هفته نامه سرافرازان شماره 409 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 409

هفته نامه سرافرازان شماره 409

هفته نامه سرافرازان شماره 409

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 3/1401‬محرم ‪ /1444‬اول ا گوست ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 409‬تومان‬ ‫پژمانبازغی؛‬ ‫موفق در بازیگری‪ ،‬محبوب در اجرا‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫پژمانبازغی؛‬ ‫موفق در بازیگری‪ ،‬محبوب در اجرا‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫بســیاری از عالقه منــدان فیلــم و ســریال‪« ،‬پژمــان بازغــی» را بــا نقــش یــک راننــده جــوان عشـ ِـق بازیگــری ب هیــاد می اورنــد؛ در‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یکــرد و‬ ‫ـازی ســحر جعفــری جوزانــی) مــدام او را «جوادجــان» صــدا م ‬ ‫ســریال «اژانــس دوســتی» کــه همســرش «صدیقــه» (بــا بـ ِ‬ ‫‪ ...‬شــاید هــم بگوییــم کــه چــه جالــب! ارزوی ان کارا کتــر دران مجموعــه ســراخر در دنیــای واقعــی بــرای ایفا کننــده اش‪ ،‬بــراورده شــد و حــاال دیگــر «پژمــان‬ ‫لتــر اغــاز شــده بــود؛ نــه در تهــران و در ســریالی کــه پخــش ان‬ ‫بازغــی» یــک چهــره شناخت هشــده در عرصــه بازیگری ســت؛ امــا ماجــرا بــرای او کمــی قب ‬ ‫دوســالی ب هطــول انجامیــد؛ بلکــه در یــک فیلــم ســینمایی و در شهرســتان‪« :‬رفیــع»؛ دانشــجوی انصرافی رشــته نقاشــی‪ ،‬افســرده و ناراضــی از وضعیتش‪،‬‬ ‫بــه نقاشـی کردن پنــاه بــرده اســت‪ .‬او کــه بــا پــدرش روابطــی ســرد دارد‪ ،‬توســط تلفــن یــک زن ناشــناس درمی یابــد کــه مــادرش زنــده اســت و پــدر تا ب هحــال‬ ‫نهــا‬ ‫بــه او و خواهــرش دروغ گفتــه‪« .‬رفیــع» از پــدر توضیــح می خواهــد؛ و پــدر‪ ،‬مــادر را مقصــر می دانــد کــه بیــن کار و زندگــی‪ ،‬کارش را کــه مورداختــاف ا ‬ ‫بــوده‪ ،‬انتخــاب می کنــد و بــه شــهری دیگــر مـی رود‪« .‬رفیــع» ســعی دارد بــه پــدر نزدیــک شــود و ضــرر مالــی او را‪ ،‬بــا احتــکار و فــروش مــواد غذایــی جبــران‬ ‫یبــرد و اندکی بعــد می فهمــد کــه مــادرش زمــان درازی زنــده نخواهــد بــود و‬ ‫یشــود‪ .‬او هــم وســایل خــود را بــه خانــه مــادر م ‬ ‫کنــد؛ امــا از طــرف پــدر ســرزنش م ‬ ‫یهــا ب هیــاد نیاورنــد؛ امــا نقطــه اغــازی بــرای حضــور‬ ‫ـام «اعتــراف» به کارگردانـ ِـی مجیــد فهی مخــواه (‪ )1375‬کــه شــاید خیل ‬ ‫ـ‬ ‫‪ ...‬ایــن‪ ،‬ماجــرای فیلم ‬ ‫یســت ب هن ِ‬ ‫یگــذرد و او این روزهــا بــا ا کــران هم زمــان دو فیلــم «باز یــووو» و «ســلفی بــا‬ ‫ دار «بازغــی» در عرصــه هنــر شــد‪ .‬حــاال نزدیــک ‪30‬ســال از ان زمــان م ‬ ‫دنبال ـه ِ‬ ‫دموکراســی» تابســتانی داغ را در ســینما تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫دل یک چرخش نا گهانی در مسیر تحصیلش شکل‬ ‫حضور «بازغی» در فضای هنر‪ ،‬از ِ‬ ‫گرفت؛ او پس از قبولی در دانشـگاه ازاد واحد الهیجان‪ ،‬برای تحصیل رشـته مهندسـی‬ ‫معدن به انجا می رود و از همان جا با سـینما اشـنا و وارد سـینمای جوانان مرکز گیالن‬ ‫می شـود‪ .‬در «اعتـراف» بـازی می کنـد کـه در رشـت سـاخته شـد و جـز او‪ ،‬شـاهد حضـور‬ ‫نظیـر زنده یادهـا عبـاس امیـری و ملکـه رنجبـر نیـز بودیـم‪.‬‬ ‫هنرمندانـی دیگـر ازاین دیـار‬ ‫ِ‬ ‫دوسـال بعد در پایتخـت بـه دو پـروژه سـینمایی می پیونـدد‪« :‬جوانـی» سـاخته مجیـد‬ ‫قـاری زاده و «بلـوغ» سـاخته مسـعود جعفـری جوزانـی؛ کـه اولـی بیشـتر فیلـم ابوالفضـل‬ ‫یهـا‬ ‫پورعـرب بـود و دومـی نیـز فیلـم حسـین یـاری‪ .‬بااین حـال‪ ،‬او همان سـال بـا جوزان ‬ ‫یـک همـکاری دیگـر را تجربـه می کنـد کـه این یکـی به اصطلاح برایـش «امـد» داشـت‪:‬‬ ‫«اژانـس دوسـتی» مجموعـه ای پربیننـده بـود کـه پخـش ان از شـبکه یـک‪ ،‬دوسـالی‬ ‫طول کشید‪ .‬احمد رمضان زاده‪ ،‬حمیدرضا صالحمند‪ ،‬مجید جعفری شیرازی‪ ،‬محرم‬ ‫کارگردانـی اپیزودهـای‬ ‫زینـال زاده‪ ،‬فرامـرز قریبیـان‪ ،‬کاوه دژکام و ا کبـر منصور فلاح تیـم‬ ‫ِ‬ ‫بـازی او در کنـار فـردوس کاویانـی‪ ،‬اسـماعیل داورفـر‪ ،‬حسـین‬ ‫ان را برعهـده داشـتند و ِ‬ ‫پناهـی‪ ،‬حمیـد لوالیـی‪ ،‬اصغـر همـت و ‪ ...‬به چشـم امـد و به نوعـی می تـوان گفت همین‬ ‫سـریال باعث شـهرت اولیه او؛ دسـتکم بین مخاطبان عام شـد‪« .‬کاشـانه» نام سـریالی‬ ‫دیگـر درهمان سـال بـود کـه ا گرچـه نـام قاسـم جعفـری را به عنـوان کارگـردان و فهرسـتی‬ ‫طویـل از بازیگـران را نیـز یـدک می کشـید‪ ،‬بـرای او اورده چندانـی نداشـت‪« .‬ایـن یـک‬ ‫دادگاه نیسـت» به کارگردانـی اصغـر توسـلی باعـث شـد چهـره او بیشـتر در ذهـن مـردم‬ ‫حـک شـود و ایـن تثبیـت را شـاید بتـوان گفـت سـال ‪ 81‬بـا حضـوری دیگـر در تلویزیـون‬ ‫به نـام «دریایی هـا» تکـرار کـرد؛ مجموعـه ای در ‪ ۲۶‬قسـمت سـاخته سـیروس مقـدم کـه‬ ‫او را در کنـار پروانـه معصومـی‪ ،‬داریـوش ارجمنـد‪ ،‬رضـا عطـاران و مریلا زارعـی قـرار داد‪.‬‬ ‫در سـینما یکـی از اولیـن اتفاق هـای متفـاوت بـرای او با «سـربازهای جمعـه» رقم خورد؛‬ ‫فیلمـی از مسـعود کیمیایـی دربـاره چنـد سـرباز کـه یـک روز جمعـه همـراه گروهبانشـان‬ ‫بـه شـهر می اینـد؛ امـا وقـوع حوادثـی ان هـا را بـه نگاهـی دیگـر می رسـاند‪ .‬محمدرضـا‬ ‫فروتـن‪ ،‬بهـرام رادان و پـوالد کیمیایـی‪ ،‬دیگـر بازیگرانـی بودنـد کـه جمـع ایـن سـربازها را‬ ‫کامـل می کردنـد‪ .‬سـال ‪ 82‬بـرای او جـز ایـن فیلـم‪ ،‬دو کار دیگـر نیـز بـا خـود داشـت‪« :‬تـارا‬ ‫و تـب توت فرنگـی» و «دوئـل»؛ کـه دومـی سـاخته احمدرضـا درویـش پـروژه ای عظیـم‬ ‫در حـوزه دفـاع مقـدس بـود و نه تنها در جشـنواره بسـیار تقدیر شـد؛ بلکـه ا کرانی موفق‬ ‫را هـم تجربـه کـرد‪ .‬حضـور بازغـی دراین فیلـم در جان بخشـی بـه دو مقطـع سـنی از‬ ‫یـک کارا کتـر کـه مسـتلزم اجـرای گریمـی سـنگین روی یکی از ان هـا نیـز بـود‪ ،‬باعـث شـد‬ ‫بازیگـری او بیشـتر به چشـم بیایـد‪« .‬دوئـل» نخسـتین فیلـم سـینمایی‬ ‫ هـای‬ ‫ِ‬ ‫تـا توانایی ِ‬ ‫مهـای‬ ‫ایـران بـود کـه بـا صـدای دالبـی دیجیتـال ضبـط شـد؛ و یکـی از گران تریـن فیل ‬ ‫مسـتقل در تاریـخ سـینمای ایـران اسـت‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬موفـق به دریافت هشـت سـیمر غ‬ ‫تو دومین دوره جشـنواره فیلـم فجـر شـد و ا گرچـه نـام «پژمـان بازغـی»‬ ‫بلوریـن از بیسـ ‬ ‫نیـز به خاطـرش وارد فهرسـت کاندیدهـای بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد شـد؛ امـا‬ ‫درکمال تعجب‪ ،‬این جایزه به او نرسید‪« .‬زینال» به ویژه در سکانس های زمان حال که‬ ‫دیدنی «بازغی»؛ ان هم درحالی که‬ ‫سنی از این شخصیت گذشته‪ ،‬با بازی قابل توجه و‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا بـر نـگاه اسـتوار بـود تـا دیالوگ‪ ،‬برگ برنده او دران سـال ها شـد تـا نگاهی جدی تر‬ ‫بـه پتانسـیل های او در بازیگـری شـود؛ هرچنـد در مصاحبـه ای کـه سـال ها بعد انجـام‬ ‫داد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه برخـی از کارگردان هـا دوسـت دارنـد کـه نقش هـای کم دیالـوگ‬ ‫را بـازی؛ و بیشـتر از میمیکـم اسـتفاده کنـم‪ .‬نمی دانـم ایـن اتفـاق از کجـا شـکل گرفـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به نظـرم بعـد از دوئـل بـود؛ امـا خـودم اصال دلـم نمی خواهد نقش کم دیالـوگ بازی کنم‬ ‫ً‬ ‫و برایـم سـخت اسـت‪ .‬نقـش پردیالـوگ مثل فوروارد یک تیم اسـت و معمـوال بازیگرهای‬ ‫پردیالـوگ در سـینما بیشـتر دیـده می شـوند‪ .‬یـادم هسـت کـه یـک فیلـم بـازی کـردم‪،‬‬ ‫بازیگـر مقابلـم ان قـدر دیالـوگ گفت‪ ،‬بهش سـیمر غ دادنـد؛ اما من کاندیدا هم نشـدم!‬ ‫همیشـه در سـینمای مـا‪ ،‬دیالوگ گفتـن و شـلوغ بازی به چشـم می ایـد و بازیگـری کـه‬ ‫سـا کت تر و کم دیالوگ اسـت‪ ،‬مهجور می ماند»‪ .‬سـامان مقدم برای سـاخت چهارمین‬ ‫سـینمایی خود باعنوان «کافه سـتاره»؛ و مهرشـاد کارخانی برای سـاخت دومین‬ ‫فیلم‬ ‫ِ‬ ‫یتـوان‬ ‫سـینمایی خـود باعنـوان «ریسـمان بـاز» از او دعـوت کردنـد کـه هـردو را م ‬ ‫فیلـم‬ ‫ِ‬ ‫جـزو بهترین هـای کارنامـه او نامیـد؛ البتـه فیلـم دوم که سه سـال بعد از کار اول سـاخته‬ ‫شـد‪ ،‬جـای مانـور بیشـتری بـرای او داشـت‪ :‬دو جـوان از قشـر فرودسـت جامعـه کـه در‬ ‫کشـتارگاه کار می کننـد‪ ،‬مامـور می شـوند تـا گاوی را بـه یـک قصابـی در محلـه ای اشـرافی‬ ‫برسـانند! همیـن قصـه یک خطـی‪ ،‬نشـان می دهـد کـه درطـول اثـر انچـه مخاطـب‬ ‫خواهـد دیـد‪ ،‬متکـی بـر توانایی هـای دو بازیگـر فیلـم خواهـد بـود کـه چگونـه در دل‬ ‫موقعیت هـای ایجادشـده حرکـت خواهنـد کـرد‪ .‬او و بابـک حمیدیان چنـان به خوبی از‬ ‫عهده این نقش های دشـوار برامدند که بارها در محافل مختلف هنری و جشـنواره ها‬ ‫تحسـین شـدند‪« .‬خـواب لیلا» تجربـه حضـورش در اثـری ترسـنا ک بـود و «ندارهـا» او را‬ ‫ قدمـی سـیمر غ بـرد‪« .‬بازغی» بارها ریسـک همـکاری با فیلم اولی هـا را به جان‬ ‫بـاز تـا یک‬ ‫ِ‬ ‫خریـد؛ «تهـرون» (نـادر تکمیل همایـون)‪« ،‬مـرگ کسـب وکار مـن اسـت» (امیـر ثقفـی)‪،‬‬ ‫«خاطـره» (نـادر طریقـت)‪« ،‬دو سـاعت بعـد مهرابـاد» (علیرضـا فریـد)‪« ،‬انارهـای نارس»‬ ‫(مجیدرضا مصطفوی)‪« ،‬افسونگر» (حسین تبریزی)‪« ،‬ناهید» (ایدا پناهنده)‪« ،‬من و‬ ‫شـارمین» (بیژن شـیرمرز )‪« ،‬بازیووو» (امیرحسـین قهرایی)‪« ،‬خورشـید ان ماه» (ستاره‬ ‫اسـکندری) و «جوجه تیغـی» (مسـتانه مهاجـر) ایـن ادعـا را ثابـت می کننـد‪ .‬او می گویـد‪:‬‬ ‫«مـن همان قـدر ریسـک پذیر هسـتم کـه شـما به عنـوان یـک خبرنـگار از مـن می پرسـی‬ ‫چـرا در تله فیلـم و سـریال بـازی کـردی؟ چـرا ایـن فیلـم را بـازی کـردی و چـرا ان را بـازی‬ ‫ً‬ ‫نکـردی؟ همـه این هـا ریسـک اسـت‪ .‬ا گـر هر ادمی؛ خصوصا یک ارتیسـت‪ ،‬اهل ریسـک‬ ‫نباشـد‪ ،‬نمی توانـد هنـرش را ارائـه کنـد‪ .‬ا گـر قـرار بـود از همـان ابتـدا‪ ،‬مسـیر مشـخصی را‬ ‫بـروم‪ ،‬تبدیـل بـه یـک ادم محافظـه کار می شـدم؛ ادمی کـه فقـط یـک مسـیر را بلد اسـت‬ ‫و همـان مسـیر را مـی رود؛ امـا من همیشـه در زندگی ریسـک کـردم و پذیرفتم‪ .‬همین که‬ ‫ادم با کارگردان کاراولی کار می کند یعنی ریسک»‪ .‬او در عرصه سریال‪ ،‬چه در تلویزیون‬ ‫و چـه نمایـش خانگـی نیـز حضـوری موفق داشـته کـه «خاتـون»‪« ،‬سـایه افتـاب»‪« ،‬مرد‬ ‫هزارچهـره»‪« ،‬فا کتـور هشـت»‪« ،‬تـاوان»‪« ،‬سـرزمین کهـن»‪« ،‬گـذر از رنج هـا»‪« ،‬اسـمان‬ ‫مـن»‪« ،‬مرضیـه»‪« ،‬افـرا» و ‪ ...‬ازان جمله انـد‪ .‬بااین همه‪ ،‬یکی از موثرترین فعالیت هایش‬ ‫در سـال هایی کـه محبوبیـت او را نـزد مخاطبان جعبـه جادو بیش ازپیش افزایـش داد‪،‬‬ ‫حضـور به عنـوان مجری مسـابقه جذاب «کودک شـو» بود کـه به خوبی توانمندی های‬ ‫او در عرصـه اجـرا نیـز نشـان داد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ارشا عقیقی‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫پژمان بازغی در یک نگاه‬ ‫از گذشته باید درس گرفت‬ ‫و فراموش نکرد‪ .‬ما خیلی از‬ ‫پیش کسوت ها را فراموش‬ ‫کرده ایم‪ .‬زندگی‪ ،‬جاری ست‬ ‫و همیشه ادم های جدید‬ ‫می ایند و باید نسبت به‬ ‫این موضوع واقع بین باشیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫این بازیگر خوش چهره در تبلیغات نیز‬ ‫فعالیت کرده است؛ برند تولید محصوالت‬ ‫چرم «شیفر» از تصاویر او برای معرفی‬ ‫کاالهای خود بهره برده است‪.‬‬ ‫داوری جشنواره نیز در کارنامه‬ ‫او به چشم می خورد‪ .‬وی عضو‬ ‫هیئت داوران بخش فیلم بلند‬ ‫سینمایی ملی و بین الملل‬ ‫سیزدهمینجشنوارهبین المللی‬ ‫فیلم های ورزشی ایران؛ کنار‬ ‫چهره هایی نظیر کامبیز دیرباز‪،‬‬ ‫مهتاب کرامتی و حسین زندباف بود‪.‬‬ ‫تولد‪ 19 :‬مرداد ‪ 1353‬در تهران‬ ‫حرفه‪ :‬بازیگر‪ ،‬مجری‬ ‫تحصیالت‪ :‬فار غ التحصیلرشتهمهندسیصنایع‬ ‫او و مسـتانه مهاجر که تجربه چندسـال زندگی مشـترک را داشـتند؛‬ ‫همـکاری در ‪ 9‬فیلـم سـینمایی را به عنـوان «بازیگـر و تدوینگـر» یـا‬ ‫«بازیگر و کارگران» یا «بازیگر و تهیه کننده» تجربه کرده اند‪ :‬هفته ای‬ ‫کبـار ادم بـاش‪ ،‬جوجـه تیغـی‪ ،‬اسـرافیل‪ ،‬خانـه دیگـری‪ ،‬هلـن‪،‬‬ ‫ی ‬ ‫ایـن سـیب هـم بـرای تـو‪ ،‬دو سـاعت بعـد مهرابـاد‪ ،‬نازنیـن؛ و مـرگ‬ ‫بو کار مـن اسـت‪.‬‬ ‫کسـ ‬ ‫او در جشـنواره فیلـم فجـر در دوره بیسـت ودوم بـرای فیلـم «دوئـل»‬ ‫کاندید دریافت سـیمر غ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شـد؛ و باز‬ ‫کاندید دریافت همین جایزه در دوره بیست ونهم برای فیلم «ندارها»‬ ‫بـود‪ .‬در دوره بیسـت ونهم جشـنواره فجـر به خاطر بـازی در فیلم «مرگ‬ ‫بو کار مـن اسـت» امـا توانسـت برنـده دیپلـم افتخار بهتریـن بازیگر‬ ‫کسـ ‬ ‫مرد شـود‪.‬‬ ‫جواد‬ ‫اژانس دوستی؛‬ ‫ساخته گروهی از کارگردانان‬ ‫زینال‬ ‫دوئل؛‬ ‫ساخته احمدرضا درویش‬ ‫از بازیگرانی ست که تجربه اجرای برنام ه را‬ ‫داشته و دراین امر موفق نیز بوده است‪ .‬او‬ ‫جدا از چند اجرای زنده برای تلویزیون در‬ ‫مناسبت ها؛ برای اجرای مسابقه «کوک شو»‬ ‫شناختهمی شود‪.‬‬ ‫مدت هاست به ورزش می پردازد؛‬ ‫بدنسازی را جدی دنبال می کند و‬ ‫مدتی نیز عضو تیم هنرمندان بود‪.‬‬ ‫در اتومبیلرانی‪ ،‬فوتبال‪ ،‬والیبال و‪...‬‬ ‫فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫اصـل و ریشـه خانوادگـی اش بـه شـمال ایـران و بـه شـهر الهیجـان‬ ‫یگـردد‪ .‬دوخواهـر بـه نا مهـای کاملیـا و مریـم دارد و بـرادی ب هنـام‬ ‫بر م ‬ ‫پرهـام‪ .‬در دوران کودکـی به واسـطه شـغل پـدرش در شـهرهای مختلـف‬ ‫زندگـی کـرد‪ .‬پـس از تولـد‪ ،‬چهارسـال در تهران و در منازل سـازمانی نیروی‬ ‫دریایـی زندگـی کـرد و هم زمـان بـا پیروزی انقالب‪ ،‬به شـهر رشـت می روند‪.‬‬ ‫بـا شـروع جنـگ ایـران و عـراق و اعـزام پـدرش بـرای محافظـت مرزهـای‬ ‫یگـردد‪ .‬او و‬ ‫ابـی ایـران‪ ،‬بـه بوشـهر رفتـه؛ و بـا پایـان جنـگ‪ ،‬بـه تهـران باز م ‬ ‫همسرش (مستانه مهاجر) در سال ‪ 1386‬ازدواج کردند و در سال ‪1387‬‬ ‫صاحـب دختـری ب هنـام «نفـس» شـدند‪ .‬مهاجـر متولـد ‪ 1353‬در تهـران‬ ‫و تدوینگـر اسـت‪ .‬البتـه به نظـر می ایـد کـه ایـن زوج درحال حاضـر از هـم‬ ‫جـدا شـده اند‪ .‬بـرادرش در دو فیلـم «پسـران مهتـاب» و «شـب برهنـه» از‬ ‫سـاخته های سـعید سـهیلی بـازی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫میکائیل‬ ‫ریسمان باز؛‬ ‫ساخته مهرشاد کارخانی‬ ‫علی‬ ‫ندارها؛‬ ‫ساخته محمدرضا عرب‬ ‫وقتی از او خواسته شد‪ ،‬کتابی را جهت‬ ‫ قلم کریستوفر‬ ‫مطالعه معرفی کند‪ ،‬به «میرا» به ِ‬ ‫فرانک؛ و با ترجمه لیلی گلستان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪« :‬فکر می کنم خواندن ان برای همه‬ ‫عالقه مندان به رمان‪ ،‬مفید و لذتبخش‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫او‪ ،‬سام درخشانی و کامبیز دیرباز‬ ‫سال هاست دوست بوده و یکی از‬ ‫طوالنی ترین رفاقت های مشترک را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫شکراهلل‬ ‫مرگ کسب و کار من است؛‬ ‫ساختهامیرحسینثقفی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫دروپادیمورمو؛پانزدهمینرئیس جمهوریهند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫قانون گــذاران مجلــس هنــد‪ ،‬به تاز گــی بــرای نخســتین بار رئیس جمهــوری جدیــد این کشــور را از میــان‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬جوامــع قبیلـه ای انتخــاب کردنــد‪ .‬به این ترتیــب و پــس از شــمارش اراء‪« ،‬دروپــادی مورمو» پیروزی خــود را در‬ ‫نبــرد ریاسـت جمهوری برابــر «یاشــوانت ســینها»؛ نامــزد مخالفــان حــزب حا کــم‪ ،‬بــا اختالف زیــاد تضمین کــرد‪ .‬او اولیــن رئیس جمهوری‬ ‫ن زن دراین مقــام «پراتیبــا َپتیــل» (متولــد ‪ )1934‬بــود کــه دوازدهمین‬ ‫قبیلـه ای هنــد و دومیــن رئیس جمهــوری زن این کشــور اســت‪ .‬اولیـ ‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه بایــد گفــت؛ هرچنــد رئیس جمهــوری در هنــد‪« ،‬رئیــس دولــت» ب هشــمار مـی رود؛ امــا‬ ‫رئیس جمهــوری هنــد محســوب م ‬ ‫تهــا و مناطــق‬ ‫نگــذاری ایال ‬ ‫یســت؛ ایــن خانــم ‪64‬ســاله‪ ،‬توســط اعضــای ه ـر دو مجلــس و مجامــع قانو ‬ ‫قــدرت اجرایــی نــدارد‪ .‬گفتن ‬ ‫ـوری کشــورش اســت‪ .‬او‬ ‫تح ـت اداره فــدرال انتخــاب و اینــک جایگزیــن «رام نــات کوینــد» شــده؛ و درواقــع‪ ،‬پانزدهمیــن رئیس جمهـ ِ‬ ‫ـری باورنکردنـ ِـی او؛ از تولد یافتــن در یکــی از‬ ‫متعلــق بــه جامعــه «ســانتال»؛ یکــی از بزرگ تریــن گرو ههــای قبیل ـه ای هنــد اســت‪ .‬اوج گیـ ِ‬ ‫ن به عنــوان باالتریــن مقــام این کشــور‪ ،‬چیــزی جــز بازنمایـ ِـی مســیری‬ ‫بشــد ‬ ‫دورافتاده تریــن و توســعه نیافته ترین نقــاط هنــد تــا انتخا ‬ ‫الهام بخــش نیســت‪.‬‬ ‫مشخصات فردی‬ ‫«دروپادی مورمو»‬ ‫زادروز‪ 20 :‬ژوئن ‪1958‬‬ ‫زادگاه‪ :‬بخـش «مایوربانـج» واقـع در‬ ‫«اودیسـا»؛ ایالتـی در شـرق کشـور‬ ‫هند و سـتا ن‬ ‫تحصیلات‪ :‬دبیرسـتان را در مجموعـه‬ ‫اموزشـی دخترانـه ای در «بوبانسـور»‬ ‫(مرکـز ایالـت اودیسـا) به پایـان بـرد و‬ ‫در ‪ Ramadevi‬ادامـه تحصیـل داد‬ ‫کـه به عنـوان کالـج زنـان در سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۴‬تاسـیس شـد؛ امـا امـروزه بـا نـام‬ ‫«دانشـگاه زنـان رامـا دوی» بـه فعالیـت‬ ‫یپـردازد‪ .‬ایـن مرکـز عالـی اموزشـی‬ ‫م ‬ ‫کـه ب هنـام «رامـادوی چـودوری» (مبـارز‬ ‫هنـدی) نا مگـذاری شـده اسـت‪ ،‬اولیـن‬ ‫دانشـگاه زنـان در اودیساسـت‪.‬‬ ‫‪:2010‬‬ ‫به عنوان رئیس «مایوربانج»‬ ‫(ناحیه غربی) انتخاب شد؛‬ ‫تازمانی که مجدد در انتخابات‬ ‫‪ 2013‬برای حزب ‪ BJP‬شرکت کرد‪.‬‬ ‫‪:2013‬‬ ‫عضو اجرایی ملی‬ ‫حزب ‪ BJP‬بود‪.‬‬ ‫‪:2015‬‬ ‫جایگا اولین فرماندار زن‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫«جارکند» (ایالتی در شرق هند)‬ ‫سوگند یاد کرد‪.‬‬ ‫‪:1979‬‬ ‫کارش را به عنوان دستیار‬ ‫پشتیبانیدر دبیرخانه‬ ‫دولتی در بخش منابع اب‬ ‫«بوبانسور» اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪:1997‬‬ ‫پیروزی‬ ‫با کسب اولین‬ ‫ِ‬ ‫ انتخاباتی‪ ،‬وارد عرصه سیاست‬ ‫شد؛ و به عنوان عضو شورای‬ ‫«رایرانگپور نا گار پانچایات»‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫به «بهاراتیا جاناتا»‬ ‫(‪BJP‬؛ حزب سیاسی ملی گرا)‬ ‫پیوست و به عنوان نایب رئیس‬ ‫ان‪ ،‬خدمت کرد‪.‬‬ ‫فعالیت هایحرفه ای‬ ‫‪:1994‬‬ ‫در مرکز اموزش‬ ‫‪Sri Aurobindo Integral‬‬ ‫منطقه «رایرانگپور» معلم بود‪.‬‬ ‫‪:2000‬‬ ‫از حوزه انتخابیه «اودیسا»‬ ‫به عنوان عضوی از مجلس‬ ‫قانون گذاری (‪ )MLA‬هند‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫طی سال های ‪ 2000‬تا ‪ 2004‬وزیر‬ ‫ایالتی بود؛ و مسئولیت مستقل‬ ‫لو نقل‪ ،‬ماهیگیری‬ ‫بازرگانی و حم ‬ ‫و دام پروری را داشت‪.‬‬ ‫‪:2004‬‬ ‫برای دومین بار در انتخابات‬ ‫مجلس «اودیسا» پیروز شد‪.‬‬ ‫‪:2006‬‬ ‫تا سال ‪ 2009‬به عنوان رئیس‬ ‫حزب ‪ BJP‬فعالیت کرد‪.‬‬ ‫‪:2007‬‬ ‫ازسوی مجلس قانون گذاری‬ ‫«اودیسا» جایزه ‪ Nilkanth‬را‬ ‫به عنوان بهترین عضو ‪MLA‬‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ WHO‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫مرگ ساالنه بیش از ‪ ۲۳۶‬هزار نفر بر اثر غرق شدگی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫قشـدن جـان خـود را از دسـت می دهنـد و از عوامـل اصلـی مرگ ومیـر در‬ ‫سـاالنه بیـش از ‪ ۲۳۶‬هزارنفـر براثـر غر ‬ ‫افـراد یـک تـا ‪ ۲۴‬سـاله و سـومین علـت اصلـی مرگ ومیر ناشـی از جراحات در سراسـر جهان به حسـاب می اید‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ سـازمان جهانـی بهداشـت همـه افـراد را دعوت کـرد برای نجات جان انسـان ها اقـدام کنند و‬ ‫تهـا می تواننـد‬ ‫قشـدگی‪ ،‬اقداماتـی را کـه افـراد‪ ،‬گرو ههـا و دول ‬ ‫ایـن درخواسـت در روز جهانـی پیشـگیری از غر ‬ ‫انجـام دهنـد‪ ،‬تشـریح و ابتکاراتـی را کـه پیش ازایـن در برخـی کشـورها انجـام گرفتـه‪ ،‬برجسـته می کنـد‪ .‬ا کثـر‬ ‫قشـدگی (بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد مـوارد) در جوامعـی بـا درامـد کـم و متوسـط رخ می دهـد‬ ‫مرگ ومیـر ناشـی از غر ‬ ‫جسـال درمعـرض بیشـترین خطـر هسـتند‪ .‬ایـن مرگ ومیرهـا اغلـب بـا فعالیـت روزمـره ماننـد‬ ‫و کـودکان زیرپن ‬ ‫اسـتحمام‪ ،‬جمـع اوری اب بـرای مصـارف خانگـی‪ ،‬سـفر بـا قایـق یـا کشـتی و ماهیگیـری مرتبـط اسـت‪.‬‬ ‫زهرامعرفت‬ ‫امکان صدور انی سفته در بانک اینده‬ ‫بدون مراجعه به شعب بانکی‬ ‫مطالبات بر زمین ماند ه پرستاران است؟‬ ‫چه کسی مسئول‬ ‫ِ‬ ‫یکــه خبــر ورود کرونــا بــه ایــران‬ ‫اواخــر ســال ‪ ۹۸‬زمان ‬ ‫ـول زندگــی تغییــر‬ ‫ب هطــور رســمی اعــام شــد‪ ،‬رونـ ِـد معمـ ِ‬ ‫ـرس مبتالشــدن حتــی‬ ‫کــرد‪ .‬دران زمــان خیل ‬ ‫یهــا از تـ ِ‬ ‫بــرای خریـ ِـد نــان هــم از خانــه بیــرون نمی رفتنــد‪ .‬هــر‬ ‫یکــه شــرایط‬ ‫یکــه می توانســت و تاجای ‬ ‫کــس تاجای ‬ ‫و شــغلش اجــازه م ـی داد خــود را از مهلکــه کرونــا دور‬ ‫یکــرد امــا ان زمــان پرســتاران و کادر بهداشــت نه تنهــا‬ ‫م ‬ ‫نمی توانســتند خــود را از ایــن مهلکــه دور کننــد بلکــه‬ ‫ـاط مستقیمشــان بــا بیمــاران کرونایــی‬ ‫به خاطــر ارتبـ ِ‬ ‫نهــا‬ ‫ـرد دیگــر درمعــرض ابتــا بودنــد‪ .‬ا ‬ ‫بیــش از هــر فـ ِ‬ ‫دراین دوســال لحظــات ســختی را گذراندنــد؛ ســخت‬ ‫به این معنا کــه هــم کارشــان زیــاد بــود و هــم محیــط‬ ‫کارشــان ُپرمخاطــره‪ .‬برخــی جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد و تعــداد زیــادی هــم مبتــا شــدند‪ .‬ان زمــان‬ ‫یشــنیدیم و می دیدیــم کــه برخــی پرســتاران‬ ‫زیــاد م ‬ ‫یکــه مبتــا شــده بودنــد بــه‬ ‫به دلیــل کمبــود نیــرو‪ ،‬درحال ‬ ‫بیمــاران خدمــات ارائــه می دادنــد‪ .‬تصویــر پرســتارانی‬ ‫کــه سرم به دســت‪ ،‬مبتالیــان را ضبط وربــط می کردنــد‬ ‫بارهاوبارهــا از رســانه های مختلــف به تصویــر کشــیده‬ ‫ـود پرســتار باوجوداینکــه وزارت بهداشــت‬ ‫شــد‪ .‬کمبـ ِ‬ ‫بهــای مختلــف بــه‬ ‫دران برهــه بســیاری را در قال ‬ ‫کار فراخوانــده بــود‪ ،‬ســبب شــده بــود کــه بســیاری‬ ‫تســرهم‪ ،‬بــا‬ ‫از پرســتاران روزهــا و ش ـب ها پش ‬ ‫نشــرایط ســخت‬ ‫کمترین زمــان اســتراحت‪ ،‬کار کننــد‪ .‬ای ‬ ‫دوســال تمــام طــول کشــید و حــاال بعدازایــن دوســال‪،‬‬ ‫یکــه انتظــار م ـی رود ســختی و تلخـ ِـی ای ـن دوران‪،‬‬ ‫درحال ‬ ‫ـات برزمین مانــده پرســتاران و کادر‬ ‫بــا پاســخ بــه مطالبـ ِ‬ ‫بهداشــت جبــران شــود‪ ،‬اوضــاع به گونه ای دیگــر رقــم‬ ‫یخــورد ‪...‬‬ ‫م ‬ ‫اوایـل امسـال محمـد میرزابیگـی؛ رئیـس سـازمان نظـام‬ ‫پرسـتاری ایـران‪ ،‬از بیـکاری ‪ ۵۰۰۰‬پرسـتار شـاغل در‬ ‫شکـردن پاندمـی‬ ‫بیمارسـتان های دولتـی بعـد از فروک ‬ ‫خبـر داد‪ .‬البتـه ا گرچـه مسـئوالن وزارت بهداشـت اخـراج‬ ‫پرسـتاران را تکذیـب کردنـد امـا واقعیـت این اسـت که‬ ‫نهـا از «بیـکاری»‬ ‫ـاوت ا ‬ ‫تکذی ِـب ا ‬ ‫نهـا نتیجـه تعری ِـف متف ِ‬ ‫بـود‪ .‬طـی شـیوع کرونـا وزارت بهداشـت به منظـور جبـران‬ ‫جذب نیروهای تازه نفس‬ ‫کمبود نیروی پرسـتار مجبور به‬ ‫ِ‬ ‫ـتاران‬ ‫در قال ِـب طر ‬ ‫حهـای مختلـف بـود‪ .‬بـرای ایـن کار پرس ِ‬ ‫ـتاران ‪ ۸۹‬روزه وارد بخـش کرونایـی‬ ‫س‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫تمدیـد طـرح‬ ‫ِ‬ ‫بیمارسـتان ها شـدند تـا در دور ههـای بحرانـی و پیک کرونا‬ ‫ـازمان‬ ‫بـه کم ِ‬ ‫ـک کادر درمـان بیاینـد‪ .‬حـاال وقتـی رئیـس س ِ‬ ‫نگـروه از پرسـتاران‬ ‫نظـام پرسـتاری ایـران از اخـراج ای ‬ ‫می گویـد و وقتـی مسـئوالن وزارت بهداشـت می گوینـد کـه‬ ‫«تعدیلـی در کار نیسـت» هـر دو منظورشـان این اسـت که‬ ‫مهل ِـت قـرارداد ایـن نیروهـا به پایـان رسـیده اسـت؛ امـا اول‬ ‫می گویـد؛ بایـد این گرو ههـا را جـذب کـرد و دومـی می گویـد؛‬ ‫کهـای مکـرر‬ ‫چـون دیگـر خبـری از دور ههـای سـخت و پی ‬ ‫ـکان تمدیـد قـرارداد یـا طـرح هـم وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫نیسـت‪ ،‬ام ِ‬ ‫برخـورد بـا پرسـتاران مثـل کارگـران فصلـی‪ ،‬مح ِـل انتقـاد‬ ‫فعاالن این حوزه به وزارت بهداشت است‪ .‬ان ها می گویند‬ ‫وزارت بهداشت نمی تواند هرزمان که نیاز داشت پرستاران‬ ‫نهـا را کنـار بگـذارد‪ .‬چنیـن‬ ‫را به خدمـت بگیـرد و بعـد ا ‬ ‫برخـوردی بـا نیروهایـی کـه دراین دوسـال در سـخت ترین‬ ‫شـرایط کار کردنـد و جسـم و روحشـان تحلیـل رفتـه‪،‬‬ ‫ـردن کار‬ ‫بی انصاف ‬ ‫یسـت‪ .‬وزارت بهداشـت امـا بـا حوال هک ِ‬ ‫ـازمان امـور اسـتخدامی‪ ،‬مسـئولیت ان را نمی پذیـرد‪.‬‬ ‫بـه س ِ‬ ‫درهمین خصـوص‪ ،‬عبـاس عبـادی (معـاون پرسـتاری‬ ‫شتـر گفتـه بـود‪« :‬در اسـفندماه سـال‬ ‫وزارت بهداشـت) پی ‬ ‫گذشـته وزارت بهداشـت درخواسـت کـرد تـا ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر از‬ ‫نیروهـای همـکار در تمـام رد ههـا بـا انـواع قراردادهـا‪ ،‬ماننـد‬ ‫بانک‬ ‫بان ــک این ــده یک ــی از بانک ه ــای پیـ ـش رو در خدم ــت‬ ‫نوی ــن س ــفته و ب ــرات الکترونیک ــی‪ ،‬ب ــا ایج ــاد خدمت ــی‬ ‫بو کارها به ای ــن اوراق‬ ‫جدی ــد‪ ،‬دسترس ــی م ــردم و کسـ ـ ‬ ‫تجـــاری را تســـهیل کـــرده و مشـــتریان غیرحض ــوری‬ ‫می توانن ــد ب ــرات و س ــفته خ ــود را به ص ــورت دیجیتال ــی‬ ‫دریافـــت کننـــد‪ .‬بـــا بهره گیـــری از اســـناد تج ــاری‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬ضمــن ارتقــای شــفافیت عملیــات تجــاری‬ ‫و پیش گیـــری از جعـــل اســـناد‪ ،‬زمینـــه بهره من ــدی‬ ‫بنگاه ه ــا از اب ــزار ب ــرات الکترونیک ــی ب ــرای تامی ــن مال ــی‬ ‫ان هـــا به جـــای تســـهیالت نقـــد‪ ،‬بـــا تخصیـــص اعتب ــار‬ ‫ص ــورت می گی ــرد ک ــه ضم ــن کاه ــش خل ــق نقدینگ ــی‬ ‫از طریـــق تامیـــن اعتبـــار موردنیـــاز حـــوزه اشـــتغال و‬ ‫تولیـــد‪ ،‬شفاف ســـازی مبـــادالت‪ ،‬نظـــارت بـــر مص ــرف‪،‬‬ ‫اســـتفاده از ظرفیـــت اعتبـــاری در حمایـــت از تولی ــد‬ ‫ً‬ ‫و نهایتـــا کاهـــش اثـــرات تورمـــی در کشـــور را به هم ــراه‬ ‫خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫رای مثبت سهامداران بانک خاورمیانه‬ ‫به افزایش سرمایه و صورت های مالی‬ ‫شـرکتی‪ ۸۹ ،‬روزه و ‪ ...‬تبدیل وضعیـت شـوند کـه ایـن‬ ‫منـوط به تصویـب نهادهـای فراتر از وزارت بهداشـت مانند‬ ‫سـازمان امـور اسـتخدامی و تاییـد سـتاد ملـی کروناسـت»‪.‬‬ ‫سـازمان امور اسـتخدامی کشور نیز درپاسـخ به درخواست‬ ‫تبدیل وضعیـت پرسـتاران و چرای ِـی تعدیل نیروها‪ ،‬چنین‬ ‫پاسـخ می دهد‪« :‬به کارگیری این پرسـتاران در برهه شـیوع‬ ‫کرونا با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بوده نه سازمان‬ ‫اداری و استخدامی کشور و حقوق ان ها هم از محل هایی‬ ‫همچـون درامدهـای مرا کـز درمانـی پرداخـت شـده نـه‬ ‫بودجـه کشـور و حـاال همـان مرا کـز بـا اتمـام دوره کرونـا‪،‬‬ ‫نهـا کرده انـد»‪.‬‬ ‫اقـدام بـه تعدیـل یـا عدم تمدیـد قـرارداد ا ‬ ‫این بخشـی از صحبت های صدرایی (سـخنگوی سـازمان‬ ‫امتیـازات‬ ‫امـور اسـتخدامی کشـور ) اسـت‪ .‬او درادامـه بـه‬ ‫ِ‬ ‫ـتخدامی کشـور بـرای ایـن پرسـتاران‬ ‫ویـژه سـازمان امـور اس‬ ‫ِ‬ ‫اشـاره می کنـد کـه ا گرچـه تبدیل وضعیـت پرسـتاران‬ ‫برایشـان مقـدور نیسـت امـا «سـازمان اداری و اسـتخدامی‬ ‫کشـور بـرای قدردانـی از پرسـتاران و اعضـای کادر درمـان‬ ‫ً‬ ‫کـه مسـتقیما دران برهـه بـا بیمـاری کرونـا مقابلـه کرده انـد‪،‬‬ ‫امتیـاز ویـژه ای در ازمـون اسـتخدامی درنظـر گرفتـه»‪.‬‬ ‫سـخنگوی ایـن سـازمان درمـورد ایـن امتیاز ویـژه می گوید‪:‬‬ ‫«دودرص ِـد امتیـاز کل بـه امتیـاز مکتسـبه فـرد در مرحلـه‬ ‫ازمـون کتبـی اسـتخدام وزارت بهداشـت و موسسـات‬ ‫یشـود»‪ .‬بااین اوصـاف از نـگاه‬ ‫زیرمجموعـه ان افـزوده م ‬ ‫فعـاالن پرسـتاری؛ بحـث تبدیل وضعیـت نیروهایـی کـه در‬ ‫ـدم مبـارزه بـا کرونـا» جنگیدند‪،‬‬ ‫دوسـال کرونـا در «خـط مق ِ‬ ‫ازمـون‬ ‫کل امتیـاز فـرد در‬ ‫بادرنظرگرفتـن‬ ‫ِ‬ ‫تنهـا «دودرصـد از ِ‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬اواسـط اردیبهشـت ماه‬ ‫اسـتخدامی» عملا منتف ‬ ‫امسـال عبـادی (معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت) از‬ ‫یشـدن ایین نامـه اجرایـی تعرف هگـذاری خدمـات‬ ‫نهای ‬ ‫پرسـتاری خبـر داد و گفـت کـه ایـن قانـون باالخـره بعـد‬ ‫یشـود‪ .‬قانـون تعرف هگـذاری‬ ‫از ‪ ۱۵‬سـال تعلـل اجرایـی م ‬ ‫خدمـات پرسـتاری در ‪ ۸۶‬در مجلـس به تصویـب رسـید تـا‬ ‫ـتمزد پرسـتاران‬ ‫باایـن کار بخشـی از فاصلـه‬ ‫کذایی بین دس ِ‬ ‫ِ‬ ‫اصلی‬ ‫مطالبات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫و پزشـکان جبران شـود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نسـال ها بـود کـه بـا وجـود وعد ههـای‬ ‫پرسـتاران درطول ای ‬ ‫بسـیار در دوره های مختلف اجرایی نشـد تا اوایل امسـال‬ ‫خب ِـر تصویـب ایین نامـه اجرایی ان تیتر اخبار شـد‪ .‬خبری‬ ‫ـحالی پرسـتاران نشـد بلکه برعکس‬ ‫کـه نه تنهـا باعث خوش ِ‬ ‫نهـا هیئت وزیـران بـا تصویب ایـن ایین نامه یکی‬ ‫به گفتـه ا ‬ ‫از اصلی تریـن مطالبـات پرسـتاران را دفـن کـرد‪ .‬پرسـتاران‬ ‫‪۱۵‬سـال‪ ،‬انتظـار داشـتند ایین نامـه تعرف هگـذاری‬ ‫بعـد از ‬ ‫ـذاری پزشـکان‬ ‫به گونـه ای باشـد کـه ماننـد قانـون تعرف هگ ِ‬ ‫نهـا را دربربگیـرد‪ .‬به گفتـه‬ ‫ـات ا ‬ ‫بخـش زیـادی از خدم ِ‬ ‫شـریفی مقـدم (دبیـرکل خانـه پرسـتار )‪ ،‬ایین نامـه ای کـه‬ ‫هیئت وزیـران مصـوب کـرده اسـت تنهـا ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬خدمـت‬ ‫یکـه در قانـون تعرفه گـذاری‬ ‫یسـت؛ درحال ‬ ‫تعرفه گذار ‬ ‫پزشـکان بـرای ‪ ۷۰۰۰‬خدمـت تعرفـه وجـود دارد‪ .‬پرسـتاران‬ ‫می گوینـد کـه معلـوم نیسـت هیئت دولـت در تصویـب‬ ‫ایـن ایین نامـه ای چـه متـر و معیـاری را بـرای تعرفه گـذاری‬ ‫قـرار داده امـا انچـه مسـلم اسـت اینکـه عـده ای بـا اجـرای‬ ‫ـص ایین نامه می خواهند صدای پرسـتاران را خاموش‬ ‫ناق ِ‬ ‫ـراری فوق العـاده خـاص در بندهـای (‪ )۱۵‬و (‪)۱۶‬‬ ‫کننـد‪ .‬برق ِ‬ ‫مـاده (‪ )۵۴‬ایین نامـه اداری و اسـتخدامی کارکنـان غیـر‬ ‫هیئت علمـی پیش بینـی شـده اسـت‪ .‬ایـن مطالبـه بعـد‬ ‫یتـری گرفـت تاجایی کـه‬ ‫از شـیوع کرونـا رنگ وبـوی جد ‬ ‫ـئوالن نیـز بیـان کردنـد کـه‬ ‫نه تنهـا کادر سلامت بلکـه مس ِ‬ ‫ـات ایـن دوسـال سـخت و ایجـاد‬ ‫به منظـور جبـران زحم ِ‬ ‫ـاص کارکنـان حـوزه سلامت را‬ ‫خ‬ ‫انگیـزه بایـد فوق العـاده‬ ‫ِ‬ ‫برقـراری فوق العـاده خـاص کادر سلامت امـا‬ ‫برقـرار کـرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بـا وجـود موافقـت وزارت بهداشـت هنـوز محقـق نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬قـرار بـود حتـی ا گـر وزارت بهداشـت نمی توانـد‬ ‫اعتبـارات الزم بـرای تحقـق ایـن مطالبـه را برقـرار کنـد‪،‬‬ ‫اسـتخدامی‬ ‫ـازمان امور‬ ‫تامین اعتبار فوق العاده خاص را س ِ‬ ‫ِ‬ ‫کمبـود‬ ‫کشـور برعهـده بگیـرد امـا ایـن سـازمان نیـز به دلیـل‬ ‫ِ‬ ‫ـرش ایـن مسـئولیت نرفتـه‬ ‫بودجـه هنـوز زیـر بـار پذی ِ‬ ‫مطالبـات پرسـتاران‬ ‫یکـه هنـوز بسـیاری از‬ ‫اسـت‪ .‬درحال ‬ ‫ِ‬ ‫ـکل دیگـری مواجـه‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫ـل‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ـاه‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ا‬ ‫برزمین مانـده‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫شـدند؛ حقـوق خردادمـاه کادر سلامت دانشـگاه های‬ ‫علوم پزشـکی چنـدروز دیرتـر در ششـم و هفتـم مردادمـاه‬ ‫و بـا احـکام سـال ‪ ۱۴۰۰‬واریـز شـد و پرسـتاران بعـد از گـذر‬ ‫ درصـدی حقـوق‬ ‫سـه ماه از سـال مشـمول افزایـش ‪۱۰‬‬ ‫ِ‬ ‫ـتخدامی کشـور اعالم‬ ‫ـازمان امـور اس‬ ‫نشـدند‪ .‬دران زمـان س ِ‬ ‫ِ‬ ‫کـرد کـه به دلیل مشـکل تامین اعتبار‪ ،‬افزایش حقـوق برای‬ ‫خردادمـاه اعمـال نخواهـد شـد و ایـن اتفـاق ناامیـدی و‬ ‫ـیدن به مطالباتشـان بیشـتر‬ ‫نگرانی کادر درمان را برای رس ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـات خـود نه تنها حرکتی‬ ‫کـرد‪ .‬ا ‬ ‫نهـا بـرای رسـیدن بـه مطالب ِ‬ ‫روبه جلـو نداشـته اند بلکـه گویـا چندقـدم هـم عقب تـر‬ ‫رفته انـد‪« .‬بودجـه نداریـم» ایـن تنهـا جمله ای سـت کـه‬ ‫ـات پرسـتاران می گوینـد‪ .‬بـرای جـذب‬ ‫درپاسـخ به مطالب ِ‬ ‫برقـراری فوق العـاده‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫پرسـتاران و تبدیل وضعیـت ا ‬ ‫ِ‬ ‫خـاص و پرداخ ِـت حقوقشـان‪ ،‬از نبـود اعتبـار الزم صحبـت‬ ‫افزایش حقوق‬ ‫می کننـد امـا درمقابل‪ ،‬هـرروز تدبیری بـرای‬ ‫ِ‬ ‫پزشـکان می بیننـد‪ .‬پرسـتاران می گوینـد دراین دوسـال‬ ‫سـخت کرونـا از ما «بیـگاری کشـیده اند» و درعوض حقوق‬ ‫وزارت کاری داده انـد و حـاال بعـد از دوسـال‪ ،‬اش همـان‬ ‫ ساالر‬ ‫است و کاسه همان‪ .‬ان ها معتقدند در‬ ‫نظام پزشک ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـات پرسـتاران و سـایر گروه هـای‬ ‫ایـران‪ ،‬جایـی بـرای مطالب ِ‬ ‫کادر سلامت وجـود نـدارد‪ /.‬ایلنـا‬ ‫مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـاالنه و مجمـــع فوق الع ــاده‬ ‫بانـــک خاورمیانـــه برگـــزار شـــد کـــه در ان ســـهامداران‪،‬‬ ‫صورت ه ــای س ــال مال ــی منته ــی ب ــه ‪ ۲۹‬اس ــفند ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫تقســیم ســود به میــزان ‪ ۲۰۰‬ریــال بــرای هــر ســهم را تصویب‬ ‫کردنـــد‪ .‬همچنیـــن در مجمـــع عمومـــی فوق الع ــاده‪،‬‬ ‫افزای ــش س ــرمایه ‪ ۱۰‬هزار میلی ــاردی ریال ــی از مح ــل س ــود‬ ‫انباشـــته بـــه تصویـــب ســـهامداران رســـید تـــا س ــرمایه‬ ‫ثبتـــی «وخـــاور» تـــا ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریـــال افزایـــش یاب ــد‪.‬‬ ‫مجام ــع بان ــک خاورمیان ــه ب ــا حض ــور بی ــش از ‪ ۷۸‬درص ــد‬ ‫شه ــای‬ ‫نماینـــدگان ســـهامداران در ســـالن همای ‬ ‫هت ــل ارم برگ ــزار ش ــد و همزم ــان س ــایر س ــهامداران نی ــز‬ ‫به صـــورت انالیـــن امـــکان حضـــور و مشـــارکت در ان را‬ ‫داشــتند‪ .‬در ابتــدای نشســت غالمعلــی کامیــاب؛ رئیــس‬ ‫هیئت مدی ــره ای ــن بان ــک‪ ،‬به عن ــوان رئی ــس مجم ــع ب ــه‬ ‫ســهامداران حاضــر و مخاطبــان انالیــن خیرمقــدم گفــت؛‬ ‫و ب ــا رای حاض ــران حس ــین س ــلیمی و ج ــواد خوانس ــاری‬ ‫به عنـــوان ناظـــران و علـــی خلیلـــی ســـادات لو به عن ــوان‬ ‫دبیـــر مجمـــع انتخـــاب شـــدند‪ .‬ســـپس‪ ،‬مدیر عام ــل‬ ‫همـــراه قائم مقـــام مدیر عامـــل و نماینـــده س ــازمان‬ ‫ب ــورس و نماین ــده ب ــازرس قانون ــی و حس ــابرس مس ــتقل‬ ‫به منظـــور ارائـــه گـــزارش و پاســـخگویی بـــه ســـوال های‬ ‫س ــهامداران ب ــه حض ــور در پن ــل دع ــوت ش ــدند‪ .‬درادام ــه‬ ‫ رئیــس مجمــع‪ ،‬از معــاون مالــی بانــک دعــوت کــرد گــزارش‬ ‫فعالی ــت هیئت مدی ــره را ب ــه س ــهامداران گ ــزارش دهن ــد‪.‬‬ ‫مجی ــد نورمحم ــدی؛ مع ــاون مال ــی بان ــک خاورمیان ــه ب ــا‬ ‫حض ــور ب ــر روی س ــن و خوش ــامد گوی ــی ب ــه س ــهامداران‪،‬‬ ‫گ ــزارش هیئت مدی ــره ب ــه مجم ــع عموم ــی ع ــادی س ــاالنه‬ ‫و پیــام مدیرعامــل بانــک را قرائــت کــرد و خالصــه گــزارش‬ ‫عملکــرد مالــی بانــک را بــه اطــاع ســهامداران رســاند‪ .‬در‬ ‫بخش ــی از پی ــام دکت ــر پروی ــز عقیل ــی؛ مدیرعام ــل بان ــک‬ ‫خاورمیان ــه اش ــاره ش ــد‪« :‬ب ــا وج ــود چالش ه ــای پارس ــال‬ ‫خوش ــبختانه موف ــق ش ــدیم کارنام ــه مثبت ــی از عملی ــات‬ ‫بان ــک را ب ــه س ــهامداران محت ــرم تقدی ــم کنی ــم و اه ــداف‬ ‫پیشبینی شـــده را محقـــق ســـازیم‪ .‬در این ســـال‪ ،‬س ــود‬ ‫بعـــد از کســـر مالیـــات بانـــک ‪ ۲۰.۵۷۸‬میلیارد ریـــال ب ــود‬ ‫ک ــه نس ــبت ب ــه پارس ــال ‪ ۲۴‬درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫در ح ــوزه خدم ــات مال ــی نی ــز پ ــس از کس ــب مجوزه ــای‬ ‫الزم از بان ــک مرک ــزی‪ ،‬مقدم ــات فعالی ــت ش ــرکت تامی ــن‬ ‫س ــرمایه بان ــک فراه ــم ش ــده اس ــت‪ .‬این ام ــر منج ــر ب ــه‬ ‫تقوی ــت ت ــوان تامی ــن مال ــی پروژه ه ــای مش ــتریان ش ــده و‬ ‫امیدواری ــم ج ــذب س ــرمایه های خارج ــی را نی ــز به دنب ــال‬ ‫داش ــته باش ــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫در ماه «محرم» چه کتاب هایی بخوانیم؟‬ ‫گتــری بــرای تامــل و اندیشــه در اهــداف قیــام‬ ‫یســت‪ ،‬فرصــت بزر ‬ ‫«مــاه محــرم» ا گــر توفیــق بزرگــی بــرای اقامــه عــزای حسین ‬ ‫حســینی نیــز بــا خــود دارد؛ ازای ـن رو بهتــر اســت بــا اغتنــام فرصــت‪ ،‬بــه مطالعــه دالیــل رویــداد قیــام امام حســین ؟ع؟ و‬ ‫تحــوالت تاریخــی ان پــس از عصــر پیامبــر؟ص؟ بپردازیــم و از عاشــورا و ســیره ان امام برای امــروز خود درس بگیریم‪ .‬تاکنون‬ ‫حماسهحسینی؛اثریماندگار‬ ‫شهیدعالمهمطهری‬ ‫واقعـه عاشـورا بـا ریشـه‪ ،‬تفکـر و فرهنـگ مـا گـره خـورده اسـت‬ ‫و اهمیـت فراوانـی بـرای شـیعیان دارد‪ .‬تحلیـل و برداشـت‬ ‫از ایـن حادثـه کار اسـانی نیسـت؛ چرا کـه در عیـن سـادگی‬ ‫یهـای فراوانـی دارد کـه ممکـن اسـت‬ ‫و صراحـت‪ ،‬پیچیدگ ‬ ‫قضاوت انسان ها را به افراط وتفریط ختم کند‪ .‬برای رسیدن‬ ‫بـه درک درسـت از ایـن حادثـه تاریخـی و تاثیرگـذار نیـاز اسـت‬ ‫تـا بررسـی های دقیـق و جامعـی دراختیـار مـردم قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫مجموعـه «حماسـه حسـینی» از مرتضـی مطهـری یکـی از‬ ‫یسـت کـه می توانـد مخاطـب را بـه درک و‬ ‫گران بهاتریـن اثار ‬ ‫شـناخت درسـتی از عاشـورای حسـینی برسـاند‪.‬‬ ‫حماسهوعرفان‬ ‫ایت اهللجوادی املی‬ ‫دو مقوله عرفان و حماسه درطول تاریخ از یکدیگر جدا نگاه‬ ‫داشـته شـده تا یک دسـت صدا نداشـته باشـد؛ زیرا معرفتی‬ ‫کـه بـا حماسـه و خـروش همراه نباشـد و ب هجـای ان خمودی‬ ‫و افسـردگی جانشـین صولـت و نفـوذ شـده باشـد هرگـز راه بـه‬ ‫جایـی نبـرده و سـالک مسـلک عرفـان در سـرای انـزوا یـا در‬ ‫تـار تنیـده افـکار خـود می ماند‪ .‬در کتـاب «حماسـه و عرفان»‬ ‫اصـول و بنیان هایـی از ایـن دو فضیلـت انسـانی شناسـایی‬ ‫شده تا با تبیین جایگاه هریک‪ ،‬زنگارهای باطلی که موجب‬ ‫یسـت زدوده شـده و اتحـاد‬ ‫دورنگه داشـتن یکـی از دیگر ‬ ‫یسـت بـا بیـان‬ ‫و ائتلاف ایـن و اینکـه هـر یـک مکمـل دیگر ‬ ‫سیره علمی و عملی شاخصه های معصوم عالم اسالم یعنی‬ ‫امامـان بزرگـوار ترسـیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫اذرخش کربال‬ ‫ایت اهللمحمدتقیمصباحیزدی‬ ‫«اذرخش کربال»از اثار ارزشمنددر حوزهعاشوراپژوهشی ست‪.‬‬ ‫در بخـش معرفـی ایـن کتـاب می خوانیـم‪ :‬قیـام عاشـورا از‬ ‫مهم تریـن حـوادث تاریـخ اسلام؛ بلکـه تاریـخ بشـر اسـت‪.‬‬ ‫هرچنـد ایـن واقعـه ازنظـر گسـتره و وسـعت درمقایسـه با‬ ‫رخدادهـای دیگـر تاریـخ‪ ،‬چنـدان بـزرگ نیسـت؛ ازجهـت‬ ‫عمـق و عظمـت‪ ،‬کم نظیـر اسـت‪ :‬بـروز قسـاوت و بی رحمـی‪،‬‬ ‫کسـوی و صفـات متعالـی انسـانی‪ ،‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫از ی ‬ ‫دراین حماسـه بی ماننـد اسـت‪ .‬عاشـورا‪ ،‬ازجهـت تاثیرگـذاری‬ ‫بهـا و زنده بودنـش درگذرزمـان‪ ،‬از حـوادث بی بدیـل‬ ‫در قل ‬ ‫نهـا‪ ،‬نه تنهـا غبـار‬ ‫یشـدن قر ‬ ‫تاریـخ ب هشـمار مـی رود‪ .‬سپر ‬ ‫فراموشـی بر این واقعه ننشـانده‪ ،‬ان را درخشـان تر و فروزان تر‬ ‫و عشـق و عالقـه مومنـان بـه قهرمانـان ان را بیشـتر سـاخته‬ ‫بهـای پرشـماری دراین زمینـه بـرای‬ ‫اسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬کتا ‬ ‫سـیراب کردن تشـنگان معـارف حسـینی و رهـروان راه عاشـورا‬ ‫نگاشـته شـده که بیشـتر ان ها به اصل واقعه و ثواب عزاداری‬ ‫بـرای امام حسـین ؟ع؟ پرداخته انـد؛ ولـی دربـاره هـدف قیـام‬ ‫عاشـورا و به ویـژه نحـوه اسـتفاده کاربـردی از ایـن قیـام‪ ،‬کار‬ ‫چندانی صورت نگرفته‪« .‬اذرخش کربال» کوششی ست برای‬ ‫بیان هدف حماسـه عاشـورا و بررسـی اسبابی که به این قیام‬ ‫انجامیـده و نیـز چگونگـی عبرت امـوزی از ان‪.‬‬ ‫پساز پنجاهسال؛ پژوهشیتازه پیرامون قیام‬ ‫حسین ؟ع؟‬ ‫سیدجعفرشهیدی‬ ‫کمتـر حادثـه تاریخـی از رنـگ تبلیغـات سیاسـی امویـان و‬ ‫عباسـیان یـا تعصبـات دینی مذاهب مختلـف برکنار مانـده و‬ ‫حقیقت ان دگرگون نشده لذا برای دریافت حقیقت تاریخی؛‬ ‫هرچنـد طبـق مظنـه و احتمـال هـم باشـد‪ ،‬خوانـدن متـن‬ ‫نسـال ها به تنهایی کافی نیسـت بلکه باید تاریخ را با‬ ‫تاریخ ا ‬ ‫دیگر شرایط ازجمله وضع جغرافیایی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫نکـه شـیوه علمـی تاریخ نویسـان امـروز همیـن‬ ‫سـنجید‪ ،‬چنا ‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن کتـاب نیـز ازاین منظـر بـه مطالعـه تاریـخ عاشـورا‬ ‫پرداختـه اسـت‪.‬‬ ‫رحمتواسعه‬ ‫ایت اهلل العظمیبهجت‬ ‫«رحمـت واسـعه؛ بیـان خصائـص حضـرت سیدالشـهدا در‬ ‫اشـارات ایـت اهلل بهجـت» از اثـار خواندنـی پیرامـون حماسـه‬ ‫عاشوراسـت‪ .‬در معرفـی ایـن کتـاب می خوانیـم‪« :‬عظمـت‬ ‫واقعـه عاشـورا و نمایـش بی نظیـر فضائل اله ِـی اهل بیت ؟ع؟‬ ‫مقابـل دشـمنان خدا و رسـول او‪ ،‬موجب شـد کـه این رویداد‬ ‫عظیـم از جهـات گونا گـون از دیگـر رویدادهـای بـزرگ عالـم‬ ‫متمایـز شـود؛ مصیبتـی کـه پیـش از وقوعش‪ ،‬مالئکـه الهی و‬ ‫انبیا و اوصیا ؟ع؟ در سـوگ ان نشسـتند و پس از وقوع ان نیز‬ ‫ائمـه هـدی ؟ع؟ بـه یـاداوری ایـن مصیبت عظیـم پرداختند‬ ‫و مجالـس عـزا برپـا کردنـد‪ .‬پیـروان مکتـب اهل بیـت ؟ع؟ نیـز‬ ‫نهـای گذشـته‪ ،‬همـواره بـه امامـان خویـش اقتـدا و‬ ‫طـی قر ‬ ‫به مناسـبت های گونا گـون بـه بیـان عظمـت مقـام و مصائب‬ ‫حضـرت اباعبداهلل الحسـین ؟ع؟ و یـاران و اهل بیتـش؛ کـه از‬ ‫مهم تریـن شـعائر دین اسـت‪ ،‬همـت گماشـته‪ ،‬در راه اعتالی‬ ‫یهـا کرده انـد»‪.‬‬ ‫ان‪ ،‬فدا کار ‬ ‫باحسین ؟ع؟تامهدی ؟جع؟‬ ‫سیدمجتبیحسینی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تحلیـل حرکـت ائمـه عمومـا و حرکـت حضـرت خصوصـا از‬ ‫پیچیدگی و رموزی برخوردار است که برای هرکس به سادگی‬ ‫قابل دسترسی نیسـت لذا فرموده اند‪« :‬امرنا صعب مستعب‬ ‫ال یحتمله اال ملک مقرب او نبی مرسـل او مومن امتحن اهلل‬ ‫قلبه باالیمان»‪ .‬درخصوص حرکت سیدالشهدا تحلیل های‬ ‫ً‬ ‫گونا گونـی (عمدتـا سـه رویکـرد) ارائـه شـده کـه بیـن هریـک از‬ ‫لهـا بـا کلیه اتفاقـات و اظهـارات حضرتش هم پوشـانی‬ ‫تحلی ‬ ‫هزاران جلد کتاب پیرامون حماســه حســینی به رشــته تحریر درامده که هریک از زاویه ای به تبیین و تفســیر این واقعه‬ ‫بــزرگ پرداخته انــد‪ .‬ا گرچــه کتــب متعــدد و خوبــی دراین زمینــه وجــود دارد‪ ،‬در فرصــت ایــن یادداشــت بــه معرفــی چنــد‬ ‫نمونــه از ایــن اثــار می پردازیــم‪.‬‬ ‫کامـل وجـود نـدارد؛ و هریـک از تحلیل هـا حـاوی نقض هـا و‬ ‫صهـای غیرقابل اغماض انـد‪ .‬شـاید زمینـه پیدایـش و‬ ‫نق ‬ ‫تقویـت هریـک از دیدگا ههـا مالحظـه نقـاط نقـص و نقـض‬ ‫رویکـرد دیگـر بـوده‪ .‬حسـینی در این کتـاب تلاش کـرده تـا بـا‬ ‫ارائـه دیدگاهـی متفاوت‪ ،‬حرکت حضـرت را درارتباط با حرکت‬ ‫سـایر پیامبـران و امامـان ببینـد و با بهـره از یک نگـرش کل گرا‬ ‫و عمق نگـر‪ ،‬روایـات معصومیـن و سـیره ان بزرگواران را بررسـی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫فتحخون‬ ‫سیدمرتضیاوینی‬ ‫واقعه کربال حماسه ای پرشکوه و عاشقانه است که با گذشت‬ ‫لهـای عاشـقان را بـا خـود‬ ‫نهـا از وقـوع ان همچنـان د ‬ ‫قر ‬ ‫همراه می کند و گوشه ای از حقیقت انسان و عشق الهی را به‬ ‫ان ها می نمایاند‪ .‬پژوهش های بسیار درباره این واقعه انجام‬ ‫شـده‪ ،‬بسـیاری تالش کرده اند تا بخشـی از مفاهیم عرفانی و‬ ‫عمیق ان را رمزگشـایی کنند اما همچنان حق مطلب درباره‬ ‫ان گفتـه نشـده اسـت‪« .‬فتـح خـون» اثـر اوینـی از معـدود‬ ‫کتاب هاسـت که توانسـته دراین راه موفقیتی به دسـت اورد و‬ ‫بخشـی از تجلـی عشـق در عاشـورا را روایـت کند‪.‬‬ ‫افتابدر مصاف‬ ‫رهبرمعظمانقالب‬ ‫«افتاب در مصاف؛ درس های عاشورا» مجموعه رهکردهای‬ ‫ارزشـمند رهبـر انقلاب در موضـوع درس هـای عاشوراسـت‬ ‫کـه بـه دوراز هرگونـه دخل وتصـرف در کالم معظم لـه و تنهـا‬ ‫بـا نمایه زنـی و تیتربنـدی مطالـب دراختیـار خواننـدگان قـرار‬ ‫گرفتـه‪ .‬ایـن اثـر مرجـع مشـتمل بر تمـام بیانـات رهبـری از‬ ‫سـال ‪ ۱۳۵۷‬تـا سـال ‪ ۱۳۹۰‬درمـورد سـرور و سـاالر شـهیدان‪،‬‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ اسـت‪.‬‬ ‫فقاهتدر عاشورا‬ ‫حجت االسالمسروشمحالتی‬ ‫«فقاهت در عاشـورا» به بررسـی مسـائل فقهی قیام حسینی‬ ‫پرداختـه و ازاین جهـت در موضـوع نـواوری کـرده اسـت‪ .‬در‬ ‫قسـمتی از ان می خوانیـم‪« :‬نقطـه شـروع قیـام امـام ؟ع؟‬ ‫درخواسـت بیعـت ازطـرف یزیـد بـن معاویـه اسـت‪ .‬تاریـخ‬ ‫می گویـد کـه در سـال ‪ 60‬هجـری در مـاه رجـب‪ ،‬معاویـه بـه‬ ‫درک واصـل شـد‪ .‬حـاال برخـی اول رجـب و برخـی وسـط رجب‬ ‫گفته انـد‪ .‬به هرحـال بالفاصلـه بعـد از او یزیـد بـن معاویـه در‬ ‫شـام قـدرت را به دسـت گرفـت و در اولیـن اقدامـی کـه انجـام‬ ‫داد‪ ،‬نامـه ای بـرای فرمانـدار مدینـه نوشـت تا او از حسـین بن‬ ‫علـی ؟ع؟ و برخی دیگـر بیعـت بگیـرد‪ .‬ایـن جرقـه اول حرکـت‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ اسـت‪ .‬امـروز دراین مـورد صحبـت کنیـم‬ ‫ً‬ ‫ببینیـم کـه اساسـا امـام مجـاز بـه بیعت کـردن بـا کسـانی که‬ ‫حاکم جائر هسـتند و قدرت و خالفت را به دسـت گرفته اند‪،‬‬ ‫هسـت یـا مجـاز بـه بیعـت نیسـت؟»‬ ‫تاملیدر نهضتعاشورا‬ ‫حجت االسالمرسولجعفریان‬ ‫«تاملـی در نهضـت عاشـورا» پژوهشی سـت پیرامـون قیـام‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ و نهضـت عاشـورا کـه به زبـان فارسـی و در‬ ‫دوران معاصـر نوشـته شـده‪ .‬اثـر بـا مقدمـه نویسـنده اغـاز‬ ‫و مطالـب در ‪ 12‬بخـش تنظیـم شـده اسـت‪ .‬نویسـنده بـه‬ ‫معرفـی برخـی منابـع تاریـخ عاشـورا و بعـد‪ ،‬ضمـن بررسـی‬ ‫زمینه های قیام کربال‪ ،‬به موضوعاتی نظیر حکمت شـهادت‬ ‫امام حسـین ؟ع؟‪ ،‬اثـار نهضـت ایشـان و تحریفـات عاشـورا‬ ‫پرداختـه اسـت‪.‬‬ ‫روایتعاشورا‬ ‫حجت االسالممحمدابراهیمایتی‬ ‫نکته جالب درباره مولف اثر‪ ،‬این اسـت که وی در دانش های‬ ‫مختلف‪ ،‬صاحب رای و نظر بود و بیان مرحوم شـهید عالمه‬ ‫مرتضـی مطهـری (ره) گویـای ایـن مطلـب اسـت‪« :‬دکتـر ایتـی‬ ‫پژوهشـگری برجسـته و بی نظیـر در شـناخت تاریـخ صـدر‬ ‫اسلام اسـت و به جرئـت می تـوان گفـت سـخنانش ب هسـبب‬ ‫ی در تاریـخ‪ ،‬دربـاره هـر گوشـه ای از‬ ‫احاطـه وصف ناشـدن ‬ ‫قضایـای تاریـخ اسلام‪ ،‬سندی سـت بـر اهـل تحقیـق»‪ .‬ایـن‬ ‫اثـر پژوهشـی تاریخـی درمـورد «واقعـه عاشـورا» و چگونگـی‬ ‫شـکل گیری و وقـوع ان اسـت‪ .‬دراین پژوهـش ابتـدا به معرفی‬ ‫اوصـاف امام حسـین ؟ع؟ و فضایـل ان امـام و خانـدان‬ ‫ایشـان؛ سـپس بـه معرفـی یزیـد بـن معاویـه و خانـدان پلیـد‬ ‫وی پرداختـه شـده‪ .‬انـگاه بـه چگونگـی و علـت شـکل گیری‬ ‫عاشـورا اشـاره و نحـوه خـروج امام حسـین از مدینـه بـه مکـه و‬ ‫از انجـا سـمت کوفـه و ورود بـه سـرزمین کربال و چگونگی قیام‬ ‫خونین ان امام شـرح داده شـده‪ .‬نویسنده مصائب مختلف‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ و خانـدان و اصحـاب ایشـان را همـراه برخی‬ ‫از اموزه های عرفانی و اعتقادی عاشـورا تشـریح کرده و وقایع‬ ‫بعـد از عاشـورا به ویـژه قیـام توابیـن و قیـام مختـار ثقفـی و‬ ‫انتقام گیـری از شـهدای کربلا را گـزارش کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مدرسهحسینی‬ ‫مصطفیدلشادتهرانی‬ ‫ایـن کتـاب ازمنظـر تربیتـی بـه بررسـی قیـام عاشـورا پرداختـه‬ ‫اسـت و در معرفـی اش می خوانیـم‪« :‬مدرسـه حسـینی‪،‬‬ ‫عنوانی سـت بـرای رویکـردی تربیتـی بـه بزرگ تریـن حماسـه‬ ‫انسـانی‪ ،‬حماسـه ای فراتاریخـی و فراجغرافیای بـرای دمیدن‬ ‫روح حقیقـت انسـانی در همـگان و راه نمـودن مردمـان‬ ‫به سـوی تعالـی‪ .‬راهـی کـه ام ام حسـین ؟ع؟ در تعریـف زندگـی‬ ‫نشـان داد‪ ،‬راه حریـت و عـزت اسـت و پرچمـی کـه برافراشـت‪،‬‬ ‫فـراروی همـه ازادی خواهـان و عـزت جویـان تـا قیـام قیامـت‬ ‫اسـت»‪ /.‬ایکنـا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«کلید»‬ ‫ روایت ‪Abdul Raheem Yassir‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫بهشتحکیم اهلل‬ ‫نویسنده‪ :‬خسرو امیری‬ ‫کارگردان و بازیگر‪ :‬مرجان قاسمی‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 12‬مرداد ساعت ‪18:30‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬حوزه هنری ( تماشاخانه ماه)‬ ‫المانی برنده جایزه صلح نوبل‬ ‫البرت شوایتزر؛ پزشک و فیلسوف‬ ‫ِ‬ ‫موفقیت‪ ،‬کلید خوشبختی نیست‪ .‬شادی‪ ،‬کلید موفقیت است؛ بنابراین‪ ،‬ا گر عاشق کاری باشید‬ ‫که انجام می دهید‪ ،‬موفق خواهید بود‪.‬‬ ‫نمایش عاشورایی «سربازخونه» به روایت وجیهه کریمی هسنیجه‬ ‫ِ‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫«وجیه ــه کریمی هس ــنیجه»؛ کارگ ــردان نمای ــش‬ ‫«ســربازخونه» کــه در ســالن «گوشــه» فرهنگســرای نیــاوران‬ ‫ته ــران بـ ـه روی صحن ــه رفت ــه اس ــت‪ ،‬بابیان اینک ــه ب ــرای‬ ‫نگ ــروه و س ــاخت ای ــن نمای ــش‪ ،‬فراخوان ــی‬ ‫تش ــکیل ای ‬ ‫می ــان دانش ــجویان تئات ــر منتش ــر و از ان ــان تس ــت گرفت ــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬جمعی ــت غال ــب بازیگ ــران ای ــن‬ ‫نش ــکل انتخ ــاب ش ــده اند‪ .‬عل ــی المع ــی؛‬ ‫نمای ــش‪ ،‬به ای ‬ ‫شت ــر اث ــاری از وی را ش ــنیده‬ ‫اهنگس ــاز اث ــر نی ــز ک ــه پی ‬ ‫بــودم‪ ،‬بســیار بــه فضــای ذهنــی مــن نزدیــک بــود‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫نش ــکل تش ــکیل ش ــد»‪ .‬وی ک ــه‬ ‫اث ــر دع ــوت؛ و گ ــروه به ای ‬ ‫تئات ــر را ن ــزد پ ــدرش‪« ،‬ابراهی ــم کریمی هس ــنیجه» اموخت ــه‬ ‫یس ــت‬ ‫اس ــت‪ ،‬بااش ــاره به اینکه اث ــر او‪ ،‬ی ــک اث ــر مناسبت ‬ ‫ک ــه در م ــاه مح ــرم بـ ـه روی صحن ــه خواه ــد رف ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫یس ــت ک ــه مت ــن ان‬ ‫«ای ــن اث ــر‪ ،‬ی ــک نمای ــش عاشورای ‬ ‫ب هص ــورت منظ ــوم نوش ــته ش ــده و مت ــن و ش ــیوه اج ــرای‬ ‫شه ــای ایران ــی دارد و‬ ‫ان‪ ،‬اش ــترا کات بس ــیاری ب ــا نمای ‬ ‫ب ــه همی ــن ش ــیوه نی ــز طراح ــی ش ــده اس ــت»‪ .‬ای ــن بازیگ ــر‬ ‫یه ــا‪ ،‬لب ــاس‪،‬‬ ‫و کارگ ــردان تئات ــر‪ ،‬بابیان اینک ــه طراح ‬ ‫ن ــور و عناص ــر صحن ــه درایـ ـن کار نمادی ــن اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫یس ـت که مخاط ــب‪،‬‬ ‫«موس ــیقی و س ــازبندی اث ــر‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫ســازهای اســتفاده شــده در نمایــش را‪ ،‬در تعزیــه می بینــد‬ ‫شه ــای زورخانـ ـه ای ش ــنیده ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫و در ورز ‬ ‫بازی های ــی کودکان ــه ایران ــی و س ــنتی دارد و ب هش ــکل‬ ‫زورخان ـه ای طراحــی شــده اســت»‪ .‬وی کــه تحصیالتــش را‬ ‫در رش ــته کارگردان ــی نمای ــش در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫در «دانشــگاه هنــر تهــران» به پایــان رســانده؛ بابیان اینکــه‬ ‫در پلــه اول‪ ،‬زاویــه دیــد نویســنده و داســتانی کــه مخاطــب‬ ‫یش ــود‪ ،‬ب ــرای او می توان ــد‬ ‫دراین نمای ــش درگی ــرش م ‬ ‫ج ــذاب باش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬داس ــتانی ک ــه دراین نمای ــش ب ــه‬ ‫یش ــود‪ ،‬ب هش ــدت ج ــذاب و‬ ‫مخاط ــب انتق ــال داده م ‬ ‫خ ــاص اس ــت و نگاه ــی خ ــاص ب ــه ای ــن واقع ــه تاریخ ــی‬ ‫داشــته اس ــت و ب ــا اشــاره غیرمســتقیم‪ ،‬اث ــری درخورتوجــه‬ ‫مخاطــب را شــکل داده کــه تماشــا گر را به فکــر و امـی دارد»‪.‬‬ ‫وی تا کیــد کــرد‪« :‬اجــرای نمایــش در شــرایط کرونــا‪ ،‬دشــوار‬ ‫اس ــت و ریس ــکی بس ــیارباال دارد؛ زی ــرا ممک ــن اس ــت گ ــروه‬ ‫ب ــه ای ــن بیم ــاری مبت ــا ش ــوند و ا گ ــر ای ــن اتف ــاق نیفت ــد‪،‬‬ ‫شهــای روی صحنــه ریــزش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫تماشــا گر نمای ‬ ‫کط ــرف‪ ،‬به لح ــاظ اقتص ــادی به نف ــع گ ــروه نمایش ــی‬ ‫ازی ‬ ‫نیس ــت و ازس ــویی‪ ،‬مخاط ــب در دادن ان ــرژی و روحی ــه‬ ‫بــه بازیگــر‪ ،‬نقــش مهمــی دارد و هرانــدازه میــزان مخاطــب‬ ‫کمتــر باشــد‪ ،‬تبــادل حــس و انــرژی کمتــر اتفــاق می افتــد»‪.‬‬ ‫یک ــه‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه در ش ــرایط کنون ــی‪ ،‬از روزهای ‬ ‫بازیگ ــران تئات ــر ب ــا تماش ــا گر نفس به نف ــس درارتب ــاط‬ ‫بودن ــد‪ ،‬دور ش ــده ایم و س ــختی های کارک ــردن در فض ــای‬ ‫تئات ــر نی ــز بیش ــتر ش ــده‪ ،‬گف ــت‪« :‬در ح ــوزه فرهنگ وهن ــر‬ ‫و تاثی ــر هن ــر و هنرمن ــد در جامع ــه‪ ،‬به وف ــور صحب ــت‬ ‫یت ــوان منک ــر‬ ‫ش ــده و بای ــد گف ــت؛ در هن ــر نمای ــش‪ ،‬نم ‬ ‫یگ ــذارد‪ ،‬ش ــد»‪.‬‬ ‫انچ ــه در هن ــر تئات ــر ب ــر مخاط ــب تاثی ــر م ‬ ‫کریمی هس ــنیجه‪ ،‬هم ــه هنره ــا؛ به وی ــژه نمای ــش را ک ــه‬ ‫موضــوع ایــن گفت وگ وســت‪ ،‬در همــه ملــل‪ ،‬معــرف تمــدن‪،‬‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬ادبیــات و باورهــای دینــی در هر جامعه برشــمرده‬ ‫نس ــمت‬ ‫و بااذعان به اینک ــه ا گ ــر تئات ــر ه ــر مرزوب ــوم به ای ‬ ‫نس ــمت‬ ‫پی ــش ب ــرود‪ ،‬مخاط ــب ع ــام ه ــر جامع ــه به ای ‬ ‫نشــرایطی مخاطــب‬ ‫گرایــش خواهــد یافــت؛ گفــت‪« :‬درچنی ‬ ‫شه ــای روی صحن ــه می این ــد؛‬ ‫عام ــه ب ــه اس ــتقبال از نمای ‬ ‫زی ــرا ا کث ــر جامع ــه را مخاط ــب ع ــام تش ــکیل می ده ــد‬ ‫و ازس ــویی‪ ،‬بای ــد به این نکت ــه توج ــه ک ــرد ک ــه مخاط ــب‬ ‫خ ــاص‪ ،‬براس ــاس عالق ــه و حرفـ ـه اش ب هس ــمت تئات ــر‬ ‫مـ ـی رود؛ ام ــا ا گ ــر می خواهی ــم عم ــوم اقش ــار جامع ــه‬ ‫را ب ــه تئات ــر دع ــوت کنی ــم‪ ،‬بهت ــر اس ــت ای ــن رفت ــار‪،‬‬ ‫سلطنت مشروطه در فرانسه‬ ‫نویسنده‪:‬پمالپیلبیم‬ ‫مترجم‪ :‬بابک محقق‬ ‫ناشر‪ :‬نی‬ ‫صفحات‪247 :‬‬ ‫قیمت‪98:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬منبع پژوهشی از مجموعه «کارگاه تاریخ»‬ ‫بر این پای ــه و اس ــاس اتف ــاق بیفت ــد»‪ .‬ای ــن کارگ ــردان تئات ــر‪،‬‬ ‫اموزش وپ ــرورش را یک ــی از مهم تری ــن و تاثیرگذارتری ــن‬ ‫نهاده ــای ه ــر جامع ــه در ح ــوزه شناس ــایی و پ ــرورش‬ ‫اس ــتعدادهای نهفت ــه می ــان دانش ام ــوزان برش ــمرده و‬ ‫بااذعان به اینک ــه ام ــروز تفک ــر غال ــب جامع ــه ب ــرای انتق ــاد‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫اســت کــه پایــه و اســاس تربیــت از خانــواده اغــاز م ‬ ‫گف ــت‪« :‬خان ــواده‪ ،‬جامع ــه و مدرس ــه از اولی ــن پل هه ــای‬ ‫کش ــف درس ــت و تربی ــت اس ــتعدادهای ی ــک جامعه ان ــد‬ ‫و اموزش وپ ــرورش‪ ،‬در ی ــک جامع ــه به مثاب ــه والدی ــن‬ ‫ب ــرای فرزن ــدان عم ــل می کن ــد و می توان ــد نق ــش اساس ــی و‬ ‫تاثیرگــذار را در تربیــت نســل اینــده جامعــه داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫وی اموزش وپ ــرورش را یک ــی از مهم تری ــن نهادهای ــی‬ ‫برش ــمرد ک ــه می توان ــد دانش ام ــوزان را در مس ــیری تربی ــت‬ ‫کن ــد ک ــه ب ــه رش ــد و ش ــکوفایی خالقی ــت برس ــند؛ و اف ــزود‪:‬‬ ‫«هن ــر‪ ،‬معج ــزه خ ــودش را دارد و می توان ــد روح و جس ــم‬ ‫ک ــودکان را همان گون ــه ک ــه زالل اس ــت‪ ،‬زالل رش ــد ده ــد‬ ‫و ازهمین مس ــیر ب ــه تزکی ــه نف ــس و کم ــال برس ــند»‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به اینکه در ادوار مختل ــف تجرب ــه ام ــوزش تئات ــر‬ ‫در مدرس ــه ب ــرای ک ــودکان را در کارنام ــه هن ــری خ ــود‬ ‫به ثب ــت رس ــانده‪ ،‬گف ــت‪« :‬م ــن ام ــوزش تئات ــر را از مقط ــع‬ ‫پیش دبســتانی اغــاز کــرده و هنرجویانــی از پیش دبســتان‪،‬‬ ‫دبس ــتان و متوس ــطه های اول و دوم داش ــته ام‪ .‬می توان ــم‬ ‫بگوی ــم چنی ــن دغدغــه ای در هم ــه مرا ک ــز تحت پوش ــش‬ ‫ً‬ ‫اموزش وپ ــرورش وج ــود ن ــدارد ک ــه حتم ــا ب ــرای دان ــش‬ ‫ام ــوزان کالس های ــی در ح ــوزه ام ــوزش هنره ــای مانن ــد‬ ‫ک گ ــروه تئات ــر ش ــکل بگی ــرد ت ــا‬ ‫تئات ــر برگ ــزار ش ــود ی ــا یـ ـ ‬ ‫دانش ام ــوزان مدرس ــه بتوانن ــد ب ــا ش ــرکت در مس ــابقات‬ ‫ان‪ ،‬س ــطح کیف ــی اث ــارش را ارزیاب ــی کن ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬در‬ ‫یش ــد ک ــه‬ ‫برخ ــی از م ــدارس این نکت ــه به وض ــوح دی ــده م ‬ ‫بودجـ ـه ای ب ــرای تمرین ــات تئات ــر درنظ ــر گرفت ــه ش ــده و‬ ‫ش ــرکت در جش ــنواره ها و کس ــب مقا مه ــای شهرس ــتانی‬ ‫و اس ــتانی‪ ،‬از مهم تری ــن دغدغ هه ــای گرو هه ــای نمای ــش‬ ‫نه ــا ب ــود؛ ام ــا در م ــدارس دیگ ــر‪ ،‬متصدی ــان ح ــوزه‬ ‫در ا ‬ ‫ته ــای پرورش ــی ترجی ــح می دادن ــد بودجـ ـه ‬ ‫فعالی ‬ ‫خ ــود دراین زمین ــه را ص ــرف ام ــور دیگ ــر کنن ــد»‪ .‬وی‬ ‫باابرازتاسـ ـف ازاینکه ام ــروز‪ ،‬در برخ ــی م ــدارس ان گون ــه‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫ک ــه بای ــد توجه ــی ب ــه ح ــوزه هنره ــای نمای ــش نم ‬ ‫گف ــت‪« :‬متاس ــفانه بای ــد گف ــت؛ ام ــروز دانش ام ــوزان پ ــس‬ ‫یشــوند و دانشــگاه نیــز‬ ‫از پایــان تحصیــل‪ ،‬وارد دانشــگاه م ‬ ‫ان طورکــه بایــد در حــوزه هنرهــای نمایشــی مفاهیــم زیادی‬ ‫را ب ــه دانش ــجویان و هنرجوی ــان تئات ــر انتق ــال نمی ده ــد»‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه وقت ــی خداون ــد انس ــان را افری ــد‪ ،‬روح‬ ‫خ ــود را در او دمی ــد و ی ــک اث ــر هن ــری خل ــق ک ــرد‪ ،‬درواق ــع‬ ‫عش ــق خ ــود را به نمای ــش گذاش ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬هن ــر‪ ،‬خ ــود‬ ‫عشــق اســت و راهــی بــرای رســیدن بــه معشــوق؛ و هنرمنــد‪،‬‬ ‫کس ـی که دســت بــه خلــق می زنــد‪ ،‬عاشــق اســت و ازطریــق‬ ‫هن ــرش می توان ــد ب ــه معش ــوقه اش و خداون ــد برس ــد؛ زی ــرا‬ ‫خداونــد زیباســت و زیبایــی را دوســت دارد‪ .‬ایـن را در خلــق‬ ‫زیبایــی در انســان به وجــود اورد و حــس زیبایی شناســانه‬ ‫را در وج ــود و احس ــاس انس ــان‪ ،‬به عنـــوان یـــک راه‬ ‫بازگش ــت‪ ،‬ج ــای داد»‪ .‬وی هم ــه انســـان ها را مخلـــوق‬ ‫خداونــد و نقطــه بازگشــت همــه را ب هســمت خــدا خوانــد و‬ ‫باتا کیدبراینکــه هنرمنــد‪ ،‬بــا خلــق یــک اثــر هنــری‪ ،‬می تواند‬ ‫بــه کمــال نزدیــک شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬انســان می توانــد بــا تزکیــه‬ ‫نف ــس‪ ،‬ب ــه ارامش ــی ک ــه ق ــرار اس ــت همـــه انســـان ها بـــه‬ ‫ان دس ــت پی ــدا کن ــد‪ ،‬نزدی ــک ش ــود و م ــن‪ ،‬معتق ــدم ک ــه‬ ‫زندگ ــی ب ــدون هن ــر و عش ــق‪ ،‬بای ــد بســـیار کســـل کننده‪،‬‬ ‫یکنواخ ــت و تاری ــک اس ــت»‪ .‬وی پا گذاشـــتن در مســـیر‬ ‫هنــر را امــری دشــوار برشــمرده و باتا کیدبراینکــه هربــار ایــن‬ ‫جملــه را بــا خــود تکــرار کــرده اســت کــه این مســیر را ادامــه‬ ‫نمی ده ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬این مس ــیر‪ ،‬یعن ــی هن ــر تئات ــر‪ ،‬حرف ــه و‬ ‫عالقه من ــدی م ــن اس ــت و ب هج ــز ای ـن کار‪ ،‬کار دیگ ــری بل ــد‬ ‫نیســتم و بایــد بگویــم کــه تمــام عمــر و زندگــی خانوادگـی ام‬ ‫براین مبنــا گذشــته‪ .‬پــدرم بااینکــه عمــر کوتاهــی داشــتند‪،‬‬ ‫تم ــام حوز هه ــای فعالیتش ــان را درجهـــت اعتـــای هنـــر‬ ‫ای ــن مملک ــت معط ــوف ک ــرده بودن ــد و به جهت اینکـــه‬ ‫اث ــار بس ــیاری از خ ــود ب هج ــا گذاش ــتند‪ ،‬نس ــبت ب ــه ایش ــان‬ ‫احس ــاس دی ــن و نس ــبت ب ــه جامعـــه اش احســـاس‬ ‫مس ــئولیت می کن ــم»‪ .‬وی ضم ــن اظهـــار امیـــدواری‬ ‫دراین زمین ــه ک ــه اث ــار پ ــدرش روزی به صـــورت کتـــاب‬ ‫جمع بنــدی و تالیــف شــود تــا دانش امــوزان و دانشــجویان‬ ‫هنرهــای نمایشــی بتواننــد به عنــوان منبــع از ان اســتفاده‬ ‫کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬ه ــر اث ــر هن ــری وقت ــی بـــه منصـــه ظهـــور‬ ‫می رس ــد؛ به وی ــژه وقت ــی نمایش ــنامه ای روی صحنـــه‬ ‫یشــود‪ ،‬جلــوه ای دیگــر خواهــد‬ ‫تئاتــر به تصویــر کشــیده م ‬ ‫نک ــه یک ــی از اث ــار پ ــدر را بـ ـه روی صحن ــه‬ ‫داش ــت و هرزما ‬ ‫یش ــوم ت ــا اث ــر دیگـــری از گنجینـــه‬ ‫یب ــرم‪ ،‬وسوس ــه م ‬ ‫م ‬ ‫بزرگ ــی ک ــه پ ــدرم برای ــم ب هی ــادگار گذاش ــته اس ــت‪ ،‬بـ ـه روی‬ ‫یب ــرم»‪ .‬وی مان ــدگاری اث ــار پـــدرش را یکـــی از‬ ‫صحن ــه م ‬ ‫مهم تری ــن عوام ــل ایج ــاد انگی ــزه در وجـــودش خوانـــد و‬ ‫گف ــت‪« :‬امی ــدوارم بتوان ــم اث ــاری را ب ـه روی صحن ــه بب ــرم ت ــا‬ ‫مت ــون نمایش ــی پ ــدرم را مان ــدگار کن ــم»‪.‬‬ ‫قصرهای نامرئی خیال‬ ‫مدیا‪:‬نقاشی‬ ‫خالق‪ :‬نمایشگاه گروهی‬ ‫گرداورنده‪ :‬معین شافعی‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ 18‬مرداد ساعات ‪ 11‬تا ‪19‬‬ ‫مـکان برگـزاری‪ :‬گالـری «شـیرین» واقـع در تهـران‪ ،‬خیابـان‬ ‫کریمخان زنـد‪ ،‬خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـ ه ‪ ،1‬پلا ک ‪۵‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫کاهش کلسترول با فلفل سبز‬ ‫تاثیر دما بر سالمت داروها‬ ‫فلفـل سـبز به عنـوان جـزء اصلـی رژیـم غذایـی امریکایـی و هنـدی شـناخته‬ ‫یشـود؛ مـاده مغـذی سرشـار از انتی ا کسـیدان هایی ماننـد کپسایسـین‪،‬‬ ‫م ‬ ‫ویتامیـن ا‪ ،‬ویتامیـن ث‪ ،‬ویتامیـن ب‪ ،‬ویتامیـن ‪ E‬و مـواد معدنـی ماننـد‬ ‫اهـن‪ ،‬منیزیـم‪ ،‬پتاسـیم‪ .‬مطالعـات نشـان داده کـه یکـی از خـواص فلفل سـبز‬ ‫این اسـت که در بسـیاری از افراد‪ ،‬کپسایسـین به کاهش سطح کلسـترول بد و‬ ‫افزایش کلسترول خوب کمک می کند‪ .‬تصور می شود که فلفل سبز تا حدی‬ ‫بـا کاهـش جـذب کلسـترول در روده و افزایـش دفـع کلسـترول کار می کنـد‪.‬‬ ‫دمـا می توانـد بـر هـر نـوع دارویـی کـه فـرد مصـرف می کنـد‪ ،‬تاثیر بگـذارد؛‬ ‫امـا برخـی از داروهـا بیشـتر مسـتعد هسـتند کـه تحت تاثیـر قـرار گیرنـد؛‬ ‫مثـل انسـولین؛ بنابرایـن بیمـاران مبتلا بـه دیابت بایـد داروی انسـولین‬ ‫یکـه درج هحـرارت خیلـی بـاال مـی رود‪ ،‬نگهـداری نکننـد‪.‬‬ ‫خـود را در جای ‬ ‫یشـود کـه داروهـا را در جـای خشـک و خنـک‬ ‫به طور کلـی توصیـه م ‬ ‫نهـا را در حمامـی کـه در ان دوش می گیریـد‪،‬‬ ‫نگهـداری کنیـد‪ .‬ا گـر ا ‬ ‫نگهـداری می کنیـد‪ ،‬دارو را در ظـرف اصلـی خـود قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫باقلوای‬ ‫استانبولی‬ ‫باقلــوای اســتانبولی یکــی از انــواع شــیرینی های خوشــمزه‬ ‫و پرطرفــدار کشــور ترکیــه اســت کــه بــا طع مهــای متنوعــی‬ ‫یشــود و این روزهــا در سراســر جهــان‬ ‫درســت م ‬ ‫طرفــداران خــاص خــود را دارد؛ به ویــژه در ایــران کــه‬ ‫یتــوان انــواع باقلواهــای‬ ‫این روزهــا بــا تنــوع زیــادی م ‬ ‫اســتانبولی را هــم خریــد و هــم بــا کمــی حوصلــه در در‬ ‫خانــه تهیــه کــرد‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫پودر گردو‪ ۱۵۰ :‬گرم‬ ‫پودر قند‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫پودر دارچین‪ :‬نصف قاشق چایخوری‬ ‫پودر هل‪ :‬نصف قاشق چایخوری‬ ‫کره گیاهی یا حیوانی‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫خمیر باقلوای اماده‪ ۱ :‬بسته‬ ‫شکر‪ ۲ :‬لیوان‬ ‫اب‪ ۲ :‬لیوان‬ ‫زعفران دم کرده‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫جوهر لیمو یا ابلیمو‪ :‬نوک قاشق چایخوری‬ ‫طرز تهیه‬ ‫برای تهیه باقلوا اسـتانبولی خوشـمزه ابتدای کار شـهد باقلوا را درسـت می کنیم‪.‬‬ ‫به این منظـور یـک قابلمـه مناسـب روی حـرارت مالیـم قـرار می دهیـم؛ سـپس‬ ‫شـکر و اب را به همـراه زعفـران غلیـظ د مکـرده درون قابلمـه می ریزیـم‪ .‬حـاال اجازه‬ ‫می دهیـم شـهد ب همـدت ‪ ۲۰‬دقیقـه بجوشـد‪ .‬در ادامـه گاهـی بـا بـرس سـیلیکونی‬ ‫و اب اطـراف قابلمـه را تمیـز می کنیـم تـا شـکرک نزنـد‪ .‬حـاال جوهـر لیمـو یـا ابلیمـو‬ ‫را بـه شـهد اضافـه می کنیـم که شـهد شـکرک نزند‪ .‬توجه داشـته باشـید کـه نیازی‬ ‫نیسـت شـهد بـه غلظـت برسـد‪ .‬پـس از گذشـت ‪ ۲۰‬دقیقـه حـرارت را خامـوش‬ ‫می کنیـم؛ سـپس اجـازه می دهیـم شـهد خنـک شـود‪ .‬در ادامـه خمیـر باقلـوا را‬ ‫به انـدازه قالـب مورد نظـر بـرش می زنیـم و کره را ذوب می کنیم‪ .‬حاال کـف قالب را از‬ ‫کـره اب شـده بـا بـرس می مالیـم؛ سـپس خمیر باقلـوا را درون قالب قـرار می دهیم‬ ‫ً‬ ‫و مجـددا از کـره روی خمیـر می مالیـم‪ .‬توجـه داشـته باشـید ا گـر خمیـر یوفـکا‬ ‫مخصوص باقلوا انتخاب کردید هفت الیه روی هم بچینید‪ .‬در این مرحله روی‬ ‫هـر الیـه از کـره اب شـده بمالیـد‪ .‬در ادامـه بـرای مـواد میانـی ابتـدا پوسـت گـردو را‬ ‫جـدا می کنیـم‪ ،‬سـپس مغـز گـردو را اسـیاب می کنیـم تـا بـه پـودر تبدیـل شـود‪ .‬در‬ ‫ادامـه یـک کاسـه مناسـب انتخـاب می کنیـم‪ .‬حـاال پـودر گـردو را بـه کاسـه اضافـه‬ ‫می کنیـم؛ سـپس پـودر قنـد را الـک مـی کنیـم و بـه پـودر گـردو اضافه می کنیـم‪ .‬در‬ ‫ادامـه پـودر دارچیـن را به همـراه پـودر هل به مخلوط پودر گـردو اضافه می کنیم‪،‬‬ ‫سـپس مخلـوط می کنیـم تـا مـواد یک دسـت شـود‪ .‬در این مرحله از مخلـوط پودر‬ ‫گـردو روی خمیـر باقلـوا ب هصـورت پخـش می ریزیـم تـا روی خمیـر را ب هطـور کامـل‬ ‫پوشـش دهد؛ سـپس با دسـت مواد را فشـار می دهیم تا فشـرده و منسجم شود‪.‬‬ ‫در ادامـه یـک خمیـر باقلـوا دیگـر روی مـواد میانـی قـرار می دهیـم‪.‬‬ ‫بشـده بـا بـرس روی خمیـر باقلـوا می مالیـم‪ .‬در ادامـه فـر را روی‬ ‫حـاال از کـره ذو ‬ ‫ً‬ ‫حـرارت ‪ ۱۹۰‬درج هسـانتی گراد قـرار می دهیـم؛ سـپس اجـازه می دهیـم فـر کاملا‬ ‫گـرم شـود‪ .‬در ادامـه خمیـر را به انـدازه و فـرم دلخـواه بـا چاقـو بـرش می زنیـم‪.‬‬ ‫در این مرحلـه قالـب را در طبقـه وسـط فـر قـرار می دهیـم‪ ،‬سـپس اجـازه می دهیم‬ ‫باقلو اهـا ب همـدت ‪ ۳۵‬تـا ‪ ۴۵‬دقیقـه بپزنـد‪ ،‬در اخـر پخـت گریـل را روشـن می کنیـم؛‬ ‫سـپس اجـازه می دهیـم روی باقلـوا هـا طالیی و خوش رنگ شـود‪ .‬حاال باقلـوا را از‬ ‫فـر خـارج می کنیـم؛ سـپس شـهد خنـک را روی باقلـوای داغ می ریزیـم‪ .‬در ادامـه‬ ‫اجـازه می دهیـم باقلـوا ب همـدت چهارسـاعت در دمـای محیـط بمانـد تـا شـهد به‬ ‫جنگنده هاییباکالهخلبانی«ذهن خوان»‬ ‫جت جنگنده نسـل جدید ارتش بریتانیا موسـوم به «تمپسـت» مجهز به یک‬ ‫یکـه خلبانـان بـه کمـک نیـاز داشـته‬ ‫نخـوان اسـت کـه در زمان ‬ ‫کاله ایمنـی ذه ‬ ‫باشـند‪ ،‬وارد عمـل خواهـد شـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ جـت جنگنـده «تمپسـت»‬ ‫(‪ ،)Tempest‬بخشـی از سیسـتم هوایـی جنگـی اینده نگرانـه (‪ )FCAS‬اسـت کـه‬ ‫یسـت کـه قـادر اسـت‬ ‫یشـود و مجهـز بـه یـک فناور ‬ ‫توسـط بریتانیـا سـاخته م ‬ ‫ذهن خلبان ها را بخواند‪ .‬سـال گذشـته وزارت دفاع انگلیس ‪ ۳۴۷‬میلیون دالر‬ ‫(‪ ۲۵۰‬میلیون پونـد) کمـک مالـی بـه کنسرسـیومی متشـکل از شـرکت های‬ ‫«‪ »BAE Systems‬و «رولـز رویـس» از بریتانیـا‪ ،‬شـرکت «لئونـاردو» از ایتالیـا و‬ ‫گـروه موشـکی «‪ »MBDA‬از اروپـا بـرای توسـعه نسـل ششـم جت های جنگنده‬ ‫تهـای جنگنـده ای شـود کـه‬ ‫اعطـا کـرد‪ .‬این برنامـه کـه قـرار اسـت جایگزیـن ج ‬ ‫در حال حاضـر تـا دهـه ‪ ۲۰۴۰‬مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد‪ ،‬بـر پیشـرفت های‬ ‫ً‬ ‫تکنولوژیکـی متمرکـز شـده اسـت کـه احتمـاال در اینده نه چنـدان دور چالشـی‬ ‫خواهنـد بود‪.‬هدف این کنسرسـیوم اسـتفاده از هوش مصنوعی بـرای پر کردن‬ ‫شـکاف بیـن خلبـان و هواپیم اسـت و یکـی از را ههـای ایـن کار‪ ،‬خوانـدن ذهـن‬ ‫خلبـان اسـت‪ .‬هـوش مصنوعـی ایـن سیسـتم بـرای کمک بـه زمانی کـه خلبان‬ ‫نحـال‪ ،‬به جای اینکـه‬ ‫غـرق در امـور جنگـی شـده طراحـی شـده اسـت‪ .‬با ای ‬ ‫خلبـان مجبـور بـه درخواسـت کمـک باشـد‪ ،‬ایـن سیسـتم قـادر خواهـد بـود‬ ‫عالئمـی را کـه در کنتـرل خلبـان نیسـت‪ ،‬مدیریـت کنـد‪ .‬بـرای انجـام ایـن کار‪،‬‬ ‫حسـگرهای کاله خلبـان سـیگنال های مغـز و سـایر داد ههـای پزشـکی را در‬ ‫طـول پـرواز ردیابـی می کنند و هوش مصنوعی بـا هر پرواز پی در پـی‪ ،‬داده های‬ ‫نسـنجی و بیومتریـک را جمـع اوری می کنـد و در یـک پایـگاه داده ذخیـره‬ ‫روا ‬ ‫یهـای منحصرب هفـرد خلبـان را ترسـیم می کنـد‪ .‬در سـناریویی‬ ‫می کنـد و ویژگ ‬ ‫کـه خلبـان هوشـیاری خـود را از دسـت می دهـد‪ ،‬هـوش مصنوعـی متوجـه‬ ‫یشـود کـه هواپیمـا دیگر تحت کنتـرل خلبان نیسـت و ان را تحویل می گیرد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫جدا از ایـن‪ ،‬انتظـار مـی رود کـه سیسـتم های هـوش مصنوعـی پـس از شـلیک‬ ‫نهـا‬ ‫مهمـات توسـط خلبـان‪ ،‬کنتـرل سلاح ها را بـه دسـت گرفتـه و از رسـیدن ا ‬ ‫بـه اهـداف مورد نظـر اطمینان حاصل کنند‪ .‬این سیسـتم همچنین در حضور‬ ‫انبـوه پهپادهـا موفـق عمـل خواهـد کـرد‪ .‬جالـب اینجاسـت کـه به عنـوان یـک‬ ‫جنگنده نسـل ششـم‪ ،‬این هواپیما با سـایر هواپیماهایی که در جاهای دیگر‬ ‫یهـای مشـترکی خواهـد داشـت‪ .‬ایـن کنسرسـیوم‬ ‫دنیـا توسـعه می یابنـد‪ ،‬ویژگ ‬ ‫در حـال همـکاری بـا شـرکت ژاپنـی «میتسوبیشـی» اسـت؛ شـرکتی کـه خـود‬ ‫در حـال کار بـر روی توسـعه یـک جنگنـده نسـل ششـم ب هنـام «گودزیلا» بـرای‬ ‫خـرد باقلـوا برود؛ سـپس باقلوا را به مدت ‪ ۱۲‬سـاعت درون یخچـال قرار می دهیم‪.‬‬ ‫در نهایـت پـس از گذشـت ایـن زمـان باقلـوا را از یخچـال خـارج می کنیـم؛ سـپس‬ ‫روی هر یـک از برش هـای باقلـوا را بـا پـودر پسـته تزئیـن می کنیـم‪ .‬در پایـان ایـن‬ ‫شـیرینی خوشـمزه را در کنـار چـای داغ سـرو می کنیـم‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫دقـت داشـته باشـید تـا شـربت بـار کمی خنک باشـد و بـر روی باقلوا اسـتانبولی‬‫بریزیـد تـا باقلوا خمیر نشـود‪.‬‬ ‫بـرای تزئیـن باقلـوا ترکـی یـا اسـتانبولی می توانیـد از غنچـه گل محمـدی نیـز‬‫اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هنگام پخت باقلوا استانبولی حتما هر پنج دقیقه باقلوا را چک کنید‪.‬‬‫فر باید از قبل روشـن شـود و گرم شـود‪ .‬این نکته در تمامی شـیرینی ها و غذاها‬‫قابل اجراست‪.‬‬ ‫در تهیـه باقلـوا اسـتانبولی نیـز می توانیـد به جـای خمیـر یوفـکا از رشـته های‬‫کادایـف نیـز اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫ارتـش ژاپـن اسـت‪ .‬طبـق گزارش هـا‪ ،‬شـرکت «لئونـاردو» نیـز در حال همـکاری با‬ ‫«میتسوبیشـی» برای توسـعه یک نسـخه الکترونیکی از رادار به جای سیسـتم‬ ‫معمولی سـت کـه از سـیگنال های رادیویـی منعکـس می شـود‪ .‬اینکـه یـک‬ ‫سیسـتم الکترونیکـی سـیگنال های زیـادی را بـرای خلبـان دریافـت می کنـد‬ ‫تـا بتوانـد ان هـا را پـردازش کنـد؛ همچنیـن به این معنی سـت که یـک سیسـتم‬ ‫هـوش مصنوعـی بـرای کنتـرل جریـان داده هـا بـه خلبـان مسـتقر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسـتفاده گسـترده از سیسـتم های دیجیتال در این هواپیما مسـتلزم تغییراتی‬ ‫در موتـور جـت اسـت کـه عالوه بـر نیـرو دادن بـه هواپیمـا در سـرعت های‬ ‫مافوق صـوت‪ ،‬بـه تامیـن انـرژی نیـاز دارد تـا داده ها را همیشـه انالین نگـه دارد‪.‬‬ ‫گفتـه می شـود ‪ ۳۰۰‬میلیـون دالر بـرای ایـن تلاش در نظـر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫فنـاوری ذهن خوانـی مورد توجـه نظامیـان هـم قـرار دارد و ارتش هـای روسـیه‪،‬‬ ‫چیـن و امریـکا نیـز مشـغول تحقیقـات سـری خـود در این زمینه هسـتند‪ .‬ارتش‬ ‫امریـکا بنـا دارد تـا سـال ‪ ۲۰۲۵‬میلادی حـدود ‪ ۶.۲۵‬میلیـون دالر به توسـعه این‬ ‫فنـاوری اختصـاص دهـد‪ .‬نظامیـان امریکایـی مدعی هسـتند که قصـد دارند از‬ ‫این فنـاوری بـرای برقراری ارتباط اسـتفاده کنند‪ .‬از سـوی دیگر بعضی محققان‬ ‫و کارشناسـان معتقدنـد کـه بـا توسـعه ایـن فنـاوری شـاهد تبدیـل انسـان ها به‬ ‫ربـات خواهیـم بـود‪ .‬این افـراد مدعـی هسـتند کـه دولت ها و اشـخاص سـودجو‬ ‫می تواننـد بـه زودی ذهـن انسـان ها را از راه دور بخواننـد و حتـی شـاید بتواننـد‬ ‫روزی ذهن هـا را در کنتـرل خـود بگیرنـد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪9‬‬ ‫روان شناسی‬ ‫خانه تکانی ذهن برای کاهش استرس‬ ‫‪Terre d Hermes‬؛ تلفیقی از زمین‪ ،‬خاک و ریشه‬ ‫ادوپرفیـوم مردانـه «تـق دی هرمـس» کـه در سـال ‪ ۲۰۰۹‬توسـط برنـد فرانسـوی هرمـس بـه بـازار معرفـی و عرضـه‬ ‫شـد‪ ،‬رایحـه ای معتـدل‪ ،‬تـرش و تلخ دارد‪ .‬این ادوپرفیوم که از نظر دسـته بندی رایحـه ای در گروه بویایی چوبی‬ ‫مدیترانـه ای قـرار می گیـرد‪ ،‬سرشـار از حـس طـراوت و زندگـی بـرای اقایـان اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۰۶‬اولیـن نسـخه‬ ‫ظتـر و ماندگارتـر بـه بـازار معرفـی و عرضـه‬ ‫از ان بـه بـازار عرضـه شـد و در سـال ‪ ۲۰۰۹‬ایـن عطـر را بـا رایحـه ای غلی ‬ ‫تهـای تشـکیل دهنده ایـن عطر چوبی‬ ‫کـرد‪ .‬عطـری کـه اسـتعاره ای از سـه مولفـه زمیـن‪ ،‬خـا ک و ریشـه اسـت ن ‬ ‫مدیترانـه ای‪ ،‬بـا هنرمنـدی خاصـی کنـار هـم چیـده شـده اند‪.‬‬ ‫راهنمای خرید پرده برای دکوراسیون داخلی منزل‬ ‫م ــی ت ــوان از ان ــواع دیگ ــری از پرده ه ــا ب ــا جنس ــی ج ــز از‬ ‫ً‬ ‫پارچ ــه اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬مث ــا ش ــما می توانی ــد ان ــواع پ ــرده‬ ‫ش ــید را س ــفارش دهی ــد ک ــه نص ــب راحت ــی دارن ــد و اج ــازه‬ ‫م ــی دهن ــد ن ــور ورودی ب ــه محی ــط را کنت ــرل کنی ــد‪ .‬ی ــک‬ ‫انتخ ــاب دیگ ــر نص ــب کرک ــره ی ــا پ ــرده چوبی س ــت ک ــه در‬ ‫طه ــای اداری بیش ــتر دی ــده می ش ــود و‬ ‫بس ــیاری از محی ‬ ‫نه ــا می توانی ــد از حری ــم خصوص ــی خ ــود‬ ‫با اس ــتفاده از ا ‬ ‫ب هش ــکل قابل توجه ــی مراقب ــت کنی ــد‪.‬‬ ‫تو شوی پرده ها‬ ‫‪ .5‬توجه به روش شس ‬ ‫ب ــرای اس ــتفاده از راهنم ــای خری ــد پـــرده اول بایـــد‬ ‫مش ــخص کنی ــد ک ــه ای ــا می خواهیـــد پرده هـــای‬ ‫ت وش ــوی در خشک شـــویی را بخریـــد‬ ‫مخص ــوص شس ‬ ‫نه ــا را به راحتـــی در‬ ‫یت ــوان ا ‬ ‫ی ــا پرده های ــی ک ــه م ‬ ‫سش ــویی انداخ ــت‪ .‬پرده های ــی ک ــه می ت ــوان ان ه ــا‬ ‫لبا ‬ ‫سش ــویی خانگ ــی شس ــت‪ ،‬در دراز مـــدت‬ ‫را در لبا ‬ ‫باع ــث صرفه جوی ــی در وق ــت و هزین ــه ش ــما می ش ــوند؛‬ ‫ام ــا در نظ ــر داش ــته باش ــید ک ــه ا گ ــر خودت ــان اق ــدام ب ــه‬ ‫شست وش ــوی پرده های ــی کنی ــد ک ــه بایـــد تخصصـــی‬ ‫توســط خشــک شــویی تمیــز شــوند‪ ،‬بافــت و فــرم پــرده را‬ ‫خ ــراب خواهی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫‪ .6‬توجه به تناسب اجزای فرنیچر با پرده ها‬ ‫کت ــک مبلم ــان و اثاثیـــه شـــما‬ ‫مه ــم نیس ــت ک ــه ت ‬ ‫چق ــدر زیب ــا به نظ ــر برس ــند‪ ،‬هم ــه ان هـــا در مجمـــوع‬ ‫بای ــد مکم ــل یکدیگ ــر باش ــند ت ــا ارزش مالـــی و زیبایـــی‬ ‫خان ــه ش ــما را افزای ــش دهن ــد‪ .‬این ام ــر به وی ــژه در م ــورد‬ ‫دیواره ــا و پنجر هه ــا نی ــز ص ــادق اس ــت؛ زی ــرا ان ه ــا یک ــی‬ ‫از پررنگ تری ــن عناص ــر طراح ــی در خان ــه ش ــما هس ــتند‪.‬‬ ‫یک ــه درک بهت ــری از روان شناســـی رنـــگ داشـــته‬ ‫زمان ‬ ‫باش ــید‪ ،‬انتخ ــاب پارچ ــه ه ــای رنگ ــی مناس ــب اس ــان تر‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫پــرده نه تنهــا یکــی از عناصر مهم در دکوراســیون محیط‬ ‫اســت؛ بلکــه دالیــل زیــادی وجــود دارنــد کــه انتخــاب‬ ‫ان را مهــم نشــان می دهنــد؛ امــا یکــی از نــکات اصلــی‬ ‫یس ـت که بــرای‬ ‫هنــگام انتخــاب پارچــه پــرده‪ ،‬هدف ‬ ‫اســتفاده از پنجره هــای خــود در یــک اتــاق خــاص نیــاز‬ ‫داریــد‪ .‬درعین حــال نــکات مهمــی کــه بــرای خریــد پــرده‬ ‫ضروری ســت را بایــد در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .1‬توجه به روش نصب و سبک اویزان شدن پرده ها‬ ‫ً‬ ‫پرد هه ــا معم ــوال متناس ــب ب ــا کارب ــردی ک ــه دارن ــد‪ ،‬در‬ ‫نت ــر گرفت ــه ت ــا‬ ‫شه ــای مدر ‬ ‫س ــبک های متنوع ــی از روک ‬ ‫له ــای چیـ ـن دار‬ ‫به ــای میلـ ـه ای‪ ،‬حلق هه ــا و مد ‬ ‫جی ‬ ‫یش ــوند‪ .‬حلق هه ــا ب ــرای اضاف هک ــردن ارتف ــاع‬ ‫نص ــب م ‬ ‫چن ــد س ــانتی متری ب ــه پرد هه ــای ش ــما و نمای ــش ن ــوع‬ ‫بهــای میل ـه ای‪ ،‬گرومــت هــا‬ ‫نصــب ایدئــال هســتند‪ .‬جی ‬ ‫نت ــر و مقرون به صرف ــه ت ــر هس ــتند؛‬ ‫و س ــر زبان هه ــا مدر ‬ ‫یکــه پــرده‬ ‫زیــرا بــه حلق ههــای اضافــی نیــاز ندارنــد‪ .‬درحال ‬ ‫ب ــه س ــبک چیـ ـن دار‪ ،‬س ــنتی تر اس ــت‪ .‬اتص ــال پ ــرده نی ــز‬ ‫در ســبک های مختلــف از ســنتی گرفتــه تــا مــدرن انجــام‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫‪ .2‬توجه به طول و پهنای پرده‬ ‫یس ــت ک ــه ش ــاید‬ ‫تنظی ــم ارتف ــاع و ع ــرض پ ــرده موضوع ‬ ‫بس ــیاری از م ــردم ندانن ــد چ ــه اس ــتانداردی را بای ــد‬ ‫یک ــه مهم تری ــن نکت ــه‬ ‫ب ــرای ان رعای ــت کنن ــد؛ درحال ‬ ‫نه ــا را درس ــت ب ــاالی‬ ‫نک ــردن پرد هه ــا این اســت که ا ‬ ‫اویزا ‬ ‫ق ــاب پنج ــره اوی ــزان کنی ــد‪ .‬اویزان ک ــردن ان ه ــا درس ــت‬ ‫یش ــود ک ــه پنجر هه ــای ش ــما بلندت ــر‬ ‫زی ــر س ــقف باع ــث م ‬ ‫بک ــردن پ ــرده ای ک ــه‬ ‫ب ــه نظ ــر برس ــند‪ .‬همچنی ــن نص ‬ ‫نت ــر از ق ــاب پنج ــره اس ــت‪ ،‬پنج ــره را‬ ‫چن دس ــانتی متر په ‬ ‫بزرگ تــر نشــان خواهــد داد و ایــن امــکان را فراهــم می کنــد‬ ‫کــه پرد ههــا را بــه کنــار پنجــره جمــع کنیــد تــا نــور بیشــتری‬ ‫محیــط داخلــی شــود‪ .‬نکتــه مهــم دیگــر اینکــه پرد ههــا تــا‬ ‫نه ــا‬ ‫کج ــا بای ــد ب ــه زمی ــن برخ ــورد کنن ــد‪ .‬به طورمعم ــول ا ‬ ‫ً‬ ‫بای ــد دقیق ــا ب ــا زمی ــن مم ــاس ش ــوند؛ ام ــا برخ ــی ترجی ــح‬ ‫نه ــا کم ــی روی زمی ــن ق ــرار داش ــته باش ــند ت ــا‬ ‫می دهن ــد ا ‬ ‫ظاه ــری رومانتی ــک ت ــر ب ــه خ ــود بگیرن ــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬توجه به رنگ و طرح پرده ها‬ ‫یکــه پــرده هــای بــا رنــگ خنثــی در جنــس کتانــی یــا‬ ‫در حال ‬ ‫مخمل ــی همیش ــه جاودانه تری ــن و کالس ــیک ترین س ــبک‬ ‫پرده هــا خواهنــد بــود؛ امــا ا گــر در طــرح مناســب انتخــاب‬ ‫ً‬ ‫نشــوند‪ ،‬تمــام جذابیــت خــود را از دســت می دهنــد‪ .‬مثــا‬ ‫ی ــک ط ــرح راه راه مالی ــم ی ــا ط ــرح گل می توان ــد جذابی ــت‬ ‫بصــری و حــاالت رومانتیــک را بــه یــک پــرده اضافــه کنــد‪.‬‬ ‫ش ــما همچنی ــن می توانی ــد ب هس ــمت الگوی ــی جس ــورانه‬ ‫بروی ــد؛ ام ــا بر اس ــاس اص ــول راهنم ــای خری ــد پ ــرده‪ ،‬تنه ــا‬ ‫یک ــه می خواهی ــد پ ــرده ه ــای ات ــاق در کان ــون‬ ‫در صورت ‬ ‫حه ــا را انتخ ــاب کنی ــد‪.‬‬ ‫نن ــوع طر ‬ ‫توج ــه ق ــرار گیرن ــد‪ ،‬ای ‬ ‫‪ .4‬توجه به جنس پرده‬ ‫برخ ــاف ب ــاور بس ــیاری از اف ــراد بر اس ــاس ن ــوع محی ــط‬ ‫‪ .7‬توجه به تناسب پرده‬ ‫با سبک دکوراسیون داخلی محیط‬ ‫یکــی از مهــم تریــن نــکات راهنمــای خریــد پــرده‪ ،‬تناســب‬ ‫پ ــرده ب ــا تم ــام اج ــزای ی ــک محی ــط اس ــت‪ .‬فضای ــی را در‬ ‫ً‬ ‫نظ ــر بگیری ــد ک ــه س ــبک و ف ــرم پ ــرده ان کام ــا متف ــاوت‬ ‫یس ــت‪ .‬نتیجـــه چنیـــن‬ ‫ب ــا س ــبک دکوراس ــیون داخل ‬ ‫به ــای اش ــتباهی تنه ــا از بین رفت ــن ت ــاش‪ ،‬هزین ــه‬ ‫انتخا ‬ ‫و زم ــان شم اس ــت‪ .‬ا گ ــر دکوراس ــیون داخل ــی ش ــما س ــبک‬ ‫مدرنــی دارد‪ ،‬پرد ههــای بــا چیــن ســاده و بــدون الحاقــات‬ ‫بیش ــتر انتخ ــاب بهت ــری هس ــتند‪ .‬از طرف ــی ا گ ــر س ــبک‬ ‫محی ــط خ ــود را کالس ــیک انتخ ــاب کردیـــد‪ ،‬پرده هـــای‬ ‫ب ــا جزئی ــات بیش ــتر را ب هج ــای ان ــواع ب ــا رنگ ه ــای تن ــد‬ ‫توصی ــه می کنی ــم‪.‬‬ ‫‪ .8‬توجه به روان شناسی رنگ ها زمان انتخاب پرده‬ ‫گهــا تاثیــر روانــی عمیقــی بــر ذهــن‬ ‫به گفتــه درمانگــران رن ‬ ‫ً‬ ‫گه ــا می تواننـــد فشـــار‬ ‫انس ــان دارن ــد‪ .‬مث ــا بعض ــی رن ‬ ‫خــون شــما را افزایــش دهنــد و حتــی بــر چش ـم های شــما‬ ‫یکــه تعــدادی دیگــر اثــر ارام بخــش‬ ‫تاثیــر بگذارنــد؛ در حال ‬ ‫دارن ــد و می توانن ــد س ــطح ان ــرژی اف ــراد داخ ــل محی ــط را‬ ‫افزای ــش دهن ــد‪ .‬اس ــتفاده از پرد هه ــای خا کســـتری در‬ ‫ات ــاق خ ــواب ش ــما می توانن ــد پ ــس از ی ــک روز طوالن ــی و‬ ‫پــر اســترس‪ ،‬احســاس ضعفتــان را چند برابــر کنــد و باعــث‬ ‫ایج ــاد احساس ــاتی مانن ــد کس ــالت و خســـتگی شـــود‪.‬‬ ‫در مقاب ــل پرد هه ــای اب ــی و بنف ــش می توانن ــد ب ــه ش ــما‬ ‫احس ــاس ارام ــش و راحت ــی بیش ــتری بدهن ــد‪ .‬انتخ ــاب‬ ‫رنــگ نقــش کلیــدی در تعییــن خلــق و خــوی شــما دارد‪.‬‬ ‫تعریـــف فرهنـــگ لغـــت از خانه تکانـــی‪ ،‬حـــذف اق ــام‬ ‫غیر ضـــروری از یـــک فضای نامرتب یا شـــلوغ اســـت‪ .‬این‬ ‫فراینـــد را می توان بـــرای اقالم فیزیکی ملمـــوس در خانه‬ ‫یـــا محل کار شـــما مانند کتـــاب‪ ،‬مبلمان و لبـــاس اعمال‬ ‫کرد‪ .‬بی نظمـــی را می توان در مـــورد چیزهای غیر فیزیکی‬ ‫ً‬ ‫ماننـــد افکار منفـــی‪ ،‬نگرانی ها و مســـئولیت ها کـــه دائما‬ ‫ذهـــن شـــما را درگیـــر می کنـــد نیز بـــه کاربرد‪ .‬یـــک تقویم‬ ‫مملـــو از تعهدات بیش از حد‪ ،‬یا افرادی که خواســـته های‬ ‫غیرضـــروری از زمـــان و توجـــه شـــما دارنـــد‪ ،‬می توان ــد‬ ‫طاقت فرســـا شـــود و باعـــث اضطراب شـــود‪ .‬چنـــد روش‬ ‫یش ــود‪.1 .‬‬ ‫ســـاده بـــرای کاهـــش اســـترس پیشـــنهاد م ‬ ‫خلوت کـــردن فضـــای فیزیکـــی‪ :‬خانـــه یـــا فضـــای کاری‬ ‫به هم ریختـــه باشـــد‪ ،‬منجـــر بـــه ذهـــن درهم ریخت ــه‬ ‫مو برهـــم به طـــور مـــداوم ب ــه مغز‬ ‫می شـــود‪ .‬محیـــط دره ‬ ‫شـــما می گویـــد کـــه کارهایـــی بـــرای انجـــام دادن وج ــود‬ ‫دارد‪ ،‬ســـازمان دهی‪ ،‬تمیز کـــردن‪ ،‬مرتب کـــردن‪ .‬مغ ــز‬ ‫احســـاس می کنـــد توســـط ایـــن محرک هـــا بمبـــاران و‬ ‫باعث اســـترس می شـــود‪ .‬محیط زندگی مرتـــب و منظم‬ ‫اثـــر روانـــی ارام بخـــش دارد‪ .2 .‬انجام نـــدادن چنـ ـد کار‬ ‫هم زمـــان و اولویت بنـــدی ان هـــا‪ :‬ا گـــر لیســـت کاره ــای‬ ‫شـــما پایان ناپذیـــر به نظر می رســـد‪ ،‬به راحتـــی می توانید‬ ‫در تعـــداد زیـــادی از کارهـــای مختلـــف کـــه احس ــاس‬ ‫می کنیـــد مجبـــور بـــه انجـــام ان هســـتید‪ ،‬غـــرق ش ــوید‪.‬‬ ‫وقتـــی چیزهـــای زیـــادی توجـــه شـــما را جلـــب می کن ــد‪،‬‬ ‫نمی توانیـــد به روشـــنی در مورد یـــک کار فکر کنیـــد‪ .‬روی‬ ‫فهرســـت کوتاهی از مهم ترین وظایف خـــود تمرکز کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬قاطـــع باشـــید و از «نـــه» گفتـــن احســـاس ناراحت ــی‬ ‫نکنید‪ :‬ا گـــر تعداد زیـــاد قرارها و تعهدات در تقویم ش ــما‬ ‫زیـــاد اســـت‪ ،‬ببینید کـــه ایا همـــه ان ها ضروری هس ــتند‬ ‫یـــا می تـــوان برخـــی از ان هـــا را بـــه تعویـــق انداخ ــت‪،‬‬ ‫وا گـــذار کـــرد یـــا به طورکلـــی لغـــو کـــرد‪ .‬خـــود را ملـــزم ب ــه‬ ‫شـــرکت در رویدادهـــای اجتماعی نکنید؛ زیرا احس ــاس‬ ‫می کنیـــد کـــه بایـــد انجـــام دهیـــد و مجبوریـــد‪ .‬کارهایی‬ ‫را انتخـــاب کنید کـــه ارزش وقت و انرژی شـــما را داش ــته‬ ‫باشـــد‪ .4 .‬ســـد کردن ســـیل روزانه اطالعات‪ :‬حجم انبوه‬ ‫اطالعاتـــی کـــه هـــر روز از منابع متعـــددی در معـــرض ان‬ ‫قـــرار می گیریـــم‪ ،‬ذهـــن را به خـــود مشـــغول می کنـــد‪ .‬مغز‬ ‫گه ــا‪،‬‬ ‫مـــا توســـط اخبـــار‪ ،‬رســـانه های اجتماعـــی‪ ،‬وبال ‬ ‫تو گذار در‬ ‫تلویزیـــون‪ ،‬پیام هـــای متنـــی‪ ،‬ایمیل ها‪ ،‬گشـــ ‬ ‫اینترنت بمباران می شـــود‪ .‬برای کاهش اســـترس و تنش‬ ‫در مـــورد مدت زمانـــی کـــه صـــرف خوانـــدن یـــا تماش ــای‬ ‫اخبـــار‪ ،‬اســـتفاده از رســـانه های اجتماعـــی‪ ،‬تماش ــای‬ ‫تلویزیون یا مـــرور بی هدف در اینترنـــت می کنید‪ ،‬منظم‬ ‫باشـــید‪ .‬بـــرای خـــود محدودیـــت زمانـــی تعییـــن کنید و‬ ‫بـــه ان پایبنـــد باشـــید‪ .5 .‬بخشـــی از کارهـــا را بـــه ابزاره ــا‬ ‫بســـپارید‪ :‬ا گر تمـــام کارها را خودتان به خاطر بســـپارید و‬ ‫به یـــاد اورید فشـــار زیادی به ذهن خـــود وارد کرده اید‪ .‬در‬ ‫عـــوض می توان بخشـــی از کارها را به کمـــک تکنولوژی یا‬ ‫ابزارهای ســـاده انجـــام داد‪ .‬امروزه ابزارهـــای زیادی برای‬ ‫مدیریـــت کارهـــا وجـــود دارد؛ از ابزارهـــای ســـاده قدیمی‬ ‫مثـــل دفترچـــه یادداشـــت تـــا اپلیکیشـــن های برنامه ریز‬ ‫و یـــاداور‪ .‬بـــرای کاهـــش بار ذهنـــی می توانید قســـمتی از‬ ‫کارها را فهرســـت کنید و یادداشـــت کنید‪ ،‬یـــا می توانید از‬ ‫یاداور گوشـــی اســـتفاده کنید‪ .‬دفترچه های برنامه ریزی‬ ‫و ‪ planner‬در این راســـتا کمک کننده هســـتند‪ .6 .‬زمانی را‬ ‫برای اســـتراحت اختصاص دهیـــد‪ :‬ارامـــش نه تنها برای‬ ‫یک بدن خســـته‪ ،‬بلکـــه برای یک ذهن شـــلوغ و کاهش‬ ‫اســـترس نیز ترمیم کننده اســـت‪ .‬تعدادی از فعالیت ها و‬ ‫تکنیک هـــا وجود دارد کـــه می توانید امتحان کنید که به‬ ‫پا ک سازی ذهن شـــما از افکار تهاجمی و درهم ریختگی‬ ‫ذهنـــی کمک می کنـــد‪ .‬مدیتیشـــن و مایندفول نویس ــی‬ ‫ً‬ ‫احتمـــاال قدرتمندتریـــن ابـــزار بـــرای کمـــک بـــه بازیاب ــی‬ ‫وضوح ذهنی هســـتند‪ .‬همان قدر که به دســـت اوردهای‬ ‫زندگـــی اهمیـــت می دهیـــم‪ ،‬بایـــد بـــرای ذهـــن و جس ــم‬ ‫خودمـــان هـــم ارزش قائـــل شـــویم‪ .‬در هر صـــورت هم ــه‬ ‫ایـــن دســـت اوردها بـــه کمـــک ذهـــن و بـــدن مـــا حاصل‬ ‫شـــده‪ ،‬وجـــود شـــما از دســـت اوردهایتان فراتـــر اس ــت و‬ ‫شـــما با ان ها توصیف نمی شـــوید‪ .‬به هم ریختگی ذهنی‬ ‫بیش از حد می تواند تاثیر منفی بر زندگی شـــما ب هش ــکل‬ ‫اضطراب‪ ،‬اختالل خواب و احســـاس غرق شـــدن داشته‬ ‫باشـــد‪ .‬اســـتفاده از تکنیک هـــای گفته شـــده بـــه ش ــما‬ ‫کمـــک می کند تا کاهش اســـترس را تجربـــه کنید و حس‬ ‫ارامـــش روانـــی را بازیابـــی کنیـــد‪ /.‬جعبه ابـــزار دهنی‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫عصبانیت هواداران استقالل از اجورلو‬ ‫سینا اسدبیگی پرسپولیسی شد‬ ‫در حالی کـه ‪ ۱۵‬روز دیگـر مسـابقات لیـگ برتـر شـروع می شـود‪ ،‬هـواداران اسـتقالل‬ ‫همچنـان نسـبت بـه وضعیـت تیـم معتـرض هسـتند‪ .‬مـروری بـر صفحـات هـواداری‬ ‫مشـخص می کند که طرفداران از وضعیت یارگیری تیمشـان رضایت ندارند‪ .‬ان ها‬ ‫معتقدنـد؛ اجورلـو قبـل از امـدن سـرمربی جدیـد تعـدادی بازیکن گرفته و سـاپینتو‬ ‫هم بعد از حضور در تیم تعدادی از بازیکنان را خط زده و قرار است باز هم لیست‬ ‫خروجی بدهد! از طرفی از دسـت رفتن سـعید صادقی و حضورش در پرسـپولیس‪،‬‬ ‫عدم جـذب محبـی و خـروج حسـین زاده از کادر بازیکنـان‪ ،‬از مـواردی هسـتند کـه‬ ‫طرفـداران به واسـطه ان هـا مدیریـت اجورلـو را ضعیـف تلقی می کنند‪.‬‬ ‫س ــینا اس ــدبیگی؛ هافبک چند فصل اخیر ذوب اهن اصفهان با عق ــد قراردادی‬ ‫رس ــمی به مدت س ــه فص ــل به تی ــم فوتبال پرس ــپولیس تهران پیوس ــت‪ .‬س ــینا‬ ‫اس ــدبیگی ب ــا امض ــای ق ــرارداد رس ــمی و س هس ــاله به تی ــم پرس ــپولیس ملحق‬ ‫ش ــد‪ .‬اس ــدبیگی که در پس ــت هافبک دفاعی بازی می کند‪ ،‬پ ــس از تایید یحیی‬ ‫گل محم ــدی و توافق باش ــگاه ب ــا وی‪ ،‬برای س هس ــال پیراهن سر خ پوش ــان را بر‬ ‫ت ــن خواه ــد کرد‪ .‬او در نشس ــت با درویش ق ــرارداد خود را امضا ک ــرد و در فصل‬ ‫پیـ ـش رو ب ــرای قرمزپوش ــان به می ــدان خواهد رفت‪ .‬اس ــدبیگی س ــابقه بازی در‬ ‫تی مه ــای هوادار‪ ،‬پی ــکان و ذوب اهن اصفه ــان را در کارنامه خ ــود دارد‪.‬‬ ‫لیگ بیست ودوم با ‪ ۲۰‬بازی جذاب؛‬ ‫اینجا چراغی روشن است‬ ‫تهــای‬ ‫در نیم فصــل اول بیس ـت ودومین دوره رقاب ‬ ‫لیــگ برتــر فوتبــال ایــران دس ـت کم ‪ ۲۰‬بــازی جــذاب و‬ ‫پرحادثــه خواهیــم داشــت کــه می توانــد بیننــدگان را‬ ‫ب هســمت خــود جــذب کنــد؛ رقابت هایــی کــه باوجــود‬ ‫مشــکالت فــراوان فوتبــال ایــران حکــم یــک چــراغ‬ ‫روشــن در یــک شــهر تاریــک را دارد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛‬ ‫تهــای‬ ‫زمــان اندکــی تــا اغــاز بیس ـت ودومین دوره رقاب ‬ ‫لیــگ برتــر فوتبــال ایــران باقــی مانــده اســت‪ .‬ب ـ ا وجــود‬ ‫حواشــی فــراوان فوتبــال ایــران و اوضــاع نه چنــدان‬ ‫خــوب فدراســیون و تیــم ملــی‪ ،‬مشــکالت زیرســاختی‬ ‫یتــوان بــه جــدال تی مهــا‬ ‫و نبــودن ‪ VAR‬بازهــم م ‬ ‫در فصــل جدیــد و رقابــت جذابشــان امیــدوار بــود و‬ ‫لخــوش کــرد‪.‬‬ ‫د ‬ ‫هفته اول‪ :‬فوالد خوزستان‪ -‬صنعت نفت ابادان‪/‬‬ ‫استقالل‪ -‬سپاهان‪ /‬گل گهر سیرجان‪ -‬ترا کتور تبریز‬ ‫بهترین شروع ممکن برای لیگ بیست و دوم تدارک دیده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬اسـتقالل و سـپاهان برگزارکننده حسـاس ترین‬ ‫بـازی هفتـه خواهنـد بـود‪ .‬جایـی کـه دو سـرمربی پرتغالـی و‬ ‫تـازه وارد لیـگ یعنـی ریـکاردو سـاپینتو و ژوزه مورایـس بایـد‬ ‫به مصاف یکدیگر بروند‪ .‬گل گهر سیرجان با امیر قلعه نویی‬ ‫ـور قربـان بـردی اف خواهـد بـود‪ .‬از اولیـن‬ ‫هـم پذیـرای ترا کت ِ‬ ‫ن فصـل هـم یـاد کنیـم‪ .‬جایـی کـه فـوالد و صنعـت‬ ‫دربـی ایـ ‬ ‫نفـت بایـد مقابـل یکدیگـر بـازی کننـد‪ .‬جـواد نکونـام بـرای‬ ‫شـروعی قدرتمندانـه در این فصـل نیازمنـد ایـن اسـت تـا‬ ‫هم اسـتانی خـود را بـا هدایـت رضـا پـرکاس شکسـت دهـد‪.‬‬ ‫هفته دوم‪ :‬پرسپولیس‪ -‬فوالد‪ /‬ملوان‪ -‬استقالل‬ ‫دو مدعـی قهرمانـی دیگـر یعنـی پرسـپولیس و فـوالد‬ ‫برگزارکننده مهمترین بازی هفته دوم خواهند بود‪ .‬جدالی‬ ‫ً‬ ‫هیجان انگیـز کـه احتمـاال ماننـد دیـدار رفـت لیگ بیسـت و‬ ‫یکـم بـرای پرسـپولیس سـاده نیسـت‪ .‬یحیـی گل محمـدی‬ ‫ب هجـای ویسـی بایـد بـا نکونـام رقابـت داشـته باشـد‪ .‬ملـوان‬ ‫بعـد از چن دسـال بـه لیـگ برتـر بازگشـته و بـدون شـک‬ ‫میزبانـی از اسـتقالل تهـران می توانـد شـور و حـال خاصـی را‬ ‫ً‬ ‫بـه کشـور و خصوصـا شـمال ایـران و انزلـی تزریـق کنـد‪ .‬بایـد‬ ‫دید ساپینتو در مصاف با مازیار زار ع و تیمش چه نمایشی‬ ‫خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫هفته سوم‪ :‬گل گهر سیرجان‪ -‬سپاهان‬ ‫یبـودن هـر دوتیـم‪ ،‬بلکـه به دلیـل‬ ‫نه تنهـا به خاطـر مدع ‬ ‫رویارویـی چندین سـتاره و همچنیـن پیکار امیر قلعه نویی‬ ‫مقابـل تیـم سـابقش ایـن دیـدار را بایـد جـدی گرفـت‪.‬‬ ‫مسـابقه ای کـه به نظـر می رسـد ازلحاظ فنی هـم مخاطبان‬ ‫خـود را سـیراب کنـد‪.‬‬ ‫هفته چهارم‪ :‬سپاهان‪ -‬فوالد‬ ‫نبـار فـوالد حریـ ‬ ‫ف‬ ‫بازهـم سـپاهان یـک پـای ماجراسـت و ای ‬ ‫تیـم مورایـس خواهـد بـود‪ .‬دو تیمـی کـه بـرای قهرمانـی وارد‬ ‫یشـوند و با توج هبـه خریدهایـی کـه داشـته اند بـه‬ ‫لیـگ م ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫چیـزی جـز ایـن قانـع نم ‬ ‫هفته پنجم‪ :‬ذوب اهن اصفهان‪ -‬سپاهان اصفهان‬ ‫دربـی اصفهـان هماننـد دربـی تهـران حاشـیه نـدارد؛ امـا‬ ‫گاهـی اوقـات ازنظـر کیفـی می توانـد نسـبت بـه شـهراورد‬ ‫پایتخت نشـین ها جذابیـت بیشـتری داشـته باشـد‪ .‬ذوب‬ ‫بـا هدایـت مهـدی تارتـار فصـل قبـل یقـه سـپاهان را گرفـت‬ ‫و بایـد دیـد ایـن مرتبـه هـم شـاهد چنیـن قصـه ای خواهیـم‬ ‫بـود یـا خیـر‪.‬‬ ‫هفته هفتم‪ :‬گل گهر سیرجان‪ -‬استقالل تهران‪/‬‬ ‫پرسپولیس تهران‪ -‬ترا کتور تبریز‬ ‫یسـت که‬ ‫هفته هفتم لیگ بیسـت و دوم یکی از هفته های ‬ ‫ً‬ ‫یشـود حتمـا ان را دنبـال کنیـد‪ .‬اسـتقالل بایـد‬ ‫پیشـنهاد م ‬ ‫بـه سـیرجان بـرود تـا مقابـل امیـر قلعه نویـی و شـا گردانش‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬تیمی که چند تن از سـتاره های سـابق اسـتقالل‬ ‫در ان مشـغول هسـتند‪ .‬از طرفی پرسـپولیس باید در تهران‬ ‫پذیـرای دیگـر تیـم سـر خ پوش و پرطرفـدار لیـگ یعنـی‬ ‫ترا کتـور باشـد‪ .‬انجـا هـم انتظـار مـی رود رقابـت زیبایـی را‬ ‫مشـاهده کنیـم‪.‬‬ ‫هفته هشتم‪ :‬سپاهان اصفهان‪ -‬پرسپولیس‪/‬‬ ‫استقالل‪ -‬فوالد خوزستان‬ ‫هفتـه هشـتم شـباهت فوق العـاده زیـادی بـه هفتـه هفتـم‬ ‫دارد‪ .‬تیم یحیی به اصفهان می رود تا مقابل طالیی پوشان‬ ‫مصـاف داشـته باشـد‪ .‬یـک بـازی فوق العـاده هیجان انگیـز‬ ‫لهـای ویـژه ای داشـته اسـت‪.‬‬ ‫کـه همـواره حواشـی و جنجا ‬ ‫نهـا در لیـگ بیسـت و یکـم نتوانسـتند از امتیـاز میزبانـی‬ ‫ا ‬ ‫برخوردار باشند و حاال این فرصت برای سپاهان مهیاست‬ ‫تـا بـا پرسـپولیس دیـدار داشـته باشـد‪ .‬سـاپینتو هم بایـد در‬ ‫تهـران بـه مصـاف یکـی دیگـر از الترناتیوهایـش یعنـی جـواد‬ ‫نکونام بـرود‪.‬‬ ‫هفته دهم‪ :‬استقالل تهران‪ -‬الومینیوم ارا ک‪/‬‬ ‫سپاهان اصفهان‪ -‬ترا کتور تبریز‪ /‬ملوان‪ -‬پرسپولیس‬ ‫سـه بازی قابل توجـه در ایـن هفتـه جـای گرفتـه اسـت‪ .‬در‬ ‫ادامـه دیدارهـای اسـتقالل بـا اسـتقاللی های سـابق ایـن‬ ‫نهـا رو در روی الومینیـوم ارا ِک مهـدی رحمتـی قـرار‬ ‫بـار ا ‬ ‫خواهنـد گرفـت‪ .‬سـپاهان بایـد در اصفهـان به مصـاف دیگر‬ ‫شهرستانی سرشناس یعنی ترا کتور برود و سر خ پوشان‬ ‫تیم‬ ‫ِ‬ ‫یشـوند تـا با تیم تحت هدایت شـماره‬ ‫تهرانـی راهـی انزلـی م ‬ ‫‪ ۹‬اسـبق خـود یعنـی مازیـار زار ع پنجه در پنجـه بیفکننـد‪.‬‬ ‫هفته یازدهم‪ :‬فوالد خوزستان‪ -‬گل گهر سیرجان‬ ‫تقابـل بیـن فـوالد و گل گهـر حسـاس ترین دیـدار ایـن هفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬دو سـرمربی کـه کاندیدهـای هدایـت تیـم ملـی و‬ ‫اسـتقالل بودنـد؛ امـا به هر صـورت در تیم های خـود ماندند‬ ‫و حـاال بایـد به دنبـال جام باشـند‪ .‬به نظر شـما برنده جدال‬ ‫فـوالد و گل گهـر کـدام تیـم خواهـد بـود؟‬ ‫هفته دوازدهم‪ :‬استقالل تهران‪ -‬پرسپولیس تهران‬ ‫شـاید کسـانی کـه فوتبـال را هـم دنبـال نکننـد در این هفتـه‬ ‫علیکریمی‪:‬‬ ‫به هیچ وجهمجسمه مرا نسازید‬ ‫علــی کریمــی را بایــد متفاوت تریــن فوتبالیســت تاریــخ ایــران دانســت بازیکنــی‬ ‫ک ــه همیش ــه هن ــر خ ــود را در مس ــتطیل س ــبز نش ــان م ـی داد و خ ــارج از زمی ــن‬ ‫ً‬ ‫هــم چهــره ای کامــا متفــاوت بــود‪ .‬علــی کریمــی کــه همــواره بــه صراحــت لهجــه‬ ‫ش ــهرت داش ــته و دارد‪ ،‬یک ب ــار در تلویزی ــون رو ب ــه یک ــی از مس ــئوالن فوتب ــال‬ ‫کش ــور گف ــت‪« :‬ت ــا ش ــماها در ای ــن فوتب ــال هس ــتید اب خ ــوش از گل ــوی م ــا‬ ‫پاییــن نمـی رود»‪ .‬به گــزارش خبــر ورزشــی؛ کریمــی بعــد از انتخابــات فدراســیون‬ ‫هــم گفــت‪« :‬مــن در ایــن انتخابــات شــرکت کــردم تــا بــه همــه ثابــت شــود کــه‬ ‫یک ــردن‬ ‫فق ــط نه نف ــر می خواس ــتند ای ــن فوتب ــال پ ــا ک ش ــود و بقی ــه دنب ــال الب ‬ ‫و مس ــائل دیگ ــر بودن ــد»‪ .‬کریم ــی ک ــه اس ــتعداد خ ــود را از هم ــان ‪ ۲۰‬س ــالگی و‬ ‫در تی ــم امی ــد نش ــان داد‪ ،‬روزی خط ــاب ب ــه یک ــی از مدی ــران سیاس ــی ک ــه در‬ ‫پرس ــپولیس پس ــت گرفت ــه ب ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬ا گ ــر ج ــای ش ــما ب ــودم و ب ــه جبه ــه‬ ‫یک ــردم‪ .‬م ــن در‬ ‫رفت ــه ب ــودم‪ ،‬هیچ وق ــت از ای ــن مس ــئله سوء اس ــتفاده نم ‬ ‫زمــان جنــگ بچــه بــودم؛ امــا ا گــر بــزرگ بــودم بــه جبهــه می رفتــم و بــرای ایــن‬ ‫اب وخ ــا ک می جنگی ــدم»‪ .‬کریم ــی بعده ــا و در پاس ــخ ب ــه پیش ــنهادی ب ــرای‬ ‫س ــاخت مجس ــمه اش در ورداورد ک ــرج گف ــت‪ :‬م ــن ب هش ــدت مخال ــف‬ ‫ً‬ ‫ایــن مســئله هســتم و اصــا دوســت نــدارم مجســمه ام را بســازید‬ ‫ب هج ــای م ــن بهت ــر اس ــت مجس ــمه ش ــهدا و جانب ــازان را‬ ‫بس ــازید ک ــه از جانش ــان گذش ــتند ت ــا م ــا در اس ــایش زندگ ــی‬ ‫کب ــار ب ــا جمل ــه مع ــروف‬ ‫کنی ــم‪ .‬جادوگ ــر فوتب ــال ای ــران ک ــه ی ‬ ‫خ ــدا عل ــی دای ــی را بغ ــل ک ــرده و م ــاچ ه ــم ک ــرده ب هش ــدت‬ ‫نه ــا افت ــاده ب ــود‪ ،‬چندی قب ــل در پاس ــخ ب ــه‬ ‫ب ــر س ــر زبا ‬ ‫پیش ــنهاد مج ــدد ب ــرای ش ــرکت در انتخاب ــات گف ــت‪:‬‬ ‫نب ــار ا گ ــر ب ــا لیموزی ــن ه ــم دنب ــال م ــن بیاین ــد‪ ،‬وارد‬ ‫«ای ‬ ‫یش ــوم؛ چرا ک ــه نتای ــج از قب ــل معل ــوم‬ ‫عرص ــه انتخاب ــات نم ‬ ‫اســت و هر کــس بهتــر البــی کنــد رئیــس فدراســیون فوتبــال‬ ‫یش ــود»‪ .‬عل ــی کریم ــی در فوتب ــال س ــختی های زی ــادی‬ ‫م ‬ ‫کب ــار در خاط ــرات خ ــود گفت ــه ب ــود؛‬ ‫یک ــه ی ‬ ‫کش ــید به طور ‬ ‫در نوجوانــی فقــط یــک کتانــی داشــتم کــه هــم بــا ان فوتبــال‬ ‫درگیـر ایـن رشـته می شـوند و جزو بیننـدگان دربی نو دو نهم‬ ‫پایتخـت خواهنـد بـود‪ .‬اسـتقالل و پرسـپولیس بـرای‬ ‫اولین بـار در تاریـخ لیـگ برتر در هفته دوازدهم برابر یکدیگر‬ ‫بـازی می کننـد‪.‬‬ ‫هفته چهاردهم‪ :‬گل گهر سیرجان‪ -‬پرسپولیس تهران‬ ‫اخریـن بـازی پرسـپولیس بـا مدعیـان در نیم فصل نخسـت‬ ‫در همین هفته خواهد بود‪ .‬جایی که یحیی و شا گردانش‬ ‫بـه سـیرجان می رونـد تـا بـا گل گهـر پیـکار داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یخـورد؛ امـا‬ ‫پرسـپولیس معمـوال در سـیرجان شکسـت نم ‬ ‫فصـل قبـل تـن بـه تسـاوی دادنـد‪ .‬قلعه نویـی هـم بـدش‬ ‫نمی اید دوباره به مسـیر پیروزی مقابل پرسـپولیس برگردد‬ ‫و توانایی هایـش را یک مرتبـه دیگـر بـه رخ بکشـد‪.‬‬ ‫هفته پانزدهم‪ :‬پرسپولیس‪ -‬نساجی مازندران‪/‬‬ ‫ترا کتور تبریز‪ -‬استقالل تهران‬ ‫پایـان خوبـی هـم در انتظـار نیم فصـل نخسـت خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬پرسـپولیس در تهـران پذیـرای نسـاجی اسـت‪.‬‬ ‫تقابـل بیـن یحیـی و دوسـت و دسـتیار سـابقش حمیـد‬ ‫مطهـری و همچنیـن چندیـن بازیکـن پرسـپولیس در لیگ‬ ‫تو یکم کـه حـاال بـه قائم شـهر کـوچ کرده اند‪ .‬اسـتقالل‬ ‫بیسـ ‬ ‫نیـز کار دشـواری در تبریـز دارد‪ .‬ان هـا می بایسـت مقابـل‬ ‫ترا کتـور مصـاف داشـته باشـند‪ .‬جـدال دو مربـی خارجـی و‬ ‫تـازه وارد کـه بـرای اثبـات شایستگی هایشـان فشـار زیـادی را‬ ‫تحمـل می کننـد‪.‬‬ ‫بــازی می کــردم و هــم بــه مهمانــی می رفتــم‪ .‬مــن بــا زحمــت فــراوان در‬ ‫یهــای‬ ‫زمین هــای خا کــی رشــد کــرده و در تیــم فتــح توانســتم توانای ‬ ‫خ ــودم را در فوتب ــال داخ ــل س ــالن و مس ــتطیل س ــبز نش ــان بده ــم‬ ‫به طوری کـــه بعـــدازان پرســـپولیس و اســـتقالل بـــه دنبالـــم امدن ــد‬ ‫و در نهای ــت چ ــون پرسپولیس ــی ب ــودم ای ــن تی ــم ب ــرای ادام ــه فوتب ــال‬ ‫انتخ ــاب ک ــردم‪ .‬کریم ــی در ج ــای دیگ ــر ه ــم گف ــت‪« :‬ه ــواداران‬ ‫نق ــدر‬ ‫پرس ــپولیس خ ــط قرم ــز م ــن هس ــتند و بعضی ه ــا ا ‬ ‫ای ــن تی ــم را دوس ــت دارن ــد ک ــه م ــن نمی توان ــم خ ــودم‬ ‫را پرسپولیســـی بدانـــم‪ .‬در واقـــع پرسپولیســـی تر از‬ ‫م ــن در ای ــران خیلی ه ــا هس ــتند»‪ .‬س ــتاره تکنیک ــی‬ ‫فوتبـــال ایـــران هرگـــز تـــن بـــه بـــازی خداحافظ ــی‬ ‫ن ــداد و گف ــت‪« :‬م ــن دوس ــت ن ــدارم در ای ــن قبی ــل‬ ‫بازی ه ــای تش ــریفاتی ش ــرکت کن ــم‪ .‬او یک ب ــار ه ــم‬ ‫در اس ــتیل اذی ــن ‪ ۸۰۰‬میلیون توم ــان از پ ــول ق ــرارداد‬ ‫خــود را کــه در زمــان خــودش پــول بســیار زیــادی بــود‬ ‫نگرفــت و اعــام کــرد چــون تیــم مــا خــوب نتیجــه نگرفتــه‬ ‫م ــن پ ــول ق ــراردادم را دریاف ــت نمی کن ــم»‪ .‬کریم ــی در م ــورد‬ ‫دو اســـطوره تاریـــخ اســـتقالل هـــم گفتـــه بـــود؛ منص ــور‬ ‫پورحی ــدری گنجین ــه فوتب ــال ای ــران و اس ــتقالل ب ــود‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫توصیه های ورزشی‬ ‫برای افراد دارای اضافه وزن‬ ‫مهسا کدخدا؛ بهترین ابشارزن تورنمنت بین المللی والیبال زنان‬ ‫مهسا کدخدا در اول تیر ماه ‪ ۱۳۷۲‬در بیرجندبه دنیا امد‪ .‬وی سابقه بازی در تیم های بانک سرمایه و پیکان و همچنین‬ ‫یسـت کـه بـه تیـم ملـی دعـوت شـد‪.‬‬ ‫نایب قهرمانـی در لیـگ برتـر ایـران را نیـز دارد‪ .‬وی نخسـتین بازیکـن از خراسـان جنوب ‬ ‫یسـت و از سـال ‪ ۱۳۸۶‬بـه عضویـت تیم ملـی‬ ‫مهسـا دانش اموختـه کارشناسـی تربیت بدنـی و کارشناسـی ارشـد فیزیولوژ ‬ ‫تهـای جهانـی اعـزام شـد‪ .‬وی به همـراه پرسـپولیس مقـام‬ ‫در امـده و به عنـوان کاپیتـان تیـم ملـی نوجوانـان ایـران بـه رقاب ‬ ‫سـوم مسـابقات قهرمانـی والیبـال اسـیا را کسـب کـرد و بـا تیـم ملـی در تورنمنـت بین المللـی ‪ Szeles Peter‬مجارسـتان بـه‬ ‫نایب قهرمانـی رسـید و به عنـوان بهتریـن ابشـارزن تورنمنـت انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫یپ ــور در دوم ش ــهریور ماه ‪۱۳۶۴‬‬ ‫حمی ــد س ــوریان ریحان ‬ ‫به دنی ــا ام ــد‪ .‬حمی ــد س ــوریان فرزن ــد محمد س ــوریان و‬ ‫اعظم الس ــادات ش ــاداهلل زاده‪ ،‬جوان تری ــن عض ــو ی ــک‬ ‫خانواده هشـ ـت نفره اس ــت‪ .‬وی پن ــج ب ــرادر دارد‪ .‬حمید‬ ‫در کن ــار ک ــوه طب ــرک در ش ــهرری متول ــد ش ــده و مدارج‬ ‫تحصیلی تا دبیرس ــتان را در این منطقه طی کرده اس ــت‪.‬‬ ‫او تحت تاثی ــر دو ب ــرادرش‪ ،‬محس ــن و مرتض ــی ک ــه هر دو‬ ‫کش ــتی گیر بودن ــد‪ ،‬ب ــه کش ــتی عالقه مند ش ــد و س ــپس‬ ‫از س ــال ‪ ۱۳۷۶‬و زی ــر نظ ــر عب ــداهلل زار ع‪ ،‬به طورج ــدی‬ ‫کش ــتی را اغ ــاز ک ــرد‪ .‬ای ــن رون ــد تا ش ــرکت در مس ــابقات‬ ‫بین المللی اس ــیایی و جهان ــی تحت نظ ــر مربیانش زار ع‬ ‫و محس ــن س ــوریان ادامه یافت‪ .‬حمید س ــوریان در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬عض ــو تیم مل ــی نوجوان ــان در وزن ‪ ۴۶‬کیلوگرم ش ــد‬ ‫و در مس ــابقات نوجوان ــان اس ــیا به روی تش ــک رفت‪ .‬در‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۸۶‬قهرمان قهرمانان ورزش ایران شـــد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬و در س ــن ‪ ۲۰‬سالگی‪ ،‬توانس ــت نخستین مدال طال‬ ‫را در مس ــابقات جهانی بوداپست به دس ــت اورد و عنوان‬ ‫گس ــاالن جه ــان را از ان خ ــود کن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫قهرمان ــی بزر ‬ ‫ته ــای جهانی گوانگ ژو‬ ‫جب ــار دیگر در رقاب ‬ ‫م ــدال طال پن ‬ ‫س ــال ‪ ،۲۰۰۶‬مس ــابقات جهان ــی ‪ ۲۰۰۷‬با ک ــو‪ ،‬رقابت های‬ ‫ته ــای ‪۲۰۱۰‬‬ ‫جهان ــی ‪ ۲۰۰۹‬هرنین ــگ دانم ــارک‪ ،‬رقاب ‬ ‫مس ــکو و ‪ ۲۰۱۴‬تاش ــکند تکرار ش ــد‪ .‬دو طالی مس ــابقات‬ ‫گس ــاالن اس ــیا در س ــال های ‪ ۲۰۰۷‬و ‪ ۲۰۰۸‬از دیگ ــر‬ ‫بزر ‬ ‫دس ــتاوردهای س ــوریان اس ــت‪ .‬م ــدال ط ــای المپی ــک‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬لن ــدن مهم تری ــن افتخ ــار ورزش ــی حمید س ــوریان‬ ‫اس ــت‪ .‬حمی ــد س ــوریان در س ــال ‪ ۲۰۰۴‬در مس ــابقات‬ ‫قهرمانی جوانان اس ــیا مدال نقره گرف ــت‪ ،‬او همچنین در‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۰۵‬نش ــان طالی ای ــن دوره از مس ــابقات جهانی‬ ‫را از ان خ ــود ک ــرد‪ .‬س ــوریان در مهرم ــاه ‪۲۰۰۵( ۱۳۸۴‬‬ ‫یک ــه هن ــوز در رده جوانان قرار داش ــت‪،‬‬ ‫می ــادی) در حال ‬ ‫به دلی ــل نش ــان دادن عملک ــردی باالت ــر از ای ــن رده‪ ،‬در‬ ‫مسابقات جهانی بزرگ ساالن ش ــرکت داده شد‪ .‬سوریان‬ ‫ج ــوان ک ــه در ان زمان کش ــتی گیری ناش ــناخته ب ــود‪ ،‬در‬ ‫بوداپس ــت دو کش ــتی گیر به نا مه ــای ووگار را گیم ــوف‬ ‫اوکراین ــی و بایرام اوزدمیر از ترکیه را در دوره های نخس ــت‬ ‫مس ــابقه ها به ترتی ــب با امتی ــاز ‪ ۲-۶‬و ‪ ۲-۷‬شکس ــت داد‬ ‫و در کش ــتی ب ــا ازارو ری ــواس کوبای ــی ک ــه قهرم ــان س ــال‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬جه ــان و نایب قهرم ــان المپیک س ــیدنی و قهرمان‬ ‫ق ــاره امریکا ش ــد ب ــود‪ .‬س ــوریان در پنج کش ــتی ک ــه برگزار‬ ‫ً‬ ‫ک ــرد‪ ،‬مجموع ــا ‪ ۳۵‬امتی ــاز از حریف ــان گرف ــت‪ .‬س ــوریان‬ ‫ته ــای قهرمان ــی جه ــان گوانـ ـگ ژو س ــال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫در رقاب ‬ ‫در فین ــال روش ــن بایرام ــوف را شکس ــت داد و از عن ــوان‬ ‫قهرمان ــی خود دفاع کرد‪ .‬س ــوریان در نخس ــتین المپیک‬ ‫خ ــود در المپیک ‪ ۲۰۰۸‬که تیم ملی کش ــتی کش ــور ایران‬ ‫در بدتری ــن عملکرد المپیکی خود تنها ی ــک مدال برنز را‬ ‫کس ــب کرد و به مقام پنجم این رقابت ها رس ــید‪ .‬سوریان‬ ‫ک ــه برای ب ــار پنج ــم در قهرمانی جهان ش ــرکت ک ــرد و در‬ ‫فین ــال ‪ ۵‬ب ــر ‪ ۳‬در یک دیدار حس ــاس چ ــوی گیو‪-‬جین‬ ‫کره ای را شکس ــت داد‪ .‬س ــوریان با این طال برای بار پنجم‬ ‫م ــدال ط ــا و قهرمان ــی خ ــود را در مس ــابقات قهرمان ــی‬ ‫جه ــان تک ــرار کرد‪ .‬س ــوریان س ــهمیه المپی ــک ‪ ۲۰۱۲‬را در‬ ‫مس ــابقات گزینشی قزاقستان به دس ــت اورد‪ .‬سوریان در‬ ‫نخس ــتین مبارزه خود در المپیک لندن‪ ،‬با ارس ــن ِارالیف‬ ‫از قرقیزس ــتان روبه رو ش ــد و توانس ــت ‪ ۳‬بر ‪ ۱‬او را شکست‬ ‫ده ــد‪ .‬در مرحل ــه یک چه ــارم نهای ــی پیت ــر م ــوداس از‬ ‫مجارس ــتان و در نیمه نهای ــی ه ــا کان اری ــک نیبل ــوم از‬ ‫دانم ــارک را از پی ــش رو برداش ــت و ب ــه فین ــال رس ــید‪ .‬در‬ ‫فین ــال با شکسـ ـت دادن روش ــن بایرام ــوف رقیب مطرح‬ ‫خ ــود در ‪ ۲‬وقت پیاپی‪ ،‬با اقتدار موفق ش ــد مدال طالی‬ ‫‪ ۵۵‬کیلوگ ــرم فرنگی مردان المپی ــک ‪ ۲۰۱۲‬را تصاحب کند‪.‬‬ ‫م ــدال طالی س ــوریان نخس ــتین مدال المپیک کش ــتی‬ ‫فرنگ ــی ای ــران پس از ‪ ۴۰‬س ــال اس ــت‪ .‬او پ ــس از قهرمانی‬ ‫ب ــا پرچ ــم ای ــران دور افتخ ــار زد و مدال ــش را در روز تول ــد‬ ‫یک ــه با نتیجه‬ ‫م ــادرش ب ــه او تقدیم کرد‪ .‬س ــوریان درحال ‬ ‫‪ ۲‬ب ــر صفر از روش ــن بایرام ــوف دارن ــده مدال های طالی‬ ‫حمید سوریان؛ ژنرال هفت ستاره کشتی‬ ‫جه ــان و نق ــره المپی ــک عق ــب ب ــود؛ بع ــد از دریاف ــت‬ ‫اخط ــار دوم‪ ،‬با تصمیم رئیس تش ــک دیس ــکالیفه ش ــد‪.‬‬ ‫وی در گ ــروه ش ــانس مج ــدد ب ــا نتیج ــه ‪ ۶‬ب ــر ‪ ۵‬مغل ــوب‬ ‫ی ــون وونچ ــول از کره ش ــمالی ش ــد و ش ــانس حض ــور در‬ ‫دی ــدار رده بن ــدی را نی ــز از دس ــت داد‪ .‬حمی ــد س ــوریان‬ ‫پس از نا کامی در کس ــب س ــهمیه المپیک در مس ــابقات‬ ‫جهانی الس وگاس و دو تورنمنت گزینش ــی در قزاقستان‬ ‫و مغولس ــتان‪ ،‬در اخرین ش ــانس برای حضور در المپیک‬ ‫در تورنمن ــت اس ــتانبول ش ــرکت ک ــرد و ب ــا چه ــار پی ــروز‬ ‫پی در پ ــی که همگی ب ــا ضربه فن ــی و ب ــدون دادن حتی‬ ‫ی ــک امتی ــاز ب ــود‪ ،‬موف ــق به کس ــب س ــهمیه المپی ــک از‬ ‫مسابقات گزینشی استانبول ش ــد‪ .‬او در فینال کشتی گیر‬ ‫امریکای ــی را ضربه فن ــی کرد‪ .‬حمید س ــوریان در المپیک‬ ‫ری ــو در دی ــدار اول خود در مقابل ش ــینوبو اوت ــا با نتیجه‬ ‫نزدیک ‪ ۶‬بر ‪ ۵‬شکس ــت خ ــورد و از صعود ب ــه مرحله بعد‬ ‫بازمان ــد‪ .‬مه ــدی رس ــتم پور؛ کارش ــناس کشـــتی در مورد‬ ‫س ــبک فن ــی او می نویس ــد‪« :‬ا گ ــر اعجوبـــه اش می دانند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نه صرف ــا به خاطر ش ــش ط ــای جهانی بلکه بیشـــتر به‬ ‫دلی ــل ریزه کاری های مبتکرانه اش اس ــت‪ .‬اینکه ســـاختار‬ ‫ف ــن «کن ــده فرنگ ــی» را تغیی ــر داده هنگامی کـــه حریفان‬ ‫را لیف ــت می کن ــد‪ ،‬نمی توانن ــد متوج ــه شـــوند از ســـمت‬ ‫راس ــت ی ــا چ ــپ‪ ،‬ی ــا حت ــی از روب ــرو ی ــا از پشـــت تابانـــده‬ ‫خواهن ــد ش ــد! ب ــه همی ــن خاط ــر از هرگونه بدلـــکاری یا‬ ‫بکار بس ــتن تمهی ــدات دفاع ــی بازمی مانند»‪ .‬الکســـاندر‬ ‫کارلی ــن‪ ،‬کش ــتی گیر افس ــانه ای روس‪ ،‬حمیـــد ســـوریان‬ ‫را «بهتری ــن» خوانده اس ــت‪ .‬س ــوریان یکـــی از بهتریـــن‬ ‫کش ــتی گیران تاری ــخ رش ــته کش ــتی فرنگـــی و نیـــز از نظـــر‬ ‫ش ــمار و کیفیت م ــدال‪ ،‬بهتری ــن کش ــتی گیر ایرانی تمام‬ ‫ادوار اس ــت‪ .‬س ــوریان در ادبیات ورزشـــی ایران به ســـبب‬ ‫قهرمانی های ــش ب ــه «ژن ــرال هفت س ــتاره» معروف شـــد‪.‬‬ ‫همیشـه شـروع ورزش سـخت اسـت‪ ،‬به خصـوص ا گـر‬ ‫دچـار اضافـه وزن باشـیم؛ امـا همیـن کـه فعالیـت بدنـی‬ ‫خـود را اغـاز می کنیـم‪ ،‬بـه ان معتـاد می شـویم؛ امـا افـراد‬ ‫چـاق چگونـه بایـد فعالیـت بدنـی خـود را اغـاز کننـد؟‬ ‫ورزش نه تنهـا موجـب کاهـش وزن مـی شـود‪ ،‬بلکـه حس‬ ‫مثبتـی را بـه فـرد نسـبت بـه اندامـش منتقـل می کنـد‬ ‫و در واقـع اعتماد به نفـس او را بـاال می بـرد‪ .‬شـما بایـد‬ ‫به دنبـال ورزشـی باشـید کـه از ان لـذت ببریـد؛ بنابرایـن‬ ‫ا گـر عالقـه ای بـه باشـگاه رفتـن نداریـد‪ ،‬می توانیـد در‬ ‫خانـه یـا فضـای بیـرون از ان کار خـود را اغـاز کنیـد‪ .‬ا گـر‬ ‫چـاق هسـتید‪ ،‬شـروع یـک رژیـم ورزشـی می تواند سـخت‬ ‫و حتـی دردنـا ک باشـد؛ امـا به ارامـی شـروع کنیـد و از‬ ‫مزایـای ان بهره منـد خواهیـد شـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ برای‬ ‫بسـیاری از مـا ورزش بخشـی از زندگـی روزمـره ما نیسـت و‬ ‫بـرای افـرادی کـه اضافـه وزن دارنـد نیـز این شـرایط خیلی‬ ‫بیشـتر وجـود دارد‪ .‬وقتـی وزن اضافـه می شـود‪ ،‬حرکـت‬ ‫سـخت تر می شـود‪ .‬هر چه حرکت سـخت تر باشـد‪ ،‬به تبع‬ ‫ان بی تحرکـی نیـز زیـاد می شـود‪ .‬بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه‬ ‫کنیـد کـه محیـط هورمونـی درونـی فـردی کـه چـاق اسـت‬ ‫بـا فـردی بـا وزن سـالم متفـاوت اسـت‪ .‬چربـی یـک انـدام‬ ‫فعـال متابولیـک اسـت‪ .‬ایـن فقـط ذخیره سـازی نیسـت‪،‬‬ ‫بلکـه درواقـع هورمون هایـی ترشـح می کنـد کـه بـر سـطح‬ ‫انـرژی شـما تاثیـر می گـذارد‪ .‬به طـور خالصـه؛ حتـی ا گـر‬ ‫ً‬ ‫واقعـا از چاقـی درد زیـادی احسـاس نمی کنیـد‪ ،‬ممکـن‬ ‫اسـت از خودتـان بدتـان بیایـد‪« .‬اسـتیو بـارت»؛ مربـی‬ ‫پرورش انـدام می گویـد‪« :‬ورزش به طورکلـی بـرای بـدن‬ ‫استرس زا سـت؛ امـا بـرای کسـانی کـه به شـدت اضافه وزن‬ ‫ً‬ ‫دارنـد‪ ،‬بـدن ان هـا قبلا اسـترس پیـدا کـرده اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فشـارخون ان هـا قبلا بـاال رفتـه اسـت‪ ،‬ان هـا قبلا خسـته‬ ‫ً‬ ‫شـده اند و مفاصـل ان ها قبال تحت فشـار قـرار گرفته اند»‪.‬‬ ‫بـرای افـراد دارای اضافه وزن‪ ،‬نوع ورزش اشـتباه می تواند‬ ‫باعـث اسـیب شـود‪ .‬او می گویـد‪« :‬بسـیاری از افـراد دارای‬ ‫اضافه وزن متوجه می شـوند که مشـکالت تعادلی دارند؛‬ ‫بنابرایـن تردمیـل و دوچرخه هـای ثابـت ابزارهـای بسـیار‬ ‫قابـل پیش بینـی و مطمئـن بـرای شـروع هسـتند»‪.‬‬ ‫اسـکات دیکسـون می گویـد‪« :‬حضـور در باشـگاه بـرای‬ ‫افـراد سـنگین وزن شـاید ناراحتی هایـی را در پـی داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬افـراد دیگـر در باشـگاه امادگـی جسـمانی دارنـد‬ ‫ً‬ ‫و قطعـا فکـر می کنیـد همـه بـه شـما نـگاه می کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال زانوهـای شـما درد می گیـرد‪ ،‬احتمـاال بـا کمـردرد‬ ‫روبـرو می شـوید و به طورکلـی شـما احسـاس خوبـی‬ ‫نداریـد»‪ .‬همیـن االن کوچک تریـن کاری را کـه می توانیـد‬ ‫انجـام دهیـد پیـدا کنیـد و متعهـد شـوید کـه هـرروز ان را‬ ‫انجـام می دهیـد‪ .‬یـک لیسـت سـاده تهیـه کنیـد‪ .‬ابتـدا‬ ‫مجموعـه ای از فعالیت هایـی را کـه می دانیـد می توانیـد‬ ‫بـدون درد انجـام دهیـد مشـخص کنیـد‪ .‬دوم‪ ،‬حرکاتـی‬ ‫را بنویسـید کـه می توانیـد بـا ناراحتـی قابل تحمـل انجـام‬ ‫دهیـد مثـل دویـدن‪ .‬سـوم‪ ،‬تمریناتـی را کـه ب هسـادگی‬ ‫نمی توانیـد انجـام دهیـد بنویسـید‪ .‬تمـام فعالیـت اولیـه‬ ‫و روزمـره شـما بایـد در زمـره گزینـه اول باشـد‪ ،‬بـا یـک یـا‬ ‫دو تمریـن از لیسـت دوم را در طـول روز انجـام دهیـد‪،‬‬ ‫روی کارهایـی کـه می توانیـد انجـام دهیـد تمرکـز کنیـد‪،‬‬ ‫نـه کارهایـی کـه نمی توانیـد‪« .‬اسـتیون بلـر»؛ اسـتاد‬ ‫علـوم ورزشـی در دانشـگاه کارولینـای جنوبـی می گویـد‪:‬‬ ‫«همـه مـا مجبـور نیسـتیم پـای ثابـت حضـور در باشـگاه‬ ‫بدن سـازی یـا ورزشـکار سـه گانه شـویم به طورکلـی مـا‬ ‫بیش ازحد بر کاهش وزن تمرکز می کنیم و به اندازه کافی‬ ‫روی یـک سـبک زندگـی سـالم تمرکـز نمی کنیـم‪ .‬خـوردن‬ ‫یـک رژیـم غذایـی معقـول به انـدازه فعالیـت بدنـی موثـر و‬ ‫مفید است‪ .‬کسانی که نتایج مثبت و منفی رژیم خود را‬ ‫به دقـت زیر نظـر دارنـد‪ ،‬به نتایج بهتری دسـت می یابند‪.‬‬ ‫اهـداف واقع بینانـه تعییـن کنیـد و ا گـر بـه اهـداف خـود‬ ‫نرسـیدید‪ ،‬بپرسـید چـرا نـه‪ .‬چـه چیـزی مانـع شـد؟ ایـا‬ ‫مشـکل تکـراری وجـود داشـت؟ ایـا می توانیـد روی ان‬ ‫کار کنیـد؟» یکـی دیگـر از اسـتراتژی های بی چون وچـرای‬ ‫موفقیـت‪ ،‬اسـتفاده از حمایـت اجتماعی سـت‪ .‬کسـی را‬ ‫در زندگـی خـود پیـدا کنیـد‪ .‬یـک همـکار‪ ،‬یکـی از اعضـای‬ ‫خانـواده یـا همسـایه کـه شـما را حمایـت و تشـویق کنـد‪.‬‬ ‫«بلـر» می گویـد‪« :‬بـه بدن خـود گوش دهید‪ .‬از مشـکالت‬ ‫ً‬ ‫ا گاه باشـید؛ اما نتیجه نهایی این اسـت که تقریبا همه ما‬ ‫می توانیم فعالیت بدنی انجام دهیم تا سـالم تر شـویم»‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاون استاندار فارس‪:‬‬ ‫رئیس شورای شهر یزد خبر داد؛‬ ‫جمهوری اسالمی به وفاداری اهل سنت اطمینان دارد‬ ‫اعالم امادگی شهرداری استان های همجوار برای خدمت رسانی به سیل یزد‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فـارس با اشـاره به اینکه در هیچ جـا نوشـته نشـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه فرمانـدار‪ ،‬اسـتاندار یـا وزیـر باید شـیعه باشـد‪ ،‬گفت‪« :‬جمهـوری اسلامی کامال به وفـاداری‬ ‫اهـل سـنت اطمینـان و اعتقـاد دارد و هیـچ نـگاه امنیتـی در این انتصابـات وجـود نـدارد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ اسـماعیل محبی پـور افـزود‪« :‬امـروز فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش ایـران از اهـل سـنت اسـت؛‬ ‫یتـر و نظامی تـر از این سـطح کـه نداریم‪ ،‬این موضوع نشـان می دهد که جمهوری اسلامی‬ ‫مـا امنیت ‬ ‫ً‬ ‫کاملا بـه وفـاداری اهـل سـنت اطمینـان دارد‪ .‬در شـرایطی که هـدف مـا نوگرایـی و جوان گرایـی در‬ ‫سیسـتم اسـت؛ سـن افـراد ‪ ،‬بومـی یـا غیر بومی بـودن و معیارهـای دیگـری نیـز وجـود دارد»‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای شـهر یـزد از درخواسـت کمـک‪ ،‬از شـهرداری اسـتان های معیـن بـه یـزد به دلیـل‬ ‫نهـا و مکان هایـی کـه اب فراوانـی فـرا گرفتـه‬ ‫فکـش بـرای پمپـاژ اب در زیر زمی ‬ ‫کمبـود دسـتگاه ک ‬ ‫فکـش بـرای پمپـاژ‬ ‫خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ عزیـزاهلل سـیفی افـزود‪« :‬به دلیـل کمبـود دسـتگاه ک ‬ ‫مجـوار بـرای‬ ‫نهـا و مکان هایـی کـه اب فراوانـی گرفتـه‪ ،‬از شـهرداری اسـتان های ه ‬ ‫اب در زیر زمی ‬ ‫کمک رسـانی درخواسـت کمـک داده شـده کـه خوشـبختانه اسـتان های اصفهـان‪ ،‬کرمـان و تهـران‬ ‫اعالم امادگی کردند و در حال ارسـال تجهیزات به طور فوری به شـهر یزد هسـتند‪ .‬مشـکل عمده ای‬ ‫کـه در سـطح شـهر وجـود دارد‪ ،‬ورود شـدید اب از سـمت تفـت ب هسـوی مرکـز اسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫اعالم برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه اول محرم‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون تبلیغـات اسلامی اسـتان قـدس جزئیـات‬ ‫برنام ههـای دهـه اول محـرم در حـرم مطهـر رضـوی را اعلام‬ ‫کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین حسـین شـریعتی نژاد‬ ‫بااشـاره به اینکه مراسـم عـزاداری سیدالشـهدا؟ع؟ در حـرم‬ ‫مطهـر بـا مراسـم اذن عـزا و تعویـض پـوش ضریـح مطهـر‬ ‫و پرچـم گنبـد اغـاز شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬این مراسـم‪ ۷ ،‬مـرداد از‬ ‫سـاعت ‪ ۱۸‬در ایـوان قبلـه بسـت شـیخ طبرسـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫نبـر مرثی هسـرایی و شـعرخوانی ذا کـران‬ ‫دراین مراسـم افزو ‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ حـرم مطهـر در ایینـی ویـژه سـیاه پوش عزای‬ ‫حسـینی شـد‪.‬‬ ‫برگزاری سه نوبت مراسم عزاداری‬ ‫با حضور سخنرانان مطرح کشوری‬ ‫وی بااشـاره به اینکه برنام ههـا و مراسـم محـوری ایـن ایـام در‬ ‫یشـود افـزود‪ :‬بـرای بهره مندی‬ ‫رواق امام خمینـی (ره) برپـا م ‬ ‫عمـوم زائـران هـرروز طی سـه نوبت در رواق امام خمینـی (ره)‬ ‫مراسـم عـزاداری تـدارک دیـده شـده کـه نوبـت اول از سـاعت‬ ‫‪ 4:30‬تـا ‪ 6‬صبـح‪ ،‬نوبـت دوم از ‪ 10:45‬تـا ‪ 14‬ظهـر و نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫سـوم از ‪ 18:30‬تـا ‪ 22:30‬دایـر م ‬ ‫دراین دهـه‪ ،‬سـخنرانان مطرحـی در محافل عـزاداری حرم و‬ ‫در جمـع عـزاداران بـه ایـراد سـخن می پردازنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـات‬ ‫و حجج اسلا م والمسـلمین سـید احمـد علم الهـدی‪ ،‬کاظـم‬ ‫راشد یزدی‪ ،‬محسن کازرونی‪ ،‬حسینی بوشهری‪ ،‬اسماعیل‬ ‫مقـری‪ ،‬جعفـر اسلامی فر و سـید احمـد حسـینی خراسـانی‬ ‫نبـر‬ ‫سـخنرانان ایـن محافـل خواهنـد بـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬افزو ‬ ‫رواق امام خمینی (ره) در رواق دارالحجه‪ ،‬مسـجد گوهرشـاد‬ ‫و صحـن قـدس نیـز ویـژه زائـران مراسـم عزاداری و سـخنرانی‬ ‫دایـر خواهـد بـود‪ .‬حجت االسلام شـریعتی نژاد محمـد‬ ‫کریمـی‪ ،‬احمـد واعظی‪ ،‬علی مالئکه‪ ،‬علـی علیمردانی‪ ،‬جواد‬ ‫مشـکی باف‪ ،‬علـی فخـار و نیکبخـت را به عنـوان مداحـان‬ ‫دهـه اول مراسـم عـزاداری حـرم معرفـی و ابـراز کـرد‪ :‬در اغـاز‬ ‫تمام برنامه ها‪ ،‬مراسم قرائت مجلسی قران با حضور قاریان‬ ‫برجسـته کشـوری دایـر خواهـد بـود و درادامـه احـکام ویـژه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عـزاداری و احـکام پوشـش اسلامی بیـان م ‬ ‫برگزاری محفل شیرخوارگان حسینی‬ ‫وی گفت‪ :‬محفل «شیرخوارگان حسینی» جمعه ‪ 14‬مرداد‬ ‫از سـاعت ‪ ۸‬و محفـل «احلـی من العسـل» پنجشـنبه ‪13‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مـرداد از سـاعت ‪ 10‬در رواق امام خمینـی (ره) برپـا م ‬ ‫مراسم عزاداری ویژه بانوان‬ ‫حجت االسلام شـریعتی نژاد گفـت‪ :‬دراین ایـام مراسـم‬ ‫عـزاداری ویـژه بانوان در رواق حضرت زهرا ؟س؟‪ ،‬دارالحجه و‬ ‫دارالمرحمـه پیش بینـی شـده که دراین مراسـم سـخنرانان‪،‬‬ ‫نهـا از بانـوان هسـتند‪.‬‬ ‫قاریـان قـران و مرثیه خوا ‬ ‫برپایی نشست های پرسمان دینی‬ ‫ی از برنام ههـای فرهنگـی تبلیغـی‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬یکـ ‬ ‫یسـت اسـت کـه‬ ‫ایـن ایـام‪ ،‬نشسـت های پرسـمان دین ‬ ‫بـا موضوعاتـی همچـون «اثـار اجتماعـی امربه معـروف‬ ‫و نهی ازمنکـر»‪« ،‬جوانـان عاشـورایی؛ غیـرت‪ ،‬بصیـرت‪،‬‬ ‫عوامـل ریـزش و رویـش‪ ،‬والیتمـداری»‪« ،‬عـزاداری مطلوب»‬ ‫و «سـیره امام رضـا ؟ع؟ در زنده نگاه داشـتن یـاد و نـام‬ ‫یشـود‪ .‬وی افزود‪ :‬دراین نشسـت ها‬ ‫اباعبداهلل ؟ع؟» برگزار م ‬ ‫کـه از امـروز‪ ،‬هـرروز سـاعت ‪ ۱۸‬در صحـن جمهـوری اسلامی‬ ‫یشـود‪ ،‬چهر ههـای برجسـته دینـی پاسـخگوی‬ ‫برگـزار م ‬ ‫سـواالت حاضـران خواهنـد بـود‪ .‬وی برگـزاری حلقـه معرفت‬ ‫ب هصـورت شـبانه روزی‪ ،‬عـزاداری ویـژه کـودکان در رواق‬ ‫کـودک‪ ،‬پاسـخگویی بـه شـبهات‪ ،‬برپایـی میزهـای خدمـت‬ ‫بـه زائـران‪ ،‬اجـرای برنامـه بـرای گـروه و کاروان هـای زیارتـی و‬ ‫اجرای مراسـم عزاداری ابناء الرضا ؟ع؟ را از دیگر برنامه های‬ ‫معاونـت تبلیغـات اسلامی حـرم مطهـر به مناسـبت دهـه‬ ‫اول محـرم برشـمرد‪ .‬معـاون تبلیغـات اسلامی اسـتان‬ ‫قـدس بابیان اینکـه دراین ایـام محافـل قرانـی متعـددی در‬ ‫یشـود گفـت‪ :‬کرسـی های تلاوت هـرروز‬ ‫حـرم مطهـر برپـا م ‬ ‫قبـل از نمـاز مغـرب در دارالقـران برگـزار می شـود‪ .‬محفـل‬ ‫قرانـی شـب عاشـورا نیـز دیگـر برنامـه قرانی سـت کـه در رواق‬ ‫امام خمینـی (ره) حـرم مطهـر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مراسم عزاداری ویژه زائران غیرایرانی‬ ‫حجت االسلام شـریعتی نژاد همچنیـن از برگـزاری مراسـم‬ ‫عـزاداری بـرای زائـران غیرایرانـی خبـر داد و گفـت‪ :‬مراسـم‬ ‫عضو شورای شهر همدان‪:‬‬ ‫نرخ نامه سرویس مدارس برپایه عدالت باشد‬ ‫رئیـس کمیسـیون فنـی عمرانـی شـورای اسلامی شـهر همـدان گفـت‪« :‬نـرخ‬ ‫سـرویس مدارس باید واقعی‪ ،‬منطقی و برپایه عدالت تدوین شـود و هیچ گونه‬ ‫ابهامـی نداشـته باشـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنا؛ مهدی حیدری در جلسـه کمیسـیون‬ ‫فنـی و عمرانـی شـورای اسلامی شـهر همـدان گفـت‪« :‬تهیـه و تعییـن نـرخ نامه‬ ‫سـرویس مـدارس بـر عهـده مدیریـت شـهری اسـت و انتظـار مـی رود تعرفـه‬ ‫منطقـی تعییـن شـود»‪ .‬وی اضافه کـرد‪« :‬در تدوین نرخ نامه باید شـرایط امروز‬ ‫کرونایـی نیـز مدنظـر قـرار بگیـرد تـا در صـورت اوج گیـری کرونا با مشـکل اختالف‬ ‫هزین ههـا و تعـداد دانش امـوزان مواجـه نشـویم»‪ .‬حیدری با اشـاره به نقش موثر‬ ‫یسـابقه‬ ‫سـرویس مـدارس در کاهـش ترافیـک شـهری افـزود‪« :‬ریشـه ترافیـک ب ‬ ‫سـال تحصیلـی سـال گذشـته خودروهـای تک سرنشـین بـرای سـرویس دانش‬ ‫امـوزان بودنـد»‪ .‬وی بیـان‪« :‬در صـورت فعال بـودن سـرویس مـدارس از تعـداد‬ ‫تـردد خودروهـای تک سرنشـین در سـطح شـهر کـرد جابه جایـی دانش امـوزان‬ ‫کاسـته و متعاقـب ان سـطح ترافیـک نیـز کاهـش می یابـد»‪ .‬رئیـس کمیسـیون‬ ‫حسـازی دریچ ههـای‬ ‫فنـی عمرانـی شـورای شـهر همـدان در ادامـه بـر همسط ‬ ‫منهول سـطح شـهر تا کید کرد و گفت‪« :‬وجود اختالف ارتفاع بین دریچه های‬ ‫منهـول و سـطح اسـفالت معابـر‪ ،‬باعـث ایجـاد مشـکل در تـردد وسـایل نقلیـه و‬ ‫یشـود که به همیـن دلیل شـهرداری باید در عملیات‬ ‫بـروز حـوادث نا گهانـی م ‬ ‫حسـازی دریچـه منهـول فاضلاب‬ ‫اسـفالت ریزی بـا دسـتگاه فینیشـر همسط ‬ ‫عـزاداری دهـه اول محـرم ویـژه زائـران غیرایرانـی در صحـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کوثـر‪ ،‬رواق دارالمرحمـه و صحـن غدیـر برگـزار م ‬ ‫یشـده‪،‬‬ ‫به گفته وی؛ دراین ایام یکی از برنامه های پیش بین ‬ ‫قرائـت ادعیـه و زیارات شـامل زیارت عاشـورا‪ ،‬وارث‪ ،‬حضرت‬ ‫ابوالفضـل ؟ع؟ و جامعـه ائمه المومنیـن خواهـد بـود کـه بـا‬ ‫نوای ملکوتی مداحان و ذا کران اهل بیت ؟ع؟ در صحن ها‬ ‫و رواق هـای حـرم مطهـر برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫پخش زنده محافل عزاداری‬ ‫از شبکه های داخلی و بین المللی‬ ‫شـریعتی نژاد گفـت‪ :‬بـا همـکاری مرکـز ارتباطـات و رسـانه‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی محافـل عـزاداری حـرم مطهـر‬ ‫به صـورت زنـده ازطریـق رسـانه های ملـی و بین المللـی و‬ ‫همچنیـن درگاه اینترنتـی رضـوی تـی وی و فضـای مجـازی‬ ‫بـه ادرس ‪ razavi_aqr_ir‬پخـش خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شـهری را هـم مدنظـر قـرار دهـد»‪ .‬حیـدری بابیان اینکـه از معـدود مشـکالت و‬ ‫ناهنجاری های معابر سـطح شـهر غیر هم سـطح بودن درب دریچه ها و وجود‬ ‫اختلاف ارتفـاع بیـن ایـن عوامـل و سـطح اسـفالت معابـر اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«هم سطح سـازی باعـث از بیـن بـردن نقـاط حادثه خیز در معابر شـهری شـده‬ ‫و بدین وسـیله ایمنـی معابـر باالتـر رفتـه و از حـوادث احتمالـی نیـز جلوگیـری‬ ‫می شـود بـر ایـن اسـاس عملیـات اسـفالت بـا دسـتگاه فینیشـر بایـد به گونـه ای‬ ‫انجـام شـود کـه اختلاف ارتفـاع دریچه هـا بـا سـطح معابـر زیـاد نشـود»‪ .‬وی در‬ ‫ادامـه در بررسـی بودجـه عمرانـی شـهرداری همـدان گفـت‪« :‬طبـق گـزارش‬ ‫معاونـت عمرانی شـهرداری همـدان با توجه به برنامه ریزی هـای صورت گرفته‬ ‫در بودجه سـال جاری در چهار ماه نخسـت امسـال بیش از ‪ ۸۵‬درصد بودجه‬ ‫عمرانـی تعییـن تکلیـف شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه صیانـت و حفاظـت‬ ‫از بیت المـال و امـوال عمومـی یکـی از وظایـف مهـم شهرداری سـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«مدیران شـهری نباید از این موضوع غفلت کنند؛ چرا که عالوه بر حفاظت از‬ ‫امـوال عمومـی‪ ،‬صرفه جویـی در هزینه هـا را هـم بـه دنبـال دارد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ سازه های ابی شوشتر؛ یکی از عجایب جهان باستان‬ ‫انتقاد از واردات اتوبوس های دست دوم‬ ‫یسـت کـه «مـادام دیوالفـوا» از‬ ‫عنـوان بزرگ تریـن مجموعـه صنعتـی پیـش از انقلاب صنعتـی‪ ،‬وصف ‬ ‫سـازه های حیرت انگیـز و اعجـاب اوری کـه در شوشـتر دیـده اسـت در سـفرنامه خـود اورده اسـت‪.‬‬ ‫اغراق امیـز نخواهـد بـود ا گـر سـازه های ابـی شوشـتر را یکـی از عجایـب جهـان باسـتان بدانیـم‪.‬‬ ‫مجموع هسـازه های ابی شوشـتر شـامل بخش های مختلفی مانند پل ها‪ ،‬بندها‪ ،‬اسـیاب ها‪ ،‬ابشـارها‪،‬‬ ‫کانال ها‪ ،‬سـیکا (محلی جهت اسـتراحت و تفریح) و تونل های عظیم هدایت اب اسـت‪ .‬در طول زمان‬ ‫نهـا بـا نـام نظـام ابـی‬ ‫نسـازه از بین رفتـه و از میـان انچـه باقـی مانـده‪ ،‬تعـدادی از ا ‬ ‫بسـیاری از اجـزای ای ‬ ‫تاریخـی شوشـتر‪ ،‬در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو بـا شـماره ‪ ۱۳۱۵‬بـه ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫در نشست بازرگانان کردستان های ایران و عراق تاکید شد؛‬ ‫عرضه کاالهای تقلبی؛ دشمن توسعه صادرات‬ ‫عرضـه کاالهـای تقلبـی در بازارهـای خارجـی ازجملـه‬ ‫اقلیـم کردسـتان عـراق توسـط تعـدادی از شـرکت های‬ ‫داخلـی عامـل بی اعتمـادی و عدم اطمینـان بـه تولیـدات‬ ‫یکـه نایب رئیـس اتـاق‬ ‫کشـورمان شـده اسـت به گونه ا ‬ ‫بازرگانـی سـلیمانیه عرضـه چنیـن کاالهایـی را دشـمن‬ ‫اقتصاد و صادرات خواند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ یکی از مهم ترین‬ ‫تهـای کردسـتان داشـتن مـرز مشـترک بـا کشـور‬ ‫ظرفی ‬ ‫عراق اسـت که این مهم منجر به ایجاد و توسـعه مرزهای‬ ‫اسـتان ازجملـه مـرز بین المللـی باشـماق و سـیرانبند بانـه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وجـود ایـن ظرفیـت زمینـه ایجـاد منطقـه‬ ‫ن منطقـه‬ ‫ویـژه اقتصـادی بانـه را فراهـم کـرده و عالوه برایـ ‬ ‫ازاد تجـاری صنعتـی بانـه‪ -‬مریـوان هـم درحال ایجـاد‬ ‫نطـرح ویـژه و مهـم‬ ‫اسـت کـه بـا تکمیـل و راه انـدازی ای ‬ ‫سـرمایه گذاری و تولیـد در منطقـه رونـق خواهـد گرفـت؛‬ ‫این اقـدام نه تنهـا در اقتصـاد کردسـتان بلکـه در اقتصـاد‬ ‫تهـا‬ ‫کل کشـور تاثیـر بسـزایی خواهـد داشـت‪ .‬ایـن ظرفی ‬ ‫موجـب شـده ارتباطـات در بخـش تجـاری و بازرگانـی‬ ‫بیـن طرفیـن ایجـاد شـود و درراسـتای حفـظ و تقویـت‬ ‫یهـای‬ ‫ارتباطـات تجـاری و معرفـی و شناسـاندن توانمند ‬ ‫تولیدکنندگان اسـتان هرسال به همت نهادهای مختلف‬ ‫تهـای تجـاری‬ ‫ازجملـه اتـاق بازرگانـی سـنندج هیئ ‬ ‫از اقلیـم کردسـتان عـراق بـه کردسـتان ایـران دعـوت‬ ‫یشـوند‪ .‬ازاین ظرفیـت مـرز مشـترک نه تنهـا کردسـتان‬ ‫م ‬ ‫مجـوار ان نیـز بی نصیـب نماندنـد‬ ‫بلکـه اسـتان های ه ‬ ‫یکـه در اواخـر خـرداد امسـال احمـد محمـود؛‬ ‫به گونه ا ‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اسـتان حلبچه اقلیم کردسـتان عراق‬ ‫در نشسـت توسـعه اقتصـادی و تجـاری اسـتان همـدان‬ ‫تهـای سـرمایه گذاری‬ ‫شـرکت کـرد و در ان بـا ظرفی ‬ ‫دراین اسـتان اشـنا شـد و درمـورد پتانسـیل های‬ ‫سـرمایه گذاری در اقلیـم کردسـتان مطالبـی را بیـان کـرد‪.‬‬ ‫به دعـوت اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی‬ ‫سـنندج هیئت تجاری‪ -‬بازاریابی از اقلیم کردسـتان عراق‬ ‫بـه کردسـتان ایـران امدنـد تا نشسـت هایی با شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و فنـاور‪ ،‬مدیـران دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫و فعـاالن اقتصـادی داشـته باشـند‪ .‬نخسـتین نشسـت‬ ‫ایـن هیئـت بـا شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور اسـتان‬ ‫کردسـتان بـود کـه در سـالن جلسـات پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫تهـا و‬ ‫اسـتان تشـکیل؛ و در ان عالو هبـر معرفـی ظرفی ‬ ‫نهـا‪ ،‬بـه مشـکالت تجـاری و‬ ‫یهـای دانش بنیا ‬ ‫توانمند ‬ ‫بازرگانـی بیـن طرفیـن هم اشـاره شـد کـه یکـی از مهم ترین‬ ‫نهـا عرضـه کاالی بی کیفیـت و تقلبـی توسـط تعـدادی از‬ ‫ا ‬ ‫شـرکت های ایرانـی در اقلیـم کردسـتان عـراق بـود‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه توانمندی های ایران‬ ‫در اقلیم کردستان عراق‬ ‫عضـو هیئت رئیسـه اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و‬ ‫کشـاورزی سنندج دراین نشست گفت‪ :‬دراین سفر هیئت‬ ‫تجـاری و بازاریابـی اقلیـم کردسـتان عراق درصدد هسـتیم‬ ‫یهـای کردسـتان ایـران در بخـش‬ ‫امکانـات و توانمند ‬ ‫سـاختمان و مصالـح سـاختمانی و فعالیـت شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان را معرفـی کنیـم‪ .‬فـاروق کیخسـروی از‬ ‫یهـای شـرکت های ایرانـی‬ ‫برپایـی نمایشـگاه توانمند ‬ ‫نهـا در اقلیـم کردسـتان عـراق خبـر‬ ‫به ویـژه دانش بنیا ‬ ‫داد و افـزود‪ :‬ایـن نمایشـگاه قـرار شـده در پاییـز امسـال‬ ‫در سـلیمانیه برپـا شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬قبـل از شـیوع کرونـا‬ ‫به دنبـال ایجـاد مرکـز تجـاری دائمـی در یکـی از شـهرهای‬ ‫مـرزی اسـتان بودیـم کـه وجـود ایـن بیمـاری دراین اقـدام‬ ‫تاخیـری ایجـاد کـرد ولـی حـال مـکان ان مشـخص شـده‬ ‫تهـای شـرکت های تولیدی‬ ‫اسـت و بـا راه انـدازی ان فعالی ‬ ‫اسـتان را معرفـی خواهیـم کـرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اقلیم کردسـتان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫عض ــو مجم ــع نماین ــدگان ته ــران در مجل ــس باانتق ــاداز‬ ‫واردات اتوبوس هـــای دســـت دوم توســـط شـــهرداری‬ ‫تهـــران‪ ،‬گفـــت‪« :‬شـــهرداری بایـــد پیرامـــون منط ــق و‬ ‫دلیـــل ورود ایـــن اتوبوس هـــا ازنظـــر کمیـــت‪ ،‬کیفی ــت‪،‬‬ ‫نح ــوه بازپرداخ ــت‪ ،‬عم ــر ن ــاوگان‪ ،‬می ــزان س ــامت ن ــاوگان‬ ‫سه ــای تولی ــد‬ ‫واردات ــی و مزای ــای ان ه ــا نس ــبت ب ــه اتوبو ‬ ‫یخ ــواه‬ ‫داخ ــل توضیحات ــی ارائ ــه ده ــد»‪ .‬س ــید عل ــی یزد ‬ ‫درم ــورد خری ــد ‪ 200‬دس ــتگاه اتوب ــوس دســت دوم توس ــط‬ ‫ش ــهرداری از جوام ــع اروپای ــی‪ ،‬گف ــت‪« :‬شایس ــته نیس ــت‬ ‫دســتگاه های حا کمیتــی نســبت بــه اســتفاده از تولیــدات‬ ‫داخلـــی بی توجـــه باشـــند؛ بنابرایـــن شـــهرداری ته ــران‬ ‫نه ــزار‬ ‫بای ــد به عن ــوان س ــازمانی تاثیرگ ــذار ب ــا تی ــراژ چندی ‬ ‫ً‬ ‫اتوبــوس کــه معمــوال بیــش از ‪ ۴۰۰۰‬اتوبــوس در ســرویس و‬ ‫چندصــد اتوبــوس هــم در خــط انتظــار‪ ،‬تعمیــر و بازســازی‬ ‫دارد ازجه ــت اصول ــی مطل ــوب اس ــت از تولی ــدات داخل ــی‬ ‫اس ــتفاده کن ــد»‪ .‬نماین ــده م ــردم ته ــران‪ ،‬ش ــمیرانات‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫اسالمش ــهر و پردی ــس در مجل ــس‪ ،‬گف ــت‪« :‬ش ــاید گفت ــه‬ ‫شــود کــه ظرفیــت تولیــد داخلــی در کوتاه مــدت این میــزان‬ ‫سه ــای واردات ــی‬ ‫ته ــای ای ــن اتوبو ‬ ‫نب ــوده ی ــا حت ــی قیم ‬ ‫نســـبت بـــه اتوبوس هـــای تولیـــد داخلـــی ارزان تـــر ب ــوده‬ ‫ی ــا ازنظ ــر تکنول ــوژی از مزایای ــی برخ ــوردار باش ــند ک ــه رف ــاه‬ ‫شــهروندان را بیشــتر تامیــن کنــد امــا به هرصــورت توصیــه‬ ‫می کنیـــم حتی المقـــدور از تولیـــدات داخلـــی اســـتفاده‬ ‫کنن ــد مگراینک ــه اضط ــراری ب ــوده و ام ــکان تهی ــه اتوب ــوس‬ ‫در کوتاه م ــدت وج ــود نداش ــته باش ــد»‪.‬‬ ‫رشد صنعت‬ ‫با افتتاح مرکز مهارت اموزشی‬ ‫عـراق دیگـر همچـون سـنوات قبـل فقـط واردکننـده‬ ‫یپـردازد و خواهـان‬ ‫کاالهـا نیسـت و خـود بـه امـر تولیـد م ‬ ‫سـرمایه گذاری و بهره منـدی از دانـش و تکنولـوژی روز‬ ‫دنیاسـت‪ .‬کیخسـروی ادامـه داد‪ :‬یکـی از مهم تریـن موانـع‬ ‫و مشـکالت پیـش روی سـرمایه گذاری در اقلیـم کردسـتان‬ ‫فراهـم نبـود زیرسـاخت هایی ماننـد بـرق و گاز کـه از‬ ‫نیازهـای اصلـی ایجـاد کارخان ههـا ب هشـمار مـی رود‪ ،‬اسـت‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه مسـائل بانکـی و بیمـه هـم تا کنـون در‬ ‫اقلیـم کردسـتان ب هطـور مطلـوب اجرایـی نشـده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫وجـود منطقـه ویژه اقتصادی بانه که دارای همه امکانات‬ ‫و زیرسـاخت های موجـود اسـت فرصـت ارزشـمندی بـرای‬ ‫سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران اقلیم کردستان عراق‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫لزوم برخورد ایران با عرضه کنندگان‬ ‫کاالی تقلبی و بی کیفیت در بازارهای خارجی‬ ‫نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی سـلیمانیه هـم دراین نشسـت‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬در ایران تفکر و برداشـت نادرسـتی از اینکه‬ ‫در اقلیـم کردسـتان کاالی ُترکـی بـه ایرانـی ترجیـح داده‬ ‫یشـود‪ ،‬ایجـاد شـده اسـت‪ .‬یاسـین رحیـم فـرج گفـت‪:‬‬ ‫م ‬ ‫یهـا موردحمایـت‬ ‫به توصیـه مرحـوم مـام جلال کـه ایران ‬ ‫و پشـتیبانی قـرار گیرنـد زیـرا در دوره ای تنهـا حامـی مـا‬ ‫بودنـد‪ ،‬همواره سـعی کردیـم در حوزه های مختلف به ویژه‬ ‫تجـاری و بازرگانـی همـکاری مطلوبـی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه مشـکلی کـه بـا شـرکت های تولیـدی‬ ‫ایرانـی دارنـد تنهـا مربـوط بـه کیفیـت تولیـدات ان هاسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در تجـارت عالو هبـر کیفیـت‪ ،‬بسـته بندی و عمـل‬ ‫بـه قراردادهـا بسـیار حائزاهمیـت اسـت ولـی شـرکت های‬ ‫ایرانـی در ایـن سـه مورد بسـیارضعیف عمـل می کننـد‪.‬‬ ‫نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی سـلیمانیه گفـت‪ :‬بـا مسـئوالن‬ ‫ایرانـی در نشسـت های مختلـف گفت وگـو و بیـان کردیـم‬ ‫کهـای مـا ا کتیـو نیسـتند و ان ها اعلام کردند بـا حواله‬ ‫بان ‬ ‫هـم ماننـد بانـک برخـورد می کنیـم و مشـکلی دراین راسـتا‬ ‫نداریـم‪ .‬رحیـم فـرج بااشـاره به اینکه نخسـتین کشـوری که‬ ‫اقلیـم کردسـتان عـراق در حوزه تجـارت با ان کار کـرد ایران‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت هایی که جنس تقلبی را صادر می کنند‬ ‫دشـمن ایران هسـتند زیرا به اعتبار تولید این کشـور ضربه‬ ‫می زننـد‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬سـازمان توسـعه تجـارت و وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت ایـران و دیگـر نهادهـای حـوزه‬ ‫یکـه اقـدام بـه عرضه تولید‬ ‫اقتصـاد این کشـور بایـد بـا افراد ‬ ‫و کار تقلبـی در سـایر کشـورها می کننـد برخـورد کننـد‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬هـر بـازرگان و تاجـر و سـرمایه گذاری کـه ازطرف‬ ‫اتـاق بازرگانـی سـنندج بـه مـا معرفـی شـود مورداسـتقبال‬ ‫و حمایـت قـرار می گیـرد‪ .‬وی گفـت‪ :‬سـرمایه گذاران‬ ‫ایرانـی بایـد بداننـد در اقلیـم کردسـتان عـراق بـاران پـول‬ ‫یبـارد کـه بخواهنـد بعـد از مـدت کوتاهـی اقامـت در‬ ‫نم ‬ ‫ان چمدان هایشـان را پـر از پـول کننـد و برگردنـد بلکـه‬ ‫بایـد به بهترین نحـو کار کننـد و زحمـت بکشـند تـا درامـد‬ ‫و سـود مطلـوب به دسـت اورنـد‪ .‬مـا از سـنندجی ها نحـوه‬ ‫برپایـی نمایشـگاه های تولیـدات در حوزه هـای مختلـف را‬ ‫یـاد گرفتیـم و ا کنـون هـم نهایـت همـکاری را بـرای برپایـی‬ ‫نمایشـگاهی در سـلیمانیه خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫تولیدات شرکت های دانش بنیان کردستان‬ ‫تضمین شده است‬ ‫معـاون پـارک علـم و فنـاوری کردسـتان هـم دراین نشسـت‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬توسـط پـارک علـم و فنـاوری اسـتان بـه‬ ‫تولیدکننـدگان راهنمایـی و مشـاوره الزم ارائـه می شـود تـا‬ ‫کاالی با کیفیـت و قابل رقابـت در بازارهـای خارجی را تولید‬ ‫کنند‪ .‬محمدی بااشـاره به وجود ‪ ۱۱۰‬شـرکت دانش بنیان و‬ ‫فناور در پارک علم و فناوری استان‪ ،‬افزود‪ :‬دراین شرکت ها‬ ‫محصـوالت با کیفیـت و قیمـت مناسـب و دارای نـواوری‬ ‫یشـود کـه پـارک علـم و فنـاوری تولیـدات ایـن‬ ‫تولیـد م ‬ ‫شـرکت ها را تضمیـن می کنـد‪ .‬وی بابیان اینکه بـر تولیدات‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪ :‬کیفیـت و قیمـت‬ ‫ایـن شـرکت ها نظـارت م ‬ ‫محصوالت شرکت های دانش بنیان و فناور تحت حمایت‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری اسـتان را تضمیـن می کنیـم‪ .‬معـاون‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری کردسـتان ادامـه داد‪ :‬به دلیل اینکـه‬ ‫برخـی شـرکت های ایرانـی در گذشـته کاالی بی کیفیـت و‬ ‫با قیمت نامناسـب را در اقلیم کردسـتان ارائه کردند حال‬ ‫بسیاری از تجار و بازرگانان این منطقه اعتماد و اطمینانی‬ ‫نسبت به کیفیت کاالهای شرکت های تولیدی ما ندارند‪.‬‬ ‫محمـدی یـاداور شـد‪ :‬ا کنـون شـرایط بسـیارمتفاوت شـده‬ ‫و در گذشـته ا گـر شـرکتی بـدون داشـتن شناسـنامه کاری‬ ‫مشـخص و حمایـت و تاییـد نهـاد علمـی اقـدام بـه عرضـه‬ ‫یکـرد امـروزه شـرکت های‬ ‫محصـوالت بی کیفیـت خـود م ‬ ‫دانش بنیان با تاییدیه رسـمی و ثبت اختراعاتشـان اقدام‬ ‫بـه تولیـد و عرضه تولیداتشـان می کننـد‪ .‬وی یاداور شـد‪ :‬با‬ ‫همـکاری اتـاق بازرگانـی سـنندج شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫اسـتان را بـه اقلیـم کردسـتان معرفی می کنیم تـا تکنولوژی‬ ‫خـود را منتقـل کننـد و درصورت نیـاز هـم اقـدام بـه ارائـه‬ ‫امـوزش بـه متقاضیـان کننـد‪ .‬دراین نشسـت تعـدادی‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان هـم بـه معرفـی دانـش و‬ ‫توانمنـدی خـود پرداختنـد‪.‬‬ ‫مرکـــز مدیریـــت مهارت امـــوزی و مشـــاوره شـــغلی در‬ ‫دانشـــگاه ازاد واحـــد یـــادگار امام خمینـــی (ره) شـــهرری‬ ‫بـــا حضـــور حمیـــد زمانـــی؛ معـــاون اســـتاندار ته ــران و‬ ‫فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان ری‪ ،‬میمن ــت اب ــادی؛ مع ــاون‬ ‫توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان فنی وحرف ـه ای کشــور‪،‬‬ ‫نریمانــی راد؛ رئیــس واحــد و جمعــی از معاونیــن ســازمان‬ ‫فنی وحرفــه ای ته ــران و مس ــئولین دانش ــگاهی افتت ــاح و‬ ‫راه ان ــدازی ش ــد‪ .‬حمی ــد زمان ــی دراین مراس ــم بااش ــاره به‬ ‫ظرفیت هـــای شهرســـتان گفـــت‪« :‬ری‪ ،‬از کهن تری ــن‬ ‫شــهرهای باســتانی ایــران بــوده و درطول تاریــخ از اهمیــت‬ ‫فراوانـــی برخـــوردار اســـت و رجـــال سیاســـی و عالم ــان‬ ‫مســلمان بســیار نظیــر ابوالفتــوح رازی‪ ،‬محمــد بــن زکریــای‬ ‫رازی‪ ،‬شـــیخ صـــدوق در ان پـــروش یافته انـــد»‪.‬‬ ‫تحقق الحاق حوزه ها و پایگاه های بسیج‬ ‫قیامدشت‪ ،‬به سپاه ری‬ ‫س ــرهنگ قنب ــری؛ فرمان ــده س ــپاه ری گف ــت‪« :‬بس ــیج در‬ ‫همــه عرصه هــا اعــم از دفاعــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪،‬‬ ‫ورزش ــی‪ ،‬اجتماع ــی‪ ،‬عم ــران‪ ،‬ابادان ــی و سیاس ــی همیش ــه‬ ‫ایف ــای نق ــش ک ــرده؛ پ ــس ب ــا پیگیری ه ــای به عمل ام ــده‬ ‫حوزه هـــا و پایگاه هـــای بســـیج شـــهر قیامدشـــت ک ــه‬ ‫پیش ازایــن زیرمجموعــه ســپاه تهــران بــزرگ بــود تحویــل‬ ‫ســپاه ری شــد‪ .‬در روزهــای اینــده ایــن تغییــر در حوزه هــا‬ ‫و پایگاه هـــای بســـیج خاورشـــهر نیـــز صـــورت خواه ــد‬ ‫پذیرف ــت»‪.‬‬ ‫برگزاریهمایشمسئولین‬ ‫ِ‬ ‫هیئت هایمذهبی‬ ‫همایــش مســئولین هیئت هــای مذهبــی شهرســتان ری‬ ‫بـــا حضـــور مســـئولین هیئت هـــای مذهبـــی و مداح ــان‬ ‫ش ــهرری ب ــا س ــخنرانی حجت االسالم والمس ــلمین قاض ــی‬ ‫عســـگر؛ تولیـــت اســـتان مقـــدس حضـــرت عبدالعظی ــم‬ ‫حس ــنی؟ع؟ برگ ــزار ش ــد‪ .‬وی گف ــت‪« :‬وظیف ــه مس ــئولین‬ ‫هیئت هـــای مذهبـــی حفـــظ تشـــیع و فرهنـــگ اس ــام‬ ‫و توســـعه محبـــت و عشـــق بـــه اهل بیـــت ؟ع؟ اس ــت؛‬ ‫کاری کنیـــم کـــه همـــه اقشـــار به ویـــژه جوانـــان در ای ــن‬ ‫مجالـــس حضـــور فعالـــی داشـــته باشـــند‪ .‬مجال ــس‬ ‫ع ــزاداری امام حس ــین ؟ع؟ بای ــد ط ــوری برق ــرار ش ــود ک ــه‬ ‫موجـــب حفـــظ فرهنـــگ جهـــاد و مبـــارزه بـــا دش ــمنان‬ ‫باشــد»‪ .‬تولیــت اســتان حضــرت عبدالعظیــم حســنی ؟ع؟‬ ‫بااشــاره به فرهنــگ و ســابقه عــزاداری در اســام اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬حضــرت زهــرا؟س؟ بــا گریــه و عــزاداری بــه مبــارزه‬ ‫پرداخـــت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رایگان‬ ‫اگهی‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 10‬مرداد ‪ / 1401‬شماره ‪409‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫هلند؛ دوچرخه دوست ترین کشور جهان‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ـاداور «دوچرخـه» اسـت؛‬ ‫نـام «هلنـد» ی ِ‬ ‫ل‬ ‫همان قدر کـه اسـیاب بـادی‪ ،‬گل ال لـه و صنـد ‬ ‫ـان شـنوندگان تداعـی می کنـد‪.‬‬ ‫چوبـی را در اذه ِ‬ ‫البتـه به این معنا نیسـت که اسـتفاده از دوچرخـه‬ ‫ـوان وسـیله تـردد روزانـه‪ ،‬تنهـا مختـص بـه‬ ‫به عن ِ‬ ‫ایـن کشـور باشـد؛ دسـت کم در جغرافیـای اروپـا‪،‬‬ ‫دوچرخ هسـواری‪ ،‬یـک شـیوه حمل ونقـل رایـج‬ ‫ً‬ ‫یهـای حاضـر در‬ ‫اسـت‪ .‬تقریبـا ‪60‬درصـد از هلند ‬ ‫ـنجی « گـزارش جهان ِـی مصـرف» (انجام گرفتـه‬ ‫نظرس ِ‬ ‫توسـط کارشناسـان ‪ Statista‬در سـال ‪)2021‬‬ ‫عنـوان کرده انـد کـه بـرای رسـیدن بـه مقاصـد‬ ‫خـود‪ ،‬هفتـه ای دوبـار یـا بیشـتر‪ ،‬از دوچرخـه‬ ‫ی ایدئـال بـرای‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪« .‬هلنـد»‪ ،‬کشـور ‬ ‫یسـت و ایـن‪ ،‬تنهـا به علـت وجـود‬ ‫دوچرخه سوار ‬ ‫اب وهـوای معتـدل و مناظـر جذابـش نیسـت؛‬ ‫بلکـه ناشـی از ایجـاد و توسـعه زیرسـاخت های الزم‬ ‫یشـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬مسـیرهای‬ ‫بـرای این امـر نیـز م ‬ ‫خـاص دوچرخـه حتـی در حومـه بسـیاری از‬ ‫شـهرهای انجـا نیـز وجـود دارد‪ .‬در بیـن کشـورهایی‬ ‫کـه ب هشـکل منتخـب در اینفوگرافیـک ایـن هفتـه‬ ‫نهـا اشـاره شـده؛ «المـان» و «هنـد» نیـز‬ ‫بـه ا ‬ ‫ـود ‪36‬درصـد از عاشـقان اسـتفاده‬ ‫هـردو بـا وج ِ‬ ‫از دوچرخـه در رفت وامدهـای روزانـه‪ ،‬در صـدر‬ ‫جـدول می ایسـتند‪« .‬افریقـای جنوبـی» و «ایـاالت‬ ‫متحـده» دو نـام انتهای ِـی فهرسـت هسـتند کـه در‬ ‫نهـا میـزان محبوبیـت دوچرخـه در پائین تریـن‬ ‫ا ‬ ‫سـطح قـرار دارد؛ به ترتیـب‪ 14 :‬و ‪13‬درصـد! که البته‬ ‫به علـت امکانـات حداقل ِـی موجـود بـرای این گونـه‬ ‫یتـوان تنها به‬ ‫کاربـری در این کشـورها نیـز بـوده و نم ‬ ‫عدم تمایل مردم دراین امر اشـاره کرد‪ .‬گرچه برخی‬ ‫از تحلیلگـران نیـز معتقدنـد؛ رابطـه زیرسـاخت ها و‬ ‫اسـتقبال دراین ماجـرا رابطـه ای دوسـویه اسـت و‬ ‫کنارهم رشـد کنند تا فرهنگ اسـتفاده از‬ ‫هردو باید ِ‬ ‫دوچرخـه در ترافیـک جوامـع‪ ،‬نهادینـه شـود‪.‬‬ ‫هلند‬ ‫المان‬ ‫هند‬ ‫سوئد‬ ‫فنالند‬ ‫برزیل‬ ‫سوئیس‬ ‫ایتالیا‬ ‫چین‬ ‫اسپانیا‬ ‫روسیه‬ ‫فرانسه‬ ‫کانادا‬ ‫بریتانیا‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫امریکا‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫د ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫د ا ‬ ‫د کتر مهر ‬ ‫د بیر‪ :‬‬ ‫د یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سر ‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬م ‬ ‫صاح ‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪ 307‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪ 66555202 :‬چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا د مهر‪ ،‬بع ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 408

هفته نامه سرافرازان 408

شماره : 408
تاریخ : 1401/05/03
هفته نامه سرافرازان 407

هفته نامه سرافرازان 407

شماره : 407
تاریخ : 1401/04/26
هفته نامه سرافرازان 405

هفته نامه سرافرازان 405

شماره : 405
تاریخ : 1401/04/13
هفته نامه سرافرازان 404

هفته نامه سرافرازان 404

شماره : 404
تاریخ : 1401/04/06
هفته نامه سرافرازان 403

هفته نامه سرافرازان 403

شماره : 403
تاریخ : 1401/03/30
هفته نامه سرافرازان 402

هفته نامه سرافرازان 402

شماره : 402
تاریخ : 1401/03/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!