هفته نامه سرافرازان شماره 384 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 384

هفته نامه سرافرازان شماره 384

هفته نامه سرافرازان شماره 384

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 27‬دی‪ 14/1400‬جمادی الثانیه‪ 17/1443‬ژانویه‪ /2022‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500/384‬تومان‬ ‫پالسکو؛ داغی از جنس اوار و فاجعه‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫پالسکو؛ داغی از جنس اوار و فاجعه‬ ‫جسـال چشـم انتظاری‪ ،‬شـمارش معکـوس بـرای بهر هبـرداری از‬ ‫پـس از پن ‬ ‫سـاختمان جدیـد «پالسـکو» اغـاز شـده اسـت و به نظـر می رسـد ایـن سـاختمان‬ ‫کـه روزی روزگاری تک اسـمان خراش تهـران بـود‪ ،‬دوبـاره بتوانـد جایگاه نوسـتالژیک‬ ‫خـود را در دل پایتخت نشـینان بازیابـد‪ 30 .‬دی مـاه سـال ‪ ،۹۵‬روزی تلـخ بـرای‬ ‫ایرانیـان اسـت؛ حوالـی سـاعت ‪ ۱۱‬صبـح ایـن روز بـود کـه سـاختمان در حریق گرفتـار‬ ‫پالسـکو‪ ،‬بـر روی جـان و سـرمایه مـردم فروریخـت و ‪ ۱۶‬اتش نشـان در راه نجـات‬ ‫س از این حادثه نا گوار و در چندنوبت‪ ،‬مسئوالن‬ ‫هم وطنان خود شهید شدند‪ .‬پ ‬ ‫خبر از سـاخت پالسـکوی جدید در کمترین زمان را دادند؛ گواینکه در راه سـاخت‬ ‫ان‪ ،‬کش وقوس هـای فراوانـی بیـن شـهرداری تهـران بـرای صـدور پروانـه و بنیـاد‬ ‫مسـتضعفان به عنـوان مالـک پیـش امـد؛ امـا درنهایـت و پـس از حـل مشـکالت‪،‬‬ ‫جسـال‪،‬‬ ‫اجربه اجر این سـاختمان گذاشـته شـد و حاال قرار اسـت پس از گذشـت پن ‬ ‫بـه زودی ایـن سـاختمان بـرای پایتخت نشـینان رونمایـی شـود؛ اتفـاق خوبـی‬ ‫کـه شـاید تلخـی ان حادثـه در کام مـردم را از بیـن َنبـرد؛ امـا می توانـد تسـکین االم‬ ‫درد کسـبه ایـن سـاختمان تجـاری و نمـادی نوسـتالژیک از اسـمی باشـد کـه روزی‬ ‫نسـازی تهـران ب هشـمار می رفـت‪ .‬مجـری پـروژه سـاختمان‬ ‫خـود‪ ،‬نشـانه ای از مدر ‬ ‫پالسکو درباره مختصات و تجهیزات به کار رفته دراین ساختمان گفت؛ ساختمان‬ ‫جدیـد پالسـکو در ‪ ۲۰‬طبقـه شـامل ‪ ۱۵‬طبقـه روی زمیـن و پنج طبقـه زیرزمیـن‬ ‫به بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ .‬مهـدی مقیمـی افـزود؛ ایـن سـاختمان در وسـعت‬ ‫بیـش از ‪2500‬مترمربـع در محـل قبلـی‪ ،‬بـا ‪ ۳۴۶‬بـاب مغازه طبـق اسـتاندارهای الزم‬ ‫سـاخته؛ و بـا امکانـات بـه روز و پیشـرفته نظی ِـر پرد ههـای ضدحریق و اب افشـان ها‬ ‫در سـقف ها و راهروهـای امـن بـرای نجـات افـراد‪ ،‬تجهیـز شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت؛ در سـازه‬ ‫بابیان اینکـه سـازه جدیـد نزدیـک چهارهزارتن اسـکلت فلز ‬ ‫جدیـد‪ ،‬بازشـوهایی در داخـل سـاختمان ایجـاد شـده تـا در زمـان وقـوع احتمالـی‬ ‫اتش‪ ،‬اتش نشـانان بتوانند که با نردبان ها به راحتی به راهروهای پالسـکو برسـند و‬ ‫سـا کنان را از محل حادثه خارج کنند‪ .‬مجری سـاختمان پالسـکو ادامه داد؛ برای‬ ‫نسـاختمان تجهیـز شـده‬ ‫راحتـی مـردم و کسـبه‪ ۱۶ ،‬پله برقـی و پنـج اسانسـور درای ‬ ‫و همچنیـن عـرض راهروهـا نیـز افزایـش یافـت‪ .‬وی گفـت؛ در سـاختمان قدیمـی‪،‬‬ ‫عـرض راهروهـا کمتـر از دومتـر بـود کـه مـردم و کسـبه را هنـگام حادثـه بـا مشـکل‬ ‫مواجـه می کـرد؛ امـا در سـازه جدیـد‪ ،‬عـرض راهروهـا را به مقـدار اسـتاندارد افزایـش‬ ‫دادیـم‪ .‬مقیمـی یـاداور شـد؛ باتوجه به اینکـه در پـروژه جدیـد‪ ،‬از سیسـتم ایمنـی‬ ‫هوشـمند اسـتفاده شـده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬مشـاعات سـاختمان نیـز افزایـش یافتـه‬ ‫و ازسـوی دیگر عالو هبـر پلـه فـرار‪ ،‬الزامـات ایمنـی و اسانسـور و یـک اتـاق امـن بـه ان‬ ‫اضافـه شـده کـه این موضـوع نیـز متـراژ هـر واحد را بیـن ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬درصد کاهـش داده‬ ‫اسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ ا کنـون مغاز ههـای ایـن سـاختمان در حال تحویـل بـه مالـکان‬ ‫اسـت و مشـکلی دراین زمینـه وجـود نـدارد‪ .‬سـاختمان پالسـکو در سـال ‪ ۱۳۴۱‬بـا‬ ‫‪ ۱۷‬طبقه تجاری در ضلع شمال شرقی چهارراه استانبول بلندترین اسمان خراش‬ ‫جشـنبه ‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۳۹۵‬پس‬ ‫مدرن تهران و خاورمیانه بود که این سـاختمان روز پن ‬ ‫از ‪ ۵۴‬سـال از زمان سـاخت‪ ،‬با ‪ ۵۶۰‬واحد تجاری براثر اتش سـوزی فروریخت‪ .‬امروز‬ ‫پالسـکو دوبـاره سـر بـه اسـمان بلنـد کـرده اسـت ‪...‬‬ ‫روایتمصطفی کیایی‬ ‫از حادثه پالسکو در «چهارراه استانبول»‬ ‫«بهمـن» و «احـد» یـک تولیـدی ورشکسـته لبـاس در پالسـکو دارنـد‪.‬‬ ‫«احـد» می خواهـد بـا «الدن» ازدواج کنـد؛ امـا پـدر «الدن» مخالـف‬ ‫یشـود و از خانـه فـرار می کنـد‬ ‫اسـت‪ .‬شـبی «الدن» بـا پـدرش درگیـر م ‬ ‫و پیـش «احـد» مـی رود‪« .‬احـد» او را در تولیـدی مخفـی می کنـد و در‬ ‫را می بنـدد و بعـد همـراه «بهمـن» به دنبـال جور کـردن پـول می رونـد‪.‬‬ ‫نشـب‪ ،‬پالسـکو اتـش می گیـرد و ‪« ...‬چهـارراه اسـتانبول»؛‬ ‫فـردای ا ‬ ‫فیلمـی ایرانـی به نویسـندگی‪ ،‬تهیه کنندگـی و کارگردانـی مصطفـی‬ ‫ُ‬ ‫یسـت‪ .‬نخسـتین نمایش این اثر در ‪36‬امین دوره جشنواره فیلم‬ ‫کیای ‬ ‫فجـر بـود و محصـول سـال ‪ ۱۳۹۶‬اسـت‪ .‬نام قبلی این فیلم‪« ،‬پالسـکو»‬ ‫شسـوزی سـاختمان پالسـکو‬ ‫بـود و بـ ا نگاهـی متفـاوت‪ ،‬بـه حادثـه ات ‬ ‫نمـاه ‪ ،96‬در نشسـت‬ ‫نحـال‪ ،‬روز ‪ ۱۵‬بهم ‬ ‫یپـردازد‪ .‬باای ‬ ‫در تهـران م ‬ ‫خبـری ایـن اثـر‪ ،‬مصطفـی کیایـی در پاسخ ب هسـوالی مبنی بر اینکـه‬ ‫حجـم انـدوه و دردنا کـی فاجعـه پالسـکو در فیلم کم بـود‪ ،‬گفت‪« :‬فیلم‬ ‫مـن دربـاره پالسـکو نبـود‪ .‬مثـل هـر فیلـم دیگـری کـه در دنیـا سـاخته‬ ‫یشـود‪ ،‬قصـه ای داشـتم کـه بـا یـک واقعـه تاریخـی گـره می خـورد؛ کـه‬ ‫م ‬ ‫ان حادثـه در این فیلـم پالسـکو بـود؛ بنابرایـن‪ ،‬به انـدازه نیـاز داسـتان و‬ ‫درام در این فیلـم بـه این ماجـرا ورود کردیـم‪ .‬ا گـر کسـی انتظـار دارد کل‬ ‫فیلـم دربـاره پالسـکو باشـد‪ ،‬ایـن انتظـار بـرای او در این فیلـم بـراورده‬ ‫نمی شود»‪ .‬وی در ادامه افزود‪« :‬مطمئنم ا گر این فیلم را نمی ساختم‪،‬‬ ‫تا سـال ها کسـی سـراغ سـاخت فیلمی درباره فاجعه پالسکو نمی رفت‪.‬‬ ‫بـا هزینـه شـخصی حـدود سـه میلیارد تومان ایـن فیلـم را سـاختم‪ .‬ا گـر‬ ‫یشـد سـه میلیارد هزینـه‬ ‫سـراغ تهیه کننـده می رفتـم‪ ،‬کسـی حاضـر نم ‬ ‫فیلـم کنـد؛ ا گـر سـراغ ارگان ها نیز می رفتـم‪ ،‬هریک ازان ها سـفارش های‬ ‫خود را داشـتند؛ بنابراین‪ ،‬سـعی کردیم در ح دو اندازه و توان سـینمای‬ ‫ایـران و بودجـه ای کـه داریـم‪ ،‬کار کنیـم»‪ .‬وی همچنین درباره سـاخت‬ ‫فیلمـی بـا محوریـت سـاختمان پالسـکو یـاداور شـد‪« :‬بحثـم از سـاخت‬ ‫ایـن فیلـم‪ ،‬تنهـا پالسـکو نبـود؛ بلکـه مسـئله اقتصـادی مـردم هـم بـود‪.‬‬ ‫به نظـرم پالسـکو نمـاد اقتصـاد ایـران بـود‪ .‬مشـکالت اقتصـادی و‬ ‫تجارتی سـت کـه باعـث شـده مـا حتـی ُمهـر و تسـبیح هـم از چیـن وارد‬ ‫کنیـم‪ .‬بـرای مـن‪ ،‬دغدغـه و الزم بـود بـه این مسـئله هـم اشـاره کنـم»‪.‬‬ ‫کارگـردان ایـن فیلـم همچنیـن دربـاره علـت نام گـذاری فیلمـش‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ابتـدا فیلم نامـه را بـا اسـم پالسـکو ثبـت کـردم و مطمئنـم کـه ا گر فیلم‬ ‫بـا ایـن نـام سـاخته می شـد‪ ،‬فـروش بیشـتری داشـت؛ امـا نـام اثـر را بـه‬ ‫چهـارراه اسـتانبول تغییـر دادم تـا مخاطـب فکـر نکنـد از نـام پالسـکو‬ ‫سوءاسـتفاده می کنیـم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫یادی از ‪ ۱۶‬شهید اتش نشان حادثه پالسکو‬ ‫اتش نشــان ها بــرای اطفــای حریــق وارد غــول اهنــی پایتخــت شــده بودنــد؛‬ ‫نجــا باقــی ماندنــد‪ .‬از فرماندهــان‬ ‫نهــا هما ‬ ‫اتش نشــان هایی کــه ‪ ۱۶‬نفــر از ا ‬ ‫ایســتگاه ها گرفتــه تــا اتش نشــان هایی کــه تنهــا چندســال ســابقه حضــور‬ ‫در ســازمان اتش نشــانی را داشــتند‪ ،‬همــه بــرای کمــک بــه مــردم گرفتــار در‬ ‫ســاختمان پالســکو حاضــر شــدند؛ درنهایــت نیــز پــس از خــروج تعــداد‬ ‫قابل توجهــی از شــهروندان از ســاختمان پالســکو‪ ۱۶ ،‬اتش نشــان شــهید‬ ‫ز یــر اوار ســاختمان ماندنــد‪ .‬عملیــات تجســس و اوار بــرداری بــرای یافتــن‬ ‫ً‬ ‫شهــای‬ ‫پیکرهــای شــهدای پالســکو روزهــا ب هطــول انجامیــد و نهایتــا بــا تال ‬ ‫صورت گرفتــه شــده تمــام پیکرهــای اتش نشــان ها از ز یــر اوار ســاختمان‬ ‫خــارج شــد‪ .‬پیکــر اتش نشــان های شــهید حادثــه پالســکو‪ ،‬در قطعــه ‪۵۰‬‬ ‫گلزار شــهدای بهشـت زهرا (س) و در جوار شــهدای گمنام‪ ،‬ارام گرفته اســت‪.‬‬ ‫شـهید علـی امینـی؛ مدیـر منطقـه ‪ ۲‬عملیـات اتش نشـانی بـود‪ .‬وی صبـح ‪۳۰‬‬ ‫یمـاه درشـرایطی که شـیفت نبـود‪ ،‬بـا همسـر و دختـرش در بهشـت زهرا (س)‬ ‫د ‬ ‫حضـور داشـت‪ .‬امینـی وقتـی از حادثـه حریـق در سـاختمان پالسـکو مطلـع‬ ‫یشـود‪ ،‬در کمترین زمـان خـود را بـه محل حادثه می رسـاند و برای کمـک‪ ،‬وارد‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬شـهید امینی سـابقه ‪ ۲۸‬سـال حضور در سـازمان اتش نشانی‬ ‫عملیات م ‬ ‫را داشـت‪ .‬وی متولـد سـال ‪ ۱۳۴۴‬در هشـترود مراغـه بـود‪ .‬پیکـر شـهید امینـی‪،‬‬ ‫نمـاه بـا کمـک نیروهـای تجسـس‪ ،‬از زیـر اوار‬ ‫سـاعت ‪ ۲‬نیم هشـب ‪ 3‬بهم ‬ ‫سـاختمان پالسـکو خـارج شـد‪.‬‬ ‫شـهید علیرضـا سـفی زاده؛ فرمانـده ایسـتگاه ‪ ۴‬سـازمان اتش نشـانی بـود‪ .‬وی‬ ‫زمـان حادثـه در سـاختمان حضـور داشـت‪ .‬اخریـن مکالمـات شـهید سـفی زاده‬ ‫درشـرایطی که اعلام می کنـد سـاختمان اوار شـده‪ ،‬ضبـط شـده و ب هیـادگار مانـده‬ ‫اسـت کـه می گویـد‪« :‬مـن سـفی زاده هسـتم؛ اینجـا اوار شـده‪ .‬یک قسـمت فضـا‬ ‫دارم‪ .‬سقف بیشتر پائین بیاید‪ ،‬من گیر می کنم»‪ .‬شهید سفی زاده متولد ‪۱۳۵۲‬‬ ‫بـوده و کارشناسـی ارشـد اطفـای حریـق داشـت‪.‬‬ ‫حسـین سـلطانی؛ از شـهدای حادثـه پالسـکو و از نیروهـای ایسـتگاه شـماره ‪۱۱۳‬‬ ‫یشـود شـهید سـلطانی‪ ،‬زمـان حادثـه برای نجـات یکـی از همکاران‬ ‫بـود‪ .‬گفتـه م ‬ ‫مصـدوم خـود داخـل سـاختمان شـده؛ امـا دیگر موفق به خروج از پالسـکو نشـد‬ ‫و ایـن سـاختمان‪ ،‬بـه محـل شـهادتش تبدیـل شـد‪ .‬وی زمـان حادثـه پالسـکو‬ ‫‪۳‬سـال سـن داشـت و یـک دختـر از او ب هیـادگار مانـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۴‬‬ ‫حامد هوائی؛ اتش نشان ایستگاه ‪ ۲۸‬قلعه مرغی بود‪ .‬وی به همراه برادر دوقلوی‬ ‫خـود (حسـام) و دیگـر بـرادرش (حبیـب)‪ ،‬در اتش نشـانی مشـغول به فعالیت بـود‬ ‫و روز حادثـه درشـرایطی که امتحـان داشـت و بایـد سـر جلسـه امتحـان دانشـگاه‬ ‫یشـد ؛ امـا خـود را بـه محـل حادثـه پالسـکو رسـاند تـا بـه شـهروندان‬ ‫حاضـر م ‬ ‫گرفتـار در سـاختمان کمـک کنـد‪ .‬حسـام؛ بـرادر دوقلـوی حامـد‪ ،‬سـال ‪ ۸۷‬بـه‬ ‫اتش نشـانی پیوسـت؛ و حامـد‪ ،‬اواخـر سـال ‪ ۹۴‬وارد سـازمان اتش نشـانی شـد و‬ ‫پس از گذراندن دوره اموزشـی‪ ،‬از اواخر شـهریورماه در ایسـتگاه ‪ ۲۸‬مشغول به کار‬ ‫شـده بود‪ .‬همه افرادی که در روزهای اواربرداری پالسـکو در محل حادثه حضور‬ ‫داشـتند‪ ،‬تصویر زنی را به خاطر دارند که پشـت به اوار و روبه قبله نماز می خواند؛‬ ‫ان زن‪« ،‬سـهیال اجاقـی» مـادر شـهید حامـد هوائـی بود‪.‬‬ ‫بهنـام میرزاخانـی؛ اتش نشـان ایسـتگاه ‪ ۲‬سـازمان اتش نشـانی بـود‪ .‬وی زمـان‬ ‫حادثـه دچـار سـوختگی شـد و بـا ‪ ۶۵‬درصـد سـوختگی‪ ،‬بـه بیمارسـتان شـهید‬ ‫مطهـری منتقـل شـد؛ و پـس از یـک روز کـه در کمـا بـود‪ ،‬ب هشـهادت رسـید‪.‬‬ ‫میرزاخانـی‪ ،‬نخسـتین شـهید اتش نشـان حادثـه سـاختمان پالسـکو لقـب گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬اتش نشـان شـهید‪ ،‬از سـال ‪ ۹۰‬وارد سـازمان اتش نشـانی شـده بود و تاریخ‬ ‫تولـد وی ‪ ۳۱‬خردادمـاه سـال ‪ ۱۳۷۰‬ثبـت شـده اسـت‪ .‬میرزاخانـی جوان تریـن‬ ‫شـهید حادثـه پالسـکو بـوده اسـت‪.‬‬ ‫شـهید ناصـر مهـروز؛ اتش نشـان ایسـتگاه ‪ ۲۴‬سـازمان اتش نشـانی بـود‪ .‬وی‬ ‫به همـراه سـه بـرادر دیگـر خـود؛ فیـروز‪ ،‬رضـا و حسـن‪ ،‬همـه شـغل اتش نشـانی را‬ ‫نهـا‪ ،‬ناصـر در این حادثـه ب هشـهادت رسـید‪.‬‬ ‫انتخـاب کـرده بودنـد کـه از میـان ا ‬ ‫از میـان برادرانـش‪ ،‬فیـروز‪ ،‬فرمانـده شـیفت ایسـتگاه ‪ ۷۳‬اسـت؛ و حسـن نیـز‬ ‫مسـئولیت فرماندهـی شـیفت ایسـتگاه ‪ ۶۰‬را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫‪۳‬سـاله از کارکنـان ایسـتگاه شـماره ‪ ۳‬اتش نشـانی و‬ ‫شـهید محسـن قدیانـی؛ ‪ ۸‬‬ ‫شسـاله به نا مهـای مبینـا و رومینـا بـود‪.‬‬ ‫دارای دو دختـر ‪ ۱۲‬سـاله و ش ‬ ‫شـهید مهدی حاجی پور؛ از دوسـتان نزدیک محسـن قدیانی بوده اسـت‪ .‬گفته‬ ‫یشـود بعـد از شـهادت وی‪ ،‬محسـن قدیانـی بارهـا میـان دوسـتان و اعضـای‬ ‫م ‬ ‫خانـواده خـود اعلام کـرده کـه ارزو دارد هماننـد دوسـت خـود ب هشـهادت برسـد‪.‬‬ ‫یمـاه سـال ‪ ۹۵‬در زیـر اوار سـاختمان پالسـکو گرفتـار‬ ‫وی در اخریـن پنجشـنبه د ‬ ‫شـد و ب هشـهادت رسـید‪.‬‬ ‫فریـدون علی تبـار؛ اتش نشـان ایسـتگاه شـمار ه ‪ 1‬اتش نشـانی بـود‪ .‬وی کـه متولـد‬ ‫سـال ‪ ۶۹‬بوده اسـت‪ ،‬در هنرسـتان اتش نشـانی مشـغول به تحصیل شد و بعد به‬ ‫یشـود روز حادثـه پالسـکو‪ ،‬امتحـان‬ ‫سـازمان اتش نشـانی راه پیـدا کـرد‪ .‬گفتـه م ‬ ‫داشـت و بالفاصلـه بعـد از حضـور در امتحـان دانشـگاه‪ ،‬خـود را بـه محـل حادثـه‬ ‫رسـاند‪ .‬درحال حاضـر خیابانـی در محلـه علی ابـاد جنوبـی منطقـه ‪ ۱۶‬ب هنـام این‬ ‫شـهید اتش نشـان نا مگـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫مجتبـی کوهـی؛ روز ‪ ۲۱‬مـرداد ‪ ۶۵‬به دنیـا امـد و فار غ التحصیـل کاردانـی رشـته‬ ‫بـرق بـود و به دلیـل عالقـه بـه کار اتش نشـانی‪ ،‬دانشـجوی کارشناسـی این رشـته‬ ‫شـد‪ .‬وقتـی ب هشـهادت رسـید‪ ،‬دختـرش «دالرام»‪ ،‬تنهـا ‪ ۱۸‬مـاه داشـت‪ .‬در ایامـی‬ ‫کـه تجسـس بـرای یافتـن پیکـر شـهدای اتش نشـان ادامـه داشـت‪ ،‬همسـر وی‬ ‫ـانی همسـرش‪ ،‬در محـل حادثـه حضـور یافـت‪ .‬ایـن‬ ‫بـا پوشـیدن لبـاس اتش نش ِ‬ ‫حضـور‪ ،‬تبدیـل بـه یکـی از تصاویـر مانـدگار حادثـه پالسـکو شـد‪.‬‬ ‫امیرحسـین داداشـی؛ اتش نشـان ایسـتگاه شـماره ‪ ۴۶‬اتش نشـانی بـود‪ .‬وی‬ ‫یکـرد‪ .‬وی از‬ ‫نسـازمان فعالیـت م ‬ ‫شسـال بـود کـه در ای ‬ ‫‪ ۲۷‬سـال داشـت و ش ‬ ‫غواصان زبده بود و پدرش از اتش نشـان های بازنشسـته کشـور است‪ .‬وی متولد‬ ‫یشـود جزو نخسـتین اتش نشـان هایی بوده‬ ‫نمـاه سـال ‪ ۶۷‬بـود و گفتـه م ‬ ‫‪ ۲۹‬ابا ‬ ‫که در اوار سـاختمان پالسـکو گرفتار شـد‪ .‬بعد از حادثه پالسـکو‪ ،‬کوچه همایون‬ ‫واقـع در خیابـان فرهنـگ‪ ،‬کوچـه کوهینـی تفرشـی ب هنـام شـهید «امیرحسـین‬ ‫داداشـی» نا مگـذاری شـد‪.‬‬ ‫شـهید رضـا شـفیعی؛ بـرای ورود بـه اتش نشـانی ازمـون داد و درنهایـت با پذیرش‬ ‫ورودی‪ ،‬وارد این سازمان شد‪ .‬اتش نشان شفیعی در ایستگاه شماره ‪ ۱۳‬فعالیت‬ ‫یشـود‪ .‬زمان حادثه پالسـکو‪ ،‬اعالم‬ ‫یکـرد‪ .‬از او به عنـوان «دامـاد» پالسـکو یاد م ‬ ‫م ‬ ‫نسـال مراسـم ازدواج خود را برگزار کند‪.‬‬ ‫شـد که وی قرار بوده در اسـفندماه هما ‬ ‫محسـن روحانی؛ اتش نشـان اهل رضوانشـهر گیالن بود‪ .‬پیکر وی در کنار سـایر‬ ‫اتش نشـان ها در قطعـه ‪ ۵۰‬سـازمان اتش نشـانی بـه خـا ک سـپرده نشـد؛ بلکـه‬ ‫خانواده اش‪ ،‬پیکر او را به زادگاهش منتقل کردند‪ .‬برادر وی در شهرستان تالش‬ ‫اتش نشـان اسـت‪ .‬از ایـن شـهید‪ ،‬دختـری ب هنـام «مهسـا» ب هیـادگار مانـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫شـهید حسـین حسـین زاده از اتش نشـان های ایسـتگاه ‪ ۶۰‬اتش نشان ‬ ‫کـه در ‪۲ ۷‬سـالگی ب هشـهادت رسـید‪ .‬اتش نشـان حسـین زاده صبـح روز حادثـه‬ ‫یکـه شـیفت را تحویـل می گیـرد‪ ،‬به عنـوان نخسـتین نیروهـای اعزامـی بـه‬ ‫هنگام ‬ ‫یشـود‪ .‬وی اهـل گیلان؛ شهرسـتان رودسـر و از‬ ‫محـل حادثـه پالسـکو اعـزام م ‬ ‫بهترین ورزشـکاران ایران در رشـته تای کیک بوکسـینگ بود‪ .‬کوچه شـانزدهم در‬ ‫محـدوده خواجـه عبـداهلل انصـاری ب هنـام وی نام گـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫اتش نشـان رضـا نظـری؛ پـس از ورود بـه سـازمان اتش نشـانی در ایسـتگاه ‪۲۵‬‬ ‫سعادت اباد دوران اموزشی را گذراند و سپس در ایستگاه ‪ ۱۳‬بعثت مستقر شد‪.‬‬ ‫وی متولـد ‪ ۲۴‬خـرداد ‪ ۶۸‬اسـت‪ .‬اتش نشـان شـهید نظـری مهنـدس مکانیـک‬ ‫بود‪ .‬پس ازاینکه پیکر این شـهید از زیر اوارهای پالسـکو خارج شـد‪ ،‬خانواده اش‬ ‫تصمیـم گرفتنـد پیکـرش را بـه ارا ک منتقـل کننـد‪ .‬در قطعـه بهشـت زهرا (س)‬ ‫تهـران‪ ،‬یادمانـی از شـهید نظـری در کنـار سـایر قبـور شـهدای اتش نشـان ب هجـا‬ ‫گذاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمـد اقایـی؛ یکـی از ‪ ۱۶‬اتش نشـان فدا کاری سـت کـه در حادثـه پالسـکو جـان‬ ‫خود را از دسـت داد‪ .‬وی از جمله اتش نشـان های ایسـتگاه شـمار ه ‪ 1‬بود‪ .‬تصویر‬ ‫وداع «انا» از پدر شهیدش در معراج شهدا‪ ،‬یکی از درداورترین صحنه های بعد‬ ‫از حادثه پالسکوست‪.‬‬ ‫اتش نشـان علـی مسـتوفی؛ ‪ ۳۰‬دی مـاه وقتـی حادثـه پالسـکو بـه ایسـتگاه های‬ ‫سـازمان اتش نشـانی اعلام شـد‪ ،‬به عنـوان نیـروی کمکـی از ایسـتگاه ‪ ۳۱‬خیابـان‬ ‫ً‬ ‫دماونـد خـود را بـه سـاختمان پالسـکو رسـاند‪ .‬وی نهایتـا زیـر اوار سـاختمان‬ ‫پالسـکو گرفتـار شـد تـا بـه جمـع شـهدای سـازمان اتش نشـانی بپیونـدد‪ .‬شـهید‬ ‫مسـتوفی متولـد ‪ ۱۹‬مـرداد سـال ‪ ۶۳‬و دانشـجوی ایمنـی و بهداشـت بـود‪.‬‬ ‫درحال حاضـر یکـی از خیابان هـای محلـه تهران نـو به نـام وی نام گـذاری شـده‬ ‫اسـت‪ /.‬میـزان‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫جلوگیری دولت سیزدهم از خام فروشی منابع و مواد معدنی‬ ‫رئیس جمهـوری پـس از افتتـاح پاالیشـگاه نفت فوق سـنگین در شهرسـتان قشـم ‪ ،‬گفـت‪ « :‬هدف‬ ‫از احـداث ایـن پاالیشـگاه جلوگیـری از خام فروشـی و ایجـاد ارزش افـزوده اسـت؛ زیـرا رویکـرد دولت‬ ‫سـیزدهم جلوگیـری از خام فروشـی منابـع و مـواد معدنـی کشـور اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی افـزود‪« :‬ایـن رویکـرد در حـوزه نفـت نیز به صورت جـدی از سـوی وزارت نفت‬ ‫قسـنگین در قشـم جلوه ای از تالش برای جلوگیری‬ ‫یشـود و سـاخت پاالیشـگاه نفت فو ‬ ‫دنبال م ‬ ‫یشـود»‪ .‬مرحلـه‬ ‫از خام فروشـی و ایجـاد ارزش افـزوده اسـت کـه منافـع ان نصیـب ملـت ایـران م ‬ ‫نخسـت ایـن پاالیشـگاه بـا حضـور رئیس جمهـوری ب هصـورت رسـمی وارد مـدار تولیـد شـد‪.‬‬ ‫معاون پلیس راهور خبر داد؛‬ ‫اجباری شدن استانداردهای االیندگی اروپا برای خودروها‬ ‫معـاون اجتماعـی پلیـس راهـور گفـت‪« :‬قـرار اسـت اسـتانداردها به ویـژه اسـتانداردهای االیندگـی‬ ‫اروپایی از اسـفند ‪ ۱۴۰۰‬اجباری شـود و خودروها بر اسـاس کیفیت‪ ،‬سـتاره دار شـوند»‪ .‬به گزارش مهر؛‬ ‫سـرهنگ عیـن اهلل جهانـی‪ ،‬افـزود‪ « :‬ا گـر سـازمان ملـی اسـتاندارد و محیـط زیسـت تائیدیه هـای الزم‬ ‫برای خودرو را به وزارت صمت ارسـال کنند و ان وزارت هم به پلیس بفرسـتد‪ ،‬می توان بهتر بر این‬ ‫اسـتاندارها نظارت کرد‪ .‬تا سـازمان اسـتاندارد و محیط زیسـت تایید نکند‪ ،‬هیچ خودرویی را پال ک‬ ‫ً‬ ‫نمی کنیـم؛ ولـی حتمـا بایـد نظـارت داشـته باشـند خـودرو اول تولیـد می شـود و بعـد بـه خـط تولیـد‬ ‫می رسـد؛ امـا مگـر خـط تولیـد نمی توانـد انحرافی داشـته باشـد؟»‬ ‫«خزر»؛ پایگاهتامین کننده گاز ایندهجهان‬ ‫حوری قاسمی‬ ‫نزدیکـی منطقـه خـزر بـه بازارهـای بـزرگ مصـرف گاز در‬ ‫اسـیا و اروپـا و ذخایـر گاز جوامـع همسـایه بزرگ تریـن‬ ‫دریاچـه جهـان می توانـد معـادالت گازی در جهـان را از‬ ‫جفـارس‪ ،‬ب هسـمت خـزر تغییـر دهـد‪ .‬دراین میـان‪،‬‬ ‫خلی ‬ ‫ایران باتکیه بر ظرفیت تولید و اسـتفاده از زیرسـاخت های‬ ‫خـود می توانـد نقـش فعالـی در بـازار گاز بـازی کنـد‪ .‬گاز‪،‬‬ ‫عمـری به مراتـب کمتـر از نفـت در مناسـبات انـرژی دنیـا‬ ‫دارد‪ .‬در ابتـدای کشـف نفـت‪ ،‬گاز به عنـوان یـک عامـل‬ ‫یشـد کـه مانـع از برداشـت سـریع‬ ‫مزاحـم شـناخته م ‬ ‫و کم هزینـه نفـت بـود‪ .‬دران زمـان راهـکار مقابلـه بـا ایـن‬ ‫مـاده مزاحـم‪ ،‬سـوزاندن در مشـعل هایی بـود کـه هنوزهـم‬ ‫به عنـوان قدیمی تریـن سـمبل مناطـق نفتـی شـناخته‬ ‫مکـم گاز جـای خـود را در‬ ‫یشـود؛ امـا با گذشـت زمان‪ ،‬ک ‬ ‫م ‬ ‫سـبد سـوخت جهـان بـاز کـرد؛ تاانجا کـه طبـق امارهـای‬ ‫اداره اطالعـات انـرژی امریـکا تـا سـال ‪۲۰۵۰‬؛ ا گرچـه سـهم‬ ‫نفت در سـبد سـوخت دنیا از ‪ ۳۲‬درصد فعلی به ‪27‬درصد‬ ‫کاهـش پیـدا خواهـد کـرد؛ امـا سـهم گاز طبیعـی ثابـت‬ ‫نحـال‬ ‫می مانـد و تقاضـا بـرای ان بیشـتر خواهـد شـد‪ .‬باای ‬ ‫یهـای تجدیدپذیـر‬ ‫بیشـترین رشـد تقاضـا مربـوط بـه انرژ ‬ ‫اسـت کـه از ‪ ۱۵‬درصـد فعلـی بـه ‪28‬درصـد افزایـش پیـدا‬ ‫می کنـد امـا سـهم گاز در بخـش صنعـت جهـان به مراتـب‬ ‫بیشـتر اسـت‪50 .‬درصـد از مصـرف انـرژی دنیـا مربـوط بـه‬ ‫یسـت و ازهمیـن رو افزایـش تقاضـا بـرای‬ ‫مصـارف صنعت ‬ ‫گاز دراین بخـش نیـز مهـم خواهـد بـود‪ .‬بررسـی ها نشـان‬ ‫می دهـد سـهم گاز در مصـارف صنعتـی امریکا تا سـال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫یهـای‬ ‫حـدود دوبرابـر سـهم نفـت خواهـد بـود و رشـد انرژ ‬ ‫تجدیدپذیـر بیشـتر بـه رفـع نیازهـای بخـش خانگـی‬ ‫یشـود؛ پـس اقتصادهـای جهـان بـرای ایجـاد‬ ‫معطـوف م ‬ ‫درامد و ثروت حداقل تا ‪ ۳۰‬سـال اینده نیازمند گاز هسـتند‬ ‫و ایـن نیـاز برعکـس نفـت روزبـه روز بیشـتر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫رشـد تقاضـا بـرای گاز البتـه منحصـر بـه امریکا نخواهـد بود‪.‬‬ ‫نگاهـی بـه رونـد تقاضـای گاز بزرگ تریـن مصرف کننـدگان‬ ‫دنیـا نشـان می دهـد ایـن رشـد کم وبیـش در هم هجـای‬ ‫جهان محسـوس اسـت‪ .‬درحال حاضر چهار مصرف کننده‬ ‫عمـده گاز در دنیـا وجـود دارد که شـامل اروپا‪ ،‬چین‪ ،‬امریکا‬ ‫یشـود‪ .‬در ‪ ،۲۰۲۰‬اروپـا ‪ ۳۹۴‬میلیاردمترمکعـب‬ ‫و هنـد م ‬ ‫گاز مصـرف کـرده اسـت‪ .‬ا گرچـه مصـرف گاز اروپـا طـی‬ ‫‪ ۲۰‬سال گذشـته ثابـت بـوده امـا ایـن کار بـا کنتـرل مصـرف‬ ‫اتفـاق افتـاده اسـت‪ .‬در چیـن امـا شـرایط متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫چیـن کـه حـاال دومیـن اقتصـاد بـزرگ دنیـا ب هشـمار مـی رود‬ ‫مصـرف گاز خـود را از ‪ ۲۵‬میلیاردمترمکعـب در سـال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫بـه بـاالی ‪ ۳۳۰‬میلیاردمترمکعـب در سـال ‪ ۲۰۲۰‬رسـانده و‬ ‫مصـرف گاز دراین کشـور بیـش از ‪ ۱۳‬برابـر شـده اسـت‪ .‬هنـد‬ ‫هـم ا گرچـه نـه بـه این میـزان امـا بـا رشـد تقاضـا بـرای گاز‬ ‫طبیعـی در ‪ ۲۰‬سال گذشـته همـراه بـوده‪ .‬مصـرف گاز هنـد‬ ‫از ‪ ۲۰‬میلیاردمترمکعـب بـه ‪ ۶۲‬میلیاردمترمکعـب افزایـش‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬پـس رونـد تقاضـا بـرای گاز رونـدی صعـودی‬ ‫یشـود و ازایـن رو از سـال ‪ ۲۰۱۰‬چرخـش از‬ ‫پیش بینـی م ‬ ‫نفـت بـه گاز در جهـان اتفـاق افتـاده و حـاال اقتصادهـای‬ ‫بزرگ جای انکه به دنبال نفت باشند‪ ،‬گاز بیشتری را طلب‬ ‫می کنند‪ .‬اهمیت گاز ان چنان اسـت که در پائیز امسـال‪ ،‬با‬ ‫وجود افزایش چندبرابری قیمت گاز در بازار اروپا باز تقاضا‬ ‫بـرای گاز کاهـش پیـدا نکـرد و روسـیه به عنـوان بزرگ تریـن‬ ‫صادرکننـده گاز جهـان بـدون احتسـاب خـط لولـه گاز نـورد‬ ‫اسـتریم‪ ،‬سـاالنه ‪ ۱۵۰‬میلیاردمترمکعـب گاز بـه اروپـا صـادر‬ ‫می کند؛ بنابراین توسعه زیرساخت های تولید و انتقال گاز‬ ‫ازسـوی تولیدکننـدگان بـزرگ گاز در دنیـا در اینـده نزدیـک‬ ‫می توانـد مناسـبات و دیپلماسـی انـرژی در جهـان را بـر‬ ‫هـم زنـد‪ .‬نگاهـی بـه بزرگ تریـن دارنـدگان گاز جهـان نشـان‬ ‫می دهـد بیـش از ‪50‬درصـد از ذخایـر گازی جهـان دراختیار‬ ‫کشـورهای حاشـیه خزر اسـت‪ .‬این موضوع در نفت مربوط‬ ‫بـه خلیـج فـارس بـود؛ پـس به عبارتـی‪ ،‬در هـر دومـورد ایران‬ ‫ذینفع ماجراست‪ .‬روسیه با ‪۳۵‬تریلیون مترمکعب گاز بیش‬ ‫از ‪ ۱۸‬درصـد از ذخایـر گازی دنیـا را دراختیـار دارد؛ ذخایـری‬ ‫کـه حـدود ‪ ۶۵‬درصـد از ان در منطقـه سـیبری واقـع اسـت‪.‬‬ ‫بعد از روسیه‪ ،‬ایران با ‪ ۳۳‬تریلیون ذخایر گازی کشف شده‬ ‫و سـهمی ‪ ۱۷.۲‬درصـدی در رتبـه دوم جـای گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫رتبـه سـوم مربوط به قطر بـا ‪۲۴.۹‬تریلیون مترمکعب ذخایر‬ ‫یسـت کـه سـهمی ‪ ۱۲.۹‬درصـدی از منابـع گازی دنیـا‬ ‫گاز ‬ ‫را دراختیـار ایـن کشـور قـرار داده اسـت‪ .‬چهارمیـن کشـور‬ ‫ازنظـر ذخایر گازی ترکمنسـتان با ‪ ۱۹.۵‬تریلیون مترمکعب و‬ ‫یسـت؛ بنابراین تنها سه کشور روسیه‪،‬‬ ‫سـهمی ‪ ۱۰.۱‬درصد ‬ ‫ایـران و ترکمنسـتان درمجمـوع ‪ ۴۵.۵‬درصـد از ذخایـر گاز‬ ‫همـه دنیـا را ب هخـود اختصـاص داده انـد‪ .‬ایـن کافی سـت‬ ‫تـا مشـخص شـود اینـده بـازار گاز دراختیـار کشـورهای‬ ‫حاشـیه خـزر خواهـد بـود‪ .‬در تولیـد امـا ا گرچـه امریـکا جـزو‬ ‫چهـار کشـور بـزرگ دارنـده ذخایـر گاز جهـان نیسـت امـا‬ ‫بیشـترین تولیـد گاز را دارد تاانجا کـه ایـن کشـور در سـال‬ ‫‪ ۷۳۴.۵‬میلیاردمترمکعـب گاز تولیـد می کنـد کـه معـادل ‪۲۰‬‬ ‫درصـد گاز تولیـدی جهـان اسـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬رتبه هـای‬ ‫بعدی تولید گاز برای روسیه و ایران است‪ .‬تولید ساالنه گاز‬ ‫روسـیه ‪ ۶۳۵.۶‬میلیاردمترمکعـب اسـت کـه ‪ ۱۷.۳‬درصـد از‬ ‫تولید گاز دنیاست‪ .‬ایران با تولید ‪ ۲۲۳.۹‬میلیاردمترمکعب‬ ‫تولیـد گاز و سـهمی ‪ ۶.۱‬درصـدی دراین زمینـه‪ ،‬در رتبـه‬ ‫سـه قـرار دارد‪ .‬بعـد‪ ،‬شـریک مـا در پـارس جنوبـی در رتبـه‬ ‫چهـارم اسـت‪ .‬قطـر سـاالنه ‪ ۱۷۶.۳‬میلیاردمترمکعـب گاز‬ ‫تولیـد می کنـد و سـهمی ‪ ۴.۸‬درصـدی دراین زمینـه دارد‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم این اسـت که ایـران ا گرچـه جـزو چهـار کشـور‬ ‫بـزرگ دارنـده ذخایـر گاز و تولیدکننـده ایـن هیدروکربـور‬ ‫اسـت؛ امـا باالبـودن مصـرف گاز و شـدت انـرژی در کشـور‬ ‫باعـث شـده نتوانـد در بازارهـای جهانـی نقشـی درخـور ایفا‬ ‫ً‬ ‫کنـد‪ .‬تولیـد و مصـرف گاز در امریـکا نیـز تقریبـا برابـر اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که بیشـترین مصـرف گاز در امریـکا‬ ‫این در شرایط ‬ ‫یشـود و رشـد اقتصادی را به دنبال‬ ‫صرف بخش صنعت م ‬ ‫دارد‪ .‬بعـد از امریـکا بـا مصـرف ‪ ۷۳۹.۵‬میلیاردمترمکعـب گاز‬ ‫در روز‪ ،‬روسـیه قـرار دارد‪ .‬روسـیه ا گرچـه ‪ ۱۷.۳‬درصـد از گاز‬ ‫جهـان را تولیـد می کند اما تنهـا ‪ ۱۱.۶‬درصد از مصرف جهان‬ ‫را داراسـت‪ .‬روسـیه سـاالنه ‪ ۴۲۴.۸‬میلیاردمترمکعب گاز در‬ ‫یسـوزاند‪ .‬بعـد از روسـیه‪ ،‬چیـن بـا مصـرف‬ ‫داخـل کشـور م ‬ ‫سـاالنه ‪ ۲۴۰‬میلیاردمترمکعـب و سـهمی ‪ ۶.۶‬درصـدی‬ ‫روایت ‪ KITCO‬از ارزشمندترین فلزات در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫کسـال‬ ‫سـرمایه گذاران طـی یـک نظرسـنجی انالیـن پیش بینـی کردنـد پـس از ی ‬ ‫ناامیدکننـده کـه طلا و نقـره سـپری کردنـد‪ ،‬ایـن دو فلـز ارزشـمند در صـدر‬ ‫دارایی هایـی قـرار خواهنـد گرفـت و بهتریـن عملکـرد را در سـال ‪ ۲۰۲۲‬پیـدا‬ ‫می کننـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ طلا سـال ‪ ۲۰۲۱‬را بـا ‪ ۳.۶‬درصـد کاهـش به پایـان‬ ‫بـرد و بزرگ تریـن کاهـش سـاالنه خـود از سـال ‪ ۲۰۱۵‬را رقـم زد‪ .‬نقـره سـال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫را بـا ‪ ۱۱.۵‬درصـد کاهـش به پایـان بـرد کـه بزرگ تریـن کاهـش قیمـت ایـن فلـز‬ ‫لسـال‬ ‫یهـای تورمـی کـه درطو ‬ ‫ارزشـمند از سـال ‪ ۲۰۱۴‬بـود‪ .‬بـا وجـود نگران ‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬وجـود داشـتند‪ ،‬هـر دو فلـز موفـق نشـدند از این وضعیـت بهـره ببرنـد‬ ‫زیـرا احیـای اقتصـادی قـوی و دورنمـای تحکیـم سیاسـت پولـی فـدرال رزرو‪،‬‬ ‫نحـال‪ ،‬سـرمایه گذاران‬ ‫نهـا را تحت فشـار کاهشـی گذاشـت‪ .‬باای ‬ ‫تهـای ا ‬ ‫قیم ‬ ‫ُ‬ ‫خـرد امیدوارنـد اوضـاع طلا و نقـره در سـال ‪ ۲۰۲۲‬تغییـر کنـد و در نظرسـنجی‬ ‫ً‬ ‫یادشـده؛ شـرکت کنندگان به دو گروه تقریبا مسـاوی تقسیم شـده و طال و نقره را‬ ‫به عنـوان دارایـی کـه بهتریـن عملکرد را در سـال میالدی جاری خواهد داشـت‪،‬‬ ‫پیش بینـی کردنـد‪ .‬از ‪ ۱۵۶۹‬نفـری که در نظرسـنجی شـرکت کردنـد‪ ۳۲.۷ ،‬درصد‬ ‫طلا را به عنـوان دارایـی انتخـاب کردنـد کـه بهتریـن عملکـرد را در سـال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫خواهد داشـت درحالی که ‪ ۳۲.۱‬درصد نقره‪ ۱۲.۹ ،‬درصد مس‪ ۹.۲ ،‬درصد لیتیوم‬ ‫و ‪ ۶.۷‬درصـد بیت کویـن را انتخـاب کردنـد‪ .‬پالتیـن تنهـا ‪ ۴.۵‬درصـد ارا و پاالدیـم‬ ‫دودرصـد ارا را کسـب کـرد‪ .‬کارشناسـان وال اسـتریت هـم بـه عملکـرد قیمـت طلا‬ ‫و نقـره در بلندمـدت خوش بیـن هسـتند‪ .‬تحلیلگـران گفتنـد؛ طلا در موقعیـت‬ ‫خهـای بهـره قـرار دارد و قیمـت نقـره‬ ‫خوبـی بـرای صعـود در کنـار افزایـش نر ‬ ‫در رتبـه سـوم قـرار دارد‪ .‬ایـران دراین زمینـه چهارمیـن‬ ‫کشـور دنیاسـت کـه در سـال ‪ ۲۱۴.۴‬میلیاردمترمکعـب گاز‬ ‫می سـوزاند و ‪ ۵.۸‬درصـد از مصـرف گاز جهـان را ب هخـود‬ ‫اختصـاص داده اسـت‪ .‬ا گرچـه ایـران در ذخایـر گاز بسـیار‬ ‫بـه روسـیه نزدیـک اسـت و حـدود یک درصـد کمتـر از‬ ‫روسـیه ذخایـر گازی دراختیـار دارد امـا در صـادرات شـرایط‬ ‫متفـاوت اسـت‪ :‬روسـیه بیـش از ‪ ۲۱۰‬میلیاردمترمکعـب از‬ ‫گاز تولیـدی خـود را صـادر می کنـد‪ .‬درواقـع چیـزی حـدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد از گاز تولیـدی روسـیه بـه اروپـا‪ ،‬چیـن و سـایر‬ ‫کشـورهای اسـیایی مـی رود‪ .‬دراین میـان البتـه سـهم اروپـا‬ ‫به مراتـب بیشـتر اسـت و ‪ ۹۰‬درصـد از گاز روسـیه راهـی قـاره‬ ‫سـبز می شـود؛ امـا ا گرچـه روسـیه در سـال های اخیـر تالش‬ ‫کـرده تـا سـهم خـود را در بازارهـای صادراتـی حفـظ کنـد امـا‬ ‫درعمـل شـاهد رونـد کاهش قدرت گازی خود اسـت‪ .‬طبق‬ ‫امارهـای اداره اطالعـات انـرژی امریـکا‪ ،‬ا کنـون بـا وجـود‬ ‫کنتـرل مصـرف داخلـی امـا به دلیـل افزایـش صـادرات و‬ ‫عدم کشـف میدان هـای جدیـد گازی‪ ،‬تغییـرات رشـد تولیـد‬ ‫بـه مصـرف گاز در روسـیه بـه منفـی ‪ ۲۵‬درصـد رسـیده کـه‬ ‫بدتریـن شـرایط قـدرت گازی ایـن کشـور به شـمار مـی رود؛‬ ‫بنابراین در اینده ای نه چندان دور‪ ،‬اروپا و مصرف کنندگان‬ ‫عمـده گاز در اسـیا (چیـن و هنـد) بـرای تامیـن گاز موردنیـاز‬ ‫خـود بایـد بـه سـایر تولیدکننـدگان گاز توجـه کننـد کـه‬ ‫نزدیک تریـن منبـع انـرژی گاز بـه ایـن دو بـازار بـزرگ منطقـه‬ ‫خـزر اسـت‪ .‬عالوه بر روسـیه به عنوان یکـی از ذینفعان خزر؛‬ ‫ترکمنسـتان‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬جمهوری اذربایجان و البته ایران‬ ‫سـایر همسـایگان خزرند که می توانند هریک بخشـی از گاز‬ ‫موردنیـاز اروپـا و اسـیا را تامیـن کنند‪/.‬ایرنـا‬ ‫هـم این فرصـت را دارد تـا پـس از ماه هـا عقب مانـدن‪ ،‬همپـای طلا رشـد کنـد‪.‬‬ ‫شـرکت ولزفارگـو در دورنمـای خـود اعلام کـرد طلا پـس از موانـع متعـدد کـه در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـا ان هـا مواجـه شـد‪ ،‬مسـیر صعـود روشـن تری در سـال ‪ ۲۰۲۲‬دارد‪.‬‬ ‫مالیم شـدن بازدهـی بـازار سـهام و نگرانی هـای تورمـی ممکـن اسـت توجـه بـازار‬ ‫را دوبـاره به سـمت طلا معطـوف کنـد‪ .‬دالر در سـال ‪ ۲۰۲۲‬به انـدازه سـال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫مانـع قابل توجهـی بـرای طلا نخواهـد بـود‪ .‬ا گرچـه به قیمـت باالتـر طلا در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬خوش بیـن هسـتیم امـا ممکـن اسـت رونـد قیمـت باالتر مدتی زمـان ببرد‬ ‫تـا شـکل بگیـرد کـه باعـث می شـود ولـز فارگـو پیش بینـی قیمـت اونـس طلا در‬ ‫پایـان سـال ‪ ۲۰۲۲‬را بـه محـدوده ‪ ۲۰۰۰‬تـا ‪ ۲۱۰۰‬دالر پائیـن ببـرد‪ .‬بانـک امریـکا بـه‬ ‫روند صعودی طال در سال ‪ ۲۰۲۲‬اشاره کرد و درعین حال دورنمای مثبت برای‬ ‫نقـره و پالتیـن را پیش بینـی کـرد‪ .‬تحلیلگـران ایـن بانـک گفتنـد بـا متمرکزشـدن‬ ‫دوبـاره بازارهـای طلا از تحکیـم سیاسـت پولـی به میـزان افزایش نر خ هـای بهره‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طلا احتمـاال صعودی می شـود‪ .‬مـا براین باوریم که بـازده باالی ‪ ۲.۵‬درصـد اوراق‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫هند‬ ‫اپ های موبایلی؛ جایگزین باشگاه های ورزشی‬ ‫انگلستان‬ ‫برزیل‬ ‫امریکا‬ ‫گـزارش «چشـم انداز بـازار دیجیتـال» ‪ Statista‬نشـان می دهـد درامـد جهانـی حاصـل از برنام ههـای انالیـن و‬ ‫پهـای موبایل ِـی تناسـب اندام کـه در سـال ‪ ،2021‬بال غبـر ‪4025‬میلیـون دالر تخمیـن زده شـده؛ سـال ‪ 2024‬از مـرز‬ ‫ا ‬ ‫‪5.274‬میلیـون دالر خواهـد گذشـت‪ .‬طبـق نظرسـنجی بین المللـی بازارهای مصرفـی که نتایـج ان‪ 22 ،‬اوریـل ‪2021‬‬ ‫‪64‬سـاله در «امریکا» که منظم و روتین از این برنامه ها در تلفن های هوشـمند خود‬ ‫منتشـر شـد؛ نسـبت افراد ‪18‬تا ‬ ‫اسـتفاده می کنند‪ 24 ،‬درصد اسـت‪ .‬این رقم‪ ،‬بیش از میانگین دو کشـور «المان» و «چین»؛ و کمتر از «انگلیس» و‬ ‫«هنـد» اسـت‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬در کشـوری ماننـد «فرانسـه»‪ ،‬اسـتقبال از ایـن برنامه ها حتی در دوره شـیوع کرونـا‪ ،‬کم بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫المان‬ ‫ایتالیا‬ ‫استرالیا‬ ‫چین‬ ‫اسپانیا‬ ‫فرانسه‬ ‫ برابری جمعیت کل‪ ،‬بز‪ ،‬قوچ و میش‬ ‫افزایش پنج ِ‬ ‫ت طبیعی و تنوع زیستی‬ ‫سرپرس ــت معاونت محیط زیسـ ـ ‬ ‫قه ــای‬ ‫س ــازمان محی ــط زیس ــت بااش ــاره به وضعی ــت قر ‬ ‫اختصاصی کش ــور گف ــت؛ در این قرق ها جمعی ــت کل‪ ،‬بز‪،‬‬ ‫ق ــوچ و میش که گون ــه اصلی این قرق ها هس ــتند بین ‪۱.۵‬‬ ‫تا پنج برابر افزایش داش ــته اس ــت‪ .‬حس ــن ا کبری با تشریح‬ ‫ً‬ ‫وضعی ــت قرق های اختصاصی خاطرنش ــان ک ــرد؛ ما عمال‬ ‫چهار قرق فعال در کش ــور داریم که دارای مصوبه هس ــتند‬ ‫و فعالی ــت می کنند البت ــه یکی از این قرق ها وا گذار نش ــده‬ ‫اس ــت ول ــی درحال فعالی ــت اس ــت‪ .‬سرپرس ــت معاون ــت‬ ‫محیط زیس ــت طبیعی و تنوع زیس ــتی س ــازمان حفاظت‬ ‫قه ــای اختصاص ــی عرصه هایی‬ ‫محیط زیس ــت اف ــزود؛ قر ‬ ‫طبیعی هس ــتند که برای مدت مشخصی امتیاز حفاظت‬ ‫و ش ــکار مجاز با موافقت س ــازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫قه ــای‬ ‫نن ــگاه‪ ،‬قر ‬ ‫نه ــا ق ــرار می گی ــرد‪ .‬باای ‬ ‫دراختی ــار ا ‬ ‫یش ــوند و فعالیت های ــی ب هج ــز‬ ‫اختصاص ــی وا گ ــذار نم ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫حفاظ ــت و بهر هب ــرداری مجاز در قرق ها انجام نم ‬ ‫قه ــای‬ ‫وی بااش ــاره به ش ــرایط اف ــراد مش ــغول در قر ‬ ‫جس ــال اس ــت‬ ‫قه ــای فعلی پن ‬ ‫اختصاص ــی ادام ــه داد؛ قر ‬ ‫نه ــا فعالیت های‬ ‫وا گ ــذار ش ــده اند البته پیش تر نی ــز در ا ‬ ‫یش ــد‪ ۳۰ .‬نفر مس ــتقیم در این قرق ها‬ ‫داوطلبان ــه انجام م ‬ ‫به عنوان قرق بان مش ــغول به کار هس ــتند و بیمه شده اند‪.‬‬ ‫تع ــدادی موتورس ــیکلت و خودرو نی ــز دراختی ــار این افراد‬ ‫ق ــرار گرفت ــه تا در مح ــدوده ق ــرق اختصاصی گش ــت بزنند‬ ‫و درص ــورت مش ــاهده م ــوارد خاص‪ ،‬به س ــازمان حفاظت‬ ‫محی ــط زیس ــت اط ــاع دهن ــد‪ .‬این اف ــراد ه ــم وظیف ــه‬ ‫ً‬ ‫پیش ــگیری را برعه ــده دارن ــد و ه ــم درصورت نیاز ش ــخصا‬ ‫ب ــا متخلف ــان برخ ــورد خواهن ــد ک ــرد‪ .‬ا کب ــری بااش ــاره به‬ ‫اقدام ــات دیگر قرق بان ــان در این عرص هه ــای اختصاصی‬ ‫اظهار کرد؛ کارهای زیرس ــاختی مانند پاس ــگاه های س ــیار‪،‬‬ ‫مرمت چش ــمه و ایج ــاد اب انبار و توزیع علوفه در ش ــرایط‬ ‫کس ــالی از دیگ ــر اقدام ــات قرق بان ــان اس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫خش ‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن‬ ‫نظ ــارت س ــازمان محی ــط زیس ــت انج ــام م ‬ ‫ته ــا درجه ــت افزای ــش مصونی ــت حیات وح ــش و‬ ‫فعالی ‬ ‫یش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به افزای ــش‬ ‫منابع طبیع ــی انج ــام م ‬ ‫قه ــای اختصاص ــی‪ ،‬تا کی ــد کرد؛‬ ‫جمعی ــت گون هه ــا در قر ‬ ‫دراین مناط ــق افزای ــش محس ــوس گون هه ــای برجس ــته‬ ‫قه ــا جمعی ــت‬ ‫یش ــود‪ .‬در این قر ‬ ‫حیات وح ــش دی ــده م ‬ ‫قه ــا) بین ‪۱.۵‬‬ ‫کل‪ ،‬ب ــز‪ ،‬ق ــوچ و می ــش ( گونه اصل ــی این قر ‬ ‫ت ــا پنج براب ــر افزایش یافت ــه‪ .‬ای ــن افزایش به عل ــت افزایش‬ ‫زادوول ــد و برق ــراری امنی ــت رخ داده اس ــت و افزای ــش‬ ‫می ــزان این گونه ها س ــبب حض ــور طعم هخ ــواران در قرقی‬ ‫مانن ــد ق ــرق «علی اباد» ب ــوده اس ــت‪ .‬سرپرس ــت معاونت‬ ‫محیط زیس ــت طبیعی و تنوع زیس ــتی س ــازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس ــت درب ــاره اقدام ــات تحقیقات ــی صورت گرفته‬ ‫قه ــا نی ــز اقدام ــات‬ ‫قه ــا اف ــزود؛ در برخ ــی از قر ‬ ‫در این قر ‬ ‫تحقیقات ــی مانند ظرفیت و برد تغذیه ای زیس ــتگاه صورت‬ ‫گرفت ــه و مستمرس ــازی حض ــور گون هه ــای خ ــاص مانن ــد‬ ‫رودک عسـ ـل خوار‪ ،‬گربه وحش ــی و کارا کال س ــبب ش ــده تا‬ ‫تصاویر زی ــادی ازاین گونه ها ثبت ش ــود‪ .‬ا کب ــری باتا کیدبر‬ ‫قه ــا و جوامع محلی‬ ‫اهمیت ایج ــاد رابطه مثبت میان قر ‬ ‫اظهار کرد؛ قرق های اختصاصی توانس ــته اند رابطه خوبی‬ ‫با جوام ــع محلی برقرار کنن ــد‪ .‬عمده فعالی ــت این جوامع‬ ‫ماننـــد دامداری‪ ،‬معدنکاری و ‪ ...‬ماننـــد مناطق ازاد انجام‬ ‫نط ــرح نیازمن ــد هم ــکاری‬ ‫یش ــود‪ .‬اج ــرای درس ــت ای ‬ ‫م ‬ ‫قه ــا و جوام ــع محل ــی و به وی ــژه دام ــداران اس ــت ک ــه‬ ‫قر ‬ ‫تا کن ــون به خوبی اجرا ش ــده‪ .‬وی بااش ــاره به اهمیت نقش‬ ‫قه ــای اختصاص ــی گف ــت؛‬ ‫بخ ــش خصوص ــی در اداره قر ‬ ‫قه ــای اختصاصی و‬ ‫ممک ــن اس ــت در فرایند وا گ ــذاری قر ‬ ‫نه ــا خطاهایی نیز ص ــورت بگیرد و الزم اس ــت‬ ‫مدیری ــت ا ‬ ‫زیرس ــاخت های الزم برای اجرای درس ــت این سیاسـ ـت ها‬ ‫در س ــازمان محی ــط زیس ــت ایج ــاد ش ــود‪ .‬یکی ازم ــوارد‬ ‫قابل توج ــه ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل‪ ،‬مش ــارکت بخ ــش‬ ‫یس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ در‬ ‫قه ــای اختصاص ‬ ‫خصوص ــی در قر ‬ ‫ش ــرایط اقتصادی فعلی که س ــازمان در تامین بس ــیاری از‬ ‫هزین هه ــای خ ــود مانند هزین ــه تجهیزات مش ــکالتی دارد‬ ‫و ب ــرای اج ــرای سیاسـ ـت های حفاظتی با مش ــکل مواجه‬ ‫نش ــکل ب ــه‬ ‫اس ــت‪ ،‬بخ ــش خصوص ــی می توان ــد به بهتری ‬ ‫تقوی ــت حفاظ ــت کم ــک کن ــد‪ .‬وی درب ــاره درامدزای ــی و‬ ‫ص ــدور مجوزه ــای ش ــکار در قرق های اختصاص ــی گفت؛‬ ‫درام ــد قرق های اختصاص ــی تا کنون با ص ــدور مجوزهای‬ ‫ش ــکار تامی ــن ش ــده اس ــت البت ــه ای ــن مجوزه ــا درحدی‬ ‫نیس ــت که به پویایی جمعیت حیات وحش اس ــیب بزند‪.‬‬ ‫ب ــرای مثال جمعی ــت گونـ ـه ای در یک منطق ــه از ‪ ۲۰۰‬راس‬ ‫خزانـه پایـدار نخواهـد بـود و دشـوار اسـت حفظ شـود‪ .‬افزایـش سـرمایه گذاری در پنل های‬ ‫خورشـیدی هـم قیمـت نقـره را تقویـت می کنـد‪ .‬پالتیـن بـا رفـع کمبـود تراشـه در صنعـت‬ ‫خودرو‪ ،‬شـاهد بهبود تجارت خواهد بود و اسـتفاده از این فلز به جای پاالدیم هم از رشـد‬ ‫قیمـت ان پشـتیبانی می کنـد‪ .‬بلومبـرگ اینتلیجنـس هـم انتظـار دارد طلا از فلـزات دیگـر‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۲‬عملکـرد بهتـری داشـته باشـد‪ .‬بعضـی از تحلیلگران پیش بینـی کردند نقره‬ ‫هم از این شـانس برخوردار اسـت که عملکرد بهتری نسـبت به طال داشـته باشـد‪ .‬دانیل‬ ‫هاینـس (استراتژیسـت ارشـد کاال در گـروه بانـک ‪ )ANZ‬گفـت؛ نقـره تـا ایـن تاریـخ عملکـرد‬ ‫ً‬ ‫یشـود بعضی از سـرمایه گذاران بـه بازار‬ ‫نتـری از طلا داشـته و قطعـا همین امر باعث م ‬ ‫پائی ‬ ‫نقـره روی ببرنـد‪ .‬اورت میلمـان (کارشـناس فلزات ارزشـمند شـرکت گینزویـل کوینز) گفت؛‬ ‫نقـره بهتریـن شـانس را بـرای رشـد قیمـت در سـال ‪ ۲۰۲۲‬دارد‪ .‬ایـن فلز درمقایسـه با فلزات‬ ‫و کاالهای دیگر بسـیارارزان اسـت و در فناوری های نوظهور و انرژی سـبز کاربرد دارد‪ .‬نقره‬ ‫عقب ماندگی از طال در سال های گذشته را جبران می کند و در سال ‪ ۲۰۲۲‬قیمت باالتری‬ ‫را خواهـد شکسـت‪.‬‬ ‫ب ــه ‪ ۱۰۰۰‬راس رس ــیده اس ــت و ب ــرای شـــکار ‪ ۳۰‬یـــا ‪ ۴۰‬راس‬ ‫نس ــال مجـــوز صـــادر می شـــود‪.‬‬ ‫کل ن هس ــاله ی ــا ق ــوچ که ‬ ‫ش ــکارچی با ضوابطی که توسط س ــازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس ــت تدوین شده جذب می شود و شـــکار خود را انجام‬ ‫می ده ــد‪ .‬درام ــد برگش ــتی حاص ــل از ایـــن فراینـــد صـــرف‬ ‫یش ــود‪ .‬ا کب ــری بااش ــاره به برنامـــه ســـازمان‬ ‫خ ــود ق ــرق م ‬ ‫حفاظت محیط زیس ــت ب ــرای اضافه کردن تعـــداد قرق ها‬ ‫ً‬ ‫اظه ــار ک ــرد؛ تقریبا دوس ــال ب ــود که ایـــن فراینـــد به دالیل‬ ‫مختل ــف متوق ــف ش ــده ب ــود ام ــا در یک ماه گذشـــته‪،‬‬ ‫یه ــای الزم برای ازس ــرگیری ان انجام شـــده اســـت‪.‬‬ ‫پیگیر ‬ ‫تع ــدادی پرون ــده ب ــه س ــازمان وص ــول ؛ امـــا به علت نقص‬ ‫م ــدارک برگردان ــده ش ــده اس ــت‪ .‬کمیتـــه ای در ســـازمان‬ ‫تش ــکیل ش ــده ت ــا بررس ــی دقی ــق ایـــن پرونده هـــا انجـــام‬ ‫ش ــود‪ .‬سرپرس ــت معاونت محیط زیســـت طبیعـــی و تنوع‬ ‫زیس ــتی س ــازمان حفاظت محیط زیســـت بااشـــاره به لزوم‬ ‫همکاری با س ــازمان جنگل ها و مراتع بـــرای افزایش تعداد‬ ‫قرق ها گفت؛ س ــازمان حفاظت محیط زیســـت به تنهایی‬ ‫توانای ــی حفظ همه مناطق را ن ــدارد و امیدواریم با تکمیل‬ ‫قه ــا‪ ،‬تع ــداد قرق هـــای اختصاصـــی مـــا‬ ‫م ــدارک ای ــن قر ‬ ‫بیش ــتر ش ــود‪ .‬نکته مهمی ک ــه وج ــود دارد هماهنگی الزم‬ ‫له ــا و مراتع اس ــت که باید طبـــق قانون‬ ‫ب ــا س ــازمان جنگ ‬ ‫ب ــا ان ها هم ــکاری الزم انجام ش ــود‪ .‬ا کبری درپایـــان اظهار‬ ‫ک ــرد؛ جلس ــات اولیه برگزار ش ــده و ب ــا تعامل اولیـــه که بین‬ ‫س ــازمان حفاظ ــت محی ــط زیس ــت و ســـازمان جنگل هـــا‬ ‫برقرار ش ــده‪ ،‬امیدواریم بتوانیم به نتیجه مناســـب برسیم‬ ‫و تع ــدادی از این قرق ها را در ش ــورای عالی محیط زیســـت‬ ‫مصوب کنیم‪/ .‬ایس ــنا‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫خدمات نوین ایران زمین‬ ‫در حوزه کیف پول الکترونیکی‬ ‫کهـای پیشـرو در زمینـه‬ ‫بانـک ایران زمیـن از جملـه بان ‬ ‫کیـف پـول الکترونیـک به حسـاب می ایـد کـه از این ظرفیت‬ ‫ُ‬ ‫تهـای خـرد و کارامـد در‬ ‫به عنـوان ابـزاری بـرای پرداخ ‬ ‫سیسـتم بانکـی کشـور اسـتفاده می کنـد‪ .‬کیـف پـول‬ ‫الکترونیـک یـک مفهـوم جدیـد در صنعـت پرداخـت بـرای‬ ‫نخـط بـوده کـه‬ ‫تهـای خـرد ب هصـورت برو ‬ ‫انجـام پرداخ ‬ ‫تهـای خـرد و‬ ‫منطـق ایـن ابـزار مبتنـی بـر تجمیـع پرداخ ‬ ‫سـند زنی به صورت برون خط اسـت‪ .‬همچنیـن‪ ،‬کیف پول‬ ‫ابـزاری مناسـب بـرای ایجـاد حلقه های بسـته پرداخـت در‬ ‫بو کارهایی بـا مبالـغ خـرد ماننـد دانشـگاه‪ ،‬مـدارس و‬ ‫کسـ ‬ ‫لو نقـل اسـت‪ .‬توسـعه ابـزار پرداخـت برخط با سـرعت‬ ‫حم ‬ ‫بـاال و قیمـت ارزان سـبب شـده تـا حجـم قابل توجهـی از‬ ‫شهـا ب هصـورت متمرکـز و بین بانکـی انجـام گیـرد کـه‬ ‫ترا کن ‬ ‫این مسـئله هزینه های زیادی (بیش از شـش هزار میلیارد‬ ‫در سـال) بـر شـبکه بانکـی تحمیـل می کنـد‪ .‬از سـوی دیگر‬ ‫تمرکـز شـدید و تقـارن شـبکه بانکـداری و پرداخـت‬ ‫الکترونیـک موجـب عـدم تنوع پذیـری در خدمـات بانکـی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬از این رو توسـعه کیف پول الکترونیک عالوه بر‬ ‫کاهـش هزینه بانکـداری الکترونیک می توانـد تنوع پذیری‬ ‫لهـای کسـب و کار و خدمـات ارائـه شـده بـه‬ ‫زیـادی در مد ‬ ‫پذیرندگان و دارندگان کارت باشد‪ .‬بر این اساس موسسات‬ ‫اعتبـاری می تواننـد «کیـف الکترونیـک پـول» مبتنـی بـر‬ ‫حسـاب را صـادر کـرده و برخـی از خدمـات پرداخـت را از‬ ‫طریـق انعقـاد قـرارداد بـا راهبران «کیف الکترونیک پـول» و‬ ‫نخـط در شـبکه پرداخـت کشـور‪،‬‬ ‫شهـای برو ‬ ‫انجـام ترا کن ‬ ‫میسـر کننـد‪ .‬بـه اسـتناد بنـد «الـف» مـاده «یـک» تصویـب‬ ‫نامـه شـماره ‪.۱۰۷۸۳۷‬ت ‪ ۵۴۲۵۱‬مـورخ ‪ ۱۵‬ابـان مـاه ‪۱۳۹۷‬‬ ‫هیـات وزیـران و بنـد «ب» مـاده ‪ ۱۰‬قانـون پولـی و بانکـی‬ ‫کشـور و بـه منظـور توسـعه شـبکه پرداخـت و سـاماندهی و‬ ‫ُ‬ ‫پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)‪،‬‬ ‫خدمـات مربـوط بـه کیـف پـول با تعاریـف و شـرایط مندرج‬ ‫در الزامـات حاضـر بـه رسـمیت شـناخته شـده و صالحیت‬ ‫متقاضـی راهبـری کیـف الکترونیکـی پـول بـر مبنـای ان‬ ‫مـورد ارزیابـی قـرار خواهـد گرفـت‪ .‬فرهـاد اینالوئـی؛ معـاون‬ ‫فنـاوری اطالعـات بانـک ایران زمیـن دربـاره ایـن مصوبـه‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫تهـای خـرد بـوده‬ ‫گفـت‪« :‬کیـف پـول‪ ،‬ابـزاری بـرای پرداخ ‬ ‫کـه جـای خالـی ان در سیسـتم بانکـی و پرداخـت کشـور‬ ‫محسـوس اسـت و پس از مدت ها این نسـخه اماده و ارائه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای فـاز اول اقدامـات خوبـی‬ ‫انجام شـده‪ ،‬البته به تنهایی کافی نیسـت و باید هم زمان‬ ‫مکانیـزم اصلاح کارمزد را هم اغاز کنیـم؛ در غیر این صورت‬ ‫مشـتریان کیـف پـول رغبتـی بـرای اسـتفاده از ایـن ابـزار‬ ‫ندارند‪ .‬در اینجا بانک هم می تواند عامل باشد و هم راهبر‬ ‫(کسـی کـه سـرویس کیـف پـول را در اختیـار قـرار می دهـد)‬ ‫کهـا هـم می تواننـد کیـف پـول را خـود بـه مشـتریان‬ ‫و بان ‬ ‫ارائـه کننـد و هـم بـه متقاضیـان ارائـه ایـن سـرویس بـه‬ ‫مـردم‪ ،‬خدمـات ارائـه کنند»‪ .‬به گفتـه اینالویی؛ البته برخی‬ ‫محدودیـت از جملـه همـکاری راهبرهـا صرفـا بـا سـه بانک‬ ‫یـا تعییـن سـقف ‪ ۲۰۰‬هزار تومـان ترا کنـش در روز از جملـه‬ ‫یسـت که الزم اسـت به مرور مورد بررسـی مجدد قرار‬ ‫موارد ‬ ‫گیـرد‪ .‬در بانک ایـران زمیـن نیـز زیرسـاخت های ابـزار کیـف‬ ‫پـول بـرای ارائـه خدمـات بـه راهبرهـا در نظـر گرفته شـده تا‬ ‫هـر شـرکتی کـه تمایـل بـه ارائـه خدمـات بـه مـردم در قالـب‬ ‫کیـف پـول را دارد از زیسـت بـوم بانـک ایران زمین اسـتفاده‬ ‫کنـد‪ .‬عبدالمجید پورسـعید؛ مدیر عامل بانـک ایران زمین‬ ‫نیـز با اشـاره به رونـد توسـعه شـبکه های اجتماعـی و کیـف‬ ‫تهـای پیاد هسـازی‬ ‫پـول الکترونیکـی در جهـان و ضرور ‬ ‫ان در کشـور گفـت‪« :‬شـبکه های اجتماعـی و خدمـات در‬ ‫نهـای بـازی بانکـداری دیجیتـال‬ ‫نهـا یکـی از زمی ‬ ‫بسـتر ا ‬ ‫یسـت که ایجـاد تغییـر‬ ‫نهـا به حد ‬ ‫هسـتند و در برگیـری ا ‬ ‫نهـا می توانـد اقتصـاد یـک کشـور را بـا چالـش مواجـه‬ ‫در ا ‬ ‫بو کارهای امروزی نیز دیگر بدون شـبکه های‬ ‫سـازد و کسـ ‬ ‫اجتماعـی نمی تواننـد بـه ارائـه خدمـات بپردازنـد‪ .‬ا گـر‬ ‫هوشـمندانه رفتـار کنیـم تجربـه سـال های نه چنـدان دور‬ ‫نشـان می دهـد کـه خدمـات بایـد در جایـی بـه مشـتری‬ ‫ارائـه شـود کـه مشـتری حضـور دارد و تغییـر محـل حضـور‬ ‫مشتری معموال موفق نخواهد بود‪ ،‬باید فرهنگ استفاده‬ ‫از بانکـداری دیجیتـال و تغییـر رویکـرد مـردم به اسـتفاده از‬ ‫ایـن نـوع بانکـداری را در همیـن فضـا کلیـد بزنیـم کـه الزم‬ ‫اسـت بانک ها فعال تر از گذشـته در شبکه های اجتماعی‬ ‫حضـور داشـته و بـه مشـتریان خـود خدمـات ارائـه کننـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫فریباکلهر‪:‬‬ ‫رفاقت با ادم های خاص‬ ‫مهم تر از کتابخوانی ست‬ ‫«فریبا کلهر» نامی شناخته شـــده برای عالقه مندان ادبیات اســـت؛ به مناس ــبت‬ ‫جلـــد مجموعـــه «قصه های ســـائوری» به نـــام «چطـــور طوطی ها‬ ‫انتشـــار اولیـــن‬ ‫ِ‬ ‫قاطـــی می کنند» به قلم او؛ با وی دربـــاره این کتاب گفت وگو کردیم‪ .‬او درباره اینکه‬ ‫چطـــور می تـــوان در دنیایی که کودکان با قوانین مشـــخصی زندگـــی می کنند و با‬ ‫ان ها کمابیش اشـــنا هســـتند‪ ،‬ساختار شـــکن بود؟ می گوید‪« :‬داســـتان‪ ،‬ساختار‬ ‫خاص دارد‪ .‬هرچه بیشـــتر از این ســـاختار پیروی کنی‪ ،‬موفقیتت تضمین شده تر‬ ‫اســـت‪ .‬منظورم از ساختار‪ ،‬عناصر داســـتان است‪ .‬بدون پایبندی به این عناصر‪،‬‬ ‫نمی توانـــی نویســـنده موفقـــی باشـــی‪ .‬البته ســـال ها طول می کشـــد تـــا یک نفر یا‬ ‫ً‬ ‫گروهـــی پیدا شـــود و تغییـــرات کوچکی دراین ســـاختار بدهد؛ مثال زاویـــه دید تازه‬ ‫یـــا نحـــوه روایت خاصی را کشـــف کنـــد‪ .‬ایا من ساختارشـــکن بـــوده ام؟ نمی دانم‪.‬‬ ‫دیگران کتاب هایم را بررســـی و قضاوت کنند؛ اما نواوری هایی داشـــته و در بعضی‬ ‫ته ــای‬ ‫جنبه هـــا؛ به ویـــژه رمان نویســـی بـــرای کودک ونوجـــوان توانســـته ام حرک ‬ ‫مثبـــت و رو به جلویـــی داشـــته باشـــم‪ .‬شـــاید بـــا مثال هایـــی بتوانـــم منظ ــورم را‬ ‫توضیـــح دهـــم‪ .‬اولیـــن رمانم؛ امروز چلچله من‪ ،‬اســـت که ســـال ‪ 7۰‬چاپ ش ــد؛ از‬ ‫چنـــد جهت برای خـــودم و البته تاریخچـــه ادبیات کودک ونوجـــوان حائزاهمیت‬ ‫اســـت‪ .‬بـــرای خودم ازاین جهت مهم اســـت کـــه بـــا ان‪ ،‬وارد دنیای رمان نویس ــی‬ ‫ً‬ ‫شـــدم؛ کاری که واقعا تجربه و حتی دانشـــش را نداشـــتم؛ اما به هرجهت نوش ــتم‬ ‫و نتیجـــه نســـبت بـــه زمان خـــودش‪ ،‬خـــوب بـــود‪ .‬ازنظـــر جایگاهـــش در ادبیات‬ ‫کودک ونوجـــوان‪ ،‬امـــا ازاین جهـــت مهـــم اســـت کـــه فانتزی نویســـی را در نس ــل‬ ‫نویســـنده های بعدازانقالب که به شـــدت واقع گـــرا بودند‪ ،‬راه انداخـــت‪ .‬نمی دانم‬ ‫می توانـــم ایـــن کتـــاب را اولین رمـــان نوجوان و فانتـــزی بعدازانقالب بنام ــم یا نه؛‬ ‫اما بی شـــک جـــز اولین هاســـت‪ .‬دومین ویژگی ایـــن کتاب‪ ،‬پرداختـــن به محیط‬ ‫زیســـت اســـت‪30 .‬سال پیش توجه کمی به شـــکاف الیه ازون و مسئولیت جهانی‬ ‫بـــرای حفـــظ محیـــط زیســـت می شـــد‪ .‬پرداختن بـــه ان‪ ،‬نوعـــی فضل فروش ــی و‬ ‫خودبرترپنـــداری و سانتی مانتالیســـم به شـــمار می رفت؛ اما امروز محیط زیس ــت‬ ‫و تعهـــد برای حفـــظ ان‪ ،‬دغدغه جهانی ســـت و به همین دلیل روزبـــه روز رمان ها‬ ‫و قصه های بیشـــتری با محوریت محیط زیســـت نوشـــته می شـــود‪ .‬ویژگی خیلی‬ ‫مهم تـــر ایـــن کتـــاب به رسمیت شـــناختن دخترها بـــرای انجـــام کارهای ب ــزرگ و‬ ‫رهبری گروه همســـاالن و حتی جامعه اســـت‪ .‬دراین کتاب‪ ،‬ابتـــدا دخترها حرکت‬ ‫بزرگـــی را کلیـــد می زننـــد و بعد‪ ،‬پســـرها هم به ان هـــا می پیوندند‪ .‬ایـــن درون مایه‬ ‫امـــروز هـــم بـــرای قشـــری از جامعـــه قابل قبـــول نیســـت‪ .‬ا گـــر بـــه ‪30‬ســـال پیش‬ ‫برگردیـــد و فضـــای جامعـــه و کتاب هایـــی کـــه چـــاپ می شـــد را بررســـی کنی ــد‪،‬‬ ‫متوجـــه می شـــوید کـــه ساختارشـــکنی در درون مایـــه رمـــان مـــن صـــورت گرفته‪.‬‬ ‫ساختارشـــکنی در ادبیـــات کـــودک به ســـختی می توانـــد رخ بدهـــد‪ .‬ا گـــر دنب ــال‬ ‫مـــوج نـــو در ادبیـــات کودک دنیـــا بگردیـــد‪ ،‬متوجه می شـــوید موج نـــوی ادبیات‬ ‫کـــودک مربوط بـــه مضامین و محتواســـت‪ .‬واردشـــدن مضامینی مثـــل رواداری‪،‬‬ ‫صلح‪ ،‬حقـــوق برابر اقلیت ها‪ ،‬تبعیض نـــژادی و چیزهایی ازاین قبیـــل‪ ،‬موج نوی‬ ‫ادبیـــات کودک در دنیاســـت‪ .‬در دیگر رمان هـــای کودک ونوجوان من هم همین‬ ‫چیزی کـــه شـــما اســـمش را ساختارشـــکنی می گذاریـــد؛ و من اســـمش را ن ــواوری‬ ‫می گـــذارم‪ ،‬وجـــود دارد»‪ .‬او ادامـــه می دهد‪« :‬کتاب هوشـــمندان ســـیاره اورا ک با‬ ‫درون مایه عشـــق در شـــکل های مختلفش؛ و با ســـبک اپرای فضایی‪ ،‬مرد س ــبز‬ ‫شش هزارســـاله با درون مایه جاودانگی و پیوند اســـطوره و علم ازاین دســـت بوده‬ ‫اســـت‪ .‬در جزیره افســـونگران بـــرای اولین بار از فرهنگ ایرانیان باســـتان و اوس ــتا‬ ‫اســـتفاده کـــردم‪ .‬موجـــودات و اســـطوره های اوســـتایی مثل اشـــموغ و خس ــتر و‬ ‫خســـتر افکن بـــرای اولین بار در رمان جزیره افســـونگران اســـتفاده شـــد‪ .‬در رمان‬ ‫بازگشـــت هـــرداد‪ ،‬اســـطوره ای ایرانـــی را بـــا فجایع محیط زیســـتی پیونـــد زدم‪ .‬در‬ ‫رمـــان تازه تـــرم هرکول خانم بیســـت درصدی‪ ،‬دنیای فانتزی خاصی را س ــاختم و‬ ‫جـــادو و علـــم را باهـــم ترکیب کـــردم؛ یعنی کنـــار جادو جمبـــل و ورد و ازاین قبیل‪،‬‬ ‫فیزیـــک کوانتـــوم و جهان هـــای مـــوازی را قـــرار دادم‪ .‬می خواهـــم بگویـــم که من‬ ‫همیشـــه ســـعی کرده ام درون مایه رمان هایم متفاوت باشـــد‪ .‬ازایـــن رو‪ ،‬هیچیک‬ ‫از رمان هـــای کودک ونوجـــوان مـــن شـــبیه هـــم نیســـتند؛ حتـــی شـــبیه کارهای‬ ‫دیگـــران هم نیســـتند‪ .‬ا گـــر در کارهای موفـــق جهانی نگاه کنیـــد‪ ،‬می بینید ان ها‬ ‫به شـــدت به عناصـــر داســـتان کودک ونوجوان پایبنـــد بوده اند‪ .‬ساختارش ــکنی‪،‬‬ ‫کلمـــه بزرگی ســـت که به ســـختی تحقق می یابـــد؛ امـــا درون مایه می تواند پیش ــرو‬ ‫و جلوتـــر از زمـــان خود باشـــد‪ .‬همیشـــه بایـــد منتظـــر حرف های جدید باش ــیم‪.‬‬ ‫حرف هـــای جدید از هر دهانی ممکن اســـت بیرون بیاید‪ .‬نویســـنده زن باش ــد یا‬ ‫مرد‪ ،‬پیش کســـوت باشـــد یا جوان ‪ ...‬فرقی نمی کند‪ .‬فرق اساســـی‪ ،‬در نگاه و زاویه‬ ‫دید به هستی ســـت‪ .‬به اینکـــه ارزش ها و اولویت هایت چیســـت و چقدر از علم و‬ ‫ا گاهـــی در چنته داری‪ .‬من از دانش روز البته نه به شـــکل عمیق؛ اما در حدی که‬ ‫بـــه کارم بیاید‪ ،‬با خبرم‪ .‬به دوســـتان نویســـنده ام بارهـــا گفتـــه ام رمان خوانی بس‬ ‫اســـت؛ کتاب های دیگر بخوانید‪ .‬مهم تر از کتابخوانی‪ ،‬رفاقـــت با ادم های خاص‬ ‫اســـت‪ .‬فایـــده ای که از همنشـــینی با ادم هـــای متفـــاوت و خوش فکر بـــرده ام‪ ،‬از‬ ‫هیچ کتابی نبـــرده ام»‪ /.‬ایبنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫زنان‬ ‫لیلی اهی؛ نخستین زن عضو شورای عالی فرهنگ‬ ‫‪ 3۶‬درصد؛‬ ‫امار زنان ایرانی دچار اضاف هو زن‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشـکی گفت؛ اخرین مطالعه سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در گـروه سـنی ‪ ۱۸‬تـا ‪۶ ۵‬سـال نشـان می دهـد‬ ‫کسـوم جمعیـت فعـال ایـران کلسـترول بـاال‪،‬‬ ‫ی ‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد مـردان و ‪ ۳۶‬درصـد زنـان اضافـه وزن دارنـد‬ ‫و ‪ ۵۱‬درصـد جمعیـت تحـرک بدنـی کافـی ندارنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ زهـرا عبداللهـی در وبینـار ضـرورت‬ ‫توجه به تغذیه کارکنان افزود؛ بیماری های غیروا گیر‬ ‫علـت ‪ ۶۰‬درصـد مرگ ها در جهان و ‪ ۷۶‬درصد مرگ ها‬ ‫در ایـران اسـت‪ .‬این وضعیـت در همـه کشـورهای بـا‬ ‫درامـد بـاال‪ ،‬متوسـط و پائیـن؛ ازجملـه در ایـران کـه‬ ‫درامـد متوسـط دارد‪ ،‬یـک رونـد افزایشـی دارد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه الگوی غذایی نامناسـب‪ ،‬اولین ریسـک‬ ‫فا کتـور و اولیـن دلیـل مرگ هاسـت‪ ،‬ادامـه داد؛ ‪۱۰‬‬ ‫یهـای غیروا گیـر‪،‬‬ ‫عامـل از ‪ ۱۹‬عامـل مـرگ در بیمار ‬ ‫مربـوط بـه تغذیـه اسـت و در مطالعـه ای کـه در ‪۱۹۵‬‬ ‫کشـور توسـط ‪ ۱۳۰‬محقـق از ‪ ۴۰‬کشـور جهـان انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬رژیـم غذایـی نامناسـب بـا ‪ ۱۱‬میلیـون قربانـی‪،‬‬ ‫اولیـن عامـل خطـر مـرگ در جهـان شـناخته شـده و‬ ‫گهـا را در جهـان داراسـت‪ .‬عبداللهـی‬ ‫یک پنجـم مر ‬ ‫تصریح کرد؛ در سـال ‪ ،۲۰۱۷‬ایران ‪ ۲۹۹‬هزارمورد مرگ‬ ‫داشـته کـه این رقـم در ‪ ۲۰۴۰‬بـه حـدود ‪ ۸۰۰‬هزارمـورد‬ ‫یهـای‬ ‫می رسـد کـه ‪ ۳۹۰‬هزارمـوردش ناشـی از بیمار ‬ ‫غیروا گیـر خواهـد بـود‪ .‬مدیـرکل دفتـر بهبـود تغذیـه‬ ‫جامعـه وزارت بهداشـت توضیـح داد؛ بـار اقتصـادی‬ ‫یهـای غیروا گیـر سـاالنه معـادل‬ ‫ناشـی از بیمار ‬ ‫‪ ۴۴۶‬هزارمیلیاردتومـان؛ یعنـی معـادل سـه درصد‬ ‫تولید ناخالص ملی (‪ )GDP‬و هزینه غیرمستقیم این‬ ‫بیماری ها معادل ‪ ۲۳۸.۲‬هزارمیلیاردتومان در کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی بابیان اینکه ایرانیان ‪ ۹.۷‬گرم در روز؛‬ ‫یعنـی دوبرابـر مقـدار توصی هشـده کـه مصـرف روزانـه‬ ‫جگـرم نمـک اسـت‪ ،‬بیشـتر نمک مصـرف می کنند‪،‬‬ ‫پن ‬ ‫تا کیـد کـرد؛ با افزایش مصرف سـبزی و میـوه‪ ،‬کاهش‬ ‫مصـرف روغـن‪ ،‬کاهـش اسـید چـرب اشـباع و افزایـش‬ ‫تحرک بدنی و کنترل وزن شاهد کاهش ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫غیبـت در کار‪ ،‬کاهـش ‪ ۲۶‬درصـدی هزین ههـای‬ ‫اولین ها‬ ‫لیلـی اهـی (زاده ‪ ،۱۳۰۸‬درگذشـته ‪)۱۳۹۷‬؛ از موسسـان شـورای کتـاب کـودک در ‪ ۱۳۴۱‬بـود و از‬ ‫هنـگام اغاز بـه کار ایـن شـورا تـا سـال ‪ ۱۳۵۹‬کـه از ایران بـه امریکا کوچ کـرد‪ ،‬دبیر هیئت مدیره اش‬ ‫بـود‪ .‬او و تـوران میرهـادی‪ ،‬دوسـت و همـکار نزدیـک بودنـد‪ .‬او مشـاور فنـی اداره کل مطالعـات و‬ ‫برنامه های وزارت فرهنگ‪ ،‬اموزگار ادبیات کودک به مربیان کودکستان‪ ،‬پایه گذار بخش انتشار‬ ‫کتاب های کودکان به زبان فارسی به دعوت بنگاه ترجمه و نشر کتاب‪ ،‬عضو گروه بررسی کتب‬ ‫درسـی دبسـتان به دعوت انتشـارات فرانکلین بود و پس از طی دوره در ایاالت متحده‪ ،‬مشـاور‬ ‫ش وپـرورش‪ ،‬موسـس‪ ،‬عضـو و دبیـر هیئت مدیره شـورای کتاب کودک شـد‪.‬‬ ‫فنـی اموز ‬ ‫‪ ۱۰‬کاراکتر مقتدر‬ ‫سریال های تلویزیونی‬ ‫علی رهبری‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۴‬ســوفیا اموروســو؛ مدیرعامــل شــرکت‬ ‫«نســتی گل»‪ ،‬واژه «دختــر رئیــس» را ابــداع کــرد و‬ ‫یکــه در اغــاز بــرای ســتایش‬ ‫جهــان را تغییــر داد‪ .‬چیز ‬ ‫کارافرینــان فمنیســت اســتفاده شــد‪ ،‬ب هســرعت تبدیــل‬ ‫بــه اصطالحــی توهین امیــز در توصیــف زنــان حامــی‬ ‫ســرمایه داری شــد کــه بــرای کســب قــدرت‪ ،‬دســت بــه‬ ‫سهــا یــا زنــان‬ ‫یکــه دختــر رئی ‬ ‫ه ـر کاری می زننــد‪ .‬در حال ‬ ‫مقتــدر در هرجایــی ممکــن اســت کمــی اعتبــار به دســت‬ ‫اورده باشــند؛ ولــی یــک ســنگر را به طور کامــل فتــح‬ ‫کرده انــد و ان‪ ،‬چیــزی نیســت جــز تلویزیــون! فهرســتی از‬ ‫سهــا را بــرای شــما امــاده کرده ایــم‪.‬‬ ‫برخــی دختــر رئی ‬ ‫دنریستارگرین‬ ‫مشهور به دنریس طوفان زاد؛ او‬ ‫یک شخصیت خیالی در سری‬ ‫رمان فانتزی «ترانه یخ و اتش»‬ ‫اثر جرج ار‪ .‬ار‪ .‬مارتین است‪.‬‬ ‫این زن مقتدر همه چیز داشت؛‬ ‫اما دشمنانش را با اژدهاهایش‬ ‫نابود کرد و نا گهان گروهی برای‬ ‫بازپس گیری قدرت از دستانش‬ ‫توطئه کردند‪ .‬نقش دنریس را‬ ‫امیلیا کالرک بازی کرد‪.‬‬ ‫مراقبتـی و کاهـش ‪ ۳۲‬درصـدی هزین ههـای ناتوانـی‬ ‫یهـا خواهیـم بـود‪ .‬وی‬ ‫و معلولیـت ناشـی از بیمار ‬ ‫بااشـاره به اشـتغال حـدود ‪ ۸.۵‬میلیـون کارمنـد در‬ ‫دسـتگاه های مختلـف اظهـار داشـت؛ براسـاس بنـد‬ ‫‪ ۸‬مصوبـه شـورای عالی سلامت و امنیـت غذایـی در‬ ‫اسـفند ‪ ۹۴‬دسـتگاه های اجرایـی مکلـف بـه تدویـن‬ ‫برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سالمت کارکنان خود‬ ‫طبق بسـته پایه خدمات سلامت کارکنان دولت که‬ ‫مسـئولیت تهیه ان به وزارت بهداشـت محول شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬هسـتند‪ .‬مدیـرکل دفتـر بهبـود تغذیـه جامعه‬ ‫وزارت بهداشـت تشـکیل کمیتـه راهبـردی بهبـود‬ ‫تغذیـه کارکنـان متشـکل از نماینـدگان دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی‪ ،‬ابلاغ بسـته اجرایـی تغذیه کارکنـان‪ ،‬تدوین‬ ‫برنامه عملیاتی بهبود تغذیه کارکنان در هر دستگاه‬ ‫اجرایـی‪ ،‬برگـزاری دوره هـای اموزشـی ضمـن خدمـت‬ ‫درزمینـه تغذیـه سـالم‪ ،‬اجـرای دسـتورالعمل تغذیـه‬ ‫یهـا‪ ،‬پایـش و نظـارت بـر کیفیـت تغذیـه‬ ‫در غذاخور ‬ ‫یهـا و پایـش اجـرای برنامـه ازطریـق‬ ‫در غذاخور ‬ ‫دبیرخانـه سلامت و امنیـت غذایی را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سلینامیر‬ ‫نخست وزیر را فراموش کنید‪ .‬او در‬ ‫سریال «معاون رئیس جمهوری»‪،‬‬ ‫دختر رئیس جهان ازاد بود! ممکن‬ ‫است یکی ‪،‬دو بار از محل کار خود‬ ‫اخراج شده باشد؛ ولی نخستین‬ ‫رئیس جمهوری زن امریکا بود و‬ ‫مهم نبود چقدر جرم برای رسیدن‬ ‫به اینجا انجام داد‪ .‬نقش او را‬ ‫جولیا اسکارلت الیزابت درایفوس‬ ‫بازی کرد‪.‬‬ ‫شیو روی‬ ‫اولیویا پاپ‬ ‫مارگارت تاچر‬ ‫تنها دختر خانواده ُپر از رئیس‬ ‫دختر رئیس هایی مانند اولیویا‬ ‫به قول اریک اندره در یک‬ ‫ساده نیست؛ اما «شیو روی»‬ ‫پاپ؛ با بازی کری واشنگتن‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه‪« :‬ایا فکر می کنید که‬ ‫مارگارت تاچر با استفاده از قدرت «رسوایی» دیگر ساخته نمی شوند‪ .‬با بازی سارا اسنوک‪ ،‬ان را عالی‬ ‫اجرا کرد و این گونه به ملک ه دختر‬ ‫او نیز مانند شیو‪ ،‬به هر دو سوی‬ ‫دخترانه به جوخه های مرگ‬ ‫چرخ ه سیاسی تن می داد؛ سمت رئیس های تلویزیون تبدیل شد‪.‬‬ ‫در ایرلند شمالی پول تزریق‬ ‫خوب یا سمت قدرت‪ .‬از هدایت او به خوبی دو نقش متفاوت‬ ‫می کرد؟» گیلیان اندرسون نیز‬ ‫را در «وراثت» ایفا کرد و ا گرچه‬ ‫بی شک از این قدرت برای بردن انتخابات به نفع گرنت تا انجام‬ ‫مشاور سیاسی کاندیداهاست؛‬ ‫جایزه امی در فصل چهارم سریال عملیات های مخفی شکنجه و‬ ‫«تاج» در نقش تاچر برای شبکه ترور؛ می توان گفت که او شخصیت برای پیروزی پدرش در حزب‬ ‫جالبی شبیه گالدیاتورها داشت‪ .‬راست گرایان کوشید‪.‬‬ ‫نتفلیکساستفاده کرد‪.‬‬ ‫ربکا بانچ‬ ‫ورنیکا الج‬ ‫الکس لوی‬ ‫پایپرچپ من‬ ‫با بازی جنیفر انیستون در سریال در سریال «ریوردیل» او که نقشش این کارا کتر با بازی ریچل بلوم‪ ،‬بین‬ ‫او با بازی تیلور اسکیلینگ‪ ،‬در‬ ‫تمام زنان این فهرست‪ ،‬بیشترین‬ ‫«نارنجی‪ُ ،‬مد جدید است» جایزه «برنامه صبحگاهی»؛ دختر رئیسی توسط کامیال مندز بازی شده؛‬ ‫رشد و تغییر را طی سریال داشت‪.‬‬ ‫شبیه کیت کوریک که برای حفظ لیستی حسادت اور از لحظات‬ ‫دختر رئیس در بدترین محیط‬ ‫دختر رئیس گونه دارد‪ .‬درواقع‪ ،‬با در «نامزد سابق دیوانه»‪ ،‬کلی‬ ‫اعتبار خود‪ ،‬هر کسی را نابود‬ ‫را می برد؛ یعنی زندان! او از یک‬ ‫یک جهش هفت ساله‪ ،‬تبدیل به رفتار رئیس مابانه و شیطنت های‬ ‫دختر ساده لوح به کسی تبدیل می کند‪ .‬او هرکاری می کند تا از‬ ‫گرگ وال استریت شد و پس از ان‪ ،‬مخصوص دختران رئیس انجام‬ ‫همکار سابقش‪ ،‬کسلر که اعتبار‬ ‫می شود که از فروش لباس‬ ‫اولین کلوب غیرقانونی ریوردیل را داد‪ .‬او فار غ التحصیل رشته حقوق‬ ‫خوبی نداشت متمایز باشد؛‬ ‫دست دوم در زندان کاسبی‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫افتتاح کرد‪ .‬او در تمام زمینه ها پا از دانشگاه ییل بود که تبدیل به‬ ‫مثال حتی سفر به کشور ایتالیا‬ ‫تو پا می کند‪ .‬او‬ ‫خوبی دس ‬ ‫می داند برای انجام درست کارها‪ ،‬برای مالقات او در اوج همه گیری جای پای پدر خود؛ یعنی مارک حقوقدانی موفق؛ اما متهم به‬ ‫قتل شد!‬ ‫کانسوئلوز گذاشت‪.‬‬ ‫بیماری بود‪.‬‬ ‫گاهی باید صلح کرد‪.‬‬ ‫سوفیامارلو‬ ‫شیطنت او با بازی بریت رابرتسون؛‬ ‫ً‬ ‫تقریباشبیهبرخی دیگر از‬ ‫خانم های این فهرست است؛ ولی‬ ‫باید به احترامش در «دختر رئیس»‬ ‫کاله از سر برداشت‪ .‬سریال پیش از‬ ‫ اغاز فرایند ورشکستگی و استعفای‬ ‫مدیرعامل کنسل شد‪ .‬ا گرچه‬ ‫لباس های گران قیمتو پول گرفتن‬ ‫از پدرش‪ ،‬همه دوستداران نقش‬ ‫دختر رئیس را سیراب کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫روانشناسی هوش و انواع هوش‬ ‫میثمصالحی‬ ‫تهــای متنوعی چــون اســتدالل‪ ،‬توانایی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫یســت کــه قابلی ‬ ‫در روان شناســی هــوش ‪ ،‬هــوش یــک توانایــی ذهن ‬ ‫از زبــان‪ ،‬یادگیــری‪ ،‬برنامه ر یــزی‪ ،‬حــل مســئله و … کــه البتــه نظری ههــای هــوش دررابط هبــا تعریــف قطعــی از هــوش‬ ‫درطول تار یــخ تغییــر کرده انــد و یــک تعریــف ثابــت از هــوش ندار یــم‪ .‬دراین بیــن بایــد درنظــر داشــت کــه مفهــوم هــوش‬ ‫را باهــوش هیجانــی اشــتباه نگیریــم‪ .‬ب هگــزارش انگار کــه؛ هــوش هیجانــی بخــش خیلی مهمــی از هــوش اســت کــه شــامل‬ ‫نهــا در زندگــی روزمــره اســت کــه از چهــار‬ ‫توانایــی شــناخت‪ ،‬ادرا ک‪ ،‬تنظیــم هیجانــات (احساســات) و اســتفاده از ا ‬ ‫شهــای‬ ‫یشــود؛ خودا گاهــی‪ :‬توانایــی تشــخیص هیجانــات خــود‪ ،‬خودمدیریتــی‪ :‬مدیریــت وا کن ‬ ‫مهــارت تشــکیل م ‬ ‫هیجانــی خــود ‪ ،‬ا گاهــی اجتماعــی‪ :‬توانایــی تشــخیص دقیــق هیجانــات دیگــران‪ ،‬مدیریــت رابطــه‪ :‬به کارگیــری ا گاهــی از‬ ‫هیجانــات دیگــران به منظــور موفقیــت در تعامــات‪ .‬براســاس تحقیقــات انجا مشــده‪ ،‬ضریــب هوشــی در برخــی مناطــق‬ ‫یتــوان نتیجــه گرفت کــه عالوه برژنتیــک و عوامل زیســتی ‪ ،‬عوامل محیطی هم‬ ‫باال تــر از مناطــق دیگــر اســت؛ بنابرایــن م ‬ ‫تفاوت جنسی و دوران طالیی در رشد هوش‬ ‫در روان شناس ــی هوش براس ــاس تحقیقاتی که انجام شده‬ ‫ب ــه ای ــن نتیجه رس ــیده اند ک ــه ازنظر ه ــوش کل ــی بین دو‬ ‫جن ــس تفاوت ــی وجود ن ــدارد؛ ام ــا از نظر برخ ــی فعالیت ها‬ ‫ً‬ ‫ی کالم‪،‬‬ ‫تف ــاوت وج ــود دارد؛ مث ــا دخت ــران در روانـ ـ ‬ ‫خوان ــدن‪ ،‬فهمی ــدن‪ ،‬مه ــارت س ــریع بودن دسـ ـت ها و …‬ ‫و پس ــران در اس ــتدالل ریاضی‪ ،‬اس ــتعداد فنی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫ح ــرکات عضالنی درش ــت‪ ،‬مه ــارت دارند؛ اما نکت ــه مهم و‬ ‫قابل توجه ــی که در اینجا باید درنظر داش ــت این اسـ ـت که‬ ‫شه ــای متف ــاوت تربی ــت‬ ‫ته ــا ناش ــی از رو ‬ ‫ای ــن تفاو ‬ ‫دختران و پس ــران اس ــت‪ .‬تحقیق ــات نش ــان داده؛ تجارب‬ ‫و تعالی ــم دوران کودک ــی رش ــد و تکام ــل مغزی را تس ــریع و‬ ‫تقوی ــت می کننـ ـد ‪ .‬پ ــدرو م ــادر ب ــا تحری ــک ذهن ــی کودک‬ ‫نق ــش بس ــیارمهمی در تقوی ــت ه ــوش او ایف ــا می کنن ــد و‬ ‫تس ــال اولیه زمان دارند ک ــه در این‬ ‫برای ایـ ـن کار تنها هف ‬ ‫تس ــال دوس ــال اولی ــه از اهمی ــت بیش ــتری برخ ــوردار‬ ‫هف ‬ ‫اســـت‪ .‬بعد از ایـــن دوران‪ ،‬هـــوش کودک ماننـــد نرم افزاری‬ ‫عم ــل می کند که پردازش ش ــده و برای بهر هب ــرداری اماده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظریه جذاب هوش از گاردنر‬ ‫در روان شناس ــی ه ــوش‪ ،‬طب ــق نظری ــه گاردن ــر‪ ،‬ب ــرای‬ ‫ته ــا و اس ــتعدادهای ی ــک‬ ‫به دسـ ـت اوردن تم ــام قابلی ‬ ‫ف ــرد‪ ،‬نبای ــد تنها به بررس ــی ضریب هوش ــی پرداخت؛ بلکه‬ ‫شه ــای دیگر او مثل هوش موس ــیقیایی‪ ،‬هوش‬ ‫انواع هو ‬ ‫نف ــردی‪ ،‬ه ــوش تصویری‪-‬فضای ــی و ه ــوش کالمی‪-‬‬ ‫درو ‬ ‫زبان ــی نیز باید در نظر گرفته ش ــود‪ .‬در اینجا با هش ــت نوع‬ ‫هوش مختلفی که گاردنر تعریف کرده اس ــت؛ بیش ــتر اشنا‬ ‫یش ــویم‪.‬‬ ‫م ‬ ‫هوش تصویری‪ -‬فضایی‬ ‫نقاط قوت‪ :‬قدرت تشخیص تصویری و فضایی‬ ‫کس ــانی ک ــه ه ــوش تصویری‪-‬فضای ــی باالی ــی دارن ــد‪ ،‬در‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫تجس ــم چیزها قوی هس ــتند‪ .‬این افراد معموال جهت یابی‬ ‫سه ــا و تصاویر‬ ‫خوب ــی دارند و ب ــا نقشـ ـه ها‪ ،‬نمودارها‪ ،‬عک ‬ ‫یه ــای ه ــوش‬ ‫ویدئوی ــی مش ــکلی ندارن ــد‪ .‬ازجمل ــه ویژگ ‬ ‫تب ــردن از خوان ــدن‬ ‫تصویری‪-‬فضای ــی عبارتن ــد از ؛ لذ ‬ ‫و نوش ــتن‪ ،‬مه ــارت در درسـ ـت کردن پ ــازل‪ ،‬مه ــارت در‬ ‫تب ــردن از رس ــم‪،‬‬ ‫تفس ــیر عک ــس‪ ،‬گ ــراف و نم ــودار‪ ،‬لذ ‬ ‫نقاش ــی و هنره ــای تجس ــمی‪ ،‬تش ــخیص راح ــت الگوه ــا‪.‬‬ ‫بر همین اس ــاس از مناسـ ـب ترین انتخ ــاب ه ــای ش ــغلی‬ ‫ب ــرای ای ــن گ ــروه می توان ب ــه معم ــار ‪ ،‬هنرمن ــد و مهندس‬ ‫اش ــاره داشت‪.‬‬ ‫هوش کالمی ‪ -‬زبانی‬ ‫نقاط قوت‪ :‬کلمات‪ ،‬زبان و نویسندگی‬ ‫در روان شناس ــی ه ــوش‪ ،‬کس ــانی که هوش کالم ــی‪ -‬زبانی‬ ‫باالی ــی دارن ــد‪ ،‬به خوب ــی می توانن ــد از کلمات‪ ،‬ب ــه هنگام‬ ‫ً‬ ‫نوش ــتن و ح ــرف زدن‪ ،‬اس ــتفاده کنن ــد‪ .‬این افراد غالب ــا در‬ ‫نوش ــتن داس ــتان‪ ،‬به خاطر س ــپردن اطالع ــات و خواندن‬ ‫مه ــارت دارن ــد‪ .‬ازجمل ــه ویژگی های هوش کالم ــی‪ -‬زبانی‬ ‫عبارتن ــد از؛ مه ــارت در ب هی ــاداوردن اطالع ــات نوش ــته ی ــا‬ ‫تب ــردن از خوان ــدن و نوش ــتن ‪ ،‬مه ــارت‬ ‫گفت ــه ش ــده‪ ،‬لذ ‬ ‫ته ــای متقاعد کنن ــده‪ ،‬توانائ ــی در‬ ‫در مباحث ــه ی ــا صحب ‬ ‫توضیح دادن مس ــائل ‪ ،‬اس ــتفاده از ش ــوخ طبعی به هنگام‬ ‫بیان داس ــتان ها‪ .‬انتخاب های ش ــغلی مناس ــب این گروه‬ ‫نیز ش ــامل نویس ــنده و روزنام هن ــگار ‪ ،‬وکیل و معلم اس ــت‪.‬‬ ‫هوش منطقی ‪ -‬ریاضی‬ ‫نقاط قوت‪ :‬تحلیل مسائل و عملیات ریاضی‬ ‫در روان شناس ــی ه ــوش‪ ،‬کس ــانی ک ــه ه ــوش منطق ــی‪-‬‬ ‫ ریاض ــی باالی ــی دارن ــد‪ ،‬در اس ــتدالل‪ ،‬شناس ــایی الگوها و‬ ‫تحلیل منطقی مس ــائل قوی هس ــتند‪ .‬این اف ــراد به تفکر‬ ‫درباره مفهوم اع ــداد‪ ،‬روابط و الگوها عالقه مندند‪ .‬ازجمله‬ ‫یه ــای هوش منطق ــی‪ -‬ریاض ــی عبارتن ــد از؛ مهارت‬ ‫ویژگ ‬ ‫تب ــردن از تفکر درب ــاره ایده های‬ ‫زی ــاد در حل مس ــئله ‪ ،‬لذ ‬ ‫شه ــای علم ــی ‪،‬‬ ‫انتزاع ــی ‪ ،‬عالقه من ــدی ب ــه انج ــام ازمای ‬ ‫مهارت در انجام محاس ــبات پیچیده‪ .‬انتخاب های شغلی‬ ‫ای ــن گروه نیز نظی ــر دانش ــمند‪ ،‬ریاضی ــدان ‪ ،‬برنامه نویس‬ ‫رایانه‪ ،‬مهندس ‪ ،‬حس ــابدار اس ــت‪.‬‬ ‫هوش اندامی‪ -‬جنبشی‬ ‫نقاط قوت‪ :‬تحرک فیزیکی‪ ،‬کنترل حرکات‬ ‫کس ــانی ک ــه ه ــوش اندامی‪ -‬جنبش ــی باالی ــی دارن ــد‪ ،‬در‬ ‫بــر هــوش تاثیــر می گذارنــد‪ .‬عوامــل محیطــی عبارتنــداز؛ اجتماعــی‪ :‬یعنــی محیــط فرهنگــی‪ ،‬اینکــه مــردم چگونــه زندگــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬چــه ارزش هایــی دارنــد و چــه کاری انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫خانــواده‪ :‬همان طور کــه درمقــاالت قبلــی گفته شــده‪ ،‬رشــد به هنجــار و درســت کــودک‪ ،‬نیازمنــد مراقبــت درســت و‬ ‫یســت‬ ‫مســئوالنه اســت‪ .‬روابــط عاطفــی‪ :‬یکــی از عواملــی کــه بــر رشــد عقالنــی و هــوش تاثیــر می گــذارد‪ ،‬روابــط عاطف ‬ ‫کــه کــودک بــا والدیــن و اعضــای خانــواده برقــرار می کنــد کــه درصــورت نابهنجــاری‪ ،‬ازهم گســیختگی و شــرایط متفــاوت‬ ‫یــا بــد خانــواده از ایــن رشــد محــروم می شــود‪ .‬اقتصادی‪-‬اجتماعــی‪ :‬ســطح تحصیــات‪ ،‬شــغل‪ ،‬میــزان درامــد پــدر و‬ ‫مــادر ‪ ،‬جمعیــت خانــواده‪ ،‬ترتیــب تولــد فرزنــدان‪ ،‬محل ســکونت‪ ،‬شــباهت و تفاوت های فرهنگی پــدر و مــادر‪ ،‬انتظارات‬ ‫شهــای تربیتــی‪ ،‬داشــتن فرصت هــای اموزشــی و… تاثیــرات مهمــی بــر هــوش و رشــد عقالنــی‬ ‫والدیــن از کــودکان ‪ ،‬رو ‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫ته ــای بدن ــی‪ ،‬انج ــام عملی ــات و کنتـــرل فیزیکـــی‬ ‫حرک ‬ ‫ق ــوی هس ــتند‪ .‬ای ــن اف ــراد در هماهنگ ســـازی چشـــم و‬ ‫دس ــت مهارت دارن ــد و افراد چاال ک و تردســـتی هســـتند‪.‬‬ ‫ازجمل ــه ویژگی های ه ــوش اندامی‪ -‬جنبشـــی عبارتند از؛‬ ‫مه ــارت در ورزش و رق ــص‪ ،‬لذت بردن از ســـاختن چیزها با‬ ‫دس ــت ‪ ،‬هماهنگی فیزیکی عالی ‪ ،‬به خاطر ســـپردن چیزها‬ ‫از طری ــق انج ــام دادن ان ها‪ ،‬به جای گوش کـــردن یا دیدن‪.‬‬ ‫به ــای ش ــغلی مناس ــب ب ــرای ایـــن گـــروه شـــامل‬ ‫انتخا ‬ ‫رقصن ــده ‪ ،‬هنرپیش ــه‪ ،‬مجسم هس ــاز و پیمانکار اســـت‪.‬‬ ‫هوشموسیقیایی‬ ‫نقاط قوت‪ :‬ریتم و موسیقی‬ ‫کس ــانی که هوش موس ــیقیایی باالیی دارنـــد‪ ،‬در فکر کردن‬ ‫مه ــا و صداها ق ــوی هســـتند‪ .‬این افـــراد از‬ ‫ب ــه الگوه ــا‪ ،‬ریت ‬ ‫ً‬ ‫موس ــیقی ل ــذت می برن ــد و معم ــوال در نواختن ســـازهای‬ ‫موس ــیقی و اهنگس ــازی مهارت دارند‪ .‬ازجمله ویژگی های‬ ‫ه ــوش موس ــیقیایی عبارتن ــد از؛ لذت بـــردن از اوارخوانـــی‬ ‫و نواختن س ــازهای موس ــیقی‪ ،‬تش ــخیص اســـان الگوها و‬ ‫ته ــای موس ــیقی‪ ،‬توانای ــی به خاطرســـپردن اهنگ هـــا‬ ‫ن ‬ ‫یه ــا‪ ،‬درک عمی ــق از س ــاختار‪ ،‬ریتـــم و نت هـــای‬ ‫و ملود ‬ ‫به ــای ش ــغلی ای ــن گـــروه هوشـــی نیـــز‬ ‫موس ــیقی‪ ،‬انتخا ‬ ‫می توان ــد موس ــیقیدان‪ ،‬اهنگس ــاز‪ ،‬خواننـــده‪ ،‬معلـــم‬ ‫موس ــیقی و رهبر ارکس ــتر باش ــد‪.‬‬ ‫هوش میان فردی‬ ‫نقاط قوت‪ :‬ارتباط برقرار کردن و درک دیگران‬ ‫کس ــانی که ه ــوش میان فردی باالی ــی دارنـــد‪ ،‬در تعامل با‬ ‫دیگ ــران و درک ان ها قوی هس ــتند‪ .‬این افراد در ســـنجش‬ ‫هیجان ــات‪ ،‬انگیز هه ــا‪ ،‬تمایالت و منظور کســـانی کـــه دور و‬ ‫برش ــان هس ــتند‪ ،‬مهارت دارند‪ .‬ازجمله ویژگی های هوش‬ ‫نف ــردی عبارتن ــد از؛ مهارت در برقـــراری ارتباط کالمی‪،‬‬ ‫میا ‬ ‫مه ــارت در ارتب ــاط غیرکالم ــی‪ ،‬نگاه کردن بـــه موقعیت ها از‬ ‫زوای ــای مختلف‪ ،‬ایج ــاد روابط مثب ــت با دیگـــران‪ ،‬مهارت‬ ‫در فرو نش ــاندن اختالفات در داخ ــل گروه ها‪ .‬انتخاب های‬ ‫ش ــغلی مناس ــب اف ــراد برخ ــوردار از چنیـــن هوشـــی‬ ‫نش ــناس‪ ،‬فیلسوف‪ ،‬مش ــاور‪ ،‬فروشـــنده و سیاستمدار‬ ‫روا ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ هوش درون فردی‬ ‫نقاط قوت‪ :‬درون نگری و خودازمایی‬ ‫در روانشناسی هوش‪ ،‬کس ــانی که هوش درون فردی باالیی‬ ‫دارنـــد‪ ،‬ا گاهـــی خوبـــی از وضعیـــت هیجانی‪ ،‬احساس ــات و‬ ‫انگیزه هـــای خـــود دارند‪ .‬ایـــن افـــراد از خودازمایـــی‪ ،‬تخیل‬ ‫روزانـــه‪ ،‬کن دو کاو کـــردن روابـــط خـــود بـــا دیگـــران و ب ــراورد‬ ‫توانائی های فردی خود لـــذت می برند‪ .‬ازجمله ویژگی های‬ ‫هـــوش درون فـــردی عبارتنـــد از؛ مهـــارت در تحلیـــل نق ــاط‬ ‫قـــوت و ضعف خـــود؛ لذت بـــردن از تجزی هو تحلیل نظریه ها‬ ‫و ایده هـــا‪ ،‬خودا گاهـــی زیاد ‪ ،‬داشـــتن درک روشـــن از ریش ــه‬ ‫انگیزه ها و احساســـات خود ‪ .‬انتخاب های شـــغلی مناسب‬ ‫ایـــن گـــروه نیز شـــامل فیلســـوف ‪ ،‬نویســـنده ‪ ،‬نظری هپ ــرداز و‬ ‫دانشـــمند است‪.‬‬ ‫هوشطبیعت گرا‬ ‫نقاطقوت‪:‬یافتنالگوها‬ ‫و روابطی که با طبیعت وجود دارد‬ ‫در روان شناســـی هـــوش‪ ،‬هـــوش طبیعت گـــرا اخریـــن ن ــوع‬ ‫هوشی ســـت کـــه گاردنـــر درنظریه خـــود به هفت نـــوع قبلی‬ ‫افـــزوده و بـــا مقاومت و مخالفت بیشـــتری نســـبت به بقیه‬ ‫روبرو گردیده اســـت‪ .‬به گفته گاردنر؛ کســـانی که دارای هوش‬ ‫طبیعت گرای باالیی هســـتند‪ ،‬سازگاری بیشتری با طبیعت‬ ‫ً‬ ‫دارنـــد و معمـــوال بـــه پـــرورش‪ ،‬کشـــف محیـــط و یادگی ــری‬ ‫دربـــاره موجـــودات عالقه مندنـــد‪ .‬ایـــن افـــراد بـــه س ــرعت از‬ ‫جزئی ترین تغییرات در محیط شـــان ا گاه می شوند‪ .‬ازجمله‬ ‫ویژگی هـــای هـــوش طبیعت گـــرا عبارتنـــد از؛ عالقه من ــد‬ ‫بـــه موضوعاتـــی از قبیـــل گیاه شناســـی‪ ،‬زیست شناس ــی و‬ ‫جانورشناســـی‪ ،‬مهـــارت در رده بنـــدی و فهرســـت بندی‬ ‫اطالعات‪ ،‬لذت بردن از باغبانی‪ ،‬کشـــف طبیعت‪ ،‬پیاده روی‬ ‫و چادر زدن در طبیعت‪ ،‬بی عالقگی به یادگیری موضوعات‬ ‫بی ارتبـــاط بـــا طبیعـــت‪ .‬انتخاب های شـــغلی این گ ــروه نیز‬ ‫نظیر زیست شـــناس‪ ،‬حفاظـــت از محیط زیســـت‪ ،‬باغبان و‬ ‫مزرعه دار اســـت‪.‬‬ ‫باتوجـه بـه مطالـب گفته شـده؛ اینکـه عوامـل محیطـی‬ ‫گفته شـده کـدام هـوش را در یـک فـرد تقویـت می کنـد‪ ،‬نقـش‬ ‫مهمی در بهره مندی فرد از هرنوع هوش ایفا می کنند؛ البته‬ ‫نقـش عوامـل زیسـتی و ژنتیکـی راهـم بایـد در نظـر داشـت‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫راهکارهای افزایش طول عمر تلویزیون‬ ‫نهــای بــه یکــی از پرکاربردتریــن‬ ‫امــروزه تلویزیو ‬ ‫و اصلی تریــن وســایل زندگــی ا کثــر خانواد ههــا‬ ‫نهــا جــزو ان دســته از‬ ‫لشــده اند‪ .‬تلویزیو ‬ ‫تبدی ‬ ‫دســتگاه هایی هســتند کــه بــه یــک رده ســنی خــاص‬ ‫اختصــاص ندارنــد؛ امــا این محصــوالت به ویــژه‬ ‫نهــای نســل جدیــد‪ ،‬بسیارحســاس هســتند‪.‬‬ ‫تلویزیو ‬ ‫ب هگــزارش اســتاد ت ـی وی؛ ظرافــت وحساســیت‬ ‫بشــده کــه کوچک تریــن‬ ‫نهــای جدیــد سب ‬ ‫تلویزیو ‬ ‫ضربــات فیزیکــی‪ ،‬نوســانات بــرق‪ ،‬ورود اب بــه درون‬ ‫نهــا اســیب بزننــد‪ .‬برخــی از‬ ‫دســتگاه بتوانــد بــه ا ‬ ‫راهکارهــا و ترفندهــای افزایــش طــول عمــر تلویزیــون را‬ ‫می خوانیــم‪.‬‬ ‫تنظیم روشنایی در تلویزیون ال ای دی‬ ‫بـرای تنظیـم روشـنایی تلویزیـون ال ای دی بایـد ازطریـق‬ ‫کنتـرل دسـتگاه‪ ،‬وارد بخـش منـو و سـپس تنظیمـات‬ ‫روشـنایی دسـتگاه شـوید‪ .‬نحـوه چیدمـان و طراحـی منـو‬ ‫نهـای ال ای دی برندهـای مختلـف بـا یکدیگر فرق‬ ‫تلویزیو ‬ ‫می کنـد‪ .‬می توانیـد میـزان روشـنایی نمایشـگر تلویزیـون را‬ ‫تنظیم کنید‪ .‬روشنایی بیش ازحد صفحه نمایش می تواند‬ ‫باعـث مصـرف بیشـتر بـرق و کاهـش طـول عمـر تلویزیـون‬ ‫شـود؛ درنتیجـه روشـنایی نمایشـگر تلویزیـون ال ای دی‬ ‫خود را بر روی حالت اسـتاندارد قرار دهید تا هم در مصرف‬ ‫انـرژی صرفه جویـی کـرده باشـید و هـم طـول عمـر تلویزیون‬ ‫کاهـش پیـدا نکنـد‪.‬‬ ‫تنظیم کنتراست تلویزیون‬ ‫یشـود‬ ‫باالبـودن کنتراسـت تصویـر به مرورزمـان باعـث م ‬ ‫کیفیت تصویر کاهش یابد‪ .‬استفاده از سطح کنتراست باال‬ ‫یشـود دسـتگاه نیـروی پردازش بیشـتری از دسـت‬ ‫باعـث م ‬ ‫بدهـد و سـبب کاهـش طـول عمـر تلویزیـون خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سـطح کنتراسـت تلویزیون خود را بر روی حالت اسـتاندارد‬ ‫کبـار‪ ،‬سـطح کنتراسـت‬ ‫تنظیـم کنیـد و هرچنـد وقـت ی ‬ ‫تلویزیون را تغییر داده و ان را روی حالتی جدید قرار دهید‪.‬‬ ‫استفاده از پارچه میکروفایبر‬ ‫اسـتفاده از پارچ ههـای میکروفایبـر یکـی از بهتریـن‬ ‫راهکارهـای موجـود بـرای تمیز کـردن تلویزیـون اسـت‪.‬‬ ‫ایـن پارچ ههـا به علـت سـاختار بسـیار مناسـبی کـه دارنـد‪،‬‬ ‫یهـای روی سـطح تلویزیـون را پـا ک‬ ‫می تواننـد تمـام الودگ ‬ ‫کننـد‪ .‬اسـتفاده از پارچ ههـای ضخیـم بـا بافـت سـخت‬ ‫طهـای ریزی‬ ‫یشـود بـر روی نمایشـگر تلویزیون خ ‬ ‫باعـث م ‬ ‫به وجـود بیایـد کـه کیفیـت تصویـر و زیبایـی تلویزیـون را از‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫بیـن م ‬ ‫عدم استفاده از محلول های پا ک کننده‬ ‫لهـای پا ک کننـده به ویـژه‬ ‫عدم اسـتفاده از محلو ‬ ‫لهـای حـاوی الـکل ‪ ،‬اسـتون و … یکـی از راهکارهـای‬ ‫محلو ‬ ‫تاثیرگـذار بـر طـول عمـر تلویزیـون اسـت‪ .‬بـرای تمیز کـردن‪،‬‬ ‫لهـای مخصـوص اسـتفاده کنید‪ .‬قبل‬ ‫بهتـر اسـت از محلو ‬ ‫از این کار ابتدا دستگاه را از برق بکشید و سپس دستمال را‬ ‫به محلول مخصوص اغشته کرده و بر روی صفحه نمایش‬ ‫بکشـید‪ .‬دقـت کنیـد کـه محلـول را به هیچ عنـوان‬ ‫به صورت مسـتقیم بـر روی تلویزیـون نریزیـد‪.‬‬ ‫استفاده از تنظیم کننده ولتاژ یا محافظ برق‬ ‫نوسـانات جریـان بـرق‪ ،‬قطـع نا گهانـی بـرق شـهری و… جـز‬ ‫نهـا‬ ‫عوامـل بسـیارتاثیرگذار بـر روی طـول عمـر تلویزیو ‬ ‫هسـتند‪ .‬قط عشـدن نا گهانـی بـرق و نوسـانات جریـان بـرق‬ ‫جزو اتفاقاتی ست که کنترل و جلوگیری از ان ها امکان پذیر‬ ‫نیسـت‪ .‬بایـد بـرای افزایش طول عمر تلویزیون خـود از یک‬ ‫ً‬ ‫تنظیم کننده ولتاژ یا محافظ مرغوب استفاده کنید‪ .‬حتما‬ ‫ظهـای‬ ‫از محصولـی با کیفیـت اسـتفاده کنیـد؛ زیـرا محاف ‬ ‫بی کیفیـت نه تنهـا باعـث حفـظ سلامتی تلویزیـون‬ ‫یتـری نیـز بـه‬ ‫یشـوند؛ بلکـه می تواننـد اسـیب های جد ‬ ‫نم ‬ ‫تلویزیـون وارد کننـد‪.‬‬ ‫انرژی دستگاه خود را‬ ‫با خاموش کردن تلویزیون حفظ کنید‬ ‫قـراردادن تلویزیـون بـر روی حالـت اسـتندبای سـبب‬ ‫یشـود کـه جریـان بـرق ب هطـور دائـم درون دسـتگاه در‬ ‫م ‬ ‫جریـان باشـد‪ .‬قرارگیـری دائـم تلویزیـون روی این حالـت‬ ‫یشـود؛ بلکـه‬ ‫نه تنهـا باعـث کاهـش طـول عمـر تلویزیـون م ‬ ‫یتـر مثـل‬ ‫می توانـد باعـث به وجودامـدن مشـکالت جد ‬ ‫نیاز به تعمیر‪ ،‬نیاز به تعویض قطعات و … نیز در تلویزیون‬ ‫شـود‪ .‬همیشـه بعـد از اتمـام کار‪ ،‬تلویزیـون را خاموش کنید‬ ‫تا از اسیب های ناشی از حالت استندبای جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫ایجاد تهویه مناسب و جلوگیری از گرم شدن تلویزیون‬ ‫نه ــا مانند س ــایر دس ــتگاه هایی که از ان ــرژی برق‬ ‫تلویزیو ‬ ‫ب ــرای فعالی ــت اس ــتفاده می کنن ــد‪ ،‬گرم ــا تولی ــد می کنند‪.‬‬ ‫یش ــود‬ ‫یم ــدت از تلویزی ــون باع ــث م ‬ ‫اس ــتفاده طوالن ‬ ‫گرم ــای تولیدش ــده توس ــط دس ــتگاه نی ــز افزای ــش یاب ــد؛‬ ‫درنتیج ــه باید مکانی ایدئال با یک تهویه مناس ــب را برای‬ ‫تلویزی ــون خود تدارک ببینید‪ .‬بهتر اس ــت تلویزی ــون را در‬ ‫مکان هایی خنک و به دوراز رطوبت قرار دهید‪ .‬اس ــتفاده‬ ‫از تهویه ای مناس ــب باعث گرم نش ــدن بیش ازان ــدازه مدار‬ ‫یش ــود و طول عمر تلویزیون را افزایش‬ ‫داخلی دس ــتگاه م ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫عدم برخورد اشیای تیز یا واردکردن فشار‬ ‫نهـای امـروزی درمقایسـه با تلویزیون هـای‬ ‫تلویزیو ‬ ‫قدیمـی بسـیار حسـاس تر هسـتند و سـاختاری شـکننده‬ ‫دارنـد؛ به همین دلیـل برخـورد اشـیا نوک تیـز بـه نمایشـگر‬ ‫این دسـتگاه ها می تواند اسـیب های شـدیدی به تلویزیون‬ ‫وارد کنـد‪ .‬برخـی ضربـات واردشـده بـه نمایشـگر تلویزیـون‬ ‫می توانـد خسـارت های جبران ناپذیری برای شـما به همراه‬ ‫داشـته باشـد؛ به همین دلیـل بـه شـما توصیـه می کنیـم از‬ ‫یـک محافـظ صفحه نمایش با کیفیـت بـرای تلویزیون های‬ ‫خـود اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫محافظت از کنترل تلویزیون‬ ‫کنتـرل یکـی از وسـایل پرکاربـرد مربـوط بـه تلویزیون ها سـت‬ ‫کـه تمـام عملکـرد تلویزیـون به وسـیله این دسـتگاه کنتـرل‬ ‫یشـود‪ .‬از کنتـرل اورجینـال و اصلـی تلویزیـون‬ ‫و تنظیـم م ‬ ‫خود ب هشـدت مراقبت کنید تا اسـیب نبیند؛ زیرا پیدا کردن‬ ‫کنترلـی اورجینـال مشـکل اسـت‪ .‬کنترل هـای تقلبـی و‬ ‫بی کیفیت‪ ،‬طول عمر کنترل اورجینال دستگاه را نداشته و‬ ‫عملکردشان نیز به خوبی کنترل اصلی و اورجینال نیست‪.‬‬ ‫کشیدن دوشاخه برق تلویزیون‬ ‫هنگام خاموش بودن دستگاه‬ ‫کشـیدن دوشـاخه بـرق تلویزیـون هنـگام خاموش بـودن‬ ‫دسـتگاه به ویـژه در مواقعـی کـه بـرای مدتـی طوالنـی مثـل‬ ‫مسـافرت‪ ،‬مهمانـی و … بـا تلویزیـون کار نداریـد‪ ،‬یـک امـر‬ ‫بسـیار ضـروری و مهـم اسـت‪ .‬ایـن کار باعث می شـود جریان‬ ‫بـرق درون دسـتگاه شـما قطـع و متوقـف شـود و تلویزیـون‬ ‫شـما در اثـر نوسـانات بـرق‪ ،‬قط عشـدن بـرق و … اسـیب‬ ‫نبینـد‪ .‬کشـیدن دوشـاخه بـرق ضمـن افزایـش طـول عمـر‬ ‫تلویزیون‪ ،‬باعث صرفه جویی در مصرف انرژی نیز می شـود‬ ‫و کمـک شـایانی بـه شـما خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫از تعمیرکار مناسب کمک بگیرید‬ ‫نهـای جدیـد از سیسـتم برق کشـی‪ ،‬پنل هـا و‬ ‫تلویزیو ‬ ‫عملکرد بسیار پیچیده و به روزی برخوردار هستند‪ .‬این امر‬ ‫یشـود؛ تعمیـر و تعویـض قطعـات ایـن دسـتگاه ها‬ ‫سـبب م ‬ ‫توسط هر کسی امکان پذیر نباشد‪ .‬امروزه تعمیرکاران ناا گاه‬ ‫و بی تخصـص زیـادی برای تعمیر تلویزیون های نسـل های‬ ‫جدیدی اقدام می کنند‪ .‬این افراد نه تنها مشکل تلویزیون‬ ‫شـما را رفـع نمی کننـد؛ بلکـه اسـیب های جدی تـری نیـز بـه‬ ‫دسـتگاه وارد خواهنـد کـرد؛ از تعمیـرکاران و تکنسـین های‬ ‫متخصـص و کاربلـد کمـک بگیریـد‪ .‬بـرای ایـن کار‬ ‫یهـای اصلـی برنـد تلویزیـون خـود یـا‬ ‫می توانیـد به نمایندگ ‬ ‫نمایندگی های تخصصی تعمیرات تلویزیون مراجعه کنید‪.‬‬ ‫دکتر مهرزاد غالمپور دهکی‬ ‫فوق تخصص غدد‬ ‫دالیل ابتال به پوکی استخوان‬ ‫پوکـــی اســـتخوان موجـــب از دســـت دادن اســـتخوان‬ ‫(اســـتوما) و مواد معدنی استخوان (کلسیم و فسفات) که‬ ‫عامل استحکام استخوان اســـت‪ ،‬می شود؛ به این معنی‬ ‫کـــه اســـتخوان ها اســـتحکام خـــود را از دســـت می دهن ــد‬ ‫و بیشـــتر در معـــرض ابتـــا به شکســـتگی قـــرار می گیرند‪.‬‬ ‫پوکی اســـتخوان با نرمی اســـتخوان که مربـــوط به کمبود‬ ‫ً‬ ‫ویتامیـــن ‪ D‬و صرفا به دلیل از دســـت دادن مـــواد معدنی‬ ‫اســـتخوان ایجاد می شـــود‪ ،‬تفاوت دارد‪ .‬پوکی اســـتخوان‬ ‫شایع ترین اختالل ا کتسابی استخوان و علت شکستگی‬ ‫اســـتخوان ها در بزرگ ســـاالن اســـت‪ .‬اســـتخوان پیوسته‬ ‫در حال تجزیه شـــدن و ساخته شـــدن اســـت؛ اما در پوکی‬ ‫استخوان روند تجزیه شـــدن بیش ازحد استخوان از روند‬ ‫ساخته شـــدن استخوان بیشـــتر است‪ .‬بیشـــترین میزان‬ ‫تـــوده اســـتخوانی بین ســـنین ‪ 20‬تا ‪ 30‬ســـال رخ می دهد‬ ‫و پـــس از حـــدود ســـن ‪ 40‬ســـالگی در هـــر دو گـــروه زن ــان‬ ‫و مـــردان به ارامـــی کاهـــش می یابـــد‪ .‬بـــا کاهـــش ت ــوده‬ ‫اســـتخوانی و رســـیدن ســـطح ان به ســـطحی مشخص‪،‬‬ ‫پوکـــی اســـتخوان تشـــخیص داده می شـــود؛ و این یعنی‬ ‫پوکی استخوان بیشـــتر در افراد مسن مشاهده می شود‪.‬‬ ‫اغلـــب پوکـــی اســـتخوان هیـــچ علـــت خاصـــی نـــدارد؛ اما‬ ‫دالیلـــی وجود دارد کـــه در برخی از م ــردم احتمال ابتال به‬ ‫پوکی اســـتخوان بیش تر وجود دارد‪ .‬کمبود اســـتروژن که‬ ‫به طورمعمـــول یکـــی از نتایج یائسگی ســـت‪ ،‬شـــایع ترین‬ ‫عامـــل پوکی اســـتخوان اســـت‪ ،‬ا گرچـــه علل ثانویـــه دیگر‬ ‫نیـــز می تواند به پوکی اســـتخوان منجر شـــود‪ .‬این عوامل‬ ‫می تواند اختالالت غدد درون ریز مختلف باشـــد‪ ،‬ازجمله‬ ‫ســـطوح بـــاالی هورمـــون پاراتیروئیـــد‪ ،‬پـــرکاری تیروئی ــد‪،‬‬ ‫تولیـــد بیش ازحـــد کورتیـــزول‪ ،‬ســـطوح پاییـــن هورم ــون‬ ‫یه ــای‬ ‫تستوســـترون و علـــل ثانویـــه دیگـــر ماننـــد بیمار ‬ ‫روماتولـــوژی ‪ ،‬بیمـــاری مزمـــن کلیـــوی‪ ،‬داروهایـــی مانند‬ ‫ضدالتهـــاب اســـتروئیدی و برخی از داروهـــای ضد صرع‪،‬‬ ‫چند اختـــاالت وراثتی و همچنین عوامل ســـبک زندگی‬ ‫می توانـــد بـــر خطر ابتـــا به پوکی اســـتخوان تاثیـــر گذارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثـــال‪ ،‬ســـیگار کشـــیدن‪ ،‬نوشـــیدن بیش ازحد‬ ‫الـــکل و ورزش نکـــردن خطـــر ابتـــا بـــه پوکی اســـتخوان را‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫افزایش می دهـــد‪ ،‬چرا که موجب کاهش وزن م ‬ ‫ورزش منظـــم و یک رژیم غذایی ســـالم که شـــامل مقدار‬ ‫کافـــی از کلســـیم و ویتامیـــن ‪ D‬باشـــد‪ ،‬ازجملـــه را هه ــای‬ ‫کاهـــش خطر ابتال به پوکی اســـتخوان هســـتند‪ .‬ویتامین‬ ‫‪ D‬همچنیـــن می توانـــد بـــا قرارگرفتـــن بدن درمعـــرض نور‬ ‫افتاب‪ ،‬توســـط پوســـت تولید شـــود‪.‬‬ ‫یکـه کارهـا اشـتباه انجـام می شـود‪ ،‬کار سـاده ای نیسـت‪ .‬چنـد راه سـاده نشـانتان‬ ‫در مواقـع اضطـراری چگونـه وا کنـش نشـان می دهیـد؟ ارامـش در هنگام ‬ ‫نهـا را در دو مرحلـه بررسـی می کنیـم‪ :‬قبـل از وقـوع و درحـال وقـوع‪.‬‬ ‫می دهیـم کـه بـه کمـک ان از فاجعـه سـربلند بیـرون ائیـد و بـه روشـنی فکـر کنیـد‪ .‬مـا بحرا ‬ ‫مواجهه مثبت‬ ‫با بحران‬ ‫کلینیک‬ ‫افراد و سیستم های مناسب را در جای خود قرار دهید‪ .‬ا گر عملیات روزمره تان‬ ‫منظـم باشـد‪ ،‬در بحـران کمتـر اسـیب پذیر می شـوید‪ .‬تیـم سـازمان یافته و‬ ‫هماهنـگ در دشـواری ها‪ ،‬قـادر بـه عملکـرد موثـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫ایجـاد اعتمـاد و وفـاداری بـه تیـم مهـم اسـت‪ .‬تیمـی کـه در ی بحـران کنـار‬ ‫هم قرار می گیرد‪ ،‬به مراتب بیشـتر از تیمی که از افراد منزوی یا خودشـیفته‬ ‫تشـکیل شـده‪ ،‬می توانـد اثربخش باشـد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای یک بحران نیز مهم است‪ .‬باید بفهمید چه بحرانی می تواند‬ ‫در سـازمانتان تاثیـر بگـذارد و راهکارهایـی بـرای مقابله با ان هـا ترسـیم کنیـد‪.‬‬ ‫همچنیـن برنامه ریـزی کنیـد کـه چگونـه از ان ها رهایـی خواهید یافت‪.‬‬ ‫منظـره کسـب وکار مـداوم تغییـر می کنـد و گاهـی نا گهانـی و غیرقابل پیش بینی سـت‪.‬‬ ‫مدیریـت در چنین مواقعـی می توانـد دلهـره اور باشـد و ممکـن اسـت در برابـر تغییـر‬ ‫مقاومـت کنیـد؛ امـا بـا تحمـل ایـن چالـش‪ ،‬می توانیـد بحران هـا را مدیریـت کنیـد‪.‬‬ ‫یکـه بحرانـی به وقـوع پیوسـت ‪ ،‬هجـوم ادرنالیـن را‬ ‫احساسـات خـود را مدیریـت کنیـد‪ .‬هنگام ‬ ‫تجربـه خواهیـد کـرد؛ بنابرایـن‪ ،‬سـعی کنیـد قبـل از اینکـه وارد عمـل شـوید‪ ،‬بـه خودتـان فرصت‬ ‫دهیـد افکارتـان را متمرکـز کنیـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار خوزستان تاکید کرد؛‬ ‫ُ‬ ‫ضرورت تزریق دز سوم واکسن کرونا ازسوی جامعه هدف‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان با تا کی دبـر تزریـق ُدز سـوم وا کسـن کرونـا از سـوی جامعـه هـدف گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫یسـت و از انج اکـه اولویـت ویـژه کشـور بـوده‪ ،‬بایـد در خوزسـتان‬ ‫موضـوع در شـرایط فعلـی‪ ،‬حیات ‬ ‫یکـه هنـوز ُدز دوم وا کسـن خـود را‬ ‫دنبـال شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ صـادق خلیلیـان افـزود‪« :‬افراد ‬ ‫نهـا رسـیده‪ ،‬بایـد هر چ هسـریع تر نسـبت بـه تزریـق وا کسـن اقدام‬ ‫دریافـت نکـرده یـا زمـان تزریـق ا ‬ ‫ُ‬ ‫کننـد»‪ .‬وی با اشـاره به ورود امیکـرون افـزود‪« :‬ا گرچـه میـزان کشـندگی ایـن سـویه کمتـر اسـت؛ امـا‬ ‫سـرعت انتشـار ان باالتـر اسـت؛ به همین دلیـل بایـد از حضـور در تجم عهـا پرهیـز و دی دو بازدیـد‬ ‫خانوادگـی را بـه حداقـل رسـاند؛ همچنیـن فاصل هگـذاری اجتماعـی و ماسـک زدن مدنظر باشـد»‪.‬‬ ‫معاون مدیریت و منابع راهداری مرکزی خبر داد؛‬ ‫لو نقل جاده ای مسافری در استان‬ ‫برگزاری ازمون عملی رانندگان ناوگان حم ‬ ‫لو نقـل جـاده ای مرکـزی با اشـاره به اهمیـت امـوزش راننـدگان‬ ‫معـاون اداره کل راهـداری و حم ‬ ‫لو نقـل دانش محـور گفـت‪« :‬برابـر‬ ‫لو نقـل در راسـتای برخـورداری از حم ‬ ‫حرفـه ای نـاوگان حم ‬ ‫لو نقـل جـاده ای کشـور و سـازمان امـوزش‬ ‫تفاهم نامـه اموزشـی میـان سـازمان راهـداری و حم ‬ ‫یو حرفـه ای‪ ،‬جهـت برگـزاری ازمون های متمرکز و برخط رانندگان‪ ،‬ازمون مرحله دوم برای ‪ ۲۳‬نفر‬ ‫فن ‬ ‫از متقاضیـان اخـذ کارت هوشـمند نـاوگان مسـافری (اتوبوسـی) برگزار شـد»‪ .‬عبداهلل عبیـاوی افزود‪:‬‬ ‫«مرحلـه دوم ازمـون بـدو خدمـت راننـدگان پـس از قبولـی متقاضیـان در مرحلـه تئوریـک‪ ،‬به صورت‬ ‫ازمون عملی برگزار می شود تا رانندگان حرفه ای ضمن خودکفائی در عبور از بحران های احتمالی‪،‬‬ ‫شهـای الزم بـرای مدیریـت سـفر برخـوردار شـوند»‪.‬‬ ‫از اموز ‬ ‫تغییر الگوی ِکشت؛ پایانی بر بحران اب در استان مرکزی‬ ‫ـاحت پهنــه خشــک اســتان مرکــزی از دهــه‬ ‫افزایــش مسـ ِ‬ ‫‪ ۶۰‬تا کنــون‪ ،‬زنــگ خطــری جــدی بــرای تصمیــم ســازان و‬ ‫متولیــان بخــش کشــاورزی بــوده و براوردهــای تحقیقاتــی‬ ‫نشــان می دهــد در شــرایط کنونــی توســعه فضاهــای‬ ‫گلخان ـه ای‪ ،‬بهره گیــری از ابیــاری نویــن و در ی ـک کالم‬ ‫تغییــر الگــوی ِکشــت‪ ،‬راهبــرد حیــات اقتصــاد کشــاورزی‬ ‫در ایــن خطــه اســت‪ .‬اســتان مرکــزی بــا ‪ ۴۴‬درصــد کاهــش‬ ‫کســالی جدیــدی را در ســال پیــش رو‬ ‫بارندگــی‪ ،‬خش ‬ ‫تجربــه می کنــد و ســاالنه از منابع زیرزمینــی ان دومیلیارد‬ ‫یشــود و میــزان‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعــب اب برداشــت م ‬ ‫کســری مخــزن ذخایــر اب زیرزمینــی ان در هرســال‬ ‫‪۲۳۵‬میلیون متر مکعــب بــراورد شــده و ایــن بــدان‬ ‫معناســت کــه ســاالنه معــادل ‪ ۲۳۵‬میلیون متر مکعــب‪،‬‬ ‫از حجــم اب زیرزمینــی ایــن خطــه افــت می کنــد‪ .‬امارهــا‬ ‫می گوینــد؛ ‪ ۹۲‬درصــد از حجــم اب مصرفــی اســتان مرکــزی‬ ‫در بخــش کشــاورزی‪ ،‬ســه و نیــم درصــد در بخــش صنعت‬ ‫و بقیــه در بخــش اشــامیدنی بــه مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫ســه ســد بــزرگ ‪ ۱۵‬خــرداد‪ ،‬کمــال صالــح و ســد ســاوه‬ ‫کهــزار و ‪ ۳۱۰‬ســد کوچــک و بــزرگ تحت مدیریــت‬ ‫وی ‬ ‫شــرکت اب منطق ـه ای و جهــاد کشــاورزی این اســتان‬ ‫قــرار دارد کــه به گفتــه مســئوالن اســتانی میزان ذخیــره اب‬ ‫کســالی‬ ‫موجود در ســدهای بزرگ اســتان به دلیل خش ‬ ‫یهــا امســال نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫و کاهــش بارندگ ‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۳۰‬درصــد کاهــش یافت ـ ه اســت‪.‬‬ ‫براسـاس مفـاد برنامـه سـازگاری بـا کم ابـی‪۶۹۰ ،‬‬ ‫ت از سـفره های‬ ‫میلیون متر مکعـب از مصـارف و برداشـ ‬ ‫بهـای زیرزمینـی اسـتان مرکـزی تـا پایـان برنامـه هفتـم‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫کاهـش یابـد‪ .‬به گفتـه مسـئوالن اسـتان مرکـزی با توج هبـه‬ ‫کاهـش سـطح اب سـفره های زیر زمینـی درراسـتای‬ ‫جلوگیـری از افـت بیشـتر منابـع ابـی اسـتان‪ ،‬چـاره ای جـز‬ ‫شهـای نویـن‬ ‫تغییـر الگـوی کشـت و بهره منـدی از رو ‬ ‫ببـر وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫ابیـاری و ترویـج ِکشـت محصـوالت کم ا ‬ ‫کسـالی در اسـتان مرکـزی به ویـژه‬ ‫پیامدهـای شـدید خش ‬ ‫خسـارت یک هزار میلیارد تومانـی بـه کشـاورزان ایـن خطـه‬ ‫در سـال جـاری‪ ،‬لـزوم بهره منـدی از روش های نوین کشـت‬ ‫و ابیـاری را در قطـب چهـارم صنعـت ایـران دوچنـدان کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬افزایـش ‪ ۳۰‬هکتـاری گلخان ههـای اسـتان مرکـزی‬ ‫در راسـتای تحقـق طـرح تغییـر الگـوی کشـت باجدیـت در‬ ‫استان دنبال می شود و براین اساس‪ ،‬توسعه سیستم های‬ ‫ابیـاری نویـن نیز در دسـتورکار قـرار گرفته کـه ‪ ۱۶۲‬هزار هکتار‬ ‫اراضی مستعد‪ ،‬به ‪ ۱۷۵‬هزار هکتار افزایش یافته است‪ .‬بنابر‬ ‫اعلام کارشناسـان اسـتان مرکـزی بـا توسـعه فضاهـای نوین‬ ‫تولید در بخش کشاورزی‪ ،‬بهره گیری از ظرفیت محصوالت‬ ‫ببـر‪ ،‬توسـعه ابیـاری نویـن و افزایـش‬ ‫گلخانـه ای و کم ا ‬ ‫اب بخـش کشـاورزی در دسـتور کار قـرار‬ ‫بهـره وری از منابـع ِ‬ ‫گرفتـ ه اسـت‪.‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی‬ ‫در ‪ ۱۲۰‬هکتار از عرصه های کشاورزی‬ ‫مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی‬ ‫ببـر و‬ ‫معتقـد اسـت‪« :‬بهره منـدی از ظرفیـت کشـت کم ا ‬ ‫گلخانـه ای باتوج هبـه اسـتعداد عرصه های کشـاورزی عامل‬ ‫بهـره وری و افزایـش ارزش افـزوده اقتصـادی بـرای کشـاورزان‬ ‫یسـت»‪ .‬علی اصغـر زارعـی افـزود‪:‬‬ ‫و فعـاالن بخـش کشاورز ‬ ‫«کاشـت ‪ ۱۵۰‬هکتـار گیاهـان دارویـی در عرص ههـای‬ ‫کشـاورزی اسـتان مرکزی امسـال برای این اسـتان تعهد شـد‬ ‫کـه تا کنـون ایـن گیاهـان در ‪ ۱۲۰‬هکتـار از عرص ههـای جهـاد‬ ‫کشـاورزی اسـتان کشت شد ه است‪ .‬کشـت گیاهان دارویی‬ ‫در اراضـی کشـاورزی اسـتان مرکـزی عالوه بـر صرفه جویی در‬ ‫مصـرف اب کشـاورزی‪ ،‬افزایـش درامـد ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬برابـری بـرای‬ ‫کشـاورزان به همـراه دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬با توجه بـه افزایـش‬ ‫گرمـا و تغییـر اقلیـم در کشـور و اسـتان مرکـزی طرح سـایبان‬ ‫با غهـا بـا هـدف کاهـش دمـای هـوا در ایـن اراضـی‪ ،‬افزایـش‬ ‫بهـره وری و کاهـش هدررفـت اب کشـاورزی و کاهـش تبخیـر‬ ‫یشـود‪ .‬امسـال ایجاد سـایه بان در‬ ‫در ایـن اراضـی اجرایـی م ‬ ‫‪ ۱۶۰‬هکتار از باغات استان مرکزی درراستای کاهش مصرف‬ ‫اب کشـاورزی بـرای سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان تعهـد‬ ‫شده بود که تا کنون این طرح در ‪ ۶۵‬هکتار از باغات استان‬ ‫اجرایـی شـد ه اسـت‪ .‬ایجـاد ‪ ۶۳۰‬هکتـار فضـای گلخانـه ای‬ ‫در راسـتای اجـرای برنامـه سـازگاری بـا کم ابـی بـرای سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی تعهد شـده بود کـه به دلیل‬ ‫عـدم اختصـاص چا ههـای فرم یـک به گلخانه های اسـتان‪،‬‬ ‫تا کنـون ‪ ۲۶‬هکتـار فضـای گلخانه ای در اسـتان ایجاد شـده ‬ ‫اسـت»‪ .‬زارعـی افـزود‪« :‬هـدف اجـرای برنامـه کشـت زعفـران‬ ‫در اسـتان مرکـزی ‪ ۱۵‬صدم میلیون متر مکعـب در بخـش‬ ‫کشـاورزی این اسـتان در سـال جاری بود که تا کنون اجرای‬ ‫حهـا یک دهم میلیون متر مکعـب صرفه جویـی‬ ‫این طر ‬ ‫اب در ایـن بخـش را به همـراه داشـت ه اسـت‪ .‬هـدف‬ ‫اجـرای کاشـت گل محمـدی در سـال جـاری دراین اسـتان‬ ‫صرفه جویـی ‪ ۵۳‬صدم میلیون متر مکعـب اب در بخـش‬ ‫یسـت که با کاشـت این محصول در اسـتان تا کنون‬ ‫کشاورز ‬ ‫‪ ۳۷‬صدم میلیون متر مکعـب اب دراین بخـش صرفه جویـی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬هـدف صرفه جویی اب کشـاورزی بـرای اجرای‬ ‫طـرح ایجـاد سـایه بان در باغـات اسـتان مرکـزی ‪ ۴۹‬صـد م‬ ‫یسـت کـه بـا اجـرای‬ ‫میلیون متر مکعـب در سـال جار ‬ ‫نطـرح در سـال جـاری سـه دهم میلیون متر مکعب در‬ ‫ای ‬ ‫اب کشـاورزی صرفه جویـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اجرای سامانه ابیاری نوین‬ ‫و صرفه جویی‪ ۳۲۰‬میلیون متر مکعبی اب‬ ‫سرپرسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی نیـز‬ ‫گفـت‪ ۱۷۰« :‬هزار هکتـار زمیـن کشـاورزی در باقابلیـت‬ ‫اجـرای سـامانه ابیـاری نویـن دراین اسـتان وجـود دارد‬ ‫کـه ‪ ۷۱‬هزار هکتـار ایـن اراضـی بـه انـواع سـامانه ابیـاری‬ ‫نویـن تجهیـز شـده اسـت»‪ .‬علـی صفـری افـزود‪« :‬اجـرای‬ ‫طـرح سـامانه ابیـاری نویـن در ایـن اراضـی صرفه جویـی‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیون متر مکعـب اب در بخـش کشـاورزی را به همـراه‬ ‫دارد‪ ۱۰ .‬طـرح در حـوزه اب وخـا ک و تولیـدات گل وگیـاه‬ ‫در راسـتای اجـرای طـرح سـازگاری بـا کم ابـی در اسـتان‬ ‫مرکـزی توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی تعریـف شـد ه‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای اسـتان مرکـزی‬ ‫نیـز در این خصـوص گفـت‪« :‬میانگیـن بارندگـی در مـدت‬ ‫‪ ۵۰‬سـال گذشـته در این اسـتان ‪۲۶۰‬میلی متـر بـود کـه‬ ‫بیشـترین بارندگی های سـال ‪ ۹۸‬با ‪۴۴۰‬میلی متر و کمترین‬ ‫یهـای سـال گذشـته بـا ‪۲۰۰‬میلی متـر بـود ه اسـت»‪.‬‬ ‫بارندگ ‬ ‫عـزت اهلل امـری افـزود‪« :‬تمامـی دشـت های اسـتان مرکـزی‬ ‫ا کنـون ممنوعـه و برخـی از دشـت ها نیـز مرحلـه بحرانـی‬ ‫قـرار دارنـد و سـاالنه ‪ ۲۱۰‬میلیون متر مکعـب از سـفره های‬ ‫یشـود کـه این مهـم کسـری در‬ ‫زیر زمینـی برداشـت م ‬ ‫سـفره های زیر زمینـی در دشـت های اسـتان را به همـراه‬ ‫دارد»‪ .‬وی گفـت‪ 2.5 « :‬میلیارد متر مکعـب اب سـاالنه از‬ ‫سـفره های زیر زمینـی این اسـتان برداشـت می شـود و بـا‬ ‫بهـای سـطحی‪ ،‬این مهـم فشـاری‬ ‫وجـود اسـتفاده از ا ‬ ‫زیـادی بـر روی سـفره های زیر زمینـی ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ح اب سـفره های زیر زمینـی دشـت ارا ک و سـاوه در‬ ‫سـط ‬ ‫مـدت دو تـا سه سال گذشـته به دلیـل رعایـت کشـاورزان‬ ‫تاحـدی تثبیـت شـد ه اسـت»‪.‬‬ ‫ابخیزداری و پایداری منابع اب‬ ‫برای توسعه بخش کشاورزی‬ ‫معـاون ابخیـزداری اداره کل منابع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫اسـتان مرکـزی نیـز گفـت‪ « :‬با توج هبـه تغییـر اقلیـم‪ ،‬تغییـر‬ ‫ی از بـرف بـه بـاران و پرا کنـش بارندگی هـا‪ ،‬کنتـرل‬ ‫بارندگـ ‬ ‫بهـا بـرای تغذیـه سـفره های‬ ‫و ذخیر هسـازی روان ا ‬ ‫حهـای ابخیـزداری از سـال ‪ ۷۰‬تا کنـون در‬ ‫زیر زمینـی طر ‬ ‫‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۷۰۰‬نقطـه از اراضـی ملـی و ابخیـز اسـتان اجرایـی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬رضـا عظیمـی افـزود‪« :‬اجـرای طر ح هـای‬ ‫ابخیـزداری دراین اسـتان موجـب مدیریـت و کنتـرل ‪۹۲‬‬ ‫بهـا در هـر بـار ابگیـری در‬ ‫میلیون متر مکعـب از روان ا ‬ ‫سـطح حوزه های ابخیز اسـتان می شـود‪ .‬اجرای طر ح های‬ ‫ابخیـزداری در اسـتان مرکـزی عالوه بـر کنتـرل و مدیریـت‬ ‫کتـن‬ ‫روان اب هـای سـطحی‪ ،‬موجـب کاهـش فرسـایش ی ‬ ‫در هر هکتـار خـا ک می شـود‪ .‬بیشـتر طر ح هـای ابخیـزداری‬ ‫در شهرسـتان های ارا ک‪ ،‬سـاوه‪ ،‬زرندیـه و شـازند اجـرا شـده‬ ‫و بارندگی هـای پائیـز امسـال موجـب ابگیـری پنج درصـدی‬ ‫مخـازن طر ح هـای ابخیـزداری اسـتان شـد ه اسـت»‪.‬‬ ‫عظیمـی گفـت‪« :‬عملیـات اجرایـی گابیون بنـدی‪ ،‬مراقبـت‬ ‫و نگهـداری‪ ،‬نهـال کاری‪ ،‬مرمـت سـازه های قدیمـی و مرمـت‬ ‫بندهـای خا کـی امسـال در شهرسـتان های اسـتان اغـاز‬ ‫شـد ه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬عملیـات ابخیـزداری بـا اجـرای‬ ‫این طر ح هـا در سـطح ‪ ۱۷‬هزار هکتـار از اراضـی ملـی و ابخیـز‬ ‫شهرسـتان های خمیـن‪ ،‬شـازند‪ ،‬ارا ک‪ ،‬سـاوه‪ ،‬زرندیـه‪،‬‬ ‫محلات و شـازند انجـام می شـود‪ ۱۰۰ .‬میلیارد ریـال اعتبـار‬ ‫بـرای اجـرای این طر ح هـا در حـوزه ابخیـز شهرسـتان های‬ ‫استان اختصاص یافت ه است»‪ .‬استان مرکزی رتبه نخست‬ ‫لهـا‬ ‫در تنـوع تولیـد گل و گیاهـان زینتـی‪ ،‬رتبـه دوم تولیـد گ ‬ ‫شـاخه بریده‪ ،‬رتبه سـوم در تولید گل و گیاهان زینتی‪ ،‬رتبه‬ ‫دوم سـطح زیـر کشـت و تولیـد انـار کشـور‪ ،‬رتبه ششـم تولید‬ ‫پسته‪ ،‬مقام هشتم تولید گل محمدی‪ ،‬مقام نهم در تولید‬ ‫انگـور‪ ،‬رتبـه سـوم در تولیـد لوبیا و رتبه پنجـم در تولید جو را‬ ‫به خـود اختصـاص داده اسـت‪ .‬اسـتقرار ایسـتگاه انار سـاوه‪،‬‬ ‫پژوهشـکده گل و گیاهـان زینتـی محلات‪ ،‬ایسـتگاه ملـی‬ ‫تحقیقـات لوبیـای خمیـن‪ ،‬وجـود شـعبه ششـم تحقیقـات‬ ‫وا کسـن و سرم سـازی رازی‪ ،‬وجـود ایسـتگاه تحقیقـات‬ ‫ماهیـان زینتـی و مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابع طبیعی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نیـز از ظرفیت هـای علمی و تحقیقاتی اسـتان مرکز ‬ ‫اسـتان مرکـزی بـا تولیـد حـدود ‪ ۵۴‬هزار تـن گوشـت سـفید‪،‬‬ ‫‪ ۵۳‬هزار تـن تولیـد گوشـت قرمـز‪ ۳۲۰ ،‬هزار تـن شـیر‪ ،‬حـدود‬ ‫‪ ۴۱‬هزار تـن تولیـد تخم مـر غ از جایگاه ویـژه ای در تولیدهای‬ ‫بخـش کشـاورزی و دامـداری در سـطح کشـور برخـوردار‬ ‫اسـت‪ .‬اسـتان مرکـزی رتبـه اول صـادرات ماهیـان زینتـی را‬ ‫به خـود اختصـاص داده و حـدود ‪ ۹۰‬درصـد صـادرات ایـن‬ ‫ماهیـان از این اسـتان انجـام می شـود‪.‬‬ ‫مهدی عظیمی‪ /‬ایرنا‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫پرندگان زیبای هرمزگان‬ ‫هرمزگان دارای گونه های بسیار زیبایی از انواع کمیاب‬ ‫یتـوان بـه عقـاب‬ ‫پرنـدگان اسـت کـه در این میـان م ‬ ‫صحرایـی‪ ،‬کرکـس سـیاه‪ ،‬اردک نوک پهن‪ ،‬عقاب شـاهی‬ ‫و ماهـی خـورک اشـاره داشـت کـه تنوعـی بـاالی گون ههـا‬ ‫تهـای ان می افزایـد‪ .‬تصاویـر‬ ‫درایین منطقـه برجذابی ‬ ‫زیبایی کهمی بینیداز کوهستان هایشمالشهرستان‬ ‫بندرعبـاس در اسـتان هرمـزگان تهیـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫محسن رحماندوست‪ /‬فارس‬ ‫بازگشت ‪ ۵۵‬درصد واحدهای تولیدی راکد شهرستان ری به چرخه تولید‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫بازگشـت ‪ ۵۵‬درصـد واحدهـای تولیـدی صنعتـی و صنفـی‬ ‫را کـد شهرسـتان ری در امسـال بـه چرخـه تولیـد بـا وجـود‬ ‫مشـکالت اقتصـادی ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا و سـایر‬ ‫موانـع تولیـد؛ نویدبخش روزهای خوب پیش روسـت که با‬ ‫ادامه اجرایش‪ ،‬شاهد رونق اقتصادی و بازگشت نیروهای‬ ‫کار به عرصه فعالیت خواهیم بود‪ .‬به گزارش ایرنا؛ در سالی‬ ‫کـه توسـط رهبـر معظـم انقلاب به عنـوان سـال «تولیـد‪،‬‬ ‫یهـا» نا مگـذاری شـده؛ ضـرورت‬ ‫پشـتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫احیـا و بازگردانـدن واحدهـای قابل توجیـه بـه چرخـه‬ ‫تولید دوچندان اسـت‪ .‬وجود شـهرک صنعتی شـمس اباد‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن شـهرک صنعتـی خاورمیانـه در‬ ‫‪ ۳۵‬کیلومتـری جـاده قدیـم قم‪-‬تهـران بـا اسـتقرار ‪1927‬‬ ‫واحـد صنعتـی بـزرگ و کوچـک و اشـتغال ‪ ۳۷۵۸۰‬نفـر‬ ‫از مزایـای صنعتـی و تولیـدی شهرسـتان ری ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬طـرح بازگشـت واحدهـا و مرا کـز صنعتـی تعطیـل‬ ‫یـا نیمه تعطیـل بـه چرخـه تولیـد‪ ،‬کارامـد و مفیـد حسـاب‬ ‫یشـود؛ به ویـژه در سـال های اخیـر کـه در سـایه تحریـم و‬ ‫م ‬ ‫شـیوع ویروس کرونا اسـیب فراوان دیده و بسیاری از مرا کز‬ ‫و بنگا ههـای صنعتـی بـه رکـود و تعطیلـی کشـانده اسـت؛‬ ‫امـا بـرای احیـای ایـن واحدهـا می طلبـد فوایـد بازگشـت‬ ‫نهـا بـه چرخـه تولیـد یـا به عبارتـی‪ ،‬قابلیـت ایـن واحدهـا‬ ‫ا ‬ ‫نهـا مقرون به صرفـه شـود‪ .‬به گفتـه‬ ‫بررسـی تـا احیـای ا ‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری؛ از ‪ ۳۲۲۵‬واحـد تولیـدی در‬ ‫حوز ههـای صنعتـی‪ ،‬صنفـی‪ ،‬کشـاورزی و صنایع دسـتی و‬ ‫گردشـگری‪ ۱۵۸ ،‬واحـد را کـد بودنـد کـه امسـال‪ ۸۷ ،‬واحـد‬ ‫(‪ ۵۵‬درصـد) بـه چرخـه تولیـد بازگشـته اند‪ .‬حسـین توکلـی‬ ‫یسـت که از مجموع ‪ ۲۲۴۹‬واحد‬ ‫کجانی گفت‪« :‬این درحال ‬ ‫تولید صنعتی و صنفی شهرستان ری‪ ۹۶ ،‬واحد همچنان‬ ‫را کـد بـوده و همـه بخشـداران و دسـتگاه های متولـی بایـد‬ ‫به نحـوی اقـدام کننـد کـه ایـن واحدها نیز بـه چرخه تولید‬ ‫بازگردنـد»‪ .‬وی بااشـاره به احیـای این تعـداد واحدهـای‬ ‫تولیدی در شهرسـتان ری خاطرنشـان کرد‪ ۶۳« :‬واحد در‬ ‫بخش صنعتی و صنفی‪ ۱۴ ،‬واحد در بخش کشاورزی و ‪۱۰‬‬ ‫واحـد تولیـدی نیـز در حوزه صنایع دسـتی و گردشـگری در‬ ‫سـال جـاری احیـا شـدند و فعالیت خـود را از سـر گرفتند‪ .‬از‬ ‫‪۷‬مـورد‬ ‫‪ ۹۶‬واحـد را کـد صنعتـی و صنفـی این شهرسـتان‪ ۶ ،‬‬ ‫ان در داخـل شـهرک های صنعتـی و ‪ ۲۰‬واحد نیـز در خارج‬ ‫از این شهرک ها مستقر هستند»‪ .‬وی پرداخت تسهیالت‬ ‫کم بهره از محل اعتبارات تسهیالت بنیاد برکت‪ ،‬تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانـون بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬روسـتایی و عشـایری‪ ،‬تبصـره ‪۱۶‬‬ ‫قانـون بودجه (اعتبارات دسـتگاه های حمایتی بهزیسـتی‬ ‫و کمیتـه امـداد) را از مهم تریـن اقدامـات جهـت راه انـدازی‬ ‫مجـدد واحدهـای را کـد و تعطیل شهرسـتان ری برشـمرد‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری اضافـه کـرد‪« :‬مهم تریـن‬ ‫درخواست متقاضیان و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‬ ‫ایـن واحدهـای تولیـدی‪ ،‬شـامل تخصیـص تسـهیالت‬ ‫تهـا‪ ،‬بخشـودگی جرائـم مالیاتـی و طـرح‬ ‫کم بهـره‪ ،‬معافی ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫توسـعه افزایـش محصـول واحدهـای تولید ‬ ‫وی مهم تریـن دلیـل تعطیلـی واحدهـای تولیـدی‬ ‫این شهرسـتان را کمبـود نقدینگـی و سـرمایه درگردش‬ ‫برشـمرد و گفـت‪« :‬برهمین اسـاس شـماری از واحدهـای‬ ‫تولیـدی و صنعتـی بـا تعدیـل نیـرو و حتـی تعطیلـی مواجه‬ ‫شـده اند‪ .‬یکی دیگـر از علـل تعطیلـی و رکـود واحدهـای‬ ‫تولیـدی صنعتـی و صنفـی‪ ،‬واردات بی رویـه کاالهـای‬ ‫غیرضروری و به فروش نرفتن تولیدات داخلی اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تشکیل مستمر جلسه های ستاد تسهیل و دیدار هفتگی‬ ‫بـا فعـاالن اقتصـاد شهرسـتان ری بـرای بررسـی و مشـکالت‬ ‫پیـش روی واحـد صنعتـی را از اقدامـات شهرسـتان جهـت‬ ‫احیـای واحدهـای تعطیـل و را کـد تولیـدی خوانـد و گفت‪:‬‬ ‫«حـدود ‪ ۱۲۸۴۰‬شـغل امسـال دراین شهرسـتان ایجـاد‬ ‫یکـه تعهـد شهرسـتان ‪ ۷۱۸۸‬شـغل بـوده‬ ‫شـده؛ درصورت ‬ ‫کـه دراین بخـش نیـز بـا تحقـق ‪ ۱۷۹‬درصـدی تعهـدات‬ ‫روبه روییـم‪ ۷۷ .‬درصـد این میـزان اشـتغال در حـوزه‬ ‫صنعـت‪ ۱۹ ،‬درصـد در بخـش خدمـات و چهاردرصـد در‬ ‫بخـش کشـاورزی محقـق شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وضعیت بازار؛ مهم ترین علت اصلی رکود‬ ‫و تعطیلی واحدهای صنعتی‬ ‫مدیر ش ــهرک صنعتی ش ــمس اباد‪ ،‬عل ــت اصلی تعطیلی‬ ‫نش ــهرک را‬ ‫و رک ــود واحده ــای تولی ــدی و صنعت ــی درای ‬ ‫وضعی ــت ب ــازار اعالم ک ــرد و گف ــت‪« :‬شـــماری از صاحبان‬ ‫صنع ــت و تولیدکنن ــدگان تا کی ــد دارن ــد کـــه بازار کشـــش‬ ‫ن ــدارد و ق ــادر ب ــه ادام ــه فعالی ــت نیســـتیم»‪ .‬حســـن‬ ‫کوه نش ــین اف ــزود‪ ۵۰« :‬درص ــد واحدهایـــی که در شـــهرک‬ ‫صنعت ــی ش ــمس اباد تعطی ــل ش ــده اند و به حالـــت را کد‬ ‫درامده ان ــد؛ به خاط ــر همی ــن وضعی ــت نابســـامان بـــازار‬ ‫مص ــرف اس ــت‪ .‬ح ــدود ‪ ۲۵‬درص ــد واحدهـــای را کـــد در‬ ‫ش ــرایط نابس ــامان بازار برای اجرای تعهـــدات مالی خود‪،‬‬ ‫نیازمن ــد تس ــهیالت ب ــرای س ــرمایه درگردش و مشـــکل‬ ‫پرداخ ــت اقس ــاط وا مه ــا را داش ــتند‪ ۱۵ .‬درصـــد ایـــن‬ ‫واحده ــا هم به خاطر مس ــائل وراثت و ‪ ۱۰‬درصـــد دیگر نیز‬ ‫به خاطراینک ــه قادر به ادام ــه کار بودند‪ ،‬تصمیم به فروش‬ ‫واح ــد گرفته تا دنبال کار دیگری برون ــد‪ .‬بازار‪ ،‬یک زنجیره‬ ‫اس ــت که ا گر ق ــدرت خرید م ــردم افزایش یابـــد‪ ،‬محصول‬ ‫در ب ــازار کمتر ش ــده و تولیدکنن ــده رغبت بیشـــتری برای‬ ‫تولید پیدا می کند ؛ وگرنه ا گر بازار مناســـب نباشـــد و مردم‬ ‫قدرت خرید نداشته باش ــند‪ ،‬محصول در انبارها می ماند‬ ‫و تولیدکنن ــده و صاحب صنعت قادر به پرداخت اقســـاط‬ ‫تس ــهیالت نب ــوده و ب ــا فش ــار بان ــک و مالیـــات‪ ،‬واحـــد‬ ‫تولیدی ب هس ــمت ورشکس ــتگی و ف ــروش مـــی رود‪ .‬اتخاذ‬ ‫سیاسـ ـت های تش ــویقی ب ــرای صاحبـــان صنعـــت مانند‬ ‫ارائ ــه تس ــهیالت ارزان قیم ــت نی ــز از راهکارهـــای ادامـــه‬ ‫فعالی ــت صنعتگ ــران و تولیدکنن ــدگان اســـت‪ .‬تشـــویق‬ ‫صنعت کاران و تولیدکنندگان در پارامترهای مهمی مانند‬ ‫بیم ــه‪ ،‬دارایی مالی ــات و ارزش افزوده نیـــز از راه های دیگر‬ ‫کمک به تولیدکننده اس ــت تا واحد صنعتی ســـرپا بماند‪.‬‬ ‫هزین ــه تولید برای صاحبان س ــرمایه را باید بـــا راهکارهای‬ ‫مختل ــف کاه ــش دهی ــم؛ در غیر این صـــورت صاحـــب‬ ‫صنع ــت س ــرمایه اش را در بخش دیگـــری به کارگیـــری و از‬ ‫صنعت خ ــارج خواهد ک ــرد‪ .‬طبق برنامه باید در شـــهرک‬ ‫صنعت ــی ش ــمس اباد ‪ ۱۰۶‬واحد را ک ــد و تعطیل را امســـال‬ ‫ب ــه چرخ ــه برگردانی ــم ک ــه تا کن ــون ‪ ۸۸‬واحـــد بـــه چرخه‬ ‫تولی ــد برگش ــته اند‪ .‬از ‪ ۸۸‬واح ــد صنعتـــی کـــه بـــه چرخـــه‬ ‫تولی ــد برگش ــته اند‪ ،‬ش ــماری اج ــاره داده اند‪ ،‬عـــده ای نیز‬ ‫به تناس ــب ش ــرایط بازار برگش ــته و تعدادی نیز جابجایی‬ ‫انج ــام داده اند»‪.‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫لرستان‬ ‫بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫لرستان از امکانات و مشکالت درمانی ازنا‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان به منظور بررسی‬ ‫نشـهر‬ ‫مشـکالت بهداشـتی درمانـی شهرسـتان ازنـا‪ ،‬بـه ای ‬ ‫سفر کرد‪ .‬در ابتدای سفر‪ ،‬دکتر بهرام دلفان و هیئت همراه‪،‬‬ ‫از بیمارسـتان امام علـی (ع) شهرسـتان ازنـا بازدیـد کردنـد‬ ‫و بـا تشـکیل جلسـه بـا حمـزه طوالبـی؛ رئیـس بیمارسـتان‬ ‫امام علـی (ع) و مدیـران و مسـئولین ایـن مرکـز درمانـی‪،‬‬ ‫مشـکالت پیش رو را بررسـی و دسـتورات الزم را صادر کردند‪.‬‬ ‫دراین بازدیـد‪ ،‬دکتـر فرهـادی (معـاون توسـعه و مدیریـت‬ ‫منابـع انسـانی دانشـگاه)‪ ،‬امیـن نـدری (سرپرسـت امـور‬ ‫مالـی دانشـگاه)‪ ،‬پیمـان میـر (مشـاور امـور مالـی سرپرسـت‬ ‫دانشـگاه)‪ ،‬سـاالر علیـزاده (مدیـر خیریـن سلامت سـتاد‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان) نیـز حضـور داشـتند‪ .‬دکتـر‬ ‫دلفـان گفـت‪« :‬طوالبی؛ رئیس بیمارسـتان امام علـی (ع) ازنا‬ ‫ً‬ ‫مدیـری عملیاتـی و پـای کار اسـت و عمدتا مشـکالت اصلی‬ ‫بیمارستان را می شناسند و باتوجه به توانمندی وی‪ ،‬پیگیر‬ ‫مشـکالت پیـش روی مدیریـت ایـن مرکـز درمانـی هسـتیم‬ ‫و از ظرفیـت خیریـن نیـز بـرای خدمـت بیشـتر بـه مـردم‬ ‫دراین راسـتا اسـتفاده خواهیـم کـرد»‪ .‬حمـزه طوالبـی گفـت‪:‬‬ ‫«رفع کمبود متخصص در ازنا‪ ،‬منوط به داشتن اتاق عمل‬ ‫جراحـی مناسـب در بیمارسـتان امام علـی (ع) ازناسـت که با‬ ‫یهـای‬ ‫تهـا و پیگیر ‬ ‫مسـاعدت های دکتـر دلفـان و حمای ‬ ‫دکتـر فرهـادی‪ ،‬از یکـی بـه پنـج اتـاق عمـل درحال افزایـش‬ ‫اسـت کـه دکتـر دلفـان قـول مسـاعدت مالـی دانشـگاه را‬ ‫در پروسـه بهین هسـازی و بهسـازی و احـداث اتـاق عمـل‬ ‫داده انـد‪ .‬ضریب اشـغال تخت در این بیمارسـتان ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫اسـت؛ بااینکـه ایـن بیمارسـتان از امـکان اشـپزخانه‪ ،‬بخش‬ ‫واحد مدارک پزشکی و ازمایشگاه و سیستم ا کسیژن مرکزی‬ ‫به نوعـی در مضیقـه اسـت؛ بـا برنامه ریزی ها سـعی داریـم در‬ ‫اینـده ای نزدیـک بـا حضـور دکتـر دلفـان در راس دانشـگاه‬ ‫تمـام ایـن مشـکالت را بـا پیگیـری‪ ،‬حل وفصـل کنیـم‪ .‬در‬ ‫دانشـگاه نیـز ازطریـق خیریـن سـاالر علیـزاده مدیـر خیریـن‬ ‫سالمت ستاد دانشگاه نیز طی اصالح و بازسازی اتاق های‬ ‫یهـای‬ ‫عمـل بیمارسـتان امام علـی (ع) ازنـا بارهـا پیگیر ‬ ‫موثـری انجـام داده انـد و در جـذب منابـع خیریـن گا مهـای‬ ‫موثـری برداشـته اند؛ امـا به رغـم اقدامـات خوبـی که خیرین‬ ‫سلامت انجـام داده انـد‪ ،‬مسـئولین دانشـگاه بایـد توجـه‬ ‫ویـژه ای بـه بیمارسـتان امام علـی (ع) ازنـا داشـته باشـند کـه‬ ‫بـا تجربـه ای کـه در دسـت داریـم‪ ،‬حتـم داریم بـه زودی همه‬ ‫مشـکالت را بـا حمایـت دکتـر دلفـان از پیـش رو بـر خواهیـم‬ ‫داشت»‪ .‬در ادامه سفر به ازنا‪ ،‬دکتر بهرام دلفان؛ سرپرست‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان و هیئت همـراه بـا حضـور‬ ‫در بیـت حجت االسالم والمسـلمین سـپهوند (امام جمعـه‬ ‫ازنـا) بـا وی دیـدار و گفت وگـو کردنـد‪ .‬امام جمعـه ازنـا نیـز بـا‬ ‫تبریـک به خاطـر انتصـاب شایسـته دکتـر دلفـان به عنـوان‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬نگاه‬ ‫ً‬ ‫دکتـر دلفـان قطعـا جهـت تعهـد انقالبـی و خدمت بـه مردم‬ ‫گهـا و‬ ‫لرسـتان اسـت‪ .‬شـناخت دکتـر دلفـان از خرده فرهن ‬ ‫پیوسـت های فرهنگـی در اسـتان لرسـتان‪ ،‬عاملـی موثـر در‬ ‫خدمـت بـه مـردم منطقـه اسـت‪ .‬حمایـت مـا از دکتـر دلفان‬ ‫ا گاهانه و حمایت از فرزندان علمی اسـتان لرسـتان است»‪.‬‬ ‫دکتـر دلفـان نیز گفت‪« :‬خدمت به نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران و مـردم را افتخـاری بـزرگ می دانـم و از تجربـه‬ ‫ارزشـمند حمـزه طوالبـی؛ از مدیـران باتجربـه دانشـگاه‬ ‫جهـت خدمـت بـه مـردم ازنـا در این بیمارسـتان اسـتفاده‬ ‫خواهیـم کـرد‪ .‬طوالبـی؛ رئیـس بیمارسـتان امام علـی (ع)‬ ‫ازنـا مشـکالت اصلـی و اساسـی بیمارسـتان را می شناسـد‬ ‫و حتـم داریـم شـرایط فعلـی در بیمارسـتان‪ ،‬بـا مدیریـت او و‬ ‫حمایت های دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان تغییر خواهد‬ ‫کـرد‪ .‬به رغم اینکـه خیریـن سلامت ازنـا نیـز بسـیار فعال انـد؛‬ ‫امـا مـا بـا تمـام محدودیت ها نیـز از کمک به تسـریع در حل‬ ‫مشـکالت دریـغ نخواهیـم کـرد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301024002905‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقـای علـی ماشـینی فرزنـد صفرعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪0480048681‬‬ ‫صـادره از تهـران در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 39/32‬مترمربـع پلا ک ‪ 7042‬فرعـی از‬ ‫‪ 123‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬تهـران خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی‬ ‫ماشـینی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‬ ‫م الـف ‪ 852‬سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301024002906‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫خانـم مریـم علی باقـری فرزنـد سـیف اله بـه شماره شناسـنامه ‪ 8217‬صـادره از‬ ‫قم در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 39/32‬مترمربـع پلا ک ‪ 7042‬فرعـی از ‪ 123‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش ‪ 12‬خریـداری از مالـک رسـمی خانـم مریـم علی باقـری محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/11 :‬‬ ‫سـیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫م الف ‪853‬‬ ‫شهرری‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر دوخت مایا‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/10/11‬بـه شـماره ثبـت ‪ 589268‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010654345‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه‬ ‫شرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی می شود‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه تولید و فروش‬ ‫و صـادرات انـواع پوشـا ک و کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪ ،‬گشـایش اعتبـارات و ال سـی بـرای شـرکت نـزد بانک هـا‪ ،‬ترخیـص کاال از گمـرکات‬ ‫یهـای معتبـر خارجـی و داخلـی‪ ،‬شـرکت در کلیـه نمایشـگاه های داخلـی و بین المللـی‪ -‬انعقـاد‬ ‫داخلـی‪ ،‬اخـذ و اعطـای نمایندگـی کمپان ‬ ‫قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور‪ -‬اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی‬ ‫و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی‪ -‬شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت‬ ‫لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬بـه موجـب مجـوز شـماره ‪ 100‬مـورخ ‪ 1400/09/15‬سـایر تاسـیس شـد‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از‬ ‫تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله جنت اباد شـمالی‪ ،‬خیابان‬ ‫گلها‪ ،‬کوچه شـهید محسـنی بعد‪ ،‬پال ک ‪ ،10‬طبقه اول‪ ،‬واحد شـمالی کدپسـتی ‪ 1478767631‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت‬ ‫از مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم مهلا مروتی بـه شـماره ملـی ‪ 0481032967‬دارنـده ‪ 50000‬ریال‬ ‫سهم الشـرکه؛ اقـای یونـس حاتمی رضاابـاد بـه شـماره ملـی ‪ 0860282007‬دارنـده ‪ 950000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬خانـم‬ ‫مهلا مروتـی بـه شـماره ملـی ‪ 0481032967‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیره به مدت نامحـدود؛ اقـای یونس حاتمی رضااباد به شـماره ملی‬ ‫‪ 0860282007‬بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره به مـدت نامحـدود‪ .‬دارندگان حـق امضا‪:‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و‬ ‫ً‬ ‫اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور‬ ‫بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1260783‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پارس اذرخش با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 72063‬و شناسه ملی ‪10101169801‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/09/13‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬اقای محمد بیات به شـماره ملـی ‪0046716051‬‬ ‫بـا پرداخـت ‪ 10000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت در زمـره شـرکا در امـد‪ ،‬درنتیجـه‬ ‫سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 14999990000‬ریـال بـه ‪ 15000000000‬ریـال افزایـش‬ ‫یافـت و مـاده ‪ 5‬اساسـنامه بـه شـرح مذکـور اصلاح شـد‪ .‬لیسـت شـرکا پـس‬ ‫از افزایـش سـرمایه‪ :‬شـرکت گـروه اینـده مجـازی امـن (سـهامی خـاص) دارای‬ ‫‪ 11.600.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ شـرکت کاشـانه مجـازی رمزینـه دانـش‬ ‫(سـهامی خـاص) دارای ‪ 200.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ شـرکت محتـوا پـرداز‬ ‫پارسـه (سـهامی خـاص) دارای ‪ 199.990.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقای مهدی‬ ‫ابراهیمـی دارای ‪ 600.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای علیرضـا اداوی دارای‬ ‫‪ 600.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای مجیـد جـراح دارای ‪ 300.000.000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه؛ خانم زهرا شایسـته مقام دارای ‪ 300.000.000‬ریال سهم الشـرکه؛‬ ‫اقـای حمیـد جـراح دارای ‪ 600.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای وحیدرضـا‬ ‫جـراح دارای ‪ 600.000.000‬ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای محمـد بیـات دارای ‪10000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تهران (‪)1260786‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نسیم دانه پارسیان‬ ‫شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 520591‬و شناسه ملی ‪14007302663‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/07/17‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ‬ ‫شـد‪ :‬ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت منتهـی‬ ‫بـه پایـان اسـفند مـاه ‪ 1399‬مـورد تصویـب مجمـع قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت رهیافت‬ ‫و همـکاران بـه شناسـه ملـی ‪ 10380076460‬بـه عنـوان‬ ‫بـازرس اصلـی و موسسـه داریـا روش بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10320272938‬بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـرای سـال‬ ‫مالی ‪ 1400‬انتخاب شدند‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار سرافرازان‬ ‫جهـت نشـر ا گهی هـای شـرکت انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1260782‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 27‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪384‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫صحنه زنی‬ ‫‪1417‬‬ ‫فیلمی در سـبک اجتماعی سـاخته علیرضا صمدی؛ با موضوعی متفاوت‬ ‫که در سال ‪ 98‬ساخته شد؛ اما اول بار‪ ،‬در جشنواره جهانی فیلم فجر ‪1400‬‬ ‫به نمایـش درامـد‪« .‬اسـد» همـراه بـا گروهـش‪ ،‬صحنه هایـی جعلـی تصادف‬ ‫می سازد تا از بیمه‪ ،‬خسارت بگیرد ‪...‬؛ مهتاب کرامتی‪ ،‬بهرام افشاری‪ ،‬پیام‬ ‫احمدی نیا‪ ،‬لیندا کیانی‪ ،‬محمد نادری‪ ،‬فرزانه سهیلی و مجید صالحی؛ از‬ ‫بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫انسـان هایی درگیـر روزمرگـی؛ کـه ایدئولوژی هایشـان را فرامـوش کرده انـد و‬ ‫مـا بـا دیـدن ایـن داسـتان‪ ،‬به فکـر فرومی رویـم! محمدرضـا لوانـی و نسـیم‬ ‫ باقریـان؛ بازیگـران ایـن نمایـش به کارگردانی سـید امیر حسـینی هسـتند که‬ ‫نمـاه در‬ ‫برپایـه متنـی از سـعید البوعبـادی بـه روی صحنـه رفتـه و تا ‪ 13‬بهم ‬ ‫«تماشـاخانه سـرو» میزبان عالقه مندان اسـت‪ .‬در توضیح این اثر امده که‬ ‫از همراه داشـتن فرزنـدان زیر ‪ ۱۵‬سـال خـودداری کنیـد‪.‬‬ ‫ایده؛ هفت عنصر اساسی برای ‪...‬‬ ‫جاودانه هایموسیقیمازندران‬ ‫کتابـی بـا نـام کامـل «ایـده‪ :‬هفـت عنصـر اساسـی بـرای ماندگار شـدن‬ ‫داسـتان‪ ،‬نمایش نامـه و فیلم نامـه» نوشـته اریـک بـورک بـا ترجمـه محسـن‬ ‫یاوری که انتشـارات «نیماژ» در ‪152‬صفحه با قیمت ‪48‬هزارتومان منتشـر‬ ‫کـرد‪ .‬بـورک؛ سـال ‪ 1965‬در امریـکا متولـد شـد‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬تا به امـروز تنهـا‬ ‫یپـردازد و‬ ‫نحـد جامـع بـه مبحـث ایـده در نوشـتن م ‬ ‫یسـت کـه تا ای ‬ ‫کتاب ‬ ‫این مسـئله‪ ،‬اهمیـت چـاپ ان را به خوبـی نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫البومـی بـا نـام کامـل «جاودان ههـای موسـیقی مازنـدران ‪ 8‬و ‪ »13‬اثـری از‬ ‫حسـین طیبـی؛ در سـبک فولکلـور و شـامل ‪ ۱۳‬قطعـه کـه ازسـوی شـرکت‬ ‫«مهراوا» منتشـر شـد ه اسـت‪ .‬این هنرمند (‪ ،)1395-1317‬از پیش کسـوتان‬ ‫موسیقی مازندران؛ و نوازنده ساز لــله وا بوده است‪ .‬تاریخ موسیقی مازنی‪،‬‬ ‫او را به خوبـی می شناسـد‪ .‬فرزنـدان وی بـا نا مهـای «ارسلان» و «فریـدون»‬ ‫نیـز در عرصـه موسـیقی فعالیـت دارند‪.‬‬ ‫اثار حبیب فرج ابادی‬ ‫ابادیس‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار حبیـب فر ج ابـادی کـه تـا ‪ 5‬بهمن مـاه در «گالـری‬ ‫ـانی تهران‪ ،‬میدان هفت تیر‪ ،‬خیابان‬ ‫اعتماد ‪ »1‬بین سـاعات ‪ 12‬تا ‪ 20‬به نش ِ‬ ‫مفتح جنوبى‪ ،‬بن بسـت شـیرودى‪ ،‬پال ک ‪ ۲۵‬برپاسـت‪ .‬این هنرمند متولد‬ ‫‪ 1361‬در شـاهرود بـوده و «سـری روی کاغـذ» (‪« ،)92‬سـری شـطحیات‬ ‫اختیاریه» (‪ )91‬و «سـری نیشـگون» (‪ ،)90‬از جمله نمایشـگاه های انفرادی‬ ‫نسـال ها ب هشـمار می رونـد‪.‬‬ ‫او طـی ای ‬ ‫مجموعـه ای از چندیـن دیکشـنری‪ ،‬فرهنـگ لغـت و دانش نامـه کـه بیشـتر‬ ‫نیازهـای علم امـوزان را در این زمینـه بـراورده می کنـد و بیـش از سـه میلیون‬ ‫واژه و عبارت را به همراه معنی‪ ،‬توضیحات و تلفظ در بردارد‪ .‬برای استفاده‬ ‫از ان‪ ،‬بایـد بـه اینترنـت متصـل بـود‪ .‬بانـک اطالعـات ان روی سـرورهای‬ ‫بشـده روی موبایل پائین؛‬ ‫قدرتمنـد قـرار دارد ؛ ازایـن رو‪ ،‬حجم نرم افزار نص ‬ ‫و سـرعت جسـت وجو در ان باالسـت‪.‬‬ ‫شهالزرلکی‬ ‫می‏گوید شعر اپارتمانی ننویس‬ ‫دور شو از دیوارها و پرده‏ها و پله‏ها‬ ‫سفرهاینزدیک‬ ‫ادم‏های دور‬ ‫می‏گویم هنوز هیچ مزرعه ذرتی را از نزدیک ندیده‏ام‬ ‫کشاورزی می‏شناسم در بالکن ساختمان رو به رو‬ ‫تو پنج سانتی‬ ‫کرت‏هایبیس ‬ ‫مزرعهپالستیکی‬ ‫اقای ماژالن‬ ‫دریانوردان نروژی کوسه‏های اب‏های جنوب را نمی‏شناسند‬ ‫من اما امازون را از نزدیک دیده‏ام‬ ‫جنگل‏های تاریک ژول ورن‬ ‫و توفان دیشب مزرعه همسایه را پرت کرد توی پیاده‏رو‬ ‫من دنیا دیده‏ام‬ ‫کشورگشایی با صندل‏های مرغوب نادر‬ ‫اشپزخانه‏امپایتختدنیاست‬ ‫ملکه اب‏ها و گرداب‏های لباسشویی‬ ‫مزرعه ذرت زیباست‬ ‫کارتون‏هایژاپنی‬ ‫کارتن‏هایشکستنیچینی‬ ‫اسمان ابی و ابرهای پنبه‏ای والت دیسنی‬ ‫ماژالن کوچولو!‬ ‫توی اب‏های شکمم غرق شده‏ای‬ ‫و تنگه‏ام هرروز تنگ‏تر می‏شود‬ ‫باید سفر کنم به دستشویی‬ ‫به دیدار الهه اب ها در اینه‬ ‫افق نزدیک است‬ ‫واحد دوازده‬ ‫ساختمان شماره رو به رو‬ ‫باید سفر کنم به اسانسور و پیاده‪‎‬رو‬ ‫اجتماع و افق نگاه‬ ‫امازون نزدیک است‬ ‫دکمه فلزی در گرداب ابسال‬ ‫اپارتمان بیلی وایلدر‬ ‫ابرهای والت دیسنی‬ ‫من هنوز هیچ مزرعه ذرتی را از نزدیک ندیده‏ام‬ ‫باید به مرد بگویم‬ ‫باید یک شب اپارتمان بیلی وایلدر را قرض بگیریم‬ ‫و یک بعد از ظهر جمعه از شیشه تلویزیون ‪ ۱۴‬اینچ بگذریم‬ ‫قرارمان حدود سال ‪۱۳۶۵‬‬ ‫ساعت پنج عصر‬ ‫مزرع ‏ه ذرت‬ ‫حوالی خانه املیانو زاپاتا‬ ‫سنکالپارسالن‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!