هفته نامه سرافرازان شماره 386 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 386

هفته نامه سرافرازان شماره 386

هفته نامه سرافرازان شماره 386

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن‪ 28/1400‬جمادی الثانیه‪ 31/1443‬ژانویه‪ /2022‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500/386‬تومان‬ ‫ مناسبتچهل وسومینسالگرد‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫چرا انقالب ما‬ ‫استثناست؟‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ مناسبت چهل وسومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫چراانقالبمااستثناست؟‬ ‫حسینمحمدیسیرت‬ ‫بررسـی اجمالی و اولیه اثار نظریه پردازان انقالب در علوم انسـانی رایج‪ ،‬مخاطب را‬ ‫به این باور رهنمون می کند که حتی انقالب ها در گام های نخست شروعی باشکوه‬ ‫و باعظمـت داشـته باشـند‪ ،‬لکـن سرنوشـتی تلـخ و سرشـار از پشـیمانی را به همـراه‬ ‫خواهند داشـت! ازمنظر بسـیاری از این اثار‪ ،‬اغلب انقالب ها اینده ای شـبیه به هم‬ ‫ً‬ ‫دارنـد و طبیعتـا انقلاب اسلامی را نیز مسـتثنا نمی کننـد‪ .‬دانش مطالعـات انقالب‬ ‫که به نوعی در کالبد و هژمونی مطلق اندیشـه لیبرالی متولد شـده اسـت‪ ،‬در غالب‬ ‫مـوارد‪ ،‬انقلاب را امـری محبـوب و موفـق معرفـی نمی کنـد و وعده پایـان انقالب ها را‬ ‫سـر می دهـد و «در اغـاز دهـه نـود‪ ،‬نظـم نوین جهانی به مردم جهان وعد ههـا داده‬ ‫یشـد سـرمایه داری یگانـه انتخـاب‬ ‫اسـت‪ .‬سـخن از پایـان تاریـخ می رفـت و گفتـه م ‬ ‫بشـری اسـت» و انقالب دیگر معنا و حتی امکان نمی یابد و امری مطلوب نیسـت‪.‬‬ ‫تئوری مشـهور «ترمیدور» به اشـکال مختلف بازتولید شـده و بر سرنوشـت محتوم‬ ‫یشـود و حتی در تولیدات رسـانه ای نیز به مخاطب این چنین‬ ‫انقالب ها تا کید م ‬ ‫یخـورد»! «کریـن برینتـون» براسـاس‬ ‫یگـردد کـه «انقلاب فرزنـد خویـش را م ‬ ‫القـاء م ‬ ‫مطالعـه چهـار انقلاب انگلیـس‪ ،‬امریـکا‪ ،‬فرانسـه و شـوروی به این نتیجـه می رسـد‬ ‫بهـا پـس از سـرنگون شـدن رژیـم حا کـم به ترتیـب سـه مرحلـه حاکمیـت‬ ‫کـه انقال ‬ ‫میانه روهـا‪ ،‬حاکمیـت تندروهـا و درنهایت حاکمیت عمل گرایـان را تجربه خواهند‬ ‫کرد‪ .‬عمل گرایانی که همچون تمامی حاکمان متعارف‪ ،‬منافع خود و طبقه حاکم‬ ‫را تعقیب می کنند و درنتیجه از ایدئولوژی و ارمان انقالبی فاصله گرفته و تندروهای‬ ‫انقالبـی را حـذف خواهنـد کـرد‪ .‬پـس در مقـام بسـیاری ازنظریـات علـوم سیاسـی و‬ ‫مطالعـات انقلاب‪ ،‬انقلاب پدیده خوش اتیه ای نیسـت!‬ ‫بهـا هـم تجربـه تلـخ و مبهمـی اسـت و شـاید تاریـخ هـم بـا‬ ‫تجربـه تاریخـی انقال ‬ ‫بهـای مـدرن ازجملـه انقلاب‬ ‫بهـا مهربـان نبـوده اسـت‪ .‬سرنوشـت انقال ‬ ‫انقال ‬ ‫فرانسـه‪ ،‬روسـیه‪ ،‬الجزایـر‪ ،‬سـودان‪ ،‬تونـس‪ ،‬مصـر و‪ ...‬همگـی گـواه نوعـی تغییـر و‬ ‫نهـای انقالبـی در سـال های نخسـتین را دارنـد‪« :‬در تحوالتـی کـه طـی‬ ‫پایـان ارما ‬ ‫بهـای بـزرگ اسـت‪ ،‬اتفـاق افتـاده‪ ،‬هرچـه مـن نگاه‬ ‫دو سـه قرن اخیـر‪ ،‬کـه قـرن انقال ‬ ‫کـردم ‪-‬حـاال شـما مطالعـه کنیـد‪ ،‬شـاید مـواردی را شـما پیـدا کنیـد‪ -‬مـوردی را پیدا‬ ‫نکـردم کـه مثـل انقلاب اسلامی‪ ،‬تحولـی کـه در دوره اول پدیـد امـد‪ ،‬در دور ههـای‬ ‫بعـد یـا ده ههـای بعـد‪ ،‬با همان شـکل‪ ،‬با همـان هدف ها‪ ،‬ب هسـوی همـان ارمان ها‬ ‫ً‬ ‫یهـا ادامـه پیـدا کنـد‪ .‬یـا اصلا ادامـه پیدا نکـرده‪ ،‬مثـل انقالب‬ ‫و بـا همـان جهت گیر ‬ ‫شـوروی؛ یـا ادامـه یافتـه‪ ،‬منتهـا بـا یـک فترتـی‪ ،‬بـا یک فاصلـه طوالنـی زمانـی‪ ،‬همراه‬ ‫تهـا و سـختی های فـراوان‪ ،‬مثـل انقلاب کبیـر فرانسـه‪ ،‬مثـل‬ ‫تهـا و محن ‬ ‫بـا مرار ‬ ‫فهـای‬ ‫اسـتقالل امریـکا؛‪ ...‬در شـوروی هدف هایـی کـه ترسـیم شـده بـود ‪ -‬کـه هد ‬ ‫ً‬ ‫ان‪ ،‬عقیدتی و ایدئولوژیک بود‪ -‬تحقق پیدا نکرد‪ .‬اصال ادعا شده بود که حکومت‬ ‫شوروی یک حکومت مردمی است‪ ،‬حکومت توده ای است‪ ،‬سوسیالیست است؛‬ ‫حکومـت تـوده ای مردمـی متکـی بـه حرکـت مـردم و متعهـد بـه نیازهـای مـردم؛‬ ‫ایـن از همـان سـال های اول نقـض شـد‪ .‬بعـد از ‪ ۱۹۱۷‬کـه سـال انقلاب شـوروی‬ ‫اسـت‪ ،‬پنج شـش سـالی که گذشـته بود‪ ،‬راه عوض شـد؛ مردم از محاسـبات دولت‬ ‫به معنای حقیقی کلمه حذف شدند؛ یک حزب کمونیست با چندمیلیون عضو‬ ‫حا کـم شـد و در حـزب کمونیسـت هـم حا کـم‪ ،‬همـان چندنفـری بودنـد کـه در هـر‬ ‫ً‬ ‫دوره ای در راس بودنـد‪ ...‬شـبه انقالب هایـی هـم در منطقـه خاورمیانـه و عمدتـا‬ ‫ً‬ ‫شـمال افریقـا و امریـکای التیـن داریـم کـه درواقـع انقلاب نبـود؛ غالبـا کودتـا بـود‪ .‬در‬ ‫اواخـر دهـه ‪ ۵۰‬و اوایـل دهـه ‪ ۶۰‬در کشـورهای شـمال افریقـا ‪-‬یعنـی مصـر و لیبـی‬ ‫تهـای انقالبـی بـا گرایـش چـپ اتفـاق افتـاد‪ .‬همـه‬ ‫و سـودان و تونـس‪ -‬یـک حرک ‬ ‫ایـن کشـورها‪ ،‬کشـورهای انقالبـی بودنـد؛ امـا جـز اسـتثناهای معـدودی‪ ،‬همـان‬ ‫بهـا‪،‬‬ ‫کسـانی که خودشـان عوامـل انقلاب بودنـد‪ ،‬از انقلاب منحـرف شـدند‪ .‬انقال ‬ ‫بهـای چـپ بـود‪ ،‬ضدامریکایـی بـود‪ ،‬ضـد انگلیسـی یـا ضـد فرانسـوی بـود؛‬ ‫انقال ‬ ‫نجـوری تـوی میـدان اورده بودنـد؛ امـا همـان کسـانی که خودشـان در‬ ‫مـردم را ای ‬ ‫ً‬ ‫راس این انقالب ها قرار داشـتند‪ ،‬عمال منحرف شـدند و ب هسـمت همان نیروهای‬ ‫استعمارگر غلتیدند!» براین اساس انقالب ها هم از جنبه نظری و هم ازنظر تجربه‬ ‫تاریخـی‪ ،‬سرنوشـتی تلـخ و بی ثبـات را در اینـده یافتـه و یا خواهند کرد! لکن شـرایط‬ ‫انقلاب اسلامی در دهـه پنجـم‪ ،‬گویـای یـک اسـتثناء و تفـاوت اساسـی اسـت و‬ ‫نمی توان معادالت نظری و تجربی پیش گفته را بر انقالب اسلامی هموار سـاخت‪.‬‬ ‫«انقلاب اسلامی یـک اسـتثناء اسـت‪ .‬انقلاب اسلامی حرکتـی بـود کـه بـا اهـداف‬ ‫مشـخصی ولـو ان اهـداف کـه مشـخص هـم بـود‪ ،‬در یکجاهایی کلی بـود؛ به تدریج‬ ‫خـرد شـد‪ ،‬روشـن شـد‪ ،‬مصادیقـش معلـوم شـد؛ امـا اهـداف‪ ،‬اهـداف روشـنی بـود ‪-‬‬ ‫به وجود امد‪ .‬هدف اسلام خواهی‪ ،‬هدف استکبارسـتیزی‪ ،‬هدف حفظ اسـتقالل‬ ‫کشـور‪ ،‬هـدف کرامت بخشـی بـه انسـان‪ ،‬هـدف دفـاع از مظلـوم‪ ،‬هـدف پیشـرفت‬ ‫نهـا اهـداف انقلاب بـوده»‪ .‬البتـه‬ ‫و اعتلای علمـی و فنـی و اقتصـادی کشـور؛ ای ‬ ‫ایـن به این معنانیسـت که در مسـیر انقلاب اسلامی افت هایـی رخ نـداده اسـت‪،‬‬ ‫کالن انقلاب در کلیـات و مبانـی همـان اصـول اغازیـن اسـت‪.‬‬ ‫لکـن اصـول و حـرکان ِ‬ ‫چـرا؟ به منظـور پاسـخ بـه سـوال مطـرح شـده‪ ،‬بایـد توجـه داشـت کـه یـک انقلاب‬ ‫بـرای شـروع‪ ،‬حـدوث و پیـروزی‪ ،‬نیازمنـد عناصـری اسـت که عناصر سـه گانه مـردم‪،‬‬ ‫ایدئولـوژی و رهبـری مهم تریـن انان اسـت‪ .‬انقالب اسلامی در هر سـه عنصـر دارای‬ ‫بهـای مشـابه خـود در قـرون اخیـر اسـت‪.‬‬ ‫شـاخص های متعالـی نسـبت بـه انقال ‬ ‫انقلاب اسلامی در عنصـر مـردم‪ ،‬انقالبـی شـاخص و بـا همراهـی تود ههـای عظیـم‬ ‫مردمی اسـت و پژوهشـگران حوزه انقالب ها ان را «تنها نمونه یک انقالب اسلامی‬ ‫یکـه در ان‬ ‫تـوده ای» دانسـته اند و معتقدنـد «انقلاب ایـران‪ ،‬ازنظـر تعـداد مردم ‬ ‫شهـای تاریـخ جهـان اسـت»‪ ،‬در مقایسـه‬ ‫شـرکت کردنـد‪ ،‬یکـی از عظیم تریـن خیز ‬ ‫«کمتر از دودرصد از جمعیت در انقالب فرانسه دخیل بودند و کمتر از یک درصد‬ ‫از مـردم در برانداختـن شـوروی کمونیسـتی شـرکت داشـتند»‪ .‬ازایـن رو در عنصـر‬ ‫مشـارکت مردم‪ ،‬انقالب اسلامی از شـرایطی ویژه‪ ،‬البته نه به معنای پوپولیسـتی و‬ ‫غیرا گاهانه‪ ،‬بلکه به معنای مشارکت اقشار متعدد و متنوع جامعه ایرانی برخوردار‬ ‫اسـت‪ .‬در ُبعـد ایدئولوژیـک نیـز انقلاب اسلامی در شـرایط ویـژه و خاصـی قـرار دارد‬ ‫یهـای مـادی و فاقد‬ ‫بهـای قـرون اخیـر کـه دارای ایدئولوژ ‬ ‫و برخلاف تمامـی انقال ‬ ‫یهـای معنویت گرایانـه هسـتند‪ ،‬اسلام ارمـان و اهدافـی را بـرای جامعـه‬ ‫ایدئولوژ ‬ ‫انقالبی ترسیم و مردم را برای نیل به ان تشویق می کند‪ ،‬بایسته ها و مسیر حرکت‬ ‫یهـای بشـر امـروزی در‬ ‫نهـا را نیـز ترسـیم کـرده و درنهایـت نیازمند ‬ ‫ب هسـوی ارما ‬ ‫نظام مدرن را پاسـخ گو اسـت‪ .‬اما عنصر سـوم و شـاید اصلی ترین عنصر یک انقالب‬ ‫بهـا‪ ،‬به حدی‬ ‫موفـق‪ ،‬وجـود رهبـری اسـت و «اهمیـت رهبری در شـکل گیری انقال ‬ ‫ً‬ ‫بهـا‪ ،‬صرفـا به دلیل فقـدان رهبری در شـکل گیری و‬ ‫حسـاس اسـت کـه برخـی انقال ‬ ‫ً‬ ‫موفقیت خود دچار موانع اساسی هستند‪ .‬یعنی در چنین جوامعی صرفا به دلیل‬ ‫فقدان رهبری انقالب صورت نمی گیرد‪ .‬درحالی که دراین جوامع نه تنها ایدئولوژی‬ ‫یهـای الزم مـردم نیـز بـرای یـک تحـول انقالبـی‬ ‫انقلاب موجـود اسـت‪ ،‬بلکـه امادگ ‬ ‫نکـه در مقـام حـدوث انقلاب موثرنـد‪،‬‬ ‫مشـهود اسـت»‪ .‬عناصـر پیش گفتـه همچنا ‬ ‫بقـا و تـداوم انقلاب را نیـز تضمیـن می کننـد‪ .‬یعنـی انقالبـی کـه بـا همراهی مـردم‪ ،‬با‬ ‫داشـتن ایدئولـوژی کارامـد و پاسـخ گو و درنهایـت رهبـری و یـا رهبرانی صاحب تدبیر‬ ‫پیـروز شـود‪ ،‬درادامـه مسـیر خویـش نیـز بایـد این عناصـر را در خود حفـظ و تقویت‬ ‫کنـد و درصـورت ازدسـت دادن هریـک از ایـن عناصـر ادامه حیات انقالب ناممکن و‬ ‫انحـراف از مسـیر انقلاب محتمـل خواهـد بود‪.‬‬ ‫رهبری‪ ،‬شرط اساسی بقای انقالب ها‬ ‫عنصر ایجـاد و تداوم انقلاب موردتوجه‬ ‫دراینجـا نقـش رهبـران به عنـوان مهم ترین‬ ‫ِ‬ ‫است‪ .‬این عنصر در پیروزی انقالب اسالمی ایران با رهبری امام خمینی رحمه اهلل‬ ‫بـه تمامـه نمایـان گشـت و همـگان بـر وجـود رهبـری تعیین کننـده اعتـراف دارنـد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال "یرواند ابراهامیان" در پاسخ به این پرسش که چرا انقالب مشروطه‬ ‫به ارمان نهایی خود دست نیافت‪ ،‬اما انقالب اسالمی براساس ایدئولوژی اسالمی‬ ‫پیـروز گشـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬بـدون درنظرگرفتـن نقش تعیین کننـده ایـت اهلل خمینی‪،‬‬ ‫یتـوان بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ داد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ایـت اهلل خمینـی بـرای انقلاب‬ ‫نم ‬ ‫اسالمی همان شخصیتی است که لنین برای انقالب بلشویکی‪ ،‬مائو برای انقالب‬ ‫چین و کاسترو برای انقالب کوبا بود‪ ...‬او چونان رهبری انقالبی و فرهمند هنگامی‬ ‫به صحنه امد که چنین رهبرانی اندک شمار ولی بسیار مغتنم و مقتضی بودند»‪.‬‬ ‫اصول مدیریتی رهبری امام خمینی رحمه اهلل و ایت اهلل خامنه ای‬ ‫بعـد از رحلـت حضـرت امـام رحمـه اهلل در خردادماه سـال ‪ ،۱۳۶۸‬این ابهام و سـوال‬ ‫مطـرح بـود کـه ایـا رهبـری دیگـر جایگزین ان شـخصیت شـاخص در تاریـخ خواهد‬ ‫شـد کـه تضمین کننـده تداوم انقلاب و ارمان های ان باشـد؟ نگارنده معتقد اسـت‬ ‫بـا رهبـری ایـت اهلل خامنـه ای در سـه دهه اخیر‪ ،‬حرکـت انقلاب اسلامی و اهـداف‬ ‫امام خمینـی رحمـه اهلل تعقیـب و تـداوم یافته اسـت‪ .‬امـا کدام محورهـا در مدیریت‬ ‫ایـن دو رهبـر اسـت کـه مسـیری یکسـان و تـداوم انقلاب را منجـر گشـته اسـت؟ در‬ ‫پاسـخ‪ ،‬بـه برخـی از مهم تریـن اصـول مدیریتـی که منجر به اتخاذ مشـی یکسـان در‬ ‫رهبـران انقلاب اسلامی و درنتیجـه تـداوم ارمان های انقالب اسلامی شـده اسـت‪،‬‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫اشـاره م ‬ ‫‪.۱‬تفوقمبناگراییبرعمل گرایی(مبناگراییدر مقابلعمل گرایییاپراگماتیسم)‬ ‫بهـا در اینـده‪ ،‬ان اسـت که رهبـران بعـد از‬ ‫یکـی از عوامـل و دالیـل تغییـر مسـیر انقال ‬ ‫پیروزی انقالب ها به تدریج مبانی ای را که انقالب را براساس ان اغاز و مردم را حول‬ ‫ان گـرداورده بودنـد‪ ،‬فرامـوش کـرده و ازمنظـری عمل گرایانـه باتوج هبـه شـرایطی کـه‬ ‫در ان قـرار می گیرنـد‪ ،‬تغییـر مشـی می دهنـد و درواقـع صحنه عمل و شـرایط اسـت‬ ‫کـه رفتـار ایشـان را مشـخص می کنـد‪ .‬به عنوان مثـال ا گـر در دوره انقلاب سـخن از‬ ‫ارمان هایـی چـون عدالـت و ازادی رفتـه اسـت‪ ،‬اما در صحنه عمل و پـس از پیروزی‬ ‫انقلاب و ایجـاد شـرایط عـادی حکومـت‪ ،‬ا گـر منافـع حکومـت اقتضـاء محدودیـت‬ ‫در ازادی را داشـته باشـد‪ ،‬ک مکـم ازادی را ذبـح حیـات حکومـت خویـش می کنـد‪.‬‬ ‫ضعـف در فهـم مبانـی و به نوعـی «نـان را ب هنـرخ روز» تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خـوردن ازجملـه افت هایـی اسـت کـه منجـر بـه انحـراف مسـیر انقالب ها م ‬ ‫ازجملـه اصـول ثابـت در رهبری حضـرت امام خمینی رحمه اهلل تفوق مبنا بر عمل‬ ‫اسـت‪ .‬او مبانـی خویـش را براسـاس معـادالت و خوش ایند تحوالت تغییر نمـی داد‪.‬‬ ‫یکـه انقالبیـون در اقلیـت بـوده‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬در مسـیر انقلاب اسلامی و درزمان ‬ ‫و نیازمنـد توسـعه جبهـه و گسـتردگی نفـرات و صحنـه میـدان و عمـل‪ ،‬توصیـه بـه‬ ‫یکـرد‪ ،‬امام مبانی خویش‬ ‫یارگیـری از همـه مخالفان رژیم پهلوی را مقدم هسـازی م ‬ ‫را کنار نگذاشـت و جریان های التقاطی و غیردینی چون سـازمان مجاهدین خلق‬ ‫و حـزب تـوده را به هیچ وجـه‪ ،‬حتـی به توصیـه نزدیک تریـن و امین تریـن اصحـاب‬ ‫خـود نپذیرفـت‪ .‬نتیجـه و عمل گرایـی بـرای امـام (ره) مجوزی برای فراموشـی مبانی‬ ‫وی نبـود‪ .‬ایشـان براسـاس مبانـی خویـش سـازش و همراهـی بـا مجاهدین خلـق را‬ ‫نهـم در شـرایط سـخت یـک رهبـر تبعیـدی که ب هشـدت‬ ‫به هیچ وجـه نپذیرفـت‪ ،‬ا ‬ ‫نیازمنـد حمایـت عناصـر مخالـف رژیـم پهلـوی اسـت و هـر عقـل عمل گرایـی ایـن‬ ‫رفتـار را می پذیرفـت‪ ،‬امـا مبانـی امـام (ره) سـازمان مجاهدین خلـق را نمی پذیرفت‪.‬‬ ‫در سـال های حیـات حضـرت امـام (ره) در دهـه شـصت نیـز ایـن اصل تـداوم یافت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬در دوران جنگ تحمیلی‪ ،‬صدام بارها از سالح های شیمیایی علیه‬ ‫رزمنـدگان ایرانـی اسـتفاده کـرد و یـا رژیـم بعث بارها شـهرهای ایـران را موشـک باران‬ ‫کـرد‪ ،‬حـال در مقـام پاسـخ هـر رهبـر عمل گرایـی براسـاس معـادالت مـادی‪ ،‬مجـوز‬ ‫مقابله به مثـل را صـادر خواهـد کـرد‪ ،‬لکـن امـام این امـر را نپذیرفـت و صحنـه عمـل‬ ‫نبـود کـه مشـی او را شـکل مـی داد‪ ،‬بلکـه مبانـی اسلامی بـه امـام اجـازه بهره گیـری از‬ ‫سلاح های کشـتارجمعی را نمـی داد و درنتیجـه ایـران در سـخت ترین شـرایط نـه از‬ ‫سالح های شیمیایی استفاده کرد و نه شهروندان غیرنظامی را موشک باران کرد‪.‬‬ ‫در مشـی ایـت اهلل خامنـه ای نیـز ایـن اصـل‪ ،‬به جـد رعایـت شـده و صحنـه عمـل بـر‬ ‫مبانـی تفـوق نیافتـه اسـت‪ .‬در صحنـه سیاسـت داخلـی در دهـه شـصت به دلیـل‬ ‫شـرایط انقالبی و جنگ‪ ،‬برخی از نخبگان عمل گرا سـخن از عدالت‪ ،‬ساده زیسـتی‪،‬‬ ‫شعارهایحمایتیاز مستضعفانواقتصاددولتیمی گفتندورئیس جمهوریوقت‬ ‫را به سبب حمایت از مالکیت خصوصی متهم به فاصله داشتن از اقتصاد اسالمی‬ ‫و باور به سرمایه داری می نمودند‪ ،‬حال همین نخبگان در دهه هفتاد ارمان های‬ ‫دهه شصتی خود را فراموش و صحبت از توسعه در مدل شبه غربی‪ ،‬تجمل گرایی‬ ‫و حمایت از بخش خصوصی می کردند! اما حضرت ایت اهلل خامنه ای چه در دهه‬ ‫شصت و چه در دهه هفتاد مبانی خویش را براساس اقتضائات عملی تغییر نداد‬ ‫و در عین اعتقاد به خصوصی سازی و احترام به مالکیت خصوصی‪ ،‬عدالت را اصل‬ ‫فرامـوش ناشـدنی و رسـالتی حقیقـی بـرای انقلاب اسلامی ترسـیم می نمودنـد‪ .‬در‬ ‫عرصه سیاست خارجی نیز صحنه عمل در دهه شصت به شدت استکبارستیزی‬ ‫را توجیـه‪ ،‬تشـویق و تجویـز می نمـود و شـرایط انقالبـی اجـازه طـرح گفتمانـی دیگـر‬ ‫را نمـی داد‪ .‬بعـد از رحلـت حضـرت امـام (ره) و پایـان دوران دفـاع مقـدس برخـی از‬ ‫افرادی کـه روزگاری در استکبارسـتیزی گریبـان چـا ک می دادنـد‪ ،‬صحبـت از رابطـه‬ ‫بـا امریـکا کردنـد‪ ،‬لکن حضـرت ایت اهلل خامنـه ای ارمان استکبارسـتیزی را فراموش‬ ‫نکرده و با رابطه با امریکا مخالفت نمودند‪ .‬مثال دیگری که درزمینه تفوق مبانی بر‬ ‫عمل گرایی می توان مورداشـاره قرار داد‪ ،‬فتوای حرمت تولید سلاح های هسته ای‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید هـر رهبـر دیگـری در شـرایط ایـران قـرار می گرفـت مجـوز بهره گیـری از‬ ‫سالح هسته ای را صادر و به عنوان یک ابزار استراتژیک در عرصه قدرت بین الملل‬ ‫تهیـه و داشـتن ان را حـق تلقـی می کـرد‪ ،‬لکن مبانی اسلامی در حرمت بهره گیـری از‬ ‫سلاح کشـتارجمعی و نامتعارف‪ ،‬مانع از چنین اقدامی شـد‪.‬‬ ‫ گرایی واقع بینانه‬ ‫‪ .۲‬ارمان ِ‬ ‫یکی از اصول ثابت در مدیریت حضرت امام خمینی رحمه اهلل ارمان گرایی به همراه‬ ‫توجه به واقعیت ها است‪ .‬در دوگانه ارمان و واقعیت گاه افراط و گاه تفریط صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬برخی ارمان گرایان واقعیت های میدانی را نادیده گرفته و تعقیب ارمان در‬ ‫منظری غیرعقالنی درهرشـرایطی و بدون توجه به امکانات و واقعیت های صحنه‬ ‫میدان را تجویز می کنند و در مقابل در رویکردی تفریطی برخی واقعیت گرایی را بر‬ ‫ارمان هـا تفـوق داده و براسـاس معـادالت مـادی مسـیر خویـش را ترسـیم می کننـد‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫حضـرت امـام در منظـری متعـادل ارمان هـا را براسـاس معـادالت و ظرفی ‬ ‫میدانـی تعقیـب می نمـود‪ .‬البتـه بایـد بـه این مهم توجه داشـت کـه در ایـن دوگانه‪،‬‬ ‫برتـری و اولویـت ازمنظـر امـام ارمان هـا بـود و ا گـر درشـرایطی که به هیچ وجـه‬ ‫هم نشـینی ایـن دو ممکـن نمی شـد‪ ،‬ارمان هـا را برمی گزیـد و می فرمـود‪« :‬بگـذار‬ ‫دنیای پست مادیات با ما چنین کند ولی ما به وظیفه اسالمی خود عمل کنیم»‪.‬‬ ‫در سـال های دهـه شـصت دفـاع از ارمـان قـدس منجـر بـه اتخـاذ سیاسـت ارسـال‬ ‫نیـروی نظامـی بـه لبنـان گشـت‪ ،‬کـه حضـرت امـام (ره) بعـد از اطلاع بـا ان مخالفـت‬ ‫کرده و تا کید کردند که «راه قدس از کربال می گذرد»‪ ،‬یعنی در عین فراموش نکردن‬ ‫واقعیت مبـارزه بـا رژیم بعث‬ ‫ارمـان قـدس و مبـارزه بـا رژیـم صهیونیسـتی‪ ،‬اولویـت را‬ ‫ِ‬ ‫ترسـیم کردنـد و توزیـع انـرژی و نیـروی انسـانی در دو جبهـه را به صلاح ندانسـتند‪.‬‬ ‫پذیرش قطعنامه ‪ ۵۹۸‬و پایان جنگ و نوشیدن جام زهر‪ ،‬توسط حضرت امام (ره)‬ ‫ گرایی واقع بینانه» اسـت‪ ،‬به گونه ای که ایشـان اظهار داشـت‬ ‫جلوه دیگری از «ارمان ِ‬ ‫هیـچ لحظـه ای از جنگ پشـیمان نیسـت‪ ،‬لکن براسـاس واقعیت هـای میدانی که‬ ‫ازسـوی فرماندهان نظامی و مسـئوالن سیاسـی جنگ به ایشـان ارائه شـد‪ ،‬راه حل‬ ‫ّ‬ ‫را در پذیـرش قطعنامـه یافتند‪ .‬در سـیره مدیریتی رهبر معظم انقالب نیـز ارمان ها‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫در عیـن واقع نگـری تعقیـب می شـوند و از افراط وتفریط دراین بین پرهیز م ‬ ‫تهـا برحـذر‬ ‫ایشـان همـواره از رفتارهـای بی منطـق و بـدون درنظرگرفتـن واقعی ‬ ‫می دارنـد‪ .‬مذا کـرات هسـته ای منجـر بـه برجـام نمـودی بسـیار روشـن و بدیـع از‬ ‫نسبت سـنجی ارمان گرایـی در عیـن واقع بینـی اسـت‪ .‬رهبـری انقلاب در عین انکه‬ ‫ارمـان استکبارسـتیزی و بدبینـی بـه نظـام سـلطه را بارهاوبارهـا و حتـی در حیـن‬ ‫مذا کـرات یـاداور می شـوند‪ ،‬لکـن براسـاس برخـی واقعیت هـای میـدان سیاسـت‬ ‫و وضعیـت خـاص اقتصـادی کشـور‪ ،‬اجـازه مذا کـره مشـخص و چهارچوب منـد را بـا‬ ‫طـرف امریکایـی صـادر می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬معنویت باوری و معنویت گرایی‬ ‫ً‬ ‫رهبـران سیاسـی معمـوال در عرصـه معـادالت سیاسـی بسـیار واقع بیـن شـده و‬ ‫معـادالت معنـوی را فراموش و نادیده می گیرند و براسـاس ابزارها و معـادالت مادی‬ ‫تصمیم گیری می کنند‪ .‬اندیشـه مادی گرای لیبرال الگویی حا کم اسـت که سـهمی‬ ‫برای معنویت قائل نیست اما از جمله ویژگی های مدیریت مشترک رهبران انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬معنویت گرایی براساس باور قلبی و به عنوان یک اصل حقیقی و واقعی در‬ ‫معادالت سیاسـی اسـت‪ .‬در سراسـر زندگی حضرت امام (ره) و در سـلوک سیاسـی و‬ ‫انقالبـی ایشـان «توحید» جایگاهی حقیقـی و واقعـی دارد و بارهاوبارها بدان اشـاره‬ ‫شده است‪ .‬ان بزرگ مرد تاریخ‪ ،‬ازادسازی خرمشهر را دریک جمله که گویای ایمان‬ ‫راسخ اوست این گونه توصیف می کند که «خرمشهر را خدا ازاد کرد» و باور داشتند‬ ‫کـه «هرچـه هسـت اوسـت و مـا همـه هیچیـم»‪ .‬سـلوک شـخصی در اوج تحـوالت‬ ‫انقلاب و برهه هـای حسـاس پس ازانقلاب همه مویـد این اصل اسـت و مثال های‬ ‫مدیریتی حضرت ایت اهلل خامنه ای نیز معنویت و‬ ‫فراوان دارد‪ .‬در جای جای سیره‬ ‫ِ‬ ‫باور به غیب و ایمان به هدایت و حمایت و نصرت الهی جاری است‪ .‬توسل ایشان‬ ‫به حضرت حجت سلام اهلل علیه در شـرایط حسـاس فتنه ‪ ،۸۸‬باور به نصرت الهی‬ ‫و خوش بینی به اینده انقالب اسالمی‪ ،‬توصیه به خواندن دعای جوشن صغیر در‬ ‫میانه جنگ ‪ ۳۳‬روزه به رزمندگان مقاومت و بهره گیری از ادعیه صحیفه سجادیه‬ ‫درمبارزه بـا بیمـاری کرونا‪ ،‬تنها نمونه هایی از این هزاران اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فرایندسازی و تثبیت فرایندها‬ ‫از جملـه معایـب رهبـری در انقالب هـا‪ ،‬اتصـال کامـل حیـات انقلاب بـه شـخص‬ ‫رهبـری و نبـود فراینـد بـرای ادامـه حیـات سیاسـی بعـد از رهبـر نخسـتین اسـت‪،‬‬ ‫شـخص رهبـر‬ ‫به گونه ای کـه انقلاب و نظـام برخواسـته از ان در تصمیم گیـری و اراده‬ ‫ِ‬ ‫خالصـه می گـردد و درصـورت نبـود او میـراث انقلاب به سـرعت تـاراج و یـا دچـار‬ ‫تغییـرات اساسـی شـده و یـا ممکن اسـت انقلاب براسـاس اراده و میـل رهبر بعدی‬ ‫بـه کل تغییـر مسـیر دهـد‪ .‬امـا از جملـه اصـول اساسـی در مدیریـت امام خمینـی‬ ‫رحمه اهلل «نظام سـازی»‪ ،‬ایجاد فرایند و تالش درجهت تثبیت نظام اسـت‪ .‬ایشـان‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫پرونده‬ ‫کسـال ونیم تمامـی الزامـات حیاتـی یـک نظـام سیاسـی را در کشـور‬ ‫در کمتـر از ی ‬ ‫مسـتقر کردنـد‪ .‬قانـون اساسـی‪ ،‬ریاسـت جمهـوری‪ ،‬مجلـس شـورای اسلامی و‪...‬‬ ‫و حتـی در دوره انتقالـی انقلاب و تغییـر رژیـم نیـز از فرایندهـای دوره انتقـال چـون‬ ‫شـورای انقلاب و دولـت موقـت بهـره بردنـد‪ .‬سـپس در دهـه شـصت و در دوران‬ ‫تثبیـت انقلاب هرگونـه عبـور از قانـون و قانون گریـزی را ب هشـدت مانـع شـدند و‬ ‫فرایندهـای نظـام را تثبیـت کردنـد‪ .‬انتخـاب سـریع و کـم حاشـیه رهبر‪ ،‬بعـد از فوت‬ ‫ایشـان نمونه ای از موفقیت ان رهبر هوشـمند در تثبیت فرایندها بود‪ ،‬درحالی که‬ ‫در بسـیاری کشـورهای به اصطلاح انقالبـی‪ ،‬انتقـال قـدرت بـه رهبـر بعـد همـراه بـا‬ ‫ّ‬ ‫یهـای بسـیار اسـت‪ .‬رهبـر معظـم انقالب نیز ایـن اصل را در سـیره‬ ‫شهـا و درگیر ‬ ‫تن ‬ ‫ـام فرایندی‪،‬‬ ‫مدیریتـی خویـش به کار بسـته اند و تالش کرده اند انقالب در بسـتر نظ ِ‬ ‫مسـیر خویش را ریل گذاری کند‪ .‬به عنوان مثال صیانت از اراء مردم و عدم پذیرش‬ ‫ابطال انتخابات ریاست جمهوری در اوج تبلیغات و فشارهای داخلی و خارجی در‬ ‫‪ ،۸۸‬تدوین سندها و چشم اندازهای باالدستی و تا کید بر قانون گرایی و احترام به‬ ‫قانـون نمونـه ای از ایـن سـیره اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬باور قلبی به مردم ساالری دینی‬ ‫رهبران گاه بعد از عبور از گردنه انقالب از شعارهای مردم گرایانه خویش عدول کرده‬ ‫ً‬ ‫و تدریجـا همچـون سـران رژیـم گذشـته خویـش و در چهارچـوب حصارهایـی شـبه‬ ‫ایدئولوژیـک‪ ،‬منافـع حکومـت را بـر منافـع مردم تفـوق می دهند و شـعارهایی چون‬ ‫عدالـت و عدالت گرایـی و ح ِـق تعییـن سرنوشـت را فرامـوش می کننـد‪ ،‬و در سـبک‬ ‫زندگـی شـخصی نیـز سـیره حاکمـان پیش ازخـود را درپیـش گرفتـه و از اقشـار مـردم‬ ‫فاصلـه پیـدا می کنند‪ .‬در سـیره امام خمینـی رحمه اهلل هم در مقام تصمیم گیـری و‬ ‫ُ‬ ‫معادالت سیاسی و هم در مقام ارتباط و انس با مردم‪ ،‬خللی حاصل نشد و ایشان‬ ‫بر صیانت از ارای مردمی در انتخاب مسئوالن و حتی عزل انان تا کید داشت‪ .‬امام‬ ‫رئیس جمهـوری کـه «واهلل بـه ریاسـت جمهـوری» وی رای نـداده بـود را پذیرفـت و‬ ‫یصـدر نیـز بعـد از اعلام عدم کفایـت‬ ‫رای مـردم را محتـرم دانسـت و در مقـام عـزل بن ‬ ‫سیاسـی نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای ملی‪ ،‬سـپس حمایت عمومـی مردم‬ ‫و درنهایـت رای دادسـتان کل کشـور‪ ،‬بـا عدم کفایـت سیاسـی او موافقـت و او را عـزل‬ ‫ّ‬ ‫کـرد‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب نیـز رای مـردم را «امانـت الهـی» و «حق النـاس» دانسـته و‬ ‫تعرض به رای مردم را «محاربه با خدا» توصیف می کنند‪ .‬به عقیده ایشان صیانت‬ ‫ازنظر مردم «تکلیف الهی اسـت‪ ،‬حقی اسـت که خدا برای مردم معین کرده اسـت‪،‬‬ ‫تکلیفی است که خدا برای کسانی که امور مردم را برعهده دارند‪ ،‬نسبت به مردم بر‬ ‫دوش ان ها گذاشـته اسـت‪ .‬لذا جمهوری اسلامی یک مرکب انضمامی نیسـت که‬ ‫ترکیبی باشد از چیزی به نام جمهوری و چیزی به نام اسالمی‪ ،‬تا یکی بگوید که من‬ ‫طرفدار جمهوریتمبیشتر‪،‬یکیبگویدمنطرفدار اسالمیتمبیشتر؛‪ ...‬انجمهوری‬ ‫اسـت‪ ،‬ان اتـکا بـه اراء مـردم اسـت کـه خـدا ان را مقـرر کـرده اسـت‪ ،‬خـدا موظـف کرده‬ ‫اسـت مـا را کـه دراین زمینـه رای مـردم را‪ ،‬انتخـاب مـردم را‪ ،‬اراده مـردم را معتبـر‬ ‫بشـماریم»‪ .‬در مقـام عمـل هـم صیانـت ایشـان از رای مـردم در سـال ‪ ۷۶‬و برخـورد‬ ‫جدی با افراد و مسـئوالنی که براسـاس باور خویش در پی ابطال انتخابات بودند و‬ ‫همچنینمخالفتباابطالانتخاباتریاستجمهوریدر سال‪ ۸۸‬به بهانهتقلب‪،‬‬ ‫نمونه هایـی از ایـن امانـت داری و ایمـان و بـاور بـه مرد مسـاالری دینی اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .۶‬بهره گیری از تجربیات تاریخی‬ ‫رهبران انقالب نمی توانند از تجربه تاریخی کشور خود بی بهره باشند‪ .‬امام خمینی‬ ‫رحمـه اهلل به نوعـی عصـاره تجربـه تاریخـی اسـت و از همـه ظرفیـت تاریخـی معاصـر‬ ‫خویـش بهـره و درس گرفـت‪ .‬التـزام ایشـان بـه مطالعـه تاریـخ در سـیره ایشـان امری‬ ‫روشن است‪ .‬برای مثال در دوره دستگیری در سال ‪ ۴۲‬در هنگام استقرار در زندان‬ ‫عشـرت اباد از جملـه کتاب هایـی کـه ایشـان بـرای مطالعـه مطالبـه می کننـد‪ ،‬کتـب‬ ‫تاریـخ مربـوط به مشـروطه اسـت‪ .‬چـون عدم اعتماد به کج اندیشـان و خوش بینی‬ ‫بـه روشـنفکران غرب گـرا در مشـروطه تجربـه شـد‪ ،‬پرهیـز از اختالفـی کـه در میـان‬ ‫انقالبیـون نهضـت نفـت شـاهد ان بوده ایـم و دوری از رفتارهـای تنـد و رادیـکال‬ ‫گمـرد‬ ‫برخـی جریان هـای به اصطلاح انقالبـی مسـلح نمونه هایـی از بهـره ایـن بزر ‬ ‫از تاریـخ اسـت‪ .‬رهبـری انقلاب اسلامی حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای نیـز بسـیار بـر‬ ‫استنادات تاریخی در ایران و جهان اشاره داشته و از انان در تصمیم گیری خویش‬ ‫بهره برده اند‪ ،‬چرا که به تعبیر ایشان «تاریخ را با قصه اشتباه نکنیم‪ ،‬تاریخ یعنی من‬ ‫و شـما در صحنـه ای دیگـر»‪.‬‬ ‫عقالنیتاسالمی‬ ‫شـاید تمامـی اصـول فوق الذکـر را بتـوان در چهارچـوب عقالنیـت اسلامی خالصـه‬ ‫کـرد‪ ،‬عقالنیتـی کـه در تالقـی نـص‪ ،‬عقـل و زمان ا گاهـی نمـود می یابـد و ایـن اصـل‬ ‫رموز تداوم انقالب اسالمی است که تجربه ای متفاوت از انقالب ها را مقابل‬ ‫یکی از ِ‬ ‫نظریه پردازان و تاریخ نگاران به تصویر می کشـد‪/.‬پایگاه اطالع رسـانی دفتر حفظ و‬ ‫نشـر اثـار حضـرت ایت اهلل العظمی سـید علـی خامنه ای‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪ ۱۰‬کتاب خواندنی درباره انقالب اسالمی‬ ‫ابعـاد گسـترده و عوامـل متعـدد انقالب اسلامی‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫نظری هپـردازان را درگیـر خود کـرد؛ به نحوی که در معتبرترین‬ ‫دانشـگاه های جهـان بـه پژوهـش و فرضیه ازمایـی و‬ ‫نظریه پـردازی درمـورد انقالب سـال ‪ ۱۳۵۷‬ایـران پرداختند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬عنـوان جـذاب از کتاب هایـی که هریـک از زاویه ای خاص‬ ‫بـه تحـوالت منجـر بـه انقلاب ایـران پرداخته انـد را بـه شـما‬ ‫معرفـی می کنیـم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انقالب ایران‬ ‫ایـن کتـاب تلاش می کنـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه‬ ‫چرا سـال ‪ ۱۳۵۷‬در ایران انقالب شـد؟ همچنین نویسـنده‬ ‫یپـردازد‪ .‬ایـن کتـاب‬ ‫بـه دالیـل شـکل گیری انقلاب هـم م ‬ ‫به قلـم مهـران کامـروا و ترجمه مصطفی مهراییـن؛ اولین بار‬ ‫در اسـفندماه ‪ ۱۳۹۸‬در انتشـارات کرگـدن چـاپ شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تاریخ یک انقالب‬ ‫یسـت‪« .‬تاریـخ‬ ‫ایـن کتـاب اثـر نویسـنده ایرانـی امیـر طیران ‬ ‫یـک انقلاب» شـامل مجموعـه ای از نوشـته ها و گفتارهـای‬ ‫نهـای‬ ‫عـزت اهلل سـبحانی؛ فعـال در نهضـت ازادی‪ ،‬انجم ‬ ‫شهـای اسلامی از دیربـاز تـا‬ ‫اسلامی و ‪ ...‬اسـت کـه بـه جنب ‬ ‫معاصر می پردازد‪ .‬این کتاب توسط انتشارات فرهنگ نشر‬ ‫نـو چـاپ شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ریشه های انقالب ایران‬ ‫این کتاب نوشـته نیکی کدی؛ تاریخ نگار و اسـتاد دانشـگاه‬ ‫یسـت‪ .‬اصـل کتـاب‬ ‫کالیفرنیـا و ترجمـه عبدالرحیـم گواه ‬ ‫باعنـوان «در ریشـه های انقلاب؛ تاریـخ تفسـیری ایـران‬ ‫نبـار در سـال ‪ ۱۳۸۱‬توسـط دفتـر نشـر فرهنـگ‬ ‫مـدرن» اولی ‬ ‫چرایی‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫کدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫اسالمی‬ ‫ِ‬ ‫وقـوع انقلاب ایـران تلاش کـرده تـا بـه عوامـل اجتماعـی‪،‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی و فرهنگـی جامعـه ایـران توجـه داشـته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬شاهنشاه‬ ‫کتابـی اثـر ریشـارد کاپوشچینسـکی؛ خبرنـگار و جسـتجوگر‬ ‫لهسـتانی کـه در روزهـای منتهـی به انقلاب سـال ‪ ،۱۳۵۷‬در‬ ‫ایـران حضـور داشـت‪ .‬وی برداشـت هایش را دراین کتـاب به‬ ‫رشـته تحریر دراورده اسـت‪« .‬شاهنشـاه» کتابی برای اطالع‬ ‫از فضای سقوط حکومت شاهنشاهی در ایران است‪ .‬نشر‬ ‫نبـار در بهـار‬ ‫ماهـی ایـن کتـاب ‪ ۱۵۰‬صفحـه ای را بـرای اولی ‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۶‬بـا ترجمـه بهرنـگ رجبـی بـه چاپ رسـاند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مقدمه ای بر انقالب اسالمی‬ ‫صـادق زیبـا کالم؛ اسـتاد علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران‬ ‫دراین کتـاب عالو هبـر بررسـی و نقـد نظری ههـای ارائ هشـده‬ ‫توسـط نظری هپـردازان داخلـی و خارجـی ماننـد نظریـات‬ ‫مارکسیسـتی انقلاب و نظری ههـای توطئـه‪ ،‬نظریـه‬ ‫چندبعـدی خـود را ارائـه و شـرح و بسـط داده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫نبـار‪ ۱۷ ،‬سـال پـس از پیـروزی انقلاب در سـال‬ ‫کتـاب اولی ‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬توسـط روزنـه منتشـر شـد و تا کنـون بیـش از ‪ ۱۰‬نوبـت‬ ‫تجدیدچـاپ شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬انقالب تصورناپذیر ایران‬ ‫لهـای رایـج دربـاره‬ ‫چارلـز کورزمـن دراین کتـاب تحلی ‬ ‫انقلاب اسلامی را مطـرح می کنـد و نشـان می دهـد کـه‬ ‫چطـور علی رغـم تصورناپذیر بـودن انقلاب ایـران بـرای‬ ‫قدرتمندتریـن رهبران جهـان‪ ،‬این حادثه بزرگ معاصر رقم‬ ‫خورد‪ .‬این کتاب ‪ ۴۴۸‬صفحه ای برای بار سـوم توسـط نشـر‬ ‫ترجمان علوم انسانی و با ترجمه محمد مالعباسی منتشر‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬برای خدا‪ ،‬انقالب و بازار‬ ‫دالیـل حـذف و حاشیه نشـینی جریـان بازاریـان از اقتصـاد و‬ ‫سیاسـت ایـران‪ ،‬موضـوع ایـن کتاب اسـت که بـرای اولین بار‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۸‬توسـط ناشـر امین الضـرب و به قلـم بهـراد‬ ‫مهرجـو چـاپ شـده اسـت‪ .‬او کتاب دیگری نیـز درباره حزب‬ ‫جمهوری اسلامی دارد که توسـط موسسـه فرهنگی‪،‬هنری‬ ‫مرکـز اسـناد انقلاب اسلامی بـه چاپ رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ایران بین دو انقالب‬ ‫یروانـد ابراهمیـان دراین کتـاب بـه تحلیـل تاثیـرات متقابـل‬ ‫سـازمان های سیاسـی و نیروهـای اجتماعـی ایـران از‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫سـده ‪ 19‬میلادی تـا انقلاب اسلامی ‪ ۱۳۵۷‬م ‬ ‫ایـن کتـاب ‪ ۷۲۸‬صفحـه ای توسـط نشـر نـی و بـا ترجمـه‬ ‫احمـد گل محمـدی منتشـر شـده اسـت‪« .‬ایـران بیـن‬ ‫دو انقلاب» تا کنـون بیـش از ‪ ۲۰‬نوبـت تجدیدچـاپ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ .۹‬روزهای انقالب‬ ‫کتـاب «روزهـای انقلاب» بااین عنـوان شـروع می شـود کـه‬ ‫چطور زنان یک روسـتا در ایران انقالبی شـدند‪ .‬این کتاب‪،‬‬ ‫روایـت تجرب ههـای مـری هگلنـد؛ پژوهشـگر امریکایـی در‬ ‫روسـتایی حوالـی شـهر شـیراز اسـت؛ در ماه هـای منتهـی‬ ‫بـه انقلاب اسلامی‪« .‬روزهـای انقلاب» توسـط انتشـارات‬ ‫ترجمـان علـوم انسـانی بـا ترجمـه میتـرا دانشـور بـه چـاپ‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬خاطرات عزت شاهی‬ ‫مخاطبـان ایـن کتـاب‪ ،‬بـا مـرور خاطـرات صریـح و جـذاب‬ ‫عزت شـاهی‪ ،‬بـا یکـی از شـاخص ترین چهره هـای مبـارز و‬ ‫معتقـد سـال های قبل ازانقلاب اشـنا می شـوند کـه طـی‬ ‫رویارویـی قهرامیـزش بـا رژیـم شـاه همه مشـکالت را به جان‬ ‫خریـد‪« .‬خاطـرات عزت شـاهی» به قلـم محسـن کاظمـی در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۸‬توسـط سـوره مهـر چـاپ شـده اسـت‪ /.‬اژانـس‬ ‫کتاب‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی شورای شهر عنوان کرد؛‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫میوه شب عید و ماه مبارک رمضان تامین است‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با تا کید بر اینکه میوه شب عید و ماه مبارک رمضان تامین است‪ ،‬گفت‪« :‬با توجه به‬ ‫برنامه ریزی ها و ذخیره سازی های انجام شده‪ ،‬هیچ دغدغه ای برای تنظیم بازار میوه شب عید و ماه‬ ‫ل وسـومین سـالگرد‬ ‫مبارک رمضان وجود ندارد»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ سـیدجواد سـاداتی نژاد در اسـتانه چه ‬ ‫پیروزی شـکوهمند انقالب اسلامی‪ ،‬به تشـریح اقدامات فعالیت های وزارت جهاد کشـاورزی در دولت‬ ‫نمـاه سـتادی تشـکیل شـده تـا‬ ‫سـیزدهم پرداخـت و افـزود‪« :‬بـرای ایـام عیـد و مـاه مبـارک رمضـان از ابا ‬ ‫در این زمینـه مشـکلی وجـود نداشـته باشـد‪ .‬بـرای میوه شـب عید و تامیـن نیازهای ماه مبـارک رمضان‬ ‫مانند خرما‪ ،‬گوشـت و مرغ‪ ،‬به اندازه کفایت ذخیر هسـازی انجام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫طرح ساماندهی پیرامون تئاترشهر از سوی مسئوالن مجموعه ارائه نشده است‬ ‫سـخنگوی شـورای شـهر تهـران از عدم ارائـه طـرح حـل مشـکالت اجتماعـی حـول تئاترشـهر توسـط‬ ‫مسـئوالن ان خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ علیرضـا نادعلـی افـزود‪ « :‬دوماه پیـش بـا دوسـتان تئاترشـهر‬ ‫جلسـه داشـتیم‪ .‬راه حل شـان برای مشـکالت اجتماعی حول تئاترشهر ایجاد حصار بود تا از معتاد‪،‬‬ ‫کارتخواب و بزهکار در امان بمانند‪ .‬شـهردار منطقه و رئیس سـازمان زیباسـازی شـهرداری امدند و‬ ‫از دو ماه پیـش منتظریـم کـه تئاترشـهر طرحـی را کـه خـود روی اجـرای ان اصـرار داشـت بـرای بررسـی‬ ‫ً‬ ‫یتـوان‬ ‫بفرسـتد تـا نهایتـا بعـد از انتخـاب طـرح‪ ،‬کار با سـرعت انجـام شـود و ا گـر طرحـی نفرسـتند‪ ،‬م ‬ ‫فـوری و جمع وجـور بیـن خـود عزیـزان هنرمنـد فراخـوان ایـده داد»‪.‬‬ ‫پشت پردهموضع گیریمنفیانگلستاندر مذاکراتوین‬ ‫دولت برخاسـته از حزب محافظه کار انگلسـتان‬ ‫روابـط ریشـه ای و عمیقـی بـا رژیم صهیونیسـتی‬ ‫دارد و در جسـت وجوی «جـای پایـی جدیـد»‬ ‫در خاورمیانـه اسـت‪ .‬سـیاه نمایی مقامـات‬ ‫انگلیسـی از مذا کـرات دالیلـی سیاسـی داشـته و‬ ‫درراسـتای تلاش بـرای اثبـات قـدرت این کشـور‬ ‫پـس از برگزیـت اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ مذا کـرات‬ ‫مهـا در ویـن بـه مراحـل حسـاس‬ ‫رفـع تحری ‬ ‫رسـیده اسـت امـا رونـدی مثبـت و سـازنده‬ ‫شهـای باقی مانـده‬ ‫درزمینـه در تکمیـل بخ ‬ ‫یهـا درمـورد‬ ‫متـون وجـود دارد و تصمیم گیر ‬ ‫اختالفـات روبه پیشـرفت اسـت‪ .‬دراین میـان‬ ‫تحـرکات منفـی انگلیـس و سـخنان وزیـر‬ ‫خارجـه ایـن کشـور کـه سـعی کـرده بن بسـت‬ ‫در مذا کـرات را القـا کنـد حا کـی از انگیز ههـای‬ ‫یسـت‪ .‬سـخنان تهدیدامیز و‬ ‫سیاسـی و شخص ‬ ‫غیرسـازنده «لیـز تـراس»؛ وزیـر خارجـه انگلیـس‬ ‫کـه بـه «تنـدروی» مشـهور اسـت تالشـی بـرای‬ ‫فضاسـازی منفـی علیـه مذا کـرات بـود؛ اقدامـی‬ ‫کـه در رونـد مذا کـرات ویـن در دوماه گذشـته‬ ‫به اشـکال مختلـف نمـود یافتـه اسـت و تـراس به عنـوان‬ ‫نبـار بـا نوشـتار یـا گفتـار‬ ‫سـخنگوی ارشـد انگلیـس چندی ‬ ‫علیه ایران اقدام کرده است‪ .‬لیز تراس به تازگی در سخنانی‬ ‫متناقـض بـا انچـه در روند مذا کرات درجریان اسـت‪ ،‬مدعی‬ ‫کشـدن بـه بن بسـتی‬ ‫شـد کـه گفت وگوهـا درحال نزدی ‬ ‫خطرنـا ک اسـت و خطـاب بـه نماینـدگان پارلمـان انگلیـس‬ ‫افـزود؛ ایـن مذا کـرات‪ ،‬فوریت دارد و پیشـرفت به اندازه کافی‬ ‫سـریع نبـوده‪ .‬وزیـر امور خارجه انگلیـس بابیان اینکه لندن‬ ‫بـه همـکاری نزدیکـی بـا متحدانـش درزمینـه ایـن مذا کرات‬ ‫ادامـه می دهـد ادعـا کـرد؛ امـا گفت وگوهـا درحال رسـیدن‬ ‫بـه بن بسـتی خطرنـا ک اسـت‪ .‬سـخنانی که به گفتـه ابراهیم‬ ‫عزیـزی؛ نایب رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت‬ ‫خارجـی مجلـس باعـث احضـار سـفیر انگلیـس شـد‪ .‬ایـن‬ ‫نماینـده مجلـس گفـت؛ جلسـه ای در کمیسـیون امنیـت‬ ‫ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس بـا وزیـر امـور خارجـه و‬ ‫خطیـب زاده‪ ،‬سـخنگوی وزارتخانـه داشـتیم کـه مشـخص‬ ‫شـد بالفاصلـه بعـد از اظهـارات سـخیف مقامات انگلیسـی‪،‬‬ ‫سـفیر ایـن کشـور بـه وزارت امـور خارجـه احضـار و مراتـب‬ ‫اعتراض رسمی جمهوری اسالمی به سفیر این کشور ابالغ‬ ‫و تا کیـد شـده اسـت از تکـرار چنیـن اظهاراتـی خـودداری‬ ‫یهـای غیرمسـئوالنه و بی مبنای انگلیس‬ ‫کننـد‪ .‬موضع گیر ‬ ‫و برخـی کشـورهای غربـی از زمـان اعالم زمان اغـاز مذا کرات‬ ‫دور هفتـم شـروع شـد‪ .‬دراسـتانه برگـزاری جلسـه شـورای‬ ‫حـکام اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی در روز ‪ 4‬اذرمـاه‬ ‫پایـگاه خبـری ا کسـیوس نوشـت کـه انگلیـس ب هصـورت‬ ‫فعـال بـه امریـکا‪ ،‬فرانسـه و المـان فشـار اورده تا قطعنامه ای‬ ‫علیـه ایـران تصویـب کننـد‪ 8 .‬اذر نیـز در ابتـدای دور هفتـم‬ ‫مذا کـرات وزیـر خارجـه تـازه کار انگلیـس در اقدامـی اشـتباه‬ ‫و غیر دیپلماتیـک‪ ،‬یادداشـت مشـترکی با وزیـر خارجه رژیم‬ ‫صهیونیسـتی در روزنامـه تلگـراف منتشـر کـرد و مدعـی شـد‬ ‫انگلیـس و رژیـم صهیونیسـتی شـب و روز بـرای جلوگیـری از‬ ‫دسـتیابی ایـران بـه سلاح هسـته ای تلاش خواهنـد کـرد و‬ ‫یشـدن اسـت و ایـن ضـرورت‬ ‫افـزود کـه زمـان در حال سپر ‬ ‫همـکاری نزدیـک بـا دوسـتان و شـرکا بـرای نا کام گذاشـتن‬ ‫یهـای ایـران را دوچنـدان می کنـد‪ .‬تـراس در‬ ‫بلندپرواز ‬ ‫سـخنان اخیـر خـود خطاب بـه نماینـدگان پارلمـان بریتانیا‬ ‫مدعی شـد ایران ا کنون باید انتخاب کند که ایا می خواهد‬ ‫به توافق برسـد یا مسـئول فروپاشـی توافق هسـته ای برجام‬ ‫باشـد‪ .‬سـخنان نخ نمـا و تهدیدهـای توخالـی ایـن مقـام‬ ‫یشـود کـه غـرب مسـئول ایجـاد‬ ‫انگلیسـی درحالـی تکـرار م ‬ ‫بحـران در برجـام اسـت و موضع گیری هـای این چنینـی‪ ،‬از‬ ‫مسـئولیت حقوقـی و اخالقـی ایـن کشـور در نقـض برجـام‬ ‫نمی کاهـد و البتـه خللـی در عـزم جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫بـرای رسـیدن بـه یـک توافـق پایـدار و قابل اتـکا‪ ،‬براسـاس‬ ‫منافـع مـردم ایـران ایجـاد نمی کنـد‪ .‬تند شـدن رویکـرد‬ ‫انگلیـس در چندماه اخیـر علـل و دالیـل متعـددی دارد‪.‬‬ ‫درطـول مذا کـرات ویـن هیئـت مذا کره کننـده انگلیـس‬ ‫تا کنـون چندبـار تغییـر کـرده و دولـت انگلیـس بـا انتقـادات‬ ‫داخلـی و فشـار بـرای اسـتعفا روبـه رو شـده‪ .‬عالوه برایـن‬ ‫انگلیـس پـس از برگزیـت و جدایـی از اتحادیـه اروپـا تلاش‬ ‫می کنـد هویـت جدیـدی بـرای خـود بسـازد‪ .‬انگلیـس‬ ‫کـه ا کنـون عضـو اتحادیـه اروپـا نیسـت می خواهـد چهـره‬ ‫قدرتمنـدی از خـود به عنـوان یـک کشـور مسـتقل بسـازد‪.‬‬ ‫این کشـور هم صدا با امریکا با شـعار عدم اشـاعه هسـته ای‪،‬‬ ‫برنامه صلح امیز هسـته ای ایران را زیرسـوال می برد و تالش‬ ‫دارد خود را مهم ترین متحد اروپایی امریکا معرفی؛ و نقش‬ ‫حافـظ منافـع صهیونیسـت ها در مذا کـرات را نیـز ایفـا کنـد‪.‬‬ ‫ روایت «بلومبرگ»‬ ‫‪ 10-1‬ریسک اقتصادی سال ‪ 2022‬به ِ‬ ‫ُ‬ ‫«بلومبــرگ» در گزارشــی‪ ،‬نــه ریســک عمــده اقتصــاد جهــان در ســال‬ ‫نهــا اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫جــاری میــادی را بررســی و بــه تبعــات هریک ازا ‬ ‫ظهــور ســویه های جدیــد ویــروس کرونــا‪ ،‬بازگشــت تــورم پــس از چهاردهــه‬ ‫بــه اقتصــاد جهــان‪ ،‬افزایــش نــرخ بهــره فــدرال رزرو و تقویــت دالر‪ ،‬رکــود‬ ‫اقتصادهــای نوظهــور‪ ،‬کاهــش رشــد چیــن‪ ،‬اشــفتگی سیاســی اروپــا‪ ،‬پایــان‬ ‫سیاس ـت های مالــی حمایتــی‪ ،‬افزایــش قیمــت مــواد غذایــی در خاورمیانــه‬ ‫و تحــوالت سیاســی و ژئوپلیتیــک؛ مهم تریــن ریس ـک های بالقــوه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .1‬تداوم کرونا با سویه های جدید‬ ‫شـروع ویروس کرونا در جهان درحالی به سومین سـال خود وارد شـد که جهان‬ ‫نهـای ناشـی از شـیوع ایـن ویـروس دسـت به گریبان اسـت‪.‬‬ ‫همچنـان بـا بحرا ‬ ‫دامنـه تحوالتـی کـه کرونـا رقـم زده اسـت را شـاید نتـوان به طورکامـل نـام بـرد امـا‬ ‫تحـوالت اقتصـادی‪ ،‬سیاسـی و حقوقـی ناشـی ازاین ویـروس ب هقـدری گسـترده‬ ‫بوده که می توان ادعا کرد از تغییر سرنوشـت انتخابات ریاسـت جمهوری امریکا‬ ‫یهـای اروپـا و منازعـات گسـترده بـر سـر تصویـب قوانیـن در اقصی نقـاط‬ ‫تـا ناارام ‬ ‫کسـال از اغاز اولین‬ ‫جهان تحت تاثیر شـیوع کرونا بوده اسـت‪ .‬گرچه بیش از ی ‬ ‫یگـذرد امـا کرونـا همچنـان خـود را بـر زندگی‬ ‫فراینـد وا کسیناسـیون سرتاسـری م ‬ ‫عـادی انسـان ها تحمیـل می کنـد‪ .‬سـویه های جدیـدی کـه گاه وبیـگاه از نقـاط‬ ‫مختلـف سـر برمی اورنـد و رفتـار متفاوتـی را نسـبت بـه سـویه های قبلـی نشـان‬ ‫یشـود تا انسـان ها به رغم تالش های بسیارشـان برای کنترل‬ ‫می دهند باعث م ‬ ‫بیمـاری‪ ،‬همچنـان بـه این مهـم دسـت نیافتـه باشـند‪ .‬جدیدتریـن سـویه ایـن‬ ‫بیمـاری اومیکـرون اسـت کـه گرچـه بـرای نتیجه گیـری دربـاره ان زود اسـت امـا‬ ‫باعث شـده در بسـیاری از اقتصادهای پیشـرفته زمزمه بازگشـت محدودیت ها‬ ‫ب هگـوش برسـد‪ .‬این موضـوع می تواند بـاز رکود را به اقتصاد جهانی تحمیل کند‪.‬‬ ‫‪ .2‬بازگشت تورم پس از چهاردهه‬ ‫امارهـای منتشـره از شـاخص بهـای مصرف کننـده امریـکا حا کی ازان اسـت که‬ ‫اقتصـاد ایـن کشـور در ماه نوامبـر تورمی معادل ‪6.8‬درصد را تجربه کرده اسـت‪.‬‬ ‫این رقـم از سـال ‪ ۱۹۸۲‬سـابقه نداشـته و اقتصـاد امریـکا رکـورد تـورم ‪ ۴۰‬سـاله‬ ‫خـود را شکسـته اسـت‪ .‬این موضـوع در کنـار کاهـش اشـتغال و تولیـد موجـب‬ ‫شـده اسـت قـدرت خریـد خانوارهـای امریکایـی کاهـش یابـد‪ .‬گرچـه از ما ههـای‬ ‫یبـر موقتـی بـودن تـورم ارائـه می کردنـد‬ ‫قبـل مقامـات فـدرال رزرو اظهاراتـی مبن ‬ ‫ایـن کشـور می خواهـد از یک سـو فشـارهای‬ ‫داخلـی را کاهـش داده و ازسـویی خـود را در‬ ‫دوران پسـابرگزیت‪ ،‬بریتانیایـی مسـتقل از‬ ‫اتحادیـه اروپـا را به تصویـر بکشـد؛ اقدامـی کـه‬ ‫به نوعی تضعیف اعتبار جایگاه هماهنگ کننده‬ ‫اتحادیـه اروپایـی در اینـده برجـام اسـت‪.‬‬ ‫هم زمـان با ادعاهـای امریکا برای کاهش حضور‬ ‫نظامـی در خاورمیانـه‪ ،‬انگلیـس بـرای نفـوذ‬ ‫بیشـتر در منطقـه و تعمیـق روابـط بـا جوامـع‬ ‫عربـی حـوزه خلیـج فـارس و رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫تلاش می کنـد‪ .‬خاورمیانه به عنوان یک منطقه‬ ‫اسـتراتژیک همـواره از اهمیـت باال بـرای امریکا و‬ ‫کشـورهای اروپایی برخوردار بوده و انگلیس نیز‬ ‫از این ماجـرا مسـتثنا نمی شـود‪ .‬درشـرایطی که‬ ‫نـگاه سیاسـت خارجی امریکا طبـق گفته دولت‬ ‫جـو بایـدن به منطقه شـرق اسـیا دوخته شـده؛‬ ‫ایـن خلا فرصـت مناسـبی را بـرای کشـورهایی‬ ‫ماننـد انگلیـس فراهـم اورده تـا نقـش و جایـگاه‬ ‫خـود را در خلیـج فـارس و خاورمیانـه ارتقـاء‬ ‫دهنـد‪ .‬انگلیـس بـا خاطـره دوران حضـور‬ ‫اسـتعماری اش در خاورمیانـه‪ ،‬می خواهـد جـای خالـی‬ ‫امریـکا را دراین منطقـه پـر کنـد و تلاش می کنـد در قامـت‬ ‫حافـظ منافـع رژیـم صهیونیسـتی و برخی شیخ نشـین های‬ ‫جنـوب خلیـج فـارس ظاهـر شـود‪ .‬عالوه برایـن حـزب‬ ‫محافظـه کار انگلیـس به رهبـری بوریـس جانسـون روابـط‬ ‫ریشـه ای و عمیـق بـا رژیـم صهیونیسـتی دارد؛ موسسـه ای‬ ‫موسـوم بـه «دوسـتان اسـرائیلی حـزب محافظـه کار» در‬ ‫داخـل ایـن حـزب تشـکیل شـده کـه بسـیارفعال اسـت‪.‬‬ ‫موضع گیـری مقامـات ایـن کشـور در مذا کـرات هسـته ای‬ ‫طبـق منافـع رژیـم اشـغالگر دراین راستاسـت‪ .‬حفـظ امنیت‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی همـواره یکـی از اولویت هـای اصلـی‬ ‫انگلیـس در منطقـه و از انگیزه هـای مهـم ان بـرای مداخلـه‬ ‫یهـای‬ ‫در خاورمیانـه بـوده اسـت‪ .‬فهـم دالیـل موضع گیر ‬ ‫منفـی مقامـات انگلیسـی در مذا کـرات چنـدان دشـوار‬ ‫نیسـت زیـرا رژیـم صهیونیسـتی مهم تریـن برنـده شکسـت‬ ‫مذا کرات اسـت؛ اما بازی تکراری مقصر نمایی و اسـتفاده از‬ ‫ادبیـات ملال اور و بی پشـتوانه کمکی بـه دولت محافظه کار‬ ‫انگلیـس بـرای اثبـات خـود بـه اروپـا و یافتـن جـای پایـی در‬ ‫خاورمیانـه نمی کنـد‪ /.‬ایرنـا‬ ‫امـا با گذشـت زمان مشـخص شـد کـه تـورم سـر سـازگاری نـدارد و همچنـان بـر‬ ‫مـدار صعـود و رکوردشـکنی حرکـت می کنـد‪ .‬ایـن تـورم بـه امریـکا محـدود نشـده‬ ‫و در بسـیاری از کشـورهای جهـان خـودی نشـان داده‪ .‬ایـن تـورم تاحـدی بـه‬ ‫سیاسـت های انبسـاطی پیگیـری شـده ازسـوی بانک هـای مرکـزی جهـان‬ ‫درمبارزه بـا رکـود ناشـی از کرونـا مربـوط اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره‬ ‫در دهه قبل‪ ،‬رفتار انقباضی فدرال رزرو بین سـال های ‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ ۲۰۱۸‬نشـان داد‬ ‫کـه این اقـدام چـه تاثیری می تواند بر بازارهای مالی بگـذارد‪ .‬باتوجه به اوج گیری‬ ‫دوباره تورم و رشـد شـاخص های اصلی بازارهای مالی و بیم حبابی بودن ان ها‪،‬‬ ‫بیـم ان مـی رود فـدرال رزرو باردیگـر سیاسـت های انقباضـی را پیگیـری کنـد‪،‬‬ ‫سیاست هایی که پس از دوسال سیاست انبساطی دورازانتظار نیست‪ .‬نتیجه‬ ‫منطقـی چنیـن اقدامـی رکود اقتصـادی در سـال ‪ ۲۰۲۳‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .4‬دوئل فدرال رزرو و اقتصادهای نوظهور‬ ‫افزایـش نـرخ بهـره به افزایش قـدرت دالر می انجامد خبری که می تواند به مثابه‬ ‫کابوسـی بـرای اقتصادهـای نوظهـور جهـان عمـل کنـد‪ .‬بـا افزایـش قـدرت دالر‪،‬‬ ‫خـروج سـرمایه از کشـورهایی بـا بازارهـای نوظهـور شـدت می گیـرد و گاهـی بـه‬ ‫بحـران ارزی دراین کشـورها بـدل خواهـد شـد‪ .‬در دوره قبلـی افزایـش نـرخ بهـره‬ ‫توسط فدرال رزرو‪ ،‬سه کشور ارژانتین‪ ،‬افریقای جنوبی و ترکیه بیشترین اسیب‬ ‫را دیدند؛ بلومبرگ معتقد اسـت در دور جدید افزایش نرخ بهره امریکا‪ ،‬عالوه بر‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫شهرهاییبابیشترین اسمان خراش‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫نگاهی به فعالیت های اجتماع محور‬ ‫بانک ایران زمین‬ ‫مسکو‬ ‫گوانگ ژو‬ ‫شیکاگو‬ ‫مومبای‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫لندن‬ ‫سئول‬ ‫چانگشا‬ ‫گوئیانگ‬ ‫نیویورک‬ ‫شنیانگ‬ ‫شنژن‬ ‫دبی‬ ‫‪ 2020‬درحالـی به پایـان رسـید‬ ‫برپایـه گـزارش ‪Council on Tall Buildings and Urban Habitat‬؛ سـال ‬ ‫نسـال‪،‬‬ ‫کـه تعـداد اسـمان خراش ها و سـاختمان های بلندمرتبـه ‪200‬متـر و مرتف عتـر از ‪200‬متـر در ا ‬ ‫از ‪106‬مـورد افزایـش نیافـت‪ .‬این رقـم‪ ،‬کاهـش ‪20‬درصـدی مـوارد یادشـده را نسـبت بـه ‪ 2019‬نشـان‬ ‫فشـدن پروژ ههـا به جه ِـت پاندمـی بـود‪ .‬به رغـم اختلاالت‬ ‫می دهـد کـه عمـده دلیلـش‪ ،‬متوق ‬ ‫ناشـی از ان؛ «چیـن» بـا سـاخت و تکمیـل ‪ 56‬سـاختمان طبـق روال ‪ 25‬سال گذشـته‪ ،‬در رد ههـای‬ ‫اول فهرسـت قـرار گرفتـه؛ امـا ا گـر بخواهیـم این موضـوع را ازمنظـر شـهری نـگاه کنیـم؛ یعنـی تعـداد‬ ‫ُ‬ ‫مورد این چنینـی‪ ،‬در‬ ‫سـاختمان های مذکـور در یـک شـهر؛ «دبـی» در امـارات‪ ،‬شـهری بـود کـه بـا ‪ِ 12‬‬ ‫صـدر ایـن جـدول قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫ حضور پنهان» در کالس درس‬ ‫چالش های «عدم‬ ‫ِ‬ ‫مهرماه بود که سرپرســت پیشــین وزارت اموزش وپرورش‬ ‫از وجــود ‪ ۲۱۰‬هــزار دانش امــوز بازمانده ازتحصیــل در دوره‬ ‫ابتدایــی و حــدود ‪ ۷۶۰‬هــزار دانش امــوز تــارک تحصیــل‬ ‫در دوره متوســطه خبــر داد‪ .‬به اذعــان کارشناســان و‬ ‫مســئوالن اموزش وپــرورش؛ امــوزش غیرحضــوری در‬ ‫دوران کرونــا‪ ،‬بــر جریــان امــوزش لطمه وارد کرده و چه بســا‬ ‫ب هشــکلی قابل توجــه بــر شــمار بازمانــدگان از تحصیــل‬ ‫افــزوده اســت؛ موضوعــی کــه اموزش وپــرورش بایــد بــرای‬ ‫ان برنامــه جــدی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کنـژاد؛ معلـم و کارشـناس اموزش وپـرورش‬ ‫محمدرضـا نی ‬ ‫بابیان اینکـه به نظـر می رسـد در دوران کرونا‪ ،‬اموزش جهانی‬ ‫و ذیـل ان امـوزش در ایـران ب هشـدت اسـیب دیـده اسـت‬ ‫شهـا بـا رعایـت‬ ‫یکـردن اموز ‬ ‫اظهـار کـرد؛ هرچنـد حضور ‬ ‫لهـا و ازسـویی توسـعه وا کسیناسـیون و کاهـش‬ ‫پروتک ‬ ‫مرگ ومیـر ناشـی از کرونـا در جبـران افـت کیفیـت امـوزش‬ ‫یتـوان نگـران دو موضـوع «بازماندگـی از‬ ‫موثـر اسـت امـا نم ‬ ‫تحصیـل» و «وضعیـت تحصیلـی دانش امـوزان در دوره اول‬ ‫ابتدایی» نبود‪ .‬اموزش وپرورش برای ان گروه از دانش اموزان‬ ‫کـه سـال اول‪ ،‬دوم و سـوم ابتدایـی را در دوران شـیوع کرونـا‬ ‫ب هصـورت مجـازی گذراندنـد و وضعیـت تحصیلـی مناسـبی‬ ‫ندارنـد چـه می خواهد کند؟ این کارشـناس اموزش وپرورش‬ ‫بااشـاره به افزایـش شـمار بازمانـدگان از امـوزش در دوران‬ ‫کرونـا به واسـطه عدم برخـورداری از ابزارها و امکانـات اموزش‬ ‫مجـازی گفـت؛ امارهـای پنهـان بازماندگـی از تحصیـل فراتـر‬ ‫یسـت که اعلام می کننـد‪ .‬در دوسال گذشـته‬ ‫از ان چیز ‬ ‫یبـر عدم اسـتفاده ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۵۰‬درصـدی از شـاد‬ ‫امـاری مبن ‬ ‫یشـد کـه حـدود ‪ ۴.۵‬تـا ‪ ۷.۵‬میلیـون دانش امـوز را‬ ‫اعلام م ‬ ‫کنـژاد بـه رونـد امـوزش در مناطق محروم‬ ‫دربرمی گرفـت‪ .‬نی ‬ ‫نیـز اشـاره کـرد و گفـت ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬سـال اسـت سـرانه ای میـان‬ ‫یشـود و مدیـران را وادار کـرده و البتـه‬ ‫مـدارس توزیـع نم ‬ ‫نهادهـای باالدسـت نیـز تشـویق می کننـد از خانواده ها پول‬ ‫بگیرنـد‪ .‬هزینـه مـدارس دولتـی در مناطـق متوسـط شـهری‬ ‫نحـال‬ ‫نشـهرها بـه دوش خانواد ههـا افتـاده؛ باای ‬ ‫و کال ‬ ‫کیفیـت امـوزش بـاال نیسـت و امـار رتب ههـای برتـر کنکـور گواه‬ ‫یسـت امـا در‬ ‫بـر کیفیـت پائیـن امـوزش در مـدارس دولت ‬ ‫مناطـق محـروم خانواد ههـا پولـی ندارنـد به مـدارس بدهند‬ ‫و امـوزش کیفیتـی هـم نـدارد‪ .‬متاسـفانه شـاید بتـوان گفـت‬ ‫یشـود و شـاهد‬ ‫اسـیب اصلـی بـه دختـران دانش امـوز وارد م ‬ ‫نظیر ترک تحصیل زودهنگام و کودک همسری‬ ‫پیامدهایی ِ‬ ‫دراین مناطـق هسـتیم‪ .‬وی تا کیـد کـرد کـه نبـود امکانـات و‬ ‫سـطح پائین معیشـت عامـل مهـم بازدارندگـی از تحصیـل‬ ‫دخترهاسـت‪ .‬برخی می گویند تنها عامل فرهنگی در برخی‬ ‫ً‬ ‫یکـه لزومـا‬ ‫از مناطـق در ترک تحصیـل دخیـل اسـت؛ درحال ‬ ‫این گونـه نیسـت‪ .‬طرحـی ب هنـام «مـدارس روسـتامرکزی»‬ ‫یشـود امـا دخترهـا بـرای رفت وامـد بیـن روسـتاها‬ ‫اجـرا م ‬ ‫امنیت ندارند ولی ا گر مدرسـه در روسـتا وجود داشـته باشد‬ ‫خانواد ههـا دخترانشـان را بـه مدرسـه می فرسـتند‪ .‬برنامـه‬ ‫اموزش وپـرورش بـرای کاهـش امـار بازماندگـی از تحصیـل‬ ‫ً‬ ‫چیسـت؟ ایـا قـرار اسـت بـار بازگشـت بـه مدرسـه نیـز کال‬ ‫بـه دوش خیریـن بیفتـد؟‬ ‫رضـوان حکیـم زاده؛ معـاون امـوزش ابتدایـی وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش دربـاره اقدامـات انجام شـده بـرای بازگشـت‬ ‫‪ ۲۱۰‬هـزار کـودک بازمانده ازتحصیـل در دوره ابتدایـی‪ ،‬گفـت؛‬ ‫دوسـال قبل امـار بازمانـدگان مـا ‪ ۱۴۲‬هزارنفـر بـود کـه پارسـال‬ ‫ً‬ ‫‪ ۶۰‬هزارنفـر بـه ان افـزوده شـد کـه عمدتـا کالس اولـی بودنـد و‬ ‫خانـواده تصمیـم گرفتـه بـود به علـت شـرایط بیمـاری و ‪...‬‬ ‫تنـام کردنـد‬ ‫نهـا امسـال ثب ‬ ‫تنـام نکننـد کـه شـماری از ا ‬ ‫ثب ‬ ‫و بـه مدرسـه برگشـتند‪ .‬وی افـزود؛ گـروه دیگـر‪ ،‬مشـمول‬ ‫یشـدند و مشـکالت دیگـری داشـتند کـه‬ ‫نشـرایط نم ‬ ‫ای ‬ ‫نهـا را در پای ههـای مختلـف ازسـوی‬ ‫حـدود ‪ ۲۵‬هزارنفـر ا ‬ ‫اسـتان ها شناسـایی کـرده و بـه چرخـه امـوزش بازگرداندیـم‪.‬‬ ‫تعـدادی دیگـر هـم مهاجـرت کـرده بودنـد کـه امـار تفکیکـی‬ ‫ان در مـوارد مختلـف احصـاء شـده اسـت‪ .‬معـاون امـوزش‬ ‫ابتدایی وزارت اموزش وپرورش بابیان اینکه برنامه «انسـداد‬ ‫یسـوادی» را باجدیـت پیگیـری می کنیـم گفـت؛‬ ‫مبـادی ب ‬ ‫یکی از مشکالت ما شناسایی این بچه ها در دوران تعطیلی‬ ‫مـدارس بـود؛ طبـق گزارش هـا دانش اموزانـی را داشـتیم کـه‬ ‫تنـام کـرده بودنـد امـا چـون مدرسـه حضوری‬ ‫در مدرسـه ثب ‬ ‫سـه کشـور قبلـی برزیـل و مصـر نیـز در برابـر ایـن افزایش اسـیب پذیر خواهنـد بود‪.‬‬ ‫‪ .5‬توقف رشد اژدهای زرد‬ ‫در سه ماه سوم سال ‪ ۲۰۲۱‬اقتصاد چین از حرکت روبه رشد خود بازایستاد‪ .‬قرنطینه های‬ ‫مکرر ناشی از بحران کرونا‪ ،‬کمبود انرژی و بحران ناشی از ورشکستگی غول تولید مسکن‬ ‫چینـی‪ ،‬اورگرنـد‪ ،‬باعـث شـده تـا رشـد اقتصـادی چیـن در سـال ‪ ۲۰۲۱‬تنهـا ‪0.8‬درصد باشـد‬ ‫یسـت کـه جهـان بـه ان عـادت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫کـه بسـیارکمتر از رشـد شـش درصد ساالنه ا ‬ ‫یسـت که‬ ‫نحـال به نظـر می رسـد بحـران بخـش مسـکن چیـن گسـترده تر از ان چیز ‬ ‫باای ‬ ‫تـا امـروز رخ داده و باتوج هبـه سـهم ‪ ۲۵‬درصـدی این بخـش از تولیـد اقتصـاد چیـن‪ ،‬ایـن‬ ‫کاهـش می توانـد جهـان را در رکـود فروببـرد و حتـی موجـب انحـراف برنامه های فـدرال رزرو‬ ‫بـرای کنتـرل سـطح اشـتغال و تورم شـود‪.‬‬ ‫‪ .6‬اشفتگی سیاسی در قاره سبز‬ ‫هماهنگـی میـان کشـورهای اروپایـی و حمایـت همگانـی از سیاسـت های بانـک اروپـا‬ ‫باعـث شـده اسـت کـه تاحدزیـادی بتوانند با کمک یکدیگـر به بحران کرونا وا کنش نشـان‬ ‫دهند؛ هماهنگی که می تواند ب هسـرعت از بین برود‪ .‬فرانسـه و ایتالیا درحالی به اسـتقبال‬ ‫صنـدوق رای می رونـد کـه به قدرت رسـیدن ملی گرایـان بدبیـن بـه سیاسـت های اتحادیـه‬ ‫مخـوردن ارامـش این بخـش از جهـان منجـر شـود‪ .‬ازطرفـی ممکـن اسـت‬ ‫می توانـد بـه بره ‬ ‫شکسـت مذا کـرات تجـاری میـان بریتانیـا و اتحادیـه اروپـا بـه یـک جنـگ تجـاری تمام عیـار‬ ‫تهـا را باالتر ببرد‪.‬‬ ‫منجـر شـود و تعرف ههـای واردات و تعرف ههـای حمل ونقل می تواند قیم ‬ ‫‪ .7‬احتمال اتمام حمایت های مالی‬ ‫بانک‬ ‫دایـر نبـود همـراه خانواده هایشـان مشـغول کار کشـاورزی و‬ ‫مانند ان می شدند و به نوعی «عدم حضور پنهان» را شاهد‬ ‫بودیـم و باعـث شـده بـود کـه ایـن دانش امـوزان و به ویـژه در‬ ‫مناطـق کم برخـوردار از حیـث امـوزش لطمـه ببیننـد‪ .‬وی‬ ‫درباره تارکان تحصیل میان پایه توضیح داد و گفت؛ پارسال‬ ‫ب هطـور دقیـق وضعیـت دانش اموزانـی که تکرار پایه داشـتند‬ ‫و یـا بازمانده ازتحصیـل بودنـد را احصـاء کریـم‪ .‬از اسـتان ها‬ ‫خواسـتیم مدیـران در هـر مدرسـه‪ ،‬تمـام دانش اموزان سـال‬ ‫قبـل خـود را رصـد و وضعیـت ان ها که پارسـال در ان مدرسـه‬ ‫بودنـد را بررسـی کننـد‪ .‬طبـق ایـن بررسـی مشـخص می شـد‬ ‫یـا دانش امـوز در مدرسـه حضـور دارد و بـه پایـه باالتـر رفتـه‬ ‫ً‬ ‫یـا تکـرار پایـه دارد یـا دیگـر در ان مدرسـه نیسـت‪ .‬طبیعتـا ا گر‬ ‫ان دانش امـوز در مدرسـه دیگـری ثبت نـام کند‪ ،‬کد ملی اش‬ ‫تنـام کـرده مشـخص و ثبـت شـده و ا گر‬ ‫در مدرسـه ای کـه ثب ‬ ‫تنـام نکـرده باشـد‪ ،‬تـارک تحصیـل اسـت‪ .‬معـاون‬ ‫به کلـی ثب ‬ ‫امـوزش ابتدایـی وزارت اموزش وپـرورش بابیان اینکـه مـا‬ ‫تارکان تحصیلی میان پایه را شناسـایی و امارشـان را تجمیع‬ ‫کرده ایـم گفـت؛ طبـق مـاده ‪ ۴۷‬ائین نامـه اجرایـی جدیـد‬ ‫مدارس‪ ،‬یکی از وظایف مدیران مدارس رصد جریان حضور‬ ‫دانش امـوزان در مدرسـه اسـت‪ .‬عالوه برایـن مـا برنامه هـای‬ ‫مداخلـه ای بـرای هـر اسـتان داریـم و ا گر در هر منطقه طبق‬ ‫گـزارش مدیـر مدرسـه‪ ،‬چندتـن از دانش امـوزان در سـال‬ ‫جـاری در مدرسـه حضـور نداشـتند؛ باید وضعیـت ان تعداد‬ ‫که هنوز ثبت نام نشده اند‪ ،‬بررسی و گزارش شود‪ .‬وی تا کید‬ ‫ً‬ ‫کـرد معمـوال چالش ما در بخش تارکان تحصیل میان پایه ها‬ ‫بیشتر از بازماندگی تحصیلی از اول ابتدایی ست و معتقدیم‬ ‫کـه با پیگیری جدی این برنامه‪ ،‬می توان موضـوع اموزش در‬ ‫جمعیت تارکان تحصیل میان پایه را ساماندهی کرد‪/.‬ایسنا‬ ‫در همه گیری کرونا‪ ،‬دولت ها هزینه های زیادی را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل‬ ‫انجـام دادنـد امـا درحال حاضـر به نظر می رسـد برای کنترل تورم سیاسـت های ریاضتی در‬ ‫راه است‪ ،‬موضعی که به ایجاد رکود در دوران پسا کرونا می انجامد‪.‬‬ ‫‪ .8‬قیمت مواد غذایی و خاورمیانه‬ ‫یسـت و ترکیبـی از اب وهـوای بـد و‬ ‫شهـای اجتماع ‬ ‫گرسـنگی یکـی از عوامـل تاریخـی جنب ‬ ‫بحران ناشـی از ویروس کرونا باعث شـده قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش‬ ‫یابـد‪ .‬اخریـن شـوک قیمـت مـواد غذایـی در سـال ‪ ۲۰۱۱‬موجـی از اعتراضـات مردمـی را در‬ ‫خاورمیانـه به وجـود اورد‪ .‬درحال حاضـر شـهروندان سـودان‪ ،‬یمـن و لبنـان در شـرایط‬ ‫نامطلوبـی بسـر می برنـد و باتوجه به اینکـه خیـزش مردمـی در خاورمیانـه به نـدرت محلـی‬ ‫یهـای گسـترده منطقـه ای منجـر شـود‪.‬‬ ‫باقـی می ماننـد می توانـد بـه بی ثبات ‬ ‫‪ .9‬سیاست‪ ،‬منطقه ای و محلی‬ ‫عالوه بر انچه تا اینجا ذکر شـد‪ ،‬جهان همچنان توسـط جنگ تهدید می شـود‪ .‬باال گرفتن‬ ‫شهـای چیـن و تایـوان ب هسـرعت می توانـد بـه رویارویـی میـان ابرقدرت هـا تبدیـل‬ ‫تن ‬ ‫و بـه جنـگ بـزرگ دیگـری بـدل شـود؛ امـا ایـن بدتریـن سناریوسـت‪ .‬سـناریوهای دیگـر‬ ‫یهـای تایوانـی را متوجـه اقتصـاد جهـان‬ ‫تهدیدهایـی ماننـد کاهـش تولیـد نیمه هاد ‬ ‫می کنـد چرا کـه ایـن قطعـات در تولیـد خـودرو تـا تلفن همـراه حیاتی انـد‪ .‬ازطرفـی ترکیـه و‬ ‫تسـازی روبه رو هسـتند که می تواند‬ ‫برزیل نیز در سـال ‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬با انتخابات سرنوش ‬ ‫شـرایط سیاسـی و اقتصادی این دو کشـور را بهبود دهد یا وضعیت را در این اقتصادهای‬ ‫نوظهـور بدتـر کنـد‪ /.‬پایـگاه پایـش اثـار اقتصـادی کرونـا‬ ‫اجتماعـی‬ ‫مسـئولیت‬ ‫بانک هـا و شـرکت ها شـامل‬ ‫کـه‬ ‫مسئولیت هایی سـت‬ ‫شـرکت های تجـاری در مقابـل‬ ‫جامعـه ای کـه در ان فعالیـت‬ ‫می کننـد‪ ،‬عهده دار هسـتند و همه ایـن وظایف باید تحت‬ ‫چهارچـوب نظام منـد کشـورها باشـد‪ .‬طی دو دهه گذشـته‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی شـرکت کردن در مسـائل مهـم نظیـر‬ ‫اخلاق‪ ،‬محیـط زیسـت‪ ،‬امنیـت‪ ،‬امـوزش‪ ،‬حقـوق بشـر‬ ‫و…را شـامل می شـود‪ .‬ا گرچـه اجـرای ایـن مفهـوم دارای‬ ‫هزینه هـای اولیـه بسـیاری بـرای شـرکت ها و بانک هاسـت؛‬ ‫امـا این مهـم به دلیـل بهبود شـهرت نهادهـا‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫در بلندمـدت و افزایـش تقاضـا‪ ،‬موجـب افزایـش سـود و‬ ‫در نهایـت منجـر بـه بهبـود عملکـرد شـرکت در بلندمـدت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬از انجایی کـه کلیـه واحدهـای اقتصـادی از‬ ‫جملـه بانک هـا درجهـت تحقـق اهـداف خـود به منظـور‬ ‫ایجـاد تـوازن بیـن منافـع شـرکت و ذی نفعـان نیازمنـد‬ ‫به کارگیـری سـازوکاری واحـد هسـتند مسـئولیت اجتماعی‬ ‫شـرکت به عنـوان راهکاری بـرای برقـراری این تعامل مطرح‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بانک ها به عنـوان یکـی از مهم ترین نهادهای‬ ‫اقتصـادی دارای نقـش انکارناپذیـری در اجتمـاع بـوده‬ ‫و عملکـرد انهـا بـر کل جامعـه تاثیرگـذار اسـت؛ درنتیجـه‬ ‫توجـه بـه مقولـه مسـئولیت اجتماعـی بسـیار حائزاهمیـت‬ ‫بـوده چرا کـه ازیک طـرف بانک هـا‪ ،‬موظف به تامیـن دامنه‬ ‫وسـیعی از انتظـارات سـهامداران هسـتند و ازسـوی دیگر‬ ‫انتظـار مـی رود کـه ایـن نهادهای مالی‪ ،‬سـود سـهامداران را‬ ‫کـه بـرای تاسـیس بانک سـرمایه گذاری کرده انـد به حدا کثر‬ ‫برسـانند و نقدینگـی کافـی بـرای پاسـخگویی بـه تقاضـای‬ ‫مشـتریان داشـته باشـند‪ .‬همـه ایـن وظایـف بایـد تحـت‬ ‫چهارچـوب نظام منـد کشـورها باشـد و به طورکلـی بانک ها‬ ‫بایـد به عنـوان تسـهیلگر و محـرک چر خ هـای اقتصـادی‬ ‫هـر کشـور بتواننـد اعتبار خـود را در اجتمـاع افزایش دهند‪.‬‬ ‫بانـک ایران زمیـن در سـال های اخیر نیز در راسـتای اجرای‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی خـود حمایـت از سـازمان های مـردم‬ ‫نهادی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین‬ ‫حفظ منابع اب‪ ،‬جنگل ها‪ ،‬کاهش مصرف انرژی‪ ،‬همکاری‬ ‫با سـازمان محیط زیسـت و سازمان جنگل ها‪ ،‬مشارکت در‬ ‫ساخت مدرسه در مناطق محروم و اسیب دیده از سیل و‬ ‫تجـدی را‬ ‫زلزلـه و راه انـدازی پویش هـای اجتماعـی به صور ‬ ‫در دسـتورکار خـود قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫کمپین «همین یک زمین»‬ ‫بانک هـا به دلیـل دارابـودن ظرفیت هـای سـرمایه گذاری و‬ ‫برخورداری از اطمینان عمومی قابلیت جلب اعتماد مردم‬ ‫و همچنیـن تـوان فرهنگ سـازی درجهـت ارتقـای فرهنگ‬ ‫مـردم را دارنـد‪ .‬بر همین اسـاس بانـک ایران زمیـن در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬به عنـوان بانـک حامـی محیـط زیسـت بااسـتفاده از‬ ‫تجـارت و اندوخته هـای علمـی و تکیه بـر پشـتوان ه اعتمـاد‬ ‫ط زیست از انواع الودگی‬ ‫مردمی و با هدف پا ک سازی محی ‬ ‫پویشـی بـا شـعار «بـرای زندگـی همیـن یـک زمیـن را داریـم»‬ ‫را راه انـدازی و یـک مسـابقه جـذاب عکاسـی و نقاشـی نیـز‬ ‫بـا محوریـت حفاظـت از محیط زیسـت ترتیـب داد و بـرای‬ ‫نفـرات برگزیـده جوایز نفیسـی در نظـر گرفت‪.‬‬ ‫کمپین «یک قطره کمتر»‬ ‫کمپیـن یـک قطـره کمتـر بـا هـدف فرهنگ سـازی در زمینـه‬ ‫مصـرف صحیـح اب در شـهریور ‪ ۱۳۹۷‬در بانـک ایران زمین‬ ‫کلیـد خـورد تـا در ان هـر شـخص بـا هـر روشـی کـه بـا‬ ‫مصـرف درسـت و بهینـه اب‪ ،‬باعـث صرفه جوئـی شـود در‬ ‫صفحـه شـبکه های اجتماعـی خـود بنویسـد و بـا هشـتگ ‬ ‫«‪#‬یکقطرهکمتـر» بانـک ایـران زمیـن را مطلـع کنـد‪.‬‬ ‫پویش «بلوط ایران زمین»‬ ‫پویـش جدیـد حمایـت از بلـوط ایـران زمیـن بـا هـدف‬ ‫ا گاه سـازی جامعـه نسـبت بـه از بین رفتـن درختـان بلـوط‬ ‫مناطـق غـرب کشـور در اواخر سـال ‪ ۱۳۹۷‬و هـ م زمان با اغاز‬ ‫هفته منابع طبیعی راه اندازی شـد و همچنان این پویش‬ ‫همه سـاله و هـ م زمـان بـا اغـاز هفته منابع طبیعی از سـوی‬ ‫ن زمیـن برگـزار می گـردد‪.‬‬ ‫بانـک ایـرا ‬ ‫الرژی به مصرف انرژی‬ ‫برای همکاران بانک ایران زمین‬ ‫بانک ایران زمین در راستای اجرای رسالت اجتماعی خود‬ ‫بـا راه انـدازی پویـش الرژی به مصرف انرژی با هدف مصرف‬ ‫بهینه انرژی در محیط کار و خانه‪ ،‬همکاران خود را دعوت‬ ‫به پیوستن به این پویش زیست محیطی کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫راحلهخیراهلل زاده‪:‬‬ ‫زمانی فکر می کردند پایان راه ورزش زنان فساد است‬ ‫معصومهعبدالجوادی‬ ‫راحلـه خیـراهلل زاده کـه در بازی هـای اسـیایی ‪ ۲۰۰۲‬بوسـان به همـراه الهـام هاشـمی و لیـدا فریمـان‪ ،‬موفـق‬ ‫شـده بـود اولیـن مـدال تاریـخ تیرانـدازی زنان ایران را کسـب کنـد؛ می گوید؛ پدرم ارتشـی و از جانبازان جنگ‬ ‫تحمیلـی دفـاع مقـدس اسـت‪ .‬او از کودکـی مـا تفنـگ بـادی در خانـه داشـت و گاهـی گنجشـک مـی زد؛ امـا‬ ‫ربطـی بـه انتخـاب رشـته مـن نداشـت‪ .‬شـاید ب هقـول همسـرم؛ تیرانـدازی را مـن انتخـاب نکـرده باشـم و ان‬ ‫مـن را را انتخـاب کـرده اسـت! پنـج دختـر بودیـم و من‪ ،‬فرزند اخر خانه‪ .‬پدرم جنسـیت ما برایش مهم نبود؛‬ ‫امـا دوسـت داشـت یک نفـر از مـا ورزشـکار شـود‪ .‬مـادرم می خواسـت یـک دکتـر در خانـواده داشـته باشـیم و‬ ‫چکـدام از دخترهـا ایـن راه را نرفتیم‪ .‬به واسـطه‬ ‫دوسـت داشـت مـن بـه مدرسـه مددیـار پزشـکی بـروم؛ امـا هی ‬ ‫اینکـه مـادرم پیشـینه هنـری داشـت‪ ،‬سـه خواهـرم سـمت هنـر رفتنـد‪ .‬مـن امـا از س هسـالگی بـا ورزش اشـنا‬ ‫شدم و تا شش سالگی ژیمناستیک کار کردم‪ .‬دران دوره دستم شکست و اسیب دیدم؛ و دیگر پدرم میانه‬ ‫خوبـی بـا ان رشـته نداشـت‪ .‬او در ارتـش پیشـینه ای از همـه رشـته های ورزشـی داشـت امـا دوومیدانـی را‬ ‫خیلـی دوسـت داشـت‪ .‬او مـن را سـمت دوومیدانـی سـوق مـی داد‪ .‬همـه می گفتند که پدرم دوسـت داشـت‬ ‫ً‬ ‫ـتن پسـر نبود؛ بلکه‬ ‫پسـری داشـته باشـد؛ و مـن‪ ،‬ان «پسـر» بـودم؛ امـا واقعـا ای ‬ ‫نطـور نبـود‪ .‬پـدرم دنبال داش ِ‬ ‫می خواسـت نامـش مانـدگار شـود‪ .‬همان طورکـه عمویـم «عبـداهلل خیـراهلل زاده» عضـو تیـم فوتبـال نسـاجی‬ ‫و بـه «سـر طالیی» معـروف بـود‪ .‬او الگویـی بـود کـه دوسـت داشـتم مثـل او شـوم‪ .‬او ادامـه می دهـد؛ ا گـر‬ ‫بخواهیـم به ترتیـب اولویـت نـام کسـانی را ببریـم کـه در پیشـرفت و پیشـبرد ورزش زنان کمک کردنـد‪« ،‬فائزه‬ ‫هاشـمی» اولین فرد بود‪ .‬خیلی به او ارادت دارم و فکر می کنم از معدود افرادی بود که سـبب شـد زنان به‬ ‫محیط ورزش بیایند‪ .‬او بنیان گذار بازی های کشـورهای اسلامی بود و همیشـه می گفت که «می خواسـتم‬ ‫دراین بازی هـا دختـران ورزشـکار مـا در شـنا و دوومیدانـی کـه نمی توانند اعزام شـوند‪ ،‬با ورزشـکاران خارجی‬ ‫ً‬ ‫یهـای مـن واقعـا بـه خانـم هاشـمی‬ ‫یسـت»‪ .‬هم دوره ا ‬ ‫رقابـت کننـد تـا بفهمنـد دنیـای قهرمانـی چـه شکل ‬ ‫بدهکارنـد‪ .‬خیلـی تلاش کـرد‪ .‬یـادم اسـت که خیلـی هـم او را اذیـت می کردند‪ .‬نمی خواسـتند به هیچ عنوان‬ ‫ـان راه ورزش زنـان‪« ،‬فسـاد» اسـت‪ .‬هیچ وقـت نفهمیدیـم چطـور‬ ‫ایـن اتفـاق بیفتـد‪ .‬همـه فکـر می کردنـد پای ِ‬ ‫یشـنیدیم که‬ ‫یـک خانـم کـه پـر از هـدف و تلاش اسـت‪ ،‬ممکـن اسـت به فسـاد برسـد‪ .‬ان زمـان زیـاد این را م ‬ ‫نهـای جهانـی می برنـد؛ امـا فـردا سـر از دیسـکو درمی اورند!» ما کـه در محیط‬ ‫«دختـران مـا را امـروز بـه میدا ‬ ‫نشـدن همـه وقـت و انرژی مـان را می گذاشـتیم‪ ،‬مانـده بودیـم چه زمانـی بـرای این کارهـا‬ ‫ورزش بـرای قهرما ‬ ‫خواهیـم داشـت؟! همـ ه وقـت مـا بـا ورزش ُپـر بـود‪ .‬مـن حتـی روز مـرگ مـادرم در اردوی تیـم ملی بـودم و روز‬ ‫هفتمـش در مسـابقات تیروکمـان کشـورهای اسلامی مسـابقه دادم‪ .‬ا گـر بخواهـم به ترتیـب اولویت بگویم؛‬ ‫بعـد از خانـم هاشـمی‪« ،‬طاهـره طاهریـان» کـه ا کنـون هـم در کمیتـه ملـی المپیـک مشـغول اسـت‪ ،‬خیلـی‬ ‫یکـرد‪ .‬بعد از او «مهین فرهادی زاد»‪ .‬البته «هاشـمی طبا» هـم دید خوبی به اعزام‬ ‫بـرای اعـزام زنـان تلاش م ‬ ‫ورزشـکاران زن داشـت‪ .‬برای اعزام بازی های اسـیایی بانکوک همه سـعی داشـتند تنها تیم هایی که مدال‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬اعـزام شـوند؛ یعنـی تیـم تیرانـدازی زنـان را اعـزام نکننـد‪ .‬یـادم می اید که «هاشـمی طبا» مخالفت‬ ‫کـرد و می گفـت؛ چـرا بایـد باخـت را در کشـور خودمـان قبـول کنیـم و چـرا نگذاریـم ورزشـکاران اعـزام شـوند؛‬ ‫نهـا مـدال می گیرنـد یـا خیـر؟ اینکه بگوییم ازقبـل چه تیمی مـدال می گیرد‪ ،‬پیش گویی سـت‬ ‫بعـد ببینیـم ا ‬ ‫بگـو نیسـت‪ .‬ایـن تصمیـم پذیـرش باخـت قبـل از مسـابقه اسـت ‪ ...‬ایـن حرف هـای او‬ ‫چکـس غی ‬ ‫و هی ‬ ‫خیلـی کمـک کـرد تـا تیـم مـا بـه بانکـوک اعـزام شـود‪ .‬ان زمـان تعـدادی خبرنـگار خیلـی بـه مـا کمـک کردنـد‪.‬‬ ‫شـرایط سـخت و اسـم ورزش زنـان می امـد‪ ،‬خیلی هـا عقب نشـینی می کردنـد‪ .‬یـادم می ایـد موقـع المپیـک‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬سـیدنی کـه جریـان اعزام نشـدنم پیـش امـده بـود‪ ،‬خبرنـگاران دران موقـع بـه مـن خیلـی کمـک کردند‪.‬‬ ‫نشسـت مطبوعاتـی بـا مسـئولی کـه نمی توانسـتم ببینم‪ ،‬ترتیـب می دادند‪ .‬بعـد با من تمـاس می گرفتند به‬ ‫نهـا در یـاد مـا مانـده»‪ .‬وی می گویـد؛ دنیـای ورزش‪ ،‬دنیایی سـت کـه «رقابـت بیـن مـردم‬ ‫ان جلسـه بـروم‪ .‬ای ‬ ‫و بـدون سیاسـت» اسـت‪ .‬در ان مسـابقات ادم هـا و کشـورها شـناخته می شـوند‪ .‬وقتـی یـک ورزشـکار مـدال‬ ‫یبـرد‪ .‬چندتـا جنـگ کنیـم کـه پرچـم ایـران بـاال بـرود؟ هیچ وقـت سیاسـت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬پرچـم کشـورش را بـاال م ‬ ‫را دوسـت نداشـتم و همیشـه فکـر می کنـم یـک سیاسـت مدار هیچ وقـت نمی توانـد کاری که یک ورزشـکار یا‬ ‫یـک هنرمنـد می کنـد را انجـام دهـد‪ .‬او درپایان می گویـد؛ حس حضور در المپیک مرا وادار می کـرد در ورزش‬ ‫یکـه بـرای اولین بـار در المپیک مدال گرفتیم‪ ،‬احسـاس می کردم ان مـدال را‬ ‫بمانـم؛ امـا درنهایـت نشـد‪ .‬روز ‬ ‫مـن گرفتـه ام‪ .‬بـرای همـه خنـده دار بود‪ .‬گریه و حس می کردم ارزوی من براورده شـده‪ .‬می گفتم یکی از زنان‬ ‫ایرانـی توانسـت حقمـان را بگیـرد؛ چیزی کـه حقمـان بـود و سـال ها بـرای ان زحمـت کشـیده بودیم‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫گلنسا مبارکی؛ نخستین فرماندار زن در دولت سیزدهم‬ ‫ ‬ ‫ درصد؛‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫نرخ دختران مجرد ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۵‬ساله‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی‬ ‫بااشـاره به اینکه حـدود ‪ ۳۶‬درصـد دختـران ‪ ۱۶‬تـا‬ ‫‪۳‬سـاله در جامعـه‪ ،‬مجـرد هسـتند‪ ،‬گفـت؛ ایـن امار‬ ‫‪ ۵‬‬ ‫یسـت‪ ،‬زیـرا بهتریـن سـنین بـاروری در‬ ‫نگران کننده ا ‬ ‫زنـان و دختـران ‪ ۲۰‬تـا ‪۲۵‬؛ و ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۰‬سـاله اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مـوج؛ چندی پیـش ائیـن گرامیداشـت‬ ‫هفتـه ملـی سلامت بانـوان ایـران بـا حضـور دکتـر‬ ‫انسـیه خزعلی (معاون رئیس جمهـوری در امور زنان‬ ‫و خانـواده)‪ ،‬دکتـر علیرضـا زالـی (رئیـس دانشـگاه) و‬ ‫دکتـر سـمیه اسـماعیلی (مشـاور رئیـس دانشـگاه در‬ ‫نسـینا دانشـکده‬ ‫امـور زنـان و خانـواده) در تـاالر اب ‬ ‫پزشـکی برگزار شـد‪ .‬دکتر زالی باتا کیدبر لزوم بازنگری‬ ‫و ارتقای برنامه های سلامت زنان در ابعاد جسـمی‪،‬‬ ‫روانـی و اجتماعـی‪ ،‬گفـت؛ نا مگـذاری یک هفتـه‬ ‫ب هنـام سلامت بانـوان‪ ،‬به این معنانیسـت که فقـط‬ ‫یشـود؛ بلکه‬ ‫در یک هفتـه این موضـوع مهـم تلقـی م ‬ ‫سلامت افـراد جامعـه و به ویـژه بانـوان کـه پای ههـای‬ ‫اصلـی یـک خانـواده هسـتند‪ ،‬همـواره نیـاز بـه توجـه‬ ‫دارد و این هفتـه فرصـت خوبـی بـرای بازیابـی‬ ‫برنام ههـای مغفول مانـده و بررسـی اسیب شناسـانه‬ ‫برخـی پیشنهاد هاسـت‪ .‬طبـق اسـتانداردهای‬ ‫جهانی‪ ،‬ا گر امار جمعیت سالمندی نسبت به سایر‬ ‫گرو ههـای سـنی در یـک کشـور به هفت درصد برسـد‪،‬‬ ‫به این معناسـت که جامعـه درحال عبـور از فـاز اول‬ ‫یسـت‪ .‬این شـاخص در ایران ‪ ۱۰‬درصد اسـت که‬ ‫پیر ‬ ‫ا گـر این رقـم بـه ‪ ۱۴‬درصد برسـد‪ ،‬نگران کننـده خواهد‬ ‫بـود‪ .‬در فـاز سـوم پیـری نیـز این رقـم بـه ‪ ۱۹‬درصـد‬ ‫می رسـد که مشـکالت بسـیاری را در پی دارد‪ .‬از سـال‬ ‫ً‬ ‫‪ ۹۵‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬متناوبـا هرسـال میـزان بـاروری و موالیـد‬ ‫سـیر نزولـی داشـته و متاسـفانه طـی نیم قرن گذشـته‬ ‫پائین تریـن نـرخ موالیـد در سـال ‪ ۹۸‬بـا ‪ ۱۲‬درصـد‬ ‫کاهـش گـزارش شـده اسـت‪ .‬زالـی بااشـاره به اینکه‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۳۶‬درصـد دختـران ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۳۵‬سـاله‬ ‫در جامعـه‪ ،‬مجـرد هسـتند‪ ،‬گفـت؛ به طورکلـی از‬ ‫‪ ۱۳‬میلیـون جـوان مجـرد در کشـور‪ ،‬شـش میلیون‬ ‫دختـران هسـتند‪ .‬همچنیـن سـه میلیون از بانـوان‬ ‫«گلنسـا مبارکـی» بخشـدار پیشـین «الشـار» کـه بـا ارتقـای این بخـش بـه شهرسـتان‪ ،‬به عنـوان سرپرسـت‬ ‫فرمانـداری منصـوب شـده بـود؛ به تاز گـی با صدور حکمی از سـوی وزیر کشـور به عنوان فرماندار شهرسـتان‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬وی کـه مـدرک کارشناسـی ارشـد حقـوق دارد؛ ‪ ۱۱‬سـال به عنـوان دهیـار روسـتای عیسـی اباد‪،‬‬ ‫دوسـال به عنـوان بخشـدار الشـار و شـش ماه نیـز به عنـوان سرپرسـت فرمانـداری خدمـت کـرده اسـت‪ .‬وی‬ ‫گفته اسـت‪« :‬زنان به عنوان قشـر بزرگی از جامعه‪ ،‬برای پیشـرفت و ابادانی دغدغه دارند و اعتماد به انان‪،‬‬ ‫بسـیاری از مشـکالت را مرتفـع می کنـد‪ .‬همـواره سـعی کـردم در سـمت های دهیـار و بخشـدار بـرای معرفـی‬ ‫بو رسـوم و فرهنـگ مـردم بلوچسـتان تاثیرگـذار باشـم»‪.‬‬ ‫جایـگاه زنـان‪ ،‬صنایع دسـتی و ادا ‬ ‫زنان بی رحمی که قاتل سریالی شدند‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نشــناس حــوزه جنایــی‪ ،‬اولیــن مقاله‬ ‫در ســال ‪« ،1985‬اریــک هیکــی»؛ جر مشــناس و روا ‬ ‫ا کادمیــک را در مــورد قاتــان زنجیــره ای زن منتشــر کــرد‪ .‬البتــه کمبــود تحقیــق در زمینــه‬ ‫جمعیت شناســی این مســئله‪ ،‬ایــن فــرض خطرنــا ک را رد کــرد که «زنــان نیــز دارای رذالت‬ ‫کافــی و الزم بــرای چنیــن جنایــات وحشــتنا کی هســتند»‪ .‬او در گفت وگ وبــا مامــوران ‪FBI‬‬ ‫در یــک اجــاس‪ ،‬بــه مــوردی بــدون ذکــر نــام اشــاره کــرد کــه طــی دوســال هش ـت نفر را‬ ‫مســموم کــرده و به قتــل رســانده بــود‪ .‬او از مامــوران پرســید کــه قاتــل زن اســت یــا مــرد؟‬ ‫نهــا همگــی قاطعانــه پاســخ دادنــد کــه هیــچ قاتــل زنجیــره ای زنــی وجــود نــدارد!‪...‬‬ ‫وا ‬ ‫البتــه موضــوع موردنظـ ِـر «هیکــی» واقعیــت داشــته و نبــود بررسـی های تاریخــی تــا زمانــی‬ ‫مشــخص ‪ ،‬نمی توانــد منکــر ان شــود؛ به هرحــال حــاال می دانیــم کــه «باتوری» بــا اقدامات‬ ‫جنایت کارانــه خــود در اواخــر قــرن ‪ 16‬کــه صدهــا زن و دختــر را وحشــیانه شــکنجه کــرد و‬ ‫نحــوزه اســت‪ .‬تحقیقــات انجا مشــده توســط‬ ‫ـوارد معــروف درای ‬ ‫از بیــن بــرد؛ تنهــا یکی ازمـ ِ‬ ‫لهــای زنجیــره ای‬ ‫کارشناســان دانشــگاه ‪ Radford‬نشــان داده اســت کــه ‪11‬درصــد از قت ‬ ‫ قرن گذشــته را زنــان انجــام داده انــد؛ نــرخ این اقــدام در ده ههــای اخیــر بیــن‬ ‫طــی یک ِ‬ ‫ً‬ ‫پنــج تــا هفت درصــد بــوده اســت‪ .‬شــیوه مرســوم تقریبــا ‪50‬درصــد ایــن زنــان نیــز اســتفاده‬ ‫نهــا را‬ ‫ـای چاقــو یــا اســلحه اســت‪ 10 .‬نمونــه از بی رحم تریــن ا ‬ ‫از ســم یــا خف هکــردن ب هجـ ِ‬ ‫در گــزارش این هفتــه معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫بل گونز‬ ‫مشهورترین و بی رحم ترین زن‬ ‫قاتل در تاریخ (‪)1908-1859‬‬ ‫با ‪ ۱۸۲‬سانتی متر قد و بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬کیلوگرم وزن‪ ،‬بسیارقوی و‬ ‫تنومند بود‪ .‬او عالوه بر همسر و‬ ‫دو دخترش؛ بیش از ‪ ۴۰‬نفر دیگر‬ ‫را نیز به قتل رساند و اجسادشان‬ ‫را در حیاط و انبار خانه اش‬ ‫خا ک کرد ؛ ان هم فقط با انگیزه‬ ‫کسب پول!‬ ‫ایـران در سـن بـاروری قـرار دارنـد‪ .‬وی از افزایـش سـن‬ ‫ازدواج میـان جوانـان در ایـران و فاصلـه ازدواج تـا‬ ‫جسـال خبـر داد‬ ‫اقـدام بـرای فرزنـداوری بـه ‪ 3.5‬تـا پن ‬ ‫و گفـت؛ در سـال های اخیـر ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬درصـد سـایز‬ ‫یشـود‬ ‫خانوارهـا کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬پیش بینـی م ‬ ‫بـه ازای هـر یک نفـر سرپرسـت اقـا در خانواد ههـا‪۱۷ ،‬‬ ‫بانـو سرپرسـت خانـواده در کشـور داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫جنـوع سـرطان در‬ ‫زالـی همچنیـن بابیان اینکـه پن ‬ ‫میـان زنـان از شـیوع بیشـتری برخـوردار اسـت‪،‬‬ ‫گفـت؛ به ترتیـب سـرطان سـینه‪ ،‬کولـون‪ ،‬تیروئیـد‪،‬‬ ‫معـده و پوسـت در میـان بانـوان شـیوع بیشـتری‬ ‫ننـوع‬ ‫دارد و البتـه الگـوی زندگـی در پیشـگیری از ای ‬ ‫بیمـاری بسـیارتاثیرگذار خواهـد بـود‪ .‬همچنیـن ا گـر‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سـرطان ها در زنان به موقع تشخیص داده‬ ‫شـود‪ ،‬طـول درمـان سـریع تر و بـا هزینـه کمتـر طـی‬ ‫یشـود‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ بـرای طراحـی برنام ههـای‬ ‫م ‬ ‫ارتقای سالمت زنان به بسته های جامع پیشگیرانه‬ ‫و مداخله جویانـه بـا محوریـت بانـوان کشـور از‬ ‫پائین تریـن سـن تـا باالتریـن سـن نیـاز اسـت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نانی داس‬ ‫این قاتل سریالی (‪-1905‬‬ ‫‪ ،)1965‬ملقب به «مادربزرگ‬ ‫خندان» و «بیوه سیاه»؛‬ ‫مسئول مرگ ‪ 11‬نفر بین ‪ 1920‬تا‬ ‫‪ 1954‬بود و پس از مرگ شوهر‬ ‫پنجمش در بیمارستانی در‬ ‫اوکالهاما‪ ،‬اعتراف کرد و معلوم‬ ‫شد که چهار شوهر‪ ،‬دو فرزند‪،‬‬ ‫خواهر‪ ،‬مادر‪ ،‬دو نوه و یکی از‬ ‫مادرشوهرهایش را کشته است‪.‬‬ ‫جین توپان‬ ‫ایلین ورنوس‬ ‫داستان زندگی او (‪ )2002-1956‬معروف به «جولی کین»‬ ‫در فیلم «هیوال» به تصویر کشیده (‪ )1938-1854‬که پس از‬ ‫دستگیری‪ ،‬به قتل ‪31‬نفر‬ ‫شد‪ .‬او طی سال های ‪ 1989‬تا‬ ‫اعتراف کرد که ‪12‬مورد از ان ها‬ ‫‪ 1990‬و در امتداد بزرگراه های‬ ‫تائید شد‪ .‬او که یک بیمار روانی‬ ‫فلوریدا هفت نفر را به ضرب‬ ‫نیز بود؛ گفته بود جاه طلبی اش‬ ‫گلوله کشت و از ان ها سرقت‬ ‫این است که بیش از هر قاتلی‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬او مدعی بود تمام قتل ها‬ ‫ادم بکشد! او پرستار بود‬ ‫برای دفاع از خود انجام شده‬ ‫و قربانیانش را از بین ان ها‬ ‫است‪ .‬درنهایت پس از ‪ 12‬سال‬ ‫انتخاب و شکنجه می کرد‪.‬‬ ‫محکومیت‪ ،‬اعدام شد‪.‬‬ ‫امی گیلیگان‬ ‫معروف به «خواهر ارچر» (‪-1873‬‬ ‫‪)1962‬؛صاحبیکخانهسالمندان‬ ‫بود کهحداقلپنج نفر از ساکنینانجا‬ ‫رابامسموم کردنشانبه قتلرساند‪.‬‬ ‫البتهیکیاز قربانیاناو همسر دومش؛‬ ‫«مایکل»بود‪.‬ماجرایاوالهام بخش‬ ‫خلقنمایشنامه«ارسنیکوتوری‬ ‫کهنه»بود کهبعدها«فرانک کاپرا»‬ ‫نیز بر اساس ان‪،‬فیلمیسینمایی‬ ‫به همین نامساخت‪.‬‬ ‫مری بثتینینگ‬ ‫داریاسالتیکووا‬ ‫یک قاتل سریالی کودک کش‬ ‫کنتسی(‪)1810-1730‬دچار‬ ‫سادومازوخیسم کهبه دلیلشکنجه (‪ )1942‬که در سال ‪1987‬؛ دوسال‬ ‫پس از قتل نهمین فرزندش (یک‬ ‫و کشتنبسیاریاز رعیت هایش‬ ‫ً‬ ‫که ا کثرا زنان بودند‪ ،‬بدنام شد‪ .‬او دختر چهارماه) دستگیر و محکوم‬ ‫کهبا«الیزابتباتوری»؛شاهدخت شد‪ .‬او که همچنان ‪20‬سال حبس‬ ‫مجارستانی کهاز او به عنوانیکی خود را می گذراند؛ بین سال های‬ ‫از نمادهایخون اشامیشناخته ‪ ۱۹۷۲‬تا ‪ ۱۹۸۵‬بی رحمانه همه‬ ‫شده‪ ،‬قیاس می شود‪ .‬او متهم به فرزندان خود را پیش از رسیدن‬ ‫ان ها به پنج سالگی‪ ،‬در خواب‬ ‫قتل‪138‬نفر بود که در ‪38‬مورد‬ ‫خفه کرد‪.‬‬ ‫ان هامجرمشناختهشد‪.‬‬ ‫ِبورلی الیت‬ ‫کارالهومولکا‬ ‫یک قاتل سریالی کودک‬ ‫او (‪ )1970‬که همچنان دوره‬ ‫انگلیسی (‪ )1968‬که به قتل‬ ‫محکومیت را می گذراند؛ بین‬ ‫جریان چهار کودک‪ ،‬تالش برای‬ ‫سال های ‪ 1990‬تا ‪ 1992‬در‬ ‫ِ‬ ‫قتل سه کودک دیگر؛ و ایجاد‬ ‫تجاوز و قتل سه نوجوان‪ ،‬به‬ ‫همسرش؛ «پل برناردو» کمک کرد صدمات شدید بدنی به شش‬ ‫و تبدیل به منفورترین زن کانادا کودک محکوم شد‪ .‬همه‬ ‫شد‪ .‬البته وقتی دادگاه او را تنها به این موارد طی دوره کوتاه ‪59‬روزه‬ ‫گذراندن ‪12‬سال حبس محکوم از فوریه تا اوریل ‪ 1991‬در بخش‬ ‫کودکان یک بیمارستان که در‬ ‫جنجال رسانه ای فراوانی‬ ‫کرد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ان مشغول به کار بود‪ ،‬رخ داد‪.‬‬ ‫به پا شد‪.‬‬ ‫اندریا یاتس‬ ‫یک زن امریکایی اهل تگزاس‬ ‫(‪ )1964‬که اعتراف کرد در ‪20‬‬ ‫ژوئن ‪ 2001‬پنج فرزند خود را در‬ ‫وان حمام خانه شان غرق کرده‬ ‫است‪ .‬او که مدتی از افسردگی‬ ‫شدید و روان پریشی پس از‬ ‫زایمان رنج می برد؛ در حکم‬ ‫اولیه‪ ،‬برای کاهش مجازات‪،‬‬ ‫مبتالبه جنون معرفی شد که البته‬ ‫پذیرفتهنشد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫یکـه می خواهیـد یـا مجبوریـد بـا فـردی زندگـی کنیـد؛‬ ‫زمان ‬ ‫ً‬ ‫مثلا بـا فرزنـد یـا همسـرمان کـه دچـار بیمـاری عدم توجـه و‬ ‫یسـت‪ ،‬بایـد بدانیـد‬ ‫تمرکـز بـا بیش فعالـی یـا بـدون بیش فعال ‬ ‫کـه تصمیمـی بـس مهـم‪ ،‬پرمسـئولیت و گاه پردردسـر را‬ ‫پذیرفته ایـد؛ چر اکـه نمی توانید پیش بینی کنید یک اشـتباه‬ ‫کوچـک ازسـوی شـما چـه وا کنشـی از طـرف مقابـل به وجـود‬ ‫خواهـد اورد یـا برعکـس در مقابـل رفتـار غیر منتظـره فـرد‬ ‫مورد نظرتـان شـما چـه وا کنشـی نشـان خواهیـد داد‪ .‬درک‬ ‫یکـه دچـار ایـن ویژ گـی‬ ‫و پذیـرش رفتـار و احساسـات افراد ‬ ‫هسـتند‪ ،‬بـرای دیگـران سـاده نیسـت‪ .‬همـه پیشـامدها‬ ‫و حـوادث درنظـر این افـراد بسـیار پیچیده تر و بـا اهنگـی‬ ‫یکـه از نظـر هوشـی چیزی‬ ‫فشـرده تر اتفـاق می افتـد‪ .‬با وجود ‬ ‫کمتـر از بقیـه ندارنـد‪ ،‬ولـی دائـم بایـد هـم رشـد کننـد‪ ،‬هـم‬ ‫سـازنده باشـند و هم زمـان نیـز بیندیشـند‪ .‬به نظـر می ایـد که‬ ‫نهـا نمی تواننـد ازنظر فکری هیچ وقت اسـتراحت کننـد‪ .‬ایا‬ ‫ا ‬ ‫می توانیـد تصـور کنیـد زمانـی را کـه مغـز شـما بـا سـرعت زیـاد‬ ‫یکـه پایتـان را روی گاز‬ ‫یـا به گفتـه دیگـر بـا دور بـاال (ماننـد زمان ‬ ‫ماشـین فشـار می دهیـد و عقربـه دور ماشـین به باال مـی رود)‬ ‫کار می کند و هرگز نمی توانید دور فعالیت مغزتان را کم کنید؟‬ ‫عدم توجـه و تمرکـز با بیش فعالی و بدون بیش فعالی شـرایط‬ ‫فعالیـت مغـز را بـرای فردی که دچار این بیماری شـده اسـت‪،‬‬ ‫ب هشـکل مثالـی کـه گفتـه شـد درمـی اورد‪ .‬افـکار و حـواس‬ ‫این افـراد به راحتـی از موضوعـی کـه سـرگرم ان هسـتند پـرت‬ ‫یشـود و حتـی گاهـی ممکـن اسـت مسـائلی را به دشـواری‬ ‫م ‬ ‫یشـود کـه حتـی ا گـر فـرد بـه‬ ‫ب هیـاد بیاورنـد‪ .‬اغلـب دیـده م ‬ ‫مشـکلش ا گاه باشـد‪ ،‬خـودش یـا خانـواده اش این موضـوع را‬ ‫پنهان می کنند؛ درنتیجه امکان استفاده و برخورد درست را‬ ‫از دسـت می دهند‪ .‬از قدیم گفته اند که عشـق واقعی ‪ ،‬عشـق‬ ‫بی قی د وشـرط اسـت؛ اما درمورد عشق ورزی به کسی که دچار‬ ‫عدم توجـه و تمرکـز بـا بیش فعالـی یـا بـدون ان اسـت؛ امـکان‬ ‫دارد درسـتی ایـن ضرب المثـل بـا چالـش روبـه رو شـود‪ ،‬حتـی‬ ‫ا گـر ان شـخص خواهـر‪ ،‬بـرادر‪ ،‬فرزنـد‪ ،‬والد یا همسـر ما باشـد‪.‬‬ ‫زمانی که روان پزشک یا روان شناس درمورد فردی‪ ،‬تشخیص‬ ‫ً‬ ‫بیش فعالی یا عدم توجه و تمرکز بدهند‪ ،‬حتما باید افرادی را‬ ‫که تمایل دارند در کنار او زندگی کنند از چگونگی برخورد با او‬ ‫ا گاهسازندوبهان هابیاموزند کهچهانتظاراتیاز چنین فردی‬ ‫می تواننـد داشـته باشـند‪ .‬نزدیـکان او بایـد ا گاه باشـند کـه‬ ‫در کنـار ایـن فـرد بایـد به گونـه ای متفـاوت بیندیشـند و رفتـار‬ ‫یهـا و احساسـات و چرایـی‬ ‫کننـد‪ .‬فهـم و درک باورهـا‪ ،‬ویژگ ‬ ‫نهـا زندگـی در کنارشـان را بسیار سـاده تر‬ ‫و چگونگـی رفتـار ا ‬ ‫می کنـد‪ .‬از ایـن رو بهتـر و درسـت تر ان اسـت که مـا بدانیـم کـه‬ ‫سراشپز‬ ‫زندگی کردن با افرادی که‬ ‫دچار عدم توجه و تمرکز هستند‬ ‫چنین فردی چگونه می اندیشـد‪ .‬در ادامه به مواردی اشـاره‬ ‫می کنیـم کـه زندگـی را بـرای هـردو فـرد اسـوده تر می کنـد‪.1 .‬‬ ‫یکـه بـا بیش فعالـی و‬ ‫تهـای مغـز فرد ‬ ‫فرامـوش نکنیـم فعالی ‬ ‫عدم توجـه و تمرکـز درگیـر اسـت‪ ،‬همیشـه باسـرعت بسـیار و‬ ‫نشـکل‬ ‫دور بـاال کار می کنـد و به تنهایـی توانایی جلوگیری ای ‬ ‫از فعالیـت را نـدارد‪ .‬درنتیجـه او سـریع تر از شـما می خواهـد‬ ‫کارهـا را انجـام دهـد و ا گـر شـما به ارامـی کارهـا را انجـام دهیـد‪،‬‬ ‫یکـه بـا هـم گفت وگـو می کنیـد‬ ‫او را پرخاشـگر می کنـد‪ .2 .‬زمان ‬ ‫فهـای شـما به دقـت گـوش می دهـد؛ به چشـم ها و‬ ‫او بـه حر ‬ ‫یشـود؛ اما معنایش این نیسـت که‬ ‫حرکت لبان شـما خیره م ‬ ‫یشـود؛ چر اکـه ممکـن اسـت‬ ‫او متوجـه گفت ههـای شـما م ‬ ‫هم زمـان و شـاید هـم زودتـر از شـما‪ ،‬افـکار و رویاهایـش او را به‬ ‫دنیـای دیگـری بـرده باشـند؛ ازایـن رو از او دلخـور نشـوید کـه‬ ‫چـرا بـه گفت ههـا و خواسـته های شـما بی اهمیـت اسـت‪.3 .‬‬ ‫فـرد بیش فعـال در بیشـتر مـوارد کار را درسـت شـروع می کند؛‬ ‫ولـی در بیـن راه مسـیرش را عـوض می کنـد؛ درنتیجـه توانایی‬ ‫به اتمام رسـاندن کار را ب هشـکلی مطلوب در بیشـتر مـوارد‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬پس شما او را فردی بی مسئولیت نپندارید؛‬ ‫چر اکـه برعکـس او فـردی بامسـئولیت اسـت؛ امـا حواسـش‬ ‫صددرصد ب ه گفته های شما نبوده و در انجام خواسته های‬ ‫شـما موارد دیگری توجه او را جلب کرده اسـت و او خصومت‬ ‫شـخصی بـا شـما نـدارد و نمی خواسـته شـما را بیـازارد‪.4 .‬‬ ‫بایـد بدانیـم کـه ان ها بسـیار عمیق می اندیشـند و نسـبت به‬ ‫پیشـامدهای پیرامونشـان بسیارحسـاس هسـتند؛ از ایـن رو‬ ‫یک خبر معمولی بد می تواند ان ها را بسیار و بیش از دیگران‬ ‫اندوهگیـن کنـد‪ .5 .‬مسـائلی کـه برایشـان بسیارحسـاس و‬ ‫نهـا را ب هسـرعت پرخاشـگر و‬ ‫نگران کننـده اسـت‪ ،‬می توانـد ا ‬ ‫ناراضـی کند؛ درنتیجه تمرکـز در درس‪ ،‬کار و روابط اجتماعی‬ ‫یشـود‪ .6 .‬فقـط در موضوعـی کـه‬ ‫برایشـان بسیاردشـوار م ‬ ‫برایشـان جالـب اسـت ‪ ،‬می تواننـد بسـیار بیش از دیگـران‬ ‫تمرکـز کننـد و ایـن شـاید بـرای دیگـران عجیب وغریـب به نظر‬ ‫نهـا بی مسـئولیت و سـهل انگار نیسـتند؛‬ ‫بیایـد‪ .‬پـس ا ‬ ‫بلکـه موضوعـات دیگـری حواسشـان را پـرت کـرده اسـت‪.7 .‬‬ ‫یکـه در مـورد ویـژه ای تمرکـز دارنـد‪ ،‬ان کار را هـم به خوبی‬ ‫زمان ‬ ‫انجـام می دهنـد و هـم ان را تـا اخـر ادامـه می دهنـد‪ .‬پـس‬ ‫فرنچ تست سیب و دارچ�ین‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫بـرای تزئیـن روی فرنـچ تسـت سـیب و دارچیـن از‬ ‫پـودر قنـد اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫ب هجـای سـر خ کردن داخـل سـاندویچمیکر یـا‬ ‫تسـتر هـم درسـت کنیـد‪.‬‬ ‫مـواد داخـل تسـت را کـه حـاوی سـیب و شـکر‬ ‫هسـتند؛ بعـد تفـت دادن پـوره کنیـد‪.‬‬ ‫تسـت ها را صـاف نکنیـد و ب هصـورت سـاده‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫در صـورت تمایـل مقـدار شـکر و دارچیـن را زیـاد و‬ ‫کـم کنید‪.‬‬ ‫دور نـان تسـت را ببریـد و بـا وردنـه خـود تسـت را‬ ‫صـاف کنیـد‪.‬‬ ‫داخل مواد از گردو خرد شده استفاده کنید‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫تخم مر غ‪ ۲ :‬عدد‬ ‫شکر‪ ۲ :‬ق سوپ خوری‬ ‫وانیل‪ ۲/۱ :‬ق چای خوری‬ ‫دارچین‪ ۴/۱ :‬ق چای خوری‬ ‫شیر پر چرب« ‪ ۲/۱‬پیمانه‬ ‫کره« ‪ ۵۰‬گرم‬ ‫نهـا چـه عالئـق و سلایقی دارنـد‪.8 .‬‬ ‫بهتـر اسـت بدانیـم کـه ا ‬ ‫این افـراد‪ ،‬توانایـی اداره احساسـات خـود را در بیشـتر مـوارد را‬ ‫از دسـت می دهنـد و بـرای مدیریـت احساسـات و افکارشـان‬ ‫نیـاز به زمان بیشـتری درمقایسـه با دیگـران دارنـد‪ .‬پس نباید‬ ‫نهـا را استرسـی و مضطـرب کنیـم‪ .9 .‬ناتوانـی در مدیریـت‬ ‫ا ‬ ‫یشـود که گاهی در کالم‪ ،‬کنترل خود‬ ‫احساساتشـان باعث م ‬ ‫را از دسـت می دهنـد و مـواردی را بیـان می کننـد کـه مناسـب‬ ‫زمـان و مـکان نیسـت؛ درنتیجـه پشـمیان می شـوند؛ البتـه‬ ‫برایشان بسیاردشوار است که پیش از پشیمانی جلوی گفتار‬ ‫نادرسـت و نابجـای خـود را بگیرنـد‪ .10 .‬در روابـط اجتماعـی‬ ‫خیلـی فعـال نیسـتند و همیشـه نگـران ایـن هسـتند کـه در‬ ‫ایـن روابـط‪ ،‬مـواردی پیـش بیایـد کـه باعـث ناراحتـی ان هـا‬ ‫شـود یا رفتاری کنند که باعث پشیمانی شـان شـود؛ از این رو‬ ‫در سـایه بودن را ترجیـح می دهنـد؛ چرا کـه احسـاس امنیـت‬ ‫بیشتری در سایه می کنند‪ .‬پس خیلی از ان ها نخواهیم که با‬ ‫دیگران معاشـرت کنند؛ مگر اینکه ان افراد را خودشـان برای‬ ‫تو امـد انتخـاب کـرده باشـند‪.‬‬ ‫رف ‬ ‫‪ .11‬در نـگاه اول بسیار سـطحی بـه دنیـا نـگاه می کننـد؛‬ ‫نهـا بسـیارژرف تر از معمـول اسـت‪.‬‬ ‫یکـه دیـد و نـگاه ا ‬ ‫درصورت ‬ ‫موسـیقی دانان‪ ،‬هنرمنـدان‪ ،‬مبتکـران و دانشـمندان زیـادی‬ ‫هسـتند که به عدم توجه و تمرکز دچار بوده یا هسـتند‪ .‬پس‬ ‫تو پا تلقـی کنیـم‪ .12 .‬فردی کـه‬ ‫نهـا را افـرادی بی دسـ ‬ ‫نبایـد ا ‬ ‫عدم توجـه و تمرکـز دارد‪ ،‬در بیشـتر مـوارد‪ ،‬دشـواری ها و راه‬ ‫تتـر از دیگـران می بیننـد؛‬ ‫نهـا را بسـیار متفاو ‬ ‫مقابلـه بـا ا ‬ ‫نهـا زندگـی می کنـد بـه این نکتـه بایـد‬ ‫یکـه بـا ا ‬ ‫از ایـن رو فرد ‬ ‫لهـای خودشـان را ارائـه‬ ‫توجـه کنـد کـه این افـراد راه ح ‬ ‫یکـه توجـه و تمرکـز ندارنـد با بیش فعالی‬ ‫می دهنـد‪ .13.‬افراد ‬ ‫ً‬ ‫یـا بـدون بیش فعالـی همـواره درحال فعالیـت هسـتند‪ .‬مثلا‬ ‫پاهایشـان را تـکان می دهنـد‪ .‬بـا موهایشـان بـازی می کننـد‬ ‫و این موضـوع شـاید بـرای دیگـران کمـی ناراحت کننـده و‬ ‫یکـه ایـن حـرکات بـرای ان هـا‬ ‫پرسـش برانگیز باشـد؛ درصورت ‬ ‫یسـت؛ درنتیجه باید این حرکات ان ها‬ ‫نوعی فعالیت فیزیک ‬ ‫نهـا دلخـور نشـد‪ .14 .‬یکـی از‬ ‫را عـادی دانسـت و از دسـت ا ‬ ‫نشـانگان برجسـته چنین افرادی پائین بودن استانه تحمل‬ ‫نهـا تمایـل دارنـد کـه کارهـا به سـرعت انجـام‬ ‫ان ه اسـت‪ .‬ا ‬ ‫شـوند و زمانی کـه دیگـران کارهـا را به ارامـی انجـام می دهنـد‪،‬‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫این افـراد دلخـور و کمـی عصبانـی و پرخاشـگر م ‬ ‫درک این نکتـه و هماهنگـی بـا ان هـا در این مـورد‪ ،‬زندگـی‬ ‫در کنـار ان هـا را بسیارسـاده می کنـد‪ .15 .‬این افـراد ازنظـر‬ ‫فیزیکـی‪ ،‬بسیارحسـاس هسـتند؛ به گونه ای کـه گاهی ممکن‬ ‫اسـت به سـرعت از کار فیزیکـی احسـاس خسـتگی کننـد‬ ‫و ایـن به معنـای ان نیسـت که ضعـف فیزیکـی دارنـد؛ بلکـه‬ ‫به معنـای ان اسـت که انتظـار دارنـد کارهـا به سـرعت انجـام‬ ‫شـود‪ .16 .‬در کارهـا و مشـغولیات روزانـه سـاختار مشـخص و‬ ‫سـازمان دهی و نظـم ندارنـد؛ از ایـن رو ا گـر فرصـت پیدا کنند‪،‬‬ ‫کارهـای انجام نشـده ان هـا بسـیارزیاد می شـود؛ درنتیجـه‬ ‫کسـانی که بـا این افـراد زندگـی می کننـد بایـد مراقـب کارهـای‬ ‫مهـم پشـت گوش انداخته و انجام نشـده ان هـا باشـند‪.17 .‬‬ ‫نیـاز به فضـای زیاد برای حرکـت دارند و این موضوع می تواند‬ ‫دیگـر اعضـای خانـواده را کمی عصبانی و ازرده کنـد‪ .‬این افراد‬ ‫ً‬ ‫می خواهنـد مثلا در حیـن حرکـت بـا تلفـن حـرف بزننـد و در‬ ‫نهـا‬ ‫حیـن حرکـت چنـد کار را هم زمـان باهـم انجـام دهنـد‪ .‬ا ‬ ‫کارهـا را بسـیار خوب انجـام می دهنـد؛ ا گـر فرصـت درسـت‬ ‫و مناسـب بـه ان هـا داده شـود‪ .18 .‬در انجـام کارهـا گاهـی‬ ‫بی مسـئولیت به نظـر می اینـد؛ درصورتی کـه به هیچ وجـه‬ ‫بی مسـئولیت نیسـتند‪ .‬افـکار ان هـا به شـدت درگیـر مسـائل‬ ‫و گزینه هـای دیگری سـت و درنتیجـه چـون ان هـا زیـاد فکـر‬ ‫می کننـد‪ ،‬برایشـان سـاده نیسـت که تصمیـم درسـت درمورد‬ ‫انجـام کارهـا براسـاس جـدول ترجیحـات خانـواده انجـام‬ ‫بدهنـد‪ .‬نزدیـکان ان هـا بایـد مراقب امور مهم زندگی باشـند‪.‬‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫‪ .19‬تضـادی کـه در رفتـار و حافظـه ان هـا دیـده م ‬ ‫ً‬ ‫ان اسـت که کارهـای سـاده مثلا خریـد نـان و شـیر روزانـه را‬ ‫فراموش می کنند؛ ممکن است لباس هایشان را سرجایشان‬ ‫نگذارنـد؛ ولـی تفسـیر برنامه هـای تلویزیونـی دلخواهشـان‬ ‫را به راحتـی به یـاد می اورنـد‪ .‬دلیـل ایـن کارشـان‪ ،‬مشـکل‬ ‫حافظه شـان نیسـت؛ بلکـه مشـغولیات ذهنـی بیش از انـدازه‬ ‫ان هاسـت‪ .20 .‬فردی که با عدم توجه و تمرکز درگیر اسـت‪ ،‬در‬ ‫بیشـتر موارد احساسـات و افکار صادقانه دارد و در ابراز ان ها‬ ‫بـا همـه وجـود ش ان کارهـا را انجـام می دهـد؛ ازایـن رو از ابـراز‬ ‫عالقـه صادقانـه ان هـا بایـد اسـتقبال کـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فرنچ تسـت سـیب و دارچیـن یـک صبحانـه فرانسـوی خوشـمزه اسـت‪ .‬قطعـا ترکیـب سـیب و دارچیـن داری عطـر و طعـم‬ ‫فوق العـاده اسـت و ایـده ای بسـیار جالـب و ویـژه اسـت بـرای زمان هایـی کـه می خواهیـد یـک صبحانـه خـاص و شـیک و‬ ‫همچنین شیرین درست کنید‪ .‬فرنچ تست سیب و دارچین در همه جای دنیا طرفداران خاصی دارد و طعم و مزه ان بین‬ ‫همـه معـروف اسـت‪ .‬فرنـچ تسـت سـیب و دارچیـن دارای بافـت نـرم و شـیرین اسـت و داخل ان نـرم و لذیذ و بیـرون ان ترد‬ ‫و خوشـمزه است‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتدا سیب ها را بشورید و ان ها را روی تخته برش نگینی و مکعبی‬ ‫خـرد کنیـد‪ .‬نـان تسـت را روی تختـه بـرش بـا قشـار پشـت قاشـق یا‬ ‫وردنـه فشـرده و تخـت کنیـد‪ .‬در صـورت تمایـل دور نـان تسـت را‬ ‫بـرش دهیـد‪ .‬در تابـه مناسـب کـره را قـرار دهیـد و بـا شـعله مالیـم‬ ‫اجـازه دهیـد تـا کـره ذوب شـود‪ .‬بعـد از ذوب شـدن کره‪ ،‬سـیب های‬ ‫از قبـل مکعبـی خرد شـده را به همـراه شـکر بـه تابـه اضافـه کنیـد و‬ ‫تفت دهید تا دانه های شـکر ذوب شـود و شـیرینی شـکر به خورد‬ ‫سـیب ها بـرود‪ .‬بعـد از اینکـه سـیب ها نـرم و مقـداری تفـت داده‬ ‫شـد‪ ،‬دارچیـن را اضافـه کنیـد و بـا حـرارت مالیـم کمـی تفـت دهیـد‬ ‫و هـم بزنیـد‪ .‬بعـد از چنـد دقیقـه شـعله را خامـوش کنیـد و مـواد را‬ ‫کنار بگذارید‪ .‬در کاسـه ای مناسـب تخم مر غ را بشـکنید و با هم زن‬ ‫دستی هم بزنید تا تخم مر غ ها از لختگی خارج شود؛ سپس شکر‪،‬‬ ‫وانیـل‪ ،‬دارچیـن و شـیر را بـه کاسـه اضافـه کنید و خـوب هم بزنید تا‬ ‫یک دسـت و مخلوط شـوند‪ .‬مواد را کنار بگذارید‪ .‬تسـت ها را روی‬ ‫میـز قـرار دهیـد و بیـن دو عـدد نـان تسـت‪ ،‬مایـه سـیب و دارچیـن‬ ‫قـرار دهیـد و ایـن کار را تـا پایـان مواد و نان تسـت ها انجـام دهید و‬ ‫تسـت ها را کنار بگذارید‪ .‬در تابه مناسـب کره را اضافه کنید و روی‬ ‫حـرارت مالیـم قـرار دهیـد و نـان تسـت های اماده شـده را داخـل‬ ‫ی به مـدت سـه ثانیه قـرار دهیـد؛‬ ‫مخلـوط و ترکیـب مـواد تخـم مرغـ ‬ ‫سـپس ان را بـه داخـل تابـه قـرار دهیـد تـا هـر طـرف تسـت هـا بـه‬ ‫مدت چند دقیقه سـرخ شـود و طالیی شـود‪ .‬این کار را برای همه‬ ‫تسـت ها انجـام دهیـد تـا ان هـا تمـام شـوند‪ .‬بعـد از ان تسـت ها را‬ ‫در ظـرف مناسـب سـرو کنیـد و بـرای تزئیـن می توانیـد از مقـداری‬ ‫عسـل و دارچین روی تسـت ها اسـتفاده کنید‪ .‬فرنچ تسـت سـیب‬ ‫و دارچیـن امـاده اسـت‪ .‬بـا یـک فنجـان چـای داغ سـرو کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫اتو کردن صحیح لباس ها با نکات صفر تا صدی‬ ‫از بیـن رفتـن رطوبتشـان ‪ ،‬اتـو زدن برایتـان سـخت و دشـوار‬ ‫یشـود‪ .‬پـس بهتـر اسـت در این مواقـع بـرای راحت تـر‬ ‫م ‬ ‫ات وشـدن این لباس ها ان ها را به مدت یک سـاعت یا بیشـتر‬ ‫درون یخچـال بگذاریـد تـا رطوبـت الزم را جـذب کـرده و‬ ‫به اسـانی اتـو شـوند‪.‬‬ ‫ک زنگ فلزات ضمن اتو زدن‬ ‫از بین بردن ل ‬ ‫نبـردن لـک زنـگ فلزاتی مانند میخ طنـاب رخت‬ ‫بـرای از بی ‬ ‫یـا فنـر فلـزی گیـره لبـاس از روی پارچـه ‪ ،‬مقـداری نمـک‬ ‫در ابلیمـو بریزیـد؛ سـپس لکـه را در ان بخیسـانید بعـد از‬ ‫کسـاعت ان را خـوب اب بکشـید‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫ً‬ ‫حتما فکر می کنید اتو کردن لباس که کاری ندارد؛ نیازی به‬ ‫امـوزش نیسـت؛ امـا بدانیـد که هر نوع لباسـی با هر جنسـی‬ ‫نیـاز به روشـی خـاص برای اتو کشـی دارد‪.‬‬ ‫یسـت کـه نیـاز بـه زمـان‬ ‫سهـا یکـی از کارهای ‬ ‫اتـو زدن لبا ‬ ‫فراوانـی دارد و انجـام دادن ان ممکـن اسـت برایتـان سـخت‬ ‫سهـا را یاد بگیرید‬ ‫باشـد؛ امـا ا گـر طریقه صحیـح اتـو زدن لبا ‬ ‫ایـن کار برایتـان لـذت بخـش خواهـد بـود و می توانیـد در‬ ‫ن ممکـن لبـاس خـود را اتـو بزنیـد و بـا پوشـیدن‬ ‫کمترین زمـا ‬ ‫سهـای بـدون چـروک و مرتـب احسـاس دلپذیـری را در‬ ‫لبا ‬ ‫خـود ایجـاد کنیـد‪.‬‬ ‫دمایاتوراتنظیم کنید‬ ‫قبـل از روشـن کردن اتـو ‪ ،‬دمـای ان را روی کمتریـن حالـت‬ ‫خـود قـرار دهیـد؛ زیـرا شـما بایـد اتو کشـی را بـا پارچه هایـی‬ ‫شـروع کنیـد کـه کمتریـن دمـا را نیـاز دارنـد‪ .‬سـپس بـرای هـر‬ ‫جنـس پارچـه ای دمـای مطلـوب ان را تنظیـم کنیـد ‪.‬‬ ‫میز اتو را اماده کنید‬ ‫ارتفاع میز اتو باید ‪ 90‬سانتی متر باشد؛ دقت کنید که ارتفاع‬ ‫میـز بهتـر اسـت متناسـب بـا قد شـما باشـد تا بـه مفاصلتان‬ ‫فشـار نیایـد‪ .‬بهتـر اسـت روی میـز اتـو بـا چنـد الیـه پارچـه‬ ‫پوشـانده شـود‪ .‬برای اینکه هنگام اتو کردن لباس های بلند‬ ‫انتهای ان ها با زمین تماس نداشـته باشـد‪ ،‬زیر میز اتو یک‬ ‫پارچـه تمیـز پهن کنید‪.‬‬ ‫یک پارچه مرطوب و پنبه ای کنارتان قرار دهید‬ ‫نهـا‬ ‫سهـا بایـد بـر روی ا ‬ ‫بـرای اتـو زدن در بعضـی از لبا ‬ ‫پارچـه ای پهـن کنیـد تـا حـرارت مسـتقیم اتـو بـه لباسـتان‬ ‫اسـیب وارد نکنـد؛ پـس همیشـه قبـل از اتـو زدن یـک پارچـه‬ ‫ً‬ ‫تمیـز و مرطـوب پنبـه ای نسـبتا ظریـف دم دسـتتان داشـته‬ ‫باشـید‪.‬‬ ‫به جنس پارچه توجه کنید‬ ‫قبـل از اتـو زدن بـه جنـس پارچـه توجـه کنیـد؛ زیـرا هر یـک‬ ‫از پارچ ههـا روش اتـو زدن مخصـوص بـه خـود را دارنـد‪.‬‬ ‫در صـورت عدم توجـه بـه روش ات وکـردن هر یـک از پارچ ههـا ‪،‬‬ ‫یسـوزد‪ ،‬بر اثر سـوختگی ‪ ،‬چروک می شود یا برق‬ ‫لباسـتان م ‬ ‫می افتـد‪ ،‬پـس قبـل از ات وکـردن لباس هایتـان را بـر اسـاس‬ ‫جنسشـان از هـم جـدا کنیـد‪.‬‬ ‫جلوگیریاز برقنیافتادنلباس ها‬ ‫برای اینکه لباس هایتان برق نیافتد و قطره های اب‪ ،‬لباس‬ ‫ً‬ ‫سهـا را مسـتقیما اتو نکنید و همیشـه یک‬ ‫را لـک نکنـد ‪ ،‬لبا ‬ ‫پارچـه نخـی نـازک و تمیـز روی لبـاس بیاندازیـد و سـپس‬ ‫سهـا را اتـو کنیـد‪ .‬بـرای جلوگیـری از برق افتـادن لبـاس‬ ‫لبا ‬ ‫همیشـه بایـد ارام اتـو بزنیـد؛ اما ا گر روی لباسـتان بـرق افتاد‬ ‫بـا یـک پارچـه نمـدار بـرق ان را برطـرف کنیـد‪ .‬دقـت کنیـد‬ ‫پارچ ههـای ظریـف را در تمـاس مسـتقیم با اتو قـرار ندهید و‬ ‫یـک پارچـه ی مرطـوب بیـن سـطح اتـو و لبـاس قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫لباس مشکی از دیگر لباس ها زودتر برق می افتد‪ .‬برای رفع‬ ‫ایـن عیـب سـه قاشـق سـوپ خوری سـرکه را در یک لیتـر اب‬ ‫ریختـه و فرچـه نرمـی را در ان خیس کـرده و از راه پارچه روی‬ ‫لباس بکشـید‪.‬‬ ‫اموزش بهتر و راحت تر اتو کردن لباس های چروک‬ ‫سهـا مـدت بیشـتری را روی بنـد بماننـد‪ ،‬به علـت‬ ‫ا گـر لبا ‬ ‫نکات کاربردی‬ ‫همان طور که گفتیم؛ لباس هایی را که به دمای پائین تری‬ ‫بـرای اتو کشـی احتیـاج دارنـد‪ ،‬ابتـدا اتـو کنیـد و سـپس‬ ‫لباس هایـی کـه گرمـای زیـادی الزم دارنـد‪ .‬ا گـر رویـه میـز اتـو‬ ‫را شسـته اید نـم دار روی میـز اتـو قـرار دهید تا خشـک شـود‪.‬‬ ‫هنـگام ات وکـردن قسـمت های اتو کشـیده لبـاس را ان طـرف‬ ‫میـز اتـو و از خـود دور نگـه داریـد‪ .‬بـرای اینکـه لباسـتان کـش‬ ‫سهـا را بـه راه پارچـه اتـو بزنیـد‪ .‬بـرای اتـوی لبـاس‬ ‫نیایـد ‪ ،‬لبا ‬ ‫ابتـدا درزهـای لبـاس را از پشـت بـاز کـرده اتـو بزنید‪ .‬ا گـر برای‬ ‫اتو زدن استین ها تخته مخصوص ندارید‪ ،‬برای جلوگیری از‬ ‫چـروک‪ ،‬قبـل از ات وکـردن یک حوله را لوله و داخل اسـتین ها‬ ‫فـرو کنیـد یـا مقوای لولـه شـده را با پارچه بپوشـانید و داخل‬ ‫استین ها کنید تا چروکی روی ان ها باقی نماند‪ .‬برای اینکه‬ ‫یقه‪ ،‬سـجاف و سراسـتین چروک نشـود ‪ ،‬ان ها را از پشـت اتو‬ ‫کنیـد و سـپس از رو‪ ،‬ا گـر لبـه بـه طـرف وسـط چیـن افتـاده‪،‬‬ ‫سهـای مـات را از داخـل‬ ‫نهـا را منتقـل کنیـد‪ .‬لبا ‬ ‫بـا اتو چی ‬ ‫سهـای بـراق را از طـرف بیـرون اتـو بزنیـد‪ .‬لباس هـای‬ ‫و لبا ‬ ‫کبـار از تـو و بـار دوم از رو اتـو کنیـد‪ .‬بـرای‬ ‫خیلـی ضخیـم را ی ‬ ‫اتو کردن کشـباف های ا کریلیک که نم دار و خیس هسـتند ‪،‬‬ ‫اتـو را روی ان فشـار دهیـد تـا لبـاس خشـک شـود؛ بعـد از ان‬ ‫ً‬ ‫که قسمت های اتو شده کامال سرد شدند‪ ،‬ان را روی میز اتو‬ ‫حرکـت دهیـد؛ زیرا حرکـت دادن اتـو روی این لباس ها وقتی‬ ‫یشـود لبـاس کش امـده‪،‬‬ ‫گـرم و خیـس هسـتند‪ ،‬سـبب م ‬ ‫شـکل و فـرم خـود را از دسـت بدهـد‪ .‬پارچـه و لباس هـای‬ ‫مخملـی را هیـچ گاه اتـو نکنید و ا گرمخمل چروک شـد‪ ،‬ابتدا‬ ‫اتو را باالی پارچه نگه دارید تا بخار به همه جای ان برسـد؛‬ ‫یکـه هنـوز نـم دار اسـت‪ ،‬بـا کـف دسـت بـدون‬ ‫سـپس در حال ‬ ‫ان کـه بسـوزید ان را صـاف کنیـد‪.‬‬ ‫دکتر محمد اذرفر‬ ‫متخصص تغذیه‬ ‫میوه هایی برای تقویت سیستم ایمنی‬ ‫حفـظ سلامتی بـدن در جامعـه امـروز بسـیار مهـم اسـت‪.‬‬ ‫بـدن انسـان شـامل سـلول ها‪ ،‬بافت هـا و اندا مهـای‬ ‫مختلفی سـت کـه بـرای اجـرای عملکـرد درسـت نیازمنـد‬ ‫حفـظ سالمتی سـت‪ .‬انسـان بـا رعایـت بهداشـت و‬ ‫مصـرف مـواد خورا کـی سـالم (مـواد غذایـی طبیعـی‬ ‫شـامل سـبزیجات و میوه هـا) می توانـد بـه حفـظ سلامت‬ ‫بـدن کمـک کنـد‪ .‬در اینجـا بـه معرفـی یـازده عـدد میـوه‬ ‫و سـبزیجات می پردازیـم کـه بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی‬ ‫بـدن کمـک می کننـد‪ .‬میوه هـای خانـواده مرکبـات (منابع‬ ‫ویتامین سـی)؛ ویتامین سـی می تواند به ارتقای سیستم‬ ‫ایمنـی بـدن کمـک کنـد و عفونت هـا و عوامـل بیمـاری زا‬ ‫را از بیـن می بـرد؛ فلفـل قرمـز؛ کلـم بروکلـی ‪ :‬در بشـقاب‬ ‫تمـام افـرادی کـه به دنبـال رژیـم و الغـری هسـتند‪ ،‬کلـم‬ ‫بروکلـی بـه چشـم می خـورد‪ .‬این سـبزیجات رژیمـی حاوی‬ ‫ویتامیـن هـای ‪ A، C‬و ‪ E‬هسـتند و همچنیـن خاصیـت‬ ‫انتی ا کسـیدانی بسـیاری دارنـد؛ بنابرایـن منبـع بسـیار‬ ‫غنـی بـرای تامیـن سلامتی بـدن به شـمار می اینـد؛ سـیر؛‬ ‫زنجبیـل‪ :‬ایـن طعم دهنـده دارای کپسایسـین بـوده و بـه‬ ‫کاهـش درد هـای مزمـن کمـک می کنـد؛ اسـفناج‪ :‬علاوه بـر‬ ‫انتی ا کسـیدان‪ ،‬حـاوی بتـا کاروتـن نیـز هسـت و بـه تقویت‬ ‫سیسـتم ایمنـی بـدن کمـک کنـد؛ چـای سـبز‪ :‬در برنامـه‬ ‫رژیمـی بسـیاری از افراد‪ ،‬چـای سـبز به دلیـل خاصیـت‬ ‫ی سـوزی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد‪ .‬چـای سـبز‬ ‫چربـ ‬ ‫دارای خاصیـت انتی ا کسـیدانی نیـز هسـت؛ پاپایـا‪ :‬یـک‬ ‫انزیـم هضم کننـده به نـام پاپائیـن در ایـن میـوه وجـود‬ ‫یهـا‬ ‫یسـت؛ کیـوی‪ :‬کیو ‬ ‫دارد کـه دارای اثـرات ضد التهاب ‬ ‫به طور طبیعی پر از مواد مغذی ضروری از جمله پتاسیم ‪،‬‬ ‫ویتامیـن ‪ K‬و ویتامیـن ‪ C‬هسـتند‪ .‬ویتامیـن ‪ C‬سـلول های‬ ‫سـفید خـون را بـرای مبـارزه بـا عفونـت تقویـت می کنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن سـایر مواد مغـزی موجود در کیـوی می تواند به‬ ‫بهبود عملکرد کلی بدن کمک کند؛ هندوانه‪ :‬هندوانه در‬ ‫حالت رسیده انتی ا کسیدان زیادی به نام گلوتاتیون دارد‪.‬‬ ‫بنابرایـن ایـن میوه سیسـتم ایمنی بـدن را تقویت می کند؛‬ ‫انـار ‪ :‬مصریـان باسـتان برای معالجـه و درمان عفونت ها به‬ ‫اسـتفاده از انـار روی می اوردنـد‪ .‬تا کنـون بیشـتر تحقیقات‬ ‫مـدرن روی عصـاره انـار تمرکـز داشـته انـد‪ .‬مصـرف ایـن‬ ‫میـوه می توانـد به بدن شـما در مبـارزه با با کتری هـا و انواع‬ ‫مختلـف ویروس هـا از جملـه انفوالنـزا کمـک کنـد‪.‬‬ ‫چگونـه بایـد بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنیـم تـا شـادی و ارامـش بـر رابطه هایمـان حکم فرما شـود؟ مثبت اندیشـی یکـی از راه هایی سـت که یاریمـان می کند‬ ‫تـا جهـت تقویـت رابط ههـا از ان بهـره ببریـم و به خاطـر بسـپاریم کـه در ایـن راه چـه کارهـا و اقداماتـی بایـد انجـام دهیـم و از انجـام دادن چـه کارهایـی باید‬ ‫دوری کنیم‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫برای پیدا کردن‬ ‫شغل مناسب‬ ‫کلینیک‬ ‫سـعی کنیـم در روابـط خـود بـا دیگـران و همین طـور در گفته هایمـان صریـح و‬ ‫صـادق باشـیم و از ابهـام اجتنـاب کنیـم ؛ چـون ا گر منظـور خـود را صریح نگوییم‪،‬‬ ‫طـرف مقابـل بـه اشـتباه می افتـد‪.‬‬ ‫بـا احسـاس خـود روراسـت باشـیم‪ .‬سـعی کنیـم مشـکالت زندگـی و‬ ‫احساسـاتی را کـه دار یـم بـا همسـر‪ ،‬شـریک و طـرف مقابـل خـود در میـان‬ ‫بگذار یـم؛ حتـی ا گـر گمـان کنیـم باعـث ناراحتـی ان هـا می شـود‪.‬‬ ‫زمینه و نکات مشابه و مثبت را بیابیم‪ .‬در جست وجوی زمینه های مشترک‪،‬‬ ‫یهـا را از نظـر دیگـری نیز نگاه کنیـم و از اموری که باعث‬ ‫اهـداف‪ ،‬نیازهـا و نگران ‬ ‫نگرانی او شـده ‪ ،‬اطالع یابیم‪.‬‬ ‫با طرف مقابل احسـاس مشـترک داشـته باشـیم‪ .‬شـادی و غم او را بفهمیم؛ با او شـاد‬ ‫باشـیم و موقعـی کـه احسـاس غـم می کنـد‪ ،‬مـا نیـز بـا او همـدرد و هم غم شـویم‪.‬‬ ‫سـکوت‪ ،‬پیامی اعجاز گر در امر ارتباط و یکی از جنبه های مهم رابطه اسـت؛ سـکوت مبتنی بر‬ ‫مهـر و صداقـت می توانـد در مناسـبات انسـان‪ ،‬عشـق‪ ،‬رضایـت‪ ،‬خشـنودی‪ ،‬تفاهـم دوگانـه و‬ ‫احسـاس ها را منتقل سـازد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫معاون را هو شهرسازی استان اعالم کرد؛‬ ‫پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن به ‪ ۵۸۰۰‬متقاضی حائز شرایط‬ ‫معاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان گلسـتان گفت‪« :‬پرداخت تسـهیالت‬ ‫جهـزار و ‪ ۸۲۱‬متقاضـی حائـز شـرایط در اسـتان و ‪ ۳۱۷۸۱‬نفـر جهـت دریافـت‬ ‫ودیعـه مسـکن بـه پن ‬ ‫ً‬ ‫ودیعه مسـکن تا پایان اذر ماه ‪ ۱۴۰۰‬ثبت نام کردند‪ ،‬فعال ثبت نام جدید نداریم و در صورت ابالغ از‬ ‫وزارت را هو شهرسـازی ثبت نام دوباره انجام خواهد شـد»‪ .‬اسـداهلل پناه یزدان با بیان اینکه تا کنون‬ ‫یهـای طـرح مذکـور ن ههـزار و ‪ ۹۴‬نفـر متقاضـی حائـز شـرایط دریافـت تسـهیالت ودیعـه‬ ‫از ثبت نام ‬ ‫مسـکن شـناخته شـده اند‪ ،‬افـزود‪« :‬چهارهـزار و ‪ ۵۵۷‬نفـر در مرحلـه تعییـن شـعبه و ‪ ۱۰۹۳‬نفـر در‬ ‫مرحلـه تشـکیل پرونـده هسـتند کـه بـا تامین اعتبـار موردنیـاز و همکاری بیشـتر بانک ها بـه زودی‬ ‫وام خـود را دریافـت می کننـد»‪.‬‬ ‫معاوناستاندار لرستان‪:‬‬ ‫مناسب سازی مبلمان شهری برای تردد معلوالن‪ ،‬ضروری ست‬ ‫بسـازی‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری لرسـتان گفـت‪« :‬استانداردسـازی و مناس ‬ ‫مبلمـان شـهری بـرای تـردد معلـوالن یـک امـر ضروری سـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ احمدرضـا دالونـد‬ ‫افـزود‪« :‬مناسب سـازی معابـر بایـد در فضاهـای اداری نیـز مورد توجـه مسـئوالن قـرار گیـرد و در‬ ‫اما کـن وسـایل نقلیه عمومـی بـا نظـارت فرمانـداران اجـرا شـود‪ .‬گاهی اوقـات الزم اسـت‪ ،‬پروژ ههـای‬ ‫در حال اجـرا به گونـه ای کنتـرل شـوند کـه فضاسـازی محیطـی بـرای تـردد معلـوالن هم زمـان ایجـاد‬ ‫شـود»‪ .‬وی با اشـاره به ضـرورت مناسب سـازی مبلمـان شـهری گفـت‪« :‬اصلاح این مـوارد هزینـه‬ ‫چندانی ندارد و این موضوع از بانک ها و شـعباتی که بیشـترین مراجعه کننده را دارند‪ ،‬اغاز شـده تا‬ ‫نسـبت بـه ایجـاد مناسب سـازی و اصلاح رمپ هـای موجـود اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫ََ‬ ‫ابر زنان گیالن؛خستگی ناپذیر تابی نهایت‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار اســتان گیــان‪ ،‬بانوانــی‬ ‫خســتگی ناپذیرند کــه روزهــای ســخت زندگــی را بــا‬ ‫صبــوری تــا بی نهایــت بــرای دســتیابی بــه موفقیــت‬ ‫تســر می گذارنــد و بــرای رســیدن بــه کامیابــی‬ ‫پس ‬ ‫یشــوند‪ .‬زنــان‬ ‫دســت از تــاش برنمی دارنــد و ناامیــد نم ‬ ‫سرپرســت خانــوار؛ ابرمادرانــی مقــاوم کــه پرتــوان و بــااراده‬ ‫از ســختی های زندگــی عبــور می کننــد‪ ،‬مشــکالت زندگــی‬ ‫تســر می گذارنــد‪ ،‬مادرانــی‬ ‫را یکــی پــس از دیگــری پش ‬ ‫کــه بــا عشــق و فــداکاری می کوشــند تــا فرزندانشــان را در‬ ‫ســایه مهــر و محبــت در اغــوش خــود بــزرگ کننــد و اینــده ‬ ‫انــان را بســازند‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ انــان بــا نبــود همســر‬ ‫بنا به هر دلیــل‪ ،‬مســئولیت زندگــی را به تنهایــی ب ـه دوش‬ ‫می کشــند‪ ،‬باعالقــه‪ ،‬تــاش و امیــد پیــش می رونــد‪ ،‬بــه‬ ‫دشــوارهای زندگــی اهمیــت نمی دهنــد و بــر انــان غلبــه‬ ‫یشــوند‪ ،‬مــادران شایســته ای کــه بــرای‬ ‫کــرده و پیــروز م ‬ ‫امرارمعــاش از تمــام تــوان خــود بهــره می گیرنــد و درایـن راه‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫ســخت‪ ،‬هیچ وقــت ناامیــد نم ‬ ‫فرزانه سـحرخیز توچاهی متولد ‪ ۶۷‬سـاکن شـهر لشت نشـاء‬ ‫روسـتای دهسـر یکـی از زنـان سرپرسـت خانـوار خطـه‬ ‫باطراوات استان گیالن است‪ ،‬این بانوی سخت کوش دارای‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه‬ ‫تحصیالت فوق دیپلم حسـابداری بوده که سـال ها‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬کسـب وکار و کارافرینـی فعالیـت می کنـد‪ .‬ایـن زن‬ ‫کارافرین و پرتالش سرپرسـت خانوار بیش از ‪۱ ۰‬سـال در زمینه‬ ‫اجرا و طراحی در حیطه مشـاغل خانگی و خرد سـابقه دارد‪،‬‬ ‫چهار سـال هـم هسـت کـه درزمین ٔـه تجـارت کسـب وکارهای‬ ‫انالین فعالیت می کند و اموزش می دهد‪ .‬سحرخیز توچاهی‬ ‫بـرای مـرور زندگـی و عبـور از سـختی ها گفـت‪« :‬از سـال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫دوره های پرورش قارچ خورا کی دکمه ای سـفید را از سـازمان‬ ‫یو حرفـه ای و خصوصـی فـرا گرفتـه و کارگاه فضـای‬ ‫امـوزش فن ‬ ‫قـارچ را از فضـای ‪ ۱۰‬متـری شـروع کـردم‪ .‬در ان زمـان کنـار‬ ‫همسـرم زندگی می کردم‪ .‬دخترم را به دنیا اوردم و چن دسـالی‬ ‫در فضای ‪ ۱۰‬متری مشـغول به کار شـدم و پس از ان کارگاه را به‬ ‫‪ ۱۰۰‬متـر گسـترش دادم‪ .‬متاسـفانه به دلیل بـروز چالش هایی‬ ‫در خانـواده و زندگـی شـخصی ام‪ ،‬نتوانسـتم زندگـی را ادامـه‬ ‫تسـال داشـت‪ ،‬بـه منـزل‬ ‫یکـه فرزنـدم هف ‬ ‫دهـم و هنگام ‬ ‫پـدر رفتـه و ب هسـبب انجـام کارهـای حقوقـی بـرای جدایـی از‬ ‫همسـرم اقـدام کـردم»‪ .‬این بانوی سرپرسـت خانوار گفت که‬ ‫بعد از جدایی چالش ها و مشکالت زیادی در روستای محل‬ ‫سـکونتش داشـته؛ امـا هیچ وقـت ناامیـد نشـده و بـا تلاش‬ ‫دوره های کسب وکار و کارافرینی را فرا گرفته است‪ .‬سحرخیز از‬ ‫دختر ‪ ۱۱‬سـاله اش وزندگی در کنار او سـخن گفت و ادامه داد‪:‬‬ ‫یسـت‪ ،‬هدف داشـتم و عالقه مند‬ ‫«دختـرم انگیـزه ام در زندگ ‬ ‫بـودم تـا یـک مـادر قدرتمنـد بـرای او باشـم تـا بـه مـن افتخـار‬ ‫کند‪ ،‬به این دلیل هیچ وقت ناامید نشـدم»‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫به دلیـل اختلاف بـا همسـرم قبـل از جدایـی نمی توانسـتم‬ ‫ان طور که باید فعالیت داشته باشیم و کارگاه را موقت تعطیل‬ ‫کـردم‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬بعـد از مدتـی دوبـاره کارم را در کارگاه راه‬ ‫انداختم و در زمینه پرورش قارچ باردیگر شـروع به کار کردم»‪.‬‬ ‫ایـن بانـوی سرپرسـت خانـوار گیالنـی درادامـه با اشـاره به‬ ‫دریافت تسهیالت از بهزیستی استان گیالن خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«دریافت تسـهیالت از بهزیسـتی با بهره کم‪ ،‬برای فعالیت در‬ ‫کارگاه قارچ‪ ،‬بسیار کمک کننده بود و توانستیم ظرفیت تولید‬ ‫را در چندسـال از ‪ ۱۲‬تـن بـه ‪ ۲۵‬تـن برسـانم»‪.‬‬ ‫صبور و امیدوار برای رسیدن به موفقیت‬ ‫نازنیـن قماش پسـند نیـز یکی دیگـر از بانـوان کارافریـن گیالن‬ ‫متولـد ‪ ۱۳۷۱‬اسـت‪ ،‬او از سـال ‪ ۸۷‬به دلیـل جدایـی پـدر و‬ ‫مادرش از همدیگر به عنوان خودسرپرسـت» تحت حمایت‬ ‫بهزیسـتی قـرار گرفـت‪ .‬وی با اشـاره به مشـکالت و سـختی ها‬ ‫در مسـیر راه فرزنـدان طلاق و اینکـه در ان سـال ها به دلیـل‬ ‫واژه بچـه طلاق زیرسـوال می رفتیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬سـرانجام‬ ‫همـه ان روزهـای سـخت گـذرا بـود‪ ،‬ا کنـون امیـدوار ب هسـوی‬ ‫یشـوم»‪ .‬ایـن بانـوی موفـق بـا‬ ‫پیشـرفت مـی روم و ناامیـد نم ‬ ‫پشت سرگذاشتن روزهای سخت‪ ،‬با پشتکار و امید به اینده‬ ‫بـا حمایـت بهزیسـتی و بـا همـکارش کارگاه چـرم راه انـدازی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬بهزیسـتی محیطـی را رایـگان بـرای‬ ‫یسـت و‬ ‫انجـام کار در اختیـار مـا قـرار داد ه کـه فضـای خوب ‬ ‫احساس می کنم که می توانیم فعالیتمان را گسترش دهیم‪،‬‬ ‫یشـدیم‪ .‬از سـال ‪ ۹۷‬ثبت‬ ‫ا گر این محیط نبود کمتر دیده م ‬ ‫شـرکت را انجـام دادم و از بهزیسـتی کـه بـا ارائـه تسـهیالت در‬ ‫راه اندازی کارگاه کمک کرده اسـت‪ ،‬سپاسـگزارم»‪ .‬وی با ارائه‬ ‫توصیه هایی خطاب به زنان سرپرست خانوار گفت‪« :‬ا گرچه‬ ‫فهـا‬ ‫شـاید ایامـی بـرای انـان سـخت باشـد؛ امـا نبایـد از هد ‬ ‫یگـذرد و‬ ‫دور شـوند زیـرا عاقبـت همـه روزهـای سـخت م ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه هریـک از‬ ‫کامیابـی نصیبشـان م ‬ ‫انسـان ها از توانمندی هایـی برخوردارنـد امـا مهـم همـت‬ ‫انـان اسـت‪ ،‬اضافـه کرد‪« :‬تلاش افراد برای پشت سرگذاشـتن‬ ‫روزهـای سـخت و دسـتیابی بـه موفقیـت بسـیار مهم اسـت‪،‬‬ ‫بر این اسـاس همه چیـز ب هخـود افـراد بسـتگی دارد؛ اینکـه در‬ ‫سـختی های زندگـی جـا نزننـد و ناامیـد نشـوند»‪.‬‬ ‫زنسرپرستخانوار؛مسئولتامینهزینه هایزندگی‬ ‫کارشـناس مسـئول دفتـر توانمندسـازی خانـواده زنـان‬ ‫بهزیستیاستان گیالن گفت‪«:‬سرپرستخانوار در بهزیستی‬ ‫یشـود کـه مسـئولیت تامیـن هزینه هـای‬ ‫بـه فـردی اطلاق م ‬ ‫زندگی‪ ،‬معاش و سایر امور مادی و معنوی خانوار را برعهده‬ ‫دارد»‪ .‬سـیده سـهیال ا کبـری افـزود‪« :‬در این بیـن زنانی کـه‬ ‫به دالیلیاز جملهفوتهمسر‪،‬مفقوداالثرشدن‪،‬محکومیت‬ ‫نبـودن همسـر‪ ،‬ازکارافتادگـی‬ ‫بـه زنـدان‪ ،‬مجهول المکا ‬ ‫یهـای صعب العلاج طبـق‬ ‫همسـر به دلیـل ابتلا بـه بیمار ‬ ‫دسـتورالعمل ها‪ ،‬مسـئولیت تامیـن معـاش مالـی خانـواده را‬ ‫بر عهـده داشـته‪ ،‬واجدشـرایط حمایت بهزیسـتی هسـتند»‪.‬‬ ‫یهـای صعب العلاج پـس از بررسـی در‬ ‫وی گفـت‪« :‬بیمار ‬ ‫کمیسـیون پزشـکی ازکارافتادگـی سرپرسـت خانـوار و تائیـد‬ ‫نهایـی منجـر بـه حمایـت مسـتمر خانـواده می شـود‪ ،‬ایـن‬ ‫بیماری ها دیالیز‪ ،‬پیوند کلیه‪ ،‬پیوند اعضاء‪ ،‬انواع سرطان ها‬ ‫یهـای وخیـم‪ ،‬سـیروز کبـدی‪ ،‬هپاتیـت مزمـن ‪B،‬‬ ‫و بیمار ‬ ‫‪ C‬و ‪ ،D‬نارسـایی ریـه‪ ،‬نارسـایی مزمـن کلیـه غیردیالیـزی و‬ ‫یشـود»‪ .‬کارشـناس مسـئول دفتر‬ ‫نارسـایی قلبی را شـامل م ‬ ‫توانمندسـازی خانوار زنان بهزیسـتی گیالن گفت‪« :‬بسیاری‬ ‫از زنـان سرپرسـت خانـوار بـا کارهـای مختلـف ازجملـه تولیـد‬ ‫محصـوالت خانگـی و ایجـاد تعامـل بـا اقشـار مختلـف بـرای‬ ‫کمـک بـه دخل وخـرج خانـواده اقـدام می کننـد‪ .‬بسـیاری‬ ‫از زنـان سرپرسـت خانـوار از فرزنـدان موفقـی برخوردارنـد و‬ ‫خودشـان نیـز مشـغول به تحصیل هسـتند و برخـی از انـان‬ ‫نیز بااستفاده از ظرفیت ایجادشده در بهزیستی به مشاغلی‬ ‫روی اورده انـد کـه موجـب اسـتقالل مالـی خـود و تعـدادی‬ ‫دیگـر شـده اند»‪.‬‬ ‫موفقیت‪ ۳۰۵‬زن سرپرست خانوار‬ ‫در مشاغل فردی و گروهی‬ ‫‪ ۳۰۵‬زن سرپرسـت خانـوار تحت پوشـش بهزیسـتی گیلان‬ ‫در مشـاغل فـردی و گروهـی بـه موفقیت هـای خوبـی‬ ‫دسـت یافته انـد‪ ،‬انـان بااسـتفاده از منابـع وام هـای اشـتغال‬ ‫فـردی تـا سـقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان‪ ،‬وام هـای کارفرمایـی‪،‬‬ ‫کهـای‬ ‫سـرمایه کلـی و اشـتغال در گروه هـای همیـار و کم ‬ ‫بالعـوض بهزیسـتی موردحمایـت شـغلی قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫معـاون اجتماعی بهزیسـتی اسـتان گیلان در این بـاره گفت‪:‬‬ ‫«بـرای هـر گـروه همیـار به منظـور راه انـدازی‪ ،‬حمایـت و‬ ‫پایـداری مبلـغ ‪ ۱۵۰‬میلیون تومـان در برنامـه در نظـر گرفتـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬دکتـر رضـا جعفـری افـزود‪« :‬عالوه بـر کمـک‬ ‫کهـای‬ ‫در موضـوع اشـتغال زنـان سرپرسـت خانـوار کم ‬ ‫دیگـری شـامل پرداخـت کمک هزینه هایـی ازجملـه لـوازم‬ ‫ضـروری منـزل‪ ،‬درمـان‪ ،‬دانش امـوزی و دانشـجویی‪ ،‬ودیعـه‬ ‫مسـکن‪ ،‬سـرمایه کار و امـوزش فنی وحرفـه ای‪ ،‬بیمـه تامیـن‬ ‫اجتماعـی شـهری و روسـتایی و کمک هزینـه خانواد ههـای‬ ‫چنـد قلوبـی انجـام می شـود‪ .‬در زمـان حاضـر ماهانـه از‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار تومـان تـا یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان مسـتمری به‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫خانواده هـای یک نفـره تـا بیـش از پنج نفـر واریـز م ‬ ‫معـاون اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان گیالن گفـت‪« :‬دوهـزار و‬ ‫‪ ۱۹۹‬دانش امـوز در ایـن خانواده هـا شناسـایی شـده اند کـه‬ ‫درطول سـال از خدمـات حمایـت دانش امـوزی برخـوردار‬ ‫می شـوند‪ ٫‬ضمن اینکـه ‪ ۲۹۱‬دانشـجو نیـز از کمک هزینـه‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫دانشـجویی یـا کل هزینـه دانشـجویی برخوردار م ‬ ‫کهـای‬ ‫وی افـزود‪« :‬در شـرایط فعلـی بـرای تقویـت کم ‬ ‫بهزیسـتی بـه زنـان سرپرسـت خانـوار و افزایـش تـوان‬ ‫خانواده هـا در گـذران زندگـی‪ ،‬نیازمنـد کمـک دسـت های‬ ‫مهربان خیرین هستیم که همواره نیت خیرشان به جامعه‬ ‫هدف بهزیسـتی رسـیده اسـت»‪ .‬جعفری گفت‪« :‬همچنین‬ ‫ازانجایی کـه زنـان کارافریـن در بازارهـای فـروش جایـگاه‬ ‫شناخته شده ای ندارند‪ ،‬انتظار است تا سازمان ها و نهادها‬ ‫بـرای سـفارش کاالی تولیـدی انـان اقدامـات موثـری داشـته‬ ‫باشند»‪ .‬دوم تا هشتم بهمن «هفته زن» فرصتی ست برای‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره زنانی که در نبود همسر با مشقت‪،‬‬ ‫کوله بـار زندگـی را بـه دوش کشـیدند و درایـن راه از هیـچ‬ ‫کوششـی دریـغ نکردنـد‪ .‬افزون بـر ‪ ۶۵‬هزارخانـوار از خدمـات‬ ‫بهزیسـتی اسـتان گیلان بهـره می برنـد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫کاروان سرای اجری اهوان‬ ‫کاروان سـرای اجـری اهـوان در کیلومتـر ‪ ۴۰‬جـاده‬ ‫سـمنان‪ -‬دامغـان و در مجـاورت مسـیر تهـران بـه‬ ‫مشـهد واقـع شـده اسـت‪ .‬مصالـح اصلـی سـاختمان‬ ‫ایـن کاروان سـرا اجـر‪ ،‬اهـک و خـا ک رس اسـت‪ .‬در‬ ‫نسـرای سـنگی‬ ‫فاصله بسـیار نزدیکی به این بنا‪ ،‬کاروا ‬ ‫اهـوان کـه قدمـت ان به دوره ساسـانی باز می گردد؛ نیز‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ ‫محمدرضامرادبیگی‪/‬ایرنا‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫با تالش ‪ ۱۰‬روزه راهداران صورت پذیرفت؛‬ ‫برف روبی ‪ ۵۵۰۰۰‬کیلومتر باند از راه های استان مرکزی‬ ‫تارامحمدی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‪،‬‬ ‫از بازبـودن تمـام راه هـای اسـتان مرکزی در پـی ‪ ۱۰‬روز تالش‬ ‫بی وقفـه راهـداران خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی؛‬ ‫مهـرداد جهانـی گفـت‪« :‬بـا نفـوذ مسـتمر سـامانه های‬ ‫نبـر ‪ ۵۵۰۰۰‬کیلومتـر‬ ‫بارشـی بـه اسـتان در ‪ ۱۰‬روزگذشـته‪ ،‬افزو ‬ ‫بانـد از راه هـای اسـتان توسـط ‪ ۳۸۰‬نفـر راننـده و راهـدار‬ ‫بـا به کارگیـری ‪ ۲۲۶‬دسـتگاه انـواع ماشـین االت راهـداری‬ ‫برف روبـی شـده اسـت‪ .‬بـرای جلوگیـری از لغزندگـی و‬ ‫یخ زدگـی سـطح جاد ههـا بال غبـر ‪ ۱۴۰۰۰‬تـن مخلوط ماسـه و‬ ‫نمـک در راه هـا پخـش شـده تا کاربـران جاده ای بـرای تردد‬ ‫از محورهـای مواصالتـی اسـتان‪ ،‬از ایمنـی کافـی برخـوردار‬ ‫باشـند»‪ .‬به گفتـه وی؛ به علـت شـدت بسـیار کـوال ک در‬ ‫برخـی از را ههـای اسـتان؛ به ویـژه در مناطـق کوهسـتانی‬ ‫شهرسـتان های شـازند و ارا ک؛ از جمله محور ارا ک‪-‬توره‪-‬‬ ‫بروجـرد و را ههـای روسـتایی در بخـش سـربند شهرسـتان‬ ‫شـازند بیـش از هشـت بار در شـبانه روز برف روبـی و‬ ‫نمک پاشـی شـد؛ چرا کـه به علـت بـارش سـنگین بـرف و‬ ‫کـوال ک شـدید بالفاصلـه پـس از برف روبـی محورهـا مجـدد‬ ‫یشـد؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫دچـار بـرف‪ ،‬کـوال ک و کاهـش شـعاع دیـد م ‬ ‫راهـداران مسـتمر و بی وقفـه بـا روحیـه ای جهـادی تلاش‬ ‫کردنـد تـا را ههـا بـرای تـردد کاربـران جـاده ای مهیـا و ایمـن‬ ‫باشـد‪ .‬اسـتان مرکـزی دارای بیـش از ‪ ۶۴۰۰‬کیلومتـر راه‬ ‫اسـت؛ حـدود ‪ ۴۵۰۰‬کیلومتـر را ههـای روسـتایی و حـدود‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬کیلومتـر دیگـر را را ههـای اصلـی‪ ،‬فرعـی‪ ،‬بزرگراهـی‪،‬‬ ‫ازادراهـی و شـریانی تشـکیل می دهنـد کـه به منظـور‬ ‫خدمات رسـانی بـه کاربران این راه هـا ‪ ۳۵‬راهدارخانه ثابت‬ ‫و سـیار در سـطح محورهـای مواصالتـی اسـتان جانمایـی‬ ‫و تجهیـز شـده اند تـا دراسـر ع وقت عملیـات راهـداری‪،‬‬ ‫درراسـتای اهـداف طـرح سرتاسـری اقـدام سـریع به انجـام‬ ‫برسـد‪ .‬مقاطـع حسـاس را ههـای اسـتان شـبانه روزی و‬ ‫ازطریـق ‪ ۲۷‬دوربیـن نظارتـی توسـط کارشناسـان مرکـز‬ ‫مدیریـت را ههـای اداره کل راهـداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫یشـود تـا به محـض مشـاهده تغییـرات‬ ‫اسـتان پایـش م ‬ ‫پهـای راهـداری مسـتقر‬ ‫جـوی و مداخلات ترافیکـی‪ ،‬ا کی ‬ ‫در راهدارخان ههـا و محورهـا به محل موردنظر اعزام شـوند‬ ‫و اقدامـات الزم بـرای برقـراری تـرددی ایمـن به عمـل ایـد‪.‬‬ ‫وی بـر توسـعه مدیریـت هوشـمند را ههـای اسـتان تا کیـد‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬طبـق اخریـن امـار تحلیلـی مرکـز مدیریـت‬ ‫را ههـای کشـور؛ را ههـای اسـتان مرکـزی ازنظـر توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های مدیریت هوشـمند راه ها با یک پله صعود‬ ‫نسـبت بـه مـاه قبل‪ ،‬در رتبه ‪ 4‬کشـور قـرار دارد که این مهم‬ ‫بـا تلاش مسـتمر طـی سـال جـاری محقق شـده تـا افزایش‬ ‫ضریـب ایمنـی شـاهد کاهـش تصادفـات در شـبکه راه های‬ ‫اسـتان مرکـزی باشـیم»‪ .‬وی از کاربـران جـاده ای خواسـت‬ ‫ً‬ ‫تـا حتمـا در تمـام فصـول سـال‪ ،‬قبـل از اقـدام بـه سـفر‪،‬‬ ‫ازطریـق سـامانه های ارتباطـی ‪ ،۱۴۱‬از اخریـن وضعیـت‬ ‫جـوی و ترافیکـی را ههـا اطلاع حاصل کـرده و سـپس اقدام‬ ‫به سـفر کنند‪ .‬اسـتان مرکزی از شـمال به اسـتان های البرز‬ ‫و قزویـن‪ ،‬از غـرب بـه اسـتان همـدان‪ ،‬از شـمال شـرقی بـه‬ ‫اسـتان تهـران از جنـوب به اسـتان های لرسـتان و اصفهان‬ ‫از شـرق بـه اسـتان های قـم و اصفهـان محـدود اسـت‪ .‬این‬ ‫اسـتان بـا مسـاحتی معـادل ‪ ۲۹٬۵۳۰‬کیلومتر مربـع حـدود‬ ‫‪ ۱٬۸۲‬درصـد از مسـاحت کل کشـور را به خـود اختصـاص‬ ‫داده اسـت‪ .‬بر اسـاس اخریـن تقسـیمات کشـوری‪ ،‬اسـتان‬ ‫مرکـزی دارای ‪ ۱۲‬شهرسـتان‪ ۲۳ ،‬بخـش‪ ۳۲ ،‬شـهر‪۶۶ ،‬‬ ‫دهسـتان‪ ۱٬۳۹۴ ،‬ابـادی دارای سـکنه و ‪ ۴۶‬ابـادی خالـی‬ ‫از سـکنه اسـت‪.‬‬ ‫شهردار گرگان بیان کرد؛‬ ‫سربلندی نیروهای خدماتی در ازمون مقابله با سرما‬ ‫سیناغریب‬ ‫شـهردار گـرگان درخصـوص خدمات رسـانی و امدادرسـانی‬ ‫عوامـل شـهرداری گـرگان در سـرمای نخسـتین روزهای‬ ‫نمـاه گفـت‪« :‬پـس از صـدور هشـدار سـطح نارنجـی و‬ ‫بهم ‬ ‫هشدار در شهر گرگان‪ ،‬تمهیدات الزم و برنامه ریزی جهت‬ ‫خدمات رسـانی بهتـر انجـام و نیروهای عملیاتـی‪ ،‬امدادی‬ ‫و خدمـات شـهری و همچنیـن بسـیج ماشـین االت و‬ ‫تجهیـزات انجـام شـد»‪ .‬مهنـدس محمدرضـا سـبطی‬ ‫افـزود‪« :‬در حـوزه خدمـات شـهری اعـزام ماشـین االت و‬ ‫تجهیـزات ازجملـه بـرف روب‪ ،‬گریـدر‪ ،‬کامیـون و ‪ ...‬به محور‬ ‫ناهارخـوران و زیـارت جهـت اسـتقرار و خدمات رسـانی‬ ‫به موقـع صـورت گرفـت و تعـدادی لـودر بـرای بارگیـری‬ ‫ماسـه و نمـک و اسـتقرار در منطقـه ناهارخـوران و زیـارت‬ ‫مجهـز شـدند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬خدمت رسـانی از‬ ‫سـاعت ‪ 3‬بامـداد اغـاز شـد و خداونـد را شـا کریم کـه بـا‬ ‫انجـام اقدامـات به موقـع مسـیر تـردد در محـور گردشـگری‬ ‫زیـارت بازگشـایی شـد»‪ .‬شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬در حـوزه‬ ‫کبـار انجـام‬ ‫لو نقـل نیـز بازدیـد فنـی هـر دوسـاعت ی ‬ ‫حم ‬ ‫شـد کـه حـدود ‪ 70‬دسـتگاه اتوبـوس امـاده خدمت رسـانی‬ ‫شـدند»‪ .‬سـبطی بـه خدمات رسـانی در حـوزه سـازمان‬ ‫سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫سـازمان نیـز بـا نیـروی انسـانی‪ ،‬تجهیـزات و ادوات جهـت‬ ‫کهـا و معابـر و حفاظـت از فضـای سـبز در‬ ‫کسـازی پار ‬ ‫پا ‬ ‫حالـت اماده بـاش قـرار گرفـت»‪ .‬شـهردار گـرگان ادامـه داد‪:‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫برگزاری جشنواره «فجر نور»‬ ‫هم زمـان بـا دهـه مبارک فجر انقالب اسلامی‪ ،‬جشـنواره‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری و قرانـی «فجـر نـور» در شهرسـتان ری‬ ‫برگـزار می شـود‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ سـید حسـن صفـوی‬ ‫(رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری)‬ ‫در نشسـت کمیتـه فرهنگـی سـتاد بزرگداشـت دهـه‬ ‫فجـر انقلاب اسلامی شهرسـتان ری افـزود‪« :‬بر اسـاس‬ ‫شـعار محـوری بزرگداشـت دهـه فجـر بـا عنـوان «جشـن‬ ‫نبـار‪،‬‬ ‫ملـی» در نظـر اسـت تـا امسـال و بـرای اولی ‬ ‫جشـنواره فرهنگـی و هنـری «فجـر نـور» بـا مشـارکت‬ ‫ادارات‪ ،‬بخشـداری ها و دهیاری هـای شهرسـتان‬ ‫برگـزار شـود»‪ .‬وی ایجـاد فضـای نشـاط و شـادی در‬ ‫بیـن مـردم و مشـارکت جوانـان را از ویژگی هـای ایـن‬ ‫جشـنواره برشـمرد و گفت‪« :‬مسـابقات شـعر‪ ،‬موسـیقی‪،‬‬ ‫سـرود‪ ،‬خوشنویسـی‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬کتاب خوانـی و روزنامـه‬ ‫شهـای ایـن جشـنواره اسـت و راه انـدازی‬ ‫دیـواری از بخ ‬ ‫کارنـاوال شـادی‪ ،‬تئاتـر عروسـکی و مسـابقه فرهنگی گام‬ ‫دوم انقلاب نیـز از دیگـر برنامه هـای فرهنگـی و هنـری‬ ‫امسـال خواهـد بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جشـن های انقلاب‪،‬‬ ‫کارنـاوال شـادی و اجـرای نمایـش عروسـکی نیـز توسـط‬ ‫شـهرداری ها برگـزار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫جاده خاوران؛‬ ‫نیازمند توجه ویژه مسئولین راهداری‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی بخـش خـاوران گفـت‪« :‬را ههـای‬ ‫روسـتایی بخـش خـاوران مشـکالت زیـادی دارد»‪ .‬علـی‬ ‫صالحـی افـزود‪« :‬چندیـن سـال اسـت کـه جـاده خـاوران‬ ‫بـا مشـکالت زیـادی دسـت وپنجه نـرم می کنـد و انـگار‬ ‫دلسـوزی نیسـت کـه ایـن مشـکالت را رفـع کنـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود ‪« :‬مکاتباتـی را جهـت رفـع مشـکالت ایـن جـاده‬ ‫بـا اداره راهـداری انجـام داده ایـم و نیازمنـد توجـه ویـژه‬ ‫مسـئولین راهداری سـت کـه امیدواریـم به خاطـر مـردم‬ ‫هم شـده مشـکالت جاده خاوران را رفع کنند‪ .‬متاسـفانه‬ ‫راه های روستایی ما نیز وضعیت خوبی ندارند و از ایمنی‬ ‫الزم برخـوردار نیسـتند‪ .‬پـس از حضـور ا کبـری؛ بخشـدار‬ ‫جدید خاوران و پیگیری های او و شـورای اسلامی بخش‬ ‫خـاوران‪ ،‬جلسـه کمیسـیون ایمنـی راه هـای روسـتایی‬ ‫بخـش خـاوران تشـکیل شـد و مصوبـات خوبـی هـم در‬ ‫پـی داشـت و ان شـاءاهلل بـه زودی مشـکالت را ههـای‬ ‫روسـتایی بخـش خـاوران تاحـدودی رفـع خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬راه هـای روسـتایی بخـش خـاوران از حالـت‬ ‫روسـتایی خـارج شـده؛ چرا که حجم تردد به لحـاظ وجود‬ ‫کارگاه هـا و مجتمع هـای صنعتـی بسـیار باال رفتـه اسـت و‬ ‫کم عرض بودن این راه ها و نبود روشنایی ‪ ،‬عالئم ترافیکی‬ ‫و خط کشـی امـکان وقـوع حادثـه را بـاال بـرده اسـت»‪.‬‬ ‫درخواست ملی پوش کاتا از اداره ورزش‬ ‫«برف تکانی از درختان سـفیدپوش در محور ناهارخوران‪،‬‬ ‫کهـا‪،‬‬ ‫کیسـه پیچ کردن درختـان‪ ،‬کـف شـورهای اب پار ‬ ‫هـرس درختـان خطرسـاز و درگیـر بـا سـیم های بـرق‪،‬‬ ‫کهـا از جملـه اقدامـات دیگـر‬ ‫پاشـیدن ماسـه در معابـر پار ‬ ‫بودنـد‪ .‬نیروهـای عملیاتی و امدادی سـازمان اتش نشـانی‬ ‫و خدمات ایمنی نیز مانند همیشـه باتمام توان در حالت‬ ‫مهـای عملیاتـی‬ ‫اماد هبـاش قـرار گرفتنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ تی ‬ ‫به موقـع در محـل بیـش از ‪ 20‬مـورد حادثـه گـزارش شـده‬ ‫اعزام شدند که که ‪ 16‬مورد حوادث‪ ،‬مربوط به اب گرفتگی‬ ‫منازل و معابر و شش مورد گرفتار شدن خودرو در خیابان‬ ‫به علـت بارندگـی و لغزندگـی جـاده بودنـد‪ .‬شـهردار گـرگان‬ ‫گفـت‪« :‬ضمن اینکـه موضـوع اب گرفتگـی در محـل احداث‬ ‫پـروژه زیرگـذر افسـران‪-‬انجیراب نیـز در زمـان بهره بـرداری‬ ‫پـروژه به طور کامـل مرتفـع خواهـد شـد»‪ .‬سـبطی در پایـان‬ ‫با اشـاره به اقدامـات پیشـگیرانه نیرو هـای خدماتـی و‬ ‫امـدادی در زمـان بـارش بـاران و بـرف افـزود‪« :‬این اقدامات‬ ‫لسـال ب هصـورت مسـتمر انجـام می شـود؛ امـا‬ ‫درطو ‬ ‫با توج هبـه هشـدار هواشناسـی نسـبت بـه شـروع بارش هـا‪،‬‬ ‫تمامی عوامل و نیرو های شهرداری گرگان از امادگی کامل‬ ‫برخـوردار هسـتند»‪.‬‬ ‫مهسـا افسـانه؛ ملی پـوش کاراتـه شـهرری در رشـته کاتـا‬ ‫گفت‪« :‬اداره ورزش ا گر از قهرمانانش بیشتر حمایت کند‪،‬‬ ‫مطمئنـا قهرمانـان بـا دلگرمـی بیشـتری بـرای مـدال اوری‬ ‫یهـای‬ ‫تلاش می کننـد»‪ .‬ملی پـوش کاتـا کشـورمان در باز ‬ ‫کشـورهای اسلامی درمـورد تمریناتـش افـزود‪« :‬از همـان‬ ‫روزهـای اول کـه ویـروس کرونـا امـده بـود تمریناتـم را قطع‬ ‫نکردم؛ چون کاتا ورزش انفرادی ست و در منزل تمریناتم‬ ‫را انجـام مـی دادم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از تمرینـات حریفـان‬ ‫خارجـی ام بی خبـر نیسـتم و همـه به سـختی تمریـن‬ ‫می کننـد تـا بهتریـن نتیجـه را بگیرنـد و مـن نیـز تمرینـات‬ ‫سـختی را انجـام داده ام کـه امیـدوارم نتیجـه زحماتـم را‬ ‫بگیـرم»‪ .‬مهسـا افسـانه گفـت‪« :‬امیـدوارم ایـن ویـروس‬ ‫ریشـه کن شـود تا بتوانم در مسـابقات فرانسـه شرکت کنم‬ ‫و سـهمیه مسـتقیم المپیـک را بگیـرم»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301024002905‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقـای علـی ماشـینی فرزنـد صفرعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪0480048681‬‬ ‫صـادره از تهـران در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 39/32‬مترمربـع پلا ک ‪ 7042‬فرعـی از‬ ‫‪ 123‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬تهـران خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی‬ ‫ماشـینی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‬ ‫م الـف ‪ 852‬سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301024002906‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫خانـم مریـم علی باقـری فرزنـد سـیف اله بـه شماره شناسـنامه ‪ 8217‬صـادره از‬ ‫قم در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 39/32‬مترمربـع پلا ک ‪ 7042‬فرعـی از ‪ 123‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش ‪ 12‬خریـداری از مالـک رسـمی خانـم مریـم علی باقـری محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‬ ‫سـیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫م الف ‪853‬‬ ‫شهرری‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود حامی تجارت صوفی‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/10/19‬بـه شـماره ثبـت ‪ 589767‬و شناسـه ملـی ‪ 14010677784‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه‬ ‫ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬بازرگانی‪ ،‬مشـاوره‪ ،‬طراحـی‪ ،‬تهیه‪ ،‬تولیـد‪ ،‬توزیع‪ ،‬اجـرا‪ ،‬خرید‬ ‫و فـروش‪ ،‬واردات و صـادرات انـواع کاالهـای بازرگانـی و بسـته بندی و انجـام کلیـه امـور توزیعـی و تولیـد و بازرگانـی مربوطـه‪ ،‬شـرکت در‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های بخش خصوصی و دولتی‪ ،‬اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬مشـارکت و عقد قرارداد با اشـخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬ایجاد شـعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشـور‪،‬‬ ‫درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت به مـدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محله ناصرخسـرو‪ ،‬کوچـه منصورالحکما‪ ،‬کوچـه کتانه‪ ،‬پال ک ‪ ،55‬سـاختمان‬ ‫کتانه‪ ،‬طبقه همکف‪ ،‬واحد ‪ 104‬کدپستی ‪ 1115744463‬سرمایه شخصیت حقوقی‪ :‬عبارت است از مبلغ ‪ 10.000.000‬ریال نقدی‪.‬‬ ‫میزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‪ :‬اقای حسـام عقیلی فردقمی به شـماره ملی ‪ 0452760429‬دارنده ‪ 9000000‬ریال سهم الشـرکه؛‬ ‫خانم بیتا سمیعی به شماره ملی ‪ 4579900413‬دارنده ‪ 1000000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬اقای حسام عقیلی فردقمی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0452760429‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و به سـمت مدیرعامل به مدت نامحـدود؛ خانم‬ ‫بیتا سمیعی به شماره ملی ‪ 4579900413‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق‬ ‫و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با‬ ‫امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله‬ ‫اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1269086‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بازار وافد رایانه سبز با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 378964‬و شناسه ملی ‪10320289850‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1400/10/20‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم مطهـره عدالت خـواه بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0451308514‬بـا پرداخـت ‪ 500000000‬ریال به صندوق شـرکت در‬ ‫ردیـف شـرکا قـرار گرفـت‪ .‬اقـای مصطفـی عدالت خـواه بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0452835283‬بـا پرداخـت ‪ 500000000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت در‬ ‫ردیـف شـرکا قـرار گرفـت‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪1000000000‬‬ ‫بـه ‪ 2000000000‬ریـال افزایـش و مـاده مربوطـه اساسـنامه اصلاح شـد‪.‬‬ ‫لیسـت شـرکا بعـد از افزایـش سهم الشـرکه‪ :‬خانـم منـا عدالت خـواه‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0451636902‬دارنـده ‪ 500000000‬ریـال سهم الشـرکه؛‬ ‫اقـای محمدرضـا عدالت خـواه بـه شـماره ملـی ‪0451464273‬‬ ‫دارنـده ‪ 500000000‬ریـال سهم الشـرکه؛ خانـم مطهـره عدالت خـواه بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0451308514‬دارنـده ‪ 500000000‬ریـال سهم الشـرکه؛‬ ‫اقـای مصطفـی عدالت خـواه بـه شـماره ملـی ‪ 0452835283‬دارنـده‬ ‫‪ 500000000‬ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1269088‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت انکو دارو شرکت‬ ‫با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 346495‬و شناسه ملی ‪10103952553‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مـورخ ‪1400/07/24‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای شـهریار امیـدوار بـه‬ ‫شماره ملی ‪ 2679097955‬به سمت رئیس هیئت مدیره‬ ‫و اقـای سـهراب خوشـخو بـه شـماره ملـی ‪2060275830‬‬ ‫بـه سـمت مدیرعامـل و نایـب رئیـس هیئت مدیـره تعیین‬ ‫شـدند‪ .‬کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـداور شـرکت از‬ ‫قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا و عقـود اسلامی بـا‬ ‫امضـای مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره همـراه بـا مهـر‬ ‫شرکت و سایر مکاتبات فقط با امضای مدیرعامل همراه‬ ‫بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1269087‬‬ ‫رایگان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪ 7/1400‬جمادیالثانیه‪ 10/1443‬ژانویه‪ /2022‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500/383‬تومان‬ ‫«سیل» و خرابی هایی که به جا می گذارد‬ ‫رفتنزندگی‬ ‫زیرابی ِ‬ ‫هر هفتهدوشنب هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان با رعایت‬ ‫شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 11‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪386‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫د یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫م ‬ ‫سر د بیر‪ :‬د کتر مهر د ا د ناظری‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شا د مهر‬ ‫د از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بع ‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫مرد نقره ای‬ ‫سایر بازماندگان‬ ‫فیلمی در سبک ا کشن ساخته محمدحسین لطیفی؛ درباره برگزاری یک‬ ‫مسابقه تکواندو در ترکیه که تیم های مختلف؛ از جمله ایران در ان حضور‬ ‫یافته اند؛ اما پیش از شـروع مسـابقات‪ ،‬حادثه ای تروریسـتی در هتل محل‬ ‫مهـا رخ می دهـد ‪...‬؛ مهـدی سـلطانی‪ ،‬بهـاره کیان افشـار‪ ،‬ایـرج‬ ‫اقامـت تی ‬ ‫نوذری‪ ،‬بهنوش بختیاری و نادر سلیمانی؛ از بازیگران فیلم بوده؛ و محمد‬ ‫اصفهانی نیز خواننده ان اسـت‪.‬‬ ‫صمـد فاتـح پـس از مـرگ نا گهانی همسـرش در تصادف‪ ،‬با پسـرانش روبه رو‬ ‫یشـود ‪ !...‬ابراهیـم عزیـزی‪ ،‬امیـر جنانـی‪ ،‬ایدیـن بهـاری‪ ،‬پرهـام یداللهـی‬ ‫م ‬ ‫نفـر؛ بازیگـران ایـن نمایـش به کارگردانـی مهـرداد مصطفـوی‬ ‫و داوود پژما ‬ ‫نمـاه در «ایرانشـهر»‬ ‫هسـتند کـه برپایـه متنـی از سـاناز اسـدی؛ تـا ‪ 14‬بهم ‬ ‫(سـالن اسـتاد سـمندریان) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪ .‬برای تماشـای این‬ ‫ً‬ ‫ـردن فرزنـدان زیر ‪ ۱۰‬سـال خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫نمایـش حتمـا از همرا هب ِ‬ ‫ناشناس‬ ‫سرزمین اواز‬ ‫کتابی به قلم پژند سـلیمانی که انتشـارات «نیماژ» در ‪140‬صفحه با قیمت‬ ‫‪48‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬سـلیمانی؛ سـال ‪ 1360‬در تهـران متولـد شـد‪.‬‬ ‫«ناشـناس» و ‪ ۱۵‬داسـتان کوتاه دیگ ِـر ان‪ ،‬دومیـن مجموعـه داسـتان کوتـاه‬ ‫نهـا مسـائل اجتماعـی‬ ‫ایـن نویسـنده را تشـکیل می دهنـد کـه در همـه ا ‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫ل وهـوای این روزهـا م ‬ ‫برجسـته اسـت و سـاختار ان بـه حا ‬ ‫تهـا نیـز انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫تالش هایـی دراین اثـر به جهـت فـرم روای ‬ ‫اثـری از بابـک رجبـی ؛ کـه بـرای اشـنایی کـودکان بـا موسـیقی ایرانـی و‬ ‫با استفاده از هفت قصه موزیکال در هفت دستگاه اصلی موسیقی ساخته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬اشـعار و قصه های ان را زهرا حق جویی و بابک رجبی به همراه‬ ‫هـم سـروده اند‪ .‬رجبـی دربـاره ان می نویسـد‪« :‬در این اثـر گوشـه ها موسـیقی‬ ‫تشـکیل دهنده قص ههـا هسـتند‪ .‬شـخصیت اصلـی هفت قصـه؛ اچا کاتـورا‪،‬‬ ‫بـه دسـتگاه های مختلـف مـی رود و گوشـه ها را مکاشـفه می کنـد»‪.‬‬ ‫روی دیوار‬ ‫کوکین‬ ‫لیالصادقی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار محمـود کالری؛ کـه تـا ‪ 18‬بهمن مـاه در «گالـری‬ ‫مخـان‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کری ‬ ‫ایرانشـهر» بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 19‬به نش ِ‬ ‫زنـد‪ ،‬خیابـان شـهید عضـدی (ابـان جنوبـی)‪ ،‬خیابـان سـپند‪ ،‬پلا ک ‪1.69‬‬ ‫برپاسـت‪ .‬این رویـداد‪ ،‬تجربـه ای از ‪۱ ۵‬سـال سـفرهای کالری بـه نقـاط‬ ‫مختلف دنیا و عکاسـی از یکسـری دیوارنگاری ها و بازسـازی ان هاسـت؛ که‬ ‫بـا چیدمانـی خـاص‪ ،‬بـه شـکل تـازه ای منجـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫اپلیکیشـن جامـع امـوزش اشـپزی بین الملـل کـه از سـال ‪ 97‬فعالیـت خـود‬ ‫را بـا هـدف ارائـه اطالعـات جامـع در حـوزه اشـپزی سـالم‪ ،‬اغـاز کـرده اسـت‪.‬‬ ‫یـک گـروه تخصصی با به کارگیری مطالـب روز جهان‪ ،‬تولید محتوای جدید‬ ‫نشـده مرجعـی‬ ‫یهـای سراشـپزان حرفـه ای برا ‬ ‫و غنـی؛ و تکی هبـر توانمند ‬ ‫بـرای غذاهـای بین المللـی و سلامت رژیـم غذایـی جدیـد و سـالم بـرای‬ ‫عالقه منـدان بـه هنـر اشـپزی شـود‪.‬‬ ‫پشت گرمی خوبی ست که‬ ‫پشت کنی به سرما‬ ‫ولی مدام گرم باشی‬ ‫از سایه هایی که می سایند به سنگ‬ ‫سنگین تر شوی‬ ‫از پلی که ساییده می شوی از کفش ها‬ ‫بزرگ تر از خدایی که‬ ‫تقسیم می کند خا ک ها و ادم ها‬ ‫خا ک و دمی برای نشستن زیر پای یک درخت‬ ‫اه و دمی برای ریختن روی سر مرده ای که‬ ‫پشتش سرد‬ ‫دمی مدام از پله ها بروی باال‬ ‫از سر کسی که پا به پا می شود‬ ‫می ایستدپائین‬ ‫پشت گرمی خوبی ست که‬ ‫سنگین تر شوی از ایستادن‬ ‫ولی مدام رسیده باشی‬ ‫از سیب به دست هایی که‬ ‫اسیب می گیرند از شاخه ها‬ ‫اه ‪ ...‬دمی که طرد شده باشی‬ ‫برای هوایی که نفس نمی کشم‬ ‫و مدام تقسیم شود‬ ‫این خا کی که سهم تو نشستن و سهم من ریختن‬ ‫خا ک و دمی برای ریختن‬ ‫اه و دمی برای نشستن‬ ‫طراوت نیکی‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!