هفته نامه سرافرازان شماره 382 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 382

هفته نامه سرافرازان شماره 382

هفته نامه سرافرازان شماره 382

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ 29/1400‬جمادی االولی ‪ 3/1443‬ژانویه‪ /2022‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /382‬تومان‬ ‫نگاهی به رویدادهای مهم جهان در سالی که گذشت‬ ‫دور دنیا‬ ‫در ‪365‬روز!‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪ ۱۰‬رویداد خبرساز ‪ ۲۰۲۱‬از نگاه کارشناسان ‪Sambad English‬‬ ‫شــاید بهتریــن نکتــه درمــورد ســال ‪ ۲۰۲۱‬این باشــدکه هرچقــدر تــاش کــرد‬ ‫نتوانســت بــر ســال ‪ ۲۰۲۰‬به عنــوان بدتریــن ســال تار یــخ معاصــر غلبــه کنــد!‬ ‫یســت کــه در ان زندگــی می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن واقعــه به تنهایــی گواهــی بــر دوران تلخ ‬ ‫بااین وجــود‪ ،‬ســال ‪ ۲۰۲۱‬شــاهد رویدادهــای مهــم بســیاری بــود کــه ب هشــکلی‬ ‫کشــدن بــه پایــان‬ ‫تعیین کننــده اینــده نــوع بشــر را شــکل خواهــد داد‪ .‬بــا نزدی ‬ ‫‪ ،۲۰۲۱‬نگاهــی بــه ‪ ۱۰‬رویــداد مهــم جهــان دراین ســال می انداز یــم‪.‬‬ ‫ژانویه‬ ‫شورش در کنگره امریکا‬ ‫در پـی شکسـت دونالـد ترامـپ (رئیس جمهـوری سـابق امریـکا) در انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬ایـن کشـور‪ ،‬حامیـان وی سـاختمان کنگـره در شـهر‬ ‫واشـنگتن دی ‪.‬سـی را به امیـد لغـو نتیجـه انتخابـات به تسـخیر خـود دراوردنـد‪.‬‬ ‫هنگام وقوع شورش‪ ،‬نشست مشترک کنگره امریکا در داخل ساختمان کنگره با‬ ‫هـدف شـمارش ارای الکتـرال انتخابـات جهت رسـمیت یافتن پیـروزی جو بایدن‬ ‫(رئیس جمهـوری منتخـب وقت)‪ ،‬درحال برگزاری بود‪ .‬در خشـونت های متعاقب‬ ‫این شورش که ‪ FBI‬ان را «تروریسم داخلی» لقب داد؛ پنج نفر کشته شدند‪ .‬پس‬ ‫ـوری تاریخ امریـکا با تجربه‬ ‫ از ایـن ناارام ‬ ‫یهـا‪ ،‬ترامـپ تبدیـل بـه اولیـن رئیس جمه ِ‬ ‫دوبار اسـتیضاح شـد‪.‬‬ ‫شروع ریاست جمهوری جو بایدن‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬امریکا جو بایدن با ‪ ۳۰۶‬رای الکترال‪ ،‬دونالد‬ ‫ترامـپ را شکسـت داد‪ .‬مراسـم تحلیـف او در ‪ ۲۰‬ژانویـه به مثابـه گـذار از شـعار‬ ‫«اول امریـکا» بـه شـعار «امریـکا بازگشـته اسـت» بـود‪ .‬بایدن ب هسـرعت امریـکا را به‬ ‫یکـه‬ ‫بو هوایـی پاریـس و سـازمان بهداشـت جهانـی بازگردانـد‪ .‬درحال ‬ ‫توافقنامـه ا ‬ ‫بایـدن بـا انتقـاد برخـی محافـل رسـانه ای از بابـت نحـوه اجـرای فراینـد خـروج‬ ‫نیروهای امریکایی از افغانسـتان مواجه شـد‪ ،‬نظرسـنجی ها هنوز حا کی از بهبود‬ ‫یکـه نشـان دهنده تغییـری‬ ‫وجهـه امریـکا در خـارج از ایـن کشـور هسـتند؛ اتفاق ‬ ‫فاحـش نسـبت بـه واقعیـت زمـان ریاسـت جمهوری ترامـپ اسـت‪.‬‬ ‫فوریه‬ ‫کودتایمیانمار‬ ‫یکـه شـوکی تمام عیـار بـرای جهـان‬ ‫ارتـش قدرتمنـد میانمـار (تاتمـاداو)‪ ،‬در اتفاق ‬ ‫بـود‪ ،‬دولـت حا کـم را در یـک کودتـا سـرنگون کـرده و کنتـرل قـدرت را دراین کشـور‬ ‫حـوزه جنـوب اسـیا را به دسـت گرفـت‪ .‬حا کمیـت نظامـی جدیـد‪ ،‬پیـروزی‬ ‫قاطـع حـزب «لیـگ ملـی بـرای دموکراسـی» به رهبـری انـگ سـان سـوچی (رهبـر‬ ‫دوفا کتـوی ایـن کشـور ) را در انتخابـات ‪ ۲۰۲۰‬باطـل اعلام کـرد‪ .‬ژنـرال میـن انـگ‬ ‫هالینـگ (رئیـس ارتـش میانمـار ) پیـش از اعلام خـودش به عنـوان نخسـت وزیر‬ ‫کسـال را اعلام کـرد‪ .‬چندیـن مقـام‬ ‫ایـن کشـور‪ ،‬وضعیـت اضطـراری ب همـدت ی ‬ ‫ارشـد و وزیـر دولـت غیرنظامـی سـابق میانمار؛ ازجمله سـوچی توسـط حا کمیت‬ ‫نظامـی بازداشـت شـدند و ایـن رخدادهـا اعتراضـات سرتاسـری را برانگیخـت؛ که‬ ‫منجـر بـه کشت هشـدن بیـش از ‪ ۷۰۰‬نفـر شـد‪ .‬در ادامـه تحـوالت میانمـار‪ ،‬سـوچی‬ ‫ازسـوی دادگاه ایـن کشـور بـه دوسـال حبـس محکـوم شـد‪.‬‬ ‫مارس‬ ‫بحران کانال سوئز‬ ‫تجـارت بین المللـی در جهـان ازسـوی یـک منبـع بعیـد‪ ،‬بـه مشـکل برخـورد‪ :‬یـک‬ ‫کشتی باری به طول ‪ ۴۰۰‬متر به نام ‪ Ever Given‬در کانال باریک سوئز در مصر گیر‬ ‫کـرد! طـی ایـن رخـداد‪ ،‬کشـتی ‪ Ever Given‬به مدت شـش روز قـادر به جابه جایی‬ ‫نبـود و ایـن اتفـاق باعـث تعلیـق تجارتـی بـه ارزش ‪ ۹.۶‬میلیـارددالر شـد‪ .‬عالو هبـر‬ ‫تجـارت بین المللـی؛ کانـال سـوئز ‪ ۱۴‬تـا ‪ ۱۵‬میلیـون دالر درامـد را از دسـت داد‪.‬‬ ‫ژوئیه‬ ‫رسواییپگاسوس‬ ‫جهـان در ‪ ۱۹‬ژوئیـه بـا رسـوایی تکان دهنـده مربوط به نرم افزار جاسوسـی شـرکت‬ ‫«اسـرائیلیان‪ .‬اس‪.‬او» ب هنـام «پگاسـوس» بیـدار شـد‪ .‬یـک رسـان ه غیرانتفاعـی‬ ‫مسـتقر در پاریـس موسـوم (ماجراهـای ممنوعـه) به همـراه «عفـو بین الملـل»‪،‬‬ ‫یبـا تعـدادی از شـرکت های رسـانه ای؛ ازجملـه واشنگتن پسـت‪ ،‬وایـر‬ ‫درهمکار ‬ ‫مسـتقر در دهلـی‪ ،‬گاردیـن و لومونـد و ‪ ،...‬از ماجـرای جاسوسـی جنجالـی از‬ ‫هزاران نفـر روزنام هنـگار‪ ،‬فعـال‪ ،‬سیاسـتمدار و بوروکـرات پـرده برداشـت‪ .‬طبـق‬ ‫یافت ههـا؛ فهرسـت قربانیـان ایـن جاسوسـی‪ ،‬شـامل ‪ ۵۰۰۰۰‬شـماره تلفن متعلق به‬ ‫اهـداف بالقـوه این رویـداد کـه در بـازه ‪ ۲۰۱۶‬تـا ‪ ۲۰۲۱‬رخ دادنـد‪ ،‬بـود‪ .‬این فهرسـت‬ ‫شـامل اسـامی ‪ ۱۸۹‬روزنامه نگار‪ ۸۵ ،‬فعال حقوق بشـر و بیش از ‪ ۶۰۰‬سیاسـتمدار‬ ‫و مقـام دولتـی بـود‪.‬‬ ‫اوت‬ ‫موجود شدن واکسن برای همه‬ ‫سـرعت تولید وا کسـن های کرونا‪ ،‬نقطه عطفی برای جامعه پزشـکی جهانی شـد‪.‬‬ ‫تا پیش ازان‪ ،‬سـریع ترین وا کسـنی که ساخته شـده بود‪ ،‬وا کسن «اوریون» بود که‬ ‫ان هم ساختش چهارسال به طول انجامید‪ .‬در مقایسه‪ ،‬وا کسن کووید‪ ۱۹-‬طی‬ ‫‪1.5‬سال پس از همه گیری این ویروس‪ ،‬دردسترس همه قرار گرفت‪ .‬شرکت های‬ ‫بـزرگ داروسـازی ماننـد «مدرنـا»‪« ،‬فایـزر» و «اسـترازنکا» وا کسـن ها را از اوایـل‬ ‫اوت عرضـه کردنـد‪ .‬طبـق جدیدتریـن امارهـا؛ تا کنـون ‪ ۸.۸۹‬میلیـارد ُ دز وا کسـن‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬در جهـان تزریق شـده اسـت‪.‬‬ ‫بازگشت طالبان به قدرت‬ ‫پایـان جنـگ امریـکا در افغانسـتان‪ ،‬بـه طالبـان اجـازه داد کنتـرل ایـن کشـور را‬ ‫به دسـت گیرنـد‪ .‬در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬دونالـد ترامـپ‪ ،‬بـا طالبـان بـر سـر خـروج تمـام‬ ‫نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان تـا اول مـی ‪ ۲۰۲۱‬به توافـق رسـید‪ .‬دوهفتـ ه قبـل‬ ‫از ایـن ضرب االجـل‪ ،‬بایـدن (رئیس جمهـوری جدیـد امریـکا) دسـتور خـروج‬ ‫کامـل سـربازان امریکایـی از افغانسـتان را حدا کثـر تـا ‪ ۱۱‬سـپتامبر ‪ ۲۰۲۱‬مصـادف با‬ ‫بیستمین سالگرد حمالت ‪ ۱۱‬سپتامبر صادر کرد‪ .‬همچنان که سربازان امریکایی‬ ‫از افغانسـتان خـارج شـدند‪ ،‬ارتـش ایـن کشـور همچـون یـک خانـه پوشـالی‪،‬‬ ‫فروپاشـید و راه را برای انکـه نیروهـای طالبـان باردیگـر ایـن کشـور را تصـرف کننـد‪،‬‬ ‫همـوار کردنـد‪.‬‬ ‫سپتامبر‬ ‫توافق «اکوس»‬ ‫«ا کوس» به عنوان یک توافق سـه جانبه شـرا کت امنیتی تاریخی به طور مشـترک‬ ‫در ‪ ۱۵‬سـپتامبر ‪ ۲۰۲۱‬توسـط بایـدن‪ ،‬بوریـس جانسـون (نخسـت وزیر انگلیـس)‬ ‫و اسـکات موریسـون (نخسـت وزیر اسـترالیا) اعلام شـد‪ .‬به موجـب توافقنامـه‬ ‫ اوری سـاخت هشـت فروند زیردریایـی بـا موتـور هسـته ای را‬ ‫«ا کـوس»؛ امریـکا فـن ِ‬ ‫دراختیـار اسـترالیا قـرار می دهـد؛ این درحالی سـت که تـا پیـش ازان انگلیـس تنهـا‬ ‫کشـوری بـود کـه دسترسـی مشـابه بـه ایـن فنـاوری امریکایـی داشـت‪.‬‬ ‫اکتبر‬ ‫رسوایی اوراق پاندورا‬ ‫در ‪ 3‬ا کتبـر ‪ ،۲۰۲۱‬کنسرسـیوم بین المللـی روزنامه نـگاران تحقیقـی (‪ )ICIJ‬شـروع‬ ‫بـه انتشـار ‪ ۱۱.۹‬میلیـون سـند افشاشـده بـا حجـم ‪ ۲.۹‬ترابایـت کـرده و به موجـب‬ ‫ً‬ ‫ان هـا؛ حسـاب های بانکـی مخفـی اقلا نفـر از رهبـران کشـورهای جهـان‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردر و چهره های مشـهور را افشـا کرد که بزرگ ترین افشـا گری درباره اسـرار‬ ‫مالی از زمان افشا گری موسوم به «اوراق پاناما» در سال ‪ ۲۰۱۶‬است‪ .‬کنسرسیوم‬ ‫‪ ICIJ‬از افشـای منبـع اسـنادش خـودداری کـرد‪ .‬تخمیـن زده می شـود مجمـوع‬ ‫یشـود‪ ،‬از‬ ‫پولـی کـه در حسـاب های مفرهـای مالیاتـی فراسـاحلی نگهـداری م ‬ ‫‪ ۵.۶‬تریلیـون دالر تـا ‪ ۳۲‬تریلیـون دالر متغیـر اسـت‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫کاالهای رکورد دار افزایش قیمت‬ ‫ سال گذشته‬ ‫در یک ِ‬ ‫قیمــت کاالهــا؛ از انــرژی و فلــزات گرفتــه تــا محصــوالت کشــاورزی در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بهبــود‬ ‫چشــمگیری یافتنــد و ســوخت های مورداســتفاده بــرای تولیــد بــرق تحت تاثیــر عرضــه محــدود‬ ‫و احیــای اقتصــادی قــوی‪ ،‬رکــورددار صعــود بودنــد‪ .‬تحلیلگــران و معامل هگــران می گوینــد انتظــار‬ ‫تهــا پشــتیبانی کنــد‬ ‫مـی رود تقاضــای جهانــی بــرای کاالهــا در ســال ‪ ۲۰۲۲‬قــوی مانــده و از قیم ‬ ‫ز یــرا اقتصــاد جهانــی همچنــان بــه رونــد بهبــود ادامــه می دهــد‪ .‬جفــری هالــی (تحلیلگــر ارشــد‬ ‫نبــاره گفــت؛ ســال ‪ ۲۰۲۱‬ســال رشــد قیمــت در بازارهــای‬ ‫شــرکت کارگــزاری ‪ )OANDA‬درای ‬ ‫نحــال معتقــدم‬ ‫تهــای کاال بــاال می ماننــد امــا درعی ‬ ‫کاال بــود‪ .‬ا گرچــه براین باور مکــه قیم ‬ ‫بهبــود قیمــت در ســال ‪ ۲۰۲۰‬و رشــد قیمــت ســال ‪ ۲۰۲۱‬ســال های اســتثنایی خواهنــد بــود و‬ ‫تهــای مــواد غذایــی‬ ‫چنیــن عملکــرد و رشــد قیمتــی را بــرای ســال ‪ 2022‬انتظــار نــدارم‪ .‬قیم ‬ ‫و انــرژی امســال صعــود کردنــد و نیروگا ههــا و مصرف کننــدگان سراســر جهــان از چیــن گرفتــه‬ ‫تهــای‬ ‫تــا بروکســل را تحت فشــار قــرار دادنــد و بــه رشــد فشــارهای تورمــی دامــن زدنــد‪ .‬قیم ‬ ‫باال تــر تولیدکننــدگان را بــه افزایــش تولیــد تشــویق می کند اما بعضــی از تحلیلگران انتظــار دارند‬ ‫عرضــه محصوال تــی ماننــد نفــت و گاز طبیعــی مایــع (‪ )LNG‬محــدود بمانــد ز یــرا راه انــدازی‬ ‫یبــرد‪.‬‬ ‫پروژه هــای جدیــد چندســالی زمــان م ‬ ‫انرژی‬ ‫قیمت های باالی زغال سنگ و گاز طبیعی مایع باعث کمبود شدید برق از اروپا‬ ‫تا هند و چین در سال ‪ ۲۰۲۱‬شد‪ .‬قیمت ها در بازار ‪ LNG‬اسیا بیش از ‪ ۲۰۰‬درصد‬ ‫لسـنگ در اسـیا دوبرابـر شـد‪ .‬والـری چـو‬ ‫یکـه قیمـت پایـه زغا ‬ ‫صعـود کـرد درحال ‬ ‫(مدیر تحقیقات گاز و ‪ LNG‬اسـیا) در شـرکت وود مک کنزی اظهار کرد؛ تقاضای‬ ‫جهانی برای ‪ LNG‬به میزان ‪ ۲۰‬میلیون تن در سال در سال ‪ ۲۰۲۱‬رشد کرد و اسیا‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا عامـل همـه ایـن رشـد بـود‪ .‬بیـش از ‪ ۲۰‬درصـد رشـد تقاضـا ازسـوی چیـن‪،‬‬ ‫ایـن کشـور را بـه بزرگ تریـن واردکننـده جهـان تبدیـل کـرد و از ژاپـن دراین زمینـه‬ ‫ً‬ ‫نحـال قیمـت نقـدی بـاالی ‪ LNG‬احتمـاال رشـد تقاضـا‬ ‫سـبقت گرفتـه اسـت‪ .‬باای ‬ ‫بشـرقی اسـیا‬ ‫را محدود خواهد کرد به خصوص در بازارهای جنوب اسـیا و جنو ‬ ‫تهـای جهانـی نفـت در سـال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تهـا حسـاس تر هسـتند‪ .‬قیم ‬ ‫کـه بـه قیم ‬ ‫به میـزان ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۶۰‬درصـد رشـد کـرد و سـال جـاری میلادی (‪ )2022‬بـا بهبود تقاضا‬ ‫برای سوخت جت‪ ،‬پیش بینی می شود که رشد بیشتری را تجربه کند‪ .‬در چین‬ ‫لسـنگ از رکـورد باالیـی کـه در ا کتبـر به ثبـت رسـاندند‪ ،‬پـس از‬ ‫تهـای زغا ‬ ‫قیم ‬ ‫افزایـش تولیـد دراین کشـور‪ ،‬بیـش از نیمـی کاهش پیـدا کرد‪.‬‬ ‫فلزات‬ ‫کمب ــود برق در چی ــن و اروپا به تولی ــد الومینیوم ضربه زد و باعث ش ــد قیمت‬ ‫ای ــن فل ــز بی ــش از ‪ ۴۰‬درصد رش ــد کن ــد که دومین رش ــد س ــاالنه متوال ــی بود‪.‬‬ ‫همچنی ــن تقاض ــا ب ــرای س ــنگ اهن را به دلی ــل کاه ــش تولید ف ــوالد در چین‬ ‫تحت تاثی ــر ق ــرار داد و قیم ــت س ــنگ اهن ک ــه در م ــاه م ــی رک ــورد افزای ــش را‬ ‫شکس ــته بود‪ ،‬در نیمه دوم پارس ــال به دنب ــال اعمال محدودی ــت برای تولید‬ ‫ف ــوالد در چی ــن‪ ،‬ریزش ک ــرد‪ .‬بهای معامالت س ــنگ اهن ب ــازار دالی ــان که در‬ ‫دوسال گذش ــته رش ــد باالی ــی را ش ــاهد ب ــود‪ ،‬بی ــش از ‪ ۱۰‬درص ــد ری ــزش ک ــرد‪.‬‬ ‫به گفت ــه تحلیلگران‪ ،‬انتظار می رود فلزات پایه عملکرد بهتری داش ــته باش ــند‬ ‫نه ــا را تقوی ــت خواهد‬ ‫زی ــرا گذار ب هس ــوی س ــوخت های پ ــا ک‪ ،‬تقاض ــا برای ا ‬ ‫یک ــه محدودیت های زنجی ــره تامین به قوت خود باق ــی می مانند‪.‬‬ ‫ک ــرد درحال ‬ ‫قیم ــت مس در ب ــازار فلزات لن ــدن حدود ‪ ۲۵‬درصد در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬رش ــد کرد‬ ‫نس ــال متوالی افزای ــش یاف ــت‪ .‬ه ــووی ل ــی (اقتص ــاددان بانک‬ ‫و ب ــرای سومی ‬ ‫نس ــال‬ ‫‪ )OCBC‬اظه ــار ک ــرد؛ انتظ ــار مـ ـی رود تقاض ــا ب ــرای مس ب ــرای دومی ‬ ‫افزای ــش پیدا کن ــد به ویژه پ ــس از برگ ــزاری اج ــاس اقلیمی س ــازمان ملل در‬ ‫گالســـکوی اســـکاتلند کـــه تمایل دولت هـــا برای اولویـــت دادن به انـــرژی پا ک‬ ‫را نشان داد‪.‬‬ ‫محصوالت کشاور زی‬ ‫قیمـــت ســـویا در بازار شـــیکا گو بـــرای سومین ســـال متوالی رشـــد کـــرد و ذرت‬ ‫حـــدود ‪ ۲۵‬درصد و گندم بیـــش از ‪ ۲۰‬درصـــد افزایش یافـــت‪ .‬محدودیت های‬ ‫ً‬ ‫عرضـــه به دلیل شـــرایط جـــوی نامســـاعد و تقاضای بـــاال معمـــوال قیمت ها در‬ ‫بازارهـــای کشـــاورزی را تقویـــت می کنـــد‪ .‬روغـــن پالـــم و روغـــن ســـویای مالزی‬ ‫هرکـــدام بیـــش از ‪ ۳۰‬درصد رشـــد قیمت داشـــتند و برای سومین ســـال متوالی‬ ‫ً‬ ‫صعـــود کردنـــد‪ .‬دانـــه قهـــوه عربیـــکا تقریبـــا ‪ ۸۰‬درصـــد افزایش قیمت داش ــت‬ ‫کـــه دومین رشـــد ســـاالنه متوالی بـــود و دانه قهـــوه روبوســـتا ‪ ۷۰‬درصد جهش‬ ‫یافـــت و افت قیمـــت سه سال گذشـــته را جبران کـــرد‪ .‬قیمت شـــکر خام بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصـــد افزایـــش یافـــت که ســـومین رشـــد ســـاالنه پیاپی بـــود درحالی که‬ ‫شـــکر ســـفید هم رشـــد قیمت مشـــابهی داشـــت که تحت تاثیر کاهـــش تولید‬ ‫در برزیـــل به دلیل خشک ســـالی و یخبنـــدان روی داد‪ /.‬ایســـنا‬ ‫«وا کسن» و «مقاومت»؛ کلمات سال دیکشنری های معروف جهان‬ ‫ی از س ــال ‪ 2021‬گـــذر کرد و وارد ســـال ‪2022‬‬ ‫جه ــان درحال ‬ ‫ش ــد ک ــه م ــوج ت ــازه ای از پاندم ــی کرون ــا س ــر ب ــه طغیان‬ ‫گ ــذارده؛ س ــازمان جهانی بهداش ــت در تازه تری ــن گزارش‬ ‫خ ــود اع ــام ک ــرد م ــوارد ابتال ب ــه اومیک ــرون در ه ــر ‪ ۳۶‬تا‬ ‫یش ــود ک ــه این امر نش ــان می دهد‬ ‫‪ ۷۲‬س ــاعت دوبراب ــر م ‬ ‫ای ــن س ــویه از «مزی ــت رش ــد قابل توجه ــی» نس ــبت ب ــه‬ ‫ن ــوع دلت ــا که ا کن ــون گون ــه غالب ب ــوده‪ ،‬برخوردار اس ــت‪.‬‬ ‫به این ترتی ــب انتظ ــار مـ ـی رود ک ــه اومیک ــرون بـ ـه زودی از‬ ‫دلت ــا س ــبقت بگی ــرد و به گون ــه غال ــب در جه ــان تبدیل‬ ‫شود‪ .‬س ــازمان جهانی بهداشت هش ــدار داد هنوز معلوم‬ ‫نیس ــت ای ــن گس ــترش س ــریع وی ــروس به دلی ــل توانایی‬ ‫وی ــروس ب ــرای ف ــرار از ایمن ــی‪ ،‬انتقال بیش ــتر ذات ــی ان یا‬ ‫ترکیب ــی از هردوس ــت‪ .‬ای ــن نه ــاد بین الملل ــی همچنی ــن‬ ‫هش ــدار داد «میزان بس ــتری در بریتانیا و افریقای جنوبی‬ ‫درحال افزای ــش اس ــت و این احتم ــال وج ــود دارد ک ــه‬ ‫ای ــن افزایش س ــریع م ــوارد ابتال‪ ،‬بس ــیاری از س ــامانه های‬ ‫ته ــای بهداش ــتی را بـ ـه زودی تحت فش ــار ق ــرار‬ ‫مراقب ‬ ‫دهد»‪ .‬این ســـازمان جهانـــی افزود؛ اطالعـــات محدودی‬ ‫درمورد شـــدت بالینی اومیکـــرون وجـــود دارد‪ .‬برای درک‬ ‫یه ــای ش ــدت و تاثی ــر وا کسیناس ــیون و مصونی ـ ِـت‬ ‫ویژگ ‬ ‫از قب ــل ب ــر ش ــدت ای ــن وی ــروس‪ ،‬ب ــه داده های بیش ــتری‬ ‫نی ــاز اس ــت‪ .‬درواق ــع‪ ،‬همچن ــان داد هه ــای مح ــدودی‬ ‫یش ــده ای درم ــورد‬ ‫دردس ــترس اس ــت و ش ــواهد بررس ‬ ‫اثربخشـــی یا کارایی وا کســـن بر اومیکرون تابه امروز وجود‬ ‫ن ــدارد‪ .‬مرکز کنت ــرل و پیش ــگیری بیماری امری ــکا به تازگی‬ ‫اعالم کرد که گونه اومیکرون کرونا ب هس ــرعت دراین کش ــور‬ ‫درحال انتش ــار اس ــت‪ .‬هش ــدار مرک ــز کنترل و پیش ــگیری‬ ‫بیم ــاری امری ــکا درمورد ش ــیوع گس ــترده گون ــه اومیکرون‬ ‫یه ــا از تبدی ــل ای ــن‬ ‫یسـ ـت که پیش بین ‬ ‫در انج ــا در حال ‬ ‫س ــویه به س ــویه غالب در جه ــان حکای ــت دارد‪ .‬هم زمان‬ ‫ب ــا افزای ــش نگرانی ها درخص ــوص افزایش چش ــمگیر ابتال‬ ‫به بیم ــاری کووی ــد‪ ۱۹-‬در تعطیالت س ــال ن ــوی میالدی‬ ‫در اروپ ــا‪ ،‬رئیس کمیس ــیون اروپ ــا نیز اعالم ک ــرد که انتظار‬ ‫مـ ـی رود س ــویه اومیکرون ت ــا اواس ــط ژانویه به ن ــوع غالب‬ ‫وی ــروس کرون ــا در ‪ ۲۷‬کش ــور عض ــو اتحادی ــه اروپ ــا تبدیل‬ ‫ش ــود‪ .‬در تازه ترین اقدام کش ــورهای قاره س ــبز درمقابله با‬ ‫وی ــروس کرونا‪ ،‬دول ــت هلن ــد از تصمیم ب ــرای اعمال یک‬ ‫قرنطین ــه «س ــخت گیرانه» در بحبوحه جشـ ـن های س ــال‬ ‫ن ــو خب ــر داد‪ .‬هم زمان ب ــا افزایش احتمال اع ــام قرنطینه‬ ‫سرتاس ــری در هلن ــد‪ ،‬ش ــهرداری پاریس نیز اع ــام کرد که‬ ‫شب ــازی س ــال ن ــو در پایتخ ــت فرانســـه به دنبـــال موج‬ ‫ات ‬ ‫پنج ــم ش ــیوع کرون ــا دراین کش ــور لغـــو شـــد‪ .‬طبق ســـنت‬ ‫هرس ــاله‪ ،‬فرهن ــگ لغ ــات مختل ــف؛ ازجملـــه ا کســـفورد‪،‬‬ ‫کمبری ــج‪ ،‬کالین ــز و ‪ ...‬ی ــک کلم ــه را به عنـــوان مهم تریـــن‬ ‫کلم ــه س ــال انتخ ــاب می کنن ــد‪ .‬فرهنـــگ لغـــات میریـــام‬ ‫وبس ــتر در س ــال ‪ 2021‬واژه «وا کس ــن» را به عنـــوان لغـــت‬ ‫س ــال خ ــود انتخاب ک ــرد‪ .‬مس ــئوالن ســـایت انالیـــن این‬ ‫دیکشـــنری می گویند در سال ‪ 2021‬هرروز شـــمار زیادی از‬ ‫کارب ــران ما از این لغت اســـتفاده؛ و واژه هـــای مربوط به ان‬ ‫را جســـت وجو می کردنـــد‪« .‬پیتر سوکلفســـکی»؛ ویراس ــتار‬ ‫ارشـــد دیکشـــنری وبســـتر می گویـــد‪« :‬در دوران ش ــیوع‬ ‫ویـــروس کرونـــا به صـــورت پاندمیـــک جســـت وجوهای‬ ‫کاربران به شـــدت بر چنـــد واژه؛ ازجمله قرنطینه و ویروس‬ ‫متمرکز شـــد؛ اما بعد از گذشـــت مدتی ا کثر جست وجوها‬ ‫به ســـمت وا کســـن پیش رفت و به خاطر همیـــن‪ ،‬این واژه‬ ‫را به عنـــوان لغت ســـال انتخـــاب کردیم»‪ .‬طبـــق امارهای‬ ‫ارائه شـــده توســـط ســـایت انالیـــن فرهنـــگ لغـــت وبس ــتر‬ ‫در ســـال ‪ 2020‬جســـت وجو بـــرای واژه وا کســـن توس ــط‬ ‫کاربـــران بیـــش از ‪ 600‬درصد افزایش یافت و در ســـال ‪2021‬‬ ‫این میزان به ‪ 1048‬درصد رســـید‪ .‬واژه «وا کســـن» اولین بار‬ ‫در ســـال ‪ 1882‬وارد فرهنگ هـــای لغت در سراســـر جهان‬ ‫شـــد که درواقع از واژه التین «وا کســـینا» به معنای «منشا‬ ‫گاوی» گرفتـــه شـــده اســـت‪ .‬فرهنگ لغات میریام‪-‬وبس ــتر‬ ‫یک شـــرکت مســـتقر در ایـــاالت متحده امریکاســـت که به‬ ‫چـــاپ و انتشـــار کتـــب مرجـــع و به خصـــوص دیکش ــنری‬ ‫می پـــردازد‪ .‬شـــرکت میریـــام در ســـال ‪ ۱۸۲۸‬توســـط جرج‬ ‫میریـــام و چارلـــز میریـــام پایه گذاری شـــد‪ .‬در ســـال ‪۱۸۴۳‬‬ ‫و بعـــد از درگذشـــت نـــوا وبســـتر‪ ،‬این شـــرکت حـــق امتیاز‬ ‫فرهنـــگ لغت وبســـتر را خریداری کرد‪ .‬شـــرکت دانش ــنامه‬ ‫بریتانیـــکا در ســـال ‪ ،۱۹۶۴‬میریام‪-‬وبســـتر را خریداری کرد‬ ‫و ازان زمـــان ایـــن شـــرکت بـــه یکـــی از زیرمجموع هه ــای‬ ‫بریتانیـــکا تبدیـــل شـــد‪ .‬چندی پیـــش‪ ،‬فرهنـــگ لغ ــات‬ ‫دانشـــگاه کمبریـــج؛ یکـــی از معروف تریـــن مراجـــع زب ــان‬ ‫انگلیســـی در جهـــان نیـــز واژه «مقاومـــت» را به عن ــوان‬ ‫«لغت س ــال» خود انتخاب کرده بود‪ .‬مســـئوالن دانشگاه‬ ‫کمبریـــج اعـــام کردنـــد ایـــن کلمـــه در ســـال ‪ 2021‬در برابر‬ ‫چالش هـــای متعـــدد پاندمیـــک کرونا توســـط بس ــیاری از‬ ‫مردم جهـــان مورداســـتفاده قـــرار گرفتـــه و در این فرهنگ‬ ‫به معنـــای کار مـــداوم و خســـتگی ناپذیر برای رس ــیدن به‬ ‫چیـــزی یا هدفـــی تعریف شـــده اســـت‪/ .‬ایبنا‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪ Sputnik‬منتشر کرد؛‬ ‫ روایت پیشگویان‬ ‫سال‪ ۲۰۲۲‬به‬ ‫ِ‬ ‫ویــروس شناســان‪ ،‬اخترشناســان و محققــان برجســته در سراســر جهــان‪،‬‬ ‫رویدادهــای غیرمنتظــره را در ســال ‪ ۲۰۲۲‬پیش بینــی می کننــد و جالب انکــه‬ ‫ً‬ ‫نهــا کامــا متضــاد بــا یکدیگــر اســت‪ .‬نشــریه «فکتــی» (چــاپ‬ ‫نظــرات ا ‬ ‫یهــای انجا مشــده توســط «اخترشناســان‬ ‫بلغارســتان) برخــی از پیش بین ‬ ‫و پیشــگویان» را درج کــرده و دربــاره انتظــارات دانشــمندان نیــز ســخن‬ ‫سشــناس‬ ‫یهــا البتــه توســط ویرو ‬ ‫گفتــه اســت‪ .‬خوش بینانه تریــن پیش بین ‬ ‫«هانــس کلــوگ» ارائــه شــده اســت‪ :‬همه گیــری کرونــا ب هطــور قابل توجهــی‬ ‫یشــود؛ امــا همچنــان شــمار بســیاری از مبتالیــان‬ ‫ضعیــف؛ و حتــی متوقــف م ‬ ‫بــه ایــن بیمــاری در سراســر جهــان وجــود خواهــد داشــت‪ .‬به گفتــه او؛‬ ‫وظیفــه اصلــی پی ـش روی جهانیــان «وا کسیناســیون» اســت‪ .‬او عنــوان‬ ‫کــرده؛ باوجوداینکــه ایــن بیمــاری ضعیــف می شــود‪ ،‬اقدامــات پیشــگیرانه و‬ ‫قرنطین ـه ای حفــظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وانگا‬ ‫یهـای او؛ در سـال جـاری روابـط بیـن امریـکا و روسـیه نه تنهـا‬ ‫طبـق پیش بین ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود؛ بلکـه ممکـن اسـت کاملا قطـع شـود‪ .‬مطمئنـا راهـی بـرای‬ ‫پیچید هتـر م ‬ ‫یسـت کـه این رویداد در سـال‬ ‫خـروج از این وضعیـت پیـدا خواهـد شـد؛ امـا بدیه ‬ ‫‪ 2022‬رخ نخواهـد داد‪ .‬درهمان زمـان‪ ،‬روابـط بـا اسـیا تقویـت شـده و روابـط بیـن‬ ‫روسـیه و چیـن رونـق خواهـد یافـت و ایـن کشـورها بـه تبـادل فنـاوری و افزایـش‬ ‫نهـا را پیش بینـی نمی کنـد‪.‬‬ ‫تجـارت خواهنـد پرداخـت‪ .‬وانـگا‪ ،‬جنـگ بیـن ا ‬ ‫به دلیـل بحـران‪ ،‬فقـر تشـدید شـده؛ و بخـش بزرگـی از مـردم نمی تواننـد وضعیـت‬ ‫مالـی خـود را بهبـود بخشـند‪ .‬وانـگا بـه مـردم توصیـه می کنـد صبـور بـوده و بـه ‬ ‫روزهای بهتر امیدوار باشند‪ .‬این تنها راهی ست که ان ها می توانند قوی و ازنظر‬ ‫یهـای او؛ ممکـن اسـت سـال جدیـد‪ ،‬روسـیه‬ ‫روانـی ارام بماننـد‪ .‬طبـق پیش بین ‬ ‫بـه چندیـن کشـور تقسـیم شـود‪ .‬مسـکو دیگـر پایتخـت نخواهـد بـود و بخشـی از‬ ‫کشور دیگر خواهد شد‪ .‬سیبری و اورال جدا خواهند شد؛ این خواسته سا کنان‬ ‫نهـا خواهـد بـود‪ .‬وانگا همچنین خاطرنشـان کرده که مردم به عفونت کشـنده‬ ‫ا ‬ ‫(کرونـا) عـادت؛ و ماننـد سـرماخوردگی بـا این ویروس مبارزه می کنند‪ .‬متاسـفانه‪،‬‬ ‫او نمی گویـد کـه ایـا ایـن بیمـاری همه گیـر در سـال ‪ ۲۰۲۲‬پایـان خواهـد یافـت یـا‬ ‫خیـر‪ .‬به احتمال زیـاد‪ ،‬همان طورکـه وانـگا بـرای مـدت طوالنـی پیش بینـی کـرده‪،‬‬ ‫بایـد بـه واقعیـت جدیـد عـادت کنیـم‪.‬‬ ‫کـه بحـران اقتصـادی در سـال ‪ ۲۰۲۲‬ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬این وضعیت تغییرات‬ ‫اساسـی در اقتصـاد همـه کشـورها ایجـاد خواهـد کـرد‪ .‬به گفتـه او؛ یـک بازسـازی‬ ‫بو هوایـی قابل توجه و بالیای‬ ‫کامـل درانتظـار سیاسـت اسـت‪ .‬او وقوع تغییرات ا ‬ ‫طبیعـی جهانـی را نیـز منتفـی نمی دانـد‪.‬‬ ‫میخاییللوین‬ ‫یکـی از مشـهورترین ستاره شناسـان‪ ،‬برخلاف پیش بینی سـال گذشـته میالدی؛‬ ‫پیش بینـی خوش بینانـه ای بـرای سـال ‪ ۲۰۲۲‬ارائـه می دهـد‪ .‬او می گویـد؛‬ ‫ً‬ ‫همه گیـری به تدریـج فروکـش می کنـد امـا کاملا ناپدید نشـده و به یـک انفلوانزای‬ ‫یشـود‪ .‬به گفته او؛ سـال ‪ ۲۰۲۲‬پویاتر و جالب تر از سـال‬ ‫شـدید معمولی تبدیل م ‬ ‫نسـال شـفافیت و گشـودگی بیشـتر‪ ،‬سـفر و اشـنایی های‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬خواهـد بـود‪ .‬ای ‬ ‫جدیـد را به ارمغـان خواهـد اورد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬همراه با روندهای اجتماعی مثبت‪،‬‬ ‫مشـکالت اقتصادی درانتظار ما خواهد بود‪ :‬بحران ادامه یافته و حتی شـدیدتر‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫تهـا همچنـان افزایـش می یابـد و مـردم فقیرتـر م ‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬قیم ‬ ‫ماترونایمسکو‬ ‫گ جهانـی اول و دوم را پیش بینـی‬ ‫وانـگای روسـی‪-‬ماترونای مسـکو کـه دو جنـ ‬ ‫یهـای خـود بـرای سـال ‪ ۲۰۲۲‬می گویـد؛ خطـر جنـگ‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬در پیش بین ‬ ‫شهـای جـدی مواجـه‬ ‫نحـال‪ ،‬بشـریت بـا چال ‬ ‫جهانـی سـوم وجـود نـدارد؛ باای ‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن پیشـگو بـه مـردم توصیـه می کنـد پیامبـران دروغینـی را کـه دعـوت بـه‬ ‫یهـای خشـونت امیز می کننـد‪ ،‬بـاور نکننـد؛ زیـرا در اینـده بشـریت بـا خطـر‬ ‫درگیر ‬ ‫بـزرگ دیگـری روبـه رو خواهـد شـد‪ .‬ماترونـای مسـکو گفـت‪« :‬جنـگ نخواهـد بود؛‬ ‫امـا بـدون جنـگ‪ ،‬قربانیـان زیـادی وجـود خواهـد داشـت و همـه مـردگان روی‬ ‫یکـه حـال تحـت‬ ‫زمیـن دراز خواهنـد کشـید!» به گفتـه او؛ ا گـر بسـیاری از افراد ‬ ‫یتـوان از اخرالزمـان جلوگیـری کـرد؛ کـه ایـن‪،‬‬ ‫هیپنوتیـزم هسـتند بیـدار شـوند‪ ،‬م ‬ ‫نیـاز بـه معنویـت و ایمـان بیشـتر بـه خـدا دارد‪.‬‬ ‫پاول گلوبا‬ ‫یهـای او اغلـب بـه حقیقـت می پیونـدد‪،‬‬ ‫ایـن ستار هشـناس روس کـه پیش بین ‬ ‫معتقـد اسـت کـه ا کنـون تعییـن دقیـق انچـه درانتظار ماسـت بسیاردشـوار اسـت‬ ‫زیـرا فرایندهـای پویـای زیـادی در جهـان درحال وقـوع اسـت‪ .‬او اطمینـان دارد‬ ‫بیلگیتس‬ ‫نگـذار مایکروسـافت و یکـی از ثروتمندتریـن افـراد روی زمیـن نیـز طـی یـک‬ ‫بنیا ‬ ‫نامـه کـه هر سـال بـرای سـال نـو می نویسـد‪ ،‬پیش بینی هایـی بـرای سـال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫طبق روال هرسـال و دراسـتانه سال جدید میالدی‪ ،‬شرکت‬ ‫پنتـون اقـدام بـه معرفـی رنـگ سـال کـرد؛ شـرکتی واقـع در‬ ‫شـهر کارالسـتادت (نیوجرسـی) کـه به خاطـر سـامانه رنـگ‬ ‫یسـت و در‬ ‫پنتـون (‪ )PMS‬کـه فضایـی رنگـی و اختصاص ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫صنایـع؛ به ویـژه چـاپ بـه کار مـی رود‪ ،‬شـناخته م ‬ ‫سـامانه تطبیـق رنـگ پنتـون‪ ،‬سـامانه ای بـرای تولیـد رنـگ‬ ‫استاندارد است که بااستفاده از ان‪ ،‬تولیدکنندگان مختلف‬ ‫نهـای مختلـف می تواننـد بـه ان مراجعـه کننـد تـا‬ ‫در مکا ‬ ‫یسـت‬ ‫مطمئن شـوند رنگ مورداسـتفاده ان ها‪ ،‬همان رنگ ‬ ‫نهـم بی انکـه بـا رنـگ تمـاس داشـته‬ ‫کـه می خواهنـد؛ ا ‬ ‫گهـا را‬ ‫باشـند‪ .‬شـرکت پنتـون وظیفـه استانداردسـازی رن ‬ ‫برعهـده دارد و بـه هـر رنـگ‪ ،‬یـک کـد مخصـوص می دهـد تـا‬ ‫گهـا‬ ‫گهـا ب هصـورت دقیـق مشـخص شـوند و بـا دیگـر رن ‬ ‫رن ‬ ‫اشـتباه گرفته نشـوند‪ .‬طراحان لباس و مد نیز از رنگ هایی‬ ‫کـه شـرکت پنتـون به عنـوان «رنـگ سـال» اعلام می کنـد‪،‬‬ ‫بهـره می برنـد تـا بخشـی از تولیـدات خـود را براسـاس ان‬ ‫انجـام دهنـد‪ .‬لئاتریس ایزمـن؛ مدیر اجرایی موسسـه رنگ‬ ‫پنتـون در بیانیـه ای مطبوعاتی دربـاره این انتخاب ها گفته‬ ‫یمـان ارتباط‬ ‫اسـت‪« :‬اسـتفاده مـا از رنـگ‪ ،‬بـا روحیه فرهنگ ‬ ‫مسـتقیم دارد‪ .‬همان طورکـه مـا اینـده جدیـدی را کشـف‬ ‫می کنیـم‪ ،‬دنبـال فرصت هایـی هسـتیم تـا کاری متفـاوت‬ ‫ارائـه کـرد! گیتـس پیشـتر پیش بینـی کـرده بود که بشـریت بـر کووید فائـق خواهد‬ ‫ً‬ ‫امـد؛ یک سـال پیش او نوشـت کـه سـال ‪ ۲۰۲۱‬مطمئنـا بهتـر از سـال ‪ ۲۰۲۰‬خواهـد‬ ‫بـود؛ امـا سـویه دلتـا او را گیـج کـرد‪ .‬افـراد بیشـتری در سـال قبـل نسـبت بـه سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در سراسـر جهـان بر اثـر کوویـد جـان باختنـد؛ امـا گیتس هنـوز به بهترین ها‬ ‫اعتقـاد دارد و پیش بینـی می کنـد بـر مرحلـه حـاد بیمـاری همه گیـر سـال اینـده‬ ‫غلبـه خواهـد شـد‪ .‬گیتـس تصریـح کرد؛ بله‪ ،‬سـویه اومیکـرون نگران کننده اسـت؛‬ ‫امـا ا کنـون جهـان بـرای مقابلـه بـا انـواع جدیـد و تهاجمی تـر ویـروس کرونا بهتـر از‬ ‫هـر مرحلـه دیگـری از همه گیـری اماده اسـت‪ .‬این میلیـاردر انتظـار دارد که کووید‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۲‬بومی شود؛ یعنی به یک بیماری مشخص برای مناطق خاصی از‬ ‫کره زمین تبدیل می شـود‪ .‬عالوه بر این؛ خاطرنشـان می کند بشـریت فرصت های‬ ‫بیشـتری بـرای ایجـاد وا کسـن های بـه روز‪ ،‬در صورت نیـاز‪ ،‬خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫انتظاراتدانشمندان‬ ‫دانشـمندان طبـق داده هـای تحلیلـی و مدل هـای ریاضـی پیش بینـی می کننـد؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا ‪ Rystad Energy‬رشـد اقتصـاد جهانـی در سـال ‪ ۲۰۲۲‬را به دلیـل افزایـش‬ ‫تولیـد نفـت و گاز پیش بینـی می کنـد‪ .‬درحالی کـه انتظـار مـی رود محدودیت های‬ ‫ضدکرونایـی افزایـش یابـد‪ ،‬ان هـا مانـع فعالیـت تجـاری نمی شـوند‪ .‬طبـق‬ ‫تخمیـن ایـن شـرکت؛ تـورم افزایـش می یابـد اما دسـتمزدها نیـز همـراه ان افزایش‬ ‫می یابـد؛ چـون نـرخ بیـکاری کمتـر می شـود‪ .‬کشـورها بودجه هـای بیشـتری را بـه‬ ‫سیاسـت های اجتماعـی اختصـاص خواهنـد داد‪ /.‬ایسـنا‬ ‫ برداری «پنتون» از رنگ سال جدید میالدی‬ ‫پرده‬ ‫ِ‬ ‫نهـا رنگ هایـی هسـتند کـه تمایـل مـا‬ ‫انجـام دهیـم‪ .‬ای ‬ ‫بـه شکسـتن مرزهـا را بـراورده می کننـد؛ همـان تمایلـی‬ ‫کـه درحقیقـت‪ ،‬نیـاز مشـتاقانه مـا بـه خالقیـت سـرزنده و‬ ‫بیـان بصـری بـدون محدودیـت اسـت و مـا درحـال ورود بـه‬ ‫این زمـان هسـتیم»‪ .‬باتوج هبـه انچـه در وب سـایت شـرکت‬ ‫نهـا رنـگ سـال ‪ ۲۰۲۲‬را در قالـب یـک تغییـر‬ ‫پنتـون امـده؛ ا ‬ ‫و مرحله ای برای گذار از دوران کرونا و پا گذاشتن به جریان‬ ‫زندگـی عـادی درنظـر گرفته انـد؛ دوره ای کـه قرنطین ههـا و‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن رنگ با ترکیب خاص خود‪،‬‬ ‫ایزوله بـودن تمام م ‬ ‫دنیـای دیجیتـال و جهـان واقعـی را باهـم تلفیـق کـرده و‬ ‫ازاین نظـر به انچه طی این سـال ها تجربـه کرده ایم‪ ،‬نزدیکی‬ ‫زیـادی دارد‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬اسـتفاده از ایـن رنـگ در قالب دنیای‬ ‫دیجیتال هم بسیار کارامد است و همین باعث محبوبیت‬ ‫بیشـتر ان خواهد شـد‪ .‬به گفته انتخاب کنندگان رنگ سـال‬ ‫نـو میلادی؛ ‪ Very Peri 3938-17 PANTONE‬نه تنهـا‬ ‫همـه ویژگی هایـی کـه پیش تر به ان ها اشـاره کردیـم را دارد؛‬ ‫بلکـه حـس زندگـی مـدرن را هـم در افـراد به وجـود مـی اورد و‬ ‫میـان جهـان واقعـی و دنیـای دیجیتـال‪ ،‬پـل می زنـد‪ .‬البتـه‬ ‫نکتـه حائزاهمیـت در عرصـه مـد و لبـاس کشـورمان ایـران‬ ‫براسـاس تنـوع قومیتـی و جغرافیایـی این اسـت که درزمینـه‬ ‫طراحـی نباید هنرمنـدان در به کارگیری فنی خاص محدود‬ ‫شـوند؛ زیـرا تحقیـق و پژوهـش مهم تریـن رکـن در بازافرینـی‬ ‫هنـر‪ ،‬فرهنـگ و تمـدن ایـن مرزوبـوم اسـت و بایـد ذهـن‬ ‫همگـی معطـوف و متوجـه اصـول اسـتفاده از رنـگ‪ ،‬طـرح و‬ ‫نقـش در زمـان طراحـی لباس هـا شـود؛ ضمن انکـه هنرمنـد‬ ‫همـواره نیـاز دارد فضایـی مناسـب بـرای ایده پـردازی و‬ ‫خالقیـت داشـته باشـد‪ /.‬هنرانالیـن‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 10‬راننده ثروتمند‬ ‫«فرمول یک» در سال ‪2021‬‬ ‫مســابقات «فرمــول یــک» در ســال ‪ 2021‬درحالــی به پایــان رســید کــه «مکــس‬ ‫ورســتاپن» در رقابتــی نزدیــک بــا «لوئیــس همیلتــون» ایــن قهرمانــی را کســب‬ ‫کــرد‪ .‬بــا پایــان مســابقات ســال ‪ ،2021‬بــا ‪ 10‬ورزشــکار ثروتمنــد این رشــته اشــنا‬ ‫یشــویم‪.‬‬ ‫م ‬ ‫‪ .1‬مایکل شوماخر‬ ‫خان ــواده ش ــوماخر در «فرم ــول ی ــک» ش ــهرت دارند و دی ــدن مای ــکل در صدر‬ ‫فهرس ــت پردرامدترین اف ــراد‪ ،‬جای تعجب ن ــدارد‪ .‬او پنج عن ــوان متوالی را بین‬ ‫‪ 2000‬تا ‪ 2004‬به دس ــت اورد که ازان زمان تا کنون هرگز به تس ــاوی نرسیده است‪.‬‬ ‫او ط ــی دوران حرفه ای خ ــود در کالس جهانی‪ 800 ،‬میلیون دالر به دس ــت اورد‪.‬‬ ‫‪ .2‬لوئیس همیلتون‬ ‫همیلت ــون ب ــا هفت عن ــوان قهرمان ــی‪ ،‬یک ــی از پرافتخارتری ــن رانن ــدگان جهان‬ ‫اس ــت‪ .‬این راننده انگلیس ــی که ب هس ــختی هش ــتمین عنوان قهرمان ــی خود را‬ ‫از دس ــت داد؛ یکی از معتبرترین ورزش ــکاران تاریخ بریتانیا محس ــوب می شود‪.‬‬ ‫همیلت ــون ‪ 103‬ب ــرد در مس ــابقات دارد و در بیش ــتر عناوین با ش ــوماخر هم رده‬ ‫اس ــت‪ .‬او ط ــی دوران حرفـ ـه ای افس ــانه ای خ ــود‪ 285 ،‬میلی ــون دالر به دس ــت‬ ‫اورده؛ ام ــا فاصله زی ــادی با رتب ــه اول دارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬فرناندو الونسو‬ ‫مناسـ ـب بودن الونس ــو برای قرارگرفتن در بین س ــه راننده برتر به این علت است‬ ‫ک ــه بس ــیاری او را به عنوان یک ــی از بزرگان تم ــام دوران «فرم ــول یک» می بینند‬ ‫‪40‬س ــالگی حت ــی در «گرندپ ــری» قطر‪ ،‬به‬ ‫یس ــت‪ .‬الونس ــو در ‬ ‫و او همچنان قو ‬ ‫س ــکو رس ــید و توانس ــت با عناوین متوالی در س ــال های ‪ 2005‬و ‪ 2006‬به سلطه‬ ‫باورنکردنی ش ــوماخر پایان دهد‪ .‬ا گرچ ــه او ادوار ناامیدکننده ای را با مک الرن و‬ ‫تس ــر گذاش ــته؛ اما ا کنون نماینده الپاین اس ــت و ‪ 240‬میلیون دالر از‬ ‫فراری پش ‬ ‫حرفه خود درامد داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫«فرمـــول یک» را کســـب کـــرده‪ .‬او ‪ 120‬میلیون دالر به دســـت اورد تا در لیس ــت ‪10‬‬ ‫ورزشـــکار ثروتمنـــد «فرمول یک» قـــرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬کیمی رایکونن‬ ‫‪17‬س ــال را در «فرمول ی ــک» گذرانده و به دلیل مه ــارت فوق العاده اش‬ ‫رایکونن ‬ ‫در پش ــت فرم ــان و طبیع ــت س ــردش دربرخور دب ــا رس ــانه ها‪ ،‬ب ــه «م ــرد یخی»‬ ‫مع ــروف ش ــده‪ .‬او ‪ 349‬مس ــابقه در «فرم ــول ی ــک» داش ــته ک ــه اخری ــن ان‪،‬‬ ‫کب ــار در س ــال ‪ 2007‬موف ــق ب ــه‬ ‫ س ــال ‪ 2021‬در ابوظب ــی ب ــود‪ .‬رایکون ــن ی ‬ ‫شکس ــت همیلتون ش ــد و توانس ــت تنها قهرمانی اش را کس ــب کن ــد‪ .‬او حدود‬ ‫‪ 150‬میلی ــون دالر در «فرم ــول ی ــک» درام ــد داش ــت‪.‬‬ ‫‪ .8‬مارتین بروندل‬ ‫ً‬ ‫ایـــن راننـــده‪ ،‬دوران حرفـــه ای نســـبتا خوبـــی داشـــت و در ‪ 10‬فصل‪ ،‬ن هب ــار روی‬ ‫ســـکو رفـــت؛ هرچنـــد عمـــده ایـــن موفقیت ها بـــا مصدومیـــت همراه ب ــود‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫مرد ‪ 62‬ســـاله مرتبـــا دانش و تجربیـــات خـــود را بـــرای ‪ Sky Sports‬ارائه می دهد‬ ‫و بعـــد از هـــر مســـابقه‪ ،‬بـــرای ان هـــا ســـتونی می نویســـد‪ .‬او همچنیـــن دارای ــی‬ ‫‪ 100‬میلیـــون دالری را جمـــع اوری کرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬جنسون باتن‬ ‫او یکی از بهترین رانندگان انگلیس اس ــت که درمقایسـ ـه با لوئیس همیلتون در‬ ‫مـ ـک الرن قرار گرفت‪ .‬باتن تنها قهرمانی جهان را در س ــال ‪ 2009‬به ثبت رس ــاند‪،‬‬ ‫در س ــال ‪ 2016‬از «فرمول یک» بازنشسته ش ــد و ‪ 150‬میلیون دالر به خانه برد‪.‬‬ ‫‪ .6‬ادی ایروین‬ ‫ای ــن رانن ــده‪ ،‬چه ــار قهرمان ــی را در گرندپریک ــس «فرمول یک» کس ــب ک ــرده و‬ ‫‪26‬ب ــار روی س ــکو رفته اس ــت‪ .‬ادی هرگ ــز قهرمان‬ ‫ب ــا پای ــان دوره حرفـ ـه ای اش ‬ ‫جهان نش ــد و بااینک ــه به این عن ــوان نزدیک ب ــود‪ ،‬در س ــال ‪ 1999‬در فاصله ای‬ ‫نزدی ــک ب ــا مای ــک ها کین ــن در رده دوم ق ــرار گرفت‪ .‬ث ــروت این م ــرد ایرلندی‪،‬‬ ‫‪ 120‬میلی ــون دالر اعالم ش ــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ماریو اندرتی‬ ‫یس ــت که قهرمانی مس ــابقات‬ ‫رک ــورد اندرت ــی می گوید که او یک ــی از دو امریکای ‬ ‫‪ .9‬جودی شکتر‬ ‫شـــکتر‪ ،‬تنهـــا راننـــده افریقایی االصل اســـت که عنـــوان قهرمانی «فرمـــول یک»‬ ‫جهان را در س ــال ‪ 1979‬کســـب کرد‪ .‬این عنوان به تنهایی بـــرای تثبیت جایگاه‬ ‫او در تاریـــخ «فرمول یک» کافی ســـت؛ اما ثـــروت او‪ ،‬هم در پیســـت و هم خارج‬ ‫از پیســـت‪ ،‬عالـــی بـــود‪ .‬او یک تاجـــر باهوش بود که شـــرکتی در حـــوزه امنیتی با‬ ‫ً‬ ‫فناوری پیشـــرفته را تاســـیس کرد و بعدا به فروش رســـاند‪ .‬همچنین یک شرکت‬ ‫درزمینـــه کشـــاورزی راه انـــدازی کـــرد‪ .‬درمجموع‪ ،‬ایـــن راننده «فرمـــول یک» به‬ ‫ثروت جمعـــی ‪ 100‬میلیون دالری دســـت یافت‪.‬‬ ‫‪ .10‬سباستین فتل‬ ‫ای ــن راننده المانی‪ ،‬ط ــی ورزش حرفه ای خود ‪ 76.5‬میلیون دالر درامد داش ــته‬ ‫اســـت‪ .‬فتـــل‪ ،‬جوان تریـــن راننـــده جهـــان اســـت؛ حتـــی نســـبت به مک ــس که‬ ‫چندی پیـــش در ابوظبـــی‪ ،‬عنـــوان قهرمانـــی جهان را کســـب کرد‪ .‬او نخس ــتین‬ ‫قهرمانی خود را در س ــن ‪ 23‬سالگی کســـب کرد و بین ‪ 2010‬تا ‪ 213‬توانست چهار‬ ‫عنوان قهرمان ــی را به دس ــت اورد‪ /.‬فارس‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد؛‬ ‫ورود واکسن «نورا» به بازار تا یک ماه دیگر‬ ‫وزیـر بهداشـت با بیان اینکـه اومیکـرون در کشـور افزایـش نداشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬وا کسـن نـورا در‬ ‫یشـود و منتظریـم کـه وا کسـن های داخلـی بـه تائیـد سـازمان جهانـی‬ ‫یک ماه اینـده وارد بـازار م ‬ ‫ً‬ ‫بهداشـت برسـد تـا صرفـا نیـاز بـه تزریـق اسـترازنکا بـرای سـفر بـه سـایر کشـورها نباشـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ بهـرام عین اللهـی افـزود‪« :‬بـا ورود ایـن وا کسـن اسـودگی خاطر مـردم بیش از پیـش فراهـم‬ ‫یشـود‪ .‬وا کسـن نـورا یکـی از وا کسـن های جدیـد اسـت کـه بـا وا کسـن های قبلـی متفـاوت اسـت‬ ‫م ‬ ‫و در سـاخت ان‪ ،‬از پروتئیـن نوترکیـب اسـتفاده شـده و تجربـه جدیـدی بـرای کشـور رقـم زده و بـا‬ ‫بررسـی هایی کـه انجـام شـده‪ ،‬یکـی از بهتریـن وا کسـن های شـناخته شـده دراین زمینـه اسـت»‪.‬‬ ‫برخورد با فساد؛ از اولویت های اصلی دستگاه قضایی‬ ‫نشسـت رئیس کل دادگسـتری تهران با قضات مجتمع قضایی رسـیدگی به اخالل گران و مفسـدان‬ ‫اقتصـادی برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش رسـانه و ارتباطـات دادگسـتری کل اسـتان تهـران؛ علـی القاصی مهر؛‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری تهـران گفـت‪« :‬مسـئله برخـورد بـا فسـاد بـه ویـژه مفاسـد اقتصـادی از جملـه‬ ‫یسـت کـه در مجموعـه دسـتگاه قضایـی بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای اصلـی در دسـتور‬ ‫موضوعات ‬ ‫کار قـرار گرفتـه و از موضوعاتی سـت کـه مورد تا کیـد و مطالبـه مقـام معظـم رهبـری در ادوار گونا گـون‬ ‫مدیریتـی قـوه قضاییـه بـوده اسـت و دسـتگاه قضایـی نیـز در برخـورد بـا مفاسـد و مخلیـن نظـام‬ ‫ً‬ ‫اقتصـادی کشـور کارنامـه نسـبتا خوبـی را رقـم زده اسـت»‪.‬‬ ‫نگاهی به سند راهبردی‪ ۲۰‬ساله ایران و روسیه‬ ‫یـک رسـانه رسـمی روس اعلام کـرد؛ ایـران و روسـیه بـرای‬ ‫امضـای سـند راهبـردی ‪20‬سـاله که توافقنامه ای بسـیارمهم‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫یشـود‪ ،‬امـاده م ‬ ‫بـرای دو کشـور محسـوب م ‬ ‫والدیمیـر پوتیـن (رئیس جمهـوری روسـیه) از ایـت اهلل‬ ‫ابراهیـم رئیسـی؛ همتـای ایرانـی خـود بـرای سـفر بـه مسـکو‬ ‫ً‬ ‫در اوایـل سـال ‪ ،۲۰۲۲‬رسـما دعـوت کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫نشـبکه تلویزیونـی متعلـق بـه وزارت دفـاع روسـیه‬ ‫ایرنـا؛ ای ‬ ‫روز جمعـه در برنامـه ای مسـتند‪ ،‬بـه تاریخچـه روابـط ایـران‬ ‫یهـای دو‬ ‫و روسـیه معاصـر در سـه دهه اخیر و اغـاز همکار ‬ ‫کشـور پـس از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی پرداخـت‬ ‫و دراین رابطـه اهمیـت سـند راهبـردی ایـران و روسـیه را‬ ‫تشـریح کرد‪ .‬دراین برنامه مسـتند گفته شـد؛ تهران و مسـکو‬ ‫همکاری هـای خـود را در اواخـر دوره شـوروی اغـاز کردنـد و‬ ‫نگـذار انقلاب اسلامی ایـران در ژانویـه‬ ‫امام خمینـی (ره) بنیا ‬ ‫سـال ‪ ۸۹‬نامـه ای بـه میخاییـل گورباچـف (رئیس جمهـوری‬ ‫شوروی سابق) نوشت‪ .‬مجری فیلم رسانه روسی درحالی که‬ ‫نامـه حضـرت امـام (ره) به زبـان فارسـی را در دسـت داشـت‬ ‫نسـند دعـوت بـه همـکاری بیـن ایـران و شـوروی‬ ‫گفـت؛ درای ‬ ‫شـد‪ .‬وی افـزود؛ چندمـاه پـس از نامـه رهبـر فقیـد انقلاب‬ ‫اسلامی به گورباچف‪ ،‬نقطه عطف در روابط ایران و شـوروی‬ ‫رخ داد و رئیس جمهـوری وقـت ایـران بـه مسـکو سـفر کـرد و‬ ‫یهـای بیـن ایران‬ ‫دراین دیـدار رسـمی‪ ،‬موافقت نامـه همکار ‬ ‫و شـوروی امضـا شـد‪ .‬ایـن موافقت نامـه عرصه های مختلف‬ ‫از حمل ونقـل و ذوب اهـن و ماهیگیـری گرفتـه تـا سـاخت‬ ‫نیروگاه های برق را دربرمی گرفت‪ .‬این شبکه روسی در برنامه‬ ‫قهـا بیـن‬ ‫یسـت؛ ایـن تواف ‬ ‫مسـتند خـود اشـاره کـرد؛ بدیه ‬ ‫ایران و شوروی برای غرب ناخوشایند بود و پس از فروپاشی‬ ‫کهـای مالـی غـرب بـه روسـیه در اوایـل دهـه‬ ‫شـوروی بـا کم ‬ ‫نشـبکه‬ ‫یهـا را متوقـف کـرد‪ .‬ای ‬ ‫‪ ۹۰‬میلادی‪ ،‬مسـکو همکار ‬ ‫در ادامـه گـزارش خـود‪ ،‬بـه ازسـرگیری گسـترده همکاری های‬ ‫بیـن ایـران و روسـیه پـس از امضـای توافقنامـه ‪20‬سـاله بیـن‬ ‫دو کشـور در سـال ‪ ۲۰۰۱‬اشـاره کـرد‪ ۲۲ .‬اسـفند ‪ ۱۳۹۹‬مطابـق‬ ‫بـا ‪ ۱۲‬مـارس ‪ ،۲۰۲۱‬معاهـده «اسـاس روابـط متقابـل و اصـول‬ ‫همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسـیون روسیه»‬ ‫‪20‬سـاله شـد؛ کـه دسـتگاه های دیپلماسـی دو طـرف در‬ ‫بیانیه هایـی جدا گانه و هم زمان ان را نقطه عطفـی در روابط‬ ‫دو کشـور برشـمردند‪ .‬معاهده اسـاس روابط متقابل و اصول‬ ‫همـکاری بیـن جمهوری اسلامی ایران و فدراسـیون روسـیه‬ ‫در مسـکو در ‪ 22‬اسـفندماه ‪ ۱۳۷۹‬برابـر بـا ‪ ۱۲‬مـارس ‪ ۲۰۰۱‬در‬ ‫دوره رئیس جمهـوری وقـت و درجریـان سـفر وی بـه روسـیه‬ ‫امضـا شـد‪ .‬رسـانه روسـی در ادامـه فیلـم گفـت کـه هم اینـک‬ ‫ایـران و روسـیه بـرای امضـای سـند راهبـردی جدیـد ‪20‬سـاله‬ ‫یشـوند در گزارش تلویزیونی گفته شـد؛ یکی از مواد‬ ‫اماده م ‬ ‫اصلی موافقت نامه جدید بین ایران و مسکو‪ ،‬همکاری های‬ ‫یسـت‪ .‬رسـانه روسـی درتشریح جایگاه‬ ‫نظامی و فنی‪-‬نظام ‬ ‫و موقعیـت جهانـی نیروهـای مسـلح ایـران گفـت؛ نیروهـای‬ ‫مسـلح ایـران شـامل ‪ ۹۰۰‬هزارنفـر اسـت و یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫ارتش های جهان محسوب می شود‪ .‬نیروهای مسلح ایران‬ ‫انتخاب خود را به نفع تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬تـا چندی پیـش ارسـال تسـلیحات بـه ایـران‬ ‫ازسـوی شـورای امنیـت سـازمان ملـل محـدود شـده بـود‪.‬‬ ‫لـوان جا گاریـان (سـفیر روسـیه در تهـران) دراین رابطـه گفت؛‬ ‫محدودیـت تسـلیحاتی درمـورد ایـران در ا کتبـر سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫ازسـوی سـازمان ملـل به پایـان رسـید‪ .‬وی افـزود؛ فدراسـیون‬ ‫روسـیه در چهارچـوب تعهـدات بین المللـی خـود در عرصـه‬ ‫کنتـرل تسـلیحات و عدم انتشـار (تسـلیحات کشـتارجمعی)‬ ‫بـرای همـکاری نظامـی کامـل بـا ایـران امادگـی دارد‪ .‬در‬ ‫ادامـه گـزارش رسـانه روسـی گفتـه شـد؛ ایـران حـق دارد تـا‬ ‫یهـای دفاعـی خـود را تقویـت کنـد؛ زیـرا امریـکا بـه‬ ‫توانمند ‬ ‫تعدادی از کشورهای خاورمیانه سالح می فروشد و چندین‬ ‫پایـگاه نظامـی هـم در منطقـه دارد‪ .‬در خلیـج فارس همـواره‬ ‫ً‬ ‫ناوهای امریکایی حضور دارند و رئیس پنتا گون اخیرا گفت؛‬ ‫واشـنگتن حضـور نظامـی خـود در منطقـه خلیـج فـارس را‬ ‫متوقـف نخواهـد کـرد‪ .‬ایـران بـرای مقابلـه بـا توسـعه طلبی‬ ‫امریـکا در منطقـه‪ ،‬ایـده هلال شـیعه را مطرح کرده اسـت که‬ ‫گلوگاه های اصلی اقتصاد کشور کدام اند؟‬ ‫عارفهچلنگر‬ ‫ً‬ ‫مهـای ظالمانـه بـوده کـه مسـتقیما‬ ‫کشـور در سـال های اخیـر تحـت تحری ‬ ‫معیشـت مردم را تحت تاثیر قرار داده اسـت‪ .‬بااین حال‪ ،‬به نظر می رسـد تحریم‬ ‫بیش ازانکـه خـود منشـا اثـر باشـد‪ ،‬عاملـی بـرای نشـان دادن مشـکالت کشـور‬ ‫ً‬ ‫بـوده اسـت؛ مشـکالتی کـه ریشـه اش در داخل و اصطالحا متاثـر از «تحریم های‬ ‫داخلـی» بـوده اسـت؛ لـذا مقابله بـا تحریم و بی اثرکردن ان برای بهبود معیشـت‬ ‫مردم و وضعیت اقتصاد‪ ،‬جز با «ریشه کن کردن تحریم های داخلی و موانعی که‬ ‫اقتصـاد ایـران را از درون‪ ،‬بـا چالـش مواجـه کـرده»‪ ،‬امکان پذیـر نیسـت‪ .‬درادامـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـه بعضـی مصادیـق دراین زمینـه اشـاره م ‬ ‫انحراف منابع در نظام بانکی‬ ‫بررسـی ها حا کی ازان اسـت که در شـرایط حال حاضـر اقتصـاد ایـران‪ ،‬اصلی تریـن‬ ‫عامـل تـورم‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬گسـترش بخش غیرمولـد و انحراف اهداف‬ ‫ِ‬ ‫تسـال اخیر‪،‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬عملکـرد نامطلـوب شـبکه بانکـی کشـور اسـت‪ .‬در هش ‬ ‫نقدینگـی رشـد ‪ ۶۰۰‬درصـدی داشـته امـا رشـد اقتصـادی درمجمـوع ‪ ۰٫۶‬درصـد‬ ‫بوده است! این فاجعه نباید تکرار شد و از دولت انقالبی انتظار می رود نسبت‬ ‫ً‬ ‫بـه نظـام بانکـی‪ ،‬رویکـرد تحولـی داشـته باشـد‪ .‬برخلاف تصـور رایج‪ ،‬بانـک صرفا‬ ‫یسـت‬ ‫واسـطه وجـوه میـان سـپرده گذاران بـا متقاضیان وام نیسـت؛ بلکه نهاد ‬ ‫کـه به واسـطه مجـوز بانـک مرکـزی و البته حا کمیـت‪« ،‬قدرت خلـق پـول» دارد و‬ ‫شـیوه تخصیـص پـول را مدیریـت می کنـد‪ .‬بانک ها با پرداخت تسـهیالت‪ ،‬خلق‬ ‫پـول می کننـد و ازاین طریـق‪ ،‬نقدینگی کشـور را افزایش می دهند‪ .‬نهادی با این‬ ‫مختصـات‪ ،‬یـک بنـگاه اقتصادی معمولی نیسـت و مدیریت ان پیچیدگی های‬ ‫فراوانـی دارد‪ .‬ا گـر قـدرت خلق پول بانک ها که درواقع یک «حق عمومی» بوده‬ ‫کهـا قرار گرفته‪ ،‬جهت رشـد‬ ‫اسـت و به نمایندگـی از عمـوم جامعـه دراختیـار بان ‬ ‫بخش واقعی و مولد اقتصاد استفاده شود‪ ،‬اقتصاد رشد می کند و ا گر در خالف‬ ‫تهـای‬ ‫این مسـیر باشـد‪ ،‬رکـود و تـورم و کاهـش ارزش پـول ملـی و افزایـش فعالی ‬ ‫غیرمولـد و دال لـی‪ ،‬نتیجـه ان خواهـد بـود کـه متاسـفانه درحال حاضـر این گونـه‬ ‫یتـوان گفـت ا گـر نظـام بانکـی متحـول شـود و در خدمـت‬ ‫اسـت‪ .‬بـا قطعیـت م ‬ ‫تولیـد قـرار گیـرد‪ ،‬بخـش اصلـی و ریشـه ای مسـائل اقتصـاد ایـران مرتفـع خواهـد‬ ‫شـد و یکـی از موانـع سرسـخت کـه اقتصـاد ایـران را از درون بـا چالـش مواجـه‬ ‫ً‬ ‫نبـاره الزم اسـت اوال بـرای هدایـت اعتبـارات و‬ ‫یشـود‪ .‬درای ‬ ‫کـرده‪ ،‬برداشـته م ‬ ‫حهـای کالن توسـعه ای کـه تجربـه ان در‬ ‫ی بانکـی ب هسـمت طر ‬ ‫سـرمایه گذار ‬ ‫دوران اغـاز توسـعه کشـورهای شـرق اسـیا که مشـابهت بیشـتری بـا ایـران دارند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وجود دارد‪ ،‬برنامه ریزی هوشمندانه و منسجم شود؛ و ثانیا نظارت بانکی برای‬ ‫جلوگیـری از انحـراف منابـع‪ ،‬متحـول و بخشـی از نظـارت بـه مـردم وا گـذار شـود‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫ایجـاد سـامانه شـفافیت تسـهیالت کالن بانکـی برای عمـوم مردم‪ ،‬اقدام ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کـه دراین راسـتا پیشـنهاد م ‬ ‫خام فروشینفت‬ ‫یکـه یـک دولـت یـک محصول می فروشـد (نفـت خام)‪ ،‬تحریم ها شـدنی و‬ ‫تازمان ‬ ‫یشـود‪ .‬در‬ ‫شـامل کشـورهای ایـران‪ ،‬عـراق‪ ،‬سـوریه و لبنـان م ‬ ‫گـزارش تلویزیونـی گفتـه شـد؛ بسـیاری در کشـورهای عربـی‬ ‫خلیـج فـارس از ایـران حمایـت می کننـد و ایـن پشـتیبانی از‬ ‫تهران درحال افزایش است‪ .‬سفیر روسیه در تهران به رسانه‬ ‫ً‬ ‫روسـی گفـت؛ اخیـرا مشـاور نخسـت وزیر امـارات بـه تهـران‬ ‫سـفر کـرده بـود و هم زمـان وزیـر خارجـه سـوریه هـم از ایـران‬ ‫دیدار می کرد‪ .‬روند بهبودی روابط ایران با شیخ نشـین های‬ ‫خلیـج فـارس جریـان دارد‪ .‬وی افـزود؛ در بغـداد (پایتخـت‬ ‫عراق) هم چنددور مذا کرات بین ایران و عربستان سعودی‬ ‫بـرای بهبـودی روابـط برگـزار شـد‪ .‬در ادامـه مسـتند گفتـه‬ ‫شـد؛ ایـران و روسـیه از ظرفیت هـای گسـترده بـرای توسـعه‬ ‫همکاری هـای علمـی و فناوری هـای پیشـرفته برخوردارنـد‪.‬‬ ‫رسـانه روسـی گفـت؛ روسـیه قـدرت بـزرگ و پیشـرو علمـی‬ ‫در سـطح جهانی سـت و ایـران نیـز از امکانـات گسـترده ای‬ ‫دراین بـاره برخـوردار اسـت‪ .‬کارشناسـان و دانشـمندان‬ ‫ایرانـی از سـال ‪ ۱۹۷۹‬تـا ‪ ۲۰۱۷‬بیـش از ‪ ۳۰۰‬هزارمـورد دسـتاورد‬ ‫علمی و تحقیقاتی و کشـفیات داشـتند و تعداد دانشـگاه ها‬ ‫و مرا کـز امـوزش عالـی در ایـران درایـن دوره از ‪ ۲۰‬دانشـگاه‪،‬‬ ‫بـه بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬دانشـگاه و موسسـه امـوزش عالـی رسـید‪.‬‬ ‫در فیلـم شـبکه زویـوزدا گفتـه شـد؛ ایـران بیـن کشـورهای‬ ‫منطقه خاورمیانه‪ ،‬نخستین کشوری بود که برنامه فضایی‬ ‫ایجـاد کـرد‪ .‬قـرار اسـت در سـفر اتـی رئیس جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران بـه روسـیه‪ ،‬سـند راهبـردی ایـران و روسـیه امضـا شـود‪.‬‬ ‫نمـاه بـا قدردانـی از‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی روز ‪ ۲۶‬ابا ‬ ‫تمـاس تلفنـی والدیمیـر پوتیـن (رئیس جمهـوری روسـیه)‪،‬‬ ‫اراده جمهـوری اسلامی ایـران را توسـعه روابـط تجـاری و‬ ‫اقتصـادی بـا روسـیه عنـوان کـرد و افـزود؛ امادگـی داریم سـند‬ ‫جامـع همکاری هـای بلندمـدت دو کشـور را نهایـی کنیـم تـا‬ ‫رونـد ارتقـای هرچه بیشـتر روابـط و همکاری هـای دو کشـور‬ ‫باسرعت‪ ،‬اجرایی شود‪ .‬والدیمیر پوتین نیز در تماس تلفنی‬ ‫خـود باتا کیدبراینکـه تهـران و مسـکو از مواضـع و همگرایـی‬ ‫مشـترکی در بسـیاری موضوعـات برخـوردار هسـتند‪ ،‬گفـت؛‬ ‫مسـکو از پیشـنهاد های تهـران در تدویـن سـند جدیـد‬ ‫همـکاری بلندمـدت دو کشـور حمایـت می کنـد و مصمـم‬ ‫هسـتیم هرچه سـریع تر نهایـی و اجرایـی شـود‪.‬‬ ‫اثرگـذار اسـت؛ امـا وقتـی به جای دولت‪ ،‬بخش خصوصی و شـرکت های مختلف‬ ‫وارد می شـوند و به جـای یـک محصـول‪ ،‬محصـوالت متنـوع زنجیـره ارزش نفـت‬ ‫ً‬ ‫به فروش می رسد‪ ،‬دیگر تحریم معنایی ندارد و اصوال امکان پذیر نیست؛ یعنی‬ ‫بی اثـر و خنثـی می شـود‪ .‬درحال حاضـر کـه به واسـطه اقدامـات دولـت جدیـد‪،‬‬ ‫تاحـدی در فـروش نفـت ایـران گشـایش ایجـاد شـده‪ ،‬ایـن نگرانـی وجـود دارد‬ ‫ً‬ ‫کـه مجـددا بـه گذشـته برگردیـم و تمایـل بـه حـذف خام فروشـی و تولیـد فـراورده‬ ‫کـه سـال ها موردتا کیـد رهبـر معظـم انقلاب بـوده‪ ،‬دوبـاره کاهـش یابـد؛ لـذا باید‬ ‫یسـت‬ ‫از این فرصـت اسـتفاده کـرد تـا چنیـن اتفاقـی رخ ندهـد؛ پـس ضرور ‬ ‫سیاسـت هایی که باعث اسـتمرار خام فروشـی می شـود‪ ،‬به سیاسـت های تولید‬ ‫و فـروش فـراورده تغییـر کنـد‪ .‬این اقدام راهبردی نیازمند تغییر در انگیزه فعاالن‬ ‫و بازیگـران این عرصـه بـوده و بایـد در دسـتور جـدی مجموعـه دولـت قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حال کـه دسترسـی بـه منابـع نفتـی به شـدت کاهـش یافتـه و کشـور تقریبـا از این‬ ‫منابـع صرف نظـر کـرده اسـت‪ ،‬بهتریـن زمـان بـرای کاهـش وابسـتگی بـه نفـت‬ ‫اسـت‪ .‬دو اقـدام مهمـی کـه بایـد دراین زمینـه در دسـتورکار قرار گیـرد‪ ،‬عبارت اند‬ ‫از‪ :‬تغییـر مناسـبات اقتصـادی شـرکت ملـی نفـت و وزارت نفت باتا کیدبر کسـب‬ ‫سـود از فـروش فـراورده جـای نفـت خـام؛ و توسـعه پتروپاالیشـگاه ها به منظـور‬ ‫تبدیـل منابـع نفتـی داخلی بـه فـراورده‪.‬‬ ‫هزینه های مدیریت نشده و درامدهای محقق نشده دولت‬ ‫به منظـور مدیریـت مالـی بهینـه در دولـت که خود یک تحریم داخلی محسـوب‬ ‫می شـود و در کسـری بودجه خود را نشـان می دهد‪ ،‬باید اقدامات موثر و واقعی‬ ‫ً‬ ‫انجـام شـود‪ .‬دراین زمینـه اوال الزم اسـت فعالیت هـای عمرانـی و زیرسـاختی از‬ ‫بودجـه خـارج و ازطریـق تامیـن مالـی داخلی و با منابع غیر بودجه ای اجرا شـود‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫نقش پایتخت ها در تحریک نیروی اقتصادی کشورها‬ ‫سئول‬ ‫اتن‬ ‫ُ‬ ‫اتاوا‬ ‫توکیو‬ ‫پاریس‬ ‫لندن‬ ‫مادرید‬ ‫رم‬ ‫برلین‬ ‫دهلی نو‬ ‫پکن‬ ‫واشینگتن‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫طبـق گـزارش ‪ Cities at a Glance‬به طور متوسـط ‪26‬درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی کشـورهای ‪ OECD‬توسـط‬ ‫ً‬ ‫یشـود؛ البته نه همه جا؛ مثال سـهم «واشـینگتن» به عنوان پایتخت ایاالت متحده‬ ‫پایتخت های ان ها حاصل م ‬ ‫یسـت و «کانبـرا»؛ پایتخـت اسـترالیا نیـز وضعیتـی مشـابه دارد‪ .‬ازاین منظـر‪،‬‬ ‫تنهـا ‪0.7‬درصـد از تولیـد ناخالـص مل ‬ ‫تهـا در مرا کـز اقتصـادی اسـیا نقشـی تعیین کنند هتـر دارنـد‪« :‬سـئول» بـار بیـش از نیمـی (‪52.2‬درصـد) از‬ ‫پایتخ ‬ ‫‪ GDP‬کـره جنوبـی را بـه دوش می کشـد یـا «توکیـو» سـهمی ‪33.3‬درصـدی در ‪ GDP‬ژاپـن دارد‪ .‬به علـت وسـعت‬ ‫نشـهرها‪ ،‬اثرگذاری پایتخت ها در دو جامعه قدرتمند اسـیایی چین و هند به این اندازه نیسـت و‬ ‫زیاد و تعدد کال ‬ ‫نهـا سـهم حداقلـی دراین ماجـرا دارنـد‪ :‬کمتـر از چهاردرصـد!‬ ‫هریک از ا ‬ ‫‪ ۱۸‬سال پس از زلزله بم و امار نگران کننده یک بالی طبیعی‬ ‫بررسـی رونـد کشت هشـدگان ناشـی از زلزلـه از گذشـته‬ ‫تا کنـون نشـان می دهـد کـه میـزان خسـارت اقتصـادی و‬ ‫جانـی ناشـی از زلزلـه همچنـان رونـد روبه رشـدی دارد و‬ ‫الزم اسـت بااسـتفاده از راهکارهایـی ایـن تلفـات را کاهـش‬ ‫دهیـم‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ کیـارش ناصر اسـدی (دانشـیار‬ ‫گـروه سـازه‪-‬زلزله دانشـگاه زنجـان) در وبینـار «بـم؛ ‪ ۱۸‬سـال‬ ‫پـس از زلزلـه» بابیان اینکـه پـس از زلزلـه بم نظارت بیشـتری‬ ‫بـر ساخت وسـازها صـورت گرفـت‪ ،‬گفـت؛ ولـی همچنـان‬ ‫تـا وضعیـت مطلـوب فاصلـه داریـم‪ .‬وی ادامـه داد؛ بعـد‬ ‫از زلزلـه اهـر ورزقـان مـا بـه اهمیـت مقاو مسـازی سـازه ها؛‬ ‫به ویـژه مقاو مسـازی سـازه هایی ماننـد مـدارس پـی بردیـم؛‬ ‫زیـرا دراین زلزلـه مشـاهده کردیـم مدارسـی کـه مقاو مسـازی‬ ‫شـده بودنـد‪ ،‬عملکـرد بهتـری در برابـر زلزلـه داشـتند‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکه ما هنوز در مقاو مسـازی اجزای غیر سـازه ای‬ ‫سـاختمان ها چالش هایـی داریـم‪ ،‬افـزود؛ در زلزلـه سـرپل‬ ‫ذهـاب به خوبـی این موضـوع نمایـان شـد و درس هایـی‬ ‫کـه از ایـن زلزلـه گرفتـه شـد‪ ،‬موجـب توجـه بیشـتر بـه اجزای‬ ‫غیر سـازه ای سـاختمان ها در شـهرهای بـزرگ شـده اسـت‪.‬‬ ‫دانشـیار گـروه سـازه‪-‬زلزله دانشـگاه زنجـان باتا کیدبراینکـه‬ ‫دراین زمینـه نیـاز بـه کار بیشـتر داریـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد؛‬ ‫بررسـی روند کشت هشـدگان ناشـی از زلزله از گذشـته تا کنون‬ ‫نشـان می دهـد کـه خسـارات اقتصـادی و جانـی زلزلـه رونـد‬ ‫روبه رشـدی دارد و الزم اسـت بااسـتفاده از راهکارهایـی‬ ‫تلفـات را کاهـش دهیم‪ .‬درس هایـی که از زلزله بم می گیریم‬ ‫ان اسـت که خسـارات شـدید واردشـده بـه بـم بعـد از زلزلـه‬ ‫ازقبـل قابل پیش بینـی بـود‪ ،‬ضمن انکـه تجاربـی کـه از ایـن‬ ‫زلزلـه به دسـت امـد‪ ،‬دیـر در سـازه ها پیاد هسـازی شـد‪ .‬وی‬ ‫بهبود یافتن مدیریت بحران در زلزله های کوچک را از دیگر‬ ‫سهـای زلزلـه بـم نـام بـرد و یـاداور شـد؛ مدیریـت بحـران‬ ‫در ‬ ‫بعد از زلزله ازگله استان کرمانشاه بهتر از زلزله بم بوده؛ ولی‬ ‫همچنـان بـرای زلزلـه شـهرهای بـزرگ امادگـی کافـی نداریـم‬ ‫و دراین زمینـه نیـاز بـه پوشـش بیمـه ای داریـم‪ .‬ایـن محقق‬ ‫حـوزه زلزلـه و سـازه‪ ،‬از تصویـب صنـدوق سـوانح و ائین نامـه‬ ‫اجرایـی ان خبـر داد و گفـت؛ ایـن صنـدوق از سـال اینـده‬ ‫راه اندازی خواهد شـد‪ .‬دکتر مهدی زار ع (اسـتاد پژوهشگاه‬ ‫بین المللـی زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه) بابیان اینکـه‬ ‫ایـران در جایـی قـرار دارد کـه بـا موقعیـت پویـا و پرلـرزه خود‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت؛‬ ‫از کشـورهای لرزه خیـز دنیـا محسـوب م ‬ ‫نمونـه ان زلزلـه منجیـل در ‪ ۳۱‬خـرداد ‪ ۶۹‬در محـل تالقـی‬ ‫سـاختاری در شـمال غرب ایـران در مـرز البـرز و طالـش و در‬ ‫پهنـه ایـران مرکـزی و اولیـن زلزله کشـور اسـت کـه در منطقه‬ ‫مدرن شـهری رخ داده اسـت‪ .‬وی زلزله منجیل را هشـداری‬ ‫بـرای کشـور دانسـت کـه زلزلـه مشـابه ان در مناطـق شـهری‬ ‫نیـز رخ خواهـد داد‪ ،‬اظهـار کـرد؛ تـا قبـل از زلزله منجیل ا کثر‬ ‫زلزله های کشور در مناطق کم جمعیت تر و به دوراز مناطق‬ ‫مـدرن شـهری بـوده و مـا جاهایـی در برابـر زلزلـه اسـیب پذیر‬ ‫یشـویم کـه در محل هایـی نزدیـک بـه شـهرها و نقـاط‬ ‫م ‬ ‫پرجمعیـت کشـور رخ می دهـد‪ .‬زار ع‪ ،‬زلزلـه بـم را از دیگـر‬ ‫رخدادهـای لـرزه ای مهـم کشـور نـام بـرد و یـاداور شـد؛ ایـن‬ ‫یمـاه ‪ ۱۳۸۲‬رخ داد و امسـال در هجدهمیـن‬ ‫زلزلـه در ‪ ۵‬د ‬ ‫سـالگرد ایـن زلزلـه قـرار داریـم و طـی ان گسـل بـم در منطقه‬ ‫محـدوده شـرقی شـهر بـم دچـار گسـیختگی های جدیـدی‬ ‫شـد؛ این درحالی بودکـه قبـل از ان‪ ،‬زلزلـه مهـم دیگـری‬ ‫دراین منطقـه رخ نـداده بـود‪ .‬اسـتاد پژوهشـگاه بین المللی‬ ‫زلزله شناسـی و مهندسـی زلزلـه بااشـاره به تالقـی دو گسـل‬ ‫کـه امکان پذیـر اسـت؛ بـا تبدیـل پروژ ههـای عمرانـی بـه بسـته های سـوداور و اقتصـادی‪،‬‬ ‫یتـوان ظرفیـت منابـع مردمـی و بخـش خصوصـی را در تامیـن مالـی داخلـی و اجـرای‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫پروژه هـا فعـال کـرد‪ .‬ثانیـا ضرورت دارد منابع پایدار درامدی؛ ازجمله مالیات تقویت شـود‪.‬‬ ‫تهـای مالیاتـی مغفـول توجه نشـده و فشـار‬ ‫یبـودن اقتصـاد باعـث شـده کـه بـه ظرفی ‬ ‫نفت ‬ ‫اهـرم مالیاتـی به جای اینکـه بـر سـودا گران و نقاط تاریک اقتصاد وارد شـود‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و کارمنـدان را بـا مشـکل مواجـه کنـد‪ .‬مالیـات به دلیـل کارکردهـای چندگانـه ان؛ از ایجـاد‬ ‫شفافیت و درامد گرفته تا طراحی ابزار تنظیم گری در اقتصاد و اثر کاهش شکاف طبقاتی‪،‬‬ ‫نقش مهمی در سیاست گذاری های اقتصادی‪ ،‬تامین مالی بودجه و تامین عدالت دارد‪.‬‬ ‫در شـرایط کسـری بودجـه فزاینـده‪ ،‬رشـد اقتصـادی پائیـن‪ ،‬رشـد ارام سـرمایه گذاری‪ ،‬نـرخ‬ ‫بیـکاری بـاال و وجـود نابرابـری‪ ،‬سیاسـت های مالیاتـی می تواند نقش پررنگـی در جلوگیری‬ ‫از تورم و حمایت از رشـد اقتصادی فرا گیر بازی کند‪ .‬بررسـی شـاخص های مالیاتی نشـان‬ ‫ً‬ ‫می دهـد کـه وضعیـت نظام مالیاتی کشـور شـرایط نامناسـبی دارد؛ مثال نسـبت مالیات به‬ ‫یکـه‬ ‫تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال ‪ ۹۹‬بـرای ایـران حـدود ‪ ۵.۱‬درصـد بـراورد شـده؛ درحال ‬ ‫این شـاخص در جوامع توسـعه یافته با میانگین ‪ ۳۳.۸۴‬درصد در سـال ‪ ۲۰۱۹‬اعالم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬نسـبت مالیـات بـه منابـع عمومـی بودجـه نیـز همیشـه زیـر ‪ ۴۰‬درصـد بـوده اسـت؛‬ ‫یکـه میانگیـن سـهم مالیـات از کل درامدهـای دولت در کشـورهای توسـعه یافته در‬ ‫درحال ‬ ‫سـال های مختلـف ‪ ۶۴‬درصـد بـوده اسـت‪ .‬در بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬نیز نه تنها اقدامی بـرای اصالح‬ ‫ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفت؛ بلکه وضعیت نسبت به سال های گذشته‬ ‫نسـهم بـه ‪ ۲۹.۴‬درصـد رسـیده اسـت؛ لـذا نظـام مالیاتـی ایـران نیازمند‬ ‫نیـز بدتـر شـده و ای ‬ ‫اصالحات گسترده ای ست‪ .‬برخی از این اصالحات‪ ،‬مانند ایجاد پایه های مالیاتی جدید؛‬ ‫نمـدت؛ و برخی نیز‬ ‫ازجملـه مالیـات بـر عایدی سـرمایه و مالیات بر مجمـوع درامد در میا ‬ ‫ماننـد مقابلـه بـا شـکاف مالیاتـی در کوتا همـدت قابل اجراسـت‪ .‬راهکارهایـی ماننـد مقابله‬ ‫بـا فـرار و اجتنـاب مالیاتـی‪ ،‬ایجـاد شـفافیت اقتصـادی‪ ،‬تکمیـل بانـک اطالعاتـی به کمـک‬ ‫نشـهر‪ ،‬اظهـار کـرد؛ دراین محـل‪،‬‬ ‫«بـم» و «پشـت رود» درای ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫نـود تکنوتیکـی مهمـی ایجـاد و احتمـاال بعـد از پنج سـال‪،‬‬ ‫دچار گسـیختگی شـده اسـت‪ .‬زار ع بااشـاره به سـازه ارگ بم‬ ‫نشـهر بابیان اینکـه ایـن سـازه تاریخـی طـی ‪ ۲۰۰۰‬سـال‬ ‫درای ‬ ‫فاقـد هیچ گونـه رکـورد زلزلـه بـوده اسـت‪ ،‬یـاداور شـد؛ ایـن‬ ‫زلزله بزرگ بم بدون هیچ سـابقه قبلی بود و باید این درس‬ ‫مهـم را از زلزلـه بـم بگیریـم کـه ممکـن اسـت چنیـن اتفاقاتی‬ ‫در محـل اسـیب پذیرتری نظیـر شـهرهای بزرگـی ماننـد‬ ‫تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز و یا کرج رخ دهد‪ .‬وی ادامه داد؛ کلیه‬ ‫بررسـی های بعـد از زلزلـه بـم نشـان می دهد پهنه گسـل بم‪،‬‬ ‫پهنـه ای بـا خطـر نسـبی باالسـت‪ .‬ایـن اسـتاد پژوهشـگاه‬ ‫بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت؛ بعد از زلزله‬ ‫بم‪ ،‬روی لرزه خیزی تهران متمرکز شدیم و اسیب های ان را‬ ‫بـا رویکـرد مخاطـرات و تحلیـل داده های زلزلـه‪ ،‬زمین لغزش‬ ‫و سـیالب موردمطالعـه قـرار دادیـم و نتایـج ان نشـان داد‬ ‫بیشـترین ریسـک مخاطـرات در شـهر تهـران مربـوط بـه‬ ‫یسـت کـه جمعیـت بیشـتر بـا سـاختمان های‬ ‫مناطق ‬ ‫اسـیب پذیری دارد‪.‬‬ ‫سـامانه مودیـان و طـرح جامـع مالیاتی‪ ،‬هوشمندسـازی و الکترونیکی کردن فرایندهـا و ‪...‬‬ ‫بـا کمتریـن موانـع سیاسـی و بـدون نیـاز به وضـع قانون جدیـد در کوتاه مدت قابلیـت اجرا‬ ‫داشـته و می توانـد درامـد قابل توجهـی را نصیـب دولـت کند‪.‬‬ ‫وابستگی در واردات کاالی اساسی به کشورهای همسو با تحریم کنندگان‬ ‫هرسـاله بیـش از هشـت میلیارددالر محصـول اساسـی کشـاورزی وارد کشـور می شـود کـه‬ ‫این مقـدار در سـال جـاری افزایشـی قابل توجـه داشـته اسـت‪ .‬بررسـی مبـادی واردات‬ ‫ً‬ ‫این محصوالت نشانگر ان است که کشورهای مبدا در بیش از نیمی از این واردات که بعضا‬ ‫«در فاصلـه بیشـتر از کشـورهای منطقـه نسـبت بـه ایـران قـرار دارنـد»‪« ،‬خـود تولیدکننـده‬ ‫ً‬ ‫نیسـتند و نقش واسـطه گری دارند» و معموال در شـرایط تحریم «همسـو با سیاسـت های‬ ‫امریـکا» عمـل می کننـد‪ .‬همچنیـن در سـال جـاری‪ ،‬بعد از چندسـال خودکفایـی در کاالی‬ ‫تگـذاری غلـط و سیاسـت های نامناسـب‪ ،‬کشـور مجبـور‬ ‫راهبـردی گنـدم‪ ،‬به دلیـل قیم ‬ ‫بـه واردات بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد نیـاز خـود بـه این محصـول شـده کـه رقـم قابل توجهی سـت؛‬ ‫ً‬ ‫نشـرایطی‪ ،‬صرفـا واردات کاال و تامیـن ذخایـر موضوعیـت نـدارد و بـرای کاهش‬ ‫لـذا درچنی ‬ ‫ً‬ ‫هزین ههـای ناشـی از تحریـم‪ ،‬حتمـا بایـد تنـوع مبـادی واردات کاالهـای اساسـی و تمرکـز‬ ‫نهـا در دسـتورکار قـرار گیـرد‪ .‬مـادام کـه بخـش قابل توجهـی از‬ ‫بـر تولیـد داخلـی بعضی ازا ‬ ‫کاالهای اساسـی غذایی از کشـورها یا ازطریق شـرکت های وابسـته به امریکا وارد می شـود‪،‬‬ ‫امنیـت غذایـی کشـور در خطـر بـوده و ازمنظـر ارزی نیـز وابسـتگی وجـود خواهـد داشـت؛‬ ‫ننـوع واردات بـه کشـورهای منطقـه تغییـر کند تـا هم نیاز‬ ‫یسـت ترکیـب ای ‬ ‫بنابرایـن ضرور ‬ ‫بـه ارزهـای جهـان رونـدی کاهـش یافتـه و هـم امـکان بهبـود تـراز تجـاری بـا ایـن کشـورها‬ ‫ً‬ ‫نهـا فراهـم شـود‪ .‬نیـز الزم اسـت مجـددا در کاالهـای راهبـردی‬ ‫و افزایـش صـادرات بـه ا ‬ ‫مثـل گنـدم‪ ،‬اقدامـات هوشـمندانه جهـت خودکفایـی اجرایـی شـود‪ .‬ایـن دو اقـدام مهـم‪،‬‬ ‫می توانـد ترکیـب واردات و تولیـد کاالهـای اساسـی در سـال اینـده را متحـول سـازد‪/.‬مهر‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫استرداد سود بانکی‬ ‫خارج از مصوبه به مشتریان‬ ‫وزیـــر امـــور اقتصـــادی و دارایـــی از توقـــف اخـــذ ه ــر نوع‬ ‫دریافـــت نـــرخ ســـود بانکـــی در تســـهیالت‪ ،‬خـــارج از‬ ‫مصوبه شـــورای پـــول و اعتبار از امروز (سه شـــنبه‪ ،‬هفتم‬ ‫دی مـــاه) خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش وزارت امـــور اقتص ــادی‬ ‫و دارایـــی ایـــران؛ ســـید احســـان خانـــدوزی در پای ــان‬ ‫جلســـه با مدیران عامـــل بانک های دولتی افـــزود‪« :‬این‬ ‫تصمیم به منظـــور عدالت و کمک به فعـــاالن اقتصادی‬ ‫و تولیدکننـــدگان گرفته شـــده اســـت و بانک های دولتی‬ ‫موظـــف خواهند بـــود تا مبالـــغ خارج از مصوبه ش ــورای‬ ‫پـــول و اعتبـــار را چـــه مربـــوط بـــه امســـال یـــا ســـال های‬ ‫گذشـــته باشـــد‪ ،‬به مشـــتریان مســـترد کنند»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«فعـــاالن اقتصـــادی و تولیدکننـــدگان با مراجع هب ــه‬ ‫بانک هـــا می تواننـــد بـــرای اصـــاح قراردادهـــای خ ــود‬ ‫اقدام کـــرده و مبلغ مازاد دریافت شـــده توســـط بانک ها‬ ‫را مطالبـــه کننـــد»‪ .‬وزیـــر اقتصـــاد در خصـــوص ضمانت‬ ‫اجرایـــی ایـــن مصوبـــه توســـط بانک هـــا‪ ،‬گفـــت‪« :‬عالوه‬ ‫بـــر نظـــارت شـــبکه بانکـــی و بازرســـی بانـــک مرکـــزی که‬ ‫به صورت ســـنتی بـــرای اجـــرای مصوبات شـــورای پول و‬ ‫اعتبـــار نظارت دارنـــد‪ ،‬همکاران مـــا در وزارت اقتصاد نیز‬ ‫به شـــکل ویژه ای با فعال سازی ســـامانه نظارت مردمی‬ ‫وزارت اقتص ــاد ام ــاده دریافت گزارشـــات مردمـــی از کل‬ ‫کشـــور در این خصـــوص هســـتند؛ بر این اســـاس م ــردم‬ ‫می تواننـــد بـــا مراجعه بـــه بخش بازرســـی ســـایت وزارت‬ ‫اقتصـــاد‪ ،‬نســـبت بـــه اعـــام گـــزارش اقـــدام کننـــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامـــه داد‪« :‬از معـــاون امـــور بانکی‪ ،‬بیمه و شـــرکت های‬ ‫دولتـــی وزارت اقتصـــاد خواســـته ام تـــا به شـــکل ویژه ب ــر‬ ‫اجـــرای مصوبـــات ناظر باشـــد و خـــود من نیز به ش ــکل‬ ‫شـــخصی در این موضوع کمک خواهم کرد‪ ،‬تا احساس‬ ‫اینکـــه بانک هـــا بـــه خصـــوص بانک هـــای دولتـــی‪ ،‬در‬ ‫خـــط مقـــدم قانون گرایـــی و حفـــظ حقـــوق فع ــاالن‬ ‫اقتصـــادی و مـــردم هســـتند‪ ،‬در جامعه تقویت ش ــود»‪.‬‬ ‫خانـــدوزی با اشـــاره به برنامه هـــای دولـــت ســـیزدهم در‬ ‫حـــوزه اصالحـــات نظـــام بانکـــی‪ ،‬گفـــت‪« :‬وزیـــر اقتص ــاد‬ ‫به عنوان رئیس مجمـــع ا کثر بانک هـــای دولتی‪ ،‬اجرای‬ ‫ایـــن اصالحـــات را بـــه عنـــوان مطالبـــه جـــدی و اصل ــی‬ ‫مدنظـــر دارد»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬با توجه بـــه مصوبـــه اخی ــر‬ ‫هیئت وزیـــران دربـــاره ائین نامـــه تبصـــره ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۸‬قان ــون‬ ‫بودجـــه ‪ ۱۴۰۰‬در خصـــوص تســـهیالت اشـــتغال زایی‪ ،‬به‬ ‫علـــت موانـــع موجـــود پرداخـــت ایـــن تســـهیالت انجام‬ ‫نشـــد‪ ،‬بر این اســـاس از مدیران عامل بانک ها خواس ــته‬ ‫شـــد این عقب ماندگـــی ماه گذشـــته‪ ،‬در ســـه ماهه اخر‬ ‫ســـال جبـــران شـــود تـــا عملکـــرد خوبـــی در تســـهیالت‬ ‫اشـــتغال زایی انجام شـــود»‪ .‬وزیر اقتصاد همچنین یکی‬ ‫از مس ــایل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و‬ ‫ضامن محوری به ســـمت اعتبارسنجی مشتریان عنوان‬ ‫کـــرد و افـــزود‪« :‬با انجا م ایـــن مهم بخش زیـــادی از مردم‬ ‫و فعاالن اقتصـــادی از انجام این قیود ازاد می شـــوند که‬ ‫در ایـــن زمینه هماهنگـــی خوبی انجام شـــده و در هفته‬ ‫اینـــده خبـــر ان اعالم خواهد شـــد»‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۵‬درصدی «به پرداخت ملت»‬ ‫در نه ماهه امسال‬ ‫درامـــد «بـــه پرداخت ملت» در نه ماهه امســـال نس ــبت‬ ‫به دوره مشـــابه ســـال گذشته رشـــد ‪ 15‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫شـــرکت «بـــه پرداخـــت ملـــت « مـــاه اذر را هماننـــد م ــاه‬ ‫ابان ب ــا درامد ‪ 260‬میلیارد تومانی پشـــت ســـر گذاش ــت‪.‬‬ ‫متوســـط درامد ماهانه شرکت در هشـــت ماه گذشته نیز‬ ‫برابـــر بـــا ‪ 253‬میلیارد تومان بوده اســـت‪.‬‬ ‫جمـــع درامـــد شـــرکت در دوره نه ماهـــه منتهـــی ب ــه اذر‬ ‫ســـال جـــاری بـــه ‪ 2290‬میلیارد تومـــان رســـیده اس ــت‬ ‫کـــه از این لحـــاظ رشـــد ‪ 15‬درصـــدی نســـبت بـــه دوره‬ ‫مشـــابه ســـال گذشـــته نشـــان می دهـــد‪ .‬بازدهی س ــهم‬ ‫یک ماه اخیـــر ایـــن شـــرکت نیـــز منفـــی ســـه درصد بوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫کتایونریاحی‪:‬‬ ‫هریک از ما‬ ‫نقش اول زندگی‬ ‫خودمانهستیم‬ ‫فرزانهسبزعلی‬ ‫ً‬ ‫کتایـون ریاحـی؛ از هنرمنـدان «بی حاشـیه» و «خلـوت» کشـور اسـت و خصوصـا‬ ‫دراین سـال ها کمتـر حضـوری از او دیده ایـم‪ .‬او کـه متولـد ‪ ۱۰‬دی مـاه ‪ ۱۳۴۰‬اسـت؛‬ ‫سال هاسـت از فضـای هنـر دور شـده و ایفـای نقـش «زلیخـا» در سـریال «یوسـف‬ ‫پیامبـر (ع)»‪ ،‬اخریـن نقشـش بـود‪ .‬او در سـال ‪ ۸۸‬طـی نامـه ای بـه سـیمافیلم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫رسـما کناره گیـری اش را از دنیـای بازیگـری اعلام کرد‪ .‬مجموعه های «شـب دهم»‪،‬‬ ‫«پدرساالر»‪« ،‬پس از باران»‪« ،‬همسایه ها»‪« ،‬پهلوانان نمی میرند» و ‪ ...‬از دیگر اثار‬ ‫شـاخص او در تلویزیون اسـت‪ .‬او می گوید‪« :‬امیدوارم روزهای خوب از راه برسـند؛‬ ‫قبل ازاینکه دیر شـود‪ .‬روز تولدم برایم زمانی خوشـحال کننده و خوب خواهد بود‬ ‫که احسـاس کنم همه ادم ها در شـرایط خوبی زندگی می کنند و ما دیگر غم ان ها‬ ‫را نداشـته باشـیم؛ ان روز برایـم روز تولـدم اسـت»‪ .‬او سـخنانش را این گونـه ادامـه‬ ‫می دهـد‪« :‬فکـر می کنـم که هم وطنانـم و درنهایت تمام مردم کره زمین در شـرایط‬ ‫بو هوایـی گرفتـه تـا کرونـا‬ ‫فعلـی در فشـار خاصـی زندگـی می کننـد؛ از تغییـرات ا ‬ ‫و فقـر و گرسـنگی کـه متاسـفانه در حال گستردگی سـت‪ .‬امیـدوارم روزی تمـام ایـن‬ ‫مشـکالت حـل شـود تـا حـال مـا هـم خـوب باشـد»‪ .‬او که بعـد از ایفای نقـش زلیخا‬ ‫در سـریال «یوسـف پیامبر (ع)» به اختیار خودش‪ ،‬از دنیای بازیگری خداحافظی‬ ‫کـرد‪ ،‬درباره اینکـه راهـکار و پیشـنهادی بـرای بهبـود شـرایط فعلـی فرهنگ وهنـر و‬ ‫به خصـوص صداوسـیما دارد و ا گـر شـرایط فراهـم شـود‪ ،‬باردیگـر شـاهد حضـورش‬ ‫ً‬ ‫خواهیم بود؟ خاطرنشان می کند‪« :‬درباره تلویزیون واقعا نمی دانم چه پیشنهاد‬ ‫ً‬ ‫یـا راهـکاری بدهـم؛ چـون طبیعتـا کسـانی هسـتند کـه از حرف هایـی کـه می زنـم‬ ‫خوششـان نمی اید؛ فقط می توانم بگویم با کدام پیشـنهاد می شـود درسـت کرد؛‬ ‫ً‬ ‫خانـه ای را کـه از پای بسـت ویـران اسـت و اینکـه اصلا ایـا کسـی به پیشـنهاد مـن‬ ‫گـوش می دهـد؟» ایـن هنرمنـد سـپس درباره اینکـه دوسـت دارد بازهم بـرای مردم‬ ‫کشـورش کار کنـد؟ اظهـار می کنـد‪« :‬به نظـرم اینـک بزرگ تریـن معضـل صداوسـیما‬ ‫این اسـت که تلویزیـون بـرای مـردم نیسـت و بـه یـک سـخنگو و ابـزاری بـرای گروهی‬ ‫ً‬ ‫خـاص تبدیـل شـده کـه نمی دانیـم ایا حقیقتا دوسـت هسـتند؟! مسـلم اسـت که‬ ‫مـن هنرمنـد دوسـت دارم بازهـم بـرای مـردم کشـورم کار کنـم‪ .‬مگـر به غیـراز مـردم‬ ‫ِ‬ ‫یکـه‬ ‫بـرای چه کسـی می توانـم کار کنـم؟ کار مـن بـرای مـردم اسـت؛ امـا ان های ‬ ‫می گوینـد هنرمنـدان چـه کار کرده انـد‪ ،‬مـن در اینجـا در پاسـخ می گویـم هنرمنـدان‬ ‫ً‬ ‫واقعا چه ها نکرده اند؟ البته منظورم از این صحبت ها‪ ،‬هنرمندان اصیلی هستند‬ ‫ً‬ ‫کـه زحمـت می کشـند‪ .‬مـا‪ ،‬هنرمنـدان اصیلـی داریـم کـه واقعـا دوسـت دارنـد کار‬ ‫کننـد؛ ایـا بـه ان ها اجـازه می دهند که کار کننـد؟» ریاحی درپاسخ به این پرسـش که‬ ‫کارنامـه هنـری و اجتماعـی اش را دراین سـال ها چطـور ارزیابـی می کنـد و ایـا از‬ ‫عملکـرد خـودش راضی سـت؟ این گونـه پاسـخ داد‪« :‬نه اینکـه ازخودراضـی باشـم‪،‬‬ ‫خیر؛ اما فکر می کنم با وجود بی حاشـیه بودن و خلوت گزینی که همیشـه داشـتم‬ ‫و اینکـه همیشـه کمتـر مصاحبـه کـردم‪ ،‬از خـودم راضـی ام‪ .‬تازمانی کـه حرفـی بـرای‬ ‫ً‬ ‫گفتـن نداشـته باشـم‪ ،‬صحبـت نمی کنـم و ا گـر بعضا صحبت می کنـم‪ ،‬امـروز یکی از‬ ‫مسـائلم بنیـاد کمـک اسـت و بعـد مسـائلی مثـل فرهنگ وهنـر و شـغل بازیگـری ام‬ ‫کـه برایـم مهـم اسـت‪ .‬مـن هرگـز روابـط ویـژه ای در کار هنـری ام نداشـتم کـه مـرا‬ ‫حمایـت کنـد‪ .‬همیـن کارنامه ای هم کـه تابه حال دارم‪ ،‬تمامش خواسـت خداوند‬ ‫بـوده و حامـی همیشـگی و رابطـه محکـم و همیشـگی ام بـا خداونـد‪ ،‬همـواره مـرا‬ ‫دراین سـال ها هدایـت و حمایـت کـرده اسـت»‪ .‬ایـن هنرمنـد سـینما و تلویزیـون‬ ‫مسـازی‪،‬‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم حمایـت از هنرمنـدان‪ ،‬این گونـه بیـان می کنـد‪« :‬فیل ‬ ‫صنعت گران قیمتی سـت و به حمایت نیاز دارد؛ البته منظورم قشـری نیسـتند که‬ ‫خودشـان فیلـم می سـازند‪ ،‬حرف هایشـان را می زننـد و فکـر می کنند مـردم متوجه‬ ‫نمی شـوند کـه ان هـا را فریـب می دهنـد؛ بلکـه منظـورم کسـانی هسـتند کـه در‬ ‫ً‬ ‫کارهایشـان از اندیشـه و خرد اسـتفاده می کنند و واقعا لیاقت کارکردن دارند و باید‬ ‫کار کننـد؛ امـا اغلـب ان هـا حمایـت نمی شـوند‪ .‬درچنین شـرایطی ترجیـح می دهم‬ ‫ً‬ ‫کار نکنم؛ مگراینکه شرایط فراهم شود‪ .‬احساس کنم اوال کاری که انجام می دهم‪،‬‬ ‫رضایـت خـودم را به وجـود مـی اورد و دوم اینکـه حضورم برای مردم کشـورم رضایت‬ ‫ایجاد کند»‪ .‬او درپاسـخ به اینکه طی این سـال ها ایا نقشـی بوده که دوسـت داشته‬ ‫باشید در تلویزیون ان را ایفا کنید و این اتفاق نیفتاده است؟ خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫«خیـر‪ ،‬نقشـی نبـوده‪ .‬مـن فکـر می کنـم هریک از مـا‪ ،‬نقـش اول زندگـی خودمـان‬ ‫هسـتیم و بایـد بتوانیـم از پسـش بربیایـم و ایـن ازهمه مهم تـر اسـت»‪ .‬این هنرمند‬ ‫درپاسـخ به اینکه در روز تولدتـان چـه ارزویـی بـرای خودتـان و مـردم کشـور داریـد؟‬ ‫این گونـه می گویـد‪« :‬وقتـی بـرای سـرزمینم ایـران ارزو می کنـم‪ ،‬درواقـع ارزویـم بـرای‬ ‫تمـام هم وطنانـم در کشـور و مـردم عزیزمـان اسـت‪ .‬همین طـور بـرای مـردم جهان‬ ‫ارزو می کنـم زمیـن از ریـا کاران و دولتمـردان دنیـا کـه دستشـان الـوده اسـت‪ ،‬پـا ک‬ ‫شـود‪ .‬درواقـع تمـام ارزوهایـم بـرای مـردم عزیـزم اسـت‪ .‬همیشـه پسـرم می گویـد مـا‬ ‫بـرای اطرافیـان و دیگـران ارزوهای خوب می کنیم تا خودمان حالمان خوب شـود‬ ‫ً‬ ‫و واقعـا هـم ایـن حرفش درسـت اسـت‪ .‬ارزویی برای خودم نـدارم؛ فقط برای مردم‬ ‫دنیـا خیـر و خوبـی می خواهـم»‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫فاخره صبا؛ نخستین موسس کالس اواز‬ ‫‪68.3‬درصد زنان؛‬ ‫دارای احساس شادی کامل‬ ‫در چنددهه اخیـر تغییـرات زیـادی در زندگـی مـا‬ ‫ـزوم داشـتن مهارت های‬ ‫ایران ‬ ‫یهـا صـورت گرفتـه که ل ِ‬ ‫زندگـی را افزایـش داده اسـت‪ .‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫تهـا «شادزیسـتن» اسـت‪ .‬شـادی‪ ،‬سـبک‬ ‫مهار ‬ ‫یسـازد و شـیوه درسـت زندگـی‬ ‫زندگـی را متحـول م ‬ ‫می تواند ارامش را در زندگی ایجاد کند‪ .‬شادی کردن‬ ‫بـرای زندگـی هـر فـردی مهـم و حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫زندگـی کـه در ان هیجـان و شـادی نباشـد‪ ،‬سـرد‬ ‫و بـی روح و افسـرده اسـت‪ .‬همـه افـراد در زندگـی‬ ‫یتـوان گفـت‬ ‫لحظـات شـادی را تجربـه کرده انـد و م ‬ ‫یسـت کـه در درون فـرد تولیـد‬ ‫کـه شـادی‪ ،‬کیفیت ‬ ‫تشـناختی‬ ‫یشـود و ا گرچه عامل بیولوژیک و زیس ‬ ‫م ‬ ‫دارد؛ امـا عامـل ژنتیکـی هـم در ان بی تاثیـر نیسـت و‬ ‫طبـق جمله اخـر این تعریف؛ انگار ب هطـور «وراثتی»‪،‬‬ ‫برخـی افـراد‪ ،‬شـادتر از دیگـران هسـتند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایمنا؛ شادی و نشاط‪ ،‬نیاز طبیعی انسان است و در‬ ‫همـه افـراد وجـود دارد و بایـد به درسـتی بـه ان پاسـخ‬ ‫داده شـود‪ .‬نیاز به شـادی‪ ،‬مانند نیاز به غذاسـت که‬ ‫ضرورتی اساسـی برای ادامه حیات و سلامت جسـم‬ ‫و روان انسـان اسـت‪« .‬ارسطو» گفته که «شادمانی»‪،‬‬ ‫نتیجـه پرورانـدن عالی تریـن صفـات و خصایـص‬ ‫انسانی ست‪ .‬در زبان فارسی و در فرهنگ های لغات‬ ‫«شـادی‪ ،‬شـادمانی‪ ،‬سـرور‪ ،‬فـرح‪ ،‬نشـاط و بهجـت»؛‬ ‫ً‬ ‫معمـوال به یک معنـا بـه کار رفته انـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫ریشـه و ماهیـت شـادی در روانشناسـی نیـز بیشـتر‬ ‫یشـود؛ و روانشناسـان‪،‬‬ ‫در بحـث هیجـان خالصـه م ‬ ‫شـادی را جـزو هیجانـات مثبـت به حسـاب می اورنـد‬ ‫کـه نشـان از رضایـت باطنـی فـرد دارد‪ .‬دیویـد مایـرز؛‬ ‫روانشـناس برجسـته و مولف کتاب پراوازه «به دنبال‬ ‫شـادکامی» در تعریـف شـادی می گویـد‪« :‬عنصـر‬ ‫شـادی و رضایت منـدی‪ ،‬امـری شـخصی و تربیتـی و‬ ‫یسـت»‪ .‬مرکـز افکارسـنجی‬ ‫به عبارتی دیگـر ا کتساب ‬ ‫دانشجویان ایران (ایسپا) یک نظرسنجی را درزمینه‬ ‫شـادی‪ ،‬بـا جامعـه امـاری افـراد باالی ‪۱ ۸‬سـال کل‬ ‫کشـور (شـهر و روسـتا) و انـدازه نمونـه ‪ ۱۵۴۶‬طـی‬ ‫بـازه ‪ ۵‬تـا ‪ ۹‬اردیبهشـت ‪ ۱۴۰۰‬ب هشـیوه مصاحبـه‬ ‫نسـنجش‪ ،‬از پاسـخگویان‬ ‫تلفنـی انجـام داد‪ .‬درای ‬ ‫پرسـیده شـد‪« :‬بادرنظرگرفتـن همه چیز‪ ،‬شـما چقدر‬ ‫شـاد هسـتید؟» نتایـج نشـان داد کـه ‪ ۱۲‬درص ِـد‬ ‫پاسخگویان گفتند‪« :‬خیلی شادم» و ‪ ۵۰.۹‬درصد نیز‬ ‫ً‬ ‫اعلام کردند‪« :‬نسـبتا شـادم»‪ .‬درمقابـل‪ ۱۳.۶ ،‬درصد‬ ‫گفتنـد‪« :‬خیلـی شـاد نیسـتم» و ‪ ۲۳.۵‬درصـد اعلام‬ ‫ً‬ ‫نیـز کردنـد‪« :‬اصلا شـاد نیسـتم»‪ .‬نتایـج به تفکیـک‬ ‫گرو ههـا نشـان می دهـد کـه زنـان تاحـدودی نسـبت‬ ‫بـه مـردان شـادترند‪ .‬درواقـع‪ ،‬ا گرچـه ‪9.5‬درصـد‬ ‫زنـان در مقایسـه با ‪14.5‬درصـد مـردان گفته انـد‬ ‫خیلـی شـادند؛ درمقابـل‪88.8 ،‬درصـد زنـان اظهـار‬ ‫ً‬ ‫کرده انـد نسـبتا شـادند و ‪43.1‬درصـد مـردان نظـری‬ ‫چنیـن داشـته اند؛ جمع بنـدی ایـن دو گـروه نشـان‬ ‫می دهـد کـه درکل‪68.3 ،‬درصـد زنـان احسـاس‬ ‫یکـه این رقـم بیـن مـردان‪،‬‬ ‫شـادی می کننـد؛ درحال ‬ ‫‪557.6‬درصـد اسـت‪ .‬همچنیـن بـا افزایـش سـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا نیـز کاسـته م ‬ ‫افـراد‪ ،‬از میـزان شـادی ا ‬ ‫ازسـویی طبـق ایـن نظرسـنجی؛ افـراد بـا تحصیلات‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬از افـراد بـدون تحصیلات دانشـگاهی‪،‬‬ ‫شـادترند‪.‬‬ ‫اولین ها‬ ‫این روزهـا اسـاتید متعـددی در حـوزه تعلیـم خوانندگـی فعالیـت می کننـد کـه درواقـع‪ ،‬راه چهر ههـای مانـدگاری را ادامـه‬ ‫می دهنـد کـه بـا برداشـتن اولیـن گا مهـا‪ ،‬مسـیر را همـوار کرده انـد‪ .‬درزمینـه ایجـاد کالس خوانندگـی در ایـران‪ ،‬چهره هـای‬ ‫نهـا «فاخـره صبـا» بـوده کـه «ابوالحسـن صبـا»؛ اسـتاد‬ ‫یشـوند؛ امـا یکـی از اولیـن ا ‬ ‫متعـددی به عنـوان پای هگـذار شـناخته م ‬ ‫یشـد‪ .‬او کـه سـال ‪ 1299‬در تهـران متولـد شـد‪ ،‬در ‪12‬سـالگی بـرای اموختـن اواز‪ ،‬بـه‬ ‫بـزرگ موسـیقی‪ ،‬پسـرعموی پـدرش م ‬ ‫مدرسـه «کلنـل وز یـری» رفـت و بعدهـا‪ ،‬راهـی فرانسـه شـد تـا در کنسـرواتوار پاریـس‪ ،‬موسـیقی را ادامـه دهد‪ .‬او کـه به همراه‬ ‫«اولیـن باغچ هبـان» اولیـن کالس اواز را راه انـدازی کـرد‪ ،‬در ‪86‬سـالگی درگذشـت‪.‬‬ ‫‪ 10‬زن معروفی که در سال ‪ 2021‬از دنیا رفتند‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ســال ‪ 2021‬نیــز تمــام شــد و ماننــد همه ســال هایی‬ ‫کــه گذشــته اند‪ ،‬تنهــا خاطــرات خــوب و بــد ان‬ ‫ب هجــا مانــد‪ .‬از جملــه خاطــرات بــدی کــه در‬ ‫پایــان هرســال در حافظــه انســان ب هیــادگار‬ ‫می مانــد‪ ،‬غــم «ازدس ـت دادن» اســت کــه طــی‬ ‫دوسال گذشــته به واســطه شــیوع کرونــا ان را‬ ‫بــا شــدت بیشــتری شــاید تجربــه و درک کــرده‬ ‫باشــیم‪ .‬گــزارش این هفتــه‪ ،‬بــه تعــدادی از زنــان‬ ‫معــروف عرص ههــای مختلــف اشــاره دارد کــه بــا‬ ‫ســال جدیــد میــادی همــراه نیســتند و به عکســی‬ ‫مانــدگار در البــوم روزگار تبدیــل شــده اند‪.‬‬ ‫ان رایس‬ ‫با نام اصلی «هاوارد الن فرانسیس‬ ‫اوبراین» که ‪ ۱۱‬دسامبر ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(‪80‬سالگی) درگذشت‪ .‬او نویسنده‬ ‫امریکایی ژانر گوتیک است که‬ ‫به خاطر مجموعهرمان هایش‬ ‫به نام ‪The Vampire Chronicles‬‬ ‫شناخته شده است‪ .‬از روی دو‬ ‫قسمت این مجموعه‪ ،‬دو فیلم‬ ‫اقتباسی در سینما ساخته شدند‪:‬‬ ‫«مصاحبه با خون اشام» (‪ )1994‬و‬ ‫«ملکه نفرین شده» (‪.)2002‬‬ ‫المپیادوکاکیس‬ ‫او ‪ 1‬می ‪89( ۲۰۲۱‬سالگی)‬ ‫درگذشت‪ .‬هنرپیشه امریکایی که‬ ‫در بیش از ‪ 130‬نمایش‪ 60 ،‬فیلم‬ ‫و ‪ 50‬سریال بازی کرد‪ .‬او که بیشتر‬ ‫به عنوان بازیگر سینماشناخته‬ ‫می شود؛ سال ‪ 1963‬برای بازی‬ ‫در «ادم‪ ،‬ادم است» اثر برتولت‬ ‫برشت؛ در صحنه «اف برادوی»‪،‬‬ ‫برنده جایزه بهترین بازیگر زن‬ ‫«اوبی» شد‪.‬‬ ‫بتی وایت‬ ‫سیسیلیتایسون‬ ‫با نام اصلی «بتی ماریون‬ ‫با نام اصلی «سیسلی لوئیس‬ ‫وایت لودن» که ‪ ۳۱‬دسامبر‬ ‫تایسون» که ‪ 28‬ژانویه ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(‪96‬سالگی) درگذشت‪ .‬این بازیگر ‪99( ۲۰۲۱‬سالگی) درگذشت‪.‬‬ ‫طی بیش از هفت دهه فعالیت؛ او از پیشگامان تلویزیون‬ ‫قدرتمند بود؛ با هفت دهه فعالیت‬ ‫برای تصویر کردن زنان‬ ‫ِ‬ ‫افریقایی‪-‬امریکاییمعروفشد‪ .‬حرفه ای که با بازی در سریال‬ ‫او سه جایزه ‪« ،Primetime Emmy‬دختران زرین» معروف شد‪.‬‬ ‫او در سال ‪ 1953‬اولین زن در‬ ‫چهار جایزه ‪ ،Black Reel‬یک‬ ‫جایزه انجمن بازیگران‪ ،‬یک جایزه تلویزیون امریکا بود که یک‬ ‫تونی‪ ،‬یک اسکار افتخاری و یک سیتکام (زندگی با الیزابت) را‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫جایزه ‪ Peabody‬گرفت‪.‬‬ ‫ماری ویلسون‬ ‫زابینهاشمیتس‬ ‫او ‪ 8‬فوریه ‪76( ۲۰۲۱‬سالگی)‬ ‫او ‪ 16‬مارس ‪51( ۲۰۲۱‬سالگی)‬ ‫درگذشت‪ .‬او که راننده تیم های درگذشت‪.‬اینخواننده امریکایی‬ ‫درواقع‪ ،‬یکی از اعضای موسس‬ ‫«ب ام و» و «پورشه» بود؛ در‬ ‫سال های ‪ ۱۹۹۶‬و ‪ ۱۹۹۷‬تبدیل به گروه پاپ حیطه سیاه پوستان به نام‬ ‫اولین زنی شد که در رقابت های ‪ The Supremes‬بود که موفق ترین‬ ‫استقامتی‪ ۲۴‬ساعتهنوربرگ رینگ برند در استودیو ضبط معروف‬ ‫‪ Motown‬در دهه ‪ 60‬به شمار‬ ‫ب ه مقام قهرمانی رسید‪ .‬حضور‬ ‫ گروه سه نفره‪ ،‬با ارائه‬ ‫در برنامه جذاب ‪ Top Gear‬برای می رفتند‪ .‬این ِ‬ ‫ اهنگ خود‪ ،‬به رتبه یک در‬ ‫شبکه ‪ BBC‬نیز از او یک ستاره‬ ‫‪ 12‬تک ِ‬ ‫بیلبورد‪ 100 Hot‬رسیدند‪.‬‬ ‫مطرح ساخت‪.‬‬ ‫سارا هاردینگ‬ ‫هالیناهاچینز‬ ‫با نام اصلی «هالینا اندروسویچ» با نام اصلی «سارا نیکول‬ ‫هاردینگ» که ‪ ۵‬سپتامبر ‪۲۰۲۱‬‬ ‫که ‪ 21‬ا کتبر ‪42( ۲۰۲۱‬سالگی)‬ ‫(‪39‬سالگی) درگذشت‪ .‬او که‬ ‫درگذشت‪ .‬این سینما گر و‬ ‫به عنوان یکی از اعضای گروه‬ ‫روزنامه نگار اوکراینی‪ ،‬در بیش از‬ ‫انگلیسی‪-‬ایرلندی‬ ‫‪ 30‬فیلم بلند‪ ،‬کوتاه و تلویزیونی موزیکپاپ‬ ‫ِ‬ ‫‪ Girls Aloud‬شناخته می شود؛‬ ‫فعالیت داشت؛ ازجمله‬ ‫درزمینه بازیگری و مد نیز فعال‬ ‫‪ Archenemy‬و ‪ .Blindfire‬او‬ ‫حین تولید ‪ ،Rust‬طی یک حادثه بود‪ .‬در اوت ‪ ،2020‬اعالم کرد به‬ ‫تیراندازی مشکوک و اتفاقی‪ ،‬توسط سرطان سینه مبتالست و در‬ ‫مارس ‪ 2021‬وضعیتش وخیم‬ ‫بازیگر این فیلم؛ الک بالدوین‪،‬‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫کشته شد!‬ ‫جین ویترز‬ ‫هلن مک کروری‬ ‫او ‪ 7‬اوت ‪95( ۲۰۲۱‬سالگی)‬ ‫با نام اصلی «هلن الیزابت‬ ‫درگذشت‪ .‬بازیگر امریکایی و مجری‬ ‫مک کروری» که ‪ 16‬اوریل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(‪52‬سالگی) درگذشت‪ .‬یک بازیگر برنامه رادیویی مخصوص کودکان؛‬ ‫ی ‪ 1930‬و ‪ 1940‬یکی‬ ‫که در دهه ها ‬ ‫انگلیسی که در سال ‪ 90‬وارد کار‬ ‫حرفه ای شد‪ .‬از دیگر نقش های از محبوب ترین کودک بازیگران‬ ‫هالیوود بود‪ .‬اثار او طی سال های‬ ‫قدرتمند تئاتری او می توان به‬ ‫ایفای کارا کتر «لیدی مکبث» در ‪ 1937‬و ‪ 1938‬بارها در لیست‬ ‫«مکبث» و «روزالیند» در «هرطور ‪ 10‬فیلم برتر گیشه بودند‪ .‬او‬ ‫شما دوست دارید»؛ هردو به قلم صداپیشگیدر انیمیشن های‬ ‫دیزنی را نیز تجربه کرد‪.‬‬ ‫ویلیام شکسپیر اشاره کرد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫هــر فــردی در زندگــی تصویــری از خــودش دارد کــه بــا‬ ‫همــان تصویــر زندگــی می کنــد و احساســاتش را نســبت‬ ‫بــه خــودش شــکل می دهــد‪ .‬احساســاتی کــه هــر فــردی‬ ‫دربــاره خــود دارد‪ ،‬تعیین کننــده روابــط و مســیر ا وســت‬ ‫و اینــده زندگــی او را تعییــن می کنــد‪ .‬بــه احساســاتی‬ ‫کــه هر یــک از اد مهــا نســبت بــه خودشــان دارنــد‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفــس می گوینــد‪ .‬درحقیقــت اعتمادبه نفــس‬ ‫یســت کــه از خــود‬ ‫نــگاه افــراد بــه خودشــان و تصویر ‬ ‫یســت کــه از‬ ‫در ذهــن دارنــد‪ .‬اعتمادبه نفــس موهبت ‬ ‫دوران کودکــی شــکل می گیــرد و به مرورزمــان تثبیــت‬ ‫یتــوان گفــت کــه یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫یشــود؛ بنابرایــن م ‬ ‫م ‬ ‫هدایایــی کــه هــر والــدی می توانــد بــه کــودک خــودش‬ ‫بدهــد‪ ،‬اعتمادبه نفــس اســت‪ .‬شــکل دادن یــا تــاش‬ ‫بــرای افزایــش اعتمادبه نفــس در کــودک از مهم تریــن‬ ‫ً‬ ‫یســت کــه بزرگ ترهــا و خصوصــا پــدر و مادرهــا بایــد‬ ‫نکات ‬ ‫بــه ان توجــه کننــد تــا کــودک را در مســیر درســت زندگــی‬ ‫هدایــت کننــد‪ .‬تربیــت و پــرورش کــودکان‪ ،‬به ویــژه در‬ ‫نهــا بســیار اهمیــت دارد‪ .‬یکــی‬ ‫ســال های اولیــه زندگــی ا ‬ ‫از مهم تریــن مهــارت و ویژ گی هایــی کــه یــک کــودک بایــد‬ ‫ان را بیامــوزد و درون خــودش رشــد دهــد‪ ،‬اعتمادبه نفــس‬ ‫اســت‪ .‬والدیــن بــا رفتارهــای خــود و بازخوردهایــی کــه‬ ‫بــه کــودک می دهنــد‪ ،‬راه افزایــش اعتمادبه نفــس را در او‬ ‫همــوار می کننــد‪ .‬به همین جهــت اســت کــه والدیــن را از‬ ‫موثرتریــن فاکتورهایــی درنظــر می گیرنــد کــه در افزایــش‬ ‫اعتمادبه نفــس کــودکان نقــش دارنــد‪ .‬ا گــر دوســت داریــد‬ ‫بــا بهتریــن را ههــای افزایــش اعتمادبه نفــس در کــودکان‬ ‫اشــنا شــوید‪ ،‬در ادامــه ایــن مطلــب مــا را همراهــی کنیــد‪:‬‬ ‫قدردانی از سعی و تالش کودک‬ ‫اولیـن و شـاید بتـوان گفـت مهم تریـن راهـکار بـرای افزایـش‬ ‫اعتمادبه نفس کودکان‪ ،‬قدردانی و تشکر از تالش ان هاست‪.‬‬ ‫گتـر‪ ،‬مربی و والدیـن کودک‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫شـما به عنـوان بزر ‬ ‫را در افزایـش اعتمادبه نفـس کـودکان ایفـا می کنید؛ بنابراین‬ ‫در هر فعالیتی‪ ،‬بدون درنظر گرفتن مطلوبیت نتیجه‪ ،‬تالش‬ ‫کودک را مدنظر قرار دهید و از او به دلیل تالش و پشتکارش‬ ‫تشکر کنید‪ .‬این کار کودک را بااحساس بسیاربهتری نسبت‬ ‫به خـودش روبـه رو می کند‪.‬‬ ‫واگذاریمسئولیت‬ ‫کـودکان عاشـق ایـن هسـتند کـه بسـیاری از مسـئولیت ها را‬ ‫برعهـده بگیرنـد و کاری را انجـام دهنـد‪ .‬وا گذاری مسـئولیت‬ ‫بـه کـودک‪ ،‬حتـی ا گـر مسـئولیت بسـیار سـاده ای باشـد‪،‬‬ ‫کـودک را بـه ایـن فهـم می رسـاند کـه قابل اعتمـاد و قابل اتـکا‬ ‫اسـت‪ .‬وا گـذاری مسـئولیت از مهم تریـن را ههـای افزایـش‬ ‫سراشپز‬ ‫راه هایافزایشاعتمادبه نفس کودکان‬ ‫اعتمادبه نفـس کـودکان اسـت کـه انجـام ان‬ ‫ب هسـادگی امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫عدم بروز نگرانی‬ ‫ممکـن اسـت کـه به عنـوان والـد‪ ،‬از انجـام برخـی‬ ‫کارهـا توسـط کـودک خـود نگـران باشـید‪ .‬سـعی‬ ‫کنیـد ایـن نگرانـی را درون خودتـان حفـظ کنیـد‬ ‫و به هیچ وجـه ان را بـروز ندهیـد‪ .‬ابـراز نگرانـی بـه‬ ‫کودک زمینه را برای عقب نشینی او از فعالیت ها‬ ‫و تـرس نسـبت بـه عملکـرد خـودش فراهـم‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫ تشویق کردنبرایتمرین‬ ‫تشـویق کردن یکـی از بهتریـن اصـول تربیتـی‬ ‫کـودک اسـت کـه ا گـر به انـدازه و بـدون بـاج دادن بـه کـودک‬ ‫انجام گیرد‪ ،‬می تواند بسیار مفید باشد؛ بنابراین بهتر است‬ ‫بـا شـناخت عالیـق و اسـتعدادهای کـودک خـود‪ ،‬او را بـرای‬ ‫تمریـن بیشـتر تشـویق کنیـد‪ .‬ایـن کار‪ ،‬کـودک را بـرای کسـب‬ ‫تجربیـات جدیـد یـاری می کنـد‪.‬‬ ‫ دوری از انتقاد‬ ‫بهتریـن را هحـل افزایـش اعتمادبه نفـس کـودک دوری از‬ ‫انتقـاد اسـت‪ .‬ا گـر کـودک شـما کاری را ناقـص انجـام داده یـا‬ ‫انتظارتـان را در انجـام کارهـا بـراورده نکـرده اسـت‪ ،‬هرگـز از او‬ ‫نمـوارد تشـویق و تعریف از کـودک همراه‬ ‫انتقـاد نکنیـد‪ .‬در ای ‬ ‫بـا چنـد راهـکار اصالحـی بـرای او بسـیار مفیـد و موثـر اسـت‪.‬‬ ‫فرامـوش نکنیـد کـه هر چـه میـزان انتقـاد شـما بیشـتر شـود‪،‬‬ ‫کـودک بیشـتر از انجـام کارهـای جدیـد دوری می کنـد‪.‬‬ ‫ سخت گیریبه اندازه‬ ‫والدینـی کـه ب هشـدت سـختگیر هسـتند و کـودک را بـرای‬ ‫تهـا تحت فشـار می گذارنـد‪ ،‬زمینـه را‬ ‫انجـام درسـت فعالی ‬ ‫بـرای کاهـش اعتمادبه نفس در او فراهم می کنند‪ .‬سـختگیر‬ ‫باشـید؛ ولی ان را در حد طبیعی و نرمال به کار بگیرید و هرگز‬ ‫در انجـام ان زیـاده روی نکنیـد‪.‬‬ ‫تشویق شجاعت و شهامت کودک‬ ‫یکی دیگـر از راه کارهـای افزایـش اعتمادبه نفـس در کـودکان‬ ‫تشـویق شـهامت و شـجاعت ان هاسـت‪ .‬فرقـی نمی کنـد کـه‬ ‫یکـه ان را‬ ‫عمـل کـودک در چـه زمینـه ای اتفـاق میفتـد و کار ‬ ‫انجـام می دهـد تـا چـه انـدازه سـخت یا اسـان اسـت‪ .‬همـواره‬ ‫شـهامت او را بـرای انجـام کارهـا و به دسـت اوردن تجربیـات‬ ‫جدید تشویق کنید؛ حتی ا گر فعالیت او در حد جمع کردن‬ ‫اسپاناکوپیتا �یونانی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫خمیر فیلو یا یوفکا‪ :20‬عدد‬ ‫اسفناج‪ 280:‬گرم‬ ‫پنیر لبنه کاله‪ 220 :‬گرم‬ ‫پنیر فتا‪ 300 :‬گرم‬ ‫کره‪ 170 :‬گرم‬ ‫تخم مر غ‪ 4:‬عدد‬ ‫نمک و فلفل‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫اتـاق یـا دوچرخ هسـواری باشـد‪.‬‬ ‫ بهترینالگو بودن‬ ‫تـا دوره نوجوانـی کـودک‪ ،‬پـدر و مـادر‪ ،‬حکـم ابرقهرمانانـی را‬ ‫نهـا دارنـد کـه همـه کارهایشـان درسـت و عملکـرد‬ ‫بـرای ا ‬ ‫نهـا تائیـد شـده اسـت؛ بنابرایـن تلاش کنیـد تـا جـای‬ ‫ا ‬ ‫ممکن‪ ،‬الگوی بسیارخوبی برای کودک خود باشید تا نحوه‬ ‫فکر کـردن‪ ،‬عمل کـردن و اثرگـذاری را از شـما بیامـوزد‪.‬‬ ‫مبارزهباسختی ها‬ ‫یـک راه حـل افزایـش اعتمادبه نفـس کـودک در مبـارزه بـا‬ ‫سختی ه اسـت‪ .‬کـودک بایـد درک کنـد کـه زندگـی همیشـه‬ ‫اسـان و راحـت نیسـت و مسـیری کـه پیـش روی او قـرار دارد‪،‬‬ ‫بـا سـختی ها و مشـکالت همـراه اسـت‪ .‬در کنـار ایـن اتفـاق‪،‬‬ ‫همراهـی خودتـان را هـم با کودک به خوبی نشـان دهیـد و او‬ ‫را از حضـور موثرتـان ا گاه کنیـد‪.‬‬ ‫حل مشکل به صورت فردی‬ ‫یادتـان باشـد کـه ا گـر می خواهیـد راه هـای افزایـش‬ ‫اعتمادبه نفـس کـودک را دقیـق بـه کار بگیریـد‪ ،‬هیـچ گاه بـه او‬ ‫نگوییـد کـه فلان کار دشـوار اسـت و تـو از پـس انجـام دادن‬ ‫ان برنمی ایـی‪ .‬این فرصـت را بـه کـودک خـود بدهیـد کـه در‬ ‫چالش های جدید قرار بگیرد و به صورت فردی مشـکالتش‬ ‫را حـل کنـد‪.‬‬ ‫تشویقکنجکاوی‬ ‫بسـیاری از والدیـن از پرسـش های پی درپـی کـودکان خـود‬ ‫یشـوند و دراین مسـیر بسـیار اتفـاق می افتـد کـه‬ ‫خسـته م ‬ ‫کالف هگـی خودشـان را از کنجـکاوی ان هـا بـروز می دهنـد‪.‬‬ ‫به خاطـر داشـته باشـید کـه کـودکان بـا پرسـش گری خـود‬ ‫تهـای ذهنی شـان هسـتند و‬ ‫درحال رشـد و پـرورش مهار ‬ ‫کودکانـی در اینـده موفق تـر خواهنـد بـود کـه را ههـای‬ ‫خوبی را برای پاسـخ به سوال هایشـان پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ایـن ویژگـی درنهایـت بـه افزایـش اعتمادبه نفـس در‬ ‫کـودک منجـر می شـود و او را بـه فـرد موفقـی تبدیـل‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫رفتار مطابق با سن‬ ‫متاسـفانه والدینـی هسـتند که به صـورت خـودا گاه یا‬ ‫ناخـودا گاه از کـودک انتظـار دارند که بیشـتر و پخته تر‬ ‫از سـن خـودش رفتـار کنـد و ایـن را به صـورت دائـم بـه‬ ‫کـودک خـود ابـراز می کننـد‪ .‬بایـد این نکتـه را درنظـر‬ ‫بگیرید که کودک می بایست مطابق با اقتضائات سن‬ ‫خـودش رفتـار کند و انتظار رفتار بالغانه داشـتن از او‪،‬‬ ‫او را بـه فـردی تبدیـل می کنـد که مدام در پی کسـب رضایت‬ ‫دیگـران اسـت‪ .‬ایـن کار در اخـر بـه کاهـش اعتمادبه نفـس او‬ ‫منجـر می شـود‪ .‬انتظـار رفتار مطابق با سـن کـودک از او یکی‬ ‫از راه هـای سـاده افزایـش اعتمادبه نفـس در اوسـت‪.‬‬ ‫دوری از برچسب زدن‬ ‫ً‬ ‫برچسـب زدن بـه هرکسـی و خصوصـا کـودکان کار بسـیار‬ ‫اشتباهی سـت کـه به طـور مسـتقیم اعتمادبه نفـس او را‬ ‫نشـانه مـی رود‪ .‬برچسـب زدن به این معنی سـت که یـک‬ ‫صفـت یـا ویژگـی را بـه کـودک نسـبت دهیـد و همیشـه او را بـا‬ ‫همـان صفـت بشناسـید‪ .‬نسـبت دادن عباراتـی مثـل تنبـل‪،‬‬ ‫بی عرضـه و ‪ ...‬بـه کـودک به صـورت ناخـودا گاه او را بـا همیـن‬ ‫ویژگی هـا نسـبت بـه واقعیـت خـود قـرار داده و بـاور کـودک را‬ ‫شـکل می دهـد‪.‬‬ ‫ بیاناحساسات‬ ‫یکی دیگـر از بهتریـن راه هـای افزایـش اعتمادبه نفـس در‬ ‫کودکان‪ ،‬بیان احساسـات اسـت‪ .‬به کودک خود بیاموزید که‬ ‫احساساتش را به زبان بیاورد و هرانچه در ذهن دارد به شما‬ ‫بگویـد‪ .‬ایـن کار به تقویت اعتمادبه نفس کـودک کمک کرده‬ ‫و او را نسـبت به رفتارهای بیرونی و احساسـات درونی خود‪،‬‬ ‫ا گاه می کنـد‪.‬‬ ‫اهمیت دادن به کودک‬ ‫کودکان دوسـت دارند که در مرکز توجه باشـند و دل بسـتگی‬ ‫ایمن با دریافت اهمیت و توجه کافی ازسـوی والدین شـکل‬ ‫می گیـرد‪ .‬اهمیت دادن به کودک و پاسـخگوی نیـاز او بودن‪،‬‬ ‫یکی از راه های تقویت اعتمادبه نفس در کودکان ونوجوانان‬ ‫است‪.‬‬ ‫همان طور که می دانید غذاهای مدیترانه ای عالوه بر خوشمزگی‪ ،‬سالم و مقوی هستند‪ .‬در این غذاها از سیر‪ ،‬زیتون‪ ،‬پنیر‪ ،‬پیاز و سبزیجات‪ ،‬زیاد‬ ‫یشـود‪ .‬قصد داریم طرز تهیه اسـپانا کوپیتا که غذایی یونانی سـت را به شـما اموزش دهیم‪ .‬این غذا را بیشـتر به عنوان پیش غذا سـرو‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫می کنند؛ البته می توانید اسپانا کوپیتا را به عنوان عصرانه هم میل کنید‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اسـفناج ها را به خوبـی شسـته و بعـد در غذاسـاز کاملا خـرد‬ ‫کنیـد‪ .‬پنیـر‪ ،‬نمـک و فلفـل را بـه ان اضافـه کنیـد و خـوب هـم‬ ‫بزنیـد‪ .‬تخم مر غ هـا را در ظـرف دیگـری شکسـته و هـم بزنیـد‬ ‫ً‬ ‫و بعـد بـه اسـفناج ها اضافـه کنیـد و مجـددا هـم بزنیـد تـا مـواد‬ ‫یک دسـت شـوند‪ .‬یـک الیـه خمیـر یوفـکا را پهـن کنیـد و‬ ‫مقـداری کـره اب شـده بـا اسـتفاده از فرچـه روی ان بمالیـد و‬ ‫الیـه دیگـری خمیـر یوفـکا روی ان قـرار دهیـد و دوبـاره روی‬ ‫خمیـر باالیـی هـم کمـی کره اب شـده بمالیـد‪ .‬مقـداری از مـوادی‬ ‫کـه بـا اسـتفاده از اسـفناج‪ ،‬پنیـر و… تهیـه کـرده بودیـد‪ ،‬روی الیـه‬ ‫اخـر و نزدیـک بـه انتهـا بریزیـد‪ ،‬مـواد را کمـی بـاز کنیـد و به ارامـی‬ ‫ً‬ ‫خمیر را بپیچید‪ .‬نحوه پیچیدن خمیر کامال به سـلیقه خودتان‬ ‫بسـتگی دارد؛ تنهـا بایـد هنـگام پیچیـدن دقـت کنیـد کـه مـواد از‬ ‫ً‬ ‫داخـل ان بیـرون نریـزد‪ .‬فـر را روشـن کنیـد تـا گـرم شـود (حـدودا‬ ‫‪ 170‬درجه سـانتیگراد)‪ .‬سـینی فـر را کمـی چـرب کنیـد یـا یـک الیـه‬ ‫کاغـذ روغنـی روی ان بگذاریـد؛ خمیرهایـی کـه امـاده کردیـد را‬ ‫روی سـینی چیـده و بـا فرچـه اغشـته بـه کـره اب شـده دوبـاره‬ ‫سـطح ان را چـرب کنیـد‪ .‬سـینی را داخـل فـر کـه از پیـش گـرم‬ ‫کردیـد‪ ،‬قـرار دهیـد و بعـد از حـدود ‪ 30-40‬دقیقـه اسـپانا کوپیتای‬ ‫شـما تـرد و برشـته می شـود‪ .‬ایـن پیش غـذای لذیـذ را گـرم سـرو‬ ‫کنیـد و لـذت ببریـد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫اصول تمیز کردن‬ ‫کفش های زمستانی‬ ‫سهــای چــرم و جیــر‬ ‫شهــای زمســتانی کــه جن ‬ ‫کف ‬ ‫شهــای‬ ‫تهــای خاصــی دارنــد‪ .‬کف ‬ ‫دارنــد‪ ،‬نیــاز بــه مراقب ‬ ‫زمســتانی به دلیــل قرارگرفتــن در بــرف و بــاران‪ ،‬لک شــده و‬ ‫شهــا جنــس خاصــی‬ ‫یشــوند‪ .‬هرکــدام از ایــن کف ‬ ‫کثیــف م ‬ ‫ً‬ ‫دارنــد و بایــد بدانید ان ها را چگونه باید بشــویید‪ .‬معموال‬ ‫شهــا در فصــل زمســتان بیشــتر اســیب می بیننــد؛‬ ‫کف ‬ ‫شهــای‬ ‫چــون درمعــرض بــرف و بــاران قــرار می گیرنــد‪ .‬کف ‬ ‫چرمــی‪ ،‬پشــمی و جیــر نیاز به مراقبت بیشــتری نیــاز دارند‬ ‫و بایــد از بــرف و بــاران و نمــک و گردوخــاک حفــظ شــوند‪.‬‬ ‫شهــا شــما دورانداختنــی شــوند‪،‬‬ ‫پــس قبل ازایــن کــه کف ‬ ‫نهــا‬ ‫شهــای موثــر را بــرای تمیــز نگه داشــتن ا ‬ ‫ایــن رو ‬ ‫شهــای گران قیمــت چــرم‬ ‫امتحــان کنیــد‪ .‬پوشــیدن کف ‬ ‫در روزهــای بارانــی و برفــی جرئــت می خواهــد؛ امــا ا گــر‬ ‫تتــر‬ ‫شهــای تمیز کــردن ان را بلــد باشــید‪ ،‬بــا خیــال راح ‬ ‫رو ‬ ‫شهــای چــرم خیــس شــده‬ ‫نهــا را می پوشــید‪ .‬ا گــر کف ‬ ‫ا ‬ ‫باشــند مقــداری روغن زیتــون روی کفــش بمالیــد‪.‬‬ ‫تمیز کردننمکو خاک‬ ‫یک بطری اب پاش را نصف از اب و سرکه و چند قطره روغن‬ ‫درخت چای پر کنید‪ .‬مستقیم به کفش بزنید‪ ،‬با دستمال‬ ‫تمیز پا ک و خشک کنید‪.‬‬ ‫تمیز کردنبوت هایمرطوب‬ ‫ا گر کفش ها خیس شـده باشـند‪ ،‬مقداری روغن زیتون روی‬ ‫کشـدن حالت نـرم خـودش را از‬ ‫کفـش بمالیـد تا موقع خش ‬ ‫دست ندهد‪.‬‬ ‫تمیز کردنو بر ق انداختن‬ ‫سـرکه سـفید و روغـن بـرزک و چند قطره روغـن درخت چای‬ ‫را بـا هـم ترکیـب کنیـد‪ .‬بعـد از ‪ ۱۵‬دقیقـه ب هشـکل دایـره ای‬ ‫ً‬ ‫ماساژ بدهید تا اضافی مواد کامال پا ک شود‪ .‬درصورت لزوم‬ ‫دوباره این کار را تکرار کنید‪ .‬تازمانی که کفش دیگر روغن را به‬ ‫خودش جـذب نکند‪.‬‬ ‫تمیز کردنبوت هایچرم‬ ‫تهـای زمسـتانی بـرای‬ ‫ازجملـه ترفندهـای تمیز کـردن بو ‬ ‫بوت هایـی کـه از جنـس چرم هسـتند‪ ،‬این اسـت که از سـرکه‬ ‫سـفید‪ ،‬روغـن درخـت چـای و روغـن بـرزک اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫درحقیقـت ایـن مـواد را بایـد با یکدیگر مخلوط کنیـد؛ و بعد‬ ‫از گذشـت ‪ ۱۵‬دقیقـه ب هصـورت دورانـی بـر روی کفش یا بوت‬ ‫دکتر علی اصغر شیرازی‬ ‫متخصص گوش و حلق و بینی‬ ‫کلینیک‬ ‫زمان مناسب برای شست وشوی گوش‬ ‫زمسـتانی خـود ان را ماسـاژ دهیـد‪ .‬تـا اضافـی مـواد از روی‬ ‫کفـش و بـوت زمسـتانی شـما به طورکامـل پـا ک شـود؛ و ا گـر‬ ‫یکـه کفش شـما‬ ‫نیـاز بـود دوبـاره ایـن کار را تکـرار کنیـد‪ .‬تازمان ‬ ‫دیگـر روغـن را ب هخـود جـذب نکنـد‪.‬‬ ‫تمیز کردنبوت هایجنسجیر‬ ‫نهـا‬ ‫خیـس شـدن یـا کثیـف شـدن بـوت هایـی کـه جنـس ا ‬ ‫جیـر اسـت‪ .‬در یـک روز بارانـی و برفـی می توانـد یـک فاجعـه‬ ‫تهـا و کفش هایـی کـه‬ ‫ککـردن بو ‬ ‫محسـوب شـود؛ زیـرا پا ‬ ‫دارای این جنس هستند؛ بسیار مشکل است؛ اما در ادامه‬ ‫مقاله ما ترفندهای تمیز کردن بوت های زمستانی که دارای‬ ‫جنـس جیـر هسـتند را در اختیارتـان قـرار می دهیـم‪ .‬شـما‬ ‫تهـای‬ ‫می توانیـد بااسـتفاده از ایـن ترفندهـا به راحتـی بو ‬ ‫نهـا را از اسـیب و صدمـه‬ ‫زمسـتانی خـود را تمیـز کنیـد؛ و ا ‬ ‫یکـه شـما بایـد بـرای تمیز کـردن‬ ‫دورنگـه داریـد‪ .‬اولیـن کار ‬ ‫بوت هایـی کـه دارای جنـس جیـر هسـتند‪ ،‬انجـام دهیـد؛‬ ‫این اسـت که از روش هایی برای این کار اسـتفاده کنند که به‬ ‫کفـش و بـوت شـما اسـیبی نرسـاند‪.‬‬ ‫ترفندهایتمیز کردنبوت هایجیر مرطوب‬ ‫شـما بـرای ایـن کار نیـاز بـه یک حوله تمیـز داریـد‪ .‬برای اینکه‬ ‫مرطوب خود را تمیز کنید‪ .‬باید حوله را به صورت‬ ‫جیر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بوت ِ‬ ‫ضربـدری روی کفـش بزنیـد‪ .‬تـا رطوبت ان گرفته شـود‪ .‬بوت‬ ‫هایـی کـه دارای این جنـس هسـتند‪ .‬بعدازایـن کـه خشـک‬ ‫یشـوند‪ .‬درنتیجه بهتر است که با‬ ‫یشـوند‪ .‬کمی سـفت م ‬ ‫م ‬ ‫بـرس روی بـوت یـا کفـش زمسـتانه خـود بکشـید تـا از حالت‬ ‫کشـدگی دربیاید‪.‬‬ ‫سـفتی و خش ‬ ‫چکمه هایالستیکی‬ ‫از این مدل چکمه ها بیشـتر در فصل بهار یا پائیز اسـتفاده‬ ‫یشـود‪ .‬به دلیـل هـوای بارانـی فصـل بهـار و پاییـز‪ ،‬مراقبـت‬ ‫م ‬ ‫کردن از این نوع چکمه ها نیازمند ترفندهای مختلفی ست؛‬ ‫کـه در ادامـه به ان ها اشـاره می شـود‪.‬‬ ‫تمیز کردنبوت هایزمستانی الستیکیاز نمکو خاک‬ ‫درسـت اسـت کـه بوت های السـتیکی دیرتـر از سـایر بوت ها‬ ‫اسـیب می بیننـد یا تمیز کـردن ان ها کار راحت تری به شـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬شـما برای اینکـه گردوخـا ک و نمـک را از روی ایـن‬ ‫تهـا از بیـن ببریـد‪ .‬بایـد به وسـیله اب و صابـون اقـدام بـه‬ ‫بو ‬ ‫ایـن کار کنـد؛ امـا محلـول سـرکه و اب نیز می تواند بسـیارموثر‬ ‫باشـد‪ .‬شـما بـا ترکیـب کـردن سـرکه سـفید و اب می توانیـد‬ ‫محلولی را به دسـت بیاورید؛ و ان را بر روی چکمه السـتیکی‬ ‫بریزیـد؛ و محلـول را از روی چکمـه بـا یـک دسـتمال تمیـز‬ ‫خشـک کنید‪.‬‬ ‫تمیز کردنکفشسفیددر زمستان‬ ‫پوشـیدن کفش هایـی بـه رنـگ بـرف و قـدم زدن روی‬ ‫برف های زمستانی‪ ،‬به خودی خود‪ ،‬تمیزی کفش های شما‬ ‫را تهدیـد نمی کنـد؛ امـا نکتـه ای کـه شـاید فرامـوش کرده ایـد‬ ‫این اسـت که در بسـیاری از شـهرها‪ ،‬بـرای کمـک بـه ذوب‬ ‫فهـا‪ ،‬مسـیرهای رفت وامـد را نمک پاشـی‬ ‫شـدن سـریع تر بر ‬ ‫می کننـد‪ .‬به احتمال زیـاد‪ ،‬می دانیـد کـه لکـه و شـوره نمـک‬ ‫یکی از بدشـکل ترین لکه هاسـت‪ .‬ا گر کفشتان به لکه نمک‬ ‫دچـار شـد‪ ،‬می توانیـد به کمـک تکـه ای پارچـه اغشـته بـه‬ ‫مخلـوط سـرکه سـفید و اب‪ ،‬لک ههـا را پـا ک کنیـد‪.‬‬ ‫«جـرم گـوش» کـه نـام دیگـر ان «وا کـس گـوش» نیـز‬ ‫اسـت؛ به طور طبیعـی ازطریـق غـددی کـه در پوسـت‬ ‫کانـال گـوش قـرار دارنـد‪ ،‬تولیـد می شـود‪ .‬این جـرم درواقع‬ ‫نوعـی محافظت کننـده و نرم کننـده بـرای گوش هاسـت‬ ‫و دارای خاصیـت ضد با کتریایـی بـرای محافظـت از ورود‬ ‫با کتـری و میکروب هـا بـه گـوش اسـت‪ .‬درصورتی کـه گوش‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دارای جـرم نباشـد‪ ،‬خشـکی و خـارش‪ ،‬ایجـاد م ‬ ‫در حالـت طبیعـی جـرم تولیدشـده در گوش هـا ازطـرف‬ ‫پـرد ه گـوش به سـمت بیـرون حرکـت می کنـد؛ درواقـع ایـن‬ ‫حرکـت توسـط تحـرک فک هـا بـه خـارج از گـوش انجـام‬ ‫ً‬ ‫می شـود‪ .‬جرم هـا معمـوال در نیمـ ه بیرونـی کانـال گـوش‬ ‫تولیـد می شـوند‪ .‬پزشـک در معاینـ ه می بینـد کـه جـرم در‬ ‫نزدیکـی پـرد ه گـوش قـرار دارد و ایـن اتفـاق زمانـی می افتد‬ ‫کـه بیمـار سـعی دارد تا بااسـتفاده از گـوش پا ک کن جرم ها‬ ‫یشـود که‬ ‫را به خارج هدایت کند‪ .‬گوش پا ک کن باعث م ‬ ‫قسمت های بیرونی جرم خارج و قسمت های عمیق که‬ ‫ً‬ ‫حـاوی مقادیـر زیـادی جرم اسـت‪ ،‬فشـرده شـوند‪ .‬معموال‬ ‫جرم هـای فشرده شـده توسـط پزشـک متخصـص تخلیـه‬ ‫شـود تـا دچـار خشـکی یـا عارضه هـای شـنوایی نشـوید‪.‬‬ ‫جرم هـای درون گـوش ممکن اسـت باعـث ایجاد خلل در‬ ‫شنوایی شوند؛ اما این اتفاق تا انسداد کامل کانال گوش‬ ‫رخ نمی دهـد و حتـی فـرد متوجـه نمی شـود کـه گوشـش‬ ‫جـرم دارد یـا خیـر‪ ،‬ایـن کار بایـد بـا معاینـه پزشـک انجـام‬ ‫شـود؛ امـا هنگامی کـه انسـداد کانـال کامـل شـود شـنوایی‬ ‫دچار مشـکل می شـود‪ ،‬فرد بااحسـاس کیپ شـدن گوش‬ ‫و افـت شـنوایی مواجـه می شـود و دراین صـورت اسـت که‬ ‫ً‬ ‫نگرانی هـای وی زیاد می شـود‪ .‬معموال این اتفـاق در زمان‬ ‫اسـتحمام یا به دنبال شـنا کردن بیشـتر احساس می شود‬ ‫متـر‬ ‫چـون ورود اب بـه داخـل کانـال گـوش باعـث حجی ‬ ‫شـدن جـرم گـوش خواهد شـد‪ .‬عالئـم پرشـدن گوش ها از‬ ‫جرم عبارتند از؛ احساس درد و کیپ بودن گوش‪ ،‬کاهش‬ ‫جشـدن‬ ‫شـنوایی‪ ،‬شـنیدن صـدای وزوز در گـوش‪ ،‬خار ‬ ‫ترشـحات زیـاد از گـوش‪ .‬پزشـک بـا شست وشـوی گـوش‬ ‫توسـط مکـش و وسـایل کوچـک مخصوصـی کـه حـاوی‬ ‫میکروسـکوپ دقیـق اسـت‪ ،‬بـرای خار ج کـردن جـرم گوش‬ ‫اقـدام می کنـد‪ .‬ایـن کار بـا ظرافـت و دقـت باالیـی انجـام‬ ‫می شـود تـا کوچک تریـن اسـیبی بـه گـوش بیمـار و اطراف‬ ‫پـرده وارد نشـود‪.‬‬ ‫«از شـنبه رژیم می گیرم»‪« ،‬از هفت ه بعد درس می خونم» و جمالتی دیگر از این دسـت که یا خودمان همیشـه می گوییم یا از دیگران شـنیده ایم‪ ،‬بهانه هایی‬ ‫بـرای پوشـاندن ضعـف اراد ه ماسـت؛ امـا چـاره چیسـت؟ ایـا تکنیک هایـی بـرای تقویـت اراده هسـت؟ ا گر فکر می کنید قـدرت اراده تان نیـاز به تقویـت دارد‪ ،‬با‬ ‫ما همراه باشـید‪.‬‬ ‫تقویت اراده‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫مدیتیشـن بخش هایـی از مغـز را کـه مسـئول اراده اند‪ ،‬تقویت می کند‪ .‬مدیتیشـن‬ ‫گتـر می کنـد و باعـث ارتبـاط بهتـر این بخش هـا بـا‬ ‫شهـای مغـز را بزر ‬ ‫ایـن بخ ‬ ‫یشـود کـه در کنتـرل تصمیمـات فـرد نقـش دارنـد‪.‬‬ ‫بخش هایـی م ‬ ‫بعضـی کارهـا بایـد در زندگـی تبدیـل بـه عادتتـان شـود و دیگـر بـرای انجام‬ ‫نهـا اراد هتـان را صـرف نکنیـد؛ کارهایـی مثـل مسـوا ک زدن‪ .‬بـا ایـن روش‬ ‫ا ‬ ‫می توانیـد اراده تـان را بـرای کارهـای دیگـری ذخیـره کنیـد‪.‬‬ ‫اطرافتـان را بـا افـراد مثبتـی پـر کنیـد کـه بـا شـما خواسـته های مشـترک دارنـد‪.‬‬ ‫فتـان پـر از افـرادی باشـد کـه بـه اهداف شـان پایبندنـد؛ شـما نیـز‬ ‫وقتـی اطرا ‬ ‫تلاش می کنیـد مثـل انـان بـه اهدافتـان پایبنـد باشـید‪.‬‬ ‫بـا تکـرار جملات مثبـت‪ ،‬خـود را در اغـوش بگیریـد‪ .‬بر اسـاس یـک مطالعـه ‪ ،‬کسـانی که‬ ‫ب هجـای خودانتقـادی شـدید‪ ،‬خوددلسـوزی می کننـد‪ ،‬اراد ه بیشـتری بـرای پیشـرفت و‬ ‫فهـای خـود نشـان می دهنـد‪.‬‬ ‫یادگرفتـن از اشـتباهات‪ ،‬خطاهـا و ضع ‬ ‫ً‬ ‫ا گـر چیـزی به طور مـداوم وسوسـه تان کنـد‪ ،‬باعـث تضعیـف اراده تـان خواهـد شـد‪ .‬مثلا ا گـر‬ ‫می خواهیـد هله هولـه نخوریـد‪ ،‬بهتـر اسـت ایـن غذاهـا را جلـوی چشـم تان نگذاریـد؛ دیدن و‬ ‫نشـان‪ ،‬اراد هتـان را ضعیـف می کنـد‪.‬‬ ‫مقاومـت بـرای نخورد ‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهردار مشهد درخواست کرد؛‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬کمیجان و خنداب‪:‬‬ ‫شناسایی و تدوین فرایندهای خدمات رسانی به زائران‬ ‫شـهردار مشـهد گفـت‪« :‬بایـد فرایندهـای خدمات رسـانی بـه زائـران شناسـایی و ب هصـورت‬ ‫چک لیست اماده شود»‪ .‬سید عبداهلل ارجائی‪ ،‬افزود‪« :‬نکته کلیدی که در بحث خدمات رسانی‬ ‫یسـت‪ .‬بایـد مشـخص شـود از ابتـدای‬ ‫بـه زائـران بایـد توجـه کـرد‪ ،‬تعییـن فرایندهـای خدمت رسان ‬ ‫ً‬ ‫ورود زائـر بـه مشـهد تـا زمـان خـروج‪ ،‬چـه اقداماتـی بایـد انجـام و فراینـد ان نیـز معلـوم باشـد؛ مثلا‬ ‫ا گـر قـرار اسـت ‪ 300‬خدمـت بـه زائـران ارائـه شـود‪ ،‬فراینـد خدمـت‪ ،‬چک لیسـت ارزیابـی اقدامـات‪،‬‬ ‫زمـان و دسـتگاه متولـی هـر خدمـت مشـخص؛ و یک باربرای همیشـه تکلیـف همـه روش شـود‪.‬‬ ‫یتـوان ایـن کار را انجـام داد»‪.‬‬ ‫درطول زمـان نیـز ا گـر نیـاز بـه تغییـر یـا اصلاح بـود‪ ،‬م ‬ ‫خدمات موقوفات باید برای مردم مشهود باشد‬ ‫نماینـده مـردم ارا ک‪ ،‬کمیجـان و خنـداب در مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪« :‬خدمـات ارزشـمند‬ ‫ن را جلـب‬ ‫موقوفـات بایـد در محـل وقـف مشـهود باشـد و در این راسـتا بایـد رضایتمنـدی شـهروندا ‬ ‫کـرد»‪ .‬محمدحسـن اصفـری افـزود‪« :‬بسـیاری از افـرادی کـه امـروز نسـبت بـه برخـی اقدامـات‬ ‫اوقـاف اسـتان گالیـه دارنـد‪ ،‬از واقفـان خیراندیـش هسـتند و مخالفتـی بـا ایـن سـنت حسـنه ندارند‪.‬‬ ‫چفـردی مخالـف وقـف نیسـت؛ امـا برخـی عملکردهـا گالیـه برخـی هم وطنـان بـه خصـوص‬ ‫هی ‬ ‫روستاییان را به دنبال داشته و انتظار می رود؛ بخشی از مشکالت که در استان قابل پیگیری ست‪،‬‬ ‫مرتفـع شـوند و بخشـی دیگـر کـه منشـا ملـی دارد در مرکـز کشـور پیگیـری شـود»‪.‬‬ ‫بررسی کاربرد بادگیرها در معماری امروز؛‬ ‫جای خالی بادگیر بر بام های یزد‬ ‫یســت؛ امــا مرمــت‪ ،‬تنهــا‬ ‫مرمــت بناهــای تاریخــی کار ارزشمند ‬ ‫یکــه‬ ‫زیباســازی نمــای بناهــا نیســت‪ ،‬مرمــت به معنــای احی اســت؛ کار ‬ ‫بــرای بســیاری از بناهــای تاریخــی ازجملــه بادگیرهــا اجــرا نشــده اســت‪.‬‬ ‫ب هگــزارش مهــر؛ مخروب هشــدن بســیاری از بناهــای تاریخــی ارزشــمند در‬ ‫بالاستفادهماندنبادگیرها؛‬ ‫حتی در خانه های مرمت شده‬ ‫یکـی از دالیـل تخریـب ایـن سـازه ها‪ ،‬ازبین رفتـن کارایـی‬ ‫نهـا حتـی در خان ههـای احی اشـده و تغییر کاربری یافتـه‬ ‫ا ‬ ‫یهـای قدیـم‪ ،‬بااسـتفاده از بادگیـر‬ ‫اسـت‪ .‬درشـرایطی که یزد ‬ ‫و خان ههـای چهاروجهـی‪ ،‬نیازهـای سرمایشـی و گرمایشـی‬ ‫خـود را به طورطبیعـی تامیـن می کردنـد‪ ،‬امـروز خان ههـای‬ ‫تشـده و تغییر کاربری یافتـه‪ ،‬از وسـایل سرمایشـی‬ ‫مرم ‬ ‫امـروزی اسـتفاده می کننـد کـه البتـه در شـان خان ههـای‬ ‫تاریخـی نیسـت‪ .‬رئیـس پیشـین دانشـکده معمـاری یـزد و‬ ‫حهـای پژوهشـی‬ ‫یکـی از اسـاتید برجسـته معمـاری کـه طر ‬ ‫بسیاری درباره بادگیرها نوشته و نمونه ان را نیز برای بادگیر‬ ‫خانـه رسـولیان بـرای احیـای کارایـی ایـن سـازه سـنتی‪ ،‬اجرا‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬عقیـده دارد کـه ایـن سـازه بـا راهکارهای علمی‬ ‫در معماری امروزی قابل اجرا است چنانچه خودش نیز در‬ ‫انرژی‬ ‫منـزل مسـکونی اش این طرح را پیـاده کرده و مصـرف ِ‬ ‫را به حداقل رسـانده اسـت‪ .‬سـید محمدحسـین ایت اللهی‬ ‫کـه در سـال ‪ ۲۰۰۴‬طـرح پژوهشـی درزمینـه احیـای بادگیـر‬ ‫خانـه رسـولیان‪ ،‬محـل فعلـی دانشـکده معمـاری دانشـگاه‬ ‫یـزد ازطریـق ‪ UNDP‬یـا شـبکه توسـعه جهانی سـازمان ملل‬ ‫متحـد ارائه کرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوجه به اینکه بادگیرهای‬ ‫یشـوند و برخـی از مالکان برای اینکه‬ ‫یـزد یکی یکی خراب م ‬ ‫ً‬ ‫بتواننـد خان ههـا را بازسـازی کننـد‪ ،‬عمدتـا زیـر بادگیرهـا اب‬ ‫می اندازنـد‪ ،‬بـرای ما دغدغه ایجـاد کرد و این دغدغه باعث‬ ‫سهـای هوایـی نشـان‬ ‫نطـرح را تهیـه کنـم‪ .‬عک ‬ ‫شـد کـه ای ‬ ‫می دهـد کـه تعـداد بادگیرهـا در گذشـته بیشـتر بـود؛ ولـی‬ ‫ا کنـون نصفـه و نیمـه خـراب شـده و از بیـن رفته انـد و تنهـا‬ ‫یســت کــه‬ ‫تهــای تاریخــی اســتان یــزد‪ ،‬بیشــتر متوجــه خانه های ‬ ‫باف ‬ ‫یشــوند‬ ‫ســکنه ندارنــد و بــا ره اشــدن به مرورزمــان ر یــزش کــرده و اوار م ‬ ‫یشــوند تــا ســازه ای جدیــد جایشــان را بگیــرد یــا‬ ‫یــا به عمــد تخریــب م ‬ ‫سهــای‬ ‫بــا ارزش افــزوده زمیــن‪ ،‬به قیمــت مناســب فروختــه شــود‪ .‬عک ‬ ‫نهـا باقـی مانـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـاقه یـا ریشـه ا ‬ ‫اجرای طرح پژوهشی برای احیای بادگیرها‬ ‫ایـن دکتـرای معمـاری افـزود‪« :‬درنهایت این طرح پژوهشـی‬ ‫را پذیرفتنـد کـه بادگیرهای فعلی چطور احیا شـوند؛ چرا که‬ ‫درحال حاضـر بادگیرهـا یـا درحال تخریـب هسـتند یـا در‬ ‫خانه هایـی کـه مرمـت و احیـا شـده اند هـم کارایـی خـود‬ ‫نهـا بسـته شـده و از مـدار خـارج‬ ‫را ندارنـد‪ ،‬دریچ ههـای ا ‬ ‫نطـرح پژوهشـی بـرای‬ ‫شـده اند»‪ .‬ایت اللهـی بـه اجـرای ای ‬ ‫بادگیر خانه رسـولیان دانشـکده معماری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«راهکارهایی را پیشنهاد‪ ،‬عملیاتی و اجرا کردم و نتایج دما‬ ‫و رطوبـت هـوا به ویـژه در فضاهـای مرتبـط با بادگیر نشـان از‬ ‫شهـای بعـدی‬ ‫موفقیـت بـودن ایـن پژوهـش داشـت‪ .‬ازمای ‬ ‫نشـان داد کـه دمـای قبـل از اجـرای طـرح بـرای اسـتفاده‬ ‫یکـه بادگیـر‬ ‫بهینـه از بادگیـر خانـه رسـولی ها بـا دمـای زمان ‬ ‫ان براسـاس پژوهـش انجا مشـده‪ ،‬کارایی یافـت از ‪ ۴۳‬درجه‬ ‫بـه کمتـر از ‪ ۳۰‬درجـه کاهـش یافـت و ایـن کار بـرای معمـاری‬ ‫یتـوان در خان ههـای امـروزی‬ ‫امـروزی نیـز کاربـرد دارد و م ‬ ‫نهـا باتوج هبـه‬ ‫هـم بـرای خان ههـای ویالیـی و هـم اپارتما ‬ ‫طر ح هایـی کـه دانشـجویان درحال پژوهـش و بررسـی ان ها‬ ‫هسـتند‪ ،‬بادگیـر را اجـرا کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بعـد از ‪ ۱۵‬سـال‬ ‫دوبـاره طـرح پژوهشـی تعریـف کـرده و گـزارش نهایـی را‬ ‫ارائـه کـردم کـه خـودش منبـع علمـی معتبـر اسـت کـه بـا‬ ‫شبی هسـازی و اسـتدالل منطقـی نشـان می دهد کـه کارایی‬ ‫بادگیرها باید برگردد و نتیجه کلی اینکه بادگیر شاید نتواند‬ ‫خاصیت بادگیری داشـته باشـد؛ اما با خاصیت مکش هوا‪،‬‬ ‫تهویه مطبـوع را ایجـاد خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫هوایــی ‪ ۵۰‬ســال اخیر نشــان می دهــد کــه تعــداد بادگیرهــا در بافــت‬ ‫تاریخــی یــزد بســیارکمتر شــده و ایــن نشــان می دهــد کــه نگهــداری ایــن‬ ‫بناهــا در درجــه اهمیــت قــرار نداشــته و تنهــا ســاقه یــا ریشــه هایی از‬ ‫نهــا باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫کارایی بخشیدن به بادگیرها در معماری امروزی‬ ‫ایـن دکتـرای معمـاری گفـت‪« :‬شـاید سـازه فعلـی باتوجه بـه‬ ‫باالرفتـن درجـه حـرارت شـهرها‪ ،‬افزایـش طوفان هـا و‬ ‫گردوخـا ک و دردسـرهایی کـه پرنـدگان در بادگیرهـا ایجـاد‬ ‫می کردنـد‪ ،‬ب هشـکل قدیمـی کارایـی نـدارد امـا راهکارهـای‬ ‫علمـی بـرای رفـع ایـن مشـکالت وجـود دارد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬باتوج هبـه شـرایط جـوی فعلـی درصورتی کـه بـاد‬ ‫هـم وزش نداشـته باشـد‪ ،‬ایـن بادگیرهـا می تواننـد نقـش‬ ‫یکـه بـاد نمـی وزد و بدنـه‬ ‫بادکـش داشـته باشـند و زمان ‬ ‫یشـود‪ ،‬گرمـای بدنـه را ازطریـق‬ ‫بادگیـر درطـول روز گـرم م ‬ ‫دریچه هایـی بـه بـاال هدایـت کـرده و هـوای سـرد جایگزیـن‬ ‫هـوای گـرم شـود و درنهایـت بادگیـر بازهـم کارایـی‬ ‫خنک کنندگـی خـود را بازمی یابـد»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه‬ ‫بادگیـر را بایـد بـا سـایر فضاهـای مرتبط بـاان سـنجید و‬ ‫موردبررسـی قـرار داد‪ ،‬گفـت‪« :‬در گذشـته مـردم کویـر بـرای‬ ‫نهـا زندگـی می کردنـد بعـد سـازه های‬ ‫فـرار از گرمـا در زیرزمی ‬ ‫بادگیر سـاخته شـده و تاالر‪ ،‬حوضچه یا دریچه هایی در زیر‬ ‫بادگیـر ایجـاد شـد کـه هرکـدام کارایـی خـود را داشـت و هـوا‬ ‫یکـرد؛ امـا امـروز بادگیـر تنهـا جنبـه زیبایـی پیـدا‬ ‫را لطیـف م ‬ ‫ً‬ ‫کرده و بسیاری از فضاهای اطراف ان اصال کارایی ندارند»‪.‬‬ ‫تشـده درطول سـال تنهـا‬ ‫وی از اینکـه خان ههـای مرم ‬ ‫از قسـمت زمسـتانه اسـتفاده می کننـد و از سیسـتم های‬ ‫گرمایشـی و سرمایشـی امـروزی اسـتفاده کـرده و سـاختار‬ ‫سـنتی بنـا را زیرسـوال می برنـد‪ ،‬گالیـه کـرد‪.‬‬ ‫بادگیر را در خانه خود در بافت جدید شهر یزد اجرا کردم‬ ‫ایت اللهـی بابیان اینکـه طـرح بادگیـر را در خانـه خـود در‬ ‫بافـت جدیـد شـهر اجـرا کـرده و شـاهد تاثیـر ان بـر کاهـش‬ ‫انـرژی و لطافـت هوا اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬این طرح هزینه‬ ‫مصـرف ِ‬ ‫اضافـی بـرای سـاخت نـدارد و حتـی باتوجه بـه کاهـش‬ ‫انـرژی در بلندمـدت بسـیار مقرون به صرفـه‬ ‫هزینه هـای ِ‬ ‫حهـای‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن اسـتاد معمـاری امـا از باقی مانـدن طر ‬ ‫بسـیاری ازجملـه طـرح مرمـت بادگیرهـا گالیـه کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«همیشـه بسـیاری از طر ح هـا در حـد حـرف باقـی می مانـد‬ ‫و مـن نیـز باتوجه بـه این رویکـرد حتـی در دانشـکده‬ ‫معمـاری‪ ،‬زودتـر بازنشسـت شـدم چرا کـه عقیـده دارم تـا‬ ‫طرحـی اجـرا نشـود و اثـار ان ملموس و قابل ارزیابی نباشـد‪،‬‬ ‫حـرف زدن به تنهایـی نتیجـه ای در بـر نخواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر اینکـه دانشـجویان بسـیاری دراین زمینـه‬ ‫تزهـای مختلفـی دارنـد کـه باید بررسـی و اجرا شـوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«البتـه دولـت هـم بایـد حمایـت کنـد و ایده هـا را اجرایـی‬ ‫کنـد‪ ،‬کاری کـه بسـیاری از کشـورهای خارجـی خیلی زودتـر‬ ‫شـروع کرده انـد؛ درحالی کـه مـا بهتریـن نمونه هـا را داریـم»‪.‬‬ ‫ایت اللهـی افـزود‪« :‬متاسـفانه بسـیاری از بادگیرهـا دراثـر‬ ‫عدم اسـتفاده درحال تخریـب هسـتند چرا کـه کارایـی الزم را‬ ‫ندارنـد و فقـط به ظاهـر زیباسـازی شـده اند؛ به همین دلیل‬ ‫به مرورزمـان تخریـب می شـوند؛ چرا کـه دریچـه بسـیاری از‬ ‫بادگیرهـا مسـدود شـده اسـت‪ .‬مرمـت ظاهـری زیبـا اسـت‬ ‫امـا به معنـای احیـا نیسـت‪ .‬زیباسـازی ظاهـری مشـمول‬ ‫بسـیاری از بناهـای تاریخی سـت کـه پوسـته بافـت تاریخـی‬ ‫را زیبـا کـرده امـا در زیـر ایـن پوسـته اتفاقـات تلخـی اسـت‬ ‫کـه عاقبـت بناهـای تاریخـی را تهدیـد می کنـد و شـاید‬ ‫ً‬ ‫روزی شـاهد ایـن باشـیم کـه بادگیرهایـی کـه ظاهـرا مرمـت‬ ‫شـده اند‪ ،‬فروبریزنـد و اواری بـر بافـت تاریخـی فـرود ایـد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شب هایکریسمس‬ ‫در جلفای اصفهان‬ ‫ـگ جشـن کریسـمس در‬ ‫حا ‬ ‫ل وهـوای پر نـور و رن ِ‬ ‫محلـه جلفـا در نخسـتین روزهـای زمسـتان‪ ،‬یکـی‬ ‫از جاذب ههـای گردشـگری شـب در اصفهـان اسـت‪.‬‬ ‫هر سـاله در ایـام سـال نـو میلادی‪ ،‬ارامنـه محلـه جلفـا‬ ‫شـور و شـوق کریسـمس را بـا شـهروندان اصفهانـی‬ ‫تقسـیم می کنند و با حضور در کلیسـای تاریخی وانک‬ ‫بـه اسـتقبال سـال نـو میلادی می رونـد‪.‬‬ ‫محسنهیئتیان‪/‬ایمنا‬ ‫هم زمان با هفته راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت؛‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫تجلیل از رانندگان و راهداران نمونه استان مرکزی‬ ‫هم زمـان بـا هفتـه راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای در‬ ‫مراسـمی از رانندگان و راهداران نمونه اسـتان تجلیل شـد‪.‬‬ ‫افشـین پیرنـون (مدیـرکل دفتـر نگهـداری راه های سـازمان‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای کشـور ) در مراسـم تجلیـل‬ ‫از راهـداران و راننـدگان نمونـه اسـتان مرکـزی از جابه جایـی‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون نفـر مسـافر در سـال توسـط ‪ ۶۲۵‬هـزار راننـده‬ ‫در کشـور خبـر داد و گفـت‪۴ ۰۰« :‬هـزار نـاوگان در بخـش‬ ‫حمل ونقـل کشـور فعـال اسـت کـه ‪ ۹۰‬درصـد حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای را متقبـل شـده اند»‪ .‬او افـزود‪« :‬در کشـور ‪۳۵‬‬ ‫اداره کل راهداری فعال اسـت که ‪ ۲۲۰‬هزارکیلومتر از راه های‬ ‫کشـور را نگهـداری می کنـد و ‪ ۱۲‬هـزار راهـدار ایـن را ههـا را‬ ‫کنترل‪ ،‬تجهیز و نگهداری و رفع اشکال می کنند»‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتـر نگهـداری را ههـای سـازمان راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای کشـور افزود‪« :‬سـرمایه و ارزش ایـن را ههـا هـزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارمیلیاردتومـان اسـت»‪ .‬جهانـی (مدیـرکل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی) هـم دراین مراسـم‬ ‫پس از برشمردن اهمیت راه های استان مرکزی در برقراری‬ ‫ارتبـاط بـا دیگـر اسـتان ها از افزایـش ‪ ۳۲‬درصـدی تـردد در‬ ‫نه ماهـه امسـال خبـر داد‪ .‬جهانـی افـزود‪« :‬اسـتان مرکـزی‬ ‫شـش هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتـر راه فرعـی و اصلـی دارد و روزانـه‬ ‫‪ ۶۰۰‬هـزار تـردد در اسـتان انجـام می گیـرد کـه ‪ ۲۵‬درصـد از‬ ‫ان مربـوط به ماشـین های سـنگین اسـت»‪ .‬او همچنیـن از‬ ‫ن اداره کل گالیـه‬ ‫شهـای مختلـف ایـ ‬ ‫کمبـود بودجـه در بخ ‬ ‫کرد و گفت‪« :‬در استان مرکزی فقط یک هفتم نیازها تامین‬ ‫یشـود و بـرای نوسـازی تعمیـر و تجهیـز ماشـین االت بـا‬ ‫م ‬ ‫کمبـود بودجـه مواجه هسـتیم» ‪ .‬وی بااشـاره به تالش های‬ ‫به عمل امده جهت ارتقای ایمنی راه های استان گفت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تا کنون ‪ ۵۰‬کیلومتر از خرابی روشـنایی‬ ‫را ههـای اسـتان بـا شـش میلیاردتومان اعتبـار تعمیـر و‬ ‫در هشـت کیلومتر از را ههـای اسـتان روشـنایی جدیـد بـا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردریـال احـداث شـده اسـت‪ .‬اصلی تریـن دغدغـه‬ ‫در حـوزه راهـداری برقـراری ایمنـی در محورهـای مواصالتی‬ ‫و تامیـن ارامـش و اسـایش بـرای کاربـران جـاده ای اسـت که‬ ‫دراین راستا اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫مرکـزی ب هصـورت مسـتمر و شـبانه روزی درتلاش اسـت تـا‬ ‫این مهـم در شـبکه را ههـای اسـتان محقـق شـود‪ .‬ایمنـی‬ ‫را ههـا مختـص جسـم راه نبـوده و تامیـن ان در حاشـیه و‬ ‫حریم راه ها نیز بسیار حائزاهمیت است»‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«درراسـتای ارتقـای ایمنـی حاشـیه را ههـا‪ ،‬طـی سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بال غبـر ‪ ۲۳۰‬کیلومتـر احـداث شـیب شـیروانی بـا بهره گیـری‬ ‫از پتانسـیل ماشـین االت و تجهیـزات سـازمانی دررا ههـای‬ ‫اسـتان مرکـزی اجـرا و حـدود ‪ ۲۲۵‬کیلومتـر دیگـر از شـیب‬ ‫شـیروانی را ههـا اصالح شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه جهانی؛ بیش‬ ‫از ‪ ۶۷۰‬کیلومتـر رگالژ شـانه خا کـی جهـت رفع افتادگی شـانه‬ ‫از لبـه اسـفالت‪ ۴۵۰ ،‬کیلومتـر اصالح و اجرای شـانه خا کی و‬ ‫کسـازی بیـش از چهارهـزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتـر از حریـم جـاده‬ ‫پا ‬ ‫به منظـور ارتقـای ایمنـی و منظـر راه درمجمـوع محورهـای‬ ‫مواصالتی استان توسط کارکنان ادارات تابعه شهرستان ها‬ ‫اجـرا شـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت ایمن سـازی‬ ‫فیزیکـی را ههـا از نصـب ‪ ۳۰‬دسـتگاه و تعمیـر ‪ ۸۰‬دسـتگاه‬ ‫چـراغ چشـمک زن بـا ‪ ۷۰۰‬میلیون تومـان اعتبـار‪ ،‬نصـب‬ ‫‪ ۵۰۰‬متـر و تعمیـر ‪ ۱۰‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬متـر حفـاظ فلـزی گاردریـل بـا‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومـان اعتبـار و اجـرای دوهزارمتـر حفـاظ بتنی‬ ‫نیوجرسی با ‪ ۱۸‬میلیاردریال اعتبار در محورهای مواصالتی‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقل جـاده ای‬ ‫استان مرکزی اشکارسازی و هدایتگری راه را نیز از اقدامات‬ ‫به عمل امـده عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری‬ ‫تا کنـون حـدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتـر از سـطح راه هـای اسـتان بـا‬ ‫صرف ‪ ۹۰‬میلیاردریال اعتبار خط کشی شده و برای هدایت‬ ‫ترافیکی ‪ ۳۱۰‬مترمربع تابلوی اطالعاتی نصب و ‪ ۵۲۰‬مترمربع‬ ‫تعمیـر شـده و حـدود ‪ ۴۵۰۰‬عـدد انـواع تابلوهـای انتظامی‪،‬‬ ‫اخبـاری و عالئـم هشـداردهنده برای برقـراری ترددی ایمن‬ ‫در راه های اسـتان مرکزی نصب شـده اسـت»‪ .‬وی مجموع‬ ‫اعتبارات ملی و اسـتانی برای ارتقای ایمنی راه های اسـتان‬ ‫را ‪ ۳۶‬میلیاردتومان برشمرد و ادامه داد‪ ۱۱« :‬میلیاردتومان از‬ ‫این اعتبارات تا کنون تخصیص یافته و امیدواریم با تداوم‬ ‫تخصیـص اعتبـارات ابالغـی‪ ،‬براسـاس برنامه هـای هـدف‪،‬‬ ‫اقدامـات شایسـته ای درراسـتای افزایـش ضریـب ایمنـی‬ ‫در شـبکه را ههـای اسـتان صـورت گیـرد»‪ .‬مراسـم تجلیـل‬ ‫از راهـداران و راننـدگان نمونـه اسـتان مرکـزی به مناسـبت‬ ‫در هفتـه راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای در ارا ک برگـزار و‬ ‫دراین مراسـم از راننـدگان و راهـداران نمونـه اسـتان تقدیر و‬ ‫تجلیل شـد‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرستان ری‬ ‫اشنایی با سیره حضرت زهرا‬ ‫در شهرداری باقرشهر‬ ‫(س)‬ ‫ جلسـه اشـنایی بـا سـیره حضـرت زهـرا(س) به همـت‬ ‫معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری باقرشهر و با حضور‬ ‫امام جمعه باقرشهر و کهریزک‪ ،‬شهردار باقرشهر‪ ،‬معاونت‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی و شهسـواری فرمانـده حـوزه مقاومت‬ ‫بسیج ‪ ۴۵۲‬شهدای گمنام و خواهران بسیجی در سالن‬ ‫جلسات شهید قاسم سلیمانی برگزار شد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫اسـتیری گفـت‪« :‬الگو گیـری و الگوسـازی یکـی از جوانـب‬ ‫مهـم تربیتی سـت و بـرای بانـوان مسـلمان ‪ ،‬الگویی بهتر و‬ ‫کامل تـر از صدیقـه کبری وجود نـدارد»‪ .‬وی به احادیثی از‬ ‫حضـرت فاطمـه زهـرا(س) در مـورد صله رحـم اشـاره کرد و‬ ‫افـزود‪« :‬حکمـت وجـوب صله رحـم‪ ،‬افزایش عمـر و تکثر و‬ ‫رشـد خویشـاوندان به شـمار می اید و پیوند خویشاوندی‬ ‫از قوی تریـن پیوندهاسـت»‪.‬‬ ‫اخطاریه زیست محیطی‬ ‫برای ‪ ۵۷‬واحد االینده‬ ‫رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان ری از تشـدید‬ ‫برخورد با متخلفان زیسـت محیطی طی سـه ماه گذشـته‬ ‫خبر داد و گفت‪ ۵۷« :‬واحد االینده هوا دراین شهرسـتان‬ ‫اخطاریـه دریافـت کردنـد»‪ .‬علیرضـا فاضلـی افـزود‪« :‬اداره‬ ‫محیـط زیسـت شهرسـتان ری بـا اغـاز فصـل پائیـز کـه‬ ‫احتمـال ایجـاد سـکون جـوی و تجمیـع االیند ههـا در‬ ‫کالن شـهر تهـران وجـود دارد‪ ،‬واحدهـای االینـده هـوا را‬ ‫به صـورت شـبانه روزی پایـش می کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫‪ ۷۳۶‬واحـد االینـده هـوا طـی سـه ماه گذشـته مـورد پایش‬ ‫زیسـت محیطی قرارگرفته انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬واحدهـای تولیـد‬ ‫بتـن‪ ،‬قیـر‪ ،‬اسـفالت‪ ،‬ریخته گـری‪ ،‬اجرنسـوز‪ ،‬گـچ و معـادن‬ ‫شن و ماسه که در تولیدات خود از سوخت های مختلف‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ ،‬پایـش شـده اند‪ .‬پاالیشـگاه شـهید‬ ‫تندگویـان و کارخانـه سـیمان تهـران نیز به دلیـل باالبودن‬ ‫مـواد االینـده هوا در خروجی دودکش هایشـان‪ ،‬به صورت‬ ‫ویـژه و شـبانه روزی مـورد پایـش قـرار می گیرنـد»‪.‬‬ ‫اجرای پروژه بهسازی‬ ‫خیابان تهرانی مقدم کهریزک‬ ‫سیناغریب‬ ‫توضیحات شهرداری گرگان‬ ‫درخصوص خبر عدم پذیرش یک شهروند در گرمخانه‬ ‫یبـر گالیـه یـک شـهروند بابـت‬ ‫در پـی انتشـار اخبـاری مبن ‬ ‫یسـرپناه‪ ،‬معـاون‬ ‫عدم پذیـرش در مرکـز نگهـداری افـراد ب ‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان توضیحاتـی ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫احمد ساالری گفت‪« :‬پس از دریافت گزارش و تصاویری که‬ ‫نشـانگر نارضایتی و گالیه یکی از شـهروندان از عدم پذیرش‬ ‫در گرمخانـه شـهرداری گـرگان بـود‪ ،‬بالفاصلـه تحقیقـات‬ ‫صحت وسـقم این موضوع موردبررسـی قرار گرفت»‪ .‬ساالری‬ ‫یهـای صورت گرفتـه مشـخص شـد‬ ‫افـزود‪« :‬پـس از پیگیر ‬ ‫فـرد مذکـور به علـت عدم پاسـخگویی سـامانه تلفنـی ‪137‬‬ ‫شـهرداری گـرگان و به تبـع ان عدم پذیـرش در گرمخانـه‬ ‫گالیه مند بوده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬یکی از فعاالن اجتماعی‬ ‫کـه پیگیـر این ماجـرا بود بـا دعوت معاونت خدمات شـهری‬ ‫بـه ایـن معاونـت مراجعـه کـرد و مـا در جلسـه ای بـا حضـور‬ ‫وی اقـدام بـه تحقیـق درخصـوص علـت پاسـخگونبودن‬ ‫سـامانه تلفنـی کردیـم»‪ .‬معـاون خدمات شـهری شـهرداری‬ ‫گـرگان افزود‪« :‬دراین جلسـه ضمن بررسـی موضـوع با حضور‬ ‫مسـئولین واحدهـای مرکـز ‪ ۱۳۷‬و گرمخانـه مشـخص شـد‬ ‫در سـاعت ‪ ۳‬بامـداد کـه شـهروند تمـاس گرفتـه‪ ،‬سـامانه‬ ‫‪ ۱۳۷‬قطـع بـوده و قـادر به پاسـخگویی نبوده اسـت که البته‬ ‫تذکـرات الزم درخصـوص عدم تکـرار ایـن اتفـاق صـادر شـد»‪.‬‬ ‫به گفتـه سـاالری؛ سـامانه تلفنـی ‪ ۱۳۷‬جهـت پاسـخگویی‬ ‫شـهروندان درراسـتای رفع مشکالت شهروندان ایجادشده‬ ‫کـه ازان طریـق می تواننـد مشـکالت و خواسـته های سـطح‬ ‫محله و شهر را با خادمین خود در مدیریت شهری در میان‬ ‫بگذارند‪ .‬وی درپایان از پیگیری ها و دغدغه های این فعال‬ ‫اجتماعـی قدردانـی کرد‪ .‬معاون خدمات شـهری شـهرداری‬ ‫گـرگان از عمـوم شـهروندان و فعـاالن اجتماعـی درخواسـت‬ ‫کرد چنانچه پیشنهادی درخصوص خدمت رسانی بهتر به‬ ‫شـهروندان و تسهیل خدمات رسـانی دارند ازطریق سامانه‬ ‫‪ ۱۳۷‬تماس حاصل یا به اداره روابط عمومی شهرداری گرگان‬ ‫مراجعـه‪ ،‬یـا از مسـیر شـبکه های اجتماعـی و تمـاس تلفنـی‬ ‫تمـاس تلفنـی منعکـس کننـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ گرمخانـه‬ ‫شـهرداری گـرگان در اواخـر ابـان سـال جـاری درراسـتای‬ ‫خدمات رسـانی بـه شـهروندان به خصـوص شـهروندانی کـه‬ ‫نخـواب) هسـتند راه اندازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫فاقـد سـرپناه (کارت ‬ ‫شـهردار کهریـزک گفـت‪ « :‬پـروژه بهسـازی خیابـان‬ ‫تهرانی مقـدم کهریـزک بـا اعتبـار ‪ 36‬میلیاردریـال و‬ ‫بـا همـکاری سـازمان بهشـت زهرا(س)‪ ،‬اداره راه و‬ ‫شـورای بخـش کهریـزک درحال اجرا سـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ علـی کلهـر افـزود‪:‬‬ ‫«طـول این پـروژه ‪ 1500‬و عـرض ان ‪ 15‬متـر بـوده کـه‬ ‫شـامل زیرسـازی‪ ،‬اسـفالت‪ ،‬جداسـازی بـا نیوجرسـی و‬ ‫روشنایی سـت‪ .‬یکـی از مهم تریـن اهـداف شـکل گیری و‬ ‫اجرایی شـدن این مهـم رسـیدن بـه یـک نظـم ترافیکـی‬ ‫بـود کـه باتوجه بـه هم جـواری ایـن خیابـان بـا سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) و ایجـاد بـار ترافیکـی به وجـود امـده‪،‬‬ ‫عریض سـازی و بهسـازی ایـن معبـر مهـم‪ ،‬الزم بـود»‪.‬‬ ‫«قاتلین عزرائیل»‬ ‫در جشنواره فیلم فیلیپین‬ ‫فیلـم کوتـاه «قاتلیـن عزرائیـل» به نویسـندگی و کارگردانـی‬ ‫جواد مزدابادی به جشنواره پامبوجان در کشور فیلیپین‬ ‫راه یافـت ‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری؛ فیلـم کوتـاه «قاتلیـن عزرائیـل»‬ ‫به نویسـندگی و کارگردانـی جـواد مزدابـادی از هنرمنـدان‬ ‫ری و به تهیه کنندگی مشـترک حسـین پورخلیلی و جواد‬ ‫مزدابـادی بـه جشـنواره پامبوجـان در کشـور فیلیپیـن راه‬ ‫یافت‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیمیا اطلس اسیا‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/10/08‬بـه شـماره ثبـت ‪ 589206‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010650380‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تولیـد و پخـش‬ ‫روغن موتـور بنزینـی‪ ،‬دیزلـی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬روغـن دنـده‪ ،‬ضدیـخ‪ ،‬شیشه شـوی‪ ،‬اوکتـان بنزیـن‪ ،‬مکمـل روغـن‪ ،‬گریـس روغـن هیدرولیـک‪ ،‬تولیـد و فـروش و پخـش انـواع فیلتـر و قطعـات خـودرو‪ ،‬تولیـد روغـن خودروهای سـبک و‬ ‫سـنگین‪ ،‬قطعـات یدکـی خـودرو‪ ،‬روغن موتـور‪ ،‬اب باتـری بـرای شـارژ باطـری‪ ،‬اب اسـید بـرای شـارژ باتری‪ ،‬روغن برای سیسـتم های هیدرولیـک‪ ،‬روغن فرمـان‪ ،‬روغن ترمز‪ ،‬روغن هـای مدارهای هیدرولیکی‪ ،‬مواد جداسـازی‬ ‫روغن های صنعتی‪ ،‬مواد معلق کننده روغن‪ ،‬روغن فرمان هیدرولیکی‪ ،‬روغن سیسـتم انتقال نیرو‪ ،‬ضدجوش‪ ،‬ضدرسـوب‪ ،‬روغن های مدارهای هیدرولیکی‪ ،‬مایع شیشـه پا ک کن‪ ،‬روغن مخصوص تسـمه‪ ،‬روغن تسـمه‪،‬‬ ‫روغن موتور‪ ،‬روغن های صنعتی‪ ،‬روغن های روان کننده‪ ،‬گرافیت روغن کاری‪ ،‬گریس روغن کاری‪ ،‬روغن روان کننده‪ ،‬روغن ماشـین برای مصارف صنعتی‪ ،‬مکمل روغن موتور‪ ،‬مکمل و بازسـازی کننده موتور‪ ،‬مکمل ضددود‬ ‫روغـن و بنزیـن‪ ،‬روغـن دنـده‪ ،‬روغـن پایـه‪ ،‬روغـن خـام‪ ،‬پمپ هـای روغـن کاری‪ ،‬فیلتـر بـرای تمیزکـردن هـوای خنـک (بـرای موتورهـا)‪ ،‬جدا کننـده بخـار از روغـن‪ ،‬فیلتر ماشـین های شیردوشـی‪ ،‬فیلتـر روغن و گازوئیل ماشـین‬ ‫سـنگین‪ ،‬فیلتر روغن و گازوئیل ماشـین نیمه سـنگین‪ ،‬فیلتر روغن خودروهای سـبک‪ ،‬فیلتر روغن خودروهای سـنگین‪ ،‬فیلتر هوای ماشـین االت صنعتی‪ ،‬فیلتر سـوخت‪ ،‬فیلتر ماشـین االت راهسازی‪ ،‬فیلتر ماشین االت‬ ‫معدنی‪ ،‬فیلتر ماشـین االت کشـاورزی‪ ،‬فیلتر ماشـین االت سـنگین‪ ،‬فیلتر ماشـین االت سـواری‪ ،‬فیلتر هوای خودروهای سـنگین‪ ،‬فیلتر هوای خودروهای سـبک‪ ،‬فیلتر هوا‪ ،‬فیلتر روغن خودرو‪ ،‬فیلتر هوا (صنعتی)‪ ،‬فیلتر‬ ‫روغـن (صنعتـی)‪ ،‬پمپ هـای هیدرولیـک روغنـی‪ ،‬فیلترهـای غشـایی بـرای اسـتفاده به عنوان بخشـی از ماشـین االت‪ ،‬روغن دان‪ ،‬پمـپ روغن (اویل پمپ)‪ ،‬کاغذ فیلتـر‪ ،‬اطالعات تعمیـرکاری‪ ،‬روغنکاری خودرو‪ ،‬نگهـداری و‬ ‫تعمیـرات وسـایل نقلیـه موتـوری‪ ،‬روغـن کاری وسـائط نقلیـه‪ ،‬روغـن کاری و گریـس کاری‪ ،‬تعمیرات وسـائط نقلیه‪ ،‬خدمات تعمیـر و نگهداری‪ ،‬خدمات تعمیـر رادیاتور خودرو‪ ،‬خدمات تعمیر گلگیر خـودرو‪ ،‬خدمات تعویض‬ ‫روغن و پنچرگیری و باالنس چرخ خودرو‪ ،‬خدمات تعمیر و سـرویس و شستشـوی موتور خودرو‪ ،‬خدمات تعمیر خرابی وسـائط نقلیه‪ ،‬روغن کاری وسـائط نقلیه‪ ،‬خدمات تعمیر خودرو‪ ،‬تولید و طراحی اپلیکیشـن (به جز‬ ‫قرانی‪ ،‬رسانه ای‪ ،‬هنری‪ ،‬فرهنگی)‪ ،‬مشاوره و مجری طر ح های بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای‪ ،‬توسعه بازار و ترویج فروش‪ ،‬انالیز و تحلیل فرایندهای کسب و کار‪ ،‬انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از دولتی و غیردولتی‪ ،‬خصوصی‪ ،‬عمومی‪ ،‬انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‬ ‫و با سایر واحدهای تولیدی و بازرگانی‪ ،‬بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای بر بستر فناوری های نوین ارتباطی‪ ،‬وب و موبایل و دریافت سفارش انالین‪ ،‬خدمات واسطه گری و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری سازندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و فروشـندگان و عرضه کنندگان‪ ،‬توزیع خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی‪ ،‬نظارت‪ ،‬پشـتیبانی و ارائه خدمات مشـاوره ای در زمینه فعالیت شـرکت‪ ،‬انجام تحقیق و بررسـی‪،‬‬ ‫واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬تهیه‪ ،‬ثبت سفارش‪ ،‬بهره برداری از خطوط تولید‪ ،‬صادرات و واردات انواع کاالهای مجاز از طریق گمرکات قانونی کشور‪ ،‬ترخیص کاالهای مرتبط با موضوع‬ ‫شرکت از کلیه گمرکات و بنادر کشور‪ ،‬گشایش اعتبارات و ال‪.‬سی برای شرکت‪ ،‬نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انعقاد قراردادها و عقود اسالمی با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‪ ،‬اخذ‬ ‫هرگونه نمایندگی و ایجاد هرگونه شـعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشـور‪ ،‬شـرکت در کلیه نمایشـگاه های بین المللی داخلی و خارجی‪ ،‬برگزاری سـمینارها و همایش ها‪ ،‬شـرکت در مناقصات و مزایدات دولتی‬ ‫و غیردولتی داخلی و خارجی‪ ،‬همکاری با کلیه بانک ها و موسسـات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تحصیل هرگونه وام و اعتبار از بانک ها و موسسـات مالی و اعتباری‪ ،‬گشـایش اعتبار و اسـتفاده از تسـهیالت مالی و‬ ‫اعتبـاری بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی‪ ،‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪،‬‬ ‫بخش مرکزی‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله تهرانپارس‪ ،‬بلوار شهید جلیل سیدعلی (استخر)‪ ،‬خیابان بوستان دهم شرقی‪ ،‬پال ک ‪ ،1‬طبقه اول کدپستی ‪ 1655674455‬سرمایه شخصیت حقوقی‪ :‬عبارت است از مبلغ ‪10.000.000‬‬ ‫ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‪ :‬اقای دانیال سـیاه پوربندانی به شـماره ملی ‪ 1960291858‬دارنده ‪ 9000000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای رضا سـیاه پوربندانی به شـماره ملی ‪ 1960602047‬دارنده ‪ 1000000‬ریال‬ ‫سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬اقـای دانیـال سـیاه پورندانی بـه شـماره ملـی ‪ 1960291858‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره به مـدت نامحدود و به سـمت مدیرعامل بـه مدت نامحـدود‪ ،‬اقای رضا سـیاه پوربندانی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1960602047‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و همچنین کلیه‬ ‫نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل بـه تنهایـی همـراه بـا مهر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت موضوع فعالیـت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1252928‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 13‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪382‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان‬ ‫گربه سیاه‬ ‫بک تو بلک‬ ‫فیلمـی در سـبک درام سـاخته کریـم امینـی‪ .‬در جامعـه امـروز کـه هریـک از‬ ‫جوانـان بـرای رسـیدن بـه پول‪ ،‬شـهرت و موقعیت می کوشـند‪« ،‬وحید» نیز‬ ‫در مسـیر رسـیدن بـه رویاهایـش پیـش مـی رود و «رهـا» و «ارمـان» را با خود‬ ‫یشـود ‪...‬؛ بهـرام‬ ‫همـراه می کنـد؛ امـا نمی داننـد این مسـیر بـه کجـا ختـم م ‬ ‫رادان‪ ،‬تـرالن پروانـه و حسـین پورکریمـی؛ از بازیگـران ایـن فیلم هسـتند‪.‬‬ ‫یشـه کـه چشـات رو بـاز می کنـی؛ سـورمه داره‬ ‫درد از لحظـه ای شـروع م ‬ ‫یشـنوم؛ امـا می تونـم لب خونـی کنـم؛ کلماتـی کـه‬ ‫یگـه کـه نم ‬ ‫چیزهایـی م ‬ ‫نبـاره کـه بـا بوسـه حـرف می زنـم! سـجاد‬ ‫ازشـون خـون فـواره می زنـه‪ .‬اخری ‬ ‫ افشاریان‪ ،‬نیکو بستانی و مهدی زندیه؛ بازیگران این نمایش به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی سجاد افشاریان هستند که تا ‪ 30‬دی ماه در «پردیس شهرزاد»‬ ‫ (سـالن گالیـل) بـه روی صحنه اسـت‪.‬‬ ‫دختر گات و شبح موش‬ ‫پائیز‬ ‫کتابـی نوشـته کریـس ریـدل بـا ترجمـه سـاره ارض پیمـا کـه نشـر «چ» در‬ ‫‪193‬صفحـه بـا قیمـت ‪62‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬ریـدل؛ سـال ‪ 1962‬در‬ ‫افریقـای جنوبـی متولـد شـد‪ .‬دختـری کوچـک بعـد از مـرگ مـادرش‪ ،‬تنهـا‬ ‫مانـده؛ امـا ایـن غـم‪ ،‬همیشـگی نیسـت؛ چـون «ایشـماعیل موشـه» و‬ ‫یشـوند و حاال دنیایی تازه از کشـف های مهیج‬ ‫دوسـتانش وارد زندگی او م ‬ ‫درانتظـار ایـن دختـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫منـوازی جـواد بطحایـی و پـدرام خاورزمینـی‪.‬‬ ‫یسـت حاص ِـل ه ‬ ‫اثر ‬ ‫این مجموعـه شـامل شـش اهنـگ بـی کالم از دونـوازی سـنتور و تنبـک در‬ ‫یسـت‪ .‬نوازندگـی سـنتور را بطحایـی بر عهـده‬ ‫دسـتگاه های موسـیقی ایران ‬ ‫داشته؛ و خاورزمینی با نوازندگی طبال‪ ،‬او را همراهی کرده است‪ .‬بطحایی‪،‬‬ ‫متولد ‪ 1336‬در مشـهد بوده و اهنگسـاز و نوازنده سـنتور اسـت‪ .‬او از سـال‬ ‫‪ 1372‬بـا گـروه «اوا» نیـز همـکاری داشـت‪.‬‬ ‫فانتزی‬ ‫ویزیوکر‬ ‫بنفشهحجازی‬ ‫تقصیر عطر نیست‬ ‫که این گونه می پرد‬ ‫در شیشه می جوشد‬ ‫هوای یک پرواز‬ ‫نمایشـگاه انفرادی از اثار سـعید نودهی که تا ‪ 21‬دی ماه در «گالری اعتماد‬ ‫هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبى‪،‬‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬میـدان ِ‬ ‫‪ »1‬بیـن سـاعات ‪ 12‬تـا ‪ 20‬به نش ِ‬ ‫بن بسـت شـیرودى‪ ،‬پال ک ‪ ۲۵‬برپاسـت‪ .‬این هنرمند متولد ‪ 1361‬در تهران‬ ‫بـوده و مـدرک کارشناسـی ارشـد نقاشـی دانشـکده هنـر و معمـاری تهـران‬ ‫را دارد‪ .‬او تقدیر شـده اول در پنجمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی هنـر‬ ‫جوان اسـت‪.‬‬ ‫اپلیکیشـنی در حـوزه سلامت الکترونیـک کـه فعالیـت خـود را در سـال ‪99‬‬ ‫نبـار اغـاز کـرد‪ .‬ایـن اپ‪ ،‬از سـه بخـش تغذیـه و رژیـم غذایـی ‪،‬‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫ی‪ -‬روان پزشـکی؛ و ورزش و حـرکات اصالحـی‬ ‫مشـاوره های روان شناس ‬ ‫تشـکیل شـده اسـت‪ .‬در بخش تغذیه‪ ،‬شما می توانید با مشـاهده و بررسی‬ ‫پروفایـل بهتریـن متخصصیـن تغذیـه ‪ ،‬پزشـک خـود را انتخـاب کنیـد و از‬ ‫نهـا برنامـه غذایـی دریافـت کنیـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫بر خا کم گلی نخواهی گذاشت‬ ‫بمبی که فرو خورده ام‬ ‫جز کلمه‬ ‫از من به جا نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫کتابم را به یک گل سبز‬ ‫گلیسپید‬ ‫و یک گل سرخ‬ ‫هدیه کن!‬ ‫ً‬ ‫حتما خبر را شنیده ای‬ ‫من‬ ‫سکته کرده ام!‬ ‫قرار بود برایم جعبه ای‬ ‫هوای تازه بفرستی‬ ‫چه شد؟‬ ‫فکر می کنی بدون چادر ا کسیژن‬ ‫چقدر زیر اسمان بی ستاره‬ ‫دوام بیاورم؟‬ ‫یادت باشد‬ ‫فردا با پست پیشتاز‬ ‫چشم هایت را برایم بفرستی‬ ‫کمپوت را وقتی که امدی‬ ‫بیاور‬ ‫کمپوت سیب دوست ندارم‬ ‫انار تازه بیاور‬ ‫رویا‬ ‫سال ‪ 2022‬مبارک؟!‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!