هفته نامه سرافرازان شماره 387 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 387

هفته نامه سرافرازان شماره 387

هفته نامه سرافرازان شماره 387

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5/1400‬رجب ‪ 7 /1443‬فوریه ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 /387‬تومان‬ ‫به مناسبتبرگزاریچهلمین دورهجشنوارهفیلمفجر‬ ‫زنانسلحشور سینما‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫جایگاهزنان‬ ‫در سینمای دفاع مقدس‬ ‫سارا بقایی‬ ‫نگاه ــی ب ــه س ــینمای دفاع مق ــدس به رغم درخشـ ـش ها و موفقی ــت این ژانر طی چهاردهه گذش ــته نش ــان‬ ‫نس ــینما از ان برخوردارند‪ .‬س ــینمای دفاع‬ ‫یس ــت ک ــه درای ‬ ‫از ی ــک خال محس ــوس دارد و ان‪ ،‬زنان و جایگاه ‬ ‫مق ــدس درهمان ای ــام زاده ش ــد و به رش ــد و بلوغ رس ــید و س ــینمای ای ــران را جانی تازه بخش ــید‪ .‬نقش زنان‬ ‫نس ــینما همانند حض ــور انان در بس ــیاری از عرص هه ــا‪ ،‬ان چنان که باید موردتوجه واقع نش ــده اس ــت؛‬ ‫درای ‬ ‫در تاریخ معاصر کش ــور در بعدازانقالب‪ ،‬ش ــهیدان زن بس ــیاری داری ــم که در ایام دفاع مق ــدس و در راه وطن‬ ‫پاب هپ ــای م ــردان جنگیده اند و ام ــروز همچنان که نمود و نماد حضور برجس ــته این زنان را در جامعه ش ــاهد‬ ‫نیس ــتیم‪ ،‬در س ــینمای موفق دفاع مقدس نیز حض ــور پررنگی از ان ــان ندیده ایم؛ حتی مادران و همس ــرانی‬ ‫ک ــه مردانش ــان را راه ــی جبهه ها کرده ان ــد و در درجه درخ ــوری از ی ــاداوری و تذکرند را هم بس ــیارکم دیده ایم‬ ‫و کمت ــر نش ــانی از توج ــه بر ای ــن ادم ها وج ــود دارد‪ .‬یکی ازم ــوارد مهمی که در جامعه شناس ــی هم ــواره بر ان‬ ‫یش ــان اس ــت؛‬ ‫یش ــود‪ ،‬توجه به زندگی مردم و دریافت درباره انان ازطریق ش ــیوه و س ــبک های زندگ ‬ ‫تا کید م ‬ ‫نگاهی به س ــینمای معاصر ش ــاید مص ــداق دیگری از غلب ــه روح مردس ــاالری بر جامعه باش ــد چرا که حضور‬ ‫ً‬ ‫یب ــرد؛ چنانچه ب هج ــز یک ــی دوس ــال اخیر تاپیش ازاین ما‬ ‫موث ــر زن ــان را دائما س ــرکوب ک ــرده و به حاش ــیه م ‬ ‫ً‬ ‫تصوی ــر و یادواره ای از ش ــهدای زن ب ــر درودیوار ش ــهرهایمان ندیده ایم‪ ،‬موضوعی که دائما به بهانه س ــنت و‬ ‫یش ــود س ــینمای جن ــگ به عنوان‬ ‫یش ــود‪ .‬همین رویکرد اس ــت که باعث م ‬ ‫ع ــرف کنار زده و نادیده گرفته م ‬ ‫یسـ ـت که زنان‬ ‫یک س ــینمای مردانه به رس ــمیت ش ــناخته و کمتر نقش ــی برای زنان قائل ش ــود و این درحال ‬ ‫در دوران دف ــاع مقدس نقش ــی برجس ــته و غیرقابل انکار داش ــتند و ش ــاید این گونه از س ــینما می توانس ــت‬ ‫بیش ازای ــن ب ــه انان بپ ــردازد‪ .‬س ــینمای پس ازانقالب‪ ،‬با محوریت س ــینمای دف ــاع مقدس که دراین نوش ــتار‬ ‫ً‬ ‫مطلوب نظر اس ــت‪ ،‬عمدتا و به دلیل س ــینمای فیلمفارس ــی که جایگاه زنان را در ش ــکلی ثابت و موردانتقاد‬ ‫عم ــده جامعه به تصویر می کش ــید‪ ،‬ابت ــدا تالش می کرد ت ــا حضور زن ــان را دراین عرصه کمرنگ و محو س ــازد؛‬ ‫مس ــاز و‬ ‫به همین دلی ــل ش ــاهدیم ک ــه در ده هه ــای ‪ 60‬و ‪ 70‬اوج موفقیت زنان در پش ــت دوربین در مقام فیل ‬ ‫کارگ ــردان‪ ،‬به دلی ــل فاصله گرفت ــن اجباری از ق ــاب تصویر اس ــت‪ .‬نگاهی به فیلم های برجس ــته دفاع مقدس‬ ‫در ده ــه ‪ ،60‬نش ــان از ح ــذف کامل زن ــان از این س ــینما دارد؛ چنانچه نگاه ــی به نام بازیگ ــران در فیلم های‬ ‫یپ ــور (محم ــود ن ــوروز‪ ،‬ابوالفضل دهقانی ــان‪ ،‬محم ــود ترکالک ــی‪ ،‬داوود رحمتی و‬ ‫«نین ــوا» (‪ )۶۲‬رس ــول مالقل ‬ ‫حس ــین کریمی)‪« ،‬اوای غی ــب» (‪ )۶۲‬س ــعید حاجی میری (علی اصغ ــر مهرجویی‪ ،‬عبدالرحمان ش ــاهینیان‬ ‫و س ــعید عراقی)‪« ،‬پرواز در ش ــب» (‪ )۶۵‬رس ــول مالقلی پور (فر ج اهلل سلحش ــور‪ ،‬علی یعق ــوب زاده‪ ،‬تاجبخش‬ ‫فنائی ــان‪ ،‬جعفر دهقان‪ ،‬مصطف ــی الجوردی‪ ،‬کام ــران نوروز و ا کبر نیکرو)‪« ،‬انس ــان و اس ــلحه» (‪ )۶۷‬مجتبی‬ ‫راع ــی (فر ج اهلل سلحش ــور‪ ،‬خس ــرو ضیای ــی‪ ،‬محمد احم ــدی‪ ،‬علیرضا اس ــحاقی و غالمرضا علی ا کب ــری)‪« ،‬در‬ ‫مس ــلخ عش ــق» (‪ )۶۹‬کم ــال تبری ــزی (محم ــود بی غم‪ ،‬امی ــر یزدانی‪ ،‬حس ــین یاری‪ ،‬س ــید رحیم حس ــینی و‬ ‫منصور اخوان)‪« ،‬بلمی ب هس ــوی ساحل» (‪ )۶۴‬و «افق» (‪ )۶۷‬رس ــول مالقلی پور‪« ،‬کانی مانگا» (‪ )۶۶‬سیف اهلل‬ ‫داد‪« ،‬عقاب هـــا» (‪ )۶۲‬س ــاموئل خاچیکی ــان و «دیده بان» (‪ )۶۷‬ابراهیم حاتمی کیا‪ ،‬نش ــان از یک س ــینمای‬ ‫مه ــا یا هیچ زنی حضور ن ــدارد یا بیش از یک نقش حاش ــیه ای‪،‬‬ ‫لک ــه دراین فیل ‬ ‫خال ــی از زن ــان دارد؛ بدین دلی ‬ ‫کلیشـ ـه ای و جزئ ــی نیس ــت؛ به همین دلی ــل می بینیم نام هی ــچ زنی در فهرس ــت نقش اصل ــی دراین فیلم ها‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬مس ــئله ای که البته به دلی ــل ماهیت جنگ و حضور واقع ــی زنان به ویژه در پش ــت خط مقدم‬ ‫جبهه ها‪ ،‬نش ــان از فاصل ــه بیش ازحد این فیلم ها از واقعیت دارد‪ .‬تنها اس ــتثناء دراین ده ــه و در اینجا فیلم‬ ‫«عروس ــی خوب ــان» (‪ )۱۳۶۷‬به کارگردانی محس ــن مخملباف اس ــت که ه ــم در نام فیلم ه ــم در معرفی نقش‬ ‫اول خ ــود‪ ،‬نا مه ــای زنان ــه ع ــروس؛ و «روی ــا نونهال ــی» را بر پ ــرده به تصویر می کش ــد‪ .‬نونهالی ک ــه دراین فیلم‬ ‫چی ــزی از حض ــورش به س ــینما نمی گذش ــت (او فعالیت در س ــینما را از س ــال ‪ ۱۳۶۶‬ب ــا حض ــور در فیلم «یار‬ ‫در خانه» س ــاخته خس ــرو س ــینایی اغاز کرده اس ــت) موفق ش ــد تا ب ــرای ب ــازی دراین فیلم س ــیمر غ بلورین‬ ‫بهتری ــن بازیگ ــر را از هفتمی ــن جش ــنواره فیل ــم فجر دریاف ــت کند‪ .‬ش ــاید بتوان دلی ــل موفقیت ای ــن فیلم و‬ ‫درخش ــش ان را بازنمای ــی واقعیت در س ــال ها و س ــینمایی دانس ــت که با ح ــذف نقش زن ــان‪ ،‬از واقعیت دور‬ ‫افت ــاده ب ــود؛ درواق ــع مخملباف دراین فیلم عالوه بر به تصویرکش ــیدن زنان در نقش اصلی اش ــاره به بخش ــی‬ ‫از رفتارهـــای واقعی انان در شـــرایط ان روز جامعه دارد؛ «ازدواج زنان س ــالم با جانب ــازان جنگ»‪ .‬مضمون زن‬ ‫ایثارگر که اش ــاره ای مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم به واقعیت زنان جامعه در س ــال های پس از جن ــگ دارد‪ ،‬ابتدا‬ ‫در فیل ــم «رهایی» به صورتی خام بیان ش ــد تااینکه جل ــوه ای پخته تر از ان را در «عروس ــی خوبان» و انتخاب‬ ‫مه ــری با ب ــازی رویا نونهالی دیدیم؛ زن ــی از خانواده ای ثروتمند ک ــه به انتخاب خود ک ــه ازدواج با یک جانباز‬ ‫نس ــال ها با باورهای س ــتودنی‬ ‫یس ــت که درا ‬ ‫اعص ــاب و روان اس ــت ب ــاور دارد؛ نونهال ــی نماینده زنان بسیار ‬ ‫یک ــه ب ــرای وطن جنگی ــده بودند را ب هج ــان خریدند‪ .‬طب ــق انچه گفت ش ــد تا دهه‬ ‫خ ــود‪ ،‬حمای ــت از مردان ‬ ‫ً‬ ‫‪ ،۷۰‬م ــا هی ــچ ردی از مان ــدگاری و حضور زنان در س ــینما نمی بینیم و دلیل ان هم این اسـ ـت که اساس ــا نقش‬ ‫نش ــرایط نمی توان توقع ی ــک اجرا و ب ــازی خوب‬ ‫اثرگ ــذاری ب ــرای زن ــان نوش ــته و اجرا نش ــده و در فق ــدان ای ‬ ‫و مان ــدگاری ش ــخصیت از ان ــان داش ــت‪ .‬ضمن اینک ــه پ ــس از دهه ‪ ۷۰‬تا س ــال ها ای ــن بازنمایی زن ــان حالتی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صرف ــا ظاه ــری دارد؛ یعنی عمدتا زنان را بدون اینکه به کنه ش ــخصیت ها‪ ،‬افکار و امالش ــان بپردازد‪ ،‬به تصویر‬ ‫یش ــود چرا دس ــت ب ــه ازدواج با کس ــانی می زنند ک ــه به لحاظ‬ ‫یک ــه برای بیننده مش ــخص نم ‬ ‫می کش ــد؛ زنان ‬ ‫جس ــمی کامل نیس ــتند اما با باورهایش ــان این کمبودها را به حاش ــیه رانده اند‪ .‬کم کم در دهه ‪ ۷۰‬و پس ازان‬ ‫س ــینما ش ــروع به تغیی ــر می کند و زن ــان را در قال ــب مادران‪ ،‬همس ــران‪ ،‬خواه ــران و زنانی به تصویر می کش ــد‬ ‫که ش ــهید‪ ،‬اس ــیر‪ ،‬جانباز ی ــا مفقودی دارند و در جسـ ـت وجوی عزیزش ــان‪ ،‬خ ــود را می شناس ــند؛ نمونه بارز‬ ‫یس ــت که حاتمی کیا‬ ‫ای ــن ن ــگاه فیلم های «بوی پیراه ــن یوس ــف» و «از کرخه تا رای ــن» و نمایش دو خواهر ‬ ‫یپ ــور را جالب توصیف کرد؛ کسـ ـی که همواره زن ــان را در‬ ‫یت ــوان نگاه مالقل ‬ ‫به تصوی ــر می کش ــد‪ .‬دراین میان م ‬ ‫واقعی ــت و تصویر مدنظ ــر دارد و ان ــان را به عنوان محوری برای داس ــتان پردازی به تصویر می کش ــد؛ در فیلم‬ ‫«هیوا» (‪ )۱۳۷۷‬زنی را به تصویر می کش ــد که نماینده زنان بســـیاری در جامعه اس ــت؛ زنی که همچنان ش ــعله‬ ‫عش ــق همس ــر مفقود خ ــود را در دل دارد و در ی ــک انتظار بی پایان چشـ ـم به راه اس ــت؛ در «نجات یافتگان»‬ ‫(‪ )۱۳۷۴‬ش ــخصیت اصل ــی و نق ــش اول خ ــود را ی ــک دختر امدادگ ــر قرار می دهد و می کوش ــد ت ــا در همراهی‬ ‫یک دختر با یک رزمنده زخمی به کلیشـ ـه های مرس ــوم پش ــت پا بزن ــد‪ .‬درنهایت در فیلم «می ــم مثل مادر»‬ ‫یپ ــور ت ــاش می کن ــد تا برخ ــاف جریان مرس ــوم س ــینما (نادیده گرفتن نقش زن ــان در جنگ)‬ ‫(‪ )۱۳۸۵‬مالقل ‬ ‫مقام زن‪ ،‬مادر و نقش انان را در جنگ س ــتایش کند و اعتبار بخش ــد‪ .‬درنهایت به دلیل عدم بازنمایی نقش‬ ‫زنان در س ــینمای دفاع مقدس (به همان پررنگی که در جامعه و دران دوران حضور داش ــته اند) این س ــینما‬ ‫یش ــود؛ مس ــئله ای که ا گرچه در س ــال های اخی ــر و در برخی اث ــار متاخر‬ ‫ب ــه دورب ــودن از واقعی ــت محکوم م ‬ ‫مه ــا باورپذیری بیش ــتری یافته ان ــد اما نمی توان خ ــا این حضور و ت ــاش برای‬ ‫کمت ــر ش ــده و براین مبنا فیل ‬ ‫بهبود ای ــن ذهنیت را نادی ــده گرفت‪ /.‬ایرنا‬ ‫غوغای منیر قیدی‬ ‫در سودای سیمرغ‬ ‫علیرضامرادی‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫پرونده‬ ‫«دسـته دختـران» کـه امسـال در چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر در بخـش سـودای‬ ‫یسـت کـه طـی‬ ‫نهـا در اثار ‬ ‫سـیمر غ حضـور دارد‪ ،‬بـه چنـد دلیـل‪ ،‬جـزو اولی ‬ ‫‪ ۱۰‬سـال اخیر در حـوزه دفـاع مقـدس سـاخته شـد و شـاید مهم تریـن ان‪ ،‬تولیـد یـک‬ ‫مسـاز اسـت‪ .‬سـاخت فیلـم در حـوزه دفاع‬ ‫اثـر بیگ پرودا کشـن توسـط یـک بانوی فیل ‬ ‫مسـازان بوده و امسـال هم چهلمین دوره‬ ‫مقدس همواره جزو عالیق بسـیاری از فیل ‬ ‫نحـوزه دارد امـا شـاید تفـاوت ایـن دوره بـا دوره های‬ ‫جشـنواره فیلـم فجـر سـه اثـر درای ‬ ‫قبـل و حداقـل در ‪ ۱۰‬سـال اخیر این باشـدکه کارگـردان یکـی از اثـار دفـاع مقدسـی کـه‬ ‫نگاهـی متفـاوت بـه پدیـده جنـگ داشـته و از زاویـه ای دیگـر بـه این موضـوع پرداخته‬ ‫مسـاز بـا نـام «منیـر قیدی »سـت‪« .‬تنهاتریـن سـردار» از جملـه‬ ‫اسـت‪ ،‬یـک بانـوی فیل ‬ ‫مسـاز نسـبت داد چرا کـه تنهـا‬ ‫یتـوان بـه قیـدی به عنـوان فیل ‬ ‫یسـت کـه م ‬ ‫صفات ‬ ‫مسـاز زن حاضـر در بخـش سـودای سـیمر غ چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجر اسـت‬ ‫فیل ‬ ‫و از زمـان اعلام ‪ ۲۲‬فیلـم حاضـر در بخـش مسـابقه ایـن دوره از جشـنواره‪ ،‬برخـی‬ ‫از رسـانه ها کـه تعدادشـان کـم هـم نبـوده بارهـا بـه این مسـئله اشـاره کرده انـد‪ .‬ا گـر‬ ‫بخواهیـم مـروری کوتـاه بـر اثـاری کـه در ‪ ۱۰‬سـال اخیر توسـط کارگردانـان زن تولیـد و بـه‬ ‫بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر راه یافته اند‪ ،‬داشته باشیم؛ باید این گونه بگوییم‬ ‫مهـای «هیـس دخترهـا فریـاد نمی زننـد»‬ ‫کـه در سـی ویکمین دوره جشـنواره فیل ‬ ‫سـاخته پـوران درخشـنده و «زیباتـر از زندگـی» به کارگردانـی انسـیه شاه حسـینی؛ در‬ ‫سـی ودومین دوره جشـنواره دو فیلـم «قص ههـا» به کارگردانـی رخشـان بنی اعتمـاد و‬ ‫«شیار ‪ »۱۴۳‬اثر نرگس ابیار؛ در سی وسومین دوره جشنواره فیلم سینمایی «شیفت‬ ‫شـب» سـاخته نیکـی کریمـی؛ در سـی وچهارمین دوره جشـنواره دو فیلـم سـینمایی‬ ‫«نفـس» اثـر نرگـس ابیـار و «نیم هشـب اتفـاق افتـاد» به کارگردانـی تینـا پا کـروان؛ و در‬ ‫یهـا»‬ ‫سـی وپنجمین دوره جشـنواره پنـج فیلـم «مـادری» سـاخته رقیـه توکلـی‪« ،‬ویالی ‬ ‫به کارگردانـی منیـر قیـدی‪« ،‬اسـرافیل» اثـر ایـدا پناهنـده‪« ،‬زیـر سـقف دودی» سـاخته‬ ‫پـوران درخشـنده؛ و «فصـل نرگـس» به کارگردانـی نـگار اذربایجانـی حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫همچنیـن در سی وششـمین دوره جشـنواره «جـاده قدیـم» سـاخته منیـژه حکمـت؛‬ ‫در سـی وهفتمین دوره چهـار فیلـم «ایـده اصلـی» به کارگردانـی ازیتـا موگویی‪« ،‬بنفشـه‬ ‫افریقایـی» اثـر مونـا زنـدی حقیقـی‪« ،‬جمشـیدیه» اثـر یلـدا جبلـی‪« ،‬شـبی کـه مـاه‬ ‫کامـل شـد» به کارگردانـی نرگـس ابیـار‪ ،‬در سی وهشـتمین دوره «اتابای» سـاخته نیکی‬ ‫کریمـی؛ در سـی ونهمین جشـنواره سـه فیلـم «خـط فرضـی» اثـر فرنـوش صمـدی‪،‬‬ ‫یتـی» به کارگردانـی ایـدا پناهنـده و «ابلـق» نرگـس ابیـار؛ و امسـال در چهلمیـن دوره‬ ‫«ت ‬ ‫از جشـنواره فیلـم فجـر نیـز «دسـته دختـران» به کارگردانـی منیـر قیـدی حضـور دارد‪.‬‬ ‫درابتدا بانگاهی به اثار ‪ ۱۰‬دوره گذشـته جشـنواره فیلم فجر به این مسـئله پی می بریم‬ ‫کـه تنهـا ‪ ۱۶‬کارگـردان زن‪ ۲۲ ،‬اثـر روانـه بزرگ تریـن رویـداد سـینمایی کشـور کرده انـد‪.‬‬ ‫یتـوان دریافـت سـه اثـر؛‬ ‫نهـا‪ ،‬م ‬ ‫یتـر بـه اثـار و موضوعـات ا ‬ ‫همچنیـن بـا نگاهـی جزئ ‬ ‫یهـا» در دهـه اخیـر توسـط سـه‬ ‫یعنـی «زیباتـر از زندگـی»‪« ،‬شـیار ‪ »۱۴۳‬و «ویالی ‬ ‫مسـاز‬ ‫کارگـردان زن بـا موضـوع دفـاع مقـدس سـاخته شـده؛ امـا منیـر قیـدی تنهـا فیل ‬ ‫یسـت کـه در ‪ ۱۰‬سـال اخیر‪ ،‬دو اثـر دفـاع مقدسـی تولیـد کـرده اسـت‪ .‬خالی ازلطـف‬ ‫زن ‬ ‫یتـوان از چنـد جهـت موردبررسـی قـرار داد امـا‬ ‫نیسـت بگوییـم «دسـته دختـران» را م ‬ ‫شـاید بتـوان گفـت مهم تریـن ویژ گـی ان‪ ،‬بیگ پرودا کشـن بودنـش اسـت‪ .‬ا گرچـه در‬ ‫«شـبی کـه مـاه کامـل شـد» نرگـس ابیـار با برخـی از صحنه های ا کشـن مواجه شـدیم؛‬ ‫امـا «دسـته دختـران» قیـدی یـک اثـر بیگ پرودا کشـن یـا «ا کشـن دفـاع مقدسـی»‬ ‫مسـاز سـاخته شـده‬ ‫یشـود کـه توسـط یـک بانـوی فیل ‬ ‫طـی ‪ ۱۰‬سـال اخیر محسـوب م ‬ ‫مهـای این چنینـی کار هرکسـی‬ ‫و ازاین حیـث حائزاهمیـت اسـت؛ چرا کـه سـاخت فیل ‬ ‫ً‬ ‫نیسـت و صبـوری بسـیار می طلبـد کـه احتمـاال یکـی از دالیلـی کـه قیـدی پـس از‬ ‫جسـال بـا این موضـوع به سـینما برگشـته‪ ،‬همین بوده اسـت‪ .‬نا گفتـه نماند؛ قیدی‬ ‫پن ‬ ‫کار در کنار ابراهیم حاتمی کیا به عنوان یکی از کارگردانان ُپرکار در حوزه دفاع مقدس‬ ‫را تجربـه کـرده و این امـر دراین مسـیر بـه قیـدی کـه سـال ها منشـی صحنـه و دسـتیار‬ ‫فیلم سـازان متعددی بود‪ ،‬کمک کرده اسـت‪ .‬البته قیدی در اولین سـاخته خود؛‬ ‫یعنی «ویالیی ها» مانند حاتمی کیا درباره اهداف الهی جنگ‪ ،‬شـک در حقانیت‬ ‫ان‪ ،‬ایدئولـوژی پشـت جنگیـدن سـخن نمی گویـد؛ و دیـدگاه دیگـری بـه جنـگ‬ ‫دارد‪ .‬بازسازی تصاویر زنده و مستند از حضور زنان در زمان دفاع مقدس و نبرد‬ ‫یسـت کـه از زاویـه دیگـری بـه‬ ‫شهـای قید ‬ ‫خانه به خانـه خرمشـهر‪ ،‬یکـی از چال ‬ ‫مبـردار و مسـئول جلوه های ویـژه میدانی‬ ‫مسـئله جنـگ پرداختـه؛ همچنین فیل ‬ ‫یسـت‪ .‬نکتـه دیگـر‬ ‫نپـروژه بـود کـه هنـگام مواجهـه بـا اثـر بـرای مخاطـب دیدن ‬ ‫درای ‬ ‫کـه دراین فیلـم مهـم اسـت‪« ،‬روایـت زنانـه» ان اسـت‪ .‬قیـدی کـه درگفت وگوبـا یکـی از‬ ‫رسـانه ها اعلام کـرده بـود از سـن هشـت تـا ‪ ۱۶‬سـالگی؛ یعنـی تاثیرگذارتریـن مقطـع‬ ‫زندگـی اش در دوران جنـگ گذشـته و خـودش نیـز اهـل جنـوب اسـت‪ ،‬پـس می توانـد‬ ‫روایت درستی از حضور زنان در جنگ مانند انچه در «دسته دختران» اتفاق افتاده‬ ‫و انچه بر زنان در پشت جبهه گذشته است؛ یعنی چیزی که در «ویالیی ها» به تصویر‬ ‫کشـید‪ ،‬داشـته باشـد‪ .‬اقتبـاس از کتاب هـای ادبیـات پایداری بـرای یک روایـت زنانه از‬ ‫جنگ در ساخت «دسته دختران» یکی دیگر از ویژگی های این اثر است که حداقل‬ ‫نمونـه ان را در ‪ ۱۰‬سال گذشـته میـان اثـاری کـه زنـان سـاخته اند‪ ،‬ندیده ایـم؛ درحالی که‬ ‫مسـازان یاری رسـاند تا به ابعـاد دیگری‬ ‫منابـع متعـددی دراین زمینـه می توانـد به فیل ‬ ‫از جنـگ کـه هیـچ زمـان صحبتـی از ان به میـان نیامده اسـت‪ ،‬بپردازنـد‪ .‬انچه تا کنون‬ ‫دربـاره فیلـم «دسـته دختران» که محصول مشـترک سـازمان سـینمایی حـوزه هنری‬ ‫یسـت‪ ،‬گفته شـد؛ نشـان می دهد قیدی مسـیر همواری را در‬ ‫و بنیاد سـینمایی فاراب ‬ ‫سـاخت ایـن اثـر طـی نکـرده و بـا مشـکالت بسـیاری دسـت وپنجه نـرم کـرده اسـت؛ اما‬ ‫یکـه بـدان اشـاره کردیـم‪ ،‬جوایـزی‬ ‫توانسـت اثـری خلـق کنـد کـه به دلیـل تمـام موارد ‬ ‫ً‬ ‫مسـازان‬ ‫را احتمـاال در جشـنواره فیلـم فجـر کسـب خواهـد کـرد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬فیل ‬ ‫زن ا گرچـه از ابتـدای انقلاب اسلامی تا کنـون جـای خـود را به عنـوان سـینما گرانی‬ ‫شهـای بسـیار؛ از جملـه بی توجهـی مدیـران‬ ‫مسـتعد تثبیـت کرده انـد؛ امـا بـا چال ‬ ‫نهـا در سـینما شـده؛ و البتـه‬ ‫فرهنگـی و سـرمایه روبـه رو هسـتند کـه سـد راه حضـور ا ‬ ‫مسـازان زن‬ ‫یسـت که درطول تاریـخ سـینمای پس ازانقلاب اسلامی فیل ‬ ‫این درحال ‬ ‫توانسته اند در مقاطعی اینه تمام نمای شرایط جامعه و وضعیت زنان ایرانی باشند‪.‬‬ ‫نشـاخه از هنر‬ ‫بـا اعتمـاد بـه «بانوان سـینما گر» باتوجه به پیشـینه حضـور ان ها در ای ‬ ‫مسـازی بـاز کرد‪/.‬ایرنـا‬ ‫یتـوان راهـی نـو در عرصـه فیل ‬ ‫م ‬ ‫‪3‬‬ ‫سینمای دفاع مقدس از نگاه فیلم سازان زن‬ ‫یشــود انتظــار خــود ســهمی ســنگین دران دوره بــرای خانواده هــا داشــته کــه شــاید خیلی هــا نگاهشــان معطــوف بــه کســانی بــوده کــه‬ ‫گاهــی حــس م ‬ ‫ً‬ ‫تنهــا در صحن ههــای جنــگ حضــور داشــته اند‪ .‬حتــی ممکــن اســت ایــن فکــر به ذهــن هــم برســد کــه واقعــا ســینمای جنــگ یعنــی ســیمای مردهــا کــه‬ ‫ً‬ ‫یشــوند؛ امــا واقعــا ســهم کارگردان هــای زن در ســینمای ایــران هــم از این مقولــه دور‬ ‫نهــای خا کــی م ‬ ‫نبــردن دشــمنان راهــی زمی ‬ ‫بــرای پیــکار و ازبی ‬ ‫یکــه دیــد جنســیت را مخفــی نگــه داشــته اند تــا باقــدرت تصــورات جنــگ از نــگاه خــود را‬ ‫نهــای زن ‬ ‫نیســت‪ .‬طــی ایــن چندســال اخیر بوده انــد کارگردا ‬ ‫ً‬ ‫نگــزارش ســعی شــده فیلم هایــی کــه زنــان کارگــردان ســینما درزمینــه جنگ ســاخته اند موردبررســی قرار بگیــرد‪ .‬قطعا‬ ‫بـه روی پــرده ســینما بیاورنــد‪ .‬درای ‬ ‫نهــای زن ســینمای ایــران ســهمی در دفــاع مقــدس داشــته اند کــه ســاخت اثــاری بــا مضمــون جنــگ از همیــن نــگاه هنرمندانــه ان هــا خواهــد‬ ‫کارگردا ‬ ‫امــد‪ .‬فیل مهــای «گیالنــه» به کارگردانــی رخشــان بنی اعتمــاد‪« ،‬ش ـب به خیر فرمانــده» به کارگردانــی انســیه شاه حســینی و «شــیار ‪ »۱۴۳‬به کارگردانــی‬ ‫نرگــس ابیــار از جملــه فیل مهــای جنگــی هســتند کــه از نــگاه یــک کارگــردان زن روی پــرده ســینما رفتــه اســت‪ .‬پرداختــن بــه فیلم ســازان زن در دفــاع‬ ‫مقــدس کــه زنــان را قهرمــان داســتان های خــود پندارنــد‪ ،‬شــاید کار ســختی باشــد‪ .‬اینکــه چطــور یــک مــادر درانتظــار فرزنــد خــود بــرای پایــان یک جنگ‬ ‫می مانــد و شـب تا صبح بــه ایــن فکــر می کنــد کــه شــاهزاده اش از ایــن پیــکار جــان ســالم بـه در بــرد‪ ،‬روایتــی از فیلــم «شــیار ‪ »۱۴۳‬به کارگردانــی نرگــس ابیــار‬ ‫لهــا و ســختی ها را با این امید کــه پســرش به دلیــل جنگیــدن بــا دشــمنان دچــار بیمــاری قطعــی‬ ‫را در ذهــن تداعــی می کنــد یااینکــه مــادری یک عمــر فص ‬ ‫نخــاع شــده امــا نفــس می کشــد و یک عمــر را کنــار پســر معلولــش خواهــد گذرانــد‪ ،‬بایــد «گیالنــه» رخشــان بنی اعتمــاد را به خاطــر ســپرد و ســختی های‬ ‫نســوز مــادری کــه دلــش و بهــار زندگـی اش را بــا همیــن امیدهــا خــوش نگــه مـی دارد‪ ،‬در کنــار پســری کــه نــه می توانــد حرف بزنــد و نــه می تواند حرکتی‬ ‫جا ‬ ‫نهــا نوعــی بــازی زنانــه را در «ش ـب به خیر فرمانــده» به کارگردانــی انســیه شاه حســینی می بینیــم کــه چطــور یــک زن یک تنــه در‬ ‫کنــد؛ و بعــد از همــه ای ‬ ‫برابــر دشــمنان می ایســتد تــا مــکان و زندگ ـی اش را تــرک نکنــد‪ .‬انچــه بایــد مهــم باشــد دیــدگاه ایــن کارگردان هــای زن نســبت بــه ســاخت فیل مهــای‬ ‫نهــای زن ســینمای جنــگ بودنــد کــه پــا بــه این عرصــه گذاشــتند و توانســتند چهــره‬ ‫به ظاهــر ســخت جنــگ بــرای ان هاســت‪ .‬به نوعــی ایــن کارگردا ‬ ‫نهــا نپرداختــه بــود‪ ،‬در ســینما رو کننــد‪ .‬بااینکــه تعــداد فیلم هــای ساخته شــده بــا محوریــت زنــان قهرمــان‬ ‫تهــا بــود کســی بــه ا ‬ ‫قهرمان هایــی را کــه مد ‬ ‫در دفــاع مقــدس توســط فیل مســازان زن‪ ،‬بســیار اندک انــد امــا قابـل درک و بــاور اســت کــه گاه ایــن کارگردان هــا از موقعیت هــای فیلــم خــود و از نــگاه‬ ‫یشــان بــه ســینمای جنــگ گفته انــد‪.‬‬ ‫زنانگ ‬ ‫انسیهشاه حسینی‪:‬‬ ‫جنگ را نباید سانسور کرد‬ ‫او کارگـردان زن سـینمای جنـگ اسـت؛ سـینمایی کـه صحنـه نبـرد ان از نـگاه یـک زن پـر از حرف هایی سـت کـه‬ ‫گاه او را از جنسـیت خـود دور می کنـد و دیگـر زن و مـرد مفهومـی نـدارد‪ .‬او می گویـد جنـگ واقـع تلخـی بـود کـه‬ ‫ا گر سانسـور شـود‪ ،‬اعتبار خود را از دسـت می دهد‪ .‬انسـیه شاه حسـینی سـینمای مسـتند جنگ را دوسـت دارد‬ ‫و می گویـد؛ بیش از هر زمانـی بـرای سـاخت یـک مسـتند جنگـی امـاده ام زیـرا در پشـت پرده سـینمای جنـگ‬ ‫رازهایی ست که می دانم به تصویرکشیدن ان جذابیت خاصی دارد و من تجربه روزهای جنگ را از سر‬ ‫گذرانده ام‪ .‬شاه حسینی درباره فیلم «شب به خیر فرمانده» می گوید؛ ماجرای این فیلم در بازه زمانی‬ ‫یگـذرد و گـذری بـر حضور زنـان در جبهه هاسـت‪ .‬این کارگردان بااشـاره به‬ ‫تسـال دفـاع مقـدس م ‬ ‫هش ‬ ‫ً‬ ‫ترسـیم فضـای جنـگ بـرای یـک کارگـردان زن‪ ،‬می گویـد؛ وقتـی قـرار اسـت فیلمـی سـاخته شـود اصلا‬ ‫مردانـه یـا زنان هبـودن ان فیلـم مهـم نیسـت بلکـه مسـئله مهـم انسـان اسـت‪ .‬به هرحـال مـن به عنـوان‬ ‫ً‬ ‫یـک کارگـردان زن خاطراتـی از دوران جنـگ در ذهـن دارم کـه حتمـا می توانـم ان را بـا همـان واقعیـات ‬ ‫به تصویـر دربیـاورم‪ .‬فیلـم «شـب به خیر فرمانده» برگرفته از زندگی شـخصی و تجربه های شـخصی من‬ ‫اسـت‪ .‬پـس سـاختن فیلم هایـی بـا محوریـت جنـگ ربطـی به سـازنده زن یـا مرد بـودن ان نـدارد‪.‬‬ ‫رخشانبنی اعتماد‪:‬‬ ‫داغ جنگ هشت ساله همچنان بر سینه است‬ ‫یکـه «گیالنـه» به کارگردانـی رخشـان بنی اعتمـاد روی پـرده سـینما به نمایـش درامـد‪ ،‬بـا وا کنش هـای مختلفـی روبه رو‬ ‫هنگام ‬ ‫شـد‪ .‬به هرحـال‪ ،‬بنی اعتمـاد کارگردانـی بـود کـه پیش از سـاخت فیلم «گیالنه» کارگران باسـابقه ای در عرصه سـینما بود‬ ‫کـه اثـارش بیشـتر بـر محوریـت و شـخصیت زنـان اسـتوار بـود‪« .‬گیالنـه» بـا بـازی فاطمـه معتمداریـا در نقـش مـادری‬ ‫کـه فرزنـد جانبـاز ازجنگ برگشـته اش را نگـه داری می کنـد‪ ،‬بـا نـوع فضاسـازی کـه دراین فیلـم سـاخته شـده بـود‪،‬‬ ‫باعـث شـد تـا مخاطـب سـینما بـا شـخصیت یک هو تنهـای مـادری هم ذات پنـداری کنـد کـه در ابـادی دورافتـاده بـا‬ ‫مشـکالت پسـرش دسـت وپنجه نـرم می کنـد‪ .‬گاهـی خنـده و سـرور ایـن مـادر بـه جایـی می رسـد کـه بـرای پسـرش‬ ‫می رقصد و گاهی نیز از فرط تنهایی و مشـکالت با جسـمی که تنها سـر او به نشـانه تائید حرکت می کند‪ ،‬اهسـته‬ ‫اشـک می ریزد‪ .‬رخشـان بنی اعتماد در یادداشـتی که حامی پیامی به کشـتار غزه در جشـنواره صلح بود‪ ،‬درباره‬ ‫جنـگ گفتـه بـود‪« :‬کشـور مـن ایـران‪ ،‬داغ جنگی هشت سـاله را بر سـینه دارد که بعد از بیشـتر از دودهـه از پایان‬ ‫ان‪ ،‬تاوانـی سـخت را پـس می دهـد‪ .‬دل هـای سـوخته از حسـرت شـهدا‪ ،‬رنـج بی انتهـای جانبـازان‪ ،‬میـراث شـوم‬ ‫الودگـی محیـط زیسـت در نواحـی مـرزی نهفتـه در تومورهـای مرگ بـار سـرطانی در مغـز نوزادان بی گناه؛ بخشـی‬ ‫از ایـن بهـای سـنگین اسـت و دالور جانبـازان شـیمیایی‪ ،‬سـند زنـده دوران ایـن جنـگ تحمیلـی‪ .‬گیالنـه گرچـه‬ ‫دربـاره جنـگ اسـت امـا ستایشـی در پیشـگاه صلـح اسـت‪ .‬این نمایش را به نشـان شرمسـاری بشـریت به مـادران‬ ‫فلسـطینی تقدیـم می کنم»‪.‬‬ ‫نرگس ابیار‪:‬‬ ‫سینمای مستند جنگی را خیلی می پسندم‬ ‫نرگـس ابیـار؛ کارگـردان زن در عرصـه سـینمای جنـگ و دفاع مقدس اسـت‪ .‬کارگردانی که سـیمای مـادری دل نگران‬ ‫نسـال نـگاه همـه را در جشـنواره فجـر به خـود‬ ‫بـرای بازگشـت فرزنـدش از جبهـه را طـوری به تصویـر دراورده کـه ا ‬ ‫و فیلمـش جلـب کـرد‪ .‬شـخصیت «الفـت» بـا بـازی مریلا زارعـی او را تبدیـل بـه اسـطوره ای کـرد کـه بعدهـا شـاید‬ ‫بـا دیـدن ایـن فیلـم تداعی کننـده نقـش همـان مـادر مهربـان و نگـران در فیلـم «شـیار ‪ »۱۴۳‬باشـد‪ .‬ابیـار در‬ ‫جشـنواره فجـر گفتـه بـود کـه جنـگ بااینکـه وحشـتنا ک اسـت و اتفاقـات بـدی در ان می افتـد‪ ،‬بسـتری‬ ‫قشـدن ادم هاسـت؛ ایـن بسـتر باعـث به وجودامـدن ادم هـای بـزرگ شـد‪.‬‬ ‫بسیارمناسـب بـرای عمی ‬ ‫ً‬ ‫ایـن کارگـردان زن در بخـش دیگـری از حرف هایـش گفـت؛ قطعـا ایـن فیلـم از فیلم هـای دیگـری کـه‬ ‫در حـوزه دفـاع مقـدس تولیـد شـده تاثیـر گرفتـه اسـت امـا بـازی مـادر بـا بچه هـا کـه در سـکانس های‬ ‫اولیـه فیلـم وجـود دارد مربـوط بـه هیـچ فیلمـی نیسـت و از خاطـرات دوران کودکی ام نشـاءت گرفته‪.‬‬ ‫سـابقه مستندسـازی مـن باعث شـده اسـت کـه بازی هایی که در فیلـم می بینید باورپذیرتر باشـد‪/.‬‬ ‫هنرانالین‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫قاب های‬ ‫تماشایی‬ ‫از زنان سینمای‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫ســینمای دفــاع مقــدس در اثــار پرشــماری تصویــر زن‬ ‫ایرانــی را در کســوت امدادگــر منطقــه جنگــی‪ ،‬پزشــک‬ ‫میــدان نبــرد‪ ،‬پرســتار‪ ،‬امــوزگار و ‪ ...‬به نمایــش گذاشــته‬ ‫تهــای‬ ‫اســت؛ بااین وجــود هنــوز حتــی اندکــی از واقعی ‬ ‫ســترگ و شــگرف نقــش زنــان در دفــاع مقــدس نیــز‬ ‫به تصویــر درنیامــده اســت‪ .‬بی تردیــد مهم تریــن و‬ ‫بومی تریــن ژانــر ســینمایی مــا ژانــر «دفــاع مقــدس»‬ ‫اســت و در کارنامــه ســینمای مــا برخــی از بازیگــران زن‬ ‫نســینما‬ ‫یهــای را در ای ‬ ‫کشــورمان بهتریــن نقش افرین ‬ ‫به ثبــت رســانده اند‪ .‬نقش هایــی کــه در داخــل و‬ ‫نهــا افتخــار به همــراه داشــته‬ ‫خار ج ازکشــور بــرای ا ‬ ‫شهــای قابل تقدیــر‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬بــا وجــود همــه تال ‬ ‫هنــوز گنجینــه نــاب و سرشــار دفــاع مقــدس ظرفیــت‬ ‫ســاخت د ههــا اثر ســینمایی نــاب را بــرای نقش افرینی‬ ‫بازیگــران زن دارد‪.‬‬ ‫مریال زارعی؛ شیار ‪143‬‬ ‫مریلا زارعـی بـا نقش افرینـی درخشـان و روانـش در فیلـم «شـیار ‪ »143‬نرگـس‬ ‫ابیـار «الفـت» را در سـینمای دفـاع مقـدس جاودانـه و خاطره انگیـز کـرد‪ .‬الفـت‪،‬‬ ‫چشـم انتظار پسـرش اسـت کـه خبـر خوبـی از راه می رسـد امـا امتحـان بزرگـی‬ ‫در راه اسـت‪ .‬قهرمانـی زن و مـادری کـه جنـگ تحمیلـی و شـرایط موجـود او‬ ‫را ناخواسـته وارد فضـای دیگـر کـرده و او را از نقطـه ای بـه نقطـه دیگـر رسـانده‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اسـت‪ .‬الفـت از نارضایتـی و اعتـراض بـه یقیـن می رسـد‪ .‬این نقطـه جای ‬ ‫رادیـو را از کمـر خـود بـاز می کنـد و پیکـر عزیـزش بـه او می رسـد و پس ازسـال ها‬ ‫انتظـار اسـتخوان های پیداشـده فرزنـد شـهیدش را در اغـوش می کشـد‪ .‬الفـت بـا‬ ‫نقش افرینـی مریلا زارعـی ماننـد حاج کاظـم فیلم اژانس شیشـه ای هم در سـینما‬ ‫و هـم در ذهـن مـردم به خوبـی ب هیـادگار باقـی خواهـد مانـد و حس لطیـف زنانه و‬ ‫یسـت‪ .‬بـازی در نقـش «الفـت» سـیمر غ بلورین بهترین‬ ‫مادرانـه نابـی در ان جار ‬ ‫بازیگر نقش اول زن را از جشنواره فجر و دفاع مقدس برای مریال زارعی به ارمغان‬ ‫اورد‪ .‬ایـن نقـش جایـزه بهتریـن بازیگـر زن سـیزدهمین جشـنواره فیلـم مقاومت‪،‬‬ ‫جایزه بهترین بازیگر زن هشـتمین جشـن منتقدان و نامزدی بهترین بازیگر زن‬ ‫جشـنواره اسـیا پاسـیفیک را نیـز بـرای زارعـی به همـراه داشـت‪.‬‬ ‫لیال حاتمی؛ شیدا‬ ‫لیال حاتمی در «شـیدا» نقش پرسـتاری را در بیمارسـتانی صحرایی بازی می کند‬ ‫کـه مراقبـت از فرهـاد (پارسـا پیروزفـر) را برعهـده دارد؛ رزمنـده ای مجـروح کـه‬ ‫ً‬ ‫مهـای فرهـاد‪،‬‬ ‫بینایـی اش را موقتـا از دسـت داده‪ .‬شـیدا بـرای کاهـش االم و زخ ‬ ‫برایـش قـران می خوانـد و صـدای التیـام بخشـش روزهایـی را به خاطـر فرهـاد‬ ‫مـی اورد کـه میـان اتـش‪ ،‬دود و انفجـار خرمشـهر‪ ،‬بدنـش را از ایـن خا ک ریـز بـه‬ ‫خا ک ریـزی دیگـر می کشـاند‪ .‬رابطـه ای عاطفی میان این دو شـکل می گیرد‪ .‬تنها‬ ‫ارزوی فرهـاد‪ ،‬دیـدن و شـنیدن صـدای ارامش بخـش شیداسـت ولـی او خـود را‬ ‫یشـود و دلـش می خواهـد‬ ‫از چشـم وی پنهـان می کنـد‪ .‬فرهـاد حالـش وخیـم م ‬ ‫شـیدا از عطـر بهارنارنـج بگویـد و ای ههـای سـوره «مزمـل» را برایـش بخوانـد امـا‬ ‫دیگـر نشـانی از او نیسـت‪ .‬در ایـن سـکانس خاطره انگیـز پنجـره بـاز اسـت و فرهاد‬ ‫یکـه ب هسـمت پنجـره می نگـرد‪ ،‬انـگار رایحـه بهارنارنـج را‬ ‫بـا چشـمان بسـته درحال ‬ ‫در فضای اتاق استشـمام و سـایه حضور شـیدا را حس می کند‪ .‬نسـیم پرده های‬ ‫اتـاق را تـکان می دهـد و صـدای قران خوانـدن شـیدا‪ ،‬همچنـان در گـوش فرهـاد‬ ‫می پیچـد‪ .‬حاتمـی بـرای ایفـای نقـش در این اثـر کمـال تبریـزی در هفدهمیـن‬ ‫جشـنواره فجـر نامـزد دریافـت سـیمر غ بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن شـد‪.‬‬ ‫گلچهره سجادیه؛ هیوا‬ ‫هیـوا ( گلچهـره سـجادیه) پـس از گذشـت ‪ 15‬سـال از مفقـودی همسـرش حمیـد‬ ‫(عبدالرضـا زهره کرمانـی) در بحبوحـه جنـگ‪ ،‬تصمیـم می گیـرد از مناطـق جنگـی‬ ‫یکـرده اسـت بازدیـد کنـد تـا خاطراتـی از‬ ‫و خانـه ای کـه انجـا بـا همسـرش زندگـی م ‬ ‫نهـا زندگـی می کنـد برایـش جـان گیـرد‪ .‬همـه گواهـی‬ ‫حمیـد کـه سال هاسـت بـا ا ‬ ‫می دهند حمید شـهید شـده اما هیوا می خواهد او را به منطقه شـهادت حمید‬ ‫ببرند‪ .‬رهسپار مناطق جنگی می شود و انجا باز خاطرات عاشقانه اش با حمید‬ ‫را مـرور می کنـد‪ .‬خـود را بـه تونلی می رسـاند که حمید در انجا ب هشـهادت رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬حیران و پریشـان و مشـتاق‪ ،‬در جسـت وجوی حمید اسـت و داخل تونل‬ ‫یجـای ان را‪ ،‬معطـر از وجـود حمیـد می بینـد‪ .‬بـا او حـرف می زنـد‪ ،‬درددل‬ ‫جا ‬ ‫می کنـد و برایـش از سـال ها بـی او سـپری کردن می گویـد‪ .‬حمیـد را می بینـد کـه‬ ‫لشـهادت اسـت امـا هنوزهـم در بـاورش نمی گنجد‪ .‬هیوا ا کنون سـبک بال‬ ‫در حا ‬ ‫و اسـوده خاطر مقابـل حمیـدش ایسـتاده اسـت‪ .‬گلچهـره سـجادیه بـرای‬ ‫نقش افرینی در عاشـقانه جنگی «هیوا» سـاخته زنده یاد رسـول مالقلی پور نامزد‬ ‫دریافـت سـیمر غ بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن از هفدهمیـن جشـنواره‬ ‫فیلـم فجر شـد‪.‬‬ ‫فاطمهمعتمداریا؛ گیالنه‬ ‫«گیالنـه» از پسـر جانبـازش اسـماعیل (بهـرام رادان) حـرف می زنـد و او را به عنوان‬ ‫حلال همـه مشـکالت خانـواده معرفـی می کنـد‪ .‬اسـماعیل مدت هاپیـش عـازم‬ ‫جبه ههـای جنـگ شـده بـود و گیالنـه چشـم به راه بازگشـت اوسـت‪ .‬اسـماعیل‬ ‫یگـردد امـا چیـزی از ان جـوان رعنـا باقـی نمانـده‪ .‬او نه تنهـا کمک دسـت‬ ‫بازم ‬ ‫گیالنـه ( کـه حـاال پیـر و درمانده شـده) نیسـت که حتـی وبال زندگی مشـقت بارش‬ ‫نپـس معنـای واقعـی خـود را از دسـت می دهـد‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬زندگـی گیالنـه ازای ‬ ‫م ‬ ‫بیماری اسـماعیل مجروح جنگی تشـدید شـده و تالش گیالنه برای بهبود وضع‬ ‫جسـمی و روحـی او نتیجـه مثبـت نـدارد‪ .‬معتمداریـا تصویـری تکان دهنـده و‬ ‫تاثیرگذار از سرنوشت غمبار زنانی ارائه می کند که درگیر پیامدهای پس از جنگ‬ ‫هسـتند و رنـج و مقاومـت ایـن زنـان را بـرای رویارویـی بـا شـرایط سـخت به خوبـی‬ ‫به تماشا می گذارد‪ .‬در سکانس تلخ پایانی گیالنه در تنهایی و در فضایی مه الود‬ ‫انتظـار مسـافری را می کشـد کـه نـور امیـد را بـه روزهـای پایانـی عمـر اسـماعیل‬ ‫برگردانـد‪ .‬معتمداریـا بـرای ایفـای ایـن نقش نامزد سـیمر غ بلوریـن بهترین بازیگر‬ ‫نقـش اول زن از جشـنواره فجـر شـد و جایـزه ویـژه بهتریـن بازیگـر زن را از دهمیـن‬ ‫جشـنواره دفـاع مقـدس بـرای بـازی در این اثـر رخشـان بنی اعتمـاد دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫بیتا فرهی؛ کیمیا‬ ‫بیتـا فرهـی در فیلـم «کیمیـا» نقش پزشـکی ب هنـام «شـکوه» را بازی می کنـد که در‬ ‫مهلکـه اتـش و خـون نـوزادی را نجـات می دهـد و برایـش مـادری می کنـد‪ .‬شـکوه‬ ‫نماد زنانی ست که در جنگی خشن و مردانه با ایثار و ازجان گذشتگی به دیگران‬ ‫یهـای زندگـی را کمرنـگ می کننـد‪.‬‬ ‫زندگـی می بخشـند و بـا مهـر مادرانـه‪ ،‬تلخ ‬ ‫سـکانس های فـرار شـکوه از منطقـه درگیـری و تالشـش بـرای زنده نگه داشـتن‬ ‫شهـای اثرگـذار فیلـم احمدرضـا درویـش‬ ‫نـوزادی کـه متعلـق بـه او نیسـت‪ ،‬از بخ ‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید به این دلیل اسـت که رضا (خسرو شکیبایی) پس از اسـارت‪ ،‬مادری‬ ‫بـرای کیمیـا را حـق شـکوه می دانـد و تنهایـی را انتخـاب می کنـد‪ .‬شـکوه در دل‬ ‫روزهـای پرالتهـاب سـقوط خرمشـهر در حسـاس ترین لحظ ههـای زندگـی بـرای‬ ‫کیمیـا دختـر رضـا مـادری می کنـد و او را از مهلکـه جنگـی نجـات می دهـد‪ .‬شـاید‬ ‫به همین دلیـل اسـت کـه پـس از بازگشـت رضـا پـدر نـوزاد از اسـارت‪ ،‬مـادری بـرای‬ ‫کیمیـا را حـق خـود می دانـد و نمی توانـد از او چشـم بپوشـد‪« .‬شـکوه» در فیلـم‬ ‫پرداختـی واق عگـرا و منطقـی دارد‪ .‬فرهـی بـرای ایفـای ایـن نقـش نامـزد سـیمر غ‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن از سـیزدهمین جشـنواره فیلـم فجـر شـد‪.‬‬ ‫ازیتا حاجیان؛ روبان قرمز‬ ‫شهـای ازیتـا حاجیـان «محبوبـه» در اثـر‬ ‫یشـک یکـی از خاطره انگیزتریـن نق ‬ ‫ب ‬ ‫یسـت که‬ ‫«روبان قرمز» سـاخته ابراهیم حاتمی کیاسـت‪ .‬او زن جوان جنگ زده ا ‬ ‫پس ازسـال ها بـه مزرعـه پـدرش در جنـوب ایـران بازگشـته تـا در انجـا سـا کن شـود‬ ‫نهـای قرمز می یابد‪ .‬در بـدو ورودش‬ ‫ولـی ارث پـدری را ویرانـه ای محصـور در روبا ‬ ‫کسـازی منطقه‬ ‫با داوود (پرویز پرسـتویی) که از پایان جنگ تا کنون مشـغول پا ‬ ‫از مین هـای زمیـن اسـت و مـردی افغانـی و تنهـا به نـام جمعـه (رضـا کیانیـان) کـه‬ ‫نگهبـان گورسـتان تانـک اسـت روبـه رو می شـود‪ .‬ارامـش داوود و جمعـه بـا ورود‬ ‫نهـا‬ ‫«محبوبـه» به هـم می خـورد‪ .‬محبوبـه ارام و بی خبـر از همه جـا از میـان روبا ‬ ‫سـمت خانـه پـدری اش مـی رود و میـان خرابه هـا به دنبـال یافتـن خاطـرات‬ ‫کودکـی اش کنـکاش می کنـد و چـون کودکـی تازه متولدشـده تـن خسـته اش را بـه‬ ‫ارامـش گهـواره می سـپارد تا اینکـه کم کـم رویایـش رنـگ واقعیـت به خـود می گیـرد‪.‬‬ ‫میـان اشـغال ها و تـل خـا ک حیـاط خانـه یـک تانـک عراقـی می یابـد‪ .‬محبوبـه از‬ ‫یافتـن تانـک شـادمان اسـت و می پنـدارد همان گنجی سـت کـه در خـواب دیده‪.‬‬ ‫بـازی زیبـای حاجیـان باعث شـد بـرای این نقش‪ ،‬برنده سـیمر غ بلورین بهترین‬ ‫بازیگـر نقـش اول زن در بخـش بین الملـل هفدهمیـن جشـنواره فجـر شـود‪.‬‬ ‫مهتاب نصیرپور؛ به نام پدر‬ ‫مهتـاب نصیرپـور در «به نـام پـدر» نقـش «راحلـه» همسـر پرویز پرسـتویی را بازی‬ ‫می کنـد؛ اسـتاد دانشـگاه کـه سـال ها بـا نبـودن همسـرش زندگـی کـرده و سـاخته‬ ‫است‪ .‬همسری که در دوران جنگ همواره سا کن جبهه ها بوده و پس از جنگ‬ ‫نیز دنبال کشـف معادن در کو هو بیابان سـر کرده و راحله به تنهایی فرزندشـان را‬ ‫بزرگ کرده و به عرصه رسـانده‪ .‬نصیرپور بی انکه به اغراق ها و درشـت نمایی های‬ ‫رایج برای اجرای نقش چنین شخصیت هایی متوسل شود‪ ،‬با نگاه و بهره گیری‬ ‫از صـدای خسـته اش‪ ،‬رنج هـا و مرارت هـای همسـران رزمنـدگان را به تصویـر‬ ‫می کشـد زنی کـه نگـران وضعیـت حرفـه ای شـوهرش اسـت و بـا جراحـت دختـر‪،‬‬ ‫یشـود‬ ‫به خاطر برخورد با مین های کاشته شـده توسـط پدر نگرانی اش بیشـتر م ‬ ‫و بااقتـدار و تسـلط از کیـان خانـواده و همسـر همیشـه غایبش دفـاع می کنـد‪.‬‬ ‫نصیرپـور در اغلـب نماهـای حضـورش خـود را بـر صحنـه و بـر ذهـن تماشـا گر‬ ‫تحمیل می کند بی انکه این حضور مقتدرانه ازاردهنده باشـد‪ .‬نصیرپور سـیمر غ‬ ‫بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش دوم زن را بـرای ایفـای نقـش در فیلـم «ب هنـام پـدر»‬ ‫از جشـنواره بیسـت وچهارم فجـر دریافـت و ایـن موفقیـت را یک سـال بعد بـا‬ ‫درخشـش در «فرزنـد خـا ک» و دریافـت سـیمر غ بلوریـن بازیگـر نقـش مکمـل زن‬ ‫تکـرار کرد‪.‬‬ ‫هنگامه قاضیانی؛ روزهای زندگی‬ ‫داسـتان «روزهـای زندگـی» بـا بـازی حمیـد فر خ نـژاد و هنگامـه قاضیانـی در‬ ‫اخرین روزهـای جنـگ تحمیلـی می گـذرد‪ .‬در بیمارسـتان صحرایـی نزدیـک خط‬ ‫مقدم جبهه دکتر امیرعلی علوی (فر خ نژاد) که سرپرستی بیمارستان را به عهده‬ ‫دارد بـا تمـام تخصـص و عالقـه و توانـش بـه مـداوای مجروحـان جنـگ مشـغول‬ ‫اسـت و همسـرش لیال (قاضیانی) که پرسـتار و دسـتیارش اسـت با او کار می کند‪.‬‬ ‫قاضیانـی بازیگـر توانمندی سـت کـه به تنهایـی می توانـد بـار یک فیلـم را به دوش‬ ‫بکشـد‪ .‬اثـر تحسین شـده «بـه همیـن سـادگی» سـاخته رضـا میـر کریمـی بـه بازی‬ ‫درون گـرای هنگامـه قاضیانـی مدیـون اسـت‪ .‬در فیلـم «روزهـای زندگـی» نقـش‬ ‫«لیلا» شـخصیت زن اصلـی فیلـم‪ ،‬نیـز بـا بـازی قابل قبـول قاضیانـی‪ ،‬هم هجـای‬ ‫فیلـم سـایه اش گسـترده شـده و حضـور پررنگی در تک تـک پالن های فیلـم دارد‪.‬‬ ‫پرسـتار زنی کـه وا کنش هایـش احساسـی نیسـت و بـا منطـق امیختـه اسـت‪ .‬لیلا‬ ‫زنی سـت کـه سـعی می کنـد صبـور باشـد امـا نگرانـی را می تـوان در چشـم هایش‬ ‫دیـد‪ .‬هنگامـه قاضیانـی بـرای بـازی در این اثـر پرویز شـیخ طادی سـیمر غ بلورین‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن را از سـی امین جشـنواره فیلـم فجـر دریافـت کـرد‪/.‬‬ ‫تسنیم‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫رئیس انستیتو پاستور ایران‪:‬‬ ‫امریکا حسن نیتش را در عمل نشان دهد‬ ‫یهـا بایـد حسـن نیت خـود را در عمـل و به صورت عینی‬ ‫وزیـر امور خارجـه کشـورمان گفـت‪« :‬امریکای ‬ ‫طبـا‬ ‫طبـا اقـدام اخیـر امریـکا در ارتبا ‬ ‫نشـان دهنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ وزیـر خارجـه کشـورمان در ارتبا ‬ ‫تمدید برخی از معافیت های هسته ای افزود‪« :‬ما به طرف های امریکایی به واسطه برخی افرادی که‬ ‫نهـا بایـد حسـن نیت خـود را در عمـل‬ ‫این روزهـا پیام هایـی را منتقـل می کننـد‪ ،‬اعلام کرده ایـم کـه ا ‬ ‫نشـان دهنـد‪ .‬حسـن نیت در عمـل یعنـی بـر روی زمیـن اتفـاق ملموسـی رخ دهـد‪ .‬لغـو برخـی از‬ ‫تحریم ها به معنای واقعی خود می تواند ترجمان حسن نیت شان باشد ‪ .‬امریکایی ها از این موضوع‬ ‫صحبت می کنند؛ ولی باید دانسـت انچه بر روی کاغذ رخ می دهد خوب اسـت؛ اما کافی نیسـت»‪.‬‬ ‫واکسن پاستو کووک ایمنی ‪ ۱۰۰‬درصد در برابر امیکرون ایجاد می کند‬ ‫رئیـس انسـتیتو پاسـتور ایـران گفـت‪« :‬تزریـق وا کسـن پاسـتوکووک ایمنـی ‪ ۱۰۰‬درصـد در برابـر سـویه‬ ‫امیکـرون ایجـاد می کنـد و ایـن وا کسـن مجـوز مصـرف بـرای بزرگ سـاالن و کـودکان دارد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنا؛ علیرضا بیگلری افزود‪« :‬پاسـتوکووک بی خطرترین وا کسـن علیه کرونا سـت و برنامه ما ان بود‪،‬‬ ‫یکـه دو ُدز ایـن وا کسـن را تزریـق می کننـد‪ ،‬بـرای دز سـوم پاسـتوکووک پلاس را تزریـق کننـد و‬ ‫افراد ‬ ‫برای کودکان زیر ‪ ۱۸‬سـال نیز تزریق دو دز کافی سـت‪ .‬پاسـتوکووک در کوبا در مقابل واریانت بتا و در‬ ‫ایـران در مقابـل واریانـت دلتـا مورد ازمایـش قرار گرفتـه و ‪ ۹۶‬درصـد ایمنی زایی داشـته اسـت‪ .‬ظرفیت‬ ‫تولیـد ایـن وا کسـن ماهانـه پنج میلیون ُدز در کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛‬ ‫لزوم بناکردن حکمرانی جدید براساس خداباوری و مردم باوری‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی گفـت؛ مـا نیـاز بـه یـک تغییـر‬ ‫نگـرش و بـاور اساسـی در شـیوه حکمرانی امـروز خـود داریم و‬ ‫باید یک حکمرانی جدیدی را بنا نهیم که ارکان ان‪ ،‬بازگشت‬ ‫به مردم باوری و خداباوری ست‪ .‬محمدباقر قالیباف در یک‬ ‫شهـای‬ ‫پیـام ویدئویـی در اولیـن همایـش از سلسـله همای ‬ ‫همیاری نخبگان مردم‪ ،‬نهادهای انقالبی و دولت سیزدهم‬ ‫در گام دوم انقالب؛ که در تبریز برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد؛ انقالب‬ ‫اسالمی به رهبری امام خمینی (ره) و همراهی مردم براساس‬ ‫سـنت های الهـی بـه پیـروزی رسـید و دراین راسـتا نوعـی‬ ‫پیونـد بیـن امـام (ره) و امـت بـر سـر اعتقـادات ایجـاد شـد کـه‬ ‫بـه وحـدت منتهی گشـت و قـدرت جریان انقلاب را به جایی‬ ‫رسـاند کـه نظـام طاغـوت را از جـا کنـد و از ریشـه دراورد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه امـام راحـل خدابـاور و مرد مبـاور بودنـد‪ ،‬افـزود؛‬ ‫ایشـان براین اسـاس توانسـتند مـا را بـه خودبـاوری رسـانده‬ ‫و اعتمادبه نفـس بـرای انجـام کارهـای بزرگـی مثـل انقلاب‬ ‫اسلامی دهنـد و امـروز نیـز رمـز پیشـرفت چیـزی جـز ایـن‬ ‫نیسـت‪ .‬وی ادامه داد؛ طی سـال های پس ازانقالب هرجا که‬ ‫خدابـاوری و سـنت های الهـی را مبنـای عمـل خود قـرار داده‬ ‫و زمینـه فعالیـت مـردم را فراهـم کردیـم‪ ،‬راه را بـرای انجـام‬ ‫بزرگ تریـن کارهـا و عبـور از سـخت ترین مشـکالت فراهـم‬ ‫سـاختیم و کاممـان را از کارامـدی شـیرین کردیـم‪ .‬قالیبـاف‬ ‫همچنیـن خاطرنشـان کـرد؛ وقتـی از کارامـدی سـخن‬ ‫می گوییـم بایـد به تجربـه تاریخی خود در انقالب اسلامی نیز‬ ‫رجـوع کنیـم چرا کـه کارامـدی به معنـای غلبـه بـر چالش ها با‬ ‫اسـتفاده حدا کثـری از ظرفیت هاسـت و جـز بـا مرد مبـاوری و‬ ‫شهـا مقـدور نخواهد بـود‪ .‬وی تا کید‬ ‫خدابـاوری عبـور از چال ‬ ‫کـرد؛ در موضـوع مرد مبـاوری‪ ،‬بایـد تمرکزمـان بـر روی حـل‬ ‫مشکالت مردم باشد و با قراردادن ان به عنوان هدف اصلی‪،‬‬ ‫بدانیم مردم‪ ،‬ذی نفع واحدی هستند و توجه داشته باشیم‬ ‫یسـت کـه به تعبیـر‬ ‫کـه اولویـت بـا مـردم محـروم و پابرهنگان ‬ ‫زیبـای امـام (ره)‪ ،‬طعـم فقـر را چشـیده اند؛ هم چنیـن بایـد‬ ‫زمینه های مشارکت معنی دار نهاد مردم را در حل مشکالت‬ ‫یگـری‪ ،‬اقاباالسـری و پدرخواندگـی‬ ‫فراه مسـازیم و از تصد ‬ ‫پرهیز کنیم‪ .‬رئیس مجلس بابیان اینکه خداباوری به معنای‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود؛‬ ‫اعتمـاد قلبـی و یقیـن بـه سـنت های اله ‬ ‫تهـای‬ ‫سـنت های الهـی دراصـل‪ ،‬منطـق حا کـم بـر ضرور ‬ ‫تاریخـی و اجتماعـی بـوده و ازطریـق وحـی بـه همه بشـریت و‬ ‫ما رسـیده و ما نیز ان را در انقالب اسلامی خود تجربه کردیم‬ ‫و لذا باید سه اصل معنویت‪ ،‬هدایت و عقالنیت را که اساس‬ ‫مکتـب امـام (ره) اسـت‪ ،‬رعایـت کنیـم‪ .‬وی در بخـش دیگـری‬ ‫از سـخنان خـود بااشـاره به تجربـه تاریخی انقالب اسلامی در‬ ‫رعایـت ایـن سـه اصـل و گـذر از دوران دفـاع مقـدس‪ ،‬ادامـه‬ ‫یتـوان نشـان‬ ‫داد؛ هنوزهـم بـا هیـچ محاسـبه مـادی نم ‬ ‫تهـای ان زمـان و دوقطبـی‬ ‫داد کـه بـا اسـتقالل کامـل از قدر ‬ ‫جهـان کـه دراختیـار شـوروی و امریـکا بـود‪ ،‬بـا تجهیـزات‬ ‫تسـاله پیـروز شـویم امـا‬ ‫سـاده توانسـتیم در جنگـی هش ‬ ‫سـوال اصلـی این اسـت که مـا بـا داشـتن ایـن تجربـه تاریخی و‬ ‫غیرقابـل تکـرار چـرا در حل دیگر چالش ها ازجمله مشـکالت‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬فرهنگی یا اسـیب های اجتماعی‪ ،‬باور به مـردم و‬ ‫سنت های الهی را کنار گذاشته ایم؟ وی بااشاره به لزوم بنای‬ ‫حکمرانـی جدیـد در کشـور افـزود؛ هـدف اصلـی در حکمرانی‬ ‫نو‪ ،‬کارامدسـازی اداره جامعه برای حل مسـائل مردم بود که‬ ‫یسـازی‪ ،‬هوشمندسـازی‬ ‫شـیوه اقـدام ان از سـه محـور مردم ‬ ‫یهـای‬ ‫یشـود و اسـتفاده از فناور ‬ ‫فسـازی تشـکیل م ‬ ‫و شفا ‬ ‫نـو‪ ،‬ابـزار اصلی برای جبران عقب ماندگی های موجود اسـت‪.‬‬ ‫قالیبـاف تصریـح کرد؛ باید مبنای نگـرش فعلی خود بـه اداره‬ ‫یبـر‬ ‫جامعـه را دور ریختـه و بـه یـک حکمرانـی جدیـد مبتن ‬ ‫ارکان خدابـاوری‪ ،‬مردم بـاوری‪ ،‬اصـول عدالـت و معنویـت‬ ‫یهـای نـو و شفاف سـازی‬ ‫و بااسـتفاده از شـیوه های فناور ‬ ‫و شـیوه اداره جامعـه براسـاس مکتـب امـام (ره) و انقلاب‬ ‫دسـت پیـدا کنیـم کـه ایـن نوگرایـی در حکمرانـی‪ ،‬مقدمـات‬ ‫و الزاماتـی دارد و بی تردیـد شایسته سـاالری در عرصـه‬ ‫سیاسـی از مهم تریـن ایـن الزامـات اسـت چرا کـه دوره دفـاع‬ ‫مقـدس بـه مـا نشـان داد نوسـازی نظام جـز با مدیریـت افراد‬ ‫معتقـد بـه انقلاب‪ ،‬کارامد و باتقوا ممکن نیسـت‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫شایسـته گرایی در سـایه همدلـی نیروهـای انقلاب درجهـت‬ ‫منافع مردم قابل وصول است و براین مبنا کارامدی درگروی‬ ‫وحـدت بـوده و وحـدت نیـز بایـد درراسـتای کارامـدی باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی بابیان اینکـه وحـدت بـدون‬ ‫کارامـدی و کارامـدی بـدون وحـدت اثـری نـدارد‪ ،‬افـزود؛‬ ‫کارامـدی نیـز جـز بـا شایست هسـاالری ممکـن نیسـت و ا گـر‬ ‫وحدت ما طبق شایسته ساالری نباشد و نتوانیم از حدا کثر‬ ‫یسـتفاده کنیـم‪ ،‬درعمـل نیـز هرچنـد‬ ‫تهـای انسان ‬ ‫ظرفی ‬ ‫تهـای خوبـی هـم در کار باشـد‪ ،‬کارامـدی محقـق‬ ‫موقعی ‬ ‫نخواهـد شـد‪ .‬وی گفـت؛ مـا ا کنـون در جایـی هسـتیم کـه بـر‬ ‫سـر اصـول انقلاب متحـد شـده ایم و همـه مـردم نیـز بـه مـا‬ ‫گزارش ‪ The Wall Street Journal‬از بازگشت به کار کارگران‬ ‫بـا خیـز دوبـاره کوویـد‪ ۱۹-‬در قالـب گونـه ای جدیـد‪ ،‬کارفرمایـان ابـراز نگرانـی‬ ‫تهـای شـغلی باردیگـر خالـی شـوند‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬بـازار کار‬ ‫می کننـد کـه موقعی ‬ ‫بـا بحرانـی دسـت وپنجه نـرم می کنـد کـه در سـال های گذشـته ب هنـدرت پیـش‬ ‫تهـای شـغلی خـود‬ ‫می امـد‪ .‬بسـیاری از کارگـران ترجیـح می دهنـد کـه بـه فرص ‬ ‫بازنگردنـد یـا بـه خوداشـتغالی روی بیاورنـد‪ .‬چنیـن مسـائلی‪ ،‬هزینـه هنگفتـی را‬ ‫بـه کارفرمایـان متحمـل می کند‪ .‬کارفرمایان و مدیران اجرایی نسـبت به شـرایط‬ ‫نحـال‪ ،‬برخی دیدگاهی‬ ‫احتمالـی بـازار کار ‪ ۲۰۲۲‬احسـاس نگرانـی می کنند؛ باای ‬ ‫تسـر‬ ‫دیگـر دارنـد‪ .‬برخـی کارفرمایـان معتقدنـد‪ ،‬کرونـا روزهـای پایانی خود را پش ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یگـذارد و رونـد شـیوع ایـن بیمـاری بـه روزهـای پایانـی خـود نزدیـک م ‬ ‫م ‬ ‫یتـوان بـا تغییـر رویکـرد کارفرمایـان و روابـط کار‪ ،‬زمینـه‬ ‫نهـا‪ ،‬حـاال م ‬ ‫به گفتـه ا ‬ ‫کشـده را فراهـم کـرد و برخـی از‬ ‫تهـای شـغلی تر ‬ ‫بازگشـت نیـروی کار بـه موقعی ‬ ‫لهـای صنعتـی تلاش کرده انـد بـا برنامه ریـزی و ارائـه مشـوق های جدیـد بـه‬ ‫غو ‬ ‫نیروی کار‪ ،‬زمینه بازگشت ان ها به موقعیت های شغلی را فراهم کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫از شـرکت ها تالش می کنند تا از تمامی نیروهای تحت پوشـش خود تسـت کرونا‬ ‫بگیرنـد؛ این موضـوع نه تنهـا نشـان می دهـد کارفرمایـان بـه فکـر سلامت نیروی‬ ‫خـود هسـتند بلکـه زمینـه حضـور تعـداد نیروی انسـانی بیشـتری در یـک کارگاه‬ ‫را فراهـم می کنـد‪ .‬کارگـران بـاور دارنـد کـه موانـع ماننـد سـدی بـزرگ پیـش روی‬ ‫یکـه به اعتقـاد کارفرمایـان‪ ،‬تمامـی ایـن موانع می توانند‬ ‫نهـا وجـود دارد درحال ‬ ‫ا ‬ ‫از پیـش رو برداشـته شـوند‪ .‬گسـترش سـریع سـویه جدیـد ویـروس کرونـا ب هنـام‬ ‫ُ‬ ‫«امیکـرون» می توانـد بـر دیدگا ههـا و باورهای کارفرمایان خط بطالنی کشـد و به‬ ‫شهـای متفاوت برای بازگشـت نیروی‬ ‫نهـا یعنـی به کارگیری رو ‬ ‫رویـای شـیرین ا ‬ ‫تهـای شـغلی خـود پایـان دهـد‪ .‬درحال حاضـر کارفرمایـان ایـاالت‬ ‫کار بـه فرص ‬ ‫متحده با چالش هایی مثل تعطیلی موقت کارگاه ها‪ ،‬کمبود کارکنان و مشکالت‬ ‫زنجیره تامین مواجه اند‪ .‬ا گرچه چنین مشـکالتی در دوسال گذشـته گریبان گیر‬ ‫کارفرمایـان شـد امـا این روزهـا به واسـطه افزایـش تقاضـای مصرف کننـدگان برای‬ ‫محصـوالت و خدمـات‪ ،‬شـدت و اثـر ان بیشـتر شـده اسـت‪« .‬برایـان موینیهـان»‬ ‫مدیرعامـل اجرایـی و عضـو هیئت مدیـره «بنـک او امریـکا» دربـاره بازگشـت‬ ‫تهـای شـغلی می گویـد؛ در جنـگ بـا ایـن ویـروس مرگبـار‬ ‫نیـروی کار بـه موقعی ‬ ‫برتـری داریـم امـا هنـوز بـه پایـان مبـارزه نرسـیده ایم‪ .‬نتایـج بررسـی های یـک‬ ‫تیـم خصوصـی نشـان می دهـد بیـش از نیمـی از مدیـران عامـل ایـاالت متحـده‬ ‫نهـا سـه روز در هفته یـا‬ ‫انتظـار دارنـد حداقـل ‪ ۴۰‬درصـد از نیروهـای انسـانی ا ‬ ‫ُ‬ ‫بیشـتر اشـتغال داشـته باشـند‪ .‬پیش از پاندمی سـویه امیکرون‪ ،‬این رقم حدود‬ ‫اعتمـاد کرده انـد و دیگر بهانه ای برای نا کارامـدی نداریم؛ لذا‬ ‫باید از این فرصت برای گسـترش مردم باوری و مردم سـاالری‬ ‫بـه همـه عرصه هـای کشـور اسـتفاده کنیـم تـا میـدان بـرای‬ ‫فعالیـت مـردم باز شـود‪ .‬قالیبـاف یـاداور شـد؛ مردمی که خود‬ ‫را بـاور کـرده و ایمـان دارد کـه می توانـد در رسـیدن بـه ایـران‬ ‫قـوی حرکـت کنـد‪ ،‬بایـد بـه پیش قراولـی جوانـان مومـن و‬ ‫خالق دراین مسیر حرکت کند و درمقابل‪ ،‬دشمن نیز تالش‬ ‫می کنـد تـا ایـن اعتمادبه نفـس و ایمـان بـه «مـا می توانیـم» را‬ ‫از مـردم و جوانـان مـا بگیـرد‪ .‬وی اظهـار کـرد؛ دشـمن هرکاری‬ ‫می کنـد تـا محاسـبات مـا را عـوض کنـد و دراین راسـتا دو‬ ‫هـدف «القـای مـا نمی توانیـم» و «فاصله انداختـن بین ملت‬ ‫و دولـت و امـام (ره) و امـت» را دنبـال می کنـد چرا کـه می دانـد‬ ‫رمـز پیـروزی مـا وحـدت و چسـبندگی بیـن مـردم و نظـام‬ ‫اسـت و تمام فشـارهای اقتصادی و جنگ رسـانه ای درطول‬ ‫چهاردهه اخیـر بـرای رسـیدن به همیـن هدف اسـت‪ .‬رئیس‬ ‫مجلـس در بخـش دیگـری از این پیام ویدئویی بابیان اینکه‬ ‫بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی یـک چراغ راهنمـا و‬ ‫سیاست نامه ای ست برای درک سرشت و سرنوشت انقالب‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت؛ این بیانیه دیدگاهی درسـت نسـبت به تاریخ و‬ ‫مبانـی انقلاب اسلامی بـه مـا می دهـد و بیان می کنـد ا کنون‬ ‫در کـدام نقطـه ایسـتاده ام و کجـا هسـتیم و نشـان می دهـد‬ ‫کـه بایـد به کدام سمت وسـو حرکت کنیـم؛ درواقع این بیانیه‬ ‫یـک نـگاه راهبـردی انقالبـی بـه مـا می دهـد تـا در هرلحظـه و‬ ‫موقعیتـی بتوانیـم نسـبت خودمـان بـا انقلاب اسلامی پیـدا‬ ‫کنیـم‪ .‬وی ادامـه داد؛ انچـه امـروز بیش ازهرچیـزی بـه ان نیـاز‬ ‫داریـم‪ ،‬اجمـاع و همگرایـی براسـاس ایـن نـگاه راهبـردی بین‬ ‫نیروهـای مومـن بـه مبانـی انقلاب اسالمی سـت و نهادهـای‬ ‫انقالبی نیز باید ازیک طرف درجهت همین بیانیه‪ ،‬به صورت‬ ‫راهبـردی عمـل کننـد و در خدمت بالندگی نیروهای انقالب‬ ‫باشـند و ازطرفی دیگـر راه را بـرای توسـعه عاملیـت مـردم‬ ‫شهـای‬ ‫بـاز کـرده و جریان هـای مردمـی را بـرای پذیـرش نق ‬ ‫مهـم در چلـه دوم انقلاب توانمنـد سـازند‪ .‬قالیبـاف ضمـن‬ ‫تقدیـر از شـرکت کنندگان دراین همایـش‪ ،‬ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد این همایـش مقدمـه ای بـرای اقدامـات اجمالـی نهادهـا‬ ‫و نیروهـای انقالبـی دراین اسـتان و سـایر اسـتان ها باشـد تـا‬ ‫مـردم بتواننـد از طعم شـیرین نتایج و خروجی هـای ان برای‬ ‫کارامـدی و امیـدواری و یـک سرمشـقی بـرای سـایر نهادهـا‬ ‫باشـد‪ /.‬ایسنا‬ ‫‪ ۲۸‬درصـد بـراورد شـده بـود‪ ۹۰۰ .‬مدیرعامـل دراین نظرسـنجی شـرکت کرده اند و‬ ‫حـدود ‪ ۸۰‬درصـد از این افـراد بیـان کرده انـد کـه هزینه هـا به دلیـل افزایش قیمت‬ ‫مـواد اولیـه و دسـتمزد کارگـران‪ ،‬چندین برابـر شـده؛ پـس ایـن انتظار وجـود دارد‬ ‫که فشارهای قیمتی تا اواسط سال اتی ادامه داشته باشد‪ .‬این درحالی ست که‬ ‫کمبـود نیـروی کار هنـوز یکـی از نگرانی های اصلی مدیران عامـل ایاالت متحده‬ ‫ُ‬ ‫اسـت‪ .‬به طورقطـع‪ ،‬امیکـرون بـر بـازار کار تاثیـر می گـذارد و مانـع بازگشـت نیـروی‬ ‫کار بـه فرصت هـای شـغلی می شـود‪ .‬برخـی از کارفرمایـان اعلام کرده انـد کارگاه‬ ‫ان هـا در مـاه ژانویـه بسـته اسـت‪ .‬ان گـروه از کارفرمایـان کـه نیروهـای کار خـود را‬ ‫بـه محـل کار کشـیده اند نیـز پروتکل هـای سـخت بهداشـتی را اجـرا و درجهـت‬ ‫تقویـت راهکارهـای بهداشـتی تلاش می کننـد‪ .‬یـک کارفرمـای امریکایـی دربـاره‬ ‫بازگشـت کارگـران بـه موقعیت هـای شـغلی می گویـد؛ ا گـر بخواهیـم کارگـران را بـه‬ ‫محیـط کار بازگردانیـم بایـد زمینـه اطمینان خاطـر ان هـا را فراهم کنیـم‪ .‬برخی از‬ ‫مدیـران عامـل تلاش می کننـد تـا بـا راهـکاری قدیمـی یعنـی اغوا کـردن نیروهای‬ ‫تحت پوشـش خود‪ ،‬زمینه بازگشـت ان ها به بازار کار را فراهم کنند؛ اما نکته ای‬ ‫مهم وجود دارد و ان اینکه چنین مسائلی دیگر تاثیر چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بـرای تغییـر روابـط کار میـان دو گـروه کارفرمایـان و کارگـران بایـد تالش کـرد و باید‬ ‫فرهنگـی جدیـد میـان دو گـروه ایجـاد شـود‪ .‬ایجـاد ایـن فرهنـگ می توانـد منجـر‬ ‫بـه همـکاری بهتـر و نـواوری در روابـط کار شـود‪ .‬نرخ بیـکاری ‪ ۷.۳‬درصدی ا کتبر‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در منطقه یورو نسـبت به میزان این شـاخص در دوره قبل از شـیوع کرونا‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫انگوال‬ ‫پاناما‬ ‫عربستان‬ ‫امریکا‬ ‫کره جنوبی‬ ‫هلند‬ ‫مصر‬ ‫المان‬ ‫هند‬ ‫ایتالیا‬ ‫کشورهای با بیشترین زنان کارافرین‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫نتایج تحقیق و بررسی کارشناسان «انجمن تحقیقات جهانی کارافرینی» (‪ )GEM‬درباره وضعیت فعالیت زنان‬ ‫ن طیـف از جامعه در ممالک درحال توسـعه همچون «انگـوال» در‬ ‫کار افریـن در ‪ 43‬کشـور نشـان داد نـرخ رشـد ایـ ‬ ‫افریقـا‪ ،‬در کشـورهای توسـعه یافته عربـی ماننـد «عربسـتان سـعودی»‪« ،‬عمـان» و «کویـت»؛ و حتـی در محدوده‬ ‫امریـکای مرکـزی و جنوبـی نظی ِـر «پانامـا» و «شـیلی» بیشـتر از کشـورهای توسـعه یافته در اروپـا بـوده و روند رشـد‬ ‫یکـه «ایتالیـا» بـا ‪ 0.9‬درصد‪ ،‬در انتهـای جدول‬ ‫زنـان کارافریـن در کشـورهای قـاره سـبز بسـیارکندتر اسـت؛ به طور ‬ ‫یخـورد‪ .‬رتبـه دوم فهرسـت رده بنـدی مذکور‬ ‫قـرار گرفتـه و قبـل از ان نیـز نـام «لهسـتان» بـا ‪2.4‬درصـد به چشـم م ‬ ‫نیز بـه «پاناما» می رسـد‪.‬‬ ‫سرانه مطالعه ایرانی ها در پرده ابهام امار‬ ‫در بررسی لغت «سرانه مطالعه»‪ ،‬باید توجه داشت «سرانه»‬ ‫یسـت و اشـاره بـه وضعیـت یـک‬ ‫(‪ )Per Capita‬مفهومـی امار ‬ ‫متغیـر یـا شـاخص نسـبت بـه هـر فـرد در مکانـی خـاص در‬ ‫ً‬ ‫کسـال) دارد»‪ .‬نخسـتین کاربرد‬ ‫ دوره زمانی معین (معموال ی ‬ ‫ایـن واژه در علـم اقتصـاد بـوده کـه شـاخص هایی نظیر تولید‬ ‫سـرانه‪ ،‬درامـد سـرانه‪ ،‬تولیـد ناخالـص سـرانه و تولیـد خالـص‬ ‫ملی سرانه از ان بهره می بردند‪ .‬چنین شاخص هایی حاصل‬ ‫یسـت کـه صـورت ان جمـع کل متغیـر موردبررسـی و‬ ‫کسر ‬ ‫مخرج ان جمعیت ساکن در یک محل خاص است‪ .‬سرانه‬ ‫کسـال معین‬ ‫مطالعـه ایرانیـان‪ ،‬میـزان مطالعـه مـردم طی ی ‬ ‫اسـت‪ .‬این میـزان می توانـد برحسـب زمـان یـا تعـداد عناویـن‬ ‫کتـاب مطالع هشـده‪ ،‬باشـد‪ .‬همچنین مخرج کسـر جمعیت‬ ‫ایران (یا دربرخی موارد جمعیت باسواد) در سال موردبررسی‬ ‫اسـت‪ .‬اخریـن امـار از سـرانه کتـاب‪ ،‬توسـط مرکـز امـار ایـران‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬ارائـه شـد‪ .‬ایـن گـزارش در بررسـی افـراد ‪ ۱۵‬سـاله و‬ ‫بیشـتر به گونـه ای طراحـی شـده کـه نتایـج به تفکیـک همـه‬ ‫اسـتان ها قابل ارائـه باشـد‪ .‬در این امارگیـری بـه ‪ ۴۳۷۰۰‬خانـوار‬ ‫شـهری و ‪ ۱۸۸۶۰‬خانـوار روسـتایی و در کل بـه ‪ ۶۲۵۶۰‬خانـوار‬ ‫مراجعـه شـده و اطالعـات مرتبـط بـا حـوزه کتـاب و نشـریات‪،‬‬ ‫تهـای ورزشـی‪،‬‬ ‫موسـیقی‪ ،‬شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬فعالی ‬ ‫تغذیـه‪ ،‬سـرمایه اجتماعـی و ‪ ...‬افـراد ‪ ۱۵‬سـاله و بیشـتر اخـذ‬ ‫بیشتر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۹۹‬سـرانه مطالعه افراد ‪ ۱۵‬ساله و‬ ‫ِ‬ ‫تسـاعت و ‪ ۱۸‬دقیقـه‬ ‫باسـواد در مـاه به طورمتوسـط هش ‬ ‫بـراورد شـد کـه به عبارتـی ‪ ۱۶‬دقیقـه و ‪ ۳۶‬ثانیـه در روز اسـت‪.‬‬ ‫اسـتان های یـزد بـا ‪۱ ۵‬سـاعت و ‪ ۱۶‬دقیقـه‪ ،‬قـم بـا ‪۱ ۵‬سـاعت و‬ ‫‪ ۱۲‬دقیقه و قزوین با ‪ ۱۲‬سـاعت و ‪ ۵۸‬دقیقه در ماه بیشـترین؛‬ ‫و کرمانشاه با سه ساعت و ‪ ۴۰‬دقیقه‪ ،‬کهگیلوی هو بویر احمد با‬ ‫س هسـاعت و ‪ ۲۲‬دقیقـه و بوشـهر بـا دوسـاعت و ‪ ۴۰‬دقیقـه در‬ ‫مـاه کمتریـن سـرانه مطالعـه را در سـال ‪ ۱۳۹۹‬داشـته اند‪.‬‬ ‫نماینـده ولی فقیـه و رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان‬ ‫سـمنان ‪ ۲۱‬اذر ‪ ۱۴۰۰‬در جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی‬ ‫به این نکتـه اشـاره کـرد کـه میـزان و سـنجش قابل اطمینانـی‬ ‫درخصـوص سـرانه مطالعـه در سـطح کشـور و اسـتان وجـود‬ ‫ندارد و معیارهای کنونی به صورت کامل قابل استناد نیست‪.‬‬ ‫حجت االسلام مرتضـی مطیعـی پیشـنهاد داد؛ برگـزاری‬ ‫جشـنواره کتـاب و کتاب خوانـی به عنـوان انگیـزه ای مناسـب‬ ‫جهـت توسـعه و گسـترش فرهنـگ توجـه به کتـاب و مطالعه‬ ‫اسـت‪ .‬بایـد تلاش کـرد کتـاب به عنـوان یـک کاالی فرهنگـی‬ ‫در سـبد خانوارهـای ایرانـی و هم اسـتانی قـرار گیـرد‪ .‬امارزدگی‬ ‫و توجـه صـرف بـه عدد و امار موجب عدم موفقیت در تحقق‬ ‫اهـداف و برنام ههـای حـوزه فرهنـگ خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کتابخانه هانقشمهمیدر دسترس پذیری کتاببرایمردم‬ ‫و درنتیجه افزایش سرانه کتاب خوانی دارند‪ .‬مهدی رمضانی‬ ‫‪ ۲۶‬ابان ماه امسـال که در مسـند معاون توسـعه کتابخانه ها‬ ‫و ترویج کتاب خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشـور بود؛‬ ‫و حـال سرپرسـت نهـاد کتابخان ههـای عمومـی کشـور شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬در برنامـه صبحگاهـی شـبکه پنـج سـیما درپاسـخ به‬ ‫نبـودن سـرانه مطالعـه در ایـران‪ ،‬گفـت؛‬ ‫پرسشـی دربـاره پائی ‬ ‫نحـوزه خیلـی‬ ‫شهـای ای ‬ ‫گزار ههـای سـرانه مطالعـه و پیمای ‬ ‫دقیق نیست‪ .‬در دنیا این مسئله توسط پارامتر و معیارهای‬ ‫یشـود امـا امار دسـتگاه های مختلف مرتبط‬ ‫ثابـت بررسـی م ‬ ‫نحـوزه در کشـور متفـاوت اسـت‪ .‬وی افـزود؛ تیـراژ و‬ ‫بـا ای ‬ ‫پهـای امـروزی نشـان می دهـد کـه در ایـران‬ ‫تجدیـد چا ‬ ‫قتـر‬ ‫یشـود امـا میـزان مطالعـه ان بایـد دقی ‬ ‫کتـاب مصـرف م ‬ ‫بررسـی شـود‪ .‬ممکن اسـت بسـیاری ازما گمان کنیم غربی ها‬ ‫یکـه هنـد بیشـترین سـرانه‬ ‫بخـوان هسـتند درصورت ‬ ‫کتا ‬ ‫مطالعـه را در جهـان دارد‪ .‬در کشـور مـا کتـب کمک اموزشـی‪،‬‬ ‫کودک ونوجـوان و ادبیـات عمومـی به صورت فصلی به فروش‬ ‫می رسـند‪ .‬به گفتـه او؛ ا گـر خانواد ههـا کتـاب را محـل رجـوع‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خـود قـرار دهند‪ ،‬فرهنگ کتاب خوانـی دوباره احیا م ‬ ‫امـا سـرانه مطالعـه در ایـران و دیگر کشـورها چگونه محاسـبه‬ ‫یشـود و ایـا امـار ارائ هشـده در ایـران بـا سـایر کشـورها‬ ‫م ‬ ‫قابل مقایسـه اسـت؟ سـرانه مطالعـه در دنیـا بـا یـک فرمـول‬ ‫یشـود؛ این گونـه نیسـت کـه هـر کشـوری امـار و‬ ‫محاسـبه م ‬ ‫نعـدد داشـته‬ ‫شـاخص جدا گانـه بـرای به دسـت اوردن ای ‬ ‫باشـد‪ .‬درنتیجه به این دلیل که این اقدام طبق یک شـاخص‬ ‫اسـتاندارد انجـام می گیـرد‪ ،‬ایـن سـرانه قابل اسـتناد اسـت‪.‬‬ ‫در بیشـتر کشـورها‪ ،‬مقایسـه امـاری شـاخص مطالعـه و تیـراژ‬ ‫کتـاب‪ ،‬یکـی از پارامترهـای اصلـی تعییـن میـزان فرهنـگ‬ ‫و حتی در سـپتامبر همین سـال که ‪ ۸.۶‬درصد بود‪ ،‬کاهش یافته اسـت؛ اما اقتصاددانان‬ ‫یهـای باحقـوق بـه کارگـران‬ ‫معتقدنـد ایـن نوسـانات جزئـی به دلیـل برنام ههـای مرخص ‬ ‫تهـا بخـش زیـادی از هزین ههـای ان را تامیـن کردنـد تـا کارگـران کمتری‬ ‫بـوده اسـت کـه دول ‬ ‫در دوران همه گیـری بیـکار شـوند‪ .‬این برنام ههـا در زمـان اوج شـیوع کرونـا ده هامیلیـون‬ ‫کارگـر را در سراسـر منطقـه یـورو تحت پوشـش قـرار داد امـا ا کنـون ب هشـدت کاهـش یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬اقتصاددانـان باتوجه به اینکـه بسـیاری از کارگـران مشـغول به کار ب هشـمار می امدنـد‬ ‫امـا به انـدازه قبـل کار نمی کردنـد‪ ،‬معتقدنـد سـاعات کاری راهنمـای بهتـری بـرای بـراورد‬ ‫جهـای پیاپی افزایش شـیوع‬ ‫یکـه اقتصـاد بـا مو ‬ ‫وضعیـت بـازار کار منطقـه یوروسـت درحال ‬ ‫کرونـا خـود را هماهنـگ کـرده‪ .‬امـار یادشـده نشـان می دهـد کـه کارگـران منطقـه یـورو در‬ ‫سـه ماه منتهـی بـه سـپتامبر هنـوز دودرصـد کمتـر نسـبت‬ ‫بـه ما ههـای منتهـی بـه پایـان سـال ‪ ۲۰۱۹‬کار می کرده انـد‪.‬‬ ‫ازنظـر بسـیاری اقتصاددانـان این وضـع نشـان می دهـد‬ ‫کسـب وکارها بایـد بتوانند بـدون اجبار برای افزایش شـدید‬ ‫حقـوق بـه خروجـی بیشـتری دسـت یابنـد‪ .‬مـوارد ابتلای‬ ‫جدیـد بـه کرونـا از پایـان سه ماه هسـوم سـال گذشـته‬ ‫در سراسـر منطقـه یـورو ب هشـدت افزایـش یافتـه و اینکـه‬ ‫ُ‬ ‫ناشـی از شـیوع سـویه های جدیـد دلتـا و امیکـرون بـوده به‬ ‫اعمـال محدودیت های جدیدتـر و درنتیجه مرخصی های‬ ‫باحقـوق بـه کارگـران بیشـتری و رکـود در بـازار کار منجـر‬ ‫در جوامـع اسـت‪ .‬در ایـران نیـز باتوجه بـه قبول داشـتن‬ ‫این موضـوع ازسـوی سیاسـت گذاران فرهنگـی کشـور‪ ،‬سـرانه‬ ‫مطالعه به عنوان شـاخصی مهم برای بررسـی میزان فرهنگ‬ ‫یشـود‪ .‬این درحالی سـت که‬ ‫در جامعـه مـا درنظـر گرفتـه م ‬ ‫به گفتـه یوسـف خجیـر (اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر)؛ تنـوع‬ ‫شـاخص ها در حـوزه بررسـی میـزان سـرانه مطالعـه در ایـران‬ ‫ممکـن اسـت علـل متفاوتـی داشـته باشـد کـه یکی ازان هـا‬ ‫می توانـد تعـدد و تنـوع نهادهـای متولـی در امـر کتـاب در‬ ‫کشـور باشـد‪ .‬ا گرچـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی نقـش‬ ‫محـوری و مرکـزی در امـر کتـاب و ارائه امارهای مربوط بـه ان را‬ ‫عهده دار است اما نهادهای دیگری مانند کتابخانه عمومی‬ ‫یـا انجمـن ناشـران بـه ارائه امارهایـی دراین زمینـه می پردازند‬ ‫کـه هریـک مبنـای متفاوتی نسـبت به یکدیگـر دارند‪ .‬به گفته‬ ‫ً‬ ‫او؛ مثال انجمن ناشران سرانه مطالعه در کشور را طبق تعداد‬ ‫کتـاب منتشرشـده یـا کتـب فروخته شـده‪ ،‬اعلام می کنـد و‬ ‫نهاد کتابخانه عمومی کشـور براسـاس تعداد کتاب هایی که‬ ‫به امانـت می دهـد‪ ،‬امـار را اعلام می کنـد؛ این درحالی سـت که‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که متولی اصلی این امر است‬ ‫هنـوز توجـه الزم را بـه بررسـی میـزان سـرانه مطالعـه در کشـور‬ ‫تهـای گذشـته‪ ،‬وزیـر فرهنـگ و‬ ‫نشـان نـداده‪ .‬در یکـی از دول ‬ ‫ارشـاد اسلامی وقت دراین باره کمیسـیونی را تشـکیل داد اما‬ ‫انچـه انتظـار ان می رفـت تمام وکمال پیش نرفت؛ تاجایی که‬ ‫هنـوز سـرگردانی در ارائـه امـار وجـود دارد‪ .‬خجیـر ادامـه داد؛‬ ‫علـت دیگـر این اسـت که در کشـور مـا تحقیقـات در حـوزه‬ ‫ً‬ ‫کتـاب و مطالعـه کتاب مسـتقال انجـام نمی شـود؛ درواقع این‬ ‫ً‬ ‫تحقیقـات معمـوال در ذیـل تحقیقـات اصلـی دیگـری انجـام‬ ‫یشـود؛ ازایـن رو ارائـه امـار ب هصـورت دقیق از سـرانه مطالعه‬ ‫م ‬ ‫نهـا اهمیـت ویـژه نداشـته اسـت‪/ .‬ایرنـا‬ ‫در کشـور بـرای ا ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬موسسـه «ای فـو» در المـان بـراورد کـرده اسـت کـه در نوامبـر ‪ ۲۰۲.۶۰۸‬هزارنفر‬ ‫از مرخصـی بـدون حقـوق اسـتفاده کرده انـد کـه نسـبت بـه رقـم ا کتبـر یعنـی ‪ ۵۹۸‬هزارنفـر‬ ‫افزایـش نشـان می دهـد ولـی نسـبت بـه اوج این رقـم در اوریـل ‪ ۲۰۲۰‬کـه شـش میلیون نفر‬ ‫بـود‪ ،‬کمتـر اسـت‪ .‬افزایـش حقـوق ا کنـون بـه موضوعـی مناقشـه برانگیز بیـن اتحادیه هـای‬ ‫کارگـری و کسـب وکارها تبدیـل شـده اسـت‪ ،‬براسـاس اطالعـات اداره امـار اتحادیـه اروپـا‬ ‫حقـوق سـاعتی در منطقـه یـورو ‪ ۲.۵‬درصـد بیشـتر از سـه ماهه منتهـی بـه سـپتامبر ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بـود‪ .‬البتـه این رقـم نسـبت بـه افزایـش ‪ ۴.۵‬درصـدی در حقـوق سـاعتی امریـکا در ‪ ۱۲‬مـاه‬ ‫منتهـی بـه مـاه سـپتامبر کمتـر اسـت‪ ،‬هرچنـد بایـد برنام ههـای مرخصی هـای باحقـوق‬ ‫کارگـران در منطقـه یـورو را هـم درنظـر گرفـت‪ .‬بـا وجـود برنام ههـای مرخصـی باحقـوق در‬ ‫منطقـه یـورو‪ ،‬رابطـه کارگـران ایـن کشـورها بـا کارفرمایـان‬ ‫ادامـه یافـت و اروپـا شـاهد کاهـش کمتـر بیمـاری نسـبت‬ ‫بـه امریـکا بـود‪ .‬افزون برایـن‪ ،‬به نظـر می رسـد سـهم‬ ‫یهـای شـاغل یـا در حال جسـت وجو بـرای شـغل (در‬ ‫اروپای ‬ ‫یهـا کمتـر کاهـش یافتـه‪ .‬نـرخ‬ ‫اقتصـاد) نسـبت بـه امریکای ‬ ‫مشـارکت نیـروی کار در امریـکا ‪ ۶۱.۶‬درصـد در ژوئـن ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بـود کـه نسـبت بـه دسـامبر ‪ ۲۰۱۹‬کاهـش ‪ ۱.۷‬درصـدی را‬ ‫نشـان می دهـد‪ .‬مشـارکت نیـروی کار در منطقـه یـورو طـی‬ ‫سـه ماهه دوم ‪ ۲۰۲۱‬حـدود ‪ ۶۴.۳‬درصـد و ‪ 0.6‬درصـد کمتـر‬ ‫نسـبت بـه سـه ماهه پایانـی سـال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪/.‬ایلنـا‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫بانک پارسیان ؛ مقام دوم‬ ‫در شاخص های فروش و دارایی‬ ‫تو چهارمین‬ ‫بیســـ ‬ ‫در‬ ‫رتبه بنـــدی صـــد شـــرکت برتر‬ ‫ســـازمان مدیریـــت صنعتی‪،‬‬ ‫موســـوم به‪ ،100IMI‬بر اساس‬ ‫عملکـــرد ســـال مالـــی ‪،1399‬‬ ‫بانـــک پارســـیان در عملکـــرد‬ ‫شـــاخص هـــای فـــروش و‬ ‫دارایـــی‪ ،‬مقـــام دوم در میان‬ ‫بانک های خصوصـــی را از ان‬ ‫خـــود کـــرد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی بانک پارســـیان؛ در‬ ‫همایشـــی که با حضور مســـئولین‪ ،‬مدیران شـــرکت های‬ ‫برتـــر و بـــزرگ کشـــور و اصحـــاب رســـانه برگـــزار ش ــد؛ از‬ ‫شـــرکت های پیشـــرو و برتـــر کشـــور تقدیـــر به عمـــل امد‪.‬‬ ‫در این همایـــش‪ ،‬بر اســـاس ارزیابی هـــای به عمل ام ــده‬ ‫جهـــت رتبه بنـــدی ‪ ۵۰۰‬شـــرکت بـــزرگ کشـــور‪ ،‬بان ــک‬ ‫پارســـیان به پشـــتوانه اعتماد مشـــتریان و تالش کارکنان‬ ‫خـــود عالوه بر کســـب رتبه های برتـــر از ‪ ۱۰۰IMI‬توانس ــت‬ ‫همچـــون ســـال های گذشـــته در میـــان صد شـــرکت برتر‬ ‫کشـــور قـــرار گیـــرد‪ .‬بانـــک پارســـیان ضمـــن قرار گرفتن در‬ ‫فهرســـت صد شـــرکت برتر کشـــور‪ ،‬توانســـت در شـــاخص‬ ‫فروش رتبه ششـــم و شـــاخص بیشـــترین دارایی نیز رتبه‬ ‫پنجـــم در میـــان تمامی بانک ها را کســـب کند‪ .‬س ــازمان‬ ‫مدیریـــت صنعتی همه ســـاله به رتبه بندی شـــرکت های‬ ‫برتـــر ایـــران می پردازد‪ .‬ایـــن رتبه بندی با الهام از رس ــالت‬ ‫ســـازمان بـــا فراهم کردن امـــار و اطالعات شـــفاف و مفید‬ ‫در مورد بنگاه های اقتصادی کشـــور‪ ،‬فضای روشـــن تری‬ ‫از کســـب وکار اقتصادی کشـــور ارائه می دهد و به مدیران‬ ‫بنگاه هـــای اقتصـــادی‪ ،‬سیاســـت گذاران و پژوهش ــگران‪،‬‬ ‫یاری می‪‎‬رساند تا شـــناخت و درک دقیق تری از مقیاس‪،‬‬ ‫ســـاختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی‬ ‫بـــزرگ کشـــور بیابنـــد‪ .‬ایـــن رتبه بندی ســـاالنه بر اس ــاس‬ ‫اطالعـــات موجـــود در صورت هـــای مالـــی حسابرس ــی‬ ‫شـــده شـــرکت ها و باهدف شناســـایی جایگاه بنگاه های‬ ‫اقتصـــادی و گســـترش رقابـــت میـــان ان هـــا و کمـــک به‬ ‫ن اقتصـــادی کشـــور انجـــام می شـــود‪.‬‬ ‫سیاســـت گذارا ‬ ‫روش های نوین بانکداری در بانک ملی‬ ‫هیئت مدیـــره‬ ‫عضـــو‬ ‫بانـــک ملـــی ایـــران گفـــت‪:‬‬ ‫«بـــا راه انـــدازی معاونـــت‬ ‫جامـــع‪،‬‬ ‫بانکـــداری‬ ‫روش هـــای تـــازه ای در‬ ‫حـــوزه بانکـــداری شـــرکتی و‬ ‫تجـــاری در بانک ملی ایران‬ ‫پیاده ســـازی شـــده اســـت‬ ‫کـــه در اینده نزدیـــک نتایج‬ ‫مثبـــت ان نمایـــان می شـــود»‪ .‬به گـــزارش روابط عمومی‬ ‫بانـــک ملـــی ایـــران؛ علـــی موســـوی زاده در بازدی ــد از‬ ‫شـــعبه بـــازار ایـــن بانـــک‪ ،‬با اشـــاره به اینکه بـــازار تهران‪،‬‬ ‫قلب اقتصاد پایتخت و کشـــور اســـت‪ ،‬گفت‪« :‬مشتریان‬ ‫بزرگـــی در بـــازار وجـــود دارنـــد کـــه به بانـــک ملـــی ایران‬ ‫دلبســـته اند و از ظرفیـــت زیـــادی بـــرای انباشـــت منابع‬ ‫برخوردارند»‪ .‬وی رش ــد منابع ارزان قیمت جذب شـــده‬ ‫در جریان اجـــرای طرح تالش ملـــی را قابل توجه خواند‬ ‫و با بیان اینکـــه ادامـــه رونـــد کنونـــی می توانـــد جای ــگاه‬ ‫بانـــک ملـــی ایـــران را بیـــش از پیـــش ارتقـــا دهـــد‪ ،‬اظهار‬ ‫تو پا گیر‬ ‫کـــرد‪« :‬بانک نبایـــد درگیر بروکراســـی های دســـ ‬ ‫اداری باشـــد؛ بلکـــه بایـــد از روش هـــای نویـــن بازاریابی‬ ‫به منظـــور جـــذب مشـــتری اســـتفاده کـــرد»‪ .‬موس ــوی‬ ‫زاده‪ ،‬تـــاش حدا کثـــری شـــعب بـــرای جـــذب مناب ــع را‬ ‫خواســـتار شـــد‪ .‬عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران وی‬ ‫بانک ملی ایـــران را برند نظام بانکی خواند و با اش ــاره ب ه‬ ‫اینکـــه که امکانـــات منحصـــر به فـــردی در اختیـــار این‬ ‫بانک اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬خوشـــبختانه مشـــتریان به بانک‬ ‫ملـــی ایـــران اعتمـــاد دارنـــد و ایـــن اعتمـــاد‪ ،‬از هم ــه‬ ‫ســـرمایه ها ارزشـــمندتر اســـت»‪ .‬در این دیـــدار‪ ،‬احم ــد‬ ‫میـــرزا اقایی؛ رئیس شـــعبه بـــازار نیز گزارشـــی از عملکرد‬ ‫شـــعبه ارائـــه کـــرد‪ .‬عضو هیئت مدیـــره بانک ملـــی ایران‬ ‫و هیئت همـــراه‪ ،‬همچنیـــن بـــا حضور در جمـــع کارکنان‬ ‫تو گـــو پرداختنـــد‪.‬‬ ‫شـــعبه بـــا ان هـــا بـــه گف ‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫سیماتیرانداز‪:‬‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬توان تامین هزینه های تئاتر را ندارد‬ ‫ندا ال سید طیب‬ ‫سـیما تیرانـداز دل تنـگ تئاتـر اسـت و ارزو دارد ایـن هنـر باردیگـر بـه سـال های‬ ‫یسـت کـه نیمـه‬ ‫پرشـور و نشـاط خـود بازگـردد‪ .‬او هـم از جملـه چهره های ‬ ‫دوم دهـه ‪ 70‬در دوران شـکوفایی تئاتـر ایـران حضـوری مسـتمر و موفـق‬ ‫در تئاتـر داشـت‪ .‬او در همـان مقطـع هـم به عنـوان بازیگـر و هـم در مقـام‬ ‫کارگـردان فعـال بـود و جـزو چهره هایـی کـه در دور ههـای مختلـف جشـنواره‬ ‫تئاتـر فجـر جایز ههـای بازیگـری و کارگردانـی متعـددی را بـه خانـه بـرد؛ امـا او‬ ‫نیـز ماننـد بسـیاری از هم نسلان خـود کـه در همیـن جشـنواره بالیدنـد‪ ،‬حـاال‬ ‫لسـال‬ ‫سال هاسـت نه تنهـا جـزو غایبـان جشـنواره تئاتـر فجـر اسـت کـه درطو ‬ ‫هـم کمتـر فرصـت فعالیـت در تئاتر را پیدا می کند‪ .‬بـه انگیزه برگزاری چهلمین‬ ‫جشنواره تئاتر فجر‪ ،‬سراغ این هنرمند رفتیم‪ .‬او در اغاز می گوید که این روزها‬ ‫نقـدر مشـکالت را‬ ‫دیگرکسـی خیلـی گفت وگـو نمی کنـد و خانـواده تئاتـر هـم ا ‬ ‫گفته انـد و کسـی نشـنیده کـه دیگـر انگیـزه ای بـرای گفت وگـو نیسـت؛ امـا او کـه‬ ‫بدجـوری دلـش هـوای تئاتـر را دارد‪ ،‬از دل تنگـی اش بـرای ایـن هنـر می گویـد و‬ ‫نشـرایط چه انـدازه سـخت شـده اسـت‪ .‬مـا بـرای‬ ‫از اینکـه اجـرای نمایـش درای ‬ ‫این گفت وگو فقط یک پرسـش داشـتیم؛ چرا جشـنواره تئاتر فجر نتوانسـت از‬ ‫چهر ههـای توانمنـدی کـه خـود انـان را کشـف کـرد‪ ،‬به درسـتی بهـره ببـرد و چرا‬ ‫سـرمایه های انسـانی خـود را این چنیـن اسـان از دسـت داد؟ تیرانـداز حضـور‬ ‫کمرنگ چهره های توانمند تئاتر را دراین حوزه به دلیل مسـائل مالی می داند‬ ‫و توضیـح می دهـد؛ وقتـی اسـتعدادی را در جشـنواره ای معرفـی می کنیـم‪،‬‬ ‫بایـد بـرای حفـظ او سـرمایه گذاری هـم بکنیـم چـون نگه داشـتن چهر ههـای‬ ‫یشـوند‪ ،‬نیازمند تامیـن بودجه و‬ ‫توانمنـدی کـه به عنـوان سـرمایه شـناخته م ‬ ‫نحـوزه بماننـد و ان شـغل و منبـع‬ ‫یسـت کـه انـان بتواننـد درا ‬ ‫ایجـاد سازوکار ‬ ‫درامدشـان باشـد تـا بتواننـد به طورمسـتمر کار کننـد‪ .‬او از گروه هایـی سـخن‬ ‫می گویـد کـه زمانـی در تئاتـر فعـال بودنـد و به دلیـل فراهم نبـودن بسـتر کار‪،‬‬ ‫حـاال از هـم پاشـیده شـده اند؛ این همـه گـروه در تئاتـر تعریـف کردیـم امـا چـه‬ ‫شـدند؟ حـاال چـه می کننـد؟ در خاطـرات خانـم سوسـن تسـلیمی و خانـم‬ ‫فریـده سـپاه منصور می خوانـدم کـه انـان‪ ،‬کارشـان تئاتـر بـوده یعنـی از صبـح‬ ‫تـا شـب مشـغول بـه ایـن کار بوده انـد و از دولـت حقـوق می گرفتنـد تـا تئاتـر کار‬ ‫کنند‪ .‬انان برای زنده نگه داشـتن این هنر تربیت شـده بودند‪ .‬تیرانداز سـپس‬ ‫از چهر ههـای مسـتعد بسـیاری یـاد می کنـد کـه در تئاتـر معرفـی شـدند ولـی‬ ‫وقتـی ازنظـر مالـی تـوان نگهـداری از انان را نداشـتیم‪ ،‬بسـیاری از انـان به ناچار‬ ‫نحـوزه را تـرک کردنـد و جـذب تصویـر شـدند‪ .‬تیرانـداز هـم ماننـد بسـیاری‬ ‫ای ‬ ‫تهـا می دانـد و می گویـد؛ در‬ ‫از همـکاران خـود‪ ،‬حمایـت از تئاتـر را وظیفـه دول ‬ ‫تهـا از تئاتـر حمایـت می کننـد چـون بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫هم هجـای دنیـا دول ‬ ‫تـوان تامیـن هزین ههـای ان را نـدارد‪ .‬در کشـور خودمـان‪ ،‬بخـش خصوصـی‬ ‫یشـود‬ ‫بـرای تامیـن هزین ههـای خـود دسـت به دامن چهر ههـای سـینمایی م ‬ ‫یکـه در تئاتـر اسـتعدادهای بسـیارخوبی داریـم‪ .‬هرچنـد رفت وامـد‬ ‫درحال ‬ ‫ً‬ ‫یسـت ولـی معمـوال بازیگران تئاتر هسـتند‬ ‫بازیگـران سـینما و تئاتـر اتفـاق خوب ‬ ‫یشـوند‪ .‬در جوامعـی کـه دولـت از تئاتـر حمایـت می کنـد‪،‬‬ ‫کـه جـذب تصویـر م ‬ ‫بازیگـران حرفـه ای تئاتـر هرگـز خانـه اول خـود را تـرک نمی کننـد و ا گـر هـم‬ ‫ً‬ ‫سـراغ کار تصویـر برونـد‪ ،‬این گونـه نیسـت کـه کال از تئاتـر دور بماننـد‪ .‬او که حاال‬ ‫یسـت مجـال فعالیـت در تئاتـر را پیـدا نکـرده‪ ،‬اضافـه می کنـد؛ ا گـر‬ ‫چندسال ‬ ‫گـروه مـن کـه جـزو معدود گرو ههـای باقی مانده در تئاتر اسـت‪ ،‬می توانسـت در‬ ‫ً‬ ‫سـالن مشـخصی مسـتقر شـود و درامـد معینـی از تئاتـر داشـته باشـد‪ ،‬شـخصا‬ ‫هرگـز این چنیـن خـود را درگیـر کار تصویـر نمی کـردم‪ .‬ایـن مـدرس تئاتـر نکتـه‬ ‫مهم دیگری را هم یاداوری می کند؛ هنر تئاتر نیازمند زنده نگه داشـتن اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـینما کـه اصلا هنـر صنعـت اسـت و تلویزیـون و رادیـو هـم هر یـک کار خـود‬ ‫را می کننـد و بـه چنیـن مراقبتـی نیـاز ندارنـد اما تئاتـر نیازمند زنده نگه داشـتن‬ ‫و حمایـت دولـت اسـت و نمی تـوان ان را به حال خـود یـا بـه بخـش خصوصـی‬ ‫وا گـذار کـرد‪ .‬تیرانـداز از دیگـر کم کاری هـای دولـت درزمینـه تئاتـر هـم سـخن‬ ‫می گویـد؛ دراین مـدت دولـت حتـی تلاش نکـرد بـا صاحبـان سـرمایه و‬ ‫شـرکت های بـزرگ رایزنـی و انـان را بـه سـرمایه گذاری در تئاتـر مجـاب کنـد و‬ ‫این چنیـن اسـت کـه اغلـب ایـن شـرکت ها در سـینما سـرمایه گذاری می کننـد‬ ‫به ویژه کـه مخاطبـان بیشـتری هـم دارد ولـی دولـت ا گـر پیگیری و بسترسـازی‬ ‫یسـت‬ ‫می کرد‪ ،‬می شـد تئاتر را هم ازاین گونه حمایت ها بهره مند کرد‪ .‬این کار ‬ ‫کـه از دسـت دولـت برمی ایـد و هنرمنـدان به تنهایـی نمی تواننـد ان را به انجـام‬ ‫برسـانند‪ .‬او نیـز ماننـد دیگـر هنرمنـدان تئاتـر از اینکـه ایـن هنـر دلسـوزان‬ ‫یسـت‬ ‫چندانی ندارد‪ ،‬متاسـف اسـت؛ حفظ و توسـعه تئاتر نیازمند بسترساز ‬ ‫ولـی متاسـفانه کسـی هـم دلسـوز ایـن هنـر نبـوده اسـت‪ .‬تیرانـداز بـاور دارد‬ ‫ا گـر تئاتـر جنبـه سـازندگی و به ویـژه پـرورش بازیگـر را نداشـت‪ ،‬شـاید خیلـی‬ ‫پیش ازاین هـا از بیـن رفتـه بـود‪ .‬او کـه بسـیار دل تنـگ تئاتـر اسـت‪ ،‬ادامـه‬ ‫می دهـد؛ دراین سـال ها بیشـتر بـا هنرجویانـم کار کـرده ام ولـی حـاال به دلیـل‬ ‫ً‬ ‫همه گیـری کرونـا‪ ،‬وضعیـت ان چنـان متزلزل اسـت کـه بهتر دیدم فعال ریسـک‬ ‫نکنـم چـون چشـم انداز مشـخصی پیش رویمـان نیسـت و معلـوم نیسـت‬ ‫نمایشـی کـه امـاده می کنیـم‪ ،‬چقـدر شـرایط اجـرا داشـته باشـد‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫زنان‬ ‫منیره گرجی؛ نخستین عضو زن مجلس خبرگان‬ ‫‪ ۴۸‬درصد؛ نرخ بروز ساالنه سرطان‬ ‫بین زنان کشور‬ ‫یهـای غیروا گیر وزارت‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بیمار ‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی بابیان اینکـه‬ ‫بـروز سـرطان در ایران درمقایسـه با متوسـط جهانی‪،‬‬ ‫نتـر اسـت‪ ،‬گفـت؛ احتمـال بـروز سـرطان بـرای‬ ‫پائی ‬ ‫هـر ایرانـی درطـول دوران زندگـی حـدود ‪ ۱۴‬درصـد‬ ‫و در دنیـا حـدود ‪ ۲۰‬درصـد اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫افشـین اسـتوار در نشسـت مجـازی پویـش ملـی‬ ‫مبارزه با سـرطان افزود؛ بروز استانداردشـده سنی در‬ ‫ابتالبه سـرطان در ایران‪ ،‬برای مردان ‪ ۱۸۰‬و بین زنان‬ ‫‪ ۱۶۰‬در هـر ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر اسـت و درمقایسـه با متوسـط‬ ‫جهانـی‪ ،‬در بیـن مـردان و زنـان بروز سـرطان در ایران‬ ‫نتـر اسـت‪ .‬مدیـرکل دفتر مدیریـت بیماری های‬ ‫پائی ‬ ‫غیروا گیـر وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی اظهـار کـرد؛ الگـوی بـروز سـرطان در ایـران‬ ‫به دلیـل سـالمندی و عوامـل خطـر و سـبک زندگـی‬ ‫شهرنشـینی و مـدرن به تدریـج شـبیه کشـورهای‬ ‫یشـود‪ .‬ازنظـر تعـداد براسـاس اخرین‬ ‫توسـعه یافته م ‬ ‫یبـر جمعیـت در‬ ‫امـار نظـام ثبـت سـرطان مبتن ‬ ‫کشـور‪ ،‬سـاالنه حـدود ‪ ۱۳۵‬هزارمـورد سـرطان رخ‬ ‫می دهـد کـه ازاین رقـم‪ ۵۲ ،‬درصـد مربوط به مـردان و‬ ‫‪ ۴۸‬درصـد مربـوط بـه زنـان اسـت‪ .‬اسـتوار ادامـه داد؛‬ ‫شـایع ترین نـوع سـرطان بیـن زنـان ایرانـی‪ ،‬سـرطان‬ ‫پسـتان؛ و بیـن مـردان‪ ،‬سـرطان پروسـتات بـوده‬ ‫اسـت کـه درطول زمـان‪ ،‬تغییراتـی در سـرطان های‬ ‫ً‬ ‫شـایع رخ داده؛ مثلا سـرطان پروسـتات به دلیـل‬ ‫تغییـر سـبک زندگـی و نـوع تغذیـه بیـن مـردان جـای‬ ‫سـرطان معـده را گرفتـه اما بین زنان‪ ،‬سـرطان معده‪،‬‬ ‫جـزو پنـج سـرطان شـایع اسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ بیـن‬ ‫یهـای قلبـی و عروقـی‬ ‫علـل مرگ ومیـر‪ ،‬ابتـدا بیمار ‬ ‫بـا ‪ ۴۳‬درصـد و سـپس سـرطان بـا ‪ ۱۶‬درصـد مـوارد‪ ،‬در‬ ‫باالتریـن رتبـه قـرار دارنـد‪ .‬احتمـال بروز سـرطان برای‬ ‫هـر ایرانـی درطـول دوران زندگـی حـدود ‪ ۱۴‬درصـد و‬ ‫در دنیـا حـدود ‪ ۲۰‬درصـد اسـت‪ .‬احتمـال مـرگ هـر‬ ‫ایرانـی درطـول عمـر خـود به دلیـل سـرطان هفـت و‬ ‫در دنیـا ‪ ۱۰‬درصـد و احتمـال بهبـودی از سـرطان در‬ ‫ایـران و جهـان حـدود ‪ ۵۰‬درصـد اسـت‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫یهـای غیروا گیـر وزارت بهداشـت‬ ‫مدیریـت بیمار ‬ ‫گفـت؛ در ایـران بـرای ‪ ۲۰‬سـال اینده پیش بینـی‬ ‫یشـود کـه بـروز سـرطان‪ ۶۰ ،‬درصـد افزایـش پیـدا‬ ‫م ‬ ‫یکـه ایـن پیش بینـی بـرای دنیـا حـدود‬ ‫کنـد درحال ‬ ‫‪ ۱۱۵‬درصـد اسـت کـه عمـده ایـن افزایـش به دلیـل‬ ‫تغییـرات جمعیتـی و سالمن دشـدن جمعیـت کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه بخشـی از عوامـل نیـز مربـوط بـه سـبک‬ ‫زندگـی و افزایـش عوامـل خطر مانند تغذیه ناسـالم و‬ ‫مصرف دخانیات‪ ،‬کمبود تحرک بدنی و چاقی ست‪.‬‬ ‫اسـتوار افـزود؛ سـرطان ازنظـر اقتصـادی اهمیـت‬ ‫بسـیار دارد زیـرا پرهزینه تریـن بیمـاری در ایـران‬ ‫یکـه مبتالب هسـرطان‬ ‫بـوده و حـدود دوسـوم افراد ‬ ‫یشـوند‪ ،‬ممکـن اسـت دچار هزینه های کمرشـکن‬ ‫م ‬ ‫لفـراوان بـه زیرخـط فقـر می رونـد‬ ‫شـوند کـه به احتما ‬ ‫یکـه ا گـر نتوانیـم در حـوزه پیشـگیری کار‬ ‫درحال ‬ ‫کنیـم‪ ،‬خطـر ورشکسـتگی سـازمان های بیم هگـر‬ ‫به عنـوان عمده تریـن تامین کننـدگان هزین ههـای‬ ‫سـرطان وجود دارد‪ .‬وی گفت؛ هرقدر سـرطان دیرتر‬ ‫نتـر و‬ ‫تشـخیص داده شـود‪ ،‬درمـان و کنتـرل ان گرا ‬ ‫کم اثرتـر اسـت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اولین ها‬ ‫او با نام اصلی «منیره علی» متولد ‪ 1308‬در تهران بوده؛ تحصیالت سـطح حوزوی دارد و تنها‬ ‫یسـت کـه در ایـران به عضویـت مجلـس خبـرگان درامـده اسـت؛ و بـا دفـاع از حقـوق زنـان و‬ ‫زن ‬ ‫قهـای حسـاس در تدویـن و تصویـب اصـول مر بـوط بـه زنـان و خانـواده در قانـون‬ ‫ایـراد نط ‬ ‫اساسی نقش موثری را ایفا کرد‪ .‬او پس از پایان حضورش در مجلس خبرگان‪ ،‬مسئولیت هایی‬ ‫ـای نقش پررنگش در مجلس خبرگان نرسـید‪ .‬تنها‬ ‫را به عهـده گرفـت؛ امـا اهمیـت هیچ یک ب هپ ِ‬ ‫کتاب نوشت هشـده توسـط وی نیز «نگرش قران به حضور زن در تاریخ انبیاء» (‪ )1387‬نام دارد‪.‬‬ ‫او دارنـده «نشـان مهـر» (درجه سـه) اسـت‪.‬‬ ‫نویسندگان زنی که روزگاری معلم بودند‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫«هانــا لــو» کــه ســابقه فعالیــت به عنــوان یــک «معلــم» را دارد‪ ،‬بــرای نــگارش «بچ ههــا»‬ ‫به عنــوان برنــده جایــزه ‪300‬هزارپونــدی کتــاب ســال «کاســتا» معرفــی شــد‪ .‬اثــر او‬ ‫مجموعـه ای از غزل هاســت کــه تجربیــات فعالیتــش در دوران تدریــس را شــرح می دهنــد‪.‬‬ ‫اثــر او بــرای کســب ایــن جایــزه ادبــی‪ ،‬اثــاری همچــون «زمیــن اشــفته» نوشــته «کلــر فولــر»‬ ‫ً‬ ‫را شکســت داد‪« .‬لــو» مجموعــا بــرای دریافــت جایــزه ادبــی بهتریــن کتــاب ســال «کاســتا»‪،‬‬ ‫بــا اثــار برگزیــده در پنــج شــاخه نخســتین رمــان‪ ،‬رمــان‪ ،‬زندگی نامــه‪ ،‬شــعر و کتــاب کــودک‬ ‫به رقابــت پرداخــت‪« .‬ریتــا چا کرابارتــی» (رئیــس هیئ ـت داوران)‪ ،‬روزنام هنــگار و مجــری‬ ‫ً‬ ‫نشــمول‬ ‫‪« ،BBC‬بچ ههــا» را اثــری دوست داشــتنی‪ ،‬شــاد‪ ،‬گــرم و کامــا جامــع و جها ‬ ‫جبــار بــه اثــر یــک نویســنده‬ ‫‪۱۳‬بــار بــه یــک رمــان‪ ،‬پن ‬ ‫توصیــف کــرد‪ .‬جایــزه «کاســتا» تا کنــون ‬ ‫رمان اولــی‪ ،‬هش ـت بار بــه یــک زندگی نامــه‪ ،‬ن هبــار بــه یــک مجموع هشــعر و د وبــار بــه یــک‬ ‫کتــاب کــودک تعلــق گرفتــه اســت‪ .‬البتــه «لــو» تنهــا معلمــی نبــوده کــه وارد عرصه نویســندگی‬ ‫شــده و بــه شــهرت نیــز رســیده اســت ؛ لوئیــس کارول‪ ،‬رابــرت فراســت‪ ،‬ریــک ر یــوردن‪ ،‬دن‬ ‫ُ‬ ‫بــراون‪ ،‬مایــکل مورپرگــو‪ ،‬فیلیــپ پولمــن‪ ،‬اون کالفــر‪ ،‬رادی دویــل‪ ،‬ویلیــام گلدینگ‪ ،‬جــی‪ .‬ار‪.‬‬ ‫ار‪ .‬تالکیــن‪ ،‬الــدوس ها کســلی‪ ،‬اســتیون کینــگ و ‪...‬؛ همگــی تجربــه تدریــس را داشــتند؛ امــا‬ ‫ی را معرفــی خواهیــم کــرد کــه قبــل از شهرتشــان‬ ‫نگــزارش‪ 10 ،‬زنـ ‬ ‫زنــان نویســنده چطــور؟ درای ‬ ‫به عنــوان نویســنده‪« ،‬معلــم» بودنــد‪.‬‬ ‫جوان هریس‬ ‫سامانتاهاروی‬ ‫متولد‪1975‬؛ نویسنده انگلیسی متولد‪1964‬؛نویسندهانگلیسی‪-‬‬ ‫ اسامی «وحشی فرانسوی کهبیشتر برایرمان‬ ‫که چهار رمان به‬ ‫ِ‬ ‫«شکالت»(‪)1999‬شناخته‬ ‫(‪ ،)2009‬همه چیز موسیقی ست‬ ‫می شود؛اثری کهفیلمیباهمین نام‬ ‫(‪ ،)2012‬دزد عزیز (‪)2014‬؛ و باد‬ ‫بازی ژولیت بینوش و جانی دپ‪،‬‬ ‫با‬ ‫است‪.‬‬ ‫غربی (‪ »)2018‬منتشر کرده‬ ‫ِ‬ ‫از روی ان ساخته شده است‪.‬‬ ‫جدای از نویسندگی‪ ،‬او معلم‬ ‫والدین او هردو معلم زبان و ادبیات‬ ‫انگلیسی ست و در دانشگاه‬ ‫‪ Bath Spa‬نیز تدریس می کند‪ .‬او مدرن بودند؛ او نیز به مدت‪15‬سال‬ ‫غیرانتفاعی‬ ‫خاطراتش را در قالب یک کتاب در این رشتهرامدرسه‬ ‫ِ‬ ‫«لیدز گرامر»تدریسمی کرد‪.‬‬ ‫سال ‪ 2020‬منتشر کرده است‪.‬‬ ‫الیس وا کر‬ ‫متولد ‪ ۱۹۴۴‬نویسنده امریکایی که‬ ‫در سال ‪ 1982‬تبدیل به اولین زن‬ ‫افریقایی‪-‬امریکاییبرندهپولیتزر‬ ‫در بخش ادبیات داستانی شد؛‬ ‫جایزه ای که برای «رنگ ارغوانی»‬ ‫گرفت‪ .‬او که یک شاعر و فعال‬ ‫اجتماعی نیز بوده؛ در مقطعی‬ ‫پس از فار غ التحصیلی از کالج‪ ،‬به‬ ‫می سی سی پی رفت و به عنوان‬ ‫معلم کار کرد‪.‬‬ ‫تونیموریسون‬ ‫متولد ‪1931‬؛ نویسنده امریکایی‬ ‫که در سال ‪ ،1988‬برنده پولیتزر‬ ‫برای رمان «محبوب» (‪)1987‬‬ ‫شد و سال ‪ 93‬نوبل ادبیات‬ ‫را گرفت‪ .‬او نیز سابقه تدریس‬ ‫دارد؛ البته در سطح عالی؛‬ ‫ ازجمله به عنوان استاد مدعو‬ ‫در کالج «بارد» طی سال های‬ ‫‪ 1986‬تا ‪ .1988‬او در سال ‪2019‬‬ ‫از دنیا رفت‪.‬‬ ‫جی‪ .‬کی‪ .‬رولینگ‬ ‫متولد‪1965‬؛ نویسنده بریتانیایی‬ ‫که هرچه خلق کند و هرکاری‬ ‫انجام دهد؛ از زیر سایه نام‬ ‫مجموعه «هری پاتر» با فروش‬ ‫بیش از ‪500‬میلیون نسخه‪ ،‬بیرون‬ ‫نخواهد امد‪ .‬او پیش از رسیدن‬ ‫به قله شهرت‪ ،‬در سال ‪ 91‬پس از‬ ‫مرگ مادرش‪ ،‬راهی پرتغال شد تا‬ ‫به عنوان معلم زبان مشغول به کار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫الیزابت اسودو‬ ‫الیزابت جورج‬ ‫متولد ‪1949‬؛ نویسنده امریکایی متولد ‪1988‬؛ نویسنده و البته‬ ‫رمان های رازالود که با مجموعه ای شاعر دومینیکن‪-‬امریکایی که با‬ ‫رمان ‪ The Poet X‬در سال ‪ 2018‬که‬ ‫محوری «بازرس‬ ‫با شخصیت‬ ‫ِ‬ ‫توماس لینلی» شناخته می شود‪ .‬در حوزه نوجوانان نوشت‪ ،‬برنده‬ ‫ُ‬ ‫جایزه کتاب ملی و مدال کارنگی‬ ‫‪21‬امین کتاب این مجموعه در‬ ‫شد‪ .‬او پس از فار غ التحصیلی‬ ‫ژانویه ‪ 2022‬منتشر شد‪ .‬او در‬ ‫مدارس دولتی زبان انگلیسی یاد از دانشگاه جورج واشنگتن‪ ،‬به‬ ‫می داد و ازانجا که از کارش رضایت تدریس زبان انگلیسی کالس‬ ‫نداشت؛ با انتشار اولین رمانش‪ ،‬هشتم در شهرستان پرنس جورج‬ ‫معلمی را بعد از ‪13‬سال رها کرد‪( .‬مریلند) مشغول شد‪.‬‬ ‫َ‬ ‫هیالری کلینتون‬ ‫داون فرنچ‬ ‫مایاانجلو‬ ‫متولد ‪۱۹۲۸‬؛ نویسنده امریکایی متولد‪1957‬؛ نویسنده انگلیسی متولد‪1947‬؛نویسندهامریکایی که‬ ‫نامزدپستریاست جمهوریایاالت‬ ‫که البته بیشتر به عنوان یک‬ ‫که طی سال ها فعالیت ادبی‪،‬‬ ‫چندین جایزه معتبر و بیش از ‪ ۵۰‬کمدین و بازیگر شناخته می شود؛ متحدهبود‪.‬اورامی توانیکنویسنده‬ ‫خواند؛البتهنه فقطبه خاطر نگارش‬ ‫مدرک افتخاری دریافت کرد‪ .‬او با به ویژه با حضور در «سرگذشت‬ ‫خاطراتشبه نام«انتخاب های‬ ‫«می دانم چرا پرنده درون قفس نارنیا» که عده بیشتری را با‬ ‫می خواند» به اوج شهرت رسید‪ .‬او چهره اش اشنا کرد‪ .‬او کتاب هایی سخت»؛بلکهبه خاطر رمان«دولت‬ ‫وحشت» که در ‪ 2021‬منتشر شد‪ .‬او‬ ‫که خود را «معلمی که می نویسد» موفقی مانند ‪ Dear Fatty‬و ‪Oh‬‬ ‫در دانشگاه کالس هایحقوقجزا‬ ‫می نامید؛ استاد دانشگاه «ویک ‪ Dear Silvia‬را نوشته؛ اما در‬ ‫ً‬ ‫تدریسمی کردواتفاقااورامعلمی‬ ‫یک دبیرستان ویژه دختران نیز‬ ‫فارست» بود‪ .‬او در سال ‪2014‬‬ ‫یدانستند‪.‬‬ ‫سختگیرم ‬ ‫سابقه تدریس دارد‪.‬‬ ‫درگذشت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ً‬ ‫مسلما این جمله زیاد به گوشمان می خورد که خنده بر هر‬ ‫یشـود از غم ها و‬ ‫درد بی درمانی دواسـت‪ .‬خندیدن باعث م ‬ ‫مشـکالت و دغدغ ههـای روزمـره زندگیمـان دور شـویم و یک‬ ‫حـس خـوب و شـاد بـودن را هـم بـه خـود و هـم اطرافیانمـان‬ ‫منتقل کنیم‪ ،‬از نظر علمی و روان شناختی ثابت شده است‬ ‫که خندیدن تاثیر زیادی بر روی درمان بیماری های روحی و‬ ‫روانی و همچنین بیماری های جسمانی دارد‪ .‬روان شناسان‬ ‫معتقدنـد کـه خندیـدن باعـث کاهـش اسـترس و اضطـراب‬ ‫نهـای اسـترس زایی ماننـد‬ ‫یشـود و از ترشـح هورمو ‬ ‫م ‬ ‫ادرنالین و کورتیزول جلوگیری به عمل می اورد‪ .‬خنده عالوه‬ ‫بـر کاهـش اسـترس و اضطـراب دارای ویژ گـی و فوایـد دیگـری‬ ‫هم هست که ما قصد داریم در این مطلب از فواید خنده بر‬ ‫سلامت جسـم و روان و راهکارهـای کنتـرل خنده برای شـما‬ ‫صحبـت کنیـم؛ پـس تـا انتهـا بـا مـا همـراه باشـید‪ .‬خندیـدن‬ ‫از نظـر روانشناسـان چـه تاثیراتـی بـر روی ذهـن و روان دارد؟‬ ‫از دیـدگاه روان شناسـان خندیـدن شـیرین ترین دارو بـرای‬ ‫ذهـن و جسـم انسـان می باشـد و روان شناسـان می گوینـد‬ ‫خنده به انسـان تعلق دارد و انسـان به گونه ای مالک خنده‬ ‫یشـود انسـان کمـی از فشـارها و‬ ‫اسـت؛ زیـرا خنـده باعـث م ‬ ‫یشـود فاصلـه بگیـرد و‬ ‫مشـکالت روزمـره ای کـه متحمـل م ‬ ‫در بهبـود سلامت ذهـن و روان کمـک زیـادی می کنـد؛ حتی‬ ‫یـک درمـان روان شناسـی بـه نـام خنـده درمانـی وجـود دارد‬ ‫کـه روان شناسـان در کارگاه روان شناسـی بـه درمـان فردی که‬ ‫نمی توانـد به راحتـی خندیدن را تجربه کنـد می پردازند و فرد‬ ‫را به ارامش دعوت می کنند‪ .‬خندیدن تنها موهبتی ست که‬ ‫از طـرف خداونـد بـه انسـان عطـا شـده؛ زیـرا عالوه بر سلامت‬ ‫ذهن و روان فرد‪ ،‬باعث قوی شدن مکانیسم سیستم ایمنی‬ ‫یشـود و از لحـاظ فیزیکـی فـرد سـرحال و سـرزنده‬ ‫بـدن م ‬ ‫ی برده انـد کـه خنـده هماننـد‬ ‫یشـود‪ .‬روان شناسـان پـ ‬ ‫م ‬ ‫یسـت؛ زیرا انسان ناخودا گاه با‬ ‫خمیازه کشـیدن امری مسر ‬ ‫یشـود‬ ‫شـنیدن صدای خنده سیسـتم عصبی اش تحرک م ‬ ‫و همیـن سیسـتم عصبـی و مدارهـای عصبی خنـده را ایجاد‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫کـرده و باعـث خندیـدن فـرد م ‬ ‫باعثتقویتمکانیسمبدنمی شود‪.‬‬‫یشـود مغـز ا کسـیژن را جـذب کنـد و در‬ ‫ خنـده باعـث م ‬‫نتیجـه سلامت مغـز را بـه همـراه دارد‪.‬‬ ‫ خندیدن باعث کاهش فشارخون و عملکرد و بهبود قلب‬‫می شود‪.‬‬ ‫‪ -‬خندیدن هورمونی به نام اندورفین در مغز ترشـح می کند‬ ‫سراشپز‬ ‫ساتای مرغ‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫شیر نارگیل‪ 2/1 :‬پیمانه‬ ‫سیر‪ 1 :‬بوته‬ ‫پودر کاری‪ 1 :‬قاشق چای خوری‬ ‫شکر قهوه ای‪ 1 :‬و ‪ 1/2‬قاشق چای خوری‬ ‫نمک‪ 1/2 :‬قاشق چای خوری‬ ‫فلفل سیاه‪ 1/2 :‬قاشق چای خوری‬ ‫سینه مر غ‪ 1 :‬کیلو و ‪ 500‬گرم‬ ‫سیخ چوبی‪ 10 :‬عدد‬ ‫برای سس بادام زمینی‪:‬‬ ‫شیر نارگیل‪ 1 :‬پیمانه‬ ‫پودر کاری‪ 1 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫کره بادام زمینی‪ 1/2 :‬پیمانه‬ ‫استا ک اب مر غ‪ 3/4 :‬پیمانه‬ ‫ابلیمو‪ 3 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫سویا سس‪ 1 :‬قاشق چای خوری‬ ‫نمک‪ :‬به میزان الزم‬ ‫فواید و تاثیرات خنده بر سالمت روان‬ ‫کـه ایـن هورمون باعث کاهـش درد عضالت بدن می شـود‪.‬‬ ‫ خندیـدن علاوه بـر مـوارد باال چربی سـوزی و کاهـش وزن را‬‫هـم به دنبـال دارد‪.‬‬ ‫طول عمر را زیاد می کند‪.‬‬ ‫یشـود خون در زیر پوسـت جریان پیدا‬ ‫ خندیدن باعث م ‬‫ی زودرس شـود‪.‬‬ ‫کند و باعث جوانی و جلوگیری از پیر ‬ ‫ فوایـد خنـده و تاثیـرات خندیـدن بـر روی ذهـن و روان‬‫انسـان‬ ‫جلوگیریاز مبتال شدنبهافسردگی‬‫ کاهش استرس و اضطراب‬‫ کاهش عصبانیت و خشم‬‫ باعث مثبت فکر کردن و داشتن دیدگاه مثبت‬‫ باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس‬‫ داشتن ارامش و انرژی باال‬‫مـواردی کـه در بـاال ذکـر کردیـم همـه از عوامـل و فوایـد‬ ‫خنـده می باشـد کـه می تواند تاثیر به سـزایی بـر روی زندگی‬ ‫شـخصی و روابـط اجتماعـی فـرد بگـذارد‪ .‬خندیـدن ممکـن‬ ‫اسـت بـه علـل و دالیـل مختلفـی رخ دهـد و هرکـدام از ایـن‬ ‫عوامـل باعـث شـادمانی کاذب و واقعـی شـود کـه تاثیـرات‬ ‫سـازنده و مفیـدی بـر روی مغـز انسـان می گـذارد‪ ،‬حتـی‬ ‫خندیـدن الکـی و یـا همـان تظاهـر بـه خندیـدن هـم باعـث‬ ‫یشـود کـه شـخص در لحظـه ای احسـاس شـادمانی کنـد‬ ‫م ‬ ‫و اثـرات مثبتـی در کوتا همـدت و بلنـد مدت بر روی سلامت‬ ‫روان شـخص داشـته باشـد؛ امـا نکتـه ای کـه در اینجـا حائـز‬ ‫اهمیـت اسـت‪ ،‬این اسـت که خندیـدن هـم انـدازه دارد و‬ ‫افـراط و تفریـط در خنـده هـم پسـندیده اسـت‪ ،‬زیـرا بیهـوده‬ ‫یشـود احسـاس ناخوشـایندی بـه‬ ‫خندیـدن هـم باعـث م ‬ ‫دیگـران دسـت دهـد و دیگـران را دچـار سـوء تفاهـم کنـد‪.‬‬ ‫افـرادی هسـتند کـه نمی تواننـد خندیـدن خـود را کنتـرل‬ ‫کننـد و همیـن کنتـرل کـردن خنـده یکی از معضلات جدی‬ ‫یسـت کـه ب هصـورت ناخواسـته می خندنـد‪.‬‬ ‫بـرای افراد ‬ ‫در اینجـا چنـد راهـکار سـاده را معرفـی می کنیـم کـه بـرای‬ ‫کبـاب سـاتای مـر غ یکـی از انـواع کباب هاسـت کـه در بیشـتر کشـورهای امریـکا و‬ ‫لشـده بـا‬ ‫یشـود و در واقـع به معنـای کبـاب گری ‬ ‫اندونـزی و اسـیای شـرقی تهیـه م ‬ ‫سـس مخصـوص در کنـار ان اسـت‪ .‬در اندونـزی ایـن غـذا ب هقـدری محبـوب اسـت‬ ‫که جزو غذاهای ملی این کشـور به حسـاب می اید و در سـریالنکا به دلیل تاثیرات‬ ‫نهـا محسـوب شـده اسـت‪.‬‬ ‫جامعـه محلـی اصلی تریـن رژ یـم غذایـی ا ‬ ‫جلوگیـری از کنتـرل خنـده بسـیار موثـر و کاربـردی اسـت‪.‬‬ ‫راهکارهاییبرای کنترلخنده‬ ‫سـنجیدن موقعیت و مکانی کـه در ان قـرار دارید‪ .‬پرت کردن‬ ‫حـواس یـا گمراه کـردن ذهـن از موضوعـی کـه ممکـن اسـت از‬ ‫نظـر شـما خنـده دار باشـد‪ .‬در صـورت شـکل گرفتن خنـده‪،‬‬ ‫تبدیل کـردن ان به حالـت سـرفه‪ ،‬کشـیدن نفـس عمیـق‪،‬‬ ‫تنبیه کـردن فیزیکی ماننـد گاز گرفتن زبان یا لب‪ .‬مـواردی که‬ ‫در بـاال ذکـر کردیـم می تواند مشـکل کنترل خنـده را حل کند‬ ‫و تکـرار مکـرر ایـن مـوارد باعـث می شـود که به مشـکل کنترل‬ ‫خنـده خـود تسـلط پیـدا کنیـد‪ .‬امیدواریـم بـا خوانـدن ایـن‬ ‫مقالـه بـا فوایـد خنـده و تاثیـرات ان و همچنیـن راهکارهـای‬ ‫کنترل خنده اشـنا شـده باشـید‪ .‬خندیدن ا گر غیرواقعی و از‬ ‫روی ا گاهـی کامـل باشـد بـه مغـز انسـان یـاداوری می کنـد که‬ ‫زندگـی خـوب اسـت و باعـث می شـود از افسـردگی و اضطراب‬ ‫دور بمانیـم‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫برای درسـت کردن سـاتای مر غ‪ ،‬ابتدا سـیر ها را‬ ‫پوسـت بکنیـد و بعـد رنده کنید‪ .‬سـپس در یک‬ ‫کاسـه متوسـط‪،‬نصف پیمانه شـیر نارگیل‪ ،‬سـیر‬ ‫رنـده شـده‪ 1 ،‬قاشـق چـای خـوری پـودر کاری‪،‬‬ ‫شـکر قهـوه ای‪ ،‬نمـک و فلفـل را خـوب بـا هـم‬ ‫مخلـوط کنیـد تـا زمانـی کـه دانـه هـای شـکر بـه‬ ‫خوبـی حـل شـوند‪ .‬حـاال گوشـت سـینه مـر غ را‬ ‫بشـویید و پوسـت ان را نیـز جـدا کنیـد‪ .‬سـپس‬ ‫بـه قطعـات مکعبـی شـکل‪ ،‬بـا انـدازه متوسـط‬ ‫بـرش بزنیـد‪ .‬سـپس مر غ هـای تکه شـده را در‬ ‫مـواد داخـل کاسـه بریزیـد و هـم بزنیـد تـا خـوب‬ ‫بـه مـواد اغشـته شـوند‪ .‬سـپس درب کاسـه‬ ‫را بپوشـانید و حداقـل بـرای دوسـاعت ان را‬ ‫در یخچـال بگذاریـد تـا گوشـت مـر غ به خوبـی‬ ‫مـزه دار شـود‪ .‬یـک ماهیتابـه کوچـک را روی‬ ‫شـعله متوسـط گاز بگذاریـد‪ .‬سـپس ‪ 1‬پیمانـه‬ ‫شـیر نارگیل‪ ،‬یک قاشـق غذاخوری پودر کاری‪،‬‬ ‫کـره بادام زمینـی‪ ،‬اسـتا ک اب مـر غ و نصـف‬ ‫پیمانه شـکر قهوه ای را داخل ماهیتابه بریزید‬ ‫و کمـی بـا هـم مخلـوط کنیـد و اجـازه دهیـد‬ ‫تـا جـوش بیایـد‪ .‬بـرای پنج دقیقـه بگذاریـد تـا‬ ‫جـوش بزنـد و در این مدت مـدام ان را هم بزنید‬ ‫تـا زمانـی کـه یـک دسـت و غلیـظ شـود‪ .‬سـپس‬ ‫ماهیتابـه را از روی گاز برداریـد‪ .‬حـاال اب لیمـو‬ ‫و سـویا سـس را بـه سـس بادام زمینـی اضافـه‬ ‫کنیـد و خـوب مـواد را بـا هـم مخلـوط کنیـد‪ .‬در‬ ‫اخـر سـس را بچشـید و به میـزان الزم نمـک‬ ‫بـه ان اضافـه کنیـد‪ .‬ماهیتابـه گریـل را روی‬ ‫شـعله متوسـط گاز بگذاریـد تـا گـرم شـود‪ .‬حـاال‬ ‫مر غ های مزه دار شـده را از یخچال خارج کنید‪.‬‬ ‫سـیخ های کباب چوبی را که به مدت ‪ 30‬دقیقه‬ ‫در اب خیـس کردیـد را نیـز برداریـد و تک ههـای‬ ‫مـر غ مـزه دار شـده را داخـل سـیخ ها بزنیـد‪.‬‬ ‫سـپس هـر طـرف مر غ هـا را بـرای ‪ 4‬یـا ‪ 5‬دقیقـه‬ ‫گریل کنید‪ .‬با سس گرم بادام زمینی میل کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دانستنی هایی از گوشی های گیمینگ و مخصوص بازی‬ ‫مهدیحیدری‬ ‫شاید تصور کنید با وجود بازی های با کیفیت برای کامپیوتر‬ ‫و کنسـول های بازی‪ ،‬چرا باید کسـی سراغ بازی های موبایل‬ ‫بـرود؟ می خواهیـم توجهتـان را به اماری جالب جلب کنیم‪:‬‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬کل صنعت بازی های ویدئویی ‪ ۱۶۵‬میلیارد‬ ‫دالر درامـد داشـت کـه بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد از ان‪ ،‬یعنـی ‪۸۵‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬به بازی های موبایل و فقط ‪ ۳۳‬میلیارد دالر به‬ ‫کنسـول های بـازی اختصـاص می یافـت‪ .‬ب هگـزارش زومیـت؛‬ ‫یهـای موبایـل در مقایسـه با کامپیوتـر و کنسـول های‬ ‫باز ‬ ‫بـازی رشـد باورنکردنـی و سـریعی را تجربـه می کننـد؛ پـس‬ ‫یهـای موبایـل را جـدی گرفت‪ .‬تعـداد قابل توجهی‬ ‫بایـد باز ‬ ‫ً‬ ‫از کاربـران گوشـی های هوشـمند‪ ،‬از دستگاهشـان صرفـا‬ ‫به عنـوان وسـیله ای بـرای بـازی اسـتفاده می کننـد؛‬ ‫موضوعـی کـه تولیدکننـدگان هـم بـه ان واقـف هسـتند‪.‬‬ ‫به همین دلیـل‪ ،‬برخـی از شـرکت ها مثـل ایسـوس و لنـوو و‬ ‫شـیائومی گوشـی هایی مخصـوص گیمرهـای موبایل تولید‬ ‫ً‬ ‫می کننـد‪ .‬چنیـن گوشـی هایی معمـوال عملکـرد قدرتمنـد‪،‬‬ ‫سیسـتم خنک کننـده کارامـد و امکانـات سـخت افزاری‬ ‫نتـر هـم‬ ‫به خصوصـی را ارائـه می دهنـد؛ در عـوض گرا ‬ ‫یشـود از لیسـت خریـد‬ ‫هسـتند و همیـن موضـوع باعـث م ‬ ‫بسـیاری از عالقه منـدان بـه بازی های موبایل خارج شـوند‪.‬‬ ‫مشـخصه های اصلـی گوشـی های گیمینـگ عبارتنـد از؛‬ ‫شـارژدهی زیـاد‪ ،‬بهره منـدی از تراشـه ی قدرتمنـد‪ ،‬نمایشـگر‬ ‫بـزرگ و با کیفیـت با نرخ نوسـازی باال‪ ،‬سیسـتم خنک کننده ‬ ‫ویـژه بـرای پایـداری عملکـرد پردازنـده ‪ ،‬بهره منـدی از‬ ‫نسـخه های بـه روز سیسـتم های عامـل موبایـل‪ .‬امکانـات‬ ‫نرم افـزاری ویـژه ی بـازی مثـل محدودکردن اپلیکیشـن های‬ ‫در حـال اجـرا و قط عکـردن اعلان پیا مهـا‪ ،‬درسـت مثـل‬ ‫پهـا کـه کارت گرافیـک در‬ ‫کامپیوترهـای شـخصی و لپ تا ‬ ‫یشـود‪ ،‬در‬ ‫نهـا عامـل تعیین کننده بـرای بازی محسـوب م ‬ ‫ا ‬ ‫گوشـی های هوشـمند نیـز تراشـه حـرف اول را بـرای اجـرای‬ ‫یهـای موبایـل می زنـد‪ .‬به علاوه‪ ،‬برخـی امکانـات مثـل‬ ‫باز ‬ ‫نوع و نرخ نوسازی نمایشگر و بلندگوهای استریو می توانند‬ ‫عیـار گیمینـگ گوشـی را مشـخص کننـد‪.‬‬ ‫نرم افزار؛سالحپنهان گیمرها‬ ‫هنـگام خریـد گوشـی گیمینـگ ا کثـر کاربـران تمرکـز و‬ ‫حساسیتشـان را روی سـخت افزار خـوب و قـوی قـرار‬ ‫ً‬ ‫می دهنـد و تقریبـا عناصـر دیگـر مثـل نرم افـزار را فرامـوش‬ ‫یشـود کـه سـازندگان‬ ‫می کننـد‪ .‬بااین وجـود چنـد سـالی م ‬ ‫دکتر ناصح محمدی‬ ‫متخصص چشم‬ ‫کلینیک‬ ‫تاثیر کامپیوتر و موبایل به روی چشم‬ ‫ً‬ ‫گوشی های هوشمند‪ ،‬خصوصا دستگاه های اندرویدی‪ ،‬در‬ ‫کنـار اسـتفاده از بهترین سـخت افزار ممکـن‪ ،‬نیم نگاهی هم‬ ‫به عملکرد بهتر نرم افزار دارند‪ .‬ازاین رو گوشی های هوشمند‬ ‫بـا گیـم النچرهـای اختصاصـی مختـص هـر شـرکت عرضـه‬ ‫یشـوند‪ .‬در واقـع شـرکت ها اسـلحه ی مخفـی خودشـان‬ ‫م ‬ ‫یکـردن‬ ‫را رو کـرده و بـه تجربـ ه هرچه بهتـر کاربـر هنـگام باز ‬ ‫کمـک می کننـد‪ .‬گیم النچرهـا عالو هبـر بهین هسـازی دسـتگاه‬ ‫یهـا‪ ،‬امکانـات ویـژه ی دیگـری‬ ‫بـرای اجـرای هرچـه بهتـر باز ‬ ‫هـم به همـراه دارنـد که شـامل مـواردی از جمله میانبـر برای‬ ‫نشـات‪ ،‬ضبـط ویدئـو از صفحـ ه بـازی‪ ،‬بسـتن‬ ‫گرفتـن اسکری ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اعالنات و جلوگیری از لمس ناخواسـته ی صفحه م ‬ ‫ویژ گی های گیمالنچرسامسونگ‬ ‫شیائومی و وان پالس‬ ‫سامسونگ در نسخ ه اختصاصی «گیم النچر» خود عالوه بر‬ ‫نشـات‪،‬‬ ‫تنظیـم وضـوح صفحـه و فرمـت ذخیـره ی اسکری ‬ ‫امـکان سـوئیچ بیـن سـه حالـت بهتریـن عملکـرد‪ ،‬حالـت‬ ‫متعـادل و حالـت بـازی بـا محوریـت مصـرف بهینـه ی باتـری‬ ‫را دراختیـار کاربـر قـرار داده اسـت‪ .‬شـیائومی بـا «گیـم توربـو»‬ ‫عالو هبـر ارائـ ه برخی امکانات مشـابه گیم النچر سامسـونگ‪،‬‬ ‫نشـده‬ ‫ویژگی هایـی نظیـر اجـرای هم زمان برنامه های تعیی ‬ ‫در پنجره ای کوچک‪ ،‬جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه ی‬ ‫دسـتگاه‪ ،‬پاسـخ به تماس های دریافتی در حالت اسپیکر یا‬ ‫هندزفری و امکان نمایش مقدار درگیری پردازنده ی مرکزی‬ ‫و پردازنـده ی گرافیکـی هنـگام اجـرای انـواع بازی هـا را فراهـم‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬وان پلاس از رقبـای زیـرک خـود عقب نمانـده و‬ ‫«پـرو گیمینـگ مـد» خـود را راه انداختـه اسـت‪ .‬ایـن شـرکت‬ ‫سـه ویژ گـی اصلـی گیـم النچـر را قط عکـردن اعالنـات گوشـی‪،‬‬ ‫جلوگیـر از لمـس ناخواسـته و ضبـط لحظـات از دسـت رفته‬ ‫عنـوان می کنـد کـه فقـط مـورد اخـر نواورانـه و جـذاب به نظـر‬ ‫می رسـد‪« .‬ریواینـد رکوردینـدگ» همـواره ‪ ۳۰‬ثانیـه ی اخـر‬ ‫بـازی شـما را بـدون هیـچ نگرانـی ضبـط می کنـد؛ پـس ا گـر‬ ‫بـرای اشـترا ک گذاری لحظـات طالیـی بـازی بـا دوسـتان‬ ‫خـود‪ ،‬فرامـوش کردیـد دکمـ ه ضبـط را بفشـارید‪ ،‬گیـم النچـر‬ ‫وان پلاس بسـیار بـه کارتـان خواهـد امـد‪ .‬بایـد گفـت کـه اپل‬ ‫ً‬ ‫استراتژی کامال متفاوتی دارد و نیازی به راه اندازی گیم النچر‬ ‫ً‬ ‫نهـا نمی بینـد؛ احتمـاال تیـم کـوک روی عملکـرد‬ ‫بـرای ایفو ‬ ‫سـخت افزاری و نرم افزاری دستگاه هایش حسـاب زیادی باز‬ ‫کـرده اسـت کـه البتـه واقعا همچنین اسـت‪ .‬به جز نـاچ باالی‬ ‫نمایشـگر و سـرعت کـم شـارژ‪ ،‬گیمرهـای ایفـون دغدغـه ی‬ ‫بـزرگ دیگـری ندارنـد‪ .‬سـری گوشـی های مخصـوص بـازی‬ ‫نیـز عالو هبـر حـس گیمینـگ و داشـتن ا کثـر امکاناتـی کـه‬ ‫یهـای دیگـری ماننـد سیسـتم‬ ‫شتـر ذکـر شـد‪ ،‬بـه ویژگ ‬ ‫پی ‬ ‫خنک کننـده ی سـخت افزاری‪ ،‬دکمه هـا و ماشـه هایی‬ ‫مخصوص بازی‪ ،‬باتری حجیم و سرعت شارژ بسیار باالتر از‬ ‫حـد معمـول مجهـز شـده اند‪.‬‬ ‫بیشـتر کارهایـی کـه در گذشـته بـا قـوای فیزیکـی دسـت‬ ‫و پـا انجـام می شـد‪ ،‬در دنیـای دیجیتـال امـروز بایـد بـا‬ ‫قـوه بینایـی انجـام شـود و این امـر ضـرورت اسـتفاده‬ ‫صحیـح از ایـن عضـو پـر مسـئولیت را دو چنـدان می کند‪.‬‬ ‫مو بیـش می دانیـد کـه نگاه کـردن بـه مانیتور هـا‬ ‫همـه ک ‬ ‫به ویـژه ا گـر طوالنی مـدت باشـد‪ ،‬می توانـد ایجـاد‬ ‫خسـتگی درد و سـوزش در چشـم یـا اطـراف چشـم کنـد‬ ‫ً‬ ‫کـه طبیعتـا شـدت ان در افـراد مختلـف متفـاوت خواهد‬ ‫بـود‪ .‬بـرای کمتر شـدن ایـن ناراحتـی توصیه هـای زیـر‬ ‫ارائـه می شـود‪ :‬فاصلـه مانیتـور بـا چشـم حـدود ‪ ۵۰‬تـا‬ ‫ً‬ ‫‪ ۶۰‬سـانتی متر باشـد؛ به عبارت دیگـر ایـن فاصلـه تقریبـا‬ ‫بایـد معـادل طـول بـازو و سـاعد فـرد باشـد‪ .‬مانیتـور‬ ‫کمـی پائین تـر از سـطح چشـم قـرار بگیـرد؛ یعنـی خـط‬ ‫دیـد حـدود ‪ ۱۵‬درجـه پائین تـر از خـط افـق باشـد و زاویـه‬ ‫مانیتـور نسـبت بـه پایـه ان را طـوری تغییـر دهیـد کـه‬ ‫خـط دیـد شـما عمـود بـر سـطح مانیتـور باشـد‪ .‬در طـول‬ ‫یک دقیقـه ‪ ۳‬تـا ‪ ۴‬بـار پلـک بزنیـد‪ .‬ایـن کار کمـک می کنـد‬ ‫کـه الیـه اشـک همیشـه به اندازه کافـی روی سـطح قرنیـه‬ ‫چشـم وجـود داشـته باشـد‪ .‬در طـول کار بـا کامپیوتـر هـر‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقـه تـا نیم سـاعت به مـدت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ثانیـه به فاصله‬ ‫دور نـگاه کنیـد‪ .‬توجـه کنیـد کـه نـور چـراغ یـا روشـنایی‬ ‫پنجـره مسـتقیم بـه سـطح مانیتـور نتابـد‪ .‬تنظیمـات‬ ‫مانیتـور را متناسـب بـا راحتـی خودتـان تغییـر دهیـد‪.‬‬ ‫پیـش از هرچیـز بایـد یـاداور شـویم کـه تا کنـون هیـچ‬ ‫مطالعـه معتبـری دربـاره اثـرات بازی هـای کامپیوتـری و‬ ‫تماشـای فیلم هـای سـه بعدی روی چشـم انجـام نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬دیـده شـده اسـت کـه برخـی افـراد بـا تماشـا کردن‬ ‫ایـن فیلم هـا دچـار سـر درد می شـوند؛ درنتیجـه توصیـه‬ ‫مـا این اسـت که ا گـر افـراد ( در هـر سـنی) بـا تماشـای‬ ‫ان هـا دچـار سـردرد و خسـتگی چشـم می شـوند بـرای‬ ‫اطمینـان‪ ،‬معاینـه چشـم انجـام دهنـد و حتی االمـکان‬ ‫از تماشـا کردن خـودداری کننـد‪ .‬در مـورد کـودکان دو‬ ‫تـا سه سـال مسـئله قـدری جدی تـر اسـت؛ زیـرا ایـن‬ ‫در ایـن دوره عمـده تکامـل بینایـی چشـم انسـان صـورت‬ ‫می گیـرد و بهتـر اسـت این مدت زمـان هر چه کمتر شـود‪.‬‬ ‫به طـور مشـخص‪ ،‬کودکانـی کـه دچـار انحرافـات چشـمی‬ ‫و تنبلی چشـم یا بیماری های دیگر چشـم هسـتند‪ ،‬باید‬ ‫بـا پزشـک خـود مشـورت کننـد‪.‬‬ ‫خانه‪ ،‬محل اسایش افراد و فراغت از دغدغه های بیرون است؛ پس ضروری ست که برای حفظ ارامش و امنیت بیش تر در ان تالش کنیم‪ .‬راه های متفاوتی‬ ‫برای حفظ و افزایش انرژی مثبت در خانه وجود دارد که از انچه فکر می کنید ساده تر است‪ .‬چند نمونه از ان ها را با هم مرور می کنیم‪.‬‬ ‫تاثیر انرژی مثبت‬ ‫در خانه‬ ‫ی و نفـرت کـه‬ ‫تکـردن‪ ،‬تحقیـر و تمسـخر دیگـران‪ ،‬تهمـت زدن‪ ،‬دروغ گویـ ‬ ‫از غیب ‬ ‫از نظر خدا و خلق خدا ناپسند است‪ ،‬دوری کنید؛ زیرا انرژی منفی خالص تولید‬ ‫می کننـد و ارامشـتان را از بیـن می برنـد‪.‬‬ ‫یکـه در خانـه نشسـته اید و از حجـم افـکار ناراحت کننده احسـاس‬ ‫هنگام ‬ ‫سـنگینی می کنیـد‪ ،‬ذکرهـای مثبـت بگوییـد و خـود را مشـغول کارهـای‬ ‫متفاوت و شادی کنید تا به این ترتیب افکار منفی دست از سرتان بردارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یهـای مثبـت و منفـی اثـر جـاذب و دافـع دارنـد‪ .‬عمومـا‬ ‫صداهـا روی انرژ ‬ ‫یهـای قدیمـی‪ ،‬موسـیقی کالسـیک و صداهائـی کـه از طبیعتنـد‪ ،‬ماننـد‬ ‫ملود ‬ ‫صـدای بـاد و ابشـار و پرنـدگان انـرژی مثبـت خوبـی دارنـد‪.‬‬ ‫لهـا و گیاهـان در در منـزل عامـل بسـیار خوبی بـرای تولیـد انـرژی مثبـت و‬ ‫وجـود گ ‬ ‫یسـت‪ .‬گلهایـی بـه رنـگ زرد‪ ،‬نارنجی و ابی یـا بنفش برای‬ ‫یهـای منف ‬ ‫خنثی کننـده انرژ ‬ ‫ایـن منظـور خیلـی مناسـب هسـتند‪.‬‬ ‫تهـای خداونـد باشـید ‪ .‬خطاهـای دیگـران را ببخشـید و فقـط بـه‬ ‫همیشـه شـکر گزار نعم ‬ ‫یهـای دیگـران نـگاه کنیـد؛ چرا کـه در بنـد افکار منفـی ناشـی از دلخوری ها مانـدن ارامش‬ ‫خوب ‬ ‫و شـادی را از شـما می گیـرد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیرکلشیالتخوزستان‪:‬‬ ‫فاز اول طرح پرورش ماهیان سردابی در اندیمشک به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیـرکل شـیالت خوزسـتان با اشـاره به ایجـاد اشـتغال بـرای یک هزار نفـر در فـاز اول طـرح پـرورش‬ ‫ماهیـان سـردابی در اندیمشـک گفـت‪« :‬ایـن طـرح در اینـده ای نزدیـک به بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫نسـال احداث شـده بود‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ فتـح اهلل ابوعلـی افـزود‪« :‬زیرسـاخت های این پروژه چندی ‬ ‫و سـال گذشـته از طریـق شـرکت شـهرک های کشـاورزی بـه بخـش خصوصـی وا گـذار و پیگیـری و‬ ‫هماهنگی الزم برای رفع موانع و مشکالت مربوط به اب و سایر موضوعات انجام شد‪ .‬هم ا کنون‬ ‫یسـت و فـاز اول ایـن طـرح در اینـده نزدیـک‬ ‫سـرمایه گذار در حـال احـداث اسـتخرها و حصار کش ‬ ‫راه انـدازی خواهـد شـد‪ .‬مسـاحت این پـروژه ‪ ۳۱.۵‬هکتـار و ظرفیـت تولیـد د وهـزار و ‪ ۵۰۰‬تـن ماهـی‬ ‫قـزل االی رنگین کمـان را دارد»‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫سهم روستاهای گلستان از نهضت مسکن افزایش یابد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به سـهم ‪ ۲۸‬هـزار واحـدی روسـتاهای اسـتان در نهضـت مسـکن‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«با توج هبـه جمعیـت ‪ ۴۷‬درصـدی روسـتائیان گلسـتان ایـن سـهمیه بایـد افزایـش پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫علی محمـد زنگانـه در ائیـن افتتـاح پروژه هـای بنیـاد مسـکن که با حضور معاون بازسـازی و مسـکن‬ ‫روسـتایی برگزار شـد‪ ،‬با اشـاره به اقدام ارزشـمند تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسلامی‪ ،‬افزود‪« :‬بنیاد‬ ‫مسـکن در طـول عمـر انقلاب اسلامی خدمـات ارزشـمند و مثـال زدنـی بسـیاری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫خوشـبختانه رونـد صـدور اسـناد روسـتایی به گونـه ای شـده کـه مـردم تنهـا مـدارک خـود را بـه بنیـاد‬ ‫نهـا‬ ‫مسـکن ارائـه کـرده و بـدون مراجعـه حضـوری و پیگیـری در ادارات‪ ،‬پـس از صـدور اسـناد بـه ا ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫تحویـل م ‬ ‫کشاورزی جانی دوباره گرفت؛‬ ‫مهار ‪۳۲‬میلیون مترمکعبروانابپشت بندها‬ ‫سمیرا گنجی‬ ‫شهــای رگبــاری اخیــر‪ ،‬ســازه های ابخیــزداری‬ ‫بار ‬ ‫خراســان جنوبــی را ســیراب و کشــاورزان را امیــدوار‬ ‫کســال‬ ‫بــه ســالی پــر محصــول کــرده اســت‪ .‬بعــد از ی ‬ ‫خشــک و کــم بــاران‪ ،‬اســمان در هــای ســخاوت خــود‬ ‫دهــای خا کــی‬ ‫را بــه روی خراســان جنوبــی بــاز کــرد و بن ‬ ‫ابگیــری شــدند‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫کســالی بــود روی اب ب هخــود ندیــده‬ ‫ســازه هایی کــه ی ‬ ‫بهــا‬ ‫نهــای سیل اســا‪ ،‬روانا ‬ ‫بودنــد‪ ،‬امــا به برکــت بارا ‬ ‫تهــا دوبــاره‬ ‫دهــای خا کــی رســاندند و قنا ‬ ‫خــود را بــه بن ‬ ‫بــه جریــان افتــاد‪ .‬احــداث ســازه های ابخیــزداری در‬ ‫شهــای‬ ‫نهــا براثــر بار ‬ ‫باالدســت قنــوات و ابگیــری ا ‬ ‫اخیــر‪ ،‬عالو هبــر مهــار روانــاب و کاهــش خســارت بــه‬ ‫اراضــی کشــاورزی‪ ،‬بــا افزایــش دبــی اب قنــوات باعــث‬ ‫رونــق کشــاورزی در بســیاری از روســتا ها و خوشــحالی‬ ‫کشــاورزان و دامــداران شــده اســت‪.‬‬ ‫نهضـت ابخیـزداری از سـال ‪ ۱۳۹۷‬و از محـل اعتبـارات‬ ‫صنـدوق توسـعه ملـی در خراسـان جنوبـی اغـاز شـد و‬ ‫نمـدت بیـش از دوهـزار سـازه ابخیـزداری ایجـاد‬ ‫درای ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بـه شهرسـتان نهبنـدان رفتیـم؛ جایـی کـه‬ ‫بهـا‪ ۱۳ ،‬میلیون مترمکعـب اب در‬ ‫بـا مدیریـت روانا ‬ ‫سـازه های ابخیـزداری ذخیـره شـده اسـت‪ .‬رقمـی کـه‬ ‫بهـای اخیـر در اسـتان‪،‬‬ ‫از ‪ ۳۲‬میلیون مترمکعـب روانا ‬ ‫بیشـترین میزان ذخیر هسـازی را بـه خـودش اختصـاص‬ ‫داده اسـت‪ .‬در کنـار ایـن بن دهـا مردمانـی را دیدیـم کـه‬ ‫خوشـحال و شـکرگزار از امـدن بـاران بودنـد‪.‬‬ ‫مردم‪ ،‬خوشحال از سرسبزی زمین ها‬ ‫یکـی از اهالـی روسـتای همنـد به ما می گویـد‪« :‬من در عمر‬ ‫‪۵ ۰‬سـاله خـود این چنیـن بارندگـی ندیـدم و بـا ادامـه ایـن‬ ‫شهـا‪ ،‬امسـال بهـاری سرسـبز را خواهیـم داشـت‪ .‬همـه‬ ‫بار ‬ ‫مـردم از افزایـش حجـم اب در بن دهـا خوشـحال هسـتند‬ ‫کسـالی بـه کشـت و زراعـت امیـدوار‬ ‫نشـرایط خش ‬ ‫و درای ‬ ‫شـدند»‪ .‬یکـی از اهالـی روسـتای گویـاد نیـز می گویـد‪:‬‬ ‫مکـم در‬ ‫«جمـع اوری سـیالب در پشـت بنـد خا کـی ک ‬ ‫ابخـوان قنـات نفـوذ می کنـد و باعـث افزایـش اب قنـات‬ ‫یشـود»‪ .‬بنـد خا کـی حفظـی سـال ها بـود‬ ‫روسـتا هـم م ‬ ‫یمـاه‬ ‫شهـای سـیالبی د ‬ ‫کـه ابگیـری نشـده بـود کـه بـا بار ‬ ‫لبریـز شـد و می توانـد بـه ده روسـتا در مسـیر خـود جانـی‬ ‫تـازه بدهـد‪ .‬علیـزاده از اهالـی روسـتای خونیـک علیـا بـه‬ ‫مـا می گویـد‪ :‬این بنـد ‪ ۱۵۰‬تـا ‪ ۲۰۰‬هزارمترمکعـب اب را در‬ ‫خـود جـای داده اسـت و می توانـد بسـیاری از مزار ع پسـته‬ ‫و گنـدم مـا را سـیراب کنـد‪ .‬دیگـری می گویـد‪« :‬روسـتائیان‬ ‫از ایـن اب بـرای کشـاورزی‪ ،‬ابیـاری و مصـرف اب دا مهـای‬ ‫خـود اسـتفاده می کننـد»‪.‬‬ ‫کشاورزان شادمان از بارش رحمت الهی‬ ‫ایـن بـارش خوشـحالی دوچنـدان را بـرای کشـاورزان و‬ ‫دامـداران سـخت کوش به ارمغـان اورده اسـت‪ .‬موسـوی‬ ‫از کشـاورزان روسـتای ماخونیـک علیـا بـه مـا می گویـد‪« :‬از‬ ‫قدیـم گفته انـد کـه بـاران مایـه برکـت اسـت؛ بـاران بـرای‬ ‫کشـاورزان حیاتـی اسـت و هرچـه در ایـن فصـل بیشـتر ببـارد‬ ‫در حاصلخیـزی و افزایـش کیفیـت محصـوالت تاثیـر دارد»‪.‬‬ ‫کاظمـی از دامـداران روسـتا هـم می گویـد‪« :‬خدا را شـکر باران‬ ‫خوبـی امـد و از ابتـدای پاییـز منتظـر چنیـن بارانـی بودیـم تـا‬ ‫یشـود کـه زمین ها‬ ‫شهـا باعـث م ‬ ‫بـرکات ان روشـن شـود‪ .‬بار ‬ ‫سرسبز شود و دام های ما با قیمت خوبی به فروش بروند»‪.‬‬ ‫نهبنـدان؛ رکوردار مدیریت رواناب ها‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی متـر بارندگـی بی سـابقه در دوسال گذشـته در‬ ‫نهبنـدان کافـی بـود تـا بیشـتر سـازه های ابخیـزداری‬ ‫این شهرسـتان ابگیـری و ‪ ۱۳‬میلیون مترمکعـب روانـاب‬ ‫مهـار و کنتـرل شـوند‪ .‬رواناب هایـی کـه به گفتـه رئیـس‬ ‫اداره منابع طبیعـی و ابخیـزداری نهبنـدان‪ ،‬درصـورت‬ ‫جـاری شـدن می توانسـتند خسـارت های زیـادی برجـای‬ ‫بگذارنـد کـه بـا ایجـاد سـازه های ابخیـزداری از این حجـم‬ ‫ابـی کـه ذخیـره شـد می تـوان در کشـاورزی‪ ،‬دامـداری‪،‬‬ ‫تغذیـه چاه هـا‪ ،‬قنات هـا و منابـع زیرزمینـی اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫کدخـدازاده معتقـد اسـت ایجـاد سـازه های ابخیـزداری‬ ‫در مسـیر ابراه هـا می تواننـد ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۵۰‬درصـد از خسـارت‬ ‫ویرانگـر سـیل جلوگیـری کننـد کـه به همین منظـور ‪۳۲۳‬‬ ‫سـازه در شهرسـتان نهبنـدان ایجـاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫ابگیری ‪ ۳۹‬درصد ظرفیت‬ ‫سازه های ابخیزداری استان‬ ‫در بارندگی هـای اخیـر ‪ ۳۲‬میلیـون و ‪ ۴۷۰‬هزارمترمکعـب‬ ‫روانـاب در سـازه های ابخیـزداری اسـتان مدیریـت‬ ‫شـد‪ .‬مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری خراسـان‬ ‫جنوبـی می گویـد‪« :‬ظرفیـت سـازه های ابخیـزداری‬ ‫اسـتان ‪ ۸۲‬میلیـون و ‪۹ ۲۸‬هـزار و ‪ ۴۸۱‬مترمکعـب‬ ‫اسـت کـه ‪ ۳۹‬درصـد ان ابگیـری شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه‬ ‫نصرابـادی نهضـت ابخیـزداری در اسـتان بـا سـاخت‬ ‫‪ ۲۰۰‬سـازه ابخیـزداری و بـا اعتبـار ‪ ۱۶۰‬میلیاردتومـان‬ ‫ادامـه دارد کـه تعـدادی از ایـن سـازه ها تـا پایـان‬ ‫امسـال به بهره بـرداری می رسـند‪ .‬سـاالنه بیـن ‪ ۶۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعـب روانـاب در خراسـان جنوبـی هـدر‬ ‫مـی رود؛ رواناب هایـی کـه دراین شـرایط خشک سـالی‬ ‫می تواننـد ناجـی کشـاورزی و دامـداری باشـند‪ .‬باوجـود‬ ‫اقدامـات انجام شـده‪ ،‬امـکان مهـار و ذخیره سـازی بیـش‬ ‫از ‪ ۸۲‬میلیون مترمکعـب اب هـای سـطحی در پشـت‬ ‫سـازه های ابخیـزداری وجـود دارد‪.‬‬ ‫امکان جمع اوری میزان اب بیشـتر‬ ‫پشت سازه های ابخیزداری‬ ‫سـیالب هرچنـد بیـش از ‪ ۲۰۰‬میلیاردتومـان بـه‬ ‫زیرسـاخت های جـاده ای‪ ،‬قنـوات‪ ،‬مـزار ع‪ ،‬باغ ها و دام ها‬ ‫خسـارت زد‪ ،‬امـا روی دیگـر سـکه سـیالب‪ ،‬ذخیره سـازی‬ ‫بیـش از ‪ ۳۲‬میلیون مترمکعـب روانـاب در سـازه های‬ ‫ابخیـزداری خراسـان جنوبـی بـود‪ .‬کشـاورزانی کـه بـا‬ ‫تجربـه ‪ ۲۱‬سـال خشک سـالی حـاال قـدر قطره قطـره اب‬ ‫را می داننـد و بـا سـاخت سـازه ابخیـزداری ولـو بنـدی‬ ‫کوچـک در باالدسـت قنـات‪ ،‬رواناب هـا را به خوبـی مهـار‬ ‫و مدیریـت می کننـد‪ .‬جانمایـی این سـازه ها در باالدسـت‬ ‫قنـوات‪ ،‬سـبب می شـود تـا در اینـده دبـی اب قنـات‬ ‫حـدود ‪ ۷۰۰‬روسـتا افزایـش یابـد و کشـاورزی جانی دوباره‬ ‫بگیـرد‪.‬‬ ‫تپیدن نبض قنات با مهار رواناب‬ ‫مـردم خراسـان جنوبـی به ویـژه کشـاورزان و دامـداران حـدود دودهـه اسـت کـه بـا خشک سـالی دسـت وپنجه نـرم‬ ‫می کننـد ازایـن رو راهکار هـای مختلفـی بـرای سـازگاری با کم ابـی دراین اسـتان به کاررفته که ابخیـزداری و ابخـوان داری‬ ‫بیش ازپیـش بـرای تقویـت سـفره های زیرزمینـی اب به ویـژه قنات هـا در سـال های اخیـر موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫تهـزار رشـته قنـات در خراسـان جنوبـی وجـود دارد کـه اب حـدود ‪ ۴۰‬درصـد جمعیـت اسـتان را تامیـن‬ ‫حـدود هف ‬ ‫می کنـد و بـا اجـرای سـازه های ابخیـزداری در باالدسـت ایـن قنـوات نه تنهـا از تخریـب اراضـی کشـاورزی‪ ،‬باغـات و‬ ‫تاسیسـات جلوگیـری شـده بلکـه افزایـش ابدهـی قنـوات و چاه هـای پایین دسـت را به دنبـال داشـته اسـت‪ .‬احـداث‬ ‫سـازه های ابخیـزداری در باالدسـت قنـوات و ابگیـری ان هـا براثـر بارش هـای رگبـاری اردیبهشـت امسـال عالوه بـر مهـار‬ ‫روان اب و سـیالب و کاهـش خسـارت ان بـه اراضـی کشـاورزی‪ ،‬بـا افزایـش دبـی اب قنـوات باعـث رونـق کشـاورزی در‬ ‫بسـیاری از روسـتا های خراسـان جنوبـی شـده و خوشـحالی کشـاورزان را در پـی داشـته اسـت‪ .‬به گفتـه مسـئوالن در‬ ‫همـه قنواتـی کـه سـازه ابخیـزداری در باالدسـت ان هـا اجـرا شـده‪ ،‬ابدهـی قنـوات حداقـل ‪ ۲‬برابـر افزایـش یافتـه اسـت و‬ ‫در برخـی از ایـن سـازه ها حتـی شـاهد افزایـش چهـار تـا پنج برابـری دبـی اب بوده ایم‪ .‬برخی قنوات خراسـان جنوبی که‬ ‫در چندسال گذشـته بـر اثـر خشک سـالی ها خشـک شـده بـود نیـز بـا اجـرای سـازه های ابخیـزداری دوباره زنده شـدند‪.‬‬ ‫کسـالی و کم ابـی بـر پهنـه وسـیع خراسـان جنوبـی حا کـم اسـت‪ ،‬یکـی از راه هـا بـرای گـذر‬ ‫ا کنـون و در برهـه ای کـه خش ‬ ‫از ایـن بحـران بهر هبـرداری الزم از بارندگی هـای اندکـی اسـت کـه دراین اسـتان اغلـب به صورت رگباری و سیل اسـا اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬امار ها حا کی است ساالنه ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب روان اب و سیالب در خراسان جنوبی یا راه مرز های شرقی‬ ‫را در پیـش می گیـرد و از این اسـتان خـارج می شـود یـا بی هـدف به سـمت کویـر حرکت می کنـد و پس ازمدتـی زیر افتاب‬ ‫سـوزان ایـن نقـاط بـدون هیـچ بهره بـرداری تبخیـر می شـود‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫جان دوباره زاینده رود‬ ‫س از ما ههـا خشـکی دوبـاره جـان موقتـی‬ ‫زاینـده رود پـ ‬ ‫گرفت و دریچه های سد روز ‪ ۱۲‬بهمن ماه جهت تامین‬ ‫اب کشـاورزان شـرق و غـرب اصفهـان به صورت موقـت‬ ‫ب همـدت ‪ ۱۲‬روز بـاز شـد‪ .‬زاینـده رود‪ ،‬بزرگ تریـن و‬ ‫پراب تریـن رودخانـه فلات مرکـزی ایـران اسـت کـه‬ ‫از کو ههـای زا گـرس مرکـزی به ویـژه چشـمه دیمـه در‬ ‫لو بختیـاری سرچشـمه گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫چهارمحا ‬ ‫رسول شجاعی‪ /‬مهر‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان فارس‪:‬‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬خواستار مسیری هموار و امن برای حرکت هستند‬ ‫قاسمتوانایی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن‬ ‫و کشـاورزی اسـتان فـارس بابیان اینکـه‬ ‫برخلاف انچـه بـه جامعـه نشـان داده‬ ‫یشـود‪ ،‬بایـد بپذیریـم کـه هزینـه‬ ‫م ‬ ‫عقب افتادگـی از صـادرات را اقشـار‬ ‫ضعیـف جامعـه می پردازنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«صادرکننـدگان هـم مشـوق های مالـی‬ ‫و صادراتـی نمی خواهنـد؛ بلکـه تنهـا‬ ‫خواسـتار مسـیر همـوار و امـن بـرای حرکت‬ ‫هسـتند تـا بـا اعتمـاد و اطمینـان در مسـیر‬ ‫پیـش رو حرکـت کننـد؛ امـا متاسـفانه در‬ ‫چنددهـه اخیـر تجـارت خارجـی مـا دچـار‬ ‫یـک سـردرگمی شـده اسـت و مشـخص‬ ‫نیسـت سیاسـت گذاران مـا بـر چـه مبنایی‬ ‫تصمیـم می گیرنـد و چـرا فاصلـه حـرف تـا‬ ‫نقـدر زیـاد اسـت»‪ .‬جمـال رازقـی‬ ‫عمـل ای ‬ ‫در ائیـن نکوداشـت روز ملـی صـادرات و‬ ‫تقدیـر از صادرکننـدگان نمونـه اسـتانی‬ ‫در شـیراز ‪ ،‬روز ملـی صـادرات را تبلـور‬ ‫افتخارافرینـی جهادگـران در عرصـه تجارت‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬صادرکنندگان‪ ،‬سـربازان‬ ‫افتخارافرینی هستند که با شکستن حصر‬ ‫مهـا ثابـت کردنـد کـه حضـور کاالی‬ ‫تحری ‬ ‫ایرانـی در بازارهـای جهانـی پیام رسـان‬ ‫مخالفـت بـا تحریم هاسـت»‪ .‬رازقـی گفـت‪:‬‬ ‫«امروز روز نکوداشت بازرگانان شریفی ست‬ ‫کـه بی وقفـه دراین عرصـه خطیـر و شـرایط‬ ‫ً‬ ‫کامال نابرابر با انبوهی از مشـکالت‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ملـی را زنـده و پویـا نگـه می دارند‪ .‬بی تردید‬ ‫مکـه عبـور کاالهـای ایرانـی از‬ ‫بر این باوری ‬ ‫مرزهـای کشـور بسـان مجاهـدت سـربازان‬ ‫نظـام از مرزهـا‪ ،‬مقدس و قابل تکریم اسـت‬ ‫کـه بـر ایـن ادعـای مهـم بایـد نقـش حضـور‬ ‫کشـور در بازارهـای جهانـی در توسـعه‬ ‫فرهنگـی و امنیتـی ان چنـان ارزنـده اسـت‬ ‫کـه وظیفـه خـود می دانیـم تـا درمقابـل‬ ‫ایـن مجاهـدت سـر تعظیـم فـرود اوریـم»‪.‬‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس ادامـه داد‪:‬‬ ‫«امـروزه اتاق هـای بازرگانـی سـازمان های‬ ‫باالدسـتی و فرا گیـر بخـش خصوصـی‬ ‫تهـای خـود را بهبـود‬ ‫هسـتند کـه ماموری ‬ ‫محیـط کسـب وکار ملـی ازطریـق ایجـاد‬ ‫گفتمـان بـا حا کمیـت‪ ،‬توسـعه کسـب وکار‬ ‫اعضـا ازطریـق گسـترش روابـط خارجـی و‬ ‫بین المللـی ( شبک هسـازی) و تسـهیالت‬ ‫نقش افرینـی فعـاالن اقتصـادی در‬ ‫نطـور‬ ‫معـادالت داخلـی و خارجـی و همی ‬ ‫رابطـه انهـا بـا جامعـه پیرامـون خـود قـرار‬ ‫داده انـد‪ .‬برمبنـای ایـن مالحظـات و اینکه‬ ‫در محیـط اداری کاغذبـازی و پارتی بـازی‬ ‫رایـج اسـت کـه بـه تاخیرهـای طوالنـی‬ ‫در انجـام امـور بازرگانـی و اغـاز فعالیـت‬ ‫کسـب وکار می انجامـد و مانـع کارافرینـی‬ ‫و سـرمایه گذاری در پروژ ههـای پرریسـک‬ ‫شـده اسـت و بسـیار ناجوانمردانـه اسـت‬ ‫کـه نا کارایـی اقتصـاد کشـور‪ ،‬گسـترش‬ ‫فقـر و کاهـش سـفره خانـواده را بـه دوش‬ ‫بخـش خصوصـی بیندازیـم‪ .‬برخلاف‬ ‫انچـه مقـام معظـم رهبـری در صـدور‬ ‫دسـتور اجـرای سیاسـت های اصـل ‪44‬‬ ‫قانـون اساسـی و خصوصی سـازی ابلاغ‬ ‫فرمودنـد چنیـن به نظـر می رسـد کـه‬ ‫به ویـژه در ‪ 10‬سال گذشـته انـدازه دولـت‬ ‫در اقتصـاد ایـران بزرگ تـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫این موضـوع بـدان مفهـوم اسـت کـه سـهم‬ ‫بخـش خصوصـی واقعـی از اقتصـاد ایـران‬ ‫کتـر شـده اسـت؛ بنابرایـن بسـیار‬ ‫کوچ ‬ ‫یسـت کـه نا کارایـی اقتصـاد‬ ‫ناجوانمرد ‬ ‫کشـور‪ ،‬گسـترش فقـر و کاهـش سـفره‬ ‫خانـواده را بـه دوش بخـش خصوصـی‬ ‫بیندازیـم و بـر ان هجمـه کنیـم»‪ .‬رئیـس‬ ‫اتـاق بازرگانـی فـارس بابیان اینکـه طـی‬ ‫همیـن مـدت سـهم صـادرات از کل‬ ‫تجـارت ایـران بـا اتحادیـه اروپـا ‪ 19‬درصـد‬ ‫و این میـزان بـرای ترکیـه ‪ 50‬درصـد اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن امـار نشـان می دهـد تنها طی‬ ‫مـاه ا کتبـر ‪ 2021‬ترکیـه توانسـته اسـت بـا‬ ‫اسـتفاده حدا کثری از فرصـت افزایش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬صـادرات بـه اتحادیـه اروپـا را ‪ 99‬درصـد‬ ‫افزایـش دهـد؛ امـا چـه دالیلـی باعـث شـده‬ ‫اسـت ایـران و ترکیـه به عنـوان دو کشـور‬ ‫ً‬ ‫همسـایه و بـا موقعیتـی ژئوپلیتیکـی تقریبا‬ ‫مشـابه عملکـرد تـا ایـن حـد متفاوتـی را‬ ‫در صـادرات داشـته باشـند و از فرصـت‬ ‫مشـابه کاهـش ارزش پـول ملـی تـا این حد‬ ‫متفـاوت اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫ی‬ ‫تجدید میثاق شهردار کهریزک با ارمان های امام خمین ‬ ‫(ره)‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز دهـه فجـر‪ ،‬برنام ههـای متنـوع فرهنگـی و‬ ‫ارزشـی ایـن ایـام مبـارک بـا حضـور و ادای احتـرام شـهردار‬ ‫کهریـزک در محـل جلـوس امام خمینـی (ره) پـس از ورود‬ ‫نمـاه سـال ‪57‬؛ و تجدیـد‬ ‫غرورافریـن بـه میهـن در ‪ 12‬بهم ‬ ‫نهـای معمـار کبیـر انقلاب اسلامی در‬ ‫میثـاق بـا ارما ‬ ‫نشـهر والیتمـدار کلیـد خـورد‪.‬‬ ‫حـرم مطهـر ایشـان درای ‬ ‫علـی کلهـر (شـهردار کهریـزک) همـراه سـایر مسـئوالن شـهر‬ ‫در اولیـن سـاعات ‪ ۱۲‬بهمـن در جایـگاه جلـوس تاریخـی‬ ‫امام خمینـی (ره)‪ ،‬در بهشـت زهرا (س) حضـور یافـت و بـا‬ ‫اعطای گل‪ ،‬یاد و خاطره امام دل ها را گرامی داشت و سپس‬ ‫نهـای امـام راحـل را در حـرم‬ ‫ائیـن تجدیـد میثـاق بـا ارما ‬ ‫مطهر به جا اورد‪ .‬وی چهل وسومین سالروز پیروزی انقالب‬ ‫را گرامی داشت و دهه مبارک فجر را یاداور بصیرت و اتحاد و‬ ‫انسجام ملتی همدل و همسو در مسیری پیروی از رهبری‬ ‫معمار کبیر انقالب دانسـت و گفت‪« :‬ایام دهه مبارک فجر‪،‬‬ ‫فقط یک مناسـبت سیاسـی و تاریخی نیسـت؛ بلکه نقشـه‬ ‫راه ابـدی عـزت و اقتـدار ملـت ایـران و سـایر کشـورها در برابـر‬ ‫اسـتکبار اسـت‪ .‬انقلاب اسلامی ایـران و پایـداری این رویداد‬ ‫عظیـم پـس از گذشـت بیـش از چهاردهـه‪ ،‬الگویـی موفـق‬ ‫و پایـدار بـرای صـدور پیـام انقلاب بـه سـایر کشـورها بـوده و‬ ‫باعـث افتخـار اسـت پرچمـی را کـه امـام (ره) ‪ ۴۳‬سـال پیش‬ ‫برافراشـتند‪ ،‬بـا دوراندیشـی و بصیـرت مقـام معظم رهبـری و‬ ‫والیتمداری ملت ایران از ایشان‪ ،‬همچنان بر فراز کشورمان‬ ‫درحال اهتـزاز اسـت»‪ .‬وی انقلاب اسلامی ایـران را فرصتـی‬ ‫طالیـی بـرای اسـتقالل‪ ،‬ازادی و پیشـرفت و توسـعه پایـدار‬ ‫در سـایه اسـتقرار نظـام مرد مسـاالری دینـی خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫«همـه مـا در هـر شـغل و جایگاهـی کـه هسـتیم‪ ،‬در برابـر‬ ‫یکـه در رقـم زدن انقلاب نقش افریـن بودنـد‪ ،‬در‬ ‫مـردان و زنان ‬ ‫برابـر خانـواده معظـم شـهدا و خدمتگـزاران نظـام جمهوری‬ ‫اسلامی مدیـون هسـتیم؛ و بـا خدمـت در مسـیر اعتلای‬ ‫کشـور‪ ،‬شـهر‪ ،‬روسـتا و حتـی تربیـت و تلاش بـرای ارتقـای‬ ‫جایـگاه دینـی و فرهنگـی خانـواده کوچـک خـود بایـد سـهم‬ ‫خـود را در برابـر فجرافرینـان ایفـا کنیـم‪ .‬مفتخریـم مدیریـت‬ ‫شـهرداری کهریـزک در کنـار وظایـف مسـتمر و ذاتـی خـود‪،‬‬ ‫در ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت و معرفـی دسـتاوردهای‬ ‫انقلاب و برگـزاری جشـن ها و برنام ههـای فرهنگـی بـا هـدف‬ ‫گرامیداشـت ایـن ایـام‪ ،‬از هیـچ تالشـی فروگـذار نبـوده؛ و طی‬ ‫دهـه مبـارک فجـر بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫میزبـان برگـزاری برنام ههـای متعـدد ورزشـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫مذهبـی و ‪ ...‬بـرای شـهروندان هسـتیم»‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫ویژه برنامه های دهه فجر در دانشگاه ازاد‬ ‫ویژه برنامه های ایام دهه فجر انقالب اسلامی در دانشـگاه‬ ‫ازاد استان مرکزی و واحد ارا ک تشریح شد‪ .‬عباس شیخان‬ ‫(سرپرسـت معاونـت فرهنگـی و دانشـجویی دانشـگاه ازاد‬ ‫اسالمی ارا ک و رئیس شورای هماهنگی معاونین فرهنگی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی استان مرکزی) با گرامیداشت ایام اهلل‬ ‫دهه فجر و تبریک به مناسـبت فرارسـیدن چهل وسـومین‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬بـه تشـریح برنام ههـای‬ ‫ایـام دهـه فجـر انقلاب اسلامی در واحـد ارا ک و واحدهای‬ ‫ی اسـتان پرداخـت‪ .‬وی بابیان اینکـه اجـرای‬ ‫دانشـگاه ‬ ‫برنامه های فرهنگی در دانشـگاه با هدف زنده نگه داشـتن‬ ‫این ایام خجسته خواهد بود‪ ،‬گفت‪« :‬برنامه های فرهنگی‬ ‫ی اسـتان در‬ ‫ایـام اهلل دهـه فجـر در واحدهـای دانشـگاه ‬ ‫جلسـات شـورای فرهنگـی هـر واحـد دانشـگاهی بررسـی‬ ‫و مصـوب شـده اسـت و باتوجه بـه ظرفیـت هـر واحـد‬ ‫دانشـگاهی اجـرا خواهـد شـد‪ .‬پخـش سـرودهای انقلاب‬ ‫اسلامی در سـطح دانشـگاه طـی ایـام دهـه فجـر‪ ،‬برگـزاری‬ ‫جشـن بزرگ انقالب و جشـن میالد باسعادت ام ام علی (ع)‬ ‫بزرگداشت مقام پدر ویژه کارکنان‪ ،‬استادان و خانواده های‬ ‫ایشـان در دانشـگاه بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫و فاصله گـذاری اجتماعـی و درصـورت مجـوز سـتاد کرونـا‬ ‫مشارکتو حضور استادان‪ ،‬کارکنانو دانشجویاندانشگاه‬ ‫ازاد واحـد ارا ک در راهپیمایـی ‪ ۲۲‬بهمـن و ‪ ...‬از مهم تریـن‬ ‫ُ‬ ‫برنامه هـای ‪43‬امیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی در‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک اسـت»‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات والیبال لیگ دسته یک‬ ‫در ارا ک‬ ‫مسـابقات والیبـال لیـگ دسـته یـک سـری ‪ B‬کشـوری‬ ‫بـا شـرکت ‪ ۳۲‬تیـم در قالـب چهـار گـروه هشـت تیمـی در‬ ‫شهرهای ارا ک‪ ،‬تفرش‪ ،‬بابل و ابهر استان زنجان به صورت‬ ‫دوره ای برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه ازاد‬ ‫تهـا دو تیـم قهرمـان از‬ ‫اسلامی ارا ک؛ در پایـان این رقاب ‬ ‫میـان ایـن‪ ۳۲‬تیـم بـه مسـابقات والیبـال سـری‪ A‬کشـوری‬ ‫صعـود کردنـد‪ .‬مجموعـه سـالن های ورزشـی پوریـای ولـی‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک و برخـی از خوابگا ههـای ایـن‬ ‫واحـد دانشـگاهی درایـن دوره از مسـابقات میزبـان هشـت‬ ‫تیـم از شـهرهای ارا ک‪ ،‬کرمانشـاه‪ ،‬ارومیـه‪ ،‬کـرج‪ ،‬ازادشـهر‪،‬‬ ‫گنبد‪ ،‬اهواز‪ ،‬کردستان و گلستان شد‪ .‬دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحـد ارا ک از مجموعـه اماکـن و سـالن های ورزشـی بـا‬ ‫زیرسـاخت ها و تجهیـزات بسـیار مناسـب برخـوردار بـوده‬ ‫و یکـی از وظایـف دانشـگاه ازاد اسلامی فعالیـت در حیطـه‬ ‫ورزش و گسـترش فرهنـگ ورزش در جامعـه اسـت کـه‬ ‫دراین راسـتا تامیـن سلامت جسـمی مخاطبـان اعـم از‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬اسـتادان‪ ،‬کارکنـان دراین دانشـگاه را در‬ ‫اولویـت برنامه هـای خـود قـرار داده اسـت‪ .‬مجموعه سـالن‬ ‫ورزشـی پوریـای ولـی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک در شـهرک‬ ‫دانشگاهی امیرکبیر در کیلومتر ‪ ۳‬جاده خمین با فضایی‬ ‫به مسـاحت ‪ ۳۱‬هـزار و ‪ ۱۸۲‬مترمربـع بـا چندیـن سـالن‬ ‫نسـازی‪،‬‬ ‫ورزشـی جانبـی شـامل؛ سـالن کشـتی‪ ،‬سـالن بد ‬ ‫سـنگ نوردی‪ ،‬ژیمناسـتیک‪ ،‬کاراتـه‪ ،‬جـودو‪ ،‬پینگ پنـگ‪،‬‬ ‫والیبال‪ ،‬بسکتبال‪ ،‬هندبال‪ ،‬بدمینتون ‪ ،‬تکواندو‪ ،‬فوتسال‬ ‫و پیسـت دومیدانـی و تجهیـزات اسـتاندارد و حرفـه ای‬ ‫واقـع شـده اسـت‪ .‬دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک بـا برگـزاری‬ ‫کارگاه هـای دانش افزایـی ازمون ها‪ ،‬سـمینار کالس هـای ‪۱۳‬‬ ‫تئوری و عملی تربیت بدنی‪ ،‬مشاوره ورزشی‪ ،‬داشتن مینی‬ ‫زمین چمن استاندارد و خوابگاه در نزدیکی مجموعه های‬ ‫ورزشیداخلشهر در خیاباندانشگاهو ساختتجهیزات‬ ‫ورزشی‪ ،‬امادگی میزبانی از مسابقات سراسری و بین المللی‬ ‫در رشـته های مختلـف ورزشـی را داراسـت‪ .‬مسـابقات تیـم‬ ‫والیبـال ارا ک به صـورت زنـده از شـبکه سـیمای اسـتان‬ ‫(شـبکه افتـاب) بـرای عالقه منـدان والیبـال پخـش شـد‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شعبه شرکت خارجی پوسکو اینترنشنال‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1373‬و شناسه ملی ‪10100141983‬‬ ‫بـه اسـتناد درخواسـت نماینـده عمـده شـعبه شـرکت خارجـی مـورخ ‪1400/09/20‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت بـه نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان مـرزداران‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـهید سـرتیپ بهرام اریافر‪ ،‬پال ک ‪ ،17‬طبقه پنجم‪ ،‬واحد ‪ 13‬کدپسـتی ‪1464665694‬‬ ‫تغییـر یافت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تهران (‪)1273586‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت رایان فن کاو اندیش سهامی عام‬ ‫به شماره ثبت ‪ 350871‬و شناسه ملی ‪10103974666‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/07/26‬تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محسـن پارسـا جـم بـه کـد ملـی ‪ 0381576906‬بـه سـمت‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره و عضـو هیئت مدیـره؛ فرشـاد حا کـم زاده‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 0051617064‬بـه سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیـره و عضـو‬ ‫هیئت مدیـره؛ سـیدرضا قاسـمی بـه کد ملـی ‪ 0043945589‬به سـمت عضو‬ ‫هیئت مدیـره؛ علـی همائـی بـه کـد ملـی ‪ 0790359677‬بـه سـمت عضـو‬ ‫هیئت مدیـره؛ عباسـعلی زابلـی بـه کـد ملـی ‪ 2000642977‬بـه سـمت عضـو‬ ‫هیئت مدیـره تعییـن شـدند‪ .‬کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـداور شـرکت‬ ‫از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و قراردا دهـا و عقـود بـا امضـای مدیرعامـل بـه‬ ‫تنهایـی همـراه با مهر شـرکت و اوراق عـادی و اداری با امضای مدیرعامل به‬ ‫تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1273585‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اویژه گستر باستان‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/11/13‬بـه شـماره ثبـت ‪ 591261‬و شناسـه ملـی ‪ 14010751976‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصه‬ ‫ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬اجـرا پروژه هـای عمرانـی و هرگونـه ابنیه و انجـام فعالیت‬ ‫پیمانـکاری در کلیـه رشـته ها از قبیـل رشـته معمـاری‪ ،‬سـازه‪ ،‬تاسیسـات بـرق و مکانیـک و تجهیـزات امـور پیمانـکاری مربـوط بـه‬ ‫خطوط انتقال و شـبکه های اب‪ ،‬فاضالب‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬تجهیزات سـاختمان‪ ،‬اب‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬نیرو‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬کاوش های‬ ‫زمینی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬خدمات عمومی‪ ،‬تعمیر و نگهداری عمومی‪ ،‬برودتی و حرارتی‪ ،‬خدمات‪ ،‬استفاده از تسهیالت و ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪ ،‬عاملیت چهارم‪ ،‬بهسـازی و مقاوم سـازی‪ ،‬تسـهیل گری و بافت فرسـوده‪ ،‬بازسـازی پس از سـانحه‪ ،‬مشـارکت در سـاخت‪،‬‬ ‫مدیریـت پیمـان‪ ،‬طراحـی اجـرا و نگهـداری فنـی کلیـه پروژه هـای فضـای سـبز‪ ،‬اذین بنـدی و مبلمـان شـهری و نورپـردازی‪،‬‬ ‫شهرسازی و طراحی شهری‪ ،‬جاده سازی‪ ،‬راه سازی‪ ،‬محوطه سازی‪ ،‬پل سازی‪ ،‬تونل سازی‪ ،‬خا کریزی و خا کبرداری‪ ،‬سدسازی‪،‬‬ ‫تسـطیح اراضـی‪ ،‬خریدوفـروش و تولیـد و پخـش کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪ ،‬تامیـن نیـروی انسـانی موردنیـاز شـرکت به صـورت‬ ‫موقت‪ ،‬شـرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و موسسـات مالی و اعتباری‪ ،‬عقد قرارداد با کلیه اشـخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی‪ ،‬خریدوفروش و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی‪ ،‬اخذ وام و تسـهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و‬ ‫خصوصی و موسسـات مالی و اعتباری داخلی و خارجی‪ ،‬شـرکت در نمایشـگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل‬ ‫و خـارج کشـور‪ ،‬ایجـاد شـعب و دفاتـر نمایندگـی در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور‪ ،‬انعقـاد قراردادهای‬ ‫همـکاری و مشـارکت بـا شـرکت های داخلـی و خارجـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ ،‬عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و‬ ‫حقوقـی‪ .‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز‬ ‫اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله کشـاورز‪ ،‬بلـوار کشـاورز‪ ،‬خیابان کارگر شـمالی‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ ،0‬سـاختمان پارک الله بازارچه خوداشـتغالی‪ ،‬طبقه همکف کدپسـتی ‪ 1415613114‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت است‬ ‫از مبلـغ ‪ 10.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای همایـون اسلامی بـه شـماره ملـی ‪1464339791‬‬ ‫دارنده ‪ 5000000‬ریال سهم الشرکه؛ خانم سارا پهلوان جید به شماره ملی ‪ 1467030317‬دارنده ‪ 5000000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬اعضا‬ ‫هیئت مدیـره‪ :‬اقـای همایـون اسلامی بـه شـماره ملـی ‪ 1464339791‬به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت عضو‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره بـه مدت نامحدود؛ خانم سـارا پهلوان جید به شـماره ملـی ‪ 1467030317‬به سـمت رئیس هیئت مدیره به‬ ‫مدت نامحدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود‬ ‫ً‬ ‫اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای مدیرعامـل منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬اختیـارات‬ ‫مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور بـه منزله اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1273587‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 18‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪387‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫اپاچی‬ ‫اسم‬ ‫فیلمـی در سـبک کمـدی سـاخته ارش معیریـان؛ کـه در خالصه داسـتانش‬ ‫یهـا چاره اندیشـی کـرد؛‬ ‫ت وتـاز اپاچ ‬ ‫امـده اسـت‪ :‬همیشـه بایـد بـرای تاخ ‬ ‫مگرانکـه ‪...‬؛ رضـا شـفیعی جـم‪ ،‬سـحر قریشـی‪ ،‬یوسـف تیمـوری‪ ،‬نعیمـه‬ ‫نظام دوسـت‪ ،‬مریـم معصومـی‪ ،‬حمیـد لوالیـی‪ ،‬رضا ناجی‪ ،‬مهتـاج نجومی‪،‬‬ ‫شـهره لرسـتانی‪ ،‬ازاده اسـماعیل خانی‪ ،‬علیرضـا رییسـی‪ ،‬میثـم رسـتگاری‪،‬‬ ‫قشـناس؛‬ ‫یفـر و علیرضـا ح ‬ ‫مینـا جعفـرزاده‪ ،‬شـهین تسـلیمی‪ ،‬عـزت رمضان ‬ ‫از بازیگـران ایـن فیلـم هسـتند‪.‬‬ ‫مـردی به تازگـی صاحـب فرزنـد شـده و در رویارویـی بـا حـس پدر شـدن‪،‬‬ ‫خـود را در شـرایطی تجربه نشـده می یابـد ‪ !...‬احسـان حسـین خانی‪،‬‬ ‫شـاهین زار ع‪ ،‬امیـن فرهمنـد‪ ،‬عادله قلـی زاده و لنا مهدی پور؛ بازیگران این‬ ‫نمایش به کارگردانی شـاهین زار ع هسـتند که برپایه متنی مشـترک از ماتیو‬ ‫دوالپـورت و الکسـاندر دوالپتولیـر (با ترجمه شـهال حائـری)؛ تا ‪ 30‬بهمن ماه‬ ‫در « خانـه هنـر ابـان» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫سفرنامهجن‬ ‫برزخ عاشقی‬ ‫کتابی به قلم مصطفی جمشیدی که انتشارات «به نشر» در ‪178‬صفحه با‬ ‫قیمـت ‪18‬هزارتومـان منتشـر کرد‪ .‬جمشـیدی؛ سـال ‪ 1340‬در تهـران متولد‬ ‫شـد‪ .‬روایتـی تاریخـی و سرراسـت از تکنوکرات هایـی در عهـد قاجـار کـه بـه‬ ‫فسـاد دربـاری ا گاه نبودنـد و در جریـان سـفر خـود بـه فلات ایـران و نواحـی‬ ‫مرکـزی‪ ،‬اسـیر نوعـی کار کنتـرات بـرای سـاختن نوعـی سـد بـرای خوانیـن و‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫رعایـا م ‬ ‫جسـال دوری از‬ ‫اثـری تـازه در سـبک پـاپ از حامـد همایـون؛ پـس از پن ‬ ‫فضـای انتشـار البـوم‪ .‬مهـرزاد امیرخانـی‪ ،‬محمـد مبارکـی‪ ،‬امیـن همه خانی‪،‬‬ ‫حسـن محمودی‪ ،‬محمدرضا نظری‪ ،‬پدرام پاریزی‪ ،‬یاحا کاشـانی‪ ،‬مسـعود‬ ‫محمـدی‪ ،‬حامـد رجبـی‪ ،‬سـهیل حسـینی و امیـر پیرنهـان؛ تران هسـرایان‬ ‫بپـور وارد بـازار‬ ‫قطعـات ایـن اثـر هسـتند کـه به تهیه کنندگـی محسـن رج ‬ ‫شـده و فضایـی متفـاوت نسـبت بـه کارهـای قبلـی همایـون دارد‪.‬‬ ‫پازل‬ ‫ارزیف‬ ‫ری را عباسی‬ ‫ما همیشه روی میز هستیم‬ ‫کارد و چنگال دورمان‬ ‫دستمال هایی دورِ دهانشان‬ ‫شاید دست های من‬ ‫از زیتون‬ ‫از درخت هم لذیذ تر باشد‬ ‫و زبانم زیر زبانشان پریشان هرگز نچرخد‬ ‫شاید ما همیشه ان ها باشیم‬ ‫و لب هایمان برای گزیده شدن‬ ‫لکه ای خون روی دستمالشان‬ ‫ما از هر غذایی اماده تریم برای بلعیدن‬ ‫فرصتی برای گلوی دیگری‬ ‫من راستی راستی راست ازمایی می شوم‬ ‫بلیت بخت ازمایی ازمایشم می کنند‬ ‫با ِ‬ ‫خیابان استقالل برنده خواهم شد‬ ‫هفته ای دیگر به‬ ‫ِ‬ ‫این بار دندان های بی شماری ما را نوازش خواهند کرد‬ ‫شاید دست کودکی بلعیده بتواند‬ ‫دندان کوسه های این روزگار را بشمارد‬ ‫ِ‬ ‫سال ها به سایه ام سالم کردم‬ ‫و مردنی تر به استبداد جواب دادم‬ ‫مثل دو َسر با یک روسری‬ ‫از قطع یک درخت‬ ‫به تبر می رسم‬ ‫تلخ ماندن بر تیزی تبر‬ ‫شیره ی ِ‬ ‫اخرین درد بر درخت‬ ‫اخرین عرق بر تبر‬ ‫با شرم از قطع خودم می ایم‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی بهـاره بابایـی؛ کـه تـا ‪ 25‬بهمن ماه در «گالـری هما» بین‬ ‫مخـان زنـد‪ ،‬خیابـان سـنایی‪،‬‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کری ‬ ‫سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬به نش ِ‬ ‫کوچـه چهـار غربـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،۸‬واحـد ‪ 1‬برپاسـت‪ .‬او متولـد ‪ 1367‬در اصفهـان‬ ‫بـوده و کارشناسـی ارشـد هنرهـای زیبا از دانشـگاه تهـران دارد‪ِ « .‬تدی بزرگ‬ ‫یشـود»‪« ،‬نشـانی دوم» و «نقاشـی بـا نقاشـی» نمایشـگاه های انفـرادی‬ ‫م ‬ ‫قبلی او هسـتند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫یافتـن یـک صرافـی بـرای معاملـه ارزهـای دیجیتـال‪ ،‬این روزهـا ان چنـان کار‬ ‫سـختی نیسـت؛ امـا ایـن اپ‪ ،‬بـا بهـر ه از تیمـی قدرتمنـد در زمینـه ارزهـای‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬تولیـد محتـوا‪ ،‬بازاریابـی و فـروش در کنـار متخصصیـن فنـاوری‬ ‫یهـای خـاص و جدیـد؛ امـکان‬ ‫بال کچیـن؛ سـعی کـرده با در نظر گرفتـن ویژگ ‬ ‫خریـد‪ ،‬فـروش و مبادلـه ارزهـای دیجیتـال را بـا تامیـن امنیـت کامـل بـرای‬ ‫یهـای ایرانـی فراهـم کنـد‪.‬‬ ‫کاربـران بیـن بهتریـن صراف ‬ ‫فتحی گورجان مرمرتاس‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!