هفته نامه سرافرازان شماره 385 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 385

هفته نامه سرافرازان شماره 385

هفته نامه سرافرازان شماره 385

‫هفته نامهسراسری‬ ‫نگاهی به سیمای «مادر» در هنر و ادبیات‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن‪ 21/1400‬جمادی الثانیه‪ 24/1443‬ژانویه‪ /2022‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500/385‬تومان‬ ‫هستی من‬ ‫‪ ...‬پس‬ ‫ِ‬ ‫هستی اوست‬ ‫ز‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫نگاهی به سیمای «مادر» در هنر و ادبیات‬ ‫هستی اوست‬ ‫هستی من ز‬ ‫‪ ...‬پس‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫مادر در ادبیات فارسی‬ ‫مت ــون تاریخ ــی ب ــر ای ــن حقیق ــت یک زبان اند ک ــه جوامع‬ ‫ابتدای ــی‪ ،‬جوام ــع مادرس ــاالر ی ــا م ــادر ش ــاه بوده ان ــد‪.‬‬ ‫با گذشـ ـت زمان گرچه از نفوذ اجتماعی مادر کاس ــته شد‪،‬‬ ‫ام ــا ارزش مق ــام م ــادر هم ــواره ب ــر ادبی ــات مل ــل مختلف‬ ‫س ــنگینی کرده و می کند‪ .‬نخس ــت باید بین دو مفهوم زن‬ ‫نک ــه زن در جایگاه‬ ‫در ادبی ــات تفکی ــک قائل ش ــد؛ اول ای ‬ ‫م ــادر ک ــه در ادبی ــات هم ــه مل ــل به وی ــژه ایران س ــتایش‬ ‫نه ــا نرفت ــه اس ــت و‬ ‫مه ــا و زبا ‬ ‫ش ــده و ج ــز از نیک ــی ب ــر قل ‬ ‫دوم اینکه زن در جایگاه همس ــر یا معش ــوق که این جنبه‪،‬‬ ‫پهن ــه پرطمطراق ــی را در ادبی ــات ملل ب هخ ــود اختصاص‬ ‫داده اس ــت‪ .‬فردوس ــی پا ک ــزاد ب ــرای زن و م ــادر جایگاهی‬ ‫فراتر از پرورش فرزند و عش ــق به همس ــر قائل اس ــت و ان‪،‬‬ ‫احت ــرام به خرد مادر اس ــت‪ .‬این نوع نگاه ب ــه زن را در کمتر‬ ‫مت ــون ادبی و تاریخ ــی می توان یافت‪ .‬در ش ــاهنامه‪ ،‬زنان‪،‬‬ ‫م ــردان را راهنمای ــی می کنن ــد‪ ،‬برخی بر مس ــند سیاس ــت‬ ‫تکی ــه می زنن ــد و برخ ــی در می ــدان کارزار می جنگن ــد‪ .‬زن‬ ‫دارای هویت ــی مس ــتقل اس ــت و هوی ــت اجتماع ــی زن و‬ ‫ً‬ ‫م ــادر کام ــا پذیرفت ــه ش ــده اس ــت‪ .‬به طورکلی در سراس ــر‬ ‫شاهنامه‪ ،‬س ــتایش خرد به چش ــم می خورد؛ چه ازانجا که‬ ‫فردوس ــی «ب هن ــام خداون ــد جان و خ ــرد» ش ــاهنامه را اغاز‬ ‫می کن ــد و چ ــه در انجا که «هران کس کـــه دارد ُهـــش و رای‬ ‫و دی ــن پس از مرگ بر م ــن کند افرین» شـــاهنامه به پایان‬ ‫می رس ــد‪ ،‬هم ــواره خ ــرد س ــتوده می شـــود‪ .‬مـــادران در‬ ‫ش ــاهنامه مادرانی خردمند و دنیادیده اند‪ .‬فرانک همســـر‬ ‫ابتی ــن‪ ،‬فرزندش فریدون فرخ ــزاد را از بیم گزند ضحا ک به‬ ‫یس ــپارد و از او عه ــد می گیـــرد تـــا او را چون‬ ‫مزرعـ ـه داری م ‬ ‫یک ــه فریـــدون می خواهد‬ ‫فرزن ــد خوی ــش بپ ــرورد و هنگام ‬ ‫عجوالن ــه علی ــه ضح ــا ک شمش ــیر بکشـــد‪ ،‬مـــادر او را پند‬ ‫می دهد ‪« :‬جهان را به چش ــم جوانی مبیـــن» او پند مادر را‬ ‫یش ــنود و تا هنگام مناسب ش ــکیبایی می کند‪ .‬تهمینه‬ ‫م ‬ ‫م ــادر س ــهراب‪ ،‬او را از لشکرکش ــی به ایران برحـــذر می دارد‬ ‫اما س ــهراب پند مادر خردمند خود را نمی شـــنود و همین‬ ‫خیر هس ــری و غ ــرور‪ ،‬زمین هه ــای مرگـــش را فراهـــم می کند‪.‬‬ ‫بهمن هنگام مرگ‪ ،‬پادش ــاهی کش ــور را به دخترش همای‬ ‫می بخش ــد و این نشانه ارزش و احترامی ســـت که ایرانیان‬ ‫ب ــر مق ــام و خ ــرد زن قائل بودند‪ .‬ازاین دســـت شـــاهان زن‬ ‫هنوز مواردی چون پوران دخت و ازرم دخت در شـــاهنامه‬ ‫اس ــت‪ .‬همچنی ــن زنان ــی چ ــون فرنگیـــس مادر کیخســـرو‬ ‫و روداب ــه همس ــر زال ب ــه خردمن ــدی ســـتایش شـــده اند‪.‬‬ ‫کش ــب نی ــز زن ــی به نـــام شـــهرزاد بـــه‬ ‫در داس ــتان هزاروی ‬ ‫قهرم ــان اصل ــی داس ــتان تبدیل شـــده و با قصه هـــای هر‬ ‫ش ــبش جان زن ــان بس ــیاری چون خـــود را از مـــرگ رهایی‬ ‫می بخش ــد اما پس از دوره باس ــتان‪ ،‬هویت اجتماعی زنان‬ ‫مک ــم رنگ می بـــازد و نقـــش و هویت‬ ‫و م ــادران در ای ــران ک ‬ ‫نه ــا در نه ــاد خانواده و پرورش فرزند و عشـــق به همســـر‬ ‫ا ‬ ‫یش ــود‪ .‬مول ــوی در مثن ــوی معنوی‪ ،‬مقـــام زن را‬ ‫تعریف م ‬ ‫ســـتوده و او را مایه نشاط‪ ،‬امید‪ ،‬سرزندگی‪ ،‬پویایی و عشق‬ ‫می دان ــد‪ .‬او در یک داس ــتان به این حقیقـــت پرداخته که‬ ‫ه ــر مرد به امید و عش ــق زنش ب ــه کار و پویایـــی می پردازد‪:‬‬ ‫ای بسا از نازنینان خارکش‬ ‫بر امید گلعذاره ماهوش‬ ‫ای بس ــا حمال گش ــته پش ــت ری ــش از بـــرای دلبـــر مه روی‬ ‫خو یش‬ ‫س ــعدی نی ــز همچ ــون مول ــوی‪ ،‬زن را مایـــه امیـــد مـــردان‬ ‫می دان ــد‪:‬‬ ‫نق ــدر ارج و ارزش می نهد که‬ ‫در گلس ــتان‪ ،‬حرمت مادر را ا ‬ ‫حکایت می کند‪:‬‬ ‫وقت ــی به جه ــل جوانی‪ ،‬بان ــگ ب ــر مـــادر زدم‪ .‬دل ازرده به‬ ‫ُ‬ ‫کنجی نشس ــت و گری ــان همی گفت‪ :‬مگر خـــردی فراموش‬ ‫ک ــردی که درش ــتی می کنی؟‬ ‫چه خوش گفت زالی به فرزند خویش‬ ‫چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن‬ ‫ُ‬ ‫گر از عهد خردیت یاد امدی‬ ‫که بیچاره بودی در اغوش من‬ ‫نکردی دراین روز بر من جفا‬ ‫رنج مادر در تابلوهای نقاشی‬ ‫«م ــادر و مه ــر م ــادری»‪ ،‬هم ــواره یک ــی از س ــوژه های مه ــم تابلوه ــای نقاش ــی‬ ‫یت ــوان پا ک تری ــن و مقدس ترین‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬به گزارش ایس ــنا؛ مادرب ــودن را م ‬ ‫یش ــود‪ .‬م ــادران درطول تاری ــخ‬ ‫نه ــا مح ــول م ‬ ‫وظیفـ ـه ای دانس ــت ک ــه ب ــه ز ‬ ‫هم ــواره مهم تری ــن تاثی ــر را ب ــر قل ــب و روح فرزندانش ــان گذاش ــته اند‪ .‬نق ــش‬ ‫م ــادر در جامع ــه همیش ــه موردتکری ــم و توج ــه وی ــژه ب ــوده‪ .‬در اث ــار هن ــری نیز‬ ‫از قرون وس ــطی ت ــا زم ــان کنون ــی‪ ،‬م ــادران یک ــی از س ــوژه های مه ــم محس ــوب‬ ‫یش ــده اند‪ .‬تابلوه ــای پرتع ــدادی ب ــا موض ــوع م ــادر در ســـبک های مختلف‬ ‫م ‬ ‫هن ــری؛ ازجمله امپرسیونیس ــم و کوبیس ــم ترس ــیم ش ــده اس ــت‪ .‬در هرک ــدام از‬ ‫س ــبک های مختل ــف‪ ،‬جوهره اصلی مش ــترک اس ــت و ان عش ــق پا ک م ــادر به‬ ‫فرزن ــد اس ــت‪ .‬در ادام ــه این گ ــزارش‪ ،‬با چن ــد تابلو ب ــا موضوع م ــادر به انتخاب‬ ‫یش ــوید‪ .‬تابلوهای ــی ب ــا موض ــوع مه ــر مـــادری از اغ ــاز قرن‬ ‫«الجزی ــره» اش ــنا م ‬ ‫هجده ــم‪ ،‬ب هش ــکلی واقع گرایان ــه ترس ــیم ش ــده اند‪ ،‬از جمل ــه این اث ــار تابلویی‬ ‫از ی ــک م ــادر و فرزن ــدش اث ــر لئون ژان باس ــیل پ ــرو؛ نق ــاش فرانس ــوی (‪-۱۹۰۸‬‬ ‫‪ )۱۸۳۲‬اس ــت‪ .‬ای ــن تابلو تصوی ــری واقع گرایان ــه از یک مادر به هم ــراه کودکش را‬ ‫نش ــان می دهد‪ .‬م ــادر درحال بوس ــیدن کودک اس ــت درحالی که ل ــوازم بافتنی‬ ‫و ن ــخ کنار دس ــتش ق ــرار گرفت ــه و در حال بافت لباس ــی برای کودکش اس ــت‪ .‬در‬ ‫یش ــدند فرزن ــدان خود را‬ ‫ق ــرن ‪ ۱۹‬و دوره ویکتوریای ــی در اروپ ــا‪ ،‬م ــادران ناچار م ‬ ‫ب هط ــور غیرقانون ــی به دنی ــا اورده و بعد به اجب ــار به بیمارس ــتان های تخصصی‬ ‫کودکان بس ــپارند‪ .‬این بیمارس ــتان ها این گونه نوزادان را برای خدمت و بیگاری‬ ‫در این ــده ب ــزرگ می کردن ــد‪ .‬این موض ــوع س ــوژه برخ ــی نقاش ــان ان دوره ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬یک ــی از تابلوهای ــی که ب ــا این موضوع ترس ــیم ش ــده تابلویی اث ــر هنری‬ ‫نلس ــون اونیل (‪ )۱۸۱۷-۱۸۸۰‬اس ــت‪ .‬در این تابلو چهره زنی که ن ــوزادش را مقابل‬ ‫یس ــت‬ ‫بیمارس ــتان گذاش ــته و ب ــا او خداحافظ ــی می کند‪ ،‬بیانگ ــر رنج و اندوه ‬ ‫یش ــده اند‪ .‬تابلویی ب هن ــام «م ــرد در دریا»‬ ‫نش ــرایط متحم ــل م ‬ ‫که م ــادران درا ‬ ‫یپ ــردازد‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه ویژه به نق ــش مادر م ‬ ‫اث ــر ونس ــان ونگوگ نی ــز یکی از اثار ‬ ‫هرچن ــد نام ــش درظاه ــر کم ــی عجی ــب و بی ارتب ــاط اس ــت اما ن ــام ای ــن اثر به‬ ‫م ــادری تنه ــا و رنج دیده اش ــاره دارد که ن ــوزادی را بغل گرفته و پ ــدر نوزاد صیاد‬ ‫بوده و در دریا بس ــر می برد و مادر تنها با فرزندش نشس ــته اس ــت‪ .‬این نقاش ــی‬ ‫مربوط ب هس ــبک امپرسیونیسم است‪ .‬مکتب کوبیس ــم از ابتدای قرن بیستم با‬ ‫زیرپا گذاش ــتن بس ــیاری از قوانین و قواعد طراحی پا گرفت و پابلو پیکاسو یکی از‬ ‫نس ــبک اس ــت‪ .‬پیکاس ــو ده ها اثر با موضوع مادر به سبک های‬ ‫پیش ــگامان ای ‬ ‫گونا گون دارد‪ .‬یکی از ان ها تابلوی مادر و کودک اس ــت که در س ــال ‪ ۱۹۲۱‬ترسیم‬ ‫ک ــرده‪ .‬ای ــن نقاش ــی ب ــدن انس ــان را در پس زمینـ ـه ای غیرواقعی ترس ــیم کرده و‬ ‫احساس ــات مادر نس ــبت ب ــه کودک ــش را در اولویت قرار داده اس ــت‪ /.‬ایس ــنا‬ ‫که تو شیرمردی و من پیرزن‬ ‫شـــیخ اجـــل در کتاب بوســـتان نیز از ســـتایش مق ــام مادر‬ ‫غافـــل نبـــوده و از ازردن دل مـــادران شـــکوه می کند‪:‬‬ ‫جوانی سر از رای مادر بتافت‬ ‫دل دردمندش به اذر بتافت‬ ‫بانـــوی شـــعر پارســـی‪ ،‬پرویـــن اعتصامـــی نیـــز در اش ــعار‬ ‫خـــود نســـبت بـــه مقـــام و منزلـــت مـــادر نیـــک می نگ ــرد و‬ ‫بزرگی مـــردان را همـــواره مرهـــون و مدیون دامـــان مادران‬ ‫ازخودگذشـــته می دانـــد‪:‬‬ ‫بـــه گاهواره مـــادر به کودکـــی بس خفت ســـپس به مکتب‬ ‫حکمت‪ ،‬حکیم شـــد لقمان‬ ‫به اعتقـــاد پروین‪ ،‬شایســـته اســـت تا مقام دختـــران نیز که‬ ‫مادران فردا هســـتند‪ ،‬ارزشـــمند دانســـته شـــود‪« :‬همیشه‬ ‫دختـــر امروز‪ ،‬مادر فرداســـت‪».‬‬ ‫و انجا کـــه اعتبـــار‪ ،‬مقـــام‪ ،‬ارزش‪ ،‬اســـتقالل شـــخصیت و‬ ‫واالیی زن و مادر نادیده یا فراموش انگاشـــته شـــده است‪،‬‬ ‫نس ــوز‬ ‫کســـانی چـــون فـــروغ فرخـــزاد همـــواره با اشـــعار جا ‬ ‫یت ــازد‪ .‬از‬ ‫خـــود بـــر حقیرکنندگان شـــخصیت زن و مـــادر م ‬ ‫جمله شـــعرهای «دلم برای باغچه می ســـوزد»‪« ،‬حلقه» و‬ ‫«عروســـک کوکـــی» بـــر این حقیقـــت گواهـــی می دهند‪.‬‬ ‫مـــادر در ادبیـــات معاصـــر؛ ایـــرج میـــرزا‪ ،‬شـــعری در وصف‬ ‫و ســـتایش مادر بـــا به کاربـــردن زیـــاد واژه اموخـــت دارد که‬ ‫دغدغـــه مـــادر را همـــواره اموختـــن رســـم زندگی ب ــه فرزند‬ ‫می داند و در اخر هســـتی خود را از هســـتی مـــادر می داند‪:‬‬ ‫پس هستی من ز هستی اوست‬ ‫تا هستم و هست دارمش دوست‬ ‫فریدون مشـــیری‪ ،‬لـــذت یک لحظه مادر داشـــتن را از همه‬ ‫لذت هـــا گواراتر می داند و توضیـــح می دهد همه زیبایی ها‬ ‫و دارایی های قابل تصـــور و غیرقابل تصور جهان‪...‬‬ ‫بر تو ارزانی که ما را خوش تر است‬ ‫لذت یک لحظه مادر داشتن‬ ‫امـــا شـــهریار‪ ،‬زیرکانـــه پـــرده دری و بی حرمتی برخ ــی افراد‬ ‫را بـــه ندیـــدن محبـــت مادرانـــه در کودکی شـــان نس ــبت‬ ‫می دهـــد‪:‬‬ ‫اغلب کسان که پرده حرمت دریده اند‬ ‫در کودکی محبت مادر ندیده اند‬ ‫مهـــدی ســـهیلی شـــاعر معاصـــر‪ ،‬نـــگاه مـــادر را برت ــر و‬ ‫ارزشـــمندتر از دولـــت عالـــم می دانـــد‪:‬‬ ‫مرا گر دولت عالم ببخشند‬ ‫برابر با نگاه مادرم نیست‬ ‫جدای از جایگاه مادر در اشـــعار ایرانی شایســـته اس ــت در‬ ‫پایان ایـــن نوشـــتار‪ ،‬از بانوی قلم ایران‪ ،‬ســـیمین دانش ــور‬ ‫یاد شـــود که با ایجاد جایگاه داستان نویســـی زنـــان ایرانی‪،‬‬ ‫توانمندی هـــای خویـــش را بـــا زبـــان قلمش جـــاری کرد‪/.‬‬ ‫کتابخانـــه تخصصی ادبیات اســـتان قـــدس رضوی‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫مادران ماندگار سینمای ایران و سریال های وطنی‬ ‫مونا جاللی‬ ‫در اثــار ســینمایی و تلویزیونـ ِـی ایــران‪« ،‬مــادر» همــواره نقــش پررنگــی داشــته اســت‪ .‬ا گرچــه نقــش مــادر در‬ ‫فیل مهــا و ســریال های ایرانــی به نوعــی بــه تکــرار رســیده اســت‪ ،‬امــا مادرانــی در ســینما و تلویزیــون مــا حضــور‬ ‫‪ .1‬نقش مادر در فیلم مادر (‪)1368‬‬ ‫فیلـم مـادر به کارگردانـی علـی حاتمـی‪ ،‬یکـی از خاطره انگیزتریـن و‬ ‫به یادماندنی تریـن مـادران سـینما را بـرای مـا به ارمغـان اورد‪ .‬نقش مـادر در فیلم‬ ‫شـاخص علـی حاتمـی توسـط مرحـوم رقیـه چهـره ازاد ایفـا شـده اسـت‪ .‬داسـتان‬ ‫مهـا دربـاره مـادر‪ ،‬دربـاره زنـی مسـن اسـت کـه روزهـای‬ ‫ایـن عنـوان از بهتریـن فیل ‬ ‫اخـر عمـرش را می گذرانـد و به همین دلیـل فرزندانـش او را از سـرای سـالمندان‬ ‫بـه خانـه اورده انـد‪ .‬یکـی از دیالوگ های معروف سـینمای ایران مربوط به همین‬ ‫فیلم اسـت؛ انجا که ا کبر عبدی در نقش غالمرضا می گوید‪« :‬مادر مرد؛ ازبس که‬ ‫جـان نـدارد»‪ .‬رقیـه چهـره ازاد بـرای ایفـای نقـش مـادر در فیلـم «مـادر» علـی‬ ‫حاتمـی‪ ،‬جایـزه سـیمر غ بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن را دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬کارا کتر مادر در سریال قصه های مجید (‪)1369‬‬ ‫یبـی بـا بـازی زند هیـاد پروین دخـت یزدانیـان‪ ،‬مادربـزرگ مجیـد اسـت‪ ،‬امـا او‬ ‫ب ‬ ‫همواره به عنوان یکی از مادران دوست داشـتنی تلویزیون ایران در یاد و خاطره‬ ‫یشـد‪ ،‬امـا‬ ‫یبـی همیشـه از شـیطنت های مجیـد عاصـی م ‬ ‫مـا باقـی می مانـد‪ .‬ب ‬ ‫یبـی بـرای مجیـد کـه پدرومـادرش‬ ‫همـواره مهربـان و بامحبـت باقـی می مانـد‪ .‬ب ‬ ‫فـوت کرده انـد‪ ،‬حکـم مـادر را دارد‪ .‬مجموعـه تلویزیونـی قص ههـای مجیـد‬ ‫براسـاس مجموعـه کتاب هایـی از هوشـنگ مرادی کرمانی سـاخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫این مجموعـه کتـاب در ‪ 5‬جلـد نوشـته شـده و جلـد اول ان در سـال ‪ 1353‬بـه‬ ‫چـاپ رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬شخصیت مادر در سریال پدرساالر (‪)1372‬‬ ‫ً‬ ‫حمیـده خیرابـادی یکـی از مـادران به یادماندنـی ایـران اسـت کـه تقریبـا در تمـام‬ ‫یکـرد؛ امـا شـاید ماندگارترین‬ ‫مهـا و سـریال ها در همیـن نقـش حضـور پیـدا م ‬ ‫فیل ‬ ‫نقـش مـادر او در سـریال محبـوب پدرسـاالر به کارگردانی ا کبر خواجویی باشـد‪ .‬او‬ ‫دراین سریال نقش همسر اسداهلل خان با بازی محمدعلی کشاورز را بازی کرده‬ ‫مهـا‬ ‫اسـت‪ .‬از دیگـر حضورهـای حمیـده خیرابـادی به عنـوان نقـش مـادر در فیل ‬ ‫و سـریال های ایرانـی می توانیـم بـه فیلـم «اجاره نشـین ها» به کارگردانـی داریـوش‬ ‫مهرجویی و «خانه سـبز» به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسـعود رسـام اشـاره کنیم‪.‬‬ ‫حمیـده خیرابـادی همـواره به عنـوان مـادری مهربـان در سـینما و تلویزیـون‬ ‫حضـور داشـته اسـت؛ مـادری نگـران و دلسـوز کـه گویـی مـادر تمـام مـردم ایـران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .4‬نقش مادر در فیلم من ترانه ‪ 15‬سال دارم (‪)1380‬‬ ‫ً‬ ‫مهـای ایرانـی این فهرسـت مربـوط بـه‬ ‫احتمـاال جوان تریـن نقـش مـادر در فیل ‬ ‫همیـن فیلـم «مـن ترانـه ‪ 15‬سـال دارم» باشـد کـه می توانـد در فهرسـت برتریـن‬ ‫مهـای بـا موضـوع مـادر قرار بگیرد‪ .‬این فیلم با محوریت نقش مادر که اولین‬ ‫فیل ‬ ‫یشـود‪ ،‬دربـاره دختـر‬ ‫تجربـه بازیگـری ترانـه علیدوسـتی در سـینما محسـوب م ‬ ‫نوجوان و زجرکشـیده ای اسـت که به خاطر مشـکالتی که دارد‪ ،‬مجبور به ازدواج‬ ‫داشــته اند کــه هیـچ گاه از یادمــان نخواهنــد رفــت‪ .‬البتــه توجــه داشــته باشــید کــه این فهرســت خیلــی طوالنی تر‬ ‫نهــا بایــد باشــد‪ ،‬امــا متاســفانه مجــال پرداخــت بــه همــه ایــن شــخصیت های دوست داشــتنی در یــک‬ ‫از ای ‬ ‫مقالــه وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫یشـود؛ امـا پسـر ناباورانـه ترانـه را کـه بـاردار اسـت رهـا می کنـد‪ .‬بااینکـه اسـم‬ ‫م ‬ ‫پسـر در شناسـنامه ترانـه نیسـت‪ ،‬امـا او از بچـه اش دسـت نمی کشـد و هرطورکـه‬ ‫تهـای فراوانـی را‬ ‫یکـه تهم ‬ ‫هسـت فرزنـدش را به دنیـا مـی اورد‪ .‬درادامـه و درحال ‬ ‫به ترانه زده اند‪ ،‬او سـعی می کند تا حق خودش و فرزندش را بگیرد‪ .‬حضور ترانه‬ ‫علیدوسـتی دراین فیلـم کـه رسـول صدرعاملـی کارگردانـش اسـت‪ ،‬به عنـوان یـک‬ ‫مـادر کـم سن وسـال‪ ،‬هیـچ گاه فراموشـمان نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬کارا کتر مادر در فیلم خون بازی (‪)1385‬‬ ‫از مـوارد دیگـر نقـش مـادر در فیلـم سـینمایی می توانیـم اشـاره ای بـه بـازی بیتـا‬ ‫فرهی در فیلم «خون بازی» داشـته باشـیم‪ .‬خون بازی فیلمی درام به کارگردانی‬ ‫رخشـان بنی اعتماد و محسـن عبدالوهاب اسـت که نقش اول ان را باران کوثری‬ ‫بـازی کـرده اسـت‪ .‬داسـتان دربـاره دختـر جوانـی ب هنـام ساراسـت کـه گرفتـار مواد‬ ‫مخـدر شـده اسـت و سـعی دارد اعتیـادش را از نامـزدش کـه در کانـادا درس‬ ‫می خواند پنهان کند‪ .‬مادر سـارا با بازی بیتا فرهی رویکردی متفاوت نسـبت به‬ ‫فهـای جامعـه در مقابـل اعتیاد فرزنـدش دارد‪ .‬او با سـارا دعوا و جنگی ندارد‬ ‫عر ‬ ‫و به اجبـار نمی خواهـد او را وادار بـه تـرک کنـد؛ ا گرچـه بـرای اسـایش و سلامت‬ ‫دختـرش بـا همـه دنیـا هـم کـه شـده می جنگد‪.‬‬ ‫‪ .6‬شخصیت مادر در فیلم اینجا بدون من (‪)1389‬‬ ‫فاطمـه معتمداریـا هـم از زنـان دوست داشـتنی سـینمای ایـران اسـت کـه‬ ‫مهـای سـینمایی بـازی کـرده اسـت‪ .‬یکـی از‬ ‫بارهاوبارهـا در نقـش مـادر در فیل ‬ ‫شهـای به یادماندنـی او در فیلـم «اینجـا بـدون مـن» به کارگردانـی بهـرام‬ ‫نق ‬ ‫توکلـی اسـت‪ .‬ایـن فیلـم کـه براسـاس نمایشـنامه باغ وحـش شیشـه ای نوشـته‬ ‫تنسـی ویلیامز سـاخته شـده‪ ،‬داسـتان خانواده ای اسـت که ازنظر مالی وضعیت‬ ‫چنـدان مسـاعدی ندارنـد؛ امـا تمرکز اصلی داسـتان بر روی مشـکالت اقتصادی‬ ‫نهـا نیسـت؛ بلکـه فیلـم بیشـتر دربـاره دختـر خانـواده بـا بـازی نـگار جواهریـان‬ ‫ا ‬ ‫اسـت کـه ارزوهـای بزرگـی دارد‪ ،‬امـا دختـری منـزوی و معلـول اسـت‪ .‬مـادر دختـر‬ ‫کـه فاطمـه معتمداریـا نقشـش را ایفـا کـرده‪ ،‬هـرکاری بـرای خوشـحالی دختـرش‬ ‫می کند؛ حتی او یکی از دوستان پسرش را برای دخترش درنظر گرفته و تصمیم‬ ‫دارد ایـن دو را ب ههـم نزدیـک کنـد؛ غافل ازاینکـه پسـر زندگـی خـودش را دارد‪.‬‬ ‫‪ .7‬نقش مادر در فیلم من مادر هستم (‪)1389‬‬ ‫«مـن مـادر هسـتم» فیلمـی درام به کارگردانـی فریـدون جیرانـی و محصـول سـال‬ ‫‪ 1389‬اسـت‪ .‬ایـن فیلـم در سـال ‪ 1391‬ا کـران و بـا اسـتقبال خـوب مخاطبـان‬ ‫یسـت کـه‬ ‫روبـه رو شـد‪ .‬داسـتان دربـاره دختـری ب هنـام اوا بـا بـازی بـاران کوثر ‬ ‫یشـان مـورد تجـاوز قـرار می گیـرد و مجبـور‬ ‫توسـط یکـی از دوسـتان خانوادگ ‬ ‫یشـود او را به قتـل برسـاند؛ امـا مـادر اوا بـا بـازی خـوب هنگامـه قاضیانـی‪ ،‬قتل‬ ‫م ‬ ‫را به گردن می گیرد‪ .‬به خاطر همین فدا کاری شـجاعانه این کارا کتر در فهرسـت‬ ‫مهـای سـینمایی قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫برتریـن نقـش مـادر در فیل ‬ ‫‪ .8‬کارا کتر مادر در فیلم اشغال های دوست داشتنی (‪)1391‬‬ ‫فیلم اشـغال های دوست داشـتنی محصول سال ‪ 1391‬به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫محسـن امیریوسـفی اسـت‪ .‬داسـتان ایـن فیلـم بـا محوریـت نقـش مـادر در دوره‬ ‫بعـد از انتخابـات سـال ‪ 1388‬می گـذرد و بعـد از ‪ 6‬سـال کـه توقیـف بـود‪ ،‬درنهایت‬ ‫در سـال ‪ 1397‬بـه ا کـران درامـد؛ امـا داسـتان ایـن اثـر بیشـتر از اینکـه سیاسـی‬ ‫باشـد‪ ،‬داسـتان یـک مـادر بـا بـازی شـیرین یزدان بخـش اسـت‪ .‬منیـر زنـی مسـن‬ ‫است که از شدت تنهایی با قاب عکس همسر‪ ،‬برادر و فرزندانش که همه ان ها‬ ‫به جـز یکـی از پسـرهایش فـوت کرده انـد صحبت می کنـد‪ .‬به خاطـر اتفاقاتی که در‬ ‫ابتـدای فیلـم می افتـد‪ ،‬منیـر از تـرس مامورهـای امنیتـی شـروع بـه جم عکـردن‬ ‫همـه وسـایل مشـکوک از خانـه اش می کنـد و دراین میـان گفتگویـی خیالـی بـا‬ ‫قاب عکس عزیزانش دارد‪ .‬همسر‪ ،‬برادر و همه فرزندان او در دوره های مختلف‬ ‫به گونـه ای سیاسـی بوده انـد؛ امـا منیـر فـار غ از مسـائل سیاسـی‪ ،‬همیشـه زندگـی‬ ‫ارامـی را بـرای خـودش و خانـواده اش می خواسـته اسـت‪ .‬ما به تازگـی با این نقش‬ ‫مـادر در فیلـم اشـغال های دوست داشـتنی اشـنا شـده ایم‪ ،‬امـا ایـن شـخصیت و‬ ‫وضعیتش ان قدر واقعی و ملموس به تصویر کشـیده شـده اسـت که حاالحاالها‬ ‫از یـادش نخواهیـم برد‪.‬‬ ‫‪ .9‬شخصیت مادر در فیلم شیار ‪)1392( 143‬‬ ‫ً‬ ‫یهـا در‬ ‫احتمـاال بـازی مریلا زارعـی در فیلـم «شـیار ‪ »143‬یکـی از بهتریـن هنرنمای ‬ ‫یک دهه اخیـر سـینمای ایـران اسـت‪ .‬فیلـم شـیار ‪ 143‬به کارگردانـی نرگـس ابیـار‪،‬‬ ‫داسـتان مادری اسـت که سال هاسـت پسـرش به جنگ رفته و مفقوداالثر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬این مادر رنج کشـیده دراین سـال ها منتظر خبری از پسـرش بوده تااینکه‬ ‫درنهایـت پیکـر پسـرش را پیـدا می کننـد و بـه او تحویـل می دهنـد‪ .‬سکانسـی کـه‬ ‫ایـن مـادر باالخـره بعدازسـال ها بـه پسـر ازدسـت رفته اش کـه چیـز زیـادی هـم از‬ ‫پیکـرش باقـی نمانـده می رسـد‪ ،‬یکـی از به یادماندنی تریـن لحظـات ایـن فیلـم و‬ ‫سـینمای ایـران اسـت‪ .‬مریلا زارعـی بـرای بـازی در نقـش مـادر فیلـم شـیار ‪،143‬‬ ‫سـیمر غ بلوریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن را بـه شایسـتگی دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫‪ .10‬نقش مادر در فیلم ویالیی ها (‪)1396‬‬ ‫ثریـا قاسـمی هماننـد مـادرش‪ ،‬حمیـده خیرابـادی‪ ،‬یکی دیگـر از بازیگـران ایرانـی‬ ‫اسـت که بارها او را در نقش مادر فیلم ها و سـریال های مختلف دیده ایم‪ .‬یکی از‬ ‫جدیدتریـن بازی هـای او در کارا کتـر مادر‪ ،‬در فیلـم «ویالیی ها» به کارگردانی منیر‬ ‫قیـدی اسـت‪ .‬او دراین فیلـم نقـش مـادر ‪ 50‬سـاله ای به نـام عزیـز را بـازی می کنـد‬ ‫که پسرش در جبهه است‪ .‬عزیز نوه هایش را به مجموعه ای نزدیک به جایی که‬ ‫پسـرش اسـت می بـرد تـا نوه هایـش بتواننـد پدرشـان را ببیننـد‪ .‬بعدازمدتـی‬ ‫عروسـش سـیما بـا بـازی طنـاز طباطبایـی هـم بـه انجـا مـی رود تـا بچه هایـش را‬ ‫برگردانـد‪ .‬عزیـز زنـی قـوی و محکـم اسـت کـه شـجاعانه از رسـالت های پسـرش‬ ‫دفـاع می کنـد‪ .‬به همین دلیـل بـا وجـود بازی هـای خاطره انگیـزی کـه قاسـمی در‬ ‫سـال های گذشـته داشـته‪ ،‬مـا ویالیی هـا را انتخـاب کردیم‪/.‬پلازا‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫باید به بانوان‪ ،‬قدرت انتخاب و فرصت نقش افرینی داده شود‬ ‫رئیس مجلس گفت‪« :‬مسئوالن نباید زنان جامعه را در دوراهی مشارکت اجتماعی یا خانه داری‬ ‫ً‬ ‫قـرار دهنـد؛ بایـد بـه بانـوان قـدرت انتخـاب و فرصـت نقش افرینـی داده شـود‪ .‬مثلا در نیـروی‬ ‫انتظامـی بـا شـکل گیری پلیـس زن تلاش کردیـم تـا از ظرفیـت زنـان اسـتفاده کنیـم و پویایـی ان ها‬ ‫را نیـز شـاهد بودیـم»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمدباقـر قالیبـاف گفـت‪« :‬بحـث جنسـیت در جامعـه مـا‬ ‫موضوعیتی ندارد و زنان می توانند فعال باشـند؛ هر چند که فرهنگ غرب به دنبال نگاه مردواری‬ ‫یشـوند؛ امـا مـا چنیـن‬ ‫در زنـان اسـت؛ یعنـی ا گـر زنـان برخـی خصلـت مـردان را پیـدا کننـد دیـده م ‬ ‫دیدگاهـی را قبـول نداریـم و در شـان زنـان نمی دانیـم»‪.‬‬ ‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫شاخص های «عدالت جنسیتی» تعدیل می شود‬ ‫معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور در حالی که تعداد زنان سرپرست خانوار را حدود‪ 3.5‬میلیون نفر‬ ‫اعلام کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬محرومیت زدایـی از اقشـار ضعیـف و زنـان سرپرسـت خانـوار جـزو برنامه های اصلی‬ ‫دولـت ب هشـمار مـی رود»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ انسـیه خزعلـی با اشـاره به اسـیب های اجتماعـی بـرای زنـان‬ ‫سرپرست خانوار‪ ،‬گفت‪« :‬تالش ما کاهش این اسیب ها ست‪ .‬مشاوره قبل و بعد ازدواج را برای کاهش‬ ‫طالق اجرایی کرده ایم‪ .‬برنامه افزایش جمعیت را نیز در دستور کار قرار داریم‪ .‬عدالت جنسیتی و حتی‬ ‫عدالـت فرا گیـر حتـی در حـوزه کـودکان را دنبـال می کنیـم‪ .‬در برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬عدالت جنسـیتی‬ ‫ً‬ ‫دید هشـده که دیکته شـده از مجامع بین المللی سـت که این شـاخص ها حتما تعدیل می شـود»‪.‬‬ ‫چرا سند‪ ۲۵‬ساله‪ ،‬استراتژیک و تحول افرین خواهد بود؟‬ ‫ُ‬ ‫جورچی ــن «‪51‬امی ــن س ــالگرد تثبی ــت رواب ــط دیپلماتیک‬ ‫ای ــران و چی ــن»‪ ،‬ب ــا س ــفر وزی ــر ام ــور خارجه کش ــورمان به‬ ‫پک ــن و اج ــرای تواف ــق راهب ــردی ‪۲ ۵‬س ــاله تکمی ــل ش ــد؛‬ ‫توافق ــی برد‪-‬ب ــرد ک ــه از ن ــگاه ناظ ــران‪ ،‬بسترس ــاز تحول ــی‬ ‫یه ــای تهران و پک ــن خواهد‬ ‫اساس ــی و جه ــش در همکار ‬ ‫ش ــد‪ .‬برایند اولین س ــفر حس ــین امیرعبداللهیان به چین؛‬ ‫یت ــوان در توئیت ــی ک ــه وی‬ ‫و گفت وگ ــو ب ــا س ــران پک ــن را م ‬ ‫یم ــاه در پای ــان س ــفر خ ــود منتش ــر کرد‪،‬‬ ‫روز جمع ــه ‪ ۲۴‬د ‬ ‫دریاف ــت‪ .‬وزی ــر ام ــور خارجه کش ــورمان درخص ــوص دیدار‬ ‫و گفت وگ ــو ب ــا «وان ــگ ی ــی» (همت ــای چین ــی) در توئیتی‬ ‫به زبان کش ــور میزبان نوش ــت؛ در اغاز س ــال جدی ــد ‪،۲۰۲۲‬‬ ‫بس ــیار خرسندم که اولین س ــفر رس ــمی به عنوان وزیر امور‬ ‫خارجه به چین امده ام‪ .‬در ش ــهر زیبای ووش ــی در اس ــتان‬ ‫جیانگس ــو ب ــا اقای وان ــگ یی‪ ،‬مش ــاور دولت ــی و وزی ــر امور‬ ‫خارجه چی ــن در طیف گس ــترده ای از موضوعات؛ از جمله‬ ‫برنام ــه همکاری های جامع و مش ــورت ها درمورد مذا کرات‬ ‫وی ــن به اجماع مهمی دس ــت یافتی ــم‪ .‬امی ــدوارم روابط دو‬ ‫ـال دوم خود ش ــود؛ همچنین‬ ‫کش ــور ب ــا جه ــش وارد ‪ ۵۰‬س ـ ِ‬ ‫ارزومندم بازی های زمس ــتانی پکن که در عید بهاره چینی‬ ‫برگزار خواهد ش ــد‪ ،‬حامل نش ــاط و س ــرزندگی برای دنیا در‬ ‫دوران همه گی ــری کرونا باش ــد‪ .‬از ن ــگاه ناظران‪ ،‬اش ــترا کات‬ ‫در حوز هه ــای اقتص ــادی‪ ،‬سیاس ــی و فرهنگ ــی باع ــث‬ ‫ش ــده که ته ــران و پک ــن بیش ازپی ــش ب هس ــمت همکاری‬ ‫ب ــا یکدیگر ج ــذب ش ــوند؛ مش ــترکاتی ازقبیل اجم ــاع نظر‬ ‫بر س ــر بس ــیاری از مس ــائل منطقـ ـه ای و بین الملل ــی‪ ،‬نبرد‬ ‫علی ــه کووی ــد‪ ۱۹-‬و هم ــکاری در پروژه های تولید وا کس ــن‬ ‫مش ــترک‪ ،‬مقابله با تروریس ــم‪ ،‬تقاب ــل با رویک ــرد قلدرمابانه‬ ‫امریکا‪ ،‬ترویج چندجانبه گرایی‪ ،‬همکاری س ــازنده در حوزه‬ ‫ابت ــکار «ی ــک کمربند‪ -‬ی ــک ج ــاده» و ‪...‬؛ ام ــا همان طورکه‬ ‫انتظ ــار می رف ــت‪ ،‬مهم تری ــن رخ ــداد ط ــی س ــفر یـ ـک روزه‬ ‫وزی ــر ام ــور خارج ــه کش ــورمان ب ــه چی ــن‪ ،‬اج ــرای تواف ــق‬ ‫راهب ــردی فی مابین بود؛ توافقی که کارشناس ــان معتقدند‬ ‫تح ــول ش ــگرفی را در رواب ــط این دو کش ــور رق ــم خواهد زد‪.‬‬ ‫امیرعبداللهی ــان در پای ــان دیدارهای تفصیلی خ ــود با وزیر‬ ‫خارجه چین به این س ــند اس ــتراتژیک اش ــاره ک ــرد و گفت؛‬ ‫نس ــفر تواف ــق کردی ــم ک ــه دو ط ــرف ش ــروع اجرای ــی و‬ ‫درای ‬ ‫یش ــدن توافق همکاری های راهبردی و بلندمدت‬ ‫عملیات ‬ ‫جامع ‪۲ ۵‬س ــاله دو کش ــور را اع ــام کنیم‪ .‬وزیر ام ــور خارجه‬ ‫کش ــورمان تصریح کرد؛ ما هم زمان ب ــا گفت وگوها در چین‪،‬‬ ‫مقدمات ــی را فراه ــم ک ــرده بودی ــم ک ــه بتوانیم هم ــان روز را‬ ‫یه ــای راهبردی‬ ‫روز ش ــروع اج ــرای تواف ــق جام ــع همکار ‬ ‫دو کش ــور اعالم کنی ــم‪ .‬اش ــاره امیرعبداللهیان به سلس ــله‬ ‫یه ــای دیپلماتیک بین مقامات دو کش ــور برمی گردد‬ ‫رایزن ‬ ‫ک ــه در ماه های اخیر س ــرعت گرفته و زمینه را ب ــرای اجرای‬ ‫س ــند مذکور فراهم کرد‪ .‬وزرای خارجه دو کشور پیش ازاین‬ ‫در حاش ــیه نشست س ــران س ــازمان همکاری شانگهای در‬ ‫دوشنبه پایتخت تاجیکستان با یکدیگر دیدار کرده بودند‬ ‫کب ــار ب هص ــورت مج ــازی و چندب ــار ه ــم گفت وگ ــوی‬ ‫وی ‬ ‫تلفن ــی داش ــتند‪ .‬وانگ ی ــی نیز اوایل س ــال ب ــرای امضای‬ ‫س ــند برنام ــه همکاری جامع ای ــران و چین به ته ــران امده‬ ‫نم ــاه‪ ،‬بـ ـ ه امض ــای ای ــن س ــند‬ ‫ب ــود؛ س ــفری ک ــه ‪ ۷‬فروردی ‬ ‫اس ــتراتژیک خت ــم ش ــد‪ .‬امیرعبداللهی ــان بااش ــاره به بیش‬ ‫تب ــار تم ــاس و دی ــدار خود ب ــا وزیر خارج ــه چین در‬ ‫از هف ‬ ‫چهارماه گذش ــته‪ ،‬تماس ها و ارتباطات در س ــطح روس ــای‬ ‫جمهوری دو کش ــور را نیز بس ــیار روان توصیف کرد و گفت؛‬ ‫«درراس ــتای مناف ــع دو ط ــرف و در موضو عه ــای مختلف‪،‬‬ ‫پیش ــرفت های خوب ــی داش ــته ایم»‪ .‬ح ــال این پرس ــش به‬ ‫ذهن می رس ــد که جزئیات و اهمیت این س ــندی که همه‬ ‫از ارزش راهب ــردی ان دم می زنن ــد‪ ،‬چیس ــت؟ س ــند برنامه‬ ‫یس ــت‬ ‫یه ــای جامع ‪ ۲۵‬س ــاله ایران و چین‪ ،‬سند ‬ ‫همکار ‬ ‫ک ــه به منظور عملیاتی کردن بند ‪ 6‬بیانیه مش ــترک روس ــای‬ ‫یم ــاه ‪ ۱۳۹۴‬ب ــا ه ــدف ارتق ــای‬ ‫جمه ــوری دو کش ــور در د ‬ ‫عملی روابط دو کش ــور در سطح مش ــارکت جامع راهبردی‬ ‫و فراه مک ــردن بس ــتر توس ــعه همه جانبـــه همکاری هـــای‬ ‫دو کش ــور تدوی ــن ش ــده اس ــت‪ .‬برپایه ســـند منتشرشـــده‬ ‫توسط وزارت امور خارجه کش ــورمان‪ ،‬برنامه همکاری های‬ ‫جامع ‪ ۲۵‬س ــاله در سه ُبعد سیاسی‪-‬راهبردی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی تنظیم و تصویب ش ــده اس ــت‪ .‬در بعد سیاســـی‪-‬‬ ‫نظیر‬ ‫راهب ــردی‪ ،‬س ــند مورداش ــاره در پ ــی تحقـــق اهدافـــی ِ‬ ‫یه ــای مشـــترک در موضوعـــات‬ ‫ارتق ــای س ــطح همکار ‬ ‫موردنظ ــر و در نهاده ــای منطقـ ـه ای و بین المللـــی اســـت‪.‬‬ ‫در بع ــد اقتص ــادی نی ــز دو کش ــور به دنبـــال همـــکاری در‬ ‫حوز هه ــای نف ــت‪ ،‬صنع ــت و مع ــدن و حوزه هـــای مرتبـــط‬ ‫با انرژی هس ــتند‪ .‬ش ــایان ذکر اس ــت کـــه در ســـند مذکور بر‬ ‫مشارکت جمهوری اس ــامی ایران در مگا پروژه کمربند‪-‬راه‬ ‫چی ــن و هم ــکاری در توس ــعه مناط ــق ویـــژه و ازاد؛ ازجمله‬ ‫در س ــواحل مک ــران تا کی ــد ش ــده اســـت‪ .‬دو کشـــور قصـــد‬ ‫یه ــای مالی‪ ،‬بانک ــی‪ ،‬گمرکی و زیرســـاختی و‬ ‫دارن ــد همکار ‬ ‫ارتباط ــی را باتکی هب ــر توس ــعه س ــرمایه گذاری و تامین مالی‬ ‫پروژ هه ــا نی ــز گس ــترش دهن ــد‪ .‬از جملـــه ابعـــاد فرهنگـــی‬ ‫یت ــوان بـــه افزایـــش تبـــادل‬ ‫موج ــود در توافقنام ــه نی ــز م ‬ ‫گردش ــگر و مراودات رس ــانه ای‪ ،‬دانشـــگاهی و سازمان های‬ ‫مردم نهاد اش ــاره ک ــرد‪ .‬البته درخالل برنامـــه همکاری های‬ ‫رشد صادرات ال‪.‬پی‪.‬جی ایران در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫نتـن‬ ‫منابـع بازرگانـی پیش بینـی می کننـد صـادرات ‪ LPG‬ایـران از ‪ ۵.۵‬میلیو ‬ ‫نتـن در سـال ‪ ۲۰۲۲‬خواهـد رسـید‪ .‬پیش بینـی‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـه ‪ ۵.۶‬میلیو ‬ ‫یشـود صـادرات ‪ LPG‬تولیدکننـدگان خاورمیانـه در سـال ‪ ۲۰۲۲‬هم زمـان‬ ‫م ‬ ‫بـا تشـدید رقابـت بـرای بازارهـای اسـیایی روبه رشـد و افزایـش عرضـه رقیبـان‬ ‫دیگـر نظیـر امریـکا‪ ،‬به میـزان ‪ ۶.۶‬درصـد درمقایسـه با سـال ‪ ۲۰۲۱‬رشـد کنـد‪.‬‬ ‫یشـود مجمـوع صـادرات قطـر‪ ،‬امـارات‪،‬‬ ‫منابـع ا گاه بـه پالتـس گفتنـد؛ بـراورد م ‬ ‫نتـن‬ ‫نتـن در ‪ ۲۰۲۱‬بـه ‪ ۳۸.۹‬میلیو ‬ ‫عربسـتان‪ ،‬کویـت و ایـران از ‪ ۳۶.۵‬میلیو ‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۲‬رشـد کـرده اسـت‪ .‬عمـده ایـن صـادرات برمبنـای قراردادهـای‬ ‫نحـال قطـر در مواقعـی ‪ LPG‬بـرای تحویـل فـوری‬ ‫بلندمـدت بـوده اسـت باای ‬ ‫عرضـه کـرده اسـت‪ .‬از میـان ایـن تولیدکننـدگان‪ ،‬انتظـار مـی رود صـادرات قطـر‬ ‫یکـه صـادرات‬ ‫نتـن باشـد درحال ‬ ‫در سـال جـاری ثابـت بمانـد و حـدود ‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫نتـن رشـد‬ ‫نتـن در سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـه ‪ ۹.۹‬میلیو ‬ ‫امـارات متحـده عربـی از ‪ ۹.۴‬میلیو ‬ ‫نتـن‬ ‫نتـن بـه ‪ ۸.۶‬میلیو ‬ ‫می کنـد و صـادرات عربسـتان سـعودی از هفت میلیو ‬ ‫افزایـش پیـدا خواهـد کـرد‪ .‬یـک منبـع ا گاه گفـت؛ صـادرات ‪ LPG‬کویـت امسـال‬ ‫نتـن در ‪ ۲۰۲۱‬اسـت‪.‬‬ ‫نتـن می رسـد کـه باالتـر از حـدود ‪ ۴.۶‬میلیو ‬ ‫بـه پنج میلیو ‬ ‫تولیـد کویـت حـدود ‪ ۵.۲‬تـا ‪ ۵.۳‬میلیون تن در سـال ‪ ۲۰۲۲‬اسـت و صـادرات این‬ ‫یکـه تقاضای داخلی بیـن ‪۲۵۰‬‬ ‫نتـن خواهـد بـود درحال ‬ ‫کشـور حـدود پنج میلیو ‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬هزارتن اسـت‪ .‬این منبع ا گاه خاطرنشـان کرد امسـال برخالف سـال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫یشـود‪ .‬یک تحلیلگر صنعت پیش بینی کرد‬ ‫فروش نقدی ‪ LPG‬پیش بینی نم ‬ ‫کـه عربسـتان سـعودی‪ ،‬کویـت‪ ،‬امارات متحـده عربی‪ ،‬قطر و عمان صادراتشـان‬ ‫نتـن افزایـش می دهنـد و عربسـتان سـعودی در‬ ‫را امسـال به میـزان ‪ ۱.۵‬میلیو ‬ ‫چهـار تـا پنج ماه نخسـت سـال حجـم بیشـتری صـادر می کنـد‪ .‬به گفتـه منابـع‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬هنـد بزرگ تریـن خریـدار محمول ههـای خاورمیانـه خواهـد بود تا رشـد‬ ‫مسـتمر تقاضـای تجـاری و مصرفـی را تامیـن کنـد‪« .‬اس ان دپـی گلوبـال پالتـس‬ ‫جامع ‪ ۲۵‬ســـاله بر تقویـــت زیرســـاخت های دفاعی‪ ،‬مقابله‬ ‫بـــا تروریســـم و همـــکاری در عرصه هـــای مختلـــف دفاع ــی‬ ‫نیز تا کید شـــده اســـت که این امـــر به هیچ وجـــه نمی تواند‬ ‫بیانگـــر این موضـــوع باشـــد کـــه ماهیـــت توافـــق ص ــورت‬ ‫پذیرفته نظامی ســـت‪ .‬به بیانی بهتر می تـــوان چنین اظهار‬ ‫داشـــت کـــه باتوجه بـــه تا کتیکی بـــودن ماهیـــت توافقنامه‬ ‫یش ــان‬ ‫تصویب شـــده‪ ،‬پکـــن و تهران ســـطح روابط راهبرد ‬ ‫را از مقـــوالت نظامـــی به مباحـــث زیرســـاختی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫مالی‪-‬بانکـــی ارتقاء داده اند‪ .‬نظر به تعمیق روابط راهبردی‬ ‫تهران و پکن‪ ،‬طی ســـالیان اخیر ســـطح مـــراودات مابین از‬ ‫«مشـــارکت غیرراهبردی» به «مشـــارکت جامـــع راهبردی»‬ ‫ارتقـــاء یافتـــه‪ .‬دراین رابطه باید توجه داشـــت که ازنظر پکن‬ ‫کشـــورهایی که دراین ســـطح از همـــکاری جـــای می گیرند‪،‬‬ ‫اقتصـــادی ویـــژه ای را هم زمـــان احراز‬ ‫اهمیـــت راهبـــردی و‬ ‫ِ‬ ‫کرده انـــد‪ .‬الزم به ذکـــر اســـت عالوه بـــر جمهـــوری اس ــامی‬ ‫ایـــران؛ اندونـــزی‪ ،‬اســـترالیا‪ ،‬افریقـــای جنوبـــی‪ ،‬الجزای ــر‪،‬‬ ‫بـــاروس‪ ،‬مجارســـتان‪ ،‬مغولســـتان‪ ،‬انگلســـتان‪ ،‬مال ــزی‪،‬‬ ‫ازبکســـتان‪ ،‬تاجیکســـتان‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬ایتالیـــا‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬مصر و‬ ‫برزیل از کشـــورهایی هســـتند که دراین سطح از همکاری با‬ ‫جمهـــوری خلق چیـــن قـــرار دارند‪/.‬ایرنا‬ ‫انالیتیکـس» بـراورد کـرد کـه تقاضـای هنـد بـرای ‪ LPG‬در سـال جـاری میلادی‬ ‫‪ ۱.۹۳‬درصـد رشـد کـرده و بـه بیـش از ‪ ۲۸‬میلیون تـن می رسـد‪ .‬منابـع بازرگانـی‬ ‫پیش بینـی می کننـد صـادرات ‪ LPG‬ایـران از ‪ ۵.۵‬میلیون تـن در سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـه‬ ‫‪ ۵.۶‬میلیون تـن در سـال ‪ ۲۰۲۲‬رشـد خواهـد کـرد‪ .‬تحلیلگـران می گوینـد انتظـار‬ ‫مـی رود ایـران صادراتـش را امسـال به میـزان ‪ ۱.۹‬میلیون تـن افزایـش دهـد‪.‬‬ ‫ایـران کـه از سـال ‪ ۲۰۱۸‬ازسـوی دولـت دونالـد ترامـپ‪ ،‬رئیس جمهـوری وقـت‬ ‫امریـکا هـدف تحریـم قـرار گرفـت‪ ،‬قصـد دارد ‪ ۱۳۰‬میلیون مترمکعـب در روز بـه‬ ‫ظرفیـت تولیـد گاز در سـال ‪ ۲۰۲۲‬اضافـه کنـد‪ .‬در فاصلـه ‪ ۲۰۱۸‬تـا ‪ ۲۰۲۰‬ایـران‬ ‫ً‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیون تـن بـه ظرفیـت تولیـد ‪ LPG‬اضافـه کـرد کـه عمدتـا از میـدان گازی‬ ‫پـارس جنوبـی بـود و پیش بینـی شـد کـه ‪ ۲.۲‬میلیون تـن دیگـر تا سـپتامبر سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬اضافـه می کنـد‪ .‬طبـق امـار صنعتـی‪ ،‬چیـن بزرگ تریـن خریـدار ‪ LPG‬ایـران‬ ‫بوده و ‪ ۴.۹۴‬میلیون تن در سال ‪ ،۲۰۱۹‬حدود ‪ ۳.۸۵‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۲۰‬و‬ ‫‪ ۱.۹۶۵‬میلیون تن در فاصله ژانویه تا می ‪ ۲۰۲۱‬وارد کرد‪ .‬بعضی از منابع بازرگانی‬ ‫می گوینـد محموله هـای ایـران بـا تخفیف هـای چشـمگیر بیـش از ‪ ۱۰۰‬دالر در‬ ‫هـر تـن درمقایسـه با قیمـت قـرارداد عربسـتان‪ ،‬بـرای خریـداران چینـی جـذاب‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫نقش «متوسط ساعت کار» بر ‪GDP‬‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫امـار مربـوط بـه حـوزه اشـتغال در کشـورهای عضـو «سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی» (‪ )OECD‬نشـان می دهـد کـه‬ ‫کار » نیروهـای انسـانی در مشـاغل مختلـف‪ ،‬نقشـی موثـر در تولیـد ناخالـص داخلـی (‪ )GDP‬کشـورها دارد؛ البتـه‬ ‫«متوسـط سـاعت ِ‬ ‫ً‬ ‫به این معنا نیست که راندمان نیروهای کارگری در همه جوامع‪ ،‬میزانی یکسان در افزایش این شاخص اقتصادی اثر می گذارد؛ مثال‬ ‫یک کارگر سطح متوسط در «مکزیک» هرچقدر هم زحمت بکشد‪ ،‬به اندازه همتای خود در «ایرلند»‪ ،‬بازدهی نخواهد داشت که‬ ‫دراینجا منظور از بازدهی‪ ،‬سرانه ای ست که به حجم تولید ناخالص داخلی اضافه می کند‪ .‬گزارش اخیر ‪ OECD‬نشان می دهد که‬ ‫یک ساعت (‪60‬دقیقه) کار متوسط در «مکزیک»‪ ،‬تنها ‪ 22.2‬دالر به اقتصاد این کشور کمک کرده؛ در حالی که در «ایرلند» این رقم‬ ‫به طور متوسـط ‪ 109.5‬دالر اسـت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ایا با امیکرون وارد «موج ششم» خواهیم شد؟‬ ‫برخـی متخصصـان حـوزه سلامت هشـدار‬ ‫می دهنـد کـه رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی‪،‬‬ ‫بـا رونـد کاهـش مرگ ومیـر کرونایـی بسـیارکمتر‬ ‫شـده و باتوج هبـه شـیوع اومیکـرون و سـرایت‬ ‫انتقال پذیـری بـاال‪ ،‬در هفت ههـای اینـده شـاهد‬ ‫اغـاز پیـک ششـم بـا ایـن سـویه خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫یهـای روزانـه‬ ‫هرچنـد امـار ابتلا‪ ،‬بسـتری و فوت ‬ ‫کرونـا بـه کمترین میـزان خـود در ما ههـای‬ ‫گذشـته رسـیده امـا بـا شناسـایی نخسـتین‬ ‫مـوارد ابتلا بـه اومیکـرون در کشـور خطـر رشـد‬ ‫انفجـاری ابتالهـا چنـدان دور نیسـت‪ .‬طبـق‬ ‫شهـای انجا مشـده حـدود بیـش از ‪ ۵۰۰‬نفـر‬ ‫ازمای ‬ ‫ً‬ ‫بـه اومیکـرون در کشـور مبتلا شـدند و تقریبـا ‪ ۲۷‬درصـد کل‬ ‫تسـت هایی کـه در هفتـه گذشـته انجا مشـده مربـوط بـه‬ ‫ایـن سـویه بـوده و متخصصـان هشـدار می دهنـد وقتـی در‬ ‫نقـدر‬ ‫مـدت کوتاهـی تعـداد مبتالیـان بـه ایـن ویـروس ای ‬ ‫افزایـش یافتـه‪ ،‬می تواند پیک ششـم در چندهفته دیگر اغاز‬ ‫شـود‪ .‬طبـق اعلام دبیـر کمیتـه علمـی کشـوری کوویـد‪،۱۹-‬‬ ‫باتوج هبـه شـیوع اومیکـرون در جهـان و در کشـورهای‬ ‫اطـراف؛ ازجملـه بحریـن و کویـت‪ ،‬به نظـر می رسـد کـه در‬ ‫چندهفته اینده شـاهد پیکی از اومیکرون در کشـور باشـیم‪.‬‬ ‫یسـت که وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫این درحال ‬ ‫از مـردم تقاضـا کـرد کـه ُدز سـوم وا کسـن کرونـا را تزریـق کنند؛‬ ‫یشـود و دیگـر‬ ‫زیـرا به گفتـه وی باعـث افزایـش ایمنـی بـدن م ‬ ‫نمی خواهیـم شـاهد موجـی از ابتلا‪ ،‬بسـتری و مرگ ومیـر در‬ ‫یمـاه‬ ‫کشـور باشـیم‪ .‬بهـرام عین اللهـی روز س هشـنبه ‪ ۲۱‬د ‬ ‫بااشـاره به انجـام وا کسیناسـیون گسـترده در کشـور افـزود؛‬ ‫بایـد از مـردم تشـکر کنیـم کـه یـک رکـورد بسـیارخوب خلـق‬ ‫کردنـد‪ .‬امـروز حـدود ‪ ۹۰‬درصـد از جمعیـت هـدف‪ُ ،‬دز اول و‬ ‫حـدود ‪ ۸۰‬درصـد نیـز دو ُدز وا کسـن کرونـا را تزریـق کرده انـد‪،‬‬ ‫نعـدد متوسـط کل کشـور اسـت و ممکـن اسـت در‬ ‫البتـه ای ‬ ‫نتـر باشـد‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ بیـش‬ ‫برخـی نقـاط باالتـر یـا پائی ‬ ‫از ‪ ۱۱‬میلیون نفـر در کشـور تا کنـون ُدز سـوم وا کسـن کرونـا را‬ ‫تزریـق کرده انـد کـه توانسـته چتـر حفاظتـی را بـرای مـردم‬ ‫ایـران ایجـاد کنـد‪ .‬این روزهـا در دنیـا رکوردهـای گرفتـاری بـا‬ ‫کرونا شکسته شده و حدود ‪ ۳۰۸‬میلیون نفر به این بیماری‬ ‫مبتلا شـده و حـدود ‪ 5.5‬میلیون نفـر نیـز جـان خـود را براثـر‬ ‫تهـای‬ ‫ایـن بیمـاری از دسـت داده انـد‪ .‬وی گفـت؛ بـا حمای ‬ ‫مردم‪ ،‬نیروهای داوطلب‪ ،‬بسیج‪ ،‬کارکنان وزارت بهداشت و‬ ‫سایر دستگاه های اجرایی کردند‪ ،‬توانستیم وا کسیناسیون‬ ‫را ب هشـکل گسـترده در کشـور انجـام دهیـم امـا یـک توصیـه‬ ‫مهم برای مردم داریم‪« :‬هر وا کسـنی که تزریق کنیم ممکن‬ ‫اسـت چندمـاه بـه مـا ایمنـی دهـد و مادام العمـر نیسـت‪.‬‬ ‫شـاید یکـی از دالیـل گرفتـاری دوبـاره کشـورهای اروپایـی‬ ‫علیرغـم پوشـش بـاالی وا کسیناسـیون‪ ،‬پائین امـدن ایمنـی‬ ‫بـدن باشـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ از همـه خواهـش و تقاضـا‬ ‫داریـم ُدز سـوم وا کسـن کرونـا را تزریـق کننـد‪ ،‬چـون باعـث‬ ‫یشـود و دیگـر نمی خواهیـم شـاهد‬ ‫افزایـش ایمنـی بـدن م ‬ ‫موجـی از ابتلا‪ ،‬بسـتری و مرگ ومیـر در کشـور باشـیم و تنهـا‬ ‫لهـا می توانـد مهـم‬ ‫یکـه در کنـار تشـدید رعایـت پروتک ‬ ‫چیز ‬ ‫باشـد‪ ،‬تزریـق ُدز سـوم وا کسـن کرونـا اسـت‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫مرا کز وا کسیناسـیون به اندازه کافی وا کسـن دراختیـار دارند‪.‬‬ ‫محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی ‪ ۱۸‬دی مـاه از‬ ‫لهـای بهداشـتی در کشـور خبـر داد و‬ ‫کاهـش رعایـت پروتک ‬ ‫گفـت؛ بـا وجـود توصیه های مکـرر از جانب وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫تهـا‬ ‫نهـای مرتبـط و رسـانه ها دراین زمینـه‪ ،‬امـار رعای ‬ ‫ارگا ‬ ‫بـه ‪ ۴۸‬درصـد رسـیده اسـت‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ کاهـش امـار‬ ‫نبـاره‬ ‫جان باختـگان کرونـا نبایـد سـبب عادی انـگاری درای ‬ ‫شـده و همـه اصـول پیشـگیرانه به ویـژه اسـتفاده از ماسـک‬ ‫کـه ب هسـهولت دردسـترس اسـت‪ ،‬بایـد ادامـه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫محمدمهـدی گویا؛ رئیس مرکز مدیریـت بیماری های وا گیر‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نیز روز ‪ ۲۱‬دی ماه‬ ‫در نشسـت خبـری بابیان اینکـه ا کنـون کیـت تشـخیصی‬ ‫اومیکـرون به اندازه کافـی وجـود نـدارد‪ ،‬افـزود؛ دسـتورالعمل‬ ‫تسـت اومیکـرون تهیـه و بـه دانشـگاه های علوم پزشـکی‬ ‫سراسـر کشـور ابلاغ شـده و طبـق ایـن دسـتورالعمل‪ ،‬تسـت‬ ‫یشـود‪ ،‬بـرای تشـخیص اومیکـرون مشـکلی نداریـم‬ ‫انجـام م ‬ ‫و قـرار نیسـت هرکسـی خـودش خواسـت ایـن تسـت را انجام‬ ‫دهـد‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ سـویه جدیـد اومیکـرون می توانـد‬ ‫ً‬ ‫در زمـان بسـیارکوتاه جمعیـت زیـادی را درگیـر کنـد و احتماال‬ ‫یسـی یوها در روزهـای اینـده‬ ‫مراجعـات و بسـتری ها در ا ‬ ‫ممکن اسـت افزایش یابد و دچار مشـکل شـویم‪ .‬گویا اظهار‬ ‫کرد؛ باید بسیاردقیق و با هوشیاری کامل با اومیکرون مقابله‬ ‫کنیـم‪ ،‬چـون هنـوز نمی دانیـم چـه اتفاقـی در اینـده ممکـن‬ ‫اسـت بیافتـد و مقابلـه بـا ان شـاید دشـوار باشـد‪ ،‬جـز یـک یـا‬ ‫دو داروی تحقیقاتـی‪ ،‬درمـان قطعـی بـرای بیمـاری وجـود‬ ‫ندارد و این برای کنترل بیماری کافی نیست‪ .‬پیام طبرسی؛‬ ‫مهـای غربـی در ‪ ،۲۰۱۲‬خریـداران چینـی ‪ LPG‬ایـران را بـا تخفیـف ‪ ۴۰‬تا‬ ‫بوده انـد‪ .‬در دور قبلـی تحری ‬ ‫‪ ۵۰‬دالر در هـر تـن خریـداری می کردنـد‪ .‬طبـق امار پالتس‪ ،‬میانگین قیمـت پروپان فوب خاورمیانه‬ ‫از ‪ ۳۷۱.۰۶‬دالر در هـر تـن در سـال ‪ ۲۰۲۰‬بـه ‪ ۶۴۵.۷۲‬دالر در هـر تـن در سـال ‪ ۲۰۲۱‬صعـود کـرد و‬ ‫میانگیـن قیمـت بوتـان فـوب خاورمیانـه ‪ ۳۷۶.۶۳‬دالر در هـر تـن در سـال ‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۶۲۷.۷۹‬دالر در‬ ‫نتـن ‪ LPG‬از امـارات‬ ‫هـر تـن در سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـود‪ .‬طبـق امـار گمرکـی چیـن‪ ،‬ایـن کشـور ‪ ۷.۱۹۵‬میلیو ‬ ‫متحـده عربـی‪ ،‬عمـان‪ ،‬قطـر‪ ،‬کویـت و عربسـتان در فاصلـه ژانویـه تـا نوامبـر ‪ ۲۰۲۱‬وارد کـرد کـه کمتـر‬ ‫نتـن در سـال پیـش ازان بـود‪ .‬ا گرچـه واردات ‪ LPG‬از عربسـتان سـعودی ‪ ۳۲‬درصـد‬ ‫از ‪ ۹.۰۹۴‬میلیو ‬ ‫در مـدت ‪ ۱۱‬ماهـه کاهـش یافـت و بـه ‪۶ ۳۱‬هـزار و ‪۱ ۱۹‬تـن رسـید امـا صـادرات عربسـتان بـه چیـن در‬ ‫نوامبر ‪ ۲۴۳.۳‬درصد برمبنای ماهانه بهبود یافت و به ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪ ۳۵۶‬تن رسـید‪ .‬براسـاس گزارش‬ ‫پالتـس‪ ،‬بـا کاهـش واردات از خاورمیانـه‪ ،‬صـادرات امریـکا در مـدت ‪ ۱۱‬ماه نخسـت سـال میلادی‬ ‫نتـن رسـید‪ .‬واردات از نیجریـه ‪ ۲۲‬درصـد افزایـش‬ ‫گذشـته ‪ ۸۱.۳‬درصـد رشـد کـرد و بـه ‪ ۷.۷۷۲‬میلیو ‬ ‫یافـت و بـه ‪۶ ۱۸‬هـزار و ‪ ۶۶۶‬تـن رسـید امـا واردات از انگـوال ‪ ۱۳.۴‬درصـد کاهـش یافـت و ‪۶ ۳۱‬هـزار و‬ ‫نتـن‬ ‫نمـدت ‪ ۱۸.۳‬درصـد افزایـش یافـت و بـه ‪ ۱.۲۰۴‬میلیو ‬ ‫‪ ۱۱۹‬تـن بـود‪ .‬واردات از اسـترالیا درهمی ‬ ‫رسـید‪ .‬مجمـوع واردات چیـن در ‪ ۱۱‬ماه نخسـت سـال ‪ ،۲۰۲۱‬حـدود ‪ ۲۶‬درصـد رشـد کـرد و بـه‬ ‫نتـن رسید‪/.‬ایسـنا‬ ‫‪ ۲۲.۶۲۱‬میلیو ‬ ‫ایرلند‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫نروژ‬ ‫فرانسه‬ ‫امریکا‬ ‫المان‬ ‫انگلستان‬ ‫استرالیا‬ ‫اسپانیا‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫ژاپن‬ ‫کره جنوبی‬ ‫یونان‬ ‫روسیه‬ ‫مکزیک‬ ‫یهـای عفونـی نیـز دراین بـاره‬ ‫متخصـص بیمار ‬ ‫هشـدار داد؛ خطـر ابتلا بـه اومیکـرون بیـخ گوش‬ ‫ماسـت‪ ،‬میـزان مـوارد ابتالبه کرونـا و اومیکـرون در‬ ‫امریـکا‪ ،‬اروپـا و برخـی کشـورهای اطـراف‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه هفته های گذشـته‪ ،‬بیـش از ‪ ۹۰‬درصد افزایش‬ ‫یافتـه بنابرایـن ایـن سـویه خیلـی بـه مـا نزدیـک‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود؛ گزارش هایـی کـه از اومیکـرون‬ ‫در ایـران داریـم این اسـت که مـوارد ایـن سـویه‬ ‫در تسـت های تشـخیصی‪ ،‬روبه افزایـش اسـت و‬ ‫باتوج هبـه خصوصیات ان که تصاعـدی‪ ،‬افزایش‬ ‫پیـدا می کنـد؛ پـس در دو تـا سـه هفته اینـده‬ ‫ممکـن اسـت با پیـک کرونـا روبه رو شـویم‪ .‬رئیس‬ ‫بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری خاطرنشان کرد؛‬ ‫بـرای کاهـش اثـرات و مشـکالت ناشـی از پیـک جدیـد کرونـا‬ ‫یتـوان سـه کار اصلـی انجـام داد‪« :‬تشـدید‬ ‫بـا اومیکـرون‪ ،‬م ‬ ‫رعایـت شـیوه نامه ها و پیشـگیری از ابتلا و به ویـژه اسـتفاده‬ ‫از ماسـک و رعایـت فاصل هگـذاری‪ ،‬تزریـق دز سـوم و افزایـش‬ ‫قدرت تست های تشخیصی در کشور»‪ .‬عضو کمیته علمی‬ ‫کشـوری کرونـا تصریـح کـرد؛ ا کنـون فاصلـه ای بیـن افرادی که‬ ‫دز دوم و سـوم وا کسـن کرونـا را تزریـق کرده انـد وجـود دارد‪.‬‬ ‫تا کنـون حـدود ‪ ۱۰‬میلیون نفـر نسـبت بـه تزریـق دز سـوم‬ ‫وا کسـن کرونـا اقـدام کرده انـد و حـدود ‪ ۴۰‬تـا ‪ ۵۰‬میلیون نفـر‬ ‫بایـد نوبـت سـوم را تزریـق کننـد‪ .‬طبرسـی خاطرنشـان کـرد؛‬ ‫لهـا و تسـریع در تزریـق دز سـوم‬ ‫امیدواریـم بـا رعایـت پروتک ‬ ‫وا کسـن‪ ،‬بتوانیـم شـدت مـوج اینـده کرونـا بـا اومیکـرون را‬ ‫یهـای عفونـی نیـز گفـت؛‬ ‫کاهـش دهیـم‪ .‬متخصـص بیمار ‬ ‫باتوج هبـه تجـارب گذشـته و جهـش ایـن ویـروس‪ ،‬احتمـال‬ ‫مـی رود جهـان باردیگـر بـا سـویه جدیـد اومیکـرون‪ ،‬پیـک‬ ‫شـدید کرونـا را تجربـه کنـد‪ .‬براین اسـاس رعایـت ضوابـط‬ ‫ً‬ ‫بهداشـتی گذشـته بایـد مجـددا به طور سـخت گیرانه رعایت‬ ‫شـود‪ .‬محمدرضـا رئوفـی اظهـار کـرد؛ بـرای جلوگیـری از ابتلا‬ ‫بـه سـویه اومیکـرون نیـز همچـون جهش هـای گذشـته بایـد‬ ‫ً‬ ‫از ماسـک (ترجیحا ماسـک دوالیه استاندارد که به طورکامل‬ ‫فیکـس شـود) اسـتفاده شـده و فاصلـه فیزیکـی حداقـل‬ ‫یک ونیـم الـی دومتـری و شست وشـوی مـداوم دسـت ها‬ ‫موردتوجـه قـرار بگیـرد‪ .‬وی ادامـه داد؛ بایـد از اجتماعـات‬ ‫و اما کـن پرازدحـام خـودداری شـود؛ محیط هـای سربسـته‬ ‫تهویـه مناسـب داشـته تـا جریـان هـوا صـورت گیـرد‪ ،‬در و‬ ‫پنجر ههـا در اما کـن بسـته‪ ،‬بـاز بـوده و تزریـق دو دز وا کسـن‬ ‫بـرای همـه انجـام شـود‪ .‬رئوفـی خاطرنشـان کـرد؛ بـا گذشـت‬ ‫حداقـل چهارمـاه از تزریـق دز دوم نیـز دز سـوم وا کسـن‬ ‫یشـک دریافـت وا کسـن هـم‬ ‫کرونـا می توانـد تزریـق شـود‪ .‬ب ‬ ‫درمقابل هبـا هریـک از سـویه های جدیـد کرونـا می توانـد در‬ ‫کاهش گردش ویروس در جامعه اثرگذار بوده و بیماری را در‬ ‫سـطح جهـان کاهـش دهد‪/.‬ایرنـا‬ ‫بی بی زهرالعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫تسریع فرایند خروج بانک ملی ایران‬ ‫از بنگاه داری‬ ‫مدیر عامـل بانـک ملـی ایـران از‬ ‫تسـریع در رونـد خـروج ایـن بانـک‬ ‫از بنـگاه داری خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی بانـک ملـی ایـران؛‬ ‫دکتـر محمدرضا فرزیـن با بیان اینکه‬ ‫بانـک بایـد به جـای پرداختـن بـه‬ ‫بنـگاه داری بـه عملیـات بانکـداری‬ ‫خـود بپـردازد‪ ،‬گفـت‪« :‬پرداختـن بـه‬ ‫بانکـداری به جـای بنـگاه داری به عنـوان یـک اسـتراتژی و‬ ‫راهـی بـرای اصلاح کفایـت سـرمایه‪ ،‬اقدامی سـت کـه بانـک‬ ‫ملـی ایـران ان را سـرلوحه فعالیت هـای خـود قـرار داده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه این رونـد در راسـتای دسـتور‬ ‫رئیس جمهـوری مبنی بـر اصلاح فرایندهـای بانکـداری در‬ ‫کشـور صـورت می گیـرد‪ ،‬افزود‪« :‬بنـگاه داری وظیفه بانک ها‬ ‫نیسـت؛ بلکـه بانک هـا باید بنگاه خلق کننـد و سـپس ان را‬ ‫در اختیـار بنـگاه داران حرفـه ای قـرار دهنـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫بانـک ملی ایران با اشـاره به روند پیشـین وا گـذاری بنگاه ها‬ ‫توسـط ایـن بانک‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬بـا اصالح فرایندها‪ ،‬این روند‬ ‫سـرعت خواهـد گرفت»‪ .‬به گفته فرزیـن؛ فروش امـوال مازاد‬ ‫و وا گـذاری بنگاه هـای در اختیـار‪ ،‬نه تنهـا می توانـد بانـک را‬ ‫به جایگاه اصلی خود بازگرداند؛ بلکه حجم زیادی از منابع‬ ‫محبـوس را نیـز ازاد کـرده و در اختیـار فرایندهـای اصیـل‬ ‫بانکـداری قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫تندیس زرین مدیریت مالی ایران‬ ‫برای بانک تجارت‬ ‫بانـک تجـارت بـرای چندمین سـال‬ ‫پیاپـی‪ ،‬موفـق بـه دریافـت تندیـس‬ ‫زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران‬ ‫شـد‪ .‬دوازدهمیـن دوره جایـزه ملـی‬ ‫مدیریـت مالـی ایـران بـا حضـور سـید‬ ‫شـمس الدین حسـینی (رئیـس کمیسـیون ویـژه جهـش و‬ ‫رونـق تولیـد و نظـارت بـر اجـرای اصـل ‪ ۴۴‬قانـون اساسـی)‪،‬‬ ‫هـادی قوامـی (معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت امـور‬ ‫اقتصـادی دارایـی) و جمعـی از مسـئوالن کشـوری‪ ،‬مدیران‬ ‫شـرکت ها ‪ ،‬اسـاتید دانشـگاه و روسـای ادارات معاونـت امـور‬ ‫مالـی بانـک در مرکـز همایش هـای بین المللـی اجلاس‬ ‫یهـا‬ ‫سـران‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬در ایـن دوره بـا اعلام نتایـج ارزیاب ‬ ‫توسـط کمیتـه داوران‪ ،‬بانـک تجـارت با توجه بـه شـفافیت‬ ‫مالـی بـرای چندیـن دوره حائـز امتیـاز الزم بـرای دریافـت‬ ‫تندیس زرین‪ ،‬به عنوان باالترین سـطح جایزه معرفی شـد‪.‬‬ ‫جایـزه ملـی مدیریـت مالـی ایران کـه از سـال ‪ ۱۳۸۹‬هرسـاله‬ ‫برگـزار می شـود‪ ،‬بسترسـاز بهبـود و ارتقـای سـطح مدیریـت‬ ‫مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده‬ ‫است‪ .‬حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی‬ ‫بـه جایـگاه واقعـی در شـرکت ها و سـازمان ها‪ ،‬تشـویق و‬ ‫ترغیب شـرکت ها برای انجام خودارزیابی و شـناخت نقاط‬ ‫قـوت و ضعـف و زمینه هـای بهبـود‪ ،‬ایجـاد فضـای رقابتـی‬ ‫مناسـب و حرفـه ای شـرکت ها و سـازمان های ایرانـی‪،‬‬ ‫تعریـف راهبـردی از مدیریـت مالـی و اقتصـادی سـازمان‬ ‫بـرای دسـتیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک‪ ،‬معرفـی و قدردانـی‬ ‫از شـرکت ها و سـازمان های برتـر در شـاخص های مالـی‬ ‫و اقتصـادی‪ ،‬فراهم کـردن امـکان تبـادل تجربیـات موفـق‬ ‫مدیـران مالـی از جملـه اهـداف برگـزاری این رویـداد اسـت‪.‬‬ ‫انتصاب تازه در بانک دی‬ ‫طی حکمـی از سـوی مدیرعامل‬ ‫بانـک دی‪ ،‬فریـدون رشـیدی‬ ‫به عنـوان سرپرسـت معاونـت‬ ‫اعتبـاری بانـک و نظـارت بـر‬ ‫شـرکت های تابعـه منصـوب‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫بانـک دی؛ در حکـم علیرضـا قیطاسـی خطاب بـه فریدون‬ ‫رشـیدی امـده اسـت‪« :‬امیـد اسـت بـا اسـتعانت از خداونـد‬ ‫متعـال‪ ،‬نصب العیـن قـراردادن تقـوی‪ ،‬به کارگیـری معیارهـا‬ ‫و ارزش هـای اسلامی و بـا بهره گیـری از امکانـات مـادی و‬ ‫معنـوی بتوانیـد در اجـرای ماموریـت خطیـری که بـر دوش‬ ‫می گیریـد‪ ،‬همـواره موجـب رضـای پـروردگار یکتـا قـرار گرفته‬ ‫و منشـا ارزش افرینـی بـرای بانـک‪ ،‬مشـتریان و ذی نفعـان‬ ‫باشـید»‪ .‬گفتنی سـت؛ فریـدون رشـیدی‪ ،‬عضـو اجرایـی‬ ‫هیئت مدیـره بانـک دی اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫رخشانبنی اعتماد‪:‬‬ ‫در بیانمسائلاجتماعی‬ ‫بهتکرار رسیده ایم‬ ‫ائیـن دیـدار مستندانیمیشـن «کاغذپاره هـا» به نویسـندگی‪ ،‬کارگردانـی و‬ ‫تهیه کنندگی بهزاد نعلبندی؛ روز ‪ ۱‬بهمن ماه هم زمان با اغاز ا کران در سینماهای‬ ‫«هنروتجربـه»‪ ،‬در سـالن ‪ ۳‬سـینما فرهنـگ برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم‪ ،‬رخشـان‬ ‫بنی اعتمـاد (کارگـردان و فیلم نامه نویـس)‪ ،‬محمدرضـا دلپـا ک (صدا گذار سـینما)‪،‬‬ ‫لیلی ارشـد (فعال اجتماعی و مدیرعامل موسسـه زنان سـرزمین خورشـید)‪ ،‬باران‬ ‫کوثـری و مختـار سـائقی (بازیگـر)‪ ،‬انسـیه ملکـی (صدا گـذار «کاغذپاره هـا»)‪ ،‬مهدی‬ ‫کوهیـان (تهیه کننـده سـینما)‪ ،‬بهـزاد نعلبنـدی (کارگـردان ایـن مستندانیمیشـن)‬ ‫ً‬ ‫و جمعـی از زنـان کـه قبلا تجربـه ای مشـابه سـوژه های فیلـم داشـته اند‪ ،‬حضـور‬ ‫داشـتند‪ .‬پـس از ا کـران ایـن اثـر بـا حضـور عوامـل و مهمانـان‪ ،‬رخشـان بنی اعتماد‪،‬‬ ‫لیلـی ارشـد‪ ،‬محمدرضـا دلپـا ک‪ ،‬انسـیه ملکـی و بهـزاد نعلبنـدی بـرای مهمانـان‬ ‫صحبـت کردنـد‪ .‬رخشـان بنی اعتمـاد در سـخنانی عنـوان کـرد‪« :‬بداعـت و بیـان‬ ‫سـینمایی کـه کارگـردان کاغذپاره هـا بـرای یـک مسـئله اجتماعـی بـه کار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬بسـیاراثرگذار اسـت‪ .‬متاسـفانه واقعیـت این اسـت که ان قـدر گـوش و چشـم‬ ‫جامعـه کـر و کـور شـده کـه خـود مـا هـم در بیـان موضوعـات و مسـائل اجتماعـی‬ ‫بـه تکـرار رسـیده ایم؛ امـا بهـزاد نعلبنـدی هنرمندانـه زبـان جدیـدی بـرای بیـان‬ ‫این دسـت از موضوعـات پیـدا کـرده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بایـد بگویـم ایشـان‬ ‫فـردی بسـیار صبـور اسـت و مـن شـاهد هسـتم چگونـه ذره ذره درایـن کار پیـش‬ ‫مسـاز‬ ‫رفت به همین دلیل جا دارد یک خسـته نباشـید به ایشـان بگویم»‪ .‬این فیل ‬ ‫دربـاره «لیلـی ارشـد»؛ فعـال اجتماعی و مهمان این مراسـم گفت‪« :‬مـن تمام قد در‬ ‫برابـر ایشـان کـه باتمام وجـود به زنان اسـیب دیده کمـک می کند‪ ،‬تعظیم می کنم و‬ ‫باید بگویم ا گر پایدار و صبوری ایشان در برابر فشارهای بیرونی نبود‪ ،‬معلوم نبود‬ ‫چه اتفاقی رخ می داد»‪ .‬وی درپایان صحبت های خود خاطرنشان کرد‪« :‬ا گر قرار‬ ‫اسـت تبلیغـی بـرای فیلـم شـود‪ ،‬الزم اسـت به این نکتـه اشـاره کنـم کـه کاغذپار ههـا‬ ‫بیانـی تـازه در سـینمای اجتماعی سـت»‪ .‬در خالصه داسـتان «کاغذپار ههـا» کـه‬ ‫اول بهمن مـاه ا کـران عمومـی خـود را اغـاز کـرده‪ ،‬امـده اسـت؛ ایامـی کـه تهـران‬ ‫میزبـان اجلاس مهـم بین المللی سـت‪ ،‬شـهرداری تهـران بـرای زیباسـازی و بهبـود‬ ‫جلـوه شـهر‪ ،‬اقـدام بـه جمـع اوری کارتن خواب هـا می کنـد‪ .‬مردهـا بعـد از چنـدروز‬ ‫ازاد می شـوند؛ امـا زن هـا بـه قیمومیـت بهزیسـتی درمی اینـد و حـق حضـور در‬ ‫اجتمـاع از ان هـا سـلب شـده و بـه مرا کـزی در حومـه شـهر منتقـل می شـوند‪ .‬ایـن‬ ‫مرا کـز‪ ،‬دور از شـهر و به صـورت پنهانـی فعالیـت می کننـد و هیـچ اطالعاتـی از تعداد‬ ‫زنـان و نحـوه ای نگهـداری از ان هـا دراختیـار عمـوم قـرار نمی گیـرد‪ .‬بـا کمـک یکـی‬ ‫از مـددکاران در روزی کـه هیـچ مسـئولی انجـا حضـور نداشـت‪ ،‬وارد یکـی از ایـن‬ ‫مرا کـز شـدم و بـا پنج نفـر از ایـن زنـان مصاحبـه کردم و پـای درد دل ان ها نشسـتم‪.‬‬ ‫صداهـای ایـن فیلـم‪ ،‬مصاحبه هایی سـت کـه از انجـا تهیـه شـده و تصاویـر ان‬ ‫به صورت انیمیشـن سـاخته شـده است‪ .‬این فیلم با حضور فیلم سـاز در یک مرکز‬ ‫یشـان‬ ‫نگهـداری زنـان کارتن خـواب و ضبط صـدای تعدادی از ان ها که قصه زندگ ‬ ‫را روایـت کرده انـد‪ ،‬شـکل گرفتـه اسـت‪ .‬پـس از ضبـط ایـن صداهـا‪ ،‬تصاویـر ان‬ ‫به صـورت انیمیشـن سـاخته شـده‪ .‬عوامـل «کاغذپاره هـا» عبارت انـد از نویسـنده‪،‬‬ ‫طراحـی و سـاخت عروسـک و ا کسوسـارها‪ ،‬اسـتوری برد‪ ،‬انیماتـور‪ ،‬کامپوزیـت‪،‬‬ ‫تدویـن‪ ،‬کارگـردان و تهیه کننـده‪ :‬بهـزاد نعلبنـدی‪ /‬طراحـی و صدا گـذاری‪ :‬انسـیه‬ ‫همکاری باران کوثری‪ ،‬رزیتا علیزاده و اوا شـریفی‪/‬‬ ‫ملکی‪ /‬اهنگسـاز‪ :‬عطا ابتکار با‬ ‫ِ‬ ‫مدیـر روابط عمومـی‪ :‬نغمـه دانش اشـتیانی‪ .‬رخشـنده (رخشـان) بنی اعتمـاد زاده‬ ‫‪ ۱۴‬فروردیـن ‪ ۱۳۳۳‬در تهـران؛ کارگـردان‪ ،‬فیلم نامه نویس‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬مستندسـاز‬ ‫اهـل ایـران و از اعضـای ا کادمـی اسـکار اسـت‪ .‬اثـار او در جشـنواره های بین المللـی‬ ‫موردتحسـین واقـع شـده اند و توانسـته اند در داخـل ایـران هـم توجـه تماشـا گران‬ ‫و منتقدیـن را به خـود جلـب کننـد‪ .‬او همسـر جهانگیـر کوثـری و مـادر تندیـس‬ ‫ُ‬ ‫و بـاران کوثری سـت‪ .‬بنی اعتمـاد در ‪71‬امیـن جشـنواره فیلـم ونیـز در سـال ‪،۲۰۱۴‬‬ ‫جایـزه بهتریـن فیلم نامـه را بـرای فیلـم «قصه هـا» به دسـت اورد‪ .‬وی از ‪ ۱۳۵۲‬بـا‬ ‫سمت منشی صحنه در تلویزیون مشغول به کار شد و تا سال ‪ ۱۳۵۹‬چند مستند‬ ‫کوتـاه را کارگردانـی کـرد‪ .‬فعالیت سـینمایی خـود را از ‪ ۱۳۶۰‬به عنوان منشـی صحنه‬ ‫«افتاب نشـین ها» و «گل هـای داوودی» اغـاز کـرد‪ .‬با سـاخت «خـارج از محدوده»‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۶۶‬کارگردانـی فیلم هـای بلنـد را اغـاز کـرد‪ .‬سـپس فیلم نامـه «زرد‬ ‫قناری» را بازنویسـی کرد و کارگردانی ان را نیز خود انجام داد‪ .‬با نوشـتن فیلم نامه‬ ‫«نرگـس» بـا همـکاری فریـدون جیرانـی و کارگردانـی ان‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۷۰‬به عنـوان‬ ‫بهترین کارگردان در دهمین جشنواره فیلم فجر برگزیده شد‪ .‬پس ازان‪ ،‬فیلم های‬ ‫«روسـری ابی»‪« ،‬بانـوی اردیبهشـت»‪« ،‬زیـر پوسـت شـهر» و «خون بـازی» برایـش‬ ‫افتخـارات و جوایـز بیشـتری به ارمغـان اورد‪ .‬بنی اعتماد برای «روسـری ابی» برنده‬ ‫جایزه فیپرشـی جشـنواره بین المللی فیلم تسـالونیکی ‪ ،۱۹۹۵‬نامزد پلنگ طالیی‬ ‫و برنـده پلنـگ برنـزی جشـنواره فیلـم لوکارنـو شـد‪ .‬جایـزه ویـژه و جایـزه فیپرشـی‬ ‫جشـنواره بین المللی فیلم مونترال برای «بانوی اردیبهشـت» در سـال ‪ ۱۹۹۸‬دیگر‬ ‫دسـتاورد او بود‪« .‬زیرپوسـت شـهر» جوایز بهترین فیلم خارجی زبان و تماشـا گران‬ ‫جشـنواره فیلـم توریـن را در سـال ‪ ۲۰۰۱‬بـرای او به ارمغـان اورد‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫‪ ۱۲‬درصد؛‬ ‫نرخ زنان سرپرست خانوار‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده‬ ‫گفـت؛ محرومیت زدایـی از اقشـار ضعیـف و‬ ‫به ویـژه زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬در اولویـت قـرار‬ ‫دارد؛ زیـرا درحال حاضـر بالغ بـر ‪3.5‬میلیـون زن ‬ ‫سرپرسـت خانـوار در کشـور وجـود دارد کـه ‪ ۱۲‬درصـد‬ ‫یشـوند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫سرپرسـتان خانـوار را شـامل م ‬ ‫ایرنـا؛ انسـیه خزعلـی در مراسـم بزرگداشـت «روز زن»‬ ‫باتا کیدبراینکـه معاونت امـور زنان ریاسـت جمهوری‬ ‫تهـای مختلـف ب هصـورت خـاص بـر‬ ‫در موقعی ‬ ‫محرومیت زدایـی و عدالـت متمرکـز اسـت‪ ،‬گفـت؛‬ ‫ثهـای‬ ‫اقدام هایـی در راس بین الملـل‪ ،‬در بح ‬ ‫حقوقـی‪ ،‬درحمایـت از محرومیت زدایـی و همـه‬ ‫شهـای ورزشـی‪،‬‬ ‫تالش هایـی کـه فرزنـدان مـا در بخ ‬ ‫دانش امـوزی‪ ،‬فرهیختـگان‪ ،‬کارگـران و همـه اقشـار‬ ‫جامعـه صـورت گرفتـه کـه ایـن پشـتیبانی به فرمـوده‬ ‫ریاسـت جمهوری ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬بال غبـر‬ ‫‪3.5‬میلیـون زن سرپرسـت خانـوار در کشـور وجـود‬ ‫دارد کـه ‪ ۱۲‬درصـد سرپرسـتان خانـوار را شـامل‬ ‫یشـوند‪ .‬معـاون رئیس جمهـوری بابیان اینکـه‬ ‫م ‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد ایـن زنـان سرپرسـت خانـوار باالی ‪ ۶۰‬سـال‬ ‫سـن دارنـد کـه شـرایط مسـاعد بـرای کار ندارنـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ ‪ ۶۸‬درصـد زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫به خاطـر فـوت همسـر‪ ۱۲ ،‬درصـد به دلیـل طلاق‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬درصـد هـم بـا داشـتن همسـر به دلیـل شـرایط‬ ‫محرومیـت‪ ،‬مهاجـرت یـا اعتیـاد همسـر سرپرسـت‬ ‫خانـوار و بـا مشـکل مواجـه هسـتند‪ .‬خزعلـی افـزود؛‬ ‫امـروز بـا افـرادی روبـه رو هسـتیم کـه عائلـه حکومـت‬ ‫هسـتند و حکومـت وظیفـه دارد مایحتـاج انـان را‬ ‫تامیـن کنـد امـا ایـن تامیـن بایـد عزتمندانـه باشـد‪.‬‬ ‫بخشـی از ایـن زنـان تحت پوشـش کمیتـه امـداد‬ ‫قـرار دارنـد کـه از حقـوق ناچیـزی برخـوردار هسـتند‬ ‫و مـا وظیفـه داریـم مایحتـاج این افـراد و فرزنـدان‬ ‫انـان را تامیـن کنیـم تـا باعـزت زندگـی کننـد‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه بـا مشـکالت متعـدد؛ ازجملـه‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬مسـکن‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬عاطفـی و روانـی‪،‬‬ ‫احسـاس طـرد اجتماعـی و افزایـش خانواد ههـای‬ ‫نهـا‬ ‫تک نفـره در این حیطـه روبه روییـم‪ ،‬افـزود؛ ای ‬ ‫یسـت کـه وظیفـه معاونـت امـور زنـان را‬ ‫مسائل ‬ ‫ً‬ ‫دوچندان می کند و ضمنا دغدغه معیشت‪ ،‬دغدغه‬ ‫اول زنان سرپرسـت خانوار اسـت‪ .‬درحالی که افزایش‬ ‫طلاق و کاهـش ازدواج‪ ،‬بـر تعـداد زنـان سرپرسـت‬ ‫اولین ها‬ ‫فرزانه شریفی اقدس؛ نخستین اورولوژیست زن در ایران‬ ‫یخـوردم کـه تمایـل نداشـتند توسـط پزشـکان‬ ‫او در مصاحبـه ای گفتـه؛ در دوره تحصیـل‪ ،‬بـه گروهـی از بیمـاران زن برم ‬ ‫مرد معاینه یا درمان شوند و گاهی به دلیل تاخیر در درمان‪ ،‬دچار وضعیت بحرانی و صعب العالج می شدند؛ بنابراین‪،‬‬ ‫تصمیـم بـه ادامـه تحصیـل در رشـته جراحـی عمومـی گرفتـم؛ اما قبـل از اعلام نتایج‪ ،‬اتفاقی بـا دکتر سـیم فروش؛ رئیس‬ ‫ینـژاد اشـنا شـدم کـه درصـدد تربیـت دسـتیار خانـم در رشـته تخصصـی جراحی کلیه‬ ‫بخـش ارولـوژی مرکـز پزشـکی لباف ‬ ‫و مجـاری ادراری بـود‪ .‬پـس از اعلام امادگـی‪ ،‬سـال ‪ ۱۳۶۸‬به عنـوان اولیـن دسـتیار زن ایرانـی رشـته ارولـوژی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـهید بهشـتی پذیرفته؛ و در بیمارسـتان لبافی نژاد مشـغول به فعالیت شـدم‪.‬‬ ‫زنان مخوف عرصه جاسوسی‬ ‫گفتــه می شــود کــه کلمــه «جاســوس» ریشــه ای‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪ sarvenaz.behbahani@gmail.com‬فرانســوی دارد و تبدیل شــده از ‪Espionage‬‬ ‫ً‬ ‫ن نیــز احتمــاال‬ ‫ـای «دزدکــی دیــدن» اســت کــه ا ‬ ‫به معنـ ِ‬ ‫وام گرفتــه از کلماتــی مشــابه در المانــی و به ادعــای بعضــی منابــع‪ ،‬ایتالیایی ســت کــه‬ ‫لبــار در ســال ‪ 1973‬وارد فرهنــگ لغــات شــد‪ .‬شــاید بــا شــنیدن کلمــه «جاســوس»‪،‬‬ ‫او ‬ ‫ـازی جدال هــای سیاســی نقــش‬ ‫کمتــر به این فکــر‬ ‫بیفتیــم کــه زنــان نیــز در ایــن موش وگربه بـ ِ‬ ‫ً‬ ‫داشــته اند و عمدتــا ان را فعالیتــی مردانــه تلقــی می کننــد؛ درحالی کــه ماننــد هــر حــوز ه دیگری‬ ‫ً‬ ‫فــارغ از جنســیت می تــوان ِرد زنــان بســیاری را در ان مشــاهد کــرد کــه اتفاقا بعضی هایشــان‬ ‫معــروف بوده انــد‪ .‬ایــا ســاخت و ارائــه مجموعــه فیلم هــای معــروف «جیمزبانــد» بــا محوریــت‬ ‫نحــال‪،‬‬ ‫یــک جاســوس خبــره مــرد‪ ،‬دراین زمینــه نقشــی داشــته؟ نمی تــوان منکــر شــد؛ باای ‬ ‫زنــان در طــول جنگ هــای متعــدد در جهــان‪ ،‬پررنــگ ظاهــر شــده اند‪ .‬ان هــا در ایفــای نقــش‬ ‫ـوی ســربازان‬ ‫یــک «خبرچیــن» عالــی بودنــد؛ زیــرا به راحتــی ِ‬ ‫مورداعتمــاد واقــع شــده و ازسـ ِ‬ ‫نیــز تهدید کننــده تلقــی نمی شــدند‪ .‬بــرای ســال ها بســیاری از مــردم؛ به ویــژه «مــردان»‪ ،‬بــاور‬ ‫نداشــتند کــه زنــان‪ ،‬توانایــی ایفــای چنین نقش های خطرناکــی را دارند؛ اما حــاال و در بعضی‬ ‫ً‬ ‫کشــورها اســتفاده از جاســوس های زن‪ ،‬رایج تــر از جاســوس های مــرد اســت؛ مثــا طبــق‬ ‫ـای فهرســتی از ‪ 150‬مورد شــهروند امریکایی که از‬ ‫یــک گــزار ‬ ‫ـاری ســازمان ‪ NOAA‬برمبنـ ِ‬ ‫ش امـ ِ‬ ‫اغــاز «جنــگ ســرد» در اواخــر دهــه ‪ 1940‬علیــه ایــاالت متحــده جاسوســی کردنــد‪93 ،‬درصــد‬ ‫«زن» بودنــد‪ .‬در این گــزارش قصــد داریــم بــه معرفــی ‪ 10‬جاســوس زن معــروف درطول تار یــخ‪،‬‬ ‫بپردازیــم کــه برگــردان گزارشی ســت از ‪ AskMen‬کــه ‪ 20‬جــوالی ‪ 2010‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ویولت ژابو‬ ‫ویرجینیاهال‬ ‫ماتا هاری‬ ‫کریستیناشاربک‬ ‫نانسی ویک‬ ‫با نام اصلی «ویولت رینه الیزابت‬ ‫با نام اصلی «ویرجینیا هال‬ ‫با نام اصلی «گرترود مارگارت زله»‬ ‫با نام اصلی «نانسی گریس ا گوستا باناماصلی«ماریا کریستیناجانینا‬ ‫گویلوت» متولد ‪ /۱۹06‬درگذشته ژابو» متولد ‪ /۱۹21‬درگذشته ‪1945‬؛‬ ‫ویک» متولد ‪ /۱۹۱۲‬درگذشته‬ ‫متولد‪/۱۸۷۶‬درگذشته‪۱۹۱۷‬؛‬ ‫اسکاربک»متولد‪/۱۹08‬درگذشته‬ ‫نظامی اهل نیوزیلند بود‪1952 .‬؛یکمامور لهستانی کهبه دلیل ‪1982‬؛ جاسوس امریکایی که برای یک عضو سازمان جاسوسی‬ ‫هنرمندهلندی‪-‬المانی کهمتهم ‪۲۰۱۱‬؛ او‬ ‫ِ‬ ‫انگلیس که طی جنگ جهانی‬ ‫جسارتشدر ماموریت هایاطالعاتی اداره عملیات ویژه بریتانیا طی‬ ‫بهجاسوسیطیجنگجهانی‬ ‫البته زمان شروع جنگ جهانی‬ ‫جنگ جهانی دوم و پس از ان برای دوم‪ ،‬با خرابکاری و جمع اوری‬ ‫اول بود‪« .‬ماتا هاری» به عنوان نام دوم‪ ،‬خبرنگار بود و داوطلبانه به وجنگ هاینامنظمدر لهستانو‬ ‫ معنای خدمت نیروی مقاومت فرانسه فرانسهتحت اشغالنازی هامشهور اداره خدمات راهبردی و بخش اطالعات از المانی ها در خا ک‬ ‫هنری اش‪،‬واژه ایماالیائیبه‬ ‫ِ‬ ‫شد‪.‬الیستر هورنایاورا«شجاع ترین ویژه ‪ CIA‬فعالیت می کرد‪ .‬گشتاپو فرانسه‪ ،‬خدمات ارزنده ای را به‬ ‫درامد‪ .‬توانایی گریزش باعث‬ ‫«افتاب» است‪ .‬او که اطالعات‬ ‫کشور های متبوعش ارائه کرد؛‬ ‫او را که با انگلیس و فرانسه نیز‬ ‫مهم نظامی را از افسران فرانسوی شد گشتاپو لقب «موش سفید» شجاعان»لقبداد‪.‬او شش سال‬ ‫برایانگلیسدر فرانسه ‪،‬مجارستان همکاری داشت؛ «خطرنا ک ترین اما در ‪ 23‬سالگی توسط نیروهای‬ ‫می گرفتوبرایالمانمی فرستاد؛ به او بدهد؛ برای سرش نیز‬ ‫جاسوس متفقین» خوانده بود‪ .‬المانی دستگیر و سپس اعدام شد‪.‬‬ ‫دستگیر و سرانجاماعدامشد‪.‬‬ ‫دومیلیون دالر جایزه تعیین کردند‪ .‬ومصر جاسوسی کرد‪.‬‬ ‫خانـوار می افزایـد‪ .‬خزعلـی بابیان اینکـه وظیفـه‬ ‫داریـم از زیادشـدن زن سرپرسـت و خودسرپرسـت‬ ‫جلوگیـری کنیـم‪ ،‬تشـریح کـرد؛ برهمین مبنـا برنامـه‬ ‫کسـب وکارهای خانواده محـور را اجرایـی کردیـم تـا‬ ‫بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا این زنان و فرزندان‬ ‫انـان در شـرایط عزتمندانـه در ایـن مشـاغل خانگـی‬ ‫یـا کارگاه هایـی کـه تحت نظـر کارافرینـان واسـط دایـر‬ ‫یشـود مشـغول به کار باشـند‪ .‬فعالیـت و پایـداری‬ ‫م ‬ ‫یشـود و‬ ‫ایـن کارگا ههـا ب همـدت چهارسـال رصـد م ‬ ‫ازطریـق حلق ههـای واسـط کـه نظـارت بـر کارگا ههـا‬ ‫دارنـد‪ ،‬برنامه هـای تولیـدی اعالم و بـا حمایت دولت‬ ‫ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬وی اسـیب های اجتماعـی‬ ‫را از دیگـر مسـائلی عنـوان کـرد کـه ب هشـدت زنـان‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار می دهـد و یـاداور شـد؛ بیشـترین‬ ‫اسـیب ها کـه در حاشیه نشـینی نمـود می کنـد‪،‬‬ ‫اعتیـاد‪ ،‬طلاق‪ ،‬خودکشـی و مفاسـد اجتماعـی و‬ ‫نهـا کـه‬ ‫یسـت کـه کوشـیدیم بـر روی برخی از ا ‬ ‫اخالق ‬ ‫در سـال های گذشـته نـرخ تصاعـدی داشـته اسـت‪،‬‬ ‫متمرکـز شـویم‪.‬‬ ‫لونا کوهن‬ ‫با نام اصلی «لئونتین ترزا پتکا»‬ ‫متولد ‪ /۱۹13‬درگذشته ‪1992‬؛‬ ‫جاسوس اهل ایاالت متحده بود‬ ‫که برای اتحاد شوروی فعالیت‬ ‫می کرد و همسر «موریس کوهن»‬ ‫بود؛ این زوج به دلیل اعتقاد‬ ‫کمونیستی خود‪ ،‬مرتکب اعمال‬ ‫جاسوسی علیه امریکا شدند و‬ ‫اطالعات مهم نیروی دریایی‬ ‫شوروی ان زمان‬ ‫انگلیس را به‬ ‫ِ‬ ‫مخابرهمی کردند‪.‬‬ ‫بریتا تات‬ ‫استفانیفونهوهنلوهه‬ ‫الیزابتبنتلی‬ ‫با نام اصلی «بریتا اولوسدوتر‬ ‫با نام اصلی «استفانی جولیان‬ ‫با نام اصلی «الیزابت تریل‬ ‫ریختره» متولد ‪ /1891‬درگذشته تات» درگذشته ‪1498‬؛‬ ‫بنتلی» متولد ‪ /۱۹08‬درگذشته‬ ‫نجیب زاده دانمارکی و سوئدی‬ ‫‪1972‬؛ یک شاهزاده اتریشی‬ ‫‪1963‬؛ جاسوس امریکایی و‬ ‫بود که درواقع فردی عادی بود؛ که به دلیل خیانت‪ ،‬محکوم شد‪.‬‬ ‫عضو حزب کمونیست ایاالت‬ ‫جنگ دانمارک‬ ‫او قبل از وقوع‬ ‫متحده (‪ )CPUSA‬که از ‪ 1938‬تا اما به واسطه ازدواج با شاهزاده‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1945‬به اتحاد جماهیر شوروی فردریش فرانتس فون هوهنلوهه‪ ،‬و سوئد‪ ،‬با شاهزاده ای سوئدی‬ ‫ازدواج؛ و هنگام جنگ به عنوان‬ ‫اشرافی‬ ‫به عضویت یک خانواده‬ ‫خدمت کرد؛ تا اینکه با تماس با‬ ‫ِ‬ ‫اصیل درامد‪ .‬او بعدها تبدیل به جاسوس فعالیت کرد‪ .‬او طراح‬ ‫اداره تحقیقات فدرال (‪ )FBI‬و‬ ‫گزارش فعالیت های خود‪ ،‬از حزب یکی از دوستان نزدیک «ادولف ترور نا کام «شارل هشتم»‬ ‫بود‪ .‬تاریخ تولد و تصویر او‬ ‫هیتلر» شد و برای نازی ها‬ ‫کمونیست و اطالعات شوروی‬ ‫دردسترسنیست‪.‬‬ ‫جاسوسی کرد‪.‬‬ ‫جدا شد‪.‬‬ ‫ملیتانوروود‬ ‫با نام اصلی «ملیتا استدمن‬ ‫نوروود» متولد ‪ /1912‬درگذشته‬ ‫‪2005‬؛ کارمند دولتی بریتانیا‪ ،‬عضو‬ ‫حزب کمونیستبریتانیای کبیر‬ ‫و مامور غیرقانونی ‪ KGB‬بود‪.‬‬ ‫او به خاطر افشای اسرار دولتی‬ ‫به نفع شوروی مربوط به توسعه‬ ‫سالح های اتمی از محل کارش در‬ ‫یکانجمنتحقیقاتیبریتانیایی‬ ‫که ‪ 40‬سال انجا کار می کرد‪،‬‬ ‫مشهور است‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر لیال جبلی‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن دغدغ ههــای والدیــن‪ ،‬پیدا کــردن‬ ‫نهــا در مســیر‬ ‫اســتعداد کــودکان خــود و قــراردادن ا ‬ ‫صحیــح اســت‪ .‬کلمــه اســتعداد تعاریــف بســیار زیــادی‬ ‫یتــوان گفــت یکــی از بهتریــن تعاریــف ایــن‬ ‫دارد امــا م ‬ ‫یشــود کــه افــراد در ســریع ترین‬ ‫کلمــه بــه کاری گفتــه م ‬ ‫زمــان ممکــن ان را فرامی گیرنــد و بــرای انجــام ان شــور و‬ ‫یکــه نمی تواننــد از انجــام‬ ‫اشــتیاق بســیاری دارنــد به طور ‬ ‫دادن ان دوری کننــد‪ .‬بــرای برخی ازافــراد ایــن اســتعداد‪،‬‬ ‫یشــان یکــی اســت و به محــض پیدا کــردن‬ ‫بــا هــدف زندگ ‬ ‫ایــن اســتعداد‪ ،‬باتمام وجــود ان را دنبــال می کننــد تــا‬ ‫حــس خــوب و خوشــحالی را وارد زندگــی خــود کننــد‪ .‬در‬ ‫مــورد فرزنــدان شــما نیــز ایــن اســتعداد وجــود دارد و تنهــا‬ ‫نیــاز بــه پیدا کــردن ان اســت‪ .‬ب هگــزارش ســامت نیوز؛‬ ‫یشــوند و چیزهــای جدیــدی‬ ‫نهــا بــزرگ م ‬ ‫همان طورکــه ا ‬ ‫یــاد می گیرنــد‪ ،‬به تدریــج ممکــن اســت والدیــن احســاس‬ ‫کننــد کــه فرزندشــان بــه موضــوع خاصــی عالقه منــد‬ ‫یهــا ســرعت فرا گیــری‬ ‫ اســت و یــا در تعــدادی از باز ‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬را ههــای زیــادی وجــود دارد تــا اســتعداد‬ ‫اصلــی کــودک را متوجــه شــوید کــه باهــم در ادامــه بررســی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫زمان صحیح برای استعدادیابی‬ ‫اسـتعداد کـودکان هرچه زودتـر کشـف شـود در ایند هشـان‬ ‫یگـذارد؛ امـا بـرای سـن دقیـق شـروع‬ ‫تاثیـر بیشـتری م ‬ ‫اسـتعدادیابی‪ ،‬مـوارد محدودکننـده ای وجـود دارد کـه‬ ‫نهـا را درنظـر بگیریـد‪ .‬بـرای مثـال کـودک شـما بایـد بـا‬ ‫بایـد ا ‬ ‫مفاهیـم نقاشـی‪ ،‬قرینـه و بـازی کـردن بـا اسـباب بازی های‬ ‫فکـری اشـنا باشـد؛ بنابرایـن حداقـل سـن موردنیـاز بـرای‬ ‫انجـام اسـتعدادیابی ‪ ۵‬الـی ‪ ۵/۵‬سـال اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫بسـیاری ازافراد وجـود دارنـد کـه باتوج هبـه شـرایط زندگـی و‬ ‫یکـه درگذشت هشـان افتـاده ‪ ،‬اسـتعداد خـود را پیـدا‬ ‫اتفاقات ‬ ‫نکرده اند یا در مسیر اشتباهی قدم گذاشته اند؛ باید درنظر‬ ‫داشته باشید که برای پیدا کردن استعداد شما هیچ موقع‬ ‫دیر نیسـت و هر زمان حس کردی که راه انتخاب شـده‪ ،‬در‬ ‫یتـان درسـت نیسـت و احسـاس شـادابی و رضایـت بـه‬ ‫زندگ ‬ ‫شـما نمی دهـد‪ ،‬می توانیـد بـرای اسـتعدادیابی خـود اقـدام‬ ‫یتـان به طورکلـی عـوض شـود و زندگـی‬ ‫کنیـد تـا مسـیر زندگ ‬ ‫بهتـری را ادامـه دهیـد‪.‬‬ ‫نحوه انجام استعدادیابی کودکان‬ ‫راه های بسیار زیادی وجود دارد تا والدین بتوانند استعداد‬ ‫کـودک خـود را پیـدا کنند‪ .‬تعدادی از ان ها باید توسـط خود‬ ‫والدیـن انجـام شـود و تعـداد دیگـر بایـد توسـط روانشـناس‬ ‫سراشپز‬ ‫نقش استعدادیابی کودکان در اینده ان ها‬ ‫متخصص و باتجربه انجام شود که ان ها را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫ایجادچالش‬ ‫یکـه متوجـه شـدید فرزندتـان در موضوعـی مهـارت‬ ‫هنگام ‬ ‫شهـای‬ ‫دارد و ان را سـریع می امـوزد‪ ،‬بایـد او را در مسـیر چال ‬ ‫سهـای موردعالقـه‬ ‫تنـام در کال ‬ ‫مرتبـط قـرار دهیـد‪ .‬ثب ‬ ‫تهـای فوق برنامـه‪ ،‬می توانـد کمـک‬ ‫فرزندتـان و فعالی ‬ ‫بسـیاری بـه شـکوفا کـردن اسـتعدادهای فرزندتـان داشـته‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫کالس های ورزشی‬ ‫فرقـی نمی کنـد رشـته انتخابـی فرزنـد شـما بالـه‪ ،‬فوتبـال‪،‬‬ ‫ژیمناسـتیک یـا اسـکیت باشـد؛ از کودکتـان بخواهیـد کـه‬ ‫یـک رشـته ورزشـی را انتخـاب کـرده و در ان فعالیـت کنـد‪.‬‬ ‫سهـای ورزشـی بـرای کـودکان فوایـد بسـیاری‬ ‫شـرکت در کال ‬ ‫نهـا شـود‪.‬‬ ‫دارد و می توانـد باعـث کشـف اسـتعداد و عالقـه ا ‬ ‫سهـای ورزشـی‪ ،‬می تواننـد بـا‬ ‫همچنیـن بـا شـرکت در کال ‬ ‫افراد جدیدی اشـنا شـوند و دوسـتان بیشـتری پیدا کنند و‬ ‫بـا کار تیمـی و گروهـی انـس بگیرنـد‪.‬‬ ‫کالس هایموسیقی‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا همه کارشناسـان موافق اند که کـودکان باید نواختن‬ ‫نهـا تعـدادی وجـود‬ ‫یـک نـوع سـاز را بلـد باشـند‪ .‬در میـان ا ‬ ‫کوفته برنجی دا��نگو‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫یک پیمانه‪ :‬ارد برنج بسـیار نرم ( بهتر اسـت از برنج تازه و نیم دانه‬ ‫تهیه شود که چسبندگی بیشتری داشته باشد)‪.‬‬ ‫‪ 4/3‬پیمانه‪ :‬اب ولرم‬ ‫برای تهیه سس شیرین ‪:‬‬ ‫یک و ‪ 4/3‬پیمانه‪ :‬اب‬ ‫نصف پیمانه‪ :‬شکر معمولی یا شکر سرخ‬ ‫‪ 2‬قاشق غذاخوری‪ :‬سس سویا (فاقد نمک یا شیرین )‬ ‫نشاسته سیب زمینی یا هر نشاسته دیگر‪ :‬یک و ‪ 2/1‬ق غذاخوری‬ ‫یک و نیم قاشق‪ :‬اب‬ ‫سیخ های چوبی نازک‬ ‫دارند که عالقه و اشـتیاق خود را در موسـیقی پیدا می کنند‬ ‫و متوجه می شوند که استعداد هنری و موسیقیایی دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن عالقـه و اسـتعداد صرفا شـامل نواختن سـاز نمی شـود‪،‬‬ ‫بلکه اسـتعداد ان ها می تواند در زمین های رقصیدن‪ ،‬اجرا‪،‬‬ ‫نوشـتن و یا تدریس مشـخص شـود‪ .‬دراین مسـیر حتی نوع‬ ‫سـاز انتخابـی هـم اهمیـت بسـیاری نـدارد زیـرا تشـخیص‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه موسـیقی‬ ‫اسـتعداد داشـتن یـا نداشـتن کـودک‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بسـیار سـریع انجام م ‬ ‫گفت وگو و صحبت کردن‬ ‫متاسـفانه دراین روزهـا میـزان اسـتفاده والدین از تلفن های‬ ‫هوشـمند و کامپیوترها بسـیار باال رفته اسـت؛ اما کودکان ما‬ ‫نیـاز بـه تعامل های رودررو و شـخصی با والدین خـود دارند‪.‬‬ ‫گفت وگـوی منظـم والدیـن با کـودکان‪ ،‬در مورد عالیـق ان ها‬ ‫نهـا روبـه رو هسـتند‪ ،‬باعـث می شـود‬ ‫و چالش هایـی کـه بـا ا ‬ ‫کـه شـما و فرزندتـان رابطـه خوبـی برقـرار کنیـد‪ .‬این اشـتیاق‬ ‫و صحبتـی کـه کـودک با شـما انجـام می دهد‪ ،‬منجـر به بهتر‬ ‫کـردن روابـط او بـا دیگـران نیز خواهد شـد‪.‬‬ ‫بگذارید حوصله شان سر برود‬ ‫بسـیاری از مواقـع ایـن جملـه را شـنیده اید کـه کودکان شـما‬ ‫اعتـراض می کننـد و می گوینـد کـه حوصله شـان سـر رفتـه‬ ‫نهـا‬ ‫اسـت؛ امـا بی حوصلگـی در بسـیاری از مواقع بـرای ا ‬ ‫مفیـد اسـت‪ .‬بی حوصله بودن بـه کودکان کمک می کند که‬ ‫خالق باشـند و راه های تخیلی برای سـرگرمی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫برخـی از داسـتان ها و بازی هـای تخیلـی که کـودکان درمورد‬ ‫یشـوند کـه‬ ‫ان هـا صحبـت می کننـد‪ ،‬زمان هایـی کشـف م ‬ ‫کـودکان حوصله شـان سـر رفتـه اسـت‪ .‬ایـن مـوارد درنهایـت‬ ‫می توانـد منجـر بـه کشـف اسـتعداد و عالقـه ان هـا بشـود‪.‬‬ ‫با ان ها خرید کنید‬ ‫در زمـان کودکـی‪ ،‬کشـش و عالقـه کـودکان بـه برخـی از اقالم‬ ‫موجود در فروشـگاه از روی سـادگی و بچگی ان ها اسـت اما‬ ‫زمانی کـه سـن ان ها به اندازه کافی باال بـرود و بتوانند نظرات‬ ‫خـود را بگوینـد و بـا شـما به اشـترا ک بگذارنـد‪ ،‬می توانیـد‬ ‫چیزهای موردعالقه ان ها را مشخص کنید‪ .‬دقت کنید که‬ ‫بـه کـدام نـوع از اسـباب بازی ها کشـش دارنـد‪ .‬ایـا بـه لگ وهـا‬ ‫جـذب می شـوند و یـا بازی هـای ویدئویـی؟ ا گـر به خوبـی‬ ‫دقـت کنیـد می توانید بفهمید که کدام ایتم ها کودک شـما‬ ‫را جـذب می کنـد‪.‬‬ ‫مراجعه به روانشناس متخصص‬ ‫سهـا و‬ ‫بسـیاری از والدیـن فرصـت امتحـان کـردن کال ‬ ‫فعالیت هـای متفـاوت را ندارنـد و یـا ترجیـح می دهنـد کـه از‬ ‫ابتـدا به طـور تخصصـی بـر روی اسـتعداد اصلـی کودکشـان‬ ‫تمرکـز شـود‪ ،‬همچنیـن والدینـی کـه اسـتعداد کـودک را‬ ‫پیـدا کرده انـد‪ ،‬بایـد بـرای اطمینـان از نتیجه به روانشـناس‬ ‫مراجعه فرمایند‪ .‬برای این گونه از افراد مشـورت با مشـاور و‬ ‫روانشـناس خـوب و باتجربـه بهتریـن گزینـه اسـت‪.‬‬ ‫تعـدادی از والدیـن نیـز هسـتند کـه اعتقـادی بـه‬ ‫اسـتعدادیابی کـودکان ندارنـد! بایـد بدانیـد کـه بـا انجـام‬ ‫اسـتعدادیابی بـرای فرزنـد خـود‪ ،‬می توانیـد اینـده وی را‬ ‫به طورکامـل تغییـر دهیـد‪ .‬کسـانی که اینـده شـغلی خـود را‬ ‫براسـاس استعدادشـان انتخـاب می کننـد‪ ،‬در اینـده کمتـر‬ ‫دچـار مشـکالت روحـی مانند افسـردگی و اسـترس خواهند‬ ‫شـد‪ .‬همچنیـن تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه افـراد‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه شـغلی موردعالقه شـان فعالیت کنند‬ ‫درصورتی که‬ ‫سـطح اعتمادبه نفـس بسـیارخوبی داشـته پیشـرفت های‬ ‫چشـمگیری خواهنـد کـرد؛ بنابرایـن بـرای اسـتعدادیابی‬ ‫خودتـان یـا فرزندتـان بـه روانشـناس خـوب و باتجربـه‬ ‫مراجعـه فرماییـد تـا در سـریع ترین زمـان ممکـن بهتریـن‬ ‫اینـده را رقـم بزنیـد‪.‬‬ ‫کوفته برنجی بخشی از فرهنگ غذایی ملت‬ ‫ژاپـن اسـت و از سـال ها قبـل جشـنواره ای‬ ‫در ژاپـن بـرای ایـن اسـنک نا مگـذاری و‬ ‫به مناسـبت فصـل خرمـن در اوایـل پائیـز بـا‬ ‫یشـود‪ .‬در ایـن‬ ‫نـام فسـتیوال مـاه بـر پـا م ‬ ‫جشـنواره میتوان انـواع مختلف کیک برنجی‬ ‫نهـای متنوعی را‬ ‫یـا دانگـو بـا اشـکال و بـا تزئی ‬ ‫مشـاهده کـرد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا ارد نـرم برنـج و اب را بـا هـم مخلـوط کنیـد و از ان یـک گلولـه خمیـر تهیـه کنیـد کـه‬ ‫یهـای‬ ‫یهـای کوچکـی درسـت کنیـد ‪ .‬ایـن قلقل ‬ ‫به دسـت نمی چسـبد ‪ .‬ا کنـون از ان قلقل ‬ ‫برنـج را بـا روش بخار پـز ب همـدت ‪ 10‬دقیقـه بپزیـد ‪ .‬سـپس اجـازه دهیـد خنک شـوند ‪ .‬بعد ‪3‬‬ ‫تـا ‪ 4‬قلقلـی بـه هـر سـیخ بکشـید ‪ .‬شـکر و سـویا و اب مـواد سـس را بـا هـم مخلـوط کنیـد و‬ ‫روی حـرارت ب هجـوش اوریـد ‪ .‬اب سـرد و نشاسـته را نیـز جدا گانـه در ظرفـی دیگـر بـا هـم‬ ‫مخلوط کنید ‪ .‬ا کنون مایه نشاسته را به سس روی حرارت اضافه کنید و با حرارت مالیم‬ ‫هـم بزنیـد و اجـازه دهید غلیظ شـود ‪ .‬سـیخ های کوفته برنجـی را داخل ظرف مناسـبی قرار‬ ‫دهیـد و از سـس روی ان بریزیـد‪ .‬کوفته برنجـی دانگـو فاقـد سـیخ و حتـی غیر شـیرین هـم‬ ‫تهیـه یـا ‪ Red Bean paste‬خمیـر لوبیـا قرمـز و یـا سـس های غیر شـیرین دیگـر ماننـد ارده‬ ‫یشـود ‪ .‬از ارد سـیب زمینی و سـویای‬ ‫تیره رنـگ ( کنجـد بـوداده و اسـیاب شـده ) نیـز صـرف م ‬ ‫بوداده هم اسـتفاده می شـود که کوفته ان ها هم نامی دیگر دارد ‪ .‬روی کوفته ها را با گردو‬ ‫و بادا مهـای خـرد شـده و کوفت ههـا را میـان پـر هـم درسـت می کننـد ‪ .‬از خمیـر لوبیـا قرمـز و‬ ‫سیب زمینی بنفش ‪ Potato‬و مواد دیگر داخل ان قرار داده و قلقلی می کنند‪ .‬نوعی از ان‬ ‫با خمیر لوبیا پر می شود و روی ان را داخل کنجد اغشته می کنند ‪ .‬نام ان ‪goma dango‬‬ ‫یشـود ‪.‬‬ ‫خوانـده م ‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫به کوفته هایی که با سس غلیظ سرو شود‪ ،‬میتاراشی‬ ‫‪ Mitarashi‬و به کوفته های سیخی کوشی ‪Kushi dango‬‬ ‫گفتهمی شود ‪.‬‬ ‫گاهی کوفته های برنجی را میان جلبک دریایی یا نوعی برگ‬ ‫پهن بامبو به نام ساسا ‪ Sasa‬می پیچیند و سرو می کنند‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫امیر حیدری باطنی‬ ‫تهـای‬ ‫بهـای بـرای گوشـی بسـته بـه اولوی ‬ ‫بهتریـن نـوع قا ‬ ‫هر فرد ممکن است از جنس مختلفی باشد؛ اما به طورکلی‬ ‫بهتریـن کاور بـرای گوشـی‪ ،‬ماننـد یـک گارد عمـل می کنـد و‬ ‫یشـود‪ .‬بـه گزارش پلازا؛‬ ‫مانـع از اسیب رسـیدن به دسـتگاه م ‬ ‫از همین رو انتخاب بهترین گارد برای گوشـی اهمیت زیادی‬ ‫دارد و بایـد بـرای ان وقـت زیـادی گذاشـت‪ .‬مـواد معمـول در‬ ‫ً‬ ‫ساخت بهترین قاب های گوشی معموال از پالستیک سخت‬ ‫(این مواد محبوب ترین نوع برای ساخت بهترین قاب های‬ ‫گوشی بوده و میزان محافظت زیادی از بدنه گوشی به عمل‬ ‫می اورند و قیمت مناسبی دارند‪ .‬به هر شکلی می توان ان ها‬ ‫نشـان هـم کـم اسـت)‪ ،‬فلـزی (قاب هـای قالـب‬ ‫را دراورد و وز ‬ ‫فلزی بسـیار سـخت هستند و بیشـترین محافظت را در برابر‬ ‫بهـا شـامل‬ ‫افتـادن گوشـی به عمـل می اورنـد‪ .‬انـواع ایـن قا ‬ ‫مدل های تاشو و محافظتی بسیار مقاوم هستند)‪ ،‬پارچه یا‬ ‫ً‬ ‫الیاف (این نوع مواد معموال در قاب های ‪ Pouch‬و یا ‪Holster‬‬ ‫دیـده شـده و قابل شست وشـو هسـتند)‪ ،‬السـتیکی (کاور‬ ‫گوشـی الستیکی بسـیار بادوام و ارزان است‪ .‬ان ها همچنین‬ ‫ً‬ ‫بـه خوبـی در دسـت جـای می گیرنـد)‪ ،‬سـیلیکون (معمـوال‬ ‫ً‬ ‫بـادوام و به صرفـه اسـت‪ .‬ایـن نـوع مـواد معمـوال در قاب های‬ ‫نوع پوستی یافت می شوند و در بسیاری از قاب های گوشی‬ ‫و کاورها مورد استفاده قرار می گیرند)‪ ،‬چرم (میزان محافظت‬ ‫بسیار باالیی ارائه می دهند و بسیار زیبا هستند؛ اما قیمت‬ ‫نتـر و بادوا متـر‬ ‫باالیـی دارنـد)‪ ،‬چـرم صنعتـی (جایگزیـن ارزا ‬ ‫یسـت امـا زیبایـی و حرفـه ای بـودن ظاهـر‬ ‫بـرای چـرم طبیع ‬ ‫چـرم طبیعـی را ندارنـد) ‪ ،‬پلی کربنـات (این نوع مـواد محکم و‬ ‫یتـوان‬ ‫سـخت هسـتند و حالتـی شـفاف دارنـد و به راحتـی م ‬ ‫ان ها را به اشکال مختلف دراورد)‪ ،‬پلی اورتان ترموپالستیک‬ ‫(ایـن نـوع قـاب مـواد ترکیبـی از سـیلیکون نـرم و پالسـتیک‬ ‫سـخت اسـت‪ .‬ایـن مـواد دوام بسـیار باالیـی دارنـد و هنـگام‬ ‫لمـس نـرم هسـتند و راحـت در دسـت جـا می گیرنـد‪ .‬نکتـه‬ ‫نهـا این اسـت که ب هسـادگی در جیب‬ ‫مثبـت دیگـر در مـورد ا ‬ ‫ً‬ ‫می رونـد و راحـت هـم در می اینـد و اصلا گیـر نمی کننـد‪.‬‬ ‫در اینجـا بـه دسـته های عمـده قـاب و کاور گوشـی بسـته بـه‬ ‫نهـا اشـاره می کنیم‪.‬‬ ‫عملکـرد و نـوع طراحـی ا ‬ ‫بهـای ژلـه ای از کنار ههـا و پشـت‬ ‫قـاب گوشـی ژلـه ای‪ :‬قا ‬ ‫گوشـی محافظـت می کننـد و دسترسـی بـه صفحـه نمایـش‬ ‫بهـا از پالسـتیک‬ ‫نهـا سـاده اسـت‪ .‬ایـن نـوع قا ‬ ‫گوشـی بـا ا ‬ ‫سـخت سـاخته شـده و در برابر فشارهای مکانیکی حداقلی‬ ‫مقـاوم اسـت‪ .‬ایـن نـوع کاور کاری بـه طراحـی گوشـی نـدارد‬ ‫و محدودیتـی بـرای دسترسـی بـه دکم ههـای گوشـی ایجـاد‬ ‫بهـای مـدل ژلـه ای از صفحـه نمایـش‬ ‫نمی کنـد؛ امـا قا ‬ ‫ً‬ ‫محافظت نمی کنند‪ .‬ا گر احیانا گوشی از دست افراد بیفتد‪،‬‬ ‫راهنمای جامع خرید قاب گوشی‬ ‫دکتر امیر سعید صادقی‬ ‫فوق تخصص گوارش‬ ‫کلینیک‬ ‫پیشگیری از هموروئید‬ ‫ممکـن اسـت بـه صفحـه اش اسـیب وارد شـود‪.‬‬ ‫کاور گوشی بامپر‪ :‬قاب های گوشی بامپر دور لبه های گوشی‬ ‫را می گیرند و از نوارهای باریک الستیکی ساخته شده اند که‬ ‫در برابر ضربه مقاومت دارند و دسترسی به گوشی را تسهیل‬ ‫کـرده و طراحـی ان را دچـار مشـکل یـا انـدازه ان را حجی متـر‬ ‫بهـای ژلـه ای‪،‬‬ ‫نمی کننـد‪ .‬ایـن نـوع کاور گوشـی ماننـد قا ‬ ‫محافظـت کمـی بـرای صفحـه گوشـی دارنـد و در صـورت‬ ‫افتـادن گوشـی بـه زمیـن ممکـن اسـت بـه صفحه ان اسـیب‬ ‫وارد شـود‪.‬‬ ‫کاور گوشـی پوسـتی‪ :‬انواع قاب پوسـتی از جنس سـیلیکون‬ ‫نهـا دور قسـمت خارجـی‬ ‫یـا السـتیک ونیـل هسـتند‪ .‬ا ‬ ‫گوشـی را می گیرنـد؛ امـا صفحـه نمایش را نمی پوشـانند‪ .‬این‬ ‫لهـا معمول تریـن انـواع کاور موبایـل هسـتند‪ .‬مزیـت‬ ‫مد ‬ ‫نهـا این اسـت که مشـکلی بـرای طراحـی یـا ظاهـر گوشـی‬ ‫ا ‬ ‫ایجاد نمی کنند‪ .‬قاب های گوشـی پوسـتی همچنین باعث‬ ‫تتـر شـود؛ چر اکـه از جنـس‬ ‫یشـوند تـا گرفتـن گوشـی راح ‬ ‫م ‬ ‫السـتیک سـیلیکونی هسـتند‪ .‬یکـی از نقـاط ضعـف ایـن‬ ‫بهـا ان اسـت که از صفحـه گوشـی محافظـت نمی کننـد و‬ ‫قا ‬ ‫نمی تواننـد جلـوی خسـارات ناشـی از افتـادن روی زمیـن را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫بهـای گوشـی محافظتـی‪،‬‬ ‫قـاب گوشـی محافظتـی‪ :‬قا ‬ ‫لشـان از جنـس پلـی اورتـان نـرم و قسـمت خارجـی‬ ‫داخ ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫نهـا پلی کربنـات سـخت اسـت‪ .‬این امـر باعـث م ‬ ‫ا ‬ ‫قـاب موبایـل بسـیار سـخت شـود و جلـوی حجـم زیـادی از‬ ‫ضربـه را بگیـرد و در نتیجـه هنگام افتـادن از ارتفاع سـه متری‬ ‫هیـچ اتفاقـی بـرای گوشـی پیـش نمی ایـد‪ .‬به همین دلیـل در‬ ‫بحـث محافظـت‪ ،‬این نـوع قاب ها بهترین قاب های گوشـی‬ ‫بهـای گوشـی محافظتـی‬ ‫ب هشـمار می اینـد‪ .‬بسـیاری از قا ‬ ‫ً‬ ‫دارای محافـظ صفحـه نمایـش داخلـی هسـتند کـه کاملا‬ ‫گوشـی را در بـر می گیـرد؛ همچنیـن مدل هایـی وجـود دارد‬ ‫کـه در برابـر اب هـم مقـاوم هسـتند و در صـورت افتـادن در‬ ‫اب بـا عمـق دو متـری هیـچ اتفاقـی برایشـان نمی افتـد‪ .‬قـاب‬ ‫محافظتـی گزینـه ای ایـده ال بـرای خرید بهترین گارد گوشـی‬ ‫یسـت کـه کارشـان در محیط هـای بیرونی سـت‬ ‫بـرای کسان ‬ ‫تهـای بدنـی زیـادی دارنـد‪ .‬نقطه ضعـف اصلـی ایـن‬ ‫و فعالی ‬ ‫بهـا ان اسـت که وزن زیـادی دارنـد و حجیـم هسـتند و‬ ‫قا ‬ ‫یشـود تـا حمـل گوشـی سـخت شـود‪.‬‬ ‫همین امـر باعـث م ‬ ‫ارم بنـد گوشـی اسـپورت‪ :‬بـا ارم بندهـای محافـظ گوشـی‬ ‫کاربران می توانند هنگامی که در بیرون از منزل کار می کنند‬ ‫یا مشـغول فعالیت های سـخت هسـتند‪ ،‬گوشـی ها را به دور‬ ‫بازوهـای خـود ببندنـد‪ .‬مواد مورد اسـتفاده در این ارم بندها‬ ‫شـامل سـیلیکون‪ ،‬السـتیک و پارچـه اسـت‪ .‬بـا ان هـا کاربـران‬ ‫تهـای سـخت به گوشـی های خود دسترسـی‬ ‫هنـگام فعالی ‬ ‫بهـا بیـرون از باشـگاه های ورزشـی‪،‬‬ ‫سـاده ای دارنـد‪ .‬ایـن قا ‬ ‫بو غریـب به نظـر می رسـند‪ .‬بـرای مثـال؛ ایـن قاب هـا‬ ‫عجی ‬ ‫بهتریـن نـوع قـاب بـرای گوشـی در جلسـات کاری نیسـتند‪.‬‬ ‫با توج هبـه مـوارد بـاال بایـد بـرای انتخاب بهترین قاب گوشـی‬ ‫ابتدا بدانیم بهترین کاور برای گوشـی ما از چه جنسی سـت‬ ‫و سـپس بر اسـاس همـان نـوع برای خرید بهتریـن قاب های‬ ‫گوشی اقدام کنیم‪ .‬برای خرید بهترین گارد گوشی می توانید‬ ‫بـه بـازار مراجعـه و بـا مشـاهده انـواع قـاب گوشـی‪ ،‬بهتریـن‬ ‫جنـس را انتخـاب کنید‪.‬‬ ‫هموروئید هـا‪ ،‬رگ هـای خونـی متـورم در قسـمت‬ ‫انتهایـی مقعـد و رکتـوم هسـتند‪ .‬هموروئیـد می توانـد در‬ ‫برخـی افـراد بـا درد همـراه باشـد؛ امـا شـاید جالـب اسـت‬ ‫بدانیـد کـه راه هـای سـاده ای بـرای پیشـگیری از بـروز ان‬ ‫وجـود دارد‪ .‬هموروئیـد اختلال شایعی سـت کـه بـا تـورم‬ ‫رگ هـای خونـی موجـود در رکتـوم و مقعـد همـراه اسـت‪.‬‬ ‫احتمـال بـروز هموروئیـد در خانم هـا در دوران بـارداری‬ ‫بیشـتر اسـت‪ .‬هر چـه سـن باالتـر مـی رود‪ ،‬احتمـال بـروز‬ ‫هموروئیـد نیـز بیشـتر خواهـد شـد‪ .‬زمانـی اتفـاق می افتـد‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫کـه رگ هـای خونی اطراف مقعد‪ ،‬بزرگ و متورم م ‬ ‫در برخی مـوارد‪ ،‬جراحـی یـا مصـرف دارو‪ ،‬راه درمـان‬ ‫هموروئیـد اسـت‪ .‬زمانی کـه فشـار بیش از حـد بـه رکتـوم‬ ‫(قسـمت انتهایـی روده) وارد شـود‪ ،‬رگ هـای خونـی رکتوم‬ ‫ً‬ ‫متـورم می شـوند‪ .‬این حالـت عمدتـا زمانـی کـه وزن بـدن‬ ‫به دلیـل بـارداری و اضافـه وزن زیـاد باشـد یـا فشـاری در‬ ‫پـی بلند کـردن اجسـام سـنگین‪ ،‬اسـتفراغ های ادامـه دار‪،‬‬ ‫سـرفه‪ ،‬عطسـه یـا یبوسـت دیـده می شـود‪ .‬از نشـانه های‬ ‫هموروئید می توان به خونریزی بدون درد‪ ،‬خارش نواحی‬ ‫اطـراف مقعـد‪ ،‬احسـاس درد و ناراحتـی در ناحیـه مقعـد‪،‬‬ ‫وجـود تـوده در ناحیـه مقعـد اشـاره کـرد‪ .‬انـواع هموروئیـد‬ ‫عبارتنـد از؛ هموروئیـد داخلـی‪ :‬ایـن نـوع هموروئیدهـا‬ ‫در داخـل روده بـزرگ اسـت و در ا کثـر مواقـع کم اهمیـت‬ ‫هسـتند و خود به خود از بین می روند‪ .‬خونریزی مقعدی‬ ‫جـزو اولیـن عالمـت هموروئیـد داخلی سـت‪ .‬هموروئیـد‬ ‫خارجـی‪ :‬ایـن نـوع هموروئیـد‪ ،‬زیر پوسـت اطـراف مقعد با‬ ‫بیرون زدگـی از معقـد تشـکیل و دیده می شـود کـه اغلب با‬ ‫درد همراه است‪ .‬کشیدگی ناشی از عبور مدفوع می تواند‬ ‫باعـث خونریـزی ایـن نوع هموروئید شـود‪ .‬پروالپـس‪ :‬این‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نـوع هموروئیـد بـا بیرون زدگـی از معقـد دیـده م ‬ ‫زمانـی کـه هموروئیـد داخلـی متورم شـده و از معقد خارج‬ ‫شـود‪ ،‬بـا پروالپـس مواجـه می شـوید‪ .‬هموروئیـد ترومبـوز‪:‬‬ ‫ایـن نـوع هموروییـد نیـز در ناحیـه معقـد ب هصـورت‬ ‫ً‬ ‫لختـه خـون (ترومبـوز ) اسـت‪ .‬هموروئیـد ترومبـوز اساسـا‬ ‫هموروئیـدی پیچیـده اسـت کـه در ان لخته شـدن خـون‬ ‫تشـکیل می شـود‪ .‬افزایـش مصـرف فیبـر ‪ ،‬نوشـیدن اب و‬ ‫مایعـات‪ ،‬ورزش کـردن به طـور مرتـب‪ ،‬پرهیـز از نشسـتن‬ ‫یـا ایسـتادن های طوالنی مـدت و عـادات سـالم رفتـن بـه‬ ‫دستشـویی در پیشـگیری از ان مفیـد هسـتند‪.‬‬ ‫یهـای مـا وجـود دارد؟ ا گـر چنیـن شـغلی بـرای مـا وجـود دارد‪ ،‬چگونـه می توانیـم ان را در زمـان مناسـب‬ ‫ایـا شـغل مناسـب و ایـده ال بـرای اسـتعدادها و توانای ‬ ‫ب هسـمت خـود جـذب کنیـم؟ از چـه نقطـه ای بایـد شـروع کنیـم تـا با اسـتفاده از قدرت قانون جذب و مثبت اندیشـی به شـغل مناسـب خود دسـت پیدا کنیم؟‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫برای پیدا کردن‬ ‫شغل مناسب‬ ‫فتـان‪ ،‬اولیـن قـدم اسـت‪ .‬بـا تصمیم گیـری روی مـواردی‬ ‫حرکـت ب هسـمت هد ‬ ‫ازجملـه زمینـه شـغلی کـه می خواهیـد؛ موقعیـت جغرافیایـی شـغلتان ؛ میـزان‬ ‫حقوقـی کـه نیـاز داریـد و ‪ ...‬تصویـری از رویای تـان در ذهـن خـود بسـازید‪.‬‬ ‫بـرای رسـیدن بـه شـغل ایـده ال هرگـز از رقابـت بـا دیگـران‪ ،‬عقب نشـینی یـا‬ ‫هر چیـز دیگـری هـراس نداشـته باشـید؛ سـعی کنیـد شـاد و مثبت اندیـش‬ ‫باشـید و هـر روز بـه خودتـان بگوئیـد کـه ایـن روز‪ ،‬روز بزرگی سـت‪.‬‬ ‫لیسـتی از خواسـته هایتان از شـغل دلخـواه تهیـه کنیـد و ان را تبدیـل بـه‬ ‫خواسـته های مثبـت کنیـد‪ .‬بـه تفکراتتـان در رسـیدن بـه شـغل ایـده ال پایبنـد‬ ‫باشـید و در راه رسـیدن بـه هـدف پایـداری کنیـد‪.‬‬ ‫نمی توانید فقط در جای خود بنشـینید و منتظر رسـیدن شـغل مناسـب خود بمانید‪.‬‬ ‫رسـیدن بـه هـر شـغلی نیـاز بـه تلاش دارد‪ .‬بایـد شـغل مناسـب را جسـتجو کنیـد و بـرای‬ ‫ان تقاضـا دهید‪.‬‬ ‫تصـور کنیـد ا کنـون به شـغل دلخواه تان رسـیده اید و مشـغول انجام ان هسـتید‪ .‬در این صورت‬ ‫چـه احساسـی خواهیـد داشـت و روحی هتـان چطـور خواهـد بود؟ چشـمان تان را ببندیـد و به‬ ‫احساسـات خـود فکر کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار خوزستان خبر داد؛‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫اعمال دستورالعمل های بهداشتی وضعیت زرد کرونایی‬ ‫یسـت؛ اما به دلیل خطرات ناشی‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان گفت‪« :‬ا کنون وضعیت اسـتان از نظر کرونا اب ‬ ‫ُ‬ ‫از امیکرون دستورالعمل های بهداشتی وضعیت زرد در خوزستان اعمال می شود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛‬ ‫صادق خلیلیان افزود‪« :‬در این راسـتا مسـافران خارجی که قصد ورود از مرزهای خوزسـتان را داشـته‬ ‫یکـه وا کسیناسـیون خـود را انجـام نـداده و یـا عالمـت مثبـت کرونـا داشـته باشـند از‬ ‫باشـند‪ ،‬در صورت ‬ ‫ً‬ ‫ورودشان جلوگیری می شود‪ .‬همچنین هموطنانی که قصد بازگشت به داخل کشور را دارند‪ ،‬حتما‬ ‫باید تسـت کرونای انها منفی باشـد؛ در غیر این صورت در صورت بیماری در بیمارسـتان شـهر مرزی‬ ‫بسـتری شـده و در صورت نیاز به مراقبت در مرا کز تعیین شـده قرنطینه خواهند شـد»‪.‬‬ ‫اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم ‪ ۴۳‬هزار کودک در استان‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬طـرح غربالگـری تنبلـی چشـم بـرای ‪ ۴۳‬هـزار کـودک سـه‬ ‫شسـال بـا هـدف پیشـگیری از ضعـف و کم بینایـی کـودکان اجـرا شـد»‪ .‬زهـرا امینـی افـزود‪:‬‬ ‫تـا ش ‬ ‫«برنامـه پیشـگیری از تنبلـی چشـم از ابتـدای تیرماه با رعایـت پروتکل های بهداشـتی در ‪ ۱۸۰‬پایگاه‬ ‫غربالگری سـنجش بینایی در مجتمع های بهزیسـتی‪ ،‬خانه های بهداشـت و مسـاجد اغاز شـد‪۱۵ .‬‬ ‫اپتومتریسـت و سـه چشم پزشـک در اجـرای طـرح غربالگـری تنبلـی چشـم کـودکان اسـتان مرکـزی‬ ‫همـکاری دارنـد‪ .‬تنبلـی چشـم نوعـی اختلال بینایی سـت کـه درصـورت عدم تشـخیص به موقع فرد‬ ‫کم بینـا و نابینـا خواهـد شـد و در دو تـا سـه درصد از کـودکان دیـده می شـود»‪.‬‬ ‫رنج شهر جهانی از ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫زخم هایی کهترمیمنمی شود‬ ‫ساخت وس ــاز غیرمجاز ط ــی چنددهه گذش ــته در یزد‬ ‫به ی ــک فرهن ــگ تبدی ــل ش ــده و ش ــهروندان به جای‬ ‫گذران ــدن روال قانون ــی ب ــرای دریاف ــت پروان هه ــای‬ ‫س ــاختمانی‪ ،‬ب ــه فعالی ــت غیرمج ــاز رو اورده ان ــد‪ .‬روال‬ ‫ساخت وس ــازهای غیرمج ــاز در اس ــتان ی ــزد به وی ــژه‬ ‫ش ــهر جهان ــی ی ــزد به جای ــی رس ــید ک ــه اس ــتان ی ــزد‬ ‫در زم ــره اولی ــن اس ــتان های دارای بیش ــترین ام ــار‬ ‫تخلف ــات ساخت وس ــاز ق ــرار گرف ــت و نگرانی های ــی‬ ‫ک ــه پیش ازای ــن باره ــا مط ــرح ش ــده ب ــود‪ ،‬تقوی ــت‬ ‫ش ــد‪ .‬اماره ــای متع ــددی بی ــن ‪ ۷۰‬ت ــا ‪ ۹۰‬درص ــد ب ــودن‬ ‫تخل ــف در س ــاختمان های ش ــهر ی ــزد مط ــرح ب ــود که‬ ‫بخش ــی مر ب ــوط ب ــه ام ــار ساخت وس ــازهای ب ــدون‬ ‫یس ــت‬ ‫پروان ــه و بخش ــی نیز مر ب ــوط به ساختمان های ‬ ‫یس ــازند‬ ‫ک ــه پروان ــه می گیرن ــد؛ ام ــا خ ــاف پروان ــه م ‬ ‫و به نوع ــی ب ــا تهی ــه دو نقش ــه‪ ،‬ش ــهرداری ها را دور‬ ‫می زنن ــد‪ .‬دسـ ـت اندرکاران ب ــه ای ــن نتیجه رس ــیدند که‬ ‫گس ــازی و گفتم ــان اجتماع ــی باورهای‬ ‫باید ب ــا فرهن ‬ ‫نهادین هش ــده در می ــان م ــردم و حت ــی برخ ــی کارکنان‬ ‫ش ــهرداری و دیگر دوایر دولتی اصالح ش ــود که این کار‬ ‫س ــخت و دشواری ست‪ .‬ش ــهرداری برای شروع نسبت‬ ‫به راه اندازی س ــامانه های متعدد ب ــرای کاهش مراحل‬ ‫ص ــدور پروان ــه ساخت وس ــاز و برقراری ارتباط با س ــایر‬ ‫نح ــوزه ب هص ــورت‬ ‫دس ــتگاه های دارای نق ــش درای ‬ ‫الکترونیکی وارد عرصه ش ــد‪ .‬در ادام ــه‪ ،‬امور اجرائیات‬ ‫ش ــهرداری که مامور شناس ــایی تخلفات ساخت وساز‬ ‫ب ــرای برخ ــورد ب ــود را تقوی ــت ک ــرد؛ یعن ــی ب ــرای ایج ــاد‬ ‫انگی ــزه‪ ،‬کار را ب ــه بخ ــش خصوص ــی وا گ ــذار ک ــرد‪ .‬ای ــن‬ ‫ط ــرح در وهل ــه اول در منطق ــه ‪ ۴‬ش ــهرداری ی ــزد اجرا‬ ‫ش ــد و درحال تس ــری در س ــایر مناطق شهرداری ست‬ ‫و هم ــه اذع ــان دارن ــد ای ــن گام‪ ،‬گامی موث ــر در کاهش‬ ‫تخلف ــات ساخت وس ــاز ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫این روزه ــا مرک ــز ام ــار ای ــران گزارش ــی را درب ــاره وضعی ــت‬ ‫ساخت وس ــاز و تع ــداد پروان هه ــای صادرش ــده در‬ ‫ش ــهرداری های کش ــور اع ــام ک ــرده ک ــه نش ــان از کاهش‬ ‫ص ــدور پروان هه ــای س ــاختمانی دارد‪ .‬ای ــن ام ــار نش ــان‬ ‫می ده ــد ک ــه در تابس ــتان امس ــال‪ ،‬ه ــزار و ‪ ۶۰۹‬پروان ــه‬ ‫ساختمانی توسط ش ــهرداری تهران صادرشده که نسبت‬ ‫ب ــه فص ــل گذش ــته ‪ ۱۵‬درص ــد افزایش و نس ــبت ب ــه فصل‬ ‫مش ــابه سال گذش ــته ‪ ۱۱.۷‬درص ــد کاهش داش ــته اس ــت‪،‬‬ ‫این تع ــداد پروان ــه ح ــدود پنج درص ــد از کل پروان هه ــای‬ ‫س ــاختمانی کش ــور را تش ــکیل می دهد‪ .‬براس ــاس همین‬ ‫‪٣‬ه ــزار و ‪ ١٣٦‬پروان ــه‬ ‫بررس ــی در تابس ــتان امس ــال‪ ٢ ،‬‬ ‫س ــاختمانی توسط ش ــهرداری های کش ــور صادرشده که‬ ‫نس ــبت به فصل گذش ــته حدود ‪ ۱۴.۹‬درصد و نس ــبت به‬ ‫فصل مش ــابه س ــال گذش ــته ‪ ۳۹.۴‬درصد کاهش داش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬از کل پروان هه ــای صادرش ــده در ش ــهرداری های‬ ‫کش ــور‪ ،‬دوه ــزار و ‪ ٤٩٢‬پروان ــه یعنی ‪ ۷.۸‬درص ــد مربوط به‬ ‫افزایش بن ــا و ‪ ٢٩‬هزار و ‪ ٦٤٤‬پروان ــه ‪ ۹۲.۲‬درصد مربوط به‬ ‫احداث س ــاختمان بوده اس ــت‪ .‬به این ترتیب پروانه های‬ ‫صادرش ــده ب ــرای اح ــداث س ــاختمان نس ــبت ب ــه فصل‬ ‫گذش ــته ‪ ۱۴.۷‬درص ــد و نس ــبت ب ــه فص ــل مش ــابه س ــال‬ ‫گذش ــته ‪ ۴۰.۱‬درص ــد کاهش داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫نقش مهاجرپذیری در افزایش ساخت وساز در یزد‬ ‫مع ــاون معم ــاری و شهرس ــازی ش ــهرداری ی ــزد ام ــا ارائه‬ ‫این ام ــار ب هص ــورت کل را مال کی برای س ــنجش تخلفات‬ ‫ساخت وس ــاز در ش ــهرها ندانس ــت و اف ــزود‪« :‬در مس ــیر‬ ‫بررس ــی بای ــد ب ــه این نکته بررس ــی ک ــرد که ش ــهرهایی که‬ ‫نه ــا کاه ــش یاب ــد»‪.‬‬ ‫توس ــعه می یابن ــد‪ ،‬تخلف ــات در ا ‬ ‫مهدی ش ــرافت بااش ــاره به مهاجرپذیر ش ــدن یزد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬اعتق ــاد دارم که ش ــهر یزد به ان ــدازه جمعیت بومی‬ ‫خ ــود‪ ،‬مس ــکن دارد و نی ــاز به ساخت وس ــاز جدی ــد ندارد‬ ‫و ساخت وس ــازهای جدی ــد بیش ــتر ازس ــوی مهاج ــران‬ ‫نح ــال می ــزان‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی بی ــان ک ــرد‪« :‬باای ‬ ‫انج ــام م ‬ ‫ص ــدور پروان هه ــای س ــاختمانی ه ــم ازلحاظ تع ــداد‪ ،‬هم‬ ‫مت ــراژ و ه ــم تعداد واحد نش ــان از رش ــد ص ــدور پروانه ها‬ ‫در نه ماهه امس ــال نس ــبت به مدت های مش ــابه دوسال‬ ‫قبـــل دارد»‪.‬‬ ‫امارهای نشان دهنده افزایش صدور پروانه‬ ‫مع ــاون معم ــاری و شهرس ــازی ش ــهرداری ی ــزد اف ــزود‪:‬‬ ‫«براس ــاس اماره ــا تع ــداد پروان هه ــای صادرش ــده در ‪۹‬‬ ‫ماه ــه امس ــال ‪ ۶۳۱‬م ــورد بوده اس ــت ک ــه همی ــن تعداد‬ ‫در س ــال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۳۹۸‬به ترتی ــب ‪ ۵۹۳‬و ‪ ۳۸۱‬م ــورد‬ ‫ب ــوده اس ــت ک ــه رش ــد بس ــیارخوبی را نش ــان می ده ــد»‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داذ‪« :‬به طورقط ــع در سـ ـه ماهه اخ ــر س ــال‬ ‫باتوج هب ــه افزایش هزینه های دریافت پروانه ســـاختمانی‬ ‫به وی ــژه در ما هه ــای بهمن و اس ــفند‪ ،‬تقاضا بـــرای صدور‬ ‫پروان ــه افزایش قابل توجهی خواهد داشـــت»‪ .‬شـــرافت به‬ ‫مقایس ــه مس ــاحت پروانه های صادر شـــده در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ت ــا ‪ ۱۴۰۰‬پرداخ ــت و گفـــت‪« :‬دراین ســـال ها‬ ‫به ترتی ــب ب ــرای ‪ ۲۰۰‬ه ــزار و ‪ ۱۰۷‬مترمربـــع‪ ۳۸۳ ،‬هـــزار و‬ ‫‪ ۶۵۲‬مترمرب ــع و ‪ ۴۵۹‬ه ــزار و ‪ ۴۵۱‬مترمربـــع پروانـــه صـــادر‬ ‫ش ــده اس ــت که رون ــد افزایش ــی قابل توجهـــی دارد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه یکی دیگ ــر از ش ــاخص های بررســـی رونـــد‬ ‫ص ــدور پروان هه ــای س ــاختمانی تعداد واحدهایی اســـت‬ ‫که پروانـــه دریافت کرده اند‪ ،‬افزود‪« :‬در س ــال ‪ ،۱۳۹۸‬برای‬ ‫‪ ۸۵۶‬واح ــد‪ ،‬در س ــال ‪ ۱۳۹۹‬ب ــرای هـــزار و ‪ ۵۴۲‬واحد و در‬ ‫س ــال ج ــاری برای ه ــزار و ‪ ۹۲۸‬واحـــد پروانه ســـاختمانی‬ ‫ص ــادر ش ــده که ای ــن ه ــم رش ــد را نشـــان می دهد»‪.‬‬ ‫دالیل افزایش پروانه های ساختمانی‬ ‫معاون معماری و شهرســـازی شـــهرداری یزد‪ ،‬این افزایش‬ ‫را ناش ــی از نیاز به نوس ــازی و بهس ــازی همچنیـــن نیاز به‬ ‫س ــاخت مس ــکن جدید برای مهاجـــران دانســـت و افزود‪:‬‬ ‫«شـــهر یـــزد به اندازه جمعیتـــش‪ ،‬مســـکن دارد و این روند‬ ‫افزایشـــی بنـــا به دالیـــل گفته شـــده بـــروز یافتـــه اس ــت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه مهاجرپذیـــری بـــرای تامیـــن نیـــروی کار‬ ‫موردنیـــاز صنایـــع اســـتان‪ ،‬یکـــی از دالیل افزایـــش تقاضا‬ ‫بـــرای ســـاخت مســـکن در شـــهر یزد اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬این‬ ‫تقاضا در همه مناطق شـــهری وجـــود دارد؛ اما در منطقه‬ ‫تاریخـــی روند افزایشـــی مشـــاهده نشـــده اســـت»‪ .‬معاون‬ ‫معماری و شهرســـازی شـــهرداری یزد یکی از نشـــانه های‬ ‫افزایـــش صدور پروانه های ســـاختمانی را کاهش تخلفات‬ ‫ساخت وســـاز و تعداد پرونده های ارجاعی به کمیس ــیون‬ ‫مـــاده ‪ ۱۰۰‬عنوان کرد‪ .‬شـــرافت بیـــان کرد‪« :‬بـــا اتفاقاتی که‬ ‫در حـــوزه نظارت بر روند ساخت وســـاز با مشـــارکت بخش‬ ‫خصوصـــی و اهتمـــام شـــهرداری صـــورت گرفتـــه اس ــت‪،‬‬ ‫کنتـــرل ساخت وســـازها به مراتب افزایش یافتـــه و زمانی که‬ ‫زمینـــه برای تخلف کاهش یابد‪ ،‬تمایـــل به دریافت پروانه‬ ‫و ســـیر روال قانونـــی بـــرای ساخت وســـاز افزایـــش خواهد‬ ‫یافـــت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـــه شـــهروندان یـــزدی در ام ــر‬ ‫ساخت وســـاز ضابطه منـــد شـــده اند‪ ،‬افـــزود‪« :‬ایـــن تغییر‬ ‫را هـــم در افزایـــش صـــدور پروانه هـــای ســـاختمانی و هم‬ ‫یت ــوان‬ ‫در تعـــداد پرونده هـــای تخلفـــات ساخت وســـاز م ‬ ‫به وضـــوح احســـاس کرد»‪.‬‬ ‫زخم ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫بر معماری امروز شهر یزد‬ ‫به طورقطـــع ترمیم زخم هایی که معماری امروز ش ــهر یزد‬ ‫از ناحیـــه تخلفـــات ساخت وســـاز خـــورده‪ ،‬ســـال ها زمان‬ ‫بـــرده و حتـــی جبران ناپذیر اســـت؛ امـــا ا گـــر از همین االن‬ ‫هم شـــروع کنیم و جلوی تخلفات ساخت وساز را بگیریم‪،‬‬ ‫دیـــر نیســـت‪ .‬تخلفـــات ساخت وســـاز جدای از خس ــارتی‬ ‫کـــه بـــر ســـیمای شـــهر ایجـــاد می کننـــد‪ ،‬شـــهر را غیرایمن‬ ‫ســـاخته و جـــان شـــهروندان را نیـــز درمعرض خط ــر ق ــرار‬ ‫می دهنـــد‪ .‬ای کاش مردم ا گاه شـــوند و بدانند هزینه های‬ ‫مســـتقیم و غیرمســـتقیمی کـــه در ساخت وس ــازهای‬ ‫غیرمجـــاز برای دور زدن قانون و کم کردن هزینه و تس ــریع‬ ‫روند ســـاخت‪ ،‬پرداخـــت می کننـــد به مراتب ســـنگین تر و‬ ‫بیشـــتر از هزینه هایـــی اســـت که بـــرای ســـیر روال قانونی‬ ‫می پردازنـــد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫کالغ ها در خرم اباد‬ ‫ا گر بعد از غروب به سـبزه میدان شـهر خرم اباد و پارک‬ ‫غهـا و حـرکات دسـته‬ ‫شـهر برویـد‪ ،‬صـدای غارغـار کال ‬ ‫نهـا در اسـمان و روی شـاخه های درختـان‬ ‫جمعـی ا ‬ ‫نظرتـان را جلـب می کنـد‪ .‬مـردم خرم ابـاد از حضـور‬ ‫نهـا در سـال های گذشـته می گوینـد؛ امـا معتقدنـد‬ ‫ا ‬ ‫نهـا ب هشـدت‬ ‫امسـال از سـال های گذشـته تعـداد ا ‬ ‫شتـر اسـت‪.‬‬ ‫بی ‬ ‫عزیز بابانژاد ‪ /‬تسنیم‬ ‫تقدیر از مراقبت های بهداشتی علوم پزشکی لرستان‬ ‫در زمان کرونا از زندانیان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫دکتـر بهـرام دلفـان؛ سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫لرسـتان و دکتر مریم کوشـکی؛ معاون بهداشـت دانشـگاه‪،‬‬ ‫نهـای اسـتان‬ ‫بـا عبدالمجیـد کشـوری؛ مدیـرکل اداره زندا ‬ ‫لرسـتان دیـدار کردنـد‪ .‬دراین دیـدار‪ ،‬دکتـر دلفـان بـا تشـکر‬ ‫از حضـور کشـوری مدیـرکل اداره زندان هـای لرسـتان و‬ ‫هیئت همـراه در سـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان‪ ،‬‬ ‫یهـای فی مابیـن باید مانند گذشـته ادامه‬ ‫گفـت‪« :‬همکار ‬ ‫یابـد و پیشـنهاد می کنـم بـرای توانمندسـازی زندانیـان در‬ ‫لرسـتان بایـد مهـارت شـغلی امـوزش داده شـود تـا بعـد از‬ ‫نهـا ب هسـمت اشـتغال هدایـت‬ ‫گـذران دوران ندامتـگاه‪ ،‬ا ‬ ‫شوند و ایده کار و اشتغال را در بین زندانیان ترویج دهیم»‪.‬‬ ‫دکتـر کوشـکی؛ معاون بهداشـت دانشـگاه نیز گفـت‪« :‬برابر‬ ‫مسـئولیتی کـه داریـم و خدمـت بـه زندانیـان‪ ،‬وظیفه خود‬ ‫را انجـام داده ایـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از زندان هـا بازدیـد کردیـم‬ ‫یخـورد‪ .‬تجهیـزات بهداشـتی‬ ‫و شـرایط خوبـی به چشـم م ‬ ‫نهـای اسـتان‬ ‫و درمانـی بسـیارخوب و مطلوبـی در زندا ‬ ‫لرستان وجود دارد و در زمان کرونا نیروهای به اشتی برای‬ ‫یهـا مسـتمر حضـور داشـته اند‪.‬‬ ‫یهـا و غربالگر ‬ ‫نمونه گیر ‬ ‫دقت در امر سلامت زندانی ها بسـیار رعایت شـده بود که‬ ‫نشـانگر مدیریت توانمند اداره زندان های اسـتان لرسـتان‬ ‫نهـا‬ ‫اسـت و مـا شـاهد طغیـان بیمـاری کرونـا در زندا ‬ ‫نبودیـم کـه البتـه نواقـص موجـود را ابلاغ کرده ایـم»‪ .‬بعـد‪،‬‬ ‫نهـا و اقدامـات تامینـی و تربیتـی‬ ‫مدیـرکل اداره زندا ‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان جهـت‬ ‫سلامت زندانی هـا در زمـان کرونـا از هر اقدامی برای تامین‬ ‫نهـا تلاش کـرده و همـکاری بین بخشـی بیـن‬ ‫سلامت ا ‬ ‫دانشـگاه و اداره زندان هـا در باالتریـن سـطح ادامـه دارد»‪.‬‬ ‫درپایـان‪ ،‬عبدالمجیـد کشـوری؛ مدیـرکل اداره زندان هـا‬ ‫شهـای دکتـر دلفـان‬ ‫و اقدامـات تامینـی و تربیتـی‪ ،‬از تال ‬ ‫یهـای فی مابیـن‬ ‫و مجموعـه دانشـگاه به واسـطه همکار ‬ ‫تهـای بهداشـتی دانشـگاه در زمـان کرونـا‬ ‫باالخـص مراقب ‬ ‫درجهـت تامیـن سلامت ندامتگا ههـای اسـتان لرسـتان‪،‬‬ ‫تقدیر کرد‪ .‬دکتر دلفان؛ سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اسـتان لرسـتان با سـید حمیدرضا کاظمی؛ نماینده مردم‬ ‫شهرسـتان های پلدختر‪ ،‬معموالن و شـهر سـراب حمام در‬ ‫مجلـس‪ ،‬دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬در نشسـتی کـه بـا حضـور‬ ‫اجرای طرح ضربتی ساماندهی‬ ‫متکدیان شهر کهریزک‬ ‫علـــی کلهـــر‪ ،‬شـــهردار کهریـــزک از اغـــاز طـــرح ضربت ــی‬ ‫ســـاماندهی متکدیـــان و معتـــادان متجاهر شـــهر خبر‬ ‫داد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی شـــهرداری کهری ــزک؛‬ ‫در این طـــرح که به همـــت واحد اســـیب های اجتماعی‬ ‫شـــهرداری کهریـــزک به اجـــرا درمی ایـــد‪ ،‬متکدیـــان و‬ ‫ت متولـــی‪ ،‬ب ــه‬ ‫معتـــادان متجاهـــر بـــا هماهنگـــی ادارا ‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫مرا کز ترک اعتیـــاد و گرمخانه ها ارجاع داده م ‬ ‫اجـــرای این طرح با هـــدف ایجاد فضای مناســـب برای‬ ‫اســـکان این افـــراد فاقـــد ســـرپناه در ایـــام ســـرد س ــال و‬ ‫کاهـــش اســـیب های اجتماعـــی اجـــرا می شـــود‪.‬‬ ‫برگزاری کمیته فرهنگی‬ ‫پیشگیری از اعتیاد‬ ‫دکتـر فرهـادی؛ معـاون توسـعه و مدیریـت منابـع دانشـگاه‬ ‫و مدیـران شـبکه بهداشـت و روسـای مرکـز بهداشـت‪،‬‬ ‫بیمارسـتان‪ ،‬دانشـکده پرسـتاری و اورژانـس ‪ ۱۱۵‬و درمـان‬ ‫و برخـی مسـئولین واحدهـای سـتادی این شهرسـتان‬ ‫تهـا‪ ،‬موانـع و مشـکالت بررسـی شـد؛‬ ‫صـورت گرفـت‪ ،‬فرص ‬ ‫و پـس از تبادل نظـر‪ ،‬دربـاره به کارگیری راه کارهای مناسـب‪،‬‬ ‫تصمیم گیری هایی صورت گرفت‪ .‬سید حمیدرضا کاظمی‬ ‫ب هصـورت کلی طبق نیازسـنجی حوزه سلامت شهرسـتان‬ ‫گزارشـی ارائـه کـرد و از دکتـر دلفـان خواسـت کـه باتوج هبـه‬ ‫سـیل ‪ ۹۸‬که باعث ازبین بردن بسـیاری از زیرسـاخت های‬ ‫این شهرسـتان شـده‪ ،‬انتظـار مـی رود بـا مشـکالت‬ ‫بهداشـت ودرمان؛ ازجملـه کمبـود پزشـکان متخصـص‬ ‫یهـای‬ ‫و تامیـن امبوالنـس و پرداخـت بخشـی از بده ‬ ‫دارویـی بـا شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان مسـاعدت‬ ‫الزم انجـام شـود‪ .‬دکتـر دلفـان گفـت‪« :‬باتوج هبـه موقعیـت‬ ‫یهـای حـوزه بهداشـت ودرمان؛‬ ‫خـاص پلدختـر‪ ،‬نیازمند ‬ ‫ازجملـه کمبـود پزشـکان اورولـوژی و نورولـوژی‪ ،‬مانـدگاری‬ ‫و تخصیـص امکانـات رفاهـی منـازل سـازمانی پزشـکان‬ ‫را در اولویـت قرارمـی دهیـم»‪ .‬دلفـان به اتفـاق کاظمـی‪،‬‬ ‫فرهـادی و روسـای شـبکه بهداشـت ودرمان‪ ،‬از دانشـکده‬ ‫پرسـتاری و بیمارسـتان بازدیـد کـرده و از نزدیـک درجریـان‬ ‫لسـاخت و تکمیـل ان هـا قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫پروژ ههـای درحا ‬ ‫همچنیـن تصمیماتـی درراسـتای حـل ایـن مشـکالت و‬ ‫ارتقـای خدمات دهـی گرفته شـد‪ .‬در این سـفر که به منظور‬ ‫بررسـی مشـکالت بهداشـتی درمانـی و اموزشـی به همـراه‬ ‫دکتـر فرهـادی؛ معـاون توسـعه مدیریـت منابـع دانشـگاه‬ ‫در دفتـر نماینـده پلدختـر صـورت گرفـت‪ ،‬ابتـدا مدیـران‬ ‫شـبکه‪ ،‬روسـای مرکز بهداشـت‪ ،‬بیمارسـتان و اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫گـزارش مبسـوطی درخصـوص مسـائل و مشـکالت مالـی‬ ‫نسـبت بـه تکمیـل و تجهیـز مرا کـز کـه در دهـه فجـر امـاده‬ ‫بهر هبـرداری هسـتند‪ ،‬ارائـه داده و درادامـه‪ ،‬از بلوک زایمان‬ ‫(‪_L D R) MRI‬بیمارسـتان خوابـگاه دانشـکده پرسـتاری‬ ‫بازدیـد؛ و تصمیماتـی جهـت تکمیـل و تسـریع پروژه هـای‬ ‫لسـاخت گرفتـه شـد‪.‬‬ ‫درحا ‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان خبر داد؛‬ ‫پوشش ‪43‬درصدی بیمه تامین اجتماعی در استان‬ ‫سیناغریب‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان گلسـتان بااشـاره به‬ ‫تکلیـف قانونـی دولـت بـرای حمایـت اجتماعـی از همـه‬ ‫مـردم‪ ،‬گفـت‪« :‬درصـورت تامیـن منابـع مالـی پایـدار‬ ‫یتـوان سـطح پوشـش بیمـه ای را بـه حدا کثـر رسـاند»‪.‬‬ ‫م ‬ ‫هـادی نودهـی در حاشـیه حضـور در دفتـر در گلسـتان‬ ‫بااشـاره به اینکه مجموعـه خدمـات ما در سـطح اسـتان به‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫دو بخـش درمانـی و بیمـه ای تقسـیم م ‬ ‫بخـش درمـان خدمـات مـا بـه سـه زیرمجموعـه مسـتقیم‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫غیرمسـتقیم و خریـد خدمـت تقسـیم م ‬ ‫بابیان اینکـه در بخـش درمـان مسـتقیم‪ ،‬تمـام مرا کـز‬ ‫بیمارسـتانی و درمانـی مـا کـه بـه بیم هشـدگان اجبـاری مـا‬ ‫خدمـات رایـگان ارائـه می دهنـد‪ ،‬مدنظـر هسـتند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«بخـش غیرمسـتقیم شـامل تمـام بیمارسـتان ها و مرا کـز‬ ‫درمانـی دولتـی و خصوصی انـد کـه طـرف قـرارداد بـا تامیـن‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫اجتماعـی بـوده و بیم هگـذار مـا تنهـا فرانشـیز ناچیـزی‬ ‫را پرداخـت می کننـد»‪ .‬مدیـرکل تامیـن اجتماعـی بـه‬ ‫باتا کیدبراینکه برخی از بیمارسـتان ها نیز با هیچ بیمه ای‬ ‫قـرارداد ندارنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین گونـه مرا کـز نیـز بیم هگـذاران‬ ‫مـا بعـد از انجـام هزینه‪ ،‬با ارائه مسـتندات پرداختی و کسـر‬ ‫فرانشـیز مبلـغ هزین هشـده را از تامیـن اجتماعـی هزینـه‬ ‫می کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ماموریـت دوم ایـن نهـاد‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬طبـق اصـل ‪29‬‬ ‫در حـوزه خدمـات بیمه ا ‬ ‫قانـون اساسـی؛ مـا مکلـف بـه انجـام تعهداتـی در حـوزه‬ ‫بازنشسـتگی‪ ،‬فـوت‪ ،‬درمـان و ازکارافتادگـی هسـتیم؛ کـه‬ ‫مسـتمری بازنشسـته ها یکـی از مهم تریـن ان هاسـت»‪.‬‬ ‫وی تامیـن اجتماعـی را یـک مجموعـه درامـد هزینـه و‬ ‫خوداتـکا دانسـت و گفـت‪« :‬در سـال ‪ 1399‬و ‪ 1400‬سـه‬ ‫مرحلـه افزایـش حقوق برای جامعه هدف خود داشـته ایم‬ ‫کـه هرچنـد در برابـر تغییـرات تورمـی هنـوز کـم اسـت؛ امـا‬ ‫حقـوق ‪ ۱۶۱۱۰۰۰‬تومـان‪ ،‬امـروز بـه ‪ ۴۳۰۰۰۰۰‬تومـان رسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ضمـن حمایـت از افزایـش حقـوق کارگـران‬ ‫و بیم هشـدگان ایـن سـازمان؛ بـر ضـرورت تامیـن منابـع‬ ‫مالـی ان نیـز تا کیـد کـرد و گفـت‪ ۱۴۵۰۰۰۰۰« :‬نفـر بیمه شـده‬ ‫داریـم کـه حـق بیمـه این افـراد حـدود ‪17000‬میلیاردتومـان‬ ‫یشـود کـه ا گـر میـزان حقـوق ماهیانـه و پرداخـت حقوق‬ ‫م ‬ ‫کوتاه مدت؛ ازجمله بارداری‪ ،‬پروتز‪ ،‬درمان و ‪ ...‬را محاسبه‬ ‫کنیـم‪ ،‬چیـزی ازاین مبلـغ بـرای پرداخت هـای بعـدی و‬ ‫مسـتمری های بازنشسـتگی و ‪ ...‬باقـی نمی مانـد»‪.‬‬ ‫کمیتـــه فرهنگی پیشـــگیری از اعتیاد شهرســـتان ری با‬ ‫حضـــور رئیس پایگاه نهـــم مبارزه به مـــواد مخدر تهران‬ ‫بـــزرگ در مجتمع فرهنگی هنری شـــیخ ابوالفتوج رازی‬ ‫شـــهرری برگـــزار شـــد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی اداره‬ ‫فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی شهرســـتان ری؛ ســـرهنگ‬ ‫حســـین اردالن (رئیـــس پایـــگاه نهـــم مبـــارزه بـــه م ــواد‬ ‫مخدر تهران بزرگ) در این نشســـت بـــه نقش و اهمیت‬ ‫امـــوزش در پیشـــگیری از اعتیـــاد اشـــاره کـــرد و اف ــزود‪:‬‬ ‫«نقـــش امـــوزش در پیشـــگیری از اعتیاد کلیـــدی بوده‬ ‫یش ــود؛‬ ‫و نتایـــج ان در مدت زمان طوالنی مشـــاهده م ‬ ‫از ایـــن رو بایـــد اموزش هـــای الزم در خانواد هه ــا و‬ ‫مـــدارس با هـــدف تقویـــت و افزایش اطالعـــات والدین‬ ‫و فرزنـــدان نســـبت به مـــواد مخـــدر انجام شـــود»‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪« :‬فراینـــد مبـــارزه با مواد مخـــدر در چهـــار حوزه‬ ‫پیش بینـــی‪ ،‬پیشـــگیری‪ ،‬درمـــان و مقابلـــه خالص ــه‬ ‫می شـــود و مهم تریـــن بخـــش ان پیشگیری ســـت که با‬ ‫ا گاهی بخشـــی و انجام کار فرهنگی قابل انجام اس ــت»‪.‬‬ ‫ســـید حســـن صفـــوی (رئیـــس اداره فرهنـــگ و ارش ــاد‬ ‫اســـامی شهرســـتان ری) نیـــز در این نشســـت اف ــزود‪:‬‬ ‫«در حوزه پیشـــگیری و ا گاهی‪ ،‬برنامه هـــای متنوعی از‬ ‫جملـــه برگزاری دوره های اموزشـــی‪ ،‬تولیـــد اثار فرهنگی‬ ‫و هنـــری و پوشـــش تبلیغـــات محیطی انجام شـــده که‬ ‫ایـــن برنامه ها باید مســـتمر برگزار شـــود‪ .‬تمامی نهادها‬ ‫و ادارات نســـبت بـــه این حـــوزه وظیفه دارند تـــا در امر‬ ‫پیشـــگیری‪ ،‬موفق تـــر از گذشـــته عمـــل کنیم»‪.‬‬ ‫ائین تجلیل از مادران و همسران شهدا‬ ‫هم زمان با ســـالروز وفات حضـــرت ام البنین(س)‪ ،‬ائین‬ ‫تجلیـــل از مـــادران و همســـران معزز شـــهدا در اس ــتان‬ ‫امامـــزادگان ابراهیم(ع) و اســـماعیل(ع) کهریـــزک برگزار‬ ‫شـــد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی شـــهرداری کهری ــزک؛‬ ‫علـــی کلهـــر؛ شـــهردار کهریـــزک ضمـــن گرامیداش ــت‬ ‫ایـــن روز گفت‪« :‬مادران و همســـران شـــهدا‪ ،‬اســـوه صبر‬ ‫و ایثـــار و اســـتقامت هســـتند و باعـــث افتخـــار اس ــت‬ ‫کـــه در ســـالروز وفـــات حضـــرت ام البنیـــن(س) ای ــن‬ ‫ســـعادت نصیبمـــان شـــده تـــا بـــا تکریـــم این عزی ــزان‪،‬‬ ‫قطـــره ناچیـــزی از دینمـــان را به مقام شـــامخ شـــهدا و‬ ‫خانـــواده معززشـــان ادا کنیـــم»‪ .‬شـــهردار کهریـــزک در‬ ‫جمـــع مـــادران و همســـران شـــهدا خاطرنشـــان ک ــرد‪:‬‬ ‫«مادران و همس ــران ش ــهدا پیروان راستین راه حضرت‬ ‫ام البنیـــن(س) در عرصـــه جهاد و شـــهادت هســـتند و‬ ‫بـــر هیچ کس پوشـــیده نیســـت‪ ،‬ارامش و امنیت کش ــور‬ ‫و پایـــداری انقـــاب اســـامی را پـــس از گذشـــت بیش از‬ ‫چهاردهه مدیـــون حضور پربرکت مادران و همس ــرانی‬ ‫هســـتیم که با ازخودگذشـــتگی و صبوری‪ ،‬فرهنگ ایثار‬ ‫و ش ــهادت را تروی ــج دادند»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫خرم ان کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است‬ ‫ازدواج اسان و همدلی خیرین تهران‬ ‫گوش کن‬ ‫صدای ساز می اید‬ ‫بانگ سرناست که خبر از پیوندی میان دو دلداده را سر داده‬ ‫دستانت را به من بده‪ ،‬دست های تو با من اشناست‬ ‫گا مهـا را محک متـر بردار یـم؛ قدمـی سرشـار از مهـر بـرای یاری رسـاندن بـه‬ ‫یجـای سـرزمین پهناورمـان ایـران‬ ‫هم وطنانمـان در جا ‬ ‫مدیـر قـرارگاه محرومیت زدایی؛ فاطمه چوپانی گفت‪« :‬زمسـتان هـزار و چهارصد‬ ‫گتـر از همیشـه برای‬ ‫لهـای به هم پیوسـته نوید بخـش سـراغازی پر رن ‬ ‫بـا گرمـی د ‬ ‫قـرارگاه محرومیت زدایـی بنیـاد بین المللـی خیریـه ابشـار عاطفه هاسـت‪ .‬تامیـن‬ ‫جهیزیـه به نو عروسـان تحت حمایت به مناسـبت میالد حضرت زهـرا (س) این بار‬ ‫افتخـار خدمت رسـانی بـه دیـار سـنگ و اب ‪ ،‬سـرزمینی به وسـعت یـک تاریـخ ‪،‬‬ ‫کهـای مردمـی خیریـن اسـتان‬ ‫اسـتان کرمانشـاه را نصیبمـان کـرده اسـت‪ .‬کم ‬ ‫یسـت کـه اغازگـر زندگـی هسـتند‪ .‬همچنیـن‬ ‫جهـای جوان ‬ ‫تهـران‪ ،‬یاری رسـان زو ‬ ‫در راسـتای اعتلای سـیره عملـی امیـر مومنـان (ع) باهـدف خدمت رسـانی بـه‬ ‫اقشـار اسـیب پذیر همچـون گذشـته گامـی دیگـر برداشـته ایم و بـا اهـدای ‪150‬‬ ‫سـری جهیزیـه بـه نوعروسـان تحت حمایـت به مبلـغ ده میلیارد ریـال معـادل‬ ‫یک میلیارد تومـان کـه شـامل گاز‪ ،‬فـرش‪ ،‬پتـو ‪ ،‬بخـاری‪ ،‬سـرویس تفلـون و چینـی‬ ‫و ‪ ...‬می شـود در ترویـج ازدواج اسـان و سـنت پیامبـر رحمـت (ص) گام اسـتواری‬ ‫برداشـته ایم و الزم به ذکر اسـت؛ اسـتان های عزیـزی طـی شـهریور ماه و تا کنـون‬ ‫از قـرارگاه محرومیت زدایـی جهیزیـه دریافـت کردنـد کـه شـامل اذربایجـان غربـی‪،‬‬ ‫لو بختیـاری‪،‬‬ ‫اردبیـل‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬لرسـتان‪ ،‬ایلام‪ ،‬چهار محا ‬ ‫کرمـان‪ ،‬خوزسـتان‪ ،‬کرمانشـاه‪ ،‬خراسـان جنوبـی ‪ ،‬خراسـان شـمالی ‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬در رزمایـش حضـور داشـتند و از‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد ‪ ،‬خراسـان رضو ‬ ‫نزدیک از کمک های مومنانه خیرین اسـتان بازدید کردند‪ .‬جا دارد از نیکوکاران‬ ‫گرامـی کـه همـواره حامـی محرومـان هسـتند‪ ،‬تشـکر کنیـم»‪.‬‬ ‫بنیاد بین المللی ابشار خیریه ابشار عاطفه ها‬ ‫قرارگاهمحرومیت زدایی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تامین کاالی افق سپنتا با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 583837‬و شناسه ملی ‪14010298394‬‬ ‫به اسـتناد صورت جلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/08/23‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس‪ :‬اسـتان تهـران‪،‬‬ ‫شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه باشـگاه نفت (تهرانسـر‬ ‫شـمالی)‪ ،‬بلـوار ال لـه‪ ،‬پلا ک ‪ ،177‬سـاختمان اریـن‪ ،‬طبقـه همکـف واحـد ‪2‬‬ ‫کدپسـتی ‪ 1387916573‬انتقـال یافـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1264827‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301024002512‬هیـات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم فاطمـه نادری فـر فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 151‬صـادره از ری در ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 40/95‬مترمربع پال ک ‪ 2072‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش ‪ 12‬تهـران خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه نـادری محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مرجع قضایی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪854‬‬ ‫شـهرری‬ ‫تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن صنفی سراسری نمایشگران عروسکی‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/10/15‬به شماره ثبت ‪ 52886‬به شناسه ملی ‪ 14010669120‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل شده که خالصه ان به شرح زیر جهت‬ ‫اطالع عموم ا گهی می شود‪ .‬نام‪ :‬انجمن صنفی سراسری نمایشگران عروسکی موسسه غیرتجاری‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬ارتقای کمی و کیفی نمایش‬ ‫عروسـکی و بهبود وضعیت کاری و درامدی و رفاهی اعضا این صنف در سراسـر ایران‪ -‬کوشـش در جهت اسـتیفای حقوق و خواسـت های مشـروع‬ ‫و قانونـی اعضـا ازطریـق ایجـاد زمینه هـای مسـاعد به منظـور نیـل به اهداف انجمـن‪ -‬برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سـطح مهـارت کارگران عضو‪-‬‬ ‫تالش برای اموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح ا گاهی های الزم در شناخت و تامین حقوق اعضا‪ -‬تالش در بررسی و تحقیق‬ ‫درخصـوص مشـکالت‪ ،‬نارسـایی های اقتصـادی‪ ،‬مهارتـی‪ ،‬افزایـش بهـره وری و ارائـه پیشـنهادات بـه اعضـا‪ ،‬مدیـران و مسـئوالن مربـوط‪ -‬جمـع اوری‬ ‫تهـا‪ -‬دریافـت ورودیـه‪ ،‬حـق عضویـت و کمک هـای مالـی داوطلبانـه اعضـا‪-‬‬ ‫اطالعـات‪ ،‬بررسـی و تحقیـق دربـاره مشـکالت‪ ،‬شـناخت نیازهـا و اولوی ‬ ‫همکاری در جهت تاسیس‪ ،‬تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مربوط به وظایف انجمن صنفی و تالش جهت تامین‬ ‫امکانـات رفاهـی اعضـا‪ ،‬بـا رعایـت مقـررات مربـوط‪ -‬همـکاری با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در جهت شـناخت بهتر مشـکالت کارگـری و اجرای‬ ‫قانـون کار‪ -‬حمایـت و دفـاع از حقـوق و منافـع صنفـی و حرفـه ای اعضـا ازطریـق ارائـه پیشـنهاد و جلـب پشـتیبانی مراجـع و سـازمان های دولتـی و‬ ‫مالـی‪ -‬خریـد‪ ،‬فـروش و تملـک امـوال منقـول و غیرمنقـول انجمـن صنفی به نام و به حسـاب انجمن صنفی مشـروط بر انکه به قصد تجـارت و جلب‬ ‫نفع نباشـد‪ -‬شـرکت در مذا کرات حرفه ای با سـایر سـازمان های کارگری ذی ربط مشـمول قانون و انعقاد پیمان های دسـته جمعی با سـازمان های‬ ‫کارفرمایـی در سـطح ملـی و بین المللـی‪ -‬پیوسـتن بـه انجمن هـای صنفی همگن به منظور تشـکیل یا عضویـت در کانون با رعایت مقـررات قانونی‪-‬‬ ‫فعالیـت مشـترک بـا کانـون انجمن هـای صنفـی مربـوط در حـدود قوانیـن و مقـررات کشـور‪ -‬همـکاری بـا سـایر تشـکل های صنفـی مربـوط و انجـام‬ ‫نهـای صنفـی قـرار داد هشـده یـا خواهـد شـد‪ .‬به موجـب مجـوز از اداره کل‬ ‫سـایر وظایـف و اختیاراتـی کـه به موجـب مقـررات قانونـی بـر عهـده انجم ‬ ‫وزارت کار و امـور اجتماعـی برابـر بـا شـماره مجـوز ‪ 123273‬در تاریـخ ‪ 1400/07/12‬در اسـتان مربوطـه ایـن ا گهـی بـه ثبـت رسـید‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از‬ ‫تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه انقلاب‪ -‬فلسـطین‪ ،‬کوچـه مـاه‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید بـرادران مظفـر‪ ،‬پلا ک ‪ ،24‬سـاختمان افتـاب‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ 2‬کدپسـتی ‪ 1315833656‬مدیـران‪ :‬خانـم همـا جدیکار به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0045353549‬به سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 3‬سـال؛ خانـم فاطمـه کریمخانی به شـماره ملـی ‪ 0052513726‬به سـمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 3‬سـال؛ خانـم پوپـک عظیم پورتبریـزی بـه شـماره ملـی ‪ 0054694558‬ب هسـمت عضـو علی البـدل هیئت مدیـره بـه مـدت ‪3‬‬ ‫سال؛ اقای بهرام بهبهانی به شماره ملی ‪ 0064440397‬به سمت دبیر به مدت ‪ 3‬سال؛ خانم فریبا دلیری به شماره ملی ‪ 0558954510‬به سمت‬ ‫عضـو علی البـدل هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 3‬سـال؛ اقـای حامـد ذبیحـی بـه شـماره ملـی ‪ 1533926689‬ب هسـمت خزانـه دار بـه مـدت ‪ 3‬سـال؛ اقـای‬ ‫مرتضـی سـعیدیان بـه شـماره ملـی ‪ 2390101951‬به سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 3‬سـال‪ .‬دارندگان حق امضـا‪ :‬کلیه مکاتبـات اداری و‬ ‫اوراق عـادی انجمـن بـا امضـای رئیـس هیئت مدیـره یـا دبیـر‪ ،‬ممهـور بـه مهر انجمن و کلیه اسـناد مالـی‪ ،‬اوراق رسـمی بهـادار و قراردادهـای تعهداور‬ ‫کـه بـه تصویـب هیئت مدیـره رسـیده باشـند بـا امضـای مشـترک مسـئول مالـی و نایب رئیـس و ممهـور بـه مهر انجمن معتبـر خواهد بـود‪ .‬بازرسـان‪:‬‬ ‫اقـای میـرارش مصطفائـی بـه شـماره ملـی ‪ 0067259431‬به سـمت بـازرس اصلـی به مدت ‪ 3‬سـال؛ خانم زهرا مریدی به شـماره ملـی ‪0829353062‬‬ ‫به سـمت بـازرس علی البـدل بـه مـدت ‪ 3‬سـال‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور‪ ،‬به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نیسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1264828‬‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 388074‬و شناسه ملی ‪10320380274‬‬ ‫بـه اسـتناد صورت جلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/08/16‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اعضـای هیئت مدیـره بـرای مـدت‬ ‫‪ 2‬سـال به قـرار ذیـل تعییـن شـدند‪ :‬شـرکت گـروه مدیریـت مهـر فارمـد ایرانیـان بـه‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 14006671254‬شـرکت اوا ابـزار ارتـا بـه شناسـه ملـی ‪14009748190‬‬ ‫شـرکت گسـترش سـرمایه پـردازش اندیشـه بـه شناسـه ملـی ‪ 10104104046‬شـرکت‬ ‫مدیریـت سـرمایه جمـع بـه شناسـه ملـی ‪10103723427‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1264829‬‬ ‫‪www.absharatefeha.org‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪abshaar_atefeha‬‬ ‫تلگرام‬ ‫‪t.me/bitolreza‬‬ ‫کدمهربانی‬ ‫‪*147*3*800 #‬‬ ‫شماره کارت‪:‬‬ ‫‪6273-8110-4319-1250‬‬ ‫شماره حساب‪:‬‬ ‫بانک سپه (انصار سابق)‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪ 7/1400‬جمادیالثانیه‪ 10/1443‬ژانویه‪ /2022‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500/383‬تومان‬ ‫«سیل» و خرابی هایی که به جا می گذارد‬ ‫رفتنزندگی‬ ‫زیرابی ِ‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 4‬بهمن ‪ / 1400‬شماره ‪385‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫عطر شیرین‪ ،‬عطر تلخ‬ ‫خانم حوا‬ ‫فیلمـی در سـبک عاشـقانه سـاخته ناصـر محمـدی؛ روایتـی از عالقـه دختر‬ ‫یشـان‪ ،‬سـعی‬ ‫ی که به رغم تفاوت هایی در طبقه اجتماعی و فرهنگ ‬ ‫و پسـر ‬ ‫دارنـد زندگـی ای بـه دور از باورهـای خانواده شـان بسـازند ‪...‬؛ جمشـید‬ ‫مشـایخی‪ ،‬بهـاره افشـاری‪ ،‬همایـون ارشـادی‪ ،‬شـراره دولت ابـادی‪ ،‬دانیـال‬ ‫عبادی و پوراندخت مهیمن ؛ از بازیگران فیلم هسـتند که اخرین سـاخته‬ ‫سـینمایی محمـدی بعـد از بیـش از یک دهـه دوری از سینماسـت‪.‬‬ ‫تشـویی «نیـا گارا» تصمیـم می گیـرد بـا متـرو بـه محـل‬ ‫مدیـر ماشـین رخ ‬ ‫یشـود! پریـا شـفیعیان‪ ،‬محمـد‬ ‫کارش بـرود کـه داخـل متـرو عاشـق م ‬ ‫ صادقیـان و علیرضـا ناصحـی؛ بازیگـران ایـن تئاتـر به نویسـندگی و کارگردانی‬ ‫نمـاه در «تـاالر محـراب» ( اسـتاد‬ ‫علیرضـا ناصحـی هسـتند کـه تـا ‪ 8‬بهم ‬ ‫ جمشـید الیق) میزبان عالقه مندان اسـت‪ .‬تکنیک این نمایش‪ ،‬تاپ تیبل‬ ‫اسـت؛ نوعـی عروسـک کـه بـه ان عروسـک رومیـزی هـم می گوینـد‪.‬‬ ‫به افق پاریس‬ ‫محلی ها‬ ‫کتابـی به قلـم الکـس جـورج و بـا ترجمـه ای از اسـداهلل امرایـی کـه انتشـارات‬ ‫«بـرج» در ‪288‬صفحـه بـا قیمـت ‪82‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬جـورج؛‬ ‫سـال ‪ 1971‬در انگلسـتان متولـد شـد‪ .‬چهـار شـخصیت اصلـی ایـن اثـر‬ ‫کـه پایان بنـدی شـگفت اور دارد؛ بـا سرگذشـت هایی متفـاوت از هـم‪ ،‬بـا‬ ‫کشـدن بـه نیم هشـب‪ ،‬خـود را در مسـیری مشـترک در سرنوشـت‬ ‫نزدی ‬ ‫همدیگـر می بیننـد؛ امـا درواقـع‪ ،‬ایـن تنهـا اشترا کشـان نیسـت‪.‬‬ ‫هنرمندی شریف لطفی‪ ،‬در قالب اثری بر اساس کوارتت سازهای‬ ‫البومی با‬ ‫ِ‬ ‫ایرانـی و همراهـی انجمـن فیالرمونیـک ایـران‪ .‬علـی ابراهیمـی به عنـوان‬ ‫نوازنـده سـنتور‪ ،‬فـواد قهرمانـی به عنوان نوازنده سـه تار‪ ،‬امیرحسـین نجفی‬ ‫به عنـوان نوازنده تار‪ ،‬محمدرضا پوسـتی به عنوان نوازنـده عود دراین البوم‬ ‫حضـور دارنـد‪ .‬لطفـی کـه پای هگـذار و رهبـر ارکسـتر فیالرمونیـک تهـران بـوده؛‬ ‫در موسسـه گـروه موسـیقی دانشـگاه گیلان نیـز به فعالیت مشـغول اسـت‪.‬‬ ‫اینه در اینه‬ ‫ملودیو‬ ‫افسانهشعبان نژاد‬ ‫ماهیه روی حوض ما‬ ‫پایین می ره‪ ،‬می اد باال‬ ‫باز روی اب تاب می خوره‬ ‫یواشکی اب می خوره‬ ‫با دو تا چشم پولکی‬ ‫سر می کشه یواشکی‬ ‫دلش می خواد‬ ‫اردکه دعواش نکنه‬ ‫کالغه پیداش نکنه‬ ‫سوزن و نخ دوتایی‬ ‫یه پارچه پیدا کردن‬ ‫پارچه رو با هم دیگه‬ ‫دامنی زیبا کردن‬ ‫دامنو زودی بردن‬ ‫برای خاله موشه‬ ‫تا موقع عروسی‬ ‫دامنشوبپوشه‬ ‫شبی امد سراغم‬ ‫چه دردی ! درد دندان‬ ‫نخوابیدیم تا صبح‬ ‫من و بیچاره مامان‬ ‫نگاهم اول صبح‬ ‫به یک ایینه افتاد‬ ‫لپ سمت چپم بود‬ ‫شبیه توپ ُپر باد‬ ‫پدرجانم به من گفت‬ ‫چرا پف کرده ای تو؟‬ ‫مگر با نیش زنبور‬ ‫تصادف کرده ای تو؟‬ ‫نمایشـگاه گروهـی اثـار نقاشـی‪ ،‬عکـس‪ ،‬پوسـتر و کالیگرافـی از هنرمندانـی‬ ‫م چلیپا‪،‬‬ ‫ینـژاد‪ ،‬کاظ ‬ ‫ماننـد ایـوب امدادیـان‪ ،‬هانیبـال الخاص‪ ،‬نیلوفـر قادر ‬ ‫پروانه اعتمادی‪ ،‬اردشیر محصص‪ ،‬بهمن محصص‪ ،‬وحید تاج فر‪ ،‬مسعود‬ ‫سـعدالدین‪ ،‬حسـین خسـروجردی و ایـرج اسـکندری؛ کـه تـا ‪ 8‬اسـفند ماه‬ ‫ـانی تهـران‪،‬‬ ‫در «مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران» بیـن سـاعات ‪ 10‬تـا ‪ 18‬به نش ِ‬ ‫خیابـان کارگـر شـمالی‪ ،‬جنـب پـارک ال لـه‪ ،‬مـوزه هنرهـای معاصر برپاسـت‪.‬‬ ‫پاتـوق دوسـتداران دنیـای موسـیقی بـی کالم بـا دسترسـی بـه بیـش از‬ ‫یهـای ایـن اپلیکیشـن‬ ‫‪ ۷۵‬هزار قطعـه موسـیقی بـی کالم‪ .‬بعضـی از ویژگ ‬ ‫عبارت انـد از احتسـاب اینترنـت داخلـی نیم بهـا‪ ،‬دسـته بندی سـازها و‬ ‫س وحـال موزیـک‪ ،‬دانلـود موسـیقی و امـکان گـوش دادن در حالـت‬ ‫ح ‬ ‫افالیـن‪ ،‬پخـش موزیـک به صورت فورگراند و بک گراند‪ ،‬نـوار کنترل اهنگ در‬ ‫لشـده‪ ،‬جسـت وجوی هوشـمند برای خواننده‪ ،‬اهنگ و‬ ‫حالت صفحه قف ‬ ‫البـوم؛ و مـوارد دیگـر‪.‬‬ ‫سنکالپارسالن‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!