هفته نامه سرافرازان شماره 390 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 390

هفته نامه سرافرازان شماره 390

هفته نامه سرافرازان شماره 390

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 26/1400‬رجب ‪ 28 /1443‬فوریه ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 /390‬تومان‬ ‫جنگجهانیسوم‬ ‫ سوی تباهی ‪...‬‬ ‫یا جاده ای به ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫مروری بر سه دهه تنش و اشفتگی میان روسیه و اوکراین‬ ‫ایا «جنگ جهانی سوم» در راه است؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫اژان ــس پناهن ــدگان س ــازمان مل ــل تائی ــد ک ــرده اس ــت ک ــه بی ــش از ‪ ۱۲۰‬ه ــزار‬ ‫اوکراین ــی از زم ــان اغ ــاز جنگ‪ ،‬از این کش ــور خارج ش ــده اند‪ .‬تارنمای ش ــبکه‬ ‫اس ــکای نیوز نوش ــته اس ــت؛ کل ــی کلمنت ــس (مع ــاون کمیس ــیونر ارش ــد امور‬ ‫پناهندگان س ــازمان مل ــل) در مصاحبـ ـه ای با ش ــبکه ‪ CNN‬همچنین عنوان‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ .‬وی افزود‪« :‬ش ــاهد این‬ ‫ک ــرد ک ــه اوض ــاع در اوکرای ــن احتم ــاال بدت ــر م ‬ ‫هس ــتیم که هزاران نف ــر تا کن ــون از اوکراین به کش ــورهای همس ــایه رفته اند»‪.‬‬ ‫این مقام س ــازمان ملل خاطرنش ــان کرد که بیش ــتر این اف ــراد در حال عزیمت‬ ‫ب ــه لهس ــتان و مولداوی هس ــتند؛ اما برخ ــی نیز درحال رس ــیدن ب ــه رومانی‪،‬‬ ‫اس ــلوا کی و مجارس ــتان هس ــتند‪ .‬کلمنتس تصریح کرد که ممکن است بیش‬ ‫از چهارمیلی ــون اوکراین ــی به دلیل جن ــگ دراین کش ــور و ت ــداوم احتمالی ان‪،‬‬ ‫خ ــا ک اوکرای ــن را ت ــرک کنن ــد‪ .‬خبرگزاری اسوش ــیتدپرس نی ــز گ ــزارش داد که‬ ‫ویکت ــور لیاش ــکو (وزیر بهداش ــت اوکراین) مدعی ش ــده که تا کن ــون ‪ ۱۹۸‬نفر از‬ ‫زم ــان اغ ــاز جن ــگ اوکراین‪ ،‬کش ــته و بی ــش از ‪ 1000‬نف ــر دیگر زخمی ش ــده اند‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام اوکراینی بااش ــاره به اینکه س ــه کودک در می ــان کشت هش ــدگان قرار‬ ‫«یوشچنکو»به عنوان‬ ‫ جمهوری«اوکراین»‬ ‫ِ ‬ ‫رئیس‬ ‫اغازبه کار می کند‪.‬‬ ‫«اوکراین» باز درخواست‬ ‫دریافت برنامه عملی‬ ‫عضویت و الحاق به ناتو را‬ ‫مطرح می کند؛ اما با مخالفت‬ ‫«روسیه» مواجه می شود‪.‬‬ ‫«یانوکویچ» در فوریه ان سال‬ ‫به عنوانرئیس جمهوری‬ ‫«اوکراین» انتخاب می شود‪.‬‬ ‫دارن ــد‪ ،‬گفت ک ــه ‪ ۱۱۱۵‬نف ــر؛ ازجمل ــه ‪ ۳۵‬کودک نی ــز در جریان جن ــگ اوکراین‬ ‫زخمی ش ــده اند‪ .‬هم زمان با س ــومین روز جن ــگ در اوکرای ــن‪ ،‬امانوئل مکرون‬ ‫(رئیس جمه ــوری فرانس ــه) بابیان اینکه جنگ ــی طوالنی با تبع ــات بلندمدت‬ ‫در اوکرای ــن درپی ــش اس ــت‪ ،‬هش ــدار داد که جهان بای ــد خود را ب ــرای جنگی‬ ‫جش ــنبه (‪ 5‬اس ــفند ماه)‬ ‫طوالن ــی ام ــاده کن ــد‪ .‬به دنبال حمل ــه بام ــداد روز پن ‬ ‫نیروه ــای روس ــیه به اوکراین‪ ،‬ای ــن درگیری نظام ــی وارد ابعاد تازه ای ش ــده؛ و‬ ‫س ــیل وا کنش های جهانی ب ــه این رویداد همچنان ادام ــه دارد‪ .‬درعین حال‪،‬‬ ‫مه ــای بین الملل ــی علیه روس ــیه‬ ‫فش ــارهای دیپلماتی ــک و تهدیده ــا و تحری ‬ ‫درحال افزایش اســـت‪ .‬ا گرچه بســـیاری از کشورهای جهان؛ ازجمله کشورهای‬ ‫اروپای ــی و امریکا بالفاصل ــه عملکرد روس ــیه را به عنوان جنگی علی ــه اوکراین‪،‬‬ ‫محک ــوم و فش ــارهای مضاعف دیپلماتی ــک و اقتصادی خود بر روس ــیه را اغاز‬ ‫کردن ــد؛ ام ــا روس ــیه اعالم ک ــرده «عملی ــات» ای ــن کش ــور در اوکرای ــن به منزله‬ ‫ش ــروع جنگ نیس ــت؛ بلک ــه «اقدامی» جه ــت جلوگیری از وق ــوع یک جنگ‬ ‫یس ــت‪ .‬مروری اجمالی خواهیم داش ــت بر بزنگاه هایی مهم‬ ‫در س ــطح جهان ‬ ‫طی س ــال های گذش ــته که س ــرانجام منجر به وقوع بحران جدی و رویارویی‬ ‫نظام ــی میان «روس ــیه» و «اوکراین» ش ــد‪.‬‬ ‫«اوکراین»‪«،‬ایاالتمتحده»‪«،‬بریتانیا»و«روسیه»‬ ‫در «کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا» در‬ ‫‪ 5‬دسامبر این سالدر مجارستان«تفاهم نامه‬ ‫بوداپست»راامضاءمی کنند؛تفاهم نامه ایبرای‬ ‫ارائهتضمین هایامنیتیتوسطامضاکنندگان‬ ‫اندر رابطه باالحاق«بالروس»‪«،‬قزاقستان»و‬ ‫«اوکراین»به«پیمانعدم اشاعهسالح های‬ ‫هسته ای» کهشاملتضمین هایامنیتیدر برابر‬ ‫تهدیدیااستفادهاز زور علیهتمامیتارضییا‬ ‫استقاللسیاسیاینسه کشور بود‪.‬‬ ‫فوریه‬ ‫ جمهوری‬ ‫«اوکراین» تحت ریاست‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ سمت‬ ‫«لئونید کوچما» دراین بازه‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫جامعهسرمایه داری(کاپیتالیسم)‬ ‫متمایل شد و حرکت می کند‪.‬‬ ‫ پی اعتراضات گسترده خیابانی‬ ‫در ِ‬ ‫علیه دولت‪« ،‬یانوکویچ» از‬ ‫ریاست جمهوریبرکنار می شود ‪.‬‬ ‫مارس‬ ‫روسیه به «کریمه»‬ ‫حمله و ان را‬ ‫به خا ک خود‬ ‫ضمیمهمی کند‪.‬‬ ‫«اتحاد جماهیر شوروی»‬ ‫منحل می شود؛ و «اوکراین»‬ ‫رای به استقالل می دهد؛‬ ‫درحالی کهبه عنوان‬ ‫سومین محل استقرار‬ ‫ذخایر بزرگ هسته ای در‬ ‫جهان باقی ماند‪.‬‬ ‫«اوکراین» روابط خود را با‬ ‫جوامع عضو «ناتو» برقرار‬ ‫می کند؛اتحادیبین المللی‬ ‫متشکل از ‪ ۳۰‬کشور از‬ ‫امریکای شمالی و اروپا که بعد‬ ‫از امضای «پیمان اتالنتیک‬ ‫شمالی» در ‪ ۴‬اوریل ‪۱۹۴۹‬‬ ‫تشکیلشد‪.‬‬ ‫«ویکتور فدوروویچ یانوکویچ» که از مخالفان‬ ‫سرسخت عضویت «اوکراین» در ناتو و نیز‬ ‫در «اتحادیه اروپا» بوده؛ در جریان انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری «اوکراین»‪ ،‬خبرساز می شود؛‬ ‫درواقع‪ ،‬طی ماجرای «انقالب نارنجی» و‬ ‫ادعای انجام تقلب در انتخابات‪ ،‬او متهم به‬ ‫مسموم کردن رقیبش؛ «ویکتور یوشچنکو» شد‪.‬‬ ‫اوریل‬ ‫اوت‬ ‫شرق‬ ‫اتش خشم مردم در ِ‬ ‫«دونباس» شعله ور می شود؛‬ ‫و دو منطقه شورشی در انجا‬ ‫اعالم می کنند که خواهان‬ ‫جدایی از «اوکراین» هستند‪.‬‬ ‫می‬ ‫فوریه‬ ‫«زلنسکی» برای دیدار با‬ ‫«جو بایدن»؛ رئیس جمهوری‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬راهی کاخ سفید می شود‪.‬‬ ‫نوامبر‬ ‫«روسیه» گسیل سربازان‬ ‫به مرزهای اوکراین را‬ ‫تجدیدمی کند‪.‬‬ ‫«پروشنکو»درجدال با کمدینی‬ ‫به نام «ولودیمیر زلنسکی» که سابقه‬ ‫سیاسی نداشته‪ ،‬بر سر تصاحب مسند‬ ‫ جمهوری«اوکراین»شکستی‬ ‫ریاست‬ ‫ِ‬ ‫سنگینمی خورد‪.‬‬ ‫دسامبر‬ ‫روسای جمهوری «ایاالت متحده» و‬ ‫«روسیه» گفت وگو می کنند؛ و والدیمیر‬ ‫پوتین از ناتو می خواهد از گسترش‬ ‫دنباله دار مرزهای خود دست بردارد و‬ ‫«اوکراین» را به شکل دائمی ازاین ماجرا‬ ‫کنار بگذارند‪.‬‬ ‫«پترو پروشنکو» میلیاردر مشهور‬ ‫اوکراینی‪ ،‬با کسب بیش از‬ ‫‪ ۵۵‬درصد ارا در دور اول انتخابات‪،‬‬ ‫به عنوانرئیس جمهوری کشورش‬ ‫برگزیدهمی شود‪.‬‬ ‫اوریل‬ ‫هم زمان که «زلنسکی» به ناتو اصرار می ورزد تا‬ ‫ زودتر برای «اوکراین» یک برنامه زمانی عضویت‬ ‫تعیین کند؛ «روسیه» حدود ‪ 100‬هزار نیروی‬ ‫نظامی را ب ه مرزهای این کشور روانه می سازد‪.‬‬ ‫ژانویه‬ ‫ً‬ ‫ناتو رسما اعالم می کند‬ ‫که نمی تواند مانع از پیوستن‬ ‫«اوکراین» به این اتحادیه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«روسیه» به استقرار نیروهای نظامی خود‬ ‫در مرزهای «اوکراین» ادامه می دهد‪.‬‬ ‫«پوتین» مناطق شورشی را به رسمیت‬ ‫می شناسد و نیروهای خود را به ان مناطق‬ ‫می فرستد‪.‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2022‬‬ ‫«روسیه» حمالت نظامی‬ ‫تمام عیار خود علیه «اوکراین»‬ ‫را اغاز می کند ‪...‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫«جنگ جهانی سوم»؛ چرا و چگونه؟!‬ ‫یســت کــه‬ ‫«جنــگ جهانــی ســوم» (‪ )World War III‬منازع ـه ای فرض ‬ ‫ً‬ ‫مشــخصا بعــد از جنــگ جهانــی دوم (‪ )۱۹۴۵-۱۹۳۹‬رخ خواهــد داد‪ .‬ایــن‬ ‫نبــرد‪ ،‬مقیاســی جهانــی داشــته و بیشــینه صاحب نظــران براین موضــوع‬ ‫ً‬ ‫توافــق دارنــد کــه ایــن منازعــه مســلما نبــردی هســته ای بــوده و طبیعتــی‬ ‫ویرانگــر خواهــد داشــت‪ .‬پــس از جنــگ جهانــی اول و جنــگ جهانــی دوم‪،‬‬ ‫شهــا و اســتفاده از جنگ افــزار هســته ای‪،‬‬ ‫اغــاز جنــگ ســرد و توســعه‪ ،‬ازمای ‬ ‫یهــای گســترده ای درمــورد جنــگ جهانــی بعــدی به وجــود اورد‪.‬‬ ‫گمانه زن ‬ ‫مقامات کشــوری و لشــکری بســیاری از کشــورها وقوع این نبرد را پیش بینی‬ ‫کرده انــد و در بســیاری جوامــع ایــن واقعــه ب هصــورت تخیلــی بازســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬گســتره مضامیــن استفاد هشــده دربــاره جنــگ جهانــی ســوم؛ از‬ ‫اســتفاده محــدود جنگ افــزار هســته ای تــا نابــودی کامــل ســیاره زمیــن متغیــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫درگیری هایی همانند جنگ جهانی سوم‬ ‫جنگ سرد‬ ‫پیـش از پایـان جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬وینسـتون چرچیـل؛ نخسـت وزیر وقـت‬ ‫بریتانیـای کبیـر نگرانـی خـود را این گونـه ابـراز کـرده بـود کـه بـا گسـترش فزاینـده‬ ‫نیروهای اتحاد جماهیر شـوروی در پایان نبرد و این فرضیه که ژوزف اسـتالین؛‬ ‫رهبـر شـوروی فـردی غیرقابل اطمینـان اسـت‪ ،‬همـواره تهدیـدی جـدی بـرای‬ ‫غـرب اروپـا وجـود خواهـد داشـت‪ .‬در ما ههـای اوریـل و مـی سـال ‪ ،۱۹۴۵‬ارتـش‬ ‫بریتانیـا‪ ،‬عملیـات فکرنکردنـی کـه درواقـع طرحـی بـود بـرای جنـگ جهانـی سـوم‬ ‫را توسـعه دادنـد؛ هـدف اصلـی این عملیـات عبـارت بـود از «تحمیـل اراده ایـاالت‬ ‫متحـده امریـکا و امپراتـوری بریتانیـای کبیـر بـر روسـیه»‪ .‬این طرح ازسـوی کمیته‬ ‫سـتادکل ارتـش با این بهانـه کـه ازنظـر نظامـی قابل دسـترس نیسـت‪ ،‬پذیرفتـه‬ ‫نشد‪ .‬با پیشرفت مسابقه تسلیحاتی و پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫و پایـان جنـگ سـرد‪ ،‬نبـردی نهایـی بیـن ایـاالت متحـده امریـکا و اتحـاد جماهیـر‬ ‫سوسیالیسـتی شـوروی‪ ،‬محتمل به نظر می رسـید‪ .‬از میان اتفاقات بالقوه ای که‬ ‫یتـوان بـه مـوارد زیـر‬ ‫قابلیـت برافروخت هشـدن جنـگ جهانـی سـوم را داشـتند م ‬ ‫اشـاره کـرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۵‬ژوئـن ‪ ۱۹۵۰‬تـا ‪ ۲۷‬ژوئیـه ‪ :۱۹۵۳‬پیـش و پـس از ورود نیروهـای کمکـی چینـی‬ ‫بـه جنـگ کـره و بـا عقب نشـینی نیروهـای کـره جنوبـی و سـازمان ملـل‪ ،‬سـناریو‬ ‫این گونه بود که از سلاح های هسـته ای اسـتفاده شـود‪ .‬فرمانده ارشـد نیروهای‬ ‫امریکایی‪ ،‬دا گالس مک ارتور قصد حمله و بمباران مستقیم چین و ازبین بردن‬ ‫کامـل خطـر کمونیسـم در شـرق اسـیا را داشـت‪ .‬تفکـر و عقایـد وی درمـورد‬ ‫نطـرح باعـث شـد کـه رئیس جمهـوری وقـت ایـاالت متحده؛ هـری ترومـن او را‬ ‫ای ‬ ‫از سـمت فرماندهـی حـذف کنـد‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬ژوئیـه ‪ ۱۹۵۶‬تـا مـارس ‪ :۱۹۵۷‬در بحـران سـوئز‪ ،‬اتحاد جماهیر سوسیالیسـتی‬ ‫یسـازی کانـال‬ ‫شـوروی در تقابلـی بیـن فرانسـه‪ ،‬انگلسـتان و اسـرائیل بـر سـر مل ‬ ‫سـوئز تهدیـد کـرد کـه ازسـوی مصـر دراین بحـران مداخلـه خواهـد کـرد‪ .‬لسـتر بـه‬ ‫ولـز پیرسـون؛ سـفیر کانادایـی سـازمان ملل که نخسـت وزیر اینده کانـادا هم بود‬ ‫(به خاطـر میانجیگـری دراین بحـران موفـق بـه دریافـت جایـزه صلـح نوبـل شـد)‬ ‫به علاوه مدیریـت ایزنهـاور‪ ،‬باعـث تحمیـل فشـار بـر سـه کشـور دخیـل در بحران‬ ‫شـدند و ماجـرا فیصلـه پیـدا کرد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ژوئـن تـا ‪ ۹‬نوامبـر ‪ :۱۹۶۱‬در بحـران برلیـن در سـال ‪ ،۱۹۶۱‬شـوروی خواسـتار‬ ‫ً‬ ‫بیرون رفتـن نیروهـای غربـی از برلیـن شـد‪ .‬ایـن تهدیـد نهایتـا منجـر بـه سـاخت‬ ‫دیـوار برلیـن شـد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۸‬ا کتبر ‪ :۱۹۶۲‬بحران موشـکی کوبا‪ ،‬منازعه ای که بر سـر اسـتقرار سـامانه‬ ‫موشـکی هسـته ای شـوروی در کوبـا سـر گرفـت و از ان به عنـوان نزدیک تریـن‬ ‫احتمـال بـه وقـوع جنـگ جهانـی سـوم یـاد می کننـد‪ .‬پس ازانکـه ژنـرال کورتیـس‬ ‫لیمـی (فرمانـده نیـروی هوایـی ایـاالت متحده امریـکا) از دسـتور رئیس جمهوری‬ ‫یبـر تعلیـق تمـام پروازهـا بـر فـراز روسـیه سـر بـاز زد‪ ،‬ایـن بحـران در ‪ ۲۷‬ا کتبـر‬ ‫مبن ‬ ‫بـه اوج رسـید؛ زیـرا یک فرونـد هواپیمـای یـو‪ ۲-‬بـر فـراز کوبـا سـرنگون و یک فروند‬ ‫ً‬ ‫یهـای شـوروی درپاسـخ به‬ ‫نیـز تقریبـا بـر فـراز سـیبری شناسـایی شـد‪ .‬زیردریای ‬ ‫ً‬ ‫این عمـل تقریبـا اقـدام بـه پرتـاب یـک موشـک بـا کالهـک هسـته ای کردنـد ( کـه‬ ‫البتـه ایـن پرتـاب توسـط افسـری ب هنـام واسـیلی ارخیپـوف متوقـف شـد)‪.‬‬ ‫خشـناس اهـل چیـن؛ لئـو چـن شـان‪ ،‬در اوج منازعـه‬ ‫‪ :۱۹۶۹‬طبـق گفت ههـای تاری ‬ ‫مـرزی چیـن و شـوروی‪ ،‬مقامـات شـوروی طرحـی را برای حملـه اتمی علیه چین‬ ‫نصـورت امریـکا نمی توانسـت دراین بحـران بی طرف باشـد؛‬ ‫درنظـر گرفتنـد؛ درای ‬ ‫لـذا شـوروی را تهدیـد کـرد که درپاسـخ به این اقـدام‪ ،‬حمله هسـته ای باتمام قوا را‬ ‫ترتیب خواهـد داد‪.‬‬ ‫یکـه جنـگ یوم کیپور رو به ارامی گذاشـت‪ ،‬تهدید شـوروی‬ ‫‪ ۲۴‬ا کتبـر ‪ :۱۹۷۳‬زمان ‬ ‫بـه مداخلـه ازسـوی مصـر باعـث شـد ایـاالت متحـده به حالـت اماد هبـاش درجـه‬ ‫‪ ۳‬برود‪.‬‬ ‫‪ ۹‬نوامبـر ‪ :۱۹۷۹‬دراین تاریـخ مرکـز فرماندهـی دفـاع هوایـی امریـکای شـمالی‬ ‫(‪ )NORAD‬خبـر حملـه هوایـی همه جانبـه شـوروی را روی صفحه نمایـش‬ ‫رادارهـای خـود مشـاهده کـرد و متعاقـب ان ارتـش ایـاالت متحـده به حالـت‬ ‫اماد هبـاش کامـل درامـد‪ .‬هیـچ تالشـی جهـت اسـتفاده از خط تلفن قرمـز صورت‬ ‫نپذیرفـت تـا وضعیـت کنونـی بـا شـوروی مشـخص شـود؛ ایـن تهدیـد تـا زمانـی‬ ‫ادامـه داشـت کـه اخـر مشـخص شـد سـامانه های راداری هیچ خطـری را مبنی بر‬ ‫حملـه هوایـی شـوروی مشـخص نکردنـد‪ .‬مرکـز ‪ NORAD‬این مسـئله را تائیـد‬ ‫کـرد کـه در سـامانه راداری مشـکلی رایانـه ای به وجـود امـده‪ .‬یکی از سـناتورهایی‬ ‫کـه دران زمـان داخـل سـامانه ‪ NORAD‬بـود‪ ،‬جـو حا کـم بـر انجـا را سـنگین و‬ ‫پراضطـراب توصیـف کـرد‪ .‬بررسـی های به عمل امـده ازسـوی دولـت سـرانجام‬ ‫منجـر بـه تخریـب کامـل سـامانه های راداری شـد تـا از ایجـاد چنیـن اشـتباهات‬ ‫خطرنا کـی جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬سـپتامبر ‪ :۱۹۸۳‬دراین تاریـخ سـامانه هشـداردهی هسـته ای شـوروی پیغـام‬ ‫اشتباهی را مبنی بر حمله هوایی از خا ک ایاالت متحده اعالم کرد‪ .‬خطر بالقوه‬ ‫حملـه هسـته ای بـه ایـاالت متحـده و متحـدان غربـی وی توسـط فـردی ب هنـام‬ ‫استانیسلاو پتـروف کـه دران زمـان افسـر نیروی هوایی شـوروی بود متوقف شـد‪.‬‬ ‫او بـا تسـلط بـر اعصـاب خـود‪ ،‬بـه اشـتباه فاحـش سـامانه های رایانـه ای پـی برد و‬ ‫مانـع بـروز فاجعه ای عظیم شـد‪( .‬سـامانه ضدموشـکی مزبور بعدهـا به طورکامل‬ ‫از بیـن رفت)‪.‬‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۱۱‬نوامبر ‪ :۱۹۸۳‬روابط تیره و روبه وخامت گذاشـته شـوروی و ایاالت متحده‬ ‫و فقـدان عملکـرد دبیـرکل حـزب کمونیسـت در پلیتبـوروی شـوروی (به دلیـل‬ ‫ـاری یـوری اندروپـوف)‪ ،‬سـازمان ناتـو (‪ )NATO‬اقـدام بـه اعلام ‪Able Archer‬‬ ‫بیم ِ‬ ‫‪ 3‬کـرد کـه ایـن اعالمیـه توسـط برخـی از اعضـای حـزب کمونیسـت شـوروی‬ ‫نشـان دهنده اعالن جنـگ بـود‪ .‬شـوروی نیـز درپاسـخ به ایـن تهدیـد اقـدام بـه‬ ‫اسـتقرار سـامانه های تسـلیحاتی هسـته ای و هوایی در المان شـرقی و لهسـتان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پس از جنگ سرد‬ ‫نورمن پودهورتز؛ نویسنده امریکایی در کتاب «جنگ جهانی چهارم» می نویسد‬ ‫که شناسایی دوباره توطئه گرانی که در دو طرف دریای اطلس بمب گذاری کرده‬ ‫بودند‪ ،‬پیشنهاد داده جنگ سرد را می توان به راحتی در مقیاس جنگ جهانی‬ ‫سـوم شناسـایی کرد و جنگید؛ زیرا این جنگ اتفاق افتاد‪ .‬همچنین در مقیاس‬ ‫ً‬ ‫جهانی با مبارزات اصلی کشـورهای امریکا و بعدا ناتو و اتحاد جماهیر شـوروی و‬ ‫اتحادیه شوروی با تهیه پیمان سیاسی‪ ،‬اقتصادی یکدیگر را پشتیبانی می کنند‬ ‫ً‬ ‫و هیچ یک مستقیما مبارزه نمی کنند‪.‬‬ ‫الیـوت کوهـن؛ مدیـر اسـتراتژیک در ‪ Paul H Nitz‬دانشـکده مطالعات بین المللی‬ ‫پیشـرفته در دانشـگاه جـان هاپکینـز در وال اسـتریت اعالم می کند؛ کمـی بیش از‬ ‫یک ماه پس از حمله به بر ج های دوقلو پنتا گون‪ ،‬تالش برای مقابله با تروریسـم‬ ‫بیشـتر از یـک قانـون و فشـار عملیاتی سـت؛ و الزمـه اش درگیـری ارتـش بـر مقابلـه‬ ‫بـا تهاجـم افغانسـتان‪ .‬کوهـن هـم ماننـد مـارن‪ ،‬جنـگ جهانـی سـوم را مانند یک‬ ‫نتایج درنظر گرفته اسـت؛ اما دقیق تر از جنگ جهانی چهارم (او نوشـت) جنگ‬ ‫سـرد درواقـع جنـگ جهانـی سـوم بود که به مـا یاداوری می کنـد تمام جنگ های‬ ‫جهانی شامل جابه جایی میلیون ها ارتش یا جنگ لفظی متقابل روی خطوط‬ ‫نقشـی نیسـت‪ .‬در مصاحبـه ای طـی سـال ‪ ،۲۰۰۶‬جـورج بـوش؛ رئیس جمهـوری‬ ‫امریـکا گفـت‪« :‬انچـه تروریسـم ها انجـام می دهنـد‪ ،‬همـان جنـگ جهانـی سـوم‬ ‫است»‪.‬‬ ‫جنگ سایبری جهانی‬ ‫به گزارش اسـپوتنیک در روزهای پایانی سـال ‪ ،۲۰۱۹‬کارشناسـان سـایبری شـرکت‬ ‫چـک پوینـت پیش بینـی کردنـد در سـال ‪ ۲۰۲۰‬جنـگ سـرد سـایبری دامن گیـر‬ ‫جهـان خواهـد شـد‪ .‬ایـن کارشناسـان انـواع مختلفـی از حملات سـایبری را ذکـر‬ ‫کرده انـد؛ ازجملـه انـواع باج افزارها و فیشـینگ که تشـدید خواهد شـد و گسـترش‬ ‫می یابنـد‪ ،‬خبرهـای جعلـی درمـورد انتخابـات‪ ،‬حملات سـایبری بـه تاسیسـات‬ ‫و زیرسـاخت های مهـم‪ .‬ایـن کارشناسـان جنـگ سـرد سـایبری بیـن کشـورهای‬ ‫کوچـک را نیـز پیش بینـی کرده انـد‪.‬‬ ‫‪ ...‬و حاال حمله روسیه به اوکراین‬ ‫جنگـی تمام عیـار کـه از فوریـه سـال ‪ ۲۰۲۲‬اغـاز شـده اسـت‪ .‬جنـگ بـا پیشـنهاد‬ ‫امریـکا بـرای پیوسـتن اوکرایـن بـه ناتـو و حمایـت از اوکرایـن اغـاز شـد و روسـیه‬ ‫به این دلیـل بـه اوکرایـن حملـه کـرد‪ .‬بسـیاری از کارشناسـان عنـوان کرده انـد کـه‬ ‫ایـن جنـگ‪ ،‬اغـازی بـرای جنـگ جهانـی سـوم اسـت‪.‬‬ ‫قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان در سال ‪2022‬‬ ‫یسـت‪ ،‬هیـچ ارتشـی در جهـان‬ ‫وقتـی صحبـت از تعـداد نیـروی انسان ‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق براوردهـای مجموعـه‬ ‫بـه ارتـش «چیـن» نزدیـک نم ‬ ‫یبـر امـار کـه اطالعـات مربـوط بـه‬ ‫بسـایتی مبتن ‬ ‫‪( Global Firepower‬و ‬ ‫نیروهـای نظامـی و دفاعـی ‪ 140‬کشـور را ردیابـی؛ و سـاالنه به روزرسـانی‬ ‫می کنـد)؛ ایـن کشـور حـدود دومیلیون نفـر پرسـنل نظامـی فعـال‬ ‫دارد‪ .‬در مقایسـه‪ ،‬نیـروی انسـانی ارتـش «ایـاالت متحـده» به میـزان‬ ‫قابل توجهـی کمتـر از ‪ 1.4‬میلیون نفـر اسـت؛ امـا هنـگام ارزیابـی قـدرت‬ ‫کلـی نیروهـای نظامـی جهـان‪« ،‬ایـاالت متحـده» در صـدر جـدول قـرار‬ ‫می گیـرد و بعـدازان به ترتیـب‪« ،‬روسـیه» و «چیـن» در رتب ههـای دوم‬ ‫و سـوم قـرار دارنـد‪ .‬این روزهـا کـه به نظـر می رسـد مسـئله اوکرایـن و‬ ‫ـای کار لفظـی میـان «روسـیه» و «ایـاالت متحـده» و حتی‬ ‫ـدال تااینج ِ‬ ‫ج ِ‬ ‫شهـای دیپلماتیـک‬ ‫اروپـا تبدیـل بـه یـک بحـران اساسـی شـده و تال ‬ ‫تا کنـون شکسـت خـورده اسـت؛ فهرسـت قوی تریـن نیروهـای نظامـی‬ ‫جهـان را مـروری دوبـاره می کنیـم؛ کمااینکـه ماجرایـی مشـابه درمـورد‬ ‫تایوان نیز بین «امریکا» و «چین» مدت هاسـت درجریان اسـت‪ .‬برای‬ ‫تعییـن امتیـاز ‪ PowerIndex‬یـک کشـور‪ ،‬بیـش از ‪ 50‬عامـل و شـاخص‬ ‫دراین ارزیابـی (در دسـته بندی های مختلـف؛ از تـوان نظامـی و مالـی‬ ‫گرفته تا قابلیت لجستیکی و جغرافیا) استفاده شده است‪ .‬کامل ترین‬ ‫ً‬ ‫امتیـاز دراین رتبه بنـدی «‪ »0.000‬اسـت کـه قطعـا دسـت نیافتنی تلقـی‬ ‫یسـت؛ کشـورمان ایران دراین رده بندی با کسب امتیاز‬ ‫یشـود‪ .‬گفتن ‬ ‫م ‬ ‫‪ 0.2104‬در جایگاه ‪ 14‬و به عبارتی باالتر از المان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬رژیم اشغالگر‬ ‫قـدس‪ ،‬عربسـتان‪ ،‬کانـادا و ‪ ...‬قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫روسیه‬ ‫چین‬ ‫هند‬ ‫ژاپن‬ ‫کره جنوبی‬ ‫فرانسه‬ ‫بریتانیا‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫ا گر‬ ‫«جنگ جهانی سوم»‬ ‫یک جدال نظامی‬ ‫نباشد؟!‬ ‫ً‬ ‫جنــگ جهانــی ســوم شــاید لزومــا یــک نبــرد جنگـ ِـی معمــول یــا حتــی نامعمــول‬ ‫و انجام گرفتــه توســط ســاح های فوق پیشــرفته و مرگبــار نباشــد؛ شــاید ماننــد‬ ‫حمــات ســایبری گاه وبیگاهــی کــه روی می دهــد یــا شــاید ماننــد همیــن‬ ‫ـری ویــروس کرونــا جهــان را بیــش از دوســال اســت‪،‬‬ ‫دوره کنونــی کــه همه گیـ ِ‬ ‫درنوردیــده و هنــوز واکســن ب هشــکل منطقــی و برابــر دراختیــار همــه انســان ها‬ ‫قــرار نگرفتــه‪ ،‬باشــد‪ .‬در ســینما هــم بارهــا بــه این موضــوع از زوایــای مختلــف‬ ‫نــگاه شــده و ان را متــرادف بــا «اخرالزمــان» می داننــد؛ اخرالزمانــی کــه البتــه‬ ‫نگــزارش بــه نمونه هایی ازاین دســت‬ ‫ســاخته ذهــن و دســت بشــر اســت‪ .‬درای ‬ ‫نهــا یــک عوامــل مخــرب و ویــژه‪،‬‬ ‫فیل مهــا اشــاره شــده اســت کــه در هریک ازا ‬ ‫ـوی تباهــی در گســتره ای بین المللــی می کشــد؛ از انفجــار هســته ای‬ ‫مــا را ب هسـ ِ‬ ‫و پخــش ویروســی ناشــناخته تــا تغییــرات اقلیمی و قحطــی و دسـت کاری های‬ ‫ـتیالی هــوش مصنوعــی بــر انســان‪.‬‬ ‫ژنتیکــی؛ و حتــی اتوماســیون و اسـ ِ‬ ‫یکی از بهترین فیلم های اخرالزمانی‪ ،‬در شـوروی سـابق سـاخته شـده‪ .‬حکومت‬ ‫کمونیسـتی شـوروی به خاطـر دیدگا ههـای خـاص کمونیسـتی خودشـان کمتـر‬ ‫نهـا روی جنـگ سـرد بـا‬ ‫بـه صنعـت فیل مسـازی توجـه می کردنـد و بیشـتر تمرکـز ا ‬ ‫یشـک یکـی از بهترین‬ ‫امریـکا و پیشـرفت در صنعـت فضایـی بود؛ اما «اسـتا کر» ب ‬ ‫فیل مهـای اخرالزمانـی تاریخ اسـت‪ .‬پـس از یک فاجعه بزرگ‪ ،‬منطقه ای اسـرارامیز‬ ‫به وجـود امـده‪ .‬مـردم براین باورندکـه دراین منطقـه هـر ارزویـی کننـد‪ ،‬بـراورده‬ ‫خواهـد شـد؛ امـا دولـت ورود بـه این منطقـه را ممنـوع اعلام؛ و دورتـادور ان را بـا‬ ‫سـیم های خاردار و محافظان مختلف مسـدود کرده اسـت‪ .‬دونفر قصد دارند به‬ ‫نهـا تمـام را ههـای ممکن بـرای ورود به این منطقـه را امتحان‬ ‫ایـن محـل برونـد‪ .‬ا ‬ ‫می کننـد امـا ‪« ...‬اسـتا کر» هنـوز بعـد از گذشـت سـالیان سـال‪ ،‬یکـی از بهتریـن‬ ‫یبـودن‪ ،‬ان را‬ ‫یشـود؛ براین مبنا؛ به رغـم قدیم ‬ ‫فیل مهـای پایـان جهان شـناخته م ‬ ‫در لیست بهترین فیلم های اخرالزمانی قرار دادیم‪ .‬معنای عنوان فیلم به روسی‬ ‫«تعقیب کننـده ازاردهنـده» اسـت؛ کـه البتـه در ایـران ایـن فیلـم ب هنـام «منطقـه»‬ ‫ترجمـه شـده اسـت‪ .‬داسـتان ایـن فیلـم درمـورد حادثـه هسـته ای در نزدیکـی‬ ‫«چلیابینسـک» در سـال ‪ 1957‬اسـت؛ امـا در فیلـم اشـاره ای بـه این موضـوع‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن فیلـم عناصـر علمی‪-‬تخیلـی را بـا مضامیـن دراماتیـک فلسـفی و‬ ‫نم ‬ ‫نشـناختی ترکیـب می کنـد و شـاید ازایـن رو‪ ،‬اسـت کـه تـا االن توانسـته جـزو‬ ‫روا ‬ ‫نهـا بمانـد‪ .‬در ‪ 9.5‬دقیقـه اول ان‪ ،‬دیالوگـی وجـود نـدارد!‬ ‫بهتری ‬ ‫فیلم «دنیای اب» همان طورکه از نامش پیداسـت‪ ،‬درمورد ذوب شـدن یخ های‬ ‫قطبی و باالامدن سـطح اب دریاها و اقیانوس هاسـت‪ .‬دراین فیلم‪ ،‬عنصر بالیای‬ ‫خهـای قطبـی خیلـی هـم طبیعـی نبـوده و حاصـل‬ ‫بشـدن ی ‬ ‫طبیعـی (البتـه ذو ‬ ‫یسـت) ماهیت داسـتان را شـکل می دهد‪ .‬زندگی بشر مختل‬ ‫فعالیت های انسان ‬ ‫شـده و بازماندگان این حادثه سـعی می کنند با زندگی در دریاها روزگار بگذرانند‪.‬‬ ‫دونفـر از بازمانـدگان (هلـن و انـوال) می تواننـد از یـک جزیـره فـرار کننـد؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫نهـا را تعقیـب‬ ‫بـا دریانـوردی ب هنـام «مارینـر» همـراه شـوند؛ امـا عـده ای دیگـر ا ‬ ‫یشـود کـه «انـوال» کلیـد یـک سـرزمین افسـانه ای‬ ‫می کننـد‪« .‬مارینـر» متوجـه م ‬ ‫یشـود‬ ‫را دارد؛ موضوعـی کـه به نظـر خرافـات اسـت؛ امـا شـک «مارینـر» بیشـتر م ‬ ‫وقتـی ‪ ...‬فیلـم در ‪ 1995‬و در هاوایـی ضبـط شـد‪ .‬دران زمـان هنوز فـرودگاه هاوایی‬ ‫به انـدازه قابل قبولـی توسـعه نیافتـه بـود؛ ازایـن رو گـروه فیل مسـازی بـا مشـکالتی‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫نسـال پرهزینه تریـن اثـر هالیـوود محسـوب م ‬ ‫مواجـه بـود‪ .‬ایـن فیلـم تاا ‬ ‫یکـی از پرهزینه تریـن و البتـه وقت گیرتریـن موضوعـات ان‪ ،‬نـوع فیل مبـرداری روی‬ ‫اب بـود‪ .‬ازانجایی کـه بـرای تصویربـرداری ایـن سـکانس ها نیاز بـه زاویـه ‪ 270‬درجه‬ ‫بـود‪ ،‬گـروه فیل مبـرداری تلاش زیادی کردند تا این سـکانس ها را ب هشـکل مطلوب‬ ‫ً‬ ‫تصویربـرداری کننـد‪ .‬حقیقتـا تصویربـرداری و صدا گذاری این فیلم بسـیارخوب و‬ ‫جذاب بود‪ .‬همین موارد «دنیای اب» را به بهترین فیلم اخرالزمانی یخی تبدیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یسـت کـه تلاش انسـان بـرای اتفاق نیفتـادن اخرالزمـان‬ ‫«ارما گـدون» از فیلم های ‬ ‫بسـنگ ها و دنباله دارهـا بـه کـره زمیـن‪،‬‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬موضـوع برخـورد شها ‬ ‫یکـی از موضوعـات موردعالقـه بـرای ا کثـر فیلم سـازان هالیوودی سـت‪ .‬ایـن تریلـر‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫علمی‪-‬تخیلـی‪ ،‬یکـی از جذاب تریـن فیل مهـای دهـه ‪ 90‬محسـوب م ‬ ‫یـک دنبالـه دار بـا سـرعت زیـاد درحال حرکـت ب هسـوی زمیـن اسـت‪ .‬برخـورد ایـن‬ ‫دنباله دار به زمین باعث نابودی کل سیاره زمین خواهد شد‪ .‬دانشمندان‪ ،‬تنها‬ ‫راهکار را ان می دانند که یک سـفینه روی این دنباله دار فرود بیاید و سـطح ان را‬ ‫تـا حـدود ‪ 200‬متـری سـوراخ کنـد و چنـد بمـب اتمـی در مرکـز ایـن سـیارک منفجـر‬ ‫ً‬ ‫یشـود و احتماال خسـارت ان کمتر خواهد‬ ‫کننـد‪ .‬باایـن کار‪ ،‬دنبالـه دار چندتکـه م ‬ ‫بـود‪ .‬سیاسـت مداران قصـد دارنـد افـکار عمومـی را از این جریـان ا گاه نسـازند؛‬ ‫امـا ‪« ...‬ناسـا» از ایـن فیلـم ‪ 168‬ایـراد علمـی گرفـت! لباس هایـی کـه فضانـوردان‬ ‫دراین فیلـم اسـتفاده می کننـد‪ ،‬گران قیمـت و درحـدود ‪ 10‬میلیـون دالر اسـت‪.‬‬ ‫«بـروس ویلیـس» (از بازیگـران اثـر) بعدهـا عنـوان کـرد از سـبک کارگردانـی «مایکل‬ ‫بـی» خوشـش نیامـده و دیگـر بـا او همـکاری نخواهـد کـرد‪ .‬درصـد قابل توجهـی از‬ ‫تصاویـر فیلـم را خـود «ناسـا» دراختیـار کارگـردان قـرار داد‪« .‬بـی» بعدهـا اعتـراف‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫می کنـد ازنظـر علمـی ایـن فیلـم بدتریـن فیلـم کارنامـه او محسـوب م ‬ ‫یشـود ژانـر علمی‪-‬تخیلـی اخرالزمانـی را معرفـی کنیـم و اسـمی از «اسـتیون‬ ‫نم ‬ ‫اسـپیلبرگ» نیاوریم‪ .‬او در سـال ‪ 2001‬فیلمی را کارگردانی و نویسـندگی کرد (هوش‬ ‫مصنوعـی) کـه قبـل ازان قـرار بـود «اسـتنلی کوبریک» بسـازد‪ .‬بسـیاری از منتقدان‬ ‫اعتقـاد دارنـد ایـن فیلـم الهام گرفتـه از «پینوکیـو» بـوده و مفاهیـم بکـر و جدیـدی‬ ‫را (البتـه دران زمـان) بیـان می کنـد‪ .‬از «اسـپیلبرگ» هـم چیـز دیگـری انتظـار‬ ‫نمی رفـت‪ .‬در ایند ههـای نه چنـدان دور و به خاطـر تغییـرات اقلیمی‪ ،‬انسـان ها به‬ ‫سـاخت «بچه‪-‬ربات!» روی می اورند‪ .‬یک دانشـمند قصد دارد این مخلوق را به‬ ‫یـک زوج بدهـد تـا او را ازمایـش کننـد‪ .‬ایـن بچه‪-‬ربـات کـه «دیویـد» نـام دارد‪ ،‬بـا‬ ‫مادرخوانده اش «مونیکا» رابطه بسیارخوبی برقرار می کند‪ .‬پس ازمدتی «دیوید»‬ ‫ً‬ ‫سعی دارد بداند اصالت او از کجاست و واقعا به کجا تعلق دارد؛ ازاین رو‪ ،‬به دنبال‬ ‫این پرسش خود می رود؛ اما ‪« ...‬استنلی کوبریک» حتی تا دوهفته قبل از مرگش‬ ‫روی این پروژه کار می کرد؛ اما ترجیح داد به دلیل اینکه کارگردانی «اسپیلبرگ» به‬ ‫او نزدیک تر اسـت‪ ،‬این پروژه را تحویل «اسـپیلبرگ» دهد‪ .‬در برخی از سـکانس ها‬ ‫روبات هایـی می بینیـم کـه بعضـی از اعضـای خـود را ندارنـد‪« .‬اسـپیلبرگ» از افـراد‬ ‫معلول برای ضبط این سـکانس ها اسـتفاده کرد و افراد معلول در این ربات ها قرار‬ ‫نبـار مفاهیـم مربوط به اسـتودیوهای مجازی نمایش‬ ‫دارنـد! دراین اثـر بـرای اولی ‬ ‫داده می شـود‪.‬‬ ‫فیلـم «‪ 28‬روزبعـد» یکی دیگـر از اثـار «دنـی بویـل» (کارگـردان اثـاری ماننـد میلیونـر‬ ‫زاغه نشـین و ‪ 127‬سـاعت) اسـت‪ .‬ایـن فیلـم جزو اولیـن نقش افرینی های «کیلین‬ ‫یشـود‪« .‬بویـل» دراین فیلـم اخرالزمانـی‪ ،‬بااسـتفاده از‬ ‫مورفـی» محسـوب م ‬ ‫کگـروه از‬ ‫زامبی هایـی کـه در لنـدن هسـتند‪ ،‬پایـان دنیـا را به تصویـر می کشـد‪ .‬ی ‬ ‫فعالین حقوق حیوانات‪ ،‬شامپانزه ای بیمار را که در یک ازمایشگاه تحت مراقبت‬ ‫اسـت‪ ،‬ازاد می کننـد؛ امـا بـدن حیـوان‪ ،‬حـاوی ویروسـی به نـام «ویـروس خشـم»‬ ‫اسـت‪ .‬این ویروس‪ ،‬انسـان ها را تبدیل به زامبی های وحشـی می کند‪ 28 .‬روزبعد‪،‬‬ ‫شـخصیت اصلـی (جیـم) از کمـا بیـدار و متوجـه می شـود کـه اخرالزمـان شـده‬ ‫ً‬ ‫و لنـدن تقریبـا متروکـه اسـت‪ .‬درهمین حـال می بینـد کـه زامبی هـا به دنبـال او‬ ‫هسـتند؛ ازایـن رو‪ ،‬بـا همراهـی یکی دیگر از بازماندگان‪ ،‬از دسـت ان ها می گریـزد ‪...‬‬ ‫یکـی از حقایـق جالـب ایـن فیلـم‪ ،‬در زمـان تصویربـرداری ان رخ داد‪ :‬صحن ههـای‬ ‫بزرگراه و تونل این فیلم‪ ،‬در شـهرک های سـینمایی ضبط نشـده و در بزرگراه های‬ ‫واقعی انگلسـتان تصویربرداری شـد! ازاین رو‪ ،‬شـهرداری فقط دوسـاعت به ان ها‬ ‫اجـازه تصویربـرداری داد‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬بیمارسـتان ایـن فیلـم هـم واقعی سـت و هزینه‬ ‫اجاره بیمارسـتان توسـط گروه فیلم سـازی برای درمان بیماران کم بضاعت خرج‬ ‫شـد‪ .‬در یکـی از سـکانس ها یـک پمپ بنزیـن قدیمـی بایـد اتـش می گرفـت؛ امـا بـا‬ ‫پلیس هماهنگ نشـده بود‪ ،‬به همین علت‪ ،‬بعد از وقوع انفجار‪ ،‬تعدادی زیادی‬ ‫پلیـس و اتش نشـان بـه محـل فیلم بـرداری امدنـد‪.‬‬ ‫یکـی از بهتریـن اثـار اخرالزمانـی کـه البتـه فیلمـی معنا گـرا و پـر از فلسـفه ب هشـمار‬ ‫می رود‪ ،‬انیمیشـنی به نام «‪ »9‬اسـت‪ .‬داسـتان مذهبی و فلسفی؛ اما پر مفهوم ان‬ ‫و کنایه هایـی کـه بـه زندگـی ماشـینی انسـان در قـرن ‪ 21‬می زنـد‪ ،‬سـبب شـد ایـن‬ ‫انیمیشـن موردتوجـه گسـترده قـرار بگیـرد‪ .‬دنیـا به خاطـر جنـگ بیـن انسـان ها و‬ ‫ماشـین ها از بیـن رفتـه‪ .‬دراین زمـان یـک عروسـک‪-‬ربات کـه در پشـت ان عـدد‬ ‫‪ 9‬نوشـته شـده اسـت‪ ،‬بیـدار می شـود‪ .‬او پس ازمدتـی گشـت وگذار دراین دنیـای‬ ‫نابودشـده‪ ،‬می فهمـد کـه انسـان ها از بیـن رفته انـد؛ امـا عروسـک هایی ماننـد‬ ‫خـودش و ماشـین ها هنـوز وجـود دارنـد‪ .‬او قصـد دارد عروسـک ها را متحـد کنـد‬ ‫تـا مقابـل ماشـین ها قیـام کننـد ‪ ...‬دراین انیمیشـن‪ ،‬نـام یـک دانشـمند واقعـی‬ ‫(اوپمهایمـر) وجـود دارد؛ او کسی سـت کـه بمـب اتـم را سـاخته و شـاید ازایـن رو‪،‬‬ ‫نامش روی شـخصیت این فیلم گذاشـته شـده اسـت‪ .‬انیمیشـن اخرالزمانی «‪»9‬‬ ‫درواقـع‪ ،‬نسـخه ای بلنـد از یـک انیمیشـن کوتـاه به همین نـام اسـت کـه در سـال‬ ‫‪ 2005‬نامـزد اسـکار بهتریـن انیمیشـن کوتـاه شـد‪ .‬فیلـم در ‪ 9( 09/09/09‬سـپتامبر‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫سـال ‪ )2009‬ا کـران شـد‪ .‬کال عـدد نـه خیلـی دراین فیلـم وجـود دارد‪ .‬سـاعت‬ ‫کلیسـای نتـردام هـم در زمـان ‪ 9:09‬گیـر کرده اسـت‪ .‬این فیلم تا کنون اولین و تنها‬ ‫گسـاالن‬ ‫فیلمی سـت کـه «یونیورسـال پیکچـرز» به عنـوان انیمیشـن و بـرای بزر ‬ ‫ساخته‪.‬‬ ‫یکـی از فیلم هـای جـذاب پسـااخرالزمانی در سـال ‪ 2015‬فیلـم «مصمـم بـرای بقا»‬ ‫(یـا «تنـاز ع بقـا»؛ یـا «نجات دهنـده») اسـت‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬حـرص و طمـع انسـان ها؛‬ ‫به ویـژه در شـرایط حسـاس را به خوبـی نمایـش می دهـد‪ .‬فیلـم در جشـنواره های‬ ‫بریتانیـا تحسـین شـد‪ .‬مـردم دنیـا بـه قحطـی و گرسـنگی و خشک سـالی دچـار‬ ‫شـده اند؛ امـا دراین میـان یـک جـوان ایرلنـدی توانسـته مزرعـه کوچکـی داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـد و از ان ارتزاق کند‪ .‬او سـعی کرده این مزرعه را کامال مخفی نگه دارد؛ چرا که‬ ‫از بقیه سا کنان زمین هراس دارد‪ .‬در همین حین‪ ،‬یک زن و دخترش می توانند‬ ‫او را پیـدا کننـد‪ .‬ان هـا بـرای جـوان نقشـه هایی دارنـد‪ .‬ان هـا قصـد دارنـد در ایـن‬ ‫مزرعـه بماننـد؛ چرا کـه می داننـد هیچ جای دیگری غذا نیسـت‪ .‬فیلـم اخرالزمانی‬ ‫ً‬ ‫«مصمـم بـه بقـا» جـزو کم دیالوگ تریـن فیلم هاسـت و در ان‪ ،‬مجموعـا حـدود‬ ‫‪ 17‬دقیقه هیچ دیالوگی ردوبدل نمی شـود! این فیلم بیش از اینکه با صحنه های‬ ‫پایـان دنیـا سـعی در ایجـاد هیجـان داشـته باشـد‪ ،‬توانسـته بـا ِتمـی رازالـود و‬ ‫هیجان انگیز داسـتان را پیش ببرد‪ .‬اینکه انسـان ها برای حفظ بقای خود‪ ،‬همه‬ ‫فضائـل اخالقـی را نادیـده می گیرنـد (درحالی کـه در سـیری از ان هـا دم می زننـد)‬ ‫جـزو جالب تریـن قسـمت های اثـر اسـت‪ /.‬کوتاه شـده از میزبان فـا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد؛‬ ‫هیچ ضرب االجلی را قبول نمی کنیم‬ ‫سـخنگوی وزارت خارجـه گفـت‪« :‬سـفر اقـای دکتـر باقـری بـه تهـران‪ ،‬سـفری عـادی ماننـد دیگـر‬ ‫سفرهاست که تا کنون انجام شده و هدف از ان‪ ،‬مشورت و دریافت دستورالعمل ها برای بازگشت‬ ‫بـه ویـن اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ سـعید خطیـب زاده افـزود‪« :‬مـا دربـاره پرسـش ها یـا ادعاهـای‬ ‫سیاسی که اژانس در خصوص برخی اقدامات کشورمان مطرح کرده که از نظر ما محلی نداشته‬ ‫اسـت پاسـخ دادیم؛ این پرونده باید بسـته شـود»‪ .‬سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی در گفت وگو با‬ ‫صـدا و سـیما بست هشـدن پرونـده ادعاهـای سیاسـی اژانس بین المللی انـرژی اتمـی (‪ )PMD‬علیه‬ ‫کشـورمان را ضـروری دانسـت و تا کیـد کـرد کـه ایـران هیـچ ضرب االجلـی را قبـول نمی کند‪.‬‬ ‫پیش بینی افزایش ‪ ۵۰‬درصدی سفرها‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از اغاز طرح پلیس و دیگر دسـتگاه های امدادی و خدماتی برای‬ ‫نوروز از ‪ ۲۴‬اسـفند خبر داد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ سـردار سـید کمال هادیانفر گفت ‪« :‬برابر پیش بینی ها‬ ‫ً‬ ‫ما قطعا در نوروز ‪ ۱۴۰۱‬افزایش تردد در جاده ها را خواهیم داشت و از ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬اسفند‪ ،‬روند ترددها‬ ‫افزایـش می یابـد‪ .‬این رونـد در اول فروردیـن کاهـش داشـته و از دوم فروردیـن افزایـش می یابـد؛‬ ‫همچنیـن پیش بینـی افزایـش ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۵۷‬درصـدی تـردد در ایـام نـوروز را داریـم‪ .‬این حجـم تـردد‬ ‫به خصوص در محورهای شمالی خواهد بود و ممکن است ما مجبور به اعمال محدودیت موقت‬ ‫در برخـی از این مسـیرها شـویم»‪.‬‬ ‫برجام؛ انچه باید می شد و انچه شد‬ ‫بیـن سـال های ‪ ۱۳۹۳‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬ایـت اهلل خامنـه ای از هـر‬ ‫تریبـون و بـه هـر مناسـبتی دربـاره توافـق هسـته ای‪ ،‬مذا کره‬ ‫بـا امریـکا‪ ،‬انجـام تعهـدات و هـر ان موضوعـی کـه در رابطـه‬ ‫مسـتقیم بـا اینـده مـردم و کشـور بـود‪ ،‬بیـان کردنـد‪ .‬اشـاره‬ ‫ایشـان بـه ایـن تذکـرات و هشـدارها در دیـدار ‪ ۲۹‬بهمـن‬ ‫بـا مـردم اذربایجـان شـرقی‪ ،‬یـاداور دشواری هایی سـت‬ ‫کـه به دلیـل عدم توجـه کافـی بـه ایـن هشـدارها‪ ،‬بـه مـردم‬ ‫تحمیـل شـد‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب دراین دیـدار در برجـام‬ ‫را نمونـه ای از کوتاهـی و غفلـت دانسـتند کـه موجـب ایجـاد‬ ‫مشـکالتی در سـال های بعـد شـد‪ .‬ایشـان تصریـح کردنـد‪:‬‬ ‫«در قضایـای برجـام در سـال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬ایـراد و اعتـراض‬ ‫یشـد تـا‬ ‫بنـده این بودکـه نکاتـی بایـد در برجـام رعایـت م ‬ ‫نهـا‬ ‫مشـکالت بعـدی پیـش نیایـد و در تذکـرات هـم مکـرر ا ‬ ‫را گفتـم امـا بعضـی از ان نـکات موردتوجـه قـرار نگرفـت و‬ ‫مشـکالت بعـدی کـه همـه مشـاهده می کننـد پیـش امـد؛‬ ‫بنابرایـن نـگاه بـه اینـده مهـم اسـت»‪.‬‬ ‫زمزمـ ه گفت وگـو بـا غـرب دربـاره مسـائل هسـته ای ایـران و‬ ‫حضـور امریـکا در این گفت وگوهـا‪ ،‬گرچـه دران مقطـع بـرای‬ ‫گروهـی بـرگ برنـده انتخاباتـی بـود امـا رهبـری هـم در مقطع‬ ‫پیش از اغاز مذا کرات رسمی‪ ،‬هم در زمان مذا کرات و پس‬ ‫از امضـای توافـق‪ ،‬بـه تکـرار مکـرر دربـاره امریـکا و نقشـه های‬ ‫نمـاه سـال‬ ‫ان هشـدار دادنـد‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب در ابا ‬ ‫‪ ،۹۲‬تصمیـم بـه مذا کـره هسـته ای را تجربـه دولـت توصیـف‬ ‫و تصریـح کردنـد‪« :‬بـا تالشـی کـه دولـت محتـرم و مسـئولین‬ ‫کشـور [در مذا کـرات هسـته ای] دارنـد انجـام می دهنـد‪ ،‬مـا‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ ،‬احتمـاال‬ ‫یسـت‪ ،‬یـک تجربه ا ‬ ‫موافقیـم‪ .‬یـک کار ‬ ‫یسـت؛ ایـن کار را انجـام بدهنـد‪ ،‬ا گـر‬ ‫یـک اقـدام مفید ‬ ‫نتیجـه گرفتنـد چه بهتـر‪ ،‬امـا ا گـر نتیجـه نگرفتنـد‪ ،‬معنایش‬ ‫این باشـدکه بـرای حـل مشـکالت کشـور بایسـتی کشـور‬ ‫روی پـای خـودش بایسـتد‪ .‬ایـن توصیـه قبلـی خودمـان‬ ‫را بازهـم تکـرار می کنیـم‪ :‬بـه دشـمنی کـه لبخنـد می زنـد‪،‬‬ ‫اعتماد نکنید؛ مراقب باشید لبخند فریبگرانه شما را دچار‬ ‫اشـتباه نکنـد‪ ،‬دچـار خطا نکنـد؛ ریزه کاری های کار دشـمن‬ ‫را ببینیـد‪ «.‬هران انـدازه تجربـه دولـت در مذا کـره بـا امریـکا‬ ‫یشـد‪،‬‬ ‫نهـا در کوچ ههـای وین بیشـتر م ‬ ‫گتـر و قدم زد ‬ ‫پررن ‬ ‫یکـه‬ ‫هشـدارهای رهبـری هـم افزایـش پیـدا کـرد تازمان ‬ ‫توافـق در پروسـه ای عجیـب به تائیـد مجلـس رسـید‪ .‬نامـه‬ ‫‪ ۹‬مـاده ای رهبـر معظـم انقلاب دران مقطـع زمانـی به خوبی‬ ‫نشان دهنده دغدغه هایی ست که درباره برجام داشتند و‬ ‫سـند غیرقابل انکاری از هشـدارهای ایشـان و رعایت نشدن‬ ‫شـماری از شـروط‪ .‬هـر نـگاه منصفـی بـا مطالعـه نامـه‬ ‫منتشرشـده ازسـوی رهبر انقالب در تاریخ ‪ ۲۹‬مهرماه سـال‬ ‫‪ ،۹۴‬شـهادت خواهـد داد بسـیاری از معضالتـی کـه بعدهـا‬ ‫گریبان گیر برجام شـد درهمان زمان ازسـوی رهبری هشـدار‬ ‫داده شـده بـود‪ .‬ایـت اهلل خامنـه ای در بنـد دوم از ایـن نامـه‬ ‫خطـاب بـه رئیس جمهـوری وقـت یـاداور شـدند‪:‬‬ ‫الـف‪ .‬دولـت ایـاالت امریـکا‪ ،‬در قضیه هسـته ای و نه در هیچ‬ ‫مسـئله دیگـری‪ ،‬در برابـر ایـران رویکـردی جـز خصومـت و‬ ‫اخالل درپیش نگرفته اسـت و در اینده هم بعید اسـت جز‬ ‫ایـن روش عمـل کند‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ورود فریب کارانـه امریـکا در مذا کـرات هسـته ای‪ ،‬نـه بـا‬ ‫فهـای‬ ‫نیـت حل وفصـل عادالنـه کـه بـا غـرض پیشـبرد هد ‬ ‫خصمانـه خـود دربـاره جمهـوری اسلامی صـورت گرفتـه‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫پ‪ .‬محصـول مذا کـرات کـه در قالـب برجـام شـکل گرفتـه‬ ‫فهـای سـاختاری و مـوارد‬ ‫اسـت‪ ،‬دچـار نقـاط ابهـام و ضع ‬ ‫یسـت کـه درصـورت فقـدان مراقبـت دقیـق و‬ ‫متعدد ‬ ‫لحظه به لحظه ‪ ،‬می تواند به خسـارت های بزرگی برای حال‬ ‫و اینـده کشـور منتهـی شـود‪.‬‬ ‫نهـای قـوی و کافـی بـرای جلوگیـری‬ ‫ت‪ .‬الزم اسـت تضمی ‬ ‫فهـای مقابـل‪ ،‬تـدارک شـود کـه از جملـه ان‬ ‫از تخلـف طر ‬ ‫اعلام کتبـی رئیس جمهـوری امریـکا و اتحادیـه اروپـا مبنی بر‬ ‫لغو تحریم هاسـت‪ .‬در اعالم اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری‬ ‫امریـکا‪ ،‬بایـد تصریـح شـود که ایـن تحریم ها به کلی برداشـته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬هرگونـه اظهـاری مبنی بـر این کـه سـاختار‬ ‫مهـا باقـی خواهـد مانـد‪ ،‬به منزلـه نقـض برجـام اسـت‪.‬‬ ‫تحری ‬ ‫مهـا هرچنـد از بـاب رفـع ظلم و احقـاق حقوق‬ ‫ج‪ .‬رفـع تحری ‬ ‫یسـت‪ ،‬لیکـن گشـایش اقتصـادی و‬ ‫ملـت ایـران کار الزم ‬ ‫بهبـود معیشـت و رفـع معضلات کنونـی جز بـا جدی گرفتن‬ ‫و پیگیـری همه جانبـه اقتصـاد مقاومتـی میسـر نخواهـد‬ ‫شـد‪ .‬امیداسـت که مراقبت شود این مقصود باجدیت تمام‬ ‫دنبـال شـود؛ به خصـوص بـه تقویـت تولیـد ملـی توجـه ویژه‬ ‫صـورت گیـرد و نیـز مراقبـت فرماییـد کـه وضعیـت پـس از‬ ‫مهـا‪ ،‬بـه واردات بی رویـه نینجامـد و‬ ‫برداشت هشـدن تحری ‬ ‫ً‬ ‫به خصـوص از واردکـردن هرگونـه مواد مصرفـی از امریکا جدا‬ ‫پرهیـز شـود‪.‬‬ ‫رهبـری پـس از توافـق و در سـخنرانی نـوروزی سـال ‪ ۹۵‬هـم‬ ‫یـاداور شـدند‪« :‬در همیـن توافقـی هـم کـه ما بـا امریکایی ها‬ ‫در قضیـه پنـج بعلاوه یـک و مسـئله هسـته ای کردیـم‪،‬‬ ‫بازارهای جهانی و پیامدهای منفی بحران اکراین‬ ‫تحـوالت اوکرایـن در روزهـای اخیـر افزایش یافته و اصابت چند گلوله خمپاره از‬ ‫خا ک اوکراین به مناطقی از روسیه و اظهارنظرهای مقامات عالی اروپا‪ ،‬امریکا‬ ‫و ناتـو در اجلاس امنیتـی مونیـخ دربـاره اوکراین‪ ،‬گمانه زنی ها درمـورد رویارویی‬ ‫احتمالی دو طرف را افزایش داده‪ .‬حمله احتمالی روسـیه به اوکراین نه تنها بر‬ ‫فضای سیاسی و ژئوپلیتیکی جهان تاثیر خواهد داشت که همه بازارها از بازار‬ ‫گنـدم و غلات تـا انـرژی و قیمـت ان را متاثر خواهـد کرد؛ بازارهای سـهام و اوراق‬ ‫قرضـه دولتی نیـز بی اثر نخواهند ماند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـرمایه گذاران معمـوال زمـان بـروز بحـران روی اوراق قرضـه سـرمایه گذاری‬ ‫نبـار‬ ‫یشـود‪ .‬ای ‬ ‫می کننـد کـه به طورکلـی به عنـوان امن تریـن دارایـی شـمرده م ‬ ‫ً‬ ‫هم احتماال درصورت حمله روسیه به اوکراین‪ ،‬افزایش قیمت نفت و باالرفتن‬ ‫نطـور اسـت‪ .‬تـورم بـاال و افزایـش قریب الوقـوع نـرخ سـود سـال جدید‬ ‫تـورم همی ‬ ‫را بـرای بـازار اوراق قرضـه بـا شـروعی دشـواری همـراه کـرد؛ درشـرایطی که نـرخ‬ ‫بهـره ‪۱ ۰‬سـاله در امریـکا نزدیـک رقـم کلیـدی دودرصـد و سـود ‪ ۱۰‬سـاله در المـان‬ ‫نبـار از سـال ‪ ۲۰۱۹‬اسـت؛ هـر رویارویـی‬ ‫کمـی بیـش از صفـر درصـد بـرای اولی ‬ ‫نشـرایط را تغییـر می دهـد‪ .‬همچنیـن در بـازار تبـادل ارز خارجـی نیـز نـرخ‬ ‫ای ‬ ‫تبـادل یورو‪ /‬فرانـک سـوئیس مهم تریـن نشـانگر خطـر ژئوپلیتیکـی در منطقـه‬ ‫یکـه فرانـک از مدت هاقبـل بهتریـن کاال بـرای سـرمایه گذاری‬ ‫یوروسـت درحال ‬ ‫بـود و ا کنـون از ‪ ۲۰۱۵‬باالتریـن قیمـت را دارد‪ .‬طلا نیـز به عنوان بهترین پناهگاه‬ ‫سـرمایه گذاران بـوده و ا کنـون درحال صعـود بـه باالتریـن قلـه قیمتـی طـی‬ ‫‪ ۱۳‬ماه گذشـته اسـت‪.‬‬ ‫اختلال در رونـد تولیـد و عرضـه گنـدم از منطقـه دریـای سـیاه تاثیـر زیـادی بـر‬ ‫قیمـت و افزایـش تـورم مـوارد غذایـی خواهـد گذاشـت؛ به ویـژه درشـرایطی که‬ ‫توان مالی افراد به دالیل مختلف نظیر خسـارت اقتصادی ناشـی از همه گیری‬ ‫کرونـا کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬چهـار کشـور مهـم صادرکننـده غالت شـامل روسـیه‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬قزاقسـتان و رومانی از بندرهای دریای سـیاه محصوالت خود را صادر‬ ‫نهـا را مختلف خواهد کـرد‪ .‬طبق امار‬ ‫می کننـد کـه رویارویـی نظامـی صـادرات ا ‬ ‫شـورای بین المللی غالت اوکراین سـومین کشـور صادرکننده ذرت و چهارمین‬ ‫صادرکننـده گنـدم در سـال ‪ ۲۰۲۲-۲۰۲۱‬و روسـیه اولیـن صادرکننـده گنـدم‬ ‫جهان اسـت‪.‬‬ ‫بازارهـای انـرژی بـا رویارویـی نظامـی اوکرایـن و روسـیه ب هشـدت تحت تاثیـر‬ ‫قـرار می گیرنـد؛ اروپـا ‪ ۳۵‬درصـد از گاز طبیعـی موردنیـاز خـود را از روسـیه تامیـن‬ ‫می کنـد کـه ازطریـق خـط لولـه ای از بلاروس و لهسـتان بـه المان می رسـد؛ نورد‬ ‫امریکایی هـا بـه انچـه وعـده داده بودنـد عمـل نکردنـد‬ ‫و کاری را کـه بایـد می کردنـد انجـام ندادنـد‪ .‬وزیـر خارجـه‬ ‫محتـرم مـا در مـواردی بـه بنـده گفـت کـه مـا ایـن خـط قرمـز‬ ‫را نتوانسـتیم حفـظ کنیـم و ان هـا روی کاغـذ کارهایـی را‬ ‫انجـام دادنـد امـا از راه هـای انحرافـی متعـدد‪ ،‬جلوی تحقق‬ ‫مقاصـد جمهـوری اسلامی را گرفتنـد‪ .‬شـما نگاه کنیـد امروز‬ ‫نهـا‬ ‫در سرتاسـر کشـورهای غربـی و کسـانی که تحت تاثیـر ا ‬ ‫هسـتند‪ ،‬همچنان معامالت بانکی ما دچار مشـکل اسـت‪،‬‬ ‫بازگردانـدن ثروت هـای ما در بانک های ان ها دچار مشـکل‬ ‫اسـت‪ ،‬معاملات گونا گون تجـاری ای که احتیاج به دخالت‬ ‫بانک هـا دارد دچـار مشـکل اسـت‪ «.‬سـخنان و اخطارهـای‬ ‫رهبـر انقلاب دراین زمینـه ان انـدازه صریـح و شـفاف و‬ ‫مسـتند اسـت کـه هیـچ تحلیل گـر منصفـی نمی توانـد منکـر‬ ‫ان همه هشدار باشد و امروز طلبکار و مدعی اینکه اطالعی‬ ‫از شرط وشـروط رهبـری دربـاره برجـام نداشـت! اقنـاع افـکار‬ ‫عمومـی بـا ایـن مفهـوم کـه «برجـام موردتائیـد رهبـری و‬ ‫نظـام بـود» گرچـه سـاده ترین راه رهایـی از حجـم انتظـارات‬ ‫و انتقادات اسـت اما در برابر این پرسـش که «کدام برجام»‬ ‫موردتائیـد رهبـری بـود‪ ،‬می تـوان تا کیـد کـرد کـه در برجـام‬ ‫موردتائیـد رهبـری بایـد بندهای اشاره شـده فـوق به صورت‬ ‫واضـح امـده و مراحـل تضمیـن و راسـتی ازمایی را از سـر‬ ‫می گذرانـد‪ .‬در برجـام موردتائیـد رهبـری انچـه بایـد بنیـان و‬ ‫اصـل قـرار می گرفـت موضـوع لغـو تحریم هـا بـود‪ ،‬در برجـام‬ ‫موردتائیـد رهبـری نبایـد اجـازه ماجراجویـی بـه «دونالـد‬ ‫ترامـپ» داده می شـد‪.‬‬ ‫بسـازی‬ ‫بی توجهـی بـه هشـدارهای رهبـر انقلاب‪ ،‬مصو ‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقـه ای یکـی از مهم تریـن اسـناد کشـور در مجلـس و‬ ‫بی توجهـی بـه اخطارهـا و هشـدارهای قبـل و بعـد توافـق؛‬ ‫نشان رویکرد شتابانی بود که منجر به گرفتاری کشور شد‪.‬‬ ‫مسـیر بررسـی و تصویب برجام در مجلس نهم‪ ،‬به اندازه ای‬ ‫عجیـب پیـش رفـت کـه پـس از سـال ها همچنـان عالمـت‬ ‫مبهـم و سـوال بسـیاری از تحلیلگـران اسـت‪ .‬مجمـوع تمـام‬ ‫رویدادهـای تصویـب و اجـرای برجـام نشـان از اشـتباه‬ ‫رویکردی‪-‬راهبـردی دربـاره امریـکا دارد‪ .‬رویکـردی کـه در‬ ‫ان بـا وجـود تذکرهـای مکـرر رهبـری بدعهـدی امریـکا و‬ ‫سیاسـت های خصمانـه و ‪ 40‬سـاله ان علیـه ایـران به عنـوان‬ ‫متغیـر اصلـی درنظـر گرفتـه نشـد و از کنـار ایـن بدعهـدی‬ ‫بی انکه هزینه ای برای کاخ سـفید ایجاد شـود‪ ،‬عبور شـد‪/.‬‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت‬ ‫اسـتریم ‪ ۱‬مسـتقیم به المان می رود و بقیه ازطریق اوکراین به دیگر کشـورهای‬ ‫یشـود‪ .‬گاز ارسـالی روسـیه بـه اروپـا در ‪ ۲۰۲۰‬و به دلیـل کاهـش‬ ‫اروپایـی صـادر م ‬ ‫تقاضـا بعـد از همه گیـری کرونـا و تعطیلی هـای ناشـی ازان کاهـش یافـت و‬ ‫وضعیـت سـال ‪ ۲۰۲۱‬هـم و حتـی بـا وجود افزایش تقاضا به روال قبل برنگشـت‪،‬‬ ‫این امـر یکـی از دالیـل افزایـش قیمـت بـود‪ .‬المـان اعلام کـرده به عنوان بخشـی‬ ‫از تحریم هـای روسـیه به دلیـل حملـه احتمالـی بـه اوکرایـن ممکـن اسـت خـط‬ ‫لولـه نـورم اسـتریم ‪ ۲‬را متوقـف کنـد‪ .‬این خط لولـه واردات گاز به اروپـا را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬تحلیلگران معتقدند صادرات گاز روسیه به اروپای غربی از اوکراین و‬ ‫ً‬ ‫بالروس با تحریم مسکو شدیدا کاهش می یابد؛ زیرا قیمت گاز افزایش خواهد‬ ‫یافـت‪ .‬بـازار نفـت نیـز به دلیـل اختالل هـا در عرضـه و کاهـش ان تحت تاثیـر‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬اوکرایـن نفـت روسـیه را ازطریـق خـط لولـه دروژبـا بـه اسـلوا کی‪،‬‬ ‫مجارسـتان و جمهـوری چـک می رسـاند‪ .‬شـرکت جی پـی مـورگان بـراورد کـرده‬ ‫رویارویـی روسـیه و اوکرایـن و قیمـت نفـت را تـا بشـکه ای ‪ ۱۵۰‬دالر افزایـش دهد‪،‬‬ ‫ل ‪ 2022‬را در سـطح جهـان بـه‬ ‫تولیـد ناخالـص داخلـی سـاالنه در نیمـه او ‬ ‫‪ ۰٫۹‬درصـد کاهـش دهـد و تـورم را بـا افزایـش دوبرابـری بـه ‪ ۷.۲‬درصـد برسـاند‪.‬‬ ‫شـرکت های غربـی نیـز از این امـر متاثـر خواهند شـد‪ ،‬هرچند شـرکت های فعال‬ ‫ً‬ ‫درزمینـه انـرژی کاهـش سـود خـود را احتمـاال بـا افزایـش قیمـت نفـت جبـران‬ ‫خواهنـد کـرد‪ .‬بی پـی ‪ ۱۹.۷۵‬درصـد سـهام شـرکت نفتـی روس نفـت را دراختیـار‬ ‫دارد کـه یک سـوم تولیـدات را تشـکیل می دهـد و سـرمایه گذاری های مشـترکی‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫اب رفتن تدریجی قطب های شمال و جنوب‬ ‫مهردادناظری‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ُ‬ ‫پرداخت ‪ ۴۶٠‬فقره تسهیالت خرد اسان‬ ‫در بانک دی‬ ‫افزای ــش دم ــا به عن ــوان عامل ــی اثرگ ــذار‪ ،‬در چندس ــال اخیر منجر ب ــه کاهش وس ــعت و ضخامت پوشـ ـش های یخی‬ ‫بو هوای ــی‪ ،‬متفاوت اس ــت؛ اما‬ ‫به ــا ش ــده‪ .‬ا گرچ ــه می ــزان یخ های دریایی هرس ــال بس ــته ب ــه ش ــرایط ا ‬ ‫اط ــراف قط ‬ ‫نس ــو دارد که زنگ‬ ‫نزولی ملم ــوس از ‪ 1979‬به ای ‬ ‫ـتمر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫روند‬ ‫از‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫قطب‪،‬‬ ‫ های‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫حجم‬ ‫ مورد‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ ها‬ ‫بررس ــی داده‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫تهدید جدی برای زیس ــت بش ــر اینده اس ــت‪ .‬مش ــاهدات جدید و تطبیق امار س ــال های اخیر‪ ،‬بازگوکننده این‬ ‫خطر‬ ‫ِ‬ ‫یس ــت‪ .‬پوش ــش یخ‬ ‫ـول مرتبط با ش ــرایط فصل ‬ ‫ ازحد معم ـ‬ ‫خه ــا بیش‬ ‫ـینی ی ‬ ‫حقیق ــت تل ــخ اس ــت که می ــزان عقب نش ـ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫در قط ــب جن ــوب نی ــز در حال کاهش اس ــت‪ .‬این مس ــئله در مورد پوش ــش برفی قطب ها نی ــز صدق می کند ک ــه اخیرا‬ ‫سرعت بیش ــتری گرفته است‪.‬‬ ‫ایا «هوش مصنوعی» ترس دارد؟‬ ‫برخـی از کارشناسـان‪ ،‬فنـاوری هـوش مصنوعـی را پایـان‬ ‫زندگـی نسـل فعلـی می داننـد‪ .‬ا کثـر مـردم جهـان خواسـته‬ ‫یبـر هـوش مصنوعـی‬ ‫یـا ناخواسـته از محصـوالت مبتن ‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫در زندگـی روزمـره خـود اسـتفاده می کننـد‪ .‬م ‬ ‫دسـتگاه ها و خدماتـی مثـل سـیری بـرای بررسـی اب وهوا یا‬ ‫دسـتیار صوتـی الکسـا بـرای انجـام کارهـای شـخصی اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬شـخصیت هایی ماننـد اسـتیون هاوکینـگ و ایلان‬ ‫تهـای ایـن فنـاوری گاهـی‬ ‫ماسـک نیـز بـا ا گاهـی از مزی ‬ ‫دربـاره تهدیدهـای ناشـی ازان صحبـت می کننـد‪ .‬ماسـک‬ ‫در گفت وگـوی دوسـال پیش خـود بـا نیویورک تایمـز‪ ،‬هوش‬ ‫شتـر از هـوش انسـانی دانسـت‪ .‬به گفتـه‬ ‫مصنوعـی را باهو ‬ ‫مدیرعامـل تسلا ایـن فنـاوری تـا سـال ‪ ۲۰۲۵‬از نسـل بشـر‬ ‫پیشـی می گیـرد‪ .‬علی رغم پیش بینـی او‪ ،‬برخی کارشناسـان‬ ‫با نظر او مخالف بوده و هشـدارهایی درباره خطرات هوش‬ ‫ً‬ ‫مصنوعـی داده اند‪ .‬اتومبیل های کامال الکتریکی و مبتنی بر‬ ‫نشـده کار‬ ‫هـوش مصنوعـی طبـق برنامه ریـزی ازپیش تعیی ‬ ‫می کننـد‪ .‬پـس از تولیـد ماشـین های خـودران و گسـترش‬ ‫گشـدن نقـش راننده ها در‬ ‫نهـا در کشـورها و کم رن ‬ ‫نسـبی ا ‬ ‫هدایـت خودروهـا‪ ،‬تـرس تسـلط هـوش مصنوعـی بر انسـان‬ ‫بـه ذهـن برخـی از تحلیلگـران رسـید‪ .‬البتـه بـرای رسـیدن‬ ‫نهـدف‪ ،‬هـوش مصنوعـی عالو هبـر نیازداشـتن بـه‬ ‫به ای ‬ ‫هوشـی شـبیه انسـان‪ ،‬بایـد اینـده را پیش بینـی و بـرای ان‬ ‫برنامه ریـزی هـم کنـد‪ .‬تا کنـون این امـر میسـر نبوده اسـت و‬ ‫بـا وجـود همـه دسـتاوردها هـوش مصنوعـی قـادر بـه انجـام‬ ‫نهـا نیسـت‪ .‬به گفتـه متیـو اوبرایـن مهندس‬ ‫چکـدام از ای ‬ ‫هی ‬ ‫رباتیـک موسسـه فنـاوری جورجیـا هـدف نهایـی هـوش‬ ‫مصنوعی عمومی مشـخص نیسـت‪ .‬او با اعالم پیدا نشـدن‬ ‫روش ایجـاد هوشـی قابل انطبـاق عمومـی‪ ،‬از کار روی ‪ASI‬‬ ‫(ابرهـوش مصنوعـی) خبـر داد‪ .‬به گفتـه جـورج مونتانـز‬ ‫دانشـمند داده مایکروسـافت‪ ،‬توسـعه یادگیـری ماشـینی‬ ‫و دسـتگاه های هـوش مصنوعـی و توانایـی حـل مشـکالت‬ ‫یشـان بـا امکانـات‬ ‫و خدمات رسـانی برخلاف برنامه ریز ‬ ‫ً‬ ‫فعلـی فعلا دورازدسـترس اسـت‪ .‬البتـه هـوش مصنوعـی‬ ‫درحال حاضـر بـه درک خـود و وضعیتمـان کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫به گفته انتونیو چال استاد رباتیک دانشگاه پالرمو‪ ،‬محققان‬ ‫بـا وجـود هـوش مصنوعـی و رباتیـک موفـق بـه شبی هسـازی‬ ‫تئوری هـای ا گاهـی‪ ،‬احساسـات‪ ،‬هـوش و اخلاق در‬ ‫ربات ها شـده اند‪ .‬مدیر علوم یادگیری دانشـگاه کالیفرنیای‬ ‫جنوبـی بـه برخـی از خطـرات؛ ازجملـه بهین هسـازی‬ ‫بیش ازحـد‪ ،‬سلاح سـازی و فروپاشـی زیسـت محیطی‬ ‫اشـاره کـرده‪ .‬به گفتـه بـن نـای؛ شـاید هـوش مصنوعـی بـرای‬ ‫بانک‬ ‫در یـک مـاه گذشـته‪ ۴۶٠ ،‬فقـره‬ ‫تسـهیالت خـرد اسـان بـه‬ ‫مشـتریان بانـک دی پرداخـت‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫بانـک دی؛ بـا گذشـت نزدیـک‬ ‫بـه یک مـاه از اغـاز طـرح پرداخـت تسـهیالت خـرد اسـان‬ ‫به مشـتریان‪ ۴۶۰ ،‬پرونده متقاضیان بررسـی و تسـهیالت‬ ‫متناسـب پرداخـت شـده اسـت‪ .‬تسـهیل در شـرایط‬ ‫پرداخـت تسـهیالت خـرد یکـی از موضوعـات مورد تا کیـد‬ ‫رئیس جمهـوری و وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی‬ ‫بـوده اسـت کـه در همین راسـتا بـه شـعب تا کیـد شـده‬ ‫موضـوع پرداخـت تسـهیالت خـرد بـرای کارکنـان شـاغل‪،‬‬ ‫بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران بخش هـای دولتـی‪،‬‬ ‫عمومـی و خصوصـی بزرگ که بانک عامـل پرداخت ان ها‬ ‫بانـک دی اسـت و همچنیـن خانواده هـای معظـم شـهدا‬ ‫و ایثارگـران را مدنظـر قـرار دهنـد و متناسـب بـا منابـع‪،‬‬ ‫درخواسـت ها را بررسـی و بـا رعایـت مقـررات‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫مـورد نظـر را پرداخـت کننـد‪.‬‬ ‫گردهمایی روسای برتر‬ ‫شعب بانک ایران زمین‬ ‫تسـازی کشـورها طراحـی شـده و انتشـار تصادفـی‬ ‫بی ثبا ‬ ‫ان یکـی از سـناریوهای پـروژه منهتـن باشـد‪ .‬او دراین رابطـه‬ ‫یبـر ویـروس بازیگـران تحت حمایـت‬ ‫بـه حملات مبتن ‬ ‫تهـا و فعالیـت هکرهـای ناشـناس اشـاره کـرد‪ .‬طبـق‬ ‫دول ‬ ‫شهـا‪ ،‬امسـال هزینـه جهانـی هـوش مصنوعـی بـه‬ ‫گزار ‬ ‫‪ ۴۳۴‬میلیـارددالر می رسـد‪ .‬بـا رشـد ‪ ۱۹.۶‬درصـدی درامـد‬ ‫امسـال بـازار هـوش مصنوعـی شـامل نرم افـزار‪ ،‬سـخت افزار‬ ‫و خدمـات ‪ ۴۳۲.۸‬میلیـارددالر اسـت‪ .‬براسـاس امـار شـرکت‬ ‫بین المللـی داده (‪ )IDC‬ارزش ایـن بـازار سـال بعـد از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـارددالر عبور می کند‪ .‬متخصصان هوش مصنوعی‬ ‫بـر حـل مشـکالت کسـب وکار ازجملـه تقویـت قـدرت نیروی‬ ‫انسـانی‪ ،‬بهبـود فرایندهـا‪ ،‬توسـعه فراینـد برنامه ریـزی و‬ ‫پیش بینـی و افزایـش قدرت تصمیم گیری متمرکز شـده اند‪.‬‬ ‫به گفتـه ریتـو جیوتی معـاون گروه هـوش مصنوعی جهانی و‬ ‫ی زبـان‪،‬‬ ‫تحقیقـات اتوماسـیون در ‪IDC‬؛ پیشـرفت در فنـاور ‬ ‫لهـای هـوش مصنوعی چندوجهی‪،‬‬ ‫صـدا و بینایـی و راه ح ‬ ‫انقالبـی در کارایـی انسـان ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬بـا باالتـر رفتـن‬ ‫یبـر هـوش مصنوعـی بسـیاری‬ ‫کارایـی نرم افزارهـای مبتن ‬ ‫از هزین ههـای انجـام فرایندهـا کاهـش می یابـد‪ .‬این رونـد‬ ‫تـا سـال ‪ ۲۰۲۳‬ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬نیمـه اول پارسـال‬ ‫‪ ۴۷‬درصـد از سـرمایه گذاری ها بـه برنام ههـای کاربـردی‬ ‫هـوش مصنوعـی و حـدود ‪ ۳۵‬درصـد سـهم بـازار بـه نرم افـزار‬ ‫نیـز بـا روس نفـت دارد‪ .‬شـرکت نفتـی شـل نیـز مالـک ‪ ۲۷.۵‬درصـد از سـهام‬ ‫کسـوم از صـادرات گاز مایـع طبیعـی‬ ‫پاالیشـگاه سـاخالین ‪ ۲‬اسـت کـه ی ‬ ‫روسـیه را تولیـد می کنـد‪ .‬افزون برایـن شـرکت های ا کسـون امریکایـی نیـز‬ ‫ازطریـق یـک شـرکت تابعـه و شـرکت هنـدی گاز طبیعـی و نفت نیـز در پروژه‬ ‫نفـت و گاز سـاخالین ‪ ۱‬همـکاری دارنـد‪ .‬ا کوینـور نـروژ نیـز در روسـیه فعـال‬ ‫اسـت‪ .‬شـرکت های دیگـر شـامل رنـو فرانسـه هشـت درصد سـود قبـل از‬ ‫بهـره و مالیـات و متـرو ای ‪.‬جـی المـان ‪ ۱۰‬درصـد از فـروش و ‪ ۱۷‬درصـد از سـود‬ ‫عملیاتی و شـرکت هلندی کارلزبرگ ‪ ۴۰‬درصد از سـود خود را از بازار روسـیه‬ ‫شهـا تحت تاثیـر قـرار‬ ‫کسـب می کننـد‪ .‬بخـش مالـی اروپـا بیشـتر از بقیـه بخ ‬ ‫می گیـرد‪ .‬بانـک بین المللـی رایفیـزن اتریـش ‪ ۳۹‬درصـد از سـود خالـص خـود‬ ‫کهـای‬ ‫را از موسسـه تابـع خـود در روسـیه کسـب کـرد‪ ،‬گرو ههـای مالـی و بان ‬ ‫مجارسـتان‪ ،‬هلنـد نیـز در روسـیه فعـال هسـتند و بخشـی از سـود خـود را از‬ ‫این کشور به دست می اوردند‪ .‬اوراق قرضه دولتی هر دو کشور در ماه های‬ ‫ً‬ ‫اخیر نسـبت به همسـان ها شـدیدا کاهش یافته‪ ،‬درحالی که سرمایه گذاران‬ ‫عالقه کمتری به سرمایه گذاری نشان داده اند‪ .‬بازار اوراق قرضه در اوکراین‬ ‫یکـه‬ ‫جبران کننـده بـرای سـرمایه گذاران در بازارهـای نوظهـور اسـت؛ درحال ‬ ‫وابسـتگی کلی روسـیه به بازار سـرمایه در سـال های اخیر به دلیل تحریم ها‬ ‫شهـای ژئوپلیتیکـی کاهـش یافته و به نوعی تهدید سـرایت کننده از ان‬ ‫و تن ‬ ‫شهـای اقتصـاد کاهـش می دهـد‪ /.‬ایرنـا‬ ‫لهـا را بـه دیگـر بخ ‬ ‫کانا ‬ ‫زیرسـاخت سیسـتم هـوش مصنوعـی اختصـاص داشـت‪.‬‬ ‫سـخت افزار هـوش مصنوعـی نیمـه اول پارسـال بـا جهـش‬ ‫‪ ۰.۵‬درصدی بیشـترین رشـد در بازار داشـت‪ .‬شواهد از رشد‬ ‫‪ ۲۴.۹‬درصدی نسـبت به پارسـال و رسـیدن به پنج درصد از‬ ‫سـهم بـازار حکایـت دارد‪ .‬به گفتـه پیتـر روتـن معـاون بخـش‬ ‫پژوهش و محاسبات فشرده عملکرد ‪IDC‬؛ کمترین جذب‬ ‫سـرمایه گذاری در بـازار ‪ AI‬مربـوط بـه قسـمت سـخت افزار‬ ‫است‪ .‬هوش مصنوعی توانایی یک برنامه کامپیوتری برای‬ ‫یادگیـری و تفکـر اسـت‪ .‬از هـوش مصنوعـی و شـاخه های‬ ‫ً‬ ‫ان ماننـد رباتیـک عمدتـا به عنـوان فناوری هـای اینـده‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن فنـاوری در بسـیاری از ابعـاد زندگـی‬ ‫یـاد م ‬ ‫مثـل خودر وهـای خـودران‪ ،‬کاهـش الودگی هـا‪ ،‬سـفر های‬ ‫ً‬ ‫فضایـی کاربـرد دارد‪ .‬بـه زودی احتمـاال هـوش مصنوعـی‬ ‫نیز به محبوبیت گوشـی های هوشـمند رسـیده و اسـتفاده‬ ‫عمومـی از ان افزایـش پیـدا می کنـد‪ .‬محصـوالت مبتنی بـر‬ ‫هـوش مصنوعـی از الکسـا گرفتـه تـا خودرو هـای خـودران‬ ‫تهـای روزانـه ما تاثیرگذار هسـتند‪ .‬فنـاوری هوش‬ ‫در فعالی ‬ ‫مصنوعـی دارای سـاختار و الگوریتـم بـوده و از یادگیـری‬ ‫ماشـینی بـرای اجـرای دسـتورالعمل ها اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫جـان مک کارتـی در سـال ‪ ۱۹۵۵‬اصطلاح هـوش مصنوعـی‬ ‫(‪ )AI‬را بـرای توصیـف سیسـتمی شـبیه عقـل انسـان و حـل‬ ‫مسـئله ابـداع کـرد‪ / .‬باشـگاه خبرنـگاران جـوان‬ ‫گردهمایـی تقدیـر از ده‬ ‫رئیـس شـعبه برتـر بانـک‬ ‫ایـران زمیـن‪ ،‬بـا عنـوان‬ ‫امـوزش و توسـعه منابـع‬ ‫انسـانی شـعب برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شهـای‬ ‫بانـک ایران زمیـن؛ به منظـور قدردانـی از تال ‬ ‫مسـتمر شـعب‪ ،‬مراسـم تقدیـر از روسـای شـعب موفـق‬ ‫بانـک ایـران زمیـن بـا حضـور عبدالمجیـد پورسـعید‬ ‫(مدیرعامـل)‪ ،‬سیدحسـن سـلطانی فیـروز (رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره)‪ ،‬محمـد حسـینی کنارویـی (مدیـر امـور‬ ‫شـعب اسـتان ها)‪ ،‬مصطفـی یزدانجـو (مدیـر امـور شـعب‬ ‫اسـتان تهـران)‪ ،‬سـید محمـد حسـین اسـتاد (مدیـر امـور‬ ‫روابط عمومـی)‪ ،‬مدیـران اسـتانی و روسـای موفـق شـعب‬ ‫و جمعـی از روسـای ادارات مرکـزی بانـک برگـزار شـد‪.‬‬ ‫سیدحسـن سـلطانی فیـروز (رئیـس هیئت مدیـره بانـک‬ ‫ایران زمین) در این مراسـم شـعب را سنگر و پیشانی بانک‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬ا گـر همـکاران شـعبه زمانی که مشـتری‬ ‫وارد شـعب می شـود‪ ،‬بتواننـد درسـت خدمـات را بـه‬ ‫مشتریان معرفی کنند‪ ،‬ارزیابی مشتری از بانک و پرسنل‬ ‫مثبـت خواهـد بـود»‪ .‬سـلطانی فیـروز بـه روسـای شـعب‬ ‫موفـق گفـت‪« :‬شـما نماینـدگان پرسـنل بانـک هسـتید و‬ ‫بایـد بتوانیـد ایـن شـرایط را حفـظ کنیـد و ا گـر در سـنوات‬ ‫بعـد هـم ایـن موقعیـت را کسـب کنیـد‪ ،‬خیلـی ارزشـمند‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیج فارس از غرفه بانک پارسیان‬ ‫در اولین روز برپایی سومین نمایشگاه‬ ‫تخصصـی حمایـت از سـاخت داخـل‬ ‫در صنعـت پتروشـیمی‪ ،‬علی عسـگری‬ ‫(مدیرعامـل گـروه صنایـع پتروشـیمی‬ ‫خلیـج فـارس) در مسـیر بازدیـد از‬ ‫نمایشـگاه از غرفـه بانـک پارسـیان‬ ‫بازدیـد و در جریـان اخریـن دسـتاوردها و محصـوالت و‬ ‫خدمـات جامـع بانـک پارسـیان در حمایـت از تولیـدات‬ ‫داخلـی قـرار گرفـت‪ .‬وی از حضـور فعـال بانک پارسـیان در‬ ‫این نمایشـگاه و ارائه خدمات متنوع بانکی برای تسـهیل‬ ‫شـرایط حضـور مـردم در حـوزه پتروشـیمی قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ هدف بانک پارسـیان برای حضور و حمایت‬ ‫از ایـن نمایشـگاه‪ ،‬تحقـق شـعار سـال بـا عنـوان «تولیـد‪،‬‬ ‫پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا» و حمایـت از صنایـع‬ ‫سـاخت داخـل در شـرایط تحریم و جنگ اقتصـادی‪ ،‬رفع‬ ‫موانـع تولیـد و کمـک بـه ایجـاد اشـتغال در ایـران اسـت‪.‬‬ ‫سـومین نمایشـگاه حمایـت از سـاخت داخـل در صنعـت‬ ‫پتروشـیمی بـا نـگاه ویـژه بـه صنعـت پاالیـش و پتروپاالیش‬ ‫بـا حضـور مقامـات ارشـد اقتصـادی کشـور‪ ،‬مسـئوالن‪،‬‬ ‫متصدیـان‪ ،‬مدیـران و کارشناسـان از ‪ 2‬تـا ‪ 4‬اسـفند ماه در‬ ‫مرکـز نمایشـگاه های بین المللـی جزیـره کیـش برگزار شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫ایالر نوشهری‪:‬‬ ‫درد مشترک را همه درک می کنند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن نمایـش‪ ،‬ظاهـرا نمایشـی زنانـه اسـت؛ امـا در شـکل گرفتن ان‪ ،‬مردهـا سـهم‬ ‫زیـادی داشـته اند‪ .‬امیـدوارم شـما از ان مردهایـی نباشـید کـه در خلـق چنیـن‬ ‫قصه هایـی سـهم دارنـد؛ و شـما نیـز از زنانـی نباشـید کـه قهرمـان ایـن قص ههـا‬ ‫ن نمایـش «مونودرا مهـای زنانـه» این گونـه مـا را بـه‬ ‫هسـتند ‪ ...‬یادداشـت کارگـردا ‬ ‫یبـرد کـه در ان‪ ،‬هفـت زن‪ ،‬از تجربیات خود می گوینـد؛ روایت این‬ ‫فضـای اثـری م ‬ ‫ت قصـه یـا به عبارتـی‪ ،‬بـازی در قالـب ایـن هفـت شـخصیت به ترتیـب ورود به‬ ‫هفـ ‬ ‫صحنـه‪ ،‬توسـط معصومـه میراشـه‪ ،‬نـدا قاسـمی‪ ،‬دالرام اسـدی‪ ،‬ایلار نوشـهری‪،‬‬ ‫سـتاره موسـوی‪ ،‬اتنـا دولت ابـادی و رویـا جزینـی انجـام شـد‪ .‬ایلار نوشـهری کـه او‬ ‫را بیشـتر به عنـوان بازیگـر حـوزه نمایش و تصویر می شناسـیم؛ ازجمله حضور در‬ ‫سـریال های «دختـران حـوا»‪« ،‬پاتـوق» و «خدایـا بگـردان» و نمایش هایـی نظی ِـر‬ ‫«ارسـن»‪« ،‬اتـن مسـکو»‪« ،‬تبرئـه»‪« ،‬عروسـی خـون» و «سـقوط در کـوه مـورگان»‪.‬‬ ‫او مهـر و ابـان امسـال در تماشـاخانه «خاتـون» بـا نمایش «مونودرا مهـای زنانه»‬ ‫برمبنای متنی از مهشـید حسـینیان؛ به عنوان کارگردان و بازیگر حضور داشـت‪.‬‬ ‫انتخاب متنی با محوریت زنان‪ ،‬از دغدغه های ذهنی تان بوده که توانسته‬ ‫شما را دراین شرایط مجاب به کارگردانی یک اثر نمایشی کند؟‬ ‫ً‬ ‫شـخصا خـودم را هنرمنـد نمی دانـم؛ امـا هنرمنـد نمی تواند که بی دغدغه باشـد‪.‬‬ ‫ایـن البتـه جـدای از بحـث زیبایی شناسـی و متعلقـات ایـن کار اسـت‪ .‬هنرمنـد‪،‬‬ ‫نوعی کنشـگر نسـبت به رویدادهای پیرامون خودش اسـت‪ .‬بااین همه‪ ،‬درمورد‬ ‫نمایـش «مونودرا مهـای زنانـه» مسـئله یـک پیشـنهاد همـکاری بـود‪ .‬خانـم‬ ‫«سـتاره موسـوی» کـه موسـس و مدیـر تماشـاخانه «خاتـون» اسـت‪ ،‬بعدازانکـه‬ ‫این مجموعه دچار اتش سوزی شد‪ ،‬انجا را بازسازی کرد و برای اغاز به کار مجدد‬ ‫انجا‪ ،‬در صحبت هایی که باهم داشتیم‪ ،‬تصمیم گرفته شد نمایشی با محوریت‬ ‫و موضـوع زنـان را به عنـوان قـدم اول و به اصطلاح افتتاحیـه تماشـاخانه‪ ،‬بـه روی‬ ‫صحنـه ببریـم؛ درواقـع‪ ،‬ایشـان تهیه کننـده این کار نیز بوده‪ .‬مـا پیش تر در همین‬ ‫قالـب تهیه کننـده و کارگـردان‪ ،‬تئاتر «عشـق لرزه» را به صورت مشـترک انجـام داده‬ ‫تهـای اولیـه مـا منجـر بـه انتخـاب ایـن متـن شـد؛ اینکـه هـردو زن‬ ‫بودیـم‪ .‬صحب ‬ ‫هستیم و بی شک دغدغه هایی مشترک داریم نیز دراین انتخاب نقش داشت‪.‬‬ ‫انتخاب «مونودرام های زنانه» تنها برپایه این عوامل استوار بود؟ یااینکه‬ ‫می خواستید جلوه های مستند در متن باشد که بتوان ان ها را به جامعه‬ ‫تسری داد؟‬ ‫یهـای متـن موردنظرمـان این بو دکـه کار نشـده باشـد یـا دسـت کم‬ ‫یکـی از ویژگ ‬ ‫به لحـاظ اجرایـی نخ نمـا نباشـد‪ .‬بسـیار گشـتم تـا بـه ایـن متـن از خانم «مهشـید‬ ‫حسـینیان» رسـیدم؛ وقتـی ان را خوانـدم‪ ،‬دیـدم متنـی کـه می خواسـتم را پیـدا‬ ‫یکـه دراین متـن روایـت شـده مسـتند‬ ‫نبـاره کـه ایـا قصـه ادم های ‬ ‫کـرده ام‪ .‬درای ‬ ‫بوده انـد یـا نـه اطالعـی نـدارم و دنبـال چنیـن نمونـه ای هـم نبـودم؛ درهرحـال‬ ‫وقتـی قـرار اسـت درون مایـه ای اجتماعـی را تصویـر کنیـد‪ ،‬مابـه ازای واقعـی ان‬ ‫نیـز وجـود خواهـد داشـت‪ .‬حـاال اینکـه چقـدر گسـتردگی دارد‪ ،‬یـک بحـث دیگـر‬ ‫اسـت؛ امـا قص ههـای این چنینـی صددرصـد بـدون پشـتوانه واقعـی هـم شـکل‬ ‫ً‬ ‫نمـوارد الزامـا در جغرافیـای مشـخصی رخ داده‬ ‫نمی گیرنـد‪ .‬حتـی بـر اینکـه ای ‬ ‫نتـر‬ ‫یتـوان مشـکالت رایـج زنـان و در نـگاه کال ‬ ‫باشـند هـم متمرکـز نبـودم؛ زیـرا نم ‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫جهـا‪ ،‬محرومی ‬ ‫انسـان ها را خیلـی جداازهـم دانسـت‪ .‬یکسـری اتفاقـات‪ ،‬رن ‬ ‫تهـا و ‪ ...‬در همـه دنیـا یکـی هسـتند‪ .‬ا گرچـه دراین اثـر‪ ،‬شـاهد روایـت‬ ‫محدودی ‬ ‫زندگـی هفـت کارا کتـر زن هسـتیم کـه در دور ههـای مختلـف تاریخـی زیسـته اند؛‬ ‫امـا حتـی پافشـاری روی عنصـر زمـان نیـز نداشـتم‪ .‬خـود کارا کترهـا بـا قص هشـان‬ ‫ایـن تفکیـک زمانـی را انجـام داده انـد؛ من دیگر روی این مسـئله تا کید بیشـتری‬ ‫نگذاشـتم‪.‬‬ ‫نخ تسبیحی که این زنان را به هم وصل می کند‪ ،‬چیست؟‬ ‫بحث عاطفی! به نظرم زنان‪ ،‬بیشتر با قلبشان فکر می کنند و تصمیم می گیرند؛‬ ‫ـدگاه مـن نـه یک نقطه ضعف؛ بلکه ویژگی خاص و مثبت انان اسـت؛‬ ‫و ایـن از دی ِ‬ ‫ـان تصویرشـده‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ـود‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ـرد‬ ‫ک‬ ‫ روی‬ ‫ن‬ ‫ ای‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ـتری‬ ‫ش‬ ‫بی‬ ‫ـت‬ ‫ق‬ ‫صدا‬ ‫زیـرا معتقـدم‬ ‫ِ‬ ‫در این اثـر‪ ،‬از همیـن جنبـه عاطفـی درگیـر شـده اند و ضربـه خورده انـد‪ .‬شـاید‬ ‫نطـور برداشـت کنـد کـه «مونودرا مهـای زنانـه» به خاطـر عنوانـش‪،‬‬ ‫مخاطـب ای ‬ ‫ً‬ ‫بازیگرانـش‪ ،‬قصه هایـش و ‪ ...‬نمایشـی زنانـه اسـت؛ امـا به نظـر خـودم اتفاقـا‬ ‫نمـورد اشـاره‬ ‫نمایشـی مردانـه نیـز ب هشـمار مـی رود؛ حتـی در معرفـی ان‪ ،‬بـه ای ‬ ‫ً‬ ‫کـرده ام کـه ایـن نمایـش ظاهـرا یـک نمایـش زنانـه اسـت؛ امـا در شـکل گرفتن ان‪،‬‬ ‫مردهـا سـهم زیـادی داشـته اند‪.‬‬ ‫بازگویی‬ ‫قصه های روایت شده دراین متن به نظرتان اثرگذاری الزم برای‬ ‫ِ‬ ‫معضالت حوزه زنان را دارند؟‬ ‫تهـا مخاطـب را درگیـر می کنـد‪ .‬نه تنهـا مـن؛ بلکـه بازیگـران و‬ ‫به هرحـال‪ ،‬روای ‬ ‫کسـانی که بـه تماشـای ایـن اثـر امدنـد نیـز بـه این موضـوع اذعـان دارنـد‪ .‬مـا در‬ ‫ـذاری خود را‬ ‫«مونودرا مهـای زنانـه» بـا هفـت مونولـوگ روبه روییـم که هریـک اثرگ ِ‬ ‫یکـه دراین متـن جذبـم کرد‪ ،‬شـیوه روایت مینی مال‬ ‫دارنـد و راسـتش اولیـن چیز ‬ ‫یتـوان به خوبـی در یـک قالب پسـت مدرن ارائه‬ ‫نشـیوه را م ‬ ‫ان اسـت‪ .‬به نظـرم ای ‬ ‫ـود متـن‪ ،‬پیشـنهادهایی برای اجرا دارد؛ امـا نگاه من به ان این طور‬ ‫داد‪ .‬البتـه خ ِ‬ ‫ً‬ ‫بـود کـه در یـک بلک با کـس‪ ،‬بـا حداقـل ملزومـات و به شـکلی کاملا سـاده اتفـاق‬ ‫ً‬ ‫تئاتـر بی چیز اسـت‪.‬‬ ‫بیفتـد‪ .‬می تـوان گفـت کاملا منطبـق بـر اسـتانداردهای ِ‬ ‫این هفت نفر جزانکه زن بوده و از یک رویداد عاطفی اسیب دیده اند‪،‬‬ ‫اشترا کی دیگری نیز دارند که بتوان قصه ها را تکه های یک پازل دانست؟‬ ‫خـود متـن وجـود نـدارد و روایت هـا مسـتقل از هـم هسـتند؛‬ ‫این موضـوع در‬ ‫ِ‬ ‫نهـا‬ ‫به این شـکل که حتـی می تـوان دو یـا سـه قصـه را انتخـاب کـرد و بـه ا ‬ ‫تهـا وارد شـود‪ .‬دراصـل‪ ،‬متـن‪ ،‬حـاوی روایاتـی‬ ‫پرداخـت؛ بی انکـه خللـی بـه روای ‬ ‫ُ‬ ‫از نـه شـخصیت اسـت کـه مـا هفت مـورد را انتخـاب کردیـم؛ و کوشـیدیم بـا‬ ‫تمهیداتـی در اجـرا‪ ،‬نحـوه ورود و خـروج بازیگرها را متصل کرده و به عبارتی‪ ،‬برای‬ ‫شـخصیت ها یک زمینه ارتباطی شـکل بدهیم تا بگوییم این چرخه ادامه دارد‬ ‫و مشکالتی سـت کـه در دوره هـای مختلـف‪ ،‬تکـرار شـده اند‪.‬‬ ‫فکر می کنید ساخت اثاری ازاین دست که صرف سرگرمی نیستند و از ابتدا‬ ‫ً‬ ‫با وجود دغدغه ای در ذهن گروه اجرایی شکل می گیرند‪ ،‬می تواند واقعا‬ ‫اثرگذار باشد؟‬ ‫ً‬ ‫قطعـا اثرگـذار اسـت؛ امـا واقعیتـی وجـود دارد اینکـه همه چیـز نسـبت بـه‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سـال هاقبل تفـاوت کـرده‪ .‬یکی از اهـداف نمایش و اصال هنر‪ ،‬سرگرم ساز ‬ ‫ً‬ ‫هـر هنـری بایـد در مخاطـب ایجـاد لـذت کنـد و این لذت هـم الزاما حس شـادی‬ ‫نیسـت‪ .‬کافی سـت بـه بخشـی از مشـغولیت فکـری مخاطـب بپـردازد تـا او از‬ ‫اینکـه ببینـد نـوع تفکـر و دغدغه هایـش در یـک اثر هنـری موردتوجه قـرار گرفته‪،‬‬ ‫احسـاس اسـودگی خیـال کنـد‪ .‬همین که یک اثر هنـری با مخاطب ارتبـاط الزم را‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬کارکرد خودش را اثبات کرده‪ .‬معتقدم هنرمند باید از موضوعات روز‬ ‫اسـتفاده کنـد‪ ،‬هدفمنـد بـوده و دغدغه داشـته باشـد؛ اما ا گـر نتواند با مخاطب‬ ‫ارتبـاط برقـرار کنـد‪ ،‬موفـق نیسـت‪ .‬تئاتـر یـک هنـر زنـده اسـت و ازاین جهـت‪،‬‬ ‫نحـال‪ ،‬به نظـرم االن و در شـرایط فعلـی کـه مـردم‬ ‫ـذاری باالیـی دارد؛ باای ‬ ‫اثرگ ِ‬ ‫دغدغه هـای متعـددی دارنـد‪ ،‬وجهـه سـرگرمی تئاتـر بایـد غالـب باشـد تـا هـم بـه‬ ‫بهبـود حالشـان بینجامـد و هـم شـاید این گونـه؛ به ویـژه حـاال که مخاطبـان تئاتر‬ ‫به خاطـر شـیوع کرونـا از حضـور در سـالن ها دوری می کننـد‪ ،‬دوبـاره بـا ایـن هنـر‬ ‫اشـتی کنند‪.‬‬ ‫در اخر اینکه دوست داشتید مخاطبین این تئاتر شما بیشتر اقایان بودند؟‬ ‫مخاطـب را نبایـد تفکیـک کرد‪ .‬وقتی از دردی مشـترک حـرف می زنید‪ ،‬همه ان را‬ ‫درک می کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬شیرین جهانزاده‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫برسابه هوسپیان؛ موسس اولین کودکستان در ایران‬ ‫‪ ۲.۳‬درصد؛ نرخ تجرد قطعی‬ ‫بین زنان ازدواج نکرده ‪ ۴۵‬ساله و بیشتر‬ ‫تشـناس گفـت؛ طبق‬ ‫دکتـر محمـود مشـفق؛ جمعی ‬ ‫اخریـن سرشـماری کشـور‪ ،‬تعـداد زنان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۴‬سـاله‬ ‫حـدود ‪ ۱۴‬میلیون نفـر بـوده کـه ایـن امـار شـامل‬ ‫یشـود و ا گـر بـازه سـنی ‪۱۵‬‬ ‫زنـان مجـرد و متاهـل م ‬ ‫تـا ‪ ۳۵‬سـال را به عنـوان بـازه سـنی «دوره دختـری»‬ ‫درنظـر بگیریـم‪ ،‬پنج میلیون نفـر از ایـن زنـان جـوان‪،‬‬ ‫دختـر و ازدواج نکـرده بودنـد‪ .‬براسـاس اخریـن‬ ‫سرشـماری کشـور‪ ،‬حـدود ‪ ۳۶‬درصـد از جمعیـت‬ ‫‪۳‬سـال کشـور را دخترانی تشـکیل‬ ‫زنـان جـوان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۴‬‬ ‫می دهنـد کـه هنـوز ازدواج نکرده انـد‪ .‬ایـن عضـو‬ ‫هیئت علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی‪ ،‬باشـاره به‬ ‫نتایـج اخریـن سرشـماری کشـور دربـاره اسـتان هایی‬ ‫کـه دارای بیشـترین دختـران مجـرد هسـتند‪ ،‬گفـت؛‬ ‫اسـتان ایلام بـا ‪ ۴۶.۵‬درصـد‪ ،‬کهگیلوی هو بویر احمـد‬ ‫بـا ‪ ۴۴.۲‬درصـد‪ ،‬کرمانشـاه بـا ‪ ۴۲.۶‬درصـد‪ ،‬سـمنان‬ ‫بـا ‪ ۴۱.۴‬درصـد‪ ،‬لرسـتان بـا ‪ ۴۰.۷‬درصـد‪ ،‬تهـران بـا‬ ‫‪ ۳۹.۹‬درصـد و گیلان بـا ‪ ۳۹.۷‬درصد دارای بیشـترین‬ ‫درصـد دختـران مجـرد ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله هسـتند‪.‬‬ ‫مشـفق درباره اسـتان هایی که دارای کمترین درصد‬ ‫دختـران مجـرد هسـتند گفـت؛ خراسـان شـمالی و‬ ‫اذربایجـان شـرقی بـا حـدود ‪ ۳۱‬درصـد‪ ،‬قـم و قزویـن‬ ‫بـا حـدود ‪ ۳۰‬درصـد‪ ،‬خراسـان رضـوی بـا حـدود‬ ‫‪ ۲۸‬درصـد و یـزد بـا حـدود ‪ ۲۷‬درصـد دارای کمتریـن‬ ‫درصـد دختـران مجـرد ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله اند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه ا گـر تجـرد قطعـی بـرای زنـان را معطـوف‬ ‫بـه زنانـی بدانیـم کـه بیـش از ‪۴ ۵‬سـال سـن دارنـد و‬ ‫هنـوز ازدواج نکـرده یـا شـانس ازدواج کمتری نسـبت‬ ‫بـه سـایر گرو ههـای سـنی دارنـد‪ ،‬افـزود؛ تجـرد قطعـی‬ ‫بیـن زنـان ازدواج نکـرده ‪ ۴۵‬سـاله و بیشـتر حـدود‬ ‫‪ ۲.۳‬درصـد اسـت یـا به عبارت دیگـر ‪ ۹۷.۷‬درصـد زنان‬ ‫تـا سـن ‪ ۴۵‬سـالگی ازدواج کرده انـد و ‪ ۲.۳‬درصـد ایـن‬ ‫جمعیـت تـا سـن ‪۴ ۵‬سـالگی هنـوز ازدواج نکرده انـد‬ ‫ً‬ ‫و احتمـاال در سـن تجـرد قطعـی قـرار دارنـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی؛ بوشـهر بـا ‪ ۵.۴‬درصـد‪ ،‬خوزسـتان بـا ‪ ۳.۸‬درصـد‪،‬‬ ‫فـارس بـا ‪ ۳.۶‬درصـد‪ ،‬کرمانشـاه بـا ‪ ۳.۴‬درصـد‪ ،‬تهـران‬ ‫بـا ‪ ۳.۳‬درصـد و گیلان بـا ‪ ۲.۸‬درصـد دارای باالتریـن‬ ‫نـرخ درصـد تجـرد قطعـی زنـان ‪۴ ۵‬سـاله و بیشـترند‪.‬‬ ‫وی ایـن را نیـز گفـت کـه زنجـان بـا ‪ ۱.۶‬درصـد‪ ،‬قـم و‬ ‫خراسـان رضـوی بـا ‪ ۱.۵‬درصـد‪ ،‬خراسـان جنوبـی‬ ‫بـا ‪ ۱.۴‬درصـد‪ ،‬خراسـان شـمالی بـا ‪ ۱‬درصـد و یـزد بـا‬ ‫‪ ۰.۸‬درصـد‪ ،‬دارای کمتریـن درصـد تجـرد قطعـی زنان‬ ‫‪۴ ۵‬سـاله و بیشـتر هسـتند‪ .‬مشـفق بابیان اینکـه‬ ‫طبـق اخریـن سرشـماری کشـور‪ ،‬تعـداد پسـران ‪ ۱۵‬تـا‬ ‫‪ ۳۴‬سـاله حـدود هشـت میلیون نفر و تعـداد دختـران‬ ‫‪ ۱۵‬تـا ‪ ۳۴‬سـاله حـدود پنج میلیون نفـر اسـت‪ ،‬گفـت؛‬ ‫‪۳‬سـال حـدود‬ ‫نسـبت جنسـی در گـروه سـنی ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۴‬‬ ‫نبـازه سـنی‬ ‫‪ ۱۶۰‬اسـت و ایـن به ان معناسـت که درای ‬ ‫در مقابـل هـر ‪ ۱۰۰‬دختـر ازدواج نکـرده‪ ۱۶۰ ،‬پسـر‬ ‫ازدواج نکـرده وجـود دارد‪ .‬وی با اشـاره به قائل شـدن‬ ‫جسـال فاصلـه (میانگیـن) میـان دختران و پسـران‬ ‫پن ‬ ‫‪۳‬سـاله و جمعیت‬ ‫گفـت؛ ا گـر جمعیـت پسـران ‪ ۲۰‬تا ‪ ۹‬‬ ‫دختـران ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۳۴‬سـاله ازدواج نکـرده را در نظـر‬ ‫بگیریم‪ ،‬جمعیت پسـران ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۹‬سـاله مجرد حدود‬ ‫‪ 5700000‬نفر و جمعیت دختران ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۴‬ساله مجرد‬ ‫حـدود سـه میلیون نفر اسـت‪.‬‬ ‫اولین ها‬ ‫برسـابه هوسـپیان سـنقچیان ارمنـی زاده متولـد ‪ ۱۲۸۵‬در اصفهـان و درگذشـته ‪ ۱۳۷۸‬در امریـکا‪ .‬ایـن بانـوی کارافریـن و مدرسه سـاز‬ ‫ایرانـی‪ ،‬ارمنی تبـار بـود‪ .‬وی دانش اموختـه رشـته علـوم تربیتـی از دانشـگاه ژنو و موسـس نخسـتین کودکسـتان در ایران در سـال ‪۱۳۱۰‬‬ ‫بـا امتیـاز رسـمی از وزارت فرهنـگ ان زمـان بـود‪ .‬ایـن موسسـه اموزشـی دراصل‪ ،‬نخسـتین کودکسـتان ایرانی بود که با مجوز رسـمی از‬ ‫تنـام «کودکسـتان» در ایـران شـروع به فعالیت کـرد و امـوزش ان نیـز به زبـان فارسـی بـود‪ .‬او در سـال ‪۱۳۳۸‬‬ ‫وزارت فرهنـگ وقـت تح ‬ ‫دبستان و دبیرستانی نیز در مجاورت این کودکستان تاسیس کرد‪ .‬او در کنار فعالیت های اموزشی‪ ،‬در امور اجتماعی نیز فعال بود‪.‬‬ ‫پردرامدترین ورزشکاران زن‬ ‫در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫فرشتهفرهنگ‬ ‫یهــای زیــادی وجــود دارد‪ :‬تفــاوت‬ ‫در دنیــای ورزش زنــان نگران ‬ ‫در دســتمزد و امکانــات‪ ،‬شــرایط بــد کار‪ ،‬نبــود پوشــش رســانه ای‪،‬‬ ‫نهــا؛ حــس غیرقابل انــکار‬ ‫حتــی سوء اســتفاده اشــکار‪ .‬بــا همــه ای ‬ ‫گهــا حامیــان خودشــان را پیدا‬ ‫خوش بینــی همچنــان وجــود دارد‪ .‬لی ‬ ‫می کننــد‪ .‬رتبه بنــدی تلویزیــون افزایــش یافتــه اســت و شــبکه ها بســتر‬ ‫یهــا فراهــم می کننــد‪ .‬حامیــان مالــی می رســند‬ ‫جدیــدی را بــرای باز ‬ ‫و اســتارت اپ ها ســرمایه گذاران را جــذب می کننــد‪ .‬پردرامدتریــن‬ ‫ورزشــکاران زن در ســال ‪ ۲۰۲۱‬کــه رکــورد ‪ ۱۶۷‬میلیــون دالری را‬ ‫شکســته اند‪ ،‬موضــوع گــزارش این هفتــه اســت‪.‬‬ ‫سریناویلیامز‬ ‫نائومیاوسا کا‬ ‫ً‬ ‫ا گر اوزا کا نبود‪ ،‬ویلیامز با‬ ‫اینتینس باز ژاپنیتقریبا‬ ‫‪ 45.9‬میلیون دالر از سال‬ ‫‪ 57.3‬میلیون دالر درامدپیشاز‬ ‫‪ 2021‬رکورد درامد یک‬ ‫مالیات دارد‪ .‬او از سوی بیش از ‪10‬‬ ‫ورزشکار زن را از ان خود‬ ‫شریکبرندطی‪1.5‬سال گذشته‬ ‫می کرد‪ .‬این زن ‪ 40‬ساله در‬ ‫حمایتمالی کسب کردهاست؛‬ ‫شش تورنمنت تور ‪WTA‬‬ ‫از جملهلوییویتون‪،‬سویت گرین‬ ‫بازی و در رتبه بندی زنان به‬ ‫و تگ هیور‪ .‬در ماه های اخیر‪ ،‬این‬ ‫‪ 41‬سقوط کرد که بدترین‬ ‫جوان‪ 24‬سالهژاپنی تبار سهامی‬ ‫امتیاز او بود‪ .‬او پس از تولد‬ ‫در استارت اپواقعیتمجازی‬ ‫دخترش در سال ‪ 2018‬به‬ ‫استاتوس پروداردوتولیدکننده‬ ‫مر غ های گیاهیدارینگس فوداست‪ .‬تنیسبازگشت‪.‬‬ ‫جین یونگ کو‬ ‫پس از حدود دو سال متوالی حضور‬ ‫در صدر‪ ،‬مقام اول را در رده بندی‬ ‫گلف زنان به نلی کردا از دست‬ ‫داد؛ اما با یک برد در مسابقات‬ ‫‪ CME‬در پایان فصل خاطره‬ ‫خوبی ساخت‪ .‬این دختر ‪ 26‬ساله‬ ‫با حمایت های مالی ارزشمند‬ ‫شرکت هایی از کره جنوبی‪،‬‬ ‫توانست به ‪7.5‬میلیون دالر دست‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫ونوسویلیامز‬ ‫در دنیای تنیس‪ ،‬افت رتبه‬ ‫یا یک تورنمنت از دست رفته‬ ‫باعث کاهش معامالت‬ ‫حامیان مالی می شود؛ حاال‬ ‫حساب کنید در سال ‪2021‬‬ ‫چه اتفاقی برای او افتاد که‬ ‫ُ‬ ‫تنها نه تورنمنت انجام داد‬ ‫و در سه مسابقه پیروز شد؛‬ ‫بااین حال‪11‬میلیون دالر درامد‬ ‫داشت که امری نادر در جهان‬ ‫ورزش به شمار می رود‪.‬‬ ‫سیمونبایلز‬ ‫بازی های المپیک توکیو‬ ‫ان طور که او برنامه ریزی کرده بود‬ ‫پیش نرفت‪ .‬او قبل از بازگشت‪،‬‬ ‫از پنج مسابقه کناره گیری کرد‬ ‫تا مدال برنز را در تیر تعادل‬ ‫کسب کند‪ .‬با این حال‪ ،‬این‬ ‫ً‬ ‫دختر ‪ 24‬ساله قبال موقعیت‬ ‫خود را به عنوان یک اسطوره‬ ‫ژیمناستیکتضمین کرده‬ ‫بود و ازاین رو کسب درامد‬ ‫‪10‬میلیون دالری دورازانتظار نبود‪.‬‬ ‫نلی کرودا‬ ‫اشلی بارتی‬ ‫پی‪.‬وی سیندو‬ ‫شاید در ‪ LPGA‬بعد از یانگ‬ ‫هیچ تنیسور زنی در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫این قهرمان بدمینتون با درامد‬ ‫کو قرار بگیرد؛ اما سال بازی‬ ‫بیشتر از او‪ ،‬برترین بازیکن‬ ‫‪7.2‬میلیون دالری‪ ،‬در هند‬ ‫او حتی چشمگیرتر بود؛ زیرا‬ ‫رتبه بندی جهان و قهرمان‬ ‫بسیار محبوب است و یک بار‬ ‫ویمبلدون‪ ،‬در زمین بازی درامد اولین عنوان اصلی خود را‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬بین ‪10‬نفر برتر‬ ‫در مسابقات ‪ PGA‬زنان در‬ ‫این فهرست ظاهر شده است‪ .‬او با کسب نکرد‪6.9:‬میلیون دالر!‬ ‫ً‬ ‫پیروی از روش برنده شدن مدال این دختر ‪ ۲۵‬ساله اخیرا قرارداد ژوئن به دست اورد‪ .‬در اوت‪،‬‬ ‫حمایت مالی را با ماریوت بونووی طالی المپیک را کسب کرد‬ ‫نقره اش در سال ‪ ،۲۰۱۶‬پارسال‬ ‫امضاء کرده و در اوت در مسابقات و بازی هایش در ‪ 2021‬را‬ ‫نیز مدال برنز توکیو را به دست‬ ‫به عنوان برترین گلف باز زن با‬ ‫اورد و اولین زن هندی با دو مدال ازاد غربی و جنوبی خارج از‬ ‫‪3.5‬میلیون دالر به پایان رساند‪.‬‬ ‫سینسیناتیبرندهشد‪.‬‬ ‫المپیکشد‪.‬‬ ‫گاربینیهموگوروسا‬ ‫او در سال ‪ ۲۰۲۱‬دوباره‬ ‫خود را پیدا کرد‪ .‬سه‬ ‫تورنمنت را برد و به رده‬ ‫سوم جهان صعود کرد؛‬ ‫رتبه ای در تنیس زنان‬ ‫که توجه حامیان مالی را‬ ‫به خود جلب می کند‪ .‬این‬ ‫بازیکن ‪ ۲۸‬ساله از اسپانیا‬ ‫جگوار و نیوا را به مجموعه‬ ‫حامیان خود افزود و‬ ‫‪8.8‬میلیون دالر به جیب زد‪.‬‬ ‫کندیسپارکر‬ ‫تازه وارد مسابقات قهرمانی‬ ‫ً‬ ‫‪ WNBA‬که تقریبا تمام درامد‬ ‫‪5.5‬میلیو« دالری اش را از‬ ‫حامیانش به دست می اورد‪ .‬او با‬ ‫برندهایی مانند ادیداس و تازگی ها‬ ‫برای ‪ 2021‬با باند‪-‬اید و کپیتل َون‬ ‫همکاری می کند‪ .‬دستمزد ساالنه‬ ‫او در خارج از زمین بیش از دو برابر‬ ‫کل دستمزد بازی او طی ‪ 14‬سال‬ ‫حضورش در ‪ WNBA‬است‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو؛روانشناس‬ ‫اهمیت پیروزی بر ناامیدی در زندگی‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫از دوران کودکـی همیشـه جمالتـی را از والدیـن و‬ ‫اطرافیانمـان بارهـا شـنیده ایم؛ بـرای نمونـه «امیـدوار‬ ‫بـاش!»‪« ،‬نا امیـد نشـو!»‪« ،‬همیشـه راه چـاره ای هسـت !»‬ ‫و ‪ ...‬امـا هیـچ زمانـی‪ ،‬کسـی بـه مـا نگفـت و بـه مـا نیاموخـت‬ ‫کـه ایـن امیـد چیسـت؟ بـه چـه شـکلی به دسـت می ایـد؟‬ ‫یسـت ؟ ایـا‬ ‫یسـت؟ ایـا مـوردی ژنتیک ‬ ‫ایـا پدیـده ای ارث ‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫یسـت؟ در برداشـت عمومـی از امیـد م ‬ ‫اموختن ‬ ‫یسـت؛ امیـد‬ ‫ایـن نتایـج رسـید کـه امیـد‪ ،‬نـوری در تاریک ‬ ‫یسـت که ما را به‬ ‫احسـاس بسـیار زیبایی ست؛ امید‪ ،‬نیروی ‬ ‫یبـرد ‪ .‬هم زمـان بـا ایـن ‪ ،‬بیشـتر مـا اد مهـا امیـد را بـه‬ ‫جلـو م ‬ ‫رزمندگـی بـرای موفقیـت و امادگـی بـرای ادامـه کار تـا پایـان‬ ‫می دانیـم‪ .‬درنتیجـه اموخته ایـم کـه بایـد تـا پایـان امیـد وار‬ ‫باشـیم و امیـد داشـته باشـیم‪ .‬امیـد‪ ،‬هم زمـان با شکسـت و‬ ‫شانه ب هشـانه نا امیـدی‪ ،‬پـس از هـر عـدم موفقیـت و یاسـی‬ ‫ً‬ ‫کتـک مـا پیـش‬ ‫می توانـد بـه سـراغ مـا بیایـد‪ .‬حتمـا بـرای ت ‬ ‫امـده اسـت کـه بـا امیـد زیـادی بـرای کاری‪ ،‬پیشـامدی‪،‬‬ ‫اتفاقـی ‪ ،‬حادثـه ای‪ ،‬مالقاتـی ‪ ،‬خریـد یـا فروشـی‪ ،‬امتحـان‬ ‫یـا دیـداری برنامه ریـزی کرده ایـم؛ ولـی در پایـان بـا یـاس و‬ ‫نا امیـدی روبـه رو شـده ایم‪ .‬بـا اینکـه از همـان دوران کودکـی‬ ‫بـه مـا گفتـه شـده اسـت کـه امیدمـان را از دسـت ندهیـم و‬ ‫نحـال مایوسـی پـس ازهرشکسـتی‬ ‫خودمـان را ببازیـم‪ ،‬با ای ‬ ‫اجتناب ناپذیر اسـت؛ اما با کمی واقع بینی‪ ،‬امید دوباره به‬ ‫سـراغ ما می اید و شـروع می کنیم به امیدوار بودن و دلمان‬ ‫می خواهـد امیـد داشـته باشـیم کـه در پایـان برنام همـان بـا‬ ‫موفقیـت اجـرا خواهـد شـد و به انچـه خواسـته ایم خواهیم‬ ‫سشـدن و شکسـت در‬ ‫رسـید‪ .‬ایـن امیـدوار بـودن و مایو ‬ ‫ً‬ ‫زندگـی هرکدا ممـان بارهـا و بارهـا پیـش امـده اسـت‪ .‬حتمـا‬ ‫چندین بار از خودمان پرسیده ایم که این امید به چه درد‬ ‫یخـورد کـه فقـط کمـی خوشـحالی برایـم مـی اورد؟ ایا‬ ‫مـن م ‬ ‫این امید به خاطر این نیسـت که شکسـت را کمی راحت تر‬ ‫تجربـه کنـم؟ امیـد‪ ،‬نوعـی احسـاس اسـت دربـاره اینکـه مـا‬ ‫می توانیـم انچـه را کـه می خواهیـم‪ ،‬به دسـت بیاوریـم یـا‬ ‫یـک پیشـامدی کـه ر خ دادنـش خوشـایند مـا خواهـد بـود‪.‬‬ ‫یسـت کـه مـا‬ ‫نحـال امـا شکسـت‪ ،‬نتیجـه نامطلوب ‬ ‫در عی ‬ ‫خواهـان ان نبـوده و نیسـتیم؛ به ویـژه به گونـه ای کـه ان‬ ‫شکست‪ ،‬تاثیر منفی و تعیین کننده ای در زندگی ما داشته‬ ‫ً‬ ‫باشد مثال برای ما خسارت اور یا اسیب زا باشد‪ .‬این نتیجه‬ ‫نامطلـوب از شکسـت ممکـن اسـت به خاطر مـواردی چند‬ ‫به وجود بیاید ازجمله؛ ‪ .1‬شکسـت به خاطر رفتار نادرسـت‬ ‫مـا برایمـان به وجـود امـده باشـد‪ .2 .‬فـرد دیگـری ممکـن‬ ‫اسـت نتیجـه نامطلـوب را بـرای ما به وجـود اورده باشـد‪.3 .‬‬ ‫سراشپز‬ ‫حتی ممکن است فردی مقصر نباشد؛ بلکه شرایط زمانی‬ ‫و مکانـی ان لحظـه ان نتیجـه نامطـوب را بـرای مـا رقـم زده‬ ‫باشـد‪ .‬در راه بررسـی امیـد و شکسـت‪ ،‬پـس از ریشـه یابی‬ ‫چرایـی عـدم موفقیتمان ‪ ،‬مهم ترین اصـل‪ ،‬تجزیه و تحلیل‬ ‫پیامـد شکسـت مان اسـت؛ چر اکـه از ایـن طریـق می توانیـم‬ ‫هزین ههـای شکسـت را ارزیابـی کنیـم‪ ،‬می توانیـم نیروهـای‬ ‫فیزیکـی‪ ،‬روانـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬مالـی‪ ،‬اداری‪ ،‬احساسـی‪،‬‬ ‫تخصصـی و علمـی خـود را بازنگـری کنیـم تـا بتوانیـم از ان‬ ‫شکسـت و یـاس پـس ازان‪ ،‬بـه کمـک امیدمـان راه پیـروزی‬ ‫را همـوار کنیـم‪ .‬در اینجـا الزم اسـت بدانیـم کـه چه مـواردی‬ ‫می توانـد بـرای مـا‪ ،‬به عنـوان پیام دهـای شکسـت ارزیابـی‬ ‫ً‬ ‫یهـای احتمـاال طوالنـی احساسـی و‬ ‫شـود؟ ‪ .1‬نا گوار ‬ ‫عاطفـی شـاید هـم بـه گفته برخی عشـقی ‪ .2‬شکسـت مالی‬ ‫تهـای شـغلی‪،‬‬ ‫‪ .3‬شکسـت یـا عـدم موفقیـت در موقعی ‬ ‫ورزشـی‪ ،‬تحصیلـی ‪ .4‬شکسـت در اهـداف تجـاری‪ ،‬صنعتی‬ ‫و اداری ‪ .5‬شکسـت در مسـائلی اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی ‪،‬‬ ‫یتـوان‬ ‫ورزشـی و فرهنگـی و ‪ ...‬لیسـت ایـن شکسـت ها را م ‬ ‫بسـیار طوالنـی ادامـه داد؛ امـا مهـم نـوع شکسـت نیسـت؛‬ ‫بلکـه مـوردی کـه اینجـا اهمیـت دارد این اسـت کـه زمانـی‬ ‫کـه مـا شکسـت می خوریـم بدانیـم و پـی ببریـم کـه ‪ .1 :‬پـس‬ ‫خورش داوود پاشا‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫در یـک ظـرف مناسـب گوشـت چـرخ کـرده را‬ ‫که مخلوطی از گوشـت گوسـفندی و گوسـاله‬ ‫اسـت بـا یـک عـدد پیـاز رند هشـده‪ ،‬ادویـه‬ ‫جـات و نمـک خوب مخلوط کرده ورز دهید‪.‬‬ ‫سپس با کمک دست قلقلی هایی به اندازه‬ ‫گـردو درسـت کنیـد‪ .‬گوشـت های قلقلـی را در‬ ‫یـک ظـرف گذاشـته و ان را داخل یخچال قرار‬ ‫دهیـد تـا خودشـان را بگیرنـد‪ .‬مقـداری کـره‬ ‫در یـک تابـه بریزیـد و ان را روی حـرارت قـرار‬ ‫دهیـد‪ .‬پیـاز باقیمانـده را رنـده کـرده‪ ،‬داخـل‬ ‫تابـه بریزیـد و ان را کمـی تفـت دهیـد‪ .‬بعـد از‬ ‫یهـا را‬ ‫اینکـه پیـاز کمـی طالیـی شـد‪ ،‬قلقل ‬ ‫داخـل تابـه خـوب سـرخ کنیـد‪ .‬در ایـن زمـان‬ ‫پـودر نعنـا خشـک را بـه قلقلـی هـا اضافـه‬ ‫کـرده و ان را همـراه بـا گوشـت ها کمـی تفـت‬ ‫دهیـد‪ .‬رب انـار ملـس را در یـک لیـوان اب‬ ‫خـوب حـل کنیـد‪ ،‬سـپس ان را هـم بـه مـواد‬ ‫داخـل تابـه اضافـه کـرده و بـه ارامـی هم بزنید‬ ‫تـا مـواد بـه خـورد گوشـت بـرود‪ .‬در اخـر صبـر‬ ‫کنیـد تـا مـواد جـوش بیایـد و جـا بیفتـد‪ .‬بعـد از‬ ‫نیـم سـاعت کـه غـذا خـوب جـا افتـاد‪ ،‬ان را در‬ ‫ظـرف مـورد نظرتـان بریزیـد و سـرو کنیـد‪.‬‬ ‫ازشکسـت چه احساسـی نسـبت بـه خودمان‪ ،‬به دیگـران و‬ ‫بـه محیـط پیرامونمـان پیـدا کرده ایـم؟ ‪ .2‬چگونـه ازشـرایط‬ ‫فـرد شکسـت خورده بـه کمـک امیـد درجـا نزنیـم و شـرایط‬ ‫سـخت و نا گـوار را بهتـر و بهتـر بتوانیـم بـه نفـع خودمـان‬ ‫دگرگـون کنیـم‪ .3 .‬از کجـا و چگونـه شـروع بـه ریشـه یابی ‪،‬‬ ‫چرایـی شکسـت مان داشـته باشـیم؟ از اینکـه مـا شکسـت‬ ‫بخوریـم حتـی ا گـر پی درپـی هـم باشـد‪ ،‬نبایـد شـگفت زده‬ ‫شـد؛ بلکـه ا گـر مـا پـس از هـر شکسـت یـا شکسـت هایی‬ ‫بایسـتیم و نخواهیـم حرکتـی بـرای دگرگون کـردن شـرایط‬ ‫یتـوان گفـت کـه ان شکسـت‪ ،‬واقعی سـت‬ ‫انجـام دهیـم‪ ،‬م ‬ ‫و نتایـج بسـیار سـنگینی می توانـد بـرا ی مـا حتـی بـرای‬ ‫نمـان هـم داشـته باشـد‪ .‬درسـت اسـت پـس از هـر‬ ‫اطرافیا ‬ ‫شکسـتی مـواردی چنـد را بـه دقـت رعایـت کنیـم تـا بتوانیم‬ ‫تاثیر منفی شکست را کمرنگ و کمرنگ تر کنیم و گام به گام‬ ‫ب هسـوی پیشـرفت و موفقیـت قـدم برداریـم‪ .‬اول اینکـه؛‬ ‫بپذیریـم کـه کارمـان درسـت نبـوده‪ ،‬اینجـا و انجـا کـم کاری‬ ‫شـده اسـت یا شـرایط‪ ،‬خودش را به ما تحمیل کرده اسـت‪،‬‬ ‫بسـان شـرایط کرونایـی امـروز در جهـان‪ .‬دوم؛ هزینـه ایـن‬ ‫شکست را واقع بینانه ارزیابی کنیم و حاضر به پرداخت ان‬ ‫باشـیم‪ .‬سـوم؛ ایـن پرسـش را مطـرح کنیـم که ایا ا گـر دوباره‬ ‫ان کار را شـروع کـرده و ادامـه دهیـم‪ ،‬بهتـر اسـت یااینکـه از‬ ‫انجـام ان کار بابـت هزینه هایـش صرف نظـر کنیـم؟ چهـارم؛‬ ‫ایـا عواملـی کـه باعـث شکسـت مـا شـدند‪ ،‬قابـل حـذف‬ ‫هسـتند یـا خیـر؟ یـا اینکـه انهـا می تواننـد دوبـاره برایمـان‬ ‫مانعـی در راه موفقیت مـان درسـت کنند؟ پنجـم؛ زمانی که‬ ‫مـا چنیـن اقداماتـی را انجـام دهیـم‪ ،‬معنایـش این اسـت که‬ ‫امیدواریـم و احسـاس خوبـی بـرای کسـب موفقیـت داریـم‪.‬‬ ‫همچنیـن بـاور داریـم کـه پیـروزی از ان ماسـت و هدفمنـد‬ ‫کوشـش کرده ایـم کـه تمـام اینهـا ‪ ،‬به معنـای امیـد داشـتن‬ ‫یسـت‬ ‫اسـت که این خود احسـاس بسـیار قوی و نیرومند ‬ ‫بـرای پشـت سرگذاشـتن ان شکسـت ‪ .‬امیـد‪ ،‬به عنـوان‬ ‫یکـی از فا کتورهـای روانشـناختی فـرد اسـت کـه می توانـد‬ ‫بسـیار سـازنده در موفقیت هـای ادمـی عمـل کنـد‪ .‬امیـد‪،‬‬ ‫همان طورکـه گفتـه شـد نوعی احسـاس اسـت که بـدون ان‬ ‫از کوشـش و تالش مان لذتی نمی بریم‪ .‬هرچند در بسـیاری‬ ‫از مـوارد بـدون امیـد هـم موفـق می شـویم؛ امـا زمانـی کـه‬ ‫امیـد بـه مسـیری کـه در پیـش داریـم‪ ،‬امیـد بـه هـدف و‬ ‫ً‬ ‫کوشـش مان داشـته باشـیم‪ ،‬حتما لذت بیشتری از هستی‬ ‫خواهیـم بـرد و بـرای انجـام کارهـا بـا تـوان بیش تـری حرکـت‬ ‫خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫خورش داوود پاشـا؛ یکی از خورش های معروف کشـور ترکیه اسـت‪ .‬در تهیه این خورش از گوشـت بیشـترین اسـتفاده را می شـود و درواقع ماده اصلی این غذا‬ ‫خکـرده اسـت‪ .‬ایـن خـورش به دلیـل نـوع پخـت خـاص و مـواد کمـی کـه دارد مورد عالقـه بسـیاری از ایرانیـان اسـت و در سـال های اخیـر عالقه منـدان‬ ‫گوشـت چر ‬ ‫زیـادی پیـدا کـرده اسـت‪ .‬خـورش داوود پاشـا علاوه بـر طعـم دلپذیـر‪ ،‬از جهت مواد اسـتفاده شـده و ظاهر نیز به فسـنجان شـباهت زیادی دارد‪ .‬بهترین گوشـت‬ ‫یسـت؛ امـا ا گـر افـراد مایـل باشـند از گوشـت مـر غ یا بوقلمـون نیز می تواننـد در تهیه این خورش اسـتفاده کننـد‪ .‬ا کثر مردم‬ ‫بـرای ایـن خـورش‪ ،‬گوشـت گوسفند ‬ ‫ترکیه این خورش را با گوشت چر خ کرده تهیه کرده و گوشت را به کوفته های کوچک تبدیل می کنند که وقت کمتری نیز برای پخت صرف می کند‪ .‬برای تزئین‬ ‫خورش داوود پاشـا افراد می توانند بر حسـب میل خود از چاشـنی هایی مانند زعفران‪ ،‬سـس‪ ،‬رب انار‪ ،‬خالل بادام یا پسـته اسـتفاده کنند‪ .‬خورش داوود پاشـا‬ ‫یتـوان بـه همـراه پلـو سـفید در دو وعـده ناهار و شـام میل کرد‪.‬‬ ‫را م ‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫گوشت چرخ کرده ‪ 1 :‬کیلوگرم‬ ‫پیاز رنده شده‪ 2 :‬عدد‬ ‫پودر نعنا خشک‪ 1 :‬قاشق سوپ خوری‬ ‫رب انار‪ 2 :‬قاشق سوپ خوری‬ ‫کره‪ :‬به میزان الزم‬ ‫نمک ‪ :‬به میزان الزم‬ ‫فلفل ‪ :‬به میزان الزم‬ ‫دارچین‪ :‬به میزان الزم‬ ‫اب‪ 1 :‬لیوان‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫چند نکته برای شروع عکاسی از محصول‬ ‫دکتر مسعود شریفیان رضوی‬ ‫فوق تخصص گوارش و کبد‬ ‫ساراارجمند‬ ‫عکاسـی از محصـول یکـی از نیازهـای ضـروری دنیـای امـروز‬ ‫اسـت کـه در ان بسـیاری از کارهـا ازجملـه خریدوفـروش‬ ‫یشـوند درنتیجـه نیـاز بـه‬ ‫کاال ب هصـورت انالیـن انجـام م ‬ ‫سهـای با کیفیـت از محصـول بیش ازگذشـته احسـاس‬ ‫عک ‬ ‫یشـود‪ .‬دنیای عکاسی بسیار پیچیده اسـت و روش های‬ ‫م ‬ ‫زیـادی بـرای ثبـت یـک عکـس خـوب وجـود دارد‪ .‬به گـزارش‬ ‫گهـا‪،‬‬ ‫زومیـت؛ عکاسـی محصـول روشـی بـرای نمایـش رن ‬ ‫بافـت و حتـی مقیـاس محصـول اسـت‪ .‬در ایـن مقالـه بـه‬ ‫کهـای عکاسـی از محصـول و همچنیـن‬ ‫شهـا و تکنی ‬ ‫رو ‬ ‫تفـاوت دو نـوع اصلـی عکاسـی محصـول یعنـی عکاسـی از‬ ‫اشـیای بیجـان و عکاسـی پکشـات می پردازیـم‪ .‬عالوه برایـن‬ ‫تهـا ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫نـکات و ترفندهایـی را بـرای بهبـود مهار ‬ ‫عکاسیاز اشیایبیجان‬ ‫در عکاسـی از اشـیای بیجان عکاس باید محصوالت روزمره‬ ‫را بـه شـیوه ای خلاق و غیرمعمـول نمایـش دهـد‪ .‬درنتیجـه‬ ‫ننـوع محصـوالت ایـده ای‬ ‫عـکاس بایـد بـرای عکاسـی از ای ‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬به خاطـر داشـته باشـید کـه هـدف عکاسـی‬ ‫اشـیای بیجـان تشـویق خریـدار بـه خریـد محصـول اسـت‪.‬‬ ‫عـکاس بایـد از خالقیـت خـود حدا کثـر اسـتفاده را ببـرد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن سـبک عکاسـی‪ ،‬ازادی عمـل عـکاس‬ ‫برای ترکیب بندی محصول و نورپردازی بیشـتر اسـت‪ .‬باید‬ ‫به خاطر داشته باشید که هدف اصلی این سبک‪ ،‬نمایش‬ ‫یهـای محصـول و برانگیختـن احساسـات‬ ‫حدا کثـری ویژگ ‬ ‫نسـبت بـه ان اسـت‪ .‬همچنیـن مراقـب باشـید سـوژه ی‬ ‫عکاسی زیاد فانتزی و تخیلی نشود‪ .‬عکاسی اشیای بیجان‬ ‫چنـدان بـرای فروشـگاه های انالیـن مناسـب نیسـت‪ .‬بـرای‬ ‫مثـال فـردی را درنظـر بگیریـد کـه به دنبـال یک کیف دسـتی‬ ‫یشـود که هر کیف به شـیوه ای بسـیار‬ ‫اسـت و وارد سـایتی م ‬ ‫یشـود‪ .‬عکاسـی اشـیای بیجـان‬ ‫احساسـی نمایـش داده م ‬ ‫بیشتر برای تبلیغات مناسب است‪ .‬عکاسی اشیای بیجان‬ ‫ً‬ ‫می توانـد شـامل صحن ههـای کاملا غیرواقعـی‪ ،‬ترسـنا ک و‬ ‫بامـزه باشـد‪ .‬به طورکلـی می توانـد احساسـات مخاطـب را‬ ‫برانگیزد‪ .‬هنگام خلق تصاویر‪ ،‬بازی با نور و ترکیب بندی به‬ ‫مهـارت پید اکـردن در نورپـردازی کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫عکاسیپکشات‬ ‫یشـود کـه درسـت در‬ ‫پکشـات بـه تصویـری از کاال گفتـه م ‬ ‫ً‬ ‫مرکـز قـاب قـرار می گیـرد‪ .‬اشـیاء معمـوال روی پس زمینـه ای‬ ‫کلینیک‬ ‫بالون معده برای الغری‬ ‫یک دسـت و سـفید قـرار می گیرنـد‪ .‬هـدف از ایـن عکاسـی‬ ‫یکـه‬ ‫ارائـه ی تصویـری واقعـی از محصـول اسـت به نحو ‬ ‫خریـدار پـس از باز کـردن بسـته از ان ناامیـد نشـود‪ .‬در ایـن‬ ‫ً‬ ‫سـبک عکاسـی معمـوال هیـچ فضایـی بـرای بـازی بـا نـور و‬ ‫ترکیب بنـدی وجـود ندارد و باید تصویری واضح از محصول‬ ‫ارائـه شـود‪ .‬ایـن ویژ گـی باعـث تفـاوت عکاسـی پکشـات بـا‬ ‫سهـای‬ ‫یشـود‪ .‬بـرای ثبـت عک ‬ ‫عکاسـی اشـیای بیجـان م ‬ ‫پکشـات بایـد خالقیـت خـود را کنـار بگذاریـد و سـعی نکنیـد‬ ‫با نور بازی کنید‪ .‬عکاسی پکشات را اغلب اوقات می توانید‬ ‫در فروشگاه های انالین ببینید؛ اما چرا این سبک عکاسی‬ ‫در اینترنـت بـه محبوبیـت رسـیده اسـت؟ دلیـل اصلـی ایـن‬ ‫محبوبیت این است که محصول را بدون عناصر غیرضروری‬ ‫در پس زمینـه نمایـش می دهـد؛ بنابرایـن کاربـر می توانـد‬ ‫بـر خـود محصـول تمرکـز کنـد و ان را بشناسـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫می توانـد ببینـد محصـول دقیقـه از چـه عناصـری تشـکیل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بافـت‪ ،‬رنـگ و شـکل محصـول را به خوبـی‬ ‫ببینید‪.‬‬ ‫پیش نیازهایعکاسیاز محصول‬ ‫ا گـر می خواهیـد سـفر خـود را در عکاسـی محصـول اغـاز‬ ‫کنیـد بایـد در درجـه ی اول دانـش پای ه عکاسـی را فرابگیرید‪.‬‬ ‫همچنیـن نیـاز بـه تجهیـزات داریـد‪ .‬می توانیـد دوربینـی‬ ‫لهـای خـود‬ ‫بسـیار گران قیمـت را بـرای عکاسـی از محصو ‬ ‫تهیـه کنیـد امـا ا گـر مهـارت نداشـته باشـید ممکـن اسـت بـا‬ ‫همیـن دوربیـن گران قیمـت هـم بـه نتایج مطلوبی نرسـید‪.‬‬ ‫در مقابـل‪ ،‬نورپـردازی مناسـب و اسـتفاده از یـک دوربیـن‬ ‫بسـیارکم کیفیـت هـم می توانـد بـه نتیجـه ی بـدی منجـر‬ ‫یشـود عـکاس بایـد‬ ‫شـود‪ .‬وقتـی بحـث تجهیـزات مطـرح م ‬ ‫امادگـی الزم را داشـته باشـد‪ .‬نـور عنصـر اصلـی عکاسـی از‬ ‫محصول است و بدون ان عکاسی معنایی ندارد‪ .‬البته باید‬ ‫معیارهـای دیگـری را هـم درنظـر گرفـت‪ .‬در ادامـه بـه معرفی‬ ‫عناصـر الزم بـرای عکاسـی از محصـول می پردازیـم کـه نبـود‬ ‫نهـا می توانـد بـه تصویـری بدکیفیـت بینجامـد‪:‬‬ ‫هرکـدام از ا ‬ ‫نورپـردازی‪ ،‬تجهیـزات‪ ،‬اماد هسـازی دقیـق محصـول‪،‬‬ ‫پس زمینـ ه مناسـب‪ ،‬نرم افـزار ویرایـش تصویـر‪ ،‬اماده سـازی‬ ‫دقیـق محصـول‪ .‬هـر محصـول بایـد به صـورت دقیـق بـرای‬ ‫عکاسـی امـاده شـود‪ .‬بزرگ تریـن دشـمن شـما درایـن راه‬ ‫گردوغبـار اسـت‪ .‬بـرای عکاسـی از محصـول نیـاز بـه شـیء‬ ‫بسـیار تمیز دارید‪ .‬ا گر به خوبی محصول خود را از گردوغبار‬ ‫پـا ک نکنیـد‪ ،‬فراینـد ویرایش تصویر برایتان بسـیار طوالنی و‬ ‫خسـته کننده خواهد شـد‪ .‬برای اماده سـازی محصول برای‬ ‫عکاسـی پکشـات بـه مـوارد ذیـل نیـاز دارید‪ :‬دسـتکش های‬ ‫نخـی‪ :‬هرگـز اثر انگشـتی روی محصـول به جا نگذاریـد؛ ماده‬ ‫شـیمیایی پا ک کننده مناسـب‪ :‬پا ک کننده باید متناسب با‬ ‫خصوصیات محصول باشـد؛ حول ه میکروفایبر؛ فشرده سـاز‬ ‫هـوا بـرای مبـارزه بـا گردوغبـار؛ دسـتمال کتانـی کـه بـرای‬ ‫عکاسـی مـد هم بسیار مناسـب اسـت‪ .‬چـرا نیاز بـه این همه‬ ‫کسـازی دارید؟ فرض کنید برای خرید عینک‬ ‫تجهیزات پا ‬ ‫افتابی وارد یک فروشـگاه انالین شـده اید؛ اما با محصوالتی‬ ‫یشـوید کـه اثـر انگشـت هـم‬ ‫غبار الـود و کثیـف روبـه رو م ‬ ‫یشـود‪ .‬متاسـفانه عـکاس‬ ‫نهـا دیـده م ‬ ‫به وضـوح روی ا ‬ ‫به خوبـی محصـول را امـاده نکرده اسـت‪ .‬شـاید خیلی سـاده‬ ‫عینکـی را از جعبـه بیـرون اورده و چنـد عکـس از ان گرفتـه‬ ‫است و حتی پس از فرایند ویرایش نهایی‪ ،‬اثر انگشت روی‬ ‫محصـول مشـخص اسـت‪ .‬واضـح اسـت چنیـن تصاویـری‬ ‫میـل مشـتری به خرید محصـول را کاهش می دهند‪ .‬سـعی‬ ‫کسـازی مناسب محصول در زمان‬ ‫کنید با اماد هسـازی و پا ‬ ‫خـود صرفه جویـی کنیـد‪.‬‬ ‫بالـــون معـــده بـــرای الغـــری‪ ،‬روشـــی بـــرای کاه ــش‬ ‫اشتهاســـت که نیـــازی به عمـــل جراحی نـــدارد‪ .‬در این‬ ‫روش پزشـــک پـــس از اطمینان یافتن از ســـامت معده‬ ‫بیمـــار‪ ،‬بالون معـــده را به داخل ان می فرســـتد و حجم‬ ‫ان را بـــا هـــوا یـــا مایـــع پـــر می کنـــد‪ .‬بهتریـــن کاندیداها‬ ‫بـــرای روش بالـــون معـــده بـــرای الغـــری‪ ،‬افـــرادی ب ــا‬ ‫شـــاخص توده بدنـــی (‪ ۳۰ )BMI‬تا ‪ ۴۰‬هســـتند‪ .‬در این‬ ‫روش حجـــم معـــده پر می شـــود و به علت مایعـــی که در‬ ‫داخل بالون قرار دارد‪ ،‬گرســـنگی را مهـــار می کند‪ .‬بالون‬ ‫معده بـــا دو روش موجب کاهش وزن می شـــود؛ یکی با‬ ‫کاهـــش حجم معده که فـــرد نمی تواند زیـــاد غذا بخورد‬ ‫و دیگـــری بـــا مکانیـــزم تاثیرگذار بر اشـــتها؛ چـــون بالون‬ ‫حجمـــی از مایـــع اســـت و به علت وزنـــی کـــه دارد‪ ،‬مانع‬ ‫فعالیت مکانیزم های گرسنگی می شـــود‪ .‬در روش های‬ ‫ذکر شـــده اعـــم از جراحـــی و غیرجراحـــی ا گـــر مری ــض‬ ‫بخواهـــد نتیجـــه خوبـــی به دســـت بیـــاورد‪ ،‬الزم اس ــت‬ ‫تغذیه مناســـبی داشـــته باشـــد و برای بعضی از بیماران‬ ‫که مشـــکل پرخـــوری عصبی دارند‪ ،‬الزم اســـت پزش ــک‬ ‫ً‬ ‫داروهای ویـــژه تجویز کند‪ .‬معموال جنـــس بالون معده‬ ‫از ســـیلیکون اســـت و شـــش تا حدا کثر نه مـــاه در معده‬ ‫باقـــی می مانـــد؛ البتـــه این مـــدت زمـــان به نـــوع بالون‬ ‫معـــده و مقاومت ان در برابر اســـید معـــده ارتباط دارد؛‬ ‫اما بیشـــتر از هشـــت تـــا نه ماه بالـــون را نگـــه نمی داریم؛‬ ‫زیـــرا اســـید معـــده ممکـــن اســـت روی جـــداره ان اث ــر‬ ‫بگـــذارد و بالـــون ســـوراخ شـــود‪ .‬هنـــگام عمـــل‪ ،‬بال ــون‬ ‫معـــده بـــا مایعی به نـــام «نرمال ســـالین» و محلـــول ابی‬ ‫رنگـــی به نـــام « متیلـــن بلو» پـــر می شـــود و بـــرای بیمار‬ ‫توضیـــح می دهیـــم کـــه ا گـــر به هر علـــت بالـــون س ــوراخ‬ ‫یـــا پاره شـــود‪ ،‬ایـــن محلـــول ابی رنـــگ در ادرار و مدفوع‬ ‫دیـــده می شـــود و بیمـــار بایـــد بالفاصلـــه موضـــوع را به‬ ‫پزشـــک اطالع دهد تـــا بالون خـــارج شـــود‪ .‬عالیم دیگر‬ ‫ســـوراخ یـــا پاره شـــدن بالـــون‪ ،‬احســـاس نکردن حج ــم‬ ‫بالون در معده توســـط فرد اســـت‪ .‬ا گر فـــرد متوجه این‬ ‫موضـــوع نشـــود‪ ،‬دو حالـــت پیش می ایـــد؛ یـــا بالون که‬ ‫یش ــود‬ ‫تخلیه شـــده از طریـــق دســـتگاه گـــوارش دفع م ‬ ‫یـــا انســـداد روده به وجـــود می اورد کـــه با جراحـــی ان را‬ ‫خـــارج می کنند‪.‬‬ ‫سروش راسخ‬ ‫قدرت مثبت اندیشـی چیزی نیسـت که به راحتی به دسـت اید؛ زیرا فکر و ذهن مدام در حال پرواز اسـت و وقتی رها می شـود‪ ،‬کنترلش برایتان دشـوار اسـت؛‬ ‫ن راه هاسـت که شـما را در دسـتیابی به اهدافتان یاری می کند‪.‬‬ ‫البته راه هایی نیز برای کنترل فکر و رسـیدن به اهداف وجود دارد‪ .‬مثبت اندیشـی یکی از ای ‬ ‫دستیابی به‬ ‫اهداف با‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫روی چیزهـای خـوب متمرکـز شـوید‪ .‬همـه دلشـان می خواهـد روزشـان بـدون‬ ‫ششـانس ترین ادم هـا هـم بـا موانـع ریز و درشـتی‬ ‫مانـع طـی شـود؛ امـا حتـی خو ‬ ‫روبـه رو هسـتند‪ .‬تکـرار جملات مثبـت کمـک می کنـد بـر موانـع غلبـه کننـد‪.‬‬ ‫شکسـت ها را بـه درس عبـرت تبدیـل کنیـد‪ .‬هیچ کـس نمی توانـد مدعـی‬ ‫شـود‪ ،‬فـردی کامـل اسـت‪ .‬هـر فـردی ممکـن اسـت در یـک کار متخصـص‬ ‫باشـد‪ .‬پـس نبایـد بعـد از شکسـت از خودتـان ناامیـد شـوید‪.‬‬ ‫بـر روی زمـان حـال متمرکـز شـوید‪ .‬وقتـی مـدام اینـده نیامـده را مـرور می کنیـد‪،‬‬ ‫نمی توانیـد ان را تغییـر دهیـد یـا بـا فکرکـردن بـه گذشـته بـد‪ ،‬هیچ چیـز تغییـر‬ ‫نمی کنـد‪ .‬پـس بـه زمـان حـال فکـر کنیـد‪.‬‬ ‫کهـای موثـر در راه رسـیدن بـه هـدف‪ ،‬داشـتن سـبک زندگی سـالم اسـت‪.‬‬ ‫یکـی از تکنی ‬ ‫یکـه غذاهـای ناسـالم بخوریـد‪ ،‬فعالیت بدنی تان کم باشـد؛ یا منزوی و گوشـه گیر‬ ‫تا زمان ‬ ‫باشـید‪ ،‬امیدی برای تغییر فکرتان نیسـت‪.‬‬ ‫تهـای بـد به دنبـال خنـده باشـید‪ .‬وقتـی در تاریک تریـن لحظـات زندگـی هسـتید‪،‬‬ ‫در موقعی ‬ ‫یکـه خندیـدن و دنبال کـردن طنـز بـرای غلبه بر‬ ‫غرولن دکـردن چـه دردی را دوا می کنـد؟ درصورت ‬ ‫وضعیـت وخیـم روحـی شـما کمک کننده اسـت‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار خوزستان مطرح کرد؛‬ ‫ایجاد چهار دهکده اقتصاد مقاومتی برای اموزش معتادان متجاهر‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان از برنامه ریـزی بـرای ایجـاد چهـار دهکـده اقتصاد مقاومتی در چهار شهرسـتان‬ ‫پهـای مـاده ‪ ۱۶‬خبـر داد‪ .‬صـادق خلیلیـان در‬ ‫به منظـور امـوزش معتـادان متجاهـر مسـتقر در کم ‬ ‫بازدید از کمپ معتادان متجاهر شهید فرجوانی‪ ،‬گفت‪« :‬از کمپ معتادان متجاهر مربوط به ماده‬ ‫‪ ۱۶‬بازدید کردیم؛ دوستان در سپاه اقدامات بسیار خوبی برای جمع اوری و بازپروری این افراد انجام‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫شهـای فن ‬ ‫کسـال کـه اموز ‬ ‫داده انـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ وی افـزود‪« :‬ایـن افـراد پـس از ی ‬ ‫می بیننـد‪ ،‬می تواننـد بـا ایجـاد شـغل متناسـب بـه اغوش جامعـه بازگردنـد‪ .‬این امنیت بیشـتری نیز‬ ‫بـرای جامعـه اسـت و بـه ایـن افـراد نیز کمک می کنیم که زندگی سـالمی داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ایوان خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی کشفیات مواد مخدر در ایوان‬ ‫فرمانـده انتظامـی ایـوان از افزایـش ‪ ۱۰۰‬درصـدی کشـفیات مـواد مخـدر در بهمن مـاه سـال جـاری‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته در این شهرسـتان خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـرهنگ امیـر‬ ‫بازیار گفت‪« :‬با همت و تالش شـبانه روزی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر و واحدهای اجرایی‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی کشـفیات مواد مخدر در بهمن ماه سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه پارسال‬ ‫ثبـت شـد»‪ .‬وی اجـرای طر ح هـای مختلـف انتظامـی و نیـز همراهـی مـردم را از عمده تریـن دالیـل‬ ‫افزایـش کشـفیات مـواد مخـدر در عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬طـی طـرح انتظامـی پلیـس شـش سـودا گر‬ ‫مـرگ دسـتگیر و بیـش از دوکیلـو مـواد مخـدر از ان هـا کشـف شـد»‪.‬‬ ‫نگاهی به مزایای استفاده از ابگرمکن خورشیدی در روستاها؛‬ ‫جور جنگل بر گردن خورشید‬ ‫درخــت تــوت کهنســال روســتا‪ ،‬حــاال دیگــر خیالــش‬ ‫راحــت اســت کــه هیــچ تبــری بــر تنــه تنومنــدش زخــم‬ ‫نخواهد زد ولی ســالها نظاره گر بریده شــدن شــاخ و تنه‪،‬‬ ‫مــرگ همنوعانــش بــود‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ ســال ها حکــم‬ ‫بزرگشــان را داشــت‪ ،‬هــم میــوه داشــت و هــم از درختــان‬ ‫بــا ارزش منطقــه ب هشــمار می رفــت و کمتــر کســی بــه ان‬ ‫چشــم طمــع داشــت؛ ولــی ان طرفتــر‪ ،‬درختــان بلــوط‬ ‫کــه گرمایشــان بیشــتر اســت‪ ،‬ابتــدا قطــع و بعــد هیــزم‬ ‫یشــد‪ ،‬روســتاییان هــم‬ ‫اتــش خان ههــای روســتائیان م ‬ ‫تقصیــری نداشــتند‪ ،‬زمســتان ســرد و ســخت کردســتان‬ ‫نهــا را وادار بــه بریــدن درختــان مــی کــرد تــا خانــه و‬ ‫ا ‬ ‫کاشــانه خــود را گــرم کننــد‪ ۴۰ .‬کیلومتــر دورتــر از مریــوان‬ ‫بــه روســتای دوپلــوره میرســی‪ ،‬روســتایی کــه ‪ ۴۲‬خانــوار‬ ‫جمعیــت دارد و جغرافیــای ســخت و خشــن ان باعــث‬ ‫شــده اســت تــا چن دســالی بــا ابادانــی و گاز طبیعــی‬ ‫فاصلــه داشــته باشــد‪ .‬سوخت رســانی بــه ایــن روســتا‪،‬‬ ‫به خاطــر دوری از مرکــز شهرســتان بــه ســختی انجــام‬ ‫می گیــرد و همیــن باعــث شــده اســت تــا مــردم همچنــان‬ ‫از هیــزم بــرای مصــارف خانگــی اســتفاده کننــد‪ .‬ســوخت‬ ‫مایــع هــم در اختیــار دارنــد؛ ولــی در زمســتان هایی مثــل‬ ‫زمســتان امســال کــه بــرف و یخبنــدان اســت‪ ،‬روســتائیان‬ ‫بــرای مصــرف احتیــاط می کننــد‪.‬‬ ‫یهـا و بـزرگان روست اسـت‪ ،‬روزگاری‬ ‫اقـا کریـم کـه از قدیم ‬ ‫یکـرد‪ ،‬از‬ ‫هیز مشـکن بـود و اجـاق خانـه مـردم را گـرم م ‬ ‫روزهایـی می گویـد کـه یک حمام عمومی کوچک در روسـتا‬ ‫داشتند و برای استفاده مردم نوبت بندی بود‪ ،‬صبح ها که‬ ‫مهـا اختصاص داشـت‪.‬‬ ‫مردهـا سـرکار بودنـد‪ ،‬حمـام بـه خان ‬ ‫می گویـد‪« :‬مثـل االن نبـود کـه هرکسـی در خانـه اش حمـام‬ ‫نهـا‪ ،‬بچه هایشـان را در پسـتوی‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬گاهـی ز ‬ ‫ت وشـو می دادنـد؛ ولـی ان طورکـه بایـد تمیـز‬ ‫خانـه شس ‬ ‫یشـدند؛ چـون گر مکـردن اب حوصلـه و وقـت زیـادی‬ ‫نم ‬ ‫نقـدر سـرش کار‬ ‫می خواسـت و زن روسـتایی هـم کـه ا ‬ ‫می ریخت که فرصتی برایش نمی ماند»‪ .‬او از اینکه سـال ها‬ ‫مجبـور بـوده درختـان کهـن و جـوان را قطـع کنـد پشـیمان‬ ‫اسـت؛ چـون حـاال دارد می بینـد کـه زا گـرس هـر روز دارد اب‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مـی رود و درختانـش طعمـه طمـع سـودجویان م ‬ ‫می گویـد ا گر به گذشـته برگـردم عالوه بر همه نهال هایی که‬ ‫یشـوم‪ ،‬چه برسـد بـه اینکه‬ ‫کاشـته ام‪ ،‬دیگـر دسـت به تبر نم ‬ ‫بخواهـم درختـی را از هـم پا در بیـاورم‪ .‬پیرمرد انگار می داند‬ ‫کـه ایـن پشـیمانی دیگـر سـودی ندارد؛ حـاال که در زمسـتان‬ ‫اب گـرم دم دسـتش اسـت و خانـه اش گـرم شـده‪ ،‬نگـران‬ ‫یسـت که خودش یا نسـل های اینده اش باید‬ ‫تابستان های ‬ ‫در بـه در دنبـال سـایه درختـی باشـند تـا زیـر ان اسـتراحت‬ ‫کننـد‪ .‬پیرمـرد ‪ ۸۵‬سـاله مریوانـی نـگاه حسـرت باری بـه‬ ‫بلوط هایـی دارد کـه برای سبز شدنشـان باید پنج بار به دنیا‬ ‫بیایـد و هـر بـار ‪۱ ۰۰‬سـال عمـر کنـد تـا یـک نهـال بلـوط بـه بـار‬ ‫بنشـیند‪ ،‬چیـزی کـه برایـش محـال اسـت‪.‬‬ ‫زا گرس و بلوط‬ ‫لهـای زا گـرس بیـش از پنج میلیون هکتـار وسـعت‬ ‫جنگ ‬ ‫دارد و یکـی از مهم تریـن رویشـگاه ها و عرص ههـای کلیـدی‬ ‫لهـای ایـن خطـه را ب هنـام‬ ‫یشـود‪ ،‬جنگ ‬ ‫ایـران محسـوب م ‬ ‫یشـود‬ ‫جنگل های بلوط زا گرس می شناسـند و به جرئت م ‬ ‫گفـت؛ زا گـرس نـام و شـهرت خـود را از بلـوط دارد‪ .‬تامیـن‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد اب کشـور‪ ،‬تنـوع زیسـتی جانـوری و گیاهـی بـاال‪،‬‬ ‫اهمیـت در تعدیـل اب وهـوا و اثـرات اقلیمـی‪ ،‬حفـظ منابـع‬ ‫خـا ک و جلوگیـری از فرسـایش از جملـه کارکردهـای ایـن‬ ‫جنگل ه اسـت‪ .‬مطالعـات نشـان می دهـد؛ ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫معیشـت خانوارهای روسـتایی در زا گرس به این جنگل ها‬ ‫وابسـته اسـت و گاهـی هـم انـان بـا نابـودی زا گرس تیشـه به‬ ‫ریشـه معیشـت خـود و ایندگانشـان می زننـد‪ .‬بلـوط یکـی‬ ‫از مهم تریـن گون ههـای درختـی و درختچـه ای زا گـرس بـا‬ ‫عمـری طوالنـی حـدود ‪ ۵۰۰‬سـال ( گاهـی حتـی تا ‪۲ ۰۰۰‬سـال)‬ ‫اسـت و در ‪ ۱۱‬اسـتان کشـور امتـداد دارد کـه در نـوع خـود از‬ ‫لهـای جهـان ب هشـمار مـی رود و حـاال‬ ‫بی نظیرتریـن جنگ ‬ ‫یسـت کـه هـم‬ ‫چشـم طمـع زغـال گیـران بـه دنبـال درختان ‬ ‫خا ک از انان نفس می گیرد و هم هوا از ان سیراب می شود‪.‬‬ ‫در ایران ماده ‪ ۴۶‬تا ‪ ۵۰‬قانون اساسی بر حفاظت و صیانت‬ ‫لهـا و محیـط زیسـت تا کیـد دارد و‬ ‫از منابـع طبیعـی‪ ،‬جنگ ‬ ‫یسـت؛ از سـوی دیگر‬ ‫تحقـق ایـن اصـل بسـیار مهـم و حیات ‬ ‫در مـاده ‪ ۴۸‬قانـون اساسـی‪ ،‬حفاظـت و بهر هبـرداری از‬ ‫منابع طبیعی تصریح شـده اسـت و در خصوص از بین بردن‬ ‫لهـا جرم انـگاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫منابع طبیعـی از جملـه جنگ ‬ ‫گازرسانی به ‪۹۰‬درصد روستاهای مرزی‬ ‫از ‪ ۲۲۰‬روسـتای مـرزی کردسـتان بیـش از ‪۹۰‬درصـد‬ ‫روسـتاها گازرسـانی شـده اسـت؛ ایـن را مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز کردسـتان می گویـد و اضافـه می کنـد‪« :‬تنهـا حـدود‬ ‫‪ ۱۵‬روسـتای مـرزی داریـم کـه هنـوز از نعمـت گاز بهـره‬ ‫منـد نشـده اند و شـامل سـه مجتمـع در شهرسـتان هـای‬ ‫بانـه و مریـوان اسـت»‪ .‬احمـد فعله گـری افـزود‪« :‬بخشـی‬ ‫از خانوارهـای محـروم از گاز‪ ،‬کـوخ نشـین هسـتند (در‬ ‫تقسـیمات کشـوری سـاختار و اسـمی بـه نـام کـوخ وجـود‬ ‫نـدارد؛ امـا در شهرسـتان بانـه اسـتان کردسـتان‪ ،‬مناطقـی‬ ‫مسـکونی بـا ایـن عنـوان وجـود دارد‪ ،‬بـه ایـن شـیوه که چند‬ ‫خانوار (از ‪ ۲‬تا ‪ ۱۰‬خانوار ) که اغلب قوم و خویش هستند در‬ ‫منطقـه ای متمرکـز شـده و در کنـار هـم زندگـی می کننـد) که‬ ‫گازرسانی به این روستاها و مناطق هم به مناقصه گذاشته‬ ‫اسـت»‪ .‬در شـرایطی که برخـی روسـتاهای دور افتـاده مـرزی‬ ‫بـرای رسـیدن بـه گاز طبیعـی‪ ،‬در نوبـت هسـتند‪ ،‬جـوری‬ ‫کـه در قدیـم جنـگل می کشـید؛ حـاال بـه گـردن خورشـید‬ ‫افتاده است‪ .‬اداره کل منابع طبیعی کردستان سال ها ست‬ ‫اسـتفاده از ابگرمکن خورشـیدی را در روسـتاها جا انداخته‬ ‫و اب را بـرای روسـتائیان بـدون هیـچ هزینـه ای گـرم می کند‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی کردسـتان می گویـد‪« :‬تغییـر الگوی‬ ‫مصـرف و جایگزینـی سـوخت های مناسـب به جـای هیـزم‬ ‫و بوتـه بـا اولویـت مناطـق جنگلی به منظور تامیـن گرمایش‬ ‫مصـارف روسـتایی به صورت رایـگان تامیـن شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـعدی نقشـبندی افـزود‪« :‬در حال حاضـر ‪ ۴۰۰‬خانـوار کـه‬ ‫از نعمـت گاز بی بهـره هسـتند‪ ،‬زیـر پوشـش ایـن طـرح قـرار‬ ‫دارنـد»‪ .‬ابگرمکـن خورشـیدی‪ ،‬سیستمی سـت کـه از انـرژی‬ ‫خورشـیدی (انـرژی حاصـل از نور خورشـید) بـرای گرم کردن‬ ‫اب اسـتفاده می کنـد‪ .‬ایـن سیسـتم ها بـر روی یـک سـقف‬ ‫یـا فضـای بـاز نصـب می شـوند کـه می توانـد بدون وقفـه نـور‬ ‫خورشـید را دریافـت کنـد و سـپس از انـرژی خورشـید بـرای‬ ‫گرم کـردن اب و ذخیـره ان در یـک مخـزن عایـق اسـتفاده‬ ‫می شـود‪ .‬ا کثـر ابگرمکن هـای خورشـیدی می تواننـد در‬ ‫یـک روز افتابـی بـدون ابـر‪ ،‬اب گـرم را تـا ‪ ۶۸‬درجه سـانتیگراد‬ ‫تحویـل دهنـد‪ .‬ابگرمکن هـای خورشـیدی از نـور خورشـید‬ ‫در طـول روز بـرای گرم کـردن اب و ذخیـره ان در یـک مخـزن‬ ‫ذخیـره اسـتفاده می کننـد‪ ،‬در مناطـق تپـه ای کـه دمـای روز‬ ‫بسـیار کم اسـت‪ ،‬از ایـن اب گـرم می تـوان بـرای گر مکـردن‬ ‫اتاق نیز اسـتفاده کرد‪ .‬در روزهایی که شـرکت گاز کردسـتان‬ ‫سـعی دارد تـا لوله هـای گاز طبیعـی را تـا لـب مـرز برسـاند‪،‬‬ ‫ایـن خورشـید اسـت کـه در زا گـرس جـور جنـگل را بـه دوش‬ ‫می کشـد تـا درختـان هزار سـاله ان بـرای گرم کـردن خانـه و‬ ‫کاشـانه روسـتائیان طعمـه اتـش نشـود؛ البتـه ایـن درختـان‬ ‫تنهـا قربانـی گرمـا بخشـی بـه خانه هـا نبـوده و نیسـتند و‬ ‫بیشترشـان را قاچاقچیانـی به یغمـا می برنـد کـه در طـرح‬ ‫تنفـس جنگل هـای شـمال‪ ،‬بـه جـان زا گـرس افتاده انـد‪.‬‬ ‫از مجمـوع ‪ ۸۱‬هـزار بهره بـردار عرصه هـای منابع طبیعـی‬ ‫در کردسـتان‪ ۶۷ ،‬هـزار خانـوار بهره بـردار بخـش مراتـع‬ ‫و ‪ ۱۴‬هـزار دیگـر هـم بهره بـردار عرصـه جنگلـی کردسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬از مسـاحت دومیلیـون و ‪ ۹۳۷‬هزار هکتـاری اسـتان‬ ‫کردسـتان‪ ،‬بیـش از ‪ ۳۷۴‬هزار هکتـار ان را جنـگل تشـکیل‬ ‫لهـای‬ ‫می دهـد‪ ،‬جنگل هـای ایـن اسـتان کـه جـزو جنگ ‬ ‫زا گـرس شـمالی به حسـاب می ایـد‪ ،‬در طـول بیـش از‬ ‫‪ ۵۰‬هزار سال گذشـته تشـکیل شـده و به لحـاظ محافظـت از‬ ‫منابع اب و خا ک‪ ،‬تولید محصوالت فرعی‪ ،‬ذخایر ژنتیکی‪،‬‬ ‫شهـای‬ ‫مصـارف درمانـی‪ ،‬توانایی هـای ا کوتوریسـتی و ارز ‬ ‫زندگـی‪ ،‬دارای اهمیـت زیادی سـت‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گلخانههوشمند‬ ‫تولید گل رز شاخه بریده‬ ‫ّبـا وجـود خشک سـالی های پیاپـی کشـور و گرم شـدن‬ ‫بو هـوا اسـتفاده از روش هـای نویـن بـرای پـروش گل‬ ‫ا ‬ ‫شـرطی اجتناب ناپذیـر اسـت‪ .‬در گلخانه هـای هوشـمند‪،‬‬ ‫کنتـرل میـزان رطـوب‪ ،‬بـرودت و روشـنایی لحـاظ می شـود‪.‬‬ ‫لو بختیـاری ‪ ۱۰.۵‬هکتـار فضـای‬ ‫اسـتان چهارمحا ‬ ‫گلخانـه ای بـرای تولیـد گل رز شـاخه بریده دارد که امسـال‬ ‫تولیـد ان به میـزان ‪ ۱۱‬میلیـون شـاخه گل رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫احمد ریاحی دهکردی‪ /‬ایرنا‬ ‫به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات شهرستان ری برگزار شد؛‬ ‫دوره اموزش تکمیلی خبرنگاری در شهرستان ری‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫دوره امـوزش تکمیلـی خبرنـگاری در رشـته های‬ ‫مقاله نویسـی و سـواد رسـانه ای ویـژه فعـاالن عرضـه رسـانه‬ ‫شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ در ایـن دوره‬ ‫ناصـر اسـدی مبحـث مقاله نویسـی و احسـان شاه قاسـمی‬ ‫نیـز مبحـث سـواد رسـانه ای را بـرای عالقه منـدان تدریـس‬ ‫کردنـد‪ .‬ایـن دوره به همـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫و خانـه مطبوعـات شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ .‬قـرار اسـت‪،‬‬ ‫رشـته های دیگـر علـوم رسـانه توسـط اسـاتید نـام اشـنای‬ ‫عرصـه رسـانه بـرای عالقه مندان برگزار شـود‪ .‬در این جلسـه‬ ‫رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری‬ ‫با تا کی دبـر اسـتفاده از ظرفیت رسـانه ها بـرای جهاد تبیین‬ ‫گفـت‪« :‬دوره امـوزش تکمیلـی خبرنـگاری در رشـته های‬ ‫«مقالـه نویسـی» و «سـواد رسـانه ای» ویـژه فعـاالن عرصـه‬ ‫رسـانه شهرسـتان ری برگـزار شـد»‪ .‬رئیـس اداره فرهنـگ و‬ ‫ارشاد اسالمی شهرستان ری در مراسم اموزش خبرنگاری‬ ‫در فرهنگسـرای ابوالفتـوح رازی گفـت‪« :‬دوره امـوزش‬ ‫تکمیلـی خبرنـگاری در رشـته های «مقالـه نویسـی» و‬ ‫«سـواد رسـانه ای» ویـژه فعـاالن عرضـه رسـانه شهرسـتان‬ ‫ری در مجتمـع ابوالفتـوح رازی واقـع در فرهنگسـرای والی‬ ‫شـهرری برگزار شـد»‪ .‬سید حسن صفوی با اشاره به تجارب‬ ‫خبرنـگاران در حـوزه رسـانه افـزود‪« :‬ایـن دوره اموزشـی‪ ،‬در‬ ‫راسـتای ارتقـای سـطح علمـی و کیفـی و بـا هـدف بـه روز‬ ‫شـدن خبرنـگاران بـا حضـور حـدود ‪ ۶۰‬نفـر از اصحـاب‬ ‫رسـانه شهرسـتان برگزار شـد»‪ .‬رئیس اداره فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری با اشـاره به حضور اسـاتید برجسـته‬ ‫دانشـگاه های تهـران در ایـن مراسـم‪ ،‬افـزود‪« :‬در ایـن دوره‬ ‫ناصـر اسـدی مبحـث مقاله نویسـی و احسـان شاه قاسـمی‬ ‫نیز مبحث سـواد رسـانه ای را برای شرکت کنندگان تدریس‬ ‫کردنـد»‪ .‬صفـوی با بیان اینکـه دور ههـای تکمیلـی امـوزش‬ ‫خبرنـگاری ادامـه دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬طی هماهنگی های‬ ‫انجام گرفتـه بـرای تمـام شـرکت کنندگان گواهـی پایـان‬ ‫دوره صـادر خواهـد شـد و در فصـول بعـدی ایـن دوره در‬ ‫یشـود»‪ .‬صفـوی‬ ‫شهـای شهرسـتان تشـکیل م ‬ ‫سـایر بخ ‬ ‫با اشـاره به تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر جهـاد‬ ‫تبییـن‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬طبـق فرمایشـات حضـرت اقـا‬ ‫تالش می کنیم از ظرفیت رسانه ها برای تبیین شاخص ها‬ ‫و عملکردهای جمهوری اسالمی استفاده کنیم»‪ .‬مسئول‬ ‫خانـه مطبوعـات شهرسـتان ری در حاشـیه برگـزاری ایـن‬ ‫سهـا بـه خبرنـگار مـا گفـت‪ « :‬امـروز بـا توجـه جنـگ‬ ‫کال ‬ ‫یهـا توسـط رسـانه های بیگانـه‪،‬‬ ‫رسـانه ای و دروغ پرداز ‬ ‫بایـد اصحـاب رسـانه و خبرنـگاران بیشـتر از گذشـته با علم‬ ‫رسانه و ارتباطات اشنا شوند»‪ .‬رضا فغانی گفت‪« :‬برگزاری‬ ‫دور ههـای اموزشـی باعـث بـه روز شـدن خبرنـگاران و‬ ‫باال رفتـن سـطح سـواد رسـانه ها می شـود و تمـام تلاش‬ ‫مجموعـه ارشـاد و خانـه مطبوعـات بـر ایـن اسـت تـا بـا‬ ‫برگـزاری دور ههـای مختلـف خبرنـگاری به این مهم دسـت‬ ‫پیـدا کنیـم»‪ .‬فغانـی افـزود‪« :‬در ایـن دوره شـاهد حضـور‬ ‫تعـداد زیـادی از اصحـاب رسـانه و خبرنـگاران شهرسـتان‬ ‫ری در ایـن کارگاه بودیـم و بـه درخواسـت تعـداد زیـادی از‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬امیدواریم بتوانیم دوره ها و کالس های بیشـتر‬ ‫و بهتـری را در جهـت باال بـردن سـطح عملـی ایـن عزیـزان‬ ‫برگزار کنیم»‪ .‬شـایان ذکراسـت؛ این دوره اموزشـی به همت‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری‪ ،‬خانـه‬ ‫مطبوعات شهرسـتان های اسـتان تهران و شهرسـتان ری‬ ‫و مجموعـه بخشـداری مرکـزی ری برگـزار شـد و قـرار اسـت‪،‬‬ ‫رشـته های دیگـر علـوم رسـانه توسـط اسـاتید نـام اشـنای‬ ‫عرصـه رسـانه بـرای عالقه منـدان برگـزار شـود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 645‬مگاولت امپر به ظرفیت شبکه برق منطقه ای خوزستان‬ ‫مجاسم نژاد‬ ‫اقبال خان ‬ ‫معـاون طـرح و توسـعه شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان بـا ارائـه عملکـرد‬ ‫سـال ‪ 1400‬ایـن معاونـت گفـت‪« :‬در سـال‬ ‫جـاری ‪ 645‬مگاولت امپـر به ظرفیـت‬ ‫شـبکه و ‪ 109‬کیلومتـر مـدار بـه طـول شـبکه‬ ‫بـا ارزش سـرمایه گذاری ‪ 10705‬میلیارد ریـال‬ ‫اضافـه شـد»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛‬ ‫مهـدی ابو علـی گلـه داری با بیان اینکـه‬ ‫ایـن معاونـت مسـئولیت توسـعه و افزایـش‬ ‫ظرفیـت و تبـادل انـرژی را در سـطح انتقال‬ ‫و فوق توزیـع در شـرکت بـر عهـده دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در سـال جـاری نـه پـروژه بـا هشـت‬ ‫ترانسـفورماتور به میـزان ‪ 645‬مگاولت امپـر‬ ‫به ظرفیـت شـبکه بـا ارزش سـرمایه گذاری‬ ‫‪ 7206‬میلیارد ریـال اضافـه شـد‪ .‬ایـن‬ ‫مقـدار ظرفیـت اضاف هشـده نسـبت‬ ‫نمـاه‬ ‫نشـده تـا بهم ‬ ‫بـه هـدف تعیی ‬ ‫(‪ 670‬مگاولت امپـر)‪ 96 ،‬درصـد محقـق‬ ‫یشـود‬ ‫شـده اسـت کـه پیش بینـی م ‬ ‫تـا پایـان سـال جـاری بـا برق دار شـدن‬ ‫‪ 285‬مگاولت امپـر‪ ،‬تحقـق ‪ 139‬درصـدی‬ ‫را در ایـن بخـش شـاهد باشـیم»‪ .‬معـاون‬ ‫طـرح و توسـعه شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫نبـازه زمانـی‬ ‫خوزسـتان با بیان اینکـه در ای ‬ ‫‪ 109‬کیلومتـر مـدار طـی پنـج پـروژه بـا ارزش‬ ‫سـرمایه گذاری ‪ 3499‬میلیارد ریـال نیـز‬ ‫وارد مـدار شـده‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬نسـبت بـه‬ ‫نشـده ‪ 131‬کیلومتـر مـدار تـا‬ ‫هـدف تعیی ‬ ‫نمـاه‪ ،‬تحقـق ‪ 83‬درصـدی را‬ ‫پایـان بهم ‬ ‫یشـود‬ ‫شـاهد هسـتیم کـه پیش بینـی م ‬ ‫بـا وارد مدار شـدن ‪ 25‬کیلومتـر مـدار‬ ‫دیگـر تـا پایـان سـال‪ ،‬تحقـق ‪ 102‬درصـدی‬ ‫را در بخـش خطـوط شـاهد خواهیـم‬ ‫بـود»‪ .‬ابو علـی گلـه داری گفـت‪« :‬امسـال‬ ‫‪ 59‬کیلومتـر فیبـر نـوری بـر روی سـه خـط‬ ‫انتقال و فوق توزیع با ارزش سـرمایه گذاری‬ ‫‪ 50‬میلیارد ریـال اجرایـی شـده و ‪49‬‬ ‫قـرارداد (خدمـات مهندسـی‪ ،‬نظـارت‪،‬‬ ‫اجـرا و خریـد) بـه ارزش ‪ 5634‬میلیارد ریـال‬ ‫منعقـد شـده اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«از دیگـر اقدامـات انجا مشـده در سـال‬ ‫یتـوان بـه وارد مدار کـردن‬ ‫جـاری م ‬ ‫بزرگ تریـن ترانسـفورماتور کشـور بـا قابلیت‬ ‫کارکـرد تـا دمـای ‪ 58‬درجه سـانتی گراد‬ ‫بـه وزن تقریبـی ‪ 406‬تـن در سـطح‬ ‫ولتـاژی ‪ 400‬بـه ‪ 132‬کیلوولـت و ظرفیـت‬ ‫‪ 315‬مگاولت امپـر در پسـت پیـروزان اهـواز‬ ‫اشـاره کـرد»‪ .‬گفتنی سـت؛ شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان وظیفـه تامیـن و‬ ‫پایـداری بـرق در دو اسـتان خوزسـتان و‬ ‫کهگیلوی هو بویراحمـد را بر عهـده دارد‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی در دامپزشکی‬ ‫طـی سـال جـاری ‪ 20‬عنـوان دوره اموزشـی بـا بیـش از‬ ‫‪ 346‬سـاعت در اداره کل دامپزشـکی اسـتان گلسـتان‬ ‫برگـزار درراسـتای باالبـردن سـطح علمـی و به روزرسـانی‬ ‫اطالعـات کارکنـان تعـداد ‪ 20‬عنـوان دوره اموزشـی ضمـن‬ ‫خدمـت در ایـن اداره کل برگـزار شـد کـه ایـن دوره هـا‬ ‫دارای کـد اموزشـی و بـا هماهنگـی و همـکاری سـازمان‬ ‫دامپزشـکی کشـور و سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان برگزار شـده اسـت‪ .‬دکتر حمیدرضا گلوی (مسـئول‬ ‫امـوزش اداره کل دامپزشـکی اسـتان) گفـت‪« :‬از ایـن ‪20‬‬ ‫عنـوان دوره‪ ،‬هشـت دوره عمومـی نـه دوره تخصصـی و‬ ‫سـه دوره نیـز مختـص مدیـران بـوده اسـت کـه باتوجه بـه‬ ‫شـرایط کرونایـی کشـور بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه‬ ‫تمامـی دوره هـای مذکـور به صـورت وبینـار هـای مجـازی‬ ‫انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ازاین تعـداد دوره هـای‬ ‫اموزشـی پنـج دوره نیـز تحت عنـوان دوره هـای اموزشـی‬ ‫بـدو خدمـت بـوده اسـت کـه بـرای اولین بـار بـا هماهنگـی‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی ازسـوی اداره کل‬ ‫دامپزشـکی اسـتان به صـورت مسـتقل برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری مانور زیست محیطی در بندرگز‬ ‫بـا هماهنگـی امـور ‪ HSE‬و همـکاری اداره گاز شهرسـتان‬ ‫بندرگـز‪ ،‬مانـور زیسـت محیطی نشـت مـواد مرکاپتـان در‬ ‫محـل ایسـتگاه ‪ CGS‬باغـو کنـاره شهرسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن مانـور باهـدف ارزیابی میـزان اشـنایی و امادگی نیروها‬ ‫درمواجهه بـا نشـت مرکاپتـان‪ ،‬حـس مسـئولیت پذیری‪،‬‬ ‫حضـور به موقـع گروه هـای عملیاتـی وامـدادی در زمـان‬ ‫بـروز حـوادث احتمالـی اجـرا شـد‪ .‬در این مانـور پـس از‬ ‫پارگـی شـیلنگ ادورانـت در هنـگام تزریـق مـواد مرکابتـان و‬ ‫ریـزش ان بـه محوطـه ایسـتگاه تقلیـل فشـار گاز و در ادامه‬ ‫مسـمومیت یکـی از کارکنـان شـرکت‪ ،‬اقدامـات موردنظـر‬ ‫درخصـوص اطالع رسـانی‪ ،‬مهـار اولیـه و انتقـال مصـدوم‬ ‫انجـام شـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۰۰۰‬تن گندم احتکاری در استان‬ ‫رئیس پلیـس امنیـت اقتصـادی گلسـتان از کشـف سـه هزار‬ ‫تـن گنـدم احتـکاری در اسـتان و دسـتگیری چهارنفـر‬ ‫دراین راسـتا خبـر داد‪ .‬سـرهنگ عباسـعلی پهلوانی نسـب‬ ‫در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه گلسـتان گفـت‪« :‬از‬ ‫ابتدای سال تا کنون شش مرحله طرح سراسری مقابله با‬ ‫احتکار کاالی اساسـی در اسـتان انجام و ‪ ۷۴۵‬میلیاردریال‬ ‫کاال کشـف شـده اسـت کـه این میـزان نسـبت بـه سـال قبل‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪ .‬دراین راسـتا ‪ ۸۸‬متهـم‬ ‫دسـتگیر شـده و بـرای سـیر مراحـل قانونی تحویـل مراجع‬ ‫ذی ربـط شـدند‪ .‬عمده تریـن کاالهـای مکشـوفه شـامل‬ ‫برنـج‪ ،‬قنـد و شـکر‪ ،‬مـواد شـوینده لوازم خانگـی‪ ،‬روغـن‬ ‫خورا کـی‪ ،‬گنـدم و تخم مـرغ بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫معرفی ‪ 5900‬متقاضی‬ ‫تسهیالت مسکن روستایی به بانک ها‬ ‫‪ 800‬واحـد به بهره بـرداری رسـید مهنـدس خسـروی‬ ‫از ارسـال پرونـده پنج هـزار و ‪ 900‬متقاضـی اسـتفاده‬ ‫از تسـهیالت روسـتایی بـه بانک هـا خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«بااسـتفاده از تسـهیالت نوسـازی و بهسـازی مسـکن‬ ‫روسـتایی تا کنون ‪ 800‬واحد به بهره برداری رسـیده است»‪.‬‬ ‫مهنـدس داوود خسـروی افـزود‪« :‬درحال حاضـر حـدود‬ ‫‪ 100‬هزارواحد مسـکونی غیرمقاوم و کم دوام در روسـتاهای‬ ‫اسـتان داریـم کـه درصـورت بـروز حـوادث طبیعـی ماننـد‬ ‫سـیل و زلزلـه ممکـن اسـت خسـارت های زیـادی را به بـار‬ ‫بیاورد‪ .‬قرار اسـت در دو برنامه پنج سـاله یعنی تا سـال ‪1410‬‬ ‫همه واحدهای مسـکونی غیرمقاوم در روستاهای استان‬ ‫نوسـازی و بهسـازی شـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدمات‬ ‫جهان اتحاد ارامیس‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/11/19‬بـه شـماره ثبـت ‪ 591630‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14010775303‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده که خالصه‬ ‫ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع‬ ‫فعالیت‪ :‬ارائه خدمات مدیریت تجاری برای شرکت های خارجی‬ ‫اعـم از مدیریـت مالـی‪ ،‬مدیریـت بازاریابـی‪ ،‬مدیریـت لوجسـتیک‬ ‫درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪.‬‬ ‫مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪:‬‬ ‫استان تهران‪ ،‬شهرستان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله‬ ‫امانیـه‪ ،‬خیابـان شـهید سرلشـگر غالمعبـاس سـلطانی‪ ،‬خیابـان‬ ‫ولیعصـر‪ ،‬پلا ک ‪ ،2609‬بـرج سـایه‪ ،‬طبقـه ‪ ،15‬واحـد ‪ 2‬کدپسـتی‬ ‫‪ 1967713769‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از‬ ‫مبلـغ ‪ 1.500.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک‬ ‫از شـرکا‪ :‬خانـم النـا ایزدیـار بـه شـماره ملـی ‪ 4713276162‬دارنـده‬ ‫‪ 15000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای داریـوش ایزدیـار بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 4721326645‬دارنـده ‪ 1485000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫مدیرعامل‪ :‬اقای داریوش ایزدیار به شماره ملی ‪4721326645‬‬ ‫بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪:‬‬ ‫کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و مهمچنیـن کلیـه نامه هـای‬ ‫عـادی و اداری بـا امضـای اقـای داریـوش ایزدیـار همـراه بـا مهـر‬ ‫شـرکت معتبـر اسـت‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت‬ ‫نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1284836‬‬ ‫ا گهی تغییرات شعبه شرکت خارجی هواپیمائی اتریش‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1948‬و شناسه ملی ‪10100170228‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه درخواسـت نماینـده عمده شـعبه شـرکت‬ ‫خارجـی مـورخ ‪ 1400/08/03‬و مجـوز شـماره ‪ 44532‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/10/13‬سـازمان هواپیمایـی کشـوری و بـه اسـتناد وکالتنامـه‬ ‫شـماره ‪ 8414‬مـورخ ‪ 1400/06/16‬صـادره از سـوی سـفارت‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران‪ -‬ویـن‪ ،‬انتونیـو فرانـز سـالوادور کوئوکـو‪،‬‬ ‫دارنـده گذرنامـه بـه شـماره ‪ ،C4FGCH283‬بـا اختیـارات منـدرج‬ ‫در وکالتنامـه بشـرح منـدرج درصورتجلسـه‪ -1 :‬انجـام مذا کـرات‬ ‫از طـرف شـرکت؛ ‪ -2‬عقـد قراردادهـا تـا سـقف ‪ 250.000‬یـورو‬ ‫ً‬ ‫متفقـا بـا یـک وکیـل مجـاز دیگـر؛ ‪ -3‬نمایندگـی شـرکت در مقابـل‬ ‫اشـخص ثالـث اعـم از ادارات رسـمی‪ ،‬محا کـم‪ ،‬بانک ها و اشـخاص‬ ‫خصوصـی؛ ‪ -4‬قبـول تسـلیم احضاریه هـا و هرگونـه ابلاغ کـه بایـد‬ ‫بـه شـرکت تسـلیم شـود از طـرف شـرکت‪ ،‬و ‪ -5‬افتتـاح‪ /‬بسـتن‬ ‫حسـاب های بانکی شـرکت در شـعب بانک های داخلی به عنوان‬ ‫مدیـر شـعبه تعییـن شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1284835‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نیکان گسترش ناجی تهران‬ ‫با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 9468‬و شناسه ملی ‪14010689913‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/11/21‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ - :‬جـواد جـوادی بـا کـد ملـی ‪0035971819‬‬ ‫بـا دریافـت مبلـغ ‪ 10.000‬ریـال از صنـدوق شـرکت‪ ،‬سـرمایه خـود را از مبلـغ‬ ‫‪ 490.000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 480.000‬ریـال کاهـش داد‪ - .‬سـامان ملکـی بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 4529895289‬بـا دریافـت مبلـغ ‪ 10.000‬ریـال از صنـدوق شـرکت‪،‬‬ ‫سـرمایه خـود را از مبلـغ ‪ 490.000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 480.000‬ریـال کاهـش‬ ‫داد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 1.020.000‬ریـال بـه ‪1.000.000‬‬ ‫ریـال کاهـش و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح شـد‪ .‬پـس از کاهـش‬ ‫سـرمایه میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکاء به شـرح زیـر اسـت‪ - :‬جواد‬ ‫جـوادی بـه کـد ملـی ‪ 0035971819‬دارنـده ‪ 480.000‬ریـال سهم الشـرکه‪-‬‬ ‫یشـهرضا بـه کـد ملـی ‪ 1290995451‬دارنـده ‪ 20.000‬ریـال‬ ‫بامشـاد جهان ‬ ‫سهم الشـرکه‪ -‬سـامان ملکی به کد ملی ‪ 4529895289‬دارنده ‪480.000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ -‬روح الـه محمـودزاده بـه کـد ملـی ‪4529884041‬‬ ‫دارنـده‪ 20.000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شهریار (‪)1284837‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سیما ساز با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 21211‬و شناسه ملی ‪10100667616‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/07/18‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬اعضاء هیئت نظار به قرار ذیل‬ ‫انتخـاب شـدند‪ :‬سـیمین رئیسـی دهکردی بـا کـد ملـی ‪-4621472437‬‬ ‫هما رئیسـی دهکردی با کد ملی ‪ -4621409794‬ثریا رئیسـی دهکردی با‬ ‫کـد ملـی ‪.4621472437‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1284834‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 9‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪390‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫ترانه ای عاشقانه برایم بخوان‬ ‫سنجاق قفلی‬ ‫فیلمـی در سـبک اجتماعـی و عاشـقانه سـاخته مهـرداد غفـارزاده؛ «امـره»‬ ‫جـوان خوش صدایـی کـه از طریـق رسـانه ها معـروف شـده اسـت‪ ،‬درگیـر‬ ‫ماجـرای حفـظ یـک پرورشـگاه اسـت کـه بـا «دل ارا» دختـر ایرانـی اشـنا‬ ‫می شـود و ‪...‬؛ وسـف چیم‪ ،‬پژمان بازغی‪ ،‬افسـانه پا کرو‪ ،‬علی جیالن‪ ،‬هازال‬ ‫تورسـان و ایشـن ایجـی؛ از بازیگـران ایـن فیلـم هسـتند‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬محصولـی‬ ‫مشـترک از ایـران و ترکیـه اسـت‪.‬‬ ‫نهـا ارث رسـیده سـا کن؛ و بـا‬ ‫زوج جـوان در خانـه ای قدیمـی کـه بـه ا ‬ ‫یشـوند ‪ !...‬پرسـتو ایزدی پناه‪ ،‬مهـرداد نوری‪،‬‬ ‫موجـودات عجیـب مواجـه م ‬ ‫حمیدرضـا شمشـیری‪ ،‬حسـین تیمـوری‪ ،‬ثمیـن بزرگمنـد‪ ،‬محم دسـعید‬ ‫دبیـری‪ ،‬احمـد باقـری‪ ،‬امیـد نمازی‪ ،‬مایا کاظمی و محمد گلشـن؛ بازیگران‬ ‫این نمایش به کارگردانی امیر رمضانی بوده که برپایه متن اصغر گروسـی؛ تا‬ ‫‪ 16‬اسـفند ماه در «تماشـاخانه شـانو» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫عمارت اشباح‬ ‫رنگ در رنگ‬ ‫کتابـی به قلـم شـرلی جکسـون بـا ترجمـه حسـین یعقوبـی کـه انتشـارات‬ ‫«روزنه» در ‪224‬صفحه با قیمت ‪70‬هزارتومان منتشر کرد‪ .‬جکسون؛ سال‬ ‫‪ 1916‬در امریکا متولد شـد و سـال ‪ 1965‬درگذشـت‪ .‬این رمان ستود هشـده‬ ‫بی شک تاثیرگذارترین کتاب قرن ‪ 20‬در حوزه ادبیات وحشت و خانه های‬ ‫تسخیر شـده اسـت‪ .‬نویسـنده بـا هنرمنـدی‪ ،‬ضمـن خلـق اثـری رعـب اور‪،‬‬ ‫شـخصیت پردازی روانکاوانـه را وارد داسـتان های ترسـنا ک کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ـام «سـاغر»‬ ‫بخشـی از تجرب ههـای مهـدی امینـی در نوازندگـی سـازی ب هن ِ‬ ‫یسـت کـه توسـط اسـتاد‬ ‫در گـروه «شـهناز» اسـت‪ .‬سـاغر‪ ،‬سـازی ابداع ‬ ‫محمد رضـا شـجریان در سـال ‪ ۱۳۸۷‬طراحـی و سـاخته شـد‪ .‬در مجموعـه‬ ‫قطعات البوم‪ ،‬از انسـامبل های کوچک اسـتفاده شـده تا تمبر صوتی ساغر‬ ‫کنار دیگر سـازها شـنیده و قیاس شـود‪ .‬سـازهای کوبه ای اثر‪ ،‬توسط پژمان‬ ‫حـدادی طراحـی و اجـرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫پشت پرده زنبوری‬ ‫مورفین‬ ‫اندیشهفوالدوند‬ ‫نمـاه سـال‬ ‫ـرداوری معیـن شـافعی؛ کـه تـا ‪ 23‬فروردی ‬ ‫نمایشـگاه گروهـی بـ ا گ‬ ‫ِ‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬خیابـان‬ ‫ش‬ ‫ ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪19‬‬ ‫ـا‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫ـاعات‬ ‫س‬ ‫ـن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ـیرین»‬ ‫اتـی در «گالـری ش‬ ‫ِ‬ ‫مخـان زنـد‪ ،‬خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـه ‪ ،13‬پلا ک ‪ 5‬برپاسـت‪ .‬شـبنم‬ ‫کری ‬ ‫اسفندیاری‪ ،‬حکمت رحمانی‪ ،‬شیرین بابازاده‪ ،‬وحید ارین‪ ،‬پریسا خزایی‪،‬‬ ‫احسان ضیایی‪ ،‬فریبا بروفر‪ ،‬مهرزاد لعلی‪ ،‬دالرام فغانی‪ ،‬محمدرضا فیضی‬ ‫و فرخنـده مسـتمع؛ از هنرمنـدان حاضـر دراین رویـداد هسـتند‪.‬‬ ‫بـا ایـن اپ‪ ،‬به راحتـی صـورت خـود را ‪ GIF‬کنیـد‪« .‬مورفیـن» یکـی از برتریـن‬ ‫ـی ان امـده کـه‬ ‫برنام ههـای ‪ ۲۰۱۹‬به انتخـاب ‪ Play Store‬بـود‪ .‬در معرف ِ ‬ ‫بـا دنیـای ‪ GIF‬هایـی ایـن برنامـه جلب توجـه کنیـد و در مکالمـات خـود‬ ‫یسـت یـک سـلفی بگیریـد تـا دنیـا را متوجـه خـود کنیـد!‬ ‫پیـروز شـوید‪ .‬کاف ‬ ‫«مورفیـن» از فنـاوری ‪ CGI‬بـرای خلـق همـزاد فانتـزی شـما ب هصـورت ‪GIF‬‬ ‫اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫من از هجوم وحشی دیوار خسته ام‬ ‫از سرفه های چرکی سیگار خسته ام‬ ‫دیگر دلم برای تو هم پر نمی زند‬ ‫از ان نگاه رذل و طمع دار خسته ام‬ ‫اشعار من محلل بحران کوچه نیست‬ ‫کرکسان الشه به منقار خسته ام‬ ‫زین‬ ‫ِ‬ ‫از بس چریده ام به ولع در کتاب ها‬ ‫از دیدن حضور علفزار خسته ام‬ ‫چیزی مرا به قسمت بودن نمی برد‬ ‫از واژه ی دووجهی تکرار خسته ام‬ ‫از قصه های گرم و نفس های سرد شب‬ ‫از درس و بحث خفته در اشعار خسته ام‬ ‫هرگوشه از اتاق‪ ،‬بهشتی‏ست بی نظیر‬ ‫از ازدحام ادم و ازار خسته ام‬ ‫اینک زمان دفن زمین در هراس توست‬ ‫از دست های بی حس و بیکار خسته ام‬ ‫از راز دکمه های مسلط به عصر خون‬ ‫از این همه شواهد و انکار خسته ام‬ ‫قصد اقامتی ابدی دارد این غروب‬ ‫از شهر بی طلوع تبهکار خسته ام‬ ‫من در رکاب مرگ به اغاز می روم‬ ‫از این چرندیات پرازار خسته ام‬ ‫من بی رمق ترین نفس این حوالی ام‬ ‫از بودن مکرر بر دار خسته ام‬ ‫من با عبور ثانیه ها خرد می شوم‬ ‫از حمل این جنازه هوشیار خسته ام‬ ‫منکساکم‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!