هفته نامه سرافرازان شماره 391 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 391

هفته نامه سرافرازان شماره 391

هفته نامه سرافرازان شماره 391

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬اسفند ‪ 4/1400‬شعبان ‪ 7 /1443‬مارس ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 /391‬تومان‬ ‫زنانسرپرستخانوار؛‬ ‫قهرمان هایی از جنس زندگی‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫چالش های زنان سرپرست خانوار در پیشاکرونا و پساکرونا‬ ‫در «فصلنامــه مطالعــات فرهنگــی زنــان و خانــواده» امــده اســت کــه عنــوان «سرپرســت خانــوار» بــه یکــی از اعضــای‬ ‫یشــود‪ .‬درصورتی که اعضــای خانوار قــادر به تعیین‬ ‫خانــوار کــه در خانــواده بــا ایــن مســئولیت شــناخته شــده‪ ،‬اطــاق م ‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪ .‬در خانــواده معموال‬ ‫سرپرســت خــود نباشــند‪ ،‬مسـن ترین عضــو خانــوار به عنــوان سرپرســت خانــوار شــناخته م ‬ ‫یشــود‪ .‬در‬ ‫«پدر» سرپرســت خانوار اســت و درصورت نبود او (فوت طالق و ‪« )...‬مادر» سرپرســت خانوار محســوب م ‬ ‫یشــد‪ ،‬در جامعــه بــه خانــواده «بی سرپرســت» شــهرت داشــتند‪.‬‬ ‫گذشــته‪ ،‬خانواده هایــی کــه بــا سرپرســتی زنــان اداره م ‬ ‫یشــود‪ .‬انــواع زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫یمــوارد‪ ،‬از ایــن ادبیــات نادرســت اســتفاده م ‬ ‫متاســفانه همچنــان و هنــوز دربرخ ‬ ‫یکــه پــس از طــاق به تنهایــی زندگــی می کننــد یــا بــه خانــه پــدری بازگشــته؛‬ ‫شــامل‪ :‬زنــان بیوه زنــان مطلقــه (اعــم از زنان ‬ ‫ً‬ ‫امــا شــخصا امرارمعــاش می کننــد) همســران مــردان معتــاد همســران مــردان زندانــی همســران مــردان بیــکار همســران‬ ‫یکــه در نظام وظیفــه مشــغول خدمت انــد‪ ،‬زنــان خودسرپرســت (زنــان ســالمند تنهــا)‬ ‫مــردان مهاجــر همســران مردان ‬ ‫دختــران خودسرپرســت (دختــران بی سرپرســتی کــه هرگــز ازدواج نکرده انــد) همســران مــردان ازکارافتــاده و ســالمند‬ ‫ـیدن مناســبت «روز جهانــی زن» می خواهیــم به گروهی‬ ‫م ‬ ‫یشــود ‪ ...‬حــال بــا امــدن یــک هشــتم مــارس دیگــر و بازفرارسـ ِ‬ ‫یتــوان دربــاره‬ ‫یشــان اشــنا هســتیم؛ امــا همیشــه م ‬ ‫از زنــان اشــاره کنیــم کــه مدت هاســت ا گرچــه بــا عنــوان اجتماع ‬ ‫ان هــا نوشــت و خوانــد و تحقیــق و بررســی کــرد‪« :‬زنــان سرپرســت خانــوار»؛ کــه این روزهــا امارهــای جدیــد‪ ،‬از افزایــش‬ ‫نهــا در ایــران حکایــت دارنــد‪ .‬علی محمــد قــادری؛ رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در مصاحب ـه ای بــا‬ ‫قابل توجــه ا ‬ ‫«ایســنا» بــه اقدامــات حمایتــی از ایــن ســازمان از زنــان سرپرســت خانــوار اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬توانمندســازی زنــان‬ ‫سرپرســت خانــوار و زنــان بــدون سرپرســت موثــر کــه جــزو شــش دهــک پائیــن جامعــه هســتند‪ ،‬به عنــوان گــروه هــدف‬ ‫نهــا یکــی از مهم تریــن گام هاســت»‪ .‬به گفتــه وی؛ ا کنــون ســه‬ ‫ســازمان بهزیســتی ب هشــمار می اینــد و توانمندســازی ا ‬ ‫طــرح بــرای توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــواده در حــال اجراســت؛ «این افــراد عالو هبــر حرفه امــوزی‪ ،‬ســرمایه‬ ‫اولیــه بــرای شــروع کار را دریافــت می کننــد‪ .‬دومیــن طــرح حمایتــی در قالــب گرو ههــای همیــار اســت کــه از ســال ‪۷۹‬‬ ‫ُ‬ ‫به اجــرا درامــده؛ و طــرح تامیــن مالــی خــرد بــا رویکــرد بانکــداری پیونــدی ســومین طــرح توانمندســازی زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار اســت کــه در ‪ ۲۲‬اســتان کشــور در حال اجراســت»‪ .‬طبــق اظهــارات وی؛ پارســال بــا وجــود همه گیــری کرونــا و‬ ‫غبــر ‪ ۱۳‬هــزار زن سرپرســت خانــوار بــا کمک های دریافتی از ســوی ســازمان‬ ‫افزایــش مشــکالت اقتصــادی ناشـی از ان بال ‬ ‫یشـود کـه عهـده دار تامیـن‬ ‫«زنـان سرپرسـت خانـوار» درواقـع‪ ،‬بـه زنانـی گفتـه م ‬ ‫معـاش مـادی و معنـوی خـود و اعضـای خانـوار هسـتند‪ .‬مطالعـات نشـان‬ ‫ً‬ ‫نگـروه از زنـان عمدتـا شـامل زنـان بیـوه و مطلقـه‪ ،‬همسـران مـردان‬ ‫می دهـد ای ‬ ‫معتاد‪ ،‬همسـران مردان زندانی‪ ،‬همسـران مردان مهاجر‪ ،‬زنان خودسرپرسـت و‬ ‫همچنیـن همسـران مـردان ازکارافتـاده و معلـول هسـتند و به همین دلیـل توجه‬ ‫مضاعـف بـه ایـن قشـر از جامعـه ضـروری اسـت‪ .‬داد ههـای رسـمی در ایـران از‬ ‫رونـد روبه رشـد تعـداد زنـان سرپرسـت خانـوار در ده ههـای اخیـر حکایـت دارد‬ ‫و برهمین اسـاس پژوهشـگران علـوم اجتماعـی بـا انجـام یـک مطالعـه به بررسـی‬ ‫ویژگی های اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار ایرانی‪ ،‬توانمندی های‬ ‫نهـا پرداختنـد‪ .‬بـرای انجـام ایـن مطالعـه از‬ ‫شهـای پیـش روی ا ‬ ‫انـان و چال ‬ ‫داد ههـای سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن سـال ‪ ۱۳۹۵‬کـه توسـط مرکـز‬ ‫بهزیســتی توانمند شــده و از چرخه حمایت بهزیســتی خارج شــدند‪ .‬در گزارش خبری اســفندماه ‪ 1400‬منتشرشــده در‬ ‫«ایرنــا»‪ ،‬معــاون امــور امایــش ســازمان برنامه وبودجــه گفتــه بــود‪« :‬مــددکاری اجتماعی از هــر دو نگاه می توانــد به حوزه‬ ‫مشــکالت خانوارهــای زن سرپرســت ورود پیــدا کنــد»‪ .‬دکتــر حبیــب جبــاری در چهارمیــن کنگــره انالیــن بین المللــی و‬ ‫سی وششــمین همایــش مــددکاری اجتماعــی در ایــران به مناســبت روزهــای ملــی و جهانــی مــددکاری اجتماعــی بــا‬ ‫موضــوع مــددکاری اجتماعــی و ادغــام اجتماعــی در ســخنرانی خــود باعنوان نقــش ادغام اجتماعی در توانمندســازی‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار افــزود‪« :‬در نــگاه محدودتــر فرا گیــری اجتماعــی بــه حــوزه خــاص جامعه شــناختی افــراد مرتبــط‬ ‫نمــورد تحلیــل روابــط و مناســب اجتماعــی‪ ،‬طــرد خواســته یــا ناخواســته زنــان خودسرپرســت مطــرح‬ ‫یشــود و درای ‬ ‫م ‬ ‫یشــود»‪ .‬ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪« :‬در نــگاه وســیع بــه فرا گیــری اجتماعــی در قالــب توســعه فرا گیــر مطــرح‬ ‫م ‬ ‫یشــود و به معنای اینکــه توســعه ای کــه در فراینــد توســعه به هیچ عنــوان و دلیــل خــاص از فراینــد توســعه کنــار‬ ‫م ‬ ‫گذاشــته نشــوند»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مــددکاران اجتماعــی بــا ورود بــه حــل مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬نقــش اثربخــش خــود را‬ ‫نشــان دهنــد‪ .‬رویکــرد فرا گیــری اجتماعــی دراین مقالــه موردتا کیــد اســت و بــا ایــن دیــدگاه بــا دیــدن علــل مشــکالت‬ ‫اجتماعــی خانوارهــای زن سرپرســت‪ ،‬از ابزارهــای موثرتــری مدنظــر خواهــد بــود»‪ .‬معــاون امــور امایــش ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه کشــور مــوارد دیگــر دربــاره خانوارهــای زن سرپرســت را این گونــه مطــرح کــرد و گفــت‪« :‬توجــه به تنوعات‬ ‫درونــی خانوارهــای زن سرپرســت؛ اینکــه خانوارهــای زن سرپرســت طردشــدگی را به یک انــدازه تجربــه نمی کننــد؛ بلکــه‬ ‫مســائل مختلــف درزمینــه نابرابــری درمــورد ان هــا مطــرح اســت»‪ .‬وی تا کیــد کــرد‪« :‬فقــر‪ ،‬بخــش عمــده ای خانوارهــای‬ ‫زن سرپرســت متفــاوت از فقــر درامدی ســت و نــوع فقــر ان هــا مزمــن اســت‪ .‬زن سرپرســتی خانــوار بیشــتر تشــدیدکننده‬ ‫فقــر ان هاســت‪ ،‬تقلیــل زن سرپرســتی خانوارهــا بــه نیــاز بــه پــول شــوهر و پــدر‪ ،‬مردانه بــودن فرصت هــای اشــتغال و‬ ‫نابرابــری در حــوزه فرهنگــی و نیــاز بــه فرا گیــری اقتصــادی برابــر و نیــز کم توجهــی بــه طــرد فضایــی و تلــه فضایــی فقــر‬ ‫و محرومــی و پیگیــری سیاس ـت های جدایی گزینــی و خانوارهــای زن سرپرســت موجــب تشــدید طــرد اجتماعــی‬ ‫نحــال‪ ،‬بایــد پذیرفــت مشــکالت ایــن قشــر از جامعــه به این راحتــی و ســرعت حــل نخواهــد‬ ‫این گرو ههــا شــده»‪ .‬باای ‬ ‫تهــای دنبالـه دار از ان هــا را بایــد بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و مــدون همــراه کــرد‪ .‬دراین پرونــده‪ ،‬بــه «زنــان‬ ‫شــد و حمای ‬ ‫سرپرســت خانــوار» ازمنظــر امــار و ارقــام؛ و مشــکالت معیشــتی این روزهــا نــگاه کرده ایــم‪.‬‬ ‫امـار ایـران جمـع اوری شـده‪ ،‬اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬طبـق تحلیـل ایـن داد ههـا؛‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار ‪ ۱۲.۵‬از سرپرسـتان خانـوار ایرانـی را تشـکیل می دهنـد‪.‬‬ ‫درصـد سرپرسـتی ارتبـاط معنـاداری بـا سـن داشـته و حـدود ‪50‬درصـد از زنـان‬ ‫سرپرسـت خانـوار ‪60‬سـال و باالتـر هسـتند‪ .‬نتایـج ایـن بررسـی نشـان داد کـه‬ ‫‪ ۶۸‬درصد از علت سرپرسـتی زنان فوت همسـر و ‪ ۱۲‬درصد به علت طالق اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬درصد از زنان دارای همسـر نیز سرپرسـت خانوار هسـتند‪ .‬به عالوه ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫از خانوارهـای زن سرپرسـت تک نفـره هسـتند‪ ۷۰ .‬درصـد زنـان سرپرسـت‬ ‫خانـوار در مناطـق شـهری و ‪ ۳۰‬درصـد در مناطـق روسـتایی زندگـی می کننـد‪.‬‬ ‫یسـواد و‬ ‫دراین بررسـی ها مشـخص شـد که ‪ ۵۴‬درصد از زنان سرپرسـت خانوار ب ‬ ‫‪ ۴۶‬درصد دارای سواد هستند‪ ۴۰ .‬درصد از این زنان دارای تحصیالت ابتدایی‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬درصـد دیپلـم و حـدود شـش درصد دارای تحصیالت عالی هسـتند؛ بنابراین‬ ‫حـدود ‪ ۶۰‬درصـد از زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬تحصیلات پائین تـر از دیپلـم دارنـد‪.‬‬ ‫طبـق یافته هـای ایـن مطالعـه؛ تنهـا ‪ ۱۴‬درصـد از ایـن زنـان شـاغل و ‪ ۶۳‬درصـد‬ ‫خانه دار هسـتند‪ ،‬همچنین ‪ ۱۴‬درصد از زنان دارای درامد‪ ،‬فاقد کار هسـتند که‬ ‫گویـا درامـد ان هـا ازطریـق املا ک‪ ،‬فرزندان یـا برخی سـازمان های حمایت کننده‬ ‫مانند بهزیسـتی و کمیته امداد تامین می شـود‪ .‬بررسـی وضعیت مالکیت منزل‬ ‫مسـکونی به عنـوان یکـی از متغیرهـای اقتصـادی‪ ،‬نشـان می دهـد کـه ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫نهـا در‬ ‫از زنـان سرپرسـت خانـوار دارای منـزل ملکـی هسـتند و ‪ ۲۴‬درصـد از ا ‬ ‫منازل رهن و اجاره ای سـا کن اند‪ .‬بررسـی متراژ منزل مسـکونی ان ها نیز بیان گر‬ ‫ان اسـت که بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد از زنـان سرپرسـت خانـوار در منـزل باالی ‪ ۴۰‬متـری‬ ‫زندگـی می کننـد‪ .‬ازطرفـی بیـش از ‪50‬درصـد ان هـا نیـز در منـازل باالی ‪ ۸۰‬متـری‬ ‫زندگـی می کننـد‪ .‬نکتـه حائزاهمیـت ان اسـت که حـدود هفت درصـد از ایـن زنـان‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫پرونده‬ ‫یهـای جمعیتـی‬ ‫در منـزل مسـکونی متـراژ ‪ ۴۰‬متـر و کمتـر سـا کن هسـتند‪ .‬ویژگ ‬ ‫سرپرسـت های خانـوار نشـان می دهـد که درصد سرپرسـتی‪ ،‬ارتبـاط معنی داری‬ ‫بـا سـن دارد‪ .‬به این معنا کـه در سـنین کمتـر از ‪ ۵۰‬سـال‪ ،‬درصـد مردان سرپرسـت‬ ‫یکـه‬ ‫یکـه بعـد از ‪ ۵۰‬سـالگی درصـد زنان ‬ ‫خانـوار در جامعـه مـا غالـب اسـت درحال ‬ ‫سرپرسـتی خانـوار را برعهـده دارنـد ب هصـورت محسوسـی افزایـش می یابـد‪ .‬ایـن‬ ‫افزایش را می توان به ازدسـت دادن همسـر‪ ،‬برای زنان دراثر فوت خواند‪ .‬بررسـی‬ ‫متغیـر وضعیـت زناشـویی بـرای سرپرسـت های خانـوار؛ به نوعـی نشـان دهنده‬ ‫مسـئله بیوگـی و موانـع پیـش روی ازدواج مجـدد بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫چالش های پیش روی زنان سرپرست خانوار‬ ‫پژوهشـگران ایـن مطالعـه باتوج هبـه نتایـج به دسـت امده اعلام کردنـد‬ ‫شهـای پیـش روی زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬از سـه بعـد فرهنگـی (ماننـد‬ ‫چال ‬ ‫مسـائل مرتبـط بـا بیوگـی و ازدواج مجـدد)‪ ،‬اقتصادی (مانند مسـکن و اشـتغال)‬ ‫و مسـائل جمعیتـی (ماننـد خانوارهـای تک نفـره) پیـروی می کنـد؛ پـس کنـار‬ ‫توجـه بـه توانمندکـردن اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار کـه می توانـد ازطریـق‬ ‫نهـا از‬ ‫نهـا انجـام شـود و زمینـه خـروج ا ‬ ‫اشـتغال زایی و ایجـاد کسـب وکار بـرای ا ‬ ‫چرخـه را فراهـم کنـد؛ بایـد بـه زمین ههـای فرهنگـی و جمعیتـی نیـز توجـه شـود‪.‬‬ ‫محققـان تا کیـد دارنـد کـه باتوجه به اینکـه تعـداد قابل توجهی از زنان سرپرسـت‬ ‫خانـوار ایرانـی در سـنین بـاالی ‪60‬سـال قـرار دارنـد و سـالخورده شـدن جمعیت‪،‬‬ ‫بـر رونـد افزایشـی ان تاثیرگـذار خواهـد بـود‪ .‬همچنیـن تـداوم بـاروری پائیـن بـر‬ ‫افزایـش خانوارهـای تک نفـره کـه سـهم بـاالی ان را زنـان سرپرسـت خانـوار شـکل‬ ‫می دهنـد‪ ،‬اثرگـذار خواهـد بـود‪ .‬باتوجه به اینکـه دو علـت اصلـی خانوارهـای‬ ‫زن سرپرسـت‪ ،‬فـوت همسـر و طلاق اسـت؛ توجـه به بحـث ازدواج مجـدد زنـان‬ ‫شهـا و موانـع پیـش روی ان‪ ،‬بیش از هرزمـان الزم و‬ ‫در جامعـه ایرانـی و چال ‬ ‫ضروری سـت‪.‬‬ ‫کرونا و مشکالت مضاعف زنان سرپرست خانوار‬ ‫شـیوع نا گهانـی ویـروس کرونـا در کشـور‪ ،‬هرچنـد بـرای همـه اقشـار جامعـه‬ ‫شهـای متعـددی ایجـاد کـرده امـا ایـن مشـکالت بـرای زنـان‬ ‫به نوعـی‪ ،‬چال ‬ ‫یکـه در شـرایط عـادی‬ ‫ستـر و سـخت تر اسـت‪ .‬زنان ‬ ‫سرپرسـت خانـوار ملمو ‬ ‫به دلیـل سـطح سـواد انـدک‪ ،‬مشـکالت اجتماعـی و فرهنگـی و نبـود برابـری در‬ ‫دسـتیابی بـه شـغل مناسـب همـواره بـا مشـکل روبـه رو هسـتند‪ .‬ایـن زنـان در‬ ‫شرایط کرونایی حاضر‪ ،‬با تعدیل برخی مشاغل و تعطیلی برخی از کسب وکارها‬ ‫یشـان کسـاد شـده و این مشـکل خود مسـائل و مشکالت‬ ‫بیش ازپیش بازار کار ‬ ‫نهـا بلکـه حتـی بـرای فرزنـدان‬ ‫روحـی و روانـی و جسـمی دیگـری نه تنهـا بـرای ا ‬ ‫یسـت که‬ ‫و دیگـر اعضـای خانواد هشـان به همـراه داشـته‪ .‬ازطرفـی امارهـا حا ک ‬ ‫بیش از سـه میلیون زن سرپرسـت خانوار در کشـور وجود دارد‪ .‬وجود این تعداد‬ ‫کسـو و تشـدید مشـکالت اقتصـادی ناشـی از کرونـا‬ ‫از زنـان سرپرسـت خانـوار ازی ‬ ‫ازسـوی دیگر سـبب شـده زنـگ خطـر زنان هشـدن اسـیب ها ب هگـوش برسـد‪۱۵ .‬‬ ‫یمـاه پارسـال بـود کـه در خبرهـا اعلام شـد هرچنـد کرونـا بـرای همـه اقشـار‬ ‫د ‬ ‫شهـای متعـددی ایجـاد کـرده امـا ایـن مشـکالت بـرای‬ ‫جامعـه به نوعـی‪ ،‬چال ‬ ‫زنان سرپرسـت خانوار ملموس تر و محسـوس تر اسـت که به تا کید کارشناسـان‬ ‫امـر نیـاز رسـیدگی ویژه انـد‪ .‬دراین راسـتا باتوجه به اینکـه کرونـا بـا خـود تـورم و‬ ‫مشـکالت اقتصـادی بسـیاری به دنبـال اورد؛ ایـن فشـار بـرای زنـان سرپرسـت‬ ‫نشـهرهای کشـور بسـیار مضاعـف شـده اسـت‪ .‬طبـق اعلام دفتـر‬ ‫خانـوار در کال ‬ ‫امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری؛ در زمـان حاضـر بیـش از سـه میلیون‬ ‫زن سرپرسـت خانـوار در کشـور وجـود دارد و امارهـای حاصلـه نشـان می دهـد‬ ‫طـی ‪ ۱۰‬سال گذشـته تعـداد خانواد ههـای دارای سرپرسـت زن نسـبت بـه مـردان‬ ‫ً‬ ‫‪ ۵۸‬درصـد افزایـش داشـته کـه بیشـترین دلیـل ان طلاق اسـت؛ ضمنـا برخـی‬ ‫تغییـرات اجتماعـی؛ ازجملـه میـل بـه تجرد نیـز باعث افزایـش این دسـته از زنان‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫مشکالت زنان سرپرست خانوار از نوع اقتصادی‬ ‫جامعه شناسـان تا کیـد دارنـد کـه بیشـتر مشـکالت زنـان سرپرسـت خانـوار از‬ ‫نهـا وارد می کنـد و بـر‬ ‫یسـت کـه به تبـع ان فشـار روحـی و روانـی بـر ا ‬ ‫نـوع اقتصاد ‬ ‫یگـذارد‪ .‬به علاوه بیشـتر انحرافـات‪ ،‬مشـکالت و‬ ‫نهـا تاثیـر م ‬ ‫توانایـی و عملکـرد ا ‬ ‫اسیب هایی که در حوزه زنان مشاهده می شود ناشی از همین فشار اقتصادی‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬عالو هبـر مشـکالت اقتصـادی‪ ،‬بایـد مسـائل و مشـکالت اجتماعـی‬ ‫و فرهنگـی را نیـز افـزود؛ نگـرش نامناسـب اطرافیـان نسـبت بـه ایـن زنـان و‬ ‫انگ زنی های نابجا و عدم اعتماد به ان ها بر احسـاس تنهایی‪ ،‬انزوا و افسـردگی‬ ‫نهـا در دام افـراد فرصت طلـب و‬ ‫نهـا دامـن می زنـد و احتمـال گرفتارشـدن ا ‬ ‫ا ‬ ‫سـودجو را بیش ازپیـش به همـراه مـی اورد‪ .‬حمایـت مالـی و توانمندسـازی زنـان‬ ‫ً‬ ‫بـا محوریـت اشـتغال می توانـد بهتریـن راهـکار در شـرایط کرونایـی باشـد و قطعـا‬ ‫توانمندسـازی اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار بـا محوریـت اشـتغال بـرای‬ ‫دوران پسـا کرونا نیـز می توانـد ادامـه دار باشـد‪ .‬جامعه شناسـان اظهـار کرده انـد‬ ‫نشـرایط می توانـد‬ ‫شهـای کارافرینـی‪ ،‬تجـارت خانگـی و به خصـوص درای ‬ ‫اموز ‬ ‫نهـا احسـاس‬ ‫در تقویـت اقتصـادی زنـان سرپرسـت خانـوار موثـر باشـد و بـه ا ‬ ‫اعتمادبه نفـس و قـدرت نیـز بدهـد‪ .‬راه انـدازی تعاونی هایـی تولیـدی زنـان‬ ‫سرپرسـت خانـوار می توانـد بهتریـن راهـکار توانمندسـازی زنان در شـرایط فعلی‬ ‫باشد و البته این راهکارها را می شود در دوران پسا کرونا هم ادامه داد و از ان ها‬ ‫بهره منـد شـد‪.‬‬ ‫لزوم کارافرینی اجتماعی زنان سرپرست خانوار‬ ‫یکـه بـا لقـب سرپرسـت خانـوار‬ ‫بـا افزایـش مشـکالت اقتصـادی‪ ،‬تعـداد زنان ‬ ‫یشـوند و در سـطوح مختلـف اقـدام بـه کسـب درامد‬ ‫وارد فضـای کسـب وکار م ‬ ‫می کننـد افزایـش یافتـه‪ .‬این حضور که طیف وسـیع مشـاغل؛ از کارگری و حضور‬ ‫در خـط تولیـد تـا مدیریـت و کارافرینـی اجتماعـی را دربـردارد‪ ،‬همـراه با چالش ها‬ ‫نهـا را متاثـر می کنـد‪ .‬نکتـه‬ ‫یسـت کـه فراینـد کسـب درامد ا ‬ ‫و مسـائل ویژه ا ‬ ‫قابل تامـل سـختی فرایندهـای کارافرینـی و اشـتغال زایی بـرای زنـان سرپرسـت‬ ‫خانـوار اسـت‪ .‬زنـان سرپرسـت خانـوار کـه مسـئولیت تامیـن هزین ههـای خانواده‬ ‫ً‬ ‫و متعلقـان خـود را به عهـده دارنـد‪ ،‬معمـوال فشـارهای اقتصـادی‪ ،‬عاطفـی و‬ ‫نهـا‬ ‫شـخصیتی بسـیاری را تحمـل می کننـد کـه ارتقـاء و بهبـود شـرایط را بـرای ا ‬ ‫ً‬ ‫سـخت و دسـت نیافتنی می کند‪ .‬شـخص کارافرین معموال خصوصیات ویژه ای‬ ‫ماننـد خالقیـت‪ ،‬خطرپذیری‪ ،‬توفیق طلبی‪ ،‬اسـتقالل طلبی‪ ،‬مرکز کنترل درونی‬ ‫یهـای رفتـاری از تربیـت کودکـی و تجرب ههـای‬ ‫و تحمـل ابهـام دارد کـه ایـن ویژگ ‬ ‫یهـای کارافرینانـه در میان زنـان و مردان و‬ ‫زیسـته او نشـاءت می گیـرد‪ .‬ایـن ویژگ ‬ ‫باتوج هبـه باورهـا و تجربیاتشـان متفـاوت اسـت‪ .‬ایـن خصوصیـات باعـث ایجـاد‬ ‫مهارت هایی مانند تصمیم گیری‪ ،‬حل مسـئله‪ ،‬مدیریت ریسـک و شبک هسـازی‬ ‫یهـای کارافرینانـه‪،‬‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ا گـر بـه فـردی دارای مهـارت عملـی و ویژگ ‬ ‫سـرمایه مناسـب و نقشـه راه صحیحی داده شـود‪ ،‬منفعت مطلوب از کسـب وکار‬ ‫ایجـاد خواهـد شـد امـا نکتـه قابل توجـه همین جاسـت کـه روبه رویـی زنـان بـا‬ ‫نهـا را از دسترسـی درسـت و دقیـق بـه‬ ‫ضهـای اجتماعـی و اقتصـادی‪ ،‬ا ‬ ‫تبعی ‬ ‫بـازار کار و دسـتیابی بـه حدا کثـر تـوان بالقـوه محـروم می کنـد‪ .‬وجـود باورهـای‬ ‫نشـناختی منفـی ماننـد خودنابـاوری و اضطـراب اجتماعـی نیـز باعـث تـرس‬ ‫روا ‬ ‫یشـود‪ .‬ازطرفـی نقـش سـنتی‬ ‫تهـای ریسـک دار اجتماعـی م ‬ ‫از حضـور در فعالی ‬ ‫تهـای‬ ‫زنـان در خانـواده و بـار مسـئولیت فرزنـدان شـرایط را سـخت تر و قضاو ‬ ‫تهـای کارافرینانه کمتری‬ ‫جامعـه را سـنگین تر می کنـد‪ ،‬به این دالیـل زنان فعالی ‬ ‫نهـا را در موقعیتی‬ ‫دارنـد و موانـع اجتماعـی و سـاختارهای روانی و شـخصیتی ا ‬ ‫یگـذارد‪ .‬ایـن مشـکالت بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫سـخت تر بـرای کارافرینـی م ‬ ‫ً‬ ‫گتـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫کـه معمـوال پشـتوانه مالـی و اجتماعـی مناسـبی نیـز ندارنـد بزر ‬ ‫مشکالت رایج کارافرینی زنان سرپرست خانوار‬ ‫نشـرایطی‪ ،‬سـازمان های مردم نهـاد بـا هـدف بهبـود شـرایط این بخـش‬ ‫درچنی ‬ ‫اسـیب پذیر وارد عمل شـده اند و در حوزه های مختلف؛ از ایجاد مرا کز اشـتغال‬ ‫‪3‬‬ ‫بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار تـا امـوزش و حمایتگـری انـان مشـغول به خدمت‬ ‫هسـتند‪ .‬الگـوی معمـول توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬ارائـه وام و‬ ‫تسـهیالت‪ ،‬بی درنظرگرفتـن توانمندی هـا و مهارت هـا‪ ،‬ویژگی هـا و انگیز ههـا و‬ ‫توجـه بـه زنجیـره ارزش و زنجیره تامین اسـت کـه می تواند منجر به ناتوانی و فقر‬ ‫بیشـتر زنان و ظهور اشـکال جدید وابسـتگی ان ها شـود‪ .‬با ورود این کمک های‬ ‫یشـود و‬ ‫مالـی بـه زندگـی ایـن زنـان‪ ،‬در مقطع بسـیارکوتاه گشـایش مالی ایجاد م ‬ ‫پـس ازان مشـکالت اصلـی ظهـور می کننـد‪ .‬عدم مهـارت در مدیریـت فرایندهـا و‬ ‫کسـب وکار‪ ،‬عدم اشـنایی با بازاریابی و فروش محصول در کنار مسـائلی همچون‬ ‫تصمیمات غیر صحیح اشفتگی را بیشتر می کند‪ .‬این مشکالت و شکست های‬ ‫کاری و مالـی حلقـه ای از نا کامـی و ناتوانـی را بـرای زنـان ایجـاد می کنـد کـه بـه‬ ‫ازبین رفتـن بیش ازپیـش امیـد و عزت نفـس ان هـا خواهـد انجامیـد‪.‬‬ ‫اجرای طرح توانمندسازی روانی‬ ‫تحلیـل توصیفـی یافته هـا همـراه بـا نتایـج حاصـل از مصاحبـه و مشـاهده‬ ‫مددجویـان توانمند شـده‪ ،‬نشـان داد اجـرای برنامه هـای توانمندسـازی‬ ‫همان گونـه کـه در سـایر کشـورها نتایـج مثبتـی به همـراه داشـته اسـت‪ ،‬اجـرای‬ ‫ان درمـورد زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬نه تنهـا بـه اشـتغال و افزایـش سـطح درامـد‬ ‫و ارتقـای ان هـا بـه سـطوح طبقاتـی باالتـر اجتماعـی اقتصـادی جامعـه منجـر‬ ‫می شـود بلکـه به کمـک اموزش هـای شـغلی‪ ،‬از وابسـتگی ان هـا بـه سـازمان های‬ ‫حمایتـی کاسـته شـده و به لحـاظ اقتصـادی اجتماعـی خـود را همچـون سـایر‬ ‫افـراد جامعـه می بینـد‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬اجـرای طـرح توانمندسـازی روانـی سـبب‬ ‫شـده تـا زنـان سرپرسـت خانـوار در حوزه هـای مختلـف روان شـناختی همچـون‬ ‫خود کارامـدی‪ ،‬خود ارزشـمندی و عزت نفـس‪ ،‬کنتـرل بـر زندگـی‪ ،‬قـدرت‬ ‫تصمیم گیـری و حـل مسـئله و افزایـش سـازگاری توانمنـد شـوند کـه سـرمایه ای‬ ‫پایان ناپذیـر اسـت‪ .‬اجـرای برنامـه توانمندسـازی نه تنهـا بـه اشـتغال‪ ،‬افزایـش‬ ‫سـطح درامـد و کاهـش وابسـتگی زنـان سرپرسـت خانـوار منتهـی می شـود؛ بلکه‬ ‫توانایـی ان هـا در حوزه هـای روان شـناختی را نیـز به دنبـال دارد‪ /.‬ایمنـا‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫افزایش تعداد‬ ‫خانوارهای تک نفره زنان‬ ‫ک ثانـی» در پیش نشسـت هشـتم همایـش ایـران‬ ‫«مریم السـادات میرمالـ ‬ ‫‪ 1400‬در اردیبهشـت ماه امسـال باعنـوان «مـروری بـر چگونگـی تشـکیل‬ ‫تهـا و کاربسـت ها)» کـه‬ ‫شهـا‪ ،‬فرص ‬ ‫پایـگاه اطالعـات رفـاه ایرانیـان (چال ‬ ‫به همت موسسـه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شـد؛ درباره طراحی‬ ‫و پیاده سـازی داشـبورد اطالعات زنان سرپرست خانوار در پایگاه اطالعات‬ ‫رفـاه ایرانیـان توضیـح داد و گفـت؛ ایـن داشـبورد به عنـوان یکـی از مصادیق‬ ‫اسـتفاده از داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مطرح اسـت که ازسـوی‬ ‫معاونـت رفـاه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی انجـام شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود؛ در بنـد ت مـاده ‪ ۸۰‬برنامـه ششـم توسـعه وزارت رفـاه و معـاون زنـان‬ ‫ریاسـت جمهوری مکلـف شـده اند تـا برنامـه توانمندسـازی زنـان سرپرسـت‬ ‫خانـوار را تدویـن کننـد کـه مسـئولیت کمیتـه امـار و فنـاوری اطالعـات بـه‬ ‫نطـرح پنـج‬ ‫معاونـت رفـاه وزارتخانـه سـپرده و قـرار شـد کـه بـرای تدویـن ای ‬ ‫زیرکمیتـه ایجـاد شـود‪ .‬مدیـرکل دفتر امـور حمایتـی و توانمندسـازی وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بابیان اینکـه براین مبنـا؛ بررسـی کردیـم ا گـر‬ ‫بخواهیـم طرحـی تدویـن کنیـم بایـد تحلیلـی از وضعیـت موجـود داشـته‬ ‫باشـیم گفت؛ البته این گفته به این معنانیسـت که هیچ تحلیلی نداشـتیم؛‬ ‫نبـار‬ ‫شهـا پرا کنـده بـود‪ .‬عالوه برایـن می خواسـتیم کـه بـرای اولی ‬ ‫بلکـه گزار ‬ ‫از اطالعـات پایـگاه رفـاه ایرانیـان اسـتفاده کنیـم‪ .‬جمـع اوری داد ههـا در‬ ‫بخش هایـی بـا چالـش مواجـه بـود و بـرای پرکـردن خلا‪ ،‬از منابعـی بـرای‬ ‫داشـبورد اسـتفاده کردیـم کـه جـداول سرشـماری نفـوس و مسـکن طـی‬ ‫‪۲ ۰‬سـال و امـار طـرح هزینـه درامـد خانـوار در سـال ‪ ۹۷‬و اطالعـات پایـگاه‬ ‫رفـاه ازاین جملـه بودنـد‪ .‬وی ادامـه داد؛ شـاخص های اولیـه را احصـاء و‬ ‫نهایـی کردیـم‪ ۵۱ .‬شـاخص اصلـی داشـتیم کـه در پنـج طبقـه جمعیتـی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سلامتی‪ ،‬اقتصادی و حقوقی تقسـیم و بر ان ها متمرکز شـدیم‪.‬‬ ‫داده پـردازی در محورهـای بیان شـده انجـام گرفـت و رونـد ‪۲ ۰‬سـاله داد ههـا‬ ‫بررسـی شـدند‪ .‬اطالعـات به دسـت امده نشـان داد کـه سرپرسـتی بال غبـر‬ ‫سـه میلیون خانوار یعنـی معـادل ‪ ۱۲.۷‬درصـد کل خانوارهـا برعهـده زنـان‬ ‫بـوده و ‪ ۶۱۸۹۰۵۶‬نفـر از جمعیت کشـور تحت سرپرسـتی زنان بـوده و تعداد‬ ‫خانـوار زن سرپرسـت از یک میلیـون در سـال ‪ ۷۵‬بـه سـه میلیون در سـال‬ ‫‪ ۹۵‬رسـید‪ .‬وی بااشـاره به اینکه کاهـش میانگیـن بعـد خانـوار یکی دیگـر از‬ ‫مسـائلی بـود کـه در بررسـی شـاخص ها بـا ان مواجـه شـدیم گفـت؛ تعـداد‬ ‫خانـوار تک نفـره زنـان بیشـتر شـده و ُبعد خانوار از ‪ ۳‬بـه ‪ ۲‬کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫همچنیـن تغییـرات درصـد خانـوار زن سرپرسـت شـهری و روسـتایی نشـان‬ ‫می دهد که از ‪ ۸.۶‬درصد در سال ‪ ۷۵‬به ‪ ۱۲.۵‬درصد در سال ‪ ۹۵‬در مناطق‬ ‫روسـتایی و از ‪ ۸.۳‬بـه ‪ ۱۲.۷‬در سـال ‪ ۹۵‬در مناطـق شـهری رسـید‪ .‬مدیـرکل‬ ‫دفتـر امـور حمایتـی و توانمندسـازی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫ادامـه داد؛ حداقـل ‪ ۶۰‬درصـد زنـان سرپرسـت خانوار در ایران در گروه سـنی‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬سـال قـرار می گیرنـد‪ .‬میانگیـن سـنی زنـان سرپرسـت خانـوار تغییـر‬ ‫کـرده و بـه ‪ ۵۵‬سـال رسـیده اسـت و ایـن ایـده را بـه سیاسـت گذاران حـوزه‬ ‫یبـودن فقـر نبایـد فکـر کـرد و بایـد‬ ‫می دهـد کـه فقـط روی مشـکالت زنانگ ‬ ‫نهـا نیـز اندیشـید و روی توانمندسـازی سـالمندان‬ ‫روی سـالمندبودن ا ‬ ‫هـم کار کـرد‪ .‬میرمالـک بابیان اینکـه در سیستان وبلوچسـتان ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫زنان سرپرسـت خانوار زیر ‪ ۴۰‬سـال سـن دارند‪ ،‬گفت؛ سیستان وبلوچستان‬ ‫و اسـتان های مـرزی شـرقی دارای بیشـترین امـار زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سـال اسـت‪ .‬میانگیـن کشـوری زنـان سرپرسـت خانـوار در سـنین ‪۱۸‬‬ ‫‪۳‬سـال و به عبارتـی‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬درصد اسـت که در سیستان وبلوچسـتان‬ ‫تـا ‪ ۵‬‬ ‫‪ ۲۶.۳‬درصـد اسـت‪ .‬وی همچنیـن بـه تفـاوت بیـن تعریـف زن سرپرسـت‬ ‫خانـوار در مرکـز امـار و پایـگاه اطالعـات رفـاه ایرانیـان اشـاره کـرد و گفـت؛ در‬ ‫یسـت کـه امر سرپرسـتی‬ ‫یشـود زن سرپرسـت خانـوار کس ‬ ‫مرکـز امـار گفتـه م ‬ ‫یشـود و وظیفـه و مسـئولیت تامیـن معـاش خانـواده را دارد‬ ‫بـه او اطلاق م ‬ ‫و بااین تعریـف‪ ۳۴۰۰۰۰۰ ،‬زن سرپرسـت خانـوار داریـم؛ امـا تعریـف پایـگاه‬ ‫اطالعـات رفـاه ایرانیـان این اسـت که کسـی که یارانه بگیـر اسـت یـا همسـر‬ ‫نـدارد یـا فـوت شـده یـا طلاق گرفتـه یـا ازدواج نکـرده و از خانواده جدا شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬دراین گـروه قـرار می گیـرد؛ بنابرایـن یـک تفـاوت امـاری داریـم و امـار‬ ‫پایـگاه رفـاه حـدود ‪ ۷۰۰‬تـا ‪ ۸۰۰‬هزارنفـر باالتـر از تعـداد داد ههـای مرکـز امـار‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل دفتـر امـور حمایتـی و توانمندسـازی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی افـزود؛ ‪ ۷۸۱۸‬نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار دچـار معلولیـت‬ ‫هسـتند؛ و از هـر ‪ ۱۰‬زن سرپرسـت خانـوار معلـول یک نفـر باالی ‪۵ ۰‬سـال سـن‬ ‫دارد‪ .‬وضعیـت سـواد زنـان سرپرسـت خانـوار نیز نشـان می دهـد که نیمی از‬ ‫کسـوم از زنان سرپرست خانوار‬ ‫یسـواد هسـتند‪ .‬ی ‬ ‫زنان سرپرسـت خانوار ب ‬ ‫باسـواد نیـز تحصیلات ابتدایـی بودنـد‪ .‬شـکاف بزرگـی میـان نرخ باسـوادی‬ ‫زنان سرپرسـت خانوار روسـتایی و شـهری وجود دارد‪ .‬میرمالک بااشـاره به‬ ‫پوشـش زنـان سرپرسـت خانـوار توسـط نهادهـای حمایتـی گفـت؛ از هـر دو‬ ‫خانـوار زن سرپرسـت یـک خانـوار تحت پوشـش نهادهایـی حمایتـی اسـت‪.‬‬ ‫کمیتـه امـداد باالتریـن سـهم را درحمایـت از زنـان سرپرسـت خانـوار دارد و‬ ‫یسـت و ‪ ۴۴‬درصد خانـوار زنان‬ ‫بیشـترین حمایـت همان پرداخت مستمر ‬ ‫سرپرسـت مسـتمری دریافـت می کننـد‪ .‬وی بـه رصد فقر در زنان سرپرسـت‬ ‫خانوار اشاره کرد و توضیح داد؛ در سال ‪ ۹۷‬در مناطق شهری ‪ ۳۳.۴‬درصد‬ ‫خانوارهـای زن سرپرسـت جـزو خانـوار فقیـر بودنـد کـه ‪ ۲.۷‬برابـر خانـوار‬ ‫مردسرپرسـت اسـت و البتـه ایـن امـار در مناطـق روسـتایی هـم ‪ ۳.۱‬برابـر‬ ‫بیشـتر از خانـوار مردسرپرسـت اسـت‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫معرفی یک کتاب درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار‬ ‫نش ــناختی زنان سرپرس ــت خانوار» به‬ ‫«پروین صدقی» در «توانمندس ــازی روا ‬ ‫ته ــای زندگی‪،‬‬ ‫ارائ ــه برخ ــی از مهم ترین رویکرده ــا دراین زمین ــه؛ ازجمله مهار ‬ ‫مدیریت اس ــترس‪ ،‬هوش معن ــوی‪ ،‬ذهن ا گاه ــی و ‪ ...‬پرداخته اس ــت‪ .‬خانواده‪،‬‬ ‫یس ــت‬ ‫ی ــک نظام اجتماعی کوچ ــک و یکی از مهم ترین نهادهای جامعه انسان ‬ ‫نه ــا رخ داده همچنان‬ ‫ک ــه ب ــا وج ــود تح ــوالت گونا گونی ک ــه ط ــی گذش ــت قر ‬ ‫کارکرده ــای مهم ــی برعه ــده دارد؛ ام ــا عوام ــل متع ــددی؛ ازجمل ــه جن ــگ‪،‬‬ ‫شهرنش ــینی‪ ،‬طالق‪ ،‬اعتیاد و مرگ همس ــر و نظایر ان‪ ،‬موجب تغییر س ــاختار و‬ ‫کارک ــرد خانواده ش ــده که یکی ازان ها افزای ــش تعداد خانواد هه ــای تک والدی با‬ ‫سرپرس ــتی مادران در سراس ــر جهان اس ــت‪ .‬زنان سرپرس ــت خانوار‪ ،‬به کس ــانی‬ ‫یش ــود ک ــه به دالیل متفاوتی مس ــئولیت تمام عیار اداره خان ــواده؛ اعم‬ ‫اطالق م ‬ ‫از نگه ــداری و تربی ــت فرزندان‪ ،‬تامی ــن وضعیت اقتصادی و عاطف ــی خانواده را‬ ‫به عه ــده دارن ــد‪ .‬این مس ــئولیت از زمان ــی به صورت کامل متوج ــه ان ها خواهد‬ ‫ش ــد که یا ب هص ــورت دائ ــم به علت مرگ همس ــر تنها ش ــده اند یا همسرانش ــان‬ ‫به عل ــت بیماری صعب العالج ی ــا اعتیاد توانایی کارک ــردن ندارند یااینکه به علت‬ ‫جرائ ــم س ــنگین برای م ــدت طوالنی (حب ــس ابد) در زن ــدان بس ــر می برند و نیز‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫یک ــه مردان ان ها جهت یافتن کار مهاجرت کرده اند را نیز ش ــامل م ‬ ‫زنان ‬ ‫تربی ــت فرزن ــدان‪ ،‬تامی ــن وضعی ــت اقتص ــادی خان ــواده و اداره و مدیریت خانه‬ ‫یش ــود‪ .‬البت ــه این انتق ــال بدون‬ ‫به عل ــت عدم حض ــور پ ــدر‪ ،‬به م ــادر منتقل م ‬ ‫هیچ گون ــه امادگی عاطفی‪ ،‬اقتص ــادی و اجتماعی رخ می دهـــد و او خال عاطفی‬ ‫س ــنگین و تنهای ــی زی ــادی را احس ــاس و تجرب ــه می کند؛ زیرا همس ــر و ش ــریک‬ ‫زندگ ــی خود را از دس ــت داده و با حجم بزرگی از مس ــائل اقتص ــادی و اجتماعی‬ ‫روبه روس ــت‪ ،‬عالوه براینک ــه هی ــچ حمایت ــی؛ اع ــم از اجتماع ــی‪ ،‬اقتص ــادی و‬ ‫یس ــت که زنان سرپرس ــت خان ــواده در‬ ‫عاطف ــی دریاف ــت نمی کن ــد‪ .‬این واقعیت ‬ ‫جامعه فش ــارهای زیادی تحم ــل می کنند‪ ،‬این فش ــارها بر س ــامت روانی زنان‬ ‫نه ــا و کارکرد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ ــی خانواده و در‬ ‫و بالطب ــع فرزندان ا ‬ ‫چشـ ـم انداز وس ــیع تر بر س ــامت جامعه تاثیر می گذارد که افـــت کیفیت زندگی‬ ‫و عدم رضایت از ان در ان ها قابل مش ــاهده اس ــت‪ .‬این مس ــئولیت ا گرچه نقاط‬ ‫اش ــترا کی در بی ــن این قش ــر از زن ــان دارد؛ اما ب ــرای هر کس می توان ــد تجربه ای‬ ‫متف ــاوت از دیگری باش ــد؛ به این معنا که پارامترهایی نظی ــر تفاوت های فردی‪،‬‬ ‫پای ــگاه اقتص ــادی و اجتماع ــی فرد‪ ،‬س ــن‪ ،‬باوره ــای اعتق ــادی و ‪ ...‬در کیفیت و‬ ‫کمی ــت این تجرب ــه تاثیر می گذارد‪ .‬مش ــکالت بی سرپرس ــتی زنان نی ــز می تواند‬ ‫نه ــا؛ ازجمل ــه اختالالت ــی‬ ‫باع ــث ایج ــاد ان ــواع اخت ــاالت روان ــی و رفت ــاری در ا ‬ ‫نظی ــر پرخاش ــگری و ناس ــازگاری ب ــا محی ــط و خان ــواده و فرزن ــدان‪ ،‬بزه ــکاری‪،‬‬ ‫نه ــا در اداره زندگی ش ــود‪.‬‬ ‫روس ــپیگری‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬افس ــردگی و س ــرانجام ناتوانی ا ‬ ‫این امکان هس ــت که زنان سرپرس ــت خانوار؛ هم از حیث م ــادی و هم ازجهت‬ ‫عاطف ــی و روانی دارای مش ــکل ش ــوند و اضطراب و اس ــترس بیش ــتر و درنتیجه‬ ‫نوس ــانات خلق ــی زیادی را تجرب ــه کنند که این ام ــر می تواند باورش ــان را درمورد‬ ‫یه ــای خوی ــش تحت تاثی ــر ق ــرار داده و احس ــاس ل ــذت از زندگ ــی را‬ ‫توانمند ‬ ‫نش ــناختی زنان سرپرست‬ ‫کاهش دهد‪ .‬در بخش ــی از کتاب توانمندس ــازی روا ‬ ‫خان ــوار می خوانیم‪:‬‬ ‫ک ــودکان تک وال ــد به دلیل فق ــدان و جدایی پدروم ــادر از یکدیگر ی ــا براثر غفلت‬ ‫و بی اعتنای ــی نس ــبت ب ــه تربی ــت ان ــان‪ ،‬از راهنمای ــی و تش ــویق محروم ان ــد و‬ ‫مفاهیم نادرس ــت از جهان می یابن ــد‪ .‬جدایی ان ها از والدینش ــان؛ به خصوص‬ ‫م ــادر‪ ،‬موج ــب ناتوان ــای در برقراری رابطه عاطفی س ــالم و صحی ــح؛ و درنتیجه‬ ‫نه ــا خ ــود را شکسـ ـت خورده بدانند و دس ــت از ت ــاش برای‬ ‫یش ــود ا ‬ ‫باع ــث م ‬ ‫تغیی ــر‪ ،‬بهب ــودی و پیش ــرفت بردارن ــد (طاه ــری‪ ،‬زن ــدی و هنرپ ــروران‪ .)91 ،‬در‬ ‫خانواده های ــی ک ــه والدی ــن دچار ط ــاق عاطفی ش ــده اند‪ ،‬به دلی ــل تعارضات‬ ‫می ــان والدین و همچنین وجود درگیری و کش ــمکش اش ــکار بی ــن ان ها‪ ،‬فرزند‬ ‫خان ــواده دچ ــار تع ــارض روان ــی ش ــده و می ــان دو قط ــب پدروم ــادر س ــرگردان‬ ‫یش ــود‪ .‬گاه ــی ب هط ــرف م ــادر و گاه ــی ب هط ــرف پ ــدر گرای ــش پی ــدا می کند و‬ ‫م ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫زمانی هم که نمی تواند از ش ــخصی پش ــتیبانی کند‪ ،‬دچار س ــرگردانی م ‬ ‫ای ــن نوجوان ــان خود پن ــداره ضعیف و هویت ناقصی نس ــبت به ک ــودکان عادی‬ ‫نه ــا از خانواده‬ ‫دارن ــد‪ .‬رش ــد هوی ــت کودکان ونوجوانان ب ــا تج ــارب و ادرا کات ا ‬ ‫و به وی ــژه والدی ــن وابس ــته اس ــت و دراین می ــان پیون ــد عمیق و رابط ــه عاطفی‬ ‫می ــان والدین حائزاهمیت ب ــوده و این پیون ــد باعث پرورش ح ــس خودباوری‬ ‫یش ــود‬ ‫یش ــود‪ .‬فقدان حضور والدین س ــبب م ‬ ‫و اعتمادبه نف ــس در فرزندان م ‬ ‫بس ــیاری از ای ــن نوجوانان خود پنداره ضعیف و هویت نا کاملی داش ــته باش ــند‬ ‫یش ــود از برقراری رابط ه با سایر همس ــاالن خود اجتناب بورزند‪.‬‬ ‫و این س ــبب م ‬ ‫نه ــا به دلیل فق ــدان و نداش ــتن خانواده هایی ک ــه در ان صمیمیت‪ ،‬محبت‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫عش ــق و مهربانی حا کم اس ــت‪ ،‬نمی توان ــد ثبات خود را حفظ کنن ــد و موجبات‬ ‫تغییـــرات مطلـــوب در شـــخصیت خـــود را فراهـــم اورنـــد‪ .‬ازیک ســـو نمی تواند با‬ ‫اطمینان به شـــخصیت خـــود با نامالیمات و مشـــکالت گونا گون روبه رو ش ــوند‬ ‫و ازجهـــت دیگر نمی توانند بدون داشـــتن اضطراب و تشـــویش رفتار نامناس ــب‬ ‫ً‬ ‫خود را موردشـــک قرار دهند و متعاقبا ســـعی نمی کنـــد ان را به نحوی مطلوب و‬ ‫قابل قبـــول تغییر دهند (بحرینی‪ ،‬بهزادی‪ ،‬جوکار‪ ،‬دهقان و شـــهامت‪ .)89 ،‬این‬ ‫کتـــاب را انتشـــارات «ا کادمیک» در ‪231‬صفح ه منتشـــر کرده اســـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫نماینده روسیه در مذاکرات وین‪:‬‬ ‫سرلشکر سالمی‪:‬‬ ‫به اندازه کافی سالح های موثر با دانش بومی داریم‬ ‫ایران و اژانس به دستاوردی بزرگ دست یافتند‬ ‫فرمانـده کل سـپاه با بیان اینکـه تکیـه گاه مـا سلاح نیسـت؛ بلکـه عـزم و اراده و ایمـان اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«با این وجـود بحمـدهلل به اندازه کافـی سلاح های موثـر بـا دانـش بومی داریـم»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ سـردار‬ ‫سرلشـکر پاسـدار حسـین سلامی با تقدیر از اقدامات تحولی و هوشـمندانه با نگاه به اینده فناوری‬ ‫توسـط نیروی هوافضای سـپاه در پیشـبرد راهبرد بازدارندگی دفاعی ایران اسلامی‪ ،‬گفت‪« :‬زمانی از‬ ‫دسـت های خالـی صحبـت می کردیـم و جنگیدیـم‪ ،‬در همان مقطع هم بر جبهه ی دشـمنان پیروز‬ ‫شـدیم؛ امـا امـروز همـان ایمـان را داریـم‪ ،‬همان امام و فرمانـده را داریم‪ ،‬همان ملت و ارمـان را داریم؛‬ ‫امـا بـه فضل الهی دسـت هایمان پر اسـت»‪.‬‬ ‫نماینده روسیه در مذا کرات وین سفر مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را موفقیت امیز‬ ‫ارزیابـی و توافـق دو طـرف بـرای حل وفصـل موضوعات مربوط به توافق نامه پادمانی را یک دسـتاورد‬ ‫بـزرگ توصیـف کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ میخائیـل اولیانـوف نماینـده دائـم روسـیه نـزد سـازمان های‬ ‫بین المللـی در ویـن در پیامـی در حسـاب کاربـری خـود در توئیتر تا کید کرد که سـفر رافائل گروسـی‪،‬‬ ‫مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران بسـیار موفقیت امیز بوده اسـت‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬دو‬ ‫طرف درباره گام های مشـخص با هدف حل وفصل مسـائل پادمانی باقی مانده در یک دوره زمانی‬ ‫یسـت!»‬ ‫معقول و منطقی به توافق دسـت یافتند‪ .‬این دسـتاورد بزرگ ‬ ‫هشت دلیل توسعه صنعت لوازم خانگی در ایران‬ ‫مجتبیسهرابی‬ ‫رش ــد صنع ــت لوازم خانگ ــی در س هس ــال اخیر پرسش ــی‬ ‫اساس ــی را درب ــاره چرای ــی جهش این بخش کلی ــد می زند‪.‬‬ ‫ازانجا ک ــه اقتص ــاد ایران در یک ــی از س ــخت ترین دوره های‬ ‫تاری ــخ خود ق ــرار دارد‪ ،‬جه ــش این صنعت برای بس ــیاری‬ ‫مح ــل تردی ــد و تام ــل اس ــت‪ .‬اع ــام رش ــدهای ‪ ۲۰۰‬ت ــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬درص ــدی دراین صنع ــت ط ــی تنه ــا س ــه تا چهارس ــال‬ ‫چه اندازه واقعی اس ــت؟ «هاجون چانگ»؛ اس ــتاد اقتصاد‬ ‫و سیاسـ ـت گذاری صنعتی دانشگاه ا کسفورد در انگلستان‬ ‫ً‬ ‫و نویس ــنده کتاب «تجربه توسعه در اسیای شرقی» عمیقا‬ ‫باور دارد که توس ــعه محصول قوام یافتن ساختارهای نوزاد‬ ‫در کش ــورهای فقیر اس ــت‪ .‬س ــاختارهای که ا گ ــر به خوبی‬ ‫مراقبت و تنظیم ش ــوند‪ ،‬توس ــعه صنعتی را در پی خواهند‬ ‫داش ــت‪ .‬وی انتهای مس ــیر توس ــعه در این قبیل کشورها را‬ ‫خل ــق حجم عظیمی از مکعب های توس ــعه یافتگی در دل‬ ‫صنایع و بازارهای مختلف می داند که مش ــابه کش ــورهای‬ ‫ثروتمن ــد و بنگاه های برجس ــته برنامه ریزی ک ــرده و نتیجه‬ ‫می گیرن ــد‪ .‬ام ــار‪ ،‬ش ــواهد و اع ــداد مختل ــف تایی ــد می کند‬ ‫صنع ــت لوازم خانگ ــی در نتیج ــه ی ــک حمای ــت درس ــت و‬ ‫به جا ب هش ــکل قابل تامل توس ــعه پیدا کرده اس ــت‪ .‬توسعه‬ ‫را ا گ ــر محص ــول تح ــول همه جانب ــه اج ــزای ی ــک بخ ــش‬ ‫دانس ــت‪ ،‬این اتفاق در صنعت لوازم خانگی رخ داده است‪.‬‬ ‫ورود ب ــه حلق هه ــای باالت ــر ن ــواوری و فن ــاوری‪ ،‬افزایش امار‬ ‫ص ــادرات‪ ،‬تنوع یافت ــن برنده ــا در رد هه ــای مختل ــف بازار‪،‬‬ ‫ارتق ــای ام ــار تولی ــد‪ ،‬بهب ــود س ــطح مص ــرف ان ــرژی‪ ،‬رش ــد‬ ‫ف ــروش‪ ،‬ارتق ــای کیفیت در کن ــار بهبود چش ــمگیر در ارائه‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫خدم ــات پس ازف ــروش هش ــت ضل ــع از مکعب ‬ ‫در نتیج ــه حمای ــت بج ــا از صنع ــت لوازم خانگ ــی حاصل‬ ‫ش ــده‪ .‬درادامه‪ ،‬به هریک از هش ــت ضلع مکعب توس ــعه در‬ ‫صنع ــت لوازم خانگ ــی می پردازیم‪.‬‬ ‫‪ .1‬س ــاخت قطع ــه و توس ــعه زنجی ــره ارزش در دوره حاض ــر‬ ‫به گواه امارهای رس ــمی بی ــش از چهاربرابر ش ــده‪ .‬ازانجا که‬ ‫نه ــا قطعه‪،‬‬ ‫توس ــعه صنعت ــی حاص ــل پیوند می ــان میلیو ‬ ‫یت ــوان ادعا کرد‬ ‫هزاران س ــازنده و صدها ش ــرکت اس ــت‪ ،‬م ‬ ‫درایـ ـن دوره در نتیج ــه تحری ــم نه تنه ــا صنع ــت کوچ ــک‬ ‫نش ــد که رش ــد چش ــمگیری در زنجیره و محصوالت نهایی‬ ‫صنع ــت لوازم خانگ ــی ح ــادث ش ــد‪ .‬این موض ــوع حاص ــل‬ ‫افزای ــش دامن ــه و عم ــق فن ــاوری تولید محصول در کش ــور‬ ‫اس ــت ک ــه ت ــا پی ــش از ‪ ۹۷‬زیر س ــایه ق ــرار گرفته بود‪ .‬رش ــد‬ ‫صـــادرات لوازم خانگـــی از محدوده ‪ ۲۰۰‬میلی ــون دالر در کل‬ ‫س ــال ‪ ۹۷‬به بیش از ‪ ۲۹۲‬میلیون دالر در ‪ ۱۰‬ماه ه ‪ ۱۴۰۰‬نشان‬ ‫نم ــدت‬ ‫می ده ــد رقابت پذی ــری محص ــوالت داخل ــی درای ‬ ‫مح ــدود افزای ــش یافته اس ــت‪ .‬ص ــادرات نی ــز ا گر ت ــا پایان‬ ‫س ــال به مح ــدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر برس ــد‪ ،‬به معنی رش ــد ‪۲‬‬ ‫برابـــری فـــروش در بازارهای خارجی در مدتی اندک اســـت‪.‬‬ ‫‪ .2‬اماره ــا در صنع ــت لوازم خانگ ــی نش ــان می ده ــد تولید‬ ‫در س ــال ‪ ۹۶‬که ســـال جـــوالن رقبای خارجی در بـــازار ایران‬ ‫بوده‪ ،‬حـــدود ‪ ۷.۵‬میلیون دس ــتگاه بوده‪ .‬ام ــار محصوالت‬ ‫تولی ــدی در س ــال ‪ ۹۹‬بی ــش از ‪ ۱۶‬میلیون دس ــتگاه ب ــوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .3‬نگاه ــی به دامنه متن ــوع برندهای حاضر در ب ــازار دیگر‬ ‫یس ــت ک ــه می تواند نش ــان دهد صنع ــت در‬ ‫ش ــاهد مهم ‬ ‫یب ــرد‪ .‬ا گ ــر تاپیش ازای ــن انچ ــه‬ ‫ش ــرایط خوب ــی ب ــه س ــر م ‬ ‫از دل اخب ــار بخ ــش لوازم خانگ ــی ای ــران بی ــرون می ام ــد‬ ‫ورشکس ــتگی ارج و دیگ ــر برنده ــای مشـــهور ایرانـــی بـــود‪،‬‬ ‫ام ــروز ب ــازار لوازم خانگ ــی‪ ،‬عرصه رقابـــت جانانـــه برندهای‬ ‫یس ــت‪ .‬نکت ــه جال ــب ام ــا ظه ــور برندهـــای جدیـــد با‬ ‫ایران ‬ ‫ظاه ــر و طراح ــی خ ــاص‪ ،‬ش ــیوه های بازاریابـــی مـــدرن و‬ ‫البت ــه ن ــواوری و ط ــراوت باالس ــت کـــه گویـــای زنده بـــودن‬ ‫محی ــط ب ــازار و پویایی صنعت اس ــت‪ .‬موضوعی کـــه تداوم‬ ‫و افزای ــش روزاف ــزون ان در ابع ــاد مختلـــف ایـــن صنعـــت و‬ ‫یس ــت و می تواند ضامن رشـــد کمی‬ ‫ب ــازار موضوع ــی حیات ‬ ‫و کیف ــی این بخش اس ــتراتژیک باشـــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ب هگ ــواه اع ــام رس ــمی س ــازمان ملـــی اســـتاندارد ایران‪،‬‬ ‫مص ــرف ب ــرق به عن ــوان مهم ترین نهـــاده انرژی ایـــران طی‬ ‫یک دهه اخی ــر در تولی ــدات صنع ــت لوازم خانگـــی ایـــران‬ ‫کاهشی چشمگیر داش ــته و صنعتگران ایرانی دراین بخش‬ ‫موف ــق ب ــه عب ــور از اس ــتانداردهای روز شـــده اند‪ .‬اهمیـــت‬ ‫پای ــداری زیسـ ـت محیطی این محصـــوالت و بهبود ســـطح‬ ‫به ــره وری انرژی در تولیدات بوم ــی لوازم خانگی ازان جهت‬ ‫اس ــت ک ــه ایـ ـن راه عالو هب ــر فوای ــدی کـــه در داخـــل بـــرای‬ ‫ُ‬ ‫ورود ‪ 25‬هزار تن دارو به طبیعت‬ ‫دکتر نوشین محمد حسینی در نشست خبری «پویش ملی دارو زباله نیست»‬ ‫گفت؛ تالشمان برای این خواهدبودکه ضمن ا گاهی رسانی درباره نحوه امحای‬ ‫درسـت داروهـا و تلاش در جمـع اوری انچـه امـکان امحای ان در منازل نیسـت‪،‬‬ ‫توضیـح دهیـم و از ورود ایـن داروهـا بـه چرخـه طبیعـت جلوگیـری کنیـم‪ .‬در‬ ‫شهـای مختلفـی کـه برگـزار کـرده‪،‬‬ ‫سـال های گذشـته سـازمان غـذا و دارو بـا پوی ‬ ‫سعی در اطالع رسانی مناسب دراین زمینه داشته است و درزمینه پسماندهای‬ ‫ً‬ ‫دارویـی صنایـع و داروخان ههـا باتوج هبـه حضور مسـئولین فنـی داروسـاز‪ ،‬تقریبا‬ ‫خیالمـان راحـت اسـت که پسـماندهای دارویی خطرنـاک از ایـن دو طریـق وارد‬ ‫سیستم طبیعت نمی شود و داروخانه ها و همچنین پخش ها و صنایع دارویی‪،‬‬ ‫داروهایـی را کـه به هرشـکلی ناخواسـته شـده یـا تاریخشـان گذشـته و ‪ ...‬ازسـوی‬ ‫یشـوند تـا کمتریـن اسـیب‬ ‫شـرکت های امحا گـر بـزرگ جمـع اوری و بی خطـر م ‬ ‫را بـرای سلامت مـردم داشـته باشـند‪ .‬مدیـرکل دفتـر نظـارت و پایـش مصـرف‬ ‫فراورده های سالمت محور سازمان غذا و دارو بابیان اینکه باتوجه به اینکه ا کنون‬ ‫‪ 25‬میلیون خانواده ایرانی داریم‪ ،‬گفت؛ ا گر هر خانواده فقط ‪ 100‬گرم دارو که برای‬ ‫طبیعـت ممکـن اسـت ضـرر داشـته باشـد‪ ،‬وارد طبیعت کنـد‪ ،‬چه عدد عظیمی‬ ‫می شود؟ این عدد را باالی‪ 25‬هزارتن درنظر بگیرید‪ .‬باید توجه کرد نحوه برخورد‬ ‫نمـوارد را اموزش‬ ‫بـا داروهـا مهـم اسـت و امیدواریم درطول این پویش بتوانیم ای ‬ ‫شهـای کامـل را‬ ‫شهـای قبلـی سـعی کردیـم کـه اموز ‬ ‫داده و پیـش بریـم‪ .‬در پوی ‬ ‫بـه مـردم ارائـه کنیـم کـه بداننـد کدا میـک از داروهـا را افـراد می تواننـد در خانـه‬ ‫بی خطـر کننـد و کدا میـک از داروهـا خطرنـاک هسـتند‪ .‬از داروهایـی کـه بسـیار‬ ‫می تواننـد بـرای سلامت همه ما خطرناک باشـند‪ ،‬انتی بیوتیک ها هسـتند‪ .‬ا گر‬ ‫ً‬ ‫انتی بیوتیـک منطقـی تجویـز و مصـرف شـود‪ ،‬عملا نبایـد دورریـز انتی بیوتیـک‬ ‫داشـته باشـیم؛ زیـرا به انـدازه نیـاز بیمـار اسـت و ا گـر بیمـار دوره درمانـش را کامل‬ ‫کنـد‪ ،‬نبایـد انتی بیوتیـک اضافـه در منـزل داشـته باشـیم؛ امـا گاه پیـش می ایـد‬ ‫کهـا به دالیـل مختلـف اعـم از حساسـیت دارویـی‪ ،‬ناقص گذاشـتن‬ ‫انتی بیوتی ‬ ‫کهـا‬ ‫درمـان و ‪ ...‬در خانـه اضافـه می ماننـد‪ .‬بایـد توجـه کـرد ا گـر دفـع انتی بیوتی ‬ ‫بهـای‬ ‫نادرسـت انجـام و در زبالـه معمولـی ریختـه شـوند‪ ،‬می تواننـد ازطریـق ا ‬ ‫زیرزمینـی دوبـاره بـه چرخـه زندگـی مـا برگردنـد و مقاومـت میکروبی ایجـاد کنند‪.‬‬ ‫اقتصـــاد مـــا در پـــی دارد‪ ،‬راه را بـــرای توســـعه صـــادرات در‬ ‫صنعـــت لوازم خانگی به ســـمت بخش هـــای پررقابتی نظیر‬ ‫بـــازار اروپا همـــوار می کنـــد‪ .‬ازانجا که ا کنـــون مهم ترین ترند‬ ‫بـــازار لوازم خانگـــی اروپا‪ ،‬بهینگی مصرف انرژی ســـت‪ ،‬تمرکز‬ ‫روی این حـــوزه و اســـتفاده از راه حل هـــای نـــواور در این باره‬ ‫می توانـــد رشـــد کـــم و کیفـــی صنعـــت لوازم خانگی ای ــران را‬ ‫تضمیـــن کند‪.‬‬ ‫‪ .5‬ورود بســـیاری شـــرکت های صنعـــت لوازم خانگ ــی ایران‬ ‫به فهرســـت ‪ ۵۰۰‬شـــرکت برتـــر ایـــران و افزایش بیـــان مالی‬ ‫گروه هـــای بـــزرگ فعـــال دراین صنعت‪ ،‬نشـــانه های مهمی‬ ‫از ســـرریز منابـــع مالـــی ســـرگردان به ســـمت تولیدکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬عبـــور از تولید به شـــکل عموما مونتاژی موجب ش ــده تا‬ ‫کیفیت صنایـــع داخلی ارتقـــاء پیدا کند‪ .‬این مســـئله البته‬ ‫هنـــوز جـــای کار بســـیار دارد و تـــا رســـیدن به قلـــه کیفیت‬ ‫جهـــان و تنـــه زدن بـــه تنه رقبـــا‪ ،‬محصـــوالت ایرانـــی جای‬ ‫کار دارنـــد امـــا بررســـی گزارش هـــای مختلفی نظیـــر گزارش‬ ‫ســـازمان حمایت خبر از عبور بســـیاری از برندهای داخلی‬ ‫از مـــرز کیفیـــت و قابلیت اطمینـــان تا ‪ ۸۰‬درص ــد دارد‪.‬‬ ‫‪ .7‬اســـتفاده از روش هایـــی نظیـــر تقویـــت خدم ــات‬ ‫پس ازفـــروش ازطریق راهبردهای بین المللی و پوش ــش ان‬ ‫ازطریـــق اهـــرم ‪ SLA‬دو موضوعی ســـت کـــه کمتر ب ــه ان ها‬ ‫پرداخته شـــده‪ .‬برخـــی از تولیدکنندگان برجســـته صنعت‬ ‫لوازم خانگی با اطمینان از کیفیت ســـاخت خود به سمتی‬ ‫حرکـــت کرده انـــد کـــه تـــا یک مـــاه پس ازفـــروش محص ــول‬ ‫خود بـــه مشـــتریان حاضـــر بـــه بازپس گیری محصولش ــان‬ ‫به هردلیـــل هســـتند؛ امری که بیـــن ســـازندگان خارجی نیز‬ ‫کم نظیر اســـت‪.‬‬ ‫‪ .8‬درپایـــان یاداوری موضوعاتی نظیر بهبود ســـاختار مالی‬ ‫یـــا ورود به حلقه هـــای باالتر فنـــاوری درخصـــوص صنعت‬ ‫لوازم خانگـــی ضروری ســـت‪ .‬پارســـال در اتفاقـــی کم نظی ــر‪،‬‬ ‫یکـــی از برندهـــای داخلـــی موفـــق بـــه دریافـــت جای ــزه برتر‬ ‫طراحـــی محصـــول ظرف شـــویی برنـــد در المان ش ــد که در‬ ‫یک ــه در‬ ‫ایـــران بی ســـابقه بـــوده‪ .‬یکـــی از مهم تریـــن اتفاقات ‬ ‫نتیجـــه توســـعه رخ می دهـــد درونی شـــدن رونـــد یادگیری‬ ‫در اجـــزای مختلف صنعت اســـت و طراحی محصول قلب‬ ‫ایـــن یادگیری ســـت‪ /.‬ایرنا‬ ‫مقاومت میکروبی به این معناسـت که دوران درمان بیماری های عفونی بیشـتر‬ ‫شـود و امـکان درمان هایـی ماننـد پیونـد و شـیمی درمانی کـم شـود و هریـک از‬ ‫این مـوارد به تنهایـی یـک خطـر بـزرگ اسـت‪ .‬درعین حـال درزمینـه داروهایـی‬ ‫مورداسـتفاده در شـیمی درمانی هم همین طور اسـت و ا گر دراین موارد دارویی‬ ‫باقـی بمانـد‪ ،‬ایـن داروهـا به هیچ عنـوان نبایـد در زباله های معمولی دفع شـوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن داروهـا سـرطان زا هسـتند‪ ،‬معمـوال از طبیعـت حذف نمی شـوند و ا گر دقت‬ ‫کافـی در امحـای ان هـا نباشـد‪ ،‬می توانند به شـدت برای سلامت جامعه پرخطر‬ ‫باشـند‪ .‬هورمون هـا هـم از جملـه داروهایـی هسـتند که نبایـد به صـورت بی رویه‬ ‫مصـرف یـا دور ریختـه شـوند‪ .‬هورمون هـا هـم می تواننـد ازطریـق طبیعـت بـه‬ ‫مـا برگشـته و مشـکالت جـدی ایجـاد کننـد‪ .‬وی دربـاره نحـوه امحـای داروهـای‬ ‫ً‬ ‫تاریخ مصرف گذشـته توضیح داد که معموال هرسـال این پویش را در اسـفندماه‬ ‫ً‬ ‫برگـزار می کنیـم؛ زیـرا فصـل خانه تکانی سـت و در خانه تکانـی معمـوال چیزهـای‬ ‫اضافه؛ ازجمله داروهای اضافه دور ریخته می شـوند‪ .‬تا سـال گذشـته ما از مردم‬ ‫می خواسـتیم این داروها را در بسـته بندی جدا گانه از زباله های معمولی جمع‬ ‫و روی ان هـا نوشـته شـود کـه این هـا داروهـای تاریخ مصرف گذشـته هسـتند و‬ ‫وسـایل تیز و برنده هم مانند سـوزن ها و ‪ ...‬نیز در بطری جدا گانه ریخته شـوند‬ ‫و درش بسـته شـود و این هـا را جمـع اوری کننـد‪ .‬امسـال امیدواریـم بتوانیـم بـا‬ ‫کمک همکاران در قسمت های مختلف وزارت بهداشت و دوستداران سالمت‬ ‫مـردم‪ ،‬با کس هایـی را تهیـه کـرده و در داروخانه هـا بگذاریـم تـا ایـن داروهـا و مواد‬ ‫جانبـی ان هاکـه قابل مصرف نیسـتند‪ ،‬در ان ها ریخته شـوند؛ زیرا بهتریـن روش‬ ‫ان اسـت که ایـن داروهـا بـه داروخانه هـا تحویـل شـود و مـا ان هـا را از داروخان ههـا‬ ‫جمـع اوری کنیم‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫ایران؛ سومین تولیدکننده بزرگ عسل در جهان‬ ‫اسیا و خاورمیانه‬ ‫اروپا‬ ‫امریکا‬ ‫افریقا‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هشدار درباره کاله برداری های‬ ‫پیامکی و اینترنتی‬ ‫طبـق گـزارش «سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد» (‪)FAO‬؛ طـی ‪ 50‬سال گذشـته تعـداد کندوهـا در‬ ‫یتـوان بـه فعالیت های پیوسـته و روبه رش ِـد چهار کشـور‬ ‫اسـیا سـه برابر شـده کـه ‪ 70‬درصـد ایـن افزایـش را م ‬ ‫«هنـد‪ ،‬چیـن‪ ،‬ترکیـه و ایـران» نسـبت داد‪ .‬هنـد و چیـن به ترتیـب چهـار و پنج میلیـون کنـدو بـه چرخـه‬ ‫ـورداری خـود افزوده انـد؛ و ترکیـه و ایـران ا گرچـه نسـبت به دو کشـور قبل‪ ،‬جمعیت بسـیارکمتری دارند؛‬ ‫زنب‬ ‫ِ‬ ‫نهـا در همیـن بـازه به ترتیـب‪ ،‬شـش و هفت میلیـون افزایـش یافتـه کـه قابل توجـه‬ ‫امـا تعـداد کندوهـای ا ‬ ‫تهـای تجـاری‪ ،‬ترکیـه و ایـران را به ترتیـب‪ ،‬بـه دومین و سـومین تولید کننده عسـل جهان‬ ‫هسـتند‪ .‬موفقی ‬ ‫بعـد از کشـور چیـن تبدیـل کرده اسـت‪.‬‬ ‫بانـک ملـی ایـران از مشـتریان‬ ‫گران قـدر خـود تقاضـا دارد؛‬ ‫به منظـور جلوگیـری از هرگونـه‬ ‫جعـل و کاله بـرداری و تحمـل‬ ‫ضـرر و زیـان‪ ،‬از افشـای اطالعـات‬ ‫بانکـی خـود خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی بانـک‬ ‫ً‬ ‫ملـی ایـران؛ اخیـرا تماس هایـی‬ ‫تلفنـی از سـوی کاله بـرداران بـا‬ ‫مشـتریان بانک مبنی بر برنده شـدن ان ها در سـفر عتبات‬ ‫عالیـات‪ ،‬همـراه اول و ‪ ...‬صـورت گرفتـه کـه کاله بـرداران‬ ‫پـس از تمـاس تلفنـی‪ ،‬ابتـدا یـک مصاحبـه سـاختگی بـا‬ ‫یکـی از مسـئوالن صد او سـیما‪ ،‬وزارت ارتباطـات و‪ ...‬ترتیـب‬ ‫داده و سـپس عنـوان می کننـد کـه واریـز جایـزه بایـد در دو‬ ‫مرحلـه باشـد؛ بدین ترتیـب اطالعاتی نظیر کد ملـی‪ ،‬تاریخ‬ ‫تولـد و‪ ...‬را دریافـت و درنهایـت بـا ثبت نـام در سـامانه ها و‬ ‫اپلیکیشـن های بانـک نظیـر بـام و بلـه‪ ،‬نسـبت بـه انتقـال‬ ‫وجـه از حسـاب افـراد اقـدام می کننـد‪ .‬مشـتریان ارجمنـد‬ ‫بایـد توجـه داشـته باشـند تماس هـای تلفنـی نامعتبـر یـا‬ ‫پیام هـای ارسـالی مشـکوک در فضـای مجـازی بـا عناوینـی‬ ‫چـون پرداخـت هدیـه‪ ،‬برند هشـدن جایـزه‪ ،‬تمـاس ازطـرف‬ ‫برنامه هـای صداوسـیما و اعلام برند هشـدن افـراد و‪...‬‬ ‫می توانـد دام کاله بـرداران بـرای برداشـت های مکـرر از‬ ‫حسـاب بانکـی ان هـا باشـد‪.‬‬ ‫اعتمادهایی که «درس عبرت» شدند‬ ‫سـکوت و تحریـف رسـانه ای در جهـان از علـل و ریشـه های‬ ‫بحـران به وجودامـده در اوکرایـن‪ ،‬مانـع از وا کنـش منصفانه‬ ‫بـه این رویـداد نخواهد شـد‪ .‬این میان جمهوری اسلامی از‬ ‫همـان ابتـدای جنـگ؛ هـم در پی اعلام و افشـای دالیل ان‬ ‫بـوده و هـم جنـگ و حملـه نظامـی علیـه هـر ملتـی را خطـا‬ ‫دانسـت‪ .‬تحلیـل رهبـر معظـم انقلاب در سـخنرانی خـود‬ ‫به مناسـبت بعثت حضرت رسول (ع) هم درراستای همین‬ ‫موضع است‪ .‬رهبری در تحلیل جنگ اوکراین عالج بحران‬ ‫را در ریشـه یابی دالیـل اغـاز ان دانسـتند و تصریـح کردنـد‪:‬‬ ‫«ریشـه بحـران در اوکرایـن‪ ،‬سیاسـت های امریـکا و غـرب‬ ‫اسـت کـه بایـد ان را شـناخت و براسـاس ان قضـاوت و اقـدام‬ ‫کرد‪ .‬امروز اوکراین قربانی سیاسـت بحران سـازی امریکاست‬ ‫زیـرا امریـکا بـود کـه بـا دخالـت در مسـائل داخلـی اوکرایـن‪،‬‬ ‫راه انداختـن اجتماعـات و ایجـاد کودتـای مخملـی و رنگـی‪،‬‬ ‫حضـور سـناتورهای امریکایـی در اجتماعـات معارضـان و‬ ‫تهـا‪ ،‬ایـن کشـو را به این نقطـه کشـاند»‪.‬‬ ‫جابه ج اکـردن دول ‬ ‫نسـازی در نقـاط مختلف جهـان از خاورمیانه و افریقا‬ ‫بحرا ‬ ‫تا اسـیای دور و اروپای شـمالی‪ ،‬برای امریکا به ابزار و شـیوه‬ ‫سـلطه تبدیل شـده اسـت‪ .‬ابزاری که گاهی با ایجاد داعش‬ ‫بـه کار مـی رود‪ ،‬گاهـی با حملـه به عراق و افغانسـتان و گاهی‬ ‫هـم بـا تحریـک و تطمیع دولتـی در اروپا برای مقابله نیابتی‬ ‫بـا رقیـب دیرینـه‪ .‬کتمـان ایـن تحلیل کـه اوکراین بـه اعتماد‬ ‫امریـکا وارد جنگـی «ازپیش باختـه» شـد و تنهـا نتیجـه ایـن‬ ‫اعتماد به جو بایدن بود‪ ،‬شـاید در رسـانه ها‪ ،‬اسـتودیوهای‬ ‫خبـری و شـبکه های مجـازی سـاده به نظـر برسـد امـا‬ ‫ییـف‪ ،‬مـردم اوکرایـن بهتـر از هرکسـی‬ ‫نهـای ک ‬ ‫در خیابا ‬ ‫می داننـد کـه بـا طنـاب پوسـیده چـه دولتـی در چـاه اوارگـی‬ ‫فروافتادنـد‪ .‬مـرور مهم تریـن رویدادهـای نیم قرن گذشـته‬ ‫کـه منجـر بـه جنـگ‪ ،‬تغییـر حکومـت و فروپاشـی سـرزمینی‬ ‫نتـر‬ ‫شـده‪ ،‬ردپـای حضـور کاخ سـفید دران رویـداد را رنگی ‬ ‫از هـر عاملـی نشـان می دهـد‪ .‬کانـون ایـن حضـور همیشـه‬ ‫نسـاز اسـیا و به ویـژه خاورمیانـه و شـمال افریقاسـت‬ ‫بحرا ‬ ‫هرچند اروپای شـرقی و گاهی اسـیای مرکزی هم تاوان این‬ ‫حضـور را داده انـد‪ .‬حضـوری کـه ابتـدا بـا حمایـت تما مقـد از‬ ‫ً‬ ‫حکومـت مسـتقر اغـاز شـده و نهایتـا بـه سـرنگونی راس ان‬ ‫یتـوان ایـران‬ ‫منجـر‪ .‬در بررسـی نمون ههـای این رویدادهـا م ‬ ‫نمـورد نـام بـرد‪« .‬محمدرضـا‬ ‫دهـه ‪ 40‬و ‪ 50‬را به عنـوان اولی ‬ ‫پهلـوی» شـاه ایـران‪ ،‬سرسـپرده تام وتمـام ایـاالت متحـده‬ ‫امریـکا بـود؛ لقـب ژانـدارم منطقـه را داشـت و قبلـه امالـش‬ ‫واشـنگتن و نیویـورک بـود‪ .‬هـر دسـتوری از کاخ سـفید‬ ‫بی انکـه موردبررسـی قـرار گیـرد‪ ،‬مطـاع بـود و حضـور امریـکا‬ ‫در نقطه به نقطـه سیاسـت و اقتصـاد ایـران ملمـوس و‬ ‫کسـال پیش ازانقلاب‪ ،‬امارهـا‬ ‫اشـکار‪ .‬سـال ‪ ۱۳۵۶‬یعنـی ی ‬ ‫از حضـور ‪60‬هـزار مستشـار نظامـی امریـکا در ایـران سـخن‬ ‫می گوینـد کـه هایـزر (ژنـرال امریکایـی) این رقـم را ‪۵۸۰۰۰‬‬ ‫مستشـار نظامـی امریـکا در مهرمـاه ‪ ۱۳۵۷‬اعلام می کنـد‪.‬‬ ‫اردشـیر زاهـدی از نزدیک تریـن رجـال حکومـت پهلـوی در‬ ‫سـمت های مختلـف‪ ،‬در توصیـف مواضـع امریـکا و انگلیس‬ ‫در ما ههـای پایانـی حکومـت ایـران تصریـح کـرد‪« :‬دولـت‬ ‫تهـای مشـخصی دررابط هبـا ایـران دران روزهـا‬ ‫امریـکا عالم ‬ ‫تهـای‬ ‫ابـراز نمی داشـت؛ از سـه مرجـع مختلـف‪ ،‬عالم ‬ ‫یشـد‪ .‬در تهـران‪ ،‬سـفیر امریـکا در شـرفیابی‬ ‫متضـاد داده م ‬ ‫بـه حضـور اعلیحضـرت یک چیـز می گفـت و سـفیر انگلیـس‬ ‫حـرف دیگـری بـه او مـی زد و شـاه در گمراهـی و سـردرگمی‬ ‫یبـرد»‪ .‬مستشـاران و سـفرای دولـت امریـکا شـاه را‬ ‫بسـر م ‬ ‫در حسـاس ترین برهـه تاریخـی یعنـی انقلاب ایـران تنهـا‬ ‫گذاشـتند امـا بـرای پهلـوی‪ ،‬مقطـع پس ازانقلاب و اوارگـی و‬ ‫عدم حمایت امریکا از وی بسیارگران تر امد و توصیف نحوه‬ ‫برخـورد امریـکا بـا شـاه مخلـوع ایـران‪ ،‬پـس از خروج از کشـور‬ ‫و در یکـی از بیمارسـتان های امریـکا‪ ،‬ازسـوی فـرح پهلـوی‬ ‫یسـت که جز منافع خود‬ ‫حکایت غریبی از اعتماد به رژیم ‬ ‫ـران چهاردهه پیش اما‬ ‫بـه هیـچ قاعده ای پایبند نیسـت‪ .‬ای ِ‬ ‫تنهـا گزینـه عبرت امـوز نبـود‪ .‬به فاصلـه چندسـال از سـقوط‬ ‫شـاه ایران‪ ،‬اعتماد به امریکا‪ ،‬صدام حسـین دیکتاتور عراق‬ ‫را هـم بـه ایـن ورطـه کشـاند‪ .‬امریـکا پـس از پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی مـردم ایـران‪ ،‬صـدام را ابـزار انتقـام از ایـن انقلاب‬ ‫کـرد‪ ،‬باتما متـوان کنـارش ایسـتاد و به روزتریـن تسـلیحاتش‬ ‫را دراختیـار وی قـرار داد‪ .‬به عنـوان کشـور ثالـث اطالعـات‬ ‫نظامـی ایـران را دراختیـار عـراق گذاشـت و این رویـه را‬ ‫در سـال های بعـد نیـز بـا دادن اطالعـات دانشـمندان‬ ‫هسـته ای ایـران بـه صهیونیسـت ها‪ ،‬ادامـه و اسـباب تـرور‬ ‫نهـا را فراهـم کـرد‪ .‬وقتـی عـراق قصـد حملـه بـه کویـت را‬ ‫ا ‬ ‫یهـا بـا ایـن جملـه داده شـد که‬ ‫داشـت‪ ،‬چـراغ سـبز امریکای ‬ ‫«مسـئله هرچـه هسـت بین کویـت و عراق اسـت» ایـن گزاره‬ ‫امـا چنـدان نپاییـد و پـس از لشکرکشـی صـدام بـه کویـت در‬ ‫سـال ‪ ،۱۹۹۱‬امریـکا بـا همراهـی شـورای امنیت سـازمان ملل‬ ‫و متحدانـش‪ ،‬عـراق را در کویـت زمین گیر و مجبور به خروج‬ ‫یکـردن امریـکا‬ ‫کـرد‪ .‬پس ازایـن مقطـع صـدام در مسـیر راض ‬ ‫قـدم برداشـت‪ ،‬بـه خواسـت غـرب در حسـاس ترین مرا کـز‬ ‫نظامـی و اسـتراتژیک خـود دوربین نظارتی گذاشـت و اجازه‬ ‫بازدید از ان ها را صادر کرد‪ .‬بااین همه اما غرب راضی نبود؛‬ ‫مهـا ادامـه یافـت و صـدام بـه چهـره ای‬ ‫قطعنام ههـا و تحری ‬ ‫منفـور تبدیـل شـد و تاریخ مصـرف او هـم تمـام‪ .‬امریـکا ابتدا‬ ‫تسـلیحات صـدام را به بهانـه صلـح از وی گرفـت‪ ،‬در گام‬ ‫لسـاخت و انباشـت سلاح‬ ‫بعـدی متهمـش کـرد کـه درحا ‬ ‫یسـت و درنهایـت سـال ‪ ۲۰۰۳‬بـا حملـه نظامـی بـه‬ ‫شیمیای ‬ ‫حکومت صدام در عراق پایان داد‪ .‬کمی باالتر از خاورمیانه‬ ‫و در شـمال افریقـا‪ ،‬تـراژدی اعتمـاد بـه امریـکا در همیـن‬ ‫دودهه گذشـته‪ ،‬دولت هایـی را سـاقط کـرد کـه روسـای‬ ‫نهـا هرگـز تصور نمی کردنـد روزی در خیابان های پایتخت‬ ‫ا ‬ ‫موردتعـرض و هتک حرمـت قـرار گیرنـد‪« .‬معمـر قذافـی»‪،‬‬ ‫«حسـنی مبـارک» و «محمـد مرسـی» رهبـران لیبـی و مصـر‪،‬‬ ‫در مقطعـی امریـکا را منجـی خـود دانسـتند و شـد انچـه‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫یشـد‪ .‬رویکـرد قذافـی در قبـال امریـکا را م ‬ ‫نبایـد م ‬ ‫ً‬ ‫دو دوره کاملا متفـاوت تقسـیم کـرد‪ :‬دوره نخسـت قذافـی‬ ‫یسـت کـه امریـکا را ب هسـبب‬ ‫همـان رهبـر انقالبـی مـردم لیب ‬ ‫یهـا و خـوی امپریالیسـتی کاخ سـفید‪ ،‬تقبیـح‬ ‫زیاده خواه ‬ ‫می کنـد‪ .‬قذافـی متاخـر امـا رهبـری ترسـیده از هژمونـی‬ ‫امریکاسـت که برای نجات از سرنوشـتی مشـابه صدام پس‬ ‫از جنـگ‪ ،‬رویکـرد تازه ای درپیش می گیـرد اما درهمان زمان‬ ‫هـم معتقـد اسـت که امریکا بـه زودی همه ان هایـی را که به‬ ‫کاخ سفید اعتماد کرده اند‪ ،‬نابود خواهد کرد‪ .‬دراین رویکرد‬ ‫تهـای هسـته ای و نظامـی خـود را‬ ‫تـازه‪ ،‬رهبـر لیبـی فعالی ‬ ‫تهـای غـرب قـرار‬ ‫تعطیـل یـا بی قی د وشـرط دراختیـار نظار ‬ ‫داد‪ ،‬اسناد هسته ای از طرابلس به واشنگتن منتقل شد و‬ ‫یشـده به مسـکو‪ .‬امکان بازرسی های نامحدود‬ ‫اورانیوم غن ‬ ‫بـرای هـر گـروه و نهـادی را فراهـم کـرد و درجریـان ایـن‬ ‫بازدیدهای بی وقفه اطالعات حساسی از نقاط استراتژیک‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫لیبـی دراختیـار غـرب قـرار گرفـت‪ .‬بـرد موشـک ها را کاهـش‬ ‫یافـت و به انـدازه ای رسـید کـه موردتائیـد غـرب و امریکا بود‪،‬‬ ‫صنعـت موشـکی تعطیـل شـد تـا کاندولیـزا رایـس (وزیـر امور‬ ‫خارجـه وقـت امریـکا) این اقدامـات را نقطه عطـف توصیـف‬ ‫کنـد و نخسـت وزیر وقـت انگلیـس ان را تصمیـم شـجاعانه‬ ‫قذافـی بدانـد و تضمیـن دهـد در برابـر هـر خطـر خارجـی از‬ ‫قذافـی حمایـت خواهـد کـرد! ایـن تضمیـن اما بعدهـا وقتی‬ ‫اعتراضـات در لیبـی بـاال گرفـت‪ ،‬تبدیـل بـه بمب هایـی شـد‬ ‫کـه بـر سـر مـردم فـرود امدند و معمـر قذافی سرنوشـتی بدتر‬ ‫از صـدام را تجربـه کـرد‪ .‬فصـل دیگـر از مجموعـه اعتمـاد بـه‬ ‫امریـکا در مص ِـر پس ازانقلاب روی داد‪ .‬گرچـه سـرنگونی‬ ‫مبـارک هـم در نگاهی درسـت به تحـوالت نتیجه اعتماد به‬ ‫امریکایی بود که سـال ها حامی وی بود اما حکایت مرسـی‬ ‫ناامیدکنند هتـر از حسـنی مبـارک بود و انقالب مـردم مصر را‬ ‫از مسـیر اصلـی ان خـارج کـرد‪ .‬مرسـی هـم بـه امریـکا اعتماد‬ ‫نبـار وعـده ایجاد و حمایـت از دولت دموکراتیک در‬ ‫کـرد و ای ‬ ‫مصـر ازسـوی هیلاری کلینتـون (وزیـر خارجـه وقـت امریـکا)‬ ‫بازهم پوچ درامد و به فاصله چندماه نظامیان در کودتایی‬ ‫مرسـی را زندانـی و دولـت خـود را تشـکیل دادنـد بی انکـه‬ ‫امریکا نگران دموکراسـی در قاهره باشـد‪« .‬حسنین هیکل»‬ ‫روزنام هنـگار مشـهور مصـری درهمان ایـام و در تحلیـل‬ ‫شرایط حا کم بر کشورش هشدار داده بود رئیس جمهوری‬ ‫جکـردن ایـن کشـور از وضعیـت وخیـم‬ ‫وقـت مصـر بـرای خار ‬ ‫اقتصـادی کنونـی بیش ازپیـش بـه امریـکا تکیـه کرده اسـت‪.‬‬ ‫هیـکل تصریـح کـرده بـود کـه اسـتقالل رای مصـر در زمـان‬ ‫مبارک و در قبال کمک های اقتصادی و سیاسـی به امریکا‬ ‫فروختـه شـد‪ .‬سیاسـت اعتمـاد بـه امریـکا و شکسـت ان در‬ ‫تازه تریـن مـورد‪ ،‬همسـایه شـرقی ایـران را هـم قربانـی کـرد‪.‬‬ ‫اعتبـاری کـه «اشـرف غنـی» بـرای تضمین هـای شـفاهی‬ ‫و کتبـی امریـکا درنظـر گرفتـه بـود‪ ،‬بـه زودی باطـل شـد و‬ ‫درعین نابـاوری جهـان نیروهـای طالبـان بی انکـه مانعـی در‬ ‫راه ببیننـد‪ ،‬کنتـرل افغانسـتان را به دسـت گرفتنـد و دولـت‬ ‫نهـا بـر سـر میـز مذا کـره نشسـت‪.‬‬ ‫دموکـرات بایـدن هـم بـا ا ‬ ‫غنـی بعـد از فـرار از کابـل در اعتراف تلخی تا کید کرد اعتماد‬ ‫به امریکا و شـرکای بین المللی اشـتباه بود و موجب سـقوط‬ ‫دولتـش‪ .‬غنـی به صراحـت توافـق حاصل شـده میـان گـروه‬ ‫طالبان و امریکای تحت هدایت «دونالد ترامپ» را موجب‬ ‫سـقوط کابـل دانسـت و گفـت‪« :‬ب هجـای روند صلـح‪ ،‬ما یک‬ ‫رونـد خـروج از افغانسـتان داشـتیم‪ .‬در مسـیر ایـن توافـق‪،‬‬ ‫مـا حـذف شـدیم»‪ .‬رویدادهـای این روزهـای اوکراین نشـان‬ ‫داد تاریخ در هر گوشـه ای از جغرافیای زمین ممکن اسـت‬ ‫تکـرار شـود و تصمیمـات زلنیسـکی هـم ماننـد گورباچـف‪،‬‬ ‫بیش ازانـدازه امریکامحور باشـد و مردم اوکرایـن را اواره کند‪.‬‬ ‫نـگاه عمیـق و دور از هیجانـات اغشـته بـه احسـاس‪ ،‬تائیـد‬ ‫می کنـد کـه «عبـرت از تاریـخ می توانسـت از وقـوع دوبـاره ان‬ ‫پیشـگیری کنـد»‪ /.‬ایرنـا‬ ‫رونمایی از وب اپلیکیشن بیمه دی‬ ‫شـرکت بیمـه دی‬ ‫در راسـتای تسـهیل‬ ‫ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مشـتریان‪ ،‬از وب‬ ‫اپلیکیشـن خـود‬ ‫رونمایـی کـرد‪ .‬شـرکت بیمـه دی از وب اپلیکیشـن خـود‬ ‫رونمایـی کـرد‪ .‬ائیـن رونمائـی از ایـن اپلیکیشـن بـا حضـور‬ ‫مدیرعامـل و جمعـی از معاونیـن و مدیـران در محل سـتاد‬ ‫مرکـزی شـرکت صـورت گرفـت‪ .‬از این پـس بیمه گـذاران و‬ ‫مشـتریان ایـن شـرکت می تواننـد با اسـتفاده از ایـن امـکان‪،‬‬ ‫عالوه بـر خریـد انالیـن بیمه نامـه‪ ،‬سـوابق پرونـده بیمـه ای‬ ‫و انـواع مرا کـز ارائـه خدمـات کلیـه رشـته های بیمـه ای ایـن‬ ‫شـرکت را مشـاهده کننـد‪ .‬ایـن اپلیکیشـن عالو هبـر ارائـه‬ ‫خدمات به مشتریان‪ ،‬با امکان بازاریابی و صدور بیمه نامه‬ ‫را بـا هـدف توانمندسـازی شـبکه فـروش بـرای نماینـدگان‬ ‫و بازاریابـان دیجیتـال فراهـم می کنـد‪ .‬از نقـاط قـوت ایـن‬ ‫اپلیکیشـن می تـوان بـه قابلیـت اتصـال ان بـه سـامانه های‬ ‫مختلـف بیمه گـری‪ ،‬اپلیکیشـن ها و نرم افزارهـای مختلـف‬ ‫شـرکت بیمـه دی اشـاره کـرد کـه تجربـه دریافـت خدمـات‬ ‫یکپارچـه دیجیتـال را بـرای مشـتریان رقـم می زنـد‪.‬‬ ‫انتخاب حق مشتریان ایران زمین است‬ ‫اینکه ما بتوانیـــم با توجه به‬ ‫بودجـــه و صالحدیـــد‬ ‫تصمیـــم‬ ‫خودمـــان‬ ‫بگیریـــم و انتخـــاب کنیـــم‪،‬‬ ‫موضوعی ســـت که بسیاری‬ ‫ارزوی ان را داشـــتیم‪ .‬بانـــک‬ ‫ایران زمیـــن در راســـتای‬ ‫بانکـــداری باز و مشـــتری مدار‪ ،‬طرح تســـهیالتی را با ش ــعار‬ ‫«تســـهیالتی به انتخـــاب تو» با نـــام «انتخاب» را اغـــاز کرد‪.‬‬ ‫هـــدف اصلـــی بانـــک از اجـــرای این طـــرح‪ ،‬انتخـــاب ن ــوع‬ ‫و شـــکل دریافـــت تســـهیالت توســـط خـــود مشـــتریان‪،‬‬ ‫با توجه به نیازشـــان اســـت‪ .‬طرح تســـهیالتی انتخاب که از‬ ‫ابتـــدای دی ‪ ۱۴۰۰‬به مدت یک ســـال اجرا شـــد‪ ،‬یک هدف‬ ‫مهـــم دارد و ان اینکـــه؛ مشـــتریان بانک در انتخـــاب نوع و‬ ‫شـــکل دریافت تســـهیالت باتوجه به تنوع نیازهـــای خود‬ ‫قـــدرت انتخـــاب داشـــته باشـــند‪ .‬در این طرح تســـهیالتی‬ ‫مشـــتریان می تواننـــد تا ســـقف یک میلیارد ریال بـــا امکان‬ ‫واریـــز و برداشـــت‪ ،‬دریافـــت و نـــرخ ســـود ســـالیانه را از ‪ ۱۰‬تا‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۸‬درصـــد به دلخواه انتخـــاب کنند‪ .‬ضمنـــا حداقل مبلغ‬ ‫افتتـــاح حســـاب ‪ ۵۰‬میلیون ریـــال اســـت‪ .‬عالقه من ــدان‬ ‫می توانند جهت دریافت اطالعات بیشـــتر به سایت بانک‬ ‫ایران زمیـــن به نشـــانی اینترنتـــی ‪ www.izbank.ir‬یا یکی از‬ ‫شـــعب بانـــک در سراســـر کشـــور مراجعـــه کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫شمسیفضل اللهی‪:‬‬ ‫زنان ما هیچ گاه‬ ‫کم از مردان ما نبوده اند‬ ‫شمسـی فضل اللهـی؛ بازیگـر پیش کسـوت سـینما و تلویزیـون دربـاره وضعیـت و‬ ‫فعالیت هـای این روزهـای خـود گفـت؛ واقعیـت این اسـت که حالـم بـد نیسـت‪.‬‬ ‫چندماهی سـت گیاه خـواری را شـروع کـرده ام و هرچنـد پرزحمـت اسـت امـا حالـم‬ ‫بسـیاربهتر شـده اسـت‪ .‬ازنظر فعالیت هم مشـغول خواندن عالی جناب فردوسـی‬ ‫هسـتم کـه در کنـار اینسـتا گرام‪ ،‬بخش هایـی از ان در رادیـو هـم اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫زمانـش کـم اسـت امـا سـعی کـرده ام پروپیمـان باشـد‪ .‬صحبت هایـی هـم بـرای‬ ‫خوانـش «کلیله ودمنـه» داشـته ام کـه قـرار اسـت در قالـب سـی دی منتشـر شـود‪.‬‬ ‫وی دربـاره پیشـنهادهای سـینمایی هـم گفـت؛ یکـی‪،‬دو کار به من پیشـنهاد شـد‬ ‫کـه خـوب نبـود‪ .‬حتـی یکـی از این پروژه هـا می گفـت نقـش شـما خیلی کـم اسـت اما‬ ‫در پاسـخ گفتـم در کارهـای کـم‪ ،‬خـودم هـم سـعی می کنـم خـراب نباشـد‪ .‬وقتـی‬ ‫متن را فرسـتادند احسـاس کردم که به دلم نیسـت و نپذیرفتم‪ .‬این بازیگر درباره‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهادهای مالـی انـدک برای حضـور در پروژه ها هم بیان کرد؛ غالبا همین گونه‬ ‫اسـت‪ .‬وقتـی می گوینـد فقـط دوروز از یـک پـروژه شـش ماهه قـرار اسـت حضـور‬ ‫ً‬ ‫داشـته باشـید‪ ،‬معلـوم اسـت اساسـا نقشـی در کار نداریـد! مـن هـم نمی پذیریـم‪.‬‬ ‫نحـال‬ ‫فـرد بـی کاری هـم نیسـتم‪ .‬این همـه کار می کنـم و درامـد هـم دارم‪ .‬درعی ‬ ‫متاسـفم می شـوم بـرای خیلـی از دوسـتانم کـه این کارهـا را ندارنـد‪ .‬ان هـا چگونـه‬ ‫ً‬ ‫باید زندگی را سـپری کنند؟ ا گر کار خوبی مانند «خسـوف» پیشـنهاد شـود‪ ،‬حتما‬ ‫ان را می پذیـرم کمااینکـه خیلی هـا می گوینـد به خاطـر همیـن نقـش مادربـزرگ در‬ ‫یسـت‪ .‬یـک‬ ‫سـریال‪ ،‬بـا عشـق بیشـتری ان را دنبـال می کننـد‪ .‬نقـش بسـیار قشنگ ‬ ‫مادربـزرگ کـه تنهـا مهربـان نیسـت بلکـه عاقـل هـم هسـت‪ .‬هرچنـد بـرای جامعـه‬ ‫بی مهـر امـروز‪ ،‬مهربانـی هـم الزم اسـت امـا مهربانـی هـم باید به جا و درسـت باشـد‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد؛ خیلـی از نقش هـا را رد می کنم چرا که فکر برای ان ها نشـده اسـت‪.‬‬ ‫تنهـا یـک مادربـزرگ را نوشـته اند و مـن هـم می گویـم این همـه زن سـالخورده‪،‬‬ ‫سـراغ یکی دیگـر برویـد‪ .‬مسـئله این اسـت که ماننـد «خسـوف» نویسـنده جـای‬ ‫درسـتی بـرای کارا کتـر یافتـه باشـد‪ .‬خیلی هـا ایـن جـای درسـت را پیـدا نمی کننـد‬ ‫ً‬ ‫و تنهـا یـک مـادر در قصـه می گذارنـد کـه هرازگاهـی چیـزی هـم می گویـد! مثلا در‬ ‫ً‬ ‫پـروژه ای گفتنـد حتمـا بایـد بـه شـمال برویـم بعـد انجـا نقـش زنـی را داشـتم کـه در‬ ‫یـک اتـاق بـا تعـدادی گلـدان نشسـته بـود! گفتـم خـب این هـا را در همـان تهـران‬ ‫درسـت می کردیـد و می سـاختیم‪ ،‬چـرا این همـه راه بـه شـمال امدیـم؟! ایـن بازیگـر‬ ‫پیش کسـوت تصریح کرد؛ برخی از فیلم نامه نویسـان نقش درسـت یک مادربزرگ‬ ‫را در قصـه پیـدا نمی کننـد‪ .‬شـاید خودشـان نداشـته اند‪ .‬زنـان مـا هیـچ گاه کـم از‬ ‫مـردان مـا نبوده انـد‪ .‬این همـه زن هسـتند کـه بچه هـای خـود را به خوبـی بـزرگ‬ ‫کرده انـد‪ .‬حتـی ا گـر مادربـزرگ هـم نداشـته ای از همیـن زنـان می توانـی بـرای کارت‬ ‫الگـو بگیـری‪ .‬به دلیـل نداشـتن همیـن نـگاه‪ ،‬غالـب داسـتان های مـا مردانـه پیـش‬ ‫مـی رود‪ .‬وی دربـاره کـم کاری سـینما گران درزمینـه سـاخت فیلم هـای مرتبـط بـا‬ ‫شـخصیت های سـالمند برخالف سـینمای جهان هم گفت؛ واقعیت این است که‬ ‫اینجـا بلـد نیسـتند‪ .‬ان قـدر بـه ایـن فکـر می کننـد کـه جوان ترهـا برایشـان سـرمایه‬ ‫می شـوند‪ ،‬خیال می کنند سـالخورده ها این سـرمایه را به دنبال ندارند‪ .‬درحالی که‬ ‫ً‬ ‫واقعا این گونه نیست‪ .‬من در «عاشقانه» یکی‪،‬دو سکانس کوتاه داشتم اما بسیار‬ ‫دیـده شـد‪ .‬بریـده ان را مـردم دست به دسـت کردنـد تـا در فضـای مجازی به دسـت‬ ‫یکـی از بسـتگان مـن رسـید و او برایـم ارسـال کـرد‪ .‬ان قـدر برایـم جالـب بـود کـه ایـن‬ ‫رابطـه مـادر و فرزنـدی در سـریال ایـن انـدازه بـرای مـردم جذابیـت داشـته‪ .‬برخـی‬ ‫فیلم سـازان فکر می کنند بازیگر پیر و سـالخورده هیچ اورده ای برای ان ها ندارند‪.‬‬ ‫ایـن نـگاه بـه بازیگـران کمـی سـودجویانه و بـدون فکـر اسـت‪ .‬فضل اللهـی درادامـه‬ ‫بـه مـرور خاطراتـی از پدربـزرگ و خانـواده مـادری خـود پرداخـت و گفـت؛ ارزش‬ ‫وجودی ادم ها در جامعه کم رنگ و روابط ان قدر سـرد شـده که شـاهد این میزان‬ ‫طلاق و جدایـی هسـتیم‪ .‬بچه هـای جدیـد مهربانـی را یـاد نگرفته انـد‪ .‬بچ ههـا نـه‬ ‫مهربانی دیده اند و نه به موقع از ان ها کار کشـیده شـده‪ .‬برای همین تنبل و لوس‬ ‫بـار می اینـد‪ .‬زمـان مـا بـا یـک چایـی دورنـگ‪ ،‬کلی لـذت می بردیـم‪ .‬وی تا کیـد کرد؛‬ ‫نمی گوییـم به خاطراینکـه پول بیشـتری بـه بازیگران سـالخورده برسـد‪ ،‬نقش های‬ ‫بیشـتری برای ان ها بنویسـید بلکه منظور توجه بیشـتر به این قشـر است‪ .‬جهان‬ ‫را بیشـتر باید ببینید‪ .‬ضمن اینکه بازیگران سـالخورده ما هم باید درامدی داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬ایـن بازیگـر باتا کیدبراینکـه در شـرایط کرونایـی فعلـی بـه سـینما و تئاتـر‬ ‫نمی رود‪ ،‬درپاسخ به اینکه ایا دل تنگ حضور در سالن سینما و تئاتر نشده است‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد؛ مگـر سـینمارفتن و تئاتر رفتـن زمـان خاصـی دارد؟ زندگـی بـرای مـن بـا‬ ‫عشـق بـه فرزندانـم و متـون کهـن ادبـی گذشـته‪ .‬این روزهـا هـم مشـغول خوانـدن‬ ‫کلیله ودمنه هستم تازمانی که فیلم خوبی پیشنهاد شود‪ .‬وی در پایان گفت؛ دعا‬ ‫می کنـم مسـئوالن فرهنگـی کـه بـر سـر کار هسـتند‪ ،‬با تمام وجـود و عشقشـان کار‬ ‫کننـد‪ .‬ان شـاء اهلل همـه بـه این حـوزه عالقه مند باشـند؛ زیرا ا گر عالقه مند نباشـند‪،‬‬ ‫بـرای «فرهنـگ» و «هنـر» اتفاقـی رخ نخواهـد داد‪/ .‬مهـر‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫فائزه هاشمی؛ نخستین مدیرمسئول روزنامه مربوط به زنان‬ ‫‪1.5‬درصد؛ سهم جانبازان زن‬ ‫از کل جانبازان کشور‬ ‫‪ ۱۶‬اسـفند ماه؛ مصـادف بـا والدت ابوالفضـل‬ ‫العبـاس(ع) و «روز جانبـاز» اسـت‪ .‬ایـا تاب هحـال‬ ‫فکـر کرده ایـد کـه جانبـاز زن نیـز در کشـور داریـم؟‬ ‫در گزارشـی انتشـاریافته به تاریـخ اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ 1398‬در روزنامـه «ایـران» امـده؛ شـاید ایـن امـار‬ ‫یهـا تعجـب اور باشـد چـون عمـوم مـردم‬ ‫بـرای خیل ‬ ‫ً‬ ‫تصـور می کننـد جنـگ موضوعی صرفـا مردانه اسـت؛‬ ‫یتـوان گفـت‬ ‫امـا بـا مـرور اتفاقـات جنـگ تحمیلـی م ‬ ‫زنـان سـا کن شـهرهای مـرزی و جنوبـی جـزو اولیـن‬ ‫اسـیب دیدگان جنـگ بودنـد‪ .‬عـده ای از انـان در‬ ‫مناطـق جنگـی حاضـر شـده و به عنـوان امدادرسـان‬ ‫مشـغول خدمـت شـده یـا اسـلحه به دسـت گرفتند و‬ ‫ب هسـهم خود بـه دفـاع از مرزهـا پرداختنـد‪ .‬بسـیاری‬ ‫هـم پشـت جبهـه به جمـع اوری اذوقه و بسـته بندی‬ ‫طبـا‬ ‫غـذا بـرای رزمنـدگان مشـغول شـدند‪ .‬درارتبا ‬ ‫یبـردن به جزئیـات بیشـتر بـا «نرگـس‬ ‫این مهـم و پ ‬ ‫جلیلـی» (مشـاور وقـت امـور بانـوان شـاهد و ایثارگـر‬ ‫بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران) به گفت وگـو نشسـتم‪.‬‬ ‫وی درپاسـخ به اینکه چنددرصـد از جانبـازان‬ ‫یشـود؟ گفـت‪« :‬بیـش از‬ ‫مربـوط بـه جانبـازان زن م ‬ ‫‪ 8900‬جانبـاز زن داریـم کـه حـدود ‪ 1.5‬درصـد از کل‬ ‫جانبازان کشـور را شـامل می شـود»‪ .‬وی درباره اینکه‬ ‫نهـا جانبـاز باالی ‪ ۵۰‬درصـد هسـتند؟‬ ‫چه تعـداد از ا ‬ ‫گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۱۸‬هزارنفـر از جانبـازان مـا جانبـاز‬ ‫نهـا‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬درصـد هسـتند کـه حـدود ‪ ۴۰۰‬نفـر ا ‬ ‫جانبـازان زن هسـتند»‪ .‬وی دربـاره امـار جانبـازان‬ ‫زن در شـهرها‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬بالطبـع شـهرهای‬ ‫اسـتان هایی کـه مرزی انـد‪ ،‬امـار بیشـتری دارنـد‪.‬‬ ‫نهـای‬ ‫مهـا در بمبارا ‬ ‫بیشـترین امـار جانبـاز ی خان ‬ ‫شـهرها و مناطـق پشـت جبهـه بـوده و تعـداد کمـی‬ ‫نیـز به عنـوان پرسـتار و امدادگـر در جبه ههـا فعالیـت‬ ‫داشـتند کـه در مناطـق جنگـی جانبـاز شـدند‪.‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کرمانشـاه بـا ‪ 1800‬جانبـاز زن‪ ،‬اولیـن استان ‬ ‫بیشـترین تعـداد جانبـازان زن را دارد‪ .‬خوزسـتان‬ ‫دومیـن اسـتان و اذربایجـان و کردسـتان به ترتیـب‬ ‫بیشـترین امـار جانبـاز زن را دارنـد‪ .‬البتـه دراین امـار‬ ‫تعـداد جمعیـت هـر شـهر را هـم بایـد درنظـر گرفـت»‪.‬‬ ‫وی درباره اینکـه ایـا بـرای درمـان جانبـازان خانـم‬ ‫اعـزام بـه خار ج ازکشـور انجـام شـده؟ گفـت‪« :‬در‬ ‫دودهه گذشـته اعـزام بـه خار ج ازکشـور بـرای درمـان‬ ‫جانبـازان بیشـتر اتفـاق می افتـاد‪ .‬بیـن جانبـاز زن و‬ ‫مـرد هـم تفاوتـی نبـود و در مواقع نیاز بـرای درمان به‬ ‫یشـدند؛ اما در سـال های اخیر‬ ‫خار ج ازکشـور اعزام م ‬ ‫یکـم شـده؛ چـون وضعیـت پزشـکی و‬ ‫ایـن امـار خیل ‬ ‫سلامت کشـورمان در ‪ ۱۰‬سـال اخیر پیشـرفت فراوانی‬ ‫یشـود‪ ،‬مگر‬ ‫داشـته و کمتـر بـه اعـزام جانبـازان نیـاز م ‬ ‫در مـوارد خـاص‪ .‬طبق برنامه ریزی هایی که در بنیاد‬ ‫صورت گرفته هرچند وقت یک تیم پزشـکی از المان‬ ‫بـه ایـران می ایـد و تعـداد زیـادی از جانبازانمـان را‬ ‫در مرا کـز درمانـی ویزیـت می کننـد و اقدامـات الزم را‬ ‫برایشـان انجام می دهند‪ .‬در بحث خدمات‪ ،‬تفاوتی‬ ‫میان زن و مرد قائل نشـده ایم‪ .‬بنیاد شـهید‪ ،‬مجری‬ ‫و اجرا کننـده قانـون اسـت و قوانینـی را کـه مجلـس‬ ‫تصویـب کـرده‪ ،‬اجـرا می کنـد»‪.‬‬ ‫«زن» روزنامه ای دارای خط مشـی فمینیسـتی و اصالح طلب بود که توسـط فائزه هاشـمی رفسـنجانی؛ و‬ ‫با سـردبیری ابراهیم نبوی (و سـپس مسـعود بهنود) از ‪ ۱۷‬مرداد ماه ‪ ۱۳۷۷‬تا ‪ ۱۷‬فروردین ماه ‪ ۱۳۷۸‬منتشـر‬ ‫شـد‪ .‬درواقـع‪« ،‬فائـزه هاشـمی رفسـنجانی» اولیـن زن در کشـور بـود که مدیرمسـئولی یـک روزنامه متعلق‬ ‫به زنان را عهده دار شـد‪ .‬او متولد ‪ ۱۷‬دی ماه سـال ‪ ۱۳۴۱‬در قم؛ و سـومین فرزند ا کبر هاشـمی رفسـنجانی‬ ‫یسـت‪ .‬وی دارای مـدرک دکتـرا در رشـته حقـوق بشـر از دانشـگاه بیرمنـگام سـیتی؛ و نیز دو‬ ‫و عفـت مرعش ‬ ‫لیسـانس در رشـته های مدیریـت از دانشـگاه الزهـرا (س) و علـوم سیاسـی از دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تهران مرکز ‬ ‫کتاب های صوتی با صدای بازیگران زن‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به تاز گــی مراســم رونمایــی مراســم از کتــاب گویــای «عــادت می کنیــم» نوشــته زویــا پیــرزاد؛ و بــا‬ ‫صــدای فاطمــه معتمداریــا برگــزار شــد‪ .‬فاطمــه محمــدی (مدیــر انتشــارات نویــن کتــاب) با اشــاره به‬ ‫جایــگاه نویســندگی پیــرزاد در ایــران و ترجمــه فــراوان اثــار او در دنیــا و همچنیــن نبــود امــکان حضــور او‬ ‫یســت‪ .‬د وســال قبل توافقــی‬ ‫ی خال ‬ ‫د راین مراســم گفــت‪« :‬امــروز‪ ،‬جــای خانــم پیــرزاد در این مراســم خیلـ ‬ ‫بهــای خانــم پیــرزاد را تولیــد کنیــم و ایــن‪ ،‬یــک موفقیــت‬ ‫بــا نشــر مرکــز داشــتیم کــه نســخه صوتــی کتا ‬ ‫یشــدن‬ ‫بــزرگ به حســاب می امــد؛ زیــرا نشــر مرکــز تا ان زمــان‪ ،‬هیــچ توافقــی بــا هیــچ نشــری جهــت صوت ‬ ‫غهــا را مــن خامــوش می کنــم بــا صــدای شــبنم مقدمــی گویــا شــد؛ و‬ ‫اثــار خــود نداشــت‪ .‬در ابتــدای راه‪ ،‬چرا ‬ ‫نســال ها کــه بــا ورود کتاب های‬ ‫بعــد‪ ،‬نوبــت بــه عــادت می کنیــم بــا صــدای فاطمــه معتمداریــا رســید»‪ .‬ای ‬ ‫صوتــی شــکلی تــازه از مطالعــه اثــار ادبــی فراهــم شــده و درپـ ِـی اســتقبال عمومــی ازایـن روش‪ ،‬چهره های‬ ‫مختلفــی وارد عرصــه شــده اند تــا خوانــدن اثــار بــزرگان ادبیات ایــران و جهــان را انجام دهنــد؛ دراین بین‪،‬‬ ‫نهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫ســهم بازیگــران زن کــم نبــوده و به این جهــت‪ ،‬در گــزارش این هفتــه بــه ‪ 10‬مــورد از ا ‬ ‫با صدای زیبا بروفه‬ ‫عاطفه رضوی‬ ‫بهناز جعفری‬ ‫نیکی کریمی‬ ‫او نیز مانند همسرش؛ حسین‬ ‫«ورنیکا تصمیم می گیرد بمیرد»‬ ‫اوایل دهه ‪ 80‬کمتر مخاطب‬ ‫پا کدل‪ ،‬روای یکی از کتاب های‬ ‫رمان خوانی در ایران بود که نام انا نوشته پائولو کوئیلو؛ بارها در قالب‬ ‫عباس معروفی بوده‪« :‬سال بلوا» گاوالدا را نشنیده باشد‪ .‬ماجرای نمایشنامه رادیویی و تئاتر روایت‬ ‫«من او را دوست داشتم» به‬ ‫که ماجرای ان‪ ،‬از سنگسر اغاز‬ ‫شده‪ .‬سال ‪ ۹۶‬هم موسسه‬ ‫می شود‪ .‬خانواده نوشا به امید‬ ‫کلوئه برمی گردد؛ زنی که همسرش «نوین کتاب گویا» با صدای نیکی‬ ‫کریمی ان را به شکل صوتی تنظیم‬ ‫یک زندگی ارام و به دور از تنش‪ ،‬به را عاشقانه دوست دارد‪ .‬پس‬ ‫این شهر نقل مکان کرده اند؛ اما‬ ‫از چندین سال زندگی‪ ،‬روزی‬ ‫و تولید و منتشر کرد‪ .‬انتخاب‬ ‫مردم انجا از یک طرف با یاغی های همسرش؛ ادرین به او می گوید‬ ‫کریمی برای روایتش‪ ،‬دور از ذهن‬ ‫که تصمیم گرفته است او را ترک‬ ‫کوهستان مبارزه می کنند و‬ ‫نیست؛ زیرا از بازیگران بامطالعه و‬ ‫از طرفی دیگر‪ ،‬با حکومت شاه ‪ ...‬کند ‪...‬‬ ‫اهل کتاب است‪.‬‬ ‫سحردولتشاهی‬ ‫شبنممقدمی‬ ‫زنی زخم خورده و تنها‪ ،‬با خبر‬ ‫کتاب «چراغ ها را من خاموش‬ ‫می کنم»؛ یکی از پرفروش ترین و شنیدن باردار شدنش تمام‬ ‫مطر ح ترین اثار ادبیات داستانی زندگی اش زیر و رو می شود و برای‬ ‫ایران‪ ،‬زویا پیرزاد را به ستاره ای در فرار از این موقعیت سختی که‬ ‫ادبیات دهه ‪ 80‬تبدیل کرد و جایزه در ان گرفتار امده‪ ،‬به رویاها و‬ ‫ادبی گلشیری را برایش به همراه افکار درونی اش پناه می برد ‪...‬؛‬ ‫اورد‪ .‬این رمان‪ ،‬به زندگی روزمره این ماجرای کتاب «بانو گوزن»‬ ‫نوشت ه مریم حسینیان است که‬ ‫یک زن متاهل ارمنی می پردازد‬ ‫که عاشق همسایه ی مجرد خود با استقبال خوب مخاطبان نیز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫زیبا بروفه‬ ‫گالره عباسی‬ ‫در سال ‪ 2005‬امیلی گیفین؛‬ ‫«هیچ کس مثل تو مال این جا‬ ‫نیست»مجموعه ایاز داستان های نویسندهپرافتخار امریکایی‪ ،‬کتاب‬ ‫کوتاه است که اولین بار در سال‬ ‫«از ترس تنهایی» را منتشر کرد و‬ ‫‪ 2005‬چاپ شد‪ .‬میراندا جوالی‪،‬‬ ‫قصه ای عاشقانه و زنانه را به تصویر‬ ‫تمام استعداد خارق العاد ه خو د را کشید‪ .‬داستان این رمان درباره‬ ‫در خلق ای ‬ ‫ن اثر جذاب‪ ،‬روح بخش وکیلی جوان و سخت کوش به نام‬ ‫و پراحساسبه کار گرفتهو توانسته ریچل وایت است که در استانه‬ ‫در یکسری داستان‪ ،‬به لحظات‬ ‫‪30‬سالگی قرار دارد و به تنهایی‬ ‫به ظاهر بی اهمیت‪،‬قدرتو گیرایی در منهتن به کار و زندگی مشغول‬ ‫به خصوصیببخشد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫فریبامتخصص‬ ‫ازاده صمدی‬ ‫شاهکاری کم نظیر از ادبیات مدرن ا گر بخواهیم یک رمان عاشقانه‬ ‫فرانسه؛ «زندگی در پیش رو» را‬ ‫جذاب به قلم فریبا کلهر‬ ‫می گوییم که رمانی تکان دهنده و ملقب به «بانوی هزار قصه»‬ ‫تاثیرگذار از رومن گاری؛ نویسنده را نام ببریم؛ باید به «یک زن»‬ ‫فقید فرانسوی ست‪ .‬در این اثر به اشاره کنیم‪ .‬قصه ان درباره ‬ ‫داستان زندگی کودکی به نام مومو زنی ست که به قصد انجام فرایند‬ ‫و پیرزنی به اسم مادام رزا گوش‬ ‫طالق خود از کانادا به ایران‬ ‫خواهید سپرد‪ .‬این اثر‪ ،‬موفق به بازگشته و در این بین با مسائلی‬ ‫دریافت مهم ترین جایز ه ادبی‬ ‫پیش بینی نشده مواجه شده که‬ ‫فرانسه؛ یعنی «گنکور» شد‪.‬‬ ‫ماجراها را پیش می برد‪.‬‬ ‫بهار کاتوزی‬ ‫«تو این فکرم که تمومش کنم»‬ ‫رمانی فراموش نشدنی از ادبیات‬ ‫روز کانادا نوشته ایان رید است که‬ ‫اولین بار در سال ‪ 2016‬به انتشار‬ ‫رسید‪ .‬رید در این کتاب‪ ،‬داستانی‬ ‫مهیج و رازالود را ساخت هو پرداخته‬ ‫که محوریتش با زن جوانی ست‬ ‫که با حادثه ای مرموز‪ ،‬مردی را که‬ ‫در استان ه دل باختن بدو بوده‪ ،‬از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ایا تابه حال با افرادی برخورد داشـته اید که احسـاس کنید‬ ‫درحـال نقـش بـازی کـردن و خودنمایـی هسـتند؟ دوسـت‬ ‫دارند در مرکز توجه باشند و حاضر هستند تا به هر قیمتی‬ ‫نهـدف برسـند؟ خـود را بـه شـکل های عجیب وغریب‬ ‫به ای ‬ ‫اراسـته می کننـد یـا دوسـت دارنـد بـا بقیـه متفـاوت باشـند‪،‬‬ ‫لحـن صـدای خـود را هنگام صحبـت‪ ،‬به خصوص با جنس‬ ‫مخالـف عـوض کـرده و رفتاری مصنوعی و دور از شـخصیت‬ ‫نمـوارد و‬ ‫یشـان نشـان دهنـد؟ ب هگـزارش درمانکده؛ ای ‬ ‫اصل ‬ ‫سـایر نمون ههـای مشـابه همگـی از جملـه نشـانه های افراد‬ ‫مبتال به «اختالل شـخصیت نمایشـی» یا «هیستریونیک»‬ ‫اسـت کـه شـباهت های بسـیار زیـادی بـا اختلال روانـی‬ ‫«نارسیسیسـم» یـا خودشـیفتگی دارد‪ .‬بـه سـاده ترین‬ ‫بیـان‪ ،‬ا گـر فـرد ازسـوی دیگـران ب هشـدت تائیـد و تحسـین‬ ‫نشـده و در مرکـز توجـه نباشـد‪ ،‬احسـاس افسـردگی بـه او‬ ‫دسـت می دهـد و حتـی افـکار خودکشـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫نهـا حـول جلب توجـه از دیگـران و سـاختن‬ ‫تمـام زندگـی ا ‬ ‫بهتریـن نمونـه از شـخصیت و نشـان دادن تفـاوت خـود بـا‬ ‫یگـذرد؛ البتـه نشـانه های ایـن بیمـاری را نبایـد با‬ ‫دیگـران م ‬ ‫رفتارهـای اجتماعـی محترمانـه و صمیمانـه اشـتباه گرفت‪،‬‬ ‫به همین دلیـل بسـیار اهمیـت دارد اطالعات خـود را درباره‬ ‫ایـن بیمـاری افزایـش دهیـم‪ .‬ازسـویی دیگر نیـز بـا افزایـش‬ ‫ا گاهـی در مـورد ایـن بیمـاری در ایـن مطلـب از وبلا گ‬ ‫«درمانکده» با عوارض این بیماری اشـنا شـده و می توانید‬ ‫با شناخت راه های درمان و کنترل این بیماری به شخصی‬ ‫در نزدیکتـان کـه بـه ایـن بیمـاری مبتلا اسـت کمـک کنیـد‪.‬‬ ‫اختلال شـخصیت نمایشـی بخشـی از یـک اختلال روانـی‬ ‫گسـترده تر بوده که به عنوان «مانیا»‪« ،‬شـیدایی» و غیره در‬ ‫یشـود‪ .‬این‬ ‫اختلال «شـخصیت دوقطبـی» نیز شـناخته م ‬ ‫اختلال بـه بیمـاری روانـی «خوشـه ‪ »B‬یـا «اختلال درامـا»‬ ‫نیـز مشـهور بـوده و در زنـان و مـردان به گونـه ای متفـاوت‬ ‫خـود را نشـان می دهـد‪ .‬جالـب اسـت بدانیـد اغلـب‪ ،‬زنـان‬ ‫یشـوند کـه نشـانه های‬ ‫بـه ایـن اختلال روانـی دچـار م ‬ ‫اولیـه خـود را در دوران بلـوغ و رشـد نشـان می دهـد‪ ،‬بـا مرور‬ ‫زمـان و درصـورت عـدم رسـیدگی به موقـع می توانـد شـدت‬ ‫یافتـه و به نوعـی وسـواس فکری‪-‬عملـی اجبـاری تبدیـل‬ ‫شـده و روح شـخص را ب هشـدت مـورد اسـیب قـرار دهـد‪.‬‬ ‫مـردان مبتلا بـه ایـن اختلال روانـی نیـز سـعی می کننـد‬ ‫اعتمادبه نفـس خـود را بـه هـر روشـی بـه دیگـران ثابـت‬ ‫ً‬ ‫نهـا معموال‬ ‫کـرده و نسـبت بـه بقیـه برتـری داشـته باشـند‪ .‬ا ‬ ‫ا گاهانـه و درراسـتای جلب توجـه دیگـران ظاهـر و پوشـش‬ ‫خـود را تغییـر داده تـا به چشـم بیاینـد و به این ترتیـب توجه‬ ‫سـایرین را جلـب کننـد‪ .‬بهتـر اسـت بدانیـد افـراد مبتلا بـه‬ ‫سراشپز‬ ‫ساالد نودل‬ ‫اختالل شخصیت نمایشی و چگونگی مقابله با ان‬ ‫اختالل شـخصیت نمایشـی‪ ،‬افرادی بسیارحسـاس بـوده و‬ ‫از درون احساسـاتی شـدید و ناپایدار دارند و ا گر موردتائید‬ ‫نهـا‬ ‫دیگـران قـرار نگیرنـد ب هشـدت افسـرده خواهنـد شـد‪ .‬ا ‬ ‫ارزش خـود را در تائیـد دیگـران می داننـد که می تواند ریشـه‬ ‫در مشـکالت کودکـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫و مشـکالت خانوادگـی ماننـد دعواهـای مـداوم‪ ،‬باعـث‬ ‫یشـود کـه‬ ‫احسـاس ایجـاد سـرزنش و خشـم در کـودک م ‬ ‫درنهایت کودکی که می خواهد تائید هر دو والد را به دست‬ ‫اورد دچار سـردرگمی شـده و به احتمال زیاد به مرورزمان در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اینـده دچـار اختلال روانـی شـخصیت نمایشـی م ‬ ‫نشانه های اختالل شخصیت نمایشی‬ ‫تهـای اجتماعـی بسـیار حرفـه ای‬ ‫این افـراد اغلـب در مهار ‬ ‫بوده و می توانند از ان برای هدایت افکار سایرین استفاده‬ ‫کننـد‪ .‬امـروزه هرکـدام از ما حداقل یک مرتبه بـا فردی دچار‬ ‫ایـن اختلال کـه نشـانه های ذیـل را دارد روبـه رو شـده ایم‬ ‫نهـا را در شـبکه های اجتماعـی‬ ‫(بسـیاری از نمون ههـای ا ‬ ‫ماننـد اینسـتا گرام دیده ایم)‪:‬‬ ‫یکـه درصـورت عدم توجـه دیگـران ناراحـت و افسـرده‬ ‫افراد ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معمـوال بـا خند ههـا یـا صـدای نامتعـارف سـعی در‬ ‫جلب توجـه دیگـران دارنـد‪.‬‬ ‫سهـای تحریک امیـز بـرای جلب توجـه‬ ‫از رفتارهـا و لبا ‬ ‫دیگـران اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫به سرعت دچار تغییر احساسات می شوند‪.‬‬ ‫می تواننـد بـرای هفت ههـا افسـرده و غمگیـن بـوده و نا گهـان‬ ‫شـاد و پرانگیزه باشـند‪.‬‬ ‫رفتارشـان شـبیه بـه بازیگـران تئاتـر بـوده و در همه چیـز از‬ ‫تهـای صمیمـی تـا نشـان دادن احساسـات خـود‬ ‫صحب ‬ ‫اغـراق می کننـد‪.‬‬ ‫یکـه‬ ‫بیش ازحـد به ظاهـر خـود حسـاس هسـتند تاجای ‬ ‫نسـبت بـه کامـل و زیبا بـودن ان وسـواس فکری پیـدا کرده‬ ‫و به عمل های جراحی متعدد یا ارایش های سـنگین روی‬ ‫می اورنـد‪.‬‬ ‫نسـبت بـه انتقـاد بسیارحسـاس بـوده و به راحتـی گـول‬ ‫می خور نـد‪.‬‬ ‫بسـیار از محیـط و دیگـران تاثیرپذیـر بـوده و شـخصیتی‬ ‫مسـتقل ندارنـد‪.‬‬ ‫رفتارهـای عجوالنـه‪ ،‬عـدم تفکـر پیـش از انجـام کار‪ ،‬عـدم‬ ‫تحمـل روزمرگـی یـا سـرخوردگی‬ ‫پـرش فکـری و عملـی از کاری بـه کار دیگـر و نیمـه رهـا کـردن‬ ‫تمـام برنام ههـای خود‬ ‫چطور درمان می شود؟‬ ‫یتـوان‬ ‫هیـچ درمانـی بـرای ایـن بیمـاری وجـود نـدارد امـا م ‬ ‫بـا مشـورت روانشـناس‪ ،‬نشـانه های ان را تـا حـد ممکـن‬ ‫کاهـش داد‪ .‬پـس از تشـخیص صحیـح بیمـاری‪ ،‬بـرای‬ ‫کنتـرل نشـانه ها و کاهـش عـوارض ناشـی ازاین بیمـاری‪،‬‬ ‫ً‬ ‫روانشناسان معموال ترکیبی از راه های زیر انجام می دهند؛‬ ‫دارودرمانـی‪ ،‬گروه درمانـی‪ ،‬روش هـای شـناختی‪-‬رفتاری‪،‬‬ ‫خانواده درمانـی و زوج درمانـی‪ ،‬تمرین هـای هماهنگـی‬ ‫ذهنـی و بدنـی‪.‬‬ ‫در حفـظ روابـط خـود توانایـی نداشـته و اغلـب شـخصیتی‬ ‫دروغیـن و پـوچ دارنـد‪.‬‬ ‫جالـب اسـت بدانیـد امـروزه بـا افزایـش اسـتفاده کاربـران از‬ ‫شـبکه های مجـازی‪ ،‬میـزان ابتلا بـه ایـن اختلال در افـراد‬ ‫ افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬به همین دلیـل بسـیار اهمیـت دارد‬ ‫والدیـن از همـان ابتدا‪ ،‬نسـبت به اموزش اسـتفاده صحیح‬ ‫از این شـبکه ها و افزایش سـطح ا گاهی کودکان ونوجوانان‬ ‫خـود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫دالیل ابتال به اختالل شخصیت نمایشی‬ ‫هنـوز علـت دقیـق ابتلا بـه ایـن اختلال روانـی مشـخص‬ ‫نیست‪ .‬بهتر است بدانید درصورت عدم رسیدگی به موقع‬ ‫بـه ایـن اختالل ممکن اسـت عـوارض جبران ناپذیـری برای‬ ‫فـرد و اطرافیـان به همـراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫اغلـب روانشناسـان عوامـل ژنتیکـی و سـابقه ابتلای یکـی از‬ ‫اعضـای نزدیـک خانـواده ماننـد مـادر یا پدر بـه این اختالل‬ ‫را نیـز‪ ،‬دلیـل دیگـری بـرای ابتلا بـه بیمـاری شـخصیت‬ ‫نمایشـی می داننـد‪ .‬ازجمله دالیل دیگر بـروز اختالل روانی‬ ‫یتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد‪ :‬عوامـل محیطی‪ ،‬فقـدان‬ ‫م ‬ ‫یکـی از والدیـن در کودکـی‪ ،‬تنبیـه به دلیـل اشـتباه کـردن‪،‬‬ ‫رفتـار والدیـن در کودکـی (ماننـد تشـویق و توجـه بـه کـودک‬ ‫یکـه کار خوبـی انجـام می دهـد و تنبیـه شـدید او‬ ‫تنهـا زمان ‬ ‫درصـورت رفتـاری سـاده ماننـد شکسـتن لیوان)‪ ،‬طلاق و‬ ‫جدایـی والدیـن و سـردرگمی کـودک از این موضوع‪ ،‬رفتـار‬ ‫غیرقابل پیش بینـی‪ ،‬انتظـارات بیش ازحـد از کـودک بـرای‬ ‫یمـزاج بـودن والدیـن‪ .‬تمامـی ایـن‬ ‫کامـل بـودن و دمدم ‬ ‫رفتارهـا به خصـوص طلاق و جدایـی نا گهانـی والدیـن‬ ‫چطور می توان به فرد مبتال کمک کرد؟‬ ‫بهتـر اسـت بـرای همراهـی هرچه بیشـتر بـا بیمـار در رونـد‬ ‫درمـان‪ ،‬پـس از پذیـرش بیمـاری از سـوی او‪ ،‬اعضـای‬ ‫خانـواده‪ ،‬دوسـتان‪ ،‬همسـر و یـا هـر فردی که بـه وی نزدیک‬ ‫اسـت‪ ،‬کارهایـی را بـرای کمـک بـه او انجـام دهـد؛‬ ‫هرگـز رفتـاری دلسـوزانه کـه باعـث خدشـه دار شـدن غـرور‬ ‫ان هـا شـود را انجـام ندهیـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بـرای تغییـر نـوع بینـش او شـخصا اقدامـی نکنیـد‪ .‬کار را بـه‬ ‫روان پزشـک بسـپارید‪.‬‬ ‫بدانیـد اغلـب رفتارهـا و به خصـوص رفتارهـای بسیارشـدید‬ ‫ان هـا‪ ،‬ماننـد خشـم نا گهانـی از قصد نیسـت‪.‬‬ ‫او را بـا تمـام تفاوت هایـش و بـدون قضـاوت قبـول کـرده و‬ ‫دوسـتش داشـته باشـید‪.‬‬ ‫باید با این واقعیت روبه رو شـوید که تغییر رفتار این دسـته‬ ‫از افراد به شدت کند است و در طوالنی مدت خود را نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬بنابراین امیدوار بوده و او را همراهی کنید‪.‬‬ ‫از موعظه کردن یا نصیحت کردن او جدا خودداری کنید‪.‬‬ ‫سـعی کنیـد محیطـی فراهـم کـرده تا شـخص بتواند با شـما‬ ‫احسـاس راحتـی کـرده و از افـکار و ترس هـای خـود صحبت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اجازه ندهید رفتار نمایشی او بر شما تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بـرای شـما هـم پیـش امـده اسـت کـه گاهی اوقـات وقـت بسـیار کمی بـرای تهیه غـذا داریـد و دیگر نمی توانیـد وقت کافـی برای درسـت کردن انـواع پلو‬ ‫خورشت‪ ،‬ساالد و ‪ ...‬بگذارید و باید در کمترین زمان ممکن یک غذای مناسب درست کنید‪ .‬یکی از این غذاها که گزینه بسیار مناسبی برای زمان های‬ ‫کوتاه اسـت سـاالدنودل اسـت که خیلی زود اماده می شـود و می توانید در کمترین زمان ممکن این سـاالد خوشـمزه را تهیه کنید‪ ،‬زیرا درسـت کردن این‬ ‫سـاالد کمتـر از نیـم سـاعت زمـان می خواهـد و بسـیار اسـان اسـت با توج هبـه نـوع ذائقه و رژیم غذایـی که دارید می توانید این سـاالد را هم به عنـوان وعده‬ ‫شغـذا مصرف کنید‪.‬‬ ‫غذایـی اصلـی و هـم به عنوان پی ‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫در اولیـن مرحلـه بـرای تهیـه سـاالد نـودل بایـد سـس سـویا‪،‬‬ ‫عسـل‪ ،‬سـرکه‪ ،‬شـکر‪ ،‬زنجبیـل‪ ،‬روغـن کنجـد و سـس فلفـل‬ ‫را داخـل یـک ظـرف بـزرگ بریزیـد و بـا هـم مخلـوط کنیـد‪ .‬در‬ ‫مرحلـه بعـدی بایـد نـودل‪ ،‬فلفـل دلمـ ه ای قرمـز‪ ،‬هویـج‪،‬‬ ‫پیازچـه و بـرگ گشـنیز را هـم بـه ظـرف اضافـه کنیـد و سـپس‬ ‫تمامی محتویات را به خوبی با هم مخلوط کنید‪ .‬حاال ساالد‬ ‫نـودل شـما امـاده اسـت و مـی توانیـد ان را در ظـرف مناسـبی‬ ‫سـرو کنیـد‪ .‬اجبـاری بـرای اسـتفاده از روغـن کنجـد نیسـت و‬ ‫مـی توانیـد بـه جـای ان از روغـن زیتـون هـم اسـتفاده کنیـد و‬ ‫دسـت شـما بـرای انتخـاب نـوع نـودل بـاز اسـت و میتوانیـد از‬ ‫هـر نوعـی کـه خواسـتید بـرای تهیـه سـاالد اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫برگ گشنیز‪ :‬به مقدار الزم (خرد شده)‬ ‫سرکه برنج‪ 90 :‬گرم‬ ‫سس سویا‪ 30 :‬گرم‬ ‫عسل‪ 15 :‬گرم‬ ‫روغن کنجد‪ 60 :‬گرم‬ ‫نودل‪ 350 :‬گرم پخته شده سبوس دار‬ ‫فلفل دلمه ای قرمز‪ 1 :‬عدد خرد شده‬ ‫سس فلفل‪ 10 :‬گرم‬ ‫پیازچه‪ 3 :‬عدد خرد شده‬ ‫زنجبیل‪ 2:‬قاشق غذاخوری خرد شده‬ ‫هویج‪ 1 :‬عدد رنده شده‬ ‫شکر ‪ :1‬قاشق غذاخوری‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫راهکارهای کاربردی برای ایجاد بهترین برنامه ریزی روزانه‬ ‫برای اینکه بتوانید یک برنامه مفید داشـته باشـید که بعد‬ ‫از چندروز در اثر فشار چندان از انجام ان دلسرد نشوید و‬ ‫نتوانیـد انجامـش بدهیـد‪ ،‬باید دقت کنید کـه بلندپروازی‬ ‫یهـای خـود برنامه ریـزی‬ ‫نداشـته باشـید و برحسـب توانای ‬ ‫کنیـد‪ .‬بـرای هفتـه اول و یـا دوهفته اول مانند سـابق درس‬ ‫بخوانیـد و برنامه ریـزی نکنید‪ .‬انگار اتفاقی نیفتاده اسـت!‬ ‫فقـط یـک کاغـذ و قلم دم دسـت داشـته باشـید و هر کاری‬ ‫کـه انجـام می دهیـد را با تاریـخ و زمان انجام ان ثبت کنید‪.‬‬ ‫نجـور ثبـت کنیـد‪ :‬سـاعت ‪ 1‬تـا ‪ 1:30‬ناهـار‬ ‫بـرای مثـال ای ‬ ‫خـوردم‪ 1:30 ،‬تـا ‪ 2:30‬خوابیـدم‪ 2:30 ،‬تـا ‪ 4‬تلویزیـون فلان‬ ‫برنامـه را تماشـا کـردم‪ 4 ،‬تـا ‪ 5:30‬ریاضـی خوانـدم‪ 6 ،‬تـا ‪7‬‬ ‫ادبیـات خوانـدم و الـی اخـر‪ .‬بـرای مـدت یک هفتـه همیـن‬ ‫رونـد را حفـظ کنیـد‪ .‬هـرکاری کـه انجـام می دهیـد را ثبـت‬ ‫کنیـد و خودتـان را ملـزم به ثبـت وقایـع کنیـد! حـاال بعـد از‬ ‫تهـای خودتـان خبـر داریـد و می دانیـد‬ ‫یک هفتـه از عاد ‬ ‫کـه به طورمیانگیـن چن دسـاعت در روز درس می خوانیـد و‬ ‫چقـدر از وقتتـان را بـه کارهـای دیگـر اختصـاص می دهید‪.‬‬ ‫نهـا را ب هصـورت مکتـوب در دفترچـه خـود داریـد!‬ ‫تمـام ای ‬ ‫کـه در ادامـه نحـوه بهره گیـری از ایـن اطالعـات را توضیـح‬ ‫خواهیـم داد‪.‬‬ ‫اولویت بندی کارها چه اهمیتی دارد؟‬ ‫نکـردن اولویـت کارهـا بـر زمینـه اهمیـت‬ ‫گام بعـدی تعیی ‬ ‫بـرای رسـیدن بـه هـدف اسـت‪ .‬بایـد کارهـا را بـر زمینـه‬ ‫نهـا درجه بنـدی کنیـد‪ ،‬ان دسـته از کارهـا کـه‬ ‫اهمیـت ا ‬ ‫باالتریـن اهمیـت را در رسـیدن بـه هـدف دارنـد درجـه ‪1‬‬ ‫خواهنـد بـود و سـایر کارهایـی که اهمیت کمتـری دارند در‬ ‫درجـات بعـدی از اولویـت قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی به صورت ماهانه‬ ‫بـرای نوشـتن برنامـه بایـد از مقیـاس بـزرگ بـه کوچـک‬ ‫حرکـت کنیـد‪ .‬اول هـدف کلـی را تعییـن کردیـد کـه فـرض‬ ‫کسـال هسـت‪ .‬در قـدم بعـدی‬ ‫می کنیـم بـرای مـدت ی ‬ ‫بایـد بـرای هر مـاه اهدافـی را تعییـن کنیـد «همـان اهـداف‬ ‫نمـدت» در واقـع هـدف اصلـی را بـه چنـد هـدف‬ ‫میا ‬ ‫ً‬ ‫نمـدت تبدیـل می کنیـد‪ .‬مثلا تعیین می کنیـد در طی‬ ‫میا ‬ ‫این ماه سه فصل از درس ادبیات‪ ،‬دو مبحث از ریاضیات‬ ‫و … را باید مطالعه کنید‪ .‬بهتر هسـت حجم مطالعه را هم‬ ‫ً‬ ‫مشـخص کنیـد مثلا ‪ 100‬صفحه «از صفحـه ‪ x‬تا صفح ه ‪»Y‬‬ ‫از فلان کتـاب و …‬ ‫دکتر بهروز امامی‬ ‫فوق تخصص ریه‬ ‫کلینیک‬ ‫تست خواب چیست؟‬ ‫ایـن کار را بـر زمینـه عاداتـی کـه ثبـت کرده اید انجـام بدهید‬ ‫و بلندپـروازی نکنیـد‪ .‬داخل یـک برگه پیش بینی خودتان‬ ‫کمـاه کـه پیـش رو داریـد بنویسـید‪ .‬ممکـن هسـت‬ ‫را از ی ‬ ‫در ابتـدا ایـن کار کمـی سـخت باشـد ولـی در مدت زمـان‬ ‫کسـال را‬ ‫تهـای ی ‬ ‫کوتاهـی خواهیـد توانسـت حتـی فعالی ‬ ‫هـم پیش بینـی کنیـد!‬ ‫برنامه هفتگی‬ ‫مقیـاس بعـدی هفتـه هسـت‪ .‬پـس بایـد بـرای هفته هایـی‬ ‫ً‬ ‫کـه در مـاه وجـود دارنـد برنامه ریـزی کنیـد‪ .‬مثلا از ان ‪100‬‬ ‫صفحـه کـه در برنامـه ماهانه باید مطالعه کنید ‪ 25‬صفحه‬ ‫را دراین هفتـه‪ 25 ،‬صفحـه در هفتـه بعـد و به همین ترتیب‬ ‫الـی اخـر‪ .‬بـرای تمام دروس این کار را انجام دهید و بر روی‬ ‫یـک برگـه کاغـذ یـا درون دفتر برنامه نویسـی تان یادداشـت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫برنامه روزانه‬ ‫ا کنـون کـه از ان ‪ 100‬صفحـه فقـط ‪ 25‬صفحـه باقی مانـده‬ ‫هسـت «طبـق مثـال ‪ 25‬صفحـه در هفتـه» بایـد این مقـدار‬ ‫ً‬ ‫را در روزهـای هفتـه تقسـیم کنیـد‪ .‬مثلا بـرای خودتـان‬ ‫تعییـن کنیـد در روز دوشـنبه از سـاعت ‪ 16‬الـی ‪ 18‬صفحـه‬ ‫جشـنبه از سـاعت ‪ 17‬الـی‬ ‫‪ 1‬تـا ‪ 12‬فالن کتـاب و در روز پن ‬ ‫‪ 19‬صفحـه ‪ 13‬الـی ‪ 25‬همـان کتـاب‪ .‬به همین منـوال بـرای‬ ‫مکـم زمـان میـزان مطالعـه و‬ ‫سهـا وقـت بگذاریـد و ک ‬ ‫در ‬ ‫ً‬ ‫حجـم ان را افزایـش بدهیـد‪ .‬مثلا هفتـه اول یک سـاعت‬ ‫ا کثـر درس بخوانیـد‪ ،‬هفتـه دوم یک سـاعت ا کثـر کنیـد‪،‬‬ ‫کسـاعت دیگـر ا کثـر کنیـد‪ .‬به این ترتیـب از‬ ‫هفتـه سـوم ی ‬ ‫یشـوید‪ .‬از کارهایـی کـه اولویـت کمتـری‬ ‫درس هـم زده نم ‬ ‫دارنـد‪ ،‬چشم پوشـی کنیـد و زمـان ان هـا را بـه درس و بـه‬ ‫ً‬ ‫هدفـی کـه داریـد «هـدف الزامـا درسـی نیسـت» بپردازیـد‪.‬‬ ‫کسـاعت فعالیـت درسـی‪10 ،‬‬ ‫نکتـه مهـم اینکـه بـرای هـر ی ‬ ‫دقیقـه اسـتراحت درنظـر بگیریـد‪ .‬بـرای یک هفتـه کامـل‬ ‫برنامه ریـزی کنید و شـب‪ ،‬گذشـته از اینکـه بخوابید برنامه‬ ‫روز بعـد را مـرور کنیـد‪ .‬در هـرروز کنـار مـواردی را کـه طبـق‬ ‫برنامـه انجـام داده ایـد بنویسـید «افریـن» یـک تیـک هـم‬ ‫بزنیـد کنـارش! ایـن کار در ضمیـر ناخـودا گاه شـما تاثیـر‬ ‫مثبـت خواهـد داشـت‪ .‬در انتهـای هفتـه ا گـر به خوبـی بـه‬ ‫برنامـه عمـل کردیـد در هفتـه بعـد چنـد سـاعت از یـک روز‬ ‫ً‬ ‫جشـنبه» را بـرای خودتـان جایـزه قـرار‬ ‫خـاص «مثلا پن ‬ ‫بدهید و چندساعتی را با دوستان خوش بگذرانید‪ .‬کارها‬ ‫را هفتگی و ماهانه ارزیابی کنید‪ ،‬نقاط قوت را حفظ کنید‬ ‫و نقـاط ضعـف را تصحیـح کنیـد‪ .‬تمـام مـوارد را یادداشـت‬ ‫کنیـد‪ .‬بـا یادداشـت کردن اجـازه بدهیـد این روند در ضمیر‬ ‫ناخـودا گاه شـما شـکل بگیـرد و پس ازمدتـی از پیشـرفت‬ ‫خودتان حیرت زده خواهید شد‪ .‬به خود و توانایی هایتان‬ ‫ایمـان داشـته باشـید‪ .‬مطمئـن باشـید کاری نیسـت کـه‬ ‫نتوانیـد انجامـش بدهیـد؛ ولـی دقـت داشـته باشـید بـرای‬ ‫کارهـای بـزرگ بایـد زمـان و همـت بـزرگ هـم بـه کار بگیریـد!‬ ‫اختالالت خواب مشکلی ست که در حدود پنج درصد از‬ ‫مردم با ان روبه رو هسـتند‪ .‬این مشـکل مانع اسـتراحت‬ ‫کافـی در شـب شـده و باعـث خسـتگی و خواب الودگـی‬ ‫درطـول روز می شـود؛ همچنیـن به خاطـر نرسـیدن‬ ‫ا کسـیژن کافـی بـه مغـز‪ ،‬بـر روی حافظـه و یادگیـری و‬ ‫قـدرت تصمیم گیـری تاثیـر منفـی می گـذارد‪ .‬در برخـی از‬ ‫کتاب هـای پزشـکی‪ ،‬یکـی از دالیـل را اپنـه حیـن خـواب‬ ‫می داننـد‪ .‬همچنیـن ایـن بیمـاران مسـتعد فشـارخون‬ ‫بـاال و سـکته های قلبـی و مغـزی هسـتند‪ .‬مـرگ نا گهانـی‬ ‫در خـواب در این افـراد شـایع اسـت‪ .‬خواب الودگـی‬ ‫درطـول روز ‪ ،‬افزایـش دفعـات بیـداری در طـی خـواب ‪،‬‬ ‫بی خوابـی ‪ ،‬خرخـر بلنـد ‪ ،‬سـردرد صبحگاهـی ‪ ،‬کاهـش‬ ‫حافظـه و حواس پرتـی ‪ ،‬ناتوانـی جنسـی ‪ ،‬فشـارخون‬ ‫بـاال ‪ ،‬اختلال ریتـم قلـب ؛ البتـه در یک فـرد ممکـن اسـت‬ ‫همـه ایـن عالئـم وجـود نداشـته باشـد‪ .‬راه تشـخیص‪،‬‬ ‫معاینه توسـط پزشـک و بررسـی عالئم و در نهایت تسـت‬ ‫خـواب اسـت دسـتگاه های کمـک تنفسـی‪ :‬دسـتگاه‬ ‫سـی پپ (‪ )CPAP‬و دسـتگاه بای پـپ (‪ .)BIPA‬پلـی‬ ‫سـومنوگرافی یـا همـان تسـت خـواب شـبانه رایج تریـن‬ ‫نـوع بررسـی خـواب اسـت و درواقـع ازمایشی سـت کـه‬ ‫بـرای مشـخص کردن الگوهـای خـواب و اختلاالت رایـج‬ ‫خـواب در افرادی کـه دچـار اختلاالت خـواب هسـتند‪،‬‬ ‫بـه کار مـی رود‪ .‬تسـت خـواب شـبانه به وسـیله ارزیابـی و‬ ‫ثبـت امـواج مغـز‪ ،‬سـطح ا کسـیژن خـون‪ ،‬بررسـی شـبانه‬ ‫ضربـان و تپـش قلـب‪ ،‬حـرکات بـدن‪ ،‬حـرکات چشـم ها و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کمیـت و کیفیـت تنفـس درطول خواب‪ ،‬انجام م ‬ ‫ً‬ ‫تسـت خـواب شـبانه معمـوال در یـک بیمارسـتان یـا مرکـز‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫تخصصـی خـواب (کلینیـک خـواب) انجـام م ‬ ‫محلـی کـه متخصصـان می تواننـد بیمـاران را بـرای‬ ‫تشـخیص نـوع بیمـاری درطـول شـب به طورکامـل‬ ‫مشـاهده و بررسـی کننـد‪ .‬در طـی انجـام این تسـت هیچ‬ ‫موج یا جریانی وارد بدن شـما نمی شـود و فقط تعدادی‬ ‫سنسـور پوسـتی‪ ،‬اطالعـات خـواب شـما را در تمـام طول‬ ‫شـب ثبـت می کننـد‪ .‬از ضربـان قلبتـان گرفتـه تـا نـوع‬ ‫تنفسـتان و میـزان ا کسـیژن خونتـان و حـرکات بدنتـان و‬ ‫هـر چیزی کـه در خوابتـان اتفـاق می افتد‪ .‬بررسـی شـبانه‬ ‫خواب همیشـه باید توسـط پزشـک فلوشـیپ اختالالت‬ ‫خـواب انجـام و تفسـیر شـود‪.‬‬ ‫سروش راسخ‬ ‫بسـیاری از مـا به دلیـل مشـغله های زیـاد کاری و مسـئولیت هایی در زندگـی احسـاس خسـتگی‪ ،‬کالفه گـی و اسـترس زیـادی می کنیـم و در نتیجـه خیلی راحـت‬ ‫بـه مسـائل منفـی تمرکـز و توجـه می کنیـم‪ .‬سـعی کنیـد؛ هـرگاه موقعیـت نامطلـوب یـا مسـئله ناخوشـایندی در زندگی تان پیـش امد‪ ،‬به دنبـال راه هـای مثبت و‬ ‫طالیـی بـرای حل ان مسـائل باشـید‪.‬‬ ‫راه هایی‬ ‫برای تقویت‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫مثبت اندیشی و افکار منفی هر دو به صورت مسری از فردی به فرد دیگر سرایت‬ ‫می کنـد‪ .‬پـس بـا دوسـتان و اشـنایانی معاشـرت کنیـد که مثبت اندیش هسـتند تا‬ ‫حمایـت الزم بـرای زندگـی مثبت را به دسـت اورید‪.‬‬ ‫بـرای حـل مشـکل‪ ،‬اولیـن قـدم قبول کـردن ان اسـت‪ .‬ا گـر توانایـی کنتـرل‬ ‫ذهـن خـود را نسـبت بـه افکارتـان را نداریـد و ایـن موضـوع سـبب کاهـش‬ ‫شـادی یـا توانایـی تصمیم گیریتـان می شـود‪ ،‬ابتـدا مشـکل را بپذیریـد‪.‬‬ ‫مغـز انسـان تمایـل طبیعـی بـه تفکـر بیش از حـد دارد؛ زیرا افـکار و خاطـرات ما‬ ‫بـه طـور ذاتـی بـه یکدیگر مرتبط هسـتند پـس وقتی پذیرفتید بیـش از حد فکر‬ ‫مـی کنید‪ ،‬خود را ببخشـید‪.‬‬ ‫بـرای پرهیـز از اشـتباهات گذشـته و پیدایـش دیـد مثبـت بـه مسـائلی کـه شـما را بـه‬ ‫ی کشـانده اسـت فکر کنیـد و کمی زمان بدهید تـا در اینده از اشـتباهات‬ ‫موقعیـت کنونـ ‬ ‫مشـابه پرهیـز کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه بیـش از حـد تفکـر می کننـد‪ ،‬مخصوصـا خانم هـا در هنـگام اسـترس و نگرانـی‪،‬‬ ‫افراد ‬ ‫تکـردن در مـورد اسـترس و نگرانی هـا در بیشـتر مواقـع سـبب‬ ‫بسـیار صحبـت می کننـد و صبح ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بدتر شـدن اوضـاع و شـرایط م ‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫کشت قراردادی برنج در ‪۴۵‬هزارهکتار‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت‪« :‬کشاورزی قراردادی باید به عنوان یک اصل پذیرفته‬ ‫شود و همه باید تالش کنیم این فرهنگ در کشاورزی مازندران نهادینه شود تا شاهد افزایش کمی‬ ‫و کیفـی تولیـد محصـوالت کشـاورزی باشـیم»‪ .‬عزیزالـه شـهیدی فر در جلسـه کشـت قـراردادی برنـج‬ ‫یسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬مقـرر‬ ‫در سـال زراعـی جدیـد با بیان اینکـه دنیـا درحال اجـرای کشـت قرارداد ‬ ‫شـده اسـت؛ امسـال ‪ ۴۵‬هزار هکتـار از مـزارع برنـج کشـور بـه کشـت قـراردادی اختصـاص پیـدا کنـد کـه‬ ‫ازاین میزان سطح زیرکشت ‪ ۲۵‬هزار هکتار به مازندران اختصاص پیدا کرد‪ .‬گفتنی ست ؛ ‪15‬هزار هکتار‬ ‫ارقـام پرمحصـول و ‪ ۱۰‬هزار هکتار ارقام محصلی در کشـت قـراردادی برنج مورد حمایت قرار می گیرند»‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۸۰‬تن مرغ و گوشت گوساله منجمد تنظیم بازار‬ ‫مهـدی جعفـری در کارگـروه تنظیـم بـازار اسـتان گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تـا دوم اسـفندماه‬ ‫جـاری ‪ ۳۸۸۵۶‬تـن گوشـت مـر غ اسـتحصال شـده اسـت کـه ‪ ۱۶۸۳۵‬تـن در داخـل اسـتان توزیـع‬ ‫و ‪۲ ۲۰۲۱‬تـن نیـز بـه خـارج اسـتان ارسـال شـده اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی خراسـان‬ ‫جنوبـی بابیان اینکـه ‪ ۲۲۰۲۱‬تـن گوشـت مـر غ نیـز در خـارج از اسـتان توزیـع شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در مرحلـه‬ ‫اول ‪۱ ۰۰‬تـن مـر غ منجمـد تنظیـم بـازار و در مرحلـه دوم نیـز ‪ ۴۰‬تـن مـر غ و همچنیـن ‪ ۴۰‬گوسـاله‬ ‫منجمـد درحال توزیـع اسـت»‪ .‬وی همچنین ادامه داد‪« :‬از ابتدای سـال تا کنـون ‪ ۳۲۶۸۳۰۰۰‬قطعه‬ ‫جوجه ریـزی در واحدهـای مرغـداری اسـتان انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫کهگیلوی هو بویراحمد؛‬ ‫گنجینه ای رها شده‬ ‫گیاهــان دارویــی کهگیلویــه و بویراحمــد به عنــوان گنجینـه ای ره اشــده در خطــر انقــراض و نابــودی قــرار گرفته و ســالیان‬ ‫متمــادی اســت کــه بــه تــاراج مــی رود و دودش بــه چشــم نســل هــای اینــده خواهــد رفــت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ کهگیلویــه‬ ‫تهــای نهفتــه و بســیار شــگرف در حــوزه هــای مختلــف اســت؛ امــا بــر‬ ‫وبویراحمــد بــا اینکــه ســرزمینی زرخیــز بــا ظرفی ‬ ‫تهــای عمیــق و‬ ‫اثــر کم توجهــی و صیانت نکــردن از ایــن ســرمایه های ارزشــمند ســال هاســت کــه طعــم محرومی ‬ ‫تاریخــی را چشــیده اسـت ‪ .‬وجــود بیــش از دوهــزار و ‪ ۱۰۰‬گونــه گیــاه دارویــی و خورا کــی در کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬یکــی‬ ‫تهــای ناشــناخته در ایــن اســتان ب هشــمار م ـی رود کــه متولیــان امــر تاکنــون برنامــه صحیــح و‬ ‫از ارزشــمندترین ثرو ‬ ‫مشــخصی برای نگهداری و اســتمرار این منبع عظیم درامدزایی نداشــته اند‪ .‬کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن بیش‬ ‫یکــه‬ ‫یســت؛ به گونه ا ‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬گونــه گیــاه دارویــی یکــی از متنوع تریــن اســتان های کشــور درزمینــه تولیــد گیاهــان داروی ‬ ‫به گفتــه کارشناســان به انــدازه ‪ ۶۰‬کشــور دنیــا در ان گیــاه دارویــی می رویــد‪ .‬ایــن اســتان دارای ‪ ۴۶‬گونــه گیاهــی بومــی و‬ ‫یـک گیـاه شـناس و عضـو هیئت علمـی دانشـگاه یاسـوج‬ ‫گفـت‪ ۴۰« :‬درصـد از گون ههـای گیاهـی موجـود در کشـور‬ ‫مربـوط بـه کهگیلویـه وبویراحمـد اسـت و درصـد باالیـی از‬ ‫مجموع هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬نوع گونه گیاهان در کشـور نیز در‬ ‫ایـن اسـتان رویـش می کند»‪ .‬عزیـزاهلل جعفـری با بیان اینکه‬ ‫از مجمـوع دوهـزار و ‪۱۰۰‬گونـه گیاهـی در ایـن اسـتان ‪۴۷۰‬‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬از هـر پنـج گونـه گیاهـی در‬ ‫گونـه ان داروی ‬ ‫کهگیلویـه و بویراحمـد یـک گونـه ان کاربـرد دارویـی دارد؛‬ ‫یکـه در کشـور ‪ ۷۲۵‬گونـه و در قـاره اروپـا ‪ ۸۰۰‬گونـه‬ ‫در حال ‬ ‫تشـده دنـا‬ ‫دارویـی وجـود دارد‪ .‬تنهـا در منطقـه حفاظ ‬ ‫کهـزارو ‪ ۲۵۰‬گونـه گیاهی شناسـایی شـده که این‬ ‫حـدود ی ‬ ‫میزان حدود ‪ ۱۶‬درصد کل گیاهان دارویی در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫بر اسـاس بررسـی های انجا مشـده در صنایـع دارویی کشـور‬ ‫از ‪ ۲۲۳‬داروی فرمولـه شـده‪۹۵ ،‬دارو در ایـن صنایـع بـه کار‬ ‫می رود که ‪ ۱۸‬گونه از این تعداد غیر بومی ست»‪ .‬کارشناس‬ ‫محیـط زیسـت در کهگیلویـه و بویراحمد می گویـد‪« :‬زندگی‬ ‫انسان‪ ،‬حیوان و طبیعت همانند زنجیره ای به هم متصل‬ ‫نهـا زندگـی دیگـری‬ ‫اسـت و بـا از بین رفتـن هـر کـدام از ا ‬ ‫تحت تاثیـر قـرار می گیـرد»‪ .‬هـادی سـینایی افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫اسـتان رتبـه نخسـت فرسـایش خـا ک در کشـور را بـه خـود‬ ‫اختصاص داده (نزدیک به دودرصد) که ریشه کنی گیاهان‬ ‫خورا کـی و دارویـی بـر سـرعت ایـن فرسـایش افـزوده اسـت‪.‬‬ ‫فقـر روزانـه منابـع ابی‪ ،‬شـاهد دیگـری از رفتار نادرسـت ما با‬ ‫طبیعـت و گیاهانـی اسـت که نقش بسـزایی در نفـوذ اب به‬ ‫زمیـن و تقویـت سـفره های ابـی دارنـد»‪.‬‬ ‫یک قدم تا نابودی برخی گونه های گیاهی‬ ‫جعفـری؛ گیا هشـناس هم اسـتانی مهم تریـن گون ههـای‬ ‫تشـده دنـا را شـامل درمـه‪،‬‬ ‫دارویـی در منطقـه حفاظ ‬ ‫بومـادران‪ ،‬زرابـی (چـای کوهـی) بابونـه‪ ،‬حلپـه‪ ،‬لیـزک (بـن‬ ‫سـرخ) کتیـرا‪ ،‬گل گاوزبـان‪ ،‬کارده‪ ،‬میخـک‪ ،‬تـره وحشـی‪،‬‬ ‫بیلهـر‪ ،‬بـن سـیاوش‪ ،‬پشـموک‪ ،‬چویـل و ریـواس ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫به گفتـه کارشناسـان؛ هم اینـک وسـعت منطقـه رویـش‬ ‫«بادرنـج بویـه دنایـی» یـا «زرابـی» در ارتفاعـات دنـا بسـیار‬ ‫کاهـش یافتـه و بـه یـک تـا دوهکتـار محـدود شـده اسـت‪.‬‬ ‫جعفـری گفـت‪« :‬گیـاه بیلهـر نیـز یکـی از گیاهـان خورا کـی‬ ‫در معـرض انقـراض اسـت کـه در ارتفاعـات بـاالی دوهزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬متـر کـوه هـای دنـا در کهگیلویـه و بویراحمـد می روید‪.‬‬ ‫یشـود‪ ،‬یکی‬ ‫ایـن گیـاه تلـخ کـه بـا گرفتـن زهر ان شـیرین م ‬ ‫از گیاهـان خورا کـی مـورد عالقـه مـردم ایـن اسـتان اسـت‬ ‫کـه همیـن عالقه منـدی سـبب شـده در فصـول بهـار مـورد‬ ‫یکـه به گفته کارشناسـان تا چند‬ ‫هجـوم قـرار گیـرد؛ به طور ‬ ‫سـال اینـده اثـری از این گیـاه خورا کی در کوه های اسـتان‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مشـاهده نم ‬ ‫ایا تدوین سند گیاهان دارویی‬ ‫در پیشگیری غارت گیاهان موثر است؟‬ ‫برنامه ریـزی مسـتمر و مـدون بـرای اسـتفاده بهینـه از‬ ‫ظرفیـت گیاهـان دارویـی موجـود در اسـتان می توانـد تـا‬ ‫حـدود بسـیاری مانـع از تخریـب گیاهـان دارویـی اسـتان‬ ‫شـود‪ .‬موضوع سـند توسـعه گیاهان دارویی و پژوهشکده‬ ‫یشــود؛‬ ‫ســه گیــاه دارویــی کمیــاب دنیــا شــامل باریجــه‪ ،‬انغوزه و گزانگبین اســت که بــه وفور در ارتفاعات اســتان یافت م ‬ ‫امــا ان گونــه کــه بایــد قــدر ایــن گنجینــه ارزشــمند و ســرمایه هــای خــدادادی را ندانســته ایــم و حــال گیاهــان دارویــی در‬ ‫اســتان خــوب نیســت و تــا انقــراض بیشــتر گونــه هــای ان راهــی نیســت‪ .‬ایــن ثــروت ســبز در معــرض نابــودی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت در حالی کــه بــا اندکــی توجــه و ســرمایه گذاری می تــوان زمینــه توســعه منطقــه و اشــتغال پایــدار را بــرای جوانــان‬ ‫ایــن منطقــه فراهــم کــرد‪ .‬بــازار حــراج گیاهــان دارویــی در ســر چهار راه هــا‪ ،‬ورودی شــهر ها و روســتاهای کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمد در فصول مختلف داغ داغ اســت‪ .‬ســودجویان و غارتگران می فروشــند و در فروش از هم ســبقت می گیرند‪.‬‬ ‫همــه هــم می خرنــد و می برنــد بی انکــه بــه عواقــب ان بیندیشــند‪ .‬بهره برداری هــای بی رویــه از عرصه هــای جنگلــی و‬ ‫مرتعــی یکــی از معضــات و چالش هــای اساســی در اســتان تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن گنجینه هــای گرانبهــا نه تنهــا مــورد‬ ‫بهــره وری مناســب قــرار نگرفتــه بلکــه در ســالیان اخیــر بــا تخریب هــای روز افــزون بــه تــاراج می رونــد‪.‬‬ ‫ایـن گیاهـان در سـال های متمـادی در نشسـت های‬ ‫یشـد؛ امـا ان گونـه کـه بایـد تا کنـون‬ ‫مسـئوالن مطـرح م ‬ ‫کاری از پیـش نبرده انـد و بایـد کارهـای بیشـتری بـرای‬ ‫حفاظـت و توسـعه ایـن گنجین ههـای ارزشـمند صـورت‬ ‫گیـرد‪ .‬معـاون اقتصـادی اسـتاندار کهگیلویـه و بویراحمـد‬ ‫گفـت‪« :‬سـند گیاهـان دارویـی اسـتان تدویـن شـده و‬ ‫در این راسـتا گام های خوبی برداشـته شـده اسـت»‪ .‬سید‬ ‫احسـان عسـکری افـزود‪« :‬به منظـور ترویـج و اسـتفاده‬ ‫از گیاهـان دارویـی اسـتان چندیـن برنامـه در دسـتور کار‬ ‫اسـت‪ .‬در زمینـی بـه مسـاحت حـدود سـه هکتار گیاهـان‬ ‫دارویـی مختلـف از جملـه انغـوزه‪ ،‬باریجـه‪ ،‬نرگـس‪،‬‬ ‫موسـیر‪ ،‬زعفـران و غیـره کشـت شـده تـا بـرای تکثیـر ایـن‬ ‫گیاهـان از ان اسـتفاده شـود‪ .‬بـرای فـراوری ایـن گیاهـان‬ ‫نیـز شـرکت دارویـی زرد بنـد (سـینره) مشـاوره های الزم‬ ‫را انجـام می دهـد‪ .‬یـک شـرکت گیاهـان دارویـی نیـز‬ ‫در بخـش امامـزاده جعفـر نیـز در حال احـداث اسـت‪.‬‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی ایـن طـرح افـزون بـر ‪ ۷۰‬درصـد اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون اقتصـادی اسـتاندار کهگیلویـه و بویراحمـد‬ ‫یهـا نسـبت بـه نصایـح و توصیـه هـای‬ ‫گفـت‪« :‬برخ ‬ ‫کارشناسـی بی توجهنـد و خواسـته و ناخواسـته در حـال‬ ‫ریشـه کن کردن گیاهـان دارویـی و کوهـی هسـتند‪ .‬نیـاز بـه‬ ‫برخـورد مناسـب از سـوی منابع طبیعـی‪ ،‬نیـروی انتظامـی‬ ‫و دادسـتانی بـا ایـن افـراد سودجو سـت‪ .‬احیـای گیاهـان‬ ‫دارویـی از سـوی دسـتگاه های متولـی بـه ویـژه منابـع‬ ‫طبیعـی یـک ضـرورت اسـت تـا از انقـراض ایـن گیاهـان‬ ‫جلوگیـری شـود»‪.‬‬ ‫نقش فرهنگ سازی در حفاظت از ثروت سبز‬ ‫امـروزه مهم تریـن و اصلـی تریـن راهـکار بـرای نجـات ایـن‬ ‫گیاهـان دارویـی فرهنگ سـازی ان اسـت که نبایـد همچیـن‬ ‫اقداماتـی صـورت بگیـرد؛ امـا بنـا به دالیلـی همچون ضعف‬ ‫چالـش زا فرهنـگ عمومـی و اقتصاد درامـدی و جنبه های‬ ‫بیـکاری و عـدم اشـتغال سـبب می شـود مـردم مناطـق‬ ‫روسـتایی بـرای رفـع مشـکالت معیشـتی و جبـران منابـع‬ ‫روزمـره اقتصـادی خـود و خانـواده بـه اقداماتـی همچـون‬ ‫خسـارت و اسـیب بـه پیکـره طبیعـت و گونه هـای گیاهـی‬ ‫و جانـوری روی بیاورنـد و ان را در بـازار عمومـی بتواننـد‬ ‫عرضـه کننـد‪ .‬فروشـندگان گیاهان دارویی در بیشـتر نقاط‬ ‫شـهر و ورودی های شـهرها و روسـتاهای اسـتان به اسـانی‬ ‫مشـغول کاسـبی انـد و در سـایه برخـی غفلت هـا کار خـود را‬ ‫بـه پیـش می برنـد‪ .‬مخربـان طبیعـت اسـوده تـر از گذشـته‬ ‫در بـازار سـبزی فروشـان جـوالن می دهنـد و بـازار تـاراج‬ ‫گیاهان دارویی داغ داغ اسـت‪ .‬بهره برداری از طبیعت باید‬ ‫به گونـه ای انجـام شـود کـه کمتریـن میزان تخریـب را بر این‬ ‫محیط هـا تحمیـل کنـد و طبیعـت تـوان بازسـازی منابـع‬ ‫خویـش را پیـدا کنـد؛ البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه بـدون‬ ‫همراهـی‪ ،‬مشـارکت و همـکاری مـردم حراسـت و صیانـت از‬ ‫منابع ملی و طبیعت ناممکن اسـت که می طلبد متولیان‬ ‫امـر بـرای مشـارکت دادن مـردم و باال بـردن فرهنگ عمومی‬ ‫بـر تلاش خـود بیش از پیـش بیافزاینـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫پارک ملی کرخه؛‬ ‫زیستگاه گوزن زرد‬ ‫پـارک ملـی کرخـه پـس از یافتـن اخریـن بازماند ههـای‬ ‫گونـه منحصر ب هفـرد و در خطـر انقراض گـوزن زرد ایرانی‬ ‫در دهـه ‪ ۱۳۳۰‬به عنـوان پـارک وحـش و در ‪ ۱۳۸۹‬بـه‬ ‫لهـای ان مامنـی بـرای‬ ‫پـارک ملـی ارتقـا یافـت‪ .‬جنگ ‬ ‫گوزن هاسـت کـه ا کنـون بـا قرار گرفتـن مسـیر طـرح‬ ‫اب رسـانی غدیـر در خطـر اسـیب قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫سید حامد موسوی‪ /‬ایسنا‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرکل ورزش جوانان لرستان خبر داد؛‬ ‫رشد ‪ 75‬درصدی اعتبارات عمرانی ورزش‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫یکـه‬ ‫مدیـرکل ورزش جوانـان لرسـتان گفـت‪« :‬درزمان ‬ ‫مسـئولیت را پذیرفتیـم‪ ،‬به علـت اپیدمـی کرونـا خیلـی از‬ ‫تهـای ورزشـی تعطیـل شـده بـود و رونـد سـاخت‬ ‫فعالی ‬ ‫پروژ ههـا نیـز متوقـف شـدند»‪ .‬حشـمت امان الهـی گفـت‪:‬‬ ‫«هم زمـان بـا شـروع به کار‪ ،‬پروژ ههـای عمرانـی را در اولویـت‬ ‫حهـای‬ ‫قـرار دادیـم و بـا حضـور در شهرسـتان ها از طر ‬ ‫حهـا‬ ‫عمرانـی بازدیـد و گـزارش جامعـی از وضعیـت طر ‬ ‫تهیـه کردیـم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ 49« :‬طـرح عمرانـی در‬ ‫تسـاخت بودنـد؛ ‪ 16‬پـروژه ملـی‪ 31 ،‬پـروژه‬ ‫اسـتان دردس ‬ ‫اسـتانی و دو پـروژه شـرکت نفـت‪ ،‬دو پـروژه توسـط شـرکت‬ ‫توسـعه و تجهیـز اما کـن ورزشـی کشـور‪ ،‬سـه پـروژه توسـط‬ ‫راه وشهرسـازی و چهـار پـروژه هـم توسـط اداره کل ورزش‬ ‫دردسـت اقدام هسـتند»‪.‬‬ ‫بازسازی مجموعه ورزشی پلدختر‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان استان بابیان اینکه ا کثر پروژه های‬ ‫اسـتان در یک سال گذشـته فعـال شـدند‪ ،‬گفـت‪« :‬عالو هبـر‬ ‫این پروژ ههـا در پلدختـر کـه براثـر سـیل حجـم زیـادی از‬ ‫مجموعـه ورزشـی اسـیب جدی دیـده بود؛ مانند بازسـازی‬ ‫چمـن‪ ،‬تاسیسـات‪ ،‬محوطـه و حصـار اطـراف مجموعـه کـه‬ ‫یهـای انجا مشـده‪ ،‬برخـی از پیمانـکاران پـای کار‬ ‫بـا رایزن ‬ ‫نهـا پرداخـت کنیـم‪،‬‬ ‫امدنـد و بدون اینکـه هزینـه ای بـه ا ‬ ‫هزینه هایـی زیـادی را صـرف کردنـد و تاحـدودی خیلـی از‬ ‫خسـارات وارده را جبـران کردیـم»‪ .‬امان الهـی از طراحـی‬ ‫سـاخت و بهر هبـرداری از زمیـن چمـن در کوهدشـت نیـز‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه مشـکالت موجـود در زمیـن‬ ‫چمـن در کوهدشـت به مقـدار ‪ 7000‬مترمربـع را احـداث و‬ ‫نشـهر قـرار‬ ‫درجهـت اسـتفاده جوانـان دراختیـار ورزش ای ‬ ‫داده شـد»‪ .‬وی توسـعه زیرسـاخت های ورزشی در مناطق‬ ‫روسـتایی و عشـایری را از دیگـر اقدامـات مهم ایـن اداره کل‬ ‫برشـمرد و افـزود‪« :‬طـی یک سال گذشـته در حـوزه فوتبـال‬ ‫چندیـن زمیـن چمـن مینی فوتبـال در مناطـق روسـتایی‬ ‫خرم ابـاد‪ ،‬بروجـرد‪ ،‬دورود‪ ،‬الیگـودرز‪ ،‬سلسـله نورابـاد و‬ ‫ً‬ ‫حهـا حـدودا‬ ‫ازنـا احـداث شـده کـه هرکـدام از این طر ‬ ‫‪ 1000‬مترمربـع مسـاحت دارنـد»‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 12‬چمن مصنوعی در یک سال‬ ‫ن چمـن‬ ‫مدیـرکل ورزش وجوانـان لرسـتان تعـداد زمیـ ‬ ‫مصنوعـی روسـتایی ساخت هشـده در یک سال گذشـته را‬ ‫‪12‬مورد اعالم و اظهار کرد‪« :‬ا کنون نیز چندین زمین چمن‬ ‫مصنوعـی دردسـت اقدام داریـم کـه سـه مورد در خرم ابـاد‬ ‫یهـای نماینـده مـردم پلدختـر در‬ ‫و شـش مورد بـا پیگیر ‬ ‫مجلـس‪ ،‬در پلدختـر و معمـوالن از محـل اعتبـارات نفـت‬ ‫نهـا بـا کمـک نماینـدگان‬ ‫درحال انجـام هسـتند‪ .‬عالوه برای ‬ ‫مجلـس در سـایر شهرسـتان ها چنـد طـرح بـراورد شـده و‬ ‫ً‬ ‫از محـل اعتبـارات نفـت قطعـا در سـال ‪ 1401‬اجـرا خواهنـد‬ ‫حهـا نیـز پرداخـت‬ ‫شـد»‪ .‬حشـمت امان الهـی بـه سـایر طر ‬ ‫و گفـت‪« :‬پیسـت تارتـان بروجرد را به رغم مشـکالت شـدید‬ ‫نطـرح‬ ‫یهـای ای ‬ ‫مالـی احـداث کردیـم و تا کنـون بده ‬ ‫پرداخـت نشـده و از اعتباراتـی کـه دراختیـار نماینـدگان‬ ‫مجلـس اسـت‪ ،‬مبلـغ هشـت میلیاردتومان بـا مسـاعدت‬ ‫نماینـدگان بروجـرد دراختیـار اداره کل ورزش اسـتان قـرار‬ ‫گرفـت و قـرار اسـت چمن شـهری مصنوعـی را احداث کنیم‬ ‫کـه باتوج هبـه ‪ 8000‬مترمربـع مسـاحتی کـه دارد‪ ،‬بزرگ تریـن‬ ‫یسـت کـه در اینده نزدیـک به اتمام‬ ‫چمـن مصنوعی شهر ‬ ‫می رسـد»‪.‬‬ ‫اعتبار جهت بازسازی مجموعه شهید بیات بروجرد‬ ‫وی گفـت‪« :‬بـا مسـاعدت نماینـده بروجـرد اعتبـاری جهت‬ ‫بازسـازی مجموعـه شـهید بیـات لحـاظ شـد کـه در طـرح‬ ‫بازسـازی بحـث ورودی‪ ،‬سـکوها‪ ،‬رختکـن و بازسـازی کلـی‬ ‫مجموعـه اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬مدیـرکل ورزش وجوانـان‬ ‫استان گفت‪« :‬دو زمین چمن مصنوعی در بروجرد افتتاح‬ ‫شـد و به بهره بـرداری رسـید»‪ .‬وی دراین رابطـه گفـت‪« :‬این‬ ‫دو چمـن در گوشـه محسـن بن علی و خایـان بروجـرد‬ ‫احـداث و دراختیـار جوانـان قـرار گرفـت‪ .‬مسـاحت ایـن دو‬ ‫چمـن مصنوعـی بال غبـر ‪ ۱۷۰۰‬مترمربـع بـوده و کارفرمـای ان‬ ‫اداره کل ورزش وجوانـان اسـت»‪ .‬مدیـرکل ورزش وجوانـان‬ ‫حهـا افـزود‪:‬‬ ‫فشـده دراین طر ‬ ‫لرسـتان بااشـاره به اعتبـار صر ‬ ‫نپـروژه درمجمـوع ‪ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰‬تومـان از اعتبـارات‬ ‫«بـرای ای ‬ ‫عمرانی شـرکت نفت هزینـه؛ و تحویـل اداره ورزش وجوانان‬ ‫بروجـرد شـد»‪ .‬وی اظهـار امیـدواری کرد در اینـده اقدامات‬ ‫مطلوبـی در مناطـق محـروم اسـتان درجهـت تقویـت‬ ‫ورزشـکاران مسـتعد عملیاتـی کنـد‪.‬‬ ‫رشد ‪ 75‬درصدی اعتبارات عمرانی ورزش‬ ‫امان الهـی به میـزان اعتبـارات عمرانـی ورزش اسـتان‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬خوشـبختانه اعتبـارات عمرانـی ورزش‬ ‫اسـتان ‪ 75‬درصـد نسـبت بـه پارسـال رشـد داشـته و از‬ ‫‪ 80‬میلیاردتومـان بـه ‪ 160‬میلیاردتومـان رسـیده اسـت؛ امـا‬ ‫باتوج هبـه مشـکالت نقدینگـی کشـور تاب هحـال تخصیـص‬ ‫ان چنانـی نداشـتیم و ایـن عدم تخصیـص به علـت‬ ‫عدم پیش بینـی ‪ ۰٫۲۷‬درصـد در الیحـه بودجـه بـود و‬ ‫صهـای جـاری و عمرانـی بـا مشـکل‬ ‫به همین علـت تخصی ‬ ‫مواجـه شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬سـالن سـقف کوتـاه بروجـرد‬ ‫احـداث و افتتـاح شـد‪ .‬فـاز اول پیسـت اسـکی الیگـودرز کـه‬ ‫پروژه اسـتراتژیکی برای اسـتان و یک طرح ورزشـی فرهنگی‬ ‫و توریسـتی سـت؛ بـا اسـتقبال بسـیارخوب مـردم اسـتان و‬ ‫خـارج اسـتان قـرار گرفـت افتتاح شـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬فـاز اول‬ ‫مجموعـه چغابهـرام دورد کـه دراختیـار شـرکت توسـعه و‬ ‫تجهیز کشور است‪ ،‬به رغم ایراداتی که دارد؛ به بهره برداری‬ ‫رسـید»‪.‬‬ ‫تعمیر و بازسازی ورزشگاه تختی خرم اباد‬ ‫مدیـرکل ورزش وجوانـان اسـتان لرسـتان از اغـاز تعمیـر و‬ ‫بازسـازی ورزشـگاه تختـی خرم ابـاد طـی هفت ههـای اتـی‬ ‫خبـر داد‪ .‬حشـمت امان الهـی بااشـاره به اینکه مجموعـه‬ ‫ورزشـی تختـی قدمـت باالیـی دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن ورزشـگاه‬ ‫سـاالنه میزبـان د ههـا مسـابقات کشـوری و صدهـا‬ ‫ورزشـکار در رشـته های مختلـف اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫سـفر ریاسـت جمهوری بـرای بازسـازی این مجموعـه‬ ‫یهـای‬ ‫مبلـغ ‪ ۱۰‬میلیاردتومـان مصـوب شـد کـه بـا پیگیر ‬ ‫صورت گرفتـه تاب هحـال از ایـن اعتبـار چهارمیلیاردتومـان‬ ‫تخصیـص گرفتیـم»‪ .‬امان الهـی ادامـه داد‪« :‬در طـرح‬ ‫تعمیـرات و بازسـازی سـرویس های بهداشـتی‪ ،‬سـالن‬ ‫شـهید فریبـرز فرشـاد‪ ،‬سـالن اسـکواش‪ ،‬نام گـذاری اما کـن‪،‬‬ ‫نهـای ‪ 1‬و ‪ 2‬و طراحی رنگ امیزی و زیباسـازی‬ ‫رختکـن زمی ‬ ‫دیواره ها و ‪ ...‬پیش بینی شـده اسـت که قرار اسـت اجرایی‬ ‫شـوند»‪.‬‬ ‫انتظارات برای احداث پیست تارتان‬ ‫در همه شهرستان های استان‬ ‫وی از انتظـارات بـرای احـداث پیسـت تارتـان در همـه‬ ‫شهرسـتان های اسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫در خرم اباد و بروجرد پیسـت تارتان موجود اسـت؛ در سایر‬ ‫شهرسـتان ها یا درحال بررسـی و پیگیری جهت اخذ اعتبار‬ ‫ً‬ ‫هستیم یا درحال تعریف و طراحی پروژه؛ اما قطعا در اینده‬ ‫نزدیـک کار احـداث پیسـت تارتـان در برخـی شهرسـتان ها‬ ‫اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬مدیـرکل ورزش وجوانـان اسـتان‬ ‫تمرکززدایـی امکانـات ورزشـی را از شـهرها و مرکـز اسـتان را‬ ‫اقدامـی جهـت توجـه بـه ورزش در مناطق محروم دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬دراین راسـتا و بـا هـدف توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫ورزشـی‪ ،‬پارسـال ‪ 62‬خانـه ورزشـی را تجهیـز و امکاناتـی‬ ‫ازقبیـل‪ ،‬میـز پینگ پنـگ‪ ،‬تختـه دارت‪ ،‬میـز فوتبال دسـتی‬ ‫و گاهی تشک به این خانه ها اهدا کردیم»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«امسال خرید ‪ 22‬خانه ورزش روستایی تامین اعتبار شده‬ ‫و اعتبار ان دراختیار هیئت ورزش روستایی عشایری ست‬ ‫کـه طـی روزهـای اینـده این مهـم محقـق خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫رشد ‪ 400‬درصدی سازمان های مردم نهاد‬ ‫وی افـزود‪« :‬تعـداد سـازمان های مـردم را از ‪ 33‬مجـوز بـه‬ ‫‪ 85‬سـازمان افزایـش دادیـم و در کمک هـای مالـی خوبـی‬ ‫بـه ایـن سـازمان ها تزریق کردیم‪ .‬طبـق اعلام وزارت ورزش؛‬ ‫افزایـش سـازمان های مردم نهـاد اسـتان رشـد ‪ 400‬درصدی‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬مدیـرکل ورزش وجوانان اسـتان بـه برگزاری‬ ‫جلسـات سـتاد سـامان دهی پرداخـت و افـزود‪« :‬پارسـال‬ ‫دو جلسـه و امسـال نیـز تا کنـون سـه جلسـه برگـزار کردیـم‬ ‫کـه دراین جلسـات عالو هبـر تا کیـد بـر پرداخـت تسـهیالت‬ ‫جوانـان؛ پیگیـر مرکز نابـاروری دولتـی در اسـتان و به دنبال‬ ‫ایـن بودیـم کـه دانشـگاه علوم پزشـکی انجـام دهـد کـه‬ ‫خوشـبختانه دردسـت اقدام اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به مرا کـز‬ ‫مشـاوره گفـت‪« :‬سـال گذشـته یـک مرکـز داشـتیم کـه بـا‬ ‫یهـا امسـال‪ ،‬چهـار مرکـز مشـاوره را معرفـی کردیـم‬ ‫پیگیر ‬ ‫و تاب هحـال مجـوز یـک مشـاوره اخـذ شـده و مابقـی‬ ‫دردسـت اقدام هسـتند»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫‪ ۹۰‬هزار خانوار؛ زیر پوشش بهزیستی‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی گلسـتان گفـت‪« :‬بیـش از‬ ‫‪۹۰‬هزارخانـوار زیرپوشـش بهزیسـتی گلسـتان قـرار دارنـد‬ ‫کـه از این تعـداد حـدود ‪۵۰‬هزارخانـوار مسـتمری و حـق‬ ‫پرسـتاری دریافـت کـرده و مابقـی بـا وجـود مشـکالت‬ ‫فـراوان از خدمـات این نهاد اسـتفاده نمی کنند»‪ .‬عارف‬ ‫کیانـی گفت‪« :‬خدمت رسـانی مطلوب بـه مناطق و افراد‬ ‫محروم و جامعه هدف این سـازمان در شـرایط کرونایی‬ ‫و وضعیـت اقتصـادی فعلـی‪ ،‬بـه توجـه بیشـتر دولـت‬ ‫عدالت محـور سـیزدهم و تخصیـص اعتبـار بیشـتر نیـاز‬ ‫دارد‪ .‬در حال حاضـر متقاضیـان بسـیاری ازافراد معلـول‪،‬‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬معلـوالن سرپرسـت خانـوار‪،‬‬ ‫اسـیب دیدگان اجتماعـی و افـراد ترک کـرده اعتیـاد در‬ ‫طـرح خوداشـتغالی زیرپوشـش ایـن نهـاد بـرای دریافت‬ ‫کمـک بالعـوض و تسـهیالت در انتظـار دریافـت وام‬ ‫هسـتند؛ امـا به دلیـل نداشـتن دو ضامـن معتبـر موفـق‬ ‫به دریافت تسـهیالت نشـدند که امیدواریم دولت برای‬ ‫حـل ایـن مشـکل چاره اندیشـی کنـد»‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۲۶۰‬فقره تسهیالت‬ ‫بافت فرسوده‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی گلسـتان از پرداخـت هـزار و‬ ‫‪ ۲۶۰‬فقـره تسـهیالت بافـت فرسـوده در گلسـتان از سـال‬ ‫‪ ۹۵‬تا کنـون خبـر داد‪.‬حسـین محبوبـی گفـت‪« :‬هـدف‬ ‫مـا این اسـت که از حاشیه نشـینی در شـهرها جلوگیـری‬ ‫کـرده نـه اینکـه ان را توسـعه داد و به شـهر الحـاق کنیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسـازی گلستان افزود‪« :‬حاشیه نشینی‬ ‫یـک معضـل اجتماعـی‪ ،‬سـاختاری و فرهنگی سـت کـه‬ ‫در برخـی از شـهرها اتفـاق می افتـد و بایـد بازافرینـی در‬ ‫روسـتاها و شـهرهای کوچـک و سـپس شـهرهای بـزرگ‬ ‫اجرا شـود‪ .‬باتوجه به سـهمیه اسـتان از سال ‪ ۹۵‬تا کنون‬ ‫دوهـزار و ‪ ۸۸۹‬وام فرسـوده در اسـتان داشـتیم کـه‬ ‫ازاین تعـداد هـزار و ‪ ۲۶۰‬فقـره ان پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫امیدواریـم بـا افزایـش وام هـا و کاهش درصد سـود و ارائه‬ ‫مشـوق های دیگر‪ ،‬مالکان نسـبت به تجمیع و نوسـازی‬ ‫و بازسـازی واحدهـای خـود اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬سرپناه ایمن برای محرومان‬ ‫حجت االسلام ولـی نـژاد بابیان اینکـه تامیـن مسـکن‬ ‫تهـای‬ ‫بـرای محرومـان جـزو ماموریت هـا و اولوی ‬ ‫اصلـی بنیـاد مسـکن اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬طـرح « هـر روسـتا‪،‬‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫سـاخت یـک خانـه محـروم» در اسـتان اجـرا م ‬ ‫حجت االسلام نـوراهلل ولی نـژاد‪ ،‬ماموریـت و اولویـت‬ ‫اصلـی ایـن بنیـاد را تامیـن مسـکن محرومـان عنـوان‬ ‫و گفـت‪« :‬خدمات رسـانی بـه مناطـق محـروم جـزو‬ ‫یسـت و‬ ‫اولویت هـای بنیـاد مسـکن انقلاب اسالم ‬ ‫این مجموعـه خدمـت بـه اقشـار نیازمنـد و مسـتضعف‬ ‫را بـرای خـود یـک تکلیـف می دانـد»‪ .‬مسـئول نمایندگـی‬ ‫ولی فقیه در بنیاد مسـکن گلسـتان‪ ،‬افزود‪« :‬در شـمال و‬ ‫جنوب اسـتان روسـتاهای دورافتاده و کمتر برخورداری‬ ‫داریـم کـه وظیفـه مـا خدمات رسـانی بـه مـردم‬ ‫این مناطـق اسـت‪ .‬یکـی از طر ح هـای بنیـاد مسـکن در‬ ‫اسـتان گلسـتان « هـر روسـتا‪ ،‬یک خانـه محـروم» اسـت‬ ‫که قرار شـده در هزار روسـتای اسـتان برای هزار خانواده‬ ‫محـروم خانـه سـاخته شـود‪ .‬ضمن اینکـه در قالـب طرح‬ ‫مسـکن محرومـان نیـز پروژه هـای خوبـی در اسـتان‬ ‫شـروع شـده اسـت»‪ .‬حجت االسلام ولی نـژاد بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«شناسـایی خانواده هـای محـروم فاقـد مسـکن در‬ ‫روسـتاها بـا کمک دهیـاران و امامان جماعات روسـتاها‬ ‫انجام شـده و عملیات سـاخت برخی از این واحدها نیز‬ ‫شروع شـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اریا کابل فدک سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 285926‬و شناسه ملی ‪10103226694‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/05/04‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬محـل شـرکت در‬ ‫واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان شـمیرانات‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تجریـش‪ ،‬محلـه‬ ‫شهرک مخابرات‪ ،‬خیابان پیوند‪ ،‬کوچه بیست و دوم‪ ،‬پال ک ‪ ،16‬طبقه اول کدپستی‪ 1981938783 :‬تغییر‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1287631‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ساختمانی کومار سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 52944‬و شناسه ملی ‪10100980865‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طـور فوق العاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/09/22‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اعضـای‬ ‫هیئت مدیـره بـه قـرار ذیـل تعییـن شـدند‪ :‬اقایـان اردشـیر‬ ‫طهرانـی زاده بـا شـماره ملـی ‪ -0056889860‬داود محمدبیگـی بـا‬ ‫شـماره ملـی ‪ -0055222358‬بابـک طهمورسـی بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ -3379811572‬سیدمجتبی مداح با شماره ملی ‪0383871891‬‬ ‫و داریـوش محمـدی بـا شـماره ملـی ‪ 2679737407‬بـه عنـوان‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت برای سـال مالی ‪ 1399‬مورد‬ ‫تصویب واقع شد‪ .‬موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارمون‬ ‫گسـتران پیشـگام ثبت شده به شناسـه ملی ‪ 10103210831‬و اقای‬ ‫عـادل فامیل روحانـی بـا شـماره ملـی ‪ 0054195128‬بـه ترتیـب بـه‬ ‫سـمت های بازرسـین اصلی و علی البدل برای مدت یکسـال مالی‬ ‫انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1287633‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بین المللی متین تجارت کاوان با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 416706‬و شناسه ملی ‪10320684068‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/10/24‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫تعداد اعضای هیئت مدیره از ‪ 3‬نفر به ‪ 2‬نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح شد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1287634‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اریس اوکسین شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 337964‬و شناسه ملی ‪10103734971‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/09/24‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬بـه موضـوع فعالیـت شـرکت "تامیـن‪ ،‬تولیـد‪ ،‬نصب‪،‬‬ ‫نگهداری و تعمیرات تجهیزات فرازاوری و فراورش نفت و گاز" الحاق شد و درنتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫اصلاح شـد‪" :‬تامیـن‪ ،‬تولیـد‪ ،‬نصـب‪ ،‬نگهـداری و تعمیـرات تجهیـزات فـرازاوری و فـراورش نفـت و گاز؛ خریـد و فـروش اهـن االت به صـورت عمـده شـامل‪:‬‬ ‫تختال‪ ،‬ورق‪ ،‬لوله و ضایعات؛ طراحی‪ ،‬تهیه‪ ،‬اجرا و راه اندازی کلیه فعالیت های صنعتی عمرانی (مکانیک‪ ،‬سیویل‪ ،‬ساختمان‪ ،‬برق‪ ،‬ابزار دقیق) شامل‬ ‫پتروشـیمی‪ ،‬پاالیشـگاه‪ ،‬تصفیه خانـه اب و فاضلاب کارخان ههـا و تلمبه خان ههـا و ابنیـه؛ تعمیـر و نگهـداری و پشـتیبانی فنـی کلیه سیسـتم های صنعتی‪،‬‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬مکانیکـی‪ ،‬بـرق‪ ،‬ابـزار دقیـق؛ نصـب کلیـه ماشـین االت اسـتاتیکی و دینامیکی؛ سـاخت کلیه تجهیزات صنعتی‪ ،‬سـاختمانی‪ ،‬برق؛ سـاخت و‬ ‫لهـا‪ ،‬اب بندهـا‪ ،‬جاد ههـای دسترسـی و راه هـا؛ جدول گـذاری‪،‬‬ ‫نصـب انـواع سـازه های بتنـی‪ ،‬فلـزی‪ ،‬کامپوزیـت صنعتـی و سـاختمانی؛ طراحـی و اجـرای پ ‬ ‫زیرسـازی راه اسـفالت‪ ،‬محوط هسـازی پارک و فضای سـبز؛ خا کبرداری و خا ک ریزی و کلیه فعالیت های عمرانی شـهری؛ اجرای خطوط اب‪ ،‬گاز‪ ،‬نفت و‬ ‫فاضلاب و اجـرای لوله کشـی صنعتـی و اجـرای عملیـات تجهیـزات سـرچاهی به طور کامل؛ تهیـه‪ ،‬تامیـن‪ ،‬واردات و صادارت ماشـین االت تریال‪ ،‬قطعات‪،‬‬ ‫تکنولـوژی تجهیـزات‪ ،‬ابـزاراالت و مـواد موردنیـاز در زمینـه سـاختمان‪ ،‬مکانیک‪ ،‬برق و ابزار دقیق در صنعت سـاختمان‪ ،‬راهسـازی؛ تامین نیروی انسـانی‬ ‫موردنیاز در زمینه سـاختمان‪ ،‬مکانیک‪ ،‬برق و ابزار دقیق در صنعت سـاختمان‪ ،‬راهسـازی؛ تامین نیروی انسـانی موردنیاز شـرکت در زمینه سـاختمان‪،‬‬ ‫مکانیـک‪ ،‬بـرق و ابـزار دقیـق؛ طراحـی و اجـرای کلیـه سـاختمان های اداری‪ ،‬مسـکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬تفریحی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬شـهری و خدماتی همچنیـن طراحی و‬ ‫اجرای کلیه ساختمان ها و سازه های پیش ساخته صنعتی شهری و ابینه؛ شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی در داخل و خارج‬ ‫کشـور؛ اسـتفاده از تسـهیالت و اعتبارات بانکی از بانک های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشـور؛ شـرکت و مشـارکت در سـایر شـرکت های داخلی‬ ‫و خارجی یا خرید سـهام و یا از طریق تشـکیل کنسرسـیوم و یا انعقاد قرارداد و اخذ اعطای نمایندگی؛ ایجاد شـعب خرید فروش واردات و صادرات کلیه‬ ‫کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪ ،‬درصـورت ضـرورت قانونی انجام موضوعـات پس از اخذ مجوزهـای الزم"‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1287632‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫روابط عمومی و دفتر ایمنی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 16‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪391‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫عاشق پیشه‬ ‫ادیداس‬ ‫فیلمـی در سـبک اجتماعـی سـاخته داوود موثقـی؛ روایتـی از یـک زوج‬ ‫به نام های «سـهراب» و «گندم» که به همراه «سـپیده» (کودکشـان) زندگی‬ ‫خوبـی دارنـد؛ امـا افزایـش قیمـت ارز‪ ،‬شـرکتی کـه سـهراب در ان کار می کنـد‬ ‫را بـه مـرز ورشکسـتگی می رسـاند و ‪...‬؛ محسـن علیمحمـدی‪ ،‬شـهره قمـر‪،‬‬ ‫مهـدی میامـی‪ ،‬بهـزاد رحیم خانـی‪ ،‬یاسـمن خلخالـی‪ ،‬علی برجـی و مهدی‬ ‫حـدادی؛ از بازیگـران ایـن فیلـم هسـتند‪.‬‬ ‫چنـد جـوان بـرای شـام خـود‪ ،‬پیتـزا را انتخـاب کرده اند؛ امـا در این بین مانع‬ ‫بزرگـی سـد راه ان هاسـت ‪ !...‬جـواد خواجـوی‪ ،‬مصطفـی محمـدزاده‪ ،‬علـی‬ ‫احمدی‪ ،‬حجت سـادات‪ ،‬مهیار غازی‪ ،‬علی فالحت‪ ،‬میالد ادیب و شـایان‬ ‫بهـداد؛ بازیگـران ایـن نمایـش به کارگردانـی پویـا غـازی هسـتند کـه برپایـه‬ ‫متنـی از مهـدی ضیاءچمنـی؛ تـا ‪ 27‬اسـفند ماه جـاری در «پردیـس تئاتـر‬ ‫ شـهرزاد» (سـالن ‪ )۳‬میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫فلسفهشکسپیر‬ ‫سوگ و طرب‬ ‫کتابـی به قلـم کالیـن مک گیـل بـا ترجمـه کیهـان بهمنی که انتشـارات «نشـر‬ ‫سیب سرخ» در ‪315‬صفحه با قیمت ‪108‬هزارتومان منتشر کرد‪ .‬مک گیل؛‬ ‫سـال ‪ 1950‬در بریتانیـا متولـد شـد‪ .‬نویسـنده در این کتـاب‪ ،‬بـا رویکـرد نقـد‬ ‫یبـه چهـار تـراژدی مهـم شکسـپیر شـامل هملـت‪ ،‬اتللـو‪،‬‬ ‫فلسـفی و با نگاه ‬ ‫مکبـث و شـاه لیر؛ بـه وا کاوی مفهـوم دانـش؛ شـک و ماهیـت «خـود» و‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫کیفیـت علیـت از دیـدگاه فلسـفه م ‬ ‫اثـری به خوانندگـی محمد مهـدی ایمنـی و اهنگسـازی ابوالفضـل مـرادی ؛‬ ‫کـه مراحـل ضبـط و میکـس قطعات ان‪ ،‬در اسـتودیوی «دلشـدگان» انجام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـن البـوم‪ ،‬شـامل هشـت تصنیـف و یـک اواز اسـت کـه بـه دو‬ ‫لو هوایی غم انگیز (سـوگ)؛ و بخش‬ ‫یشـوند‪ :‬بخش ‪ ،1‬حا ‬ ‫دسـته تقسـیم م ‬ ‫‪ ،2‬حسـی طرب انگیـز (طـرب) دارد‪ .‬ایمنـی متولـد ‪ 1379‬در دامغـان؛ و از‬ ‫شـا گردان اسـتاد احمـد امیرفخریـان اسـت‪.‬‬ ‫سادگی در پیچیدگی‬ ‫افرینک‬ ‫مهدختمخبر‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار نقاشـی و حجـم منصـور نصرت نظامـی؛ کـه تـا‬ ‫نمـاه سـال اتـی در «گالـری شـیرین ‪ »II‬بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪19‬‬ ‫‪ 23‬فروردی ‬ ‫مخـان زند‪ ،‬خیابان سـنایی‪ ،‬کوچـه ‪ ،13‬پال ک‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کری ‬ ‫به نش ِ‬ ‫‪ 5‬برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد‪ ،‬متولـد ‪ ۱۳۳۳‬در تهـران؛ دانش اموختـ ه ا کادمـی‬ ‫هنرهـای زیبـای نورنبـرگ المان اسـت که هنـر را در نقاشـی‪ ،‬حجم‪ ،‬طراحی‬ ‫پارچـه و مـد ازمـوده اسـت‪.‬‬ ‫سـرویس تماشـای نامحـدود و رایـگان انیمیشـن و برنامـه کـودک بـرای‬ ‫تمـام بچ ههـای ایـران ؛ کـه کـودکان و نوجوانـان می تواننـد بی نیـاز بـه خریـد‬ ‫اشـترا ک‪ ،‬فیلـم و انیمیشـن های جدیـد و قدیمـی مناسـب سنشـان را‬ ‫نهـا‪ ،‬هم زمان‬ ‫دانلـود و بـدون اینترنـت‪ ،‬تماشـا کننـد یا بـا تماشـای انالین ا ‬ ‫بـا سـرگرمی‪ ،‬چیزهـای جدیـد یـاد بگیرنـد‪ .‬امـکان دانلـود انیمیشـن دوبلـه‬ ‫فارسـی و زیرنویـس فارسـی‪ ،‬در ان مهیاسـت‪.‬‬ ‫زخم مرا که دوست به تصویر می کشد‬ ‫پشتم ز سوز سینه چرا تیر می کشد‬ ‫بر من که خود همیشه سپر بوده ام چرا‬ ‫این دست های حادثه شمشیر می کشد‬ ‫با روی باز خنده به دنیای گردون زدم‬ ‫اما مرا به حالت دلگیر می کشد‬ ‫دنبال دل نه از پی بازیچه می روم‬ ‫ای عشق از ماندن بگو ایثار کن‬ ‫یا مرگ خود را در دلم انکار کن‬ ‫گل خواستی بر داده ام‬ ‫جان خواستی سر داده ام‬ ‫فرمان نبرد این سر ا گر بر دار کن‬ ‫گفتی که رسوا شو شدم‬ ‫بر قامتم تا شو شدم‬ ‫رسوا ا گر چون من نشد اصرار کن‬ ‫در جان بی تابم بتاب‬ ‫بر چشم بی خوابم بخواب‬ ‫احساس خواب الوده را بیدار کن‬ ‫دل از تو ابادی ندید‬ ‫از تو کسی شادی ندید‬ ‫ای عشق ویران می کنی اقرار کن‬ ‫ای یار نالیدی ز عشق‬ ‫همواره بالیدی به عشق‬ ‫ای عشق خود را در دلم تکرار کن‬ ‫سامانترابی‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!