هفته نامه سرافرازان شماره 389 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 389

هفته نامه سرافرازان شماره 389

هفته نامه سرافرازان شماره 389

‫هفته نامهسراسری‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬اسفند ‪ 19/1400‬رجب ‪ 21 /1443‬فوریه ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 /389‬تومان‬ ‫ روایت امارها‬ ‫ازدواج و طالق در ایران به‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ روایت امارها‬ ‫ازدواج و طالق در ایران به‬ ‫ِ‬ ‫گزارش ‪ 5‬اردیبهشت ماه ‪ 1400‬خبرگزاری تسنیم با تیتر «ثبت رکورد خطرنا ک یک‬ ‫یسـت؛ «کاهـش چشـمگیر نسـبت‬ ‫طلاق بـه ازای هـر سـه ازدواج در کشـور» مدع ‬ ‫ازدواج به طالق در ‪ ۴۰‬سال گذشته‪ ،‬از اوضاع وخیمی حکایت دارد که نتیجه ان‪،‬‬ ‫افت چشـم گیر جمعیت کشـور اسـت!» و در ادامه اورده اسـت که طبق داده های‬ ‫ثبت احـوال‪ ،‬نسـبت ازدواج بـه طلاق کشـور پیش ازانقلاب بیـش از ‪ ۱۴‬بـود کـه در‬ ‫زمـان حاضـر بـه حـدود سـه ازدواج رسـیده اسـت! رویدادهـای ازدواج و طلاق‬ ‫ب هصـورت غیرمسـتقیم‪ ،‬دو مولفـه اثرگـذار بـر جمعیـت هسـتند کـه ا گاهـی از‬ ‫شـاخص های حاصـل از ثبـت ان در کشـور می توانـد سیاسـت گذاری های کیفی و‬ ‫کمی جمعیتی را در هر زمان تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬ازدواج و طالق‪ ،‬از وقایع حیاتی‬ ‫یشـوند کـه به دلیـل رابط هشـان بـا «بـاروری»‪ ،‬غیرمسـتقیم منجـر بـه‬ ‫محسـوب م ‬ ‫یشـوند‪ .‬با وقـوع ازدواج‪ ،‬تعـدادی از جمعیت جامعه‬ ‫تغییـر در حجـم جمعیـت م ‬ ‫ثشـدن طالق‪ ،‬تعدادی از جمعیت زنان که‬ ‫یشـوند و با حاد ‬ ‫وارد مدار باروری م ‬ ‫یشـوند؛‬ ‫نهـا وجـود داشـته اسـت‪ ،‬از مـدار بـاروری خـارج م ‬ ‫امـکان بـاروری بـرای ا ‬ ‫به دلیـل رابطـه مسـتقیم ازدواج بـا بـاروری و رابطـه معکوسـی کـه واقعـه طلاق بـا‬ ‫لهـای‬ ‫میـزان بـاروری دارد‪ ،‬ایـن دو همـواره به عنـوان جزئـی از تحلی ‬ ‫جمعیت شناسـی موردتوجـه بوده انـد‪ .‬پـس کاهـش چشـمگیر نسـبت ازدواج بـه‬ ‫طلاق در ‪ 40‬سال گذشـته از اوضـاع وخیمـی حکایـت دارد کـه نتیجـه ان‪ ،‬افـت‬ ‫چشـم گیر جمعیـت کشـور اسـت‪ .‬طبـق داد ههـای ثبت احـوال کشـور؛ نسـبت‬ ‫ازدواج بـه طلاق ایـران پیش ازانقلاب بیـش از ‪ 14‬بـود کـه در دوران جنگ به کمتر‬ ‫از ‪ 10‬رسـید‪ ،‬ایـن نسـبت در سـال ‪ 1372‬بـه ‪ 16‬افزایـش یافـت و پـس ازان در روندی‬ ‫کم وبیـش خطـی تنـزل پیـدا کـرد و تا قبل از همه گیـری کرونا‪ ،‬به حدود سـه ازدواج‬ ‫یسـت؛ طبـق اخرین امـار ثبت احوال‬ ‫بـه ازای هـر طلاق کاهش یافته اسـت! گفتن ‬ ‫نسـال‬ ‫کشـور‪ 127318 ،‬ازدواج در نیمـه نخسـت سـال ‪ 99‬ثبـت شـده و در بهـار ای ‬ ‫تعـداد ‪ 34659‬طلاق بـه وقـوع پیوسـته که نسـبت بین ایـن دو واقعه‪ ،‬بـه بیش از‬ ‫سـه ازدواج بـه ازای هـر طلاق اشـاره دارد‪ .‬در مطلبـی که خبرگزاری فارس متعاقب‬ ‫این گزارش و موارد مشـابه ان‪ ،‬به قلم «نعیمه موحد» در تاریخ ‪ 7‬اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ 1400‬منتشر کرده‪ ،‬دراین باره دیدگاهی مخالف دارد و اورده است؛ گاهی در حوزه‬ ‫مسـائل خانـواده‪ ،‬جـداول امـاری؛ به ویژه از وضعیـت طالق و ازدواج در سـال های‬ ‫یشـود که بازنمایی ان ها خطر جدی در دو حوزه مذکور را نشـان‬ ‫گذشـته‪ ،‬ارائه م ‬ ‫می دهد‪ .‬اقتضائات و سبک زندگی فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی در دهه های‬ ‫گذشـته بر دو مقوله ازدواج و طالق تاثیر زیاد داشـته و در بازه هایی میزان ازدواج‬ ‫را کـم و میـزان طلاق را زیـاد کـرده؛ امـا اغلـب ایـن جـداول امـاری بـا تفسـیر غلـط‬ ‫وضعیـت جامعـه ایرانـی؛ به ویـژه ازنظـر طلاق‪ ،‬ان را بیش ازانچـه هسـت‪ ،‬بحرانـی‬ ‫جلـوه می دهنـد؛ موضوعـی کـه تاثیر نامناسـبی بر افکار عمومی؛ ازجمله بر «قشـر‬ ‫مجرد دراستانه ازدواج» خواهد داشت‪ .‬ارائه این جداول با بازنمایی اماری غلط‬ ‫و نتیجه گیری اشتباه‪ ،‬اغلب بدون تفسیر اجتماعی و فرهنگی هم ارائه می شود؛‬ ‫یشـود که از س هسـال پیش تا االن امار طالق‬ ‫یعنی جدولی منتشـر و در ان ذکر م ‬ ‫بـا درصـدی بـاال افزایـش یافتـه اسـت؛ بدون اینکـه علـت ان در کنـار ارقـام و‬ ‫درصدهـای صـرف بیـان بشـود‪ .‬در جدیدتریـن مغلط ههـای امـاری خبـر «ثبـت‬ ‫رکورد یک طالق به ازای هر سـه ازدواج» منتشـر شـده اسـت‪ .‬نکته ای که ا کثر این‬ ‫خبرهـا و جـداول درجهـت اثبـات بحـران طلاق در کشـور از ان غفلـت می کننـد‬ ‫این اسـت که امار طالق در هرسـال را باید با امار ازدواج در سـال وقوع ان مقایسـه‬ ‫کرد؛ چرا که میزان و تعداد ازدواج ها در هرسال با سال قبل و بعد از خود متفاوت‬ ‫کسـال را بـا ازدواج هایـی کـه‬ ‫اسـت؛ امـا این دسـت اخبـار و امارهـا امـار طلاق دری ‬ ‫ً‬ ‫سـال وقوع انان مشـخص نیسـت‪ ،‬مقایسـه کرده و طبیعتا نسبتی که بین این دو‬ ‫یتـوان روی ان‪ ،‬صفت «خطرنـا ک» و‬ ‫اتفـاق می افتـد‪ ،‬یـک عـدد بـزرگ اسـت کـه م ‬ ‫ً‬ ‫«وحشـتنا ک» هـم گذاشـت؛ مثلا طبق امـار ثبت احـوال در سـال ‪ 530 ،1398‬هزار‬ ‫ازدواج و ‪1 74‬هـزار طلاق ثبـت شـده اسـت‪ .‬ا گـر ایـن دو عـدد را باهـم بسـنجیم‪،‬‬ ‫به دسـت می ایـد کـه در سـال ‪ 32 ،1398‬درصـد ازدواج هـا بـه طلاق انجامیـده‪.‬‬ ‫نهـم به همین راحتـی بـه تیتـر «یـک طلاق از سـه ازدواج» خواهیـم رسـید؛‬ ‫بعدازا ‬ ‫یکـه نکتـه بدیهـی این اسـت که تمـام ‪ 174‬هـزاری کـه در سـال ‪ 1398‬طلاق‬ ‫درحال ‬ ‫گرفته انـد‪ ،‬در سـال ‪ 1398‬ازدواج نکرده انـد‪ .‬ا گـر می خواهیـم بدانیـم این میـزان‬ ‫طالق‪ ،‬چه درصدی از طالق را در کشور ما نشان می دهد‪ ،‬باید به تفکیک بررسی‬ ‫کرد که سـال وقوع ازدواج در طالق گرفته های سـال ‪ 98‬چه سـالی بوده و بعدازان‬ ‫باتوجه بـه میـزان ازدواج دران سـال‪ ،‬درصـد معقـول و متناسـب طلاق در کشـور را‬ ‫محاسـبه کـرد؛ یـا در امارگیـری دیگـر مشـخص کـرد از ‪ 530‬هزارنفـری کـه در سـال‬ ‫‪ 1398‬ازدواج کرده انـد‪ ،‬چه درصـد و میزانـی درهمان سـال ‪ 1398‬جـدا شـده اند؛‬ ‫به این ترتیـب درصـد طلاق در سـال ‪ 1398‬به دسـت خواهـد امـد‪ .‬موضوع دیگری‬ ‫یشـود‪ ،‬تحلیـل جامعه‬ ‫کـه در امارسـازی های غلـط از وضعیـت طلاق مشـاهده م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫در یک بازه زمانی مثال ‪ 40‬ساله بی درنظرگرفتن تغییرات هرم جمعیتی ست؛ مثال‬ ‫ا گـر در یـک بـازه زمانـی بـا افزایـش جمعیـت‪ ،‬میـزان ازدواج هـم افزایـش یافتـه‪ ،‬ان‬ ‫زوجیـن حـاال بـه سـال هایی رسـیده اند کـه میـزان طلاق افزایـش یافتـه‪ .‬ازان طرف‬ ‫نسـال ها ممکـن اسـت به علـت کاهـش جمعیـت جـوان و دراسـتانه ازدواج‪،‬‬ ‫در ای ‬ ‫میـزان ازدواج کاهـش پیـدا کـرده باشـد‪ .‬دراین موقعیـت ا گـر میـزان طلاق را بـا کل‬ ‫ً‬ ‫ازدواج ها در دهه های قبل مقایسـه کنیم‪ ،‬قطعا نتیجه خواهیم گرفت در سـه یا‬ ‫یکـه دراین بیـن به وضـوح از‬ ‫چهاردهه گذشـته طلاق افزایـش پیـدا کـرده؛ درحال ‬ ‫تغییرات جمعیت‪ ،‬افزایش و کاهش جمعیت و به تبع ان افزایش و کاهش جوانان‬ ‫دراسـتانه ازدواج طـی ده ههـای مذکـور غفلـت کرده ایـم‪ .‬یکی دیگـر از جداولـی که‬ ‫طی چندماه گذشته بازنشر زیادی در فضای مجازی و رسانه ای داشت‪ ،‬جدولی‬ ‫بـا نـام «ضریـب طلاق» بـود‪ .‬ایـن جـدول‪ ،‬بـاز بـا مبناقـراردادن سـال ‪ ،1398‬میـزان‬ ‫ازدواج و طلاق در هـر اسـتان را ثبـت و از مقایسـه بیـن ان دو‪ ،‬درصـدی ب هنـام‬ ‫«ضریب طالق» را اسـتخراج کرده بود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بدون هیچ دلیل مشـخصی‬ ‫اسـتان البـرز و تهـران بـا ‪ 47‬و ‪ 44‬درصـد‪ ،‬بیشـترین ضریـب طلاق؛ و ایلام و‬ ‫سیستان وبلوچسـتان بـا ‪ 20‬و هفت درصـد‪ ،‬کمتریـن ضریـب طلاق را بیـن‬ ‫اسـتان های کشـور داشـتند‪ .‬بازنشـر ایـن جـدول توسـط برخـی‪ ،‬تحلیل هایـی هم‬ ‫به همـراه داشـت؛ ازجمله اینکـه هرچـه محـدوده جغرافیایـی «محرو متـر» و ازنظـر‬ ‫سـطح زندگـی و رفـاه از مرکـز «دورتـر» باشـند‪ ،‬شـادی و رضایـت از زندگـی از ان هـا‬ ‫ـود جـدول و اصطلاح «ضریـب طلاق» هـم‬ ‫بیشـتر اسـت؛ کـه تحلیـل مذکـور از ًخ ِ‬ ‫عجیب تر بود‪ .‬این جدول هم دقیقا گرفتار مقایسه و درصدگیری از امار ازدواج و‬ ‫ـال مشـابه اسـت کـه طبـق توضیحاتـی کـه دادیـم؛ نمی تواننـد‬ ‫طلاق دری ‬ ‫کس ِ‬ ‫ارتباطـی منطقـی باهـم داشـته باشـند‪ .‬البتـه اسـتخراج عـددی مثـل ‪ 47‬درصـد‪،‬‬ ‫یسـت که می شود از‬ ‫خود نشـان دهنده غیرمنطقی و غیرعلمی بودن این امارده ‬ ‫همان اول به ان شـک کرد‪ .‬در دهه های اخیر‪ ،‬جامعه ایرانی مسـائل مختلفی را‬ ‫تسـر گذاشـته‪ .‬ازدواج بـرای بسـیاری‬ ‫ازنظـر فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و اقتصـادی پش ‬ ‫سـخت شـده اسـت و البتـه طلاق هـم برخلاف ده ههـای گذشـته بـرای قشـری‬ ‫نهـا زنـگ خطـری بـرای جامعـه اسـت کـه بایـد‬ ‫به راحتـی اتفـاق می افتـد‪ .‬ای ‬ ‫درقبال ان تمهیدات مناسـبی صورت بگیرد؛ اما غیرواقعی و بیش ازاندازه بحرانی‬ ‫نشـان دادن این وضعیـت ازطریـق امارسـازی و نادیده گرفتـن بدیهیـات علـم امار‪،‬‬ ‫تاثیـر منفـی بـر جامعـه خواهـد گذاشـت‪ .‬شـاید تصـور کنیـم این دسـت خبرهـا و‬ ‫جـداول تلنگـری بـه خانواده هـا و مـردم خواهـد بـود تـا وضعیـت ازدواج و طلاق را‬ ‫جدی تر بگیرند؛ اما واقعیت این اسـت که امارهای کذب‪ ،‬بدون تحلیل مشـخص‬ ‫کـه چرای ِـی این اعـداد بـزرگ را بـه مخاطـب توضیـح دهـد‪ ،‬خانواد ههـا را نسـبت بـه‬ ‫ازدواج بدبیـن خواهـد کـرد و جوانـان را از اقـدام بـرای تشـکیل خانـواده از تـرس‬ ‫طلاق‪ ،‬خواهـد ترسـاند‪ .‬این گونـه ارائه نظـرات موافق و مخالف دربـاره «امار» که بر‬ ‫درسـت یـا غلط بـودن ان تصریـح دارند‪ ،‬مدت هاسـت در موضوعات متعدد دیده‬ ‫یشـود و هریـک تنهـا به واسـطه جانـب داری از یـک زاویـه دیـد یـا بهتـر بگوییـم؛‬ ‫م ‬ ‫یتـوان‬ ‫«نگـرش سـلیقه ای» در فکـر اثبـات خویـش هسـتند و در انتهـا نیـز نم ‬ ‫ً‬ ‫نتیجـه ای «دقیـق» از مطالعـه ان هـا حاصل کرد؛ مثلا در گزارش ‪ 4‬مردادمـاه ‪1400‬‬ ‫قهـا در‬ ‫خبرگـزاری ایسـنا بـا تیتـر «یـک تـا پنج سـال؛ طـول مـدت ازدواج اغلـب طال ‬ ‫سـال ‪ »۹۹‬امـده کـه مطابـق بـا «گـزارش وضعیـت اجتماعـی و فرهنگـی ایـران پائیـز‬ ‫‪ »۹۹‬مرکـز امـار ایـران‪ ،‬گرچه تعداد رویدادهـای ازدواج از ‪ ۵۳۳۱۷۴‬در سـال ‪ ۹۸‬و با‬ ‫افزایـش ‪ ۴.۴‬درصـدی بـه ‪ ۵۵۶۷۳۱‬در سـال ‪ ۹۹‬رسـید؛ امـا درعین حـال تعـداد‬ ‫رویدادهای طالق ثبت شـده در سـال گذشـته نیز با ‪ ۳.۶‬درصد افزایش نسـبت به‬ ‫‪ ۹۸‬از ‪ ۱۷۶۸۱۴‬بـه ‪ ۱۸۳۱۹۳‬رویـداد طلاق در سـال ‪ ۹۹‬رسـیده اسـت‪ .‬در سـال ‪۹۹‬‬ ‫کسـال و طول مدت ازدواج‬ ‫طول مدت ازدواج ‪ ۱۱۷۱۵‬طالق ثبت شـده کمتر از ی ‬ ‫‪ ۵۱۲۷۰‬رویـداد طلاق ثبت شـده بیـن یـک تـا پنج سـال بـود‪ .‬ازسـوی دیگر ‪۷۸۰۹‬‬ ‫رویداد طالق نیز با طول مدت ازدواج بالغ بر ‪ ۲۹‬سـال در سـال ‪ ۹۹‬به ثبت رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن انچـه از امارهـا برمی ایـد این اسـت که طـول مـدت ازدواج بیشـتر‬ ‫طالق های ثبت شـده در سـال ‪ ۹۹‬بین یک تا پنج سـال بوده؛ یعنی دراغلب موارد‬ ‫جسـال کامـل از زمـان رخـداد رویـداد ازدواج گذشـته بوده اسـت که‬ ‫تنهـا یـک تـا پن ‬ ‫درنهایـت ایـن ازدواج هـا بـه طلاق ختـم شـده اند‪ .‬باوجوداینکـه بیشـترین‬ ‫جسـال معطوف‬ ‫طالق های ثبت شـده در سـال ‪ ۹۹‬ب ه طول مدت ازدواج یک تا پن ‬ ‫قهـای بـا طـول مـدت ازدواج کمتـر از‬ ‫می شـود امـا درقیاس بـا سـال ‪ ۹۸‬امـار طال ‬ ‫یک سال و یک تا پنج سال در سال ‪ ۹۹‬با کاهش هفت و دودرصدی مواجه بوده‬ ‫و درعین حـال طـی سـال ‪ ۹۹‬امـار طالق هـای بـا طـول مـدت ازدواج پنـج تـا بیش از‬ ‫‪ ۲۹‬سـال درقیاس بـا سـال ‪ ۹۸‬افزایـش داشـته اسـت‪ .‬طبـق گـزارش یادشـده‪ ،‬طـول‬ ‫مـدت ازدواج طالق هـای ثبت شـده در سـال ‪ ۹۹‬از بیشـترین بـه کمتریـن یـک تـا‬ ‫پنج سال‪ ،‬پنج تا ‪ ۱۰‬سال‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۱۵‬سال‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬کمتر از یک سال و سپس ‪۲۰‬‬ ‫تـا ‪ ۲۵‬سـال‪ ،‬بیـش از ‪ ۲۹‬سـال و ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۲۹‬سـال اسـت‪ .‬همچنیـن میانگیـن طـول‬ ‫مـدت ازدواج قبـل از اولیـن طلاق نیـز در نه ماهه نخسـت سـال گذشـته (‪،)۹۹‬‬ ‫جشـده‬ ‫‪ ۱۰‬سـال بوده اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر امار رویداد طالق بهار و تابسـتان ‪ ۹۹‬در ‬ ‫در «گـزارش وضعیـت اجتماعـی و فرهنگـی ایـران پائیز ‪ »۹۹‬نسـبت بـه امار اعالمی‬ ‫در گزارش های قبلی مرکز امار‪ ،‬افزایش داشـته که علت ان طبق اعالم مرکز امار و‬ ‫به گفته سـازمان ثبت احوال‪ ،‬این اسـت که «طبق مصوبه کمیته بخشـی جمعیت‬ ‫کمیسـیون تخصصی شـورای عالی امار‪ ،‬سازمان ثبت احوال کشـور تا زمان کاهش‬ ‫فاصلـه رخـداد تـا ثبـت رویدادهـای ازدواج و طلاق وفـق بنـد ‪ ۲۶۱‬اصـول و‬ ‫توصیه هایی برای نظام امار حیاتی (سازمان ملل متحد‪ )۲۰۱۳ ،‬اقدام به بازبینی‬ ‫ً‬ ‫(‪ )Revise‬شـمار رویدادهـا می کنـد»؛ بنابرایـن مجموعـا مطابـق بـا اخریـن گـزارش‬ ‫این مرکز و باتوجه به اینکه امار طالق مربوط به زمستان ‪ ۹۹‬هنوز منتشر نشده و‬ ‫امکان افزایش این امار وجود دارد؛ طی نه ماهه نخست سال ‪ ،۹۹‬تعداد ‪۱۳۲۳۱۲‬‬ ‫رویـداد طلاق ثبـت شـده اسـت کـه ازاین بیـن طـول مـدت ازدواج بـرای ‪۸۴۸۶‬‬ ‫رویـداد کمتـر از یک سـال‪ ۳۷۲۲۳ ،‬رویـداد بیـن یـک تـا پنج سـال و ‪ ۵۵۴۷‬رویـداد‬ ‫طلاق بالغ بـر ‪ ۲۹‬سـال بـوده ‪ ...‬درواقـع‪ ،‬ایـن گـزارش خبـری نیـز متکـی بـر امـار‪،‬‬ ‫نهـم‬ ‫به نوعـی بـر وخیم بـودن اوضـاع ازدواج و طلاق در کشـور صحـه می گـذارد؛ ا ‬ ‫ـازی‬ ‫چندمـاه بعـد از جـدل اولیـه درگرفتـه بـر روی یـک خبـر؛ کـه می تـوان ان را در ب ِ‬ ‫رسـانه ای‪ ،‬نوعـی از ایجـاد حاشـیه بـرای جلب توجـه و افزایـش مخاطـب نیـز تعبیر‬ ‫کـرد‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬می تـوان بارهـا یـک موضـوع به نتیجه نرسـیده را تنهـا با خالقیت‬ ‫«زاویه نگاه نویسـنده» در ارائه ان‪ ،‬به یک هیاهو و جنجال و حاشـیه تبدیل کرد‪.‬‬ ‫مخاطـب نیـز بسـته بـه انچـه دلخواهـش اسـت‪ ،‬بـه یکـی از ایـن زوایا می پیونـدد و‬ ‫متاثـرازان‪ ،‬دچـار سرخوشـی یـا ناخوشـی می شـود؛ اتفاقی کـه بـا گسـترش و رواج‬ ‫شـبکه های مجازی‪ ،‬بارهاوبارها درباره موضوعات مختلف شـاهدش هستیم‪ .‬در‬ ‫ادامـه ایـن پرونـده چند گزارش متنی و تصویری (اینفوگرافی) از وضعیـت ازدواج و‬ ‫شهـا‬ ‫طلاق کـه در یک سـال اخیر منتشـر شـده اند را مـرور می کنیـم تـا تفـاوت نگر ‬ ‫دراین باره را شفاف تر ببینیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫پرونده‬ ‫ایا کاهش امار ازدواج در کشور‪ ،‬فقط دالیل اقتصادی دارد؟‬ ‫محمدرضارئیسی‬ ‫جدیدتریـن گـزارش مرکـز امـار ایـران نشـان می دهـد طـی ‪ ۱۰‬سال گذشـته به گونـه ای خطرنـا ک‬ ‫میـزان ازدواج کاهـش و طلاق افزایـش یافتـه‪ .‬ایـن امـار پرسـش های مختلفـی را تداعـی می کنـد؛‬ ‫ازجمله اینکـه مهم تریـن دالیـل ایـن چالـش اجتماعـی چیسـت؟ ایا فقط مسـائل اقتصـادی دخیل‬ ‫بـوده یـا عوامـل مهم تـری نیـز بـه ان دامـن زده اسـت؟ طبـق ایـن گـزارش از سـال ‪ ۱۳۹۰‬تا پایـان ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نمـدت میـزان طالق حـدود ‪ ۲۸‬درصد افزایش‬ ‫ازدواج در کشـور بیـش از ‪ ۳۶‬درصـد کاهـش و درهمی ‬ ‫داشـته؛ این وضعیـت عالوه براینکـه به اندازه کافـی گویـا و هشـداردهنده اسـت‪ ،‬نشـان از یـک بحـران‬ ‫کارکردی در نهاد خانواده و نهادهای متولی ان دارد و البته توصیف کننده عمق مشکالت ارتباطی‬ ‫ً‬ ‫جهـا و کال بیـن همـه افـراد جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫نفـردی‪ ،‬اعتقـادی‪ ،‬فرهنگـی و نگرشـی در زو ‬ ‫میا ‬ ‫الف‪ .‬عوامل اقتصادی و هزینه های اولیه‬ ‫در نـگاه نخسـت به نظـر می رسـد کاهـش ‪ ۳۶‬درصـدی ازدواج جوانـان در کشـورمان‪ ،‬ارتبـاط‬ ‫تنگاتنگـی بـا رشـد هزین ههـای ازدواج شـامل برگـزاری مراسـم عقـد و عروسـی و تهیـه جهیزیـه و منزل‬ ‫مسـکونی دارد‪ .‬ا گر اولین متغیر الزم برای شـروع یک زندگی را مسـکن بدانیم‪ ،‬اوضاع خرید و اجاره‬ ‫مسـکن به انـدازه ای سرسـام اور شـده کـه هـر جوانـی را کـه جویـای یک واحـد یک خوابـه (به ویـژه در‬ ‫شهـای رسـمی و میدانـی‪ ،‬میـزان قیمـت‬ ‫شـهرهای بـزرگ) اسـت‪ ،‬بـه وحشـت می انـدازد‪ .‬برپایـه گزار ‬ ‫نمـدت اجاره بهـا نیـز حداقـل بـه سـه برابر‬ ‫مسـکن از ‪ ۱۳۹۶‬تا کنـون ‪ ۴۶۵‬درصـد رشـد داشـته؛ درای ‬ ‫چهارسال پیش رسیده‪ .‬گزارش های رسانه ای در خرداد ‪ ۱۴۰۰‬نشان می دهد متوسط قیمت اجاره‬ ‫و رهـن یـک خانـه در مناطـق مرکـزی و جنوبی تهـران برای یک خانه ‪۴۵‬متـری‪ ،‬از ‪ ۶۰‬میلیون رهن تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیـون متغیـر بـوده و اجـاره ماهانـه ان نیـز (بـا فـرض ایـن مبلـغ رهن) بین سـه تا هفت میلیون‬ ‫متغیـر اسـت‪ .‬دربـاره هزین ههـای عقـد و عروسـی بایـد بـه خریدهـای پیـش از عقـد و هزین ههـای‬ ‫ارایشـگاه‪ ،‬بل هبـران‪ ،‬مراسـم عقـد یـا عروسـی را محاسـبه کـرد کـه ا گرچـه به لطـف ویـروس کرونـا‪،‬‬ ‫یسـت کاهـش یافتـه امـا در بسـیاری ازموارد خانواد ههـا بـه جشـن های مختصر و محـدود به‬ ‫دوسال ‬ ‫حـدود ‪ ۵۰‬نفـر از اقـوام نزدیـک بسـنده کرده انـد کـه هزین ههـای خریـد کیـک و شـیرینی‪ ،‬میـوه و غـذا‬ ‫تهـای‬ ‫و اجـاره محـل جشـن‪ ،‬خـود داسـتان مفصلـی دارد‪ .‬دربـاره خریـد جهیزیـه نیـز‪ ،‬بـا ایـن قیم ‬ ‫جهـا و خانواده هایشـان از چـه محلـی بایـد ده هامیلیون تومـان‬ ‫لوازم خانگـی مشـخص نیسـت زو ‬ ‫شهـای اتحادیـه فروشـندگان لوازم خانگـی تهـران و بررسـی های میدانـی‬ ‫پرداخـت کننـد؛ گزار ‬ ‫نشـان می دهـد در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـرای تامیـن یـک جهیزیـه حداقلـی کـه شـامل اجنـاس لوکـس نباشـد‬ ‫نهـم ب هشـرطی که اقلام غیرضـروری یـا کمتر ضـروری‬ ‫حداقـل ‪ ۱۰۰‬تـا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومـان نیـاز اسـت؛ ا ‬ ‫کهـا نه تنهـا‬ ‫نشـرایط وام ازدواج بان ‬ ‫ماننـد کنسـول‪ ،‬غذاسـاز‪ ،‬مایکروفـر و حـذف شـده باشـد‪ .‬درای ‬ ‫کفـاف هزین ههـا را نمی دهـد؛ بلکـه دریافـت و پرداخت اقسـاط ان نیز خود شـروع ماجـرای دنباله دار‬ ‫یسـت‪ .‬بـا یـک حسـاب سرانگشـتی از متوسـط هزین ههـای اجـاره (یـا خریـد خانـه)‪ ،‬تهیـه‬ ‫دیگر ‬ ‫یشـود؛ این‬ ‫جهیزیه‪ ،‬مراسـم و جشـن های عقد و عروسـی‪ ،‬حداقل چندصد میلیون تومان براورد م ‬ ‫اما قسمت اول داستان است؛ در بخش دوم‪ ،‬ماجرای شروع زندگی و «رفتن زیر یک سقف» است‬ ‫کـه در ان‪ ،‬معضـل «امـکان یـا پایـداری اشـتغال» ظهـور می کنـد‪ .‬ا گـر نـرخ بـاالی امـار واقعـی بیـکاری‬ ‫ضهـا‪ ،‬تامیـن هزین ههـای زندگـی روزمـره‬ ‫را همـراه کنیـم بـا پرداخـت اقسـاط وا مهـا و بازگردانـدن قر ‬ ‫نسـوتر هزین ههـای تولـد و رشـد فرزنـد (یـا فرزنـدان)‪،‬‬ ‫ماننـد لبـاس‪ ،‬غـذا‪ ،‬تفریـح‪ ،‬درمـان ‪ ...‬و کمـی ا ‬ ‫جهـای جـوان بعـد از ازدواج و هزین ههـای تصاعدی انان خواهیم شـد؛‬ ‫متوجـه شـرایط معیشـتی زو ‬ ‫ً‬ ‫هزینه هایـی کـه بـا تـورم لجام گسـیخته ‪ ۴۵‬تـا ‪ ۵۵‬درصـدی‪ ،‬اساسـا مشـخص نیسـت بـه چـه رقمـی‬ ‫تهـا تـا کجـا صعـود خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫خواهـد رسـید و ایـن رشـد قیم ‬ ‫ب‪ .‬عوامل فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬هویتی‬ ‫ا گرچـه عوامـل اقتصـادی و معیشـتی مهـم و اثرگـذار اسـت امـا به هیچ وجـه نبایـد در دام نـگاه‬ ‫تک عاملی افتاد و دلیل عدم اقبال جوانان را به تشکیل خانواده‪ ،‬تنها به قیمت ها و متغیر اقتصاد‬ ‫منحصر کرد‪ .‬پاسخ یا اندیشیدن به برخی از پرسش ها می تواند ذهن ما را به مسائل و ریشه هایی‬ ‫فراتـر از اقتصـاد و گرانـی و تـورم ببـرد؛ ازجملـه‪:‬‬ ‫ ا گـر تـورم و رشـد سرسـام اور گرانـی در سـال های اخـر دهـه ‪ ۹۰‬عامل کاهش ازدواج بـوده‪ ،‬چرا برپایه‬‫ً‬ ‫امارهـای رسـمی‪ ،‬رشـد ازدواج در سـال های دیگـر (‪ ۹۲‬تـا ‪ )۹۶‬کـه تـورم کاهـش و گرانـی تقریبـا مهـار‬ ‫شـده بـود‪ ،‬همچنان کاهش داشـته اسـت؟‬ ‫ چرا این کاهش در میان اقشار متمول جامعه نیز ادامه داشته است؟‬‫ چرا برخی از جوانان طبقات متوسـط به باال که توان برگزاری جشـن های عروسـی و تهیه نیازهای‬‫زندگی اولیه و اشـتغال مناسـب و پایدار دارند‪ ،‬از ازدواج خودداری کرده و تاحدممکن ان را به تاخیر‬ ‫می اندازند؟‬ ‫یـک واقعیـت تلـخ این اسـت که با وجود تالش های کم ثمر برخی رسـانه های رسـمی‪ ،‬تقـدس ازدواج‬ ‫و نهـاد ارزشـمند خانـواده در نـگاه جوانـان و نسـل های جدیـد تاحـدی از بیـن رفته یـا کاهش یافته‪.‬‬ ‫ا گر تامین و براوردن برخی نیازهای عاطفی و غریزی را یکی از مهم ترین کارکردهای ازدواج بدانیم‪،‬‬ ‫برخـی از جوانـان به دالیـل تربیتـی‪ ،‬فرهنگـی و اعتقـادی‪ ،‬خـود را «مقیـد» به حضـور در یـک «ازدواج‬ ‫رسـمی» نمی داننـد و راهکارهـای اسیب رسـان دیگـری را نظی ِـر ازدواج سـفید و روابـط غیررسـمی‬ ‫جست وجو می کنند‪ .‬مسئله اما فراتر از این است و به گستره فضای فرهنگی و باورهای نسل های‬ ‫یگـردد؛ رسـانه ها‪ ،‬همسـاالن‪ ،‬محصـوالت فرهنگـی و رسـوخ انچـه «شـبیخون فرهنگـی»‬ ‫جدیـد برم ‬ ‫یشـود‪ ،‬بخـش بزرگـی از جمعیـت جـوان کشـور را تهدیـد می کنـد و ا گر فکری اساسـی برای‬ ‫نامیـده م ‬ ‫ان نکنیـم‪ ،‬دور نیسـت شـکاف نسـلی کنونـی بـه «گسسـت کامـل بین نسـلی» منتهـی شـود‪ .‬فقـط‬ ‫یسـت تنهـا بـرای یکـی‪،‬دوروز چگونگـی گـذران اوقـات فراغـت‪ ،‬فرهنـگ حا کـم بیـن گرو ههـای‬ ‫کاف ‬ ‫همسـال جوان‪ ،‬محاوره ها و شـوخی ها‪ ،‬رجوع به محتواهای اینترنتی‪ ،‬تماشـای فیلم ها و سریال ها‬ ‫و در کل‪« ،‬زیسـت واقعـی و غیررسـمی» جوانـان را رصـد کنیـم تـا بـه عمـق فاصلـه نگرشـی و باورهـای‬ ‫یسـت که چنـان خطرنـا ک و فراتر‬ ‫ارزشـی انـان بـا نسـل های گذشـته پـی ببریـم‪ .‬ایـن همـان موضوع ‬ ‫از معضالت معیشـتی و گرانی و اشـتغال اسـت که حتی ا گر اقتصاد جامعه را در کوتاه مدت سـامان‬ ‫شهـای فکـری جوانان موفـق باشـیم‪ .‬متقاعدکردن‬ ‫دهیـم‪ ،‬مشـخص نیسـت چقـدر در اصلاح نگر ‬ ‫بهـای امـن و امنیـت خانـواده‪،‬‬ ‫جوانـان بـه پذیـرش «ارزش ذاتـی خانـواده»‪ ،‬زیسـتن در چهارچو ‬ ‫حرکـت در مسـیرهای ارزشـی و فرهنگـی متعلـق بـه ذات ایرانی‪-‬اسلامی جامعـه و تقیـد بـه برخـی‬ ‫یسـت کـه امـروز همـه کارشناسـان حـوزه روان شناسـی‪،‬‬ ‫سـنت های پسـندیده‪ ،‬بزرگ تریـن چالش ‬ ‫جامعه شناسی و اندیشمندان فرهنگی کشور با ان دست وپنجه نرم می کنند‪ .‬امری که تا مسئوالن‬ ‫و دستگاه های فرهنگی‪-‬تربیتی و متولی جوانان بر سر ان توافق نکنند‪ ،‬امیدی به اصالح ان نباید‬ ‫داشـت‪ /.‬ایرنا‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫فرار از ازدواج؛ چالش جوان امروزی‬ ‫نگـرش افـراد بـه ازدواج به عنـوان یـک واقعیـت اجتماعـی‬ ‫یسـت کـه فـرد در ان‬ ‫تحت تاثیـر فرهنـگ‪ ،‬نقـش و موقعیت ‬ ‫زندگـی می کنـد‪ .‬ازسـوی دیگر مشـکالت ازدواج‪ ،‬ارزوهـا‪،‬‬ ‫لهـا و تصویـری کـه دختـران و پسـران از اینـده‬ ‫ایدئا ‬ ‫و زندگـی مشـترک خـود دارنـد‪ ،‬موجـب شـده جوانـان‬ ‫به اسـانی تـن بـه ازدواج ندهـد و از ان فـرار کننـد‪ .‬عوامـل‬ ‫ی واقعـی و برخی‬ ‫بسـیاری دراین زمینـه موثـر اسـت کـه برخـ ‬ ‫سـاخته وپرداخته ذهـن افـراد اسـت‪ ۱۲ .‬میلیـون جـوان‬ ‫ایرانـی در سـن ازدواج قـرار گرفته انـد امـا بسـیاری ازان ها یـا‬ ‫تمایلی به ازدواج ندارند یااینکه باید هفت خوان مشکالت‬ ‫تسـر بگذارنـد تـا بتواننـد وارد زندگی مشـترک شـوند‪.‬‬ ‫را پش ‬ ‫نهـا بپرسـید «چـرا از ازدواج فرار می کنند؟»‬ ‫ا گـر از ایـن جوا ‬ ‫شـاید دالیـل مختلفـی؛ از مشـکالت اقتصـادی و بیـکاری‬ ‫گرفته تا نداشـتن مسـکن و مسئله تجمل گرایی خانواده ها‬ ‫را مطـرح کننـد‪ .‬مشـکالتی کـه راه را بـرای ورود جوانـان بـه‬ ‫یـک زندگـی جدیـد بـا دشـواری هایی مواجـه می کنـد؛‬ ‫یکـه حاضرنـد بـرای گرفتار نشـدن در باتلاق ایـن‬ ‫تاجای ‬ ‫یهـا به راحتـی قیـد ازدواج را بزننـد و تنهایـی را بـر‬ ‫گرفتار ‬ ‫زندگـی مشـترک ترجیـح دهنـد‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬فـرار از ازدواج‪،‬‬ ‫لهـا در برابـر مسـئله ازدواج‬ ‫یکـی از شـایع ترین عکس العم ‬ ‫اسـت‪ .‬خیلی از والدین از این موضوع ابراز نگرانی می کنند‬ ‫کـه جـوان مـا به سـن ازدواج رسـیده اسـت؛ اما نه بـه این کار‬ ‫رغبتـی نشـان می دهـد و نـه حتـی برنامـه ای بـرای ان دارد‪.‬‬ ‫شاید ا گر والدین دالیل فرار از ازدواج را بدانند و نسبت به‬ ‫ان ا گاهی کسـب کنند بتوانند بهتر این مسـئله را مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬تغییر معیارهای ازدواج موفق و پیچیده شدن ان ها‬ ‫یسـت کـه خانواد ههـا‬ ‫نسـبت بـه گذشـته از جملـه موارد ‬ ‫بایـد راجـع بـه ان ا گاهـی داشـته باشـند و اطالعـات خـود را‬ ‫نسـبت بـه نیازهـای جوانـان بـه روز کننـد‪.‬‬ ‫مرتضـی پدریـان؛ جامع هشـناس و اسـتاد دانشـگاه دربـاره‬ ‫گرایـش نداشـتن جوانـان بـه ازدواج‪ ،‬اظهـار می کنـد؛ بـا‬ ‫حشـدن بحـث ازدواج انگیز ههـای فـردی و اجتماعـی‬ ‫مطر ‬ ‫ً‬ ‫شهـای‬ ‫درکنارهمدیگـر قـرار می گیرنـد‪ .‬اصـوال رفتارهـا و کن ‬ ‫اجتماعـی نیـاز بـه زیرسـاخت دارد کـه ایـن زیرسـاخت ها‬ ‫می توانـد انگیز ههـای فـردی و گروهـی را دسـت کاری؛ و‬ ‫ان را کم وزیـاد کنـد و امـروزه در جامعـه ازدواج جوانـان‬ ‫تحـت متغیرهـای اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و ارزشـی فرهنگـی‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬وی اضافـه می کنـد؛ ا گـر ازمنظـر اقتصـادی‬ ‫ً‬ ‫نـگاه کنیـم امـروز ازدواج بـار مالـی بسـیارباالیی دارد؛ مثلا‬ ‫در جامعـه امـروز بـرای ازدواج یـک دختـر بایـد حداقـل‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون تومـان بـرای خریـد جهیزیـه هزینـه کننـد‬ ‫یـا پسـری بـرای رهـن یـک خانـه معمولـی بایـد حداقـل‬ ‫‪100‬میلیون تومان پیش هزینه و ماهیانه سـه میلیون تومان‬ ‫یکـه زیرسـاخت های اقتصـادی جامعـه‬ ‫اجـاره بپـردازد‪ .‬وقت ‬ ‫یسـت که فـرد قـادر بـه تامیـن نیازهـای مـادی‬ ‫به گونه ا ‬ ‫نیسـت‪ ،‬خودب هخـود تمایـل بـه ازدواج و زندگـی مشـترک‬ ‫در او کاهـش می یابـد‪ .‬متغیرهـای اجتماعـی نیـز در‬ ‫تمایل نیافتـن جوانـان بـه ازدواج موثـر اسـت‪ .‬متغیرهـای‬ ‫شهـا و الگوهـای جامعـه‬ ‫اجتماعـی درواقـع‪ ،‬همـان کن ‬ ‫اسـت‪ .‬وقتـی افـراد در جامعـه شـاهد زیا دبـودن تعـداد‬ ‫طلاق و کاهـش امـار ازدواج باشـند‪ ،‬ناخواسـته بـا دیـدن‬ ‫نهـا منجـر بـه طلاق شـده یـا از‬ ‫اطرافیانـی کـه ازدواج ا ‬ ‫نهـا را هم در گرایش‬ ‫زندگـی زوجـی خود ناراضی هسـتند‪ ،‬ا ‬ ‫بـه ازدواج بی توجـه می کنـد‪ .‬پدریان‪ ،‬تا کیـد می کند؛ عامل‬ ‫لشـدن‬ ‫یسـت‪ .‬درحقیقت‪ ،‬زمانی متاه ‬ ‫دیگر ارزش فرهنگ ‬ ‫و پدرشـدن به عنـوان یـک مرحلـه گـذار اجتماعـی و‬ ‫لشـدن فـرد بـه یـک شـخصیت ارزشـمند بـود امـا‬ ‫تبدی ‬ ‫ا کنـون ایـن پدیـده مفهـوم گذشـته را نـدارد و توصیه هایـی‬ ‫کـه افـراد بـه همدیگـر دارند بیشـتر توصیه پرهیز از تشـکیل‬ ‫خانـواده و ازدواج اسـت‪ .‬وی ادامـه می دهـد؛ مـورد بعـدی‬ ‫یشـود این اسـت که‬ ‫کـه در حوز ههـای ارزشـی فـردی اجـرا م ‬ ‫شهـای‬ ‫ج دراصـل محرو مکـردن فـرد از برخـی کن ‬ ‫ازدوا ‬ ‫یسـت؛ یعنـی «درجـه ازادی» فـرد را کمتـر می کند‪.‬‬ ‫اجتماع ‬ ‫ا گـر درجـه ازادی را به عنـوان داشـتن حـق انتخـاب درنظـر‬ ‫بگیریـم‪ ،‬فـرد وقتـی ازدواج کنـد خودب هخـود درجـه ازادی‬ ‫نهـا کاهـش پیـدا می کنـد و‬ ‫و تـردد او در بسـیاری از مکا ‬ ‫بخشـی از اوقـات او اختصـاص بـه خانـواده و همسـر پیـدا‬ ‫می کنـد؛ یعنـی در دوران مجـردی فـرد تعهـدی بـه کسـی‬ ‫نـدارد و بایـد در زندگـی متاهلـی رفتارهـای خـود را تغییـر‬ ‫دهـد‪ .‬وی اظهـار می کنـد؛ انچـه امـروز در جامعـه شـکل‬ ‫یشـدن‬ ‫گرفتـه این اسـت که سـاختار جامعـه ب هسـمت ذره ا ‬ ‫پیـش مـی رود‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬اتمیز هشـدن بـا فردگرایـی‬ ‫تفاوت هایی دارد؛ در اتمیزه شدن‪ ،‬فرد خواسته های خود‬ ‫را بی درنظرگرفتـن معیارهـای اخالقی مدنظـر قرار می دهد؛‬ ‫یعنـی همان طورکـه در جامعـه می توانـد نیازهـای خـود را‬ ‫براورده کند‪ ،‬قیدوبندها و مسـئولیت های خانوادگی ندارد‬ ‫و بادرنظرگرفتن وضعیت امروز جامعه و متغیرهای فردی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی متاسـفانه عدم تمایـل بـه ازدواج‬ ‫دختـران و پسـران کنـش عقالنـی مناسـب اوضـاع جامعـه‬ ‫امـروز اسـت‪.‬‬ ‫حمیـد نصیـری؛ روانشـناس بالینـی و اسـتاد دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اصفهـان دربـاره علـل فـرار جوانـان از ازدواج‬ ‫در شـرایط فعلـی‪ ،‬می گویـد؛ این موضـوع تک عاملـی‬ ‫ً‬ ‫نیسـت و ابعـاد مختلفـی دراین زمینـه موثـر اسـت‪ .‬معمـوال‬ ‫نشـناختی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬مسـائل اقتصادی و‬ ‫جنب ههـای روا ‬ ‫فرهنگـی در بـروز ایـن اتفـاق تاثیرگـذار اسـت‪ .‬فـرار از ازدواج‬ ‫جوانـان در همـه کشـورهای دنیـا مطـرح اسـت‪ .‬جنبه های‬ ‫اقتصـادی جامعـه باعـث شـده تشـکیل زندگـی خانوادگـی‬ ‫مشـکالت خاصـی داشـته باشـد و بسـیاری ازافراد توانایـی‬ ‫الزم ازنظر براوردن نیازهای خانواده را نداشـته باشـند‪ .‬وی‬ ‫اضافـه می کنـد؛ عـده ای به دلیـل نداشـتن شـغل مناسـب‪،‬‬ ‫تـوان ادار هکـردن یـک زندگـی را ندارنـد‪ ،‬باتوج هبـه باالبـودن‬ ‫سـطح انتظـارات فعلـی‪ ،‬بسـیاری از خانواد ههـا از ازدواج‬ ‫خود و زندگی در یک اتاق از خانه پدری در گذشته سخن‬ ‫می گوینـد و اینکـه بعـد از گـذر سـالیان بسـیار‪ ،‬موفـق بـه‬ ‫خرید خانه مسـتقل شـدند‪ .‬این روانشناس بالینی تصریح‬ ‫می کند؛ اما امروزه شـاهد هسـتیم سـطح انتظارات جوانان‬ ‫بـاال رفتـه؛ همان طورکـه همـه اعضـای خانـواده موبایـل و‬ ‫یسـت کـه افـراد خانـواده‬ ‫خـودروی شـخصی دارنـد‪ ،‬طبیع ‬ ‫تمایـل بـه داشـتن خانـه شـخصی هـم پیـدا می کننـد و‬ ‫لهـای‬ ‫یتـوان انتظـار داشـت کـه افـراد خانـواده بـا مد ‬ ‫نم ‬ ‫سـال های گذشـته ارتبـاط برقـرار کـرده و زندگـی کننـد‪.‬‬ ‫نشـناختی در تاخیـر ازدواج‬ ‫وی دربـاره تاثیـر مسـائل روا ‬ ‫نشـناختی‬ ‫جوانـان‪ ،‬اظهـار می کنـد؛ ازنظـر مسـائل روا ‬ ‫یسـت و بایـد انسـان توانایـی‬ ‫ازدواج‪ ،‬یـک موضـوع مراقبت ‬ ‫مراقبـت از فـرد دیگـر را داشـته باشـد‪ .‬همان طورکـه‬ ‫سلامت جسـم بـرای افـراد مهـم اسـت‪ ،‬سلامت روانـی و‬ ‫یهـای شـخصیت هـم از مسائلی سـت کـه نیـاز بـه‬ ‫پختگ ‬ ‫رشـد و ارتقـاء دارد‪ .‬همان طورکـه در دوران کرونـا بـه مـردم‬ ‫امـوزش می دهیم چگونه بهداشـت جسـمی خـود را حفظ‬ ‫کننـد تـا زنجیـره انتقـال ایـن بیمـاری را قطـع کننـد‪ ،‬درمـورد‬ ‫سلامت روانـی نیـز نیازمنـد سـرمایه گذاری بیشـتری بـرای‬ ‫ـود سـرمایه گذاری های‬ ‫جامعـه بودیـم و نتیجـه ایـن نب ِ‬ ‫نشـناختی‪ ،‬خود را در مقوله ناسـازگاری های خانوادگی‬ ‫روا ‬ ‫و طلاق نشـان می دهـد‪ .‬وی تا کیـد می کنـد؛ درسـت اسـت‬ ‫کـه در کشـور امـار رسـمی طلاق بـاال نیسـت؛ امـا همیـن‬ ‫امارهـای فعلـی هـم قابل پذیـرش نیسـت و بخش بسـیاری‬ ‫از سـرمایه های اجتماعـی را هـدر می دهـد‪ .‬وقتـی جوانـان‬ ‫بـه این مسـئله نـگاه کـرده و اینکـه در خانـواده ازدواج‬ ‫نهـا منجـر بـه جدایـی شـده‪ ،‬خواهـر یـا‬ ‫گتـر ا ‬ ‫بـرادر بزر ‬ ‫نهـا در زندگـی مشـترک اختلاف دارد‪ ،‬ایـن‬ ‫بـرادر دیگـر ا ‬ ‫اتفـاق در خانـواده‪ ،‬انگیـزه ازدواج و زندگـی مشـترک را بیـن‬ ‫جوانـان کاهـش می دهد‪ .‬ا گر بخواهیـم از منظر حوزه های‬ ‫فرهنگـی بـه این مسـئله نـگاه کنیـم‪ ،‬وقتـی مسـائل کنـار‬ ‫یشـوند‪ ،‬فرهنگ هـا هـم سـاخته‬ ‫همدیگـر جمـع م ‬ ‫یشـوند؛ یعنـی مدل هایـی کـه انسـان ها در روال زندگـی‬ ‫م ‬ ‫خـود دارنـد و بسـیاری ازاوقات ایـن فرهنـگ خودخواسـته‬ ‫نطـور نبـوده که انسـان ها بـرای ان برنامه ریزی‬ ‫نیسـت و ای ‬ ‫کـرده باشـند؛ مثـل فرهنـگ پوششـی‪ ،‬تعاملات اجتماعـی‬ ‫یـا شـرایط کرونـا کـه یـک فرهنـگ تعاملات جدیـد را بـرای‬ ‫افـراد ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬ایـن روانشـناس بالینـی‪ ،‬اضافـه‬ ‫می کنـد؛ تبعـات مسـائل اقتصـادی‪ ،‬روان شـناختی‪،‬‬ ‫جامع هشـناختی و تغییـر انتظـارات مـردم در جامعـه‬ ‫ً‬ ‫فرهنـگ جدیـدی ایجـاد کـرده اسـت؛ به این معنا کـه قبلا‬ ‫باالرفتـن سـن ازدواج جوانـان ارزش هـا و ضد ارزش هـای‬ ‫جامعـه را تحت تاثیـر قـرار می داد و ان فرد احسـاس می کرد‬ ‫ً‬ ‫نمـوارد‬ ‫شـرایط ایدئـال نیسـت؛ طبیعتـا کـه بعضـی از ای ‬ ‫می توانـد جنبه هـای مثبـت نیـز داشـته باشـد کـه جوانـان‬ ‫بـا افزایـش سـن می توانند پخته تر تصمیـم بگیرند‪ .‬نصیری‬ ‫دربـاره نداشـتن مسـئولیت پذیری برخـی از جوانـان و فـرار‬ ‫ان هـا از ازدواج‪ ،‬اظهـار می کنـد؛ مراقبـت از دیگـران اوج‬ ‫سلامتی یـک فـرد اسـت؛ یعنـی یـک فـرد بـا ازدواج بتوانـد‬ ‫از دیگـری مراقبـت کنـد و ایـن مراقبـت؛ از ماسـک زدن‬ ‫هنـگام حضـور در خیابـان در شـرایط کرونایـی فعلـی‬ ‫تـا رسـیدگی بـه مسـائل زندگـی مشـترک را دربرمی گیـرد‪.‬‬ ‫مسـئولیت پذیری مسـئله ای گسـترده اسـت و انسـان از‬ ‫دوران کودکـی تـا بزرگ سـالی بـا مقولـه مسـئولیت پذیری در‬ ‫زندگـی مواجـه اسـت‪ .‬به نظـر می رسـد بایـد روی الگوهـای‬ ‫تربیتـی جامعـه‪ ،‬بیشـتر سـرمایه گذاری کنیـم تـا نسـل های‬ ‫بعـد بتواننـد محصـول ان را دریافـت کننـد‪ .‬دراین مسـئله‬ ‫باید سـعی کنیم که سیاسـت های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت‬ ‫و بلندمـدت اتخـاذ کنیـم تـا بتوانیـم موضـوع گریـز جوانـان‬ ‫از ازدواج را حـل کنیـم‪ .‬ایـن روانشـناس بالینـی‪ ،‬تا کیـد‬ ‫می کنـد؛ فـرار جوانـان از ازدواج مسـئله تک بعـدی نیسـت‬ ‫و اینکـه فکـر کنیـم ا گـر افـراد دیـن دار شـوند همه چیـز حـل‬ ‫خواهـد شـد یـا ا گـر ازنظـر اقتصـادی قـوی شـوند مشـکلی‬ ‫نخواهنـد داشـت یـا ا گـر اشـتغال داشـته باشـند از ازدواج‬ ‫فـرار نمی کننـد؛ این مـوارد باورهـای اشتباهی سـت‪ ،‬بایـد‬ ‫والدیـن بتواننـد موانـع موجـود را شناسـایی و ایـن موانـع را‬ ‫حـل کننـد‪ .‬نصیری‪ ،‬تصریح می کند؛ باید خانواده ها سـعی‬ ‫کننـد بـه بـراوردن انتظـارات فرزنـدان خـود بیشـتر توجـه‬ ‫کننـد و بتواننـد بـا ان هـا گفت وگـو کننـد و تنهـا نخواهنـد‬ ‫حـرف خودشـان را بـه کرسـی بنشـانند و یک تعاملـی اتفاق‬ ‫بیفتـد و همیـن تعامـل باعـث می شـود مشـارکت اتفـاق‬ ‫بیفتـد و خانواده هـا بتواننـد این مسـئله را حل کننـد و باید‬ ‫مسـائل اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و روانـی را هـم درنظـر بگیرند‬ ‫تـا بتواننـد بـر این معضـل غلبـه کننـد‪ /.‬ایمنـا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫تعرفه اب افزایش نمی یابد‬ ‫یشـود و قبوضـی کـه‬ ‫نمـاه قیمـت بـرق بـا مصوبـه جدیـد محاسـبه م ‬ ‫وزیـر نیـرو گفـت‪« :‬از ابتـدای بهم ‬ ‫از این به بعد صادر خواهد شد‪ ،‬با قیمت های جدید خواهد بود؛ البته کسانی که الگوی مصرف را رعایت‬ ‫می کنند شـامل این افزایش نرخ نیسـتند»‪ .‬وی با بیان اینکه قبوض ‪ ۷۵‬درصد مشـترکان با تعرفه های‬ ‫یشـود و ا گـر بخواهیـم بـرق را بـدون یارانـه محاسـبه کنیـم‪ ،‬باید قیمت سـوخت را نیز‬ ‫قبلـی محاسـبه م ‬ ‫بدون یارانه محاسبه کنیم‪ ،‬افزود‪« :‬مشترکانی که باالی الگو مصرف می کنند‪ ،‬به صورت پلکانی مشمول‬ ‫یشـود پائین تر از این قیمت ه اسـت؛ حتی‬ ‫یشـوند‪ .‬قیمتی که در حال حاضر عرضه م ‬ ‫افزایش تعرفه م ‬ ‫برای مشـترکانی که پرمصرف نیز هسـتند تعرفه تا این میزان افزایش نمی یابد»‪.‬‬ ‫امریکا و غرب مسئول شکست احتمالی مذاکرات هستند‬ ‫وزیـر امـور خارجـه جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬امریـکا و غـرب را مسـئول هرگونـه شکسـت احتمالـی‬ ‫مذا کـرات ویـن دانسـت و گفـت‪« :‬مـا بـا خوش بینـی و بـا جدیـت بـرای رسـیدن بـه توافـق خـوب در‬ ‫وین تالش می کنیم»‪ .‬حسین امیرعبداللهیان که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به المان‬ ‫سفر کرده است‪ ،‬در حاشیه این اجالس در مصاحبه با «سی ان ان» امریکا افزود‪« :‬ان بخشی که به‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران برمی گـردد‪ ،‬چـرا خوش بیـن هسـتیم؟ چـون دولت اقـای دکتر رئیسـی اراده‬ ‫جـدی دارد کـه بـه توافـق خـوب در ویـن دسـت پیـدا کنیـم و تا کیـد دارد کـه بـه یـک توافـق خـوب و‬ ‫فوری دسـتیابی داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫ایا مجارستان نیز از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد؟‬ ‫نخسـت وزیر مجارسـتان مدارای اتحادیه اروپا در مناقشات‬ ‫بـر سـر حا کمیـت قانـون را خواسـتار شـده؛ وگرنـه بـرای‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نبـار تهدیـد کـرد کـه از ایـن اتحادیـه خـارج م ‬ ‫اولی ‬ ‫مجارسـتان از کشـورهایی در اتحادیـه اروپاسـت کـه بـر سـر‬ ‫موضوعـات مختلـف بـا بروکسـل مناقشـاتی دارد‪ .‬ویکتـور‬ ‫اوربان نخسـت وزیر مجارسـتان حاال در سایه این مناقشات‬ ‫نبـار از خـروج احتمالـی کشـورش از اتحادیـه اروپـا‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫سـخن گفتـه اسـت‪ .‬ایـن سیاسـتمدار راسـت گرا به تازگـی در‬ ‫جمـع هوادارانـش در بوداپسـت گفـت؛ اتحادیـه اروپـا تحـت‬ ‫شـعار حا کمیـت قانـون جنـگ مقـدس و جهـادی را بـه راه‬ ‫انداختـه‪ .‬وی از تشـکل اروپایـی مـدارا در قبال مجارسـتان را‬ ‫خواستار شده و تا کید کرد که در غیر این صورت ادامه مسیر‬ ‫ً‬ ‫مشـترک ممکـن نخواهد بـود‪ .‬تقریبا حـدود ‪ 80‬درصـد مردم‬ ‫مجارسـتان از عضویـت کشورشـان در اتحادیـه اروپـا راضـی‬ ‫ً‬ ‫هستند‪ .‬اوربان قبال در سخنرانی های خود همواره حمالت‬ ‫یکـرد؛ امـا در‬ ‫تهـا در بروکسـل وارد م ‬ ‫شـدیدی علیـه بوروکرا ‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫تهدیـد بـه خـروج از ایـن اتحادیـه همـواره احتیـاط م ‬ ‫حـاال ایـن سـخنرانی هم زمـان بـا اغـاز مبـارزات انتخاباتـی‬ ‫عنـوان شـد‪ .‬مجارهـا در سـوم اوریـل انتخابـات پارلمانـی‬ ‫دراین کشـور را برگزار می کنند‪ .‬حزب راسـت گرای فیدز ویکتور‬ ‫اوربـان کـه حـدود ‪ 10‬سـال دراین کشـور حکومـت می کنـد در‬ ‫انـزوای شـدیدی قـرار گرفتـه و احـزاب اپوزیسـیون ائتالفـی‬ ‫تشـکیل داده انـد و علیـه اوربـان ایسـتاده اند‪ .‬ایـن سـخنرانی‬ ‫اوربـان همچنیـن دراسـتانه حکـم تاریخـی دادگاه عالـی‬ ‫اروپـا ایـراد شـد‪ .‬ایـن دادگاه چندروزاینـده دربـاره مکانیسـم‬ ‫جدیـد حا کمیـت قانـون در اتحادیـه اروپـا تصمیم گیـری‬ ‫می کنـد کـه طبـق ان درصـورت نقـض اصـول حا کمیـت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا از اروپـا کـم م ‬ ‫قانـون ازطـرف جوامـع بودجـه ا ‬ ‫مجارسـتان همـراه بـا لهسـتان علیـه ایـن مکانیسـم کـه در‬ ‫مـاه دسـامبر ‪ 2020‬تصمیم گیـری شـده بـود اعتـراض کردنـد‪.‬‬ ‫دادگاه اروپایـی قـرار اسـت رای خـود را چهارشـنبه بعـد اعلام‬ ‫کنـد‪ .‬نها دهـای اروپایـی اوربـان را متهـم بـه تضعیـف اصـول‬ ‫دموکراسـی و حا کمیـت قانـون می کننـد امـا او در سـخنرانی‬ ‫خـود در روز شـنبه بـا این ارزیابی مخالفت کـرد و گفت؛ برای‬ ‫یسـت کـه بـا ان می خواهنـد مـا‬ ‫نهـا حا کمیـت قانـون ابزار ‬ ‫ا ‬ ‫را بـه چیـزی شـبیه کننـد کـه خودشـان می خواهنـد‪ .‬اوربـان‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنانش تا کیـد کـرد کـه مجارسـتان‬ ‫نمی خواهد شـبیه اروپای غربی شـود‪ .‬در مقابل مجارسـتان‬ ‫از دیگر کشورها انتظار ندارد سیاست پناهندگی و مهاجرت‬ ‫مجارسـتان را برعهده گیرند‪ .‬وی افزود؛ مجارسـتان با وجود‬ ‫بیگانگی های فزاینده با اتحادیه اروپا خواهان انسـجام این‬ ‫تشـکل اسـت؛ پـس دولـت مجارسـتان بارها بـه پارلمـان اروپا‬ ‫و دولـت فـدرال المـان پیشـنهاد هایی را بـرای تسـاهل ارائـه‬ ‫داده و هیـچ راه حـل دیگـری جـز مـدارا وجـود نـدارد و ایـن‬ ‫تنهـا راهی سـت که ازطریـق ان راه مشـترکی را درپیش گیریم‪.‬‬ ‫اتحادیـه اروپـا بـا کشـورهای مجارسـتان و لهسـتان درزمینـه‬ ‫حا کمیـت قانـون مسـئله دارنـد‪ .‬بروکسـل به همین بهانـه‬ ‫کاهـش کمک هـای مالـی بـه این کشـورها را در دسـتورکار قرار‬ ‫داده است‪ .‬این دو کشور در برابر دادگاه عالی اروپا دراین باره‬ ‫شـکایت کرده انـد‪ .‬دیـوان عدالـت اروپـا در لوکزامبـورگ بـه‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫شـکایت های لهسـتان و مجارسـتان دراین بـاره م ‬ ‫لهسـتان دراین دادگاه خواسـتار لغو مکانیسـمی شده که به‬ ‫اتحادیـه اروپـا اجـازه می دهد درصورت نقـض قوانین ازطرف‬ ‫کشورهای عضو بودجه اروپایی این کشورها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫مکانیسم جدید حا کمیت قانون در اتحادیه اروپا از ابتدای‬ ‫نحـال‬ ‫سـال جـاری میلادی به اجـرا گذاشـته شـده؛ باای ‬ ‫کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا موافقـت کرده انـد قبـل از‬ ‫اسـتفاده از ایـن مکانیسـم منتظـر رای دادگاه عالـی اروپایـی‬ ‫در مناقشـات دراین باره با کشـورهای لهسـتان و مجارستان‬ ‫بمانند‪ /.‬تسـنیم‬ ‫جهانی نفت‬ ‫گزارش ‪ Reuters‬از نقش ایران در اصالح قیمت‬ ‫ِ‬ ‫براسـاس گـزارش رسـانه های غربـی‪ ،‬پاالیشـگاه های‬ ‫کشـورهای هنـد‪ ،‬ژاپـن و کـره جنوبـی مذا کـرات بـرای واردات‬ ‫مجـدد نفـت از ایـران را اغـاز کرده انـد‪ .‬پایـگاه ‪ Oilprice‬اعلام‬ ‫کـرده کـه ایـران بالفاصلـه پـس از توافـق در مذا کـرات رفـع‬ ‫تحری مهـا صـادرات نفـت خـود را افزایـش خواهـد داد زیـرا‬ ‫مقادیر قابل توجهی نفت در انبارها برای عرضه در بازارهای‬ ‫جهانـی دارد‪ .‬به نوشـته ‪ Oilprice‬ا گـر مذا کـرات شکسـت‬ ‫ً‬ ‫بخـورد‪ ،‬نفت باالتر خواهد رفت و احتمـاال به ‪ ۱۰۰‬دالر خواهد‬ ‫رسـید‪ .‬پاالیشـگاه های کشـورهای هنـد‪ ،‬ژاپـن و کـره جنوبـی‬ ‫کـه به طورسـنتی خریـداران بـزرگ نفـت ایـران هسـتند‪،‬‬ ‫مایل انـد درصـورت توافـق بـرای احیـای توافـق هسـته ای‬ ‫‪ ،۲۰۱۵‬واردات از ایران را از سـر بگیرند که می تواند راه را برای‬ ‫عرضـه بیشـتر در بازارهـای جهانـی و کاهش قیمت ها هموار‬ ‫کنـد‪ .‬ا کثـر خریـداران اسـیایی واردات نفـت از ایـران را در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۹‬پـس از خـروج ترامـپ از توافـق هسـته ای بـا ایـران‬ ‫و اعمـال مجـدد تحری مهـا بـر صـادرات نفـت تهـران متوقـف‬ ‫کردنـد‪ .‬مذا کـرات غیرمسـتقیم ایـران و امریـکا دربـاره توافـق‬ ‫تهـای‬ ‫هسـته ای چندی پیـش از سـر گرفتـه شـد‪ .‬دیپلما ‬ ‫غربـی ابـراز امیـدواری کرده انـد تا کنـون بـه پیشـرفتی دسـت‬ ‫یابنـد امـا مسـائل سـخت حل نشـده باقـی مانـده‪ .‬قیمـت‬ ‫نفـت بـه باالتریـن حـد خـود در بیـش از هفت سال گذشـته‬ ‫رسـیده اسـت زیـرا تـرس از اختلال در عرضـه انـرژی روسـیه‬ ‫باعـث افزایـش قیمـت نفـت برنـت و نفـت خـام امریـکا شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـا چشـم انداز یـک توافق جدیـد با ایـران‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫ً‬ ‫کـه قبلا یکـی از مشـتریان اصلـی نفـت تهـران در اسـیا بـود‪،‬‬ ‫روز چهارشـنبه گفـت کـه مذا کراتـی را در سـطح کاری بـرای‬ ‫ازسـرگیری واردات نفـت خـام ایـران انجـام داده اسـت‪ .‬یـک‬ ‫پاالیشـگاه بـزرگ کره جنوبـی درحال رصد تحـوالت مذا کرات‬ ‫یسـت زیـرا نفـت خـام ایـران درمقایسـه با گریدهـای‬ ‫هسته ا ‬ ‫دیگـر ماننـد نفـت مکزیـک مقرون به صرفـه اسـت و پاالیـش‬ ‫ان اسـان اسـت‪ .‬یـک منبـع تجـاری در کـره جنوبـی گفتـه‬ ‫یکـه دو کشـور تصمیـم بگیرنـد تجـارت نفـت‬ ‫اسـت؛ زمان ‬ ‫را از سـر بگیرنـد‪ ،‬مـا می توانیـم از ایـران نفـت خـام بخریـم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه قبلا از نفـت خـام ایـران اسـتفاده کرده ایـم‪،‬‬ ‫ازانجای ‬ ‫نیـازی بـه ازمایـش نفـت در تاسیسـات خـود نداریـم‪ .‬رئیـس‬ ‫پاالیشـگاه بـزرگ ژاپنـی ‪ Eneos Holdings Inc‬اعلام کـرده‬ ‫درصـورت دسـتیابی به توافـق برای احیای توافق هسـته ای‬ ‫‪ ،۲۰۱۵‬واردات نفت از ایران را از سـر خواهد گرفت‪ .‬تسـوتومو‬ ‫سـوگیموری؛ رئیـس ‪ Eneos‬بـه خبرنـگاران گفـت؛ مـا هنـوز‬ ‫چنین امادگی هایی را اغاز نکرده ایم اما درصورت دستیابی‬ ‫بـه توافـق بـر سـر توافـق هسـته ای‪ ،‬ازسـرگیری واردات نفـت‬ ‫خـام از ایـران را به عنـوان یکـی از گزین ههـای خریـد خـود‬ ‫درنظـر خواهیـم گرفـت‪ .‬پـس از انجام چنین توافقـی درمورد‬ ‫توافـق هسـته ای‪ ،‬ازسـرگیری واردات نفـت از ایـران حـدود‬ ‫دو تـا سـه ماه طـول می کشـد زیـرا پاالیشـگاه بایـد ترتیبـات‬ ‫مختلفـی ماننـد بیمـه و حمل ونقـل را انجـام دهـد‪ .‬یـک‬ ‫منبع پاالیشگاهی هندی هم گفت؛ یک پاالیشگاه هندی‪،‬‬ ‫مشـتری شـماره دوی ایـران‪ ،‬درحال مذا کـره بـا ایـران بـرای‬ ‫تامیـن نفـت خـود اسـت و افـزود کـه منتظـر شفاف سـازی‬ ‫بیشتر درمورد توافق هسته ای ست‪ .‬ایران برخی از صادرات‬ ‫خـود را بـا وجـود تحری مهـا حفـظ کـرده اسـت زیـرا واسـطه ها‬ ‫نکـردن مبـدا واردات پیـدا می کننـد و‬ ‫راه هایـی بـرای پنها ‬ ‫چیـن‪ ،‬بزرگ تریـن مشـتری ایـران‪ ،‬مقصـد بزرگـی بوده اسـت‪.‬‬ ‫گمـرک چیـن مـاه قبـل اولیـن واردات نفـت خـام ایـران در‬ ‫یک سال گذشـته را گـزارش کـرد‪ .‬کلودیـو گالیمبرتی؛ تحلیلگر‬ ‫نبـاره گفـت؛ تنش هـای روسـیه و اوکرایـن‬ ‫بـازار نفـت درای ‬ ‫تهـای جهانـی نفـت را افزایـش داده اسـت امـا‬ ‫نوسـان قیم ‬ ‫تحـوالت مثبـت در مذا کـرات ایـران و امریـکا امیدهـا را بـرای‬ ‫بازگشـت نفـت ایـران بـه بازارهـا افزایـش داده و بـه ارا مکـردن‬ ‫قیمـت نفـت کمـک می کنـد‪ .‬او گفـت؛ «ا گرچه هنـوز معامله‬ ‫انجـام نشـده اسـت امـا باتوجه بـه اخبـار پیشـرفت و اجمـاع‬ ‫ً‬ ‫گسـترده در مذا کـرات‪ ،‬قیمت هـا کاهـش می یابـد زیـرا نهایتـا‬ ‫می تـوان تـا دسـامبر سـال جـاری تـا ‪ ۹۰۰‬هزاربشـکه در روز‬ ‫نفـت خـام بـه بـازار اضافـه کـرد»‪ .‬ایـران ازقبـل اماد هسـازی‬ ‫بـرای بازگشـت نفـت خـام خـود بـه بازارهـای بین المللـی را‬ ‫اغـاز کـرده اسـت و مقامـات شـرکت ملـی نفـت ایـران بـه کـره‬ ‫جنوبـی سـفر کرده انـد تـا درمـورد معاملات مذا کـره کننـد‪.‬‬ ‫به نوشـته سـایت ‪Oilprice‬؛ یک معامله موفق می تواند بین‬ ‫اوریـل تـا مـی ‪ ۵۰۰۰۰۰‬بشـکه در روز نفـت بـه بازارهـای جهانـی‬ ‫ً‬ ‫اضافه کند اما عدم دستیابی به توافق احتماال قیمت نفت‬ ‫را بـه ‪ ۱۰۰‬دالر خواهـد رسـاند‪ .‬ایـران درحال اماد هشـدن بـرای‬ ‫یسـت‪ .‬این‬ ‫بازگشـت نفـت خـام خود بـه بازارهـای بین الملل ‬ ‫کشـور پارسـال برنامه هـای افزایـش تولیـد را اعلام کـرد و حال‬ ‫رسانه ها گزارش داده اند که مقامات شرکت ملی نفت ایران‬ ‫بـه کـره جنوبـی سـفر کرده انـد تـا درمـورد قراردادهـای عرضـه‬ ‫بـا پاالیشـگاه های داخلـی گفت وگـو کننـد‪ .‬تحلیلگـران بانک‬ ‫سـیتی گروپ می گوینـد ا گـر توافقـی درمـورد برنامه هسـته ای‬ ‫ایـران حاصـل شـود‪ ،‬ایـن کشـور می توانـد بیـن اوریـل تـا مـی‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزاربشـکه در روز بـه عرضـه جهانـی نفـت اضافـه کنـد‪.‬‬ ‫به گفتـه لوئیـز دیکسـون؛ تحلیلگـر انـرژی‪ ،‬ایـران می توانـد‬ ‫تولیـد خـود را به سـرعت‪ ،‬طـی چهارتا شـش ماه افزایش دهد‬ ‫و درصـورت لغـو تحریم هـا‪ ،‬مقادیـر قابل توجهـی نفـت در‬ ‫انبارها برای عرضه در بازارهای بین المللی دارد‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫ا گـر مذا کـرات شکسـت بخـورد‪ ،‬نفـت باالتـر خواهـد رفـت و‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال بـه ‪ ۱۰۰‬دالر خواهـد رسـید زیـرا رشـد تقاضا همچنان‬ ‫از تولید پیشـی می گیرد که باعث شـده تا اژانس بین المللی‬ ‫انـرژی در اوایـل این مـاه از اوپک پلاس بخواهد برای افزایش‬ ‫تولیـد بیشـتر تلاش کنـد‪ /.‬ایرنـا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ گیری بازار تبلت‬ ‫شیوع پاندمی و اوج ِ‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫طبـق گـزارش اول فوریـه ‪ 2021‬شـرکت داده ‪ IDC‬کـه ارائه دهنـده اطالعـات بـازار‪ ،‬تحلیـل امـاری‪،‬‬ ‫یسـت؛ خانه نشـینی های اجبـاری‬ ‫خدمـات مشـاوره و رویدادهـای حـوزه فنـاوری در عرصـه جهان ‬ ‫ـوی اسـتفاده از امـکان‬ ‫به خاطـر جلوگیـری از شـیوع بیشـتر کوویـد‪ ،19-‬باعـث حرکـت جوامـع ب هس ِ‬ ‫دورکاری کارمنـدان شـد‪ .‬به این ترتیـب‪،‬‬ ‫ش انالیـن بـرای دانش امـوزان و دانشـجویان و‬ ‫امـوز ‬ ‫ِ‬ ‫یکـه در‬ ‫بـازار جهان ِـی خریـد تبلـت؛ هرچنـد شـاید بـرای مدتـی کوتـاه‪ ،‬مجـدد رونـق گرفتـه ؛ تاجای ‬ ‫نسـو سـابقه نداشـت‪.‬‬ ‫ پایانی سـال ‪ 2020‬بـا چنـان رشـدی همـراه شـد کـه از سـال ‪ 2017‬به ای ‬ ‫سـه ماه ِ‬ ‫اینفوگرافیـک مقابـل‪ ،‬رونـد تغییـرات یک دهه بازار تبلـت در جهان را بین ‪ 2010‬تـا ‪ 2020‬مرور می کند‪.‬‬ ‫اعـداد‪ ،‬فـروش به میلیون دسـتگاه را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫نوروز با کارت هدیه مجازی ایران زمین‬ ‫لزوم حمایت از زنان در برابر خشونت های مجازی‬ ‫مینااینانلو‬ ‫جهانگیرشـدن اینترنـت و سـهولت اسـتفاده از ان‪ ،‬سـبب‬ ‫شـده هـر فـردی از ایـن امـکان و شـبکه های اجتماعـی کـه‬ ‫در فضـای ان ایجـاد شـده‪ ،‬بهره مند شـود کـه از جمله ان ها‪،‬‬ ‫زنـان هسـتند؛ زیـرا اینترنـت بـا اختصـاص فضـای مجـازی‪،‬‬ ‫امـکان حضـور زنـان را بی محدودیـت زمـان و مـکان در‬ ‫عرص ههـای مختلف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و اقتصـادی فراهم‬ ‫کـرده تـا حـوزه عمومـی مربوط ب هخـود را دراین فضـا شـکل؛ و‬ ‫مشـارکت خـود را در امـور افزایـش دهند؛ اما همیشـه سرشـار‬ ‫از فوایـد و جنب ههـای مثبـت نیسـت و در شـرایط کنونـی‬ ‫شـاهد مسـائل نوپدیـد دراین فضـا هسـتیم‪ .‬یکی از مسـائلی‬ ‫یسـت موردتوجـه اندیشـمندان رسـانه و‬ ‫کـه چندصباح ‬ ‫جامعه شناسـان قـرار گرفتـه‪ ،‬خشـونت علیـه زنـان در فضای‬ ‫مجازی ست‪ .‬خشونتی که چندان اشکار نیست و به دالیل‬ ‫مختلـف نظیـر حفـظ ابـرو و حیثیـت‪ ،‬ازسـوی زنـان ابـراز‬ ‫نمی شود‪ .‬بااین حال این نوع از خشونت کنار خشونت های‬ ‫دیگر نظیر جسـمی‪ ،‬جنسـی‪ ،‬روانی و مالی رسـمیت یافته و‬ ‫همـه کشـورها اعـم از توسـعه یافته و درحال توسـعه نسـبت‬ ‫بـه این موضـوع و رشـد ان ابـراز نگرانـی و ناراحتـی می کننـد‪.‬‬ ‫یشـود‪ ،‬حا کـی از‬ ‫پژوهش هایـی کـه دراین کشـورها منتشـر م ‬ ‫اهمیت این موضوع و پرداختن مسئوالن و سیاست گذاران‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق‬ ‫ایـن کشـورها بـه مسـئله خشـونت سایبر ‬ ‫گـزارش منتشـره سـازمان دید هبـان زنـان سـازمان ملـل‬ ‫متحـد؛ میـزان تاثیـرات مخـرب خشـونت مجـازی درمـورد‬ ‫زنان کمتر از خشـونت فیزیکی نیسـت و با گسـترش اینترنت‬ ‫در نقـاط مختلـف دنیـا‪ ،‬اسـیب پذیری زنـان از خشـونت‬ ‫مجـازی افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬ایـن نهـاد بین المللـی بـراورد‬ ‫کـرده کـه ‪ ۷۳‬درصـد زنـان کاربـر اینترنت در جهـان‪ ،‬درمعرض‬ ‫خشـونت در فضـای مجـازی قـرار دارنـد و زنـان و دختـران ‪۱۸‬‬ ‫‪۲۴‬سـاله‪ ،‬بیشـترین قربانیان خشـونت در فضـای مجازی‬ ‫تـا ‬ ‫هسـتند‪ .‬دانشـگاه مریلنـد امریـکا نیـز در پژوهشـی در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬عنـوان کـرد کـه کاربـران زن به طورمتوسـط ‪ ۲۵‬برابـر‬ ‫بیشـتر از کاربـران مـرد بـا پیا مهـای تهدیدگـر‪ ،‬ناسـزا گویی‪،‬‬ ‫پیام هایی با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت کالمی‬ ‫یشـوند؛ قربانیـان ایـن ازار هـا بیشـتر در زنـان ‪ ۱۸‬تـا‬ ‫مواجـه م ‬ ‫‪۳۰‬سـاله بوده انـد‪ .‬براین مبنـا؛ در بسـیاری از کشـورها زنـان‬ ‫ ‬ ‫به دلیـل تـرس از عواقـب اجتماعـی‪ ،‬مایـل بـه گزارش دهـی‬ ‫درمورد ارتکاب خشـونت سـایبری علیه خود نیسـتند‪ .‬زنان‬ ‫به علت ترس از ابرو و حیثیت درباره این تجربه ناخوشـایند‬ ‫حرفی نمی زنند و درنتیجه فضا را برای مردانی که دراین فضا‬ ‫نتـر کرده انـد‪.‬‬ ‫اعمـال خشـونت می کننـد‪ ،‬ام ‬ ‫در ایـران نیز موضوع خشـونت علیه زنـان در فضای مجازی‬ ‫به ویژه موردتوجه محققان و اندیشـمندان علوم اجتماعی‬ ‫به عنوان یک مسـئله قرار گرفته و در چندسـال اخیر شـاهد‬ ‫ً‬ ‫تحقیقاتـی هرچنـد انـدک دراین زمینـه نیـز بوده ایـم؛ مثلا‬ ‫زینـب جعفـری و همکارانـش (‪ )۱۳۹۸‬در تحقیـق خـود‬ ‫باعنـوان «تحلیـل محتـوای پیا مهـای خشـونت امیز علیـه‬ ‫ی اسـتان اردبیـل» به این نتیجـه‬ ‫لهـای تلگرامـ ‬ ‫زنـان در کانا ‬ ‫رسـیدند زنـان بیشـتر درمعـرض خشـونت غیرجنسـی قـرار‬ ‫گرفته انـد‪ .‬از میـان پیا مهـای خشـونت امیز غیرجنسـی‬ ‫علیه زنان‪ ،‬بیشـترین خشـونت مربوط به خشـونت عاطفی‬ ‫نشـدن جوامـع و‬ ‫و روانـی بـوده اسـت‪ .‬بنابرایـن بـا مدر ‬ ‫تهـای‬ ‫شـدت یافتن مصرف گرایـی‪ ،‬شـاهد هسـتیم صور ‬ ‫نهـم‬ ‫کالسـیک خشـونت جـای خـود را بـه انـواع نویـن‪ ،‬ا ‬ ‫یکـه نـرخ ان‬ ‫ب هشـکل مجـازی و سـایبری داده؛ امر ‬ ‫ی شـده‪.‬‬ ‫روبه افزایـش بـوده و تبدیـل بـه یـک دغدغـه جهانـ ‬ ‫دررابط هبـا علـل خشـونت علیـه زنـان در فضـای مجـازی‬ ‫یتـوان دالیـل مختلـف را برشـمرد کـه یکـی از عوامـل موثـر‪،‬‬ ‫م ‬ ‫یسـت کـه ازطریـق‬ ‫تاثیـر سـاختارهای اجتماعـی و فرهنگ ‬ ‫یشـود‪ .‬طـی‬ ‫جریـان جامعه پذیـری بـه افـراد منتقـل م ‬ ‫سـالیان‪ ،‬خشـونت نسـبت بـه زنـان و کـودکان از نشـانه های‬ ‫سـاختارهای اقتـداری «پدرسـاالری» در جامعـه شـناخته‬ ‫یشـود با گذشـت زمان‪ ،‬ایـن‬ ‫یشـد‪ .‬واقعیتـی کـه تصـور م ‬ ‫م ‬ ‫یهـای فرهنگـی از بیـن نرفتـه و همچنـان در بسـیاری‬ ‫ویژگ ‬ ‫خانواد ههـا مشـهود و محسـوس اسـت‪ .‬ای بسـا کـه بسـیاری‬ ‫از محققـان یکـی از دالیـل خشـونت علیـه زنـان در فضـای‬ ‫واقعـی را همین امـر یعنـی تداوم نظام پدرسـاالری در جامعه‬ ‫می داننـد‪ .‬تاثیـر نظـام مردسـاالری بـر خشـونت علیـه زنـان‬ ‫یتـوان در فضـای مجـازی نیـز دیـد؛ زیـرا ایـن تصـور کـه‬ ‫را م ‬ ‫مـردان فراتـر‪ ،‬بهتـر و قدرتمندتـر از زنـان هسـتند‪ ،‬هنـوز در‬ ‫گهـا وجـود دارد و ورود‬ ‫جامعـه و میـان بسـیاری از فرهن ‬ ‫گهـا و باورهـا بـه‬ ‫یهـا سـبب شـده ایـن خرده فرهن ‬ ‫تکنولوژ ‬ ‫عرصـه رسـانه هـم وارد شـود کـه نتیجـه ان‪ ،‬بـروز خشـونت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫علیـه زنـان در فضـای سایبر ‬ ‫امیرمسـعود امیر مظاهـری؛ دانشـیار گـروه جامعه شناسـی‬ ‫دانشـگاه ازاد می گویـد‪« :‬در سـطح کالن بـا نظـام اجتماعـی‬ ‫یگـردد و‬ ‫سـروکار داریـم کـه بخشـی ازان بـه زمـان حاضـر برم ‬ ‫بخشـی ازان با فرهنگ و تاریخ گره خورده‪ .‬در بحث فرهنگ‬ ‫و تاریـخ می بینیـم؛ ا گـر زنـان در گذشـته درمعـرض خشـونت‬ ‫مردان قرار می گرفتند‪ ،‬به واسطه هژمونی مردان‪ ،‬در ساخت‬ ‫روابـط اجتماعـی امـری هنجارمنـد یـا امـری پذیرفت هشـده‬ ‫ً‬ ‫یشـد‪ .‬در چنیـن نظـام و سـاختی اصلا خشـونت‬ ‫تلقـی م ‬ ‫یکـرد و حتـی در برخی از‬ ‫علیـه زنـان تصـوری منفـی ایجاد نم ‬ ‫یکـه دارای کارکرد نیز بود‬ ‫نظا مهـای اجتماعی به عنـوان امر ‬ ‫تلقی می شد؛ زیرا در مواردی باعث تنظیم روابط اجتماعی‬ ‫ننـوع بـود کـه‬ ‫یشـد‪ .‬تجویزهـای هنجـاری هـم اغلـب از ای ‬ ‫م ‬ ‫یشـد‪ .‬با رشـد و گسـترش مدرنیته‪،‬‬ ‫خشـونت روا شـناخته م ‬ ‫این نوع سـلطه و هژمونی مردان بر زنان در شـهرها جایی که‬ ‫تحصیلات و امـوزش وجـود دارد؛ و نیـز رسـانه ها گسـترش‬ ‫یشـود زنان‬ ‫یافتـه‪ ،‬ادامـه یافته؛ زیرا نظام رسـانه ای سـبب م ‬ ‫بیش ازپیـش ازاین طریـق در فضاهـای اجتماعـی شـرکت‬ ‫داشـته باشـند چرا که حضورشـان سـبب رشـد و تعالی ان ها‬ ‫یشـود امـا ازسـویی همـواره به دلیـل بقایـا‪ ،‬ته نشسـت ها و‬ ‫م ‬ ‫رسـوبات جنسـیتی کـه از گذشـته باقـی مانـده‪ ،‬مـورد ازارهـا و‬ ‫تهـا دراین فضـا قـرار می گیرنـد‪ .‬در سـطح میانی نیز باید‬ ‫اذی ‬ ‫به شبکه ها و گروه های اجتماعی و همچنین عضویت افراد‬ ‫نشـبکه ها اشـاره کـرد‪ .‬عصـر مدرنیته که بـا ویژگی هایی‬ ‫درای ‬ ‫یشـود‪ ،‬امـکان‬ ‫نظی ِـر گسـترش فضـای ارتباطـات شـناخته م ‬ ‫دسترسـی بـه ایـن ابزارهـا و برنام ههـا را بـرای همـگان فراهـم‬ ‫کـرده‪ .‬درایـن دوران کمترکسـی وجـود دارد کـه از انـواع‬ ‫نهـا اطلاع نداشـته باشـد؛‬ ‫پلتفر مهـا‪ ،‬شـبکه ها و کارکـرد ا ‬ ‫ً‬ ‫امـا بـا وجـود همـه کارکردهـا‪ ،‬بعضـا شـاهد کژکارکردهایـی نیـز‬ ‫یهـا‪ ،‬تجـاوز بـه‬ ‫دراین فضـا هسـتیم کـه ازان جملـه کاله بردار ‬ ‫حریـم شـخصی و انـواع خشونت هاسـت‪ .‬ناا گاهـی کاربـران‬ ‫ً‬ ‫و بعضـا سـواد رسـانه ای انـدک خـود می توانـد زمین هسـاز‬ ‫بـروز چنیـن خشـونت هایی باشـد؛ زیـرا گاه فـرد بـدون هیـچ‬ ‫ا گاهـی تمـام اطالعاتـش را دراختیـار دیگـری قـرار می دهـد‬ ‫حال انکـه ان دیگـری شـاید بـه سوءاسـتفاده از ایـن منابـع‬ ‫و اطالعـات بپـردازد و ان را وسـیله ای بـرای زورگیـری‪،‬‬ ‫انتقام گیـری و مـواردی ازاین دسـت قرار دهـد‪ .‬دربرخی موارد‬ ‫پـدران‪ ،‬بـرادران و دیگـر اعضـای خانـواده به دلیـل رسـوبات‬ ‫بانک‬ ‫حشـده‪ ،‬ممکـن اسـت مخالـف حضـور زنـان‬ ‫جنسـیتی مطر ‬ ‫در فضـای اجتماعـی باشـند و ان را نوعـی بدنامـی و رسـوایی‬ ‫بـرای خـود بپندارنـد‪ ،‬درنتیجـه این حـق را به خود می دهند‬ ‫تـا دخالـت کـرده و ازایـن رو زن را مـورد خشـونت قـرار دهنـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬بخشـی از شـبکه روابـط اجتماعـی ممکـن اسـت‬ ‫بـه نظـام خویشـاوندی برگـردد‪ ،‬بخشـی به گـروه همسـاالن و‬ ‫بخشـی هـم بـه دیگرانـی کـه به واسـطه تصـورات ذهنـی کـه از‬ ‫حضـور زنـان در فضاهـای اجتماعـی دارنـد و این طـور تصـور‬ ‫می کننـد کـه زنـان باید در فضاهای مشـخصی شـرکت کنند‪،‬‬ ‫یگـردد‪ .‬زنـان هـم باتوج هبـه مشـارکت خـود دراین فضـا‬ ‫بازم ‬ ‫و در گرو ههـای مختلـف ممکـن اسـت بـا انـواع قضاوت هـا‬ ‫و برچسـب ها روبـه رو؛ و ازایـن رو دچـار مسـائل و مشـکالتی‬ ‫شـوند»‪.‬‬ ‫معصومـه نصیـری؛ معاون باشـگاه مدیریت رسـانه و توسـعه‬ ‫سـواد رسـانه ای یونسـکو ایـران می گویـد‪« :‬بحـث تعریـف‬ ‫انگار ههـا و کلیشـه هایی کـه زن را در موقعیتـی قـرار دهـد‬ ‫کـه بـروز و ظهـور و مطلوبیـت ان برسـاخته از شـبکه های‬ ‫اجتماعـی شـود و او فشـارهای روحـی‪ ،‬روانـی و حتـی‬ ‫اقتصـادی را در خـودش تحمـل کنـد‪ ،‬بدین منظـور کـه وی‬ ‫بـه نظـام مطلوبیـت و کلیشـه های ذهنـی کـه شـبکه های‬ ‫اجتماعـی برایـش سـاخته اند‪ ،‬نزدیـک شـود‪ ،‬بسـیارمهم‬ ‫اسـت؛ زیـرا عدم مطابقـت بـا ایـن انگاره هـا سـبب می شـود‬ ‫فـرد خـود را دارای عیـب و نقـص بدانـد‪ .‬نکتـه دیگـر تعریـف‬ ‫تهـای جدیـد از زن و درواقـع جابه جایـی هویت هـای‬ ‫هوی ‬ ‫یبـر اتفاقـات در سـطح و مولفه هایـی در سـطح اسـت‬ ‫مبتن ‬ ‫کـه بـاز از نـوع خشـونت علیـه زنـان اسـت؛ زیـرا ا گـر زنـان‬ ‫نتواننـد ان موقعیـت ذهنـی یـا واقعـی را به دسـت اورنـد‬ ‫یـا به خوبـی از عهـده ان براینـد‪ ،‬احسـاس تحقیرشـدگی‬ ‫نهـا دسـت می دهـد کـه این مـوارد از‬ ‫و نامطلوبـی بـه ا ‬ ‫نهـا در فضـای اجتماعی و‬ ‫مصادیـق نویـن خشـونت علیه ا ‬ ‫یسـت‪ .‬شـبکه های اجتماعـی در ذات‬ ‫شـبکه های اجتماع ‬ ‫خـود گون ههـای خاصـی از فرهنـگ را ترویـج می کننـد کـه‬ ‫یبـر مصـرف بیشـتر و ارائـه‬ ‫ایـن گونـه جدیـد فرهنگـی مبتن ‬ ‫یسـت کـه جوامـع را یکدسـت و یکسـان می سـازد؛‬ ‫الگوهای ‬ ‫پـس ناخـودا گاه در پلتفـرم و اتفاقاتی کـه در ان اتفـاق‬ ‫می افتـد‪ ،‬جامعـه زنـان را سـمت دیده شـدن و جلب توجـه و‬ ‫موردتائید واق عشـدن سـوق می دهـد تـا زنـان بتواننـد در ان‬ ‫بسـتر‪ ،‬موقعیت بهتری را برای خود تعریف کنند‪ .‬خود زنان‬ ‫نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـتند‪ .‬زنانی کـه نظـام مطلـوب‬ ‫ً‬ ‫ان ها سریعا تحت تاثیر شبکه های اجتماعی تغییر می یابد‪،‬‬ ‫یسـت کـه پیش ازایـن بایـد بـرای انـان و‬ ‫ناشـی از تربیت های ‬ ‫ازطریق خانواده اعمال می شد اما متاسفانه چنین بستری‬ ‫فراهـم نشـده اسـت‪ .‬در سـطح خـرد می تـوان کنشـگران و‬ ‫نهـا در فضـای مجـازی را از عوامـل موثـر‬ ‫نحـوه کنشـگری ا ‬ ‫بـر خشـونت علیـه زنـان دانسـت‪ .‬ناا گاهـی زنـان‪ ،‬ورود ان هـا‬ ‫بـه برخـی گرو ههـا‪ ،‬عضویـت در پـاره ای از شـبکه ها و انتشـار‬ ‫اطالعـات شـخصی و درمیان گذاشـتن ان هـا بـا افـراد نااشـنا‪،‬‬ ‫می توانـد زمینـه بـروز انـواع خشـونت سـایبری علیـه زنـان را‬ ‫فراهـم کنـد»‪ /.‬ایرنـا‬ ‫گویـــا نـــوروز امســـال هم‬ ‫مانند دوســـال گذشـــته‬ ‫قـــرار نیســـت ویـــروس‬ ‫کرونـــا دســـت از ســـر مـــا‬ ‫بـــردارد‪ .‬برای همیـــن‬ ‫بایـــد نـــوروز را بـــه‬ ‫شـــیوه های جدیدی که‬ ‫در این مـــدت اموخت ه‪‎‬ایـــم‪ ،‬برگزار کنیم‪ .‬با توجه به ش ــیوع‬ ‫ُ‬ ‫ســـویه امیکـــرون و خطراتی که این ســـویه بـــرای کودکان‬ ‫دارد‪ ،‬به نظر می رســـد امســـال هم خبـــری از دی دو بازدید‬ ‫نوروزی نباشـــد؛ اما ســـنت زیبـــای عیـــدی دادن را نباید‬ ‫فراموش کرد‪ .‬امســـال هـــم از عزیزانمان دور هســـتیم اما‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫رســـم و ســـنت عیـــدی دادن هرگـــز فرامـــوش نم ‬ ‫در همین راســـتا؛ فرســـتادن کارت هدیـــه مجـــازی ب ــا‬ ‫مبلـــغ و طـــرح دلخـــواه یکـــی از راه هـــای پیشـــنهادی‬ ‫برای زنده نگاه داشـــتن این رســـم شـــیرین اســـت‪ .‬بانک‬ ‫ایران زمیـــن از دوســـال پیش‪ ،‬شـــرایطی را فراهـــم ک ــرده‬ ‫اســـت که مشـــتریان می تواننـــد هرجا که هســـتند‪ ،‬کارت‬ ‫هدیـــه بـــا طـــرح و مبلـــغ دلخـــواه ســـفارش داده و ان را‬ ‫بـــرای عزیـــزان خود ارســـال کننـــد؛ امـــا فرقی که امس ــال‬ ‫بـــا ســـال های گذشـــته دارد در این اســـت که بـــا رونمایی‬ ‫از فـــراز ایران زمیـــن دریافـــت بســـیاری از خدمـــات بانکی‬ ‫ً‬ ‫بـــرای مشـــتریان به صـــورت کامـــا غیرحضـــوری فراه ــم‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬براســـاس ایـــن گـــزارش‪ ،‬بانـــک ایران زمین‬ ‫در راســـتای توســـعه خدمـــات بانکـــداری دیجیت ــال و‬ ‫عدم نیـــاز بـــه حضور در شـــعب بـــرای دریافـــت خدمات‪،‬‬ ‫امـــکان خرید کارت هدیه مجـــازی را در همراه بانک خود‬ ‫فراهـــم کرده اســـت تا مشـــتریان در شـــرایط امـــن بتوانند‬ ‫هدایـــای خـــود را بـــرای عزیزانشـــان ارســـال کننـــد‪.‬‬ ‫از قابلیت هـــای ایـــن کارت هـــای هدیـــه می تـــوان ب ــه‬ ‫ســـهولت تهیـــه بـــدون مراجعه به شـــعب‪ ،‬امـــکان خرید‬ ‫و انتقـــال کارت به صـــورت مجـــازی‪ ،‬خریـــد در درگاه های‬ ‫مجازی و شـــبکه خرید اینترنتی اشـــاره کرد‪ .‬گفتنی ست؛‬ ‫بانک ایران زمین در ســـال ‪ ۹۸‬و با شـــیوع کرونـــا در قالب‬ ‫کمپیـــن ‪#‬هیچ_جا_خونه_خود_ادم_نمیشـــه اقـــدام ب ــه‬ ‫ارائـــه خدمـــات گســـترده بانکی بـــدون نیاز بـــه حضور در‬ ‫شـــعب کرد که کارت هدیه مجازی تنها یکـــی از خدمات‬ ‫این بانـــک بود‪.‬‬ ‫امکانات ویژه‬ ‫برای اطالع رسانی ترا کنش های خرد‬ ‫شهـــا بـــا‬ ‫اطالع رســـانی ترا کن ‬ ‫مبلـــغ کم تـــر از ‪ 30‬هزار تومان‬ ‫حســـاب های بانـــک ملـــی‬ ‫ایـــران از دوم اســـفندماه‬ ‫از طریـــق اپلیکیشـــن های‬ ‫رســـمی این بانک با انتخاب‬ ‫مشـــتریان محتـــرم انجـــام‬ ‫خواهـــد شـــد‪ .‬به گـــزارش‬ ‫روابط عمومـــی بانـــک ملـــی‬ ‫ایـــران؛ مشـــتریان ایـــن بانک‬ ‫می تواننـــد پیام هـــای ترا کنشـــی کمتـــر از ‪ ۳۰‬هزار توم ــان‬ ‫خـــود را به جـــای پیامـــک‪ ،‬از طریـــق اپلیکیشـــن های‬ ‫رســـمی ایـــن بانـــک یعنـــی ســـامانه بـــام‪ ،‬نشـــان بانک و‬ ‫پیام رســـان بانکـــی بله همچنیـــن دارندگان گوشـــی های‬ ‫غیرهوشـــمند ازطریق تلفن گویایی بانک ملی ب هش ــماره‬ ‫‪ ۰۹۶۲۲‬دریافـــت کننـــد‪ .‬ضمن اینکـــه دریافـــت رس ــید‬ ‫انالیـــن ترا کنش هـــا در «بلـــه» و «نشـــان بانـــک» هم ــراه‬ ‫بـــا مزیـــت حســـابداری و مدیریت مالـــی برای مش ــتریان‬ ‫همـــراه خواهد بود تـــا ازاین طریـــق‪ ،‬مدیریـــت هزینه ها و‬ ‫درامدهایشـــان را نیـــز در دســـت بگیرند‪« .‬نشـــان بانک»‬ ‫یـــک بانک تمـــام دیجیتال در اپلیکیشـــن «ایـــوا»‪ ،‬گزینه‬ ‫دیگـــر دریافـــت لحظـــه ای ترا کنش هاســـت کـــه کارب ــر‬ ‫می توانـــد از طریـــق گزینه اطالع رســـانی بانک ملـــی ایران‬ ‫در ان به این امکان دسترســـی داشـــته باشد؛ همچنین‬ ‫ی «بله»‪،‬‬ ‫بازو (بـــات) «اطالع رســـانی» در پیام رســـان بانک ‬ ‫نه تنهـــا جزئیـــات همـــه ترا کنش هـــا را بـــه کاربـــر نش ــان‬ ‫می دهـــد؛ بلکه امـــکان تعیین بـــازه زمانی بـــرای محدود‬ ‫کـــردن دوره مشـــخص مشـــاهده ترا کنش هـــا‪ ،‬مجم ــوع‬ ‫مبالـــغ واریـــزی و برداشـــتی بـــه حســـاب و نیـــز ام ــکان‬ ‫فیلتر کـــردن ترا کنش هـــای واریز و برداشـــت را نیـــز ایجاد‬ ‫کرده اســـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫ژیال شاهی‪:‬‬ ‫نسلجدیدرابه خوبینمی شناسم‬ ‫کمی از نقش خود در فیلم «موقعیت مهدی» بگویید‪.‬‬ ‫در این فیلم‪ ،‬ایفای نقش «صفیه مدرس»؛ همسـر شـهید با کری را برعهده دارم‪ .‬هادی حجازی فر به عنوان‬ ‫کارگـردان ب هصـورت مسـتقیم بـا خانـم مـدرس درارتبـاط بودند و جزئیاتی را درباره زندگی شـخصی خودشـان‬ ‫و رابطه ای که با شـهید مهدی با کری داشـتند‪ ،‬به ما انتقال می دادند‪ .‬براسـاس فیلم نامه ای که داشـتیم و‬ ‫یفـر‪ ،‬به این نقش رسـیدم‪.‬‬ ‫کهـای اقـای حجاز ‬ ‫کم ‬ ‫نقش های مکمل دیگری را نیز به زبان اذری ایفا کرده بودید که شاخص ترین ان «قصر شیرین» بود؛‬ ‫اما حضورتان در فیلم «موقعیت مهدی» پررنگ تر است‪.‬‬ ‫در «قصـر شـیرین» براسـاس فیلم نامـه میـزان حضـور نقشـم کمتر بود‪ .‬این گونه نیسـت بگویـم به دلیل اینکه‬ ‫گتـر شـده اسـت‪ .‬به نظـر رابطـه ای که میان شـهید‬ ‫تایـم حضـور بیشـتری در فیلـم حاضـر دارم‪ ،‬حضـورم پررن ‬ ‫با کـری و صفیـه مـدرس وجـود داشـته‪ ،‬دراین فیلـم به خوبـی درامـده و همیـن باعـث باورپذیرتر شـدن نقـش‬ ‫شـده و به همین دلیـل هـم بیشـتر در ذهـن مخاطـب می مانـد‪ .‬ازاین منظـر نمی خواهـم میـزان حضـورم در‬ ‫ایـن دو فیلـم را مقایسـه کنم‪.‬‬ ‫نسبت به نسخه سینمایی‪ ،‬در سریال «عاشورا» ایا بیشتر به خانواده شهید با کری پرداخته می شود؟‬ ‫یسـت کـه بخـش‬ ‫یسـریال هفت قسمت ‬ ‫نسـخه تلویزیونـی ایـن کار یـک سـریال بلنـد نیسـت؛ بلکـه یـک مین ‬ ‫یسـت‪ .‬در بخش هایـی هـم بـه کودکـی شـهید با کـری و روابـط‬ ‫مهمـی از ان مربـوط بـه صحن ههـای جنگ ‬ ‫یشـود‪ .‬رابطه اش با حمید با کری‪ ،‬برادرش بسـیار موردتوجه اسـت و به نظرم از این‬ ‫خانوادگی او پرداخته م ‬ ‫زاویه بیشـتر از نسـخه سـینمایی شـاهد حضور خانواده با کری هسـتیم و با جزئیات و سـکانس های بیشـتر‬ ‫یشـویم‪.‬‬ ‫بـا ایـن خانـواده اشـنا م ‬ ‫ً‬ ‫خود شما رابطه مستقیم با خانواده شهید با کری و مشخصا همسران شهیدان مهدی و حمید با کری‬ ‫داشته اید؟‬ ‫نهـا‬ ‫یفـر بـا ایـن خانـواده درارتبـاط بودیـم و ا گـر خاطـره و نکتـه ای ازطـرف ا ‬ ‫نـه‪ .‬مـا به واسـطه هـادی حجاز ‬ ‫نهـا نداشـتم‪.‬‬ ‫یشـد را بـه مـا منتقـل می کردنـد؛ ولـی دیـدار مسـتقیمی بـا ا ‬ ‫مطـرح م ‬ ‫درباره حساسیت های ان ها بگویید‪ .‬چون می دانیم خانواده شهدا همراه حساسیت هایی نسبت به‬ ‫تصویری که از ان ها در یک فیلم ارائه می شود‪ ،‬دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یشـد و‬ ‫یفـر پیگیـر بود‪ .‬حساسـیت ها و نـکات معموال به او منتقل م ‬ ‫دراین زمینـه هـم بیشـتر شـخص حجاز ‬ ‫یشـود‪ ،‬باورپذیر‬ ‫در اجـرا مدنظـر قـرار می گرفـت‪ .‬نکته اصلی این بودکه شـمایلی کـه از «صفیه مدرس» ارائه م ‬ ‫نحـال واقعـی باشـد‪ .‬باالخـره ایشـان هنـوز درقیدحیـات هسـتند و بایـد تلاش می کردیـم ایـن نقـش‬ ‫و درعی ‬ ‫یفـر بسـیارمهم بـود‪،‬‬ ‫نزدیـک بـه خودشـان باشـد و همه چیـز واقعـی اتفـاق بیفتـد‪ .‬اصلـی کـه بـرای حجاز ‬ ‫درامـدن رابطـه ایـن دو نفـر و باورپذیـری ان در فیلـم بـود‪ .‬وقتـی فیلـم «موقعیـت مهـدی» را دیـدم‪ ،‬به نظـرم‬ ‫این اتفاق افتاده اسـت؛ حتی کسـانی که فیلم را دیده بودند هم می گفتند که رابطه شـهید مهدی با کری و‬ ‫همسرشـان در فیلـم به خوبـی درامـده اسـت‪.‬‬ ‫امسال فیلم دیگری هم در جشنواره داشتیم به نام «هناس» که در ان هم مریال زارعی ایفا گر نقش‬ ‫همسر شهیدی ست که کما کان درقیدحیات است‪ .‬خانم زارعی به عنوان بازیگر به این نکته اشاره‬ ‫کردند که مسئولیت و حساسیت ایفای چنین نقشی برایشان بسیارباال بوده است ‪...‬‬ ‫بلـه‪ .‬حتـی ایفـای نقـش شـخصیت های تاریخـی کـه شـاید درقیدحیـات نباشـد امـا بـازه زمانـی زندگـی ان هـا‬ ‫بـه امـروز نزدیـک بـوده هـم دشـوار اسـت‪ .‬باالخـره ایـن ادم هـا خیلـی از مـا دور نیسـتند‪ .‬ا گـر با یک شـخصیت‬ ‫تاریخـی فاصلـه زمانـی ‪ ۳۰۰‬سـاله داشـته باشـید‪ ،‬شـاید راحت تـر بتوانیـد نقـش او را ایفـا کنیـد امـا وقتـی سـراغ‬ ‫ً‬ ‫کارا کترهایـی می رویـم کـه همچنـان درقیدحیات هسـتند‪ ،‬طبیعتـا همه چیز باید نزدیک به واقعیت باشـد و‬ ‫شـخص کارا کتـر موردنظـر هـم کامـل باید درجریان همه جزئیات باشـد‪ .‬همین موارد کار را سـخت تر می کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شخصا مطالعه ای درباره زندگی شهید با کری و مشخصا همسرشان داشتید؟‬ ‫شـنیده ام کـه کتـاب خاطراتـی دارنـد؛ اما ازانجا که خودشـان درقیدحیات و دردسـترس بودنـد‪ ،‬ازطریق اقای‬ ‫حجازی فر اطالعات تمام وکمال دراختیار ما قرار می گرفت و دیگر سراغ مطالعه کتاب های خاطرات نرفتم‪.‬‬ ‫بخشـی از فرایند ایفای نقش رسـیدن به حال وهوای دهه ‪ ۶۰‬بود و اطالعاتی هم درباره ایشـان دراختیار ما‬ ‫می گذاشـتند‪ .‬بیشـتر ازطریق فیلم نامه «موقعیت مهدی» با زندگی شـهید با کری و همسرشـان اشنا شدم‪.‬‬ ‫اشراف اقای حجازی فر بر زبان ترکی و فضای فیلم چقدر در کار موثر بود؟‬ ‫بسـیارزیاد‪ .‬ایشـان هـم در مقـام فیلم نامه نویـس‪ ،‬هـم کارگـردان و هـم بازیگـر اشـراف بسـیاری بـر روی کار‬ ‫یهـا را به خوبـی می شـناختند‪ .‬در مقـام کارگـردان بـا تسـلط باالیـی از بازیگـران بـازی‬ ‫داشـتند و لحظـات و باز ‬ ‫می گرفتنـد و به همین دلیـل بخـش عمـده ای از توفیـق این فیلم مرهون تخصص و تسـلط هادی حجازی فر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به ارتباط این فیلم با مخاطبانی که خاطراتی از حال وهوای دهه ‪ ۶۰‬در ذهن دارند‪ ،‬اشاره کردید؛‬ ‫فکر می کنید «موقعیت مهدی» درزمینه ارتباط با مخاطبان نسل جدید چقدر می تواند موفق باشد؟‬ ‫واقعیـت اینکـه مـن خیلـی نسـل جدیـد را به خوبـی نمی شناسـم کـه بخواهـم دربـاره برقـراری ارتبـاط ان هـا بـا‬ ‫فیلـم نظـر بدهـم‪ .‬اد مهـا باالخـره احساسـات و خاطـرات متفاوتـی دارند و صحبـت درباره این مسـئله نیاز به‬ ‫شـناخت کاملی از نسـل جدید دارد‪« .‬موقعیت مهدی» خیلی فیلم شـعاری نیسـت و حجازی فر به صورت‬ ‫مفیـد و مختصـر حـرف خـود را کامـل بیـان کـرده؛ ان هم بـدون اغـراق و شـعارزدگی‪ .‬امیـدوارم به همین دالیل‬ ‫فیلـم بتوانـد بـا نسـل جدیـد هـم ارتبـاط برقـرار کنـد‪ .‬باالخـره مهـدی با کـری فرمانـده ای نام اشـنا و مهـم برای‬ ‫همـه مـا هسـتند‪ .‬خانـواده شـهید با کـری‪ ،‬سـه شـهید تقدیـم کرده انـد کـه پیکـر ان هـا هیـچ گاه پیـدا نشـده‪.‬‬ ‫امیـدوارم نسـل جدیـد بتواننـد بـا این فیلـم ارتبـاط خوبی برقـرار کنند‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫زنان‬ ‫مهدیس محمودی گیالنی؛ نخستین سردفتر زن‬ ‫‪35‬درصد؛‬ ‫تعداد دختران با تجربه مصرف قلیان‬ ‫در زمانـی نه چنـدان دور‪ ،‬مشـاهده یـک «زن» بـا‬ ‫سـیگاری در دسـت و بیـرون دادن حلق ههـای دود‬ ‫از دهـان قابل هضـم نبـود و هـزاران حرف وحدیـث‬ ‫دربـاره فـرد موردنظـر در اذهـان عمومـی شـکل‬ ‫یشـد کـه قداسـت‬ ‫می گرفـت و تابویـی محسـوب م ‬ ‫مادرانگـی را زیرسـوال می بـرد‪ .‬حـاال امـا فرقـی نـدارد‬ ‫یشـاپ یـا در اتوبـوس و خـودرو‪،‬‬ ‫در خیابـان‪ ،‬کاف ‬ ‫یگـذری بـوی‬ ‫از کنـار برخـی از دختـران و زنـان کـه م ‬ ‫مکـم ایـن تصویـر‬ ‫تنـد سـیگار بـه مشـام می رسـد و ک ‬ ‫یهـا بیش ازگذشـته‬ ‫در قـاب کوچه وخیابـان و مهمان ‬ ‫پیش چشـمانمان رژه می رود‪ .‬امار ارائ هشـده توسـط‬ ‫محمدرضـا مسـجدی (دبیـرکل جمعیـت مبـارزه بـا‬ ‫اسـتعمال دخانیـات)‪ ،‬شـاهدی بـر ایـن مدعاسـت؛‬ ‫یشـود نزدیـک بـه ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۲۲‬درصـد‬ ‫انجا کـه اعلام م ‬ ‫مـردان و کمتـر از سـه درصد زنان سـیگاری اند؛ اما ا گر‬ ‫بـه دانش امـوزان و دانشـجویان دختـر برسـیم ارقـام‬ ‫نشـان می دهـد تـا ‪ ۳۵‬درصـد دختـران تجربـه مصرف‬ ‫قلیـان دارنـد کـه ا گـر ازاین تعـداد پنج درصـد بـه دام‬ ‫دخانیـات بیفتنـد‪ ،‬ارقـام وحشـتنا ک خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ سـید حسـن موسـوی چلـک دربـاره‬ ‫پشـت پرده افزایـش گرایـش زنـان ب هسـوی مصـرف‬ ‫دخانیـات می گویـد؛ سـیگار و اسـتعمال دخانیـات‬ ‫توسـط زنـان امـری امـروزی نیسـت و در گذشـته هـم‬ ‫وجـود داشـت امـا در گذشـته در پسـتوی خانـه و‬ ‫یشـد و حـال‬ ‫دور از انظـار عمومـی ایـن کار انجـام م ‬ ‫به نوعـی ظهـور و بـروز بیشـتری پیـدا کـرده و مشـهود‬ ‫و فرا گیـر شـده اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه قبحـی‬ ‫کـه در گذشـته سـیگار داشـت امـروز نـدارد و از بیـن‬ ‫رفتـه‪ ،‬ادامـه می دهـد؛ در تمـام کشـورهای جهـان‪،‬‬ ‫تهـای قانونـی بـرای سـن مصـرف سـیگار‬ ‫محدودی ‬ ‫نوشـته شـده اسـت که از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬سـال متفاوت است‬ ‫امـا متاسـفانه در سـال های اخیـر و طبـق گـزارش‬ ‫سـازمان ها و موسسـاتی کـه در سـاماندهی معتـادان‬ ‫و گرو ههـای دیگـر فعالیـت دارند‪ ،‬سـن مصرف سـیگار‬ ‫به ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬سـال رسـیده اسـت که شـواهد عینی کمتر‬ ‫از این را نشان می دهد‪ .‬طبق گزارش ‪WHO‬؛ در قرن‬ ‫گذشـته حـدود ‪ ۱۰۰‬میلیون نفـر براثـر مصـرف سـیگار‬ ‫ن باخته انـد‪ .‬رئیـس انجمن مـددکاران اجتماعی‬ ‫جـا ‬ ‫ایـران بابیان اینکـه پیامدهـا و عـوارض سـیگار بـر‬ ‫همـگان مبرهـن اسـت‪ ،‬گفـت؛ بال غبـر ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫کسـانی که بـ ه مـواد مخـدر روی می اورنـد‪ ،‬پیـش ازان‬ ‫سـیگار می کشـیدند‪ .‬رقـم قابل تاملـی بـوده و نبایـد‬ ‫فرامـوش کـرد بـه کسـی که سـیگار می کشـد تریـا ک‬ ‫تعـارف می کننـد یـا از او درخواسـت می کننـد باهـم‬ ‫بگردنـد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه احتمـال مصـرف مـواد‬ ‫مخـدر بـرای افـراد سـیگاری باالسـت‪ ،‬افـزود؛ سـیگار‬ ‫یسـت‬ ‫دروازه ورود بـه سـایر اسـیب های اجتماع ‬ ‫یکـه سـیگار می کشـد ممکـن اسـت بـرای‬ ‫و دختر ‬ ‫دوسـتی هـم بـه او درخواسـت داده شـود‪ ،‬برایـش‬ ‫سـیگار بخرنـد و روشـن کننـد و بعـد اتفاقـات بدتـری‬ ‫سکـه سـر سـیگار بـا دیگـری رقابـت کنـد‬ ‫بیافتـد‪ .‬هرک ‬ ‫درحقیقـت رقابـت بـرای اسـیب زدن ب هخـود کـرده و‬ ‫نبایـد فرامـوش کرد که میـزان اسـیب پذیری دختران‬ ‫سـیگاری دوبرابـر پسـران اسـت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫«دفاتـر اسـناد» از قدیمی تریـن نهادهـای حقوقـی در ایران هسـتند که بخشـی از وظایـف دولتی را انجـام داده و‬ ‫ً‬ ‫زیر نظر «سازمان ثبت اسناد و امال ک کل کشور» و وابسته به وزارت دادگستری فعالیت می کنند؛ مردم عموما‬ ‫یسـت کـه اداره دفاتـر‬ ‫نهـا با عنـوان «محضـر» یـا «دفترخانـه» یـاد می کننـد‪ .‬دراین بیـن‪« ،‬سـردفتر» شخص ‬ ‫از ا ‬ ‫اسـناد رسـمی یـا دفاتـر ازدواج و طلاق را بر عهـده دارد و طبـق پیشـنهاد سـازمان ثبت اسـناد و املا ک کشـور‬ ‫یشـود‪« .‬مهدیس محمودی گیالنی» متولد ‪1344‬؛ نخسـتین سـردفتر زن در ایران ب هشـمار می رود‪ .‬او‬ ‫انتخاب م ‬ ‫تحصیالت خویش را در حوزه حقوق انجام داد و سـرانجام حکم سـردفتری‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۷۲‬به نام او صادر شـد‪.‬‬ ‫معماران زن اثرگذار در جهان‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫‪ ۵‬اســفندماه؛ مصــادف بــا بزرگداشــت «خواجــه نصیر الدیــن طوســی» و به عبارتــی‪،‬‬ ‫«روز مهنــدس» اســت؛ و ازانجا کــه معمــاری را پیونــد هنر و مهندســی می توان نامید؛‬ ‫بـی راه نیســت این هفتــه بــه معرفی زنــان اثرگذار و مطــرح در معمــاری بپردازیم‪ .‬طبق‬ ‫گــزارش ســایت مرکــز ‪ARCHCareersGuide‬؛ در ســال ‪ ،1958‬یک درصــد از ورودی‬ ‫نعــدد تــا ســال ‪ ،1988‬بــه‬ ‫رشــت ه معمــاری در دانشــگاه های جهــان‪ ،‬زن بودنــد‪ .‬ای ‬ ‫نحــال‪ ،‬تعــداد‬ ‫چهار درصــد رســد و تــا ســال ‪ 1999‬از ‪ 13.5‬درصــد فراتــر رفــت‪ .‬با ای ‬ ‫یکــه بعــد از فار غ التحصیلــی‪ ،‬بــه ســطوح بــاالی مدیریتــی دراین رشــته دســت‬ ‫زنان ‬ ‫یافتــه یــا در انجــام پروژ ههــای بــزرگ یــا راه انــدازی دفاتــر معمــاری شــریک بــوده؛ یــا‬ ‫ً‬ ‫شــخصا صاحــب یــک برنــد معمــاری شــوند‪ ،‬به نســبت ایــن اتفــاق در حــوزه معمــاران‬ ‫مــرد‪ ،‬افزایــش نیافتــه اســت‪ .‬ا کنــون تنهــا ‪ 17‬درصــد (طبــق امــار ســال ‪ )2020‬معمــاران‬ ‫حرفـه ای و فعــال جهــان‪ ،‬زن هســتند‪.‬‬ ‫جین گانگ‬ ‫متولد ‪۱۹۶۴‬؛ معمار امریکایی و‬ ‫معماری‬ ‫بنیان گذار و مدیر شرکت‬ ‫ِ‬ ‫‪ .)۱۹۹۷( Studio Gang‬او اولین بار‬ ‫طراحی ‪ Aqua Tower‬شهرت‬ ‫با‬ ‫ِ‬ ‫بین المللییافت؛اسمان خراش‬ ‫‪82‬طبقه مدرنی که بلندترین‬ ‫ساختمان طراحی شده توسط یک‬ ‫زن در جهان‪ ،‬در زمان تکمیلش‬ ‫نظیر‬ ‫بود‪ .‬دیگر پروژه های مطرح او ِ‬ ‫برج ‪ Wanda Vista‬جوایز متعددی‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫امامیلویو‬ ‫متولد ‪1981‬؛ معمار کنیایی در‬ ‫سال ‪ 2017‬به عنوان اولین زن‬ ‫رئیس انجمن معماری کنیا‬ ‫انتخاب شد‪ .‬در ا کتبر ‪2016‬‬ ‫سایت ‪ Archinect.com‬او را‬ ‫یکی از پنج معمار زن نوظهور‬ ‫شرق افریقا معرفی کرد‪ .‬او کنار‬ ‫معماری خود در‬ ‫فعالیت های‬ ‫ِ‬ ‫شرکت ‪Design Source‬؛ به امر‬ ‫ترویج خلق سکونت گاه های‬ ‫ایمن مشغول است‪.‬‬ ‫ُزها َحدید‬ ‫متولد ‪ 1950‬و درگذشته ‪2016‬؛‬ ‫هنرمندعراقی‪-‬بریتانیایی که‬ ‫به عنوان یکی از چهره های‬ ‫اصلی معماری اواخر قرن‬ ‫ِ‬ ‫‪ 20‬و اوایل قرن ‪ 21‬شناخته‬ ‫شد‪ .‬او در سال ‪ ۲۰۰۴‬اولین‬ ‫زن برنده جایزه معماری‬ ‫«پریتز ِکر» شد‪ .‬او طی دوران‬ ‫فعالیت حرفه ای خویش‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 900‬پروژه را در ‪۴۴‬‬ ‫کشور به اجرا دراورد‪.‬‬ ‫دنیس اسکات براون‬ ‫متولد ‪1931‬؛ ملقب به «مادربزرگ‬ ‫معماری» که ا گرچه در امریکا‬ ‫فعالیت کرده؛ اما زادگاهش‬ ‫جمهوری زامبیا در افریقای‬ ‫جنوبی ست‪ .‬او و همسرش که‬ ‫شریک کاری اش بود (رابرت‬ ‫ونچوری)‪ ،‬از اثرگذارترین معماران‬ ‫قرن ‪ 20‬و از نظریه پردازان این هنر‬ ‫طراحی بخش‬ ‫در جهان هستند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ Sainsbury‬از گالری لندن جزو‬ ‫کارهای اوست‪.‬‬ ‫نری اوکسمن‬ ‫مایا لین‬ ‫متولد ‪1959‬؛ معمار‪ ،‬طراح و‬ ‫متولد ‪1976‬؛ طراح امریکایی‬ ‫مجسمه ساز امریکایی که والدینش‪،‬‬ ‫و استاد و مدیر گروه تحقیقات‬ ‫از مهاجرین چینی بودند‪ .‬او بناهای‬ ‫‪ Mediated Matter‬ازمایشگاه‬ ‫یادبود‪ ،‬ساختمان های عمومی و‬ ‫رسانه ‪ MIT‬که در پروژه هایش‬ ‫ترکیبی از طراحی‪ ،‬زیست شناسی‪ ،‬مجسمه های متعددی را طراحی‬ ‫کرده؛ و ا گرچه بیشتر با یادبودهای‬ ‫محاسبات و مهندسی مواد را‬ ‫لحاظ کرده و ان را «محیط زیست تاریخی اش مطرح شده؛ اما‬ ‫به خاطر پروژه هایی با مضمون‬ ‫مادی» نامیده است‪ .‬او جایزه‬ ‫زیست محیطیشناختهمی شود‪.‬‬ ‫معماری «چشم انداز معاصر‬ ‫زندگی او در مستند «چشم انداز‬ ‫‪ »2019‬را از موزه هنر مدرن نیز‬ ‫روشن قوی» به تصویر کشیده شد‪.‬‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫کازویوسجیما‬ ‫همراه‬ ‫متولد ‪1956‬؛ معمار ژاپنی که‬ ‫ِ‬ ‫ریوئه نیشی زاوا معمار هم وطنش‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬موفق به کسب جایزه‬ ‫«پریتزکر» شد‪ .‬شرکت ‪SANAA‬‬ ‫که از بنیان گذارانش است؛ خالق‬ ‫نظیر کتابخانه‬ ‫پروژه هایی زیبا ِ‬ ‫پردیس دانشگاه پلی تکنیک فدرال‬ ‫ خاطر‬ ‫لوزان (سوئیس) است‪ .‬او به‬ ‫ِ‬ ‫طراحی هایی با عناصر مدرنیستی‬ ‫مانند سطوح براق و مکعب ها‬ ‫شناختهمی شود‪.‬‬ ‫اماندا ِلویت‬ ‫متولد‪1955‬؛ معمار بریتانیایی‬ ‫برنده جایزه معماری ‪ .Stirling‬او‬ ‫بنیان گذار استودیوی طراحی و‬ ‫معماری ‪ AL_A‬مستقر در لندن‬ ‫است و برخی از برجسته ترین‬ ‫پروژه هایش طراحی بخش‬ ‫معاصر نمایشگاه ‪ V&A‬در لندن‬ ‫و طراحی اینده نگرانه موزه هنر و‬ ‫معماری لیسبون است‪ .‬او معتقد‬ ‫است طراحی ساختمان‪ ،‬معنای‬ ‫انسان بودن را تجسم می بخشد‪.‬‬ ‫اودیل دک‬ ‫متولد ‪1955‬؛ معمار و شهرساز‬ ‫فرانسوی؛ و بنیان گذار استودیوی‬ ‫معماری پاریسی ‪Studio Odile‬‬ ‫‪ Decq‬و همچنین موسسه‬ ‫اموزشی ‪ Confluence‬با گستره‬ ‫بین المللی بوده است‪ .‬او که البته‬ ‫به خاطر ظاهر و سبک گوتیک‬ ‫منحصر به فرد خود نیز شناخته‬ ‫ شده ؛ جوایز بسیار بره و طراحی‬ ‫«موزه هنرهای معاصر» در رم‪ ،‬از‬ ‫شاهکارهایاوست‪.‬‬ ‫انابل سلدورف‬ ‫متولد ‪1960‬؛ معمار المانی االصل‬ ‫و بنیان گذار شرکت «معماران‬ ‫سلدورف» در نیویورک‪ .‬او عضو‬ ‫موسسه معماران امریکا (‪)FAIA‬‬ ‫و دریافت کننده مدال افتخار‬ ‫‪ AIANY‬در سال ‪ 2016‬است‪ .‬از‬ ‫پروژه های او می توان به تاسیسات‬ ‫بازیابی مواد مرکز ‪Sunset Park‬‬ ‫اشاره کرد‪ .‬او به دلیل رویکرد‬ ‫مدرنیستی اش به طراحی‪ ،‬معمار‬ ‫محبوب دنیای هنر است‪.‬‬ ‫ِ‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫تهــای بســیار متنــوع و متعــددی وجــود‬ ‫یهــا و عاد ‬ ‫ویژ گ ‬ ‫دارنــد کــه هر کســی بــرای اوردن عظمــت بــه زندگــی‬ ‫نهــا را در وجــودش پــرورش‬ ‫شــخصی خــود‪ ،‬بایــد ا ‬ ‫دهــد؛ امــا هیــچ نقطــه شــروعی بهتــر از ایــن نیســت کــه‬ ‫مســئولیت زندگــی خودتــان را بی قیــد و شــرط و بــه طــور‬ ‫کامــل بپذیریــد‪ .‬وقتــی بــا کســی مشــکل پیــدا می کنیــد‪،‬‬ ‫ا گــر هــر دو از خودتــان بپرســید‪« :‬مــا چــه کار می توانیــم‬ ‫انجــام دهیــم تــا مشــکل مــان حــل شــود؟ و یــا چــه کاری‬ ‫می توانیــم انجــام دهیــم تــا دوبــاره چنیــن مشــکلی بــه‬ ‫وجــود نیایــد؟» نتیجــه بهتــری خواهیــد گرفــت تــا اینکــه‬ ‫بپرســید‪« :‬چــه کســی مقصــر اســت؟» چــون دنبــال‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مقصــر گشــتن ایراداتــی دارد کــه در ادامــه بیــان م ‬ ‫یکــی از عادت هایــی کــه تعــداد زیــادی از مــا بــا ان‬ ‫دسـت به گریبان هســتیم و باعــث شــده مــدام احســاس‬ ‫نارضایتــی کنیــم‪ ،‬پید اکــردن مقصــر اســت؛ اما چطــور باید‬ ‫دیگــران را مقصــر اشــتباه خــود ندانیــم؟ ایــا تا ب هحــال‬ ‫شــده کــه در یــک کاری دچــار مشــکل شــوید و اشــتباه‬ ‫خودتــان را گــردن دیگــران بیندازیــد؟ در واقــع بســیاری‬ ‫از مــا عــادت دار یــم کــه در مواقــع مختلــف دیگــران را‬ ‫یکــه بســیاری از مواقــع‪ ،‬تقصیــر‬ ‫ســرزنش کنیــم ؛ در حال ‬ ‫خودمــان اســت؛ امــا مــداوم در حــال ســرزنش کردن‬ ‫دیگــران بــه خاطــر مشــکالت خودمــان هســتیم و ســعی‬ ‫می کنیــم بــرای ان هــم دلیــل بیاور یــم؛ امــا بــه نظرتــان‬ ‫دلیلــش چیســت؟‬ ‫سرزنش کردندیگران‬ ‫راحت از سرزنش کردن خودمان است‬ ‫همـه مـا به گونـه ای رفتـار می کنیـم کـه عـادت داریـم دیگران‬ ‫نهـا را متهـم کارهـای خـود‬ ‫را سـرزنش کنیـم‪ .‬در واقـع ا ‬ ‫می دانیـم ‪ .‬سـرزنش کردن دیگـران و انداختـن تقصیـر گـردن‬ ‫تتـر از ایـن اسـت کـه خودمـان را زیـر‬ ‫نهـا همیشـه راح ‬ ‫ا ‬ ‫ً‬ ‫سـوال ببریـم‪ .‬مثلا بعضـی از والدیـن عـادت دارنـد کـه مـدام‬ ‫یکـه خطاهـای تربیتـی‬ ‫کودکشـان را سـرزنش کننـد ؛ در حال ‬ ‫خـود را در نظـر نمی گیرنـد‪.‬‬ ‫دوست دارید نقش قربانی بازی کنید‬ ‫روان شناسـی می گویـد؛ بسـیاری از مـا دوسـت داریـم‬ ‫خودمـان را قربانـی نشـان دهیـم‪ .‬دیگـران را بـه خاطـر‬ ‫مشکالتشـان سـرزنش می کنیـم و اشـتباه خـود را در نظـر‬ ‫نمی گیریـم و در نتیجـه ماننـد یـک انسـان قربانـی رفتـار‬ ‫می کنیـم و بـا قربانی جلوه دادن خودمان‪ ،‬احسـاس ارامش‬ ‫سراشپز‬ ‫دالیلمقصر دانستندیگرانچیست؟‬ ‫ایـن موضـوع را بپذیریـم کـه زندگـی همـه دچـار مشـکالتی‬ ‫خواهـد شـد کـه بـرای خالص شـدن از ان هـا بایـد بـه تمایـل‬ ‫سـرزنش کردن دیگران غلبه کنیم‪ .‬باید ا گاهانه رفتار کنیم‪،‬‬ ‫خودمـان را متوقـف کنیـم‪ ،‬مکـث کنیـم و به دنبـال بازتـاب‬ ‫رفتارهـای خودمـان باشـیم‪ .‬هنگامـی کـه می خواهیـم‬ ‫دیگـران را سـرزنش کنیـم‪ ،‬بـه خودمـان یـاداوری کنیـم کـه‬ ‫نبایـد خـود را قربانـی جلـوه دهیـم‪ .‬ا گاه بـودن بـه جلوگیـری‬ ‫از ایـن اتفـاق کمـک مـی کنـد‪.‬‬ ‫فهممشکل‬ ‫ا کثـر اوقـات مـا دیگـران را سـرزنش می کنیـم؛ زیـرا در فهـم‬ ‫مشـکالت ناتـوان هسـتیم و بر اسـاس درک سـطحی‬ ‫خودمـان وا کنـش نشـان می دهیـم‪ .‬هـر اطالعاتـی را کـه‬ ‫از بیـرون قـرار اسـت به دسـت مـا برسـد را رد می کنیـم و در‬ ‫ناا گاهـی خـود باقـی می مانیـم‪ .‬پـس بایـد یادمـان باشـد کـه‬ ‫در ایـن مواقـع نبایـد احساسـی رفتـار کنیـم‪.‬‬ ‫بیشـتری خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫دروغگوهستیم‬ ‫راسـتگویی یـک نعمـت بـزرگ اسـت؛ امـا بسـیاری از مـا در‬ ‫شرایط سخت حقایق را کتمان می کنیم ‪ .‬ا گر دروغ بگوییم‬ ‫و صحن هسـازی کنیم و تقصیر را به گردن دیگران بیندازیم ‪،‬‬ ‫تتـر از سـرزنش کردن خودمـان اسـت‪.‬‬ ‫برایمـان راح ‬ ‫انتظار داریم که زندگی منصف باشد‬ ‫زندگـی بـاال و پائیـن بسـیار زیـادی دارد‪ .‬هیـچ چیـز در‬ ‫ایـن دنیـا عادالنـه نیسـت و مـا انسـان ها نمی توانیـم‬ ‫به طور کامـل عدالـت را برقـرار کنیـم و در نتیجه هر چیزی که‬ ‫غیر خوشـایند باشـد را نمی پذیریم و نمی توانیم اشـتباهات‬ ‫یشـود که‬ ‫خودمـان را هـم قبـول کنیـم‪ .‬همیـن امـر باعـث م ‬ ‫مـدام بـه دنبـال مقصـر بگردیـم‪.‬‬ ‫هر مسئله را توجیه می کنیم‬ ‫همـه مـا تمایـل داریـم کـه بـرای هـر چیـزی یـک دلیـل‬ ‫منطقی پیدا کنیم‪ .‬زمانی که اتفاق اشـتباهی رخ می دهد‪،‬‬ ‫می خواهیـم ان مشـکل را پیـدا کنیـم و بفهمیم کـه چرا این‬ ‫اتفـاق رخ داده و بـه ان یـک پایـان بدهیـم؛ بنابرایـن گاهـی‬ ‫اوقـات خودمـان را کنتـرل می کنیـم و دلیل تراشـی می کنیم‪.‬‬ ‫چگونه دیگران را مقصر اشتباهاتمان ندانیم؟‬ ‫مسئولیتبپذیرید‬ ‫همـه مـا بـه طور مداوم باید سـعی کنیم مسـئولیت کارهای‬ ‫خـود را بپذیریـم‪ .‬هر کـس در زندگـی اشـتباهات خـودش‬ ‫را دارد‪ .‬مـا هـم نبایـد بـرای مشـکالتمان به دنبـال اشـتباه‬ ‫دیگـران باشـیم؛ بلکـه قـدرت کنتـرل زندگـی مـا دسـت‬ ‫خودمـان اسـت‪ .‬پـس ا گـر مسـئولیت همـه اقدامـات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تصمیمـات و کارهـای خـود را بپذیرید‪ ،‬قطعا هنگام اشـتباه‬ ‫هـم خودتـان را کنتـرل می کنیـد و دیگـران را مقصـر جلـوه‬ ‫نمی دهیـد‪.‬‬ ‫ا گاه بودن از رفتارهای سرزنش گرانه‬ ‫اولین مرحله برای این که مشکل را حل کنیم‪ ،‬این است که‬ ‫خودتان را جای دیگران قرار دهید‬ ‫زندگـی سـیاه و سـفید نیسـت؛ بلکـه خا کستری سـت زمانـی‬ ‫کـه کسـی بـه شـما صدمـه می زنـد‪ ،‬بایـد سـعی کنیـد ایـن‬ ‫موضـوع را تجزیـه تحلیـل کنیـد و ببینیـد کـه قصـد و هـدف‬ ‫چـه بـوده اسـت‪ .‬بسـیاری از اوقـات او کینـه ای از مـا بـه دل‬ ‫داشـته و خودمـان در حـق او جفـا کردیـم‪ .‬پـس خودتـان را‬ ‫جـای دیگـران قـرار دهیـد و شـرایط از دیـدگاه ان هـا ببینیـد‪.‬‬ ‫صبـور باشـید و دیگـران را درک کنیـد تـا مجبـور نباشـید‬ ‫اشـتباهات خـود را گـردن ان هـا بیندازیـد‪.‬‬ ‫مسئولیتاشتباهاتتانرابپذیرید‬ ‫بـه خودتـان غلبـه کنیـد ‪ .‬مراقـب عصبانیـت خـود باشـید‪.‬‬ ‫قبـول کنیـد کـه همـه انسـان ها خطاهایـی در زندگـی انجام‬ ‫می دهند و هیچ چیز کامل نیسـت‪ .‬پس مسـئولیت شـرایط‬ ‫و اشتباهاتتان را بپذیرید و اشتباهاتتان را در اغوش بگیرید‬ ‫و از ان هـا یـک درس بگیریـد تـا دفعـه بعـد دیگـر ان را تکـرار‬ ‫نکنیـد‪ .‬مطمئـن باشـید دردی کـه از یـک اشـتباه احسـاس‬ ‫ً‬ ‫می کنیـد ‪ ،‬قطعـا در اینـده چیزهـای ارزشـمندی بـه شـما‬ ‫خواهـد داد‪.‬‬ ‫کاپ کیک موزی‬ ‫کاپ کیـک مـوزی یکـی از انـواع کاپ کیک هاسـت که به صورت سـاده‬ ‫یشـود و بـرای پذیرایـی و مراسـمات مختلـف و‬ ‫و شـکالتی تهیـه م ‬ ‫تولدهـا بسـیار پـر طرفدار اسـت‪ .‬شـکالت های چیپسـی داخـل این‬ ‫کاپ کیـک طعـم و مـزه خوبـی بـه ان می دهـد‪ .‬شـما می توانیـد بـرای‬ ‫تزئیـن از خامـه فـرم گرفتـه سـاده یـا طعـم دار شـده بـا کا کائـو بـا قهـوه‬ ‫تسـاده ایـن کاپ کیـک مـوز را‬ ‫اسـتفاده کنیـد یـا می توانیـد به صور ‬ ‫سـرو کنیـد؛ امـا بـرای تهیـه کاپ کیـک مـوزی بـا تمـام مـواد به خوبـی‬ ‫انـدازه شـوند تـا در نهایـت بـه پـف و بافـت مناسـب برسـد‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫کره‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫تخم مر غ‪ ۲ :‬عدد‬ ‫ارد‪ ۱۹۰ :‬گرم معادل ‪ ۱.۵‬پیمانه‬ ‫شکر‪ ۱۵۰ :‬گرم معادل ‪ ۴/۳‬پیمانه‬ ‫موز‪ ۳ :‬عدد‬ ‫جوش شیرین‪ ۱ :‬ق چای خوری‬ ‫گردو‪ ۹۰ :‬گرم‬ ‫شکالت چیپسی‪ ۶۰ :‬گرم‬ ‫نمک‪ ۱ :‬پنس‬ ‫وانیل‪ ۲/۱ :‬ق چای خوری‬ ‫نکات کلیدی‪:‬‬ ‫لحـذف اسـت‪ .‬ا گـر طعـم کـره را دوسـت نداریـد‪،‬‬ ‫افـزودن گـردو اختیـاری و قاب ‬ ‫از مارگار یـن اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫کهـا شـاید‬ ‫چـون ایـن کیـک رطوبـت باالیـی دارد نسـبت بـه سـایر کاپ کی ‬ ‫زمـان بیشـتری بـرای پخـت ببـرد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا همـه مـواد الزم را در دمـای محیـط قـرار دهیـد تـا هـم دمـا شـوند و کـره در دمـای محیـط نـرم شـود سـپس کپسـول هـای کاپ کیـک را داخـل قالـب قـرار‬ ‫دهیـد و ا گـر مـی خواهیـد بـدون فـر بپزیـد لیـوان هـای مـورد نظـر را انتخـاب کنیـد و ان را خـوب چـرب کنیـد‪ .‬کـره نـرم شـده را به همـراه شـکر بـا همـزن برقـی بـه‬ ‫مـدت چهاردقیقـه بزنیـد تـا کـره حسـابی پفکـی و کـرم رنـگ شـود سـپس موزها را پوسـت بگیرید و با پشـت قاشـق خـوب له و پوره کنیـد و به کـره اضافه کنید و‬ ‫هـم بزنیـد‪ .‬در ادامـه تخم مر غهـا را به همـراه وانیـل اضافـه کنید تا یک دسـت شـود داخل یک کاسـه دیگر ارد و نمک و بیکینگ پـودر را با هم مخلوط کنید و‬ ‫سـه بـار الـک کنیـد تـا هوادهـی ان انجـام شـود؛ سـپس بـه مـواد اضافه کنید با لیسـک هـم بزنید تا خوب مخلـوط و گلوله ها ارد باز شـود‪ .‬در انتهـا باید گردوی‬ ‫یشـده را بـه همـراه شـکالت چیپسـی بـه مـواد کاپ کیـک اضافـه کنیـد و هـم بزنیـد و بـا کمک قاشـق داخل کپسـول هـا ریخته و حـدود ‪۳/۲‬‬ ‫خر دشـده و نگین ‬ ‫نهـا را پـر کنیـد و در فـر از قبـل گر مشـده ب همـدت ‪ ۲۵‬الـی ‪ ۳۰‬دقیقـه در دمـای ‪ ۱۷۰‬قـرار دهیـد تـا پختـه شـود؛ سـپس بعـد از پخـت از قالب جـدا و تزئین کنید‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫برای پخت کاپ کیک موزی بدون فر مواد را با قاشـق داخل لیوان ها بریزید و یک قابلمه انتخاب کنید و کمی داخل ان اب ریخته و صبر کنید تا به جوش‬ ‫نهـا از نصفـه کمـی بیشـتر داخل اب باشـند؛ سـپس دمکنی قابلمـه را قرار دهیـد و برای ‪ ۳۰‬دقیقـه بگذارید تا پخته‬ ‫بیـاد بایـد میـزان اب طـوری باشـد کـه لیوا ‬ ‫شود بعد از پخت چک کنید و حرارت را خاموش کنید و بگذارید برای ‪ ۲۰‬دقیقه دیگر داخل قابلمه خاموش بماند سپس از لیوان جدا کنید و تزئین کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫اموزش تبدیل ویدئو به گیف در ایفون‬ ‫ملیکاطاهران پور‬ ‫ا گـر دنبـال گیـف خاصـی می گردیـد؛ امـا نمی توانیـد ان را‬ ‫پیدا کنید‪ ،‬شـاید بهتر باشـد خودتان دسـت به کار شـوید و‬ ‫تکه ای از ویدئو موجود در ایفونتان را به گیف تبدیل کنید‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬چت کردن و ارسال متن روش اصلی ارتباط‬ ‫برای تمام شـهروندان دیجیتال اسـت؛ اما بدون استیکرها‬ ‫نهـا ممکـن اسـت سـرد و بی احسـاس به نظر‬ ‫فهـا‪ ،‬مت ‬ ‫و گی ‬ ‫نهـا‬ ‫برسـند‪ .‬ایـن روزهـا بیشـتر مـا متوجـه هسـتیم کـه مت ‬ ‫به تنهایـی نمی تواننـد احساسـاتمان را به انـداز ه کافـی و‬ ‫به درسـتی منتقل کنند‪ .‬ایموجی ها و گیف ها به مکالمات‬ ‫متنـی مـا جـان می بخشـند‪ .‬بـا جسـت وجو در فضـای‬ ‫مجـازی‪ ،‬می توانیـم بـه تعـداد زیـادی گیـف دسترسـی پیـدا‬ ‫یشـویم انچـه می خواهیـم‪،‬‬ ‫کنیـم؛ امـا همیشـه موفـق نم ‬ ‫پیـدا کنیـم‪ .‬خوشـبختانه ا گـر کاربـر گوشـی ایفون هسـتید‪،‬‬ ‫بـدون نیـاز بـه دانلود اپ شـخص ثالـث و تنها با چند ضربه‬ ‫می توانیـد ب هسـرعت از ویدئوهـای خـود گیـف بسـازید و در‬ ‫چـت شـخصی تان از ان اسـتفاده کنیـد‪ .‬درادامـه‪ ،‬بـا نحـوه ‬ ‫سـاخت گیـف از ویدئوهـا در ایفـون اشـنا خواهیـد شـد‪ .‬اپ‬ ‫‪ Shortcuts‬یکـی از برنام ههـای ایفـون اسـت کـه بـه کاربـران‬ ‫اجـازه می دهـد تـا فرایندهـا را خـودکار کننـد‪ .‬بـا اسـتفاده‬ ‫از ایـن اپ‪ ،‬می توانیـد کارهـای بسـیاری ماننـد نظـارت بـر‬ ‫میـزان مصـرف اب روزانـه یا تبدیل ایفون به مانیتور کودک‬ ‫ً‬ ‫را انجـام دهیـد‪ .‬ا گـر این اپ را قبلا پا ک کرده اید‪ ،‬می توانید‬ ‫ان را از اپ اسـتور دریافـت کنیـد‪ .‬پـس از دانلـود برنامـه‪،‬‬ ‫مراحـل زیـر را دنبـال کنیـد‪:‬‬ ‫اپ ‪ Shortcuts‬را بـاز کنیـد و روی تـب ‪ Gallery‬ضربـه بزنیـد‬ ‫و در نـوار جسـت وجو‪ GIF ،‬را تایـپ کنیـد‪ .‬گزینـه ی ‪Video‬‬ ‫‪ to GIF‬و سـپس ‪ Add Shortcut‬را انتخـاب کنیـد‪ .‬ا کنـون‬ ‫می توانید به ساخت گیف از ویدئوهای خود ادامه دهید‪.‬‬ ‫هنگامی که ویدئو خود را اماده کردید‪ ،‬مراحل زیر را دنبال‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫اپ ‪ Shortcuts‬را باز کنید و به ‪ My Shortcuts‬بروید‪ .‬سپس‪،‬‬ ‫روی ‪ Video to GIF‬کلیـک کنیـد‪ .‬ا گـر این اولین باری اسـت‬ ‫یشـود و از‬ ‫کـه ‪ Shortcuts‬را اجـرا می کنیـد‪ ،‬پیامـی ظاهـر م ‬ ‫شـما می خواهد به عکس هایتان دسترسـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫درادامـه‪ ،‬روی ‪ OK‬کلیـک کنیـد‪ .‬یـک ویدئـو را انتخـاب‬ ‫کنیـد‪ .‬می توانیـد بـا حرکـت دادن نوارهـای لغزنـده در دو‬ ‫طـرف خـط زمانـی ویدئو‪ ،‬بخش خاصـی از ویدئو را انتخاب‬ ‫کنیـد‪ .‬حاشـیه ی زردرنگـی کـه خـط زمانـی ویدئـو را احاطـه‬ ‫بشـده از خـط زمانـی ویدئـو شـما را‬ ‫کـرده‪ ،‬قسـمت انتخا ‬ ‫دکتر علی کوهی‬ ‫فوق تخصص اتولوژی نرواتولوژی‬ ‫کلینیک‬ ‫بازسازی پرده گوش چیست؟‬ ‫نشـان می دهـد‪ .‬سـپس‪ ،‬روی ‪ Save‬کلیـک کنیـد‪ .‬توجـه‬ ‫کنیـد پـس از ذخیـره نمی توانیـد بـه عقـب برگردیـد و تکـه ی‬ ‫بشـده‬ ‫بشـده را ویرایش کنید‪ .‬ا گر از قسـمت انتخا ‬ ‫انتخا ‬ ‫ناراضی بودید‪ ،‬تنها راه حل انجام دوباره مراحل گفته شده‬ ‫اسـت‪ .‬پـس از ذخیـر ه گیـف‪ ،‬پیش نمایشـی از ان بـه شـما‬ ‫نشـان داده خواهـد شـد‪ .‬ضربـه زدن روی ‪ Done‬شـما را از‬ ‫پیش نمایـش خـارج خواهـد کـرد؛ امـا گیف را در گوشـی تان‬ ‫ذخیـره نخواهـد کـرد‪ .‬بـرای ذخیـره ی گیـف‪ ،‬روی دکمـه ی‬ ‫‪ Share‬ضربـه بزنیـد‪ .‬پاییـن بیاییـد و بـرای ذخیـره ی گیـف‬ ‫در ‪ ،Photos‬دکمـه ی ‪ Save Image‬را لمـس کنیـد یـا بـرای‬ ‫نگه داشـتن ان در ‪ ،Files‬روی ‪ Save to Files‬ضربـه بزنیـد‪.‬‬ ‫همچنیـن‪ ،‬می توانیـد گیـف را مسـتقیما بـا دوسـتانتان‬ ‫به اشـترا ک بگذاریـد‪.‬‬ ‫شخصی سازیشورتکات‬ ‫نبـر نمی توانـد از‬ ‫براسـاس ازمـون و خطـای مـا‪ ،‬ایـن میا ‬ ‫ل بیشتر از ‪ ۲۰‬ثانیه گیف بسازد‪ .‬از انجا که‬ ‫ویدئوهایی با طو ‬ ‫شورتکات مدت زمان را نشان نمی دهد‪ ،‬بهتر است از قبل‬ ‫طول ویدئو خود را بررسـی کنید‪ .‬در اپ ‪ ،Photos‬می توانید‬ ‫مـدت زمـان هـر ویدئو را در گوشـه ان مشـاهده کنیـد‪ .‬برای‬ ‫سـهولت در انتخـاب ویدئوهـا‪ ،‬می توانیـد شـورتکات را‬ ‫طـوری تغییـر دهیـد که فقط ویدئوهـای کوتا هتـر از ‪ ۲۰‬ثانیه‬ ‫را پیشـنهاد کنـد‪ .‬بـرای انجـام ایـن کار مراحـل زیـر را دنبـال‬ ‫کنیـد‪ :‬پـس از ورود بـه ‪ Shortcuts‬بـه ‪ My Shortcuts‬برویـد‪.‬‬ ‫در شـورتکات ‪ ،Video to GIF‬روی ایکـون سـه‪‎‬نقطه‬ ‫ضربـه بزنیـد‪ .‬در بخـش ‪ ،Find All Photos where ...‬روی‬ ‫‪ Add Filter‬کلیـک کنیـد‪ .‬گزینـه ی پیش فـرض ‪Album is‬‬ ‫‪ Recents‬ظاهر خواهد شد‪ .‬روی ‪ Album‬کلیک کنید و ان‬ ‫را بـه ‪ Duration‬تغییـر دهیـد‪ .‬روی ‪ is‬کلیـک کنیـد و ان را بـه‬ ‫‪ is shorter than‬تغییـر دهیـد‪.‬‬ ‫در اخـر روی ‪ anything hours‬کلیـک کنیـد و ان را بـه‬ ‫‪ seconds 20‬تغییـر دهیـد‪ .‬روی ‪ Done‬کلیـک کنیـد‪.‬‬ ‫همان طور کـه اشـاره کردیـم‪ ،‬شـورتکات بـرای شـما گیـف‬ ‫یسـازد؛ امـا ب هطـور خـودکار ان را ذخیـره نمی کنـد‪ .‬ایـن‬ ‫م ‬ ‫بدان معنـا اسـت کـه پـس از پیش نمایـش گیـف‪ ،‬ا گـر ان را‬ ‫ذخیره نکنید‪ ،‬ان را از دست خواهید داد‪ .‬ا گر می خواهید‬ ‫گیـف را ب هصـورت خـودکار در ‪ Photos‬یـا ‪ Files‬نگـه داریـد‪،‬‬ ‫کارهـای زیـر را انجـام دهیـد‪:‬‬ ‫پـس از ورود بـه ‪ ،Shortcuts‬بـه ‪ My Shortcuts‬برویـد‪ .‬در‬ ‫شـورتکات ‪ ،Video to GIF‬روی ایکـون سـه‪‎‬نقطه ضربـه‬ ‫بزنیـد‪ .‬بـه انتهـای صفحـه برویـد و ایکـون ‪ +‬را لمـس کنیـد‪.‬‬ ‫در نـوار جسـت وجو‪ ،‬روی ‪ Save‬ضربـه بزنیـد‪ .‬بـرای اینکـه‬ ‫بـه ‪ Shortcuts‬اجـازه دهیـد گیـف شـما را در ‪iCloud Drive‬‬ ‫ذخیـره کنـد‪ ،‬روی ‪ Save File‬و بـرای نگه داشـتن گیـف‬ ‫در ‪ ،Photos‬روی ‪ Save to Photo Album‬ضربـه بزنیـد‪.‬‬ ‫فهـا روشـی عالـی بـرای بیـان احساسـات و سـرگرمی‬ ‫گی ‬ ‫هسـتند‪ .‬بـا کمـک شـورتکات در ایفـون‪ ،‬سـاختن گیـف کار‬ ‫سـاده ای اسـت‪ .‬امیدواریـم به کمـک ایـن امـوزش بتوانیـد‬ ‫فهـای دلخواهتـان را بسـازید و ان هـا را بـا دوسـتانتان‬ ‫گی ‬ ‫به اشـترا ک بگذاریـد‪ .‬فرامـوش نکنید که می توانید سـوال و‬ ‫پیشـنهادهای خود را با ما و دیگر کاربران زومیت در میان‬ ‫بگذاریـد‪.‬‬ ‫جراحـی ترمیـم پـرده گـوش از دهـه ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬میلادی‬ ‫مورد اسـتفاده قـرار گرفـت‪ .‬ایـن جراحی هـا توانسـت‬ ‫تغییـرات چشـمگیری در زندگـی بیمـاران ایجـاد کنـد؛‬ ‫چرا کـه ایـن افـراد تـا قبل از جراحی هم بـا پارگی پرده گوش‬ ‫و کاهـش شـنوایی مواجـه بودند و هـم دچار عفونت های‬ ‫مکـرر گـوش میانـی می شـدند‪ .‬این عفونت ها در بسـیاری‬ ‫یکـرد‬ ‫از مـوارد بـه سـایر نقـاط بـدن نیـز انتقـال پیـدا م ‬ ‫و منجـر بـه عفونت هـای ثانویـه ای ماننـد عفونـت در‬ ‫مغـز یـا فلـج اعصـاب صـورت می شـد‪ .‬درمان هـای نویـن‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بازسـازی پـرده گـوش شـامل درمان هـای داروی ‬ ‫ایـن متدهـای ترمیـم پـرده گـوش بـه بیهوشـی نیـازی‬ ‫نـدارد؛ بنابرایـن ریسـک و عـوارض احتمالـی ناشـی از‬ ‫بیهوشـی را نـدارد‪ .‬اسـتفاده از داروهـا و عوامـل رشـد جـزو‬ ‫روش هـای درمـان نویـن بازسـازی پـرده گـوش ب هشـمار‬ ‫می رونـد‪ .‬ایـن داروهـا می تواننـد بـا تحریـک پـرده گـوش‬ ‫باعـث بازسـازی ان شـوند‪ .‬بـرای ترمیـم پـرده گـوش بـا‬ ‫دارو‪ ،‬گزینه هـای مختلفـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫برخـی از ایـن داروهـا نتایـج مطلوبـی را نشـان داده اند؛ اما‬ ‫برخی دیگر در پروژه تحریک و ترمیم پرده گوش شکست‬ ‫خورده اند‪ .‬مطالعات و ازمایشـات نتایج امیدوارکننده ای‬ ‫ارائـه می دهـد‪ .‬درمـان نویـن بازسـازی پـرده گـوش بـا‬ ‫دارو امکانپذیـر اسـت‪ .‬در ایـن ازمایشـات چنـد دارو‬ ‫نتایـج موفقیت امیـزی داشـته اند‪ .‬ایـن داروهـا همچنیـن‬ ‫کم تریـن میـزان عـوارض جانبـی را در نمونه های ازمایشـی‬ ‫ایجـاد کرده انـد‪ .‬اسـتفاده موضعـی از داروهـا سـاده ترین‬ ‫راهکاری سـت کـه بـرای ترمیـم پـرده گـوش وجـود دارد‪.‬‬ ‫ان هـا پـرده گـوش را تحریـک می کننـد و ایـن عضـو خـود را‬ ‫ترمیـم خواهـد کـرد‪ .‬پیـش از هـر چیـز بایـد بدانیـد کـه این‬ ‫مـورد هـم از روش هـای درمـان نوین بازسـازی پـرده گوش‬ ‫هنوز به صورت گسـترده مورد اسـتفاده قرار نگرفته است؛‬ ‫یعنـی داروهـای مناسـب بـرای ایـن کار هنـوز وارد بـازار‬ ‫نشـده اند و در دسـترس عمـوم قـرار ندارنـد‪ .‬بسـیاری از‬ ‫مزیت هـای ایـن متـد‪ ،‬بعـد از اسـتفاده گسـترده مشـخص‬ ‫می شود؛ اما در ادامه به مزیت هایی که تا کنون برای این‬ ‫روش شـناخته شده اسـت‪ ،‬اشاره می کنیم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ترمیـم پـرده گـوش حداقـل بـه یک بـار جراحـی نیـاز دارد؛‬ ‫امـا بـا درمـان نویـن بازسـازی پـرده گـوش‪ ،‬می تـوان بـدون‬ ‫جراحـی ان را ترمیـم کـرد‪ .‬‬ ‫سروش راسخ‬ ‫دوران جنینـی در زندگـی تمـام انسـان ها مهـم اسـت و وقتـی می گوییـم مـادر موثرتریـن فـرد در زندگـی فرزنـد اسـت‪ ،‬در درجـه اول به دلیـل ارتبـاط نزدیـک مـادر‬ ‫یکـه ا گـر مـادر حالـت عصبـی داشـته باشـد‪ ،‬ایـن حـس بـه جنیـن منتقـل می شـود‪ .‬به همین دلیـل مراقـب رفتارتـان در‬ ‫یسـت؛ به طور ‬ ‫و جنیـن در دوران باردار ‬ ‫دوران بـارداری باشـید‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی مادر‬ ‫و سالمت جنین‬ ‫مـادر بدبیـن نمی تواند احسـاس های عاشـقانه خود را تقدیم جنین کنـد و افکار‬ ‫بدبینانـه مانـع انتقـال احسـاس های خـوب می شـود و اجـازه نمی دهنـد مـادر از‬ ‫دوران بـارداری و ارتبـاط بـا جنیـن لـذت کافی ببرد‪.‬‬ ‫افـکار مـا روی احساسـاتمان تاثیـر می گذارنـد‪ .‬کسـی که افـکار منفـی دارد‪،‬‬ ‫روی اعمالش تاثیر می گذارد و مانع انتقال احسـاس های خوب می شـود‬ ‫و مـادر را تندخـو و بدبیـن می کنـد؛ درنتیجـه جنیـن نیز تندخو می شـود‪.‬‬ ‫پهـای منطقـی و پرهیـز از گفتـن جمله هایی مانند‬ ‫بایـد عالو هبـر انجـام چکا ‬ ‫ل وقـوع اتفاق هـای‬ ‫یشـود!» معتقـد بـود کـه احتمـا ‬ ‫«مهـم نیسـت‪ ،‬برطـرف م ‬ ‫منفـی و مثبـت ‪ 50-50‬اسـت؛ و نبایـد از مثبت اندیشـی دسـت کشـید‪.‬‬ ‫ل اقتصـادی وجـود دارد؛ امـا بزرگـش نکنیـد‪ .‬همیشـه مبلغـی از‬ ‫درسـت اسـت کـه مشـک ‬ ‫تبـردن کنـار بگذاریـد‪ .‬می توانیـد از هزینه هـای دیگـر بزنیـد و‬ ‫درامدتـان را فقـط بـرای لذ ‬ ‫خریـد وسـایل کـودک را محـدود کنید‪.‬‬ ‫خـوب تغذیـه کنیـد‪ .‬وزنتـان را کنتـرل کنیـد‪ .‬زیر نظـر پزشـک باشـید‪ .‬ورزش کنیـد و بـه سلامت‬ ‫خـود اهمیـت دهیـد تـا فرزندتـان نیـز در دوران جنینـی و پـس از ان شـاد و سـالم بمانـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سرپرست معاونت گردشگری استان سمنان بیان کرد؛‬ ‫ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستای هدف گردشگری قوشه دامغان‬ ‫سرپرسـت معاونت گردشـگری و سـرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫استان سمنان از ایجاد زیرساخت های گردشگری در روستای هدف گردشگری قوشه دامغان خبر‬ ‫داد‪ .‬مریم سلمانیان گفت‪« :‬این زیرساخت ها بر اساس تفاهم نامه مشترک اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫یشـود»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫اسـتان سـمنان و امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری سـمنان ایجاد م ‬ ‫وی افـزود‪« :‬زیرسـاخت های روسـتاهای گردشـگری بـا هـدف معرفی هر چه بیشـتر و جذب گردشـگر‬ ‫یشـود‪ .‬زیرسـاخت های در نظر گرفت هشـده شـامل مجموعـه ای از بازارچـه‬ ‫بـه روسـتاها فراهـم م ‬ ‫صنایع دسـتی‪ ،‬نمازخانه‪ ،‬سـرویس بهداشـتی و ‪ ...‬اسـت که با صرف سه میلیارد ریال اعتبار در محل‬ ‫اراضی متعلق به دهیاری روستای قوشه از توابع بخش امیراباد شهرستان دامغان ایجاد می شود»‪.‬‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی استان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت راه اندازی خط تولید تراکتور در خوزستان‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی خوزسـتان گفـت‪« :‬اسـتان خوزسـتان بزرگ تریـن اسـتان از لحـاظ‬ ‫کشـاورزی اسـت و احتیـاج بـه احـداث خـط تولیـد ترا کتـور در ایـن اسـتان وجـود دارد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ خدارحـم امیـری زاده افـزود‪« :‬ایـن نمایشـگاه نسـبت بـه نمایشـگاه های قبـل دو ویژ گـی‬ ‫بسـیار مهـم دارد؛ هرسـال نمایشـگاه بر پـا می شـد و به دلیـل ویـروس کرونـا پارسـال نتوانسـتیم ایـن‬ ‫نمایشـگاه را بـر پـا کنیـم؛ امـا امسـال ایـن نمایشـگاه به نحـو مطلوبـی بر پـا شـد»‪ .‬وی افـزود‪۸۵« :‬‬ ‫تولید کننـده کـه در ایـن نمایشـگاه غرفـه دایـر کردنـد‪ ،‬اخریـن تکنولـوژی‪ ،‬فنـاوری و سیسـتم های‬ ‫نوین خود را در این نمایشـگاه ارائه دادند‪ .‬وجود این نمایشـگاه ها برای کشـاورزی کشـور و اسـتان‬ ‫بسیار مناسـب اسـت»‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت و مسائل فعاالن در یک صنعت قدیمی؛‬ ‫زخم بیمه روی دست قالیبافان‬ ‫پرداخت نشــدن حــق بیمــه قالیبافــان از ســوی دولــت‪،‬‬ ‫مشــکالت زیــادی را از جملــه قطــع بیمــه بــرای ایــن قشــر‬ ‫زحمتکــش به وجــود اورده اســت‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ فــرش‪ ،‬بخــش جدایی ناپذیــری از‬ ‫فرهنــگ و ســنت ایرانیــان بــوده ؛ کاالیــی کــه در رســم و‬ ‫رســوم کشــورمان دارای جایگاهــی ویــژه و منحصر به فــرد‬ ‫لهــای متعــددی در مــوردش‬ ‫اســت و حتــی ضرب المث ‬ ‫کســو زیبایــی خانــه هــر‬ ‫گفتــه شــده ‪ ،‬محصولــی کــه ازی ‬ ‫فــردی را دوچنــدان می کنــد و از ســوی دیگر اعتبــاری بــه‬ ‫صاحبــش می دهــد کــه حتــی شــده فــرش زیــر پایــش را‬ ‫می فروشــد تــا زیــر قولــش نزنــد‪ .‬قالیبافــی شــغل مهیــج‬ ‫یســت کــه بــا درامیختــن‬ ‫نحــال طاقت فرسای ‬ ‫و درعی ‬ ‫خهــای رنگارنــگ بــر دار قالــی همچــون نقاشــی زیبــا‬ ‫ن ‬ ‫چشــمان هــر بیننــده ای مبهــوت نقــش شــگفت انگیز‬ ‫قالــی می کنــد‪ ،‬تولیــد فــرش و قالــی هرچنــد بــا ماشــینی‬ ‫شــدن ایــن صنایــع کمــی اســان تر و پرســود تر شــده؛‬ ‫یســت‬ ‫امــا الحــق و االنصــاف فــرش دســتباف چیــز دیگر ‬ ‫ب هقــول مادربزرگــم کــه می گفــت‪« :‬قالــی دســتباف مــرگ‬ ‫نــدارد! بــرای دل بســتن بایــد دلــت را بــه دلــش گــره بزنــی‪،‬‬ ‫یکــی زیــر‪ ،‬یکــی رو‪ »...‬حکایــت قالیبافــان مازندرانــی‪،‬‬ ‫نقــدر هــم بــه زیبایــی قالی هایشــان نیســت‪ ،‬چنــد‬ ‫امــا ا ‬ ‫یســت کــه بیمــه بعضی هایشــان توســط اداره‬ ‫صباح ‬ ‫تامیــن اجتماعــی قطــع شــده و حــاال دستشــان در‬ ‫پوســت گــردو ایــن اداره و ان اداره مانــده اســت‪ ،‬مشــکلی‬ ‫کــه هــرروز قالیبافــان بیشــتری را بــا خــود همــراه می کنــد‪.‬‬ ‫معضلات صنعـت قالیبافـی و فـرش دسـتبافت حـاال‬ ‫بیش ازپیـش قالیبافـان را اذیـت می کنـد‪ ،‬جالـب اسـت‬ ‫نمـورد از تحری مهـای ظالمانـه ای‬ ‫بدانیـد فـرش ایرانـی اولی ‬ ‫بـود کـه نسـبت بـه مـردم ایـران اعمـال شـد و به تبـع ان‬ ‫کمبـود نـخ با کیفیـت و عـدم واردات ان و همچنیـن کاهـش‬ ‫صـادرات فـرش دسـتباف ایرانـی موجـب تعطیلـی بسـیاری‬ ‫نهـا کارگاه‬ ‫از کارگا ههـای تولیـد فـرش دسـتباف شـد‪ .‬یکی ازا ‬ ‫قالیبافـی اقـای ایـزدی در رامسـر اسـت‪ ،‬کارگاه او کـه روزگاری‬ ‫بـا ‪ ۱۰‬قالیبـاف رونـق داشـت حـاال تبدیـل بـه انبـاری شـده و‬ ‫انـگار گـرد مـرگ روی دار های قالی نشسـته‪ .‬ایزدی می گوید‪:‬‬ ‫«ان طورکـه بایـد از مـا حمایـت نشـد‪ ،‬فـرش دسـتباف بـا‬ ‫دیگـر صنایع دسـتی تفـاوت دارد و جـزو کاال هـای لوکـس‬ ‫به حسـاب می ایـد و می توانـد ارزاوری زیادی برای کشـورمان‬ ‫داشـته باشـد؛ امـا دریـغ از ذره ای حمایـت و پشـتیبانی از‬ ‫ایـن صنعـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬هرچنـد کارگاهـم را تعطیـل کـردم‪،‬‬ ‫امـا عشـق و عالقـه بـه قالیبافـی باعـث شـده اسـت یکـی از‬ ‫دار هـای قالـی را بـه خانـه اورده ام و بـا همسـرم گ هگـداری‬ ‫نحـال هنـوز در بحث بیمه مشـکل‬ ‫قالی بافـی می کنیـم باای ‬ ‫دارم»‪ .‬به گفتـه ایـزدی؛ اداره تامیـن اجتماعـی در اقدامـی‬ ‫یکـه علتـش را‬ ‫یسـابقه بیمـه کاری ام را قطـع کـرد و زمان ‬ ‫ب ‬ ‫پرسـیدم گفتنـد تـو قالیبـاف نیسـتی و دیگـر حق اسـتفاده از‬ ‫ایـن بیمـه را نـداری! حـاال بیمـه هـم قوز باالی قوز مشـکالت‬ ‫طبـا ادامـه فعالیت‬ ‫مـن و خانـواده ام شـده اسـت‪ .‬از او درارتبا ‬ ‫کارگاه می پرسـم می گویـد‪ :‬چگونـه وقتـی خـودم در تامیـن‬ ‫حـق بیمـه مشـکل دارم دسـت چندنفـر دیگـر را بگیـرم و بـه‬ ‫چکـدام را‬ ‫یکـه اداره تامیـن اجتماعـی هی ‬ ‫کارگاه بیـاورم درحال ‬ ‫قالیبـاف نمی دانـد و بیمـه قالیبافی برایشـان رد نمی کنـد‪ .‬او‬ ‫می گویـد‪« :‬بـا ادامـه ایـن رونـدی کـه تامیـن اجتماعی شـروع‬ ‫کـرده اسـت بایـد فاتحـه صنعـت قالیبافـی را خوانـد و دیگـر‬ ‫امیـدی بـرای جوانـان مسـتعد بـرای حضـور در ایـن حرفـه‬ ‫تهـای ایـن بافنـده فـرش و قالـی‬ ‫باقـی نمی مانـد‪ ».‬صحب ‬ ‫مـن را بـه فکـر فـرو بـرد‪ .‬به راسـتی چـه اینـده ای در انتظـار‬ ‫یکـه بـه ایـن‬ ‫قالیبافـان قـرار خواهـد گرفـت و تکلیـف ان های ‬ ‫شـغل عالقـه دارنـد و می خواهـد دراین زمینـه فعالیـت کننـد‬ ‫یشـود؟ رئیس اتحادیه فرش دسـتباف سـاری گریزی‬ ‫چه م ‬ ‫نیـز بـه بودجه سـال اینـده دولت و عدم تخصیـص اعتبارات‬ ‫الزم بـرای ایـن شـغل زد و گفـت‪« :‬بودجـه تخصیصـی دولـت‬ ‫بـرای بیمـه کارگـری کـه قالیبافـی نیـز جزئـی از ان اسـت‬ ‫وحشـتنا ک اسـت و ایـن بودجـه بـه نفع بافندگان نیسـت»‪.‬‬ ‫او می گویـد‪« :‬طبـق ایـن بودجه کـه دولت به مجلس تقدیم‬ ‫کـرده اسـت امـار قطـع بیمـه قالیبافـان در سـال اینـده بسـیار‬ ‫زیادتـر از سـال های گذشـته خواهـد بـود»‪ .‬رئیـس اتحادیـه‬ ‫فرش دستباف ساری یکی از راه های برون رفت از مشکالت‬ ‫قالیبافـی مازنـدران و پـر شـدن خالهـای صنعت گردشـگری‬ ‫این اسـتان را ایجـاد خانـه فـرش دراین اسـتان گردشـگرخیز‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬مسـئوالن بایـد دیـد خود نسـبت به فرش‬ ‫و فرش بافـی را وسـیع تر کننـد و جایگاهی درخور شـان فرش‬ ‫دسـتبافت درنظـر بگیرنـد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فعال با بیمه جایگزین سر کنید‬ ‫کار و کسـب و درامـد یکـی از مهم تریـن نیـاز هـر انسـانی بـرای‬ ‫ادامـه زندگـی و حیـات خـود اسـت‪ ،‬طبـق قانـون بیم ههـای‬ ‫اجتماعـی کارگـران‪ ،‬کارفرما وظیفه دارد تمامـی کارگران خود‬ ‫را بیمه کند‪ ،‬مشکلی که این روزها گریبان قالیبافان را گرفته‬ ‫اسـت عـدم تامیـن بخشـی از یارانـه بیمـه کارگـری از جانـب‬ ‫دولـت اسـت‪ ،‬ایـن را حسـین ایـزدی معـاون صنایع دسـتی‬ ‫سـازمان میراث فرهنگـی و صنایع دسـتی مازنـدران می گویـد‬ ‫و ادامـه می دهـد بیـش از دوسـوم قالیبافـان اسـتان به جای‬ ‫بیمـه تامیـن اجتماعـی تحت پوشـش بیمـه جایگزیـن قـرار‬ ‫دارنـد‪ .‬او گفـت‪« :‬دولـت بـا کمبـود اعتبـار در پرداخـت یارانـه‬ ‫بیمـه مشـاغل صنایع دسـتی به خصـوص قالیبافـان مواجه‬ ‫اسـت و تحت پوشـش قرارگرفتـن بیـش از دوسـوم ایـن‬ ‫هنرمنـدان صنایع دسـتی مازندرانـی منـوط بـه تامین اعتبار‬ ‫الزم از جانـب دولـت بـرای بیمـه شـدن ان هـا اسـت»‪ .‬طبـق‬ ‫تفاهم نامـه سـازمان میراث فرهنگـی بـا صنـدوق بیمـه‬ ‫روسـتاییان و عشـایر قـرار شـد هنرمندانـی که تحت پوشـش‬ ‫بیمـه تامین اجتماعی نیسـتند به صورت موقـت از خدمات‬ ‫بیمـه روسـتایی و عشـایری بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫زخم بیمه روی دست قالیبافان‬ ‫به گفتـه ایـزدی طبـق قانـون حمایـت از هنرمنـدان‬ ‫صنایع دسـتی مصـوب سـال ‪ ۹۷‬دولـت مکلـف بـه‬ ‫تامین اعتبـار الزم بـرای بیمـه شـدن افـراد دارای کارت‬ ‫شناسـایی صنایع دسـتی و پروانه هـای تولیـد افـرادی و‬ ‫گارگاهـی اسـت‪ .‬او گفـت‪« :‬سـهمیه مازنـدران در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـرای بیم هکـردن قالیبافـان ‪ ۹۴‬نفـر بـود این درحالی سـت که‬ ‫بیـش از شـش هزار بافنـده در صـف انتظـار بیمـه شـدن قـرار‬ ‫دارنـد»‪ .‬معـاون صنایع دسـتی سـازمان میراث فرهنگـی و‬ ‫صنایع دسـتی مازنـدران افـزود‪« :‬ا گـر در بودجـه سـال اینـده‬ ‫دولـت در تامیـن یارانـه بیمـه کارگـری تغییـری صـورت نگیرد‬ ‫معلـوم نیسـت سـال اینـده همیـن سـهمیه را هـم خواهیـم‬ ‫داشـت یـا خیـر؟»‬ ‫دولت حسابش را تسویه کند‪ ،‬همه را بیمه می کنیم‬ ‫بیمـه قالی بافـی یکـی از سـخت ترین بیمه هـای تامیـن‬ ‫یسـت؛ سـخت ترین بـه ایـن معنـا کـه سـهمیه‬ ‫اجتماع ‬ ‫اندکـی بـرای ان وجـود دارد‪ ،‬زیـرا ایـن بیمـه مبلـغ بسـیار‬ ‫ً‬ ‫ارزانـی دارد و نهایتـا ‪ ۷‬درصـد حـق بیمـه کامـل از بیمه شـده‬ ‫یشـود و ‪ ۲۳‬درصـد مابقـی حـق بیمـه بایـد‬ ‫دریافـت م ‬ ‫توسـط دولـت پرداخـت شـود‪ ،‬درواقـع بیمـه قالیبافـی‬ ‫یـک بیمـه یارانـه ای اسـت کـه ا کثریـت حـق بیمـه برعهـده‬ ‫دولـت اسـت بنابرایـن طرفـداران زیـادی نیـز دارد بـه همیـن‬ ‫بهـای زیـادی دراین زمینـه انجـام شـده اسـت و‬ ‫علـت تقل ‬ ‫افرادی که شـغل های دیگری داشـتند از این بیمه اسـتفاده‬ ‫کردنـد‪ .‬بااین حـال بدهـی ‪ ۴۵۰‬هزارمیلیـارد تومانـی دولـت‬ ‫تهـا‬ ‫بـه بیمـه تامین اجتماعـی منجـر بـه افزایـش نظار ‬ ‫ازسـوی سـازمان تامین اجتماعـی بـرای بیمـه قالیبافـان‬ ‫شـد البتـه اینکـه ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومـان از ایـن بدهـی متعلـق به‬ ‫مازنـدران اسـت نیـز تاثیـر زیـادی در ایـن سـختگیری دارد‪.‬‬ ‫علی اصغـری محمـودی مدیرکل تامین اجتماعـی مازندران‬ ‫از ‪ ۶۵۰‬هـزار بیمه شـده ای خبـر می دهد کـه ‪ ۲۰۰‬هزارنفر ان ها‬ ‫مشـمول کمـک دولت هسـتند؛ ازجمله قالیبافـان که طبق‬ ‫مصوبـه مجلـس شـورای اسلامی بیمه شـدگان بایـد نصـف‬ ‫مابه التفـاوت بیمـه ای سـاالنه خـود را پرداخـت کننـد‪ .‬او‬ ‫گفـت‪« :‬دولـت در شـش ماهه اول امسـال ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫بـه صنـدوق بیمه تامیـن اجتماعی مازنـدران بدهکار اسـت‬ ‫و ا گـر ایـن بدهـی پرداخـت نشـود سـازمان تامیـن اجتماعی‬ ‫هیچ گونه تعهدی نسبت به ادامه روند بیمه کردن این افراد‬ ‫ندارد»‪ .‬محمودی از تحت پوشش بیمه قرارگرفتن ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫جمعیت مازندران خبر داد و افزود‪« :‬متاسـفانه هیچ ردیف‬ ‫بودجـه ای بـرای پرداخـت بدهـی دولـت به بیمـه در بودجه‬ ‫سال اینده وجود ندارد»‪ .‬مدیرکل سازمان تامین اجتماعی‬ ‫مازنـدران از پرداخـت ماهانـه ‪ ۶۰۰‬تـا ‪ ۷۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫مسـتمری بـه بیمه شـدگان خبـر داد و گفـت‪« :‬دولـت بایـد‬ ‫بودجـه الزم بـرای پرداخـت حـق بیمـه کارگران و قالیبافـان را‬ ‫پیش بینـی کنـد؛ زیـرا چندیـن هزارنفـر از ان هـا منتظـر بیمه‬ ‫هسـتند»‪ .‬او دولت را بزرگ ترین بدهکار به تامین اجتماعی‬ ‫دانسـت و از دپـو شـدن ایـن بدهـی طـی سـال های گذشـته‬ ‫خبـر داد‪ .‬بخـش قابل توجهـی از مشـموالن بیمـه یارانـه ای‬ ‫در مازنـدران را فعـاالن صنایع دسـتی و قالیبافـان تشـکیل‬ ‫می دهند که پرداخت بیمه ان ها از سال ‪ ۹۳‬با وقفه مواجه‬ ‫شـده و تنهـا دولـت می توانـد ایـن مشـکل را بـا پرداخـت این‬ ‫بدهـی حل وفصـل کنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫برداشت گل گالیول در بوشهر‬ ‫هـوای مطبـوع و بهـاری زمسـتان در جنـوب کشـور‬ ‫به ویـژه در شهرسـتان دشتسـتان اسـتان بوشـهر‬ ‫یسـت و فصـل چیـدن گل زیبـای گالیـول‬ ‫مثال زدن ‬ ‫هـم هسـت و مناظـری دل انگیـز و چشـم نواز را بـا‬ ‫لهـا برای مصرف‬ ‫لهـای رنگارنـگ رقـم می زند‪ .‬این گ ‬ ‫گ ‬ ‫یشـوند و از انجـا بـه تمـام ایـران‬ ‫بـه تهـران ارسـال م ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫فرسـتاده م ‬ ‫افسانه جعفری‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫با هدف استفاده از توانایی های علمی صورت گرفت؛‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه ازاد اسالمی اراک و یک شرکت لبنی‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫تفاهم نامه دوجانبه همکاری علمی‪ ،‬تحقیقاتی‪ ،‬اموزشـی‬ ‫و کاربـردی بیـن دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان مرکـزی‬ ‫یهـای‬ ‫و یـک شـرکت لبنـی بـا هـدف اسـتفاده از توانای ‬ ‫یهـای اموزشـی‪ ،‬تحقیقاتـی‪،‬‬ ‫علمـی و توسـعه همکار ‏ ‬ ‫فنـاوری و رفاهـی بـه امضـا رسـید‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫دانشـگاه ازاد اسـتان مرکـزی؛ سرپرسـت دانشـگاه ازاد‬ ‫اسـتان مرکـزی در حاشـیه این جلسـه‪ ،‬انجـام امـور‬ ‫طبـا فراورد ههـای لبنـی و صنایـع‬ ‫مطالعاتـی در ارتبا ‬ ‫وابسـته‪ ،‬مشـارکت و همـکاری در توسـعه و تدویـن دانـش‬ ‫فنـی تولیـد محصـوالت غذایـی‪ ،‬مشـارکت و همـکاری‬ ‫یسـازی دسـتاوردهای پژوهشـی و فناورانـه‪،‬‬ ‫در تجار ‬ ‫مشـارکت و همـکاری در زمینـه توسـعه ارتبـاط صنعـت و‬ ‫دانشـگاه از طریـق اجـرای پروژ ههـای تحقیقاتـی و کاربردی‬ ‫مورد نیـاز طرفیـن با تا کی دبـر عارضه یابـی زنجیـره توسـعه‬ ‫و تکویـن محصـول و شبک هسـازی هوشـمند بـا بهره گیـری‬ ‫از امکانـات طرفیـن‪ ،‬جـذب سـرمایه‏ گذاران داخلـی و‬ ‫خارجـی و جلـب مشـارکت صنعتگـران حـوزه صنایـع‬ ‫یکـردن‬ ‫غذایـی و فعـاالن اقتصـادی به منظـور اجرای ‬ ‫حهـای مشـترک و همـکاری در زمینـه حمایـت از‬ ‫طر ‏ ‬ ‫دانشـجویان درراسـتای گذرانـدن دور ههـای کارامـوزی و‬ ‫کارورزی را برخـی از تعهـدات ایـن تفاهم نامـه عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫ابراهیـم گیوکـی‪ ،‬همـکاری و تعامـل در اجـرای طرح پویش‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی به منظـور تربیـت نیـروی ماهـر و‬ ‫متخصص از دانشـجویان و فار غ التحصیالن دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی اسـتان مرکـزی‪ ،‬تعامـل طرفیـن به منظـور حمایت‬ ‫و هدایـت موثـر پایان نام ههـای تحصیلات تکمیلـی‬ ‫شهـای کاربـردی موردنیـاز طرفیـن‪،‬‬ ‫ب هسـمت خلـق پژوه ‬ ‫مشـارکت و همـکاری در برگـزاری دور ههـا و کارگا ههـای‬ ‫اموزشـی مورد نیـاز بـرای توانمندسـازی مدیـران و کارکنـان‬ ‫دانشـگاه و شـرکت براسـاس ضوابـط و مقـررات طرفیـن‬ ‫بـا صـدور گواهینام ههـای معتبـر‪ ،‬مشـارکت و همـکاری‬ ‫درزمینـه برگـزاری بازدیدهـای علمـی و تورهـای تخصصـی‬ ‫و صنعتـی‪ ،‬بازدیـد از نمایشـگاه ها‪ ،‬واحدهـای صنعتـی و‬ ‫امـکان بازدیـد مدیـران و کارکنان شـرکت از توانمندی‏ های‬ ‫دانشـگاه را از دیگـر محورهـای ایـن تفاهم نامـه برشـمرد‪.‬‬ ‫دبیـر هیئت امنـای دانشـگاه ازاد اسـتان مرکـزی طراحـی‪،‬‬ ‫مشـارکت و همـکاری در برگـزاری نمایشـگاه ها‪ ،‬همایش ها‪،‬‬ ‫سـمینارهای داخلـی و بین المللـی و اسـتارت اپ های‬ ‫علمـی مرتبـط بـا صنایـع غذایـی و فراورد ههـای لبنـی‬ ‫ب هصـورت مشـترک‪ ،‬دعـوت اسـتادان خبـره داخلـی و‬ ‫خارجـی در حوز ههـای مختلـف به منظـور دانش افزایـی‬ ‫متخصصـان طرفیـن‪ ،‬مشـارکت و همـکاری در راه انـدازی‪،‬‬ ‫تکمیـل و تجهیـز مرا کـز تحقیقاتـی و پژوهشـکده ها و‬ ‫سـراهای نـواوری بـا انتفـاع طرفین‪ ،‬اسـتفاده از توان علمی‬ ‫اعضـای هیئت علمـی و متخصصـان طرفیـن‪ ،‬به کارگیـری‬ ‫امکانـات تحقیقاتـی و پژوهشـی طرفیـن به منظـور انجـام‬ ‫پروژ ههـای پژوهشـی‪ ،‬تدویـن و انتشـار کتـاب و مقـاالت‪،‬‬ ‫اسـتفاده متقابـل از تجهیـزات و امکانـات اموزشـی و‬ ‫پژوهشـی به ویـژه بـرای امـوزش دانشـجویان را از مهم ترین‬ ‫محورهـای ایـن تفاهم نامـه عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫انتشار یک فراخوان در کردستان؛‬ ‫کارگاه تخصصی اشنایی با شیوه‬ ‫جمع اوری و تدوین تاریخ شفاهی دفاع مقدس‬ ‫ارش مرادی‬ ‫دفتـر فرهنـگ و مطالعـات پایـداری حـوزه هنـری انقلاب‬ ‫اسلامی اسـتان کردسـتان بـا همـکاری موسسـه فرهنگـی و‬ ‫هنـری اوای چـکاوک کردسـتان‪ ،‬دوره تخصصـی اشـنایی‬ ‫بـا شـیوه جمـع اوری و تدویـن تاریـخ شـفاهی دفـاع مقـدس‬ ‫را برگـزار می کنـد‪ .‬امیـن مـرادی (رئیـس حـوزه هنـری اسـتان‬ ‫کردسـتان) در نشسـتی خبـری گفـت‪« :‬جهـت نشـر و حفظ‬ ‫شهـای انقلاب اسلامی و دفـاع مقـدس و ضـرورت‬ ‫ارز ‬ ‫خنـگاری‪،‬‬ ‫تدویـن تاریـخ شـفاهی در حوز ههـای تاری ‬ ‫واقع هنـگاری و خاطر هنـگاری حـوزه هنـری بـا همـکاری‬ ‫موسسـه فرهنگـی هنـری اوای چـکاوک جهـت تربیـت‬ ‫نیروهای جوان و مستعد درزمینه فعالیت در بخش ثبت و‬ ‫ضبط تاریخ شفاهی دفاع مقدس کارگاه تخصصی اشنایی‬ ‫بـا شـیوه جمـع اوری و تدویـن تاریـخ شـفاهی دفـاع مقـدس‬ ‫را در نیمـه دوم اسـفندماه ‪ 1400‬و فروردیـن ‪ 1401‬برگـزار‬ ‫نبـودن حضـور عالقه منـدان‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به رایگا ‬ ‫دراین دوره هـای تخصصـی‪ ،‬گفـت‪« :‬درایـن دوره مدرسـان؛‬ ‫محمـد قاسـمی پور (مسـئول دفتـر فرهنـگ و مطالعـات‬ ‫پایداری حوزه هنری کشور ) و محمد فائق فرجی (از اساتید‬ ‫برتـر حـوزه تاریـخ شـفاهی اسـتان) که چندین عنـوان کتاب‬ ‫را هم تالیف کرده اند در هشـت جلسـه کارگاهی شـیوه های‬ ‫تخصصـی مصاحبه و نحـوه تدوین مصاحبه ها با محوریت‬ ‫دفـاع مقـدس را به عالقه مندان اموزش می دهند‪ .‬اشـنایی‬ ‫خنـگاری جدیـد‪ ،‬بررسـی‬ ‫بـا تاریـخ شـفاهی‪ ،‬نگاهـی بـه تاری ‬ ‫نگـرش سـنتی به تاریخ نگاری‪ ،‬تحریف تاریـخ‪ ،‬اهداف تاریخ‬ ‫شـفاهی‪ ،‬ویژ گـی تاریـخ شـفاهی‪ ،‬سـاختار تاریـخ شـفاهی‪،‬‬ ‫جایگاه تاریخ شفاهی در تحقیقات تاریخی‪ ،‬تاریخ شفاهی‬ ‫یسـت کـه درایـن دوره‬ ‫در ایـران‪ ،‬از سـرفصل های اموزش ‬ ‫بـه ان پرداختـه خواهـد شـد»‪ .‬رئیـس حـوزه هنـری اسـتان‬ ‫کردسـتان دربـاره شـرایط شـرکت کنندگان و نحـوه ثبت نـام‬ ‫گفـت‪« :‬تمـام عالقه منـدان بـه موضـوع تاریـخ شـفاهی‬ ‫و نویسـندگی بـا محوریـت تاریـخ شـفاهی دفـاع مقـدس‬ ‫ً‬ ‫می تواننـد درایـن کارگاه حضـور پیـدا کنند و قطعـا باتوجه به‬ ‫تنـام ملا ک حضـور در‬ ‫محدودیـت تعـداد افـراد‪ ،‬زمـان ثب ‬ ‫سهـا خواهـد بـود‪ .‬از امتیـازات ایـن دوره کنـار صـدور‬ ‫کال ‬ ‫گواهـی معتبـر بـرای شـرکت کنندگان؛ اسـتفاده از برگزیـدگان‬ ‫دوره در قالب قراردادهای مشخص جهت فعالیت درزمینه‬ ‫پروژ ههـای مرتبـط بـا تاریخ شـفاهی دفاع مقدس در سـطح‬ ‫اسـتان خواهـد بـود‪ .‬عالقه مندان می توانند تا ‪ 10‬اسـفندماه‬ ‫بـا مراجعـه حضـوری بـه دفتـر فرهنـگ و مطالعـات پایـداری‬ ‫حـوزه هنـری اسـتان کردسـتان یـا تمـاس بـا شـماره های‬ ‫‪ 33227125 - 33243624‬و ‪( 33243646‬داخلـی ‪)14‬‬ ‫تنـام اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫نسـبت بـه ثب ‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه نیافتگیمازندران؛‬ ‫محصول بی برنامه گی و نقدناپذیری مدیران‬ ‫قریب سه ما هو اندی از انتصاب‬ ‫ســـید محمـــود حســـینی پور‬ ‫به ســـمت اســـتاندار اســـتان‬ ‫مازنـــدران می گـــذرد‪ .‬طـــی‬ ‫این مـــدت بدون اغـــراق هـــر روز‬ ‫و حتـــی در روزهـــای تعطیلـــی‬ ‫ادارات خبرهـــای متعـــددی‬ ‫از حضـــور اســـتاندار در جلســـات مختلـــف چـــه در مرکز‬ ‫اســـتان و چـــه در شـــهرهای کوچـــک و بـــزرگ اســـتان با‬ ‫مدیـــران و مســـئولین ادارات و ســـازمان های دولت ــی‬ ‫و بخـــش خصوصـــی به منظـــور ا گاهـــی از اقدام ــات‬ ‫انجام شـــده و شنیدن مشـــکالت انان درجهت عمل به‬ ‫وظایـــف محوله و مشـــاهده اثـــار این اقدامـــات در زمینه‬ ‫توســـعه اســـتان و چگونگی حل و رفع موانع و مشکالت‬ ‫شرو بـــرای بهره گیـــری از پتانســـیل ها و ظرفیت های‬ ‫پیـــ ِ ‬ ‫غنـــی و ارزشـــمندی که در ایـــن خطه زرخیز وجـــود دارد‬ ‫که ا گر به خوبی و مســـئوالنه و دلســـوزانه مدیریت ش ــود‪،‬‬ ‫می تواند مازندران را به اوج توســـعه و پیشـــرفت برساند‪،‬‬ ‫از طریـــق روابط عمومـــی اســـتانداری و نیـــز رســـانه های‬ ‫مختلـــف اســـتان منتشـــر شـــده اســـت‪ .‬هـــرگاه از مقوله‬ ‫توســـعه در مازنـــدران ســـخن بـــه میـــان می ایـــد ‪ ،‬ای ــن‬ ‫ســـوال و ابهام در اذهان شـــکل می گیرد که به راســـتی ایا‬ ‫توســـعه در مازندران اتفـــاق افتاده اســـت ؟ به بیان دیگر؛‬ ‫انچـــه در ســـیمای ایـــن اســـتان مشـــاهده می شـــود ‪ ،‬ایا‬ ‫می توانـــد وصـــف توســـعه را به خـــود بگیـــرد ؟ پاســـخ ب ــه‬ ‫ایـــن ســـوال ســـهل وممتنع اســـت؛ امـــا چـــون در ای ــن‬ ‫مقولـــه هدف نگارنـــده توضیح در این خصوص نیس ــت‪،‬‬ ‫پاســـخ ان را بـــه روزهـــای اینـــده ای نزدیک می ســـپاریم؛‬ ‫لذا در این نوشـــتار اشـــارتی داریم به ســـخنان انتقادامیز‬ ‫منتشرشـــده در خبرگزاری هـــا ازســـوی جنـــاب اســـتاندار‬ ‫نســـبت بـــه رســـانه ها کـــه در نشســـت بـــا چن دت ــن از‬ ‫خبرنـــگاران بیان داشـــتند؛ تمامی رســـانه ها به رس ــالت‬ ‫خـــود درجهت توســـعه اســـتان و ارائه نقدهای س ــازنده‬ ‫و راهکارهـــا و برنامه هـــای عملـــی برای بهره گیـــری از این‬ ‫همـــه ظرفیت موجـــود در این ســـرزمین بهشـــتی عمل‬ ‫نکرده انـــد‪ .‬اری! اقـــای اســـتاندار تمامـــی رســـانه های‬ ‫نه ــا را‬ ‫اســـتان را در یـــک ظـــرف قـــرار داده و عملکـــرد ا ‬ ‫به شـــدت مورد انتقـــاد قـــرار داده انـــد و به قـــول یک ــی از‬ ‫ن اســـتان ثروتمند‬ ‫همـــکاران از زخم های پر از عفونت ای ‬ ‫و پرظرفیت رونمایی کرد ه اســـت‪ .‬دیگر رسانه ای البته با‬ ‫لحنـــی نه چندان خوشـــایند این انتقادات تند و ش ــدید‬ ‫اســـتاندار را دوئل اســـتاندار مازندران با رســـانه ها عنوان‬ ‫نموده و نســـبت سرشاخ شـــدن با رســـانه ها را به ایش ــان‬ ‫داده اســـت‪ .‬از ســـوی دیگر‪ ،‬ایـــن رســـانه از قـــول رئی ــس‬ ‫خانـــه مطبوعات اســـتان روایت کرده که در یک بررس ــی‬ ‫ً‬ ‫از حوزه رســـانه ای کشـــور قطعـــا به این نتیجـــه خواهیم‬ ‫رســـید که فعالیت رســـانه ای مازنـــدران در کشـــور زبانزد‬ ‫همـــه استان ها ســـت! اری ایـــن خالصـــه ای از حاص ــل‬ ‫اولین نشســـت جناب اســـتاندار با چند تن از خبرنگاران‬ ‫خبرگزاری هـــای اســـتان بـــوده اســـت؛ امـــا نگارنـــده ک ــه‬ ‫خـــود یکی از اعضـــای کوچک خانـــواده مطبوعات بوده‬ ‫و قریـــب ‪ 56‬ســـال ســـابقه فعالیت مســـتمر در این حرفه‬ ‫فهـــا و درد و دل هـــای بســـیاری دارم؛ ه ــم در‬ ‫دارم‪ ،‬حر ‬ ‫تایید و هم در نقد بخشـــی از ســـخنان جناب اســـتاندار‬ ‫و هـــم در پاســـخی بـــه اظهارنظـــر همـــکاران رســـانه ای‬ ‫خـــودم کـــه البتـــه ا گـــر بـــا ایـــن برنامه ریـــزی کـــه جناب‬ ‫اســـتاندار یـــا روابط عمومـــی اســـتانداری بـــرای برگ ــزاری‬ ‫ادامـــه نشســـت ها طراحـــی کرده اند‪ ،‬شـــاید چندین ماه‬ ‫دیگـــر توفیـــق شـــرکت این بنـــده در نشســـت بـــا جناب‬ ‫اســـتاندار نصیبم گردد و در ان نشســـت‪ ،‬نکات موردنظر‬ ‫را معـــروض خواهـــم داشـــت‪ .‬به امیـــد ان روز‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت سروین راه عرشیا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 4312‬و شناسه ملی ‪10195012229‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی ب هطـور فوق العـاده مـورخ ‪1400/09/03‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬خانم سیماسـادات حسـینی به شـماره ملی ‪ 0534954324‬به‬ ‫سـمت رئیـس هیئت مدیـره و اقـای بهنـام محمدی مهـر بـه شـماره ملـی ‪ 0371553245‬بـه‬ ‫سـمت مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیـره بـرای مـدت نامحـدود انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اوراق و‬ ‫اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها و عقود اسالمی و اوراق‬ ‫عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره هرکـدام به تنهایی‪ ،‬همـراه با مهر‬ ‫شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شهریار (‪)1280418‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گروه مهندسان مشاور حامیان اتیه ساز پویا‬ ‫شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 261886‬و شناسه ملی ‪10103793890‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/09/21‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ :‬اقـای مهـدی ابراهیمی جوزانـی بـه شـماره ملـی ‪ -0062888145‬خانـم نـدا احمدی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0492627231‬و اقـای علیرضـا موالئـی بـه شـماره ملـی ‪2295368472‬‬ ‫بـه سـمت اعضـا هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب شـدند‪ .‬اقـای سـعید رحیمـی بـه‬ ‫شماره ملی ‪ 0530420163‬به سمت بازرس اصلی و خانم محدثه صادقی به شماره ملی‬ ‫‪ 0110307259‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـه مـدت ‪ 1‬سـال مالـی انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1280419‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری مجمع ناشران انقالب اسالمی‬ ‫به شماره ثبت ‪ 29204‬و شناسه ملی ‪10320767467‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی ب هطـور فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/10/21‬و مجـوز شـماره‬ ‫‪ 1400/249469‬مـورخ ‪ 1400/11/06‬وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫اقـای مهـدی حسـین زاده یزدی کـد ملـی ‪ -0383736587‬اقـای علی ا کبـر طورانیـان کـد ملـی‬ ‫‪ -0048713341‬اقـای محمدصالـح طیب نیـا کـد ملـی ‪ -1285918738‬اقـای مصطفـی زمانی وجدانـی‬ ‫کـد ملـی ‪ -0034491406‬اقـای حمیـد خلیلـی کـد ملـی ‪ -1091134332‬اقـای محمـد حسـنی کـد ملـی‬ ‫‪ -0382971991‬اقـای میثـم نیلی احمدابـادی کـد ملـی ‪ 1281873632‬همچنیـن اقـای مصطفـی‬ ‫زمانی وجدانـی به عنـوان رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای علی ا کبـر طورانیـان به عنـوان نایب رئیـس‬ ‫هیئت مدیره و اقای میثم نیلی احمدابادی به عنوان مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سـال انتخاب شـدند‪ .‬کلیه‬ ‫اسـناد و اوراق بانکـی از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته و بـرات بـا امضـای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیـره به همراه‬ ‫مهـر موسسـه معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1280420‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نشانه های عمران و توسعه شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 171810‬و شناسه ملی ‪10102142590‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طـور فوق العـاده مـورخ ‪1400/08/18‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ‪ 1399‬به تصویب رسید‪.‬‬ ‫اقـای مهـران حسـنی به کد ملـی ‪ 3308953064‬به سـمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‪،‬‬ ‫فسـمنانی به کد ملی ‪ 4569138624‬به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره‬ ‫اقای غالمرضا اشر ‬ ‫و اقـای ابوالفضـل قمشـهء بـه شـماره ملـی ‪ 0033841071‬بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیره‬ ‫بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند‪ .‬خانـم یاسـمن منتظـری بـه شـماره ملـی ‪0019224672‬‬ ‫بـه سـمت بـازرس اصلـی و خانـم سـحر میردریکونـد بـه شـماره ملـی ‪ 1920271465‬بـه سـمت‬ ‫بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫(‪)1280421‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 2‬اسفند ‪ / 1400‬شماره ‪389‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫عنکبوت‬ ‫صور اسرافیل‬ ‫فیلمـی در سـبک اجتماعـی سـاخته ابراهیـم ایـر ج زاد؛ کـه داسـتان جنایی‬ ‫یسـت کـه قصـد‬ ‫بـا رگ ههـای پررنـگ اجتماعـی دارد و روایـت زندگـی مرد ‬ ‫دارد ریشـه فسـاد را خشـک کند؛ و درواقع یک اسیب شناسـی و نقدی تند‬ ‫اسـت‪...‬؛ محسـن تنابنـده‪ ،‬سـاره بیـات‪ ،‬ماهـور الونـد‪ ،‬شـیرین یزدان بخش‬ ‫و مینـا سـاداتی؛ از بازیگـران ایـن فیلـم هسـتند‪ .‬مبنـای ان‪ ،‬زندگ ِـی قاتلـی‬ ‫سـریالی ب هنـام «سـعید حنایی»سـت‪.‬‬ ‫تو یه شـهر مرزی‪ ،‬خیلی وقته ادماش نمی دونن عاشـق شـن یا دل بکنن و‬ ‫بجنگن ‪ !...‬عادل دولتشاهی‪ ،‬فربد احمدی‪ ،‬نگین را ک‪ ،‬زهره محمودی و‬ ‫ـازی) بهنام زینعلی‬ ‫سـاهره حسـینی؛ بازیگـران این نمایـش به کارگردانی (و ب ِ‬ ‫هسـتند کـه برپایـه متـن سـیاوش پا کـراه؛ تـا ‪ 13‬اسـفند ماه در « خانـه هنـر‬ ‫ ابـان» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪ .‬بـرای تماشـای این اثـر‪ ،‬از همراه داشـتن‬ ‫فرزنـدان زیر ‪ ۱۲‬سـال خـودداری کنید‪.‬‬ ‫لوکیس و چند داستان دیگر‬ ‫بانو‬ ‫کتابی به قلم پروسپر ِمریمه با ترجمه محمود گودرزی که انتشارات «افق» در‬ ‫‪152‬صفحه با قیمت‪45‬هزارتومان منتشر کرد‪ِ .‬مریمه؛ سال‪ 1803‬در فرانسه‬ ‫متولـد شـد و سـال ‪ 1870‬درگذشـت‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬روایتـی ا کنـده از تـرس و اوهـام‪،‬‬ ‫یسـت که‬ ‫لپـردازی و خرافـه یـا واقعیت ‬ ‫از دوران دور‪ ،‬امیختـه بـا افسـان ه و خیا ‬ ‫مردمـان قـرن ‪ ،19‬سینه ب هسـینه ان ها را برای هم بازگـو کرده اند‪.‬‬ ‫اثـری از جمشـید نیکـوزاد و بـا اهنگسـازی جمشـید نیکـوزاد و اسـداهلل‬ ‫یسـت که‬ ‫حسـینی‪ .‬ایـن البـوم در سـبک فولکلـور و شـامل ‪ ۱۱‬قطعه موسیق ‬ ‫ترانه های ان توسـط شـعبان نادری رجه و مازیار طیبی سـیف کتی سـروده‬ ‫مشـهر بـوده و موزیـک را سـال ‪1362‬‬ ‫شـده اسـت‪ .‬نیکـوزاد متولـد ‪ 1342‬قائ ‬ ‫نگـذار موسـیقی مازنـدران‪ ،‬زند هیـاد اسـتاد احمـد محسـن پور در‬ ‫نـزد بنیا ‬ ‫رشـته سـازهای کوبـه ای شـروع کـرد‪.‬‬ ‫قرمز مثل اتاق‬ ‫راویتون‬ ‫غزالهعلیزاده‬ ‫از نگاه خالی‬ ‫نوجوانان فارغ از کابوس و رویا‪،‬‬ ‫حیرتمی کنم‪.‬‬ ‫تا این درجه وابستگی به مادیت‪،‬‬ ‫ا گر هم نشانه ی عقل معیشت باشد‪،‬‬ ‫باز حا کی از زوال است‬ ‫ما واژه های مقدس داشتیم‪:‬‬ ‫ازادی‪ ،‬وطن‪ ،‬عدالت‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬زیبایی و تجلی‪.‬‬ ‫تکان هر برگ بر شاخه‪،‬‬ ‫معنای نهفته ای داشت‬ ‫ما طوری رفتار می کنیم که‬ ‫انگار گذشته ای نداریم‪.‬‬ ‫هر روز متولد می شویم‪،‬‬ ‫هر شب می میریم ‪...‬‬ ‫تعداد اتاق های بی قاعده ای که بسازوبفروش ها‬ ‫در ساختمان های بدقواره شان علم می کنند‬ ‫چندین برابر خانه های بی حافظه مغز ان هاست‪.‬‬ ‫شور دال ل ها‬ ‫معنای زندگی را با حیوانیت سرشت انسان‬ ‫برابر می کند‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی های مسـعود اصالنـی؛ کـه تـا ‪ 9‬اسـفندماه در‬ ‫مخـان‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کری ‬ ‫«گالـری همـا» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬به نش ِ‬ ‫زنـد‪ ،‬خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـه ‪ 4‬غربـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،۸‬واحـد ‪ 1‬برپاسـت‪ .‬اصالنـی‪،‬‬ ‫دانش اموختـه مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته نقاشـی دانشـگاه ازاد بـوده و‬ ‫سـابقه برپایـی و نیـز حضـور در بیـش از ‪ 10‬نمایشـگاه انفـرادی و گروهـی را در‬ ‫کارنامـه دارد‪.‬‬ ‫این اپلیکیشن‪ ،‬بستری برای انتشار و مطالعه داستان های مصور و ان هم‬ ‫یسـت؛ جایـی کـه هنرمندان قصه گو و تصویرپرداز کشـورمان در‬ ‫ـوع ایران ‬ ‫از ن ِ‬ ‫دورهـم جمـع شـده اند تـا لحظاتـی لذت بخـش را برای عمـوم مخاطبان‬ ‫ان ِ‬ ‫ایـن هنـر خلق کننـد‪ .‬قص ههـای دنبالـه دار دراین برنامه قسمت به قسـمت‬ ‫یشـوند‪ .‬شـعار ان کـه درنو عخـود یکـی از‬ ‫و هفته به هفتـه منتشـر م ‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن اسـت‪ :‬قص ههـا دیدنـی‬ ‫پهـا محسـوب م ‬ ‫نهـا ا ‬ ‫متفاوت تری ‬ ‫هستند!‬ ‫الفردومارتینا‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!