هفته نامه سرافرازان شماره 392 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 392

هفته نامه سرافرازان شماره 392

هفته نامه سرافرازان شماره 392

‫هفته نامهسراسری‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬اسفند ‪ 11/1400‬شعبان ‪ 14 /1443‬مارس ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 /392‬تومان‬ ‫چهارشنبه سوری؛‬ ‫جشنیب ه قدمت‬ ‫تاریخایران زمین‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫چهارشنبه سوری؛جشنیب ه قدمتتاریخایران زمین‬ ‫یس ــت که هم ــه برپایه دید و ن ــگاه پیش ــینیان‪ ،‬دارای‬ ‫تار ی ــخ ایران باس ــتان پ ــر از جشن های ‬ ‫فلس ــفه و جوهری وجودی اند‪ .‬امروزه تنها «جش ــن س ــوری» معروف به «چهارشنب هس ــوری»‬ ‫شش ــده ات ــش‪،‬‬ ‫و نی ــز «جش ــن س ــده» برایم ــان ب هی ــادگار مان ــده و درب ــاره جشـ ـن های فرامو ‬ ‫ب ــه «اذرگان» در ‪ 9‬اذرم ــاه و «ش ــهریورگان» ی ــا «اذر جش ــن» می توان اش ــاره ک ــرد‪« .‬اتش» نزد‬ ‫ایرانی ــان نمادی از روش ــنی‪ ،‬پا کی‪ ،‬طراوت‪ ،‬س ــازندگی‪ ،‬زندگی‪ ،‬تندرس ــتی و درپای ــان؛ بارزترین‬ ‫نم ــاد خداون ــد در روی زمین اس ــت‪ .‬چهارشنب هس ــوری در فرهنگ پارس ــی به عن ــوان مقدمه‬ ‫و پیش درام ــد عی ــد ن ــوروز نی ــز ش ــناخته ش ــده ک ــه هم ــاره درطول تاریخ‪ ،‬قب ــل از فرارس ــیدن‬ ‫یش ــده و هنوزهم بین اق ــوام و ش ــهروندان ایران ــی از اهمیت‬ ‫س ــال ن ــو و تحویل ن ــوروز برپ ــا م ‬ ‫فوق الع ــاده ای برخوردار اس ــت‪.‬‬ ‫از قدیم االی ــام تاانجا ک ــه تار ی ــخ نش ــان می دهد‪ ،‬بش ــر برای ات ــش اهمیت خاص ــی قائل بوده‬ ‫و پیش ــرفت بخ ــش مهم ــی از زندگی خ ــود را مدی ــون وجود این عنصر مفید دانس ــته اس ــت‪.‬‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫اتش اما درنظر ایرانیان مظهر روش ــنی‪ ،‬پا کی‪ ،‬طراوت‪ ،‬س ــازندگی‪ ،‬س ــامت و تندرست ‬ ‫یه ــا و هم ــه اف ــات در عرص ــه تاریک ــی و ظلم ــت ج ــای دارن ــد و‬ ‫یه ــا‪ ،‬زش ــتی ها‪ ،‬بد ‬ ‫بیمار ‬ ‫یس ــت‪ .‬افروخت ــن اتش ب هط ــور کنایه‬ ‫به این عل ــت اهریم ــن مظه ــر تیرگ ــی و جای ــگاه او تاریک ‬ ‫راه یافت ــن روش ــنی معرف ــت در دل و روح اس ــت که اث ــار اهریمن ــی و نامبارکی را از بی ــن می برد‪.‬‬ ‫ن اریایی با جش ــن اتش اس ــت که با همان منظ ــور‪ ،‬در ان ات ــش می افروزند‪.‬‬ ‫یک رش ــته جشـ ـ ‬ ‫جشـ ـن هایی مانند جشـ ـن های س ــده‪ ،‬اذرگان‪ ،‬ش ــهریورگان‪ ،‬جش ــن «گجرس ــی» در ترکیه‪.‬‬ ‫ابوجعف ــر نرش ــحی؛ مورخ س ــده س ــوم در کت ــاب تاریخ بخ ــارا به این جش ــن پرداخته اس ــت‪.‬‬ ‫ب هش ــهادت وی‪ ،‬در زم ــان منص ــور ب ــن نوح از ش ــاهان س ــامانی‪ ،‬اواس ــط س ــده چه ــارم این‬ ‫جش ــن به نام جش ــن س ــوری برق ــرار بوده اس ــت‪ .‬دراین مت ــن امده ش ــاه س ــامانی درزمانی که‬ ‫س ــال هن ــوز پای ــان نیافته ب ــود این جش ــن را با اتـ ـش زدن بر پا ک ــرد و این جش ــن طبق عادت‬ ‫و رس ــم قدی ــم ب ــود که اش ــاره ب ــه کهن بودن ای ــن رس ــم و س ــنت دارد‪ .‬قبل ترها یک مراس ــمی‬ ‫ب هن ــام «ات ــش روی ب ــام خان ــه» نیز رواج داش ــته که صب ــح نوروز انج ــام می گرفت‪ .‬گفته ش ــده‬ ‫ک ــه ب ــه ات ــش چهارشنب هس ــوری نبایـــد ف ــوت ک ــرد و خا کس ــترش را س ـ ِـر چه ــارراه می ریزن ــد‪.‬‬ ‫برپای ــه پژوهش های انجا مش ــده‪ ،‬زمان باس ــتانی «جش ــن س ــوری» را می توان در این سـ ـه گاه‬ ‫بازجست‪:‬‬ ‫‪ .1‬شب ‪ 26‬از ماه اسفند یعنی در نخستین شب از پنجه کوچک‪.‬‬ ‫‪ .2‬اولی ــن ش ــب پنج هب ــزرگ ی ــا پنجه وه که پنج روز کبیس ــه اس ــت و اولین ش ــب و روز «جش ــن‬ ‫همس ــپهمدیم» اخرین گاهنبار س ــاالنه اس ــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬دیدگاه سوم‪ ،‬شب پایانی سال است که ارجمندترین روز «جشن همسپهمدیم» است‪.‬‬ ‫برخ ــی را ب ــاور این اسـ ـت که ب ــا درنظـــر اوردن واژه «چهارش ــنبه» که برام ــده از فرهن ــگ تازی و‬ ‫یس ــت‪ ،‬پ ــس «چهارشنب هس ــوری» ارمغان ــی ازس ــوی تازی ــان اس ــت ز ی ــرا همان گون ــه که‬ ‫سام ‬ ‫می دانیم‪ ،‬در ایران باس ــتان هرروزی نامی ویژه داش ــته (هرمزدروز‪ ،‬وهمن روز‪ ،‬اردوهشت روز‪،‬‬ ‫شـ َ‬ ‫ـهرور روز‪ ،‬خرداد روز‪ ،‬س ــروش روز‪ ،‬مهر روز‪ ،‬زامیاد روز و ‪ )...‬و نش ــانی از بخش بندی امروزین‬ ‫چهارهفتـ ـه ای و نا مه ــای انان به چش ــم نمی خورد‪ 12 .‬ماه ‪ 30‬روزه نس ــبت به س ــال شمس ــی‬ ‫پنـ ـج روز کمت ــر دارد‪ .‬ب ــرای جبران این تاخیر و حس ــاب کبیس ــه ان پنـ ـج روز را به ش ــنج عنوان‬ ‫گاثاه ــا از س ــرودهای زرتش ــت‪ ،‬می نامیدند‪ .‬در یکی از چندش ــب اخر س ــال‪ ،‬ایرانیان جش ــن‬ ‫س ــوری را ک ــه عادت و س ــنتی قدیم ب ــود با اتش اف ــروزی بر پ ــا می کردند؛ و چ ــون مفهوم هفته‬ ‫و نام گذاری ان وجود نداش ــته نمی توانس ــت چهارشنب هس ــوری نام بگی ــرد‪ .‬تقویم کنونی‪ ،‬بعد‬ ‫از ورود اع ــراب ب ــه ای ــران رواج یاف ــت‪ .‬در فرهن ــگ اعراب چهارش ــنبه ی ــا یوم االرب ــاع نحس و‬ ‫نامب ــارک اس ــت‪ .‬بی گم ــان س ــالی که این جشـــن به شـــکلی گســـترده بر پـــا بوده‪ ،‬مصـــادف با‬ ‫ش ــب چهارشنبه ش ــده است‪.‬‬ ‫واژه «س ــوری» فارس ــی‪ ،‬در پهل ــوی به گونـــه «ســـوریک» صفـــت اســـت؛ چـــون ســـور (‪)Sur‬‬ ‫به معنای س ــرخ؛ و ایک (‪ )Ik‬پس ــوند صفت است به معنای سرخ و ســـر خ رنگ است‪ .‬چنانچه‬ ‫گل س ــوری به معن ــای گل س ــرخ اســـت‪ .‬به ایـــن جشـــن ازان جهت ســـوری گفته اند کـــه عنصر‬ ‫اصل ــی مراس ــم ان‪ ،‬افروخت ــن اتش ســـرخ بوده‪ .‬البته «ســـور» به چـــم (معنـــی) «میهمانی» هم‬ ‫در فارس ــی بـ ـه کار رفت ــه اس ــت‪ .‬برپاداشـــتن اتـــش درایـــن روز نیـــز گونـــه ای گرم کـــردن جهان و‬ ‫ً‬ ‫زدودن س ــرما و پژمردگی و بدی از تن بوده اســـت‪ .‬در گذشـــته جشـــن های اتش کامال حالت‬ ‫جادویی داش ــته و بس ــیار بدوی بوده است‪ .‬چگونگی این جشن‪ ،‬همســـانی و مانندگی های‬ ‫فراوانی به جش ــن س ــده دارد‪.‬‬ ‫بب ــازی‪ ،‬فال گوش نشـــینی‪ ،‬قاشـــق زنی‪ ،‬کوزه شـــکنی‪ ،‬فـــال کـــوزه‪،‬‬ ‫بوته اف ــروزی‪ ،‬اب پاش ــی و ا ‬ ‫اش مخص ــوص چهارشنب هس ــوری‪ ،‬اجیـــل مشگل گشـــا‪ ،‬شـــال اندازی‪ ،‬شـــیر ســـنگی‪( ،‬تـــوپ‬ ‫مروارید) و ‪ ...‬از اداب ورس ــوم این شـــب به شـــمار می رفته اســـت کـــه ا کنون ما حتی شـــاید نام‬ ‫نه ــا را هم نش ــنیده ایم‪ .‬در همین شـــب یا چهارشـــنب ِ ه اخر صفر هـــرگاه نیت بکنند و‬ ‫خیلی ازا ‬ ‫کلید دودندانه به زمین گذاش ــته‪ ،‬پشـــت در اتاق همسایه بایســـتند‪ ،‬ا گر صحبت ان ها موافق‬ ‫با نیتش ــان باش ــد‪ ،‬به مراد می رس ــند و ا گر برخالف ان باشـــد‪ ،‬مرادشـــان براورده نخواهد شد‪.‬‬ ‫قاشـ ـق زنی‪ :‬ا گر کس ــی ناخ ــوش باشـــد به نیت ســـامتی او در شـــب چهارشنبه ســـوری ظرفی‬ ‫برداش ــته‪ ،‬مـ ـی رود در خانه همس ــایه ها را می کوبـــد و بی اینکه چیزی بگوید با قاشـــق به ظرف‬ ‫می زن ــد‪ ،‬صاحب خان ــه ی ــا خورا کی یا پـــول در ظرف او می انـــدازد‪ .‬ان خورا کی هـــا را به ناخوش‬ ‫می دهن ــد ی ــا ب ــا ان پول چی ــزی می خرند و بـــه ناخوش می خوراننـــد که شـــفا خواهد یافت‪.‬‬ ‫نیت‪ :‬در همین ش ــب‪ ،‬ک ــوزه ابی زیر نـــاودان روبه قبله می گذارند و هرکســـی از اهل خانه نیت‬ ‫ک ــرده چی ــزی در ان ک ــوزه می اندازد‪ .‬صبح چهارشـــنبه‪ ،‬یک نفر فـــال از حافظ می گیـــرد و دختر‬ ‫نابالغ ــی دس ــت ک ــرده از ک ــوزه اب‪ ،‬یک به یک چیزهایی که بـــه متعلق به هر کس اســـت‪ ،‬بیرون‬ ‫مـ ـی اورد و با ف ــال مطابقه می کند‪.‬‬ ‫بس ــیاری از مراس ــم ک ــه ا کنون در پایان ســـال و شـــب چهارشنبه ســـوری باقی مانـــده‪ ،‬کنایه و‬ ‫نش ــان واره اس ــت از اهدای نذور و فدیه به ارواح‪ .‬شـــب جمعه اخر ســـال‪ ،‬شـــب چهارشـــنبه‬ ‫نش ــب س ــال ب ــه زی ــارت اهـــل قبـــور رفتـــن و نـــذری جهـــت امـــوات دادن‪ ،‬مراســـم‬ ‫ی ــا اخری ‬ ‫اتش افروخت ــن ب ــر با مه ــا می ــان زرتشـــتیان‪ ،‬پخـــش اجیـــل مشکل گشـــا‪ ،‬مراســـم فال کـــوزه و‬ ‫کجاو هب ــازی و ش ــال اندازی میان مـــردم اذربایجان همه وهمه جای پایی مشـــخص در رســـوم‬ ‫ای ــران قدی ــم دارند‪ .‬یک ــی از جنبه هـــای تقدس اتـــش پا ک کردن بیماری هـــا و دورکـــردن ارواح‬ ‫خبیث ــه (به تعبی ــر ان دوران) ب ــوده؛ برای نمونـــه درصورت ســـرایت طاعون رخت و ابـــزار بیمار را‬ ‫در ات ــش می ریختن ــد ت ــا از بدی ها پـــا ک شـــود؛ و ایـــن بی احترامی به اتـــش به شـــمار نمی اید‪.‬‬ ‫همی ــن ام ــروز هم رس ــم اس ــفند دودکـــردن و گرد خانـــه تـــاب دادن رایج اســـت (بـــرای زدودن‬ ‫ش ــر و بیم ــاری و چشـ ـم زخم) ک ــه بازمانده از گذشـــته اســـت؛ ا کنـــون پریـــدن از روی اتش هم‬ ‫می توانس ــته ب ــا فلس ــفه پا ک کردن نفـــس صورت گرفتـــه باشـــد‪ .‬در جاهایی همچون شـــیراز‪،‬‬ ‫کردس ــتان و اذربایج ــان‪ ،‬اداب و ائین ویژه و کهن تـــری وجود دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ســـفره حضرت‬ ‫خضـ ـر (ع) یا اب پاش ــی در س ــعدیه که ویژه شـــیراز اســـت یا ســـفره های خورا کی رنگینـــی که در‬ ‫کردس ــتان و اذربایج ــان ام ــاده می شـــود و نیز ائیـــن اتش افروزی و شـــادمانی همگانـــی مردم‪.‬‬ ‫برخ ــی را عقی ــده براین اسـ ـت که «جشـــن ســـوری» (چهارشنبه ســـوری) بـــا مراســـم مربـــوط به‬ ‫بزرگداش ــت فروهر درگذش ــتگان نیـــز پیوند و بســـتگی دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫پشت پرده تخلیه هیجانات چهارشنبه اخر سال‬ ‫پگاه اقایی‬ ‫از ســـالیان دور اقشار مختلف مردم در گروه های‬ ‫ســـنی گونا گـــون در مراســـم چهارشنبه ســـوری‬ ‫شـــرکت می کنند که انچه در این جشـــن به چشم‬ ‫می خـــورد‪ ،‬میـــل به هیجان خواهی ســـت‪ .‬بیشـــتر‬ ‫هیجانـــات از نـــوع کارکـــردی هســـتند یعنـــی یـــک‬ ‫نمـــاد بیرونی داشـــته و کارکـــرد اجتماعـــی دارند‪.‬‬ ‫مـــا در توصیـــف هیجانـــات جمعی دچار مشـــکل‬ ‫هســـتیم و شـــیوه ابـــراز و نشـــان دادن ایـــن‬ ‫هیجانـــات از فرهنگی بـــه فرهنگ دیگـــر متفاوت‬ ‫اســـت‪ .‬ال لـــه شـــهیدی؛ دکتـــرای روانشناســـی‬ ‫عمومی و مشـــاور نوجوان و خانـــواده دراین باره‬ ‫گفـــت؛ همه افـــراد دارای یک ســـطح برانگیختگی‬ ‫هســـتند کـــه میـــزان ان از شـــخصی بـــه شـــخصی‬ ‫ً‬ ‫دیگر متفاوت اســـت‪ .‬کال در ادبیات روانشناســـی‬ ‫هیجانـــات‪ ،‬دو نـــوع شـــادی هســـت ســـوال‬ ‫اساســـی این اســـت که در چهارشنبه ســـوری بـــا‬ ‫کدام یـــک از ایـــن هیجانات مواجه هســـتیم؟ وی‬ ‫عنـــوان کـــرد؛ در چهارشنبه ســـوری فقط شـــادی‬ ‫مشـــاهده می شـــود‪ .‬به راســـتی حلقـــه گمشـــده‬ ‫پدیـــده ای ماننـــد چهارشنبه ســـوری کـــه دارای‬ ‫قدمـــت طوالنی ســـت و قرار اســـت حســـی مثبت‬ ‫به انســـان منتقل کند‪ ،‬چیست؟ شـــهیدی ادامه‬ ‫داد؛ ازنظر روانشناســـان نام این حلقه گمشـــده‬ ‫دلهـــره خواهی ســـت کـــه بـــا هیجـــان متفـــاوت‬ ‫اســـت‪ .‬هیجان طلبـــی یـــک صفـــت پایدار اســـت‬ ‫کـــه ا گـــر در فـــردی به وجـــود ایـــد زیست شـــیمی‬ ‫مغـــز او بـــا دیگـــران متفـــاوت می شـــود و ســـبکی‬ ‫جدیـــد زندگـــی به وجـــود مـــی اورد‪ .‬ایـــن مشـــاور‬ ‫ً‬ ‫نوجـــوان و خانـــواده بیـــان کـــرد؛ معمـــوال در علم‬ ‫گفتـــه می شـــود کـــه تکـــرار مـــا ل اور اســـت امـــا‬ ‫احســـاس‪ ،‬تکـــرار را دوســـت دارد و طبیعـــت بـــا‬ ‫تکـــرار ســـاخته می شـــود‪ .‬به طورکلـــی می تـــوان‬ ‫گفـــت جامعـــه بـــا تکـــرار نیـــرو می گیـــرد‪ .‬بـــا یـــک‬ ‫نـــگاه بـــه پدیـــده چهارشنبه ســـوری می بینیـــم‬ ‫کـــه طبیعـــت‪ ،‬انســـان و جامعـــه همـــه درگیـــر‬ ‫تکـــرار هســـتند‪ .‬وی بابیان اینکـــه هیجـــان غیـــر‬ ‫از مولفـــه زیســـتی اش دو مولفـــه دیگـــر (مولفـــه‬ ‫یادگیـــری و مولفـــه شـــناختی) هـــم دارد‪ ،‬تا کیـــد‬ ‫کـــرد؛ دریـــک کالم هیجـــان بـــا معنـــا ارتبـــاط دارد؛‬ ‫هـــر معنایـــی کـــه شـــما بـــه یـــک پدیـــده دهیـــد‬ ‫متناســـب باان هـــم هیجانـــش را تجربـــه می کنید‪.‬‬ ‫در بحـــث تاریخ شناســـی مشـــاهده می شـــود که‬ ‫چقـــدر ایـــن معنـــا متفـــاوت شـــده و طبیعی ســـت‬ ‫کـــه نوجوان هیجـــان متفاوتـــی را تجربـــه کند‪ .‬وی‬ ‫افزود؛ در بحث ســـیر تاریخی‪ ،‬بشـــر در شـــش روز‬ ‫اول عیـــد خـــود را امـــاده می کنـــد که به پیشـــگاه‬ ‫خداونـــد حاضـــر شـــود‪ .‬برای قســـم یادکـــردن به‬ ‫وحدانیـــت خداوند بشـــر احتیـــاج به خـــرد دارد‪.‬‬ ‫خداونـــد گوهـــر خـــرد را در دهان ماهی گذاشـــت‬ ‫و امـــر کـــرد بـــه انســـان کـــه ماهـــی را بخـــورد‪ .‬پس‬ ‫حتـــی غذای شـــب عیـــد هـــم معنـــا دارد پس چه‬ ‫طور می شـــود هیجانی کـــه در چهارشنبه ســـوری‬ ‫نشـــان می دهید‪ ،‬معنا نداشـــته باشـــد؟ شهیدی‬ ‫یـــاداور شـــد؛ طبـــق مباحـــث بهداشـــت روانـــی‪،‬‬ ‫مردمی کـــه نـــگاه نمادیـــن بـــه اداب ورســـوم خود‬ ‫دارنـــد‪ ،‬دارای ســـطح بهداشـــت روانـــی باالیـــی‬ ‫هســـتند؛ مبحثـــی کـــه به تازگـــی در اروپـــا و امریکا‬ ‫به عنـــوان کیفیـــت زندگـــی مطـــرح می شـــود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه حلقـــه مفقـــوده درارتباط بـــا‬ ‫چهارشنبه ســـوری نداشـــتن نگاه نمادین است‪،‬‬ ‫عنـــوان کرد؛ وقتی نگاه عالمتـــی در جامعه وجود‬ ‫ً‬ ‫داشـــته باشـــد هیجان کامال مقطعی و از نوع اول‬ ‫اســـت‪ .‬تک تـــک موقعیت هـــای اجتماعـــی در‬ ‫فرهنـــگ ما بایـــد یاداور ذهـــن ناهوشـــیار جمعی‬ ‫مـــا باشـــد‪ .‬صفتی کـــه در ذهن ناهوشـــیار جمعی‬ ‫ایرانیان وجود دارد ســـرعت وا کنـــش فوری ان ها‬ ‫نس ــبت ب ــه تهدیده ــای جمعی س ــت‪ .‬ش ــهیدی‬ ‫اظه ــار ک ــرد؛ پدی ــده چهارشنبه س ــوری ی ــاداور‬ ‫هیچ ک ــدام از خاط ــرات ب ــزرگ م ــا نب ــوده و ای ــن‬ ‫یک اصل س ــاده در روانشناس ــی فرهنگی س ــت‪.‬‬ ‫وی درخص ــوص اش ــخاصی ک ــه هیجان ن ــوع اول‬ ‫را دارن ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد؛ این اف ــراد به طورمعم ــول‬ ‫ب ــا «ب ــودن» س ــروکار دارن ــد و به ط ــرف «ش ــدن»‬ ‫حرک ــت نمی کنن ــد‪ .‬تبع ــات بهداش ــت روان ــی‬ ‫ان ه ــا این گونه اسـ ـت که زندگ ــی را پ ــر از ش ــانس‬ ‫می بینن ــد‪ .‬این اش ــخاص ه ــرگاه در محیط ــی قرار‬ ‫بگیرند که مش ــکلی برایش ــان پیش ای ــد‪ ،‬دیگران‬ ‫را مقص ــر می دانن ــد‪ .‬ا گ ــر کس ــی ن ــگاه نمادی ــن‬ ‫داش ــته و لحظ ــات را برای «ش ــدن» تعری ــف کند‪،‬‬ ‫زندگی را پ ــر از انتخاب می داند‪ .‬ش ــهیدی افزود؛‬ ‫هیچ ک ــس منک ــر هیج ــان در انس ــان نیس ــت‬ ‫ول ــی چگونگ ــی نش ــان دادنش افتخ ــار فرهنگ ــی‬ ‫به حس ــاب می ای ــد‪ .‬ا کث ــر م ــا چهارشنبه س ــوری‬ ‫را پذیرفته ای ــم ول ــی ان را ب ــاور ندار ی ــم و ای ــن‬ ‫به معن ــای باری به هرجه ــت رفت ــار ک ــردن اس ــت؛‬ ‫بنابرای ــن یا درگیر جمع می ش ــویم یا نمی ش ــویم‪.‬‬ ‫ای ــن تک ــرار مال ل اور اس ــت‪ .‬بس ــیاری از م ــردم در‬ ‫چهارشنبه س ــوری دچار تع ــارض گرایش اجتنابی‬ ‫می ش ــوند به این معنا ک ــه هم دوس ــت دارند وارد‬ ‫گود ش ــوند و ه ــم دوس ــت ندارند و س ــخت ترین‬ ‫ن ــوع تع ــارض ه ــم همی ــن گرای ــش اجتنابی س ــت‬ ‫و در اخ ــر ه ــم دیگ ــران ای ــن جرئ ــت را ب ــه ان ــان‬ ‫می دهن ــد ک ــه تجربـ ـه ای دوس ــاعته داش ــته‬ ‫باش ــند‪ .‬وی بابیان اینک ــه نمی ت ــوان پدی ــده‬ ‫چهارشنبه س ــوری و عی ــد را ب ــا ای ــن فرهن ــگ‬ ‫غن ــی ای ــران به ص ــورت عالمت ــی معنا ک ــرد‪ ،‬گفت؛‬ ‫گرفت ــن ح ــس مبتنی ب ــر ذه ــن ناهوش ــیار جمع ــی‬ ‫ک ــه هیج ــان ن ــوع دوم ی ــا خوش ــحالی را ایج ــاد‬ ‫می کن ــد‪ ،‬ب ــرای دقیقه نود نیســـت‪ .‬ما بایـــد کاری‬ ‫کنی ــم ک ــه نه تنه ــا در چهارشنبه ســـوری بلکـــه در‬ ‫تم ــام زندگی مان هیج ــان نوع دوم جاری باشـــد‬ ‫ک ــه این امر نیازمن ــد ان اســـت که جوانانمـــان را با‬ ‫معناه ــای نمادی ــن اشـــنا کنیـــم‪ .‬مشـــکل جامعه‬ ‫م ــا داش ــتن ن ــگاه عالمتـــی بـــه مســـائل و راه حل‬ ‫ان توج ــه ب ــه فرهن ــگ ‪ 10‬هزارســـاله و جایگزینـــی‬ ‫نگ ــرش نمادی ــن به ج ــای نگـــرش عالمتی ســـت‪.‬‬ ‫خانواده ه ــا بای ــد در مراســـم چهارشنبه ســـوری‬ ‫کن ــار فرزندانش ــان حضـــور داشـــته و ان هـــا را‬ ‫همراه ــی کنند ت ــا در مکان مناســـب این هیجان‬ ‫را مدیریت ش ــده اب ــراز کنند‪ .‬همچنین مســـئولین‬ ‫نی ــز بای ــد مان ــع از ورود مـــواد محترقـــه بـــه داخل‬ ‫کش ــور ش ــوند و ب ــا وضـــع جریمه هـــای ســـنگین‬ ‫خریدوف ــروش این محصوالت را متوقف ســـازند‪/.‬‬ ‫باش ــگاه خبرن ــگاران جـــوان‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری مطرح کرد؛‬ ‫محکومیت سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر به اعدام بی گناهان‬ ‫شبـه اعـدام ‪ ۸۱‬نفـر در کشـور عربسـتان گفـت‪« :‬اعمـال اسـتانداردهای‬ ‫رئیس جمهـوری دروا کن ‬ ‫دوگانـه کشـورهای غربـی و اسـتفاده ابـزاری از مفهـوم حقـوق انسـان و همچنیـن سـکوت و‬ ‫بی عملـی کشـورهای مدعـی حقـوق بشـر بـه این گونـه اقدامـات‪ ،‬محکـوم اسـت و نشـانه ای از‬ ‫دورویـی ایـن کشـورها در بهر هبـرداری سیاسـی از مفهـوم حقـوق بشـر بـرای مطامـع سیاسـی خـود‬ ‫تهـای مسـتقل اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در نشسـت‬ ‫و علیـه دول ‬ ‫شـورای عالی جوانـان‪ ،‬سـکوت و بی عملـی کشـورهای مدعـی حقـوق بشـر درخصـوص اعـدام ‬ ‫بی گناهـان را محکـوم کـرده و دراین خصـوص افـزود‪« :‬سـازمان های بین المللـی و رسـانه های ازاد و‬ ‫نهادهـای ذی ربـط بایـد سـکوت خـود را بشـکنند»‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫حوزه بانوان شهرداری تهران‪ ،‬نیازمند توسعه ماموریتی ست‬ ‫عضـو شـورای اسلامی شـهر تهـران گفـت‪« :‬حـوزه بانـوان شـهرداری تهـران نیازمنـد توسـعه سـه گانه‬ ‫ماموریتـی‪ ،‬تشـکیالتی و فرایندی سـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ زهـرا شـمس احسـان بـا انتشـار مطلبـی‬ ‫در صفحـه توئیتـر خـود نوشـت‪« :‬حـوزه بانـوان شـهرداری تهـران بیـش از انکـه نیازمنـد تغییـرات‬ ‫در سـاختار سـازمانی شـهرداری تهـران باشـد‪ ،‬نیازمنـد توسـعه سـه گانه ماموریتـی تشـکیالت و‬ ‫یسـت‪ .‬ارتقـا از اداره کل بـه سـازمان یـا مرکـز بـا خدمـات خانـواده محـور و مبتنی بـر مطالعـه و‬ ‫فرایند ‬ ‫اینده پژوهی می تواند سـراغاز این رویکرد باشـد»‪ .‬اعضای شـورای شهر الیحه پیشنهادی شهرداری‬ ‫دربـاره «اصلاح سـاختار معاونـت برنامه ریـزی‪ ،‬توسـعه سـرمایه انسـانی و امـور شـورای شـهرداری‬ ‫تهـران» را در دسـتورکار قراردادنـد‪.‬‬ ‫ایا سیل تحریم ها روسیه را با خود خواهد برد؟‬ ‫شـرکت بریتیـش پترولیوم کـه بزرگ ترین سـرمایه گذار خارجی‬ ‫در روسـیه اسـت‪ ۲۷ ،‬فوریـه بـا اعلام وا گـذاری ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫سـهم خـود در شـرکت دولتـی روس نفـت‪ ،‬پیشـگام خـروج‬ ‫از روسـیه شـد‪ .‬این اقـدام ‪ ۲۵‬میلیـارددالر هزینـه بـرای ایـن‬ ‫شـرکت به همـراه دارد و تولیـد نفـت و گاز جهانـی بریتیـش‬ ‫کسـوم کاهش می دهد‪ .‬شـرکت شـل بااشـاره به‬ ‫پترولیوم را ی ‬ ‫بی معنابودن حمله نظامی روسـیه به اوکراین‪ ،‬اقدام مشـابه‬ ‫بریتیـش پترولیـوم را دنبـال کـرد‪ .‬ایـن شـرکت اعلام کـرد بـه‬ ‫همـکاری با شـرکت دولتـی گازپروم در تاسیسـات گاز طبیعی‬ ‫مایـع (‪ )LNG‬سـاخالین ‪ ۲‬و حضـور در پـروژه خـط لولـه‬ ‫ً‬ ‫گازی نـورد اسـتریم ‪ ۲‬کـه المـان اخیـرا ان را معلـق کـرده‪ ،‬پایـان‬ ‫می دهـد‪ .‬هـر دو پروژ ههـا حـدود سـه میلیارددالر ارزش دارنـد‪.‬‬ ‫شـرکت امریکایـی ا کسـون موبیـل اعلام کـرد فعالیت هایـش‬ ‫در سـاخالین ‪ ۱‬را متوقـف می کنـد‪ .‬شـرکت انـرژی دولتـی‬ ‫ا کوئینـور نـروژ اعلام کـرد کـه امـر خـروج از جوینـت ونچرهـا در‬ ‫روسـیه بـه ارزش حـدود ‪ ۱.۲‬میلیـارددالر را اغـاز خواهـد کـرد و‬ ‫به موازاتش صندوق سـرمایه گذاری دولتی نروژ که بزرگ ترین‬ ‫صنـدوق سـرمایه گذاری دولتـی در جهـان اسـت‪ ،‬اعلام کـرد‬ ‫یهـای روسـی بـه ارزش حـدود ‪ ۲.۸‬میلیـارددالر را بلوکـه‬ ‫دارای ‬ ‫کـرده و برنامـه ای بـرای خـروج تـا ‪ ۱۵‬مـارس اعلام خواهـد کرد‪.‬‬ ‫شـرکت های ویـزا و مسـترکارت روز شـنبه اعلام کردنـد‬ ‫فعالیت هایشـان در روسـیه را معلـق خواهنـد کـرد‪ .‬در‬ ‫بیانی ههـای جدا گانـه ای کـه به فاصلـه چنددقیقـه از‬ ‫یکدیگـر منتشـر شـدند‪ ،‬ویـزا بـه حملـه روسـیه بـه اوکرایـن و‬ ‫لبـودن رویدادهایـی کـه مشـاهده شـده اشـاره‬ ‫غیرقابل قبو ‬ ‫یکـه مسـترکارت بـه ماهیـت ک مسـابقه منازعـه‬ ‫کـرد درحال ‬ ‫جـاری و فضـای اقتصـادی مبهـم اشـاره کـرد‪ .‬ولودیمیـر‬ ‫زلنسـکی؛ رئیس جمهـوری اوکرایـن در تماسـی ویدئویـی بـا‬ ‫نگـذاران امریکایـی از ایـن شـرکت ها خواسـته بـود کـه‬ ‫قانو ‬ ‫همـه فعالیت هایشـان در روسـیه را متوقـف کننـد‪ .‬هرکـدام‬ ‫از ایـن شـرکت ها حـدود چهاردرصـد از درامـد خالصشـان از‬ ‫کسـب وکار مرتبـط با روسـیه اسـت‪ .‬امریکن ا کسـپرس هـم روز‬ ‫یکشنبه تصمیم مشابهی گرفت‪ .‬بعضی منتقدان می گویند‬ ‫این اقدامات کافی نیستند‪ .‬ا گرچه این شرکت ها اعالم کردند‬ ‫هرگونه مبادالتی که بااسـتفاده از کارت های صادرشـده ان ها‬ ‫در روسیه انجام بگیرد‪ ،‬دیگر خارج از این کشور کار نمی کند‬ ‫تهـای صـادره در خـارج از روسـیه در دسـتگاه های‬ ‫و کار ‬ ‫‪ ATM‬روسـی کار نخواهنـد کـرد‪ ،‬مصرف کننـدگان روسـیه کـه‬ ‫کارت صادرشده داخلی دارند همچنان می توانند پول کاالها‬ ‫و خدمـات را دراین کشـور پرداخـت کنـد‪ .‬شـرکت های پرایـس‬ ‫کشـنبه اعلام‬ ‫واترهـاوس کوپـرز و کی پی ا مجـی نیـز روز ی ‬ ‫کردنـد فعالیـت در روسـیه را متوقـف خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫طـی یک هفتـه ا کثـر خودروسـازان بـزرگ جهـان شـامل‬ ‫جنرال موتـورز‪ ،‬فورد موتـور‪ ،‬فولکس وا گـن و تویوتا موتـور اعالم‬ ‫کردنـد صـادرات بـه روسـیه را متوقـف یـا کارخانه هایشـان‬ ‫نسـازان شـامل ولـوو و‬ ‫در انجـا را تعطیـل می کننـد‪ .‬کامیو ‬ ‫تهـای خـود در روسـیه را‬ ‫دایملر ترا ک هولدینـگ نیـز فعالی ‬ ‫متوقـف کردند‪ .‬بااین حال خودروسـازی که بیشـترین ضـرر را‬ ‫می بیند رنوسـت‪ .‬داشـتن سـهام عمده در شـرکت اوتوواز که‬ ‫یبـودن رنـو بـه روسـیه بـرای حـدود‬ ‫سـازنده الداسـت و متک ‬ ‫‪ ۱۲‬درصـد از درامـد خـود‪ ،‬سـرمایه گذاران را مضطـرب کـرد‬ ‫و درنتیجـه ایـن شـرکت خودروسـازی فرانسـوی در مـدت‬ ‫کسـوم از ارزش بـازار خـود را از دسـت‬ ‫دوهفتـه بیـش از ی ‬ ‫جشـنبه قبل‬ ‫داده‪ .‬گابریل اتال؛ سـخنگوی دولت فرانسـه پن ‬ ‫بـه شـبکه رادیویـی فرانـس اینفو گفـت؛ رنو قـول داده اسـت از‬ ‫تحری مهـا متابعـت کنـد‪.‬‬ ‫شـرکت سامسـونگ الکترونیکـس کـه فروشـنده بـزرگ تلفـن‬ ‫هوشـمند در روسـیه ب هشـمار مـی رود و بیـش از ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫بـازار روسـیه را دراختیـار دارد‪ ،‬صـادرات همـه محصوالتـش به‬ ‫این کشـور را متوقف کرد‪ .‬مسـئوالن سامسـونگ اعالم کردند‬ ‫شـش میلیون دالر به تالش های بشردوسـتانه دراین منطقه‬ ‫کمـک خواهـد کـرد کـه شـامل یک میلیـون دالر کاالهـای‬ ‫الکترونیکـی مصرفـی خواهـد بـود‪ .‬پیـش از اعلام ایـن خبـر‪،‬‬ ‫میخایلو فدروف؛ معاون نخسـت وزیر و ناظر بر فعالیت های‬ ‫دیجیتالـی اوکرایـن‪ ،‬در نامـه ای کـه در حسـاب توئیتـر خـود‬ ‫پسـت کـرده بـود‪ ،‬از نایب رئیـس سامسـونگ خواسـته بـود‬ ‫ً‬ ‫تامیـن خدمـات و محصـوالت بـه روسـیه را موقتـا متوقـف‬ ‫کنـد‪ .‬وی نوشـته بـود مـا به حمایت شـما نیـاز داریم‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬قطـع فنـاوری مـدرن شـاید بهتریـن پاسـخ بـه تانک هـا‬ ‫یسـت کـه محله هـای مسـکونی‪،‬‬ ‫و موشـک هایی متعدد ‬ ‫کهـا و بیمارسـتان ها را هـدف قـرار می دهنـد‪.‬‬ ‫مهدکود ‬ ‫مایکروسافت روز جمعه حمله روسیه به اوکراین را محکوم و‬ ‫اعالم کرد فروش جدید همه محصوالت و خدمات در روسیه‬ ‫را متوقف می کند‪ .‬اپل فروش ایفون را متوقف و محدودکردن‬ ‫خدمـات پرداخـت اپـل (‪ )Apple Pay‬و محصـوالت دیگـر در‬ ‫پهـای شـبکه ار تی نیـوز و اسـپوتنیک نیوز را‬ ‫روسـیه را اغـاز و ا ‬ ‫از فروشـگاه اپ اسـتور در خـارج از روسـیه حـذف کـرد‪ .‬شـرکت‬ ‫هیولـت پـاکارد (‪ )HP‬کـه بزرگ تریـن فروشـنده رایانه شـخصی‬ ‫بـه روسـیه اسـت صـادرات بـه ایـن کشـور را ماننـد شـرکت‬ ‫اینتـل متوقـف کرده اسـت‪ .‬شـرکت نایکی یکی از شـرکت های‬ ‫ سازی «ثبت اختراع»‬ ‫ثروت افرینی ازطریق تجاری‬ ‫ِ‬ ‫صشـدن ابعـاد یـک زمیـن زراعـی‪ ،‬کشـاورزان در‬ ‫نهـای دور بـرای مشخ ‬ ‫در زما ‬ ‫ً‬ ‫برگه هایـی حـدود زمیـن خـود را مشـخص می کردنـد؛ مثلا از کنـار رودخانـه تـا‬ ‫درخـت سـیب؛ و از کنـار درخـت سـیب تـا تپ ههـای سـنگی‪ .‬این امـر باعـث ایجاد‬ ‫نهـای خـود شـده و مشـخصات زمیـن هرنفـر در‬ ‫حـق مالکیـت افـراد بـر زمی ‬ ‫ً‬ ‫یشـد کـه این امر ضمن‬ ‫نهـا «سـند» گفتـه شـد‪ ،‬ثبـت م ‬ ‫ورق هایـی کـه بعـدا بـه ا ‬ ‫نهـای خـود‪ ،‬مانع تعـرض افراد‬ ‫ایجـاد حـق انحصـاری اسـتفاده کشـاورزان از زمی ‬ ‫یشـد‪ .‬بـا گـذر زمـان‪ ،‬مفهـوم مالکیـت‪ ،‬توسـعه یافـت‬ ‫نهـای دیگـران م ‬ ‫بـه زمی ‬ ‫و مفهومـی جدیـد ب هنـام «مالکیـت فکـری» پدیـد اورده شـد کـه بـه «اموالـی کـه‬ ‫یهـای فکـری بشـر بـود»‪ ،‬تعلـق می گرفـت‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛‬ ‫حاصـل از خروج ‬ ‫توسـعه مفهـوم مالکیـت فکـری در نیمـه اول قـرن ‪ ،20‬موجـب شـد تـا بنیـان‬ ‫سازمانی نهاده شود که امروزه با نام «سازمان جهانی مالکیت فکری» شناخته‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن سـازمان در تعریـف ثبـت اختـراع (‪ )Patent‬می گویـد؛ ثبـت اختـراع‪،‬‬ ‫م ‬ ‫یسـت کـه به موجـب قانـون‪ ،‬بـه متقاضیانـی کـه‬ ‫مجموعـه ای از حقـوق انحصار ‬ ‫نهـا‪ ،‬جدید‪ ،‬غیربدیهی و دارای کاربرد تجاری سـت‪ ،‬اعطا می شـود‪.‬‬ ‫اختراعـات ا ‬ ‫ً‬ ‫اعتبـار ایـن حقـوق‪ ،‬ب همـدت محـدود (عمومـا ‪ ۲۰‬سـاله) بـوده و صاحبـان اختراع‬ ‫ً‬ ‫می تواننـد طـی ایـن بـازه زمانـی‪ ،‬انحصـارا از اختـراع خـود بهر هبـرداری کننـد‪.‬‬ ‫درمقابـل‪ ،‬متقاضیـان موظف انـد تـا اختراعاتشـان را بـرای عمـوم مـردم افشـا‬ ‫کـرده تـا متخصصیـن و افـراد دارای مهـارت در حـوزه مربوطـه‪ ،‬بتواننـد ان را تکثیر‬ ‫و بازافرینـی کننـد‪ .‬در ایـران نیـز تعاریفـی در قانـون بـرای اختـراع و گواهی نامـه‬ ‫اختـراع اورده شـده‪ .‬در قانـون‪ ،‬اختـراع نتیجـه فکـر فـرد یـا افـراد اسـت کـه راه حـل‬ ‫عملـی جدیـدی را بـرای حـل مشـکل فنی مشـخص درزمینه صنعـت ارائه کند‪.‬‬ ‫اختـراع ممکـن اسـت ب هصـورت فـراورده یـا فراینـد باشـد‪ .‬گواهینامـه اختـراع نیـز‬ ‫یسـت کـه مرجـع ثبـت مالکیـت صنعتـی بـرای اختـراع صـادر می کنـد و‬ ‫سند ‬ ‫بهره منـدی از حقـوق ناشـی از اختـراع منـوط بـه ثبـت ان نـزد مرجع ثبت اسـت‪.‬‬ ‫برای رقابت با سـایر کشـورها در عرصه اقتصادی و موفقیت در ان‪ ،‬کشـورها باید‬ ‫یسـازی دانـش را ایجـاد کننـد‬ ‫بهـا و قوانیـن الزم بـرای ایجـاد و تجار ‬ ‫چهارچو ‬ ‫کـه درایـن راه‪ ،‬حـق ثبـت اختـراع نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد‪ .‬مخترعیـن بـا ثبـت‬ ‫تهـای همراه‬ ‫اختـراع خـود‪ ،‬عالو هبـر ایجـاد انگیـزه بـرای سـرمایه گذاری در فعالی ‬ ‫بـا ریسـک نواورانـه‪ ،‬نـرخ نـواوری را در جامعـه سـرعت می بخشـند؛ لـذا حـق ثبت‬ ‫اختراع نوعی ابزار برای بهبود ظرفیت نواوری و رقابت اقتصادی ست‪ .‬حق ثبت‬ ‫یگـذارد‪ .‬محافظـت‬ ‫اختـراع از چندیـن مسـیر بـر توسـعه و رشـد اقتصـادی اثـر م ‬ ‫قـوی و موثـر از حقـوق ثبـت اختراع به لحاظ برتری ایـن دارایی ها بـر دارایی های‬ ‫مـادی باعـث درخشـش فکـر و اندیشـه نـواوران و درنتیجـه‪ ،‬ایجـاد انگیـزه بـرای‬ ‫یشـود که موجب افزایش نـواوری‪ ،‬بهبود‬ ‫تهـای تحقیقاتی ان ها م ‬ ‫ادامـه فعالی ‬ ‫کاالهـای مصرفـی متعددی سـت کـه بااشـاره به مشـکالت‬ ‫لجسـتیکی‪ ،‬فـروش در روسـیه را معلـق کـرده اسـت‪ .‬شـرکت‬ ‫اسـپانیایی ایندیتکس که ‪ ۵۰۲‬شـعبه در روسـیه ازجمله ‪۸۶‬‬ ‫ً‬ ‫شـعبه زارا را اداره می کنـد‪ ،‬موقتـا همـه شـعبه های خـود در‬ ‫روسـیه را تعطیـل و فـروش انالیـن خـود را متوقف کـرد و اعالم‬ ‫کـرد نمی توانـد ادامـه فعالیت ها و شـرایط تجاری دراین کشـور‬ ‫را تضمیـن کنـد‪ .‬شـرکت های دیگـر البتـه تا کنـون گا مهـای‬ ‫محدودی برای متوقف کردن فعالیت در روسیه برداشته اند‪.‬‬ ‫شـرکت لبنیاتـی دانـون کـه بزرگ تریـن تولیدکننـده ماسـت‬ ‫در جهـان اسـت‪ ،‬سـرمایه گذاری در روسـیه را معلـق خواهـد‬ ‫کـرد امـا بـه فـروش لبنیـات و غـذای کـودک دراین کشـور ادامـه‬ ‫می دهنـد‪ .‬طبـق گـزارش فیـگارو‪ ،‬انتـوان افریـک؛ مدیرعامـل‬ ‫دانـون در میـان مدیـران عامل و روسـای هیئت مدیره برخی‬ ‫از بزرگ ترین شرکت های فرانسه بود که روز جمعه با امانوئل‬ ‫مکرون؛ رئیس جمهوری فرانسه دیدار کردند‪ .‬مکرون از ان ها‬ ‫خواسـت کـه باعجلـه و درهرصـورت بدون مشـورت بـا دولت‪،‬‬ ‫روسـیه را تـرک نکنـد‪.‬‬ ‫شـرکت نتفلیکـس فعالیت هایـش در روسـیه را تعطیـل و‬ ‫اعلام کـرد مشـترک جدیـد نمی پذیـرد‪ .‬هنوز البته سرنوشـت‬ ‫اشـترا ک های فعلـی معلـوم نیسـت‪ .‬ایـن شـرکت کمتـر از‬ ‫یک میلیـون مشـترک در روسـیه دارد و ازطریـق جوینـت‬ ‫ونچـری بـا گـروه رسـانه ملـی دراین کشـور فعالیـت می کنـد‪.‬‬ ‫استودیوهای هالیوود شامل والت دیزنی‪ ،‬پارامونت پیکچرز‪،‬‬ ‫سـونی‪ ،‬وارنر مدیـا و یونیورسـال پیکچرز هـم انتشـار‬ ‫فیلم هایشـان در روسـیه را متوقـف کردنـد یـا به تاخیـر‬ ‫انداختنـد‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬پلتفرم هایی نظیـر تیک تا ک به دلیل‬ ‫قانون جدید فیک نیوز در روسیه که خاموش کردن مخالفان‬ ‫و محدودکـردن اطالعـات دربـاره حملـه بـه اوکرایـن را هـدف‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬فعالیـت دراین کشـور را متوقف یا خدماتشـان را‬ ‫تعطیـل کرده انـد‪ .‬تیک تـا ک در سلسـله توئیت هایـی اعلام‬ ‫کـرد؛ چـاره ای جـز متوقف کـردن فعالیـت و انتشـار محتـوای‬ ‫جدید در سرویس ویدئویی خود برای مرور پیامد این قانون‬ ‫نداشتیم‪.‬ایمنی کارمندانو کاربران‪،‬باالتریناولویتماست‪.‬‬ ‫ایـن سـرویس کـه متعلق به شـرکت چینی بایت دنس اسـت‪،‬‬ ‫اعلام کـرد سـرویس پیام رسـان داخلـی تیک تا ک هنـوز فعال‬ ‫خواهد بود‪ .‬دولت روسـیه روز جمعه اعالم کرد که دسترسـی‬ ‫به شـبکه اجتماعی فیس بوک شـرکت ِمتا پلتفرمز را مسدود‬ ‫می کند‪ .‬سـاعاتی پس از این خبر‪ ،‬شـرکت ِمتا اعالم کرد همه‬ ‫تبلیغات در روسیه و فروش تبلیغات به شرکت های روسی را‬ ‫متوقـف خواهـد کـرد‪ /.‬ایسـنا‬ ‫تکنولوژی هـای موجـود یـا ایجـاد تکنولوژی های بهتر می شـود‪ .‬بهبـود روزافزون‬ ‫یـا خلـق تکنولـوژی باعـث افزایـش عامـل بهـره وری در تابـع تولیـد می شـود و‬ ‫درنتیجه‪ ،‬افزایش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت‪ .‬البته این‪ ،‬همه ماجرا‬ ‫نیسـت‪ .‬حق ثبت اختراع بر سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی نیز اثرگذار اسـت‪.‬‬ ‫واردات کاالهـا و خدمـات تولیدشـده بـه کشـور‪ ،‬باعـث اسـتفاده موثرتـر از منابـع‬ ‫موجود کشـور واردکننده خواهد شـد و سـبب افزایش بهره وری عوامل تولید ان‬ ‫کشـور می شـود‪ .‬ازسـوی دیگر هرچـه بخش هـای بیشـتری از اقتصـاد درمعـرض‬ ‫رقابـت بین المللـی قـرار گیرنـد‪ ،‬میزان برخـورد با فناوری برتر جهـت حفظ قدرت‬ ‫رقابتی بیشتر خواهد بود‪ .‬برای بررسی دقیق تر ارزیابی اثرات اقتصادی حمایت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫از حق ثبت اختراع در شـرکت های فناور‪ ،‬بهترین راه پیمایش امار واقع ‬ ‫دفتـر ثبـت اختـراع اروپـا (‪ ،)EPO‬در گزارشـی باعنـوان «حقـوق مالکیـت فکـری و‬ ‫عملکرد شـرکت ها در اتحادیه اروپا»‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲۷۰۰۰‬شـرکت اروپایی از ‪ ۲۷‬کشـور‬ ‫عضـو اتحادیـه اروپـا (و انگلیـس) را بررسـی کـرده اسـت‪ .‬تجزیه وتحلیـل ارائ هشـده‬ ‫دراین مطالعـه تائیـد می کنـد کـه یـک رابطـه مثبـت قـوی بیـن مالکیـت انـواع‬ ‫مختلـف حقـوق مالکیـت فکـری و عملکـرد شـرکت ها از حیـث اقتصـادی وجـود‬ ‫دارد و اشـاره می کنـد کـه شـرکت هایی کـه از حمایت هـای ثبـت اختـراع بهـره‬ ‫می برنـد‪ ،‬نسـبت بـه شـرکت هایی کـه از ایـن حمایت اسـتفاده نمی کننـد‪ ،‬میزان‬ ‫درامد سـرانه طبق تعداد کارمندانشـان‪ ،‬میانگین در شرکت ها ‪ 43‬درصد بیشتر‬ ‫اسـت کـه ایـن خـود اهمیـت اسـتفاده از حقـوق مالکیـت فکـری علی الخصـوص‬ ‫ثبت اختراع را در بهبود کسب وکارها و توسعه اقتصادی نشان می دهد‪ /.‬فارس‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ایا جهان به روزهای پیش ازکرونا بازمی گردد؟‬ ‫بین شش تا ‪ 12‬ماه‬ ‫هرگز عادی نمی شود‬ ‫بین یک تا شش ماه شرایط عادی می شود‬ ‫‪12‬ماه دیگر‬ ‫ِ ‬ ‫بیش از‬ ‫چین‬ ‫هند‬ ‫امریکا‬ ‫برزیل‬ ‫بریتانیا‬ ‫اسپانیا‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ژاپن‬ ‫تحقیقاتی ‪ Ipsos‬گویای ان اسـت که کمتر از یک چهارم پاسـخ دهندگان در ‪ 30‬کشـور‬ ‫نظرسـنجی مجموعه‬ ‫ِ‬ ‫معتقدنـد بازگشـت بـه حالـت پیش ازکرونا طی شـش ماه امکان پذیر اسـت‪ .‬میانگیـن این افـراد؛ ‪ 34‬درصد‬ ‫تهـای همه گیـری دسـت کم بـرای ‪ 12‬ماه دیگـر برقـرار اسـت‪.‬‬ ‫در همـه کشـورها معتقـد بودنـد محدودی ‬ ‫ً‬ ‫نهـا هشـت درصد نیـز بودنـد کـه بعیـد می داننـد زندگـی «اصلا» بـه حالـت عـادی برگـردد! مـردم‬ ‫درکنارا ‬ ‫ژاپـن ‪ ،‬کـره جنوبـی و چند کشـور اروپایی مانند اسـپانیا ‪ ،‬ایتالیا و فرانسـه‪ ،‬بدبین ترین ها دراین نظرسـنجی‬ ‫نهـا بـود؛ حتـی به رغم اینکـه انجـا نیـز تنهـا ‪ 17‬درصـد از‬ ‫نسـو‪ ،‬چیـن یکـی از خوش بین تری ‬ ‫بودنـد‪ .‬ازا ‬ ‫یهـا و ‪25‬درص ِـد‬ ‫پاسـخ دهندگان‪ ،‬مدعـی بوده انـد زندگـی بـه حالـت عـادی برگشـته‪31 .‬درص ِـد امریکای ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یهـا معتقدنـد بسـاط کرونـا حدا کثـر تـا شـش ماه دیگر برچیـده م ‬ ‫بریتانیای ‬ ‫چگونه امنیت را به پارک ها برگردانیم؟‬ ‫کهـا و بوسـتان های شـهری» ب هسـبب‬ ‫«امنیـت در پار ‬ ‫پیوسـتگی بـا سـایر شـاخصه های توسـعه یافتگی‪ ،‬امـری‬ ‫یسـت؛ زیـرا درصـورت غفلـت از ان‪ ،‬شـرایط بـرای وقـوع‬ ‫حیات ‬ ‫یشـود‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬ا کنـون در کل‬ ‫جرائـم شـهری‪ ،‬مسـتعدتر م ‬ ‫کهـا و فضاهـای سـبز شـهری‪ ،‬از‬ ‫دنیـا تامیـن امنیـت پار ‬ ‫مهم تریـن اولویت هاسـت‪.‬‬ ‫غالمرضـا محمد نسـل؛ دراین زمینـه می گویـد؛ معضلات‬ ‫یسـت؛ زیـرا احسـاس‬ ‫امنیـت اجتماعـی مسـئله مهم ‬ ‫ناامنـی بسـیارتاثیرگذار اسـت‪ .‬شـهروندی کـه بـرای دقایقی با‬ ‫یشـود‪ ،‬ا گـر احسـاس ناامنـی کنـد؛‬ ‫خانـواده اش وارد پارکـی م ‬ ‫تصور می کند تمام شـهر این چنین اسـت و احسـاس ناامنی‬ ‫و ناامیـدی شـدید از جامعـه بـه وی دسـت می دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫متخصـص حقـوق جـزا و جرم شناسـی بااشـاره به شـیوه های‬ ‫متفـاوت بـرای برخـورد بـا معضلات ناامنـی می افزایـد؛‬ ‫یتـوان بـا معلـول مبـارزه کـرد‪ ،‬یعنـی افـراد مشـکل دار کـه‬ ‫م ‬ ‫کهـا بیـرون کـرد‬ ‫یشـوند را محـدود و از پار ‬ ‫سـبب ناامنـی م ‬ ‫یـا دستگیرشـان کنیـم ولـی درنهایـت همین افـراد جاهـای‬ ‫دیگـر می رونـد‪ .‬را هحـل اساسـی این اسـت که این افـراد‬ ‫ً‬ ‫نهـای مناسـبی نگهـداری شـوند‬ ‫نوعـا بی خانمـان در مکا ‬ ‫ً‬ ‫نخـواب یـا‬ ‫چرا کـه ا گـر خانـه و زندگـی داشـتند‪ ،‬قطعـا کارت ‬ ‫یشـدند؛ در هم هجـای دنیـا بـرای چنین‬ ‫معتـاد متجاهـر نم ‬ ‫لهـای مناسـبی تعبیـه می کننـد تـا‬ ‫افـرادی گرم خانـه و مح ‬ ‫جلوی چشـم شـهروندان نباشـند‪ .‬محمدنسـل خاطرنشان‬ ‫یسـازد؛ نبایـد فرامـوش کـرد کـه چنیـن معضالتـی نشـان از‬ ‫م ‬ ‫ضعف کارکرد جامعه نیز دارد‪ ،‬چون نارسایی های اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬در اعتیـاد‪ ،‬وندالیسـم‪ ،‬ولگـردی و ‪...‬‬ ‫خـود را نشـان می دهنـد؛ افزایـش چنیـن افـرادی درواقـع‬ ‫ببـودن وضعیـت جامعه اسـت‪ .‬وی‬ ‫نمـود بیمـاری و نامطلو ‬ ‫بااشاره به نظریه یادگیری و الگوپذیری خاطرنشان می سازد؛‬ ‫کثـرت چنیـن افـرادی در جامعـه‪ ،‬سـبب عادی انـگاری شـده‬ ‫یشـود کودکان ونوجوانـان از نحوه سیگارکشـیدن‪،‬‬ ‫و باعـث م ‬ ‫تکـردن‪ ،‬الگوگیری کنند؛‬ ‫لباس پوشـیدن‪ ،‬ارتباطـات و صحب ‬ ‫ی اسـتراحت و تفریـح و گـذران اوقـات فراغـت‬ ‫کهـا بـرا ‬ ‫امـا پار ‬ ‫شـهروندان اسـت و نبایـد محـل تجمـع معتـادان و سـایر‬ ‫معضلات باشـد؛ در هم هجـای دنیـا پـارک‪ ،‬پلیـس دارد و‬ ‫پلیـس شـهرداری بـا دوچرخـه گشـت می زنـد و ا گـر چنیـن‬ ‫معضالتـی را ببینـد یـا مجـرم را دسـتگیر می کنـد و یـا تذکـر‬ ‫جـدی می دهـد‪ .‬محمدنسـل بـا اظهـار تاسـف از اینکـه در‬ ‫کهـای کشـور پلیـس دوچرخ هسـوار نداریـم‪ ،‬می گویـد؛‬ ‫پار ‬ ‫ولـی در بسـیاری از کشـورها چنیـن امـری مرسـوم بـوده و‬ ‫لهـای مختلفـی صـورت می پذیـرد‪ .‬نیروهـای حفاظتی‬ ‫کنتر ‬ ‫کهـا سـگ گردانی می کننـد‪،‬‬ ‫یکـه در پار ‬ ‫و امنیتـی از افراد ‬ ‫مـدارک بهداشـتی ازجملـه وا کسـن و ‪ ...‬را طلـب می کننـد و‬ ‫ا گـر سـگی رهـا شـود‪ ،‬صاحبانشـان را جریمـه کـرده و گوشـزد‬ ‫می کننـد کـه بایـد بـا کنتـرل حیوانـات‪ ،‬مانـع ازارواذیـت یـا‬ ‫ترسـاندن سـایر شـهروندان شـوند‪ .‬ایـن متخصـص حقـوق‬ ‫طهـای پـارک نیـاز‬ ‫جـزا و جرم شناسـی باتا کیدبراینکـه محی ‬ ‫کهـا کنتـرل نشـوند‪ ،‬افـراد‬ ‫بـه انتظـام دارنـد‪ ،‬می گویـد؛ ا گـر پار ‬ ‫یسـت‬ ‫یشـوند‪ .‬متولی پارک شهردار ‬ ‫نهـا جمـع م ‬ ‫نابـاب در ا ‬ ‫کهـا وظیف هشـان همیـن اسـت؛ منتهـی چـون‬ ‫و مامـوران پار ‬ ‫یشـوید‪ ،‬هیـچ مامـوری‬ ‫کـم کاری می کننـد‪ ،‬وقتـی وارد پـارک م ‬ ‫یسـت که‬ ‫یشـود؛ این درحال ‬ ‫را نمی بینیـد و نظارتـی انجـام نم ‬ ‫بایسـتی پلیس هم گشـت زنی در پارک ها برای کنترل داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬ا کنـون اغلـب خان ههـا اپارتمـان شـده و خان ههـای‬ ‫ویالیـی انـدک هسـتند و مـردم بـرای پیـاده روی‪ ،‬هواخـوری‪،‬‬ ‫ورزش یا صحبت و وقت گذرانی باید بتوانند به پارک ها بروند‬ ‫و احسـاس امنیت کنند و فضا و جو خوشـایند ببینند؛ الزمه‬ ‫چنیـن امـری این اسـت که نگذاریـم چنیـن فضاهایـی تصرف‬ ‫شـود‪ ،‬چـون مـردم جرئـت نمی کننـد بـه انجاهـا برونـد و از‬ ‫معتادان و زورگیران در هراسند‪ .‬وی معتقد است؛ بایستی در‬ ‫پارک ها‪ ،‬کیوسـک های تلفن‪ ،‬برای ارتباط سـریع شـهروندان‬ ‫بـا مامـوران شـهرداری نصـب شـود تـا ا گـر دچـار مشـکالتی‬ ‫شـده یـا معضالتـی را مشـاهده کردنـد‪ ،‬نیروهـای انتظامـی در‬ ‫کمترین زمـان ممکـن حضـور یابنـد‪ .‬وی براین باور اسـت که‬ ‫پـارک یـک فضـای مشـترک اسـت و بایـد پیشـگیری از جـرم‬ ‫نهـا بـا گشـت زنی و نصـب و راه انـدازی دوربیـن‪،‬‬ ‫دراین مکا ‬ ‫انجام شـود و ادامه می دهد؛ فضاهای سـبز اماکنی هسـتند‬ ‫نسـال و جـوان در انجـا تـردد دارند و وجود‬ ‫کـه زن و بچـه و که ‬ ‫یشـود مـردم ب هجـای اسـتراحت در پـارک‪،‬‬ ‫ناامنـی باعـث م ‬ ‫بـزه دیـده و قربانـی سـرقت واقـع شـوند؛ یعنـی به نیـت تمـدد‬ ‫اعصـاب می رونـد ولـی بـا اعصـاب به هم ریختـه برمی گردنـد‪.‬‬ ‫شـهرداری ها بایـد احسـاس مسـئولیت کننـد چـون حیـف‬ ‫کهـا شـود و دارودرخت‪،‬‬ ‫اسـت ازنظـر سـخت افزاری هزینه پار ‬ ‫گل‪ ،‬نیمکت و مبلمان شهری همه مرتب باشد اما نظارت بر‬ ‫ایـن فضـای مشـترک عمومی نباشـد و معتادان جمع شـوند‬ ‫یـا خلاف کاران دیگـر در انجـا گعـده کننـد‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫یسـازد؛ وجـود چنیـن معضالتـی و احسـاس ناامنـی در‬ ‫م ‬ ‫شـهروندان نشـان از سـهل انگاری مسـئوالن پـارک اسـت؛‬ ‫گتـر از انچه هسـتند به نظر خواهند رسـید‬ ‫نهـا خیلـی بزر ‬ ‫ای ‬ ‫و همین امـر احسـاس ناامنـی بـه مـردم خواهـد داد کـه در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫خیلی جاهـا بدتـر از خـود ناامن ‬ ‫مسـعود غفـاری؛ روانشـناس و مشـاور خانـواده نیـز می گویـد؛‬ ‫یکـه‬ ‫یتـوان از هـم جـدا کـرد به گونه ا ‬ ‫مسـائل اجتماعـی را نم ‬ ‫نهـم سـبب‬ ‫یشـود و ا ‬ ‫مشـکالت اقتصـادی سـبب فقـر م ‬ ‫نهـا همـه ب ههـم وصـل‬ ‫یشـود؛ ای ‬ ‫ایجـاد فحشـا و قاچـاق م ‬ ‫و پیوسـته اند؛ یعنـی یـک جریـان دومینـو وار هسـتند‪ .‬وی‬ ‫نمـوارد ب هجـای معلـول به علـت‬ ‫بابیان اینکـه بایـد درای ‬ ‫پرداخـت‪ ،‬می افزایـد؛ گروهـی از جوانـان می تواننـد بـه‬ ‫یشـاپ و رسـتوران برونـد و گروهـی کـه وضعیـت مالـی‬ ‫کاف ‬ ‫مناسـب تری دارنـد‪ ،‬اپارتمـان خصوصـی یـا ویلا در لواسـان‬ ‫دارنـد؛ ولـی تنهـا جـای رایگان بـرای ان ها که امکانات‪ ،‬شـرایط‬ ‫و موقعیتـی ندارنـد‪ ،‬پارک هاسـت‪ .‬وی ادامـه می دهـد؛‬ ‫سـال هاپیش در کشـور فرانسـه وزیـر اموزش وپـرورش وقـت‬ ‫طرحـی پیشـنهاد داد کـه خروجـی ان باشـگاه های جوانـان‬ ‫بـود‪ ،‬برای اینکـه جوانـان انجـا جمـع شـوند؛ برایشـان فیلـم‬ ‫نمایـش می دادنـد؛ تفریحـات رایـگان سـالم می گذاشـتند‪،‬‬ ‫یشـاپ های ارزان می گذاشـتند تا جوانان به کاخ جوانان‬ ‫کاف ‬ ‫سهـای زبـان و موسـیقی و هنـر برگـزار‬ ‫برونـد درکنـاران کال ‬ ‫می کردنـد‪ .‬وی بـا هشـدار دربـاره نقـش افـراد ضداجتماعـی‬ ‫نسـتیز بیـن افـراد‪ ،‬تصریـح می کنـد؛ معتقدم‬ ‫نهادگریـز و قانو ‬ ‫نهـا وابسـته‬ ‫نهـا مسـتعد اسـیب هسـتند ولـی اینـده ا ‬ ‫جوا ‬ ‫بـه خانـواده‪ ،‬مدرسـه‪ ،‬امـوزگاران‪ ،‬همکالسـی و کالن جامعـه‬ ‫است؛ باید محیط را بسازیم و این امر نیازمند اقدامات کالن‬ ‫اجتماعی ست‪ .‬وی ادامه می دهد؛ ا گر بخواهیم جلوی این‬ ‫اسیب های جامعه و پارک ها را بگیریم؛ باید کار بنیادی کرد؛‬ ‫برخورد پلیسـی و امنیتی نتیجه ای ندارد و باید کار زیربنایی‬ ‫انجام شود‪ .‬این مشکالت فقط مختص پارک ها نیست و در‬ ‫سـایر اما کـن اجتماعی نیز وجـود دارد و برهمین اسـاس باید‬ ‫علت زدایـی کـرد‪.‬‬ ‫حسین گودرزی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‬ ‫ً‬ ‫یهـای اجتماعـی تاثیر‬ ‫اسلامی نیـز می گویـد؛ معمـوال بزهکار ‬ ‫کهـا و بوسـتان های‬ ‫می گذارنـد و ا گـر چنیـن رونـدی در پار ‬ ‫شـهری روی دهـد‪ ،‬نشـان از ضعـف عملکـرد دسـتگاه های‬ ‫کهـا مکانی به شـمار رود که خاسـتگاه‬ ‫یسـت‪ .‬نبایـد پار ‬ ‫متول ‬ ‫ارزشـی ندارد و محلی خالی و خلوتی گمان شـود که بزه کاران‬ ‫سـعی می کنند خالف هایشـان را انجا انجام دهند‪ .‬شـناخت‬ ‫نقـش پـارک بسـیارمهم اسـت و بـرای بررسـی نقـش بزهـکاران‬ ‫ً‬ ‫نبایـد صرفـا بـه موضوعـی کـه درحال وقـوع اسـت اتـکا کـرد و‬ ‫بایـد به طورحتـم بـه پیشـینه ان نیـز توجـه کـرد؛ مگراینکـه‬ ‫خاسـتگاه برخـی از اسـیب های اجتماعـی مختـص پـارک‬ ‫ً‬ ‫کبـودن مـکان و پنهان بـودن بـرای برخـی‬ ‫باشـد‪ ،‬مثلا تاری ‬ ‫کارها و بزهکاری هایی که محل وقوعش پارک است می تواند‬ ‫موضـوع و برنامـه اجتماعـی قـرار گیـرد‪ .‬وی معتقـد اسـت اثـار‬ ‫اجتماعی به عنوان پدیده نوین در نظام امروزی قابل بررسی‬ ‫هستند که چه اثاری بر نظام ارزش ها و هنجارهای اجتماعی‬ ‫می گذارند و نرسیدن به این اسیب ها و معضالت در پارک ها‬ ‫و بوسـتان ها می توانـد تبدیـل بـه یـک مشـکل امنیتی شـود‪.‬‬ ‫یسـازد؛ ا گـر پـارک به عنـوان محلـی‬ ‫گـودرزی خاطرنشـان م ‬ ‫شـناخته شـود که افراد بزهکار احساس امنیت کنند؛ پاشنه‬ ‫اشیل محسوب می شود و فضا را برای افرادی که می خواهند‬ ‫اسـتفاده سالم به عنوان بخشـی از زندگی مدرن ببرند؛ ناامن‬ ‫می کنـد و نخسـتین اسـیب اغـاز می شـود؛ زیـرا محلـی ایجـاد‬ ‫شده که بزه کارها در انجا هستند و احساس امنیت می کنند‬ ‫و این امـر به تدریـج سـبب ترغیـب دیگـران نیـز کـه به دنبـال‬ ‫یشـود تـا ب هسـمت بـزه کاری رونـد‪.‬‬ ‫محـل امـن بودنـد‪ ،‬م ‬ ‫یحیـی مرتضایـی؛ کارشـناس علـوم اجتماعـی نیـز‬ ‫درهمین زمینـه می گویـد؛ یکـی از مهم تریـن خطراتـی کـه در‬ ‫اینده فضای اجتماعی پارک را تهدید می کند‪ ،‬عدم استقبال‬ ‫شـهروندان از پـارک اسـت؛ این مسـئله می توانـد فضـای‬ ‫پـارک را بـه پاتـوق خلاف کاران تبدیـل و ناامنـی قبـل را در‬ ‫محیـط بازتولیـد کنـد‪ .‬وی می افزایـد؛ بـرای مقابلـه بـا افزایـش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی در پـارک‪ ،‬بایـد ازطریـق برنامه ریـزی‬ ‫تهـای اوقـات فراغـت‪ ،‬مـردم محلات اطـراف را بـرای ‬ ‫فعالی ‬ ‫اسـتفاده از محیـط پـارک سـوق داد؛ راهـکار عملیاتـی بـرای‬ ‫دسـتیابی به این هدف این اسـت که با ایجاد راه های ارتباطی‬ ‫متعدد‪ ،‬فضای فیزیکی پارک و محله به گونه ای طراحی شود‬ ‫کـه زمینـه حضـور تمامـی افـراد خانـواده و گروه هـای مختلـف‬ ‫اجتماعـی در پـارک فراهـم شـود‪ .‬مرتضایـی بابیان اینکـه‬ ‫اسـتفاده درسـت و همیشـگی‪ ،‬دقـت و نظـارت همگانـی‬ ‫شهرونداندر نگهداریاز پارک‪،‬مهم ترینعاملدر اثربخشی‬ ‫ان بـر جامعـه تحت تاثیـر اسـت‪ ،‬خاطرنشـان می سـازد؛ بـا‬ ‫اعمـال نظـارت و کنتـرل رسـمی و غیررسـمی ازطریـق حضـور‬ ‫یتـوان از فعالیـت فروشـندگان مـواد مخـدر و افـراد‬ ‫پلیـس م ‬ ‫شرور جلوگیری کرد؛ با نظارت غیررسمی ازطریق برنامه ریزی‬ ‫بـرای حضـور گروه های اجتماعی مختلف‪ ،‬امنیت اجتماعی‬ ‫فضای سبز و محله نیز تامین خواهد شد‪ .‬وی معتقد است؛‬ ‫زمین هسـازی بـرای جلـب مشـارکت اجتماعـی شـهروندان در‬ ‫ی اسـتقبال بیشـتر شـهروندان از فضـای پـارک‬ ‫برنام ههـا بـرا ‬ ‫موجـب همبسـتگی اجتماعـی و تقویـت نظـارت غیررسـمی‬ ‫بـرای جلوگیـری از انحرافـات و جرائـم و ناامنـی اینـده پـارک‬ ‫یسـت‪ /.‬ایمنـا‬ ‫ضرور ‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مشارکت کارکنان بانک ایران زمین‬ ‫در مراسم درختکاری‬ ‫به مناسبت روز درختکاری‬ ‫و هفتـه منابع طبیعـی‬ ‫و ابخیـزداری‪ ،‬بانـک‬ ‫ایران زمیـن بـا مشـارکت‬ ‫کارکنـان خـود مراسـم‬ ‫کاشـت ‪ ۱۰۰۰‬اصلـه نهـال‬ ‫در اسـتان ها را برگـزار کـرد‪ .‬بانـک ایران زمیـن‪ ،‬به منظـور‬ ‫لهـا و‬ ‫اشـاعه فرهنـگ حفـظ محیـط زیسـت‪ ،‬جنگ ‬ ‫درراسـتای کمپیـن پیـک زمیـن خـود که در سـال گذشـته‬ ‫تهـای‬ ‫اجـرا شـد‪ ،‬بـا مشـارکت کارکنـان خـود در مدیری ‬ ‫شـعب اسـتان های فارس‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬کهگیلویه وبویراحمد‪،‬‬ ‫مدیریـت شـعب اسـتان های اصفهـان‪ ،‬قـم‪ ،‬مرکـزی و‬ ‫چهارمحال وبختیـاری‪ ،‬مدیریـت شـعب اسـتان های‬ ‫خوزسـتان و لرسـتان‪ ،‬مدیریت شـعب اسـتان های کرمان‬ ‫و هرمـزگان‪ ،‬مدیریـت شـعب اسـتان های غـرب کشـور‪،‬‬ ‫مدیریـت شـعب اسـتان های اذربایجـان شـرقی و غربـی‬ ‫و اردبیـل و مدیریـت شـعب اسـتان گیلان طـی مراسـمی‬ ‫نهال هـای درخـت را مناطـق مختلـف اسـتان خـود‪،‬‬ ‫کاشـتند‪ .‬همـکاران در ادامـ ه کمپیـن «پیـک زمیـن» کـه‬ ‫در سـال گذشـته برگـزار شـد‪ ،‬اقـدام بـه کاشـت درخـت در‬ ‫تعـدادی از اسـتان های محـل اسـتقرار خـود کردنـد‪.‬‬ ‫واریز سود سهام عدالت‬ ‫‪ 10‬میلیون مشتری‬ ‫بانـک ملـی ایـران سـود سـهام‬ ‫عدالـت بیـش از ‪ 10‬میلیـون و‬ ‫‪ 843‬هزار سهامدار را به حسابشان‬ ‫واریـز کـرد‪ .‬سـهم ایـن بانـک از‬ ‫واریزی هـای سـود سـهام عدالـت‬ ‫در شـبکه بانکـی بالغ بـر ‪ 62‬هـزار‬ ‫و ‪ 658‬میلیـارد و ‪ 27‬میلیون ریـال‬ ‫اسـت کـه بـه حسـاب ان دسـته از‬ ‫سـهامدارانی کـه شماره حسـاب اعالمـی ان هـا در بانـک‬ ‫ملی ایران بود‪ ،‬واریز شـد‪ .‬این میزان سـود برای کسانی که‬ ‫روش مستقیم یا غیرمستقیم سهامداری را انتخاب کرده‬ ‫و شـماره شـبای تائیـد شـده در سـامانه سـهام عدالـت‬ ‫دارنـد‪ ،‬واریـز شـده اسـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ ایـن سـود تـا‬ ‫پایان سـال مالی ‪ 99‬محاسـبه شـده و مشـتریانی که سـود‬ ‫خـود را دریافـت نکرده انـد‪ ،‬به دالیلـی نظیـر نامعتبر بـودن‬ ‫شماره حسـاب ان هـا‪ ،‬مغایـرت کـد ملـی‪ ،‬را کـد بـودن‬ ‫حسـاب و ‪ ...‬بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بسته بیمه ای «بهاران نوین»‬ ‫شـرکت بیمـه نویـن‬ ‫در اقدامـی نواورانـه و‬ ‫به منظـور رفـاه حـال‬ ‫مشـتریان «بسـته‬ ‫بهـاران‬ ‫بیمـه ای‬ ‫نویـن» را به مناسـبت شـروع سـال جدیـد و اغـاز سـفرهای‬ ‫نـوروزی ارائـه می دهـد‪ .‬ایـن شـرکت از تاریخ ‪ 21‬اسـفند ماه‬ ‫سـال جـاری الـی ‪ 21‬فروردیـن سـال ‪« ،1401‬بسـته بیمـه ای‬ ‫شسـوزی‬ ‫بهـاران نویـن» خـود را مشـتمل بـر بیمه های ات ‬ ‫منـازل مسـکونی و حـوادث انفـرادی ارائـه می دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫بسته بیمه ای‪ ،‬بادرنظرگرفتن نیاز بیمه گذاران و اطمینان‬ ‫خاطـر ایشـان از سلامت خـود و امنیـت منـازل مسـکونی‬ ‫در روزهـای پایانـی سـال و ایـام نـوروز طراحـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫این بسـته شـامل بیمه های اتش سـوزی منازل مسـکونی‬ ‫و حـوادث انفـرادی حدا کثـر چهارنفـر از اعضـای خانـواده‬ ‫(بـه تمایـل بیمه گـذار ) بـوده و بـا اعتبـار یک ماهـه صـادر‬ ‫شسـوزی‪،‬‬ ‫می شـود‪ .‬منـازل مسـکونی در قبـال خطرات ات ‬ ‫صاعقـه‪ ،‬انفجـار‪ ،‬سـیل‪ ،‬زلزلـه‪ ،‬طوفـان‪ ،‬گردبـاد‪ ،‬تندبـاد‪،‬‬ ‫ریـزش سـقف بـر اثـر سـنگینی بـرف‪ ،‬ضایعـات ناشـی از‬ ‫ذوب بـرف و بـاران‪ ،‬سـقوط هواپیمـا‪ ،‬بالگـرد و قطعـات‬ ‫منفصلـه بـه ان‪ ،‬هزینـه پا ک سـازی‪ ،‬سـرقت بـا شکسـت‬ ‫حـرز بـرای اثاثـه و لوازم منزل (با سـقف سـرمایه مشـخص)‬ ‫و مسـئولیت مدنـی ناشـی از وقـوع حادثـه اتش سـوزی در‬ ‫قبـال سـاختمان های مجـاور و همسـایه تحت پوشـش‬ ‫بـوده و عالوه بـران خسـارات وارد بـه اتومبیـل مسـتقر‬ ‫در پارکینـگ بیمه گـذار نیـز در قبـال خطـرات یادشـده‬ ‫تحت پوشـش قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫اندیشهفوالدوند‪:‬‬ ‫ژن شهدای دفاع مقدس‪ ،‬ژن مقدسی ست‬ ‫زهرا منصوری‬ ‫اندیشـه فوالدونـد؛ بازیگـر فیلـم سـینمایی «مسـتطیل قرمـز» به کارگردانـی حسـن و حسـین صیدخانـی و تهیه کنندگـی‬ ‫زند هیـاد سـید علیرضـا سـجادپور کـه این روزهـا در سـینماها روی پـرده اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه پیـش از ایـن فیلـم و قبـل‬ ‫از ورود بـه سـینما؛ یعنـی از دوران نوجوانـی به طورکلـی روی تاریـخ جنـگ حسـاس بـوده و ایـن حساسـیت در اثـاری کـه‬ ‫ً‬ ‫سالیانسـال وقـت‬ ‫ِ ‬ ‫بـه خـود او در حـوزه ادبیـات شـاخه شـعر مربـوط اسـت‪ ،‬کاملا مشـهود اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن حساسـیت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مـن را ب هخـود اختصـاص داد حتـی باعـث شـد دراین زمینـه شـخصا اثـری مسـتقل تولیـد کنـم؛ پس حساسـیت نسـبت به‬ ‫تاریخ جنگ در من بسـیار بوده و هسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬البته متاسـفانه نمی دانم به چه دلیل از روزی که سـینما وارد‬ ‫زندگـی ام شـد‪ ،‬بـا قصـه یـا فیلم نامـه ای کـه درباره جنـگ و ادم های جنگ در یک دوره خاص تاریخی باشـد‪ ،‬مواجه نشـدم‬ ‫کـه نظـرم را ب هخـود جلـب کنـد‪ .‬ازسـویی‪ ،‬فیلم نامه هایـی کـه نظـرم را جلـب کـرده بـود‪ ،‬بـرای بـازی بـه مـن پیشـنهاد نشـده‬ ‫یکـه فیلم نامـه مسـتطیل قرمـز به قلم مهدی نـادری را‬ ‫یبـردم»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬زمان ‬ ‫بـود و همیشـه از دیدنشـان لـذت م ‬ ‫مطالعـه کـردم کـه به زیبایـی ماجـرای زیسـت قهرمانانـه شـهید هـزاره را نوشـته بـود‪ ،‬از نحوه روایت ماجرا خوشـحال شـدم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همچنین وقتی متوجه شدم برادران صیدخانی که خود اصالتا اهل ایالم و ناحیه چوار هستند و قصد دارند اثری درباره‬ ‫تاریـخ مکتوبـی کـه خـود و خاندانشـان زیسـت کـرده بودنـد‪ ،‬بسـازند‪ ،‬بـا خـود فکـر کـردم خوش شانسـم کـه از من خواسـته‬ ‫قهـای سـال های ‪ ۶۴‬و ‪ ۶۵‬و وقایـع‬ ‫شـده دراین اثـر کار کنـم»‪ .‬فوالدونـد بابیان اینکـه پیـش از ایـن قصـه نیـز درواقـع بـا اتفا ‬ ‫مربوط به جنگ هشت سـاله با عراق در غرب ایران؛ به ویژه خطه چوار و اسـتان ایالم اشـنایی داشـته و درباره ان تحقیق‬ ‫نپـروژه گفـت‪« :‬بـا وجـود خسـتگی و نداشـتن امادگـی کامـل به لحـاظ جسـمی؛‬ ‫کـرده و خوانـده اسـت‪ ،‬دربـاره حضـور درای ‬ ‫بـا لـذت هرچه تمـام کار را پذیرفتـم و خدمـت دوسـتان رسـیدم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه «مسـتطیل قرمـز» فیلـم دشـواری‬ ‫به لحـاظ تولیـدی بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن اثـر در دو فـاز تولیـد شـده؛ مـا در فـاز اول مدت زمـان بسـیارطوالنی کار کردیـم و درگیـر‬ ‫مشـکالت فصلـی و به ویـژه مشـکالت مالـی کـه بسـیار غم انگیـز اسـت‪ ،‬شـدیم»‪ .‬این بازیگر سـینما دربـاره حمایت نکـردن از‬ ‫تسـال جنـگ را تجربه کرده اسـت‪ .‬همچنین‬ ‫مهـا عنـوان کـرد‪« :‬در سـرزمینی زندگـی می کنیـم کـه هش ‬ ‫تولیـد این گونـه فیل ‬ ‫در کشـوری زندگـی می کنیـم کـه پایتخـت ان تنهـا شـهری در جهـان اسـت کـه پس کوچه هایـش نیـز به اسـم ادم هاسـت؛‬ ‫ی مـا به عنـوان سـینما گر یـا متخصـص حـوزه ادبیـات و ‪ ...‬می خواهیـم بـه‬ ‫یعنـی درایـن راه بسـیار شـهید داده ایـم؛ امـا وقتـ ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ایـن تاریـخ بپردازیـم‪ ،‬اطرافمـان شـعار زیـاد اسـت و وقتـی بـه مرحلـه تولیـد می رسـد‪ ،‬متاسـفانه اصلا و ابـدا حمایتـی انجـام‬ ‫مبـرداری مسـتطیل قرمـز تـا مدت هـا متوقـف بـود؛ تااینکـه خداونـد خواسـت‪ ،‬شـرایط فراهـم‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬فیل ‬ ‫نم ‬ ‫شـد و من خدمت دوسـتان رسـیدم‪ .‬نا گفته نماند این کار تاجایی که من درجریانم‪ ،‬با سـرمایه های شـخصی و کسـانی که‬ ‫ً‬ ‫قلبشـان متعلـق بـه ایـن ادم هاسـت‪ ،‬دوبـاره سـرپا شـد»‪ .‬فوالدونـد بابیان اینکـه شـخصا بـه جنـگ و سیاسـت هایش کاری‬ ‫نـدارد؛ چرا کـه ایـن کار بـرای سیاست مدارهاسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن در زندگـی بـا ادم هـای جنـگ کار دارم؛ ان هایی کـه روی‬ ‫ً‬ ‫سـیم خاردار دراز می کشـیدند و به یک گردان می گفتند از رویشـان رد شـوند‪ .‬این ژن برای من‪ ،‬ژن مقدسی سـت‪ .‬شـخصا‬ ‫روی ان کار کـردم و درحقیقـت عیـان اسـت و عالقـه ای نیسـت کـه کسـی ندانـد‪ .‬درنتیجـه مـن بـا قلبـم در مسـتطیل قرمـز‬ ‫حضور پیدا کردم و امیدوارم نتیجه ان در شـان شـهید هزاوه و خاندان ایشـان که دراین مملکت حضور دارند؛ به ویژه که‬ ‫افتخار داشـتم نقش همسـر ایشـان را بازی کنم‪ ،‬باشـد و نظر ان ها جلب شـود»‪ .‬بازیگر «مسـتطیل قرمز» بااشـاره به اینکه‬ ‫انسـان مجبور اسـت امید را در خود زنده نگه دارد‪ ،‬توضیح داد‪« :‬من نزدیک ‪ ۱۳‬یا ‪ ۱۴‬سـال اسـت در سـینما کار می کنم و‬ ‫از اول ارزو داشـتم کمی مسـئله انتقال فرهنگ ادم هایی که برای خا ک این مملکت و ناموس ان ورا و فرای دسـته‪ ،‬رسـته‬ ‫و ایدئولـوژی و ایـن مباحـث؛ کار بزرگـی کرده انـد‪ ،‬جـدی بگیریـم‪ .‬ان هـا جانشـان را کـه تنهـا دارایـی انسـان اسـت‪ ،‬داده انـد‪.‬‬ ‫لکـه بـا‬ ‫در روزگاری زندگـی می کنیـم کـه در انتقـال قصـه زیسـتی و فرهنگـی دوران جنـگ‪ ،‬بسـیار ناموفـق بوده ایـم‪ .‬ا گـر حا ‬ ‫وجـود فاصله گرفتـن از جنـگ‪ ،‬همچنـان شـهید پیـدا می شـود‪ ،‬در پایتخـت از فـردی پرسـیده شـود شـهید همـت‪ ،‬شـهید‬ ‫نهـم‬ ‫با کـری‪ ،‬شـهید متوسـلیان‪ ،‬شـهید چمـران و ‪ ...‬تصـور می کنـم تنهـا یـک اسـم روی یـک اتوبـان از ایـن قهرمان هـا؛ ا ‬ ‫ً‬ ‫صرفا در پایتخت به یادگار گذاشـته ایم‪ .‬متاسـفم؛ چرا که قدرت اجرایی و تصمیم گیری این مباحث در حوزه قدرت من و‬ ‫همکارانـم نیسـت‪ .‬ان ه اکـه اندکـی باالتـر ایسـتاد ه و قـدرت اجرایـی دارنـد‪ ،‬حداقل از اثـاری که درباره دفاع مقدس سـاخته‬ ‫ً‬ ‫یشـود تـا صرفـا سـبک زندگـی فـردی نمایـش داده شـود‪ ،‬حمایـت کننـد؛ چرا کـه بهتریـن امـوزش ازنظر مـن امـوزش از راه‬ ‫م ‬ ‫فرهنگ وهنـر اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬خوشـحالم بـرادران صیدخانـی؛ کارگردانـان جـوان اثـر که متولد سـال های پایانی جنگ‬ ‫هسـتند‪ ،‬چنیـن اثـری را تولیـد کرده انـد‪ .‬خـودم متولـد دهـه ‪ ۶۰‬هسـتم و ا کثـر بچه هایـی کـه دراین تیم کار می کننـد‪ ،‬بعد از‬ ‫جنـگ به دنیـا امدنـد‪ .‬خوشـحالم در خدمـت گـروه بـودم و امیـدوارم در زمـان ا کران همه چیـز خوب پیش برود تا در شـان‬ ‫نهـا باشـد»‪ /.‬مهر‬ ‫قهرما ‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫زنان‬ ‫معصومه مقدم سلیمی؛ اولین چترباز زن در ایران‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫او متولـد ‪ 1323‬در تهـران بـود و نخسـتین پـروازش را به همـراه چندیـن پسـر و دختـر دیگـر در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۴۴‬در منطقـه کهریـزک انجـام داد؛ درواقـع‪ ،‬او از بیـن ‪ 30‬شـرکت کننده باشـگاه خلبانـی‬ ‫هواپیمایی کشـور به همراه سـه همکاراش که خانم بودند (بهجت امام علیزاده‪ ،‬فریدا خمسـه‬ ‫یشـود بپـرد‪ .‬او بعدهـا در سـال ‪ ۱۳۵۴‬به عنـوان ناظـر مسـابقات‬ ‫و مهرانگیـز زند هنـام)‪ ،‬موفـق م ‬ ‫شهـای جهـان شـرکت کـرد‪ .‬او در مصاحبـه ای درمـورد کسـب گواهینامـه سـقوط‬ ‫جهانـی ارت ‬ ‫یکـردم‪ .‬بعـداز ان‪ ،‬ک مکـم سـقوط ازاد انجـام‬ ‫ازادش گفتـه اسـت‪« :‬تـا سـال ‪ ،۴۸‬فقـط چتربـازی م ‬ ‫دادم و در مدتـی کوتـاه گواهینامـه این رشـته را هـم گرفتـم»‪ .‬اولیـن پـرش او از ‪ ۴۰۰‬متـری بـود‪.‬‬ ‫‪10.5‬درصد؛ نرخ افزایش‬ ‫کودک همسریدختران‬ ‫مطابـق بـا امـار منتشـره مرکـز امـار ایـران؛ در سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۳۱۳۷۹‬دختـر ‪ ۱۰‬تـا ‪14‬سـاله ازدواج کرده انـد‬ ‫و درحالـی ایـن امـار درقیاس بـا امـار سـال ‪ ۹۸‬بیانگـر‬ ‫رشـد ‪ ۱۰.۵‬درصـدی ازدواج دختـران درایـن رده‬ ‫یسـت کـه امـار منتشـره تنهـا معطـوف بـه‬ ‫سن ‬ ‫ازدواج هـای ثبت شـده در سـازمان ثبت احوال کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ طبـق امـار منتشـره ازسـوی‬ ‫مرکـز امـار ایـران ‪ ۲۰‬پسـر کمتـر از ‪ ۱۵‬سـال و یـک دختـر‬ ‫کمتـر از ‪ ۱۰‬سـال طـی سـال ‪ ۹۹‬ازدواج کرده انـد‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬نیـز ازدواج ‪ ۲۲‬پسـر کمتـر از ‪ ۱۵‬سـال و دو‬ ‫دختـر کمتـر از ‪۱ ۰‬سـال به ثبـت رسـیده بـود؛ بنابرایـن‬ ‫امـار یادشـده در سـال ‪ ۹۹‬تغییـر چشـم گیری نسـبت‬ ‫بـه سـال قبـل خود نداشـته اسـت‪ .‬مطابق بـا جداول‬ ‫منتشـره مرکـز امـار ایـران؛ مجمـوع امـار ازدواج‬ ‫دختـران ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۴‬سـال در بهـار‪ ،‬تابسـتان‪ ،‬پائیـز و‬ ‫زمسـتان سـال ‪ ۹۹‬نشـان از ازدواج ‪ ۳۱۳۷۹‬دختـر ‪۱۰‬‬ ‫تـا ‪14‬سـاله در سـال ‪ ۹۹‬دارد کـه ایـن امـار درقیاس بـا‬ ‫امـار به ثبت رسـیده ازدواج دختـران در همیـن بـازه‬ ‫سـنی طـی ‪( ۹۸‬تعـداد ‪ ۲۸۳۷۳‬رویـداد)‪ ۱۰.۵ ،‬درصـد‬ ‫افزایـش داشـته اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬نسـبت ازدواج هـای‬ ‫تشـده کـودکان زیر ‪ ۱۵‬سـال در سـال ‪ ۹۹‬به تعـداد‬ ‫ثب ‬ ‫نسـال (‪۵۵۶۷۳۱‬‬ ‫تشـده در همی ‬ ‫جهـای ثب ‬ ‫کل ازدوا ‬ ‫رویـداد) حـدود پنج درصـد اسـت؛ به ان معناسـت که‬ ‫تشـده‬ ‫جهـای ثب ‬ ‫حـدود پنج درصـد از کل ازدوا ‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬مربـوط بـه ازدواج کـودکان زیر ‪ ۱۵‬سـال‬ ‫اسـت‪ .‬نیـز مجمـوع امارهـای فصلـی سـال ‪ ۹۹‬بیانگـر‬ ‫ازدواج ‪ ۱۵۴۲۴۲‬دختـر ‪ ۱۵‬تـا ‪۱ ۹‬سـاله بـا رشـد حـدود‬ ‫شـش درصد نسـبت بـه سـال ‪ ۹۸‬و ازدواج ‪۲۱۲۷۸‬‬ ‫پسـر ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬سـاله با رشد ‪ ۱۲‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۸‬است‪ .‬مطابق با امار یادشده؛ گرچه هیچ رویداد‬ ‫طالقـی بـرای پسـران کمتـر از ‪ ۱۵‬سـال و دختران کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬سـال (سـن هنـگام طلاق) در سـال ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫به ثبـت نرسـیده اسـت؛ امـا ‪ ۷۲۵‬رویـداد طلاق بـرای‬ ‫دختـران ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۴‬سـال در سـال ‪ ۹۹‬به ثبـت رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬دراین میـان طـی سـال ‪ ،۹۹‬تعـداد ‪۱۳۹۹۱‬‬ ‫رویـداد طلاق بـرای دختـران ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬سـال و ‪۶۸۶‬‬ ‫طلاق بـرای پسـران ‪ ۱۵‬تـا ‪۱ ۹‬سـاله نیـز به ثبت رسـیده‬ ‫سبـا ‪ ۱۴۶۷۲‬رویـداد طالق برای دختران در‬ ‫کـه درقیا ‬ ‫رده سـنی یادشـده و ‪ ۷۵۰‬رویـداد طلاق بـرای پسـران‬ ‫‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬سـال در سـال ‪ ۹۸‬مقـداری کاهـش داشـته‬ ‫اسـت و همچنیـن طی سـال ‪ ۹۹‬تعـداد ‪ ۱۳۴۶‬نـوزاد از‬ ‫مـادران کمتـر از ‪ ۱۵‬سـال و پنـج نـوزاد از پـدران کمتر از‬ ‫‪ ۱۵‬سـال متولد شـده اند‪ .‬این امار نسـبت به سال ‪۹۸‬‬ ‫کاهـش داشـته؛ زیـرا در سـال ‪ ۹۸‬تعـداد ‪ ۱۳۹۱‬نـوزاد از‬ ‫مادران زیر ‪ ۱۵‬سال و ‪ ۱۱‬نوزاد از پدران کمتر از ‪ ۱۵‬سال‬ ‫متولـد شـده بودنـد‪ ۶۶۸۸۶ .‬والدت نیز برای مادران‬ ‫‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬سـال و همچنیـن ‪ ۲۸۸۸‬والدت بـرای پـدران‬ ‫‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬سـال طـی سـال ‪ ۹۹‬به ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫هنرمندانی که با خودکشی‬ ‫از دنیا رفتند؟!‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یســت کــه امســال (‪ )1400‬از دســت‬ ‫«زهــره فکورصبــور»؛ جــزو اخریــن هنرمندان ‬ ‫دادیــم‪ .‬ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون کــه متولــد ســال ‪ ۱۳۵۷‬بــود؛ از ‪20‬ســالگی‬ ‫وارد عرصــه هنــر شــد‪ .‬او در دوران فعالیــت حرف ـه ای اش‪ ،‬در حــدود ‪ ۳۰‬ســریال‬ ‫ج اثــر ســینمایی نیــز در‬ ‫و فیلــم تلویزیونــی بــازی کــرد و تجربــه حضــور در پن ـ ‬ ‫یشــود‪ .‬هنــوز علــت دقیــق مــرگ او مشــخص نیســت؛ امــا‬ ‫کارنام ـه اش دیــده م ‬ ‫ روز ‪ ۱۰‬اســفندماه کــه خبــر فــوت وی در ســن ‪ ۴۳‬ســالگی منتشــر شــد‪ ،‬حتــی‬ ‫همــان ِ‬ ‫رســانه های رســمی نیــز بــه احتمــال خودکشــی او اشــاره کــرده بودنــد؛ ماجرایــی‬ ‫کــه ابتــدای ســال جــاری‪ ،‬درمــورد «ازاده نامــداری» نیــز ب هشــکلی مطــرح بــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دراینکــه ایــا ایــن اتفــاق (خودکشــی) واقعــا صــورت گرفتــه یــا نــه؛ هیــچ مرجعــی‬ ‫ً‬ ‫رســما اعالم نظــر نکــرد؛ همان طور کــه در مــواردی ازاین دســت کــه در جهــان نیــز‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫شــاهدش بوده ایــم‪ ،‬بعضــا بــا مهــر «مــرگ مشــکوک»‪ ،‬پرونــده ماجــرا را بســته اند‪.‬‬ ‫نگــزارش بــه ‪ 10‬بازیگــر معــروف کــه به احتمال زیــاد دراثــر خودکشــی از دنیــا‬ ‫درای ‬ ‫رفته انــد‪ ،‬اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫مریلینمونرو‬ ‫جینسیبرگ‬ ‫او شب ‪ ۳۰‬اوت ‪42( ۱۹۷۹‬سالگی) در ‪ ۴‬اوت ‪ ۱۹۶۲‬در ‪ ۳۶‬سالگی‬ ‫ناپدید شد‪ .‬نه روزبعد‪ ،‬جسدش بر اثر مصرف بیش از حد‬ ‫در حالی که در یک پتو در صندلی باربیتورات در خانه اش در‬ ‫عقب رنو پیچیده شد بود‪ ،‬نزدیک لس انجلس درگذشت‪ .‬مرگش‬ ‫خودکشی احتمالی اعالم شد؛‬ ‫اپارتمانش پیدا شد‪ .‬پلیس‬ ‫ِ‬ ‫یادداشتی را به زبان فرانسه از این حتی یکی از شعرهایش درباره‬ ‫خودکشی با پریدن از روی پل‬ ‫بازیگر‪ ،‬خطاب به پسرش یافت‬ ‫بروکلین است که در ان گفته؛‬ ‫که در بخشی ازان نوشته بود‪:‬‬ ‫«این پل‪ ،‬زیباتر از ان است که ادم‬ ‫«ببخش! من دیگر نمی توانم با‬ ‫خودش را از باالی ان پرت کند»‪.‬‬ ‫اعصابم زندگی کنم»‪.‬‬ ‫کارول لندیس‬ ‫زندگی او چنان با افسردگی و‬ ‫شکست های پیاپی همراه شده‬ ‫بود که دو بار خودکشی کرد و‬ ‫سرانجام در ‪29‬سالگی (‪)1948‬‬ ‫جسدش در حالی که باردار بود‪،‬‬ ‫در خانه اش یافت شد‪ .‬البته‬ ‫بعدها گفته شد که مرگ او‬ ‫خودکشی نبوده و یک بازیگر او‬ ‫را به قتل رساند ه؛ اما این ادعا‬ ‫هیچ گاه ثابت نشد‪.‬‬ ‫کیموینونا‬ ‫دوروتی هیل‬ ‫جویسجیمسون‬ ‫ً‬ ‫او با پریدن از اپارتمانش در سال او اصالتا سر خ پوست بود و در‬ ‫در ‪ 16‬ژانویه ‪ ،1987‬با مصرف‬ ‫منطقه مربوط به بومیان بزرگ‬ ‫بیش از حد قرص در سن ‪ 54‬سالگی ‪ 1938‬خودکشی کرد‪« .‬فریدا‬ ‫شد؛ در عرصه بازیگری نیز بیشتر‬ ‫خودکشی کرد‪ .‬جسد او سوزانده کالو»؛ نقاش معروف مامور شد‬ ‫در قالب شخصیت هایی بومی‬ ‫شد و خا کسترش در دریا پرا کنده تا یک نقاشی به افتخار او خلق‬ ‫ امریکایی ظاهر می شد؛ چهار ‬ ‫کند‪ .‬هیل هنگام مرگش در ‪21‬‬ ‫شد‪ .‬او بیشتر برای حضور در‬ ‫ازدواج و سه طالق در پرونده‬ ‫ا کتبر ‪ 1938‬تنها ‪33‬ساله بود‪.‬‬ ‫اثار تلویزیونی؛ به ویژه در دهه‬ ‫م می خورد‪ .‬او در‬ ‫مرگ شوهرش و به دنبال ان‪ ،‬چند زندگی او به چش ‬ ‫‪ 1960‬شناخته می شود‪ .‬طبق‬ ‫‪ 23‬ژوئن ‪ 1978‬در ‪47‬سالگی‪،‬‬ ‫گزارش های رسمی؛ این هنرمند رابطه ناموفق‪ ،‬او را از نظر مالی‬ ‫با شلیک گلوله‪ ،‬به زندگی خود‬ ‫به دوستان ثروتمندش وابسته‬ ‫به شدت از مشکل افسردگی و‬ ‫پایان داد‪.‬‬ ‫ خوابی ناشی ازان رنج می برد‪ .‬کرده بود‪.‬‬ ‫بی‬ ‫ِ‬ ‫مارگوهمینگوی‬ ‫ایو میلر‬ ‫جسدنوهارنستهمینگوی‬ ‫این بازیگر امریکایی بین‬ ‫(نویسنده)؛ که در عرصه بازیگری و‬ ‫سال های ‪ ۱۹۴۵‬تا ‪ ۱۹۶۱‬در ‪۴۱‬‬ ‫فیلم ظاهر شد‪ .‬او در لس انجلس مدلینگ فعالیت داشت؛ در ‪ 1‬ژوئیه‬ ‫‪ ،1996‬در استودیویی در سانتا مونیکا‬ ‫متولد شد و در کالیفرنیا‬ ‫پیدا شد‪ .‬جسد او به شدت تجزیه‬ ‫درگذشت؛ درواقع‪ ،‬نه روز پس از‬ ‫شده بود؛ اما کالبدشکافی رسمی و‬ ‫سالگرد تولد ‪ ۵۰‬سالگی اش؛ در‬ ‫گزارشسم شناسیپزشکیقانونی‬ ‫‪ 17‬اوت ‪ 1973‬خودکشی کرد‪ .‬او‬ ‫یک بار نیز در ‪ 1955‬با ضربه چاقو نشان داد او بیش از حد فنوباربیتال‬ ‫مصرف کرده بود‪ .‬او هنگام مرگ‪،‬‬ ‫به شکمش‪ ،‬اقدام به خودکشی‬ ‫‪42‬ساله بود‪.‬‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫ورا سیسون‬ ‫لیبیهولمن‬ ‫مرگ جان اف کندی و مارتین لوتر او در تاریخ ‪ 6‬اوت سال ‪ 1954‬در‬ ‫کینگ جونیور‪ ،‬شکست یوجین سن ‪ 63‬سالگی با مصرف بیش از حد‬ ‫قرص های خواب اور خودکشی کرد؛‬ ‫مک کارتی در انتخابات‪ ،‬مرگ‬ ‫ان هم درحالی که همسرش (ریچارد‬ ‫مردان جوان در جنگ ویتنام‪،‬‬ ‫مرگ پسرش؛ و بیماری دوستش راسون) نیز یک سال قبلش (‪)1953‬‬ ‫خودکشی کرده بود‪ .‬ان ها قبل از‬ ‫را می توان عواملی خواند که در‬ ‫بروز افسردگی او نقش داشتند و او این اقدام‪ ،‬به اتهام جاسوسی در‬ ‫را الکلی کردند‪ .‬او سرانجام در ‪ 18‬وین‪ ،‬توسط گشتاپو دستگیر شده؛‬ ‫ژوئن ‪67( 1971‬سالگی) خودکشی و ‪34‬روز حبس در زندان انفرادی را‬ ‫تجربه کرده بودند‪.‬‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫به طور کلـی صمیمیـت حا کـی از سهی مشـدن افـکار‪،‬‬ ‫احساسـات و جسـم بـا دیگـران دارد‪ .‬صمیمیـت شـامل‬ ‫چهـار نـوع مولفـه اعـم از عاطفـی‪ ،‬جنسـی‪ ،‬تجربـی و عقالنی‬ ‫یشـود‪ .‬تـرس از صمیمیـت زمانـی شـکل می گیـرد کـه فـرد‬ ‫م ‬ ‫ضمـن میـل باطنی به صمیمت از بـروز ان اجتناب می کند‪.‬‬ ‫بهتـر اسـت بدانیـد تـرس از صمیمیـت مانـع شـکل گیری‬ ‫یشـود‪ .‬فـرد مبتلا بـه ایـن تـرس در خصـوص‬ ‫تعامـل موثـر م ‬ ‫شـکل گیری محبـت عاطفـی و جنسـی بـه ایجـاد موانـع مـی‬ ‫پردازد و شریک زندگی را تحت بی مهری های ناخواسته قرار‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫می دهـد‪ .‬از تاثیـرات منفـی تـرس از صمیمیـت م ‬ ‫دوسـت یابی های مکـرر‪ ،‬حساسـیت در روابـط‪ ،‬ایزول هسـازی‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬سـوءمصرف مـواد مخـدر و افسـردگی اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫عوامل دخیل در شـکل گیری ترس از صمیمیت عبارتند از‪:‬‬ ‫اضطراب‬ ‫اضطـراب‪ ،‬نقـش چشـمگیری در شـکل گیری تـرس از‬ ‫صمیمیـت دارد‪ .‬عـده ای از متخصصـان بر این باور هسـتند‬ ‫کـه تـرس از صمیمیـت زیرمجموعـه ای از اختلال اضطـراب‬ ‫یشـود‪ .‬در حقیقـت افـرادی در معـرض‬ ‫اجتماعـی تلقـی م ‬ ‫مواجهـه بـا تـرس از صمیمیـت قـرار دارنـد کـه نسـبت بـه‬ ‫نادیده گرفت هشـدن‪ ،‬قضـاوت و قرارگیـری در معـرض عمـوم‬ ‫واهمـه دارنـد‪ .‬جالـب اسـت بدانیـد برخـی از افـراد مبتلا بـه‬ ‫تـرس از صمیمیـت بـه صورت ظاهری دوسـتان گسـترده ای‬ ‫دارنـد‪ .‬بـا ایـن وجـود بـا هیـچ یـک ارتبـاط نزدیکـی برقـرار‬ ‫نمی کننـد‪.‬‬ ‫ترس رها شدن‬ ‫مهم تریـن عوامـل تـرس از صمیمیـت شـامل تـرس‬ ‫از دسـت دادن و تـرس ره اشـدن اسـت‪ .‬ایـن دو نـوع‬ ‫تـرس ب هصـورت هم زمـان بـروز پیـدا می کننـد و باعـث‬ ‫یشـوند‪ .‬ریشـه تـرس‬ ‫ایجـاد احسـاس سـرگردانی در فـرد م ‬ ‫یگـردد‪ .‬ا گـر‬ ‫از دسـت دادن و ره اشـدن بـه دوره کودکـی باز م ‬ ‫فـردی در دوره کودکـی از یـک والـد به خاطـر طلاق‪ ،‬زنـدان‬ ‫گسـالی بـا احسـاس تـرس از‬ ‫و فـوت محـروم شـود‪ ،‬در بزر ‬ ‫تو پنجه نـرم می کنـد‪.‬‬ ‫ره اشـدن دسـ ‬ ‫یکـه بـا ایـن نـوع تـرس مواجـه هسـتند‪ ،‬مـداوم تـرس‬ ‫افراد ‬ ‫تـرک شـدن توسـط شـریک زندگـی را در ذهـن می پروراننـد‪.‬‬ ‫تحقیقـات حا کـی از ان دارنـد کـه کودکان محـروم از یک والد‬ ‫گسـالی‪ ،‬در شـکل گیری رابطه‬ ‫ضمن ترس ره اشـدن در بزر ‬ ‫عاطفـی عمیـق بـا شـریک زندگی با اختالل مواجه هسـتند و‬ ‫لهـای روانـی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫در معـرض ابتلا بـه اختال ‬ ‫ترس از شکل گیری رابطه‬ ‫تـرس از شـکل گیری رابطـه نتیجـه احسـاس به دام افتادگـی‬ ‫یسـت‪ .‬در ا کثـر مـوارد احسـاس به دام افتادگی‬ ‫در دوره کودک ‬ ‫زمانی شکل می گیرد که فرد در خانواده ای کنترل گر پرورش‬ ‫سراشپز‬ ‫ترس از صمیمیت و عوامل موثر بر ان‬ ‫می یابـد‪ .‬ا کثـر افـراد دچـار بـه تـرس از صمیمیـت ناشـی از‬ ‫شکل گیری رابطه بر این باور هستند است که احتمال دارد‬ ‫بـا برقـراری رابطـه تمـام جوانـب زندگـی تحت تسـلط فـرد قـرار‬ ‫لگـر‪ ،‬رفتار های‬ ‫یهـای خانـواده کنتر ‬ ‫بگیـرد‪ .‬بـا وجـود مهربان ‬ ‫این قبیل خانواده ها زمینه ساز تخریب استقالل‪ ،‬وابستگی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و تـرس از صمیمیـت م ‬ ‫کمبود توجه عاطفی‬ ‫در خانواده هایـی کـه والدیـن تحت تاثیـر عوامـل گونا گـون‬ ‫توجـه عاطفـی را از فرزنـد دریـغ می کننـد‪ ،‬تـرس از صمیمیت‬ ‫به وفـور میـان فرزنـدان مشـهود اسـت‪ .‬در واقـع والدیـن بـا‬ ‫بی توجهی به فرزند به صورت غیرمستقیم او را غیر قابل اتکا‬ ‫گسـالی نسـبت بـه‬ ‫یشـمارند‪ .‬ایـن قبیـل کـودکان در بزر ‬ ‫بر م ‬ ‫دیگـران بی اعتمـاد هسـتند و از صمیمـت پرهیـز می کننـد‪.‬‬ ‫اختالل روانی و اعتیاد در خانواده‬ ‫تحقیقات بیانگر ان هستند که ابتال والدین به بیماری های‬ ‫روانـی اعـم از اختلال شـخصیت خـود شـیفته زمین هسـاز‬ ‫شکل گیری ترس از صمیمیت در کودک است‪ .‬در واقع این‬ ‫قبیل کودکان نسـبت به دل بستگی احسـاس ناایمن دارند‬ ‫گسـالی از توانایـی مقابلـه بـا تـرس عاجـز خواهنـد‬ ‫و در بزر ‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫سوء استفاده کالمی‬ ‫احتمـال مـی رود؛ کـودکان در معـرض سـو اسـتفاده کالمـی‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫زمانـی کـه بـا اطرافیـان دربـاره قضیـه ای سـهیم م ‬ ‫مـورد تمسـخر و شـکنجه کالمـی واقـع شـوند‪ .‬سوءاسـتفاده‬ ‫کالمـی به مرور زمـان زمین هسـاز اسـیب پذیری در برقـراری‬ ‫ارتبـاط اسـت‪.‬‬ ‫ش�یرینی نخودچی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫پودر قند‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫روغن جامد‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫ارد نخودچی‪ ۲۰۰ :‬گرم‬ ‫وانیل‪ :‬یک چهارم قاشق چایخوری‬ ‫زعفران دم کرده‪ :‬به اندازه کافی (دلخواه)‬ ‫هل سبز‪ :‬نصف قاشق مرباخوری‬ ‫سوء استفادهجنسی‬ ‫سـوء اسـتفاده جنسـی در کودکـی فـرد را در بزرگ سـالی‬ ‫در خصـوص برقـراری صمیمیـت عاطفـی بـا مشـکل مواجـه‬ ‫می کنـد‪ .‬تـرس از صمیمیـت در افـراد دارای سـابقه افسـردگی‬ ‫و تجـاوز به وفـور قابل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫نشانه های ترس از صمیمیت‬ ‫نشـانه های تـرس از صمیمیـت عمدتـا بـا تـرس در تضـاد‬ ‫هسـتند‪ .‬به طورمثـال؛ احتمـال دارد یـک فـرد مبتلا بـه ترس‬ ‫از صمیمیت نسبت به برقراری ارتباط عالقه مند باشد؛ ولی‬ ‫به صورت ظاهری نسبت به خاتمه بخشی اقدام کند و یک‬ ‫کنـش در تضـاد بـا خواسـته قلبـی را بـروز دهد‪.‬‬ ‫کمال گرایی‬ ‫یکـی از متداول تریـن نشـانه های تـرس از صمیمیـت‬ ‫یسـت‪ .‬در کمال گرایـی فـرد همـواره احسـاس‬ ‫کمال گرای ‬ ‫می کنـد در چشـم دیگـران خـوب و کامـل به نظـر نمی رسـد‪.‬‬ ‫بدین ترتیـب یـک تصویر جامـع را از شـخصیت خود نمایش‬ ‫می دهـد تـا بتوانـد شایسـتگی دوست داشـتن را کسـب کنـد‪.‬‬ ‫مشکل در برقراری تماس فیزیکی‬ ‫اضطـراب در برقـراری تمـاس فیزیکـی بـه دو شـکل نیـاز بـه‬ ‫برقـراری تمـاس و ناتوانـی در تمـاس بـروز پیـدا می کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫مشکل یکی از نشانه های ترس از صمیمیت تلقی می شود‪.‬‬ ‫دوری از ابراز تعهد و صمیمیت‬ ‫ا کثـر افـراد دارای تـرس از صمیمیـت در مراحـل نخسـت‬ ‫اشـنایی بـا دیگـران احسـاس راحتـی دارنـد‪ .‬به مرور زمـان بـا‬ ‫قشـدن روابط‪ ،‬به خاطر شـکل گیری تعهد و صمیمیت‬ ‫عمی ‬ ‫فـرد در راسـتای خاتمـه بخشـی بـه رابطـه اقـدام می کننـد و‬ ‫نسـبت بـه شـکل گیری یـک رابطـه جدیـد گام بر می دارنـد‪.‬‬ ‫جالب است بدانید فرد دچار به ترس از صمیمیت با هدف‬ ‫ق گونا گـون سـعی در پایـان رابطـه‬ ‫شـکل گیری نفـرت بـه طـر ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مشکل در بیان نیاز‬ ‫فـرد مبتلا بـه تـرس از صمیمیـت به خاطـر احسـاس عـدم‬ ‫شایسـتگی در بیـان نیـاز هـا مشـکل دارد‪ .‬به موجـب عـدم‬ ‫قابلیـت خوانـدن ذهن توسـط انسـان‪ ،‬نیاز هـای فرد بـراورده‬ ‫نمی شـود و به مرور زمـان زمینه سـاز تشـدید احسـاس‬ ‫ناشایستگی می شود‪ .‬بهتر است بدانید مشکل در بیان نیاز‬ ‫زمینه سـاز کاهـش اعتمـاد به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫بهتریـن عملکـرد بـرای تشـخیص تـرس از صمیمیـت‪،‬‬ ‫معاینـه کامـل بدنـی اسـت‪ .‬پزشـک عمومـی پـس از بررسـی‬ ‫شـرایط جسـمانی‪ ،‬در صـورت عـدم وجـود مشـکل فـرد را‬ ‫بـه یـک متخصـص بهداشـت روان معرفـی می کنـد‪ .‬روانـکاو‬ ‫بـا بهره گیـری از ازمون هـای روان سـنجی بـه بررسـی میـزان‬ ‫شـدت تـرس از صمیمیـت مـی پـردازد‪ .‬در صورتی کـه تـرس از‬ ‫صمیمیت ریشه در دوران کودکی داشته باشد‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫فـرد مـورد درمـان واقـع شـود‪.‬‬ ‫روش های مقابله با ترس از صمیمیت‬ ‫یکـی از روش هـای موثـر و کارامـد بـرای مقابلـه بـا تـرس از‬ ‫صمیمیت‪ ،‬تعیین ح دو مرز های شخصی ست‪ .‬اضطرابی که‬ ‫شـما به خاطـر برقراری ارتبـاط دارید از عدم احسـاس امنیت‬ ‫نشـئت می گیـرد؛ درنتیجـه بهتریـن عملکـرد توصیـف مـوارد‬ ‫ترس و تعیین ح دو مرز است‪ .‬شما می توانید با مطلع سازی‬ ‫اطرافیـان از عاومـل ایجـاد کننده احسـاس ناایمنـی‪ ،‬بر ترس‬ ‫از صمیمیـت غالـب شـوید‪ .‬علاوه بـر ایـن‪ ،‬بسـیاری از مـردم‬ ‫نسـبت بـه نقـد رویدا دهـای گذشـته گریـزان هسـتند‪ .‬بهتـر‬ ‫اسـت با مرور گذشـته به شناسـایی نقاط ضعف بپردازید و با‬ ‫اندیشـیدن راه حل مناسـبی برای رفع نقاط ضعف برگزینید‪.‬‬ ‫در ادامـه مهم تریـن روش هـای مقابلـه بـا تـرس از صمیمیـت‬ ‫را بیـان می کنیـم‪:‬‬ ‫•تعیینح دو مرز هایشخصی‬ ‫• ارزش و اهمیت بخشی به شخصیت فردی‬ ‫•پذیرشاحتماالت‬ ‫• بررسی رویداد های گذشته و شناسایی نقاط ضعف‬ ‫• نگرش به اهداف‬ ‫تو گو درونی‬ ‫•تنظیم گف ‬ ‫شـیرینی نخودچـی یکـی از انـواع شـیرینی های خوشـمزه و پـر طرفـدار ایرانی سـت کـه اصالـت ان متعلـق بـه شـهر قزویـن اسـت؛ همان طـور کـه از نامـش‬ ‫یسـت‪ .‬این شـیرینی خوشـمزه بیشتر برای عید نوروز تهیه می شـود‪ .‬ا گر دوست دارید شیرینی‬ ‫مشـخص اسـت ماده اصلی تشـکیل دهنده ان ارد نخودچ ‬ ‫نخودچـی خوبـی داشـته باشـید‪ ،‬می توانیـد ارد نخودچـی را خودتـان در منـزل تهیـه کنیـد‪.‬‬ ‫نکات کلیدی‪:‬‬ ‫ سـه مشـخصه اصلـی پخـت شـیرینی نخودچـی این اسـت که عطـر و بـو ان بـه مشـامتون برسـد‪ .‬زیـر‬‫شیرینی مقدار خیلی کمی قهوه ای شود و چسبنده نباشد‪ .‬در اواخر پخت یکی از شیرینی ها را با کارد‬ ‫نصـف کنیـد تـا از پخـت کامـل ان اطمینـان حاصل کنید‪.‬‬ ‫ ا گر مواد شیرینی منسجم نبود و ترک دار شد یک بار از چرخ گوشت رد کنید تا نرم شود‪.‬‬‫ً‬ ‫ً‬ ‫ حتما شیرینی نخودچی باید کامال سرد و خنک باشد؛ سپس از روی سینی جدا کنید ا گر به صورت‬‫یشـود‪.‬‬ ‫داغ جدا کنید پودر م ‬ ‫‪ -‬بهتر است از سینی فر برای تهیه این شیرینی استفاده نشود؛ چون زیر شیرینی را تیره می کند‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بـرای تهیـه شـیرینی نخودچـی خانگی ابتـدا پودر قنـد را الک می کنیـم و در ظرفی‬ ‫می ریزیـم و روغـن جامـد را بـه ان اضافـه می کنیـم و خـوب مخلـوط می کنیـم و ورز‬ ‫می دهیـم تـا ظاهـرش شـبیه بـه خامـه شـود و بعـد ارد نخودچـی را کم کـم اضافـه‬ ‫می کنیـم‪ .‬در ادامـه مـواد را ورز می دهیـم تـا مـواد منسـجم شـوند و خمیـر از‬ ‫شـکننده بودن در بیایـد‪ .‬همین طور کـه در حـال ورز دادن خمیـر هسـتیم‪ ،‬هـل را‬ ‫بـه همـراه وانیـل و زعفـران بـه ان اضافـه می کنیـم‪ .‬خمیـر کـه خـوب ورز داده شـد‬ ‫داخل یک پالسـتیک قرار می دهیم و بین ‪ ۶‬تا ‪ ۲۴‬سـاعت در یخچال می گذاریم‬ ‫تـا خـوب اسـتراحت کنـد‪ .‬سـپس فـر را روشـن می کنیـم تـا گرم شـود و خمیـر را روی‬ ‫تختـه اشـپزخانه و یـا یـک سـطح صـاف قـرار مـی دهیـم و بـا وردنـه روی خمیـر‬ ‫می کشـیم تـا صـاف و یکدسـت شـود‪ .‬قالب هایـی کـه می خواهیم با ان ها شـیرینی‬ ‫را قالـب بزنیـم را روی خمیـر امتحـان می کنیـم‪ .‬به دلیل انکـه ضخامـت خمیـر باید‬ ‫به انـدازه قالب هـا باشـد و ا گـر مشـاهده کردیـم کـه ضخامت خمیر بیشـتر اسـت با‬ ‫ً‬ ‫وردنـه مجـددا روی خمیـر مـی کشـیم تـا بازتـر شـود و بـه ضخامـت مـورد نظرمـان‬ ‫برسـد‪ .‬تمـام خمیـر را قالـب می زنیـم و سـینی فـر را بیـرون می اوریـم‪ .‬سـپس کـف‬ ‫ان کاغـذ روغنـی قـرار می دهیـم و شـیرینی های قالـب زده را در سـینی می چینیـم‬ ‫و (ا گر تمایل داشتید برای زیبایی بیشتر شیرینی ها روی ان ها کمی خالل پسته‬ ‫بگذاریـد) در قسـمت وسـط فـر قـرار می دهیـم و روی ‪ ۱۷۰‬درجه سـانتیگراد فـر را‬ ‫می گذاریـم‬ ‫تا به مدت ‪ ۱۵‬الی ‪ ۲۰‬دقیقه شیرینی های شما پخته شوند؛ البته باید دقت کنید‬ ‫کـه ایـن زمـان قطعـی نیسـت و بایـد مـداوم بـه شـیرینی ها سـر بزنیـد تـا نسـوزند‪ .‬در‬ ‫اخـر زمانی کـه شـیرینی نخودچی هـا امـاده شـدند سـینی را از فـر بیـرون می اوریـم‬ ‫ً‬ ‫و صبـر می کنیـم تـا کاملا سـرد شـوند؛ زیـرا زمانـی کـه شـیرینی ها داغ هسـتند‬ ‫بسـیار شـکننده و تـرد هسـتند و بـا کوچکتریـن لمسـی خـرد می شـوند و در نتیجـه‬ ‫ظاهرشـان خـراب می شـود‪ .‬پـس از سرد شـدن شـیرینی ها ان هـا را در ظـرف‬ ‫مورد نظـر بچینیـد و نـوش جـان کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫چگونه میزان فعالیت خود در اینستاگرام را محدود کنیم؟‬ ‫دکتر علی محمد خدایی‬ ‫متخصص نوزادان‬ ‫کلینیک‬ ‫افسردگی پس از زایمان‬ ‫ملیکاطاهران پور‬ ‫بـرای جلوگیـری از صـرف زمـان بیش ازحـد در اینسـتا گرام‪،‬‬ ‫در ایـن مقالـه می اموزیـم کـه چگونـه بـا نظـارت بـر میـزان‬ ‫فعالیـت و تنظیـم گزینه های محدودسـازی‪ ،‬از اینسـتا گرام‬ ‫اسـتفاده بهینـه داشـته باشـیم‪ .‬ب هگـزارش زومیـت؛‬ ‫بـا افزایـش محبوبیـت اینسـتا گرام و کسـب وکارهای‬ ‫اینسـتا گرامی‪ ،‬میـزان اسـتفاده از ایـن اپ ب هطـور‬ ‫افسارگسـیخته ای رو به افزایـش اسـت‪ .‬اینسـتا گرام ایـن‬ ‫روزهـا بـه شـبکه اجتماعـی ای تبدیـل شـده اسـت کـه‬ ‫وابسـتگی فراوانـی به دنبـال مـی اورد و ا گـر میـزان فعالیـت‬ ‫خودمان را در ان کنترل نکنیم‪ ،‬ممکن است زمان زیادی‬ ‫را در این برنامه صرف کنیم و متوجه گذران وقت نشویم‪.‬‬ ‫یسـت قابلیتی عرضـه کرده که بـه کاربران‬ ‫اینسـتا گرام مدت ‬ ‫فشـده در برنامـه و‬ ‫اجـازه می دهـد بـا مشـاهده زمـان صر ‬ ‫محدو دکـردن اسـتفاده از ان‪ ،‬بـر فعالیـت خـود نظـارت‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬پـس از سـاخت حسـاب کاربـری جدیـد در‬ ‫یسـازی و تامیـن امنیـت ان‪ ،‬زمانـش‬ ‫اینسـتا گرام‪ ،‬شخص ‬ ‫فرارسـیده اسـت کـه میـزان فعالیـت خـود در ایـن اپ‬ ‫گو لعـاب را مدیریـت کنیـم‪.‬‬ ‫پررن ‬ ‫مشاهد ه میزان فعالیت در اینستا گرام‬ ‫در گوشـ ه باالیـی سـمت راسـت صفحـه پروفایلتـان‪ ،‬روی‬ ‫ایکـون تنظیمـات ضربـه بزنیـد و گزینـه ی ‪Your activity‬‬ ‫را انتخـاب کنیـد‪ .‬بـرای مشـاهده ی میـزان فعالیتتـان در‬ ‫اینسـتا گرام و زمانی که در این اپ صرف کرده اید‪ ،‬گزینه ی‬ ‫‪ Time Spent‬را انتخاب کنید‪ .‬در مرکز باالیی صفح ه ‪Time‬‬ ‫‪ ،Spent‬میانگیـن مصـرف روزانـه ی خـود از اینسـتا گرام را‬ ‫می توانیـد ببینیـد‪ .‬در زیـر ایـن قسـمت‪ ،‬نمـوداری وجـود‬ ‫دارد که میزان اسـتفاده کاربر از اپ اینسـتا گرام در روزهای‬ ‫مختلـف را مشـخص کـرده اسـت‪ .‬در انتهـای ایـن صفحـه‬ ‫نیـز‪ ،‬سـه گزینـه بـرای مدیریـت میـزان مصـرف اپ دراختیار‬ ‫کابـر قـرار گرفته اسـت که در ادامـه‪ ،‬ان ها را توضیح خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نظارت بر میزان فعالیت در اینستا گرام‬ ‫بـا انتخـاب گزینـ ه اول ‪ ،Set a reminder to take breaks‬کاربر‬ ‫می توانـد میـزان اسـتفاده و گشـت وگذار در اینسـتا گرام‬ ‫را بـا وقفه هایـی بـا طـول دلخـواه مدیریـت کنـد؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫بـرای مثـال ا گـر گزینـه ی ‪ ۲۰‬دقیقـه را انتخـاب کنیـد‪ ،‬پـس‬ ‫از ‪ ۲۰‬دقیقـه اسـتفاده‪ ،‬اینسـتا گرام بـه شـما اطلاع می دهد‬ ‫کـه زمـان وقفـه و اسـتراحت فرارسـیده اسـت‪ .‬بـا انتخـاب‬ ‫و تنظیـم گزینـه ی دوم ‪ ،Set daily time limit‬کاربـر‬ ‫می توانـد مـدت زمـان اسـتفاده از اینسـتا گرام در یـک روز را‬ ‫برنامه ریـزی و محـدود کنـد‪ .‬پـس از تنظیـم ایـن گزینـه‪ ،‬بـا‬ ‫بشـده‪ ،‬اینسـتا گرام بـه شـما‬ ‫یشـدن مدت زمـان انتخا ‬ ‫ط ‬ ‫یاداوری می کند که زمان خروج از برنامه فرارسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بـا تنظیـم گزینـ ه اخـر ‪ ،Notification settings‬می توانیـد‬ ‫نهـا را‬ ‫انتخـاب کنیـد کـه اینسـتا گرام کدا میـک از اعال ‬ ‫برایتـان ارسـال کنـد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬می توانیـد اعالن هـای‬ ‫یصـدا کنیـد‪ .‬بـرای ایـن منظـور‪ ،‬پـس از‬ ‫اینسـتا گرام را ب ‬ ‫ورود بـه صفحـه ی ‪ ،Notification settings‬بـا فعال کـردن‬ ‫گزینه ی ‪ Pause all‬در ارسـال تمام اعالن ها وقفه بیندازید‪.‬‬ ‫سـایر گزین ههـای موجـود در ایـن صفحـه‪ ،‬به منظـور‬ ‫یسـازی و مدیریـت اعلان هریـک از بخش هـا‬ ‫شخص ‬ ‫و امکانـات اینسـتا گرام ب هصـورت مجـزا در نظـر گرفتـه‬ ‫شهـای اینـده بیشـتر دربـاره ی‬ ‫شـده اسـت کـه در اموز ‬ ‫نهـا توضیـح خواهیـم داد‪ .‬همان طورکـه مشـاهده‬ ‫ا ‬ ‫کردیـد‪ ،‬رصدکـردن میـزان فعالیـت اینسـتا گرام به سـادگی‬ ‫امکان پذیـر اسـت و شـما تنهـا بـا چنـد ضربـه و فعال کـردن‬ ‫گزین ههـای مدیریـت اسـتفاده از ایـن اپ می توانیـد‬ ‫بهین هتـر از اپلیکیشـن محبوبتـان بهـره ببریـد و در زمانتـان‬ ‫صرفه جویـی کنیـد‪.‬‬ ‫ب هطـور کلـی شـما می توانیـد بـا راهکارهـای مختلفـی‬ ‫مدیریـت زمـان اسـتفاده از اینسـتا گرام را بـرای خـود لحاظ‬ ‫کنیـد‪ .‬خبـر خـوب این اسـت که بـا اسـتفاده از قابلیـت‬ ‫‪ your activity‬اینسـتا گرام علاوه بـر اینکـه می تـوان مـدت‬ ‫زمـان اسـتفاده از اینسـتا گرام را مشـاهده کـردد‪ ،‬امـکان‬ ‫تنظیـم محدودیـت زمانـی جهـت کنتـرل فعالیـت در‬ ‫اینسـتا گرام و صرفـه جویـی میـزان مصـرف اینترنـت وجـود‬ ‫شهـای مدیریـت زمـان اسـتفاده از اینسـتا گرام را‬ ‫دارد‪ .‬رو ‬ ‫یتـوان در دوبخـش ریماینـدر اینسـتا گرام و تنظیمـات‬ ‫م ‬ ‫اعلان اینسـتا گرام دنبـال کـرد‪.‬‬ ‫در اولیـن هفته هـای پـس از زایمـان‪ ،‬بانویـی کـه به تازگـی‬ ‫مـادر شـده اسـت‪ ،‬احساسـات گونا گونـی را تجربه می کند‪.‬‬ ‫او ممکـن اسـت احساسـات جدیـد و زیبایـی همچـون‬ ‫لـذت‪ ،‬شـادی و سـعادت را حـس کـرده و در عیـن حـال‬ ‫ممکـن اسـت احساسـات ناخوشـایندی ماننـد غـم و‬ ‫ناراحتـی را هـم تجربـه کنـد‪ .‬برخـی از ایـن احساسـات‬ ‫طبیعـی هسـتند و پـس از چند هفتـه فـرد بـه حالـت‬ ‫عـادی بازمی گـردد؛ امـا برخـی از ان ها غیرطبیعی هسـتند‬ ‫و ممکـن اسـت بـرای ماه هـا باقـی بماننـد کـه افسـردگی‬ ‫پـس از زایمـان یکـی از همیـن حـاالت ناخوشـایند اسـت‪.‬‬ ‫افسـردگی پـس از زایمـان (‪)Postpartum Depression‬‬ ‫نوعـی افسردگی سـت کـه ممکـن اسـت بـه فاصلـه کوتاهی‬ ‫پـس از زایمـان ظاهـر شـود‪ .‬طبـق امـار گـزارش شـده‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫هـر ‪ 100‬مـادر حـدودا ‪ 10‬الـی ‪ 15‬نفـر‪ ،‬دو تـا سـه ماه پـس‬ ‫از زایمانشـان‪ ،‬بـا ایـن بیمـاری رو بـه رو می شـوند‪ .‬ا گرچـه‬ ‫افسـردگی پـس از زایمـان در بسـیاری اتفـاق می افتـد‬ ‫ً‬ ‫و تـا چند هفتـه پـس از زایمـان کاملا طبیعی سـت؛ امـا‬ ‫در صورتی کـه عالئـم ادامـه دار باشـند‪ ،‬الزم اسـت بـه‬ ‫درمانگـر مراجعـه شـود‪ .‬برخـی از عالئـم افسـردگی پـس‬ ‫از زایمـان عبارتنـداز؛ احسـاس رخـوت و خسـتگی زیـاد‬ ‫( مـادر هیچ گونـه فعالیـت فیزیکـی نداشـته‪ ،‬ولـی بی انـرژی‬ ‫و خسـته اسـت)‪ .‬اختلال در خـواب کـه هـم شـامل‬ ‫کم خوابـی و هـم خـواب زیـاد می شـود‪ ( .‬مـادر ب هسـختی‬ ‫ً‬ ‫از رختخـواب بیـرون می ایـد یـا اصلا بـه خـواب نمـی رود )‪.‬‬ ‫نگرانـی و وجـود افـکار ازاردهنـده ( مـادر درخصـوص نـوزاد‬ ‫یـا سـایر اعضـای خانـواده اش دچـار نگرانـی و اضطـراب‬ ‫می شـود و فکـر می کنـد نمی توانـد به خوبـی وظایـف‬ ‫ً‬ ‫مـادری اش را انجـام دهـد)‪ .‬عادی شـدن مسـائلی که قبال‬ ‫هیجـان بسـیار زیـادی بـرای مـادر بـه همراه داشـته اسـت‬ ‫( بی تفـاوت و بی حس شـدن مـادر نسـبت بـه مسـائل و‬ ‫رویدادهـا )‪ .‬بی اشـتهایی یـا پـر اشـتهایی ( کم خـوری یـا‬ ‫پرخـوری )‪ .‬خلـق پائیـن و بی قـراری زیـاد ( گریه هـای زیـاد‬ ‫مـادر در موقعیت هـای گونا گـون )‪ .‬کاهـش میـل جنسـی‬ ‫( البتـه می توانـد دالیـل دیگـری نیـز داشـته باشـد و بایـد‬ ‫توسـط متخصـص بررسـی شـود )‪ .‬در صـورت تجربه چنین‬ ‫حاالتـی‪ ،‬حضـور یـک مشـاور متخصـص مورد نیـاز اسـت؛‬ ‫چرا کـه در بیشـتر مـوارد افسـردگی منجـر بـه کنارنیامـدن‬ ‫فـرد بـا بـا زندگـی روزمـره و کـودک می شـود‪.‬‬ ‫سروش راسخ‬ ‫درس خواندن هرچقدر هم که سـخت یا برایمان ناخوشـایند باشـد‪ ،‬بخشـی جدایی ناپذیر از زندگی همه ما در دور ه تحصیل اسـت‪ .‬کسـی از امتحان و درس‬ ‫ـت کم می توانـد از پیامدهـای ناخوشـایند ان جلوگیـری کنـد و دوران تحصیـل را بـا روحیـه بهتـری سـپری کنـد؛ به همین خاطـر شـادتر‬ ‫خوشـش نمی ایـد‪ ،‬دس ِ‬ ‫درس خوانـدن به نوعـی یـک ضرورت اسـت‪.‬‬ ‫درس خواندن‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫ً‬ ‫از تلقیـن مثبـت بـرای ضمیـر ناخـودا گاه خـود اسـتفاده کنیـد؛ چرا کـه ا گـر مثلا بـه‬ ‫یهـای تحصیلـی خـود اعتقـاد داشـته باشـید‪ ،‬راحت تـر بـه ان می رسـید‪.‬‬ ‫توانای ‬ ‫ً‬ ‫نهـای مثبتتـان را عمیقـا بـاور کرده ایـد‪.‬‬ ‫مطمئـن شـوید کـه تلقی ‬ ‫خودتـان را بـا دیگـران مقایسـه نکنیـد‪ .‬ا گر خـود را بـا دانش امـوز زرنگ تری‬ ‫مقایسـه می کنید که تالش بیش تری کرده یا در یادگیری درسـی توانمندتر‬ ‫اسـت؛ نتیجه ‪ ،‬تنها دیدی منفی نسـبت به مهارت هایتان اسـت‪.‬‬ ‫وقتـی به تنهایـی درس می خوانیـد ممکـن اسـت کـه انگیـز ه الزم را نداشـته‬ ‫باشـید‪ .‬برای انکـه رونـد مطالعـه‪ ،‬کسـالت بار نشـود‪ ،‬بـا تعییـن هدف هـای‬ ‫کوچک‪ ،‬چالش درست کنید و وقتی موفق شدید‪ ،‬به خودتان جایزه بدهید‪.‬‬ ‫تصـور کنیـد کـه نتیجـه نهایـی درس خواندنتـان چیسـت و هـدف خـود را از یادگیـری‬ ‫مشـخص کنیـد؛ امـا از این تمرین غافل نشـوید‪ :‬وقتی سـراغ مطالعـ ه رفتید‪ ،‬چند دقیقه‬ ‫فتـان رسـیده اید‪.‬‬ ‫خـود را تصـور کنیـد کـه بـه هد ‬ ‫در زمان درس خواندن سـعی کنید تمرکز کافی داشـته باشـید و به این امید که بعد از گذراندن‬ ‫ن شـکل ممکن می توانید به فعالیت هـای مـورد عالقه تان بپردازیـد‪ ،‬ان‬ ‫ایـن زمـان بـه مفیدتریـ ‬ ‫را سپری کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫اثار تاریخی؛ بهترین نماد اثبات تمدن فاخر ایرانیان‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان ری‪ ،‬اثـار تاریخـی و میراث فرهنگـی را بهتریـن نمایـه بـرای اثبـات تمـدن فاخـر‬ ‫نهـا و سـعی در معرفـی ایـن‬ ‫و هنـر منحصرب هفـرد ایران زمیـن برشـمرد و گفـت‪« :‬حفـظ و صیانـت از ا ‬ ‫اثـار از وظایـف مهـم تمـام هم وطنـان اسـت»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی در ائیـن رونمایـی از طـرح‬ ‫یهـای صورت گرفتـه و بـا تامین اعتبـار مالـی‬ ‫تابلـوی شناسـنامه اثـار تاریخـی گفـت‪« :‬طبـق هماهنگ ‬ ‫تشـده نصـب شـود و‬ ‫موردنیـاز توسـط فرمانـداری مقـرر شـد ایـن تابلوهـا در محوطـه اثـار تاریخـی ثب ‬ ‫دراختیـار بازدیدکننـدگان قـرار گیرد‪ .‬یکی از نیازهای مهم محوطه های تاریخـی ری‪ ،‬طراحی و نصب‬ ‫کشـکل بوده اسـت»‪.‬‬ ‫شناسـنامه های فنـی معرفـی میراث فرهنگـی در قالب تابلوهای همسـان و ی ‬ ‫فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان عنوان کرد؛‬ ‫مواخذه مدیرانی که با ستاد مدیریت کرونا همکاری نمی کنند‬ ‫لهـای‬ ‫فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی و نظارتـی مدیریـت کرونـا در خوزسـتان بـر لـزوم رعایـت دقیـق پروتک ‬ ‫بهداشـتی با توجه بـه در پیش بـودن تـردد کاروان های راهیان نور و سـفرهای نـوروزی خبـر داد‪ .‬ولی اهلل‬ ‫حیاتی در نشسـت سـتاد اسـتانی مدیریت کرونا که روز ‪ ۲۱‬اسـفندماه در اسـتانداری برگزار شـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«گزارش هایی داریم که برخی ادارات خدمات رسان مانند شرکت های اب‪ ،‬برق و گاز به دلیل انباشت‬ ‫ً‬ ‫یهـای مرا کـز درمانـی‪ ،‬بعضـا مبـادرت بـه قطـع خدمـات می کننـد‪ .‬مدیـران دسـتگاه های‬ ‫حجـم بده ‬ ‫خدماتـی و روسـای شـبکه های بهداشـت و درمـان نشسـتی برگـزار و تفاهم نامـه ای در خصـوص نحـوه‬ ‫پرداخت این بدهی ها داشـته باشـند؛ اما به هیچ وجه اجازه قطع خدمات در این مرا کز داده نشـود»‪.‬‬ ‫گردشگری؛حلقهمفقودهتوسعهخمین‬ ‫خمیـن به عنـوان دومیـن شهرسـتان دارای نـرخ بـاالی‬ ‫تهـای گردشـگری‬ ‫بیـکاری در اسـتان مرکـزی‪ ،‬دارای ظرفی ‬ ‫طبیعـی‪ ،‬تاریخـی و فرهنگـی اسـت؛ امـا نبـود تعامـل بـرون‬ ‫دسـتگاهی و برنامه ریـزی هدفمنـد‪ ،‬ایـن ظرفیـت پررونـق‬ ‫را بـه حلقـه مفقـوده توسـعه همه جانبـه ایـن خطـه‬ ‫تبدیـل کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ شهرسـتان خمیـن‬ ‫در جنوبی تریـن نقطـه اسـتان مرکـزی قـرار گرفتـه اسـت‪،‬‬ ‫این شهرسـتان از شـمال بـه ارا ک‪ ،‬از شـرق بـه محلات‪ ،‬از‬ ‫جنـوب بـه گلپایـگان (اسـتان اصفهـان) و از غـرب بـه ازنـا‬ ‫یشـود‪ .‬وسـعت‬ ‫و الیگودرز(اسـتان لرسـتان) محـدود م ‬ ‫خمیـن دوهـزار و ‪ ۲۶۷‬کیلومتر مربـع اسـت و محـدوده‬ ‫شهرسـتان خمیـن امـروزی در گذشـته جزئـی از ناحیـه‬ ‫پهنـاور والیـت جبال(عـراق عجـم) بـوده کـه درطول تاریـخ‬ ‫نا مهـای گونا گونـی به خود گرفته اسـت‪ .‬شهرسـتان خمین‬ ‫دارای دو شـهر به نا مهـای خمیـن و قورچـی باشـی‪ ،‬دو‬ ‫بخـش و هفـت دهسـتان اسـت و جمعیـت ان حـدود‬ ‫‪ ۱۰۵‬هزار نفـر اسـت و زبـان و لهجـه رایـج در منطقـه فارسـی و‬ ‫یسـت و در تعدادی از روسـتاها‬ ‫در قسـمت های جنوبی لر ‬ ‫به زبان ترکی تکلم می کنند‪ .‬بیت تاریخی امام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫سـنگ نگاره های تیمـره‪ ،‬دسـتکندهای تاریخـی‪ ،‬قلعه های‬ ‫تدافعـی‪ ،‬قلعـه سـاالر محتشـم و حـاج علـی لشـکر‪ ،‬تیمچـه‬ ‫بـازار‪ ،‬کبوترخان ههـا‪ ،‬گورهـای دخمـه ای‪ ،‬حمـام لـکان و‬ ‫جاذب ههـای بکـر طبیعـی نظیـر بیشـه علی‪ ،‬قلمسـتان های‬ ‫نیشـهر‪ ،‬کـوه بوجـه‪ ،‬دشـت های پهنـاور زیبـا ‪ ،‬وجـود ‪۲۴‬‬ ‫امامـزاده و مـکان مذهبـی ‪ ،‬روسـتاهای زیبـا و ابشـارهای‬ ‫دیدنـی تنهـا بخشـی از داشـته های گردشـگری خمیـن‬ ‫اسـت کـه در صـورت معرفی و تقویت امکانات و تاسیسـات‪،‬‬ ‫می توانـد فصلـی نـو و نقش افریـن در اقتصاد منطقه باشـد‪.‬‬ ‫یسـت و این مهم‬ ‫یبـر کشـاورزی سنت ‬ ‫اقتصـاد خمیـن مبتن ‬ ‫شهـای ابـی در‬ ‫نیـز بـا اقلیـم نیمه خشـک منطقـه و بـروز تن ‬ ‫سـال های اخیـر دسـتخوش تهدیـد شـده و رونـق اقتصـاد‬ ‫گردشـگری بـا تقویـت زیرسـاخت ها و حمایـت بخـش‬ ‫نحـوزه در اقتصـاد خمین‬ ‫خصوصـی‪ ،‬موجـب اثربخشـی ای ‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬توانمنـدی خمیـن در تولیـد عسـل‪ ،‬لوبیـا‪،‬‬ ‫زعفـران‪ ،‬گل محمـدی‪ ،‬انگور‪ ،‬گل وگیـاه زینتی و محصوالت‬ ‫تهـای این شهرسـتان بـرای جـذب‬ ‫سـردرختی از دیگـر مزی ‬ ‫یهـا تا کنـون‬ ‫یسـت؛ امـا ایـن توانمند ‬ ‫گردشـگری کشاورز ‬ ‫بیشـتر جنبه اقتصادی داشـته اسـت ‪ .‬کمبود مرا کز اقامتی‬ ‫و گردشـگری‪ ،‬نبـود امکانات اولیه رفاهی نظیـر راه ارتباطی ‪،‬‬ ‫ضعـف در عالئـم راهنمـای گردشـگری در منطقـه‪ ،‬نبـود‬ ‫مـوزه سـنگ نگاره ها‪ ،‬سسـت بـودن پیونـد فکـری مـردم بـا‬ ‫ادبیـات بو مگـردی و اقتصـاد مبتنی بر گردشـگری به ویژه در‬ ‫مناطـق روسـتایی از مشـکالت بازدارنـده رونـق گردشـگری‬ ‫در ایـن خطـه از کشـور اسـت‪ .‬تا کنـون ‪ ۱۰۷‬اثـر تاریخـی در‬ ‫فهرسـت اثـار ملی شهرسـتان خمیـن به ثبت ملی رسـیده و‬ ‫تعـداد ‪ ۱۱۰‬اثـر نیـز شناسـایی و تحت نظارت و حمایـت اداره‬ ‫میراث فرهنگـی اسـت و بیـش از ‪ ۵۰۰‬هنرمند صنایع دسـتی‬ ‫نهـا کارت شناسـایی‬ ‫در شهرسـتان شناسـایی کـه بـرای ا ‬ ‫صـادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫زیرساخت های گردشگری در خمین ضعیف است‬ ‫رئیـس میراث فرهنگـی ‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی خمین‬ ‫گفـت‪« :‬زیرسـاخت های گردشـگری نظیـر تابلوهـای‬ ‫تهـای گردشـگری خمیـن‬ ‫راهنمـا و امکانـات معرفـی ظرفی ‬ ‫ضعیـف اسـت»‪ .‬علـی مشـهدی با اشـاره به اینکه طـرح‬ ‫مطالعاتـی محـور گردشـگری دلیجـان تـا شـازند توسـط‬ ‫جهـاد دانشـگاهی اسـتان مرکـزی انجـام شـده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫نطـرح تمـام شـهرهای مسـیر محـور را دربرمی گیـرد‪.‬‬ ‫«ای ‬ ‫نبـود تعامـل بیـن دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان بـرای‬ ‫جـذب سـرمایه گذار موجـب توقـف تکمیـل ایـن محـور‬ ‫شـده اسـت و میراث فرهنگـی به تنهایـی نمی توانـد موانـع‬ ‫حـوزه گردشـگری را رفـع کنـد‪ .‬مـردم سـا کن در روسـتاهای‬ ‫شهرستان نسبت به صنعت گردشگری و درامد ان ا گاهی‬ ‫ندارنـد و تا کنـون اقدامـی بـرای ارائـه برنام ههـای اموزشـی‬ ‫دراین خصـوص انجـام نشـده اسـت‪ .‬به منظـور حمایـت‬ ‫از هنرمنـدان‪ ،‬احیـای صنایع دسـتی و اشـتغال زایی در‬ ‫بازارچـه صنایع دسـتی در حـوزه تولیـد بـا هشـت غرفـه‬ ‫در خمیـن راه انـدازی شـده اسـت‪ .‬یـک بـاب هتـل و دو‬ ‫واحـد اقامتـی در شـهر و چهـار واحـد بو مگـردی در مناطـق‬ ‫روسـتایی به منظور اقامت گردشـگران در خمین راه اندازی‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رشد صنعت گردشگری؛‬ ‫تکمیل کننده پازل توسعه اقتصادی شهرستان‬ ‫نماینـده مـردم خمیـن در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫گفـت‪« :‬رشـد صنعـت گردشـگری دراین شهرسـتان‬ ‫تکمیل کننـده پـازل اقتصـادی ایـن خطـه اسـت کـه بایـد‬ ‫موردتوجـه مسـئوالن امـر قـرار بگیـرد»‪ .‬علیرضـا نظـری‬ ‫نگـذار انقلاب‬ ‫افـزود‪« :‬انتسـاب این شهرسـتان بـه بنیا ‬ ‫اسلامی ظرفیـت خوبـی بـرای سـرمایه گذاری در بخـش‬ ‫گردشـگری اسـت امـا تاب هحـال ازاین ظرفیـت اسـتفاده‬ ‫جامـع و کاملـی نشـده اسـت‪ .‬حضـور بازدیدکننـدگان از‬ ‫بیـت تاریخـی امام خمینـی(ره) در خمیـن هیـچ درامدزایـی‬ ‫بـرای این شهرسـتان نـدارد چرا کـه ایـن بازدیدکننـدگان‬ ‫بـدون هیـچ خریـدی ازاین شهرسـتان عبـور می کننـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه تا کنـون از ظرفیـت بیـت تاریخـی امـام (ره)‬ ‫در خمیـن به طورکامـل اسـتفاده نشـده‪ ،‬گفـت‪« :‬این مکان‬ ‫نگـذار انقلاب‬ ‫تاریخـی یکـی از هفـت اقلیمـی اسـت کـه بنیا ‬ ‫اسلامی در ان سـکونت داشـته اند و بایـد این مهـم بـا‬ ‫سـازوکاری منطقی حداقل در داخل کشـور معرفی شـود»‪.‬‬ ‫نظـری بااشـاره به بازدیـد هـزاران گردشـگر داخلـی و خارجی‬ ‫قبـل از شـیوع کرونا از بیت تاریخی امام خمینـی(ره)‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«حضـور ایـن گردشـگران اورده اقتصـادی بـرای خمیـن‬ ‫نداشـته اسـت‪ .‬طـرح اقامتـی و تجـاری در کنـار بیـت امـام‬ ‫تسـاخت اسـت و زمیـن این مجموعـه را‬ ‫راحـل دردس ‬ ‫شـهرداری و هزینـه سـاخت را موسسـه تنظیـم و نشـر اثـار‬ ‫امام خمینـی(ره) عهـده دار شـدند کـه می توانـد گام بلنـدی‬ ‫درجهـت تقویـت صنعـت گردشـگری دراین شـهر باشـد‪.‬‬ ‫بیـت تاریخـی امـام راحـل در خمیـن ظرفیـت خوبـی بـرای‬ ‫حضـور اردوهـای راهیـان نـور و اردوهـای دانش امـوزی و‬ ‫دانشـجویی هفـت اقلیـم اسـت»‪.‬‬ ‫چهاربانده شدن جاده خمین‪-‬شازند؛‬ ‫پیش نیاز تحقق مصوبه قطب گردشگری جنوب استان‬ ‫بخشـدار کمـره خمیـن نیـز گفـت‪« :‬در سـال ‪ ۸۲‬مصوبـه‬ ‫مهمـی بـرای تبدیـل جنـوب اسـتان مرکـزی بـه قطـب‬ ‫گردشـگری در قلـب ایـران و شـکل گیری محـور گردشـگری‬ ‫خمیـن‪ ،‬دلیجـان‪ ،‬محلات و شـازند تصویـب شـد امـا‬ ‫پیش نیـاز تحقـق ان ارتقـای جاده خمین ‪ -‬شـازند اسـت»‪.‬‬ ‫احمـد اسـدی افـزود‪« :‬شتاب بخشـی بـه چهـار بانـده‬ ‫شـدن جـاده خمیـن‪ -‬شـازند یـک ضـرورت اسـت چرا کـه‬ ‫راه دسترسـی ایمـن و مطلـوب نخسـتین زیرسـاختی اسـت‬ ‫کـه مسـافران و زائـران اسـتان های اصفهـان‪ ،‬یـزد و فـارس‬ ‫ازطریـق محورهـای ارتباطی خمین‪ ،‬قورچی باشـی (کمره)‪،‬‬ ‫شـازند‪ ،‬همـدان‪ ،‬کردسـتان و کرمانشـاه بـه کربلا در ایـن‬ ‫خطـه بـه ان نیـاز دارنـد‪ .‬تحقـق ایـن جـاده چهـار بانـده‬ ‫ضمـن کوتا هکـردن ‪ ۷۰‬کیلومتـری مسـافت می توانـد اقتصـاد‬ ‫گردشـگری منطقـه را ب هشـکل اصولـی متحـول کنـد؛ چرا کـه‬ ‫پایه گردشگری حضور گردشگر در منطقه است‪ .‬در مصوبه‬ ‫چهارباند هشـدن مسـیر خمیـن ‪ -‬شـازند ضمـن اشـاعه‬ ‫بو مگـردی و مشـاغل خانگـی بـرای سـا کنان محلـی‪ ،‬در هـر‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتـر سـرویس بهداشـتی و امکانـات رفاهـی مسـافر‬ ‫پیش بینـی شـده کـه تحقـق ایـن خدمـات بین راهـی ضمن‬ ‫رضایتمندی گردشـگران‪ ،‬بسـتر اشـتغال زایی و تولید ثروت‬ ‫مکـردن زیرسـاخت های گردشـگری‬ ‫نیـز خواهـد بـود‪ .‬فراه ‬ ‫به تنهایـی از عهـده دهیـاری و بخشـداری ها خـارج اسـت‪،‬‬ ‫ا گرچـه راه انـدازی بازارچـه صنایع دسـتی و مـوزه یـا پـارک‬ ‫مـوزه دفـاع مقـدس دردسـت اقدام اسـت؛ امـا می طلبـد‬ ‫مکـردن زیرسـاخت های گردشـگری‬ ‫مسـئوالن در فراه ‬ ‫دراین منطقـه همـکاری بیشـتری داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫تیمره خمین ظرفیت ارزشمندی‬ ‫برای گردشگری علمی ست‬ ‫محقـق سـنگ نگاره های ایـران کـه پژوهش هـای مفصلـی‬ ‫درخصـوص سـنگ نگاره های تیمـره خمیـن انجـام داده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬منطقـه تیمـره از تقسـیمات ایـران باسـتان‬ ‫در دوره هخامنشـیان اسـت کـه دارای وسـعتی درحـدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬کیلومترمربـع و شـامل تیمـره سـفلی و تیمـره اولیـا بـوده‬ ‫اسـت و به نوعـی سـنگ نگاره های این منطقـه در مثلثـی‬ ‫از اسـتان لرسـتان‪ ،‬اصفهـان و مرکـزی جـای گرفتـه اسـت‬ ‫کـه بیشـترین ان هـا نیـز در خمیـن به ویـژه در منطقـه‬ ‫یفـرد‬ ‫قیـدو و مزایـن کشـف شـده اسـت»‪ .‬محمـد ناصر ‬ ‫افـزود‪« :‬سـنگ نگاره ها متعلـق بـه دوران مختلـف اسـت‬ ‫نسـنگی‪،‬‬ ‫کـه کهن تریـن انهـا بـه دوران پارینه سـنگی‪ ،‬میا ‬ ‫نوسـنگی و عصـر فلـز برمی گـردد و شـگفت انگیزتر اینکـه‬ ‫برخـی از سـنگ نگاره ها ورای ایـن دوران هسـتند و بـه عصـر‬ ‫یخبنـدان تعلـق دارنـد‪ ،‬ماننـد شـیرهای تاسـمانی و دنـدان‬ ‫خنجـری و انسـان هایی کـه دارای ظاهـری متفـاوت از‬ ‫انسـان های امروزی انـد»‪ .‬ایـن محقـق سـنگ نگاره های‬ ‫ایـران کهن تریـن خـط فارسـی بـا قدمـت ‪ ۲۳۰۰‬سـال قبـل‬ ‫از میلاد را متعلـق بـه تیمـره عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫خـط در دره لـوزدر خمیـن یافـت شـده اسـت و امـروز در‬ ‫کاخ نیـاوران در معـرض دیـد عالقه منـدان قـرار داشـته و‬ ‫خوشـبختانه از خطـرات احتمالـی در امـان اسـت‪ ،‬امـا بایـد‬ ‫دراین راسـتا و بـرای حفاظـت مابقی این اثار برنامه منطقی‬ ‫و سیسـتماتیکی داشـت‪ ،‬چرا کـه درصـورت نبـود حفاظـت‪،‬‬ ‫ایـن سـرمایه و سـنگ نگاره ها از بیـن خواهـد رفـت و یـا بـه‬ ‫سـرقت مـی رود‪ .‬کمبـود مکان هـای اسـتقرار و اقامتـی‪ ،‬راه‬ ‫دسترسـی نامناسـب‪ ،‬نبـود تابلـوی راهنمـای نوشـتاری‬ ‫بـرای بازدیـد گردشـگران از عمـده مشـکالت سـایت های‬ ‫مجموعـه سـنگ نگاره های تیمـره خمیـن اسـت»‪ .‬ایـن‬ ‫محقـق سـنگ نگاره های ایـران گفـت‪« :‬سـنگ نگاره های‬ ‫یسـت‬ ‫تیمـره فرصـت فراموش شـده ای در صنعت گردشگر ‬ ‫به طوری کـه با گذشـت چندسـال از کشـف منطقـه تیمـره‬ ‫خمیـن تا کنـون اقدامی برای توسـعه گردشـگری ان صورت‬ ‫نگرفتـه اسـت»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تبن؛ ساحلی با کوه های مریخی‬ ‫بنـدر تبـن روسـتای کوچکـی در هرمـزگان اسـت‪.‬‬ ‫شهـای صخـره ای و باریک ههـای‬ ‫سـاحل تبـن در بخ ‬ ‫شـنی چشـم اندازهای خارق العـاده را به وجـود اورده؛‬ ‫همچنیـن وجـود کو ههـای زیبـای مریخـی در کرانـه‬ ‫سـاحل تبـن و تالقـی امـواج خروشـان خلیـج فـارس بـا‬ ‫سـواحل صخـره ای‪ ،‬ماسـه ای و مرجانـی‪ ،‬جلو ههـای‬ ‫زیبایـی از خلیـج فـارس را به نمایـش گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫مهرداد صفرپور دهکردی‪ /‬مهر‬ ‫معاوناجراییرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫ظرفیت های مازندران قادر به حل بسیاری از مشکالت کشور است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫از نخس ــتین روز اغ ــاز فعالی ــت دول ــت و حت ــی پی ــش از‬ ‫تش ــکیل هیئت وزیران‪ ،‬رئیس جمهوری سفرهای استانی‬ ‫خ ــود را ب ــرای بررس ــی میدان ــی مش ــکالت م ــردم و ایجاد‬ ‫امی ــد اغ ــاز ک ــرد‪‎ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی اس ــتانداری؛‬ ‫س ــید صولت مرتضوی‪ ،‬مع ــاون اجرای ــی رئیس جمهوری‬ ‫در جلس ــه ش ــورای اداری شهرس ــتان ام ــل ظرفیت های‬ ‫بالق ــوه مازن ــدران را بی نظیر توصیف ک ــرد و گفت‪« :‬دولت‬ ‫س ــیزدهم ظرفیت مازندران را منطقـ ـه ای و ملی می بیند؛‬ ‫چر اک ــه ظرفیت های این اس ــتان ق ــادر به حل بس ــیاری از‬ ‫مش ــکالت کش ــور اس ــت»‪ .‬وی عدالت در توزی ــع امکانات‬ ‫ته ــا را ب ــرای زدودن فق ــر و‬ ‫و اس ــتفاده عادالن ــه از ظرفی ‬ ‫محرومی ــت اولویت دولت دانس ــت و گفت‪« :‬در این راس ــتا‬ ‫دولت با تمام قدرت و با اســـتفاده از همه ظرفیت ها اماده‬ ‫اقدام و عمل اس ــت»‪ .‬معاون اجرای ــی رئیس جمهوری به‬ ‫س ــفرهای استانی اش ــاره کرد و افزود‪« :‬از نخستین روز اغاز‬ ‫فعالی ــت دولت و حت ــی پی ــش از تش ــکیل هیئت وزیران‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری س ــفرهای اس ــتانی خ ــود را برای بررس ــی‬ ‫میدان ــی مش ــکالت م ــردم و ایج ــاد امی ــد اغاز ک ــرد»‪ .‬وی‬ ‫به گره گش ــایی از مش ــکالت تولید و ص ــادرات و همچنین‬ ‫هموار سازی مس ــیر تجاری با کشورهای همسایه در دوره‬ ‫کوتاه دولت س ــیزدهم اش ــاره ک ــرد و افزود‪« :‬خوش ــبختانه‬ ‫ب ــا همراهی و همچنی ــن حضور میدان ــی رئیس جمهوری‬ ‫بس ــیاری از این مشکالت از مسیر برداش ــته شده است»‪.‬‬ ‫مع ــاون رئیس جمه ــوری همچنی ــن گف ــت‪« :‬مازن ــدران‬ ‫به رغ ــم تمام ــی زیبای ــی و توانمن ــدی‪ ،‬مش ــکالتی دارد‬ ‫و ن ــگاه دول ــت ب ــرای رف ــع ای ــن دغدغ هه ــا مس ــتند ب ــر‬ ‫یس ــت که شامل ش ــاخص های اس ــتان در‬ ‫اس ــناد امایش ‬ ‫بخش های مختلف از جمله س ــران ه تولی ــد ناخالص و هم‬ ‫یس ــت»‪ .‬مرتض ــوی ظرفیت مازن ــدران را‬ ‫اش ــتغال و بیکار ‬ ‫بی ــش از وضعی ــت کنونی در تولید دانس ــت و گف ــت‪« :‬ا گر‬ ‫ته ــای بالق ــوه اقتصادی مازن ــدران در بس ــترهای‬ ‫ظرفی ‬ ‫مختل ــف ب ــه فعلیت برس ــد بخ ــش اعظمی از مش ــکالت‬ ‫کش ــور را می تواند بر طرف کند»‪ .‬وی نگاه دولت س ــیزدهم‬ ‫به مازندران را تولید محور و توس ــعه ای عنوان کرد و ادامه‬ ‫یس ــت‬ ‫داد‪« :‬ن ــگاه ب ــه مازن ــدران ملی ‪ ،‬منطقه ای و بخش ‬ ‫ک ــه البته ابت ــدا اولویت با مس ــائل درونی و حل مش ــکالت‬ ‫یس ــت؛ هرچند باید دانست مش ــکالت استان باید‬ ‫استان ‬ ‫به مرور برطرف ش ــود»‪ .‬سرپرس ــت نهاد ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪« :‬در س ــفر امروز برای س ــه محور ارتباط ــی مازندران‬ ‫ش ــامل مح ــور ه ــراز از مناب ــع عموم ــی از مح ــل تبدی ــل‬ ‫دارای ــی‪ ،‬ازادراه تهران ‪-‬ش ــمال ک ــه بخش اعظ ــم ترافیک‬ ‫را ک ــم می کن ــد و همچنی ــن مح ــور س ــوادکوه تامین اعتبار‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬مرتض ــوی گف ــت‪« :‬در حـــوزه راه اهـــن هـــم‬ ‫تصمی ــم دولت ب ــر ارتباط خطوط ریلی کشـــور از چابهار تا‬ ‫مازندران اس ــت که اعتب ــارات ان نیز پیش بینـــی و تامین‬ ‫خواهد ش ــد و در حوزه اب و کش ــاورزی در اعتبار تکمیلی‬ ‫دی ــده ش ــده ت ــا در ب ــازه ‪ ۱۴۰۱‬ت ــا ‪ ۴۰۳‬مشـــکل اب اســـتان‬ ‫به طور کام ــل برط ــرف ش ــود»‪ .‬وی ب ــه موضـــوع پســـماند‬ ‫نیز اش ــاره کرد و گفت ‪« :‬اس ــتان های شـــمالی از مشکالت‬ ‫پس ــماند رن ــج می برن ــد و دول ــت اح ــداث کارخانه هـــای‬ ‫پس ــماند و زبال هس ــوز را در نظر دارد و منابع مطلوبی برای‬ ‫ان دیده ش ــده اس ــت که توزیع شهرســـتانی ان مشخص‬ ‫اس ــت»‪ .‬معاون رئیس جمه ــوری مدیریت زبالـــه را مهم تر‬ ‫از پروژ هه ــای این حوزه دانس ــت و تا کید کـــرد‪« :‬چیزی که‬ ‫بای ــد ب ــه ان توجه کرد موضوع مدیریت اســـت کـــه زباله را‬ ‫در مازن ــدران ب ــه معضل تبدیل کرده اســـت‪ .‬مانـــدگاری و‬ ‫جمعیت مس ــافر در مازندران بیش ــتر از برخی جاها مانند‬ ‫مش ــهد نیس ــت اما باید پرس ــید ک ــه چـــرا در انجـــا دورریز‬ ‫پس ــماند نداری ــم؟» مرتض ــوی گف ــت‪« :‬تفکیـــک زبالـــه از‬ ‫مبدا باید در دس ــتور کار هم ــه مدیران قرار بگیـــرد‪ .‬دولت‬ ‫بیش ــترین اعتب ــار پس ــماند را ب ــرای اســـتان های شـــمالی‬ ‫در نظ ــر گرفت ــه اس ــت؛ ول ــی متاس ــفانه مدیریـــت خوبـــی‬ ‫نش ــده اس ــت»‪ .‬وی به بهره وری اب نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ٌ‬ ‫«متاس ــفانه ما تقریب ــا ‪ ۹۲‬درص ــد از تولیـــد اب را در بخش‬ ‫کش ــاورزی مصرف می کنیم؛ ول ــی به هرروی مـــا ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫اس ــت؛ یعن ــی د وس ــوم اب مصرف ــی در بخش کشـــاورزی‬ ‫ب ــه ه ــدر مـ ـی رود‪ .‬ا گ ــر ازاین ظرفی ــت اســـتفاده کنیـــم‪،‬‬ ‫با اس ــتفاده از سیس ــتم های نوی ــن به این موضوع برســـیم‬ ‫بای ــد برداش ــت در هکت ــار را افزای ــش دهیـــم تـــا بتوانیم بر‬ ‫مش ــکالت کش ــورمان فائق شویم»‪.‬‬ ‫بازدید استاندار فارس از شهر «داریون»‬ ‫با هدف بررسی ظرفیت های این شهر‬ ‫قاسمتوانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس و هیئت همـراه با همراهی‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫اسـتان فـارس‪ ،‬فرمانـدار شـیراز‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫راه وشهرسـازی اسـتان و جمعـی دیگـر از‬ ‫مسـئوالن اسـتانی و شهرستانی‪ ،‬از منطقه‬ ‫و شـهر داریـون کـه توابـع بخـش مرکـزی‬ ‫شـیراز هسـتند‪ ،‬با هدف بررسی ظرفیت ها‬ ‫تهـای توسـعه ای این مناطـق‬ ‫و قابلی ‬ ‫بازدیـد کردنـد‪ .‬محمدهـادی ایمانیـه؛‬ ‫اسـتاندار فـارس باتا کیدبراینکـه ایجـاد‬ ‫شـهرک صنعتـی در داریـون در کنتـرل‬ ‫مهاجـرت و برگشـت بومیـان این منطقـه‬ ‫بسـیار حائزاهمیـت اسـت‪ ،‬مطـرح کـرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به خشک سالی ها‪ ،‬تغییر مشاغل‬ ‫از کشـاورزی بـه صنعـت می تواند مهاجرت‬ ‫معکـوس را از شـیراز بـه داریـون را محقـق‬ ‫کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت جـذب‬ ‫سـرمایه گذاران دراین منطقـه‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نیازمند ایجاد شرایط مناسب تر هستیم؛‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت ها می توانـد باعـث‬ ‫جـذب و افزایـش ظرفیـت سـرمایه گذاری‬ ‫در داریـون شـود و دراین راسـتا بایسـتی‬ ‫جاذبه هـای الزم را جهـت هدایـت جریـان‬ ‫سـرمایه بـه این منطقـه فراهـم کنیـم»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبـر فرمایشـات مقـام معظـم‬ ‫رهبـری دررابط هبـا ضـرورت امیدافرینـی‬ ‫در جامعـه‪ ،‬افـزود‪« :‬ایجـاد امیـد بیـن احـاد‬ ‫مختلـف جامعـه اهمیـت دارد؛ امـا نبایـد‬ ‫امیـد کاذب و دور از واقعیـت باشـد کـه‬ ‫ا گـر این گونـه باشـد‪ ،‬اسـیب های به مراتـب‬ ‫یتـری متوجـه‪ ،‬مسـئوالن خواهـد‬ ‫جد ‬ ‫بـود»‪ .‬حمیدرضـا ایـزدی؛ رئیـس سـازمان‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان فـارس‬ ‫دررابط هبـا اهمیـت ایجـاد شـهرک یـا ناحیه‬ ‫صنعتـی در منطقـه داریـون شـیراز‪ ،‬مطرح‬ ‫یشـدن اسـتان‬ ‫کـرد‪« :‬بـا توجـه رونـد صنعت ‬ ‫فـارس و تکمیـل ظرفیـت و منابـع الزم‬ ‫در ایجـاد و گسـترش مناطـق صنعتـی‬ ‫کـه عمده تریـن موانـع ان تامیـن زمیـن‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫لهـای انرژ ‬ ‫و تاحـدودی حام ‬ ‫تلاش داریـم جهـت یافتـن مـکان مناسـب‬ ‫بـرای احـداث شـهرک صنعتـی داریـون‬ ‫اقدامـات الزم را دربـاره افزایـش ظرفیـت‬ ‫صنعتـی انجـام دهیـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫سـرمایه داران سـا کن و بومـی داریونـی‬ ‫و افـراد بسـیاری زیـادی عالقه منـد بـه‬ ‫سـرمایه گذاری در مناطق مستعد صنعتی‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪« :‬درراستای جذب سرمایه‬ ‫تهـای الزم ازاین ظرفیـت مردمـی‬ ‫و حمای ‬ ‫بـرای ایجـاد صنعـت در منطقـه داریـون‬ ‫نیـز شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‬ ‫فـارس را موظـف کردیـم دراسـر ع وقت‬ ‫اقدامـات الزم درزمینـه امکان سـنجی و‬ ‫مکان یابـی ایجـاد یـک شـهرک یـا ناحیـه‬ ‫صنعتـی را انجـام دهـد»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫صمـت فـارس باتا کیدبراینکـه باید شـرایط‬ ‫اقتصـادی منطقـه داریـون را به دلیـل‬ ‫کسـالی های اخیـر درنظـر بگیریـم‪،‬‬ ‫خش ‬ ‫گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه تغییـر نیـاز بـه‬ ‫مشـاغل جایگزیـن دراین منطقـه وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬به عنـوان مسـئول وظیفـه داریـم‬ ‫تهـای شـغلی را بـرای جوانـان فراهـم‬ ‫فرص ‬ ‫کنیـم تـا ضمـن کاهش نرخ بیـکاری؛ زمینه‬ ‫توسـعه و پیشـرفت این منطقـه محـروم را‬ ‫ایجـاد کنیـم»‪ .‬ایـزدی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«تامیـن زمیـن‪ ،‬ایجـاد زیرسـاخت های الزم‬ ‫و جـذب جریـان سـرمایه‪ ،‬از اصلی تریـن‬ ‫مولف ههـای مربـوط بـه صنعتی شـدن‬ ‫منطقـه داریـون اسـت کـه نسـبت بـه‬ ‫یکـردن ان اهتمـام جـدی داریـم»‪.‬‬ ‫اجرای ‬ ‫گلستان‬ ‫ایجاد ‪ 10‬هکتار فضای سبز در شهرک ها‬ ‫ل جـاری تا کنـون ‪ 10‬هکتـار فضـای سـبز و‬ ‫از ابتـدای سـا ‬ ‫بوسـتان در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان ایجـاد‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در مراسـم درختـکاری در شـهرک صنعتـی‬ ‫بنـدر ترکمـن کـه بـا حضـور فرمانـدار و تنی چنـد از مدیـران‬ ‫شهرسـتان برگـزار شـد‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان با تا کید به اینکـه توسـعه فضـای سـبز در‬ ‫اسـتان سـبب پا کیزگـی هـوا و سـر سـبزی محیـط زیسـت‬ ‫و افزایـش نشـاط روحـی شـهروندان می شـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«پیشـوایان دینی ما همواره بر درختکاری و ایجاد فضای‬ ‫بـا طـراوت در محـل زندگی تا کید کردند؛ درنتیجه همه ما‬ ‫موظـف هسـتیم در اجـرای فرامیـن پیامبـر(ص) و امامـان‬ ‫معصـوم (ع) بـه این مهـم توجـه ویـژه داشـته و شـرایط‬ ‫ایجـاد نشـاط و شـادابی را بـرای شـهروندان فراهـم کنیم»‪.‬‬ ‫رضـا شـهمرادی افـزود‪ 4.8« :‬هکتـار از ‪ 10‬هکتـار فضـای‬ ‫سـبز طـی سـال جـاری در شـهرک صنعتـی بنـدر ترکمـن‬ ‫ایجادشـده و امیدواریـم در سـال اینـده بتوانیـم در سـایر‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان این چنیـن بوسـتان هایی را‬ ‫داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫پیگیری‪20‬ساله شهرداری گرگان‬ ‫برایتله کابین‬ ‫گلسـتان معـاون شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬پـروژه تله کابیـن‬ ‫بیـش از ‪ ۲۰‬سـال توسـط شـهرداری گـرگان درحال پیگیـری‬ ‫اسـت و به عنـوان یـک مطالبـه عمومـی درامـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـید محمدرضـا سـیدالنگی گفـت‪« :‬طـی نشسـتی کـه‬ ‫بـا معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان داشـتیم‪،‬‬ ‫مقرر شـد؛ برای رفع معضل سـد معبر در سـطح شـهر طی‬ ‫روزهـای اینـده تیمـی از تهـران بـه گـرگان دعـوت شـود تـا‬ ‫شهرداری گرگان با کمک این تیم بتواند در روزهای پایانی‬ ‫سـال معضـل سـد معبـر را برطـرف کنـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«مـردم گـرگان می خواهنـد از ناهارخـوران گـرگان به عنـوان‬ ‫یـک مقصـد گردشـگری اسـتفاده شـود به همین دلیـل‬ ‫پـروژه تله کابیـن بیـش از ‪ ۲۰‬سـال توسـط شـهرداری گـرگان‬ ‫درحال پیگیری سـت و به عنـوان یـک مطالبـه عمومـی‬ ‫درامـده اسـت»‪ .‬سـیدالنگی بابیان اینکه شـهرداری گرگان‬ ‫همیشـه سـعی کـرده تمامـی موانـع پیـش روی پـروژه‬ ‫تله کابیـن گـرگان را رفـع کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به نظرمی رسـد در‬ ‫شـرایط فعلـی بتـوان اغـاز موافقـت بـا پـروژه تله کابیـن را‬ ‫به عنـوان عیـدی بـه مـردم گـرگان هدیـه دهیـم»‪.‬‬ ‫عضویترایگانمددجویانبهزیستی‬ ‫در کتابخانه ها‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی گلسـتان از عضویـت رایـگان‬ ‫مددجویـان بهزیسـتی در کتابخانه هـای اسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬عـارف کیانـی گفـت‪« :‬بـرای پیشـگیری از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و اعتیـاد بایـد جوانـان و نوجوانـان را ب هسـمت‬ ‫ترویـج فرهنـگ کتاب خوانـی و اسـتفاده صحیـح از‬ ‫مکتوبات علمی سوق داد»‪ .‬عبدالحی میرزاعلی؛ مدیرکل‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی گلسـتان نیـز گفـت‪« :‬امسـال برای‬ ‫اولین بـار در کشـور جشـنواره کتاب خوانـی رضـوی بـرای‬ ‫ناشـنوایان مناسب سـازی شـد کـه بازخـورد خوبـی از ایـن‬ ‫عزیـزان دریافـت کردیـم‪ .‬طبـق ایـن تفاهم نامـه عضویـت‬ ‫جامعـه تحت پوشـش بهزیسـتی گلسـتان در تمامـی‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی اسـتان به صورت رایـگان انجـام‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬اما کـن کتابخانه هـای اسـتان در اختیـار‬ ‫جامعـه هـدف بهزیسـتی اسـت و مـا بـرای خدمـت بـه این‬ ‫قشـر از جامعـه امـاده کمـک هسـتیم؛ همچنیـن امسـال‬ ‫بـرای رفـاه حـال مـردم و کاسـتن تـردد انـان به دلیل شـیوع‬ ‫کرونـا طـرح ارسـال کتـاب ویـژه اعضا کتابخانه های اسـتان‬ ‫درحال انجـام اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانجات‬ ‫شیمیائیارتش‬ ‫به شماره ثبت ‪ 892‬و شناسه ملی ‪10100301838‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/08/24‬و مجـوز‬ ‫شماره ‪ 002/109/155941‬مورخه ‪ 1400/09/30‬اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی شهرسـتان پا کدشـت تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬بهمـن‬ ‫ابراهیمیان با کد ملی ‪ 3781883612‬به سمت رئیس هیئت مدیره‪،‬‬ ‫حسـن شـاهین فر بـا کـد ملـی ‪ 5889872864‬بـه سـمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیـره و ابراهیـم ریحانی پـور بـا کـد ملـی ‪ 0066886971‬بـه‬ ‫سـمت مدیرعامل و منشـی هیئت مدیره انتخاب شـدند و حق امضا‬ ‫کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک‪ ،‬سفته‪،‬‬ ‫بـرات و اوراق بهـادار بـا امضـای مدیرعامـل (ابراهیـم ریحانی پـور ) بـه‬ ‫اتفـاق امضـای رئیـس هیئت مدیـره (بهمـن ابراهیمیـان) و در غیـاب‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بـا امضـای حسـن شـاهین فر (نایب رئیـس‬ ‫هیئت مدیره) و مهر تعاونی معتبر اسـت و اوراق و نامه های عادی با‬ ‫امضـای مدیرعامـل و مهـر تعاونـی معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری پا کدشت (‪)1291881‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت فنی مهندسی رایمند ویژن پارس با‬ ‫مسئولیتمحدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 409359‬و شناسه ملی ‪10320599299‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/11/24‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬خانم پونه فرجی به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 2092107143‬بـا پرداخـت ‪ 500000‬ریال به صندوق‬ ‫شـرکت در زمـره شـرکا در امـد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ‬ ‫‪ 1000000‬ریـال بـه ‪ 1500000‬ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه‬ ‫اساسـنامه اصلاح شـد‪ .‬لیسـت شـرکا پـس از افزایـش سـرمایه‬ ‫بـه شـرح ذیـل اسـت‪ :‬اقـای محمدعلـی فرجـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2092176757‬دارای ‪ 500000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای سـامان‬ ‫فتاحـی بـه شـماره ملـی ‪ 1882415981‬دارای ‪ 500000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه؛ خانـم پونـه فرجـی بـه شـماره ملـی ‪2092107143‬‬ ‫دارای ‪ 500000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1291882‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نیرو روان هشتگرد با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 127569‬و شناسه ملی ‪10101709572‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1398/09/29‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬محل شـرکت به ادرس اسـتان تهران‪ ،‬منطقه ‪14‬‬ ‫شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله شـهران شـمالی‪ ،‬میدان‬ ‫سـوم شـهران‪ ،‬بلـوار شـهران‪ ،‬پلا ک ‪ ،194‬مجتمـع نظـام پزشـکی‪ ،‬بلـوک ‪،3‬‬ ‫طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ 325‬کدپستی ‪ 1478865439‬تغییر یافت و ماده مربوطه‬ ‫در اساسـنامه اصلاح شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1292047‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه جامع امین دماوند‬ ‫به شماره ثبت ‪ 10‬و شناسه ملی ‪10100079097‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ ‪ 1400/08/14‬و‬ ‫مجـوز شـماره ‪ 1846‬مـورخ ‪ 1400/10/21‬سـازمان اقتصـاد اسلامی ایـران‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای موسـی حاجیـان بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0439673445‬بـا عنـوان بـازرس اصلـی و اقـای مسـعود علی ا کبـری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0049765264‬بـا عنـوان بـازرس علی البـدل بـرای‬ ‫مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند‪ .‬اقـای علی اوسـط علی ا کبـری بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ -0439658934‬اقـای عیسـی مرتضی قلـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ -0439694515‬اقـای اسـداله مالمحمـدی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ -0439730570‬اقـای مجتبـی حاجیـان بـه شـماره ملـی ‪0439717061‬‬ ‫و اقـای مسـعود مالمحمـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0439673437‬بـه سـمت‬ ‫اعضـای اصلـی هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای جهانگیـر قدیمـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0439708273‬و اقـای حسـین مشـهدی ابراهیمی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0439713056‬بـه عنـوان اعضـای علی البـدل هیئت مدیـره بـه مـدت ‪2‬‬ ‫سـال انتخـاب شـدند‪ .‬ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت منتهـی بـه‬ ‫سـال ‪ 1399‬بـه تصویـب مجمـع رسـید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری دماوند (‪)1291884‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت هامان سازه ازما سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 421257‬و شناسه ملی ‪10320726789‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/10/29‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل‬ ‫چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و قرارداد هـا و عقـود اسلامی بـا امضـای اقـای حامـد‬ ‫ً‬ ‫علی محمدی منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای‬ ‫ً‬ ‫اقـای محمدامیـن امینی فاخـر منفـردا همـراه بـا مهر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاریتهران(‪)1292049‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت معمار سازه اعلم سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 310869‬و شناسه ملی ‪10103504464‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/11/26‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت به نشانی استان تهران‪ ،‬شهرستان‬ ‫شـمیرانات‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تجریـش‪ ،‬محلـه دزاشـیب‪ ،‬خیابـان شـهید‬ ‫تجـو‪ ،‬پلا ک ‪ ،352‬طبقـه چهـارم‪،‬‬ ‫دکتـر باهنـر‪ ،‬خیابـان شـهید حسـین نجاب ‬ ‫واحـد ‪ 6‬کدپسـتی ‪ 1935615557‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه اساسـنامه‬ ‫اصلاح شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1292052‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مبتکران پوشش های صنعتی نوین‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/12/18‬بـه شـماره ثبـت ‪ 593140‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14010900878‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه‬ ‫شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬حـوزه‬ ‫شـیمی‪ ،‬مهندسـی شـیمی‪ ،‬ابکاری‪ ،‬پوشـش دهی‪ ،‬فرایندهای پوشـش دهی‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬تامیـن وسـایل و ادوات ابـکاری‪ ،‬شـرکت در نمایشـگاه ها‪ ،‬واردات‬ ‫و صـادرات محصـوالت حـوزه پوشـش و ابـکاری و شـیمیایی‪ ،‬اخـذ وام و‬ ‫تسـهیالت‪ ،‬ارائـه فرموالسـیون و روش سـاخت مـواد شـیمیایی و کارخانجـات‬ ‫صنعتـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت‬ ‫فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪،‬‬ ‫شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه شـهرک قدس (غـرب)‪،‬‬ ‫خیابان گلسـتان شـمالی‪ ،‬خیابان هوافضا‪ ،‬پال ک ‪ ،2‬طبقه همکف کدپسـتی‬ ‫‪ 1465775961‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ ‪1.000.000‬‬ ‫ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم فاطمـه یاسـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0063520151‬دارنـده ‪ 250000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای احمـد‬ ‫حیـدری بـه شـماره ملـی ‪ 4449738039‬دارنـده ‪ 250000‬ریـال سهم الشـرکه‪،‬‬ ‫اقـای رضـا حیدری ترک ابـاد بـه شـماره ملـی ‪ 4449973641‬دارنـده ‪500000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬خانـم فاطمـه یاسـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0063520151‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪،‬‬ ‫اقـای احمـد حیـدری بـه شـماره ملـی ‪ 4449738039‬بـه سـمت عضـو اصلـی‬ ‫هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت‬ ‫نامحـدود‪ ،‬اقـای رضـا حیدری ترک ابـاد بـه شـماره ملـی ‪ 4449973641‬بـه‬ ‫سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و به سـمت مدیرعامل‬ ‫بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و‬ ‫تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و‬ ‫همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامل همـراه با مهر‬ ‫شـرکت معتبـر اسـت‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضوع‬ ‫فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1292051‬‬ ‫ا گهیتغییراتشرکتتعاونیمسکن کارکنان‬ ‫سازمانزمین شناسی کشور‬ ‫به شماره ثبت‪ 21124‬و شناسه ملی‪10100666731‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1399/08/03‬‬ ‫و بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪ 002/30/18329‬مـورخ ‪ 1400/06/15‬اداره کل‬ ‫تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬مدت‬ ‫فعالیـت تعاونـی از تاریـخ ‪ 1397/12/10‬لغایـت ‪ 1402/12/10‬تمدیـد شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاریتهران(‪)1291883‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت صندوق تعاون وام ضروری کارکنان سازمان ثبت اسناد و‬ ‫امال ک کشور‬ ‫به شماره ثبت ‪ 50129‬و شناسه ملی ‪14009320511‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/10/18‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬خانـم فرحنـاز انصـاری زاده بـه شـماره ملـی ‪ 3131272139‬بـه جـای خانـم طاهـره‬ ‫حسـینی دهوئی بـه شـماره ملـی ‪ 3391499273‬بـه عنـوان عضـو هیئـت عامـل شـعبه‬ ‫اسـتان هرمزگان تعیین شـد‪ .‬اقای سـیدعمران اصغری به شـماره ملی ‪2093279762‬‬ ‫بـه جـای اقـای محمدعلی محمدی اطاقسـرا بـه شـماره ملـی ‪ 2064595147‬به عنوان‬ ‫عضـو هیئـت عامـل شـعبه اسـتان مازنـدران تعیین شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1291885‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت استند بتن شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 168640‬و شناسه ملی ‪10102111524‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1400/10/13‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬هیئت مدیـره شـرکت مرکـب از ‪ 3‬الـی ‪5‬‬ ‫نفـر اسـت کـه در مجمـع عمومی عـادی برای مـدت دو سـال انتخاب‬ ‫می شـود و مـاده مربوطـه اساسـنامه بدیـن شـرح اصالح می شـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1292048‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت رهروان تجهیز هگزا سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 443929‬و شناسه ملی ‪10320902848‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1397/11/27‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬موسسـه حسابرسـی و مشـاوره‬ ‫مالـی ژرف بیـن بهبـود ارقـام بـه شناسـه ملـی ‪ 10103509060‬بـه سـمت بـازرس‬ ‫اصلـی و خانـم بهـار عبداللهی چهارچریکـی بـه شـماره ملـی ‪ 0014046261‬بـه‬ ‫سـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالی انتخـاب شـدند‪ .‬ترازنامه‬ ‫و حسـاب سـود و زیان منتهی به سـال مالی ‪ 1396/12/29‬به تصویب رسـید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1292050‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 23‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪392‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫سر د بیر‪ :‬د کتر مهر د ا د ناظری‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا د مهر‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بع ‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫موقعیتمهدی‬ ‫اتفاق‬ ‫یفـر؛ داسـتان زندگـی‬ ‫فیلمـی در سـبک عاشـقانه سـاخته هـادی حجاز ‬ ‫ی کـه از تـرک مدیریت شـهرداری تا شـهادت در قامت فرمانده‬ ‫مهـدی با کـر ‬ ‫لشگر عاشورا در عملیات بدر در زمستان ‪ 1363‬را روایت می کند ‪...‬؛ هادی‬ ‫یفـر‪ ،‬ژیلا شـاهی و وحیـد اقاپـور؛ از بازیگران این فیلم هسـتند که در‬ ‫حجاز ‬ ‫جشـنواره فجـر ‪ 1400‬برنـده پنـج سـیمر غ؛ از جملـه بهترین فیلم و فیلـم اول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پـاول ماننـد هـر روز بـه اداره مـی رود؛ امـا در خیابـان‪ ،‬شـخصی را می بینـد‬ ‫یشـود همسـرش ماریاسـت و در تعقیـب او‪ ،‬بـه‬ ‫کـه بعد از مدتـی متوجـه م ‬ ‫یشـود ‪ !...‬علیرضـا شـعبانیان‪ ،‬مینـو‬ ‫سـال های گذشـته گریزهایـی زده م ‬ ‫منوچهـری‪ ،‬شـروین مهـدوی‪ ،‬مرضیـه علیمـرادی؛ بازیگـران ایـن نمایـش‬ ‫به کارگردانـی ناهیـد مـرادی هسـتند کـه برپایـه متنـی از هاینریـش بل؛ تـا ‪27‬‬ ‫اسـفند ماه جـاری در «تماشـاخانه مشـایخی» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫این جا بدون مرد‬ ‫اری گو (‪)1‬‬ ‫کتابـی به قلـم مونـا زار ع کـه انتشـارات «چشـمه» در ‪165‬صفحـه بـا قیمـت‬ ‫‪74‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬زار ع؛ سـال ‪ 1369‬در تهـران متولـد شـد‪ .‬ایـن‬ ‫ضکـردن‬ ‫یشـود کـه ویروسـی مرمـوز در حال منقر ‬ ‫اثـر طنـز از انجـا اغـاز م ‬ ‫نهـا افتـاده‪ .‬میتـرا‪ ،‬ایـدا و شـیرین کـه هنـوز‬ ‫مردهاسـت و دنیـا به دسـت ز ‬ ‫یشـان باقـی مانـده‪ ،‬سـعی می کننـد مردهایشـان را ماننـد‬ ‫مـردی در زندگ ‬ ‫کاالیـی لوکـس و ممنوعـه‪ ،‬مخفـی کننـد‪.‬‬ ‫اولین البوم رسمی شایان نوری از جنس جریان فرعی و مستقل موسیقی‬ ‫کانسـپت اسـت کـه طبـق موضـوع و مضمـون‬ ‫کشـور‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬یـک البـوم ِ‬ ‫واحـد‪ ،‬خلـق شـده و روایتگـر داسـتانی بـا چیدمـان هشـت اهنگ پیوسـته؛‬ ‫از اغـاز تـا پایـان اسـت‪ .‬نـوری عالو هبـر خوانندگـی‪ ،‬وظیفـه اهنگسـازی و‬ ‫تران هسـرایی البـوم را نیـز برعهـده داشـته‪ .‬فریـدون بهرامـی (تنظیم کننـده) و‬ ‫مازیـار باباباشـی (ضبط کننـده) بوده انـد‪.‬‬ ‫پنج گنج‬ ‫فوتبال ‪11‬‬ ‫هنگامهمفید‬ ‫تو دنیا در هرجا می خونه بلبل‬ ‫شهر و ده ُپر شده از بوی سنبل‬ ‫این مرد خوب و خوشمزه حاجی فیروزه‬ ‫می خونه و مژده میده عید نوروزه‬ ‫سال نو ماه نو مژده میاره‬ ‫عید اومد عید اومد فصل بهاره‬ ‫عید نوروز ما همه خوشحال و خندان‬ ‫مبارک بادا عید ما امسال و هر سال‬ ‫تو قفسای باغ وحش‬ ‫حیوونایرنگارنگ‬ ‫پرنده های کوچولو‬ ‫میمون و شیر و پلنگ‬ ‫میمون شکلک می سازه‬ ‫ِ‬ ‫مردمو خوشحال می کنه‬ ‫با یه دونه توپ کوچیک‬ ‫تنهاییفوتبالمی کنه‬ ‫نگاه کن اون خرس رو‬ ‫وایساده روی دو پا‬ ‫خرگوش رو نگا کنین‬ ‫هی می پره تو هوا‬ ‫طاووس رو نگا کنین‬ ‫چه خوشگل و قشنگه‬ ‫چترشو هی باز می کنه‬ ‫بو رنگه‬ ‫ناز و خوش ا ‬ ‫با شیر اب بازی نکن‬ ‫نگاه تو مثل موش شدی‬ ‫نازی شیطون و بال‬ ‫چه قدر تو بازیگوش شدی‬ ‫خوبه از من یاد بگیری‬ ‫ببین دارم گل می کشم‬ ‫مداد زرد من کجاست‬ ‫می خوام یه بلبل بکشم‬ ‫گرداوری احسـان اقایـی؛ که تا ‪ 18‬اردیبهشـت ماه ‪1401‬‬ ‫ِ ‬ ‫نمایشـگاه گروهـی بـا‬ ‫ـانی تهـران‪،‬‬ ‫ش‬ ‫ ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪17‬‬ ‫ـا‬ ‫ت‬ ‫‪10‬‬ ‫ـاعات‬ ‫س‬ ‫ـن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ـران»‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ـر‬ ‫ص‬ ‫معا‬ ‫در «مـوزه هنرهـای‬ ‫ِ‬ ‫خیابـان کارگـر شـمالی‪ ،‬جنـب پـارک ال لـه‪ ،‬مـوزه هنرهـای معاصـر برپاسـت‪.‬‬ ‫ایـن نمایشـگاه کـه همسـو بـا سـایر رویدا دهـای نکوداشـت حکیـم نظامـی‬ ‫یشـود‪ ،‬با تکیه بر هنر معاصر ایران‪ ،‬خوانشـی از پنج کتاب ارزشـمند‬ ‫برگزار م ‬ ‫حکیـم نامـدار ایرانـی ارائـه خواهـد کرد‪.‬‬ ‫لو انتقـاالت و اخبـار فوتبـال ایـران و جهـان را بـا پوشـش‬ ‫نتایـج زنـده‪ ،‬نق ‬ ‫بیـش از ‪ 300‬تورنمنـت درایـن اپ دنبـال کنیـد‪ .‬برخـی امکانـات اپلیکیشـن‬ ‫حاضر مشـتمل بر حواشـی دنیای فوتبال‪ ،‬صفحه بازی شـامل پیش بازی‪،‬‬ ‫مقایسـه نتایـج دو تیـم قبـل از بـازی‪ ،‬امـار و ارقام‪ ،‬پیش بینـی نتایج‪ ،‬ترکیب‬ ‫مهـا‪ ،‬امـار بـازی و بازیکنـان‪ ،‬جـدول زنـده‪ ،‬صفحـات مربـوط بـه داوران و‬ ‫تی ‬ ‫اسـتادیوم ها و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫الفردومارتیرنا‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!