هفته نامه سرافرازان شماره 393 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 393

هفته نامه سرافرازان شماره 393

هفته نامه سرافرازان شماره 393

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2/1401‬رمضان ‪ 4 /1443‬اوریل ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 393‬تومان‬ ‫سفر ناصرا لدین شاه‬ ‫به تهران ‪ 1401‬با بهرام رادان‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪Email:sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫نشــاه؛ چهارمیــن پادشــاه قاجــار‬ ‫شســال از زندگــی ناصرالدی ‬ ‫یســت کــه ش ‬ ‫مجموعــه «جیــران» داســتان عاشــقانه و تاریخ ‬ ‫یشــود؛‬ ‫را به تصویــر می کشــد‪ .‬این ماجــرا کــه در دوران پــس از مــرگ امیرکبیــر؛ و صدراعظــم شــدن میــرزا اقاخــان نــوری شــروع م ‬ ‫داســتان اشــنایی و عشــق شــاه بــا دختــری روســتایی ب هنــام خدیجه خانــم تجریشــی کــه ب هســبب چشــمان درشــتش‪ ،‬شــاه نــام‬ ‫«جیــران» را بــر او نهــاد را نشــان می دهــد‪« .‬جیــران» یــک مجموعــه تلویزیونــی ایرانــی در ژانــر عاشــقانه تاریخــی به کارگردانی حســن‬ ‫فتحی‪ ،‬نویســندگی احســان جوانمرد و فتحی؛ و تهیه کنندگی اســماعیل عفیفه اســت‪ .‬بخشــی از گروه بازیگران ان را را بهرام رادان‪،‬‬ ‫پرینــاز ایزدیــار‪ ،‬امیرحســین فتحــی‪ ،‬مهــدی پا کــدل‪ ،‬ســتاره پســیانی‪ ،‬غــزل شــا کری‪ ،‬ســمیرا حس ـن پور‪ ،‬مهــدی کوشــکی‪ ،‬مرتضــی‬ ‫اسماعیل کاشــی‪ ،‬فاطمــه مســعودی فر‪ ،‬الهــام نامــی‪ ،‬نهــال دشــتی‪ ،‬کتانــه افشــاری نژاد‪ ،‬بهنــاز نــازی‪ ،‬امیــر جعفــری‪ ،‬رویــا تیموریــان‪،‬‬ ‫هومــن برق نــورد‪ ،‬رعنــا ازادی ور و مریــا زارعــی تشــکیل می دهنــد‪ .‬مراحــل فیل مبــرداری «جیــران»‪ ،‬اواخــر مردا دمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در خوانســار‬ ‫نمــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و گلپایــگان به اتمــام رســید و پخــش ان کــه از شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬چندبــار به تعویــق افتــاده بــود‪ ،‬ســرانجام در ‪ ۲۴‬بهم ‬ ‫ازطریــق ســرویس پخــش اینترنتــی «فیلیمــو» اغــاز شــد‪ .‬پخــش موفــق «جیــران» دراین روزهــا و انتشــار خبــر ازدواج «بهــرام رادان»‬ ‫یبــه زندگــی ایــن هنرمنــد مطــرح اختصــاص دهیــم‪.‬‬ ‫بهانـ ه خوبــی بــود تــا اولیــن شــماره از هفته نامــه را بانگاه ‬ ‫بازیگرهای بسـیاری هسـتند که می توان به ان ها در دوره هایی کوتاه مدت لقب «سـتاره» داد؛ اما تنها تعداد‬ ‫معـدود و محـدودی از ان هـا ایـن ویژگـی را در گـذر سـال ها حفـظ و تقویـت می کننـد‪ .‬درمـورد بهـرام رادان هـم‬ ‫ماجرای همان تعداد محدود سـتاره هایی که وجهه سـتاره بودن خود را با همه فرازونشـیب ها حفظ کردند‪،‬‬ ‫صـدق می کنـد و البتـه او ایـن توانایی را نه فقط به واسـطه شـانس حضـور در فیلم های خـوب از کارگردان های‬ ‫انتخابـی قابل توجهـش به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫بنـام یـا حاشـیه های دنبالـه دار؛ بلکـه متاثـر از هـوش‬ ‫صاح ‬ ‫ِ‬ ‫نسـال ها‬ ‫رادان می توانسـت در همـان گام هـای اول‪ ،‬هنـوز شـروع نشـده‪ ،‬به پایـان برسـد؛ اتفاقی کـه درای ‬ ‫درمـورد چهر ههـای بسـیاری شـاهد بودیـم‪« .‬شـور عشـق» یـک فرصـت ویـژه بـرای جوانی عالقه مند به سـینما‬ ‫بـود‪ .‬درمـورد ایـن شـروع طوفانـی کـه او را یک شـبه معـروف کـرد‪ ،‬می تـوان هرچیـزی را محتمـل دانسـت؛ از‬ ‫خوش شانسـی و امکانـی چـون چهـره مطلـوب رادان تـا دسـت تقدیـر در سـرباززدن علـی قربـان زاده از بـازی‬ ‫در کار و اصـرار فـرج حیـدری؛ فیلم بـردار فیلـم بـر حضـور رادان دراین نقـش و حتـی وجود حواشـی رسـانه های‬ ‫جنجالـی و زرد درمـورد شـباهت چهـره مهنـاز افشـار (همبـازی او در کار ) بـا یکـی از هنرمنـدان قدیمـی و نیـز‬ ‫شـباهت داسـتان به یکی از فیلم های معروف همان هنرپیشـه در سـینمای پیش ازانقالب؛ اما این فقط یک‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫وادی بازیگـری سـینما بـه ان نیـاز دارد و گاهـی هـم ان را نصیـب م ‬ ‫نقطـه اغـاز بـود کـه هـر نوامـده ای بـه ِ‬ ‫ گیر شکل بازی او نیز‬ ‫رادان به رغم همه نقدهای منفی درمورد فیلم که البته بی رحمانه و غیرمنصفانه دامن ِ‬ ‫شـد‪ ،‬در «اواز قو» برای سـعید اسـدی در فیلم نامه ای از پیمان معادی‪ ،‬مقابل دوربین رفت‪ .‬فیلم‪ ،‬حکایتی‬ ‫تین ایجـری بـا نگاهـی انتقـادی و زاویـه دار نسـبت بـه مقولـه عـدم درک جوانـان ازسـوی خانـواده و جامعـه بـود‬ ‫کـه در سـطحی ابتدایـی از ماجرایـی عاشـقانه و بـا پایانـی تراژیـک‪ ،‬روایـت و حتـی کمـی بیش ازحـد دسـتخوش‬ ‫گام جهشـی بـه جلـو در‬ ‫سانتی مانتالیسـم شـده بـود؛ امـا همیـن کار بـه سـکوی رادان بـدل شـد و او بـا چنـد ِ‬ ‫پردازش نقش و بازی خوبش همه چشم ها را خیره کرد تا اولین ضربه را به منتقدان خود بزند‪ .‬درواقع‪ ،‬بازی‬ ‫نقـدر خـوب بـود کـه حتـی به رغم داسـتان نه چندان پخته کار و اجرای ضعیف در جزئیات‪ ،‬هیئـت داوران‬ ‫او ا ‬ ‫خانه سـینما در پنجمین جشـن رسـمی این نهاد‪ ،‬او را شایسـته دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد‬ ‫یهـای کاریزماتیـک رادان از همیـن نقطـه رونـدی صعـودی پیـدا کـرد تـا دیگـر تنها به عنـوان یک‬ ‫دانسـت‪ .‬باز ‬ ‫سـیمای مطلوب‪ ،‬موردنقد منتقدان نباشـد و او ا گرچه در گام های بعدی اش گاهی در قالب ها و فیلم هایی‬ ‫ظاهـر شـد کـه نتیجه بخـش نبودنـد؛ اما همیشـه ان «رویه» خـوب بازی هایش را حفظ کرد و نشـان داد گاهی‬ ‫کـه فیلـم بـه ان موفقیـت دلخـواه نمی رسـد‪ ،‬نقطه ضعف هایـی جـز توانایـی بازیگـران اثـر‪ ،‬در ان تاثیرگذارنـد‪.‬‬ ‫او دران مقطـع تـا اغـاز فیلم بـرداری «گاوخونـی» حتـی جسـارت به خـرج داد و در فیلمـی کوتـاه به نـام «طلـوع‬ ‫تاریک» از علی شـیبانی بازی کرد‪« .‬گاوخونی» فیلمی به کارگردانی و نویسـندگی بهروز افخمی و تهیه کنندگی‬ ‫علـی معلـم براسـاس رمانـی به همین نـام نوشـته جعفـر مـدرس صادقـی بـود کـه دامنـه جنجال هـای ان حتـی‬ ‫ً‬ ‫تـا چندسـال پیش هـم رادان را درگیـر کـرده بـود؛ مثلا مرجـان شـیرمحمدی؛ همسـر بهروز افخمی کـه خود نیز‬ ‫دسـتی در سـینما و بازیگـری دارد‪ ،‬در یکـی از پسـت هایش در فضـای مجـازی نوشـت‪ ...« :‬خیلی هـای دیگـه‬ ‫ً‬ ‫هـم هسـتند؛ امـا از همـه بامزه تـر بهـرام رادانـه کـه اصلا راه جشـنواره کـن را از وقتـی یـاد گرفـت که بهـروز اوردش‬ ‫تـوی فیلـم گاوخونـی بـازی کنـه‪ .‬همـان فیلمی که به خاطـرش رفت کـن‪ .‬بگذریم که توی همـان گاوخونی هم‬ ‫به نظـرم نقطه ضعـف بـزرگ فیلـم بهـرام رادانه! هروقت فیلم گاوخونی را می بینم‪ ،‬اعصابم خرد می شـه که این‬ ‫ادم چـرا نمی تونـه متـن داسـتان جعفـر مـدرس صادقی را از رو درسـت بخونـه!» بااین حـال‪ ،‬رادان برای همین‬ ‫فیلم برنده تندیس حافظ شد‪ .‬از «عطش» و «رز زرد» که بگذریم‪ ،‬به فیلم زیبای «شمعی در باد» می رسیم‬ ‫کـه به خاطـرش سـیمر غ گرفـت و نا گهـان کارگردان هـای ویژه تـری بـه او روی خـوش نشـان دادنـد‪ .‬مسـعود‬ ‫کیمیایـی او را در «سـربازهای جمعـه» به خدمـت گرفـت و بعـد هـم یکـی از دشـوارترین حضورهـای خـود را در‬ ‫«گیالنه» برای رخشـان بنی اعتماد تجربه و ثبت کرد‪ .‬همکاری مجدد او با کیمیایی در فیلم «حکم» صورت‬ ‫گرفـت کـه برایـش کار قابل توجهـی محسـوب نمی شـود‪ .‬رادان در «خون بـازی» نیـز به خاطـر دعـوت رخشـان‬ ‫بنی اعتمـاد نقشـی افتخـاری و کوتـاه داشـت کـه ان هـم هیـچ دسـتاوردی برایـش نداشـت‪« .‬چهارانگشـتی»‬ ‫برداشـتی ازاد از سـوژه فیلـم «درهـای کشـویی» بـا بـازی گویینـت پالتـرو بـود کـه در ان رادان در دو نقـش بـا‬ ‫دو گریـم حضـور داشـت و سرنوشـت انسـانی را روایـت می کـرد کـه یـک حادثـه کوچـک چگونـه می توانـد او را بـه‬ ‫مسـیری متفـاوت در زندگـی بکشـاند‪ .‬ا گرچـه رادان پیـش از «سـنتوری» چهـره ای قابل اطمینـان و مطـرح در‬ ‫بازیگـری سـینمای ایـران به شـمار می رفـت؛ امـا نمی تـوان تاثیـر ایـن نقطه عطـف را در جهـش مثال زدنـی او در‬ ‫بازیگری نادیده گرفت‪ .‬فیلم با همه حواشـی؛ از حضور محسـن چاوشـی تا بارها عوض شـدن نام بازیگری که‬ ‫قرار است نقش علی سنتوری را ایفا کند و همچنین توقیف فیلم باعث شد تا کار ازسوی مخاطبان بسیاری‬ ‫ـور رادان هـم در طیفـی گسـترده تر دیـده شـد‪ .‬او سـپس به «کنعان» پیوسـت و بعدازان هم‬ ‫دنبـال و ب ِ‬ ‫ـازی درخ ِ‬ ‫راهـی پـروژه «بی پولـی» شـد‪ .‬حمیـد نعمـت اهلل سـال ها بعد از موفقیت «بوتیـک» قصد داشـت کاری متفاوت‬ ‫را تجربـه کنـد و بعدازانکـه توانایی هـای محمدرضـا گلـزار در بازیگـری را دران کار به نمایـش عمومـی گذاشـت‪،‬‬ ‫نبـار سـراغ بهـرام رادان رفـت و نتیجـه انتخـاب خوبـش را هـم دیـد‪« .‬کارنـاوال مـرگ» از ان فیلم هایـی بـود‬ ‫ای ‬ ‫کـه در گیـرودار دردسـرهای سـاخت و تغییـر کارگـردان در نیمـه راه فیلم بـرداری‪ ،‬حـرام شـد‪« .‬راه ابـی ابریشـم»‬ ‫هـم به رغـم هزین ههـای هنگفـت‪ ،‬ان طورکه باید دیده نشـد و مورداسـتقبال قرار نگرفت؛ امـا «تردید» به عنوان‬ ‫کاری متفـاوت از واروژ کریم مسـیحی او را در یـک بـازی نفس گیـر‪ ،‬وارد چالش هـای تازه ای کرد که از ان سـربلند‬ ‫بیـرون امـد‪ .‬در سـال های اخیـر‪ ،‬رادان کمتـر در فیلمـی شایسـته توانایی هایش بـازی کـرده و به نوعی می توان‬ ‫گفـت‪ ،‬ایـن حضـور اوسـت کـه برای ان کارها اعتبار اورده اسـت و ان ها چیزی بـه او اضافه نکرده اند‪« .‬ادمکش»‬ ‫«نقش نـگار» ب هجـز‬ ‫یـا «پـل چوبـی» فیلم هـای بـدی نبودنـد؛ امـا ان اسـتفاده شایسـته را از حضـور او نبردنـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫سـیاهه بازیگرانـش و صدالبتـه حضـور جنجالـی ناصـر ملک مطیعـی‪ ،‬کاری ویـژه در کارنامـه رادان محسـوب‬ ‫یشـود‪ .‬دراین میـان‪« ،‬حکایـت عاشـقی» و «عصـر یخبنـدان» کارهـای خـوب و قابل تاملی بودنـد و «بارکد»‬ ‫نم ‬ ‫کـه ا کـران موفقی را پشت سـر گذاشـت‪« .‬زرد»‪« ،‬چهارراه اسـتانبول»‪« ،‬اشـفته گی»‪« ،‬سـونامی»‪« ،‬ایـده اصلی»‪،‬‬ ‫«گربـه سـیاه» و «ابلـق» جـزو اخریـن حضورهای او در عرصه بازیگری بوده اند‪ .‬رادان دراین سـال ها سـعی کرده‬ ‫بی حاشـیه حرکـت کنـد و ا گرچـه گاهـی مـورد هجمه هایـی هـم قـرار گرفتـه اسـت؛ امـا دراین مسـیر باتکی هبـر‬ ‫یهـا و تجربه هایـش به سـرعت خـود را دوبـاره وارد مسـیر اصلـی کـرده‪ .‬او در یکـی از اخرین مصاحبه های‬ ‫توانای ‬ ‫ً‬ ‫خـود گفتـه بـود‪« :‬اساسـا موفقیـت در هـرکار نیـاز بـه تـداوم دارد؛ امـا در سـینما تفاوتـش این اسـت که به عنـوان‬ ‫یسـت که‬ ‫یـک بازیگـر‪ ،‬همـواره پیشـنهادگیرنده هسـتید؛ نـه پیشـنهاددهنده‪ .‬فضـای سـینمای مـا به گونه ا ‬ ‫نهـا از ابتـدا‬ ‫جـدل بـرای به دسـت اوردن یـک نقـش‪ ،‬در عیـار بازیگـری نمایـان نمی شـود؛ چـون بیشـتر کارگردا ‬ ‫می داننـد قـرار اسـت بـا کـدام بازیگـر کار کننـد یا قبـل از ورود به مرحله تولیـد به توافق اولیه می رسـند‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫کارگـردان می دانـد کـه قـرار اسـت فیلمـش را به دسـت کـدام بازیگـران بسـپارد؛ البتـه دربـاره بازیگرانـی صحبـت‬ ‫بـار یـک فیلـم را بـه دوش بکشـند‪ .‬هرچنـد به نظر مـن‪ ،‬بازیگـر نقـش اول‪ ،‬دوم یا مکمل‪،‬‬ ‫می کنـم کـه می تواننـد ِ‬ ‫یتـری‬ ‫برتـری خاصـی نسـبت به هم ندارنـد؛ فقـط نقـش اول بایـد بتوانـد به عنـوان راوی داسـتان‪ ،‬زمـان طوالن ‬ ‫مخاطب را با خود و فیلم همراه کند‪ .‬البته بسیاری از بازیگران نقش مکمل هستند که حتی از نقش اول هم‬ ‫بیشـتر می درخشـند‪ .‬فکـر می کنـم ایـن تـداوم بیشـتر توسـط سـینما بـه بازیگر داده می شـود تـا به بـازی گرفته‬ ‫یسـت‬ ‫شـود؛ ولـی یکـی از عواملـی کـه بـه بازیگـر ایـن امـکان را می دهـد تـا تـداوم کارش را حفـظ کند‪ ،‬نقش های ‬ ‫کـه می پذیـرد یـا نمی پذیـرد‪ .‬گاهـی می بینیـد نقشـی کـه نپذیرفته ایـد‪ ،‬می توانسـت تاثیـر مثبتی بـر رونـد کاری‬ ‫شـما داشـته باشـد یـا برعکـس‪ .‬بازیگـر به عنـوان جزئـی از یـک کل‪ ،‬می توانـد در رونـد کار تاثیـر داشـته باشـد؛‬ ‫دراین میـان بحـث توانایـی‪ ،‬اسـتعداد‪ ،‬زمـان‪ ،‬شـانس و موقعیت های کاری مختلف هم مطرح اسـت که همه‬ ‫درکنارهـم تاثیرگذارند»‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫بهرام رادان در یک نگاه‬ ‫نظرات‬ ‫خیلی مواقع از بعضی از‬ ‫ِ‬ ‫دیکتاتورمنشانه کسانیضربه‬ ‫میخوریم که پرچم دموکراسی‬ ‫دست گرفته اند؛ اما در واقع‪،‬‬ ‫هیچ اعتقادی به ان ندارند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫او تهیه کنندگی را با فیلم های «گربه سیاه» ساخته‬ ‫کریم امینی و «علفزار» ساخته کاظم دانشی تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رسمی او تا کنون «روی دیگر»‬ ‫تنها البوم‬ ‫ِ‬ ‫بوده؛ شامل ‪ 12‬قطعه که سه قطعه ان به زبان‬ ‫انگلیسی ست و در سال ‪ 1391‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫تولد‪ 8 :‬اردیبهشت ‪ 1358‬در تهران‬ ‫حرفه‪ :‬بازیگر‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬مدل‪ ،‬خواننده‬ ‫تحصیالت‪ :‬فار غ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه ازاد‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬مشعل بازی های المپیک زمستانی‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬را در سئول حمل کرد‪ .‬دراین باره گفت‪:‬‬ ‫«حس خیلی خوب و عجیبی بود که توانستم‬ ‫این مشعل را حمل کنم و برایم لحظه ای تاریخی‬ ‫بود»‪.‬‬ ‫او کـه ا کنـون ‪42‬سـاله اسـت‪ ،‬در ‪ 42‬فیلـم سـینمایی بـازی کـرده؛‬ ‫کسـال از عمـرش تا کنـون‪ ،‬یـک اثـر‬ ‫و به عبارتـی انـگار بـرای هـر ی ‬ ‫سـینمایی کار کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نامـزد بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد جشـن خانه سـینما در سـال ‪80‬‬ ‫بـرای «اواز قـو»؛ برنـده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد از‬ ‫تو دومین دوره جشـنواره فیلـم فجـر در سـال ‪ 82‬بـرای «شـمعی‬ ‫بیسـ ‬ ‫در بـاد»؛ برنـده جایـزه حافـظ بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد در سـال‬ ‫‪ 83‬بـرای «گاوخونـی»؛ نامـزد‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد‬ ‫از هشـتمین دوره جشـن خانـه‬ ‫سـینما در سـال ‪ 83‬بـرای‬ ‫«شمعی در باد»؛ برنده سیمرغ‬ ‫بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش‬ ‫تو پنجمین‬ ‫اول مـرد از بیسـ ‬ ‫دوره جشـنواره فیلـم فجـر در‬ ‫سـال ‪ 85‬بـرای «سـنتوری»؛‬ ‫نامـزد جایـزه حافـظ بهتریـن‬ ‫بازیگـر نقـش اول مـرد در سـال‬ ‫‪ 89‬بـرای «سـنتوری»؛ برنـده‬ ‫بهتریـن بازیگـر مـرد جشـنواره‬ ‫بین المللـی فیلـم الداخ هنـد در‬ ‫سـال ‪ 2012‬بـرای «اد مکـش»؛‬ ‫و نامـزد سـیمرغ بهتریـن فیلـم‬ ‫جشـنواره‬ ‫چهلمیـن دوره‬ ‫فیلـم فجـر در سـال ‪ 1400‬بـرای‬ ‫تهیه کنندگ ِـی «علفـزار»‪.‬‬ ‫فرزین‬ ‫شمعی در باد؛‬ ‫ساخته پوران درخشنده‬ ‫اسماعیل‬ ‫گیالنه؛‬ ‫ساختهرخشانبنی اعتماد‬ ‫«پوالریس» که اولین تجربه کارگردانی فیلم بلند‬ ‫سینمایی سودابه مرادیان بوده؛ اولین حضور‬ ‫رادان در یک اثر سینمایی مشترک با هنرمندان‬ ‫خارجی نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۹‬بهرام رادان به عنوان اولین سفیر‬ ‫ایرانی «برنامه جهانی غذا» در مبارزه علیه‬ ‫گرسنگی منصوب شد‪.‬‬ ‫بهـرام رادان دارای یـک خواهـر ب هنـام «الهـام» و یـک بـرادر ب هنـام «شـهرام»‬ ‫اسـت کـه هـر دو در امریـکا زندگی می کنند و از او بزرگ تر هسـتند‪ .‬خواهرش‬ ‫وقتـی ازدواج کـرد بـه امریـکا رفـت؛ ولـی بـرادرش در جوانی به امریکا عزیمت‬ ‫کسـال بـه امریـکا رفـت؛ ولـی‬ ‫‪۱۵‬سـالگی ب همـدت ی ‬ ‫کـرد‪ .‬بهـرام هـم در ‬ ‫نتوانسـت انجـا بمانـد و تصمیـم بـه بازگشـت گرفـت؛ چـون بـه ایـران عالقـه‬ ‫بیشـتری داشـت‪« .‬رضـا رادان» و «مهین دخـت سـهامی» نیـز والدیـن او‬ ‫هسـتند که البته پدرش درگذشـته اسـت‪ .‬در ‪ ۱۳‬فروردین ماه ‪ ،۱۴۰۱‬رادان با‬ ‫انتشـار پسـتی در اینسـتا گرام‪ ،‬خبر از ازدواج خود با «مینا مختاری» طراح‬ ‫مـد را داد‪.‬‬ ‫طاها‬ ‫رستگاری در هشت و بیست‬ ‫دقیقه؛ ساخته سیروس الوند‬ ‫علی‬ ‫سنتوری؛‬ ‫ساخته داریوش مهرجویی‬ ‫رادان از هنرمندانی ست که تجربه حضور در‬ ‫تبلیغات را پیدا کرده و از او در تبلیغ محصوالت‬ ‫«نوین چرم» استفاده شده است‪.‬‬ ‫ایرج‬ ‫بی پولی؛‬ ‫ساخته حمید نعمت اهلل‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫پیشنهادهایمان را از طریق اروپا به امریکا منتقل کرده ایم‬ ‫انتونیو گوترش در تماس تلفنی با امیرعبداللهیان درمورد اتش بس در یمن و مذا کرات وین گفت وگو‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ در ابتـدای ایـن گفت وگـو دبیـرکل سـازمان ملـل برقـراری‬ ‫شبـس در یمـن را تبریـک گفـت و اظهـار داشـت که این یک موفقیت و پیروزی مشـترک اسـت که در‬ ‫ات ‬ ‫فهـا به دسـت امـده اسـت‪ .‬وزیـر امـور خارجه کشـورمان نیز تا کید کـرد که‬ ‫شهـای همـه طر ‬ ‫نتیجـه تال ‬ ‫ا کنون زمان ان اسـت که قدم های اساسـی درراسـتای برقراری صلح و ثبات در یمن و به ویژه لغو کامل‬ ‫تحریم های انسان دوستانه برداشته شود‪ .‬حسین امیرعبداللهیان درمورد اخرین تحوالت مربوط به‬ ‫مذا کـرات رفـع تحری مهـا در ویـن نیـز گفـت؛ ما در مذا کرات به توافق نزدیک هسـتیم و پیشـنهادهایمان را درمـورد موضوعات‬ ‫باقی مانده ازطریق مذا کره کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف امریکایی منتقل کرده ایم و هم ا کنون توپ در زمین امریکاست‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫از ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی عراق حمایت می کنیم‬ ‫روسـای جمهـوری ایـران و عـراق بـر ضـرورت همکاری هـای موثـر و فعـال دو کشـور بـرای اسـتقرار ثبـات‬ ‫و امنیـت در منطقـه و تلاش بـرای توسـعه روزافـزون روابـط اقتصـادی و تجـاری درراسـتای منافـع دو‬ ‫ملـت تا کیـد کردنـد‪ .‬به گـزارش ایرنا؛ ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی درپاسـخ به تماس تلفنی برهم صالح‬ ‫باتا کیدبراینکـه ایـران از وحـدت‪ ،‬اسـتقالل‪ ،‬امنیـت و ارتقـای جایـگاه منطقـه ای و بین المللـی عـراق‬ ‫حمایـت می کنـد‪ ،‬گفـت؛ کوچک تریـن ناامنـی در عـراق را به زیـان همـه منطقـه می دانیـم لـذا از تحقـق‬ ‫منافـع مـردم عـراق و اسـتقرار دولت قوی دراین کشـور اسـتقبال می کنیـم‪ .‬وی درادامه‪ ،‬باتا کیدبراینکه‬ ‫تهـران و بغـداد از رابطـه برادرانـه و خویشـاوندی برخوردارنـد‪ ،‬گفـت؛ گام هـای خوبـی در توسـعه و تعمیـق روابـط دو کشـور‬ ‫برداشـته شـده و مصمـم هسـتیم سـطح روابـط و همکاری هـای دو کشـور در همـه زمینه هـا بـا تمـام ظرفیـت ارتقـاء یابـد‪.‬‬ ‫نقش و تاثیر اشتغال زنان‬ ‫در تحقق شعار سال ‪1401‬‬ ‫نسرین هزاره مقدم‬ ‫«اشـتغال زنـان» مقولـه ای به مراتـب نگران کنند هتـر از‬ ‫اشـتغال مـردان اسـت؛ وقتـی پـای زنـان کـم تخصـص‪،‬‬ ‫بـدون سـابقه و درمعـرض اسـیب ها وسـط می ایـد‪ ،‬ایـن‬ ‫ـران مـورد اسـتثمار‬ ‫نگرانـی بیشـتر هـم م ‬ ‫یشـود‪ .‬بیشـتر کارگ ِ‬ ‫در کارگا ههـای زیرپلـه ای و خـارج از نظـارت بازرسـان کار را‬ ‫زنـان تشـکیل می دهنـد‪ .‬در کارگا ههـای خیریه کـه پرداخت‬ ‫ـتمزد کار دسـتی به صورت «کارمزدی» صورت می گیرد‪،‬‬ ‫دس ِ‬ ‫ا کثریـت کارگـران را زنـان تشـکیل می دهنـد و حـاال مسـئله‬ ‫این اسـت که ایـا افزایـش ‪ ۵۷.۴‬درصـدی دسـتمزد در سـال‬ ‫یشـود؛ ایـا کارفرمایان‬ ‫جدیـد‪ ،‬شـامل حـال زنـان کارگـر نیز م ‬ ‫یشـوند زنـان درمعرض خطـر را کـه به دلیـل فقـدان‬ ‫راضـی م ‬ ‫فرصت های شغلی شایسته تن به «استثماری ناخواسته»‬ ‫می دهنـد‪ ،‬از تمـام مزایـای مـزدی بهره منـد و برخـوردار‬ ‫طبـا تعـداد زنـان‬ ‫سـازند؟ مـا امـار مـدون و رسـمی درارتبا ‬ ‫کارگ ِـر شـاغل در کارگا ههـای کوچـک و زیرپلـه ای نداریـم امـا‬ ‫براسـاس براورد وزیر کار وقت در سـال ‪ ،۹۶‬حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ـتغال غیررسـمی کشـور را زنـان تشـکیل می دهنـد؛ و‬ ‫اش ِ‬ ‫ایـن یعنـی جمعیتـی بیـش از دومیلیون نفـر‪ .‬ایـن اشـتغال‬ ‫غیررسمی و محروم از تمام مزایای قانونی ازجمله دستمزد‬ ‫مصـوب و بیمـه تامیـن اجتماعـی‪ ،‬جغرافیـای بسـیار‬ ‫پرا کنـده ای دارد؛ از حاشـیه شـهرهای بـزرگ مثـل تهـران و‬ ‫اصفهـان گرفتـه تـا شهرسـتان های دورافتـاده و محـروم کـه‬ ‫ً‬ ‫تهـای شـغلی کیمیاسـت؛ در همـه این مناطـق‪،‬‬ ‫ذاتـا فرص ‬ ‫زنـان کـم تخصـص و بـدون مـدرک دانشـگاهی و سـابقه‬ ‫کار تخصصـی‪ ،‬ب هصـورت غیررسـمی و محـروم از حقـوق‬ ‫ِ‬ ‫قانونی‪ ،‬مشـغول به کار هسـتند‪ .‬فقدان قراردادهای مدون‪،‬‬ ‫عدم ا گاهـی از حقـوق صنفـی و نبـودن قـدرت چانه زنـی‬ ‫و حـق انتخـاب‪ ،‬راه شـکایت ایـن زنـان را مسـدود کـرده‬ ‫اسـت؛ معادلـه روابـط کار و پرداخـت مـزد بـرای ایـن زنـان‪،‬‬ ‫معادلـه ای برمبنـای مروت و کرم کارفرماسـت‪ ،‬ا گر خواسـت‬ ‫کبـه ان را پرداخت می کند و اما ا گر‬ ‫دسـتمزد قانونـی یا نزدی ‬ ‫نخواسـت‪ ،‬راهـی بـرای اسـتیفای حقـوق نیسـت‪ .‬در سراسـر‬ ‫ایـران صدهـا و هـزاران کارگاه زیرپلـه ای مشـغول به فعالیت‬ ‫هستند که هرگز هیچ برخورد ایجابی یا قهری با کارفرمایان‬ ‫نهـا صـورت نگرفتـه اسـت‪ .‬اصـل را بـر «رضایـت‬ ‫خاط ِـی ا ‬ ‫کارگـر شـاغل» گذاشـته اند؛ رضایتـی کـه در شـرایط فقـدان‬ ‫ً‬ ‫حـق انتخـاب و تصمیم گیـری اصـوال رضایـت نیسـت و فقـط‬ ‫جبـر اسـت و جبـری برامـده از مختصـات دشـوار زیسـتن‪.‬‬ ‫سـیمین یعقوبیان (فعال کارگری) درارتباط با دشواری های‬ ‫اشـتغال ایـن زنـان در سـال جدیـد بـه شـعار امسـال اشـاره‬ ‫می کنـد و می گویـد؛ زنـان در سـال های اخیـر ثابـت کردنـد‬ ‫یکـی از ارکان بنیادی توسـعه اجتماعی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬عدالت‬ ‫اجتماعـی و تولیـد و اشـتغال هسـتند و ا گـر می خواهیـم‬ ‫شـعار سـال (تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افرین) را محقق‬ ‫تهـای مغفول مانـده زنـان به خوبـی‬ ‫سـازیم بایـد از ظرفی ‬ ‫و عادالنـه اسـتفاده کنیـم؛ مهم تریـن معیـار رشـد‪ ،‬سـهم‬ ‫یسـت‪ .‬در کشـورهای توسـعه یافته‬ ‫زنـان در توسـعه انسان ‬ ‫ً‬ ‫معمـوال بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد از زنان در توسـعه انسـانی سـهیم‬ ‫هسـتند کـه در جوامـع توسـعه نیافته میزان مشـارکت زنان‪،‬‬ ‫قابل مقایسـه نبـوده و دراین میـان‪ ،‬اختالف فاحشـی وجود‬ ‫دارد‪ .‬عوامـل مختلفـی در این محرومیـت و توسـعه نیافتگی‬ ‫نهـا‪ ،‬نا ا گاهـی زنـان‬ ‫نقـش دارد کـه یکـی از مهم تریـن ا ‬ ‫نسـبت بـه حقـوق شـهروندی خـود اسـت و البته مشـکالت‬ ‫یسـت کـه سـهم زنـان‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬خـود عامـل مهـم دیگر ‬ ‫در اقتصـاد رسـمی و اشـتغال شایسـته را ناخواسـته کاهـش‬ ‫می دهـد به این معنا کـه زنـان ا گـر بخواهنـد هـم «فرصـت»‬ ‫ندارنـد‪ .‬به گفتـه وی؛ ا گـر نظارتـی نباشـد‪ ،‬در سـال جدیـد‬ ‫یشـود؛‬ ‫اشـتغال زنـان بـا مشـکالت جـدی مواجـه م ‬ ‫«باتوج هبـه نتایجـی کـه شـورای عالی کار در مقولـه میـزان‬ ‫افزایـش دسـتمزد ‪ ۱۴۰۱‬داشـته اسـت‪ ،‬بایـد نظـارت دقیـق‬ ‫وزارت کار بـر کنتـرل اجـرای مصوبـه وجـود داشـته باشـد‬ ‫کـه ا گـر جـز ایـن باشـد‪ ،‬نتیجـه فقـط افزایـش اخـراج کارکنان‬ ‫زن و افزایـش تبعیـض دسـتمزدی در جامعـه خواهـد بود»‪.‬‬ ‫وی اضافـه می کنـد؛ بیشـترین خطـر از ناحیـه کارگا ههـای‬ ‫یسـت کـه در خان ههـای‬ ‫زیـر پلـه ای و شـرکت های خصوص ‬ ‫مسـکونی بدون تابلو فعالیت می کنند‪ .‬عدم شناسـایی این‬ ‫کارگا ههـا و انطباق نداشـتن نـوع اقامتـگاه بـا نـوع فعالیـت‪،‬‬ ‫مشـکالت بسـیاری را به وجود می اورد از فرار بیمه ای گرفته‬ ‫تـا ظلـم اشـکار در حـق کارکنـان به خصـوص کارکنـان زن؛‬ ‫کارفرمایـان ایـن کارگا ههـای مخفـی‪ ،‬نه تنهـا حقـوق قانونـی‬ ‫کارگـران را نمی پردازنـد بلکـه بـا اخذ سـفته و تهدیـد و ارعاب‬ ‫درخصـوص شـکایت یـا مراجعـه بـه دسـتگاه های مرتبـط‪،‬‬ ‫نهـا را می بندنـد‪ .‬بارهـا شـاهد بوده ایـم کـه از‬ ‫تو پای ا ‬ ‫دسـ ‬ ‫زنان سرپرست خانوار و مستاصل که فرصتی برای اشتغال‬ ‫شایسـته و قانونـی ندارنـد‪ ،‬سـفته و چـک «سـفیدامضاء»‬ ‫گرفته انـد تـا جرئـت شـکایت و دادخواهـی را سـلب کننـد و‬ ‫«اطاعـت اجبـاری» را در محیـط کارگاه حا کـم سـازند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه ا گـر دنبـال تحقـق شـعار سـالیم بایـد اصـول‬ ‫‪ ۲۰‬و ‪ ۲۸‬قانـون اساسـی را اجـرا کنیـم و تبعیـض جنسـیتی‬ ‫در محیـط کار و در پرداخـت دسـتمزد از میـان برداشـته‬ ‫شـود؛ ادامـه می دهـد؛ و دولـت محتـرم درزمینـه ایجـاد‬ ‫تهـای شـغلی‪ ،‬بایسـتی شـرایط‬ ‫اشـتغال و تامیـن فرص ‬ ‫مسـاوی بـرای زن و مـرد مهیـا کنـد‪ .‬بـدون تردیـد فقـط‬ ‫یکـه بانـوان ازلحـاظ رفاهیـات بـه حـد مطلوبی برسـند‪،‬‬ ‫زمان ‬ ‫جمعیـت رشـد خواهـد کـرد؛ فقـط وقتـی تـرس از بیـکاری و‬ ‫بی پولـی نباشـد و دولـت حمایـت کنـد‪ ،‬زنـان بـه فرزنـداوری‬ ‫می اندیشـند‪ .‬به گفتـه یعقوبیـان؛ مشـکل فقـط از ناحیـه‬ ‫کارگا ههـای غیررسـمی نیسـت؛ در کارگاه هـای رسـمی و‬ ‫بیم هشـده نیـز به علـت اسـتیالی قراردادهـای موقـت‪،‬‬ ‫پرداخـت حقـوق قانونـی زنـان کارگـر بـا نقصان هـای بسـیار‬ ‫مواجـه اسـت؛ بیم هشـدگان زن مبلـغ حـق بیمـه را بـه روز‬ ‫و مرتـب پرداخـت می کننـد ولـی هنـگام مرخصـی زایمـان‬ ‫(اسـتعالجی) و غرامـت ایـام بـارداری بـا مشـکالتی مواجـه‬ ‫وقتی اول مهر به نیمه فروردین کوچ کرد!‬ ‫کشـنبه ‪ ۱۴‬فروردیـن ‪ ۱۴۰۱‬وقتـی در راه عزیمـت بـه محـل کار بـودم‪ ،‬در‬ ‫صبـح ی ‬ ‫کنار جمعیت مردمی که سـال جدید کاری خود را اغاز کرده بودند؛ شـاهد تعداد‬ ‫کثیـری از دانش امـوزان بـودم کـه به تنهایی یا همراه والدیـن خود درحال عزیمت‬ ‫تهـا ان را ندیـده بودیـم‪ .‬اواخـر‬ ‫بـه مدرسـه بودنـد‪ .‬ایـن صحنه هایـی بـود کـه مد ‬ ‫بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬که شیوع ویروس کرونا در کشور تایید شد؛ یکی از اقداماتی که‬ ‫دسـتگاه های دولتـی بـا هـدف کاهـش میـزان ابتالبه کرونـا انجـام دادند؛ تعطیلی‬ ‫مدارس و دانشـگاه ها بود‪ .‬سـعید نمکی؛ وزیر وقت بهداشـت‪ 15 ،‬اسـفندماه ‪۹۸‬‬ ‫در حاشـیه ششـمین جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت و مقابلـه بـا ویـروس کرونـا خبر‬ ‫تعطیلـی مـدارس را اعلام کرده بود‪ .‬او البته در همان جلسـه به مردم وعـده داده‬ ‫بـود ا گـر هم زمـان بـا تعطیلی مدارس و دانشـگاه ها به فکر رفتن به سـفر نباشـند؛‬ ‫وزارت بهداشـت می توانـد شـیوع کرونـا در کشـور را ب هصـورت اسـتثنایی جمـع‬ ‫کنـد‪ .‬ا گرچـه مـدارس از همان زمـان ب هصـورت گسـترده تعطیـل شـد و سـفرهای‬ ‫نوروزی چندانی نیز به دلیل ممنوعیت تردد بین اسـتانی انجام نشـد بااین حال‬ ‫وزارت بهداشـت هیـچ گاه نتوانسـت تـا وا کسیناسـیون کامـل سراسـر کشـور‪ ،‬کرونا‬ ‫یهـا‪ ،‬اعمـال‬ ‫را ب هصـورت اسـتثنایی جمـع کنـد‪ .‬بـا بیشترشـدن زمـان تعطیل ‬ ‫قرنطینه های سرتاسری و احتمال تعطیل ماندن مدارس برای مدت طوالنی تر‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش پیشـنهاد امـوزش مجـازی دانش امـوزان را بـا همـکاری‬ ‫صداوسـیما مطـرح کـرد‪ .‬اموزش وپـرورش از روزهـای ابتدایـی اسـفند سـال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ازطریـق شـبکه امـوزش تلویزیون کـه پیش ازان نیز برنامه های اموزشـی درسـی را‬ ‫پخش می کرد؛ توانست بخشی از بار اموزشی را با طریق پخش تلویزیونی جبران‬ ‫کنـد‪ .‬بـا طوالنی شـدن تعطیالت مـدارس‪ ،‬الزم بود تا امـوزش به کودکان به صورت‬ ‫مجـازی ادامـه یابـد؛ درایـن راه توسـعه ابـزار الکترونیک و گسـترش اینترنت کمک‬ ‫شـایانی بـه امـوزش غیرحضـوری در مـدارس کـرد‪ .‬در کشـور مـا نیـز بحـث امـوزش‬ ‫تهـای کرونایـی در سـال ‪ ۱۳۹۹‬رنـگ واقعیـت‬ ‫غیرحضـوری بـا ادامـه محدودی ‬ ‫ب هخـود گرفـت و مـدارس به کمـک شـبکه ها و پیام رسـان های موجـود به دنبـال‬ ‫تداوم اموزش بودند‪ .‬طرح شاد که از سال ‪ ۱۳۹۴‬مطرح شده بود؛ با شیوع کرونا‬ ‫ب هطـور عملـی اجرایـی شـد و در فروردیـن ‪ ۱۳۹۹‬اغازبـه کار کـرد‪ .‬درابتـدا تنهـا یـک‬ ‫پیام رسـان بـود و به دلیـل ضعـف سـاختاری بـا مشـکالت عدیـده ای مواجـه بـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اشـکاالتی کـه موجـب شـد از همان زمـان بسـیاری از مـدارس مخصوصـا مـدارس‬ ‫غیردولتـی قیـد حضـور در شـاد را بزننـد و راه دیگـری را بـرای امـوزش غیرحضـوری‬ ‫انتخـاب کننـد‪ .‬قطعـی مـداوم‪ ،‬کنـدی در ارسـال پیا مهـا و بازکـردن عکس هـا‬ ‫ازجملـه مهم تریـن مشـکالت شـاد بـود‪ .‬علـی کاظـم زاده؛ مدیرعامـل شـبکه شـاد‬ ‫موهبـت قراردادهـای‬ ‫می شـوند؛ کارفرمایـان بسـیاری از‬ ‫ِ‬ ‫موقـت کار به خوبـی بهره منـد هسـتند و الجـرم زنـان بـاردار‬ ‫را به بهانـه ختـم قـرارداد‪ ،‬اخـراج می کننـد تـا از زیـر بـار‬ ‫پرداخـت حقـوق قانونـی فـرار کننـد‪ .‬ازدواج و مادرشـدن‬ ‫یکـی از بحران هـا و چالش هـای زنـان کارگـر کشـور اسـت؛‬ ‫برخـی از کارفرمایـان معتقدنـد کـه ازدواج و بچه دارشـدن‬ ‫باعـث کاهـش بهـره وری در محیـط کار می شـود و علی رغـم‬ ‫تخصـص و مهارتـی کـه زنـان در محیـط کار دارنـد‪ ،‬به دلیـل‬ ‫بـارداری یـا حتـی تشـکیل خانـواده‪ ،‬به راحتـی کنـار گذاشـته‬ ‫می شـوند‪ .‬یکـی از راه حل هـا ازنظـر یعقوبیـان‪ ،‬افزایـش نـرخ‬ ‫مشـارکت زنـان در تشـکل های کارگری سـت؛ اینکـه زنـان ا گر‬ ‫در تشکل های عضویت یابند و به الیه های باالی مدیریتی‬ ‫ان برسـند‪ ،‬صـدای رسـایی خواهنـد داشـت و می تواننـد از‬ ‫حقوق قانونی خود دفاع کنند؛ «تشکل» بهترین ابزار برای‬ ‫دادخواهـی جمعی سـت و یـک جمعیت متشـکل اسـت که‬ ‫قـدرت ایسـتادگی دارد‪ .‬البتـه باالرفتـن نـرخ مشـارکت زنـان‬ ‫در تشـکل ها نیـز نیازمنـد همـت دولتی هـا و نظـارت دقیـق‬ ‫بـر اقتصـاد غیررسـمی درجهـت ازمیان برداشـتن این بخش‬ ‫اسـیب زای اقتصـاد اسـت؛ زنی کـه به ناچار سرپرسـت خانوار‬ ‫شـده‪ ،‬پـول و پارتـی نـدارد‪ ،‬سـابقه کار و تخصـص ان چنانـی‬ ‫هـم نـدارد و بـرای روزی ‪ 20‬یـا ‪30‬هزارتومـان ناقابـل‪،‬‬ ‫سـاعت های متوالـی برش دوخـت می زند یـا درزهای لباس‬ ‫بچـه را چـرخ می کنـد‪ ،‬چطـور می توانـد عضـو تشـکل های‬ ‫کارگـری باشـد؟!‪ /‬ایلنـا‬ ‫ً‬ ‫براین مسـئله اذعـان کـرد کـه شـاد بـا نقـاط ضعـف متعـددی خصوصـا در سـال‬ ‫سهـا و‬ ‫اول اجـرای ان همـراه بـوده اسـت؛ کنـدی شـبکه‪ ،‬تاخیـر در بارگـذاری عک ‬ ‫ویدئوهـا‪ ،‬عدم امـکان برگـزاری یـک جلسـه تصویـری زنـده و تعاملـی میـان معلـم‬ ‫و دانش امـوزان از مهم تریـن نقـاط ضعـف شـبکه شـاد بـود‪ .‬دراین شـرایط غالـب‬ ‫مـدارس غیردولتـی از نرم افزارهـای مشـابه خارجـی ماننـد گوگل میـت و اسـکایپ‬ ‫یکـه مـدارس‬ ‫بـرای برگـزاری کالس هـای درسـی خـود اسـتفاده کردنـد‪ .‬درحال ‬ ‫سهـای‬ ‫درپـی ان بودنـد تـا بـا روش هـای نویـن امـوزش از راه دور‪ ،‬کال ‬ ‫غیردولتـی‬ ‫ِ‬ ‫درسـی را دنبـال کننـد؛ بسـیاری از دانش امـوزان به دلیـل تعطیلـی مـدارس بـا‬ ‫افـت تحصیلـی یـا حتـی ترک تحصیـل مواجـه شـدند‪ .‬رضـوان حکیـم زاده؛ معاون‬ ‫ابتدایـی اموزش وپـرورش در نشسـت تخصصـی تبییـن بازماندگـی از تحصیل که‬ ‫اسـفندماه پارسـال برگـزار شـد؛ درخصـوص تاثیـر کرونـا بـر افزایـش ترک تحصیـل‬ ‫دانش امـوزان گفتـه بود؛ پیش ازکرونا ‪ ۳۹‬هـزار و ‪ ۷۸۸‬کودک بازمانده ازتحصیل در‬ ‫پایـه اول ابتدایـی در کشـور داشـتیم کـه در کرونـا ایـن امـار نا گهـان بـه ‪ ۸۷‬هزار نفـر‬ ‫رسـید‪ .‬در ابتـدای سـال جدیـد تحصیلـی نیـز علیرضـا کاظمـی؛ سرپرسـت وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش ایـران اعلام کـرد؛ دانش امـوزان ب هسـبب دوری از مدرسـه‬ ‫اسـیب های جـدی فراوانـی دیده انـد به طوری کـه شـاهد افزایـش ترک تحصیـل‬ ‫و افـت شـدید اموزشـی هسـتیم‪ .‬از ابتـدای سـال ‪ ۱۴۰۰‬کـ ‬ه وا کسیناسـیون کرونـا با‬ ‫تزریق وا کسـن میان سـالمندان و بیماران خاص اغاز شـد‪ ،‬به تدریج مدارس نیز‬ ‫ی خـود را به صـورت حضـوری‬ ‫ی اموزشـ ‬‬ ‫تلاش کردنـد حداقـل بخشـی از کالس هـا ‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ CNN‬گزارش می دهد؛‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫ایا پوتین در ‪ 9‬می اعالم پیروزی خواهد کرد؟‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫در ششـمین هفتـه از جنـگ اوکرایـن‪ ،‬به نقـل از مقامـات امریکایی گزارش شـده پوتین قصـد دارد ‪ ۹‬مـاه می در‬ ‫اوکراین اعالم پیروزی کند‪ .‬به گزارش ایسنا؛ مقامات امریکایی مدعی شده اند که روسیه بر روی دستیابی به‬ ‫پیـروزی در شـرق اوکرایـن در اغـاز مـاه مـی اینده متمرکز شـده و پوتین تحت فشـار اسـت تـا ثابت کند می تواند‬ ‫یسـت که پوتین بـر ‪ ۹‬می به عنوان «روز پیروزی» روسـیه‬ ‫بـه پیـروزی دسـت یابـد‪ .‬ارزیابـی اطالعات امریکا حا ک ‬ ‫مشـدن نازی ها‬ ‫تمرکز کرده‪ ۹ .‬می یک روز تعطیل و برجسـته در تقویم روسـیه اسـت؛ روزی که این کشـور تسلی ‬ ‫در جنـگ جهانـی دوم را بـا رژه نظامـی در میدان سـرخ مقابل کرملین جشـن می گیرد‪ .‬طبـق ادعای مقامات‪،‬‬ ‫پوتیـن دنبـال ان اسـت درایـن روز نشـان دهـد کـه قـادر اسـت پیـروزی در جنـگ را جشـن بگیـرد امـا برخـی‬ ‫مقامـات دیگـر می گوینـد کـه حتی ا گر جشـن روسـیه برگزار شـود‪ ،‬پیروزی واقعی ممکن اسـت دور باشـد‪.‬‬ ‫راه اندازی شعب دانش بنیان‬ ‫در بانک ملی ایران‬ ‫بنزین؛ اب حیات اقتصاد یا اتش بیار معرکه گرانی؟‬ ‫از قدیم االیـام بنزیـن نه تنهـا در میـان مـردم ایـران بلکـه در‬ ‫سراسـر دنیـا به عنـوان یـک کاالی حیاتـی ب هشـمار مـی رود‪،‬‬ ‫به قول «تافلر» (نویسنده و اینده پژوه امریکایی) با اغاز موج‬ ‫دوم زندگی بشـر‪ ،‬دیگر انرژی اب و باد جای خود را به انرژی‬ ‫سـوخت های فسـیلی داد تـا موتـور کارخان ههـای صنعتـی و‬ ‫ماشـین االت مختلـف به حرکـت درامـده و تولیـد انبوهـی از‬ ‫کاالهـا صـورت گیرد؛ بنزین نیز به عنوان سـوخت فسـیلی به‬ ‫یک کاالی ارزشمند تبدیل شد‪ .‬اما مهم ترین کاربرد بنزین‬ ‫بـرای بشـر مایعـی جان بخـش بـه خـودروی سـواری زیـر پای‬ ‫انان اسـت؛ اما مثل همیشـه بازهم تفاوت نگاه میان غربی‬ ‫و شـرقی وجـود دارد‪ .‬دنیـای غـرب کـه بـه الودگی های ناشـی‬ ‫از سـوزاندن بنزیـن واقـف شـد روزبـه روز از وابسـتگی بـه ایـن‬ ‫یهـای نـو‬ ‫سـوخت فسـیلی فاصلـه گرفـت و ب هسـمت انرژ ‬ ‫ماننـد انـرژی بـرق و انـرژی خورشـید بـرای به حرکـت دراوردن‬ ‫خـودروی زیـر پـای خـود حرکـت کرد و به قول تافلر خـود را به‬ ‫موج سـوم زندگی بشـر انداخت؛ اما شـرقی ها مثل همیشـه‬ ‫زحمت تغییر را به جان نخریدند‪ .‬ازسویی عدم فراهم کردن‬ ‫زیرسـاخت های حمل ونقـل عمومـی نظیـر متـرو و اتوبوس‪،‬‬ ‫مردم را به این اتاقک های فلزی وابسته تر کرد‪ .‬خالصه اینکه‬ ‫امروز زندگی ایرانی برای هرنوع سـفر درون و برون شـهری به‬ ‫خـودروی سـواری گـره خـورده و جان مایـه خـودروی سـواری‬ ‫انـان نیـز بنزین اسـت پس همان طوری که پیداسـت حیات‬ ‫و ممـات ایرانـی بـه قیمـت بنزیـن وابسـته اسـت‪ .‬ا گـر صبـح‬ ‫جمعه یک ِقران به قیمت بنزین افزوده شود عصر جمعه از‬ ‫شـیر مـرغ تـا جـان ادمیـزاد دو ِقران گران تر خواهد شـد‪ .‬پس‬ ‫این است که تا هرجا سخن از بنزین به میان می اید سایرین‬ ‫گوششان را تیز کرده تا جمله بعدی را بشنوند‪ .‬تغییر قیمت‬ ‫بنزیـن البتـه نه تنهـا در میـان مـردم بلکه در میان مسـئوالن‬ ‫نیـز موضوعـی چالش برانگیـز اسـت‪ .‬تصمیم گیـری دربـاره‬ ‫این سـوخت اسـتراتژیک کار سـاده ای نیسـت‪ .‬اخرین بار در‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬بـود کـه بـا راه اندازی دوباره سـازوکار سـهمیه بندی‬ ‫بنزیـن‪ ،‬قیمـت این مایع جان بخش تغییـر کرد و بـه دو نرخ‬ ‫ازاد (‪ ۳۰۰۰‬تومانـی) و نـرخ سـهمیه ای (‪ ۱۵۰۰‬تومانـی) تقسـیم‬ ‫شـد‪ .‬اتخـاذ ایـن تصمیـم حیاتی با تبعاتی در سـطح جامعه‬ ‫همراه بود‪ .‬با روی کارامدن مجلس یازدهم و پس از تشکیل‬ ‫کمیسـیون های تخصصـی دراین مجلـس‪ ،‬از خردادمـاه ‪۹۹‬‬ ‫ً‬ ‫بـود کـه مجـددا زمزم ههـای تغییـر در شـیوه سـهمیه بندی‬ ‫حهـای متعـدد بنزینـی در‬ ‫بنزیـن و قیمـت ان بـا ارائـه طر ‬ ‫راهروهـای پارلمـان پیچیـد‪ .‬نماینـدگان مجلـس یازدهـم بـا‬ ‫پیش کشـیدن موضوعاتـی نظیـر باالبـودن میـزان مصـرف‬ ‫بنزیـن در کشـور‪ ،‬غیرعادالن هبـودن توزیـع یارانـه بنزیـن و‬ ‫حهـای خود‬ ‫ضـرورت اصلاح الگـوی مصـرف دراین حوزه طر ‬ ‫ن‬ ‫را روی میز کمیسـیون انرژی مجلس گذاشـتند‪ .‬یکی از ای ‬ ‫حهـای پرهیاهـو طـرح اختصـاص بنزیـن بـه خانوارهـای‬ ‫طر ‬ ‫نطـرح بـا شـعار گسـترش عدالـت در‬ ‫فاقـد خـودرو بـود؛ ای ‬ ‫میـان خانوارهـای ایرانـی مطـرح شـد و به دنبـال این بودکـه‬ ‫بـه هـر خانـوار مشـمول دریافـت یارانـه کـه فاقـد خـودرو‬ ‫بـوده بـه ازای هرنفـر ‪ ۱۵‬لیتـر در مـاه سـهمیه بنزیـن یارانـه ای‬ ‫نطـرح محدودیت هایـی‬ ‫اختصـاص دهـد‪ .‬ازسـویی درای ‬ ‫بـرای تخصیـص سـهمیه بنزین بـه خانواده هایـی کـه دارای‬ ‫بیش از دو و سه خودرو بودند درنظر گرفته شده بود‪ .‬البته‬ ‫حهـای بنزینـی نمایندگان مجلس یازدهم بـه یک طرح‬ ‫طر ‬ ‫حهـای متعـددی با‬ ‫یشـود بلکـه نماینـدگان طر ‬ ‫خالصـه نم ‬ ‫ً‬ ‫عناویـن مختلـف نظیـر «وان» یـا سـایر موارد کـه حتی بعضا‬ ‫نهـا در رسـانه ها منتشـر نشـد را به میـان‬ ‫جزئیـات بیشـتر ا ‬ ‫اوردنـد‪ .‬در تب وتـاب ماجراهـای بنزینـی نماینـدگان‪ ،‬سـراغ‬ ‫فریـدون عباسـی کـه ریاسـت کمیسـیون انـرژی مجلـس در‬ ‫اجالسـیه اول مجلـس یازدهـم را برعهـده داشـت‪ ،‬رفتیـم و‬ ‫حهـا را جویـا شـدیم‪ .‬عباسـی معتقـد بـود‬ ‫جزئیـات این طر ‬ ‫تازمانی که نرخ ارز کنترل نشده‪ ،‬ارزش پول ملی حفظ نشود‬ ‫و قیمـت بنزیـن را واقعـی نکنیـم‪ ،‬مصـرف بی رویـه خواهیـم‬ ‫یشـود‪ ،‬لـذا بـرای این منظـور‬ ‫داشـت و بهـره وری ایجـاد نم ‬ ‫نهـا‬ ‫یشـود کـه یکی ازا ‬ ‫حهـای مختلـف بحـث م ‬ ‫دربـاره طر ‬ ‫این اسـت که بنزیـن را بـه کـد ملـی اختصـاص دهیـم و ایـن‬ ‫لفـروش باشـد‪ .‬طـرح دیگـر کـه جام عتـر اسـت‬ ‫سـهمیه قاب ‬ ‫اینکـه واحـد جامع انرژی تعریف کنیم که ایـن کار مدیریت را‬ ‫در مصرف انرژی ممکن خواهد کرد‪ .‬رئیس وقت کمیسیون‬ ‫انـرژی مجلـس تا کیـد کـرد کـه سـعی می کنیم با همفکـری با‬ ‫وزارت نفـت طرحـی را ارائـه کنیـم کـه قابل اجرا باشـد و دولت‬ ‫ان را قبول کند چون از کارهای شتاب زده نتیجه نمی گیریم‪.‬‬ ‫هرچه از روزهای اغازبه کار کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمی گذشت ماجراهای بنزینی بیشتر از تب وتاب افتاد؛‬ ‫اما هرازچندگاهی سـخن از تصمیمات مجلس درخصوص‬ ‫تغییـر در شـیوه سـهمیه بندی بنزیـن و افزایـش قیمـت ان‬ ‫ب هگـوش می رسـید کـه هربـار بـا تکذیـب این موضـوع ازسـوی‬ ‫کمیسیونانرژیمواجهشد‪.‬روزها گذشتو دولتسیزدهم‬ ‫نیـز سـکان داری امـور اجرایـی کشـور را در دسـت گرفـت‪ .‬در‬ ‫کبـاره تصویـر نامـه محرمانـه ای‬ ‫زمسـتان ‪ ۱۴۰۰‬بـود کـه به ی ‬ ‫در فضای مجازی منتشر شد که به اجرای طرحی باعنوان‬ ‫بازتوزیـع یارانـه بنزیـن بازمی گشـت‪ .‬ایـن نامـه کـه ازسـوی‬ ‫محسـن رضایـی (معاونـت اقتصـادی رئیس جمهـوری)‪،‬‬ ‫ابالغ شـده بود بر فراهم کردن زیرسـاخت های الزم به منظور‬ ‫بانک‬ ‫اجـرای ازمایشـی طـرح بازتوزیـع یارانـه بنزیـن ازطریـق ارائـه‬ ‫سـهمیه بنزیـن بـه افـراد جـای خودروهـا در جزیـره قشـم و‬ ‫ً‬ ‫کیش تا کید داشت‪ .‬انتشار این نامه مجددا با وا کنش های‬ ‫گسـترده ای در سـطح فضـای مجـازی مواجـه شـد و ایـن‬ ‫سـوال در اذهـان عمومـی جامعـه پیـش امـد کـه ایـا مجلس‬ ‫و دولـت بـه دوراز چشـم مـردم تصمیمـی جدیـد درخصوص‬ ‫بنزیـن اتخـاذ کرده انـد؟ مـا نیـز سـراغ فریـدون عباسـی رفته و‬ ‫ایـن سـوال را طـرح کردیـم؛ امـا ایـن عضـو کمیسـیون انـرژی‬ ‫مجلـس اذعـان داشـت کـه چنیـن طرحـی در کمیسـیون‬ ‫انـرژی مجلـس مطـرح نشـده و اعضـای کمیسـیون انـرژی‬ ‫در جریـان جزئیـات ان نیسـتند‪ .‬وی تا کیـد نیـز داشـت‬ ‫کـه طر ح هایـی بـا ایـن اهمیـت بایـد دارای پیوسـت های‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و روانـی باشـد‪ .‬فریـدون‬ ‫حسنوند (رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی)‬ ‫شبـه انتشـار چنیـن خبـری‪،‬‬ ‫در اجالسـیه دوم نیـز دروا کن ‬ ‫تا کید کرد؛ تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش‬ ‫قیمـت بنزیـن بـرای سـال ‪ 1401‬مطـرح نشـده و موضوعـات‬ ‫حشـده در رسـانه ها گمانه زنـی بـوده اسـت‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫مطر ‬ ‫داشـت کـه تاکنـون بحثـی دربـاره افزایـش قیمـت بنزیـن نیـز‬ ‫در کمیسـیون انرژی مطرح نشـده و افزایش قیمت در ‪1401‬‬ ‫کذب است‪ .‬چندی نگذشت که جواد اوجی (وزیر نفت) به‬ ‫تشریح جزئیات طرح بازتوزیع یارانه بنزین پرداخت و تا کید‬ ‫کـرد دولـت سـیزدهم قصـد افزایش قیمت بنزیـن را نـدارد اما‬ ‫مصمـم اسـت تـا بـه ان دسـته از افرادی کـه صاحـب خـودرو‬ ‫نیسـتند و تاکنون از «یارانه بنزین» بی بهره مانده اند‪ ،‬یارانه‬ ‫بدهـد‪ .‬درحقیقـت دولـت قصـد دارد کـه بنزیـن را به صـورت‬ ‫عادالنـه بیـن همـه مـردم توزیـع کنـد و همـه هم وطنـان از‬ ‫ایـن نعمـت بهره منـد شـوند‪ .‬اقدامات کارشناسـی این طرح‬ ‫دردسـت انجام اسـت و قـرار شـده درابتدا این طـرح در جزایر‬ ‫کیـش و قشـم ب هصـورت پایلـوت و ازمایشـی اجـرا و پـس ازان‬ ‫نیـز در سراسـر کشـور اجـرا شـود‪ .‬وی تا کیـد داشـت کـه هیـچ‬ ‫افزایـش قیمتـی در کار نیسـت امـا تمـام مردم چه کسـانی که‬ ‫صاحـب خـودرو بـوده و چـه کسـانی که خـودرو ندارنـد‪،‬‬ ‫برحسـب کارت ملـی و ب اشـرط اینکه یک سـال در ایـران‬ ‫نطـرح‪ ،‬ماهانـه‪ ۱۵‬لیتـر‬ ‫اقامـت داشـته باشـند‪ ،‬در ابتـدای ای ‬ ‫بنزین‪ ۱۵۰۰‬تومانی به ان ها تعلق می گیرد و دریافت کنندگان‬ ‫می توانند ان را اسـتفاده یا به صورت اعتباری از بخش ریالی‬ ‫ان اسـتفاده کنند‪ .‬قرار اسـت دراین طرح همه مردم از یارانه‬ ‫بنزین اسـتفاده کنند و جزو طر ح هایی سـت که برای دولت‬ ‫هزینـه دارد ولـی درنهایـت همـه مـردم بهره منـد خواهنـد‬ ‫شـد‪ /.‬ایسنا‬ ‫برگـزار کننـد‪ .‬رونـ ‬د وا کسیناسـیون معلمـان نیـز خیلـی زود به نتایج مثبتی دسـت یافت‪ .‬محسـن بیگی؛ مدیـرکل وقت‬ ‫‪۹۳‬هـزار معلـم خبـر داد و‬ ‫دفتـر سلامت و تندرسـتی وزارت اموزش وپـرورش در مردادمـاه ‪ ۱۴۰۰‬از لـزوم وا کسین هشـدن ‪ ۰‬‬ ‫گفت؛ تعداد کارکنان اموزش وپرورش در بخش دولتی حدود ‪ ۹۳۰‬هزارنفر هسـتند که ممکن اسـت درصد بسـیاراندکی‬ ‫هـم کم وزیـاد شـود‪ .‬در بخـش غیردولتـی نیـز تعـداد کارکنـان ‪ ۲۳۰‬هزارنفر هسـتند و درمجموع نزدیـک به یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارنفـر از کارکنـان مجموعـه اموزش وپـرورش بایـد وا کسـینه شـوند‪ .‬بـا شـروع به کار دولـت رئیسـی و تسـریع در روند‬ ‫وا کسیناسیون مردم‪ ،‬مسئوالن اموزش وپرورش نیز به تدریج بر لزوم بازگشایی حضوری و صددرصدی مدارس تا کید‬ ‫کردنـد‪ .‬هنرسـتان ها به صورت کامـل فعالیـت خـود را اغـاز کردنـد و مـدارس در مقطـع ابتدایـی ب هصـورت نیمه حضوری‬ ‫به صـورت امـوزش مکمـل اغازبـه کار نمودنـد‪ .‬وزارت اموزش وپـرورش از ابتـدای مهرمـاه همـواره بر اموزش ترکیبی تا کید‬ ‫کردنـد‪ .‬صـادق سـتاری فرد؛ معـاون تربیت بدنـی و سلامت اموزش وپـرورش بابیان اینکـه باتوج هبـه دسـتورات سـتاد‬ ‫مقابله با کرونا هر اسـتان‪ ،‬مدارس در شهرسـتان هایی که وضعیت قرمز دارند می توانند به صورت ترکیبی (حضوری‪-‬‬ ‫مجـازی) فعالیـت کننـد‪ .‬افـزود؛ مـدارس در مقطـع ابتدایـی به جهت اینکـه دانش امـوزان این مقطـع وا کسـن نزده انـد‬ ‫می توانند بیشتر مجازی فعالیت داشته باشند اما در مقطع متوسطه به جهت اینکه دانش اموزان باید در ازمون های‬ ‫سرتاسری نهایی شرکت کنند نیاز است به صورت حضوری فعال باشند‪ .‬ضمن اینکه درصد بیشتری از دانش اموزان‬ ‫مقاطع باالتر هم وا کسـن زده اند اموزش وپرورش اسـتان ها باتوجه به اقتضائات منطقه خود دراین خصوص تصمیم‬ ‫می گیرنـد‪ .‬وی در ایـام عیـد نـوروز بـا حضـور در برنامـه زنـده گفت وگـوی ویـژه خبـری بـا موضـوع «امـوزش حضـوری و‬ ‫سالمت جسمانی دانش اموزان (مصوبه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا)» درخصوص میزان وا کسیناسیون معلمان‬ ‫و دانش اموزان گفته بود؛ خوشبختانه تا امروز‪ ۹۵ ،‬درصد فرهنگیان دز اول وا کسن کرونا و ‪ ۹۰‬درصد دز دوم و درحدود‬ ‫‪ ۵۳‬درصـد معلمـان دز سـوم را دریافـت کرده انـد و نسـبت بـه سـایر اقشـار‪ ،‬جامعـه فرهنگیـان دراین امـر پیشـرو بودنـد؛‬ ‫ی‪ ۱۲‬سـال نیـز دز اول و ‪ ۸۰‬درصـد دز دوم را دریافـت کردنـد‪ / .‬مهـر‬ ‫همچنیـن ‪ ۹۰‬درصـد دانش امـوزان باال ‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران در‬ ‫بازدیـد نـوروزی از شـعبه ملـی‬ ‫پلاس فخـر رازی اعلام کـرد؛‬ ‫بـه زودی شـعب دانش بنیـان‬ ‫راه انـدازی‬ ‫در این بانـک‬ ‫می شـوند‪ .‬دکتـر محمدرضـا‬ ‫فرزیـن دراین بازدیـد کـه حسـن‬ ‫مونسـان عضـو هیئت عامـل و‬ ‫معـاون شـعب و علیرضـا ماهیـار‬ ‫عضـو هیئت عامـل و معـاون فنـاوری اطالعـات و شـبکه‬ ‫ارتباطـات حضـور داشـتند بـا اعلام ایـن خبـر افـزود؛‬ ‫برنامـه منسـجمی بـرای نظـام تامیـن مالـی شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان در این شـعب تدویـن می شـود و باتوج هبـه‬ ‫اخریـن دسـتاوردهای بانکـداری جهانـی‪ ،‬خدمـات‬ ‫مناسـبی بـه ایـن شـرکت ها ارائـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫افتتاح شعبه بانک ملت در‬ ‫شرکت پاالیش نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫شـعبه نفـت سـتاره‬ ‫خلیـج فـارس بانـک‬ ‫ملـت در اسـتان‬ ‫هرمـزگان‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫رضـا دولت ابـادی‬ ‫مدیرعامـل و جمعـی از مدیـران ارشـد ایـن بانـک‬ ‫به صورت رسـمی گشـایش یافت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانـک ملـت؛ در جریـان سـفر مدیرعامـل بانـک ملـت و‬ ‫هیئت همـراه بـه اسـتان هرمـزگان و دیـدار بـا مدیرعامـل‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت سـتاره خلیـج فـارس‪ ،‬شـعبه ایـن‬ ‫بانـک بـا نـام «نفـت سـتاره خلیـج فـارس» ب هصـورت‬ ‫رسـمی اغازبـه کار کـرد‪ .‬دولت ابادی دراین مراسـم‪ ،‬افتتاح‬ ‫ایـن شـعبه را حرکتـی بـزرگ درجهـت افزایـش روابـط و‬ ‫تعاملات بیـن دو مجموعـه خوانـد و اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرد کـه بـا اغازبه کار این شـعبه‪ ،‬تمامی امـور بانکی و مالی‬ ‫شـرکت در کوتاه ترین زمـان ممکـن انجـام شـود‪.‬‬ ‫پیشخوان های شهرنت؛‬ ‫پیشتاز صدور کارت هدیه‬ ‫معـاون شـعب و توسـعه‬ ‫بازاریابـی بانـک شـهر‬ ‫بااشـاره به اسـتقبال خـوب‬ ‫و گسـترده شـهروندان از‬ ‫خدمـات پیشـخوان های‬ ‫شـهرنت ایـن بانـک در‬ ‫مـاه پایانـی پارسـال و هفتـه‬ ‫ابتـدای سـال جـاری‪ ،‬گفـت؛ پیشـخوان های شـهرنت‬ ‫تهـران‪ ،‬مشـهد و شـیراز؛ طـی هفته هـای اخیـر پیشـتاز‬ ‫ارائـه خدمـات و صـدور کارت هدیـه بـرای شـهروندان‬ ‫بوده انـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی بانـک شـهر؛ بهبـود‬ ‫ساسـانیان بابیان اینکـه در شـهرهای کـرج‪ ،‬اصفهـان‬ ‫و قزویـن نیـز شـهروندان و مشـتریان شـبکه بانکـی از‬ ‫خدمـات ‪ 24‬سـاعته پیشـخوان های شـهرنت اسـتقبال‬ ‫قابل توجهـی داشـته اند‪ ،‬افـزود؛ بایـد اذعـان کنیـم کـه‬ ‫اقبـال هم وطنـان بـرای اسـتفاده از خدمـات شـهرنت ها‬ ‫در بسـیاری از شـهرها نیـز به نسـبت مشـابه سـال قبـل‬ ‫بیـش ‪ 100‬درصـد بـوده‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه توجـه بـه‬ ‫ارائـه خدمـات برتـر و بـه روز در پیشـخوان های شـهرنت را‬ ‫به صـورت جـدی در سـال جاری دنبـال می کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد؛ خوشـبختانه طـی ماه هـای گذشـته بـا همـکاری‬ ‫تمامـی ارکان بانـک‪ ،‬توانسـتیم بخـش گسـترده ای از‬ ‫خدمـات شـعب را در شـهرنت ها بـا همـکاری شـعبه‬ ‫مجازی به مشتریان ارائه کنیم‪ .‬ساسانیان گفت؛ تمامی‬ ‫کارکنان بانک شـهر در شـعب کشـیک و شهرنت ها تالش‬ ‫داشـتند تـا کامل تریـن خدمـات بانکـی را بـه مراجعین در‬ ‫نـوروز امسـال ارائـه دهنـد کـه خوشـبختانه دراین مهـم‬ ‫موفـق بودنـد‪ .‬معـاون شـعب و توسـعه بازاریابـی بانـک‬ ‫شـهر درپایـان‪ ،‬افـزود؛ خوشـحالیم کـه سـامانه های‬ ‫بانکداری الکترونیک بانک شهر توانستند در اسفندماه‬ ‫و هفتـه ابتدایـی سـال ‪ 1401‬مشـتریان را از مراجعـه‬ ‫حضـوری بـه شـعب بی نیـاز سـاخته و در جلـب رضایـت‬ ‫بیش ازپیـش ان هـا تاثیرگـذار باشـند‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هنر‬ ‫نادر فالح‪:‬‬ ‫فاطمهنانی زاد‪:‬‬ ‫فیلم نامه خوب‪ ،‬ستون اصلی هر کاری ست‬ ‫بازیگـر سـریال «زیرخا کـی» گفـت؛ با اینکـه سال هاسـت در تلویزیـون و سـینما و تئاتـر بـازی می کنم‬ ‫اما مردم من را با بازی در سـریال «زیرخا کی» شـناختند و با نقش اسـکندر به مردم معرفی شـدم‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ نـادر فلاح درباره اینکـه نقـش اسـکندر دراین مجموعـه کـه سـه فصـل ان سـاخته‬ ‫شـده؛ در کارنامـه وی چـه جایگاهـی دارد؟ گفـت؛ به هر حـال هر بازیگـری در دوره فعالیتش یک یا‬ ‫چنـد نقـش مهـم دارد کـه بـا ان ها شـناخته شـده اسـت و درباره من هم چنیـن موضوعی مصداق‬ ‫شهـا برایـم جـذاب اسـت امـا مهـم این اسـت که نقشـم چقـدر در داسـتان‪،‬‬ ‫بـارز دارد‪ .‬همـه نق ‬ ‫پردازش شـده و حضور داشـته باشـد‪ .‬از سـویی فیلم نامه هم برایم مهم اسـت چرا که یک فیلم نامه خوب سـتون اصلی‬ ‫یسـت و در اغلـب مـوارد دیـده شـده اسـتفاده از فیلم نامـه خـوب‪ ،‬نتیجـه خوبـی خواهـد داد‪.‬‬ ‫هر کار ‬ ‫زنان ایران‪ ،‬بازوان پرتوان ادبیات انقالب هستند‬ ‫فاطمـه نانـی زاد؛ شـاعر‪ ،‬نویسـنده و مدیـر اجرایـی دفتـر ادبیـات و هنـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظم‬ ‫رهبـری در دانشـگاه تهـران تا کیـد دارد کـه بـا پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬بـا تغییـر دیـدگاه نسـبت بـه‬ ‫جایـگاه و شـان بانـوان و در نتیجـه حضـور پررنـگ ان هـا در محافـل ادبـی مواجه شـدیم و امـروز زنان‬ ‫کشـورمان بـازوان پرتـوان ادبیـات انقلاب هسـتند‪ .‬به گـزارش ایبنـا؛ وی گفـت کـه ا گـر بخواهیـم بـه‬ ‫بررسـی حضـور بانـوان از ابتـدای انقلاب تا کنـون بپردازیـم بایـد گفـت ایـن حضـور امـروز چشـم گیرتر‬ ‫شـده اسـت و در هیـچ برهـه ای از تاریـخ بـا ایـن حجـم از حضـور بانـوان و قلم زنـی ان هـا در مباحـث‬ ‫مختلـف سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی و حتـی ادبیـات ائینـی مواجـه نبوده ایـم‪ .‬امـروز‪ ،‬بـا تعـدد و کثـرت شـاعران توانمنـد زن‬ ‫روبه روییـم کـه در شـرایط مختلـف سیاسـی و اجتماعـی بـا سـروده های ارزشمندشـان خـوش می درخشـند‪.‬‬ ‫ نشدنی‬ ‫اثار فراموش‬ ‫ِ‬ ‫سینمایکره جنوبی‬ ‫ایدا شجاع بوسجین‬ ‫صنعت هالیوود در سال های اخیر به دلیل عدم به کارگیری‬ ‫خالقیـت‪ ،‬خلـق خطـوط داسـتانی قابل پیش بینـی و تکیـه‬ ‫بیش ازانـدازه بـه تصاویـر کامپیوتـری ازلحاظ کیفیـت به طرز‬ ‫محسوسـی افـت کـرده‪ .‬درمقابـل‪ ،‬سـینمای کـره امـروز‬ ‫یسـازد کـه در عیـن ابتـکار و پیچیدگـی از‬ ‫فیلم هایـی م ‬ ‫مرزبنـدی میـان ژانرهـای مختلـف نیـز عبور می کننـد‪ .‬وقتی‬ ‫فیلـم سـینمایی «انـگل» سـاخته بونـگ جـون هـو در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬جایـزه اسـکار بهتریـن فیلـم را بـرد‪ ،‬صنعـت سـینمای‬ ‫ً‬ ‫کـره نهایتـا بـه توجـه و محبوبیـت جهانـی کـه مسـتحقش‬ ‫بـود‪ ،‬رسـید‪ .‬بیشـتر اثـاری کـه این روزهـا در سـینمای کـره‬ ‫یشـوند از کیفیـت قابل قبولـی برخوردارنـد و‬ ‫تولیـد م ‬ ‫یسـت که‬ ‫هم هنـوع مخاطبـی را راضـی می کننـد‪ .‬این درحال ‬ ‫اثـار هالیـوودی پرفروش‪ ،‬یا دنباله یک مجموعه سـینمایی‬ ‫ً‬ ‫محبـوب هسـتند یـا شـبیه بـه فیلم هایـی کـه قبلا سـاخته‬ ‫و مورداسـتقبال قـرار گرفتـه بودنـد‪ .‬باتوج هبـه موفقیـت و‬ ‫محبوبیـت اخیـر سـینمای کـره‪ ،‬دراین مطلـب ‪ ۱۰‬فیلـم برتـر‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کـره ای براسـاس رتبه بنـدی سـایت ‪ IMDb‬معرفـی م ‬ ‫‪ .1‬اولدبوی‬ ‫فیلـم ا کشـن‪ ،‬درام و رازالـود اولدبـوی دربـاره مردی سـت کـه‬ ‫یشـود‬ ‫‪۱۵‬سـال در اتاقـی زندانـی م ‬ ‫ربـوده شـده و ب همـدت ‬ ‫و پـس از ازادشـدن بایـد طـی پنـج روز رباینـده خـود را پیـدا‬ ‫کنـد‪ .‬چویـی میـن سـیک‪ ،‬یـو جی تائـه‪ ،‬کانگ هـای جونگ‬ ‫و کیـم بایونـگ اوک دراین فیلـم ‪ ۱۲۰‬دقیقـه ای بـه ایفـای‬ ‫نقـش پرداخته انـد‪« .‬اولدبـوی» در سـال ‪ ۲۰۰۴‬جایـزه بـزرگ‬ ‫جشـنواره فیلـم کـن را ازان خـود کـرد و در سـال ‪ ۲۰۰۸‬توسـط‬ ‫‪ CNN‬در فهرسـت ‪ ۱۰‬فیلـم برتـر اسـیا در تاریـخ قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫ایـن فیلـم ‪ ۱۵‬میلیـون دالر در گیشـه فـروش کـرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬خاطرات قتل‬ ‫فیلـم جنایـی و رازالـود «خاطـرات قتـل» دربـاره دو کارا گاه‬ ‫اسـت کـه درتالش انـد پـرده از راز پرونـده یـک قتـل سـریالی‬ ‫زنـان جـوان در یـک روسـتای کوچـک بردارنـد‪ .‬از بازیگـران‬ ‫یتـوان بـه کانـگ هـو سـونگ‪،‬‬ ‫ایـن فیلـم ‪ ۱۳۲‬دقیقـه ای م ‬ ‫کیـم سـانگ کیونـگ‪ ،‬روئـه هـا کیم و جائه هو سـونگ اشـاره‬ ‫کـرد‪« .‬خاطـرات قتـل» در چندیـن جشـنواره بین المللـی‬ ‫فیلـم؛ ازجملـه جشـنواره فیلـم کـن‪ ،‬جشـنواره بین المللـی‬ ‫فیلـم هاوایـی‪ ،‬جشـنواره بین المللـی فیلـم لندن‪ ،‬جشـنواره‬ ‫بین المللـی فیلـم توکیـو و جشـنواره بین المللـی فیلـم‬ ‫سن سباسـتین به نمایـش درامـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬شیون‬ ‫یسـت کـه‬ ‫فیلـم ‪ ۱۵۶‬دقیقـه ای شـیون دربـاره پلیس ‬ ‫یشـود دربـاره بیمـاری رازالـودی کـه در یـک‬ ‫مامـور م ‬ ‫روسـتای کوچـک شـیوع پیـدا کـرده‪ ،‬تحقیـق کنـد تـا بتوانـد‬ ‫دختـرش را نجـات دهـد‪ .‬ایـن فیلـم ترسـنا ک کـه بـا بودجـه‬ ‫هشـت میلیون دالر سـاخته شـده بـود‪ ۳۴ ،‬جایـزه از‬ ‫جشنواره های سینمایی مختلف را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کنیز‬ ‫یشـود کـه‬ ‫ماجراهـای فیلـم «کنیـز» از جایـی شـروع م ‬ ‫دختـری به عنـوان کنیـز به اسـتخدام یـک زن ثروتمنـد‬ ‫ژاپنـی درمی ایـد و ب هطـور مخفیانـه درگیـر توطئـه ای علیـه‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن فیلـم مهیـج و درام جایـزه بفتـا و جایـزه‬ ‫او م ‬ ‫انجمـن منتقـدان فیلـم بوسـتون بـرای بهتریـن فیلـم‬ ‫غیرانگلیسی زبان را در کارنامه دارد و درمجموع ‪ ۳۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هـزاردالر در گیشـه فـروش کـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .5‬برف شکن‬ ‫فشـکن» از جایـی‬ ‫ماجراهـای فیلـم علمی‪-‬تخیلـی «بر ‬ ‫یشـود کـه یـک ازمایـش ناموفـق اقلیمـی باعـث‬ ‫شـروع م ‬ ‫یشـود و تنهـا ان ها کـه سـوار بـر قطـار‬ ‫نابـودی نسـل بشـر م ‬ ‫فشـکن بودنـد‪ ،‬نجـات می یابنـد‪ .‬کریـس ایوانـز‪ ،‬جیمـی‬ ‫بر ‬ ‫بـل‪ ،‬تیلـدا سـویینتون و اد هریـس از بازیگـران ایـن فیلـم‬ ‫فشـکن» به عنـوان نخسـتین‬ ‫‪ ۱۲۶‬دقیقـه ای هسـتند‪« .‬بر ‬ ‫فیلـم انگلیسـی زبان بونـگ جـون هـو‪ ،‬نامـزد ‪ ۱۰۵‬جایزه شـد‬ ‫نهـا را بـه خانـه بـرد‪.‬‬ ‫‪۳‬تـای ا ‬ ‫و‪ ۴‬‬ ‫‪ .6‬انگل‬ ‫فیلـم کمـدی‪ ،‬درام و مهیـج «انـگل» کـه در سـال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نبـار در تاریـخ‪ ،‬اسـکار بهتریـن فیلـم‬ ‫ا کـران شـد و بـرای اولی ‬ ‫را از ان یـک فیلـم غیرانگلیسـی زبان کرد‪ ،‬دربـاره رابطه میان‬ ‫خانـواده ثروتمنـد پـارک و خانـواده فقیـر کیـم اسـت کـه زیـر‬ ‫سـایه طمـع و اختلاف طبقاتـی تهدیـد پیـش مـی رود‪ .‬ایـن‬ ‫فیلـم ‪ ۱۳۲‬دقیقـه ای بـا بودجـه ‪ ۱۱‬میلیـون دالری سـاخته‬ ‫شـد و ‪ ۲۶۹‬میلیـون دالر فروخـت‪ .‬از مهم تریـن جوایـز‬ ‫یتـوان بـه چهـار جایـزه اسـکار در شـاخه های‬ ‫«انـگل» م ‬ ‫بهتریـن فیلـم‪ ،‬بهتریـن کارگردانـی و بهتریـن فیلم نامـه‬ ‫غیراقتباسـی‪ ،‬جایـزه گلدن گلـوب و بفتـا بـرای بهتریـن فیلم‬ ‫غیرانگلیسـی زبان و نخـل طلای جشـنواره کـن اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫‪ .7‬من شیطان را دیدم‬ ‫داسـتان اثـر جنایـی «مـن شـیطان را دیـدم» دربـاره مامـور‬ ‫یسـت کـه قصـد دارد انتقـام قتـل همسـرش را از یـک‬ ‫امنیت ‬ ‫قاتـل سـریالی بگیـرد‪ .‬لـی بیونـگ هـان‪ ،‬چویـی مین سـیک‪،‬‬ ‫جیـو گـوگ هـوان و هـو جیـن چـون از بازیگـران ایـن فیلـم‬ ‫‪ ۱۴۴‬دقیقـه ای هسـتند‪ .‬نامـزدی بـرای جایـزه بهتریـن‬ ‫مبـرداری و بـردن جایـزه بهتریـن تدویـن از جوایـز فیلـم‬ ‫فیل ‬ ‫اسـیایی تنهـا بخشـی از دسـتاوردهای فیلـم مـن شـیطان را‬ ‫دیدم اسـت که با بودجه شـش میلیون دالری سـاخته شـد‪.‬‬ ‫ روایت امار‬ ‫گیشه اکران نوروز به ِ‬ ‫یگـذرد امـا‬ ‫یکـه بیـش از سـه هفته از ا کـران نـوروزی فیل مهـای سـینمایی م ‬ ‫درحال ‬ ‫نگاهی به گیشه سینما خبر از امار چندان مطلوبی نمی دهد؛ موضوعی که شاید‬ ‫نیـاز بـه یک بررسـی کارشناسـانه دارد‪ .‬ا گرچـه فروکش امار مبتالیان و درگذشـتگان‬ ‫ً‬ ‫کرونا و متعاقبا افزایش ظرفیت سالن های سینمایی به شکل صددرصدی پس از‬ ‫دوسال اعمال محدودیت‪ ،‬نوید بازگشت رونق به سالن های سینما بود اما نگاهی‬ ‫تهـای فروخت هشـده در ایـام نـوروز و میـزان فـروش فیل مهـای‬ ‫بـه امـار و ارقـام بلی ‬ ‫سینمایی در شروع سال ‪ ۱۴۰۱‬نشان می دهد که این امیدها پس از گذشت بیش‬ ‫از سـه هفته از زمـان ا کـران و در شـروع سـال جدیـد چنـدان واقعـی نبـوده اسـت‪.‬‬ ‫فیل مهـای سـینمایی بسـته نـوروزی کـه از ‪ ۱۸‬اسـفندماه و کوتـاه زمانی پـس ازان به‬ ‫شتـر تنـوع ژانـر این بسـته و پاسـخگویی ان بـرای‬ ‫ا کـران درامدنـد به دلیـل انچـه پی ‬ ‫طیف متنوعی از مخاطبان عنوان شده بود‪ ،‬به زعم برخی از مسئوالن پیش بینی‬ ‫اقبـال خوبـی ازسـوی مخاطبـان را برانگیختـه بـود‪ .‬موضوعـی کـه تابه امـروز بیشـتر‬ ‫در حـد یـک گمانه زنـی باقـی مانـده و ارقـام پائیـن فـروش و همچنیـن نسـبت های‬ ‫بـا فاصلـه فـروش فیل مهـا نـکات قابل تاملـی در خـود دارد‪ .‬در ایـن براورده نشـدن‬ ‫یتـوان عـادت مخاطـب بـه تماشـای انالیـن اثـار و‬ ‫انتظـارت و کم فروغـی گیشـه م ‬ ‫گشـدن حضـور در سـالن های سـینمایی در دوسال گذشـته (موضوعـی کـه‬ ‫کم رن ‬ ‫نه تنها ایران که تمام جهان را دربرگرفته است)‪ ،‬سفرهای نوروزی و عدم برخورداری‬ ‫از زمان مناسـب برای تماشـای اثار در سـالن های سـینمایی را مزید علت دانست‪.‬‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫ازسـوی دیگر بحـث نبـود تبلیغـات مناسـب و مه متـرازان افزایـش قیمـت بلی ‬ ‫موضوعاتـی هسـتند کـه می تواننـد به عنـوان متغیرهایـی اثرگـذار در کاهـش اقبـال‬ ‫مردمـی بـرای حضـور در سـالن های سـینمایی اثرگذار باشـند‪ .‬مجموع امـار فروش‬ ‫فیلم های ا کران نوروزی براسـاس اطالعاتی که در سـامانه مدیریت فروش و ا کران‬ ‫نمـاه درج شـده‪ ۳۳ ،‬میلیـارد و‬ ‫سـینما (سـمفا) تـا سـاعت پایانـی روز ‪ ۱۳‬فروردی ‬ ‫‪ ۴۳۴‬میلیون تومان بوده است‪ .‬امار و ارقامی که چندان مطلوب به نظر نمی رسند‬ ‫و شاید نیاز به ورود کارشناسانه و بررسی فنی متخصصان را داشته باشند‪ .‬ماهیت‬ ‫داستانی فیلم سینمایی «سگ بند» احتمال فروش بالقوه گیشه برای این فیلم را‬ ‫محتمل می داشت؛ موضوعی که درنهایت رقم خورد و فیلم سینمایی سگ بند را‬ ‫در جایگاه اول فروش در سال ‪ ۱۴۰۱‬قرار داد‪« .‬سگ بند» به رغم سالن های کمتری‬ ‫کـه درمقایسـه با دو فیلـم پرفـروش بعـدی (موقعیـت مهـدی و شـادروان) دراختیـار‬ ‫داشـته اسـت‪ ۳۲۸ ،‬سـالن در مقابل ‪ ۳۴۱‬سـالن فیلم شـادروان و ‪ ۳۹۷‬سـالن فیلم‬ ‫موقعیت مهدی موفق شـده تا فروشـی دوبرابری نسـبت به دومین فیلم پرفروش‬ ‫نخـود‬ ‫جـدول (موقعیـت مهـدی) و فروشـی چندبرابـری نسـبت بـه سـایر اثـار را ازا ‬ ‫‪.8‬تعقیب کننده‬ ‫فیلم جنایی «تعقیب کننده» روایتگر داســـتان مردی ست‬ ‫که کمتر از ‪ ۱۲‬ســـاعت وقت دارد شـــواهدی علیه یک قاتل‬ ‫ســـریالی روانـــی پیـــدا کنـــد تـــا جلـــوی ازادی او را از زن ــدان‬ ‫بگیرد‪ .‬ایـــن فیلم با بیـــش از پنج میلیون بازدید‪ ،‬س ــومین‬ ‫فیلم پرفـــروش تاریخ کره اســـت‪.‬‬ ‫‪ .9‬مردی از نا کجااباد‬ ‫فیلـــم جنایـــی و ا کشـــن «مـــردی از نا کجاابـــاد» داس ــتان‬ ‫مغـــازه داری بی حاشـــیه بـــا گذشـــته ای پرماجـــرا را روای ــت‬ ‫می کنـــد کـــه بـــرای نجـــات کودکـــی کـــه تنهـــا رفیق اوس ــت‬ ‫بـــا گـــروه قاچاقچیـــان مـــواد مخـــدر و اعضـــای بـــدن درگیر‬ ‫می شـــود‪.‬‬ ‫‪ .10‬مادر‬ ‫فیلـــم ســـینمایی رازالـــود و جنایـــی «مـــادر» درب ــاره‬ ‫مادری ســـت کـــه بـــرای یافتـــن قاتلـــی کـــه بـــرای پس ــرش‬ ‫پاپـــوش درســـت کـــرده‪ ،‬خـــود را به درودیـــوار می زن ــد‪ .‬این‬ ‫فیلـــم ‪ ۱۲۹‬دقیقه ای بـــرای اولین بـــار در بخـــش نوعی نگاه‬ ‫جشـــنواره جهانـــی کـــن به نمایـــش درامد‪ .‬منتقـــدان بازی‬ ‫بازیگـــران‪ ،‬کارگردانـــی‪ ،‬فیلم نامـــه و منحصربه فردبودن این‬ ‫فیلـــم را تحســـین کرده انـــد‪.‬‬ ‫کنـد‪« .‬سـگ بند» (یکـی از فنـون کشـتی پهلوانـی) اثری کمـدی به کارگردانـی مهران‬ ‫احمدی با بازی امیر جعفری‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬مرحوم سیروس گرجستانی‪ ،‬نازنین‬ ‫بیاتـی و بهـاره کیان افشـار اسـت‪ .‬مهـران احمـدی کـه پیش ازایـن فیلـم «مصـادره»‬ ‫را به تهیه کنندگـی محمدحسـین قاسـمی سـاخته بـود‪ ،‬حـاال در «سـگ بند» ایـن‬ ‫همکاری را دوباره تکرار کرده اسـت‪« .‬موقعیت مهدی» ا گرچه پرفروش ترین فیلم‬ ‫از اغـاز ا کـران نـوروزی در اواخـر سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـود امـا در سـال ‪ ۱۴۰۱‬جایـگاه خـود را بـه‬ ‫«سـگ بند» وا گـذار کـرد و بـا فروشـی معـادل شـش میلیارد و ‪ ۷۲۹‬میلیونـی در پلـه‬ ‫یفـر‬ ‫دوم فـروش گیشـه ایسـتاد‪« .‬موقعیـت مهـدی» اولیـن سـاخته هـادی حجاز ‬ ‫شهـای پرشـور و‬ ‫شتـر او را به دلیـل نق ‬ ‫در مقـام کارگـردان اسـت؛ کارگردانـی کـه پی ‬ ‫فعالش به خصوص در اثار مهدویان می شناسیم؛ البته اولین تجربه حجازی فر در‬ ‫چهلمین جشـنواره فیلم فجر تجربه ای موفق بود که جوایزی متعددی را برایش‬ ‫تسـاخت‬ ‫به ارمغـان اورد‪« .‬موقعیـت مهـدی» کـه نسـخه ای سـریالی را هـم دردس ‬ ‫دارد؛ فیلمـی در حـوزه دفـاع مقـدس اسـت و روایتـی از ایثـار و شـهادت حمیـد و‬ ‫مهدی باکری را در دل خود دارد‪ .‬هادی حجازی فر‪ ،‬ژیال شاهی‪ ،‬وحید حجازی فر‬ ‫و معصومه ربانی نیا؛ از بازیگران این فیلم سینمایی هستند‪ .‬سومین فیلم جدول‬ ‫یسـت‬ ‫فـروش نـوروزی در سـال ‪ ۱۴۰۱‬کمـدی شـادروان به کارگردانـی حسـین نماز ‬ ‫کـه ‪۱ ۴۲‬هـزار و ‪ ۴۷۲‬بلیـت فروختـه و تابه امـروز بیـش از پنج میلیاردتومـان فـروش‬ ‫یسـت کـه کارگردانـش ان را یـک فیلـم کمـدی نمی دانـد و‬ ‫داشـت‪« .‬شـادروان» اثر ‬ ‫ان را فیلمـی بـا رگ ههـای طنـز معرفـی می کنـد کـه مفـرح اسـت؛ در نقطـه مقابـل امـا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هنر‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ریشه ها‬ ‫مهاجرت به روایت ‪Osval‬‬ ‫ان سوی اینه‬ ‫کارگردان‪ :‬علی سرابی‬ ‫نویسنده‪ :‬فلوریان زلر‬ ‫بازیگـران‪ :‬ریمـا رامین فـر‪ ،‬النـاز حبیبـی‪ ،‬مـارال بنـی ادم‪،‬‬ ‫پژمـان جمشـیدی و علـی سـرابی‬ ‫زمان اجرا‪ :‬تا ‪ ۱۶‬اردیبهشت ساعت ‪18:30‬‬ ‫مکان اجرا‪ :‬تاالر وحدت‬ ‫گائل گارسیا برنال؛ هنرپیشه‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده سینمای مکزیک‬ ‫یسـت و بخشـی از‬ ‫یسـت‪ .‬بخشـی از زندگ ‬ ‫«مهاجـرت» به انـدازه تنفـس‪ ،‬خـوردن و خوابیـدن طبیع ‬ ‫طبیعـت؛ بنابرایـن‪ ،‬مـا بایـد راهـی بـرای ایجـاد یـک سـناریوی مناسـب بـرای مهاجـرت مـدرن پیـدا‬ ‫کنیـم؛ اینکـه می گویـم «مـا»‪ ،‬منظـورم دنیاسـت‪ .‬مـا بایـد راه هایـی را پیـدا کنیـم کـه ایـن مهاجـرت‪،‬‬ ‫«اجبـاری» نباشـد‪.‬‬ ‫سروش راسخ‬ ‫گرمی ‪ 2022‬برندگان خود را شناخت‬ ‫شـصت وچهارمین مراسـم اهـدای جوایـز موسـیقی‬ ‫«گرمـی» یکشنب هشـب در امریـکا برگـزار؛ و جوایـز بهتریـن‬ ‫اثـار موسـیقی سـال ازسـوی برگزارکننـدگان این مراسـم‬ ‫بـه اهالـی موسـیقی اعطـا شـد‪ .‬دراین مراسـم‪« ،‬جـان‬ ‫باتیسـت» به خاطـر البـوم «مـا هسـتیم» جایزه البوم سـال‬ ‫را دریافـت کـرد؛ البومـی کـه از جنبـش «جـان سـیاهان‬ ‫اهمیـت دارد» الهـام گرفتـه شـده اسـت‪ .‬همچنیـن گـروه‬ ‫«سـیلک سـونیک» جایـزه اصلـی این مراسـم یعنـی ترانـه‬ ‫سـال را ب هخـود اختصـاص داد‪« .‬تـرور نـوا»؛ کمدیـن‬ ‫مطـرح کـه اجـرای این مراسـم را برعهـده داشـت‪ ،‬حیـن‬ ‫برنامـه از حاضـران خواسـت کـه پیـام ولودیمیـر زلنسـکی؛‬ ‫رئیس جمهـوری اوکرایـن را تماشـا کننـد‪ .‬زلنسـکی کـه یـک‬ ‫پیـام ویدئویـی بـرای حاضریـن دراین جشـنواره ارسـال‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬از اهالـی جامعـه موسـیقی خواسـت تـا بـا هـر‬ ‫روشـی کـه می تواننـد‪ ،‬از مـردم اوکرایـن در برابـر تهاجـم‬ ‫یشـرت‬ ‫یکـه ت ‬ ‫روسـیه حمایـت کننـد‪ .‬زلنسـکی درحال ‬ ‫همیشـگی سـبزرنگ خـود را بـر تـن داشـت؛ همچنیـن‬ ‫شـادی حاصـل از موسـیقی را بـا ویرانـی ناشـی از حملـه‬ ‫روسـیه بـه کشـورش مقایسـه کـرد و افـزود‪« :‬چه چیـزی‬ ‫نشـده‬ ‫یسـت؟ سـکوت شـهرهای ویرا ‬ ‫مخالـف موسیق ‬ ‫و مـردم کشت هشـده! جـای ایـن سـکوت را بـا موسـیقی‬ ‫ُپـر کنیـد ‪ ...‬از هـر روشـی کـه می توانیـد از مـا حمایـت‬ ‫یسـت؛ مراسـم‬ ‫کنیـد؛ از هـر روشـی ب هجـز سـکوت»‪ .‬گفتن ‬ ‫جوایـز گرمـی ‪ 2022‬به دلیـل افزایـش امـار ابتلا بـه ویـروس‬ ‫کرونـا در مـاه ژانویـه به تعویـق افتـاد و محـل برگـزاری ان از‬ ‫لس انجلـس بـه الس وگاس تغییر کرد‪« .‬باتیسـت» که رهبر‬ ‫گـروه موسـیقی در «برنامـه اخـر شـب بـا اسـتفن کولبـرت» ‬ ‫ً‬ ‫اسـت ‪ ،‬مجموعـا پنـج جایـزه؛ ازجملـه جایزه بهتریـن البوم‬ ‫سـال (بزرگ تریـن جایـزه) را بـرای البـوم جـاز «مـا هسـتیم»‬ ‫ب هخـود اختصـاص داد‪ .‬از دیگـر جوایـز ایـن خواننـده‪،‬‬ ‫بـه جایـزه بهتریـن ویدئو موسـیقی و جایـزه اهنگسـازی و‬ ‫یتـوان اشـاره‬ ‫تنظیـم موسـیقی های انیمیشـن «روح » م ‬ ‫کسـونیک» شـامل «برونـو مـارس» و‬ ‫کـرد‪ .‬گـروه «سیل ‬ ‫«اندرسـون پـا ک » جوایـز بهتریـن اهنـگ و بهتریـن رکـورد‬ ‫سـال را بـرای اهنـگ «در را بـاز بگـذار» کسـب کـرد‪« .‬اولیویا‬ ‫ً‬ ‫رودریگـو » خواننـده ‪ ۱۹‬سـاله امریکایـی مجموعـا سـه‬ ‫جایـزه؛ ازجملـه جایـزه بهتریـن خواننـده جدیـد را ب هخـود‬ ‫اختصـاص داد‪ .‬در مراسـم پیـش از پخـش تلویزیونـی‬ ‫برنامـه «باتیسـت» بـرای بهتریـن اجـرای ریشـه امریکایـی‪،‬‬ ‫بهتریـن اهنگ ریشـه امریکایی‪ ،‬بهتریـن موزیک ویدئو و با‬ ‫هفت مرگ ِاولین هاردکسل‬ ‫نویسنده‪ :‬استوارت تورتن‬ ‫مترجم‪ :‬زهرا چفلکی‬ ‫ناشر‪ :‬روزگار‬ ‫صفحات‪484 :‬‬ ‫قیمت‪145:‬هزارتومان‬ ‫سبک‪ :‬رمان؛ برنده جایزه کاستا ‪2018‬‬ ‫«کارلـوس رافائـل ریـورا» بـرای بهتریـن اهنـگ نوشت هشـده‬ ‫بـرای رسـانه های تصویـری‪ ،‬برنـده شـد‪ .‬اهنـگ «ازادی» او‬ ‫در دسـته موزیک ویدئـو چندیـن رقیـب سرسـخت دیگـر؛‬ ‫ازجملـه «اولیویـا رودریگـو»‪« ،‬لیـل نـاس ایکـس» و «بیلـی‬ ‫ایلیـش» را شکسـت داد‪« .‬باتیسـت» گفـت‪« :‬مـن بـرای‬ ‫هدایایـی کـه خداونـد به من داده و توانایی تقسـیم ان به‬ ‫عشـق بشـریت‪ ،‬بسـیار سپاسـگزارم‪ .‬ما فقط می خواسـتیم‬ ‫همـه ان را ببیننـد‪ .‬هـر افسـردگی‪ ،‬هـر اسـارت یـا هـر تاریکی‬ ‫کـه در زندگـی شـما وجـود داشـته باشـد‪ ،‬فقـط بـا عشـق‬ ‫ً‬ ‫و لـذت ویدئـو کاملا از بیـن مـی رود»‪ .‬او کـه در سـه جایـزه‬ ‫اولـش حضـور نداشـت؛ همچنیـن بـرای «سـوول» در کنـار‬ ‫ریـورا بـرای اهنگسـازی در ‪ The Queen’s Gambit‬برنـده‬ ‫شـد‪ .‬این‪ ،‬اولین تسـاوی از سـال ‪ 2019‬اسـت که «کندریک‬ ‫المـار»‪« ،‬جـی را ک»‪« ،‬فیوچـر» و «جیمـز بلیـک» بـا‬ ‫«اندرسـون پـا ک» برابـری کردنـد و برنـده بهتریـن اجـرای‬ ‫رپ شـدند‪« .‬باتیسـت» که در چهار بخش دیگر شکسـت‬ ‫خـورد؛ بـا ‪ 11‬نامـزدی به عنوان نامزد اصلـی جایزه گرمی راه‬ ‫یافـت‪ .‬ایـن باخت ها باعث شـد ایـن مجری بااسـتعداد‪ ،‬از‬ ‫کشـب جلوگیـری کند‪.‬‬ ‫خسـازی بـرای ا کثـر بردها در ی ‬ ‫تاری ‬ ‫«فـو فایتـرز» برنـده سـه جایـزه شـد؛ امـا پـس از مـرگ اخیـر‬ ‫«تیلـور هاوکینـز» (درامـر گـروه) غنائـم خـود را به دسـت‬ ‫ـروه را ک‪ ،‬رکـورد خـود را بـرای بهتریـن البوم‬ ‫نیاوردنـد‪ .‬ای ‬ ‫نگ ِ‬ ‫هیئت انتخـاب و داوران جشـنواره چهلـم و البتـه مخاطبـان‪ ،‬شـادروان را فیلمـی کمـدی‬ ‫یسـت کـه فیل مبـرداری ان در‬ ‫توصیـف می کردنـد‪« .‬شـادروان» دومیـن اثـر حسـین نماز ‬ ‫اطـراف تهـران انجـام شـده و ماجـرای زندگـی یـک خانـواده حاشیه نشـین را روایـت می کند‪.‬‬ ‫تپـور‪ ،‬سـینا مهـراد‪ ،‬گالره عباسـی‪ ،‬نازنیـن بیاتـی؛‬ ‫رضـا رویگـری‪ ،‬بهـرام ابراهیمـی‪ ،‬ایمـان برا ‬ ‫از جملـه بازیگـران ایـن فیلم سـینمایی هسـتند‪« .‬روز صفـر» که در چنـدروز ابتدایـی ا کران‬ ‫نـوروزی پیـش از شـروع ‪ ۱۴۰۱‬رقـم فروش بیش از سـه میلیونی را تجربـه کرده بود و باتوجه به‬ ‫یشـد کـه بـا اسـتمرار این فـروش جایگاه خوبی در گیشـه‬ ‫ماهیـت و قصـه اش پیش بینـی م ‬ ‫تبـا سـایر اثـار سـینمایی تابه امـروز در جایـگاه چهـارم قـرار گرفتـه و به‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬دررقاب ‬ ‫فـروش سـه میلیاردی (سـه میلیارد و ‪ ۶۸۰‬میلیون تومـان) دسـت یافتـه اسـت‪« .‬روز صفـر»‬ ‫ساخته سعید ملکان فیلمی ست که در دوره سی وهشتم جشنواره فیلم فجر ا کران شد؛‬ ‫تهـای عبدالمالک‬ ‫فیلمـی کـه به لحـاظ مضمون (دسـت گذاشـتن بر قصـه زندگی و فعالی ‬ ‫ریگـی) یـاداور فیلـم سـال گذشـته اش «شـبی کـه مـاه کامـل شـد» بـود؛ فیلمـی که ترکیبـی از‬ ‫فضای امنیتی و ا کشن را توامان دارد و درهمان دوره از جشنواره (‪ )۳۸‬مورداقبال قرار گرفت‬ ‫به طوری که یکی از شانس های احیای گیشه سینماها به شمار می رفت اما فرا گیری کرونا‬ ‫ا کرانش را به تعویق انداخت‪ .‬داستان این فیلم درمورد تالش های یک مامور امنیتی برای‬ ‫به دام انداختن عبدالمالک ریگی توسـط وزارت اطالعات ایران و نخسـتین سـاخته سعید‬ ‫ملکان در مقام کارگردان اسـت‪ .‬امیر جدیدی و سـاعد سـهیلی از بازیگران اصلی این فیلم‬ ‫هسـتند‪« .‬محمدحسـین مهدویـان» کـه اخریـن اثـرش در شـبکه نمایـش خانگـی «زخـم‬ ‫کاری» با اقبال قابل قبولی مواجهه شد و سابقه و تجربه مطلوبی از حضور در ترکیب های‬ ‫را ک بـا پنـج بـرد بـرای ‪ Medicine at Midnight‬افزایش داد‪.‬‬ ‫نگـروه باعنـوان ‪ Making a Fire‬برنـده بهتریـن‬ ‫اهنـگ ای ‬ ‫اجـرای را ک و ‪ Waiting on a War‬بهتریـن اهنـگ را ک را از‬ ‫دیگـر نامزدهـا دریافـت کـرد‪« .‬تی جـی ازبـورن» با پذیرفتن‬ ‫جایـزه گرمـی بـرای اهنـگ ‪ Younger Me‬خاطرنشـان کـرد‬ ‫کـه ایـن اهنـگ از او الهـام گرفتـه شـده اسـت‪« .‬کوئسـت‬ ‫الو» ششـمین گرمـی خـود را بـرای بهتریـن فیلـم موسـیقی‬ ‫به واسـطه اثـر «تابسـتان روح» دریافـت کـرد‪ .‬مسـتند او‬ ‫همچنیـن اخـر هفتـه گذشـته برنـده جایزه اسـکار بهترین‬ ‫فیلـم مسـتند شـد‪« .‬چیـک کوریـا» و «ویسـنته فرنانـدز»‬ ‫هرکـدام برنـده جایـزه گرمـی پـس از مـرگ شـدند‪« .‬جونـی‬ ‫میچـل» برنـده بهتریـن البـوم تاریخی بـرای «ارشـیو جونی‬ ‫میچـل؛ جلـد‪ :1 .‬سـال های اولیـه (‪ »)1967-1963‬شـد‪ .‬او‬ ‫گفـت‪« :‬بـا تشـکر از ا کادمـی بـرای ایـن نامـزدی و ایـن بـرد؛‬ ‫مـن ایـن انتظار را نداشـتم»‪ .‬باید گفـت که «بیلی ایلیش»‬ ‫می توانـد اولیـن هنرمنـدی باشـد کـه سـه بار پیاپـی رکـورد‬ ‫سـال را به دسـت اورده اسـت و تنهـا هنرمنـدی به همـراه‬ ‫«پـل سـایمون» کـه سـه بار ایـن جایـزه را بـه خانـه بـرده‬ ‫یسـت کـه بـه «ادل» به عنـوان تنهـا‬ ‫اسـت‪ .‬او در موقعیت ‬ ‫هنرمنـدی کـه تاب هحـال دوبـار برنـده سـه دسـته اصلـی‬ ‫ً‬ ‫(رکـورد‪ ،‬اهنـگ و البـوم سـال) شـده‪ ،‬بپیونـدد‪ .‬او قبلا برای‬ ‫«مـرد بـد» و «همـه انچـه می خواسـتم» برنـده شـده بـود‪.‬‬ ‫نـوروزی را در کارنامـه دارد؛ امسـال بـا «مـرد بازنـده» کـه فضایـی جنایـی‪ ،‬امنیتـی و درام دارد‬ ‫و در جشـنواره چهلـم هـم یکـی از فیل مهـای برتـر ارای مردمـی بـود‪ ،‬در ا کـران نـوروزی قـرار‬ ‫داشت‪ .‬فیلمی که ا گرچه به دلیل سابقه کارگردانش چشمداشتی نسبت به گیشه داشت‬ ‫اما به رغم برخورداری از ‪ ۲۸۱‬سالن سینمایی تنها سه میلیارد و ‪ ۳۷۰‬میلیون تومان فروخته‬ ‫اسـت‪ .‬هماننـد سـریال «زخـم کاری»‪ ،‬جـواد عزتـی بازیگر محوری این فیلم سینمایی سـت‬ ‫نپـرداز از بازیگرانـش هسـتند‪.‬‬ ‫و رعنـا ازادی ور‪ ،‬بابـک کریمـی‪ ،‬اناهیتـا درگاهـی‪ ،‬مهـدی زمی ‬ ‫یسـت کـه در رده شـش جـدول فـروش‬ ‫«گل ب هخـودی» به کارگردانـی احمـد تجـری فیلم ‬ ‫ا کـران نـوروزی قـرار می گیـرد؛ فیلمـی کـه در رده اثـار کودک ونوجـوان کـه بـه فروشـی معـادل‬ ‫‪ ۳۷۳‬میلیون تومان دست یافته‪« .‬گل به خودی» فیلمی به نویسندگی احمد تجری و الله‬ ‫قهرمانی تهیه کنندگی علی قائم مقامی محصول سال ‪ ۱۳۹۹‬است که در سی ونهمین دوره‬ ‫جشـنواره فیلـم فجـر حضـور داشـت‪ .‬داسـتان ایـن فیلم قصـه امـال و ارزوهای چنـد کودک‬ ‫اسـت که در پرورشـگاه زندگی می کنند و به کمک چند عروسـک وارد ماجراهایی فانتزی و‬ ‫یشـوند‪ .‬محمدرضا علی نیا‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬نسـیم ادبی و علیرضا استادی؛‬ ‫پراسـترس م ‬ ‫از جمله بازیگران این فیلم هسـتند‪« .‬قدغن» که درنهایت با تائید سـازمان سـینمایی به‬ ‫ا کران نوروزی رسید‪ ،‬با وجود شروع نمایش از ‪ ۱۸‬اسفندماه فقط حدود ‪ 5600‬نفر تماشا گر‬ ‫را تـا پایـان تعطیلات عیـد نـوروز جـذب کـرد و کمـی بیـش از ‪ ۱۹۸‬میلیون تومـان فـروش‬ ‫نداشت تا نامش به عنوان کم تماشا گرترین فیلم ا کران نوروز تاکنون ثبت شود‪« .‬قدغن»‬ ‫به کارگردانی مجید مافی با بازی سام درخشانی‪ ،‬ساناز سعیدی‪ ،‬افسانه چهره ازاد‪ ،‬محمود‬ ‫جعفـری‪ ،‬علیرضـا اسـتادی‪ ،‬ونـوس کانلـی‪ ،‬کریم امینـی و رزا بیات اسـت‪ /.‬ایرنا‬ ‫از دست‬ ‫خالق‪ :‬گروهی از هنرمندان‬ ‫موضوع‪ :‬طبیعت بی جان‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ 26‬فروردین ساعات ‪ 13‬تا ‪19‬‬ ‫مـکان برگـزاری‪ :‬تـاالر این ‪/‬جـا واقـع در تهـران‪ ،‬خیابـان‬ ‫ی شـیرازی‪ ،‬شـماره ‪۹۵‬‬ ‫کریمخـان زنـد‪ ،‬خیابـان میـرزا ‬ ‫پرسه و کوچ‬ ‫اهنگساز‪ :‬میالد اذری‬ ‫نوازنده‪ :‬میالد اذری‬ ‫میکس و مستر‪ :‬رضا فرهادی‬ ‫تعداد قطعات‪6 :‬‬ ‫سبک‪ :‬کالسیکال؛ تک نوازی پیانو‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫اهمیت استفاده از ماسک مو‬ ‫برطرف کردن خشکی پوست صورت‬ ‫ماسـک مـو می توانـد یـک درمـان عمیـق روی موهـای شـما انجـام دهـد‬ ‫و به صـورت عمقـی ان هـا را تغذیـه کنـد؛ در نتیجـه تفـاوت چشـمگیری در‬ ‫میـزان درخشـش و اسـتحکام موهایـی کـه از انـواع ماسـک مـو اسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫کرده انـد‪ ،‬وجـود خواهـد داشـت‪ .‬خصوصـا بـرای موهـای خشـک‪ ،‬خیلـی‬ ‫وز و اسـیب دیده یـا موهـای بسـیار بلنـد‪ ،‬اسـتفاده از ماسـک مـو اهمیـت‬ ‫زیـادی دارد‪ .‬اب رسـانی و تامیـن مـواد مغذی موردنیـاز تارهای مو از جمله‬ ‫کارهایی سـت کـه انـواع ماسـک مـو بـرای موهـا انجـام می دهـد‪.‬‬ ‫زمانـی کـه پوسـت صـورت رطوبـت و چربـی خـود را از دسـت می دهـد‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬ممکـن اسـت پوسـت شـما فقـط در فصولـی‬ ‫دچـار خشـکی م ‬ ‫خاص یا در تمام سال با این مشکل درگیر باشید‪ .‬سعی کنید برای رفع‬ ‫نهـا و پا ک کننده هایی اسـتفاده کنید که الکل‪،‬‬ ‫خشـکی صـورت از صابو ‬ ‫رتینوئیـد و الفـا هیدروکسـی اسـید نداشـته باشـند کـه پوسـت را تحریـک‬ ‫ کننـد‪ .‬مـوادی ماننـد پلی اتیلـن گلیکـول‪ ،‬النولیـن و پارافیـن جـز مـوادی‬ ‫نهـا اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫هسـتند کـه می توانیـد از ا ‬ ‫کیمچیکره ای‬ ‫یســت کــه‬ ‫کیمچــی از غذاهــای ســنتی و ملــی کــره جنوب ‬ ‫بــا ســبزیجات مختلــف و ادوی ههــای گونا گــون درســت‬ ‫یشــود‪ .‬طــرز تهیــه کیمچــی خیلــی اســان اســت و‬ ‫م ‬ ‫یشــود گفــت کــه هــر جــا حــرف‬ ‫به همین دلیــل به جرئــت م ‬ ‫نجــا هســت‪ .‬درســت‬ ‫یســت‪ ،‬کیمچــی هــم ا ‬ ‫از غــذای کره ا ‬ ‫اســت کــه کیمچــی از غذاهــای اصلــی کــره ای به حســاب‬ ‫می ایــد و ان را بــا برنــج ســرو می کننــد؛ ولــی بعضــی از‬ ‫یهــا نیــز کیمچــی را مثــل ترشــی کنــار غــذا می خورنــد‪.‬‬ ‫کره ا ‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫کاهوی چینی متوسط‪ 1 :‬عدد‬ ‫نمک دریایی‪ 4/1 :‬پیمانه‬ ‫اب مقطر یا اب جوشیده‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫سیر رنده شده‪ 1 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫زنجبیل تازه رنده شده‪ 1 :‬قاشق چایخوری‬ ‫شکر دانه درشت‪ 1 :‬قاشق چایخوری‬ ‫سس ماهی یا اب‪ 3 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫فلفل قرمز کره ای‪ 1 :‬تا ‪ 5‬قاشق غذاخوری‬ ‫ترب سفید‪ 1 :‬عدد‬ ‫پیازچه متوسط‪ 4 :‬عدد‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫کاه ــو را خ ــرد کنی ــد‪ .‬ابت ــدا کل ــم را ب هص ــورت طولی نصف کنی ــد و بعد ب ــه چهار‬ ‫قس ــمت خرد کنید‪ .‬هر ک ــدام از چهار قس ــمت را نیز به قس ــمت های کوچک تر‬ ‫مس ــاوی برش بزنید‪ .‬کاهوی خرد ش ــده را داخل کاسـ ـه ای ب ــزرگ بریزید‪ ،‬نمک‬ ‫را پیمانه کنید و روی ان ها بپاش ــید‪ .‬با کمک دس ــت‪ ،‬نم ــک را روی کاهو پخش‬ ‫کنی ــد و بمالی ــد تا جذب ش ــود و کاه ــو کمی نرم ش ــود‪ .‬اب کافی ب ــه کاهو اضافه‬ ‫کنی ــد تا روی ان ها را بپوش ــاند‪ .‬س ــپس یک بش ــقاب داخل کاس ــه ق ــرار دهید و‬ ‫یک جس ــم س ــنگین مانند شیش ــه یا قوطی روی کاس ــه بگذارید‪ .‬اج ــازه دهید‬ ‫کس ــاعت‪،‬‬ ‫کاه ــو ب ــه مدت ‪ ۱‬تا ‪۲‬س ــاعت به همان حال ــت بماند‪ .‬بعد از حدود ی ‬ ‫یس ــت کاهو را داخل س ــبد‬ ‫کاه ــو را بش ــویید و ابک ــش کنید‪ .‬ب ــرای ایـ ـن کار کاف ‬ ‫ریخت ــه و سـ ـ ه ب ــار زی ــر اب س ــرد بش ــویید‪ .‬کاه ــو را داخل ابک ــش بریزی ــد و ان را‬ ‫ً‬ ‫به مدت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬دقیقه کنار بگذارید تا اب ان کامال خارج و خش ــک شـــود‪ .‬حاال‬ ‫وق ــت ان اسـ ـت که ادویه مخص ــوص کیمچی را درس ــت کنید‪.‬‬ ‫داخ ــل کاسـ ـه ای ب ــزرگ س ــیر رن ــده ش ــده‪ ،‬زنجبی ــل ت ــازه رن ــده ش ــده‪ ،‬ش ــکر‪،‬‬ ‫س ــس ماه ــی ی ــا اب را اضاف ــه کنید و ب ــا هم ترکیب کنید‪ .‬س ــپس فلف ــل کره ای‬ ‫(‪ )gochugaru‬را ب ــه ان ه ــا اضاف ــه کنید و خوب هم بزنید‪ .‬حاال زمان ان اسـ ـت که‬ ‫س ــبزیجات را ب ــه هم ــراه ادوی ــه ی مخص ــوص کیمچ ــی ب ــا ه ــم ترکی ــب کنی ــد‪:‬‬ ‫ت ــرب س ــفید را ب هص ــورت دراز دراز ن ــازک ب ــرش بزنی ــد و خ ــال کنی ــد‪ .‬کاه ــوی‬ ‫چگونهاعالن هایمزاحمو تبلیغاتیاپلیکیشن هاراخاموشکنیم؟‬ ‫ملیکاطاهران پور‬ ‫یسـازی‬ ‫یکـی از تنظیمـات مهمـی کـه در اندرویـد بسـته بـه نیازهایتان باید شخص ‬ ‫نهـای اندرویـد ایـن‬ ‫نهـا اسـت‪ .‬بـرای اشـنایی بـا بخـش اعال ‬ ‫شـود‪ ،‬بخـش اعال ‬ ‫اموزش را دنبال کنید‪ .‬به گزارش زومیت؛ اعالن ها شما را از وقایعی مطلع می سازند‬ ‫نهـا در گوشـی اندرویـدی خـود نیـاز داریـد؛ ماننـد پیا مهـای‬ ‫کـه بـه دانسـتن ا ‬ ‫صشـده در تقویـم‪ .‬همچنیـن‪،‬‬ ‫لهـای جدیـد و رویدادهـای مشخ ‬ ‫دریافتـی‪ ،‬ایمی ‬ ‫نهـا در‬ ‫گاه هشـدارهایی بـه شـما می دهنـد کـه نبایـد پشـت گـوش بیندازیـد‪ .‬اعال ‬ ‫یهـای متفاوتـی دارنـد؛ امـا سفارشـی کردن‬ ‫برنام ههـای مختلـف‪ ،‬عملکـرد و ویژگ ‬ ‫یسـت‪ .‬در ایـن امـوزش‪ ،‬نحـوه مشـاهده‪ ،‬مدیریـت و سفارشـی کردن‬ ‫نهـا کار اسان ‬ ‫ا ‬ ‫تنظیمـات اعلان را بـه شـما نشـان خواهیـم داد‪ .‬توجـه کنیـد کـه فراینـد مدیریـت‬ ‫نهـا ممکـن اسـت بسـته بـه نسـخه یـا پوسـته های مختلـف از سیسـتم عامل‬ ‫اعال ‬ ‫یشـود؛ اما درنهایت‬ ‫اندروید متفاوت باشـد که در دسـتگاه تلفن همراهتان اجرا م ‬ ‫تهـا چنـدان بـزرگ و تشـخیص دادنی نیسـتند‪.‬‬ ‫تفاو ‬ ‫گروه مکالمات (‪ :)Conversations‬گروه بندی اعالن ها در اندروید برحسب اولویت و‬ ‫اهمیت ان ها بوده و در بخشی به نام پنل اعالن نمایش داده می شوند‪ .‬از نسخه‬ ‫‪ ۱۱‬ایـن سیسـتم عامل بـه بعـد‪ ،‬بخـش مجزایـی بـه نـام‪ Conversations‬یا مکالمات‬ ‫نهـای دیگـر جـدا کـرده و‬ ‫ن پیام رسـان ها را از اعال ‬ ‫بـه ایـن پنـل اضافـه شـد کـه اعلا ‬ ‫در این بخش نمایش می دهد‪ .‬این اعالن ها در هرشـرایطی باالتر از سـایر اعالن ها‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫نمایش داده م ‬ ‫نهـای سـایر اپلیکیشـن ها‬ ‫نهـای عـادی (‪ :)Alerting‬بخـش دوم بـه اعال ‬ ‫گـروه اعال ‬ ‫نهـا در ایـن بخـش بسـتگی بـه اولویتـی کـه‬ ‫اختصـاص دارد‪ .‬ترتیـب نمایـش اعال ‬ ‫توسعه دهنده اپلیکیشن برای ان به صورت پیش فرض تعیین کرده نمایش داده‬ ‫می شود‪ .‬همچنین در این بخش دو دسته کلی از اعالن ها وجود دارد؛ دسته اول‬ ‫اعالن هایی که مربوط به اطالع رسـانی از یک اپلیکیشـن هسـتند و شما می توانید‬ ‫نهـا را حـذف کنیـد؛ امـا دسـته دوم جنبـه اطالع رسـانی‬ ‫بـا حرکـت دسـت خـود ا ‬ ‫ندارنـد و نشـان دهنده اجـرای یـک سـرویس‪ ،‬فراینـد در حـال اجرا یا برنامه فعـال در‬ ‫نکـه فراینـد‬ ‫یتـوان حـذف کـرد‪ ،‬مگـر ا ‬ ‫نهـا را نم ‬ ‫پس زمینـه هسـتند‪ ،‬این گونـه اعال ‬ ‫اجرا در پس زمینه ان اپلیکیشن را متوقف کنید‪ .‬این اعالن درحقیقت برای حفظ‬ ‫سـرویس های درحال اجـرا در پس زمینـه و جلوگیـری از پایـان یافتـن فراینـد توسـط‬ ‫سیسـتم عامل درنظر گرفته شـده اند‪.‬‬ ‫نهـای‬ ‫نهـای سـاکت (‪ :)Silent‬ایـن گـروه درواقـع بخـش جدایـی از اعال ‬ ‫گـروه اعال ‬ ‫عـادی نیسـت؛ بلکـه همان اعالن های گـروه باال ا گر در حالـت سـکوت و‪Minimize‬‬ ‫(کوچـک شـده) قـرار گیرنـد‪ ،‬در پائین تریـن بخـش پنـل اعلان قـرار می گیرنـد و تنهـا‬ ‫نهـای‬ ‫یشـود تـا فضـای ایـن پنـل توسـط اعال ‬ ‫نـوار کوچکـی از ان نشـان داده م ‬ ‫خشک شـــده را داخـــل کاســـه ای بـــزرگ بریزیـــد و ترب هـــای خرد شـــده را ب ــه ان‬ ‫اضافـــه کنید‪ .‬پیازچـــه ها را نیز بـــه تکه های مســـاوی خرد کنید و داخل کاس ــه‬ ‫بریزیـــد‪ .‬ادویه های خمیـــری را که اماده کرده اید نیز به مـــواد اضافه کنید و همه‬ ‫مـــواد را خـــوب هم بزنید‪ .‬به طوری کـــه ادویه ها به صورت یکنواخت ســـطح تمام‬ ‫مواد را بپوشـــانند‪.‬‬ ‫بعـــد از ان کـــه مـــواد کیمچی خوب با هم ترکیب شـــدند‪ ،‬شیشـــه ای تمیز مانند‬ ‫شیشـــه ســـس اماده کنید و مواد اماده شـــده را به صورت فشـــرده داخل شیشه‬ ‫ً‬ ‫بریزیـــد‪ .‬مـــواد را روی هم داخل شیشـــه فشـــار دهید تـــا جایی که کامال فش ــرده‬ ‫شـــود‪ .‬کمی ســـر شیشـــه را خالی بگذارید‪ .‬در شیشـــه را ببندید و ان را در محیط‬ ‫خانـــه بـــه مدت ‪ ۱‬تـــا ‪ ۵‬روز رها کنید تا مواد داخل ان اماده شـــود‪ .‬هر روز شیش ــه‬ ‫را بررســـی کنیـــد و ا گـــر اماده شـــده بـــود‪ ،‬ان را داخل یخچـــال قرار دهیـــد‪ .‬روزی‬ ‫یک بـــار در شیشـــه را بـــاز کنیـــد و با انگشـــت تمیز و یا قاشـــق روی ســـبزیجات را‬ ‫فشـــار دهید تا مـــواد زیر اب بمانند و گازهای تولید شـــده خارج شـــود‪ .‬کیمچی‬ ‫کره ای شـــما بعـــد از چند روز اماده اســـت‪ .‬می توانید ان را با چوب اســـتیک های‬ ‫مخصـــوص کره ای نوش جـــان کنید‪.‬‬ ‫نهـای تبلیغاتـی ارسـال‬ ‫تتـر اشـغال نشـود‪ .‬بعضـی از اپلیکیشـن ها اعال ‬ ‫کم اهمی ‬ ‫نهـا بسـیار زیـاد و ازاردهنـده‬ ‫می کننـد کـه گاهـی تعـداد و دفعـات ارسـال ایـن اعال ‬ ‫نهـا از‬ ‫نهـا عالوه براینکـه زمـان شـما را بـرای حـذف ا ‬ ‫یشـود‪ .‬تعـداد زیـاد ایـن اعال ‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬برای‬ ‫پنـل اعلان می گیـرد‪ ،‬باعـث کاهـش سـرعت و عملکرد دسـتگاه نیـز م ‬ ‫نهـا می توان به کلـی ان ها را خاموش کـرد؛ اما برخی دیگر‬ ‫رفـع مزاحمـت از ایـن اعال ‬ ‫نهـا نیـاز دارید اقـدام به ارسـال‬ ‫نهـای مهمـی که شـما بـه ا ‬ ‫هسـتند کـه درکنـار اعال ‬ ‫اعالن هایتبلیغاتیمی کننددر این گونهمواردچهباید کرد؟ خوشبختانهاز زمانی‬ ‫که گوگل دسته بندی اعالن ها را به اندروید اضافه کرد‪ ،‬توسعه دهندگان می توانند‬ ‫دسته های مختلف اعالن ها را از یکدیگر متمایز کنند تا کاربر بتواند اطالع رسانی‬ ‫ً‬ ‫هـر بخـش کـه الزم نـدارد را غیرفعـال کنـد‪ .‬معموال اپلیکیشـن ها اعالن های متفرقه‬ ‫ً‬ ‫لهـا معمـوال‬ ‫خـود را در دسـته های جدا گانـه ای قـرار می دهنـد‪ .‬ایـن دسـت ه یـا کانا ‬ ‫یشـوند؛ امـا‬ ‫بـا نـام‪ Miscellaneous ، Marketing ، Advertising‬یـا ‪ Other‬شـناخته م ‬ ‫دربـاره برخـی دیگـر توسـعه دهنده نـام مشـخصی بـرای کانـال اعلان تعریـف نکـرده‬ ‫است‪ .‬برای غیرفعال کردن اعالن های تبلیغاتی‪ ،‬پنل اعالن را باز کنید و روی اعالن‬ ‫مدنظر نگه دارید‪ .‬در گوشی های سامسونگ روی گزینه‪ Settings‬و در گوشی های‬ ‫شـیائومی روی سـه نقظه ضربه بزنید ‪ ،‬درادامه به منویی هدایت خواهید شـد که‬ ‫یشـود‪ .‬پـس از بازشـدن‬ ‫نهـا نشـان داده م ‬ ‫همـان دسـته بندی های مختلـف اعال ‬ ‫این قسمت‪ ،‬کانالی که اعالن ارسال شده به ان تعلق دارد برای یک ثانیه چشمک‬ ‫می زند‪ .‬از این رو ا گر کانالی که نام ان مشخص نیست و اعالن تبلیغاتی از ان دسته‬ ‫یشـود و می توانیـد ان را خامـوش کنید‪.‬‬ ‫ارسـال شـده اشـکار م ‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روان شناسی‬ ‫‪Nishane Hacivat‬؛ یک انتخاب بهاری جذاب‬ ‫افسردگی شغلی چیست؟‬ ‫یسـت مالیـم و تلـخ کـه طبعـی خنـک دارد‪ .‬ایـن‬ ‫عطـر نیشـانه حاجیـوات (هاسـیوات) ‪ Nishane Hacivat‬عطر ‬ ‫عطـر در سـال ‪ 2017‬بـه بـازار عطـر و ادکلـن عرضـه شـد‪ .‬عطـار ان «‪ »Murat Katran‬اسـت‪ .‬ایـن عطـر ادکلـن‬ ‫در گـروه بویایـی مدیترانـه ای قـرار دارد و عطری سـت زنانـه و مردانـه‪ ،‬جـذاب‪ ،‬بـا مانـدگاری بسـیار طوالنـی و‬ ‫پرا کندگی بسیار خوب که به ویژه برای فصول گرم مطبوع و دلپذیر است‪ .‬رایحه اولیه ان‪ ،‬ترنج‪ ،‬گریپ فروت‪،‬‬ ‫یشـود و رایحه پایه هاسـیوات از‬ ‫نارگیـل اسـت‪ .‬در رایحـه میانـی‪ ،‬سـدر‪ ،‬نعنـا هنـدی‪ ،‬یاسـمن بزرگ گیـا حس م ‬ ‫نمون ههـای چوبـی‪ ،‬خـزه و بلـوط اسـت کـه احسـاس نشـاط را در انسـان زنـده می کنـد‪.‬‬ ‫زرد‪ ،‬رنگ نماد خوشحالی‪ ،‬شادی‪ ،‬خرسندی‪ ،‬و‬ ‫ً‬ ‫سعادتمندی ست‪ .‬مردم اصوال با مشاهده این‬ ‫رنگ اشتیاق‪ ،‬وجد و سرور‪ ،‬انرژی‪ ،‬خوش بینی‪،‬‬ ‫نیک اندیشی و شور را تجربه می کنند‪ .‬رنگ زرد‬ ‫نشانه توجه‪ ،‬ارتباط‪ ،‬مناظره و حکمت است؛‬ ‫اما درعین حال مراقب باشید؛ چون استفاده‬ ‫بیش ازاندازه از ان‪ ،‬تحریک پذیری‪ ،‬خصومت‬ ‫و تبعیض را افزایش می دهد‪ .‬زرد به راحتی‪،‬‬ ‫شادی را القا می کند و رنگی بسیار مهیج است‬ ‫و به همه چیز حس روشنایی و انرژی خورشیدی‬ ‫می بخشد ‪ .‬رنگ زرد برای برجسته ترکردن‬ ‫موضوعی یا تا کید استفاده می شود؛ اما استفاده‬ ‫تمام طرح از این رنگ بسیار دشوار است؛‬ ‫زیرا باید با انتخاب کنتراست های موجود در‬ ‫این رنگ مطمئن شوید که پیغام شما درست‬ ‫منتقل می شود؛ درصورتی که این رنگ در‬ ‫فرمت روشن تر استفاده شود‪ ،‬جلوه اولیه خود‬ ‫را دست می دهد‪ .‬حالت تحریک کننده ذهنی‬ ‫ً‬ ‫و هوشی دارد و شدیدا موجب تقویت فکر‬ ‫انسان می شود؛ همچنین اثر تحریک کنندگی ان‬ ‫بر فشارخون و تنفس کمتر از رنگ قرمز است‪،‬‬ ‫این رنگ بیشتر اثر تلقینی دارد‪ .‬این رنگ‪ ،‬رنگ‬ ‫روحانی و ایدئال و فیلسوفی و تحریک کننده‬ ‫فکر و ارام کننده برخی حاالت عصبی ست‪.‬‬ ‫برخی از ترکیبات و سایه های زرد می توانند فرد‬ ‫را ازنظر ذهنی تحریک کرده و اعصاب را تقویت‬ ‫کرده‪ ،‬ذهن را به تحریک وا دارد و نیز اعصاب‬ ‫حرکتی را فعال و در عضالت انرژی تولید کند تا‬ ‫درنتیجه خالقیت او را افزایش دهند؛ اما ازطرفی‬ ‫برخی از ترکیب های زرد نیز وجود دارند که ممکن‬ ‫است سبب ایجاد ترس‪ ،‬وحشت‪ ،‬اضطراب‪،‬‬ ‫و نگرانی شوند که از معایب استفاده از رنگ‬ ‫زرد می توان به انتقال حس خطر اشاره کرد‪.‬‬ ‫زرد روشن می تواند در فضاهای جمعی مانند‬ ‫فضای نشیمن و پذیرایی مورداستفاده قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬زرد‪ ،‬رنگ مثبتی است که می تواند برای‬ ‫اتاق نوجوانان بسیار مناسب باشد و حافظه‬ ‫را تقویت بخشد و به مطالعه نیز کمک کند‪.‬‬ ‫به کاربردن رنگ زرد طالیی در اتاق غذاخوری‬ ‫اشتهااور است‪ .‬ازانجا که پیش تر به ان اشاره‬ ‫شد رنگ زرد می تواند قابلیت خالقیت افراد را‬ ‫افزایش و گسترش دهد؛ بنابراین استفاده کامل‬ ‫یا جزئی از رنگ زرد در اتاق کار توصیه می شود؛‬ ‫همچنین رنگ زرد روشن در اتاق مالقات‪ ،‬اثری‬ ‫مثبت و خالقیت انگیز دارد‪ .‬همچنین این رنگ‬ ‫برای محیط های کوچک و برای پرنور جلوه‬ ‫دادن فضاهای کم نور مثل راهرو و کریدر نیز رنگ‬ ‫مناسبی است که باعث جلب توجه می شود‬ ‫و حالت خوشامدگویی دارد‪ .‬اما بهتر است که‬ ‫برای جلوگیری از بدخلقی و عصبانیت‪ ،‬این رنگ‬ ‫را با رنگ های دیگر به کار ببرید و یا ترکیب کنید‪.‬‬ ‫و از به کارگیری یکدست و کامل ان در یک اتاق‬ ‫و فضا‪ ،‬پرهیز کنید‪ .‬به کارگیری رنگ زرد به همراه‬ ‫بنفش در دکوراسیون داخلی بسیار مرسوم‬ ‫است؛ چرا که بنفش رنگ مکمل زرد است؛‬ ‫بنابراین ا گر به دنبال رنگ کامل کننده و ترکیبی‬ ‫مناسب با رنگ زرد در فضای داخلی خود‬ ‫هستید‪ ،‬توصیه ما رنگ بنفش است‪ .‬ازطرفی‬ ‫ترکیب رنگی زرد و بنفش ازلحاظ روان شناسانه‬ ‫نیز کاربردی و مفهومی ست؛ زیرا رنگ زرد که‬ ‫جلوه گر نور و روشنایی ست‪ ،‬در کنار رنگ بنفش‬ ‫که متجلی ثروت و شکوه و عظمت است بسیار‬ ‫پرمعنا و هماهنگ است که می توان معنا و ارتباط‬ ‫ان ها را ازلحاظ معنوی و همچنین مادی بررسی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چکیده‬ ‫ویژ گی‪ :‬گرما بخشی‪ ،‬انرژی‪ ،‬حس خوش بینی‪،‬‬ ‫دلگرمی‪ ،‬درخشندگی‪ ،‬نور‪ ،‬مثبت بودن‪ ،‬شادی‪،‬‬ ‫گیرایی‪ ،‬امیدواری و خالقیت‪ .‬رنگ زرد باعث‬ ‫بهبود فعالیت های ذهنی‪ ،‬تقویت حافظه و‬ ‫بیشترشدن اشتها نیز می شود‪.‬‬ ‫کاربرد‬ ‫در اشپزخانه‪ ،‬اتاق کار و اتاق نشیمن‪ ،‬راهرو و‬ ‫کریدر و هم چنین در اتاق خواب می توان از رنگ‬ ‫زرد استفاده کرد؛ اما استفاده از این رنگ در اتاق‬ ‫نوزادان توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫رنگ زرد‬ ‫در دکوراسیون داخلی‬ ‫ا گر هنگام کار احسـاس افسـردگی می کنید‪ ،‬تنها نیسـتید‪.‬‬ ‫احسـاس غمگینـی‪ ،‬اضطـراب‪ ،‬ازدسـت دادن انگیـزه‪،‬‬ ‫مشـکل در تمرکـز و کسـالت تنهـا بعضـی نشـانه های‬ ‫کوچـک از چیزهایـی اسـت کـه ممکـن اسـت درصـورت‬ ‫تجربـه افسـردگی شـغلی احسـاس کنیـد‪ .‬باتوجه به اینکـه‪،‬‬ ‫کارمنـدان تمام وقـت به طورمتوسـط ‪ 8.5‬سـاعت در روز‬ ‫هفته و ‪ 5.5‬ساعت در اخر هفته و تعطیالت کار می کنند‪،‬‬ ‫جـای تعجـب نیسـت کـه بسـیاری از ان ها عالئم افسـردگی‬ ‫شـغلی را تجربـه کننـد‪ .‬به گـزارش جعبـه ابـزار دهنـی؛ در‬ ‫ادامـه مطلـب اینکـه چـرا کار ممکـن اسـت باعـث ایجـاد‬ ‫عالئـم افسـردگی شـود‪ ،‬چگونـه عالئـم را شناسـایی کنیـد‬ ‫و راهکارهـای پیشـگیری و درمانـی‪ ،‬ذکـر شـده اسـت؛‬ ‫امـا افسـردگی شـغلی چیسـت؟ درحالی کـه خـود شـغل‬ ‫و کارکـردن ممکـن اسـت باعـث افسـردگی نشـود‪ ،‬محیـط‬ ‫ً‬ ‫ممکـن اسـت عالئـم را بـرای افرادی کـه قبلا بـا افسـردگی‬ ‫زندگـی می کـرده بدتـر کنـد‪ .‬پارمـار (روان پزشـک اجتماعی)‬ ‫می گوید‪« :‬هر محل کار یا شغلی بسته به سطح استرس و‬ ‫حمایـت موجـود در محـل کار می توانـد یک علـت بالقوه یا‬ ‫عاملـی بـرای افسـردگی باشـد»‪.‬‬ ‫نشانه های افسردگی شغلی‬ ‫عالئـم افسـردگی در محـل کار مشـابه عالئـم افسـردگی‬ ‫عمومی سـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬برخـی نشـانه ها در افسـردگی‬ ‫کاری مشـهودتر اسـت‪ .‬ایـن افسـردگی بـر سـطح عملکـرد‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫شـما در شـغل شـما و همچنیـن در خانـه تاثیـر م ‬ ‫برخـی از عالئـم رایـج افسـردگی شـغلی عبارتنـداز‪ :‬افزایـش‬ ‫سـطح اضطـراب‪ ،‬به ویـژه موقع مدیریت شـرایط اسـترس زا‬ ‫یـا فکـر کـردن بـه کار‪ ،‬زمانی کـه از شـغل خـود دور هسـتید‪.‬‬ ‫احسـاس کسـالت و عدم رضایت‪ ،‬انرژی پائین و بی انگیزگی‬ ‫بـرای انجـام کارهـا کـه گاهی اوقـات می توانـد ب هصـورت‬ ‫کسالت در کارها ظاهر شود‪ .‬احساس غم و اندوه مداوم یا‬ ‫طوالنی مـدت یـا بدخلقی‪ ،‬ازدسـت دادن عالقـه به وظایف‬ ‫ً‬ ‫در محـل کار‪ ،‬به ویـژه وظایفـی کـه قبلا بـرای شـما جالـب و‬ ‫جـذاب بودنـد‪ ،‬خوددرمانـی بـا الـکل یـا مـواد مخـدر‪ .‬ا گـر‬ ‫ایـن نشـانه ها را مخفـی می کنیـد‪ ،‬ممکـن اسـت فسـردگی‬ ‫شـغلی شـما بـرای همکارانتـان قابل مشـاهده نباشـد؛ امـا‬ ‫برخـی عالئـم وجـود دارد کـه ممکـن اسـت اطرافیـان و‬ ‫همـکاران نیـز متوجـه ان شـوند‪ :‬کناره گیـری یـا انـزوا از افـراد‬ ‫دیگر‪ ،‬بهداشت ضعیف خود یا تغییر قابل توجه در ظاهر‪،‬‬ ‫دیررسیدن به محل کار‪ ،‬ازدست دادن جلسات یا روزهای‬ ‫غیبـت‪ ،‬فراموشـی‪ ،‬بی تفاوتـی و بی عالقگـی بـه چیزهـا‪،‬‬ ‫ظاهـر خسـته در بیشـتر یـا بخشـی از روز‪ ،‬تحریک پذیـری‪،‬‬ ‫عصبانیـت یـا احساسـاتی شـدن بسـیار درطـول مکالمـه‬ ‫(ممکن اسـت به طور نا گهانی شـروع به گریه کردن کنید)‪،‬‬ ‫عـدم اعتمادبه نفـس در هنـگام انجـام وظایـف‪.‬‬ ‫دالیل افسردگی کاری‬ ‫دالیـل مختلفـی وجـود دارد کـه چـرا ممکن اسـت بـا عالئم‬ ‫افسـردگی در محل کار مواجه شـوید و درحالی که شـرایط و‬ ‫احساسـات هـر کـس در محیـط کار متفـاوت اسـت‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسـد برخی از موضوعات در افسـردگی شـغلی مشـترک‬ ‫هستند‪ .‬دالیل بروز افسردگی در محل کار می تواند شامل‬ ‫مـوارد زیـر باشـد‪ :‬احسـاس می کنیـد کـه کنترلـی بـر مسـائل‬ ‫کاری نداریـد‪ ،‬احسـاس می کنیـد شـغل شـما در خطـر‬ ‫اسـت‪ ،‬کار در یـک محیـط کار سـمی‪ ،‬کار زیـاد یـا دسـتمزد‬ ‫کمتـر‪ ،‬تجربـه ازار یـا تبعیـض در محـل کار‪ ،‬عدم تعـادل بین‬ ‫کار و خانـه‪ ،‬کار در محیطـی کـه باارزش های شـخصی شـما‬ ‫مطابقـت نـدارد‪ ،‬انجـام کاری کـه بـه اهـداف شـغلی شـما‬ ‫کمک نمی کند‪ ،‬تجربه شـرایط کاری بد یا ناایمن‪ ،‬حمایت‬ ‫اجتماعـی محـدود در محـل کار‪ ،‬شـایعات در محـل کار‬ ‫پیشگیری و مقابله‬ ‫ا گـر متوجـه ارتبـاط بیـن عالئـم افسـردگی و محـل کار خـود‬ ‫هستید‪ ،‬منتظر کمک نباشید‪ .‬صحبت کردن با سرپرست‬ ‫یا رئیس خود اولین قدم درسـت اسـت‪ .‬گاهی اوقات تغییر‬ ‫در تکلیـف یـا مـکان در یـک اداره یـا سـازمان می توانـد بـه‬ ‫کاهـش عالئـم کمـک کنـد‪ .‬همچنیـن می توانیـد از بخـش‬ ‫منابع انسـانی بپرسـید که ایا شـرکت شـما برنامه کمک به‬ ‫کارکنان دارد یا خیر‪ .‬می توانید به صورت حضوری و انالین‬ ‫از متخصصـان سلامت روان کمـک بگیریـد‪ .‬خبـر خـوب‬ ‫این اسـت که وقتـی احسـاس افسـردگی می کنیـد کارهایـی‬ ‫وجـود دارد کـه می توانیـد انجـام دهیـد‪ 10 :‬دقیقـه از میـز یـا‬ ‫دفتـر خـود فاصلـه بگیریـد‪ .‬امـا درصـورت بـروز ایـن عالئـم‪،‬‬ ‫جـای نگرانـی نیسـت می توانیـد از راهکارهـای گفت هشـده‬ ‫اسـتفاده کنیـد یـا از یـک روانشـناس کمـک بگیرید‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ورزش‬ ‫بازگشت سرباز پر سر و صدای ابی ها به استقالل‬ ‫ستاره سرخ ها به الومینیوم هم نمی رسد‬ ‫محمد حسـین مرادمنـد و سـیاوش یزدانـی بـا کلـی سـر و صدا از اسـتقالل جـدا‬ ‫شـدند و بـه ملـوان پیوسـتند؛ امـا در سـال جدیـد در تمرینـات نماینـده شـمال در‬ ‫لیـگ دسـته اول شـرکت نکردنـد‪ .‬مازیـار زار ع اعلام کـرد؛ تا زمانی کـه حـواس ایـن‬ ‫بازیکنان به اسـتقالل باشـد از ان ها اسـتفاده نخواهد کرد و به همین دلیل یزدانی‬ ‫در تعطیلات نـوروز در مشـهد حضـور داشـت و مرادمنـد هـم در تهـران در کنـار‬ ‫خانـواده اش تعطیلات را گذرانـد‪ .‬مرادمنـد بـه زودی قرار اسـت به اسـتقالل برگردد‬ ‫ً‬ ‫و ظاهـرا تمـام مقدمـات معافیـت سـربازی ایـن بازیکـن تمـام شـده و ا گـر مشـکلی‬ ‫به وجـود نیایـد‪ ،‬بـه زودی بـه اسـتقالل بر می گـردد‪.‬‬ ‫یس ــت ب ــا مصدومی ــت از‬ ‫وحی ــد امی ــری؛ س ــتاره پرس ــپولیس و تی ــم مل ــی‪ ،‬مدت ‬ ‫ناحی ــه کم ــر مواجه اس ــت و در چند ماه گذش ــته با درد ب ــه میادین رفته اس ــت‪.‬‬ ‫امی ــری با تش ــدید مصدومیتش بعد از دی ــدار مقابل کره جنوبی‪ ،‬نتوانس ــت تیم‬ ‫مل ــی را در ب ــازی مقاب ــل لبنان همراه ــی کند‪ .‬وحید ک ــه بعد از اتم ــام اردوی تیم‬ ‫ملی زیر نطر کادر پزش ــکی پرس ــپولیس تمرینات اختصاصی را دنبال کرد‪ ،‬دیدار‬ ‫پرس ــپولیس مقاب ــل هوادار را از دس ــت داد‪ .‬بن ــا به گفته حمید مطه ــری‪ ،‬امیری‬ ‫دو هفت ــه از میادی ــن دور خواهد بود و به بازی مقاب ــل الومینیوم در جام حذفی‬ ‫هم نخواهد رس ــید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لطفادستکم مانبگیرید!‬ ‫بررسی شانس های صعود در ‪CBS‬؛‬ ‫قرعه کشـی جام جهانـی ‪ 2022‬انجـام شـد و حـاال بسـیاری‬ ‫صشـده‬ ‫به دنبـال تحلیل تی مهـای حاضر و گروه های مشخ ‬ ‫هسـتند‪ .‬به گزارش ورزش سـه؛ قرعه کشـی جام جهانـی ‪2022‬‬ ‫جمع هشـب در شـهر دوحـه قطـر و بـا حضـور سـرمربیان‬ ‫تهـا انجـام شـده و حـاال‬ ‫تی مهـای ملـی حاضـر در این رقاب ‬ ‫نوبـت بـه پیش بینی نتایج تیم ها و مدعیـان اصلی قهرمانی‬ ‫تهـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫در این رقاب ‬ ‫دسته اول؛ مدعیان‬ ‫برزیل‪ ،‬فرانسه انگلیس‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬اسپانیا‬ ‫ایـن تی مهـا درطـول چن دسـال اخیر بـا نتایجـی کـه کسـب‬ ‫کرده اند فاصله قابل توجهی بین خودشـان و سـایر کشـورها‬ ‫ً‬ ‫نهـا نمی تواننـد بـه‬ ‫ایجـاد کرده انـد‪ .‬طبیعتـا حداقـل یکی ازا ‬ ‫نیمه نهایـی راه پیـدا کننـد امـا ایـن احتمـال وجـود دارد کـه‬ ‫یکـه‬ ‫نهـا هـم بـه این مرحلـه نرسـند‪ ،‬درصورت ‬ ‫چکـدام از ا ‬ ‫هی ‬ ‫پیـش ازان بـا مانـع دشـواری مواجـه شـوند‪ .‬رده بنـدی فیفـا‬ ‫هنـوز معیـار اصلـی ارزیابـی فوتبـال ملـی اسـت و قرارگرفتـن‬ ‫برزیـل در صـدر ایـن جـدول دراسـتانه قرعه کشـی منطقـی‬ ‫نهـا در گروهـی قـرار دارنـد کـه روی کاغـذ‬ ‫به نظـر می رسـد‪ .‬ا ‬ ‫دشـوارتر از چیـزی به نظـر می رسـد کـه در عمـل خواهـد بـود‪.‬‬ ‫دست تیته در هر پست باز است و بعید به نظر می رسید که‬ ‫این تیم غایب قابل توجهی داشته باشد‪ ،‬حتی نیمار‪ .‬شاید‬ ‫تنهـا تیمی که بتواند ازنظر تعداد اسـتعدادها بـا ان ها برابری‬ ‫کند فرانسـه باشـد کـه درطـول چهارسال گذشـته جواهرهای‬ ‫نهـا‬ ‫بیشـتری را هـم به دسـت اورده اسـت‪ .‬حتـی تیـم دوم ا ‬ ‫هم می تواند پیشروی خوبی در این تورنمنت داشته باشد‪.‬‬ ‫کیفیت مدافعان این تیم یکی از ویژگی های ان ها در رقابتی‬ ‫اسـت کـه قهرمانـی ان ب هنـدرت بـه تیمـی رسـیده کـه خـط‬ ‫دفاعی منسجمی نداشته است‪ .‬سوال اصلی اینجاست که‬ ‫ایـا دیدیـه دشـان سیسـتمی را پیـدا کـرده کـه بتوانـد بهتریـن‬ ‫عملکرد را از این تیم بگیرد یا خیر‪ .‬چنین سوالی از سرمربی‬ ‫اسـپانیا مطـرح نخواهـد شـد‪ ،‬کسـی که ا گـر این تیـم موفق به‬ ‫تکـرار قهرمانـی ‪ 2010‬شـود عامـل اصلـی کسـب ایـن عنـوان‬ ‫به حسـاب می ایـد‪ .‬بازیکنـان او همیشـه نمایـش درخشـانی‬ ‫نهـا بتواننـد به راحتـی‬ ‫ندارنـد و گـروه ‪ E‬جایـی نیسـت کـه ا ‬ ‫نحـال‪ ،‬سـبک بـازی اسـپانیا نشـان داده‬ ‫اشـتباه کننـد‪ .‬باای ‬ ‫که احتمال پیروزی ان ها در بیشتر دیدارها هست‪ .‬سومین‬ ‫تیـم اروپایـی کـه می توانـد در بخـش مدعیـان قـرار بگیـرد‬ ‫انگلیس اسـت که سـال گذشـته فینالیست شکسـت خورده‬ ‫یورو بود و تیمی پر از بازیکنان جوان اینده دار دارد که تجربه‬ ‫بسـیاری در باالتریـن سـطوح کسـب کرده انـد‪ .‬ارژانتیـن در‬ ‫دو جام جهانـی اخیـر مکزیـک را شکسـت داده و عربسـتان‬ ‫سـعودی و لهسـتان هـم چنـدان ترسـنا ک نیسـتند‪.‬‬ ‫دسته دوم‪ :‬مدعیان احتمالی‬ ‫بلژیک‪ ،‬هلند ‪ ،‬المان‬ ‫قهرمانـی ایـن سـه تیـم اروپایـی چنـدان دور از ذهن نیسـت‪،‬‬ ‫نهـا وجـود دارد بیشـتر از‬ ‫هرچنـد تردیدهایـی کـه دربـاره ا ‬ ‫سـایرین اسـت‪ .‬ایـن تورنمنـت شـاید بـرای نسـل طالیـی‬ ‫نهـا در‬ ‫بلژیـک کمـی دیرهنـگام برگـزار شـده باشـد‪ ،‬چرا کـه ا ‬ ‫مـدت اخیـر افـت محسوسـی را نشـان داده انـد‪ ،‬امـا مرحلـه‬ ‫نهـا را بـرای‬ ‫گروهـی با توج هبـه قرعـه خوبشـان می توانـد ا ‬ ‫مراحل بعدی اماده کند‪ .‬این رقابت ممکن اسـت برای تیم‬ ‫هانسـی فلیـک و بـرای سـتاره های درخشـان جوانـی چـون‬ ‫جمـال موسـیاال‪ ،‬کای هاورتـز و فلوریان ورتز بسـیار زود باشـد‬ ‫ن را نشان دهند‪ .‬هم گروه شدن‬ ‫که بتوانند توانایی واقعی شا ‬ ‫نهـا بـا تیـم اسـپانیا نیـز کمکی بـه بهبود ایـن شـرایط نکرده‬ ‫ا ‬ ‫اسـت‪ .‬هـر تیمـی کـه تحـت هدایـت لوییـس فـن خـال باشـد‬ ‫ً‬ ‫در بیـرون و درون زمیـن و خصوصـا در پسـت های کلیـدی‬ ‫جذاب است اما این تیم در دور اخر مسابقات انتخابی تنها‬ ‫دو بازیکن (ممفیس دیپای و جورجینیو واینالدوم) دارد که‬ ‫بیشتر از ‪ 10‬گل به ثمر رسانده است‪ .‬ا گر این تیم می خواهد‬ ‫شانسـی برای قهرمانی داشـته باشـد نیاز به یک مهاجم تراز‬ ‫اول دارد‪.‬‬ ‫دسته سوم‪ :‬شانس صعود‬ ‫سنگال‪ ،‬اروگوئه‪ ،‬دانمارک‪ ،‬امریکا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬کرواسی‬ ‫دراین بخـش بـه بررسـی تی مهـا می پردازیـم کـه عملکـرد‬ ‫اخیرشـان نشـان داده کـه توانایـی مدیریـت فشـار تورنمنـت‬ ‫بین المللی بزرگ را دارند‪ .‬سنگال بهترین مثال از این دسته‬ ‫اسـت‪ :‬قهرمـان افریقـ ا نشـان داد کـه تمرکـز کافـی بـرای دوبـار‬ ‫غلبـه بـر مصـر در فاصله چندمـاه را دارد و گزینه اصلی صعود‬ ‫از گـروه ‪ A‬به عنـوان تیـم دوم اسـت‪ .‬اروگوئـه و پرتغـال هـم از‬ ‫شـانس های اصلـی صعـود بـه مرحله بعد هسـتند‪ ،‬نیروهای‬ ‫هجومـی کهنـه کار ایـن دو تیـم می تواننـد ان ها را پیـش ببرد؛‬ ‫نحـال تردیدهـای را دربـاره گذشـتن دوران اوج‬ ‫امـا در عی ‬ ‫نحـال لوییـس سـوارز نقش‬ ‫خودشـان مطـرح می کننـد‪ .‬با ای ‬ ‫ً‬ ‫مهمـی در صعـود اروگوئـه داشـته و مشـخصا محدودشـدن‬ ‫زمـان بـازی او تاثیرگذاری اش را کاهش نداده اسـت‪ .‬کرواسـی‬ ‫و دانمـارک هـر دو بـا قرعه هایـی روبـه رو شـده اند کـه احتمـال‬ ‫نهـا در جایـگاه دوم و صعـود بـه دور حذفـی را‬ ‫قرارگرفتـن ا ‬ ‫افزایـش می دهـد امـا شـانس زیـادی بـرای صدرنشین شـدن‬ ‫ندارنـد‪ ،‬هرچنـد یـورو ‪ 2020‬نشـان داد که نباید تیـم دانمارک‬ ‫را به هیچ وجـه دسـت کم گرفـت‪ .‬شـاید امریـکا در مسـابقات‬ ‫انتخابـی کونـکا کاف سـوم شـده باشـد؛ امـا امـار ان هـا نشـان‬ ‫داده کـه تیمـی قدرتمنـد هسـتند‪ ،‬تیمـی که جای پیشـرفت‬ ‫بیشـتری ازنظـر بازیکنـان جـوان دارد‪ .‬هیـچ تیمـی تفاضـل‬ ‫نهـا در دور سـوم انتخابـی‬ ‫لهـای مـورد انتظـاری بهتـر از ا ‬ ‫گ ‬ ‫نداشـته اسـت‪ .‬ایـن تیـم بیشـترین امـار گل هـای موردانتظار‬ ‫لهـای موردانتظـار دریافتـی را‬ ‫زده شـده و کمتریـن امـار گ ‬ ‫نهـا بـرای غلبـه بـر انگلیـس‬ ‫به ثبـت رسـانده اسـت‪ .‬قـدرت ا ‬ ‫کافـی نیسـت؛ امـا می تواننـد از قرعه شـان در کنـار انگلیـس‪،‬‬ ‫ایـران و یـک تیـم از بیـن ولـز‪ ،‬اسـکاتلند یـا اوکرایـن خوشـحال‬ ‫باشـند‪ .‬گرگ برهالتر باید اطمینان داشـته باشـد که تیمش‬ ‫می توانـد تیـم اروپایـی دوم را شکسـت دهـد‪.‬‬ ‫دسته چهارم‪ :‬شرایط نامشخص‬ ‫مکزیک‪ ،‬ا کوادور‪ ،‬سوئیس‪ ،‬صربستان‪ ،‬مرا کش‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪،‬غنا‪،‬لهستان‬ ‫تسـر صدرنشـین بالقـوه در گـروه‬ ‫نبـرد بـرای قرار گرفتـن پش ‬ ‫برزیـل بسـیار پیچیـده اسـت‪ .‬سـوئیس در یـورو ‪ 2020‬نشـان‬ ‫داد کـه می توانـد کابـوس تی مهـای بـزرگ باشـد‪ ،‬در حالی کـه‬ ‫درخشـش صربسـتان بـرای قرار گرفتـن در رده باالتـر از پرتغال‬ ‫در مسـابقات انتخابـی نشـانگر دریـای اسـتعداد درخشـان‬ ‫ایـن تیـم اسـت‪ .‬در همین حال مکزیک و لهسـتان نیز رقابت‬ ‫نزدیکـی بـرای قرارگرفتـن پشـت سـر ارژانتیـن دارنـد‪ ،‬هرچنـد‬ ‫بعید به نظر می رسـد که هیچ یک از این دو تیم بتوانند فراتر‬ ‫از مرحله یک هشتم را ببینند‪ .‬مکزیک با دفاع قدرتمندنش‬ ‫دراگاناسکوچیچ‪:‬‬ ‫می توانیم انگلیس را شکست دهیم‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـا ابـراز خوش بینـی دربـاره جام جهانـی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطـر گفـت کـه بـازی در کشـور قطـر ماننـد بـازی در اسـتادیوم ازادی در تهـران‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران درگفت وگوبـا ‪HRT‬‬ ‫کرواسـی دربـاره شـانس بـازی ایـران در جام جهانـی و بـازی بـا تیـم ملـی امریـکا‬ ‫گفـت‪« :‬مـن عالقـه ای بـه صحبـت دربـاره روابـط سیاسـی ایـران و امریکا نـدارم‪.‬‬ ‫بیـن دو کشـور اختالف نظـر وجـود دارد؛ امـا مـا فقـط می خواهیـم بـه فوتبـال‬ ‫فکـر کنیـم‪ .‬هـدف مـا عبـور از گـروه اسـت‪ .‬همیشـه گفتـه ام کـه تیـم بزرگـی‬ ‫داریـم و می توانیـم بـه مرحلـه بعـد راه یابیـم‪ .‬می توانیـم بـه مرحلـه یک هشـتم‬ ‫نبـار بـرای ایـران اسـت‪ .‬ایـن دومیـن دوئـل ایـران‬ ‫نهایـی صعـود کنیـم کـه اولی ‬ ‫نهـا در سـال ‪ ۱۹۹۸‬در فرانسـه باهـم‬ ‫و امریـکا در جام جهانـی خواهـد بـود؛ ا ‬ ‫مگـروه بودنـد و ایـران ‪ ۱-۲‬برنـده ایـن دیـدار شـد‪ .‬دو کشـور از زمـان پیـروزی‬ ‫ه ‬ ‫انقلاب اسلامی کـه بـا گروگان گیـری ‪ ۴۴۴‬روزه در سـفارت امریـکا همـراه بـود‪،‬‬ ‫رابطـه ای نداشـته اند‪ .‬عالو هبـر ایـران و امریـکا‪ ،‬انگلیـس نیز در گروه ‪ B‬قـرار دارد‬ ‫و چهارمیـن تیـم شـرکت کننده پـس از اخریـن بـازی از مسـابقات مقدماتـی‬ ‫یشـود کـه ولـز‪ ،‬اسـکاتلند و اوکرایـن بـرای یک سـهمیه‬ ‫اروپـا مشـخص م ‬ ‫باقی مانده می جنگند»‪ .‬اسـکوچیچ ادامه داد‪« :‬انگلیس سـخت ترین‬ ‫حریـف ایـران خواهـد بـود؛ امـا با توج هبـه نزدیکـی ایـران و قطـر‪ ،‬اینجـا‬ ‫زمیـن خانگـی مـا خواهـد بـود‪ .‬ایـن ماننـد بـازی در اسـتادیوم ازادی‬ ‫خواهـد بـود و به همین خاطـر تمـام تلاش خـود را می کنیـم تـا از‬ ‫نگـروه بـه دور بعـدی راه یابیـم»‪ .‬سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال‬ ‫ای ‬ ‫هم چنیـن در اظهاراتـی جدا گانـ ه کـه در ‪ SUN‬انگلیـس منتشـر‬ ‫شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬در بـازی بـا انگلیـس هـر اتفاقـی می توانـد رخ دهـد؛‬ ‫مـا ‪ ۱۵‬بـازی انجـام نمی دهیـم‪ ،‬یـک بـازی انجـام می دهیـم و هـر‬ ‫چیـزی ممکـن اسـت در یـک بـازی اتفـاق بیفتـد‪ .‬ایـران در رده‬ ‫نتـر از انگلیـس قـرار دارد و علیرضـا‬ ‫تو یکم فیفـا و ‪ ۱۶‬پلـه پائی ‬ ‫بیسـ ‬ ‫جهانبخـش بازیکـن سـابق برایتـون و مهـدی طارمـی از پورتـو در‬ ‫ترکیـب ایـن تیـم حضـور دارنـد»‪ .‬اسـکوچیچ افـزود‪« :‬شـاید ترجیـح‬ ‫می دادیـم در بـازی اول بـا انگلیـس بـازی نکنیـم؛ امـا مـا بازیکنـان‬ ‫موفـق شـد از مرحلـه کونکا کاف به جام جهانی بیایـد اما این‬ ‫دفـاع در دیدارهـای دوسـتانه یـا تیم هـای خـوب امریـکای‬ ‫مرکزی و شمالی همیشه قدرتمند نیست‪ .‬غنا و کره جنوبی‬ ‫در گـروه ‪ H‬می داننـد کـه شـانس زیـادی بـرای صعـود ندارنـد؛‬ ‫ً‬ ‫اما می توانند از قرعه نسـبتا بهتری که دارند اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫تسـر‬ ‫در عین حـال مرا کـش سـال ‪ 2021‬را بـدون شکسـت پش ‬ ‫گذاشـت و بدشـانس بود که در جام ملت های افریقا توسـط‬ ‫مصـر حـذف شـد‪ .‬دربـاره ا کـوادور باید گفت که ممکن اسـت‬ ‫یکـی از تیم های شـگفتی افرین باشـند‪.‬‬ ‫دستهپنجم‪:‬احتمالبعیدصعود‬ ‫ژاپن‪ ،‬کامرون‪ ،‬کانادا‪،‬قطر‪،‬ایران‪،‬عربستانسعودی‪،‬تونس‬ ‫همـه دوسـت داشـتند در گـروه قطـر باشـند امـا این موضـوع‬ ‫بـه ایـن معنـی نیسـت کـه ان هـا تیـم ضعیفـی هسـتند‪ .‬ایـن‬ ‫تیـم نتایـج خوبـی در سـال های اخیـر گرفتـه و تمام تالشـش‬ ‫را کـرده تـا تیمـی بسـازد کـه در دیـدار اول برابـر ا کـوادور‬ ‫عملکـرد شـرم اوری را ارائـه نمی کنـد‪ .‬تمـام تیم هـای حاضـر‬ ‫در این دسـته‪ ،‬حتـی عربسـتان سـعودی و تونـس کـه در‬ ‫پایین ترین رده قرار دارند؛ شایسـته تحسـین به خاطر کسب‬ ‫سـهمیه حضور در این رقابت ها هسـتند‪ .‬این موضوع درباره‬ ‫کانـادا هـم صـدق می کنـد‪ ،‬حتـی بااینکـه ان هـا صدرنشـین‬ ‫نهـا‬ ‫کونـکا کاف شـدند امـا قرعـه بـا ان هـا مهربـان نبـود‪ .‬ا گـر ا ‬ ‫بتواننـد از کرواسـی یـا بلژیـک امتیـاز بگیرنـد‪ ،‬شـاید شـرایط‬ ‫بـازی اخـر بـرای ان هـا متفـاوت باشـد‪ .‬ایـران چهارسـال قبل‬ ‫عملکـرد خوبـی برابـر پرتغـال داشـت و چهـار امتیاز به دسـت‬ ‫اورد و نبایـد به هیچ وجـه دسـت کم گرفتـه شـود‪ .‬جام جهانـی‬ ‫ً‬ ‫عمومـا یـک یـا دو تیـم دیگـر دارد کـه همیشـه شـانس کمـی‬ ‫بـرای صعـود دارنـد‪.‬‬ ‫منبع‪CBS SPORT:‬‬ ‫زیـادی داریـم کـه در اروپـا بـازی می کنند و می توانند با احتـرام کامل به دیگران‬ ‫بجنگنـد؛ امـا ان هـا می تواننـد بـرای عبـور از ایـن گـروه و کسـب سـهمیه‬ ‫بجنگنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬مـردم هم چنیـن سـعی خواهنـد کـرد‬ ‫بگوینـد کـه مـا شـرایط قطـر را بهتـر می دانیـم و ایـن یـک مزیـت خواهد‬ ‫بـود؛ امـا مزیـت واقعـی مـا این اسـت که بازیکنـان زیـادی داریـم کـه در‬ ‫دومیـن یـا سـومین جام جهانـی حضـور خواهنـد داشـت‪ .‬مـا در‬ ‫اسـیا شـماره ‪ ۱‬هسـتیم؛ امـا این مهـم نیسـت‪ .‬مهـم اسـت‬ ‫کـه مـا بهتریـن بازیکنانمـان را امـاده کنیـم و می دانم که‬ ‫مـا روحیـه مـردم ایـران را همـراه خودمـان داریـم‪ .‬بـرای‬ ‫ایـن بچه هـا بـازی کـردن بـرای کشورشـان بسـیارمهم‬ ‫اسـت»‪ .‬سـرمربی تیـم ملـی ایـران افـزود‪« :‬دلیلـی‬ ‫وجـود نـدارد کـه فکـر نکنیـم می توانیـم انگلیـس را‬ ‫شکسـت دهیم؛ چرا که نه! به یاد داشـته باشـید که‬ ‫مـن کـروات هسـتم‪ ،‬بنابرایـن می دانـم کـه می توانیم‬ ‫انگلیـس را شکسـت دهیـم‪ .‬مـردم می تواننـد بـازی را‬ ‫تماشـا کنند و بگویند پیروزی ایران مقابل انگلیس‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن شـوک های تاریـخ جام جهانـی‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬خـوب! شـما می توانیـد این طـور فکـر‬ ‫کنیـد‪ .‬فوتبـال غیرقابـل پیش بینی سـت»‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫ورزش‬ ‫ایستگاه سالمتی‬ ‫ملیکا میرحسینی؛ پدید ه تکواندو ایران‬ ‫یپـوش و مـدال اور ایـران در پـی پارگـی ربـاط صلیبـی‪ ،‬اواخـر‬ ‫زانـوی ملیـکا میرحسـینی؛ تکوانـدوکار مل ‬ ‫فروردین ماه جراحی می شـود‪ .‬او به طور قطع‪ ،‬بازی های اسـیایی هانگژو و گرند اسـلم را از دسـت داده اسـت‪.‬‬ ‫ملیـکا میر حسـینی وکیلـی در ‪ ۱۲‬اسـفند ماه ‪ ۱۳۷۴‬در تهـران به دنیـا امـد‪ .‬از کودکـی وارد رشـته تکوانـدو شـد‬ ‫یهـای کشـورهای‬ ‫لهـای رنگارنگـی را بـر گـردن اویخـت‪ .‬مـدال برنـز قهرمانـی اسـیا ‪ ،۲۰۱۶‬مـدال نقـره باز ‬ ‫و مدا ‬ ‫اسالمی و شکست یولیا میوتس ا کراینی؛ دارنده طالی قهرمانی جهان و برنز المپیک نانجینگ در المپیک‬ ‫دانشـجویان بخشـی از موفقیت های اوسـت‪ .‬در مسـابقات ‪ G2‬کره جنوبی نیز ملیکا تنها طالیی کاروان ایران‬ ‫و تنهـا طالیـی غیر کـره ای ایـن مسـابقات شـد‪.‬‬ ‫ورزش های ممنوع‪ ،‬مضر و مشکوک‬ ‫علی دایی؛ بهترین مهاجم تاریخ جام ملت های اسیا‬ ‫نمـاه ‪ ۱۳۴۸‬در محلـه جیـرال‬ ‫علـی دایـی در ‪ ۲۵‬بهم ‬ ‫اردبیل در خانواده ای پرجمعیت به دنیا امد‪ .‬او سـرمربی‬ ‫فوتبـال‪ ،‬بازیکـن بازنشسـته‪ ،‬تجارت پیشـه و کارافریـن‬ ‫ایرانی ست‪ .‬علی دایی در سال ‪ ۱۳۶۶‬در رشته مهندسی‬ ‫عمـران‪ ،‬دانشـگاه شـریف پذیرفته شـد؛ ولـی به دلیل بازی‬ ‫فوتبال در گزینش ورودی به دانشگاه نا کام ماند؛ اما علی‬ ‫دایی از این اتفاق ناامید نشـد و در همان سـال در رشـته‬ ‫مهندسـی کشـاورزی دانشـگاه ازاد واحـد تهـران جنـوب‬ ‫پذیرفتـه شـد و دو تـرم بـه تحصیـل پرداخـت‪ .‬ایـن پایـان‬ ‫ماجـرای تحصیـل شـهریار ایـران نبود‪ .‬علی دایی در سـال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬مجـدد در کنکـور شـرکت کـرد و در رشـته متالـوژی‬ ‫دانشـگاه صنعتـی شـریف پذیرفتـه شـد و مدرک لیسـانس‬ ‫خود را در بهمن ماه ‪ ۱۳۷۱‬از این دانشـگاه معتبر دریافت‬ ‫کـرد‪ .‬وی تحصیلات خـود را تـا مقطـع کارشناسـی ارشـد‬ ‫تربیت بدنـی دانشـگاه ازاد ادامـه داد‪ .‬علـی دایـی‪ ،‬فوتبـال‬ ‫خـود را از اسـتقالل اردبیـل اغـاز کـرد‪ .‬او پـس از قبولـی‬ ‫در دانشـگاه صنعتـی شـریف و اقامـت در تهـران‪ ،‬بـه تیـم‬ ‫تا کسـیرانی تهـران پیوسـت‪ .‬دایی پـس ازان‪ ،‬چهارسـال در‬ ‫تیـم بانـک تجـارت در مسـابقات لیـگ تهـران بـه میـدان‬ ‫رفـت و از انجـا بـود کـه موردتوجـه مربیـان وقـت تیم هـای‬ ‫نبـار بـه تیـم ملـی دعـوت‬ ‫فوتبـال قـرار گرفـت و بـرای اولی ‬ ‫شـد‪ .‬دایـی پـس ازان بـه تیم پرسـپولیس تهران پیوسـت و‬ ‫دوران فوتبـال حرفـه ای خـود را بـا بـازی در جـام ازادگان‬ ‫اغـاز کـرد‪ .‬او کـه در سـال ‪ ۱۳۷۳‬بـه پرسـپولیس پیوسـت‪،‬‬ ‫تهـا بـه مصـاف اسـتقالل‬ ‫در بـازی نیمه نهایـی این رقاب ‬ ‫رفـت‪ .‬در دیـدار رفـت و در حالی کـه بـازی بـا تسـاوی ‪۲-۲‬‬ ‫یشـد‪ ،‬ایـن مسـابقه بـه جنجال کشـیده شـد و با‬ ‫دنبـال م ‬ ‫امدن تماشـا گران به زمین مسـابقه‪ ،‬بازی ناتمام به پایان‬ ‫‪11‬‬ ‫رسید‪ .‬پس ازمدتی با حکم کمیته انضباطی‪ ،‬پرسپولیس‬ ‫بـا نتیجـه ‪ ۳-۰‬بازنـده دیـدار رفـت اعلام شـد‪ .‬در بـازی‬ ‫برگشـت کـه در بندرعبـاس برگـزار شـد‪ ،‬دو تیـم بـه تسـاوی‬ ‫بـدون گل رسـیدند و درنهایـت پرسـپولیس درمجمـوع بـا‬ ‫نتیجـه ‪ ۳-۰‬در دو بـازی رفت وبرگشـت مغلـوب اسـتقالل‬ ‫تهـای جـام ازادگان‬ ‫شـد و از رسـیدن بـه فینـال رقاب ‬ ‫تهـا‪ ،‬پرسـپولیس‬ ‫بازمانـد‪ .‬در دیـدار رده بنـدی این رقاب ‬ ‫از بـازی بـا کشـاورز انصـراف داد و دایـی به همـراه ایـن‬ ‫تیـم‪ ،‬بـه مقـام چهـارم جـام ازادگان رسـید‪ .‬دایـی عالو هبـر‬ ‫مهـای سـایپا‪ ،‬صبـا باتـری‬ ‫پرسـپولیس‪ ،‬تجربـه بـازی در تی ‬ ‫و باشـگاه های خارجـی ازجملـه السـد قطـر‪ ،‬ارمینیـا بیلـه‬ ‫فلـد‪ ،‬بایرن مونیـخ‪ ،‬هرتابرلیـن‪ ،‬الشـباب امـارات را در‬ ‫کارنامـه خـود دارد‪ .‬چهـار بـرادر دارد و از نعمـت خواهـر‬ ‫تهـای فوتبالـی و‬ ‫محـروم اسـت‪ .‬او عالو هبـر موفقی ‬ ‫تحصیلی در تجارت نیز موفق بوده و هم ا کنون گرداننده‬ ‫چندیـن شـرکت بـزرگ‪ ،‬چنـد فروشـگاه‪ ،‬کارخانـه تولیـدی‬ ‫پوشـا ک ورزشـی و عضـو اتـاق بازرگانـی تهـران اسـت‪ .‬وی‬ ‫موسـس و مدیرعامل شـرکت پوشـا ک ورزشـی دایی ست‪.‬‬ ‫مشـاغل علـی دایـی بـه پوشـا ک ورزشـی محـدود نشـده‬ ‫تهـای‬ ‫نسـازی نیـز فعـال اسـت‪ .‬فعالی ‬ ‫و در ساختما ‬ ‫اقتصـادی و محبوبیـت ورزشـی علـی دایـی را از نیکـوکاری‬ ‫و کارهـای خیرخواهانـه غافـل نکـرده و در سـال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫یـک هنرسـتان کار و دانـش در شـهرک گلسـتان اردبیـل بـا‬ ‫تمامـی تجهیزات ب هنـام ابوالفضل دایی (پدرش) سـاخت‬ ‫و تحویـل اموزش وپـرورش ناحیـه ‪ ۱‬داد‪ .‬علـی دایـی بعـد از‬ ‫فوت پدرش در سـال ‪ 1381‬وقتی ‪ 33‬سـاله بود با دختری‬ ‫ب هنـام مریـم کـه از اشـنایان دورشـان بـود ازدواج کـرد و‬ ‫صاحـب دختـری ب هنـام دنیـز شـد‪ .‬ایـن وصلـت در نهایـت‬ ‫بـه جدایـی ختـم شـد و مریـم به همـراه دختـرش دنیـز بـه‬ ‫نمـاه‬ ‫امریـکا رفـت‪ .‬ازدواج دوم علـی دایـی در اول بهم ‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬صـورت گرفـت و بـه جرگـه متاهلیـن پیوسـت‪ .‬مونـا‬ ‫ً‬ ‫فـرخ اذری کـه هماننـد علـی دایـی اصالتـا اهـل اردبیـل‬ ‫اسـت سـال ‪ ۱۳۵۶‬در تهـران به دنیـا امـده و کارشـناس‬ ‫یسـت‪ .‬فرزنـد علـی دایـی‬ ‫ارشـد مهندسـی صنایـع غذای ‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۸۸‬به دنیـا امـد‪ .‬دختـری بـا نـام نـورا کـه علـی‬ ‫دایی به وی بسـیار عالقه دارد و می گوید که دوسـت دارد‬ ‫نـورا بـه همه چیـز برسـد‪ .‬دایی که بهترین گلـزن تاریخ تیم‬ ‫ملـی ایـران ب هشـمار مـی رود؛ در نظرسـنجی های سـایت‬ ‫فسـی و برنامـه نـود بـا کسـب ا کثریـت ارا به ترتیـب‬ ‫ای ا ‬ ‫به عنـوان بهتریـن مهاجـم تاریـخ جـام ملت هـای اسـیا و‬ ‫نیـز بهتریـن مهاجـم بعدازانقلاب در ایـران انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫سپـی ان به عنـوان یکـی از ده بازیکـن‬ ‫دایـی ازسـوی ای ا ‬ ‫برتـر تاریـخ فوتبال اسـیا انتخاب شـده و همچنین توسـط‬ ‫فدراسـیون تاریـخ و امـار فوتبـال در تیـم منتخـب قـرن ‪۲۰‬‬ ‫اسـیا قـرار گرفته اسـت‪ .‬او بـا زدن ‪ ۱۰۹‬گل در ‪ ۱۴۹‬بـازی‬ ‫یهـای ملی فوتبـال مردان‬ ‫ملـی‪ ،‬دومیـن گلـزن در رده باز ‬ ‫یکـه سـال ها عنـوان بهتریـن گلـزن‬ ‫جهـان اسـت‪ ،‬درحال ‬ ‫یهـای ملـی جهـان را بـه یـدک می کشـید‪ .‬او بـا ثبت ‪۱۴‬‬ ‫باز ‬ ‫گل‪ ،‬رکـورد بیشـترین گلزنـی در تمـام ادوار جـام ملت هـای‬ ‫اسـیا را هـم در اختیـار دارد‪ .‬در ‪ ۱۵‬تیـر ‪ ،۱۴۰۰‬خروجـی‬ ‫بزرگـراه با کـری تهـران بـه اتوبـان کـرج تـا ورودی اصلـی‬ ‫مجموعـه ورزشـی ازادی ب هنـام علـی دایـی به ثبـت رسـید‪.‬‬ ‫همچنیـن ب هپـاس خدماتـش در کمک رسـانی بـه مـردم‬ ‫در زلزلـه کرمانشـاه نـام گونـه ای از ماهیان تازه کشف شـده‬ ‫رودخانـه سـیمره «کتفیـش علـی دایـی» (‪Glyptothorax‬‬ ‫‪ )alidaeii‬نهـاده شـد‪.‬‬ ‫کیوان داور ‪،‬دکتر غالمرضارئیسی‬ ‫اغلـب وقتی صحبـت از ورزش می شـود‪ ،‬به یاد فوایـد ورزش‬ ‫می افتیـم‪ .‬ا گرچـه اثـرات مفیـد ورزش بـر کسـی پوشـیده‬ ‫نیسـت؛ امـا ورزشـی سـودمند اسـت کـه براسـاس توجـه بـه‬ ‫سـاختار عضالنی اسـکلتی و درنظرگرفتـن محدودیت های‬ ‫خـاص کـه در بعضـی افـراد وجـود دارد‪ ،‬برنامه ریـزی و‬ ‫انجـام شـود‪ .‬به عنوان مثـال تمام حرکات ورزشـی سـودمند‬ ‫نیسـتند و ضـرر ناشـی از انجـام برخـی از حـرکات بیشـتر‬ ‫از فایـده ان هاسـت‪ .‬ا گرچـه نمی تـوان بـا مطالعـه تجربـی‬ ‫اقـدام به اثبـات چنیـن حالتـی کـرد؛ زیـرا از لحـاظ اخالقـی‬ ‫نمی تـوان حـرکات مضـر را تجویـز و نتایـج ان را بررسـی کـرد؛‬ ‫امـا بـا بررسـی بیومکانیـک بـدن می تـوان ایـن حـرکات را بـه‬ ‫سـه دسـته کلـی مشـکوک‪ ،‬مضـر و ممنـوع تقسـیم بندی‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش ویسـتا؛ برخـی از حـرکات تمرینـی می تواننـد‬ ‫مفیـد باشـند؛ امـا مضـرات ان هـا بیشـتر اسـت‪ .‬برخی دیگـر‬ ‫از حـرکات بـرای ورزشـکاران حرفـه ای مفیدنـد؛ امـا انجـام‬ ‫ان هـا در افرادی کـه تـازه تمرینـات ورزشـی را شـروع کرده انـد‪،‬‬ ‫اسیب زاسـت‪ .‬ازطرف دیگر کسـانی که به مبتال به مشـکالت‬ ‫عضالنی و مفصلی هستند باید در انتخاب حرکات تمرینی‬ ‫ً‬ ‫دقت بیشتری کنند‪ .‬خوشبختانه تقریبا برای تمام حرکات‬ ‫مضـر‪ ،‬تمرینـی به صـورت جایگزیـن وجـود دارد‪ .‬بـه برخـی‬ ‫از شـایع ترین حـرکات کـه می تواننـد باعـث ایجـاد اسـیب‬ ‫عضالنـی یـا مفصلـی شـوند می پردازیـم‪.‬‬ ‫باالبردن مستقیم هر دو پا‬ ‫شـاید باالبردن هر دو پا به صورت مسـتقیم در یک ورزشـکار‬ ‫به عنـوان بخشـی از تمریـن درنظـر گرفتـه شـود‪ .‬در افـراد‬ ‫غیـر ورزشـکار ایـن تمریـن را به عنـوان روشـی جهـت تقویت‬ ‫عضلات شـکم توصیـه می کننـد‪ .‬ا گـر در حیـن تمریـن‬ ‫عضلات شـکم خسـته شـود یـا عضلات از ابتـدا ضعیـف‬ ‫باشـند‪ ،‬ایـن حرکـت باعـث افزایـش قوس کمر شـده و فشـار‬ ‫بـه دیسـک بین مهـر ه ای در ناحیـه ای کمـری افزایـش‬ ‫می یابـد ازطرف دیگـر انقبـاض قـوی عضلات جلـو و عقـب‬ ‫سـتون فقـرات باعـث افزایـش فشـار داخلـی دیسـک کمـر‬ ‫شـده و درد بیمـار را بدتـر کـرده یـا حتـی باعـث عود دیسـک‬ ‫می شـود؛ درنتیجه در افرادی که بیرون زدگی دیسـک دارند‬ ‫تازمانی کـه عضلات شـکمی به خوبـی تقویـت نشـده ایـن‬ ‫حرکـت ممنـوع اسـت‪.‬‬ ‫دراز و نشست‬ ‫دراز و نشسـت به عنوان روشـی برای تقویت عضالت شـکم‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ اما ا گر عضالت شـکم ضعیف‬ ‫باشند بجای فعال شدن و تقویت عضالت شکم‪ ،‬عضالت‬ ‫ستون فقرات فعال شده و ا گر این تمرین به درستی انجام‬ ‫نپذیـرد‪ ،‬بـا افزایـش قـوس کمـر و فشـار بـه دیسـک می تواند‬ ‫یکـه‬ ‫بـه سـتون فقـرات کمـر اسـیب وارد کنـد‪ .‬در افراد ‬ ‫مفاصـل ان هـا شـلی بیش ازحـد دارد بخصـوص در کودکان‬ ‫بایـد این نکتـه درنظـر گرفتـه شـود‪ .‬عالوه برایـن حلق هکـردن‬ ‫دسـت ها بـه پشت سـر عالوه بـر تحت فشـار قـراردادن کمـر‪،‬‬ ‫باعـث اسـیب مهر ه هـای گـردن نیـز می شـود‪ .‬بـرای انجـام‬ ‫دراز و نشسـت در افرادی کـه ایـن ورزش ممنوعیـت خاصـی‬ ‫نـدارد‪ ،‬زانوهـا بایـد خـم باشـند و دراز و نشسـت ب هصـورت‬ ‫اهسـته انجام شـود‪ .‬نباید پاها به چائی گیر داشـته باشند؛‬ ‫لشـدن‬ ‫زیـرا گیـردادن پاهـا باعـث می شـود به جـای فعا ‬ ‫عضلات شـکم‪ ،‬عضلات کمـر فعـال شـوند‪.‬‬ ‫حرکات گردن‬ ‫به طورکلـی انجـام حـرکات نا گهانـی سـتون فقـرات به نظـر‬ ‫ا کثـر متخصصیـن ممنـوع اسـت‪ .‬حـرکات چرخـش گـردن‬ ‫ا گـر به مالیمـت انجـام شـود و گـردن بـه عقـب خـم نشـود‬ ‫بـدون اشـکال اسـت؛ امـا خم شـدن گـردن ب هسـوی‬ ‫عقـب به خصـوص در افـراد سـالمند یـا افرادی کـه بیمـاری‬ ‫روماتیسـم مفصلی دارند می تواند همراه با خطرات جدی‬ ‫باشـد‪ .‬انجـام ایـن حرکـت ا گـر به صـورت نا گهانـی باشـد‬ ‫می توانـد بـه عـروق و اعصـاب قاعـده جمجمـه اسـیب وارد‬ ‫ً‬ ‫کنـد‪ .‬افرادی کـه اصطالحا دچار سـائیدگی مهره هـای گردن‬ ‫بـوده یـا پوکـی اسـتخوان دارنـد یـا سـابقه ضربـه و درد گـردن‬ ‫دارنـد نیـز درمعـرض اسـیب بیشـتر هسـتند‪.‬‬ ‫حرکات ستون فقرات کمری‬ ‫ا گرچـه برخـی عقیـده دارنـد کـه خم شـدن سـتون فقـرات‬ ‫ً‬ ‫به سـمت عقـب کال ممنـوع اسـت؛ امـا باتوجـه بااینکـه ایـن‬ ‫حـرکات جزئـی از حـرکات طبیعـی سـتون فقـرات بـوده و‬ ‫به طـور روزمـره انجـام می شـوند انجام این حرکات مشـکلی‬ ‫ایجاد نمی کند مگر اینکه به صورت کنترل نشده و نا گهانی‬ ‫باشـد؛ زیـرا دراین صـورت بـه بافت هـای جاهـای قسـمت‬ ‫پشـتی سـتون فقـرات اسـیب وارد می شـود‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد اروند‪:‬‬ ‫مشکالت ابادان و خرمشهر با بودجه عمومی قابل حل نیست‬ ‫مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد ارونـد گفـت‪« :‬مشـکالت دو شـهر ابـادان و خرمشـهر‪ ،‬بـا بودجـه‬ ‫لشـدن نیسـت و نیازمنـد نـگاه ویـژه اسـت»‪ .‬محمدرضـا اسـکندری افـزود‪:‬‬ ‫عمومـی کشـور قابل ح ‬ ‫«برخـی مشـکالت عمومـی وجـود دارد کـه مربـوط بـه زیرسـاخت های ایـن دو شهرسـتان اسـت و‬ ‫ا گـر بخواهیـم بـه شـرایط عـادی ایـن دو منطقـه برگردیـم بایـد حـدود سـه هزار میلیارد تومان طـی‬ ‫لشـدن نیسـت و‬ ‫س هسـال هزینـه شـود‪ .‬مشـکالت ایـن دو شـهر‪ ،‬بـا بودجـه عمومـی کشـور قابل ح ‬ ‫یشـود که مرکز‬ ‫نیـاز بـه نـگاه ویـژه دارد‪ .‬بایـد تمـام ابادان و خرمشـهر را جزو منطقـه ازاد کرد؛ زیرا نم ‬ ‫شـهر جـزو منطقـه ازاد محسـوب شـود امـا حومـه ان خیـر»‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان خبر داد؛‬ ‫افزایش جزایر توریستی هرمزگان به ‪ ١٠‬جزیره‬ ‫اسـتاندار هرمـزگان گفـت‪« :‬بـا پیگیـری و همـکاری معـاون اول رئیس جمهـوری‪ ،‬جزایـر گردشـگری‬ ‫هرمـزگان بـه ‪ ١٠‬مـورد افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬مهدی دوسـتی افـزود‪« :‬یکی از برنام ههـای اصلی برای‬ ‫گسترش گردشگری در استان افزایش تعداد جزایر مهمان پذیر در خلیج فارس است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫پنـج جزیـره هرمـزگان قابلیـت گردشـگری دارند که با پیگیـری و همکاری معـاون اول رئیس جمهوری‬ ‫ایـن جزایـر بـه ‪ ١٠‬مـورد افزایـش خواهـد یافت که با توسـعه زیرسـاخت های مناسـب‪ ،‬این جزایر نقش‬ ‫پررنگی در گسـترش صنعت گردشـگری خواهند داشـت‪ .‬رئیس جمهوری دسـتور پرداخت سـوخت‬ ‫کشـتی های تفریحـی کـروز را صـادر کـرد کـه بـه زودی این کشـتی ها در سـواحل هرمـزگان حاضر خواهند شـد»‪.‬‬ ‫ویژه برنامه هایحرممطهر رضویبه مناسبتماهمبارکرمضان‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫به مناس ــبت فرارس ــیدن م ــاه مب ــارک رمض ــان‪ ،‬معاون ــت‬ ‫تبلیغ ــات اس ــامی ح ــرم مطه ــر رض ــوی ویژه برنام هه ــای‬ ‫فرهنگ ــی‪ ،‬مذهب ــی و معارف ــی گس ــترده ای را ب ــرای‬ ‫زائ ــران و مج ــاوران امام رض ــا(ع) ت ــدارک دی ــده اس ــت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین حس ــین ش ــریعتی نژاد (معاون‬ ‫تبلیغ ــات اس ــامی اس ــتان ق ــدس رض ــوی) درگفت وگوب ــا‬ ‫اس ــتان نی ــوز جزئی ــات برنام ‪‎‬هه ــای ح ــرم مطه ــر رض ــوی‬ ‫در م ــاه مب ــارک رمض ــان را تش ــریح ک ــرد و گف ــت‪« :‬ب ــا اغ ــاز‬ ‫م ــاه مب ــارک رمض ــان ویژه برنام هه ــای فرهنگ ــی و مذهبی‬ ‫متع ــددی ب ــرای زائ ــران و مج ــاوران ح ــرم مطه ــر رض ــوی‬ ‫تدارک دیده ش ــده اس ــت که از روز جمع ــه ‪ 12‬فروردین ماه‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ویژه برنام هه ــای‬ ‫اغ ــاز م ‬ ‫فرهنگ ــی‪ ،‬قران ــی‪ ،‬مذهب ــی و معارفی حرم مطه ــر رضوی با‬ ‫محوریت رواق امام خمینی(ره) تدارک دیده شـــده اســـت‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬مراس ــم اس ــتقبال از م ــاه مب ــارک رمضان با ش ــعار‬ ‫«تعالی معنویت‪ ،‬پیش ــران گام دوم انق ــاب» روز جمعه ‪12‬‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫نم ــاه در رواق امام خمین ــی(ره) برگ ــزار م ‬ ‫فروردی ‬ ‫حجت االس ــام ش ــریعتی نژاد گفت‪« :‬این مراسم از ساعت‬ ‫یش ــود‬ ‫‪ 17‬ب ــا جمع خوان ــی قرانی گروه ن ــور الرضا(ع) اغاز م ‬ ‫و ب ــا ش ــعرخوانی حس ــین م ــودب و اجرای س ــرود توس ــط‬ ‫گروه «گلدس ــته های ح ــرم» ادام ــه پیدا می کن ــد»‪ .‬معاون‬ ‫تبلیغات اس ــامی حرم مطهر رضوی ادامه داد‪« :‬سخنران‬ ‫وی ــژه ای ــن مراس ــم ایـ ـت اهلل کاظ ــم صدیق ــی‪ ،‬امام جمع ــه‬ ‫موقت تهران اس ــت و همخوانی اسماءالحس ــنی‪ ،‬مناجات‬ ‫خوان ــی و ابته ــال خوان ــی توس ــط ه ــادی اله ــی و خانچی‬ ‫پای ــان بخ ــش این مراس ــم خواه ــد ب ــود»‪ .‬حجت االس ــام‬ ‫ش ــریعتی ن ــژاد با تا کی ــد بر اینک ــه ویژه برنام هه ــای معارفی‬ ‫مختلف ــی ازجمل ــه س ــخنرانی وع ــاظ برجس ــته کش ــوری‬ ‫درطول ماه مبارک رمضان پیش بینی شـــده اس ــت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ه ــرروز بع ــد از اقامه نماز ظه ــر و عصر در ده ــه اول‪ ،‬دهه‬ ‫دوم و ده ــه س ــوم به ترتی ــب حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫س ــید محم ــود مدن ــی بجس ــتانی‪ ،‬ایـ ـت اهلل کازرون ــی و‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین محمدباق ــر فرزان ــه در ح ــرم‬ ‫ام ــام رئ ــوف به ای ــراد س ــخنرانی خواهن ــد پرداخ ــت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ویژه برنامـ ـ ه معارف ــی دیگ ــری ب ــرای‬ ‫شـ ـب های م ــاه مب ــارک رمض ــان ب ــا حض ــور س ــخنرانان‬ ‫ح ــرم مطه ــر رض ــوی ازجمله حجج االس ــام راش ــد یزدی‪،‬‬ ‫ملک ــی‪ ،‬ش ــریعتی تبار‪ ،‬حیدری کاش ــانی‪ ،‬واعظ ش ــهیدی‪،‬‬ ‫اس ــامی فر و فرازی نی ــا در بارگاه ملکوتی حضرت شـــمس‬ ‫الش ــموس(ع) برنامه ری ــزی ش ــده که بعـــد از نمـــاز مغرب و‬ ‫عش ــاء س ــاعت ‪ 18‬و ‪ 40‬دقیق ــه برگزار می شـــود»‪.‬‬ ‫برپایی محفل «درس هایی از قران»‬ ‫مع ــاون تبلیغات اس ــامی ح ــرم مطهـــر رضوی بیـــان کرد‪:‬‬ ‫«یک ــی از ویژه برنام هه ــای فرهنگی و تبلیغی شـــاخص این‬ ‫ب ــارگاه ملکوت ــی در شـ ـب های ماه مبـــارک رمضـــان‪ ،‬برنامه‬ ‫درس های ــی از قران ب ــا حضور حجت االسالم والمســـلمین‬ ‫یس ــت که این ویژه برنامه از س ــاعت ‪ 21‬اغاز می شـــود‬ ‫قرائت ‬ ‫کس ــاعت ادام ــه دارد»‪.‬‬ ‫و به مدت ی ‬ ‫جلسات تفسیر قران کریم در مسجد گوهرشاد‬ ‫وی بابیان این مطل ــب که در ایام م ــاه میهمانی خدا هرروز‬ ‫بع ــد از نم ــاز ظهر و عص ــر از س ــاعت ‪ 13‬در ایـــوان مقصوره‬ ‫مس ــجد گوهرش ــاد جلس ــه تفس ــیر قـــران کریـــم بـــا حضور‬ ‫تولیت اس ــتان قدس رضوی برگزار می شـــود‪ ،‬خاطرنشـــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬عالوه براین‪ ،‬مراس ــم مناجات خوانی شـــب های ماه‬ ‫مب ــارک از س ــاعت ‪ 23‬ب هم ــدت یک ســـاعت دراین مـــکان‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫نوران ــی اجرا م ‬ ‫وزیر اموزش وپرورش مطرح کرد؛‬ ‫تحول تولید و اشتغال در کشور؛ با نقش افرینی خیرین مدرسه ساز‬ ‫سمیهباقرزاده‬ ‫تهـای‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش گفـت‪« :‬خیریـن مدرس هسـاز بـا توسـعه فعالی ‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬می توانند در تحول تولید و اشتغال در کشور نقش افرینی کنند»‪.‬‬ ‫یوسـف نوری در سـفر به اسـتان خراسـان رضوی و نشست صمیمی با خیرین‬ ‫مدرس هسـاز اسـتان‪ ،‬بااشـاره به اینکه امسـال ازسـوی رهبـر انقلاب ب هنـام سـال‬ ‫«تولیـد؛ دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین» نا مگـذاری شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬بی تردیـد‪ ،‬بـا‬ ‫توسعه فعالیت های دانش بنیان‪ ،‬تولید و اشتغال در کشور متحول می شود»‪.‬‬ ‫یشـود؛ حداقل‬ ‫وی افـزود‪« :‬بررسـی ها نشـان داده وقتـی تولیـد دانش بنیـان م ‬ ‫نـرخ بازگشـت سـرمایه در حـوزه صنعـت ‪ ۳۰‬درصـد‪ ،‬در کشـاورزی ‪ ۵۰‬درصـد و در‬ ‫خدمـات بـه ‪100‬درصـد افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬نـوری بااشـاره به نقـش خیرین‬ ‫در تحقـق شـعار سـال گفـت‪« :‬فعالیـت خیرین مدرس هسـاز ب هشـکل موثـری در‬ ‫تولیـد و اشـتغال تاثیرگـذار اسـت‪ .‬امروزه؛ نتایـج کارهای خیریه به عنوان بخش‬ ‫سـوم اقتصـاد در جهـان موردبررسـی قـرار گرفتـه و تاثیـر ان در حـوزه اقتصـاد‪،‬‬ ‫حـدود ‪ ۱۵‬درصـد و در حـوزه تولیـد ناخالـص داخلـی‪ ،‬معـادل هشـت درصد‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬وزیـر اموزش وپـرورش بابیان اینکـه یکـی از بـرکات‬ ‫نظـام جمهـوری اسلامی‪« ،‬مشـارکت مردمـی در همـه امـور» اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫نهـا را شـریک‬ ‫یتـوان ا ‬ ‫مشـاهده کارنامـه عملکـردی خیریـن مدرس هسـاز‪ ،‬م ‬ ‫‪ ۴۹‬درصـدی سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس دانسـت‪ .‬خیریـن‪،‬‬ ‫همـواره در سـاخت‪ ،‬نگهداشـت و تجهیـز مـدارس‪ ،‬نقش افریـن بوده انـد»‪.‬‬ ‫عضـو کابینـه دولـت بابیان اینکـه مـا موظفیـم بـا جدیـت دغدغ ههـای خیریـن‬ ‫را شناسـایی و پیگیـر باشـیم‪ ،‬گفـت‪« :‬در قانـون بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬اولویـت‬ ‫بودجـه بـه مـدارس خیرسـاز اختصـاص یافتـه اسـت»‪ .‬نـوری بااشـاره به اینکه‬ ‫طبـق قانـون‪ ،‬سـهمی از درامـد تمـام دسـتگاه های اجرایـی دولتـی و غیردولتی‬ ‫بـه اموزش وپـرورش اختصـاص داده شـده کـه بایـد ان را پیگیـری و مطالبـه‬ ‫کنیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬خوشـبختانه ا کنـون از حمایـت تعـدادی از نهادهـا همچـون‬ ‫سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) و بنیـاد مسـتضعفان برخـوردار هسـتیم ولـی‬ ‫باتوج هبـه گسـتردگی دسـتگاه تعلیم وتربیـت‪ ،‬این مقـدار کافـی نیسـت و بایـد‬ ‫قرائت دعای افتتاح در شب های رمضان‬ ‫حجت االســـام شـــریعتی نژاد بااشـــاره به اینکه در‬ ‫مفاتیح الجنـــان بـــرای ماه مبـــارک رمضان اعمال بس ــیاری‬ ‫بیان شـــده کـــه عمل بـــه ان ها موجـــب تعالی روح انس ــان‬ ‫می شـــود‪ ،‬تا کیـــد کرد‪« :‬یکـــی از ایـــن اعمال قرائـــت دعای‬ ‫افتتاح اســـت کـــه هم زمان بـــا اغاز مـــاه مبـــارک رمضان هر‬ ‫شـــب از ســـاعت ‪ 20‬و ‪ 20‬دقیقـــه به مدت ‪ 40‬دقیقـــه با نوای‬ ‫مداحـــان حرم مطهر رضوی در حرم مطهـــر قرائت خواهد‬ ‫شد»‪.‬‬ ‫مناجات خوانی محمود کریمی در ماه رمضان‬ ‫معـــاون تبلیغـــات اســـامی حـــرم مطهـــر رض ــوی‬ ‫با تا کید بر اینکـــه هرســـاله مراســـم مناجات خوان ــی در‬ ‫شـــب های ماه مبارک رمضان با حضور مداحان برجس ــته‬ ‫کشـــورمان در بـــارگاه ملکوتـــی امام رضـــا(ع) بـــا اس ــتقبال‬ ‫بی نظیـــر زائـــران و مجـــاوران در رواق امام خمین ــی(ره)‬ ‫برگزار می شـــود‪ ،‬افزود‪« :‬امســـال نیز محمـــود کریمی مداح‬ ‫برجســـته کشـــور هماننـــد ســـال های گذشـــته از س ــاعت‬ ‫‪ 24‬در شـــب های مـــاه مبـــارک رمضان بـــه مناجات خوانی‬ ‫می پـــردازد»‪.‬‬ ‫پیگیری هـای الزم را بـرای حمایـت شـرکت های خصوصـی و غیردولتـی از‬ ‫مـدارس و اموزش وپـرورش‪ ،‬تاجایی کـه بـرای هـر مدرسـه یـک پشـتیبان تعیین‬ ‫کنیـم‪ ،‬ادامـه دهیـم»‪ .‬وی بااشـاره به مهم تریـن اقدامـات صورت گرفتـه در‬ ‫اموزش وپـرورش بعـد از پیـروزی انقلاب‪ ،‬گفـت‪« :‬بعـد از تاسـیس امـور تربیتـی‪،‬‬ ‫تشـکیل مجمع خیرین مدرسه سـاز کشـور در سـال ‪ ۱۳۷۷‬و تدوین و تصویب‬ ‫سـند تحـول بنیادیـن‪ ،‬از مهم تریـن اقدامـات وزارت اموزش وپـرورش اسـت»‪.‬‬ ‫درادامـه مدیـرکل اموزش وپـرورش خراسـان رضـوی بااشـاره به اینکه اینـده ایـن‬ ‫سـرزمین به دسـت جوانـان و نوجوانـان‪ ،‬سـاخته می شـود کـه بخشـی ازان ها‬ ‫بـا توجهـات و حمایت هـای خیریـن ادامـه تحصیـل می دهنـد‪ .‬گفـت‪« :‬در‬ ‫خراسـان رضـوی خیریـن سـهم بسـزایی در مدرسه سـازی داشـته و در کشـور‬ ‫همیشـه برتر بوده اند و ان ها باعث افتخار کشـور به ویژه خراسـان رضوی بوده‬ ‫و همیشـه از مواهبشـان دسـتگاه تعلیم وتربیـت بهره منـد اسـت»‪ .‬شوشـتری‬ ‫بااشـاره به «ارامـش خاطـری» کـه خیریـن بـرای اموزش وپـرورش اسـتان ایجـاد‬ ‫کرده انـد افـزود‪« :‬در سـال جـاری بیـش از دوهزارمیلیاردریـال مشـارکت خیریـن‬ ‫در پروژه هـای اسـتان خراسـان رضـوی بـوده اسـت»‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش‬ ‫خراسـان رضـوی جایـگاه خیریـن را واال خوانـد و گفـت‪« :‬در همـه مجامـع بـرای‬ ‫یسـت‬ ‫حـل مشـکالت از خیریـن عزیـز کمـک گرفتـه می شـود و این تاج افتخار ‬ ‫نهـا‬ ‫بـرای خیریـن عزیـز کـه همـه دسـتگاه های متفـاوت بـرای رفـع موانـع از ا ‬ ‫کمـک می گیرنـد و همیشـه گشـایش ها بعـدازان ایجـاد می شـود»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫پارک ساحلی زیتون قشم‬ ‫پـارک سـاحلی زیتـون قشـم یـک پـارک ‪2 4‬سـاعته اسـت کـه بـا مسـاحت ‪ 45‬هزار متر مربـع‪ ،‬در دوکیلومتـری‬ ‫سـاحل جنوبـی ایـن جزیـره قـرار دارد و بسـیار مورد اسـتقبال اسـت‪ .‬منظـر ه ان از پیونـد دریـا و پـارک متولـد و‬ ‫ً‬ ‫لهـای سـاحلی چشـم نوازتر شـده اسـت‪ .‬پـارک کاملا در مجـاورت دریـا قـرار گرفتـه و ایـن‬ ‫بـا اضاف هشـدن نخ ‬ ‫یسـت‬ ‫لهـای پائیـز‪ ،‬زمسـتان و اوایـل بهار به معنای باد های خنک و خوشایند ‬ ‫موقعیـت جغرافیایـی در فص ‬ ‫کـه از جانـب دریـا مـی وزد؛ البتـه همیـن مجـاورت دل نشـین در اواخـر بهـار و تابسـتان می توانـد هوا را شـرجی و‬ ‫ازاردهنـده کنـد‪ .‬تنـوع تفریحـات در ایـن پـارک جـذاب و زیـاد اسـت؛ اجـرای زنـده موسـیقی‪ ،‬اب تنـی و شـناف‬ ‫غواصـی و سـینمای ‪4‬بعـدی بخشـی از ان هاسـت‪.‬‬ ‫ارتقای مرکز اتش نشانی کهریزک‬ ‫به سازمان اتش نشانی‬ ‫شاهکار معماری صفوی برای رونق کشت و کار‬ ‫سولماز محمدی‬ ‫کبوترخان ههـا‪ ،‬نمونـه ای اشـکار از همسـویی زندگـی مـردم با‬ ‫طبیعت و شاهکاری از نبوغ معماری ایرانی ست‪ .‬چهارصد‬ ‫سـال پیـش در زمـان صفویـان‪ ،‬ایرانیـان تعـداد زیـادی بـرج‬ ‫مخصوص اسـکان کبوتران سـاختند‪ .‬هدف اصلی سـاخت‬ ‫کبوترخانـه جمع اوری فضـوالت ان ها بود تا برای حاصلخیز‬ ‫جهـا بـا اجـر سـاخته‬ ‫کـردن مـزارع اسـتفاده شـود‪ .‬ایـن بر ‬ ‫نهـا را بـا گل و اهـک می پوشـاندند‪.‬‬ ‫یشـدند و روی ا ‬ ‫م ‬ ‫به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان؛ در دوران اوج‪ ،‬اصفهان‬ ‫به طور تقریبـی ‪ ۳۰۰۰‬کبوترخانـه داشـت و امـروز فقط بقایای‬ ‫یشـود که‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬کبوترخانه در این اسـتان مشـاهده م ‬ ‫برخـی بازسـازی و احیـا و برخـی دیگـر‪ ،‬امـا تخریـب شـده اند‪.‬‬ ‫اسـتان اصفهان بیشـترین تعداد بر ج های کبوتر را در ایران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫علیرضـا اشـتیانی؛ اسـتاد دانشـگاه اصفهـان و کارشـناس‬ ‫تاریـخ گفـت‪« :‬کبوترخانـه‪ ،‬بـرج کبوتـر‪ ،‬کبوتـر خـان یـا بـرج‬ ‫یشـود کـه حـدود ‪ ۴۰۰‬سـال پیش‬ ‫حمـام بـه بنایـی گفتـه م ‬ ‫در مناطـق کویـری و مرکـزی ایـران در نزدیکـی با غهـا و مزارع‬ ‫ساخته می شد‪ .‬این بنا ها معموال به شکل استوانه و دارای‬ ‫پنجر ههـای مشـبک بودنـد‪ .‬انـدازه پنجر ههـا بـه شـکلی بـود‬ ‫کـه فقـط کبوتر هـا بتواننـد از ان وارد شـوند و به این ترتیـب از‬ ‫شر پرندگان شکارچی مانند عقاب و جغد در امان باشند»‪.‬‬ ‫انگلبرت کمپفر المانی در زمان شاه سلیمان صفوی درباره‬ ‫نطـور نوشـت‪« :‬کبوترخان ههـا را‬ ‫کبوترخان ههـای اصفهـان ای ‬ ‫ب هشـکل بـرج قلعـه و از خشـت خـام سـاخته اند‪ .‬سـقف ان‬ ‫دارای سـوراخ های متعدد برای کبوتر ه اسـت و کنگره ای نیز‬ ‫نهـا هزار هـا النـه ردیـف هـم‬ ‫بـرای ان سـاخته اند‪ .‬در داخـل ا ‬ ‫نهـا قـرار می گیرنـد»‪.‬‬ ‫یشـود کـه کبوتـران در ا ‬ ‫دیـده م ‬ ‫ثبت ملی ‪ ۸۹‬برج کبوتر استان اصفهان‬ ‫فهمیـه نقـاش زرگـر؛ کارشـناس ثبـت اثـار فرهنگـی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان‬ ‫گفت‪« :‬در کشورمان‪ ،‬استان اصفهان دارای بیشتر بر ج های‬ ‫کبوتـر اسـت کـه تاکنـون ‪ ۸۹‬برج به ثبت ملی رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بر ج های کبوتر به دو شکل مکعب و مدور ساخته شده اند‪،‬‬ ‫جهـای‬ ‫در مناطـق شـمال شـرقی و جنوبـی‪ ،‬ب هشـکل بر ‬ ‫مـدور و در شهرسـتان های خوانسـار و گلپایـگان‪ ،‬ب هشـکل‬ ‫مکعب سـاخته شـده اند‪ .‬معمـاری کبوترخانه ها بـه صورتی‬ ‫نهـا‬ ‫اسـت کـه حیوانـات وحشـی و مـار نتواننـد بـه درون ا ‬ ‫نفـوذ کننـد»‪ .‬به گفته کارشـناس ثبـت اثار فرهنگـی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگریوصنایع دستیاستاناصفهان‪،‬‬ ‫بـرای ممانعـت از صعـود مار هـا به بـاالی برج‪ ،‬یک رشـته نوار‬ ‫یشـد کـه بـر زیبایـی ان نیـز‬ ‫گچـی بـه دور هـر بـرج کشـیده م ‬ ‫اضافـه می کنـد‪ .‬در فـراز بـرج نیـز شـبکه های خانـه خانـه ای‬ ‫یشـد تا علاوه بر تزئینـات خارجـی‪ ،‬از ورود‬ ‫بـا اجـر سـاخته م ‬ ‫جانـوران مزاحـم نیـز جلوگیـری کنـد»‪ .‬زرگـر می گویـد‪« :‬هنـوز‬ ‫هم ا گر کبوترخانه ها سالم باشند و کبوتر ها در ان احساس‬ ‫امنیت کنند‪ ،‬وارد برج می شوند و به عنوان مثال کبوترخانه‬ ‫ورزنـه هنـوز محل اسـتراحت کبوتران اسـت»‪.‬‬ ‫چگونگی تعیین قدمت کبوتر خانه ها‬ ‫کارشـناس ثبـت اثـار فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان می گوید‪« :‬یکی‬ ‫جهـای کبوتـر‪ ،‬مقایسـه‬ ‫کهـا بـرای تعییـن قدمـت بر ‬ ‫از مال ‬ ‫جهـا با کبوترخانـه هزارجریب اصفهان‬ ‫مصالـح و معمـاری بر ‬ ‫اسـت»‪ .‬ا گر بر ج ها به لحاظ فرم‪ ،‬فضا و سـاختار‪ ،‬شـبیه برج‬ ‫هزارجریب باشند‪ ،‬قدمت ان ها به عصر صفوی باز می گردد‬ ‫و ا گـر معمـاری متفاوتـی داشـته باشـند‪ ،‬بـر اسـاس مـدارک و‬ ‫یتـوان‬ ‫اسـناد موجـود و تاریـخ خریـد و فـروش کبوتـر خانـه م ‬ ‫قدمـت انـر ا تعیین کرد که در بیشـتر مـوارد مربوط بـه دوران‬ ‫قاجار هستند‪ .‬به گفته نقاش زرگر؛ برج کبوترخانه مرداویج‬ ‫از مشـهورترین کبوترخان ههـای اصفهـان اسـت که شـبیه به‬ ‫شهرستان ری‬ ‫براسـاس حکـم ابالغ شـده ازسـوی اسـتانداری‪ ،‬مرکـز‬ ‫اتش نشـانی شـهرداری کهریزک به سـازمان اتش نشـانی و‬ ‫خدمـات ایمنـی ارتقـاء پیـدا کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی‬ ‫شـهرداری کهریـزک؛ علـی کلهـر؛ شـهردار کهریـزک گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه موقعیـت جغرافیایی شـهر کهریـزک و اهمیت‬ ‫و ضرورت ارتقای امنیت شـهر و پیگیری های انجا مشـده‬ ‫ازسـوی مدیریـت شـهرداری کهریـزک‪ ،‬مرکـز اتش نشـانی‬ ‫شـهرداری بـه سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی‬ ‫تبدیـل شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پیـرو ارتقـای جایـگاه مرکـز‬ ‫اتش نشـانی شـهرداری کهریـزک؛ امیـر رمضانـی (مسـئول‬ ‫فعلـی ایـن مرکـز) نیـز به عنـوان مدیرعامـل سـازمان‬ ‫اتش نشـانی شـهرداری کهریـزک منصـوب و ارتقـای درجـه‬ ‫می یابـد»‪.‬‬ ‫توزیع سه هزار بسته معیشتی‬ ‫در اما کن متبرکه تهران‬ ‫گلـی طراحـی شـده کـه هشـت دایـره دور تـا دور ان قـرار دارد‬ ‫یشـود‪ .‬او می گویـد‪:‬‬ ‫گتـر دیـده م ‬ ‫و در مرکـز ان یـک دایـره بزر ‬ ‫«ارتفـاع ایـن بـرج بـه ‪ ۱۸‬متر می رسـد و قطـر ان ‪ ۱۶‬متر اسـت‪.‬‬ ‫بـا بررسـی معمـاری ایـن کبوترخانـه و شـباهت ان بـا بـرج‬ ‫یشـویم کـه قدمـت ایـن بـرج هـم بـه‬ ‫هزارجریـب متوجـه م ‬ ‫عصـر صفـوی می رسـد»‪ .‬مصالـح به کار رفتـه در کبوترخانـه‬ ‫مرداویـج از جنـس کاهـگل‪ ،‬خشـت و سـاروج اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫بـرج سـه طبقـه دارد و ‪ ۱۵‬هـزار النـه در ان تعبیه شـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که فقـط کبوتر هـا‬ ‫ابعـاد پنجر ههـای مشـبک به صورت ‬ ‫می تواننـد از ان عبـور کننـد‪ .‬ایـن بـرج در فهرسـت اثـار ملـی‬ ‫ایـران بـه ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫گورت؛ کانون برج های کبوتر استان اصفهان‬ ‫کبوترخان ههـا در ایـران بیشـتر در اسـتان اصفهـان و‬ ‫شهرسـتان های فالورجـان‪ ،‬مبارکـه‪ ،‬شـهرضا‪ ،‬نجف ابـاد‪،‬‬ ‫یشـوند‪ .‬اشـتیانی؛ کارشـناس‬ ‫گلپایـگان و خوانسـار دیـده م ‬ ‫جهـای کبوتـر‬ ‫تاریـخ و معمـاری گفـت‪« :‬از نقـاط تجمـع بر ‬ ‫یتـوان بـه روسـتای گـورت در شـرق اصفهـان‬ ‫در اسـتان م ‬ ‫جهـا در‬ ‫اشـاره کـرد؛ البتـه ا کنـون به دالیـل متفـاوت ایـن بر ‬ ‫حـال تخریبنـد و فقـط تعـداد معـدودی از ان ها باقـی مانده‬ ‫اسـت»‪ .‬او می گویـد‪« :‬کهن تریـن کبوترخانـه گـورت بازمانـده‬ ‫یسـت و در واقـع قسـمتی از بـاروی قلعـه ای‬ ‫از دوره ایلخان ‬ ‫بـوده کـه در دویسـت سـال گذشـته تبدیـل بـه کبوترخانـه‬ ‫شـده و به نام «قلعه» هم مشـهور است‪ .‬گفته می شود؛ این‬ ‫کبوترخانـه بیشـترین ارتفـاع را در بیـن کبوترخان ههـای ایران‬ ‫دارد»‪ .‬از ‪ ۲۰‬بـرج کبوتـر واقـع در گـورت‪ ۱۲ ،‬بـرج‪ ،‬سـال ‪ ۸۸‬بـه‬ ‫ثبت ملی رسـید‪ ۲ .‬برج نیمه مخروبه و ‪ ۱۸‬برج قابل مرمت‬ ‫و بازسازی سـت‪ .‬از ایـن تعـداد بـرج کبوتـر‪ ،‬یـک بـرج متعلـق‬ ‫بـه دوران ایلخانـی‪ ،‬دو بـرج قاجـاری و بقیه بر ج ها مربوط به‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫عصـر صفو ‬ ‫ثبت ملی ‪ ۲۳‬برج کبوتر در خمینی شهر‬ ‫منصـور جعفرپـور؛ سرپرسـت اداره میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان خمینی شهر گفت‪:‬‬ ‫«از مجمـوع ‪ ۳۴‬بـرج کبوترخانـه درچـه‪ ۲۳ ،‬بـرج بـه ثبـت‬ ‫ملـی رسـیده کـه ‪ ۱۶‬بـرج ان ب هصـورت نزدیک به همدیگر در‬ ‫سـایت گردشـگری محلـه والشـان قـرار دارد کـه در نـوع خـود‬ ‫بـی نظیـر اسـت»‪ .‬به گفتـه او؛ بـرج کبوترخانـه جوی ابـاد در‬ ‫محلـه جوی ابـاد قدیـم مربـوط بـه قبـل از دوره صفویـه ابـان‬ ‫سـال ‪ ۸۴‬بـه شـماره ‪ ۱۳۶۱۲‬بـه ثبـت اثـار ملـی رسـید‪.‬‬ ‫استفادهاز ظرفیتبومگردیو گردشگری کبوترخانه ها‬ ‫به گفتـه کارشـناس ثبـت اثـار فرهنگـی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان‬ ‫اصفهـان؛ بسـیاری از کبوترخانه هـای روسـتا ها و‬ ‫شهرسـتان های اصفهـان در صـورت مرمـت و بازسـازی‪،‬‬ ‫ظرفیـت خوبـی بـرای گردشـگری و بومگـردی دارنـد‪.‬‬ ‫نقـاش زرگـر می گویـد‪« :‬برخـی از کبوترخانه هایـی کـه مالـک‬ ‫خصوصـی دارنـد بـا همـکاری میراث فرهنگـی مرمـت‬ ‫شـده اند و به عنـوان مرا کـز گردشـگری مورد اسـتفاده قـرار‬ ‫می گیرنـد»‪ .‬او ایـن را هـم گفـت کـه بر ج هـای کبوترخانـه‬ ‫چهـار بـرج فالورجـان‪ ،‬بـرج کبوتـر حاشـیه بزرگـراه شـهید‬ ‫اقابابایـی و بـرج کبوتـر ورزنـه بـا مرمـت و احیـا بـه عنـوان‬ ‫سـفره خانه های سـنتی مورد اسـتفاده قرار گرفته اند‪ ،‬البته‬ ‫سـفره خانـه درجـوار این بر ج ها احداث می شـود و به دلیل‬ ‫زیبایـی معمـاری کبوترخانـه‪ ،‬درجـوار ان مرا کـز گردشـگری‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫راه اندازی سفره خانه سنتی در چهاربرج فالورجان‬ ‫حافـظ کریمیـان؛ رئیـس اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی شهرسـتان فالورجـان گفـت‪« :‬با توجه بـه‬ ‫صـدور اولیـن موافقـت اصولـی ایجـاد سـفره خانه سـنتی در‬ ‫محـل بـرج کبوترخانـه چهاربـرج در فالورجـان‪ ،‬ایـن بـرج‬ ‫جهـای کبوترخانـه اصفهـان‬ ‫تاریخـی کـه از بزرگ تریـن بر ‬ ‫یشـود‪ ،‬بـا همـکاری بخـش خصوصـی و بـا‬ ‫محسـوب م ‬ ‫یشـود‪ .‬کبوتـر خانـه چهار‬ ‫نظـارت اداره شهرسـتان احیـا ء م ‬ ‫بـرج فالورجـان بـا ‪ ۱۸‬متـر ارتفـاع و بیـش از هزار مترمربـع‬ ‫زیربنـا‪ ،‬دو طبقـه تودرتـو و ‪ ۳۴‬حجـره دارد و در روسـتای‬ ‫چهاربرج بخش پیربکران واقع است»‪ .‬به گفته رئیس اداره‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان‬ ‫فالورجان؛ این سـفره خانه سـنتی با محوطه ای به وسـعت‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬مترمربـع‪ ،‬یکـی از بزرگ تریـن سـفره خانه های سـنتی‬ ‫شهرسـتان اسـت‪ .‬کریمیـان می گویـد‪« :‬مرحلـه چهـارم و‬ ‫جهـای کبوترخانـه چهاربـرج فالورجـان بـا‬ ‫نهایـی مرمـت بر ‬ ‫همکاری دهیاری پیربکران و نظارت اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫شهرسـتان اجـرا و بـرای مرمـت ایـن اثـر تاریخـی بیـش از‬ ‫سـه میلیارد ریال هزینـه شـد»‪ .‬هرچنـد در سـال های اخیـر‬ ‫جهـای کبوتـر معـروف اسـتان‬ ‫بـرای احیـا و مرمـت برخـی بر ‬ ‫اصفهـان تلاش شـده‪ ،‬امـا بر ج های بسـیاری هم به دسـت‬ ‫فراموشـی سـپرده شـده و در حال تخریب هسـتند‪ .‬انچه از‬ ‫کبوترخانه ها در اصفهان باقی مانده تنها تعداد محدودی‬ ‫از سه هزار برجی ست که شاردن در قرن چهارده برشمرده‬ ‫اسـت‪ .‬شـاهکار معمـاری دوران صفـوی و قاجـار کـه در‬ ‫خشـت خشـت کبوترخان ههـای اصفهـان بـه یـادگار مانده‪،‬‬ ‫لـزوم توجـه بیشـتر مسـئوالن بـه حفاظـت و مرمت ایـن اثار‬ ‫تاریخـی را بیـش از پیـش گوشـزد می کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان تهـران اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«سـه هزار بسـته معیشـتی به مناسـبت مـاه مبـارک‬ ‫رمضـان در اما کـن متبرکـه اسـتان بیـن نیازمنـدان توزیـع‬ ‫می شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـید حسـن میرکریمـی گفـت‪:‬‬ ‫«عملیاتی کـردن منویـات رهبـر معظـم انقلاب در حـوزه‬ ‫مواسـات و همدلی در دسـتورکار اوقاف اسـتان تهران قرار‬ ‫دارد‪ .‬فعال کردن جنبه مردمی موقوفات کمک معیشـتی‬ ‫نیز در قالب طرح عملیاتی بقاع و اسـتان مختلف سراسـر‬ ‫کشـور نیـز در دسـتورکار قـرار گرفـت‪ ،‬در سـال گذشـته ایـن‬ ‫کمک هـا به صـورت مسـتمر و طـی چندیـن مرحلـه بـرای‬ ‫نیازمنـدان جمـع اوری و تقدیـم ان هـا شـد»‪ .‬میرکریمـی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬سـال گذشـته در حـوزه اسـتان تهـران بیـش‬ ‫از ‪ ۱۷۷‬هـزار بسـته تهیـه و بیـن نیازمنـدان توزیـع شـد کـه‬ ‫ً‬ ‫ایـن صرفـا امـار رسـمی بـوده و امـار غیررسـمی بیش ازایـن‬ ‫اسـت»‪ .‬به گفتـه وی؛ دراسـتانه مـاه مبـارک رمضـان توزیـع‬ ‫بسـته های معیشـتی در دسـتورکار اسـت و ارزش ریالـی‬ ‫هرکـدام از ایـن بسـته ها ‪ ۶۰۰‬هزارتومـان اسـت‪.‬‬ ‫دیدار نوروزی با ‪ ۱۰۰‬خانواده شهید‬ ‫رئیـس بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران شهرسـتان ری از دیدار‬ ‫بـا ‪ ۱۰۰‬خانـواده شـهید در روزهـای اغازین بهار طبیعت خبر‬ ‫داد و گفت‪« :‬تکریم و حفظ نام و یاد شهیدان سبب تداوم‬ ‫حرکـت انقلاب اسـت»‪ .‬حسـن نصـراهلل در حاشـیه دیـدار از‬ ‫خانـواده شـهیدان احمـد و صفدرسـفالئی از برگـزاری ‪۱۰۰‬‬ ‫دیـدار نـوروزی بـا خانواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران‬ ‫شهرستان ری با مشارکت ادارات و نهادها خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫«تکریم ایثارگران حفظ نام و یاد شهیدان و زنده نگه داشتن‬ ‫حماسـه های دوران دفـاع مقـدس سـبب تـداوم حرکـت‬ ‫انقلاب اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ایـن دیدارهـا بـا هـدف‬ ‫تکریـم و تجلیـل خانـواده معظم شـهدا برگـزار شـد و درواقع‬ ‫دراین دیدارهـا به دنبـال ایـن بودیـم کـه بخـش کوچکـی‬ ‫از ِدیـن خـود را بـه انـان ادا کنیـم و بگوییـم قدرشـناس‬ ‫تالش هـای ایثارگـران و خانـواده شـهدا هسـتیم»‪ .‬نصـراهلل‬ ‫بااشاره به تا کیدات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در‬ ‫پاسداشـت ارمان هـا و ارزش هـای مرتبـط بـا فرهنـگ ایثـار و‬ ‫شـهادت گفت‪« :‬عالقه مندی به شـهادت که امروز در بین‬ ‫احـاد مختلـف مردم ازجمله بسـیجیان موج می زند ناشـی‬ ‫از تکریم و ترویج این فرهنگ در میان احاد جامعه است»‪.‬‬ ‫کشفهشت هزار کیلوگرم‬ ‫ارد یارانه ای احتکار شده‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از کشـف بیـش از‬ ‫هشت هزار کیلوگرم ارد یارانه ای احتکار شده تا دستگیری‬ ‫عوامل درگیری گله داران بر سر چرا گاه در این شهرستان‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش پلیـس شـهرری؛ سـرهنگ دوسـتعلی‬ ‫جلیلیـان گفـت‪« :‬در پـی اخبـار دریافتـی مبنـی بـر احتـکار‬ ‫غیرمجاز مقادیری ارد یارانه ای توسط فردی در یک انبار‬ ‫در محـدوه خیابـان فدائیـان اسلام و فـروش ان به صورت‬ ‫خـارج از شـبکه‪ ،‬موضـوع بـه صـورت ویـژه تحـت پیگـرد‬ ‫انتظامـی و قضایـی قـرار گرفـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬پـس‬ ‫از هماهنگی هـای قضایـی بـا اداره تعزیـرات حکومتـی‬ ‫مامـوران پلیـس امنیـت عمومـی ایـن شهرسـتان به محل‬ ‫مـورد نظـر اعـزام و در بازرسـی صـورت گرفتـه ‪ ۲۰۷‬کیسـه‬ ‫‪ ۴۰‬کیلوگرمـی در محـل بـود کشـف شـد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رایگان‬ ‫اگهی‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 15‬فروردین‪ / 1401‬شماره ‪393‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق ‪ /‬مد یرمسئول‪ :‬سروناز بهبهانی ‪ /‬سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری ‪ /‬مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت ‪ /‬صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫صاح ‬ ‫حیاهسلیمانسندی‬ ‫دانشمندمسلمانحوزهپزشکی‬ ‫یکی از اولین اعضای زن‬ ‫مجلس شورای سعودی ست‬ ‫او در ‪ 6‬نوامبر ‪ 1967‬در شهر «مکه» (عربستان سعودی) متولد شد‬ ‫از «کینگز کالج لندن» با مدرک فارما کولوژی در سال ‪ 1995‬فار غ التحصیل شد‬ ‫حین تحصیل در دانشگاه‪ ،‬به خاطر پوشش اسالمی و حجابش تحت فشار قرار‬ ‫گرفت تا عقاید مذهبی و فرهنگی خود را کنار بگذارد؛ اما او محکم براین عقیده‬ ‫پافشاری کرد که مذهب‪ ،‬نژاد و جنسیت‪ ،‬هیچ تاثیری بر مشارکت علمی ندارد‬ ‫عمده شهرتش به خاطر کمک هایش در پژوهش های پزشکی‬ ‫و بیوتکنولوژی در بخش «ازمایش در نقطه مراقبت» (‪ )POCT‬است‬ ‫اماراتی ‪Arabian Business‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫ِ‬ ‫او را در رتبه نوزدهم تاثیرگذارترین فرد عرب در جهان؛‬ ‫و رتبه نهم تاثیرگذارترین زنان عرب قرار داد‬ ‫در سال ‪ 2011‬توسط «انجمن نشنال جئوگرافیک»‬ ‫«کاوشگر نوظهور» لقب گرفت‬ ‫در ‪ 1‬ا کتبر ‪ ،2012‬به دلیل تالش هایش در ترویج‬ ‫اموزش علم در خاورمیانه؛ به ویژه برای دختران‬ ‫به عنوان سفیر حسن نیت یونسکو منصوب شد‬ ‫طی نشست ساالنه «بنیاد کلینتون»‬ ‫در سال ‪2014‬‬ ‫جایزه «رهبری در جامعه مدنی» را دریافت کرد‬ ‫نامش وارد فهرست‬ ‫«‪ 150‬زن منتخب ‪ 2012‬که جهان را تکان دادند»‬ ‫نشریه «نیوزویک» وارد شد‬ ‫اولین زن سعودی بود که در دانشگاه کمبریج‬ ‫در رشتهبیوتکنولوژیپذیرفتهشد؛‬ ‫و اولین زنی بود که از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس‬ ‫مدرک دکترا را در این رشته اخذ کرد‬ ‫در سال ‪ 2018‬وارد فهرست‬ ‫«‪ 100‬زن بی بی سی» قرار گرفت‬ ‫مدت هاست که به عنوان محقق مدعو دانشگاه هاروارد فعالیت دارد‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان ‪ /‬تلفن‪65586801-2:‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 404

هفته نامه سرافرازان 404

شماره : 404
تاریخ : 1401/04/06
هفته نامه سرافرازان 403

هفته نامه سرافرازان 403

شماره : 403
تاریخ : 1401/03/30
هفته نامه سرافرازان 402

هفته نامه سرافرازان 402

شماره : 402
تاریخ : 1401/03/23
هفته نامه سرافرازان 401

هفته نامه سرافرازان 401

شماره : 401
تاریخ : 1401/03/16
هفته نامه سرافرازان 400

هفته نامه سرافرازان 400

شماره : 400
تاریخ : 1401/03/09
هفته نامه سرافرازان 399

هفته نامه سرافرازان 399

شماره : 399
تاریخ : 1401/03/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!