هفته نامه سرافرازان شماره 383 - مگ لند

هفته نامه سرافرازان شماره 383

هفته نامه سرافرازان شماره 383

هفته نامه سرافرازان شماره 383

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 20‬دی‪ 7/1400‬جمادی الثانیه‪ 10/1443‬ژانویه‪ /2022‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500/383‬تومان‬ ‫«سیل» و خرابی هایی که به جا می گذارد‬ ‫رفتنزندگی‬ ‫زیرابی ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫تهدید سیل و سونامی برای نیمی از جمعیت جهان تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫هرســاله در تار یــخ ‪ ۵‬نوامبــر «روز جهانــی ا گاهــی از ســونامی» گرامــی داشــته‬ ‫یشــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در دســامبر ســال‬ ‫م ‬ ‫‪ ،۲۰۱۵‬پنجــم نوامبــر را به عنــوان «روز جهانــی ا گاهــی از ســونامی» تعییــن‬ ‫کــرد‪ .‬ای ـن روز به پیشــنهاد ژاپــن و به منظــور دعــوت از جوامــع و نهادهــای‬ ‫بین المللــی بــرای افزایــش ا گاهــی نســبت بــه ســونامی و به اشــترا ک گذاری‬ ‫رویکردهــای نواورانــه بــرای کاهــش خطــرات ناشــی از وقــوع ایــن بــای‬ ‫طبیعــی تعییــن شــد‪ .‬ب هگــزارش ســایت اطالع رســانی یونســکو (‪)UNESCO‬؛‬ ‫کمیســیون بین دولتــی اقیانوس شناســی یونســکو (‪)IOC-UNESCO‬‬ ‫درتــاش اســت تــا اســیب پذیری مناطــق ســاحلی را در برابــر وقــوع ســونامی‬ ‫نهــا؛ تــا ســال ‪،۲۰۳۰‬‬ ‫در چهــار حــوزه اقیانوســی کاهــش دهــد‪ .‬طبــق تخمی ‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از جمعیــت جهــان درمعرض خطــر ســیالب قــرار خواهنــد‬ ‫گرفــت‪ .‬همچنیــن در ‪ ۱۰۰‬سال گذشــته وقــوع ‪ ۵۸‬ســونامی‪ ،‬باعــث جان باختــن‬ ‫بیــش از ‪ ۲۶۰‬هزارنفــر شــده اســت‪ .‬شــدیدترین ســونامی در ســال ‪ ۲۰۰۴‬در‬ ‫اقیانــوس هنــد رخ داده کــه طبــق امارهــای رســمی؛ باعــث جان باختــن‬ ‫حــدود ‪ ۲۲۷‬هزار نفــر در ‪ ۱۴‬کشــور جهــان شــده اســت‪ .‬کمیســیون بین دولتــی‬ ‫اقیانوس شناســی یونســکو طــی ســال های گذشــته مجموعـه ای از فیلم های‬ ‫اموزشــی را به منظــور افزایــش ا گاهــی درمــورد ســونامی میــان بیــش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون نفــر از جمعیــت جهــان کــه در مناطــق ســاحلی کم ارتفــاع و جزایــر‬ ‫کوچــک زندگــی می کننــد‪ ،‬منتشــر کــرده اســت‪ .‬ب هگــزارش ســایت اطالع رســانی‬ ‫یهــای جهانــی‬ ‫برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد؛ گســترش همکار ‬ ‫بیــن جوامــع درحال توســعه کمــک می کنــد ‪ ۱۰۰‬درصــد جوامـ ِـع درمعرض خطــر‬ ‫ســونامی تــا ســال ‪ ،۲۰۳۰‬بــرای مقابلــه بــا ایــن بــای طبیعــی امــاده و مقــاوم‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫فلات ایـران بـا قرارگیـری میـان دو پهنـه ابـی گسـترده؛ و به عنـوان نقطـه تالقـی‬ ‫یشـمار‬ ‫صفحه اوراسـیا و عربسـتان‪ ،‬همواره درمعرض خطرات و بالیای طبیعی ب ‬ ‫بـوده‪ .‬زلزلـه به عنـوان یکـی از اصلی ترین چالش های طبیعـی گاه وبیگاه میهمان‬ ‫یشـود‪ .‬ازسـویی‪ ،‬وجـود رودخان ههـا و شـریان های‬ ‫ناخوانـده منـازل ایرانیـان م ‬ ‫ابـی مهـم در کشـور مـا‪ ،‬پتانسـیل مواجهـه بـا سـیالب را نیـز افزایـش داده اسـت‪.‬‬ ‫طبق بررسـی های سـازمان ملل؛ اصلی ترین بالیای طبیعی که برای کشـور ایران‬ ‫یسـت که‬ ‫کسـالی‪ ،‬سـیل و زلزله» هسـتند‪« .‬سـیالب»‪ ،‬پدیده ا ‬ ‫ذکر شـده‪« ،‬خش ‬ ‫ر خ دادن ان همـواره در نقاطـی کـه بـا محـل گـذر اب تداخـل دارنـد‪ ،‬قابل انتظـار‬ ‫اسـت؛ امـا سـوال اساسـی اینجاسـت کـه چـرا در سـال های اخیـر‪ ،‬دفعـات وقـوع‬ ‫ایـن پدیـده بیش ازقبـل شـده؟ تجـاوز بـه حریـم و خانـه هرچیـزی‪ ،‬پاسـخ مالک را‬ ‫در پی خواهد داشت‪ .‬تجاوز به خانه رود و تصاحب حریم ان نیز اشتباهی ست‬ ‫که بهایش‪ ،‬بازپس گیری بی رحمانه حریم توسـط سـیل اسـت؛ البته دسـت کاری‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫زیسـتگاه ها نیـز باعـث افزایـش قـدرت تخریب سـیل م ‬ ‫حسـین رفیـع؛ کارشـناس حـوزه اب می گویـد‪« :‬وقتـی سـیل های طبیعـی باعـث‬ ‫نهـای کشـاورزی‪،‬‬ ‫یشـوند کـه در دشـت های سـیالبی توسـعه زمی ‬ ‫تخریـب م ‬ ‫ً‬ ‫باغـات و ساخت وسـاز صـورت گیـرد‪ .‬درواقع‪ ،‬تجاوز به حریم مناطقی که طبیعتا‬ ‫یسـت‪ ،‬خسـاراتی‬ ‫یشـود سـیل کـه عاملـی طبیع ‬ ‫سـیل خیز هسـتند‪ ،‬باعـث م ‬ ‫تهـای انسـانی وارد کنـد»‪ .‬مسـعود باقـرزاده کریمـی (رئیـس‬ ‫بـه سـازه ها و فعالی ‬ ‫حوضه ابریز دریاچه ارومیه و مدیرکل سابق دفتر حفاظت و احیای تاالب های‬ ‫سـازمان حفاظت محیط زیسـت) نیز به نقش تاالب ها در کنترل سـیالب اشـاره‬ ‫بهـای کشـور؛ ازجمله تـاالب انزلی‬ ‫می کنـد و بااشـاره به حـال ناخـوش برخـی تاال ‬ ‫می گوید‪« :‬انچه می تواند در اینده تهدیدی جدی برای این تاالب و روستاهای‬ ‫اطـراف باشـد‪ ،‬ازدسـت رفتن قـدرت کنترل کنندگـی سـیل اسـت؛ سـیالب هایی‬ ‫کـه ازطریـق ‪ ۱۱‬رودخانـه سـمت ایـن تـاالب حرکـت می کنـد‪ ،‬در مخزنـی اسـفنجی‬ ‫یشـود؛ امـا حـدود ‪ ۸۰‬درصـد ایـن مخـزن به دلیـل‬ ‫ذخیـره و به تدریـج وارد دریـا م ‬ ‫انباشـت رسـوبات‪ ،‬پـر شـده اسـت و ظرفیـت نگهـداری اب را نـدارد»‪ .‬رضـا‬ ‫سیاه منصور (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ) نیز‬ ‫به تبعات ایجاد تغییرات در جنگل ها اشاره می کند و می گوید‪« :‬وقتی دست به‬ ‫نهـا را برابـر هجـوم اب اسـیب پذیر‬ ‫نهـای جنگلـی می زنیـم‪ ،‬ا ‬ ‫تغییـر ماهیـت زمی ‬ ‫می کنیـم‪ .‬باتوجه به اینکـه عرص ههـای جنگلـی و مرتعـی کشـور‪ ،‬اغلـب در شـیب‬ ‫یشـود این اراضـی در برابر‬ ‫نبـردن پوشـش گیاهی سـبب م ‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬ازبی ‬ ‫سـیل اسـیب پذیر؛ و خـا ک این مناطـق بـا وقـوع سـیل‪ ،‬شسـته شـود»‪.‬‬ ‫اظهـارات ایـن کارشناسـان نشـان می دهـد کـه ردپـای انسـان در تشـدید اثـرات‬ ‫گتـر ازقبـل شـده اسـت‪ .‬بـا گذشـت سـال ها و ازبین رفتـن‬ ‫مخـرب سـیل‪ ،‬پررن ‬ ‫موانـع طبیعـی کـه در خـط مقـدم مقابلـه بـا جریـان سـیل قـرار داشـته اند‪ ،‬امـروز‬ ‫انسـان و محـل زندگـی او بیش ازپیـش درمعرض خطـر سـیل هسـتند‪ .‬برخـی‬ ‫سـوءمدیریت ها و ذهنیـت انسـان گرا کـه طبیعـت و جهـان اطـراف را خدمتگـزار‬ ‫انسـان می پنـدارد‪ ،‬نه تنهـا در ابعـاد ملـی؛ بلکـه در ابعـاد جهانـی نیـز سـبب‬ ‫تغییراتـی شـده کـه زمـان الزم بـرای جبـران ان‪ ،‬از عمـر چنـد نسـل بشـر نیـز‬ ‫تجـاوز می کنـد‪ .‬تغییـرات اقلیمـی نیـز بـا سـایر حـوادث اب وهوایـی مخـرب مانند‬ ‫طوفان های مکرر و شـدیدتر‪ ،‬سـیل‪ ،‬باران و طوفان های زمسـتانی همراه اسـت‪.‬‬ ‫هرچند تغییر در اب وهوا و گرم شدن زمین شاید به عنوان بخشی از فرایندهای‬ ‫طبیعی و درپی نوسـانات شـدت نور خورشـید‪ ،‬انحراف در مسـیر حرکت زمین و‬ ‫فعالیت های اتش فشـانی ایجاد شـود؛ اما اقلیم پس از انقالب صنعتی و افزایش‬ ‫مصرف سـوخت های فسـیلی به طرز فزاینده ای تحت تاثیر فعالیت های انسـانی‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫تا اینجا شـاید پاسـخ به سـوال اصلی ما‪ ،‬کمی سـاده تر باشـد‪ .‬به نظر می رسـد که‬ ‫دربهترین حالـت مواجهـه بـا سـیل‪ ،‬بهایـی انـدک بـرای ظلـم مـا در حـق طبیعت‬ ‫باشـد‪ .‬مرحـوم پرویـز کردوانـی (پـدر علـم کویرشناسـی) گفته اسـت‪« :‬قنات‪ ،‬شـیر‬ ‫یکـه چـاه‪ ،‬خـون زمیـن را می مکـد»‪ .‬امـروز ب هسـختی‬ ‫زمیـن را می دوشـد؛ درحال ‬ ‫می توان منطقه ای را نام برد که با مشـکل اب سـروکار نداشـته باشـد‪ .‬این شرایط‬ ‫شهـای‬ ‫کسـالی به عنـوان یکـی از اصلی تریـن چال ‬ ‫سـبب شـده اسـت کـه خش ‬ ‫محیط زیست ایران مطرح شود‪ .‬چاه های غیرمجاز بی شماری که انگل وار خون‬ ‫نشـمول‬ ‫مهـای مدیریتـی کنـار مشـکالت جها ‬ ‫زمیـن را می مکنـد و برخـی تصمی ‬ ‫همچـون تغییـرات اقلیمـی‪ ،‬باعـث شـده اند کـه ایـران بیش از هر زمـان بحـران اب‬ ‫نجـا خاتمـه نمی یابـد و عـوارض ان ماننـد تخلیـه‬ ‫را حـس کنـد؛ بحرانـی کـه همی ‬ ‫سفره های اب زیرزمینی‪ ،‬ما را با واژه ای جدید به نام «فرونشست» اشنا می کند‪.‬‬ ‫ایـران‪ ،‬بنـا بـه موقعیـت جغرافیایـی‪ ،‬اقلیمـی خشـک و نیمه خشـک دارد؛ امـا‬ ‫کسـالی طی سـال های اخیر نیز این سـرزمین را تشـنه تر از پیش‬ ‫حا کمیت خش ‬ ‫یهـا بسـیاری از شـهرها و روسـتاهای کشـور با تنش‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬بـا کاهـش بارندگ ‬ ‫ابـی مواجـه شـده اند و طبـق اعلام سـازمان هواشناسـی؛ این وضعیـت همچنان‬ ‫در بسـیاری از شـهرها و روسـتاها تـداوم دارد؛ بنابرایـن حتـی در نیمـه دوم سـال‬ ‫نیـز نیازمنـد مدیریـت مصـرف اب هسـتیم‪ .‬فرونشسـت زمیـن کـه از ان به عنـوان‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬تقریبا تمام دشـت های کشـور که اب شـیرین‬ ‫«زلزلـه خامـوش» نیـز یاد م ‬ ‫زیرزمینـی دارنـد را درمعرض خطـر جـدی قـرار داده‪ .‬نشسـت زمیـن به عنوان یک‬ ‫پدیده بسـیارخطرنا ک‪ ۲۹ ،‬اسـتان کشـور را درگیر کرده اسـت و به عنوان اخرین و‬ ‫غیرقابل بازگشت ترین مرحله از فرایند بیابان زایی شناخته می شود‪ .‬این پدیده‬ ‫شـامل فروریـزش یـا نشسـت رو به پائیـن سـطح زمیـن بـوده کـه بیشـتر تحت تاثیـر‬ ‫فعالیت هـای انسـانی و براثـر برداشـت بی رویـه از منابـع اب زیرزمینـی و کاهـش‬ ‫ایـن منابـع ابـی رخ می دهـد‪ .‬اعلام هشـدار نسـبت بـه فرونشسـت زمیـن در‬ ‫شـهرها و اسـتان های مختلـف درحالـی روزبـه روز بیشـتر می شـود که دشـت های‬ ‫بهـای‬ ‫جنـوب اسـتان تهـران نیـز چندسالی سـت براثـر برداشـت بی رویـه از ا ‬ ‫ً‬ ‫زیرزمینـی‪ ،‬بـا ایـن پدیـده دسـت به گریبان شـده‪ .‬طبـق امار؛ حـدودا هرسـال بین‬ ‫‪ ۲۵‬سـانتی متر در دشـت های تهـران فرونشسـت صـورت می گیـرد و سـطح اب در‬ ‫ایـن دشـت ها نیـز از ‪ ۴۵‬سـانتی متر تـا ‪ ۱.۵‬متـر درحال کاهـش اسـت و ان طورکـه‬ ‫یشـود‬ ‫مسـئوالن اعلام کرده انـد؛ تهـران روزی یک میلی متـر دچـار فرونشسـت م ‬ ‫کـه عـدد زیادی سـت و همین موضـوع اهمیـت توجـه بـه چاه هـای غیرمجـاز را‬ ‫ً‬ ‫نشـان می دهد‪ .‬بعد از وقوع فرونشسـت‪ ،‬عمال راهی برای بازگشـت نیسـت و تنها‬ ‫بـا مدیریـت سـریع برداشـت های غیرمجـاز‪ ،‬مسدودسـازی چاه هـای غیرمجـاز و‬ ‫توسـعه طر ح هـای ابخیـزداری و ابخـوان داری می تـوان جلـوی تشـدید و ادامـه‬ ‫ان را گرفـت‪.‬‬ ‫در کنـار اسـتفاده بی حسـاب وکتاب از اب هـای زیرزمینـی‪ ،‬سدسـازی کـه ازقضـا‬ ‫در کشـور مـا محبوبیـت زیـادی نیـز دارد‪ ،‬مزیدبرعلـت شـده تـا بحران هایی مانند‬ ‫بیابان زایـی گریبـان مـا را بگیـرد‪ .‬در سـال های اخیـر‪ ،‬برخـی سدسـازی های‬ ‫غیراصولـی باعـث شـده سـازه ای کـه بـرای کنتـرل منابـع ابـی طراحـی شـده‪ ،‬خود‬ ‫تبدیل به یک چالش زیست محیطی شود‪ .‬شاهد مثال ان‪ ،‬سد «گتوند» است‬ ‫کـه بدون توجـه بـه توپوگرافـی زمیـن سـاخته شـد و ایـرادات این پـروژه نقـد مـردم‬ ‫و کارشناسـان را به همـراه داشـت‪ .‬هوشـنگ جـزی (مدیـرکل دفتـر ابخیـزداری‬ ‫و حفاظـت خـا ک سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری) بااشـاره به اینکه‬ ‫سدسـازی از دیگـر روش هـای حفـظ اب در کشـورهای مختلـف دنیاسـت‪،‬‬ ‫می گویـد‪« :‬سدسـازی‪ ،‬اسـتانداردهای خـاص خـود را دارد‪ .‬ابتـدا بایـد مشـخص‬ ‫ً‬ ‫کنیم چنددرصد از اب قابل دسترس را می توان در سدها نگهداری کرد‪ .‬معموال‬ ‫گفتـه می شـود کـه می تـوان حـدود ‪ ۴۰‬درصـد از اب قابل دسـترس را در سـدها‬ ‫ذخیـره کـرد کـه این مقـدار در ایران چیزی حدود ‪ ۴۰‬میلیاردمترمکعب اسـت‪ .‬ا گر‬ ‫سـدهای مـا در کشـور ظرفیتـی بیـش ازاین مقـدار داشـته باشـند‪ ،‬به ا کوسیسـتم‬ ‫فشار وارد می شود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه تبخیر اب در کشور ما سه برابر متوسط‬ ‫جهانی سـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬دراین شـرایط نمی توانیـم در کشـور اب را روی سـطح‬ ‫زمیـن ذخیـره کنیـم و بایـد در کنـار سدسـازی های اصولـی‪ ،‬از روش هـای مکملی‬ ‫اسـتفاده کنیـم تـا اب را بـه داخـل زمیـن نفوذ دهیم‪ .‬متاسـفانه در ایـران از فنون‬ ‫نفـوذ اب بـه درون زمیـن غفلـت شـده و به همین دلیـل سدسـازی در کشـور رواج‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫بـا کمـی حسـاب وکتاب و درکنارهم قـراردادن تکه هـای پـازل‪ ،‬می تـوان نتیجـه‬ ‫گرفـت هرچنـد بالیـای طبیعـی و ر خ دادن ان هـا خـارج از اراده و اختیـار ماسـت؛‬ ‫نهـا را‬ ‫امـا اقدامـات نادرسـت و غیراصولـی مـا می توانـد تعـداد و شـدت برخی ازا ‬ ‫افزایـش دهـد‪ .‬انقلاب صنعتـی و دسـتاوردهای ان کـه بـا تحـول ایدئولـوژی بشـر‬ ‫در قـرن ‪ 19‬اتفـاق افتـاد‪ ،‬هرچنـد باعـث افزایـش سـطح کیفـی زندگـی بشـر شـده؛‬ ‫امـا بی شـک اتخـاذ سیاسـت های کالن تنهـا بادرنظرگرفتـن اهـداف انسـان و‬ ‫نادیده گرفتـن محیـط زیسـت دیـر یـا زود گریبان گیـر مـا خواهـد شـد‪/ .‬ایسـنا‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫فیلم هایی که فجایع ابی را به تصویر کشیده اند‬ ‫خاطره باقری‬ ‫نتــن اب و یــک طوفــان مهیــب؛ «ســونامی» جــز مــرگ‬ ‫امــواج بــزرگ‪ ،‬چندی ‬ ‫یبــرد؛ بلکــه‬ ‫یگــذارد و نه تنهــا ســازه ها را از بیــن م ‬ ‫و خرابــی چیــزی ب هجــا نم ‬ ‫جــان صدهاهزار نفــر را می گیــرد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬روح انســانی همیشــه قــوی بــود‬ ‫و بــه زندگــی ادامــه می دهــد؛ همان گونــه کــه پــس از ســونامی هنــد و طوفــان‬ ‫کاترینــا ســا کنان ان بــه زندگــی خــود ادامــه دادنــد‪ .‬دربــاره حــوادث طبیعــی‪،‬‬ ‫فیلم هایــی ســاخته شــده؛ و ســونامی هــم همیشــه بــا هیجــان و تــرس همــراه‬ ‫نگــزارش‪ ،‬فهرســتی از فیل مهــای را معرفــی می کنیــم کــه ا گرچــه‬ ‫اســت‪ .‬درای ‬ ‫ً‬ ‫بعضــا رابطــه مســتقیم بــا ســیل یــا ســونامی ندارنــد؛ امــا بســتر حــوادث در‬ ‫بحبوحــه ایــن اتفــاق ویرانگــر روی می دهــد‪.‬‬ ‫ماجرای پوزیدون‬ ‫کشـتی «پوزیـدون» در روز کریسـمس بـا حملـه تروریسـتی مواجـه شـده؛ کشـتی‬ ‫یکـه تعـداد زیـادی مسـافر درون ان‬ ‫نهـم درحال ‬ ‫در وسـط اقیانـوس گیـر افتـاده؛ ا ‬ ‫یبـرد؛‬ ‫نهـا را بـه طبقـه زیریـن کشـتی م ‬ ‫هسـتند‪ .‬یـک کشـیش و مامـور پلیـس ا ‬ ‫نهـا نبایـد تنهـا نگـران اب باشـند‪ .‬درواقـع‪ ،‬یـک نیـروی شـوم و اهریمنـی هم‬ ‫امـا ا ‬ ‫دراین ماجـرا وجـود دارد‪.‬‬ ‫اخرت‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی کلینـت ایسـتوود؛ دربـاره اخالقیـات و تغییر زندگـی در دنیای‬ ‫عجیـب و ناشـناخته‪ .‬در سـونامی سـال ‪ ۲۰۰۴‬اقیانـوس هنـد‪« ،‬مـاری لیلـی»؛‬ ‫یشـود‪ .‬او کـه‬ ‫خبرنـگار تلویزیـون فرانسـه‪ ،‬در تایلنـد بـا تجربـه ای مرگبـار روبـه رو م ‬ ‫سـاعت ها در اب غـرق شـده‪ ،‬ازنظـر پزشـکی مـرده؛ تااینکـه عـده ای نجاتـش‬ ‫می دهنـد‪ .‬در ان سـوی دنیـا‪« ،‬جـرج»؛ یـک واسـطه ارواح اسـت کـه می خواهـد از‬ ‫شـر این شـغل رها شـده و یک زندگی معمولی داشـته باشد‪ .‬ازسویی‪« ،‬مارکوس»‬ ‫‪ ۱۲‬سـاله می خواهـد بـا بـرادر دوقلـوی مـرده اش ارتبـاط برقـرار؛ و پاسـخ سـواالتش‬ ‫نهـا بـا‬ ‫را دریافـت کنـد‪ .‬سرنوشـت‪ ،‬ایـن سـه نفر را ب ههـم نزدیـک می کنـد و وقتـی ا ‬ ‫یشـوند‪ ،‬چـه رخ می دهـد؟‬ ‫تجربـه نزدیـک بـه مـرگ روبـه رو م ‬ ‫طعمه‬ ‫گویی سـونامی کافی نیسـت؛ زیرا در اینجا با کوسـه های سـفید هم سروکار داریم‪.‬‬ ‫پس از سـونامی در کرانه اسـترالیا‪ ،‬گروهی از مردم در یک سـوپرمارکت‪ ،‬گیر افتاده‬ ‫نهـا‬ ‫و بـا دنیـای خـارج ارتبـاط ندارنـد؛ امـا سـیل و سـونامی تنهـا دلیـل تـرس ا ‬ ‫نیسـت؛ یک کوسـه سـفید‪ ،‬به همرا ه سـیل به فروشـگاه وارد شـده و گرسنه است!‬ ‫یشـوند؟‬ ‫ایـا این افـراد نجـات پیـدا می کننـد یا طعمه کوسـه گرسـنه م ‬ ‫موج جزر و مدی‬ ‫یسـت کـه به تازگـی ا کتشـاف بزرگـی‬ ‫تشـناس دریای ‬ ‫پروفسـور «کیـم»؛ یـک زیس ‬ ‫داشـته‪ .‬منطقـه ای از بوسـان در جنوبی تریـن نقطـه کـره‪ ،‬به یک منطقه تفریحی‬ ‫تبدیل شده است که در سواحل ان‪ ،‬سونامی رخ می دهد‪ .‬او تالش می کند این‬ ‫سـونامی را گـزارش دهـد؛ امـا کسـی بـه او توجـه نمی کنـد‪ .‬دو پلیـس خارجی میان‬ ‫طوفـان و سـونامی گیـر کرده انـد‪ .‬گـروه نجـات بـرای کمـک بـه این افـراد و نزدیـکان‬ ‫نهـم سـبقت گرفتن از یـک مـوج‬ ‫خـود بایـد یـک کار غیرممکـن را انجـام دهنـد؛ ا ‬ ‫یسـت!‬ ‫‪ ۱۵‬متر ‬ ‫‪۲۰۱۲‬‬ ‫طبـق تقویـم مایـا؛ جهـان بایـد در سـال ‪ ۲۰۱۲‬به پایـان می رسـید؛ زیـرا یـک زلزلـه‬ ‫مهیـب و حـوادث پـس ازان بایـد نـژاد انسـان را از روی کـره زمیـن پـا ک می کردنـد‪.‬‬ ‫دراین میـان‪ ،‬نویسـنده ای ب هنـام «کرتیـس» و خانـواده اش بایـد خـود را نجـات‬ ‫دهند و میان ثروتمندترین افراد جهان‪ ،‬راهی برای نجات خویش باز کنند‪ .‬این‬ ‫نهـا بـا زمـان و طبیعـت را مشـاهده کنیـد‪.‬‬ ‫فیلـم را تماشـا کنیـد تـا مبـارزه ا ‬ ‫حضرت نوح (ع)‬ ‫شـاید ایـن فیلـم بـه سـونامی مربوط نباشـد؛ اما براسـاس داسـتان کتـاب مقدس‬ ‫کـه یـک سـیل‪ ،‬زمیـن و نـژاد بشـر را نابـود می کنـد و حضـرت نـوح (ع)‪ ،‬تنهـا عده ای‬ ‫یتـوان ایـن فیلـم را دراین فهرسـت قـرار داد‪ .‬دراین داسـتان‪،‬‬ ‫را نجـات می دهـد‪ ،‬م ‬ ‫خـدا بـه حضـرت نـوح (ع) الهـام می کنـد کـه قـرار اسـت بـا یک سـیل‪ ،‬زمیـن را نابود‬ ‫کنـد و او بایـد از هـر حیـوان‪ ،‬یک جفـت را در کشـتی بـا خـود همـراه کنـد‪ .‬نـوح(ع)‬ ‫بایـد بـا مقابلـه بـا کفـار و نیـز تردیدهـای خانـواده اش ایسـتادگی کنـد و به هدفش‬ ‫برسـد‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬مسـائلی بـه پیچیده ترشـدن داسـتان کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫طوفانجهانی‬ ‫دانشـمندان برای مقابله با تاثیرات مهیب انسـانی بر محیط زیسـت‪ ،‬یک نقشـه‬ ‫نهـا در اطـراف زمیـن ماهواره هایـی قـرار داده انـد تـا سـوانح‬ ‫جالـب کشـیده اند‪ :‬ا ‬ ‫یشـوند‪ ،‬دو‬ ‫نحـال‪ ،‬وقتـی ماهواره ها خطرنا ک م ‬ ‫هوایـی را پیش بینـی کننـد‪ .‬باای ‬ ‫نهـا را تعمیـر کـرده تـا از نابودی زمین پیشـگیری شـود‪.‬‬ ‫بـرادر تصمیـم می گیرنـد ا ‬ ‫سن اندریاس‬ ‫یشـود‪ .‬در‬ ‫ـاس کالیفرنیـا‪ ،‬بزرگ تریـن سـانحه طبیعـی زمیـن مواجـه م ‬ ‫سـان اندری ِ‬ ‫جهـای ‪ ۱۵‬متـری‪ ،‬خلبـان «ری» به دنبـال دختـرش‬ ‫میـان یـک زلزلـه مهیـب و مو ‬ ‫«بلیـک» اسـت و دراین میـان‪ ،‬همسـر پیشـینش و مـادر «بلیـک» ( ِامـا) بـه او‬ ‫نهـا باوجـود تفاوت هایشـان‪ ،‬بایـد دخترشـان را نجـات دهنـد‪.‬‬ ‫کمـک می کننـد‪ .‬ا ‬ ‫در ان سـوی شـهر‪« ،‬بلیـک» به همـراه دو دوسـتش‪ ،‬منتظـر ناجیـان هسـتند‪.‬‬ ‫پوزیدون‬ ‫در کریسـمس‪ ،‬حـدود ‪ ۲۰۰۰‬مسـافر روی کشـتی تفریحـی «پوزیـدون» خـوش‬ ‫می گذراننـد و از ایـن روز‪ ،‬لـذت می برند؛ اما خوشـی ان ها چندان ماندگار نیسـت؛‬ ‫زیرا کشـتی ان ها در وسـط اقیانوس اطلس شـمالی واژگون می شـود‪ .‬دراین میان‬ ‫کـه همـه بـرای زنده مانـدن تلاش می کنند‪ ،‬گروهی تصمیم می گیرنـد منتظر گروه‬ ‫نجات نباشـند‪ .‬وقتی برای نجات خود و خانواده شـان از کشـتی بیرون می روند‪،‬‬ ‫مرگ به دنبالشـان اسـت‪.‬‬ ‫طوفانبی عیب ونقص‬ ‫ا کتبـر سـال ‪ ۱۹۹۱‬اسـت و در اطلـس شـمالی‪ ،‬طوفـان شـده اسـت‪ .‬یـک کشـتی‬ ‫ماهیگیری و کاپیتان ان بی درنظرگرفتن این اتفاق‪ ،‬برای شـکار به انجا رفته اند؛‬ ‫امـا زود متوجـه می شـوند شـورش علیـه طبیعـت به قیمـت جانشـان تمـام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬زمانی کـه بـا طبیعـت و مـرگ دسـت وپنجه نـرم می کننـد‪ ،‬خانواد هشـان در‬ ‫خانـه بـا تـرس منتظرشـان اسـت‪ .‬کاپیتـان و خدمـه اش درمبارزه بـا امـواج مرگبـار‬ ‫بایـد زنـده مانـده و طعمـه دریـا نشـوند‪.‬‬ ‫موج‬ ‫ابـدره گیرانگـر در نـروژ‪ ،‬دره ای سـت کـه می توانـد بـه فاجعـه ای کوهسـتانی منجـر‬ ‫شـود‪« .‬کریسـتین ایکجـورد» یـک زیست شـناس اسـت کـه بـا خانـواده اش از‬ ‫گیرانگیر به استاوانگر می رود‪ .‬در شب سفر‪ ،‬به صداها و عالئمی در اطراف ابدره‬ ‫و کـوه پـی می بـرد؛ امـا ان هـا را عـادی تلقـی می کنـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬حیـن عزیمـت به‬ ‫او الهـام می شـود بهمـن رخ می دهـد‪ .‬پـس از اخطـار بـه همراهانـش‪ ،‬بهمـن رخ‬ ‫داده و سـونامی ‪ ۵۰‬متـری این شـهر کوهسـتانی را در هـم می کوبـد‪« .‬کریسـتین» و‬ ‫خانـواده اش کـه تنهـا ‪ ۱۰‬دقیقـه زمـان دارنـد‪ ،‬تصمیـم می گیرنـد از انجـا دور شـده و‬ ‫جـان خـود را نجـات دهنـد‪ .‬ایـن اثر که طبق پیش بینی حقیقی نابـودی این کوه‬ ‫سـاخته شـده؛ یـک فیلـم مهیج اسـت‪.‬‬ ‫غیرممکن‬ ‫یـک زوج امریکایـی معمولـی همـراه دو فرزندشـان بـرای تعطیلات کریسـمس بـه‬ ‫تایلند می روند‪ .‬مجموعه ای از حوادث ان ها را در مقابل سونامی اقیانوس هند‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۰۴‬قـرار می دهـد کـه افـراد بسـیاری را نابـود کـرد‪« .‬ماریـا» و پسـر بزرگش‬ ‫به دنبـال همسـر و پسـر دیگـر هسـتند و امیدوارنـد ان هـا زنـده باشـند‪ .‬زندگـی‬ ‫هریک از ان هـا جهنـم اسـت و تلاش می کننـد بـا این شـرایط کنـار بیاینـد‪ .‬ایـا ایـن‬ ‫ً‬ ‫خانـواده مجـددا درکنارهـم قـرار می گیرنـد؟ ‪/‬پروشـات‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫افزایش تعداد رخدادهای سیل‬ ‫از دهه ‪ ۷۰‬تاکنون‬ ‫ درصد کل‬ ‫مدیـر بخـش زلزلـه و خطرپذیـری مرکـز تحقیقـات راه وشهرسـازی بابیان اینکـه سـیل نزدیـک بـه ‪۳۰‬‬ ‫ِ‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت؛ براوردهـا نشـان داده تعـداد وقـوع سـیل در کشـور‬ ‫خسـارات مخاطـرات طبیعـی را شـامل م ‬ ‫یکـه رخـداد ایـن بلای طبیعـی در دهـه ‪ ۸۰‬حـدود ‪ ۱۵۸۰‬بـود؛ امـا در دهـه ‪۹۰‬‬ ‫روبه افزایـش اسـت؛ به طور ‬ ‫بـه بیـش از ‪ ۱۶۶۵‬وقـوع سـیل رسـیده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ علـی بیت اللهـی گفـت؛ مناطـق کوهسـتانی‪،‬‬ ‫دشت های انتهای مسیل ها و ابراهه های این مناطق‪ ،‬گستره های سیل گیر کشور هستند و بارش باران نیز‬ ‫یشـود‪ .‬وی باتا کیدبراینکه تعدادی‬ ‫گاه در حوض ههـای ابریـز کوچـک‪ ،‬موجـب بروز سـیل و ایجاد خسـارت م ‬ ‫نشـهرها و شـهرهای بـزرگ و کوچـک و نیـز تعـداد زیـادی از روسـتاهای کشـور‪ ،‬در مسـیر خطـر سـیالب‬ ‫از کال ‬ ‫واقع شـده اند‪ ،‬گفت؛ وقوع سـیل در اسـتان هایی مانند خوزسـتان‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫گلسـتان‪ ،‬مازنـدران‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬گیلان‪ ،‬خراسـان رضـوی‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬فـارس و کرمـان در ‪ ۵۰‬سال گذشـته بیانگـر‬ ‫اهمیت سـیل در شـهرهای مختلف اسـت‪ .‬بیت اللهی بااشـاره به سابقه سیل خیزی شهرهای مختلف کشور‬ ‫یتـوان بـه وقـوع سـیل در خوزسـتان در سـال ‪ ،۱۳۵۸‬دشـتی در سـال ‪،۱۳۶۵‬‬ ‫ادامـه داد؛ از مـوارد تاریخـی م ‬ ‫بوژان در سـال ‪ ،۱۳۶۶‬تهران در سـال ‪ ،۱۳۶۶‬ماسـوله در سـال ‪ ،۱۳۷۷‬گلسـتان در سـال ‪ ۱۳۸۰‬و دشـت مغان‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۸۵‬اشـاره کـرد‪ .‬مدیـر بخـش زلزلـه و خطرپذیـری مرکـز تحقیقـات راه‪ ،‬مسـکن و شهرسـازی‪ ،‬سـیل‬ ‫سیستان وبلوچسـتان در سـال ‪ ۱۳۹۵‬و سـیل های سـال ‪ ۱۳۹۸‬در ‪ ۲۴‬اسـتان کشـور؛ به ویـژه در مازنـدران‪،‬‬ ‫گلسـتان‪ ،‬فارس‪ ،‬لرسـتان و خوزسـتان را از دیگر شـواهدی برای سـیل خیزی کشـور دانسـت‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد؛ بررسـی منابـع بین المللـی نشـان می دهـد سـیل با حـدود ‪ ۴۱‬درصد رخـداد از کل مخاطرات؛ بعـد از زلزله‬ ‫ درصد تعـداد تلفـات جانـی مخاطـرات طبیعـی را‬ ‫بیشـترین رخـداد مخاطـرات طبیعـی در کشـور اسـت و سـه‬ ‫ِ‬ ‫در کشـور ب هخـود اختصـاص می دهـد‪ .‬بیت اللهـی یـاداور شـد؛ ازسـوی دیگر میـزان خسـارت اقتصـادی سـیل‬ ‫به مراتـب باالتـر از تلفـات جانـی ناشـی ازان اسـت و نزدیـک بـه ‪ ۳۰‬درصـد از کل خسـارات مخاطـرات طبیعـی را‬ ‫یشـود‪ .‬وی بااشـاره به بررسـی های انجام یافته دراین زمینه‪ ،‬تا کید کرد؛ براوردها نشـان می دهد که‬ ‫شـامل م ‬ ‫یکـه فراوانـی‬ ‫از دهـه ‪ ۳۰‬تا کنـون فراوانـی وقـوع سـیل در ایـران سـیر صعـودی شـتابانی داشـته اسـت؛ به گونه ا ‬ ‫رخـداد سـیالب از حـدود ‪ ۱۸۰‬مـورد در دهـه ‪ ۳۰‬بـه بیـش از ‪ 1000‬رخـداد در دهـه ‪ ۷۰‬رسـیده اسـت‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫هرچنـد در ده ههـای ‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬درمقایسـه با دهـه ‪ ،۷۰‬اهنـگ رخـداد کنـد شـده؛ امـا تعـداد رخـداد به مراتـب‬ ‫باالست‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫با مدیران بانک های متخلف در پرداخت تسهیالت برخورد می شود‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفـت‪« :‬بـا مدیـران شـعبی کـه تخلفـات انـان در زمینـه پرداخـت‬ ‫تسـهیالت احراز شـود با جدیت برخورد می شـود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ سـید احسـان خاندوزی افزود‪:‬‬ ‫«دوهفته پیش جلسـه ای با مدیران عامل بانک های دولتی برگزار شـد و وزارت اقتصاد مطالبات‬ ‫و درخواسـت هایی را عنـوان کـرد‪ .‬در ان جلسـه وعـده دادم کـه بنـای دولـت سـیزدهم بـر ایـن‬ ‫یشـود ب هطـور حتم باید در عرصه اجـرا و عمل فعاالن‬ ‫اسـت کـه ا گـر مصوبـه و قاعـده ای تصویب م ‬ ‫یشـود و وعـده دادیـم کـه‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬مـردم و خانوارهـا احسـاس کننـد کـه ایـن اتفـاق پیگیـری م ‬ ‫نظـارت بـر مصوبـات را پیگیـری خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت هشدار داد؛‬ ‫رعایت ‪ ۴۸‬درصدی پروتکل های بهداشتی‬ ‫سرپرسـت مرکـز روابـط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت‪ ،‬اعلام کـرد کـه متاسـفانه علی رغـم‬ ‫توصی ههـای زیـاد وزارت بهداشـت‪ ،‬رسـانه ها و ‪ ...‬امـار رعایـت پرتکل هـای بهداشـتی حـدود ‪۴۷‬‬ ‫ً‬ ‫تـا ‪ ۴۸‬درصـد اسـت کـه اصلا امـار خوبـی نیسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ محمـد هاشـمی دربـاره وضعیـت‬ ‫کرونـا در کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬به هر حـال حتـی کم شـدن امـار یک نفـر فوتی‪ ،‬تاثیر بسـیار خوبـی در جامعه‬ ‫دارد‪ .‬بر این اسـاس بسـیار خوشـحالیم کـه تعـداد فوتی هـا و مـوارد بسـتری هـر روز در کشـور کمتـر‬ ‫یهـا‬ ‫نحـال بایـد بسـیار هوشـیار و مراقـب باشـیم کـه اخبـار خوشـی کـه دربـاره کاهـش فوت ‬ ‫شـود‪ .‬با ای ‬ ‫یشـنویم‪ ،‬منجـر بـه عادی انـگاری و سـهل انگاری در رعایـت پروتکل هـا نشـود»‪.‬‬ ‫م ‬ ‫دولت سیزدهم و پنج وعد ه برای ایجاد تحول‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬درحالــی این روزهــا در کانــون‬ ‫نقدوبررســی نمایندگان‪ ،‬کارشناســان و رسانه هاســت که‬ ‫دولــت‪ ،‬خطــوط کلــی را در اجــرای تعهــدات خــود بــه مــردم‬ ‫ترســیم کــرده و ضمــن پیگیــری ایــن تعهــدات؛ از هــر امکان‬ ‫ً‬ ‫و فرصتــی بــرای توضیــح‪ ،‬تبییــن و روشــنگری؛ و نهایتــا‬ ‫ی اســتفاده می کنــد‪ .‬رئیس جمهــوری و اعضــای‬ ‫امیدافرینـ ‬ ‫هیئت دولــت طــی هفتــه گذشــته‪ ،‬از هــر فرصــت و تریبونی‬ ‫بــرای توضیــح و تبیین مهم ترین تصمیمــات و برنامه های‬ ‫خــود؛ به ویــژه در حوزه اقتصاد اســتفاده کردند‪ .‬مهم ترین‬ ‫موضــوع مشــترک نیــز تا کیــد بــر تعهداتــی بــود کــه دولــت‬ ‫ســیزدهم خــود را از همــان ابتــدا بــر ان متعهــد کــرده بــود‪.‬‬ ‫برنام ههــای اعالمــی ازســوی رئیس جمهــوری و وزرا در‬ ‫یــک راســتای مشــخص هدف گــذاری شــده و ان‪ ،‬اصــاح‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫ســاختاری و اساســی در حوز ههــای اقتصاد ‬ ‫قهــای‬ ‫این مهــم بــا پیش بینــی طر ح هایــی ماننــد صندو ‬ ‫پیشــرفت و عدالــت‪ ،‬نهضــت احیــا‪ ،‬اشــتغال مرزنشــینان‬ ‫و معیشــت مــردم اســت‪ .‬در میــان نقطــه کانونــی و محــور‬ ‫تــاش و تکاپــوی دولــت‪ ،‬تعهــد بــه حراســت از ارامــش و‬ ‫امیــد مــردم اســت‪.‬‬ ‫متعهدبهروند کاهشنقدینگی‬ ‫یکـی از مهم تریـن وعد ههـای سـید ابراهیـم رئیسـی‪،‬‬ ‫عدم اسـتقراض از بانـک مرکـزی و افزایـش نقدینگـی در‬ ‫نحـوزه دولـت‬ ‫کشـور بـود و تیـم اقتصـادی و برنام ههـای ای ‬ ‫نیـز درهمین راسـتا طراحـی شـده اسـت‪ .‬بااین وجـود برخـی‬ ‫اظهـارات شـبهه دار در روزهـای گذشـته و خبرهـای جعلـی‬ ‫منتشرشـده علیـه دولـت سـبب شـد رئیس جمهـوری در‬ ‫جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی اخیـر دولـت باردیگـر‬ ‫بـه وزرا و مسـئوالن دسـتگاه های مختلـف تا کیـد کنـد کـه‬ ‫بـر رونـد کاهـش نقدینگـی متعهـد باقـی بماننـد‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی دراین جلسـه گفـت؛ تمـام دسـتگاه ها به ویـژه وزارت‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬سـازمان برنامه وبودجـه و بانـک‬ ‫مرکـزی همچنـان خـود را بـه رونـد کاهـش نقدینگـی متعهـد‬ ‫بداننـد و بـه تلاش دراین زمینـه ادامـه دهنـد‪ .‬این امـر جنبـه‬ ‫یکـه تمـام‬ ‫اجـرا و عملیاتـی ب هخـود گرفتـه اسـت به طور ‬ ‫دسـتگاه ها به ویـژه وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه و بانـک مرکـزی هنـوز خـود را بـه رونـد کاهـش‬ ‫نقدینگـی متعهـد دانسـته و بـه تلاش دراین زمینـه ادامـه‬ ‫می دهنـد‪.‬‬ ‫متعهدبهحمایتاز تولید‬ ‫اولویـت دیگـر دولـت در سـال مانع زدایـی از تولیـد‪ ،‬طراحـی‬ ‫خهـای تولیـد را به حرکـت واداشـته‬ ‫یسـت کـه چر ‬ ‫برنامه های ‬ ‫شهـای اقتصـادی کشـور را‬ ‫و ازاین طریـق بسـیاری از چال ‬ ‫(سـخنگوی دولـت) قرار گرفـت و وی درباره موج شـایعه های‬ ‫روزهـای اخیـر دربـاره گرانی هـای بنزیـن و دارو و سـایر‬ ‫کاالهـای اساسـی موردنیـاز مـردم توضیـح داد و تا کیـد کـرد‬ ‫کـه تصمیمـات دولـت یک شـبه و شـوک اور نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫سـخنگوی دولـت دربـاره شـایعه گرانـی بنزیـن توضیـح داد؛‬ ‫دولـت هیـچ برنامـه ای بـرای افزایش قیمـت ندارد بلکـه برای‬ ‫عادالنه ترشـدن نظـام توزیـع‪ ،‬طـرح ازمایشـی عرضـه بنزین با‬ ‫همیـن نـرخ در دو جزیـره اجـرا خواهـد شـد و سـپس اجـرای‬ ‫ان در سـطح ملـی بااسـتفاده از تجـارب دوره ازمایشـی پیـش‬ ‫خواهـد رفـت‪ .‬اظهـارات شـفاف سـخنگوی دولـت و تا کیـد بر‬ ‫صداقت با مردم ریشه در دیدگاه رئیس جمهوری نسبت به‬ ‫جامعه دارد‪ .‬دیدگاهی که ایت اهلل رئیسـی در تازه ترین اشـاره‬ ‫بـه ان باتا کیدبراینکـه دولـت سـیزدهم بایـد صادق الوعـده‬ ‫باشد و وعده ای ندهیم که نتوانیم به ان عمل کنیم‪ ،‬گفته؛‬ ‫بزرگ تریـن سـرمایه دولـت اعتمـاد مـردم بـه این دولت اسـت‬ ‫و تناقـض در سـخن و عمـل این اعتمـاد را مخدوش می کند‪.‬‬ ‫حـل کنـد‪ .‬طرح «نهضت احیا» جهت حمایت از بنگاه های‬ ‫تولیـدی یکـی از این طر ح هاسـت کـه به گفتـه محمـد مخبـر‬ ‫(معـاون اول رئیس جمهـوری) می توانـد بنگا ههـای تولیـدی‬ ‫تعطیـل یا محدود شـده را تحت حمایت قـرار داده و به نوعی‬ ‫سـردرگمی و ابهـام دربـاره ایـن کارگا ههـا را پایـان دهـد‪ .‬مخبـر‬ ‫بااشـاره به برنام ههـا و رویکردهـای دولـت بـرای حمایـت از‬ ‫بنگا ههـای تولیـدی‪ ،‬تصریـح کـرد؛ دولـت دنبـال طراحـی و‬ ‫اجـرای برنامـه ای تحت عنـوان نهضـت احیاسـت تـا طبـق‬ ‫نطـرح بنگا ههـای تولیـدی کـه تعطیل شـده یـا با ظرفیت‬ ‫ای ‬ ‫پائیـن فعالیـت دارنـد‪ ،‬تحت حمایـت قـرار گیرنـد و بـا توانـی‬ ‫جدیـد بـه فعالیـت اقتصـادی خـود ادامـه دهنـد‪ .‬دولـت‬ ‫به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه تولید تنهـا راه نجـات اقتصاد‬ ‫کشـور اسـت و می توانـد مسـائلی ماننـد رشـد اقتصـادی‪،‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬ارتقای ارزش پول ملی و کنترل تورم‬ ‫را محقـق کنـد‪ ،‬به همین دلیـل تمـام تـوان قـوه اجرایی کشـور‬ ‫یسـت‪ .‬دولـت‬ ‫در مسـیر تسـهیل تولیـد در کشـور بـه هـر روش ‬ ‫به خوبـی می دانـد کـه بـا رونـق تولیـد می توانـد به تعهـد خود‬ ‫یبـر ایجـاد اشـتغال وعده داد هشـده‪ ،‬نزدیـک شـود‪.‬‬ ‫مبن ‬ ‫متعهدبهپیوستعدالت‬ ‫«هـدف مـن چیـزی جـز اجـرای عدالـت نیسـت»؛ جملـه ای‬ ‫تهـای انتخاباتی گفت‬ ‫کـه ایـت اهلل رئیسـی در بحبوحـه رقاب ‬ ‫و پـس از پیـروزی هـم تمـام تالش خـود را بر اجرای ان متمرکز‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬قانون گرایـی‪ ،‬پاسـخگویی‪ ،‬شـفافیت و انضبـاط‬ ‫مالـی‪ ،‬طهـارت اقتصـادی و پرهیز از اشـرافی گری بـا مردم هم‬ ‫از دیگر مسیرهای احیای عدالت در جامعه است که دولت‬ ‫در همان عهدنامه موردتوجه قرار داده است‪ .‬بخش دیگری‬ ‫از را هحـل دولـت برای عادالن هسـازی زندگی مردم تالش برای‬ ‫نهـا بـه سـطح مناسـبی از زندگـی اقتصادی سـت‬ ‫رسـاندن ا ‬ ‫و دراین زمینـه دولـت از ابتـدا خـود را ملـزم و موظـف بـه‬ ‫خدمت رسـانی به محرومان و اقشـار اسـیب دیده کرده است‬ ‫و سـفرهای اسـتانی رئیس جمهـوری بـه این مناطـق را هـم‬ ‫یتـوان به نوعـی پیوسـت عدالـت در برنامه ریـزی بـرای ان‬ ‫م ‬ ‫اسـتان ارزیابـی کـرد‪ .‬در تازه تریـن تصمیمـات به گفتـه احمـد‬ ‫وحیـدی (وزیـر کشـور )؛ صندوقـی تحت عنـوان پیشـرفت‬ ‫یشـود کـه عالوه بـر بودجـه‬ ‫و عدالـت در اسـتان ها ایجـاد م ‬ ‫ی اسـتانی ماننـد مالیـات‬ ‫تشـده ملـی‪ ،‬مـازاد درامدهـا ‬ ‫هدای ‬ ‫و بودجـه ای کـه از ناحیـه فـروش دارایی هـای دولـت در‬ ‫یشـود‪ .‬وحیدی از پیش بینی منابع‬ ‫اسـتان ها به ان واریز م ‬ ‫الزم بـرای اشـتغال مرزنشـینان و محرومیت زدایـی در الیحـه‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۱‬کل کشـور نیز خبر داده و گفته اسـت؛ درصورت‬ ‫رای نمایندگان به صندوق های پیشـرفت و عدالت اسـتانی‬ ‫نـگاه جدیـدی در حکمرانـی اسـتان ها شـکل خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫متعهد به ارامش مردم‬ ‫تصمیـم دولـت بـرای برقـراری حداقلـی از ارامـش روانـی در‬ ‫جامعـه و غافلگیر نشـدن مـردم از تصمیمـات و طر ح هـای‬ ‫موردنظـر‪ ،‬باردیگـر تا کیـد دوبـاره علـی بهـادری جهرمـی‬ ‫افزایش سن بازنشستگی برای نجات صندوق های بازنشستگی‬ ‫یکـه در‬ ‫چندی پیـش‪ ،‬الیحـه بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬راهـی مجلـس شـد و یکی ازموارد ‬ ‫ان توج ههـا را ب هخـود جلـب کـرد‪ ،‬افزایـش مدت زمـان پرداخـت حـق بیمـه‬ ‫بـرای بازنشسـتگی از ‪ ۳۰‬بـه ‪ ۳۲‬سـال بـود؛ همچنیـن تاب هحـال فقـط دوسـال اخر‬ ‫بیمه پردازی برای میزان حقوق میانگین گرفته می شد که قرار است به سه سال‬ ‫افزایـش یابـد کـه ایـن کار‪ ،‬باعـث کاهـش حقـوق بازنشسـتگان به نسـبت قبـل‬ ‫قهـای‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬در متـن بودجـه امـده به منظـور پایدارسـازی منابـع صندو ‬ ‫بازنشسـتگی از ابتـدای ‪1401‬؛‬ ‫‪ . ۱‬سـنوات خدمـت موردقبـول بـرای بازنشسـتگی تمام مسـتخدمین مـرد و زن با‬ ‫قهـای بازنشسـتگی؛ اعـم از‬ ‫حداقـل مـدرک کارشناسـی معتبـر در تمـام صندو ‬ ‫کشـوری‪ ،‬لشـکری‪ ،‬سـازمان تامیـن اجتماعـی‪ ،‬دوسـال افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫‪ . ۲‬حداقـل و حدا کثـر سـن بازنشسـتگی تمام مسـتخدمین مـرد و زن به هرمیزان‬ ‫سـابقه خدمـت در صنـدوق سـازمان تامین اجتماعی‪ ،‬دوسـال افزایـش می یابد‪.‬‬ ‫تهـای رسـیدگی به تخلفـات اداری بـرای بازنشسـتگی از این‬ ‫احـکام قطعـی هیئ ‬ ‫حکم مستثناست‪.‬‬ ‫قهـای بازنشسـتگی؛ اعـم از‬ ‫‪ . ۳‬محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی در تمـام صندو ‬ ‫کشـوری‪ ،‬لشـکری‪ ،‬سـازمان تامین اجتماعی‪ ،‬براسـاس متوسـط حقوق س هسـال‬ ‫اخـر زمـان اشـتغال خواهـد بـود‪.‬‬ ‫یسـت کـه از چندسـال قبل جهـت‬ ‫«افزایـش سـن بازنشسـتگی» موضوع ‬ ‫قهـای بازنشسـتگی مطـرح شـده بـود امـا‬ ‫جلوگیـری از بحـران اقتصـادی صندو ‬ ‫قهـا ب ههـم خـورده و‬ ‫یسـت که تـوازن بیـن ورودی و خروجـی صندو ‬ ‫چندسال ‬ ‫قهـای بازنشسـتگی و تامیـن اجتماعـی سـن‬ ‫دولـت جدیـد بـرای نجـات صندو ‬ ‫بازنشسـتگی را دوسـال افزایـش داده اسـت تـا بـا ایجـاد هماهنگـی در ورودی و‬ ‫متعهدبه کاهشفقرمطلق‬ ‫فقـر مطلـق در کشـور‪ ،‬صفحـه تلـخ دفتـر اقتصـاد ایران اسـت‬ ‫کـه رئیس جمهـوری بـا ا گاهی از این تلخی‪ ،‬رفـع این پدیده را‬ ‫به عنـوان وعـده ای قابل تحقـق حتی در کوتاه مدت دانسـته‬ ‫و اذر سـال جـاری در سـفر بـه اسـتان یـزد تا کیـد داشـت؛‬ ‫«تمـام برنامه هـای دولـت بایـد دارای پیوسـت عدالـت و‬ ‫محرومیت زدایـی باشـند و این مهـم در اولویـت اجرایـی‬ ‫مـا قـرار دارد‪ .‬توانمندسـازی محرومیـن را جـدی گرفته ایـم‬ ‫و ریشـه کن کردن فقـر مطلـق اولویـت جـدی و کوتا همـدت‬ ‫در برنامه هـای دولـت سـیزدهم اسـت»‪ .‬بندهـای الیحـه‬ ‫بودجـه سـال اینـده نشـان از اهتمـام رئیس جمهـوری و‬ ‫دولـت بـه این مهـم دارد‪ .‬طبـق اعلام حیدرعلـی نـوری (دبیـر‬ ‫سـتاد بودجـه) درمـورد برنامه هـای محرومیت زدایـی دولـت‬ ‫بـرای سـال اتـی گفـت ؛ اختصـاص ‪ ۶۶‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫از محـل سـه درصد نفـت بـرای مناطـق محـروم دراختیـار‬ ‫اسـتان ها‪ ،‬اختصـاص مبلـغ پنج هزارمیلیاردتومـان‬ ‫بـرای مسـکن محرومیـن از محـل هدفمنـدی یاران ههـا‪،‬‬ ‫اختصـاص ‪ ۳۵۶‬همـت بـرای کاهـش فقر مطلـق خانوارهای‬ ‫تحت پوشـش کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) و بهزیسـتی‬ ‫و مبلـغ ‪ ۳۳۲‬میلیون یـورو از محـل بنـد ی تبصـره ‪ ۱‬بـرای‬ ‫محرومیت زدایـی مناطـق محـروم پیش بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫تا کیـد رئیس جمهـوری و اعضـای هیئت دولـت و مسـئوالن‬ ‫یکـه‬ ‫نهادهـا و سـازمان بـه اجـرای تعهـدات خـود در روزهای ‬ ‫هریـک از ایـن تعهـدات بـا امـاج اخبـار ناامیدکننـده‪ ،‬دروغ و‬ ‫تهمت و شایعه موردهجمه هستند‪ ،‬مفید و راهگشا خواهد‬ ‫بود تا امید مردم به اینده کشور ناامید نشده و اعتماد ان ها‬ ‫بـه دولـت کاهـش نیابـد‪ /.‬ایرنـا‬ ‫خروجی صندوق ها از ورشکسـتی ان ها جلوگیری شـود‪ .‬محمدعلی ابراهیم زاده‬ ‫(معـاون فنـی صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری) وضعیـت صندوق هـا را این گونـه‬ ‫اعلام کـرد؛ ورودی هـای صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری به شـدت کاهـش پیـدا‬ ‫کـرده و باتوجه بـه افزایـش سـن مشـترک ها چـه ازنظـر سـابقه بیمـه و چـه سـن‬ ‫بیمه شـدگان خروجی هـای صنـدوق به طـور فزاینـده ای افزایـش یافتـه و تـوازن‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫به هـم خـورده اسـت‪ .‬راه حـل ایـن مشـکل افزایـش سـن بازنشستگ ‬ ‫افرادی کـه بازنشسـته می شـوند بایـد باتوجه بـه شـاخص های امیـد بـه زندگـی‬ ‫سـن بازنشسته شدنشـان و حـق بیمـه ان هـا افزایـش یابـد‪ .‬بـا انجـام اصالحـات و‬ ‫افزایـش میانگیـن پرداختی هـا در اخـر خدمـت می تـوان بیـن ورودی و خروجـی‬ ‫صندوق هـا تـوازن برقـرار کـرد و درواقـع هرچقـدر ایـن ایـام بیشـتر شـود؛ هـم بـه‬ ‫عدالـت نزدیک تـر اسـت و هـم در پرداختی هـای صنـدوق اثـر چشـمگیری دارد‪.‬‬ ‫افزایـش شـاخص امیـد بـه زندگـی در جامعـه یکی دیگـر از دالیـل طـرح افزایـش‬ ‫سـن بازنشستگی سـت چرا کـه ا گـر سـن بازنشسـتگی درتناسـب با امید بـه زندگی‬ ‫تغییـر نکنـد صندوق هـای بازنشسـتگی بایـد تعـداد سـال های بیش تـری حقـوق‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ترکیه‬ ‫مردم کدام کشورها عاشق عطر هستند؟‬ ‫ارژانتین‬ ‫نیجریه‬ ‫طبـق نظرسـنجی جدیـد مرکـز داد هپـردازی ‪Statista‬؛ شـهروندان «ترکیـه» و «ارژانتین»‪ ،‬بیشـترین میزان اسـتفاده‬ ‫تهـا و ‪ ...‬را دارنـد؛ ایـن بررسـی همچنیـن‬ ‫نهـا‪ ،‬عطرهـا‪ ،‬ادئوتوال ‬ ‫از محصـوالت خوشـبوکننده فـردی ماننـد ادوکل ‬ ‫نشـان داد کـه کشـورهای امریـکای التیـن در اسـتفاده روزانـه از ایـن تولیـدات حـوزه مد و زیبایی‪ ،‬سـرامد هسـتند‪.‬‬ ‫برپایـه نتایـج ایـن داد هسـنجی کـه ‪ 23‬اوریـل ‪ 2021‬منتشـر شـده؛ صربسـتانی ها بـا ‪82‬درصـد در رده اول فهرسـت‬ ‫نسـو‪ ،‬میزان‬ ‫جوامع اروپایی دراین زمینه قرار دارند و بعدازان ها‪ ،‬مردم کشـور «لهسـتان» (‪79‬درصد) هسـتند‪ .‬ازا ‬ ‫عالقه به اسـتفاده روزانه از عطر و ادوکلن در «فنالند» ‪45‬درصد و در «سـوئد» ‪54‬درصد اسـت که کمترین سـطح‬ ‫اشـتیاق را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫روسیه‬ ‫تایلند‬ ‫سنگاپور‬ ‫امریکا‬ ‫چین‬ ‫ژاپن‬ ‫جایگاه حریم شخصی در فضای مجازی‬ ‫چالشی که این روزها نه تنها مسئوالن کشور ما؛ بلکه مدیران‬ ‫کشـورهای دیگـر بـا ان مواجه انـد‪ ،‬فضـای مجـازی‪ ،‬مفاهیم و‬ ‫یسـت کـه از ان فضـا سرچشـمه می گیـرد؛ فضایـی کـه‬ ‫مسائل ‬ ‫به گفتـه برخـی مسـئوالن و کارشناسـان؛ سـبب شـده بعضـی‬ ‫مفاهیـم بـه بازتعریـف نیاز داشـته باشـند‪ .‬تاثیرگـذاری فضای‬ ‫مجازی و بستری مانند اینترنت بر زندگی ما به اندازه ای ست‬ ‫کـه می توانـد سـبک و نـوع نـگاه مـا را به همه ابعـاد زندگی مان‬ ‫تغییـر دهـد‪ .‬فضایـی کـه حتـی اموخت ههـای مـا را از دوران‬ ‫کودکی تا بزرگ سالی می تواند دچار چالش کند‪ .‬دراین زمینه‬ ‫چندی پیـش دبیـر شـورای عالی و رئیـس مرکـز ملـی فضـای‬ ‫مجـازی در نشسـتی بااعالم اینکـه دنیـای امـروز نیـاز بـه‬ ‫بازتعریف مفاهیم دارد‪ ،‬گفت‪« :‬چنانچه بخواهیم با مفاهیم‬ ‫پیشـین در فضای بسـط یافته امروز زیسـت کنیم‪ ،‬با چالش‬ ‫روبـه رو خواهیـم شـد»‪ .‬دکتـر سـید ابوالحسـن فیروزابـادی‬ ‫بابیان اینکـه بازتعریـف مفاهیمـی کـه در بسـتر تمدنـی‪،‬‬ ‫ایدئولوژیکـی و دینـی سـاخته شـده اند دشـوار اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«سرعت تحوالت و بسط یافتگی بسیارزیاد است و مفاهیمی‬ ‫نظیـر ازادی‪ ،‬حریـم خصوصـی‪ ،‬امـوزش و نظـام رسـانه نیـاز‬ ‫بـه بازتعریـف دارد»‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬مباحـث متفاوتـی از‬ ‫یشـدن و‬ ‫فضـای مجـازی مطـرح شـد کـه عالو هبـر جهان ‬ ‫ازبین رفتـن مرزهـا‪ ،‬بـه موضـوع پلتفر مهـا پرداختـه شـد‪ .‬دبیـر‬ ‫شـورای عالی فضـای مجـازی دراین زمینـه گفـت‪« :‬جهانـی‬ ‫یسـت کـه توسـعه خدمـات ان متکـی بـر‬ ‫درحال شکل گیر ‬ ‫پلتفرم هاسـت‪ .‬در این پلتفر مهـای جهانـی‪ ،‬مـا درمعـرض‬ ‫سـلطه شـرکت های انحصـاری بـزرگ در دنیـا هسـتیم کـه‬ ‫خدماتی با کیفیت و کمیت مناسب و ارزان عرضه می کنند و‬ ‫درواقع نه تنها ما؛ بلکه دنیا با سیطره و سرمایه داری سکوها‬ ‫تهـا روبه روسـت»‪ .‬دراین نشسـت‪،‬‬ ‫بـا رویکـرد تضعیـف دول ‬ ‫از ضـرورت بازطراحـی نظـام تربیتـی هـم گفتـه و تا کیـد شـد‪:‬‬ ‫«بایـد بااسـتفاده از فرصـت زبـان و اعتماد به رسـانه های ملی‬ ‫در جامعـه‪ ،‬رسـانه ای از جنـس دانش امـوزان شـکل گیـرد‬ ‫و خـود دانش امـوزان تولیـد محتـوا کننـد»‪ .‬به راسـتی ایـن‬ ‫فهـا بایـد چگونـه صـورت گیـرد تـا کارکـردی و اثرگـذار‬ ‫بازتعری ‬ ‫باشـند و موردقبـول مـرم قـرار گیرنـد؟ پلتفر مهـا در عرصـه‬ ‫جهانـی به راحتـی با هزینه اندک‪ ،‬محتواهای خـود را همه جا‬ ‫نشـرایطی‪ ،‬نظـام تربیتـی مـا بایـد‬ ‫یسـازند‪ .‬درچنی ‬ ‫اشـکار م ‬ ‫چگونـه بازطراحـی شـود؟ لیلا وصالـی؛ پژوهشـگر و مـدرس‬ ‫سـواد رسـانه ای بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ داد‪ .‬وی دربـاره‬ ‫نهـا‬ ‫ضـرورت بازتعریـف برخـی مفاهیـم و کارکـرد و اثرگـذاری ا ‬ ‫نسـال ها بازتعریـف پیـدا کرده انـد؛‬ ‫گفـت؛ ایـن مفاهیـم درای ‬ ‫نهـا تغییـر معنـا ایجـاد شـده‬ ‫یعنـی ب هشـکل ناخـودا گاه در ا ‬ ‫اسـت‪ .‬به همین دلیـل مجبـور بـه تغییـر رویکـرد ایـن مفاهیم‬ ‫نهـا و معنـای‬ ‫هسـتیم و برای اینکـه بتوانیـم خـود را بـا ا ‬ ‫بسـازی کنیـم‪ ،‬الزم اسـت‬ ‫جدیـدی کـه یافته انـد متناس ‬ ‫نهـا داشـته باشـیم‪ .‬وی ادامـه داد؛‬ ‫رویکـرد متناسـبی بـا ا ‬ ‫درواقـع بایـد بـا هـر بازتعریفـی کـه در فضـای مجـازی صـورت‬ ‫شهـا و‬ ‫می گیـرد‪ ،‬یـک بازتعریـف دیگـر در نـوع مواجهـه بـا کن ‬ ‫شهـا داشـته باشـیم‪ .‬برای نمونـه‪ ،‬در فضـای مجـازی‬ ‫وا کن ‬ ‫بحـث حریـم خصوصـی تعریـف جدیـدی پیـدا کـرده؛ تعریـف‬ ‫حریـم خصوصـی و مشـخص کردن چارچوب هایـی کـه حریم‬ ‫افـراد را مشـخص می کنـد‪ ،‬در سـال های اخیـر موردمناقشـه‬ ‫بـوده‪ .‬به گفتـه وی؛ بسـیاری تصورشـان براین بودکـه حریـم‬ ‫نهـا‪ ،‬چارچـوب گوشـی تلفـن همراهشـان اسـت‬ ‫خصوصـی ا ‬ ‫امـا درواقـع‪ ،‬حریـم خصوصـی را به نوعـی حریـم فـردی معنـا‬ ‫کرده انـد بدون اینکـه بـه این موضـوع توجـه کننـد کسـانی که‬ ‫نهـا تاثیـر می پذیرنـد در این حریم شـریک‬ ‫از رفتارهـا و کـردار ا ‬ ‫بوده و نمی توانید نسبت به کسانی که رفتار شما روی زندگی‬ ‫نهـا تاثیـر مثبتـی ایجـاد می کنـد‪ ،‬حریـم شـخصی تری بـرای‬ ‫ا ‬ ‫خود داشته باشید؛ پس بعضی از مفاهیم نیازمند بازتعریف‬ ‫هسـتند‪ .‬وی افـزود؛ پیش ازاین‪ ،‬حریم خصوصی «خانـواده»‬ ‫بـود‪ .‬ا کنـون حریـم خصوصـی همچنـان خانـواده اسـت؛ امـا‬ ‫در فضـای مجـازی بایـد این موضـوع بازتعریـف شـود؛ یعنـی‬ ‫نهـا مشـخص شـود و بدانیـم در‬ ‫چارچـوب و مقرراتـی بـرای ا ‬ ‫چـه مـواردی الزم اسـت خانـواده در جریـان قـرار گیـرد و اینکـه‬ ‫نهـا نداشـته باشـیم‪ .‬وصالـی‬ ‫مانعـی بـرای وجـود و حضـور ا ‬ ‫ثهـای دیگـری ماننـد کلمـه «ازادی» می توانـد‬ ‫گفـت؛ بح ‬ ‫فردب هفـرد تعریـف متفاوتـی داشـته باشـد و هرکسـی طبـق‬ ‫اخبـار ذهنـی خـود‪ ،‬برداشـت متفاوتـی از کلمـه ای داشـته‬ ‫باشـد کـه می توانـد در هـر چارچـوب و قانونی تعریـف جدایی‬ ‫بـرای خـود بگیـرد؛ پـس ا گـر دراین زمینـه قـرار اسـت بـه تولیـد‬ ‫محتـوا و پیـام بپردازیـم بایـد ابتـدا چارچـوب ان بحـث را‬ ‫مشـخص کنیـم و تعاریفمـان دقیـق و مشـخص باشـد؛ یعنی‬ ‫فهـا مشـخص بـوده و‬ ‫بایـد تکلیـف مخاطـب بـا ایـن بازتعری ‬ ‫حریـم و چارچـوب را دقیـق کـرده باشـیم تـا مخاطـب بدانـد‬ ‫مـا دربـاره چـه موضوعـی صحبـت می کنیـم‪ .‬معـاون انجمـن‬ ‫سـواد رسـانه ای باتا کیدبـر مشـخص کردن دقیـق چارچـوب‬ ‫بحث و تعاریف مفاهیم‪ ،‬افزود؛ یکی از فن های اقناعی که در‬ ‫سال های اخیر در موضوع های سیاسی به کاررفته مفاهیمی‬ ‫بـوده کـه ممکـن اسـت در نظـر هـر شـخصی معنـی متفاوتـی‬ ‫نهـا خواهـد بـود‪« .‬امیـد بـه زندگـی» در‬ ‫بازنشسـتگی پرداخـت کننـد و ایـن تهدیـدی بـرای ا ‬ ‫‪۷‬سـال اسـت و ‪ ۳۰‬سـال‬ ‫سـال ‪ ۱۳۳۰‬عـدد ‪46‬سـال بـود؛ امـا درحال حاضـر امیـد بـه زندگـی ‪ ۶‬‬ ‫یهـا افزایـش سـن بازنشسـتگی متناسـب بـا باالرفتـن‬ ‫افزایـش داشـته؛ به همین دلیـل برخ ‬ ‫امیـد بـه زندگـی را الزم می داننـد‪ .‬افزایـش سـن بازنشسـتگی‪ ،‬موافقـان و مخالفـان متعددی‬ ‫دارد‪ .‬موافقان این طرح می گویند دیر بازنشست هشـدن افراد و اسـتفاده از ظرفیت ان ها هم‬ ‫قهـای بازنشسـتگی را از‬ ‫یشـود و هـم صندو ‬ ‫باعـث اسـتفاده از نیـروی کار فعـال در کشـور م ‬ ‫نطـرح درجهـت مخالـف طـرح حمایـت از‬ ‫چالـش درمـی اورد امـا مخالفـان مدعی انـد کـه ای ‬ ‫جوانی جمعیت حرکت می کند و باعث هجوم افراد برای بازنشست هشـدن در انتهای سـال‬ ‫نطـرح‬ ‫کبـاره سـن بازنشسـتگی دوسـال بـاال بـرود؛ حـال بایـد دیـد ای ‬ ‫یشـود و نبایـد به ی ‬ ‫م ‬ ‫در خانـه ملـت بـه کجـا خواهد رسـید‪ .‬رئیس کانون بازنشسـتگان سـازمان تامین اجتماعی‬ ‫درباره افزایش سن بازنشستگی گفت؛ علت مطر ح شدن افزایش دوساله سن بازنشستگی‬ ‫قهـای‬ ‫در بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬بره مخـوردن تعـادل منابـع و مصـارف تامیـن اجتماعـی و صندو ‬ ‫کسـاله جـای‬ ‫یسـت کـه این موضـوع بایـد قانـون دائمـی باشـد و در بودجـه ی ‬ ‫بازنشستگ ‬ ‫ان نیسـت به همین دلیـل بـا اصـل موضـوع مخالـف هسـتیم‪ .‬علـی دهقان کیـا اظهـار کـرد؛‬ ‫یافتـه و برای اینکـه بتوانند جذب مخاطب بیشـتری داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬ان را دسـتاویز شـعارهای تبلیغاتی قرار داده اند‪ .‬این‪،‬‬ ‫یـک فـن جـذب مخاطـب اسـت امـا ا گـر بخواهیـم کنـش و‬ ‫وا کنـش درسـتی در فضـای مجـازی داشـته باشـیم الزمـه اش‬ ‫بهـای مفاهیـم را مشـخص کنیـم؛‬ ‫این اسـت که چارچو ‬ ‫به عبارت دیگـر منظـور خـود را از هـر مفهـوم بازتعریـف کـرده و‬ ‫سپسنسبتبهبازتعریفی کهصورت گرفتها کثریتجدیدی‬ ‫خلـق کنیـم یـا موضوع هایـی کـه بـا ان هـا منطبـق می شـوند‬ ‫ً‬ ‫فسـازی کنیـم‪ .‬وی افـزود؛ مثلا بحثـی ماننـد‬ ‫را روشـن و شفا ‬ ‫ازادی ممکـن اسـت در بسـیاری زمان هـا در ادبیـات سیاسـی‬ ‫مـا معنـای پوپولیسـتی پیـدا کنـد و تعابیـری از ان بـه کار‬ ‫بـرده شـود کـه شـاید موردنظـر مخاطبـان نباشـد یااینکـه هـر‬ ‫مخاطبـی مفهـوم جدا گانـه ای از ان در ذهـن داشـته باشـد‬ ‫ً‬ ‫امـا ا گـر واقعـا قـرار اسـت بـرای ازادی بیان یـا ازادی فعالیـت در‬ ‫فضـای مجـازی‪ ،‬گام برداریم الزمه اش این اسـت که چارچوب‬ ‫و قوانین را دران زمینه مشخص کرده؛ بعد گام گذاری هایمان‬ ‫را انجـام دهیـم‪ .‬وصالـی ادامـه داد؛ پـس واضـح اسـت در‬ ‫سـال های اخیـر به دلیـل بحـث جهانی شـدن و تغییـر مرزهـا‬ ‫از مرزهـای واقعـی و جغرافیایـی بـه مرزهـای مجـازی‪ ،‬بـا‬ ‫مفاهیـم جدیـدی مواجهیـم کـه الزمـه ان مواجه بـا بازتعریف‬ ‫فسـازی دران زمینـه اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مفاهیـم و گا مگـذاری و شفا ‬ ‫فهـا الزم اسـت طبـق مفهـوم جدیدی که شـکل‬ ‫ایـن بازتعری ‬ ‫گرفتـه و همچنیـن نیازهای جدید مخاطبـان و بازتولیدهای‬ ‫راهبردی توسط متخصصان انجام شود‪ .‬پلتفرم ها در عرصه‬ ‫بین المللـی به راحتـی و بـا هزینـه انـدک‪ ،‬محتواهـای خـود را‬ ‫یسـازند؛ محتواهـای مختلفـی کـه شـاید‬ ‫هم هجـا اشـکار م ‬ ‫بـرای هـر قشـر یـا فرهنگـی مناسـب نباشـد‪ .‬به همین دلیـل‬ ‫یشـود درچنین شـرایطی نظـام‬ ‫ایـن پرسـش مطـرح م ‬ ‫تربیتـی بایـد چگونـه بازطراحـی شـود؟ وصالـی دراین زمینـه‬ ‫گفـت؛ دراین میـان دو موضـوع مطـرح اسـت؛ نخسـت بحـث‬ ‫اعتمادسـازی بـه پلتفر مهـای داخلـی؛ یعنـی ابتـدا الزم اسـت‬ ‫درباره ضرورت شـبکه ملی اطالعات با مردم شـفاف صحبت‬ ‫ً‬ ‫کنیـم و اینکـه بداننـد دقیقـا چـه اتفاقـی می افتـد‪.‬‬ ‫قهـای بازنشسـتگی و تامیـن اجتماعـی نیـاز اسـت و قانون‬ ‫اصالحـات پارامتریـک در صندو ‬ ‫بایـد بازنگـری شـود امـا دولـت خـودش برهم زننـده تعـادل بیـن منابـع و مصـارف؛ به ویـژه‬ ‫یسـت‪ .‬اولویـت این اسـت که دولـت بدهـی خـود را بـه سـازمان تامیـن‬ ‫در تامیـن اجتماع ‬ ‫اجتماعـی بپـردازد‪ .‬دهقان کیـا ادامـه داد؛ ا گـر همین رونـد در صندوق ها و تامین اجتماعی‬ ‫ادامه داشـته باشـد؛ به امیدانکه سـن بازنشسـتگی دوسـال افزایش یافته‪ ،‬فایده ندارد البته‬ ‫یشـود چـون رقـم افزایش‬ ‫ممکـن اسـت تاثیـر داشـته باشـد امـا باعـث نجـات صندوق ها نم ‬ ‫نهـا را از بحـران خـارج کنـد‪ .‬همچنیـن بایـد درنظـر‬ ‫یشـود کـه بتوانـد ا ‬ ‫نقـدر زیـاد نم ‬ ‫سـن ا ‬ ‫داشـت که به همان میزان که سـن بازنشسـتگی افزایش پیدا کند جوانان دیرتر وارد بازار کار‬ ‫یشـوند و تعـداد بیکارهـای کشـور افزایـش پیـدا خواهد کـرد‪ .‬علت بدهـی دولت به تامین‬ ‫م ‬ ‫اجتماعـی این اسـت که کارگران هفت درصد سـهم حق بیمـه خود را می دهند امـا ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫حـق بیمـه کـه طبـق قانـون وظیفـه کارفرماسـت امـا دولـت ان را بایـد بدهـد را نـداده اسـت و‬ ‫تابه حال به حدود ‪ ۴۵۰‬هزارمیلیاردتومان رسیده است؛ بنابراین تازمانی که دست دولت در‬ ‫جیب تامین اجتماعی ست‪ ،‬اصالحات فایده ای نداشته و هرسال اصالحاتی مانند افزایش‬ ‫سـن‪ ،‬افزایـش حـق بیمـه و ک مشـدن خدمـات روی کار می ایـد‪ /.‬باشـگاه خبرنـگاران جـوان‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫اعالم مبلغ اقساط پلکانی‬ ‫وام نهضت ملی مسکن‬ ‫در حالـی وزیـر را هو شهرسـازی از امـکان بازپرداخـت‬ ‫پلکانـی اقسـاط وام ‪ ۴۵۰‬میلیون تومانـی نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن خبـر داده کـه رقـم اقسـاط ایـن تسـهیالت‬ ‫در سـال اول ماهانـه شـش و سـال هفدهـم ماهانـه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومـان اسـت‪ .‬رسـتم قاسـمی وزیـر‬ ‫را هو شهرسـازی دربـاره مبلـغ اقسـاط وام نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن گفتـه بـود‪« :‬طبـق مصوبـه شـورای پـول و اعتبار‪،‬‬ ‫نـرخ سـود تسـهیالت نهضـت ملـی مسـکن ‪ ۱۸‬درصـد‬ ‫اسـت کـه دولـت بـرای سـه دهک نخسـت درامـدی‬ ‫جامعـه‪ ،‬نیمـی از ایـن نـرخ سـود را پرداخـت می کنـد»‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن نیـز محمـود محمـودزاده معـاون مسـکن‬ ‫و سـاختمان وزارت را هو شهرسـازی اعلام کـرده بـود کـه‬ ‫بـا راه انـدازی صنـدوق ملـی مسـکن ذیـل قانـون جهـش‬ ‫تولیـد مسـکن‪ ،‬دولـت نیمـی از سـود تسـهیالت نهضـت‬ ‫ملـی مسـکن را بـرای دهک هـای یـک تـا ‪ ۳‬درامـدی‬ ‫پرداخـت می کنـد کـه درنتیجـه نـرخ سـود ایـن تسـهیالت‬ ‫از ‪ ۱۸‬به ‪ ۹‬و مبلغ اقساط از ‪ ۷‬به ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫کاهـش می یابـد‪ .‬وزیر را هو شهرسـازی همچنیـن از امکان‬ ‫پرداخـت اقسـاط تسـهیالت نهضـت ملـی مسـکن بـه‬ ‫صـورت پلکانـی خبـر داده بود‪ .‬منظور از پرداخت پلکانی‬ ‫اقسـاط تسـهیالت مسـکن‪ ،‬افزایـش تدریجـی و سـاالنه‬ ‫مبلـغ اقسـاط اسـت به این صورت کـه مبلـغ اقسـاط وام‬ ‫ً‬ ‫در شـرایط عـادی (مثلا هفت میلیون تومـان در هـر‬ ‫مـاه) در طـول دوره بازپرداخـت اقسـاط کـه بـرای وام‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن ‪ ۲۰‬سـاله اسـت‪ ،‬توزیـع می شـود؛ در‬ ‫ماه های سـال های نخسـت مبلغ این اقسـاط کمتر و در‬ ‫مقابل‪ ،‬فشـار عمده مبلغ اقسـاط به ماه های سـال های‬ ‫پایانـی منتقـل می شـود‪ .‬پیش از ایـن نیـز (‪ ۲۱‬اذر مـاه)‬ ‫محمد حسـن علمـداری عضو هیئت مدیـره بانک عامل‬ ‫بخـش مسـکن و مدیـر اعتبـارات این بانـک‪ ،‬درباره مبلغ‬ ‫تسهیالت و رقم اقساط ماهانه ان گفته بود‪« :‬تسهیالت‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن در چهـار مـدل ‪ ۴۰۰ ،۳۰۰ ،۲۵۰‬و‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون تومـان بـرای به ترتیـب روسـتاها و شـهرهای‬ ‫کوچـک‪ ،‬شـهرهای بـاالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفـر‪ ،‬کالن شـهرها و‬ ‫تهـران پرداخـت می شـود»‪ .‬به گفتـه علمـداری؛ رقـم‬ ‫اقسـاط ایـن چهـار مدل تسـهیالت با احتسـاب س هسـال‬ ‫ً‬ ‫زمـان سـاخت و ‪ ۱۷‬سـال دوره بازپرداخـت (مجموعـا‬ ‫‪ ۲۰‬سـال) به ترتیب ‪ ۶.۳ ،۴.۷ ،۴‬و ‪ ۷‬میلیون تومان اسـت‪.‬‬ ‫مشارکت کارکنان بانک سینا‬ ‫در اهدای خون به نیازمندان‬ ‫به منظـور گسـترش فرهنـگ اهدای‬ ‫خـون‪ ،‬عمـل بـه مسـئولیت هـای‬ ‫اجتماعـی و کمـک بـه بیمـاران‬ ‫نیازمنـد‪ ،‬مدیـران و کارکنـان سـتاد‬ ‫و شـعب بانـک سـینا نسـبت بـه‬ ‫اهـدای خـون خود اقـدام کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ با‬ ‫اسـتقرار پایگاه سیار سـازمان انتقال خون ایران در بانک‪،‬‬ ‫کارکنـان در یـک قـرار همدلـی بـا حضـور پرشـور خـود در‬ ‫امـر خداپسـندانه اهـدای خـون مشـارکت کردنـد‪ .‬اهـدای‬ ‫یسـت‬ ‫خـون یکـی از جلوه هـای نـوع دوسـتی و نیکوکار ‬ ‫و از سـنت هـای نیـک فرهنـگ ایرانـی به شـمار مـی رود و‬ ‫ارزش معنـوی زیـادی دارد‪ .‬گفتنی سـت؛ بانـک سـینا از‬ ‫یسـت‬ ‫بانک هـای فعـال در زمینـه مشـارکت های اجتماع ‬ ‫و ایـن اقـدام نـوع دوسـتانه همه سـاله به همـت معاونـت‬ ‫سـرمایه های انسـانی و همـکاری سـازمان انتقـال خـون و‬ ‫اسـتقبال کارکنـان ایـن بانـک اجرایـی می شـود‪.‬‬ ‫بارگذاری نسخه جدید اپلیکیشن رمزبان‬ ‫بانک ملی ایران‬ ‫نسـخه جدیـد اپلیکیشـن رمزبـان‬ ‫بانـک ملـی ایران سـازگار بـا اندروید‬ ‫‪ 12‬بارگـذاری شـد‪ .‬نسـخه جدیـد‬ ‫ایـن اپلیکیشـن بـا ورژن ‪2.2.2‬‬ ‫تحـت سیسـتم عامل ‪Android‬‬ ‫در دسـترس کاربـران قـرار گرفـت و‬ ‫بدین ترتیـب کاربـران اندرویـد ‪12‬‬ ‫می تواننـد به راحتـی بـرای دریافـت‬ ‫رمـز یک بـار مصـرف خـود از ان اسـتفاده کننـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫الساندراکمپدلی‪:‬‬ ‫زنان ایران‬ ‫با عشق درونی شان‬ ‫کار می کنند‬ ‫هفتـه گذشـت‪ ،‬اولیـن نشسـت مطبوعاتـی سـرمربی تیـم ملـی والیبـال زنـان ایـران‬ ‫برگـزار شـد‪« .‬السـاندرا کمپدلـی» دربـاره سـوابق خـود در والیبـال گفـت؛ مربـی پایـه‬ ‫سـوم در ایتالیـا هسـتم‪ .‬تا کنـون بـرای بسـیاری از تیم هـای لیـگ برتـری ایتالیـا کار‬ ‫کـردم و بسـیاری از بازیکنـان کـه حـاال در لیگ هـای ایتالیـا بـازی می کننـد‪ ،‬بـا مـن‬ ‫کار کرده انـد‪ ۱۳ .‬سـال‪ ،‬در والیبـال زنـان یکـی از اسـتان های ایتالیـا نیـز کار کـردم و‬ ‫بـا تیم هـای ملـی ایـن کشـور ارتبـاط داشـتم‪ .‬وی بابیان اینکـه بـا مربیـان بـزرگ‬ ‫جهـان نیـز افتخـار همـکاری داشـتم کـه تعدادی ازان هـا درزمینـه والیبـال زنـان نیز‬ ‫کارکردنـد گفـت؛ عالوه بـر مربیگـری؛ معلـم و دبیـر هسـتم و در مـدارس و دانشـگاه‬ ‫درس می دهـم و فناوری هـای جدیـد والیبـال‪ ،‬از جملـه مـوارد تدریـس مـن در‬ ‫دانشگاه هاسـت‪ .‬او درباره اینکـه چـه مـدت زمـان بـرای ارتقـای والیبـال زنـان ایـران‬ ‫نیـاز داریـد؟ گفـت؛ االن امـکان جـواب بـه ایـن پرسـش نیسـت؛ چـون از والیبـال‬ ‫زنـان ایـران‪ ،‬شـناخت کافـی نـدارم‪ .‬البتـه ‪ ۱۵‬روزی کـه مهمـان فدراسـیون والیبـال‬ ‫ایـران بـودم‪ ،‬ارزشـمند بـود‪ .‬دیدارهایـی از لیـگ برتـر و دسـته یک زنـان را دیـدم‪.‬‬ ‫یک ماه اینـده در ایـران نخواهـم بود؛ امـا بازی ها را دنبال می کنم‪ .‬دختران و بانوان‬ ‫تمرینـات زیـاد دارنـد و ایـن تمرینـات نیـز متمرکـز اسـت‪ .‬خیلـی از‬ ‫ایـران‪ ،‬عـادت بـه‬ ‫ِ‬ ‫دختران را دیدم که اسـتعداد برای افزایش سـطح فنی خود دارند و براین اعتقادم‬ ‫کـه والیبـال زنـان ایـران‪ ،‬امـکان پیشـرفت دارد‪ .‬هنـوز لژیونرهـای زنـان را ندیـدم کـه‬ ‫ً‬ ‫در کشـورهای مختلـف بـازی می کننـد؛ قطعـا بـه زودی بـا این افراد مالقـات خواهم‬ ‫نهـا برخورد‬ ‫کـرد‪ .‬نایب رئیـس بانـوان و تیمـش و تمـام افرادی کـه در فدراسـیون بـا ا ‬ ‫یشـود و‬ ‫داشـتم‪ ،‬باهـوش هسـتند و می داننـد کـه نتایـج‪ ،‬امـروز و فـردا حاصـل نم ‬ ‫ً‬ ‫قطعا به زمان نیاز دارد‪ .‬تنها قولی که می دهم این اسـت که بهترین کار را برایشـان‬ ‫انجـام دهـم و هرانچـه در توانـم هسـت انجـام دهـم تا جایگاه والیبـال زنان ایـران را‬ ‫به بهترین نحو باال ببرم‪ .‬وی درپاسخ به اینکه قبل از حضور در ایران‪ ،‬چه ذهنیتی‬ ‫نسـبت بـه زنـان ایرانـی داشـته و حـاال ایـن ذهنیـت دسـتخوش چـه تغییراتـی‬ ‫شـده؟ گفت؛ سـوال قشـنگی از من پرسـیدید؛ از زمان ورودم به ایران‪ ،‬از بسـیاری‬ ‫مسـائل هیجـان زده شـدم‪ .‬اشـتیاق دارم به محـض برگشـتم بـه ایتالیـا‪ ،‬تجربیاتـم را‬ ‫به اشـترا ک بگـذارم‪ .‬زنـان زیـادی را در ایـران دیـدم کـه ازلحـاظ حرفـه ای در سـطح‬ ‫امادگـی بـاال بودنـد و بـا عشـقی کـه درونشـان وجـود دارد‪ ،‬کار می کننـد؛ درحالی کـه‬ ‫در ایتالیـا زنـان زیـادی نیسـتند کـه بـا عشـق و عالقـه کار کننـد‪ .‬می خواهـم هنـگام‬ ‫برگشـت بـه کشـورم ایـن را روشـن کنـم کـه چقـدر امکانـات در ایـران و تاچه انـدازه‬ ‫فدراسـیون والیبـال ایـران‪ ،‬عشـق و عالقـه دارد کـه امکانـات بیشـتری دراختیـار‬ ‫عالقه منـدان بـه والیبـال قـرار دهـد‪ .‬ایـران اسـتحقاق ایـن را دارد کـه دنیـا بدانـد‬ ‫چقـدر بـرای رشـد والیبـال کشـورش تلاش می کنـد‪ .‬کسـی که ایـران را نمی شناسـد‪،‬‬ ‫عقایـد مثبتـی راجـع بـه ایـران نـدارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬وقتـی زنـان و شـرایط ایـران را دیـدم‪،‬‬ ‫فهمیـدم ایـن عقایـد‪ ،‬اغلـب مواقع اشـتباه و ناپختـه اسـت‪ .‬وی دروا کنش به زمان‬ ‫موردنیـاز برای اینکـه تیـم ملـی زنـان ایـران بتوانـد مقابـل تیم هـای قدرتمند حرفی‬ ‫بـرای گفتـن داشـته باشـد‪ ،‬افـزود؛ تازمانی که به صورت عملی بـا بازیکنان کار نکنم‪،‬‬ ‫نمی توانم به این سـوال جواب بدهم‪ .‬برای پاسـخ به این سـوال‪ ،‬احتیاج به زمان‬ ‫دارم‪ .‬چیزی که ا کنون می توانم بگویم این اسـت که از دیدن خیلی چیزها در ایران‬ ‫متعجب و هیجان زده شـدم‪ .‬یکی ازان ها امکانات بسـیارخوب والیبال ایران است‬ ‫کـه در ایتالیـا و دیگـر کشـورها این فضاهـا را بـرای بانـوان ندیـده بـودم‪ .‬سـالن های‬ ‫ورزشـی مجهـز‪ ،‬دسـتگاه های ورزشـی جدیـد و مطابـق بـا فنـاوری روز و نیـز کمـپ‬ ‫ورزشـی سازمان دهی شـده ای کـه فدراسـیون دراختیـار والیبـال بانـوان قـرار داده‪،‬‬ ‫از این مـوارد هسـتند‪ .‬همچنیـن بسـیار متعجـب شـدم از تعـداد دخترانـی کـه در‬ ‫ً‬ ‫ایران والیبال بازی می کنند‪ .‬قطعا بین ان ها اسـتعدادهای زیادی هسـت که باید‬ ‫شناسـایی شـوند و این مسـئله بـه افزایـش سـطح والیبـال ایـران کمـک می کنـد‪ .‬از‬ ‫فرهنـگ ورزشـی کـه در ایـران دیـدم نیز متعجب شـدم‪ .‬این فرهنگ‪ ،‬هـم بیرونی و‬ ‫هم درونی سـت‪ .‬مسـئله دیگر اینکه‪ ،‬از اراده قوی فدراسـیون ایران متعجب شدم‬ ‫کـه بـرای پیشـرفت والیبـال بانـوان اشـتیاق دارد‪ .‬نمی توانـم با جزئیـات زمان بندی‬ ‫ً‬ ‫بدهـم؛ امـا می دانـم کـه قطعـا والیبـال بانـوان ایـران پیشـرفت خواهـد کـرد‪ .‬وی‬ ‫دربـاره نقـاط ضعـف تیـم ملـی هـم گفـت؛ همیشـه بایـد از نقاط قـوت شـروع کنیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مـن نقـاط قـوت والیبـال زنـان ایران را بسـیارزیاد دیدم‪ .‬قطعا نقاط ضعفی هسـت؛‬ ‫امـا بـا کمـک فدراسـیون سـعی می کنـم ان هـا را پوشـش دهـم‪ .‬وی ضمـن تشـکر از‬ ‫رئیس و نایب رئیس بانوان فدراسـیون والیبال ایران به دلیل تامین کلیه امکانات‬ ‫موردنیـازش گفـت؛ از تمـام افرادی کـه دراین روزها همراه من بودند‪ ،‬تشـکر می کنم‬ ‫کـه بـه مـن ایـن احسـاس را دادنـد کـه در خانـه خـودم هسـتم‪ .‬بـرای کارکـردن بایـد‬ ‫خیلی خوب فکر کنیم؛ اما باید باهم همکاری و همفکری داشـته باشـیم‪ .‬از چند‬ ‫شـهر بازدیـد داشـتم‪ .‬ایـران‪ ،‬کشـوری خارق العـاده و زیباسـت‪ .‬کشوری سـت کـه در‬ ‫ان فرهنـگ نفـس می کشـد‪ /.‬روابط عمومـی فدراسـیون والیبـال‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫زنان‬ ‫معصومه سلطان بالغی؛ نخستین راننده زن اتوبوس‬ ‫‪ ۴۶‬درصد؛ نرخ کاهش اشتغال زنان‬ ‫به خاطر شیوع کرونا‬ ‫اقتصـاد ایـران در بیـش از ‪ ۲۱‬ماه گذشـته تحت تاثیـر‬ ‫نهـای ناشـی از ان‪،‬‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا و بحرا ‬ ‫دوره هـای دشـواری را از سـر گذرانـد‪ .‬بحرانـی کـه‬ ‫مهـای ظالمانـه اقتصـادی علیـه‬ ‫بـا وجـود تحری ‬ ‫کشـورمان تشـدید شـد و برخـی شـاخص های‬ ‫اقتصـادی را تحت تاثیـر گسـترده قـرار داد‪ .‬به گفتـه‬ ‫مسـعود خوانسـاری (رئیـس اتـاق تهـران) در فصـل‬ ‫اول سـال ‪ ۱۴۰۰‬نـرخ تشـکیل سـرمایه‪ ،‬معـادل‬ ‫منفـی ‪ ۳,۵‬درصـد بـوده کـه بخـش عمـده کاهـش‬ ‫یتـوان با توجه به کاهـش مراودات‬ ‫سـرمایه گذاری را م ‬ ‫تجـاری بین المللـی در دوران کرونـا تحلیـل کـرد؛‬ ‫مهـای‬ ‫یسـت که پیش ازکرونـا نیـز تحری ‬ ‫این در حال ‬ ‫اقتصـادی به میزان قابل توجهی سـرمایه گذاری های‬ ‫خارجـی را کاهـش داده بـود؛ امـا بـا شـیوع کرونـا‪،‬‬ ‫امـکان سـرمایه گذاری داخلـی در پروژ ههـای‬ ‫ً‬ ‫اقتصـادی و عمدتـا عمرانـی کاهشـی قابل توجـه‬ ‫یافـت‪ .‬بخـش عمـده ایـن کاهـش سـرمایه گذاری‬ ‫به دلیـل اشـتغال دولـت قبـل بـه مدیریـت بحـران‬ ‫اقتصـادی کرونـا رخ داد‪« .‬کوویـد‪ »19-‬بـازار کار در‬ ‫تهـا روبـه رو‬ ‫ایـران را بـا یکـی از بحرانی تریـن وضعی ‬ ‫کـرد‪ .‬زنـان و جوانـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬از مهم تریـن‬ ‫گـروه اسـیب دیدگان از کرونـا بودنـد کـه شـغل خـود‬ ‫را از دسـت داده انـد‪ .‬ب هگـزارش مرکـز تحلیـل اقتصـاد‬ ‫کرونومـی؛ بیمـاری کرونـا‪ ،‬در فصـل بهـار ‪ ۹۹‬تکانـه‬ ‫یکـه طبـق‬ ‫شـدیدی بـر بـازار کار وارد کـرد؛ به گونه ا ‬ ‫داده هـای طـرح امارگیـری نیروی کار مرکز امـار ایران؛‬ ‫حـدود دومیلیون نفـر از بـازار کار خـارج شـده اند کـه‬ ‫نهـا (‪ ۷۵‬درصـد) مربـوط بـه‬ ‫البتـه ‪1.5‬میلیون نفـر از ا ‬ ‫جمعیت شـاغل کشـور اسـت‪ .‬به عبارت دیگـر‪ ،‬تعداد‬ ‫شاغالن کشور در بهار سال گذشته‪ ،‬نسبت به فصل‬ ‫مشـابه سـال قبـل ازان‪ ،‬حـدود ‪1.6‬درصـد کاهـش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬نکتـه دیگـر انکـه‪ ،‬شـاغالنی کـه از جرگـه‬ ‫بـازار کار خـارج شـدند‪ ،‬از طیـف و گرو ههـای مختلـف‬ ‫ً‬ ‫بودنـد کـه عمدتـا در اقتصـاد ایـران‪ ،‬اسـیب پذیرتر از‬ ‫سـایر گرو ههـا هسـتند‪ :‬درواقـع‪ ،‬حـدود ‪ ۳۵‬درصـد‬ ‫کاهـش اشـتغال (معـادل ‪ ۵۲۱‬هزارنفـر) مربـوط بـه‬ ‫سرپرسـتان خانـوار بـوده اسـت‪ .‬حـدود ‪ ۸۶‬درصـد‬ ‫کاهـش اشـتغال مربـوط بـه شـاغالن فاقـد امـوزش‬ ‫عالـی بـوده اسـت‪ .‬حـدود ‪ ۴۹‬درصـد کاهـش اشـتغال‬ ‫مربـوط بـه بخـش خدمـات اسـت‪ .‬بیـش از ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫کاهـش اشـتغال مربـوط بـه جوانـان (‪ ۲۹-۱۵‬سـال)‬ ‫اسـت‪ .‬حـدود ‪ ۴۶‬درصـد کاهـش اشـتغال مربـوط بـه‬ ‫نهـا در اشـتغال‬ ‫یکـه کل سـهم ا ‬ ‫زنـان اسـت؛ درحال ‬ ‫کشـور حـدود ‪ ۱۸‬درصـد بـوده اسـت‪ .‬حـدود ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫کاهـش اشـتغال کشـور مربـوط بـه مناطـق روسـتایی‬ ‫یکـه سـهم اشـتغال این مناطـق‬ ‫بـوده اسـت؛ درحال ‬ ‫از کل اشـتغال کشـور در بهـار ‪ ۱۳۹۸‬حـدود ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫بـود‪ .‬جمعیـت غیرفعـال نیز طی بهار سـال های ‪-۹۸‬‬ ‫‪ ۹۹‬حـدود ‪ ۲۷۶۱‬هزارنفـر افزایـش یافـت کـه حـدود‬ ‫‪ ۵۳‬درصـد افزایش جمعیت غیرفعـال مربوط به زنان‬ ‫اسـت‪ .‬حـدود ‪ ۷۹‬درصـد افزایـش جمعیـت غیرفعـال‬ ‫یسـت‪ .‬حدود‬ ‫مربـوط بـه جمعیـت فاقـد امـوزش عال ‬ ‫‪ ۸۴۳‬هزارنفـر بـه جمعیـت غیرفعال سرپرسـت خانوار‬ ‫نهـا مـرد بوده انـد‬ ‫اضافـه شـده کـه ‪ ۶۳۴‬هزارنفـر از ا ‬ ‫و باتوج هبـه ضـرورت کار و مقولـه تامیـن معیشـت‬ ‫خانوار‪ ،‬اضاف هشـدن این تعداد جمعیت غیرفعال به‬ ‫مـردان سرپرسـت خانـوار را بایـد نگران کننـده خواند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن ها‬ ‫اولی ‬ ‫نسـال ها حضـور زنـان به عنـوان راننـده تا کسـی یـا خودروهـای جمعـی کوچـک و بـزرگ بـه امـری متـداول تبدیـل شـده؛‬ ‫درای ‬ ‫ً‬ ‫رانندگـی‬ ‫نحـال‪ ،‬ماننـد هـر پدیـده مرسـوم‪ ،‬اولینـی داشـته کـه باخبر بـودن از ان‪ ،‬ا گـر نگوییـم الزم؛ اقلا جـذاب اسـت‪ .‬حیطـه‬ ‫باای ‬ ‫ِ‬ ‫یکـه در قالـب شـغل انجـام شـود‪ ،‬کمتـر محـل حضـور و بـروز زنـان بـوده و ا گـر بخواهیـم بـه‬ ‫اتوبـوس ب هشـکل رسـمی؛ یعنـی به طور ‬ ‫اولیـن راننـده اتوبـوس از میـان زنـان اشـاره کنیـم‪ ،‬الزم نیسـت خیلـی بـه عقـب برگردیم‪« :‬معصومه سـلطان بالغی» متولـد ‪1325‬‬ ‫یسـت‪ .‬او در سـال ‪ ۱۳۷۲‬اولین سـفرش را با اتوبوس؛ بدون حضور همسـرش که راننده‬ ‫(تهران) و فار غ التحصیل رشـته پرستار ‬ ‫بـود‪ ،‬بـه بندرعبـاس انجـام داد‪.‬‬ ‫سلبریتی هایی که از مظلومیت فلسطین‬ ‫حمایت کرده اند‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫هم زمــان بــا باال گرفتــن مجــدد تــب «هــری پاتــر» در جهــان در پـ ِـی انتشــار نســخه‬ ‫‪۲۰‬ســالگی این مجموعــه محبــوب ســینمایی‪ ،‬انتشــار پســتی سیاســی از بازیگــر‬ ‫ویــژه ‬ ‫‪ ۳۱‬ســاله انگلیســی‪ ،‬بازتاب هایی گســترده در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی‬ ‫داشــت‪« :‬امــا واتســون»؛ از بازیگــران اصلــی ایــن اثــر‪ ،‬بــا انتشــار یــک پســت در صفحــه‬ ‫اینســتا گرامش‪ ،‬بــا مــردم مظلــوم فلســطین اعــام همبســتگی کــرد؛ اقدامــی کــه‬ ‫ب همــذاق ســردمداران اســرائیل خــوش نیامــد؛ ازجملــه ســفیر رژ یــم صهیونیســتی در‬ ‫ســازمان ملــل کوشــید بــا گوش ـه کنایه بــه حضــور واتســون در «هــری پاتــر»‪ ،‬اقــدام او‬ ‫شتــر هــم نشــان داده نســبت بــه ظل م وســتم‬ ‫را کودکانــه جلــوه دهــد! واتســون کــه پی ‬ ‫بــه مردمــان فلســطین و افغانســتان بی تفــاوت نیســت‪ ،‬تصویــری منتشــر کــرده‬ ‫یخــورد‪« :‬همبســتگی‪ ،‬یــک فعــل اســت»؛ ز یــر‬ ‫کــه روی ان‪ ،‬ایــن جملــه به چشــم م ‬ ‫تصویــر نیــز متنــی از «ســارا احمــد» (یکــی از محققــان دانشــگاه های انگلســتان و‬ ‫اســترالیا کــه در زمینــه تقاطــع نظریــه فمینیســتی‪ ،‬نظریــه کوییــر‪ ،‬نظریــه انتقادی نــژادی‬ ‫و پسااســتعمارگرایی فعالیــت می کنــد) اورده‪« :‬همبســتگی‪ ،‬دربرگیرنــده تعهــد و کار و‬ ‫درک این نکتــه اســت کــه حتــی ا گــر احســاس‪ ،‬زندگــی و جســممان یکــی نباشــد‪ ،‬همـ ه‬ ‫نگــزارش بــه ‪ 10‬ســلبریتی زن معــروف در جهــان کــه‬ ‫روی یــک زمیــن هســتیم»‪ .‬درای ‬ ‫دســت بــه اقداماتــی مشــابه در حمای ـت از فلســطین زده انــد‪ ،‬اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫ناتالیپورتمن‬ ‫وایوال دیویس‬ ‫لیناهیدی‬ ‫سوزان ساراندون‬ ‫بازیگری با تبار اسرائیلی که همواره‬ ‫او را بیشتر با حضور در نقش‬ ‫بازیگری با پنج نامزدی اسکار‬ ‫برندهجایزهاسکار ‪ 2017‬بهترین‬ ‫از رژیم اشغالگر قدس به دلیل رفتار‬ ‫«سرسی لنیستر» در سریال «بازی بازیگر نقشمکملزنبرایفیلم‬ ‫که چهاربارش متوالی بود و در‬ ‫«حصارها»؛پستیبا عنوانوهشتگ نژادپرستانهبافلسطینی ها‪،‬انتقاد‬ ‫تاج وتخت» می شناسیم‪ .‬درپی‬ ‫پنجمین بار برنده شد‪ .‬او نیز‬ ‫جزو حامیان فلسطین است که اقدامغیرانسانیصهیونیست ها «بیاییددر موردانچهدر شیخجراح کرده‪ .‬او در سال ‪ 2018‬در اعتراض به‬ ‫می گذرد‪،‬حرفبزنیم»رامنتشر‬ ‫دولت نتانیاهو‪ ،‬جایزه «جنسیس»‬ ‫درمورد سا کنان منطقه شیخ‬ ‫بارها علیه پا ک سازی قومی در‬ ‫کردتاتوجهجهانیانرابهموضوع‬ ‫که به ان «نوبل اسرائیل» می گویند‬ ‫جراح‪ ،‬او نیز با انتشاری پستی‬ ‫انجا هشدار داده‪ .‬او در نامه ای‬ ‫سرگشاده‪ ،‬به همراه تیلدا سوینتون‪ ،‬دنباله دار‪ ،‬این حرکت را محکوم اخراجغیرقانونیفلسطینیانتوسط را رد و تا کید کرد‪« :‬بدرفتاری‬ ‫ریچارد گیر‪ ،‬سیمون پگ و مارک کرد و نسبت به اوارگی فلسطینیان‪ ،‬اسرائیلاز این منطقه‪،‬جلب کند‪.‬‬ ‫با ان ها که از جنایات شما رنج‬ ‫مشکالت زنان و کودکان؛ و اعمال اینوا کنش‪،‬بازتابی گسترد هدر‬ ‫می برند‪ ،‬با ارزش های من مطابقت‬ ‫روفالو؛ اقدامات رژیم غاصب‬ ‫ت علیه ان ها‪ ،‬هشدار داد‪ .‬اینستاگرامداشت‪.‬‬ ‫ندارد»‪.‬‬ ‫خشون ‬ ‫اسرائیل را محکوم کرد‪.‬‬ ‫دوا لیپا‬ ‫بریتانیاییالبانیایی تبار‬ ‫خواننده‬ ‫ِ‬ ‫وقتی همبستگی خود را‬ ‫با فلسطین اعالم کرد؛ به‬ ‫یهودستیزی متهم شد؛ اما پاسخ‬ ‫داد‪« :‬من‪ ،‬در همبستگی با همه‬ ‫مردم مظلوم جهان؛ و فار غ از هر ‬ ‫نژادپرستی هستم»‪ .‬او با خواهران‬ ‫حدید (بال و جیجی) یک مثلث‬ ‫اعتراضی ایجاد و پست های یکدیگر‬ ‫دراین باره را ری توئیت کردند‪.‬‬ ‫ووپی گلدبرگ‬ ‫سلنا گومز‬ ‫پنه لوپه کروز‬ ‫کهالنی‬ ‫بال حدید‬ ‫سال ‪ 2012‬یکی از طرفداران این‬ ‫بازیگر اسپانیایی به دلیل امضای وقتی در ‪ 18‬جوالی ‪ 2014‬این‬ ‫او از خانواده معروف حدید است که خواننده جوانی که با برنامه‬ ‫بازیگر از او خواست توئیتی درمورد‬ ‫خواننده‪ ،‬پست «این درباره‬ ‫طوماری در مورد نسل کشی‬ ‫در مدلینگحضوریفعالداشته ‪ America's Got Talent‬شروع‬ ‫قتل عام مردم غزه را بازنشر کند‪.‬‬ ‫انسانیت است؛ برای غزه دعا‬ ‫فلسطینیانتوسطاشغالگران‬ ‫و دارند‪ .‬در سال گذشته بعدازانکه کرد و نه تنها به سرعت کارهای‬ ‫کنیم» را در اینستا گرامش منتشر گلدبرگ این کار را انجام داد؛ و‬ ‫خواهرش«جیجی»پستیدرباره پرفروشی را ارائه داد؛ بلکه در سال اسرائیل‪ ،‬موردحمالت گسترده‬ ‫جنایاتاشغالگراناسرائیلدرمورد ‪ 2016‬نامزد گرمی نیز شد؛ پستی قرار گرفت که تا مرز باج خواهی از او کرد‪ ،‬طوفانی از اتش علیه او ازسوی درپاسخ به کاربرانی که عمل او را‬ ‫نکوهش کردند‪ ،‬گفت‪« :‬دلیلی‬ ‫در توئیتر به انتشار رساند و ضمن پیش رفتند‪ .‬او گفته بود‪« :‬غزه در اسرائیلی ها به راه افتاد و از او‬ ‫فلسطینیانبه اشتراکگذاشت‪،‬‬ ‫حمایت از فلسطینیان؛ لینکی را وحشت بسر می برد و اروپا و امریکا پرسیدند که ایا طرفدار «حماس» ندارد که چون بعضی ها از‬ ‫وارد عمل شد و نوشت‪« :‬درد‬ ‫کاری نمی کنند»؛ حرفی که باعث است؟ بااین حال‪ ،‬او مانند «ریانا» عنوان کردنحقیقتخوششان‬ ‫اجدادم را حس می کنم و برایشان برای اهدای کمک های مردمی‬ ‫ً‬ ‫عقب نکشید و پستش را حذف نیامده‪ ،‬از نظر و اعتقاد شخصی ام‬ ‫می گریم؛ در سال‪ 2021‬نباید جایی قرار داد که توسط افراد متعددی شد فیلم سازان هالیوود عمال تا‬ ‫دست بکشم»‪.‬‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫مدتی او را تحریم کنند‪.‬‬ ‫بازنشر شد‪.‬‬ ‫برایاین کارهاباشد»‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫نیــاز بــه ا گاهــی از روانشناســی اختــاالت روانــی‬ ‫ســالمندان ه ـر روز بیشــتر از قبــل اهمیــت پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫پرداختــن بــه مســائل روانشــناختی ســالمندان باعــث‬ ‫یشــود کــه نیاز هــای روانــی ســالمندان تشــخیص داده‬ ‫م ‬ ‫یهــای‬ ‫نهــا اقــدام شــود‪ .‬بیمار ‬ ‫شــود و در جهــت رفــع ا ‬ ‫نهــا تاثیــر‬ ‫روانــی ســالمندان در نهایــت روی جســم ا ‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل بــا ا گاهــی از روانشناســی‬ ‫یهــای جســمانی‬ ‫یتــوان از بــروز بیمار ‬ ‫ســالمندان م ‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪ .‬در این مقالــه از ســایت مرکــز پارســیان‬ ‫مهرپــرور بــه اختــاالت روانــی ســالمندان می پردازیــم‪.‬‬ ‫بهداشــت روانــی در دوران ســالمندی از اهمیــت زیــادی‬ ‫دارد؛ زیــرا ســامت روانــی ســالمندان تاثیــر زیــادی در‬ ‫نهــا نیــز دارد‪ .‬همچنیــن ســامت‬ ‫ســامتی جســمی ا ‬ ‫یشــان تاثیــر‬ ‫نهــا نیــز بــر ســامت روان ‬ ‫جســمی ا ‬ ‫ً‬ ‫یهــای قلبــی‬ ‫یگــذارد‪ .‬مثــا ســالمندان مبتــا بــه بیمار ‬ ‫م ‬ ‫و عروقــی نســبت بــه ســالمندانی کــه ســالم هســتند‪،‬‬ ‫یشــوند؛ همچنیــن‪،‬‬ ‫بیشــتر بــه بیمــاری افســردگی مبتــا م ‬ ‫ا گــر افســردگی در ســالمندان درمــان نشــود‪ ،‬می توانــد‬ ‫یهــای دیگــر شــود‪ .‬یــک فــرد ســالمند‬ ‫موجــب بــروز بیمار ‬ ‫نیــاز دارنــد کــه احســاس امنیت داشــته باشــد و به افــرادی‬ ‫که به زندگی او معنی می بخشــند‪ ،‬مانند پرســتار ســالمند‬ ‫در منــزل نزدیــک باشــند‪ .‬اهمی ـت دادن بــه احساســات‬ ‫نهــا بــه افســردگی را می گیــرد‪.‬‬ ‫ســالمندان جلــوی ابتــای ا ‬ ‫بــا افزایــش ســن و پیر شــدن ‪ ،‬دیــدن تغییــرات فیزیکــی‬ ‫و روانــی مســئله غیر طبیعــی نیســت؛ امــا مشــکالتی‬ ‫ماننــد الزایمــر و فراموشــی‪ ،‬اضطــراب مــداوم و یــا ســایر‬ ‫مســائل روانشــناختی در ســن پیــری امــری طبیعــی‬ ‫نیســت و می توانــد نشــانه یــک اختــال روانشــناختی‬ ‫ً‬ ‫یتــر باشــد کــه در صــورت ابتــا بایــد حتمــا تحت نظــر‬ ‫جد ‬ ‫روانشــناس ســالمندان قــرار گیرنــد‪ .‬از شــایع ترین‬ ‫یتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد؛‬ ‫مشــکالت ســالمندان م ‬ ‫بررسی نیازهای جنسی سالمندان‬ ‫زندگـی جنسـی سـالمندان ماننـد دیگـر افـراد بـه رسـیدگی‬ ‫نیـاز دارد؛ امـا تمایلات جنسـی افـراد سـالمند ماننـد دیگـر‬ ‫افـراد نیسـت و بـه مـرور زمـان کاهـش می یابـد‪ .‬بـرای بهبـود‬ ‫رابطه جنسـی سـالمندان می توان از تقویت قوای جنسـی‬ ‫بـا میـوه یـا داروهـای مکمـل اسـتفاده کنیـد‪ .‬یائسـگی در‬ ‫مهـا از حـدود ‪ ۵۰‬سـالگی بـه بعـد اتفـاق می افتـد؛‬ ‫ا کثـر خان ‬ ‫امـا فعالیـت غـدد جنسـی در مردهـا همچنـان ادامـه دارد؛‬ ‫همچنیـن توانایـی بـاروری در مـردان بـه قـوت خـود باقـی‬ ‫می مانـد‪ .‬امـا در زنـان به دلیـل از بین رفتـن تـرس از بـارداری‬ ‫امـکان افزایـش میـل جنسـی وجـود دارد‪.‬‬ ‫سراشپز‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫سینه مر غ‪ ۱ :‬عدد‬ ‫تخم مر غ‪ ۱ :‬عدد‬ ‫پیاز متوسط‪ ۱ :‬عدد‬ ‫خرده نان‪ ۱ :‬لیوان‬ ‫شیر‪ :‬نصف لیوان‬ ‫ماست‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫ارد سفید‪ :‬به میزان الزم‬ ‫نمک و فلفل سیاه‪ :‬به میزان الزم‬ ‫اهمیت ا گاهی از اختالالت روانی سالمندان‬ ‫زوال عقل‬ ‫ً‬ ‫زوال عقـل معمـوال سـالمندان را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد؛‬ ‫امـا به عنـوان اتفاقـی طبیعـی حاصـل از باال رفتـن سـن‬ ‫یشـود‪ .‬عوامـل اجتماعـی و اقتصـادی زیـادی‬ ‫شـناخته نم ‬ ‫در بـروز بیمـاری زوال عقـل نقش دارنـد‪ .‬زوال عقل بیماری‬ ‫یسـت کـه در ان مـواردی تحت تاثیـر قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫مزمن ‬ ‫از جملـه؛ حافظه ‪،‬قـدرت تفکـر‪ ،‬رفتـار و توانایـی انجـام‬ ‫تهـای روزانـه‪ .‬همچنیـن بایـد درنظـر داشـت کـه‬ ‫فعالی ‬ ‫عواملـی نیـز باعـث افزایـش اسـترس در خانواد ههـا شـده و‬ ‫احتمال ابتال به بیماری زوال عقل در سالمندان را افزایش‬ ‫می دهند؛ مانند فشارهای فیزیکی‪ ،‬احساسی و اقتصادی‪.‬‬ ‫افسردگی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بزرگ تریـن بیمـاری روانـی سـالمندان‪ ،‬افسردگ ‬ ‫یشـود‪ .‬افسـردگی‬ ‫لشـدن فعالیـت روزانـه م ‬ ‫باعـث مخت ‬ ‫مـاژور در بیـن هفت درصـد از جمعیـت سـالمندان‬ ‫ً‬ ‫به وجـود می ایـد‪ .‬عمومـا افسـردگی سـالمندان به درسـتی‬ ‫یشـود و در نتیجـه ان به درسـتی نیـز‬ ‫تشـخیص داده نم ‬ ‫یشـود‪ .‬افـراد سـالمند بـا نشـانه های افسـردگی‬ ‫درمـان نم ‬ ‫در مقایسـه با سـالمندان با بیماری های بیماری های قلبی‬ ‫یهـای ریـوی‪ ،‬فشـارخون بـاال و دیابـت‬ ‫و عروقی‪ ،‬بیمار ‬ ‫فتـری دارنـد‪.‬‬ ‫عملکـرد ضعی ‬ ‫اعتیاد در سالمندان‬ ‫اعتیـاد در سـالمندان بـاالی ‪۶ ۵‬سـال را دسـت کم می گیرنـد‬ ‫کـه همیـن عامـل موجـب درمان نشـدن اعتیاد سـالمندان‬ ‫مـی شـود‪ .‬اعتیـاد در سـالمندان می توانـد شـامل الـکل و‬ ‫مـواد مخـدر باشـد؛ همچنیـن در مـواردی حتـی اعتیـاد‬ ‫یشـود‪ .‬به طور کلـی دو‬ ‫سـالمندان بـه اینترنـت نیـز دیـده م ‬ ‫نـوع اعتیـاد در سـالمندان وجـود دارد ؛ اول؛ اعتیاد قدیمی‬ ‫کـه در ان سـالمند پیـش از رسـیدن بـه سـن ‪ ۶۵‬سـالگی از‬ ‫الـکل یـا مـواد مخـدر اسـتفاده کـرده اسـت‪ .‬دوم؛ اعتیـاد‬ ‫جدیـد کـه در ان فـرد بعـد از رسـیدن بـه سـن ‪ ۶۵‬سـالگی‬ ‫شـروع بـه مصـرف الـکل یـا دیگـر مـواد مخـدر می کنـد‪.‬‬ ‫اعتیـاد بـه الـکل یـا اعتیـاد بـه مـواد مخـدر در سـالمندان‬ ‫نهـا بیشـتر در معـرض‬ ‫بسـیار خطرنـا ک اسـت؛ زیـرا ا ‬ ‫خطـرات و عـوارض جانبـی اعتیـاد قـرار می گیرنـد‪ .‬افـراد‬ ‫بـاالی ‪۶ ۵‬سـال قـدرت کمتـری در متابولیـزم داروهـا و الـکل‬ ‫یشـود؛‬ ‫دارنـد کـه همین امـر موجـب حساسـیت مغـز م ‬ ‫به همین دلیـل حتـی ا گـر فـرد سـالمند بـه ایـن مـواد اعتیاد‬ ‫پ�نکیک مرغ‬ ‫نهـا ب هصـورت کوتاه مـدت نیـز‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬مصـرف ا ‬ ‫خطرنـا ک اسـت‪.‬‬ ‫پوست‬ ‫بافـت پوسـتی در دوران سـالمندی تغییـرات بسـیاری‬ ‫می کنـد‪ .‬دیگـر ان نرمـی و انعطـاف قبـل را نـدارد و چـروک‬ ‫یشـود‪ .‬همچنیـن مـوی سـر سـفید و در برخی‬ ‫و بی رنـگ م ‬ ‫مـوارد می ریـزد‪.‬‬ ‫گردش خون‬ ‫در ایـن دوره گـردش خـون به خوبـی قبـل کار نمی کنـد و‬ ‫خـون را بـه هم هجـای بـدن نمی رسـاند‪ .‬برخـی انـدام خون‬ ‫کمتـری نسـبت بـه دیگـر اعضـا دریافـت می کننـد‪ .‬به همین‬ ‫دلیـل افـت کارکرد قلب و دسـتگاه گردش خون سـالمندان‬ ‫در ایـن دوران بـا فشـار خـون مواجـه مـی شـود‪.‬‬ ‫دستگاه گوارش‬ ‫اعضـا گوارشـی در سـالمندان دیگـر ان قـدرت سـابق‬ ‫بـرای هضـم برخـی غذاهـای چـرب و سـخت را نـدارد‪.‬‬ ‫به همین دلیـل سـالمندان بایـد از خـوردن غذاهـای‬ ‫سـنگین و چرب بپرهیزند‪ .‬احتمال بروز سـوء تغذیه نیز در‬ ‫ایـن دوران زیـاد می شـود‪.‬‬ ‫دستگاه عصبی‬ ‫هر چـه سـن باالتـر مـی رود؛ تعـداد سـلول های عصبـی‬ ‫یشـود‪ .‬از سـن بیسـت و پنج سـالگی رونـد‬ ‫مغـز کمتـر م ‬ ‫مغـز یـک‬ ‫ شـود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـاز‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ـی‬ ‫ب‬ ‫عص‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫ـلو‬ ‫از بین رفتـن س‬ ‫ِ‬ ‫سـالمند تعـداد زیـادی از سـلول های عصبـی خـود را‬ ‫از دسـت داده اسـت‪ .‬و ایـن باعـث می شـود کـه نتوانـد‬ ‫عملکردهـای سـابق خـود و سـرعتی کـه در گذشـته داشـته‬ ‫را دوباره به دسـت اورد؛ اما این به ان معنا نیسـت که همه‬ ‫سـالمندان دچـار اختلاالت و عـوارض عصبـی شـدیدی‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫مثـل الزایمـر م ‬ ‫الزایمر‬ ‫در روانشناسـی سـالمندان الزایمر یکی از فا کتورهایی سـت‬ ‫کـه بایـد بـرای پیشـگیری از بـروز ان اقداماتـی انجـام دهیم؛‬ ‫البته این فرایند ممکن اسـت بدون هیچ پیش زمینه ارثی‬ ‫یـا محیطـی به وجـود ایـد و علـت ان ناشـناخته باشـد‪ .‬ایـن‬ ‫اختلال بـا کاهـش شـدید حافظـه و تخریـب توانایی هـای‬ ‫یشـود‪ .‬شخص مبتال به مرور چهره ها‬ ‫شـناختی شناخته م ‬ ‫یبـرد‪ .‬زود رنجـی و عصبانیـت از دیگـر‬ ‫و اشـخاص را از یـاد م ‬ ‫ویژگی های این اختالل اسـت‪ .‬این بیماری برای اطرافیان‬ ‫فـرد بیمـار بسـیار ازاردهنـده و ناراحت کننده اسـت‪.‬‬ ‫تغییراتاجتماعی‬ ‫ا کثر سالمندان فرزندانی دارند و بعضی از ان ها با فرزندان‬ ‫خـود زندگـی می کننـد‪ .‬روابـط سـالمندان بـا فرزندانشـان‬ ‫گاهـی ممکـن اسـت دچـار تنش هایـی شـود‪ .‬همچنیـن‬ ‫مسـائلی در زندگـی سـالمندان می توانـد گاهـی باعـث‬ ‫بـروز مشـکل شـود‪ .‬از قبیـل محـل سـکونت‪ ،‬اسـتقاللی کـه‬ ‫فرزنـدان نیـاز دارنـد‪ ،‬وابسـتگی سـالمندان به فرزندانشـان‪،‬‬ ‫همچنیـن مسـائل اعتقـادی و مذهبـی‬ ‫زندگی گذشته‬ ‫در روانشناسـی سـالمندان زندگـی افـرادی کـه گذشـته‬ ‫ً‬ ‫خوبـی داشـته اند بـا کسـانی که گذشـته ان ها کاملا بیهوده‬ ‫گذشـته‪ ،‬تفـاوت زیـادی وجـود دارد‪ .‬سـالمندانی کـه از‬ ‫گذشـته احسـاس رضایـت می کننـد در خـود حـس کمـال‬ ‫می یابنـد و شـور و شـوق در زندگـی انهـا جریـان دارد‪ .‬از‬ ‫ان طـرف سـالمندانی کـه رضایتـی از زندگـی گذشـته خـود‬ ‫ندارنـد‪ ،‬روحیـه مضطـرب و افسـرده پیـدا مـی کننـد‪.‬‬ ‫سازگاری با تغییرات‬ ‫تغییراتـی کـه در زندگـی سـالمندان بـه وجـود می ایـد‪،‬‬ ‫می توانـد تاثیـرات عمیقـی بـر زندگـی سـالمند و بهداشـت‬ ‫روانـی او ایجـاد کنـد‪ .‬ا گـر شـخص انعطـاف پذیـر و سـازگار‬ ‫باشـد بیشـتر می توانـد بـا ایـن تغییـرات کنـار بیایـد‪.‬‬ ‫تاثیر دوستان بر زندگی سالمندان‬ ‫از نظـر روانشناسـی سـالمندان‪ ،‬ایـن دوران می توانـد بـه‬ ‫وسـیله بعضـی محـرک هـا بـرای افـراد خوشـایندتر باشـد‪.‬‬ ‫سـالمندان از کنـار دوسـتان خـود بـودن احسـاس رضایـت‬ ‫بیشـتری دارنـد نسـبت بـه بـودن در کنـار فرزنـدان؛ زیـرا‬ ‫سـالمندان بـا دوسـتان هـم سـن خـود احسـاس راحتـی‬ ‫بیشـتری مـی کننـد‪ .‬همچنیـن تداعـی خاطـرات گذشـته‬ ‫باعـث می شـود حـس خوبـی بـه لحظـات داشـته باشـند‪.‬‬ ‫تاثیر حمایت جامعه بر زندگی سالمندان‬ ‫روانشناسـی سـالمندان می گویـد‪ ،‬دیـد اجتمـاع نسـبت‬ ‫بـه سـالمندان بـر بهداشـت روان انهـا تاثیرگـذار اسـت‪.‬‬ ‫اینکـه جامعـه سـالمندان را بـه چشـم موجوداتـی نا کارامـد‬ ‫ببینـد و یـا انسـان هایـی مجـرب و کارامـد خیلـی متفـاوت‬ ‫اسـت‪ .‬جامعـه مـی توانـد بـا حمایـت هایـی ماننـد حقـوق‬ ‫بازنشسـتگی و بیمـه و…‪ ،‬عامـل موثـر دیگـری بـرای تقویـت‬ ‫روحیـه سـالمندان باشـد‪.‬‬ ‫یسـت که می توانید به راحتی و خیلی سـریع بـرای انواع مهمانی هـا و دورهمی های خانوادگی خـود اماده و‬ ‫پنکیـک مـر غ‪ ،‬پیـش غـذای خوشـمزه و مجلس ‬ ‫طبخ کنید‪ .‬مواد اصلی در طبخ این غذا سینه مر غ‪ ،‬تخم مر غ‪ ،‬پیاز و خرده نان است که می توانید با انواع سبزیجات و قارچ نیز مخلوط کرده و طبخ کنید‪.‬‬ ‫در زمـان طبـخ پنکیـک مـر غ می توانیـد از ارد سـوخاری اسـتفاده کنیـد و خرده نـان و شـیر را حـذف کنیـد‪ .‬از دیگـر انـواع پیش غذاهـای خوشـمزه و پرطرفـدار‬ ‫یتـوان بـه پنکیـک سـبزیجات‪ ،‬پنکیـک المانـی‪ ،‬پنکیـک گوشـت‪ ،‬کـرپ مـر غ و قـارچ‪ ،‬رول اسـتیک‪ ،‬پیراشـکی مر غ‪ ،‬اشـترودل هـات دا گ‪ ،‬راتـا مر غ و بـادام‪،‬‬ ‫م ‬ ‫مچبـوس مر غ و… اشـاره کرد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا خـرده نـان را بـا شـیر در یـک ظـرف مخلـوط کنیـد‪ .‬نان هـا را‬ ‫بـا دسـت بفشـارید تـا شـیر اضافی خارج شـود‪ .‬سـپس نان هـا را‬ ‫در یـک ظـرف دیگـر بریزیـد‪ .‬سـینه مـر غ را بـه صـورت چـرخ کـرده‬ ‫امـاده کنیـد‪ .‬سـپس سـینه مـر غ چر خ شـده و ماسـت را بـه خـرده‬ ‫ن هـا اضافـه و مخلـوط کنیـد‪ .‬تخم مـر غ‪ ،‬پیـاز رنـده شـده و‬ ‫نـا ‬ ‫ادویه هـا را نیـز اضافـه و خـوب مخلـوط کنیـد تـا مایـه یکدسـت‬ ‫شـود‪ .‬در یـک ماهـی تابـه کمـی روغـن بریزیـد و صبـر کنیـد تـا‬ ‫داغ شـود‪ .‬از مایه پنکیک کمی برداشـته و در کف دسـت شـکل‬ ‫دهید‪ .‬سپس در ارد سفید بزنید و در ماهی تابه سرخ کنید‪ .‬دو‬ ‫طـرف پنکیـک مـر غ را نیـز سـرخ و امـاده کنیـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫تبدیل گوشی‬ ‫به دسته بازی‬ ‫ً‬ ‫تلفــن هوشــمند احتمــاال همه کاره تریــن ابــزار‬ ‫یســت‪ .‬نه تنهــا می توانیــد بــا ان تمــاس بگیریــد‬ ‫امروز ‬ ‫و وب را مــرور کنی ـد ؛ بلکــه بــا اســتفاده از برنام ههــای‬ ‫مناس ـب ‪ ،‬می توانیــد نبــض خــود را انــدازه بگیری ـد ‪،‬‬ ‫تلویزیــون خــود را روشــن کنیــد و جالــب تــر از همــه‬ ‫یهــای کامپیوتــری را در گوشــی خــود کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫باز ‬ ‫ب هگــزارش بانیــن؛ تبدیــل گوشــی بــه دســته بــازی کامپیوتر‬ ‫یســت کــه مــا قصــد دار یــم در ادامــه توضیــح‬ ‫همــان چیز ‬ ‫دهیــم‪ .‬اینکــه چگونــه می توانیــد از تلفــن ‪ Android‬خــود‬ ‫بــرای اتصــال بــه رایانــه خــود اســتفاده کــرده و از ان بــه‬ ‫یهــای خــود یــا یــک‬ ‫عنــوان یــک گیــم پــد موقــت بــرای باز ‬ ‫کنتــرل از راه دور بــرای رایانــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله اول‬ ‫تلفن هوشمند شما به خودی خود قادر به برقراری ارتباط‬ ‫با رایانه نیست ‪ ،‬شما باید قبل از هر کار دیگر برنامه خاصی‬ ‫را بـرای تبدیـل گوشـی بـه دسـته بـازی کامپیوتـر بارگیـری‬ ‫کنیـد‪ .‬در مرحلـه اول‪ ،‬ا گـر می خواهیـد از تلفـن خـود بـرای‬ ‫داشـتن نوعی کنترل از راه دور بر روی رایانه شـخصی خود‬ ‫اسـتفاده کنیـد ‪ ،‬برنامـه مورد نظـر شـما یـا ‪Unified Remote‬‬ ‫‪ Remote‬یـا ‪ PC Remote Remote‬اسـت کـه البتـه هـر دو‬ ‫ایـن برنام ههـا بـر روی ‪ iPhone‬نیـز کار می کننـد‪ .‬ابتـدا ‪ ،‬نـرم‬ ‫افـزار سـرور برنامـه مـورد نظـر خـود را روی رایانـه ای کـه قـرار‬ ‫اسـت از راه دور کنترل شـود ‪ ،‬بارگیری کنید‪ .‬پس از بارگیری‬ ‫فایـل‪ ،‬ان را در رایانـه خـود نصـب کنیـد‪ .‬پـس از اتمـام کار ‪،‬‬ ‫وقـت ان اسـت کـه برنامـه را از ‪ Google Play‬بارگیـری کنیـد ‪،‬‬ ‫هریـک را کـه ترجیـح می دهیـد انتخـاب کنیـد و ان را در‬ ‫تلفن همراه خود نصب کنید‪ .‬با در دست داشتن برنامه و‬ ‫سـرور ‪ ،‬بایـد بتوانیـد از طریق بلوتـوث یـا ‪ Wi-Fi‬از راه دور به‬ ‫کامپیوتـر خـود بـا اجرای همزمـان برنامه در هر دو دسـتگاه‬ ‫دسترسـی داشـته باشـید‪ PC Remote .‬یـک برنامـه رایـگان‬ ‫یهـای اضافـی را بـه همـراه مـی اورد‪.‬‬ ‫اسـت کـه برخـی از ویژگ ‬ ‫علاوه بر امکان اتصال بلوتـوث و ‪ ،Wi-Fi‬کاربران می توانند‬ ‫صفحـه کامپیوتـر و دوربیـن را به تلفن هوشـمند و بالعکس‬ ‫منتقـل کننـد‪ .‬ایـن برنامـه انتقـال فایـل را نیـز بـا کدگـذاری‬ ‫جلسـه ‪ 256‬بیتـی در شـبکه از راه دور ارائـه می دهـد‪ .‬از‬ ‫یسـازی‬ ‫نظـر بـازی ‪ ،‬ممکـن اسـت فاقـد قابلیـت شخص ‬ ‫دکتر بهروز مقدادی‬ ‫متخصص کودکان‬ ‫کلینیک‬ ‫اشنایی با‬ ‫درد رشد یا قد کشیدن در کودکان‬ ‫نقـدر خـوب باشـد کـه بتوانیـد هـر‬ ‫برنامـه باشـد ‪ ،‬امـا بایـد ا ‬ ‫بـازی را روی رایانـه شـخصی خـود انجـام دهیـد و در کنـار‬ ‫ان تلفـن شـما بـه عنـوان صفحـه بـازی یـا جـوی اسـتیک‬ ‫ً‬ ‫عمـل می کنـد؛ البتـه‪ ،‬اینکـه دقیقـا چـه چیـزی را بخواهیـد‬ ‫در کامپیوتـر خـود کنتـرل کنیـد ‪ ،‬بسـته بـه اینکـه از کـدام‬ ‫برنامه استفاده کنید و هر زمان که از نسخه پولی استفاده‬ ‫ی متفاوت اسـت‪ .‬ا گر شـما عالقه مند‬ ‫می کنیـد یـا خیـر ‪ ،‬کمـ ‬ ‫به استفاده از کنترل کننده خود به عنوان تبدیل به دسته‬ ‫یسـت کـه به شـما این‬ ‫بـازی هسـتید ‪ PC Remote ،‬برنامه ا ‬ ‫قابلیـت را می دهـد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‬ ‫ا گـر شـما بـه کنتـرل از راه دور رایانـه خـود عالقـه ای نداریـد‬ ‫و فقـط بـه اسـتفاده از تلفـن بـرای بـازی عالقه منـد هسـتی د‬ ‫و تنهـا بـه قابلیـت تبدیـل گوشـی بـه دسـته بـازی کامپیوتـر‬ ‫نیـاز داریـد‪ ،‬برنام ههـای تخصصـی دیگـری وجـود دارنـد کـه‬ ‫تمرکزشـان بـر تبدیـل ‪ Android‬بـه صفحـه بـازی اسـت‪PC .‬‬ ‫‪ Remote‬فـوق الذکـر ایـن عملکـرد را دارد ‪ ،‬اما تنها برنامه ای‬ ‫نیست که چنین کاری انجام می دهد‪ .‬برنامه های دیگری‬ ‫کـه تلفـن شـما را به صفحه بازی تبدیل می کننـد ‪Drodijoy‬‬ ‫ً‬ ‫و ‪ Ultimate Gamepad‬هستند‪ .‬این دو برنامه تقریبا مانند‬ ‫برنام ههـای قبلـی کار می کننـد‪ .‬ابتـدا بایـد یـک سـرور را از‬ ‫صفحـه برنامـه در رایانـه ای کـه قـرار اسـت بـا ان بـازی کنیـد‬ ‫بارگیـری کنیـد‪ .‬سـرور را نصـب می کنیـد و سـپس برنامـه را‬ ‫بـر روی تلفـن خـود بارگیـری می کنیـد‪ .‬بـا اسـتفاده از سـرور‬ ‫روی رایانـه ‪ ،‬می توانیـد تلفـن همراه خـود را از طریـق ‪Wi-Fi‬‬ ‫یکـه یک بـازی (و‬ ‫یـا بلوتـوث بـه رایانـه متصـل کنیـد‪ .‬هنگام ‬ ‫برنامـه) را راه انـدازی می کنیـد ‪ ،‬تلفـن شـما بایـد بـه عنـوان‬ ‫یـک کنترلـر جایگزیـن بـرای ان کار کنـد‪.‬‬ ‫مرحلهسوم‬ ‫‪ HandyGamePad Pro‬یـک گزینـه جالـب اسـت کـه تلفـن‬ ‫اندرویـد شـما را بـه یـک گیـم پـد بـی سـیم متناسـب تبدیـل‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن برنامـه ‪ ،‬ماننـد ا کثـر مـوارد ‪ ،‬فقـط بـا یـک برنامه‬ ‫سـرور در رایانـه کار می کنـد ‪ ،‬بنابرایـن شـما بایـد نسـخه‬ ‫پیشـنهادی را بارگیـری و نصـب کنیـد‪ .‬ابتـدا هـم برنامـه‬ ‫‪ Android‬را از ‪ google Play‬و برنامـه سـروری را بـرای رایانـه‬ ‫خـود نصـب می کنیـد‪ .‬پـس از نصـب ‪ ،‬بایـد مطمئـن شـوید‬ ‫کـه ‪ Android‬و ‪ PC‬در یـک اتصـال وایفـای یکسـان هسـتند‬ ‫و ادرس ‪ IP‬یکسـانی را دارنـد‪ .‬سـرور یکسـان اتصـال ‪ ،‬برنامـه‬ ‫اندرویـد و سـایر مـوارد را حـل می کنـد‪ .‬ایـن برنامـه دارای‬ ‫حهـای قابـل ویرایـش ‪ ،‬طـرح زمینـه ‪ ،‬و طراحـی پیشـرفته‬ ‫طر ‬ ‫بـرای دکم ههـا اسـت و رایانـه شـخصی شـما ان را بـه عنـوان‬ ‫کنتـرل کننـده ‪ Xbox‬تشـخیص می دهـد بنابرایـن بـرای‬ ‫یهـا مشـکلی ایجـاد نمی کنـد‪.‬‬ ‫سـازگاری در ا کثـر باز ‬ ‫مرحلهچهارم‬ ‫اخریـن برنامـه ای کـه بـرای تبدیـل گوشـی بـه دسـته بـازی‬ ‫کامپیوتر توصیه می کنیم؛ ‪LEA Extended Input Gamepad‬‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه احتمـاال همـه گیرتریـن برنامـه بـا بیشـترین‬ ‫گزین ههـای سفارشـی سـازی اسـت‪ .‬با این حـال ‪ ،‬قیمـت ان‬ ‫زیاد اسـت؛ زیرا پیکربندی برنامه کمی خسـته کننده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شش رابط کاربری قابل تنظیم و کنترل های کامال سفارشی‬ ‫وجـود دار د و نه تنهـا طراحـی دکمه هـا بلکـه تغییر شـکل‬ ‫گهـا نیـز وجـود دارد‪ .‬عالوه بر ایـن ‪ ،‬می توانـد‬ ‫ظاهـری و رن ‬ ‫ی‪ /‬جوی استیک معمولی را با تلفن شما ترکیب‬ ‫صفحه باز ‬ ‫کنـد تـا مقیـاس محـور را تنظیم کند یـا حتی برخـی ‪HUD‬ها‬ ‫(نمایشـگرهای هدست) یا نقشـه های بازی ها را اضافه کند‬ ‫نهـا را در صفحـه تلفـن ‪ /‬رایانه شـما قابل مشـاهده کند‪.‬‬ ‫وا ‬ ‫بیـن ‪ 25‬تـا ‪ 40‬درصـد از کـودکان دچـار درد رشـد (درد‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬معموال درد رشـد در دو دوره بروز‬ ‫قد کشـیدن) م ‬ ‫می کنـد‪ :‬اوایـل کودکـی بیـن ‪ 3‬تـا ‪ 5‬سـالگی و بعدتـر بیـن‬ ‫‪ 8‬تـا ‪ 12‬سـالگی‪ .‬درد ناشـی از رشـد کـودک همیشـه در‬ ‫عضله هـا متمرکـز اسـت‪ ،‬نـه مفاصـل‪ .‬بیشـتر کـودکان در‬ ‫جلـوی ران‪ ،‬پشـت سـاق یـا پشـت زانوهـا درد را احسـاس‬ ‫می کننـد‪ .‬در مـوارد بیماری هـای جدی تـر مفاصـل‬ ‫تحت تاثیـر قـرار می گیرنـد و ورم‪ ،‬قرمـزی‪ ،‬حساسـیت‬ ‫بـه لمـس یـا گرمـی در ان هـا اتفـاق می افتـد؛ امـا مفاصـل‬ ‫کودکانـی کـه درد رشـد دارنـد‪ ،‬طبیعی سـت‪ .‬ا گرچـه درد‬ ‫یشـود؛‬ ‫رشـد اغلـب عصـر و شـب موقـع خـواب شـروع م ‬ ‫امـا گاهی اوقـات ممکـن اسـت کـودک را از خـواب بیـدار‬ ‫کنـد؛ امـا چـه عواملـی باعـث ایـن درد می شـود؟ هنـوز‬ ‫یشـود؛‬ ‫ثابـت نشـده کـه رشـد اسـتخوان باعـث درد م ‬ ‫بنابرایـن درد رشـد ممکـن اسـت ناشـی از تحـرک و‬ ‫جنب وجـوش زیـاد‪ ،‬پریـدن یـا دویـدن باشـد‪ .‬تنهـا‬ ‫نشـانه ای کـه بـه پزشـک کمـک می کنـد‪ ،‬وا کنـش کـودک‬ ‫بـه لمـس در هنـگام درد اسـت‪ .‬کودکانـی کـه دردشـان از‬ ‫یک عامل پزشـکی جدی سـت‪ ،‬دوسـت ندارند بدنشـان‬ ‫لمـس یـا ماسـاژ شـود؛ چـون حرکـت باعـث بدتر شـدن‬ ‫درد می شـود؛ امـا کسـانی که درد رشـد دارنـد‪ ،‬وا کنـش‬ ‫متفاوتـی دارنـد و هنگامی کـه ان هـا را نـوازش می کنیـد یـا‬ ‫ماسـاژ می دهیـد‪ ،‬بهتـر می شـوند‪ .‬تشـخیص درد رشـد‬ ‫درواقـع برمبنـای رد احتمـال مشـکالت پزشـکی دیگـر‬ ‫اسـت؛ یعنـی پزشـک بـا اطمینان یافتـن از اینکـه عامـل‬ ‫جـدی باعـث درد کـودک نشـده اسـت‪ ،‬بنـا را بر درد رشـد‬ ‫می گـذارد‪ .‬بـرای ایـن کار تنهـا معاینـه‪ ،‬بررسـی عالئـم و‬ ‫دریافـت سـابقه پزشـکی کفایـت می کند؛ امـا گاهی اوقات‬ ‫نیـز ازمایـش خـون و عکـس اشـعه ایکس ممکـن اسـت‬ ‫الزم باشـد‪ .‬در مـوارد زیـر بایـد کـودک را بـه پزشـک نشـان‬ ‫دهید‪ :‬درد طوالنی مدت‪ ،‬درد صبح هنگام و یا قرمزی و‬ ‫ورم یـک ناحیـه یـا مفصل خاص‪ ،‬درد مربوط به جراحت‬ ‫و صدمـات فیزیکـی‪ ،‬تـب‪ ،‬ضایعـات پوسـتی غیرمعمـول‪،‬‬ ‫ضعـف‪ ،‬خسـتگی‪ ،‬رفتار غیرطبیعی‪ ،‬لنگیـدن‪ .‬این عالئم‬ ‫بـه درد رشـد مربـوط نمی شـوند و بایـد توسـط پزشـک‬ ‫بررسـی شـوند‪ .‬درد رشـد ا گرچه یک بیماری نیست؛ ولی‬ ‫باعـث اذیت شـدن کـودک و والدیـن می شـود‪.‬‬ ‫کم نیسـتند افراد و خانواده های که می خواهند ماشـین دلخواهشـان را بخرند؛ اما مسـئله این جاسـت که علی رغم این میل‪ ،‬هنوز خیلی ها ماشـین ندارند‬ ‫یشـود‪ .‬شـاید باورتان نشـود؛ ولی مثبت اندیشـی راه رسـیدن به‬ ‫یشـود ماشـین خری د و تا پس اندازی می کنند ‪ ،‬ماشـین گران م ‬ ‫و حسـرت می خورند که چرا نم ‬ ‫ماشـین دلخواهتان را هموار تر می کند‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی‬ ‫و خرید ماشین‬ ‫جایـگاه کنونـی خودتـان را تعییـن کنیـد‪ .‬نخسـتین گام بـرای بهره گیـری از قانـون‬ ‫جـذب بـرای خریـد ماشـین ‪ ،‬این اسـت که اول خودتـان را ارزیابـی کنیـد و‬ ‫نچـه فکـر می کنیـد شایسـته شماسـت حرکـت کنیـد‪.‬‬ ‫قدم ب هقـدم ب هسـمت ا ‬ ‫هدف گذاری کنید و به اهداف خود رنگ حقیقت ببخشید؛ یعنی به جای‬ ‫نکـردن ‪ ،‬گا مهـای پیـش رو را هدف منـد برداریـد‪ .‬برنامه ریـزی‬ ‫زمـان تعیی ‬ ‫کنیـد و بـه ایـن برنامه ر یـزی پای بنـد باشـید تـا به هـدف مربوطه برسـید‪.‬‬ ‫در مدار انرژی های مثبت قرار بگیرید و از تفکرات منفی پرهیز کنید‪ .‬تمرکزتان‬ ‫فهـای مثبـت و ب هسـمت ان ها بروید‪ .‬ایـن رمز پیروزی در‬ ‫را بگذاریـد روی هد ‬ ‫قانون جذب برای خرید ماشـین اسـت‪.‬‬ ‫هر چـه در ذهـن داریـد‪ ،‬روی کاغـذ بیاوریـد‪ .‬کمتـر کسـی هسـت کـه ذهنـش را روی‬ ‫ً‬ ‫یک چیز متمرکز کند‪ .‬مثال تا به ماشین فکر می کنید ‪ ،‬به سفر با ماشین و مخارج ان هم‬ ‫فکـر می کنید‪.‬‬ ‫برنامه ر یـزی مالـی داشـته باشـید‪ .‬خریـد ماشـین‪ ،‬مقولـه ای مالی سـت و نیـاز بـه برنامه ریـزی‬ ‫دارد‪ .‬پـس از تمرکـز و تصمیم گیـری در مـورد خریـد به طریق قانـون جذب‪ ،‬باید یک برنامه مالی‬ ‫تو حسـابی داشـته باشـید‪.‬‬ ‫درس ‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیر امور بهره برداری برق ناحیه غرب اهواز خبر داد؛‬ ‫ی‬ ‫تجهیز پست برق ‪ 230‬کیلوولت جنوب غرب اهواز به اتوماسیون صنعت ‪‎‎‬‬ ‫مدیـر امـور بهر هبـرداری بـرق ناحیـه غـرب اهـواز شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان گفـت‪« :‬با هدف‬ ‫افزایش کیفیت بهره برداری و کاهش خاموشـی احتمالی‪ ،‬پروژه اتوماسـیون صنعتی (‪ )hmi‬پسـت‬ ‫بغـرب اهـواز اجرایـی شـد»‪ .‬امیـر زبیـدی افـزود‪« :‬بـرای افزایـش کیفیـت‬ ‫بـرق ‪ 230‬کیلو ولـت جنو ‬ ‫بهره برداری از پسـت های برق و کاهش زمان خاموشـی های احتمالی‪ ،‬پروژه اتوماسـیون صنعتی‬ ‫پست برق ‪ 230‬کیلوولت جنوب غرب اهواز با همکاری مدیریت دیسپاچینگ و واحد تله متری و‬ ‫مخابرات‪ ،‬با هزینه ‪ 10‬میلیاردریال انجام شد‪ .‬با وجود سه اتاق فرمان پرا کنده و مجزا در ایستگاه‪،‬‬ ‫این اقـدام باعـث افزایـش سـرعت کلیدزنـی و ضریـب ایمنـی هنـگام انجـام مانورهـای بهر هبـرداری‪،‬‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫کاهش خاموشـی ها و باالرفتن رضایت مشـترکین م ‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫‪98‬درصد خانوار روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار می گیرند‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان جنوبـی از بهره منـدی حـدود ‪ 240‬روسـتا از نعمـت گاز طبیعـی کـه‬ ‫معـادل بـا ‪98‬درصـد خانوارهـای روسـتایی اسـتان می شـود‪ ،‬در سـال جـاری خبر داد‪ .‬سـید محمود‬ ‫ی تا پایان امسـال با‬ ‫هاشـمی گفت‪« :‬به حول و قوه الهی و همت کارکنان و در ادامه نهضت گازرسـان ‬ ‫اتمـام پروژ ههـای در دسـت اجرا‪ ،‬درصـد بهره منـدی خانوار روسـتایی اسـتان از نعمت گاز طبیعی به‬ ‫‪ 98‬درصد افزایش خواهد یافت»‪ .‬وی با اشاره به بهره مندی ‪ 88‬هزار و ‪ 756‬خانوار روستایی استان‬ ‫از گاز طبیعی افزود‪« :‬از ابتدای امسـال تا کنون به ‪ 78‬روسـتا در اسـتان گازرسـانی شـده که منجر به‬ ‫بهره منـدی بیـش از ‪ 1500‬خانوار شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ماجرای فلفل های بازگشتی ایران از روسیه چه بود؟‬ ‫بازگش ــت محمول ــه صادرات ــی فلفل دلمه ای کش ــور در‬ ‫هفت هه ــای گذش ــته از مقص ــد روس ــیه‪ ،‬خبرس ــاز بود و‬ ‫دراین بین‪ ،‬اظهارنظرهای مختلفی در رس ــانه ها مطرح‬ ‫نش ــدن موض ــوع باتوجه به اینکه‬ ‫ش ــد؛ ام ــا ب ــرای روش ‬ ‫بخ ــش قابل توجه ــی از این محص ــول مر ب ــوط ب ــه تولید‬ ‫گلخانـ ـه داران اس ــتان مرکزی ب ــود‪ ،‬س ــراغ تولیدکنندگان‬ ‫و مس ــئوالن رفتی ــم‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ اس ــتان مرک ــزی ب ــا‬ ‫یب ــودن؛ در زم ــره ‪ ۱۰‬اس ــتان اول ای ــران در‬ ‫وج ــود صنعت ‬ ‫یس ــت‪ ۶۷۰ .‬هزارهکت ــار اراض ــی باغ ــی‬ ‫بخ ــش کشاورز ‬ ‫و کش ــاورزی در این اس ــتان وج ــود دارد ک ــه ‪1.2‬درص ــد‬ ‫تولی ــدات کش ــاورزی م ــازاد ب ــر نی ــاز اس ــتان‪ ،‬ب ــه س ــایر‬ ‫یش ــود‪ ۱۰۷ .‬واحد گلخان ــه و ‪ ۴۵‬هکتار‬ ‫مناطق ارس ــال م ‬ ‫اراضی گلخانه ای در اس ــتان مرکزی وجود دارد و ساالنه‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬ت ــن فلفل دلمه ای دراین واحده ــا تولید و ‪4600‬تن‬ ‫فلفل دلمـ ـه ای تولیدی ای ــن واحدها به خار ج ازکش ــور‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫صادر م ‬ ‫طب ــق اع ــام مس ــئوالن و تولیدکنن ــدگان؛ تغیی ــر‬ ‫اس ــتانداردهای روس ــیه و ثبت نش ــدن چه ــار خان ــواده‬ ‫س ــموم کش ــاورزی‪ ،‬مهم ترین عامل جلوگی ــری از صادرات‬ ‫فلف ــل دلمـ ـه ای ب ــه مقص ــد ای ــن کش ــور ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫سرپرس ــت س ــازمان جهاد کشاورزی اس ــتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫«تمرک ــز بیش ــتر ب ــر رعایت اس ــتانداردهای کش ــور روس ــیه‬ ‫برای ص ــادرات فلفل دلمه ای به این کش ــور در دس ــتورکار‬ ‫س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی و گلخانـ ـه داران این اس ــتان‬ ‫ق ــرار دارد»‪ .‬عل ــی صف ــری گفت‪« :‬اس ــتان مرکزی ب ــا تولید‬ ‫‪6000‬تن تا ‪7000‬تن فلفل دلمه ای در س ــال‪ ،‬از اس ــتان های‬ ‫صادرکنن ــده این محصول به کش ــور روس ــیه بوده اس ــت»‪.‬‬ ‫وی درتش ــریح عل ــت برگش ــت محص ــول فلفل دلمـ ـه ای از‬ ‫روس ــیه‪ ،‬گفت‪« :‬وج ــود برخی مغایرت های فن ــی در تولید‬ ‫فلف ــل دلمه ای کش ــور و اس ــتان مرکزی با اس ــتانداردهای‬ ‫کش ــور روس ــیه‪ ،‬از جمل ــه موان ــع ص ــادرات این محص ــول‬ ‫له ــا ب ــرای رعای ــت‬ ‫ب ــوده و توصی هه ــای الزم و پروتک ‬ ‫ای ــن اس ــتانداردها ب ــه تولیدکنندگان اس ــتان ارائه ش ــد»‪.‬‬ ‫سرپرس ــت سازمان جهاد کشاورزی اس ــتان مرکزی‪ ،‬از سفر‬ ‫هیئت روس ــیه به این اس ــتان در اینده نزدی ــک خبر داد و‬ ‫گفت‪« :‬حض ــور در واحدهای گلخانـ ـه ای و هماهنگی الزم‬ ‫ب ــرای اس ــتمرار ص ــادرات فلفل دلمـ ـه ای به این کش ــور‪ ،‬از‬ ‫برنام هه ــای س ــفر ای ــن هیئت به اس ــتان اس ــت»‪ .‬صفری‬ ‫ب ــا ی ــاداوری برخ ــی اس ــتانداردهای خ ــاص کش ــورهای‬ ‫مقصد ب ــرای نگهداری محص ــوالت کش ــاورزی تا کید کرد‪:‬‬ ‫«نیاز اس ــت مس ــائل و اس ــتانداردهای کش ــورهای مقصد‬ ‫ب ــرای ص ــادرات محص ــوالت کش ــاورزی ب ــه ای ــن کش ــورها‬ ‫در دس ــتورکار تولیدکنن ــدگان اس ــتان مرک ــزی و کش ــور قرار‬ ‫گی ــرد‪ .‬با بروز مش ــکلی در فراین ــد صادرات فلف ــل دلمه ای‬ ‫به کش ــور روس ــیه‪ ،‬پیگیری برای رفع این موض ــوع و ادامه‬ ‫ص ــادرات محصول ب ــه روس ــیه در دس ــتورکار وزارت جهاد‬ ‫کش ــاورزی ق ــرار گرف ــت»‪ .‬رئی ــس هیئت مدی ــره ش ــهرک‬ ‫گلخانـ ـه ای مه ــرگان (امان اب ــاد) ارا ک گف ــت‪ ۱۰۷ « :‬هکت ــار‬ ‫اراض ــی گلخانـ ـه ای در قال ــب ‪ ۱۱۰‬واح ــد گلخانه در ش ــهرک‬ ‫گلخانه ای امان اباد این شهرس ــتان درزمینه تولید س ــبزی‬ ‫یج ــات اش ــتغال دارند که ‪ ۸۰‬واح ــد از مجموع این‬ ‫و صیف ‬ ‫واحده ــا‪ ،‬ب ــه تولی ــد فلفل دلمـ ـه ای و بقیه به تولید س ــایر‬ ‫محص ــوالت صیفی و گل و گیاهان زینتی اش ــتغال دارند»‪.‬‬ ‫محم ــد صالح ــی ب ــا ی ــاداوری ب ــروز مش ــکل در ص ــادرات‬ ‫فلف ــل دلمه ای از کش ــور ب ــه روس ــیه‪ ،‬اف ــزود‪« :‬جلوگیری از‬ ‫ص ــادرات این محص ــوالت‪ ،‬تغیی ــر الگ ــوی کش ــت و تولی ــد‬ ‫س ــایر محص ــوالت صیف ــی دراین واحدها ش ــده و افزایش‬ ‫تولید س ــایر محصوالت کاه ــش قیمت و ضرروزی ــان برای‬ ‫تولیدکنن ــدگان را به هم ــراه دارد‪ .‬کاه ــش قیم ــت س ــایر‬ ‫یج ــات در کوتا هم ــدت به نف ــع مصرف کنن ــده بوده؛‬ ‫صیف ‬ ‫ام ــا در بلندمدت با خ ــروج تولیدکنن ــدگان از چرخه تولید‬ ‫و کاه ــش تولی ــد‪ ،‬افزایش قیم ــت را ب ــرای مصرف کنندگان‬ ‫به هم ــراه دارد»‪ .‬رئی ــس هیئت مدی ــره ش ــهرک گلخانه ای‬ ‫مه ــرگان (امان اب ــاد) ارا ک‪ ،‬تغیی ــر مق ــررات ص ــادرات و‬ ‫واردات در روس ــیه را از جمله مهم تری ــن عوامل جلوگیری‬ ‫از ص ــادرات فلف ــل دلمه ای از ای ــران به این کش ــور عنوان‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪« :‬ای ــن کش ــور‪ ،‬از شـ ـش ماه پیش مقررات ــی را‬ ‫وض ــع ک ــرده و ب ــه کش ــورهایی که به این کش ــور ص ــادرات‬ ‫دارن ــد‪ ،‬خواس ــته ای ــن مق ــررات را رعای ــت کنن ــد‪ .‬ب ــا وضع‬ ‫ای ــن مق ــررات‪ ،‬صادرکنن ــدگان بای ــد از ارس ــال محصوالت‬ ‫نه ــا از چهارنوع خانواده س ــم و‬ ‫کش ــاورزی ک ــه در تولی ــد ا ‬ ‫مش ــتقات ان اس ــتفاده ش ــده‪ ،‬خودداری کنند‪ .‬بس ــیاری‬ ‫از این سـ ـم ها پرخط ــر نبوده و برای اس ــتفاده موجودات و‬ ‫انس ــان مضر نیستند و تولیدکننده بس ــیاری از این سم ها‬ ‫کش ــورهای اروپای ــی ب ــوده و دراین جوام ــع نی ــز اس ــتفاده‬ ‫یش ــود»‪ .‬رئی ــس هیئت مدی ــره ش ــهرک گلخانـ ـه ای‬ ‫م ‬ ‫مه ــرگان (امان اب ــاد) ارا ک گف ــت‪« :‬ای ــن تغیی ــر مق ــررات‬ ‫شش‪،‬هفت ماه گذش ــته توسط وزارت کش ــاورزی روسیه به‬ ‫س ــفارت ای ــران و وزارت جهاد کش ــاورزی اعالم ش ــده بود‪.‬‬ ‫فلف ــل دلمـ ـه ای تولیدش ــده در کش ــور ازنظ ــر باقی مان ــده‬ ‫س ــموم در ح ــد اس ــتاندارد اس ــت؛ و تنها دلی ــل جلوگیری‬ ‫از ص ــادرات این محص ــوالت ب ــه روس ــیه‪ ،‬تغیی ــر مق ــررات‬ ‫دراین کش ــور ب ــوده و عدم اطالع رس ــانی و انعکاس به موقع‬ ‫مق ــررات به تولیدکنندگان‪ ،‬مش ــکالتی را ایج ــاد کرد»‪ .‬وی‪،‬‬ ‫زم ــان تولی ــد محص ــول فلفل دلمـ ـه ای ت ــا زمان رس ــیدن‬ ‫محص ــول ب ــه ب ــازار روس ــیه را ح ــدود ‪ ۱۴‬روز عن ــوان ک ــرد و‬ ‫گف ــت‪« :‬مدت زم ــان ص ــادرات و بازگش ــت این محص ــوالت‬ ‫نه ــا فاس ــد و مع ــدوم‬ ‫ب ــه کش ــور موج ــب ش ــده برخی ازا ‬ ‫ش ــود»‪ .‬رئی ــس هیئت مدیره ش ــهرک گلخانـــه ای مهرگان‬ ‫(امان اب ــاد) ارا ک گف ــت‪« :‬ب ــرای جلوگیـــری از ضرروزیـــان‬ ‫بیش ــتر ب ــه تولیدکنن ــدگان فلف ــل دلمـــه ای‪ ،‬مقـــرر شـــده‬ ‫تع ــاون روس ــتایی ب ــرای حمای ــت از بخش تولید بخشـــی‬ ‫از این محص ــوالت را خری ــداری کن ــد‪ .‬باتوجه بـــه اشـــتغال‬ ‫‪ ۸۰‬درص ــد گلخانه های ش ــهرک گلخانه ای امان ابـــاد ارا ک‬ ‫به فلف ــل دلمه ای و توس ــعه گلخانه های کشـــور و افزایش‬ ‫تولی ــدات گلخانـ ـه ای‪ ،‬عد مص ــادرات این محصـــوالت‪،‬‬ ‫ورشکس ــتگی بس ــیاری از تولیدکننـــدگان این بخـــش را‬ ‫به همـــراه دارد»‪.‬‬ ‫‪ ۴۶۰۰‬تن؛‬ ‫ظرفیت صادراتی فلفل دلمه ای در استان مرکزی‬ ‫مدیر باغبانی س ــازمان جهاد کش ــاورزی استان مرکزی نیز‬ ‫گف ــت‪ ۱۰۷« :‬واح ــد گلخانه و ‪ ۴۵‬هکتـــار اراضـــی گلخانه ای‬ ‫دراین اس ــتان وج ــود داش ــته و س ــاالنه ‪ ۸۰۰۰‬تـــن فلفـــل‬ ‫دلمـ ـه ای دراین واحده ــا تولی ــد می شـــود»‪ .‬علی اصغـــر‬ ‫زارعی افزود‪ ۴۶۰۰« :‬تن فلف ــل دلمه ای تولیدی واحدهای‬ ‫ج صادر می شـــود‪ .‬صادرات‬ ‫گلخانه ای این اس ــتان‪ ،‬به خار ‬ ‫محصول فلف ــل دلمه ای تولیدی مرکـــزی و ایران‪ ،‬به دلیل‬ ‫تغییر برخی اس ــتانداردهای ارزیابی محصوالت کشـــاورزی‬ ‫روس ــیه به این کشور قطع شده اس ــت که صادرات مجدد‬ ‫این محص ــوالت در دس ــتورکار وزارت جهـــاد کشـــاورزی‬ ‫ق ــرار دارد»‪ .‬مدی ــر باغبان ــی س ــازمان جهـــاد کشـــاورزی‬ ‫اس ــتان مرکزی تا کید کرد‪« :‬روس ــیه تا پیش ازایـــن‪ ،‬گواهی‬ ‫س ــامت و قرنطینـ ـه ای را از ای ــران درخواســـت نمی کـــرد‬ ‫نپ ــس خواس ــتار گواه ــی بهداشـــت و ســـامت‬ ‫ک ــه ازای ‬ ‫محصوالت کش ــاورزی از کش ــور شده اســـت»‪ .‬زارعی گفت‪:‬‬ ‫«مصرف چهارنوع خانواده س ــم در محصوالت کشـــاورزی‬ ‫توســـط روسیه ممنوع اعالم شـــده و از واردات محصوالتی‬ ‫کـــه از ایـــن ســـموم در ان هـــا اســـتفاده شـــده‪ ،‬جلوگی ــری‬ ‫نب ــاره‬ ‫یشـــود»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬اطالع رســـانی الزم درای ‬ ‫م ‬ ‫بـــه تولیدکننـــدگان محصـــوالت کشـــاورزی اســـتان مرکزی‬ ‫توســـط ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان انجام ش ــده و‬ ‫بـــه تولیدکنندگان اعـــام شـــده دارابودن گواهی س ــامت‬ ‫و بهداشـــت از الزمه هـــای مهـــم صـــادرات محص ــوالت‬ ‫کشـــاورزی به کشور روسیه اســـت»‪ .‬مدیر باغبانی سازمان‬ ‫جهاد کشـــاورزی اســـتان مرکزی بـــا یـــاداوری فعالیت یک‬ ‫شـــرکت صـــدور گواهی ســـامت محصـــوالت کشـــاورزی در‬ ‫اســـتان‪ ،‬افـــزود‪« :‬ایـــن شـــرکت متشـــکل از ‪ ۱۲‬نفـــر وظیفه‬ ‫رصد و نمونه بـــرداری از محصوالت گلخانه ای و ارس ــال به‬ ‫ازمایشـــگاه را برعهـــده دارند‪ .‬جـــواب ایـــن ازمایش ها برای‬ ‫صادرات محصوالت کشـــاورزی اســـتان مرکزی به روس ــیه‪،‬‬ ‫به این کشـــور اعـــام می شـــود‪ .‬امیداســـت که بـــا رایزنی ها‬ ‫و پیگیـــری وزارت جهاد کشـــاورزی؛ زمینه صـــادرات فلفل‬ ‫دلمه ای به روســـیه فراهم شـــود»‪ .‬اســـتان مرکزی با وجود‬ ‫صنعتی بـــودن؛ در زمـــره ‪ ۱۰‬اســـتان اول کشـــور در بخ ــش‬ ‫کشاورزی ســـت کـــه ‪ ۹۰‬هـــزار بهره بـــردار شـــامل ‪ ۲۰‬درص ــد‬ ‫شـــاغالن اســـتان دراین حـــوزه فعال انـــد‪ ۶۷۰ .‬هزارهکت ــار‬ ‫اراضـــی باغـــی و کشـــاورزی در اســـتان مرکـــزی وج ــود دارد‬ ‫کـــه ‪ ۱٫۲‬درصـــد تولیدات کشـــاورزی مازاد بر نیاز اس ــتان به‬ ‫ســـایر مناطق ارســـال می شـــود‪ .‬این اســـتان‪ ،‬رتبـــه اول در‬ ‫تنـــوع تولیـــد گل و گیاهـــان زینتـــی‪ ،‬رتبـــه دوم تولید گل ها‬ ‫شـــاخه بریـــده‪ ،‬رتبه ســـوم در تولیـــد گل و گیاهـــان زینتی‪،‬‬ ‫رتبه دوم ســـطح زیر کشـــت و تولید انار کشـــور‪ ،‬رتبه ششم‬ ‫ل محمدی‪ ،‬مقام نهم‬ ‫تولید پســـته‪ ،‬مقام هشـــتم تولید گ ‬ ‫در تولیـــد انگـــور‪ ،‬رتبه ســـوم در تولید لوبیـــا و رتبه پنجم در‬ ‫تولیـــد جـــو را به خـــود اختصاص داده اســـت‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫پائیز در بوستان وکیل اباد مشهد‬ ‫یسـت‬ ‫یهـای بکـر و مناظـر بدیع ‬ ‫ایـران‪ ،‬مملـو از زیبای ‬ ‫کـه در هـر فصـل‪ ،‬جلـوه تـازه ای بـه طبیعـت مناطـق‬ ‫مختلف ایران می بخشـد‪ .‬پائیز هم که به نوعی عروس‬ ‫یهـای‬ ‫لهـا ب هشـمار مـی رود‪ ،‬زیبای ‬ ‫رنگارنـگ فص ‬ ‫خـاص خـود را به همـراه دارد‪ .‬تصاویـر جلو ههـای‬ ‫پائیـز در بوسـتان وکیل ابـاد مشـهد یکـی از ان مناظـر‬ ‫دل فریـب را رقـم می زنـد‪.‬‬ ‫مهدی قربانی‪ /‬ایرنا‬ ‫سینا غریب‬ ‫با هدف تحکیم وحدت مسلمانان برگزار شد؛‬ ‫همایش شهید قدس مقاومت در کرمان با حضور نمایندگان پنج قاره جهان‬ ‫گلستان‬ ‫توضیحاتشهرداری گرگاندر خصوص‬ ‫سرقتمنهول هایفاضالب کمربندی‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری گرگان‬ ‫نسبت به سرقت منهول های فاضالب واقع در کمربندی‬ ‫توضیحاتـی ارائـه کـرد‪ .‬مهسـتی قـدس ولـی در خصـوص‬ ‫منهول هـای ربوده شـده فضـای سـبز مسـیر کنـدروی‬ ‫کهـای‬ ‫کمربنـدی گـرگان گفـت‪« :‬تمـام منهول هـا یـا چاه ‬ ‫بازدیـد اتصـاالت شـبکه اب رسـانی شـهری در سـطح شـهر‬ ‫از جملـه موقعیـت کنـدروی کمربنـدی‪ ،‬تحت مالکیـت و‬ ‫نظارت سـازمان اب وفاضالب شهرسـتان هستند که بارها‬ ‫ً‬ ‫مورد سرقت واقع شده اند و شهرداری گرگان دائما در حال‬ ‫رفع خطر و رسیدگی به وضعیت ان قرار دارد»‪ .‬قدس ولی‬ ‫افزود‪« :‬شـهرداری گرگان در خصوص این قبیل مخاطرات‬ ‫پیش امـده در سـطح فضـای سـبز شـهری‪ ،‬حساسـیت‬ ‫ً‬ ‫بسـیار باالیی داشـته‪ ،‬سـریعا گـزارش چنیـن مـوارد را بـه‬ ‫مسـئولین مربوطـه ابلاغ کـرده و به طـور جدی سـت»‪.‬‬ ‫پرداختتسهیالت کرونایی‬ ‫بهواحدهایتولیدی‬ ‫عفت فالح‬ ‫همایــش بین المللــی شــهید قــدس مقاومــت‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫نهــای جوامــع اســامی و‬ ‫تعــدادی از مســئوالن پارلما ‬ ‫نمایندگانــی از پنــج قاره جهان؛ و با هدف تجدیدمیثاق‬ ‫نهــای مســلمانان جهــان و هم افزایــی بــرای‬ ‫بــا ارما ‬ ‫وحــدت مســلمانان هم زمــان بــا دومیــن ســالگرد‬ ‫شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬در‬ ‫کرمــان برگــزار شــد‪ .‬نماینــدگان ایــن کشــورها و مســئوالن‬ ‫داخلــی‪ ،‬در این ائیــن بــا محکو مکــردن جنایــت امریــکا‬ ‫در تــرور ســپهبد شــهید ســلیمانی‪ ،‬ابعــاد شــخصیتی و‬ ‫جهــادی ایشــان را به ویــژه در زمــان فعالیــت در جبهــه‬ ‫مقاومــت وا کاوی کردنــد و اتحــاد خــود را بــرای اینــده و‬ ‫ازادســازی کشــورهای اســامی؛ به ویــژه قــدس شــریف از‬ ‫دســت ظالمــان و مســتکبران‪ ،‬اعــام داشــتند‪.‬‬ ‫مکتبشهیدسلیمانی؛‬ ‫نقشه راه متخصصان در جبهه مقاومت‬ ‫رئیـس سـازمان بسـیج اسـاتید کشـور در این ائیـن گفـت‪:‬‬ ‫«مکتـب شـهید سـلیمانی بـا رویکـردی مسـئله محور‪،‬‬ ‫نقشـه راهـی بی بدیـل برای حضـور متخصصان متعهـد در‬ ‫جبهـه مقاومـت اسـت»‪ .‬محمدرضـا مردانـی افـزود‪« :‬فتـح‬ ‫نهـای پیشـرو در سیاسـت فرهنـگ و علـم اسـت‪ .‬از‬ ‫میدا ‬ ‫لهـا بـه‬ ‫پنـج قـاره بـرای دومیـن سـالگرد شـهادت سـردار د ‬ ‫کرمان امدند‪ .‬سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی کسـی‬ ‫بود که جبهه مقاومت بااتکابه هوش و تجربه او به رشـد و‬ ‫بالندگی رسید و حدود مقاومت را در شرق‬ ‫و غـرب عالـم جـاری کـرد‪ .‬شـهید سـلیمانی‬ ‫نشـان داد کـه ا گـر جمهـوری اسلامی حتی‬ ‫در شـدیدترین تحریـم در شـعب ابیطالـب‬ ‫باشـد‪ ،‬بـاز کشـور علـی ابـن ابیطالـب (ع)‬ ‫خواهـد مانـد‪ .‬اسـاس مکتـب شـهید‬ ‫یهـای ایشـان‪،‬‬ ‫سـلیمانی و مکتـب و ویژگ ‬ ‫خـود یـک مثنـوی بی پایـان اسـت کـه در‬ ‫شـرح بیـان نمی گنجـد‪ .‬شـهید سـلیمانی‬ ‫لکـرده‪،‬‬ ‫فروتـن‪ ،‬مـردم دار‪ ،‬باهـوش‪ ،‬تحصی ‬ ‫نظامـی‪ ،‬مجـرب‪ ،‬فرمانـده دلسـوز و جانبـاز‪،‬‬ ‫رزمنده و با داشـتن دغدغه کشـور و اسلام؛‬ ‫سخنوری مقتدر و محبوب بود‪ .‬محبوبیت‬ ‫و نفـوذ حـاج قاسـم‪ ،‬از جانـب هیـچ گروهـی‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن شـهید واالمقـام از‬ ‫مصـادره نم ‬ ‫دیپلماسی دور نبود؛ در بطن مسائل سیاسی قرار داشت‬ ‫و ب هشـدت انقالبـی بـود‪ .‬خـط قطعـی او پایبنـدی بـه راه‬ ‫امـام راحـل (ره) اسـت‪ .‬سـردار شـهید سـلیمانی در میـدان‬ ‫نظامـی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعـی نیـز سـربازی کارامـد بـرای‬ ‫انقلاب و نظـام بـود»‪.‬‬ ‫مقاومت‪ ،‬اتفاقات جدیدی در دنیا رقم زند‬ ‫فرمانـده قـرارگاه خاتـم کشـور در این ائیـن گفـت‪« :‬از ‪۲۳‬‬ ‫کشور برای مقاومت و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫بـه کرمـان امده انـد و ایـن شـهید هرجا کـه نشـانه هایی‬ ‫از اسـتکبار بـود‪ ،‬جبهـه تشـکیل مـی داد»‪ .‬سـید احمـد‬ ‫اودتیـان افـزود‪« :‬امـروز معتقدیـم که حاج قاسـم در حیات‬ ‫نقـدر جـان الهـی گرفتـه کـه‬ ‫جدیـد پـس از شـهادت‪ ،‬ا ‬ ‫نهـا را بیـدار کنـد کـه جبهه مقاومـت اتفاقات‬ ‫می توانـد جا ‬ ‫جدیـدی در عالـم رقـم می زنـد‪ .‬امـروزه در غـزه‪ ،‬پا کسـتان و‬ ‫بیرون رانـدن امریـکا‪ ،‬امنیـت سـوریه و لبنـان و کشـورهای‬ ‫دیگر اتفاقاتی مثبت بسـیاری برای جبهه مقاومت افتاده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫سرباز حاج قاسم هستیم‬ ‫رئیـس مجمـع جهانـی حمایـت از مقاومـت اسلامی گفت‪:‬‬ ‫یتـر‬ ‫«بـا شـهادت شـهید سـلیمانی‪ ،‬محـور مقاومـت قو ‬ ‫شـد و مـا به مناسـبت ایـن شـهادت دردنـا ک و حمایـت از‬ ‫مقاومـت از ‪ ۴۵‬کشـور دنیـا بـه کرمـان امدیـم کـه بگوییم ما‬ ‫سـربازهای تـو هسـتیم»‪ .‬یحیـی غـدار افـزود‪« :‬سـربازهای‬ ‫تقـدم راه تـو‬ ‫تـو کسـانی هسـتند کـه بـا نثـار جـان خـود‪ ،‬ثاب ‬ ‫را ادامـه خواهنـد داد و بـه اذن خـدا ایـن راه نتیجـه ای جـز‬ ‫موفقیـت نخواهـد داشـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه قـران کریـم‬ ‫می فرمایـد کسـانی در راه خـدا کشـته شـده اند زنده انـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬شـهادت و جهاد حاج قاسـم‪ ،‬مشـعلی فروزان برای‬ ‫ازادگان عالـم و راه ازادی و رسـیدن بـه عالی تریـن درجـات‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫به شما می پیوندم‬ ‫ُپـل رودی؛ از ایـاالت متحـده امریـکا گفـت‪« :‬ایمـان دارم‬ ‫کشـور مـن مسـئول ایـن جنایـت اسـت کـه حـاج قاسـم را‬ ‫از دسـت داده ایـم؛ امـا اینـده متعلـق بـه کشـور شـما ایـران‬ ‫اسـت‪ .‬امریـکا خواهـد مـرد و مـن نیـز در اینـده بـه شـما‬ ‫می پیونـدم»‪.‬‬ ‫قدس را ازاد می کنیم‬ ‫محمـد ازموریتانـی؛ نماینـده مجمـع جهانـی حمایـت از‬ ‫جبهـه مقاومـت اسلامی نیـز گفـت‪« :‬محـور مقاومـت‪،‬‬ ‫نتیجـه تلاش حـاج قاسـم بـود و ایـن شـهید‪ ،‬مفهـوم‬ ‫یکـه از ذهـن زمینی هـا‬ ‫شـهادت را تغییـر داد؛ به نحو ‬ ‫بـه دور اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به حمایت هـای ایـران از مـردم‬ ‫شهـا‪ ،‬در قدس خواهیم بود‬ ‫فلسـطین‪ ،‬گفـت‪« :‬پس از تال ‬ ‫و ازادسـازی ان را بـه همـگان‪ ،‬بـه شـما و مـردم فلسـطین‬ ‫تبریـک می گوییـم»‪.‬‬ ‫به وصیت نامه حاج قاسم عمل کنیم‬ ‫شـیخ یوسـف الناصری؛ از عراق گفت‪« :‬شـهید حاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬یـک انسـان به معنـای واقعـی‬ ‫کلمـه بـود‪ .‬او فقـط بـرای حمایـت از ایـران‬ ‫یکـرد و دغدغـه ازادی جهـان را‬ ‫جهـاد نم ‬ ‫داشـت‪ .‬توصیـه اصلـی شـهید سـلیمانی در‬ ‫وصیت نامـه او امـده کـه تا کیـد بـر حمایـت‬ ‫از رهبـر انقلاب داشـت و مـا بایـد بـه ایـن‬ ‫وصیـت عمـل کنیـم»‪.‬‬ ‫عالم از شر استکبار راحت شود‬ ‫همچنیـن محمـد طیـب؛ از الجزایـر گفـت‪:‬‬ ‫«شـهادت‪ ،‬راهـی دشـوار اسـت؛ امـا نتیجـه‬ ‫شـیرینی دارد‪ .‬کشـور مـن پنج میلیـون‬ ‫شـهید داده؛ امـا ثمـره جهـاد در راه خداونـد‬ ‫بسیارشـیرین اسـت و امیدواریـم عالـم از شـر‬ ‫اسـتکبار جهانـی راحـت شـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان گلسـتان‬ ‫از پرداخـت ‪ ۱۱۵‬میلیارد تومـان تسـهیالت کرونایـی بـه‬ ‫واحدهـا و بنگاه هـای اقتصـادی اسـتان خبـر داد‪ .‬سـعید‬ ‫مازندرانـی گفـت‪« :‬در دو سـال اخیر با توجه به شـیوع کرونا‪،‬‬ ‫بنگاه هـای اقتصـادی و واحدهـای تولیـدی بـا مشـکالتی‬ ‫روبه رو شـدند که دولت با پرداخت تسـهیالت سـعی کرده‬ ‫بخشـی از مشـکالت ایـن واحدهـا را کـم کنـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«در دولـت سـیزدهم نیـز حمایـت از واحدهـای تولیـدی‬ ‫و اقتصـادی کـه در اثـر شـیوع کرونـا اسـیب دیدنـد‪ ،‬ادامـه‬ ‫دارد و حـدود دوهـزار بنـگاه اقتصـادی در اسـتان در نوبـت‬ ‫دریافـت تسـهیالت قـرار دارنـد»‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی اسـتان افـزود‪« :‬تا کنـون بـرای حمایـت از‬ ‫بنگاه هـای اسـیب دیده از کرونـا در اسـتان ‪ 10‬هـزار و ‪239‬‬ ‫کهـا‬ ‫پرونـده بـا مبلـغ ‪ 160‬میلیارد تومـان تشـکیل و بـه بان ‬ ‫معرفـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وجود بیشترینخانه هایغیرمقاوم‬ ‫در شمال استان‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان با بیان اینکـه در بازدیدهای‬ ‫اخیـر از برخـی روسـتاها شـاهد افزایـش ساخت وسـازهای‬ ‫غیرمجـاز و غیراصولـی هسـتیم‪ ،‬گفـت‪« :‬در زمان بـروز حادثه‬ ‫ایـن خان ههـا‪ ،‬منجـر بـه تشـدید خسـارت های جانـی و مالـی‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید محمد حسـینی با بیان اینکه بنیاد مسـکن‬ ‫م ‬ ‫شـرایط را بـرای خانه دار شـدن مـردم در روسـتاها به ویـژه‬ ‫بـرای جوانـان تسـهیل کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـه متقاضیـان‬ ‫روسـتایی بـدون هیـچ محدودیتـی‪ ،‬تسـهیالت ارزان قیمـت‬ ‫‪ 100‬میلیون تومانی با کارمزد چهاردرصد و بازپرداخت‪ 20‬ساله‬ ‫یشـود و با توج هبـه ناایمـن و غیرمقـاوم بـودن‬ ‫پرداخـت م ‬ ‫حـدود ‪ 44‬درصـد واحدهای مسـکونی روسـتایی در اسـتان‪،‬‬ ‫مـردم می تواننـد از این فرصـت بـرای نوسـازی و بهسـازی‬ ‫واحدهـای مسـکونی خـود اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«ضمانت بانکی برای تسـهیالت مسـکن روسـتایی براسـاس‬ ‫یسـت‬ ‫مصوبـه هیئت دولـت ب هصـورت سـفته زنجیره ا ‬ ‫کهـا‬ ‫و مـردم می تواننـد بـا تشـکیل پرونـده و مراجعـه بان ‬ ‫ازاین تسـهیالت برخـوردار شـوند‪ .‬به رغـم شـرایط خوبـی‬ ‫کـه بـرای سـاخت واحدهـای مسـکونی جدیـد در روسـتاها‬ ‫وجـود دارد؛ امـا بازدیدهـای کارشناسـان بنیـاد مسـکن از‬ ‫ت وسـازهای غیرمجاز‪،‬‬ ‫روسـتاها نشـان می دهـد تعـداد ساخ ‬ ‫غیراصولی و غیرفنی در روسـتاها درحال افزایش اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ت وسـازها هشـدار داد و گفـت‪« :‬در‬ ‫نسـبت بـه این گونـه ساخ ‬ ‫زمـان بـروز حادثـه این بناها هیچ اسـتحکامی ندارند و عامل‬ ‫تشـدید کننده خسـارت های جانـی و مالـی خواهنـد بـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نسیم دانه پارسیان سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 520591‬و شناسه ملی ‪14007302663‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/09/24‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل شرکت در واحد ثبتی‬ ‫تهـران بـه ادرس اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محله باغ صبا‪ -‬سـهروردی‪ ،‬کوچه‬ ‫مرزبان نامه‪ ،‬خیابان قابوسـنامه‪ ،‬پال ک ‪ ،10‬طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ 5‬کدپسـتی ‪ 1588855986‬تغییر یافت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1256511‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابادی و طرح و تدبیر با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 210556‬و شناسه ملی ‪10102520367‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/08/16‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ :‬خانـم سـمیرا پذیرایـی دارای کـد ملـی ‪ 0057188823‬بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 100000‬ریـال‬ ‫سهم الشرکه به صندوق شرکت‪ ،‬میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ‪ 450000‬ریال افزایش داد‪.‬‬ ‫خانـم پریسـا پذیرایـی دارای کـد ملـی ‪ 0030793017‬با پرداخت مبلغ ‪ 50000‬ریال سهم الشـرکه‬ ‫به صندوق شـرکت‪ ،‬میزان سهم الشـرکه خود را به مبلغ ‪ 150000‬ریال افزایش داد‪ .‬خانم سـونال‬ ‫پذیرایـی دارای کـد ملـی ‪ 0054403979‬بـا پرداخت مبلغ ‪ 50000‬ریال سهم الشـرکه به صندوق‬ ‫شرکت‪ ،‬میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ‪ 150000‬ریال افزایش داد‪ .‬درنتیجه سرمایه شرکت‬ ‫از مبلغ ‪ 1000000‬ریال به مبلغ ‪ 1200000‬ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح‬ ‫شـد‪ .‬لیسـت شـرکا پـس از افزایـش سـرمایه‪ :‬خانـم سـمیرا پذیرائـی کـد ملـی ‪0057188823‬‬ ‫دارنـده مبلـغ ‪ 450000‬ریـال سهم الشـرکه؛ خانـم النـا پذیرائـی کـد ملـی ‪ 0062323741‬دارنـده‬ ‫مبلـغ ‪ 250000‬ریـال سهم الشـرکه؛ خانـم عفـت بزازیـان کـد ملـی ‪ 0937471909‬دارنـده مبلـغ‬ ‫‪ 100000‬ریـال سهم الشـرکه؛ خانـم پریسـا پذیرائـی کـد ملـی ‪ 0030793017‬دارنـده مبلـغ ‪150000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه؛ اقـای ناصـر پذیرائـی کـد ملـی ‪ 2062560095‬دارنـده مبلـغ ‪ 100000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه؛ خانـم سـونال پذیرایـی کـد ملـی ‪ 0054403979‬دارنـده مبلـغ ‪150000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1256508‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 512140060301024002‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه نادری فـر فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪ 151‬صـادره از ری در‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 40/95‬مترمربع پال ک ‪ 2072‬فرعی‬ ‫از ‪ 112‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬تهران خریداری از مالک رسـمی خانم فاطمه نادری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضایی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫م الف ‪854‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت کلون طالئی درب های اسمان با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 363688‬و شناسه ملی ‪10320150341‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی به طـور فوق العـاده مـورخ ‪1396/01/16‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬افـراد ذیـل بـه سـمت اعضـای هیئت مدیـره بـرای مـدت‬ ‫نامحـدود انتخـاب شـدند‪ :‬محمدطاهـر حاجیلوئـی بـه شـماره ملـی ‪0075810034‬‬ ‫بـه سـمت مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیـره‪ ،‬حدیـث خا کـزاد خانقلـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0084024372‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره و عضـو هیئت مدیـره (خـارج از شـرکا)‪.‬‬ ‫کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات‪ ،‬قراردادها و‬ ‫ً‬ ‫عقـود بـا امضـای مدیرعامـل منفـردا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1256506‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اسا اونیک سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 418158‬و شناسه ملی ‪10320692776‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1400/04/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم‬ ‫بهـاره فتـاح کـد ملـی ‪ 0062508318‬به سـمت مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای هومـن‬ ‫مهریـزی کـد ملـی ‪ 0054991412‬به سـمت رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای نیمـا مردانـی کـد ملـی‬ ‫‪ 2161896687‬ب هسـمت نایـب رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬خانـم لیـدا ترکمان مومنـی کـد ملـی‬ ‫‪ 0054981662‬ب هسـمت عضو هیئت مدیره انتخاب شـدند‪ .‬حق امضای کلیه اوراق و اسـناد‬ ‫بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬عقـود اسلامی و قراردادهـا بـا امضـا‬ ‫ً‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری‪،‬‬ ‫بـا امضـا مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1256507‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 20‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪383‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫بی همه چیز‬ ‫جسدهایپستی‬ ‫فیلمـی در سـبک اجتماعـی سـاخته محسـن قرایـی‪ .‬روسـتایی دور افتـاده‬ ‫ـوچ اجبـاری کرده اند؛‬ ‫کـه مدت هاسـت رون ِـق پیشـین را ندارد‪ .‬سـا کنین یا ک ِ‬ ‫یـا در بدبختـی بسـر می برنـد‪ .‬روسـتا امـا میهمانـی دارد متمـول کـه اهالـی‬ ‫نهـا را از فال کـت نجـات دهد‪ ،‬روی اپـردازی می کنند‬ ‫ خیال اینکـه امـده تـا ا ‬ ‫در ِ‬ ‫‪...‬؛ پرویـز پرسـتویی‪ ،‬هدیـه تهرانـی‪ ،‬هادی حجازی فر‪ ،‬باران کوثـری و پدرام‬ ‫شـریفی؛ از بازیگـران ایـن فیلم هسـتند‪.‬‬ ‫با کشـف اجسـادی مشـکوک‪ ،‬کار ا گاهی می رود تا پرده از راز بر دارد! محمد‬ ‫ عبداللهی‪ ،‬میثم محب الهی‪ ،‬ساناز تفکری‪ ،‬علی پیله ور‪ ،‬مصطفی شویکلو‪،‬‬ ‫پریـا گندمگـون‪ ،‬یاسـمن کریمی‪ ،‬طناز بیطرفان و مائده اتیـن؛ بازیگران این‬ ‫نمایـش به کارگردانـی محمد محب الهی هسـتند که برپایه متنـی از داریو فو‬ ‫یمـاه در «پردیـس تئاتر شـهرزاد»‬ ‫(بـا ترجمـه جمشـید کاویانـی) کـه تـا ‪ 21‬د ‬ ‫ (سـالن صنوبر) به روی صحنه اسـت‪.‬‬ ‫کاهنمعبدجینجا‬ ‫اوراد‬ ‫نپـور کـه انتشـارات «امیرکبیـر» در ‪210‬صفحـه بـا‬ ‫کتابـی نوشـته وحیـد یامی ‬ ‫نپـور؛ سـال ‪ 1359‬در دزفول متولد‬ ‫قیمـت ‪35‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬یامی ‬ ‫شـد‪ .‬این کتاب‪ ،‬شـرح سـفرنامه این نویسـنده به کشـور افتاب تابان است‪.‬‬ ‫به تعبیـر او؛ ژاپ ِـن ناشـناخته و جادویـی‪ ،‬قرن هاسـت بـه اصالـت شـهره‬ ‫اسـت؛ و به خون سـرخی که از خنجر شـرافت سـامورایی مغرور می چکد؛ و‬ ‫لهـای فریبنـده نقش بسـته بـر کیمونو‪.‬‬ ‫گ ‬ ‫فپـور؛ کـه ششـمین اثر ایـن هنرمند‬ ‫البومـی به اهنگسـازی محمدعلـی نج ‬ ‫تار‬ ‫اسـت‪ .‬بخـش اول مجموعـه که در دسـتگاه چهـارگاه نگارش شـده؛ ِ‬ ‫خط ِ‬ ‫ـات درونـی یـک ِوردخـوان را بـرای القـای‬ ‫میانـی ب هشـیوه ای بیا ‬ ‫نگـرا‪ ،‬هیجان ِ‬ ‫عواطفـی نظی ِـر تـرس‪ ،‬اضطـراب‪ ،‬عشـق‪ ،‬عصیـان و سـرانجام رهایـی روایـت‬ ‫می کنـد‪ .‬بخـش دیگـر کـه َ‬ ‫«رق» نـام دارد و در سـه گاه نـگارش شـده‪ ،‬بیانـی‬ ‫ِ‬ ‫یتـر در ریتـم دارد‪.‬‬ ‫رهاتـر و انتزاع ‬ ‫صدایی که به گوش می رسد‬ ‫ارتینو‬ ‫پرویندولت ابادی‬ ‫ای بادبادک!‬ ‫ای جغجغه!‬ ‫ای فرفره!‬ ‫بازیچه دارم‪ ،‬بچه ها‪،‬‬ ‫ای بچه های کوچه ها!‬ ‫بازیچه هایرنگ رنگ‪،‬‬ ‫ارزان و زیبا و قشنگ!‬ ‫امد دوباره پیرمرد‬ ‫ان پیرمرد ُدوره گرد‬ ‫با ان نگاه مهربان‪،‬‬ ‫ان پیرمرد خوش َ زبان‬ ‫گوید برای بچه ها‬ ‫حرفی از ان بازیچه ها‪:‬‬ ‫ای جغجغه‪ ،‬فریاد کن!‬ ‫این بچه ها را شاد کن‬ ‫ای فرفره‪َ ،‬چرخی ِب َزن!‬ ‫رقصی بکن در دست من!‬ ‫ای بادبادک‪،‬‬ ‫پرواز کن‪ ،‬باال برو!‬ ‫ازاد و بی پروا َبرو!‬ ‫نارون به باد گفت‬ ‫ای دم تو گرم‬ ‫امدی که بر تنم کنی‬ ‫ان حریر نرم‬ ‫با تو هر نفس بهار‬ ‫می دمد به پیکرم‬ ‫امدی خوش امدی بیا‬ ‫با تو می شود بهار باورم‬ ‫باد رقص کرد گرد نارون‬ ‫سربه سر پر از جوانه شد‬ ‫باغ خنده کرد و گل دمید‬ ‫نارون بهار را نشانه شد‬ ‫یمـاه در «گالـری همـا»‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار پوریـا پرهیـزکار کـه تـا ‪ 28‬د ‬ ‫مخـان زنـد‪ ،‬خیابـان‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کری ‬ ‫بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬به نش ِ‬ ‫سـنایی‪ ،‬کوچه چهارم غربی‪ ،‬پال ک ‪ ،۸‬واحد ‪ 1‬برپاسـت‪ .‬این هنرمند متولد‬ ‫‪ 1365‬در تهران بوده و «همه چیز از یک توپ شروع شد»‪« ،‬اشعار کوتاهی‬ ‫بـه نثـر» و «هندسـه بـاور»‪ ،‬از جملـه نمایشـگاه های انفـرادی او ب هشـمار‬ ‫می رونـد‪.‬‬ ‫یک شـبکه اجتماعی با رویکرد و نگاه تخصصی به صنایع دسـتی‪ ،‬کارهای‬ ‫یشـان را‬ ‫تسـاز های خانگـی کـه کاربـران می تواننـد اثـار هنر ‬ ‫هنـری و دس ‬ ‫در ان‪ ،‬بـا دیگـران به اشـترا ک بگذارنـد‪ .‬بدنـه اصلـی ان را اثـار اصیل و سـنتی‬ ‫ایرانی شـکل داده و با فناوری و تکنولوژی درامیخته اسـت‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫صنایع دسـتی و کارهای هنری می توانند کارهای دیگران را مشـاهده کنند‬ ‫و از ان ایـده بگیرنـد‪.‬‬ ‫الکس فالگو چانگ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
هفته نامه سرافرازان 482

هفته نامه سرافرازان 482

شماره : 482
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!