هفته نامه سرافرازان شماره 377 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 377

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 377

هفته نامه سرافرازان شماره 377

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ 23/1400‬ربیع الثانی ‪ 29/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /377‬تومان‬ ‫الودگیهوا؛‬ ‫ گیر‬ ‫چالشنفس ِ‬ ‫کالن شهرهایجهان‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫تهران؛‬ ‫نهمینشهر الودهجهان‬ ‫در سال ‪2021‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«الودگـی هـوا» به عنـوان بزرگ تریـن مخاطره زیسـت محیطی برای سلامت جوامع‬ ‫معرفـی شـده و در یـک تخمیـن کلـی‪ ،‬عامـل سـاالنه بیـش از هفت میلیـون مـرگ‬ ‫زودرس در جهان است و ان را به عنوان چهارمین علت مهم مرگ زودرس در دنیا‬ ‫می شناسـند‪ .‬طبـق مقالـه ای کـه سـال ‪« 1397‬دانشـگاه شـریف» ان را بـه چـاپ‬ ‫رسـاند؛ حـدود ‪ ۹۰‬درصـد مـردم جهـان درمعـرض هـوای الوده انـد و بیـش از درصـد‬ ‫مرگ ومیر ناشی از الودگی هوا در جوامع ضعیف و متوسط اقتصادی رخ می دهد‪.‬‬ ‫شـدت الودگـی هـوا و تعـداد روزهـای الوده در نقاط مختلف جهان متفاوت اسـت؛‬ ‫کسـال در روزهایـی مشـخص بـا الودگـی هـوا‬ ‫بااین وجـود‪ ،‬بسـیاری از مـردم طـی ی ‬ ‫دسـت وپنجه نـرم می کننـد‪ .‬ذرات معلـق بـا قطـر کمتـر از ‪ ۲.۵‬میکـرون به عنـوان‬ ‫یشـوند کـه ‪ ۴.۱‬میلیـون مـرگ زودرس ناشـی از‬ ‫مهم تریـن االینـده هـوا شـناخته م ‬ ‫بیماری های قلبی‪ ،‬سکته‪ ،‬سرطان ریه‪ ،‬بیماری های ریوی و اختالالت تنفسی در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬به این االینده نسبت داده شد‪ .‬سازمان بهداشت جهانی گزارش داده‬ ‫که برمبنای غلظت اسـتاندارد اندازه گیری شـده در ‪ ۳۰۰۰‬شـهری که در سـطح دنیا‬ ‫تحت پوشش برنامه این سازمان هستند‪ ،‬غلظت ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون‬ ‫در ‪ ۶۴‬درصـد شـهرها فراتـر از حـد اسـتاندارد گـزارش شـده اسـت‪ .‬همچنین غلظت‬ ‫ذرات معلـق کمتـر از ‪ ۲.۵‬میکـرون در ‪ ۱۰۰‬درصـد شـهرهای خاورمیانـه و افریقـا‪،‬‬ ‫‪ ۹۹‬درصد شهرهای جنوب اسیا‪ ۹۵ ،‬درصد شهرهای جنوب شرق اسیا و ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫شهرهای شرق اسیا بیش ازحد استاندارد گزارش شده‪ .‬براین مبنا؛ تماس با ذرات‬ ‫معلـق و به ویـژه ذرات معلـق بـا ابعـاد کمتـر از ‪ ۲.۵‬میکـرون می توانـد سـبب‬ ‫اسیب رسـیدن بـه دسـتگاه قلبی‪-‬عروقـی بـدن‪ ،‬حملات قلبی و سـکته شـود‪ .‬این‬ ‫اثـار همچنیـن باعـث افزایـش مراجعـات بـه مرکـز درمانـی و افزایش تعداد بسـتری و‬ ‫یشـود‪ .‬تمـاس بـا ذرات معلـق‪ ،‬بـر دسـتگاه تنفسـی‬ ‫یمـوارد مـرگ زودرس م ‬ ‫دربرخ ‬ ‫یشـود‪ .‬ذرات معلق عالوه بر گذاشـتن‬ ‫اثرگذار بوده و باعث تشـدید حمالت اسـم م ‬ ‫اثـار سـوء بـر سلامت انسـان‪ ،‬اثـار زیسـت محیطی نیـز به دنبـال دارنـد‪ .‬ایـن ذرات‬ ‫کهـای طبیعـی و‬ ‫می تواننـد سـبب کاهـش شـدید دیـد در مناطقـی؛ ازجملـه پار ‬ ‫مناطـق بیابانـی شـوند‪ .‬ذرات معلـق همچنیـن می تواننـد همـراه بـاد تـا فواصـل‬ ‫یشـود؛ رسـوب ذرات‬ ‫طوالنـی حمـل شـوند و بـر اب وخـا ک رسـوب کننـد‪ .‬گفتـه م ‬ ‫نهـای سـطحی شـده‪ ،‬تعـادل مـواد‬ ‫یشـدن دریاچ ههـا و جریا ‬ ‫معلـق باعـث اسید ‬ ‫مغذی در حوزه اب های ساحلی و رودهای بزرگ را به هم زده و منابع مغزی خا ک‬ ‫را از بین می برد‪ .‬تمام این ها اسیب دیدن جنگل ها و اراضی زراعی را به دنبال دارد‬ ‫یسـت‪ .‬ذرات معلـق همچنین باعث اسـیب به‬ ‫کـه خـود سـبب تهدیـد تنـوع زیست ‬ ‫یشـود و می توانـد در بلندمـدت بـه ابنیـه تاریخـی صدمـه وارد کنـد‪.‬‬ ‫سـنگ ها م ‬ ‫عالوه براین هـا؛ امـروزه الودگـی هـوا تهدیـدی جـدی برای سلامت افـراد و به ویـژه در‬ ‫کشـورهای با درامد کم و متوسـط اسـت؛ کمااینکه این فرایند در سـال ‪ ۲۰۱۳‬منجر‬ ‫بـ ه مـرگ ‪ ۵.۵‬میلیون نفـر در جهـان شـد‪ .‬طبـق ایـن گـزارش؛ پیامدهـای حاصـل از‬ ‫االینده ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون به اندازه ای ست که منجر به تحمیل زیان‬ ‫ً‬ ‫رفاهـی جهانـی به مبلـغ ‪ ۵.۱۱‬تریلیـون دالر در سـال ‪ ۲۰۱۳‬شـد کـه این رقـم تقریبـا‬ ‫به ترتیـب‪ ،‬معـادل ‪ ۷.۵‬درصـد و ‪ ۷.۴‬درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی اسـیای شـرقی‪،‬‬ ‫منطقه اقیانوسیه و جنوب اسیا بود‪ .‬از جمله خسارات اقتصادی های الودگی هوا‬ ‫یتـوان بـه خسـارت های ناشـی از یـک طوفـان گردوغبـار اشـاره کـرد کـه بـه‬ ‫م ‬ ‫صدهامیلیون دالر می رسد‪ .‬باید توجه کرد که الودگی هوا نه تنها یک تهدید جدی‬ ‫یهـا و مـرگ زودرس‪ ،‬منجر به‬ ‫بـرای سلامت بشـر اسـت؛ بلکـه بـا ایجـاد انـواع بیمار ‬ ‫یشـود‪ .‬ازسـویی‪ ،‬با کاهش نیروی کار مولد کشـورها‬ ‫تقلیـل رفـاه و کیفیـت زندگـی م ‬ ‫یسـت؛ مهم ترین علـت الودگی‬ ‫درامـد و رشـد اقتصـادی نیـز کاهـش می یابد‪ .‬گفتن ‬ ‫هوا در ماه های سرد سال‪ ،‬افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ‪ ۲.۵‬میکرون است‪.‬‬ ‫طبـق اخریـن سـیاهه انتشـار شـهر تهـران؛ سـهم منابـع متحـرک ماننـد تا کسـی ها‪،‬‬ ‫سهـا و ‪ ...‬در تولیـد ایـن ذرات ‪ ۶۰‬درصـد اسـت و‬ ‫خودروهـای شـخصی‪ ،‬اتوبو ‬ ‫دراین بیـن‪« ،‬خودروهـای دیزلـی» پررنگ تریـن نقـش را دارنـد‪ .‬ذرات معلـق‪ ،‬یکـی از‬ ‫خطرنا ک ترین االینده های موجود در هوا هستند و می توانند بیماری های قلبی‬ ‫و ریوی را تشدید کنند و در مواجهه طوالنی مدت سبب بروز حمالت قلبی و ابتال‬ ‫بـه اسـم شـوند‪ .‬البتـه بایـد توجـه کـرد کـه رفـع الودگـی هـوا در جهـان بـه یـک عـزم‬ ‫بین المللی نیاز دارد و این مسـئله مختص به یک جغرافیای خاص یا چند کشـور‬ ‫محدود نمی شود‪ 31 .‬شهریورماه ‪1400‬؛ شی جین پینگ؛ رئیس جمهوری چین در‬ ‫سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد درجهت مقابله با تغییرات‬ ‫لسـنگ‬ ‫اقلیمـی‪ ،‬دیگـر بـرای کشـورهای درحال توسـعه نیـروگاه بـا سـوخت زغا ‬ ‫یسـازد و گفـت‪« :‬چیـن‪ ،‬حمایـت خـود را از سـایر کشـورهای در حال توسـعه‬ ‫نم ‬ ‫در زمینـه توسـعه انـرژی سـبز و کم کربـن افزایـش خواهـد داد و پـروژه جدیـد بـرای‬ ‫لسـنگ در خار ج از کشـور نخواهـد داشـت»‪ .‬انتونیـو گوتـرش؛‬ ‫سـاخت نیـروگا ه زغا ‬ ‫دبیـر کل سـازمان ملـل‪ ،‬از اعلام تعهـد و این اقـدام چیـن اسـتقبال کـرد و از قـول جو‬ ‫بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریـکا در زمینـه همـکاری بـا کنگـره در مـورد دو برابر کـردن‬ ‫کمک های مالی به جوامع در حال توسـعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سـال‬ ‫‪ ،۲۰۲۴‬به میزان‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر در سال‪ ،‬استقبال و ابراز خشنودی کرد‬ ‫‪ ...‬طبـق گـزارش ‪Global Energy Monitor‬؛ اندونـزی‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬پا کسـتان‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫افریقـای جنوبـی‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬امـارات و زیمبابـوه کشـورهایی بودند کـه چین قرار بـود در‬ ‫لسـنگ بپـردازد و اعالم نظر شـی جین پینگ به مثابه‬ ‫نهـا بـه توسـعه معـادن زغا ‬ ‫ا ‬ ‫نهـا بـه توسـعه فعالیـت معـادن ایـن جوامـع‪،‬‬ ‫این بو دکـه پـس از پایـان تعهـدات ا ‬ ‫تهـای‬ ‫ـتری جدیـدی نخواهنـد بـود ‪ ...‬امـا عمـر صحب ‬ ‫چین ‬ ‫ـال مش ِ‬ ‫یهـا دیگـر دنب ِ‬ ‫زیبـای او چنـدان بـه درازا نکشـید‪ 16 :‬مهرمـاه ‪1400‬؛ یعنـی تنهـا دوهفته بعـد‪ ،‬خبـر‬ ‫ـرژی هفت ههـای اخیـر در سراسـر چیـن و‬ ‫رسـید کـه به منظـور مقابلـه بـا کمبـود ان ِ‬ ‫بو کار ایجاد شده‪ ،‬دولت این کشور‬ ‫مشکالتی که برای میلیون ها خانه و مرکز کس ‬ ‫لسـنگ دسـتور داده که تولید خـود را افزایش دهنـد! درواقع‪ ،‬با اغاز‬ ‫بـه معـادن زغا ‬ ‫تهـای اقتصـادی پـس از توقـف ناشـی از شـیوع کرونـا‪ ،‬مصرف برق ب هشـکلی‬ ‫فعالی ‬ ‫قابل توجـه در چیـن افزایـش یافتـه و از اواسـط مـاه قبـل میلادی‪ ،‬تعـدادی از‬ ‫اسـتان های چیـن‪ ،‬بـا کمبـود بـرق؛ و خاموشـی دسـت به گریبان بوده انـد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫لسـنگ خیز ایـن کشـور‪ ،‬بـه افزایـش سـطح تولید متعهد شـده اند‪.‬‬ ‫سـه اسـتان زغا ‬ ‫گـزارش ‪ 13‬ا کتبـر ‪ 2021‬سـایت داده پـرداز ‪ Statista‬دراین زمینـه اورده کـه «برنامـه‬ ‫ً‬ ‫جهانـی کاهـش انتشـار کربـن»‪ ،‬متحمـل ضربـه مهمـی شـده؛ زیـرا چیـن کـه اخیـرا‬ ‫لسـنگ خارجـی خـود را متوقـف کنـد‪،‬‬ ‫متعهـد شـده بـود تمـام پروژ ههـای ات ِـی زغا ‬ ‫اعالم کرده ناچار جهت تامین نیازهای داخلی‪ ،‬دسـت به اقداماتی خالف ادعای‬ ‫اخیـرش ( در حـوزه داخلـی) می زنـد؛ و نا گفتـه پیداسـت «موعـد ‪ »2030‬را کـه بـرای‬ ‫تعهدات زیست محیطی درنظر گرفته بود‪ ،‬به تاریخ دیگری موکول خواهد کرد و از‬ ‫لسـنگ‬ ‫ بنـدی خـود عقـب خواهـد افتـاد‪ .‬طبـق گزارش هـا؛ کارخانه هـای زغا ‬ ‫زمان‬ ‫ِ‬ ‫برنامه ریزی شـده و در حال سـاخت در چیـن در ژوئیـه ‪ 2021‬بالغ بر ‪ 238‬پـروژه بوده‬ ‫که برابر با ‪260017‬مگاوات ظرفیت مورد انتظار اسـت‪ .‬این خروجی جدید‪ ،‬بیش از‬ ‫نیمـی از ظرفیـت انـرژی معـادن زغال سـنگ جهـان اسـت کـه در مرحلـه شـروع‬ ‫بهره برداری یا توسعه قرار دارند و این گونه‪ ،‬چین باز از سایر جوامعی که همچنان‬ ‫در سـوخت فسـیلی سـرمایه گذاری می کننـد‪ ،‬جلوتـر می ایسـتد‪ .‬اینفوگرافیـک‬ ‫ تاریـخ ‪ 16‬نوامبـر ‪ 2021‬در نشـریه ‪ Forbes‬چـاپ هندوسـتانو برمبانـی‬ ‫انتشـاریافته به ِ‬ ‫جهانی شاخص کیفیت هوا (‪ )AQI‬نشان می دهد «تهران» در سال جاری‬ ‫گزارش‬ ‫ِ‬ ‫میالدی جزو ‪ 10‬شهر الوده جهان بوده و رتبه نهم را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در جایـگاه اول ایـن گـزارش نیـز «دهلـی» در هندوسـتان قـرار دارد؛ اتفاقی کـه در‬ ‫سـال های گذشـته نیز تکرار شـده بود؛ به طوری که حتی در سـال ‪ 2019‬عنوان شـد‬ ‫درپـی افزایـش بسـیارزیاد سـطح الودگـی هـوا در دهلـی‪ ،‬مقامـات هنـدی تصمیـم‬ ‫ِ‬ ‫نشـهر بیـن‬ ‫گرفتنـد تـا مانـع تـردد بیش ازحـد خودروهـا در خیابان هـای ایـن کال ‬ ‫مورد نظـر انهـا بـرای کاهـش ترافیـک‪،‬‬ ‫روزهـای ‪ 4‬تـا ‪ 15‬نوامبـر شـوند‪ .‬درواقـع‪ ،‬شـیوه ِ‬ ‫چیزی شـبیه به برنامه زوج و فرد خودمان بوده که به واسـطه ان‪ ،‬سـعی در بهبود‬ ‫وضعیـت هـوا و حفاظت از سلامتی جامعه داشـته ایم‪ .‬گـزارش جدیـد «رویترز» نیز‬ ‫حا کی ازان اسـت که سـطح االینده هـای هـوا در شـهرهای بـزرگ امریـکا ب هحـدی باال‬ ‫رفتـه کـه درنتیجـه‪ ،‬منجـر بـه شـیوع بیماری هـای قلبـی و عروقـی خواهـد شـد و‬ ‫اختلاالت ریـوی را تشـدید خواهـد کرد؛ به عبارتی‪ ،‬افت شـاخص کیفی هـوا در این‬ ‫کشـور‪ ،‬نـرخ مرگ ومیـر سـالمندان و اطفـال را درپـی خواهد داشـت‪ .‬انتشـار گـزارش‬ ‫سال ‪ 2019‬شاخص ‪( GBD‬مربوط به سنجش بیماری های ناشی از االینده ها) که‬ ‫توسط کارشناسان مجموعه ‪ State of Global Air‬انجام می گیرد نیز نشان داده که‬ ‫سـطح فعلـی الودگـی هـوا باعـث کاهـش یک سـال و هشـت ماه «امیـد بـه زندگـی»‬ ‫ طور متوسـط میان مردم جهان شـده اسـت؛ یعنی کودکی که امروز متولد شـود‪،‬‬ ‫به ِ‬ ‫درصورت تداوم این روند‪20 ،‬ماه کمتر نسبت به انچه انتظار می رود‪ ،‬عمر خواهد‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫کرد‪ .‬کارشناسان این مرکز معتقدند که الودگی هوا می تواند تقریبا به اندازه مصرف‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬الودگی هـوا در‬ ‫دخانیـات‪ ،‬در کاهـش عمـر افـراد نقش داشـته باشـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫رده بنـدی عوامـل کاهنـده «امیـد بـه زندگـی» در پلـه چهـارم ایسـتاده؛ سـه عامـل‬ ‫قبـل ازان را اشـتباهات تغذیـه ای‪ ،‬سـرطان ها و تنبا کـو تشـکیل می دهنـد کـه‬ ‫به ترتیـب‪32 ،‬مـاه‪28 ،‬مـاه و ‪22‬مـاه از شـاخص «امیـد بـه زندگـی» کـم می کننـد‪ .‬ا گـر‬ ‫میـزان کاهـش عمـر توسـط الودگـی هـوا را در مناطـق مختلـف بررسـی کنیـم؛ بـه‬ ‫اعدادی متفاوت می رسـیم که دراین صورت در صدر جدول‪ ،‬نام «بنگالدش» قرار‬ ‫خواهـد گرفـت؛ کشـوری کـه گفتـه می شـود این عامـل (الودگـی هوا)‪ ،‬باعث کاسـتن‬ ‫‪1.87‬سـال از عمـر افـراد انجـا خواهـد شـد‪ .‬جایـگاه اول تـا دهـم ایـن فهرسـت را‬ ‫کشورهای اسیایی و افریقایی تشکیل داده اند که به ترتیب عبارت اند از بنگالدش‬ ‫(‪1.87‬سـال)‪ ،‬مصـر (‪1.85‬سـال)‪ ،‬نیجـر (‪1.80‬سـال)‪ ،‬تاجیکسـتان (‪1.70‬سـال)‪،‬‬ ‫افغانسـتان (‪1.67‬سـال)‪ ،‬نپـال (‪1.59‬سـال)‪ ،‬پا کسـتان (‪1.56‬سـال)‪ ،‬هنـد‬ ‫(‪1.53‬سـال)‪ ،‬سـودان (‪1.51‬سـال) و امـارات (‪1.51‬سـال)‪ .‬گفتنی سـت؛ عـدد‬ ‫ثبت شده برای ایرانیان در این سنجش‪0.95،‬سال (کمتر از ‪12‬ماه) است‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫الودگی هوا‬ ‫و مسئله برهم ریزی توازن‬ ‫بین انسان و جهان‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫یس ــت که‬ ‫یک ــی از موضوع ــات مهم در زندگی بش ــر در ق ــرن ‪ ،21‬تهدیدهای ‬ ‫یس ــت ک ــه ب هم ــرور پدید می ای ــد‪ .‬به طور کل ــی هرچند‬ ‫ناش ــی از الودگی های ‬ ‫انس ــان در عصر اطالعات توانس ــته موقعیت باثبات تری نسبت به گذشته‬ ‫پی ــدا کن ــد؛ اما افزایش عدم قطعیت ها و ریسـ ـک های مختلف باعث ش ــده‬ ‫ت ــا انس ــان ها و جوامع با مش ــکالت متع ــددی روبـ ـه رو شـــوند‪ .‬یکی از ان ها‪،‬‬ ‫الودگ ــی هواس ــت که این روزها درموردش بس ــیار س ــخن به می ــان می اید‪.‬‬ ‫الودگـــی هـــوا هرچندکـــه محصـــول عملکـــرد و ســـاخته دســـت بشـــر اســـت؛ اما‬ ‫درهرحال امروز یکی از معضالت اساســـی بســـیاری از کشـــورهای جهان اســـت‪.‬‬ ‫یســـت که در ســـال های اخیر ب هشـــدت با این مســـئله‬ ‫ایـــران نیز جزو کشورهای ‬ ‫درگیـــر بـــوده و هرســـاله در زمســـتان موضـــوع وارونگـــی هـــوا یـــا ایجـــاد روزهای‬ ‫ناپـــا ک‪ ،‬باعث شـــده تا زندگی شـــهروندان با اختـــال مواجه شـــود‪ .‬ا گر بپذیریم‬ ‫ً‬ ‫کـــه الودگـــی هوا صرفـــا یک موضـــوع فیزیکی‪ ،‬زیست شناســـی‪ ،‬هواشناســـی و ‪...‬‬ ‫یتـــوان ان را ازمنظـــر جامعه شناســـی نیز بررســـی کرد؛‬ ‫نصـــورت‪ ،‬م ‬ ‫نیســـت‪ ،‬درا ‬ ‫بایـــد گفـــت که مســـئله مهـــم ازاین نظر این اســـت که انســـان‪ ،‬دوســـتی و ارتباط‬ ‫خـــود را بـــا طبیعـــت از دســـت داده و باتوجه به اینکـــه خود‪ ،‬بخشـــی از طبیعت‬ ‫اســـت‪ ،‬به بخش هایـــی از خود‪ ،‬اســـیب های جدی وارد ســـاخته اســـت‪ .‬درباره‬ ‫الودگـــی هـــوا مورالـــس؛ رئیس جمهـــوری ســـابق بولیـــوی کـــه درزمینـــه محیط‬ ‫زیســـت فعالیت های جدی انجـــام داده و او را به عنوان قهرمان محیط زیســـتی‬ ‫ســـتایش می کننـــد‪ ،‬می گویـــد ‍‪« :‬دیر یـــا زود باید تشـــخیص دهیم کـــه زمین نیز‬ ‫حـــق زندگـــی بدون الودگـــی را ندارد‪ .‬انچه بشـــر باید بداند این اســـت که انســـان‬ ‫نمی توانـــد بـــدون مادر خود؛ یعنی زمیـــن زندگی کند؛ اما زمیـــن می تواند بدون‬ ‫یســـت که‬ ‫ن مســـئله مهم ‬ ‫انســـان ها به زندگی خود ادامه دهد»‪ .‬درحقیقت‪ ،‬ای ‬ ‫انســـان‪ ،‬عامـــل تخریب کننده و تهدیـــد جدی علیه طبیعت به حســـاب می اید‪.‬‬ ‫یشـــوند‪ ،‬نظـــرات متعددی‬ ‫درمـــورد اینکـــه چـــه عواملـــی باعـــث الودگی هـــوا م ‬ ‫وجـــود دارد؛ امـــا انچه حائزاهمیت اســـت اینکه کنشـــگران اجتماعـــی به عنوان‬ ‫یشـــده و‬ ‫کتـــک اعضای کره زمیـــن و دولت ها به عنـــوان مجموعه های نهاد ‬ ‫ت ‬ ‫ســـاختاریافته در هویت بخشـــی به زندگی اجتماعی؛ هر دو در ایجاد این شرایط‬ ‫کگـــروه یا‬ ‫یشـــود الودگـــی هـــوا را فقـــط به ی ‬ ‫نا گـــوار نقـــش موثـــر دارنـــد؛ لـــذا نم ‬ ‫فـــرد مشـــخصی نســـبت داد‪ .‬هـــر تصمیـــم یـــا عمـــل یک فـــرد نیـــز می توانـــد بر‬ ‫سرنوشـــت کره زمین اثرگذار باشـــد‪ .‬اینک یکـــی از خطرنا ک تریـــن ازمایش های‬ ‫تاریـــخ را دردســـت اجرا داریـــم و بایـــد ببینیـــم کـــه اتمســـفر تاچ هحـــد می تواند‬ ‫پذیرای دی ا کســـید کربن باشـــد و دراثر پذیرش این حجم از دی ا کســـید کربن‪،‬‬ ‫چه زمانـــی دچـــار فروپاشـــی یـــا فاجعـــه زیســـت محیطی به معنـــای مطلـــق ان‬ ‫یشـــود‪ .‬البته ازنظر برخی کارشناسان محیط زیستی؛ فاجعه زیست محیطی‬ ‫م ‬ ‫به وقـــوع پیوســـته؛ چرا کـــه امروز در بســـیاری از شـــهرهای بزرگ جهـــان‪ ،‬امکان‬ ‫زندگـــی معمولی و تنفس برای بســـیاری اقشـــار جامعه غیرممکن شـــده اســـت؛‬ ‫گرچـــه هنوز عده ای این موضوع را باور ندارند که در ســـال‪ ،‬عـــده زیادی از مردم‬ ‫جهـــان به علـــت الودگی‪ ،‬جانشـــان را از دســـت می دهند‪.‬‬ ‫در اینجـــا الزم اســـت به دو موضوع مهم توجه شـــود‪ :‬اول‪ ،‬مســـئولیت فردی هر‬ ‫یشـــود‪ ،‬خود را‬ ‫انســـان کـــه بایـــد در برابر لطماتـــی که بـــه محیط زیســـت وارد م ‬ ‫ملـــزم به پاســـخگویی بداننـــد؛ یعنی هر فـــرد در برابـــر کوچک ترین اقـــدام خود‬ ‫می توانـــد ایـــن نقـــش را برجســـته کنـــد‪ .‬براین مبنـــا؛ ا گـــر از دوران کودکـــی و در‬ ‫مدارس و دانشـــگاه ها به افراد اموزش داده شـــود که ما‪ ،‬در برابر سایر انسان ها‪،‬‬ ‫طبیعت‪ ،‬کره زمین و کهکشـــان ها مسئولیم و باید نســـبت به حفظ و نگهداری‬ ‫ان‪ ،‬همـــه تالش خـــود را بکنیم‪ ،‬شـــاید مشـــکالت و معضالت ما کمرنگ شـــود‪.‬‬ ‫یســـت کـــه می تواند نوع‬ ‫نکتـــه دوم دراین خصـــوص توجه به یک هویت جهان ‬ ‫نگرشـــمان را نســـبت به زندگی تغییر دهد‪ .‬باید بدانیم که هـــر فرد عالوه براینکه‬ ‫شـــهروند یـــک روســـتا یـــا شـــهر یـــا کشـــور خاصـــی به حســـاب می اید؛ شـــهروند‬ ‫یســـت؛ چرا که او را نســـبت به‬ ‫یســـت کـــه این‪ ،‬کار بســـیار دشوار ‬ ‫جامعه جهان ‬ ‫یســـت که به انســـان‬ ‫یســـازد‪ .‬طبیعـــت‪ ،‬سرشـــار از منابع ‬ ‫کـــره زمین مســـئول م ‬ ‫تبـــردن از حیـــات را می دهـــد؛ امـــا ا گر ما قـــدردان‬ ‫امـــکان زندگـــی عـــادی و لذ ‬ ‫طبیعت نباشیم و شـــناخت دقیقی از ان نداشته باشـــیم‪ ،‬هرگونه ساخت وساز‬ ‫یـــا اســـتفاده بی رویـــه از طبیعت یـــا ایجاد شـــیوه های نابـــارور زندگـــی می تواند‪،‬‬ ‫عامل تخریب محیط زیســـت و الودگی هوا شـــود‪ .‬درواقع‪ ،‬مـــا برای اینکه چیزی‬ ‫را به دســـت بیاوریـــم‪ ،‬ممکن اســـت چیزهای زیادی را از دســـت بدهیـــم و این‪،‬‬ ‫نکتـــه ای بســـیارمهم در زندگـــی اجتماعی هر فرد اســـت‪ .‬انســـان بایـــد بیاموزد‬ ‫کـــه در مبادلـــه با طبیعـــت نمی توانـــد‪ ،‬بی انصاف باشـــد و ا گر جانـــب عدالت را‬ ‫رعایـــت نکنـــد‪ ،‬رابطـــه او با طبیعـــت می تواند به یـــک رابطه مبتنی بر دشـــمنی‬ ‫سشـــناس‬ ‫و خصومـــت و جـــدال دائمی مبدل شـــود‪ .‬ژا ک‪ -‬ایو کوســـتو؛ اقیانو ‬ ‫بهـــای زیادی در حوزه محیط زیســـت و محافظـــت از ابزیان‬ ‫فرانســـوی که کتا ‬ ‫دریا به رشـــته تحریر دراورده‪ ،‬می گوید‪« :‬اب و هوا؛ دو بنیاد اساســـی هستند که‬ ‫تمـــام زندگی ما به ان ها بســـتگی دارد؛ امـــا درحال حاضر این دو به یک ســـطل‬ ‫زبالـــه جهانی تبدیل شـــده اســـت»‪ .‬این موضوع بســـیار تراژیـــک و نگران کننده‬ ‫اســـت‪ .‬مـــا‪ ،‬در عصـــری زندگـــی می کنیـــم کـــه تـــراژدی ب همـــوازات رشـــد بشـــر‬ ‫یســـت‪ .‬ما زندگـــی خـــود را ازطریق تکنولوژی گســـترش‬ ‫در حال تجربـــه و پیگیر ‬ ‫داده ایـــم؛ امـــا به موازات ان‪ ،‬را ههـــای زندگی عادی و معمولی خـــود را نیز با خطر‬ ‫مواجـــه ســـاخته ایم‪ .‬ما اجـــازه نداده ایـــم طبیعت رونـــد طبیعی حرکـــت خود را‬ ‫داشـــته باشـــد‪ .‬هم ا کنـــون حرکت زمیـــن و ا کولـــوژی تحت تاثیـــر انســـان ها قرار‬ ‫یســـت کـــه پیامد و اثرات مخرب ان را مشـــاهده می کنیم‪.‬‬ ‫گرفته و این‪ ،‬مسئله ا ‬ ‫انســـان به دلیـــل ناا گاهـــی از ارزشـــی کـــه طبیعـــت بـــرای او پدیـــد اورده‪ ،‬بـــه‬ ‫ً‬ ‫بیراه ههـــای بســـیاری رفته اســـت‪ .‬او مرتبـــا از منابـــع عظیم طبیعت برداشـــت‬ ‫کـــرده؛ بی انکـــه بداند ارزش این منابع چیســـت و چه تاثیری در زندگـــی او دارد‪.‬‬ ‫مالصدرا معتقد اســـت همـــه موجودات؛ حتی جامدات‪ ،‬زنده هســـتند و از علم‬ ‫برخوردارنـــد و بـــه تســـبیح خدا مشـــغول اند‪ .‬براســـاس نگـــرش صدرالمتالهین؛‬ ‫یســـت و همه موجودات‪ ،‬بخشـــی از جمال خداوند‬ ‫وجود در تمام اشـــیاء جار ‬ ‫هســـتند‪ .‬براســـاس انچـــه او گفته؛ ایـــن یکپارچگـــی می توانـــد مهم ترین چیزی‬ ‫یشـــود ب هشـــکل‬ ‫باشـــد که در هســـتی باید به ان توجه کرد؛ یعنی طبیعت را نم ‬ ‫تکه تکـــه یا غیر هم بســـته مدنظر قـــرار داد‪ .‬براین مبنـــا؛ حتی ریختـــن یک زباله‬ ‫کوچـــک در محیط زیســـت یا روشـــن کردن اتـــش بی رویه در طبیعـــت‪ ،‬می تواند‬ ‫یک عمل مخرب به حســـاب بیاید‪ .‬رابرت کوســـتانزا؛ رئیس اقتصـــادی ا کولوژی‬ ‫در دانشـــگاه مریلند معتقد اســـت که ارزش خدماتی را کـــه طبیعت به ما عرضه‬ ‫مـــی دارد‪ ،‬ســـاالنه رقـــم عظیمـــی بال غبـــر ‪33‬تریلیـــون دالر اســـت‪ .‬جالب تر اینکه‬ ‫عـــده ای این رقـــم را انـــدک خواندنـــد و معتقدنـــد ارزش خدمـــات طبیعـــت‬ ‫ً‬ ‫فراتر از این هاســـت‪ .‬ا گـــر این موضـــوع را عمیقـــا درک کنیـــم‪ ،‬متوجـــه خواهیـــم‬ ‫شـــد تاثیـــری کـــه طبیعـــت بـــر روی مـــا دارد‪ ،‬بســـیار فرا گیـــر و گســـترده اســـت؛‬ ‫یتـــوان ان را نادیـــده انگاشـــت؛ امـــا واقعیت این اســـت که وقتی ‬ ‫یکـــه نم ‬ ‫به طور ‬ ‫مـــا بـــا کنش های نابـــارور خود‪ ،‬هـــوا را الوده می کنیـــم‪ ،‬بـــه ارزش واقعی طبیعت‬ ‫توجـــه نداریم‪.‬‬ ‫عـــده ای ازلحاظ فلســـفی معتقدند که ما نبایـــد طبیعت را به عنوان یک ســـوژه‬ ‫در برابـــر خـــود قـــرار دهیـــم و ان را کنتـــرل کنیـــم‪ .‬ا گـــر انســـان ا گاه باشـــد‪ ،‬بایـــد‬ ‫ً‬ ‫یســـت‬ ‫بدانـــد کـــه زندگی او محصول طبیعت اســـت‪ .‬اساســـا چرخه های طبیع ‬ ‫کـــه امـــکان زندگی عـــادی و معمـــول را بـــه تک تک شـــهروندان جامعـــه جهانی‬ ‫می دهـــد‪ .‬شـــاید زمـــان ان رســـیده کـــه در مـــدارس از دانش امـــوزان بخواهیـــم‬ ‫نامـــه ای به طبیعت بنویســـند‪ .‬ما بایـــد همه رفتارهای نامناســـبی کـــه تا کنون‬ ‫بـــا او داشـــته ایم را بر زبـــان بیاوریم و بـــه ان اعتراف کنیـــم‪ .‬دکارت تا کید دارد که‬ ‫انســـان‪ ،‬موجود دارای اندیشـــه؛ و طبیعت فاقد شـــعور است‪ .‬این مسئله باعث‬ ‫جدایی انســـان و طبیعت شـــده اســـت‪ .‬انســـان گرایی نیز باعث ایجاد ماشینی‬ ‫علیه طبیعت شـــده اســـت؛ اما ا گر با نگاه دیوید بوهم (فیزیکدان) که برمبنای‬ ‫نظریـــه کوانتـــم مطرح می کنـــد؛ به جهـــان نگاه کنیـــم‪ ،‬به این نتیجه می رســـیم‬ ‫کـــه در جهـــان‪ ،‬همه اجـــزای عالم با هم ارتبـــاط دارند‪ .‬او معتقد اســـت که حتی‬ ‫الکترون نیز دارای شـــعور اســـت‪ .‬این موضوع در عرفان اســـامی و در نگاه موالنا‬ ‫نیز وجـــود دارد‪:‬‬ ‫ا گر خواهی که بینی چشمه خور‪ /‬تو را حاجت فتد با جسم دیگر‬ ‫چو چشم سر ندارد طاقت تاب‪ /‬توان خورشید تابان دید در اب‬ ‫از او چون روشنی کمتر نماید‪ /‬در ادرا ک تو حالی می فزاید‬ ‫عدم ایینه هستی ست مطلق‪ /‬کز او پیداست عکس تابش حق‬ ‫عدم چون گشت هستی را مقابل‪ /‬در او عکسی شد اندر حال حاصل‬ ‫شد ان وحدت از این کثرت پدیدار‪ /‬یکی را چون شمردی گشت بسیار‬ ‫عدد گرچه یکی دارد بدایت‪ /‬ولیکن نبودش هرگز نهایت‬ ‫عدم در ذات خود چون بود صافی‪ /‬از او با ظاهر امد گنج مخفی‬ ‫حدیث «کنت کنزا» را فرو خوان‪ /‬که تا پیدا ببینی گنج پنهان‬ ‫عدم ایینه عالم عکس و انسان‪ /‬چو چشم عکس در وی شخص پنهان‬ ‫تو چشم عکسی و او نور دیده است‪ /‬به دیده دیده را هرگز که دیده است‬ ‫جهان انسان شد و انسان جهانی‪ /‬از این پا کیزه تر نبود بیانی‬ ‫چو نیکو بنگری در اصل این کار‪ /‬هم او بیننده هم دیده است و دیدار‬ ‫حدیث قدسی این معنی بیان کرد‪ /‬و بی یسمع و بی یبصر عیان کرد‬ ‫جهان را سر به سر ایینه ای دان‪ /‬به هر یک ذره در صد مهر تابان‬ ‫ا گر یک قطره را دل بر شکافی‪ /‬برون اید از ان صد بحر صافی‬ ‫به هر جزوی ز خا ک ار بنگری راست‪ /‬هزاران ادم اندر وی هویداست‬ ‫به اعضا پشه ای همچند پیل است‪ /‬در اسما قطره ای مانند نیل است‬ ‫درون حبه ای صد خرمن امد‪ /‬جهانی در دل یک ارزن امد‬ ‫به پر پشه ای در جای جانی‪ /‬درون نقطه چشم اسمانی‬ ‫بدان خردی که امد حبه دل‪ /‬خداوند دو عالم راست منزل‬ ‫در او در جمع گشته هر دو عالم‪ /‬گهی ابلیس گردد گاه ادم‬ ‫ببین عالم همه در هم سرشته‪ /‬ملک در دیو و دیو اندر فرشته‬ ‫همه با هم به هم چون دانه و بر‪ /‬ز کافر مومن و مومن ز کافر‬ ‫به هم جمع امده در نقطه حال‪ /‬همه دور زمان روز و مه و سال‬ ‫ازل عین ابد افتاد با هم‪ /‬نزول عیسی و ایجاد ادم‬ ‫ز هر یک نقطه زین دور مسلسل‪ /‬هزاران شکل می گردد مشکل‬ ‫ز هر یک نقطه دوری گشته دایر‪ /‬هم او مرکز هم او در دور سایر‬ ‫ا گر یک ذره را برگیری از جای‪ /‬خلل یابد همه عالم سراپای‬ ‫همه سرگشته و یک جزو از ایشان‪ /‬برون ننهاده پای از حد امکان‬ ‫تعین هر یکی را کرده محبوس‪ /‬به جزویت ز کلی گشته مایوس‬ ‫ً‬ ‫تو گویی دائما در سیر و حبسند‪ /‬که پیوسته میان خلع و لبسند‬ ‫همه در جنبش و دائم در ارام‪ /‬نه اغاز یکی پیدا نه انجام‬ ‫همه از ذات خود پیوسته ا گاه‪ /‬وز انجا راه برده تا به درگاه‬ ‫به زیر پرده هر ذره پنهان‪ /‬جمال جان فزای روی جانان‬ ‫درنهایـــت بایـــد توجـــه داشـــت کـــه الودگـــی هـــوا و محیـــط زیســـت‪ ،‬موضوعاتی‬ ‫نیســـت کـــه بتـــوان ان ها را به صـــورت یک بعـــدی بررســـی کـــرد‪ .‬دراین خصوص‬ ‫بایـــد عمیق تـــر و با اندیشـــه ای همه جانبـــه و تفکری عمیـــق ورود کـــرد تا بتوان‬ ‫راه حل هـــای اساســـی بـــرای ان یافت‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫راهکارهایاستارت اپ هایبزرگدنیا‬ ‫برای چالش الودگی هوا‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا نخبـگان‪ ،‬بـا برشـمردن موضوعاتـی همچـون‬ ‫ترافیک و محیط زیسـت‪ ،‬متذکر شـدند که برای تمام این مشـکالت‪ ،‬راهکارهای‬ ‫نگـزارش بـه بررسـی راهکارهـای علمـی اسـتارت اپ های‬ ‫علمـی وجـود دارد؛ درای ‬ ‫بـزرگ دنیـا بـرای «الودگـی هـوا» پرداخته ایـم‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب اسلامی هفتـه‬ ‫گذشـته در دیـدار نخبـگان جـوان و اسـتعدادهای برتـر علمـی فرمودنـد‪« :‬یـک‬ ‫نکتـه دیگـری کـه دربـاب نخبـگان وجـود دارد و من قبل ها هـم یک وقت هایی به‬ ‫فهـای جامعـه علمـی کشـور ‪-‬نه فقـط‬ ‫ایـن اشـاره کـردم‪ ،‬این اسـت که یکـی از هد ‬ ‫نخبـگان؛ بلکـه همـه جوامـع علمـی؛ البتـه درمـورد نخبـگان ایـن بیشـتر موردنیاز‬ ‫اسـت؛ این اسـت که بایـد بـه مسـائل کشـور فکـر کننـد‪ ،‬مسـئله محور کار کننـد؛‬ ‫نهـا توجـه‬ ‫مسـئله محوری مهـم اسـت‪ .‬کشـور مسـائلی اساسـی دارد؛ بایـد بـه ای ‬ ‫نهـا بایسـتی از طـرق علمـی و بـا روش علمـی حـل بشـوند؛ را هحـل دارد‪.‬‬ ‫کـرد‪ ،‬ای ‬ ‫نجـا دوسـتان مـا چندمـورد از این مسـائل را مطـرح کردنـد و برایـش‬ ‫االن همی ‬ ‫لهـا احتیـاج بـه‬ ‫ن راه ح ‬ ‫را هحـل ذکـر کردنـد‪ .‬البتـه عـرض کـردم؛ داوری درمـورد ایـ ‬ ‫تامل و دقت دارد‪ ،‬اما می توان برای همه مشکالت کشور راه حل علمی پیدا کرد‬ ‫کـه بتـوان بـا اطمینـان دنبـال حـل مسـئله و حـل مشـکل بـود» ‪« ...‬از بـاب مثـال‪،‬‬ ‫ـروز مـا فـرض بفرماییـد مسـئله اب در کشـور اسـت؛ یـک‬ ‫از موضوعـات مبتالب ِـه ام ِ‬ ‫مسئله است دیگر‪ .‬مسئله کشور‪ ،‬مسئله اب است و مسئله اب در اینده خیلی‬ ‫متـری هـم در سـطح دنیـا تبدیـل خواهـد شـد‪ .‬خـب برای‬ ‫نزدیکـی بـه مسـئله مه ‬ ‫این یک فکر علمی باید بشـود‪ .‬یا مسـئله محیط زیسـت و حتی مسـئله ترافیک؛‬ ‫یسـت‪ .‬شـما از یـک گوشـه تهـران حرکـت‬ ‫مسـئله ترافیـک‪ ،‬یـک مشـکلی در زندگ ‬ ‫تو ربع سـوار ماشـین‬ ‫کسـاع ‬ ‫کسـاعت‪ ،‬ی ‬ ‫می کنیـد تـا یـک قسـمت دیگـر‪ ،‬بایـد ی ‬ ‫یهـا؛ ایـن را هحـل دارد؛ باید ازطریـق علم راه حل ایـن را پیدا‬ ‫باشـید بـا ایـن گرفتار ‬ ‫کرد‪ .‬اسیب های اجتماعی‪ ،‬مسئله اعتیاد‪ ،‬مسئله طالق‪ ،‬مسئله حاشیه نشینی‪،‬‬ ‫مسئله هجرت از روستاها و تخریب روستاها‪ ،‬این ها همه راه حل دارد‪ .‬یک وقت‬ ‫ً‬ ‫هسـت که مدیری دلسـوزی ندارد‪ ،‬اصال نمی خواهد به این مسـائل نگاه کند‪ ،‬ان‬ ‫محـل بحـث نیسـت؛ امـا وقتـی فرض براین اسـت که مدیـران می خواهنـد مسـئله‬ ‫ً‬ ‫را حـل بکننـد‪ ،‬خـب بـرای ایـن بایـد را هحـل علمـی پیـدا کـرد و قطعـا را هحـل دارد‪.‬‬ ‫یـا مسـائل اداره کشـور‪ ،‬مشـکالت نظـام پولـی‪ ،‬نظام مالی‪ ،‬مشـکل نظـام مالیاتی‪،‬‬ ‫کهـا‪ ،‬موانـع رشـد تولیـد کـه امسـال گفتیـم برداشـتن موانـع‪ ،‬را هحـل‬ ‫مشـکل بان ‬ ‫ً‬ ‫علمی دارد؛ این ها بایسـتی ازطریق علم روشـن بشـود که من بعدا یک اشـاره ای‬ ‫هـم بـاز بـه ایـن خواهـم کـرد؛ و ده ها مسـئله دیگر؛ یعنی روی مسـئله فکر کنید»‪.‬‬ ‫یکـی از نکاتـی کـه مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا نخبـگان بـر لـزوم به کارگیـری‬ ‫«راهکارهـای علمـی» بـرای حـل ان تا کید کردند‪ ،‬موضوع «محیط زیسـت» بوده‪.‬‬ ‫به همین بهانـه در گزارشـی بـه وضعیـت چالش «الودگی هـوا» و راهکارهای علمی‬ ‫به کارگرفت هشـده در دنیا برای حل ان پرداخته ایم تا شـاید بتوان گوشـه ای از این‬ ‫یهـای نویـن را در داخـل کشـور بـه کار گرفـت‪.‬‬ ‫فناور ‬ ‫در ده ههـای اخیـر‪ ،‬باتوج هبـه تحـوالت اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و فناورانـه ماننـد‬ ‫افزایـش شهرنشـینی‪ ،‬تغییـر در الگـوی مصـرف‪ ،‬مصرف گرایـی‪ ،‬افزایـش نفـوذ و‬ ‫شهـا و مسـائل جدیـدی‬ ‫یهـای نویـن‪ ،‬زندگـی بشـر بـا چال ‬ ‫بهره گیـری از فناور ‬ ‫در سـبک زندگـی و محیط زیسـت مواجـه شـده اسـت‪ .‬پدیده هایـی ماننـد چاقـی‬ ‫بو هوایـی‪ ،‬الودگـی هـوا‪ ،‬ایمنـی‬ ‫و پیـری‪ ،‬کمبـود منابـع ابـی پایـدار‪ ،‬تغییـرات ا ‬ ‫و امنیـت غذایـی و پسـماند در ده ههـای اخیـر بـه مسـائلی کلیـدی بـرای بشـر‬ ‫تبدیل شـده اند که اینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند‪ .‬با گسـترش‬ ‫شـرکت های نوپـا و اسـتارت اپ ها و ا کوسیسـتم های اسـتارت اپی در سـال های‬ ‫اخیـر‪ ،‬عالو هبـر توجـه بـه حوزه هایـی کـه بازگشـت سـریع اقتصـادی داشـته اند و‬ ‫شهـای جدیـدی را بـا‬ ‫لهـای کسـب وکار جدیـد توانسـته اند خدمـات و ارز ‬ ‫بـا مد ‬ ‫بهـره وری باالتـر و بـا قیمـت پائین تر به مشـتریان عرضه کننـد‪ ،‬روند روبه رشـدی از‬ ‫استارت اپ هایی دیده می شود که با تمرکز بر حل مسائل و چالش های کلیدی‬ ‫زندگـی امـروزی‪ ،‬عالو هبـر ارائـه راه حل های خالقانه مبتنی بر مدل های کسـب وکار‬ ‫کهـای بزرگـی کرده انـد‪« .‬مدیریـت‬ ‫شهـا کم ‬ ‫جدیـد؛ بـه حـل این مسـائل و چال ‬ ‫الودگی هوا» یکی از چالش های کالن شهرهاسـت که راهکارهای علمی بسـیاری‬ ‫در دنیـا بـرای ان تعریـف شـده اسـت و شـامل «تغییـرات سـاختاری در صنایـع و‬ ‫گسـازی و‬ ‫پیشـرفت فنـاوری»‪« ،‬ورود زنجیـره دانش بنیـان بـه صنعـت» و «فرهن ‬ ‫اصالح سبک زندگی» بوده است‪ .‬تغییرات ساختاری شامل تبدیل نیروگاه های‬ ‫ً‬ ‫فسـیلی بـه نیروگا ههـای انـرژی پـا ک؛ یـا مثلا تولیـد خودروهـای الکتریکـی و‬ ‫هیبریـدی‪ ،‬ورود زنجیـره دانش بنیـان بـه صنعـت شـامل سـاخت کاتالیسـت ها‪،‬‬ ‫گسـازی و اصلاح سـبک زندگـی شـامل کاهـش‬ ‫پاالیشـگرهای بایـو و نانـو و فرهن ‬ ‫اسـتفاده از خودروهای تک سرنشـین و تسـهیل در استفاده از وسایل نقلیه پا ک‬ ‫اسـت‪ .‬نیـز ایجـاد نقـاط پـا ک شـهری‪ ،‬باالبـردن مصرف پذیـری تجهیـزات تصفیـه‬ ‫فـردی‪ ،‬بهبـود شـرایط تنفسـی در محیط های بسـته و جـذب االینده ها و تبدیل‬ ‫یسـت کـه در موضـوع الودگـی هـوا بایـد موردتوجـه‬ ‫بـه مـواد پـا ک‪ ،‬از دیگـر مسائل ‬ ‫قـرار بگیـرد‪ .‬در کل‪ ،‬مدیریـت الودگـی هـوا شـامل «کاهـش تولیـد و انتشـار الودگـی‬ ‫هـوا‪ ،‬پاالیـش الودگـی هـوا و پایـش الودگـی هوا»سـت‪.‬‬ ‫یسـت کـه بـه طراحـی پایشـگر‬ ‫شـرکت ‪ Pigeon Air Patrol‬اسـتارت اپی انگلیس ‬ ‫یپـردازد‪ .‬ایـن سنسـورهای‬ ‫همـراه‪ ،‬جهـت اندازه گیـری کیفیـت هـوای شـهرها م ‬ ‫پوشـیدنی بـا نصـب روی کیـف و پـا در جیـب افـرادی نظی ِـر دوچرخ هسـواران‪،‬‬ ‫دونـدگان‪ ،‬حمل کننـدگان کالسـکه کـودکان قـرار گرفتـه و بـه جمـع اوری اطالعـات‬ ‫یپـردازد و داد ههـا را ب هصـورت انالیـن بـه سـرور مرکـزی‬ ‫کنتـرل کیفیـت هـوا م ‬ ‫مخابـره می کنـد‪ .‬ایـن شـرکت در سـال ‪ 2015‬از ‪ 10‬کبوتـر اموزش دیده ب هجـای افراد‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ .‬سنسـورها در کوله پشـتی های کوچـک‪ ،‬پشـت کبوترهـا متصـل؛ و‬ ‫نهـا‪ ،‬اطالعـات کنتـرل کیفیـت هـوا بـه سـرور مرکـزی توئیـت‬ ‫بـا به پرواز درامـدن ا ‬ ‫یشـد و مـردم نیـز ب هصـورت انالیـن می توانسـتند اطالعـات انالیـن را دریافـت‬ ‫م ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شرکتی به نام ‪ Oizom‬استارتاپ هندی‪،‬فرانسوی ست که به طراحی پایشگرهای‬ ‫ثابت و همراه کنترل کیفیت هوا در محیط های شهری دست یافته‪ .‬در ساخت‬ ‫این محصـول‪ ،‬از فنـاوری اینترنـت اشـیاء بـرای تجزیه وتحلیـل و مقایسـه داد ههـا‪،‬‬ ‫تولیـد خـودکار گـزارش‪ ،‬اطالع رسـانی هوشـمند و هشـدار اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫نهـا‪ ،‬به راحتـی بـه زیرسـاخت های هوشـمند شـهری متصـل‬ ‫ دسـتگاه سـاخت ا ‬ ‫شـده و پارامترهـای مختلـف محیطـی ماننـد ذرات جامـد‪ ،‬گردوغبـار‪ ،‬گازهـای‬ ‫سـمی‪ ،‬بوی هـا‪ ،‬الودگـی صوتی‪ ،‬امواج رادیویـی را اندازه گیری و اطالعات را به مرکز‬ ‫مخابـره می کند‪.‬‬ ‫اسـتارت اپ انگلیسـی ‪ Airlabs‬بـه توسـعه و اجـرای نقـاط پـا ک در سـطح شـهرها‬ ‫ماننـد (ایسـتگاه اتوبـوس‪ ،‬بیلبوردهـا و مبلمـان شـهری) می پـردازد‪ .‬فنـاوری‬ ‫ساخته شـده دراین شـرکت ‪ ،‬سیسـتم مهندسـی مجـدد نانوکربن هاسـت کـه‬ ‫بـرای جـذب و حـذف ‪ 95‬درصـد دی ا کسـید نیتـروژن کنـار سـایر االینده هاسـت‬ ‫کـه از جملـه ان هـا‪ :‬طراحـی مبلمـان و نیمکـت خیابانـی مجهـز بـه تصفیـه هـوا‪،‬‬ ‫طراحـی و نصـب دسـتگاه های تصفیـه هـوا در داخـل بیلبوردهای شـهری‪ ،‬ایجاد‬ ‫ایسـتگاه های اتوبـوس دارای دسـتگاه تصفیـه هـوا‪ ،‬تصفیـه هـوای محیـط داخل‬ ‫منـزل یـا سـازمان‪ ،‬حباب هـای طراحی شـده جهـت تصفیـه هـوای داخلـی کابین‬ ‫خـودرو؛ بـوده اسـت‪.‬‬ ‫شـرکت ‪ Green City Solution‬نیـز اسـتارت اپی المانی سـت و محصـول ان‪،‬‬ ‫یشـود و‬ ‫بایوفیلتـری سـبز اسـت کـه روی نیمکـت و مبلمـان شـهری نصـب م ‬ ‫بـه تصفیـه هـوای اطرافـش می پـردازد‪ .‬این محصـول هوشـمند به شـکل دیـوار‬ ‫پوشـیده از گیـاه (خـزه) و متصـل بـه یـک نیمکت اسـت که بـا اسـتفاده از اینترنت‬ ‫اشـیاء‪ ،‬ذرات معلـق در هـوا را بـه سـطح برگ هـا رسـانده و سـپس ان هـا را ب هطـور‬ ‫دائمـی بـه زیسـت توده تبدیـل می کنـد‪ .‬این محصـول از قابلیـت تصفیه کنندگـی‬ ‫خـزه کـه معـادل با اثر ‪ 275‬درخت شهری سـت اسـتفاده می کنـد و به ایجاد نقاط‬ ‫پا کـی در شـهر منجـر می شـود‪ .‬روی ایـن دیوار‪ ،‬امکان نصب تبلیغات شـهری نیز‬ ‫وجـود دارد‪ .‬به همـراه این محصـول‪ ،‬اپلیکیشـنی کـه هم زمـان وضعیـت هـوا در‬ ‫محـل اسـتفاده محصـول را نشـان می دهـد‪ ،‬ارائـه می دهنـد‪.‬‬ ‫یـک شـرکت هلنـدی به نـام ‪ ،Studio Roosegaarde‬بـه ایجـاد نقـاط پـا ک شـهری‬ ‫پرداختـه اسـت‪ .‬محصـول ایـن شـرکت تحت عنـوان «بـرج»‪ ،‬نخسـتین جاروبرقـی‬ ‫دود در جهـان اسـت کـه از فنـاوری یونیزاسـیون مثبـت بـرای تولیـد هـوای پـا ک‬ ‫در محیط هـای عمومـی اسـتفاده می کنـد‪ .‬ایـن بـرج الومینیومـی هفت متـری بـا‬ ‫اسـتفاده از بـرق تولیدشـده از انرژی هـای سـبز در فضـای شـهری نصـب شـده و‬ ‫در هرسـاعت‪ 30 ،‬هزارمترمکعـب هـوا را تصفیـه می کنـد و هـوای پـا ک را بـه محیـط‬ ‫برمی گردانـد‪.‬‬ ‫دسـتگاه تولیـدی یـک اسـتارت اپ هنـدی به نـام ‪ ، Graviky‬بـه سـاخت جوهـر و‬ ‫رنـگ از دوده هـای خروجـی دودکش هـا و ا گـزوز موتورهـا می پـردازد‪ .‬این محصول‬ ‫بـا نصـب روی دودکـش ژنراتورهـای دیزلـی‪ ،‬ا گـزوز خـودرو و موتورسـیکلت و‬ ‫قایق هـای موتـوری‪ ،‬دوده هـا را پیـش از ورود بـه هـوا‪ ،‬جمـع می کنـد‪ .‬دسـتگاه‬ ‫اسـتوانه ای شـکل مذکـور می توانـد تـا ‪ 95‬درصـد از الودگـی را بـدون ایجـاد فشـار‬ ‫برگشـتی بـر روی موتورهـا جـذب کنـد‪ .‬االینده هـای جمع شـده‪ ،‬بـا اسـتفاده از‬ ‫فیلترهـا و سنسـورها ازطریـق یـک فراینـد شـیمیایی تصفیـه می شـود‪ .‬درنهایـت‪،‬‬ ‫دوده بازیافتـی به شـکل رنگ دانـه کربـن خالـص‪ ،‬به انواع مختلـف جوهـر و رنـگ‬ ‫برای مصارف هنری؛ ازجمله نوشتن‪ ،‬نقاشی و نقاشی بر روی دیوارهای شهری‬ ‫تبدیـل می شـود‪ /.‬تسـنیم‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫اثرات مخرب الودگی هوا بر سالمت روان‬ ‫الودگی هوا چه اثراتی بر سالمت روان انسان دارد؟‬ ‫یکـه بـه انجـام برخـی‬ ‫الودگـی هـوا بـر شـخصیت برخـی افـراد اثرگـذار اسـت؛ افراد ‬ ‫یشـوند‪ .‬می توانـد میـزان‬ ‫نگـرا م ‬ ‫تهـا عالقه منـد و برونگـرا بودنـد‪ ،‬درو ‬ ‫فعالی ‬ ‫خودکشـی در افـراد؛ به ویـژه افـراد دارای اختلاالت روانـی را نیـز افزایـش دهـد‪.‬‬ ‫الودگـی هـوا بـر سلامت روان اثـرات منفـی دارد و به طورکلـی موجـب افزایـش‬ ‫اضطراب‪ ،‬افزایش ورم مغز‪ ،‬کم خونی‪ ،‬کاهش دید‪ ،‬کاهش توان فکری‪ ،‬افسردگی‬ ‫شهـای عضالنـی و روحـی‪ ،‬اختلاالت روان تنـی و ذهنـی‪ ،‬خشـونت‬ ‫و اسـترس‪ ،‬تن ‬ ‫یشـود‪ .‬موجـب افزایـش زودرنجـی نیـز‬ ‫و پرخاشـگری کاهـش یادگیـری و تمرکـز م ‬ ‫می شود که دراین حالت فرد دچار خودبیمارانگاری شده و احساس نوعی ترس‬ ‫در او شـکل می گیـرد و وسـواس به میـزان قابل توجهـی افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫ایا الودگی هوا خشونت و پرخاشگری را تقویت می کند؟‬ ‫اضطـراب‪ ،‬زودرنجـی‪ ،‬خشـونت و پرخاشـگری و افسـردگی‪ ،‬از جملـه اسـیب های‬ ‫روحـی و روانـی ناشـی از الودگـی هواسـت و حتـی اسـیب های جسـمی ناشـی از‬ ‫یهـای روانـی‬ ‫لهـای روان تنـی بـه برخـی بیمار ‬ ‫روان تنـی را تقویـت می کنـد؛ اختال ‬ ‫ً‬ ‫کـه مسـتقیما بـه اسـیب های مغـزی و وضعیـت غیرعـادی در محیـط شـیمیایی‬ ‫بـوده اشـاره می کنـد؛ و خشـونت و پرخاشـگری را تقویـت کـرده و سـازگاری بـا‬ ‫طهـای اجتماعـی را کاهـش می دهـد‪ .‬ا گرچـه وا کنـش افـراد طبـق ژنتیـک‪،‬‬ ‫محی ‬ ‫ً‬ ‫کهـای محیطـی متفـاوت اسـت؛ امـا کال‬ ‫تربیـت خانوادگـی و ‪ ...‬در مقابـل محر ‬ ‫ایـن الودگـی بـا تقویـت اضطـراب‪ ،‬تـاب اوری اجتماعـی را مقابل فشـارهای محیط‬ ‫اجتماعی کاهش می دهد‪ .‬الودگی هوا خشـونت و پرخاشـگری را رواج می دهد و‬ ‫یسـت؛ زیرا منجر‬ ‫این موضوع امروزه یکی از مهم ترین چالش های جوامع صنعت ‬ ‫بـه اسـیب های جسـمی‪ ،‬روحـی و روانـی متعـددی و حتـی گاهـی جبران ناپذیـر و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عمیـق م ‬ ‫نقش الودگی هوا در بروز خودبیمارانگاری چیست؟‬ ‫ً‬ ‫کال الودگـی هـوا عالو هبـر مـوارد ذکرشـده باعـث اختلاالت روان تنـی و ذهنـی و‬ ‫یشـود کـه دراین حالـت فـرد دچار‬ ‫اختلال در تمرکـز و موجـب افزایـش زودرنجـی م ‬ ‫خودبیمارانـگاری خواهـد شـد و احسـاس نوعـی تـرس در فـرد شـکل می گیـرد و‬ ‫وسـواس به میـزان زیـادی افزایـش می یابـد‪ .‬خود بیمار انـگاری‪ ،‬یکی از اسـیب های‬ ‫مهـم روحـی و روانـی الودگـی هواسـت؛ چرا که این اسـیب سـبب اضطـراب بیماری‬ ‫یشـود‪ .‬به عبارت دیگـر «خودبیمارانـگار» علی رغـم برخـورداری از سلامت‬ ‫م ‬ ‫جسمانی نگران بیماری ست و به طورمداوم به پزشک مراجعه می کند و خواستار‬ ‫یسـت و ایـن نگرانـی زندگـی فـرد را دچـار مشـکالت فراوانـی خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫ارزیاب ‬ ‫سرب موجود در هوای الوده بر روح و روان انسان چه تاثیراتی دارد؟‬ ‫شهـا؛ عالو هبـر اختالالتـی کـه‬ ‫سـرب بـر روح و روان اثـرات مخربـی دارد‪ .‬طبـق پژوه ‬ ‫یشـود‪ ،‬چنانچـه سـرب در هـوا افزایـش‬ ‫دراثـر الودگـی هـوا بـر روان انسـان ها ایجـاد م ‬ ‫یابـد‪ ،‬کاهـش کارایـی‪ ،‬افـت عملکـرد‪ ،‬افزایـش اسـترس‪ ،‬کاهـش شـنوایی حسـی و‬ ‫حرکتـی‪ ،‬اختلاالت عصب شـنوایی و اختلاالت یادگیری را به همـراه دارد و چنانچه‬ ‫سـرب به علـت سـوخت نامناسـب تولیـد شـود‪ ،‬موجـب افزایـش عالئـم اوتیسـم‬ ‫و بیش فعالـی در کـودکان و کاهـش چشـم گیر اعتمادبه نفـس و فراموشـی و بـروز‬ ‫یشـود‪ .‬الودگـی هـوا می توانـد باعـث شـیوع‬ ‫گسـاالن م ‬ ‫رفتارهـای ناسـازگارانه در بزر ‬ ‫ً‬ ‫الزایمـر‪ ،‬دمانـس (زوال عقـل) و پارکینسـون شـود؛ زیـرا کال به نظـر می رسـد سیسـتم‬ ‫یشـود و حتـی اختلاالت روحی‬ ‫عصبـی مرکـزی مقابـل بـا الودگی هوا اسـیب پذیر م ‬ ‫مانند افسـردگی‪ ،‬اضطراب و ‪ ...‬را به دنبال دارد‪ .‬شـواهد نشـان می دهد الودگی هوا‬ ‫احتمـال بـروز عالئـم افسـردگی و اضطـراب را بیشـتر می کنـد‪ .‬وقتـی در هـوای الـوده‬ ‫قـرار می گیریـم؛ به ویـژه در هوایـی کـه ذرات ان بیشـتر از ‪ ۲۵‬میکـرون باشـد‪ ،‬ممکـن‬ ‫اسـت شـکایاتی مبنی بر احسـاس غمگینی‪ ،‬کاهـش ارتباط بـا دیگـران‪ ،‬عدم حضور‬ ‫در اجتماعات‪ ،‬احسـاس تنش‪ ،‬احسـاس بی قراری در افراد بیشـتر شود و مشاهده‬ ‫ایـن عالئـم‪ ،‬کیفیـت زندگـی و رضایـت افـراد را کـم می کنـد و می توانـد سلامت روان و‬ ‫احسـاس خوب بـودن را در افـراد کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫ایا الودگی هوا می تواند سازگاری افراد با شرایط معمول را دشوارتر می کند؟‬ ‫وقتـی درمعـرض هـوای الـوده قـرار می گیریـم‪ ،‬مشـاهده شـده که در چنیـن مواقعی‪،‬‬ ‫احتمال اینکه دچار خسـتگی ذهنی شـویم و توانایی سـازگاری مرسـوم خودمان را‬ ‫کهـای کمتـری دچار‬ ‫بـا مشـکالت داشـته باشـیم‪ ،‬کمتـر شـده اسـت و افـراد بـا محر ‬ ‫یبـر اضطـراب را بیشـتر از خـود نشـان‬ ‫شهـای مبتن ‬ ‫یشـوند و وا کن ‬ ‫اضطـراب م ‬ ‫می دهنـد‪ .‬کاهـش دسترسـی بـدن و مغـز بـه هـوای سـالم و ا کسـیژن کافـی نیـز‬ ‫یهـای انی و‬ ‫می توانـد سـبب افزایـش بـروز وا کنـش مبتنی بر اضطـراب‪ ،‬تصمیم گیر ‬ ‫رفتارهای تکانشی شود‪ .‬دراین شرایط‪ ،‬احتمال خستگی و کاهش عملکرد ذهنی‬ ‫افراد افزایش پیدا می کند و به عبارتی‪ ،‬الودگی هوا می تواند سـازگاری افراد با شـرایط‬ ‫معمـول را دشـوارتر کند‪.‬‬ ‫ایا الودگی هوا بر عملکرد مغز و بروز اسیب های روانی تاثیرگذار است؟‬ ‫مطالعات و پژوهش های انجام شده نشانگر تاثیرات الودگی هوا بر رشد و عملکرد‬ ‫یسـت‪ .‬در مطالعـات حیوانـی نشـان داده شـده کـه‬ ‫مغـز و بـروز اسـیب های روان ‬ ‫مواجهه به مدت ‪ ۱۰‬ماه و روزانه شش ساعت درتماس با هوای الوده با ذرات بیشتر‬ ‫از ‪ ۲۵‬میکروگـرم‪ ،‬رشـد مغـز را تحت تاثیـر قـرار می دهـد‪ ،‬احتمـال بـروز عالئمـی مانند‬ ‫اختلال در تمرکـز را بیشـتر می کنـد و براین مبنـا؛ وقتـی مـا درمواجهه بـا هـوای الوده‬ ‫هسـتیم نه تنها خودمان درمعرض خطر هسـتیم؛ بلکه برای عملکرد مغزمان هم‬ ‫بـروز اسـیب های روانـی را به همـراه دارد‪.‬‬ ‫مهم ترینعارضه الودگیهواچیست؟‬ ‫مهم ترین عارضه ان‪ ،‬اسـترس اسـت‪ .‬اسـترس‪ ،‬عامل تسـریع کننده بر بیماری های‬ ‫یسـت کـه باعـث احسـاس درماندگـی‪ ،‬ناکامـی و کاهـش رضایـت از‬ ‫جسـمی و روان ‬ ‫یسـت که الودگـی هـوا اسـترس را به میـزان قابل توجـه‬ ‫یشـود‪ .‬این درحال ‬ ‫زندگـی م ‬ ‫افزایش می دهد و دی ا کسید کربن نیز که از مصرف سوخت فسیلی تولید می شود‪،‬‬ ‫یهـای روحـی را ب هشـدت افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫اضطـراب را تشـدید کـرده و بیمار ‬ ‫االیند ههـای هـوا نیـز بیشـترین میزان اسـیب روحـی را بـر روان افـراد ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫الودگی هوا چه تاثیری بر سالمت روان کودکان دارد؟‬ ‫کودکان هم درمعرض تاثیرات منفی الودگی هوا قرار می گیرند و احتمال اینکه رشد‬ ‫مغـز ان هـا دچـار اسـیب شـود‪ ،‬بسـیار اسـت‪ .‬شـواهد نشـان می دهـد کـه احتمـال‬ ‫کاهش بهره هوشی کودکان در مواجهه طوالنی مدت با الودگی هوا وجود دارد‪ .‬این‬ ‫یافته هـا نشـان می دهـد نیـاز اسـت به اثـر مخرب الودگی هوا بر رشـد مغز و سلامت‬ ‫روانـی و هوشـی کـودکان توجـه جـدی شـود و به عنـوان معضـل جـدی در سلامت‬ ‫جسـم و روان بـرای رفـع ان اقدامـات موثـری انجـام گیرد؛ چرا که داشـتن کودکانی با‬ ‫بهره هوشی کم و مشکالت روانی‪ ،‬برای جوامع سودمند نخواهد بود و خود کودک‬ ‫نیـز در اینـده از ایـن عـوارض رنـج می بـرد و ممکن اسـت سـبب بروز سـایر اختالالت‬ ‫روانـی در ان هـا شـود و ضعـف عصبـی‪ ،‬بیش فعالـی‪ ،‬رفتارهـای پرخاش جویانـه و‬ ‫ضعـف مهـارت برقـراری ارتبـاط را در کودکان به همـراه دارد‪.‬‬ ‫ایا بروز بیماری های جسمی براثر الودگی هوا سالمتروانیافرادراتهدیدمی کند؟‬ ‫ً‬ ‫الودگـی هـوا فار غ ازاینکـه مسـتقیما روی سلامت روان اثـر می گـذارد‪ ،‬می توانـد بـا‬ ‫تشدید یکسری از بیماری های جسمی مانند اسم همراه با تنگی نفس و حمالت‬ ‫تنفسـی‪ ،‬عالئـم روان پزشـکی همـراه ان نظیر اضطـراب و بی خوابی را تشـدید کند و‬ ‫وقتـی تنگـی نفـس افزایـش یابـد‪ ،‬بیمـار دچـار تنـش و اضطـراب می شـود و ازطرفی‪،‬‬ ‫خـود اضطـراب می توانـد بهبـود عالئـم اسـم را به تاخیـر بینـدازد‪ .‬الودگـی هوا بـا اثر بر‬ ‫روی سلامت جسـم و روان می تواند خطر جدی برای حیات ما باشـد و نیاز اسـت‬ ‫همـه بـه معضـل الودگـی هـوا توجه کنیـم و درحدامـکان با کنترل عوامل زمین هسـاز‬ ‫و کاهش الودگی هوا در سلامت فعلی و اینده خود و فرزندانمان نقش موثری ایفا‬ ‫کنیم‪ /.‬ایمنا‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری در اجالس اکو‪:‬‬ ‫وزیر فرهنگ خبر داد؛‬ ‫انتقال اب به سوی ایران مورد توجه اکو قرار گیرد‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬منطقـه ا کـو بایـد یکـی از مناطـق هـدف در زمینـه صلـح و توسـعه پایـدار‬ ‫و رفـاه همگانـی باشـد و تحقـق عدالـت و معنویـت را در ارتبـاط بـا کشـورهای جهـان پدیـد اورد»‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا؛ ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی افزود‪« :‬ما در زمینه جدیت در تجارت امادگی داریم‬ ‫در ارتقـای تجـارت بـرون منطقـه ای نقش بیشـتری در ازادسـازی اقتصادی در کشـورهای عضو در‬ ‫قالـب موافقتنامـه و تجـارت ازاد فراهـم اوریـم؛ همچنیـن ایـران امـاده اسـت برنام ههـای اموزشـی‬ ‫حـوزه نفـت و گاز را توسـعه دهـد و همچنیـن عالقه مندیـم پروژ ههـای انتقـال اب بـه کشـورهای‬ ‫متقاضـی از جملـه ایـران در دسـتور کار سـازمان ا کـو قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره های فجر امسال؛ پررونق تر از گذشته‬ ‫وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی با اشـاره به شـرایط ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا و اثر ان بـر حوزه های‬ ‫قتـر‬ ‫مختلـف فرهنـگ و هنـر‪ ،‬از امادگـی الزم ایـن وزارتخانـه بـرای برگـزاری باشـکوه تر و پررون ‬ ‫جشنواره های فجر خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ محمد مهدی اسماعیلی گفت‪« :‬هم زمان با فرارسیدن‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬جشـنواره های فجـر نیـز پیگیـری خواهنـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«جشـنواره های مختلـف فجـر شـامل موسـیقی‪ ،‬تئاتر‪ ،‬فیلم‪ ،‬هنرهای تجسـمی‪ ،‬مد ولبـاس (عفاف‬ ‫و حجـاب)‪ ،‬شـعر‪ ،‬همه سـاله بـا اغـاز بهمن مـاه بـا حضـور هنرمنـدان کشـورهای مختلـف ب هصـورت‬ ‫بین المللـی بـا ارسـال اثـار متنـوع خـود برگـزار و در پایـان نیـز برترین هـا معرفـی و تقدیـر می شـوند»‪.‬‬ ‫سیاست ابیترکیهو یکتهدیدزیست محیطی‬ ‫وحیدافراسیابان*‬ ‫در روزهای گذشـته در اخبار مشـاهده شـده که دولت ترکیه‬ ‫بنا دارد سـد «ایلیسـو» را که بخشـی از پروژه سدسـازی ترکیه‬ ‫بشـرقی ایـن کشـور اسـت‪ ،‬نهایـی کنـد‪ .‬سـاخت‬ ‫در جنو ‬ ‫ایـن سـد کـه ظرفیتـی معـادل سـه برابر کرخـه دارد‪ ،‬باعـث‬ ‫یشـود از ورود ‪ 56‬درصـد حجـم ابـی کـه از خـا ک ترکیـه بـه‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ ،‬جلوگیـری شـده و فرایندهایـی نظیر‬ ‫دجلـه سـرازیر م ‬ ‫کسـالی در عـراق شـدت یابـد و تبعـات‬ ‫بیابان زایـی و خش ‬ ‫نبـاره‬ ‫بعـدی ان ایـران را نیـز تحت تاثیـر قـرار دهـد‪ .‬درای ‬ ‫یتـوان مطـرح کـرد این اسـت که سـاخت‬ ‫سـوالی کـه م ‬ ‫سـدهای متعـدد‪ ،‬بـر روی دجله و فـرات چه تاثیری به لحاظ‬ ‫زیسـت محیطی بـر امنیـت کشـورهای ترکیـه‪ ،‬عـراق‪ ،‬سـوریه‬ ‫ً‬ ‫و نهایتـا ایـران خواهـد داشـت؟ در پاسخ به این پرسـش‬ ‫کسـالی ها‬ ‫یتـوان فـرض کـرد‪ :‬باتوج هبـه خش ‬ ‫این گونـه م ‬ ‫و بحـران ابـی در منطقـه خاورمیانـه‪ ،‬یکـی از پارامترهـای‬ ‫اثرگـذار بـر امنیـت زیسـت محیطی‪ ،‬موضـوع «اب» اسـت‪.‬‬ ‫در مفهوم بنـدی سـطوح امنیـت در رویکـرد نظـری‪ ،‬گسـتره‬ ‫مفهومی تحت عنوان مکتب کپنها گ‪ ،‬هدف مرجع امنیت‬ ‫تهـا در‬ ‫تهـا و اقلی ‬ ‫را (فـرد‪ ،‬گرو ههـای انسـانی ماننـد قومی ‬ ‫سـطح فروملـی و بشـریت در سـطح فراملـی) لحـاظ می کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در این مکتب‪ ،‬تهدیدات وجودی‪ ،‬عمدتا غیرنظامی تعریف؛‬ ‫و سـه سـطح امنیـت (ملـی‪ ،‬انسـانی‪ ،‬بین المللـی) را شـامل‬ ‫یشـود‪ .‬پنجمیـن بعـد امنیـت ملـی در مکتـب کپنهـا گ‪،‬‬ ‫م ‬ ‫یتـوان سـاخت‬ ‫یسـت کـه برپایـه ان م ‬ ‫امنیـت زیست محیط ‬ ‫سدهای ترکیه را بررسی کرد‪ .‬ترکیه قراردادهای ابی مشترک‪،‬‬ ‫بـا همسـایگان خـود (عـراق و سـوریه) نـدارد‪ .‬درخصـوص اب‬ ‫رودهـای دجلـه و فـرات‪ ،‬مذا کـرات متعـددی بیـن ترکیـه‪،‬‬ ‫سـوریه و عـراق در گذشـته برگـزار شـده کـه هیچ توافقـی از دل‬ ‫ان بیرون نیامده و به نوعی حتی این گفت وگوها به بن بست‬ ‫رسـیده اند‪ .‬ترکیـه‪ ،‬فـرات و دجلـه را رودهـای بین المللـی‬ ‫نمی دانـد و معتقـد اسـت رود فـرات‪ ،‬تنهـا بعـد از اتصـال بـه‬ ‫دجلـه و بـا ایجـاد شـط العرب به عنـوان مـرز بیـن بین المللـی‬ ‫بین عراق و ایران تا رسیدن به خلیج فارس به یک رودخانه‬ ‫یشـود‪ .‬اختالفـات بیـن سـوریه و عـراق‬ ‫بین المللـی تبدیـل م ‬ ‫بـا کشـور ترکیـه بـر سـر اب تابه امـروز ادامـه داشـته کـه نتیجـه‬ ‫ان‪ ،‬توافقـات غیرالـزام اور بـر ترکیـه بوده اسـت که جنبه عملی‬ ‫ب هخـود نگرفتـه و بیشـتر در سـطح یادداشـت های تفاهـم‪،‬‬ ‫متوقـف مانده انـد‪ .‬ترکیـه تمایـل بـه عدم رعایـت کنوانسـیون‬ ‫بین المللـی اب دارد؛ چرا کـه در ان‪ ،‬کشـورهایی کـه منابـع‬ ‫نهـا درنظـر‬ ‫تهـای ا ‬ ‫جایگزیـن ابـی ندارنـد‪ ،‬بایـد محدودی ‬ ‫گرفته شـود‪ .‬رود دجله و فرات صدهاسـال است که معیشت‬ ‫مـردم عـراق و سـوریه را تحت تاثیـر قـرار داده‪ .‬در سـال ‪۱۹۸۷‬‬ ‫پروتکلی بین ترکیه و سوریه امضا شد که در ان‪ ،‬ترکیه به طور‬ ‫غیررسـمی متعهد شد ساالنه مقداری مشـخص از اب فرات‬ ‫را ازاد کنـد‪ .‬درمـورد اب دجلـه بـا عـراق‪ ،‬هیـچ مذا کـره ای بیـن‬ ‫انـکارا و بغـداد بـرای رهاسـازی اب‪ ،‬فراتـر از اعالمیه هـای‬ ‫عمومـی پیـش نرفتـه‪ .‬از حـدود ‪ 53‬میلیاردمترمکعـب ابـی‬ ‫کـه به طورطبیعـی از ترکیه ب هسـمت همسـایگان خـود خارج‬ ‫یشـود‪ ،‬بیـش از نیمـی (‪ 28‬میلیاردمترمکعـب) ب هسـمت‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫سـوریه جریان دارد و الباقی عمدتا به رود دجله و انشـعابات‬ ‫بشـرقی اناتولـی‬ ‫ان در عـراق می ریـزد‪ .‬ایـده (پـروژه جنو ‬ ‫نطـرح‬ ‫نبـار در دهـه ‪ 1930‬مطـرح شـد‪ .‬ای ‬ ‫‪ )GAP‬بـرای اولی ‬ ‫نحـال‪ ،‬هـدف اصلـی‬ ‫درطول زمـان‪ ،‬چند بـار تغییـر کـرد؛ باای ‬ ‫ان تغییـر نکـرده اسـت‪ .‬ترکیـه قصـد دارد با ایجاد یک منطقه‬ ‫توسـعه یافته بـزرگ در نزدیکـی مرزهـای عـراق و سـوریه؛ بـا‬ ‫تغییـر بافـت جمعیتـی ان منطقـه کـه تمایلات کـردی در‬ ‫انجـا غالـب اسـت‪ ،‬منطقـه ای صنعتـی و پیشـرفته را ازلحـاظ‬ ‫صنعـت و کشـاورزی ایجـاد؛ و زیرسـاخت های اجتماعـی را‬ ‫بـرای مـردم (ازقبیـل رفـاه‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬امـوزش) مهیـا کنـد‪.‬‬ ‫بشـرقی اناتولـی‪ ،‬شـامل سـاخت ‪ ۲۲‬سـد‬ ‫طـرح پـروژه جنو ‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه نهایتا‬ ‫در انداز ههـای مختلـف و ‪ ۱۹‬نیـروگاه برقـی اب ‬ ‫یشـود‪ .‬مقیـاس‬ ‫هزاران کیلومتـر کانـال اب بـه ان اضافـه م ‬ ‫نپـروژه و پیامدهـای ان را به خوبـی در سـد‬ ‫بـزرگ و عظیـم ای ‬ ‫«اتاتـورک» روی فـرات؛ و ایجـاد دریاچـه مصنوعـی پشـت ان‬ ‫سـد‪ ،‬بـا مسـاحت ‪ ۸۱۷‬کیلومترمربـع و ظرفیـت ذخیره سـازی‬ ‫بسیارزیاد اب که توان تولید بیش از ‪ ۴۰۰‬مگاوات برق را دارد‪،‬‬ ‫یتـوان دیـد‪ .‬پرشـدن دریاچـه پشـت سـد «اتاتـورک» بیـن‬ ‫م ‬ ‫سـال های ‪ ۱۹۹۰‬تـا سـال ‪ ۱۹۹۲‬بیـش از دوسـال طـول کشـید‪.‬‬ ‫نمـدت‪ ،‬جریـان رود فـرات در سـوریه به مـدت یک مـاه‬ ‫درای ‬ ‫ً‬ ‫کاملا متوقـف شـد و بعدهـا به میـزان قابل توجهـی محـدود‬ ‫شـد‪ .‬در عـراق‪ ،‬رود فـرات حتـی بیشـتر خشـک شـد؛ زیـرا‬ ‫ً‬ ‫تقریبا تمام ابی که ترکیه رها می کرد‪ ،‬توسـط سـوریه اسـتفاده‬ ‫می شـد‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬سـوریه و عـراق بـا بحـران انـرژی مواجـه‬ ‫شـدند؛ زیـرا تمام نیروگاه های برق ابـی ان ها در نزدیکی فرات‬ ‫دیگر نمی توانسـتند به اندازه ای که برنامه ریزی شـده بودند‪،‬‬ ‫بـرق تولیـد کننـد‪ .‬اجـرای این برنامـه بـا وجـود کمبـود منابـع‬ ‫نهـای اقتصـادی دهـه ‪ )90‬و بـا وجـود‬ ‫در ترکیـه (درپ ِـی بحرا ‬ ‫ُ‬ ‫تهـای داخلـی و تلاش کردهـا بـرای اسیب رسـاندن‬ ‫مخالف ‬ ‫بـه زیرسـاخت ها‪ ،‬اعتـراض جمعیت تخلیه شـده از دشـت ها‬ ‫و مسـائل زیسـت محیطی‪ ،‬باستان شناسـی‪ ،‬فرهنگـی ادامـه‬ ‫یافـت‪ .‬بعـد از دوره صـدام‪ ،‬عمده نارضایتی ها در کشـور عراق‬ ‫ً‬ ‫یا سوریه عمدتا در سطح دیپلماتیک ابراز شد‪ .‬از دهه ‪،2000‬‬ ‫تغییـرات ژئوپلیتیکـی در منطقـه باعـث شـد کـه طـرح ترکیـه‬ ‫بـدون حضـور مانعـی جـدی از سـمت همسـایگان توسـعه‬ ‫یابد‪ .‬ترکیه بر روی رود دجله نیز به سـاختن سـد روی اورد و‬ ‫سرنوشت بازار بورس در دست برجام و دالر‬ ‫مسـیر به نسـبت باثبـات بـورس در ما ههـای گذشـته و رشـد شـاخص بـورس کـه‬ ‫به تازگـی اغـاز شـده‪ ،‬ایـن پرسـش را بـرای فعـاالن بـازار سـرمایه ایجـاد کـرده اسـت‬ ‫که دو متغیر مهمی که انتظار می رود دسـتخوش تغییر شـوند؛ یعنی سرنوشـت‬ ‫برجام و نیز دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی چه تاثیری بر این روند خواهند داشـت؟ به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ کارشناسـان‪ ،‬خوش بینانه تریـن شـرایط را احیـای برجـام و حـذف دالر‬ ‫‪4200‬تومانـی می داننـد کـه بـا فـرض ان‪ ،‬سـوداوری صنایـع بورسـی افزایـش و‬ ‫رونـد روبه رشـد شـاخص نیـز ادامـه می یابـد‪ .‬در مقابـل‪ ،‬بدتریـن شـرایط بـرای‬ ‫بـورس زمانـی رقـم خواهـد خـورد کـه بـدون برجـام‪ ،‬پیامدهـای بعـدی ان نیـز‬ ‫شـروع شـود‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬ادامـه تخصیـص ارز ‪4200‬تومانـی می توانـد سـوداوری‬ ‫برخـی صنایـع را کاهـش دهـد کـه نتیجـه ان‪ ،‬افـت کلـی بـازار و ازدسـت رفتن‬ ‫جذابیـت ان بـرای سـرمایه گذاران اسـت‪ .‬احمـد اشـتیاقی؛ کارشـناس بـورس و‬ ‫بـازار سـرمایه‪ ،‬چشـم انداز بـورس تـا پایـان امسـال را بـرای دو متغیـر تاثیرگـذار بـر‬ ‫ایـن بـازار؛ یعنـی برجـام و نـرخ ارز ترجیحـی تحلیـل کـرده اسـت‪ .‬به گفتـه او؛ در‬ ‫سـناریوی خوش بینانـه دربـاره توافـق هسـته ای؛ یعنـی احیـای برجـام‪ ،‬بهتریـن‬ ‫شـرایط بـرای بـازار سـرمایه رقـم خواهـد خـورد‪ .‬وی دراین رابطـه توضیـح داد‪:‬‬ ‫«فعـاالن بـازار سـرمایه‪ ،‬همیشـه نیم نگاهـی بـه بازارهای مـوازی دارنـد‪ .‬با احیای‬ ‫برجـام‪ ،‬بازارهـای مـوازی ماننـد ارز‪ ،‬طلا و کاالهـای بادوامـی همچـون خـودرو‪،‬‬ ‫رشـد بیشـتری نخواهند داشـت و چه بسـا‪ ،‬بخشـی از ارزش خود را نیز از دسـت‬ ‫خواهند داد»‪ .‬وی با یاداوری کاهش کسری بودجه دولت در سناریوی احیای‬ ‫برجـام و تاثیـر ان بـر بـورس گفـت‪« :‬بـا احیـای برجـام‪ ،‬کسـری بودجـه دولـت نیـز‬ ‫بهبـود می یابـد و انتظـار مـی رود نـرخ اوراق بدهـی کـه ا کنـون حـدود ‪ ۲۲‬درصـد‬ ‫اسـت‪ ،‬پـس از احیـای برجـام و بـا کاهـش کسـری بودجـه دولـت‪ ،‬کاهـش خواهد‬ ‫یافت»‪ .‬تاثیر دیگر احیای برجام بر بازار سـرمایه‪ ،‬از مسـیر نرخ ارز اسـت‪ .‬به گفته‬ ‫اشـتیاقی؛ انتظـار مـی رود بـا احیـای برجـام‪ ،‬نـرخ ارز ب هنـرخ نیمایـی برسـد و بـازار‬ ‫سـهام بـا ایـن نـرخ‪ ،‬سـوداور اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬با احیـای برجام‪ ،‬بـازاری کـه ا کنون‬ ‫در کـف خـود قـرار دارد‪ ،‬همچنـان بازدهـی خواهـد داشـت‪ .‬ایـن کارشـناس بـازار‬ ‫امنیـت ابـی عـراق را تهدید کرد‪ .‬برای سـوریه این طور ترسـیم‬ ‫نمود که این کشـور باید با این واقعیت کنار بیاید که امنیت‬ ‫ابـی دمشـق‪ ،‬در دسـت انکاراسـت‪ .‬در عـراق‪ ،‬بعـد از حملـه‬ ‫امریـکا مسـائل مربـوط بـه اب‪ ،‬از گفتمـان سیاسـی عمومـی‬ ‫خـارج شـد‪ .‬رویدادهـای «بهـار عربـی» بـه ترکیه این فرصـت را‬ ‫ً‬ ‫داد تـا نیازهـای ابـی در حال فروپاشـی سـوریه و عـراق را کاملا‬ ‫نادیـده بگیـرد‪ .‬سـوریه و عـراق تابه امـروز قـادر بـه نظـارت بـر‬ ‫انچـه ترکیـه در اب هـای فـرات و دجلـه انجـام داده نبوده انـد‬ ‫(به ویـژه باتوجه بـه تسـلط داعـش بـر سـوریه و شـمال عـراق‬ ‫و تسـلط بـر سـدها دراین منطقـه)‪ .‬ترکیـه بـا احـداث سـدها‪،‬‬ ‫تولیـدات کشـاورزی در منطقـه را تـا پنج برابـر افزایـش داده‪.‬‬ ‫جمعیـت این مناطـق به دلیـل مهاجـرت داخلـی در ترکیـه بـا‬ ‫سیاسـت تغییر بافت انسـانی‪ ،‬افزایش یافته‪ .‬همه این موارد‬ ‫ً‬ ‫عمومـا طـی دودهـه اتفـاق افتاده انـد‪ .‬امـروزه ترکیـه بی هیـچ‬ ‫مانعـی بـه برنامـه خـود بـرای سدسـازی بـر رود فـرات و دجلـه‬ ‫ادامـه می دهـد؛ این درحالی سـت که پیش بینی هـای تغییـر‬ ‫اقلیـم در منطقـه‪ ،‬کاهـش میـزان بارندگی هـا که بر میـزان اب‬ ‫فـرات و دجلـه تاثیـر منفی می گـذارد را نیز شـاهدیم‪ .‬ازطرفی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫افزایـش دمـا منجـر بـه افزایـش تبخیـر و تقریبـا ناپدیدشـدن‬ ‫پوشـش های برفـی در قسـمت های کوهسـتانی شـده؛‬ ‫لـذا به دلیـل اب شـدن زودهنـگام برف هـا‪ ،‬میـزان اب ایـن‬ ‫رودها کاهش چشـمگیر داشـته‪ .‬بدیهی سـت؛ سـاخت سـد‬ ‫ً‬ ‫«ایلیسـو» قطعـا بـر روی تاالب ها و ریزگردها تاثیر منفـی دارد‪.‬‬ ‫بـا بحـران کم ابـی در عـراق‪ ،‬ریزگردها وارد اسـتان های جنوبی‬ ‫ایران خواهند شد و درنهایت‪ ،‬با کاهش اب در دو رود دجله‬ ‫و فـرات‪ ،‬ضربـه بزرگـی بـه تـاالب «هورالعظیـم» وارد خواهـد‬ ‫امـد‪ .‬امـروزه بـا افتتـاح سـد «ایلیسـو» باید منتظر مـرگ تاالب‬ ‫«هورالعظیـم» و بـروز یک فاجعه زیسـت محیطی بـرای ایران‬ ‫باشیم که بر امرارمعاش مردم منطقه تاثیرات خود را خواهد‬ ‫گذاشـت‪ .‬ترکیـه بـا احـداث ایـن سـدها‪ ،‬زمـام امـور اب عـراق را‬ ‫در دسـت خواهـد گرفـت‪ .‬طبـق اعلام یونسـکو؛ ‪ ۶۹۶‬هکتـار‬ ‫از اراضـی عـراق از دسـت مـی رود کـه نتیجـه ان‪ ،‬مهاجـرت‬ ‫معکوس از روستاها به شهرها خواهد بود؛ و بافت جمعیت‬ ‫(کشـاورز ) عـراق را تحت تاثیـر قـرار خواهد داد‪ .‬تهدید امنیتی‬ ‫یشـود که‬ ‫در رویکـرد نظـری مکتـب کپنهـا گ‪ ،‬انجـا پررنگ م ‬ ‫اردوغـان (رئیس جمهـوری ترکیـه) طـی سـخنانی در مراسـم‬ ‫افتتاحیه سـد «ایلیسـو» نشـان داد به دنبال اسـتفاده ابزاری‬ ‫از اب برای کسب قدرت در منطقه مقابل همسایگان است‪.‬‬ ‫او تا کید کرد که احداث این سد‪ ،‬بهترین پاسخ به دشمنان‬ ‫داخلـی و خارجـی ترکیـه اسـت‪.‬‬ ‫*کارشناسارشدروابطبین الملل‪/‬مطالعات‬ ‫منطقه ای‪/‬خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫ وانتقـال مال ِـی‬ ‫سـرمایه‪ ،‬دیگـر تاثیـر مثبـت احیـای برجـام را کاهـش هزینـه نقل‬ ‫ِ‬ ‫بین المللـی و کاهـش هزینه هـای حمـل کاال دانسـت کـه سـوداوری شـرکت های‬ ‫ً‬ ‫بورسـی را افزایـش می دهـد‪ .‬مجموعـا‪ ،‬احیـای برجـام بهتریـن سـناریو بـرای بـازار‬ ‫سـرمایه اسـت و بـا فـرض احیای برجـام‪ ،‬ا کنون بازار سـرمایه‪ ،‬جذاب و روبه رشـد‬ ‫اسـت‪ .‬اشـتیاقی‪ ،‬چشـم انداز بـورس را در شـرایط عدم احیـای برجـام نسـبت‬ ‫بـه دیگـر بازارهـا مقایسـه کـرد و گفـت‪« :‬ا گـر برجـام احیـا نشـود‪ ،‬انتظـار مـی رود‬ ‫بازارهـای مـوازی بـورس جذابیت بیشـتری پیـدا کنند‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬عدم احیای‬ ‫برجـام‪ ،‬ایـن شـائبه را ایجـاد می کنـد کـه سیاسـت قیمت گـذاری دسـتوری ادامـه‬ ‫یابـد و جـای خـود را بـه قیمت هـای رقابتـی و کشـف قیمـت در بـازار ندهـد»‪.‬‬ ‫یکی دیگـر از متغیرهـای تاثیرگـذار بـر بـازار سـرمایه‪ ،‬سرنوشـت تخصیـص دالر‬ ‫یسـت‪ .‬او دربـاره تاثیـر دالر ‪4200‬تومانـی بـر بـورس گفـت‪« :‬به نظـر‬ ‫‪4200‬تومان ‬ ‫می رسـد این شـیوه تخصیـص ارز باتوجه بـه کسـری منابـع ارزی‪ ،‬کسـری بودجـه‬ ‫و نیـز فسـاد و رانـت گسـترده نـرخ ترجیحـی و عدم تحقـق هـدف سیاسـت گذار‪،‬‬ ‫امـکان تـداوم نداشـته باشـد؛ پـس بهتریـن گزینـه بـرای بـازار ارز‪ ،‬حـذف دالر‬ ‫‪4200‬تومانـی‪ ،‬تعـادل در نر خ هـای نزدیـک نیمـا و پرداخـت یارانـه بـه دهک های‬ ‫اسـیب پذیر به عنـوان سیاسـتی جبرانی سـت»‪ .‬وی سـناریوی حـذف ارز‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ المللی«اپل واچ»‬ ‫تاخت وتاز بین‬ ‫ِ‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫ن «اپـل واچ» در سـال‬ ‫طبـق امـار مجموعـه تحلیـل بـازار ‪Counterpoint Research‬؛ ‪33.9‬میلیـو ‬ ‫ـاوری سـا کن «کوپرتینـو» (کالیفرنیـا‪/‬‬ ‫‪ 2020‬بـه مقاصـد فـروش جهانـی‪ ،‬ارسـال شـد تـا ایـن غـول فن ِ‬ ‫امریکا)‪ ،‬تبدیل به رهبر بازار سـاعت های هوشـمند جهان شـود‪ .‬اینفوگراف مقابل‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫ـال ‪ 2019‬و ‪ 2020‬مقایسـه کـرده اسـت‪.‬‬ ‫سـاعت های هوشـمند از پنـج برنـد برتـر جهـان را طـی دوس ِ‬ ‫ا گرچـه فاصلـه بعیـدی ازنظـر میـزان فـروش در دو عنـوان اول وجـود دارد؛ بااین حـال‪« ،‬هـواوی»‬ ‫نیـز کنـار «اپـل»‪ ،‬تنهـا برنـدی بـوده کـه دراین زمینـه بـا رشـد تقاضـا در سـال ‪ 2020‬مواجـه شـده‪.‬‬ ‫یکـی الکترونیکـس» و «فیت بیـت» نیـز افـت‬ ‫«سامسـونگ» فـروش ثابتـی داشـته و دو شـرکت «بی ب ‬ ‫فـروش را تجربـه کرده انـد‪.‬‬ ‫وام ‪۳۰۰‬میلیون تومانی بانک تجارت‬ ‫پایتخت «نفس کش» می طلبد!‬ ‫چندی پیـش‪ ،‬رئیـس سـازمان صمـت تهـران گفـت؛ هنـوز‬ ‫صنایـع تهـران بـرای تامیـن گاز دچـار مشـکل نشـده اند؛ امـا‬ ‫در مـورد وضعیـت اینـده؛ یعنـی تعییـن سـوخت جایگزیـن‬ ‫یـا تعطیلـی صنایـع هنـگام کمبـود و قطـع گاز شـرکت ملـی‬ ‫گاز بایـد تصمیم گیـری و اطالع رسـانی کنـد‪ .‬بـا اغـاز فصـل‬ ‫سـرما‪ ،‬بحـث الودگـی هـوا و کمبـود گاز دوبـاره مطـرح شـده‬ ‫کـه در این رابطـه یـداهلل صادقـی گفـت‪« :‬در حال حاضـر‪ ،‬گاز‬ ‫تسـوزی هـم اتفـاق‬ ‫صنایـع قطـع نشـده؛ بنابرایـن‪ ،‬مازو ‬ ‫نمی افتـد؛ امـا مشـخص نیسـت در اینـده چـه اتفاقـی‬ ‫می افتـد»‪ .‬وی در ادامـه تا کیـد کـرد؛ شـرکت ملـی گاز بایـد‬ ‫تعییـن تکلیـف کنـد در اینـده چـه اتفاقـی می افتـد‪ .‬ایـا گاز‬ ‫صنایـع قطـع مـی شـود یـا نـه و ا گـر قطـع شـود‪ ،‬سـوخت‬ ‫جایگزیـن چیسـت‪ .‬حتـی ممکـن اسـت صنایـع ماننـد‬ ‫تابسـتان تعطیـل شـوند کـه در این رابطـه شـرکت ملـی گاز‬ ‫باید تصمیم گیری و اطالع رسانی کند‪ .‬وی در پاسخ به اینکه‬ ‫چند درصـد صنایـع از گاز اسـتفاده می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر‪ ،‬همـه صنایـع از گاز اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫برخـی صنایـع به عنـوان مـاده اولیـه‪ ،‬برخـی به عنـوان انـرژی‬ ‫بـرای گر مکـردن کور ههـا و سیسـتم ها و ‪ ...‬از گاز اسـتفاده‬ ‫می کننـد؛ و جـز گاز‪ ،‬از سـوخت دیگـر در صنایـع اسـتفاده‬ ‫یشـود»‪ .‬دربـاره این موضـوع بـا رئیـس اداره ‪ HSE‬شـرکت‬ ‫نم ‬ ‫مادرتخصصـی بـرق حرارتـی صحبتـی انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ‪ HSE‬شـرکت مادرتخصصـی بـرق حرارتـی‬ ‫گفـت‪« :‬براسـاس تحقیقـات و مطالعـات صورت گرفتـه بایـد‬ ‫گفـت تاثیـر نیروگا ههـا در الودگـی هـوا بسـیارناچیز اسـت و‬ ‫پارامترهـای دیگـری دراین مهـم نقـش دارنـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ سـاناز جعفـرزاده بابیان اینکـه از ابتـدای امسـال‬ ‫تا کنون نیروگاه ها ‪ ۹۱‬درصد سوخت گاز‪ ۴.۵ ،‬درصد سوخت‬ ‫مـازوت و ‪ ۴.۵‬درصـد سـوخت گازوئیـل اسـتفاده کرده انـد‪،‬‬ ‫جسـال اسـت در نیروگا ههـای‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بیـش از پن ‬ ‫نشـهرهای تهـران و اصفهـان حتـی یک لیتـر مـازوت نیـز‬ ‫کال ‬ ‫اسـتفاده نشـده؛ بااین حال‪ ،‬بهبود شـاخص هوای تهران را‬ ‫شاهد نبودیم؛ این موضوع بدان معناست که الودگی هوای‬ ‫تهـران ارتباطـی بـا موضـوع مـازوت نـدارد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫مطالعـات صورت گرفتـه دراین رابطـه‪ ،‬گفـت‪« :‬مطالعاتـی در‬ ‫ترازنامـه انـرژی کشـور دراین زمینـه انجـام شـده کـه هرسـال‬ ‫یشـود و مطالعـه دیگـر سـیاهه انتشـار بـوده کـه‬ ‫منتشـر م ‬ ‫سـازمان محیط زیسـت ان را انجـام داده و یـک مطالعـه‬ ‫دیگـر وجـود دارد کـه توسـط بانـک جهانـی باعنـوان نقـش‬ ‫شهـای مختلـف کشـور روی پارامترهـای االیندگـی‬ ‫بخ ‬ ‫نسـال اسـت‬ ‫منتشـر شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه چندی ‬ ‫درگیـر ذرات معلـق هسـتیم کـه به اسـتناد ایـن مطالعـات‬ ‫‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد ذرات معلـق تولیدشـده در ایـران‪ ،‬سـهم‬ ‫حـوزه حمل ونقـل اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتـی سـوخت مـازوت‬ ‫اسـتفاده می کنیـم‪ ،‬نگـران پارامتر سـا کس (ترکیبات ا کسـید‬ ‫ً‬ ‫گوگـردی) هسـتیم‪ .‬اخیـرا تحقیقـی در دانشـگاه تربیـت‬ ‫مـدرس انجا مشـده کـه طبـق ان پایـش هـوا از سـال ‪۹۴‬‬ ‫شهـای مختلف در ان مشـخص‬ ‫بررسـی؛ و میـزان تاثیـر بخ ‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه وی؛ براسـاس ایـن تحقیـق؛ تعـداد‬ ‫نشـهر تهـران ‪ ۸۰‬درصـد ناشـی از ذرات‬ ‫روزهـای ناسـالم کال ‬ ‫معلـق ‪ ۲.۵‬میکـرون‪ ،‬هشـت درصد ناشـی از ذرات معلـق زیـر‬ ‫‪ ۱۰‬میکـرون و ‪ ۱۸‬درصـد ناشـی از ازت؛ و صفر درصـد ناشـی از‬ ‫ترکیـب ا کسـی گوگـردی بـوده اسـت‪ .‬درواقـع این مسـئله نیـز‬ ‫یگـذارد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫تهـای مـا صحـه م ‬ ‫بـر صحب ‬ ‫منظـور مـا این نیسـت که «مـازوت» هیـچ تاثیـری در الودگـی‬ ‫نـدارد‪ ،‬گفـت‪« :‬مازوتـی کـه دراختیـار نیروگا ههـا و صنایـع‬ ‫قـرار می دهنـد‪ ،‬اسـتاندارد نیسـت و دو‪،‬سـه درصد گوگـرد‬ ‫یشـود و ایجـاد‬ ‫اولیـه دارد کـه در زمـان احتـراق‪ ،‬ا کسـید م ‬ ‫الودگـی می کنـد‪ .‬مـا منکـر ایـن نیسـتیم؛ امـا در بحـث سـهم‬ ‫نشـهری ماننـد‬ ‫تاثیرگـذاری در الودگـی هـوا و به ویـژه در کال ‬ ‫تهران‪ ،‬ارتباطی بین تعداد روزهای ناسالم و مصرف مازوت‬ ‫وجـود نـدارد»‪ .‬رئیـس اداره ‪ HSE‬شـرکت مادرتخصصی برق‬ ‫جسـال‬ ‫حرارتـی بابیان اینکـه همان طورکـه گفتـم؛ بیـش از پن ‬ ‫یشـود؛ امـا همچنان‬ ‫اسـت در تهـران از مـازوت اسـتفاده نم ‬ ‫گرفتـار الودگـی هسـتیم‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬الودگـی موجـود در‬ ‫تهران‪ ،‬ناشـی از موضوع حمل ونقل و خودروهای فرسـوده‬ ‫متاثـر اسـت»‪ .‬جعفـرزاده بااشـاره به ترازنامـه انـرژی در کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬دراین تحقیـق سـهم انـواع سـوخت در پارامترهـای‬ ‫االیندگـی موردبررسـی قـرار گرفتـه کـه میـزان سـهم نفـت‬ ‫کـوره در االیندگـی ذرات معلـق تنهـا ‪ ۱.۹‬درصـد اسـت؛ یعنـی‬ ‫مازوتـی کـه در نیروگا ههـا و سـایر صنایـع مورداسـتفاده قـرار‬ ‫می گیـرد‪ ،‬تنهـا ‪ ۱.۹‬درصـد بـر میـزان الودگـی تاثیـر دارد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه بحـث و قضاوتـی کـه درمـورد مصـرف مـازوت‬ ‫در نیروگا ههـا و الودگـی هـوا مطـرح شـده‪ ،‬منصفانـه نیسـت‪،‬‬ ‫تهـا منطقـی‬ ‫گفـت‪« :‬به اسـتناد اعـداد و ارقـام؛ ایـن صحب ‬ ‫‪4200‬تومانی را دارای اثار مسـتقیم و غیرمسـتقیم برای بازار سـرمایه و شـرکت های بورسـی‬ ‫دانسـت و توضیـح داد‪« :‬بخشـی از بـازار سـهام و به طورخـاص شـرکت های دارویـی‪ ،‬زراعـی‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫و شـرکت های خورا کـی بـا حـذف دالر ‪4200‬تومانـی ب هطـور مسـتقیم بهره منـد م ‬ ‫تگـذاری خـارج می کنـد و قیمـت‬ ‫حـذف دالر ‪4200‬تومانـی ایـن شـرکت ها را از قاعـده قیم ‬ ‫محصوالت ان ها در بازار تعیین خواهد شـد؛ بنابراین‪ ،‬حاشـیه سـود ان ها با افزایش نرخ‪،‬‬ ‫افزایـش می یابـد»‪ .‬او تاثیـر غیرمسـتقیم حـذف دالر ‪4200‬تومانـی را بـر دیگـر شـرکت ها و‬ ‫صنایع بورسی‪ ،‬از مسیر کاهش کسری بودجه تحلیل کرد و گفت‪« :‬انتظار داریم با حذف‬ ‫دالر ‪4200‬تومانـی‪ ،‬کسـری بودجـه دولـت تاحـدودی کاهـش یابـد و به دنبـال ان نـرخ اوراق‬ ‫بدهـی مدیریـت شـود و بـورس همچنـان بتوانـد جایـگاه خـود را به عنـوان نخسـتین بـازار‬ ‫جـذاب بـرای سـرمایه گذاری حفـظ کنـد»‪ .‬ایـن کارشـناس بـورس و بـازار سـرمایه سـناریوی‬ ‫بدبینانـه دربـاره متغیـر ارز بـرای بـازار سـرمایه را ادامـه تخصیـص ارز ‪4200‬تومانـی دانسـت‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫و گفـت‪« :‬بـرای شـرکت ها و صنایعـی کـه مسـتقیما از افزایـش نـرخ ارز منتفـع م ‬ ‫احتمال کاهش سوداوری با تداوم تخصیص ارز ‪4200‬تومانی وجود دارد و دیگر شرکت ها‬ ‫و صنایع نیز از مسیر افزایش کسری بودجه اسیب خواهند دید‪ .‬همچنین انتظار می رود‬ ‫خهـای‬ ‫یشـود و نـرخ اوراق از نر ‬ ‫بـا افزایـش کسـری بودجـه‪ ،‬فشـار روی نـرخ اوراق بیشـتر م ‬ ‫کنونـی نیـز فراتـر رفتـه؛ و درنتیجـه بـورس‪ ،‬جذابیـت خـود را از دسـت خواهـد داد»‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫نیست و باید دراین رابطه به طور علمی و منطبق با مدارک‬ ‫صحبـت شـود»‪ .‬او بااشـاره به وضعیـت مصـرف گازوئیـل در‬ ‫نیروگا ههـا نیـز گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه گازوئیـل سـوخت‬ ‫گرانـی اسـت اسـتفاده از ان در نیروگاه هـا نـه در اولویـت‬ ‫وزارت نفـت و نـه در اولویـت وزارت نیـرو نیسـت‪ .‬گازوئیـل‪،‬‬ ‫ل ترکیبی و گازی ست؛ یعنی‬ ‫سوخت دوم نیروگاه های سیک ‬ ‫نیروگاهـی وجـود نـدارد کـه هم زمـان بتوانـد از سـوخت گاز‪،‬‬ ‫گازوئیـل و مـازوت اسـتفاده کنـد‪ .‬تنهـا نیروگاه هـای بخـاری‬ ‫بشـده نیروگاه هـا را تشـکیل‬ ‫کـه ‪ ۱۸‬درصـد ظرفیـت نص ‬ ‫می دهنـد‪ ،‬هنـگام نبـود سـوخت گاز‪ ،‬از مـازوت اسـتفاده‬ ‫می کننـد»‪ .‬به گفتـه جعفـرزاده؛ در فصـول سـرد و زمانی کـه بـا‬ ‫کمبـود سـوخت گاز در کشـور مواجـه می شـویم‪ ،‬نیروگاه هـا‬ ‫ناچـار بـه اسـتفاده از سـوخت مایـع می شـوند و این مسـئله‬ ‫زمانـی اتفـاق می افتـد کـه در پیک مصرف برق نیسـتیم؛ لذا‬ ‫بسـیاری از نیروگا ههـای سـیکل ترکیبـی و گازی کـه قابلیـت‬ ‫بهر هبـرداری از سـوخت گازوئیـل را دارنـد‪ ،‬به دلیـل عدم نیـاز‬ ‫به مصـرف بـرق‪ ،‬خـارج از مـدار هسـتند‪ .‬وی بابیان اینکـه از‬ ‫ابتدای سال تا کنون تنها چهاردرصد گازوئیل در نیروگاه ها‬ ‫مصـرف شـده؛ و میـزان گوگـرد گازوئیـل نیز بسـیارکم و شـاید‬ ‫تنهـا یک پنجـم مـازوت باشـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬مقـدار مصرف‬ ‫گازوئیل در نیروگاه ها منطبق با استاندارد خروجی سازمان‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت اسـت‪ .‬همچنیـن بایـد تا کیـد کـرد‬ ‫بشـده کشـور نیروگاه هـا گازی‬ ‫کـه ‪ ۶۶‬درصـد ظرفیـت نص ‬ ‫و سـیکل ترکیبـی هسـتند کـه در زمـان نبـود گاز‪ ،‬قابلیـت‬ ‫مصـرف گازوئیـل دارنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ تعـداد نیروگاه هایـی‬ ‫ً‬ ‫کـه قابلیـت اسـتفاده از مـازوت را دارنـد‪ ،‬کال ‪ ۱۶‬مـورد اسـت‬ ‫کـه معـادل ‪ ۱۸‬درصـد ظرفیـت نصب شـده نیروگاهـی ایـران‬ ‫بـوده و از ‪ ۱۶‬نیـروگاه بخـاری‪ ،‬در چهـار نیـروگاه مسـیر‬ ‫سـوخت مازوت پلمب شـده اسـت و به صورت تک سـوخت‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫بهر هبـرداری م ‬ ‫بـــه‬ ‫تجـــارت‬ ‫بانـــک‬ ‫متقاضیان واجدشـــرایط وام‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومانـــی بـــا ســـود‬ ‫چهاردرصـــد تـــا ‪۱۸‬درصـــد‬ ‫پرداخـــت می کنـــد‪ .‬متقاضی‬ ‫دریافـــت ایـــن وام بایـــد در‬ ‫بانک تجارت حساب سپرده‬ ‫بلندمـــدت افتتاح کنـــد و با توجه به انتخاب مشـــتری‪،‬‬ ‫ســـود ســـپرده می توانـــد ‪ ۱۰ ،۵‬یـــا ‪۱۵‬درصد باشـــد‪ .‬یکی‬ ‫از شـــرایط مهـــم و اصلـــی بانک تجـــارت بـــرای دریافت‬ ‫وام فـــوری بـــدون ضامـــن‪ ،‬مســـدودی ســـپرده اســـت‪.‬‬ ‫همچنیـــن ابطال ســـپرده قبل از سررســـید تســـهیالت‬ ‫منـــوط بـــه تســـویه کامـــل قـــرارداد اســـت‪ .‬مدت زمـــان‬ ‫بازپرداخـــت ایـــن تســـهیالت از ‪ ۱۲‬تـــا ‪ ۶۰‬مـــاه با توجه به‬ ‫میـــزان ســـود و میـــزان تســـهیالت درخواســـتی متغیـــر‬ ‫اســـت‪ .‬این بانک نسبت به ســـپرده مشتری به وی وام‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬در طرح تســـهیالت انی بانک تجارت‬ ‫نســـبت مبلغ وام به میزان ســـپرده بین ‪ ۶۰‬تا ‪۸۵‬درصد‬ ‫متغیـــر اســـت‪ .‬ا گـــر متقاضـــی وام ‪۳۰۰‬میلیون تومانی با‬ ‫بازپرداخـــت ‪ ۶۰‬ماهـــه و ســـود چهار درصـــد را از بانـــک‬ ‫دریافـــت کند‪ ،‬ماهانـــه اقســـاط ایـــن وام پنج میلیون و‬ ‫‪ ۵۲۴‬هزار تومـــان می شـــود‪ .‬چنانچـــه مشـــتری بخواهد‬ ‫با بازپرداخت ‪ ۳۶‬ماهه تســـهیالت خود را تســـویه کند‪،‬‬ ‫بایـــد بـــا ســـود هفت درصـــد اقســـاط را پرداخـــت کنـــد‬ ‫یشـــود‪.‬‬ ‫کـــه ماهانـــه نه میلیـــون و ‪ ۲۶۳‬هزار تومـــان م ‬ ‫در این طـــرح ا گـــر مشـــتری بخواهـــد بـــا نـــرخ ســـود‬ ‫‪۱۵‬درصـــد ســـپرده گذاری کند‪ ،‬مـــدت بازپرداخت وام از‬ ‫‪ ۱۲‬تـــا ‪ ۳۶‬مـــاه متغیر خواهـــد بود؛ همچنین نرخ ســـود‬ ‫تســـهیالت ‪۱۸‬درصـــد محاســـبه می شـــود‪ .‬عالو هبـــر ان‬ ‫ســـپرده مشـــتری هـــم بایـــد نـــزد بانـــک بلوکـــه بمانـــد‪.‬‬ ‫بـــا این شـــرایط مشـــتری نمی توانـــد وام ‪۳۰۰‬میلیونـــی‬ ‫دریافـــت کنـــد و با توجه به میزان ســـپرده‪ ،‬وام تا ســـقف‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون تومـــان پرداخـــت می شـــود‪.‬‬ ‫رضایت «عموم مردم»؛‬ ‫محور سیاست گذاری جدید‬ ‫مدیرعامـــل بانـــک ملـــی ایـــران‬ ‫با تبییـــن سیاســـت های جدید‬ ‫اداره ایـــن بانـــک‪ ،‬تا کیـــد کرد که‬ ‫محصـــوالت و خدمـــات جدیـــد‬ ‫با هـــدف جلب رضایـــت «عموم‬ ‫مـــردم» و نـــه اقشـــار خـــاص‬ ‫طراحـــی خواهـــد شـــد‪ .‬دکتـــر‬ ‫محمدرضـــا فرزیـــن در همایـــش‬ ‫بررســـی تخصصـــی عملکـــرد‬ ‫ادارات امـــور شـــعب منطقـــه یـــک کشـــور که بـــا حضور‬ ‫جمعی از معاونان و مدیران ارشـــد بانک در شـــهر اهواز‬ ‫برگـــزار شـــد‪ ،‬با تا کید بر اینکه واحدهای ایـــن بانک باید‬ ‫در اقصی نقاط کشـــور حضور داشـــته باشند و به عموم‬ ‫مـــردم خدمات رســـانی کننـــد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪« :‬تعطیلـــی‬ ‫شـــعب کم بازده یـــک سیاســـت عمومی نیســـت؛ بلکه‬ ‫ا گـــر شـــعبه ای چنـــدان کارامـــد نیســـت‪ ،‬بایـــد حدا کثر‬ ‫تـــاش بـــرای بهبـــود شـــرایط ان صـــورت بگیـــرد»‪ .‬وی‬ ‫گفـــت‪« :‬ضمن اینکـــه خدمـــات خـــرد بایـــد ب هســـمت‬ ‫نئوبانک هدایت شـــود‪ ،‬عموم مردم بایـــد جایگاه ویژه‬ ‫در محصـــوالت و خدمـــات طراحـــی شـــده ان داشـــته‬ ‫باشـــند»‪ .‬او ماهیت بانک ملی ایران را خدمت رســـانی‬ ‫بـــه عموم مـــردم اعـــام کـــرد و با بیان اینکـــه ارائه برخی‬ ‫خدمات بدون توجه به ســـوددهی ان هـــا جزو وظایف‬ ‫ذاتـــی این بانک اســـت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬حتی الزم اســـت با‬ ‫هدف تســـهیل دسترسی همه مشـــتریان خرد و کالن‪،‬‬ ‫اختیـــارات ادارات امـــور شـــعب اســـتان ها بـــا نظـــارت‬ ‫کامـــل‪ ،‬افزایـــش پیـــدا یابـــد»‪ .‬به گفتـــه وی‪ ،‬تشـــکیل‬ ‫«کمیته توســـعه محصـــول» برای بررســـی و تحلیل بازار‬ ‫همـــراه بـــا مهندســـی مالـــی‪ ،‬به دســـت اوردن نیازهای‬ ‫مشـــتری و طراحـــی محصـــول و خدمـــت متناســـب با‬ ‫ان در بانـــک ضروری ســـت‪ .‬فرزیـــن با تا کید بـــر لـــزوم‬ ‫اســـتفاده صحیـــح از این منابـــع‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪:‬‬ ‫«ناترازی هـــا و عـــدم تعادل هـــای موجـــود باید بـــا ارائه‬ ‫راهکارهـــای علمـــی و نیـــز تـــاش همه جانبـــه کارکنان‬ ‫برطـــرف شـــود تـــا حدا کثـــر رضایت میـــان همـــکاران و‬ ‫مشـــتریان ایجاد شـــود»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫پریملکی‪:‬‬ ‫باوجودسختی ها‬ ‫عقب نشینینکرده ام‬ ‫دیناقالیباف‬ ‫پـــری ملکـــی‪ ،‬در ‪ 15‬ابان مـــاه ‪ ۱۳۳۰‬در محلـــه درخونگاه بـــازار تهران زاده شـــد؛ در‬ ‫خانه ای ســـنتی و قدیمی و بـــزرگ که اقوام را درکنارهم گرداورده بود‪ .‬او ششـــمین‬ ‫شســـالگی‬ ‫فرزنـــد خانـــواده بـــود‪ .‬پدرش بـــه تجارت چای اشـــتغال داشـــت‪ .‬از ش ‬ ‫همـــراه بـــا خانواده بـــه منزلـــی در محله جمال ابـــاد نیـــاوران نقل مـــکان کردند‪ .‬از‬ ‫ایـــن ایام بود که به موســـیقی رادیو گـــوش می کرد و انچه می شـــنید‪ ،‬فرامی گرفت‪.‬‬ ‫کالس اول دبســـتان بـــود که بـــرای اولین بار در جمـــع همکالســـی ها اواز خواند؛ و‬ ‫پنجم دبســـتان بود که در جشـــن مدرســـه همراه با ســـاز یکی از همکالســـی ها که‬ ‫عبـــارت بـــود از یک شـــانه ســـر‪ ،‬تصنیفی از پرویـــن را خوانـــد‪ .‬او که دیپلـــم خود را‬ ‫در رشـــته علـــوم طبیعی دریافت کـــرده بود‪ ،‬در ســـال ‪ ۱۳۵۰‬با حســـن ملکی که در‬ ‫همـــان مدرســـه دبیر ادبیات بود‪ ،‬اشـــنا شـــد و ازدواج کرد و بعدها نـــام خانوادگی‬ ‫او را بـــرای فعالیت هـــای هنـــری برگزید‪ .‬حســـن ملکی؛ دبیـــر ادبیـــات‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫و نویســـنده بـــود؛ و حاصـــل ایـــن ازدواج‪ ،‬دو فرزند‪ :‬تـــوکا (متولد ‪ ۱۳۵۲‬کارشـــناس‬ ‫ارشـــد هنر‪ ،‬نویســـنده و پژوهشـــگر) و بامداد (متولد ‪ ۱۳۶۴‬نوازنـــده تنبک و عود؛‬ ‫و عضـــو گـــروه خنیا)‪ .‬او به تشـــویق همســـرش خوانـــدن را به جد پی گرفـــت‪ .‬ایرج‬ ‫تیمورتـــاش؛ ترانه ســـرا‪ ،‬او را بـــه وزارت فرهنگ وهنر وقت معرفی کـــرد و مدت زمان‬ ‫کوتاهـــی نـــزد محمـــود کریمی بـــه فرا گیـــری اواز ســـنتی پرداخـــت‪ .‬از ســـال ‪۱۳۵۶‬‬ ‫تـــا ‪ ۱۳۵۹‬در انگلیـــس بـــه فرا گیـــری گیتـــار کالســـیک پرداخـــت و پس از بازگشـــت‬ ‫بـــه ایـــران‪ ،‬یک ســـالی نیز نـــزد بـــرادران صـــادق و باقـــر مـــوذن‪ ،‬اموختـــن را ادامه‬ ‫داد‪ .‬پـــس ازان بـــه اموختـــن ســـه تار روی اورد‪ .‬یک ســـال را بـــا جمـــال ســـماواتی و‬ ‫پس ازان با مســـعود شـــعاری کار کـــرد‪ .‬از ســـال ‪ ۱۳۶۰‬تا ‪ ۱۳۶۴‬فرا گیری اواز ســـنتی‬ ‫را نـــزد نصـــراهلل ناصح پور پی گرفت‪ .‬بعد نزد علی جهاندار‪ ،‬شـــیوه ســـید حســـین‬ ‫طاهـــرزاده (مکتـــب اصفهـــان) را فرا گرفـــت‪ .‬در همان ایـــام‪ ،‬نـــزد امیـــر پایـــور نیز به‬ ‫فرا گیـــری تصانیف قدیمی پرداخت‪ .‬پری ملکـــی باتا کیدبراینکه تنهایی قرنطینه‬ ‫بـــرای هنرمنـــدان موســـیقی دســـتاوردی نداشـــته‪ ،‬گفـــت‪« :‬این تنهایی بـــرای ما‬ ‫دســـتاوردی نداشـــت؛ چرا کـــه خروجـــی به خصوصـــی نداشـــت‪ .‬یک موزیســـین‪،‬‬ ‫زمانـــی می توانـــد کار کنـــد که امید داشـــته باشـــد کارش مطـــرح‪ ،‬دیده و شـــنیده‬ ‫می شـــود‪ .‬یـــک موزیســـین به حضـــور زنـــده مـــردم نیـــاز دارد‪ .‬یک نقـــاش برایش‬ ‫مهم نیســـت که مردم باشـــند یا نباشـــند؛ ولی ما موزیســـین ها به حضـــور و انرژی‬ ‫ادم هـــا نیـــاز داریم»‪ .‬ایـــن خواننده و موســـیقیدان ایرانی که در حاشـــیه مراســـم‬ ‫جشـــن تولـــد هنرمنـــدان پیش کســـوت متولد ابان مـــاه حاضر شـــده بـــود؛ درباره‬ ‫حـــس خوب دیـــدار دوبـــاره بـــا هنرمنـــدان پس از دوســـال شـــرایط کرونـــا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در دوسال گذشـــته‪ ،‬بزرگ تریـــن نعمتـــی که از دســـت دادیم‪ ،‬ایـــن دورهم بودن‪،‬‬ ‫گردهمایی هـــا و ســـفرهایی بـــود که باهـــم می رفتیم؛ چـــون ما االن خیلـــی به این‬ ‫چیزهـــا احتیـــاج داریم و در سن وســـالی هســـتیم که بـــه این باهم بودن و عشـــق‬ ‫مشـــترک احتیـــاج داریم؛ متاســـفانه در دوسال گذشـــته همـــه این ها را از دســـت‬ ‫داده بودیـــم»‪ .‬ملکـــی ضمـــن اشـــاره به این نکتـــه که دراین دوســـال خانه نشـــین‬ ‫بـــوده اســـت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬متاســـفانه بیشـــتر خانه بـــودم‪ .‬منی که همیشـــه فعال‬ ‫بـــودم‪ ،‬در دوران شـــیوع کرونـــا هیـــچ کاری نمی توانســـتم انجـــام بدهـــم و خیلـــی‬ ‫دوران ســـختی بود‪ .‬شـــا گردانی داشـــتم؛ اما بیشـــتر تدریس انالین بود و به نوعی‬ ‫کار خوابیـــده بـــود‪ .‬تنها چیزی که توانســـت مـــن را نگـــه دارد‪ ،‬ورزش صبح به صبح‬ ‫بـــود‪ .‬ایـــن خیلـــی غم انگیـــز بود کـــه گاهـــی می دیـــدم تمـــام روز حتی یـــک کلمه‬ ‫تنهای تنها بودم»‪ .‬ملکـــی اضافه کرد‪« :‬ممکن اســـت در تنهایی ام‬ ‫حـــرف نـــزدم و‬ ‫ِ‬ ‫کارهایی ســـاخته باشـــم؛ اما وقتی نمی توانم به دلیل شـــرایط کرونـــا ان ها را جایی‬ ‫ارائـــه یـــا در اســـتودیو ضبط کنم‪ ،‬خـــب این تنهایی فایـــده ای ندارد»‪ .‬موزیســـین‬ ‫پیش کسوت کشـــورمان سپس ســـخنانی را در انتقاد از وضعیت و جایگاه زنان در‬ ‫حوزه موســـیقی کشـــور بیان کرد‪ .‬ایـــن خواننده با اشـــاره به این نکته کـــه با وجود‬ ‫ســـختی های فعالیت دراین حوزه‪ ،‬تابه حال به فکر عقب نشـــینی نیفتاده اســـت‪،‬‬ ‫گفـــت‪« :‬مـــن خیلـــی محکم تـــر ازاین حرف هـــا هســـتم و اجـــازه نمی دهـــم چیزی‬ ‫مـــن را ازایـــن راه منصـــرف کند؛ برای اینکـــه من از کودکـــی به این کار امـــدم و ادامه‬ ‫دادم»‪ .‬ملکـــی بـــا تصریـــح این نکتـــه کـــه در نســـل جدید افـــراد کمی هســـتند که‬ ‫تاب ســـختی های این حوزه را داشـــته باشـــند‪ ،‬اظهار کـــرد‪« :‬متاســـفانه اتفاقی که‬ ‫افتـــاده این اســـت که شـــبکه های مجـــازی ســـبب شـــده تـــا جوان ها کـــه صبوری‬ ‫ندارنـــد‪ ،‬بروند و هرچیز غلطـــی را بخوانند‪ .‬چهارتا کامنـــت می گیرند و دچار توهم‬ ‫می شـــوند و ایـــن خیلی بـــد اســـت‪ .‬متاســـفانه ان راهـــی که بایـــد طی کننـــد تا به‬ ‫نقطه درســـت برســـند را از دســـت می دهند‪ .‬به نظرم ا گر همین طـــور پیش برود‪،‬‬ ‫اینده موســـیقی‪ ،‬اینده خوبی نیســـت»‪ .‬موزیسین پیش کسوت کشـــور در اخر به‬ ‫عشـــق قـــوی اش به موســـیقی اشـــاره کرد و گفـــت‪« :‬فقط دلم و عشـــقم بـــوده که‬ ‫من را دراین راه (موســـیقی) نگه داشـــته‪ .‬این عشـــق به قدری قوی ســـت که من را‬ ‫نگـــه دارد و بگذارد ادامه بدهم‪ .‬شـــاید این عشـــق در برخی جوان هـــا و در وجود‬ ‫هر فردی نباشـــد؛ چون ســـختی اش زیاد اســـت و بی توجهـــی ادم را خرد می کند؛‬ ‫مگراینکـــه ادم ان عشـــق را در وجـــودش به حـــدی قوی کند که بـــه بی توجهی ها‬ ‫اهمیتـــی ندهد؛ من ایـــن کار را کردم»‪ /.‬ایســـنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫مهکیا صادقی منفرد؛ نخستین بانوی دریانورد ایرانی‬ ‫‪10‬میلیون نفر؛‬ ‫اعضای بسیج جامعه زنان‬ ‫تعداد‬ ‫ِ‬ ‫رئیـس سـازمان بسـیج جامعـه زنـان کشـور گفـت‪:‬‬ ‫‪۱۹‬هـزار پایـگاه‬ ‫«بسـیج جامعـه زنـان بـا بیـش از ‬ ‫مقاومـت در پایگا ههـای مقاومـت محلات و بسـیج‬ ‫اقشـار‪ ،‬بزرگ تریـن تشـکل فعـال زنـان در عرص ههـای‬ ‫مختلـف جامعه اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ مینا بیابانی‬ ‫گفـت‪« :‬بسـیج جامعـه زنـان از بـدو پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی و هم زمـان بـا تشـکیل بسـیج مسـتضعفین‪،‬‬ ‫فعالیـت خـود را اغـاز کـرد و تا کنـون ‪ ۱۰‬میلیـون عضـو‬ ‫داشـته و متناسـب بـا نیازهـای کشـور تحوالتـی در‬ ‫تهـای خـود ایجـاد کـرده‪.‬‬ ‫سـاختار و در ماموری ‬ ‫مهم تریـن عرص ههـای فعالیـت بسـیج جامعـه‬ ‫زنـان‪ ،‬پیرامـون موضوعـات فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫اشـتغال زایی‪ ،‬اموزشـی و تربیتـی بـا محوریـت زن‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬وی نقش بسـیج‬ ‫خانـواده و کـودک انجـام م ‬ ‫خواهران در پیشـبرد انقالب را موثر برشـمرد و افزود‪:‬‬ ‫«بسـیج جامعـه زنـان به عنـوان یک سـازمان با حفظ‬ ‫کرامـات و منزلـت زن بـا بهره گیـری از ظرفیـت تمـام‬ ‫اقشـار جامعـه در همـه عرص ههـای اجتماعـی حضور‬ ‫گسـترده و فعال داشـته اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به بسیج‬ ‫امکانـات درمقابل هبـا شـیوع کرونـا‪ ،‬گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫شیوع کووید‪ ۱۹-‬تا کنون‪ ،‬خواهران بسیجی با حضور‬ ‫یهـای‬ ‫در پایگا ههـای مقامـت و باتوج هبـه نیازمند ‬ ‫روز جامعـه فعالیـت خـود را درزمینـه تولیـد و توزیـع‬ ‫اقالم بهداشـتی؛ به ویژه در اغاز شـیوع بیماری اغاز و‬ ‫بسیاری از پایگاه های بسیج را به مرا کز تولید ماسک‬ ‫و اقلام بهداشـتی تبدیـل کـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫یشـده در‬ ‫حضـور گرو ههـای جهـادی سازمان ده ‬ ‫حوز ههـا و پایگا ههـا از نقـاط قـوت بسـیج اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬فعالیـت گرو ههـای جهـادی در کارگا ههـای‬ ‫یشـده و نیـز در منـازل به منظـور مهـار و‬ ‫راه انداز ‬ ‫مقابلـه بـا ویـروس کرونـا و حمایـت از سلامت مـردم‬ ‫بـدون هیچ گونـه چشم داشـتی قابل تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫سـازمان بسـیج جامعـه زنـان کشـور از ابتـدای شـیوع‬ ‫کرونـا تا کنـون‪ ،‬حـدود پنج میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هزار بسـته‬ ‫شـامل ماسـک‪ ،‬مـواد ضدعفونـی و اقلام بهداشـتی‬ ‫تهیـه و در سـطح جامعـه و مناطـق محـروم توزیـع‬ ‫کـرده‪ .‬بـا همـکاری بسـیج خواهـران سـه میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزاربسته معیشتی توسط ‪ 16377‬گروه جهادی‬ ‫خواهران تهیه و برای کمک رسـانی بین نیازمندان و‬ ‫اسـیب دیدگان از کرونـا توزیـع شـده اسـت»‪ .‬وی یکی‬ ‫از مهم تریـن فعالیـت خواهـران بسـیجی را حضـور‬ ‫در طـرح غربالگـری بیمـاری کرونـا بیـان کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫نطـرح موسـوم بـه شـهید سـلیمانی‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫«ای ‬ ‫گرو ههـای داوطلـب بسـیجی و بـا همـکاری کادر‬ ‫درمـان درجهـت پیشـگیری‪ ،‬بیماریابـی و مراقبـت از‬ ‫شهـای‬ ‫مبتالیان به کرونـا اجـرا شـده کـه عالو هبـر اموز ‬ ‫الزم درصورت شناسایی بیماران نیازمند کمک های‬ ‫مومنانه‪ ،‬اقالم بهداشـتی بین ان ها توزیع شـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه خانـواده یکـی از مهم تریـن نهادهای‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬جامعه‬ ‫اجتماعـی و رکـن اصلـی تربیت ‬ ‫بسـیج زنـان بـا ایجـاد مرا کـز مشـاوره و کارافرینـی‬ ‫در حوز ههـای مقاومـت سـعی می کنـد بـا مشـاوره ‬ ‫تهـای الزم جهـت ایجـاد مشـاغل‬ ‫مناسـب و حمای ‬ ‫خانگی مساعدت کرده تا بتواند بخشی از مشکالت‬ ‫معیشـتی خانـواده را حـل کننـد»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یسـت و ازایـن رو‪ ،‬بـه معرفـی کوتـاه اولیـن بانـوی دریانورد‬ ‫‪ 7‬اذرمـاه مصـادف بـا روز نیـروی دریای ‬ ‫ایران ِـی دریـای خـزر می پرداز یـم‪« :‬مهکیـا صادقـی منفـرد»‪ .‬او متولـد سـال ‪ ۱۳۷۸‬در زنجـان بـوده‬ ‫ً‬ ‫و اردیبهشـت سـال ‪ 1400‬رسـما به عنوان کاراموز افسـری کارش را روی کشـتی اغاز کرده اسـت‪.‬‬ ‫او نخسـتین زن ایرانـی دریانـورد کشـتی بـاری در دریـای خـزر اسـت و پـس از گذرانـدن دوره های‬ ‫اموزشـی با کشـتی تجاری‪ ،‬سـفر کاری ‪ ۳۵‬روزه بین المللی را تجربه کرده؛ و حتی به دو ماموریت‬ ‫موفق به بندر ا کتاو در قزاقستان نیز رفته است‪ .‬او درحال حاضر به دنبال شرکت در دوره های‬ ‫افسـری کشـتی های تناژ نامحـدود و اقیانوس پیمـا در خار ج از ایران اسـت‪.‬‬ ‫خالق ترین انیماتورهای زن در جهان‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اذرمــاه امســال بــود کــه اســامی هیئت انتخــاب دوازدهمیــن جشــنواره بین المللــی‬ ‫نو نوجوانــان اعــام شــد‪ .‬در‬ ‫پویانمایــی تهــران‪ ،‬از ســوی کانــون پــرورش فکــری کودکا ‬ ‫یشــد‪« :‬فرنــوش عابــدی»؛ کارگــردان فیل مهــای‬ ‫نهــا نــام ســه زن نیــز دیــده م ‬ ‫بیــن ا ‬ ‫کوتــاه انیمیشــن کــه ســابقه حضــور در جشــنواره جهانــی و دریافــت جایز ههــای‬ ‫تشــوی اســپانیا را دارد‪« .‬شــیوا‬ ‫متعــدد‪ ،‬داوری جشــن خانــه ســینما و جشــنواره کریپ ‬ ‫ممتحــن» بــا ســابقه حضــور در جشــنواره های بین المللــی و دریافــت جایــزه و داوری‬ ‫جشــنواره نوســتالژیا میــان ایتالیــا؛ و همچنیــن «ســاره شــفیعی پور» کــه ســازنده‬ ‫انیمیشــن در اســتودیو رای اویــن و برنــده جوایــز در جشــنواره های داخلــی و خارجــی‬ ‫یشــود کــه «لیلیــان فریدمــن اســتور» (زاده ‪ ۱۲‬اور یــل ‪- ۱۹۱۲‬متوفــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬گفتــه م ‬ ‫نحــوزه ب هشــکل حرف ـه ای کار کــرد‪ .‬او‬ ‫‪ ۹‬ژوئیــه ‪ )۱۹۸۹‬اولیــن انیماتــور زن بــود کــه درای ‬ ‫نهــای مختلفــی ماننـ ِـد «بتــی‬ ‫در اســتودیوی «بــرادران فلیشــر» اســتخدام شــد و کارتو ‬ ‫بــوپ» را ســاخت‪ .‬گــزارش این هفتــه را بــه معرفــی ‪ 10‬زن فعــال در انیمیشــن اختصــاص‬ ‫یســت از‬ ‫ـای مطــرح ایــن عرصــه هســتند‪ .‬ایــن گــزارش‪ ،‬ترجمه ا ‬ ‫داده ایــم کــه چهر ههـ ِ‬ ‫مقالـه ای انتشــاریافته به تار یــخ ‪ 30‬مــارس ‪ 2021‬در ســایت ‪The Women's Direction‬؛‬ ‫بااین توضیــح کــه در عرصــه بین امللــی تنهــا سـه درصد از کارگردانــان حــوزه انیمیشــن را‬ ‫زنــان تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫جنیفر لی‬ ‫نورا توومی‬ ‫متولد ‪1971‬؛ انیماتور‪ ،‬کارگردان‪،‬‬ ‫متولد ‪1971‬؛ یک کارگردان و‬ ‫فیلم نامه نویس‪،‬تهیه کنندهو‬ ‫فیلم نامه نویس امریکایی‪ .‬او مدیر‬ ‫صداپیشه ایرلندی‪ .‬او یکی از‬ ‫ارشد خالقیت استودیو انیمیشن‬ ‫«والت دیزنی» ست‪ .‬او را بیشتر‬ ‫موسسین استودیوی «کارتون‬ ‫سالون» مستقر در کیلکنی (ایرلند) به عنوان نویسنده و کارگردان‬ ‫ا ست‪ .‬شهرت او بیشتر به خاطر‬ ‫«یخ زده» و دنباله اش می شناسیم‬ ‫کارگردانی دو انیمیشن «راز کلز» و که اولی‪ ،‬جایزه اسکار بهترین‬ ‫«نان اور» است که برای هردو فیلم انیمیشن بلند را برایش به ارمغان‬ ‫نیز نامزد دریافت جایزه اسکار در اورد‪ .‬او اولین کارگردان زن یک اثر‬ ‫رشته بهترین فیلم بلند انیمیشن بلند استودیوی «والت دیزنی» نیز‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دامی شی‬ ‫متولد ‪۱۹۸۹‬؛ هنرمند چینی االصل‬ ‫رشته استوری ُ برد و کارگردان‬ ‫استودیوی «پیکسار» از سال ‪.۲۰۱۱‬‬ ‫او در ساخت چند اثر مشارکت‬ ‫داشته؛ ازجمله «درون و بیرون»‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬ساخت یک اثر کوتاه‬ ‫مستقل به نام ‪ Bao‬در سال ‪ 2018‬او‬ ‫را به شهرت رساند؛ ان هم به عنوان‬ ‫اولین زنی که انیمیشن کوتاهی را‬ ‫برای «پیکسار» کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫لوتهراینیگر‬ ‫نائوکو یامادا‬ ‫متولد ‪۱۹۸۴‬؛ کارگردان فیلم‬ ‫متولد ‪ ۱۸۹۹‬و درگذشته ‪۱۹۸۱‬؛‬ ‫کارگردان المانی و پیشگام سبک و پویانمایی ژاپنی‪ .‬او که در‬ ‫استودیوی ‪Kyoto Animation‬‬ ‫ضدنور‪ .‬او حدود ‪40‬‬ ‫انیمیشن ِ‬ ‫فیلم با تکنیک ابداعی خود‬ ‫کار کرده؛ بین سال های ‪ 2009‬تا‬ ‫ساخت؛ از جمله «ماجراهای‬ ‫‪ 2010‬با ساخت مجموعه ‪K-On‬‬ ‫شاهزاده احمد» که قدیمی ترین به شهرت رسید‪ .‬از انیمه های‬ ‫معروفی که ساخته می توان‬ ‫انیمیشن باقی مانده در تاریخ‬ ‫سینما به شمار می اید‪ .‬او در ابداع به «صدای خاموش» اشاره‬ ‫‪ Multiplane‬نیز نقش داشت؛‬ ‫کرد‪ .‬انیمه ‪The Heike Story‬‬ ‫دوربینی که در خلق انیمیشن‬ ‫به کارگردانی او نیز در سال ‪2022‬‬ ‫سنتی انقالبی به پا کرد‪.‬‬ ‫پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫سوزیتمپلتون‬ ‫برنداچپمن‬ ‫متولد‪۱۹۶۲‬؛ کارگردان و‬ ‫متولد ‪۱۹۶۷‬؛ کارگردان و هنرمند‬ ‫فیلم نامه نویسامریکایی‪.‬او‬ ‫عرصه پویانمایی اهل بریتانیا‪.‬‬ ‫او برنده جایزه اسکار بهترین‬ ‫به واسطه کارگردانیانیمیشن‬ ‫پویانمایی کوتاه در سال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫«دلیر»به شکلمشترکبامارک‬ ‫اندروز؛ اولین زنی شناخته شد که با کار زیبای «پیتر و گرگ» شده‬ ‫جایزهاسکار بهترینفیلمپویانمایی است؛ اثری که البته جوایز‬ ‫را دریافت کرد‪ .‬سال‪ 98‬نیز اولین متعددی از چند رویداد مختلف‬ ‫دیگر نیز برده و کاری اثرگذار‬ ‫زنی بود که یک انیمیشن بلند از‬ ‫یک استودیوی بزرگ (دریم ورکز) را به شمار می رود‪ .‬او در سبک‬ ‫استاپ موشنفعالیتمی کند‪.‬‬ ‫کارگردانی کرد‪«:‬شاهزادهمصر»‪.‬‬ ‫سوزان پیت‬ ‫متولد ‪ ۱۹۴۳‬و درگذشته ‪۲۰۱۹‬؛‬ ‫انیماتور و نقاش امریکایی که‬ ‫نقاشی هاو انیمیشن های‬ ‫روان شناختی و سورئال او در‬ ‫سراسر دنیا تقدیر شده و به نمایش‬ ‫درامده اند‪ .‬مطر ح ترین فیلم او‬ ‫«مارچوبه» چهار سال طول کشید‬ ‫تا ساخته؛ و به عنوان بخشی از‬ ‫اینستالیشن در موزه هنر امریکا‬ ‫«ویتنی» در سال ‪ 1979‬نمایش‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫مری الن بوت‬ ‫جنیفر یو نلسون‬ ‫متولد‪۱۹۷۲‬؛ کارگردان اهل ایاالت متولد ‪ ۱۹۰۶‬و درگذشته ‪۱۹۸۳‬؛ یک‬ ‫ُ‬ ‫متحدهامریکابااصلیتی کره ای‪.‬او انیماتور‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان‬ ‫کارگردان قسمت های دوم و سوم پیشروی امریکایی‪ .‬او به عنوان یکی‬ ‫ گرای زن‪،‬‬ ‫«پاندای کونگ فو کار»بوده؛ودومین از اولین فیلم سازان تجربه ِ‬ ‫نقشی مهم در توسعه انیمیشن‬ ‫زنی ست کهیکفیلمانیمیشنی‬ ‫بلندرابراییکاستودیویبزرگ داشته و خالق اولین تصاویر فیلم‬ ‫هالیوودی کارگردانی کرده‪.‬او جزو الکترونیکی نیز بود که پایه گذار‬ ‫معدودزناناسیایی‪-‬امریکایی‬ ‫‪ CGI‬است‪ .‬او ‪ 14‬فیلم کوتاه‬ ‫موفقدر ُبعدمالیو گیشهسینمای انتزاعی موزیکال بین سال های‬ ‫هالیوودبه شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ 1934‬تا ‪ 1953‬ساخت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو؛روانشناس‬ ‫اهمیت حضور روانشناس در ورزش‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫امادگی روانی در کنار امادگی فیزیکی‪ ،‬یکی از فاکتورهای مهم‬ ‫یسـت‪ .‬بـرای‬ ‫بـرای شـرکت موفقیت امیـز در مسـابقات ورزش ‬ ‫ورزشـکار امـروزی کافـی نیسـت کـه تنهـا بـدن فیزیکـی خـود را‬ ‫اماده کند؛ بلکه داشتن سیستم روانی با کیفیت و پایدار هم‬ ‫به انـدازه امادگـی بدنـی اهمیـت دارد‪ .‬ورزشـکاران هـم ماننـد‬ ‫سـایر گرو ههـای اجتماعـی نیـاز بـه همـکاری بـا روانشناسـان‬ ‫دارند‪ .‬با وجودی که بسیاری بر این باور هستند که ورزشکاران‬ ‫تنهـا از بـدن‪ ،‬دسـت ها‪ ،‬پاهـا و سرشـان اسـتفاده می کننـد؛ و‬ ‫یسـت‪ .‬روانشناسـی‬ ‫نـه از فکرشـان؛ امـا واقعیـت چیـز دیگر ‬ ‫بـه ورزشـکاران کمـک می کنـد تـا بـه اوج امادگـی برسـند؛ بـر‬ ‫نهـا را در‬ ‫یگـذارد و ا ‬ ‫نهـا تاثیـر م ‬ ‫یهـای شـخصیتی ا ‬ ‫ویژگ ‬ ‫شهـای احتمالـی پـس از هر شکسـت همراهـی می کند‪.‬‬ ‫چال ‬ ‫ً‬ ‫ورزش معمـوال بـا حـوادث‪ ،‬پیشـامدها و دگرگونی هایی همراه‬ ‫است که بر کارکرد ذهنی ورزشکار تاثیر می گذارد‪ .‬وظیفه یک‬ ‫روانشـناس‪ ،‬بررسـی و نظارت بر تاثیرات پیرامونی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و کنش های ذهنی ورزشـکاران اسـت‪ .‬روانشـانس همچنین‬ ‫وظیفـه دارد کـه عالوه بر نظـارت بر کارکرد فرد فرد اعضای یک‬ ‫یسـت)‪ ،‬بـه بررسـی و عملکـرد‬ ‫یکـه ورزش‪ ،‬تیم ‬ ‫تیـم (درصورت ‬ ‫پیونـد بیـن بازیکنـان بـا یکدیگـر نیـز بپـردازد‪ .‬بـرای نمونـه؛ در‬ ‫کشـورهای پیشـرفته اروپایـی و صاحـب سـبک در والیبـال‪،‬‬ ‫بسـکتبال‪ ،‬هندبال و فوتبال‪ ،‬حضور یک روانشـناس‪ ،‬بخش‬ ‫جدایـی ناپذیـر تی مهـای مطـرح ان هاسـت و درکنـار مربـی‪،‬‬ ‫تیـم را همراهـی می کنـد‪ .‬ورزشـکاران هـم ماننـد همـه افـراد‬ ‫جامعـه تحت تاثیر پیشـامدها و حـوادث زندگی دچـار اندوه‪،‬‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫افسـردگی‪ ،‬اسـترس‪ ،‬اضطـراب و دیگـر مشـکالت م ‬ ‫شهـای انجا مشـده‪ ،‬دسـت اندرکاران ورزش‬ ‫امـروزه بـا پژوه ‬ ‫متوجـه شـده اند وقتـی ورزشـکاری دچـار تشـویش و درگیـری‬ ‫یسـت‪ ،‬نمی توانـد از همـه توانایـی و کیفیـت‬ ‫ذهنـی و فکر ‬ ‫خـود در مسـابقات بهـره ببـرد‪ .‬ایـن مـورد به راحتـی در تفاوت‬ ‫کارایـی ورزشـکار در حیـن تمریـن و مسـابقه قابل مشـاهده‬ ‫اسـت‪ .‬به گفتـ ه دیگـر؛ ا گـر ورزشـکاری به هر دلیلـی دچـار‬ ‫تشـویش و درگیـر ذهنـی باشـد‪ ،‬کاهـش زیـادی در کیفیـت‬ ‫به نمایش گذاشـتن توانایی هایـش به وجـود می ایـد‪.‬‬ ‫درچنین حالتـی نیـاز بـه حضـور و همـکاری بـا روانشـناس‬ ‫یشـود تا بتواند ورزشـکاران را از تشـویش‬ ‫ورزشـی احسـاس م ‬ ‫یهـا‬ ‫و درگیـری دهنـی ازاد کنـد‪ ،‬ارتبـاط موثـر بیـن هم تیم ‬ ‫به وجـود اورده و ان را مسـتحکم کنـد‪ .‬روانشناسـانی کـه بـا‬ ‫شهـای دسـته جمعی ماننـد فوتبـال‪،‬‬ ‫تی مهـای ورزشـی (ورز ‬ ‫بسـکتبال‪ ،‬والیبـال و هن دبـال و ‪ )...‬همـکاری می کننـد‪ ،‬بـه‬ ‫ورزشکاران کمک می کنند که عملکرد ذهنی و فیزیکی خود‬ ‫را بهتـر کنتـرل کننـد و تصمیـم درسـت تری در حیـن تمریـن‬ ‫سراشپز‬ ‫و به ویـژه مسـابقات بگیرنـد‪ .‬در اینجـا بایـد توجـه کـرد کـه هـر‬ ‫فردی در نوع خود یک استثنا ست و همه مثل هم نیستند‬ ‫یهـای متفاوتـی‬ ‫و هـر ورزشـکاری نیازهـای مختلـف و توانای ‬ ‫یهـای‬ ‫تهـا و توانای ‬ ‫از دیگـری دارد‪ .‬از ایـن رو توجـه بـه قابلی ‬ ‫یهـای خـود بسـیار در نمایـش‬ ‫فـردی در ارتبـاط بـا هم تیم ‬ ‫فردی و تیمی ان ها مفید است‪ .‬در ورزش های تیمی نه تنها‬ ‫ارایه فردی‪ ،‬بلکه نمایش بسیار خوب تیمی که مربی تعیین‬ ‫یهـا و‬ ‫یسـت‪ .‬ب هجـز هم تیم ‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬اصـل بسیارمهم ‬ ‫خواسـته و شـرایط تیمی‪ ،‬اوضاع واحوال شـخصی‪ ،‬خانوادگی‬ ‫و اجتماعـی هـم بـر کارکرد فردی ورزشـکار و عملکرد تیمی ان‬ ‫یگـذارد‪ .‬از ایـن رو بررسـی و درک اوضـاع هـر‬ ‫تاثیـر مسـتقیم م ‬ ‫ورزشـکاری به گونـه ای انفـرادی و تیمـی بـه روانشـناس کمک‬ ‫بسـیار موثری می کند‪ .‬اسـون یوران اریکسـون (‪Sven Göran‬‬ ‫یسـت کـه شـاید‬ ‫‪Erikson‬؛ یکـی از مربیـان موفـق سوئد ‬ ‫ی باشـد کـه عهـده دار تیـم ملـی فوتبـال‬ ‫اولیـن مربـی خارجـ ‬ ‫انگلیـس شـده اسـت‪ .‬او ضمـن پیـروزی در لیگ های سـوئد‪،‬‬ ‫یگـری اش را‬ ‫تسـال مرب ‬ ‫تو هف ‬ ‫پرتقـال و ایتالیـا تجربـه بیس ‬ ‫دراختیـار تیـم ملـی انگلیس گذاشـته اسـت‪ .‬او باور زیـادی به‬ ‫روانشناسی دارد و می گوید‪« :‬من شانس زیادی برای تمرین‬ ‫با بازیکنان تیم ملی انگلیس نداشـتم ‪ .‬ان ها باید در لیگ ها‬ ‫و ب اشـگاه های خـود تمریـن و بازی می کردنـد‪ .‬من فقط ان ها‬ ‫را در روزهـای فیفـا دی یعنـی یکـی‪،‬دوروز پیش از هر مسـابقه‬ ‫یهـای لیـگ انگلیـس؛ یعنـی فقـط‬ ‫و در روزهـای بعـد از باز ‬ ‫سوپ جو �پرک‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫جو پرک‪ ۱ :‬پیمانه‬ ‫سینه مر غ‪ ½ :‬سینه‬ ‫رب گوجه فرنگی ‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫هویج‪ ۱ :‬عدد بزرگ‬ ‫سبزی سوپی ‪ ۴ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫زرشک ‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫اب لیمو ترش ‪ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل سیاه‪ :‬به مقدار کافی‬ ‫زردچوبه و روغن ‪ :‬به مقدار کافی‬ ‫دوشنبه ها در اختیار داشتم‪ .‬کار زیادی نمی توانستم انجام‬ ‫دهـم‪ ،‬ب هجـز اینکـه انتخـاب بازیکنانـم درسـت باشـند و در‬ ‫حـد امـکان کسـانی را انتخـاب کنـم کـه عـادت بـه بازی کـردن‬ ‫دارنـد‪ .‬مـن بـرای حـل این مشـکل همیشـه از یک روانشـاس‬ ‫تمام وقـت در تیـم انگلیـس بهـره می بـردم و بـرای هـر بـازی‬ ‫دستیارانی را از میان مربیان انگلیسی شاغل در باشگاه های‬ ‫یکـردم تـا در کنـارم باشـند»‪.‬‬ ‫مختلـف بـه تیـم ملـی دعـوت م ‬ ‫اسـون اریکسـون ادامـه می دهـد‪« :‬کار چنیـن روانشناسـی‬ ‫بسـیار مهم اسـت؛ چر اکـه وظیفـه او یـک کار تخصصی سـت و‬ ‫ا گر قرار اسـت کسـی به روان بازیکنان بپردازد‪ ،‬بهتر اسـت که‬ ‫در کارش تخصص الزم را داشته باشد»‪ .‬او می گوید که امروزه‬ ‫در زندگـی معمولـی برخـورد بـا مسـائل روانـی و احساسـی و‬ ‫رفتاری افراد‪ ،‬بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد‬ ‫و فوتبـال و بقیـه سـبک های ورزشـی هـم از ایـن مسـئله‬ ‫مستثنی نیستند‪ .‬اریکسون می گوید‪« :‬ما به عنوان مربی‪ ،‬کار‬ ‫خـود را از نظـر تکنیکـی ‪ ،‬فیزیکـی و تاکتیکی انجـام می دهیم؛‬ ‫امـا از نظـر روانـی و احساسـی‪ ،‬تیـم‪ ،‬نیـاز بـه یـک روانشـناس‬ ‫ورزشـی دارد؛ چر اکـه هرلحظـه ممکـن اسـت پیشـامدی‬ ‫سیسـتم روانـی و ارامـش بازیکنـان را به هم بزنـد و ما به کمک‬ ‫یـک روانشـناس می توانیـم ورزشـکاران را بـرای چنیـن تغییـر‬ ‫و دگرگونـی غیر قابل پیش بینـی امـاده کـرده باشـیم»‪ .‬مـوارد‬ ‫خدماتی که یک مشاور و یا روانشناس ورزشی دراختیار یک‬ ‫تیم یا ورزشکاری که انفرادی کار می کند (تنیس باز یا شنا گر)‬ ‫قراردهـد‪ ،‬می تواننـد به ترتیـب زیـر باشـند ‪ .1‬اماد هکـردن ان ها‬ ‫بـرای مقابلـه بـا نگرانـی و اضطـراب پیـش و پـس از شکسـت‬ ‫‪ .2‬مدیریـت خشـم خـود در حیـن مسـابقه دربرابـر بازیکنـان‬ ‫حریـف و پـس از بـازی به ویـژه پـس از شکسـت ‪ .3‬باالبـردن‬ ‫توانایـی تمرکـز روی وظیفه محول شـده در حین تمریـن و در‬ ‫زمـان مسـابقه ‪ .4‬باالبـردن حرمت نفس بازیکنـان ‪ .5‬پذیرش‬ ‫ا گاهانه هدف و چرایی تعیین هدف ‪ .5‬پیش بینی و ارزیابی‬ ‫پیامدهـای شکسـت و پیـروزی احتمالـی ‪ .6‬هـر بازیکنـی‬ ‫درگیری هـا و مشـکالت شـخصی و خانوادگـی هـم دارد کـه‬ ‫به گونـه ای ناهشـیار تاثیـرش را در نمایـش بازیکـن به خوبـی‬ ‫می گـذارد کـه روانشـناس می بایسـتی بـه ایـن پرسـمان هـم‬ ‫توجـه کنـد‪ .‬در کنـار تمامی کوشـش ها و تالش های بازیکنان‬ ‫و مربیـان ‪ ،‬روانشـناس تیـم نبایـد از مشـکالت‪ ،‬دشـواری های‬ ‫خانوادگی‪ ،‬ویژگی های شـخصیتی ‪ ،‬انتظارات مسـئولین تیم‬ ‫و دیگـر بازیکنـان‪ ،‬از توقعـات جامعـه و غیـره کـه در مقابـل‬ ‫مربـی ایسـتاده اند‪ ،‬چشم پوشـی کـرد‪ .‬مربـی تیـم‪ ،‬جـدای از‬ ‫تیم نیسـت و او نیز می تواند از خدمات مشـاور یا روانشـناس‬ ‫تیـم بیشـترین بهـره را ببـرد و تیمـش را بـه شـکلی مطلـوب‬ ‫اماده مسابقات کند‪ .‬مربی به عنوان مسئول مستقیم نتایج‬ ‫بازکنـان تیمـش در مقابل اعضای تیم‪ ،‬جامعه و فدراسـیونی‬ ‫که او را به این کار گماره است پاسخگو است و این پاس گویی‬ ‫تحت فشـار بسـیار زیادی انجـام می شـود؛ درنتیجـه بـدون‬ ‫درنظر گرفتـن توانایی هـا و قابلیت هـای هـر مربـی ورزش‪،‬‬ ‫سلامت فیزیکـی و روانـی هرمربـی زیـر فشـار بسـیار زیادی قرار‬ ‫دارد؛ به گونه ای کـه ضربـان قلـب مربیـان به طـور متوسـط‬ ‫درزمان مسابقه دوبرابر زمان استراحت نشان می دهد‪ .‬نباید‬ ‫اجازه داد که هیچ بازیکن و مربی به خاطر مشکالت شخصی‬ ‫و تیمـی و ارتباطـی و اجتماعـی کیفیـت کارائیـش در حیـن‬ ‫تمریـن و مسـابقه پائیـن بیایـد‪ .‬از ایـن رو بـه فدراسـیون های‬ ‫ورزش پیشـنهاد می شـود که یک تیم روانشناسـی را برای هر‬ ‫فدراسـیون درنظر گرفته شـود که درطول سـال در کنار مربی‬ ‫و یـا مربیـان ان فدراسـیون بـر کارکـرد و شـرائط بازیکنـان تیـم‬ ‫ملـی و دیگـر مربیـان بـا سـرمربی همـکاری کنـد به گونـه ای که‬ ‫بازیکنـان و مربـی در یـک هارمونـی مطلـوب به کارخـود ادامه‬ ‫دهنـد‪ .‬هرچنـد بسـیاری ازمسـئولین فدراسـیون ها از چنیـن‬ ‫پیشـنهاداتی اسـتقبال الزم را نمی کنند؛ ولی دردنیای مدرن‬ ‫که بسیار ازما موفق تر و پیشرفته تر هستند؛ بی شک ازچنین‬ ‫پیشـنهاداتی در عمـل اسـتقبال خوبـی می شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سوپ جو پرک یکی از انواع سوپ های خوشمزه و ساده بین المللی ست که معموال در رستوران ها به عنوان پیش غذا سرو می شود‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫بـرای تهیـه سـوپ جـو پـرک خوشـمزه ابتـدا جـو پـرک‬ ‫را به خوبـی می شـوییم‪ .‬پیـاز را به صـورت نگینـی ر یـز‬ ‫خـرد می کنیـم؛ سـپس یـک قابلمـه مناسـب روی‬ ‫حـرارت قـرار داده و پیـاز را به همـراه مقـداری روغـن‬ ‫مایـع بـه قابلمـه می افزاییـم‪ .‬در این مرحلـه پیـاز را‬ ‫به خوبـی تفـت می دهیم تا سـبک و شیشـه ای شـود‪.‬‬ ‫در ادامـه مقـداری زردچوبـه و فلفـل سـیاه بـه قابلمه‬ ‫اضافـه کـرده و تفـت دادن را چند دقیقـه دیگـر ادامـه‬ ‫می دهیـم تـا پیـاز و ادویه هـا با هم ترکیب شـوند‪ .‬حاال‬ ‫سـینه مـر غ را به همـراه جـو پـرک بـه قابلمـه اضافـه‬ ‫کـرده و کمـی تفـت می دهیـم؛ سـپس پنـج لیـوان اب‬ ‫جـوش بـه قابلمـه می افزاییـم و اجـازه می دهیـم اب‬ ‫شـروع بـه جوشـیدن کنـد‪ .‬در ادامـه کف هـای روی‬ ‫سـطح اب را بـا قاشـق جمـع کـرده و دور می ریزیـم‪.‬‬ ‫در ایـن مرحلـه حـرارت را کـم کـرده و اجـازه می دهیـم‬ ‫مـر غ بپـزد‪ .‬پـس از اینکـه مـر غ نیم پـز شـد‪ ،‬هویـج را‬ ‫پوست گرفته و با رنده متوسط رنده می کنیم‪ ،‬سپس‬ ‫بـه قابلمـه می افزاییـم‪ .‬پـس از اینکـه مـر غ پخـت‪،‬‬ ‫ان را از قابلمـه خـارج می کنیـم‪ .‬حـاال گوشـت مـر غ را‬ ‫ً‬ ‫به صـورت ریش ریـش خـرد کـرده و مجـددا بـه قابلمـه‬ ‫می افزاییـم‪ .‬در ادامـه رب گوجه فرنگـی را در یـک‬ ‫ً‬ ‫تابـه کوچـک بـا کمـی روغـن تفـت می دهیـم تـا کاملا‬ ‫سـرخ شـود‪ ،‬سـپس بـه قابلمـه اضافـه می کنیـم‪ .‬در‬ ‫ایـن مرحلـه اجـازه می دهیم سـوپ جا بیفتد؛ سـپس‬ ‫سـبزی سـوپی را به صـورت ریـز خـر د کـرده و به همـراه‬ ‫زرشـک‪ ،‬نمـک و اب لیمو تـرش به قابلمه می افزاییم‪.‬‬ ‫در نهایـت سـوپ را پـس از اینکـه جـا افتـاد‪ ،‬در ظـرف‬ ‫مورد نظرمـان می کشـیم و سـرو می کنیـم‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫بستن بند کفش با کمک ایده های خالقانه و متفاوت‬ ‫ا گـــر شـــما تمایـــل داریـــد تغییراتـــی را روی مـــدل‬ ‫کفش هایتـــان ایجـــاد کنیـــد‪ ،‬می توانید مدل بســـتن بند‬ ‫کفش هایتـــان را تغییر دهیـــد؛ در ادامه این مطلب‪ ،‬انواع‬ ‫شهـــای ســـاده بـــرای بســـتن بنـــد کفـــش را در اختیار‬ ‫رو ‬ ‫شهـــا و ایده های‬ ‫شـــما قـــرار می دهیم‪ .‬ب هگـــزارش ارگا؛ رو ‬ ‫زیادی برای بســـتن و گـــره زدن بندهای کفش وجود دارد‬ ‫و هـــر فـــردی می توانـــد با توج هبـــه مـــدل کفش و ســـلیقه‬ ‫شهـــا را انتخاب و‬ ‫شـــخصی اش مـــدل گـــره زدن بنـــد کف ‬ ‫از این طریـــق تغییـــرات ســـاده و مطلوبـــی را روی مـــدل‬ ‫شهـــای خـــود ایجاد کنـــد‪ .‬اغلب کفش های اســـپرت‬ ‫کف ‬ ‫دارای بند هســـتند و بهتر اســـت بند ایـــن مدل کفش ها‬ ‫به شـــیوه ای خالقانه و متفاوت بســـته شـــوند تا تغییرات‬ ‫مثبـــت و متفاوتـــی روی مدل کفش اســـپرت زنانه و مدل‬ ‫کفش اســـپرت مردانه ایجاد شـــود‪ .‬برای بســـتن بندهای‬ ‫کتانـــی بهتر اســـت اصولی را رعایـــت کنید تا پاهای شـــما‬ ‫در کفش هایتـــان احســـاس راحتـــی بیشـــتری داشـــته‬ ‫یتـــان مـــی توانیـــد‬ ‫باشـــند‪ .‬بـــرای بســـتن بندهـــای کتان ‬ ‫شهـــای مـــوازی و ضربـــدری اســـتفاده کنید؛‬ ‫از انـــواع رو ‬ ‫در ادامـــه انـــواع مـــدل بســـتن بندهـــای کتانی بـــا کمک‬ ‫اید ههـــای کاربـــردی و جالـــب را مشـــاهده خواهیـــد کرد‪.‬‬ ‫مدل های گره بند انواع کفش به صورت موازی‬ ‫ا گـــر شـــما تمایـــل ندارید کـــه پاهایتـــان در کفـــش لغزش‬ ‫داشـــته باشـــند‪ ،‬می توانیـــد بندهـــای کفش هایتـــان را‬ ‫ب هصـــورت مـــوازی ببندیـــد‪ .‬ا گـــر کفش های شـــما دارای‬ ‫ســـوراخ های زیـــادی برای بســـتن بندها هســـتند‪ ،‬شـــما‬ ‫شهـــای متنـــوع بـــرای‬ ‫می توانیـــد از انـــواع اید ههـــا و رو ‬ ‫بســـتن بندهـــا ان اســـتفاده کنید‪.‬‬ ‫ا گر شـــما تمایل داریـــد که بند کفش هایتـــان را به صورت‬ ‫مـــوازی ببندیـــد‪ ،‬می توانیـــد از بندهـــای چند رنـــگ‬ ‫اســـتفاده کنید کـــه این مـــدل بندها زیبایـــی و جذابیت‬ ‫شهـــای اســـپرت می دهنـــد‪.‬‬ ‫خاصـــی را بـــه مـــدل کف ‬ ‫مدل های بستن بند کتونی به صورت ضربدری‬ ‫ا گر شـــما از ان دسته از افرادی هســـتید که تمایل دارید‬ ‫پاهایتـــان در کفـــش راحـــت باشـــد‪ ،‬می توانیـــد از روش‬ ‫ضربـــدری برای گره زدن بند کفش هایتان اســـتفاده کنید‬ ‫لهـــای متنوعـــی دارد و شـــما می توانیـــد‬ ‫ایـــن روش‪ ،‬مد ‬ ‫بـــا کمک ایـــن روش متفـــاوت بن دهـــای کفش تـــان را به‬ ‫زیبایـــی ببندید و تغییرات جالبـــی را در مدل کفش های‬ ‫خود ایجـــاد کنید‪.‬‬ ‫دکتر نوراله اشراقی‬ ‫جراح مغز و اعصاب‬ ‫کلینیک‬ ‫مراقبت های بعد از جراحی دیسک گردن‬ ‫بستن بندها به صورت ترکیبی‬ ‫موازی و ضربدری‬ ‫بـــرای بســـتن بندهـــای کفـــش‬ ‫اســـپرت می توانیـــد از ترکیـــب‬ ‫روش موازی و ضربدری اســـتفاده‬ ‫کنیـــد کـــه این مـــدل ها جـــذاب و‬ ‫شـــیک هســـتند‪ .‬ا گر شـــما تمایل‬ ‫داریـــد که مـــدل گره بنـــد متفاوت‬ ‫و شـــیکی بـــرای کفش هایتـــان‬ ‫داشـــته باشـــید‪ ،‬بهتـــر اســـت از‬ ‫انـــواع مـــدل بند های رنگـــی برای‬ ‫کفش هایتـــان اســـتفاده کنیـــد‪.‬‬ ‫بهتـــر اســـت رنـــگ بنـــد کفـــش با‬ ‫رنگ کفش مطابقـــت و همخوانی‬ ‫داشـــته باشـــد تا مدل کفش های‬ ‫شـــما شـــیک و زیبـــا تـــر به نظـــر‬ ‫برســـند‪.‬‬ ‫شهـــای اســـپرت‬ ‫بســـتن بنـــد کف ‬ ‫اغلـــب دارای شـــکلی تکـــراری‬ ‫و ســـاده اســـت‪ ،‬حـــال شـــما بـــا‬ ‫به کار بـــردن کمـــی خالقیـــت و‬ ‫حهـــای موجود‬ ‫ایده گرفتـــن از طر ‬ ‫می توانیـــد مـــدل بنـــد کفشـــتان‬ ‫را تغییـــر داده و بـــا ایـــن شـــیوه‬ ‫تغییـــرات جذابـــی در اســـتایل‬ ‫تـــان به وجـــود اوریـــد‪ ،‬در ادامه انـــواع مدل های بســـتن‬ ‫شهـــای اســـپرت گلچیـــن شـــده می توانیـــد‬ ‫بنـــد کف ‬ ‫بـــا روش بســـتن گـــره مخفـــی و بســـتن بـــا بنـــد دو رنـــگ‬ ‫اشنا شوید‪.‬‬ ‫بستن بندهای کفش با گره مخفی‬ ‫بـــرای ایـــن روش در ابتـــدا بنـــد را از داخـــل ســـوراخ دوم‬ ‫بیـــرون اورید؛ ســـپس بخش زیریـــن بند را کنـــار بگذارید‬ ‫و بخـــش رویی ان را درون حفره مقابـــل قرار دهید و بعد‬ ‫ایـــن کار را ب هصـــورت یـــک حفـــره در میـــان تکـــرار کنید‪.‬‬ ‫بـــرای انتهای بنـــد نیـــز به همان ترتیـــب یکی در میان بند‬ ‫را از بیـــن حفر ههـــای خالی مانـــده عبـــور داده تا زمانی که‬ ‫بـــه حفره ســـوم از باال برســـید‪ ،‬ســـپس بند را گـــره بزنید‪.‬‬ ‫مدل بستن بند کفش دو رنگ‬ ‫در ابتـدا بنـد مشـکی را از داخـل سـوراخ دوم رد کنیـد و ان را‬ ‫از حفـره سـوم همـان ردیـف خـارج کنیـد و بعـد ان را از روی‬ ‫سـوراخ سـوم در ردیف مقابل عبور دهید و از قسـمت زیر در‬ ‫داخـل حفـره پنجـم همـان ردیـف قـرار دهیـد؛ سـپس ادامـه‬ ‫بند را از حفره پنجم ردیف مقابل بیرون کشیده و در اخرین‬ ‫حفـره همـان ردیـف قـرار دهیـد و بعـد داخـل حفـره مقابـل‬ ‫قـرار دهیـد و اضافـه هـای بنـد را نیز با قیچی برش بزنید‪ .‬بند‬ ‫سفید را از داخل ردیف دوم و در مقابل ورودی بند مشکی‪،‬‬ ‫داخـل سـوراخ کفـش بگذاریـد و بـه همـان صورتـی کـه بنـد‬ ‫مشـکی را از سـوراخ هـای کفـش عبـور دادیـد‪ ،‬ایـن بـار بـا بنـد‬ ‫سـفید در ردیف رو به رو تکرار کنید و اضافه بند سـفید را نیز‬ ‫بـرش دهیـد‪ ،‬سـپس دو انتهـای بند های سـفید و مشـکی را‬ ‫بـه هـم گـره زده و در زیـر لبـه کفـش مخفـی کنید‪.‬‬ ‫پـــس از عمل جراحی دیســـک گردن‪ ،‬بایـــد از گردن خود‬ ‫به خوبـــی مراقبـــت کنید تا ریســـک بـــروز عـــوارض پس از‬ ‫جراحـــی بـــه حداقـــل برســـد و میـــزان موفقیـــت جراحی‬ ‫افزایـــش پیـــدا کنـــد‪ .‬برخـــی از نـــکات عبارتنـــد از؛ دراز‬ ‫کشـــیدن‪ :‬بهتر اســـت از یک بالـــش یا دو عـــدد بالش نرم‬ ‫اســـتفاده کنید‪ .‬برای بلند شـــدن از تخت بهتر اســـت به‬ ‫پهلو چرخیـــده و پای خـــود را از لبه تخت اویـــزان کرده و‬ ‫ســـپس دســـت های خود را به ســـمت بـــاال هدایت کنید‬ ‫و قبـــل از بلند شـــدن کامـــل کمی روی تخت بنشـــینید‪.‬‬ ‫نشســـتن‪ :‬بهتـــر اســـت پـــس از جراحـــی دیســـک گـــردن‬ ‫به صـــورت صـــاف روی صندلـــی بنشـــینید و بـــه کمـــک‬ ‫محافـــظ ســـر‪ ،‬از گردن خـــود مراقبـــت کنید‪ .‬همـــواره به‬ ‫خاطر داشـــته باشـــید که بایـــد در وضعیت مناســـب قرار‬ ‫بگیریـــد‪ ،‬بایـــد از نشســـتن یا ایســـتادن به مـــدت طوالنی‬ ‫ً‬ ‫خـــودداری کنیـــد‪ .‬راه رفتـــن‪ :‬معموال تـــا چنـــد روز پس از‬ ‫جراحـــی گـــردن تـــکان دادن ان باعـــث بـــروز درد زیـــادی‬ ‫خواهـــد شـــد که در ابتدا شـــدت درد بســـیار زیاد اســـت؛‬ ‫امـــا به تدریـــج بهبـــود پیـــدا می کنـــد‪ .‬در ایـــن دوران باید‬ ‫تشـــدن‬ ‫ســـعی کنید قدم های کوچـــک بردارید تا از سف ‬ ‫بیـــش از حد عضالت جلوگیری شـــود‪ .‬رعایت بهداشـــت‬ ‫فـــردی‪ :‬دوش گرفتـــن در روزهـــای اول پـــس از جراحـــی‬ ‫به ویـــژه شســـتن موها بســـیار ســـودمند اســـت؛ امـــا باید‬ ‫ً‬ ‫کامـــا احتیـــاط کنیـــد کـــه از خم شـــدن ســـر بـــه مـــدت‬ ‫طوالنـــی به ســـمت جلـــو خـــودداری کنیـــد‪ .‬کنتـــرل درد‪:‬‬ ‫پـــس از جراحـــی گـــردن احتمـــال بـــروز درد و ناراحتی در‬ ‫دوران بهبـــود وجـــود دارد؛ به همین دلیـــل بهتـــر اســـت‬ ‫برای کاهش درد با پزشـــک خود مشـــورت کنید تا داروی‬ ‫مســـکن مناســـبی را بـــرای شـــما تجویـــز کنـــد تـــا بتوانید‬ ‫به انجـــام فعالیت هـــای روزمره خـــود بپردازیـــد‪ .‬رانندگی‬ ‫کـــردن‪ :‬حداقل تا دو ماه پس از جراحـــی گردن از رانندگی‬ ‫بپرهیزید‪ .‬همیشـــه اطمینان حاصـــل کنید که در هنگام‬ ‫رانندگـــی کردن بدن شـــما در حالت مناســـبی قـــرار دارد‪.‬‬ ‫برداشتن اجســـام سنگین‪ :‬از برداشـــتن اجسام سنگین‬ ‫و نگه داشـــتن ان هـــا با دســـت خـــود در حالی کـــه فاصله‬ ‫دســـت و بـــدن شـــما زیاد اســـت‪ ،‬خـــودداری کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود کنتـرل افـکار‪ ،‬احساسـات و اینده بینـی خـود را از دسـت داده و کار یکنیـد کـه بعـدا پشـیمان شـوید‪ .‬در موقعیت هـای گونا گـون‬ ‫بـروز خشـم باعـث م ‬ ‫به راحتـی توسـط دیگـران کنتـرل شـده و در مسـیری قـرار می گیریـد کـه نتایج خوبی به همراه نخواهید داشـت‪ .‬خوب اسـت با کمی مثبت اندیشـی خشـم خود‬ ‫را مدیریـت کنید‪.‬‬ ‫مدیریت خشم‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫ً‬ ‫در اوج لحظات هیجانی‪ ،‬به راحتی ممکن اسـت حرفی بزنید که بعدا از گفتن ان‬ ‫ل از اینکه چیزی بگویید‪ ،‬چند دقیقه وقت بگذارید و فکرتان‬ ‫پشیمان شوید‪ .‬قب ‬ ‫را روی ان حرف متمرکز کنید‪.‬‬ ‫وقتـی ارام شـدید خشـمتان را ابـراز کنیـد‪ .‬به خـود بگوییـد کـه می توانیـد‬ ‫دغدغ ههـا و نیازهایتـان را واضـح و مشـخص بیـان کنیـد‪ ،‬بدون اینکـه‬ ‫دیگـران را ازرده خاطـر کنیـد یـا تلاش کنیـد ان هـا را کنتـرل کنیـد‪.‬‬ ‫نفـس عمیقـی بکشـید‪ .‬چند دقیقـه ارامـش و سـکوت می تواند به شـما کمک‬ ‫کنـد کـه بهتـر بتوانیـد بـدون اینکـه اذیـت یـا عصبانـی شـوید‪ ،‬خشـمتان را‬ ‫مدیریـت کـرده و بـه جنب ههـای مثبـت ماجـرا فکـر کنیـد‪.‬‬ ‫بـا جمال تـی اغـاز کنیـد کـه بـا حـرف «مـن» شـروع می شـود‪ .‬منـی کـه دوسـتش داریـد‪.‬‬ ‫از انتقـاد و سـرزنش کردن یـا مقصر جلـوه دادن طـرف مقابـل اجتنـاب کنیـد؛ زیـرا ایـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یسـت که فقـط باعـث تنـش بیشـتر م ‬ ‫کار ‬ ‫از هـم کینـه بـه دل نگیریـد‪ .‬ا گـر اجـازه دهیـد کـه خشـم و سـایر احساسـات منفی‪ ،‬غبـاری روی‬ ‫ً‬ ‫تتـان از بی انصافـی طـرف مقابـل شـما را‬ ‫تتـان شـود‪ ،‬احتمـاال غضـب و نفر ‬ ‫احساسـات مثب ‬ ‫خواهـد بلعید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار خوزستان عنوان کرد؛‬ ‫ مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مدیران استان تغییر می کنند‬ ‫نمـدت‪ ،‬عمـق مشـکالت و همچنیـن نیروهای بـا قابلیت انطباق‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان گفـت‪« :‬در ای ‬ ‫بـا شـرایط جدیـد بـرای عبـور از این مشـکالت احصـاء شـد؛ صدها نفـر مورد بررسـی قـرار گرفتنـد تـا از‬ ‫ظرفیت های خوزسـتان اسـتفاده شـود و نیازمند مدیران خار ج از اسـتان نباشیم»‪ .‬صادق خلیلیان‬ ‫ثهـای سیاسـی و بـا تلاش‬ ‫گفـت‪ ۷۰« :‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد مدیـران اسـتان‪ ،‬ب هجـز ان هایـی کـه بـدون بح ‬ ‫شـبانه روزی کار کرده انـد‪ ،‬بایـد تغییـر کننـد؛ بنابرایـن تغییـرات را از کسـانی که نمی تواننـد کار کننـد یـا‬ ‫نمی تواننـد خـود را بـا شـرایط دولـت انقالبـی و نظـام تطبیـق دهند یا انتصـاب این مدیران بر اسـاس‬ ‫شایسـتگی نبـوده و بـر اسـاس محاسـبات سیاسـی بـوده اسـت را اغـاز می کنیـم»‪.‬‬ ‫‪25‬میلیون مترمکعب؛ میانگین مصرف گاز استان مرکزی در روزهای سرد‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان مرکزی گفت‪« :‬میانگین مصرف گاز طبیعی در روزهای سـرد امسـال برای‬ ‫یشـود در مصـرف انـرژی صرفه جویـی‬ ‫ایـن اسـتان ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعـب اسـت و از مـردم درخواسـت م ‬ ‫شهـای‬ ‫کننـد»‪ .‬محمدرضـا سـمیعی افـزود‪« :‬متوسـط مصـرف روزانـه گاز طبیعـی در اسـتان در بخ ‬ ‫نشـاخص در روزهای سـرد سـال با‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری و صنعتی حدود ‪ ۲۳‬میلیون مترمکعب اسـت که ای ‬ ‫دومیلیون مترمکعباضافه مصرفهمراهاست‪.‬پیش بینیمی شود؛سه میلیارد مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫در ما ههـای سـرد مصـرف شـود‪ .‬پایـداری جریـان گاز طبیعـی در دسـتورکار اسـت و می طلبـد کـه مـردم‬ ‫باتوج هبـه باالبـودن مصـرف در ایـران نسـبت بـه مصـرف جهانـی‪ ،‬مصرف بهینه را سـرلوحه قـرار دهند»‪.‬‬ ‫نگاهی به معضل فقر فضای سبز در شهر خرم اباد‬ ‫حسرتسبز!‬ ‫شـــهر خرم ابـــاد امـــروز با فقر شـــدید فضـــای ســـبز مواجه‬ ‫یکـــه به گفتـــه مســـئوالن شـــهری برخـــی‬ ‫اســـت؛ به طور ‬ ‫نشـــهر حتـــی یک متـــر هـــم فضـــای ســـبز‬ ‫از محـــات ای ‬ ‫ندارنـــد‪ .‬ب هگـــزارش مهـــر؛ خرم اباد شـــهر هزاران چشـــمه با‬ ‫نشـــهر‬ ‫رودخانه هایـــی کـــه از گذشـــته های دور بـــرای ای ‬ ‫توریســـتی به جای مانـــده امـــروز اوضـــاع چنـــدان خوبـــی‬ ‫نـــدارد‪ .‬اینجا بـــا اب فراوانی کـــه از دل هر نقطـــه ان بیرون‬ ‫می زنـــد می توانـــد بـــه توریســـتی ترین شـــهر غـــرب کشـــور‬ ‫و حتـــی کل کشـــور تبدیـــل شـــود؛ ولـــی متاســـفانه عـــدم‬ ‫مدیریت این توانمندی ها در حوزه شـــهری موجب شـــده‬ ‫اســـت کـــه ازاین ظرفیت در حد مطلوب اســـتفاده نشـــود‪.‬‬ ‫هم ا کنـــون اب چشـــمه های خرم ابـــاد بـــدون هیچ گونـــه‬ ‫یشـــود تـــا در پشـــت‬ ‫اســـتفاده ای از شـــهر خـــارج م ‬ ‫یکـــه‬ ‫مجـــوار جمـــع شـــود درحال ‬ ‫ســـدهای اســـتان های ه ‬ ‫ازاین ظرفیـــت می توان برای توســـعه فضای ســـبز شـــهری‬ ‫بســـازی فضـــای شـــهر اســـتفاده کـــرد‪.‬‬ ‫و همچنیـــن شادا ‬ ‫یســـت که خرم ابـــاد هم ا کنـــون از فقـــر شـــدید‬ ‫این درحال ‬ ‫نشـــهر‬ ‫یبـــرد؛ درحالی که اب وهوای ای ‬ ‫فضای ســـبز رنـــج م ‬ ‫شـــرایطی را به وجود اورده که قابلیت کاشـــت و رشـــد انواع‬ ‫نشـــهر وجـــود دارد‪.‬‬ ‫درختـــان و همچنیـــن بوت ههـــا درای ‬ ‫بااین اوصـــاف‪ ،‬هم ا کنـــون شـــهر خرم ابـــاد کـــه پیش ازاین‬ ‫در ســـال های دور بـــه شـــهری پردرخـــت بـــا فضـــای ســـبز‬ ‫قابل توجه مشـــهور بوده امروز ب هشـــدت بـــا کمبود فضای‬ ‫یتـــوان بـــا نگاهـــی‬ ‫ســـبز درگیـــر اســـت و این موضـــوع را م ‬ ‫از بلنـــدای شـــهر متوجـــه شـــد‪ .‬هم ا کنـــون در خرم ابـــاد‬ ‫یســـت‬ ‫فضای ســـبز موجـــود ب هطـــور عمـــده فضای سبز ‬ ‫کـــه از گذشـــته ها به جامانـــده و در ســـال های اخیـــر توجه‬ ‫نشـــهر شـــده اســـت‪.‬‬ ‫کمتری به توســـعه فضای ســـبز درای ‬ ‫ازســـوی دیگر‪ ،‬عمده فضای ســـبز ایجاد شـــده در خرم اباد‬ ‫یکـــه شـــمال‬ ‫نشـــهر متمرکزشـــده؛ به طور ‬ ‫در شـــمال ای ‬ ‫شهرنشـــین ها از فضـــای ســـبز بیشـــتری برخوردارنـــد تـــا‬ ‫نشـــهر نشـــین ها از این معضـــل ب هصـــورت مضاعـــف‬ ‫پائی ‬ ‫رنـــج ببرند‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد پارک های محله ای در شهر خرم اباد‬ ‫رضـــا بیرانوند؛ رئیس شـــورای اســـامی شـــهر خرم ابـــاد در‬ ‫مراســـم افتتاح سه بوستان در شـــهر خرم اباد در سخنانی‬ ‫کهـــای محله ای برای شـــهر‬ ‫بااشـــاره به اینکه ســـاخت پار ‬ ‫یســـت‪ ،‬گفت‪« :‬شـــورای شـــهر دوره‬ ‫خرم ابـــاد امری ضرور ‬ ‫کهـــای محلـــه ای را در ســـطح شـــهر در‬ ‫ششـــم ایجـــاد پار ‬ ‫دســـتورکار دارد و شـــهردار خرم ابـــاد نیـــز خوشـــبختانه‬ ‫توانســـته که این امر را در دســـتورکار خود قـــرار دهد»‪ .‬وی‬ ‫با تا کید بر اینکـــه ایجـــاد ایـــن پارک های محلـــه ای موجب‬ ‫یشـــود‪،‬‬ ‫ایجـــاد شورونشـــاط در میـــان اهالـــی محلـــه م ‬ ‫عنـــوان کرد‪« :‬این امر همچنین درراســـتای ارتقای ســـطح‬ ‫زندگی و افزایش ســـطح ســـامت مردم موثر خواهد بود»‪.‬‬ ‫رئیس شـــورای اســـامی شـــهر خرم ابـــاد با تا کید بر اینکه از‬ ‫شـــهردار خرم اباد ایـــن انتظـــار را داریم که ایـــن پارک های‬ ‫محلـــه ای در کل مناطـــق شـــهر خرم ابـــاد ایجـــاد شـــوند‪،‬‬ ‫افـــزود‪« :‬امیدواریـــم دراین زمینـــه شـــاهد اجـــرای عدالـــت‬ ‫کهـــای‬ ‫باشـــیم و در چهارگوشـــه شـــهر خرم ابـــاد ایـــن پار ‬ ‫محلـــه ای ایجـــاد شـــوند»‪ .‬بیرانونـــد بابیان اینکـــه ایجـــاد‬ ‫فضـــای ســـبز یکـــی از عوامـــل پایـــداری توســـعه در زندگی‬ ‫یشـــود‪ ،‬افـــزود‪« :‬هـــر محله در شـــهر‬ ‫شـــهری محســـوب م ‬ ‫یســـت»‪.‬‬ ‫خرم ابـــاد نیازمنـــد فضای ســـبز و پارک اختصاص ‬ ‫وی بااشـــاره به اینکه ســـرانه فضـــای ســـبز در ایـــران بیـــن‬ ‫نعـــدد در‬ ‫تتـــا ‪ ۱۲‬متـــر اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬متاســـفانه ای ‬ ‫هف ‬ ‫شـــهر خرم اباد بســـیار پایین اســـت و این عدد تنها ‪ ۴.۱‬متر‬ ‫بـــوده که ایـــن خیلی کم اســـت»‪ .‬رئیس شـــورای اســـامی‬ ‫شـــهر خرم ابـــاد با تا کید بر اینکه براســـاس اســـتانداردهای‬ ‫نعـــدد بایـــد بیـــن ‪ ۲۰‬تـــا‬ ‫زیســـت محیطی بین المللـــی ای ‬ ‫‪ ۲۵‬متـــر باشـــد‪ ،‬گفت‪« :‬ســـرانه فضای ســـبز در محله های‬ ‫قدیمـــی شـــهر خرم اباد حتی بـــه یک متر هم نمی رســـد»‪.‬‬ ‫بیرانوند با تا کید بر اینکه ســـرانه فضای ســـبز در محله های‬ ‫«اســـدابادی»‪« ،‬کوی علی اباد»‪« ،‬فلک الدین»‪« ،‬ماسور»‬ ‫براســاس اســتانداردهای زیس ـت محیطی‬ ‫بین المللــی این عــدد بایــد بیــن ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۵‬متــر باشــد؛ امــا ســرانه فضــای ســبز در‬ ‫محله هــای قدیمــی شــهر خرم ابــاد حتــی‬ ‫بــه یک متــر هــم نمی رســد و این امــر زنــگ‬ ‫خطــری بــرای شــهر خرم ابــاد محســوب‬ ‫می شــود‬ ‫و… کـــم اســـت‪ ،‬ادامـــه داد‪« :‬متاســـفانه در محله هایی در‬ ‫شـــهر خرم ابـــاد ماننـــد پشـــته جزایـــری‪ ،‬ده محســـن‪ ،‬پای‬ ‫خالـــدار‪ ،‬کمالوند‪ ،‬گیلوران و قلعه ســـنگی که در دهه های‬ ‫نه چنـــدان دور به شـــهر خرم اباد ملحق شـــده اند‪ ،‬ســـرانه‬ ‫نهـــا حتـــی یک متر هـــم نیســـت»‪ .‬وی‬ ‫فضـــای ســـبز در ا ‬ ‫با تا کید بر اینکـــه این امـــر یـــک زنـــگ خطـــر بـــرای شـــهر‬ ‫یشـــود‪ ،‬گفـــت‪« :‬ایـــن محله هـــا که‬ ‫خرم ابـــاد محســـوب م ‬ ‫ماننـــد قـــارچ ســـبز شـــده اند و از لحـــاظ ســـرانه فضـــای‬ ‫ســـبز‪ ،‬اموزشـــی‪ ،‬پیاده رو و… دارای مشـــکل هســـتند‪ ،‬چرا‬ ‫بایـــد ایـــن محل ههـــا در دهه های نه چنـــدان دور به شـــهر‬ ‫خرم اباد الحاق شـــوند و ا گر بخواهیم یـــک پارک محله ای‬ ‫نهـــا ایجـــاد کنیـــم با مشـــکل مواجه می شـــویم»‪.‬‬ ‫در ا ‬ ‫ضرورت تحقق عدالت در توزیع خدمات شهری‬ ‫مهـــرداد ویســـکرمی؛ نماینـــده مـــردم خرم ابـــاد و چگنـــی‬ ‫در مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز دراین مراســـم‬ ‫با تا کید بر اینکـــه یکـــی از دغدغه هایـــی کـــه وجـــود دارد‬ ‫بحـــث عدالـــت در توزیـــع خدمـــات شهری ســـت‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫«به هرحـــال به هر دلیلـــی بعضـــی از قســـمت ها در شـــهرها‬ ‫ً‬ ‫بیشـــتر دیده شـــده و برخی نیز کمتر و یا اصال دیده نشده‬ ‫اســـت»‪ .‬وی بابیان اینکـــه یکـــی از هدف گذاری های مهم‬ ‫شـــهرداری و شـــورای شـــهر بایـــد این باشـــد کـــه خدمات‬ ‫را بـــه مناطـــق حاشـــیه ای بیشـــتر ببرنـــد عنـــوان کـــرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضـــر‪ ۱۲ ،‬منطقه حاشـــیه ای در شـــهر خرم اباد‬ ‫ً‬ ‫داریـــم که از کمترین امکانات شـــهری هم بعضـــا برخوردار‬ ‫نیســـتند»‪ .‬نماینـــده مـــردم خرم اباد و چگنـــی در مجلس‬ ‫شـــورای اســـامی بااشـــاره به دیـــدار بـــا مســـئوالن دفاتـــر‬ ‫ً‬ ‫تســـهیل گری در این محـــات‪ ،‬افـــزود‪« :‬واقعـــا مشـــکالت‬ ‫ایـــن محـــات و مناطق زیاد اســـت و توقع نمـــی رود که در‬ ‫چند ســـال حل شـــوند؛ اما هرکســـی هر کاری کـــه می تواند‬ ‫باید انجام دهد و دراین راســـتا شـــورای شـــهر و شـــهرداری‬ ‫خرم ابـــاد دراین مســـیر قـــدم بردارنـــد»‪ .‬ویســـکرمی‬ ‫با تا کید بر اینکـــه یکـــی از را ههـــای خـــوب دراین زمینـــه‪،‬‬ ‫کمـــک گرفتـــن از بخـــش خصوصی ســـت‪ ،‬ادامـــه داد‪:‬‬ ‫«دراین راســـتا ســـرمایه گذاران متعـــددی بـــه مـــا مراجعـــه‬ ‫کرده انـــد تا براســـاس ضوابط شـــهرداری در شـــهر خرم اباد‬ ‫ســـرمایه گذاری کنند که این ها به شـــهردار و شـــورای شهر‬ ‫معرفـــی می شـــوند»‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت شهری‬ ‫وی بااشـــاره به برخـــی مشـــکالت در مدیریـــت شـــهری و‬ ‫ســـو مدیریت در شـــهرداری در ســـال های گذشـــته افزود‪:‬‬ ‫«امیدواریـــم کـــه شـــهردار جدیـــد به ســـمت درامدزایی در‬ ‫حـــوزه شـــهری حرکـــت کنـــد و باتوجه بـــه ظرفیت هایـــی‬ ‫کـــه بخـــش خصوصـــی دارد و انگیزه هایـــی که وجـــود دارد‬ ‫می شـــود ایـــن کار را انجـــام داد»‪ .‬نماینـــده مـــردم خرم اباد‬ ‫و چگنـــی در مجلس شـــورای اســـامی در ادامه ســـخنان‬ ‫خـــود با تا کید بـــر ضـــرورت حفـــظ و نگهـــداری از فضـــای‬ ‫ســـبز در شـــهر خرم ابـــاد‪ ،‬گفـــت‪« :‬دراین راســـتا نقـــش‬ ‫مردم بســـیارمهم و اثرگذار اســـت و شـــعار شـــهر مـــا‪ ،‬خانه‬ ‫مـــا بایـــد در شـــهر خرم ابـــاد محقـــق شـــود»‪ .‬ویســـکرمی‬ ‫با تا کید بر اینکـــه شـــهرداری بـــا مشـــکالت فراوانـــی مواجه‬ ‫اســـت و همـــه مـــا بایـــد کمـــک کنیم کـــه این شـــهر خوب‬ ‫بمانـــد‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪« :‬تـــاش مـــا دراین مـــدت بـــر ایـــن‬ ‫بـــوده کـــه تعامـــل خوبـــی بـــا شـــهرداری و شـــورای شـــهر‬ ‫داشـــته باشـــیم»‪ .‬به هـــرروی خرم ابـــاد بـــا دارابـــودن اب‬ ‫فـــراوان‪ ،‬چشـــمه های زیبـــا و اب وهوای معتـــدل ظرفیت‬ ‫تبدیل شـــدن به شـــهری توریســـتی را دارا اســـت؛ شـــهری‬ ‫کـــه هـــم مـــردم ان بتواننـــد در ان به راحتی نفس بکشـــند‬ ‫و هـــم دیگـــر هم وطنان برای ســـپری کـــردن اوقات خوش‬ ‫بـــه این شـــهر ســـفر کننـــد‪ .‬بااین اوصاف‪ ،‬ا گـــر امـــروز برای‬ ‫توسعه فضای ســـبز در شـــهر خرم اباد کاری صورت نگیرد‬ ‫توســـعه روزافـــزون فضـــای شـــهری و افزایـــش الودگی های‬ ‫صوتـــی‪ ،‬تصویری و همچنین الودگی هـــوا که مولود زندگی‬ ‫شهری ســـت زندگی را دراین شـــهر که روزی خرم و اباد بود‬ ‫با مشـــکل مواجـــه خواهـــد کرد‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫واکسیناسیوندام های‬ ‫مناطقحاشیه ایتبریز‬ ‫گـروه جهـادی «شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی»‬ ‫به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه بسـیج و در راسـتای‬ ‫محرومیت زدایـی از مناطـق محـروم و حاشـیه تبریـز‬ ‫نسـبت بـه معاینـه‪ ،‬واکسیناسـیون و درمـان دا مهـا‬ ‫به صورت رایـگان اقـدام کردند‪ .‬شناسـایی بیماری های‬ ‫نهـا‪ ،‬توزیـع داروهـای‬ ‫دامـی و جلوگیـری از گسـترش ا ‬ ‫رایگان‪ ،‬واکسیناسیون فصلی دام و ‪ ...‬از جمله اهداف‬ ‫مینـا نوعـی‪ /‬مهـر‬ ‫نگـروه اسـت‪.‬‬ ‫مهـم ای ‬ ‫قرارگرفتن کردستان در ردیف تولیدکنندگان زعفران‬ ‫ارش مرادی‬ ‫کردسـتان را بیشـتر بـا نـام تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی‬ ‫می شناسـند؛ ولی این اسـتان طی چندسال اخیر درزمینه‬ ‫تولیـد دیگـر محصـوالت کشـاورزی نیـز بـه شـرایط خوبـی‬ ‫دسـت پیـدا کـرده و کشـت محصـوالت جدید دراین اسـتان‬ ‫وارد فضـای تـازه ای شـده اسـت‪ .‬کشـت زعفـران‪ ،‬ایـده ای‬ ‫جدیـد در کردسـتان اسـت؛ هرچنـد تولیـد موفقیت امیـز‬ ‫زعفـران در چندسـال اخیر موجـب اسـتقبال کشـاورزان‬ ‫این منطقـه نسـبت بـه کشـت این محصـول و حتـی‬ ‫یسـت کـه مسـئولین از‬ ‫اشـتغال زایی شـده اسـت‪ ،‬ضرور ‬ ‫جوانـان کارافریـن و عالقه منـد دراین راسـتا حمایـت کننـد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه بـه اینکـه از گیـاه زعفـران به عنـوان «طلای‬ ‫سـرخ» نـام بـرده می شـود؛ عالو هبـر سـوداوری خـوب‬ ‫به علت اینکـه نیـاز ابـی در کشـاورزی را کاهـش می دهـد بـا‬ ‫اسـتقبال خـوب کشـاورزان دیمـی کار شهرسـتان و اسـتان‬ ‫روبه رو شده ایم که نیاز است برای گسترش سطح زیرکشت‬ ‫ایـن گیـاه‪ ،‬کشـاورزان موردحمایـت جهـاد کشـاورزی قـرار‬ ‫‪3‬سـاله سـا کن روسـتای‬ ‫گیرنـد‪ .‬طیـب قادرمـرزی؛ جـوان ‪ 5‬‬ ‫قـادر مـرز دارای مـدرک دیپلـم گفـت‪« :‬بـا همـت و تلاش‬ ‫خـود بـرای کسـب درامد و ایجـاد اشـتغال‪ ،‬اقـدام بـه عرصـه‬ ‫کشـت گیـاه زعفـران گـذاردم و بـا کمـک خانواده ام توانسـتم‬ ‫درایـن راه موفـق شـده و به نتیجـه برسـم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه هیچ گونـه اشـنایی بـا کشـت این محصول‬ ‫نداشتم‪ ،‬دنبال شغل دیگری بودم که در اداره تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی توسط شخصی به اسم نظرگاهی که درواقع‬ ‫مشـوق اصلـی مـن بـرای شـروع ایـن کار بـود در سـال ‪ 92‬در‬ ‫سـطح دوهزارمترمربـع زمیـن کشـاورزی شـروع بـه کشـت‬ ‫زعفـران کـردم»‪ .‬قادرمـرزی گفـت‪« :‬امسـال سـطح زیرکشـت‬ ‫در روسـتای قادر مرز به چهارهکتار رسـیده و من در سـطح‬ ‫‪ 250‬متر زمین اقدام به کشـت این محصول کردم و امسـال‬ ‫سطح زیرکشت را به یک هکتار توسعه داده ام»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«کشـت زعفران در اسـتان از روسـتای قادر مرز شـروع شـده‬ ‫یشـود و‬ ‫کـه در وسـط تیرمـاه کشـت این محصـول شـروع م ‬ ‫نمـاه گلدهـی و برداشـت‬ ‫در اول مهرمـاه ابیـاری و در اول ابا ‬ ‫شـروع و تـا اول اذرمـاه ادامـه دارد»‪ .‬قادرمـرزی گفـت‪:‬‬ ‫یشـود و‬ ‫کبـار کشـت م ‬ ‫«این محصـول شـش الـی ‪1 0‬سـال ی ‬ ‫هرهکتـار تـا ‪ 12‬کیلـو بـذر کشـت شـده و هرهکتـار بـه ‪ 187‬نفر‬ ‫کارگـر بـرای برداشـت نیـاز دارد»‪ .‬ایـن کارافریـن می گویـد‪:‬‬ ‫«عالو هبـر ایـن کار مـا شـرکت تعاونـی گیاهـان دارویـی در‬ ‫روسـتا داریـم کـه درصـورت ارائـه تسـهیالت و حمایـت‬ ‫دولـت می توانیـم بـا تهیـه دسـتگاه بسـته بندی بـرای ‪ 10‬نفـر‬ ‫ب هصـورت ثابـت ایجـاد اشـتغال کنـم»‪ .‬وی بـازار فـروش‬ ‫زعفـران را اسـتان های کردسـتان‪ ،‬تهـران‪ ،‬قزویـن‪ ،‬تبریـز‪،‬‬ ‫ارا ک و کشـورهای سـوئد‪ ،‬المـان انگلیـس و اربیـل در اقلیـم‬ ‫کردسـتان عنـوان کـرد‪ .‬رونـد روبه رشـد کشـت زعفـران در‬ ‫اسـتان کردسـتان همچنـان ادامـه دارد و حـال طبـق اعلام‬ ‫مدیـر امـور باغبانـی سـازمان جهـاد کشـاورزی کردسـتان‪،‬‬ ‫امسـال پیش بینـی تولیـد این محصـول در اسـتان بـه بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬کیلوگـرم رسـیده اسـت‪ .‬زاهـد حاجی میرزایـی گفـت‪:‬‬ ‫تهـای خوبـی‬ ‫«خوشـبختانه طـی چندسـال اخیر فعالی ‬ ‫درجهـت تشـویق کشـاورزان بـرای کشـت محصـول زعفـران‬ ‫صورت گرفتـه و این اقدامـات هم با اسـتقبال خوبی ازسـوی‬ ‫نهـا مواجـه شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بهر هبـرداران‬ ‫ا ‬ ‫نمـاه‬ ‫زعفـران در اسـتان کردسـتان هرسـاله از نیمـه دوم ابا ‬ ‫کار برداشت محصول خود را اغاز می کنند و بسته به شرایط‬ ‫نمـدت زمـان تـا اواسـط اذرمـاه نیـز ادامـه‬ ‫جغرافیایـی ای ‬ ‫خواهـد داشـت»‪ .‬مدیـر امـور باغبانـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی کردسـتان عنـوان کـرد‪« :‬طبـق بررسـی های‬ ‫صورت گرفتـه در مـزار ع زعفران اسـتان کردسـتان‪ ،‬میانگین‬ ‫برداشـت محصـول در هرهکتـار بیـن چهـار تـا پنج کیلوگـرم‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ضمـن اشـاره بـه افزایـش میـزان برداشـت‬ ‫محصـول زعفـران در اسـتان کردسـتان طـی سـال جـاری‪،‬‬ ‫یشـود امسـال ‪ ۲۵۰‬کیلوگـرم زعفـران‬ ‫گفـت‪« :‬پیش بینـی م ‬ ‫در اسـتان برداشـت و روانـه بـازار مصـرف شـود»‪ .‬کشـت‬ ‫محصـوالت جدیـد کشـاورزی در اسـتان کردسـتان به دلیل‬ ‫تنـوع بـاالی شـرایط جغرافیایـی‪ ،‬یکـی از ظرفیت هـای مهم‬ ‫بـرای توسـعه این بخـش ب هشـمار مـی رود و به همین دلیـل‬ ‫نیاز اسـت که سـازمان های مسـئول دراین بخـش اقدامات‬ ‫تهـای بهتـری را در دسـتورکار قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫و فعالی ‬ ‫عضو شورای شهر تهران خبر داد؛‬ ‫تخصیص‪ ۵۰۰‬میلیاردتومان اعتبار برای محله نفراباد شهرری‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫رئیس شـــورای اسالمی شهرســـتان ری بااشاره به وضعیت‬ ‫نابســـامان محله نفراباد این شهرســـتان گفـــت‪« :‬مدیریت‬ ‫نشـــهر تهـــران ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومـــان بـــرای حـــل‬ ‫جدیـــد کال ‬ ‫مشـــکالت این محله تخصیص داده است»‪ .‬جعفر بندی‬ ‫شـــربیانی در نشســـت خبـــری بـــا اصحـــاب رســـانه افـــزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضـــر‪ ،‬وضعیـــت محله نفرابـــاد که در کنـــار حرم‬ ‫حضرت عبدالعظیم(ع) قرار گرفته است‪ ،‬زیبنده این مکان‬ ‫زیارتـــی نیســـت»‪ .‬وی بابیان اینکه اولین الیحه شـــهرداری‬ ‫تهران در دوران جدید‪ ،‬رســـیدگی به وضعیت محله نفراباد‬ ‫بـــود‪ ،‬عنـــوان کرد‪« :‬تخصیـــص اعتبار و رســـیدگی جدی به‬ ‫وضعیت ایـــن محله می تواند بســـیاری از معضالت اطراف‬ ‫حـــرم عبدالعظیـــم(ع) را در کوتاه ترین زمـــان برطرف کند»‪.‬‬ ‫شربیانی بااشـــاره به اینکه وضعیت شهرســـتان ری ازلحاظ‬ ‫مشـــکالت زیســـت محیطی و ســـایر معضـــات اجتماعی و‬ ‫شهرسازی متناســـب با قدمت هشت هزارساله ان نیست‪،‬‬ ‫کبـــاره نمی تواند تمام‬ ‫افزود‪« :‬مدیریت شـــهری تهران به ی ‬ ‫مشـــکالت ری را که در طی چهاردهه گذشته به ان تحمیل‬ ‫شـــده حل کند ولـــی می تواند هرســـال یکـــی از معضالت را‬ ‫برطرف کند»‪ .‬رئیس شـــورای اسالمی شهرستان ری یاداور‬ ‫شـــد‪« :‬توجـــه مدیریـــت شـــهری جدید تهـــران بـــرای حل‬ ‫نشـــهر جنوبی پایتخت‪ ،‬جزو‬ ‫مشـــکالت ری باعث شـــد ای ‬ ‫اولیـــن محـــات مقصد ســـفر شـــهردار تهـــران باشـــد که در‬ ‫ان بســـیاری از مشکالت توســـط تیم کارشناسی شهرداری‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫اغاز پایش مصرف گاز‬ ‫ادارات و مشترکان خانگی‬ ‫مدیرعامل شـــرکت گاز اســـتان گلســـتان گفـــت‪« :‬پایش‬ ‫مصـــرف گاز ادارات و کنتـــور مشـــترکان خانگـــی با هدف‬ ‫شناســـایی مشـــترکان پرمصـــرف در اســـتان اغاز شـــد»‪.‬‬ ‫علـــی طالبـــی گفـــت‪« :‬گروه های پایـــش شـــرکت گاز برای‬ ‫ســـنجش میـــزان ادارات و افـــراد پرمصـــرف شـــروع به کار‬ ‫کرده انـــد و همچنیـــن مامـــوران خوانـــدن کنتـــور میـــزان‬ ‫مصرف مشـــترکان خانگی را با ظرفیت کنتورها مطابقت‬ ‫می دهنـــد»‪ .‬او افـــزود‪« :‬درصـــورت باالبـــودن مصـــرف‬ ‫ادارات در مرحله اول به مشـــترکان اخطار داده می شود‬ ‫و درصـــورت تکرار میـــزان مصرف بیـــش از ظرفیت کنتور‬ ‫براساس قیمت ازاد محاســـبه خواهد شد و طبق قانون‬ ‫می توانیم گاز مشـــترکان پرمصرف را قطـــع کنیم‪ .‬الگوی‬ ‫مصـــرف خانگـــی گاز دمـــای ‪ ۱۸‬تـــا ‪ ۲۱‬درجه ســـانتی گراد‬ ‫دمای اســـایش درنظر گرفته شـــده اســـت که ا گر مصرف‬ ‫مشترکان کمتر از ‪ ۲۰۰‬مترمکعب باشـــد رایگان است»‪ .‬او‬ ‫گفـــت‪« :‬درصورتی که مصـــرف مشـــترکان ‪ ۱۰‬درصد کمتر از‬ ‫مدت مشـــابه پارسال باشـــد ‪ ۱۵‬درصد تخفیف می گیرند‬ ‫و درصـــورت مصـــرف باالتـــر از ‪ ۱۵‬درصـــد درمقایســـه با‬ ‫پارســـال قیمت به صورت تصاعدی افزایـــش می یابد‪ .‬در‬ ‫اوج مصـــرف سیاســـت ما پایـــداری گاز خانگـــی و تجاری‬ ‫بـــوده و بایـــد گاز واحدهـــای صنعتـــی گـــروه ‪ ،A‬مرا کـــز‬ ‫نظامـــی‪ ،‬امنیتـــی و بیمارســـتان ها و ‪ ...‬را حفـــظ کرد»‪.‬‬ ‫قتل در شهرستان بندر ترکمن‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان بنـــدر ترکمـــن از قتـــل‬ ‫جوان ‪ ۲۷‬ســـاله دراین شهرســـتان خبر داد‪ .‬محمدعلی‬ ‫کریمـــی در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار گفـــت‪« :‬ازطریـــق تماس‬ ‫بـــا نیروهـــا ‪ ۱۱۰‬قتـــل یـــک جـــوان در زمین هـــای اطـــراف‬ ‫مســـیر روســـتای ســـیجوال به بندر ترکمن گزارش شد»‪.‬‬ ‫کریمـــی بابیان این مطلـــب کـــه جســـد مربـــوط بـــه یـــک‬ ‫جـــوان ‪ ۲۷‬ســـاله بـــود کـــه اثـــار جراحت بـــر روی بـــدن او‬ ‫ً‬ ‫کامال مشـــهود بود و یک دســـتگاه موتور و گوشـــی همراه‬ ‫در اطـــراف جســـد یافـــت شـــد افـــزود‪« :‬مامـــوران نیروی‬ ‫انتظامـــی بالفاصله بعـــد از تماس به محل اعزام شـــدند‬ ‫شهـــای‬ ‫و بـــا بهره گیـــری از تحقیقـــات ویـــژه پلیـــس و رو ‬ ‫تخصصـــی کمتـــر از دوســـاعت قاتـــل را شناســـایی و‬ ‫دســـتگیر کردند»‪ .‬وی گفـــت‪« :‬قاتل جوان ‪ ۱۹‬ســـاله بود‬ ‫به دلیـــل خصومت شـــخصی اقـــدام بـــه این قتـــل کرده‬ ‫بـــود و در بازجویـــی اولیـــه به قتـــل اعتـــراف کرد»‪.‬‬ ‫گسترش رنگ ابی کرونایی‬ ‫در استان گلستان‬ ‫احصاء شد»‪ .‬وی بابیان اینکه شهرری دارای ظرفیت های‬ ‫بی ماننـــدی در حوز ههـــای علمـــی‪ ،‬تاریخـــی‪ ،‬فرهنگـــی‪،‬‬ ‫اجتماعـــی و مذهبی اســـت‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬زیرســـاخت های‬ ‫الزم بـــرای جـــذب حدا کثـــری توریســـت باتوج هبـــه اثـــار‬ ‫یشـــمار و ظرفیت حرم عبدالعظیم(ع) باید در‬ ‫باســـتانی ب ‬ ‫شـــهرری ایجاد شـــود»‪ .‬شـــربیانی اضافه کرد‪« :‬بســـیاری از‬ ‫کشـــورها و حتی اســـتان های کشـــور که مقصد گردشگران‬ ‫و توریســـت هســـتند‪ ،‬به انـــدازه نصـــف شهرســـتان ری‬ ‫نحـــوزه‬ ‫اثـــار باســـتانی و تاریخـــی ندارنـــد کـــه بایـــد درای ‬ ‫یهـــای الزم صـــورت گیـــرد»‪ .‬وی در بخـــش دیگر‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫ســـخنان خود یکی از اهداف مدیریت جدید شهری تهران‬ ‫را کاهش ســـفرهای درون شهری مردم ری به تهران عنوان‬ ‫کـــرد و گفت‪« :‬برای این منظور ایجاد شـــعبه دســـتگاه های‬ ‫خدمات رســـان و واحدهـــای صنفـــی موردنیاز مـــردم جزو‬ ‫برنام ههـــای شـــورای شـــهر تهـــران اســـت»‪ .‬شـــربیانی ابراز‬ ‫کـــرد‪« :‬ایجـــاد شـــهرک بهداشـــت ودرمان باتوجه به حضور‬ ‫بیمـــاران ســـایر کشـــورهای در قالـــب توریســـت مذهبـــی و‬ ‫همچنین اســـتقرار فرودگاه امام خمینی(ره) در شهرستان‬ ‫ری از ســـایر برنامه های شورای شـــهر تهران است»‪ .‬رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهرســـتان ری تکمیل و اجرای پروژه های‬ ‫نیمـــه کاره ماننـــد تکمیـــل خطـــوط متـــرو و توســـعه ان به‬ ‫شـــهرهای ه مجـــوار را از ســـایر اهـــداف مدیریـــت شـــهری‬ ‫تهـــران دراین شهرســـتان برشـــمرد و اظهـــار کرد‪« :‬شـــورای‬ ‫شهرســـتان به عنوان شورایی فرادســـتی از همه ظرفیت ها‬ ‫برای حل مشـــکالت شـــهروندان اســـتفاده می کنـــد»‪ .‬وی‬ ‫اضافـــه کرد‪« :‬پیگیـــری مطالبات به حق مـــردم‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫یســـت کـــه اعضـــای شـــورای شـــهر می تواننـــد‬ ‫خدمت ‬ ‫به مردم کنند»‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی اســـتان گلســـتان‬ ‫بااشـــاره به بســـتری ‪ ۱۹۳‬بیمـــار مبتـــا بـــه کوویـــد‪ ۱۹-‬در‬ ‫بیمارســـتان های اســـتان گفـــت‪« :‬تا کنـــون ‪ ۸۵‬درصـــد‬ ‫از جامعـــه هـــدف در اســـتان نوبـــت اول و ‪ ۶۴‬درصـــد‬ ‫نیـــز هـــر دونوبـــت را دریافـــت کرده انـــد»‪ .‬عبدالرضـــا‬ ‫فاضـــل در جلســـه ســـتاد اســـتانی پیشـــگیری و مقابلـــه‬ ‫بـــا ویـــروس کرونـــای اســـتان گلســـتان گفت‪« :‬براســـاس‬ ‫اخریـــن رنگ بنـــدی رســـمی شهرســـتان های کشـــور در‬ ‫اســـتان گلســـتان وضعیت گرگان و علی اباد کتـــول‪ ،‬زرد و‬ ‫وضعیت بقیه شهرستان ها ابی ســـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫درحال حاضـــر ‪ 193‬بیمـــار مبتال بـــه کوویـــد‪ 19-‬در مرا کز‬ ‫درمانی اســـتان بســـتری هســـتند افـــزود‪« :‬در کل هفته‬ ‫گذشـــته در اســـتان متاســـفانه چهار نفر براثـــر کرونا جان‬ ‫خود را از دســـت دادند»‪ .‬رئیس دانشـــگاه علوم پزشـــکی‬ ‫اســـتان گلســـتان افـــزود‪« :‬تا کنـــون ‪ 85‬درصـــد از جامعه‬ ‫هدف در اســـتان نوبت اول و ‪ 64‬درصـــد نیز هر دونوبت‬ ‫را دریافـــت کرده انـــد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اسان بر صنعت پارمیس با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 243468‬و شناسه ملی ‪10102841594‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/05/06‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت بـه اسـتان‬ ‫تهران‪ ،‬شهرسـتان تهران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله پاسـداران (تهرانسـر غربی)‪ ،‬کوچه نرگس ‪ ،18‬بلوار شـاهد [نیلوفر]‪،‬‬ ‫پال ک ‪ ،318‬سـاختمان سـبز‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ ،5‬کدپسـتی ‪ 1388835939‬انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح‬ ‫فـوق اصلاح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1230920‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت نیکا گشت بی همتا با مسئولیت‬ ‫محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 369919‬و شناسه ملی ‪10320201044‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومـی فوق العـاده مورخ‬ ‫‪ 1400/04/21‬و مجـوز شـماره ‪ 14002303/17335‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/07/07‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع‬ ‫دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬موارد ذیل به موضوع‬ ‫فعالیت شـرکت الحاق و اضافه گردید "ارایه کلیه خدمات‬ ‫مسـافرت هوایـی بـه صـورت الکترونیکـی‪ ،‬صـدور بلیـط‬ ‫الکترونیکی و توسـعه نرم افزارهـای الزم جهت بهره برداری‬ ‫الزم بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات سـازمان هواپیمایـی‬ ‫کشـوری" مـوارد فـوق بـه موضـوع فعالیـت شـرکت الحـاق و‬ ‫درنتیجـه مـاده ‪ 2‬اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح گردید‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1230921‬‬ ‫ا گهی ختم تصفیه شعبه شرکت خارجی میتسو بیشی کرپر یشن‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1682‬و شناسه ملی ‪10100157230‬‬ ‫بـه اسـتناد شـماره وارده ‪ 140030500901083709‬مـورخ ‪ ،1399/05/29‬مدیـر تصفیـه مراتـب ختـم‬ ‫تصفیـه شـرکت مذکـور اعلام می گـردد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1230919‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اتصال استیل پارس‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/08/26‬بـه شـماره ثبـت ‪ 586817‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010519778‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیل گردیده که خالصه ان به شـرح‬ ‫زیر جهت اطالع عموم ا گهی می گردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬ارائه کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫فـوالد زنگ نـزن شـامل ورق‪ ،‬لولـه پروفیـل‪ ،‬میلگـرد‪ ،‬اتصـاالت شـیراالت‪ ،‬پیـچ و مهـره‪ ،‬الکتـرود و سـایر مقاطـع فـوالد زنگ نـزن کلیـه کاال هـای مجـاز‬ ‫بازرگانـی‪ -‬ترخیـص کاال از کلیـه گمـرکات کشـور‪ -‬اخـذ وام و تسـهیالت و اعتبـارات ریالـی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسـات مالـی و اعتباری دولتی‬ ‫و خصوصـی داخلـی و خارجـی‪ -‬اخـذ ضمانتنامـه و گشـایش ال سـی بـرای شـرکت نـزد بانک هـای دولتـی و خصوصـی داخلـی و خارجـی و اعطـای‬ ‫نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی‪ ،‬برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی‪ -‬انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬ایجـاد شـعب و نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور شـرکت در کلیـه مناقصـات‪ ،‬پیمان هـا و مزایـدات دولتـی و خصوصی اعم‬ ‫از داخلـی و بین المللـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز‬ ‫اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکزی‪ ،‬شـهر تهران‪ ،‬محله هفده شـهریور (فتـح)‪ ،‬خیابان (حریم خـط راه اهن)‪ ،‬بزرگـراه ‪65‬متری‬ ‫فتـح‪ ،‬پلا ک ‪ ،292‬مجتمـع پـارس غدیـر‪ ،‬طبقـه همکـف‪ ،‬واحـد ‪ 94‬کدپسـتی ‪ 1386853637‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ‬ ‫‪ 10.000.000‬ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشـرکه هر یک از شـرکا‪ :‬اقای حسـین شـعبانی به شـماره ملی ‪ 0014601540‬دارنده ‪ 100000‬ریال سهم الشـرکه‪،‬‬ ‫اقای شـیرینعلی شـعبانی به شـماره ملی ‪ 4371294502‬دارنده ‪ 9900000‬ریال سهم الشـرکه‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬اقای حسـین شـعبانی به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0014601540‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای شـیرینعلی شـعبانی بـه شـماره ملـی ‪ 4371294502‬بـه سـمت‬ ‫مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهداور‬ ‫ً‬ ‫شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عـادی و اداری با امضا مدیرعامل منفـردا همراه با مهر‬ ‫شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبت موضـوع فعالیت مذکور بـه منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1230918‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ‪ / 1400‬شماره ‪377‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫شهر گربه ها‬ ‫تسهیالت‬ ‫فیلمـی سـاخته سـید جـواد هاشـمی‪ .‬گرب ههـای «گربسـتان» بـه طمـع‬ ‫دسـتیابی بـه ارزوهـا‪ ،‬قصـد دارنـد بـا شـرکت در مسـابقه ای کـه دسیسـه‬ ‫مشـاور حا کـم اسـت‪ ،‬شـرکت و بـه شـهر گرب ههـا عزیمـت کننـد؛ امـا حا کـم‬ ‫نهـا را گرفتـه و بـه عمـر‬ ‫به کمـک تحقیقـات «گرفسـور» تصمیـم دارد عمـر ا ‬ ‫خـود بیفزایـد‪...‬؛ امیـن زندگانـی‪ ،‬یوسـف تیمـوری‪ ،‬نیوشـا ضیغمـی و الیـکا‬ ‫عبدالرزاقـی؛ از بازیگـران ان هسـتند‪.‬‬ ‫ـرد معلـول‪ ،‬تسـهیالت خریـد مسـکن‬ ‫«سـازمان» بـه خانواد ههـای دارای ف ِ‬ ‫می دهـد ؛ امـا ‪ !...‬نازنین تامرادی‪ ،‬حسـین اقا کثیری‪ ،‬عاطفه عاطفه‪ ،‬محمد‬ ‫دهمالیی‪ ،‬امیرحسین توکلی و فرزانه بهنیا؛ بازیگران این تئاتر به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی فروزان قاسمی هستند که تا ‪ 10‬اذرماه در «عمارت روبرو» به روی‬ ‫صحنه است‪ .‬در توضیح تماشای این اثر ‪50‬دقیقه ای تا کید شده است که‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سـال خـودداری کنید‪.‬‬ ‫از همراه داشـتن فرزنـدان ِ‬ ‫کتاب ارامش‬ ‫خانهتنهایی‬ ‫کتابـی نوشـته مـت هیـگ بـا ترجمـه مریـم فتـاح زاده کـه نشـر «چترنـگ» در‬ ‫‪208‬صفحـه بـا قیمـت ‪60‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬هیـگ؛ سـال ‪ 1975‬در‬ ‫یسـت مخلـوط از‬ ‫انگلسـتان متولـد شـد‪ .‬به گفتـه نویسـنده؛ ایـن اثـر‪ ،‬کتاب ‬ ‫هرانچـه بـه او ارامـش می دهـد؛ از گزیده هایـی از متـون تـا دسـتور غذایـی؛‬ ‫مهـای محبوبـش‪.‬‬ ‫از روایت هایـی از زندگـی افـراد سرشـناس تـا فهرسـت فیل ‬ ‫ضمن اینکـه خوانـدن ایـن کتـاب‪ ،‬ترتیبـی نـدارد‪.‬‬ ‫جپـوری و سـاالر عقیلـی کـه همکاری هایـی متعـدد در قالـب‬ ‫سـعید فر ‬ ‫کنسـرت یـا تولیـد البـوم داشـته اند‪ ،‬جدیدتریـن کار مشترکشـان را از سـوی‬ ‫مرکـز موسـیقی حـوزه هنـری منتشـر کرده انـد کـه در ان‪ ،‬قطعـات «گریـه‬ ‫پنهـان» در مایـه شوشـتری بـا شـعری از شـهریار‪« ،‬نـگاه اشـنا» در دسـتگاه‬ ‫همایـون بـا شـعری از حافـظ‪« ،‬سـاز و اواز» در مایـه شوشـتری بـا شـعری از‬ ‫رهـی معیـری و ‪ ...‬گنجانده انـد‪.‬‬ ‫باریه‬ ‫خانه ما‬ ‫مهستیبحرینی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار نقاشـی و چـاپ دسـتی فرشـاد نکومنـش کـه تـا ‪17‬‬ ‫ـانی تهران‪ ،‬خیابان‬ ‫اذر ماه در «گالری شـیرین» بین سـاعات ‪ 11‬تا ‪ 19‬و به نش ِ‬ ‫مخـان زنـد‪ ،‬خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـ ه سـیزدهم‪ ،‬پلا ک ‪ ۵‬برپاسـت‪ .‬ایـن‬ ‫کری ‬ ‫هنرمنـد پیش تر نمایشـگاه انفـرادی «زوران» را در اردیبهشـت ماه ‪ 98‬برگزار‬ ‫کـرده و در چنـد رویـداد گروهـی ماننـد «مسـاله نقاشـی و چـاپ» نیـز حاضـر‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫یـک نرم افـزار حسـابداری شـخصی رایـگان کـه بـه شـما کمـک می کنـد‬ ‫یتـان داشـته باشـید‪ .‬بـا ایـن‬ ‫کنتـرل بهتـری بـر درامدهـا و هزین ههـای زندگ ‬ ‫یتـان را ثبـت و‬ ‫نرم افـزار می توانیـد تمـام هزین ههـا و درامدهـای خانـه و زندگ ‬ ‫شهـای متنـوع ان بـرای تصمیم گیـری و برنامه ریـزی‬ ‫دسـته بندی؛ و از گزار ‬ ‫شهـای نمـوداری ب هصـورت‬ ‫ل وخـرج اسـتفاده کنیـد‪ .‬ارائـه گزار ‬ ‫بهتـر دخ ‬ ‫یهـای ان اسـت‪.‬‬ ‫روزانـه‪ ،‬هفتگـی‪ ،‬ماهیانـه و سـالیانه از ویژگ ‬ ‫گیسو سیاه‪ ،‬خواهر من‪ ،‬شب‬ ‫با قامتی بلندتر از سال های صبر‬ ‫با چشمی از تباهی دل داستان سرا‬ ‫در پیش من نشسته به خاموشی‬ ‫در برکه کبود دو بازویش‬ ‫– از شرق تا به غرب گشوده ‪-‬‬ ‫روییده است باز مثل همیشه‬ ‫نیلوفر سیاه فراموشی‬ ‫او نیز مثل من‬ ‫در چشمش از هراس اشارت هاست‬ ‫و اندر زبان گنگ سکوتش‬ ‫از اختفای درد‪ ،‬کنایت هاست‬ ‫ما هر دو توامان‬ ‫از بطن بی کرانه ابهام زاده ایم‬ ‫اما چو ابرهای ملولی‬ ‫دل گرفته‬ ‫کاندر ِ‬ ‫رازی به غیر اشک ندارند‪،‬‬ ‫ما نیز ساده ایم‬ ‫در چشمه سار تیره چشمانش‬ ‫تصویر مات من‬ ‫ایینه ای دوروست که او را‬ ‫با بار خاطرات سیاهش‬ ‫در خویش می کشد‬ ‫او نیز مثل من‬ ‫در ابگیر را کد جسمش‬ ‫موجی ز اضطراب نهفته ست‪:‬‬ ‫دل اماس کرده اش‬ ‫وز ان چه رفته بر ِ‬ ‫هرگز یک از هزار نگفته ست‬ ‫همچون خیال دور و به من نزدیک‬ ‫می خواهمشدمی‬ ‫در بازوان خود بفشارم‪،‬‬ ‫با او یکی شوم‬ ‫دستی دراز می کنم‪ ،‬افسوس!‬ ‫گیسو سیاه‪ ،‬خواهر من‪ ،‬رفته است‬ ‫گری واترز‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 385

هفته نامه سرافرازان 385

شماره : 385
تاریخ : 1400/11/04
هفته نامه سرافرازان 384

هفته نامه سرافرازان 384

شماره : 384
تاریخ : 1400/10/27
هفته نامه سرافرازان 383

هفته نامه سرافرازان 383

شماره : 383
تاریخ : 1400/10/20
هفته نامه سرافرازان 382

هفته نامه سرافرازان 382

شماره : 382
تاریخ : 1400/10/13
هفته نامه سرافرازان 381

هفته نامه سرافرازان 381

شماره : 381
تاریخ : 1400/10/06
هفته نامه سرافرازان 380

هفته نامه سرافرازان 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/09/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!