هفته نامه سرافرازان شماره 397 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 397

هفته نامه سرافرازان شماره 397

هفته نامه سرافرازان شماره 397

‫هفته نامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 7/1401‬شوال ‪ 9 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 397‬تومان‬ ‫هوتنشکیبا؛‬ ‫محبوب ترین‬ ‫بچه بددهن این روزها!‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫هوتنشکیبا؛محبوب ترین«بچه»بددهناین روزها!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫یتــوان و نبایــد در موفقیــت نادیــده گرفت؛ اما ســهم «شــانس»‬ ‫ا گرچــه تــاش فــردی را نم ‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یتــوان گاه در قالــب یــک «اشــنایی» تعبیــر‬ ‫همیشــه محفــوظ اســت‪ .‬البتــه شــانس را م ‬ ‫یشــان تغییــر کــرده‬ ‫یکــه در پـ ِـی اشناشــدن بــا شــخصی یــا گروهــی‪ ،‬مســیر زندگ ‬ ‫کــرد و ازاین منظــر کــم نبوده انــد افراد ‬ ‫یــا در همــان مســیر قبلــی‪ ،‬چنــد گام جهــش کرده انــد؛ و این گونــه‪ ،‬اتفاقــی را کــه شــاید ســال ها دوندگــی الزم داشــته‪،‬‬ ‫نهــم از نــوع اشــنایی اش‪ ،‬بی تردیــد تاثیرگــذار‬ ‫کشــبه رقــم زده انــد‪ .‬درمــورد «هوتــن شــکیبا» نیــز ایــن عنصـ ِـر شــانس؛ ا ‬ ‫ی ‬ ‫ً‬ ‫بــوده اســت‪ .‬قصــد ندار یــم بگوییــم کــه او «شانســی» به این میــزان از موفقیــت دســت یافتــه؛ کــه قطعــا ادعایــی‬ ‫ً‬ ‫یو‬ ‫یشــود اثربخشـ ِـی اشــنای ‬ ‫نادرســت و حتــی ســاده انگارانه و ب ـه دوراز رعایــت انصــاف اســت؛ امــا واقعــا مگــر م ‬ ‫تهــا در‬ ‫ـری شــهرت او نــزد عامــه مخاطبــان نادیــده گرفــت؟ شــکیبا مد ‬ ‫همــکاری بــا «ســروش صحــت» را در اوج گیـ ِ‬ ‫عرصــه تئاتــر‪ ،‬خــوش درخشــیده بــود کــه وارد «لیسانسـه ها» شــد؛ امــا چندنفــر چهــره او را می شــناختند؟ حتــی حــاال‬ ‫ـت شــخصیت «بچــه» در «مهمونــی» باعــث شــده تــا عــده بیشــتری بــه او توجــه نشــان دهنــد و از توانایــی‬ ‫کــه محبوبیـ ِ‬ ‫ویــژه اش در صداپیشــگی ســخن می راننــد‪ ،‬شــاید چندســال پیش نه تنهــا نمی دانســتند او به جــای دو کارا کتــر‬ ‫ً‬ ‫«دیبــی» و «خونه بغلــی» در مجموعــه پرطرفــدار «کاله قرمــزی» حــرف مـی زد؛ و احتمــاال خیلــی هــم برایشــان مهم نبود‬ ‫یســت! امــا «حبیــب» در «لیسانسـه ها» چنــان غوغایــی بـه راه انداخــت کــه بی بروبرگرد‬ ‫کــه ایــن هوتــن شــکیبا چه کس ‬ ‫یکــی از علــل موفــق هرســه فصــل ایــن ســریال تلویزیونــی‪ ،‬وجــود «او» بــود‪.‬‬ ‫یادم اسـت معلم کالس چهارم (اقای قمری) روزی سـر کالس امد و گفت که چه کسـی برای دهه فجر‬ ‫برنامه دارد؟ ان زمان فعالیت های فرهنگی یک هفته در ایام فجر بود‪ .‬چند نفری دسـت بلند کردند؛‬ ‫امـا نمی دانـم چطـور شـد کـه معلـم بـه مـن گفت هوتن تـو چی؟! مـن هم گفتم فقط نمایـش عبدلی و‬ ‫اوسـتا را بلدم! یادم اسـت چهارم ابتدایی سـر صف‪ ،‬عبدلی و اوسـتا را اجرا کردم‪ .‬یکی از دوسـتان هم‬ ‫گفـت می توانـد اوسـتا باشـد؛ کـه او هـم بعدهـا وارد تئاتـر شـد ‪ ...‬این هـا را هوتن شـکیبا در مصاحبه ای‬ ‫چگونگـی ورودش به عرصه نمایش پـرده بـردارد‪ .‬او هنوز‬ ‫مفصـل بـا فریـدون جیرانـی عنـوان کـرده تـا از‬ ‫ِ‬ ‫بـه ‪40‬سـالگی نیـز نرسـیده؛ بااین حـال‪ ،‬معلوم اسـت مسـیرش را از همان زمان درسـت انتخاب کـرده و‬ ‫ا گـر ذره ای در ایـن شـک داریـد‪ ،‬کافی سـت بـه فهرسـت تقدیرهـا و جوایـزی کـه تا کنـون نصیـب بـرده‪،‬‬ ‫نگاهـی بیندازیـد؛ حتـی بانگاهی بـه فیلم هایی که طی سـال های اخیر بـازی کرده‪ ،‬می تـوان فهمید او‬ ‫چنـد مـرده حلاج اسـت‪ .‬او در ادامـه همـان مصاحبـه گفتـه بـود‪« :‬در راهنمایی‪ ،‬در تئاتر‪ ،‬بسـیار فعال‬ ‫بـودم و سـرگروه تئاتـر مدرسـه شـدم‪ .‬از معلمـان ان زمـان و معلم پرورشـی ام‪ ،‬خیلی متشـکرم؛ چـون در‬ ‫مسـیری کـه مـن االن هسـتم‪ ،‬خیلـی کمـک کردنـد و مـن را بسـیار تشـویق می کردنـد‪ .‬هیچ وقـت یـادم‬ ‫نمـی رود معلـم زبانـم (اقـای شـاه غیبی) می گفـت؛ بچه هـا درس را خـوب گـوش بدهیـد و ا گـر زود تمـام‬ ‫ً‬ ‫شـود‪ ،‬یک ربـع اخـر می گـذارم هوتـن‪ ،‬تئاتـر اجـرا کنـد؛ و بچه هـا نیـز ذوق داشـتند!» احتمـاال او ان روزها‬ ‫ـیرینی خاصـی در نـوع اجـرا داشـته کـه بچه هـای هم سن وسـالش را چنیـن به وجـد مـی اورد‪.‬‬ ‫نیـز ش ِ‬ ‫لحـن حـرف زدن «حبیـب» در «لیسانسـه ها» تـوام بـا نـوع نگاه هـا چنـان او را از بسـیاری کارا کترهـای‬ ‫تئاتـری اش جـدا می کـرد کـه باورکردنـی نبـود‪ .‬سـروش صحـت پیش تـر در مجموعه هـای «پژمـان» و‬ ‫«سـاختمان پزشـکان» نیـز اسـتعدادهایی ماننـد پژمـان جمشـیدی و بهنـام تشـکر را رو کـرده بـود و‬ ‫ روی سـکه هنرش را‬ ‫نبـار در تیـم دوست‬ ‫ای ‬ ‫ داشـتنی «لیسانسـه ها» بـه هوتن شـکیبا فرصتی داد تـا ان ِ‬ ‫ِ‬ ‫به نمایش بگذارد و این بازیگر جوان نیز از همین فرصت‪ ،‬یک اسـتثنا سـاخت و خودش را ب هسـرعت‬ ‫ً‬ ‫بـاال کشـید‪ .‬جالب انکـه او اصلا قصـد نداشـت دراین مجموعـه بـازی کنـد! چـرا؟ پاسـخ می دهـد‪:‬‬ ‫نبـاری بـود‬ ‫«ترجیحـم تلویزیـون نبـود؛ به خاطـر کیفیـت کارهـای ان‪ .‬فکـر می کنـم سـومین یـا چهارمی ‬ ‫کـه از سـروش صحـت پیشـنهاد کار داشـتم و هر بـار به بهانـه ای نمی رفتـم‪ .‬لیسانسـه ها را هـم گفتـم‬ ‫نمی ایـم؛ امـا پنج قسـمت فیلم نامـه بـه مـن داد کـه بخوانـم و وقتـی خوانـدم‪ ،‬خیلـی خوشـم امـد و‬ ‫به نظرم ایمان صفایی و سـروش صحت بی نظیر نوشـتند‪ .‬دیدم دلم نمی اید که این نقش را دیگری‬ ‫بـازی کنـد؛ چرا کـه ویژگی هـای خاص و جالبی داشـت؛ ازاین رو‪ ،‬با ترس و ریسـک خیلی زیاد‪ ،‬اولین کار‬ ‫نصیب این سریال و دنباله هایش شد‪ ،‬نام هوتن‬ ‫تلویزیونی ام را انجام دادم»‪ .‬با موفقیت بسیاری که‬ ‫ِ‬ ‫بـازی او زمانی برای‬ ‫شـکیبا بیشـتر در دهـان مخاطبـان گشـت و او وارد حیطه هـای تازه تر شـد‪ .‬قـدرت ِ‬ ‫سینمایی «شبی که ماه کامل شد» یک تغییر ژانر اساسی را‬ ‫مخاطبان پرتعدادتری محرز شد که در‬ ‫ِ‬ ‫تجربه کرد‪ .‬او دراین ساخته «نرگس ابیار» یک باره همه تصوری که از «حبیب» در ذهن مخاطبانش‬ ‫در ذهـن مانـده بـود را ویـران کـرد و سـازه ای جدیـد از یـک شـخصیت‪ ،‬بنـا کـرد؛ نقـش «عبدالحمیـد‬ ‫ریگی» (برادر عبدالمالک ریگی) ان قدر پر افت وخیز و متفاوت بود که به نظر نمی رسـید‪ ،‬بازیگری که‬ ‫پیش تر ؛ ا گرچه در حضوری کوتاه تر‪ ،‬در قالبی طنز در فیلم «طبقه حساس» (ساخته کمال تبریزی)‬ ‫مخاطب تیزهوش تر مانده بود‪ ،‬بتواند چنین قالب شکنی کند‪ .‬البته او نزد مخاطبان تئاتری‪،‬‬ ‫ یاد‬ ‫به ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫نهـا توانمندی هایـش در قالب شـکنی و ایفـای نقش هـای کاملا جـدی را به اثبـات رسـانده‬ ‫قبل ترازای ‬ ‫ً‬ ‫لـوای «نقـش اول مـرد» یک اثر سـینمایی‪ ،‬قـد علم کنـد و انصافا‬ ‫بـود؛ امـا حـاال موعـدی بـود کـه تحـت ِ‬ ‫چنـان خـوب و دیدنـی بـود کـه خـب! جایـزه سـیمر غ بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد نقـش اول را نیـز بـه‬ ‫خانـه بـرد‪ .‬او در مصاحبـه ای دربـاره ایـن فیلـم گفتـه بود‪« :‬شـاید در ذهن خیلی ها شـبی که ماه کامل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ ،‬یـک فیلـم سیاسی سـت؛ امـا به نظـرم اصلا این طور نیسـت؛ این فیلم واقعـا یک عاشـقانه؛ و یک‬ ‫عاشـقان ه تلـخ اسـت‪ .‬در واقـع‪ ،‬بـه ایـن می پـردازد کـه چطـور یـک ایدئولـوژی غلـط و اصـرار بـر یکسـری‬ ‫قوانیـن می توانـد قبل از هر چیـزی‪ ،‬یـک عشـق را نابـود کنـد»‪ .‬او با اشـاره به دشـواری بـازی در نقـش‬ ‫«عبدالحمیـد» افـزود‪« :‬خیلـی بـرای خـودم سـنگین بـود و اینکـه مـدام در ذهنـم ایـن جملـه را تکـرار‬ ‫یکـردم کـه عبدالحمیـد هـم یـک قربانی سـت‪ .‬یـادم نمـی رود روزهـای اخـری کـه فیلم بـرداری انجـام‬ ‫م ‬ ‫یشـد و به ان شـب سـخت اخر فیلم نزدیک می شـدیم‪ ،‬برایم سـخت بود؛ اینکه نخواهم او را خیلی‬ ‫م ‬ ‫قضـاوت کنـم و در درونـم بکوشـم بـه او حـق بدهـم کـه دارم کار درسـتی انجـام می دهـم؛ چـون ا گـر‬ ‫بـازی دروغ می شـد»‪ .‬او تاان زمـان در چنـدکار سـینمایی بـازی داشـت؛ امـا‬ ‫ایـن کار را نمی کـردم‪ ،‬یـک ِ‬ ‫ً‬ ‫چیـک به انـدازه ایـن اثـر‪ ،‬باعث دیده شـدنش نشـد؛ بااین همه‪ ،‬او بـرای همه ان ها واقعـا تالش کرد‪.‬‬ ‫هی ‬ ‫پیش از «شبی که ماه کامل شد» در مصاحبه ای گفته بود‪« :‬چهار سینمایی کار کرده ام که به ترتیب‬ ‫فیلم برداری؛ شـب بیرون به کارگردانی کاوه سـجادی حسـینی بود‪ .‬طبقه حساس کمال تبریزی‪ ،‬حق‬ ‫ً‬ ‫سـکوت هـادی ناییجـی کـه ظاهـرا توقیـف اسـت و نقـش یـک طلبـه جـوان را بـازی کـردم کـه حتـی بـا‬ ‫لباس به حوزه علمیه رفتم و با طلبه ها صحبت کردم‪ .‬برای این فیلم خیلی به قم سفر کردم؛ و بعد‬ ‫فیلم هلن اقای ثقفی‪ .‬سـینما برایم حساسـیت و ترس بیشـتری دارد و نمی دانم چقدر چهار بازی ام‬ ‫در سـینما می توانـد قضـاوت شـود»‪ .‬ا گـر بخواهیـم او را حاال قضاوت کنیم‪ ،‬به راحتی می تـوان ادعا کرد‬ ‫کـه او مسـیرش را به درسـتی ریل گـذاری کـرده اسـت‪ .‬او نیـز از زمره چهره هایی سـت که از شهرسـتان به‬ ‫پایتخـت امدنـد و خودشـان را بـا استعدادشـان بـه کارگردانان و تهیه کنندگان معرفـی کردند‪ .‬می گوید‪:‬‬ ‫«دیپلـم را در سـنندج گرفتـم و پیش دانشـگاهی هنـر خوانـدم و بعـد‪ ،‬دانشـگاه سـوره قبول شـدم و به‬ ‫تهران امدم‪ .‬پدرم مخالف تئاتر بود و می گفت از تئاتر و سـینما پول در نمی اید؛ ولی سـوم دبیرسـتان‬ ‫بـودم کـه گفـت االن دکتر‪،‬مهندس هـا هـم بیکارنـد؛ حـاال بـرو و در رشـته ای کـه دوسـت داری‪ ،‬بیـکار‬ ‫بـاش!» نتیجـه ایـن توصیـه حـاال به خوبـی خـودش را نشـان می دهـد‪ :‬او سـال ‪ 1400‬را درحالـی به پایان‬ ‫ی کـه تـا‬ ‫رسـاند کـه بـا «مالقـات خصوصـی» (سـاخته امیـد شـمس) در جشـنواره حضـور داشـت؛ فیلمـ ‬ ‫اخریـن روز چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجر‪ ،‬صدر نشـین ارای مردمی بـود‪ .‬ا گرچه در روز اخر جشـنواره‪،‬‬ ‫ً‬ ‫برای اولین بار این جایزه حذف شد؛ اما قطعا در ا کران عمومی فیلم‪ ،‬بازی او باز با استقبال گسترده‬ ‫«مهمونـی» ایـرج طهماسـب‬ ‫صداپیشـگی دو نقـش در‬ ‫مخاطبـان مواجـه می شـود‪ .‬او این روزهـا بـا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫حضـور دارد؛ امـا «بچـه» واقعـا چیز دیگری سـت ‪...‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫هوتن شکیبا در یک نگاه‬ ‫روحیه فانتزی دارم و به نظرم‬ ‫هر چیزیهمان قدر کهمی تواند‬ ‫تراژیک باشد‪ ،‬همان اندازه‬ ‫می شود به ان خندید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در عرصه تولید کتاب های صوتی‬ ‫مشارکت هایی داشته که ازان جمله باید‬ ‫به «مغازه خودکشی»‪« ،‬سه گزارش کوتاه‬ ‫درباره ی نوید و نگار» و «باالخره یه روزی‬ ‫قشنگ حرف می زنم» اشاره کرد‪.‬‬ ‫تولد‪ 24 :‬خرداد ‪ 1363‬در تهران‬ ‫حرفه‪:‬بازیگر‪ ،‬صداپیشه‬ ‫تحصیالت‪ :‬فوق لیسانس رشته بازیگری و لیسانس رشته کارگردانی‬ ‫عضو گروه دوبالژ «نماهنگ» به مدیریت احسان‬ ‫مهدی؛ بوده و صدایش را در قلب کارا کتر‬ ‫ن «بن ‪ »10‬یا «شیرشاه»‬ ‫«ویلگکس» در کارتو ‬ ‫شنیده ایم‪.‬‬ ‫یو پنج» ب ــا اج ــرای فری ــدون جیران ــی؛‬ ‫در برنام ــه زن ــده اینترنت ــی «سـ ـ ‬ ‫تس ــال ک ــش دادم ت ــا‬ ‫گف ــت‪ « :‬تحصی ــل در مقط ــع لیس ــانس را هش ‬ ‫بتوان ــم بیش ــتر در تئات ــر کار کن ــم!» او ورودی س ــال ‪ 81‬ب ــود و ماحص ــل‬ ‫ان تحصی ــل طوالن ــی اش ــنایی ب ــا حس ــن معجون ــی‪ ،‬س ــیامک صف ــری‪،‬‬ ‫نــادر برهانــی مرنــد و کــوروش نریمانــی بــود‪ .‬همچنیــن به اتفــاق یوســف‬ ‫باپی ــری‪ ،‬اش ــکان دل ن ــژاد‪ ،‬نوی ــد محم ــدزاده و ارم ــان کوچک ــی گ ــروه‬ ‫«تئات ــر ت ــازه» را ش ــکل داد‪.‬‬ ‫دریافـت جوایـز اول بازیگـری بـرای «مترسـک» (نوزدهمیـن دوره‬ ‫کو نوجـوان)؛ برتریـن بازیگـر تئاتـر سـال بـرای‬ ‫جشـنواره تئاتـر کود ‬ ‫«زمـان لـرزه» (یازدهمیـن دوره جشـن بازیگـر خانـه تئاتـر)؛ اول بازیگـری‬ ‫بـرای «ویلون هایتـان را کـوک کنیـد» (یازدهمیـن دوره جشـنواره‬ ‫تئاتـر دانشـگاهی)؛ بهتریـن بازیگـر مـرد کمـدی بـرای «لیسانسـه ها»‬ ‫(هفدهمیـن جشـن حافـظ)؛ لـوح تقدیـر بازیگـری بـرای نمایـش‬ ‫«ماراسـاد» (دوازدهمیـن دوره جشـنواره تئاتـر دانشـگاهی)؛ لـوح تقدیـر‬ ‫یو ششـمین‬ ‫بهتریـن بازیگـر مـرد در بخـش مسـابقه تئاتـر ایـران (س ‬ ‫جشـنواره تئاتـر فجـر) بـرای نمایـش «صد در صـد»؛ جایزه ویـژه بازیگری‬ ‫بـرای «الیـور توییسـت» (پانزدهمیـن دوره جشـن بازیگـر خانـه تئاتـر)؛‬ ‫سـیمر غ بلوریـن بازیگـر نقـش اول مـرد بـرای فیلـم «شـبی کـه مـاه کامل‬ ‫یو هفتمین جشـنواره فیلم فجر) و جایزه بهترین بازیگر مرد‬ ‫شـد» (سـ ‬ ‫درام (بیسـتمین جشـن حافـظ در بخـش سـینمایی) بـرای «شـبی کـه‬ ‫مـاه کامـل شـد»‪ .‬همچنیـن نامـزد دریافـت جوایـز بهتریـن بازیگـر مـرد‬ ‫بـرای سـریال «لیسانسـه ها» (چهارمیـن جشـنواره جا مجـم)؛ بهتریـن‬ ‫یو ششـمین جشـنواره تئاتر فجر) برای‬ ‫بازیگر مرد (بخش بین الملل س ‬ ‫«الیـور توییسـت» و برتریـن بازیگـر تئاتـر سـال بـرای نمایـش «سـوراخ»‬ ‫(سـیزدهمین دوره جشـن بازیگـر خانـه تئاتـر) شـده اسـت‪.‬‬ ‫عبدالحمیدریگی‬ ‫شبی که ماه کامل شد؛‬ ‫ساخته نرگس ابیار‬ ‫فرهاد‬ ‫مالقاتخصوصی؛‬ ‫ساخته امید شمس‬ ‫به همراه الناز شا کردوست در جشنواره فیلم فجر‬ ‫هر دو با هم برای بازی در یک فیلم جایزه گرفتند؛‬ ‫این اتفاق پیش تر فقط برای محمدرضا فروتن و‬ ‫هدیه تهرانی و با فیلم «قرمز» افتاده بود‪.‬‬ ‫سال ‪ 95‬در نمایشی حضور داشت به نام‬ ‫ً‬ ‫«مرگ هوتن» ساخته یوسف باپیری؛ که اتفاقا‬ ‫ نام خودشان‬ ‫شخصیت های ان‪ ،‬یکدیگر را به ِ‬ ‫صدا می زدند و ماجرا از جایی اغاز می شد که او‬ ‫به عنوان یکی از بازیگران (هوتن) اعالم می کند که‬ ‫مرده است ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی «اجاره نشین ها» ساخته داریوش‬ ‫مهرجویی را برای نابینایان توضیح دار کرد‪.‬‬ ‫این اقدام درجهت فعالیت های گروه «سوینا»‬ ‫(سینمای نابینایان) انجام شده است‪.‬‬ ‫متولد تهران؛ اما بزرگ شده سنندج است‪ .‬پدرش کارمند اداره کشاورزی؛‬ ‫و مـادرش معلـم مقطـع ابتدایی بودند‪ .‬پسـر دوم خانواده اسـت‪ .‬برادرش‬ ‫«هومن» نام دارد و نقاش اسـت‪ .‬طی مصاحبه ای گفته بود؛ در خانواده‬ ‫مـادری اش عالقـه بـه هنـر زیـاد بـوده و دایی هایـش «هـادی» و «مهـدی»‬ ‫(ضیاءالدینی) نقاش و مجسمه ساز هستند؛ ازاین رو‪ ،‬همه فکر می کردند‬ ‫او نیـز نقـاش خواهـد شـد‪ .‬او گفتـه اسـت‪« :‬البتـه مـن نقاشـی را دوسـت‬ ‫داشـتم؛ امـا نا گهـان مسـیرم عـوض شـد»‪ .‬این درحالی بو دکـه پـدرش از‬ ‫مخالفین جدی بازیگر شدنش بود؛ اما در دوره ای با دیدن عالقه هوتن‪،‬‬ ‫دسـت از مخالفـت کشـید و بـه او توصیـه کـرد دنبال عالقـه اش برود‪.‬‬ ‫حبیب‬ ‫لیسانسه ها؛‬ ‫ساخته سروش صحت‬ ‫امیر ساسان‬ ‫تی تی؛‬ ‫ساخته ایدا پناهنده‬ ‫بهرام افشاری و نوید محمدزاده از دوستان‬ ‫صمیمی او هستند‪.‬‬ ‫فاگین‬ ‫اولیور توئیست؛‬ ‫ساخته حسین پارسایی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫شو پرورش خبر داد؛‬ ‫معاون سالمت اموز ‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫مذاکرات ایران و ‪ ۴+۱‬بی وقفه درحال انجام است‬ ‫سـعید خطیـب زاده گفـت؛ مذا کـرات ایـران و ‪ ۴+۱‬تـا همیـن امـروز ادامـه داشـته و بارهـا اعلام کردیـم‬ ‫ً‬ ‫ازطریـق هماهنگ کننـده برجام درحال انجام و پیام هایی مسـتمرا بین ایـران و امریکا درحال انجام‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـخنگوی وزارت امـور خارجـه افـزود؛ سـفر مـورا بـه تهـران بعد از تمـاس اقای‬ ‫یشـود‪ .‬ایشـان بـا دکتـر باقـری مالقاتـی خواهنـد داشـت و‬ ‫امیرعبداللهیـان و اقـای بـورل انجـام م ‬ ‫امیدواریـم بعـد از انجـام گفت وگوهـا نتیجـه را اعالم کنیم‪ .‬حضور مورا نشـان می دهد مذا کـرات را در‬ ‫مسـیری که باید انجام شـود‪ ،‬انجام می دهیم‪ .‬ا گر امریکا تصمیم بگیرد و انچه از جیب مردم ایران‬ ‫برداشـته برگردانـد‪ ،‬بعـد از سـفر مـورا می توانیـم توافق کنیم‪.‬‬ ‫اجرای طرح تغذیه رایگان‪ ،‬با اولویت دانش اموزان دختر‬ ‫شو پـرورش پیرامـون جزئیـات طرح تغذیـه رایـگان دانش اموزان‬ ‫معـاون تربیت بدنـی و سلامت اموز ‬ ‫توضیحاتـی ارائـه داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ صـادق سـتاری فرد گفـت؛ این طـرح بـا کمـک و همـکاری‬ ‫نهادهایـی ماننـد بنیـاد مسـتضعفان‪ ،‬سـتاد فرمـان اجرایی حضـرت امام (ره)‪ ،‬اسـتان قـدس رضوی‬ ‫و با اسـتفاده از ظرفیت خیرین و ‪ ،...‬اجرا می شـود‪ .‬تمهیداتی اندیشـیده شـده تا از ظرفیت موجود‬ ‫این نهاد اسـتفاده کنیم و بسـته را با پوشـش حدا کثری برای دانش اموزان با اولویت دوره ابتدایی‪،‬‬ ‫متوسـطه اول و دوم و بـا اولویـت دختـران دانش امـوز در کنـار مکمل یـاری اهـن و ویتامیـن ‪ D‬اجـرا‬ ‫نطـرح بسـته غذایـی سـالم و کامـل را بـرای دانش امـوزان داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫کنیـم‪ .‬امیدواریـم بـا اجـرای ای ‬ ‫جنگاوکراین‬ ‫و ناامنی غذایی در اروپا‬ ‫هادی نادری‬ ‫جنـگ اوکرایـن کنـار مولفه هایـی ماننـد مشـکالت ناشـی‬ ‫از همه گیـری کرونـا و افزایـش جهانـی قیمـت انـرژی‪ ،‬رونـد‬ ‫عرضـه و تولیـد مـواد غذایـی در سراسـر جهـان را تحت تاثیـر‬ ‫قـرار داده و این مسـئله جوامـع اروپایـی را کـه بخشـی از‬ ‫اقلام اساسـی خـود را از مناطـق اطـراف دریـای سـیاه تامین‬ ‫می کننـد ب هشـدت نگـران ناامنی غذایـی کرده اسـت‪ .‬بالغ بر‬ ‫دومـاه از اقـدام نظامـی روسـیه در اوکرایـن می گـذرد و هنـوز‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دورنمـای روشـنی از پایـان جنـگ مشـاهده نم ‬ ‫تـب رجزخوانـی کشـورهای غربـی و روسـیه هـرروز باالتـر‬ ‫یهـا ممکـن اسـت‬ ‫مـی رود و ناظـران معتقدنـد کـه درگیر ‬ ‫نسـال طـول بکشـد‪ .‬اروپـا از ابتـدای جنـگ اوکرایـن‬ ‫چندی ‬ ‫مهـای اقتصـادی سـنگینی را علیـه روسـیه وضـع کرده‬ ‫تحری ‬ ‫و درتلاش اسـت وابسـتگی خـود بـه نفـت و گاز ایـن کشـور را‬ ‫تا پایان سـال جاری میالدی به صفر برسـاند‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫قیمـت هـر لیتـر بنزیـن و گازوئیـل در اغلـب جوامـع اروپایـی‬ ‫به نسـبت دومـاه قبـل ‪ ۳۰‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫ً‬ ‫انرژی تنها بخشی نیست که تحت تاثیر قرار گرفته و مسلما‬ ‫پیامدهـای جنـگ فراتـر از هزینـه فـوری ان تاثیـری طوالنـی‬ ‫داشـته کـه سـال های اینـده بـروز و ظهـور پیـدا خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫تحوالت اوکراین در دوماه گذشـته شـکنندگی منظومه های‬ ‫غذایـی جهانـی را برجسـته کـرده‪ .‬اوکرایـن و روسـیه؛‬ ‫هـر دو صادرکننـدگان عمـده محصـوالت غلات هسـتند و‬ ‫روی هم رفتـه بیـش از یک چهـارم عرضـه جهانـی گنـدم را‬ ‫تشـکیل می دهنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬مناطق اطراف دریای سـیاه به‬ ‫«سـبد نـان جهـان» مشـهور اسـت و دسـت کم ‪ ۲۹‬درصـد از‬ ‫صـادرات جهانـی گنـدم از روسـیه و اوکراین صورت می گیرد‪.‬‬ ‫الکسـاندر کاراوایتسـف؛ اقتصـاددان ارشـد در شـورای‬ ‫بین المللـی غلات می گویـد‪« :‬تجـارت در دریـای سـیاه‬ ‫متوقف شده و به دلیل تحریم های مالی و افزایش بیمه ها‪،‬‬ ‫کسـی تمایـل بـه ارسـال کشـتی و تجـارت در انجـا نـدارد‪.‬‬ ‫سـایر اقلام اساسـی ماننـد ذرت‪ ،‬جـو و روغـن افتابگـردان‬ ‫لکـه روسـیه صـادرات غلات را محـدود کـرده‬ ‫نیـز به این دلی ‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفته و ادامه این جنگ می تواند بر کاشـت‬ ‫و برداشـت محصوالت کشـاورزی دراین منطقه‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫نهـای‬ ‫بگـذارد»‪ .‬در دوماه گذشـته قیمـت غلات و روغ ‬ ‫خورا کـی به دلیل اثرات کوتاه مدت جنگ افزایش شـدیدی‬ ‫را تجربه کرده‪ .‬در کشورهایی مانند بریتانیا (با تولید داخلی‬ ‫ً‬ ‫نسـبتا بـاالی غلات و دان ههـای روغنی) تاثیر محـدود بوده؛‬ ‫تهـا بشـدت بـاال رفتـه و قفسـه روغـن بسـیاری از‬ ‫امـا قیم ‬ ‫یسـت که بسـیاری از‬ ‫یسـت‪ .‬این درحال ‬ ‫فروشـگاه ها خال ‬ ‫ً‬ ‫کشـورهای افریقایـی ماننـد مصـر کـه تقریبـا به طورکامـل بـه‬ ‫واردات وابسـته اسـت‪ ،‬در برابـر کمبـود مـواد غذایـی بسـیار‬ ‫اسـیب پذیرتر هسـتند‪ .‬عبیر عطفا؛ سـخنگوی ارشـد برنامه‬ ‫جهانـی غـذای سـازمان ملـل می گویـد‪« :‬تاثیـر جنـگ در‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫اوکراین فراتر از مرزهای این کشـور احسـاس م ‬ ‫هشـدار داد‪« :‬هرگونـه اختلال جـدی در تولیـد و صـادرات از‬ ‫این منطقه‪ ،‬امنیت غذایی میلیون هانفر در سراسـر جهان‬ ‫یسـت که سـازمان خواربـار و‬ ‫یبـرد»‪ .‬این درحال ‬ ‫را از بیـن م ‬ ‫کشـاورزی ملـل متحـد (فائـو) اعلام کرد که شـاخص جهانی‬ ‫قیمـت مـواد غذایی در مـاه مارس به باالترین میزان خود از‬ ‫زمان تاسیس فائو رسید‪ .‬عالوه بر تاثیری که عرضه محدود‬ ‫یگـذارد‪ ،‬اختلال در‬ ‫تهـا م ‬ ‫مـواد غذایـی بـر افزایـش قیم ‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫عرضـه کـود نیتـروژن نیز بـر تولید مـواد غذایی اثر م ‬ ‫کـود نیتـروژن‪ ،‬یکـی از اصلی تریـن کودهـای موردنیـاز‬ ‫یسـت کـه تامیـن ان به منظـور «افزایـش بازدهـی‬ ‫کشاورز ‬ ‫شبـه‬ ‫یسـت‪ .‬اروپـا دروا کن ‬ ‫نهـای کشـاورزی» ضرور ‬ ‫زمی ‬ ‫تحـوالت جـاری‪ ،‬به فکـر افزایـش تولـد مـواد غذایـی ازطریـق‬ ‫تاخیـر اجـرای مقـررات سـخت گیرانه زیسـت محیطی افتاده‬ ‫اسـت‪ .‬البته ناظران معتقدند این رویکرد‪ ،‬کوته بینانه اسـت‬ ‫و در درازمـدت نتیجـه معکـوس دارد‪ .‬فرانـس تیمرمنـز؛‬ ‫معـاون کمیسـیون اروپـا‪ ،‬در مـاه مـارس گذشـته نسـبت‬ ‫ً‬ ‫بـه چنیـن اقداماتـی هشـدار داد‪« :‬لطفـا ایـن توهـم را بـاور‬ ‫نکنیـد کـه بـا پشـت کردن بـه راهبردهـای کشـاورزی‪ ،‬بـه‬ ‫تولیـد غـذا کمـک خواهیـد کـرد»‪ .‬ب ههـرروی‪ ،‬کارشناسـان‬ ‫معتقدنـد بحـران کنونـی در سیسـتم غذایـی فقـط یـک‬ ‫طعـم کوچـک از انچـه در اینـده پیـش خواهـد امـد‪ ،‬اسـت‪.‬‬ ‫نهـا می گوینـد هرگونـه افزایـش در تولیـد مـواد غذایـی کـه‬ ‫ا ‬ ‫نهـای زراعـی در اتحادیـه اروپـا حاصـل‬ ‫بـا گسـترش زمی ‬ ‫ شـود‪ ،‬به دلیل اینکـه گرمایـش زمیـن و تغییـرات اقلیمـی‪،‬‬ ‫منجـر بـه تغییر جدی و بی ثباتی الگـوی اب وهوای مناطق‬ ‫کشـاورزی در سراسـر جهان خواهد شـد‪ ،‬ناچیز خواهد بود‪.‬‬ ‫اخریـن گـزارش « گـروه بین دولتـی تغییـرات اب وهوایـی»‬ ‫(‪ )IPCC‬تاثیـر گرمایـش دودرجـه ای بـر منظومه هـای‬ ‫نطـور خالصـه کـرده‪« :‬خطـرات امنیـت غذایـی‬ ‫غذایـی را ای ‬ ‫ناشـی از تغییـرات اقلیم شـدیدتر (از گرمایـش ‪ ۱.۵‬درجه ای)‬ ‫خواهـد بـود کـه در جنـوب صحـرای افریقا‪ ،‬اسـیای جنوبی‪،‬‬ ‫امریـکای مرکـزی و جنوبـی منجـر بـه سـوءتغذیه و کمبـود‬ ‫یشـود‪ .‬گرمایـش زمیـن به تدریـج سلامت‬ ‫مـواد مغـذی م ‬ ‫خا ک و ا کوسیسـتم مانند گرده افشـانی را تضعیف می کند‪،‬‬ ‫یهـا را افزایـش و زیسـت توده‬ ‫فشـار ناشـی از افـات و بیمار ‬ ‫جانـوران دریایـی را کاهـش می دهـد و بهـره وری مـواد‬ ‫غذایـی را در بسـیاری از مناطـق روی خشـکی و اقیانـوس‬ ‫تضعیـف می کنـد»‪ .‬ازاین جهـت‪ ،‬گویـا بـا ازبین رفتـن مـزار ع‬ ‫و محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬ناامنـی غذایـی در دهه هـای اتـی‬ ‫افزایـش خواهـد یافـت؛ زیـرا ا کوسیسـتم مصرف بشـر به طور‬ ‫فزاینـده ای بـه زمیـن و منابـع بیشـتری بـرای تامیـن مـواد‬ ‫غذایـی نیـاز خواهـد داشـت‪ .‬طبـق مطالعـات انجام شـده؛‬ ‫بخـش مهـم‬ ‫ضایعـات و مصـرف بیش ازحـد مـواد غذایـی‬ ‫ِ‬ ‫مشـکل ناامنـی غذایـی را تشـکیل می دهـد؛ امـا بیشـترین‬ ‫یسـت‪ .‬هنـری دیمبلبـی؛ تاجـر و‬ ‫سـهم مربـوط بـه دام پرور ‬ ‫نویسـنده انگلیسـی می گویـد‪ ۸۵« :‬درصـد از زمینی کـه برای‬ ‫یشـود‪ ،‬جهت دامداری مورداسـتفاده‬ ‫تغذیه ما اسـتفاده م ‬ ‫یسـت که گوشـت و لبنیـات فقـط‬ ‫قـرار می گیـرد؛ این درحال ‬ ‫کسـوم کالـری مـا را تشـکیل می دهنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫ی ‬ ‫پروتئین های گیاهی به طورمتوسط ‪ ۷۰‬برابر کمتر از گوشت‬ ‫رویای درهم شکسته شادی در جهان‬ ‫موسسـه نظرسـنجی «گالـوپ» طبـق یـک سـنت دیرپـا کـه از سـال ‪ 1979‬اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬یـک نظرسـنجی در پایـان هرسـال بـا موضـوع امیـد و شـادمانی و‬ ‫رونـد انتظـارات از وضعیـت اقتصـادی انجـام می دهـد‪ .‬نتایـج ایـن نظرسـنجی‬ ‫در پایـان سـال ‪ 2021‬بیانگـر این نکتـه بـود کـه؛ در پایـان سـال ‪ 2021‬امیـد و‬ ‫ل ‪ 2020‬روبه کاهـش اسـت‪ .‬تـرس از‬ ‫شـادمانی در سراسـر جهـان به نسـبت سـا ‬ ‫مشـکالت اقتصادی پیش رو همچنان زیاد و به طورپیوسـته روبه افزایش اسـت‪.‬‬ ‫سهـا و انتظـارات جهانـی را‬ ‫همه گیـری جهانـی کرونـا به وضـوح هنـوز امیدهـا‪ ،‬تر ‬ ‫تهـای قابل توجهـی برپایـه منطقـه و کشـور‬ ‫تحت تاثیـر قـرار می دهـد؛ امـا تفاو ‬ ‫وجود دارد‪ 38 .‬درصد از جمعیت جهان درحال حاضر تصور می کردند که سال‬ ‫‪ 2022‬بهتـر از سـال ‪ 2021‬خواهـد بـود‪ 28 ،‬درصـد امـا انتظـار دارنـد سـال بدتـری‬ ‫پیش رو داشـته باشـند‪ 27 .‬درصد نیز معتقدند که سـال ‪ 2022‬مانند سال ‪2021‬‬ ‫ـبیه‬ ‫خواهـد بـود و تغییـرات محسوسـی به وجـود نخواهـد امـد‪ .‬ایـن تصویـر ش ِ‬ ‫پایـان سـال ‪ 2020‬اسـت‪ .‬سـال ‪ 2008‬ازاین حیـث بدتریـن سـال در هـزاره سـوم‬ ‫یعنـی قـرن جدیـد اسـت‪ .‬طبـق نظرسـنجی؛ مـردم اندونـزی امیدوارتـر از بقیـه‬ ‫مـردم جهـان بودنـد (‪ 76‬درصـد انتظـار سـال بهتـری را داشـتند)‪ ،‬مـردم البانـی‬ ‫(‪ 70‬درصـد)‪ ،‬نیجریـه (‪ 68‬درصـد)‪ ،‬اذربایجـان (‪ 62‬درصـد) و ویتنـام (‪ 59‬درصـد)‬ ‫نیز همین وضعیت امیدواری را داشـتند‪ .‬درمقابل‪ 56 ،‬درصد مردم افغانسـتان‬ ‫درانتظـار سـالی بدتـر بودنـد‪ .‬این رقـم در ترکیـه (‪ 56‬درصـد)‪ ،‬بلغارسـتان‬ ‫(‪ 48‬درصـد)‪ ،‬لهسـتان (‪ 47‬درصـد)‪ ،‬چـک (‪ 45‬درصـد) و پا کسـتان (‪ 41‬درصـد)‬ ‫گـزارش شـده بـود‪ .‬بخشـی دیگر از نتایـج ایـن نظرسـنجی نشـان مـی داد ازنظـر‬ ‫مـردم برخـی از کشـورها وضعیـت کنونـی تغییـر نخواهـد کـرد و وضعیـت فعلـی‬ ‫ً‬ ‫تـداوم خواهـد یافـت؛ مثلا ‪ 54‬درصـد شـهروندان کـره انتظـار داشـتند کـه سـال‬ ‫ل ‪ 2021‬باشـد‪ .‬مردم ایتالیا (‪ 48‬درصد)‪ ،‬صربسـتان (‪ 42‬درصد)‬ ‫‪ 2022‬مشـابه سـا ‬ ‫نیز انتظار داشـتند که سـال ‪ 2022‬مانند سـال ‪ 2021‬باشـد‪ .‬مطابق با نتایج کلی‬ ‫ایـن نظرسـنجی و بادرنظرداشـتن شـاخص امیـد (‪ )HOPE INDEX‬کـه طبـق‬ ‫یشـود منهـای پاسـخ سـال اینـده وضـع بدتـر‬ ‫معیـار «پاسـخ سـال اینـده بهتـر م ‬ ‫یشـود‪ ،‬پنـج کشـور برتـر ازنظـر میـزان امیـدواری بـه سـال‬ ‫یشـود» سـنجیده م ‬ ‫م ‬ ‫ت بودند از اندونزی (‪ ،)+72‬البانی (‪ ،)+65‬اذربایجان (‪ ،)+53‬نیجریه‬ ‫‪ 2022‬عبار ‬ ‫(‪ ،)+51‬مکزیـک و ویتنـام (هـر دو بـا امتیـاز ‪ .)+47‬درمقابـل‪ ،‬پنج کشـور که بدبین‬ ‫بـه اینـده بودنـد به ترتیـب ترکیـه (‪ ،)-34‬بلغارسـتان (‪ ،)-34‬افغانسـتان (‪،)-32‬‬ ‫لهسـتان (‪ )-30‬و جمهـوری چـک (‪ .)-25‬نتایـج تحقیـق بیانگـر این نکته اسـت‬ ‫کـه شـهروندان اروپـا‪ ،‬روسـیه و خاورمیانـه بیشـتر از مـردم سـایر مناطـق بدبیـن‬ ‫گاو‪ ،‬گازهـای گلخانـه ای تولیـد؛ و بیـش از ‪ ۱۵۰‬برابـر زمیـن‬ ‫کمتـری مصـرف می کننـد‪ .‬طبـق امـار؛ در اتحادیـه اروپـا‪،‬‬ ‫ درصـد زمین هـای زراعـی بـرای تولیـد خـورا ک‬ ‫بیـش از ‪۶۰‬‬ ‫ِ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دام به جـای غـذا بـرای مصـرف بشـر اسـتفاده م ‬ ‫درواقـع‪ ،‬بیشـتر کالری هایـی کـه وارد زمین هـای زراعی برای‬ ‫تولیـد خـورا ک دام می شـود‪ ،‬توسـط خـود حیـوان مصـرف‬ ‫می شـود و بخـش کوچکـی‪ ،‬بـه محصـول نهایـی راه پیـدا‬ ‫مهـای‬ ‫می کنـد‪ .‬گـزارش گـروه ‪ IPCC‬تا کیـد می کنـد کـه رژی ‬ ‫غذایـی سرشـار از محصـوالت حیوانـی‪ ،‬سـهم عمـده ای‬ ‫در انتشـار گازهـای گلخانـه ای دارنـد‪ .‬در اخریـن گـزارش‬ ‫ایـن تشـکیالت امـده اسـت‪« :‬کاهـش مصـرف بیش ازحـد‬ ‫گوشـت‪ ،‬یکـی از موثرتریـن اقدامـات در کاهـش انتشـار‬ ‫گازهـای گلخانه ای سـت»‪ .‬درهمین پیونـد کارشناسـان‬ ‫معتقدنـد نسـل امـروز بشـر بایـد بـا تغییـر فرهنـگ غذایـی از‬ ‫بـروز ناامنـی غذایـی در قـرن اینـده جلوگیـری کنـد‪ .‬دولـت‬ ‫انگلیس قرار است شیوه نامه ای منتشر کند شامل کاهش‬ ‫‪ ۳۰‬درصـدی مصـرف محصـوالت حیوانـی تـا سـال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫و پیشـنهادهایی بـرای تامیـن مالـی نـواوری درحمایـت از‬ ‫رشـد پروتئین هـای گیاهـی ‪ .‬البتـه تغییـرات جزئـی زیـادی‬ ‫را می تـوان در سیاسـت غذایـی اعمـال کـرد کـه بـه تسـریع‬ ‫تغییـرات در رفتـار و فرهنـگ غذایـی کمـک کنـد؛ امـا نقطـه‬ ‫مشـترک قریب به اتفـاق گزارش هـا و تحلیل هـای ارائ هشـده‬ ‫توسط نهادهای بین المللی ناظر بر این واقعیت است که‪:‬‬ ‫تولیـد و عرضـه غـذا‪ ،‬بـا یک چالش جدی روبه روسـت و باید‬ ‫بـرای اینـده ای عادالنه تـر و مطمئن تـر‪ ،‬برنامه ریـزی عملـی‬ ‫صـورت گیـرد‪ /.‬ایرنـا‬ ‫هسـتند‪ ،‬درحالی کـه کشـورهای اسـیایی به نظـر خوش بین تـر هسـتند‪ .‬امیـد در‬ ‫ایـاالت متحـده امریـکا‪ ،‬المـان‪ ،‬بریتانیـا‪ ،‬اسـترالیا و هنـد درمقایسـه با نظرسـنجی‬ ‫سـال قبل تـرش به شـدت کاهـش یافتـه بـود؛ درحالی کـه میـزان امیـدواری بـه‬ ‫اینـده در کشـورهایی نظیـر ژاپـن‪ ،‬مکزیـک و کـره به میـزان قابل توجـه رشـد‬ ‫داشـت؛ دراین میـان ترکیـه مـورد منحصربه فـرد با افزایش بی سـابقه بدبینی بود‬ ‫کـه بی شـک این مسـئله به دلیـل افزایـش نا گهانـی تـورم در چندماهه اخـر پایان‬ ‫‪ 2021‬بـود‪ .‬وضعیـت اروپـا دراین نظرسـنجی تعریفـی نداشـت و به نظـر می رسـد‬ ‫مـردم اروپـا؛ به خصـوص کشـورهای شـرقی ایـن قـاره‪ ،‬چنـدان بـه وضعیـت‬ ‫پیـش رو خوش بیـن نبودنـد؛ درعـوض‪ ،‬مناطـق درحال توسـعه اغلـب شـادتر و‬ ‫ً‬ ‫امیدوارترنـد‪ .‬گویـا خوش بینـی معمـوال فقـط یـک موضـوع رفاهـی نیسـت؛ بلکـه‬ ‫بـه سـن جمعیـت و درک احتمـاالت رشـد پیـش رو نیـز بسـتگی دارد‪ .‬به رغـم‬ ‫مشـکالت مربـوط بـه بیمـاری کرونـا و مشـکالت اقتصـادی؛ شـادمانی فـردی‬ ‫کمـا کان وجـود دارد‪ .‬هرچنـد پنج سـال پیش وضعیت بهتـری وجود داشـت؛ اما‬ ‫ً‬ ‫هنـوز ازنظـر شـادی فـردی‪ ،‬مـردم در سراسـر جهـان ا کنون «نسـبتا شـاد» به نظر‬ ‫ درصد جمعیـت جهان خود‬ ‫می رسـند‪ .‬مطابـق بـا نتایج همین نظرسـنجی؛ ‪56‬‬ ‫ِ‬ ‫را «خوشـبخت یـا خیلـی خوشـحال» می دانسـتند‪ ،‬بیـش از یک دهـم گفتنـد که‬ ‫کم وبیـش ناراحـت هسـتند؛ درحالی کـه نزدیـک به یک سـوم گفته بودنـد که «نه‬ ‫خوشـحال هسـتند و نـه ناراحـت!» مطابـق با نتایـج این نظرسـنجی؛ ‪ 83‬درصد‬ ‫مـردم کلمبیـا اعلام کـرد ه بودنـد کـه خوشـحال هسـتند‪ .‬این رقـم بـرای مـردم‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ Politico‬گزارش داد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫احتمال لغو قانون حق سقط جنین در امریکا‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫دیـوان عالـی ایـاالت متحـده امریـکا بـا ا کثریـت قضـات محافظـه کار امـاده اسـت رای وحدت رویـه سـال ‪ 1973‬ناظـر بـه‬ ‫بنیادین دانسـتن حـق سـقط جنین را نقـض کنـد‪ .‬قضات محافظـه کار اسـتدالل کرده انـد کـه رای سـال ‪ 1973‬بی پایه و‬ ‫اسـاس بـوده و هیـچ اصلـی از قانـون اساسـی ایـن حـق را بـرای زنـان تضمیـن نمی کند‪ .‬قرار اسـت تصمیم نهایـی دیوان‬ ‫قانون اساسی حدا کثر تا ‪ 30‬ژوئن (حدود دو ماه دیگر) اعالم شود‪ .‬در صورت تائید حکم قضات محافظه کار‪ ،‬هر ایالتی‬ ‫ً‬ ‫تهـای جـدی سیاسـی‪-‬‬ ‫یکـه با توج هبـه تفاو ‬ ‫خواهـد توانسـت دربـاره حـق سـقط جنین راسـا تصمیم گیـری کنـد؛ امر ‬ ‫ً‬ ‫اجتماعـی وضعیـت را بـرای پایـان دادن عامدانه به بـارداری برای زنان در ایاالت مذهبی و محافظه کار عمدتا جنوبی و‬ ‫ً‬ ‫مرکزی نظیر «تگزاس» شـدیدا دشـوار می کند‪ .‬رد مطابقت حق سـقط جنین با قانون اساسـی امریکا می تواند سـمبل‬ ‫شهـای حقـوق مدنـی اوانـگارد قرن بیسـتم در جهان ب هشـمار رود‪.‬‬ ‫مهمـی در پس رفـت دسـتاوردهای جنب ‬ ‫پرداخت عوارض خروج از کشور‬ ‫از طریق درگاه های بانک ملی ایران‬ ‫روایتی خواندنی از تولد فرزندان «ایران»‬ ‫دکتر بهرنگ ا کرامی بابیان اینکه که هر سه توله متولدشده‬ ‫یوزپلنـگ ایرانـی مـاده هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن اتفـاق‪،‬‬ ‫یهـای نسـل‬ ‫نویدبخـش اینـده ای روشـن درجهـت زاداور ‬ ‫بعـدی و افزایـش جمعیت این گونه ارزشـمند خواهـد بود»‪.‬‬ ‫یهـای تولیدمثـل‬ ‫دامپزشـک متخصـص مامایـی و بیمار ‬ ‫یهـای بسـیاری در خـود جـای داده‬ ‫افـزود‪« :‬ایـران مـا زیبای ‬ ‫یشـماری برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫و هر گوشـه از ان‪ ،‬داسـتان های ب ‬ ‫ایـن گسـتره تماشـایی در کنـار جاذب ههـا و مقاصـد تفریحـی‬ ‫و تاریخـی بسـیار‪ ،‬زیسـتگاه گنجینـه ای منحصرب هفـرد از‬ ‫حیوانـات و گیاهـان نیـز بـوده؛ جاندارانـی کـه ایـران و فلات‬ ‫ان را از دیگـر کشـورهای دنیـا متمایـز می کننـد و بخشـی از‬ ‫ً‬ ‫هویـت محیـط زیسـت کشـورمان را تشـکیل می دهنـد‪ .‬کال‬ ‫ایـران‪ ۱۵۰۰‬گونـه پسـتاندار‪ ،‬پرنـده‪ ،‬خزنده‪ ،‬دوزیسـت و ماهی‬ ‫اب های داخلی و ‪ ۶۵۰‬گونه ماهی اب های دریایی را در خود‬ ‫جـای داده کـه ازاین میـان‪ ۱۹۴ ،‬گونـه را پسـتانداران تشـکیل‬ ‫می دهنـد‪ .‬ازاین لحـاظ‪ ،‬کشـورمان یکـی از متنوع تریـن‬ ‫مناطـق ازنظـر داشـتن گون ههـای پسـتاندار اسـت‪ .‬از‬ ‫یسـت کـه ‪۱۱‬‬ ‫جملـه ایـن حیوانـات بـاارزش‪ ،‬یوزپلنـگ ایران ‬ ‫اردیبهشـت ماه جـاری‪ ،‬بـا اعلام خبـر تولـد فرزنـدان ایـران‬ ‫ازسـوی معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت نویـد امید در بیـن دوسـتداران حیات وحش‬ ‫بیشـتر شـد»‪ .‬وی گفت‪« :‬کوشـکی (یوز نر) بهمن ماه ‪۱۳۸۶‬‬ ‫در چهارماهگی و دلبر (یوز ماده) فروردین‪ ۹۰‬در سه ماهگی‬ ‫به اسـارت درامدنـد کـه بعدازایـن و باتوج هبـه اهمیـت‬ ‫ضبـودن‬ ‫حفاظـت از ایـن گون ههـای بـاارزش و درخطر انقرا ‬ ‫ان ها به پارک پردیسان منتقل شدند‪ .‬سال‪ ۹۶‬نیز یوزپلنگ‬ ‫یکـه هشـت ماه داشـت و از‬ ‫مـاده دیگـری ب هنـام ایـران درحال ‬ ‫قاچاقچیان در تهران گرفته شده بود‪ ،‬به این دو اضافه شد‪.‬‬ ‫نهـا در پردیسـان انجـام‬ ‫را ههـای مختلفـی بـرای زاداوری ا ‬ ‫شـد که موفقیت امیز نبود؛ تااینکه در فروردین ماه سـال ‪۹۹‬‬ ‫مسـئوالن سـازمان حفاظت محیط زیسـت تصمیم گرفتند‬ ‫ایـن یوزهـا بـه زادگاه خـود در توران سـمنان برگردانده شـوند‬ ‫که این کار با وجود حواشـی بسـیار‪ ،‬با موفقیت انجام شـد»‪.‬‬ ‫وی دربـاره نحـوه زایمـان و سـزارین یـوز ایرانـی گفـت‪« :‬یـوز‬ ‫مـاده‪ ۱۰ ،‬اردیبهشـت ماه در اغـاز زایمـان درد خیلی زیـادی‬ ‫را تحمـل کـرد و مجبـور شـدیم برای اینکـه مـادر اسـیب‬ ‫نبینـد و تول ههـا تلف نشـوند‪ ،‬عمل جراحـی سـزارین را انجام‬ ‫نهـا را در النـه‬ ‫دهیـم تـا بعدازاینکـه تول ههـا متولـد شـوند‪ ،‬ا ‬ ‫ازقبل اماد هشـده‪ ،‬قـرار دهیـم‪ .‬پروسـه زایمـان را طبـق اغـاز‬ ‫و اتمـام زمـان جفت گیـری تاحـدی پیش بینـی می کردیـم‪.‬‬ ‫نمـاه ‪ ۱۴۰۰‬صـورت گرفتـه و‬ ‫شـروع جفت گیـری از ‪ 2‬بهم ‬ ‫اخرین جفت گیری ها مربوط به ‪ ۷‬بهمن بود‪ .‬براین مبنا؛ در‬ ‫بـازه زمانـی‪ ۹۰‬تـا ‪ ۹۵‬روزه که بازه بارداری یوزپلنگ هاسـت؛ در‬ ‫ً‬ ‫محـل حضور داشـتیم و باتوجه به اینکه عمدتـا یوزپلنگ ها‬ ‫حسـب عـادت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬سـاعت قبـل از زایمان‪ ،‬از خـوردن غذا‬ ‫امتنـاع می کننـد و وقتـی متوجـه شـدیم از غـذای داد هشـده‬ ‫به یوزپلنگ‪ ۵۰‬درصد بیشتر خورده نشده و باتوجه به اینکه‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا پروسـه زایمـان در شـب اتفـاق می افتـد و ب هنـدرت‬ ‫ممکـن اسـت در روز انجـام شـود و ‪ ،...‬این احتمـال را دادیـم‬ ‫که ان شب باید زایمان داشته باشد‪ .‬یک النه سنگی را برای‬ ‫یوزپلنگتهیه کردیمو بادوربین هایمداربستهتعبیه شده‬ ‫درون ان‪ ،‬پروسـه زایمـان را غیرمسـتقیم رصـد می کردیـم‪.‬‬ ‫یتـاب اسـت و‬ ‫یقـرار و ب ‬ ‫متوجـه شـدیم یوزپلنـگ مـادر ب ‬ ‫نبـار وارد النـه سـنگی شـد و بازدیـد کـرد؛ امـا اتفاقـی‬ ‫چندی ‬ ‫نیفتادو زایمانصورتنگرفت‪.‬باتوجه به اینکهاولینزایمان‬ ‫یوزپلنگ بود‪ ،‬عالمت سـوال های بسـیاری برای ما به وجود‬ ‫امـده بـود و ما این ها را براسـاس رفتار طبیعی حیـوان ورانداز‬ ‫کردیـم‪ .‬فـردا صبـح هـم یوزپلنـگ دوبـاره صبحانـه نخـورد و‬ ‫سـاعت‪ ۸‬صبـح بـه داخـل النـه سـنگی امـد‪ .‬دیدیـم حـرکات‬ ‫و انقباضـات شـکمی یوزپلنـگ بیشـتر شـد و متوجـه شـروع‬ ‫همراه زورهای اصلی زایمان‬ ‫پروسـه اصلی زایمان شـدیم که‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫بوده؛ عمدتا این زورها در گربه سانان مثل پلنگ و یوزپلنگ‬ ‫یشـود و بـه هـر ‪ ۳۰‬ثانیـه یـک‬ ‫از نی مسـاعت یـک زور شـروع م ‬ ‫کسـاعته‬ ‫زور می رسـد کـه زمـان خروج جنین اسـت‪ .‬زمان ی ‬ ‫ً‬ ‫یشـود و ما سـاعت تقریبـا‪ ۱۰‬صبـح نظاره‬ ‫ایـن پروسـه طـی م ‬ ‫کردیـم کـه یوزپلنـگ زور می زنـد ؛ امـا ایـن زورهـا پیشـرفتی در‬ ‫زایمان نداشـت‪ .‬نگرانی ما از سـاعت ‪ ۱۱‬صبح شـروع شـد و تا‬ ‫‪ ۲‬بعدازظهر دیدیم که روند زایمان اتفاق نیفتاد و یوزپلنگ‬ ‫به علـت درد و زورهـای مکـرر‪ ،‬دچـار بی حالـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫حوالـی سـاعت ‪ 2:30‬زورهـای زایمانـی حیـوان کـم شـد که ما‬ ‫یهـای ثانویـه رحمـی می گوییـم؛ به این معنا کـه‬ ‫بـه ان انرژ ‬ ‫نقـدر زور می زنـد و تخلیـه صورت نمی گیـرد که باعث‬ ‫رحـم ا ‬ ‫یشـود و دیگـر زوری صـورت‬ ‫ـتگی عضلات رحـم م ‬ ‫خس ِ‬ ‫نمی گیـرد‪ .‬حیـوان حالـت خسـتگی و خواب الودگی داشـت‪.‬‬ ‫ط زیسـت سـمنان حـرف زدیـم‬ ‫بـا مدیـرکل حفاظـت محیـ ‬ ‫و گفتیـم در رونـد زایمـان‪ ،‬اختاللـی ایجـاد شـده و نیـاز اسـت‬ ‫ً‬ ‫حیـوان کمـک دامپزشـکی بشـود‪ .‬او فـورا خـودش را بـه مـا‬ ‫رسـاند و نظـر مـا را پرسـید‪ .‬مـن گفتـم نظـر بنـده سـزارین‬ ‫ً‬ ‫اسـت و حتمـا بایـد امـروز عمـل سـزارین صـورت گیـرد؛ بـرای‬ ‫سالمتی توله ها و یوزپلنگ مادر‪ .‬ا گر بیشتر منتظر بمانیم؛‬ ‫هـم احتمـال مـرگ تول ههـا به خاطـر انقبـاض زیـاد رحمـی‬ ‫باالسـت و هـم رونـد زایمان یوز مادر به خاطر نخـوردن غذا و‬ ‫خسـتگی و بی حالی روبه وخامت می رود و باید درمان های‬ ‫خاصـی روی ان انجـام گیـرد‪ .‬بـا دکتـر ا کبـری (سرپرسـت‬ ‫بانک‬ ‫معاونـت محیـط زیسـت طبیعـی سـازمان حفاظـت محیط‬ ‫زیسـت) هـم صحبـت کردیـم و وضعیـت را توضیـح دادیـم‪.‬‬ ‫گفتم با مسئولیت خودم جراحی سزارین را انجام می دهم؛‬ ‫تجهیزات استاندارد اولیه را داریم و چون وضعیت یوزپلنگ‬ ‫بحرانـی و سلامت تول ههـا بسـیارمهم بـود‪ ،‬زمـان را غنیمـت‬ ‫شـمردیم و بـا همـکاری دوسـتان و همـکاری دکتـر مرعشـی‬ ‫به عنوان دامپزشـک ناظر‪ ،‬عملیات بیهوشـی حیوان انجام‬ ‫شـد کـه بـا موفقیـت صـورت گرفت‪ .‬سـه تولـه را از رحـم خارج‬ ‫کردیـم؛ دوتـا از تول ههـا تنفـس نداشـتند کـه مـا احیـا کردیـم‬ ‫و تولـه سـوم همـان اول‪ ،‬تنفـس خوبـی داشـت و خیلـی زود‬ ‫نشان سالمتی ان ها بود‪ .‬شیر اغوز‬ ‫صدای توله ها در امد که ِ‬ ‫از مادر گرفته و همان لحظه به میزان الزم به توله ها داده شد‬ ‫تا ایمنی را به بدن توله ها منتقل کند‪ .‬بعد از پایان جراحی‪،‬‬ ‫تول ههـا را بـه پناهگاهـی کـه بـرای زایمـان پیش بینـی کردیـم‪،‬‬ ‫منتقل کردیم و کنار مادر قراردادیم‪ .‬مادر بعد از یک ساعت‬ ‫بیهوشـی ب ههـوش امـد‪ .‬تول ههـا را نـگاه کـرد؛ امـا از شـیردادن‬ ‫به ان ها امتناع کرد‪ .‬صبر کردیم و بعد از چهارساعت دیدیم‬ ‫کـه مـادر بـه بیـرون مـی رود و به خاطـر بیهوشـی عدم تعـادل‬ ‫دارد؛ ولـی قـدرت شناسـایی و ردیابـی را داشـت‪ .‬پس ازمدتی‬ ‫بـه داخـل پناهـگاه می امـد و بـه تول ههـا نـگاه می کـرد؛ امـا بـه‬ ‫تول ههـا شـیر نمـی داد و ‪ ۱۰‬دقیقه بعـد بیـرون می رفـت‪ .‬هوای‬ ‫تـوران بسـیار سـرد بـود همراه بـا بارندگی و باد شـدید‪ .‬توله ها‬ ‫جسـاعت درون النـه بودنـد و ریسـکی کـه‬ ‫هـم چهـار تـا پن ‬ ‫ممکن بود مادر شیر ندهد و توله ها از سرما تلف شوند‪ ،‬ما را‬ ‫نگـران کـرده بود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬صالح دیدیم توله هـا را ارجاع‬ ‫دهیـم بـه محوطـه سـایت و در دمای گرم و مناسـب‪ ،‬از شـیر‬ ‫ً‬ ‫امـاده گرب هسـانان تغذیـه شـوند‪ .‬تقریبـا حوالی سـاعت ‪4:30‬‬ ‫صبـح بـا هماهنگـی دکتـر ظاهـری‪ ،‬یـک معرفـی دیگـر بـرای‬ ‫ً‬ ‫حیوان انجام دادیم‪ .‬مادر کامال هوشـیاری داشـت و دیدیم‬ ‫کـه بـه تول ههـا اسـیبی نمی زنـد و بـه توله هـا می نگـرد؛ امـا از‬ ‫دادن شـیر بـه تول ههـا امتنـاع می کنـد؛ از النـه بیـرون مـی رود‬ ‫و در محوطـه می نشـیند و بعـد از یکی‪،‬دوسـاعت درون النـه‬ ‫نمی ایـد و ازانجا کـه اوایـل تولـد‪ ،‬تول ههـا هـر دو‪ ،‬سه سـاعت‬ ‫بایـد شـیر بخورنـد‪ ،‬بیشـتر از ایـن صلاح ندانسـتیم ریسـک‬ ‫کنیـم و چـون د وتـا از تول ههـا صددرصـد مـاده بودنـد و اینـده‬ ‫روشـنی بـرای تکثیـر جمعیـت یوزپلنگ هـا بـود؛ لذا قرار شـد‬ ‫تول ههـا ب هصـورت دسـتی شـیردهی شـوند تـا بتوانیم هر سـه‬ ‫تولـه را سـالم داشـته باشـیم و بـه بلـوغ برسـند و بـرای ازدیـاد‬ ‫نسل های بعدازان ها استفاده کنیم‪ .‬ایران بعد از ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫غـذا خـورد و حـال همه چیـز ب هشـکر خـدا بـا موفقیـت انجا م‬ ‫شده و توله ها در وضعیت خوبی قرار دارند و شیر می خورند‬ ‫و وضعیـت مطلوبـی دارنـد»‪ /.‬ایسـنا‬ ‫قزاقسـتان ‪ 81‬درصـد‪ ،‬البانـی ‪ 74‬درصـد‪ ،‬مالـزی ‪ 78‬درصـد‪ ،‬نیجریـه‬ ‫ش شـده بـود‪ .‬بیشـترین امـار نارضایتـی نیـز به ترتیـب‬ ‫‪78‬درصـد گـزار ‬ ‫مربوط به کشور افغانستان (‪ 36‬درصد) غنا و عراق و ا کراین (‪ 31‬درصد)‬ ‫ترکیـه و درنهایـت پا کسـتان و روسـیه (‪ 23‬درصـد) بـود‪ .‬بااین حسـاب‬ ‫ت بودنـد از کلمبیـا‬ ‫براسـاس شـاخص شـادی‪ ،‬پنـج کشـور شـاد عبـار ‬ ‫(‪ ،)+79‬قزاقسـتان (‪ ،)+76‬البانـی (‪ ،)+74‬مالـزی (‪ ،)+73‬اذربایجـان‬ ‫(‪ .)+70‬درمقابـل‪ ،‬غنـا (فقـط ‪ ،)+2‬افغانسـتان (‪ ،)+9‬هنگ کنـگ (‪،)+11‬‬ ‫عـراق (‪ )+17‬و روسـیه (‪ )+18‬پنـج کشـوری بودنـد کـه کمتریـن شـادی‬ ‫بیـن مـردم ان کشـور وجـود داشـت‪ .‬نتایـج نظرسـنجی بیانگـر این نکته‬ ‫اسـت کـه اغلـب مـردم امریـکای التیـن‪ ،‬افریقـا و اسـیای شـرقی در میـان‬ ‫شـادترین نقـاط جهـان قـرار داشـته اند‪ .‬اروپـا‪ ،‬خاورمیانـه و روسـیه (بـاز‬ ‫همان طورکـه انتظـار می رفـت) در سـمت تیره وتـار قـرار داشـتند‪ .‬ایـاالت‬ ‫متحـده امریـکا نیـز در نقطـه میانـی ایـن طیـف در حکـم نمـره میانگین‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن تحقیـق‪ ،‬نتیجـه مصاحبـه بـا ‪ 41560‬نفـر بـود؛ در هـر‬ ‫جهان ‬ ‫کشـور یـک نمونـه معـرف‪ ،‬حدود ‪ 1000‬مـرد و زن در ا کتبـر ‪ 2021‬به صورت‬ ‫چهره به چهـره‪ ،‬ازطریـق تلفـن یـا انالین مصاحبه شـدند‪ .‬به نظر شـما با‬ ‫بـروز درگیـری میـان روسـیه و ا کرایـن و نتایـج حاصـل ازان در کنـار سـایر‬ ‫نمـدت کـه از سـال ‪ 2022‬گذشـته‪ ،‬پیـش امده اسـت؛ ایا این‬ ‫انچـه درای ‬ ‫امـار همچنـان قابل اتکاسـت؟‪ /‬ایسـپا‬ ‫امـکان پرداخـت عـوارض خـروج‬ ‫از کشـور از طریـق درگاه هـا و‬ ‫سـامانه های الکترونیـک بانـک‬ ‫ملـی ایـران بـرای هم وطنـان‬ ‫گرامـی فراهـم اسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی بانـک ملـی ایـران؛‬ ‫وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی‬ ‫میـزان عـوارض خـروج از کشـور‬ ‫موضـوع مـاده ‪ 31‬قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـرای هـر‬ ‫مسـافر از مرزهـای زمینـی‪ ،‬هوایـی و دریایـی را اعلام کرد و‬ ‫هم وطنـان با توجه بـه ممنوعیـت شـعب از دریافـت وجوه‬ ‫یاد شـده توسـط فیـش نقـدی‪ ،‬می تواننـد بـرای پرداخـت‬ ‫عـوارض خـود از طریـق درگاه هـا و سـامانه های الکترونیک‬ ‫لهـای‬ ‫بانـک ملـی ایـران اقـدام کننـد‪ .‬درگاه هـا و کانا ‬ ‫پرداخـت الکترونیـک عـوارض خـروج از کشـور شـامل‬ ‫درگاه پرداخـت اینترنتـی سـازمان امـور مالیاتـی بـه ادرس‬ ‫‪ ،www.evat.ir‬درگاه هـای اینترنتـی بانـک ملـی به نشـانی‬ ‫‪ ،www.bmi.ir‬دسـتگاه های ‪ POS، CASHLESS‬و‬ ‫کیوسک بانک ملی ایران و همچنین اپلیکیشن موبایلی‬ ‫«بلـه»‪ ،‬سـامانه «بـام» ایـن بانـک و اپلیکیشـن موبایلـی‬ ‫«ایوا»سـت‪.‬‬ ‫هشدار بانک ملت‬ ‫درمورد استفاده از سامانه های بانکی‬ ‫بانـک ملـت در‬ ‫اطالعیـه ای نسـبت‬ ‫بـه لـزوم رعایـت‬ ‫امنیتـی‬ ‫اصـول‬ ‫در خلال اسـتفاده‬ ‫از سـامانه های بانکـی در محیـط مجـازی هشـدار داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی بانـک ملـت؛ در این اطالعیـه‬ ‫یکـه‬ ‫امـده‪ :‬با توجه بـه در معـرض اسـیب بودن افراد ‬ ‫بـا کم دقتـی در تلـه سوءاسـتفاده اینترنتـی مجرمـان‬ ‫مجـازی از طریـق روش هـای مختلـف نظیـر ایجـاد‬ ‫وب سـایت های جعلـی مشـابه بـا وب سـایت های اصلـی‬ ‫و معتبـر (فیشـینگ) و طراحـی بدافزارهـای مشـابه‬ ‫اپلیکیشـن های بانکـی و ‪ ...‬گرفتـار می شـوند و بـا هـدف‬ ‫پیشـگیری از افشـای اطالعـات محرمانـه و برداشـت‬ ‫ً‬ ‫غیرمجـاز از حسـاب های بانکـی مشـتریان مجـددا تا کیـد‬ ‫می شـود کـه جهـت ورود بـه سـامانه بانکـداری اینترنتـی‬ ‫ً‬ ‫و همچنیـن دانلـود و نصـب نرم افـزار همراه بانـک‪ ،‬صرفـا‬ ‫بـه لینک هـای در ج شـده در وب سـایت بانـک ملـت‬ ‫‪ https://www.bankmellat.ir‬مراجعـه و مطابـق بـا‬ ‫راهنمـای موجـود در سـایت اقـدام کننـد‪ .‬خـودداری از‬ ‫تو جوی وب سـایت ها و سـامانه های مالی بانک در‬ ‫جسـ ‬ ‫تو جو نظیـر گـوگل بـا اسـتفاده از هر گونـه‬ ‫موتورهـای جسـ ‬ ‫عبـارت نظیـر «بانـک ملـت‪ ،‬بانکـداری اینترنتـی بانـک‬ ‫پکـردن‬ ‫ملـت‪ ،‬همراه بانـک ملـت و ‪ »...‬و تا کیـد بـر تای ‬ ‫نشـانی اینترنتـی (‪ )URL‬وب سـایت بانـک در نـوار ادرس‬ ‫(‪ )Address bar‬مرورگـر‪ ،‬از دیگـر توصیه هایی سـت کـه‬ ‫بانـک ملـت در این اطالعیـه خطـاب بـه مشـتریان اورده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫بانک سامان؛ حامی صادرکنندگان‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫سـامان‬ ‫بانـک‬ ‫در راسـتای توجـه‬ ‫همیشـگی به صنایع‬ ‫و صادرکننـدگان‪ ،‬حامـی برگـزاری پانزدهمیـن همایـش‬ ‫سـاالنه اتحادیـه صادرکننـدگان فراورد ههـای نفـت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی کشور شد‪ .‬به گزارش سامان رسانه؛ پانزدهمین‬ ‫همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشـیمی ایـران بـا حمایـت ویـژه بانـک سـامان‪،‬‬ ‫بیمـه سـامان‪ ،‬کارگـزاری سـامان و صرافـی سـامان برگـزار‬ ‫می شـود‪ .‬بانـک سـامان و سـایر اعضـای گـروه مالـی پـس‬ ‫از برگـزاری همایـش‪ ،‬به عضویـت ایـن اتحادیـه درمی اینـد‬ ‫و به عنـوان یـک عضـو خدمـات مالـی و بیمـه ای خـود را بـه‬ ‫صادرکننـدگان نفـت‪ ،‬گاز و پتروشـیمی ارائـه خواهنـد داد‪.‬‬ ‫ایـن همایـش ‪ 19‬اردیبهشـت ماه ‪ 1401‬بـا موضـوع «تعـارض‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫منافـع‪ ،‬مانـع تنظیم گـری و شـفافیت» برگـزار م ‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫انعکاس پیوند معلمی و نویسندگی در چند پرتره ماندگار‬ ‫بیتاناصر‬ ‫ً‬ ‫عنــوان ادبیــات فارســی از دیربــاز باعنــوان «معلمــی» و امــوزش‪ ،‬گــره خــورده اســت؛ ز یــرا اساســا اموختــن‪ ،‬بــا زبــان و‬ ‫ادبیــات اغــاز می شــود و درای ـن راه‪ ،‬همیشــه ادیبــان محق تریــن افــراد بــرای امــوزش و پــروش جامعــه بوده انــد‪ .‬تار یــخ‬ ‫معاصــر مــا نیــز همچــون ســده های پیشــین‪ ،‬بســتر فعالیــت بســیاری از نویســندگان‪ ،‬شــاعران و پژوهشــگران حــوزه‬ ‫یشـک یکـی از‬ ‫پرویـز ناتـل خانلـری (‪ ،)1369-1292‬ب ‬ ‫چهر ههـای مانـدگار در تاریـخ معاصـر اسـت‪ .‬او یکـی از‬ ‫زبان شناسـان‪ ،‬نویسـندگان و شـاعران سرشـناس کشـورمان‬ ‫بود که دسـتی هم در سیاسـت داشـت و سابقه کوتاهی را نیز‬ ‫به عنـوان وزیـر فرهنـگ فعالیـت کـرد‪ .‬ناتـل خانلـری در سـال‬ ‫‪ 1314‬کارشناسـی زبـان و ادبیـات فارسـی خـود را از دانشـگاه‬ ‫نسـال ها در دبیرسـتان های‬ ‫تهـران گرفـت و معلمـی را از هما ‬ ‫رشـت اغـاز کـرد‪ .‬او کـه در سـال ‪ 1322‬موفـق بـه اخـذ درجـه‬ ‫ـرای زبـان و ادبیـات فارسـی شـد ‪ ،‬کرسـی «پیشـینه زبـان‬ ‫دکت ِ‬ ‫فارسـی» را در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران بنیـان نهـاد‬ ‫و عمـر خـود را در راه تدریـس بـه دانشـجویان نسـل های بعـد‬ ‫یتـوان بـه مرحـوم‬ ‫صـرف کـرد‪ .‬از برجسـته ترین شـا گردان او م ‬ ‫ایـرج افشـار و قدمعلـی سـرامی اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫نکـوب (‪ )1378-1301‬از اسـاتید برجسـته‬ ‫عبدالحسـین زری ‬ ‫ادبیـات را نیـز بایـد در رده مشـهورترین معلمان تاریخ معاصر‬ ‫قـرار داد‪ .‬او کـه البتـه سـابقه قابل توجهـی در معلمی داشـت‪،‬‬ ‫بیش از چهاردهه در دانشـگاه تهران‪ ،‬ادبیات فارسـی‪ ،‬تاریخ‬ ‫اسلام و تاریـخ ایـران تدریـس کـرد؛ از سـال ‪ ۱۳۳۵‬بـا رتبـه‬ ‫دانشـیاری کار خـود را در دانشـگاه تهـران اغـاز کرد و عهـده دار‬ ‫تدریس تاریخ اسالم‪ ،‬تاریخ ادیان‪ ،‬تاریخ کالم و تاریخ تصوف‬ ‫در دانشـکده های ادبیـات و الهیـات شـد‪ .‬وی چنـدی نیـز در‬ ‫«دانشسـرای عالی تهران» و «دانشـکده هنرهای دراماتیک»‬ ‫بـه تدریـس پرداخـت و از ‪ ۱۳۴۱‬به بعـد‪ ،‬در فواصـل تدریـس در‬ ‫دانشـگاه تهـران‪ ،‬در دانشـگاه های ا کسـفورد‪ ،‬سـوربن‪ ،‬هنـد و‬ ‫پاکستان؛ و بین ‪ ۱۳۴۷‬تا ‪ ۱۳۴۹‬نیز در امریکا به عنوان استاد‬ ‫میهمـان در دانشـگاه های کالیفرنیا و پرینسـتون بـه تدریس‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫یشـک ابراهیـم باسـتانی پاریـزی (‪ )1393-1304‬یکـی از‬ ‫ب ‬ ‫مفاخـر فراموش نشـدنی تاریـخ فرهنـگ و ادبیـات معاصـر‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن ادیـب و تاریـخ دان مشـهور‪ ،‬در سـال ‪ 1330‬مدرک‬ ‫تاریـخ خـود را از دانشـگاه تهـران گرفـت و بـرای معلمـی‪ ،‬بـه‬ ‫زادگاهش کرمان بازگشـت‪ .‬درادامه و پس از اخذ مدرک دکترا‬ ‫تـا سـال ‪ 1387‬اسـتاد تمام وقـت دانشـگاه تهـران بـود‪ .‬پاریزی‬ ‫طـی عمـر پربرکتـش‪ ،‬نزدیـک بـه ‪ ۱۰۰‬عنـوان کتـاب نوشـت کـه‬ ‫یتـوان بـه «از پاریـز تـا پاریـس»‪« ،‬یعقـوب‬ ‫نهـا م ‬ ‫از جملـه ا ‬ ‫لیـث»‪« ،‬هواخـوری در بـاغ بـا گوهـر شـب چراغ»‪« ،‬اسـیای‬ ‫تسـنگ» و «هشـت الهفت» اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫هف ‬ ‫سـیمین دانشـور؛ اسـتاد دانشـگاه‪ ،‬نویسـنده و مترجـم‪8 ،‬‬ ‫اردیبهشـت ‪ 1300‬در شـیراز به دنیـا امـد‪ .‬خالـق «سووشـون»‪،‬‬ ‫اولیـن زن داسـتان نویس نویـن ایرانـی و همسـر جلال‬ ‫ِال احمد اسـت‪ .‬دانشور فار غ التحصیل رشته ادبیات فارسی‬ ‫از دانشـگاه تهـران در مقطـع دکتـرا و رشـته زیبایی شناسـی از‬ ‫دانشـگاه اسـتنفورد امریـکا بـود‪ .‬گرچـه ‪ ۲۰‬سـال بـه تدریـس در‬ ‫دانشـگاه تهـران اشـتغال داشـت؛ امـا هرگـز بـه رتبـه اسـتادی‬ ‫ارتقاء نیافت؛ زیرا سـاوا ک اجازه ان را نداد‪ .‬دانشـور ‪ 18‬اسـفند‬ ‫‪ 1390‬پـس از یـک دوره تحمـل بیمـاری انفلوانـزا‪ ،‬در خانـه اش‬ ‫درگذشـت‪.‬‬ ‫بعـد از صمـد بهرنگـی‪ ،‬از بنام تریـن نویسـندگان معاصـر کـه‬ ‫عموم مردم او را به معلمی نیز می شناختند‪ ،‬جالل ال احمد‬ ‫(‪ )1348-1302‬است؛ نویسنده‪ ،‬مترجم و اموزگاری که ازدواج‬ ‫او با سـیمین دانشـور‪ ،‬بر شـهرت این زوج فرهیخته افزود؛ اما‬ ‫یکی از مهم ترین جلوه های معلمی جالل که اقشار مختلف‬ ‫نیـز بـا ان اشـنایی دارنـد‪ ،‬بـه خلـق قصـه «مدیـر مدرسـه»‬ ‫یگـردد کـه درواقـع‪ ،‬انعـکاس تجربیـات معلمـی اوسـت‪.‬‬ ‫برم ‬ ‫ال احمـد از ‪ ۱۳۳۱‬تدریـس در مـدارس را اغـاز کـرد و تـا اخر عمر‬ ‫در مـدارس تهـران بـه امـوزش پرداخـت‪.‬‬ ‫محمدرضـا شـفیعی کدکنـی (متخلـص بـه م‪ .‬سرشـک)؛‬ ‫اسـتاد دانشـگاه‪ ،‬ادیـب‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬پژوهشـگر و شـاعر‪،‬‬ ‫متولـد ‪ 19‬مهرمـاه ‪ 1318‬در شـهر کدک ِـن خراسـان اسـت‪ .‬وی‬ ‫فار غ التحصیـل رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی در مقطـع دکترا‬ ‫از دانشـگاه تهـران بـوده و از ‪ 1348‬تاکنـون دراین دانشـگاه‬ ‫مشـغول به تدریس اسـت‪ .‬در هفتمیـن دوره جشـنواره‬ ‫بین المللـی هنـر بـرای صلـح (‪ )1398‬به پاس بیـش از نیم قرن‬ ‫تلاش در اعتلای فرهنـگ و ادب پارسـی‪« ،‬نشـان عالـی هنـر‬ ‫برای صلح» به وی اهدا شـد‪ .‬از او بیش از ‪ ۵۰‬عنوان کتاب در‬ ‫حوز ههـای نظـری و انتقـادی‪ ،‬تصحیـح و ترجمـه و همچنین‬ ‫یتـوان بـه عناوینـی‬ ‫مجموعه اشـعار بـه چـاپ رسـیده کـه م ‬ ‫نظی ِـر «مثـل درخـت در شـب بـاران»‪« ،‬از زبـان بـرگ»‪« ،‬در‬ ‫کوچه با غهـای نیشـابور» و «هـزاره دوم اهـوی کوهـی» اشـاره‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫نپـور؛ اسـتاد دانشـگاه‪ ،‬نویسـنده و شـاعر‪2 ،‬‬ ‫قیصـر امی ‬ ‫اردیبهشـت سـال ‪ 1338‬در شهرسـتان گتونـد اسـتان‬ ‫خوزسـتان دیـده بـه جهـان گشـود‪ .‬وی به عنـوان منتخـب‬ ‫هفتمیـن همایـش چهر ههـای مانـدگار (‪ )1387‬و برگزیـده‬ ‫اولیـن دوره جشـنواره بین المللـی شـعر فجـر در بخـش ایینی‬ ‫نپـور کـه تحصیـل در رشـته زبـان‬ ‫معرفـی شـده بـود‪ .‬امی ‬ ‫و ادبیـات فارسـی دانشـگاه تهـران را تـا مقطـع دکتـرا ادامـه‬ ‫داد‪ ،‬تدریـس در دانشـگاه را در سـال ‪ 1367‬و در دانشـگاه‬ ‫الزهـرا (س) اغـاز کـرد و در سـال ‪ 1369‬در دانشـگاه تهـران‬ ‫مشـغول به تدریس شـد‪ .‬وی سـال ‪ 1378‬براثـر جراحـات‬ ‫حاصـل از تصـادف در بیمارسـتان دی درگذشـت‪« .‬منظومه‬ ‫ظهر روز دهم»‪« ،‬مثل چشمه‪ ،‬مثل رود»‪« ،‬بی بال پریدن»‪،‬‬ ‫«به قول پرستو» و «گلها همه افتابگردانند» از اثار او هستند‪.‬‬ ‫محمـود حکیمـی؛ نویسـنده‪ ،‬مترجـم‪ ،‬محقـق و پژوهشـگر‪،‬‬ ‫ادبیــات در مقــام معلمــی بــوده؛ بزرگانــی کــه به دلیــل فعالیت هــای درخشــان و پــرورش چهره هــای علمــی و فرهنگــی‪،‬‬ ‫لو دراز اســت امــا‬ ‫نــام خــود را در تار یــخ ایــران ثبــت کرده انــد‪ .‬ســیاهه ایــن شــخصیت های مانــدگار‪ ،‬البتــه کــه طــو ‬ ‫نحــوزه‬ ‫به مناســبت روز پاسداشــت مقــام معلــم کــه مدتــی از ان می گــذرد؛ بــه برخــی از چهره هــای شناخته شــده درای ‬ ‫اشــاره خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫متولـد ‪ 1323‬در تهـران و فار غ التحصیل رشـته تعلیم وتربیت‬ ‫در مقطع کارشناسی ارشد از انگلستان است‪ .‬وی که تدریس‬ ‫در مرا کـز تربیت معلـم را در پرونـده کاری خـود دارد‪ ،‬سـال‬ ‫نپـس بیش ازپیـش‪ ،‬بـه تحقیـق‬ ‫‪ 1383‬بازنشسـته شـد و ازا ‬ ‫و تالیـف درزمینـه ادبیـات معاصـر انقالبـی ایـران می پـردازد‪.‬‬ ‫بهـای «در مدرسـه موالنـا‪ :‬سـیری در مثنـوی معنـوی»‪،‬‬ ‫کتا ‬ ‫«راه بازرگان»‪« ،‬رودخانه خروشـان عشـق‪ :‬نگاهی به زندگانی‬ ‫دکتـر سـید حسـین فاطمـی» و «در مدرسـه ناصرخسـرو‬ ‫قبادیانـی» از اثـار او هسـتند‪.‬‬ ‫داوود غفارزادگان؛ داسـتان نویس‪ ،‬محقق و معلم بازنشسته‬ ‫در سـال ‪ 1338‬در اردبیـل متولـد شـد‪ .‬وی کـه از دانشسـرای‬ ‫مقدماتـی اردبیـل فار غ التحصیـل شـده اسـت‪ ،‬تدریـس را از‬ ‫روستاهای این استان اغاز کرد و سال ‪ 1367‬به تهران منتقل‬ ‫شـد‪ .‬از وی بیش از ‪ 20‬عنوان کتاب در حوزه کودک ونوجوان‬ ‫و بزرگ سال منتشر شده است که «خرده مینا بر خا ک»‪« ،‬تا‬ ‫از خـون دور نیفتیـم»‪« ،‬خلبان کوچولو»‪« ،‬سـنگ اندازان غار‬ ‫کبـود» و «پـرواز درناها» ازان جمله به شـمار می ایند‪.‬‬ ‫مهـدی فرجـی؛ نویسـنده‪ ،‬شـاعر و معلـم ادبیـات‪ 9 ،‬بهمـن‬ ‫سال ‪ 1358‬در کاشان به دنیا امد‪ .‬وی که اولین کتابش سال‬ ‫نسـال به عنـوان اثـر برگزیـده‬ ‫‪ 1379‬بـه چـاپ رسـید؛ درهما ‬ ‫در کنگـره شـعر و قصـه جـوان کشـور در هرمـزگان معرفی شـد‪.‬‬ ‫از او بیـش از ‪ 10‬عنـوان کتـاب منتشـر شـده اسـت کـه می توان‬ ‫بـه عناوینـی نظی ِـر «روسـری بـاد را تـکان مـی داد»‪« ،‬هزار اسـم‬ ‫یشـعر»‪« ،‬زیـر چتـر تـو بـاران می ایـد» و‬ ‫قل مخـورده»‪« ،‬شـب ب ‬ ‫«ان روزهـا گفتـم» اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫هرمـز علیپـور؛ معلـم بازنشسـته‪ ،‬نویسـنده و از شـاعران مـوج‬ ‫شعر ناب‪ 4،‬اسفند‪ 1325‬در ایذه به دنیا امد‪ .‬فار غ التحصیل‬ ‫یسـت و پـس از ‪ 30‬سـال اشـتغال در‬ ‫رشـته ادبیـات فارس ‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬بازنشسـته شـد‪ .‬از او تاکنـون بیـش از ‪17‬‬ ‫عنـوان مجموع هشـعر به چاپ رسـیده کـه «داغ بی بـی»‪« ،‬به‬ ‫کوچـه زنبـق»‪« ،‬بنفـش پارچـه ای»‪« ،‬نیـم رخ اهـو»‪« ،‬همیـن‬ ‫نهـا» و «بـال بـرف» ازان جملـه به شـمار می اینـد‪.‬‬ ‫دید ‬ ‫منصـور یاقوتـی؛ معلـم بازنشسـته‪ ،‬داسـتان نویس‪ ،‬شـاعر‪،‬‬ ‫منتقـد ادبـی و محقـق‪ ،‬متولـد ‪ 5‬اسـفند ‪ 1327‬در روسـتای‬ ‫کیوه نان شهرسـتان سـنقر اسـت‪ .‬وی معلمی را از روسـتاها و‬ ‫ً‬ ‫مناطـق محـروم اغاز کرده و نهایتا در مدارس شـهر کرمانشـاه‬ ‫بـه تدریـس پرداخـت‪ .‬از او تاکنـون بیـش از ‪ 30‬عنـوان کتـاب‬ ‫در حوز ههـای رمـان‪ ،‬داسـتان کوتاه‪ ،‬داسـتان بلنـد‪ ،‬پژوهش‪،‬‬ ‫کتـاب در حـوزه کودک ونوجـوان بـه چـاپ رسـیده اسـت کـه‬ ‫می توان به «داسـتان های اهودره»‪« ،‬هستی شناسـی فهم»‪،‬‬ ‫«چشم هیچکاک»‪« ،‬خرچنگ بلندپرواز»‪« ،‬حماسه بابک»‬ ‫و «تنهاتـر از مـاه» اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫امین فقیری؛ پژوهشگر‪ ،‬نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی‪،‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 1322‬دیده به جهان گشود‪ .‬وی که در دوران سربازی‬ ‫در سـپاه دانـش به عنـوان معلـم در روسـتاهای دورافتـاده و‬ ‫محـروم خدمـت کـرده بـود‪ ،‬رنج هـا‪ ،‬دشـواری ها و مشـکالت‬ ‫ً‬ ‫دهقانـان و مجموعـا مـردم روسـتایی در دهـه ‪ 40‬را در قالـب‬ ‫داسـتان هایی کـه در مجموعـه «دهکـده پرملال» گـرداوری‬ ‫شـده بـود‪ ،‬به رشـته تحریـر دراورد‪« .‬ا گـر باران ببـارد»‪« ،‬زندگی‬ ‫در ورزش»‪« ،‬دوسـت مـن»‪« ،‬غ مهـای کوچـک»‪« ،‬شـب» و‬ ‫«کوفیـان» از کتاب هایـش به شـمار می اینـد‪.‬‬ ‫جـواد محقـق؛ شـاعر‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬روزنامه نـگار و معلـم‬ ‫بازنشسـته‪ ،‬متولـد همـدان (‪ )1333‬اسـت‪ .‬وی کـه فعالیـت‬ ‫در کسـوت معلمـی را از سـال ‪ 1358‬و به عنـوان دبیـر ادبیـات‬ ‫اغـاز کـرد‪ ،‬در سـال ‪ 1366‬بـرای تدریـس در مـدارس ایرانـی‬ ‫خار ج ازکشـور راهـی پاکسـتان و سـپس ترکیـه شـد‪ .‬محقـق‬ ‫سـردبیری ماهنامـه «رشـد معلـم» بـرای ‪ 13‬سـال را در پرونـده‬ ‫کاری دارد‪« .‬قصـه مـرد بـزرگ پاپتـی»‪« ،‬مـردی چـو افتـاب»‪،‬‬ ‫«مثـل مـن بـه انتظـار» و «قـدر اسـتاد» از اثـار ایـن نویسـنده‬ ‫به شـمار می اینـد‪.‬‬ ‫شـهال ابنـوس؛ نویسـنده و معلـم بازنشسـته‪ ،‬در سـال ‪1341‬‬ ‫در شـهر دزفـول در خوزسـتان دیـده بـه جهان گشـود‪ .‬وی که‬ ‫فار غ التحصیـل رشـته ادبیـات فارسـی در مقطـع کارشناسـی‬ ‫ارشد است‪ ،‬به عنوان دبیر و سپس مدیر دبیرستان فعالیت‬ ‫یتـوان بـه «از ان هجـده مـاه و‬ ‫داشـت‪ .‬از اثـار ایـن نویسـنده م ‬ ‫هفـت روز» و «دختـرم‪ ،‬عشـق ممنـوع!» اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫شایدبتوان گفتاز میاننویسندگانوشاعرانمعاصر‪،‬عموم‬ ‫مردم صمد بهرنگی (‪ )1347-1318‬را بیش از همه به معلمی‬ ‫شـناخته و می شناسـند‪ .‬ایـن شـهرت؛ هـم به دلیـل خلـق‬ ‫داسـتان جاودانـه «ماهی سـیاه کوچولو» بـوده و هم به دلیل‬ ‫قشـدن در‬ ‫جوان مرگی وی در ‪ 29‬سـالگی؛ ان هم به خاطر غر ‬ ‫رودخانـه ارس‪ .‬او سـال ‪ ،1336‬از دانشسـرای مقدماتـی تبریـز‬ ‫فار غ التحصیل شـد و درحالی که ‪ 18‬سـال داشـت‪ ،‬اموزگاری را‬ ‫اغـاز کـرد و تـا پایـان عمرش این حرفـه را ادامـه داد‪ .‬بهرنگی در‬ ‫عمر ‪ 20‬ساله معلمی خود‪ ،‬در روستاهای و شهرهای مختلف‬ ‫درس امـوز کـودکان بـود‪ :‬اذرشـهر‪ ،‬ممقـان‪ ،‬قاضی جهـان‪،‬‬ ‫گوگان‪ ،‬اخی جهان و فیروزسـاالر در اسـتان اذربایجان شـرقی‪.‬‬ ‫او البتـه تالش هـای فراوانـی بـرای احقـاق حقـوق فرهنگـی و‬ ‫اموزشـی کـودکان روسـتایی کـرد که این کارهـا‪ ،‬دردسـرهایی را‬ ‫نیـز برایـش به همـراه داشـت‪ .‬از او‪ ،‬عالو هبـر مقاالتـی در حـوزه‬ ‫اموزش وپرورش؛ داستان ها و کتب متعددی به جا مانده که‬ ‫«افسانه های اذربایجان»‪« ،‬اذربایجان در مشروطه» و «تاپما‬ ‫جاالر‪ ،‬قوشمار جاالر؛ مثل ها و چیستان ها» ازان جمله اند‪/.‬‬ ‫ایبنا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کارگر‬ ‫ روایت ‪Emanuele Del Rosso‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫دکتر نون زنش را‬ ‫بیشتر از مصدق دوست دارد‬ ‫ناتورالیست انگلیسی‬ ‫کن لوچ؛ فیلمساز‬ ‫ِ‬ ‫یشـود و ایـن رقابـت‪ ،‬کاهـش‬ ‫اعتقـاد بـه بـازار ازاد‪ ،‬منجـر بـه قدرت گرفتـن شـرکت های بـزرگ م ‬ ‫دسـتمزدها را درپـی دارد و مـرگ امنیـت شـغلی را‪.‬‬ ‫شاهکارهایی که در جنگ جهانی دوم گم شدند!‬ ‫نویسنده‪:‬شهرامرحیمیان‬ ‫کارگردان‪ :‬هادی مرزبان‬ ‫بازیگـران‪ :‬حامـد کمیلـی‪ ،‬شـیوا مکی نیـان‪ ،‬عارفـه‬ ‫معماریـان‪ ،‬زهره پرتوی‪ ،‬شـهرزاد پورفرد‪ ،‬حسـین پرسـتار‪،‬‬ ‫علـی خازنـی‪ ،‬سـامان تیرانـداز‪ ،‬بهنـام تشـکر و ‪...‬‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ 23‬اردیبهشت ساعت ‪20:30‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬تئاتر شهر (سالن اصلی)‬ ‫راهکارهای اسان شدن مرگ‬ ‫نویسنده‪:‬محمدعلیجابری‬ ‫ناشر‪ :‬کتاب جمکران‬ ‫صفحات‪144 :‬‬ ‫قیمت‪40:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬مباحثی درباره مرگ شناسی‬ ‫مهساخان محمدی‬ ‫یهــای جبران ناپذیــری‬ ‫جنــگ جهانــی دوم بــرای دنیــای هنــر و فرهنــگ‪ ،‬ویران ‬ ‫ً‬ ‫یهــا بــرای همیشــه از برخــی از‬ ‫به دنبــال داشــت؛ مثــا موز ههــا و گالر ‬ ‫شــاهکارهای هنــری غیرقابل جایگز یــن محــروم شــدند و کارشناســان هنــری‬ ‫نیــز ســال ها زمــان را صــرف کشــف اثــار هنــری مفقــود کردنــد‪ .‬جهــان در جنــگ‬ ‫جهانــی دوم‪ ،‬شــاهد وقــوع ســرقت و غــارت اثــار هنــری در مقیــاس گســترده بــود‪.‬‬ ‫«پرتـره مـرد جـوان» اثـر «رافائـل» ؛ این‬ ‫تابلـو درواقـع‪ ،‬مشـهورترین خسـارت‬ ‫هنـری لهسـتان ناشـی از جنـگ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫جهانـی دوم محسـوب م ‬ ‫نقاشی «پرتره مرد جوان » از مجموعه‬ ‫خانوادگـی در «کرا کـوف» غـارت شـد‬ ‫تـا در سـال ‪ ۱۹۳۹‬در مـوزه هیتلـر قـرار‬ ‫داده شـود‪ .‬در پایـان جنـگ‪ ،‬این تابلو‬ ‫مفقـود شـد؛ امـا هرازگاهـی شـایعاتی‬ ‫دربـاره پید اشـدن ان در نقطـه ای از‬ ‫جهـان ب هگـوش می رسـد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه اغلــب ایــن اثــار توســط گروهــی بازیابــی شــدند کــه بــه «مــردان‬ ‫نحــال‪ ،‬بســیاری از ایــن اثــار هنــری هنــوز مفقــود‬ ‫اثــار مانــدگار» مشــهورند؛ با ای ‬ ‫هســتند‪ .‬امــروزه تالش هایــی جهانــی بــرای شناســایی اثــار هنــری غارت شــده‬ ‫نهــا بــه مالــکان اصلــی وجــود دارد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫یهــا و اســترداد ا ‬ ‫ناز ‬ ‫«دیلــی ارت» می خوانیــم دربــاره تعــدادی از مهم تر یــن اثــار هنــری کــه طــی جنــگ‬ ‫جهانــی دوم مفقــود یــا نابــود شــدند‪.‬‬ ‫سایه ها‬ ‫خالق‪ :‬نیلوفر رهنما‬ ‫مدیا‪:‬نقاشی‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ 30‬اردیبهشت ساعات ‪ 11‬تا ‪19‬‬ ‫مـکان برگـزاری‪ :‬گالـری «اثـر» واقـع در تهـران‪ ،‬خیابـان‬ ‫ایرانشـهر‪ ،‬کـوی برفروشـان‪ ،‬پلا ک ‪۱۶‬‬ ‫«تـاالر کهربـا» اثـر «اندرئـاس شلاوتر»؛ می گوینـد‬ ‫اتاقـی در کاخ کاتریـن در نزدیکـی سـن پترزبـورگ‬ ‫بـود کـه بـا کهربـا‪ ،‬اینـه و طلا نزئیـن شـده بـود‪.‬‬ ‫تزئینـات ایـن اتـاق در جریان جنگ جهانـی دوم‬ ‫«نقاش در مسیر کار » اثر «ونسان ون گوگ»؛‬ ‫ناپدیـد و در سـال ‪ ۲۰۰۳‬بازسـازی شـد‪ .‬تزئینـات‬ ‫یهـا ربـوده و سـپس در‬ ‫ایـن تابلـو توسـط ناز ‬ ‫اتـاق در جنـگ جهانـی دوم توسـط گروهـی از‬ ‫جریان بمباران شهر «ما گدبورگ» در المان‬ ‫سـربازان نـازی غـارت و بـرای بازسـازی و نمایـش‬ ‫گم شد‪.‬‬ ‫به کونیگسبرگ منتقل شد‪ .‬وضعیت کنونی این‬ ‫اتـاق نامشـخص اسـت‪.‬‬ ‫«میـدان سـانتا مارگریتا» اثـر «کانالتـو»؛ ایـن نقاشـی‬ ‫منظره که توسـط «کانالتو» خلق شـده اسـت‪ ،‬بخشـی‬ ‫یسـت کـه پس از فـرار مالک‬ ‫از یـک مجموعـه خصوص ‬ ‫ان در سـال ‪ ۱۹۴۰‬بـه هلنـد ‪ ،‬توسـط نازی هـا مصـادره‬ ‫شـد‪ .‬برخی از اثار این مجموعه به وارثان مالک اصلی‬ ‫نحـال‪ ،‬کارا گاه هـای هنـری‬ ‫ن بازگردانـده شـدند؛ با ای ‬ ‫ا ‬ ‫هنـوز به دنبـال ایـن پرتـره هسـتند‪.‬‬ ‫«پرتـره تـرود اسـتینر » اثـر «گوسـتاو‬ ‫کلیمـت»؛ ایـن پرتـره متعلـق بـه‬ ‫مجموعـه داری اهـل ویـن اسـت‪.‬‬ ‫یهـا پـس‬ ‫ایـن پرتـره نیـز توسـط ناز ‬ ‫از فرار «اسـتینر» به اتریش در سـال‬ ‫‪ ۱۹۳۸‬غـارت شـد‪ .‬این پرتره سـپس‬ ‫گشـکنان » اثر «گوسـتاو کوربه» ؛ این تابلو طی جنگ جهانی دوم و البته به همراه‬ ‫«سن ‬ ‫به فردی نامشـخصی در سال ‪۱۹۴۱‬‬ ‫‪ ۱۵۴‬تصویـر دیگـر حیـن انتقـال بـه قلعـه ای حوال ِـی درسـدن و بر اثـر بمبـاران نیروهـای‬ ‫نپـس هرگـز دیده‬ ‫فروختـه شـد و از ا ‬ ‫متفقیـن در فوریـه ‪ ۱۹۴۵‬از بیـن رفـت‪.‬‬ ‫نشـد‪.‬‬ ‫چرخه زمان‬ ‫اهنگساز‪ :‬همایون بهی‬ ‫تعداد قطعات‪7 :‬‬ ‫سبک‪ :‬بی کالم سایکدلیک ترنس‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫برطرف کردن پف زیر چشم به روش خانگی‬ ‫راهی ساده برای تمرکز حواس‬ ‫پف زیر چشـم مشـکلی حاد به حسـاب نمی اید و می توان در ابتدا با برخی‬ ‫روش هـای درمـان خانگـی ان را کنتـرل کـرد‪ .‬اسـتفاده از کمپـرس اب گـرم و‬ ‫سـرد‪ ،‬یکی از این راه هاسـت‪ .‬اب گرم به صورتی که موجب اذیت یا سـوزش‬ ‫پوسـت نشـود‪ ،‬پـس از کمپـرس اب سـرد می توانـد موجب جریان مناسـب‬ ‫خـون در زیـر چشـم باشـد‪ .‬می تـوان پـس از برداشـتن یـخ از روی پـف زیـر‬ ‫چشـم‪ ،‬کمپـرس اب گـرم را به مـدت تقریبـا ده دقیقـه در همـان محـل قـرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫یخـورد و عنکبـوت‬ ‫ا گـر شـما تـار عنکبوتـی را تحریـک کنیـد‪ ،‬تـار تـکان م ‬ ‫نسـبت بـه جنبـش تـار از خـود وا کنـش نشـان داده و می خواهـد علـت‬ ‫نبـار تکـرار شـود‪ ،‬دیگـر نسـبت بـه‬ ‫را بیابـد؛ ولـی وقتـی ایـن عمـل چندی ‬ ‫یشـود حشـره ای‬ ‫حرکـت تـار عکس العملـی نشـان نمی دهـد و متوجـه م ‬ ‫بـه دامـش نیفتـاده اسـت‪ .‬ایـن روش را یـاد گرفتـه و ذهنتـان را پـرورش‬ ‫دهید و در برابر حواس پرتی تسلیم نشوید‪ .‬باید تمرکزتان را بر هدفی که‬ ‫در ذهـن داریـد‪ ،‬حفـظ کنیـد‪.‬‬ ‫پولنتا‬ ‫ظشــدن ان‬ ‫پولنتــا یــک غــذای رایــج ایتالیایی ســت کــه از حل کــردن و پختــن ارد ذرت در اب و غلی ‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪ .‬گاه بــه جــای‬ ‫تهیــه می شــود‪ .‬معمــوال ب ـه ازای هــر پیمانــه ارد ذرت‪ ۴ ،‬پیمانــه اب اســتفاده م ‬ ‫یشــود کــه بــه پولنتــا طعــم بیشــتری‬ ‫نهــا هــم اســتفاده م ‬ ‫اب از شــیر‪ ،‬اب گوشــت یــا مــر غ یــا ترکیبــی از ا ‬ ‫ً‬ ‫یشــود غــذا بافــت‬ ‫یســت؛ امــا نســبتا رواج دارد و باعــث م ‬ ‫می دهــد‪ .‬اســتفاده از پنیــر در پولنتــا اختیار ‬ ‫نر متــر و خوشــمزه تری پیــدا کنیــد‪ .‬ب هجــای پنیــر خامـه ای می توانیــد از ‪ ۳/۱‬پیمانــه پنیــر پارمــزان هــم‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬نــوع پنیــر بســتگی بــه ســلیقه شــما دارد‪ .‬پــس پنیــری را انتخــاب کنیــد کــه طعــم ان را‬ ‫بیشــتر می پســندید‪ .‬پولنتــای پنیــری عــاوه بــر ایتالیــا در کشــورهای امریــکای التیــن مثــل برز یــل و‬ ‫ارژانتیــن هــم رواج دارد‪ .‬ایــن غــذا را بــا انــواع ســس گوشــت‪ ،‬ســس قــارچ و خــورا ک را گــو ســرو می کننــد‪.‬‬ ‫ب هطــور کلــی هــر سســی کــه بــا پاســتا ســرو شــود‪ ،‬همــراه پولنتــا هــم می توانــد ســرو شــود‪.‬‬ ‫مواد الزم‬ ‫اب‪ 4 :‬پیمانه‬ ‫نمک‪ :‬یک و یک چهارم قاشق چایخوری‬ ‫ارد ذرت‪ :‬زرد ‪ 1‬پیمانه‬ ‫کره‪ 2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫پنیر خامه ای‪ :‬یک چهارم پیمانه‬ ‫طرز تهیه‬ ‫‪ ۴‬پیمانـه اب را همـراه بـا یـک و نیـم قاشـق چایخـوری نمک داخل یک تابه بزرگ بریزید و روی شـعله زیاد‬ ‫قـرار دهیـد تـا اب بـه جـوش اید (حدود ‪ ۵‬دقیقه)‪ .‬وقتی اب به جوش امد ارد ذرت را به تدریج اضافه کنید‬ ‫ً‬ ‫و مرتب هم بزنید تا کامال در اب حل شود و هیچ گلوله ای از ارد ذرت در ان باقی نماند‪ .‬وقتی مایع شروع‬ ‫بـه غلیـظ شـدن کـرد شـعله را خیلـی کم کنید‪ .‬کره را اضافه کنیـد‪ ،‬درب تابه را ببندیـد و بگذارید ‪ ۲۵‬دقیقه‬ ‫ً‬ ‫نمـدت مرتـب مـواد را هـم بزنیـد تا به کف تابه نچسـبند (حـدودا هر‬ ‫روی همـان شـعله مالیـم بمانـد‪ .‬در ای ‬ ‫‪ ۶-۵‬دقیقـه)‪ .‬در اخـر پنیـر خامـه ای را اضافـه کنیـد و هـم بزنیـد تـا در مخلـوط حـل شـود‪ .‬پولنتـای پنیری‬ ‫شـما امـاده اسـت؛ البتـه می توانیـد ان را بچشـید و ا گر دوسـت داشـتید مقـدار نمک یا پنیر خامـه ای ان را‬ ‫بیشتر کنید‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫ا گـر پولنتـای پنیـری را قبـل از زمـان سـرو تهیه می کنید‪ ،‬بگذارید خنک شـود؛ سـپس در ظـرف را ببندید یا‬ ‫روی ان سلفون بکشید و تا زمان سرو در یخچال قرار دهید‪ .‬برای سرو ان را چند دقیقه در مایکروفر گرم‬ ‫کنیـد و سـپس خوب هم بزنیـد تا کف کند‪.‬‬ ‫تفسیر پوست شما به روایت فن اوری های نوین‬ ‫یک تیم بین المللی از محققان از سـوئد و انگلسـتان روشـی نواورانه در تفسـیر‬ ‫سیگنال های بیولوژیکی تولیدشده توسط رسانایی پوست ما ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫مو فنـاوری؛ دسـتگاه های هوشـمند کـه سـیگنال های‬ ‫ب هگـزارش خبرگـزاری عل ‬ ‫برقـی را از پوسـت شـما اندازه گیـری می کننـد‪ ،‬ایـن توانایـی را دارنـد کـه در مـورد‬ ‫میـزان اسـترس خـود بـه شـما بگوینـد‪ ،‬بـه عملکردهـای ورزشـی خـود کمـک‬ ‫کننـد و بـه شـما اجـازه دهنـد کـه احساسـات خـود را پیگیـری کنیـد‪ .‬یـک‬ ‫تیـم بین المللـی از محققـان از سـوئد و انگلسـتان روشـی نواورانـه در تفسـیر‬ ‫سیگنال های بیولوژیکی تولید شده توسط رسانایی پوست ما ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫دکتـر پـدرو سـانچز؛ محقـق ارشـد موسسـه فنـاوری ‪-KTH‬رویـال اسـتکهلم‪،‬‬ ‫و سرپرسـت ایـن مطالعـه گفـت‪« :‬بـدن مـا طیـف گسـترده ای از سـیگنال ها را‬ ‫یسـت‪ .‬بسـیاری از دسـتگاه های مفیـد کـه‬ ‫تولیـد می کنـد کـه قابل اندازه گیر ‬ ‫نهـا را به عنـوان داد ههـای‬ ‫ایـن سـیگنال ها را اندازه گیـری می کننـد‪ ،‬کـه مـا ا ‬ ‫حیاتـی می نامیـم‪ ،‬درطـول سـال ها تکثیـر یافته اند؛مانند مانیتـور ضربان قلب‬ ‫بـرای ورزش‪ .‬با این حـال‪ ،‬مناطـق دیگـری از داده هـای حیاتـی وجـود دارنـد‬ ‫ً‬ ‫کـه هنـوز کاملا توسـعه نیافته انـد؛ ماننـد سـطح پوسـت یـا سـطح تعریـق‪ .‬درک‬ ‫ننـوع اطالعـات نااشـنا‬ ‫ننـوع داد ههـای حیاتـی اسـان نیسـت‪ .‬مـردم بـا ای ‬ ‫ای ‬ ‫هسـتند و مشـخص نیسـت کـه مـردم چگونـه می خواهنـد از ان اسـتفاده‬ ‫کننـد یـا بـا دسـتگاه هایی کـه ایـن داد ههـای حیاتـی را ارائـه می دهنـد تعامـل‬ ‫دارنـد‪ .‬بـه یـک گـروه مطالعـه ‪23‬نفـره‪ ،‬نمونـه اولیـه سلامت عاطفـی داده شـد‬ ‫ً‬ ‫کمـاه اسـتفاده کنـد‪ .‬نکتـه مهـم این اسـت که محققـان عمـدا به‬ ‫تـا بـه مـدت ی ‬ ‫شـرکت کنندگان نگفتنـد کـه دسـتگاه ها بـرای چـه مـواردی مفیـد هسـتند‪ .‬در‬ ‫نهـا دسـتورالعمل هایی را ارائـه دادنـد کـه سلامت عاطفـی می توانـد‬ ‫عـوض‪ ،‬ا ‬ ‫شهـای جسـمی و عاطفـی را جمـع اوری کنـد‪ ،‬اینکه‬ ‫اطالعـات مربـوط بـه وا کن ‬ ‫گهـا‬ ‫چطـور افزایـش عـرق باعـث افزایـش هدایـت و چگونگـی نمایـش ایـن رن ‬ ‫یشـود‪ .‬شـرکت کنندگان در تصمیم گیـری درمـورد بهتریـن‬ ‫توسـط دیگـران م ‬ ‫را ههـای اسـتفاده از ایـن فنـاوری باقی مانـده بودنـد‪ .‬محققـان دریافتنـد کـه‬ ‫نشـده‪،‬‬ ‫این مرحلـه از طراحـی بـاز مطالعـه‪ ،‬بـدون ارائـه مـوارد از پیـش تعیی ‬ ‫باعث شـده اسـت که برخی از شـرکت کنندگان از سیستم به عنوان ابزاری برای‬ ‫سـنجش و کمـک به مدیریـت میـزان اسـترس خـود اسـتفاده کننـد‪ .‬درحالی که‬ ‫دیگـران‪ ،‬ازجملـه ورزشـکاران نخبـه‪ ،‬از این دسـتگاه بـرای گرفتـن اطالعـات‬ ‫مهـای اموزشـی و ریـکاوری خود اسـتفاده می کردند‪ .‬سـایر کاربردها‬ ‫درمـورد رژی ‬ ‫نهـا و ردیابـی احساسـات اسـت؛ امـا جالـب‬ ‫شـامل ثبـت اطالعـات در زندگـی ا ‬ ‫اینکـه‪ ،‬کمتـر کسـی از ایـن فنـاوری بـرای بیـش از یـک هـدف اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫پروفسـور کریسـتینا هـا ک؛ از انسـتیتوی رویـال فنـاوری در سـوئد گفـت‪« :‬مـا از‬ ‫اینکه طبقه بندی اولیه شـرکت کنندگان از سیسـتم چگونگی اسـتفاده از ان را‬ ‫رنـگ می کنـد‪ ،‬تعجـب کردیـم‪ .‬ا گـر به عنـوان یـک وسـیله ورزشـی بـه ان نـگاه‬ ‫می کردنـد‪ ،‬حتـی داده هایـی را کـه از اسـترس یـا وا کنش های احساسـی سـخن‬ ‫می گفـت‪ ،‬نمی دیدنـد‪ .‬ا گـر به عنـوان ابـزاری بـرای سـنجش احساسـات بـه ان‬ ‫نـگاه می کردنـد‪ ،‬داده هایـی را کـه از روندهـای اجتماعـی یـا اعمـال فشـار ناشـی‬ ‫تهـای ورزشـی صحبـت می کردنـد‪ ،‬نمی دیدنـد‪ .‬همچنیـن جالـب بود‬ ‫از فعالی ‬ ‫کـه چگونـه برخـی از درگیر شـدن بـا داده هایـی کـه در برابـر عقایدشـان دربـاره‬ ‫ویژگی هـای شـخصیتی خود صحبت می کنند‪ ،‬جلوگیـری می کنند‪ .‬یک نفر به‬ ‫خـودش به عنـوان یک فـرد ارام نـگاه می کـرد؛ امـا در داده هـا‪ ،‬قله هـای زیـادی‬ ‫وجـود دارد‪ .‬او فقـط نتوانسـت بـا تصـور خـودش از این هـا اشـتی کنـد‪ .‬ا گرچـه‬ ‫مرحلـه طراحـی بـاز باعـث اشکار شـدن چندیـن شـیوه مختلـف از نمون ههـای‬ ‫اولیـه سلامت عاطفـی می شـود؛ امـا نمونـه اولیـه فاقـد برخـی از توابـع موردنیاز‬ ‫برای تبدیل شدن ان به ابزاری مناسب برای یک نقش خاص مانند سیستم‬ ‫امـوزش ورزشـی‪ ،‬یـا به عنـوان ابـزاری بـرای مدیریـت اسـترس اسـت»‪ .‬محققـان‬ ‫نیـاز بـه گام دوم‪ ،‬متناسـب تر‪ ،‬در رونـد طراحـی را بـرای سـاخت دسـتگاه های‬ ‫خـاص بـرای نقش هـای خـاص دریافتنـد‪ .‬ایـن تحقیـق بخشـی از فناوری های‬ ‫شـخصی ‪ AffecTech‬بـرای سلامت عاطفـی‪ ،‬شـبکه امـوزش نواورانـه اسـت کـه‬ ‫ازطریـق برنامـه ‪ Horizon2020‬اتحادیـه اروپـا تامیـن می شـود و توسـط اسـتاد‬ ‫کورینـا سـاس از دانشـکده محاسـبات و ارتباطـات دانشـگاه لنکسـتر هدایـت‬ ‫می شـود‪ .‬پروفسـور سـاس‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن مطالعـه بینشـی را بـرای طراحـان‬ ‫فن اوری هـای پوشـیدنی درحـال ظهـور و به ویـژه دسـتگاه های پوشـیدنی‬ ‫مبتنی بـر زیسـت توده نشـان داد‪ .‬طراحـی از اهمیـت بسـیارمهمی بـرای کمـک‬ ‫بـه کاربـران در درک وا کنش هـای بـدن برخـوردار اسـت»‪ .‬نتایـج مـا ارزش یـک‬ ‫رویکـرد دومرحلـه ای را بـرای طراحـی فن اوری هـای جدیـد ارائـه داد ههـای‬ ‫زیست شـناختی کـه بـرای کاربـران نااشـنا هسـتند را ارائـه می دهـد‪ .‬یـک مرحله‬ ‫ً‬ ‫طراحـی اولیـه عمـدا بـاز‪ ،‬بـه کاربـران امـکان می دهـد ایده هـای خـود را دربـاره‬ ‫نحـوه اسـتفاده از این نـوع محصـوالت توسـعه دهنـد‪ .‬این مرحلـه دوم اسـت‬ ‫کـه عملکردهـای دسـتگاه را بـرای فعالیت هـای خـاص ماننـد رفـاه‪ ،‬سلامتی یـا‬ ‫بهـره وری متناسـب می کنـد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫‪VERSACE Bright Crystal‬؛ جادوی مهمانی های دوستانه‬ ‫ورسـاچه برایـت کریسـتال یـا همان ورسـاچه صورتی از دیگر عطرهـای زنانه پرفروش و پرطرفـدار در فصل های‬ ‫لفـام و میـوه ای خود ب هسـرعت جایگاه‬ ‫گـرم اسـت‪ .‬ایـن عطـر ایتالیایـی در سـال ‪ 2006‬ب هبـازار امـد و بـا رایحـه گ ‬ ‫مهـای جـوان‪ ،‬شـیک پوش و سخت پسـند‪ ،‬موردتوجـه قـرار‬ ‫برجسـته ای پیـدا کـرد و بـرای اسـتفاده روزانـه خان ‬ ‫گرفـت‪ .‬در نـت اغازیـن خـود‪ ،‬رایحـه ای جادویـی از انـار‪ ،‬اب و یـوزو را دارد و در نت میانی رایحه گل صدتومانی‪،‬‬ ‫مگنولیا و نیلوفر ابی‪ ،‬را لحاظ کرده و با ترکیب دل انگیز مشـک‪ ،‬کهربا و چوب ماهون به پایان رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـتفاده از ان در مهمانی های دوسـتانه یا قرارهای عاشـقانه توصیه م ‬ ‫روانشناسی رنگ ابی در دکوراسیون داخلی‬ ‫یسـت‪ .‬رنـگ ابـی جـزو‬ ‫یکـی از سـه رنـگ اصلـی چرخـه رنـگ‪ ،‬رنـگ اب ‬ ‫گهـای سـرد و اولیـن و مهم تریـن رنـگ ارامش دهنـده اسـت‪ .‬رنگـی‬ ‫رن ‬ ‫کـه ارامـش فکـری و جسـمی‪ ،‬اطمینـان خاطـر درونـی و اعتماد به نفـس‬ ‫را گسـترش می دهـد‪ .‬اسـتفاده از رنـگ ابـی در اتـاق خـواب‪ ،‬سـبب‬ ‫یشـود؛ البتـه می توانـد احسـاس غـم‪ ،‬درون گرایـی‬ ‫بهبـود بی خوابـی م ‬ ‫یـا گوشـه گیری را نیـز در بعضـی افـراد به وجـود اورد‪ .‬رنـگ ابـی در طراحـی‬ ‫داخلـی فضـای منـزل‪ ،‬به منظـور توسـعه و گشـودگی فضاهـا اسـتفاده‬ ‫یشـود که فضا‬ ‫یشـود‪ .‬اسـتفاده از ان در دیوارها‪ ،‬کف و مبلمان باعث م ‬ ‫م ‬ ‫بزرگ تر به نظر اید‪ .‬در دکوراسـیون اتاق هایی که نور شـمالی دارند‪ ،‬توصیه‬ ‫ً‬ ‫یشـود؛ ولـی در اتاق هایـی کـه کاملا نورگیـر هسـتند و در تابسـتان گـرم‬ ‫نم ‬ ‫یشـوند‪ ،‬ایـن رنـگ می توانـد گرمـا و دمـای اتـاق را ت احـدی پائیـن بیـاورد‪.‬‬ ‫م ‪ ‎‬‬ ‫ا گـر از تنالیتـه ابـی روشـن به عنـوان رنـگ اصلـی و زمینـه در اتـاق اسـتفاده‬ ‫می کنیـد‪ ،‬می توانیـد بـا به کارگیری تنالیته های گرم در مبلمـان یا پارچه های‬ ‫قهـای‬ ‫لهـا‪ ،‬ایـن رنـگ را متعـادل کنیـد‪ .‬بـرای ایجـاد ارامـش در اتا ‬ ‫مب ‬ ‫خانوادگـی‪ ،‬پذیرائـی‪ ،‬اشـپزخانه های بـزرگ و فضاهایـی کـه محـل تجمـع‬ ‫یشـود کـه از ابـی گر متـر (ابـی نیلی‪-‬فیـروزه ای)‬ ‫افـراد هسـتند‪ ،‬پیشـنهاد م ‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪ .‬ابـی تیـره اثـری متضـاد دارد و حـس دلتنگـی و تاریکـی را در‬ ‫افـراد به وجـود مـی اورد؛ بنابرایـن اسـتفاده از ایـن رنـگ به هیچ وجه توصیه‬ ‫گهـای گـرم‬ ‫یتـوان اثـر تاریکـی ان را بـا رن ‬ ‫یشـود؛ ولـی ا گـر بخواهیـد‪ ،‬م ‬ ‫نم ‬ ‫تـ ا حـدی تعـادل بخشـید‪ .‬رنـگ ابـی اقیانوسـی‪ ،‬وقتـی کـه بـا سـفید ترکیـب‬ ‫ی‪‎‬کند‪ .‬اتاقی‬ ‫یشـود‪ ،‬حـس نظافـت فکـری و روحـی را در هر اتاقی ایجـاد م ‬ ‫م ‬ ‫کـه سـقف های ان بـا رنـگ ابـی اقیانوسـی نقاشـی شـده باشـد‪ ،‬دیوارها هم‬ ‫بـا ایـن رنـگ و رنـگ سـفید‪ ،‬رنگ امیـزی شـده اند و کاشـی های کـف نیـز بـه‬ ‫رنـگ ابی‪-‬سـفید در امده انـد‪ ،‬حضـور در این فضـا حـس پا کـی و نظافـت را‬ ‫در ذهـن شـما تداعـی می کنـد‪ .‬یـک اتـاق خـواب را در نظـر بگیریـد کـه کـف‬ ‫ان بـا موکتـی بـه رنـگ ابـی اقیانوسـی فـرش شـده‪ .‬پنجر ههـای اتـاق دارای‬ ‫پرده هائـی از ایـن رنـگ ولـی بـا درجـه سـیرتر ابـی اقیانوسـی مزیـن شـده‬ ‫لکـه ت احـدودی اتـاق را گـرم کننـد)‪ ،‬تختخـواب ایـن اتـاق دارای‬ ‫(به این دلی ‬ ‫بالش هائـی از همیـن رنـگ و روتختـی ان بـا ترکیبـی از ایـن رنـگ و رنـگ‬ ‫سـفید اسـت‪ .‬در این اتـاق حـس ارامـش و سـکوت مـوج مـی زنـد؛ ولـی ا گر تا‬ ‫حـدودی سـرد اسـت‪ ،‬خنکـی ان را با رنگ های گرم متعـادل کنید‪ .‬رنگ ابی‬ ‫برای قسمت های پذیرش مناسب است و محیطی اداری و متعادل ایجاد‬ ‫ً‬ ‫مـی کنـد‪ .‬رنـگ ابی معموال برای دکور دفاتر مورد اسـتفاده قرار می گیرد؛ زیرا‬ ‫قهـای ابـی کارایـی بیشـتری دارنـد؛‬ ‫تحقیقـات نشـان داده کـه افـراد در اتا ‬ ‫گهـای ابـی تیـره و یـا بسـیار روشـن نبایـد در فضاهـای کاری‬ ‫البتـه از رن ‬ ‫اسـتفاده کـرد (مثـل اتـاق کار‪ ،‬دفاتـر خانگـی یـا اشـپزخانه)‪ ،‬چـون ایـن کار‬ ‫ً‬ ‫واقعـا می توانـد فعالیـت شـما را سـرکوب کنـد‪ .‬در عـوض‪ ،‬گزینه هایـی چـون‬ ‫یهـای متالیـک یـا ابـی اسـمانی مناسـب‬ ‫فیـروزه ای‪ ،‬ابـی رنگ پریـده‪ ،‬اب ‬ ‫سهـای مـدارس بسـیار محبـوب اسـت‪ ،‬بـرای‬ ‫هسـتند‪ .‬ابـی اسـمانی در کال ‬ ‫یبـرد‪ .‬ایـن رنـگ‬ ‫اینکـه بهـره وری‪ ،‬شـعور و میـزان خالقیـت فکـری را بـاال م ‬ ‫تو ساز بدن را کاسته و اشتها را از بین‬ ‫تاثیر ارامش دهنده ای دارد و سوخ ‬ ‫یبـرد‪ .‬زمانـی کـه جلـوی هیجانـات بیش از اندازه زندگی شـما گرفته شـود‪،‬‬ ‫م ‬ ‫ان وقـت زمـان زیـادی بـرای اندیشـیدن بـه جزئیـات مهـم خواهیـد داشـت‪.‬‬ ‫رنـگ ابـی‪ ،‬رنگـی بـا خاصیـت قـدرت و متمرکز کننـده بـرای افـراد بیش فعـال‬ ‫یتـوان در سرتاسـر اتـاق از ان (در شـکل‬ ‫یـا پریشـان خاطر اسـت کـه م ‬ ‫گهـای دیگـر اسـتفاده‬ ‫مالی متـر ) در سـایه های مختلـف و در ترکیـب بـا رن ‬ ‫کـرد‪ .‬ابـی به تنهایـی ب هصـورت طیف ها و سـایه های مختلف‪ ،‬محیطی زیبا‪،‬‬ ‫ارام‪ ،‬ایده ال و اسـمانی را ایجاد می کند که برای اتاق خواب و سـرویس های‬ ‫بهداشـتی مناسـب اسـت‪ .‬در کل بـرای محل هایـی کـه به نظـر بایـد خنـک‬ ‫یشـود؛ همچنیـن‪ ،‬رنـگ ابـی می توانـد یک‬ ‫و ارام بخـش باشـند‪ ،‬اسـتفاده م ‬ ‫لکـه تداعی کننـده رنـگ‬ ‫انتخـاب خـوب بـرای رنـگ حمـام باشـد‪ .‬به این دلی ‬ ‫دری اسـت‪ .‬رنگـی بسـیار ارام بخـش و تسـکین دهنده اسـت کـه در انسـان‬ ‫ایجـاد امنیـت و ارامـش می کنـد؛ به همین دلیـل در ا کثـر مطب های پزشـکی‬ ‫قهـای جراحـی از ان بهـره می گیرنـد‪.‬‬ ‫و اتا ‬ ‫‪9‬‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو روان شناسی‬ ‫اختالل احتکار‪ ،‬انبارکردن یا انباشته کردن‬ ‫چـــرا گروهـــی از مردم دســـت بـــه احتـــکار می زننـــد؟ این‬ ‫سوالی ســـت که شـــاید خیلـــی وقت هـــا از خود پرس ــیده‬ ‫ش از هرچیز باید بدانیم که این رفتار‪ ،‬ناشی‬ ‫باشـــیم و پی ‬ ‫از نوعـــی اختـــال روانی ســـت‪ .‬در بررســـی ایـــن اخت ــال‪،‬‬ ‫گفت وگـــو بر ســـر این نیســـت کـــه در زمان بحـــران‪ ،‬مردم‬ ‫بـــه ذخیره کردن مـــواد غذایی مبـــادرت می ورزنـــد‪ ،‬بلکه‬ ‫گفت وگو حول این پرســـمان اســـت که چـــرا گروهی اقدام‬ ‫بـــه خریـــدن و نگـــه داری چیزهایی می کنند کـــه به مدت‬ ‫طوالنـــی از ان هـــا اســـتفاده ای نمی کننـــد؟ از دیـــد علم و‬ ‫دانـــش‪ ،‬احتکار یـــا انبار کـــردن یکـــی از زیرمجموعه های‬ ‫وســـواس عملی ســـت که خـــود را به وســـیله جمع کردن ‪،‬‬ ‫گرداوری و مقاومت همیشگی در بیرون نیانداختن اشیا‬ ‫و وســـائلی کـــه مدت هاســـت از ان هـــا هیچ اســـتفاده ای‬ ‫ً‬ ‫نکرده ایـــم یـــا عمـــا بی اســـتفاده مانده انـــد‪ ،‬نش ــان‬ ‫می دهـــد‪ .‬افـــراد گاهـــی حتـــی از راه دســـته بندی کردن‬ ‫امـــوال و اشـــیای خود وســـواس خـــود را بـــروز می دهند‪.‬‬ ‫بـــرای نمونـــه؛ فـــردی ظرف هـــای یک بار مصرفـــی را ک ــه‬ ‫از ان هـــا اســـتفاده کرده بـــود‪ ،‬جمـــع اوری کـــرده؛ ان ها را‬ ‫نســـبت بـــه اندازه شـــان دســـته بندی کـــرده و در خان ــه‬ ‫ان هـــا را نگـــه داری می کرده اســـت‪ .‬براســـاس گزارش ها و‬ ‫پژوهش های انجام شـــده‪ ،‬در مردان این اختالل بیش ــتر‬ ‫از زنـــان دیده می شـــود‪.‬‬ ‫ایـــن افراد در برابـــر اعتراض بقیه اعضـــای خانواده مبنی‬ ‫بر بی اســـتفاده بودن این وســـائل و ابزار و اشـــیا مخالفت‬ ‫کرده و همین مســـئله باعث بروز اختالفاتـــی در خانواده‬ ‫تو امـــد و معاشـــرت ایـــن افـــراد به تدری ــج‬ ‫می شـــود‪ .‬رف ‬ ‫کم و کمتر می شـــود و دوســـتان و اشـــنایان از دوس ــتی با‬ ‫ً‬ ‫ان هـــا خـــود داری می کننـــد‪ .‬خانه ایـــن افراد معمـــوال پراز‬ ‫ایـــن وســـائل و چیزهایی ســـت کـــه هـــم جا گیر هس ــتند‬ ‫تو پا گیـــر و راحتـــی حرکـــت در خانـــه را برای‬ ‫و هـــم دســـ ‬ ‫همگان ســـخت کرده اســـت‪ .‬دشـــواری زندگی ایـــن افراد‬ ‫بـــا احتکار کردن پایـــان نمی پذیرد؛ بلکه ان ها مشـــکالتی‬ ‫از قبیـــل افســـردگی و اضطراب و وســـواس فکری و عملی‬ ‫را هـــم تجربـــه می کننـــد‪ .‬چـــرا واقعا افـــراد دچـــار اختالل‬ ‫احتکار می شـــوند؟ به چندین دلیل ممکن اســـت فردی‬ ‫دچـــار چنیـــن اختاللی بشـــود هرچنـــد دلیـــل ‪100‬درصد‬ ‫مشـــخصی بـــرای ایـــن اختـــاف دیـــده نمـــی شـــود؛ ولی‬ ‫روانشناسان و روانپزشـــکان دالئلی چند را برای بروز این‬ ‫اختـــال بیـــان کرده اند‪.‬‬ ‫‪ .1‬دلبســـتگی شـــدید به اشـــیا داشـــتن ان ها را ب هس ــوی‬ ‫جمـــع اوری ســـوق می دهـــد‪ .2 .‬در تصمیم گیـــری ب ــرای‬ ‫انکـــه بـــا وســـائل و اشـــیای اضافـــی خانـــه چـــه کنن ــد‪،‬‬ ‫مشـــکل دارند‪ .3 .‬افـــکار انحرافی مثل اینکـــه ان ها خود‬ ‫را درمقابـــل وســـائل و نگـــه داری از ان ها مســـئولیت پذیر‬ ‫می داند‪ .4 .‬زمان دســـته بندی کردن وســـائل خانه دچار‬ ‫اضطراب می شـــوند و این باعث می شـــود که جمع اوری‬ ‫بب ــودن‬ ‫ان هـــا را به ارامـــی انجـــام می دهنـــد‪ .5 .‬مضطر ‬ ‫دلیـــل محکمی بـــرای احتکار کـــردن اســـت‪ .6 .‬احتکار یا‬ ‫انبار کـــردن افراطـــی می توانـــد از دیگـــران اموختـــه ش ــده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نشانگان اختالل احتکار می تواند به گونه زیر باشد‪:‬‬ ‫‪ .1‬در بهداشـــت فـــردی ایـــن افـــراد چندان خـــوب عمل‬ ‫نمی کننـــد‪ .2 .‬در خانـــه و ماشـــین ان ها به قدری اش ــیاء‬ ‫اضافی هســـت کـــه گاهی ان ها یـــا زمین می خورنـــد یا به‬ ‫دشـــواری چیـــزی را کـــه می خواهند پیـــدا می کنند‪.‬‬ ‫‪ .3‬بـــا اینکـــه زیـــر فشـــار دیگـــران رضایـــت به جمـــع اوری‬ ‫و مرتب کـــردن وسائلشـــان دارنـــد یـــا توافـــق می کنن ــد که‬ ‫بخشـــی از ان هـــا را دور بیاندازنـــد؛ اما از درون احس ــاس‬ ‫ناخوشـــایند و نارضایتـــی می کننـــد‪ .4 .‬همـــواره دچ ــار‬ ‫نه ــا‬ ‫تو امـــد درخانـــه ا ‬ ‫اضطـــراب هســـتند؛ چرا کـــه رف ‬ ‫خیلـــی ســـاده و راحت نیســـت و ایـــن بی نظمـــی ان ها را‬ ‫می رنجانـــد‪.‬‬ ‫پیامدهـــای ناشـــی از اختالل احتـــکار می توانـــد برای هر‬ ‫یت ــوان‬ ‫فـــردی ویـــژه او باشـــد؛ ولـــی به گونـــه ای شـــایع م ‬ ‫چنین بیـــان کرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬نامنظم و نامرتب بودن چیدمان اشـــیا و وسائل خانه‬ ‫گک ــردن‬ ‫‪ .2‬کهنه بـــودن وســـائل و اشـــیا درخانـــه ‪ .3‬تن ‬ ‫فضای خانه و قفســـه ها ‪ .4‬درگیری با دیگر اعضای خانه‬ ‫در رابطه با وســـائل و اشیا جمع اوری شـــده ‪ .5‬اختالف با‬ ‫بقیـــه اعضـــای خانه بابت اینکه ان ها به وســـائل و اش ــیا‬ ‫او دســـت زده انـــد یـــا ان هـــا را جابه جـــا کرده اند یـــا اینکه‬ ‫خواســـته اند ان هـــا را دور بریزنـــد‪ .6 .‬دوری و اجتن ــاب از‬ ‫تو امد با دوســـتان و اشـــنایان‪.‬‬ ‫رف ‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫فرهاد مجیدی بازیگر سینما می شود‬ ‫گزینه هایقطعیپرسپولیسبرایمیزبانیمشخصشدند‬ ‫داوود توحیدپرســت؛ تهیه کننــده و کارگــردان فیلــم ســینمایی «شــال ابــی» بیــان‬ ‫کــرد کــه قصــد دارد بــا فرهــاد مجیــدی (مربــی تیــم اســتقالل) بــرای ایفــای نقــش در‬ ‫ایــن فیلــم مذا کــره کنــد؛ او نقــش خــودش را در قصــه بــازی خواهــد کــرد‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«نویســنده فیلمنامــه ایــن اثــر مــن و خانــم انســیه مطیعــی هســتیم و داســتان ان‬ ‫درب ــاره ارزوی ی ــک پس ــر نابین ــای گیالنی س ــت ک ــه طرف ــدار تی ــم اس ــتقالل اس ــت‪.‬‬ ‫او ارزو دارد بـــه تهـــران بیایـــد و بـــازی اســـتقالل و پرســـپولیس را از نزدیـــک و در‬ ‫اس ــتادیوم ازادی ببین ــد‪ .‬هم ــه مخال ــف ای ــن تصمی ــم هس ــتند غی ــر از مادر ب ــزرگ‬ ‫ای ــن پس ــر»‬ ‫اولویت باش ــگاه پرس ــپولیس برای بازی با س ــپاهان در صورت حضور تماش ــا گران‬ ‫و البته غیبت تماش ــا گران مشخص شد‪ .‬باشگاه پرسپولیس سـ ـه زمین را به عنوان‬ ‫ته ــای خ ــود برای میزبانی از س ــپاهان در نظر گرفت ه اس ــت‪ .‬زمی ــن اول‪ ،‬زمین‬ ‫اولوی ‬ ‫چمن ورزش ــگاه ثامن شهر مشهد اس ــت که البته به مدیران باش ــگاه اعالم شده‬ ‫کیفی ــت چم ــن ان در این فص ــل خوب اس ــت‪ .‬گزین ــه دوم‪ ،‬زمین ورزش ــگاه گل گهر‬ ‫س ــیرجان اس ــت و گزینه س ــوم پرسپولیسـ ـی ها ورزش ــگاه یادگار امام ش ــهر تبریز‪.‬‬ ‫اولویت برای پرسپولیسـ ـی ها در صورتی که قرار به حضور هواداران باش ــد‪ ،‬ورزشگاه‬ ‫ش ــهر مش ــهد اس ــت؛ چرا که پرسپولیسـ ـی های زیادی در این ش ــهر حضور دارند‪.‬‬ ‫بازی های اسیایی چند بار در تاریخ به تعویق افتاده است؟‬ ‫یهــای اســیایی بــرای دومین مرتبــه در طــول نــوزده‬ ‫باز ‬ ‫دوره تاریــخ برگــزاری ایــن رویــداد بــه تعویــق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫یشــد‪،‬‬ ‫ب هگــزارش ایســنا؛ طبــق انچــه از قبــل پیش بینــی م ‬ ‫یهــای اســیایی ‪ ۲۰۲۲‬بــه تعویــق افتــاد و اکنــون‬ ‫باز ‬ ‫یهــا‬ ‫کشــورها بایــد براســاس تعییــن تاریــخ جدیــد باز ‬ ‫برنامه ریــزی کننــد‪ .‬در طــول ‪ ۱۹‬دوره ای کــه از قدمــت‬ ‫نبــار اســت‬ ‫یگــذرد‪ ،‬ایــن بــرای دومی ‬ ‫یهــای اســیایی م ‬ ‫باز ‬ ‫کبــار‬ ‫یشــوند‪ .‬ی ‬ ‫یهــا در تاریــخ مقــرر خــود برگــزار نم ‬ ‫کــه باز ‬ ‫یهــا و دیگــری تصمیــم دولــت چیــن‪،‬‬ ‫اماده نبــودن هند ‬ ‫یهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫باعــث تعویــق باز ‬ ‫اغاز بازی های اسیایی از هند‬ ‫کبـار در بین ورزشـکاران‬ ‫یهـای اسـیایی هر چهار سـال ی ‬ ‫باز ‬ ‫یشـود کـه توسـط کمیتـه‬ ‫کشـورهای اسـیایی برگـزار م ‬ ‫بین المللـی المپیـک هـم به رسـمیت شـناحته شـد و پـس از‬ ‫المپیـک بزرگ تریـن رویـداد چند رشـته ای جهان اسـت‪ .‬این‬ ‫نبـار در سـال ‪ ۱۹۵۱‬در دهلـی هنـد توسـط‬ ‫یهـا بـرای اولی ‬ ‫باز ‬ ‫فدراسـیون بازی های اسـیایی برگزار شد؛ اما پس از فروپاشی‬ ‫یهـا از سـال ‪ ۱۹۸۲‬تا کنـون‬ ‫ایـن فدراسـیون‪ ،‬برگـزاری باز ‬ ‫تحت نظـر شـورای المپیـک اسی اسـت‪.‬‬ ‫اولینتعویقبازی ها‬ ‫یهـای‬ ‫‪ ۱۳‬فوریـه ‪ ۲۴( ۱۹۴۹‬بهمـن ‪ )۱۳۲۷‬فدراسـیون باز ‬ ‫اسـیایی ب هطـور رسـمی در دهلـی تاسـیس شـد و دهلـی‬ ‫به عنوان اولین شهر میزبان بازی های اسیایی انتخاب شد؛‬ ‫یهـا هـم در سـال ‪ ۱۹۵۰‬برگـزار‬ ‫البتـه قـرار بـود اولیـن دوره باز ‬ ‫یهـا تـا‬ ‫شـود؛ امـا به دلیـل تاخیـر در اماد هسـازی‪ ،‬برگـزاری باز ‬ ‫سـال ‪ ۱۹۵۱‬به تعویق افتاد‪ .‬بازی های اسـیایی هر چهار سـال‬ ‫یهـا در سـال ‪۱۹۵۱‬‬ ‫یشـود؛ امـا اولیـن دوره باز ‬ ‫کبـار برگـزار م ‬ ‫ی ‬ ‫بـود و دومیـن دوره ان س هسـال بعد یعنـی در سـال ‪ ۱۹۵۴‬در‬ ‫مانیـل فیلیپین برگزار شـد‪ .‬فاصله بیـن اولین تا دومیـن دوره‬ ‫یهـا س هسـال بـود؛ امـا مابقـی دور ههـا هـر چهار سـال‬ ‫باز ‬ ‫ً‬ ‫کبـار برگـزار شـد تا اینکه در سـال ‪ ۲۰۲۲‬هـم بازی ها مجددا‬ ‫ی ‬ ‫بـه تعویق افتـاد‪.‬‬ ‫دومینتعویقبازی ها‬ ‫یهـای اسـیایی شـده‬ ‫چیـن بـرای سـومین مرتبه میزبـان باز ‬ ‫یهـا سـال ‪ ۲۰۲۲‬در شـهر هانگـژو باشـد؛ اما‬ ‫بـود و قـرار بـود باز ‬ ‫شـیوع ویروس کرونا در چین شـایعه هایی را مبنی بر تعویق‬ ‫بـازی هـای اسـیایی بـه وجـود اورد‪ .‬هیـات اجرایـی شـورای‬ ‫المپیـک اسـیا در نشسـتی کـه جمعـه ‪ ۱۶‬اردیبهشـت ماه در‬ ‫تاشـکند ازبکسـتان داشـت‪ ،‬اعلام کـرد کـه نوزدهمیـن دوره‬ ‫یهـای اسـیایی کـه قـرار بـود از ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۲۵‬سـپتامبر ‪۲۰۲۲‬‬ ‫باز ‬ ‫(‪ ۱۹‬شـهریور تـا ‪ ۳‬مهـر ‪ )۱۴۰۱‬در هانگـژو چیـن برگـزار شـود لغـو‬ ‫و در سـال ‪ ۲۰۲۳‬برگزار می شـود‪ .‬کمیته برگزاری بازی ها اعالم‬ ‫یهـا را در زمـان مقـرر‬ ‫کـرد کـه دولـت چیـن امـکان برگـزاری باز ‬ ‫یهـای اسـیایی‪،‬‬ ‫نـدارد‪ .‬چیـن در سـال ‪ ۲۰۲۲‬علاوه بـر باز ‬ ‫میزبان بازی های یونیورسـیاد و اسـیایی جوانان هم بود که‬ ‫یهـای اسـیایی به تعویـق افتـاد؛ اما‬ ‫یونیورسـیاد هماننـد باز ‬ ‫ً‬ ‫اسـیایی جوانـان کال لغـو شـد‪.‬‬ ‫یهـای اسـیایی را هـم برگـزار کنـد‪.‬‬ ‫کـرد ششـمین دوره باز ‬ ‫هشـتمین دوره بازی های اسـیایی در سـال ‪ ۱۹۷۸‬هم دوباره‬ ‫در تایلنـد برگـزار شـد‪ .‬ابتـدا سـنگاپور میزبـان بـود کـه به دلیل‬ ‫یهـا انصـراف داد سـپس‬ ‫مشـکالت مالـی از میزبانـی باز ‬ ‫اسلام اباد پایتخـت پا کسـتان تصمیـم به میزبانـی گرفـت؛ امـا‬ ‫بعـد ان هـم به دلیـل درگیـری بـا بنـگالدش و هنـد از میزبانـی‬ ‫یهـای اسـیایی انصـراف داد و در نهایـت دوبـاره تایلنـد‬ ‫باز ‬ ‫یهـا را در بانکـوک داد و ایـن پیشـنهاد‬ ‫پیشـنهاد برگـزاری باز ‬ ‫مـورد قبـول واقـع شـد‪.‬‬ ‫میزبانی هایی کهتغییر کردند‬ ‫یهـا تنهـا اتفاقـی نبـود کـه بـرای ایـن رویـداد رخ‬ ‫تعویـق‪ ،‬باز ‬ ‫یهـا نیـز سـه مرتبه تغییـر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫داده اسـت و میزبان ‬ ‫یهـای اسـیایی در سـال ‪ ۱۹۷۰‬قـرار بـود‬ ‫ششـمین دوره باز ‬ ‫کـه در سـئول کـره جنوبـی برگـزار شـود؛ امـا به دلیـل تهدیدات‬ ‫امنیتـی کـره شـمالی‪ ،‬کـره جنوبـی ایـن میزبانـی را رد کـرد و‬ ‫یهـا یعنـی تایلنـد قبـول‬ ‫در نهایـت میزبـان دوره قبـل باز ‬ ‫چینمیزباننوزدهمیندورهبازی هایاسیاییمی ماند؟‬ ‫ایـن سـوال مطـرح شـده کـه ممکـن اسـت میزبانـی بـه کشـور‬ ‫یشـود یـا خیـر کـه شـورای المپیـک اسـیا‬ ‫دیگـری وا گـذار م ‬ ‫اعالم کرد چین همچنان میزبان نوزدهمین دوره بازی های‬ ‫یهـا همـان هانگـژو ‪ ۲۰۲۲‬باقـی‬ ‫یسـت و حتـی نـام باز ‬ ‫اسیای ‬ ‫مانـد و تنهـا تاریـخ جدیـد در سـال ‪ ۲۰۲۳‬اعلام می شـود‪.‬‬ ‫یهـا هـم اعلام کرد تمـام زیر سـاخت های‬ ‫کمیتـه برگـزاری باز ‬ ‫سرمربیپینگ پنگزنان‪:‬‬ ‫هدف ما قهرمانی در بازی های کشورهای اسالمی ست‬ ‫حمیـده ایرانمنـش می گوید‪« :‬هدف تیم ملی تنیـس روی میز زنان حفظ عنوان‬ ‫یهـای کشـورهای اسلامی اسـت امـا در ایـن راه رقبـای‬ ‫قهرمانـی دور قبـل باز ‬ ‫سرسـختی را پیـش رو دارنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ تیـم ملـی تنیـس روی میـز زنـان‬ ‫ایـران چنـد مسـابقه مهم چـون قهرمانی جهـان‪ ،‬بازی های کشـورهای اسلامی و‬ ‫یهـای اسـیایی را پیـش رو دارد و قـرار اسـت کـه اردوهـای اماد هسـازی خـود را‬ ‫باز ‬ ‫یهـا‬ ‫از ‪ ۲۵‬اردیبهشـت ماه اغـاز کنـد و باتوج هبـه نتایـج گذشـته ایـن تیـم‪ ،‬امیدوار ‬ ‫بـرای موفقیـت ان بسـیار اسـت‪ .‬درهمین خصـوص حمیـده ایرانمنش؛ سـرمربی‬ ‫تو گویـی به برنامه های تیم ملی اشـاره کرد و گفـت‪« :‬از انجایی که‬ ‫تیـم ملـی در گف ‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا همـه ملی پوشـان مـا در لیـگ ترکیـه تـوپ می زدنـد‪ ،‬مدتـی توقـف کردیـم تـا‬ ‫نمـاه انتخابـی تیـم ملـی را برگزار‬ ‫مسابق هشـان تمـام شـود‪ .‬سـپس‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬فروردی ‬ ‫کردیـم و نفـر پنجـم تیـم ملـی مشـخص شـد‪ .‬تاریـخ شـروع تمرینـات را داده بـودم؛‬ ‫کسـری اردوهـای مشـترک بـا تی مهـای عربـی در ایـران انجـام شـد و‬ ‫امـا چـون ی ‬ ‫اردوهـای پسـران برقـرار بود‪ ،‬به مشـکل برخوردیم‪ .‬البته بازیکنـان در اردوها‬ ‫به صورت غیررسـمی تمرین می کنند؛ اما اردوی رسـمی ما بعد از مسـابقات‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫انتخابـی تیـم ملـی جوانـان و از ‪ ۲۵‬اردیبهشـت ماه در تهـران اغـاز م ‬ ‫یفـر ‪۱۴‬‬ ‫او در ادامـه افـزود‪« :‬پرینـاز حاجیلـو‪ ،‬مهشیداشـتری و فاطمـه جمال ‬ ‫تـا ‪ ۲۱‬اردیبهشـت ماه بـرای برگـزاری یـک اردوی مشـترک بـا تیـم قطـر به این‬ ‫یشـوند‪ .‬الینا رحیمی و شـیما صفایی در این تاریخ انتخابی‬ ‫کشـور اعزام م ‬ ‫تیم ملی جوانان را دارند و نمی توانند در این اردو شرکت کنند‪ .‬از طرفی ندا‬ ‫شهسواری هم در لیگ ترکیه بازی می کند و امکان اعزامش وجود ندارد‪ .‬جدا‬ ‫از این اردو چند رویداد بین المللی را هم در نظر گرفته ایم که منوط به پذیرش‬ ‫فدراسیون است»‪ .‬حمیده ایرانمنش در مورد احتمال حفظ مقام قهرمانی دور‬ ‫قبل در بازی های کشـورهای اسلامی گفت‪« :‬همه تالش و هدف ما این اسـت که‬ ‫خوش رنگ ترین مدال را بگیریم اما درعین حال باید واقع بین هم باشیم‪ .‬رقبای‬ ‫الزم را فراهـم کـرده و از لحـاظ سـخت افزاری و نـرم افـزاری‬ ‫یهـا نـدارد‪.‬‬ ‫مشـکلی در برگـزاری باز ‬ ‫ش رو‪ ،‬رئیـس شـورای‬ ‫و امـا در پـی لغـو بازی هـای اسـیایی پیـ ِ ‬ ‫المپیـک اسـیا تاریـخ جدیـد بازی های اسـیایی چین را سـال‬ ‫اینـده میلادی اعلام کـرد‪ .‬راندیـر سـینگ؛ رئیـس موقـت‬ ‫شـورای المپیـک اسـیا بـه رویتـرز گفـت‪« :‬بازی هـای اسـیایی‬ ‫کـه قـرار بـود در مـاه سـپتامبر (شـهریور ‪ )۱۴۰۱‬در شـهر هانگـژو‬ ‫چیـن برگـزار شـود‪ ،‬به دلیـل کرونـا تـا سـال ‪ ۲۰۲۳‬بـه تعویـق‬ ‫افتاد‪ .‬نوزدهمین دوره بازی های اسـیایی قرار بود از ‪ ۱۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫سـپتامبر (شـهریور ‪ )۱۴۰۱‬در مرکـز اسـتان ژجیانـگ (هانگـژو)‪،‬‬ ‫در حدود ‪ ۱۷۵‬کیلومتری جنوب غربی شانگهای برگزار شود؛‬ ‫البتـه روز دقیـق برگـزاری ایـن بازهـا در ‪ ۲۰۲۳‬هنـوز مشـخص‬ ‫نشده است‪ .‬تصمیم به تعویق انداختن بازی ها در نشست‬ ‫هیئت اجرایی ‪ OCA‬در روز جمعه در تاشـکند گرفته شـد»‪.‬‬ ‫به این ترتیـب نـام و عنـوان ایـن رقابت هـا بازی هـای اسـیایی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬خواهـد بـود کـه با یک سـال تاخیـر در سـال ‪ ۲۰۲۳‬برگزار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مـا مثـل اذربایجـان و ترکیـه واقعا سـرمایه گذاری می کنند‪ ،‬خیلـی از بازیکنان‬ ‫یخـوب شـده‬ ‫یشـان خیل ‬ ‫ترکیـه در لیـگ اروپـا تـوپ می زننـد و سـطح باز ‬ ‫اسـت‪ .‬از طرفـی بازیکنـان مـا هـم دائـم در حـال تغییـر هسـتند و تجربـه‬ ‫نحـال تمـام‬ ‫بین المللـی‪ ،‬مال کـی اصلـی بـرای مسـابقات اسـت‪ .‬با ای ‬ ‫یسـت؛ برای‬ ‫شمـان را بـرای کسـب مقام به کار می گیریم»‪ .‬گفتن ‬ ‫تال ‬ ‫حضور در بازی های کشورهای اسالمی و بازی های اسیایی ترکیب‬ ‫تیـم ملـی تنیـس روی میـز زنـان ایـران عبارتنـد از‪ :‬الینا رحیمـی‪ ،‬ندا‬ ‫شهسـواری‪ ،‬شـیما صفایـی‪ ،‬پرینـاز حاجیلو و مهشـید اشـتری جواز‬ ‫حضـور در تیـم ملـی تنیـس روی میـز زنـان را کسـب کرده انـد‪ .‬نـدا‬ ‫گبـاز کشـورمان اسـت کـه سـابقه‬ ‫شهسـواری تنهـا بانـوی پینگ پن ‬ ‫حضـور در مسـابقات المپیـک (‪ 2014‬و ‪ )2018‬را دارد‪ .‬تیـم تنیـس روی‬ ‫میـز بانـوان ایـران در سـال ‪ 1396‬بـا شکسـت تیـم اذربایجـان در دیـدار‬ ‫تهـای تنیـس روی میـز بانـوان به مقـام قهرمانـی بازی های‬ ‫نهایـی رقاب ‬ ‫همبسـتگی کشـورهای اسلامی در با کـو دسـت یافـت و ا گرچـه بازیکنـان‬ ‫جـوان ایـن تیـم ممکـن اسـت به انـدازه بسـیاری از رقیبـان‪ ،‬تجربـه حضور‬ ‫در صحن ههـای بین المللـی را نداشـته باشـند؛ امـا به نظـر می رسـد تمـام‬ ‫بازیکنـان به همـراه کادر فنـی بـرای تکـرار ایـن عنـوان تلاش می کنند‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫بیتا جواهری؛ نایب قهرمان کومیته بازی های المپیک ناشنوایان‬ ‫فواید و مضرات طناب زدن‬ ‫برنده مدال نقره بازی های المپیک ناشنوایان در کومیته انفرادی می گوید‪« :‬حقم کسب مدال طال المپیک‬ ‫بـود کـه ویدئوچـک طلا را بـه نقـره تغییـر داد»‪ .‬بیتـا جواهـری‪ ،‬در ‪ 30‬مـرداد ‪ 1374‬در اسـتان کرمانشـاه متولـد‬ ‫شد‪ .‬از ‪ 10‬سالگی فعالیت در رشته کاراته را شروع کرد‪ .‬او در حال حاظر‪ ،‬دان ‪ 4‬کاراته سبک شیتوریو شوتوکای‬ ‫دارد و ن هسـال اسـت کـه در تیـم ملـی ایـران فعالیـت می کند‪ .‬بیتا اولین مدال قهرمانی اش را در سـن ‪ 10‬سـالگی‬ ‫در مسـابقات کشـوری کاراتـه سـبک ازاد در سـال ‪ 1384‬کسـب کـرد‪ .‬او در سـال ‪ 2017‬بـه مسـابقات المپیـک‬ ‫ناشـنوایان سامسـون ترکیه اعزام و موفق به کسـب مدال برنز شـد‪.‬‬ ‫خداداد عزیزی؛ غزال تیزپای اسیا‬ ‫خ ــداداد عزی ــزی در اولی ــن روز تیر م ــاه س ــال ‪1350‬‬ ‫در مش ــهد به دنی ــا ام ــد‪ .‬او تحصیلک ــرده مقط ــع‬ ‫یس ــت ک ــه از ‪1 6‬س ــالگی فوتب ــال را کن ــار کارگ ــری‬ ‫راهنمای ‬ ‫ش ــروع ک ــرد و بع ــد از حماس هس ــازی در ملب ــورن به عن ــوان‬ ‫«غ ــزال تی ــز پ ــا» مش ــهور ش ــد‪ .‬خ ــداداد عزی ــزی بع ــد از‬ ‫اینک ــه از فریم ــان ب ــه مش ــهد امدن ــد‪ ،‬در منطق ــه رضاش ــهر‬ ‫مشــهد منــزل گرفتنــد و در همــان جــا بــزرگ شــده اســت‪.‬‬ ‫زادگاه وی در روس ــتای چش ــمه ایلخ ــی فریم ــان اس ــت‬ ‫شس ــالگی ب ــه ش ــهر مش ــهد‬ ‫و وی و خان ــواده اش در ش ‬ ‫مهاجــرت کردنــد‪ .‬پــدر وی از خانــواده فقیــری بــوده اســت‬ ‫نهــا کفــش بخــرد‪ .‬در ســن‬ ‫کــه حتــی پــول نداشــته بــرای ا ‬ ‫‪۱۴‬س ــالگی بههم ــراه ب ــرادرش ب ــه کار بنای ــی می پرداخ ــت‬ ‫ ‬ ‫ت ــا هزین ــه زندگ ــی خ ــود را تامی ــن کن ــد‪ .‬ای ــن بازیک ــن‬ ‫م ــادرش را ب ــه عل ــت س ــرطان در س ــال ‪ ۶۹‬از دس ــت داد‪.‬‬ ‫خ ــداداد عزی ــزی فوتب ــال را ب هص ــورت حرفـ ـه ای از تی ــم‬ ‫ابومس ــلم مش ــهد ( مشکی پوش ــان فعل ــی) ش ــروع ک ــرد‪.‬‬ ‫وی چن ــدی بع ــد ب ــرای س ــپری کردن دوران س ــربازی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۱‬بــه فتــح تهــران پیوس ـت ‪ .‬بعــد از پایــان دوران‬ ‫س ــربازی در س ــال ‪ ۷۴‬ب ــه تی ــم پرق ــدرت بهم ــن پیوس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫او ‪ 169‬س ــانتی متر ق ــد دارد‪ .‬جمع ــا ‪ 47‬ب ــازی مل ــی ب ــرای‬ ‫تی ــم مل ــی فوتب ــال کش ــورمان ای ــران انج ــام داده اس ــت و‬ ‫در ده ــه ‪ 70‬و ابت ــدای ‪ 80‬س ــتاره فوتب ــال ای ــران در کن ــار‬ ‫عل ــی دای ــی ب ــود‪ .‬وی ‪ 11‬گل مل ــی در کارنام ــه اش به ثب ــت‬ ‫رس ــانده اس ــت و در ج ــام جهان ــی س ــال ‪ 1998‬وی ب ــود‬ ‫ک ــه ای ــران را ب ــه ج ــام جهان ــی رس ــاند‪ .‬در س ــال ‪۱۳۷۵‬‬ ‫ب ــه عن ــوان بازیک ــن کمک ــی ب ــرای پرس ــپولیس در ج ــام‬ ‫باش ــگاه های اس ــیا ب ــازی ک ــرد و پ ــس از درخش ــش در‬ ‫ته ــای اس ــیا‬ ‫ترکی ــب تی ــم مل ــی فوتب ــال ای ــران در ج ــام مل ‬ ‫‪ ۱۹۹۶‬و انتخ ــاب ب ــه عن ــوان ارزش ــمندترین بازیک ــن ای ــن‬ ‫مســابقات و چنــدی بعــد کســب عنــوان بهتریــن بازیکــن‬ ‫س ــال کنفدراس ــیون فوتب ــال اس ــیا ب ــه تی ــم فوتب ــال کل ــن‬ ‫در دس ــته اول بون ــدس لی ــگا الم ــان پیوس ــت‪ .‬او در س ــال‬ ‫‪ ۱۹۹۷‬ب ــه تی ــم منتخ ــب اس ــیا دع ــوت ش ــد ت ــا در مقاب ــل‬ ‫منتخــب جهــان قــرار بگیــرد‪ .‬منتخــب اســیا در ایــن بــازی‬ ‫لهــای‬ ‫پنــج بــر ســه شکســت خــورد؛ امــا عزیــزی یکــی از گ ‬ ‫اســیا را به ثمــر رســاند‪ .‬خــداداد تــا ســال ‪ ۲۰۰۰‬در کلــن بــازی‬ ‫ک ــرد و پـ ـس از ان ی ــک فص ــل در سـ ـن خوزه ارث کوئیک ــز در‬ ‫ام ال اس لی ــگ حرفـ ـه ای فوتب ــال امری ــکای ش ــمالی و‬ ‫ی ــک فص ــل در النص ــر در لی ــگ ام ــارات ب ــازی ک ــرد و در‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۸۰‬در بازگش ــت ب ــه ای ــران ب ــه تی ــم پ ــاس ته ــران‬ ‫پیوســت‪ .‬اختــاف او بــا میروســاو بالژویــچ ســرمربی تیــم‬ ‫مل ــی باع ــث ش ــد ت ــا از ترکی ــب تی ــم مل ــی ب ــرای مقدمات ــی‬ ‫جــام جهانــی ‪ ۲۰۰۲‬کنــار گذاشــته شــود‪ .‬عزیــزی در مرحلــه‬ ‫ته ــای انتخاب ــی ج ــام جهان ــی ‪ ۲۰۰۶‬در ترکی ــب‬ ‫اول رقاب ‬ ‫تی ــم مل ــی چن دب ــار ب ــه می ــدان رف ــت‪ .‬اخری ــن ب ــازی مل ــی‬ ‫و مقاب ــل تی ــم مل ــی قط ــر در دوح ــه ب ــوده اس ــت‪ .‬او پ ــس‬ ‫از ان در س ــال ‪ ۱۳۸۴‬ب ــرای تی ــم دس ــته اول ــی عق ــاب و‬ ‫در نیم فص ــل دوم لی ــگ ‪ ۱۳۸۴-۸۵‬ب ــرای تی ــم راه اه ــن‬ ‫ت ــوپ زد و پ ــس از ان از بازیکن ــی فوتب ــال خداحافظ ــی‬ ‫ک ــرد‪ .‬عزی ــزی پ ــس از خداحافظ ــی از فوتب ــال توس ــط تی ــم‬ ‫ابومس ــلم به عن ــوان رئی ــس س ــازمان فوتب ــال انتخ ــاب‬ ‫یگ ــری و در نهای ــت س ــرمربیگری تی ــم‬ ‫ش ــد و بع ــد ب ــه مرب ‬ ‫رس ــید؛ ام ــا اختالف ــات او ب ــا مدی ــران باش ــگاه‪ ،‬صراح ــت‬ ‫لهج ــه و نتای ــج ضعی ــف تی ــم موج ــب ش ــد ت ــا در ابت ــدای‬ ‫لی ــگ ‪ ۸۶‬از س ــرمربی گری تی ــم اخ ــراج ش ــود‪ .‬یک ــی از‬ ‫عجیب تری ــن اقدام ــات او در دوران هدای ــت ابومس ــلم‬ ‫بی ــرون اوردن یک ــی از بازیکن ــان از ترکی ــب و ده نفره ک ــردن‬ ‫تیــم بــود‪ .‬عزیــزی در همــان ســال در اولیــن دوره المپیــاد‬ ‫ایرانی ــان دوب ــاره ب ــه زمی ــن چم ــن بازگش ــت و به عن ــوان‬ ‫کاپیتــان تیــم اســتان خراســان رضــوی بــرای ایــن تیــم بــه‬ ‫می ــدان رف ــت‪ .‬او پ ــس از ان مدی ــر فن ــی تی ــم دس ــته اول ــی‬ ‫پی ــام مش ــهد ش ــد و توانس ــت ای ــن تی ــم را ب ــه لی ــگ برت ــر‬ ‫کش ــور بی ــاورد‪ ،‬او در هفت هه ــای اغازیـــن فصـــل ‪۸۸–۸۷‬‬ ‫یگ ــری ای ــن تی ــم را برعه ــده داشـــت کـــه به دلیـــل‬ ‫مرب ‬ ‫مش ــکالت مال ــی تی ــم از فعالی ــت خ ــود کن ــاره گرف ــت‪ .‬در‬ ‫ب ــازی ب ــا تی ــم مل ــی اس ــترالیا‪ ،‬پ ــس از ی ــک مارات ــن طوالن ــی‬ ‫ب ــرای رس ــیدن ب ــه ج ــام جهان ــی ‪ ۹۸‬فرانســـه‪ ،‬خـــداداد‬ ‫عزی ــزی ب ــرای تی ــم مل ــی ای ــران گلزن ــی ک ــرد (ی ــک گل در‬ ‫بــازی رفــت و یــک گل در بــازی برگشــت) و از ان تاریــخ بــه‬ ‫بعــد لقــب غــزال تیزپــای اســیا را گرفــت‪ .‬هرچنــد کــه نتیجــه‬ ‫ان ب ــازی در ‪ ۸‬اذر ‪ ۱۳۷۶‬خورش ــیدی بـــا تســـاوی ‪۲-۲‬‬ ‫خاتم ــه یاف ــت؛ ول ــی به عل ــت صع ــود تی ــم ای ــران ب ــه ج ــام‬ ‫یه ــا از ب ــرد ش ــیرین تر ب ــود و‬ ‫جهان ــی ب ــرای خیل ــی از ایران ‬ ‫باعــث شــادی و پایکوبــی در ســطح شــهرهای ایــران شــد‪.‬‬ ‫خ ــداداد به دلی ــل س ــرعت زی ــادش و گل صعود افریـــن‬ ‫ایــران بــه اســترالیا «غــزال تیزپــای اســیا» نامیــده می شــد‪.‬‬ ‫او س ــال ها پی ــش ازدواج ک ــرده و دو فرزنـــد به نام هـــای‬ ‫فاطمــه و امیرحســین دارد‪ .‬عزیــزی چندسالی ســت کــه بــا‬ ‫برنامــه اســتعدادیابی «ســتاه شــو» و حضــور در مســابقات‬ ‫و برنام هه ــای س ــرگرم کننده رس ــانه های تصوی ــری بیش ــتر‬ ‫دیــده شــده اســت؛ همچنیــن چندی ســت کــه برنام ـه ای‬ ‫انتق ــادی ب ــا عن ــوان ‪ 11‬را به هم ــراه علـــی کریمـــی اجـــرا‬ ‫می کن ــد ک ــه اولی ــن برنام ــه ورزش ــی در پلتفرم ه ــای پخ ــش‬ ‫فیل ــم ب هش ــمار مـ ـی رود‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫طنـاب زدن (‪ )Rope Skipping‬از جملـه فعالی ‬ ‫ً‬ ‫ورزشـی شـاد‪ ،‬مفـرح و کاملا اقتصادی سـت کـه در ان‬ ‫ن وسـال‬ ‫محدودیـت سـنی معنـا ندارد و تمـام افراد با هر س ‬ ‫و فیزیکـی می تواننـد در یـک فضـای کوچـک یـا حتـی در‬ ‫اما کـن عمومـی ماننـد پارک هـا و‪ ...‬بـه انجـام ان بپردازنـد‪.‬‬ ‫طنـاب زدن در واقـع نوعـی فعالیـت هوازی سـت کـه‬ ‫موجـب تقویـت گـردش خـون و افزایـش متابولیسـم شـده‬ ‫و بـا به چالش کشـیدن عضلات بـزرگ بـدن موجـب تقویت‬ ‫سـایر ماهیچه هـای بـدن می شـود؛ امـا بـرای بسـیاری از‬ ‫افـراد ایـن سـوال مطـرح اسـت که طنـاب زدن چـه فوایدی‬ ‫می توانـد بـرای بـدن داشـته باشـد و ایـا باعث الغری شـکم‬ ‫و پهلوهـا می شـود؟ و اینکـه چـه مضراتـی دارد‪ .‬به طور کلی‬ ‫طنـاب زدن‪ ،‬تمرینـی بسیار مناسـب بـرای الغـری شـکم و‬ ‫یشـود‬ ‫پهلـو و تقویـت عضلات شکمی سـت کـه سـبب م ‬ ‫تـا متابولیسـم بـدن به طـور شـگفت انگیزی افزایـش یابـد‬ ‫و عضلات در زمـان تمریـن کشـیده شـوند تـا بـر روی‬ ‫سـوزاندن چربی هـای انباشته شـده شـکم‪ ،‬پهلـو و کمـر‬ ‫تاثیر گـذاری بیشـتری داشـته و عضلات شـکمی‪ ،‬پهلـو و‬ ‫کمـر بیشـتر به چالش کشـیده شـوند‪ .‬یکـی از قابلیت های‬ ‫خـاص طنـاب زدن این اسـت که مقـدار کالری سـوزی بـدن‬ ‫را به طور چشـمگیری افزایـش می دهـد؛ به صورتی کـه پـس‬ ‫یسـوزی‬ ‫از تمریـن و در هنـگام اسـتراحت نیـز رونـد کالر ‬ ‫ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬ا گـر بتوانیـد در هـر یک دقیقـه بیـن‬ ‫‪ ۱۴۰‬الـی ‪ ۱۲۰‬بـار طنـاب بزنیـد در یـک سـاعت چیـزی در‬ ‫حدود ‪ ۷۲۰‬کالری خواهید سوزاند‪ .‬به طور کلی طناب زدن‬ ‫بـرای اقایـان و بانـوان کـه از سلامت جسـمی برخوردارنـد‬ ‫هیچ گونـه مضراتـی در پـی نخواهـد داشـت؛ امـا بـرای‬ ‫ان دسـته افرادی که از بیماری های شـایع کمر و زانو مانند‬ ‫ارتـروز زانـو و یـا دیسـک کمـر رنـج می برنـد‪ ،‬می توانـد مضـر‬ ‫باشـد‪ .‬از نظـر علمـی طنـاب زدن به طور معمـول نمی تواند‬ ‫مشکلی در افراد به وجود اورد؛ اما بانوان در صورت ابتال به‬ ‫بیماری هـای خـاص ماننـد افتادگـی رحـم و ‪ ...‬در دسـتگاه‬ ‫تناسـلی بانـوان کـه موجـب افتادگـی و عـدم پایـداری در‬ ‫ایـن قسـمت ها می شـود‪ ،‬طنـاب زدن می توانـد موجـب‬ ‫تشـدید بیمـاری شـود‪ .‬بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـید‬ ‫که ان دسته از بانوانی که به ندرت اقدام به انجام فعالیت‬ ‫ورزشـی می کننـد و از بـدن و انـدام نه چندان مسـتحکمی‬ ‫برخوردارنـد‪ ،‬طنـاب زدن می توانـد موجـب بـروز‬ ‫بیماری های شایع رحم در ان ها شود؛ از این رو انجام این‬ ‫ورزش به صورت کوتاه در کنار سایر فعالیت های ورزشی تا‬ ‫رسـیدن به فرم بدنی مسـتحکم و مقاوم توسـط پزشـکان‬ ‫ورزشـی توصیـه شـده اسـت‪ Uterus Prolapse .‬یـا به عبارتـی‬ ‫افتادگی رحم هنگامی بروز می کند که ماهیچه های درون‬ ‫لگن مقاومت خود را از دست داده یا یه عبارتی شل شوند‬ ‫و قـادر نباشـند کـه رحـم را در محـل اصلـی خـود ثابـت نگـه‬ ‫دارنـد کـه در صـورت بـروز ایـن حالـت اتفاقـی کـه در بانـوان‬ ‫پدیـد می اید‪ ،‬افتادگی رحـم (‪ )Uterus Prolapse‬نامیده می‬ ‫شـود‪ .‬بـا بـروز ایـن اتفـاق رحـم از حالـت عـادی خـود خروج‬ ‫یشـود‪ .‬از جملـه عالئـم ایـن‬ ‫کـرده و بـه درون واژن وارد م ‬ ‫بیماری‪ ،‬خونریزی واژن‪ ،‬احساس سنگینی در درون رحم‪،‬‬ ‫اختالل در ادرار‪ ،‬تکرر ادرار و عفونت های ادراری و یبوست‬ ‫را می تـوان نـام بـرد‪ .‬تحقیقـات پزشـکی بیانگـر ان اسـت که‬ ‫طنـاب زدن در دوران قاعدگـی و حتـی در زمـان بـارداری‬ ‫اثـرات منفـی بـر عضالت لگن خواهد داشـت و خـود یکی از‬ ‫عوامـل بـروز افتادگی رحم خواهد بود‪ .‬از این روی پزشـکان‬ ‫متخصـص همواره توصیه می کنند که در بـارداری از انجام‬ ‫فعالیت های ورزشـی پر شـدت مانند طنـاب زدن اجتناب‬ ‫شـود و در صـورت مشـاهده عالئـم گفتـ ه شـده مـدت زمـان‬ ‫کوتاه تـر و بـا شـدت کمتـری تمریـن طنـاب زدن را انجـام‬ ‫دهنـد؛ همچنیـن اینکـه بیـان کنیـم طنـاب زدن و انجـام‬ ‫فعالیـت ورزشـی بـرای سلامت بانـوان در دوران قاعدگـی‬ ‫ً‬ ‫مضـر اسـت‪ ،‬ادعایـی کاملا بی اسـاس اسـت‪ .‬طنـاب زدن از‬ ‫جملـه ورزش هـای مفیـد برای محسـوب می شـود و از ابتال‬ ‫بـه زانـو درد پیشـگیری می کنـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫عضو شورای شهر شیراز‪:‬‬ ‫تعامل شهرداری با انبوه سازان در تحرک اقتصادی‪ ،‬موثر است‬ ‫عضـو شـورای شـهر شـیراز انبو هسـازان را سـرمایه های معنـوی شـهرداری دانسـت و گفـت‪« :‬تعامـل‬ ‫شـهرداری بـا انبو هسـازان می توانـد جـذب سـرمایه و تحـرک اقتصـادی و تجـاری شـهر موثـر باشـد‬ ‫و امنیـت و ارامـش بـه شـهر بدهـد»‪ .‬سـیده مریـم حسـینی از مشـارکت شـهروندان در امـور عمرانـی‬ ‫به عنـوان نمـاد مسـئولیت پذیری یـاد کـرد و گفـت‪« :‬هر چـه امـور به دسـت مـردم انجـام شـود‪ ،‬هـم‬ ‫نتیجـه بهتـری خواهـد داشـت و هـم رضایت منـدی بهتـری حاصـل خواهد شـد‪ .‬نقش انبو هسـازان‬ ‫قابل تقدیر اسـت و شـهرداری باید با سـعه صدر و دریافت نظرات این افراد که سـال ها تجربه دارند‪،‬‬ ‫اقـدام عاجلـی کنـد تـا بـا فـرار سـرمایه از شـهر مواجه نشـویم»‪.‬‬ ‫فرماندار اراک‪:‬‬ ‫اجرای طرح مجتمع ابرسانی امیرکبیر شهرستان اراک‪ ،‬قطعی شد‬ ‫فرمانـدار ارا ک گفـت‪« :‬اجـرای طـرح مجتمـع اب رسـانی امیرکبیـر ایـن شهرسـتان به عنـوان یکـی از‬ ‫بو فاضالب‬ ‫بزرگ ترین مجتمع های ابرسانی کشور قطعی شد»‪ .‬امیر هادی افزود‪« :‬عقد قرارداد با ا ‬ ‫اسـتان مرکـزی بـرای اجـرای ایـن طـرح صورت گرفته و در مرحله ابالغ به پیمانکار اسـت کـه به زودی‬ ‫عملیـات اجرایـی ان اغـاز می شـود»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬اجـرای ایـن طـرح نیازمنـد ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریـال‬ ‫بو فاضلاب تامین شـود‪.‬‬ ‫اعتبـار اسـت و مقـرر شـده؛ بخشـی از ایـن اعتبـار از طریـق اعتبـارات ملـی ا ‬ ‫بـا اجـرای ایـن طـرح اب رسـانی بـه داودابـاد و ‪ ۳۵‬روسـتای شـمال شهرسـتان ارا ک صـورت می گیرد‪.‬‬ ‫در صـورت تامیـن اعتبـار بـه موقـع‪ ،‬ایـن طـرح ظرف مدت دوسـال بـه پایان می رسـد»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر حسن اباد فشافویه‪:‬‬ ‫حلمشکالتشهر حسن اباد‬ ‫نیازمنداعتباراتاستانیو کشوری ست‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد گفـت‪« :‬حـل عمـده مشـکالت شـهر‬ ‫حسـن اباد در حوز ههـای بهداشـت ودرمان‪ ،‬کمربنـدی و اب شـرب نیازمنـد‬ ‫نهـا بـرای تخصیـص اعتبـارات اسـتانی‬ ‫اعتبـارات کالن و اسـتفاده از ظرفیـت ارگا ‬ ‫یسـت»‪ .‬حسـن ایالنلـو افـزود‪« :‬ششـمین دوره شـورای اسلامی شـهر‬ ‫و کشور ‬ ‫حسـن اباد هم زمـان بـا سـایر شـوراها از مردادمـاه سـال گذشـته اغازبـه کار کـرده و‬ ‫باتوج هبـه تغییراتـی کـه در قـوه مجریـه صـورت گرفـت‪ ،‬نـگاه مدیریتـی و دیدگا ههـا‬ ‫نیـز در شـوراها تغییـر کـرده اسـت و باتوج هبـه وضعیت شـهر حسـن اباد مهم ترین‬ ‫اهـداف شـورای دوره ششـم شناسـایی و بررسـی مشـکالت فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫اقتصادی و رفاهی اسـت که دراین شـهر وجود دارد و درصدد حل این مشـکالت‬ ‫هسـتیم»‪ .‬ایـن مسـئول بااشـاره به اینکه مشـکالت شـهر حسـن اباد بـه دو بخـش‬ ‫تقسیم می شود خاطرنشان کرد‪« :‬باتوجه به اینکه برای حل مشکالت فراشهری‬ ‫یتـوان بـه موضوع بهداشـت ودرمان‪ ،‬کمربنـدی و اب‬ ‫کـه از مهم تریـن مـوارد ان م ‬ ‫شـرب اشـاره کـرد‪ ،‬نیـاز بـه اعتبـارات فـراوان اسـت‪ ،‬تمـام اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫نهـا و نهادهـای دولتـی‪ ،‬سـازمان ها و‬ ‫شـهر حسـن اباد بااسـتفاده از ظرفیـت ارگا ‬ ‫وزارتخان ههـا و بـا پیگیـری نماینـدگان مجلـس به ویـژه اقـای سـید علـی یزدیخـواه‬ ‫کـه در شهرسـتان ری حضـور پررنگـی دارنـد جهـت تخصیـص اعتبـارات اسـتانی و‬ ‫کشـوری بـرای حـل ایـن مشـکالت تلاش می کننـد»‪ .‬ایالنلو اضافـه کـرد‪« :‬در حوزه‬ ‫یهـای صورت گرفتـه نسـبت بـه شناسـایی مشـکالت‬ ‫شـهری نیـز بـا برنامه ریز ‬ ‫اقدامات الزم صورت گرفته و تمامی اعضای شـورای اسلامی حسـن اباد با اهتمام‬ ‫کامـل درصـدد پیگیـری و رفـع ایـن معضلات و مشـکالت هسـتند»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫بااشـاره به اقدامـات انجا مشـده اعضـای شـورای دوره ششـم شـهر حسـن اباد‬ ‫طـی هشت ماه گذشـته بیـان کـرد‪« :‬بلـوار امام خمینـی ب هطـول هفت کیلومتـر‪،‬‬ ‫راه مواصالتـی ‪ ۱۷‬اسـتان بـه پایتخـت اسـت کـه باتوج هبـه محدودیـت اعتبـارات‪،‬‬ ‫دوکیلومتر از این بلوار بااعتبار پنجاه میلیاردریال ترمیم و بازسازی شده است»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬از دیگـر اقدامـات صورت گرفتـه در دوره کوتـاه فعالیـت دوره ششـم‬ ‫حهـا‬ ‫یتـوان بـه تعویـض روشـنایی بلـوار اصلـی شـهر حسـن اباد و تکمیـل طر ‬ ‫م ‬ ‫و پروژ ههـای نیمه تمـام دور ههـای گذشـته اشـاره کـرد کـه درحال حاضـر پـروژه‬ ‫پارکینـگ عمومـی‪ ،‬سـالن ورزشـی کنارگـرد و تصفیه خانـه تکمیـل شـده و پـروژه‬ ‫خانـه فرهنـگ در مرحلـه انتخـاب پیمانـکار قـرار دارد»‪ .‬ایـن مسـئول تصریـح‬ ‫یتـوان بـه جدول کشـی‪ ،‬بهسـازی و‬ ‫کـرد‪« :‬ازجملـه سـایر اقدامـات صورت گرفتـه م ‬ ‫نهـا در بافـت قدیمـی کـه دچـار مشـکل بودنـد و احـداث‬ ‫اسـفالت معابـر و خیابا ‬ ‫بوستان دراین محله ها اشاره کرد که هم ا کنون بیش از ‪ ۹۰‬درصد معابر از مشکل‬ ‫اسـفالت رهایـی پیدا کرده انـد و الباقـی معابـر نیـز درحـال زیرسـازی هسـتند»‪.‬‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد ابراز کرد‪« :‬درخصوص حل مشـکل انتن‬ ‫دهی شـهر حسـن اباد با پیگیری های صورت گرفته تعداد ‪ ۵‬دسـتگاه ‪ bts‬موبایل‬ ‫در ‪ ۵‬نقطـه شـهر بـا هماهنگـی شـرکت همـراه اول به همـراه دکل و انتـن نصـب و‬ ‫بهره برداری رسید و درحال حاضر در کمتر نقطه از سطح شهر مشکل انتن دهی‬ ‫نمـوارد نیز با هماهنگی همراه اول قابل پیگیری اسـت»‪ .‬ایالنلو‬ ‫وجـود دارد کـه ای ‬ ‫در پایـان درخصـوص اقدامـات صورت گرفتـه درخصـوص باالبـردن سـطح امنیـت‬ ‫در شـهر حسـن اباد خاطرنشـان کـرد‪« :‬در پـی مصوبـه احـداث و اسـتقرار کالنتری‬ ‫دوم ازسـوی فرماندهـی انتظامی اسـتان تهران‪ ،‬باتوجه به اینکه قـرار بود کالنتری‬ ‫دادستان عمومی و انقالب قزوین‪:‬‬ ‫شهروندان‪ ،‬مهم ترین نقش نظارتی را برعهده دارند‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب قزویــن گفــت‪« :‬بی تردیــد شــهروندان مهم تریــن‬ ‫نقــش نظارتــی را برعهــده دارنــد و نبایــد از ایــن نقــش غافــل شــده و می تواننــد‬ ‫هرگون ــه تخط ــی و تخل ــف دراین ح ــوزه را ب ــا س ــامانه دس ــتگاه های متول ــی و‬ ‫ً‬ ‫نظارت ــی اع ــام کنن ــد و قطع ــا پیگی ــری م ــوارد به قی ــد فوری ــت در دس ــتورکار‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت»‪ .‬محمــد قاســمی افــزود‪« :‬احتــکار کاال‪ ،‬معیشــت مــردم را‬ ‫به مخاط ــره انداخت ــه و ش ــهروندان را از حی ــث تامی ــن کااله ــای اساس ــی دچ ــار‬ ‫یســت و افــراد‬ ‫عســر و حــرج می کنــد کــه ایــن‪ ،‬اقدامــی غیرانســانی و غیراخالق ‬ ‫فرصت طلــب به دلیــل ســود و منفعــت مالــی‪ ،‬مصالــح جامعــه را نادیــده گرفتــه‬ ‫و ش ــرایط را ب ــرای هم میهن ــان س ــخت و گاه ــی بحران ــی می کنن ــد‪ .‬باتوج هب ــه‬ ‫اع ــام ن ــرخ گن ــدم بخ ــش صن ــف و صنع ــت توس ــط وزارت جه ــاد کش ــاورزی و‬ ‫تعییــن نــرخ ارد و تصویــب ان در کارگــروه تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫احتم ــال احت ــکار ارد یارانـ ـه ای و برخ ــی کااله ــای مرتب ــط و افزای ــش قیم ــت‬ ‫یش ــک‬ ‫خودس ــر در برخ ــی اق ــام توس ــط اف ــراد س ــودجو متص ــور اس ــت‪ .‬ب ‬ ‫دس ــتگاه قضائ ــی این اس ــتان درراس ــتای پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم و احی ــای‬ ‫حق ــوق عام ــه ب ــا محتک ــران ارد و اق ــام مرتب ــط و گران فروش ــی کااله ــای‬ ‫نح ــوزه ب ــدون اغم ــاض برخ ــورد خواه ــد ک ــرد‬ ‫موردنظ ــر و اف ــراد س ــودجو درای ‬ ‫یه ــا و عرض ــه کاالهای ــی مانن ــد‬ ‫و ازاین حی ــث ب ــر توزی ــع ارد یاران ـه ای در نانوای ‬ ‫ما کارون ــی در ب ــازار بای ــد توس ــط دس ــتگاه های متول ــی؛ ازجمل ــه س ــازمان‬ ‫صم ــت‪ ،‬س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی‪ ،‬س ــازمان تعزی ــرات‪ ،‬ات ــاق اصن ــاف‪ ،‬پلی ــس‬ ‫امنی ــت اقتص ــادی و پلی ــس نظ ــارت ب ــر ام ــکان عموم ــی نظ ــارت دقی ــق‬ ‫نه ــا خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫ص ــورت گی ــرد و دس ــتگاه قضائ ــی نی ــز پش ــتیبان اقدام ــات ا ‬ ‫نه ــای س ــنگک‪،‬‬ ‫یس ــت و در نا ‬ ‫نه ــای صنعت ‬ ‫افزای ــش قیم ــت ن ــان ش ــامل نا ‬ ‫برب ــری‪ ،‬ل ــواش و ‪ ...‬ک ــه از ارد یارانـ ـه ای اس ــتفاده می کنن ــد‪ ،‬افزای ــش قیمت ــی‬ ‫اع ــام نش ــده و ازایـ ـن رو‪ ،‬ب ــا هرگون ــه کم فروش ــی در ش ــرکت های تولی ــد ارد‪،‬‬ ‫نه ــا‬ ‫یه ــا‪ ،‬افزای ــش قیم ــت خودس ــر و احت ــکار ارد یارانـ ـه ای و ف ــروش ا ‬ ‫نانوای ‬ ‫یه ــا و صن ــوف مرتب ــط برخ ــورد خواه ــد ش ــد و‬ ‫به ص ــورت ازاد ب ــه س ــایر نانوای ‬ ‫دوم در شـهرک صنعتـی شـمس اباد راه انـدازی شـود به علت عـدم وا گذاری زمین‬ ‫توسـط شـهرک صنعتی شـمس اباد این طرح تا کنون به سـرانجام نرسیده است و‬ ‫در شـرایط کنونـی باتوجه بـه وسـعت منطقـه و نیاز مبـرم به احداث کالنتـری دوم‬ ‫چـارت سـازمانی ایـن کالنتـری تصویـب و تامین نیـروی ازسـوی فرماندهی نیروی‬ ‫یهـای‬ ‫انتظامـی صـورت گرفتـه اسـت و درخصـوص محـل اسـتقرار نیـز بـا پیگیر ‬ ‫صورت گرفتـه ازسـوی بخشـداری فشـافویه طـی یک ماه گذشـته‪ ،‬مکان هایـی‬ ‫معرفی شـده تا درصورت تائید ازسـوی مسـئولین انتظامی‪ ،‬با کمک شـورای شهر‬ ‫حسـن اباد کالنتـری دوم مسـتقر و امنیـت الزم تامیـن شـود»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا در اس ــتان ب ــر فراین ــد تولی ــد‪ ،‬عرض ــه و توزی ــع ای ــن کااله ــا نظ ــارت دقی ــق‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬افزایــش قیمــت در اقالمــی نظیـ ِـر ما کارونــی‪ ،‬شــامل کاالهایــی کــه‬ ‫تگ ــذاری جدی ــد در ب ــازار موج ــود ب ــوده‪ ،‬نخواه ــد ش ــد و‬ ‫پی ــش از اع ــام قیم ‬ ‫اق ــام موج ــود در مرا ک ــز عرض ــه بای ــد طب ــق قیمت گ ــذاری روی کاال به ف ــروش‬ ‫ً‬ ‫برســـد‪ .‬هرگونـــه تخطـــی از موضـــوع‪ ،‬از مصادیـــق گران فروشی ســـت و قطع ــا‬ ‫ضمــن تشــکیل پرونــده قضائــی در ســازمان تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬واحــد صنفــی‬ ‫متخلــف پلمــب خواهــد شــد‪ .‬متاســفانه کمبــود برخــی کاالهــا؛ ازجملــه روغــن‬ ‫ً‬ ‫در ب ــازار ب ــرای ش ــهروندان ایج ــاد مش ــکل ک ــرده و قطع ــا احت ــکار و عدم عرض ــه‬ ‫ای ــن کااله ــا و س ــایر اق ــام اساس ــی و مایحت ــاج عموم ــی توس ــط دس ــتگاه های‬ ‫متولــی و نظارتــی باجدیــت مــورد رصــد قــرار دارد و بــا شناســایی افــراد و صنــوف‬ ‫متخل ــف‪ ،‬قان ــون نس ــبت به ان ها اعم ــال خواه ــد ش ــد‪ .‬بی تردی ــد ش ــهروندان‬ ‫مهم تری ــن نق ــش نظارت ــی را برعه ــده دارن ــد و نبای ــد از ای ــن نق ــش خ ــود غاف ــل‬ ‫ش ــوند و می توانن ــد هرگون ــه تخط ــی و تخل ــف دراین ح ــوزه را ب ــا س ــامانه تلفن ــی‬ ‫‪ ۱۲۴‬س ــازمان صم ــت‪ ،‬س ــامانه اینترنت ــی ‪ ۱۳۵‬س ــازمان تعزی ــرات حکومت ــی‪،‬‬ ‫س ــامانه پاس ــخگویی ب ــه ش ــکایات س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی‪ ،‬ات ــاق اصن ــاف‬ ‫و مراج ــع قضائ ــی و انتظام ــی اع ــام کنن ــد؛ پیگی ــری م ــوارد به قی ــد فوری ــت در‬ ‫دســـتورکار قـــرار می گیـــرد‪ .‬نظـــارت دســـتگاه های متولـــی دراین حـــوزه بای ــد‬ ‫تش ــدید ش ــود ت ــا ش ــاهد نابس ــامانی در ب ــازار نباش ــیم‪ .‬دس ــتگاه های ناظ ــر نی ــز‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا درص ــورت عدم نظ ــارت دقی ــق بای ــد پاس ــخگو باش ــند»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سیناغریب‬ ‫ابشار مارگون شیراز؛ بزرگ ترین ابشار چشمه ای جهان‬ ‫در لیسـت ابشـارهای چشـمه ای جهـان‪ ،‬نـام مارگـون اسـت کـه در جایـگاه اول نشسـته اسـت‪.‬‬ ‫ایـن ابشـار مرتفع تریـن ابشـار چشـمه ای جهـان بـوده و حتـی در اوج گرمـا هـم دمـای اب ان‬ ‫ً‬ ‫کمتـر از ‪ 10‬درجـه سـانتی گراد اسـت! ابشـارها معمـوال رودهایـی هسـتند کـه از ارتفاعـات بـه یـک‬ ‫دره می ریزنـد‪ ،‬امـا تفـاوت مارگـون بـا بقیـه ابشـارها این اسـت که اب ان از چشـمه های دل کـوه‬ ‫می ایـد و بـه زمیـن می ریـزد! ابشـار مارگـون حـدود ‪ 70‬متـر ارتفـاع و ‪ 100‬متـر عـرض دارد‪ .‬بـرای‬ ‫اسایش گردشگران در محوطه اطراف این ابشار پارکینگ‪ ،‬سرویس بهداشتی و االچیق هایی‬ ‫سـاخته شـده اسـت‪ .‬مـردم روسـتای مارگـون لـر هسـتند و بـه زبـان لـری صحبـت می کننـد‪.‬‬ ‫کد ‪ *2020#‬مخابرات؛‬ ‫دریافت خدمات فوری غیرحضوری‬ ‫رفع محدودیت شرکت در جشنواره اسب اصیل ترکمن؛‬ ‫کمک به این صنعت اشتغال زا‬ ‫صاحبـان اسـب نـژاد ترکمـن بـا رفـع برخـی اختالفـات در‬ ‫بحـث هویت گـذاری میـان فدراسـیون سـوارکاری و وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی امسـال می تواننـد بـدون نگرانـی در‬ ‫شـانزدهمین جشـنواره ملـی زیبایـی اسـب اصیـل ترکمـن‬ ‫به میزبانـی روسـتای صوفیـان کاللـه در شـرق اسـتان‬ ‫گلسـتان شـرکت کننـد کـه درواقـع کمـک بـه ایـن صنعـت‬ ‫شهـای‬ ‫اشتغال زاسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ در گذشـته از رو ‬ ‫سـنتی و قدیمـی بـرای شناسـایی حیوانـات شـامل‬ ‫تگـذاری اسـتفاده‬ ‫کهـای الصاقـی‪ ،‬خال کوبـی و عالم ‬ ‫پال ‬ ‫یشـد کـه معایـب زیـادی در بحـث سلامت و امنیـت‬ ‫م ‬ ‫اسـب ها داشـت؛ لـذا محققـان کارهـای مطالعاتـی بـرای‬ ‫جایگزینی روشی مناسب تر را برای هویت گذاری حیوانات‬ ‫در دسـتورکار قـرار دادنـد و در نهایـت کشـف فنـاوری‬ ‫میکروچیـپ در دودهـه اخیـر تحـول و تغییـر عظیمـی در‬ ‫سیسـتم های شناسـایی ایجاد کـرد‪ .‬این فناوری براسـاس‬ ‫شناسـایی توسـط امـواج رادیویـی اسـتوار بـوده و بـدون‬ ‫یشـود و‬ ‫نظـارت و تفسـیرهای نظـری و شـخصی انجـام م ‬ ‫قابلیـت شناسـایی جانـداران در کوتاه ترین زمـان را دارد‬ ‫کـه در ایـران از ایـن فنـاوری بـرای هویت گـذاری اسـب های‬ ‫یشـود؛ امـا اختالفاتـی در نحـو ه اجـرای‬ ‫اصیـل اسـتفاده م ‬ ‫میکروچیـپ توسـط وزارت جهـاد کشـاورزی و فدراسـیون‬ ‫سـوارکاری وجود داشـت و به صورت سـلیقه ای اجازه ورود‬ ‫بـه اسـب هایی کـه از طریق جهاد کشـاورزی هویـت گذاری‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫شـده بودنـد در جشـنواره ها و مسـابقات داده نم ‬ ‫به گفتـه کارشناسـان؛ در مسـابقات سـوارکاری در یکـی‬ ‫از اسـتان های کشـور این موضـوع اختالفـی مطـرح شـد‬ ‫کـه بـرای رفـع ان مسـئوالن ارشـد کشـوری ورود کردنـد و‬ ‫درنهایـت بـا اعالم دادسـتانی و همچنین معاونت حقوقی‬ ‫نپـس اسـب های اصیـل ایرانـی کـه‬ ‫ریاسـت جمهوری ازای ‬ ‫توسـط وزارت جهـاد کشـاورزی میکروچیـپ و شناسـنامه‬ ‫نهـا صـادر شـده می تواننـد در جشـنواره ها و مسـابقات‬ ‫ا ‬ ‫اسـبدوانی شـرکت داشـته باشـند‪ .‬در همیـن پیونـد‪ ،‬مدیـر‬ ‫جهـاد کشـاورزی کاللـه افـزود‪« :‬طبـق مـاده ‪ ۱۰‬قانـون نظـام‬ ‫دام پـروری‪ ،‬تبصـره ‪ ۲‬ائین نامـه اجرایـی قانـون نظـام‬ ‫دام پروری کشـور و ماده سـه قانون حفاظت و بهره برداری‬ ‫تگـذاری‪ ،‬صدور‬ ‫از منابـع ذخایـر ژنتیکی کشـور بحـث هوی ‬ ‫شناسـنه‪ ،‬میکروچیـپ و شناسـنامه بـه وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی وا گـذار شـده اسـت و با تا کی دبـر اجـرای ایـن‬ ‫یکـه اسب هایشـان توسـط‬ ‫نپـس تمـام افراد ‬ ‫قوانیـن ازای ‬ ‫تگـذاری شـده می تواننـد بـدون‬ ‫جهـاد کشـاورزی هوی ‬ ‫مشـکل در جشـنواره ها و مسـابقات شـرکت کننـد»‪ .‬رحیـم‬ ‫دانشـور ادامـه داد‪« :‬معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهوری‬ ‫هم در نامه ای این مسـئولیت را به عهده جهاد کشـاورزی‬ ‫قـرار داده و اشـاره کـرده مرجـع ذی صلاح جهـت امـور‬ ‫تگـذاری اسـب های ورزشـی داخلـی و‬ ‫مرتبـط بـه هوی ‬ ‫بین المللـی و صـدور شناسـنامه‪ ،‬میکروچیـپ و شناسـه‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫جهـاد کشاورز ‬ ‫رفعمحدودیت ها؛‬ ‫کمک به رونق صنعت پرورش اسب‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی کاللـه از تمام فعـاالن حـوزه پرورش‬ ‫اسـب اصیـل ترکمـن در سراسـر کشـور دعـوت کـرد نسـبت‬ ‫تنـام در شـانزدهمین جشـنواره ملـی زیبایـی اسـب‬ ‫بـه ثب ‬ ‫اصیل ترکمن به میزبانی روسـتای صوفیان این شهرسـتان‬ ‫اقـدام کننـد‪ .‬دانشـور افـزود‪« :‬تا کنـون صاحبـان بیـش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬سـر اسـب از نقـاط مختلـف کشـور در ‪ ۱۰‬دور (نریـان‬ ‫ـای مـادر تـا سـیلمی ها بـرای شـرکت‬ ‫و مادیـان)‪ ،‬از کـره پ ِ‬ ‫دراین جشـنواره اعلام امادگـی کردنـد کـه باتوج هبـه رفـع‬ ‫حشـده تعـداد متقاضیـان افزایـش‬ ‫تهـای مطر ‬ ‫محدودی ‬ ‫خواهـد یافـت‪ .‬افزایـش اسـتقبال پرورش دهنـدگان اسـب‬ ‫گلستان‬ ‫مدیـر مخابـرات گلسـتان کـد دسـتوری ‪ *2020#‬را راهـی‬ ‫اسـان بـرای دریافـت خدمـات فـوری غیرحضـوری‬ ‫مخابـرات خوانـد‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی‬ ‫بااشـاره به اینکه سـامانه های ارائـه خدمـات غیرحضوری‬ ‫بـرای رفـاه حـال مشـتریان راه انـدازی شـده‪ ،‬بـا معرفی کد‬ ‫دسـتوری ‪ *2020#‬ان را راهـی بـرای دریافـت خدمـات‬ ‫فـوری غیرحضـوری دانسـت کـه مشـتریان می تواننـد‬ ‫ازطریـق تلفن همـراه خدمـات موردنیـاز خـود را دریافـت‬ ‫کننـد‪ .‬وی گفـت‪« :‬در تلفـن ثابـت‪ ،‬ثبـت خرابـی و‬ ‫پیگیـری ان‪ ،‬پیگیـری ثبت نـام تلفـن ثابـت و اعلام‬ ‫صورتحسـاب های میـان دوره و پایـان دوره تلفـن ثابت؛ و‬ ‫در بخـش اینترنـت‪ ،‬خریـد ترافیک‪ ،‬دریافـت مانده اعتبار‬ ‫و تغییـر رمـز پنـل کاربـری‪ ،‬از خدماتی سـت کـه مشـتریان‬ ‫بـه ان دسترسـی داشـته و می تواننـد از ان بهره منـد‬ ‫شـوند»‪ .‬وی خریـد ترافیـک اینترنـت بـرای مشـتریان‬ ‫بانـد پهـن شـرکت مخابرات ایـران را از خدمات ارزشـمند‬ ‫اسـتفاده از کـد دسـتوری ‪ *2020#‬نامیـد و بـه مشـتریان‬ ‫توصیـه کـرد ازطریـق تلفن همـراه و شـماره گیری کـد‬ ‫دسـتوری ‪ *2020#‬از امکانـات ان بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫فصل گرما و نگرانی قطعی برق‬ ‫از قدیمی تریـن جشـنواره اسـب اصیـل ترکمـن کشـور‬ ‫به میزبانـی روسـتای صوفیـان عالوه بر کمـک به حفظ این‬ ‫میراث کهن‪ ،‬باعث رونق خریدوفروش و درامدزایی بیشتر‬ ‫بـرای مالـکان اسـب ها و تشـویق انـان بـه توسـعه فعالیـت‬ ‫یشـود»‪ .‬شـانزدهمین‬ ‫و اشـتغال زایی بـرای جوانـان م ‬ ‫جشـنواره زیبایـی اسـب اصیـل ترکمـن بـا قضـاوت داوران‬ ‫بین المللـی ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬اردیبهشـت ماه به میزبانـی روسـتای‬ ‫صوفیـان کاللـه برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫عالقه زیاد مناطق ترکمن نشین گلستان‬ ‫به پرورش اسب‬ ‫صنعـت پـرورش اسـب ترکمـن کـه در بیـن اهالـی سـا کن‬ ‫در اسـتان گلسـتان ازجملـه مناطـق گنبـدکاووس‪ ،‬کاللـه‪،‬‬ ‫مراوه تپـه‪ ،‬اق قلا و بنـدر ترکمـن جایـگاه ویـژه ای دارد‪،‬‬ ‫زمانـی می توانـد در ایجـاد درامـد بـرای پرورش دهنـده‬ ‫و اشـتغال زایی بـرای جوانـان اسـتان مفیـد باشـد کـه‬ ‫مسـئوالن و متولیـان زمینـه صـادرات و همچنیـن برگـزاری‬ ‫مسـابقات منطقـه ای و بین المللـی را در رشـته های‬ ‫مختلـف سـوارکاری فراهـم کننـد‪ .‬حـدود دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬تـا‬ ‫سـه هزار سـر اسـب ترکمـن در بیشـتر نقـاط اسـتان ازجمله‬ ‫شهرسـتان های گنبـدکاووس‪ ،‬کاللـه‪ ،‬گالیکـش‪ ،‬مراوه تپـه‪،‬‬ ‫اق قلا و بنـدر ترکمـن بـه سـبک های «ایلخـی داری‪ ،‬سـنتی‬ ‫یشـود‪ .‬به گفتـه اریـا سـاعدی‬ ‫و صنعتـی» پـرورش داده م ‬ ‫یکـی از پژوهشـگران حـوزه سـوارکاری و پـرورش اسـب در‬ ‫یهـای باالیـی‬ ‫گلسـتان‪ ،‬این اسـتان از امکانـات و توانمند ‬ ‫در عرصـه پـرورش اسـب و سـوارکاری برخـوردار اسـت و‬ ‫یتـوان ازطریـق پـرورش‪ ،‬نگهـداری و صـادرات اسـب‬ ‫م ‬ ‫ترکمـن و همچنیـن برگـزاری مسـابقات منطقـه ای و ملـی‬ ‫در رشـته های مختلـف سـوارکاری‪ ،‬هـزاران فرصـت شـغلی‬ ‫ایجـاد کـرد و درامدهـای فراوانـی را عایـد اقتصـاد اسـتان‬ ‫سـاخت‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬بـرای توسـعه صنعـت اسـب در‬ ‫گلسـتان مسـئوالن بایـد در کنـار رونق بخشـی بـه بازارهـای‬ ‫محلـی و حـراج‪ ،‬بـه افزایـش تعـداد مسـابقات سـوارکاری‪،‬‬ ‫ایجـاد بسـتر الزم بـرای تولیـد و پـرورش اسـب‪ ،‬تشـویق بـه‬ ‫صـادرات‪ ،‬اعمـال محدودیـت تولیـد اسـب های مشـابه‬ ‫خارجـی و حمایـت از سـرمایه گذاران بـا اعطـای وا مهـای‬ ‫ارزان قیمـت (قرض الحسـنه) و بازپرداخت طوالنی مدت با‬ ‫هدف رونق بخشـی به کسـب وکارهای کوچک در روستاها‬ ‫و شـهرها و معرفـی اسـب به عنـوان یـک جاذبـه گردشـگری‬ ‫توجـه بیشـتری داشـته باشـند»‪ .‬سـاعدی افـزود‪« :‬اجـرای‬ ‫برنام ههـای تشـویقی می توانـد عالو هبـر رونـق تولیـد و‬ ‫پـرورش اسـب ترکمـن در اسـتان گلسـتان باعـث افزایـش‬ ‫تمایـل عالقه منـد بـرای فعالیـت دراین صنعـت شـود»‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادرات اسب‬ ‫به اعتقـاد کارشناسـان‪ ،‬ممنـوع بـودن صـادرات اسـب‬ ‫ترکمـن به دلیـل حفـظ نـژاد‪ ،‬اختصـاص دورهـای کمتـر‬ ‫ب نـژاد ترکمـن‬ ‫در مسـابقات سـوارکاری اسـتان بـه اسـ ‬ ‫و مشـکالت اقتصـادی در تامیـن نهاده هـا ازجملـه‬ ‫شهـای فـراروی فعاالن این صنعت اسـت و مسـئوالن‬ ‫چال ‬ ‫می تواننـد بـا تـداوم برگـزاری جشـنواره های این چنینـی‬ ‫در کنـار اعطـای مجـوز صـادرات و اجـازه حضـور بیشـتر‬ ‫اسـب های ترکمـن در مسـابقات اسـب دوانی کمک خوبی‬ ‫بـه حـل ایـن مشـکالت و افزایـش عالقه منـدی جوانـان‬ ‫بـرای ورود بـه ایـن صنعـت داشـته باشـند‪ .‬رونـق صنعـت‬ ‫پـرورش اسـب در گلسـتان مسـتلزم ایجـاد ارتبـاط بـا بـازار‬ ‫اسـب ترکمن در خار ج ازکشـور و کسـب اطالعات اقتصادی‬ ‫تهـای پـرورش و نگهـداری ان‪ ،‬تربیـت‬ ‫مهـم‪ ،‬معرفـی مزی ‬ ‫و امـوزش نیـروی کار ماهـر و متخصـص درزمینه هـای‬ ‫مختلـف اسـب و اسـب داری‪ ،‬افزایـش تعـداد مسـابقات‬ ‫و اهـدای جوایـز ارزنـده بـه پرورش دهنـدگان و مالـکان‪،‬‬ ‫نهـای مـدرن مسـابقات و افزایـش تعـداد‬ ‫احـداث میدا ‬ ‫تماشـاچیان و پیش بینی کننـدگان نتایـج‪ ،‬تشـکیل‬ ‫اتحادی ههـای صنعتـی تولیدکننـدگان اسـب ترکمـن بـرای‬ ‫دفـاع از حقـوق صنفـی و تشـکیالتی و تشـکیل کمیسـیون‬ ‫صـادرات اسـب های تولیـدی متشـکل از اعضـای مختلـف‬ ‫ذی ربـط دولتـی و نماینـدگان بخـش خصوصـی مرتبـط‬ ‫است‪ .‬پانزدهمین دوره جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل‬ ‫ترکمـن بـا شـرکت ‪ ۱۵۴‬راس اسـب از اسـتان های خراسـان‬ ‫شـمالی‪ ،‬رضـوی و جنوبی‪ ،‬مازندران‪ ،‬البـرز‪ ،‬گیالن‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫فـارس‪ ،‬قزویـن‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬تهـران و گلسـتان ‪ ۱۲‬ابان مـاه‬ ‫سـال گذشـته به میزبانـی روسـتای صوفیـان شهرسـتان‬ ‫کاللـه واقـع در شـرق گلسـتان برگـزار شـد‪ .‬اسـب ترکمـن بـا‬ ‫داشـتن بدنـی کشـیده و الغـر‪ ،‬گونـه ای زیبـا از نـژاد اسـب ‬ ‫یشـود کـه بیشـتر در منطقـه ترکمن صحـرای‬ ‫محسـوب م ‬ ‫اسـتان گلسـتان زیسـت کرده و پـرورش می یابد و صـادرات‬ ‫ان بـرای حفـظ نـژاد بـه خار ج ازکشـور ممنـوع اسـت‪ .‬از‬ ‫ن سـا کن گلستان رایج‬ ‫گذشـته پرورش اسـب نزد قوم ترکم ‬ ‫بـود و امـروز هـم این اسـتان در دنیـا بـه پـرورش مادیـان‬ ‫مشـهور اسـت‪ .‬اسـب ترکمـن گونـه ای از اسـب های اصیـل‬ ‫یسـت کـه پیشـینه ای طوالنـی در زندگـی ترکمن هـا‬ ‫ایران ‬ ‫یهـای خاصـش در تمـام امـور‬ ‫دارد و باتوج هبـه ویژگ ‬ ‫ورزشـی پرطرفـدار بـوده و عالقه منـدان حاضـر هسـتند‪،‬‬ ‫مبالـغ هنگفتـی را بـرای داشـتن ایـن اسـب پرداخت کنند‪.‬‬ ‫شهرسـتان کالله واقع در شـرق اسـتان گلسـتان پنج واحد‬ ‫فعـال پـرورش اسـب و همچنیـن ‪ ۵۲۰‬راس اسـب اصیـل‬ ‫ترکمـن بـا ‪ ۶۵‬نفـر بهر هبـردار دارد‪.‬‬ ‫یهـای‬ ‫همه سـاله بـا شـروع فصـل گرمـا شـاهد قطع ‬ ‫مکـرر بـرق در بخش هـای خانگـی و صنعتـی هسـتیم کـه‬ ‫نظیـر کمبـود تولیـد در نیروگا ههـای‬ ‫به دالیـل مختلـف‬ ‫ِ‬ ‫کسـالی‬ ‫برق ابـی روی می دهـد‪ .‬باتوجه بـه تـداوم خش ‬ ‫و کمبـود بـارش‪ ،‬شـرایط امسـال هـم ماننـد سـنوات‬ ‫قبـل بـوده و این مسـئله نگرانـی مـردم و صنعتگـران را‬ ‫بـرای خاموشـی و مدیریـت مصـرف در پـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫پارسـال جداولـی بـرای خاموشـی ها طبـق سـهمیه هـر‬ ‫اسـتان طراحـی شـده بـود کـه این موضـوع در بیشـتر‬ ‫مـوارد در گلسـتان رعایـت نشـده و گلسـتانی ها شـاهد‬ ‫خاموشـی های ازاردهنـده در سـاعات اوج گرمـا و‬ ‫یکـه‬ ‫قطعی هـای خـارج از برنامـه بودنـد؛ به گونه ا ‬ ‫یهـا‬ ‫قطعی هـا تـا چندبـار در روز کشـیده می شـد‪ .‬تولید ‬ ‫و صنایـع گلسـتان هـم نسـبت بـه خاموشـی های‬ ‫بی برنامـه شـا کی بـوده و خواهـان برنامه ریـزی مناسـب‬ ‫بـرای این بخـش بودنـد‪ .‬یـک تولیدکننـده گلسـتانی‬ ‫گفـت‪« :‬زمان بنـدی قطعـی بـرق در سـال قبـل‪ ،‬در‬ ‫بسـیاری ازمواقع رعایـت نمی شـد و حتـی ممکـن بـود کـه‬ ‫ایـن قطعـی چندسـاعت بعدازان هـم تمدیـد شـود»‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۴۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫از محل مصوبات سفر رئیس جمهوری‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬در انتهـای سـال قبـل‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میلیاردتومـان اعتبـار نقـدی از محـل مصوبـات‬ ‫سـفر رئیس جمهـوری بـه اسـتان تزریـق شـد تـا بتوانیـم‬ ‫بـا پرداخـت معوقـات پیمانـکاران پروژه هـای را کـد‬ ‫را به حرکـت دراوریـم»‪ .‬علی محمـد زنگانـه در اولیـن‬ ‫نشسـت هم اندیشـی روز شـورای بخـش‪ ،‬شـهر و‬ ‫شهرسـتان دوره ششـم ضمـن تبریـک روز شـوراها گفـت‪:‬‬ ‫«شـوراها بهتریـن حلقـه ارتباطـی بیـن مـردم و مدیریـت‬ ‫اسـتان بـوده و می تواننـد زمینـه تحقـق برنام ههـای‬ ‫توسـعه محور گلسـتان را فراهـم اورنـد‪ .‬بـرای توسـعه‬ ‫متـوازن اسـتان بایـد شـهرداری ها درامدزایـی داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬ا کنـون عمـده شـهرداری های مـا به لحـاظ‬ ‫وضعیـت درامدزایـی وضعیـت مناسـبی ندارنـد‪ .‬ایجـاد‬ ‫منابـع پایـدار در شـهرداری ها منجـر بـه توسـعه شـهر و‬ ‫برخـورداری شـهروندان از امکانـات می شـود»‪.‬‬ ‫کمک بندرگزی ها‬ ‫برای کمک به ازادی زندانیان‬ ‫رئیـس دادگسـتری بندرگـز از برگـزاری گل ریـزان بـرای‬ ‫کمـک بـه ازادی زندانیـان خبـر داد‪ .‬محمـد طالبـی‬ ‫چـاری گفـت‪« :‬خیـران غـرب اسـتان ‪ ۷۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫بـرای کمـک بـه ازادی زندانیـان گل ریـزان کردنـد»‪ .‬او‬ ‫گفـت‪« :‬کمک هـا ازطریـق سـتاد دیـه اسـتان بـرای ازادی‬ ‫یسـت؛‬ ‫زندانیـان مالـی غیرعمـد هزینـه می شـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫جشـن گل ریـزان غـرب اسـتان بـا مشـارکت خیـران‬ ‫نوکنـده‪ ،‬کردکـوی‪ ،‬ترکمـن و گمیشـان به میزبانـی بندرگـز‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بلند باروی تهران سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 132704‬و شناسه ملی ‪10101759810‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ‪ 1400/11/09‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سـال به شـرح ذیل انتخاب شـدند‪ :‬اقای سیدمحسـن موالنا با کد ملی ‪ 0055067662‬به سـمت مدیرعامل؛‬ ‫اقـای سـیدضیاءالدین موالنـا بـا کـد ملـی ‪ 3978187612‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره؛ خانـم پانتـه ا واقـدی بـا کـد ملـی ‪ 0064189996‬بـه سـمت نایب رئیس هیئت مدیـره‪ .‬امضای کلیه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و قراردادها و‬ ‫عقـود اسلامی و اوراق عـادی و مراسلات بـا امضـای مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬خانم ها همـا مودتی با کد ملـی ‪ 3250729949‬و بدری السـادات علوی با کد ملی ‪ 3979182861‬به ترتیب به سـمت های بازرسـین اصلی و علی البدل‬ ‫برای مدت یکسـال مالی انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1313791‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گروه مشاورین کامپیوتری ایران تهران‬ ‫شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 70782‬و شناسه ملی ‪31010115712‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1401/01/15‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬اقای ریچارد افشـین فرهنگ مهر به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 4715111179‬بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 714.500‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت‪،‬‬ ‫در زمـره شـرکای شـرکت قـرار گرفـت‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ‬ ‫‪ 5.000.000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 5.714.500‬ریـال افزایـش یافـت و برهمیـن‬ ‫اسـاس مـاده ‪ 5‬اساسـنامه اصلاح شـد‪ .‬اقـای ریچارد افشـین فرهنگ مهر‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 4715111179‬دارنـده میـزان مبلـغ ‪ 714.500‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه؛ اقـای افشـین فرهنگ مهـر بـه شـماره ملـی ‪4711289739‬‬ ‫دارنـده میـزان ‪ 4.285.500‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای تقـی فرهنگ مهر به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 2122011564‬دارنـده میـزان ‪ 285.500‬ریـال سهم الشـرکه؛‬ ‫خانـم لیلا پایین محلـی بـه شـماره ملـی ‪ 2122039817‬دارنـده میـزان‬ ‫‪ 143.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ خانـم امنـه فرهنگ مهـر بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2122098422‬دارنده میزان ‪ 143.000‬ریال سهم الشـرکه؛ خانم معصومه‬ ‫پایین محلـی به شـماره ملـی ‪ 2120463786‬دارنده میـزان ‪ 143.000‬ریال‬ ‫سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1313790‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی مشاور ساتراب هومهر‬ ‫در تاریـخ ‪ 1401/02/07‬بـه شـماره ثبـت ‪ 595007‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14011076985‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر‬ ‫جهت اطالع عموم ا گهی می شود‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬مطالعات امکان سنجی (تهیه و بررسی طرح توجیهی اقتصادی‪ ،‬فنی و مالی) و اعتبارسنجی‪،‬‬ ‫شهـای مختلـف اقتصـادی‪ ،‬تهیـه طـرح کسـب و کار و مـدل‬ ‫شناسـایی فرصت هـای سـرمایه گذاری‪ ،‬نظـارت بـر مصـرف تسـهیالت در پروژ ههـا در بخ ‬ ‫کسـب و کار‪ ،‬تحقیقـات بـازار‪ ،‬مشـاور و تدویـن برنامـه بازاریابـی‪ ،‬مشـاور مدیریـت برنـد‪ ،‬تدویـن اسـتراتژی‪ ،‬ارائـه خدمـات مشـاوره مدیریتـی‪ ،‬انعقـاد‬ ‫قراردادهای ارائه خدمات فنی‪ ،‬مهندسـی‪ ،‬اجرا و پیمانکاری‪ ،‬پیمان مدیریت‪ ،‬طراحی و مشـاوره مربوط به موضوع شـرکت با موسسـات و اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬برگـزاری همایش هـای علمـی‪ ،‬تخصصـی و مالـی در داخـل و خـارج از کشـور‪ ،‬مشـارکت و شـرکت در نمایشـگاه های تخصصـی و‬ ‫غیرتخصصی داخل و خارج کشـور‪ ،‬ارائه خدمات اموزشـی و پژوهشـی‪ ،‬ایجاد شـعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشـور‪ ،‬شـرکت در مناقصه و‬ ‫مزایده هـا درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیرربـط‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪،‬‬ ‫شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله زنجان جنوبی‪ ،‬کوچه شهیدمصطفی مشعوف‪ ،‬بن بست مصطفی‪ ،‬پال ک ‪ ،2‬طبقه سوم‪ ،‬واحد‬ ‫‪ 6‬کدپسـتی ‪ 1343863177‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ ‪ 10.000.000‬ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‪ :‬خانم‬ ‫ربـاب جمالـی بـه شـماره ملـی ‪ 0080563643‬دارنـده ‪ 5000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ خانـم مریم جلیل نتاج امیـری به شـماره ملـی ‪ 2050157649‬دارنده‬ ‫‪ 5000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬خانـم ربـاب جمالـی بـه شـماره ملـی ‪ 0080563643‬بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه‬ ‫سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود؛ خانـم مریـم جلیل نتاج امیـری بـه شـماره ملـی ‪ 2050157649‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت‬ ‫بـا امضـای مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت و اوارق عـادی و اداری بـه امضـای رئیـس هیئت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪ .‬اختیـارات‬ ‫مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬روزنامه کثیراالنتشـار سـرافرازان جهت درج ا گهی های شـرکت تعیین شـد‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ‬ ‫و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1313789‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 19‬اردیبهشت‪ / 1401‬شماره ‪397‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫کاربران انالین؛ قربانیان جرائم سایبری‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫نبـار رسـانه‬ ‫سبـوک به تازگـی در یـک انجمـن انالیـن ارسـال شـد! همان طور کـه اولی ‬ ‫اطالعـات شـخصی صدها میلیـون کاربـر فی ‬ ‫سبـوک‪ ،‬شـماره تلفن و‬ ‫‪ Business Insider‬گـزارش چنیـن تخلفـی را منتشـر کـرد؛ ایـن اطالعـات شـامل نـام نمایـه‪ ،‬شناسـه فی ‬ ‫یشـود ناشـی از یـک حملـ ه سـایبری در سـال‬ ‫یمـوارد ادرس ایمیـل از ‪ 533‬میلیـون کاربـر از ‪ 106‬کشـور بـوده کـه گفتـه م ‬ ‫در برخ ‬ ‫نشـبکه اجتماعـی در یـک گـزارش بـه این موضـوع پرداختنـد و گفتنـد کـه داد ههـا بـا دسـت کاری‬ ‫‪ 2019‬اسـت‪ .‬البتـه مدیـران ای ‬ ‫نهـا مدعـی شـده اند که مرتکبـان‪ ،‬از‬ ‫ککـردن ان‪ .‬ا ‬ ‫داد ههـای موجـود در دسـترس عمـوم از ایـن سـامانه به دسـت امـده؛ نـه بـا ه ‬ ‫ویژگی هایی استفاده کردند که باید ان را نوعی کاله برداری نامید و متاثر از شیوه های تخلیه اطالعاتی مدرن است‪ .‬ان ها تا کید‬ ‫کرده انـد بـا شناسـایی با گ هایـی کـه امـکان چنیـن سوء اسـتفاده هایی را بـه متخلفـان می دهـد‪ ،‬روزن ههـای احتمالـی این گونـه‬ ‫سبـوک بـه کاربـران خـود ایـن اطمینـان را داده انـد کـه مـوارد لورفتـه‪ ،‬شـامل گذرواژه هـا و‬ ‫نفوذهـا را مسـدود کرده انـد‪ .‬مدیـران فی ‬ ‫نهـا نبـوده اسـت؛ امـا انچـه بازهـم باعث شـده تـا جرائم اینترنتـی روی بـورس اخبار بیایند‪ ،‬ضـرورت‬ ‫سـایر اطالعـات خصوصـی ا ‬ ‫ایجـاد سـازوکارهای امنیتـی دراین زمینـه و بهبـود عملکـرد سـپرهای حفاظتـی در فضـای انالیـن اسـت که به زیسـتگاه دوم بشـر‬ ‫تبدیـل شـده اسـت‪ .‬طبـق گـزارش اخیـر ‪FBI‬؛ ‪ 241،342‬امریکایـی در سـال گذشـته‪ ،‬قربانی حمالت فیشـینگ و ازارهـای انالین‬ ‫بوده اند و می توان این موارد را متداول ترین نوع جرائم انالین نامید‪ .‬در اینفوگرافیک امروز‪ ،‬رایج ترین جرائم سـایبری فهرسـت‬ ‫یشـک این تخلفات در عرصه‬ ‫شـده اند که البته تنها به تعداد موارد روی داده ان در ایاالت متحده طی سـال ‪ 2020‬پرداخته؛ ب ‬ ‫بین المللی‪ ،‬قربانیان بسیاربیشـتری داشـته است‪.‬‬ ‫فیشینگ‪/‬ویشینگ‬ ‫عدم پرداخت‪ /‬عدم ارسال‬ ‫اخاذی‬ ‫لورفتن اطالعات شخصی‬ ‫سرقت هویت‬ ‫ضرر مادی تخلفات‬ ‫‪1.64‬میلیارددالر‬ ‫حملهجعل‬ ‫اظهارات گمراه کننده‬ ‫کاله بر داریعاطفی‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫پدربزرگش او را از وقتی ‪ ۱۴‬سال‬ ‫داشت‪ ،‬به عنوان مترجم‬ ‫به گردهمایی های سیاسی می برد‬ ‫ایلهانعبداللهیعمر؛‬ ‫نخستینزنمحجبه‬ ‫راه یافتهبه کنگره امریکا‬ ‫شهروندی امریکا را‬ ‫در ‪ ۱۷‬سالگی‬ ‫ِ‬ ‫به دست اورد‬ ‫او در ‪ 4‬ا کتبر ‪ 1982‬در شهر «موگادیشو» (سومالی)‬ ‫متولد شد‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۱‬مدرک کارشناسی را در دو رشته علوم سیاسی‬ ‫و روابط بین الملل از دانشگاه دا کوتای شمالی گرفت؛‬ ‫ً‬ ‫ضمنا کارشناس سیاست گذاری دانشکده روابط عمومی‬ ‫هامفری در دانشگاه مینه سوتا نیز بود‬ ‫هفتمین و اخرین فرزند خانواده ای مسلمان بود‪.‬‬ ‫وقتی تنها دو سال داشت‪ ،‬مادرش (فضومه) را از‬ ‫دست داد‪ .‬پدرش؛ «نور عمر محمد» که نظامی و‬ ‫درعین حال معلم بود نیز سال ‪ 2020‬دراثر ابتال به‬ ‫کووید‪ 19-‬درگذشت‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬به عنوان اولین‬ ‫امریکایی‪-‬سومالیاییعضو‬ ‫مجلسنمایندگانمینه سوتاشد‬ ‫با خانواده اش چهار سال در کمپ پناه جویان در‬ ‫ِ ‬ ‫درپی‬ ‫«داداب» (کنیا) زندگی کرد و در سال ‪1995‬‬ ‫تشدید جنگ داخلی در سومالی‪ ،‬به ایاالت‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫متحده پناهنده؛ و نهایتا در مینیاپولیس سا کن‬ ‫شدند‬ ‫مجله ‪ TIME‬در سال‬ ‫‪ 2017‬با انتشار تصویر‬ ‫او روی جلد؛ نامش‬ ‫را در فهرست ‪ 46‬زن‬ ‫ساختارشکن در جهان‬ ‫امروز قرار داد‬ ‫اولین زن باحجاب‪ ،‬اولین‬ ‫زن پناه جو؛ و البته به همراه‬ ‫«رشیده طالب» اولین نماینده‬ ‫زنمسلمان مجلس نمایندگان‬ ‫ایاالتمتحده امریکاست‬ ‫در مارس ‪ ،۲۰۱۹‬تصویر او به همراه‬ ‫نانسی پلوسی‪ ،‬الکساندریا اوکازیو‬ ‫کوتز و جانا هیز؛ روی جلد مجله‬ ‫«رولینگ استون» قرار گرفت‬ ‫سه بار ازدواج کرده‪ :‬از ‪2009‬‬ ‫تا ‪ 2017‬با «احمد نور سعید»؛‬ ‫از ‪ 2018‬تا ‪ 2019‬با «احمد‬ ‫هیرسی»؛ و در سال ‪ 2020‬نیز با‬ ‫«تیم ماینت»‪ .‬او سه فرزند دارد‬ ‫که ماحصل زندگی مشترکش با‬ ‫«هیرسی»هستند‬ ‫ازانجا که از هواداران حقوق‬ ‫فلسطینیان و از منتقدان‬ ‫جدی رژیم جعلی اسرائیل‬ ‫به شمار می رود؛ بارها به‬ ‫یهودستیزی متهم شده است‬ ‫در ‪ 6‬نوامبر ‪ ۲۰۱۸‬در انتخابات مجلس‬ ‫نمایندگان امریکا‪ ،‬برنده شد و از حوزه انتخابیه‬ ‫پنجم مینه سوتا به مجلس راه یافت‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫هنگام سوگند یاد کردن در کنگره‬ ‫امریکا‪ ،‬دستش را روی قرانی‬ ‫گذاشت که از پدربزرگش گرفته بود‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫بارها خواهان مقابله کنگره امریکا با اسالم ستیزی‬ ‫و نفرت پرا کنی علیه مسلمانان شده؛ مسئله ای‬ ‫که او را با تهدیدات جدی مواجه کرده است‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 399

هفته نامه سرافرازان 399

شماره : 399
تاریخ : 1401/03/03
هفته نامه سرافرازان 398

هفته نامه سرافرازان 398

شماره : 398
تاریخ : 1401/02/26
هفته نامه سرافرازان 396

هفته نامه سرافرازان 396

شماره : 396
تاریخ : 1401/02/05
هفته نامه سرافرازان 395

هفته نامه سرافرازان 395

شماره : 395
تاریخ : 1401/01/29
هفته نامه سرافرازان 394

هفته نامه سرافرازان 394

شماره : 394
تاریخ : 1401/01/22
هفته نامه سرافرازان 393

هفته نامه سرافرازان 393

شماره : 393
تاریخ : 1401/01/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!