هفته نامه سرافرازان شماره 415 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 415

هفته نامه سرافرازان شماره 415

هفته نامه سرافرازان شماره 415

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 22/1401‬صفر ‪ 19/1444‬سپتامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 415‬تومان‬ ‫سفر پرماجرای‬ ‫مهدیپاکدل‬ ‫از چهارراه استانبول تا کاخ گلستان‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫سفر پرماجرای‬ ‫مهدیپاکدل‬ ‫از چهارراه استانبول تا کاخ گلستان‬ ‫«اولیـن شـب ارامـش» یعنـی اولیـن حضـور موفـق مهـدی پا کـدل کـه توسـط‬ ‫رسـانه ها؛ هـم جـدی گرفتـه شـد و هـم بسـیار در قالـب مصاحبـه و عکـس‪ ،‬بـه او‬ ‫یتـوان‬ ‫پرداختنـد‪ .‬ایـن سـاخته احمـد امینـی کـه در سـال ‪ 84‬پخـش شـد را م ‬ ‫نسـال ها نـام برد؛ که باعث شـهرت‬ ‫یکـی از موفق تریـن سـریال های تلویزیـون درا ‬ ‫نهـا تاان زمـان‬ ‫عمومـی چهـره ای ب هنـام امیـر اقایـی نیـز شـد‪ .‬البتـه هـردوی ا ‬ ‫یتـوان از‬ ‫در کارهـای مختلفـی در مدیو مهـای متنـوع حضـور داشـتند؛ امـا نم ‬ ‫نهـا‬ ‫ـنایی بیشـتر مخاطبـان عـام‪ ،‬بـا چهـره و نـام ا ‬ ‫نقـش این مجموعـه در اش ِ‬ ‫ً‬ ‫یتـری دارنـد‪ ،‬حتمـا مهـدی پا کـدل را پیـش ازان در‬ ‫یکـه حافظـه قو ‬ ‫شـد‪ .‬ان های ‬ ‫مجموعه «مروارید سـرخ» که سـاخته مشـترک شـاپور قریب و مسـعود رسام بود‪،‬‬ ‫ب هیـاد می اورنـد؛ اثـری شـاداب بـا حال وهوایـی متفـاوت کـه هرچنـد نتوانسـت‬ ‫قبلی رسام را تکرار کند‪ .‬پا کدل‪ ،‬گام اولش در قاب کوچک‬ ‫موفقیت ساخته های ِ‬ ‫بازی‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫لبخنده‬ ‫حمید‬ ‫ـاخته‬ ‫س‬ ‫ـت؛‬ ‫ش‬ ‫بردا‬ ‫بمان»‬ ‫ـن‬ ‫م‬ ‫را بـا حضـور در سـریال «بـا‬ ‫ِ‬ ‫حمیدرضـا پـگاه‪ ،‬یکتـا ناصـر‪ ،‬سـام درخشـانی‪ ،‬افسـانه بایـگان و ‪ ...‬بعـد بـا حسـن‬ ‫فتحـی در تله فیلـم «یـک روز معمولـی» همـکاری کـرد کـه نشـان می دهـد حضـور‬ ‫او در مجموعـه پرمخاطـب «جیـران» کـه بـرای پخش از فیلیمو اماده شـد‪ ،‬ریشـه‬ ‫اشنایی قدیمی نیز دارد‪ .‬این هنرمند البته از دل تئاتر به وادی بازیگری‬ ‫در یک‬ ‫ِ‬ ‫مقابـل دوربیـن راه یافتـه و بـا چهره های معروفی نظی ِـر داود رشـیدی در «ریچارد‬ ‫سـوم»‪ ،‬مریـم مجـد در «بعـد از مگریـت»‪ ،‬سـیروس شـاملو در «جنبـش انفیـه در‬ ‫سپـور در «دیـر راهبـان» در اواخـر دهـه ‪ 80‬کار کـرده بـود‪.‬‬ ‫کلکتـه» و فرهـاد مهند ‬ ‫شتـر در فیلـم سـینمایی‬ ‫لبخنـده کـه اولیـن حضـور تلویزیون ِـی او را رقـم زد؛ پی ‬ ‫«ابی» نقشـی کوتاه برایش درنظر گرفته بود و قبل ازانکه با «اولین شـب ارامش»‬ ‫مخاطبـان پرتعدادتـری را بـا خـود اشـنا کنـد‪ ،‬در اولین سـاخته علـی رفیعی به نام‬ ‫یشـوند» ظاهـر شـده بـود و «ماجراهـای اینترنتـی» بـرای‬ ‫یهـا عاشـق م ‬ ‫«ماه ‬ ‫حسـین قناعـت و «شـبانه» را بـرای امیـد بنکـدار و کیـوان علیمحمـدی بـازی‬ ‫کـرده بـود‪ .‬موفقیـت گسـترده ای کـه سـریال احمـد امینـی برایـش درپـی داشـت‪،‬‬ ‫حضـورش در اثـار بعـدی را نـزد مخاطـب پرجلو هتـر سـاخت؛ او بـا «مصائـب‬ ‫دوشـیزه» در کنـار پوریـا پورسـرخ کـه ان روزهـا در اوج بود و «بهنوش طباطبایی»‬ ‫کـه بعدهـا باهـم ازدواج کردنـد‪ ،‬ا کران تاحدودی موفـق را تجربه کرد و هم زمان در‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫این روزهــا نــام «مهــدی پا کــدل» بــا ســریال «جیــران» گــره خــورده؛ ســریالی کــه پــس‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫از گذرانــدن یـک دوره توقــف پخــش و حواشــی متعــدد‪ ،‬باردیگــر در کندا کتــور پخــش‬ ‫شــبکه فیلیمــو قــرار گرفتــه اســت‪ .‬او را بایــد مطر ح تریــن بــرادر خانــواده پا کــدل نامیــد کــه از ان جمــع به اصطــاح‬ ‫سـه تفنگدار‪ ،‬توانســته چنیــن میــزان شــهرتی را کســب کنــد‪ .‬ایــن هنرمنــد‪ ،‬خــود را در زمینه های متعــددی ازموده‬ ‫و حتــی در مقاطعــی بــه فعالیــت در حــوزه گرافیــک نیــز پرداختــه؛ او تجربــه جــدی و حرفـه ای در طراحــی پوســتر‬ ‫داشــته و کار تدویــن را نیــز انجــام داده و زمانی کــه از شهرســتان بــه تهــران امــد‪ ،‬مدتــی بــه فعالیــت دراین زمینه ها‬ ‫پرداخــت تــا بتوانــد گــذران زندگــی کنــد‪ .‬او نــه به واســطه برادرانــش کــه مدت هــا دراین عرصــه فعــال بودنــد‬ ‫ـردی خــود‬ ‫(حســین در اجــرا و نمایــش؛ مســعود در عکاســی فیلــم و ســریال)؛ بلکــه به خاطــر توانایی هــای فـ ِ‬ ‫یشــان نــام‬ ‫توانســت جاپایــش را دراین مســیر محکــم کنــد و حــاال بایــد او را رشــناس ترین چهــره خانــواده هنر ‬ ‫بــرد‪ .‬به بهانــه ازســرگیری پخــش ســریال «جیــران» در پرونــده ایــن شــماره‪ ،‬از او گفته ایــم‪.‬‬ ‫سـال ‪ ،85‬سـریال «مـا چنـد نفـر» سـاخته فیـاض موسـوی را بـه پخـش تلویزیـون‬ ‫رسـاند کـه در ان‪ ،‬بـا سـام درخشـانی‪ ،‬امیررضـا دالوری‪ ،‬بـرزو ارجمنـد‪ ،‬امیرمحمـد‬ ‫زنـد و مهـدی سـلوکی‪ ،‬تیمـی متشـکل از چنـد جـوان خوش اتیـه و محبـوب را‬ ‫دران روزهـا تشـکیل دادن کـه مـدام سـر از نشـریات مختلـف درمی اوردنـد‪ .‬احمـد‬ ‫امینـی دوبـاره در سـال ‪ 87‬سـراغش امـد تـا پـروژه «بی گناهـان» را سروسـامان‬ ‫دهنـد؛ سـریالی کـه او و امیـر اقایـی را بازهـم درکنارهـم قـرار داد؛ امـا به انـدازه‬ ‫یشـان‪ ،‬سـروصدا نکـرد‪« .‬مخمصـه» (محمدعلـی سـجادی)‪،‬‬ ‫همـکاری قبل ‬ ‫«دایره زنگـی» (پریسـا بخـت اور ) و «بـدون اجـازه» (مرتضـی هرنـدی) برایـش‬ ‫اورده ای نداشـتند؛ حتـی ایـن فیلـم اخـر‪ ،‬به واسـطه توقیـف و بعدهـا ا کـران نیـز‬ ‫اثـری قابل اعتنـا در کارنامـه او نبودند‪ .‬بـازی در اثاری متفاوت از کارگردان هایی با‬ ‫نگاهی ویژه نیز برای او اعتبار بیشـتری به همراه نداشـتند‪ :‬فیلم های «تمشـک»‬ ‫اثـر سـامان سـالور و «ازادراه» اثـر عبـاس رافعـی ازاین دسـته اند‪ .‬در تلویزیـون نیـز‬ ‫ً‬ ‫م شـد کـه به خاط ِـر اسـاس پخـش‬ ‫حضـورش عمدتـا محـدود بـه چنـد تله فیلـ ‬ ‫نامناسـب این گونـه اثـار‪ ،‬نتوانسـتند گام هایـی در راه ترقـی محسـوب شـوند و‬ ‫نسـال ها هنـوز رونـق‬ ‫حتـی دایـره مخاطبـان محـدودی نیـز داشـتند‪ .‬تئاتـر درا ‬ ‫تماشـاچی دهـه ‪ 90‬را نداشـت و حضـورش در اثـاری از چهر ههـای مطـرح ماننـد‬ ‫رضـا گـوران‪ ،‬حسـن معجونـی‪ ،‬حسـین کیانـی‪ ،‬حمید امجـد‪ ،‬محمد یعقوبـی و ‪...‬‬ ‫نیـز چنـدان در خاطـره عمـوم نیسـتند و مخاطبانـی هـم ا گـر داشـتند‪ ،‬محـدود‬ ‫یتـر نمایـش‪ .‬ازدواج بـا بهنـوش طباطبایـی کـه بـا‬ ‫یشـد بـه تماشـا گران حرفه ا ‬ ‫م ‬ ‫شـانتاژ خبـری ویـژه همـراه بـود‪ ،‬او را به نوعـی بیـش از اقدامـات حرفـه ای اش در‬ ‫صـدر اخبـار نگـه داشـت‪ .‬شـاید بتـوان گفـت انچـه باعـث شـهرت بیشـتر او شـد‪،‬‬ ‫حضـورش در سـریال «سـتایش» بـود کـه ا گرچه ب هشـکل پررنگ‪ ،‬تنهـا محدود به‬ ‫یشـد؛ امـا به خاطـر دامنـه موفقیـت این مجموعـه‪ ،‬او نیـز بـرای‬ ‫فصـل اول ان م ‬ ‫مدتـی بـر روی موج حواش ِـی کار سـوار شـد‪ .‬پا کـدل در اوایل دهـه ‪ 90‬وارد فازهای‬ ‫تـازه ای شـد؛ کوشـش بـرای تثبیـت نـام خـود به عنـوان هنرمنـدی چندمنظـوره و‬ ‫گتـرش «حسـین»‪ ،‬از این کارهـا بودنـد؛‬ ‫همراهـی در چنـد پـروژه همـراه بـرادر بزر ‬ ‫برگزاری نمایشـگاه عکس‪ ،‬کارگردانی‪ ،‬خوانندگی و ‪ ...‬هیچ یک نتوانسـتند او را در‬ ‫مسـیر پیش رویـش بـه نقطه عطفـی کـه الزم داشـت‪ ،‬برسـانند‪« .‬فـردا» که حاصل‬ ‫کارگردانی مشـترک با ایمان افشـاریان بود‪ ،‬ا گرچه قابل اعتنا در سـاختار‬ ‫نوشـته و‬ ‫ِ‬ ‫و روایت بود؛ اما ان قدر پتانسـیل نداشـت که باعث شـود این مسـیر را دنبال کند‬ ‫و تابه امـروز درحـد یـک تجربـه (شـاید مهجـور ) باقـی مانـده‪ .‬او «گاهـی» را بـرای‬ ‫محمدرضـا رحمانـی بـازی کـرد و در «محمد رسـول اهلل» (مجید مجیـدی) همراه‬ ‫شـد و نقشـی مهـم در ان ایفـا کـرد؛ امـا این پـروژه بلندپروازانـه به رغـم تبلیغـات‬ ‫حواشـی بسـیارش چنان کـه بایـد در کارنامـه او تحولـی‬ ‫بسـیار و حتـی شـایعات و‬ ‫ِ‬ ‫ایجـاد نکـرد‪ .‬یکـی از متفاوت ترین نقش هـای او تا کنون را می توان بـازی در قالب‬ ‫حقیقـی «مسـعود کشـمیری» در فیلـم «ماجـرای نیمـروز» سـاخته‬ ‫شـخصیت‬ ‫ِ‬ ‫محمدحسـین مهدویـان نامیـد؛ حضـور او در نقـش یکـی از اعضـای سـازمان‬ ‫اصلـی انفجار در دفتر‬ ‫مجاهدیـن خلـق ایـران کـه از وی به عنـوان عامل نفوذی و‬ ‫ِ‬ ‫نخسـت وزیری جمهوری اسلامی ایران در ‪ ۸‬شـهریور ‪ ۱۳۶۰‬نام برده شـده است‪،‬‬ ‫گرچـه ان قدرهـا طوالنـی نبـود؛ امـا نشـان داد کـه شـاید بهتـر اسـت حـاال کـه ازنظـر‬ ‫امـاری و کمیـت اثـار‪ ،‬تجـارب متعـددی دارد‪ ،‬در نقش هـای کوتاه تـر امـا موثرتـر‬ ‫بازی کند‪ .‬او در «تنگه ابوقریب» (بهرام توکلی) و «چهارراه استانبول» (مصطفی‬ ‫شهـا؛‬ ‫کوتاهـی نق ‬ ‫کیایـی) حضورهایـی به مراتـب دیدنی تـر را رقـم زد کـه به رغـم‬ ‫ِ‬ ‫ماندنی تـر بوده انـد‪ .‬یکی دیگـر از شـاید بگوییـم اثـار؛ نـه نقش هـا در پرونـده کاری‬ ‫او‪ ،‬همراهـی بـا تیـم «کیمیـا» بـود کـه از سـریال های پرمخاطـب به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫«هم گنـاه» اولیـن حضـور او در یـک سـریال داسـتانی در شـبکه نمایـش خانگـی‬ ‫بـود؛ کـه بـا اسـتقبال بسـیار مخاطبـان نیـز روبـه رو شـد‪ .‬سـپس در سـریالی دیگـر‬ ‫دراین مدیـوم بـه کار پرداخـت کـه می تـوان از ان به عنـوان جهشـی تـازه در مسـیر‬ ‫بازیگـری اش نـام بـرد‪« :‬جیـران» و نقـش قـراول خاصـه ناصرالدین شـاه کـه نه تنها‬ ‫ لحاظ بصری در طراحی چهره و لباس دارد؛ بلکه کارا کتری مطلوب‬ ‫حضوری به ِ‬ ‫و مخاطب پسـند نیـز از اب درامـده اسـت‪ .‬او در سـینما در اخریـن فعالیت هایش‬ ‫در ان‪« ،‬تـارا» (بـا نـام سـابق «لحظـه ای و دیگـر هیـچ») سـاخته کاوه قهرمـان را‬ ‫ کارگردانـی مسـعود‬ ‫ بـرداری مجموعـه «امسـتردام» به‬ ‫داشـته و منتظـر پایـان فیلم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫قرا گوزلـو بـرای شـبکه نمایـش خانگی سـت کـه در ان‪ ،‬بـا روشـنک گرامـی‪ ،‬رویـا‬ ‫جاویدنیا‪ ،‬شـهرام حقیقت دوسـت‪ ،‬مهدی سـلطانی‪ ،‬مینا سـاداتی‪ ،‬نسیم ادبی‪،‬‬ ‫هنگامـه قاضیانـی و مجتبـی پیـرزاده؛ همبازی سـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫مهدی پاکدل در یک نگاه‬ ‫معتقدم در جامعه ما رفاقت‪،‬‬ ‫دوستی و معرفت؛ حرف اول‬ ‫را می زند؛ اما جنس و نوع‬ ‫اتفاق ها متفاوت است؛‬ ‫زیرا نحوه ارتباط و معاشرت ما‬ ‫در جامعه به خاطر درگیری ها‬ ‫و سرعت زندگی‬ ‫فرق کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تابه امروز یک بار انتشار البوم را به عنوان‬ ‫خواننده تجربه کرده است‪« :‬در انعکاس‬ ‫کوچه های خیس» با ترانه های حسن‬ ‫اهنگسازی محمدجواد‬ ‫جنت مکان؛ و‬ ‫ِ‬ ‫بیگلرزاده‪.‬‬ ‫تولد‪ 10 :‬تیر ‪ 1359‬در اصفهان‬ ‫حرفه‪ :‬بازیگر‪ ،‬کارگردان‪ ،‬عکاس‪ ،‬خواننده‬ ‫تحصیالت‪ :‬دانشجوی انصرافی رشته گرافیگ دانشگاه ازاد تهران‬ ‫یکی از فعالیت های او دراین سال ها به واسطه‬ ‫رشته تحصیلی اش؛ طراحی پوستر بوده که باید از‬ ‫ارائهپوستر بیست وهفتمینجشنوارهبین المللی‬ ‫تئاتر فجر‪ ،‬نمایش های «حضرت واال»‪« ،‬داستان‬ ‫ً‬ ‫یک پلکان» و «لطفا با مرگ من موافقت کنید»‬ ‫دراین زمینه نام برد‪.‬‬ ‫تهـا در حـوزه تئاتـر فعـال بـوده و دراین بیـن‪ ،‬تنهـا در دو کار‬ ‫او مد ‬ ‫به کارگردان ِـی بـرادرش؛ حسـین پا کـدل بـازی کـرده اسـت‪« :‬حضـرت‬ ‫واال» در ‪ 1389‬و «امـر ملوکانـه» در ‪.1394‬‬ ‫به عنوان مدل نیز در تبلیغات ظاهر شده است‬ ‫که همکاری با «خانه مد راد» یکی از ان هاست‪.‬‬ ‫چیـک از جشـنواره ها و رویدادهـای سـینمایی و هنری‬ ‫او تا کنـون در هی ‬ ‫دیگر‪ ،‬برنده جایزه ای نشـده اسـت‪.‬‬ ‫در محلـه «امامزاده زیـد» اصفهـان کـه حـاال بـه «هشت بهشـت» معـروف‬ ‫اسـت‪ ،‬متولـد و در ‪ 17‬سـالگی بـرای ادامـه تحصیـل‪ ،‬راهی تهران شـد‪ .‬برادر‬ ‫کوچک تر حسـین پا کدل (نویسـنده‪ ،‬مجری و کارگردان)‪ ،‬مسـعود پا کدل‬ ‫(عکاس و برنام هسـاز ) اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۸۹‬با بهنوش طباطبایی (بازیگر‬ ‫سینما و تلویزیون) ازدواج کرد و در سال ‪ ۱۳۹۵‬هم از یکدیگر جدا شدند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۹‬ابـان ‪ ۱۳۹۹‬ازدواج مجـدد کـرد؛ و عاطفـه رضـوی (همسـر حسـین‬ ‫پا کـدل) اولین نفـر بـود کـه خبـر را رسـانه ای کـرد و وی بـا انتشـار پسـتی در‬ ‫اینسـتا گرام‪ ،‬ازدواج مجـدد برادر شـوهرش با رعنـا ازادی ور را تبریک گفت‪.‬‬ ‫ان ها پیش از ازدواج بارها در اثار سینمایی همکار بودند؛ مانند «امین»‪،‬‬ ‫«لحظـه ای و دیگـر هیچ»‪« ،‬چهارراه اسـتانبول»‪« ،‬محمد رسـول اهلل ؟ص؟»‬ ‫و موزیک ویدئویـی از همایـون شـجریان‪ .‬سـریال «جیـران» همـکاری ایـن‬ ‫زوج در نمایـش خانگـی و پـس از اعلام رسـمی خبـر ازدواجشـان بود‪.‬‬ ‫ابوطالب‬ ‫محمد رسول اهلل؛‬ ‫ساخته مجید مجیدی‬ ‫طاهر‬ ‫ستایش؛‬ ‫ساختهسعیدسلطانی‬ ‫او مدت هاست در عرصه عکاسی فعالیت‬ ‫می کند و دراین زمینه با امیر اقایی نیز‬ ‫همکاری هایی داشته؛ اما نمایشگاه گروهی‬ ‫«روزمرگی» در سال ‪ 94‬و نمایشگاه انفرادی‬ ‫«مکث روی سکوت» در سال ‪ 98‬را باید‬ ‫ً‬ ‫تجربه های کامال حرفه ای او نامید‪.‬‬ ‫فریبرز‬ ‫چهارراهاستانبول؛‬ ‫ساختهمصطفی کیایی‬ ‫رضا‬ ‫تنگهابوقریب؛‬ ‫ساخته بهرام توکلی‬ ‫کارگردانی فیلم «فردا»‬ ‫درزمینه فیلم سازی با‬ ‫ِ‬ ‫به شکل مشترک با ایمان افشاریان (نویسندگی‬ ‫کار را نیز هردو باهم به عهده داشتند) اقدام کرد‬ ‫که علی دهکردی و ستاره اسکندی از بازیگرانش‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫در امر کتاب صوتی‪ ،‬کارهای متعددی را‬ ‫انجام داده؛ ازجمله خواندن کتاب اثاری از‬ ‫صمد بهرنگی‪« ،‬ناطور دشت»‬ ‫«عشق روی پیاده رو»‪« ،‬صدسال تنهایی»‬ ‫«شلوارهای وصله دار» و ‪...‬‬ ‫علیرضا‬ ‫اولین شب ارامش؛‬ ‫ساخته احمد امینی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫شو پرورش خبر داد؛‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموز ‬ ‫اجرای طرح «یار مهربان» با هدف تجهیز کتابخانه مدارس‬ ‫شو پـرورش از اجـرای طرح یار مهربان با هدف تجهیز کتابخانه‬ ‫معـاون امـوزش ابتدایـی وزارت اموز ‬ ‫کالسـی مـدارس خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ معصومـه نجفـی بـر اهمیـت تسـلط معلمـان بـر ابعـاد‬ ‫محتوایی کتب درسی تا کید و گفت‪ :‬نرخ تکرار پایه اول ابتدایی‪ ،‬نیاز جدی در طراحی یک برنامه‬ ‫اموزشـی دقیـق بـرای توانمندسـازی معلمـان اول ابتدایـی را نشـان می دهـد و بایـد در این راسـتا‬ ‫اقدامـات فـوری صـورت گیـرد‪ .‬وی با اشـاره به اینکه در پایـه اول ابتدایـی بیشـتر بـه مهارت نوشـتاری‬ ‫توجـه شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬توجـه ‪10‬درصـدی به مهارت خواندن‪ ،‬اندیشـیدن‪ ،‬تفکر و درک مطلـب در دوره‬ ‫نهـای بین المللـی پرلـز شـده اسـت‪.‬‬ ‫ابتدایـی‪ ،‬منجـر بـه ضعـف سـواد پایـه دانش امـوزان در ازمو ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد؛‬ ‫تامین گاز مطمئن و پایدار؛ اولویت اصلی شرکت ملی گاز‬ ‫معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز گفـت‪ :‬تامین گاز مطمئن و پایدار‪ ،‬اولویت اصلی شـرکت ملی گاز ایران‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش شـانا؛ مجیـد چگنـی ضمـن بازدیـد از سـاختمان اداری جدیـد شـرکت گاز تهـران که‬ ‫به منظـور خدمت رسـانی مطلوب تـر بـه مشـترکان‪ ،‬در حال سـاخت اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬هر نـوع خدمتی که‬ ‫از سـوی کارکنـان تالشـگر شـرکت ملـی گاز بـرای مـردم انجـام شـود‪ ،‬بی شـک نـزد خداونـد جایگاهـی‬ ‫ویـژ ه خواهـد داشـت‪ .‬وی دربـاره شـبکه شـهری و روسـتایی و مقاوم سـازی تاسیسـات و ابنیـه گاز‬ ‫گفـت‪ :‬بیـش از ‪ ۴۱۷‬هزار کیلومتـر شـبکه شـهری و روسـتایی داریـم کـه اماری عظیم اسـت و در بخش‬ ‫مقاو مسـازی شـبکه ها نیـز‪ ،‬کارهـای مهمـی انجـام شـده و این رونـد ادامـه دارد‪.‬‬ ‫بشر الوده به فناوری‬ ‫گانگسترهای مجازی؛ در کمین ِ‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کال هب ــرداری‪ ،‬جع ــل هویت مقامات ش ــرکت و س ــرقت اطالعات حیاتی ش ــوند‪.‬‬ ‫یک ــی از ابزار ه ــای قدرتمن ــد ب ــرای جلوگی ــری از س ــرقت اطالع ــات ش ــخصی‪،‬‬ ‫«اح ــراز هوی ــت چند عامل ــی» ی ــا ‪ MFA‬اس ــت ک ــه از کارب ــر می خواه ــد تا چند‬ ‫فا کت ــور تایی ــد را ب ــرای دسترس ــی به یک منب ــع (به جای ی ــک رمز عب ــور ) ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫حملات سـایبری در سـال ‪ 2021‬بـه باالتریـن حـد خـود رسـید و بـه شـتابی کـه‬ ‫درطـول همه گیـری کوویـد‪ 19-‬ایجـاد شـده بـود‪ ،‬ادامـه داد‪ .‬یکـی از دالیـل‬ ‫ً‬ ‫یهـای بعضـا ناخواسـته و حتـی اجبـاری بـود؛ کـه‬ ‫ایـن افزایـش‪ ،‬دورکار ‬ ‫ً‬ ‫اسـیب پذیری های جدیـدی را ایجـاد کـرد‪ .‬شـبکه های خانگـی معمـوال امنیـت‬ ‫کمتـری دارنـد و افزایـش رونـد اسـتفاده از خدمـات انالین ب هشـکل سـریع تری که تهدید باج افزار‬ ‫ی ب ــرای اخ ــاذی؛ و اغل ــب به جه ـ ِـت مناف ــع‬ ‫طـی پاندمـی در کل جهـان‪ ،‬شـاهدش بودیـم؛ ا گرچه با خلق فرصت هایـی تازه و «باج اف ــزار» نوع ــی حمل ــه س ــایبر ‬ ‫گسـترده همـراه بـوده؛ امـا ازی ‬ ‫یس ــت‪ .‬برای اینک ــه باج اف ــزار در یک سیس ــتم با موفقیت راه اندازی ش ــود‪،‬‬ ‫کسـو‪« ،‬کاهـش امنیـت» را نیز درپی داشـته اسـت‪ .‬مال ‬ ‫ً‬ ‫گزارش اخیر ‪ Global X ETFs‬بااسـتفاده از امارهای جهانی؛ ‪ 10‬نوع از موفق ترین مهاج ــم یا مهاجم ــان بای ــد ابتدا به ش ــبکه های مثال یک ش ــرکت‪ ،‬دسترس ــی‬ ‫ن گفتی ــم؛ می توان از طریق «فیش ــینگ»‬ ‫حملات سـایبری کـه طـی سـال ‪ 2021‬رخ داده را به جه ِـت ایجـاد سـازوکارهای پی ــدا کنن ــد‪ .‬همان طور ک ــه پیش ازای ‬ ‫شه ــای جایگزی ــن مانن ــد به روز رس ــانی های نرم اف ــزاری مش ــکوک‪،‬‬ ‫پیشگیرانه و کاهنده خطرات چنین اقداماتی در اینده‪ ،‬معرفی کرده است‪ .‬این ی ــا رو ‬ ‫پژوهـش‪ ،‬بررس ِ ‬ ‫ـی مسـتندات یـک «وایت پیپـر» (یـا «اوراق سـفید»؛ نوعـی گزارش دسترس ــی را ایج ــاد ک ــرد‪ .‬برای نمون ــه در یک ــی از ای ــن حم ــات‪ ،‬پ ــس از ایجاد‬ ‫معتبـر مـدون یـا راهنمـا بـرای کمـک بـه مطالعه کننـدگان به منظـور درک یـک ی ــک ابزار به روزرس ــانی مخرب در س ــرور رس ــمی ش ــرکت ‪ ،Asus‬بی ــش از ‪57000‬‬ ‫پت ــاپ این برن ــد در روس ــیه‪ ،‬درمعرض تهدید قرار گرفتن ــد‪ .‬محققان‬ ‫مسـئله‪ ،‬حـل یـک مشـکل یـا اتخـاذ یک تصمیم اسـت) که در سـال ‪ 2021‬توسـط دارن ــده ل ‬ ‫‪( Osterman Research‬یـک شـرکت تحقیقـات بـازار‬ ‫متمرکز بر امنیت سـایبری) ارائه شـد را نیز بازبینی کرده‬ ‫نهـا بـا‬ ‫بتـری دسـت یابـد؛ درواقـع‪ ،‬ا ‬ ‫تـا بـه نتایـج مطلو ‬ ‫‪ 130‬متخصص امنیت سایبری از سازمان های متوسط‬ ‫و بـزرگ‪ ،‬مشـورت کردنـد تـا برجسـته ترین حملات را‬ ‫حمله موفق با ایمیل تجاری‬ ‫فهرسـت کننـد؛ کـه به ترتیـب عبارت انـد از‪:‬‬ ‫سطح پایین‬ ‫در فریب کارمندان‬ ‫ِ‬ ‫‪ .1‬حملـه موفـق بـا ایمیـل تجـاری در فریـب کارمنـدان‬ ‫‪%53‬‬ ‫ـطح پایین (‪53‬درصـد)‬ ‫س ِ‬ ‫ارسال پیام فیشینگ منجر به عفونت بدافزار‬ ‫‪ .2‬ارسـال پیـام فیشـینگ منجـر بـه عفونـت بدافـزار‬ ‫‪%49‬‬ ‫(‪49‬در صـد)‬ ‫‪ .3‬ارسـال پیـام فیشـینگ و به خطر افتـادن حسـاب‬ ‫کاربـری (‪47‬درصـد)‬ ‫ارسال پیام فیشینگ‬ ‫‪ .4‬جعـل نـام دامنـه بـرای انجـام کمپین های فیشـینگ‬ ‫و به خطر افتادن حساب کاربری‬ ‫(‪38‬درصـد)‬ ‫‪%47‬‬ ‫شناسایی باج افزار قبل از فعال شدن (‪34‬درصد)‬ ‫‪.5‬‬ ‫ِ‬ ‫ب مدیـر ارشـد‬ ‫‪ .6‬حملـه موفـق بـا ایمیـل تجـاری در فریـ ‬ ‫(‪28‬درصـد)‬ ‫جعل نام دامنه‬ ‫ـرای‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫ـاد‬ ‫ج‬ ‫ای‬ ‫ـه‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ج‬ ‫من‬ ‫ـه‬ ‫ن‬ ‫دام‬ ‫ـت‬ ‫ی‬ ‫هو‬ ‫‪ .7‬جعـل‬ ‫برای انجام کمپین های فیشینگ‬ ‫شـخص ثالـث (‪16‬درصـد)‬ ‫‪%38‬‬ ‫‪ .8‬ایجـاد عفونـت باج افـزاری بـا ارسـال پیـام فیشـینگ‬ ‫(‪14‬درصـد)‬ ‫‪ .9‬حمله موفق باج افزاری (‪10‬درصد)‬ ‫یکـردن سیسـتم های ‪ IT‬داخلـی توسـط‬ ‫‪ .10‬غیرعملیات ‬ ‫حملـه باج افـزاری (‪10‬درصـد)‬ ‫البت ــه این گ ــزارش خاطرنش ــان می کن ــد ک ــه این ارقام‬ ‫حمله موفق با ایمیل تجاری‬ ‫ممک ــن اس ــت حداقل ــی باش ــند؛ زی ــرا س ــازمان ها‬ ‫ب مدیر ارشد‬ ‫در فری ‬ ‫ً‬ ‫احتم ــاال پنه ــان کاری ک ــرده ی ــا ح ــوادث امنیت ــی خود‬ ‫‪%28‬‬ ‫را کم اهمی ــت جل ــوه می دهن ــد؛ حت ــی ش ــاید توانایی‬ ‫تش ــخیص انواع حمالت س ــایبری را نداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫تاثیر حمالت فیشینگ‬ ‫«فیش ــینگ» ب ــه حملـ ـه ای اش ــاره دارد ک ــه در ان‪،‬‬ ‫بش ــونده وانمود می کند موج ــودی قابل اعتماد‬ ‫مرتک ‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن حم ــات می توانن ــد از طری ــق ایمی ــل‪،‬‬ ‫پیامک و حتی اپلیکیشـ ـن های رس ــانه های اجتماعی‬ ‫انجام ش ــوند‪ .‬هدف اغلبش ــان نیز فریـ ـب دادن قربانی‬ ‫ً‬ ‫ایجاد‬ ‫ب ــرای باز کردن ی ــک «پیوند مخ ــرب» و متعاقب ــا‬ ‫ِ‬ ‫راه نف ــوذ اس ــت‪ .‬بازک ــردن پیونده ــای مخ ــرب ک ــه‬ ‫ً‬ ‫می توانن ــد یک نش ــانی اینترنتی در قال ــب لینکی بعضا‬ ‫وسوسـ ـه انگیز باش ــند‪ ،‬می توان ــد منج ــر ب ــه س ــرقت‬ ‫ـازی‬ ‫اطالع ــات ی ــا کردی ‬ ‫ته ــای ف ــردی ی ــا الود هس ـ ِ‬ ‫سیس ــتم ب ــا عفون ــت باج اف ــزار ش ــود‪ .‬س ــرقت داده ها‬ ‫زمان ــی رخ می ده ــد ک ــه مهاج ــم ی ــا مهاجم ــان‪ ،‬ب ــه‬ ‫سیس ــتم های داخلی دسترس ــی یابند؛ که فوق العاده‬ ‫خطرنا ک اس ــت؛ زیرا ب ــه ان ها اج ــازه می دهد مرتکب‬ ‫جعل هویت دامنه منجر به ایجاد خطر‬ ‫برای شخص ثالث‬ ‫‪%16‬‬ ‫حمله موفق باج افزاری‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪85‬درصد‬ ‫شرکت های موردبررسی دراین تحقیق عنوان کرده اند؛‬ ‫ً‬ ‫طی ‪12‬ماه گذشته اقال با یکی از انواع حمالت سایبری‬ ‫مواجه شده اند‪.‬‬ ‫هشـــدار داده اند کـــه حمالت باج افـــزار به مرورزمـــان‪ ،‬خطرنا ک تـــر و پیچیده تر‬ ‫می شـــوند‪ .‬در اقدامـــی مضاعـــف؛ هکرهـــا می تواننـــد عالوه بر ایجـــاد اختالل و‬ ‫قفل کـــردن سیســـتم های اصلـــی ســـازمان ها‪ ،‬داده هـــا را نیـــز بدزدنـــد ت ــا اهرم‬ ‫فشـــار خـــود را پرزورتـــر کنند؛ به این شـــیوه که تهدیـــد کنند‪« :‬ا گر بـــاج موردنظر‬ ‫پرداخت نشـــود‪ ،‬داده های سرقت شـــده منتشـــر یا حتی به باالترین پیشنهاد‪،‬‬ ‫فروخته خواهد شـــد»‪.‬‬ ‫تحت محاصره جهان مجازی‬ ‫جهان مدرن؛ ِ‬ ‫افزایـــش فراوانـــی و پیچیدگـــی فعالیت هـــای مجرمانـــه در حوزه ســـایبری‪ ،‬یک‬ ‫تهدیـــد بزرگ بـــرای جهان اســـت‪ .‬برمبنای گـــزارش ریســـک های جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫«مجمـــع جهانـــی اقتصـــاد» (‪)WEF‬؛ وقـــوع حمالت باج افـــزاری‪ ،‬از ســـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ً‬ ‫تا کنـــون به میـــزان ‪ ۴۳۵‬درصـــد افزایـــش یافتـــه؛ ضمنا بـــراورد می شـــود کمبود‬ ‫ســـه میلیون متخصـــص امنیـــت ســـایبری‪ ،‬در سراســـر جهـــان وجـــود داش ــته‬ ‫باشـــد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬انتظـــار می رود که کســـب وکارها و دولت ها هزینه هـــای خود را‬ ‫بـــرای امنیت ســـایبری‪ ،‬طـــی چند ســـال اینده افزایـــش دهند‪.‬‬ ‫نتایج تحقیق از ‪ 130‬متخصص امنیت‬ ‫سایبری فعال در سازمان های‬ ‫متوسط و بزرگ‪ 10 ،‬حمله برجسته ‬ ‫سایبری را در سال ‪ 2021‬مشخص کرد‬ ‫کهدراین اینفوگرافیکشیوع‬ ‫هریک از ان ها تصویر شده است‪.‬‬ ‫شناسایی باج افزار قبل از فعال شدن‬ ‫ِ‬ ‫‪%34‬‬ ‫ایجاد عفونت باج افزاری‬ ‫با ارسال پیام فیشینگ‬ ‫‪%14‬‬ ‫غیرعملیاتی کردنسیستم های‪IT‬‬ ‫داخلی توسط حمله باج افزاری‬ ‫‪%10‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Bloomberg‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫تورم امریکای التین؛ و بروز شوک سیاسی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫ً‬ ‫افزایـش قیمـت مـواد غذایـی و سـوخت و کال تـورم در امریـکای التیـن‪ ،‬نه تنهـا بـه فقیرتریـن اقشـار جوامع‪ ،‬اسـیب‬ ‫می زند بلکه با دامن زدن به اشـفتگی سیاسـی در کشـورهای این نابرابرترین منطقه‪ ،‬هشـداری برای سـایر نقاط‬ ‫تهـا در سراسـر جهـان جهـت مقابلـه و کاهـش اسـیب های ناشـی از‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ دول ‬ ‫جهـان تلقـی م ‬ ‫افزایش قیمت مواد غذایی و سـوخت‪ ،‬بسـیار تحت فشـارند اما پاسـخ به این معضل در امریکای التین‪ ،‬با خطر‬ ‫شـعله ورتر و فرا گیرتر شـدن مواجـه اسـت‪ .‬تـورم بـاال و پایـدار‪ ،‬از مکزیـک تا برزیل را با افزایش هر چه بیشـتر شـکاف‬ ‫میـان غنـی و فقیـر در منطقـه ای کـه ا کنـون نیـز نابرابرتریـن منطقـه جهـان اسـت‪ ،‬روبـه رو کـرده‪ .‬ایـن معضـل بـا‬ ‫یسـت کـه در سـایر جوامع می تواننـد به وقوع‬ ‫برانگیختـن اشـفتگی سیاسـی‪ ،‬به منزلـه اتفاقـات و پیش بینی های ‬ ‫بپیوندنـد و تلاش سیاسـت گذاران بـرای براورد هکـردن مطالب ههـای اجتماعـی را بـه خـود معطوف سـاخته اند‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫بانک سامان؛ محبوب ترین بانک ایران‬ ‫بـا اعلام دبیرخانـه جشـنواره «بانـک محبـوب مـن»‪ ،‬بانـک‬ ‫سـامان بـا کسـب بیشـترین ارای مردمـی در هشـتمین دوره‬ ‫نسـال متوالـی محبوب تریـن بانـک‬ ‫ رویـداد و بـرای چهارمی ‬ ‫ایـران شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بانـک سـامان؛ طـی‬ ‫ایـن نظرسـنجی سراسـری کـه از خـرداد تـا مردادمـاه امسـال‬ ‫بـا حضـور مشـتریان شـبکه بانکـی کشـور برگـزار شـد‪ ،‬بانـک‬ ‫سـامان از میـان ‪ 26‬بانـک کشـور بـا رای مردمـی به عنـوان‬ ‫محبوب تریـن بانـک ایـران انتخـاب و تندیس این موفقیت‬ ‫را به ویترین افتخارات گذشـته خود اضافه کرد‪ .‬پیش ازاین‬ ‫نیز بانک سـامان طی سـال های ‪ 99 ،98‬و ‪ 1400‬نیز توانسـته‬ ‫بـود نظـر مثبـت مشـتریان شـبکه بانکـی را جلـب و تندیـس‬ ‫نخـود کنـد‪.‬‬ ‫نسـال ها را از ا ‬ ‫محبوب تریـن بانـک ایـران در ای ‬ ‫یسـت که بانـک سـامان در تمامـی ادوار ایـن‬ ‫این در حال ‬ ‫جشنواره خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده و همواره‬ ‫جـزو پنـج بانـک برتـر ایـران بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بانک خاورمیانه و اعطای ‪ ۵۵‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت ازدواج‬ ‫ایران؛ جزو ‪ ۲۰‬کشور اول دنیا در تولید زباله پالستیکی‬ ‫مطهره بستان جوادی‬ ‫یکـه تولیـد پسـماند در ایـران باالتـر از میانگیـن‬ ‫درحال ‬ ‫یسـت‪ ،‬توجـه بـه را ههـای مدیریـت پسـماند و‬ ‫جهان ‬ ‫کسـازی زمیـن از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫پا ‬ ‫طرفـداران و فعـاالن پا کیزگـی محیط زیسـت هرسـال در‬ ‫نهـا‪ ،‬اما کـن‬ ‫کسـازی زمیـن» بـه خیابا ‬ ‫«روز جهانـی پا ‬ ‫عمومـی شـهرها‪ ،‬فضاهای سـبز‪ ،‬سـواحل رودخانـه و دریا‬ ‫می رونـد تـا بـا جمـع اوری زبالـه سـهمی حتـی کوچـک در‬ ‫پا کیز هسـازی زمین داشته باشـند‪ .‬روز جهانی پا ک سازی‬ ‫زمیـن ‪ World Cleanup Day‬یـک رویـداد جهانـی‬ ‫یسـت کـه هرسـاله ‪ ۱۵‬سـپتامبر در بیـش از‬ ‫محیط زیست ‬ ‫‪ ۱۵۰‬کشـور جهـان و بـا حضـور حـدود ‪ ۱۸‬میلیـون داوطلب‬ ‫کسـازی کـره زمیـن از زبال ههـا و بـا هـدف‬ ‫به منظـور پا ‬ ‫فکـردن توجـه بـه خطـرات ناشـی از انباشـت زبالـه‬ ‫معطو ‬ ‫و ارتقـای سـطح حـس مسـئولیت پذیری انسـان ها دربـاره‬ ‫مسـئله پسـماند برگزار می شود‪ .‬پسـماند و مدیریت ان در‬ ‫شهـای پیـش روی‬ ‫دنیـای امـروز یکـی از بزرگ تریـن چال ‬ ‫یکـه زمیـن بـا انـواع پسـماندها‬ ‫محیط زیسـت اسـت طور ‬ ‫از پسـماندهای غذایی گرفته تا پسـماندهای الکترونیک‬ ‫و در سـال های اخیـر بـا پسـماند کرونایـی دسـت وپنجه‬ ‫یکـه بـا مدیریت پسـماندهای تولیدی‬ ‫نـرم می کنـد درحال ‬ ‫می توانیـم بـه سـرمایه گذاری در محیط زیسـت بپردازیـم‪.‬‬ ‫به گفتـه شـینا انصـاری؛ زمیـن به علـت انـواع مخاطـرات‬ ‫و الودگی هایـی کـه بشـر به وجـود اورده‪ ،‬در وضعیـت‬ ‫یبـرد کـه این وضعیـت وظیفـه انسـان‬ ‫ناسـالمی بسـر م ‬ ‫را در برابـر حفـظ و حراسـت از تنهـا سـکونتگاه بشـر‬ ‫بیش ازپیـش پررنـگ می کنـد‪ .‬بدین جهـت روز جهانـی‬ ‫کسـازی زمیـن فرصـت مغتنـم بـرای گسـترش ا گاهـی‬ ‫پا ‬ ‫دراین زمینـه اسـت‪ .‬مدیـرکل محیط زیسـت و توسـعه‬ ‫پایـدار شـهرداری تهـران درادامـه می گویـد‪ :‬منابـع‬ ‫طبیعـت فرصتـی بـرای انسـان اسـت و بـرای اسـتمرار‬ ‫یسـت امـا امـروزه این فرصـت‬ ‫زیسـت و زندگـی بشـر ضرور ‬ ‫ارزشـمند به دسـت خـود انسـان ها درمعرض نابـودی قـرار‬ ‫گرفتـه‪ .‬اسـتفاده از پالسـتیک های یک بارمصـرف و تولیـد‬ ‫زبال ههـای پالسـتیکی باعـث الودگـی زمین شـده طوری که‬ ‫در سـال های اخیـر تولیـد زبالـه بیش ازپیـش افزایـش‬ ‫کسـازی زمیـن را تلنگری می داند‬ ‫یافتـه‪ .‬او روز جهانـی پا ‬ ‫تـا بیش ازپیـش بـه موضـوع پراهمیـت حفـظ و حراسـت از‬ ‫زمینـی کـه تنهـا مامـن و پناهـگاه انسـان ب هشـمار مـی رود‪،‬‬ ‫پرداختـه شـود و این فرصـت را دراختیـار انسـان ها قـرار‬ ‫می دهـد تـا بـرای حیـات سـیاره ای کـه روی ان زندگـی‬ ‫می کننـد‪ ،‬کاری کننـد‪ .‬ازایـن رو بیـش از یک میلیاردنفـر‬ ‫کسـازی طبیعـت‬ ‫در جهـان بـا شـرکت در برنام ههـای پا ‬ ‫درایـن روز نمادیـن بـر خطـرات نابـودی زمیـن توسـط‬ ‫پسـماندها به ویـژه پسـماندهای سـمی صنعتـی و‬ ‫پسـماندهای پالستیکی تا کید می کنند‪ .‬ابتکارعمل های‬ ‫متعـدد فعـاالن محیط زیسـت بـا تاثیـر بـر ارتقـای امـوزش‬ ‫عمومـی درمـورد خطـرات مرتبـط بـا پرا کند هشـدن زبالـه‬ ‫نمـدت اثـار نامطلـوب‬ ‫در طبیعـت می توانـد در میا ‬ ‫پالسـتیک و پسـماند را در طبیعـت کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫طبـق امـار ‪( World Population Review‬سـازمانی کـه‬ ‫داد ههـای امـاری جمعیتـی بـه روز را دربـاره کشـورها ارائـه‬ ‫می دهـد)؛ در سـال ‪ ۲۰۲۱‬ایـران رتبـه ‪ ۱۷‬در تولیـد زبالـه را‬ ‫نشـهر تهـران هـر‬ ‫داشـت‪ .‬همچنیـن به نقـل از اطلـس کال ‬ ‫فـرد میانگیـن سـاالنه شـش برابر وزن خـود زبالـه تولیـد‬ ‫می کنـد‪ .‬متوسـط سـرانه زبالـه تولیدشـده در تهـران‬ ‫‪ ۳۲۰‬کیلوگـرم اسـت‪ .‬ازسـویی درحالی که سـرانه تولید زباله‬ ‫در جهـان حـدود ‪ ۱۱۰‬کیلوگـرم در سـال و سـرانه روزانـه در‬ ‫مقیـاس جهانـی ‪ ۲۵۰‬تـا ‪ ۳۰۰‬گـرم اسـت‪ ،‬این رقـم در ایـران‬ ‫‪ ۶۰۰‬گرم و در شـمال شـهر تهران ‪ ۱۲۰۰‬گرم اسـت‪ .‬همچنین‬ ‫تکثـر کیسـه های پالسـتیکی در تفکیـک پسـماندها و‬ ‫نهـا از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪ .‬طبـق‬ ‫بازیافـت ا ‬ ‫امـار جهانـی؛ ایـران جـزو ‪ ۲۰‬کشـور اول دنیـا در تولید زباله‬ ‫یسـت‪ .‬سـاالنه چهارمیلیون تن زباله پالسـتیکی‬ ‫پالستیک ‬ ‫نتـن از ان مربـوط بـه‬ ‫یشـود کـه نیم میلیو ‬ ‫تولیـد م ‬ ‫یسـت‪ .‬هـر ایرانـی روزانـه متوسـط‬ ‫کیسـه های پالستیک ‬ ‫سـه کیسـه پالسـتیکی مصـرف می کنـد کـه ‪ ۹۶‬درصـد از‬ ‫یشـود‪ .‬بـا امـوزش و‬ ‫نهـا مسـتقیم وارد سـطل زبالـه م ‬ ‫ا ‬ ‫ترغیـب شـهروندان بـه اسـتفاده از کیسـه های پارچـه ای‬ ‫ب هجـای کیسـه های پالسـتیکی ایـن امـار پاییـن می ایـد و‬ ‫فرهنـگ اسـتفاده از کیسـه های قابل شست وشـو نیـز در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کشـور ایجـاد م ‬ ‫به گفتـه محمـد الموتـی (کارشـناس حـوزه پسـماند)؛‬ ‫دررابط هبـا جایـگاه محیط زیسـت در مدیریـت پسـماند‪،‬‬ ‫وقتی فا کتور محیط زیست را در مسئله مدیریت پسماند‬ ‫یشـویم به هیچ وجـه اهمیتی‬ ‫بررسـی می کنیـم‪ ،‬متوجـه م ‬ ‫بـه محیط زیسـت داده نشـده‪ .‬در کشـور مـا به علـت‬ ‫نبـود مدیریـت سـامانمند پسـماند‪ ،‬در بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫روسـتاها نقطه ای وجود دارد که پسـماند دپو و سـوزانده‬ ‫یشـود و تولید شـیرابه می کند‪ .‬جانمایی ‪ ۳۷‬هزار نقطه‬ ‫م ‬ ‫دپـوی زباله درسـت انجام نشـده و شـیرابه حاصـل از این‬ ‫ً‬ ‫پسـماند مسـتقیما وارد منابـع اب زیرزمینـی و به تبـع ان‬ ‫یشـود‪ .‬این وضعیـت باعـث می شـود‬ ‫وارد اب کشـاورزی م ‬ ‫تـا اب دارای فلـزات سـنگین شـود و جانمایـی نادرسـت‬ ‫لهـای دپـوی زبالـه باعـث شـده تـا شـیرابه ان‬ ‫برخـی مح ‬ ‫نهـا نشـت کنـد‪ .‬وی می افزایـد‪ :‬وقتـی تفکیـک‬ ‫بـه ابخوا ‬ ‫پسـماند به درسـتی مدیریـت نشـود‪ ،‬در مرحلـه انتقـال‬ ‫نیز به علت اسـتفاده از وسـایل حمل ونقل غیراسـتاندارد‬ ‫ن سـبب‬ ‫مسـیر انتقـال مملـو از زبالـه خواهـد شـد و ایـ ‬ ‫یشـود کـه الودگـی هـوا را در پی‬ ‫ایجـاد گازهـای مختلـف م ‬ ‫خواهنـد داشـت‪ .‬متاسـفانه مسـئوالن مدیریـت پسـماند‬ ‫تصـور می کننـد کـه مدیریـت پسـماند تنهـا برداشـتن زباله‬ ‫از جایـی و انتقـال ب هجـای دیگـر و درنهایـت سـوزاندن ان‬ ‫اسـت‪ .‬الموتی بااشـاره به موضوع پسماندهای پالستیکی‬ ‫و تجدیدناپذیـر می گوید‪ :‬دسـتورالعمل های ناقصی برای‬ ‫مدیریـت‪ ،‬رسـیدگی و نظـارت بـر پسـماندهای پالسـتیکی‬ ‫نهـا نیـز اجـرا نمی شـود‪ .‬مـا نیازمنـد‬ ‫وجـود دارد امـا هما ‬ ‫نهادین هکـردن موضـوع مدیریـت پسـماند‪ ،‬مدیریـت‬ ‫پا کیزگـی و مدیریـت زندگـی سـالم بـرای تولیـد پالسـتیک‬ ‫در خانواد ههـا هسـتیم‪ .‬بایـد سـبک زندگـی سـالم‬ ‫زیسـت محیطی در کشـور مـا تبدیـل بـه ارزش و هنجـار‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫اطالع رسـانی در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی‬ ‫می توانـد راهـی مناسـب بـرای فرهنگ سـازی بیشـتر‬ ‫درجهـت کاهـش تولیـد پسـماند و شـیوه های صحیـح‬ ‫نهـا زمانـی ممکـن می شـود‬ ‫دفـع ان باشـد امـا همـه ای ‬ ‫کـه انـان اقنـاع شـوند کـه نفـع نهایـی این اقدامـات بـه‬ ‫یگـردد‪ .‬ا گـر مـردم تاثیـر تفکیـک پسـماند‬ ‫نهـا برم ‬ ‫خـود ا ‬ ‫یـا رعایـت دیگـر ملزومـات زیسـت محیطی را در زندگـی‬ ‫ً‬ ‫روزمـره خـود ببیننـد حتما خود بـرای این کارها پیش قدم‬ ‫می شوند‪ /.‬ایسنا‬ ‫بانک خاورمیانه در پنج ماهه ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬برای عمل‬ ‫بـه بخشـی از مسـئولیت اجتماعـی خویـش بـا اختصـاص‬ ‫شـعبه ویژه برای تسـهیالت ازدواج در مجموع ‪55‬میلیارد و‬ ‫‪700‬میلیون ریال به متقاضیان این نوع تسهیالت اعطا کرد‪.‬‬ ‫همچنین به عنوان تسهیالت فرزنداوری از تاریخ ‪ ۱۸‬خرداد‬ ‫تـا پایـان مرداد سـال ‪ ۱۴۰۱‬مبلغ ‪10‬میلیـارد و ‪400‬میلیون ریال‬ ‫به متقاضیان تسـهیالت پرداخته شـده اسـت‪ .‬وام ازدواج و‬ ‫فرزنـداوری یکـی از انـواع تسـهیالت با نرخ چهاردرصد اسـت‬ ‫کـه بـا هـدف تسـهیل ازدواج و فرزنـداوری در جامعه بـه افراد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫واج دشـرایط اعطا م ‬ ‫برگزاری قرعه کشی بانک گردشگری‬ ‫در مهر ماه ‪1401‬‬ ‫جشـنواره قرعه کشـی حسـاب های قرض الحسـنه بانـک‬ ‫گردشگری با عنوان «مهرریزان» در روز ‪ 30‬مهرماه ‪ 1401‬برگزار‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بانـک گردشـگری؛ هدف‬ ‫م ‬ ‫از برگـزاری این رویـداد‪ ،‬قدردانـی از نیت خیر سـپرده گذاران و‬ ‫ایجـاد زمین ههـای افزایـش مشـارکت عمومی برای گسـترش‬ ‫ایـن سـنت پسـندیده اسـت‪ .‬دوره محاسـبه امتیـازات بـرای‬ ‫شـرکت در قرعه کشـی و اعطـای جوایـز از اول مـرداد تـا ‪25‬‬ ‫‪ 3‬مهر مـاه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫مهر مـاه ‪ 1401‬و روز قرعه کشـی ‪ 0‬‬ ‫حداقل موجودی حسـاب‏های قرض ‏الحسـنه برای شرکت‬ ‫در قرعه کشـی حسـاب های قرض الحسنه بانک گردشگری‬ ‫مبلـغ یک میلیون ریـال اسـت‪ .‬هـر یک میلیون ریـال‬ ‫مانـده موجـودی روزانـه در سـپرده‏ های قرض الحسـنه‪،‬‬ ‫برابـر یـک شـانس اسـت‪ .‬جوایـز در نظر گرفت هشـده بـرای‬ ‫قرعه کشـی شـامل یـک سـکه تمام بهـار ازادی بـرای ‪ 10‬نفـر‪،‬‬ ‫یـک نی مسـکه بهـار ازادی بـرای ‪ 20‬نفـر‪ ،‬یک ربـع سـکه بهـار‬ ‫ازادی بـرای ‪ 40‬نفـر‪ 200 ،‬جایـزه نقـدی ‪ 20‬میلیون ریالـی‪20 ،‬‬ ‫کمک هزینـه ‪ 50‬میلیون ریالـی برای سـفر به عتبـات عالیات‪،‬‬ ‫‪ 50‬کمک هزینـه ‪ 100‬میلیون ریالـی بـرای خریـد کاالی بـادوام‬ ‫داخلـی و هـزاران جوایـز نقـدی و غیرنقـدی دیگـر اسـت‪.‬‬ ‫امـکان افتتـاح حسـاب هـم ب هصـورت حضـوری از طریـق‬ ‫شـعب بانـک گردشـگری و هـم غیر حضـوری توسـط‬ ‫بسـایت ‪ ،Tobank.ir‬بدون‬ ‫اپلیکیشن ‪ ToBank‬به نشانی و ‬ ‫هزینـه صـدور و بـا ارسـال کارت به نشـانی مشـتری فراهـم‬ ‫اسـت‪ .‬بانـک گردشـگری ‪ 100‬شـعبه در سراسـر کشـور دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا بانـک گردشـگری به عنـوان یـک بانـک خصوصـی‬ ‫از سـال گذشـته تاکنـون در راسـتای تسـهیالت تکلیفـی‬ ‫بانـک مرکـزی ایـران بال غبـر ‪ 6800‬فقـره تسـهیالت حـدود‬ ‫شهـای ازدواج‪ ،‬ودیعـه مسـکن و‬ ‫‪ 4800‬میلیارد ریـال در بخ ‬ ‫فرزنـداوری پرداخـت کـرده‪ .‬تاکنـون ‪ 72‬درصـد متقاضیـان‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج و ‪ 60‬درصـد متقاضیـان‬ ‫تسهیالت فرزنداوری با مراجعه به شعب بانک گردشگری و‬ ‫تکمیـل مـدارک‪ ،‬از تسـهیالت مذکـور بهره منـد شـدند‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫ایا«سیرک»هنریتوسعه گرا ست؟‬ ‫دکتر شهال اسالمی‬ ‫ایـا سـیرک هنـری توسعه گر اسـت؟ ایـا هنرمندانـی کـه در‬ ‫سـیرک کار می کننـد هنرمندانـی توسـعه گرا هسـتند؟ گفتـه‬ ‫نبـار سـیرک به وسـیله فردی ناشـناس معرفی‬ ‫یشـود اولی ‬ ‫م ‬ ‫شـده کـه بـا انجـام حرکاتـی کـه دیگـران قـادر بـه انجـام ان‬ ‫نبودنـد‪ ،‬مـردم را بـه خـود جلـب کـرده و بـا حـرکات نمایشـی‬ ‫مـردم را کـه به صـورت دایـره دور او حلقـه زده بودنـد‪ ،‬سـرگرم‬ ‫یکـرد و باعـث نشـاط و شـادی و هیجـان و تعجـب مـردم‬ ‫م ‬ ‫نبـار واژه «سـیرک» بـه التین به وسـیله رومیان‬ ‫یشـد‪ .‬اولی ‬ ‫م ‬ ‫بـه کار بـرده شـد کـه شـامل محوطـه وسـیعی بـود کـه محـل‬ ‫شهـای مهیجـی همچـون اسـب دوانی‪ ،‬حـرکات‬ ‫نمای ‬ ‫ا کروباتیک‪ ،‬مسـابقه ارابه رانی و کشـتی بوده اسـت‪ .‬سـیرک‬ ‫در زبـان یونانـی به معنای دایره اسـت (‪)circus‬؛ دایره ای که‬ ‫نهـا‬ ‫یشـد و ا ‬ ‫به واسـطه هنرمنـدان و اعضـای سـیرک زده م ‬ ‫در ایـن دایـره بـا مخاطبانشـان تعامـل داشـته و در پایان کار‬ ‫بـا تعظیـم و فروتنـی از بینندگانشـان تشـکر می کردنـد؛ البته‬ ‫کهـا‪،‬‬ ‫همیشـه و در ابتـدای ورود هـر هنرمنـد ازجملـه دلق ‬ ‫ا کروبات باز هـا‪ ،‬حیوانـات اموزش دیـده‪ ،‬هنرمند تراپـز‪،‬‬ ‫اجرا کننـدگان موسـیقی‪ ،‬رقصنـدگان‪ ،‬شـعبده بازهـا‪ ،‬همـه و‬ ‫همـه در یـک دایـره دوری زده و سـپس تعظیمـی کـرده و‬ ‫مشغول به ارائه کار و هنر تخصصی خود می شدند‪ .‬سیرک‬ ‫نیـز ماننـد همـه هنرهـای دیگـر دسـتخوش تغییـرات و‬ ‫تحوالت بسیارزیادی چه در سبک اجرا و چه در به کارگیری‬ ‫از افراد شـده اسـت‪ .‬پدر سـیرک دنیا «فیلیپ استلی»سـت‪.‬‬ ‫او اولین کسـی بود که سـیرک خود را در ‪ ۱۷۶۵‬در انگلسـتان‬ ‫بنـا نهـاد و از سـده ‪ ۱۷۰۰‬میلادی اغاز به کار کرد‪ .‬او در سـیرک‬ ‫کهـا‪ ،‬حیوانـات را مشـده شـامل‬ ‫خـود از شـعبده بازها‪ ،‬دلق ‬ ‫میمون‪ ،‬فیل‪ ،‬شیر و خرس استفاده می کرد‪ .‬این سیر ک ها‬ ‫نهـا‬ ‫همیشـه به کمـک هنرمندانشـان و به واسـطه هنـر ا ‬ ‫ی و نشـان دادن زیبایی ها پیام هایی چون‬ ‫جدای از سـرگرم ‬ ‫قـدرت‪ ،‬تمرکز‪ ،‬توجه‪ ،‬امید‪ ،‬مسـائل و مشـکالت مـردم زمان‬ ‫خـود و جامعـه ان دوره را نیـز در قالبـی ظریـف و هنـری معنا‬ ‫کـرده و در اختیـار مخاطـب قـرار می دادنـد‪ .‬ازسـوی دیگر بـا‬ ‫گهـا‪ ،‬زبان‪ ،‬دانش‪ ،‬نـوع غذا‪ ،‬نوع‬ ‫نگاهـی بـه گونا گونی فرهن ‬ ‫نهـای مختلـف‬ ‫پوشـا ک‪ ،‬سـنت ها‪ ،‬باورهـا‪ ،‬مذاهـب و دی ‬ ‫یهـا‬ ‫باعـث اشن اشـدن افـراد منطقـه بـا ایـن گونا گون ‬ ‫یشـدند‪ .‬البته قرار دادن صنایع دسـتی و فروش ان ها نیز‬ ‫م ‬ ‫گهـا نقـش بسـزا و تاثیر گـذاری داشـته‬ ‫در جابه جایـی فرهن ‬ ‫نهـم باعث توسـعه فرهنگی‪ ،‬توسـعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اسـت کـه ا ‬ ‫یشـد‪ .‬سـیرک در ایـران بـرای‬ ‫رونـق مالـی و داد وسـتد م ‬ ‫نبـار توسـط مـردی از اهالـی شـیراز ب هنـا م «خلیـل‬ ‫اولی ‬ ‫نگـذاری شـد او بـا منـش پهلوانـی و قـدرت‬ ‫عقـاب» بنیا ‬ ‫بسـیار توانسـت فرهنـگ هنـر سـیرک را در ایـران پای هگـذاری‬ ‫کند‪« .‬خلیل عقاب» به اتفاق همسـرش «شـهال اشـکبوس»‬ ‫کـه مدیریـت سـیرک را به عهـده داشـت‪ ،‬به اقصی نقـاط دنیا‬ ‫از جملـه ایتالیـا‪ ،‬ایرلنـد‪ ،‬انگلیـس و ‪ ...‬سـفر می کردنـد و‬ ‫بدین وسـیله ایـن هنرمنـد نـام اور توانسـت فرهنـگ و هنـر‬ ‫ایـران را از طریـق سـیرک به معـرض تماشـای جهانیـان‬ ‫برسـاند‪ .‬او با بلند کردن فیل ‪ ۱۴۰۰‬کیلوگرمی با پاهای خود و‬ ‫بلن دکـردن ‪ ۴۵۰‬کیلوگـرم بـا دنـدان‪ ،‬رکوردهایـی را در دنیـا بـه‬ ‫جـای گذاشـت و کشـتی ایـران و مـرام پهلوانـی را کـه خـاص‬ ‫ایرانیـان ان زمـان بـود‪ ،‬بـه رخ کشـورهای مختلـف کشـید‪.‬‬ ‫یهـای سـیرک در هنر توسـعه گرا‬ ‫یکـی از خصوصیـات و ویژگ ‬ ‫گهـا و عقایـد‪ ،‬سـنن‪ ،‬باورهـا‪ ،‬پوشـا ک‪،‬‬ ‫جابه جایـی فرهن ‬ ‫تهـای‬ ‫غـذا‪ ،‬دانـش‪ ،‬زبـان خالقیـت و اندیشـه ها و بصیر ‬ ‫نویـی بـود کـه در اثـر ایـن جابه جایـی انجـام می گرفـت و‬ ‫هر کـدام از هنرمنـدان با توج هبـه کار خـود پیامـی را بـه‬ ‫مخاطـب خـود ارسـال می کردنـد‪ .‬بندبـازان و‬ ‫ا کروباتیـک کاران‪ ،‬توجـه و تمرکـز و هیجـان را بـه مخاطـب‬ ‫می دادنـد؛ قـدرت‪ ،‬قدرتمنـدی و امیـد را افرادی که اجسـام‬ ‫و موجودات را سنگین را جابه جا می کردند به مخاطب القا‬ ‫یکـه بشـر همـواره در طـول زندگـی خـود‬ ‫می کردنـد و از انجای ‬ ‫کهـا‬ ‫بـه فکـر یافتـن سـرگرمی از طریـق هنـر بـوده اسـت‪ ،‬دلق ‬ ‫یسـت مـردم را‬ ‫هرکـدام بـا زبـان بـدن کـه یـک زبان بین الملل ‬ ‫جهـای‬ ‫نهـا را از دردهـا و رن ‬ ‫بـه خنـده وادار می کردنـد و ا ‬ ‫زندگـی دور کـرده و وسـیله ای بـرای پرتـاب امیـد و شـادی در‬ ‫فضـا بودنـد‪ .‬سـیرک بـا زرق و برقش‪ ،‬با موسـیقی‪ ،‬با رقص‪ ،‬با‬ ‫سهـای رنگارنـگ سـنتی و اوازهـای مردمـی‪ ،‬انسـان ها را‬ ‫لبا ‬ ‫بـه دنیـای خیال می برد‪ .‬سـیرک با هیجانی طالیی‪ ،‬قلب ها‬ ‫یکـرد ‪ .‬بازارهایـی کـه‬ ‫را سـحر و ذهـن و روح افـراد را تسـخیر م ‬ ‫یشـد‪ ،‬باعث دا د وسـتد صنایع محلی‬ ‫در کنار ا ن ها ایجاد م ‬ ‫در هـر کشـوری بـود کـه در گـذر از کشـورهای دیگـر‪ ،‬خـود‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫موجـب رونـق اقتصـادی و جابه جایـی سـرمایه م ‬ ‫همیشـه سـیرک عجیب تریـن شـخصیت ها را جذب کـرده و‬ ‫مهیج تریـن نمایـش را فراهم می اورده اسـت‪ .‬شـاید در ابتدا‬ ‫وجـه مشـترکی بـا انچـه امـروزه می بینیـم نداشـت؛ امـا‬ ‫به تدریـج بـه یـک صنعـت و بعـد از ان از بعضـی جهـات‬ ‫به نوعـی بـه تلویزیونـی قبـل از ادبیـات تبدیـل شـد‪ .‬ا کنـون‬ ‫تهـای هنـری قـرار دارد کـه‬ ‫نیـز در زمـره یکـی از فعالی ‬ ‫به واسـطه هنرمنـدان توانمنـد و پیا مهـای ارسـالی بـه‬ ‫مخاطبیـن نقـش مهمـی در توسـعه کشـورها دارد‪.‬‬ ‫«سـوارکاری» در قدیم و «اتومبیل رانی در دیوار وحشـت» از‬ ‫مهم ترین برنامه های سیرک در گذشته و حال بوده است‪.‬‬ ‫نمایش های «پرواز پرش» شـامل پرش از روی مانع‪ ،‬حلقه‬ ‫و رقـص دونفـره بـا اسـب‪ ،‬پ ابـاز بـا زاویـه ‪ ۱۸0‬درجـه روی دو‬ ‫اسـب به صورت افقی‪ ،‬اجزای اشـکال هندسـی مانند هرم یا‬ ‫شهـا‬ ‫سـتون را اجـرا می کردنـد کـه هنرمنـدان این گونـه نمای ‬ ‫ً‬ ‫معمـوال صحن ههـای نمایشـی شـخصیت های محبـوب و‬ ‫معـروف را تقلیـد کـرده و ایـن دیگـر فقـط یـک نمایـش نبود؛‬ ‫بلکـه یـک نمـاد اجتماعـی ب هشـمار می رفـت‪ .‬دلقک ها تنها‬ ‫نهـا سـا کت و‬ ‫کارشـان خندانـدن مـردم بـود؛ گروهـی از ا ‬ ‫بـدون صـدا بـا حـرکات پانتومیـم موجـب خنـده و سـرگرمی‬ ‫نهـا‬ ‫کسـری هـم کـه بـه ا ‬ ‫یشـدند و ی ‬ ‫مـردم م ‬ ‫یهـای شکسـپیری» می گفتنـد‪ ،‬از تمـام منابـع‬ ‫«دلقک ها ‬ ‫زبانـی بـرای خنـدان مـردم اسـتفاده می کردنـد و در البـه الی‬ ‫صحبت هایـش برخـی نـکات اجتماعـی و مشـکالت و‬ ‫بهـای هنـری بـا ظرافـت ارائـه‬ ‫یهـای مـردم را در قا ‬ ‫درگیر ‬ ‫ً‬ ‫نهـا بازگویـی مشـکالتی بـود کـه معمـوال از‬ ‫می دادنـد‪ .‬کار ا ‬ ‫معیشـت مـردم‪ ،‬درد‪ ،‬رنـج‪ ،‬فقـر و بیـکاری سرچشـمه‬ ‫می گرفـت و در قالبـی طنـز عنـوان می شـد؛ امـا برخـی از‬ ‫کهـا بـدون صحبـت بـا حـرکات بدنـی خـود موجـب‬ ‫دلق ‬ ‫یشـدند و در ضمـن بـا زبـان‬ ‫خنـده و سـرگرمی مخاطبـان م ‬ ‫بـدن پیـام و معنایـی را بـه مخاطـب القـا می کردنـد؛ امـا‬ ‫حیوانـات هـم بخـش دیگـری از سـیرک ها بودنـد در طـول‬ ‫اسـارت خـود در سـیرک اهلـی شـده و ان هـا را وادار بـه انجام‬ ‫حرکات نمایشی می کردند البته این اسارت حیوانات برای‬ ‫ً‬ ‫افرادی که خصوصا از قشـرجوانان و نوجوانان بودند‪ ،‬ترحم‬ ‫و دلسـوزی را به همـراه داشـته و گاهـی نیـز تـوام بـا خشـم‬ ‫یشـد؛ امـا ا کثر مـردم از حـرکات این حیوانات تعلیم دیده‬ ‫م ‬ ‫لـذت بـرده و غـرق در حیـرت و تعجـب می شـدند؛ هرچند با‬ ‫توسـعه انسـانی و رشـد اندیشـه های اخالقـی و تفکـر و تامـل‬ ‫در حـوزه محیـط زیسـت‪ ،‬جمعیـت زیـادی در این راسـتا‬ ‫گر دهـم امدنـد تـا حمایـت خـود را از حیوانـات ابـراز کننـد و از‬ ‫نهـا دفـاع کننـد؛ و ایـن کار در سـیرک در کنـار‬ ‫حقـوق ا ‬ ‫سهـای مثبتـی کـه دربرگیرنـده امیـد‪ ،‬شـادی‪ ،‬قـدرت‪،‬‬ ‫پال ‬ ‫تواضع‪ ،‬تمرکز‪ ،‬توجه‪ ،‬تفکر انتقادی تامل و اندیشـیدن بود‬ ‫و به واسـطه هنـر ان را معن اسـازی می کردنـد؛ بـا پالس هـای‬ ‫منفـی چـون بردگـی و اسـارت حیوانـات نیـز همـراه بـود؛‬ ‫نحـال پیامـی کـه به واسـطه ایـن هنرهـای نمایشـی‬ ‫درعی ‬ ‫یشـد ارام ارام بـه موجـی تبدیـل شـد کـه بـه توسـعه‬ ‫بیـان م ‬ ‫شـاخه های مختلـف حمایـت از حقـوق حیوانـات منجـر‬ ‫گردیـد؛ البتـه عـده ای همچنـان معتقدنـد کـه در قدیـم‬ ‫حیوانـات اسیر شـده و را مشـده حـرکات بسـیار زیبـای‬ ‫ورزشـی‪ ،‬هنـری را انجـام می دادنـد؛ مثـل پریـدن از حلقـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ایسـتادن‪ ،‬رقصیدن و ‪ ...‬اما نهایتا این پالس های منفی که‬ ‫به واسـطه سـیرک ها بر سـر زبان ها افتاد‪ ،‬موجب ایجاد این‬ ‫مـوج جدیـد شـد کـه ایـن معنا و پیـام ناخـودا گاه به واسـطه‬ ‫ً‬ ‫نهـا بـه مخاطبانشـان رسـید و انتقـال یافـت و مثلا ا کنون‬ ‫ا ‬ ‫در الیح ههـای جدیـد حقـوق حیوانـات کشـور فرانسـه‬ ‫اسـتفاده از حیوانـات وحشـی را در برنامـه زنـد ه سـیرک و‬ ‫نهـا و پـرورش مینـک در مـزار ع‬ ‫همچنیـن نمایـش دلفی ‬ ‫ممنـوع شـده و فعـاالن محیـط زیسـت و حامیـان پرشـور‬ ‫حقـوق حیوانات از قانونـگ ذاران خواهان حذف حیوانات‬ ‫یتـوان گفت که هنر توسـعه گرا‬ ‫از سـیر ک شـده اند‪ .‬چنیـن م ‬ ‫این گونه به توسـعه کشـور کمک می کند و حتی این مسئله‬ ‫باعـث شـده کـه حـزب «امانوئـل مکـرون» الیحـه ای را کـه‬ ‫گامـی تاریخـی در مبـارزه بـرای حقـوق حیوانـات دانسـته‬ ‫اسـت اجـرا کنـد و بازیگـر فعـال و حامـی حقـوق حیوانـات‬ ‫«برژیـت بـاردو» ان را پیشـرفته بـزرگ بدانـد؛ البتـه ایـن‬ ‫ممنوعیـت در ا کثـر سـیرک های جهـان و ایالت هـا در امریکا‬ ‫همچون نیویورک‪ ،‬سان فرانسیسـکو‪ ،‬سـان نیو مکزیکو و ‪...‬‬ ‫لحـاظ شـده اسـت؛ امـا ب ههـر روی‪ ،‬سـیرک از هنـر توسـعه گرا‬ ‫بهـره می گیـرد و جـزو هنرهـای نمایشی سـت کـه از خالقیـت‬ ‫بسـیاری برخـوردار اسـت و بـرای توسـعه کشـور از طریـق‬ ‫خوب شـدن حـال مـردم معنـا و مفهوم سـازی می کنـد ‪.‬‬ ‫در واقـع می تـوان گفـت کـه سـیرک‪ ،‬ترکیبـی از هنرهـای‬ ‫یتـوان‬ ‫نمابشـی خلاق و سـرگرمی های خیابانی سـت و م ‬ ‫چنیـن برداشـت کـرد کـه ایـن مجموعـه‪ ،‬بزرگ تریـن‬ ‫تولید کننده تئاتر در جهان است‪ .‬امروزه مفهوم هنر سیرک‬ ‫از سـرگرمی بـه سـطوح باالتـری ارتقـاء یافتـه و از خالقیـت و‬ ‫کیفیـت بیشـتری برخـوردار اسـت‪ .‬هنرمنـدان توانسـته اند‬ ‫کاری خالقانـه انجـام دهنـد کـه می توانـد در توسـعه هنـری‪،‬‬ ‫فرهنگـی هـر جامعـه نقـش بسـزایی داشـته باشـد‪ .‬افـراد‬ ‫بسـیاری در سـیرک مشـغول به کار هسـتند؛ ماننـد افـراد‬ ‫داد زن‪ ،‬دختـران عروسـک پوش بود‪ ،‬مقلدها‪ ،‬هنرمندهای‬ ‫خیابانی اندرونه گو‪ ،‬تک گوها‪ ،‬گروه های نمایش صحنه ای‪،‬‬ ‫هنرمنـدان چند رشـته ای یـا چنـد مهارتـی‪ ،‬اسـتنداپ‬ ‫کمدین هـا و شـعبده باز ها‪ ،‬راهنمـای گردشـگری کـه از‬ ‫فرهنـگ و سـنن و بـاور مـردم ان سـیرک می گویـد و در گـذر از‬ ‫کشـورهای مختلـف بـا جابه جایـی فرهنگ هـا زبـان اداب و‬ ‫رسـوم‪ ،‬لبـاس‪ ،‬خـورا ک و دانـش و بینـش مختلـف در طـول‬ ‫مسـافرت بـا مـردم مناطـق دیگـر تعامـل برقـرار کـرده اسـت‪،‬‬ ‫همـه و همـه ایـن انتقـال فرهنگـی را انجـام می دهنـد‪ .‬یـک‬ ‫هنرمند سـیرک نواوری در اجراهای هنری دارد؛ توانایی در‬ ‫شـناخت زیبا شناسـی در نمایـش‪ ،‬اشـنایی بـا واژگان مـورد‬ ‫اسـتفاده‪ ،‬اشـنایی بـا اصـول ایمنـی و بهداشـتی‪ ،‬اجـرای‬ ‫نمایش هـای طراحی شـده و اجـرای تئاتـر هنرهـای‬ ‫صحنـه ای ازجملـه توانایی هـای اوسـت‪ .‬همچنیـن یکـی از‬ ‫مهم تریـن بخش هایی سـت کـه در سـیرک باعـث‬ ‫همزادپنـداری و همانند سـازی مخاطـب با اجراهـای ناب و‬ ‫معنـادار هنرمنـدان ان اسـت؛ البتـه گاهـی هنرمنـد بـا ا کران‬ ‫تئاتر شکسپیر و دیگر هنرمندان نامی جهان و روی صحنه‬ ‫سـعی می کنـد تمـام دیالوگ هـای موردنظـر را به درسـتی ادا‬ ‫کـرده و بـا مخاطـب خـود تعامـل برقـرار کنـد؛ درهمین راسـتا‬ ‫گویـش قـوی نیـز در اجراهـای هنـری بسـیار مهـم اسـت‪.‬‬ ‫درواقـع سـرگرم کردن مخاطـب بـا اجراهـای شـگفت انگیز و‬ ‫خطرنـا ک‪ ،‬شـرکت در اجراهـای گروهـی و تک نفـره ایـن‬ ‫امـکان را بـه افـراد می دهـد تـا بتواننـد از بینش هـای خـود‬ ‫یهـای‬ ‫بصیرت هـای تـازه خلـق کـرده و هنرمنـدان از توانای ‬ ‫هنـری جهـت انتقـال معنـا بـه مخاطـب اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫تقویـت روحیـه عـزت‪ ،‬افتخـار‪ ،‬خودبـاوری‪ ،‬امیـدواری و‬ ‫نشـاط فـردی و اجتماعـی نیـز از دیگـر نتایـج ان اسـت‪.‬‬ ‫توانایی تعامل با مخاطب و درگیر کردن او از نظر احساسی‪،‬‬ ‫توانایـی داستان سـرایی به وسـیله اسـتنداپ کمدین ها‪،‬‬ ‫توانایـی نواختـن سـازهای موسـیقی و اواز خوانـدن و‬ ‫برخـورداری از روحیـه شکسـت ناپذیری و دوری از ناامیدی‬ ‫و همچنیـن داشـتن تفکـر انتقـادی‪ ،‬سـبک کاری موثـر‪،‬‬ ‫توانایـی بازیگـری و برخـورد از ا گاهـی‪ ،‬ا گاهی هـای عمومـی‬ ‫در زمینه هـای مختلـف و شـکوفایی اسـتعدادها و روحیـه‬ ‫تحقق و ابتکار قوی همه و همه در هنرمندان سیرک قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ روایت ‪Agim Sulaj‬‬ ‫«رویا» به‬ ‫ِ‬ ‫اخرین نوار کراپ‬ ‫نویسنده‪ :‬سامویل بکت‬ ‫مترجم‪ ،‬طراح و بازیگر‪ :‬علی فرجی‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 30‬شهریور ساعت ‪20‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬عمارت روبرو‬ ‫همه رویاهای ما می توانند محقق شوند؛ ا گر ما شجاعت دنبال کردن‬ ‫ان ها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫والت دیزنی؛ پویانما‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان امریکایی‬ ‫ژان ‪-‬لوک گدار؛ و معنایی متفاوت از سینما‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫«ژان ‪-‬ل ــوک گ ــدار» کارگ ــردان فرانسوی‪-‬سوئیس ــی ک ــه‬ ‫مس ــازی ک ــه‬ ‫یک ــی از چهر هه ــای کلی ــدی در جنب ــش فیل ‬ ‫س ــینما را در اواخ ــر ده ــه ‪ ۱۹۵۰‬و ‪ ۱۹۶۰‬متح ــول ک ــرد‪ ،‬در‬ ‫س ــن ‪ ۹۱‬س ــالگی درگذش ــت‪ .‬او پ ــس از «ژان پ ــل بلمون ــدو»‬ ‫س ــتاره فیل ــم «ازنفس افت ــاده» ک ــه پارس ــال درگذش ــت‬ ‫ً‬ ‫یت ــوان عم ــا از اخری ــن بازماند هه ــای م ــوج ن ــو‬ ‫را م ‬ ‫س ــینمای فرانس ــه خوان ــد؛ «فرانس ــوا تروف ــو»‪« ،‬اری ــک‬ ‫روم ــر»‪« ،‬ژا ک ری ــوت»‪« ،‬ژا ک دم ــی»‪« ،‬انی ــس واردا» و‬ ‫«انــا کارینــا» نیــز دیگــر چهر ههــای مهــم ســینمای فرانســه‬ ‫هســتند کــه دیگــر در میــان مــا نیســتند‪ « .‬گــدار» در پایــان‬ ‫ده ــه ‪ ۴۰‬از دانش ــگاه س ــوربن در رش ــته مردم شناس ــی‬ ‫فار غ التحصی ــل ش ــد ام ــا عالقـ ـه اش ب ــه س ــینما موج ــب‬ ‫ش ــد به هم ــراه گروه ــی از دوس ــتان جوان ــش چ ــون‬ ‫«کل ــود ش ــابرول»‪« ،‬فرانس ــوا تروف ــو» و «اری ــک روم ــر» ب ــه‬ ‫تهــای نهفتــه ســینما بپردازنــد‪.‬‬ ‫جس ـت وجو دربــاره قابلی ‬ ‫نه ــا ماهنام ــه س ــینمایی ب هن ــام «ال گازت دو س ــینما»‬ ‫ا ‬ ‫جم ــاه منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫راه ان ــدازی کردن ــد ک ــه فق ــط ب ــرای پن ‬ ‫در ده ــه ‪ ۵۰‬گ ــدار چن ــد فیل ــم کوت ــاه داس ــتانی ب ــا کم ــک‬ ‫دوس ــتان منتق ــدش در نش ــریه معتب ــر «کایــه دو س ــینما»‬ ‫س ــاخت‪ .‬وی در ‪ ۱۹۵۸‬ب ــا فیل ــم سیاه وس ــفید «ش ــارلوت و‬ ‫دوســتش» نشــان داد کــه بــرای ســاخت فیلــم بلنــد امــاده‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن فیلــم بلنــد داســتانی گــدار «ازنفس افتــاده»‬ ‫ب ــود ک ــه در س ــال ‪ ۱۹۵۹‬براس ــاس داس ــتانی از «فرانس ــوا‬ ‫تروف ــو» س ــاخت‪ .‬ده ــه ‪ ۶۰‬پربارتری ــن دوره زندگ ــی گ ــدار‬ ‫ب ــود و او دراین ده ــه هرس ــال به طورمیانگی ــن دو فیل ــم‬ ‫س ــاخت؛ اث ــاری ک ــه بس ــیاری ازان ها با گذش ـت زمان ارزش‬ ‫شت ــری یافتن ــد‪« .‬س ــرباز کوچ ــک» دومی ــن فیل ــم گ ــدار‬ ‫بی ‬ ‫ب ــود ک ــه در اوری ــل ‪ ۱۹۶۰‬س ــاخته ش ــد ام ــا مقام ــات دول ــت‬ ‫فرانس ــه مان ــع نمای ــش ان ش ــدند و س هس ــال بعد پروان ــه‬ ‫نمای ــش ان را ص ــادر کردن ــد‪ .‬گ ــدار پ ــس از ان فیل ــم «زن‪،‬‬ ‫کس ــال بعد‬ ‫زن اس ــت» را در س ــال ‪ ۱۹۶۱‬س ــاخت و ی ‬ ‫نش ــده «زیس ــتن زندگ ـی اش» را س ــاخت ک ــه‬ ‫فیل ــم تحسی ‬ ‫مه ــای اولی ــه گ ــدار‬ ‫از پیچیده تری ــن و موفق تری ــن فیل ‬ ‫یش ــود‪ .‬ب ــا فیل ــم «تفنـ ـگ داران» در س ــال‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫‪ ۱۹۶۳‬گ ــدار باردیگ ــر مخال ــف خ ــود را ب ــا پدی ــده جن ــگ‬ ‫اب ــراز ک ــرد‪« .‬بی ــزار» محص ــول ‪ ۱۹۶۳‬اولی ــن فیل ــم پرهزین ــه‬ ‫گ ــدار ب ــود ک ــه «میش ــل پیکول ــی» و «ج ــک پاالن ــس» در‬ ‫ان نقش افرین ــی داش ــتند‪ .‬در س ــال ‪ ۱۹۶۴‬گ ــدار فیل ــم‬ ‫«ی ــک زن ش ــوهردار» را س ــاخت ام ــا یک ــی از معروف تری ــن‬ ‫س ــاخته های گ ــدار در س ــال ‪ ۱۹۶۵‬ب ــا ن ــام «الفاوی ــل» ب ــه‬ ‫پــرده ســینماها امــد و متعاقــب ان فیلــم «پیــروی دیوانــه»‬ ‫یت ــوان‬ ‫س ــاخته ش ــد‪ .‬از ش ــاهکارهای س ــینمایی وی م ‬ ‫مه ــای «مذک ــر‪ ،‬مون ــث» (‪ )۱۹۶۶‬و «ن ــام کوچ ــک؛‬ ‫ب ــه فیل ‬ ‫کارمــن» (‪ )۱۹۸۴‬اشــاره کــرد‪ .‬ا کادمــی اســکار در ســال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫ب هپ ــاس یک عم ــر دس ــتاورد س ــینمایی قص ــد تقدی ــر وی ــژه‬ ‫از گ ــدار را داش ــت ام ــا ای ــن کارگ ــردان سرش ــناس از حض ــور‬ ‫در مراس ــم اعط ــای جوای ــز خ ــودداری ک ــرد‪ .‬گ ــدار درب ــاره‬ ‫عل ــت حضورنیافت ــن دراین مراس ــم گف ــت‪« :‬از خ ــودم‬ ‫مهــای‬ ‫پرســیدم مقامــات ا کادمــی اســکار کدا میــک از فیل ‬ ‫ً‬ ‫نهــا اصــا ســینمای مــرا می شناســند؟‬ ‫مــرا دیده انــد‪ .‬ایــا ا ‬ ‫ای ــن جای ــزه هی ــچ معنای ــی ب ــرای م ــن ن ــدارد»‪ .‬ای ــن‬ ‫مس ــاز ط ــی چهارده ــه فعالی ــت س ــینمایی موف ــق ب ــه‬ ‫فیل ‬ ‫کســب جوایــز معتبــری شــده کــه دو خــرس نقــره ای و یــک‬ ‫خ ــرس ط ــای برلی ــن‪ ،‬ش ــیر ط ــا‪ ،‬جای ــزه هیئــت داوران و‬ ‫نه ــا هس ــتند‪.‬‬ ‫ش ــیر ط ــای افتخ ــاری ونی ــز از مهم تری ــن ا ‬ ‫جب ــار نام ــزد جای ــزه نخ ــل ط ــای ک ــن ب ــوده‬ ‫وی ک ــه پن ‬ ‫اس ــت‪ ،‬در س ــال ‪ ۱۹۷۸‬جای ــزه افتخ ــاری س ــزار فرانس ــه را‬ ‫دریاف ــت ک ــرد‪ ،‬در س ــال ‪ ۲۰۰۷‬جای ــزه یک عم ــر دس ــتاورد‬ ‫س ــینمایی ا کادم ــی فیل ــم اروپ ــا را گرف ــت و در س ــال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫یوزپلن ــگ افتخ ــاری جش ــنواره لوکارن ــو ب ــه وی اعط ــا ش ــد‪.‬‬ ‫قتل های ابرومندانه‬ ‫نویسنده‪ :‬ری بردبری‬ ‫مترجم‪ :‬ارنواز صفری‬ ‫ناشر‪:‬ققنوس‬ ‫صفحات‪95 :‬‬ ‫قیمت‪32:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬مجموعه داستان کوتاه‬ ‫بوسه بر ماه‬ ‫فیلــم س ـه بعدی «خداحافظــی بــا زبــان» او در ســال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫توانســت در جشــنواره کــن جایــزه هیئ ـت داوران را کســب‬ ‫کن ــد و اخری ــن س ــاخته او در س ــال ‪ ۲۰۱۸‬باعن ــوان «کت ــاب‬ ‫تصویــر» رونمایــی؛ و موفــق شــد اولیــن نخــل طــای ویــژه‬ ‫تاری ــخ جش ــنواره ک ــن را ازان خ ــود کن ــد‪.‬‬ ‫ژان‪-‬لــوک گــدار در ‪ 3‬دســامبر ‪ ۱۹۳۰‬در خانــواده سوئیســی‬ ‫ثروتمن ــد و فرهیختــه ای در پاری ــس زاده ش ــد‪ .‬در کودک ــی‬ ‫ب ــه تنهای ــی دل بس ــته ب ــود‪ .‬پ ــدرش ژان ‪-‬پ ــل پزش ــکی‬ ‫فرانس ــوی ب ــود ک ــه ش ــهروندی س ــوئیس را پذیرفت ــه ب ــود‬ ‫و م ــادرش ادی ــل مون ــود؛ دخت ــر ی ــک بانک ــدار فرانس ــوی‬ ‫بس ــیار ثروتمند ب ــود‪ .‬هن ــگام اغ ــاز جن ــگ دوم جهان ــی‬ ‫پدر و م ــادرش او را ب ــه س ــوئیس فرس ــتادند‪ .‬گ ــدار پ ــدرش‬ ‫را منش ــا دل بس ــتگی ب ــه رمانتیسیس ــم المان ــی و م ــادرش‬ ‫را منب ــع عالق ــه ب ــه داس ــتان نامی ــده ب ــود‪ .‬او کودک ــی را ب ــه‬ ‫نه ــای خانوادگ ــی در‬ ‫مطالع ــه‪ ،‬اس ــکی و س ــفر ب ــه زمی ‬ ‫هردوس ــوی فرانس ــوی و سوئیس ــی دریاچ ــه ژن ــو گذران ــد‪.‬‬ ‫او در پای ــان ده ــه ‪ ۱۹۴۰‬ب ــه پاری ــس بازگش ــت و از دانش ــگاه‬ ‫س ــوربن مدرک ــی در رش ــته مردم شناس ــی دریاف ــت ک ــرد؛‬ ‫امــا در شــورش بــا خانــواده پروتســتان خویــش‪ ،‬بــه ســینما‬ ‫مســاز‬ ‫روی اورد‪ .‬بعضــی متخصصــان او را تاثیرگذارتریــن فیل ‬ ‫فرانس ــه دوران پس ــاجنگ به ش ــمار اورده ان ــد ک ــه ب ــا ش ــیوه‬ ‫خــود در روایــت‪ ،‬تدویــن‪ ،‬صدا گــذاری و فیلم بــرداری‪ ،‬فــرم‬ ‫فیلــم را متحــول کــرد‪ .‬وی مولــف کامــل اثــارش بــود‪ ،‬اغلــب‬ ‫در حال کارگردان ــی‪ ،‬فیلم نامه نویس ــی و دیالوگ نویســـی‬ ‫ب ــوده و در تدوی ــن فیلم های ــش نی ــز نظـــارت داشـــت‪.‬‬ ‫او گاه ــی به عن ــوان کارگ ــردان ظاه ــر می شـــد‪ ،‬گاهـــی‬ ‫در نقش ــی کوچ ــک‪ ،‬گاه ــی ن ــه به عن ــوان بازیگـــر‪ ،‬بلکـــه‬ ‫به عن ــوان ی ــک س ــوژه مداخل هگ ــر‪ .‬گـــدار در اوایـــل کار‬ ‫ـان اصلـ ِـی ســینمای‬ ‫به عنــوان منتقــد در نقدهایــش از جریـ ِ‬ ‫فرانس ــه ک ــه ب ــه قرارداده ــا و کلیشـ ـه های پذیرفته شـــده‬ ‫فیلم ســازی بیــش از نــواوری و تجربــه بهــا م ـی داد‪ ،‬انتقــاد‬ ‫یک ــرد‪ .‬چندی بع ــد‪ ،‬او و منتق ــدان هم فک ــر او ش ــروع ب ــه‬ ‫م ‬ ‫مهــای خودشــان کردنــد و عالوه بــر ســینمای‬ ‫ســاخت فیل ‬ ‫فرانس ــه‪ ،‬قرارداده ــای س ــنتی هالی ــوود را نی ــز به چال ــش‬ ‫ً‬ ‫کش ــیدند‪ .‬کاره ــای گ ــدار مک ــررا ب ــه تاری ــخ س ــینما ارج ــاع و‬ ‫مه ــای پیش از خ ــود ادای احت ــرام می کنن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫ب ــه فیل ‬ ‫مه ــا اغل ــب نظ ــرات سیاس ــی او را بی ــان می کن ــد؛ ک ــه‬ ‫فیل ‬ ‫مله ــم از ا گزیستانسیالیس ــم و فلس ــفه مارک ــس اس ــت ک ــه‬ ‫او ب ــه ان ه ــا عالق ــه داش ــت‪ .‬از زم ــان س ــینمای م ــوج ن ــو‬ ‫به بع ــد عقای ــد سیاس ــی او چن ــدان افراط ــی نب ــوده و اث ــار‬ ‫اخی ــرش درم ــورد بازنمای ــی و تع ــارض انس ــانی از دی ــدگاه‬ ‫ی ــک اومانیس ــت و مارکسیس ــت اس ــت‪.‬‬ ‫اهنگساز و خواننده‪ :‬حسام الدین سراج‬ ‫نوازنـدگان‪ :‬همایـون رحیمیـان‪ ،‬ارسلان کامـکار‪ ،‬میثـم‬ ‫مروسـتی‪ ،‬امیـن غفـاری‪ ،‬کوشـا صرافی گهـر‪ ،‬سـهراب‬ ‫برهمنـدی‪ ،‬کریـم قربانـی‪ ،‬داوود منـادی‪ ،‬داوود ورزیـده‪،‬‬ ‫صابـر سـوری‪ ،‬کـورش دانایـی‪ ،‬مسـعود ارامـش‪ ،‬بابـک برنـا‬ ‫و امیرحسـین طائـی‬ ‫ترانه سرا‪ :‬وحید جلیل وند‬ ‫تعداد قطعات‪3 :‬‬ ‫تنظیم کننده‪:‬همایونرحیمیان‬ ‫سبک‪ :‬کالسیک ایرانی‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫الرژی و اسم؛ دلیلی برای خستگی زودهنگام از ورزش کردن‬ ‫پاپ کورن؛ مفید برای دستگاه گوارش‬ ‫الـرژی و اسـم‪ ،‬چـه هنـگام ورزش چـه هـر وقـت دیگـری‪ ،‬می توانـد‬ ‫ً‬ ‫نفس کشـیدن را به نوعـی گرفتـاری تبدیـل کنـد؛ ولـی طبعـا هنـگام ورزش‬ ‫شـرایط حادتـر اسـت‪ .‬بـدن نمی توانـد بـدون ا کسـیژن بـدود‪ ،‬وزنـه بزنـد‪.‬‬ ‫سـلول ها در ارگان هـا و عضلات بـدن بـرای بقـا بـه هـوا نیـاز دارنـد‪ .‬پـس ا گـر‬ ‫حیـن ورزش یـا بالفاصلـه پـس از ان سـرفه می کنیـد و تنگـی نفـس داریـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطعـا بایـد بـه پزشـک مراجعـه کنیـدت ا بفهمیـد کـه از چـه طرقـی هنـگام‬ ‫ورزش راحت تـر نفـس بکشـید‪.‬‬ ‫پکـورن ارزش غذایی ندارد و سـالم نیسـت؛ اما‬ ‫یهـا تصـور می کننـد که پا ‬ ‫خیل ‬ ‫پکـورن از ذرت تشـکیل شـده اسـت کـه حـاوی‬ ‫ایـن حـرف واقعیـت نـدارد‪ .‬پا ‬ ‫یسـت کـه نقـش مهمـی در ناحیه‬ ‫میـزان زیـادی فیبـر‪ ،‬ویتامیـن و مـواد معدن ‬ ‫دسـتگاه گـوارش برعهـده دارنـد‪ .‬فیبرهـا بـرای تنظیـم حـرکات رود ههـا الزم و‬ ‫ضروری اند و از بروز اختالالتی مانند یبوست پیشگیری می کنند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫یشـوند؛‬ ‫بهـای شـکمی م ‬ ‫فیبرهـای موجـود در ذرت باعـث کاهـش التها ‬ ‫پکـورن یـک مـاده غذایـی دوسـتدار دسـتگاه گـوارش اسـت‪.‬‬ ‫بنابرایـن پا ‬ ‫موچی‬ ‫یخــورد‪ ،‬بایــد بگوییــم موچــی یــک خورا کــی‬ ‫نبــار اســت کــه اســم موچــی بــه گوشــتان م ‬ ‫ا گــر اولی ‬ ‫یشــود‪ .‬انــواع مختلفــی از موچــی وجــود دارنــد‬ ‫محبــوب اســت کــه ب هصــورت دســر هــم درســت م ‬ ‫نهــا‪ ،‬خمیــری اســت کــه بــا ارد گنــدم یــا ارد برنــج یــا ارد به دسـت امده از غــات‬ ‫کــه وجــه اشــترا ک ا ‬ ‫یســت کــه البتــه فقــط بــا ارد برنــج‬ ‫یشــود‪ .‬درواقــع موچــی (‪ )mochi‬نوعــی کیــک برنج ‬ ‫درســت م ‬ ‫یتــوان بــا ارد گنــدم و غــات هــم ان را درســت کــرد؛ امــا نــوع اصلــی ان بــا نوعــی‬ ‫تهیــه نمی شــود و م ‬ ‫مواد الزم‬ ‫ارد برنج سفید‪ ۱ :‬لیوان‬ ‫اب‪ ۳/۲ :‬لیوان‬ ‫نمک دریایی یا نمک ساده‪ :‬نصف قاشق چایخوری‬ ‫شکر سفید‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫توت فرنگی‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫پودر نشاسته‪ :‬نصف لیوان‬ ‫طرز تهیه‬ ‫بـرای تهیـه کیـک برنجـی بـا مغـز تـوت فرنگـی ارد برنـج و شـکر و نمـک را مخلـوط‬ ‫کـرده و دوبـار الـک می کنیـم‪.‬‬ ‫سـپس ‪ ۲.۳‬لیـوان اب را بـه ان اضافـه کـرده و خـوب هـم می زنیـم‪ .‬سـپس روی‬ ‫ی گومــه» درســت می شــود‪ .‬بــرای تهیــه‬ ‫برنــج دانه کوتــاه مخصــوص به نــام «موشــیگوما» یــا «موچ ـ ‬ ‫ایــن خورا کــی‪ ،‬برنــج را می کوبنــد‪ ،‬می پزنــد و خمیــر می کننــد‪ .‬عالوه بــر موچــی گومــه‪ ،‬بــه ایــن برنــج‪،‬‬ ‫برنــج چســبنا ک‪ ،‬برنــج شــیرین و برنــج مرواریــدی هــم می گوینــد‪ .‬این غــذای کــره ای و ژاپنی که حکم‬ ‫یــک دســر خوشــمزه را هــم دارد‪ ،‬می توانیــد بــدون فــر و در قابلمــه درســت کنیــد و نیــازی بــه انجــام‬ ‫کارهــای ســخت و پیچیــده و حتــی مــواد گران قیمــت نــدارد‪.‬‬ ‫ظـرف را بـا نایلونـی پوشـانده و بـه مـدت یـک دقیقـه در ما کرویـو قـرار می دهیـم‪،‬‬ ‫پـس از یـک دقیقـه مـواد را خـارج کـرده هـم بزنیـد و دوبـاره بـرای مـدت ‪ ۱‬دقیقـه‬ ‫دیگـر در ما کرویـو قـرار بدهیـد‪ .‬بهتـر اسـت ایـن مراحـل را سـه بار تکـرار کنیـد تـا‬ ‫کیـک برنجـی بـه خوبـی پختـه و منسـجم شـود‪ .‬بـر روی تختـه ای نشاسـته ذرت‬ ‫ریختـه و خمیـر ارد برنـج را بـه خوبـی ورز می دهیـم‪ .‬سـپس خمیـر را بـه شـش‬ ‫یـا هفـت قسـمت مسـاوی تقسـیم کـرده و هـر قسـمت را در کـف دسـت خـود بـاز‬ ‫کنیـد‪ .‬سـپس یـک تـوت فرنگـی یا نصفه را در وسـط خمیر گذاشـته و خمیـر را دور‬ ‫یهـا را بـرای یـک تا دوسـاعت قبل از سـرو در‬ ‫تـوت فرنگـی می پیچیـم‪ .‬کیـک برنج ‬ ‫یهـای جدیـدی نیـز وجـود دارنـد؛‬ ‫پخچـال بگذاریـد تـا خـوب سـرد شـوند‪ .‬موچ ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یهـای «پیـج مـا» (موچـی کـه داخـل ان بسـتنی اسـت) م ‬ ‫شـامل موچ ‬ ‫یسـت که از ترکیب بافت خمیری‬ ‫موچی بسـتنی یکی از بسـتنی های سـنتی ژاپن ‬ ‫یشـود و بسـتنی در ان قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫و چسـبنا ک به عنـوان روکـش اسـتفاده م ‬ ‫رایانه ای که از پارچه ساخته شده است!‬ ‫تهـای‬ ‫پژوهشـگران امریکایـی در پژوهـش جدیـدی سـعی کرده انـد تـا قابلی ‬ ‫رایانـ ه معمولـی را در یـک لبـاس ادغـام کننـد کـه بـه تراشـه‪ ،‬باتـری یـا سـایر‬ ‫تجهیـزات الکترونیکـی نیـازی نـدارد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ «دن پرسـتون» (‪Dan‬‬ ‫‪ ،)Preston‬مهنـدس مکانیـک دانشـگاه رایـس بـا یـک پیراهـن دکمـه دار بـه‬ ‫تمـاس ویدیویـی وارد شـده اسـت‪ .‬سـبک شـخصی او ممکـن اسـت متعـارف‬ ‫باشـد؛ امـا او اینجاسـت تـا دربـاره طراحـی خالقانه جدیدش بگوید‪ .‬پرسـتون و‬ ‫گروهـش‪ ،‬یـک لبـاس مشـکی بـراق ابـداع کرده انـد کـه کار خـود را بـدون نیـاز بـه‬ ‫وسـایل الکترونیکـی انجـام می دهـد‪ .‬ایـن لبـاس می توانـد بـا فشـار یـک دکمـه‪،‬‬ ‫کال هخـود را بـاال و پاییـن ببـرد و حـاوی یـک حافظـه سـاده به انـدازه یـک بیـت‬ ‫اسـت کـه داد ههـا را ذخیـره می کنـد‪ .‬به گفته پرسـتون؛ ایـن یک فناوری بـادوام‬ ‫یبـر پارچـه اسـت‪ .‬ایـن لبـاس حـاوی‬ ‫غیـر الکترونیکـی در یـک دسـتگاه مبتن ‬ ‫«اردوینـو» یـا تراشـه های نیمه رسـانا نیسـت و بـه باتـری نیـازی نـدارد‪ .‬پرسـتون‬ ‫و گروهـش‪ ،‬تکه هایـی از یـک پارچـه تافته نایلونی تجاری را بـرش دادند و ان ها‬ ‫را ب ههـم چسـباندند تـا کیسـه هایی بـادی به انـدازه نصـف یـک کارت ویزیـت را‬ ‫نهـا کیسـه ها را بـا لول ههـای نـرم کوچـک ب ههـم وصـل کردنـد‬ ‫تشـکیل دهنـد‪ .‬ا ‬ ‫و ان هـا را در لبـاس قـرار دادنـد‪ .‬بـا فشـار دادن دکمه هـای روی لبـاس‪ ،‬جریـان‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫هـوا از یـک محفظـه حاوی دی ا کسـید کربن ازطریق کیسـه ها کنترل م ‬ ‫یشـوند تـا پیچ خوردگی هایـی را ایجـاد کننـد کـه‬ ‫یشـوند و بـاز م ‬ ‫کیسـه ها تـا م ‬ ‫کیسـه هـوا را بـاد می کنـد تـا کاله بـاال و پاییـن بـرود‪ .‬پرسـتون گفـت‪« :‬در نـگاه‬ ‫نخسـت‪ ،‬ایـن لبـاس بیشـتر شـبیه چـرخ دوچرخـه به نظرمی رسـد تـا رایانـه؛‬ ‫ب شـده اند‪ ،‬مشـابه‬ ‫یتـوان کیسـه های پـر از هـوا را کـه روی ژا کـت نصـ ‬ ‫امـا م ‬ ‫ترانزیسـتورهای الکترونیکی تصور کرد‪ .‬ترانزیسـتورها در یک مدار الکترونیکی‪،‬‬ ‫نهـا یـا جریـان الکتریکـی را براسـاس ولتاژ موجـود در مدار کنترل‬ ‫جریـان الکترو ‬ ‫می کننـد‪ .‬مـا فقـط ولتاژ را با فشـار و جریـان الکترون ها را با جریان هوا جایگزین‬ ‫می کنیـم»‪« .‬مایـکل ونـر»؛ مهنـدس مکانیک دانشـگاه ویسکانسـین مدیسـن‬ ‫ً‬ ‫کـه در این پژوهـش دخالتـی نداشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن واقعـا خوشـحالم کـه مـردم‬ ‫را فراتـر از پیشـرفت های حـوزه فنـاوری پوشـیدنی می بینـم‪ .‬به ویـژه‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫ی ماننـد‬ ‫یهـای پوشـیدن ‬ ‫نگـروه از پارچـه و هـوا‪ ،‬کاری جدیـد اسـت‪ .‬فناور ‬ ‫ای ‬ ‫ً‬ ‫فیت بیـت (‪ )Fitbit‬و اپـل واچ (‪ )Apple Watch‬معمـوال نمون ههـای متوسـطی از‬ ‫تهـای نـرم‬ ‫تطبیـق بـا دسـتگاه های سـنتی هسـتند»‪ .‬ایـن لبـاس در گـروه ربا ‬ ‫تهـای نرم‪ ،‬ماشـین های خودکار و قابل برنامه ریزی هسـتند‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬ربا ‬ ‫که از مواد انعطاف پذیر مانند السـتیک‪ ،‬سـیلیکون یا پارچه سـاخته شـده اند‪.‬‬ ‫در ایـن موچـی‪ ،‬بعـد از درسـت کردن خمیـر بسـتنی‪ ،‬روی ان ارد ذرت می ریزنـد‬ ‫و به صـورت گـرد بـرش می زننـد‪ .‬سـپس یـک اسـکوپ بسـتنی را داخـل ان قـرار‬ ‫می دهند و ان را گرد می کنند‪ .‬خمیرهای پر شده با بستنی را در فریزر یا یخچال‬ ‫قـرار می دهنـد‪ .‬بسـتنی موچـی یکـی از بسـتنی های جدیدی اسـت که ایـن روزها‬ ‫در ایـران هـم می توانیـد در منـوی برخـی کافی شـاپ ها ببینیـد‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫از ان جایی که موچی قدمت طوالنی دارد‪ ،‬به مرور هم دسـتور تهیه ان‪ ،‬پیشـرفت‬ ‫و تکامـل پیـدا کـرده اسـت‪ .‬موچـی در بسـیاری از غذاهـا و به عنـوان دسـر هـم‬ ‫به کار مـی رود‪ .‬در ژاپـن انـواع بسـیاری از موچـی وجـود دارد‪ .‬از انـواع موچـی‬ ‫می تـوان بـه وا گاشـی (خمیـر موچی گرد شـده و در مغز ان خمیـر لوبیا قرمز وجود‬ ‫دارد)‪ ،‬موچی گاشـی‪ ،‬موچی دایفوکو‪ ،‬دانگو‪ ،‬وارابی موچی‪ ،‬مافل و … اشـاره کرد‪.‬‬ ‫پژوهشـگران در سـال های اخیـر‪ ،‬طراحـی ربات هـای نرمـی را اغـاز کرده انـد کـه‬ ‫ً‬ ‫شـاید بتواننـد در کنـار انسـان کار کننـد‪ .‬ایـن ربات هـا معمـوال بـا دقـت کمتـری‬ ‫متـری‬ ‫نسـبت بـه همتایـان فلـزی سـفت خـود حرکـت می کننـد؛ امـا لمـس مالی ‬ ‫دارنـد‪ .‬ونـر ادامـه داد‪« :‬ا گـر هنـگام کارکـردن‪ ،‬یـک ربـات سـفت بـه شـما ضربـه‬ ‫بزنـد و شـما خوش شـانس باشـید‪ ،‬بـه بیمارسـتان می رویـد؛ امـا ا گـر یـک‬ ‫ربـات نـرم بـه شـما برخـورد کنـد‪ ،‬همـه می خندنـد و اوقـات خوشـی را سـپری‬ ‫می کننـد»‪ .‬پژوهشـگران بـرای سـاخت نمونـه اولیـه ایـن لبـاس‪ ۱۰۰ ،‬متـر نایلـون‬ ‫خریدند‪« .‬ونسـا سـانچز» (‪)Vanessa Sanchez‬؛ دانشـمند علوم مواد دانشـگاه‬ ‫اسـتنفورد و از پژوهشـگران این پـروژه گفـت‪ :‬ممکـن اسـت این مقـدار پارچـه‬ ‫ً‬ ‫زیـاد به نظـر برسـد؛ امـا تامین کننـدگان معمـوال ترجیـح می دهنـد در هـر زمـان‪،‬‬ ‫حداقل یک کیلومتر را بفروشـند‪ .‬ان ها به نیازهای ناچیز دانشـگاهیان عادت‬ ‫نداشـتند‪ .‬وی افـزود‪ :‬ایـن کار‪ ،‬یـک چالـش عملـی به شـمار مـی رود؛ زیرا ممکن‬ ‫ً‬ ‫اسـت چیـزی دریافـت کنیـم کـه واقعـا خـوب کار کنـد؛ امـا فقـط هرچنـد مـاه‬ ‫یک بـار می توانیـم نمونـه ای از ان را دریافـت کنیـم‪ .‬پژوهشـگران امیدوارنـد کـه‬ ‫ً‬ ‫مقیاس کار ان ها بعدا افزایش یابد‪ .‬پرسـتون گفت که ان ها در مراحل اغازین‬ ‫تشـکیل یک شـرکت هسـتند تا این فناوری را دردسـترس مصرف کنندگان قرار‬ ‫شهـای‬ ‫دهنـد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬ان هـا می خواهنـد ایمنـی ایـن لباس هـا را در ازمای ‬ ‫بالینـی بررسـی کننـد تـا مـردم بتواننـد ان هـا را در محیط هـای پزشـکی مـورد‬ ‫اسـتفاده قـرار دهنـد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪CREED Aventus‬؛ نمادی از قدرت افسانه ای زنان‬ ‫ُ‬ ‫بعـد از درخشـش اونتـوس مردانـه‪ ،‬برنـد کریـد در ‪ 250‬امیـن سـالگرد تاسـیس کمپانـی خـود‪ ،‬تصمیـم بـه تولیـد‬ ‫نسـخه زنانـه اش گرفـت‪ .‬اونتـوس کریـد‪ ،‬نمـادی از قـدرت افسـانه ای زنـان در تاریـخ اسـت‪ .‬رایحـه ان بـا الهـام از‬ ‫تسـاز تاریـخ طراحـی شـده اسـت‪ .‬نـت ابتدایـی‬ ‫ملک ههـا‪ ،‬نویسـنده ها‪ ،‬جنگجویـان و زنـان قدرتمنـد و سرنوش ‬ ‫عطر‪ ،‬عناصری جذاب از رایحه های مرکباتی و ادویه ای را در خود جای داده و عطر ترش و سرزنده لیمو و ترنج‬ ‫یشـود‪ .‬در ادامـه‪ ،‬عطـر بنفشـه‪ ،‬لطافت‬ ‫بـا رایحـه تنـد و گیـرای نعنـاع هنـدی (پچولـی) و فلفـل صورتـی ترکیـب م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫فوق العـاده ای بـه ان می بخشـد‪ .‬پایـه عطـر‪ ،‬بـا رایحـه شـیرین و اغوا گـر هلـو تکمیـل م ‬ ‫هشت نکته مهم در مورد خرید کف پوش برای خانه‬ ‫تنوع‪ ،‬تکثر و بی تصمیمی جدی ترین چالش ما در انتخاب و تغییر کف پوش هاس ــت‪.‬‬ ‫از ایـ ـن رو موقع خری ــد کف پوش‪ ،‬مانند ان ــواع دیگر خرید ب ــه راهنما نی ــاز داریم‪ ،‬باید‬ ‫نکاتی اساســـی را درباره بهترین انتخاب بدانیم‪.‬‬ ‫قدم اول‪ :‬میزان دقیق هزینه کرد را براورد کنید!‬ ‫بس ــیاری مواق ــع خری ــد کف پوش خان ــه به این عل ــت به تعویـــق می بافتد ک ــه نمی دانیم‬ ‫چق ــدر مایلی ــم هزین ــه کنی ــم‪ .‬ب ــرای می ــزان هزین هک ــرد ی ــک ب ــاز ه بس ــیار وس ــیع تعریف‬ ‫می کنی ــم و حی ــن انتخ ــاب گزین هه ــا م ــدام تردید داری ــم‪ .‬وقتی می ــزان هزین هک ــرد معین‬ ‫اس ــت می دانی ــم که نوع خاصی از پارک ــت را نمی توانیم بخریم یا بهترین ن ــوع ان را امکان‬ ‫تهی ــه داری ــم‪ .‬یادتان باش ــد‪ ،‬در تعیی ــن میزان هزین ــه‪ ،‬دارایی اهمی ــت ن ــدارد‪ ،‬اولویت با‬ ‫ترجیحات اس ــت‪.‬‬ ‫قدم دوم‪ :‬فروشگاه های شیشه ای را انتخاب کنید‬ ‫در بازار کف پوش ها به س ــراغ فروش ــگاه هایی بروید که در مس ــئل ه قیمت شفاف هستند‪،‬‬ ‫نن ــوع فروش ــگاه ها خالی از‬ ‫م ــا به ان ها فروش ــگاه های شیشـ ـه ای می گویی ــم‪ ،‬خرید از ای ‬ ‫یش ــود‪ ،‬در فرایند خرید‬ ‫ته ــا معین اس ــت و همان ابت ــدا اع ــام م ‬ ‫یس ــت‪ ،‬قیم ‬ ‫پیچیدگ ‬ ‫مدام اع ــداد تغییر نمی کنند‪.‬‬ ‫قدم سوم‪ :‬یک فروشگاه جهت خرید کف پوش منزل را انتخاب کنید‬ ‫یکی دیگ ــر از مس ــائل مه ــم طی ــف وس ــیع فروش ــنده ها و پیشنهاده اس ــت‪ .‬یادت ــان‬ ‫بس ــایت های معتب ــر یا‬ ‫باش ــد واس ــطه ف ــراوان اس ــت‪ ،‬بهتری ــن گزینـ ـ ه ش ــما خری ــد از و ‬ ‫فروش ــگاه های شناخت هش ــده اس ــت؛ اینک ــه تصوی ــری را در ی ــک دنی ــای اینس ــتا گرام‬ ‫می بینی ــد و فکر می کنید چقدر کف پوش دلرب اس ــت به این معنی نیس ــت که فروش ــنده‬ ‫ه ــم به همان اندازه حرفه ای و دلربا باش ــد‪ ،‬بس ــیاری از صفحات ش ــبکه های اجتماعی را‬ ‫یس ــازند و وقتی از ان ها می خواهید که محصوالت را از نزدیک رویت کنید‪،‬‬ ‫واس ــطه ها م ‬ ‫پاسخش ــان این اسـ ـت که انبارش ــان در دورتری ــن نقطـ ـ ه کر ه زمین اس ــت!‬ ‫قدم چهارم‪ :‬نوع کف پوش مناسب خانه را انتخاب کنید‬ ‫خوش ــبختانه این روزه ــا‪ ،‬این ام ــکان را دارید که در طیف وس ــیعی از گزین هه ــا‪ ،‬به دنبال‬ ‫مطلوب ترین کف پوش خانه بگردید‪ ،‬ش ــما بس ــته به ذائقه و هزین ه مدنظرتان می توانید‬ ‫در طیف وس ــیعی از کف پوش چوبی‪ ،‬پارکت لمینت‪ ،‬کاش ــی و موزاییک‪ ،‬انواع س ــرامیکی‬ ‫فپ ــوش‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬ ‫فپ ــوش تا کف پوش بتنی‪ ،‬موکت و حتی ش ــکل سـ ـه بعدی ک ‬ ‫ک ‬ ‫ً‬ ‫فپ ــوش را معین می کن ــد‪ ،‬ترجیحا به س ــراغ‬ ‫دو مولفـ ـ ه ذائق ــه و هزین ــه اس ــت که ن ــوع ک ‬ ‫نه ــا گزینه های ــی برای‬ ‫فروش ــگاه هایی بروی ــد ک ــه در تمام ــی ای ــن زمین هه ــا ی ــا در ا کثر ا ‬ ‫معرفی به ش ــما داش ــته باش ــند‪ .‬این ام ــر کمک می کن ــد تا بین ان ــواع گزین هه ــا بهترین را‬ ‫انتخاب کنید‪.‬‬ ‫قدم پنجم‪ :‬بین یکپارچگی یا تنوع یکی را انتخاب کنید‬ ‫شهـای مختلـف خانـه اشـکال مختلفـی از کف پـوش خانـه را‬ ‫بسـیاری این روزهـا در بخ ‬ ‫ترجیـح می دهنـد‪ ،‬بـا حفـظ هارمونـی و نظـم ایـن کار ممکـن اسـت‪ .‬شـاید بخواهیـد اتـاق‬ ‫قهـا لمینـت باشـند‪ ،‬امـا مایـل نیسـتید اشـپزخانه تان را لمینـت کنیـد‪ ،‬بـرای‬ ‫نشـیمن و اتا ‬ ‫شهـای پر رفت وامـد خانـه‪،‬‬ ‫ان چـه فکـری داریـد؟ برخـی معتقدنـد کـه بهتـر اسـت در بخ ‬ ‫یهـای خانوادگـی یـا محیـط نگهـداری حیـوان خانگـی‪ ،‬از‬ ‫مثـل محـل برگـزاری مهمان ‬ ‫یتـوان از کف پوش هـای‬ ‫شهـای دیگـر را م ‬ ‫شهـای منعطـف استفاد هشـده و بخ ‬ ‫کف پو ‬ ‫سـخت و مسـتحکم اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫قدم ششم‪ :‬به سبک کف پوش اشپزخانه دقت کنید‬ ‫اشـپزخانه منهـای اینکـه قلـب خانـه اسـت و محلـی پرتـردد‪ ،‬تنهـا بخـش خانـه نیـز هسـت‬ ‫شهـا مناسـب اشـپزخانه‬ ‫کـه بیـش از همـه بـه توجـه و رسـیدگی نیـاز دارد‪ .‬برخـی از کف پو ‬ ‫نیسـتند؛ حتـی ا گـر بـه وسـواس و یـا بـا یـک کمال گرایـی مطلـق هـم تمیـز باشـید‪ ،‬بازهـم‬ ‫ً‬ ‫ریختـن اب و بخش هایـی از غـذای درحـال طبخ بر روی کف پوش طبیعی سـت و احتماال‬ ‫ً‬ ‫فپـوش خانـه اساسـا گزین ههـای مناسـبی بـرای همزیسـتی بـا اب‬ ‫میدانیـد کـه انواعـی از ک ‬ ‫فپـوش اشـپزخانه از اهمیـت بسـیار ویـژه ای برخـوردار‬ ‫نیسـتند‪ .‬ازایـن رو انتخـاب نـوع ک ‬ ‫است‪.‬‬ ‫قدم هفتم‪ :‬به اندازه ها دقت کنید‬ ‫یسـت؛ متـری برمی داریم و بررسـی می کنیم‬ ‫بسـیاری بـاور دارنـد کـه انـدازه زدن کار ساده ا ‬ ‫کـه طـول یـک ناحیـه چقـدر و عـرض ان چقـدر اسـت و بعـد بـه همیـن انـدازه کف پـوش‬ ‫می خرنـد‪ .‬نمی خواهیـم بگوییـم انـدازه زدن کار یـک متخصـص اسـت؛ امـا پیشـنهاد‬ ‫می کنیـم کـه انـدازه را شـرکت فروشـنده یـا نصـاب شـما بررسـی کنـد‪ .‬نـکات مهمـی حیـن‬ ‫اندازه گیـری وجـود دارد کـه بی دقتـی می توانـد باعـث شـود‪ ،‬بیش ازانـدازه یـا کمتـر از انـدازه ‬ ‫فپـوش خریـداری کنیـد‪.‬‬ ‫موردنیـاز ک ‬ ‫قدم هشتم‪ :‬ا گر امکانش را دارید‪ ،‬کیفیت را قربانی قیمت نکنید‬ ‫بسـیاری از تصمیمات اشـتباه مرتبط با کف پوش خانه در مسـئل ه قیمت ها رخ می دهد؛‬ ‫فپـوش ارزان به معنای انتخاب بهینه نیسـت‪ .‬فـراوان پیش می اید که‬ ‫گاه انتخـاب یـک ک ‬ ‫ً‬ ‫فپـوش کهنـه و دورافتـاده در یـک انبـار را تهیـه می کنیـد و اساسـا‬ ‫شـما بـا قیمـت پاییـن ک ‬ ‫ً‬ ‫نمی دانیـد کـه ممکـن اسـت در محیطـی نسـبتا مرطـوب بـرای مـدت طوالنـی نگه داشـته‬ ‫شـده باشـد‪ ،‬شـما قیمـت را می بینیـد و فکـر می کنیـد گزینـه مناسبی سـت؛ حیـن نصـب‬ ‫ً‬ ‫تهـا به خوبـی در هـم چفـت نمی شـوند و شـما‬ ‫امـا نصـاب بـه شـما می گویـد کـه مثلا لمین ‬ ‫هـم همـ ه بسـته ها را بازکرده ایـد و امـکان بازگشـت کاال را هـم درنظـر نگرفته ایـد‪ ،‬مجبوریـد‬ ‫تهـای چفـت نشـده بسـازید و کمـی بعد هم به فکـر تعویض دوبـار ه ان ها بیفتید‪.‬‬ ‫بـا لمین ‬ ‫خرید از فروشـگاه های معتبر شـما را از درگیری با چنین چالش هایی نیز رها خواهد کرد‪.‬‬ ‫عالئم افسردگی در کودکان‬ ‫کودکان مراحل رشدی مختلفی را در زندگی می گذرانند که‬ ‫نهـا‬ ‫شناختشـان بـه والدیـن کمـک می کنـد منطقی تـر بـا ا ‬ ‫رفتار کنند‪ .‬به گزارش سلامت نیوز؛ افسـردگی دوران کودکی‬ ‫با احساسـات عادی و روزمره که کودکان در حال رشـد از ان‬ ‫رنـج می برنـد متفـاوت اسـت‪ .‬فقـط به ایـن دلیل کـه کودک‬ ‫ً‬ ‫غمگیـن به نظـر می رسـد‪ ،‬لزومـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه‬ ‫او افسـردگی قابـل توجهـی دارد؛ امـا ا گـر غـم و انـدوه دائمـی‬ ‫شـود یـا بـا فعالیت هـای اجتماعـی عـادی‪ ،‬عالیـق‪ ،‬کارهای‬ ‫مدرسه یا زندگی خانوادگی تداخل پیدا کند‪ ،‬ممکن است‬ ‫بـه ایـن معنـی باشـد کـه ان هـا بیمـاری افسـردگی دارنـد‪.‬‬ ‫به خاطـر داشـته باشـید در حالی که افسـردگی یـک بیماری‬ ‫جدی سـت‪ ،‬یـک بیمـاری قابل درمـان نیـز هسـت‪ .‬عالئـم‬ ‫افسـردگی در کـودکان متفـاوت اسـت‪ .‬ایـن بیمـاری اغلـب‬ ‫تشـخیص داده نمی شـود و درمـان نمی شـود؛ زیـرا عالئـم‬ ‫به عنوان تغییرات عاطفی و روانی عادی ناپدید می شوند‪.‬‬ ‫مطالعـات اولیـه پزشـکی بـر روی افسـردگی «نقـاب دار»‬ ‫قو خوی افسرده کودک با کنش یا‬ ‫متمرکز بود که در ان خل ‬ ‫رفتار خشمگین نشان داده می شد‪ .‬در حالی که این اتفاق‬ ‫می افتـد‪ ،‬به ویـژه در کـودکان کوچک تر‪ ،‬بسـیاری از کودکان‬ ‫ق وخـوی‬ ‫ماننـد بزرگ سـاالن افسـرده‪ ،‬غمگینـی یـا خل ‬ ‫ضعیـف نشـان می دهنـد‪ .‬عالئـم اولیـه افسـردگی حـول‬ ‫محـور غـم و انـدوه‪ ،‬احسـاس ناامیـدی و تغییـرات خلقـی‬ ‫می چرخـد‪ .‬عالئـم و نشـانه های افسـردگی در کـودکان‬ ‫عبارتند از‪ :‬بدخلقی یا عصبانیت ‪ ،‬احساس غم و ناامیدی‬ ‫مـداوم‪ ،‬کناره گیـری اجتماعـی‪ ،‬حساسـیت بیشـتری‬ ‫نسـبت بـه طرد شـدن‪ ،‬تغییـر در اشـتها (افزایـش یـا کاهـش‬ ‫اشـتها)‪ ،‬تغییـرات در خـواب (بی خوابـی یـا خـواب زیـاد )‪،‬‬ ‫طغیـان صوتـی یـا گریه کـردن ‪ ،‬مشـکل در تمرکـز‪ ،‬خسـتگی‬ ‫و کم انرژی بـودن‪ ،‬شـکایات فیزیکـی (ماننـد معـده درد و‬ ‫سـردرد ) کـه بـه درمـان پاسـخ نمی دهنـد ‪ ،‬مشـکل در طـول‬ ‫رویدادهـا و فعالیت هـا در خانـه یـا بـا دوسـتان‪ ،‬در مدرسـه‪،‬‬ ‫در طـول فعالیت هـای فوق برنامـه و سـایر سـرگرمی ها یـا‬ ‫عالیق‪ ،‬احسـاس بـی ارزشـی یـا گنـاه‪ ،‬اختلال در تفکـر یـا‬ ‫تمرکـز‪ ،‬افـکار مـرگ یـا خودکشـی‪ .‬البتـه همـه کـودکان همـه‬ ‫این عالئم را ندارند‪ .‬در واقع‪ ،‬ا کثر ان ها عالئم متفاوتی را در‬ ‫زمان هـای مختلـف و در شـرایط مختلف نشـان می دهند‪.‬‬ ‫طهـای‬ ‫ا گرچـه برخـی از کـودکان ممکـن اسـت در محی ‬ ‫سـاختاریافته به خوبـی بـه عملکـرد خـود ادامـه دهنـد‪،‬‬ ‫ا کثـر کـودکان مبتال به افسـردگی‪ ،‬تغییـرات قابل توجهـی در‬ ‫فعالیت هـای اجتماعـی‪ ،‬از دسـت دادن عالقـه بـه مدرسـه‪،‬‬ ‫عملکـرد تحصیلـی ضعیـف یـا تغییـر در ظاهـر خواهنـد‬ ‫داشـت‪ .‬کـودکان همچنیـن ممکن اسـت شـروع به مصرف‬ ‫نهـا‬ ‫مـواد مخـدر یـا الـکل کننـد‪ ،‬به خصـوص ا گـر سـن ا ‬ ‫ً‬ ‫بـاالی ‪ 12‬سـال باشـد‪ .‬ا گرچـه در جوانـان زیر ‪ 12‬سـال نسـبتا‬ ‫نو سـال نیـز ممکـن اسـت‬ ‫نـادر اسـت؛ امـا کـودکان کم س ‬ ‫اقدام به خودکشـی کنند و ممکن اسـت زمانی که ناراحت‬ ‫یـا عصبانـی هسـتند ایـن کار را به صـورت تکانشـی انجـام‬ ‫دهنـد‪ .‬دختـران بیشـتر احتمـال دارد اقـدام بـه خودکشـی‬ ‫کننـد؛ امـا پسـرها به احتمال زیـاد وقتـی اقـدام به خودکشـی‬ ‫ً‬ ‫می کنند‪ ،‬واقعا خود را می کشند‪ .‬کودکانی که دارای سابقه‬ ‫خانوادگـی خشـونت‪ ،‬سـوء مصرف الـکل ‪ ،‬یـا سوء اسـتفاده‬ ‫فیزیکـی یـا جنسـی هسـتند‪ ،‬ماننـد ان هایـی کـه عالئـم‬ ‫افسـردگی دارنـد‪ ،‬در معرض خطـر بیشـتری برای خودکشـی‬ ‫هسـتند‪ .‬حـدود سـه درصد از کـودکان و هشـت درصد از‬ ‫نوجوانـان در ایاالت متحـده افسـردگی دارنـد‪ .‬این عارضـه‬ ‫به طـور قابل توجهـی در پسـران زیـر ‪ 10‬سـال شـایع تر اسـت؛‬ ‫امـا در سـن ‪ 16‬سـالگی‪ ،‬دختـران بیشـتر دچـار افسـردگی‬ ‫می شـوند؛ ماننـد بزرگسـاالن‪ ،‬افسـردگی در کـودکان‬ ‫می تواند ناشـی از ترکیبی از چیزهایی باشـد که به سلامت‬ ‫جسـمانی‪ ،‬رویدادهـای زندگـی‪ ،‬سـابقه خانوادگـی‪ ،‬محیـط‬ ‫زندگـی‪ ،‬اسـیب پذیری ژنتیکـی و اختلاالت بیوشـیمیایی‬ ‫قو خـوی گـذرا نیسـت‬ ‫مربـوط می شـود‪ .‬افسـردگی یـک خل ‬ ‫نبـرود‪.‬‬ ‫و وضعیتـی نیسـت کـه بـدون درمـان مناسـب از بی ‬ ‫اختالل دوقطبی در نوجوانان بیش تر از کودکان کوچک تر‬ ‫اسـت؛ امـا اختلال دوقطبـی در کـودکان می توانـد شـدیدتر‬ ‫از نوجوانان باشـد‪ .‬کودکانی که سـابقه خانوادگی افسردگی‬ ‫دارنـد‪ ،‬بیشـتر در معرض خطـر افسـردگی هسـتند‪ .‬کودکانی‬ ‫ً‬ ‫که والدینشان افسردگی دارند‪ ،‬معموال اولین دوره افسردگی‬ ‫خـود را زودتـر از کـودکان دیگـر تجربـه می کننـد‪ .‬کـودکان‬ ‫جو مـرج یا خانواده هایی که مـدام دعوا‬ ‫خانواده هـای پر هر ‬ ‫می کننـد‪ ،‬یـا کـودکان و نوجوانانـی کـه مـوادی ماننـد الکل و‬ ‫مـواد مخـدر مصـرف می کنند نیز در معرض خطر بیشـتری‬ ‫بـرای افسـردگی هسـتند‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫رضایت ساپینتو از تصمیم تلخ کی روش‬ ‫عبور گل محمدی از رکورد برانکو و کالدرون‬ ‫جلسـات تمرینـی اسـتقالل در غیـاب شـش ملی پـوش ایرانـی ایـن تیـم ابوالفضـل‬ ‫جاللـی‪ ،‬سـید حسـین حسـینی‪ ،‬صالـح حردانـی‪ ،‬محمـد محبـی‪ ،‬مهـدی قائـدی‬ ‫و مهـدی مهدی پـور و عزیزبـک امانـوف اغـاز شـده؛ امـا بـا خـط خـوردن محبـی‪،‬‬ ‫قائـدی و مهدی پـور از لیسـت نهایـی مسـافران اعزامـی تیـم ملـی بـه اتریـش ایـن‬ ‫اتفاق گرچه موجب ناراحتی سـرمربی اسـتقالل بود اما به نوعی رضایتش از نحوه‬ ‫برگـزاری تمرینـات اسـتقالل را هـم به همـراه داشـت؛ چرا کـه سـاپینتو معتقـد اسـت‬ ‫حضـور قائـدی و محبـی در تمرینـات طـی دو هفتـه اینـده می توانـد باعـث ایجـاد‬ ‫هماهنگـی بیشـتر بیـن ایـن دو بوشـهری تـازه اوج گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫تو دوم با کس ــب ‪۱۴‬‬ ‫پرس ــپولیس ب ــا هدایت یحی ــی گل محمدی در فصل بیسـ ـ ‬ ‫امتی ــاز از ش ــش هفت ــه ابتدای ــی‪ ،‬بهتری ــن نتایج خ ــود را در فصول اخیر کس ــب‬ ‫چی ــک از فص ــول پن ــج‬ ‫ک ــرده اس ــت و در ش ــرایطی ‪ ۱۴‬امتی ــازی ش ــده ک ــه در هی ‬ ‫قهرمان ــی متوال ــی‪ ،‬موفق به کس ــب این امتیازات در مقطع مش ــابه نش ــده بود‪.‬‬ ‫پرس ــپولیس از فصل گذش ــته و در مقطع مشابه نیز س ــه امتیاز بیشتر اندوخته‬ ‫اس ــت‪ .‬پرس ــپولیس در دوران برانکو تا هفته شش ــم به ترتی ــب ‪ ۱۳ ،۱۲‬و ‪ ۱۲‬امتیاز‬ ‫کس ــب کرده ب ــود و همچنین ب ــا گابریل کالدرون ه ــم تنها ‪ ۹‬امتیاز کس ــب کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تصمیم عجیب وزارت ورزش در سوارکاری‬ ‫رد صالحیت شده سرپرست شد!‬ ‫فرد ِ‬ ‫وزارت ورزش فـردی را به عنـوان سرپرسـت فدراسـیون‬ ‫سـوارکاری منصـوب کـرده کـه شـش ماه پیش توسـط همین‬ ‫وزارتخانـه و بـرای ورود بـه انتخابـات همیـن فدراسـیون‬ ‫«رد صالحیـت» شـده بـود‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ وزارت ورزش‬ ‫ِ‬ ‫حرف «باالدستی»‬ ‫در رابطه با فدراسـیون سـوارکاری باالخره ِ‬ ‫و غیرقانونـی خـود را بـه کرسـی نشـاند و اقـدام بـه تعییـن‬ ‫نهـم سرپرسـتی‬ ‫سرپرسـت بـرای ایـن فدراسـیون کـرد ا ‬ ‫کـه همیـن چند ماه پیـش دس ِـت رد مسـئوالن همیـن‬ ‫وزارتخانـه را بـه سـینه خـود دیـده بـود! محمـود حیـدری؛‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بشـده بـرای فدراسـیون سوارکار ‬ ‫سرپرسـت منصو ‬ ‫ً‬ ‫وی اتفاقـا جـزو متقاضیـان ریاسـت در ایـن فدراسـیون هـم‬ ‫بـود کـه طـی مدت زمـان مقـرر بـرای نام نویسـی از کاندیداها‬ ‫(‪ ۱۷‬بهمن ماه تا اول اسفندماه ‪ )۱۴۰۰‬با تکمیل فرم ثبت نام‬ ‫امادگـی رسـمی خـود بـرای ورود بـه انتخابـات اعلام کـرد‪.‬‬ ‫صالحیـت وی بـرای ایـن ورود امـا در اولیـن مرحلـه بررسـی‬ ‫ً‬ ‫پرونـده کاندیداهـا رد شـد و به همین دلیـل در مـورد او اصلا‬ ‫کار به مراجع ذی صالح و حساسـیت بررسـی ان ها کشـیده‬ ‫نشـد‪ .‬بعـد از اتمـام مهلـت ‪ ۱۰‬روزکاری بـرای نام نویسـی‬ ‫نهـا‬ ‫از کاندیداهـای فدراسـیون ها‪ ،‬پرونـده مدیریتـی ا ‬ ‫در «کمیسـیون تطبیـق احـراز شـرایط داوطلبیـن» وزارت‬ ‫ورزش مـورد بررسـی قـرار می گیـرد‪ .‬نشسـت ایـن کمیسـیون‬ ‫بـرای فدراسـیون سـوارکاری ‪۹‬اسـفندماه سـال گذشـته‬ ‫برگـزار شـد و طـی ان پرونـده ‪۱۰‬کاندیـدای ایـن فدراسـیون‬ ‫مـورد بررسـی قـرار گرفـت‪ .‬بـا رای اعضـای این کمیسـیون که‬ ‫نصـراهلل پریچهـره؛ سرپرسـت وقـت اداره کل امـور مشـترک‬ ‫نهـا بـود‪ ،‬هفت نفـر از‬ ‫فدراسـیون های ورزشـی یکـی از ا ‬ ‫کاندیداهای انتخابات فدراسـیون سوارکاری «رد صالحیت‬ ‫نهـا محمـود حیـدری بـود؛‬ ‫مدیریتـی» شـدند کـه یکـی از ا ‬ ‫فهرست کاندیداهایی که توسط کمیسیون تطبیق برای انتخابات فدراسیون سوارکاری رد صالحیت مدیریتی شدند‬ ‫البتـه وی نسـبت بـه ایـن تصمیـم و حکمـی کـه کمیسـیون‬ ‫تطبیـق بـرای او صـادر کـرده بـود معتـرض شـد و اعترضـش‬ ‫را ب هصـورت رسـمی هـم اعلام کـرد‪« .‬شـورای تجدیدنظـر‬ ‫داوطلبـان احـراز پسـت ریاسـت» فدراسـیون سـوارکاری‬ ‫در نشسـتی کـه ‪ ۲۴‬اسـفندماه سـال گذشـته تشـکیل شـد‪،‬‬ ‫هم زمـان بـا اعتـراض دیگـر کاندیداهـا بـه ایـن اعتـراض‬ ‫حیـدری هـم رسـیدگی کـرد امـا نتیجـه بررسـی اعضـای‬ ‫ایـن شـورا ایـن شـد کـه وی مشـمول مفـاد دسـتورالعمل‬ ‫شـرایط اختصاصـی نامزدهـای دارای وثاقـت و امانـت‬ ‫«نمی باشـد»‪ .‬بدین ترتیـب محمـود حیـدری خیلـی زود از‬ ‫مسـیر انتخاباتـی فدراسـیون سـوارکاری کنـار گذاشـته شـد‪.‬‬ ‫اعضـای «کمیسـیون تطبیـق» و «شـورای تجدید نظـر»‬ ‫همگی از مدیران وزارت ورزش هسـتند‪ .‬حتی سـیدمحمد‬ ‫پوالدگـر به عنـوان رئیـس شـورای تجدیدنظـر در نشسـت‬ ‫اسـفندماه ایـن شـورا حضـور داشـت و در واقـع یکـی از‬ ‫نفراتـی بـوده کـه محمـود حیـدری را بـرای‬ ‫تیلور خطاب به یزدانی‪:‬‬ ‫سال بعد دوباره برای هواداران خاطره سازی می کنیم‬ ‫«دیویـد تیلـور» دارنـده مـدال طلای وزن ‪۸۶‬کیلوگـرم کشـتی ازاد پـس از برتـری‬ ‫برابـر «حسـن یزدانـی» در فینـال رقابت های جهانی بلگراد گفت‪« :‬دوباره سـال‬ ‫یشـویم و هـواداران را بـه یـک نبـرد تماشـایی دیگـر دعـوت‬ ‫بعـد باهـم روبـه رو م ‬ ‫می کنیـم»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ در وزن ‪ ۸۶‬کیلوگـرم حسـن یزدانـی پس از اسـتراحت‬ ‫در دور اول‪ ،‬در دور دوم کشتی گیر مولداوی را برد‪ .‬در مرحله یک چهارم نهایی‬ ‫سباستین جزیرزانسکی از لهستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رفت‪ .‬یزدانی‬ ‫در این مرحلـه بوریـس ما کویـف؛ دارنده مدال نقره جهان از اسـلوا کی را در کمتر‬ ‫از دودقیقـه بـا نتیجـه ‪ ۱۰‬بـر صفـر شکسـت داد و بـه فینـال راه یافـت‪ .‬یزدانـی در‬ ‫فینـال بـه مصـاف دیویـد تیلـور قهرمـان المپیـک و جهـان رفـت و بـا نتیجـه ‪ ۷‬بر‬ ‫یـک شکسـت خـورد و نقـره گرفـت‪ .‬ایـن دومین مـدال نقره تیم ملی کشـتی ازاد‬ ‫در پیکارهـای قهرمانـی سـال ‪ ۲۰۲۲‬جهان در صربسـتان بود‪ .‬تیلـور پیش از این‬ ‫در جام جهانـی ‪ ۲۰۱۷‬کرمانشـاه‪ ،‬پیکارهـای جهانـی ‪ ۲۰۱۸‬مجارسـتان و فینـال‬ ‫یهـای المپیـک حسـن یزدانـی را شکسـت داده بـود‪ .‬تیلـور پس از برتـری در‬ ‫باز ‬ ‫بلگراد تصریح کرد‪« :‬این نخستین باری بود که با عزم جدی مقابل یزدانی قرار‬ ‫گرفتـم و در ان بـازی او را دنبـال کـردم تـا نتیجـه الزم را بگیرم‪ .‬به طورقطع یزدانی‬ ‫در ایـن رقابـت اتـش انگیـزه را در مـن شـعله ور کـرد تـا بـه راهـم ادامـه دهـم‪ .‬او‬ ‫مهم تریـن مانـع من برای کسـب مـدال طالی المپیک پاریـس ‪۲۰۲۴‬‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬پیـروزی تیلـور مقابـل یزدانـی چهارمیـن پیـروزی‬ ‫قسـتاره بـود کـه‬ ‫او در پنـج دیـدار حرفـه ای میـان ایـن دو فو ‬ ‫تیلور‬ ‫لهـای جهانـی رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫سـه مورد اخـر ان بـه فینا ‬ ‫گفت‪« :‬رفتن به اسـلو و باختن به یزدانی برای من سـخت‬ ‫بـود‪ .‬به خاطـر حمایت هایـی کـه از خانـواده و اطرافیـان از‬ ‫مـن داشـتند‪ ،‬شـعله ایـن رقابـت در مـن روشـن شـد‪ .‬بـه‬ ‫شـما می گویـم کـه چـرا امسـال بـرای مـن سـال سـختی‬ ‫بود‪ .‬بارها به بازنشستگی فکر کردم‪ .‬فقط نمی دانستم‬ ‫بایـد ادامـه دهـم یـا خیـر چـون بـه اوج رسـیده بـودم‪.‬‬ ‫از بچگـی رویـای قهرمانـی در المپیـک را داشـتم کـه‬ ‫بـه ان رسـیدم‪ .‬ا گـر هشـت هفته بعـد از المپیـک بـه‬ ‫جهانـی نـروژ نمی رفتـم‪ ،‬دیگـر حرفه من در کشـتی تمام‬ ‫شـده بـود»‪ .‬تیلـور دربـاره رقابتـش بـا حسـن یزدانـی گفت‪:‬‬ ‫«رقابـت مـا بـه یـک دلیـل حسـاس ترین رقابت کشـتی جهان‬ ‫اسـت و ان هـم اینکـه هـردوی مـا هر چـه در تـوان داریـم را روی‬ ‫ورود بـه انتحابـات فدراسـیون سـوارکاری رد صالحیـت‬ ‫مدیریتـی کـرده اسـت‪ .‬حـاال بـه فاصلـه شـش ماه همیـن‬ ‫محمـود حیـدری؛ سرپرسـت همیـن فدراسـیون سـوارکاری‬ ‫می شـود؛ البتـه کـه حکـم او توسـط وزیـر ورزش صـادر شـده‬ ‫امـا بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه انتصاب هـای این چنینی‬ ‫با هماهنگی و پیشـنهاد معاونت توسـعه ورزش قهرمانی و‬ ‫حرفـه ای وزارت ورزش صـورت می گیـرد‪ ،‬معاونتـی کـه امـروز‬ ‫در اختیـار سـید محمـد پوالدگـر قـرار دارد‪ .‬در هر صـورت‬ ‫اساسـنامه فدراسـیون های ورزشـی اجـازه تغییـر و انتصـاب‬ ‫بـرای فدراسـیونی بـا شـرایط سـوارکاری را بـه وزارت ورزش‬ ‫نمی دهـد و بر همین اسـاس اقـدام انجام شـده بـرای کنـار‬ ‫«رئیـس منتخـب مجمـع» و «تعییـن سرپرسـت»‬ ‫گذاشـتن‬ ‫ِ‬ ‫خلاف قانـون تلقـی می شـود؛ امـا جـای تعجـب و سـوال‬ ‫اسـت که وزارت ورزش در انجام اقدام غیرمتعارف و خالف‬ ‫قانـون هـم مصوبـات و احـکام خـود را نادیـده می گیـرد و‬ ‫به نوعـی مرتکـب تخلـف در تخلـف می شـود!‬ ‫تشـک می گذاریـم‪ .‬روی تشـک بایـد کمـی نمایشـی‬ ‫کشـتی بگیرید و به همین دلیل بـه جادوگر معروف‬ ‫یسـت‬ ‫هسـتم‪ .‬امـروز اول شـدم و ایـن حـس خوب ‬ ‫و در اینـده از مـا دو کشـتی گیر بـه بزرگـی یـاد خواهـد‬ ‫شد‪ .‬او باعث پیشرفت من شد و به همین خاطر از‬ ‫یزدانی تشـکر می کنم»‪ .‬تیلور درپاسـخ به‬ ‫ایـن سـوال کـه او بـرای یزدانـی چـه‬ ‫پیامی دارد‪ ،‬پاسخ داد‪« :‬باختن‬ ‫افتضـاح اسـت؛ هـردوی‬ ‫مـا بهتـر خواهیـم شـد و‬ ‫دوبـاره سـال بعـد باهـم‬ ‫یشـویم‪.‬‬ ‫روبـه رو م ‬ ‫می دانـم مـن و تـو‬ ‫در انجـا خواهیـم‬ ‫بـود‪ .‬بیـا تـا یـک‬ ‫رقابـت جـذاب دیگـر‬ ‫بـرای طرفـداران خـود‬ ‫به نمایـش بگذاریـم تـا‬ ‫ان هـا و کتاب هـای رکـورد‪ ،‬چیزهـای‬ ‫تازه ای برای به خاطر سـپردن داشـته‬ ‫باشـند»‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫فرانک پرتواذر؛ پر افتخارترین بانوی دوچرخه سوار ایرانی ‬ ‫یپـوش‪ ،‬قهرمـان دوچرخ هسـواری کوهسـتان ایـران شـد‪ .‬فرانـک پرتـواذر در ‪27‬شـهریورماه ‪ 1367‬در شـیراز به دنیـا امـد‪.‬‬ ‫دختـر مل ‬ ‫تهـای قهرمانـی اسـیای ‪ ۲۰۱۷‬بـود کـه مـدال‬ ‫فوق لیسـانس مهندسـی عمران دارد و از اعضـای تیم ملـی دوچرخ هسـواری ایـران در رقاب ‬ ‫ُ‬ ‫برنـز را کسـب کـرد‪ .‬او نفـر اول اسـیا و نفـر ‪87‬ام جهـان در رشـته کراس‪-‬کانتـری در رنکینـگ ‪ UCI‬اسـت‪ .‬فرانـک کاپیتـان تیـم ملـی‬ ‫قشـده در رده نخسـت رنکینـگ‬ ‫یسـت کـه موف ‬ ‫کوهسـتان بانـوان ایـران و اولیـن دارنـده مـدال قهرمانـی اسـیا در رشـته دوچرخه سوار ‬ ‫ی و تنهـا دوچرخ هسـوار تیـم ملـی کوهسـتان ایـران اسـت کـه در دو دوره‬ ‫اسـیا قـرار بگیـرد‪ .‬او پر افتخارتریـن دوچرخ هسـوار بانـوی ایرانـ ‬ ‫تهـای قهرمانـی جهـان شـرکت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رقاب ‬ ‫محمد بنا؛‬ ‫مربی محبوب و کاربلد‬ ‫محمـد بنـا در ‪ 15‬مردادمـاه ‪ 1337‬در محلـه دوالب تهـران‬ ‫به دنیـا امـد‪ .‬او توانسـت در وزن ‪ 68‬کیلوگـرم در ‪2 7‬سـالگی‬ ‫اولیـن مـدال جهانـی ایـران بعدازانقلاب را از مسـابقات‬ ‫‪ 1364‬اوکرایـن کـه نقـره بـود به دسـت بیـاورد سـپس در‬ ‫همین سـال توانسـت مدال طالی اسـیا را نیز بگیرد‪ .‬بنا در‬ ‫‪3‬سـاله بـود از کشـتی خداحافظـی کـرد‬ ‫سـال ‪ 1367‬وقتـی ‪ 0‬‬ ‫و بـه المـان مهاجـرت کـرد او ‪1 5‬سـال دراین کشـور بـه شـغل‬ ‫رسـتوران داری مشـغول بـود‪ .‬محمـد بنـا در زمـان حضـور‬ ‫خـود در کشـور المـان بـا یـک خانـم اسـپانیایی ازدواج‬ ‫کـرد؛ امـا بـا وجـود به دنیـا امـدن فرزنـد دختـری ایـن زندگـی‬ ‫در نهایـت بـه جدایـی ختـم شـد‪ .‬در نهایـت سرپرسـتی‬ ‫فرزنـدش را بـه همسـر خـود داد و تـا ‪1 0‬سـال امـکان دیـدن‬ ‫دختـرش را نداشـت تااینکـه سـال ‪ 94‬او بـرای اولیـن دختـر‬ ‫خـود را مالقـات کـرد‪ .‬محمـد بنـا در سـال ‪ 1395‬وقتـی‬ ‫‪5 8‬سـاله بـود قبـل از المپیـک ریو با خانمی در یک مراسـم‬ ‫اشـنا شـد و پس ازمدتـی باهـم ازدواج کردنـد‪ .‬می گویـد؛‬ ‫حـاال کسـی هسـت در خانـه کـه منتظـرم باشـد‪ ،‬ثمـره ایـن‬ ‫زندگـی یـک فرزنـد پسـر متولـد سـال ‪ 97‬اسـت‪ .‬بنـا اولین بار‬ ‫در سـال ‪ 1383‬هدایت تیم ملی کشـتی فرنگی را به دسـت‬ ‫گرفـت کـه بـا هدایـت او تیم ملی س هسـال پیاپی مـدال طال‬ ‫قهرمانی جهان را به دسـت اورد‪ .‬در سـال ‪ 86‬با محمدرضا‬ ‫یخـرم؛ رئیـس وقـت فدراسـیون بـه اختلاف خـورد و‬ ‫یزدان ‬ ‫کسـال بعد با شـکت سـنگین تیم ملی در‬ ‫برکنار شـد؛ اما ی ‬ ‫المپیک پکن دوباره برگشت و ایران را نایب قهرمان جهان‬ ‫نبـار در تاریـخ‬ ‫کـرد‪ .‬در مسـابقات المپیـک ‪ 2012‬بـرای اولی ‬ ‫کشـتی فرنگـی‪ ،‬تیـم ملـی را قهرمـان المپیـک کـرد و عنـوان‬ ‫بهتریـن مربـی جهـان را از فدراسـیون جهانـی گرفـت‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ 2016‬پـس از کسـب نتایـج ضعیـف در المپیـک ریـو با‬ ‫کسـب دو مـدال نقـره از کشـتی خداحافظـی کـرد او دوبـاره‬ ‫در ابـان ‪ 97‬به عنـوان سـرمربی کشـتی شـروع به کار کـرد‪ .‬او‬ ‫تو پز لذت می برم؛ عاشـق اشـپزی هستم‬ ‫می گوید‪« :‬از پخ ‬ ‫و هروقـت فرصـت کنـم هـم خـودم غـذا درسـت می کنـم؛‬ ‫حتـی شـده بـرای بچ ههـای تیمـم خـودم غـذا پختـم»‪ .‬او از‬ ‫طرفدارانـش دو اتیشـه تیـم فوتبـال پرسـپولیس اسـت‪ .‬بنـا‬ ‫تنهـا مـدال جهانی ایـران در وزن ‪ ۶۸‬کیلوگرم کشـتی فرنگی‬ ‫و اولیـن مـدال جهانـی کشـتی فرنگـی ایـران پس ازانقلاب‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬را در سـال ‪ ۱۹۸۳‬به دسـت اورد‪ .‬وی در دیـدار‬ ‫پایانـی وزن ‪ ۶۸‬کیلوگـرم درمقابـل تاپیوسـی پیلا؛ کشـتی گیر‬ ‫فنالنـدی شکسـت خـورد و بـه مـدال نقـره رسـید‪ .‬بنـا در‬ ‫دو مقطـع مربـی تیـم ملـی کشـتی فرنگـی ایـران شـده و‬ ‫تهـای قابل توجهـی را بـا ایـن تیـم کسـب کـرده‬ ‫موفقی ‬ ‫و یکـی از برجسـته ترین مربیـان کشـتی جهـان ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬بـار اول در سـال ‪ ۲۰۰۵‬هدایـت این تیم را به دسـت‬ ‫گرفت‪ .‬روش های کاری او به قدری مورد توجه کارشناسـان‬ ‫قـرار داشـت کـه حتـی گـرم کـردن ورزشـکاران توسـط او نیـز‬ ‫مـورد فیل مبـرداری قـرار می گرفـت‪ .‬بـا هدایـت او تیـم ملـی‬ ‫کشـتی فرنگـی ایـران س هسـال پیاپـی صاحـب مـدال طلا‬ ‫تهـای قهرمانـی جهـان شـد‪ .‬بنـا در سـال ‪ ۲۰۰۷‬در‬ ‫در رقاب ‬ ‫پـی اختلاف بـا محمدرضا یزدانـی خرم؛ رئیس فدراسـیون‬ ‫یگـری تیـم ملـی برکنـار شـد؛ امـا پـس از‬ ‫کشـتی از مرب ‬ ‫شکسـت سـنگین تیـم ملـی کشـتی ایـران در المپیک پکن‬ ‫دوبـاره مربـی ایـن تیـم شـد و توانسـت تیـم ملـی ایـران را‬ ‫در مسـابقات جهانـی ‪ ۲۰۰۹‬بـا یـک مـدال طلا و سـه مـدال‬ ‫نبـار بـود کـه‬ ‫برنـز بـه مقـام دوم جهـان برسـاند‪ .‬ایـن اولی ‬ ‫کشـتی فرنگـی ایـران روی سـکوی جهانـی قـرار می گرفـت؛‬ ‫نبـار در‬ ‫یکـه پنـج کشـتی گیر ایـن تیـم بـرای اولی ‬ ‫در حال ‬ ‫یشـدند‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۱۰‬در‬ ‫مسـابقات جهانـی حاضـر م ‬ ‫جام جهانـی کشـتی در ارمنسـتان‪ ،‬تیـم ملی کشـتی فرنگی‬ ‫ایـران بـا هدایت بنا برای نخسـتین بار قهرمان جام جهانی‬ ‫شـد‪ .‬در همیـن سـال ایـن تیـم بـا چهـار مـدال طلا و یـک‬ ‫یهـای اسـیایی ‪۲۰۱۰‬‬ ‫مـدال برنـز بـه مقـام نخسـت باز ‬ ‫گوانگ جو رسـید که بهترین نتیجه کشـتی فرنگی ایران در‬ ‫یهـای اسـیایی ‪ ۱۹۷۴‬تهران‬ ‫یهـای اسـیایی پـس از باز ‬ ‫باز ‬ ‫یشـد‪ .‬تیم ملی‬ ‫(‪ ۸‬طال و یک نقره در ده وزن) محسـوب م ‬ ‫کشـتی فرنگـی ایـران در مسـابقات جهانـی سـال ‪ ۲۰۱۱‬در‬ ‫ترکیـه بـا سـرمربیگری محمـد بنـا علی رغـم حضور نداشـتن‬ ‫حمید سـوریان با کسـب دو طال و یک برنز بر سـکوی سـوم‬ ‫جهـان تکیـه زد‪ .‬در ایـن سـال محمـد بنا به عنـوان بهترین‬ ‫مربـی سـال کشـتی فرنگـی انتخـاب شـد‪ .‬در المپیـک ‪۲۰۱۲‬‬ ‫یگـری محمـد بنـا‪ ،‬بـرای‬ ‫لنـدن تیـم کشـتی ایـران بـا مرب ‬ ‫نبـار در تاریـخ کشـتی فرنگـی قهرمـان المپیـک شـد‪.‬‬ ‫اولی ‬ ‫در ایـن المپیـک تیـم ایـران بـا درخشـش حمیـد سـوریان‪،‬‬ ‫امیـد نـوروزی و قاسـم رضایـی صاحـب سـه مـدال طال شـد‬ ‫یسـت؛ ایران‬ ‫و بـه مقـام نخسـت تیمی دسـت یافـت‪ .‬گفتن ‬ ‫پیش ازاین نتوانسـته بود در رشـته کشـتی فرنگی به مدال‬ ‫طلا برسـد‪ .‬بعدازایـن قهرمانـی وی در اظهارنظـری اعلام‬ ‫کـرد کـه از دنیـای کشـتی خداحافظـی خواهـد کـرد‪ .‬وزیـر‬ ‫ورزش ایـران در پـی موفقیـت محمد بنا درخواسـت نشـان‬ ‫لیاقـت و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان پـاداش نقـدی را بـرای وی کرده‬ ‫بـود‪ .‬این مسـئله بـا وا کنش محمد بنـا مواجه شـد و وی در‬ ‫جـواب ایـن درخواسـت چنیـن گفتـه اسـت‪« :‬مـن دنبـال‬ ‫این چیزها نیستم‪ ،‬نشان لیاقتم را از مردم گرفته ام و فقط‬ ‫یکـه بـرای مـن در نظـر گرفته انـد را‬ ‫می خواهـم کـه چیزهای ‬ ‫بـه سـعید عبدولـی بدهنـد»‪ .‬وی در روز ‪ ۱۸‬دی ‪ ۱۳۹۱‬در‬ ‫اعتـراض بـه انچـه «بی توجهـی بـه این رشـته» خوانـد‪ ،‬طـی‬ ‫نامـه ای بـه سرپرسـت فدراسـیون کشـتی ایـران‪ ،‬جدایـی‬ ‫خود را از تیم ملی کشـتی فرنگی اعالم کرد‪ .‬بعد از گذشـت‬ ‫حـدود ‪۱ ۱‬مـاه از کناره گیـری محمـد بنـا از تیـم ملـی کشـتی‬ ‫فرنگـی و نتایـج نه چنـدان مطلـوب ایـن تیم در مسـابقاتی‬ ‫کـه بـه میـدان رفتـه بـود‪ ،‬وی امادگـی خـود را در جلسـه ای‬ ‫در تاریـخ هفدهـم اذر مـاه سـال ‪ ۹۲‬بـا رسـول خـادم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سرپرسـت فدراسـیون کشـتی ابراز کرد و مجددا مسـئولیت‬ ‫سـرمربی گری تیـم ملـی کشـتی فرنگـی را برعهـده گرفـت؛‬ ‫امـا بعـد از مدتـی به علـت اختلاف محمد بنـا و فدراسـیون‬ ‫کشـتی بـر سـر مسـابقات انتخابـی و ادامـه بی توجهی هـا‬ ‫بـه این رشـته وی از سـمت خـود کناره گیـری کـرد‪ .‬بعـد از‬ ‫نتیجـه نگرفتـن تیـم ملـی ایـران در قهرمانـی جهـان ‪۲۰۱۵‬‬ ‫شو قـوس محمـد‬ ‫احـد پـازاج اخـراج و بعـد از هفت ههـا ک ‬ ‫یگـری ایـن تیـم را به عهـده گرفـت‪ .‬در سـال‬ ‫بنـا دوبـاره مرب ‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬محمـد بنـا پـس از کسـب دو مـدال برنـز در المپیـک‬ ‫ریـو بـرای همیشـه از کشـتی خداحافظی کـرد‪ .‬وی که برای‬ ‫اولین بار در کشور خود ازدواج کرده علت این کناره گیری را‬ ‫سامان دادن به زندگی شخصی عنوان کرده و بیان داشته‬ ‫در سـال های بازنشسـتگی خـود بـه سـر بـرده و ترجیـح‬ ‫می دهـد ب هجـای پرداختـن بـه امور کاری‪ ،‬به همراه همسـر‬ ‫یکـه مدت هـا به خاطـر‬ ‫نگـردی بپـردازد‪ .‬کار ‬ ‫خـود بـه ایرا ‬ ‫پرداختـن بـه کشـتی از ان غافـل بـوده اسـت‪ .‬محمـد بنـا‬ ‫کـه بعـد از المپیـک ریـو از سـرمربیگری تیـم ملـی کشـتی‬ ‫ً‬ ‫فرنگـی جـدا شـده بـود مجـددا بـا حکـم حمیـد بنـی تمیـم‬ ‫سرپرسـت فدراسـیون کشـتی به عنـوان سـرمربی تیـم ملـی‬ ‫گسـاالن برگزیده شـد و هم ا کنون در این‬ ‫کشـتی فرنگی بزر ‬ ‫سـمت فعالیـت می کنـد؛ امـا باتوج هبـه نتایـج رقـم خـورده‬ ‫در مسـابقات جهانی بلگراد و نا کامی کشـتی فرنگی ایران‪،‬‬ ‫بایـد دیـد ایـا تغییراتی دراین ماجـرا صورت می گیـرد یا خیر‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬حرکت کششی در محل کار‬ ‫کارمندانــی کــه طوالنی مــدت پشــت میــز می نشــینند‬ ‫بایــد بــرای جلوگیــری از بــروز اختــاالت و دردهــای‬ ‫اســکلتی عضالنــی از حــرکات ورزشــی مناســب در‬ ‫محــل کار اســتفاده کننــد؛ چرا کــه تنهــا بــا انجــام چنــد‬ ‫حرکــت کششــی جنبشــی ســاده‪ ،‬می تــوان به میــزان‬ ‫نهــا را‬ ‫قابل توجهــی ایــن دردهــا و عــوارض ناشــی از ا ‬ ‫کاهــش داد‪.‬‬ ‫خم کـردن گـردن بـه طرفیـن‪ :‬گـردن خـود را دو تـا چهاربـار‬ ‫مشـابه تصویـر زیـر به سـمت چـپ و راسـت خـم کـرده و‬ ‫هـر حرکـت را به مـدت ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۳۰‬ثانیـه نگـه داریـد و از انجـام‬ ‫حرکـت نا گهانـی و شـدید خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫خم کـردن سـر بـه جلـو و عقب‪ :‬گردن خـود را دو تا چهاربار‬ ‫مشـابه تصویـر زیـر بـه جلـو و عقـب خم کـرده و هـر حرکت‬ ‫را ب همـدت ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۳۰‬ثانیـه نگـه داریـد و بـه موقعیـت شـروع‬ ‫برگشـته و در جهـت مخالـف کشـش را انجـام دهیـد و از‬ ‫خم کـردن نا گهانـی و کشـش بیـش از حـد اجتنـاب کنیـد‪.‬‬ ‫کشـش ناحیه شـانه‪ :‬مطابق شـکل ارنج خود را در حالت‬ ‫خـم شـده تـا راسـتای عمـود بـاال اورده و سـعی کنیـد بـا‬ ‫دسـت مخالـف‪ ،‬ارنـج را به سـمت بـدن نزدیـک کنیـد‪ .‬در‬ ‫عیـن حـال کشـش بایـد در ناحیـه کتـف احسـاس شـود‪.‬‬ ‫کشـش شـانه بـا اسـتفاده از صندلـی‪ :‬مطابـق شـکل روی‬ ‫صندلـی نشسـته و بـه یـک سـمت چرخیـده و بـا دسـت‬ ‫مخالف‪ ،‬دسته صندلی را گرفته‪ ،‬اندکی به جلو خم شده‬ ‫و سعی کنید چانه خود را به جلو ببرید‪ ۱۰ .‬تا ‪ ۲۰‬ثانیه این‬ ‫حالـت را نگـه داشـته و بـه موقعیـت شـروع بازگردید‪.‬‬ ‫کشـش شـانه و دسـت هم زمـان‪ :‬بـرای این منظـور یـک‬ ‫دسـت را بـه پشـت بـرده و بـا دسـت دیگـر ان را گرفتـه و‬ ‫به سـمت مخالـف می کشـیم‪ .‬هم زمـان بـا ان گـردن را نیـز‬ ‫به همان سـمت خـم می کنیـم و ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۲۰‬ثانیـه نگـه داشـته‬ ‫و سـپس بـرای جهـت مخالف نیـز حرکت را اجـرا می کنیم‪.‬‬ ‫کشـش دسـت ها در حالـت ایسـتاده‪ :‬مطابـق شـکل‬ ‫دسـت ها را بـه هـم چسـبانده و بـدون بلند شـدن روی پـا‬ ‫سـعی کنیـد‪ ،‬دسـت ها را تـا جـای ممکـن بـاال ببریـد‪.‬‬ ‫کشـش عضالت سـینه ای‪ :‬در حالت ایسـتاده یا نشسـته‪،‬‬ ‫دسـت ها را از پشـت بـه هـم بچسـبانید و سـعی کنیـد کـه‬ ‫تـا جـای ممکـن از پشـت بـاال اوریـد و از خم شـدن بـه جلـو‬ ‫خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫کشـش چهارچـوب‪ :‬در چهارچـوب در قـرار گرفتـه و‬ ‫دسـت ها را به کناره های در بچسـبانید و سـعی کنید پا را‬ ‫جلو گذاشـته و بدن را به سـمت جلو بکشـید‪ .‬باید توجه‬ ‫داشـته باشـید در ناحیـه جلـوی قفسـه سـینه احسـاس‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫خم شـدن بـه طرفیـن‪ :‬در حالـت ایسـتاده و یـا نشسـته‪،‬‬ ‫یـک دسـت را بـاال اورده و سـعی کنیـد بـدن را بـه سـمت‬ ‫مخالـف خـم کـرده و بایـد کشـش بایـد در قسـمت کنـاری‬ ‫بـدن احسـاس شـود‪.‬‬ ‫کشـش باالتنـه‪ :‬در حالـت نشسـته روی صندلـی مطابـق‬ ‫انچـه در تصویـر می بینیـد‪ ،‬دسـت ها را بـاال بـرده و سـعی‬ ‫کنیـد باالتنـه را تـا جـای ممکـن بـه بـاال و عقـب بکشـید‪.‬‬ ‫کشـش کمـر‪ :‬در حالـت ایسـتاده دسـت ها را در روی کمـر‬ ‫قرار داده و سعی کنید کمر را به سمت جلو منتقل و باید‬ ‫از خم شـدن بیش از حـد بـه جلـو اجتناب کنید‪.‬‬ ‫کشـش انـدام تحتانـی‪ :‬در مقابـل یـک میـز یـا قفسـه قـرار‬ ‫گرفتـه‪ ،‬مطابـق شـکل یـک پـا را جلـو و یـک پـا را عقـب‬ ‫گذاشـته و بـدون بلنـد شـدن پاشـنه‪ ،‬پـای عقـب خـود را‬ ‫بـه جلو بکشـید‪ /.‬فریبـا محمدی؛ اسـماعیل مظفری پور‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار گلستان اعالم کرد؛‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران‪:‬‬ ‫«تنکابن» شهر سبز می شود‬ ‫سرپرستشرکت گاز مازندرانباتکمیل گازرسانیبه‪ ۱۸‬روستایمنطقه کوهستانیشهرستانتنکابن‪،‬‬ ‫این منطقه تا پایان سال به عنوان شهر سبز معرفی می شود‪ .‬قاسم مایلی رستمی در پی سفر استاندار‬ ‫به تنکابن بااشـاره به گازرسـانی به‪ ۱۸‬روسـتای محروم و کوهسـتانی بخش سـه هزار شهرستان تنکابن‬ ‫گفت‪« :‬با تکمیل گازرسانی روستاهای این منطقه‪ ،‬تنکابن به عنوان شهرستان سبز معرفی می شود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه درحال حاضـر ‪ ۹۹.۹‬درصـد خانوارهـای شـهری و ‪ ۹۶‬درصـد خانوارهـای روسـتایی از‬ ‫نعمـت گاز بهره منـد هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬این اسـتان ازنظـر مشـترکان خانگـی بـا‪ ۹۲‬درصـد رتبه دوم کشـور‬ ‫را دارد‪ .‬گازرسـانی به روسـتاهای بخش سـه هزار نیز از چهارسـال قبل شـروع و ‪ ۲۰‬میلیاردتومان تاکنون هزینه شـده است»‪.‬‬ ‫الیروبی رودخانه ها با ‪ ۳۰‬میلیاردتومان اعتبار‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بابیان اینکه بیش از ‪ ۶۰۰‬کیلومتر از رودخانه های اسـتان نیازمند الیروب ‬ ‫«کار الیروبـی رودخان ههـای اسـتان بـا فعالیت قرارگاه شـهید لوالیی سـرعت می گیـرد»‪ .‬علی محمد زنگانه‬ ‫افـزود‪« :‬گلسـتان به عنـوان پایلـوت طـرح الیروبـی رودخان ههـا در کشـور مطـرح شـده و دراین راسـتا همـه‬ ‫دسـتگاه ها همـکاری خواهنـد داشـت‪ .‬ایـن کار بـا‪ ۳۰‬میلیاردتومـان اعتبـار از محل منابـع مدیریت بحران‬ ‫در قالب اقدامی جهادی برای الیروبی رودخانه ها در استان درنظر گرفته شده است؛ همچنین قرارداد‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیاردتومانـی بیـن سـازمان بندرهـا (کارفرمـا) و قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیا (مجری) بسـته شـده و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردتوماناز محلاعتباراتمدیریتبحرانبه پروژهاختصاصیافتهو پیگیر تخصیصباقی ماندهاعتبار الزمهستیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان لرستان؛‬ ‫هشت درصدهزینهسرمایه گذاریجاده ها‬ ‫باید صرف نگهداری شود‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای لرسـتان از‬ ‫روکـش اسـفالت را ههـای فرعـی و روسـتایی اسـتان ب هطـول‬ ‫‪ ۱۱۸‬کیلومتـر در سـال جـاری خبـر داد‪ .‬مرتضـی شـیروانی‬ ‫به همـراه مهنـدس امیـری؛ معـاون راهـداری‪ ،‬مهنـدس‬ ‫جدیـدی؛ مشـاور مدیـر و مدیـر حراسـت‪ ،‬مهنـدس‬ ‫لطیفـی؛ رئیـس شهرسـتان چگنـی بـا حضـور در مصلای‬ ‫نمازجمعـه چگنـی‪ ،‬سـخنران پیـش از خطب ههـای‬ ‫نمازجمعـه این شهرسـتان بـود‪ .‬مرتضـی شـیروانی مدیرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان لرسـتان ضمـن‬ ‫عـرض تسـلیت اربعیـن حسـینی‪ ،‬گفـت‪ :‬در هفتـه دولـت‬ ‫در حـوزه راه روسـتای ‪ 110‬کیلومتـر راه افتتـاح و ‪ 220‬کیلومتـر‬ ‫راه شـنی سـاخته شـده اسـت‪ .‬مهم تریـن اولویـت مـا‬ ‫ارتقـای ایمنـی را ههـا و رفـع نقـاط حادثه خیـز و بهسـازی‬ ‫یسـت‪ .‬وی بـه حـوزه حمل ونقـل‪ ،‬اشـاره‬ ‫را ههـای روستای ‬ ‫کـرد و گفـت‪ 96 :‬شـرکت حمل ونقـل کاال در اسـتان داریـم‪.‬‬ ‫همچنیـن یـک شـرکت بین المللـی حمل ونقـل داشـتیم‬ ‫کـه باتوج هبـه درخشـش خـوب و متاسـفانه توسـط‬ ‫کشـورهای غربـی تحریـم شـده‪ 83 .‬شـرکت حمل ونقـل‬ ‫مسـافر‪ 10 ،‬پایانـه بـار‪ 44 ،‬شـرکت اتوبوس رانـی‪ 18 ،‬شـرکت‬ ‫مینی بوس رانـی و ‪ 21‬شـرکت تا کسـی و سـواری داریـم و‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل اسـتان بـا توجـه وظیفـه‬ ‫نقـش نظارتـی بـر ایـن شـرکت ها را ایفـا می کنـد‪ .‬جهـت‬ ‫نگهـداری را ههـای اسـتان‪ ،‬طبـق اسـتانداردهای جهانـی‬ ‫هشـت درصد هزینـه سـرمایه گذاری جاد ههـا بایـد صـرف‬ ‫نگهـداری شـود کـه در ایـران چهـار تـا شـش درصد اسـت و‬ ‫جهـت تحقـق این امـر بایـد ‪2000‬میلیـارد سـاالنه اختصاص‬ ‫پیـدا کنـد کـه بتـوان تمـام موانـع و مشـکالت را حـل کنیـم؛‬ ‫متاسـفانه باتوج هبـه کمبـود اعتبـار و شـرایط اقتصـادی‬ ‫ایـن امـکان وجـود نـدارد‪ .‬دراین راسـتا مسـئولین سـازمان‬ ‫راهـداری در راس ان اسـتاندار در حـوزه راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای درتالش انـد کـه انچـه در تـوان ملـی‬ ‫باشـد نسـبت بـه نگهـداری جـادو و رفـع نقـاط حادثه خیـز‬ ‫اقـدام کننـد‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫لرسـتان گفـت‪ :‬طـی سـه ماهی کـه به عنـوان خدمتگـزار‬ ‫مـردم معرفـی شـدم‪ ،‬مصادف شـده بـا خدمتگـزاری زائرین‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ کـه در همـان ابتـدا اداره کل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان ا کیپـی کامـل ب همـدت‬ ‫دومـاه بـه ایلام اعـزام کـرد و در بحـث مرتف عکـردن نقـاط‬ ‫کهـای زیـادی انجـام شـد‪.‬‬ ‫حادثه خیـز و ایمنـی را ههـا کم ‬ ‫شـیروانی بیـان کـرد‪ :‬در بحـث سـاخت زائرسـرای اسـتان‬ ‫لرسـتان در مـرز مهـران بـا همـکاری دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫یهـای خوبی‬ ‫و ریاسـت اسـتاندار اداره کل راهـداری همکار ‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬امیدواریـم بـا احـداث ایـن زائرسـرا شـرایط‬ ‫بـرای خدمت رسـانی بهتـر بـه هم اسـتانی های عزیـز در‬ ‫مـرز مهـران فراهـم شـود‪ 35 .‬ا کیـپ و ‪ 250‬نفـر در بحـث‬ ‫نسـازی را ههـا و ‪ 55‬دسـتگاه سـبک و نیمه سـنگین و‬ ‫ایم ‬ ‫‪ 60‬نفـر نیـرو در مـرز مهـران جهـت خدمت رسـانی بـه زائرین‬ ‫مسـتقرند‪ .‬وی گفـت‪ :‬نقطه نظـرات امام جمعـه‪ ،‬اصحـاب‬ ‫رسـانه و مطالبـات مـردم را در اولویـت کاری خـود قـرار داده‬ ‫و تمـام تلاش همـکاران مـا در راهـداری براین اسـت که‬ ‫گوشـه ای از مشـکالت مـردم را حـل کنیـم‪ .‬وی گفـت‪ :‬در‬ ‫سـال جـاری اقدامـات زیرسـاختی خوبـی در تمـام حوزه هـا‬ ‫افزایش‪ 20‬درصدی تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫نغمهکرمی‬ ‫جفـارس گفـت‪ :‬تولیـد بنزیـن پاالیشـگاه‬ ‫معـاون تولیـد شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫جفـارس به عنـوان اصلی تریـن تامین کننـده بنزیـن کشـور‪ ،‬نسـبت‬ ‫سـتاره خلی ‬ ‫به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ‪ 20‬درصد افزایش داشته است‪ .‬به گزارش‬ ‫جفـارس؛ سـروش ذیگلـری‬ ‫روابط عمومـی و بین الملـل شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬ازجملـه گا مهـا و دسـتاوردهای مهم شـرکت نفت سـتاره خلیج فارس‬ ‫به عنـوان نگیـن صنعـت پاالیشـی کشـور در شـش ماهه اول سـال ‪ ،1401‬افزایـش‬ ‫تولید فراورده استراتژیک بنزین بوده است؛ به نحوی که باوجود افزایش سفرهای‬ ‫ً‬ ‫تابسـتانی و متعاقبـا افزایـش مصـرف روزانـه کشـور‪ ،‬هیچ گونـه خللـی در موازنـه‬ ‫تولیـد و مصـرف بنزیـن کشـور به وجـود نیامـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به تحری مهـای‬ ‫ظالمانـه اسـتکبار جهانـی و دشـمنان قسـم خورده ملـت بـزرگ و شـریف کشـور‬ ‫عزیزمان ایران و قرارگرفتن شرکت نفت ستاره خلیج فارس در لیست تحریم های‬ ‫اخیـر کـه بـا اهـداف شـوم ایجـاد اختلال در تامین سـوخت مصرفی لجسـتیک و‬ ‫ً‬ ‫نـاوگان حمل ونقـل‪ ،‬نیروگا ههـای بـرق و زیرسـاخت های کشـور و نهایتـا سـلب‬ ‫امنیـت و اسـایش خاطـر هم وطنـان عزیزمان صورت پذیرفته اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از اهـداف کالن پاالیشـگاه سـتاره خلیج فارس تولیـد فراورده های پاک باکیفیتی‬ ‫باالتـر از حـدود مجـاز مولف ههـای زیسـت محیطی اسـتاندارد یـورو ‪ 5‬در کالس‬ ‫یکـه میـزان گوگـرد بنزیـن تولیـدی پاالیشـگاه بـا‬ ‫جهانـی ب هشـمار مـی رود؛ به نحو ‬ ‫یهـای‬ ‫حـدود ‪ 20‬برابـر کمتـر از مقـدار مجـاز‪ ،‬تاثیـر بسـزایی را در کاهـش االیندگ ‬ ‫زیسـت محیطی ایفـا نمـوده کـه خدمتـی ارزشـمند بـه حفـظ محیط زیسـت و‬ ‫سلامت هم وطنـان اسـت؛ لیکن معاندیـن و بدخواهان ملت این موضـوع را نیز‬ ‫برنتافته انـد و بـا اعمـال تحریم ها به دنبال خدشـه دارکردن سلامت هم وطنان و‬ ‫جفـارس افـزود‪ :‬با‬ ‫محیط زیسـت هسـتند‪ .‬معـاون تولیـد شـرکت نفت سـتاره خلی ‬ ‫یهـای صورت گرفتـه طـی اجـرای مراحـل اتـی پـروژه افزایـش ظرفیـت و‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫طر ح های توسـعه زنجیره ارزش فراورده ها‪ ،‬در اینده ای نزدیک پاالیشـگاه سـتاره‬ ‫خلیج فارسبهپتروپاالیشگاهیبزرگومدرنبه منظور تولیدمحصوالتموردنیاز‬ ‫کشـور و ایجاد ارزش افزوده بیشـتر تبدیل خواهد شـد‪ .‬ذیگلری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فرزنـدان نخبـه‪ ،‬متخصـص و غیرتمنـد ایـن مرزوبـوم در قامـت مدافعـان امنیـت‬ ‫ازجملـه راهـداری‪ ،‬خدمـات حمل ونقـل و راه روسـتایی‬ ‫صـورت گرفتـه کـه از مهم تریـن ان هـا در حـوزه راهـداری‬ ‫یتـوان بـه اجـرای روکـش اسـفالت را ههـای اصلـی‪ ،‬فرعـی‬ ‫م ‬ ‫و روسـتایی به طـول ‪۷۰‬کیلومتـر‪ ،‬اصلاح و حذف سـه نقطه‬ ‫پرتصـادف‪ ،‬سـاخت و مرمـت پنج دسـتگاه پـل و ابنیه فنی‪،‬‬ ‫نصـب و به روزرسـانی ‪ ۷۲۳۳‬تابلـو و عالئـم اطالعاتـی و‬ ‫ایمنـی‪ ،‬ایجـاد روشـنایی طولـی ‪۵.۵‬کیلومتـر‪ ،‬به روزرسـانی‬ ‫روشـنایی ‪۴۵‬کیلومتـر‪ ،‬خط کشـی ‪۱۱۸۴‬کیلومتـر از‬ ‫محورهـای اسـتان اشـاره کـرد‪ .‬وی جابجایـی دومیلیـون و‬ ‫‪۱۸۳‬هزار و ‪۱۷۵‬تن انواع کاال در قالب ‪۱۶۹۱۸۷‬فقره بارنامه‪،‬‬ ‫جابجایـی ‪۹۲۷۶۱۶‬نفـر مسـافر در قالـب ‪ ۱۲۰۳۷۲‬سـفر‪،‬‬ ‫کنتـرل دروازه ای ‪۱۲۱۶‬دسـتگاه نـاوگان کاال‪ ،‬مسـافر و حمل‬ ‫مـواد خطرنـا ک‪ ،‬اغـاز اجـرای طر ح هـای اموزشـی کاربـران‬ ‫اسـیب پذیر در قالـب پنج فقـره قـرارداد‪ ،‬برگـزاری ‪ ۱۰‬جلسـه‬ ‫در قالـب کمیسـیون ایمنـی راه هـای اسـتان و کمیت ههـای‬ ‫فرعـی ان‪ ،‬شناسـایی و برخـورد بـا تخلفـات اضافه تنـاژ‬ ‫‪۱۷۹‬فقـره‪ ،‬اعـزام ‪۲۲۳۷‬دسـتگاه نـاوگان جهـت حمـل‬ ‫کاالهـای اساسـی بـه بنـدر امام خمینـی(ره) از ابتدای سـال‬ ‫تـا ‪ ۹‬شـهریور و برگـزاری کمیسـیون های برخـورد بـا تخلفات‬ ‫راننـدگان و شـرکت های حمل ونقـل را نه مـورد از اقدامـات‬ ‫شـاخص حـوزه حمل ونقـل خوانـد و گفـت‪ :‬در حـوزه فنی و‬ ‫راه روسـتایی افتتـاح و بهره بـرداری از دو مجتمـع خدماتـی‬ ‫رفاهـی در ازنـا‪ ،‬اغـاز عملیـات اجرایـی پاسـگاه پلیـس راه‬ ‫ازنا‪-‬شـازند‪ ،‬اغـاز بهسـازی و روکـش اسـفالت راه های فرعی‬ ‫و روسـتایی (‪۱۰۴‬کیلومتـر)‪ ،‬اجـرای روکـش اسـفالت راه های‬ ‫فرعـی و روسـتایی (‪۱۱۸‬کیلومتـر) و کسـب رتبـه اول کشـور‪،‬‬ ‫تعمیـر‪ ،‬نوسـازی و تجهیـز نـه راهدارخانـه در محورهـای‬ ‫اصلـی‪ ،‬فرعـی و روسـتایی‪ ،‬عقـد قـرارداد شـش سـامانه‬ ‫هوشـمند ثبـت تخلفـات سـرعت در ازادراه خرم ابـاد‪-‬ارا ک‬ ‫از عملکردهـای شـاخص بـوده اسـت‪.‬‬ ‫سـبد سـوخت کشـور با گمنامی در شـرایط سـخت عملیاتی به صورت بی وقفه و‬ ‫شـبانه روزی در گرمای طاقت فرسـا و با ازخودگذشتگی‪ ،‬جان فشانی و فدا کاری‪،‬‬ ‫دوشـادوش یکدیگـر در ابـر پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس در تالش انـد تـا ضمـن‬ ‫تامین امنیت انرژی‪ ،‬خودکفایی و استقالل کشور‪ ،‬رفاه و اطمینان خاطر را برای‬ ‫هم میهنـان عزیزمـان ارمغـان افریـن باشـند و پرچـم پرافتخـار کشـور عزیزمـان را‬ ‫بـر بلنـدای قله هـای ترقـی و پیشـرفت به اهتـزاز دراوردنـد‪ .‬وی در پایـان افـزود‪ :‬در‬ ‫سخت ترین شرایط با وجود اعمال تحریم های همه جانبه علیه کشور عزیزمان‬ ‫لیکـن بـا تبدیـل هوشـمندانه تهدیدهـا به فرصت هـای بی نظیـر و بااتکابـه توان‬ ‫فنـی و ظرفیت هـای منحصربه فـرد دانش بنیـان داخلـی‪ ،‬افق هـای روشـنی در‬ ‫راه خودکفایـی‪ ،‬پیشـرفت های چشـمگیر و روزامـد در همه حوزه های تخصصی‬ ‫صنعـت پاالیـش کشـور گشـوده شـده اسـت کـه در پرتـوی ان‪ ،‬اسـتمرار عملیـات‬ ‫تولیـد بیـش از ‪ 40‬درصـد بنزیـن سـبد سـوخت کشـور در سـتاره خلیج فـارس‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن پاالیشـگاه میعانـات گازی جهـان حاصـل شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫غار یخی چما؛ نادر و اعجاب انگیز‬ ‫مقابله و برخورد با جرائم خشن در ری‬ ‫غـار یخـی چمـا در مجـاورت روسـتای شـیخ علیخـان در فاصلـه ‪ 25‬کیلومتـری چلگـرد از توابـع بخـش مرکـزی‬ ‫ت چمـا واقع شـده و شـبیه‬ ‫نغـار مقابـل دشـ ‬ ‫لو بختیـاری قـرار دارد‪ .‬ای ‬ ‫شهرسـتان کوهرنـگ اسـتان چهارمحا ‬ ‫تنگـه ای بـزرگ و یـک انبـاری پربرف اسـت کـه ارتفاع برف های ان تا ‪ 50‬متر نیز می رسـد‪ .‬الیه های یخی این غار‬ ‫مبـارش دارای ضخامـت کمـی بـوده و نـازک و سسـت هسـتند‪ .‬ایـن غـار یکـی از نادرتریـن و‬ ‫در فصـول گـرم و ک ‬ ‫اعجاب انگیزتریـن غارهـای اسـتان ب هشـمار می رود‪ .‬قرار گرفتـن در دره های عمیق و انباشـت حجم برف های‬ ‫لهـای یـخ و تود ههـای عظیـم بـرف ب هصـورت دائمـی و در تمام‬ ‫بشـده تـا قندی ‬ ‫نغـار سب ‬ ‫نسـاله در ای ‬ ‫چندی ‬ ‫فصول سـال باقـی بمانند‪.‬‬ ‫مهاجرت پرندگان اسیایی به کهگیلویه وبویراحمد و فرصت «پرنده نگری»‬ ‫فرزانه شریفی‬ ‫زمــان اغــاز مهاجــرت پرنــدگان مناطــق سردســیری‬ ‫اســیایی بــه کهگیلویه وبویراحمــد نزدیــک اســت‬ ‫کــه فرصــت رونــق پرنده نگــری به عنــوان یکــی از‬ ‫تهــای گردشــگری دراین اســتان را فراهــم‬ ‫ظرفی ‬ ‫می کنــد؛ امــا اســتفاده از این فرصــت‪ ،‬بــه شــرایطی‬ ‫کشــدن بــه‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ ازانجا کــه نزدی ‬ ‫زیســتگاه پرنــدگان باعــث ایجــاد اضطــراب بــرای ایــن‬ ‫نهــای‬ ‫یشــود ‪ ،‬دانســتن فوت وف ‬ ‫موجــودات زیبــا م ‬ ‫یســت کــه بایــد هنــگام‬ ‫پرنده نگــری نخســتین مقوله ا ‬ ‫انجــام ایــن شــاخه از گردشــگری موردتوجــه باشــد؛‬ ‫یکــه کارشناســان محیــط زیســت اعتقــاد دارنــد‬ ‫به طور ‬ ‫کــه نزدیک نشــدن بــه النــه پرنــدگان ‪ ،‬دس ـت نزدن‬ ‫بــه تخــم انــان یــا دخالــت در تغذیــه پرنــدگان از اداب‬ ‫یشــود ‪.‬‬ ‫تفریــح لذت بخــش پرنده نگــری محســوب م ‬ ‫موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه عالقه منــدان پرنده نگــری‬ ‫گوشــزد شــود خطــر انفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان و‬ ‫خــودداری از دس ـت زدن بــه الشــه پرندگانــی به دلیــل‬ ‫احتمــال مــرگ بــا ایــن بیمــاری و انتقــال ان بــه انســان‬ ‫اســت؛ البتــه بــرای انجــام پرنده نگــری ب هشــکل‬ ‫اصولــی نیــاز اســت تــا زیرســاخت هایی ایجــاد شــود‬ ‫تــا عالقه منــدان بــدون مزاحمــت بــرای حیات وحــش‬ ‫ســرگرم نگریســتن بــه پرنــدگان شــوند کــه ایــن امکانــات‬ ‫در کهگیلویه وبویراحمــد کــم اســت؛ امــا دولــت درتالش‬ ‫اســت تــا زیرســاخت های الزم بــرای پرنده نگــری در‬ ‫اســتان را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫پرنده نگریچیست؟‬ ‫یسـت تفریحـی‬ ‫پرنده نگـری (‪ )bird-watching‬فعالیت ‬ ‫کـه در ان بـه مشـاهده پرنـدگان در زیسـتگاه طبیعـی‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن شـاخه از گردشـگری‬ ‫خودشـان پرداختـه م ‬ ‫برخلاف دیگـر شـاخه های مشـاهده حیات وحـش‬ ‫کهـای شـهری‬ ‫(‪ )wildlife observation‬بـه شـهرها و پار ‬ ‫نیـز کشـیده شـده و ازهمیـن رو طرفـداران زیـادی را‬ ‫ب هخـود جـذب کـرده اسـت‪ .‬اشـنایی شـهروندان بـا انـواع‬ ‫گون ههـای پرنـدگان بومـی و مهاجـر و نحـوه زیسـت انـان‬ ‫در زیسـتگاه‪ ،‬اشـیان گزینی‪ ،‬تغذیـه‪ ،‬زاداوری و بیـان‬ ‫اهمیـت و ارزش زیسـت محیطی پرنـدگان و نقـش ان ها در‬ ‫متـر از همـه ارامـش روحـی‬ ‫ا کوسیسـتم های شـهری و مه ‬ ‫تهـای پرنده نگـری اسـت کـه زمینـه‬ ‫و روانـی از جذابی ‬ ‫مشـارکت بیشـتر شـهروندان بـرای صیانـت ازاین گونه های‬ ‫ارزشـمند را فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫تالش برای فراهم شدن بستر پرنده نگری‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی میراث فرهنگـی و محیط زیسـت‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد بـرای رونـق پرنده نگـری بـا انجـام‬ ‫شـش اقـدام اسـتین همـت را بـاال زده انـد تـا بتـوان بـه‬ ‫اینـده روشـن ایـن شـاخه از گردشـگری در اسـتان امیـدوار‬ ‫بـود‪ .‬برپایـی دور ههـای اموزشـی معرفـی پرنده نگـری ‪،‬‬ ‫بهـای اسـتان‪ ،‬پیشـنهاد‬ ‫اغـاز طـرح سـاماندهی تاال ‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت های گردشـگری در دو نقطـه مسـتعد‪،‬‬ ‫حمایـت از سـرمایه گذاران متقاضی راه اندازی سـایت های‬ ‫پرنده نگری‪ ،‬ثبت ملی دو تاالب مهم کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫بهـا در کنوانسـیون رامسـر‬ ‫و اقـدام بـرای ثبـت ایـن تاال ‬ ‫گا مهـای برداشت هشـده بـرای بهره گیـری از پرنده نگـری و‬ ‫درامدزایی ازطریق ان در اسـتان اسـت‪ .‬معاون گردشگری‬ ‫اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد گفـت‪« :‬ایجـاد زیرسـاخت های‬ ‫پرنده نگـری در دو منطقـه اسـتان در دسـتورکار‬ ‫یسـت»‪ .‬رمـی تا کیـد کـرد‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫این دسـتگاه متول ‬ ‫لتلاش‬ ‫میراث فرهنگـی کهگیلویه وبویراحمـد درحا ‬ ‫بـرای تامین اعتبـار ایجـاد زیرسـاخت های گردشـگری‬ ‫در مناطـق کـوه گل و دریاچـه سـد شـاه قاسـم اسـت»‪.‬‬ ‫مسـئول روابط عمومـی و کارشـناس میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی کهگیلویه وبویراحمـد‬ ‫بااشـاره به اینکه فصـول پاییـز و زمسـتان تعـداد پرشـماری‬ ‫از عالقه منـدان و پژوهشـگران حیات وحـش به منظـور‬ ‫بهـای اسـتان‬ ‫مشـاهده پرنـدگان مهاجـر اسـیایی بـه تاال ‬ ‫سـفر می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬میراث فرهنگـی بـرای بهره گیـری‬ ‫بهتـر از ایـن شـاخه از گردشـگری برنام ههـای متنوعـی‬ ‫دردسـت اقدام دارد»‪ .‬علی ا کبـر پـا ک اضافـه کـرد‪ :‬در زمـان‬ ‫حاضـر یـک دفتـر گردشـگری فعـال در اسـتان بـا دارابـودن‬ ‫نهـای پیشـرفته اقـدام بـه برگـزاری‬ ‫مجـوز رسـمی دوربی ‬ ‫تورهـای پرنده نگـری در کهگیلویه وبویراحمـد می کنـد‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬به منظـور معرفـی ایـن جذابیـت دو‬ ‫دوره اموزشـی شـاخه گردشـگری پرنده نگـری درکنـار یکـی‬ ‫بهـای اسـتان برگزارشـده و قـرار اسـت یـک کارگاه‬ ‫از تاال ‬ ‫توجیهـی دیگـر نیـز امسـال برگـزار شـود‪ .‬شـرکت کنندگان‬ ‫نهـای‬ ‫دراین دور ههـای اموزشـی بااسـتفاده از دوربی ‬ ‫تخصصـی پرندگان مهاجر اسـیایی را مشـاهده می کنند»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬میراث فرهنگـی کهگیلویه وبویراحمـد‬ ‫امـاده پرداخـت تسـهیالت ارزان قیمـت بـرای راه انـدازی‬ ‫بهـای اسـتان‬ ‫سـایت های پرنده نگـری در کنـار تاال ‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد نیز در این خصوص تا کید کـرد‪« :‬برم‬ ‫الوان و دریاچه مور زرد زیالیی این اسـتان در فهرسـت اثار‬ ‫ملی کشـور به ثبت رسـیده و مستندات مورد نیاز ثبت این‬ ‫بهـا در کنوانسـیون رامسـر پـس از انجـام مطالعـات‬ ‫تاال ‬ ‫کارشناسـی به سـازمان محیط زیست کشـور ارسال شده و‬ ‫قـرار اسـت دربـاره ثبت بین المللی انان تصمیم گیری شـود‬ ‫کـه تحقـق این امـر بـه ایجـاد زیرسـاخت های پرنده نگـری‬ ‫بهـای اسـتان کمـک می کنـد‪ .‬کنوانسـیون رامسـر‬ ‫در تاال ‬ ‫یسـت کـه دوم فوریـه سـال ‪۱۹۷۱‬‬ ‫یـک معاهـده بین الملل ‬ ‫میالدی در شهر رامسر به تصویب رسید‪ ،‬این کنوانسیون‬ ‫بهـای مهم بین المللـی به ویـژه تاالب های‬ ‫مربـوط بـه تاال ‬ ‫یسـت کـه در ابتـدا بـا حضـور‬ ‫زیسـتگاه پرنـدگان ابز ‬ ‫نمایندگان ‪ ۱۸‬کشور شکل گرفت و ا کنون ‪ ۱۷۱‬کشور عضو‬ ‫ان هسـتند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬درصـورت ثبـت این مناطـق در‬ ‫کنوانسـیون رامسـر امـکان اختصـاص اعتبـار بـرای ایجـاد‬ ‫زیرسـاخت ها و صیانت تاالب ها در اسـتان فراهم می شود‬ ‫کـه یکـی از ایـن امکانـات تامیـن زیرسـاخت ها و تجهیـزات‬ ‫یسـت»‪ .‬معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط‬ ‫پرنده نگر ‬ ‫زیسـت کهگیلویه وبویراحمـد تا کیـد کـرد‪« :‬پیشـگیری‬ ‫بهـا و حفاظـت از گون ههـای‬ ‫از الودگـی منابـع اب تاال ‬ ‫جانـوری و گیاهـی از دیگـر مزایـای این اقـدام اسـت»‪.‬‬ ‫ظرفیت هایپرنده نگری‬ ‫یکـه پرنده نگـری به عنـوان یکـی از شـاخه های‬ ‫درحال ‬ ‫جـذاب گردشـگری در سـال های اخیـر موردتوجـه‬ ‫بسـیاری از کشـورهای دارای ظرفیـت بـوده و سـود‬ ‫قابل توجهـی بـه صنعـت توریسـم انـان تزریـق می کنـد‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد نیـز بـا داشـتن ظرفی ‬ ‫طبیعـی شـرایط رونـق پرنده نگـری را دارد و فرصـت‬ ‫خوبـی بـرای مشـارکت سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی‬ ‫فراهـم شـده تـا ضمـن ثروت افرینـی بـه اشـتغال زایی نیـز‬ ‫کمـک کننـد‪ .‬وجـود ‪ 1400‬کیلومتـر سـاحل رودخانـه در‬ ‫مناطـق گرمسـیری و سردسـیری کهگیلویه وبویراحمـد‬ ‫و اختلاف دمـای ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬درج هسـانتی گراد زمینـه‬ ‫بـرای رونـق پرنده نگـری در گون ههـای مختلـف ابـزی و‬ ‫کنـار ابـزی در کهگیلویه وبویراحمـد فراهـم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫دریاچـه بـرم الـوان یکـی از مناطـق مسـتعد پرنده نگـری‬ ‫در کهگیلویه وبویراحمـد اسـت کـه ‪ ۱۵‬هکتـار مسـاحت‬ ‫دارد و حداقـل عمـق اب ایـن تـاالب ‪ ۱۲‬متـر و حدا کثـر‬ ‫عمـق ان ‪ ۳۰‬متـر اسـت‪ ،‬ایـن دریاچـه در ‪ ۴۰‬کیلومتری شـهر‬ ‫شهرستان ری‬ ‫لیـکک‪ ،‬مرکـز شهرسـتان بهمئـی‪ ،‬دهسـتان سراسـیاب‬ ‫یوسـفی و ‪ ۸۰‬کیلومتـری شـمال غربـی دهدشـت مرکـز‬ ‫ٔ‬ ‫دریاچـه مـور زرد زیالیـی‬ ‫شهرسـتان کهگیلویـه قـرار دارد‪.‬‬ ‫تهـای پرنده نگـری در اسـتان اسـت‬ ‫یکـی دیگـر از ظرفی ‬ ‫کـه در ارتفـاع ‪2180‬متـر از سـطح دریـا قـرار داشـته و بیـش‬ ‫از ‪ ۳۵‬هکتـار مسـاحت دارد‪ ،‬حدا کثـر و متوسـط عمـق اب‬ ‫دریاچـه مذکـور به ترتیـب ‪14.8‬متـر اسـت‪ .‬ایـن دریاچـه در‬ ‫جنـوب لـردگان‪ ،‬نزدیـک مـرز اسـتان خوزسـتان و درحدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬کیلومتری شـمال غربی یاسـوج واقع شـده اسـت‪ .‬سـد‬ ‫شـاه قاسـم یکی از سدهای استان کهگیلویه وبویراحمد و‬ ‫از نـوع خا کـی و سـرریز ان از نـوع نیلوفـری بـا ارتفـاع ‪ ۴۷‬متر‬ ‫از پـی و طـول تـاج ان ‪ ۲۲۰‬متـر کـه به گفتـه کارشناسـان از‬ ‫مناطـق مسـتعد پرنده نگـری اسـتان به شـمار می ایـد‪،‬‬ ‫حجـم مخـزن این سـد که به نام یکی از امـام زادگان حومه‬ ‫شـهر یاسـوج نام گذاری شـده‪ ،‬نه میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫دریاچـه زیبـای کـوه گل کـه حـدود نیـم هکتـار مسـاحت و‬ ‫‪ ۱۵‬متـر عمـق دارد از دیگـر مناطـق مسـتعد پرنده نگـری‬ ‫در کهگیلویه وبویراحمـد اسـت‪ .‬تنـگ کـوه گل کـه ازنظـر‬ ‫پوشـش گیاهـی و جانـوری غنی ترین منطق ه دنای شـرقی‬ ‫یتـوان پرنـدگان مهاجری همچون‬ ‫یشـود و م ‬ ‫محسـوب م ‬ ‫مرغابـی‪ ،‬اردک کل هسـبز‪ ،‬درنـا‪ ،‬لک لـک‪ ،‬حواصیـل‪،‬‬ ‫چنگـر‪ ،‬خـروس کولـی و پرندگانـی بومـی دیگـر را در اطـراف‬ ‫ان بـه تماشـا نشسـت‪ .‬بـرای دسترسـی بـه این منطقـه‬ ‫بایـد ابتـدا بـه شـهر یاسـوج مرکـز اسـتان چهارفصـل‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد سفر کرد و پس از طی کردن مسافتی‬ ‫حـدود ‪ ۳۵‬کیلومتـر ب هطـرف شـمال غربـی این شـهر‪ ،‬بـه‬ ‫یسـخت رسـید‪ ،‬بـا گـذر از شـهر سی سـخت بعـد‬ ‫شـهر س ‬ ‫از حـدود شـش کیلومتر بـه طبیعـت زیبای منطقـه کوه گل‬ ‫می ر سـید‪.‬‬ ‫اغاز مهاجرت پرندگان اسیایی‬ ‫معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد گفـت‪ :‬مهاجـرت پرنـدگان ابـزی و‬ ‫کنـار ابـزی از مناطـق سردسـیری اسـیا و شـمال کشـور در‬ ‫کنـار منابـع ابـی مناطـق سردسـیری این اسـتان اغـاز شـده‬ ‫یپـور بااشـاره به اینکه مهاجـرت‬ ‫اسـت‪ .‬جمشـید عبد ‬ ‫پرندگان اسـیایی در مناطق شمالی کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫شـروع شـده افـزود‪« :‬ایـن پرنـدگان تـا ابان مـاه در مناطـق‬ ‫سردسـیری اسـتان باقـی می ماننـد و پـس ازان بـه مناطـق‬ ‫گرمسـیری مهاجـرت می کننـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬پرنـدگان‬ ‫مهاجـر اسـیایی از گرو ههـای ا گرت هـا‪ ،‬حواصیل هـا‪،‬‬ ‫نهـا و کشـیم ها هسـتند کـه باتوجه بـه‬ ‫کهـا‪ ،‬با کال ‬ ‫ارد ‬ ‫شرایط توپوگرافی‪ ،‬اقلیمی و وجود زیستگاه های مناسب‪،‬‬ ‫هرسـاله ابگیرهـای کهگیلویه وبویراحمـد را بـرای زمسـتان‬ ‫گذرانـی انتخـاب می کننـد»‪ .‬وی بیان کـرد‪« :‬رودخانه های‬ ‫بشـار‪ ،‬مـارون‪ ،‬زهـره‪ ،‬تنـگ سـرخ‪ ،‬کبکیـان‪ ،‬خرسـان‪ ،‬شـاه‬ ‫بهـرام و سـدهای مـارون‪ ،‬کوثـر‪ ،‬شـاه قاسـم‪ ،‬تاالب هـای‬ ‫بـرم الـوان و مـورد زرد زیالیـی ازجملـه مکان هایـی هسـتند‬ ‫کـه هم هسـاله از اواسـط شـهریور تـا اواخـر زمسـتان میزبان‬ ‫پرندگان مهاجر اسیایی هستند‪ .‬پرندگان مهاجر اسیایی‬ ‫مهمـان در ابگیرهـای اسـتان از گون ههـای انـواع لک لـک‪،‬‬ ‫حواصیـل خا کسـتری و سـفید و مرغابـی سـار‪ ،‬چنگـر‪،‬‬ ‫کا کانـی‪ ،‬پرسـتوی دریایـی‪ ،‬گیالنشـاه و بالـکان هسـتند‪.‬‬ ‫به گفتـه کارشناسـان؛ ‪ ۷۰‬درصـد از پرندگان مهاجرت کننده‬ ‫بـه کهگیلویه وبویراحمـد ابـزی و ‪ ۳۰‬در صـد نیـز کنـار‬ ‫یپـور بااشـاره به شـیوع انفوالنـزای‬ ‫ابـزی هسـتند‪ .‬عبد ‬ ‫قحـاد پرنـدگان و امـکان انتقـال ان بـه انسـان ها از‬ ‫فو ‬ ‫طبیعـت دوسـتان و جوامـع محلـی میزبـان پرنـدگان‬ ‫مهاجـر خواسـت درصورت مشـاهده الشـه پرنـدگان بدون‬ ‫دسـت زدن بـه انـان مراتـب را بـه محیـط زیسـت اطلاع‬ ‫دهنـد تـا محیط بانـان بـا رعایت موازین بهداشـتی نسـبت‬ ‫بـه معدو مسـازی و دفـن ان اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫مقابله و برخورد با جرائم خشـن در دسـتورکار گشت های‬ ‫ویـژه و تیم هـای عملیاتـی در شهرسـتان ری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫در کمیسـیون مقابلـه و برخـورد بـا جرائـم خشـن بـا حضور‬ ‫سـرهنگ جلیلیـان؛ فرمانـده انتظامـی ری‪ ،‬معاونـان‬ ‫یهـا‬ ‫سـتادی‪ ،‬روسـای پلیس هـای تخصصـی و کالنتر ‬ ‫در سـتاد فرماندهـی انتظامـی ری برگـزار شـد و بـا دسـتور‬ ‫سـرهنگ جلیلیـان مقابلـه و برخـورد جـدی بـا جرائـم‬ ‫خشـن در دسـتورکار گشـت های ویـژه‪ ،‬کارا گاهـان پلیـس‬ ‫ا گاهـی و تیم هـای عملیاتـی پلیس هـای تخصصـی و‬ ‫کالنتری هـا قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫استاندار تهران خبر داد؛‬ ‫تغییر ساعت کار مدارس و ادارات‬ ‫از اول مهرماه‬ ‫محسـن منصـوری درمـورد تصمیمـات جهـت تسـهیل‬ ‫ترافیـک اسـتان بااشـاره به هماهنگـی صورت گرفتـه بـا‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان اداری و‬ ‫اسـتخدامی کشـور جهـت کاهـش پیـک ترافیکـی مـاه مهر‬ ‫گفت‪« :‬جهت کاهش پیک ترافیکی مهر مقرر شـد شـروع‬ ‫کار ادارات و سـازمان های شـهر تهـران از سـاعت ‪ ۷‬تـا ‪۹‬‬ ‫صبـح به صـورت شـناور درنظـر گرفته شـده و مطابـق ایـن‬ ‫مصوبـه تغییـری در میـزان حضـور کارمنـدان درطـول روز‬ ‫مطابـق ضوابـط و مقـررات در محـل کار ایجـاد نخواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬اسـتاندار تهـران افـزود‪« :‬متناسـب بـا سـاعت ورود‬ ‫کارمندان به صورت شـناور در محل کار‪ ،‬سـاعت پایان کار‬ ‫درهمـان روز به صـورت شـناور تعییـن می شـود‪ .‬دراین بازه‬ ‫سـاعت شـروع خدمات رسـانی بانک هـا سـاعت ‪ ۷‬صبـح‬ ‫و زمـان حضـور کارمنـدان در بانـک سـاعت ‪ 6:30‬اسـت»‪.‬‬ ‫استاندار تهران درمورد ساعت فعالیت مدارس بیان کرد‪:‬‬ ‫«سـاعت فعالیـت نوبـت صبـح متوسـطه ‪ 7:30‬و ابتدایـی‬ ‫تهـران ‪ 8:30‬درنظـر گرفتـه شـد‪ .‬سـاعت شـروع به کار نوبت‬ ‫صبـح کارخانه هـا و کارگاه هـا ‪ ۶‬صبـح تعییـن شـده کـه‬ ‫متناسب باان سایر نوبت های کاری کارخانه ها و کارگاه ها‬ ‫انجام می شـود»‪ .‬وی درمورد سـایر مصوبات توضیح داد‪:‬‬ ‫«هرگونـه تـردد‪ ،‬تخلیـه و بارگیـری کامیونـت و کامیـون از‬ ‫سـاعت ‪ 6:30‬تـا ‪ ۹‬صبـح ممنـوع اسـت و پلیـس راهـور‬ ‫نسـبت به اجرای طرح تشـدید‪ ،‬برخورد و اعمال قانون با‬ ‫متخلفیـن توقف های غیرمجاز و سـدمعبر اقدام می کند؛‬ ‫همچنیـن مقـرر شـد تـا فرمانـداران اسـتان نسـبت بـه‬ ‫پیگیـری و سـاماندهی سـرویس مـدارس در قالـب کارگـروه‬ ‫ماده ‪ ۱۸‬و با هماهنگی ادارات کل اموزش وپرورش و سایر‬ ‫دسـتگاه های متولـی اقـدام کننـد‪ .‬ایـن مصوبـات بـرای‬ ‫مهرمـاه اعمـال و بازخـورد ان مبنـای تصمیمـات بعـدی‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫حضور پرشور مردم در اربعین؛‬ ‫نشان دهنده زنده بودن مکتب‬ ‫امام حسین ؟ع؟‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬حضـور پرشـور مـردم‬ ‫در راهپیمایی جاماندگان اربعین نشان می دهد که قیام‬ ‫عاشـورا زنـده و مکتـب امـام حسـین ؟ع؟ حا کـم اسـت»‪.‬‬ ‫محمـد مخبـر در حاشـیه راهپیمایـی جامانـدگان اربعیـن‬ ‫به طـرف اسـتان مقـدس عبدالعظیـم حسـنی افـزود‪:‬‬ ‫«مـردم عاشـق و فدایـی امام حسـین؟ع؟ هسـتند و ایـن‬ ‫تنهـا راه نجـات در دنیـا و اخـرت اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫حضـور پرشـور مـردم در راهپیمایـی جامانـدگان اربعیـن‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬مـردم بـا حضـور خـود می خواهنـد بگوینـد که‬ ‫وفـادار بـه امام حسـین ؟ع؟ و وفـادار راه حـق و مبـارزه بـا‬ ‫باطل هستیم و این خط مقاومتی که از امام حسین ؟ع؟‬ ‫شـروع شـده بـا قـدرت و قـوت پیـش مـی رود»‪ .‬راهپیمایی‬ ‫جامانـدگان اربعیـن بـا حضـور چشـمگیر اقشـار مختلـف‬ ‫مـردم‪ ،‬خانـواده معظـم شـهدا و مسـئوالن لشـکری و‬ ‫کشـوری از میـدان امام حسـین ؟ع؟ در تهـران ب هسـوی‬ ‫اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم حسـنی برگـزار شـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ / 1401‬شماره ‪415‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫صید بی رویه برای تجارت گوشت؛ عامل انقراض نسل کوسه ها‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫طب ــق ادع ــای «بنی ــاد جهان ــی طبیع ــت»‬ ‫(‪)WWF‬؛ ‪ 36‬درص ــد از گون هه ــای‬ ‫یه ــا در خطر‬ ‫شناخت هش ــده کوس ــه و پرتوماه ‬ ‫انقراض ق ــرار دارن ــد‪ .‬ان طور که گ ــزارش جدید‬ ‫«شبکه گوش ــت کوس ــه و پرتوماهی» منتشره‬ ‫به تاری ـ ِـخ ‪ 14‬ج ــوالی ‪ 2021‬اورده؛ ارتبـــاط‬ ‫قابل توجه ــی بی ــن تج ــارت گوش ــت کوس ــه و‬ ‫صی ــد بیش از ح ــد ای ــن موج ــودات دریای ــی‬ ‫وجود دارد و امارها نشـــان می دهد؛ ســـاالنه تا‬ ‫‪ 100‬میلیون کوس ــه به جهت مص ــارف غذایی‪،‬‬ ‫یش ــوند که رقمی‬ ‫توس ــط انس ــان ها کش ــته م ‬ ‫یک ــه جمعی ــت‬ ‫نگران کنن ــده اس ــت؛ تاحد ‬ ‫برخ ــی از انواع ان ها بی ــش از ‪ 95‬درصد کاهش‬ ‫یافت ــه‪ .‬در اینفوگرافی ــک این هفته مش ــاهده‬ ‫می کنیم که «اس ــپانیا» در ام ــر تجارت جهانی‬ ‫گوش ــت کوس ــه‪ ،‬ح ــرف اول را می زن ــد؛ می ــزان‬ ‫درام ــد ای ــن کش ــور از ایـ ـن را ه ط ــی س ــال های‬ ‫‪ 2009‬ت ــا ‪ 2019‬بی ــش از ‪536‬میلی ــون دالر‬ ‫ب ــوده‪ .‬ردیاب ـ ِـی مس ــیر معام ــات گوش ــت‬ ‫ای ــن حی ــوان‪ ،‬ب ــه م ــا می گوی ــد ک ــه به لح ــاظ‬ ‫حجم ــی‪ ،‬بیش ــترین میزان گوش ــت کوس ــه‬ ‫دراین چرخ ــه مبادل ــه ش ــده اس ــت‪ :‬از اروگوئه‬ ‫ب ــه برزی ــل؛ از پرتغ ــال ب ــه اس ــپانیا؛ از اس ــپانیا‬ ‫ب ــه ایتالی ــا؛ از پرتغال ب ــه برزی ــل؛ و از ا ک ــوادور‬ ‫ب ــه پ ــرو‪ .‬دراین بی ــن‪ ،‬اتحادی ــه اروپ ــا جای ــگاه‬ ‫اصلی تامین گوش ــت‬ ‫خ ــود را به عن ــوان مرک ــز‬ ‫ِ‬ ‫ـای اس ــیای ش ــرقی تثبیت‬ ‫کوس ــه در جغرافی ـ ِ‬ ‫نب ــازار را به‬ ‫ک ــرده و حجم ص ــادرات خ ــود ازای ‬ ‫‪22‬درصـــد کل حجم صادرات جهانی ان‪ ،‬طی‬ ‫ِ‬ ‫یک دهه گذش ــته رس ــانده اس ــت‪.‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫پرتقال‬ ‫ایاالتمتحده‬ ‫اروگوئه‬ ‫چین‬ ‫سنگاپور‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫عایشهفاروق؛‬ ‫اولینخلبانمحجبههواپیماهایجنگنده‬ ‫اموزش ها‪،‬تمرینات‬ ‫و حتی اولین پرواز رسمی‬ ‫خود را در پایگاه نیروی هوایی‬ ‫«موشاف» پا کستان انجام داد‬ ‫در ‪ 24‬اوت سال ‪ 1987‬در بهاولپور (پا کستان) متولد شد‬ ‫در سال ‪ 2013‬تبدیل به اولین خلبان زن جنگنده در نیروی هوایی پا کستان (‪ )PAF‬شد‬ ‫وقتی سه ساله بود‪ ،‬پدرش از دنیا رفت‬ ‫یکـه در ان تحصیـل کـرد)؛ از نگـرش مـادرش و نـوع تربیـت او‬ ‫طـی سـخنرانی در دانشـگاه «اقاخـان» در کراچـی (جای ‬ ‫یسـواد بـود‬ ‫به عنـوان عاملـی بـرای گرفتـن تصمیم هـای جسـورانه یـاد کـرد؛ این درحالی بودکـه مـادرش یـک بیـوه و ب ‬ ‫با جت جنگنده چنگدو ‪ J-7‬ساخت چین به همراه ‪ 24‬همکار مرد خود‬ ‫در اسکادران ‪ 20‬در ماموریت ها پرواز می کند‬ ‫از شش خلبان زن جنگنده فعلی‬ ‫در ‪ ،PAF‬تنها خلبان واجدشرایط‬ ‫جنگ و پرواز در امتداد مرز است‬ ‫یکی از ‪ 19‬زنی ست که از‬ ‫دهه ‪ 2000‬به این سو در ‪PAF‬‬ ‫خلبان شده است‪ .‬نیروهای‬ ‫مسلح پاکستان در موعدی‬ ‫که او تصمیم به ورود به انجا‬ ‫گرفت؛ ‪ 1.4‬میلیون نفر عضو‬ ‫داشت و تنها از حضور ‪ً 4000‬‬ ‫زن بهره می برد؛ ان هم عمدتا‬ ‫در کارهای پشت میزی و‬ ‫فعالیت هایپزشکی‬ ‫طی مصاحبه ای با ‪ Daily Times‬به تاریخ ‪ 28‬اوت‬ ‫‪ 2018‬درباره کارکردن در یک حرفه مردساالر می گوید‪:‬‬ ‫«احساس متفاوتی ندارم‪ .‬من نیز همان فعالیت هایی‬ ‫که به عنوان برنامه به ما می دهند را با همان دقت‪،‬‬ ‫انجام می دهم‪ .‬البته در جامعه ما‪ ،‬بیشتر دختران‬ ‫حتی به انجام کارهایی مانند پرواز با هواپیما فکر‬ ‫هم نمی کنند؛ اما به نظرم به دلیل وجود تروریسم و‬ ‫موقعیت جغرافیایی مان‪ ،‬بسیارمهم است روی پای‬ ‫خودمان بمانیم‪ .‬ضمن اینکه معتقدم جدا از وظیفه ام‬ ‫به عنوان خلبان جنگی؛ مسئولیت تغییر تفکر مردم‬ ‫سرزمینمان درمورد زنان را نیز به عهده دارم»‬ ‫توصیه اش به دختران و زنان این است که‬ ‫«به جای اینکه دنبال الگو باشید‬ ‫خودتان یک الگو شوید‪ .‬زنان و مردان می توانند‬ ‫در یک سطح با هم رقابت کنند»‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫با پسرعمویش‬ ‫به شکل سنتی ازدواج کرده است‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 472

هفته نامه سرافرازان 472

شماره : 472
تاریخ : 1402/09/13
هفته نامه سرافرازان 471

هفته نامه سرافرازان 471

شماره : 471
تاریخ : 1402/09/06
هفته نامه سرافرازان 470

هفته نامه سرافرازان 470

شماره : 470
تاریخ : 1402/08/29
هفته نامه سرافرازان 469

هفته نامه سرافرازان 469

شماره : 469
تاریخ : 1402/08/22
هفته نامه سرافرازان 468

هفته نامه سرافرازان 468

شماره : 468
تاریخ : 1402/08/15
هفته نامه سرافرازان 467

هفته نامه سرافرازان 467

شماره : 467
تاریخ : 1402/08/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!