هفته نامه سرافرازان شماره 388 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 388

هفته نامه سرافرازان شماره 388

هفته نامه سرافرازان شماره 388

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 12/1400‬رجب ‪ 14 /1443‬فوریه ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 /388‬تومان‬ ‫پدر؛‬ ‫مردی برای تمام فصول‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫روز پدر؛ بهانه ای برای توجه به دشواری های مردانه زیستن‬ ‫امام علـی بـن ابی طالـب (ع) ‪ 13‬رجـب سـال ‪ ۳۰‬عام الفیـل؛ یعنـی ‪ ۲۳‬سـال پیـش‬ ‫از هجـرت نبـوی‪ ،‬دیـده بـه جهـان گشـودند و سـالروز والدت ایـن امـام بزرگـوار در‬ ‫یبـودن تاریـخ تولـد‬ ‫یشـود؛ به علـت قمر ‬ ‫کشـورمان ب هنـام «روز پـدر» نامیـده م ‬ ‫حضـرت علـی (ع)‪ ،‬روز پـدر (مـرد)‪ ،‬تاریخ هجری شمسـی ثابتی ندارد و هرسـال در‬ ‫تقویـم شمسـی تغییـر می کند‪.‬‬ ‫نمـاه‬ ‫تاریـخ شمسـی روز پـدر ‪ ۱۴۰۰‬در ایـران مصـادف اسـت بـا س هشـنبه ‪ ۲۶‬بهم ‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫تاریـخ قمـری روز پـدر ‪ ۱۴۰۰‬در تقویـم قمـری ‪ ۱۴۴۳‬مصـادف اسـت بـا ‪ ۱۳‬رجـب‬ ‫‪۱۴۴۳‬‬ ‫تاریخ روز پدر ‪ ۱۴۰۰‬در تقویم میالدی ‪ ۲۰۲۲‬مصادف است با ‪ ۱۵‬فوریه ‪۲۰۲۲‬‬ ‫روز پـدر و روز مـرد در ایـران هم زمـان بـا میلاد امـام اول؛ حضـرت علـی (ع) گرامـی‬ ‫یشـود‪ .‬حضـرت امام علی (علیه السلام) در روز جمعـه ‪ ۱۳‬رجـب سـال‬ ‫داشـته م ‬ ‫سـی ام عام الفیـل در مکـه مکرمـه متولـد شـد و در ‪ ۲۱‬رمضان سـال چهلم هجری‬ ‫و در سـن ‪ ۶۳‬سـالگی در کوفـه ب هشـهادت رسـید؛ ایشـان مولـود عظیم الشـان‬ ‫کعبـه‪ ،‬پسـرعمو و جانشـین رسـول گرامـی اسلام حضـرت ختمی مرتبـت (ص)‪،‬‬ ‫اولیـن امـام شـیعیان و دومیـن معصـوم عالـم امـکان‪ ،‬همسـر گرامـی حضـرت‬ ‫فاطمـه زهـرا (س) و پـدر عظیم الشـان حضـرات ائمـه معصومیـن (علیـه و‬ ‫علیهم السلام) هسـتند‪ .‬پـدر گرامـی ایشـان‪ ،‬ابوطالـب فرزنـد عبدالمطلـب فرزنـد‬ ‫هاشـم بن عبد مناف و مادرشـان فاطمه دختر اسـد فرزند هاشـم بن عبد مناف‬ ‫هسـتند؛ امام علی (ع) نخسـتین فرزند خانواده بنی هاشـم اسـت که پدرومادر او‬ ‫هـر دو از فرزنـدان هاشـم هسـتند‪ .‬خانـدان بنی هاشـم ازلحـاظ فضائـل اخالقـی‬ ‫و صفـات عالیـه انسـانی در قبیلـه قریـش و ایـن طایفـه در طوایـف عـرب‪ ،‬زبانـزد‬ ‫خـاص و عـام بـوده اسـت‪ .‬امام علـی (ع) در دامـن پیامبـر رشـد و تربیـت یافـت و او‬ ‫یکـرد و ادامه دهنـده‬ ‫یهـا عمـل م ‬ ‫همیشـه در رفتـار و کـردار ماننـد پیامبـر مهربان ‬ ‫راه او بـود‪ .‬اموزش وپـرورش ب هشـیوه پیامبـر ا کـرم (ص)‪ ،‬حضـرت علـی (ع) را الیـق‬ ‫همسـری حضـرت فاطمـه (س) کـرد‪ .‬امام علی همسـر خوبـی بـرای دردانه پیامبر‬ ‫و پـدری خـوب بـرای فرزندانـش بـود‪ .‬حضرت علـی (ع) بین فرزنـدان خود تفاوتی‬ ‫یشـدند و همین امـر باعـث احسـاس قلبـی نزدیـک امام حسـین (ع) و‬ ‫قائـل نم ‬ ‫حضـرت عبـاس (ع) شـد؛ به گونه ای که حضرت عبـاس (ع) در واقعه کربال فرزندان‬ ‫یتـوان به عنـوان‬ ‫و دارایـی اش را فـدای امام حسـین (ع) کـرد‪ .‬حضـرت علـی را م ‬ ‫«پـدر جامعـه شـیعه» محسـوب کـرد‪« .‬رسـول خـدا (ص)» فرمودنـد‪ :‬انـا َ‬ ‫وع ِل ٌّـی‬ ‫َّ‬ ‫االمـه (مـن و علـی‪ ،‬پـدران امـت هسـتیم‪ /‬کمال الدیـن‪ :‬ص ‪ ۲۶۱‬ح ‪.)۷‬‬ ‫َابـوا ه ِـذ ِه‬ ‫براسـاس این حدیث امام علی پدر معنوی شـیعیان امام علی (ع) اسـت و مردان‬ ‫شـیعه بایـد الگوگیـری از ان امـام را در دسـتورکار خـود قـرار دهنـد‪ .‬امام علـی (ع)‬ ‫اسـوه بـزرگ شـیعیان و یـاداور الگـوی مناسـب زندگـی پدرانـه اسـت؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫والدت ایشـان را روز پـدر نا مگـذاری کردنـد‪ .‬در تقویـم جهانـی‪ ۱۹ ،‬نوامبـر هرسـال‬ ‫روز جهانـی مـرد (‪ )International Men's Day‬اسـت‪ .‬ایـن روز در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا ‪۲۸‬‬ ‫ابـان برابـر اسـت؛ هـدف از برگزاری این روز تمرکز بر سلامت مردها‪ ،‬بهبـود روابط‪،‬‬ ‫ترویـج برابـری جنسـیتی و نیـز نشـان دادن نقـش مثبـت مـرد در جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫در برخـی کشـورها روز مـرد تاریـخ متفاوتـی دارد‪ .‬در المـان ‪ ،‬روز عـروج مسـیح (ع)‬ ‫بـه اسـمان به عنـوان روز پـدر درنظـر گرفتـه شـده (س هشـنبه‪40 ،‬روز پـس از عیـد‬ ‫یسـت و در برخـی مناطـق المـان بـه ان روز‬ ‫پـا ک)‪ .‬ایـن روز‪ ،‬یـک تعطیلـی رسم ‬ ‫کشـنبه ماه ژوئن‬ ‫مرد یا روز اقایان نیز می گویند‪ .‬در امریکا روز پدر در سـومین ی ‬ ‫یشـود‪ .‬روز پـدر در اسـپانیا در روز جشـن یوسـف مقـدس‪ ،‬در ‪۱۹‬‬ ‫جشـن گرفتـه م ‬ ‫یشـود‪ .‬درایـن روز مقدس‪ ،‬بانک ها و بسـیاری از مغازه ها‬ ‫مـارس گرامـی داشـته م ‬ ‫تعطیل انـد‪.‬‬ ‫در عصـر حاضـر کـه چند دهـه ای از ظهـور جنبش های فمینیسـتی بـرای احقاق‬ ‫حقوق زنان می گذرد‪ ،‬گاهی شـاهد خشـونت های بسـیاری علیه مردان بوده ایم‬ ‫کـه نتیجـه گرایـش افراط گونه به تفکر فمینیسـم اسـت‪ .‬فمینیسـت های افراطی‬ ‫ب هقـدری در نفـرت از مـردان پیـش رفتند که حتی برخی ازانان معتقد بودند علم‬ ‫فیزیـک به کلـی جنسـیت گرا و ضـد زن اسـت و ایـن ضد مردبـودن در انـان حتی به‬ ‫شهـای زنانـه منجـر شـد و تا نزدیکی تحقـق جوامع یکدسـت از زنان‬ ‫تشـکیل ارت ‬ ‫نیـز پیـش رفـت؛ امـا باوجودانکـه چنیـن تفکراتـی از تب وتـاب روزهـای اول خـود‬ ‫دور شده‪ ،‬همچنان مردان در چالش ها و اسیب های اجتماعی و روانی خود در‬ ‫یتـوان گفت که انـان در امار کشـتارهای‬ ‫حاشـیه قـرار گرفته انـد و حتـی بـه طنز م ‬ ‫ً‬ ‫تروریستی و جنگی نیز به چشم نیامده و عموما امار زنان و کودکان باعث تحریک‬ ‫یشـود‪ .‬توجـه بـه سلامت روانـی مـردان کـه دراین روزهـای سـخت‬ ‫عواطـف م ‬ ‫زندگـی‪ ،‬بـار اصلـی مدیریت خانواده را به عهـده دارند‪ ،‬می تواند جامعه‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫زنـان و کـودکان سـالم تری را بـرای اجتمـاع مـا همراه داشـته باشـد‪ ،‬بی انکه متهم‬ ‫بـه مردسـاالری یـا بی توجهـی بـه نیـم دیگـر جمعیـت کـه همـان زنـان هسـتند‪،‬‬ ‫شـویم‪ .‬ب هگـزارش ایمنـا؛ توجـه بـه این بخـش از وجود مردان بهانه شـد تـا با الهام‬ ‫پیرحاجـی (روان درمانگـر خانـواده) درخصـوص اسـیب های روانـی پیـش روی‬ ‫مـردان و را ههـای کنتـرل ان گفت وگـو کنیـم‪ .‬او سـخنانش را این گونـه اغاز می کند‬ ‫«در عصـر حاضـر به دلیـل حساسـیت هایی کـه بـر روی زنـان وجـود دارد‪ ،‬گاهـی‬ ‫توانایی و ناتوانی های مردان نادیده گرفت هشـده و به خاطر کلیشـه های مرسـوم‪،‬‬ ‫فشـده مـردان صحبـت‬ ‫کمترکسـی جرئـت پیـدا می کنـد دربـاره حقـوق تضعی ‬ ‫کنـد چـون بیـم ان وجـود دارد کـه بـه او برچسـب مردسـاالر زده شـود»‪ .‬ازطرفـی‬ ‫به نظـر می رسـد «تفکـر قالـب جامعـه پذیرفتـه کـه مـردان قدرتمنـد بـوده و الزم‬ ‫نیسـت کسـی از حـق انـان دفـاع کند؛ همین کلیشـه های حا کم بـر جامعه باعث‬ ‫یشـود تـا حتـی سلایق انـان نادیده گرفته شـده و دوره های کودکـی و نوجوانی‬ ‫م ‬ ‫مـردان کمتـر از دختـران و زنـان موردتوجـه قـرار گیـرد»‪ .‬به تعبیـری می تـوان گفت‬ ‫یکـه رشـد موهـای صـورت انـان اغـاز می شـود‪ ،‬در راه دسـتیابی‬ ‫«مـردان از زمان ‬ ‫بـه اسـتقالل الزم دچـار اضطـراب شـده و در نتیجـه ان احتمـال انکـه انـان دچـار‬ ‫افسـردگی شـوند بـاال خواهـد بـود؛ به همین سـبب در سـطح جامعـه بارهـا شـاهد‬ ‫اسـیب های اجتماعـی بوده ایـم کـه توسـط مردان اتفـاق می افتد کـه باید بدانیم‬ ‫سـطح پائیـن سلامت روان انـان یکـی از عوامـل مهـم این موضـوع اسـت»‪ .‬بحـث‬ ‫خشـونت علیـه مـردان گاه حسـاس تر امـا ناشـناخته تر از زنـان و حتـی کـودکان‬ ‫اسـت؛ «در برخـی جوامـع حتـی در حوز ههـای روابط جنسـی‪ ،‬مردان مـورد تجاوز‬ ‫قـرار می گیرنـد کـه به دلیل انکـه انـان کمتـر از زنـان دربـاره روابطـی کـه ناخواسـته‬ ‫در ان شـرکت کرده انـد‪ ،‬صحبـت می کننـد‪ ،‬نه تنهـا خشـونت های این چنینـی‬ ‫در قبـال مـردان موردتوجـه قـرار نمی گیـرد؛ بلکـه تحقیقـات و امـار چندانـی نیـز‬ ‫دراین زمینه دردسترس نیست»‪ .‬او راه سخت مردبودن را با چالش های مرتبط‬ ‫ً‬ ‫بـا زندگـی انـان همسـو می داند؛ «معموال مـردان به دلیـل رویارویی با چالش های‬ ‫روزمره‪ ،‬اهمیتی کمتر به سلامت جسـم خود می دهند که این موضوع سلامت‬ ‫ً‬ ‫شهـای‬ ‫روانـی انـان را شـدیدا تهدیـد می کنـد؛ مـردان ممکـن اسـت کـه چال ‬ ‫پیشـروی خـود را بـا رفتارهایـی ماننـد پیاده روی هـای بی هـدف کنتـرل کننـد امـا‬ ‫بایـد این نکتـه مدنظـر باشـد کـه گاهـی ایـن مدیریت خشـم و اسـترس در مـردان‬ ‫موفقیت امیـز نیسـت»‪ .‬به عقیـده ایـن روانشـناس؛ «مصـرف مـواد‪ ،‬اسـترس های‬ ‫شـغلی‪ ،‬پرخاشـگری‪ ،‬حـاالت نامتعـادل هیجانـی و اضطـراب جـزو شـایع ترین‬ ‫اختلاالت روانـی در مـردان اسـت؛ هرچنـد شـاید ا کثـر افراد جامعـه با این معضل‬ ‫روبـه رو باشـند‪ ،‬امـا به واسـطه اینکـه مـردان بیشـتر بـا جامعـه پیرامـون خـود‬ ‫درگیـر هسـتند‪ ،‬در انـان بیشـتر به چشـم می خـورد»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬بـروز‬ ‫احساسـاتی همچـون گرم بـودن‪ ،‬مهربانـی و احساسـی بودن بـرای عمـوم مـردان‬ ‫ناشایسـت شـمرده می شـود؛ ازایـن رو‪ ،‬انـان بسیاربیشـتر از زنـان دچـار انـزوای‬ ‫وجـودی یـا تنهایـی می شـوند کـه همین امـر باعـث محدودیـت در ایجـاد روابـط‬ ‫یشـود»‪ .‬پدر بـودن را می تـوان یکـی از مراحـل گـذر از‬ ‫جدیـد بـرای مـردان م ‬ ‫چالش هـای مردبـودن دانسـت؛ «متخصصـان حضـور مـردان به عنـوان پـدر یـک‬ ‫خانواده را عامل مهمی برای ارتقای سـطح سلامت مردان می دانند‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشـان داده کـه میـزان افسـردگی در مـردان بـدون فرزنـد نسـبت بـه زنـان بـدون‬ ‫فرزند بیشتر است‪ .‬همچنین میزان شادی پدر نسبت به مادر باوجود فرزندان‬ ‫بیشتر است و این شادی و دوری از افسردگی‪ ،‬در زمان مراقبت پدر از فرزندان و‬ ‫یکـردن بـا انـان بیش از هر زمـان ارتقـاء خواهد یافت»‪ .‬اری؛ گاهی بایـد به دوراز‬ ‫باز ‬ ‫هیاهـوی معمـول به دنبـال اسـیب ها و چالش هـای مرتبـط بـا مـردان بـود تـا ایـن‬ ‫عضـو مهـم خانـواده بیش ازپیـش بتوانـد در ارتقـای سلامت و تحقـق جامعـه ای‬ ‫بانشـاط‪ ،‬موثرتـر ازقبـل بـه ایفـای نقـش خطیـر خود بپـردازد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫به یادماندنی ترین پدرهای سینما‬ ‫سودابه نیکدان‬ ‫رابطــه پــدر و فرزنــدی به شــکل عجیبــی زیبــا و برخــاف رابطــه مــادر فرزنــدی‪ ،‬بســیارپیچیده اســت‪.‬‬ ‫گاهی اوقــات پــدر برایمــان نقــش یــک معلــم مقتــدر را بــازی می کنــد‪ ،‬در روزهــای دیگــر او یــک شــخص‬ ‫یســت کــه روش تنبیــه را درپیــش می گیــرد‪ .‬وقتــی بــزرگ می شــویم‪ ،‬گاه ماننــد یــک غریبــه باهــم‬ ‫جد ‬ ‫کهــای‬ ‫رفتــار می کنیــم و فقــط کلمــات کمــی بینمــان ردوبــدل می شــود تااینکــه ‪ ...‬یــک روز چین وچرو ‬ ‫یشــود‬ ‫صــورت پیرمــرد را می بینیــم و متوجــه می شــویم کــه ا کنــون زمــان تغییــر نقــش اســت‪ .‬کــودک پــدر م ‬ ‫و پــدر جایــش را بــه فرزنــدش می دهــد‪ .‬به نظــر می رســد بســیاری از فیلم ســازان با گذشـت زمان تحت تاثیــر‬ ‫پدرانشــان قــرار گرفته انــد ؛ کــه می توانــد از نبــود پــدر در زندگی شــان باشــد یــا طــاق یــا مرگ هــای غیرطبیعــی‬ ‫و حتــی اعتیــاد و طر دشــدن از خانــواده‪ .‬در مطلــب پی ـش رو‪ .‬از پدرهــای به یادماندنــی ســینما می گوییــم‪.‬‬ ‫در جست وجوی خوشبختی‬ ‫کریـس گاردنـر (بـا بـازی ویـل اسـمیت) بـرای یافتـن کار‪ ،‬غـذای کافـی و سـرپناه بـرای خـود و پسـر خردسـالش‬ ‫مشـکل داشـت اما هرگز تسـلیم نشـد و هدفش را برای پدر خوب بودن از دسـت نداد‪ .‬او یک نمونه عالی از پدر‬ ‫محکـم و اسـتوار اسـت‪ .‬گابریـل موچینـو کارگـردان ایـن اثـر متهـم شـد کریـس گاردنـر را اشـتباه به تصویر کشـیده‬ ‫اسـت‪ .‬گرچه برای مخاطبانی مانند ما‪ ،‬گاردنر درحالی که تالش می کرد برای فرزندش غذا و سـرپناه فراهم کند‬ ‫و راهنمـای خوبـی بـرای او باشـد‪ ،‬نمونـه ای از سخت کوشـی و فـدا کاری هـر پـدری بود‪.‬‬ ‫قصر شیشه ای‬ ‫ایـن فیلـم ب هطـورکل زندگـی دختـری را روایت می کند کـه در خانواده ای با مادری هنرمنـد و پدری الکلی زندگی‬ ‫ً‬ ‫می کنـد‪ .‬پـدر می خواهـد ازادانـه زندگـی کنـد و بسـیاری از قیدوبندهایـی کـه معمـوال والدیـن در یـک خانـواده‬ ‫نرمـال و معمولـی دارنـد را رعایـت نمی کنـد‪ .‬رکـس والـز (بـا بـازی وودی هرلسـون) از دیـد خودش تمام سـعی اش‬ ‫را می کنـد تـا خانـواده اش چیـزی کـم نداشـته باشـند و بـه ان هـا در تمـام مـدت قـول یـک خانـه زیبـا و ب هقـول‬ ‫خـودش قصـر شیشـه ای را می دهـد‪ .‬رابطـه او بـا فرزندانـش خیلـی متفـاوت و گاهـی عجیـب اسـت امـا لحظـات‬ ‫تکان دهنـده و احساسـی زیبایـی در فیلـم دیـده می شـود کـه بیننـده را بـر سـر دوراهـی قـرار می دهـد کـه ایـا او‬ ‫به هرحـال بـا تمـام افـکار و اعمـال عجیـب و متفاوتـش پـدر خوبی سـت یـا نـه؟‬ ‫خانم داوت فایر‬ ‫بـا دیـدن ایـن فیلـم ازیک طـرف بـا خـود فکـر می کنیـد دیـدن یک پـدر با لبـاس زنانه خیلـی عجیـب و دورازذهن‬ ‫اسـت و ازطرفـی نمی توانیـد عشـق دنیـل هیلارد بـه بچه هایـش را انـکار کنیـد‪ .‬دنیـل هیلارد (رابیـن ویلیامـز)‬ ‫نقـدر بچه هایـش را دوسـت داشـت کـه مایـل بـود فقـط بـرای وقت گذرانـی بـا ان هـا‪ ،‬یـک لبـاس زنانـه بپوشـد‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫یـک شـخصیت جدیـد خلـق کنـد و به عنـوان پرسـتار بچه هـای خـود اسـتخدام شـود‪ .‬نقـش اصلـی او به عنـوان‬ ‫ً‬ ‫خانـم داوت فایـر واقعـا عجیـب بـود امـا نشـان دهنده فـدا کاری غیرقابل انـکار پدرانـه نیـز اسـت‪ .‬دراین داسـتان‬ ‫خنـده دار‪ ،‬خانـم داوت فایـر‪ ،‬یـک پرسـتار بچـه عجیـب بریتانیایی سـت و کل فیلـم می خواهـد نشـان دهـد یک‬ ‫پـدر بـرای مراقبـت از فرزندانـش تـا کجـا پیـش مـی رود‪.‬‬ ‫در جست وجوی نمو‬ ‫انیمیشـن کالسـیک پیکسـار دربـاره پـدر بیش ازحـد محافظـه کاری بـا نـام مارلیـن (بـا صـدای البـرت بروکـس)‬ ‫اسـت کـه می خواهـد بـر تـرس خـود از همه چیـز غلبـه کنـد تـا پسـرش نمـو را (بـا صـدای الکسـاندر گلـد) نجـات‬ ‫ً‬ ‫گشـدن‬ ‫یکـه پیکسـار قبلا انجـام داده بود‪ ،‬این فیلم قصد ارائه حقیقت اجتناب ناپذیر بزر ‬ ‫دهـد‪ .‬بیش از هرکار ‬ ‫نهـا بـ ه‬ ‫فرزنـدان ازطریـق تمرکـز بـر اضطـراب والدیـن دارد یـا به زبان سـاده تر‪ ،‬اجـازه دهنـد فرزندانشـان بـدون ا ‬ ‫دنیـای بیـرون قـدم بگذارنـد‪ .‬دراین انیمیشـن می بینیـم مارلیـن درحال بـازی بـا نموسـت کـه باعـث گیرافتـادن‬ ‫پسـرش در دام ماهیگیـران می شـود‪ .‬همان طورکـه فیلـم مراحـل خـود را طـی می کنـد‪ ،‬مارلیـن سـرانجام بـه ایـن‬ ‫درک می رسـد کـه بایـد اجـازه دهـد پسـرش زندگی خود را ادامه دهد یـا در غیر این صورت حبابی ایجاد می کند‬ ‫کـه در ان زندگـی نمـو محـدود می شـود و چیـز هیجان انگیـزی برایـش رخ نخواهـد داد‪ .‬همان طورکـه دوسـت‬ ‫نهـا‪ ،‬دوری (بـا صداپیشـگی الـن دی جنـرس) می گویـد‪« :‬شـما هرگـز اجـازه نمی دهیـد اتفاقـی بـرای او بیفتـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫پس هرگز هیچ اتفاقی برای او نمی افتد»‪ .‬مارلین برای اینکه دوباره پسـر گمشـده اش را بیابد‪ ،‬شـروع به گشـتن‬ ‫اقیانوس می کند‪ .‬او یک پدر نگران اسـت‪ ،‬ترک کردن بسـتر دریا برای او یک چالش واقعی سـت اما او هرکاری را‬ ‫که برای پس گرفتن پسـرش الزم اسـت انجام خواهد داد‪ .‬فکر می کنید پدر شـما برای یک انیمیشـن خیلی پیر‬ ‫شـده؟ بـد نیسـت ایـن کالسـیک دیزنـی که یـک دلقک ماهی مضطـرب را در سـفر ‪ ۱۵۰۰۰‬مایلی خود بـه ان طرف‬ ‫اقیانـوس دنبـال می کنـد تـا پسـر کوچکـش را کـه توسـط غواصـان گرفته شـده بود پیدا کنـد را باهم ببینیـد‪ .‬عزم‬ ‫مارلیـن در یافتـن نمـو ثابـت می کنـد کـه یـک پدر بـرای فرزنـدش هـرکاری می کند‪.‬‬ ‫پدرخوانده‬ ‫«پدرخوانـده» سـاخته فرانسـیس فـورد کاپـوال یکـی از اولیـن فیلم هـای بـزرگ و برجسـته بـا موفقیـت تجـاری‬ ‫چشـمگیر اسـت کـه همچنـان مقـام خـود را دراین عرصه حفظ کـرده‪ .‬این مجموعه طیف وسـیعی از مخاطبان‬ ‫را ب هخـود جـذب کـرد کـه تعـداد کمـی از فیلم هـا ازاین نظر می تواننـد با ان رقابت کنند و به عنوان سـنگ محک‬ ‫فرهنگـی بـرای همـه از نوجـوان تـا پدربـزرگ و مادربزرگ هـا محسـوب می شـود‪ .‬یکـی از دالیـل این اسـت که در‬ ‫هسـته اصلـی ایـن جهـان مافیایـی یـک درام برادرانـه و پدرانـه وجـود دارد کـه کمتـر در اثـار کالسـیک دیـده‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬عالوه براینکـه شـخصیت هایی را در خـود دارد کـه تقریبـا هرکـس می توانـد بـا ان هـا هم ذات پنـداری‬ ‫م ‬ ‫کنـد‪ .‬ایـن فیلـم در نمایشـی سه سـاعته‪ ،‬یـک قـدرت پرزرق وبـرق و سیاسـت و تجـارت خانوادگـی را به تصویـر‬ ‫ً‬ ‫می کشـد کـه قبلا در درام هـای جنایـی معرفـی شـده بودنـد؛ امـا کاپـوال خانـواده را در مرکـز قـرار داد‪ .‬به خوبـی‬ ‫بی میلـی مایـکل (بـا بـازی ال پاچینـو) برای اینکـه ماننـد پـدرش شـود و دگرگونـی مـداوم او و درگیرشـدن بـا‬ ‫ً‬ ‫پـدرش در دنبال ههـا را نشـان داد‪ .‬کاپـوال رویکـردی را دراین فیلـم ارائـه کـرد کـه ازان زمان تا کنـون تقریبـا همه چیز‬ ‫را دراین ژانـر تحت تاثیـر قـرار داده‪ .‬کورلئونـه‪ ،‬مـردی وسواسـی در محـل کار‪ ،‬وقتـی صحبـت از خانـواده اش‬ ‫یشـود‪ ،‬روش دیگـری را درپیـش می گیـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬او هرگـز نمی خواسـت بـرای پسـرش مایـکل زندگـی پـر از‬ ‫م ‬ ‫جـرم و جنایـت بسـازد کـه ایـن را در سکانسـی تکان دهنـده متوجـه می شـویم وقتـی پدرخوانـده بـرای اولیـن و‬ ‫نبـار اشـک از چشـمانش سـرازیر می شـود چـون هیچ وقـت چنیـن زندگـی را بـرای فرزندانش متصـور نبود‪.‬‬ ‫اخری ‬ ‫ایـن درام کـه به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن فیلم هـای همـه زمان هـا درنظـر گرفتـه می شـود‪ ،‬تصویـری ترسـنا ک از‬ ‫زندگـی مافیـا را به تصویـر می کشـد کـه چشـمان هـر پدری را خیـره می کند‪ .‬مارلـون براندو برای بازی درخشـانش‬ ‫کـه نمایـه نبـرد عجیـب بیـن وفـاداری و قـدرت در تجـارت خانوادگـی بـود‪ ،‬برنـده اسـکار شـد‪.‬‬ ‫ربوده شده‬ ‫ً‬ ‫بیشتر پدرها با سردرگمی و وحشت نسبت به ادم ربایی دخترشان (یا کال فرزندشان) وا کنش نشان می دهند‬ ‫امـا برایـان میلـز (بـا بـازی لئـام نیسـون) در «ربوده شـده» این گونـه نیسـت‪ .‬او هرگـز در انجام وظیفـه خـود بـرای‬ ‫کمـک بـه فرزنـدش تردیـد نداشـت زیـرا مجموعه کامل مهارت های ویـژه را برای نجات دختـرش به کار می گیرد‪.‬‬ ‫نیسـون دراین فیلـم در نقـش یـک مامـور سـابق سـیا بـازی می کنـد کـه دختـرش (بـا بـازی مگـی گریـس) هنـگام‬ ‫ً‬ ‫تعطیلات در پاریـس ربـوده می شـود و داسـتان از همین جـا به شـکل واقعـی شـروع می شـود‪ .‬وقتـی واقعـا بـه ان‬ ‫ً‬ ‫فکـر کنیـم‪ ،‬احتمـاال برایـان میلـز کمی بیشـتر از اینکه پدر خوبی باشـد‪ ،‬دردسـر ایجـاد می کند؛ اما ایـن مرد هنوز‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫پرونده‬ ‫یکـه‬ ‫می دانـد چگونـه کارهـا را انجـام دهـد‪ ،‬ماننـد ردیابـی دختـرش از یـک جـای دیگـر دنیـا و نجـات او‪ ،‬درحال ‬ ‫درایـن راه بیـش از ‪30‬نفـر مختلف را می کشـد!‬ ‫شیر شاه‬ ‫ستـر و زیباتـر از کارتـون ان اسـت‪ .‬داسـتان ایـن پـدر و پسـر و عمـو‪ /‬برادر‬ ‫فیلم انیمیشـن شـیر شـاه‪ ،‬بسـیار ملمو ‬ ‫ً‬ ‫حسودشـان را حتمـا به خاطـر داریـد‪ .‬اصـل داسـتان برگرفتـه از چنـد اثـر هنری بـزرگ ازجمله نمایشـنامه زیبای‬ ‫هملـت اثـر شکسـپیر اسـت‪ .‬دراین فیلـم حسـادت و قدرت طلبـی منجـر بـه برادرکشـی و درمقابـل اسـتقالل‬ ‫ناخواسـته و اجبـاری تولـه شـیر و درنهایـت انتقـام و خونخواهـی پسـری بـرای پـدرش را شـاهد خواهیـم بـود‪ .‬در‬ ‫میانـه فیلـم‪ ،‬در سکانسـی تاثیرگـذار می بینیـم کـه سـیمبا‪ ،‬تول هشـیر کوچـک (بـا صـدای جاناتان تیلـور توماس)‬ ‫درتلاش اسـت تـا پـدرش موفاسـا (بـا صداپیشـگی جیمـز ارل جونـز) را کـه به تازگـی در یـک مبـارزه کشت هشـده‪،‬‬ ‫بیـدار کنـد‪ .‬همان طورکـه سـیمبا در گـوش پـدرش صحبـت می کند‪ ،‬سـعی می کند زیـر پنجه های او قـرار بگیرد و‬ ‫شهـای دیگـری را بـرای القـای زندگـی به کار می گیـرد که برخالف زمانی که باهم بـازی می کردند عکس العملی‬ ‫رو ‬ ‫ن رفتـه‪.‬‬ ‫از جانـب پـدر دریافـت نمی کنـد‪ .‬ایـن یـک نقطه عطـف بـرای سیمباسـت تـا درک کنـد کـه پـدرش از بیـ ‬ ‫لشـدن به پادشـاهی قوی را اموخته‬ ‫تاان زمان‪ ،‬موفاسـا نه تنها پدر بلکه مربی بوده که به سـیمبا راه های تبدی ‬ ‫اسـت‪ .‬تعامالت بین پدر و پسـر بی نظیر اسـت؛ مانند پادشـاهان بزرگ گذشـته‪ ،‬سـیمبا بزرگ شـده و می فهمد‬ ‫ً‬ ‫پـدرش واقعـا از بیـن نرفتـه؛ او پـدرش را بین اموخته هایش می بینـد‪ .‬هیچ کس نمی خواهد با مرگ والدین خود‬ ‫روبه رو شـود اما در شـیر شـاه موضوع چرخه زندگی به خوبی مشـهود اسـت‪ .‬موفاسا عالوه براینکه پادشاه عاقل‬ ‫یسـت‪ ،‬پـدری دوست داشـتنی هـم هسـت کـه هروقـت فرصتـی پیـدا می کنـد بـا سـیمبای جـوان بـازی و‬ ‫و نجیب ‬ ‫بـا رضایـت جانـش را بـرای نجـات پسـرش تقدیـم می کنـد‪ .‬حتی هنـگام مرگ‪ ،‬او همچنان در فکر اسـت تا مسـیر‬ ‫درسـت زندگی را به سـیمبا نشـان دهد‪.‬‬ ‫ایندیانا جونز و اخرین جنگ صلیبی‬ ‫مهـای ایندیانـا جونـز اسـت امـا بهترینشـان‬ ‫مهاجمـان صنـدوق گمشـده بـدون شـک قلـه برجسـته سـری فیل ‬ ‫«اخریـن جنـگ صلیبی »سـت به دلیـل رابطـه پـدر و فرزنـدی کـه در مرکـز ان قـرار دارد‪ .‬داسـتان اینـدی (بـا بازی‬ ‫هریسـون فورد) و پدرش‪ ،‬پروفسـور هنری جونز (شـان کانری) را دراین فیلم می بینید که در جسـت وجوی جام‬ ‫یهـا می جنگیدنـد‪ ،‬ازطریـق کار تیمی با پدرشـان راهشـان را‬ ‫یکـه بـا ناز ‬ ‫مقـدس هسـتند‪ .‬پسـرهای جونـز درحال ‬ ‫نهـا بـاز کردنـد و بـا حـل معماهـای کتـاب مقـدس توانسـتند مسـیرهای سـختی را طـی کننـد‪ .‬فـورد و‬ ‫از بیـن ا ‬ ‫کانری پویایی بی نظیری به عنوان پدر و پسـر ماجراجو دارند که به همراه فیلم نامه ای که توسـط تام اسـتوپارد‬ ‫ب هشـکل هوشـمندانه صیقل داد ه شـده‪ ،‬ممکن اسـت ان را به خنده دارترین از چهار سـری فیلم ایندیانا جونز‬ ‫تبدیـل کـرده باشـد‪ .‬در کل فیلـم به نظـر می رسـد پـدر و پسـر بـا هـم اختلاف دارنـد امـا در عمـق سـکانس های‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود مخصوصـا در لحظـات پایانـی فیلـم وقت ‬ ‫نهـا به خوبـی دیـده م ‬ ‫تاثیرگـذار ان رابطـه احساسـی بیـن ا ‬ ‫زندگـی هنـری به خطـر می افتـد‪ .‬ایـن فیلـم نه تنهـا در بیـن نسـل های مختلـف توانسـت مخاطبـان زیـادی‬ ‫را ب هخـود جلـب کنـد‪ ،‬بلکـه در قلـب بازیگرانـش نیـز جایـگاه ویـژه ای دارد‪ .‬در مراسـم اهـدای جایـزه یک عمـر‬ ‫دسـتاورد هنـری ‪ AFI‬بـرای کانـری‪ ،‬فـورد‪ ،‬ایـن افسـانه اسـکاتلندی را «پدر» نامیـد و رابطه بین اینـدی و پدرش‬ ‫را بـا دوسـتی پشـت دوربیـن مقایسـه کرد‪.‬‬ ‫جان کیو‬ ‫جان کیو ارچیبالد (دنزل واشـنگتن) متوجه شـد پسـرش به پیوند قلب احتیاج دارد و چون توانایی پرداخت‬ ‫هزینـه گـزاف بـرای عمـل و فرصـت کافـی بـرای قرارگرفتـن در لیسـت انتظـار پیونـد نـدارد‪ ،‬بـه بیمارسـتان حملـه‬ ‫می کند و ‪ ۱۱‬نفر را به گروگان می گیرد‪ .‬سرانجام پزشکان به سختی او را ارام می کنند و درمان پسرش را به صورت‬ ‫یسـت کـه مـا از اقدامات خشـونت امیز مانند این دفاع نمی کنیم و مهم نیسـت‬ ‫رایـگان انجـام می دهنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫تهـا بـرای رسـیدن بـه هـدف خـوب باشـد اما قطعا نشـان دهنده فـدا کاری جان برای پسـرش اسـت‪.‬‬ ‫چقـدر نی ‬ ‫به ویژه اینکـه قصـد داشـت قلـب خـود را بـرای نجـات پسـرش اهدا کنـد کاری که تنها از یک پدر سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫میان ستاره ای‬ ‫یشـویم کـه والدین جایـگاه ویـژه ای در قلب و ذهـن او دارنـد‪ .‬بارزترین‬ ‫بـا دیـدن اثـار کریسـتوفر نـوالن متوجـه م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نمونـه ایـن ادعـا فیلـم «میان ستاره ای »سـت‪ ،‬یـک حماسـه علمـی تخیلـی تقریبـا س هسـاعته کـه اتفاقـا حـول‬ ‫رابطـه یـک پـدر و دختـر می چرخـد‪ .‬متیـو مک کانهـی در نقـش کـوپ‪ ،‬خلبـان سـابق ناساسـت کـه از او خواسـته‬ ‫شـده ماموریتی را ازطریق ورود به یک کرم چاله به امید یافتن یک سـیاره جدید و قابل سـکونت برای بشـریت‬ ‫انجـام دهـد؛ امـا ایـن به معنـای کنارگذاشـتن دختـرش مـورف (بـا بـازی مکنـزی فوی) اسـت کـه او بـا او رابطه ای‬ ‫پرفرازونشـیبی دارد‪ .‬کوپ بیش ازانچه می خواسـت دور شـد و مورف به دانشـمندی تبدیل شـد‪ ،‬با خشـمی در‬ ‫یکـه او را این گونـه رهـا کـرد‪ .‬ایـن فیلـم در زمـان ا کـران بـا اسـتقبال متفاوتـی روبـه رو شـد امـا هرچـه‬ ‫دلـش از پدر ‬ ‫یشـود‪ .‬دراین فیلـم‬ ‫یگـذرد‪ ،‬بیشـتر به عنـوان قوی تریـن نمونـه از وسـواس های مکـرر نـوالن طنین انـداز م ‬ ‫م ‬ ‫نه فقـط ماهیـت زمـان به خوبـی مطـرح شـده بلکـه اضطـراب دربـاره کار و وظیفـه کـه می توانـد خانـواده و‬ ‫مسـوولیت پـدری را مختـل کنـد را به زیبایـی نشـان داده‪.‬‬ ‫من سم هستم‬ ‫یسـت کـه رابطـه پـدر و فرزنـدی‬ ‫ی شـان پـن یکی دیگـر از ان فیلم های ‬ ‫«مـن سـم هسـتم» بـا بـازی به یادماندنـ ‬ ‫یسـت کـه بعـد از تـرک همسـر‪،‬‬ ‫متـوان ذهن ‬ ‫را به زیبایـی به تصویـر می کشـد‪ .‬ایـن فیلـم روایتگـر داسـتان پـدر ک ‬ ‫یـک کارمنـد اجتماعـی قصـد دارد حضانـت دختـرش را بـه یـک خانـواده دیگـر بسـپارد‪ .‬او می خواهـد به تنهایی‬ ‫از دختـر کوچکـش نگهـداری کنـد و سرپرسـت او باشـد‪ .‬شـاید سـم انسـان ناتوانـی به نظـر برسـد امـا مسـوولیت‬ ‫پدر بـودن و برقـراری رابطـه عاطفـی بـا دختـرش را به خوبـی انجـام می دهـد و با افراد دیگری با مشـکالت مشـابه‬ ‫خودش گروه تشـکیل می دهد و خیلی از مواقع مشـکالت ان ها را خوب حل می کند‪ .‬لوسـی (با بازی دا کوتات‬ ‫تهـا سـعی می کنـد از پـدرش دفـاع کنـد‪ ،‬بـه او کمـک کنـد‬ ‫فانینـگ) بـا وجـود سـن کـم‪ ،‬در بسـیاری از موقعی ‬ ‫ً‬ ‫و تمـام تالشـش را می کنـد تـا بتوانـد دوبـاره بـا پـدرش زندگـی کنـد‪ .‬رابطـه ایـن پـدر و دختـر دراین فیلـم واقعـا‬ ‫به یادماندنی سـت‪.‬‬ ‫جاده‬ ‫یشـود‪ ،‬در دنیـای پـس از اخرالزمـان فقط‬ ‫ویگـو مورتنسـن کـه فقـط به عنـوان «مـرد» در فیلـم جـاده شـناخته م ‬ ‫یکـه مـادر پسـر مدت هاسـت امیـدش را از دسـت داده‪ ،‬پـدرش بـا‬ ‫یـک دلیـل بـرای زندگـی دارد‪ :‬پسـرش‪ .‬درحال ‬ ‫یشـود که کسـی در جایی می تواند به زنده ماندن پسـرش کمک کند‪ .‬این فیلم به زیبایی‬ ‫اطمینان متقاعد م ‬ ‫در پس زمینـه به این نکتـه اشـاره می کنـد کـه پدرهـا (ماننـد مادرهـا) بـرای اینـده فرزندشـان‪ ،‬حتی ا گر کورسـویی‬ ‫از امیـد ببیننـد‪ ،‬به دنبالـش خواهنـد رفـت؛ فـار غ از هـر سـختی و مشـقتی‪ .‬پـدر گمنـام (بـا بازی ویگو مورتنسـن)‬ ‫فقـط بـرای زنده مانـدن می جنگـد تـا از پسـر کوچـک خـود محافظـت کنـد‪ .‬عالو هبـر اقدامـات خـودش‪ ،‬ماننـد‬ ‫یسـت به دلیـل اخلاق‬ ‫یشـویم کـه ایـن مـرد‪ ،‬پـدر خوب ‬ ‫کشـتن دیگـران هنـگام تهدیـد‪ ،‬بـا دیـدن فیلـم متوجـه م ‬ ‫خوب‪ ،‬همدردی و هوشـی که پسـر درطول این داسـتان تلخ از خودش نشـان می دهد که بارها توانسـت باعث‬ ‫دلگرمـی پـدرش شـود تـا او را از خودکشـی و ناامیـدی نجـات دهـد‪ .‬ا گرچـه پایـان کار کمـی مبهـم بـود امـا به نظـر‬ ‫شهـای ایـن مـرد در قالـب زندگـی بهتـر برای پسـرش نتیجـه داد‪.‬‬ ‫می رسـید تال ‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگویشوراینگهبان‪:‬‬ ‫قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصالحات جدی و جامع است‬ ‫یسـت که‬ ‫سـخنگوی شـورای نگهبان در نشسـت خبری گفت‪« :‬اصالح قانون انتخابات از موارد ‬ ‫بارهـا موردتا کیـد شـورای نگهبـان قرار گرفته اسـت‪ .‬قوانین انتخاباتی ما نیازمنـد اصالحات جدی‬ ‫هسـتند و مـا دنبـال اصلاح جـدی و جامـع قوانیـن انتخابـات هسـتیم»‪ .‬ب هگـزارش میـزان؛ هـادی‬ ‫نمـوارد را ذکـر کردیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا‬ ‫طحـان نظیـف بابیان اینکـه در دیـدار بـا مجلـس و دولـت هـم ای ‬ ‫حاضریـم تجـارب خـود را درراسـتای اصلاح جامـع این قانون دراختیار مجلس قـرار دهیم‪ .‬اصالح‬ ‫یسـت کـه بایـد در قانـون‬ ‫ثبت نا مهـا‪ ،‬انـواع تخلفـات و تبلیغـات و نقش افرینـی احـزاب از مسائل ‬ ‫ً‬ ‫انتخابـات لحـاظ شـود‪ ،‬طبیعتـا بایـد اصلاح چنیـن مصوباتی از مجلس شـروع شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫دستگاه های اجرایی به برگزاری اجتماعات جز در موارد ضروری اصرار نکنند‬ ‫رئیس جمهـوری بـر ضـرورت توجـه بـه ارائـه اموزش هـای عمومـی و نظـارت و کنتـرل دقیـق اجـرای‬ ‫مصوبـات و شـیوه نامه های بهداشـتی در پیشـگیری از ابتلا بـه بیمـاری کرونـا تا کیـد کـرد‪ .‬به گـزارش‬ ‫نمـاه‪،‬‬ ‫ایسـنا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی بـا قدردانـی از حضـور مـردم در راهپیمایـی ‪ ۲۲‬بهم ‬ ‫ً‬ ‫با اشاره به سرعت انتشار سویه جدید کرونا‪ ،‬گفت‪« :‬صرفا دریافت وا کسن کفایت نمی کند و باید در‬ ‫کنار ان به موضوع ارائه اموزش های عمومی برای اعتالی بهداشت همگانی و رعایت فاصله گذاری‬ ‫به منظور پیشـگیری از ابتال توجه جدی داشـت‪ .‬دسـتگاه های اجرایی هم به برگزاری اجتماعات و‬ ‫مراسـم ها مگـر در مـوارد ضـروری بـا رعایـت اصـول بهداشـتی اصـرار نکنند»‪.‬‬ ‫اینده ناتو در پرده ابهام ‪...‬‬ ‫ناتـو در سـال ‪ ۲۰۳۰‬بـه حیـات خـود ادامـه خواهـد داد؛ امـا‬ ‫ائتلاف اتالنتیـک بـا تعـدادی چالش مواجه اسـت که بیشـتر‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫یسـت تـا خارجـی؛ و بـر ماموریـت ان تاثیـر م ‬ ‫داخل ‬ ‫درواقـع‪ ،‬متحـدان دیگـر به خوبـی نمی داننـد کـه کاربـرد ناتـو‬ ‫ً‬ ‫واقعا برای چیست‪ .‬به گزارش ایرنا؛ هرکسی که کمی روی ناتو‬ ‫مطالعه کرده باشـد‪ ،‬اثاری با عنوان های «ناتو‪ ۵۰ ،‬سـال اول»‪،‬‬ ‫«‪ ۶۰‬سـال اول»‪ ۷۰« ،‬سـال اول» در البـه الی نوشـته هایش‬ ‫می یابد؛ اما ایا کسی باعنوان «ناتو‪ ۸۰ ،‬سال گذشته» مطلبی‬ ‫ً‬ ‫می نویسـد؟ احتمـاال نـه؛ ناتـو در سـال ‪ ۲۰۳۰‬بـه حیـات خـود‬ ‫ادامـه خواهـد داد؟ در وهلـه اول بایـد تفـاوت بین «اتحـاد» و‬ ‫«ناتو» را مرور کنیم‪ .‬اتحاد اتالنتیک یک سیسـتم سیاسـی و‬ ‫اسـتراتژیک از اتحاد بین ‪ ۱۲‬کشـور درابتدا و درحال حاضر ‪30‬‬ ‫کشـور اسـت کـه دو سـوی سـاحل اقیانـوس اطلـس شـمالی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یهـا را ب ههـم مرتبـط می کنـد‪.‬‬ ‫یهـا و اروپای ‬ ‫عمدتـا امریکای ‬ ‫ایـن اتحـاد‪ ،‬موضوعـات اسـتراتژیک را در داخـل یـک نهـاد‬ ‫ب هنـام شـورای اتالنتیـک شـمالی موردبحـث قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫لسـال ها‪ ،‬یـک سـازمان نظامـی یکپارچـه ب هنـام ناتـو‬ ‫درطو ‬ ‫ً‬ ‫ایجـاد شـد کـه عمدتـا از یـک سـاختار فرماندهـی و یـک‬ ‫سـاختار نیـرو تشـکیل شـده و هـردو تابـع شـورای اتالنتیـک‬ ‫شـمالی هسـتند؛ بنابرایـن ا گر «اتحـاد» یک ائتالف سیاسـی‬ ‫یسـت اما نکته حائزاهمیت اینکه بیشـتر‬ ‫باشـد‪ ،‬ناتو عملیات ‬ ‫مشکالت کنونی‪ ،‬اتحاد سیاسی ست و نه عملیاتی‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫شـرایط اسـتراتژیک ناتو درطول زمان درحال تغییر بوده‪ .‬ناتو‬ ‫درسـت پـس از جنـگ جهانـی دوم متولـد شـد و ب هسـرعت‬ ‫شهـای جنـگ سـرد تکامـل یافـت‪ .‬در‬ ‫بـرای مقابلـه بـا چال ‬ ‫شهـای دوران‬ ‫دهـه ‪ ۱۹۹۰‬بـا موفقیـت تغییـر یافـت تـا بـا چال ‬ ‫نحـال‪ ،‬تغییـر محیـط‬ ‫پـس از جنـگ سـرد مقابلـه کنـد‪ .‬باای ‬ ‫اسـتراتژیک‪ ،‬اتحـاد اتالنتیـک را در یک دهه گذشـته در‬ ‫وضعیت ناخوشـایندی قرار داده اسـت‪ .‬برخالف انچه از بروز‬ ‫تهـای سـازگاری واقعـی بیـن ‪ ۱۹۹۰‬و ‪ ۲۰۱۰‬اتفـاق افتـاد‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫این طور به نظر می رسد که شرایط این ائتالف تحت سکون‬ ‫ی اسـتراتژیک مواجـه شـده و به نظـر‬ ‫قـرار گرفتـه؛ بـا فرسـودگ ‬ ‫می رسد برای تداوم خود هنوز به دستورالعمل های قدیمی‬ ‫یشـود و جـای تعجب نیسـت دسـتورالعمل های‬ ‫متوسـل م ‬ ‫قدیمـی دیگـر کارامـد به نظـر نمی رسـند؛ پـس ناتـو بایـد در‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬بـه حیـات خـود ادامـه دهـد امـا سـودمندی واقعـی ان‬ ‫تاحدزیـادی کاهـش خواهـد یافـت و دلیـل وجـودی خـود‬ ‫را به درسـتی نمی دانـد‪ .‬شـاید این مسـئله خیلـی جـدی‬ ‫نصـورت به معنای ثبات اسـتراتژیک‬ ‫نباشـد چرا کـه در غیر ای ‬ ‫معیـن در حـوزه اروپـا و تـداوم افـول اروپـا در صحنـه جهانـی‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬لـرد اسـمای؛ اولیـن دبیـرکل ناتـو حـدود سـال‬ ‫تهـای ناتـو را این گونـه اعلام کـرد؛ نگه داشـتن‬ ‫‪ ،۱۹۵۰‬ماموری ‬ ‫نهـا پائیـن و شـوروی ها بیـرون‪.‬‬ ‫یهـا در داخـل‪ ،‬الما ‬ ‫امریکای ‬ ‫ایـن سـه بخـش امـروزه مشـکالت سـاختاری را نشـان‬ ‫نهـا در پائیـن» در ‪ ۲۰۲۱‬دیگـر‬ ‫می دهنـد‪« .‬نگه داشـتن الما ‬ ‫مسئله نیست‪ .‬موضوع المان امروز دغدغه اروپاست‪ .‬بدون‬ ‫بازگشـت بـه مقایسـه بین اتحادیـه اروپا و ناتـو (که بین رقابت‬ ‫واقعـی و همـکاری واقعـی در نوسـان اسـت)‪ ،‬به نظـر می رسـد‬ ‫توصیـه اولیـه لـرد اسـمای‪ ،‬اسـامی کشـورهای اصلـی اروپایـی‬ ‫تشـکیل دهنده ایـن اتحـاد اسـت‪ .‬المـان به لطـف پیوسـتن‬ ‫خود به اتحاد در سـال ‪ ،۱۹۵۵‬جایگاهی در صحنه اروپا پیدا‬ ‫کـرد و هرگـز خطـر تـرک ان را ب هجـان نخواهـد خریـد‪ .‬معاهـده‬ ‫الیزه در سـال ‪ ۱۹۶۳‬توسـط بوندسـتا گ به این شرط تصویب‬ ‫شـد کـه قبل از هرچیـز بـه اتحـاد احتـرام بگـذارد‪ .‬انگلیـس‬ ‫یبـرد؛ اتحـادی کـه‬ ‫نیـز مدت هاسـت از ائتلاف ناتـو سـود م ‬ ‫به لطـف اعتمـاد امریـکا‪ ،‬نیروهـا را چندبرابـر کرده؛ اما مشـکل‬ ‫اینجاسـت کـه برگزیـت بـا قـراردادن لنـدن در مقابـل شـرکای‬ ‫خـود در اتحادیـه اروپـا‪ ،‬باعـث ایجـاد اختلاف در داخـل ناتـو‬ ‫نیـز شـده‪ .‬انگلیـس نمی تواند کنترل کننده روابـط با اتحادیه‬ ‫اروپا باشد و همان طورکه می بینیم‪ ،‬برگزیت موقعیت بریتانیا‬ ‫در ناتـو را البتـه نه چنـدان محسـوس‪ ،‬تضعیـف کـرده اسـت‪.‬‬ ‫فرانسـه در هـر عملیـات ‪30‬سال گذشـته و در بسـیاری از‬ ‫تهـا شـرکت کـرده‪ :‬سـازمان ملـل‪ ،‬ناتـو‪ ،‬اتحادیـه اروپا‪،‬‬ ‫موقعی ‬ ‫از بوسـنی تا کوزوو‪ ،‬از افغانسـتان تا خاورمیانه (لبنان‪ ،‬عراق)‬ ‫و البتـه در افریقـا (لیبـی‪ ،‬نـوار سـاحلی‪-‬صحرا‪ ،‬سـاحل عاج‪،‬‬ ‫جمهـوری افریقـای مرکـزی‪ ،‬چـاد و ‪)...‬؛ فرانسـه همان طورکـه‬ ‫یکـه یـک نیـروی ‪5000‬نفـره در مالـی‬ ‫در عملیـات ‪ ،۲۰۱۳‬زمان ‬ ‫مسـتقر کـرد‪ ،‬نشـان داد ایـن کشـور می توانـد به تنهایـی‬ ‫عملیـات انجـام دهـد؛ یعنی فرانسـه نه بـرای تضمین نهایی‬ ‫منافـع حیاتـی خـود و نـه بـرای بهبـود عملیاتـی نیروهـای‬ ‫مسـلح خـود‪ ،‬نیـازی اساسـی بـه ناتـو نـدارد‪ .‬بااین حـال‪،‬‬ ‫ماننـد سـایرین از قابلیـت همـکاری ارائه شـده توسـط اتحـاد‬ ‫یبـرد‪ .‬درهرصـورت‪ ،‬حقیقـت اینکـه فرانسـه می توانـد‬ ‫سـود م ‬ ‫دررابطه با ناتو از سـایر متحدان اروپایی دورتر باشـد‪ .‬فرانسـه‬ ‫فرهنگ اسـتراتژیک خودگردان اشـکاری دارد؛ پس اظهارات‬ ‫امانوئل مکرون تاحدزیادی قابل درک است که در مصاحبه‬ ‫بـا ا کونومیسـت اشـاره کـرد‪« :‬ناتـو در وضعیـت مـرگ مغـزی‬ ‫قـرار دارد»؛ بنابرایـن‪ ،‬سـه کشـور اصلـی اروپایـی در اتحـاد ناتو‬ ‫بـا مشـکالتی در هدایـت تحـوالت مواجـه هسـتند‪ .‬روابـط بـا‬ ‫اتحادیـه اروپـا مطلـوب اسـت امـا اختلاف عمیقـی درمـورد‬ ‫پیشـنهاد فرانسـه بـرای «خودمختـاری راهبـردی اروپـا» کـه‬ ‫توسط مکرون حمایت می شود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬بقیه اروپایی ها‬ ‫ایـن ایـده را خیلـی نمی پسـندند‪ .‬درحالی کـه پاریـس معتقـد‬ ‫ی اسـتراتژیک اروپـا مکمـل ناتـو و تحکیـم‬ ‫اسـت خودمختـار ‬ ‫ً‬ ‫ان اسـت‪ ،‬سـایر متحـدان دقیقـا عکـس ایـن را می بیننـد؛‬ ‫بازار جهانی؛ نیازمند افزایش عرضه نفت ایران‬ ‫ان طورکـه وزیـر نفـت به تازگـی اعلام کـرده؛ بـازار جهانـی نیازمنـد افزایـش عرضـه‬ ‫نفـت ایـران اسـت و مـا نیـز امادگـی داریـم در سـریع ترین زمـان ممکـن‪ ،‬مقـدار‬ ‫عرضـه خـود بـه بازارهـای بین المللـی را افزایـش دهیـم؛ موضوعـی کـه کارشـناس‬ ‫نیـز بـر ان صحـه می گذارند و معتقدند ایران پتانسـیل های باالیی بـرای ورود به‬ ‫بازار جهانی دارد‪ .‬اخرین تصمیم نشسـت وزارتی اوپک پالس ادامه تصمیم ماه‬ ‫یبـر ادامـه افزایـش تولیـد روزانـه ‪ ۴۰۰‬هزاربشـکه نفـت در روز بـرای مـاه‬ ‫پیـش مبن ‬ ‫مـارس ‪ ۲۰۲۲‬بـود کـه باتوج هبـه گـزارش کمیته فنـی و ارزیابی های کارشناسـان از‬ ‫چشـم انداز اقتصـاد جهـان و متغیرهـای تعیین کننـده در وضـع عرضه وتقاضای‬ ‫جهانـی نفـت در سـال ‪ ،۲۰۲۲‬کشـورهای عضـو ائتلاف اوپک پلاس همـه‬ ‫در تصمیـم بـه افزایـش تولیـد ‪ ۴۰۰‬هزاربشـکه ای اشـترا ک نظر داشـتند‪ .‬البتـه‬ ‫اوپک پلاس دوبـاره بـر رصـد و نظـارت مـداوم و منظـم خـود بـر تحـوالت بـازار‬ ‫و انجـام هـر اقـدام الزم بـرای حفـظ ثبـات حا کـم بـر بـازار نفـت تا کیـد کـرد و‬ ‫شهـای جمعـی خـود بـرای حفاظـت از دسـتاوردهای‬ ‫همگـی کشـورها بـه تال ‬ ‫شهـای منتشرشـده‪،‬‬ ‫ایـن توافـق ادامـه خواهنـد داد‪ .‬طبـق تازه تریـن امـار و گزار ‬ ‫به لطـف بهبـود شـاخص های اقتصـادی در جهـان و به ویـژه اقتصادهـای بـزرگ‬ ‫مصرف کننـده نفـت و پایبنـدی مناسـب کشـورهای عضـو اوپک پلاس کـه در‬ ‫مـاه نوامبـر بـه حـدود ‪ ۱۲۲‬درصـد رسـید‪ ،‬بـازار جهانـی نفـت‪ ،‬بـا وجـود بعضـی از‬ ‫ُ‬ ‫یهـا دربـاره شـیوع امیکـرون‪ ،‬در مسـیر رضایت بخـش بـرای تـوازن و ثبـات‬ ‫نگران ‬ ‫درحال حرکـت اسـت‪ .‬کشـورهای عضـو ائتلاف اوپک پلاس نیـز از شـرایط کنونـی‬ ‫رضایـت دارنـد و تلاش جمعـی همـه تولیدکننـدگان‪ ،‬بـر حفـظ و پایدار کـردن‬ ‫ثبـات کنونـی بـازار نفـت متمرکـز شـده اسـت‪ .‬دراین میـان امـا تمایـل کشـورها‬ ‫بـرای حضـور ایـران در بـازار نمایـان شـده‪ ،‬ان طورکـه جـواد اوجـی؛ وزیـر نفـت‬ ‫یشـک‪ ،‬بـازار جهانـی نیازمنـد افزایـش عرضـه نفـت ازسـوی ایـران‬ ‫گفتـه؛ «ب ‬ ‫اسـت و امادگـی داریـم در سـریع ترین زمـان ممکـن‪ ،‬مقـدار عرضـه نفـت خـود بـه‬ ‫بازارهای جهانی را افزایش دهیم»‪ .‬به گفته او مسـئله بحران انرژی و گاز در اروپا‬ ‫یسـت کـه جـز بـا همـکاری میـان تولیدکننـدگان بـزرگ منابـع‬ ‫یـک مسـئله جد ‬ ‫لو فصل نیسـت و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی‬ ‫هیدروکربوری قابل ح ‬ ‫از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در سـطح جهان و باتکیه بر ظرفیت های‬ ‫عظیـم منابـع هیدروکربـوری و تـوان تولیـد خود امادگـی دارد تا دراین زمینـه وارد‬ ‫عمـل شـود‪ .‬وزیـر نفـت درباره قیمت نفـت در بازار گفت‪« :‬کارکـرد و هدف اوپک‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قیمت گذاری در بازار نفت نیست‪ .‬اصوال قیمت جهانی نفت طبق مجموعه ای‬ ‫یشـود و همـه کشـورهای‬ ‫از شـاخص های عرضه وتقاضـای جهانـی تعییـن م ‬ ‫بـرای ان هـا‪ ،‬پیونـد ترانـس اتالنتیـک شـکننده اسـت‪ .‬بـرای‬ ‫امریکایی ها اما اروپا نه مشکل است و نه راه حل و جو بایدن‬ ‫تمـام تلاش خـود را می کنـد اطمینـان متحدانـش را جلـب‬ ‫کنـد‪ .‬اولویتـی کـه امریـکا بـه اسـیا و اقیانوسـیه و به ویـژه چیـن‬ ‫می دهـد‪ ،‬توسـط بـارا ک اوبامـا اغاز شـد‪ ،‬به طور فعال توسـط‬ ‫دونالـد ترامـپ دنبـال شـد و توسـط بایـدن نیـز ادامـه یافـت‪.‬‬ ‫ا گرچـه گزینه هـای کاربـردی در هر دوره کمی متفاوت بود اما‬ ‫حرکـت کلی روشـن اسـت‪ .‬انچـه واضح اسـت اینکه همه چیز‬ ‫بـرای امریـکا درحال حاضـر‪ ،‬تابـع اسـتراتژی بـزرگ مهـار چین‬ ‫اسـت و توافـق اخیـر امریـکا بـا اسـترالیا و انگلیـس (ا کـوس)‬ ‫گـواه این امـر و توهیـن بـزرگ بـه متحـدان ناتوسـت‪ .‬ا کـوس‬ ‫همچنیـن بازتابـی از یـک دولت امریکایی سـت کـه ان قدر به‬ ‫موضـوع چیـن وسـواس دارد که فراموش می کند پیامدهای‬ ‫جانبی تصمیمات مهم را بسنجد‪ .‬درهرصورت به رغم تالش‬ ‫بایدن برای ترمیم روابط با پاریس‪ ،‬این حادثه گرایش ذهنی‬ ‫واشنگتن را نشان می دهد که دیگر به اقیانوس اطلس نگاه‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬بلکـه بـه اقیانـوس ارام می نگـرد و ایـن‪ ،‬متحـدان‬ ‫اروپایـی را نگـران می کنـد‪ .‬نتیجه اینکه اتحـاد ناتو درابتـدا دو‬ ‫طـرف سـواحل اقیانـوس اطلـس را در یک زمینـه دوقطبی با‬ ‫ی اسـتراتژیک اشـکار گردهـم اورد و امـروز فرامـوش‬ ‫ویژگی هـا ‬ ‫شـده کـه ائتلاف چـه بحران هایـی را از سـر گذرانـده اسـت‪.‬‬ ‫انچـه باعـث نگرانـی می شـود اینکـه بحران کنونـی ناتو نهفته‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬قبلا‪ ،‬مشـکالت باعث شـکل گیری بحث هـای متعدد‬ ‫و عمومـی می شـد امـا امـروزه ایـن بحث هـا خامـوش اسـت‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫و فقـط موردتوجـه متخصصـان‪ .‬در بسـیاری از پایتخ ‬ ‫اتحـاد نادیـده گرفتـه شـده‪ .‬رهبران سیاسـی و نظامـی از روی‬ ‫عـادت امـا بـدون عالقـه واقعی در جلسـات شـرکت می کنند‪.‬‬ ‫توجه بسـیاری به جای دیگری جلب شـده اسـت‪ :‬واشنگتن‬ ‫بـه اقیانـوس ارام‪ ،‬پاریـس بـه دریـای مدیترانـه و افریقـا‪ ،‬انـکارا‬ ‫بـه قفقـاز یـا سـوریه نـگاه می کنـد درحالی کـه لنـدن همچنـان‬ ‫بـا پیامدهـای برگزیـت خـود مبـارزه می کنـد‪ .‬برخـی از اعضای‬ ‫جدیـد نیـز هنـوز بـه روسـیه به عنـوان یـک تهدیـد وجـودی‬ ‫ً‬ ‫یسـت که‬ ‫نگاه می کنند‪ .‬اساسـا اتحاد ناتو یک سیسـتم غرب ‬ ‫در قـرن بیسـتم ایجـاد شـد و بـرای شـرایط اسـتراتژیک جدید‬ ‫مناسـب به نظـر نمی رسـد‪ .‬فقـدان نـواوری‪ ،‬محافظـه کاری‬ ‫پنهانـی کـه در اذهـان حا کـم اسـت و ناتوانـی در پاسـخگویی‬ ‫به بسـیاری سواالت اسـتراتژیک‪ ،‬خطرات مرگبار زیادی برای‬ ‫ناتـو به همـراه دارنـد؛ پس ناتو همچنـان در سـال ‪ ۲۰۳۰‬وجود‬ ‫ً‬ ‫خواهـد داشـت امـا احتمـاال کمتـر متحـد خواهـد بـود‪ /.‬ایرنا‬ ‫عضـو ائتالف اوپک پالس‪ ،‬خواهان سـطح قیمتی مناسـب بـرای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان و اقتصاد جهانی اند‪ .‬تولیدکنندگان اوپک پالس از ثبات نسبی‬ ‫حا کـم بـر بـازار رضایـت دارنـد و بـه تلاش و تعهـد خـود بـرای حفـظ و تقویـت این‬ ‫ثبـات ادامـه می دهنـد»‪ .‬به گفتـه وی بااین حـال‪ ،‬چنانچـه مصرف کننـدگان‬ ‫جهـان و به ویـژه اقتصادهـای بـزرگ از سـطح کنونـی قیمـت و مقـدار عرضـه‬ ‫نفـت ناراضی انـد و ان را به ضـرر منافـع خـود می داننـد‪ ،‬بهتریـن پیشـنهاد مـن‬ ‫بـه ان هـا‪ ،‬لغـو هرچه زود تـر تحریم هـای یک جانبـه و ظالمانـه امریـکا علیـه‬ ‫ایـران و بازکـردن فضـا بـرای بازگشـت تولیـد ایـران بـا حدا کثـر تـوان بـه بازارهـای‬ ‫ً‬ ‫جهانی سـت‪ .‬مجموعـا به نظـر می رسـد فرصـت بـرای حضـور ایـران در بـازار نفت‬ ‫یشـود‬ ‫بیش ازهمیشـه باشـد و باتوجه بـه پتانسـیل های ایـران پیش بینـی م ‬ ‫کـه ایـران بتوانـد در زمانـی کوتـاه بـه جایـگاه قبلـی خـود برسـد؛ جـواد یارجانـی؛‬ ‫مدیـر پیشـین امـور اوپـک و روابـط بـا مجامـع انـرژی وزارت نفـت درهمین رابطـه‬ ‫گفـت‪« :‬ا کنـون موقعیـت مناسـبی بـرای ورود ایـران بـه بـازار نفـت اسـت و شـکی‬ ‫ً‬ ‫دراین مسـئله وجـود نـدارد‪ .‬انچـه تا کنـون وجـود داشـته ناعادالنـه بـوده و اصلا‬ ‫نباید چنین تحریمی بر یک ملت تحمیل شـود اما دراین سـال ها ایران که جزو‬ ‫بزرگ تریـن تامین کننـدگان دنیـا بـوده‪ ،‬بـا روش هـای خصمانـه از بـازار نفـت دور‬ ‫شـده اسـت‪ .‬هـدف تنهـا این نیسـت که نفـت را صـادر کنیـم‪ ،‬صنعـت نفـت ایـران‬ ‫تامین کننـده ارز و بسـیاری از پروژه هـا بـوده و بیشـترین خدمـات را بـه کشـور‬ ‫ارائـه داده کـه ا کنـون نیازمنـد سرمایه گذاری سـت‪ .‬ا کنـون بسـیاری از تجهیـزات‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بازار جهان در قبضه کارخانه های چین‬ ‫چین‬ ‫امریکا‬ ‫ژاپن‬ ‫المان‬ ‫هند‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ایتالیا‬ ‫فرانسه‬ ‫انگلستان‬ ‫اندونزی‬ ‫اماری سازمان ملل متحد؛ «چین» در سال ‪ 2019‬بیش از ‪28.7‬درصد از محصوالت‬ ‫طبق گزارش‬ ‫ِ‬ ‫موردنیـاز جهـان را تولیـد و تامیـن کـرد کـه دراین امـر نه تنهـا جایگزیـن «امریـکا» شـده؛ بلکـه بیـش‬ ‫از ‪10‬درصـد از تـوان تولیـد ایـاالت متحـده نیـز فراتـر رفتـه اسـت؛ کشـوری کـه تـا قبـل از ظهـور ایـن‬ ‫غـول اسـیایی در مناسـبات جـاری اقتصـاد بین الملـل در سـال ‪ ،2010‬یکه تاز میدان صـادرات اقالم‬ ‫متنـوع خـود بـه عمـده کشـورهای جهـان بـود‪ .‬این حجم از صـادرات محصوالت ارائ هشـده توسـط‬ ‫تولیدکنندگان چینی‪ ،‬سود قابل توجه چهارتریلیون دالری را برای انجا به دنبال داشته که معادل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حـدودا ‪30‬درصـد (دقیقـا ‪28.7‬درصـد) از مجمـوع درامد هـای کشـور «چیـن» در سـال ‪ 2019‬بـود‪.‬‬ ‫اهمیت مراقبت از افکار و یک جامعه سالم‬ ‫علـم روانشناسـی ثابـت کـرده تاثیـر افـکار بـر زندگـی افـراد‬ ‫یسـت که انسـان ها تصـور می کننـد‪ .‬لیلا‬ ‫بیشـتر از چیز ‬ ‫ماهـر (روانشـناس) درمـورد اهمیـت مراقبـت از افـکار گفـت؛‬ ‫اندیشـه انسـان‪ ،‬اشـاره بـه ایـن توانایـی دارد کـه مـا می توانیـم‬ ‫نهـا تجسـم؛ و تغییراتـی در‬ ‫اشـیا‪ ،‬افـراد و وقایـع را در غیـاب ا ‬ ‫نهـا اعمـال کنیـم‪ .‬افـکار انسـان‪ ،‬در دو مقولـه «مثبـت» و‬ ‫ا ‬ ‫یشـود و اعتقـاد براین اسـت که غلبه‬ ‫«منفـی» دسـته بندی م ‬ ‫نهـا بـر ذهن فرد‪ ،‬شـیوه زندگـی او را درحدی وسـیع‬ ‫هریک ازا ‬ ‫نشـان می دهـد‪ .‬ماهـر تا کید کـرد که طبق این دسـته بندی؛‬ ‫افکار مثبت ان دسته از افکاری را شامل می شود که تاثیرات‬ ‫مفیـدی بـر ذهـن و رفتار فـرد به جا می گذارنـد‪ ،‬هدایت کننده‬ ‫یسـازند‪.‬‬ ‫هسـتند و اغلب موجبات زندگی دلپذیر را فراهم م ‬ ‫یکـه دارای چنیـن افـکاری هسـتند‪ ،‬کمتـر در دام‬ ‫افراد ‬ ‫یشـوند یـا حداقـل به راحتـی‬ ‫اسـترس و فشـار روانـی گرفتـار م ‬ ‫خـود را می تواننـد از چنیـن شـرایطی رهـا کننـد‪ .‬این افـراد‬ ‫اعتمادبه نفسـی باالتـر و دیـدی خوب نسـبت به خود دارند و‬ ‫به طورکلـی افکار ان ها حول وحوش خوب بودن‪ ،‬سـالم بودن‬ ‫و واقع بیـن بـودن دور می زننـد‪ .‬افـکار منفـی‪ ،‬تحریک کننـده‬ ‫هیجانـات منفـی در انسـان هسـتند و اغلـب دراثـر وقایـع‬ ‫بیرونـی کـه بار منفـی دارند بـرای افراد ناراحت کننده هسـتند‬ ‫یشـوند‪ .‬ایـن افـکار چسـبندگی فوق العـاده ای‬ ‫راه انـدازی م ‬ ‫در ذهـن انسـان دارنـد و درگیـری و مشـغله شـدیدی بـرای‬ ‫صاحـب خـود ایجـاد می کننـد‪ .‬افتـادن در چرخـه ایـن افکار و‬ ‫عدم تالش برای خروج از این چرخه‪ ،‬اغلب مشکالت جدی‬ ‫روانـی را ممکـن اسـت ب هبـار اورد‪ .‬روانشناسـان شـناختی‬ ‫بهـا و افسـردگی ها‪ ،‬اختلاالت‬ ‫معتقدنـد اغلـب اضطرا ‬ ‫ارتباطـی‪ ،‬مشـکالت زناشـویی و انـواع مسـائل دیگـر از زندگـی‬ ‫فرد ناشـی از غلبه افکار منفی بر ذهن فرد اسـت‪ .‬ازبین بردن‬ ‫افـکار منفـی رویـدادی نیسـت کـه خودب هخـود اتفـاق بیفتد؛‬ ‫و نیازمنـد ا گاهـی و تمریـن بسـیار اسـت؛ چرا که بخش اعظم‬ ‫افـکار مـا خـودکار به ذهن خطور می کنند و درواقع ما نسـبت‬ ‫بـه بسـیاری ازان ها ا گاهـی چندانـی نداریـم‪ .‬درادامـه بـه چند‬ ‫راهکار علمی اشاره کرده ام که به شما کمک می کند تا بتوانید‬ ‫فهـای شـناختی خود را کاهش دهیـد و بر افکار منفی‬ ‫تحری ‬ ‫غلبـه کنیـد‪ .‬اولین قدم برای تغییر شـیوه نگـرش و نحوه تفکر‬ ‫این است که افکار منفی خود را شناخته و بدانیم بیشتر چه‬ ‫مواقعـی سـراغ مـا می اینـد‪ .‬ا گاهـی از این مسـئله بـه مـا کمک‬ ‫می کند تا بتوانیم هنگام قرارگرفتن در این موقعیت ها نسبت‬ ‫نهـا قـرار‬ ‫بـه افـکار خـود هشـیارتر باشـیم و کمتـر تحت تاثیـر ا ‬ ‫بگیریم‪ .‬برای شناسـایی افکار خود از روش کشـیدن جدولی‬ ‫با سه ستون استفاده کنید‪ .‬در یک ستون‪ ،‬یک موقعیت که‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫رونمایی از سایت اینترنتی جدید‬ ‫بانک تجارت‬ ‫وب سـایت بانـک تجـارت بـا نمـای جدیـد هم زمـان بـا‬ ‫دهـه فجـر انقلاب اسلامی رونمایـی شـد و از بیسـتم‬ ‫بهمن مـاه در دسـترس مشـتریان قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫مراسـم رونمایـی از وب سـایت جدیـد بانـک تجـارت بـا‬ ‫حضـور دکتـر اخالقـی (مدیر عامـل)‪ ،‬فر خ نـژاد (رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره)‪ ،‬تـرک تبریـزی (نایب رئیـس هیئت مدیـره)‪،‬‬ ‫کیایـی (عضـو هیئت مدیـره)‪ ،‬کـی النـی (قائم مقـام‬ ‫مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیـره) و سـمیع و شـریفیان‬ ‫(معاونیـن مدیرعامـل بانـک تجـارت) برگـزار شـد‪ .‬ایـن‬ ‫وب سایت با هدف دسترسی سریع مشتریان به خدمات‬ ‫نسـازی‬ ‫الکترونیک و تسـهیالت بانک و همچنین همسا ‬ ‫بـا اسـتانداردهای بین المللـی‪ ،‬ارتبـاط موثـر و بیشـتر بـا‬ ‫مشـتریان‪ ،‬سـهامداران و بازدیدکننـدگان بـا اسـتفاده از‬ ‫گرافیک هـای مـدرن و متفـاوت از گذشـته طراحـی و بـا‬ ‫همـان ادرس قبلـی ‪ www.tejaratbank.ir‬در دسـترس‬ ‫مشـتریان قـرار گرفـت‪ .‬سـایت جدیـد بر اسـاس نیازسـنجی‬ ‫از کاربـران و مشـتریان بانـک طراحـی و پیاده سـازی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وا کنش گرایـی در دسـتگاه های مختلـف کامپیوتـر‪،‬‬ ‫موبایـل و تبلـت‪ ،‬دسترسـی سـریع به لینک هـای خدمات‬ ‫بانکـداری الکترونیـک شـامل همـراه بانـک‪ ،‬همـراز و‬ ‫بانکـداری الکترونیـک از جملـه مزایـای طراحـی سـایت‬ ‫جدیـد اسـت‪.‬‬ ‫مشتری مداری؛‬ ‫سرلوحه کارکنان بانک ایران زمین‬ ‫باعث رنجش و ناراحتی شـما شـده را یادداشـت؛ و در بخش‬ ‫دیگـر تلاش کنیـد تـا ب هیـاد بیاوریـد ان لحظـه چه چیـزی از‬ ‫ذهن شما عبور می کرد‪ .‬در اخرین بخش الزم است احساس‬ ‫خاصی که دران لحظه داشتید بنویسید‪ .‬انچه دراین مرحله‬ ‫بسـیار اهمیـت دارد این اسـت که بتوانیـد تفـاوت بیـن افـکار‬ ‫نهـا را بـا یکدیگـر اشـتباه‬ ‫و احساسـات را تشـخیص دهیـد و ا ‬ ‫نگیریـد‪ .‬احساسـات همـان هیجانـات غـم‪ ،‬شـادی‪ ،‬نفـرت‪،‬‬ ‫خوشحالی‪ ،‬خشم‪ ،‬عشق و مواردی ازاین دست هستند؛ اما‬ ‫افـکار درواقـع صـدای ذهن ما و انچه از ذهن عبور می کنند را‬ ‫شامل می شوند‪ .‬ا گر این بخش از فرایند مبارزه با افکار منفی‬ ‫نشـناس متخصـص در حیطـه شـناختی‬ ‫را به کمـک یـک روا ‬ ‫رفتـاری پیـش بـرده‪ ،‬می توانیـد اطالعـات بیشـتری کسـب؛‬ ‫و بـا مهـارت بیشـتری عمـل کنیـد‪ .‬همچنیـن روانشـناس‪،‬‬ ‫خطاهـای شـما در انجـام ایـن تکلیـف را شناسـایی کـرده و بـا‬ ‫نهـا می توانـد بـه شـما کمـک کنـد تـا‬ ‫بازخـورد دادن درمـورد ا ‬ ‫حتـری گام برداریـد‪ .‬درطـول روز ممکـن اسـت‬ ‫در مسـیر صحی ‬ ‫هـزاران فکـر از ذهـن مـا عبـور کنـد و بسـیاری ازان ها محتـوای‬ ‫منفـی داشـته باشـد؛ امـا ا گـر شـما افـکار خـود را یادداشـت‬ ‫یشـوید برخی از این ها بیش از سـایرین تکرار‬ ‫کنید‪ ،‬متوجه م ‬ ‫شـده و بیش ازهمـه در شـما هیجانـات منفـی نظیـر خشـم و‬ ‫غم را برمی انگیزند‪ .‬این مسئله به شما کمک می کند بتوانید‬ ‫میان افکار منفی خود‪ ،‬ب ه نوعی از اولویت بندی دست یابید‬ ‫و بفهمیـد کـه بایـد از کجـا شـروع کنیـد و چه چیزهایـی را اول‬ ‫تغییـر دهیـد‪ .‬روانشناسـان شـناختی معتقدنـد ریشـه تمـام‬ ‫ً‬ ‫هیجانـات و اعمـال مـا را افکارمـان تشـکیل می دهنـد؛ مثلا‬ ‫لشـده دچـار‬ ‫مهـای اعما ‬ ‫بایـد بازسـازی شـوند امـا در سـال های اخیـر به دلیـل تحری ‬ ‫کاسـتی هایی شـده ایم»‪ .‬مدیـر پیشـین امـور اوپـک و روابـط بـا مجامـع انـرژی وزارت نفـت‬ ‫بااشـاره به وضعیـت بـازار نفـت‪ ،‬گفـت‪« :‬حـذف کشـورهای مهـم نفتـی در بره ههـای زمانـی‬ ‫مختلـف می توانـد ضربه هایـی را بـه بـازار وارد کنـد و ا کنـون نیـز در همیـن موقعیـت قـرار‬ ‫داریـم‪ .‬نفـت بـاالی ‪ ۹۰‬دالر ممکـن اسـت بـرای کشـورهای صادرکننـده منافـع کوتاه مدتی را‬ ‫یمـدت نفـت بـا قیمـت خیلـی بـاال مشـکالتی را ایجـاد‬ ‫به دنبـال داشـته باشـد امـا در طوالن ‬ ‫تهـای غیرمرسـوم رشـد بیشـتری پیـدا کننـد»‪ .‬یارجانـی‬ ‫یشـود نف ‬ ‫می کنـد زیـرا باعـث م ‬ ‫تهـا را افزایـش می دهنـد و منافـع خـود را دنبال می کنند‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه در دوره هایـی قیم ‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بـرای ایـن عدم حضـور در بـازار نفـت صدمـات زیـادی را به دنبـال دارد و‬ ‫یشـک بـا بازگشـت ایـران تمـام معضلات‬ ‫امیدواریـم بـه زودی این معضـل برطـرف شـود؛ ب ‬ ‫یشـود امـا این مسـئله ازنظـر روانـی می توانـد بـه بـازار نفـت‬ ‫نفـت و گاز در دنیـا برطـرف نم ‬ ‫کمـک کنـد کـه سـمت تعـادل پیـش بـرود امـا احتمـال جانشـینی ایـران بـرای نقش افرینـی‬ ‫نسـال ها زمان خواهد‬ ‫درزمینـه صـادرات گاز بـه اروپـا درصورت وجود اراده سیاسـی برای ا ‬ ‫متـری را در تامیـن انـرژی‬ ‫بـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـران ایـن پتانسـیل را دارد کـه نقـش مه ‬ ‫اروپا ایفا کند‪ ،‬گفت‪« :‬نباید فراموش کرد روسـیه بیشـتر تامین کننده گاز اسـت‪ ،‬حتی برای‬ ‫دورزدن اوکراین و سـرمایه گذاری بسیارسـنگین مشـترک با المان با دو خط لوله مسـتقیم‬ ‫پیشـرفته زیر دریا به المان وصل شـده اسـت‪ ،‬درنتیجه با ورود نفت ایران تمام مشـکالت‬ ‫ان قاره حل نخواهد شد اما درطول زمان می تواند در تامین انرژی اروپا نقش زیاد داشته‬ ‫باشـد»‪ .‬مدیـر پیشـین امـور اوپـک و روابـط بـا مجامـع انـرژی وزارت نفـت افـزود‪« :‬در زمـان‬ ‫دراین زمینـه از یـک مثـال معـروف اسـتفاده می کننـد‪ .‬ان هـا‬ ‫می گوینـد تصـور کنیـد نیم هشـب در خانـه نا گهـان از بیـرون‬ ‫اتاق صدای شکستن بشنوید؛ ا گر ان لحظه از ذهنتان عبور‬ ‫کند که نکند «دزد» وارد خانه شـده‪ ،‬درپی ان به احتمال زیاد‬ ‫هیجـان «تـرس» را تجربـه خواهیـد کـرد و درنتیجـه دسـت به‬ ‫عملـی بـرای دفـع خطـر خواهیـد زد‪ .‬ماهـر ادامـه داد؛ حـال‬ ‫ا گـر ب هجـای فکرکـردن بـه دزد‪ ،‬فکـر می کردیـد کـه گربـه ای از‬ ‫پنجـره خانـه وارد شـده و ایـن صـدا ناشـی از شکسـتن گلـدان‬ ‫اسـت‪ ،‬ایـا بازهـم دچـار همـان احسـاس تـرس و وحشـت‬ ‫یشـوید؟ ایـا اقدامـی کـه انجـام می دهیـد همـان اقدامـی‬ ‫م ‬ ‫خواهـد بـود کـه درمواجه هبـا یـک دزد‪ ،‬انجـام می دهیـد؟‬ ‫ً‬ ‫مسـلما خیـر‪ .‬از ایـن مثـال نتیجـه می گیریـم که احساسـات و‬ ‫هیجانـات منفـی مـا ناشـی از افـکار و باورهـای مـا هسـتند‪ .‬بـا‬ ‫نگاه کردن به جدولی که نوشتید‪ ،‬از خود بپرسید چنددرصد‬ ‫بـه ایـن افـکار معتقـد هسـتید؟ چقـدر احتمـال دارد اتفاقات‬ ‫به گونـه دیگـری رقـم خـورده باشـد‪ .‬تلاش کنیـد تـا ببینیـد ایـا‬ ‫می توانیـد افـکار دیگـری را جایگزیـن افـکار فعلـی پیـدا کنیـد‬ ‫یـا خیـر‪ .‬ماهـر گفـت؛ انجـام همـه ایـن مراحلی که گفته شـده‬ ‫ً‬ ‫تنهـا بـرای افـرادی قابل اجراسـت کـه افـکار منفـی ان هـا کامال‬ ‫بر ذهنشـان مسـلط نشـده و به نوعی اختالل نظیر افسردگی‬ ‫یـا اختلاالت اضطرابـی دچـار نشـده اند؛ چرا کـه مبتالیـان بـه‬ ‫اختالالت روانی نوعی سوگیری ذهنی شدید نسبت به موارد‬ ‫منفـی پیـدا می کننـد کـه ذهنشـان قابلیـت خود اصالحـی را‬ ‫تاحدزیـادی از دسـت می دهـد‪ .‬کمک گرفتـن از روانشـناس‬ ‫می توانـد در بهبـود شـرایط این افـراد کمـک کنـد‪.‬‬ ‫فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی‪ ،‬تولید نفت این کشـور از حدود ‪ ۱۲‬میلیون بشـکه در روز‬ ‫نسـال ها بـا سیاسـت درسـت و‬ ‫بـه حـدود شش میلیون بشـکه کاهـش یافـت امـا درطول ای ‬ ‫یهـای روز دنیـا و تـوان خودشـان تولید‬ ‫هوشـمندانه روسـیه توانسـت بـا اسـتفاده تکنولوژ ‬ ‫نفت خود را به باالی ‪ ۱۱‬میلیون بشکه در روز برساند و این مسئله نشان می دهد ایران نیز‬ ‫بـرای رسـیدن بـه اهدافـش نیازمنـد اسـتفاده از تکنولوژی و سـرمایه گذاری خارجی سـت»‪.‬‬ ‫به گفتـه یارجانـی کشـورهایی که تولید نفت غیرمرسـوم دارنـد‪ ،‬از افزایش قیمت ها منافعی‬ ‫را به دسـت می اورند و تولید ان ها افزایش می یابد و به دنبال این نیسـتند که ایران بتواند‬ ‫ً‬ ‫در بـازار نفـت و گاز بازیگـر اصلـی باشـد‪ .‬کال هرچه دیرتر تحریم ها برداشـته شـود و قیمت ها‬ ‫تهـای ازدسـت رفته بـرای مـا بیشـتر می شود‪/.‬ایسـنا‬ ‫نیـز افزایـش یابـد‪ ،‬هزینـه فرص ‬ ‫رویکـرد بازاریابـی هدفمنـد و بـه کارگیـری عملکـرد متنـوع‬ ‫ان‪ ،‬یـک چالـــش مهـم در رقابـت بانک هـا‪ ،‬شـرکت ها و‬ ‫کسـب وکارها شـده اسـت‪ .‬بهـای بـاالی دانـش مش ــتری‬ ‫و درکـی کـه سـازمان ها از اهمیـت رضایـت مش ــتری‬ ‫کســـب کرده انـد‪ ،‬ان هـا را بـه ســـمت بازاریابـی هدفمنـد‬ ‫سـوق می دهـد‪ .‬کارمنـدان بانـک ایـران زمیـن در راسـتای‬ ‫مشـتری مداری و حفـظ کرامـت انسـانی مراجعـان‪ ،‬خـود را‬ ‫پایبنـد بـه منشـور اخالقـی مطابـق با مفاد تنظیمـی بانک‬ ‫ن ها تلاش‬ ‫می داننـد‪ .‬حـدود ‪ 20‬سـال اسـت کـه سـازما ‪‎‬‬ ‫ی کننـد تـا عملکـرد خـود را بـا مفهـوم مشـتری مداری‬ ‫م ‪‎‬‬ ‫هماهنـگ کننـد؛ امـا به گـزارش شـورای عالـی بازاریابـی‬ ‫ن هـا‪ ،‬مشـتری‬ ‫(‪)CMO council‬؛ تنهـا ‪ 14‬درصـد از سـازما ‪‎‬‬ ‫مـداری را مبنـای کار خـود قـرار داده و تنهـا ‪ 11‬درصـد از‬ ‫نشـان بـا ارائ ‪‎‬ه چنین تصویری‬ ‫ان‪‎‬هـا بـاور دارند که مشتریا ‪‎‬‬ ‫موافـق خواهنـد بـود‪ .‬حرکـت به سـمت حفـظ مشـتریان و‬ ‫جلـب وفـاداری ان هـا از اهـــداف یـــک بازاریابـی هدفمنـد‬ ‫اســـت؛ زیـرا بانک هـا و موسسـه های مالـی دریافته انـد کـه‬ ‫بـرای جـذب مشـــتری و حفـظ جایـگاه خـود بیـن رقبـا بـه‬ ‫برنامه ریـزی و اســـتفاده از یـــک راهبـرد قـوی نیـاز دارنـد‪.‬‬ ‫تجدید میثاق مدیران و کارکنان دی‬ ‫(ره)‬ ‫با ارمان های امام راحل‬ ‫مدیـران و کارکنـان دی در اسـتانه چهل وسـومین سـالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسلامی‪ ،‬با حضور در مرقد مطهر حضرت‬ ‫امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بنیانگـذار جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬بـا‬ ‫نقـدر انقلاب‬ ‫ارمان هـای امـان راحـل(ره) و شـهدای گرا ‬ ‫اسلامی تجدیـد میثـاق کردنـد‪ .‬اعضـای هیئت مدیـره‪،‬‬ ‫معاونـان‪ ،‬مدیـران و کارکنـان بخش هـای مختلـف صـف و‬ ‫سـتاد بانک دی‪ ،‬ضمن نثار تاج گل‪ ،‬قرائت فاتحه و ادای‬ ‫احتـرام بـه مقـام شـامخ معمـار کبیـر انقلاب اسلامی‪ ،‬بـا‬ ‫ارمان هـای واالی امـام راحـل‪ ،‬شـهدا و رهبـر فرزانـه انقلاب‬ ‫تجدیـد پیمـان کردنـد‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست بانک کشاورزی‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی (وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی)‬ ‫طـی حکمـی مهـدی رضایـی را به عنـوان سرپرسـت بانـک‬ ‫کشـاورزی منصوب کرد‪ .‬در حکم وزیر اقتصاد امده اسـت؛‬ ‫جنـاب اقـای مهـدی رضایـی‪ /‬نظـر بـه تعهـد‪ ،‬تخصـص و‬ ‫توانمندی های ارزنده جنابعالی به موجب این ابالغ شـما‬ ‫را به عنوان سرپرسـت بانک کشـاورزی منصوب می نمایم‪.‬‬ ‫همـکاری‪ ،‬همدلـی و همراهـی در ایـن ماموریـت دسـته‬ ‫جمعی پیش شرط موفقیت است‪ ،‬امید است با اتکال به‬ ‫خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری‪ ،‬انقالبی گری‪،‬‬ ‫نمـداری‪ ،‬در‬ ‫مـردم داری‪ ،‬پا کدسـتی‪ ،‬فسا دسـتیزی و قانو ‬ ‫تحقـق اهـداف دولـت و حـل مشـکالت مجدانه بکوشـید‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫مشکات الزهراصفی‪:‬‬ ‫هرگز رویای خود را به کسی نگفتم‬ ‫سبـاز ایـران گفـت؛ وقتـی از اهدافـم حـرف مـی زدم‪ ،‬عجیب وغریب با من رفتـار می کردنـد امـا االن وارد راه جدیدی‬ ‫دختـر تنی ‬ ‫یشـنیدیم‪ ،‬سـقوط و صعودهای‬ ‫شـده ام که فقط نیاز به حمایت بیشـتر دارم‪ .‬شـاید پیش ازاین تنها خبری که از تنیس م ‬ ‫خسـازی های اخیـر‬ ‫تکرارشـونده تیـم ایـران در مسـابقات «دیویـس کاپ» بـود امـا درحال حاضـر یـک دختـر ‪ ۱۷‬سـاله بـا تاری ‬ ‫خـود باعـث شـده درهـای جدیـدی بـه روی تنیـس ایـران بـاز شـود‪ .‬قرارگرفتن بیـن ‪ ۱۰۰‬بازیکـن اول رتبه بنـدی جوانان جهان‬ ‫سبـاز رقـم زد و ا کنـون دیگـر نه تنهـا در‬ ‫و حضـور در گرنداسـلم جوانـان اسـترالیا اتفاقـات بی نظیـری بـود کـه ایـن دختـر تنی ‬ ‫خسـاز می شناسـند‪ .‬البتـه او در اغـاز راه قـرار دارد و انتظـار اسـت حمایـت شـود‬ ‫ایـران بلکـه در جهـان او را به عنـوان یـک تاری ‬ ‫تـا درهـای بسـته دیگـری را بـر روی تنیـس ایـران بـاز کنـد‪ .‬مشـکات الزهرا صفـی درباره اینکه پرونده گرنداسـلم اسـترالیا بسـته‬ ‫یکـردن در سـه گرنداسـلم دیگـر‬ ‫فهـای دیگـری در ادامـه سـال ‪ ۲۰۲۲‬دارد؟ بیـان کـرد؛ هـدف مـن باز ‬ ‫شـد و ا کنـون چـه هد ‬ ‫سـال اسـت‪ .‬همچنیـن درنظـر دارم کـه در مسـابقات بین المللـی دیگـری (‪ J1‬و ‪ )J2‬بـازی کنـم تا جایـگاه خـود را در رتبه بندی‬ ‫جهانی بهتر کنم و شانس بیشتری برای حضور در جدول اصلی مسابقات داشته باشم‪ .‬ازطرفی چندماه دیگر می خواهم‬ ‫وارد مسـابقات رده بزرگ سـاالن شـوم‪ .‬ایـن‪ ،‬یـک راه جدیـد بـرای مـن اسـت کـه امیـدوارم ایـن راه برایـم ادامـه دار باشـد‪ .‬او‬ ‫درپاسـخ به اینکه برای رسـیدن به اهدافی که دارد‪ ،‬روی حمایت ها نیز حسـاب کرده اسـت؟ تصریح کرد؛ امیدوارم دراین راه‬ ‫حمایت بیشـتر مسـئوالن را داشـته باشـم و اسپانسرهای بیشتری پیدا شـوند چون تا قبل ازاینکه وارد گرنداسلم شوم تمام‬ ‫یکـرد‪ .‬از گرنداسـلم‪ ،‬کمیتـه ملـی المپیـک‪ ،‬فدراسـیون و باشـگاهم کمکـم می کننـد امـا‬ ‫هزینه هایـم را خانـواده ام پرداخـت م ‬ ‫من نیاز به حمایت بیشـتر دارم و شـاید با این کمک ها نتوانم مسـابقات زیادی را شـرکت کنم و باید دنبال اسپانسـر بزرگی‬ ‫مسـاالن خود کرده‬ ‫سبـاز ایـران درپاسـخ به اینکه حضـور در ورزش حرفـه ای چقدر زندگـی او را متفاوت از ه ‬ ‫باشـم‪ .‬دختـر تنی ‬ ‫بهـا و سـختی های خاص‬ ‫تسـالگی تنیـس را شـروع کـردم‪ .‬ورود بـه ورزش حرفـه ای چهارچو ‬ ‫اسـت؟ گفـت؛ مـن از سـن هش ‬ ‫خـود را دارد‪ .‬بـرای همـه مسـائل و حتـی خوابیـدن‪ ،‬بایـد برنامه ریزی منظمی داشـت تا بازیکن بتواند نتیجـه کار خود را طی‬ ‫تسـر گذاشـتم و برنامه ریزی‬ ‫ت تا ن هسـال را پش ‬ ‫سـالیان دراز بگیرد‪ .‬من برای رسـیدن به شـرایطی که االن دارم پروسـه هشـ ‬ ‫دقیقـی داشـتم‪ .‬ازطرفـی مـن در کنـار ورزش حرفـه ای‪ ،‬درس نیـز می خواهـم و ا کنـون سـال اخـر دبیرسـتان هسـتیم و تلاش‬ ‫می کنـم در کنـار تنیـس‪ ،‬درسـم را هـم ادامـه دهـم‪ .‬او درمورداینکـه بـا مربـی اهـل کرواسـی تمرین می کنـد و چقدر این فـرد در‬ ‫تغییـر سـبک تنیـس او موثـر بـوده اسـت؟ تا کیـد کـرد؛ حـدود سه سـال اسـت بـا مربیانـی از کرواسـی تمرین می کنم که سـابقه‬ ‫حضـور در گرنداسـلم ها را دارنـد و رتبه بنـدی خودشـان هـم زیـر ‪ ۱۰۰‬جهـان بـود‪ .‬ازایـن رو توانسـتند کـه خیلـی بـه مـن کمـک‬ ‫کنند و تجربیات خوبی را به من منتقل کرده اند‪ .‬دراین سال ها در مسابقات بین المللی زیادی شرکت کردم‪ .‬در سال ‪،۲۰۲۱‬‬ ‫در ‪ ۱۲‬مسـابقه بین المللی شـرکت کردم که در هفت مسـابقه فینالیسـت شـدم و همچنین شـش عنوان قهرمانی به دسـت‬ ‫ً‬ ‫اوردم‪ .‬او درپاسخ به این پرسـش که رسـیدن بـه هـدف چـه حسـی دارد؟ گفـت کـه مـن وقتـی متوجـه شـدم اصلا گرنداسـلم‬ ‫چیسـت‪ ،‬بـه ان ب هشـکل هـدف نـگاه کـردم‪ .‬البتـه بقیه وقتی متوجه شـدند که هدفم چیسـت عجیب وغریب رفتـار کردند و‬ ‫ان را ناممکـن می دانسـتند‪ .‬خداراشـکر بـا تلاش و پشـتکار خـودم و حمایـت خانواده ام و کمک های باشـگاهم و فدراسـیون‬ ‫این اتفاق خوب را رقم زدم‪ .‬او ادامه داد؛ حضور در جدول اصلی گرنداسـلم تاریخ سـازی بزرگ برای ورزش ایران یک اتفاق‬ ‫خـوب بـرای زندگـی حرفـه ای خـودم بـود‪ .‬االن می توانـم ایـن را بهتـر توضیـح بدهـم کـه شـرکت در گرنداسـلم در رشـته تنیـس‬ ‫خیلی مهـم اسـت‪ .‬مـن توانسـتم بـه ان برسـم و کنـار بازیکنـان مطرح جهان باشـم و بـازی ان هـا را از نزدیک ببینـم‪ .‬امیدوارم‬ ‫سطح تنیس بیشتر از این باال برود و سال های بعد چند بازیکن از ایران داشته باشیم که دراین رویداد شرکت می کنند‪ .‬او‬ ‫درپاسـخ به اینکه در تنیـس بازیکنـان مطرحـی وجـود دارنـد و نحـوه بازی کـدام از ان ها موردتوجه او اسـت؟ تا کید کرد؛ نحوه‬ ‫بازی رافائل نادال من را از کودکی به تنیس عالقه مند کرد‪ .‬در بین زنان نیز سیمونا هالپ که جنگنده و دونده است؛ و من‬ ‫ً‬ ‫از ایـن خصوصیـات بـازی اش‪ ،‬الگوبـرداری کـرده ام‪ .‬او گفـت؛ ایـن یـک قـدم بـزرگ برایم بود‪ .‬برای رسـیدن به این نقطـه‪ ،‬واقعا‬ ‫تسـر گذاشـتم‪ .‬من برای حضور در مسـابقات‪ ،‬زمان بسـیاری را صرف گرفتن ویزا کردم و بارها حامی‬ ‫روزهای سـختی را پش ‬ ‫مالـی نداشـتم‪ .‬او ادامـه داد؛ ا گـر پیامـی بـرای جوانـان دیگـری مثـل خـود داشـته باشـم‪ ،‬فقط می گویـم‪ ،‬از رویاهایتان دسـت‬ ‫نکشـید‪ .‬وقتـی شـروع کـردم‪ ،‬همـه در ایـران می گفتنـد ناممکـن اسـت و نمی توانـم در گرند اسـلم بـازی کنـم؛ به ویـژه مـادرم‪.‬‬ ‫به همین دلیل هرگز رویای خود را به کسـی نگفتم و فقط به تالش ادامه دادم‪ .‬می خواهم به مردم بگویم سـرتان را باال نگه‬ ‫داریـد و بـه تلاش و بـاور رویـای خـود ادامه دهید‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫زنان‬ ‫مینو محرز؛ نخستین کارشناس زن ایدز در ایران‬ ‫‪80‬درصد؛ تعداد زنان تماس گیرنده‬ ‫با خط ملی اعتیاد‬ ‫رئیـس گـروه پیشـگیری از اعتیـاد سـازمان بهزیسـتی‬ ‫یکـه‬ ‫بااشـاره به شـماره ‪ ۰۹۶۲۸‬گفـت؛ ‪ ۸۰‬درصـد افراد ‬ ‫بـا خـط ملـی اعتیاد تمـاس می گیرنـد را زنان تشـکیل‬ ‫داده و مـردان کمتـر بـا ایـن شـماره تمـاس می گیرنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ ماریـت قازاریـان افـزود؛ این مسـئله‬ ‫یکـه بـا خـط ملـی اعتیـاد‬ ‫به این معنا نیسـت که افراد ‬ ‫تمـاس می گیرنـد‪ ،‬اعتیـاد دارنـد بلکـه ممکـن اسـت از‬ ‫جامعـه عمومـی سـالم تمـاس بگیرنـد و سـوال های‬ ‫مرتبـط بـا پیشـگیری یـا درمان داشـته باشـند‪ .‬تعداد‬ ‫زنـان مصرف کننـده مـواد کـه بـا خـط ‪ ۰۹۶۲۸‬تمـاس‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬نسـبت بـه مـردان کمتـر اسـت و مـردان‬ ‫ً‬ ‫مصرف کننـده غالبـا می خواهنـد مرکـز تـرک اعتیـاد‬ ‫نهـا معرفـی شـود یااینکـه دنبـال راهـکار درمانـی‬ ‫بـه ا ‬ ‫هسـتند‪ .‬تا پایان اذرماه امسـال‪ ۳۵۰ ،‬هزار و ‪ ۲۶۱‬مورد‬ ‫تمـاس بـا خـط ملی اعتیـاد داشـتیم که بـه ‪ ۹۶‬درصد‬ ‫مـوارد تماس هـا پاسـخ داده شـده‪ .‬رئیـس گـروه‬ ‫پیشـگیری از اعتیاد سـازمان بهزیسـتی کشـور تا کید‬ ‫کـرد؛ جوانـان‪ ،‬زیاد با خط ملی اعتیـاد ‪ ۰۹۶۲۸‬تماس‬ ‫می گیرنـد امـا نوجـوان تماس گیرنـده نداریـم و ممکن‬ ‫نهـا تمـاس بگیرند‪.‬‬ ‫اسـت مـوردی باشـد یـا والدیـن ا ‬ ‫وی بااشـاره به کارزارهـای رسـانه ای بهزیسـتی بـرای‬ ‫پیشـگیری از اعتیـاد گفـت؛ ایـن کارزارهـا در همـه‬ ‫اسـتان ها به طورمرتـب بـا موضو عهـای مختلـف‬ ‫ً‬ ‫یشـود؛ مثلا ممکـن اسـت ایـن کارزارهـا‬ ‫انجـام م ‬ ‫نهـا‬ ‫بـا گـروه مخاطـب کـودک‪ ،‬نوجـوان یـا والدیـن ا ‬ ‫برگزار شـود‪ .‬سـازمان بهزیسـتی و سـتاد مبارزه با مواد‬ ‫مخـدر بـا مشـارکت یکدیگـر از سـال ‪ ۱۳۸۸‬خـط ملـی‬ ‫اعتیـاد را با شـماره ‪ ۰۹۶۲۸‬راه انـدازی کرده اند؛ هدف‬ ‫از احـداث ایـن خـط پیشـگیری‪ ،‬درمـان و کاهـش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی ناشـی از اعتیـاد اسـت‪ .‬خـط‬ ‫ملی اعتیاد ارائه دهنده مشـاوره تلفنی در سـه نوبت ‬ ‫کاری شـبانه روز از سـاعت ‪ 8‬تـا ‪ ۲۰‬اسـت‪ .‬براسـاس‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫او کـه متولـد سـال ‪ ۱۳۲۴‬اسـت؛ رئیـس پیشـین مرکـز تحقیقـات ایـدز ایـران‪ ،‬اسـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران‬ ‫یهـای عفونـی؛ و زمینـه اصلـی فعالیتـش ایـدز‬ ‫و عضـو فرهنگسـتان علوم پزشـکی ایـران اسـت‪ .‬او متخصـص بیمار ‬ ‫اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬او را در ایـران و خاورمیانـه به عنـوان نخسـتین پزشـک و کارشـناس بیمـاری ایـدز می شناسـند‪ .‬او‬ ‫فعالیتش در خصوص این بیماری را از سال ‪ ۱۳۶۵‬اغاز کرد و از سال ‪ ۱۳۹۴‬که مرکز تحقیقات ایدز ایران (‪)IRCHA‬‬ ‫راه اندازی شد‪ ،‬ریاست ان را بر عهده دارد‪ .‬او دو کتاب‪ ،‬تالیف و چهار کتاب در زمینه پزشکی نیز ترجمه؛ و ‪ ۴۱‬مقاله‬ ‫در نشـریات فارسـی و ‪ ۶۰‬مقاله در نشـریات بین المللی منتشـر کرده اسـت‪.‬‬ ‫یک دهه با زنان سیمر غ سوار‬ ‫جشنواره فیلم فجر‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫هیئ ـت داوران چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر‪ ،‬ســیمر غ بلور یــن‬ ‫«بهتریــن بازیگــر زن» جشــنواره امســال را بــه «طنــاز طباطبایــی»‬ ‫بــرای فیلــم «بی رویــا» اهــدا کــرد‪ .‬او بــرای کســب ایــن جایــزه و‬ ‫عنــوان‪ ،‬بــا ســارا بهرامــی بــرای فیلــم «عل ـف زار»‪ ،‬ژیــا شــاهی بــرای‬ ‫فیلــم «موقعیــت مهــدی» ‪ ،‬ال لــه مرزبــان بــرای فیلم «نگهبان شــب»‬ ‫و الدن مســتوفی بــرای فیلــم «بــرف اخــر» رقابــت کــرد‪ .‬در گــزارش‬ ‫این هفتــه‪ ،‬بــه زنــان برگزیــده ایــن رویــداد مهــم ســینمایی ایــران‬ ‫طــی یک دهه اخیــر نگاهــی می انداز یــم؛ تنهــا بازیگــری کــه در‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫‪10‬سال گذشــته دوبــار برنــده ایــن جایــزه شــده؛ مریــا زارع ‬ ‫از انجــا کــه در دوره ‪ 35‬جشــنواره دو بازیگــر برنــده نقــش اول زن‬ ‫شــدند‪ ،‬دهمیــن مــورد از ایــن گــزارش کــه متعلــق بــه ســال ‪ 1390‬و‬ ‫دوره ‪ 30‬جشــنواره هســت را تنها به ذکر نام وی؛هنگامه قاضیانی‬ ‫بســنده می کنیــم‪ .‬او بــرای بــازی در فیلــم «روزهای زندگی»؛ ســاخته‬ ‫پرویــز شــیخ طادی (‪ )1390‬برنــده ســیمر غ بلور یــن بهتریــن بازیگــر‬ ‫نقــش اول زن از دوره ‪ 30‬جشــنواره فیلــم فجــر شــد‪.‬‬ ‫مینا‬ ‫مهسا‬ ‫فائزه‬ ‫سارا‬ ‫مامان‬ ‫لیال حاتمی؛ با تحصیالت ناتمام‬ ‫الناز شا کردوست؛فار غ التحصیل سارابهرامی؛فار غ التحصیل‬ ‫نازنیناحمدی؛فار غ التحصیل‬ ‫رویا افشار؛ فار غ التحصیل رشته‬ ‫رشته ادبیات فرانسه از دانشگاه‬ ‫معماری از دانشگاه تهران است‪ .‬رشته تئاتر از دانشکده هنرهای رشته تئاتر از دانشکده هنرهای رشته تئاتر از دانشگاه ازاد شهر‬ ‫لوزان سوئیس است‪ .‬او برای بازی‬ ‫تنکابن است‪ .‬او برای بازی در‬ ‫زیبای دانشگاه تهران است‪ .‬او‬ ‫زیبای دانشگاه تهران است‪ .‬او‬ ‫او برای بازی در فیلم «مامان»؛‬ ‫در فیلم «رگ خواب»؛ ساخته‬ ‫برای بازی در فیلم «شبی که ماه فیلم «دارکوب»؛ ساخته بهروز‬ ‫ساخته ارش انیسی (‪ )1398‬برنده برای بازی در فیلم «ابر بارانش‬ ‫حمید نعمت اهلل (‪ )1394‬برنده‬ ‫شعیبی (‪ )1396‬برنده سیمر غ‬ ‫سیمر غ بلورین بهترین بازیگر نقش گرفته»؛ ساخته مجید برزگر (‪ )1398‬کامل شد»؛ ساخته نرگس ابیار‬ ‫سیمر غ بلورین بهترین بازیگر‬ ‫بلورین بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫اول زن از دوره ‪ 39‬جشنواره فیلم برنده سیمر غ بلورین بهترین بازیگر (‪ )1397‬برنده سیمر غ بلورین‬ ‫زن از دوره ‪ 36‬جشنواره فیلم فجر نقش اول زن از دوره ‪ 35‬جشنواره‬ ‫نقش اول زن از دوره ‪ 38‬جشنواره بهترین بازیگر نقش اول زن از‬ ‫فجر شد‪« .‬شاید وقتی دیگر»‪،‬‬ ‫فیلم فجر شد‪« .‬سه زن»‪« ،‬ضربه دوره ‪ 37‬جشنواره فیلم فجر شد‪ .‬شد‪« .‬علف زار»‪« ،‬رمانتیسم عماد فیلم فجر شد‪« .‬خوک»‪« ،‬جدایی‬ ‫«در انتظار شیطان»‪« ،‬ایستگاه‬ ‫نادر از سیمین» و «لیال» از اثار‬ ‫و طوبا» و «من دیه گو مارادونا‬ ‫«رسوایی»‪« ،‬من می ترسم» و‬ ‫اتمسفر» ‪« ،‬سه ماهی» و «کا کا» از فنی» و «ناپدید شدن» از اثار او‬ ‫او هستند‪.‬‬ ‫هستم» از اثار او هستند‪.‬‬ ‫«خفه گی» از اثار او هستند‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اثار او هستند‪.‬‬ ‫امـار سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر‪ ،‬ا کنـون دومیلیون و‬ ‫‪۸‬هـزار مصرف کننـده مـواد مخـدر در کشـور وجـود‬ ‫‪ ۰۸‬‬ ‫دارد کـه باالتریـن مصـرف مـواد مخـدر بـا بیـش از‬ ‫‪ ۶۶‬درصـد مربـوط بـه تریـا ک اسـت‪ .‬اسـکندر مومنی؛‬ ‫دبیـرکل سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر نیـز گفـت؛‬ ‫میانگیـن سـن اعتیـاد در ایـران‪ ۲۴ ،‬سـال و چن دمـاه‬ ‫اسـت و سـن اعتیـاد در دنیـا‪ ۱۹ ،‬سـال اسـت‪ .‬نـرخ‬ ‫شـیوع اعتیـاد در جمعیـت فعـال کشـور پنج درصـد؛‬ ‫و ایـن نـرخ در دنیـا بـاالی هفت درصـد اسـت‪ .‬در‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران نیـز حـدود ‪4000‬نفـر بر اثـر‬ ‫مصـرف مـواد مخـدر در سـال فـوت می کننـد که البته‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نعـدد در کشـورمان رقـم باالی ‬ ‫می دانیـم ای ‬ ‫ا گرچـه وجـود یک معتاد هم در ایران زینبده نیسـت‬ ‫لیکـن ا گر اقدامـات ایران نبود‪ ،‬وضعیت اعتیاد بدی‬ ‫را شـاهد بودیـم‪ .‬جمهـوری اسلامی ‪ 4000‬شـهید و‬ ‫‪ 12000‬جانبـاز در عرصـه مبـارزه بـا مـواد مخـدر تقدیـم‬ ‫کـرده و مبـارزه بی امانـی را در حـوزه جلوگیـری از ورود‬ ‫و قاچـاق مخـدر و اقدامات خوبـی را در حوزه درمان‪،‬‬ ‫صیانـت و نگهـداری از معتـادان انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫سمیه‬ ‫شیرین‬ ‫مریال زارعی؛ فار غ التحصیل صنایع پریناز ایزدیار؛ فار غ التحصیل رشته‬ ‫گرافیک از دانشگاه ازاد است‪ .‬او‬ ‫غذایی از دانشگاه ازاد است‪ .‬او‬ ‫برای بازی در فیلم «ابد و یک‬ ‫برای بازی در فیلم «زیر سقف‬ ‫دودی»؛ ساخته پوران درخشنده روز»؛ ساخته سعید روستایی‬ ‫(‪ )1394‬برنده سیمر غ بلورین‬ ‫(‪ )1395‬برنده سیمر غ بلورین‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول زن از‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول زن از‬ ‫دوره ‪ 35‬جشنواره فیلم فجر شد‪ .‬دوره ‪ 34‬جشنواره فیلم فجر شد‪.‬‬ ‫«مالقات خصوصی»‪« ،‬ورود اقایان‬ ‫«سربازهایجمعه»‪«،‬همه چیز‬ ‫برای فروش» و «سیزده گربه روی ممنوع» و «سه کام حبس» از اثار‬ ‫او هستند‪.‬‬ ‫شیروانی» از اثار او هستند‪.‬‬ ‫محدثه‬ ‫باران کوثری؛ فار غ التحصیل رشته‬ ‫تئاتر از هنرستان سوره است‪ .‬او‬ ‫برای بازی در فیلم «کوچه بی نام»؛‬ ‫ساخته هاتف علیمردانی (‪)1393‬‬ ‫برنده سیمر غ بلورین بهترین بازیگر‬ ‫نقش اول زن از دوره ‪ 33‬جشنواره‬ ‫فیلم فجر شد‪« .‬شنل»‪« ،‬بغض»‪،‬‬ ‫ً‬ ‫«گیج گاه»‪« ،‬لطفا مزاحم نشوید» و‬ ‫«اسب حیوان نجیبی است» از اثار‬ ‫او هستند‪.‬‬ ‫شیوا‬ ‫الفت‬ ‫هانیهتوسلی؛فار غ التحصیل‬ ‫مریال زارعی؛ فار غ التحصیل‬ ‫نمایشنامه نویسیاز دانشگاه‬ ‫صنایع غذایی از دانشگاه ازاد‬ ‫ازاد است‪ .‬او برای بازی در فیلم‬ ‫است‪ .‬او برای بازی در فیلم‬ ‫«شیار ‪»143‬؛ ساخته نرگس ابیار «دهلیز»؛ ساخته بهروز شعیبی‬ ‫(‪ )1391‬برنده سیمر غ بلورین‬ ‫(‪ )1392‬برنده سیمر غ بلورین‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول زن از‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول زن از‬ ‫دوره ‪ 32‬جشنواره فیلم فجر شد‪ .‬دوره ‪ 31‬جشنواره فیلم فجر شد‪.‬‬ ‫سال ‪ 95‬نیز برنده این جایزه برای «جهان با من برقص»‪« ،‬زندگی‬ ‫«زیر سقف دودی» (همراه با لیال خصوصی»‪« ،‬سیانور» و «ما همه با‬ ‫هم هستیم» از اثار او هستند‪.‬‬ ‫حاتمی) شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫فـرق تخیـل و خیال بافـی بـرای مشـخص نیسـت! چـون‬ ‫نحـال ا گـر‬ ‫نهـا وجـود دارد‪ ،‬با ای ‬ ‫مـرز بسـیار باریکـی بیـن ا ‬ ‫ندانیـد فـرق تخیـل و خیالبافـی چیسـت بـه مسـیرهایی‬ ‫یشـوید کـه نتیجـه ای در بـر نخواهـد داشـت‪.‬‬ ‫هدایـت م ‬ ‫یتـوان گفـت؛ پیشـرفت های فنـاوری و‬ ‫به عبارتـی م ‬ ‫لپـردازی افـراد‬ ‫تولیـد محصـوالت‪ ،‬حاصـل تخیـل و خیا ‬ ‫یتـوان‬ ‫لپـردازی را م ‬ ‫خلاق‪ ،‬علمـی و هنرمنـد اسـت‪ .‬خیا ‬ ‫این گونـه توصیـف کـرد؛ توانایـی تفکـر و تجسـم مفاهیـم‬ ‫و محصوالتـی کـه هنـوز دربـاره انهـا فکـر نشـده و مسـلما‬ ‫نـه کسـی ان را دیـده و نـه چیـزی دربـاره ان شـنیده اسـت‪.‬‬ ‫یهـا‪ ،‬به دلیـل داشـتن‬ ‫تمـام افسـانه ها و داسـتان های پر ‬ ‫قـدرت خارق العاد هشـان باورنکردنـی به نظـر می رسـند و‬ ‫یشـود کـه محصـول ذهـن خلاق‬ ‫به همین دلیـل گفتـه م ‬ ‫نیا کان ما هسـتند‪ .‬همان طور که بسـیاری از روان شناسـان‬ ‫گفته انئ‪ ،‬تخیل فرایندی مشـابه اسـت؛ زیرا شامل تشکیل‬ ‫یسـت که در مقابل ما‬ ‫تصاویر ذهنی‪ ،‬مفاهیم و احساسات ‬ ‫وجـود ندارنـد‪ .‬این موضوع بسـیاری از افراد را گیج می کند؛‬ ‫زیـرا تداخـل زیـادی بیـن تخیـل و خیالبافـی وجـود دارد؛‬ ‫کتـک این‬ ‫قبـل از بررسـی فـرق تخیـل و خیال بافـی‪ ،‬بایـد ت ‬ ‫دو مورد را بررسـی کنیم‪ .‬وقتی از کودک می خواهید تصویر‬ ‫شـی ای را کـه در مقابـل چشـمانش نیسـت‪ ،‬بکشـد‪ ،‬بـه او‬ ‫ی گوییـد؟ شـما در اصـل از او می خواهیـد کـه چیـزی‬ ‫چـه مـ ‬ ‫را تصـور کنـد تـا بتواند شـکل ان را روی کاغذ بکشـد‪ .‬به طور‬ ‫مشـابه‪ ،‬دانشـمندان از ذهـن خلاق یـا تجسـم خلاق خـود‬ ‫بـرای رسـیدن بـه ایـده هـا و محصـوالت جدیدتـر اسـتفاده‬ ‫مـی کننـد‪ .‬همـه ما می دانیم که ایزا ک نیوتن سـیبی را دید‬ ‫کـه از درخـت بـاالی سـر او سـقوط کـرده بـود‪ ،‬امـا این تخیل‬ ‫او بـود کـه او را بـه توسـعه قوانیـن حرکـت نیوتـن وا داشـت‪.‬‬ ‫بـا چشـمان بسـته می توانیم چیزهـای اطراف خـود را تصور‬ ‫کنیم‪ .‬شـاید این همان امکانات ذاتی باشـد که خداوند به‬ ‫مـا عطـا کـرده اسـت‪ .‬در بـازی و بـا چشـمان بسـته و لمـس‬ ‫شـی مـورد نظـر‪ ،‬بـا اسـتفاده از تخیـل نـام ان را می گوییـم‪.‬‬ ‫خیال پردازی چیست؟‬ ‫خیـال محصـول تخیـل اسـت؛ امـا از واقعیـت بسـیار دور‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید ایـن مهـم تریـن فـرق تخیـل بـا خیـال بافـی‬ ‫باشـد؛ یعنـی بیشـتر ماهیـت یـک رویـا را دارد؛ شـخص در‬ ‫یسـت‪ ،‬چیزهـا و مفاهیمـی را تجربه می کند‬ ‫حـال رویا پرداز ‬ ‫یشـوند‪ .‬خیـال و وهـم‪،‬‬ ‫نهـا در بیـداری محـو م ‬ ‫کـه همـه ا ‬ ‫محصـول ذهـن اسـت و از مـواردی مثـل سـرخوردگی ها ‪،‬‬ ‫یهـا‪ ،‬امیـال‪ ،‬افسـردگی ها و ‪ ...‬سرچشـمه‬ ‫سهـا‪ ،‬جاه طلب ‬ ‫تر ‬ ‫سراشپز‬ ‫فرق تخیل و خیال بافی از دید روانشناسی‬ ‫می گیـرد‪ .‬به گفتـه زیگمونـد فرویـد؛ بحث برانگیزتریـن‬ ‫یهـای این چنینـی‬ ‫لهـا و رویا باف ‬ ‫روانشـناس تا کنـون‪ ،‬خیا ‬ ‫تجلـی عمیق تریـن و تاریک تریـن نقـاط انگیز ههـای درونـی‬ ‫مـا هسـتند‪ .‬خیـال شـاید منحصـر بـه انسـان باشـد‪ .‬همـه‬ ‫افسـانه ها و اسـطوره ها دارای شـخصیت هایی هسـتند کـه‬ ‫قدرت هـای فوق العـاده ای دارند؛ مانند اژدها و هیوالهایی‬ ‫کـه اتـش می اندازنـد و انسـان های قوی هیکلـی کـه دارای‬ ‫قـدرت و شـجاعت فوق العـاده ای هسـتند؛ امـا برگردیـم بـه‬ ‫موضـوع اصلـی ایـن مطلـب؛ یعنـی فـرق تخیـل و خیالبافـی‬ ‫نهـا بسـیار مهـم اسـت؟ تخیـل‪،‬‬ ‫و اینکـه چـرا شـناخت ا ‬ ‫تصاویـر‪ ،‬احساسـات و مفاهیـم را بـه تصویـر یـا ایـده نهایـی‬ ‫اضافـه می کنـد‪ .‬احسـاس مـا را هدایـت می کنـد تـا تصاویـر‬ ‫را از طریـق تخیـل بـه تصویـر بکشـیم‪ .‬تخیـل هدف گر اسـت؛‬ ‫لپـردازی نیـاز بـه اصـول علـم و طبیعـت‬ ‫یکـه خیا ‬ ‫در حال ‬ ‫نـدارد‪ .‬خیال بافـی دور از واقعیـت در مـورد هیوالیـی کـه‬ ‫اتـش از دهانـش بیـرون می ایـد‪ ،‬اسـان و قابل قبـول اسـت‪.‬‬ ‫تخیـل راهـی بـرای خالقیـت بـاز می کنـد کـه مسـئول تولیـد‬ ‫لهـا از خواسـته ها‬ ‫اید ههـا و محصـوالت جدیـد اسـت‪ .‬خیا ‬ ‫املت مراکشی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫روغن زیتون‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫سـس گوجـه فرنگـی کنسـرو شـده (کنسـرو گوجـه‬ ‫فرنگـی پـوره شـده)‪ ۴/۳ :‬فنجـان‬ ‫زیره‪ ۲/۱ :‬قاشق چایخوری‬ ‫جعفـری خـرد شـده ‪ ۲/۱ +‬قاشـق غذاخـوری بـرای‬ ‫تزئیـن‪ ۲ :‬قاشـق غذاخـوری‬ ‫نمک‪ ۴/۱ :‬قاشق چایخوری‬ ‫فلفل‪ ۴/۱ :‬قاشق چایخوری‬ ‫تخم مر غ متوسط‪ ۳ :‬عدد‬ ‫یهـای عمیـق مـا سرچشـمه می گیرنـد‪ .‬هـم‬ ‫و جاه طلب ‬ ‫تخیـل و هـم خیـال در رشـد قـوای مغـزی کـودکان نقـش‬ ‫دارنـد‪ .‬از دیـد روان شناسـی‪ ،‬خیالبافـی رشـته افـکار شـناور‬ ‫بـدون هـدف خاصـی هسـتند کـه می تواننـد فـرد را بـرای‬ ‫سـاعت ها و حتـی یـک عمـر درگیـر خـود کنند‪ ،‬بـدون اینکه‬ ‫بداننـد بـه کجـا خواهنـد رفـت‪ .‬ا گـر بـا تکنیک هـای کنتـرل‬ ‫ذهـن اشـنایی نداشـته باشـید‪ ،‬خیالبافی هـای بی مـورد‬ ‫می توانـد شـما را در مسـیر نادرسـت قـرار دهد تا روز بـه روز از‬ ‫خواسـته های واقعی خود دور شـوید‪ .‬از طرفی‪ ،‬تخیل یک‬ ‫تصویر سـازی ذهنـی بر اسـاس هـدف ما سـت؛ یعنـی وقتـی‬ ‫بدانیـد بـه کجـا می رویـد‪ ،‬اسـتفاده از تخیـل و احساسـات‬ ‫مثبـت می توانـد شـما را در مسـیر رسـیدن بـه خواسـته تان‬ ‫کمـک کنـد‪ .‬ضمـن اینکـه بایـد درنظـر داشـت کـه برخـی از‬ ‫لپـردازی خـوب اسـت؛ امـا‬ ‫روان شناسـان معتقدنـد؛ خیا ‬ ‫لپـردازی حـد و انـدازه ای‬ ‫یکـه بهنجـار باشـد‪ .‬خیا ‬ ‫تا زمان ‬ ‫دارد‪ .‬داشـتن رویـا یـا ب هقـول بعضی هـا خیال پـردازی یکـی‬ ‫از مکانیسـم های دفاعـی بـدن ما سـت کـه ا گـر بـه جـا و‬ ‫درسـت اسـتفاده شـود‪ ،‬مفیـد و کارامـد خواهـد بـود‪ ،‬ا گـر‬ ‫هـم نادرسـت اسـتفاده شـود و بـا عملکـرد عـادی زندگـی‬ ‫مـا تداخـل پیـدا کنـد می توانـد مخـرب باشـد‪ .‬هماننـد‬ ‫یشـویم یـا‬ ‫مواقعـی کـه گریـه می کنیـم یـا خشـمگین م ‬ ‫دچـار هـر هیجـان دیگـری می شـویم‪ ،‬رویا داشـتن نیـز یـک‬ ‫مکانیسـم هیجان مـدار اسـت و افرادی کـه بتواننـد در‬ ‫زندگی خود ان را درست و تحت کنترل به کار گیرند‪ ،‬موفق‬ ‫یمـان‬ ‫خواهنـد بـود‪ .‬وقتـی کـودک هسـتیم‪ ،‬رویا پردازی ها ‬ ‫غیرمنطقـی هسـتند؛ امـا به سـمت نوجوانـی و جوانـی کـه‬ ‫یتـر‬ ‫پیـش می رویـم‪ ،‬رویا پردازی هـای مـا حالـت منطق ‬ ‫نهـا خـود‬ ‫به خـود می گیـرد و ادم می توانـد بـا توسـل بـه ا ‬ ‫ً‬ ‫را بـاال بکشـد و پیشـرفت کنـد؛ مثلا مـا می بینیـم تخیـل و‬ ‫رویا پـردازی ژول ورن باعـث شـد کـه نقطـه شـروعی بـرای‬ ‫ایجـاد تحـول و پیشـرفتش شـود‪ .‬درهرصورت‪ ،‬پیشـنهاد مـا‬ ‫این اسـت که ا گـر احسـاس می کنیـد خیالبافـی کار هـر روز و‬ ‫سـاعت شـما شـده و نمی توانید جلوی نشخوارهای فکری‬ ‫خـود را بگیریـد‪ ،‬بهتریـن کار کمک گرفتـن از یـک متخصـص‬ ‫روانشـناس برای جلوگیری از خیال بافی و رسـیدن به تفکر‬ ‫خلاق اسـت‪.‬‬ ‫این املت مرا کشی چهار ماده ای یک صبحانه ‪ ۱۰‬دقیقه ای سریع و اسان است که طعم بی نظیری دارد‪ .‬شما می توانید ان را با استفاده از چند ماده اولیه‬ ‫ً‬ ‫کـه احتمـاال در اشـپزخانه خـود داریـد درسـت کنیـد‪ .‬ایـن دسـتور غـذا بـدون لبنیـات‪ ،‬بـدون غالت‪ ،‬بـدون گلوتن اسـت که همه می تواننـد از ان لـذت ببرند‪.‬‬ ‫برای اشـنایی با دسـتور پخت املت مرا کشـی خوشـمزه خانگی مقاله اشـپزی ما را دنبال کنید‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫روغـن زیتـون را در یـک تابـه نچسـب روی حـرارت متوسـط گرم کنید‪ .‬پس از داغ شـدن‬ ‫روغـن‪ ،‬سـس گوجـه فرنگـی را بـه ان اضافـه کنیـد و ‪ ۱‬دقیقـه تفـت دهیـد‪ .‬وقتـی سـس‬ ‫گوجـه فرنگـی بـه ارامـی حبـاب زد‪ ،‬زیـره‪ ،‬جعفری‪ ،‬نمـک و فلفل را به سـس اضافه کرده‬ ‫و سـس را به مـدت ‪ ۵‬دقیقـه بگذاریـد بجوشـد‪ .‬در یـک کاسـه تخم مـر غ هـا را بـا همـزن‬ ‫ً‬ ‫دسـتی بزنیـد تـا کاملا مخلـوط و یکدسـت شـوند‪ .‬تخم مر غ هـا را به صـورت دایـره ای‬ ‫روی سـس بریزیـد تـا بـه طـور مسـاوی در کل تابـه پخـش شـوند‪ .‬بـا در تابه بپوشـانید و‬ ‫ً‬ ‫بگذاریـد ‪ ۴‬دقیقـه بپـزد تـا تخم مر غ هـا کاملا بپزنـد‪ .‬یـک کفگیـر دور املت بکشـید تا ا گر‬ ‫وسـط ان تخم مر غ نپخته بود‪ ،‬کناره های ان شـل شـود‪ ،‬تابه را کج کنید تا تخم مر غ به‬ ‫بیـرون تابـه منتقـل شـود‪ ،‬جایـی کـه سـریع تر بپـزد‪ .‬بعـد از اینکـه تخم مر غ کامال سـفت‬ ‫شـد‪ ،‬املـت را در بشـقاب بریزیـد و قبـل از سـرو بـا جعفـری اضافـی تزئیـن کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ساختن یک اتاق ورزش خانگی‬ ‫دانستنی هاییدرباره‬ ‫سندرم تخمدانپلی کیستیک‬ ‫بـرای ایـن کـه ورزش را بـه بخشـی از زندگـی خـود تبدیل کنید‪ ،‬نیازی نیسـت که هزینه های‬ ‫زیـادی را متحمـل شـوید‪ .‬شـاید بـرای سـالن های فیتنـس و ورزش حرفـه ای هزین ههـای‬ ‫زیـادی پرداخـت شـوند؛ امـا بـا هزین ههـای کمتـر نیـز می توانیـد بـه یـک اتـاق ورزش خانگـی‬ ‫دسـت پیـدا کنیـد‪ .‬یکـی از امتیـازات وجـود اتـاق ورزش در خانـه جلوگیـری از اتلاف وقـت‬ ‫یشـود تـا بخشـی‬ ‫اسـت؛ زیـرا مسـافتی کـه میـان سـالن ورزش و خانـه وجـود دارد باعـث م ‬ ‫از وقـت شـما از بیـن بـرود‪ .‬تنهـا بـرای اسـتفاده از دسـتگا ه هایـی ماننـد دوچرخـه ثابـت یـا‬ ‫یتـوان ایـن مسـافت را از بیـن بـرده و از اتلاف وقـت جلوگیـری کـرد‪.‬‬ ‫تردمیـل م ‬ ‫راحتی ورزش در منزل‬ ‫ً‬ ‫نیاز به تحرک بعد از کارهای روزانه اجتناب ناپذیر است‪ .‬معموال ما انسان ها با سرد شدن‬ ‫نهـای سرپوشـیده را بـه فضاهـای بـاز ترجیـح داده و بیـرون رفتـن بـه کاری دشـوار‬ ‫هـوا مکا ‬ ‫تبدیـل می شـود‪ .‬بـدون شـک وجـود لوازمـی کـه بـرای ورزش کردن بـه ان ها احتیـاج دارید‪،‬‬ ‫در محیـط خانـه‪ ،‬راحتـی بسـیاری را به همـراه خواهـد داشـت‪ .‬بـرای ایـن منظـور می توانیـد‬ ‫یکی از اتاق های خانه را به شکلی مدرن و دلباز طراحی کرده و مکانی مناسب برای ورزش‬ ‫کـردن ایجـاد کنیـد‪ .‬اسـتفاده از پارکـت لمینـت چوبـی و رنـگ روشـن بـرای دیوار هـا فضایـی‬ ‫شکـردن ایجـاد خواهـد کـرد‪ .‬هم چنیـن بـا نصـب قفسـه های‬ ‫دلبـاز و فر ح بخـش را بـرای ورز ‬ ‫بـاز می توانیـد لـوازم ورزش مورد نیـاز خـود را بـه راحتـی سـازماندهی کـرده و اتاقـی مرتـب‬ ‫داشـته باشـید‪ .‬در کنار ابزار و لوازم ورزشـی می توانید از اثار هنری نیز برای تزئین این اتاق‬ ‫اسـتفاده کـرده و فضایـی مـدرن و ظریـف ایجـاد کنیـد تـا در زمـان ورزش لحظات دلنشـینی‬ ‫را سـپری کنید‪.‬‬ ‫تناسب دستگاه های ورزشی با موقعیت و ابعاد اتاق ورزش‬ ‫زمانـی کـه مـی خواهیـد اتـاق ورزشـی طراحـی کنیـد بایـد ایـن کار را بـر اسـاس لـوازم ورزشـی‬ ‫و ا کسسـوار هایـی کـه مـی خواهیـد بـه کار ببریـد انجـام دهیـد‪ .‬بـا اندازه گیـری مـکان و لوازم‬ ‫و طراحـی مناسـب مـی توانیـد از فضـای موجـود بیشـترین اسـتفاده را ببریـد‪ .‬زمانـی کـه‬ ‫مـی خواهیـد یـک اتـاق را بـه اتـاق ورزش تبدیـل کنیـد‪ ،‬ان را تخلیـه کـرده و یـا دیـوار هـای‬ ‫ان را انـدازه گیـری کنیـد‪ .‬بـرای ایـن کـه بتوانیـد فضـای مـورد نیـاز دسـتگاه هـای ورزشـی را‬ ‫بـه درسـتی محاسـبه کنیـد‪ ،‬حتمـا ابعـاد ان هـا را مـورد بررسـی قـرار دهیـد‪ .‬مـی توانیـد بـرای‬ ‫مشخص کردن نقشه چیدمان از کاغذ های شطرنجی نخصوص نقشه کشی در مقیاس‬ ‫های ‪ 1/50‬و یا ‪ 1/100‬اسـتفاده کرده و ابعاد و اندازه ها را در ان مشـخص کنید‪ .‬با این روش‬ ‫علاوه بـر طراحـی و چیدمـان مناسـب اتـاق‪ ،‬مـی توانیـد ابعاد و فضـای داخل اتـاق و فاصله‬ ‫بیـن دو عـدد از تجهیـزات ورزشـی مـورد نیـاز را نیـز انـدازه گیـری کنیـد‪.‬‬ ‫مکان های نگه داری از ا کسسوار های ورزشی‬ ‫برای نظم بخشـیدن و جمع اوری لوازم و ا کسسـوار های ورزشـی ای که در طول ورزش کردن‬ ‫نیاز هـای شـما را برطـرف می کنند می توانید کمـد یا فضاهایی را برای نگـه داری از این لوازم‬ ‫طراحـی کنیـد‪ .‬بـرای لـوازم و ا کسسـوار های ورزشـی ای کـه بسـیار مورد اسـتفاده بـوده و زیـاد‬ ‫به ان ها نیاز دارید‪ ،‬سیسـتم قفسـه بندی باز بهترین انتخاب خواهد بود‪ .‬می توانید ابعاد‬ ‫ایـن قفسـه را بسـته بـه ابعـاد لـوازم ورزش موجـود مشـخص کـرده و فضایـی بی نهایـت کار‬ ‫ً‬ ‫یکـه بـرای زندگـی سـالم تـر ورزش‬ ‫امـد و منظـم را ایجـاد کنیـد‪ .‬قطعـا نمی خواهیـد؛ در حال ‬ ‫دکتر رضا نصر‬ ‫متخصص زنان‬ ‫کلینیک‬ ‫می کنیـد‪ ،‬فضـای شـلوغ و ازار دهنـده ای را ایجـاد کنیـد که باعث خسـتگی چشـم ها شـود‪.‬‬ ‫استفاده از اینه برای ایجاد عمق در باشگاه خانگی‬ ‫می توانیـد از این ههـا‪ ،‬هـم به عنـوان عناصـری زیبایی بخش و هم به عنـوان عناصری کارامد‬ ‫یکـه در اتـاق ورزش کمد هایـی را بـرای‬ ‫اسـتفاده کـرده و کار خـود را سـاده تر کنیـد‪ .‬زمان ‬ ‫بهـای اینـه ای برای ان هـا به کار‬ ‫نگـه داری از لـوازم ورزشـی طراحـی می کنیـد‪ ،‬می توانیـد در ‬ ‫بـرده و بـا یـک تیـر دو نشـان بزنیـد‪ .‬هم چنین می توانید یک یـا دو عدد از دیوار هـای اتاق را‬ ‫بـا اینـه پوشـانده و بـا ایـن روش به اتاق عمق و وسـعت بیشـتری ببخشـید‪ .‬ایـن روش برای‬ ‫قهـای کوچـک بسـیار کارامـد خواهـد بود‪.‬‬ ‫اتا ‬ ‫دکوراسیون اتاق ورزش خانگی‬ ‫زیبایـی و مقیـاس‪ ،‬در طراحـی تمـام نقـاط خانـه اهمیـت داشـته و بایـد مـورد توجـه قـرار‬ ‫بگیرنـد‪ .‬ا گـر می خواهیـد یـک اتـاق ورزش در خانـه طراحـی کنیـد ابتـدا بایـد مـکان و ابعـاد‬ ‫قهـای تنـگ و یـا کوچـک‬ ‫ان را در نظـر گرفتـه و چیدمانـی مناسـب انجـام دهیـد‪ .‬در اتا ‬ ‫نهـا بـا یکدیگـر‪ ،‬سیسـتم‬ ‫حهـا و ارتبـاط ا ‬ ‫تهـا‪ ،‬طر ‬ ‫گهـا‪ ،‬باف ‬ ‫بایـد عالو هبـر در نظر گرفتـن رن ‬ ‫روشـنایی و عناصـر روشـنایی بخـش را نیـز مورد توجـه قـرار دهیـد‪ .‬در اتاق هـای کوچـک‬ ‫گهـای مشـابه می توانیـد هماهنگـی و عمـق ایجـاد کـرده و هـم چنیـن بـا‬ ‫بـا اسـتفاده از رن ‬ ‫گهـای روشـن فضایـی ارام بـه اتـاق ورزش ببخشـید‪.‬‬ ‫به کار بـردن رن ‬ ‫سیستم روشنایی اتاق ورزش‬ ‫یکـی از مـواردی کـه نبایـد در طراحـی اتـاق ورزش خانگـی فرامـوش شـود سیسـتم‬ ‫یسـت‪ .‬با اسـتفاده از عناصـر روشـنایی بخـش مناسـب و کافـی‪ ،‬اتـاق ورزشـی بـه‬ ‫روشنای ‬ ‫فضـای کارام دتـری تبدیـل خواهـد شـد‪ .‬سیسـتم روشـنایی ال ای دی نسـبت بـه سـایر‬ ‫سیسـتم هـای دیگـر مصـرف بـرق کمتـری داشـته و علاوه بـر صرفـه جویـی در مصـرف بـرق‪،‬‬ ‫فضایی روشن را در اختیار شما قرار می دهد‪ .‬عالوه بر نورپردازی های نقطه ای‪ ،‬می توانید‬ ‫شـدت نور را با اسـتفاده از پوشـش های براق برای کف یا با اسـتفاده از اینه بر روی دیوار ها‬ ‫افزایـش داده و فضایـی روشـن تـر و دلباز تـر را ایجـاد کنیـد‪.‬‬ ‫سـندرم تخمـدان پلی کیسـتیک (‪ )PCOS‬عارضه ای سـت‬ ‫نهـا و ظاهـر یـک‬ ‫کـه می توانـد بـر قاعدگـی‪ ،‬بـارداری‪ ،‬هورمو ‬ ‫زن اثـر بگـذارد‪ .‬همچنیـن ممکـن اسـت در زمـان طوالنـی‬ ‫نهـای پلی کیسـتیک‬ ‫بـر سلامت نیـز تاثیـر بگـذارد‪ .‬تخمدا ‬ ‫گتـر هسـتند و دو برابـر‬ ‫نهـای عـادی کمـی بزر ‬ ‫از تخمدا ‬ ‫فولیکـول (کیسـت های کوچـک) دارنـد‪ .‬تخمدان هـای‬ ‫پلی کیستیک بسیار شایع هستند و ‪ ۲۰‬درصد خانم ها به ان‬ ‫مبتال هستند‪ .‬داشتن تخمدان های پلی کیستیک به معنی‬ ‫نهـای پلی کیسـتیک نیسـت‪ .‬در‬ ‫ابتلا بـه سـندرم تخمدا ‬ ‫حدود ‪ 6‬تا ‪ 7‬درصد خانم ها با تخمدان های پلی کیستیک‪،‬‬ ‫‪ PCOS‬دارنـد‪ .‬عالئـم‪ PCOS‬می توانـد شـامل موارد مختلفی‬ ‫باشـد ازجملـه‪ :‬نامنظمـی یـا قطـع کامـل قاعدگـی‪ ،‬سـخت‬ ‫بـاردار شـدن (کاهـش بـاروری)‪ ،‬داشـتن موهـای بیشـتر از‬ ‫حـد عـادی در صـورت و بـدن (هیرسوتیسـم)‪ ،‬ریزش مـوی‬ ‫سـر ‪ ،‬افزایش وزن‪ ،‬افزایـش سـریع وزن‪ ،‬کاهـش وزن سـخت‪،‬‬ ‫پوسـت چـرب‪ ،‬ا کنـه‪ ،‬افسـردگی و تغییـر خلـق‪ .‬عالئـم در‬ ‫ً‬ ‫خان مهـا لزومـا یکسـان نیسـت‪ .‬برخـی خان مهـا عالئـم کمـی‬ ‫یکـه سـایر افـراد بـه طـور شـدیدتری بـا دامنـه‬ ‫دارنـد؛ در حال ‬ ‫وسـیع تری از عالئـم تحـت تاثیر قـرار می گیرنـد‪ PCOS.‬یکی از‬ ‫علل ناباروری در زنان است‪ .‬علت ‪ PCOS‬نیز هنوز شناخته‬ ‫شده نیست‪ PCOS .‬گاهی به طور خانوادگی دیده می شود‪.‬‬ ‫ا گر کسـی از بسـتگان شـما (مادر‪ ،‬خاله یا عمه‪ ،‬خواهر) دچار‬ ‫‪ PCOS‬اسـت‪ ،‬احتمال ابتالی شـما به ‪ PCOS‬بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫عالئـم ‪ PCOS‬در ارتبـاط بـا سـطح هورمونـی غیرعادی سـت‪.‬‬ ‫نهـا پیـام اوران شـیمیایی هسـتند کـه اعمـال بـدن‬ ‫هورمو ‬ ‫یسـت کـه توسـط‬ ‫را کنتـرل می کننـد‪ .‬تستوسـترون‪ ،‬هورمون ‬ ‫تخمدان ها تولید می شود‪ .‬خانم های مبتال به‪ PCOS‬دارای‬ ‫سـطح تستوسـترون باالتری نسـبت به حد نرمال هسـتند و‬ ‫این موضوع در رابطه با بسـیاری از عالئم این سـندرم اسـت‪.‬‬ ‫خانم هـای دچـار ‪ PCOS‬اغلب عالئم و نشـانه های متفاوتی‬ ‫دارند و گاهی این عالئم و نشانه ها دائمی نیستند که ممکن‬ ‫است تشخیص ‪ PCOS‬را مشکل کند‪ .‬وقتی شما هر کدام از‬ ‫دو عالمت زیر را داشته باشید‪ ،‬تشخیص گذاشته می شود؛‬ ‫پریودهـای نامنظـم یـا بـا فاصله زیـاد‪ ،‬یا عـدم پریـود‪ .‬افزایش‬ ‫موهـای صـورت و بـدن بیـش از حـ د عـادی نسـبت بـه قبـل‬ ‫خودتـان یـا ازمایش خونـی کـه افزایـش سـطح تستوسـترون‬ ‫را باالتـر از حـد عـادی نشـان می دهـد؛ همچنین سـونوگرافی‬ ‫نهـای پلی کیسـتیک را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫تخمدا ‬ ‫سروش راسخ‬ ‫تهـای خوشـایند بـرای ا کثـر افـراد اسـت و سـاختن خاطـره ای خـوش بـرای مهمانـان از جملـه اهـداف مشترکی سـت کـه‬ ‫دورهمـی و مهمانـی یکـی از فعالی ‬ ‫ت بـا کمـی مثبت اندیشـی بـه مهمانـی خـود‬ ‫یهـا را دچـار اسـترس می کنـد‪ .‬کافی سـ ‬ ‫میزبانـان بـه ان می اندیشـند؛ امـا تـرس از خوب برگزارنشـدن مهمانـی خیل ‬ ‫نـگاه کنیـد تـا بـه نتیجـه مطلوب برسـید‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫برای مهمان داری‬ ‫پیـش از هرچیـز تهیـه لیسـتی از مـواد الزم بـرای پذیرایـی کم خـرج و ایـده ال‬ ‫ضروری ست و اینکه بدانید صرف هزینه های زیاد همیشه باعث بهتر برگزار شدن‬ ‫یشـود؛ اسـتفاده بهینـه از امکانـات رمـز موفقیـت اسـت‪.‬‬ ‫مهمانـی نم ‬ ‫سـعی کنیـد بـا لبخنـد بـه اسـتقبال مهمانـان خـود برویـد و ان قـدر خـود را‬ ‫پیـش از امـدن مهمانـان خسـته نکنیـد کـه در برخـورد اول‪ ،‬ان هـا با چهره‬ ‫خسـته تان مواجـه شـوند و معـذب باشـند‪.‬‬ ‫از رایح ههـای خـوش مثـل یـک عـود مالیـم و خوش بـو بـرای معطر کـردن‬ ‫فضـای خانـه اسـتفاده کنیـد تـا هـم خودتـان احسـاس خوبی پیدا کنیـد و هم‬ ‫مهمانانتـان احسـاس ارامـش و مثبتـی از فضـا بگیرنـد‪.‬‬ ‫ا گـر درطـول مهمانـی‪ ،‬موضـوع صحبت ب هسـمت اتفاقـات نا گوار و غمگین رفت‪ ،‬سـعی‬ ‫کنیـد ب هشـکل هوشـمندانه ای مسـیر صحبـت را عـوض کنیـد و تمرکزتـان را بـر اتفاقـات‬ ‫مثبـت مشـترک خود بـا مهمانانتـان قـرار دهید‪.‬‬ ‫بـه خـود بگوییـد کـه بهتریـن لحظـات را در کنـار عزیزانتـان تجربـه خواهید کـرد و به جای‬ ‫تمرکـز بـر نـکات منفـی‪ ،‬ذهنتـان را معطوف به نـکات مثبتی کنید که ایـن دورهمی برایتان‬ ‫به همـراه دارد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫نماینده اهواز عنوان کرد؛‬ ‫استفاده از ظرفیت مجلس برای حمایت از مراکز دانش بنیان نفتی‬ ‫نماینـده مـردم اهـواز در مجلـس گفـت‪« :‬بـرای حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و شـرکت های‬ ‫تهـای مجلـس اسـتفاده خواهیم کرد»‪ .‬مجتبی یوسـفی در‬ ‫توانمنـد در حوز ههـای نفتـی از ظرفی ‬ ‫ائیـن امضـای قـرارداد تامیـن دسـتگاه حفـاری ‪ ۳۵‬فتـح افـزود‪« :‬حـدود ‪ ۱۲۰‬سـال از ا کتشـاف نفـت‬ ‫گذشـته اسـت‪ .‬یکی از اشـکاالتی که در برخی از کشـورها همچون کشـور ما ایجاد شد این بود که به‬ ‫یک سری از منابع خام دسترسی پیدا کردیم و از تکنولوژی عقب افتادیم‪ .‬قبل از ا کتشاف نفت‪،‬‬ ‫در برخی از موضوعات تولیدکننده بودیم و پس از ان‪ ،‬در بسیاری از موضوعات وارد کننده شدیم؛‬ ‫امـا بـه برکـت نظام مقـدس جمهوری اسلامی‪ ،‬روحیه خودباوری شـکل گرفت»‪.‬‬ ‫ســال ها پیــش تولــد ســه تولــه یوزپلنــگ از مــادری در‬ ‫نهــا را افزایــش‬ ‫پــارک ملــی ســیاهکوه‪ ،‬امیــد بــه زاداوری ا ‬ ‫داد؛ امــا از انجــا کــه هیــچ یــوز مــاده ای در یــزد مشــاهده‬ ‫یتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫نشــده‪ ،‬حــاال نگرانــی از انقــراض جد ‬ ‫ســال ‪ ۸۹‬یــوز مــادری در پــارک ملــی ســیاهکوه‬ ‫شهرســتان اردکان‪ ،‬ســه تولــه پســر به دنیــا اورد کــه‬ ‫از ســوی تیم مطالعاتی مربوطه اردالن‪ ،‬ارســان و اردوان‬ ‫نا مگــذاری شــدند‪ .‬دیگــر خبــری از یــوز مــاده نشــد؛‬ ‫امــا ســه بــرادر تــا ســال ‪ ۱۳۹۴‬همــواره در کنــار هــم در‬ ‫قلمروهــای تحت مدیریــت اســتان دیــده شــدند‪ .‬ک مکــم‬ ‫نبــار برادرهــا دو‬ ‫گتــر شــد و ای ‬ ‫حضــور س ـه نفره کمرن ‬ ‫یشــدند و گاهــی «ارش»؛ یــوز نــری کــه‬ ‫تــا دو تــا دیــده م ‬ ‫در منطقــه نایبنــدان طبــس به عنــوان زیســتگاه اصلــی‬ ‫یکــرد و نیــز «هومینــو» مهمــان‬ ‫یــوز در ایــران زندگــی م ‬ ‫نهــا بــود‪ .‬این روزهــا دربــاره جمعیــت یــوز ایرانــی‬ ‫ا ‬ ‫یشــود‪ .‬یوزهایــی کــه در یــزد‬ ‫اظهارنظرهــای متفاوتــی م ‬ ‫و خراســان جنوبــی مشــاهده شــدند‪ ،‬همگــی نــر هســتند‬ ‫نهــا دیــده‬ ‫و سال ه اســت کــه هیــچ مــاده ای در بیــن ا ‬ ‫نطــور کــه ســازمان محیــط زیســت اعــام‬ ‫نشــده اســت‪ .‬ا ‬ ‫کــرده‪ ،‬تصویــر اردالن ســال ‪ ۱۳۹۹‬توســط اصغــر شــریعتی‬ ‫در شهرســتان بهابــاد و اردوان هــم در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫دره انجیــر شهرســتان اردکان توســط دوربیــن تلـه ای بــه‬ ‫ثبــت رســید؛ امــا از ان موقــع تا کنــون ایــن دو یــوز دیــده‬ ‫نشــده اند‪ .‬از انج اکــه ایــن دو یــوز ‪ ۱۲‬ســال ســن دارنــد و‬ ‫از اغــاز دهــه ‪ ۹۰‬بــه بعــد‪ ،‬هیــچ یــوز مــاده ای در یــزد دیــده‬ ‫یتــوان بــه ایــن دو بــرادر‬ ‫نشــده‪ ،‬به نظــر می رســد نم ‬ ‫امیــدی بــرای زاداوری داشــت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬نقطـه اصلـی قلمـرو یوزهـا در کشـور اسـتان های یـزد‪،‬‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬خراسـان جنوبـی‪ ،‬سـمنان و کرمـان‬ ‫هستند که هر چند یوزها در این قلمرو جابه جا می شوند؛‬ ‫اما این جابه جایی با خطراتی از جمله برخورد با خودروها‬ ‫به دلیـل عبـور جاد ههـا در منطقـه تحت مدیریـت و حملـه‬ ‫سـگ های ولگـرد مواجـه هسـتند و از سـوی دیگر کاهـش‬ ‫کسـالی و کمبـود طعمـه‪،‬‬ ‫فشـدن در اثـر خش ‬ ‫زاداوری و تل ‬ ‫همیـن جمعیـت محـدود را هـم در معـرض خطـر انقـراض‬ ‫یشـده یـوزه ای ایـران‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬جمعیـت پیش بین ‬ ‫در ‪ ۴۰‬سـال پیش حـدود ‪ ۴۰۰‬قلاده بـود و ایـن جمعیـت‬ ‫در سـال ‪ ۷۷‬بـه ‪ ۲۰۰‬تـا ‪ ۳۰۰‬قلاده رسـید و در ادامـه بـه ‪۱۰۰‬‬ ‫قلاده کاهـش یافـت و هم ا کنـون نیـز حـدود ‪ ۲۰‬قلاده‬ ‫یشـود و ایـن رونـد کاهشـی در اسـتان یـزد هـم بـه‬ ‫بـراورد م ‬ ‫عنـوان یکـی از زیسـتگاه های اصلـی یوزاسـیایی پیـش رفت‬ ‫و بعـد از سـال ‪ ۱۳۸۹‬کـه شـاهد زاداوری تنهـا یـوز مـاده در‬ ‫پـارک سـیاه کـوه بودیـم‪ ،‬هیـچ یـوز مـاده ای در ایـن منطقـه‬ ‫مشـاهده نشـده اما این امید وجود دارد که یوز ماده باشـد‬ ‫امـا مشـاهده نشـده باشـد‪ .‬امارهـای ض دو نقیضـی از تعـداد‬ ‫یشـود کـه بیـن ‪ ۱۲‬تـا ‪۲۰‬‬ ‫قالد ههـای یـوز در ایـران گـزارش م ‬ ‫راس اسـت و ایـن نشـان می دهـد جمعیـت ایـن حیـوان‬ ‫منحصـر بـه فـرد‪ ،‬زیبـا و نجیـب‪ ،‬انگشـت شـمار شـده و بـه‬ ‫طـور جـدی در معـرض خطر انقـراض قرار دارد‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫حفاظـت و مدیریـت حیـات وحـش محیـط زیسـت اسـتان‬ ‫یـزد دربـاره جمعیـت یـوزه ای اسـتان گفـت‪« :‬اخریـن یـوز‬ ‫ماده اسـتان سـال ‪ ۱۳۸۹‬در پارک ملی سـیاه کوه با سـه توله‬ ‫مشـاهده شـد که هر سـه قالده نر بودند و ان موقع اردالن‪،‬‬ ‫ارسلان و اردوان نامگـذاری شـدند‪ .‬ایـن تول ههـا تـا چندین‬ ‫یشـد‬ ‫سـال بـا هـم زندگـی می کردنـد و تصاویرشـان ثبـت م ‬ ‫امـا بعـد از چنـد سـال یکـی از انهـا دیگـر مشـاهده نشـده و‬ ‫جـدا شـد»‪ .‬حجـت دهقـان افـزود‪« :‬ایـن تول ههـا دو تـا دو‬ ‫تـا بـا هـم بودنـد و در نهایـت در دو‪ ،‬س هسـال اخیر هیچـگاه‬ ‫سـه قلاده بـا هـم دیـده نشـدند و همـواره یکـی از انهـا بـا‬ ‫یـوز نـر دیگـری از نایبنـدان طبـس در دره انجیـر مشـاهده‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬امسـال اخرین مشـاهده یوز در‬ ‫اسـتان‪ ،‬شناسـایی اردوان و هومینـو در قلمـرو اسـتان البته‬ ‫کسـال پیش دو قلاده یـوز در‬ ‫کتـک بـود‪ .‬ی ‬ ‫ب هصـورت ت ‬ ‫شهرستان بافق و دره انجیر شهرستان اردکان دیده شدند‬ ‫نهـا هومینو نر بود و مشـاهده اردوان هم کمتر‬ ‫کـه یکـی از ا ‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان خبر داد؛‬ ‫سهم ‪ ۳۰‬درصدی کمیته امداد از ایجاد اشتغال‬ ‫مدیرکل کمیتهامدادامام خمینی (ره) گلستان گفت‪ ۳۰«:‬درصدسهماشتغالدر گلستانتوسط کمیته‬ ‫یشـده اسـت»‪ .‬عیسـی بابایـی‬ ‫امـداد اتفـاق افتـاده و امسـال هـم افزایـش ‪ ۲.۵‬برابـری اعتبـارات پیش بین ‬ ‫افـزود‪« :‬دوهـزار و ‪ ۱۰۰‬سـند واحـد مسـکونی طـی دهـه فجـر بـه مددجویـان کمیتـه امـداد گلسـتان وا گذار‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیس کمیته همیاری و سـازمان های حمایتی دهه فجر گلسـتان افزود‪« :‬وا گذاری زمین به‬ ‫م ‬ ‫‪ ۸۰۰‬زوج جـوان‪ ،‬افتتـاح کارخانـه بازیافـت مـس در شهرسـتان علی ابـاد کتول‪ ،‬افتتاح کارگاه شـیرینی پزی‬ ‫سـنتی در گنبـدکاووس‪ ،‬توزیـع غـذای گـرم در محلات کم برخـوردار گـرگان‪ ،‬راه انـدازی کاروان سلامت‪،‬‬ ‫اذین بندی و برگزاری جشـن انقالب از دیگر برنامه های دهه فجر توسـط کارگروه همیاری خواهد بود»‪.‬‬ ‫افزایش نگرانی برای انقراض یوز ایرانی‬ ‫قلمرو یزد‬ ‫در تسخیر یوز نر!‬ ‫از یک ماه قبـل در قلمـرو اسـتان ثبـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫انجام کار تحقیقاتی پایش جمعیت یوزپلنگ‬ ‫در استان یزد‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت و مدیریـت حیـات وحـش محیـط‬ ‫زیسـت اسـتان یـزد از انجـام طـرح تحقیقاتـی در روزهـای‬ ‫اخیـر بـرای بررسـی جمعیـت گوشـت خـواران بـا اولویـت‬ ‫یوزپلنـگ در مناطـق دره انجیـر‪ ،‬اریـز و بهابـاد خبـر داد‪.‬‬ ‫نطـرح حداقـل ‪ ۲۰‬دوربیـن در مناطـق‬ ‫وی گفـت‪« :‬در ای ‬ ‫تحت مدیریـت اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان‬ ‫یشـود و در نهایـت تـا پایان سـال جمع بندی‬ ‫یـزد مسـتقر م ‬ ‫یشـود کـه امیدواریـم در‬ ‫صـورت گرفتـه و نتایـج اعلام م ‬ ‫اثـر اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬شـاهد افزایـش جمعیـت یـوزه ای‬ ‫اسـتان و مشـاهده یـوز باشـیم»‪ .‬دهقـان دربـاره احتمـال‬ ‫جمعیـت یـوز اسـتان یـزد گفـت‪« :‬با توجه به اینکه بر اسـاس‬ ‫مسـتندات علمـی سـن یـوز در نهایـت ‪ ۱۴‬سـال در طبیعـت‬ ‫پیـش بینـی شـده اسـت و یـوزه ای متولـد شـده اسـتان‬ ‫سنشـان باال سـت‪ ،‬ممکـن اسـت مـرده باشـند؛ امـا ایـن‬ ‫امـکان هـم وجود دارد که جمعیت بیشـتر باشـد امـا از دید‬ ‫نهـا مخفـی مانـده باشـد»‪ .‬وی دربـاره یـوز مـاده هـم‬ ‫دوربی ‬ ‫همیـن اطالعـات را بیـان کـرد و افـزود‪« :‬یـوز مـاده اخرین بار‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۹‬شناسـایی شـده و تا کنـون حضـور یوز مـاده ای‬ ‫در اسـتان ثبـت نشـده اسـت»‪ .‬دهقـان گفـت‪« :‬البته قلمرو‬ ‫یـوز در اسـتان وسـیع اسـت و ایـن حیـوان نجیـب و ترسـو با‬ ‫کوچک تریـن ناامنـی یـا نیافتـن طعمه از قلمـرو خود جابجا‬ ‫یشـود‪ .‬بـرای مثـال یـوز نـر از بهابـاد تـا دره انجیـر اردکان‬ ‫م ‬ ‫یشـود و حتـی تـا ناینبـدان طبـس هـم مـی رود‬ ‫جابجـا م ‬ ‫حتـی در قلمـرو دربیـد در شهرسـتان یـزد هـم گزارشـاتی از‬ ‫دید هشـدن یـوز اعلام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت و مدیریـت حیـات وحـش محیـط‬ ‫زیسـت اسـتان یـزد دربـاره جفت گیـری یوزهـا بـرای افزایـش‬ ‫نهـا اعالم کـرد‪« :‬در یزد و نایبندان که زیسـتگاه‬ ‫جمعیـت ا ‬ ‫اصلـی یـوز در فلات مرکـزی ایـران هسـتند‪ ،‬در یـک دهـه‬ ‫گذشـته هیـچ یـوز مـاده ای بـه ثبـت نرسـیده اسـت؛ امـا‬ ‫در اسـتان سـمنان خانـواده بـا توله هـا زندگـی می کننـد و‬ ‫جفت گیـری هـم دارنـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬یکـی از راه های نجات‬ ‫گونـه از انقـراض‪ ،‬طـرح تکثیـر نیمه طبیعـی ان هاسـت کـه‬ ‫هم ا کنـون در پـارک ملـی تـوران واقع در اسـتان سـمنان‪ ،‬در‬ ‫قالـب یـک طـرح ملـی در حال اجرا سـت»‪.‬‬ ‫تلف شدن هفت یوز‬ ‫در تصادف جاده ای سال گذشته‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت و مدیریـت حیـات وحـش محیـط‬ ‫زیسـت اسـتان یـزد با بیان اینکـه جمعیـت کمتـر از ‪ ۲۰‬فـرد‬ ‫بـرای یـوز‪ ،‬یعنـی ایـن حیـوان در خطـر انقـراض قـرار دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تصادفـات جـاده ای از جملـه مهم تریـن تهدیـدات‬ ‫جمعیـت گونـه یوزپلنـگ اسـیایی در اسـتان ب هشـمار‬ ‫مـی رود که در سـال های گذشـته شـاهد هفت مـورد تلفات‬ ‫جـاده ای ان بوده ایـم»‪ .‬دهقـان یکـی دیگـر از عواملـی کـه‬ ‫جمعیـت یـوز ایرانـی را در معـرض تهدیـد قـرار داده اسـت‪،‬‬ ‫سـگ های ولگـرد و سـگ های گلـه موجـود در طبیعـت‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬با توجه بـه مهاجم بودن این سـگ ها‪،‬‬ ‫تمامـی حیوانـات از جملـه یوزهـا در امـان نیسـتند و‬ ‫ً‬ ‫با توجه به اینکه یوز حیوان ضعیفی سـت و معموال انفرادی‬ ‫زندگـی می کنـد بـه راحتـی از سـوی سـگ ها محاصـره شـده‬ ‫و کشـته می شـود»‪ .‬وی بـه تله گـذاری و اسـتفاده از طعمـه‬ ‫مسـموم هم به عنوان یکی دیگر از عوامل تهدید جمعیت‬ ‫یـوز ایرانـی اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬برخـی از دامـداران بـرای‬ ‫کشـتن گرگ هایـی که گله هایشـان را تهدید می کننـد‪ ،‬از تله‬ ‫اسـتفاده می کنند که گاهی یوزها در ان گرفتار شـده و تلف‬ ‫می شـوند»‪ .‬دهقـان دربـاره نزدیک شـدن یـوز بـه جوامـع‬ ‫انسـانی با توجه بـه خشک سـالی ها و کمبـود غـذا افـزود‪:‬‬ ‫«یـوز حیوانی سـت کـه به صـورت غریـزی انفـرادی‪ ،‬منـزوی‬ ‫و ترسـو اسـت از ایـن رو کمتـر بـه جوامـع انسـانی و روسـتاها‬ ‫نزدیـک می شـود؛ چرا کـه در صـورت کمبـود طعمـه‪ ،‬ایـن‬ ‫حیـوان بـا جابه جایـی قلمـرو نیـاز خـود را تامیـن می کنـد»‪.‬‬ ‫امیـد کـه بـا انجـام طـرح مطالعاتـی شناسـایی جمعیـت‬ ‫گوشـت خـواران بـا محوریـت یوزپلنـگ‪ ،‬شـاهد یـوز مـاده ای‬ ‫در اسـتان باشـیم کـه امیـد زاداوری را در بیـن این جمعیت‬ ‫افزایـش دهـد و شـاهد توله هایـی باشـیم کـه در قلمـرو‬ ‫استان خودنمایی کنند و کمی از نگرانی های انقراض این‬ ‫حیـوان زیبـا بکاهنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫بازگشتقوهایمهاجر‬ ‫به تاالب «سرخ رود»‬ ‫تـاالب «سـر خ رود» در منطقـه «وزرامحلـه» اسـتان‬ ‫مازنـدران واقـع شـده و هر سـاله باشـروع فصـل سـرما‬ ‫میزبـان قوهـای مهاجـر از مناطـق سردسـیر اسـت‪.‬‬ ‫ایـن پرنـدگان بـا پیمـودن کیلومترهـا در پـی گذرانـدن‬ ‫یشـوند‪ .‬براسـاس‬ ‫زمسـتان بـه ایـن منطقـه وارد م ‬ ‫اخرین سرشـماری در سـال ‪ ۱۴۰۰‬تعداد قوهای مهاجر‬ ‫تـاالب سـر خ رود بـه ‪ ۵۵۰‬بـال اسـت‪.‬‬ ‫محسناسماعیل زاده‪/‬ایسنا‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی استان مرکزی تاکید کرد؛‬ ‫لزوم استفاده از ظرفیت استادان در شوراهای پژوهشی‪ ،‬اموزشی و فرهنگی‬ ‫برگزاری محفل شعرخوانی «طلیعه فجر»‬ ‫مرکـزی دراین جلسـه بـا گرامیداشـت و تبریـک ایـام اهلل‬ ‫دهـه فجـر انقلاب اسلامی و حلـول مـاه پربرکـت رجـب‬ ‫شهـای حسـین کالنتـری رئیـس سـابق‬ ‫از خدمـات و تال ‬ ‫دانشـگاه قدردانـی کـرد‪ .‬ابراهیم گیوکی از خدمات روسـای‬ ‫واحدهـا و مرا کـز اموزشـی اسـتان تشـکر کـرد و با اشـاره به‬ ‫موضوعاتـی دربـاره اجـرای عدالـت سـازمانی‪ ،‬پرداخـت‬ ‫به موقـع حقـوق کارکنـان‪ ،‬توزیـع مناسـب پایان نام ههـا‬ ‫بیـن اسـتادان در واحدهـای اسـتان‪ ،‬سـاماندهی اعضـای‬ ‫هیئت علمـی در اسـتان‪ ،‬حضـور مسـتمر و تلاش مضاعـف‬ ‫و بیش ازپیش روسـای واحدها و مرا کز اموزشـی به تشـریح‬ ‫مسـائل و مشـکالت پیـش روی واحدهـا و مرا کـز اموزشـی‬ ‫پرداخـت‪ .‬وی دربـاره جـذب درامدهـای غیرشـهریه ای بـر‬ ‫جـذب دانشـجو در راسـتای تحقـق اهـداف بودجـه اسـتان‬ ‫تا کید کرد و خواسـتار همدلی‪ ،‬همراهی و همکاری بیشـتر‬ ‫روسای واحدها و مرکز اموزشی استان‪ ،‬استادان و کارکنان‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان شـد‪ .‬گیوکـی با بیان اینکـه‬ ‫دراسـتانه سـال نـو قـرار داریـم‪ ،‬درباره فعال شـدن فروشـگاه‬ ‫تعاونـی مصـرف دانشـگاه در مرکـز اسـتان بـرای رفـاه حـال‬ ‫کارکنـان و اعضـای هیئت علمـی واحدهـای دانشـگاهی‬ ‫لشـدن دندانپزشـکی و حضـور پزشـک‬ ‫اسـتان و فعا ‬ ‫متخصـص در درمانـگاه واحـد ارا ک تا کیـد کـرد‪ .‬سرپرسـت‬ ‫دانشـگاه ازاد اسـتان مرکـزی بـا اهـدای لـوح سـپاس از‬ ‫شهـای احمدرضـا عزیـز سـلطانی (رئیـس‬ ‫خدمـات و تال ‬ ‫مرکـز خدمـات ازمایشـگاهی‪ ،‬تحقیقاتـی دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی اسـتان مرکـزی) قدردانـی کـرد‪ .‬دراین نشسـت‬ ‫یـک روزه روسـای واحدهـای اسـتان مرکـزی نظـر و‬ ‫پیشنهادهای خود را در حوزه های اداری‪ ،‬مالی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫پژوهـش‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬عمرانـی و‪ ...‬عنـوان کردنـد‪.‬‬ ‫شهردار استانه‪:‬‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬نماد اقتدار‪ ،‬عزت و افتخار ملت ایران اسالمی ست‬ ‫نمـاه‬ ‫شـهردار اسـتانه در سـتاد برنامه ریـزی ‪22‬بهم ‬ ‫در جمـع خبرنـگاران‪ ۲۲ ،‬بهمـن را نمـاد اقتـدار و عـزت‬ ‫ملـت ایـران اسلامی دانسـت و گفـت‪« :‬ایـن روز بـزرگ و‬ ‫به یادماندنـی نشـانگر حمایت همه جانبه مـردم والیتمدار‬ ‫ایران از دسـتاوردهای ارزشـمند و ماندگار انقالب اسلامی‬ ‫در ‪ 40‬سـال گذشـته اسـت»‪ .‬دکتـر عباسـی با تا کید بر اینکـه‬ ‫ملـت انقالبـی و والیـی نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران به خوبـی توانسـته اند نقشـه های دشـمنان و‬ ‫شبـراب کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایسـتادگی مـردم‬ ‫بدخواهـان را نق ‬ ‫ایـران در ‪43‬سال گذشـته در برابـر کینه توزی های اسـتکبار‬ ‫لسـتایش اسـت»‪ .‬عباسـی با اشـاره به اهمیـت‬ ‫جهانـی قاب ‬ ‫حضور حدا کثری در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‪ ،‬گفت‪« :‬امسال‬ ‫ل وسـومین سـالگرد پیـروزی انقلاب‬ ‫و هم زمـان بـا چه ‬ ‫اسلامی ایران مشـت محکمی به دهان یاوه گویان خواهد‬ ‫نمـاه‬ ‫خـورد»‪ .‬شـهردار اسـتانه خاطر نشـان کـرد‪ 22« :‬بهم ‬ ‫بـه نمـاد عـزت و امنیـت کشـور مـا تبدیـل شـده اسـت و‬ ‫مـا قـدردان ملـت انقالبـی و همیشـه درصحنه هسـتیم»‪.‬‬ ‫بازدید شهردار کهریزک‬ ‫از اجرای طرح امایش اتباع‬ ‫طـرح امایـش و ثبت نـام اتبـاع افغـان در سـالن مدیریـت‬ ‫بحـران شـهرداری کهریـزک اغـاز شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ علـی کلهـر (شـهردار‬ ‫کهریـزک) در بازدیـد از ایـن مرکـز گفت‪« :‬باتوجه بـه ضرورت‬ ‫اجـرای امایـش اتبـاع‪ ،‬اجـرای طـرح در پنـج مرکز در سـطح‬ ‫تهـای‬ ‫اسـتان تهـران درحال اجراسـت و باتوجه بـه موقعی ‬ ‫جغرافیایـی و دسترسـی محیطـی‪ ،‬یکـی از ایـن مرا کـز در‬ ‫شهرسـتان ری و در پایـگاه مدیریـت شـهرداری کهریـزک بـا‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی درحال اجراسـت»‪.‬‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان مرکـزی گفـت‪:‬‬ ‫«اسـتفاده از ظرفیـت اسـتادان واحدهـای دانشـگاهی‬ ‫در شـوراهای پژوهشـی‪ ،‬اموزشـی و فرهنگـی در دسـتورکار‬ ‫روسـای شـوراهای تخصصـی دانشـگاه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫نخسـتین جلسـه شـورای دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان‬ ‫مرکـزی به ریاسـت ابراهیـم گیوکـی (سرپرسـت جدیـد ایـن‬ ‫دانشگاه) با حضور محمدباقر توکلی (سرپرست دبیرخانه‬ ‫هیئت امنـای دانشـگاه ازاد اسـتان)‪ ،‬حجت االسلام‬ ‫محمـود یزدانـی (معـاون دفتـر نهـاد نمایندگـی رهبـری در‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان)‪ ،‬روسـای واحدهـا و مرا کـز‬ ‫اموزشـی اسـتان‪ ،‬روسـای شـوراهای تخصصـی‪ ،‬خزانـه دار‬ ‫استان و برخی از معاونان و مدیران واحد ارا ک در راستای‬ ‫بررسـی گزارش بازدید سرپرسـت دانشـگاه و هیئت همراه از‬ ‫واحدهای نراق‪ ،‬دلیجان‪ ،‬جاسب و محالت و ارائه راهکارها‬ ‫و رفـع موانـع و مشـکالت ایـن واحدهـا‪ ،‬ارائـه گـزارش تحقق‬ ‫بودجـه و انحـراف ان در اسـتان‪ ،‬ارائـه ترازنامـه ‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫واحدهـا و مرا کـز اسـتان توسـط روسـای واحدهـا و مرا کـز‬ ‫اموزشـی‪ ،‬ارائـه گـزارش مالـی واحدهـا توسـط خزانـه داران‬ ‫اسـتان‪ ،‬ارائـه گـزارش روسـای واحدهـا و مرا کـز اموزشـی از‬ ‫رونـد ثبـت نمـرات نیمسـال قبـل و اقدامـات انجا مشـده‬ ‫مسـال جدید‪ ،‬ارائـه گزارش رئیس شـورای‬ ‫تنـا م نی ‬ ‫بـرای ثب ‬ ‫تخصصی اموزشی استان از نحوه اجرای بخشنامه (الف و‬ ‫ب) اسـتادان در سـطح واحدهـای اسـتان‪ ،‬بررسـی رویـداد‬ ‫گام دوم دانشـگاه توسـط رئیس شـورای پژوهش و فناوری‬ ‫اسـتان‪ ،‬بررسـی تفاهم نامه عملکردی سـال ‪ ۱۴۰۰‬دانشـگاه‬ ‫ن استان‪ ،‬بررسی‬ ‫ازاد اسلامی اسـتان مرکزی توسـط معاونا ‬ ‫سـند تحـول و تعالـی دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان مرکـزی‬ ‫توسـط دکتـر سـلیمانی‪ ،‬ارائـه گـزارش روسـای واحدهـا و‬ ‫لکـردن‬ ‫مرا کـز اموزشـی از اجـرای طـرح تعـاون اسـتانی‪ ،‬فعا ‬ ‫شـرکت تعاونـی مصـرف کارکنـان در مرکـز اسـتان بـرای رفـاه‬ ‫حال پرسنل و استادان‪ ،‬راه اندازی و فعالیت دندانپزشکی‬ ‫و حضـور پزشـک متخصـص در درمانـگاه دانشـگاه‪ ،‬نحـوه‬ ‫فعالیت و حضور دانشـجویان در نیمسـال دوم ‪۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫باتوج هبـه نقشـه کرونایـی کشـور و وضعیـت قرمـز شـهرها‬ ‫و ‪ ...‬در سـالن جلسـات حضـرت امام خمینـی (ره) واحـد‬ ‫ارا ک برگـزار شـد‪ .‬سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یکـه مـردم بـزرگ نظـام مقـدس‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬تا زمان ‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در راه اسلام و انقلاب و والیـت‬ ‫ایسـتادگی می کنند‪ ،‬احدی توان تعرض به کشـور عزیزمان‬ ‫نمـاه‬ ‫را نـدارد»‪ .‬عباسـی با بیان اینکـه راهپیمایـی ‪ 22‬بهم ‬ ‫به خوبی توانسـت نقشه های شـوم دشمنان و بدخواهان‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران را نقش بـراب کند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن روز جشـن بـزرگ ملـت ایـران اسالمی سـت؛‬ ‫چر اکـه همـه مـردم از اقـوام‪ ،‬طوایـف‪ ،‬مذاهـب مختلـف‪،‬‬ ‫دسـت در دسـت هـم بـرای دفـاع از اسلام و انقلاب بـه‬ ‫میـدان امـده و فریـاد مـرگ بـر امریـکا و مـرگ بر اسـرائیل سـر‬ ‫دادنـد»‪ .‬شـهردار اسـتانه حفـظ وحـدت‪ ،‬انسـجام و اقتـدار‬ ‫را راه بـزرگ ملـت بـزرگ ایـران اسلامی دانسـت و تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬بـا حفـظ وحـدت‪ ،‬همبسـتگی‪ ،‬انسـجام و اقتـدار‬ ‫یتـوان بـه پیشـرفت و توسـعه رسـید‪ .‬امنیـت امـروز ایـران‬ ‫م ‬ ‫اسلامی ایسـتادگی و مقاومـت ملـت ایـران اسـت و انقلاب‬ ‫اسلامی باشـکوه و اقتـدار ملـت ایـران اسلامی توانسـته در‬ ‫برابر اسـتکبار جهانی ایسـتادگی کند»‪ .‬عباسی راهپیمایی‬ ‫‪ 22‬بهمـن بیانگـر وحـدت ملی و انسـجام ملت بـزرگ ایران‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬انسـجام و اقتـدار ملـت ایـران در مقابـل‬ ‫تمـام دسیسـه ها و توطئ ههـای دشـمنان اسلام‪ ،‬پیـام‬ ‫روشـن راهپیمایـان ‪ 22‬بهمـن اسـت»‪.‬‬ ‫محفل شعرخوانی «طلیعه فجر» به مناسبت دهه مبارک‬ ‫فجـر بـا حضـور جمعـی از شـاعران پیشکسـوت و جـوان‬ ‫شهرسـتان ری در روسـتای صالح ابـاد شـرقی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن برنامـه ادبـی به همـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬بخشـداری مرکـزی ری و شـورای اسلامی‬ ‫و دهیاری روسـتای صالح اباد شـرقی برگزار شـد‪ .‬در محفل‬ ‫شـعرخوانی «طلیعه فجر»‪ ،‬محمد شـجاعی‪ ،‬عبدالمجید‬ ‫فرایـی‪ ،‬رحیـم زریـان‪ ،‬علـی نصرابـادی‪ ،‬یـداهلل قائـم پنـاه‪،‬‬ ‫اسـیه رحمانـی‪ ،‬ابراهیـم شـفیعی‪ ،‬مصطفـی خادمـی‬ ‫شهمیری و حسن رسولی به قرائت اشعار خود با موضوع‬ ‫انقلاب اسلامی پرداختنـد‪ .‬در مراسـم یادشـده ضمـن‬ ‫تجلیـل از شـاعران انقلاب‪ ،‬از مصطفـی پورامینـی؛ ناشـر‬ ‫برگزیـده و فعـال شهرسـتان ری بـه پـاس حمایـت و تلاش‬ ‫در انتشـار کتـب نویسـندگان و مجموعـه اشـعار شـاعران‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫مراسم اعتکاف برگزار نمی شود‬ ‫روابط عمومـی اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم‬ ‫حسـنی(ع) اعلام کـرد‪« :‬با توجه بـه شـیوع مجـدد ویـروس‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬مراسـم اعتکاف رجبیه در این حرم برگزار نم ‬ ‫با توجه بـه شـیوع مجـدد ویـروس کرونـا و وصـول مصوبـه‬ ‫کمیتـه امنیتـی شهرسـتان ری و بـا هـدف پیشـگیری از‬ ‫انتشـار ویـروس کرونـا و حفـظ سلامتی مـردم‪ ،‬امـکان‬ ‫برگـزاری مراسـم اعتـکاف رجبیـه در ایـن اسـتان وجـود‬ ‫نـدارد»‪ .‬ایـن گـزارش می افزایـد‪« :‬بـا انتشـار مجـدد ویروس‬ ‫کرونـا در کشـور و تا کیـد وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی و براسـاس مصوبـه سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬بـا‬ ‫وجـود ثبت نـام از معتکفـان و هماهنگی هـای ضـروری و‬ ‫امادگـی اسـتان مقـدس بـرای برگـزاری ایـن ائیـن معنـوی‪،‬‬ ‫مراسـم اعتـکاف رجبیـه برگـزار نخواهـد شـد‪ .‬امیدواریـم‬ ‫بـا عنایـات الهـی پـس از رفـع ایـن ویـروس و در صـورت‬ ‫فراهم بودن شـرایط مناسـب‪ ،‬این ائین در اسـتان مقدس‬ ‫هرچه باشـکوه تر برگـزار شـود»‪ .‬ائیـن اعتـکاف در روزهـای‬ ‫سیزدهم تا پانزدهم رجب هرسال برگزار می شود و امسال‬ ‫‪ ۲۶‬تـا ‪ ۲۸‬بهمن مـاه‪ ،‬روزهـای برگـزاری اعتـکاف اسـت‪.‬‬ ‫جریمه ‪ ۳۸‬واحد صنفی متخلف‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرسـتان ری با تا کید بر رعایت موارد‬ ‫بهداشـتی در شرایط شـیوع ویروس کرونا ازسوی اصناف‪،‬‬ ‫اعلام کـرد‪ ۳۸« :‬واحـد صنفـی به دلیـل رعایت نکـردن‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی‪ ،‬ازسـوی بازرسـان ایـن اتـاق‬ ‫جریمـه شـدند»‪ .‬لطف اهلل سـتاره گفـت‪« :‬بیـش از یک هزار‬ ‫و ‪ ۶۸۱‬مـورد تذکـر شـفاهی و کتبـی در خصـوص اسـتفاده از‬ ‫ماسـک و ملزومـات بهداشـتی و اجـرای دسـتورات سـتاد‬ ‫ملـی کرونـا در دی مـاه سـال جـاری از سـوی بازرسـان اتـاق‬ ‫اصنـاف بـرای واحدهـای صنفـی صـورت گرفـت‪ .‬اتـاق‬ ‫اصنـاف براسـاس قانـون بـر واحدهـای صنفـی نظـارت و‬ ‫رسـیدگی می کنـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایرانیان یاس کاوه‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/10/07‬بـه شـماره ثبـت ‪ 589166‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010648796‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیل شـده که خالصه ان به شـرح زیر جهت‬ ‫اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬طراحـی و اجـرای کلیه سیسـتم های صنعتـی‪ ،‬کنترل کیفیت‪ ،‬پردازش تصویر و سیسـتم های هوشـمند‬ ‫رباتیک‪ ،‬عیب یابی و تعمیر و نگهداری کلیه سیستم های صنعتی و الکتریکی‪ ،‬اخذ و اعطای نمایندگی‪ ،‬شرکت در مناقصه ها و مزایده ها‪ ،‬خرید و فروش‬ ‫کاالهای مجاز بازرگانی و تامین و تربیت نیروی متخصص‪ ،‬طراحی‪ ،‬نظارت‪ ،‬اجرا و پیمانکاری انواع سـاختمان سـازی و انواع ابنیه‪ ،‬تاسیسـات (برودتی‪،‬‬ ‫حرارتی‪ ،‬مکانیکی و هیدرومکانیکی‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا و جکوزی)‪ ،‬برق صنعتی و خانگی و اتوماسیون صنعتی‪ ،‬طراحی و اجرای کلیه سیستم های صنعتی‬ ‫و الکترونیکـی‪ ،‬عیب یابـی و تعمیـر و نگهـداری تاسیسـات فنـی و صنعتـی‪ ،‬انتقـال خطـوط اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬فاضلاب‪ ،‬صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجاز‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬شـرکت در مناقصـات‪ ،‬مشـارکت در سـرمایه گذاری و فـروش انالیـن در رابطـه بـا موضـوع شـرکت‪ ،‬برپایـی نمایشـگاه و سـمینار مرتبـط بـا موضـوع‬ ‫شـرکت‪ ،‬اخـذ وام و اعتبـارات از بانک هـا و موسسـات دولتـی و خصوصـی در رابطـه بـا موضـوع شـرکت پـس از اخـذ مجوز از مراجـع ذیصالح‪ ،‬درصـورت لزوم‬ ‫پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش‬ ‫مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله کاووسـیه‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬بلوار شـهید هرمز سـتاری‪ ،‬پال ک ‪ ،72‬طبقه اول‪ ،‬واحد شـرقی کدپسـتی ‪ 1968953739‬سـرمایه‬ ‫شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 100.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای سـیدجواد خامسـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0370948378‬دارنده ‪ 90000000‬ریال سهم الشرکه؛ خانم مرضیه سادات خامسی به شماره ملی ‪ 0371222567‬دارنده ‪ 10000000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬اعضا‬ ‫هیئت مدیره‪ :‬اقای سـیدجواد خامسـی به شـماره ملی ‪ 0370948378‬به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به‬ ‫مـدت نامحـدود؛ خانـم مرضیه سـادات خامسـی بـه شـماره ملی ‪ 0371222567‬به سـمت رئیس هیئت مدیره بـه مدت نامحدود‪ .‬دارنـدگان حق امضا‪:‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نام ههـای عـادی و اداری با امضاء‬ ‫مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیت مذکـور به منزلـه اخـذ و صدور‬ ‫پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1277292‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف‬ ‫محلی ایران‬ ‫به شماره ثبت ‪ 42647‬و شناسه ملی ‪10100880153‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/09/16‬و مجـوز شـماره ‪ 215846‬مـورخ ‪ 1400/10/27‬معاونـت امـور‬ ‫تعـاون وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫ترازنامـه و صورت هـای مالـی سـال های ‪ 1398‬و ‪ 1399‬بـه تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫علی ا کبـر امیرجـان ‪ -4569110665‬محمد رئیسـی ‪ -0440254043‬ناصر‬ ‫وکیلـی ‪ -0385820577‬حسـن ابراهیمـی ‪ -0046360425‬حمیدرضـا‬ ‫فاطمیـان ‪ -0052784754‬عیسـی جوادی سـیس ‪-1728135109‬‬ ‫مهدی کابلیان شاندیز ‪ 0933400152‬به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره‬ ‫و اقایـان حمـزه چیبائی اقا گلـی و احمـد میرجمالـی بـه عنـوان اعضـای‬ ‫علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند‪ .‬خلیل فرجی‬ ‫‪ -0621641685‬منوچهـر نانـوا بلبلـی ‪ -0051898659‬ولـی حسـین پوران‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1651829454‬بـه عنـوان بازرسـان اصلـی و اقـای علی اصغـر‬ ‫جهانگردیـان بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی‬ ‫انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1277291‬‬ ‫ا گهی تغییرمحل شرکت ماهان شن پاکدشت شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 2454‬و شناسه ملی ‪10861240401‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1395/03/04‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪ :‬ادرس شرکت از محل قبلی به ادرس جدید‪ ،‬ورامین‪ ،‬شوش اباد‪،‬‬ ‫خیابـان ازادی‪ ،‬نبـش کوچـه فجـر ‪ ،5‬پلا ک ‪ ،52‬کدپسـتی ‪ 8615313633‬تغییـر‬ ‫یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه به شـرح فوق اصالح شـد‪.‬‬ ‫حجت اله قلی تبار؛ سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫شهرستان هایاستانتهران‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان‬ ‫تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ورامین (‪)1277294‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5/1400‬رجب ‪ 7 /1443‬فوریه ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 /387‬تومان‬ ‫بهمناسبتبرگزاریچهلمیندورهجشنوارهفیلمفجر‬ ‫زنانسلحشور سینما‬ ‫هر هفتهدوشنب هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مدیران برتر افق درخشان‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/11/10‬بـه شـماره ثبـت ‪ 591063‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14010741986‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه‬ ‫شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬ارائـه‬ ‫خدمـات مشـاوره ای فنـی و انتقـال دانـش فنـی در زمینه هـای مدیریت و‬ ‫معرفی سـرمایه گذاران و تحقیق و انالیز و اسـتراتژی بازار و فروش و پایش‬ ‫و نظـارت و ارزیابـی و سـرمایه گذاری طر ح هـا و امکان سـنجی و خدمـات‬ ‫مشاوره مدیریت در حوزه بازار و کمک به تجاری سازی طر ح ها و تدوین‬ ‫استراتژی و برنامه ریزی و توسعه و کنترل تولید درصورت لزوم پس از اخذ‬ ‫مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت به مدت‬ ‫نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخـش مرکزی‪،‬‬ ‫شـهر تهـران‪ ،‬محلـه هاشـمی‪ ،‬کوچـه شـهیدمهدی مقدسـی‪ ،‬خیابـان‬ ‫مرتضـوی‪ ،‬پلا ک ‪ ،655‬طبقـه دوم کدپسـتی ‪ 1348948967‬سـرمایه‬ ‫شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 1.200.000.000‬ریـال نقـدی‪.‬‬ ‫میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم صفـوره جهانی هاچه سـو‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2939623031‬دارنـده ‪ 600000000‬ریـال سهم الشـرکه؛‬ ‫اقـای کامـران رخشـانی بـه شـماره ملـی ‪ 2992174793‬دارنـده ‪600000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬خانـم صفـوره جهانی هاچه سـو‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2939623031‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت‬ ‫نامحدود؛ اقای کامران رخشانی به شماره ملی ‪ 2992174793‬به سمت‬ ‫مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره‬ ‫بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و‬ ‫تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و‬ ‫همچنیـن کلیـه نام ههـای عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامل همـراه با‬ ‫مهـر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت‬ ‫موضـوع فعالیـت مذکـور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1277293‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 25‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪388‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫بندر بند‬ ‫طربنامهطهرونیها‬ ‫فیلمی در سبک اجتماعی ساخته منیژه حکمت؛ که در خالصه داستانش‬ ‫امـده اسـت‪ :‬مهلا‪ ،‬امیـر و نویـد مصمم انـد در یـک مسـابقه موسـیقایی‬ ‫در پایتخـت شـرکت کننـد؛ امـا سفرشـان به دلیـل سـیل به اسـانی صـورت‬ ‫نمی گیـرد و ‪...‬؛ رضـا کولغانـی‪ ،‬امیرحسـین طاهـری‪ ،‬مهلا موسـوی و پـگاه‬ ‫اهنگرانـی؛ از بازیگـران ایـن فیلـم هسـتند‪ .‬کسـب جوایزی از جشـنواره های‬ ‫کلکتـه و اولجـو‪ ،‬از افتخـارات ایـن اثـر اسـت‪.‬‬ ‫روایتـی متفـاوت از دورهمـی پر رمـز و راز زنانـه در دوران قاجـار ‪ !...‬طاهـر‬ ‫ رجبی‪ ،‬عباس بازیار‪ ،‬کژال شـاهی‪ ،‬پرسـتو میرابیان‪ ،‬سـحر ورچندی‪ ،‬مهسـا‬ ‫چهاردولـی‪ ،‬ثمـر شاه حسـینی‪ ،‬مه اذیـن عـرب‪ ،‬حمیـد محمـدی‪ ،‬شـادی‬ ‫حسـینی‪ ،‬ملیـکا جمشـیدی و حمیدرضـا دولت ابـادی؛ بازیگـران ایـن تئاتـر‬ ‫به کارگردانـی مرجـان یزدانـی هسـتند که برپایه متـن او و مـژگان یزدانی؛ تا ‪4‬‬ ‫اسفند ماه در «تماشاخانه اژمان» (سالن ارائه) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فالش‬ ‫هزار نغمه‬ ‫کتابـی به قلـم ویرجینیـا وولـف با ترجمه میالد مینا کار که انتشـارات «کتاب‬ ‫پارسـه» در ‪120‬صفحـه بـا قیمـت ‪42‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬وولـف؛ سـال‬ ‫‪ 1882‬در انگلسـتان متولـد شـد و سـال ‪ 1941‬درگذشـت‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬بـه زندگـی‬ ‫یپـردازد کـه صاحبـش الیزابـت بـرت (شـاعر‬ ‫سـگی از نـژاد اسـپانیل کا کر م ‬ ‫انگلیسـی و همسـر رابرت براونینگ شـاعر) است‪ .‬نویسنده‪ ،‬مستندات را با‬ ‫قـوه خیـال تلفیـق کرده اسـت‪.‬‬ ‫اثـری بـا صـدای محمـد کـرد؛ و شـامل شـش قطعه با سـروده هایی از سـمیه‬ ‫ازادل‪ ،‬محسـن مالقدیمـی و محمـد کـرد‪ .‬اهنگسـازی و تنظیـم قطعـات‬ ‫ایـن اثـر را کـه خـود کـرد تهیـه کـرده؛ حسـین اعتمـادی‪ ،‬محسـن مالقدیمی‬ ‫و محمـد کـرد برعهـده داشـته اند‪ .‬از نوازنـدگان بایـد بـه حسـین اعتمـادی‪،‬‬ ‫امیرحسـین طائـی‪ ،‬کوشـا صرافی گهـر‪ ،‬فرهـاد لطیفـی‪ ،‬حمیدرضـا یوسـفی‪،‬‬ ‫پیـام سـوری؛ و فرامـرز نیوپـور اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫بی تاب‪ :‬جستار اخیر‬ ‫مینی کاال‬ ‫فاطمهعربشاهی‬ ‫وفا و مهر و محبت ز مردمان رفته است‬ ‫عداوت امده از دوستی‪ ،‬نشان رفته است‬ ‫وفای عهد مجو دیگر از چنین مردم‬ ‫چرا که عاطفه از پیر و از جوان رفته است‬ ‫وفای عهد بد از مردمان دین پرور‬ ‫فروغ دین ز دل خلق این زمان رفته است‬ ‫شعار هست ولی نیست هیچ کار و عمل‬ ‫در این میانه حقیقت هم از جهان رفته است‬ ‫نمازخواندن بی روح ای بسا عجب است‬ ‫عجب که روح عبادت هم از میان رفته است‬ ‫خدای حافظ دین است و حافظ قران‬ ‫ولی به سعی و عمل بنده در جنان رفته است‬ ‫تو اهل علم و عمل باش ای «عربشاهی»‬ ‫چقدر غصه ی تن می خوری چو جان رفته است‬ ‫رویم سیه و نامه سیه سر در پیش‬ ‫هستم خجل از فعل بد و غفلت خویش‬ ‫بر فضل تو روی اورم ای بنده نواز‬ ‫بخشا گنهم گرچه بود از حد بیش‬ ‫ اوری ایدیـن خانکشـیپور؛ کـه تـا ‪ 29‬بهمن مـاه در‬ ‫نمایشـگاه گروهـی بـا گـرد ِ‬ ‫ نشانی تهران‪ ،‬خیابان فرشته‪ ،‬خیابان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪19‬‬ ‫تا‬ ‫«گالری ‪ »2 +‬بین ساعات ‪11‬‬ ‫ِ‬ ‫یفـر‪ ،‬مسـعود‬ ‫بیـدار‪ ،‬پلا ک ‪ ،۸‬طبقـ ه ‪ 2‬برپاسـت‪ .‬محمدحسـین خاتم ‬ ‫میرزایی‪ ،‬شایان شهابی‪ ،‬سعیده میقانی‪ ،‬محدثه طاهری‪ ،‬بهنوش هادی ‬ ‫ایرانـی و فاطیمـا فرجـی؛ هنرمندانـی هسـتند کـه اثارشـان دراین رویـداد‬ ‫به نمایـش گذاشـته شـده‪ .‬کیوریتـور این رویـداد‪ ،‬خـود نیـز نقـاش اسـت‪.‬‬ ‫ایـن اپ‪ ،‬یـک پلتفـرم خریـد غیرمتمرکـز اسـت و بـا بهـر ه از هـوش مصنوعـی‬ ‫می توانـد خریـدی امـن‪ ،‬سـریع‪ ،‬هدفمند و لذت بخـش را برای مخاطبانش‬ ‫به ارمغـان بیـاورد و ایـن قابلیـت‪ ،‬ان را بـه یـک فروشـگاه اجتماعـی تبدیـل‬ ‫کـرده کـه سـعی دارد خدمـات متنوعـی را بـه مخاطبانـش ارائـه دهـد‪ .‬از‬ ‫یهـای منحصرب هفـردی کـه ان را از رقبـا متمایـز می کنـد‪ ،‬امـکان خریـد‬ ‫ویژگ ‬ ‫فهـای مناسـب اسـت‪.‬‬ ‫بـا تخفی ‬ ‫سیرانکافرلی‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!