هفته نامه سرافرازان شماره 381 - مگ لند
0

هفته نامه سرافرازان شماره 381

هفته نامه سرافرازان شماره 381

هفته نامه سرافرازان شماره 381

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ 22/1400‬جمادی االولی ‪ 27/1443‬دسامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /381‬تومان‬ ‫تنور داغ پلتفرم های پخش زنده‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫ روایتشبکه هایاجتماعی‬ ‫‪VOD‬هایایرانیبه‬ ‫ِ‬ ‫در سـال های اخیـر و هم زمـان بـا کاهـش کیفـی برنام ههـای‬ ‫صداوسـیما‪ ،‬شـبکه های نمایـش خانگـی یـا ‪VOD‬هـا توجـه‬ ‫یکـه سـریال های‬ ‫مخاطبـان زیـادی را ب هخـود جلـب کرده انـد؛ به طور ‬ ‫و برنام ههـای ساخت هشـده در این پلتفر مهـا‪ ،‬محبوبیـت چشـم گیری‬ ‫پیـدا کـرده و بـه بحـث داغ شـبکه های اجتماعـی تبدیـل شـده اند‪ .‬در‬ ‫مطالعه انجام شده توسط مرکز پژوهشی «بتا»‪ ،‬داده ها و محتواهای‬ ‫تولیدشـده توسـط کار بـران حـول موضـوع ‪ VOD‬هـا موردبررسـی قـرار‬ ‫گرفتـه و امارهایـی از وا کنـش کار بـران به هرکـدام از پلتفرم های مطرح‬ ‫(نمـاوا‪ ،‬فیلیمـو‪ ،‬فیلمنـت و فیل مگـردی) تهیـه شـده اند‪.‬‬ ‫‪VOD‬چیست؟‬ ‫ایـن کوتاه نوشـت‪ ،‬مخفـف عبـارت ‪ Video On Demand‬اسـت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کـه به فارسـی «سـامانه ویدئـو و فیل مهـای درخواسـتی» م ‬ ‫انچـه مخاطـب به دنبـال ان اسـت‪ ،‬در فضایـی تعاملـی بـا اختیـارات‬ ‫بـاال دردسـترس قـرار گرفتـه؛ ازایـن رو‪ VOD‬هـا یکـی از محبوب تریـن‬ ‫سـایت های اینترنتـی ب هشـمار می رونـد؛ سـایت هایی کـه‬ ‫چندسالی ست با توسعه زیرساخت های اینترنت در ایران و باالرفتن‬ ‫سرعت دسترسی به اینترنت‪ ،‬جای خود را میان سایت های محبوب‬ ‫ایرانـی بـاز کرده انـد و ک مکـم خودشـان تبدیل به اپلیکیشـن شـده اند‪.‬‬ ‫مرکـز پژوهشـی بتـا چهـار پلتفـرم مطـرح «نمـاوا‪ ،‬فیلیمـو‪ ،‬فیلمنـت و‬ ‫فیلم گردی» را در فضای مجازی مورد رصد و بررسـی قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫بـر بسـتر تلگـرام‪ ،‬میـزان تولیـد محتـوا پیرامـون پلتفـرم «نمـاوا» بیـش‬ ‫یسـت که در دو‬ ‫نحـوزه بـوده اسـت؛ این درحال ‬ ‫از دیگـر بازیگـران ای ‬ ‫بستر اینستا گرام و توئیتر و پیرامون‪« ،‬فیلیمو» پیشتاز است‪ .‬بررسی‬ ‫‪V‬هـای مختلـف‬ ‫و مقایسـه صورت گرفتـه از صفحـات متعلـق بـه ‪ OD‬‬ ‫نشـان می دهـد کـه «فیلیمـو» در هـر سـه بسـتر و «فیل مگـردی» در‬ ‫بسـتر اینسـتا گرام دارای بیشـترین فالوئـر هسـتند‪.‬‬ ‫بررسی نظرات کاربران درباره‪ VOD‬ها‬ ‫یتـوان ازطریـق رصـد شـبکه های‬ ‫یکـی از موضوعـات مهـم کـه م ‬ ‫اجتماعی متوجه شد‪ ،‬نظر کاربران درباره موضوعات مختلف است‪.‬‬ ‫دراین بررسـی نیـز نظـرات کار بـران مختلـف پیرامـون مزایـا‪ ،‬معایـب‪،‬‬ ‫تهـا و تهدیدهـای پلتفر مهـای مختلـف ‪ VOD‬موردبررسـی‬ ‫فرص ‬ ‫قـرار گرفـت؛ تـا بدانیـم کـه نظـرات کار بـران پیرامـون ایـن اپلیکیشـن ها‬ ‫پهـا چـه بـوده اسـت؟‬ ‫چیسـت؟ و مزایـا یـا معایـب اسـتفاده از ایـن ا ‬ ‫مزایای‪ VOD‬ها ی ایرانی‬ ‫ترافیک اینترنت نیم بها بر روی همه اپراتورها‬ ‫ً‬ ‫بعضا داشتن دوبله های اختصاصی‬ ‫معایب ‪ VOD‬های ایرانی‬ ‫سانسـورهای زیـاد فیل مهـای خارجـی و گنـگ و نامفهو مکـردن‬ ‫موضـوع فیلم هـا‬ ‫عدم تنوع در ارائه فیلم ها و انیمیشن های روز دنیا‬ ‫افزایش بسیارزیاد هزینه اشترا ک‬ ‫عدم ارائه سیستم اشترا ک گذاری بین دوستان‬ ‫فرصت های‪ VOD‬های ایرانی‬ ‫تولید فیلم و سریال و برنامه های ترکیبی برای نوجوانان‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫سـه برنامـه «همرفیـق»‪« ،‬شـب اهنگـی» و «پیش گـو» و سـریال های‬ ‫«زخـم کاری»‪« ،‬خاتـون» و «ان هـا»؛ ازلحـاظ تولیـد محتـوا در فضـای‬ ‫مجـازی و شـبکه های اجتماعـی موردبررسـی قـرار گرفـت و مشـخص‬ ‫شـد کـه برنامـه «شـب اهنگـی» بـا اجـرای حامـد اهنگـی‪ ،‬در تلگـرام و‬ ‫توئیتـر‪ ،‬بیشـتر ازسـوی کاربران موردبحث قـرار گرفتـه و دارای محتوای‬ ‫بیشـتری نسـبت بـه دو برنامـه دیگـر بـوده؛ این درحالی سـت که‬ ‫برنامـه «همرفیـق» بـا اجـرای شـهاب حسـینی‪ ،‬در بسـتر اینسـتا گرام‬ ‫بحث برانگیزتـر بـوده و محتـوای بیشـتری حـول ان تولیـد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬توجـه کاربـران شـبکه های اجتماعـی بـه سـریال «زخـم کاری»‬ ‫بـا کارگردانـی محمدحسـین مهدویـان‪ ،‬در هـر سـه بسـتر توئیتـر‪،‬‬ ‫اینسـتا گرام و کانال هـای تلگـرام‪ ،‬بیـش از دو سـریال دیگـر بـوده و‬ ‫محتـوای بیشـتری حـول ان تولیـد شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده‬ ‫کرونا چگونه تنور‬ ‫پلتفرم های پخش زنده را گرم کرد؟‬ ‫شبکه هایسنتیتلویزیون‬ ‫پلتفرم هایپخشزنده‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫ُ‬ ‫شتـر دچـار افـت محبوبیـت و نیـز کاهـش بیننـده و‬ ‫رسـانه های سـنتی ماننـد تلویزیـون کـه پی ‬ ‫دراث ِـر ان‪ ،‬ک مشـدن تبلیغـات و درام ِـد ناشـی ازان شـده بودنـد‪ ،‬درپ ِـی شـیوع کروناویـروس بازهـم‬ ‫یشـان‪ ،‬تشـدید ایـن رون ِـد بـد را شـاهد بـوده‬ ‫شـوک دیگـری را تجربـه کرده انـد و اوضـاع اقتصاد ‬ ‫اسـت‪ .‬در سـطح بین المللـی‪ ،‬درامـد رسـانه قـاب کوچـک بـا شـش درصد کاهـش نسـبت بـه سـال‬ ‫نسـال ها‬ ‫یکـه رسـانه های برخـط مبتنی برنـت کـه تعدادشـان درای ‬ ‫‪ 2019‬مواجـه بـود؛ درحال ‬ ‫قابل توجـه سـود را جشـن گرفته انـد‪ .‬به روای ِـت گـزارش اخیـر‬ ‫ـیدن‬ ‫س‬ ‫روبه افزایـش نهـاده‪ ،‬به ثمرر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪Statista Advertising & Media Outlook‬؛ پیش بینـی م یشـود کـه تـا پایـان سـال جـاری‬ ‫میلادی‪ ،‬میـزان عایـدی رسـانه های انالیـن ویدئویی (البته نمونه های مطرح با مخاطبین جهانی)‪ ،‬نسـبت به‬ ‫ تاریخ ‪ 18‬سـپتامبر ‪ 2020‬انتشـار یافته؛‬ ‫سـال قبل‪ ،‬رشـدی ‪11‬درصدی را به ثبت برسـانند‪ .‬بنابراین گزارش که به ِ‬ ‫ های‬ ‫عمده سود پیش بینی شده از به اشترا ک گذاری تا ک شوها‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬سریال ها‪ ،‬مستندها و سایر سرگرمی ِ‬ ‫مشـابه‪ ،‬در پلتفر مهـای مـدرن به خاط ِـر اسـتقبال اسـیایی ها و به ویـژه اقتصادهـای نوظهـور دراین جغرافیـا‬ ‫قدیمی پخـش محصوالت‬ ‫نظیـر «هنـد» اسـت کـه حـاال می خواهنـد رقبایی سرسـخت بـرای جریان مرسـوم و‬ ‫ِ‬ ‫ـال اخیر‬ ‫س‬ ‫یکی‪،‬دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫روندی‬ ‫فرهنگـی و هنـری را در کشـورهای خـود ایجـاد کـرده و ان ها را گسـترش دهنـد؛‬ ‫ِ‬ ‫در کشـور خـود مـا نیـز بـا مدیاهایی ماننـد «اپارات»‪« ،‬نماشـا» و ‪ ...‬و به خصوص «فیلیمو» و «نماوا» باب شـده‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه هنـوز خیلـی مانـده تـا ایـن رسـانه های نوپـا بتواننـد بـا رقبـای گردن کلفتـی همچـون «یوتیـوب»‬ ‫ جهت سـاخت و عرضه فیلم‪ ،‬سـریال و انیمیشـن‬ ‫حتـی وارد گـود رقابـت شـوند یـا بـه نمون ههـای حرفه ای تر به ِ‬ ‫ جهت کسـب‬ ‫نظی ِـر «نتفلیکـس» تنـه بزننـد؛ اما به هرحـال درحدوانـدازه بازار داخلی‪ ،‬توانسـته اند تهدیدی به ِ‬ ‫درامد برای رسـانه های سـنتی در جامعه خویش محسـوب شـوند‪ .‬این گزارش نشـان می دهد که «اندونزی»‬ ‫لتـر بـوده و جریـان عرضـه هن ِـر انالیـن در انجـا با اختالفی بسـیار‪ ،‬از شـیوه های قدیمی‪،‬‬ ‫دراین امـر کشـوری فعا ‬ ‫پیشی گرفته است‪ .‬ا گر بخواهیم این ماجرا در سطح قاره ای بررسی کنیم؛ کمترین نرخ سرعت رشد را در اروپا‬ ‫قابل تامل دارد‪« .‬رسـانه جاری»‬ ‫با ‪9.1‬درصد شـاهدیم که درمقایسـه با‬ ‫ِ‬ ‫‪12.7‬درصد اسـیا‪ ،‬حکایت از فاصله ای ِ‬ ‫یشـود کـه هم زمـان بـا ارسـالش‬ ‫(‪ )Streaming Media‬بـه ان دسـته از محتـوای چندرسـانه ای گفتـه م ‬ ‫ازطرف فرسـتنده محتوا‪ ،‬توسـط گیرنده محتوا قابل نمایش اسـت؛ به بیانی‪ ،‬گیرنده محتوا نیاز ندارد که ابتدا‬ ‫تمام محتوا را بارگیری کند تا بتواند ان را نمایش دهد؛ بلکه فرستنده می تواند محتوا را به صورت جاری ارسال‬ ‫یـا به اصطالح «اسـتریم» کند‪.‬‬ ‫اندونزی‬ ‫هند‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫چین‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫المان‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪6.3‬‬ ‫اسیا‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫جهان‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫اروپا‬ ‫جهانی ‪SVODs‬‬ ‫‪31‬درصدی ‪ Netflix‬از بازار‬ ‫سهم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫در حالی کـــه ‪ Netflix‬همچنـــان ا کثریـــت ســـهم بـــازار‬ ‫را در حـــوزه ‪( SVOD‬سیســـتم هایی کـــه بـــه کاربـــران‬ ‫اجـــازه می دهنـــد محتواهـــای صوتـــی یـــا تصویـــری را‬ ‫هر زمان کـــه خواســـتند‪ ،‬گـــوش داده یـــا تماشـــا کننـــد)‬ ‫در اختیـــار دارد؛ امـــا نســـبت به قبل‪ ،‬به طور پیوســـته‬ ‫بخش هایـــی از ســـهم خـــود را با ظهـــور رقبـــای جدید‪،‬‬ ‫از دســـت داده اســـت‪ .‬درواقـــع‪ ،‬بـــا شـــدت گرفتن‬ ‫پاندمـــی کرونـــا و کاهش اســـتقبال عمومی از ســـینماها‬ ‫طوالنـــی محدودیت هـــا و‬ ‫و البتـــه اعـــام متنـــاوب و‬ ‫ِ‬ ‫قرنطینه هـــا؛ ســـال ‪ 2020‬شـــاهد ورود تازه واردانـــی‬ ‫قدرتمنـــد بـــه این عرصـــه بودیـــم؛ ازجملـــه ‪ Peacock‬که‬ ‫همان ســـال توســـط شـــبکه بـــزرگ ‪ NBC‬راه انـــدازی‬ ‫تولیـــدی این شـــبکه؛‬ ‫شـــده تـــا عالوه بـــر محتواهـــای‬ ‫ِ‬ ‫تولیـــدی دیگـــر شـــرکت های همـــکار مثل‬ ‫محتواهـــای‬ ‫ِ‬ ‫‪ WWE Network‬را نیـــز بـــرای مخاطبـــان پخـــش کنـــد‪.‬‬ ‫ســـامانه مشـــابه دیگـــری کـــه ان ســـال پـــا بـــه عرصـــه‬ ‫گذاشـــت‪ HBO Max ،‬بـــود؛ یـــک ســـرویس انالین ویدئو‬ ‫ ای جهـــان؛ یعنـــی‬ ‫هنـــگام درخواســـت‪ ،‬از غـــول رســـانه ِ‬ ‫«وارنر مدیـــا» که به عنوان یک برنـــد چندملیتی‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی شـــرکت تابعـــه‪ ،‬زیرمجموعه و فرعـــی دارد؛ مانند‬ ‫ُ‬ ‫نشـــریات «تایـــم» و «الیـــف»‪ ،‬شـــبکه «اچ بی ا»‪ ،‬شـــرکت‬ ‫«وارنـــر بـــرادرز» و بنـــگاه خبـــری «ســـی ان ان»‪ .‬ورود این‬ ‫ســـامانه ها باعـــث شـــد تـــا «نتفلیکـــس» شـــاهد حذف‬ ‫تعداد زیادی از مشـــترکان خود باشد‪ .‬گزارش ‪ 8‬دسامبر‬ ‫بازارســـنجی ‪ JUMP Data Driven‬اورده کـــه طبـــق‬ ‫‪2021‬‬ ‫ِ‬ ‫اخریـــن گـــزارش منتشر شـــده توســـط شـــاخص رضایت‬ ‫مشـــتری امریکا (‪)ACSI‬؛ «دیزنی‪ »+‬تنها طی شـــش ماه‬ ‫از زمـــان راه اندازی خـــود‪« ،‬نتفلیکـــس» را به عنوان یک‬ ‫ابرســـرویس ‪ SVOD‬کـــه باالتریـــن امتیـــاز این شـــاخص‬ ‫را داشـــت‪ ،‬شکســـت داد و بـــه رضایـــت ‪ 80‬درصـــدی‬ ‫دســـت یافت؛ یعنـــی ‪ 2‬امتیـــاز باالتـــر از «نتفلیکس» که‬ ‫یک درصـــد امتیاز نیز از دســـت داد و ‪78‬درصدی شـــد‪.‬‬ ‫تنـــوع محتواهـــای ســـرویس ‪ +Disney‬و افزایـــش هزینه‬ ‫اش ــترا ک ‪ Netflix‬دراین تح ــول بی تاثی ــر نیس ــت‪ .‬البته‬ ‫«نتفلیک ــس» تنه ــا پلتفرم ــی نیس ــت ک ــه دراین رون ــد‪،‬‬ ‫ش ــاهد کاه ــش قدرت خ ــود ب ــوده؛ ا کثر س ــرویس های‬ ‫مش ــابه‪ ،‬در ادامه سال ‪ 2020‬و س ــال ‪ ،2021‬هرماه شاهد‬ ‫کاه ــش س ــهم ب ــازار بوده ان ــد‪ .‬داد هه ــای ‪JustWatch‬‬ ‫(مرک ــز تحلی ــل ام ــاری و مش ــاوره ح ــوزه س ــرویس های‬ ‫اش ــترا ک گذاری ویدئو) نش ــان داد؛ ‪ Peacock‬و ‪+Disney‬‬ ‫تنها س ــرویس های اس ــتریم بوده اند که سهمی مناسب‬ ‫نم ــدت به دس ــت اور ده ان ــد ی ــا ت ــا پای ــان‬ ‫از ب ــازار را درای ‬ ‫سـ ـه ماهه اول ‪ 2021‬ب ــدون نوس ــان و تغیی ــر مانده ان ــد؛‬ ‫سایر سرویس های مش ــابه‪ ،‬با کاهش و ریزش مخاطب‬ ‫همراه ش ــده اند‪ .‬در ماه مارس امســـال بود که ‪+Disney‬‬ ‫حرک ــت بزرگ ــی را انج ــام داد و ‪ Hulu‬را به عنوان س ــومین‬ ‫سرویس استریم با بیشترین س ــهم بازار به زیرمجموعه‬ ‫خ ــود اف ــزود؛ ک ــه درواقـــع‪ ،‬یـــک ‪ IPTV‬پرمخاطـــب (بـــا‬ ‫بی ــش از ‪43‬میلی ــون مشـــترک) اســـت‪ .‬طبـــق اخریـــن‬ ‫ام ــار ‪JustWatch‬؛ نتفلیکـــس ا کنـــون با ‪ 31‬درصـــد از بازار‬ ‫‪ SVOD‬جای ــگاه خ ــود را به عنـــوان برتریـــن ســـرویس‬ ‫نح ــوزه حف ــظ کـــرده‪ .‬بعـــدازان‪Amazon Prime ،‬‬ ‫درای ‬ ‫ب ــا ‪21‬درص ــد ق ــرار دارد و رتبه ســـوم نیـــز بـــه ‪ +Disney‬با‬ ‫‪ 13‬درص ــد (البت ــه بانضمام کاربـــران ‪ ) Hulu‬می رســـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫چگونه یک شبکه سرگرمی‪ ،‬فرهنگ یک کشور را هدف می گیرد؟‬ ‫لهـای‬ ‫کمپانـی امریکایـی «نتفلیکـس» کـه در چندسـال اخیر بـه یکـی از غو ‬ ‫جهانی حوزه فیلم و سـریال تلویزیونی تبدیل شـده‪ ،‬در کشـور ترکیه نیز حسـابی‬ ‫گردوخـا ک ب هپـا کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ حـاال «نتفلیکـس» در ایـن کشـور‬ ‫اسـیایی هـم مشـتریان فراوانـی دارد و باتوج هبـه اشـترا کات و ابون ههـای بـاال‪،‬‬ ‫توانسـته بـر بسـتر اینترنـت‪ ،‬فـروش خوبـی از محـل ارائـه فیلـم و سـریال به دسـت‬ ‫بیـاورد‪ .‬البتـه حـاال تضـاد و تناقـض شـیوه کاری و نگـرش فکـری فیلـم و سـریال‬ ‫شهـای اجتماعـی مـردم مسـلمان‬ ‫سـاخت «نتفلیکـس» بـا مبانـی اخالقـی و ارز ‬ ‫ترکیـه‪ ،‬موجـب نگرانـی کارشناسـان فرهنگـی و اجتماعـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫پیش ترهـا و در اغـاز «نتفلیکـس»‪ ،‬فقـط در امریـکا و سـپس در گسـتره محـدود‬ ‫یکـرد؛ امـا بعدهـا بـه حوز ههـای زبانـی و فرهنگی‬ ‫دنیـای انگلیسـی زبان فعالیـت م ‬ ‫دیگـر هـم ورود کـرد و حـاال در اغلـب کشـورهای جهـان‪ ،‬نمایندگـی دارد و در‬ ‫چندیـن کشـور هـم دسـت بـه تولیـد محصـوالت بومـی بـا ذائقـه بین المللـی زده‬ ‫اسـت‪ .‬سـریال داسـتانی «قصـر کاغـذی» یـا «سـرقت پـول» کـه در اسـپانیا تولیـد‬ ‫شـده‪ ،‬همچنـان پرفروش تریـن و پرمخاطب تریـن محصـول غیرانگلیسـی زبان‬ ‫نحـال‪ ،‬هیـچ بعیـد نیسـت کـه در اینـده‪ ،‬مجموع ههـای‬ ‫ایـن شـبکه اسـت‪ .‬باای ‬ ‫ترکی زبـان «نتفلیکـس» هـم مشـتریان فراوانـی در کشـورهای جهـان پیـدا کننـد؛‬ ‫چرا که حاال «نتفلیکس» در ترکیه‪ ،‬میلیون ها مشـتری یا ابونه دارد و برای حفظ‬ ‫نهـا بایـد خـورا ک مناسـب تولیـد کـرد‪ .‬همچنیـن ترجمـه سـریال های ترکـی بـه‬ ‫ا ‬ ‫زبان های دیگر نیز برای این کمپانی امریکایی‪ ،‬ده هامیلیون دالر‪ ،‬سـود به دنبال‬ ‫خواهـد اورد‪.‬‬ ‫یکـه «نتفلیکـس»‪ ،‬نخسـتین فیلم سـینمایی ترکی خـود را برای دسـت گرمی‬ ‫زمان ‬ ‫یکـرد کـه بـه زودی‪ ،‬سـریال هـم سـاخته‬ ‫در ایـن کشـور سـاخت‪ ،‬کسـی فکـر نم ‬ ‫شـود؛ امـا ایـن اتفـاق افتـاد و سـاخت فصـل نخسـت سـریال «اتیـه» در سـال ‪2019‬‬ ‫نحـوزه ب هشـکل جـدی چشـم طمـع‬ ‫در ترکیـه‪ ،‬نشـان داد کـه «نتفلیکـس» بـه ای ‬ ‫لسـازی «نتفلیکس» در‬ ‫دوخته اسـت‪ .‬اصلی ترین زمینه و انگیزه های مهم سریا ‬ ‫ترکیه عبارتنـد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬جغرافیای طبیعی زیبا‪ ،‬تنوع اقلیمی‪ ،‬اثار معماری و جذابیت در لوکیشن های‬ ‫مختلف شـهری و روسـتایی ترکیه‪ ،‬بسـتر مناسـبی برای فیلم برداری صحنه های‬ ‫متنوع درام‪ ،‬تاریخی و ا کشن دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ادبیـات داسـتانی در ترکیـه‪ ،‬از ظرفیـت و قـدرت باالیـی برخوردار اسـت‪ .‬ا گرچه‬ ‫در ایران‪ ،‬از نسـل گذشـته یاشـار کمال و از نسـل جدید هم اورهان پاموک برنده‬ ‫نوبـل ادبیـات و الیـف شـفق؛ نویسـنده اثـار نـازل و سـطح پائیـن اسـم درکرده انـد؛‬ ‫نهـا جـذاب اسـت و‬ ‫امـا ترکیـه نویسـندگان دیگـری هـم دارد کـه اقتبـاس از اثـار ا ‬ ‫سهـای مسـتعد و توانمنـد هـم جمعیـت قابل توجهی‬ ‫عالوه برایـن‪ ،‬فیلم نامه نوی ‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ .3‬طـی سـه دهه گذشـته‪ ،‬فعالیـت د ههـا شـبکه تلویزیونـی بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫لسـاز تربیـت کـرده و هم ا کنـون‪ ،‬عالو هبـر د ههـا بازیگـر‬ ‫چندیـن گـروه بـزرگ سریا ‬ ‫شهـای هنـری و‬ ‫بسـبک‪ ،‬در دیگـر صنـوف و بخ ‬ ‫نهـای صاح ‬ ‫مشـهور و کارگردا ‬ ‫لسـازی‪« ،‬نتفلیکـس» در ترکیه‪ ،‬مشـکلی بـرای تامین کادر‬ ‫تولیـدی صنعـت سریا ‬ ‫یسـت‬ ‫و نیـرو نـدارد‪ .‬به عبارتی روشـن‪« ،‬نتفلیکس» درحال میوه چینی از درختان ‬ ‫که خود ترک ها ان ها را پرورش داده اند و به اصطالح بر سـر سـفره اماده‪ ،‬نشسـته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .4‬ترکیـه ‪83‬میلیون نفـری بـا جمعیـت جـوان و جغرافیـای کوهسـتانی‪،‬دریایی‪،‬‬ ‫ترکیب توامانی از سنت و مدرنیته را به وجود اورده که تضادها و چالش های ان‪،‬‬ ‫خـورا ک مناسـبی بـرای مجموع ههـای تلویزیونی جذاب اسـت‪.‬‬ ‫‪ .5‬شـبکه های تلویزیونـی بخـش خصوصـی ترکیـه‪ ،‬به خاطـر تبعیـت از قواعـد‬ ‫و قوانیـن شـورای نظـارت‪ ،‬خطـوط قرمـز و مرزهـای خاصـی بـرای نشـان دادن‬ ‫خشـونت و صحنه های نامناسـب جنسـی دارند که «نتفلیکس» به ان ها پایبند‬ ‫نیسـت و می توانـد بـا سوءاسـتفاده از این موضـوع‪ ،‬اهـداف خـود را پیـش ببـرد‪.‬‬ ‫سـوال اینجاسـت کـه در ایـن معاملـه ایـا پـای توافـق برد‪-‬بـرد در میـان اسـت؟ در‬ ‫ظاهر امر‪ ،‬تابلوی اقتصادی فعالیت «نتفلیکس» ازمنظر منافع دو طرف چنین‬ ‫است‪:‬‬ ‫لسـازی «نتفلیکـس» در ترکیـه‪ ،‬درامدهـای کالنـی را عایـد ایـن کمپانی‬ ‫اول؛ سریا ‬ ‫می کنـد و در ‪ 192‬کشـور جهـان‪ ،‬محصـوالت تولیدشـده در ترکیـه را ب هفـروش‬ ‫می رسـاند‪.‬‬ ‫دوم؛ صدهانفـر از نویسـندگان‪ ،‬بازیگـران‪ ،‬هنرمنـدان صنـوف مختلـف‪ ،‬کارگـران و‬ ‫افـراد مختلـف دراین ماجـرا‪ ،‬درامد کسـب می کننـد و دولت نیز به انحای مختلف‪،‬‬ ‫ازسـویی صاحـب درامـد مالیاتـی شـده و ازدیگرسـو بـا تولیـد و پخـش ایـن اثـار‪،‬‬ ‫توریسـت و جهانگـرد بیشـتری جـذب می کنـد‪.‬‬ ‫امـا ایـن همـه ماجـرا نیسـت‪ .‬واقعیـت این اسـت که سـود کالن اقتصـادی‪ ،‬فقـط‬ ‫بخشـی از این ماجراسـت و درسـوی دیگر‪ ،‬خطر ان وجود دارد که تداوم فعالیت‬ ‫ً‬ ‫«نتفلیکـس»‪ ،‬لطمـات فرهنگـی و اجتماعـی فراوانـی در جامعه غالبـا محافظه کار‬ ‫ً‬ ‫و اسلام گرای ترکیـه به وجـود بیـاورد؛ مثلا «نتفلیکـس» به دنبـال ان اسـت که در‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان‪ ،‬پخـش سـریال جدیـدی را اغـاز کنـد کـه در ترکیـه سـاخته‬ ‫یسـت کـه تمایالت همجنسـگرایانه‬ ‫شـده و محوریـت ان‪ ،‬حـول زندگـی مـرد جوان ‬ ‫ً‬ ‫دارد و عملا از ایـن سـبک زندگـی دفـاع می کنـد‪ .‬اتفاقـی نیسـت کـه نـام کارا کتـر‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫یسـت و به راحتـی بـه تبلیـغ مبانـی ضدارزشـی م ‬ ‫ایـن داسـتان اسالم ‬ ‫در یـک سـریال تخیلـی دیگـر‪« ،‬نتفلیکـس» ب هنـام محافـظ هـا کان‪ ،‬یـک جـوان‬ ‫به دنبـال نجـات اسـتانبول اسـت‪ .‬در ایـن سـریال‪ ،‬گرچـه درظاهر‪ ،‬اغلـب بازیگران‬ ‫و کارا کترهـای داسـتان‪ ،‬متعلـق بـه قشـر محافظـه کار هسـتند؛ امـا اثـری از سـبک‬ ‫یشـود و درسـت ماننـد‬ ‫زندگـی مسـلمانان در ‪24‬سـاعت شـبانه روز انـان دیـده نم ‬ ‫یتـوان گفـت کـه نگرانـی کارشناسـان و‬ ‫یـک گـروه هالیـوودی زندگـی می کننـد! م ‬ ‫لگـران اسلام گرا از چندوچـون فعالیـت «نتفلیکـس» در ترکیـه‪ ،‬یـک نگرانـی‬ ‫تحلی ‬ ‫بجاسـت؛ اما شـواهد نشـان می دهد که دسـت کم در شرایط فعلی‪ ،‬دولت برامده‬ ‫از حـزب عدالـت و توسـعه کاری بـه کار «نتفلیکـس» نـدارد‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬کار خـود را در سـال‬ ‫«نتفلیکـس» کـه یـک ارائه دهنـده خدمـات محتوای ‬ ‫‪ 1997‬به عنـوان شـرکتی کـه درزمین ٔـه اجـاره دی وی دی کـه ب هصـورت پسـتی‬ ‫یهـا‪ ،‬روشـی را ابـداع کـرده بودنـد‬ ‫نهـا بـرای دی وی د ‬ ‫پیـش رو بـود‪ ،‬شـروع کـرد‪ .‬ا ‬ ‫کـه از مشـتریان ب هجـای دریافـت هزینـه بـه ازای هـر دی وی دی‪ ،‬ماهانـه یک حق‬ ‫نشـدکه فروشـگاه های اجاره ویدئو‬ ‫اشـترا ک دریافت می کردند‪ .‬نتیجه این کار ای ‬ ‫مکـم از میـان رفتنـد و تـا سـال ‪« ،2005‬نتفلیکـس » حـدود ‪2.4‬میلیـون مشـتری‬ ‫ک ‬ ‫ثابت اجاره دی وی دی به صورت پسـتی داشـت؛ اما این شـروع کار «نتفلیکس» ‬ ‫بود؛ زیرا از سال ‪ 2007‬این مجموعه خبری بزرگ را منتشر کرد با این مضمون که‬ ‫عالوه بـر برنامـه اجـاره دی وی دی به صورت پسـتی‪ ،‬قرار اسـت قابلیتی ایجاد کند‬ ‫تا مشتریان بتوانند برنامه های تلویزیونی و فیلم ها را ازطریق کامپیوترهای خود‬ ‫ببیننـد‪ .‬در سـال ‪ ،2008‬اتفـاق جالبی افتاد؛ «نتفلیکس » با کمپانـی ال جی‪ ،‬برای‬ ‫معرفی اولین پخش کننده دیسک های بلوری همکاری کرد که می توانست برای‬ ‫پخـش برنامه هـای «نتفلیکـس » به اینترنت نیز وصل شـود‪ .‬پخش دیسـک های‬ ‫بلـوری و پخـش اینترنتـی در یک جعبه بااین کار میسـر شـد‪ .‬در مدت کوتاهی نیز‬ ‫«نتفلیکـس » در کنسـول بـازی ایکس با کـس‪ ،‬دسـتگاه های اپـل و تلویزیون های‬ ‫مختلـف دردسـترس قـرار گرفـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬امـروز می توانیـد «نتفلیکـس » را در‬ ‫تلفن های هوشـمند خود نیز تماشـا کنید‪« .‬نتفلیکس» ‪ ،‬ریشـه اش از یک اسـب‬ ‫شـاخ دار گرفتـه شـده‪ .‬شـاید در ابتـدای شـروع کارشـان خیلـی ناامیـد بودنـد کـه‬ ‫هزینه هایـی کـه انجـام می دهنـد‪ ،‬برایشـان بازدهـی نداشـته باشـد؛ از ‪40‬دالری‬ ‫کـه بـرای یـک نسـخه از دی وی دی انجـام هزینـه می کردنـد تـا هزینه هـای دیگـر‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فعلـی «نتفلیکـس » کـه بنیان گـذار شـرکت «رید هاسـتینگز» هـم بود‪،‬‬ ‫تصمیـم بـه تغییـرات اساسـی سـفارش بـرای اجـاره فیلـم گرفـت کـه نتیجـه یـک‬ ‫مـدل شـغل مبتنی بـر اشـترا ک بـود و نقطـه فـروش منحصربه فـرد ان‪ ،‬لغـو موعـد‬ ‫مقرر برای مشـتری‪ ،‬پرداخت هزینه های دیررس و نیز دسترسـی نامحدود برای‬ ‫کتابخانـه ای کـه در ابتـدای کار شـرکت تاسـیس شـده بـود‪ .‬بااین حـال‪ ،‬ا گرچـه‬ ‫ایـن اسـتراتژی؛ در اوایـل کار موفقیـت ناچیـزی را کسـب کـرد؛ امـا مدیـران شـرکت‬ ‫تصمیـم گرفتنـد بـا فناوری های جدید و درک پتانسـیل انقالب دیجیتـال‪ ،‬برنامه‬ ‫کسـب وکار قبلـی را از بیـن ببرنـد و تمرکـز جدیـدی را بـرای شـرکت درنظـر گرفتنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طبیعتـا بـرای مشـتریان هنـوز یـک سـرویس مبتنی بـر اشـترا کی کـه می تواننـد بـه‬ ‫یـک ارشـیو کامـل از نمایش هـای تلویزیونـی و فیلم هـا در یـک مـکان دسترسـی‬ ‫اسـان داشـته باشـند‪ ،‬جذاب است‪ .‬این شـرکت در سـال ‪ 2012‬برای اولین بار وارد‬ ‫صنعـت تولیـد محتـوا شـد و نخسـتین سـریال خـود را به نـام ‪ Lilyhammer‬معرفی‬ ‫کرد‪ .‬این سـریال نروژی‪،‬امریکایی راجع به یک گانگسـتر سـابق در ایاالت متحده‬ ‫بـود کـه می خواسـت زندگـی جدیـدی را در نـروژ اغـاز کنـد‪ .‬پـس ازان‪« ،‬نتفلیکس» ‬ ‫کـه توانسـته بـود سـریال های موفقی مثـل «برکینگ بـد» را به صـورت دی وی دی‬ ‫ارائـه دهـد‪ ،‬حـاال خـودش سـریال های موفـق دیگـری مثـل «شـکارچیان تـرول»‪،‬‬ ‫«خانه پوشـالی» و «نارنجی همان سـیاه اسـت»‪« ،‬چیزهای عجیب»‪ 13« ،‬دلیل‬ ‫برای اینکـه‪« ،»...‬بچـه رئیـس‪ :‬بازگشـت بـه کار» و «بازگشـت سـفرهای علمـی» را‬ ‫تولید کرد‪« .‬نتفلیکس » همچنین بخشـی از سـریال های کمپانی «مارول» را هم‬ ‫تولید کرده اسـت‪ ،‬این سـریال ها که موسـوم به «سـریال های مارول‪-‬نتفلیکس»‬ ‫هسـتند‪ ،‬عبارتنـد از «بی بـا ک»‪« ،‬لوک کیـج»‪« ،‬مشـت اهنـی»‪« ،‬جسـیکا جونـز»‪،‬‬ ‫«مدافعـان» و «پانیشـر»‪ .‬نکتـه دیگـر این بودکـه بـرای ایـن محتوا اسـم‬ ‫‪ Netflix Originals‬نام گـذاری شـد و سـعی کردنـد محتـوای فیلم هـا را دیگـر‬ ‫ازاین فضـا بـرای مخاطبانشـان پخـش کننـد‪ .‬ا کنـون «نتفلیکـس» پادشـاه قلمـرو‬ ‫اسـتریم انالیـن اسـت کـه بیشـترین حجـم پهنـای بانـد در ایـاالت متحـده و دنیـا‬ ‫را به خـود اختصـاص داده اسـت‪ .‬براسـاس گزارش هـا‪ ،‬در نقطه اوج‪« ،‬نتفلیکس»‬ ‫‪37‬درصـد از کل پهنـای بانـد ایـاالت متحـده را تصاحـب می کنـد؛ یعنـی چیـزی‬ ‫بیشـتر از «یوتیـوب» و «فیس بـوک» و «امـازون» و بسـیاری مـوارد دیگـر!‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫گرانی برخی اقالم دارویی به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفتد‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬پرهیـز از اجتماعـات و رعایـت دقیـق و کامـل شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫به ویـژه در مرا کـز مذهبـی از جملـه حر مهـای مطهـر‪ ،‬حسـینیه ها و مسـاجد ضرور ‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در جلسـه سـتاد ملـی مقابله با کرونا ضمـن قدردانی‬ ‫از مـردم به خاطـر اسـتقبال از تزریـق دز سـوم وا کسـن کرونـا‪ ،‬با اشـاره به دریافـت گزارشـاتی در رابطه با‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫یهـا کـه رنـج مضاعفـی بـر بیمار ‬ ‫گرانـی قیمـت برخـی از اقلام دارویـی‪ ،‬افـزود‪« :‬این گونـه گران ‬ ‫به هیچ عنـوان پذیرفتنـی نیسـت و نبایـد اتفـاق بیفتـد و الزم اسـت کـه وزارت بهداشـت و درمـان بـا‬ ‫جدیت ان را پیگیری کند و اجازه ندهد که افراد سودا گر در زمینه گرانی اقالم دارویی فعال شوند»‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد؛‬ ‫مذاکره با کشورهای همسایه برای تولید پلتفرم های داخلی‬ ‫وزیـر ارتباطـات گفـت‪« :‬پیشـنهاد های مـا در بـاره طـرح صیانـت بـه مجلـس داده شـده و منتظریـم‬ ‫مسـیر خـود را طـی کنـد‪ .‬ایـن اختیـارات کمیسـیون اسـت کـه بـه نقطه نظـرات کارشناسـی مـا توجـه‬ ‫کنـد یـا بـه مسـیر سـابق ادامه بدهد‪ .‬منتظر تصمیم نماینـدگان در این خصوص هسـتیم»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلنـا؛ عیسـی زار ع پـور‪ ،‬در پاسـخ به اینکه درزمینـه تولید پلتفرم هـای داخلی برای کشـورهای خارجی‬ ‫چـه تالش هایـی صـورت گرفتـه اسـت؟ گفـت‪« :‬کشـورهای همسـایه به لحـاظ فرهنگـی و نیـاز کاربرهـا‬ ‫ت زیـادی دارنـد؛ امـا این مسـئله بلندمـدت اسـت و نیـاز بـه رایزنی هـای زیـادی دارد‪ .‬بـا‬ ‫بـه مـا شـباه ‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق و افغانستان وارد مذا کره شدیم و با ان ها دارای مزیت های نسبی هستیم»‪.‬‬ ‫اغاز دور جدیدی از فعالیت های عدالت محور در کشور‬ ‫از یکشنبه ‪ ۲۱‬اذرماه که الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور ازسوی‬ ‫دولـت تقدیـم مجلـس شـد‪ ،‬اظهارنظرهـا دربـاره مهم تریـن‬ ‫یتـوان‬ ‫یکـه م ‬ ‫سـند دخل وخـرج کشـور اغـاز شـده؛ طور ‬ ‫طبـه ان را محوری تریـن موضـوع محافـل‬ ‫مباحـث مربو ‬ ‫اقتصـادی و رسـانه ای دراین روزهـا دانسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫در میـان اخبـار بودجـه ای ‪ ۱۴۰۱‬کـه نخسـتین بودجـه قـرن‬ ‫جدید خورشـیدی و اولین الیحه اقتصادی سـاالنه در دولت‬ ‫سـیزدهم نـام گرفتـه‪ ،‬یـک خبـر هـم درباره تشـکیل صندوقی‬ ‫جدیـد دراین الیحـه منتشـر شـد کـه کمتـر موردتوجـه قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬طبـق الیحـه بودجـه سـال اینـده‪ ،‬دولـت درنظـر دارد‬ ‫بـا هـدف «رشـد و پیشـرفت کشـور ازطریـق ارتقـا بهـره وری‬ ‫و توسـعه سـرمایه گذاری ها» برپایـه امایـش سـرزمین و‬ ‫همچنیـن پروژ ههـای دانش بنیـان و پیشـران‪« ،‬صنـدوق‬ ‫کارافرینـی امیـد» را بـه «صنـدوق پیشـرفت و عدالـت ایـران»‬ ‫تغییـر نـام داده و بـا تشـکیل ‪ ۳۱‬صنـدوق اسـتانی تابعـه‪ ،‬دور‬ ‫جدیـدی از فعالیـت عدالت محـور خـود را اغـاز کنـد‪ .‬علـی‬ ‫بهـادری جهرمـی؛ سـخنگوی دولـت‪ ،‬دربـاره ایـن صنـدوق‬ ‫گفتـه کـه درراسـتای تقویت و توسـعه نقش مـردم در اقتصاد‪،‬‬ ‫صندوقـی باعنوان «صندوق پیشـرفت و عدالـت» در بودجه‬ ‫پیش بینـی شـده و قـرار اسـت تـا از منابـع این صنـدوق بتوان‬ ‫بـرای جلب مشـارکت بخش خصوصی و عمومی بـرای انجام‬ ‫حهـای ملـی و اسـتانی اسـتفاده کـرد‪ .‬به گفتـه او‪ ،‬در توزیع‬ ‫طر ‬ ‫منابـع بودجـه‪ ،‬تلاش شـده که امسـال بـه امایش سـرزمینی‪،‬‬ ‫هـم «درجهـت عدالـت در توزیـع منابـع اسـتان های مختلف‬ ‫به ویـژه اسـتان های محـروم» و هـم درجهـت «حمایـت از‬ ‫حهـا و موضو عهـای اولویـت دار در اسـتان ها»‪ ،‬توجـه‬ ‫طر ‬ ‫شـود تـا موردحمایـت مالی دولت قرار گیرد‪ .‬این نخسـتین بار‬ ‫یهـای‬ ‫نیسـت کـه مسـئوالن دولـت‪ ،‬یکـی از مهم تریـن ویژگ ‬ ‫بودجـه سـال بعـد را وا گـذاری اختیـار ان «به خود اسـتان ها»‬ ‫می دانند؛ اشـاره رئیس جمهوری در سـفر به یزد نیز حکایت‬ ‫از ماموریتـی ویـژه بـرای صنـدوق عدالـت و پیشـرفت‪ ،‬فراتـر از‬ ‫تغییـر نـام دارد‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی شـامگاه جمعـه (‪ ۲۶‬اذرمـاه)‬ ‫بـا یـاداوری برنامـه دولـت بـرای تفویـض اختیـارات بیشـتر بـه‬ ‫اسـتان ها‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین راسـتا صنـدوق پیشـرفت و عدالـت‬ ‫در هـر اسـتان تشـکیل خواهـد شـد تـا در بـه سـامان رسـیدن‬ ‫پروژ ههـای نیمه تمـام و ایجاد اشـتغال و کمک بـه واحدهای‬ ‫تولیـدی بـه مسـئوالن اسـتانی کمـک کنـد»‪ .‬پیش ازایـن نیـز‬ ‫در اواسـط اذرمـاه‪ ،‬رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه کشـور در‬ ‫گزارشـی کـه در سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت ارائـه کـرده‬ ‫بـود‪ ،‬از صنـدوق «پیشـرفت و عدالـت ایـران» درهریـک از‬ ‫اسـتان ها‪ ،‬به عنـوان ابـزاری «بـرای جلـب مشـارکت مـردم در‬ ‫سـرمایه گذاری های مختلـف» نـام بـرده بـود‪ .‬به این ترتیـب‬ ‫گویـا دولـت درراسـتای تحقـق یکـی از مهم تریـن شـعارهای‬ ‫خـود‪ ،‬حسـاب ویـژه ای روی ‪ ۳۱‬صنـدوق اسـتانی «عدالـت و‬ ‫پیشرفت» باز کرده و قرار است درصورت همراهی مجلس در‬ ‫تصویب بودجه‪ ،‬عالوه بر نقش قبلی صندوق تغییر نام یافته‬ ‫«کارافرینـی امیـد»‪ ،‬سـه ماموریـت جدیـد «پایـان پروژ ههـای‬ ‫اسـتانی نیمه تمـام»‪« ،‬کمـک بـه اشـتغال و رونـق واحدهـای‬ ‫تولیـدی موجـود» و «جلـب مشـارکت در سـرمایه گذاری های‬ ‫مـردم» را بـه ان محـول کند‪ .‬این اقدام و هدف گذاری موکدی‬ ‫کـه دولـت سـیزدهم از ابتـدا در مباحـث اقتصـادی و مرتبـط‬ ‫بـا نابرابـری اجتماعی‪-‬اقتصـادی در سـطوح مختلـف کشـور‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬مالحظاتـی را دربـاره صنـدوق جدیـد عدالـت و‬ ‫تهـای جدیـد ان مطـرح می کنـد‪:‬‬ ‫پیشـرفت و ماموری ‬ ‫شهـا به نقـل از منابعـی در مجلـس شـورای‬ ‫‪ .1‬برخـی گزار ‬ ‫اسلامی‪ ،‬بیانگـر ان اسـت که تشـکیل چنیـن صندوقـی بـه‬ ‫مصوبـه مجلـس نیـاز دارد؛ درصـورت درسـت بودن ایـن‬ ‫نکـه مهم تریـن دسـتورکار مجلـس‪ ،‬بـر‬ ‫شهـا‪ ،‬ا کنو ‬ ‫گزار ‬ ‫الیحـه بودجـه کل کشـور متمرکـز شـده‪ ،‬بهتریـن زمـان بـرای‬ ‫یشـدن «صنـدوق پیشـرفت و عدالـت ایـران» اسـت‬ ‫قانون ‬ ‫تـا بـا مصوبـه ای برخـوردار از پشـتوانه خانـه ملـت‪ ،‬جایـگاه‬ ‫چنیـن سـازوکاری تثبیـت شـود و درصـورت تغییـر رویکـرد‬ ‫تهـای بعـدی‪ ،‬موضـوع عدالـت در‬ ‫دولـت کنونـی یـا دول ‬ ‫هم هجـای ایـران‪ ،‬از دسـتورکار خـارج نشـود‪.‬‬ ‫‪ .2‬طبـق سـنتی تاریخـی و قانونـی‪ ،‬تدویـن‪ ،‬تنظیـم و بـراورد‬ ‫بودج ههـای اسـتانی برعهـده سـازمان های برنامه وبودجـه‬ ‫لبـا اسـتانداران‪ ،‬فرمانـداران و دیگـر‬ ‫هـر اسـتان و درتعام ‬ ‫مقا مهـای اسـتانی بـا سـازمان کشـوری برنامه وبودجـه و‬ ‫البتـه نظرهـای نماینـدگان محلی سـت‪ .‬همـه می دانیـم‬ ‫کـه در فرایندهـای تدویـن و پیشـنهاد مفـاد و بندهـای‬ ‫بودجـه‪ ،‬قـدرت چانه زنـی و توانمنـدی شـخصی و ارتباطـی‬ ‫باالتریـن مقا مهـای اسـتانی‪ ،‬نقـش ویـژه ای دارد و در کنـار‬ ‫بررسـی های کارشناسـی سـازمان های متولـی‪ ،‬ایـن روش‬ ‫می توانـد متضمـن برخورداری بیشـتر یک منطقه (اسـتان)‬ ‫و تضییـع حقـوق مـردم دیگـر مناطـق باشـد؛ ازاین منظـر‪،‬‬ ‫قهـای پیشـرفت و عدالـت اسـتانی می تواننـد‬ ‫صندو ‬ ‫نقشـی ممتـاز در گنجانـدن نیازهـای واقعـی هـر منطقـه در‬ ‫بودج ههـای سـنواتی داشـته و در شـمار مهم تریـن منابـع‬ ‫در تدویـن سـند نهایـی لحـاظ شـوند؛ به این ترتیب به جای‬ ‫مناسـبات شـخصی و فـردی‪ ،‬مسـتندهای کارشناسـی ایـن‬ ‫صندوق ها‪ ،‬بهترین مرجع شـناخت نیازمندی های محلی‬ ‫خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫‪ .3‬ازانجا کـه قـرار اسـت صنـدوق جدیـد‪ ،‬جایگزیـن صندوق‬ ‫قبلـی «کارافرینـی امیـد» شـود‪ ،‬بهتـر اسـت زودتـر نسـبت بـه‬ ‫ً‬ ‫اصالح اساسنامه‪ ،‬اهداف و ماموریت ها و نیز احتماال تغییر‬ ‫ترکیـب اعضـای هیئت مدیـره (و نـه هیئت امنا) اقدام شـود‪.‬‬ ‫در اساسـنامه صنـدوق قبلـی‪ ،‬ماموریـت مهـم «حمایـت‬ ‫از کسـب وکارهای خـرد» محـور فعالیت هـا بـود کـه الزم‬ ‫اسـت ضمـن حفـظ و گسـترش ان‪ ،‬ماموریت هـای سـه گانه‬ ‫جدیـد نیـز اضافـه شـود؛ درهمین راسـتا به نظـر می ترسـد‬ ‫برخـی اعضـای هیئت مدیـره کـه قائل به شـعار اصلی دولت‬ ‫(تحقـق عدالـت) نبـوده یـا اولویتـی بـرای ان قائـل نیسـتند‪،‬‬ ‫می تواننـد بـا برخی دیگـر از کارشناسـان جایگزیـن شـوند که‬ ‫کسری گاز و تبعات اقتصادی مصرف بی رویه‬ ‫ِ‬ ‫یشـویم‪ ،‬مصـرف گاز هـم در کشـور افزایـش‬ ‫هروقـت بـه ایـام سـرد سـال نزدیـک م ‬ ‫می یابـد‪ .‬ب هگـواه امارهـای منتشرشـده ازسـوی شـرکت ملـی گاز ایـران؛ یکـی‬ ‫شهـا در ما ههـای سـرد سـال‪ ،‬تامیـن گاز بخـش خانگـی و‬ ‫از بزرگ تریـن چال ‬ ‫یسـت‪ .‬چندماه پیـش جـواد اوجـی (وزیـر نفـت) پیش بینـی کـرد کـه‬ ‫صنعت ‬ ‫امسـال روزانـه ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعـب کسـری گاز خواهیـم داشـت کـه باتوج هبـه‬ ‫کسـری ‪ ۱۶۰‬میلیون مترمکعبـی گاز در سـال گذشـته این رقـم دورازانتظـار نبـود‪.‬‬ ‫درحال حاضـر ایـران بعـد از روسـیه‪ ،‬بزرگ تریـن مخـازن گاز طبیعـی جهـان را‬ ‫نهـا «پـارس جنوبی»سـت کـه بـا قطر مشـترک‬ ‫دراختیـار دارد‪ .‬یکـی از ایـن میدا ‬ ‫اسـت‪ .‬مدت هاسـت کـه کارشناسـان ایرانـی و قطـری اعلام کرده انـد تولیـد گاز‬ ‫از میـدان گازی پـارس جنوبـی رونـد نزولـی ب هخـود گرفتـه و ا گـر سـرمایه گذاری‬ ‫مناسبی روی این میدان صورت نگیرد‪ ،‬همین میزان گازی هم که ازاین میدان‬ ‫یشـود‪ ،‬از دسـت خواهـد رفـت‪ .‬حـال ایـن کاهـش تولیـد گاز از میـدان‬ ‫تولیـد م ‬ ‫پـارس جنوبـی را در کنـار افزایش مصرف سـاالنه گاز ببینیـد‪ .‬این افزایش مصرف‬ ‫موجـب شـده تـا سال ب هسـال شـاهد وا گرایـی رونـد تولیـد و مصـرف گاز در کشـور‬ ‫ً‬ ‫نهـای گازی در سـال های گذشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬کال باتوج هبـه عدم توسـعه میدا ‬ ‫و رونـد مصـرف گاز در کشـور‪ ،‬خطـر جـدی کسـری تـراز گازی کشـور احسـاس‬ ‫یسـت که از مدت هاپیش به صدا درامده‪ .‬مسـئوالن‬ ‫یشـود و این زنگ خطر ‬ ‫م ‬ ‫بخـش انـرژی ایـران‪ ،‬هشـدار داده انـد کشـوری کـه می توانـد تامین کننـده انـرژی‬ ‫یسـت که ا گـر به دنبـال اصلاح‬ ‫کشـورهای منطقـه باشـد‪ ،‬هم ا کنـون درشرایط ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫الگـوی مصـرف نـرود‪ ،‬در اینـده نه چندان دور تبدیـل به واردکننده گاز م ‬ ‫باتوجه به اینکـه چشـم اندازی بـرای افزایـش تولیـد در کوتا همـدت و حتـی‬ ‫نمـدت وجـود نـدارد‪ ،‬توجـه بـه راهکارهـای کوتاه مدت بـرای کاهش مصرف‬ ‫میا ‬ ‫گاز خانگـی و اداری اهمیـت باالیـی پیـدا می کنـد؛ مهم تریـن ابـزاری کـه دولت هـا‬ ‫یسـت؛‬ ‫بـرای کنتـرل مصـارف بـاالی انـرژی اسـتفاده می کننـد‪ ،‬ابزارهـای قیمت ‬ ‫یسـت؛ بلکـه‬ ‫نهـای گاز ‬ ‫کـه البتـه این موضـوع نه تنهـا در ایـران کـه دارای میدا ‬ ‫یشـود‪ .‬در ایـران‪ ،‬طبـق امـار؛ ‪ ۲۵‬درصـد‬ ‫در کشـورهای واردکننـده گاز نیـز اجـرا م ‬ ‫مشـترکین بخـش خانگـی بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد گاز را در خانگـی مصـرف می کننـد‬ ‫یسـت کـه وزارت نفـت بخواهـد الگـوی مصـرف را تغییـر دهـد‪.‬‬ ‫و ایـن طبیع ‬ ‫به همین منظـور‪ ،‬از ابتـدای اذرمـاه جـاری‪ ،‬وزارت نفـت مکلـف بـه اصلاح‬ ‫تعرف ههـای گاز شـد کـه البتـه در تعرف ههـای جدیـد‪ ۷۶ ،‬درصـد مشـترکین هیـچ‬ ‫تغییـری در تعرفه هایشـان رخ نـداد و باقـی تنهـا چهاردرصـد مشـمول جریمـه‬ ‫سـنگین شـدند‪ .‬طبـق امـا؛ ‪ ۷۰‬درصـد مصـرف گاز خانگـی و اداری در فصـل‬ ‫همراهـی بیشـتری بـا موضـوع محرومیت زدایـی دارنـد‪.‬‬ ‫نسـاله‬ ‫‪ .4‬یـک اسیب شناسـی دربـاره شـیوه عملکـرد چندی ‬ ‫صنـدوق کارافرینـی امیـد الزم اسـت؛ صنـدوق جدیـد‬ ‫تهـای‬ ‫پیشـرفت و عدالـت به همـراه عهـده داری ماموری ‬ ‫جدیـد‪ ،‬بایـد از برخی روش های نادرسـت و پرابهام گذشـته‬ ‫درس امـوزد و از حـوزه انتقادهـای قبلـی‪ ،‬خـارج شـود‪.‬‬ ‫برخـی اقدامـات بـا نـام صنـدوق قبلـی (کـه با پیشـینه بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬سـال و تغییـر نام هـا و ادغام هـای مختلـف فعالیـت‬ ‫می کـرد)‪ ،‬نه تنهـا زیبنـده نـام ان نیسـت‪ ،‬بلکـه سـبب‬ ‫خدشـه دار شـدن اهـداف و ارمان هـای اولیـه تشـکیل‬ ‫ان می شـود‪ .‬خوشـبختانه ترکیـب هیئت امنـا (بـا ریاسـت‬ ‫شـخص رئیس جمهـوری) و دیگـر وزیـران مهـم اقتصـادی‪،‬‬ ‫امـکان رصـد و فعالیـت صنـدوق جدیـد را درراسـتای‬ ‫ماموریت هـای محولـه بیشـتر خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬سـند امایـش سـرزمین کـه به عنـوان مهم تریـن سـند‬ ‫فرادسـت توسـعه فضایـی کشـور‪ ،‬سـرانجام پـس از‬ ‫چهاردهـه انتظـار در سـال ‪ ۹۹‬تصویـب و ابلاغ شـده و‬ ‫مبنـای اصلـی دولـت سـیزدهم در تدویـن بودجـه‪ ،‬بـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬عالوه براینکـه می توانـد مبنـای برنامه ریـزی صندوق‬ ‫پیشـرفت و عدالـت باشـد‪ ،‬به عنـوان یکـی از مهم تریـن‬ ‫اسـتاد باالدسـتی در اختصـاص منابـع ایـن صنـدوق نیـز‬ ‫می توانـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬سـند یادشـده بـا مشـارکت‬ ‫طیـف گسـترده ای از دسـتگاه های اجرایـی کشـور‪ ،‬نخبگان‬ ‫و خبـرگان اجرایـی تدویـن شـده بـود و بـرای نخسـتین بار‬ ‫توسـط دولـت سـیزدهم مبنـای عمـل قـرار گرفـت و رویـای‬ ‫اتصـال بودجه هـای سـنواتی بـه امایـش سـرزمین را محقـق‬ ‫کرده اسـت‪ .‬در کنار این موضوع مهم‪ ،‬صندوق های ‪ ۳۱‬گانه‬ ‫جدیـد می تواننـد بااسـتفاده از رویدادهـای جـاری ماهانـه و‬ ‫ساالنه که در متن «تحوالت واقعی و محلی» هر استان رخ‬ ‫می دهنـد‪ ،‬به عنـوان منبعـی قابل اعتنـا بـرای به روزرسـانی‬ ‫سـند امایـش و هدف گـذاری رفـع مشـکالت در اسـناد‬ ‫باالدسـتی بیشـتر از پیـش برجسـته شـود‪.‬‬ ‫به هرحـال ایجـاد صنـدوق پیشـرفت و عدالـت ایـران را‬ ‫می تـوان یکـی از اقدامـات اجرایـی و عملیاتـی دولـت جهـت‬ ‫بسـط عدالـت در مناطـق پیرامونـی و محـروم کشـور بـراورد‬ ‫کـرد؛ اقدامـی کـه درصـورت تحقـق دقیـق و حدا کثـری‬ ‫ماموریت های جدید می تواند بخشی از عقب ماندگی های‬ ‫موجـود را از چهـره دورتریـن مناطـق ایـن سـرزمین بزداید‪/.‬‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت‬ ‫زمستان‪ ،‬مربوط به سامانه های گرمایشی؛ و پس ازان‪ ،‬تامین اب گرم و پخت وپز‬ ‫اسـت‪ .‬سـامانه های گرمایشـی‪ ،‬بـه دو دسـته گرمایـش مرکـزی و موضعی تقسـیم‬ ‫می شـوند‪ .‬در سـامانه های گرمایـش مرکـزی‪ ،‬گرمـای موردنیـاز تمـام قسـمت ها‬ ‫ قسـمت سـاختمان تولیـد؛ و به کمـک وسـایل توزیـع ازقبیـل رادیاتـور‪،‬‬ ‫در یک‬ ‫ِ‬ ‫فنکویـل‪ ،‬کانـال و ‪ ...‬بـه بخش هـای موردنیـاز فرسـتاده می شـود‪ .‬متداول تریـن‬ ‫نهـا‬ ‫این نـوع گرمایـش در منـازل سـامانه های موتورخانه ای سـت کـه در ا ‬ ‫تنظیم نبودن نسـبت سـوخت و هوا‪ ،‬اختالط ناقص سـوخت و هوا که منجر به‬ ‫احتـراق ناقـص می شـود‪ ،‬عدم تنظیمـات فصلـی در موتورخانه ها کـه باعث افت‬ ‫شـدید راندمان و افزایش مصرف سـوخت می شـود‪ ،‬بی تناسبی ظرفیت حرارتی‬ ‫دیـگ بـا مشـعل‪ ،‬عدم تنظیـم صحیـح ترموسـتات و عایق بندی نشـدن دیـگ و‬ ‫لوله ها منجر به کاهش راندمان موتورخانه ها می شود‪ .‬درباره مصرف گرمایشی‬ ‫مصرف اب نیز تنظیم دمای اب بر ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬درجه‪ ،‬کوتاه کردن زمان استحمام‪،‬‬ ‫خاموش کـردن سیسـتم گرمایـش اب بـرای زمـان طوالنی مدتـی کـه کسـی در‬ ‫منـزل نیسـت؛ از راهکارهـای مفیـد می توانـد باشـد‪ .‬در مصـارف پخت وپـز هـم‬ ‫یکی از بزرگ ترین دالیل اتالف سـوخت در منازل‪ ،‬اسـتفاده نادرسـت از اجاق گاز‬ ‫اسـت‪ .‬زیاد کـردن بیش ازحـد شـعله‪ ،‬قـراردادن ظـروف کوچـک روی شـعله های‬ ‫یسـت‬ ‫بـزرگ و ظـروف بـزرگ روی شـعله های کوچـک‪ ،‬از مهم تریـن اشتباهات ‬ ‫کـه برخی ازافـراد مرتکـب می شـوند و باعـث هدررفتـن ‪ ۴۰‬درصـد سـوخت اضافـی‬ ‫می شـوند‪ .‬درضمـن‪ ،‬حواسـتان باشـد کـه شـعله اجاق گازتـان بایـد ابـی بسـوزد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫اپل؛ خالق ترین برند تجاری ‪2021‬‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫کارنامه درخشان بانک سینا‬ ‫در کاهش مطالبات‬ ‫«گروه مشاوره بوستون» (‪ )BCG‬فهرست رتبه بندی ‪ 50‬شرکت خالق جهان را منتشر کرد‪ .‬بیماری‬ ‫یکـه‬ ‫همه گیـر کوویـد‪ 19-‬بی شـک اهمیـت نـواوری در دوران بحـران را به خوبـی نشـان داده‪ .‬در حال ‬ ‫لهـای فنـاوری همیشـگی؛ «اپـل» و به دنبـال ان «الفابـت»‪« ،‬امـازون» و «مایکروسـافت» در‬ ‫غو ‬ ‫شـرکت داروسـازی نیـز در سـال ‪ 2021‬بیـن ‪ 50‬برنـد برتـر‬ ‫رتبه هـای اول فهرسـت قـرار دارنـد؛ نـام چنـد‬ ‫ِ‬ ‫یشـود کـه تالششـان بـرای بهبـود شـرایط حاصـل از شـیوع کرونـا‪ ،‬عامـل ایـن اتفـاق بـوده‬ ‫دیـده م ‬ ‫اسـت‪ .‬شـرکت ‪ Pfizer‬از امریکا که اولین وا کسـن کرونا را ارائه کرده؛ به همراه ‪ BioNtech‬از المان که از‬ ‫راه انـدازی خـط تولیـد دو دارو علیـه کرونـا خبـر داده‪ ،‬دراین فهرسـت حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫خالی شدن روستا ها و تغییر ترکیب جمعیتی کشور‬ ‫مهاجرت روسـتاییان به شـهرها در شش دهه اخیر‬ ‫همـواره‪ ،‬از مهم تریـن موضو عهـای اجتماعـی‪،‬‬ ‫تشـناختی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسـی و جمعی ‬ ‫کشـور بـوده و گاه «بعضـی» از جنب ههـای ان‬ ‫بررسـی شـده اسـت‪ .‬در یازدهمیـن سـفر اسـتانی‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی‬ ‫در نشسـت بـا اصحـاب رسـانه در لرسـتان بـه‬ ‫این موضـوع اشـاره کـرد و از مهاجـرت بـاالی مـردم‬ ‫لرسـتان به ویـژه جوانـان و برخـی اسـیب های‬ ‫اجتماعی (که قابل تعمیم به دیگر استان هاسـت)‬ ‫گفـت؛ و دو عامـل «مسـائل اقتصـادی و فرهنگـی»‬ ‫را برجسـته کـرد‪ .‬وی به درسـتی اشـاره کـرد کـه در‬ ‫ایـن دو حـوزه‪« ،‬بایـد فعالیـت کـرد؛ زیـرا کارهـای‬ ‫فرهنگـی و اقتصـادی بایـد ب هصـورت هم زمـان انجـام شـود»‪.‬‬ ‫برای درک علل و عوامل مهاجرت روستاییان و تبیین دقیق‬ ‫انچـه در چنددهه اخیـر رخ داده‪ ،‬در گام نخسـت نیازمنـد‬ ‫ارائـه تصویـری روشـن و «واقعـی» از شـرایط کنونـی هسـتیم؛‬ ‫زیـرا وقتـی واقعیـت مهاجـرت گسـترده روسـتاییان بـه شـهر‬ ‫یشـدن‬ ‫یشـود کـه بـه امـار خال ‬ ‫بیشـتر و تاسـف بارتر اشـکار م ‬ ‫‪۳۳‬هـزار روسـتا از سـکنه و تغییـر ترکیـب جمعیتـی‬ ‫حداقـل ‬ ‫قتـر و بااسـتنادبه داد ههـای‬ ‫کشـور در ده ههـای اخیـر‪ ،‬دقی ‬ ‫امـاری توجـه کنیـم‪ .‬براسـاس منابـع موجـود‪ ،‬بیشـترین و‬ ‫گسـترده ترین مـوج مهاجـرت بـه شـهرها‪ ،‬اوایـل دهـه ‪ ۴۰‬و‬ ‫بـا اغـاز اصالحـات ارضـی در ایـران رخ داد و این موضـوع‬ ‫شـش دهه بعد‪ ،‬به تنـاوب و بـا شـدت های متغیـر دنبـال‬ ‫نبـار نسـبت خانوارهـای‬ ‫شـده؛ در سـال ‪ ۵۵‬بـرای اولی ‬ ‫ً‬ ‫شـهری به روسـتایی نزدیک شـد؛ تااینکه نهایتا‪ ،‬سرشـماری‬ ‫‪ ۹۵‬نشـان داد تعـداد خانوارهـای شـهری حـدود سـه برابر‬ ‫روستایی هاسـت‪ .‬درواقـع ا گـر در سـال ‪ ۱۳۵۵‬سـه میلیون و‬ ‫‪ ۲۶۵‬هزارخانـوار ایرانـی در مناطـق شـهری و سـه میلیون و‬ ‫‪ ۴۴۶‬هزارخانـوار در مناطق روسـتایی سـاکن بودنـد‪ ،‬این رقم‬ ‫ً‬ ‫در سـال ‪ ۹۵‬تقریبا سـه برابر به نفع خانواده های شـهری شـد‬ ‫‪۱۲۵‬هـزار ‪ ۴۸۸‬خانـوار شـهری‪،‬‬ ‫و بـه ازای حـدود ‪ ۱۸‬میلیـون و ‬ ‫فقـط شـش میلیون و ‪ ۷۰‬هزارخانـوار در مناطـق روسـتایی‬ ‫ساکن اند‪ .‬این موضوع ازنظر جمعیتی (تعداد نفرات) سیری‬ ‫مشـابه را طی کرده؛ به گونه ای که در سـال ‪ ۱۳۹۹‬محمد امید‬ ‫(معاون وقت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور) اعالم‬ ‫کـرد؛ از ‪ ۸۴‬میلیـون جمعیـت کشـور «حـدود ‪ ۲۰‬میلیون نفـر‬ ‫روسـتایی و حـدود یک میلیون نفـر عشـایر هسـتند کـه‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۲۶‬درصـد جمعیـت کشـور را شـامل م ‬ ‫براسـاس امـار؛ ایـن ‪ ۲۶‬درصد جمعیت غیرشـهری در ‪ ۶۲‬هزار‬ ‫ابـادی و روسـتا سـاکن هسـتند کـه ‪ ۳۹‬هـزار روسـتا‪ ،‬بـاالی‬ ‫‪ ۲۰‬خانـوار جمعیـت و ‪ ۲۳‬هـزار روسـتا دارای جمعیتی کمتـر از‬ ‫‪ ۲۰‬خانوارند‪ .‬این رقم نشان می دهد در حالتی خوش بینانه‪،‬‬ ‫رقـم میانگیـن جمعیـت سـاکن در هـر روسـتا حـدود ‪ ۳۰۰‬نفـر‬ ‫اسـت که با روسـتاهای پرجمعیت و مولد دهه های گذشـته‬ ‫به کلـی متفـاوت بـوده و درعمـل‪ ،‬امـکان بسـیاری از مشـاغل‬ ‫و کسـب وکارهای بـزرگ یـا متوسـط در روسـتاها سـلب شـده‬ ‫است‪ .‬مهاجرت از روستا به شهر بااینکه روندی پایدار بوده؛‬ ‫اما در دورانی اعالم شـد که سـیری معکوس داشـته؛ ازجمله‬ ‫علیرضـا زاهدیان (رئیـس وقت مرکز امار و اطالعـات راهبردی‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی)‪ ،‬تیرمـاه گذشـته دربـاره‬ ‫مهاجرت ها گفت‪« :‬براوردها نشان می دهد در سال های ‪۹۶‬‬ ‫تـا ‪ ،۹۸‬مهاجـرت شـهر بـه روسـتا بیـش از مهاجـرت روسـتا بـه‬ ‫شـهر بوده اسـت»‪ .‬واقعیت اما اینکه چنین اتفاقی به صورت‬ ‫محـدود و فقـط در یکـی‪ ،‬دو دوره زمانـی خـاص رخ داده و در‬ ‫دوسال اخیر و یک پیوستار کلی‪ ،‬ادامه نیافته؛ درواقع‪ ،‬انچه‬ ‫بیشـتر ملمـوس شـده‪ ،‬رونـق موقتی (و محـدود به س هسـال)‬ ‫مهاجـرت معکـوس بـوده کـه البتـه به نظـر می ترسـد بـه چنـد‬ ‫دلیل؛ ازجمله بازگشت تحریم ها (در سال‪ )۹۷‬و ورود ویروس‬ ‫کرونـا (در اواخـر سـال ‪ )۹۸‬متوقـف شـده باشـد‪ .‬در تبییـن‬ ‫چرای ِـی رشـد مهاجـرت معکـوس در سـال های ‪ ۹۵‬تـا ‪،۹۸‬‬ ‫دالیلی بیان شده است‪ .‬کارشناسان معتقدند یکی از دالیل‪،‬‬ ‫«وجود جذابیت هایی مانند اشتغال در بخش گردشگری»؛‬ ‫نهـم در برخی روسـتاها و‬ ‫ازجملـه توقفگا ههـای بو مگـردی (ا ‬ ‫حهـا کـه شـماری از‬ ‫نهـا) بـود؛ و «اجـرای برخـی طر ‬ ‫نـه همـه ا ‬ ‫کارافرینـان را ترغیـب بـه فعالیـت اقتصـادی در روسـتاها کـرده‬ ‫بـود»‪ .‬بـا تغییـر شـرایط اقتصـادی ایـران‪ ،‬بازگشـت تحری مهـا و‬ ‫توقـف یـا کاهـش اعطـای وا مهـای اشـتغال روسـتایی از سـال‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬کاهـش مصـرف گاز در داخـل منـزل بـا راهکارهـای سـاده ای قابل انجـام اسـت‪.‬‬ ‫سـاده ترین راهکارهـا پوشـیدن لبـاس گـرم و کافـی در منـزل اسـت‪ .‬عالوه برایـن؛ سـایر‬ ‫راهکارهـا بـر ثابت نگه داشـتن دمـای هـوا در منازل متمرکز اسـت‪ .‬دوجدار هکـردن می تواند‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬برابـر از تلفـات گرمایـی بکاهـد‪ ،‬نصـب صحیـح پرد ههـا و عایق بنـدی منافـذ ورودی‬ ‫سـرما‪ ،‬از جملـه راهکارهاسـت‪ .‬در مصـارف اداری هـم سال هاسـت طبـق دسـتورالعمل ها‬ ‫مقرر شـده که دمای ادارات دولتی بایسـتی بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬درجه تعیین شـود که متاسـفانه‬ ‫یشـود‪ .‬مـاه گذشـته نیز معـاون اول رئیس جمهـوری در‬ ‫ایـن دمـا در ا کثـر ادارات رعایـت نم ‬ ‫کسـاعت قبـل از اغـاز‬ ‫ابالغیـه ای بـر ایـن دسـتورالعمل و روشـن کردن وسـایل گرمایشـی ی ‬ ‫وقـت اداری و خاموش کـردن ان هـا یک سـاعت قبـل از پایـان وقـت اداری و انجـام معاینـه‬ ‫فنـی کلیـه موتورخانـه تا کیـد کـرد‪ .‬وی دراین نامـه ادارات دولتـی را بـر کاهـش ‪ ۱۰‬درصـدی‬ ‫مصـرف گاز‪ ،‬نسـبت بـه پارسـال بـا رعایـت دسـتورالعمل های فـوق ملـزم کـرد‪ .‬درپایـان الزم‬ ‫شهـای هواشناسـی‪ ،‬روزهـای سـردتری را درپیـش داریـم‪.‬‬ ‫بـه تا کیـد اسـت؛ طبـق گزار ‬ ‫یکـردن مصـرف در شـرایطی گرفتـه شـد کـه در تابسـتان امسـال هـم‬ ‫تصمیـم بـه پلکان ‬ ‫به دلیـل ناتـرازی صنعـت بـرق‪ ،‬قبـوض بـرق بـا تعرفـه پلکانی محاسـبه شـد‪ .‬در صنعت برق‬ ‫نیز ‪ ۱۵‬درصد مشـترکین مصارف نامتعارف و بسـیار باال داشـتند که مشـمول جریمه شـدند‬ ‫و همان طور کـه مشـاهده شـد؛ بـار مالـی بـر دوش ا کثریـت جامعـه منتقـل نکـرد و به گفتـه‬ ‫مسـئولین صنعـت بـرق؛ تاثیـر بسـزایی در کاهـش مصـرف بـرق گذاشـت‪ .‬در صنعـت بـرق‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصد مشـترکین که مصرف پایینی داشـتند؛ یعنی برق حدود ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫نیز رایگان شد که این تشویق هم باید کنار جریمه پرمصرف ها‪ ،‬جهت کاهش مصرف گاز‬ ‫بانک‬ ‫‪ ،۹۸‬ورق برگشـت و در کنـار کرونـا و مصیبت هایش‪،‬‬ ‫تهـا بـه روال سـابق؛ یعنـی‬ ‫باعـث بازگشـت مهاجر ‬ ‫از روسـتا بـه شـهر شـد‪ .‬به بـاور کارشناسـان؛ در‬ ‫دوسـال اخیر‪ ،‬کسـب وکارهای روسـتایی؛ ازجملـه‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی‪ ،‬بیشـترین تاثیـر منفـی‬ ‫نهـای جـاری ارزی و تحریمـی‬ ‫را از کرونـا و بحرا ‬ ‫یکـه در همـان ماه هـای‬ ‫کشـور پذیرفته انـد؛ امر ‬ ‫اول شـیوع کرونـا‪ ،‬بسـیاری پیش بینـی کـرده‬ ‫ً‬ ‫بودنـد؛ مثلا در اردیبهشـت ‪( ۹۹‬سـه ماه پـس از‬ ‫ورود کرونـا بـه کشـور)‪ ،‬وزارت میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی اعلام کـرد بـا شـیوع‬ ‫ایـن ویـروس حـدود ‪ ۱۳‬هـزار راهنمـای گردشـگری‬ ‫شـغل خـود را از دسـت داده انـد‪ .‬ایـن اتفـاق در‬ ‫بسیاری از استان های گردشگرپذیر تکرار؛ و درنتیجه‪ ،‬سبب‬ ‫ازدسـت رفتن مشـاغل و روی اوردن روسـتاییان بـه شـهرها‬ ‫شـده اسـت؛ برای نمونـه اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی اسـتان گلسـتان اعلام کـرد؛ کرونـا از اسـفند‬ ‫‪ ۹۸‬تـا پایـان شـهریورماه جـاری‪ ،‬هفت هزارمیلیاردریـال بـه‬ ‫بخش های مختلف بخش گردشـگری این اسـتان خسـارت‬ ‫زده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ادعاهایی درباره مهاجرت معکوس‬ ‫(از شـهر بـه روسـتا) حتـی ا گـر واقعـی باشـد‪ ،‬محـدود بـه دو یـا‬ ‫س هسـال بـوده و تصویـر کلـی مهاجـرت کشـور چنین چیـزی‬ ‫را تائیـد نمی کنـد؛ اول انکـه بخشـی از کاهـش مهاجـرت در‬ ‫میانـه دهـه ‪ ،۹۰‬ناشـی ازاین واقعیـت بـوده کـه جابجایـی زیـاد‬ ‫ً‬ ‫جمعیت‪ ،‬پیشـاپیش رخ داده بود؛ مثال از سـال ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪۹۷‬؛‬ ‫جسـال‪ ،‬شـامل سـال هایی کـه گفتـه می شـود‬ ‫یعنـی طـی پن ‬ ‫مهاجرت به شـهرها بیشـتر بوده‪ ،‬چهارمیلیون و ‪ ۷۰۹‬هزارنفر‬ ‫در داخـل کشـور مهاجـرت کرده انـد که سـهم مناطق شـهری‬ ‫از ان‪ ۸۴.۴ ،‬درصـد و مقاصـد روسـتایی ‪ ۱۵.۶‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجموعـا بـا وجـود قرارداشـتن ‪ ۸۵‬درصـد اراضـی کشـاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬درصـد تولیـد ناخالـص ملی و ‪ ۱۸‬درصد اشـتغال در بخش‬ ‫روسـتایی‪ ،‬ا کنـون ‪ ۷۴‬درصـد از جمعیـت کشـور در مناطـق‬ ‫شـهری و فقـط ‪ ۲۶‬درصـد در مناطـق روسـتایی کشـور زندگـی‬ ‫می کننـد و ان ‪ ۱۳‬هـزار روسـتا کـه تنهـا طـی ‪ ۳۰‬سـال (از سـال‬ ‫‪ ۶۵‬تـا ‪ )۹۵‬خالـی از جمعیـت شـده اند‪ ،‬مدت هـا بایـد طـول‬ ‫بکشـد کـه ب هشـرط مهاجرت معکـوس‪ ،‬دوباره شـاهد نشـاط‬ ‫و شـادابی جمعیـت و تولیـد شـوند‪ .‬بااین تفاسـیر‪ ،‬بـاز بـه این‬ ‫پرسـش اساسـی رئیس جمهـوری برمی گردیـم کـه بـا وجـود‬ ‫برخـورداری بسـیاری از روسـتاهای مـا از نعمت بـرق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫خانه بهداشت‪ ،‬جاده و ‪« ،...‬چرا یک روستایی باید مهاجرت‬ ‫کنـد و بـه حاشـیه شـهرها بـرود؟»‪ /‬ایرنـا‬ ‫بـه کار گرفتـه شـود‪ .‬از طرفـی‪ ،‬بـا وجـود مبلغ بـاالی یارانه های پنهـان انرژی که طبـق گزارش‬ ‫سـازمان برنام هو بودجـه؛ بال غبـر ‪ ۱,۳۰۰‬میلیارد تومـان اسـت‪ ،‬توزیـع عادالنـه این مبلـغ نیـز از‬ ‫وظایف حا کمیت اسـت که به گفته کارشناسـان؛ با پلکانی کردن تعرفه های مصرف‪ ،‬بدون‬ ‫یشـود‪ /.‬مهـر‬ ‫ایجـاد بـار تورمـی‪ ،‬این مهـم محقـق م ‬ ‫مدیرعامـــل بانک ســـینا‪ ،‬ارتقای‬ ‫شاخص های عملکردی‪ ،‬کاهش‬ ‫مطالبات به کمتر از ســـه درصد و‬ ‫دســـتیابی بـــه ســـوداوری بـــاال را‬ ‫از اقدامـــات هدفمنـــد و مطابـــق‬ ‫بـــا برنامه هـــای راهبـــردی بانک‬ ‫دانســـت که باعث ارزش افرینی و‬ ‫اعتماد ســـهامداران و ذی نفعان‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬به گـــزارش روابط عمومی بانک ســـینا؛ دکتر‬ ‫ایمانـــی گفـــت‪« :‬با تـــاش و مســـاعدت همـــکاران درکنار‬ ‫برنامه ریزی هـــای مدون و هدفمند‪ ،‬شـــاخص های مالی‬ ‫این بانک با رشـــد خوبی روبرو شـــده و ضمن برخورداری‬ ‫از ســـاختار و چارچوب مســـتحکم مالـــی‪ ،‬هم ا کنون یکی‬ ‫از شـــفاف ترین بانک هـــا در کشـــور اســـت»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضر نســـبت امار مطالبات غیرجاری بانک به‬ ‫کمتر از ســـه درصد رســـیده کـــه اتفاقی بی نظیـــر در حوزه‬ ‫فعالیت های بانکی ســـت‪ .‬کاهش قیمت تمام شـــده پول‬ ‫در تغییر نگرش و هدف گذاری های گســـترده در خدمات‬ ‫بانکـــی محقـــق شـــد و ایـــن موفقیـــت بیانگـــر مدیری ــت‬ ‫صحیـــح منابـــع و مصـــارف و هزینه های بانـــک و حاصل‬ ‫ســـرمایه گذاری بر منابع صحیح و قابل بازگشـــت است»‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ســـینا بااشاره به عملکرد مطلوب بانک‬ ‫در ارائه تســـهیالت به مناطق کمتربرخـــوردار افزود‪« :‬این‬ ‫بانـــک عالوه بر اعطای تســـهیالت به بخش هـــای مولد و‬ ‫بنگاه های اقتصـــادی کالن‪ ،‬پرداخت وام قرض الحس ــنه‬ ‫بـــه مناطـــق کمتربرخـــوردار و روســـتایی را به نح ــو‬ ‫چشـــمگیری افزایـــش داده کـــه در بهبـــود قـــدرت خری ــد‬ ‫مردم کمک شـــایانی کرده اســـت»‪.‬‬ ‫محرومیت زدایی‬ ‫با خدمات اعتباری بانک مسکن‬ ‫نماینـــده مـــردم شـــیروان در‬ ‫مجلـــس شـــورای اســـامی‪ ،‬از‬ ‫عملکـــرد بانـــک مســـکن در‬ ‫بخش تســـهیالت دهی تقدیر‬ ‫کـــرد‪ .‬علـــی جـــدی با اشـــاره به‬ ‫کارنامـــه ایـــن بانـــک در‬ ‫پرداخـــت تســـهیالت حمایتی‬ ‫در بخش مسکن و ساختمان‬ ‫و همچنیـــن پروژه هـــای زیرســـاختی کشـــور گف ــت‪:‬‬ ‫«متاسفانه در گذشـــته و در برخی حوزه ها‪ ،‬هدف دولت‬ ‫از اجـــرای یک طرح عمرانـــی یا حمایت مالـــی و اعتباری‬ ‫از طـــرح ها و پروژه ها‪ ،‬موضوعی غیـــر از محرومیت زدایی‬ ‫ً‬ ‫بـــوده و عمدتـــا نـــگاه اقتصـــادی در برنامه ریزی ها حا کم‬ ‫بـــود؛ اما بانک مســـکن بـــا ورود به حـــوزه تامیـــن مالی از‬ ‫طر ح هـــای ســـاخت و تولیـــد مســـکن ارزان بـــرای اقش ــار‬ ‫محروم جامعـــه‪ ،‬هدف خود را محرومیت زدایی از کش ــور‬ ‫و کمـــک بـــه خانه دار شـــدن دهک هـــای ضعیـــف و ک ــم‬ ‫درامـــد جامعـــه قـــرار داده اســـت»‪.‬‬ ‫نماینده مردم شـــیروان در مجلس افـــزود‪« :‬در این دوره‪،‬‬ ‫مدیریـــت بانـــک مســـکن همـــت خـــود را بـــر پرداخ ــت‬ ‫تســـهیالت ســـاخت و تولید مســـکن برای پیشـــبرد طرح‬ ‫جهش تولید مســـکن متمرکز کرده اســـت که جای تقدیر‬ ‫و تشـــکر دارد»‪.‬‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫در بانک توسعه صادرات‬ ‫بانـــک توســـعه صـــادرات‬ ‫ایـــران در هشـــت ماه اول‬ ‫ســـال جـــاری ‪ 280‬فقـــره‬ ‫بـــرای‬ ‫تســـهیالت‬ ‫قرض الحســـنه ازدواج‬ ‫اختصـــاص داد‪ .‬مجمـــوع‬ ‫مبلـــغ تســـهیالت اعطایی‬ ‫بـــه زوج هـــای جـــوان بالغ بـــر ‪221‬میلیارد ریـــال اســـت که‬ ‫نم ــاه‬ ‫در دوره زمانـــی اول فروردین مـــاه ‪ 1400‬تـــا ‪ 30‬ابا ‬ ‫‪ 1400‬پرداخت شـــده اســـت‪ .‬طبـــق تفاهم نامـــه منعقده‬ ‫بین بانک توســـعه صادرات ایران و بانک قرض الحس ــنه‬ ‫رســـالت‪ ،‬بانک مذکور به نیابت از بانک توســـعه صادرات‬ ‫اقـــدام بـــه پرداخـــت ایـــن تســـهیالت می کنـــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫هالهمتقیان‪:‬‬ ‫مربیانخارجیمی توانند‬ ‫بهوالیبالبانوان‬ ‫کمک کند‬ ‫الهه موالدوست‬ ‫«هالـه متقیـان» ؛ متولـد ‪ ‎۱۵‬ابـان ‪ ۱۳۷۶‬و بازیکـن سـابق تیـم ملـی والیبـال جوانـان‬ ‫ایـران و بازیکـن کنونـی تیـم ملـی والیبـال زنـان ایـران اسـت‪ .‬وی در کارنامـه‬ ‫ورزشـی اش‪ ،‬سـابقه قهرمانـی در لیـگ برتـر ایـران را دارد و در رقابت هـای انتخابـی‬ ‫المپیـک ‪ ۲۰۲۰‬توکیـو نیـز حضور داشـت‪ .‬او را به عنوان لیبرویی توانمنـد در والیبال‬ ‫ً‬ ‫بانوان می شناسند‪ .‬پست تدافعی «لیبرو»‪ ،‬اصال از همان پست «لیبرو» در ورزش‬ ‫فوتبال گرفته شـده؛ پسـتی که توسـط «فرانس بکن باوئر» (بازیکن سـابق تیم ملی‬ ‫فوتبـال المـان) در دهـه ‪ 70‬میالدی شـکل پیدا کـرد و به جهان فوتبال معرفی و در‬ ‫سـال ‪ 1998‬به وسـیله فدراسـیون جهانی والیبال (‪ )FIVB‬تعریف شـد‪ .‬به علت انکه‬ ‫ایـن پسـت‪ ،‬پسـتی دفاعـی به حسـاب می امـد و بازیکنـی کـه در این پسـت بـازی‬ ‫می کرد‪ ،‬نقشـش شـبیه بازیکن لیبرو یا همان ‪ Sweeper‬در فوتبال بود‪ ،‬این پسـت‬ ‫همـان «لیبـرو» نام گـذاری شـد‪ .‬سـرعت‪ ،‬وا کنـش سـریع و چابکـی بـرای حرکـت‬ ‫(به ویـژه در خطـوط عرضـی زمیـن)؛ جـزو فا کتور هـای اصلـی یـک لیبـروی خـوب‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن‪ ،‬حـدس مسـیر تـوپ (بازیخوانـی) در دریافت و توپ گیـری داخل‬ ‫میـدان نیـز از خصوصیـات یـک لیبـروی خـوب به حسـاب می ایـد کـه «متقیـان»‬ ‫داراسـت‪ .‬لیبـروی ملی پـوش تیـم والیبـال «باریـج اسـانس» بابیان اینکـه هـدف مـا‬ ‫قهرمانی سـت‪ ،‬گفـت؛ تیمـی کـه بـرای قهرمانـی می جنگـد‪ ،‬هـر بـازی برایـش حکـم‬ ‫فینـال دارد و بـرای امتیـاز دادن بـه میـدان نمی رویـم! «هالـه متقیـان» درخصوص‬ ‫بـازی اخیـر تیمـش مقابـل جوانـان زرتشـتی یـزد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بـازی خـوب و‬ ‫یسـت و‬ ‫تاحـدی یک طرفـه بـود‪ .‬تیـم جوانـان زرتشـتی یـزد‪ ،‬تیـم جـوان و توپ گیر ‬ ‫هرچنـد بـا گرفتـن چنـد بازیکـن از تیـم ریـف اصفهـان خـود را تقویـت کـرده؛ امـا تیم‬ ‫مـا درمجمـوع بـازی خـوب و هماهنگـی را به نمایـش گذاشـت و توانسـتیم ‪ ۳‬امتیاز‬ ‫ایـن دیـدار را به نـام خـود کنیم»‪ .‬وی سـطح این فصل از لیگ برتر والیبـال بانوان را‬ ‫خـوب ارزیابـی کـرد و افـزود‪« :‬باتوجه به حضور خوب اسپانسـرهای قـوی در لیگ و‬ ‫حضـور بازیکنـان خـوب و با کیفیـت لیگ دسـته یک در لیگ برتر کـه همگی جوان‬ ‫شـاهد بازی هـای خـوب و با کیفیتـی هسـتیم؛ همچنیـن این فصـل‬ ‫و باانگیزه انـد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫بازیکنان ملی پوش بزرگ سـاالن و جوانان در تیم ها پخش شـدند و همین مسـئله‬ ‫قـدرت و تـوان تیم هـا را بـاال بـرده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ا گـر سـال های گذشـته‬ ‫رقابـت قهرمانـی و گرفتـن سـکو بیـن دو یـا نهایـت سـه تیـم از ابتـدا مشـخص بـود؛‬ ‫امـا دراین فصـل این گونـه نیسـت و فکـر می کنـم پنـج یـا شـش تیـم بـرای گرفتـن‬ ‫سـکو و همچنیـن قهرمانـی رقابـت تنگاتنـگ دارنـد کـه امیـدوارم بتوانیـم در پایـان‬ ‫فصـل بـه قهرمانـی برسـیم»‪ .‬لیبـروی تیـم «باریـج اسـانس» درخصـوص بازگشـت‬ ‫مجدد «باریج اسـانس» به لیگ برتر والیبال بانوان گفت‪« :‬باشـگاه باریج اسـانس‬ ‫سال هاسـت در حـوزه فرهنگـی و ورزشـی فعالیت هـای خوبـی دارد‪ .‬فصـل گذشـته‬ ‫نیـز بازیکنـان خوبـی به خدمـت گرفـت؛ امـا متاسـفانه در اخریـن لحظـه باتوج هبـه‬ ‫شرایطی که پیش امد‪ ،‬انصراف داد‪ .‬امسال باقدرت و در قامت مدعی‪ ،‬به میدان‬ ‫برگشـتیم و بـا کادر قـوی کـه در راس ان‪ ،‬فاطمـه خمسـه به عنـوان سـرمربی حضـور‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دارد و گرفتن بازیکنان خوب‪ ،‬باانگیزه و با کیفیت ‪ ،‬یکی از مدعیان قهرمان ‬ ‫هـدف تیـم در سـال ‪ ۹۸‬گرفتـن سـکو بـود و امسـال ایـن هـدف بـه قهرمانـی تغییـر‬ ‫کـرده اسـت کـه همگـی بازیکنـان بـرای رسـیدن به این هـدف تلاش می کننـد و‬ ‫باتوجه به اینکه مالک و بیشتر گردانندگان باریج اسانس بانوان هستند‪ ،‬حمایت‬ ‫خوبـی نیـز از فعالیت هـا و تیم هـای بانـوان دارند؛ به ویژه مالک باشـگاه کـه مادرانه‬ ‫در کنـار ماسـت»‪ .‬وی بااشـاره به بـازی بعـدی تیمـش مقابـل سـایپا‪ ،‬اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن بـازی در کاشـان و بـرای مـا خانگی سـت‪ .‬دور رفـت باتوجه بـه امتیـازات‬ ‫نزدیـک و خوبـی کـه گرفتیـم‪ ،‬متاسـفانه درنهایـت ‪ ۳‬بـر ‪ ۲‬مغلـوب سـایپا شـدیم؛‬ ‫تیمـی کـه از بازیکنـان ملی پـوش زیـادی اسـتفاده می کنـد؛ ان هـم ملی پوشـان‬ ‫بزرگ سـالی کـه سـال ها درکناریکدیگـر بـازی کردنـد و بسـیار هماهنگ انـد؛ امـا‬ ‫هـدف مـا قهرمانی سـت و تیمـی کـه بـرای قهرمانـی می جنگـد‪ ،‬هـر بـازی برایـش‬ ‫حکـم فینـال دارد و بـرای امتیـاز دادن بـه میـدان نمی رویـم»‪ .‬متقیـان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬نتایـج تیم هـا دراین مرحلـه باتوجه بـه پلی اف بـودن مسـابقات بسـیارمهم‬ ‫اسـت؛ چرا کـه تمـام تیم هـا سـعی می کننـد به عنـوان تیـم اول راهـی مرحلـه پلی اف‬ ‫شـوند تـا بـه تیـم چهـارم جـدول برخـورد نکننـد و بـازی راحتـی داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫وی حضـور «الکسـاندرا کمپدلـی» به عنـوان سـرمربی تیـم ملـی را مثبـت دانسـت و‬ ‫افـزود‪« :‬سـطح فنـی مربیـان داخلـی خـوب اسـت؛ اما حضـور مربیان خارجـی برای‬ ‫انتقـال دانـش فنـی والیبـال بـه روز اروپا و جوامع پیشـرفته دراین رشـته به مربیان و‬ ‫تیم هـای مـا کـه بـا محدودیت هایی روبه رو هسـتیم‪ ،‬کمک زیادی می کنـد و باید از‬ ‫این فرصـت به خوبـی اسـتفاده کنیـم‪ .‬درمجمـوع‪ ،‬حضـور ان هـا ازنظـر فنـی و روانی‬ ‫به نفـع تیم هـای مـا در رده هـای مختلـف اسـت کـه بایـد بتوانیـم بـا برنامه ریـزی از‬ ‫ایشان استفاده کنیم‪ .‬در مقطع دیگری هم مایدا چیچیچ به عنوان سرمربی کنار‬ ‫تیم هـای ملـی بـود و توانسـت کمـک زیـادی بـه والیبـال بانـوان داشـته باشـد و فکر‬ ‫می کنـم بهتریـن نتایـج مـا دران زمـان رقـم خـورد و تاثیـر مثبـت خوبـی بـر بازیکنـان‬ ‫گذاشـت؛ بنابرایـن‪ ،‬فکـر می کنـم این بـار نیز به سـود والیبال بانوان باشـد»‪ /.‬ایسـنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫فریده خلعتبری؛ اولین ناشر زن پس از انقالب‬ ‫‪ ۲۷.۲‬درصد ؛‬ ‫مادران ‪ 20‬تا ‪24‬ساله فرزند اولی‬ ‫جمعیت‬ ‫ِ‬ ‫سـخنگوی سـازمان ثبت احـوال کشـور گفـت؛ در‬ ‫ل سـال جـاری ‪ ۵۳۳‬هـزار و ‪ ۸۸‬نـوزاد‬ ‫شـش ماه او ‬ ‫متولـد شـدند کـه ‪ ۳۹.۴‬درصـد از ایـن والدت هـا‪،‬‬ ‫فرزنـد اول خانـواده هسـتند‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫سـیف اهلل ابوترابـی افـزود؛ از ‪ ۵۳۳‬هـزار و ‪ ۸۸‬نـوزاد‬ ‫متولدشـده در شـش ماه اول امسـال ‪ ۲۸۸‬هـزار و‬ ‫‪ ۳۰‬نـوزاد پسـر و ‪۵ ۶۹‬هـزار و ‪ ۵۰۲‬نـوزاد دختـر بودنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد؛ از کل والدت هـای ر خ داده در نیمـه‬ ‫نخسـت سـال ‪ ۳۹.۴‬درصـد والدت مرتبـه اول (فرزنـد‬ ‫اول)‪ ۴۰.۶ ،‬درصـد والدت مرتبـه دوم (فرزنـد دوم)‪،‬‬ ‫‪ ۱۵.۲‬درصـد والدت مرتبـه سـوم (فرزنـد سـوم) و‬ ‫‪ ۴.۸‬درصـد والدت مرتبـه چهـارم (فرزنـد چهـارم)‬ ‫و بیشـتر بـوده‪ .‬سـخنگوی سـازمان ثبت احـوال‬ ‫درمورداینکه نوزادان متولدشده در شش ماه امسال‬ ‫دارای خواهـر یـا بـردار بودنـد نیـز گفـت؛ نیمـی‬ ‫از والدت هـای ر خ داده دراین مـدت مربـوط بـه‬ ‫گتـر از خود‬ ‫یسـت کـه یـک بـرادر یا خواهـر بزر ‬ ‫نوزادان ‬ ‫دارنـد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد؛ بررسـی والدت هـای‬ ‫تشـده در شـش ماه اول سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مرتبـه اول ثب ‬ ‫برحسـب گـروه سـنی مـادران نشـان می دهـد کـه‬ ‫تهـای مرتبـه اول (فرزنـد اول)‬ ‫بیشـترین سـهم والد ‬ ‫تشـده بـا ‪ ۲۷.۲‬درصـد مربـوط بـه مـادران ‪ ۲۰‬تـا‬ ‫ثب ‬ ‫‪۲۴‬سـاله است‪ .‬سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور‬ ‫ ‬ ‫تهـای‬ ‫بابیان اینکـه میانـه سـنی مـادران در والد ‬ ‫مرتبـه اول‪۲ ۶ ،‬سـال اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد؛ یعنـی‬ ‫نیمـی از مـادران در زمـان به دنیـااوردن اولیـن فرزنـد‬ ‫خـود‪ ۲۶ ،‬سـاله و بیشـتر یـا کمتـر بوده انـد و درحـدود‬ ‫‪ ۱۲‬درصد از نوزادانی که اولین فرزند هسـتند مادرانی‬ ‫با سـن باالی ‪ ۳۵‬سـال داشته اند‪ .‬سخنگوی سازمان‬ ‫تهـای مرتبـه دوم‬ ‫ثبت احـوال گفـت؛ بررسـی والد ‬ ‫تشـده در شـش ماه اول سـال ‪ ۱۴۰۰‬برحسـب گروه‬ ‫ثب ‬ ‫سـنی مادران نشـان داد بیشترین سـهم والدت های‬ ‫تشـده با ‪ ۳۱.۱‬درصد مربوط به مادران‬ ‫مرتبه دوم ثب ‬ ‫‪۳۴‬سـاله اسـت‪ .‬سخنگوی سازمان ثبت احوال‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‬ ‫کشـور ادامـه داد؛ درحـدود ‪ ۵۹‬درصـد از والدت هـای‬ ‫مرتبـه دوم مربـوط بـه مـادران ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۴‬سـاله اسـت‬ ‫‪9‬‬ ‫نحـاال نیـز زنـان‬ ‫این روزهـا فعالیـت زنـان در امـر نشـر‪ ،‬پدیـده خـاص و عجیبـی نیسـت؛ امـا همی ‬ ‫پرشـماری را در عرصـه مدیریـت یـک انتشـارات نمی بینیـم‪ .‬فریـده خلعتبـری در سـال ‪1326‬‬ ‫به دنیـا امـد‪ .‬در انگلیـس در رشـته حسـابداری‪ ،‬تجـارت و بازرگانـی لیسـانس؛ و فوق لیسـانش را‬ ‫در رشته مدیریت صنعتی اخذ کرد و سپس در مقطع دکترای مدیریت بین‪‎ ‎‬الملل تحصیل کرد‪.‬‬ ‫در بازگشـت به ایران‪ ،‬به واسـطه عالقه‪ ‎ ‎‬به شـعر و تاریخ ایران‪ ،‬انتشـارات «کتابسـرا» را در سـال‬ ‫‪ 1359‬تاسیس کرد‪ .‬فعالیت او در این انتشارات دیری نپایید؛ و در ‪ 1363‬انتشارات «شباویز» را‬ ‫دایـر کـرد‪ .‬او تاسـیس نشـریه تخصصـی «حسـابدار» را نیـز در کارنامه خـود دارد‪.‬‬ ‫‪ 10‬نویسنده زن برنده جایزه هوگو‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اســامی برنــدگان جایــزه کتــاب علمی‪،‬تخیلــی «هوگو» در ســال ‪ 2021‬در رشــته های‬ ‫ُ‬ ‫مختلــف در حالــی اعــام شــد کــه ایــن جایــزه در ســال جــاری ‪79‬امی ـن دوره‬ ‫ـتر‬ ‫خــود را در شــهر واشــینگتن امریــکا برگــزار کــرد‪ .‬امســال زنــان نویســنده‪ ،‬بیشـ ِ‬ ‫نهــا «مارتــا ولــز» (نویســنده امریکایــی)‬ ‫برنــدگان ایــن جایــزه بودنــد کــه در بیــن ا ‬ ‫یشــود‪ .‬او به خاطــر رمــان «اثــر شــبکه»‬ ‫برنــده جوایــز ادبــی متعــدد نیــز دیــده م ‬ ‫و مجموعــه داســتانی اش ب هنــام «خاطــرات یــک قاتــل» در دو رشــته «بهتریــن‬ ‫رمــان» و «بهتریــن مجموعه داســتان» توانســت جایــزه امســال «هوگــو» را کســب‬ ‫یســت کــه یــک زن نویســنده‪ ،‬جایــزه بهتریــن‬ ‫کنــد‪ .‬امســال‪ ،‬ششــمین ســال متوال ‬ ‫رمــان «هوگــو» را کســب می کنــد‪ .‬پارســال‪« ،‬ارکادی مارتیــن» توانســت ایــن جایــزه را‬ ‫کســب کنــد و در ســال ‪ 2019‬نیــز جایــزه بهتریــن رمــان‪ ،‬بــه «مــاری روبینــت» رســید‪.‬‬ ‫گــزارش این هفتــه را بــه ‪ 10‬زن برنــده «هوگــو» اختصــاص داده ایــم‪.‬‬ ‫پت کادیگان‬ ‫ا کتاویا ای‪ .‬باتلر‬ ‫لوئیس مک مستر بوژولد‬ ‫الیزابتبیر‬ ‫ان اندی اوکورافور‬ ‫ستل باتلر» متولد‪ 1953‬و بریتانیایی‪-‬‬ ‫متولد‪ ۱۹۴۹‬و امریکایی ست‪.‬‬ ‫با نام اصلی «سارا بیر الیزابت‬ ‫متولد‪ ۱۹۷۴‬ونیجریه ای‪-‬‬ ‫با نام اصلی «ا کتاویا ِا ِ‬ ‫امریکایی ست که اثارش اغلب‬ ‫متولد ‪ /1947‬متوفی ‪ 2006‬و‬ ‫او چها ربار برنده جایزه «هوگو»‬ ‫امریکایی ست کهبانوشتناثار فانتزی ویشنفسکی» متولد ‪ 1971‬و‬ ‫برای بهترین رمان شده‪ :‬سال ‪ 90‬امریکایی ست‪ .‬او در سال ‪ ،1995‬باجنبشسایبرپانکشناخته‬ ‫امریکایی ست‪ .‬او در سال ‪2005‬‬ ‫برای کودکانشناختهمی شودو‬ ‫می شود‪ .‬رمان ها و داستان های‬ ‫اولیننویسندهعلمی‪-‬تخیلی‬ ‫برای ‪ 91 ،The Vor Game‬برای‬ ‫استاد دانشگاه نیز بوده‪ .‬او در سال جایزه «جان دبلیو کمپبل» را‬ ‫چندجلدی به عنوان بهترین نویسنده جدید ‪ 94 ،Barrayar‬برای ‪ Mirror Dance‬شناخته شد که بورسیه مک ارتور کوتاهش اغلب به بررسی رابطه بین‬ ‫‪ 2016‬بانوشتنرمان‬ ‫ِ‬ ‫ذهن انسان و فناوری می پردازند‪ .‬با‬ ‫گرفت‪ .‬او چند جایزه معتبر این‬ ‫‪ Binti‬برنده جایزه «هوگو» شد و در سال گرفت‪ .‬در سال ‪ 2008‬برنده و ‪ 2003‬برای ‪.Paladin of Souls‬‬ ‫سال ‪ 2013‬نیز جایزه ‪ Forry‬برای ژانر را تصاحب کرده ؛ ازجمله جوایز اولین رمانش نامزد جایزه «فیلیپ‬ ‫سال‪ 2020‬با‪ LaGuardia‬توانست جایزه «هوگو» برای بهترین‬ ‫کی دیک» شد و سال ‪ 2013‬برای‬ ‫«هوگو» برای رمان ‪Bloodchild‬‬ ‫داستان کوتاه و بعد در سال ‪ 2009‬یک عمر دستاورددراین زمینهرا‬ ‫جایزه همین رویداد را در بخش‬ ‫‪The Girl-Thing who Went Out‬‬ ‫در سال ‪ 1985‬و برای مجموعه‬ ‫برنده همین جایزه و این بار برای توسط انجمن علمی و فانتزی‬ ‫گرافیکیسال‬ ‫ن کتاب های‬ ‫بهتری ‬ ‫ِ‬ ‫‪ Speech Sounds‬در سال ‪ for Sushi .1984‬جایزه «هوگو» را گرفت‪.‬‬ ‫لس انجلس کسب کرد‪.‬‬ ‫رمان ‪ Tideline‬شد‪.‬‬ ‫به دستبیاورد‪.‬‬ ‫یسـت کـه یـک‬ ‫تهـا‪ ،‬مربـوط بـه نوزادان ‬ ‫و ایـن والد ‬ ‫گتـر از خـود دارنـد و میانـه‬ ‫خواهـر یـا یـک بـرادر بزر ‬ ‫والدت هـای مرتبـه دوم مربـوط بـه مـادران ‪ ۳۰‬سـاله‬ ‫اسـت‪ ،‬به عبارت دیگر نیمی از نوزادانی که فرزند دوم‬ ‫خانـواده هسـتند مـادران ‪ ۳۰‬سـاله و بیشـتر یـا کمتـر‬ ‫دارنـد‪ .‬ابوترابـی بااشـاره به اینکه بررسـی والدت هـای‬ ‫مرتبه سوم و بیشتر ثبت شده در نیمه نخست سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬برحسـب گـروه سـنی مـادران نشـان می دهـد‬ ‫تشـده بـا رقـم‬ ‫تهـای ثب ‬ ‫کـه بیشـترین سـهم والد ‬ ‫‪ ۳۷.۷‬درصـد مربـوط بـه مـادران گـروه سـنی ‪ ۳۰‬تـا‬ ‫‪ ۳۴‬ساله است‪ .‬سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور‬ ‫افـزود؛ مـادران ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۹‬سـال بـا رقـم ‪ ۸۶.۹‬درصـد‬ ‫(به ترتیـب بـا ‪ ۳۷.۷ ،۲۵.۴‬و ‪ ۲۳.۹‬در گرو ههـای‬ ‫سـنی ‪ )۳۵-۳۹ ،۳۰-۳۴ ،۲۵-۲۹‬بیشـترین سـهم‬ ‫والدت های مرتبه سوم و بیشتر را به خود اختصاص‬ ‫تهـای مرتبـه سـوم و بیشـتر‬ ‫داده انـد و میانـه والد ‬ ‫مربـوط بـه مـادران ‪ ۳۲‬سـاله اسـت؛ به عبارتـی‪ ،‬نیمـی‬ ‫از نوزادانـی کـه فرزنـد سـوم خانواده انـد‪ ،‬از مادرانـی بـا‬ ‫‪۳۲‬سـاله و بیشـتر به دنیـا امده انـد‪.‬‬ ‫سـن ‬ ‫جی‪ .‬ویلو ویلسون‬ ‫با نام اصلی «گوندولین ویلو‬ ‫ویلسون» متولد ‪ 1982‬و‬ ‫امریکایی ست‪ .‬او برای راه اندازی‬ ‫مجدد عنوان «خانم مارول» برای‬ ‫کمپانی «مارول» با خلق ابرقهرمانی‬ ‫ِ‬ ‫‪ 16‬ساله به نام «کاماال خان» مطرح‬ ‫شده و به جایزه «هوگو» در سال‬ ‫‪ 2015‬رسید‪ .‬این‪ ،‬اولین شخصیت‬ ‫مسلمان «مارول» است که‬ ‫سرمقاله کتاب کمیک خود را دارد‪.‬‬ ‫سوزانا کالرک‬ ‫اورسوال کی‪ .‬لو گویین‬ ‫با نام اصلی «سوزانا مری کالرک»‬ ‫با نام اصلی «اورسوال کروبر لو‬ ‫گویین» متولد ‪/1929‬متوفی ‪ 2018‬متولد ‪ 1959‬و انگلیسی ست‬ ‫و امریکایی ست‪ .‬فعالیت ادبی اش که در سال ‪ 2004‬و برای اولین‬ ‫‪60‬سال طول کشید و بیش از ‪ 20‬رمانش به نام ‪Jonathan Strange‬‬ ‫رمان و ‪ 100‬داستان کوتاه نوشت‪ & Mr Norrell .‬برنده جایزه‬ ‫«هوگو» شناخته شد‪ .‬او نوشتن‬ ‫او برنده هشت جایزه «هوگو»‬ ‫این رمان را در سال ‪1993‬‬ ‫شده‪ :‬در ‪،1974 ،1973 ،1970‬‬ ‫‪ 2018 ،2017 ،1988 ،1975‬و ‪ .2019‬شروع کرد؛ اما سال ‪ 2003‬بود که‬ ‫«بلومزبری» دست نوشته او را‬ ‫مطر ح ترین اثرش «دست چپ‬ ‫منتشر کرد‪.‬‬ ‫تاریکی» نام دارد‪.‬‬ ‫جی‪ .‬کی‪ .‬رولینگ‬ ‫با نام اصلی «جوان رولینگ»‬ ‫متولد ‪ 1965‬و بریتانیایی ست‪ .‬او‬ ‫نویسندهمجموعه هایفانتزی‬ ‫«هری پاتر» است که برنده جوایز‬ ‫متعددی شده و با فروش بیش‬ ‫از ‪ 500‬میلیون نسخه در جهان‪،‬‬ ‫کتاب‬ ‫پرفروش ترینمجموعه ِ‬ ‫تاریخ لقب گرفته‪ .‬او برای ‪Harry‬‬ ‫‪ Potter and the Goblet of Fire‬در‬ ‫سال ‪ 2001‬برنده «هوگو» شد‪.‬‬ ‫کیتویلهلم‬ ‫متولد ‪/۱۹۲۸‬متوفی ‪ ۲۰۱۸‬و‬ ‫امریکایی ست‪ .‬او اثاری موفق را در‬ ‫ژانرهای علمی‪،‬تخیلی و معمایی‬ ‫نوشت؛ از جمله ‪Where Late the‬‬ ‫‪ Sweet Birds Sang‬که در سال‬ ‫‪ 1976‬به خاطرش برنده «هوگو»‬ ‫شد‪ .‬او و همسرش (دیمن نایت)‬ ‫یک کارگاه ادبی به نام ‪Clarion‬‬ ‫تاسیس کردند که تمرکزش بر‬ ‫ نویسی فانتزی و تخیلی بود‪.‬‬ ‫قصه‬ ‫ِ‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫میثمصالحی‬ ‫رابطـه‪ ،‬یکـی از مهم تریـن پارامترهـا بـرای زندگـی کـردن اسـت‬ ‫کـه نه تنهـا چگونگـی نحـوه ورود بـه ان حائزاهمیـت اسـت؛‬ ‫بلکـه شـیوه های علمـی و صحیـح چگونـه ادامـه دادن ان‬ ‫نیـز می توانـد تاحـد قابل مالحظـه ای بـر سلامت روان افـراد‬ ‫تاثیرگـذار باشـد و چه بسـا اینـده فـرد را در زندگـی خانوادگـی‪،‬‬ ‫تهـای شـغلی تحت الشـعاع خـود قـرار‬ ‫اجتماعـی و موفقی ‬ ‫نسـبب لـزوم توجـه بـه روابطـی کـه شـا کله‬ ‫دهـد‪ .‬به همی ‬ ‫یسـت و تلاش بـرای‬ ‫اصلـی زندگـی مـا هسـتند‪ ،‬بسـیار ضرور ‬ ‫فعـال و پویـا نگـه داشـتن رابط ههـا می توانـد سلامت روان‬ ‫فـردای مـا را تـا حد زیادی تضمین کند؛ اما انچه مهم اسـت‪،‬‬ ‫نحـوه برخـورد بـا مشـکالت و موانـع بـر سـر راه روابـط و ا گاهی‬ ‫شهـای رابطـه اسـت‪ .‬اینجاسـت‬ ‫از چگونگـی برخـورد بـا چال ‬ ‫کـه بایـد از خـود پرسـید؛ راز ادامه یافتـن رابطـه بـرای مـدت‬ ‫طوالنـی چیسـت؟ ب هگـزارش انگارکـه؛ تحقیقـات فراوانـی در‬ ‫مـورد ایـن پرسـش هـم از سـوی متخصصـان و هـم از سـوی‬ ‫کسـانی که بر هنر روابط تسـلط یافتند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬در اینجا‬ ‫ج نکتـه برتـر وجـود دارد کـه در روانشناسـی خانـواده مهـم‬ ‫پنـ ‬ ‫اسـت و به نظـر می رسـد کـه ا گـر بـر این نـکات روانشناسـی در‬ ‫رابطه خود با همسر و نزدیکان تان تمرکز کنید‪ ،‬می توانید به‬ ‫قوی نگهداشـتن روابطتان تسـلط پیدا کنید؛ هرچند بنا به‬ ‫اهمیـت رابطـه زناشـویی و حفـظ روابـط صمیمانه میـان زن‬ ‫و شـوهر پـس از گذشـت سـال ها کـه درکنـار هـم زیسـته اند‪،‬‬ ‫شتـر بـر رابطـه میـان زوجیـن متمرکـز‬ ‫تمرکـز ایـن نوشـتار بی ‬ ‫حشـده و کلیدهـای‬ ‫اسـت؛ هرچنـد بسـیاری از نـکات مطر ‬ ‫حـل مشـکالت را می توانیـد بـه دیگـر روابـط صمیمانـه خـود‬ ‫نیـز تعمیـم دهید‪.‬‬ ‫ارتباط‬ ‫ً‬ ‫اری‪ ،‬اری‪ ،‬شـما ایـن را قبلا هـزار دفعـه شـنیده اید؛ امـا ارتبـاط‬ ‫ً‬ ‫خوب‪ ،‬واقعا بنیاد هر چیز دیگری ست‪ .‬ا گر شما نمی توانید‬ ‫ارتبـاط برقـرار کنیـد‪ ،‬به این دلیـل کـه شـما از مواجهـه یـا‬ ‫صدمـه زدن بـه احساسـات افـراد می ترسـید‪ ،‬مشـکالت‬ ‫هیـچ گاه حل نشـده‪ ،‬نیازهایتـان شناخته نشـده و درک‬ ‫نمی شـوند‪.‬‬ ‫یک انفجار و بعد گفتن متاسفم!‬ ‫بسـیاری از زوج هایـی دیـد ه شـده اند کـه بحـث انفجـاری‬ ‫داشـته‪ ،‬روز بعـد بـا گفتـن متاسـفم درسـتش کردنـد؛ امـا‬ ‫می ترسـند بـه عقـب برگردنـد و به دلیـل تـرس از شـروع‬ ‫یـک بحـث دیگـر‪ ،‬بـه ریشـه یابی مشـکل برسـند‪ .‬مشـکل‬ ‫این اسـت که مشـکل از بیـن نمـی رود! تنهـا بـه دسـت اندازی‬ ‫دیگر تبدیل می شود که به طورپیوسته باید از ان عبور کنی‪.‬‬ ‫سراشپز‬ ‫پـس از سـال ها ایـن دسـت اندازها‬ ‫یهـم انباشـته شـده و تنهـا‬ ‫رو ‬ ‫موضوعـات امـن شـما‪ ،‬هـوا و فوتبال‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کـودکان م ‬ ‫نکاتطالییروان شناسی‬ ‫برایادامه دار کردنرابطه ها‬ ‫ارتباط‪ ،‬نیازمند صمیمیت‬ ‫ارتبـاط‪ ،‬همچنیـن‪ ،‬بسـتر‬ ‫شنـوازی برای‬ ‫صمیمیت اسـت‪ .‬پی ‬ ‫سـخن گفتن بـرای هـر چیـز دیگـری‪.‬‬ ‫یشـنوم کـه زنـان‪ ،‬تما ممـدت‬ ‫مـن م ‬ ‫دربـار ه فهـم چیـزی کـه مردانشـان‬ ‫فکر و احسـاس می کنند و چیزی که‬ ‫نهـا را سرسـخت می کنـد‪ ،‬شـکایت‬ ‫ا ‬ ‫یسـت که افـراد‬ ‫می کننـد‪ .‬این جای ‬ ‫نیـاز دارنـد بیاموزنـد؛ باوجوداینکـه‬ ‫عجیـب هسـتند‪ ،‬گام بردارنـد‪ .‬نـه‬ ‫نهـا مجبـور نیسـتند کـه دربـار ه روزشـان در زمـان واقعـی‬ ‫ا ‬ ‫صحبـت کننـد‪.‬‬ ‫ریسک کنید و نترسید‬ ‫ارتباط خوب و صمیمی‪ ،‬اغلب شامل خطر یا ریسک کردن‬ ‫اسـت‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬شـما خواهیـد فهمیـد زمانـی صمیمـی‬ ‫یشـوید کـه احسـاس می کنیـد در مـرز اضطـراب و تهدیـد‬ ‫م ‬ ‫هسـتید‪ ،‬بـه شـما اجـازه می دهـد بدانیـد کـه درحـال عبـور از‬ ‫یـک قلمـرو احساسـی جدیـد هسـتید و ایـن خـوب اسـت‪.‬‬ ‫برجسته کردن نکات مثبت‬ ‫شـما این یکـی را نیـز بـه همـان خوبـی شـنیده اید؛ نسـبت‬ ‫معـروف ‪ 4:1‬از نظـرات مثبـت بـه منفـی بـرای افـراد دیگـر‬ ‫یسـت‬ ‫به منظـور شـنیدن هر چیـز مثبتـی‪ .‬ایـن بـه ایـن معن ‬ ‫کـه شـما وقتـی تحت فشـار هسـتید‪ ،‬نـکات منفـی را بیشـتر‬ ‫مـورد دقـت قرار می دهیـد؛ درحالی که باید این روند را تغییر‬ ‫داده و نکات مثبت را بیشتر موردتوجه قرار دهید‪ .‬کار این‬ ‫یسـت کـه رابطـه را در تعـادل نگـه‬ ‫دیـدگاه یـا ذهنیـت‪ ،‬چیز ‬ ‫مـی دارد‪ ،‬ان روزهایـی را جبـران می کنـد کـه استرسـتان بـه‬ ‫راتاتو�یی‬ ‫شـما می گویـد کـه بینـی شـوهر شـما بسـیاربزرگ اسـت؛ یـا‬ ‫شـما متنفریـد از اینکـه همسـرتان کفش هایـش را در وسـط‬ ‫اتـاق نشـیمن رهـا کنـد‪.‬‬ ‫انتظار تغییر داشتن‬ ‫ً‬ ‫مجـددا تحقیقـات روانشناسـی خانـواده تائیـد کـرد کـه چـه‬ ‫دوسـت داشـته باشـید و چـه نـه شـما و شـریکتان هـر ‪ ۷‬ـ‬ ‫‪ ۸‬سـال در بعضـی جهـات تغییـر خواهیـد کـرد و رابطه تـان‬ ‫نیـاز بـه ادامه یافتـن همراه بـا این تغییـرات دارد‪ .‬ما به ارتباط‬ ‫برمی گردیـم؛ جایـی کـه شـما نیـاز داریـد بسـنجید کـه کجـا‬ ‫هستید و صحبت کنید و به شریکتان اجازه دهید که بداند‬ ‫ا کنون چه چیزی نیاز دارید‪ .‬ا گر شما این کار را انجام ندهید‬ ‫یـا نتوانیـد انجـام دهیـد‪ ،‬ایـن نیازهـای اساسـی پوشـیده و‬ ‫یشـوند‪ .‬شـما همچنیـن بـه پرت کـردن حـواس‬ ‫مخفـی م ‬ ‫خودتـان از ایـن موضوعـات مهم به وسـیل ه مشغول شـدن با‬ ‫کودکان یا کارتان‪ ،‬یا فاصله گرفتن برای خودداری از درگیری‪،‬‬ ‫احسـاس کردن اینکـه هم اتاقـی هسـتید و ادامـه دادن‬ ‫یهـای همتـا‪ ،‬ادامـه می دهیـد‪ ،‬یـا درنهایـت تظاهـر‬ ‫زندگ ‬ ‫می کنیـد کـه یـک رابطـه داریـد‪.‬‬ ‫باهم صحبت کنید؛‬ ‫این چیز سختی نیست‬ ‫کلیـد حـل معمـا این اسـت که‬ ‫برپایـه ای منظـم بـا خودتـان چـک‬ ‫کنیـد و به طـور فعـال درمـورد اینکـه‬ ‫چـه چیـزی کار می کنـد و چـه چیزی‬ ‫نـه صحبـت کنیـد‪ .‬فقـط ب هطـور‬ ‫منطقـی بـه یکدیگـر اجـازه دهیـد‬ ‫کـه بدانیـد در کجـا قـرار داریـد و چـه‬ ‫چیـزی نیـاز بـه تغییـر دارد‪ .‬ایـا مـا‬ ‫بـه ارتبـاط و ریسـک پذیری اشـاره‬ ‫کردیـم؟‬ ‫رابطه تان را فعال نگهدارید‬ ‫روابـط غیرفعـال‪ ،‬ان هایـی هسـتند‬ ‫کـه شـما در ان کودک محوریـد؛ در‬ ‫هفته به ‪ ۲۰‬بازی فوتبال می روید؛ جایی که شما هرروز هفته‬ ‫‪ ۱۲‬سـاعت کار می کنیـد یـا هـر اخـر هفتـه را با بسـتگان سـپری‬ ‫می کنیـد؛ جایی کـه در عـرض ‪ ۱۰‬دقیقـه از بچه هـا بـه خـواب‬ ‫می روید؛ جایی که در ان قرار شبانه نداشته اید و ‪ ...‬چه کسی‬ ‫می توانـد به یـاد اورد‪ .‬روابـط فعـال‪ ،‬جایی سـت که شـما بـرای‬ ‫پرسـش از روز یکدیگـر بـرای حتی ‪ ۱۵‬دقیقه بدون کـودکان در‬ ‫اطرافتـان‪ ،‬وقـت می گذاریـد؛ جایی که بـرای قرارهای شـبانه یا‬ ‫حتـی روابـط جنسـی ازقبـل برنامه ریـزی می کنیـد؛ پـس ان ها‬ ‫در ترکیـب عجیب وغریـب زندگـی روزمـره گـم نمی شـوند‪.‬‬ ‫تمرکز بر روی شما‬ ‫این نکتـه پایانـی روانشناسـی خانـواده درمـورد این اسـت که‬ ‫سـرتان را پائیـن انداختـه و بـر خـود تمرکـز کنیـد؛ نـه در مسـیر‬ ‫خودشـیفتگی؛ اما در لفظ سـاده به این معنی سـت که شـما‬ ‫نیمـی از رابطـه را در اختیـار داریـد‪ .‬فـدا نشـوید؛ امـا بـر خـود‬ ‫تمرکـز کنیـد و بـه بهترین شـیوه ای کـه می توانید‪ ،‬مـوارد بـاال را‬ ‫انجـام دهیـد‪ .‬ا گر انجام دهید‪ ،‬نه تنهـا از ایجاد تنفر و رنجش‬ ‫جلوگیـری می کنیـد؛ بلکـه اقدامات شـما به نوب ه خود شـرایط‬ ‫احساسـی را در رابطـه بـرای بهتر شـدن‪ ،‬تغییـر مـی دهد‪.‬‬ ‫راتاتویی یکی از غذاهای سنتی و قدیمی فرانسوی ست که با مواد متنوعی تهیه می شود‪ .‬این غذای گیاهی بسیار خوشمزه‪ ،‬هم به تنهایی و هم در کنار‬ ‫انواع غذاهای پروتئینی سرو می شود‪ .‬راتاتویی؛ اصالتی فرانسوی دارد و یکی از غذاهای پرطرفدار جهان است که شباهت زیادی به یتیمچه ما دارد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫بادمجان‪ ۲ :‬عدد متوسط‬ ‫گوجه فرنگی‪ ۳ :‬عدد متوسط‬ ‫کدو سبز‪ ۲ :‬عدد متوسط‬ ‫پیاز‪ ۲ :‬عدد درشت‬ ‫رب گوجه فرنگی‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫روغن زیتون‪ ۶ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل سیاه‪ :‬به مقدار کافی‬ ‫پنیر پارمزان‪ ۱۰۰ :‬گرم‬ ‫زردچوبه و روغن‪ :‬به مقدار کافی‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـر می خواهیـد راتاتویـی اب دار باشـد؛ حتمـا ‪ ۱‬سـاعت اول‪ ،‬روی ان را فویـل‬ ‫الومینیومـی بکشـید تـا ابـش تبیخـر نشـود؛ سـپس در ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۳۰‬پاینـی فویـل را‬ ‫برداریـد تـا روی راتاتویی برشـته شـود‪.‬‬ ‫ابتـدا کـدو و بادمجـان را بـا رنـده چیپـس کـرده‪ ،‬یـا یـک کارد‬ ‫تیـز به صـورت حلقـه ای خـرد می کنیـم و داخـل یـک کاسـه‬ ‫مناسـب می ریزیـم‪ .‬در ادامـه چهـار قاشـق غذاخـوری‬ ‫روغـن زیتـون را به همـراه پنیـر پارمـزان و مقـداری نمـک و‬ ‫فلفـل سـیاه بـه کاسـه اضافـه می کنیـم‪ .‬مـواد را خیلـی ارام‬ ‫زیـر و رو می کنیـم تـا کـدو و بادمجـان‪ ،‬طعـم دار شـوند‪ .‬در‬ ‫ادامـه بـرای سـس راتاتویـی‪ ،‬پیاز هـا را به صـورت نگینـی یـا‬ ‫خاللـی خـرد می کنیـم و به همـراه کمـی روغـن در یـک تـاب‬ ‫مناسـب تفـت می دهیـم تـا پیـاز کامـل کاراملـی شـود‪ .‬کمی‬ ‫زردچوبـه اضافـه می کنیـم و تفـت دادن را ادامـه می دهیـم تا‬ ‫پیاز و زردچوبه یکدسـت شـوند‪ .‬در ادامه رب گوجه فرنگی‬ ‫را اضافـه می کنیـم و به خوبـی تفـت می دهیـم تـا طعـم و بوی‬ ‫خامـی رب گوجه فرنگـی گرفتـه شـود‪ .‬نصـف اسـتکان اب‬ ‫اضافـه می کنیـم و اجـازه می دهیـم سـس روغـن بینـدازد؛‬ ‫سـپس ان را از روی حـرارت‪ ،‬کنـار می گذاریـم‪ .‬حـاال یـک‬ ‫ظرف مناسب راتاتویی مثل ظرف پیرکس انتخاب می کنیم‬ ‫و سـس را داخـل ظـرف می ریزیـم و کـف ان پخـش می کنیـم‪.‬‬ ‫حـاال گوجه فرنگـی را هـم به صـوت نـازک‪ ،‬حلقـه ای می کنیـم‬ ‫و به ترتیـب یـک حلقـه گوجه فرنگـی‪ ،‬یـک حلقـه بادمجـان‬ ‫ک حلقـه کـدو سـیر قـرار می دهیـم تـا ظـرف پـر شـود‪.‬‬ ‫و یـ ‬ ‫ً‬ ‫حتمـا سـبزیجات را به صـورت فشـرده کنـار هـم قـرار دهیـد؛‬ ‫چـون ا گـر فشـرده نباشـد‪ ،‬بعـد از پخـت باز می شـود‪ .‬پـس از‬ ‫اینکـه کار چیـدن سـبزیجات به پایان رسـید‪ ،‬فر را بـا حرارت‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۸۰‬درجه سـانتیگراد روشـن می کنیـم تـا کاملا گـرم شـود؛‬ ‫سـپس روغن زیتون باقیمانده را با کمی پودر سـیر و فلفل‬ ‫سـیاه مخلوط می کنیم و با برس روی سـبزیجات می کشـیم‪.‬‬ ‫حـاال ظـرف را در طبقـه وسـط فـر قـرار می دهیـم تـا به مـدت‬ ‫یـک سـاعت و ‪ ۳۰‬دقیقـه به خوبـی بپـزد‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫استفاده از نورهای خیابانی برای بهبود عکاسی در شب‬ ‫سارا ارجمند‬ ‫پهــای خیابانــی بــا ایجــاد جلو ههــای زیبــا و رویایــی‬ ‫الم ‬ ‫و اضاف هکــردن بعــد بــه فضــای اطــراف می توانند عکاســی‬ ‫شــب را ب هشــکل چشــمگیری بهبــود دهنــد‪ .‬عکاســی‬ ‫شــهری و خیابانــی هنــگام شــب درصــورت اســتفاده‬ ‫پهــای خیابانــی می توانــد بســیار اســان باشــد‪.‬‬ ‫از الم ‬ ‫پهــای خیابانــی (منابــع نــور‬ ‫ب هگــزارش زومیــت؛ الم ‬ ‫امــاده) می تواننــد ب هشــکلی موثــر نــور موردنیــاز عکــس‬ ‫یهــای خیابانــی اید ههــای‬ ‫را فراهــم کننــد‪ .‬نورپرداز ‬ ‫ترکیب بنــدی و گزینه هایــی را بــرای ثبــت تصاویــر عالــی‬ ‫یتــوان از نورهــای خیابانــی‬ ‫فراهــم می کننــد؛ امــا چطــور م ‬ ‫در تصاویــر اســتفاده کــرد؟‬ ‫چرا المپ های خیابانی‬ ‫اغلـب افـراد دارای حداقـل یـک دوسـت صمیمـی هسـتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نحـال دوسـتان صمیمـی معمـوال همیشـه به خصـوص‬ ‫باای ‬ ‫هنـگام عکاسـی در شـب همراهتـان نیسـتند‪ .‬البتـه ایـن یک‬ ‫مزیـت اسـت؛ زیـرا وجـود همـراه می توانـد حواسـتان را پـرت‬ ‫کنـد؛ امـا در عکاسـی شـب می توانیـد یـک دوسـت خـوب‬ ‫دیگـر پیـدا کنیـد‪ :‬المـپ خیابانـی‪ .‬المـپ خیابانـی یکـی از‬ ‫عناصـر ضـروری بـرای خلق تصاویر زیبای شـب اسـت‪ .‬بدون‬ ‫نـور خیابانـی عکاسـی شـب خیابانـی وجـود نخواهد داشـت؛‬ ‫ً‬ ‫یشـوند و هیـچ نـوری بـرای نوردهـی‬ ‫نهـا کاملا سـیاه م ‬ ‫خیابا ‬ ‫پهـای خیابانی چند‬ ‫بـه دوربیـن وجـود نـدارد؛ درنتیجـه الم ‬ ‫ً‬ ‫مزیـت را بـرای عکاسـی در شـب به دنبـال دارنـد‪ .۱:‬معموال کل‬ ‫یشـود و براسـاس موقعیـت‪ ،‬نـوری جـوی‬ ‫تیـر چـراغ روشـن م ‬ ‫یشـود‬ ‫را ایجـاد می کنـد‪ .۲ .‬نـور بـه محیـط اطـراف منعکس م ‬ ‫و هایالیت هـا و سایه روشـن های جذابـی روی دیوارهـا‪ ،‬درهـا‪،‬‬ ‫پیاده رو‪ ،‬جاده و اشـخاص به وجود می اید‪ .۳ .‬اجازه می دهد‬ ‫ب هشـکلی خالقانـه تصاویـر عکاسـی خیابانـی را ترکیب بنـدی‬ ‫کنید‪ .‬می توانید از فیلتر ‪ Pro Mist‬روی لنز خود استفاده کنید‬ ‫کـه امـکان ایجاد نی مسـایه های جـوی را در اطراف درخشـش‬ ‫المـپ خیابانـی می دهـد‪ .‬همچنیـن می توانیـد از شـخصی‬ ‫کـه وارد منبـع نـور شـده یـا بـا سـایه های عمیـق احاط هشـده‬ ‫عکاسـی کنیـد‪ .‬می توانیـد روی جزئیات و بافتی که نـور المپ‬ ‫خیابانـی روی دیوارهـا یـا سـاختمان های به وجـود مـی اورد‪،‬‬ ‫فوکـوس کنیـد‪ .‬المپ های خیابانـی در فضـای مه الود حالتی‬ ‫بسـیار جـوی پیـدا می کنند به ویـژه ا گـر از فاصله ای کمـی دور‬ ‫عکاسی کنید‪.‬همچنینمی توانیداز المپخیابانیبه عنوان‬ ‫سـوژه ی اصلـی در ترکیب بنـدی خـود اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫تنظیماتدوربین‬ ‫مهم ترین نکت ه کلیدی هنگام عکاسی از المپ های خیابانی‬ ‫و نور انعکاسی ان ها زیاده روی نکردن در نوردهی ست‪ .‬وقتی‬ ‫تصویـر بیش ازانـدازه نوردهـی شـود نمی توانیـد در مرحلـه ‬ ‫ویرایـش تصویـر هایالیـت را جـدا کنیـد و جزئیـات کار از بیـن‬ ‫می روند؛ به همین دلیل می توانید از روش برا کتینگ هنگام‬ ‫عکاسـی در شـب اسـتفاده کنید‪ .‬به این ترتیب می توانید نور‬ ‫نواحـی سـایه بـا نـور کـم و نوردهـی نواحـی روشـن را تنظیـم‬ ‫شهـای هـر تصویـر را‬ ‫کنیـد‪ .‬سـپس در فتوشـاپ بهتریـن بخ ‬ ‫بـا یکدیگـر ترکیـب کنیـد‪ .‬بـرای مثـال نوردهـی مناسـب المپ‬ ‫شهـای تاریـک ترکیـب‬ ‫خیابانـی را بـا نوردهـی مناسـب بخ ‬ ‫کنید‪ .‬تصویری که نوردهی مناسـب دارد را روی الیه ای باالتر‬ ‫قـرار دهیـد و سـپس نواحی موردنظر را ماسـک کنید‪ .‬هنگام‬ ‫عکاسـی در شـب می توانیـد روش متفاوتـی را پیـش بگیریـد‪.‬‬ ‫برای مثال می توانید موقعیت را قبل از عکاسی بررسی کنید‬ ‫و سپس برای تنظیمات تصمیم بگیرید‪ ،‬هیستوگرام را چک‬ ‫کنیـد‪ ،‬نوردهـی روشـنی ها را تنظیـم کنیـد و مطمئـن شـوید‬ ‫هیسـتوگرام ب هسـمت راسـت بـرش نخـورده اسـت (افزایـش‬ ‫روشـنی ها) و سـپس برهمین اسـاس تنظیمـات را انجـام‬ ‫دهیـد‪ .‬متاسـفانه ممکـن اسـت سـایه های عمیقـی وجـود‬ ‫یکـه نویـز‬ ‫داشـته باشـند امـا می توانیـد ایـزوی خـود را تاحد ‬ ‫نداشـته باشـید افزایـش دهیـد سـپس می توانیـد سـایه ها را‬ ‫در الیـت روم بـدون وجـود نویـز یـا بـا وجـود نویـزی قابل قبول‬ ‫یکـه بـر زیباشناسـی تصویـر‬ ‫تنظیـم کنیـد؛ البتـه نویـز تازمان ‬ ‫و ترکیب بنـدی یـا روایـت عکاسـی خیابانـی تاثیـر نگـذارد‬ ‫نحـال نـور بیش ازانـدازه در اغلـب‬ ‫لسـاز نیسـت‪ .‬باای ‬ ‫مشک ‬ ‫موارد می تواند تصویر را خراب کند‪ .‬درنتیجه برای تنظیمات‬ ‫عکاسی خیابانی در شب‪ ،‬هیستوگرام دومین دوست خوب‬ ‫شـما است‪.‬‬ ‫جستجوی سوژه‬ ‫تهـا‪ ،‬جزئیـات‪ ،‬کنتراسـت و‬ ‫روشـنایی ها‪ ،‬سـایه ها‪ ،‬باف ‬ ‫تهـا از عناصـری هسـتند کـه می توانیـد در عکاسـی‬ ‫هایالی ‬ ‫شب برای برجسته نشان دادن تصاویر خود به کار ببرید‪ .‬در‬ ‫ادامـه بـه چنـد نمونه از این تصاویر نگاه می کنیـم‪ :‬در تصویر‬ ‫فـوق المـپ خیابانـی بـا انعـکاس نـور روی دیـوار و سـنگفرش‬ ‫جزئیـات بیشـتری را نشـان می دهـد و عـکاس هـم ایـن‬ ‫جزئیات را نمایش داده است‪ .‬به هایالیت های زیبا در لبه ها‬ ‫گهـای پالسـیده دقـت‬ ‫یهـای دیـوار و جزئیـات بر ‬ ‫و برامدگ ‬ ‫کنیـد‪ .‬ببینیـد کـه هایالیت ها چگونه بـا ظرافت روی سـایه ها‬ ‫یهـای‬ ‫فـرود امده انـد‪ .‬عـکاس سـه تصویـر فـوق بـا نورده ‬ ‫مختلـف را بـا یکدیگـر ترکیـب کـرده تـا از بهتریـن بخـش هـر‬ ‫تصویـر اسـتفاده کنـد‪ .‬تصویـر فـوق انعـکاس نـور المـپ روی‬ ‫ساختمان را نشان می دهد‪ .‬نورهای داخل پنجره انعکاسی‬ ‫ندارند‪ .‬ا گر المپ وجود نداشت پنجره ها دیده نمی شدند و‬ ‫پیام تصویر از بین می رفت‪ .‬نور المپ خیابانی عامل زیبایی‬ ‫پنجـره اسـت و سـایه های ظریفـی را در اطـراف ان نشـان‬ ‫می دهد‪ .‬این نور داسـتانی را روایت می کند و این پرسـش ها‬ ‫را در ذهـن بیننـده ایجـاد می کنـد‪ :‬چـرا فقـط یـک نـور در‬ ‫خیابان وجود دارد؟ در خانه چه می گذرد؟ این نی مسـایه ی‬ ‫درخشـان دورتـادور المـپ بـا فیلتـر ‪ Tiffen Pro Mist‬به وجـود‬ ‫امـده اسـت کـه حالتـی جـوی را بـه المـپ می بخشـد‪ .‬در‬ ‫ن کـرده و اجـازه‬ ‫ایـن تصویـر المـپ پیـاده رو و جاد ههـا را روشـ ‬ ‫می دهـد عـکاس از پیـاده رو و خطـوط زرد کنـار ان به عنـوان‬ ‫خطوط راهنما استفاده کند‪ .‬ببینید المپ خیابانی چگونه‬ ‫پهـای دیگـر چگونـه‬ ‫سـایه ای جـذاب را به وجـود اورده و الم ‬ ‫بـه ایجـاد عمـق در فاصلـه ی دورتـر کمـک کرده انـد‪ .‬سـوژه ی‬ ‫اصلـی تصویـر فـوق المـپ خیابانـی اسـت کـه در مرکـز تصویـر‬ ‫قـرار گرفتـه و بـه ایجـاد تقـارن کمـک می کنـد‪ .‬ایـن المـپ‬ ‫همچنیـن جزئیـات دیـوار و سـنگفرش را روشـن می کنـد و بـا‬ ‫ایجـاد سـایه های جـذاب اطـراف ناحیـه ی روشـن بـه زیبایی‬ ‫بصـری تصویـر می افزایـد‪ .‬تصـور کنیـد ا گـر المپـی وجـود‬ ‫نداشـت تنهـا مجموعـه ای از پنجر ههـا را می دیدیـد و هیـچ‬ ‫سـرنخ بصـری بـرای خلـق تصویـر زیبـا وجـود نداشـت‪ .‬ایـن‬ ‫المپ خیابانی به زیبایی خانه و درهای قرمز را روشن کرده و‬ ‫به ایجاد عمق و فرم در تصویر کمک کرده است به طوری که‬ ‫می توانید جزئیات سایه را روی دیوارها و پشت خانه ببینید‪.‬‬ ‫خود المپ خیابانی هم سوژه ای جذاب است و به مخاطب‬ ‫چشم انداز خیابان را نشان می دهد‪ .‬حاال تصور کنید المپی‬ ‫وجود نداشـت‪ .‬خانه به نظر تخت و یکنواخت می رسـید‪ .‬در‬ ‫تصویـر فـوق ا گر المپی در کوچه نبود‪ ،‬پیـاده رو در تاریکی فرو‬ ‫پهـای‬ ‫می رفـت و تنهـا در دوردسـت المپـی نمایـان بـود‪ .‬الم ‬ ‫خیابانـی در ایـن تصویـر دارای رنگ هایـی قـوی هسـتند و‬ ‫جلوه ای زیبا را به وجود می اورند‪ .‬رنگ نارنجی المپ در برابر‬ ‫اسمان در ساعت ابی کنتراست باالیی به تصویر می بخشد‪.‬‬ ‫المـپ سـبز هـم به عنـوان عنصـری رازالـود عمـل می کنـد‪.‬‬ ‫دفعـه ی بعد که خواسـتید در شـب عکاسـی کنیـد‪ ،‬به دنبال‬ ‫پهـای خیابانـی برویـد و سـپس سـوژه ی خـود را زیـر نـور‬ ‫الم ‬ ‫پهـا پیـدا کنیـد؛ سـعی کنیـد تصویرتـان روایت گر باشـد و‬ ‫الم ‬ ‫رازی بصـری را در خـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫دکتر فرهاد عبداله زاده‬ ‫پزشک عمومی‬ ‫کلینیک‬ ‫نکات مهم تغذیه ای سالمندان‬ ‫با توجه بـه پیشـرفت های علـم پزشـکی و بهداشـتی‪،‬‬ ‫متوسـط عمـر انسـان افزایـش یافتـه و در کشـورهای‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬این میـزان افزایـش‪ ،‬بیش تـر اسـت‪ .‬پیرشـدن‬ ‫و سـالخوردگی بـا کاهـش تدریجـی فعالیت هـای فیزیکـی‬ ‫و افزایـش بیماری هـای مزمـن همـراه می شـود و بهبـود‬ ‫تغذیـه تا حد زیـادی قـادر اسـت از ایـن مشـکالت‬ ‫پیشـگیری کنـد یـا ان هـا را تخفیف دهـد‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫تغذیـه یکـی از مسـائل مهـم سـالمندان اسـت‪ .‬بـا افزایش‬ ‫سـن‪ ،‬نیـاز ان هـا بـه انـرژی کاهـش یافتـه و تمایـل بـه‬ ‫مصـرف غـذا کمتـر می شـود‪ .‬در این حـال ا گـر انتخـاب‬ ‫غـذا درسـت صـورت نگیـرد‪ ،‬میـزان دریافـت مـواد مغـذی‬ ‫ضـروری در ان هـا پائین تـر از حد مطلـوب خواهـد بـود‪.‬‬ ‫یتـوان‬ ‫به طورکلـی‪ ،‬نیازهـای تغذیـه سـالمندان را م ‬ ‫بـه چنـد دسـته تقسـیم کـرد؛ میـزان انـرژی موردنیـاز ‪،‬‬ ‫میـزان پروتئیـن مورد نیـاز‪ ،‬میـزان مایعـات موردنیـاز‪،‬‬ ‫ویتامین هـا و مـواد معدنـی‪ .‬بـرای داشـتن یـک تغذیـه‬ ‫سـالم بـه سـالمندان توصیـه می شـود کـه مـوارد زیـر را‬ ‫درنظـر داشـته باشـند‪ .‬به طورکلی سـالمندان بایـد اصول‬ ‫کلـی زیـر را مدنظـر داشـته باشـند‪ .1 :‬مراجعـه به موقـع‬ ‫بـه پزشـک و متخصـص تغذیـه جهـت بررسـی وضعیـت‬ ‫سلامت و تغذیـه و پیـروی از یـک برنامـه غذایـی صحیـح‬ ‫‪ .2‬توجـه و رسـیدگی مناسـب بـه بهداشـت دهـان و‬ ‫دنـدان ‪ .3‬مصـرف ‪ ۶‬ـ ‪ ۵‬لیـوان اب در روز ‪ .4‬اسـتفاده از‬ ‫تمـام گروه هـای غذایـی و ایجـاد تنـوع غذایـی در برنامـه‬ ‫روزانـه ‪ .5‬مصـرف مقادیـر کافـی میوه هـا و سـبزی ها ‪.6‬‬ ‫اسـتفاده از نان های سـبوس دار ‪ .7‬محدود کردن مصرف‬ ‫غذاهـای چـرب و شـیرینی ها ‪ .8‬مصـرف کافـی لبنیـات‬ ‫مثـل شـیر و ماسـت ‪ .9‬سـالمندانی کـه دچـار بی خوابـی‬ ‫ هسـتند‪ ،‬از مصـرف قهـوه و چـای در بعدازظهـر و شـب‬ ‫خـودداری کننـد‪ .10 .‬از مصـرف چـای تـا دوسـاعت بعـد از‬ ‫غـذا اجتنـاب کـرده و در صورت امـکان از لیموترش تازه در‬ ‫کنـار غـذا جهـت جذب بهتر اهن غذا اسـتفاده کننـد‪.11 .‬‬ ‫قرار گرفتـن درمعـرض نـور افتـاب به مـدت نیم سـاعت در‬ ‫روز و اسـتفاده از لباس هـای رنـگ روشـن‪ .12 .‬با توج هبـه‬ ‫شـرایط بدنـی خـود‪ ،‬نرمـش و تحـرک روزانـه را هر چنـد کم‬ ‫اغـاز کننـد؛ حتـی ‪ ۲۰‬دقیقـه پیـاده روی سـبک در هـوای‬ ‫ازاد می توانـد در ایجـاد نشـاط و سلامت سـالمندان‬ ‫بسـیارموثر واقـع شـود‪.‬‬ ‫ش می ایـد‪ .‬ایـن طبیعـت زندگی سـت! بااین حـال‪ ،‬خیلی هـا بـا تـرس از اینـده زندگـی‬ ‫کمـاه بعـد یـا حتـی همیـن فـردا چـه پیـ ‬ ‫کسـال بعـد‪ ،‬ی ‬ ‫کسـی نمی دانـد ی ‬ ‫می کننـد‪ .‬هرقـدر هـم اینده نگـر باشـیم و بـا برنامه ر یـزی پیش برویم‪ ،‬نمی توانیم اختیـار همه چیز را در دسـت بگیریم‪ ،‬اما ترس از رخدادهای پیش بینی نشـده‬ ‫نبایـد مـا را فلج کند‪.‬‬ ‫رهایی‬ ‫از اینده هراسی‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫فرامـوش نکنیـد؛ بزرگ تریـن ترس ها به ندرت رخ می دهند‪ .‬این حقیقتی سـت که‬ ‫بسـیاری از ما تجربـ ه کرده ایـم و در درسـتی ان تردیـد نداریـم‪ .‬با وجود ایـن‪ ،‬اغلـب‬ ‫ً‬ ‫ان را فراموش می کنیم‪ .‬معموال فکروخیال بیشـتر از واقعیت ما را می ترسـاند‪.‬‬ ‫تهـای ممکـن را در نظـر بگیرید‪ .‬با این کار متوجه می شـویم؛‬ ‫بدتریـن حال ‬ ‫حتـی ا گـر بدتریـن وضعیت ممکن هم پیش بیاید‪ ،‬دنیا به اخر نمی رسـد و‬ ‫سهـا ان چنان که گمان می کردیم‪ ،‬بزرگ نیسـتند‪.‬‬ ‫درمی یابیـم کـه تر ‬ ‫هنگام نگرانی از اینده خودتان را مشغول کنید‪ .‬فرقی نمی کند تالش هدفمند‬ ‫بـرای مقابلـه بـا ترسـمان باشـد یـا فعالیـت فیزیکـی‪ ،‬چـون درگیرکـردن ذهـن بـا‬ ‫فعالیتـی خوشـایند‪ ،‬راهـی موثر برای ازبین بردن احساسـات منفی سـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به اخرین باری که از چیزی ترسـیدید فکر کنید‪ .‬احتماال‪ ،‬به خوبی از پسـش برامده اید!‬ ‫شـاید به نظـر خودتـان موفـق نبوده ایـد؛ امـا شکسـت همیشـه به معنـی ناکارامـدی مـا‬ ‫نیسـت‪ .‬شـاید باید مسـیر دیگری را پیش می گرفتیم‪.‬‬ ‫نتیجـه ای خوشـایند را مجسـم کنیـد‪ .‬مثبت اندیشـی در لحظـه ممکـن اسـت دشـوار باشـد؛ اما‬ ‫می توانیم دستیابی به هدف دلخواهمان را تصور کنیم! تصویرسازی‪ ،‬فراتر از رویاپردازی ست‪.‬‬ ‫بایـد بتوانیم حس پیـروزی را تجربه کنیم!‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫وزارت ارشاد‪ ،‬نقشی مهمی در حفظ دیانت جامعه برعهده دارد‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬نقـش وزارت فرهنـگ و ارشـاد را در رفـع اسـیب های فرهنگـی و‬ ‫حفـظ دیانـت جامعـه بسـیارمهم ارزیابـی کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی در دیـدار‬ ‫وزیـر و معاونیـن وزارت ارشـاد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گرچـه کشـور بـا مشـکالت و تنگناهایـی روبه ر وسـت؛ امـا‬ ‫تهـای بسیارارزشـمندی نیـز وجـود دارد کـه بـا هوشـمندی و اسـتفاده مناسـب‬ ‫سـرمایه ها و فرص ‬ ‫ً‬ ‫از این فرصت ها قطعا می توان بر مشـکالت فائق امد‪ .‬در مقوله مسـائل فرهنگی‪ ،‬نیازمند نگاهی‬ ‫واقع بینانـه بـرای ارزیابـی اسـیب های موجـود هسـتیم؛ اینکـه چـرا طـی ده ههـای اخیـر در برخـی‬ ‫حوز ههـا بـه اهـداف فرهنگـی نرسـیده ایم و در مواردی حتی حرکت قهقرایی داشـته ایم و این مهم‬ ‫برعهـده وزارت ارشـاد اسـت»‪.‬‬ ‫امام جمعهاهواز‪:‬‬ ‫گرانی برخی خدمات به بهانه کرونا‪ ،‬بی معنی ست‬ ‫امام جمعـه اهـواز با اشـاره به اینکه برخـی خدمـات به بهانـه کرونـا ماننـد افزایـش قیمـت بلیـط قطار و‬ ‫هواپیما باید به اتمام برسد‪ ،‬گفت‪« :‬در حال حاضر فعالیت قطار‪ ،‬اتوبوس و هواپیما با تمام ظرفیت‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫یشـود و به همین دلیـل گرانـی بلیـط بـرای مسـافران به بهانـه کرونـا بی معن ‬ ‫انجـام م ‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ حجت االسالم والمسـلمین عبدالنبـی موسـوی فرد با اشـاره به اینکه دولـت جدیـد‪،‬‬ ‫وارث خسـارت های دولـت قبلی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬دولـت جدیـد زمـان زیـادی نیسـت کـه روی کار امـده‬ ‫اسـت و ایـن امـر نبایـد مانعـی بـرای کنترل و نظارت بر بازار محسـوب شـود‪ .‬مردم ما انتظـار دارند که‬ ‫دولـت ایـت اهلل رئیسـی با تمام تـوان در امـر نظـارت بـر بـازار و قیمت هـا ورود کنـد؛ درنتیجه برخـورد با‬ ‫لگـران در نظـم بـازار ضروری سـت»‪.‬‬ ‫اخال ‬ ‫اتشی که دود ان به چشم باغدار اذربایجان غربی می رود؛‬ ‫قطب سیب ایران در برزخ صادرات‬ ‫سپیدهخشمن‬ ‫ســیب درختــی اذربایجــان غر بــی همچنــان روز هــای پــر چالــش را طــی می کنــد و در تقویــم پایانــی چرخــه تولیــد تــا‬ ‫صــادرات‪ ،‬در انتظــار رفــع موانــع و دریافــت یارانــه صادراتــی اســت‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ کشــاورزان‬ ‫اذربایجان غر بــی کــه همــواره ســهامدار بیشــترین تولیــد ســیب کشــور بوده انــد‪ ،‬امســال نیــز همچــون ســال های‬ ‫نهــا در‬ ‫گذشــته بــا مشــکلی ب هنــام بــازار محصــول دس ـت به گریبان هســتند و بیــش از ‪ ۷۰۰‬هزارتــن ســیب تولیــدی ا ‬ ‫یشــود‪ .‬پارســال از یک میلیــون و‬ ‫گیــرودار مســیر های پرپیچ وخــم صادراتــی همچنــان در ســردخانه ها نگهــداری م ‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارتــن ســیب تولیــدی اذربایجــان غربــی‪ ۸۸۵ ،‬هزارتــن بــاارزش ‪ ۳۲۷‬میلیــون دالر پــس از مشــکالت فــراوان صــادر‬ ‫شــد و ســهم اســتان اذربایجان غر بــی از این مهــم بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد وزنــی و دالری بــود؛ امــا بخــش اعظــم این محصــول‬ ‫نحــال؛ اذربایجــان غر بــی امســال نســبت بــه رونــد‬ ‫تــا پایــان خردادمــاه هــم در ســردخانه ها باقی مانــده بــود‪ .‬باای ‬ ‫صــادرات امیدوارتــر اســت‪ .‬از اغــاز فصــل برداشــت ســیب از ســطح ‪ ۶۰‬هزارهکتاری باغات ســیب در شــهر های مختلف‬ ‫اذربایجــان غربــی در ســال زراعــی جــاری می گــذرد‪.‬‬ ‫بایـد منتظـر بـود و دیـد کـه ایـا رویکـرد وزیـر صمـت‪ ،‬در قبـال‬ ‫صـادرات محصـوالت کشـاورزی به ویـژه سـیب چیسـت؟‬ ‫ایـا دوبـاره هماننـد روال سـال های گذشـته صـادرات در‬ ‫یشـود یا موانـع صادراتی‬ ‫باز ههـای زمانـی مختلـف متوقف م ‬ ‫نبـودن‬ ‫یشـوند؟ درحال حاضـر پائی ‬ ‫تسـهیل و برطـرف م ‬ ‫قیمـت فـروش محصـول نسـبت بـه هزین ههـای تولیـد ان‪،‬‬ ‫نامشـخص بـودن وضعیـت صـادرات و مشـکالت مربـوط بـه‬ ‫نبـودن تـوان‬ ‫نسـپاری ارزی‪ ،‬پائی ‬ ‫تهـای بازرگانـی و پیما ‬ ‫کار ‬ ‫مالـی باغـداران‪ ،‬هزین ههـای گزاف حمل ونقل و سـردخانه ها‬ ‫و همچنین خسارت های طبیعی قبل از برداشت محصول‪،‬‬ ‫یسـت که با‬ ‫از بزرگ تریـن مشـکالت باغـداران اذربایجان غرب ‬ ‫ان دست وپنجه نرم می کنند‪ .‬کشور های عمده صادرکننده‬ ‫سـیب به ترتیـب چیـن‪ ،‬لهسـتان‪ ،‬ایتالیـا‪ ،‬امریـکا و شـیلی‬ ‫هسـتند و ایـران درزمینـه صـادرات سـیب درختی در جایگاه‬ ‫ششـم دنیـا قـرار دارد‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی امسال هم در تولید سیب رکورد زد‬ ‫باتوج هبـه محدودیـت زمانـی نگهـداری سـیب درختی‬ ‫در سـردخانه ها‪ ،‬باغـداران اذربایجـان غربـی خواهـان ان‬ ‫هسـتند صـادرات بیـش از ‪ ۷۰۰‬هزارتـن محصول ذخیر هشـده‬ ‫در سـردخانه های اسـتان تسـریع و تسـهیل شـود‪ .‬بیـش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد سـیب های اسـتان صادراتـی بـوده و بـا روند کنونی‬ ‫خـروج سـیب های صادراتـی از انبـار در گمـرکات حـدود‬ ‫‪ ۲۹‬مـاه بـرای صـادرات سـیب های ذخیر هشـده زمـان الزم‬ ‫یکـه عمـر سـیب در سـردخانه فقـط شـش ماه‬ ‫اسـت؛ درحال ‬ ‫نمـدت صـادر نشـود بایـد بـه صنایـع‬ ‫اسـت و ا گـر درای ‬ ‫تبدیلـی فرسـتاده شـود‪ .‬طبـق گفتـه مسـئوالن باتوج هبـه‬ ‫ارزش افـزوده ای کـه سـیب درختـی بـرای اسـتان دارد‪ ،‬موتـور‬ ‫یسـت و سـال گذشـته‬ ‫محرکـه اقتصـاد اذربایجـان غرب ‬ ‫‪ ۳۵۴‬میلیون دالر درامد ارزی ناشی از صادرات سیب استان‬ ‫بـوده اسـت کـه امسـال هنـوز عایـدی ازاین منظـر در اسـتان‬ ‫حاصـل نشـده اسـت‪ .‬باتوجه به اینکـه فرصـت طالیـی بـرای‬ ‫صـادرات سـیب بـرای باغـداران و صادرکننـدگان اسـتان رو‬ ‫به پایـان اسـت تصمیـم فـوری مسـئوالن کشـوری بـرای رفـع‬ ‫ایـن مشـکل اساسـی در بخـش اقتصـادی اسـتان می توانـد‬ ‫دوبـاره لبخنـد رضایـت بـر لبـان باغـداران بنشـاند و نگرانـی‬ ‫انـان را از بابـت بـازار سـیب درختی رفع کند‪ .‬ممنوعیت های‬ ‫صادراتـی موقـت نیـز گریبـان سـیب کاران را گرفتـه و بـا هـر‬ ‫کبـار ممنوعیـت صـادرات‪ ،‬امنیـت سـرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۵‬روز ی ‬ ‫بـر روی محصـوالت کشـاورزی را از بیـن بـرده و تولیدکنندگان‬ ‫یشـوند بـرای نگهـداری سـیب های تولیـدی در‬ ‫مجبـور م ‬ ‫سـردخانه ها هزینـه اضافـی هـم پرداخـت کننـد و به امیـد‬ ‫افزایش قیمت و بازگشایی مسیر صادرات از فروش سیب ها‬ ‫بـه بـازار داخلـی خـودداری کننـد‪ .‬بدین منـوال سـاالنه در‬ ‫اسـتانی کـه قطـب تولیـد محصـول سـیب درختـی در کشـور‬ ‫کسـوم محصول تولیدی سـیب درختی اذربایجان‬ ‫اسـت‪ ،‬ی ‬ ‫غربـی‪ ،‬به دالیـل مختلـف و عـدم سـاماندهی بـازار و رونـد‬ ‫دورهایـی توقـف صـادرات بـه مصـارف کارخان ههـای صنایـع‬ ‫تبدیلـی مـی رود و بخش عظیمـی از تولیدات سـیب درختی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـه سـیب صنعتـی تبدیـل م ‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزارتن محصول سیب مهاباد؛ در انتظار صادرات‬ ‫رئیـس جهـاد کشـاورزی مهابـاد گفـت‪ ۱۱۰« :‬هزارتـن محصول‬ ‫سـیب با کیفیـت باغـداران این شهرسـتان در سـردخانه ها‬ ‫در انتظـار مجـوز صـادرات اسـت»‪ .‬جعفـر ایمانیـان گفـت‪:‬‬ ‫«این میـزان سـیب بـه ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیاردریـال هم اینـک در‬ ‫سـردخانه های این شهرسـتان انبار شـده که درصـورت عدم‬ ‫صـادرات هـم ازلحـاظ وزنـی و هـم ازلحـاظ کیفیـت‪ ،‬درجـه‬ ‫ان کاهـش خواهـد یافـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬همچنیـن مانـدن‬ ‫سـیب های ذخیره شده در سردخانه های شهرستان هزینه‬ ‫مـازاد سـردخانه ها را بـر دوش باغـداران افزایـش خواهـد داد‪،‬‬ ‫یکـه هزینـه بـرای نگهداری هر کیلو سـیب درختی در‬ ‫به طور ‬ ‫سـردخانه پنج هزارتومـان بـوده و تـا ‪ ۱۵‬روز دیگـر ا گر صـادرات‬ ‫صـورت نگیـرد بایـد باغـدار مجـدد این هزینـه را به سـردخانه‬ ‫پرداخـت کنـد»‪ .‬رئیـس جهـاد کشـاورزی مهابـاد گفـت‪:‬‬ ‫«علی رغم رایزنی و قول های مساعد برای روند سریع فروش‬ ‫و صادر شدن سیب های مازاد بر نیاز این شهرستان توسط‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬ولـی تا کنـون را هحـل کلـی بـرای رفـع ایـن مشـکل‬ ‫ارائـه نشـده اسـت»‪ .‬ایمانیان بیان کـرد‪« :‬بیـش از ‪ ۱۲۰‬هزارتن‬ ‫سـیب در سـطح با غهـای این شهرسـتان تولیدشـده کـه‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزارتـن ان در ‪ ۲۵‬سـردخانه فعـال ذخیـره شـده اسـت»‪.‬‬ ‫قطب سیب ایران در برزخ صادرات‬ ‫مـراد اقابـاالزاده؛ رئیـس اتحادیـه سـردخانه داران‬ ‫اذربایجان غربـی گفـت‪« :‬باوجوداینکـه بیشـتر سـیب های‬ ‫یشـود؛ امـا باتوج هبـه کیفیـت‬ ‫تولیـدی اسـتان صـادر م ‬ ‫نهـا‪ ،‬درصـورت تعلـل در فراینـد صـادرات فاسـد‬ ‫پائیـن ا ‬ ‫یشـود»‪ .‬اق ابـاالزاده گفـت‪« :‬هم ا کنـون ‪ ۶۴۰‬هزارتـن سـیب‬ ‫م ‬ ‫در سـردخانه های سـطح اسـتان موجـود اسـت‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫خروجـی سـیب از سـردخانجات بسـیار ضعیـف اسـت»‪ .‬وی‬ ‫گفت‪« :‬صادرات داخلی و خارجی سیب انجام می پذیرد؛ اما‬ ‫سرعت الزم و موردانتظار را ندارد و روزانه تنها بین هزار تا هزار‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تن از اذربایجان غربی خارج م ‬ ‫سردخانه داران اذربایجان غربی گفت‪« :‬باوجوداینکه بیشتر‬ ‫یشـود؛ امـا ا گـر بـا همیـن روال پیـش رود و‬ ‫سـیب ها صـادر م ‬ ‫باتوج هبـه کیفیـت سـیب های تولیـدی کـه امسـال ضعیـف‬ ‫نهـا خواهیـم بـود و نگرانـی‬ ‫بـوده‪ ،‬در اینـده شـاهد فسـاد ا ‬ ‫ازاین بابـت وجـود دارد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬البتـه کیفیـت پائیـن‬ ‫سـیب تولیـدی بـه مرکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان گـزارش‬ ‫نهـا دلیـل ایـن اتفـاق را ا کوسیسـتم و گرمـای‬ ‫شـده و ا ‬ ‫هـوا می داننـد کـه بـر روی سـیب ها تاثیـر گذاشـته و بـرای‬ ‫مثـال درون سـیب های قرمـز به اصطلاح شـکری شـده و‬ ‫نهـا وجـود دارد‪ ،‬ایـن لک ههـا در‬ ‫باتوجه به اینکـه لکـه داخـل ا ‬ ‫ً‬ ‫سـردخانه ها درحال افزایـش اسـت و زمـان اسـتفاده‪ ،‬کاملا‬ ‫ب هشـکل قهـوه ای درمی اید»‪ .‬اقابـاالزاده افـزود‪« :‬بی تردید ا گر‬ ‫زمان بگذرد‪ ،‬این سیب ها به مصرف داخلی هم نمی رسد و‬ ‫بنابراین توصیه می شود که کشاورزان و صاحبان کاال زمان را‬ ‫از دسـت نـداده و بـرای فـروش تـا عیـد صبـر نکننـد»‪.‬‬ ‫سفرمدیرعاملسازمانحمایتاز تولیدکنندگان‬ ‫ومصرف کنندگان کشور بهمهاباد‬ ‫وی افزود‪« :‬همچنین باتوجه به اینکه کیفیت سیب ها پائین‬ ‫یکـه مشـتری یافتنـد‪ ،‬سـیب های‬ ‫اسـت‪ ،‬کشـاورزان بایـد زمان ‬ ‫خود را به فروش رسـانند؛ چون ا گر سـیب ها برای بعد از عید‬ ‫بماند‪ ،‬مشکل ساز می شود»‪ .‬رئیس اتحادیه سردخانه داران‬ ‫اذربایجان غربـی گفـت‪« :‬هم ا کنـون ‪ ۳۹۵‬واحـد سـردخانه‬ ‫فعـال در سـطح اسـتان وجـود دارد‪ ،‬چند واحد سـردخانه ای‬ ‫نیز درحال بهره برداری هسـتند»‪ .‬عراق سـرانجام درهایش را‬ ‫بـه روی سـیب اذربایجـان غربـی باز کـرد‪ ،‬تعرفه هایی که مانع‬ ‫صـادرات بودنـد برداشـته شـدند‪ .‬هندوسـتان هـم دومیـن و‬ ‫اخرین مشتری این روز های سیب ایران است؛ درحال حاضر‬ ‫بـه کشـور هندوسـتان صـادرات داریـم‪ .‬ا کبـر کرامتـی؛ رئیـس‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اذربایجـان غربـی گفـت‪« :‬حـدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزارتن سیب در سردخانه موجود است و به طورمتوسط‬ ‫روزانـه هزارتن سـیب درختـی درحال صادرات اسـت»‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان غربی بابیان اینکه استان‬ ‫بـا وجـود رکـورد زنـی سـاالنه درزمینـه تولیـد سـیب در بخـش‬ ‫صادرات با مشـکالت زیادی مواجه می شـود‪ ،‬افزود‪« :‬کمبود‬ ‫نـاوگان یخچـال دار‪ ،‬سـورت و بسـته بندی‪ ،‬تعهـد ارزی و‬ ‫مسائل و مشکالت سیاسی پیش روی کشور های بازار هدف‬ ‫سـیب اسـتان بخشـی از ایـن مشـکالت هسـتند»‪ .‬در جـواب‬ ‫ایـن مسـئول محمـودی یکـی باغـداران نمونـه اذربایجـان‬ ‫غربـی گفـت‪« :‬بـا روزی هزارتـن صـادرات سـیب درختـی کـه‬ ‫فرصـت کمـی مانـده برای فاسدشـدن کار درسـت نمی شـود‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزارتن رو ما باید دوسـال منتظر بمونیم تا صادر شـود»‪.‬‬ ‫نبـاره گفـت‪« :‬ا گـر روزانه کمتر‬ ‫طـه صادرکننـده میـوه هـم درای ‬ ‫ً‬ ‫از سـ ه تا چهارهزارتن صادرات داشـته باشـیم حتما ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫محصـول تولیـدی سـیب بـه کارخانه هـای صنایـع تبدیلـی‬ ‫یگـردد»‪ .‬نوسـانات ارزی و کاهـش قیمـت ارز بـر بـازار‬ ‫برم ‬ ‫صادرات عراق تاثیر گذاشـته و کرایه باالی حمل ونقل سـیب‬ ‫کشـور به شـرق و پاکسـتان نیز جزو مشـکالت مهم این حوزه‬ ‫اسـت‪ .‬اقـای محمـودی؛ باغـدار درجه یـک اذربایجـان غربـی‬ ‫گفـت‪« :‬سـیبی کـه مـا تولیـد می کنیـم مرغـوب و درجه یـک‬ ‫اسـت و درحال حاضـر بـا رونـد کنـدی ایـن محصـول بـه دو‬ ‫کشور عراق و هندوستان صادر می شود»‪ .‬پارسال هم سیب‬ ‫ً‬ ‫مرغوب تولیدی در اخر فروردین ‪ ۱۴۰۰‬کامال فاسـد شـده بود؛‬ ‫کو نیم میلیارد‬ ‫و مجبور شدیم همه رو دور بریزیم‪ .‬پارسال ی ‬ ‫تومان ضرر کردم و نبود سورت و بسته بندی تا سال گذشته‬ ‫متهـم ردیـف اول مشـکالت صـادرات بـود‪ .‬ا کبـر کرامتـی؛‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اذربایجـان غربـی گفـت‪:‬‬ ‫«سـال های گذشـته بازار بسیارخوبی در اوراسیا و افغانستان‬ ‫داشـتیم به خاطر مسـائل سیاسـی که در کشـور های مقصد‬ ‫اتفـاق افتـاده اسـت؛ متاسـفانه پارسـال و امسـال نتوانسـتیم‬ ‫صـادرات خوبـی را داشـته باشـیم»‪ .‬نیکـزاد؛ رئیـس اتحادیـه‬ ‫صادرکننـدگان میـوه اذربایجـان غربـی گفـت‪« :‬سـیبی کـه‬ ‫یشـود در بنـدر شـهید رجایـی بایـد ‪ ۲۰‬روز به علـت‬ ‫صـادر م ‬ ‫کمبـود کشـتی در انجـا بمانـد»‪ .‬طـه؛ صادرکننـده میـوه هـم‬ ‫گفـت‪« :‬قیمـت کانتینـر کشـتیرانی ‪ ۲۲‬تنـی بایـد هـزار و ‪ ۷۰۰‬یـا‬ ‫دوهـزار دالر باشـد‪ ،‬واسـطه ها (دال ل هـا) هـر کانتینـر ‪ ۲۲‬تنـی را‬ ‫پنج هـزار دالر از بندرعبـاس (شـهید رجایـی) تـا بنـدر نواشـیوا‬ ‫حسـاب می کند»‪ .‬رسـولی اذر کارشـناس فنی سردخانه های‬ ‫اذربایجان غربی هم گفت‪« :‬قفسه بندی سیب در سردخانه‬ ‫‪ ۶‬مـاه اسـت بعـد از گـذر زمـان کیفیـت سـیب و مانـدگاری ان‬ ‫ً‬ ‫به شـدت کاهـش پیـدا می کند و مطمئنـا بحث بازارپسـندی‬ ‫خـودش رو از دسـت می دهـد»‪.‬‬ ‫حذفبازار جهانیسیباذربایجانغربی‬ ‫درگیربی برنامگیداخلی‬ ‫ترابـی؛ فرمانـدار پیرانشـهر در مـرز تمرچیـن گفـت‪« :‬حـاال کـه‬ ‫صادرات سیب با مشکالت داخلی دست وپنجه نرم می کند‬ ‫رقبـای خارجـی در فکـر حـذف مـا از بازار هـای جهانـی سـیب‬ ‫هسـتند»‪ .‬ترابـی گفـت‪« :‬سـیبی که بـرای ترکیه و هندوسـتان‬ ‫بارگیـری می شـود در عـرض ‪۳‬سـه روز از بنـدر مرسـین سـوار‬ ‫کشـتی می شـود و صادرات ان را انجام می دهند»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«ا گـر بـا ایـن وضعیـت مسـائل و مشـکالت داخلی حل نشـود‬ ‫بـازار هندوسـتان را هـم از دسـت خواهیـم داد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«سـرعت صـادرات سـیب درحالـی کندتـر می شـود کـه زمـان‬ ‫زیـادی بـه عمـر مفیـد سـیب نمانـده اسـت»‪ .‬ا کبـر کرامتـی؛‬ ‫رئیـس جهـاد کشـاورزی اذربایجـان غربـی گفـت‪« :‬بـرای رونق‬ ‫کار نیاز است که خط سبزی را از محل بندرعباس تا سواحل‬ ‫هندوستان داشته باشیم که سرعت کار افزایش پیدا کند»‪.‬‬ ‫دالیل روند کند صادرات سیب‬ ‫حـاال عالوه بـر دوراهـی صـادرات یـا خرابی سـیب درختی هنوز‬ ‫مطالبـه سـیب های زیـر درختـی پرداخـت نشـده اسـت‪ .‬در‬ ‫کنـار همـه ایـن مـوارد؛ خـط سـبزی گمرکـی هم که اسـفندماه‬ ‫پارسـال بـرای تسـریع در صـادرات ازسـوی ریاسـت جمهـوری‬ ‫درپاسـخ به نامـه اسـتاندار اذربایجـان غربی مطرح شـده بود‪،‬‬ ‫چندان به داد سیب صادراتی دپو شده نرسید تا سرنوشتش‬ ‫همچنان تلخ باشد‪ .‬شنیده ها حا کی از ان است که باغداران‬ ‫هنـوز منتظـر دریافـت موعـود فـروش سـیب صنعتـی خـود‬ ‫هسـتند‪ .‬احمـدی دیگـر باغـدار نمونـه در سـطح شهرسـتان‬ ‫مهابـاد گفـت‪« :‬سـیب صنعتـی کـه بـه ان سـوی ایـران بـرای‬ ‫صنایـع تبدیلـی صـادر شـد هنـوز بـا وعد ه مسـئوالن سـازمان‬ ‫تعاون روستایی جیب کشاورزان را خالی نگه داشته است»‪.‬‬ ‫احمـدی نـکات مثبـت رخ دیگـر این خرید تضمینی ازسـوی‬ ‫تعاون روستایی ایران را درنظر گرفت و گفت‪« :‬افزایش حجم‬ ‫سیب زیر درختی در اذربایجان غربی موجب کاهش قیمت‬ ‫ایـن محصـول باغی و سوءاسـتفاده برخـی از دالالن شـده که‬ ‫بـا پیگیـری نهاد هـای مرتبـط قیمـت تضمینـی خریـد سـیب‬ ‫زیـر درختـی مصـوب و شـروع ان از مهابـاد اغـاز شـد»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬قیمـت تضمینـی خریـد سـیب صنعتـی (درجـه ‪)۳‬‬ ‫برای هرکیلوگرم ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ریال در سـال جاری اعالم شـد»‪.‬‬ ‫احمـدی افـزود‪« :‬باغـداران اسـتان بامراجعه بـه مرا کـز جهـاد‬ ‫کشـاورزی دهسـتان در شهرسـتان ها و اخـذ گواهـی تاییـد‬ ‫اطالعـات باغـدار‪ ،‬اقـدام بـه بارگیـری محصـول خـود بـه مرا کـز‬ ‫خریـد خـود کـرده بودند»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫پرندگان پل سفید اهواز‬ ‫هر سـاله با سر دشـدن هوا در نیم کره شـمالی‪ ،‬پرندگان‬ ‫مهاجـر از مناطـق سردسـیر سـیبری‪ ،‬شـمال اروپـا و‬ ‫مناطـق گرمسـیری از جملـه خاورمیانه و شـمال افریقا‪،‬‬ ‫بـه کشـور و اسـتان خوزسـتان مهاجـرت می کننـد‪.‬‬ ‫پـل سـفید اهـواز یـا پـل معلـق‪ ،‬مکانـی بـرای حضـور‬ ‫یسـت کـه بـرای دیـدن و غـذا دادن بـه ایـن‬ ‫شهروندان ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫پرنـدگان جمـع م ‬ ‫منا صیافی زاده‪،‬نسیم منصوری ‪ /‬ایسنا‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهردار گرگان مطرح کرد؛‬ ‫ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی در محالت شهر گرگان‬ ‫سیناغریب‬ ‫ش ــهردار گ ــرگان‪ ،‬از لزوم ترویج مکتب ش ــهید حاج قاس ــم‬ ‫س ــلیمانی در محالت سطح شهر س ــخن گفت‪ .‬مهندس‬ ‫محمدرضا ســـبطی در همایش «قرارگاه محالت اسالمی»‬ ‫که در حسینیه عاش ــقان ثاراهلل (ع) سپاه شهرستان گرگان‬ ‫برگزار ش ــد؛ با گرامیداش ــت یاد س ــردار ش ــهید حاج قاسم‬ ‫س ــلیمانی‪ ،‬گف ــت‪« :‬مکت ــب ح ــاج قاس ــم‪ ،‬ض ــرورت امروز‬ ‫یت ــوان به عن ــوان الگ ــوی عمل ــی‬ ‫کش ــور اس ــت و از ان م ‬ ‫شه ــای مدیریت ــی و اجرای ــی به ــره ب ــرد»‪ .‬س ــبطی به‬ ‫بخ ‬ ‫ابعاد دیگر ش ــهید سلیمانی اش ــاره کرد و گفت‪« :‬او نمونه‬ ‫یک انس ــان مومن عاش ــق اس ــت‪ .‬س ــرداری ک ــه خالصانه‬ ‫عاش ــق ش ــهادت و والی ــت ب ــود؛ خ ــود را س ــرباز والی ــت‬ ‫می دانس ــت و تم ــام زندگـ ـی اش را وق ــف خ ــدا و خدم ــت‬ ‫به مردم ک ــرده بود‪ .‬ا گ ــر بخواهیم خالصه بگوییم س ــردار‬ ‫س ــلیمانی چ ــه ویژگی هایی داش ــت که برای م ــا صاحب‬ ‫مکت ــب و درس ش ــد‪ ،‬جامعی ــت برام ــده از عقالنی ــت؛‬ ‫مهم تری ــن ویژ گ ــی ایش ــان ب ــود و ای ــن هم ــان پای هه ــای‬ ‫مکتب حاج قاس ــم اس ــت‪ .‬چهار رکن اصل ــی والیتمداری‪،‬‬ ‫اخ ــاص‪ ،‬مقاومت مقابل دش ــمنان و فروتن ــی و مهربانی‬ ‫نس ــبت به ضعفا نیز ارکان مکتب حاج قاس ــم را تش ــکیل‬ ‫می دهن ــد‪ .‬م ــا بنا داریم ی ــاد و خاط ــره این ش ــهید بزرگوار‬ ‫را هم ــواره در س ــطح ش ــهر زن ــده ن ــگاه داش ــته و توس ــعه‬ ‫مح ــات را با رویکرد مکتب ایش ــان ترویج می دهیم»‪ .‬وی‬ ‫درب ــاره برنامه های ش ــهرداری گرگان به مناس ــبت دومین‬ ‫س ــالگرد ش ــهادت س ــردار س ــلیمانی‪ ،‬گف ــت‪« :‬همکارانم‬ ‫در ش ــهرداری تا کن ــون ‪ 21‬برنام ــه را پیش بین ــی کرده ان ــد‬ ‫ک ــه قابل افزای ــش ب ــوده و برنام هه ــا با مش ــارکت نهادهای‬ ‫فرهنگ ــی و مس ــاجد‪ ،‬ش ــوراهای مح ــات‪ ،‬س ــازمان های‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫تابع ــه ش ــهرداری و خان هه ــای فرهن ــگ برگزار م ‬ ‫سبطی بااش ــاره به اینکه دوس ــال اس ــت که به دلیل کرونا‪،‬‬ ‫در برگزاری مراس ــم ملی و مذهبی دچار مشـــکل بوده ایم‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬امس ــال برنامه ریزی هایی را برای برگزاری مراســـم‬ ‫انج ــام داده ای ــم‪ .‬تق ــارن مراس ــم بزرگداشـــت حاج قاســـم‬ ‫یس ــت و بایـــد ازاین پس‬ ‫با ای ــام فاطمی ــه‪ ،‬فرصت مغتنم ‬ ‫به صورت تلفیقی با نهادهای س ــپاه شهرســـتان‪ ،‬سازمان‬ ‫تبلیغ ــات اس ــامی‪ ،‬دس ــتگاه های فرهنگـــی و شـــورای‬ ‫اس ــامی ش ــهر اجرا شود»‪.‬‬ ‫مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های لرستان تاکید کرد؛‬ ‫امربه معروف و نهی ازمنکر؛ باعث رشد و تعالی جامعه‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫بـا حضـور حجت االسالم والمسـلمین احمدرضـا دهقـان‬ ‫(معـاون نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه‬ ‫هنـر و اسـتاد ایـن دانشـگاه)‪ ،‬نشسـت هم اندیشـی بـا‬ ‫موضـوع «امربه معـروف و نهی ازمنکـر؛ شـئون‪ ،‬شـرایط‬ ‫شهـا»‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬این نشسـت را کانـون بسـیج‬ ‫و رو ‬ ‫اسـاتید دانشـگاه لرسـتان بـا همـکاری نهـاد نمایندگـی‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های اسـتان لرسـتان‬ ‫در سـالن جلسـات شـهید میربهرسـی دانشـگاه لرسـتان‬ ‫برگـزار کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین دهقـان‪ ،‬دربـاره‬ ‫شـئون و شـرایط امربه معـروف و نهی ازمنکـر‪ ،‬توضیحاتـی‬ ‫ارائـه داد؛ ازجمله اینکـه شـخصی کـه امربه معـروف و‬ ‫نهی ازمنکـر می کنـد‪ ،‬خـودش بایـد در گفتـار و در عمـل و‬ ‫رفتـار‪ ،‬پایبنـد بـه مبانـی و احـکام دینـی باشـد و بتوانـد بـا‬ ‫رفتـارش‪ ،‬یـک الگـوی دینمدارانـه بـه مـردم ارائـه دهـد و در‬ ‫جامعـه موردپذیـرش مـردم قـرار گیـرد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬شـرایط‬ ‫و مقتضیـات زمانـه و مسـائل روز را بایـد درنظـر گرفـت و‬ ‫مهارت های کالمی و گفت وگویی را افزایش داد تا بتوان به‬ ‫فهمـی مشـترک بـرای ترویـج هرچه بهتـر و اثرگذارتـر فریضـه‬ ‫مهـم دینـی امربه معـروف و نهی ازمنکر رسـید‪ .‬معـاون نهاد‬ ‫نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه هنـر توضیـح‬ ‫داد؛ برگـزاری این گونه نشسـت ها بـرای تبادل نظر و دیدگاه‬ ‫درجهـت موفقیـت هرچه بیشـتر درزمینـه نهادینگـی‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر در جامعـه‪ ،‬اهمیـت دارد؛ زیـرا‬ ‫نهادین هشـدن امربه معـروف و نهی ازمنکـر باعـث رشـد و‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفـت کـه شـئون و شـرایط‬ ‫تعالـی جامعـه م ‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر در هرجایـی و مکانـی‪ ،‬بایـد‬ ‫درتناسـب با ان محیـط باشـد؛ پـس برگـزاری نشسـت های‬ ‫اموزشـی و هم اندیشـی باید گسـترش یابد‪ .‬این کارشـناس‬ ‫شهرستان ری‬ ‫اماده سازی سینمای شهرداری کهریزک‬ ‫برای دهه فجر‬ ‫به منظـور تکمیـل‪ ،‬رفـع مشـکالت تجهیـز و بهره بـرداری‬ ‫از سـینمای شـهرداری کهریـزک‪ ،‬شـهردار به همـراه‬ ‫امام جمعـه بخـش کهریـزک و رئیـس اداره فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی از این مجموعـه فرهنگـی واقـع در‬ ‫شـهرداری کهریـزک بازدیـد کردنـد‪ .‬شـهردار کهریـزک‬ ‫گفـت‪« :‬در سـال های گذشـته‪ ،‬پـروژه سـاخت مجموعـه‬ ‫فرهنگـی سـینمایی در سـاختمان شـهرداری کهریـزک‬ ‫اجـرا شـده اسـت کـه باتوجه بـه وجـود برخـی نواقـص‬ ‫فیزیکـی و تجهیـزات تخصصـی سـینمایی این مجموعـه‬ ‫به طورکامـل موردبهره بـرداری قرار نگرفته اسـت؛ بنابراین‬ ‫باتوجه بـه اعلام امادگـی شـهرداری کهریـزک بـرای ا کـران‬ ‫فیلم هـای جشـنواره سـینمایی فجـر دراین مجموعـه‪،‬‬ ‫در بازدیـدی بـا امام جمعـه بخـش کـه ریاسـت شـورای‬ ‫فرهنگ عمومی کهریزک را نیز برعهده دارد و رئیس اداره‬ ‫ارشـاد شهرسـتان‪ ،‬مشـکالت این مجموعه‪ ،‬احصاء و رفع‬ ‫ان در دسـتورکار شـهرداری قـرار گرفـت‪ .‬بـا رفـع مشـکالت‬ ‫تخصصـی این مجموعـه سـینمایی‪ ،‬دهـه مبـارک فجـر‬ ‫می توانیـم میزبـان ا کـران فیلم هـای فاخـر و ارزشـی‬ ‫جشـنواره فجـر در شـهر کهریـزک باشـیم»‪.‬‬ ‫تکذیب تخریب اثار تاریخی‬ ‫کوه های بی بی شهربانو‬ ‫رئیـس اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬گفـت‪« :‬اثـار تاریخـی واقـع در کو ههـای‬ ‫بی بـی شـهربانو ازجملـه نقاره خانـه‪ ،‬گورسـتان سـلطنتی‪،‬‬ ‫اسـتودان گبرهـا و اسـتان بی بـی شـهربانو کـه در کنـار‬ ‫فعالیت معدن کارخانه سـیمان تهران قرار گرفته‪ ،‬تخریب‬ ‫نشـده اسـت»‪ .‬نـوروز تقی پـور در حاشـیه بازدیـد از اثـار‬ ‫تاریخـی بخـش مرکـزی شهرسـتان ری افـزود‪« :‬درسـت‬ ‫اسـت کـه هم ا کنـون تخریبـی در اثـار دیـده نمی شـود؛ ولـی‬ ‫برداشت های گسترده روزانه و لرزش های حاصل از انفجار‬ ‫معدن سنگ کارخانه سیمان موجب تخریب این بناهای‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفت‪« :‬اثـار حوزه‬ ‫تاریخـی در اینـده نزدیـک م ‬ ‫کوه هـای بی بـی شـهربانو به دلیـل قرارگیـری در کنـار معدن‬ ‫کارخانـه سـیمان از اهمیـت دوچندانـی در حـوزه حفاظت‬ ‫دارد‪ .‬اداره میراث فرهنگی شهرسـتان ری در جلسـه ای که‬ ‫با مسـئوالن کارخانه سـیمان تهران و شهرداری منطقه ‪۲۰‬‬ ‫داشـته اسـت تصمیمـات خوبـی برای حفـظ اثار باسـتانی‬ ‫کوه هـای بی بـی شـهربانو گرفتـه اسـت کـه تمامـی مـوارد ان‬ ‫بایـد رعایـت شـود»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫کشف ‪ ۱۸۴‬تن مواد پتروشیمی احتکاری‬ ‫مسـائل خانـواده توضیـح داد کـه نقـش خانـواده به عنـوان‬ ‫مهم تریـن نهـاد تربیتـی و اموزشـی کـه انسـان ابتـدا‬ ‫دراین نهاد‪ ،‬اموزش می بیند‪ ،‬بسـیارمهم اسـت‪ .‬وی گفت؛‬ ‫در ترویـج تعالیـم دینـی در جامعـه‪ ،‬این نکتـه اهمیـت‬ ‫دارد کـه اول بایـد مباحـث معرفت شناسـی‪ ،‬خودشناسـی‬ ‫و خودسـازی‪ ،‬از همـان سـطح خانـواده‪ ،‬شـروع و تقویـت‬ ‫شـوند‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین حبیب‬ ‫حاتمی کن کبـود (مسـئول دفاتـر نهـاد نمایندگـی مقـام‬ ‫معظـم رهبـری در دانشـگاه های لرسـتان) نیـز بـر اهمیـت‬ ‫ترویـج فرهنـگ امربه معـروف و نهی ازمنکـر‪ ،‬تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد کـه رشـد تکنولـوژی و تغییـرات محیطـی‪،‬‬ ‫ایجـاب می کنـد کـه شـیوه های امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫نیـز درتناسـب با مقتضیـات زمانـه امـروزی باشـند تـا‬ ‫اثرگـذاری بیشـتری داشـته باشـند‪ .‬دکتـر حاتمی کن کبـود‬ ‫تشـریح کـرد؛ اسـتفاده از ابـزار هنـر در جامعـه بـرای ترویـج‬ ‫اموز ههـای دینـی و بازنگه داشـتن از رذایـل و زشـتی ها و‬ ‫یهـا‪ ،‬یـک ابـزار مهـم اسـت‪ .‬وی تبییـن کـرد کـه قشـر‬ ‫پلید ‬ ‫دانشـجو‪ ،‬قشـری جـوان اسـت کـه مختصـات سـنی خـاص‬ ‫ً‬ ‫خـود را دارد و طبیعتـا در ترویـج تعالیـم و اموزه های دینی؛‬ ‫ازجملـه امربه معـروف و نهی ازمنکـر بایـد بـه ویژگی هـای‬ ‫ً‬ ‫جامعـه هـدف موردنظـر (مثلا دانشـجویان)‪ ،‬وی از‬ ‫برگـزاری این گونـه نشسـت ها بـرای شـنیدن دیدگاه هـا‪،‬‬ ‫پیشـنهاد ها و انتقـادات سـازنده درجهـت افزایـش کیفیت‬ ‫سیاسـت های فرهنگی و دینی‪ ،‬حمایت کرد‪ .‬گفتنی سـت؛‬ ‫دراین نشسـت کـه اعضـای هیئت علمـی حضـور داشـتند‪،‬‬ ‫هرکـدام دیدگا ههـای خـود را دررابطه بـا شـئون و شـرایط‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر گفتنـد‪ .‬برخـی حاضـران در‬ ‫جلسـه نیـز پرسـش ها و انتقـادات خـود را مطـرح کردنـد‬ ‫کـه حجت االسالم والمسـلمین احمدرضـا دهقـان‪ ،‬بـه‬ ‫پرسـش ها پاسـخ داد‪.‬‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان ری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«‪ ُ ۱۸۴‬تـن انواع مواد پتروشـیمی احتـکاری به ارزش تقریبی‬ ‫‪ ۵۸‬میلیاردریال در یکی از انبارهای این شهرستان کشف و‬ ‫ضبط شد»‪ .‬موسی احمدی افزود‪« :‬بازرسان اداره صمت‬ ‫شهرسـتان ری این میـزان مـواد پتروشـیمی احتـکاری را‬ ‫در گشـت مشـترک بـا عوامـل تعزیـرات‪ ،‬پلیـس اقتصـادی و‬ ‫فرمانـداری کشـف کردنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬پرونده مالـکان ان‬ ‫بـرای رسـیدگی و تعییـن جریمـه بـه مراجـع قضایـی ارجـاع‬ ‫شـد کـه تـا حکـم الزم صـادر شـود‪ .‬متخلفـان اقتصـادی در‬ ‫حوزه های قاچاق‪ ،‬اختفاء و احتکار باید بدانند که تمامی‬ ‫انبارهـای نگهـداری کاالهـای مجـاز و غیرمجـاز توسـط‬ ‫نیروهـای اطالعاتـی و بازرسـان ادارات تعزیـرات حکومتـی‬ ‫و صمـت زیرنظـر هسـتند و هرگونـه تخلـف از دیـد بازرسـان‬ ‫پنهـان نیسـت‪ .‬اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت شهرسـتان‬ ‫ری در مبـارزه بـا کاالی قاچـاق‪ ،‬حمایـت از تولیـد داخلـی و‬ ‫هرگونـه قانون شـکنی جدی سـت و با متخلفان قاچـاق در‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران برخـورد می شـود»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت ژوبین صنعت سیستم شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 363323‬و شناسه ملی ‪10104092224‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/08/30‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬مرکز اصلی شـرکت‬ ‫بـه‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله شـهید قنـدی‪ -‬نیلوفر‪ ،‬خیابان حجت االسلام‬ ‫سیدعلی دهدشتی (شانزدهم)‪ ،‬خیابان پا کستان‪ ،‬پال ک ‪ ،56‬طبقه دوم‪ ،‬کدپستی ‪ 1531763915‬انتقال یافت و ماده‬ ‫مربوطه در اساسـنامه اصالح شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1248195‬‬ ‫ا گهی تغییرات موسسه بین الملل دیده بان عدالت‬ ‫به شماره ثبت ‪ 31324‬و شناسه ملی ‪10320860788‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/08/25‬و مجـوز شـماره ‪ 128165‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/08/15‬وزارت کشـور تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بـه موضـوع فعالیـت موسسـه عبـارت "خصوصـا کـودکان‬ ‫و دانش امـوزان" الحـاق شـد و بدینوسـیله مـاده مربوطـه‬ ‫اساسـنامه اصلاح شـد‪ .‬محـل موسسـه در واحـد ثبتـی‬ ‫تهران به نشـانی‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش‬ ‫مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه دکترعلـی شـریعتی‪ ،‬خیابـان‬ ‫دکترعلـی شـریعتی‪ ،‬کوچـه سـلطانی‪ ،‬پلا ک ‪ ،14‬طبقـه‬ ‫چهـارم‪ ،‬واحـد ‪ ،7‬کدپسـتی ‪ 1613957386‬تغییـر یافـت و‬ ‫مـاده مربوطـه اساسـنامه اصلاح شـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1248193‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت عمران اراد اطلس شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 382371‬و شناسه ملی ‪03264391032‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ ‪ 1400/04/10‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬ترازنامـه و‬ ‫حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه سـال مالـی ‪ 1399‬بـه تصویـب رسـید‪ .‬موسسـه حسابرسـی هـادی حسـاب‬ ‫تهـران بـه شـماره ثبـت ‪ 15010‬و شناسـه ملـی ‪ 10100556857‬بـه عنـوان بازرس اصلی و اقای قاسـم هادی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0049294962‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1248194‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت شب چراغ سعید‬ ‫با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 176055‬و شناسه ملی ‪10102184168‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/09/08‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای فریـد‬ ‫خواجه زاده به شماره ملی ‪ 1930755554‬به سمت مدیرعامل‬ ‫و رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای رامیـن پورمنـد بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1930620829‬به سـمت نائـب رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای‬ ‫امیرمحمـد جواهـری بـه شـماره ملـی ‪ 0020148534‬به سـمت‬ ‫عضـو هیئت مدیـره (خـارج از شـرکا) بـرای مـدت نامحـدود‬ ‫انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اسـناد و مـدارک و اوراق بهـادار و تعهداور‬ ‫و بانکی از جمله چک‪ ،‬سفته‪ ،‬برات‪ ،‬قراردادها و عقود اسالمی‬ ‫و سـایر اوراق و نام ههـای عـادی و اداری بـا امضـای اقـای فریـد‬ ‫ً‬ ‫خواجـه زاده‪ ،‬منفـردا به همـراه مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1248191‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت کاوه مکاترونیک اریا‬ ‫سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 397968‬و شناسه ملی ‪10320486905‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪1400/08/12‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای سـیدمصطفی موسـوی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0073929190‬بـه سـمت مدیرعامـل و‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای هـادی کفایتـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0014313022‬بـه سـمت نائـب رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬اقـای‬ ‫سـیدرضا متقی به شـماره ملی ‪ 0015790614‬به سـمت عضو‬ ‫هیئت مدیـره انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و‬ ‫تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات و قراردادهـا و‬ ‫عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر‬ ‫شـرکت معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1248192‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 6‬دی ‪ / 1400‬شماره ‪381‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫جنایتبی دقت‬ ‫سه گانهپاریسی‬ ‫ُ‬ ‫فیلمی در سـبک درام سـاخته شـهرام مکری که در ‪77‬امین دوره جشنواره‬ ‫ونیز‪ ،‬موفق به کسـب جایزه بهترین فیلم نامه از منتقدان سـینمایی شـد‪.‬‬ ‫تماشا گرانی قبل از شروع ا کران فیلمی‪ ،‬درباره ان حرف می زنند؛ اما با اغاز‬ ‫ا کـران‪ ،‬ماجـرا شـکلی تـازه می گیـرد ‪...‬؛ بابک کریمی‪ ،‬عـادل براقی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫کاهانـی‪ ،‬محمـد سـاربان‪ ،‬بهـزاد دورانـی‪ ،‬محمـود بهرازنیـا و سـیاوش‬ ‫یپـور؛ از بازیگـران ان هسـتند‪.‬‬ ‫چراغ ‬ ‫ـمان موقـر و متنفـذ‪،‬‬ ‫یخ زده تریـن و متفاوت تریـن ی ‬ ‫کشـنب ه ژا ک هاوس ِ‬ ‫پیـش روی اوسـت و ‪ !...‬ایـوب اقاخانـی و وحیـد نفـر؛ بازیگـران ایـن تئاتـر‬ ‫به کارگردانی و نویسندگی ایوب اقاخانی (کاری از گروه تئاتر پوشه) هستند‬ ‫یمـاه در «ایرانشـهر» (سـالن اسـتاد سـمندریان) بـه روی صحنه‬ ‫کـه تـا ‪ 17‬د ‬ ‫اسـت‪ .‬اقاخانـی به تازگـی اثـری باعنـوان «مکاشـف ه شـب یلـدا» را در سـالن‬ ‫اصل ِـی «تـاالر مولـوی» بـه روی صحنـه داشـت‪.‬‬ ‫پیش از انکه قهوه سرد شود‬ ‫نهانی‬ ‫کتابـی نوشـته توشـیکازو کاوا گوچـی بـا ترجمـه مهسـا ملک مرزبـان کـه نشـر‬ ‫«چشـمه» در ‪221‬صفحـه بـا قیمـت ‪68‬هزارتومان منتشـر کـرد‪ .‬کاوا گوچی؛‬ ‫سـال ‪ 1971‬در ژاپـن متولـد شـد‪ .‬شـخصیت های ایـن داسـتان‪ ،‬در دنیایـی‬ ‫فانتزی این امکان را می یابند که با نشستن پشت میز یک کافه‪ ،‬در مدت‬ ‫کوتاهـی بـه گذشـته بازگردنـد و بـا کسـی مالقـات کننـد کـه مـرده یـا حـرف‬ ‫نا گفتـه ای بینشـان بود‪.‬‬ ‫کنـوازی قانـون و‬ ‫البومـی از بهـار امراللهـی؛ شـامل هفت قطعـه بـی کالم ت ‬ ‫دونـوازی قانـون و سـازهای کوبـه ای در دسـتگاه های ایرانـی‪ .‬نوازندگـی سـاز‬ ‫قانون را دراین اثر‪ ،‬امراللهی انجام داده و سینا خشک بیجاری‪ ،‬با نوازندگی‬ ‫تنبـک و دایـره‪ ،‬او را همراهـی کـرده‪ .‬در معرفـی ان امـده‪ :‬بایـد بهای هر انچه‬ ‫از هسـتی دریافـت می کنیـم را بپردازیـم تـا قـدرش را بدانیـم و برایـش ارزش‬ ‫قائل شـویم‪.‬‬ ‫ابی دور دست‬ ‫فودیسم‬ ‫فاطمهجهانگرد‬ ‫نمایشگاه انفرادی اثار وحید عزت پناه که تا ‪ 8‬دی ماه در «گالری سیحون»‬ ‫ نشـانی تهران‪ ،‬خیابان وزرا‪ ،‬کوچه چهارم‪ ،‬شـماره ‪۱۱‬‬ ‫بین سـاعات ‪ 11‬تا ‪ 19‬به‬ ‫ِ‬ ‫برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد متولـد ‪ 1350‬در تهـران بـوده و فار غ التحصیـل رشـته‬ ‫گرافیـک اسـت‪ .‬او مدیـر و موسـس موسسـه «ترکیـب هنـر» بـوده و بیـش از‬ ‫دو دهـه نیـز سـابقه تدریـس هنر های تجسـمی را در رزومه خـود دارد‪.‬‬ ‫یسـت کـه کمـک می کنـد تـا‬ ‫ایـن اپلیکیشـن درواقـع‪ ،‬یـک شـبکه اجتماع ‬ ‫بهترین رسـتوران ها‪ ،‬کافه ها و سـایر فروشـگاه های مرتبط در شهر خودتان‬ ‫را کشـف؛ و با مطالعه نقد و بررسـی های انجا مشـده توسط کاربران مختلف‬ ‫نهـا‪ ،‬دیگـر غـذای بـد نخوریـد! خودتـان نیـز‬ ‫دربـاره محصـوالت و خدمـات ا ‬ ‫یتـان را در انجـا‬ ‫می توانیـد نظـرات و نقدهایتـان دربـاره تجرب ههـای غذای ‬ ‫ثبـت کنیـد و بـا سـایرین به اشـترا ک بگذارید‪.‬‬ ‫ای تو که پرسی ز من و حال من‬ ‫قالی من قصه ی احوال من‬ ‫انچه حدیث غم پنهان ماست‬ ‫قالی خوش منظر کرمان ماست‬ ‫قالی ما گلشن جان و دل است‬ ‫کاین همه اوازه از ان حاصل است‬ ‫تار غنا پود وفا و صفا‬ ‫بافته شد در هم و شد فرش ما‬ ‫نرم ترک گام بنه بر سرش‬ ‫حیف ببازی تو به سیم و زرش‬ ‫قالی ما گنج قناعت بود‬ ‫ثروتی از عز و مناعت بود‬ ‫نقش بدیعی که به قالی ماست‬ ‫گلبنی از همت عالی ماست‬ ‫گلشن ان باغ گل ارزو‬ ‫این همه سکراور و خوش رنگ وبو‬ ‫غنچه ان زندگی ناتمام‬ ‫کان شده پرپر سر هر کوی و بام‬ ‫لحظه ای ارام نگر بر گلش‬ ‫نیک ببین نسترن و سنبلش‬ ‫نرگس ان گر ز تو دل می برد‬ ‫روشنی از دیده ی من می خرد‬ ‫یاسمنش را بنگر یار من‬ ‫یاد کن از کودک بیمار من‬ ‫سبزه ی ان سبزه ی شوق و امید‬ ‫شوق و امیدی که به خون در تپید‬ ‫این همه برگ و بر شاد و خوشاب‬ ‫از سر سرچشمه ی دل خورده اب‬ ‫چهره ی ان چهر خوشاب من است‬ ‫باغ جوانی و شباب من است‬ ‫روکه سوزا‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 488

هفته نامه سرافرازان 488

شماره : 488
تاریخ : 1403/01/27
هفته نامه سرافرازان 487

هفته نامه سرافرازان 487

شماره : 487
تاریخ : 1403/01/20
هفته نامه سرافرازان 486

هفته نامه سرافرازان 486

شماره : 486
تاریخ : 1402/12/28
هفته نامه سرافرازان 485

هفته نامه سرافرازان 485

شماره : 485
تاریخ : 1402/12/21
هفته نامه سرافرازان 484

هفته نامه سرافرازان 484

شماره : 484
تاریخ : 1402/12/14
هفته نامه سرافرازان 483

هفته نامه سرافرازان 483

شماره : 483
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!