فهرســـت می کنـــد کـــه بیشـــتر ایـــن فیل ‬ ‫ً‬ ‫دقیق ــا اثاری ان ــد قهرم ــان ان ه ــا بیش ــتر خ ــود س ــیاهان اند؛‬ ‫مانن ــد «مالک ــم ا ک ــس» ک ــه در خدم ــت و مناف ــع س ــیاهان‬ ‫به ط ــور کامل ان ــد‪ .‬حقیق ــت همین اســت که فیلم های ــی ب ــا‬ ‫موض ــوع قهرمان ــی س ــیاهان ک ــه مظلومی ــت ان ــان به تصوی ــر‬ ‫کش ــیده ش ــده باش ــد و خ ــود ان ــان این موض ــوع را خل ــق‪،‬‬ ‫نــگارش و به تصویــر کشــیده باشــند جــزو اثــار کمرنگ ترنــد؛‬ ‫مانن ــد «مالک ــوم ایک ــس» و فیلم ه ــای ج ــردن پی ــل ی ــا در‬ ‫س ــال های دورت ــر فیلم های ــی مانن ــد «کلب ــه عم ــو ت ــم» ی ــا‬ ‫ســـریال «ریشـــه ها»‪ /.‬تســـنیم‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«رویا»‬ ‫ روایت ‪Alberto Ruggieri‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫سلفی‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬فریدون والیی‬ ‫بازیگـران‪ :‬کامـران فریـدی‪ ،‬حامـد نباتـی‪ ،‬مریـم برومنـد‪،‬‬ ‫سـونیا معبـودی‪ ،‬سـینا نـداف‪ ،‬محمـد شـاهی و سـجاد‬ ‫ایراندوسـت اذر‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 8‬اذر ساعت ‪19‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬خانه نمایش دا (سالن شماره ‪)۱‬‬ ‫چنان رویاپردازی کن که انگار تا ابد زندگی خواهی کرد‪.‬‬ ‫طوری زندگی کن که انگار امروز خواهی مرد‪.‬‬ ‫جیمز دین؛ بازیگر امریکایی‬ ‫‪ 10+1‬کتاب‬ ‫منتخب فوتبالی‬ ‫محمدسیروسی‬ ‫بهــای‬ ‫برخــاف تصــور عمــوم؛ کتا ‬ ‫فوتبــال فقط محــدود بــه زندگی نامه ها‬ ‫یشــوند و شــامل کتاب هایــی بــا‬ ‫نم ‬ ‫موضوعــات تحقیقاتــی‪ ،‬مطالعاتــی‪،‬‬ ‫تا کتیکــی و تاریخــی دربــاره فوتبــال نیــز‬ ‫هســتند؛ پــس تنــوع باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫دراین مطلــب بــه نمون ههــای مطــرح‬ ‫ادبیــات فوتبالــی اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫هاله هله هوله!‬ ‫نویسنده‪ :‬مهدی رجبی‬ ‫ناشر‪:‬فاطمی‬ ‫صفحات‪36 :‬‬ ‫قیمت‪85:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬داستان کودکان (مصور )‬ ‫معکوس کردنهرم‬ ‫اثـر کالسـیک جاناتـان ویلسـون‪ ،‬در بهتریـن زمـان ممکـن‬ ‫منتشـر شـد تـا مـردم درک بیشـتری از فوتبـال داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬ایـن کتـاب پـس از نا کامـی انگلیـس در صعـود بـه‬ ‫تهـای یـورو ‪ ۲۰۰۸‬باوجـود بازیکنانی مثل ویـن رونی‪،‬‬ ‫رقاب ‬ ‫نتـری روانـه بـازار شـد تـا سیسـتم ‪۲-۴-۴‬‬ ‫گـری نویـل و جا ‬ ‫حتـر بـرای عالقه منـدان بـه‬ ‫فوتبـال را بـا زبانـی سـاده و واض ‬ ‫فوتبـال توضیـح دهـد‪.‬‬ ‫افراطی‬ ‫یش ــده که‬ ‫ایتالیا همیش ــه از ان کش ــورهایی محس ــوب م ‬ ‫یس ــت ک ــه گاهی با‬ ‫دارای ه ــواداران بسیارخش ــن و افراط ‬ ‫یش ــود‪ .‬توبیاس جونز‬ ‫هولیگان های انگلیس مقایس ــه م ‬ ‫برای نوش ــتن ای ــن کتاب‪ ،‬به ه ــواداران افراط ــی تیم های‬ ‫ب ــزرگ ایتالیای ــی نزدی ــک ش ــد و از زندگی ش ــخصی ان ها‪،‬‬ ‫عقاید و باورهایش ــان می نویس ــد‪« .‬افراط ــی» برنده جایزه‬ ‫کتاب س ــال ‪ ۲۰۱۹‬شد‪.‬‬ ‫یک شب در تورین‬ ‫ایـن کتـاب بـا قلمـی پرشـور از پشـت صحنه جام جهانـی‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬کـه در ایتالیـا برگـزار شـد می نویسـد و در ان پیـت‬ ‫دیویـس تجربـه نه ماهه خـود را به همراه تیم ملی انگلیس‬ ‫یشـد‪ ،‬بـر‬ ‫کـه توسـط بابـی رابسـون افسـانه ای هدایـت م ‬ ‫روی کاغـذ مـی اورد‪ .‬شکسـت انگلیـس در ضربـات پنالتـی‬ ‫مقابـل المـان در نیمه نهایـی هنوزهـم کابـوس بسـیاری از‬ ‫بازیکنـان و مـردم انگلیـس اسـت‪.‬‬ ‫بال هایتغییر‬ ‫«رد ب ــول» در ریس ــکی ب ــزرگ در س ــال ‪ ،۲۰۰۵‬تیم محلی و‬ ‫روبـ ـه زوال «س ــالزبورگ» اتری ــش را خری ــداری ک ــرد و طولی‬ ‫نکش ــید ک ــه در م ــدت بس ــیارکوتاهی ورق ب ــرای این تیم‬ ‫نه ــای کش ــور «اتری ــش»‬ ‫برگش ــت و ب ــه یک ــی از بزرگ تری ‬ ‫تبدیل ش ــد ک ــه لی ــگ را دربدترین حالت در جای ــگاه دوم‬ ‫ً‬ ‫به پایان رس ــاند و ا کثرا فصل را با قهرمان ــی تمام کرد کاران‬ ‫تجوان ــی با نگاهی عمیق‪ ،‬از امپرات ــوری بحث برانگیزی که‬ ‫رد ب ــول در اتری ــش پای هگ ــذاری کرد صحب ــت می کند‪.‬‬ ‫من زالتان هستم‬ ‫ً‬ ‫قطعا خواندن زندگی نامه یکی از بهترین مهاجمان تاریخ‬ ‫فوتبـال بـرای هـر فوتبال دوسـتی جـذاب خواهـد بـود‪ .‬از‬ ‫مهاجرت به سـوئد در کودکی تا اشـنایی با همسـرش هلن‬ ‫تهـای داخـل زمیـن؛ این کتاب شـاهکاری درزمینه‬ ‫و رقاب ‬ ‫یشـود کـه جـدا از متـن‬ ‫ادبیـات ورزشـی محسـوب م ‬ ‫جذابـش دارای مضامیـن خودبـاوری نیز هسـت‪ .‬خواندن‬ ‫ایـن کتـاب فوتبالـی را ب هشـدت توصیـه می کنیـم‪.‬‬ ‫تیم ملی‬ ‫به نظرتـان قهرمانـی در چهـار جام جهانـی و کسـب چهـار‬ ‫یشـود؟ کتاب‬ ‫مقام طالی المپیک شـاهکار محسـوب نم ‬ ‫«تیـم ملـی» بـا قلـم روزنام هنـگاری ب هنـام کایتلین مـورای از‬ ‫تهـای تیـم ملـی بانـوان امریـکا در سـال های اخیـر‬ ‫موفقی ‬ ‫می نویسـد‪ .‬قهرمانی هایـی کـه پـاداش و اعتبـار بسـیاری‬ ‫بـرای ان هـا به ارمغـان اورد و جایـگاه ورزش فوتبـال را در‬ ‫ایاالت متحـده امریـکا بسـیارباال بـرد‪.‬‬ ‫دینامیتدانمارکی‬ ‫نب ــاری نب ــود ک ــه‬ ‫ته ــای ی ــورو ‪ ۲۰۲۰‬اولی ‬ ‫تابس ــتان رقاب ‬ ‫تی ــم مل ــی «دانم ــارک» در ی ــک تورنمن ــت مل ــی همگان‬ ‫را به وج ــود مـ ـی اورد‪ .‬فوتبال دوس ــتان کش ــور دانم ــارک‬ ‫اف ــرادی بس ــیارارام و خونگ ــرم هس ــتند که عشقش ــان به‬ ‫اثر مش ــترک راب‬ ‫این ورزش ب ــه چنددهه قبل برمی گردد‪ِ .‬‬ ‫اس ــمیت‪ ،‬الرس اریکس ــن و مایک گیبونز؛ داستان حضور‬ ‫تیم ملی دانمارک در جام جهانی ‪« ۱۹۸۶‬مکزیک» اس ــت‬ ‫نه ــا دراین رقابت ها محس ــوب‬ ‫ک ــه اولیـ ـن دوره حض ــور ا ‬ ‫یش ــد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫اشک در البمبنرا‬ ‫شس ــال در کش ــورهایی مانن ــد‬ ‫کریس ــتفور هایلن ــد ش ‬ ‫ارژانتی ــن و کلمبی ــا زندگ ــی ک ــرد تا نه تنها ش ــیفته س ــبک‬ ‫گت ــری از‬ ‫زندگ ــی م ــردم انج ــا ش ــود بلک ــه ب ــه درک بزر ‬ ‫این موض ــوع برس ــد ک ــه فوتب ــال در ای ــن دو کش ــور حکم‬ ‫م ــرگ و زندگ ــی را دارد و چگون ــه بخ ــش جداناپذیـــری از‬ ‫یش ــود‪« .‬اشـــک در البمبنـــرا»‬ ‫نه ــا محس ــوب م ‬ ‫زندگ ــی ا ‬ ‫نام ــه عاش ــقانه ای چندفرهنگ ــی در ســـتایش فوتبـــال‬ ‫یس ــت‪ .‬درواق ــع‪« ،‬البمبنـــرا» اســـتادیوم‬ ‫امری ــکای جنوب ‬ ‫خانگ ــی «بوکاجونی ــورز» اس ــت ک ــه به خاطـــر ســـاختار‬ ‫معم ــاری اش ب ــا ای ــن اس ــم خوان ــده می شـــود‪.‬‬ ‫فوتبالیستاتفاقی‬ ‫پت نوی ــن هیـ ـچ گاه نمی خواس ــت فوتبالیســـت حرفه ای‬ ‫باش ــد ام ــا از یکجای ــی به بع ــد متوجه شـــد که اســـتعداد‬ ‫فوتبالـ ـی اش ب هق ــدری باالس ــت ک ــه نمی توانـــد بی خیال‬ ‫ان ش ــود‪ .‬او ش ــخصیت جذاب ــی داخ ــل و خـــارج از زمین‬ ‫داش ــت و دراین کت ــاب از زندگـ ـی ای می گویـــد کـــه در ان‬ ‫موس ــیقی و فوتب ــال ب هه ــم پیون ــد می خورنـــد و چگونـــه‬ ‫پیش ــنهاد «چلس ــی» را ب ــرای س ــفر در اروپـــا رد کرد‪.‬‬ ‫میراثبارسلونا‬ ‫کت ــاب «می ــراث بارس ــلونا» ادع ــا می کنـــد فوتبـــال مـــدرن‬ ‫از اید هه ــای «یوه ــان کرای ــوف» برگرفته شـــده و بـــا «پـــپ‬ ‫گواردی ــوال» ب ــه تکامل رس ــیده اس ــت‪ .‬کتاب هـــای زیادی‬ ‫دراین موض ــوع وج ــود دارن ــد و حت ــی کتابـــی به قلم خود‬ ‫یوه ــان کرایوف نیز نوش ــت ه ش ــده ام ــا جاناتان ویلســـون‬ ‫فلس ــفه کرای ــوف را ب ــا ش ــواهد و مدارکـــی برگرفته شـــده از‬ ‫چندی ــن کت ــاب‪ ،‬ب ــه س ــاده ترین حال ــت ممکـــن توضیح‬ ‫می ده ــد‪.‬‬ ‫پسری در الونک‬ ‫کت ــاب زندگی نام ــه پ ــل فریس جوای ــز متعـــددی دریافت‬ ‫ک ــرده و موردس ــتایش بس ــیاری از نویســـندگان قرارگرفتـــه‬ ‫اس ــت‪« .‬پس ــری در الونک» داس ــتان مشـــکالت بازیکنی‬ ‫را بی ــان می کن ــد ک ــه روزی به عن ــوان جـــرج بســـت جدید‬ ‫یش ــد ام ــا دوران فوتبالـ ـی اش به خاطـــر یک‬ ‫ش ــناخته م ‬ ‫مصدومی ــت بس ــیارکوتاه ش ــد و پـ ـس ازان مجبـــور شـــد‬ ‫را هه ــای دیگری را ب ــرای درارتباط بودن با فوتبال امتحان‬ ‫کن ــد‪ /.‬کب ــاب و کتاب‬ ‫هرار‬ ‫خواننده‪ :‬علی انصاری‬ ‫اهنگساز‪ :‬احسان جوکار‬ ‫تنظیم‪ ،‬میکس و مسترینگ‪ :‬احسان جوکار‬ ‫تعداد قطعات‪17 :‬‬ ‫سبک‪:‬فولکلور‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫اولین مرحله برای استقالل در مسواک زدن‬ ‫حمایت از سیستم ایمنی با تخمه افتابگردان‬ ‫ً‬ ‫از زمانی کـه کوچولـوی شـما اولیـن دندان هایـش را دراورده اسـت‪ ،‬احتمـاال‬ ‫از او می خواهیـد کـه مسـوا ک زدن را فرامـوش نکنـد‪ .‬او دیـده کـه چگونـه‬ ‫مسـوا ک را خیـس می کنیـد و چقـدر خمیـر دنـدان بیـرون می کشـید؛ بعـد‬ ‫از چندوقت ممکن اسـت بخواهید مسـئولیت شسـتن دندان هایش را به‬ ‫خـودش بسـپارید؛ امـا حتـی ا گـر کودکتـان اماده باشـد؛ بازهـم امـکان دارد‬ ‫ً‬ ‫مشـتاق انجـام ان به تنهایـی نباشـد‪ .‬در ابتـدا حتمـا بـا او مسـوا ک بزنیـد و‬ ‫سـعی کنیـد بـا راه انـدازی مسـابقه ای او را تشـویق کنیـد‪.‬‬ ‫مطالعـات نشـان داده کـه تخمـه افتابگـردان فوایـد فراوانی برای سلامتی‬ ‫یسـت‬ ‫دارد‪ .‬تخمـه افتابگـردان منبـع بسـیاری از ویتامین ها و مواد معدن ‬ ‫کـه می توانـد از سیسـتم ایمنـی بـدن شـما حمایـت کـرده و توانایـی شـما‬ ‫سهـا افزایـش دهـد‪ .‬این منابـع شـامل «روی» و‬ ‫را بـرای مبـارزه بـا ویرو ‬ ‫«سـلنیوم» هسـتند‪« .‬روی» نقـش حیاتـی در سیسـتم ایمنـی دارد و‬ ‫بـه حفـظ و توسـعه سـلول های ایمنـی بـدن کمـک می کنـد‪« .‬سـلنیوم»‬ ‫همچنین در کاهش التهاب‪ ،‬مبارزه با عفونت و تقویت ایمنی نقش دارد‪.‬‬ ‫ذرتمکزیکی‬ ‫ذرت مکزیکــی نوعــی میــان وعــده یــا عصرانــه بســیار‬ ‫محبــوب در سراســر جهــان اســت و همان طور کــه از‬ ‫نامــش مشــخص اســت‪ ،‬اصالتــش متعلــق بــه کشــور‬ ‫مکزیــک اســت؛ البتــه ذرت مکزیکــی کــه در مکزیــک تهیه‬ ‫یشــود‬ ‫یشــود بــا ذرت مکزیکــی کــه در ایــران تهیــه م ‬ ‫م ‬ ‫بســیار متفــاوت اســت‪ .‬در تهیــه ذرت مکزیکــی در‬ ‫کشــورمان از مــواد متنوعــی مثــل انــواع ژامبــون و کالباس‪،‬‬ ‫یشــود کــه باعــث‬ ‫قــارچ و ســبزیجات معطــر اســتفاده م ‬ ‫یشــود طعــم ایــن میان وعــده ر شــود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫مواد الزم‬ ‫ذرت کنسروی‪ ۱ :‬قوطی‬ ‫قارچ‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫سس مایونز‪ ۳ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫پنیر پیتزا‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫کره‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل سیاه‪ :‬به اندازه کافی‬ ‫اویشن و ابلیمو‪ :‬به اندازه کافی‬ ‫طرز تهیه‬ ‫بـرای تهیـه ذرت مکزیکـی بـه روش بـازاری ابتـدا دانه هـای‬ ‫ذرت را از اب درون کنسرو خارج می کنیم و کنار می گذاریم‬ ‫یشـان خارج شـود؛ سـپس یک قابلمه مناسب‬ ‫تا اب اضاف ‬ ‫روی حـرارت قـرار می دهیـم و کـره را بـه ان اضافـه می کنیـم‪.‬‬ ‫پـس از اینکـه کـره ذوب شـد‪ ،‬ذرت را اضافـه می کنیـم و کمی‬ ‫چهـا را پـس‬ ‫تفـت می دهیـم تـا ذرت نـرم شـود‪ .‬در ادامـه قار ‬ ‫از شست وشـو ب هصـورت نگینـی یـا حلقـه ای خـرد می کنیم؛‬ ‫سـپس بـه قابلمـه حـاوی ذرت اضافـه می کنیم‪ .‬تفـت دادن‬ ‫چهـا خـارج شـود؛ سـپس کمـی‬ ‫را ادامـه می دهیـم تـا اب قار ‬ ‫یشـود رنگ قار چ ها‬ ‫ابلیمو اضافه می کنیم‪ .‬ابلیمو باعث م ‬ ‫متـر‬ ‫تیـره نشـود‪ .‬در این مرحلـه حـرارت زیـر قابلمـه را مالی ‬ ‫می کنیـم و پنج دقیقـه در قابلمـه را می گذاریم تا قار چ ها نرم‬ ‫ً‬ ‫شوند‪ .‬پس از گذشت پنج دقیقه مجدا قارچ و ذرت را تفت‬ ‫چهـا انداخته انـد‪ ،‬ب هطـور‬ ‫یکـه ابـی کـه قار ‬ ‫می دهیـم؛ تا جای ‬ ‫کامل تبخیر شود‪ .‬پس از اینکه اب موجود در قابلمه تبخیر‬ ‫شـد‪ ،‬سـس مایونـز را به همـراه مقـداری نمـک ‪ ،‬فلفـل سـیاه‬ ‫و اویشـن اضافـه می کنیـم و مـواد را خـوب مخلـوط می کنیم‬ ‫تـا یکدسـت شـوند‪ .‬در ادامـه پنیـر پیتـزا را نیـز اضافه کـرده و‬ ‫ً‬ ‫مجـددا مـواد را مخلـوط می کنیـم‪ .‬پـس از اضاف هکـردن پنیـر‬ ‫پیتـزا در قابلمـه را قـرار می دهیـم و حـرارت زیـر قابلمـه را‬ ‫خامـوش می کنیـم تـا پنیـر ب هطـور کامـل ذوب شـود‪ .‬پـس از‬ ‫گذشت دودقیقه درب قابلمه را برداشته و ذرت مکزیکی را‬ ‫در ظـرف مـورد نظرمـان سـرو می کنیم‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫ نتیجـه ترکیـب کالبـاس بـا ذرت‪ ،‬طعـم بسـیار خوبـی‬‫یسـازد و به همین دلیـل بیشـتر دکه هـای فـروش ذرت‬ ‫م ‬ ‫مکزیکـی بـه ذرت خـود کالبـاس یـا ژامبـون نیـز اضافـه‬ ‫می کننـد‪ .‬بـرای ایـن کار می توانیـد حـدود گـرم کالبـاس را‬ ‫ب هصـورت نگینـی ریـز خـرد کنیـد و پـس از اینکـه اب قـارچ‬ ‫تبخیـر شـد‪ ،‬بـه قابلمـه اضافـه کنیـد‪ .‬کالبـاس را حـدود‬ ‫دودقیقـه در کـره تفـت دهیـد؛ سـپس باقی مراحـل را مانند‬ ‫دسـتور ادامـه دهیـد‪.‬‬ ‫‪ -‬غذاهـای مکزیکـی بـه تنـدی معـروف هسـتند و‬ ‫شک دانشمندان به ادعای سقوط یک شهاب سنگ روی یک خانه ‬ ‫بسـنگ به انـدازه یـک‬ ‫دانشـمندان بـه ادعـای مـردی کـه می گویـد یـک شها ‬ ‫تـوپ بسـکتبال در خانـه اش سـقوط کـرده اسـت‪ ،‬شـک دارنـد و می گوینـد‬ ‫ً‬ ‫بسـنگ مـورد بحـث احتمـاال کیلومترهـا دورتـر از خانـه ایـن مـرد سـقوط‬ ‫شها ‬ ‫کرده یا در حالی که در اسمان بوده به طور کامل سوخته است‪ .‬به گزارش ایسنا؛‬ ‫یـک خانـه کـه در شـهر نـوادا در ایالـت کالیفرنیـا امریـکا قـرار دارد‪ ،‬زمانـی معروف‬ ‫شـد که صاحب ان ادعا کرد که یک شـهاب سـنگ شـعله ور به اندازه یک توپ‬ ‫بسـکتبال بـه ان برخـورد کـرده اسـت‪ .‬گفتـه شـد کـه ایـن خانـه بـر اثر ایـن اتفاق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واقعا منفجر شـده و کامال ویران شـده اسـت‪ .‬این ادعا واقعی به نظر می رسـید؛‬ ‫زیرا تعدادی از مردم منطقه سـقوط این شهاب سـنگ را از اسـمان ثبت کرده‬ ‫بودنـد و صاحـب ایـن خانـه ب هنـام داسـتین پروسـیتا از ایـن تصـادف بـه ظاهـر‬ ‫عجیب کامال شـوکه شـده بود‪ .‬تصاویر و فیلم هایی از یک نور زرد روشـن که در‬ ‫اسـمان این منطقه می درخشـید‪ ،‬در اینترنت پر شـد‪ .‬همسـایه های پروسـیتا‬ ‫بـه اتش نشـانانی کـه بـرای مهـار اتـش حضـور داشـتند‪ ،‬گفتنـد کـه صدایـی‬ ‫ً‬ ‫کر کننـده ماننـد رعـد و بـرق شـنیده اند و تقریبـا در همـان زمـان خانـه پروسـیتا‬ ‫اتـش گرفتـه اسـت‪ .‬پروسـیتا چن دسـاعت پـس از اینکـه خانـه اش در اتـش‬ ‫نهـا گفتنـد کـه احتمال‬ ‫سـوخت در مصاحبـه ای بـا خبرنـگاران محلـی گفـت‪ :‬ا ‬ ‫ایـن اتفـاق یک در چهار تریلیـون اسـت‪ .‬ا کنـون دانشـمندان در مـورد انچـه در‬ ‫بسـنگ ها را‬ ‫ان شـب اتفـاق افتـاده‪ ،‬کمـی تردیـد دارنـد‪ .‬دانشـمندانی کـه شها ‬ ‫بسـنگ هایی کـه باعث انفجار‬ ‫مطالعـه و ردیابـی می کننـد‪ ،‬اعتبار ادعای شها ‬ ‫یشـوند را زیـر سـوال می برنـد‪ .‬پیتـر جنیسـکنز؛ ستار هشـناس‬ ‫در خان ههـا م ‬ ‫بسـنگ بـه سـطح‬ ‫یکـه یـک شها ‬ ‫موسسـه ‪ SETI‬در کالیفرنیـا می گویـد تا زمان ‬ ‫ً‬ ‫زمین برسد‪ ،‬تقریبا چیزی از ان باقی نمی ماند‪ .‬او اشاره می کند که ب ه احتمال‬ ‫زیـاد ایـن یـک قطعـه سـنگ سـرکش از بارش شـهابی ثـوری جنوبی بوده اسـت‬ ‫شهـای اسـمان شـب بـا گلول ههـای‬ ‫کـه به دلیـل روشـن کردن بزرگ تریـن بخ ‬ ‫اتشـین خـود در مـاه ا کتبـر مشـهور اسـت‪ .‬بـارش شـهابی ثـوری بـارش شـهابی‬ ‫یسـت کـه بـر اثـر برخـورد ذرات برجـای مانـده از «دنبالـه دار انکـه»‬ ‫سالیانه ا ‬ ‫(‪ )Encke's Comet‬بـا جـو زمیـن پدیـد می ایـد‪ .‬از ان ج اکـه نقطـه نوربـاران ایـن‬ ‫بـارش شـهابی در صـورت فلکـی ثـور قـرار دارد‪ ،‬اخترشناسـان سـال ها پیش ان را‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بـارش شـهابی ثـوری نامیدنـد کـه ایـن نـام تا به امـروز باق ‬ ‫شهـای کار جنیسـکنز یافتـن شهاب سنگ ه اسـت‪ .‬او بـرای انجـام‬ ‫یکـی از بخ ‬ ‫نهـا در هنـگام فـرود بـه زمیـن‬ ‫ایـن کار از رادار هواشناسـی داپلـر بـرای ردیابـی ا ‬ ‫بسـنگ ها بـا سـرعت ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۳‬کیلومتـر در ثانیـه به جو‬ ‫اسـتفاده می کنـد‪ .‬شها ‬ ‫یشـود که این سنگ ها‬ ‫یشـوند‪ .‬این سـقوط سـریع اغلب باعث م ‬ ‫زمین وارد م ‬ ‫گتـر‬ ‫ذوب و از هـم جـدا شـوند‪ .‬جنیسـکنز می گویـد‪« :‬گاهی اوقـات یـک تکـه بزر ‬ ‫به همین دلیـل اصلی تریـن ادویه هـای ذرت مکزیکـی‬ ‫فلفـل سـیاه و فلفـل قرمـز هسـتند؛ البتـه یکـی از مهم تریـن‬ ‫ادویه هایـی کـه باعـث خوشمزه تر شـدن ذرت مکزیکـی‬ ‫می شـود‪ ،‬اویشـن اسـت‪ .‬در کشـور مکزیک برای طعم دهی‬ ‫بـه ذرت مکزیکـی از پـودر پیـاز خشـک شـده و نوعـی چـای‬ ‫مکزیکـی نیـز اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫ ذرت مکزیکـی اصـل در کشـور مکزیـک بـا بلال کامـل‬‫درسـت می شـود؛ به صورتی کـه بلال را ابپز می کنند؛ سـپس‬ ‫بـا ترکیـب کـره و انواع ادویه های تند مثل فلفل قرمز سسـی‬ ‫مخصـوص تهیـه می کننـد و روی بلال می زننـد‪ .‬ذرت‬ ‫مکزیکـی در کشـور مکزیـک پنیـر نـدارد‪.‬‬ ‫می توانـد بـه سـطح زمیـن برسـد یـا در اقیانـوس فـرود ایـد و گاهـی نیـز بـه مـاه‬ ‫ً‬ ‫برخـورد می کنـد»‪ .‬وی می افزایـد‪« :‬در این مـورد احتمـاال این طـور نبـوده اسـت؛‬ ‫چر اکـه بـه داده هایـی که از رادار داپلر جمع اوری می کند‪ ،‬اطمینـان دارد»‪ .‬رادار‬ ‫هواشناسـی اغلـب شهاب سـنگ هایی را کـه بـه زمیـن برخـورد می کنـد‪ ،‬ردیابی‬ ‫می کنـد و ان را بـا تگـرگ اشـتباه می گیـرد‪ .‬وقتـی در مـورد ایـن حادثـه و احتمـال‬ ‫وقـوع ان سـوال شـد‪ ،‬جنیسـکنز گفـت‪« :‬ایـن مـورد مشـاهده نشـد؛ بنابراین ما‬ ‫فکـر نمی کنیـم کـه مـواد کافـی بـرای ثبـت توسـط رادار و دریافـت سـیگنال باقی‬ ‫مانده باشـد»‪ .‬وی در ادامه افزود‪« :‬بر اسـاس محاسـبات گروه پژوهشـی‪ ،‬گلوله‬ ‫اتشین به اندازه توپ بسکتبال که شاهدان عینی در اسمان مشاهده کردند‪،‬‬ ‫در فاصلـه ‪ ۳۷‬کیلومتـری دورتـر از خانـه پروسـیتا فـرود امده اسـت»‪ .‬جنیسـکنز‬ ‫می گویـد‪« :‬شهاب سـنگ ها ایـن توهـم را ایجـاد می کننـد کـه نزدیـک هسـتند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫در حالـی کـه واقعـا از شـاهدان دور هسـتند‪ .‬در این مـورد‪ ،‬گزارش هایـی از ‪۱۲۰‬‬ ‫شـاهد عینـی از شـمال در فاصلـه حـدود ‪ ۸۰۰‬کیلومتـری به دسـت امده اسـت و‬ ‫ان ها شهاب سنگی را در منطقه خود دیده اند»‪ .‬جنیسکنز افزود‪« :‬در تحلیل‬ ‫نهایـی‪ ،‬سـقوط زباله هـای فضایـی باعـث اتش سـوزی زمینـی نمی شـود‪ .‬بلـه‬ ‫ان هـا را گلوله هـای اتشـین می نامنـد؛ زیـرا اسـمان را روشـن می کننـد؛ امـا هرگـز‬ ‫شـعله های اتش از خود سـاطع نمی کنند»‪ .‬جنیسـکنز در واقع تصور نمی کند‬ ‫کـه یـک شهاب سـنگ بتوانـد یـک خانـه را بـه اتـش بکشـد؛ زیـرا به اندازه کافـی‬ ‫داغ نیسـت و زمـان زیـادی بـرای خنک شـدن در پاییـن اتمسـفر دارد و وقتـی‬ ‫شهاب سـنگ ها در نهایـت بـه زمیـن برخـورد می کننـد‪ ،‬سـرد فـرود می اینـد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫جاویدفرجام نیا روان شناسی‬ ‫اختالل انطباقی چیست؟‬ ‫‪SHUMUKH‬؛ کمیاب و استثنائی‬ ‫عطر دیگری که می توان ان را خاص ترین عطر جهان نامید‪ ،‬ادکلن شـوموخ اسـت‪ .‬جالب اسـت بدانید قیمت‬ ‫یشـود‪ .‬روی بطری‬ ‫عطـر شـوموخ ‪ 1.29‬میلیـون دالر اسـت و به عنـوان گران قیمت تریـن عطـر در دنیا شـناخته م ‬ ‫ان ب هقـدری المـاس به کار رفتـه کـه نـام ان در کتـاب رکوردهـای گینـس هـم به ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬قـدرت بـاالی‬ ‫پخش بو و همچنین ماندگاری بسـیار باال هم در ثبت چنین رکوردی بی تاثیر نبوده اسـت‪ .‬چوب ا گار هندی‪،‬‬ ‫چوب صندل‪ ،‬مشک‪ ،‬گل رز ترکی مواد تشکیل دهنده خاص ترین عطر دنیاست‪ .‬ا گر این عطر کمیاب را روی‬ ‫پوستتان اسپری کنید‪ ،‬رایحه ان بیش از ‪ 12‬ساعت و ا گر ان را روی لباستان بزنید‪ ،‬حدود ‪ 30‬روز باقی می ماند‪.‬‬ ‫راهنمای صفر تا صد خرید ساعت دیواری‬ ‫له ــای مختل ــف‬ ‫ام ــروزه س ــاعت های دی ــواری در ان ــواع مد ‬ ‫در بــازار بــه فــروش می رســند و ممکــن اســت همیــن تنــوع‬ ‫زی ــاد کار انتخ ــاب ط ــرح س ــاعت دی ــواری را کم ــی دش ــوار‬ ‫کن ــد‪ .‬در ادام ــه نکات ــی ب ــرای خری ــد س ــاعت دی ــواری را در‬ ‫اختی ــار ش ــما ق ــرار خواهی ــم داد‪.‬‬ ‫انواع ساعت دیواری‬ ‫س ــاعت دی ــواری کالس ــیک‪ :‬ای ــن م ــدل س ــاعت ها ب ــرای‬ ‫خان هه ــا ب ــا دکوراس ــیون کالس ــیک انتخ ــاب مناس ــب و‬ ‫ای ــده ال هس ــتند‪.‬‬ ‫نط ــرح س ــاعت ها‬ ‫س ــاعت دی ــواری م ــدرن و س ــاده‪ :‬ای ‬ ‫دارای رنگ های ــی خنث ــی و س ــرد هس ــتند همچنی ــن‬ ‫ســاعت دیــواری ســاده بــرای خان ههــا بــا دکوراســیون مــدرن‬ ‫و ام ــروزی انتخاب ــی مناس ــب می باش ــد‪ .‬از س ــاعت دی ــواری‬ ‫نه ــای اداری‪ ،‬اموزش ــی‪ ،‬من ــازل‬ ‫م ــدرن می توانی ــد در مکا ‬ ‫و … اس ــتفاده نمایی ــد‪ .‬قیم ــت س ــاعت دی ــواری م ــدرن‬ ‫یه ــای‬ ‫و ش ــیک باتوج هب ــه ط ــرح‪ ،‬رن ــگ‪ ،‬ان ــدازه‪ ،‬ویژگ ‬ ‫یش ــود‪ .‬هرچق ــدر‬ ‫س ــاعت‪ ،‬برن ــد س ــاعت و … س ــنجیده م ‬ ‫کت ــر باش ــد‬ ‫س ــاعت دارای طرح ــی س ــاده و ان ــدازه کوچ ‬ ‫نت ــر اس ــت‪.‬‬ ‫قیم ــت ان نی ــز ارزا ‬ ‫س ــاعت دی ــواری فانت ــزی‪ :‬س ــاعت دی ــواری فانت ــزی‬ ‫یکی دیگ ــر از ان ــواع س ــاعت دی ــواری خ ــاص اس ــت‪ .‬ب ــرای‬ ‫طراح ــی ای ــن ن ــوع س ــاعت دی ــواری از اید هه ــای خالقان ــه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫س ــاعت دی ــواری ب ــا ط ــرح س ــلطنتی‪ :‬ا گ ــر ش ــما طرف ــدار‬ ‫س ــبک های اش ــرافی و تجمالت ــی هس ــتید بهت ــر اس ــت‬ ‫ســاعت دیــواری ســلطنتی را بــرای خریــد انتخــاب نماییــد‪.‬‬ ‫س ــاعت دی ــواری چوب ــی‪ :‬س ــاعت دی ــواری چوب ــی ام ــروزه از‬ ‫محبوبیــت زیــادی برخــوردار شــده اســت‪ .‬خریــد ایــن نــوع‬ ‫یس ــت ازجمله اینک ــه‬ ‫س ــاعت دی ــواری دارای مزای ــای زیاد ‬ ‫ای ــن م ــدل س ــاعت دی ــواری ب ــادوام اس ــت‪ .‬نگه ــداری‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫اس ــان و راحت ــی دارد و ب هم ــرور ارزش ــمند تر م ‬ ‫قابل بازیاف ــت اس ــت‪ .‬دی ــدن س ــاعت دی ــواری چوب ــی‬ ‫ارامش بخ ــش اس ــت‪.‬‬ ‫با محیط زیست سازگاری دارد‪.‬‬ ‫درزمــان خریــد ســاعت دیــواری بــه نــکات زیــر توجــه داشــته‬ ‫باشــید تــا بتوانیــد انتخــاب صحیح تری داشــته باشــید‪:‬‬ ‫نوع ساعت دیواری‬ ‫ب ــرای خری ــد س ــاعت دی ــواری ب ــه ن ــوع س ــاعت دی ــواری‬ ‫توج ــه داش ــته باش ــید‪ .‬س ــاعت های دی ــواری ب ــه دودس ــته‬ ‫کوارت ــز و مکانیک ــی تقس ــیم بندی می گردن ــد‪ .‬س ــاعت های‬ ‫قت ــر از‬ ‫کوارت ــز ب ــرای تغذی ــه ب ــه بات ــری نی ــاز دارن ــد و دقی ‬ ‫ســاعت های مکانیکــی می باشــند‪ .‬ســاعت های مکانیکــی‬ ‫پ ــر از س ــیم پیچ و چر خ دند هه ــای متح ــرک می باش ــند‬ ‫و ب ــرای کار نی ــز ب ــه بات ــری نی ــازی ندارن ــد‪ .‬س ــاعت دی ــواری‬ ‫همچنی ــن در ان ــواع س ــاعت دی ــواری دیجیت ــال و انال ــوگ‬ ‫موج ــود می باش ــند‪ .‬س ــاعت دی ــواری دیجیت ــال ب هص ــورت‬ ‫اعــداد کامپیوتــری می باشــند و عد دهــا به کمــک دونقطــه‬ ‫یشــوند‪ .‬ســاعت های انالــوگ نیــز دارای‬ ‫از یکدیگــر جــدا م ‬ ‫س ــه عقرب ــه می باش ــند و اع ــداد در اط ــراف عقرب هه ــا ق ــرار‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫جنس ساعت دیواری‬ ‫له ــای مختل ــف‬ ‫ب ــرای س ــاخت س ــاعت دی ــواری از متریا ‬ ‫نظی ــر چ ــوب‪ ،‬شیش ــه‪ ،‬مرم ــر‪ ،‬فل ــز‪ ،‬ا کریلی ــک و ‪ ...‬اس ــتفاده‬ ‫یشــود‪ .‬جنــس ســاعت دیــواری را بهتــر اســت باتوج هبــه‬ ‫م ‬ ‫ســبک دکوراســیون داخلــی منزلتــان انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫محل نصب ساعت دیواری‬ ‫قب ــل از خری ــد س ــاعت دی ــواری بای ــد ب ــرای انتخ ــاب مح ــل‬ ‫نص ــب س ــاعت دی ــواری تصمیم گی ــری کنی ــد‪ .‬س ــاعت‬ ‫نه ــای مختل ــف نص ــب‬ ‫دی ــواری را می توانی ــد در مکا ‬ ‫نماییــد و هیــچ محدودیتــی بــرای نصــب ســاعت دیــواری‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬م ــدل س ــاعت دی ــواری را باتوجه ب ــه مکان ــی‬ ‫ک ــه ق ــرار اس ــت س ــاعت را در انج ــا نص ــب کنی ــد انتخ ــاب‬ ‫کنی ــد‪.‬‬ ‫سبکدکوراسیونداخلی‬ ‫در زم ــان خری ــد س ــاعت دی ــواری ب ــه س ــبک دکوراس ــیون‬ ‫داخل ــی منزلت ــان توج ــه داش ــته باش ــید‪ .‬ا گ ــر دکوراس ــیون‬ ‫داخل ــی من ــزل ش ــما م ــدرن و س ــاده می باش ــد بهت ــر‬ ‫اس ــت س ــاعت دی ــواری جدی ــدی را ب ــرای خری ــد انتخ ــاب‬ ‫نمایی ــد‪ .‬ب ــرای دکوراس ــیون های کالس ــیک نی ــز می توانی ــد‬ ‫از س ــاعت های ب ــزرگ چوب ــی اس ــتفاده کنی ــد‪ .‬ا گ ــر س ــبک‬ ‫دکوراســیون داخلــی منــزل شــما ســلطنتی و لوکــس اســت‪.‬‬ ‫س ــاعت دی ــواری ب ــا ط ــرح ال کچ ــری و خ ــاص می توان ــد‬ ‫برایت ــان انتخاب ــی مناس ــب باش ــد‪.‬‬ ‫رنگ ساعت دیواری‬ ‫قب ــل از خری ــد س ــاعت دیواری ب ــه رنگ ان توجه داشـــته‬ ‫باش ــید‪ .‬رنگ س ــاعت را بهتر اس ــت باتوجه به رنگ ســـایر‬ ‫وس ــایل منزلت ــان انتخ ــاب نمایی ــد‪ .‬درصـــورت تمایـــل‬ ‫می توانی ــد رن ــگ س ــاعت را متضاد با رنگ ســـایر وســـایل‬ ‫منزلت ــان انتخ ــاب کنی ــد‪ .‬ا گر تمای ــل دارید رنگ ســـاعت‬ ‫به راحت ــی با رنگ س ــایر وس ــایل س ــت شـــود بهتر اســـت‬ ‫گه ــای خنث ــی انتخـــاب نمایید‪.‬‬ ‫رن ــگ ان را از بی ــن رن ‬ ‫ساعت تیک دار یا بی صدا‬ ‫در زم ــان خری ــد س ــاعت دی ــواری ب ــه صـــدای تیک تـــا ک‬ ‫ساعت توجه داشته باش ــید‪ .‬برخی از ساعت های انالوگ‬ ‫کت ــا ک مالیم ــی هســـتند و برخی دیگر‬ ‫دارای ص ــدای تی ‬ ‫نیز ص ــدای تیک تا کش ــان ازاردهنده اســـت‪.‬‬ ‫انتخاب صدای س ــاعت به س ــلیقه شخصی شما بستگی‬ ‫دارد‪ .‬ا گ ــر ج ــزو اف ــرادی هس ــتید که ب ــا کوچک ترین صدا‬ ‫یش ــوید بهت ــر اس ــت از خرید ســـاعت هایی که‬ ‫عصب ــی م ‬ ‫ص ــدای تیک تا ک بلن ــدی دارند اجتنـــاب کنید‪.‬‬ ‫اندازه ساعت دیواری‬ ‫ب ــرای تعیی ــن ان ــدازه س ــاعت دی ــواری بهت ــر اس ــت به ان ــدازه‬ ‫دیــوار توجــه داشــته باشــید‪ .‬ا گــر شــما تمایــل داریــد نمــای‬ ‫نه ــا بیای ــد بهت ــر اس ــت‬ ‫کل ــی ات ــاق بیش ــتر ب ــه چش ــم مهما ‬ ‫س ــاعت دی ــواری ب ــا ان ــدازه کوچ ــک را ب ــرای خری ــد انتخ ــاب‬ ‫کنی ــد‪ .‬ا گ ــر تمای ــل داری ــد س ــاعت دی ــواری بیش ــتر در دی ــد‬ ‫باش ــد می توانی ــد س ــایز س ــاعت دی ــواری را ب ــزرگ انتخ ــاب‬ ‫نماییــد‪ .‬ا گــر تمایــل داریــد بخــش زیــادی از دیــوار توســط‬ ‫س ــاعت پوش ــش داده ش ــود بهت ــر اس ــت س ــاعت های‬ ‫چندتک ــه ی ــا پازل ــی را ب ــرای خری ــد انتخ ــاب کنی ــد‪.‬‬ ‫عمر باتری و دقت ساعت‬ ‫اغل ــب افراد در زمان خرید س ــاعت دی ــواری به عمر باتری‬ ‫و دقت س ــاعت توجه زی ــادی ندارن ــد‪ .‬درصورتی که این کار‬ ‫نادرس ــت اس ــت زی ــرا س ــاعت زمان ــی زیبا به نظرمی رســـد‬ ‫ک ــه کار کن ــد‪ .‬زیبا تری ــن س ــاعت ها ا گ ــر کار نکننـــد هیـــچ‬ ‫جذابیتی ندارند‪ .‬بهتر اس ــت ش ــما در زمان خرید ساعت‬ ‫دیواری ابتدا به دقت س ــاعت توجه کنید ســـپس زیبایی‬ ‫را در اولویت قـــرار دهید‪.‬‬ ‫ساعت ایستاده و اویز‬ ‫در زم ــان خری ــد س ــاعت دی ــواری بهت ــر اس ــت ب ــه س ــبک‬ ‫طراح ــی دی ــواری ی ــا ایس ــتاده ب ــودن س ــاعت نی ــز توج ــه‬ ‫داش ــته باش ــید‪ .‬س ــاعت های دی ــواری را می توانی ــد‬ ‫به راحت ــی در بخ ــش مناس ــبی از دی ــوار نص ــب نمایی ــد‪.‬‬ ‫س ــاعت های ایس ــتاده نی ــز ام ــروزه توج ــه اغل ــب اف ــراد‬ ‫را ب هس ــمت خ ــود جل ــب کرده ان ــد‪ .‬ای ــن س ــاعت ها را‬ ‫می توانی ــد در اط ــراف ش ــومینه‪ ،‬مبلم ــان‪ ،‬کتابخان ــه و ‪...‬‬ ‫ق ــرار دهی ــد‪.‬‬ ‫بهترین مارک ساعت دیواری‬ ‫برن ده ــای معتبر زی ــادی وجود دارند که ســـال ها درزمینه‬ ‫تولید س ــاعت دیواری درحال فعالیت هســـتند‪ .‬ا گر شـــما‬ ‫تمایل دارید س ــاعت کیفیت خوبی داشـــته باشـــید بهتر‬ ‫اس ــت از خری ــد بهتری ــن م ــارک س ــاعت دیـــواری غافـــل‬ ‫نش ــوید‪ .‬س ــاعت های دی ــواری ک ــه دارای قیمـــت بـــاال‬ ‫هس ــتند بادوام تر می باش ــند‪ .‬بهتر است شـــما باتوجه به‬ ‫بودجـ ـه ای ک ــه داری ــد س ــاعتی را خری ــداری نماییـــد کـــه‬ ‫بتوانی ــد م ــدت طوالن ــی از ان اس ــتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬سـال اسـت که روان شناسـان از عبارت اختالل انطباقی‬ ‫بـرای افـرادی اسـتفاده می کننـد کـه نمی تواننـد به درسـتی‬ ‫بـا موقعیت هـای پراسـترس زندگـی مواجـه شـوند‪ .‬اختلال‬ ‫انطباقـی یکـی از شـایع ترین اختلاالت روان شناختی سـت‬ ‫کـه می توانـد هـر فـردی در هـر سـنی و از هـر جنسـی را درگیـر‬ ‫کنـد‪ .‬به گـزارش چطـور؛ تمام کـردن رابطـه ای عاطفـی یـا‬ ‫شـروع ان‪ ،‬تغییـر شـغل یـا اخراج شـدن‪ ،‬مهاجـرت بـه شـهر‬ ‫جدیـد و مـرگ یکـی از عزیزان نمونه ای از تغییراتی هسـتند‬ ‫کـه مـا را دچـار اسـترس می کننـد‪ .‬اختلال انطباقـی زمانـی‬ ‫پیـش می ایـد کـه نتوانیـم بـا ایـن عوامـل اسـترس زا کنـار‬ ‫بیاییـم و ان هـا را مهـار کنیـم‪ .‬نداشـتن تـوان کنارامـدن بـا‬ ‫موقعیت های استرس زای زندگی منجر به بروز نشانه های‬ ‫شـدید روانـی و حتـی جسـمانی می شـود‪ .‬ایـن نشـانه ها‬ ‫بـه روان شناسـان کمـک می کننـد تـا اختلال انطباقـی را در‬ ‫فـرد تشـخیص دهنـد‪ .‬در حال حاضـر‪ ،‬شـش نـوع اختلال‬ ‫انطباقـی شـناخته شـده اند کـه هرکـدام نشـانه های خـاص‬ ‫خـود را دارنـد‪ .‬ایـن اختلال در هـر سـنی و در هـر دو جنـس‬ ‫رخ می دهـد‪ .‬با این حـال گاهـی نشـانه های ایـن اختلال در‬ ‫نو نوجوانان با بزرگ سـاالن متفاوت اسـت‪ .‬بر اسـاس‬ ‫کودکا ‬ ‫راهنمـای اختلاالت روانـی (‪ ،)5-DSM‬اختالل انطباقی دو‬ ‫نشـانه اصلـی دارد‪ .‬شـکل گیری نشـانه های روانـی و رفتاری‬ ‫در پاسخ به بروز موقعیتی استرس زا در طول سه ماه پس از‬ ‫ً‬ ‫وقوع ان‪ .‬نشانه ها باید شدید و اشکار باشند‪ ،‬مثال پریشانی‬ ‫شدید که فراتر از حد و اندازه واقعه باشد؛ همچنین ناتوانی‬ ‫فـرد در انجـام وظایـف روزانـه زندگی و شـغلی‪ .‬این نشـانه ها‬ ‫نبایـد بیـش از شـش ماه پـس از پایـان واقعـه ادامـه یابنـد‪.‬‬ ‫از سـوی دیگر ایـن نشـانه ها نبایـد مربـوط بـه اختلال روانـی‬ ‫دیگـری (افسـردگی یـا اضطـراب) باشـند‪ .‬وقتـی ایـن شـرایط‬ ‫محقـق شـود‪ ،‬روان پزشـک یـا روان شـناس می توانـد ایـن‬ ‫اختلال را تاییـد کنـد‪ .‬بعضـی از نشـانه های جسـمانی ایـن‬ ‫اختلال نیـز عبارت انـد از‪ :‬بی خوابـی‪ ،‬لـرزش و اسپاسـم‬ ‫عضالنـی‪ ،‬خسـتگی شـدید‪ ،‬بـدن درد‪ ،‬سـوءهاضمه‪ .‬دالیل‬ ‫بـروز ایـن اختلال چنـدان شناخته شـده نیسـتند‪ .‬هنـوز‬ ‫روشن نیست چرا برخی از افراد در موقعیت های استرس زا‬ ‫ً‬ ‫بهتـر از دیگـران عمـل می کننـد‪ .‬مثلا هرکـدام از اعضـای‬ ‫یـک خانـواده به شـیوه خـاص خـود بـه ایـن موقعیت هـا‬ ‫وا کنش نشـان می دهنـد‪ .‬با این حـال‪ ،‬عواملی وجـود دارند‬ ‫کـه به احتمـال زیـاد در بـروز ایـن اختلال نقـش دارنـد‪.۱ .‬‬ ‫تجربیـات گذشـته ‪ .۲‬مشـکالت روانـی ‪ .۳‬اسـترس های‬ ‫مسـتمر روزانه‬ ‫درماناختاللانطباقی‬ ‫بسـیاری از کسـانی کـه بـه ایـن اختلال دچارنـد‪ ،‬به خوبـی‬ ‫ن می شـوند‪ .‬درمان هـای ارائه شـده بـرای اختلال‬ ‫درمـا ‬ ‫انطباقی به فرد کمک می کنند با اسـیب کمتری از شـرایط‬ ‫پراسـترس عبـور کنـد‪ .‬به طـور کلـی دو روش درمانـی بـرای‬ ‫درمـان اختلال انطباقـی ارائـه شـده اسـت‪ :‬روان درمانـی و‬ ‫دارودرمانـی‪.‬‬ ‫چطور باشرایطپراسترس کنار بیاییم؟‬ ‫‪ .۱‬اوقـات فراغـت داشـته باشـید‪ :‬همان طـور کـه گفتـه شـد‪،‬‬ ‫سـبک زندگـی پراسـترس یکـی از عوامـل زمینه سـاز ایـن‬ ‫اختلال اسـت؛ بنابرایـن ا گـر در کنـار شـغل و سـایر وظایـف‬ ‫روزانه‪ ،‬زمانی را به تفریح و سـرگرم کردن خودتان اختصاص‬ ‫دهیـد‪ ،‬انـرژی کافـی برای مواجهه با اسـترس های شـدید را‬ ‫خواهیـد داشـت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از خودتـان مراقبـت کنیـد‪ :‬خـوب بخوابید ‪ ،‬غذای سـالم‬ ‫بخورید و ورزش مستمر را فراموش نکنید‪ .‬اینها توان روانی‬ ‫و جسـمی شـما را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عادت هایـی را ایجـاد کنیـد کـه استرسـتان را کاهـش‬ ‫می دهنـد‪ :‬گوش کردن به موسـیقی‪ ،‬انجـام مراقبه یا یوگای‬ ‫صبحگاهـی یـا هـرکاری را کـه باعـث کاهـش اسـترس های‬ ‫روزانـه شـما می شـود مرتـب انجـام دهیـد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از حمایـت اجتماعـی بهره منـد شـوید‪ :‬زمانـی را بـه‬ ‫گذرانـدن وقـت با دوسـتان مثبت اندیـش و دنیادیده خود‬ ‫اختصـاص دهیـد‪ .‬چـه ایـن افـراد شـما را راهنمایـی کننـد و‬ ‫چه گوش شنوایی برای شنیدن درددل های شما باشند‪،‬‬ ‫هـردو برایتـان مفیـد اسـت‪ .‬همچنیـن برقـراری ارتبـاط بـا‬ ‫افـرادی کـه تجربـه ای مشـابه شـما داشـته اند و شـنیدن‬ ‫روش هایـی کـه بـرای کنارامـدن بـا مسـئله بـه کار گرفته انـد‬ ‫برایتـان مفیـد اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از مشکالت فرار نکنید‪ :‬ا گر می دانید باید تماس تلفنی‬ ‫ناخوشـایندی را تحمـل کنیـد‪ ،‬بهتریـن کار ایسـتادن و‬ ‫مواجه شدن با ان است‪ .‬به جای به تاخیرانداختن مسئله‪،‬‬ ‫بکوشـید ان را زودتر حل کنید‪ .‬هرچه ماجرا را بیشـتر کش‬ ‫دهیـد‪ ،‬بیشـتر دچار اسـترس می شـوید‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫بازتاب اعتصاب بازیکنان استقالل در پرتغال‬ ‫احضار سرمربی سرخ پوشان به کمیته انضباطی‬ ‫ن تیم در رسـانه های‬ ‫اعتصاب بازیکنان تیم فوتبال اسـتقالل و تعطیلی تمرین ای ‬ ‫کشـور پرتغـال بازتـاب داشـته اسـت‪ .‬به گـزارش مهـر؛ تمریـن تیـم فوتبـال اسـتقالل‬ ‫بعد از دو هفته قرار بود روز جمعه از سـر گرفته شـود؛ اما بازیکنان این تیم به خاطر‬ ‫مشـکالت مالـی اعتصـاب کردنـد‪ .‬این خبـر به صورت رسـمی از سـوی باشـگاه‬ ‫اسـتقالل هـم اعلام شـد‪ .‬این اتفـاق بازتـاب گسـترده ای در مطبوعـات کشـور‬ ‫پرتغـال داشـته اسـت‪ .‬روزنامـه «رکـورد» نوشـت‪« :‬اسـتقالل سـاپینتو در بحـران‪:‬‬ ‫اعتصـاب بازیکنـان و لغـو تمرین‪ .‬حقوق معوقه باعث سـردرگمی در باشـگاه ایران‬ ‫شـد»‪ .‬این روزنامـه همچنیـن مدعـی شـد کـه این وضعیـت روی مربـی پرتغالـی هـم‬ ‫تاثیـر می گـذارد‪.‬‬ ‫همان طورک ــه انتظ ــار می رف ــت‪ ،‬س ــرمربی محب ــوب پرس ــپولیس باب ــت انتش ــار‬ ‫ی ــک اس ــتوری درب ــاره تی ــم مل ــی فوتب ــال در صفح ــه ش ــخصی خ ــود ب ــه کمیته‬ ‫انضباطی احضار ش ــد‪ .‬در روزهای اخیر صحبت هایی مبنی بر جریمه س ــرمربی‬ ‫پرس ــپولیس باب ــت انتش ــار این اس ــتوری مطرح ش ــده؛ ام ــا هنوز می ــزان جریمه‬ ‫قطع ــی نیس ــت‪ .‬در پ ــی این اتفاق قرار اس ــت گل محمـــدی در کمیت ــه انضباطی‬ ‫باش ــگاه پرس ــپولیس حاضر ش ــود تا پاس ــخگوی این اق ــدام خود باش ــد‪ .‬فارس‬ ‫مدع ــی ش ــد؛ گل محم ــدی در صفحه ش ــخصی خ ــود مطلب ــی توهین امیز علیه‬ ‫بازیکن ــان تی ــم ملی فوتبال منتش ــر ک ــرده ب ــود؛ درحالی که در متن این اس ــتوری‬ ‫هیچ جمل ــه یا عب ــارت توهین امی ــزی وج ــود ندارد‪.‬‬ ‫مسن ترینبازیکنانتاریخجام جهانی‬ ‫سروش راسخ‬ ‫تهــای فوق العــاده ای در ذات خــود دارد کــه ان را از دیگــر رشــته های ورزشــی تاحدزیــادی متمایــز‬ ‫فوتبــال جذابی ‬ ‫تتــر‬ ‫یســت کــه مســابقات جام جهانــی ان نه تنهــا از المپیــک کم اهمی ‬ ‫می کنــد‪ .‬در حقیقــت فوتبــال تنهــا رشــت ه ورزش ‬ ‫تهــا وادار کــرده و بــه‬ ‫شتــری را نیــز در روزهــای برگــزاری اش بــه پیگیــری رقاب ‬ ‫نبــوده‪ ،‬بلکــه به نوعــی تماشــا گران بی ‬ ‫یکــه بســیاری عقیــده دارنــد مســابقات جام جهانــی فوتبــال به مراتــب از رویداد‬ ‫تماشــای مســابقات می نشــاند؛ تاجای ‬ ‫بتــر و حســاس تر اســت‪ .‬با این اوصــاف امارهــا‪ ،‬حاشــیه ها و شــگفتی های ایــن جــام نیــز همیشــه‬ ‫عظیــم المپیــک جذا ‬ ‫تهــای خــاص خــود را دارد‪ .‬در لیســت ترین هــای جــام ‪ 2022‬الفــردو تــاالورا؛ دروازه بان ‪ ۴۰‬ســاله‬ ‫بــرای مخاطبــان جذابی ‬ ‫مکزیــک به عنــوان مسـن ترین بازیکــن جــا م لقــب گرفتــه اســت‪ .‬تــاالورا اولیــن بــازی خــود را بــا تیــم ملــی در مــارس ‪2011‬‬ ‫انجــام داد و در ســال ‪ 2018‬روزنامــه اســپانیایی «مــارکا» تــاالورا را بهتریــن درواز هبــان جام جهانی ‪ 2018‬مکزیــک در بازی‬ ‫هوایــی توصیــف کــرد؛ کسـی که می دانــد چگونــه بــا پاهــای خــود نیــز بــازی کنــد‪ .‬به بهانــه حضــور او در ترکیــب اصلــی تیــم‬ ‫ملــی فوتبــال مکزیــک‪ ،‬نگاهــی دار یــم بــه بازیکنــان رکــورددار باالتریــن ســن در دور ه هــای مختلــف جام جهانــی‪.‬‬ ‫‪ 43‬سال‬ ‫‪ 41‬سال‬ ‫و ‪ 3‬روز‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫‪ 42‬سال‬ ‫‪ 45‬سال‬ ‫پیتر شیلتون‬ ‫روژه میال‬ ‫عصام الحضری‬ ‫علی رغـم اینکـه پیتـر شـیلتون تـا‬ ‫‪3‬سـالگی در جام جهانـی بـازی نکـرده‬ ‫‪ 2‬‬ ‫بـود‪ ،‬امـا زمـان از دسـت رفته را جبـران‬ ‫کـرد‪ .‬در ‪ ۱۹۷۰‬نخسـتین بـازی ملـی اش‬ ‫را مقابـل المـان شـرقی انجـام داد و بـا‬ ‫‪ ۱۲۵‬بـازی ملـی‪ ،‬سـرانجام در تاریـخ ‪۷‬‬ ‫ژوئیـه ‪ ۱۹۹۰‬واپسـین بـازی ملـی اش را بـا‬ ‫‪4 0‬سـال و ‪ 292‬روز برگـزار کـرد و در جریـان‬ ‫پیـروزی ‪ 1-2‬ایتالیـا مقابـل انگلیـس در‬ ‫دیـدار رده بنـدی لقب مسـن تری بازیکن‬ ‫ن خـود کـرد‪.‬‬ ‫جام جهانـی را از ا ‬ ‫روژه میلا؛ مهاجـم مشـهور تیـم ملـی‬ ‫کامـرون ‪ 102‬بـازی ملـی بـرای کشـورش‬ ‫انجـام داد‪ .‬او در جام جهانـی ‪1994‬‬ ‫نه تنهـا بـه پیرتریـن بازیکـن تاریـخ‬ ‫جام جهانی تا ان زمان تبدیل شـد‪ ،‬بلکه‬ ‫بـا گل تسـلی بخش در بـازی بـا روسـیه‪،‬‬ ‫رکـورد بیشـترین تعـداد گل زده توسـط‬ ‫یـک بازیکـن را بـا پنـج گل ثبـت کـرد تـا در‬ ‫‪ 12‬ژوئـن بـا ‪4 2‬سـال و ‪ 39‬روز مسـن ترین‬ ‫گلـزن مسـابقات شـود؛ رکـوردی کـه هنـوز‬ ‫هـم بـرای او پابرجاسـت‪.‬‬ ‫عصـام الحضـری؛ دروازه بـان مصـری‬ ‫کـه اولیـن بـازی ملـی خـود را در سـال‬ ‫‪ 1996‬انجـام داد‪ ،‬ده مـاه قبـل از تولـد‬ ‫جوان تریـن بازیکـن تیـم ملـی مصـر در‬ ‫جام جهانـی ‪ 159 ،2018‬بـازی بـرای‬ ‫کشـورش انجـام داده بـود و چهار بـار‬ ‫عنـوان بازیکـن برتـر را به دسـت اورده بود‬ ‫و به عنـوان بهتریـن دروازه بـان انتخـاب‬ ‫شـد‪ .‬عصـام در بـازی مصـر و عربسـتان‬ ‫در جام جهانـی ‪ 2018‬در تاریـخ ‪ 25‬ژوئـن‬ ‫درحالی کـه ‪ 45‬سـال و ‪ 161‬روز داشـت‪،‬‬ ‫بـازی کـرد‪.‬‬ ‫و ‪ 292‬روز‬ ‫و ‪ 39‬روز‬ ‫پتجنینگز‬ ‫چـه روشـی بـرای جشـن گرفتـن تولـد‬ ‫‪ 41‬سـالگی بهتـر از بـازی در یـک مسـابقه‬ ‫نبـار اسـت! و‬ ‫جام جهانـی بـرای اخری ‬ ‫به نظر می رسـید ایـن پایـان فوتبـال پـت‬ ‫جنینگـز باشـد؛ امـا ب هطـرز عجیبـی‪،‬‬ ‫مهـای‬ ‫پـس ازان درواز هبـان ذخیـره تی ‬ ‫«تاتنهـام هاتسـپر» و اورتـون شـد‪ .‬ایـن‬ ‫درواز هبـان اهـل ایرلنـد شـمالی کـه در‬ ‫مسـابقه بـا برزیـل در جام جهانـی ‪1986‬‬ ‫در تاریـخ ‪ 12‬ژوئـن بـا ‪41‬سـال سـن‪ ،‬لقـب‬ ‫مسـن ترین بازیکن جام جهانـی را گرفت‪،‬‬ ‫‪ 119‬بـازی ملـی برای کشـورش انجـام داد‪.‬‬ ‫و ‪ 161‬روز‬ ‫فرید موندرا گون‬ ‫فریـد موندرا گـون بازیکـن اهـل کلمبیـا‪،‬‬ ‫نبـار در سـال ‪ 1993‬بـرای تیـم‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫ملـی کلمبیـا بـازی کـرد‪ .‬ایـن دروازه بـان‬ ‫موفق کلمبیایی در جریان دیدار تیمش‬ ‫بـا ژاپـن در جام جهانـی ‪ 2014‬در تاریـخ‬ ‫‪ 24‬ژوئـن بـرای دقایقـی به میـدان رفـت‬ ‫و لقـب مسـن ترین بازیکـن تاریـخ ادوار‬ ‫جام جهانـی را به خـود اختصـاص داد‪ .‬او‬ ‫یکـه ‪ 43‬سـال و ‪ 3‬روز داشـت‪ ،‬در‬ ‫در حال ‬ ‫همیـن بـازی پـس از ‪ 90‬دقیقـه تلاش‪،‬‬ ‫بـا پیراهـن ملـی کشـورش از فوتبـال‬ ‫خداحافظـی کـرد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪11‬‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫مریم طوسی؛ قهرمان دو اسیا‬ ‫مریـم طوسـی در ‪ ۱۴‬اذر مـاه ‪ ۱۳۶۷‬در تهـران به دنیـا امـد و اصالـت بروجـردی دارد‪ .‬در خانـواده ای بـزرگ شـدکه همـه ورزشـی‬ ‫بودنـد؛ پـدرش والیبـال بـازی می کـرد و برادرانـش فوتبـال و او از کودکـی بسـیار فعـال بـود و سـرعت را از ابتـدا دوسـت داشـت‪ .‬او‬ ‫قهرمانی داخل سالن اسیا در دو ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫رکورددار دوهای ‪ ۱۰۰‬متر‪ ۲۰۰ ،‬متر و ‪ ۴۰۰‬متر زنان ایران است‪ .‬طوسی دو مدال طالی‬ ‫ِ‬ ‫و سه مدال برنز در دوهای ‪ ۴‬در ‪ ۴۰۰‬متر امدادی و ‪ ۶۰‬متر ستارگان اسیا را به دست اورده است‪ .‬او به عنوان بهترین ورزشکار و‬ ‫بهترین ورزشـکار اخالق سـال ‪ ۱۳۹۲‬شـناخته شـده و فار غ التحصیل تربیت بدنی از دانشـگاه تهران اسـت‪.‬‬ ‫کریم باقری؛ مرد همیش ه بااخالق و تکرارنشدنی‬ ‫کری ــم باق ــری اس ــفندماه س ــال ‪ 1352‬در تبری ــز به دنی ــا‬ ‫ام ــد‪ .‬چه ــار ب ــرادر و ی ــک خواه ــر دارد ح ــاال ی ــک تاج ــر‬ ‫مع ــروف ف ــرش در ای ــران و تبری ــز اس ــت‪ .‬فوتب ــال را ب ــا‬ ‫له ــای خیاب ــان عباس ــی اغ ــاز ک ــرد و ب هش ــکل‬ ‫بچه مح ‬ ‫حرفــه ای از تی ــم جوان ــان ای ــدم تبری ــز ادام ــه داد؛ س ــپس‬ ‫در جوان ــان ترا کتورس ــازی و بع ــد از ‪ 1371‬ت ــا ‪ 1373‬در تی ــم‬ ‫بزرگ ســاالن ایــن تیــم بــه میــدان رفــت‪ .‬در ابتــدای دوران‬ ‫فوتب ــال خ ــود در پس ــت دف ــاع ب ــازی می ک ــرد‪ .‬کری ــم باق ــری‬ ‫بع ــد ب ــرای گذران ــدن س ــربازی خ ــود ب ــه ته ــران رف ــت و ب ــه‬ ‫تی ــم کش ــاورز پیوس ــت‪ .‬از س ــال ‪ 73‬ت ــا ‪ 1375‬در ای ــن تی ــم‬ ‫ب ــازی ک ــرد‪ .‬در اولی ــن فص ــل حض ــور خ ــود ب ــه تی ــم مل ــی‬ ‫دع ــوت ش ــد‪ .‬در بازی ه ــای مقدمات ــی جام جهان ــی ‪۱۹۹۴‬‬ ‫پ ــس از نمای ــش ضعی ــف در پس ــت دف ــاع‪ ،‬وی ب ــه خ ــط‬ ‫هافب ــک منتق ــل ش ــد و درخش ــش ای ــن بازیک ــن ‪ ۲۱‬س ــاله‬ ‫اغ ــاز ش ــد‪ .‬در زمس ــتان ‪ 74‬ب ــه پرس ــپولیس پیوس ــت و‬ ‫یک فصــل بــرای ایــن تیــم بــازی کــرد؛ ســپس در تابســتان‬ ‫‪ 76‬به هم ــراه عل ــی دای ــی ب ــه تی ــم ارمینی ــا بیله فل ــد الم ــان‬ ‫پیوس ــت و ت ــا س ــال ‪ 76‬در این تی ــم ب ــود‪ .‬مدت ــی در النص ــر‬ ‫ب ــازی ک ــرد و یک فص ــل از س ــال ‪ 80 – 79‬نی ــز در چارلت ــون‬ ‫کس ــال نی ــز در الس ــد ب ــود و‬ ‫انگلی ــس حض ــور داش ــت‪ .‬ی ‬ ‫در نهای ــت از س ــال ‪ 89 - 81‬فوتبالــی اش را ب ــا پرس ــپولیس‬ ‫به اتم ــام رس ــاند‪ .‬باق ــری ک ــه در ‪ ۱۶‬خرداد م ــاه ‪ ۱۳۷۲‬براب ــر‬ ‫تی ــم مل ــی فوتب ــال پا کس ــتان در ج ــام ا ک ــو‪ ،‬اولی ــن ب ــازی‬ ‫مل ــی خ ــود را انج ــام داد و ‪ ۸۷‬ب ــازی و ‪ ۵۰‬گل در کارنام ــه‬ ‫له ــا‬ ‫مل ــی خ ــود به ثب ــت رس ــاند؛ البت ــه بیش ــتر ای ــن گ ‬ ‫مه ــای درج ــه ‪ ۳‬اس ــیا به ثم ــر رس ــید؛‬ ‫در ب ــازی ب ــا تی ‬ ‫له ــا ش ــامل ش ــش‬ ‫یک ــه تع ــداد ‪ ۲۳‬گل از ای ــن گ ‬ ‫به نحو ‬ ‫گل ب ــه گ ــوام‪ ،‬ن ــه گل ب ــه مالدی ــو‪ ،‬چه ــار گل ب ــه س ــریالنکا‬ ‫و چه ــار گل درب ــازی براب ــر ب ــا نپ ــال به ثم ــر رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫وی پ ــس از ب ــازی مقاب ــل تی ــم ایرلن ــد جنوب ــی در س ــال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬از تی ــم مل ــی فوتب ــال ای ــران خداحافظ ــی ک ــرد و‬ ‫دلیــل خداحافظــی ایــن بازیکــن بــزرگ در ســن ‪2 7‬ســالگی‬ ‫هن ــوز مش ــخص نیس ــت؛ ام ــا در زم ــان س ــرمربیگری عل ــی‬ ‫دایــی ایــن بازیکــن بــا اعــام امادگــی بــرای حضــور در تیــم‬ ‫مل ــی باردیگ ــر ب ــه اردو تی ــم مل ــی ای ــران دع ــوت ش ــد ک ــه ب ــا‬ ‫مه ــای ای ــران و قط ــر ک ــه‬ ‫باالخ ــره در ب ــازی دوس ــتانه تی ‬ ‫در تاری ــخ ‪ ۱۹‬ابان م ــاه ‪ ۸۷‬برگ ــزار ش ــد‪ ،‬کری ــم باق ــری بع ــد‬ ‫تس ــال بار دیگ ــر ب ــرای تی ــم مل ــی فوتب ــال‬ ‫از ح ــدود هف ‬ ‫ُ‬ ‫ای ــران ب ــازی ک ــرد و در تاری ــخ ‪ ۲۹‬ابان م ــاه ‪48 ،۸۷‬امی ــن‬ ‫گل ملــی خــود را در بــازی مقابــل امــارات به ثمــر رســاند‪ .‬او‬ ‫س ــرانجام در تاری ــخ ‪ ۱۵‬مهر م ــاه ‪ ۱۳۸۹‬در ب ــازی دوس ــتانه‬ ‫تی ــم مل ــی فوتب ــال ای ــران ب ــا برزی ــل در ش ــهر ابوظب ــی ب ــا‬ ‫ُ‬ ‫انجــام ‪87‬امیــن بــازی ملـی اش بــرای همیشــه از تیــم ملــی‬ ‫خداحافظــی کــرد‪ .‬ســایت فیفــا در گزارشــی مفصــل دربــاره‬ ‫بازگش ــت کری ــم باق ــری ب ــه تی ــم مل ــی فوتب ــال ای ــران‪ ،‬ای ــن‬ ‫بازیکــن را بــا «زین الدیــن زیــدان» مقایســه کــرد‪ .‬در مراســم‬ ‫نه ــای فوتب ــال س ــال ای ــران‪ ،‬کری ــم باق ــری ب ــا کس ــب‬ ‫بهتری ‬ ‫نه ــای فوتب ــال س ــال ‪،۸۷‬‬ ‫باالتری ــن امتی ــاز از بی ــن بهتری ‬ ‫م ــرد س ــال فوتب ــال ای ــران ش ــد‪ .‬در ب ــازی برگش ــت ای ــران و‬ ‫اســترالیا ‪ ۸‬اذر مــاه ‪ ۲۹( ۱۳۷۶‬نوامبــر ‪ )۱۹۹۷‬در چهارچــوب‬ ‫یک ــه تی ــم‬ ‫دور مقدمات ــی جام جهان ــی ‪ ۱۹۹۸‬فرانس ــه؛ زمان ‬ ‫ملــی ایــران دو گل از تیــم اســترالیا عقــب بــود و همــگان بــر‬ ‫ایــن بــاور بودنــد کــه اخریــن تیــم راه یافتــه بــه جام جهانــی‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال استرالی اســت‪ ،‬کریــم باقــری در دقیقــه ‪۷۱‬‬ ‫ب ــازی توانس ــت از فرص ــت به دســت امده اس ــتفاده کن ــد و‬ ‫گل اول تیــم ایــران را وارد دروازه تیــم اســترالیا کنــد‪ .‬همــان‬ ‫گل باع ــث بهتر ش ــدن روحی ــه بازیکن ــان تی ــم مل ــی ای ــران‬ ‫ش ــد و به دنب ــال ان ای ــران توانس ــت در دقیق ــه ‪ ۷۵‬و ب ــا‬ ‫پــاس به یادماندنــی علــی دایــی و فــرار خــداداد عزیــزی گل‬ ‫دوم خــود را در دروازه تیــم ملــی اســترالیا بنشــاند و صعــود‬ ‫تی ــم مل ــی ای ــران را ب ــه جام جهان ــی بع ــد از ‪ ۲۰‬س ــال مس ــلم‬ ‫کبــار و در ســال‬ ‫ســازد ‪ .‬تیــم ملــی ایــران پی ـش از ان تنهــا ی ‬ ‫‪ ۱۹۷۸‬ب ــه جام جهان ــی ارژانتی ــن راه پی ــدا ک ــرده ب ــود‪ .‬در‬ ‫فوتبــال داخلــی نیــز ســال ‪ 1389‬هم زمــان بــا ‪ 8‬اذر و بــازی‬ ‫تاریخ ــی ب ــا اس ــترالیا از فوتب ــال خداحافظ ــی ک ــرد او پ ــس‬ ‫مه ــای مختل ــف کفش های ــش را‬ ‫از ‪ 18‬س ــال ب ــازی در تی ‬ ‫اویخــت و در حال حاضــر مربــی پرســپولیس تهــران اســت‪.‬‬ ‫مرب ــی فعل ــی پرسپولیسـ ـی ها بـ ـه دور از اذه ــان عموم ــی‬ ‫همیش ــه دس ــت خی ــر ه ــم داش ــته اس ــت‪ .‬وی باره ــا ای ــن‬ ‫یتــوان بــه دوره افتــادن‬ ‫اتفــاق را تکــرار کــرد و ازان جملــه م ‬ ‫وی در ب ــازار ب ــرای جم عک ــردن پ ــول جه ــت زلزلـ ـه زدگان‬ ‫ورزق ــان اش ــاره ک ــرد‪ .‬باق ــری در س ــال ‪ 1378‬م ــرد س ــال‬ ‫فوتب ــال ای ــران ش ــد؛ همچنی ــن وی در نظرس ــنجی س ــایت‬ ‫ام ــار و تاری ــخ فدراس ــیون بین الملل ــی فوتب ــال (‪)IFFHS‬‬ ‫به عن ــوان بازیک ــن محب ــوب جه ــان انتخ ــاب ش ــد‪ .‬کری ــم‬ ‫باق ــری سال هاس ــت ب ــا دخت ــری ب هن ــام لی ــا ازدواج ک ــرده‬ ‫نه ــا ه ــم راه پ ــدر در‬ ‫و دو پس ــر دارد امی ــر و امی ــد ک ــه ا ‬ ‫فوتب ــال را پیگی ــری کردن ــد‪ .‬امی ــر؛ پس ــر ب ــزرگ اق ــا کری ــم ب ــه‬ ‫فوتب ــال عالق ــه زی ــادی دارد‪ .‬او چپ پاس ــت و مث ــل پ ــدرش‬ ‫ً‬ ‫شــوت های خوبــی می زنــد‪ .‬مطمئنــا امیــر خیلــی دوســت‬ ‫ً‬ ‫دارد ش ــبیه پ ــدرش ش ــود؛ ام ــا احتم ــاال هم ــه موافقی ــد‬ ‫یس ــت و تک ــرار نخواه ــد ش ــد‪ .‬امی ــر‬ ‫ک ــه کری ــم باق ــری یک ‬ ‫باق ــری پس ــر کری ــم باق ــری ب ــا تی ــم امیده ــای پرس ــپولیس‬ ‫ق ــرارداد بس ــت‪ .‬او ه ــم مث ــل پ ــدرش پیراه ــن ش ــماره ‪ 6‬را‬ ‫انتخــاب کــرده اســت‪ .‬امیــر باقــری می خواهــد از امیدهــای‬ ‫گس ــاالن برس ــد و ج ــای پ ــدرش‬ ‫پرس ــپولیس ب ــه تی ــم بزر ‬ ‫را در ای ــن تی ــم بگی ــرد‪ .‬کری ــم باق ــری چندســـال پیش‬ ‫نمایندگ ــی یک ــی از ش ــعب رس ــتوران های زنجیـــره ‪KFC‬‬ ‫نخــود کــرده بــود؛ امــا بعدهــا به دلیــل‬ ‫امریــکا در ایــران را ازا ‬ ‫حساس ــیت ها ب ــا ای ــن رس ــتوران به اصطـــاح امریکایـــی‬ ‫برخ ــورد و پلم ــب ش ــد ک ــه ن ــام ان ب ــه ‪ SOOGOOD‬تغیی ــر‬ ‫یاف ــت‪ .‬در هم ــان دوران فوتبالـ ـی اش از انجا کـــه عالقـــه‬ ‫بســیاری بــه ولوهــای زردرنــگ ســوئدی داشــت‪ ،‬بــا کمــک‬ ‫پ ــدرش هر چ ــه پ ــول داش ــت در همی ــن راه هزین ــه ک ــرد و‬ ‫نه ــا خری ــد‪ .‬کری ــم باق ــری‬ ‫چن ــد دس ــتگاه از همی ــن کامیو ‬ ‫به هم ــراه پ ــدر همس ــرش ه ــم یک ــی از تجـــار معـــروف‬ ‫فــرش ایــران و تبریــز در دنیــای فــرش اســت؛ او همچنیــن‬ ‫در زمین ــه ص ــادرات خش ــک و ب ــار و غ ــات و خریدوف ــروش‬ ‫مل ــک در کش ــورهای عرب ــی فع ــال اســـت‪ .‬کریـــم باقـــری‬ ‫یت ــوان یک ــی از بااخالق تری ــن و کم حاشـــیه ترین‬ ‫را م ‬ ‫بازیکن ــان مط ــرح فوتب ــال ای ــران نامیـــد کـــه در تمـــام‬ ‫دور ههــای ورزش حرف ـه ای اش؛ چــه در زمــان بــازی و چــه‬ ‫یگــری همــواره مورداحتــرام و عالقــه مــردم‬ ‫در کســوت مرب ‬ ‫ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ورزش صبحگاهی ناجی زنان است‬ ‫بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه ورزش می توانـد از قلـب‬ ‫محافظـت کنـد؛ امـا به نظرمی رسـد زمان بنـدی تمرینـات‬ ‫ورزشـی نیـز حائز اهمیـت اسـت‪ .‬به گفته محققـان انجمن‬ ‫قلـب و عـروق اروپـا؛ فعالیـت بدنـی صبحگاهـی بزرگ ترین‬ ‫تقویت کننـده اسـت و کمتریـن خطـر بیمـاری قلبـی و‬ ‫سـکته را ایجـاد می کنـد‪ .‬به نقـل از سـاینس؛ گالـی البـاال ک‬ ‫(‪ )Gali Albalak‬از مرکـز پزشـکی دانشـگاه لیـدن هلنـد‬ ‫می گویـد‪« :‬بـه خوبـی ثابـت شـده اسـت کـه ورزش بـرای‬ ‫سلامت قلـب مفیـد اسـت و مطالعـه مـا ا کنـون نشـان‬ ‫می دهـد کـه فعالیت صبحگاهی مفیدتر اسـت»‪ .‬الباال ک‬ ‫و گـروه وی داده هـای بیـش از ‪۸۵‬هزار نفـر را از مرکـز داده‬ ‫انگلسـتان‪ ،‬بیوبانـک تجزی هو تحلیـل کردنـد‪ .‬ایـن تحقیـق‬ ‫شـامل سـوابق بزرگسـاالن بیـن ‪ ۴۲‬تـا ‪ ۷۸‬سـال بـود کـه در‬ ‫شـروع مطالعـه بیمـاری قلبـی عروقـی (‪ )CVD‬نداشـتند‪.‬‬ ‫افـراد مشـمول ایـن کار به طـور متوسـط ‪ ۶۲‬سـال سـن‬ ‫داشتند و ‪ ۵۸‬درصد زن بودند‪ .‬به مدت هفت روز متوالی‪،‬‬ ‫شرکت کنندگان از یک ردیاب فعالیت پوشیدنی استفاده‬ ‫کردنـد و گـروه تحقیـق انـان را بـرای بیمـاری قلبـی عروقـی‬ ‫یـا اولیـن بستری شـدن در بیمارسـتان یـا مـرگ ناشـی از‬ ‫بیمـاری عـروق کرونـر یـا سـکته مغـزی دنبـال کردنـد‪ .‬پـس‬ ‫از شـش تـا هشت سـال پیگیـری‪ ۲۹۱۱ ،‬شـرکت کننده بـه‬ ‫بیماری قلبی عروقی مبتال شـدند و ‪ ۷۹۶‬نفر دچار سـکته‬ ‫مغزی شدند‪ .‬با مقایسه زمان فعالیت‪ ،‬محققان دریافتند‬ ‫که فعالیت بین ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۱‬صبح کمترین خطر را برای‬ ‫هـر دو رویـداد به همـراه دارد‪ .‬گروه تحقیق‪ ،‬تجزی هو تحلیل‬ ‫دوم را انجـام داد و شـرکت کنندگان را بر اسـاس زمـان‬ ‫اوج تمریـن بـه چهـار گـروه تقسـیم کـرد‪ .‬چهار گـروه بـه دو‬ ‫گـروه تمرینـی ظهـر‪ ،‬صبـح زود (‪ ۸‬صبـح)‪ ،‬اواخـر صبـح (‪۱۰‬‬ ‫صبح) و عصر (‪ ۷‬بعد از ظهر) تقسـیم شـدند‪ .‬نویسـندگان‬ ‫مطالعه روابط بین زمان اوج فعالیت و بروز بیماری قلبی‬ ‫عروقـی را با اسـتفاده از ورزش ظهـر به عنـوان گـروه مرجـع‬ ‫ارزیابـی کردنـد‪ .‬ایـن گـروه بـر پایـه سـن و جنسـیت تنظیـم‬ ‫شـدند و همچنان روندهای مشـابهی را مشـاهده کردند‪.‬‬ ‫افـراد فعـال در اوایـل یـا اواخـر صبـح به ترتیـب ‪ ۱۱‬درصـد و‬ ‫‪ ۱۶‬درصـد کمتـر در معـرض خطـر ابتلا بـه بیمـاری قلبـی‬ ‫عروقـی در مقایسـه با گـروه ظهـر بودنـد‪ .‬عالوه بر ایـن‪،‬‬ ‫افـرادی کـه در اواخـر صبـح بیشـتر فعـال بودنـد‪ ۱۷ ،‬درصد‬ ‫کاهش خطر سکته مغزی داشتند‪ .‬پس از تجزی هو تحلیل‬ ‫نتایـج بر اسـاس جنسـیت‪ ،‬محققـان دریافتنـد کـه نتایـج‬ ‫در زنـان قابـل توجـه اسـت؛ اما در مردان این طور نیسـت‪.‬‬ ‫خطـر بـروز بیمـاری قلبـی عروقـی در زنانـی کـه در اوایـل یـا‬ ‫اواخـر صبـح بیشـترین فعالیـت را داشـتند به ترتیـب ‪ ۲۲‬و‬ ‫‪ ۲۴‬درصـد کمتـر بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬زنانی که در اواخر صبح‬ ‫بیشـترین تحـرک را داشـتند‪ ۳۵ ،‬درصـد کمتـر در معـرض‬ ‫خطـر سـکته مغـزی قـرار داشـتند‪ .‬محققـان خاطرنشـان‬ ‫کردنـد کـه به دلیـل ماهیـت مشـاهده ای ایـن مطالعـه‪،‬‬ ‫نتیجه گیـری قطعـی (به ویـژه در مـورد جنسـیت) دشـوار‬ ‫اسـت‪ .‬با وجود ایـن‪ ،‬شـواهد خوبـی ارائـه می دهـد کـه‬ ‫ورزش صبحگاهـی مزایـای بیشـتری نسـبت بـه تمرینـات‬ ‫شـبانه دارد‪ .‬ایـن بررسـی مطالعـه ای مشـاهده ای بـود؛‬ ‫بنابرایـن نمی توانیـم توضیـح دهیـم که چـرا این نتایـج در‬ ‫زنـان برجسـته تر بودنـد‪ .‬یافته هـای مـا شـواهدی در مورد‬ ‫فواید فعالیت بدنی برای سلامتی اضافه می کند و نشـان‬ ‫می دهـد کـه فعالیـت صبحگاهـی و به ویـژه اواخـر صبـح‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت سـودمندترین باشـد‪ .‬بـرای توصی ههـای‬ ‫رسـمی بـرای اولویـت دادن بـه ورزش صبحگاهـی خیلـی‬ ‫ً‬ ‫زود اسـت زیـرا ایـن یـک زمینـه تحقیقاتـی کاملا جدیـد‬ ‫است؛ اما امیدواریم که روزی بتوانیم توصیه های فعلی را‬ ‫ً‬ ‫صرفـا بـا افـزودن یک خـط اصالح کنیم که «برای سلامت‬ ‫خـود صبح هـا ورزش کنیـد»‪ .‬نتایج این تحقیق در نشـریه‬ ‫‪ Preventive Cardiology‬منتشرشـده اسـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫زمینه های معرفی خراسان جنوبی در سفر سفیر قرقیزستان فراهم شود‬ ‫مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی خراسـان جنوبـی گفـت‪« :‬برنام ههـای سـفر سـفیر قرقیزسـتان بـه‬ ‫تهـا و پتانسـیل های اسـتان فراهـم‬ ‫خراسـان جنوبـی به گونـه ای تهیـه شـود تـا زمینـه معرفـی ظرفی ‬ ‫شـود»‪ .‬مرتضـی ذا کریـان‪ ،‬در نشسـت هماهنگـی سـفر سـفیر قرقیزسـتان بـه بیرجنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«خراسان جنوبی محصوالت مختلفی از جمله زرشک‪ ،‬زعفران‪ ،‬پشم‪ ،‬طیور و مواد معدنی دارد که‬ ‫می توانـد بـه کشـور قرقیزسـتان صـادر کنـد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه افزایش تجارت و ایجـاد بانک های‬ ‫ایرانی در این کشـور ارائه شـده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬برنامه های سـفر سـفیر قرقیزسـتان به خراسـان‬ ‫جنوبـی به گونـه ای تهیـه شـود تـا سـفیر قرقیزسـتان بـا ظرفیت ها و پتانسـیل های خراسـان جنوبی اشـنا شـوند»‪.‬‬ ‫مدیران مازندران برای جذب اعتبارات ملی تالش کنند‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪« :‬مدیـران دسـتگاه های اجرایـی بـرای جـذب اعتبـارات ملـی باهـدف اجـرا‬ ‫و تکمیـل طر ح هـای زیرسـاختی و اقتصـادی در اسـتان تلاش کننـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـیدمحمود‬ ‫حسـینی پور در نشسـت شـورای برنامه ریزی اسـتان مازندران افزود‪« :‬در زمان حاضر سـاختار بودجه‬ ‫ن نگاه منتظر تزریق اعتبارات در‬ ‫کشور براساس چهارچوب و سیستم مشخص تعریف نشده که با ای ‬ ‫زمان مقرر باشیم؛ بنابرین باید برای جذب اعتبارات ملی به طور مستمر پیگیری کنیم‪ .‬جذب بودجه‬ ‫ملی برای استان براساس رویکرد مطالبه گری به نتیجه خواهد رسید؛ باید کنش گری داشته باشیم و‬ ‫شهـای مسـتمر برای توسـعه اقتصـادی مازنـدران با جذب اعتبـارات اقـدام کنیم»‪.‬‬ ‫بـا برنامه ریـزی اصولـی و تال ‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان اعالم کرد؛‬ ‫چتر حمایتتامیناجتماعی‬ ‫بر سر ‪ ۲۲۰۰۰‬کارگر ساختمانی در لرستان‬ ‫همکاری بسیارخوب مابین مرا کز بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی‬ ‫باالون ــدی بااش ــاره به هم ــکاری بس ــیارخوب مابیـــن مرا کـــز بیمـــه ای و‬ ‫درمان ــی تامی ــن اجتماع ــی و ش ــعب بان ــک رفـــاه اظهـــار داشـــت‪ :‬توســـعه‬ ‫زیرس ــاخت های الکترونیک ــی و گس ــترش خدمـــات غیرحضـــوری ازجملـــه‬ ‫اقدام ــات اثربخ ــش و نوی ــن بان ــک رف ــاه اس ــت‪ .‬منوچه ــر گ ــودرزی؛ مدی ــرکل‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی لرس ــتان‪ ،‬ارائ ــه خدم ــات ب ــه جامع ــه کار و ت ــاش را ام ــری‬ ‫ارزشــمند خوانــد و گفــت‪ :‬اقدامــات بانــک رفــاه درراســتای تســریع و تســهیل‬ ‫در ارائ ــه خدم ــات ب ــه بیم هش ــدگان تامی ــن اجتماعـــی عامـــل مهمـــی در‬ ‫ارتق ــای می ــزان رضای ــت ای ــن عزی ــزان اس ــت‪.‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫اشــتغال به کار و فعالیــت مجــدد بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در کارگا ههــا‬ ‫مغای ــر ب ــا قوانی ــن و مق ــررات اس ــت‪ .‬گ ــودرزی؛ مدی ــرکل تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫اس ــتان لرس ــتان در نشس ــت مدی ــران تامی ــن اجتماع ــی اس ــتان ب ــا روس ــای‬ ‫شــوراهای اســامی کار اســتان گفت‪ :‬اشــتغال مجدد بازنشســتگان و فعالیت‬ ‫یس ــت‬ ‫ای ــن قش ــر در کارگاه ه ــا مغای ــر ب ــا قوانی ــن و مق ــررات تامی ــن اجتماع ‬ ‫ته ــای ش ــغلی موج ــود را از جوان ــان جوی ــای کار می گی ــرد‪.‬‬ ‫زی ــرا این ام ــر فرص ‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬حس ــب مق ــررات تامی ــن اجتماع ــی چنانچ ــه اف ــراد بازنشس ــته در‬ ‫کارگاهــی اشــتغال به کار داشــته باشــند حقــوق بازنشســتگی انــان قطــع و حــق‬ ‫بیمــه ایــام اشــتغال افــراد موصــوف از کارفرمــا مطالبــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افزایش‪ 38‬درصدی حقوق بازنشستگان‬ ‫گـــودرزی افـــزود‪ :‬افزایـــش حقـــوق مســـتمری بگیران ســـایر س ــطوح (باالت ــر‬ ‫نم ــاه‬ ‫از حداق ــل) به می ــزان ‪ ۳۸‬درص ــد به اضاف ــه ‪ ۵۱۵‬هزارتوم ــان نی ــز همی ‬ ‫پرداخ ــت می ش ــود‪ .‬دکت ــر منظم ــی؛ مدی ــر درم ــان اس ــتان نی ــز ب ــه ش ــرایط‬ ‫مطل ــوب وضعی ــت درم ــان تامی ــن اجتماع ــی اس ــتان اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه بــا مدیریــت بهینــه حــوزه دارو‪ ،‬در شــرایط کنونــی هیــچ کمبــود‬ ‫داروی ــی در اس ــتان در مرا ک ــز درمان ــی تامی ــن اجتماع ــی نداری ــم‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی لرس ــتان گف ــت‪ ۲۲۰۰۰ :‬کارگ ــر س ــاختمانی تحت پوش ــش‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی ق ــرار دارن ــد‪ .‬گ ــودرزی بااش ــاره به اینکه رویک ــرد س ــازمان‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی حمای ــت و صیان ــت از حق ــوق کارگ ــران ساختمان ‬ ‫ته ــای کاری‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬پیگی ــری مطالب ــات کارگ ــران س ــاختمانی از اولوی ‬ ‫ماســت‪ .‬او افــزود‪ ۲۲۰۰۰ :‬نفــر کارگــر ســاختمانی در اســتان لرســتان زیــر چتــر‬ ‫حمایتـــی تامیـــن اجتماعـــی قـــرار دارنـــد و از خدمـــات بیمـ ـه ای و درمان ــی‬ ‫ســـازمان بهره منـــد هســـتند‪ .‬بهـــروز باالونـــدی؛ مدیـــر شـــعب بان ــک رف ــاه‬ ‫کارگ ــران ب ــا حض ــور در دفت ــر مدی ــرکل تامی ــن اجتماع ــی اس ــتان درخص ــوص‬ ‫تعام ــات بس ــیارمطلوب دو مجموع ــه دی ــدار کردن ــد‪ .‬باالون ــدی بااش ــاره به‬ ‫تعام ــل بان ــک رف ــاه ب ــا ح ــوزه تامی ــن اجتماع ــی در اس ــتان اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫افزایش کمی و کیفی خدمات بانک رفاه در استان‬ ‫گ ــودرزی ادام ــه داد‪ :‬افزای ــش کم ــی و کیف ــی خدمــات بانــک رفــاه در اســتان‬ ‫مره ــون مس ــاعی و ن ــگاه مدبران ــه مدیری ــت این مجموع ــه اس ــت‪ .‬او بی ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬ارائ ــه مطل ــوب خدم ــات در بان ــک رف ــاه رضای ــت عم ــوم اقش ــار جامع ــه‬ ‫ً‬ ‫خصوصــا تالشــگران عرصــه تولــدی و صنعــت را تامیــن نمایــد‪ .‬او برخــورداری‬ ‫از اعتم ــاد م ــردم و توانمن ــدی ب ــاالی س ــرمایه انس ــانی را دو عام ــل موفقی ــت‬ ‫بان ــک رف ــاه خوان ــد و اف ــزود‪ :‬خدم ــات ارزش ــمند این مجموع ــه و اقدام ــات‬ ‫موث ــر ان در مس ــیر توس ــعه اقتص ــادی و اجتماع ــی قابل تقدی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫رضایــت مــردم و بیم هشــدگان تامیــن اجتماعــی اســتان لرســتان از خدمــات‬ ‫بان ــک رف ــاه ب ــرای مدیری ــت و پرس ــنل اهمی ــت وی ــژه ای دارد‪.‬‬ ‫بانک رفاه در کنار تامین اجتماعی همواره در خدمت قشر کارگر‬ ‫مدیریــت اداره امــور شــعب بانــک رفــاه اســتان لرســتان افــزود‪ :‬بانــک رفــاه در‬ ‫کنــار تامیــن اجتماعــی همــواره در خدمــت قشــر کارگــر و مولــد جامعــه اســت‪.‬‬ ‫او خدمــت بــه بیم هشــدگان و کارکنــان تامیــن اجتماعــی اســتان را افتخــاری‬ ‫بــرای کارکنــان بانــک رفــاه دانســت‪.‬‬ ‫بانک رفاه کارگران؛ حامی و پشتوانه تامین اجتماعی‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی لرســتان‪ ،‬بانــک رفــاه کارگــران را به عنــوان بــازوی‬ ‫پرت ــوان و ارزش ــمند ب ــرای س ــازمان دانس ــت و گف ــت‪ :‬بان ــک رف ــاه کارگ ــران‬ ‫هم ــواره حام ــی و پش ــتوانه ای ــن س ــازمان در ح ــوزه کارفرمای ــان‪ ،‬کارگ ــران و‬ ‫بازنشس ــتگان ب ــوده و در مس ــیر حمای ــت اجتماع ــی و مال ــی از قش ــر کارگ ــر و‬ ‫ســایر مــردم از هیــچ کوششــی فروگــذار نکــرده اســت‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬ســطح‬ ‫ب ــاالی تعام ــات فی مابی ــن بان ــک رف ــاه و تامی ــن اجتماع ــی اس ــتان نش ــان‬ ‫از اهتم ــام مدیری ــت بان ــک و کارکن ــان تالش ــگر در ش ــعب بان ــک درراس ــتای‬ ‫خدمت رس ــانی مطل ــوب اس ــت‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی ری خبر داد؛‬ ‫غربالگری شنوایی بیش از ‪ ۴۰۰۰‬نوزاد‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫سرپرست بهزیستی ری از غربالگری شنوایی بیش از ‪ ۴۶۴۱‬نوزاد این شهرستان‬ ‫در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت‪ :‬برنامه غربالگری شنوایی از بدو تولد‬ ‫در بیمارستانتا‪ ۲۴‬ماهگیتوسطدو کارشناساین شهرستاندرحال اجراست‪.‬‬ ‫داود خـادم توضیـح داد‪« :‬اصلی تریـن هـدف در اجـرای این برنامـه کشـف و‬ ‫مداخله زودهنگام شنوایی و فراهم کردن شرایطی برای شناسایی افت شنوایی‬ ‫دائم طفولیت و مداخله زودهنگام دراین جمعیت برای جلوگیری از تاخیر گفتار‬ ‫و زبـان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪ ۱۸« :‬مرکـز تحت پوشـش غربالگـری شـنوایی در ری قـرار‬ ‫دارد کـه ‪ ۱۳‬خانـه بهداشـت‪ ،‬بیمارسـتان های ایت الـه کاشـانی‪ ،‬صدیقـه الزهـرا‪،‬‬ ‫فیروزابادی‪ ،‬شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) و کلیه خانه های بهداشت روستاها‬ ‫و مناطق محروم در حوزه شهرستان ری با این طرح همکاری دارند»‪ .‬سرپرست‬ ‫بهزیستی ری بااشاره به شناسایی نوزادان با اختالالت شنوایی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«مداخلات بهنـگام ماننـد تجویـز سـمعک‪ ،‬کاشـت حلـزون و تربیـت شـنیداری‬ ‫باعـث شـد این افـراد مشـکالت گفتـاری پیـدا نکـرده و در مـدارس عـادی حضـور‬ ‫پیـدا کننـد و از معلولیـت این افـراد پیشـگیری شـود»‪ .‬خـادم دربـاره پرداخـت‬ ‫کمک هزینه درمان به خانواده های نیازمند‪ ،‬افزود‪« :‬همچنین کمک هزینه برای‬ ‫این مداخالت بهنگام به خانواده های نیازمند پرداخت می شود و ا گر خانواده‬ ‫نیازمند باشد‪ ،‬برای فرزند خانواده که دارای مشکل شنوایی باشد کمک هزینه‬ ‫سـمعک و کمک هزینـه کاشـت حلـزون تعلـق می گیـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬به منظـور‬ ‫تهـای شـغلی مددجویـان‪،‬‬ ‫ایفـای مسـئولیت اجتماعـی و حمایـت از فرص ‬ ‫حهـای اشـتغال زایی‪ ۲۳۰ ،‬نفـر از مددجویـان جامعـه هـدف بـه‬ ‫کارفرمایـان و طر ‬ ‫کهـای عامـل بـرای دریافـت تسـهیالت اشـتغال و ‪ ۴۰‬نفـر از جامعـه هـدف‬ ‫بان ‬ ‫تهـای شـغلی پایـدار بـه کارفرمایـان معرفـی شـدند»‪ .‬وی‬ ‫به منظـور ایجـاد فرص ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در سـال جـاری ‪ ۲۳۰‬نفـر از جامعـه هدف بـه بانک های عامل‬ ‫بـرای دریافـت تسـهیالت اشـتغال زایی بـه ارزش ‪ ۲۳۰‬میلیاردریـال معرفی شـدند‪.‬‬ ‫درخصـوص بیمـه خویش فرمایـی و کارفرمایـی سـه میلیارد و ‪ ۷۴۰‬میلیون ریـال‬ ‫پرداخـت و درمـورد ارائـه خدمـات درمانـی به جامعه هـدف تفاهم نامه ای با مرکز‬ ‫درمانی دارالشـفاء کوثر منعقد شـد»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی ری به تعمیر و تجهیز‬ ‫مرکز نگهداری کودکان کار و خیابانی به ارزش هشت میلیاردریال توسط خیران‪،‬‬ ‫برپایی جشن گل ریزان در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) در ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫اسـتقرار ‪ ۵۰‬پایـگاه جمـع اوری زکات فطریـه و کفـاره و توزیـع ان بیـن ‪ ۷۵‬خانـواده‬ ‫جامعه هدف‪ ،‬توزیع ‪ ۱۰۴۸‬کیلوگرم گوشت قربانی جمع اوری شده در عید قربان‬ ‫بیـن جامعـه هـدف‪ ،‬تهیـه و توزیـع جهیزیـه بـ ه ‪ ۱۶‬خانـواده‪ ،‬توزیـع ‪ ۱۹۷۷‬سـبد‬ ‫کاال‪ ۶۰۰ ،‬بسـته نوشـت افزار و بسـته قلـم صوتـی زبـان انگلیسـی و دروس ابتدایـی‬ ‫پرداخـت کمک هزینه هـای مسـکن خانواده هـای دو معلـول و ودیعـه مسـکن‬ ‫مددجویان اشـاره کرد‪ .‬سـازمان بهزیسـتی طبق وظایف قانونی‪ ،‬شـبکه وسـیعی‬ ‫از خدمـات متنـوع حمایتـی‪ ،‬مراقبتـی و توانمندسـازی را بـه طیـف گسـترده ای‬ ‫از افـراد دارای معلولیـت‪ ،‬نیازمنـدان و فرزنـدان انـان و اقشـار اسـیب پذیر ارائـه‬ ‫می دهـد و جلـب و جـذب مشـارکت های مردمـی همـواره از برنامه هـای اساسـی‬ ‫بهزیستی سـت و اسـتمرار ایـن کار حمایـت و همراهـی مـردم خیراندیـش‪ ،‬متعهد‬ ‫و نیکـوکار را می طلبـد‪ .‬از جمعیـت یک میلیون نفـری ری حـدود ‪ ۲۰‬هزارنفـر‬ ‫تحت پوشش سـازمان بهزیسـتی اند‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫ مندی ‪ ۱۳۲‬مشترک روستایی‬ ‫بهره‬ ‫ِ‬ ‫از پنل خورشیدی‬ ‫ائل گلی؛ یکی از نمادهای اصلی تبریز‬ ‫ائل گلـی یـا شـاه گلی نـام باغـی در شـهر تبریـز اسـت کـه به دلیـل قدمـت و زیبایـی اش یکـی از نما دهـای‬ ‫اصلـی شـهر اسـت‪ .‬بـاغ ائل گلـی در هفت کیلومتـری مرکـز شـهر واقـع شـده و در حال حاضـر مکانـی عالـی‬ ‫بـرای اسـتراحت و تفریـح اسـت‪ .‬شـاه گلی به معنـای اسـتخر شـاه اسـت و در ابتـدا اسـتخری بـوده کـه در‬ ‫زمان اق قویونلوها ایجاد شده و در دوران صفویه گسترش یافت‪ .‬صفویان نخاله‪ ،‬شن و ماسه های این‬ ‫اسـتخر را خالـی کردنـد و دور ان دیـوار کشـیدند‪ .‬اسـتخر در ان زمـان ‪ ۱۲‬متر عمـق داشـت‪ .‬در دوران قاجار‬ ‫نیـز مسـیر هایی در اطـراف ان ایجـاد شـد و درختـان تبریزی و بید مجنـون در اطراف این مکان کاشـتند‪.‬‬ ‫کرمان؛ یکی از غنی ترین منابع گیاهان دارویی جهان‬ ‫عفت فالح‬ ‫صنعـت دارویـی‪ ،‬از کلیدی تریـن و مهم تریـن صنایـع در‬ ‫جوامـع امـروز اسـت و در ایـران نیـز سال هاسـت ب هجـد‬ ‫نحـال صنعـت تولیـد گیاهـان‬ ‫یشـود‪ .‬درعی ‬ ‫دنبـال م ‬ ‫دارویـی باتوج هبـه شـرایط جغرافیایـی ایـران و اسـتقبال‬ ‫نهـای مکمـل رونـق بیشـتری نیـز دارد‪.‬‬ ‫مـردم از درما ‬ ‫ازسـویی تنـوع اقلی مهـا و گون ههـای دارویـی‪ ،‬سـابقه طـب‬ ‫گیاهـی در درمـان امـراض‪ ،‬کاشـت و تولیـد گیاهـان دارویـی‬ ‫و پذیـرش گیاهـان دارویـی به عنوان طب جایگزین توسـط‬ ‫تهـای نسـبی اینـده صنعـت گیاهـان‬ ‫احـاد مـردم از مزی ‬ ‫دارویـی ایـران اسـت‪ .‬اسـتان کرمـان نیـز دارای شـرایط‬ ‫یسـت‪ .‬همیـن موجب تنـوع گیاهی باال‬ ‫بو هوایـی متنوع ‬ ‫ا ‬ ‫در نقـاط مختلـف اسـتان گردیـده اسـت‪ .‬قرن هاسـت مردم‬ ‫از گیاهان برای بهبود و سالمت خویش استفاده می کنند‪.‬‬ ‫درطول تاریـخ گیاهـان به عنـوان غـذا یـا دارو جهـت درمـان‬ ‫یـا پیشـگیری اسـتفاده شـده اند‪ .‬چنانچـه اولیـن نوشـته ها‬ ‫درزمینـه گیاهـان دارویـی در ایـران بـه ‪ 5000‬سـال پیش در‬ ‫یگـردد‪ .‬فرهنـگ اسـتفاده از گیاهـان‬ ‫زمـان سـومری ها بازم ‬ ‫دارویـی درطول تاریـخ توانسـته جایـگاه خـود را در زندگـی‬ ‫انسـان بـاز کـرده و ب هصـورت بخشـی از تمـدن و سـنن از‬ ‫نسلی به نسلی دیگر منتقل شود‪ .‬در عصر حاضر با وجود‬ ‫پیشـرفت و توسـعه چشـمگیر کاربرد داروهای سنتی‪ ،‬هنوز‬ ‫گیاهان دارویی و اشـکال دارویی حاصل ازان ها در مقیاس‬ ‫وسیع مورداستفاد ه هستند؛ به طوری که در برخی کشورها‬ ‫یشـوند و بـازار‬ ‫از اجـزای سیسـتم دارودرمانـی محسـوب م ‬ ‫نهـا نیـز درمقایسـه با داروهـای شـیمیایی رونـق‬ ‫تجـارت ا ‬ ‫نتـری دارد‪.‬‬ ‫افزو ‬ ‫کرمان و منابع گیاهان دارویی‬ ‫اسـتان چهارفصـل کرمـان بـا ‪ ۱۷۵۵‬متـر ارتفـاع از سـطح‬ ‫دریـا‪ ،‬شـرایط مطلـوب بـرای رشـد گیاهـان دارویـی دارد و‬ ‫وجـود ایـن ظرفیـت‪ ،‬کمـک خوبـی بـرای توسـعه صـادرات‬ ‫یشـود‪ .‬اسـتان کرمـان بـا داشـتن‬ ‫غیرنفتـی محسـوب م ‬ ‫هـر چهارفصـل سـال می توانـد در تولیـد گیاهـان دارویـی‬ ‫پیشـتاز باشـد و درواقـع ظرفیـت بـاروری گیاهـان دارویـی و‬ ‫معطـر در کرمـان از دیگـر محصـوالت ان نظیر پسـته و خرما‬ ‫بیشـتر اسـت‪ .‬برخـی از گیاهـان دارویـی بیشـترین سـطح‬ ‫یکـه هر جـا‬ ‫زیـر کشـت و اسـتفاده را در کرمـان دارنـد به طور ‬ ‫ً‬ ‫نامـی از ایـن گیاهـان به میـان می ایـد ذهـن سـریعا سـمت‬ ‫یهـا در کرمـان جزئـی‬ ‫کرمـان مـی رود‪ .‬طـب سـنتی و عطار ‬ ‫یکـه در هـر‬ ‫جدانشـدنی از زندگـی مـردم هسـتند به طور ‬ ‫ـرزن شـهر کرمـان یـک دکان عطـاری با عطـر و بویی‬ ‫کـوی و ب ِ‬ ‫ً‬ ‫یخـورد‪ .‬کال ایـن گیاهـان نه تنهـا مصـرف و‬ ‫ویـژه به چشـم م ‬ ‫یشـان در خانواد ههـای کرمانـی نفـوذ کـرده بلکـه‬ ‫نگهدار ‬ ‫تجارتی ریشـه دار دراین بخش‪ ،‬در کرمان شـکل گرفته‪ .‬این‬ ‫یشـود و‬ ‫گیاهـان توسـط عشـایر یـا دیگـر افـراد جمـع اوری م ‬ ‫ب هفـروش می رسـد کـه سـود قابل توجهـی دارد‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫بهر هبـرداری اداره کل منابع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫کرمـان گفـت‪« :‬بـا رویـش فصـل بهـار و سبزشـدن گیاهـان‪،‬‬ ‫کار برداشـت محصـوالت فرعـی مراتـع و گیاهـان دارویی اغاز‬ ‫یشـود که از جمله این ها می توان به قار چ ها و سـبزهای‬ ‫م ‬ ‫کوهـی خورا کـی اشـاره کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ادامه برداشـت‬ ‫گیاهـان معطـر دارویـی از گون ههـای شـاخص اسـتان‬ ‫یتـوان بـه گیاهان مرتعی زیره‪ ،‬اویشـن‪ ،‬بومـادران‪ ،‬انغوزه‪،‬‬ ‫م ‬ ‫ریـواس و از گون ههـای جنگلـی بـذور‪ ،‬بنـه و بادام کوهـی و‬ ‫ُ‬ ‫شـیرابه های گیاهـان مرتعـی وشـا‪ ،‬اشـترک‪ ،‬انغـوزه تلـخ و‬ ‫شـیرین اشـاره کـرد‪ .‬اقلیـم کرمـان بـرای رشـد انـواع گیاهـان‬ ‫دارویـی مناسـب اسـت و برخـی از ایـن گیاهـان ب هصـورت‬ ‫نهـا رشـد می کننـد»‪.‬‬ ‫خـودرو نیـز در دشـت ها و بیابا ‬ ‫برداشت بی رویه‪ ،‬خشک سالی و چرای دام‬ ‫وی گفـت‪« :‬از ظرفیـت گیاهـان دارویـی اسـتان کرمـان‬ ‫یتـوان بـرای توسـعه و رشـد اقتصـاد عشـایر و‬ ‫به خوبـی م ‬ ‫روسـتاییان اسـتفاده کـرد؛ البته بایـد به برداشـت بی رویه‪،‬‬ ‫کسـالی و چـرای دام به عنـوان عوامـل اصلـی در‬ ‫خش ‬ ‫ضربـه بـه ایـن پتانسـیل کرمـان توجـه داشـت‪ .‬این عوامـل‬ ‫تهدیـدی جـدی در رونـد رویـش گیاهـان دارویـی کرمـان‬ ‫ب هشـمار می اینـد و درواقـع بایـد هدفمنـد‪ ،‬کشـت گیاهـان‬ ‫دارویـی دنبـال شـود و از ایـن سـرمایه بومـی نهایـت‬ ‫اسـتفاده را بـرد تـا به عنـوان یـک صنعـت بومـی شـکل‬ ‫ً‬ ‫گیـرد»‪ .‬وی بااعالم اینکـه تقریبـا ‪ ۲٫۵‬میلیون هکتـار از‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫عرصه های طبیعی کرمان رویشـگاه گیاهان داروی ‬ ‫ً‬ ‫تصریح کرد‪« :‬تقریبا تمامی سـطح اسـتان کرمان‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویـی کم وبیـش می رویـد امـا رویشـگاه گونـه زیـره در‬ ‫ارتفاعـات کوهسـتانی هماننـد کو ههـای جوپـار‪ ،‬ارتفاعـات‬ ‫سـیرچ‪ ،‬کو ههـای جبالبـارز‪ ،‬کوهسـتان هـزار و ارتفاعـات‬ ‫خبر‪ ،‬رفسنجان و زرند است‪ .‬مناطق مستعد بهره برداری‬ ‫انغـوزه نیـز شهرسـتان های راور‪ ،‬زرنـد‪ ،‬کوهبنـان‪ ،‬کرمـان‪،‬‬ ‫کوهپایه‪ ،‬کوه خواجویی سـیرجان و رفسـنجان و رویشـگاه‬ ‫وشـا شهرسـتان های بردسـیر‪ ،‬رابـر‪ ،‬رایـن‪ ،‬سـارودییه و‬ ‫ارتفاعـات بهر اسـمان اسـت»‪ .‬رئیـس اداره بهر هبـرداری‬ ‫اداره کل منابع طبیعـی و ابخیـزداری کرمـان بااشـاره به‬ ‫وجـود ‪ ۱۸‬گونـه شـاخص گیـاه دارویی دراین اسـتان گفت‪:‬‬ ‫یشـود و در دهبکری گلوچار‪،‬‬ ‫«در شـهداد‪ ،‬گز برداشـت م ‬ ‫رابـر‪ ،‬دهسـرد ارزوییـه‪ ،‬کوهبنـان و بافـت نیـز بنـه و بـادام‬ ‫الـوک می رویـد‪ .‬در کل ‪ ۳۸۴‬گونـه شناسـایی شـده کـه‬ ‫برخـی زراعـی و مشـترک بـا جهـاد کشـاورزی و محصـوالت‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫زراعـی و گلخانه ا ‬ ‫ممنوعیتبرداشت‬ ‫کرفس کوهی ازگن و گون کتیرایی‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه برداشـت برخـی از گیاهـان دارویـی‬ ‫همانند کرفس کوهی‪ ،‬ازگن و گون کتیرایی ممنوع اسـت‪،‬‬ ‫یهـا نیـز نیـاز بـه طـرح مصـوب و مـدون تـوام‬ ‫افـزود‪« :‬بعض ‬ ‫بـا عملیـات احیایـی و صـدور مجوز همچـون وشـا‪ ،‬انغوزه‪،‬‬ ‫اویشـن‪ ،‬بومادران‪ ،‬خار مریمی‪ ،‬ریواس دارند‪ .‬این شـرکت‬ ‫کار پودرکـردن و تهیـه گرانـول ریشـه شـیرین بیان را انجـام‬ ‫داده و تمـام محصـول را صـادر می کنـد»‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۴۲‬نوع گیاه دارویی در کرمان‬ ‫مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی کرمان بااشـاره به‬ ‫‪۴۲‬نـوع گیـاه دارویـی دراین اسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫وجـود حـدود ‬ ‫باتوج هبـه سـطح موجـود‪ ،‬بال غبـر ‪ ۳۵۰۰‬نفـر سـالیانه‬ ‫و بـرای برداشـت محصـول ‪ ۳۹۰‬هزارنفـر روز اشـتغال‬ ‫یشـود‪ .‬وی افـزود‪« :‬باتوج هبـه تنـوع گون ههـا از‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون ریـال تـا ‪1200‬میلیون ریـال در هکتـار (طبـق‬ ‫تولیـد محصـول به صورت خشـک) هزینه احداث اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی کرمـان گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۷۸۷۴‬هکتـار سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویـی اسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬کرمـان اسـتانی مملـو از انـواع گیاهـان دارویـی‬ ‫یسـت»‪ .‬او بااشـاره به اینکه بیـش از‬ ‫خـودرو و پرورش ‬ ‫‪ ۳۰‬گونـه گیاهـی دارویـی پرورشـی در اسـتان داریـم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن گیاهـان شـامل زعفـران‪ ،‬گل محمـدی‪ ،‬اویشـن‪،‬‬ ‫زیـره سـبز‪ ،‬پنیـرک‪ ،‬انغـوزه‪ ،‬گاوزبـان‪ ،‬انـواع نعنـاع‪ ،‬ترخـون‪،‬‬ ‫الوئه وراسـت‪ .‬ا کنـون جهـت ارتقـای کشـت گیاهـان‬ ‫کهـای فنـی و اعتبـاری بـا عاملیـت‬ ‫دارویـی از محـل کم ‬ ‫صنـدوق کارافرینـی امیـد تسـهیالت کم بهـره پرداخـت‬ ‫شـده و گون ههـای منحصرب هفـرد کرمـان شـامل زعفـران و‬ ‫گل محمـدی می باشـند‪ .‬سـاالنه ‪ ۱۶۸۱۰‬تـن محصـول تـر در‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬جمعا ‪ ۷۸۷۴۰‬نفر اشـتغال زایی در‬ ‫اسـتان تولید م ‬ ‫دوره کاشـت‪ ،‬داشـت و برداشـت و فراوری گیاهان دارویی‬ ‫در اسـتان به وجـود امـده اسـت‪ .‬ایـن منهـای گیاهـان‬ ‫یسـت کـه ب هشـکل خـودرو در مراتـع و ارتفاعـات‬ ‫داروی ‬ ‫کرمـان رشـد می کنـد»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫کشت گیاهاندارویی‬ ‫در سطح ‪ ۱۲‬هزارهکتار از مراتع جنوب کرمان‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری جنوب کرمان از اجرای‬ ‫طـرح احیـا‪ ،‬اصلاح و توسـعه گیاهـان دارویـی در سـطح‬ ‫‪ ۱۲۳۳۴‬هکتـار از مراتـع جنـوب کرمـان بـا مشـارکت مردمـی‬ ‫خبـر داد‪ .‬حمـزه احمـدی بااعالم اینکـه این طـرح به شـیوه‬ ‫کپه کاری‪ ،‬بذرپاشـی و بذرکاری درحال اجرایی شـدن اسـت‪،‬‬ ‫شهـای پاییـزی کاشـت گیاهـان‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بـا اغـاز بار ‬ ‫دارویـی‪ ،‬صنعتـی و خورا کـی شـامل انغـوزه‪ ،‬وشـا و اویشـن‬ ‫در سـطح بیـش از ‪ ۱۲۰۰۰‬هکتـار از مراتـع جنـوب کرمـان اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬طـرح کشـت‪ ،‬احیـا‪ ،‬اصلاح و توسـعه گیاهـان‬ ‫دارویـی بـا مشـارکت مرتـع داران‪ ،‬تشـکل های مردم نهـاد‪،‬‬ ‫جوامـع محلـی‪ ،‬بهر هبـرداران و همیـاران طبیعـت و در‬ ‫حهـای مرتـع داری جهـت اقتصادی کـردن مراتـع‬ ‫قالـب طر ‬ ‫و بهبـود معیشـت بهر هبـرداران و جوامـع محلـی اجـرا‬ ‫می شـود»‪ .‬احمـدی افـزود‪« :‬تا کنـون بیـش از ‪ ۲۰۰۰۰‬هکتـار‬ ‫از مراتـع جنـوب کرمـان زیـر کشـت گیاهـان دارویـی و‬ ‫صنعتـی رفتـه و تا کنـون از اراضـی زیرکشـت انغـوزه و اویشـن‬ ‫محصـول برداشـت شـده کـه باتوج هبـه درامدزایـی خـوب‬ ‫این محصـوالت عالو هبـر ایجـاد اشـتغال موجـب کاهـش‬ ‫فشـار چـرای دام در مراتـع شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫گفـت‪« :‬بذرپاشـی از اواسـط پاییـز سـال جـاری شـروع و‬ ‫نمـاه ادامـه دارد‪ .‬وی بابیان اینکـه از کلیـه‬ ‫تـا پایـان بهم ‬ ‫بهره بـرداران‪ ،‬کوهنـوردان‪ ،‬عشـایر‪ ،‬گردشـگران طبیعـت‪،‬‬ ‫همیـاران و دوسـتداران طبیعـت جهـت مکان یابـی مرتـع‬ ‫گیاهـان دارویـی ازجملـه انغـوزه‪ ،‬وشـا‪ ،‬بابونـه‪ ،‬اویشـن‬ ‫کوهـی‪ ،‬کرفـس کوهی و کلپوره خواسـتار همکاری هسـتیم‪.‬‬ ‫بـا شناسـایی ایـن ذخیره گا ههـا در سـطح منطقـه می تـوان‬ ‫جهـت حفـظ‪ ،‬اصالح و توسـعه و بهر هبـرداری اصولـی از این‬ ‫مراتـع برنامه ریـزی الزم را انجـام داد»‪.‬‬ ‫تاثیر مثبت بر کاهش واردات داروها‬ ‫و خروج ارز از کشور‬ ‫گیاهـان دارویـی به عنـوان یـک منبـع خـدادادی بایـد‬ ‫موردتوجـه قـرار گیـرد و عالو هبـر توجـه ویژه بایـد برای حفظ‬ ‫و گسترش ان نیز اهتمام ورزید‪ .‬دستیابی به توسعه پایدار‬ ‫از اهـداف مهـم کشـاورزی به ویـژه در مناطـق خشـک و‬ ‫نیمه خشک به حساب می اید‪ ،‬استفاده از گیاهان دارویی‬ ‫باتوجه به ظرفیت های اقلیمی خاص ایران‪ ،‬یکی از راه های‬ ‫تهـای موجـود در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫اسـتفاده بهینـه از مزی ‬ ‫به دلیـل جغرافیـای ایـران و اقلیـم متفـاوت در چهارگوشـه‬ ‫کشـور امکان کاشـت و تولید این نوع گیاهان در گوشـه وکنار‬ ‫کشـور و در همـه فصـول وجـود دارد‪ .‬تولیـد گیاهـان دارویی‬ ‫لسـازی ظرفیت هـای نهفتـه در‬ ‫به منزلـه به کارگیـری و فعا ‬ ‫یسـت‪ .‬ایـران رویشـگاه‬ ‫کشـور و اسـتفاده از تـوان سرزمین ‬ ‫اصلـی بسـیاری از گون ههـای دارویـی بـاارزش اسـت کـه‬ ‫سـازگاری مناسـبی با محیط داشـته و عملکرد و مواد موثره‬ ‫ً‬ ‫نسبتا باالیی دارند و ازنظر درامد و اشتغال مقرون به صرفه‬ ‫هسـتند‪ .‬متخصصـان حوزه کشـاورزی معتقدند که کشـت‬ ‫گیاهـان دارویـی در کاهـش واردات داروهـا و خـروج ارز از‬ ‫کشـور موثـر اسـت کـه سـرجمع این اقدامـات در حوزه هـای‬ ‫مختلـف تحقق بخـش اقتصـاد مقاومتـی موردتا کیـد و نظـر‬ ‫رهبری سـت‪ .‬صـادرات گیاهـان دارویـی و فراورده هـای ان‬ ‫نقش تعیین کننده ای در توسـعه سـرمایه گذاری در صنایع‬ ‫گیاهـان دارویـی دارد‪ .‬ا گرچـه کشـت گیاهـان دارویـی بـا‬ ‫هـدف صـادرات‪ ،‬رونـق اقتصـادی‪ ،‬ایجـاد اشـتغال بیـن‬ ‫کشـاورزان و جلوگیـری از نابـودی ایـن سـرمایه ارزشـمند‪،‬‬ ‫در دولـت تدبیـر و امیـد موردتوجـه قـرار گرفتـه؛ امـا توسـعه‬ ‫همه جانبه گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی مستعد‬ ‫ایران‪ ،‬نیازمند تدوین راهکار علمی و عملی کاشت‪ ،‬داشت‬ ‫و برداشـت‪ ،‬ایجـاد صنایـع تبدیلـی‪ ،‬بـازار منسـجم فـروش و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫صـادرات و حمایـت دولت ‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان گفـــت‪۱۳۲ :‬‬ ‫مشـــترک روســـتایی گلســـتان از پنـــل خورشـــیدی‬ ‫بهره منـــد می شـــوند و بـــرای اجـــرای پـــروژه‬ ‫‪ ۶۰‬میلیاردریــال اعتبــار درنظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬ســید‬ ‫احمــد موســوی گفــت‪« :‬بــا هــدف تامیــن بــرق‪ ،‬رفــع نیــاز‬ ‫ان ــرژی خانه ه ــای مددجوی ــان و تامی ــن درام ــد پای ــدار‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬پن ــل خورش ــیدی وی ــژه مددجوی ــان کمیت ــه ام ــداد‬ ‫اس ــتان راه ان ــدازی ش ــد‪ .‬این ط ــرح ب ــرای ‪ ۱۳۲‬مش ــترک‬ ‫روســـتایی در گلســـتان درحال اجـــرا بـــوده و بـــرای ان‬ ‫‪ ۶۰‬میلیاردریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬طبــق گفتــه‬ ‫وی؛ بازگشـــت ســـرمایه سه‪،‬چهارســـال بـــوده و درامـــد‬ ‫ســـاالنه ان ‪ ۱۰‬الـــی ‪ ۱۵‬میلیاردریـــال اســـت‪.‬‬ ‫ثبت هفت اثر ناملموس‬ ‫در فهرست اثار ملی‬ ‫مدی ــرکل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫گلســـتان از ثبـــت هفـــت اثـــر ناملمـــوس اســـتان در‬ ‫فهرســـت اثـــار ملـــی خبـــر داد‪ .‬محمدجـــواد ســـاوری‬ ‫گفـــت‪« :‬در جلســـه شـــورای ملـــی ثبـــت اثـــار میـــراث‬ ‫ناملم ــوس کش ــور‪ ،‬هف ــت اث ــر ناملم ــوس از گلس ــتان در‬ ‫فهرس ــت اث ــار مل ــی به ثب ــت رس ــید‪ .‬پیش ازای ــن ‪ ۱۰۰‬اث ــر‬ ‫در حـــوزه میراث فرهنگـــی ناملمـــوس از گلســـتان در‬ ‫فهرس ــت اث ــار مل ــی به ثب ــت رس ــیده ب ــود ک ــه ب ــا ثب ــت‬ ‫ایـــن هفـــت اثـــر‪ ،‬مجمـــوع میراث فرهنگـــی ناملمـــوس‬ ‫اســـتان در فهرســـت اثـــار ملـــی بـــه ‪ ۱۰۷‬اثـــر رســـید»‪.‬‬ ‫مدی ــرکل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫گلس ــتان بی ــان ک ــرد‪« :‬ب ــازی بوم ــی محل ــی اش ــیق اوین ــی‬ ‫قــوم ترکمــن‪ ،‬اداب ورســوم ائین هــای مرتبــط بــا شــتر در‬ ‫فرهنــگ ترکمــن‪ ،‬گویــش قزلبــاش‪ ،‬مهــارت ســنتی تهیــه‬ ‫الن ــدق (مرتب ــط ب ــا پوش ــش َس ــر قزلباش ه ــای گلس ــتان)‬ ‫مه ــارت س ــنتی تهی ــه شاریس ــه‪ ،‬مه ــارت هینجــی دوزی‬ ‫(منجوق باف ــی) زی ــور پوش ــا ک زن ــان گلس ــتان و مه ــارت‬ ‫پخـــت حلـــوا اومـــاج (شـــیرینی ســـفره عیـــد) گـــرگان در‬ ‫فهرس ــت اث ــار مل ــی ناملم ــوس کش ــور ق ــرار گرف ــت»‪.‬‬ ‫کشف عتیقه جات ‪ ۳۵۰۰‬ساله‬ ‫در علی اباد کتول‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی اســـتان از کشـــف عتیقه جـــات‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬ســـاله در علی ابـــاد کتـــول خبـــر داد‪ .‬ســـردار‬ ‫محمدس ــعید دادگ ــر گف ــت‪« :‬مام ــوران پلی ــس ا گاه ــی‬ ‫علی ابـــاد کتـــول پـــس از یکســـری اقدامـــات اطالعاتـــی‬ ‫و تحقیقـــات تخصصـــی موفـــق بـــه شناســـایی محـــل‬ ‫نگهـــداری اشـــیاء عتیقـــه شـــدند‪ .‬طـــی هماهنگـــی‬ ‫بـــا مرجـــع قضائـــی و در بازرســـی از محـــل موردنظـــر‬ ‫پنج قلــم اشــیاء عتیقــه کشــف شــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫گلس ــتان بابیان اینک ــه براب ــر اع ــام کارشناس ــان قدم ــت‬ ‫عتیقه جـــات کشف شـــده مربـــوط بـــه ‪ ۳۵۰۰‬ســـال قبل‬ ‫اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬پلیـــس بـــا اشـــراف اطالعاتـــی و تـــاش‬ ‫ش ــبانه روزی عرص ــه را ب ــر قانون ش ــکنان تن ــگ ک ــرده و‬ ‫اج ــازه فعالیت ه ــای مجرمان ــه را از ان ه ــا گرفت ــه اس ــت»‪.‬‬ ‫نیاز ‪ ۱.۴‬میلیون هکتار‬ ‫از عرصه های استان به ابخیزداری ‬ ‫معـــاون فنـــی و ابخیـــزداری منابع طبیعـــی گلســـتان‬ ‫گفـــت‪ :‬یک میلیـــون و ‪ ۴۰۰‬هزارهکتـــار از عرصه هـــای‬ ‫اســـتان بـــه عملیـــات ابخیـــزداری نیـــاز دارد‪ .‬رمضـــان‬ ‫بهتـــرک اظهـــار کـــرد‪« :‬بـــرای عملیاتی کـــردن همـــه‬ ‫طر ح هـــای ابخیـــزداری در گلســـتان نیازمنـــد‬ ‫‪ ۱۸‬هزارمیلیـــارد اعتباریـــم‪ .‬بـــرای یک میلیـــون و‬ ‫ هزارهکتـــار این عرصه هـــا‪ ،‬مطالعـــات تفصیلـــی‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫ِ‬ ‫اجرایـــی داریـــم و در ‪ ۶۵۰‬هزارهکتـــار وارد عملیـــات‬ ‫شـــده ایم‪ .‬به رغم اینکـــه بارندگی هـــای خوبـــی را در‬ ‫ابان مـــاه تجربـــه کردیـــم و در حـــوزه شهرســـتان گـــرگان‬ ‫ب ــارش ب ــاالی ‪ ۸۵‬میلی مت ــر داش ــتیم؛ ام ــا اس ــیبی را در‬ ‫گ ــرگان نداش ــتیم و ای ــن به دلی ــل پوشـ ـش های گیاه ــی‬ ‫و س ــازه های ابخی ــزداری ب ــود ک ــه در باالدس ــت انج ــام‬ ‫شـــده بـــود‪ .‬اجـــرای طر ح هـــای ابخیـــزداری‪ ،‬کاهـــش‬ ‫پیامدهـــای مخـــرب ســـیالب ها‪ ،‬تغذیـــه اب هـــای‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬تقویــت پوشــش گیاهــی و جلوگیــری از نفــوذ‬ ‫اب ش ــور ب ــه ابخوان ه ــای ش ــیرین را س ــبب می ش ــود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫بانیان راه توسعه و رشد برتر‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103471108‬و به شماره ثبت ‪309254‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ ‪ 1401/08/10‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت بـه ادرس اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪،‬‬ ‫بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬دانشـگاه تهـران‪ ،‬خیابان فلسـطین‪ ،‬خیابان‬ ‫بزرگمهـر‪ ،‬پلا ک ‪ ،33‬طبقـه ‪ 3‬بـه کدپسـتی‪ 1416893114 :‬تغییـر یافـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1414767‬‬ ‫ا گهیتغییراتشرکتبامسئولیتمحدوداندیشه گران‬ ‫بهداشت و درمان ابد‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103476763‬و به شماره ثبت ‪310686‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1401/07/09‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬شرکت بانیان راه توسعه‬ ‫و رشـد برتـر بـا شـماره ثبـت ‪ 309254‬بـا نمایندگـی اقـای ابوالفتـح‬ ‫صانعـی بـا پرداخـت ‪ 1.400.000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت در ردیـف‬ ‫شـرکا قـرار گرفـت‪ .‬سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 232.500.000.000‬ریـال‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 232.501.400.000‬ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه‬ ‫در اساسـنامه اصلاح شـد‪ .‬لیسـت شـرکا بعـد از افزایـش سـرمایه‪:‬‬ ‫شـرکت سـرمایه گذاری پزشـکی بانیـان راه توسـعه و رشـد برتـر‬ ‫بـه شناسـه ملـی ‪ 14005374350‬دارای مبلـغ ‪185998600000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه؛ ابتیـن ابـاذری بـه شـماره ملـی ‪0070645558‬‬ ‫دارای مبلـغ ‪ 46500000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ ابوالفتـح صانعـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1229604499‬دارای مبلـغ ‪ 200000‬ریـال سهم الشـرکه؛‬ ‫حمیـد حیدرپـور بـه شـماره ملـی ‪ 0040710701‬دارای مبلـغ ‪200000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه؛ سیدافشـین یاداورنیـک روش بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0040847705‬دارای مبلـغ ‪ 200000‬ریـال سهم الشـرکه؛ فریـدون‬ ‫سلطانی حسـینی بـه شـماره ملـی ‪ 0937414840‬دارای مبلـغ‬ ‫‪ 200000‬ریـال سهم الشـرکه؛ بهـرام سلطانی حسـینی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0040826473‬دارای مبلـغ ‪ 200000‬ریـال سهم الشـرکه؛ ناصر ریاحی‬ ‫به شماره ملی ‪ 0044983311‬دارای مبلغ ‪ 200000‬ریال سهم الشرکه؛‬ ‫حسـین کاشـف حقیقی به شـماره ملی ‪ 0030083397‬دارای مبلغ‬ ‫‪ 200000‬ریـال سهم الشـرکه؛ شـرکت بانیـان راه توسـعه و رشـد برتـر بـا‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 309254‬دارای مبلـغ ‪ 1.400.000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1414766‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه الگوی ارتباطی زبان زندگی‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103684072‬و به شماره ثبت ‪22975‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/11/12‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم افـاق خسـروی بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 6649448011‬بـا دریافـت ‪ 1.000.000‬ریـال سهم الشـرکه خـود از صنـدوق‬ ‫موسسـه‪ ،‬از موسسـه خـارج شـد‪ .‬خانـم ژینـا رحیمیـان بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 0023505052‬بـا دریافـت ‪ 750.000‬ریـال سهم الشـرکه خـود از صنـدوق‬ ‫موسسـه‪ ،‬از موسسـه خارج شـد‪ .‬اقای امیرکیوان رحیمیان با شماره ملی‬ ‫‪ 0052814841‬با دریافت ‪ 250.000‬ریال از صندوق موسسه‪ ،‬سهم الشرکه‬ ‫خـود را تـا میـزان ‪ 1.000.000‬ریـال کاهـش داد‪ .‬سـرمایه موسسـه از مبلـغ‬ ‫‪ 5.000.000‬ریـال بـه ‪ 3.000.000‬ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه اصالح شـد‪ .‬اسـامی شـرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس‬ ‫از کاهـش سـرمایه از طریـق خـروج شـریک و وا گـذاری سهم الشـرکه‪:‬‬ ‫اقای امیرکیوان رحیمیان به شماره ملی ‪ 0052814841‬دارنده ‪1.000.000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه؛ امیرکامـران رحیمیـان بـه شـماره ملـی ‪0052814841‬‬ ‫دارنـده ‪ 1.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ فـاران حسـامی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1288043740‬دارنـده ‪ 1.000.000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1414763‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه الگوی ارتباطی زبان زندگی‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103684072‬و به شماره ثبت ‪22975‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/12/07‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم نرگـس سـلیمان قرقی کـد ملـی‬ ‫‪ 0069434638‬بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال بـه صنـدوق موسسـه‪،‬‬ ‫در زمـره شـرکا درامـد‪ .‬خانـم حمیـده مصطفائـی کـد ملـی ‪ 2161508210‬بـا‬ ‫پرداخت مبلغ ‪ 1.000.000‬ریال به صندوق موسسـه‪ ،‬در زمره شـرکا درامد‪.‬‬ ‫سـرمایه موسسـه از مبلـغ ‪ 3.000.000‬ریـال بـه ‪ 5.000.000‬ریـال افزایـش‬ ‫یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه موسسـه اصلاح شـد‪ .‬اسـامی شـرکا‬ ‫و میـزان سهم الشـرکه هـر یـک پـس از افزایـش سـرمایه از طریـق ورود‬ ‫شـریک جدیـد‪ :‬اقـای امیرکیوان رحیمیان به شـماره ملـی ‪0052814841‬‬ ‫دارنده ‪ 1.000.000‬ریال سهم الشـرکه؛ امیرکامران رحیمیان به شـماره ملی‬ ‫‪ 0052814841‬دارنـده ‪ 1.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ فـاران حسـامی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1288043740‬دارنـده ‪ 1.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ خانـم‬ ‫نرگـس سـلیمان قرقی شـماره ملـی ‪ 0069434638‬دارنـده ‪1.000.000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه؛ و خانـم حمیده مصطفائی شـماره ملـی ‪2161508210‬‬ ‫دارنـده ‪ 1.000.000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1414765‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه الگوی ارتباطی زبان زندگی‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10103684072‬و به شماره ثبت ‪22975‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/12/07‬تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد‪:‬‬ ‫اقـای امیرکیـوان رحیمیـان بـه شـماره ملـی ‪0052814841‬‬ ‫بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره؛ اقـای امیرکامـران‬ ‫رحیمیـان بـه شـماره ملـی ‪ 0053045149‬بـه سـمت عضـو‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره؛ خانـم فـاران حسـامی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1288043740‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره؛ خانـم‬ ‫نرگـس سـلیمان قرقی بـه شـماره ملـی ‪0069434638‬‬ ‫بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره؛ و خانـم حمیـده‬ ‫مصطفائـی بـه شـماره ملـی ‪ 2161508210‬بـه سـمت عضـو‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1414764‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ / 1401‬شماره ‪423‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫غذای ما از کدام «مزار ع» تامین می شود؟‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫طبـق اعلام «صنـدوق نجـات کـودکان»‬ ‫(‪)Save the Children Fund‬؛ از هـر سـه کـودک‬ ‫در جهان‪ ،‬یک کودک دچاپر سـوءتغذیه اسـت؛‬ ‫و هـر ‪ ۱۵‬ثانیـه‪ ،‬یـک کـودک بر اثـر «کمبـود غـذا»‬ ‫جـان خـود را از دسـت می دهـد‪ .‬فقـر‪ ،‬درگیـری‪،‬‬ ‫ب وهـوا و همه گیـری کرونـا‪ ،‬منجـر‬ ‫تغییـرات ا ‬ ‫بـه ظهـور جدی تریـن بحـران غذایـی قـرن ‪۲۱‬‬ ‫شـده و بـد نیسـت به مناسـبت «روز جهانـی‬ ‫غـذا» (‪ 24‬مهرمـاه ‪ 1400‬مصـادف بـا ‪ 16‬ا کتبـر‬ ‫‪ )2021‬از منظـری تـازه بـه رونـد تامیـن غـذای‬ ‫فعلی جهـان بپردازیم؛ اینکه‬ ‫موردنیاز جمعیت ِ‬ ‫ً‬ ‫اساسـا مـواد غذایـی اصلـی‪ ،‬از کـدام مـزارع بـه‬ ‫دسـت مـا می رسـند؟ طبـق امـار سـال ‪ 2018‬کـه‬ ‫یشـود؛‬ ‫اخریـن گزارش دراین زمینه محسـوب م ‬ ‫تخمینی‬ ‫‪84‬درصـد از ‪570‬میلیون واحـ د مزرعـه‬ ‫ِ‬ ‫در سراسـر جهـان را مـزارع زیر دوهکتار تشـکیل‬ ‫یسـت که به خاطـر‬ ‫می دهنـد و این درحال ‬ ‫شـرایط کاری دشـوار‪ ،‬بهـره وری پائیـن نیـروی‬ ‫ً‬ ‫کار و نداشـتن تمکـن مالـی و بعضـا دانـش کافـی‬ ‫کشاورزی بهینه‪ ،‬این تعداد‬ ‫به جهت انجام امور‬ ‫ِ‬ ‫زمیـن زراعـی‪ ،‬تنهـا ‪29‬درصـد از کل مـواد غذای ِـی‬ ‫مـردم جهـان را تامیـن می کننـد‪ .‬البتـه در مـزارع‬ ‫بسـیار بزرگ نیـز شـاهد تولیـدات قابل توجـه‬ ‫ـردازی‬ ‫درای ‬ ‫نبـاره نیسـتیم؛ برپایـه گـزارش داد هپ ِ‬ ‫‪Our World in Data‬؛ عمـده خـورا ک دا مهـا‬ ‫و طیـور و محصـوالت غذایـی مورداسـتفاده‬ ‫ُ‬ ‫جهـان‪ ،‬همچنـان نـه توسـط مالـکان خـرد و نـه‬ ‫لهـای کشـاورزی؛ بلکـه در مـزارع‬ ‫توسـط غو ‬ ‫زیـر ‪ 200‬هکتـار و تاحـدودی نیـز در مـزارع‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫حول وحـوش ‪500‬هکتـاری تولیـد م ‬ ‫ً‬ ‫قتـر‪ ،‬تقریبـا ‪81‬درصـد مـوارد‬ ‫ب هشـکل دقی ‬ ‫ـزارع «‪ 2‬تـا ‪199‬هکتـار» به عمـل‬ ‫یادشـده از م ِ‬ ‫می اینـد‪« .‬چیـن» کـه در تولیـد جهانـی برنـج‪،‬‬ ‫گنـدم و بسـیاری از انواع سـبزی ها‪ ،‬پیشروسـت؛‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا بـا مدیریـت مـزارع کوچـک (اغلـب‬ ‫کوچک تر از نیم هکتار) جمعیت رو به رشد خود‬ ‫ً‬ ‫را تامین کند؛ و تقریبا دو میلیون واحد مزرعه در‬ ‫جغرافیای تولید‬ ‫«ایاالت متحده» که بزرگ ترین‬ ‫ِ‬ ‫ذرت‪ ،‬سـویا و بادام جهان اسـت؛ دارای وسـعت‬ ‫متوسـط ‪ 180‬هکتـار هسـتند‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬تنهـا‬ ‫پنج درصـد از میـزان کل محصـوالت این چنینی‬ ‫کـه غـذای غالـب جهانیـان را شـکل می دهنـد‪،‬‬ ‫در مزارع بزرگ تر از ‪ 1000‬هکتار کشـت و برداشـت‬ ‫یشـود‪ .‬در اینفوگرافیـک ایـن هفتـه‪ ،‬سـهم‬ ‫م ‬ ‫مزارع به تفکیک وسـعت در تامین مواد غذایی‬ ‫را مشـاهده می کنیـم‪.‬‬ ‫تا‪2‬هکتار‬ ‫‪ 2‬تا ‪49‬هکتار‬ ‫‪ 50‬تا ‪199‬هکتار‬ ‫‪ 200‬تا ‪1000‬هکتار‬ ‫بیش از ‪1000‬هکتار‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫مونا حیدر؛ اولین رپر محجبه‬ ‫در ‪ 18‬می سال ‪ 1988‬در میشیگان (ایاالت متحده) متولد شد‬ ‫همراه با هفت خواهر و برادرش در «فلینت» بزرگ شد؛‬ ‫والدینشان در سال ‪ 1971‬از دمشق (سوریه) به امریکا مهاجرت کردند‬ ‫«شعرگفتاری» و «رپ خوانی» در رویدادهای‬ ‫در ‪ 14‬سالگی شروع به اجرای‬ ‫ِ‬ ‫غیرحرفه ای کرد‬ ‫در سال ‪ ،2011‬پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه میشیگان‪،‬‬ ‫ایاالت متحده را ترک کرد و در دانشگاه ‪ Jami' Abu-Noor‬در‬ ‫دمشق تحصیل کرد‪ .‬با اغاز درگیر ی های سوریه‪ ،‬مطالعاتش در‬ ‫رشته معنویت اسالمی نیمه تمام ماند و او به فلینت بازگشت‬ ‫دارای مدرک کارشناسی ارشد در اخالق مسیحی‬ ‫از ‪ Union Theological Seminary‬است‬ ‫موسیقی را در امتداد‬ ‫اجتماعیخود‬ ‫فعالیت های‬ ‫ِ‬ ‫انتخاب و دنبال کرد‬ ‫زنان سیاه پوست فعال در کنشگری‪ ،‬به او اموختند از صدای خود‬ ‫برای مخالفت با برتری سفیدپوستان و فرهنگ غربی استفاده کند؛‬ ‫یکی از این مربیان‪ ،‬دکتر «تریسی کوری»؛ استاد دانشگاه میشیگان بود‬ ‫درپی مرگ دوست نزدیکش (به دلیل خودکشی) زندگی او‬ ‫ِ‬ ‫معلمی پاره وقت را رها کرد و به بنیاد الما‬ ‫شغل‬ ‫کرد؛‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ ‫ِ‬ ‫رفت؛ در انجا با شریک زندگی اش (سباستین) اشنا شد‪ .‬ان ها‬ ‫ازدواج کردند و دو پسر به نام های «رومی» و «حیدر» دارند‬ ‫طی سال ‪ ،2015‬به همراه همسرش غرفه ای در ماساچوست‬ ‫راه اندازی؛ و با اهدای گل و دونات‪ ،‬از مردم دعوت کردند‬ ‫که از مشاوران مسلمان برای التیام دردهای خود استفاده‬ ‫کنند‪ .‬شعار ان ها این بود‪« :‬عشق را جایگزین زخم کنید»‬ ‫اولین قطعه موسیقی اش باعنوان «حجاب» که در فضای مجازی‬ ‫منتشر شد‪ ،‬در سال ‪ 2017‬یکی از «‪ 20‬اهنگ برتر اعتراضی سال»‬ ‫انتخاب شد؛ و همچنین یکی از ‪ 25‬سرود برتر فمینیستی ست‪.‬‬ ‫این قطع بیش از یک میلیون بازدید در یوتیوب داشت‬ ‫در سریال «زندگی مخفی مسلمانان»‬ ‫اثر جاش سفتل که نامزد جایزه امی‬ ‫شد؛ او و همسرش حضور داشتند‪.‬‬ ‫قسمت ان ها پربیننده ترین قسمت‬ ‫سریال است‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 424

هفته نامه سرافرازان 424

شماره : 424
تاریخ : 1401/09/07
هفته نامه سرافرازان 422

هفته نامه سرافرازان 422

شماره : 422
تاریخ : 1401/08/23
هفته نامه سرافرازان 421

هفته نامه سرافرازان 421

شماره : 421
تاریخ : 1401/08/16
هفته نامه سرافرازان 420

هفته نامه سرافرازان 420

شماره : 420
تاریخ : 1401/08/09
هفته نامه سرافرازان 419

هفته نامه سرافرازان 419

شماره : 419
تاریخ : 1401/08/02
هفته نامه سرافرازان 418

هفته نامه سرافرازان 418

شماره : 418
تاریخ : 1401/07/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!