هفته نامه سرافرازان شماره 376 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 376

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 376

هفته نامه سرافرازان شماره 376

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبهاولاذر ‪ 16/1400‬ربیع الثانی ‪ 22/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /376‬تومان‬ ‫واکاوی اشکال تازه خشونت علیه زنان‬ ‫ِ‬ ‫رنج نارنجی ‪...‬‬ ‫ِ‬ صفحه 1 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫برای «زهره کودایی» و مدعیان دفاع از حقوق زنان‬ ‫نســال خــود را نیــز در ســال گذشــته ســپری‬ ‫روز جهانــی مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان (‪ ۲۵‬نوامبــر؛ ‪ ۵‬اذر)‪ ،‬شصتمی ‬ ‫کــرد‪ .‬علــت نا مگــذاری ایـن روز‪ ،‬یــک رویــداد تاریخــی در کشــور دومینیکــن اســت‪ ۲۵ :‬نوامبــر ســال ‪ ۱۹۶۰‬ســه خواهــر‬ ‫اهــل جمهــوری دومینیکــن کــه ب هنــام «خواهــران میرابــل»‪ ،‬معــروف شــدند‪ ،‬پــس از ماه ها شــکنجه‪ ،‬ســرانجام توســط‬ ‫تهــای سیاســی علیــه رژیــم‬ ‫نهــا شــرکت در فعالی ‬ ‫ســازمان امنیــت ارتــش ایــن کشــور به قتــل رســیدند‪ .‬جــرم ا ‬ ‫دیکتاتــوری حا کــم بــر دومینیکــن بــود‪ ۲۱ .‬ســال بعد؛ یعنــی ســال ‪ ،۱۹۸۱‬در همایشــی در بوگوتــا (پایتخــت کلمبیــا) که با‬ ‫شــرکت مدافعان حقوق زنان در امریکای التین و منطقه کارائیب تشــکیل شــد‪ ،‬پیشــنهاد کردند روز قتل خواهران‬ ‫میرابــل‪ ،‬به عنــوان «روز مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان» نا مگــذاری شــود‪ .‬هــدف ان بــود تــا افــکار عمومــی جهــان‪،‬‬ ‫بیش ازپیــش بــه این موضــوع توجــه کنــد‪ .‬ســازمان ملــل متحد نیــز در ســال ‪ ۱۹۹۹‬این روز را به رســمیت شــناخت و در‬ ‫تهــا و مــردم جهــان را به این نکتــه‬ ‫تاریــخ مناســبت های ایــن ســازمان گنجانــد تــا ازاین طریــق هم هســاله توجــه دول ‬ ‫یبــر جنســیت اســت کــه بــا هــدف اسیب رســاندن بــه انــان‬ ‫جــذب کنــد‪ .‬خشــونت علیــه زنــان‪ ،‬هــر عمــل خشـ ِـن مبتن ‬ ‫در یـک روز بهـاری‪ ،‬درسـت وقتـی مردم نیویورک در منهتن مشـغول برگـزاری رژه روز‬ ‫عیـد پـاک بودنـد‪ ،‬نا گهـان چنـد زن‪ ،‬درسـت در نقطـه طالیـی رژه و درحالی که همه‬ ‫حواس را به خودشـان جلب کرده بودند‪ ،‬اتفاقی رقم زدند که انگشـت عکاس ها را‬ ‫روی ماشه دوربین ها برد و رگبار شاتر چندین دوربین به سمت ان ها شلیک شد و‬ ‫صحنه ای برای اولین بار درطول تاریخ ثبت شد که سرنوشت خیلی ها را تغییر داد‪.‬‬ ‫یکـه قوانین بازدارنده بسـیاری‬ ‫مـا درمـورد امریـکای ‪ ۱۹۲۹‬صحبـت می کنیـم؛ از زمان ‬ ‫بـرای زنـان امـروز وجـود داشـت و زنـان امـروز‪ ،‬ان زندگـی و زنـان ان روز‪ ،‬زندگـی امـروز‬ ‫نقـرار بود که‬ ‫زنـان در امریـکا را حتـی نمی تواننـد در ذهنشـان تصور کننـد‪ .‬ماجرا ازای ‬ ‫چنـد زن زیبـا کـه البتـه به هیچ عنوان مدل نبودنـد‪ ،‬درحالی که چهـره زنانی موفق و‬ ‫جذاب داشتند و در میان جمعیت می درخشیدند‪ ،‬درست وسط جمعیت سیگار‬ ‫روشـن کردنـد و به قـول محافظه کارهـا؛ «دیـوار عفت عمومی را شکسـتند!» تصاویر‬ ‫ان ها در فضای رسـانه ای مثل بمب منفجر شـد و در جامعه ای که سیگارکشـیدن‬ ‫زنـان درمالعـام‪ ،‬تابـو و زنـان سـیگاری‪« ،‬فاحشـه» محسـوب می شـدند‪ ،‬زنان موفق‬ ‫سیگار به دسـت تبدیـل بـه الگـوی جدیـدی بـرای زنـان امریکایـی شـدند‪ .‬هیجـان‬ ‫چنـان بـاال گرفـت کـه ایـن کار ادامـه یافـت و از ان روز به بعـد زنـان توسـط رسـانه ها بـه‬ ‫صــورت می گیــرد و ممکــن اســت شــامل اشــکال مختلــف جســمی‪ ،‬روانــی‪ ،‬تحمیــل محدودیت هــای مالــی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از پیشــرفت های شــغلی و ارتقــای توانایی هــای فــردی و بی اعتنایــی بــه ان هــا باشــد‪ .‬ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫نیــز در قطعنامـه ای‪ ،‬خشــونت علیــه زنــان را چنیــن تعریــف می کنــد‪« :‬هرنــوع رفتــار خشــن و وابســته بــه جنســیت کــه‬ ‫موجــب اســیب جســمی‪ ،‬روانــی یــا رنــج زنــان می شــود؛ چنیــن رفتــاری می توانــد بــا اســتفاده از تهدید‪ ،‬اجبار یا ســلب‬ ‫مطلــق اختیــار و ازادی در جمــع یــا خفــا رخ دهــد»‪ .‬طبــق اعــام ســازمان های مردم نهــاد حمایت از حقوق انســانی؛‬ ‫از زمــان اغــاز همه گیــری جهانــی کرونــا‪ ،‬جهــان شــیوع خشــونت علیــه زنــان و دختــران را بیشــتر تجربــه کــرده و ایــن‬ ‫خشــونت ها در درجــه اول‪ ،‬در خانواده هــا رخ می دهــد‪ .‬یک ســوم زنــان در همــه دنیــا‪ ،‬درمعــرض خشــونت هســتند‬ ‫کــه نشــان از گســترده ترین نقــض حقــوق اساســی در جهــان دارد‪ .‬البتــه نقــض حقــوق زنان‪ ،‬اشــکال دیگری هــم دارد‬ ‫کــه هتا کــی و هجمــه در فضــای مجــازی و رســانه ای هــم یکی از ان هاســت؛ مــوردی کــه در روزهــای اخیــر بــرای «زهــره‬ ‫کودایــی»؛ ســنگربان تیــم ملــی فوتبــال زنــان ایــران رخ داده و جــای تامــل دارد‪.‬‬ ‫کشیدن سیگار در مکان های عمومی تشویق می شدند و ان سیگارها مشعل های‬ ‫یکـه البتـه بعدها روی پا کت های سـیگار هم نوشـته‬ ‫ازادی زنـان نامیـده شـد؛ چیز ‬ ‫شد؛ تاانجا که در سراسر جهان زنان در خیابان ها راه می رفتند و سیگار می کشیدند‬ ‫و ان سـیگارهای سرنوشت سـاز یـا همـان مشـعل های ازادی اولیـن دیوارهـای‬ ‫اسـتبداد مردانـه را در محدودکـردن زن هـا شکسـت‪ .‬ایـن اتفـاق ان قدر مهـم بود که‬ ‫تبدیـل بـه یـک ارجـاع تاریخـی شـد‪ .‬روت هیـل؛ جامعه شـناس و انسان شـناس‬ ‫امریکایـی یک بـار گفت‪« :‬زنان! یک مشـعل ازادی دیگر روشـن کنیـد! با یک تابوی‬ ‫جنسـی دیگر مبارزه کنید!»‬ ‫یکـه در تعریـف بین المللـی ان‪،‬‬ ‫مـا درمـورد یـک ازار جنسـی صحبـت می کنیـم؛ چیز ‬ ‫یسـت بـا ماهیـت جنسـی کـه البتـه شـامل تحقیـر جنسـیتی بـا توسـل بـه ازار‬ ‫عمل ‬ ‫کالمـی هـم می شـود‪ .‬مثـل همیـن کار سـخیفی کـه بعضـی ادم هـا در خیابـان انجـام‬ ‫می دهند؛ «متلک!» زنی به واسطه مشخصات ظاهری و به ناحق مورد ازار جنسی‬ ‫کالمی واقع شده بود و این کار سخیف که در قوانین قضایی ا کثر کشورهای جهان‪،‬‬ ‫عملـی غیرقانونـی و مجرمانـه شـناخته می شـود‪ ،‬روبه روی چشـم همـه و در فضای‬ ‫مجازی اتفاق افتاد و عجیب اینکه کسی هیچ چیزی نمی گفت‪ .‬تصور کنید زنی که‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال به علـت تفاوت هـای ظاهـری بـا همبازی هـای خـود از دوران کودکـی دچار‬ ‫ً‬ ‫مشـکل بـوده و تلاش کـرده از این شـرایط نابسـامان اجتماعـی کـه بعضـا حاصـل‬ ‫ً‬ ‫تربیـت ناصحیـح برخـی خانواده هـا بـوده بیـرون بیایـد و اتفاقـا از پـس ایـن کار برامده‬ ‫و حـاال تبدیـل بـه بازیکـن تیم ملی شـده اسـت‪ .‬بعـد در یـک دیدار ملـی؛ درحالی که‬ ‫بایـد به افتخـار دروازه بانـی کـه تیـم ملـی را بـا گرفتـن پنالتـی‪ ،‬بـه فینـال مسـابقات‬ ‫رسـانده‪ ،‬ایسـتاده تشـویق کنیـم‪ ،‬برخـی او را بـا انگشـت نشـان می دهنـد و مسـخره‬ ‫می کنند؛ چرا؟ چون او یک زن است! یک لحظه خودتان را جای ان کسی بگذارید‬ ‫کـه قهرمـان شـده و به خاطـر شـرایطی کـه در شـکل گیری ان دخیـل نبـوده مـورد‬ ‫تمسخر قرار می گیرد؛ گذشته از اینکه چه ظلمی به سرمایه های انسانی خودمان‬ ‫می کنیم‪ .‬سوال مهم اینجاست که فعاالن حقوق زنان که خودشان را قهرمان این‬ ‫لحظه هـای سرنوشت سـاز معرفـی می کنند‪ ،‬کجا هسـتند؟!‬ ‫یکـه انقالب‬ ‫بیاییـد بـه عقـب برگردیـم؛ بـه انقلاب فرانسـه در اواخـر قـرن ‪ 17‬و روزهای ‬ ‫فرانسـه می رفـت تـا کم کـم شـکل بگیـرد و این کشـور اروپایی را دسـتخوش تغییرات‬ ‫دموکراتیـک کنـد‪ .‬امیـد‪ ،‬فصـل الینفک انقالب هاسـت‪ .‬ا گـر در دنیا انقالبـی صورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬بـرای تغییـر اسـت؛ و به امیـد روزهـای بهتـر پیـش رو رقـم می خـورد‪ .‬یکـی از‬ صفحه 2 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫پرونده‬ ‫یکـه‬ ‫گروه هایـی کـه بـه ایـن تغییـرات در فرانسـه امیـدوار بودنـد «زنـان» بودنـد؛ زنان ‬ ‫در فرانسـه توسـط مردهـا اداره می شـدند و مردهـا بودنـد کـه بـه ان هـا می گفتنـد در‬ ‫کدام شغل کارامدی بیشتری دارند و خودشان نبودند که برای خودشان تصمیم‬ ‫می گرفتنـد‪ .‬البتـه ایـن فقـط در فرانسـه نبـود‪ .‬دران سـال ها در اغلـب کشـورها زنـان‬ ‫از حقـوق بدیهـی مثـل حـق رای‪ ،‬معاملـه‪ ،‬کار یـا مشـارکت سیاسـی محـروم بودند‪.‬‬ ‫فمینیسـت ها فعـال شـدند و جزوه هـا و کلوپ هـای زنـان؛ به ویـژه انجمـن زنـان‬ ‫جمهوری خـواه انقالبـی زنـان را امـوزش مـی داد تـا خواسـتار برابـری حقـوق زنـان و‬ ‫مردان باشـند و سـلطه تاریخی مردان را بر جامعه پایان بدهند و از حالت شـهروند‬ ‫ً‬ ‫منفعـل‪ ،‬بـه شـهروند فعـال تبدیـل شـوند‪ .‬انقالبیـون فرانسـوی اتفاقـا اسـتقبال‬ ‫ کردنـد‪ .‬همه چیـز بـرای ازادیخواهـی و برابری خواهـی زنـان خـوب پیـش می رفـت‬ ‫و انقالبیـون دیگـر حتـی در اعتراضـات ان هـا شـرکت و از شـعارها و ارمان هـای ان هـا‬ ‫دفـاع می کردنـد‪ .‬بـا پیروزی انقالب فرانسـه‪ ،‬ورق برگشـت؛ یاکوبین ها کم کـم اوضاع‬ ‫را به دسـت گرفتند و به عنوان قدرت اول فرانسـه و حزب برتری که نقشـی اساسـی‬ ‫در انقلاب فرانسـه داشـتند‪ ،‬دسـت بـه جنایـات عجیبـی زدنـد؛ امـا انچـه دراینجـا‬ ‫بـرای مـا مهـم اسـت‪ ،‬تعطیلـی تمام باشـگاه های زنـان در ا کتبـر ‪ ۱۷۹۳‬و دسـتگیری‬ ‫رهبـران ان هـا بـود‪ .‬جنبـش خـرد شـد‪ .‬قوانیـن ناپلئونـی هـم ایـن حلقـه را بـرای‬ ‫ً‬ ‫یکـه عملا چیـزی از ان باقـی نمانـد‪.‬‬ ‫گتـر کـرد؛ تاجای ‬ ‫زنـان و باشـگاه های ان هـا تن ‬ ‫درواقـع‪ ،‬انقالبیـون بـا بـازی دادن هوشـمندانه بـه فمینیسـت ها بـرای ابـراز وجـود‪،‬‬ ‫می خواستند میدان مبارزات خودشان را شلوغ تر کنند‪ .‬این زنان ازادیخواه بودند‬ ‫که بازی ان ها را خوردند و با امیدی واهی‪ ،‬در دام پهن شده افتادند‪ .‬بی شک زنان‬ ‫یکـه باشگاه هایشـان تعطیـل می شـدند و بعضی هـا بـه زندان هـای مخـوف‬ ‫درزمان ‬ ‫ان زمان در فرانسه می رفتند‪ ،‬به این فکر می کردند که ایا حقوقشان قبل از انقالب‬ ‫فرانسه بیشتر نبود؟ ا گر دوباره برگردند‪ ،‬به مردها و زن هایی که پیش رویشان یک‬ ‫کارت پسـتال فانتـزی از روزهـای ازاد و برابـر گذاشـته بودنـد‪ ،‬اعتمـاد می کننـد؟‬ ‫شـاید یک سـوال درسـت در ذهن شـما شـکل گرفته باشـد و از خودتان می پرسـید‬ ‫ً‬ ‫که ایا ما با حقوق زنان مخالفیم؟ پاسخ کامال روشن است؛ خیر! ما هم مثل اغلب‬ ‫مـردم دنیـا اعتقـاد بـه عدالت در حقـوق زنان داریم و همان طورکه نظرسـنجی های‬ ‫مختلفـی در دنیـا بارهـا نشـان داده مـردم دنیـا کـه بـا برابـری حقـوق زنـان در دنیـا‬ ‫موافق انـد‪ ،‬اذعـان می کننـد کـه فمینیسـت نیسـتند! در یـک نظرسـنجی مربـوط‬ ‫بـه سـال ‪ ،۲۰۱۵‬تنهـا ‪ ۱۸‬درصـد امریکایی هـا خودشـان را فمینیسـت اعلام کردنـد؛‬ ‫بااین وجـود‪ ۸۵ ،‬درصـد گفتنـد کـه بـه برابـری بـرای زنـان اعتقـاد دارنـد‪ .‬چنـد‬ ‫نظرسنجی؛ازجملهنظرسنجیمربوطبه«سورویشن» کهعضوشوراینظرسنجی‬ ‫بریتانیاست‪ ،‬می گوید تنها هفت درصد بریتانیایی ها خود را فمینیست می دانند؛‬ ‫یکـه ‪ ۸۳‬درصـد گفته انـد کـه از برابـری فرصت هـای زنـان در جامعـه حمایـت‬ ‫درحال ‬ ‫می کنند‪ .‬جالب اینکه درصد حمایت از این موضوع میان مردان پنج درصد بیشتر‬ ‫از زنان بود! ایا به مردانی که بیشـتر از خود زنان از ان ها حمایت می کنند‪ ،‬مشـکوک‬ ‫نمی شـوید؟ شـاید مـردان چیـزی توی سرشـان اسـت!‬ ‫اینکه چرا رژه عید پاک در سـال ‪ ۱۹۲۹‬را به عنوان یک برش طالیی برای شـروع این‬ ‫گزارش شروع کردیم‪ ،‬سوال خوبی ست؛ اجازه بدهید ماجرا را از کمی قبل تر شروع‬ ‫کنیم؛ از یک مالقات عجیب و از دیدار یک غول تبلیغات و یک غول سرمایه داری!‬ ‫نقـرار بـود کـه جامعـه امریکا دران سـال ها قوانین متفاوتی با امروز داشـت‬ ‫ماجـرا ازای ‬ ‫یکـرد؛ قوانینـی کـه نه تنهـا در نهادهـای‬ ‫کـه زنـان را از انجـام برخـی کارهـا منـع م ‬ ‫حکومتـی؛ بلکـه در اذهـان جامعـه به صـورت عـرف بودنـد و رعایـت می شـدند‪.‬‬ ‫یکی ازان هـا کشـیدن سـیگار بـرای خانم ها بـود‪ .‬ازطرفی‪ ،‬زنـان که در جنگ جهانی‬ ‫اول و در غیـاب همسرانشـان نقش افرینـی بیشـتری در اجتمـاع داشـتند‪ ،‬حـاال بـا‬ ‫پایـان جنـگ می خواسـتند ترک عـادت روزهای جنگ کننـد و دوباره به نقش قبل‬ ‫از جنگ برگردند؛ و این برایشان کمی سخت به نظر می رسید و خود همین مسائل‬ ‫به قدرت گرفتن جنبش های فمینیسـتی کمک می کرد؛ اما تصمیم برای ان ها نه‬ ‫در محافل فمینیستی؛ که در جای دیگری گرفته شده بود؛ در شرکت «دخانیات!»‬ ‫مدیر انجا به هیچ عنوان فمینیست نبود‪ .‬او درواقع‪ ،‬یک تاجر به تمام معنا بود که‬ ‫بـرای سـود بیشـتر‪ ،‬بـه هرکاری دسـت مـی زد؛ هـرکاری! و حاال احسـاس می کرد باید‬ ‫تجـارت خـود را بـه نیـم دیگـر جامعـه؛ یعنـی «زنـان» گسـترش بدهـد‪ .‬اینجـا بـود کـه‬ ‫«ادوارد برینـز» وارد بـازی شـد؛ یـک غـول تبلیغات و پروپا گاندا که به زندگی در سـایه‬ ‫عالقه بسـیاری داشـت و همیشـه دوسـت داشـت درحالی که پشـت پرده ایسـتاده‪،‬‬ ‫مـردم را بـا نخ هایـی نامرئـی هدایـت کنـد‪ .‬او کـه یک بار پیـش ازان برای مـردم امریکا‬ ‫جـا انداختـه بـود بایـد بـرای دموکراسـی وارد جنـگ جهانـی اول شـوند‪ ،‬این بـار امده‬ ‫بود تا قالب ماهیگیری اش را در دنیای تجارت به اب بیندازد و صنعت دخانیات‪،‬‬ ‫یکـی ازان اب هـای گل الـود بـود‪ .‬خـب ایـن «ادوارد برنیـز» کیسـت؟ برای اینکـه او را‬ ‫بشناسیم‪ ،‬باید اول ازهمه بگوییم که او این قدر به نظریات فروید عمل می کرد که‬ ‫بعضی هـا او را خواهـرزاده ایـن روان شـناس اتریشـی می نامیدند؛ حال انکـه «ابراهام‬ ‫اردن بریل»؛ یک روان پزشک اتریشی‪-‬امریکایی بود که به او درزمینه روان شناسی‬ ‫مشـاوره مـی داد‪ ،‬کسـی که اولین بـار کتاب هـای فرویـد را به انگلیسـی ترجمـه کـرده‬ ‫بود‪ .‬تام الندن؛ نویسـنده کتاب «ادوارد برنیز؛ اسـتاد نامرئی افکار عمومی» درمورد‬ ‫کارهـای برنیـز می گویـد کـه کارهـای او بـر دو پایـه اسـتوار بودنـد‪ :‬اول اینکـه توده هـا‬ ‫بیش ازحـد احمـق و بی عقـل و هم زمـان بیش ازحـد تحت تاثیـر عواطـف و تکانه هـا‬ ‫هسـتند‪ ،‬پـس نمی تـوان بـه تصمیـم ان هـا اعتمـاد کـرد‪ .‬دوم اینکـه از دیدگاه هـای‬ ‫فرویـدی می تـوان بـرای دسـت کاری موثـر افـکار عمومـی در ابعـاد گسـترده اسـتفاده‬ ‫کرد و مهم ترین ایده ای که از اموزه های فروید فرا گرفت‪ ،‬ایده ضمیر ناخودا گاه بود؛‬ ‫چون تسلط بر ضمیر ناخودا گاه مردم باعث تسلط بر خواسته ها و ترس های ان ها‬ ‫و دسـت کاری ذهـن مـردم درجهـت اهـداف دلخـواه می شـود‪ .‬برنیـز به زبان سـاده‬ ‫معتقـد بـود کـه دولت هـای سـایه ای وجـود دارنـد کـه طبقـه بـاالی جامعـه بـوده و‬ ‫اذهـان مـردم را کنتـرل می کننـد‪ .‬ان هـا بـرای اداره جامعـه ضـروری بـوده و ا گـر وجود‬ ‫نداشـته باشـند‪ ،‬جامعـه دچـار نابسـامانی و اشـفتگی می شـود و ازانجا کـه اعتقـاد‬ ‫داشـت تـوده جامعـه احمـق و احساسـاتی اند‪ ،‬ممکـن اسـت به سـادگی بـه فـردی‬ ‫اشتباه روی بیاورند یا درخواستی غلط داشته باشند؛ بنابراین‪ ،‬باید از باال هدایت‬ ‫شـوند و ایـن بـاال همـان «دولـت در سـایه» بـود‪ .‬البتـه دوباره تا کیـد می کنیم این ها‬ ‫نظریات برنیز است که توسط تام الندن؛ نویسنده «ادوارد برنیز‪ ،‬استاد نامرئی افکار‬ ‫ً‬ ‫عمومـی» بـه رشـته تحریـر درامـده و مـا صرفـا ان هـا را نقل قـول می کنیـم‪ .‬بـه همـان‬ ‫اتاق برگردیم؛ به جایی که مدیر ان کارخانه دخانیات می خواست سرمایه اش را به‬ ‫سـیاره بکـر و امـاده بـاروری زنـان ببـرد و در انجـا بـکارد و بـرای ایـن کار دسـت به دامن‬ ‫برنیـز شـد‪ .‬برنیـز بـرای این جلسـه امـاده بـود‪ .‬او در مشـورت های خـود‪ ،‬از ابراهـام‬ ‫اردن شـنیده بـود سـیگار‪ ،‬نمـاد قـدرت مـردان اسـت؛ پـس سیگارکشـیدن زنـان هم‬ ‫می تواند نماد قدرت و استقالل و «مشعل ازادی» ان ها باشد! دقت کنید؛ مشعل‬ ‫یسـت کـه بعدهـا بـه قلـم ان نویسـنده فمینیسـت بـه رشـته‬ ‫ازادی‪ ،‬عنـوان اشنای ‬ ‫تحریـر درامـد؛ همـان مشـعلی کـه بـرای زن هـا یـک مبـارزه بـود؛ امـا بـرای بعضی هـا‬ ‫یـک معـدن طلا! ایده برنیز این بودکه‪« :‬ا گر بتوانیم قفل هـای این بازار (بـازار فروش‬ ‫سـیگار بین زنان) را بشـکنیم‪ ،‬یک معدن طال پیش رو خواهیم داشـت» و تصمیم‬ ‫گرفـت بـرای زنـان این طـور جـا بینـدازد کـه گرفتن حق کشـیدن سـیگار بـرای ان ها‪،‬‬ ‫پیروزی غرورامیز محسـوب می شـود! به زبان سـاده تر کشـیدن سیگار توسـط زنان‪،‬‬ ‫ازادانـه و درمالعـام‪ ،‬گامـی بـرای پیـروزی فمینیسـم اسـت؛ درسـت شـبیه اتفاقـات‬ ‫ً‬ ‫انقلاب فرانسـه‪ .‬ان زن هـا‪ ،‬بی اینکـه دقیقـا بداننـد چـه نقشـی در تاریـخ بـازی‬ ‫می کنند‪ ،‬به محل موردنظر رسـیدند و مقابل دوربین هایی که برنیز گماشـته بود‪،‬‬ ‫سـیگارهای خود را روشـن کردند‪ .‬بالفاصله مجالتی که هماهنگ و اماده دریافت‬ ‫ایـن تصاویـر بودنـد‪ ،‬بـا تیتـر درشـت ان هـا را «کنشـگران اجتماعـی» معرفـی کردنـد و‬ ‫نا گفتـ ه پیداسـت همیـن کافـی بـود تـا جرقـه در انبـار بـاروت بخـورد و زنان یکی یکی‬ ‫دنبـال ایـن حـق برزمین مانـده خـود برونـد؛ برنیـز بقیـه راه را بلـد بـود! حتـی وقتـی‬ ‫شـرکت های سیگارسـازی بـا تغییـر رنـگ پاکت هـای سـیگار بـه رنگ هـای محبـوب‬ ‫زنـان مخالفـت کردنـد‪ ،‬برنیـز رنگ هـای موردعالقـه زنـان را تغییـر داد و به وسـیله‬ ‫انجمن هـای خیریـه کـه لباس هـای متحدالشـکل می پوشـیدند یـا ایونت هـای‬ ‫مختلف درهرزمین ه که زن ها را به عنوان مخاطب یا معرف داشتند؛ حتی فراترازان‪،‬‬ ‫بـا اسـتفاده از صنعـت مـد و لبـاس‪ ،‬زن هـا را بـه رنگ هایـی مثل سـبز عالقه منـد کرد‬ ‫تا مجبور نشـوند پا کت های سـیگار را تغییر رنگ دهند‪ .‬حتی یکی از پرفروش ترین‬ ‫سیگارهای دنیا هم روی پا کت هایش نوشت مشعل های ازادی تان را روشن کنید‬ ‫و ایـن زن هـا بودنـد که با تحریک احساسـات ازادی خواهانه ‪ ،‬در جیب شـرکت های‬ ‫تنبا کـو کرورکرور پـول می ریختند‪ .‬نمی خواهیم وارد بحث های حاشـیه ای بشـویم؛‬ ‫ً‬ ‫اینکـه به هرحـال زن هـا خـود این طـور انتخـاب کردنـد یااینکـه شـاید واقعـا برنیـز بـه‬ ‫جنبش های فمینیسـتی اعتقاد داشـت‪ ،‬موضوعاتی خارج از این گزارش هسـتند؛‬ ‫ً‬ ‫فقـط بدانیـد در همیـن مـورد هم رفتار بی رحمانه ای با زن ها شـد ؛ مثلا می توان به‬ ‫تبلیغاتـی عجیـب اشـاره کـرد کـه زنـان را تشـویق می کرد به جـای خوردن شـیرینی و‬ ‫تنقلات‪ ،‬سـیگار بکشـند‪ .‬یـاد حـرف قدیمـی البتـه به صـورت معکـوس می افتیـم؛‬ ‫تصور اینکه یک نفر به دیگری بگوید‪« :‬پسته نخور و سیگار بکش!» چقدر مسخره‬ ‫ً‬ ‫اسـت؟ امـا ایـن تبلیغـات دران زمـان واقعـا اجـرا شـد و البتـه جواب هـم گرفت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طبیعتـا بعضـی از زنـان به هردلیلـی دنبـال احیـای حقـوق خـود نبودنـد و نمی شـد‬ ‫بـا ایـن ترفنـد ان هـا را بـه جمـع سـیگاری ها اورد؛ امـا وقتـی برنیـز می خواسـت همـه‬ ‫زنـان را به عنـوان مشـتری در این تجـارت دخیـل کنـد؛ یعنـی همـه زنـان! پـس‬ ‫سـراغ نقطه ضعـف بخـش دیگـری از زنـان یعنـی تناسـب اندام رفـت‪ .‬او حتـی سـراغ‬ ‫کارشناسـان سلامت رفـت تـا بـه مـردم القـا کنـد سـیگار باعـث الغـری می شـود و‬ ‫زن هـا برای اینکـه انـدام بهتری داشـته باشـند‪ ،‬به جای خوردن شـیرینی و تنقالت‪،‬‬ ‫سـیگار بکشـند؛ امـا می دانیـم الغـری حاصـل از سـیگار چـه تفاوت هایـی بـا الغـری‬ ‫تسـرهم زنان‬ ‫حاصـل از رژیم هـای غذایـی و ورزش دارد‪ .‬تبلیغات رسـانه ها هم پش ‬ ‫خوش اندامی را نشـان می داد که با اسـتانداردهای رویای امریکایی تناسـب دارند‪،‬‬ ‫خوشـحال اند‪ ،‬می خندنـد‪ ،‬خوش تیـپ هسـتند و البتـه سـیگار می کشـند! حـاال‬ ‫یکـه دنبـال زیبایـی و تناسـب‪،‬‬ ‫بـدون تعـارض منافـع‪ ،‬هـم فمینیسـت ها و هـم زنان ‬ ‫دور یـک میـز نامرئی نشسـته بودنـد و برای شـرکت های دخانیات پـول درمی اورند!‬ ‫ا گـر بـرای شـما جـذاب اسـت‪ ،‬می توانیـد «سـیگار و تفاوت هـای جنسـیتی و اثـرات‬ ‫بهداشـتی منحصرب هفـرد بـرای زنـان» را در گـوگل جسـت وجو کنیـد‪.‬‬ ‫اینکـه بدانیـم ان فعـاالن و ان مدافعان حقوق زنان‪ ،‬زمـان دفاع از این بانوی ایرانی‬ ‫کجاینـد‪ ،‬به نظـر کاری اسـان تر اسـت‪ .‬ان هـا حتـی خـواب نیسـتند؛ بلکـه جایـی‬ ‫ً‬ ‫هسـتند که سـود دارد‪ .‬نه اینکه الزاما خودشـان از این ماجرا سـود ببرند‪ .‬شـاید سود‬ ‫بـرای دسـت هایی باشـد کـه افـکار مـا را هدایـت می کننـد‪ .‬ممکـن اسـت بعضی هـا‬ ‫مسـتقیم فریب بخورند‪ ،‬ممکن اسـت بعضی ها فریب ادم هایی را بخورند که خود‬ ‫فریب خورده هستند و نویسنده از اینکه کلمه ما را به جای ان ها استفاده می کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطعـا تعمـد دارد؛ مـا همـه گاهی فریب می خوریـم‪ .‬به هرحال‪ ،‬فرقـی در اصل ماجرا‬ ‫ندارد؛ تنها چیزی که همه دیدند این بودکه در سکوت مدافعین حقوق زن و حتی‬ ‫میـان لطیفه سـازی های هم وطنانمـان کـه خیلی هم انسـانی نبودنـد‪ ،‬لبنانی ها و‬ ‫تسـر ایـن شـیردختر تنهـای ایرانـی اولیـن صـف حمایتـی را تشـکیل‬ ‫عراقی هـا پش ‬ ‫دادند و فضای مجازی را با هشتگ ‪ #‬زهره‪-‬قدی ُپر کردند‪ .‬کاش یک ساعت حال‬ ‫امـروز ایـن سـنگربان تیـم ملی را می فهمیدیـم‪ .‬کاش تا دیـر نشـده‪ ،‬از او عذرخواهی‬ ‫کنیـم‪ .‬او به هرحـال قهرمـان اسـت؛ بـا پیراهنی که همـه از دیـدن ان ذوق می کنیم‪.‬‬ ‫«زهـره کودایـی» دروازه بـان تیـم ملـی بانـوان ایـران این روزهـا خیلـی معـروف شـده‬ ‫فتـر از‬ ‫فتـر از تمـام بازیکنـان تیم ملـی بانوان ایـران؛ خیلی معرو ‬ ‫اسـت؛ خیلـی معرو ‬ ‫انچه فکرش را می کرد‪ .‬بازیکن درشت هیکلی که استاندارد فیزیکی یک دروازه بان‬ ‫تنومنـد را دارد و باتوج هبـه فیزیـک مناسـب دروازه بانـی‪ ،‬شـاید شـبیه او در فوتبـال‬ ‫ً‬ ‫دنیا به اندازه انگشـتان یک دسـت هم بازیکنی وجود نداشـته باشـد‪ .‬احتماال ا کثر‬ ‫شـما مخاطبـان ان تصویـر را دیده ایـد کـه بانـوی ایرانـی تـوی دروازه‪ ،‬پنالتـی حریـف‬ ‫را می گیـرد و گزارشـگر عربـی او را به خاطـر ظاهـر منحصرب هفـردش مسـخره می کنـد؛‬ ‫یکـه بـا هـر مال کـی کـه بررسـی کنیـد‪ ،‬مـردود اسـت‪ .‬بعـد از ایـن اتفـاق‪ ،‬فضـای‬ ‫کار ‬ ‫مجازی ُپر شـد از مطالب و کامنت ها و تصاویر مختلف از کودایی؛ پسـت هایی که‬ ‫توسـط کاربران مختلف ایرانی و غیرایرانی منتشـر می شـد و اغلب چیزی جز جوک‬ ‫یشـک انچـه درمـورد ایـن‬ ‫نبـود؛ چرا کـه طنـز هـم بـرای خـودش قواعـدی دارد کـه ب ‬ ‫خانـم ایرانـی نوشـته شـده بـود‪ ،‬در دسـته طنـز قـرار نمی گرفـت‪ .‬فدراسـیون فوتبـال‬ ‫اردن نیز با استفاده از موقعیت افکار عمومی‪ ،‬شکایتی علیه ایران تنظیم کرد و به‬ ‫‪ AFC‬فرسـتاد و از ان هـا خواسـت تـا ایـن دروازه بـان را که سـد راه ان ها برای رسـیدن‬ ‫به فینال شـده بود‪ ،‬تعیین جنسـیت کنند‪ .‬کنفدراسـیون فوتبال اسـیا نیز بررسـی‬ ‫کـرد و مونث بـودن ایـن ورزشـکار ایرانـی را تائیـد و اعلام کـرد‪ .‬دراین میـان یک چیـز‬ ‫خیلـی عجیـب بود‪ :‬سـکوت کرکننـده مدافعان حقـوق زنـان! ‪/‬جام جم‬ ‫‪3‬‬ ‫جوگیری خشونت علیه زنان‬ ‫در دوران همه گیری کرونا‬ ‫گاه بـا انتشـار اخبـاری پرا کنـده از چهارگوشـه جهـان به نظـر می رسـد‬ ‫کـه خشـونت علیـه زنـان نه تنها کاهـش نیافته؛ بلکـه متاثـر از عواملی‬ ‫ماننـد شـیوع کرونـا‪ ،‬پیامدهـای ناشـی ازان رونـد صعـودی در جهـان‬ ‫گرفتـه و نگرانـی مجامـع بین المللـی و دولت هـا را به همـراه داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن خشـونت ها پـس از شـیوع کرونـا کـه هیـچ کشـوری از‬ ‫ایـن بحـران مصـون نمانـده‪ ،‬تشـدید شـده؛ پارسـال بـود کـه سـازمان‬ ‫ملـل متحـد پیش بینـی کـرد شـش ماه قرنطینـه ناشـی از شـیوع کرونـا‬ ‫منجـر بـه بـروز ‪ ۳۱‬میلیون مـورد دیگـر از خشـونت خانگـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫روزنامـه فرانسـوی «اوئسـت فرانـس» دراین بـاره نوشـت‪« :‬از زمـان‬ ‫اغـاز همه گیـری جهانـی کوویـد‪ ،۱۹-‬جهـان شـیوع خشـونت علیـه‬ ‫زنـان و دختـران را تجربـه کـرده اسـت‪ .‬خشـونت ها در درجـه اول در‬ ‫خانواده هـا رخ می دهـد‪ .‬بیش از هر زمـان‪ ،‬بسیج شـدن برای مقابله با‬ ‫خشـونت علیه زنان‪ ،‬حیاتی سـت»‪ .‬به نوشـته این روزنامه؛ یک سوم‬ ‫زنـان‪ ،‬متاثـر از خشـونت هسـتند کـه ایـن کارزار جهانـی بـرای بسـیج و‬ ‫تجمیـع کمک هـای مالی سـازمان ملل هرسـاله به ما یـاداوری می کند‬ ‫خشـونت علیـه زنـان گسـترده ترین نقـض حقـوق اساسـی در جهـان‬ ‫اسـت‪ .‬یک سـوم زنـان در جهـان مدعـی این هسـتندکه طـی زندگـی‬ ‫خـود دچـار نوعـی خشـونت؛ اعـم از اخالقـی‪ ،‬جسـمی یـا جنسـی‬ ‫شـده اند‪ .‬طـی بحـران ناشـی از همه گیـری‪ ،‬اقدام هـای خشـونت امیز‬ ‫علیـه زنـان و دختـران افزایش یافتـه اسـت کـه عوامـل اصلـی ایـن‬ ‫خشـونت ها؛ اعـم از نبـود امنیـت اقتصـادی‪ ،‬تعطیلـی مـدارس و‬ ‫جریـان مهاجـرت گسـترده و ناارامی هـای داخلـی بـا شـیوع همه گیـری‬ ‫کرونـا تشـدید شـده اسـت‪ .‬دراین پیونـد «فرانـس ‪ »۲۴‬نوشـته اسـت‪:‬‬ ‫«درحالی کـه جهـان بازهـم روز جهانـی مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنان‬ ‫را جشـن می گیـرد‪ ،‬هیـچ کشـوری از ویـروس کرونـا و افـت خشـونت‬ ‫خانگی علیه زنان که در دوران قرنطینه افزایش یافته مصون نمانده؛‬ ‫از افزایـش تجاوزهـای جنسـی در نیجریـه و افریقـای جنوبـی گرفتـه تـا‬ ‫افزایـش تعـداد زنانی کـه در پـرو مفقـود شـده اند‪ ،‬افزایـش تعـداد زنـان‬ ‫کشته شـده در برزیـل و مکزیـک و انجمن هایـی حامـی حقـوق زنـان‬ ‫کـه در اروپـا سـرکوب شـده اند! بلـه؛ همه گیـری‪ ،‬خشـونت خانگـی را‬ ‫ـال‬ ‫افزایـش داده اسـت»‪ .‬طبـق اطالعـات سـازمان ملـل متحـد؛ اعم ِ‬ ‫قرنطینـه منجـر بـه افزایـش شـکایت ها یـا تماس هـا بـرای گـزارش تجـاوز‬ ‫و خشـونت خانگـی علیه زنان به میـزان ‪ ۲۵‬درصد ارژانتیـن و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫در قبـرس و فرانسـه و نیـز ‪ ۳۳‬درصـد در سـنگاپور شـد‪ .‬دراصـل‪ ،‬در‬ ‫تمـام کشـورها اقدام هـا بـرای اعمـال محدودیت هـای کرونایـی باعث‬ ‫شـد تـا زنـان و کودکان در خانه هایشـان زندانی شـوند‪ .‬تنهـا دادگاه ها‬ ‫نیسـتند کـه درمعـرض ویـروس کرونـا قـرار دارنـد که تعطیلی مشـاغل و‬ ‫مـدارس و نیـز فعالیت هـای فرهنگی و ورزشـی باعث شـده تا قربانیانی‬ ‫کـه پیش تـر به دلیل عدم امنیت اقتصـادی تضعیف شـده اند از راه های‬ ‫فـرار از خشـونت محـروم شـوند‪ .‬در برزیـل ‪ ۶۴۸‬مـورد قتـل زن در نیمـه‬ ‫اول سال میالدی جاری ثبت شده که براساس گزارش مجمع امنیت‬ ‫عمومی این کشـور نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته تاحدودی‬ ‫افزایـش دارد‪ .‬درحالی کـه دولـت برزیـل‪ ،‬کارزاری را بـرای تشـویق زنـان‬ ‫یشـده‬ ‫بـه شـکایت اغـاز کـرده؛ امـا ایـن مجمـع اقدام هـای برنامه ریز ‬ ‫بـرای کمـک بـه قربانیـان را نا کافـی می داند‪ .‬سـازمان ملـل می گوید که‬ ‫در جهان از میان هر هشت کشور‪ ،‬تنها یک کشور اقدام هایی را برای‬ ‫کاهـش میـزان تاثیرگذاری همه گیری بر روی زنـان و کودکان انجام داده‬ ‫اسـت‪ .‬در اسـپانیا‪ ،‬قربانیـان خشـونت خانگـی می توانسـتند بـا کاربرد‬ ‫کـد «ماسـک ‪ »۱۹‬بـا رعایـت احتیـاط از داروخانه هـا کمـک درخواسـت‬ ‫نقـاط تمـاس در‬ ‫کننـد یـا در فرانسـه برخـی انجمن هـای فرانسـوی‬ ‫ِ‬ ‫فروشـگاه ها ایجـاد کردنـد‪ .‬به مناسـبت ‪ ۲۵‬نوامبـر و روز جهانـی منـع‬ ‫خشـونت زنـان به دلیـل محدودیت هـای کرونایـی هنـوز نامشـخص‬ ‫اسـت؛ با این وجـود راهپیمایی هایـی درزمینـه حقـوق زنـان به تاز گـی‬ ‫در کاسـتاریکا‪ ،‬گواتمـاال‪ ،‬لیبـرا‪ ،‬نامیبیـا و رومانـی برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫به نوشـته روزنامـه «لیبراسـیون»؛ در فرانسـه شـماره ‪ ۳۹۱۹‬به عنـوان‬ ‫یـک خـط مرجـع بـرای زنانی کـه قربانـی خشـونت خانگـی می شـوند‪،‬‬ ‫راه انـدازی شـده و به صـورت ‪ ۲۴‬سـاعته گزارش هـا را دریافـت می کنـد‪.‬‬ ‫لهـای‬ ‫بـا شـیوع همه گیـری ویـروس کرونـا و به دنبـال ان اعمـال پروتک ‬ ‫بهداشـتی سـخت گیرانه درجهـت مهـار ایـن ویـروس همانند قرنطینه‬ ‫و خانه نشـینی‪ ،‬گزارش هـای رسـیده از افزایـش خشـونت علیـه زنـان‬ ‫موجـی از نگرانـی را به وجـود اورده و طبـق گـزارش دبیـرکل سـازمان‬ ‫ملـل متحـد؛ همـه اقشـار جامعـه می تواننـد در مدت زمـان همه گیـری‬ ‫کوویـد‪ ،۱۹-‬از زنـان و دختـران بازمانـده از خشـونت حمایـت کنند تا در‬ ‫امـان و دور از خشـونت باشـند‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫ج فیلمی که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان باید دید‬ ‫پن ‬ ‫به مناســبت «روز جهانــی منــع خشــونت علیــه زنــان» در ‪ ۲۵‬نوامبــر؛ «هــات کــورن» فهرســتی از پنــج فیلــم‬ ‫برتــر تاریــخ ســینما بــا تمرکــز بــر خشــونت خانگــی تهیــه کــرده‪ .‬در ده ههــای اخیــر‪ ،‬داســتان های بســیاری‬ ‫مهــای دیگری ماننــد «خوابیدن‬ ‫نبــاره روایــت شــده؛ امــا جــدا از پنــج فیلمــی کــه درادامــه می ایــد‪ ،‬فیل ‬ ‫درای ‬ ‫یکــه از همســر ســلطه جویش می گریــزد؛ و «تلمــا و‬ ‫بــا دشــمن» بــا بــازی «جولیــا رابرتــس» در نقــش زن ‬ ‫‪ .۱‬چراغ گاز‬ ‫«چ ــراغ گاز» س ــاخته «ج ــرج کیوک ــر»؛ داس ــتانی درم ــورد ی ــک وارث زیب ــا به نام‬ ‫«پاوال» ب ــا بازی «اینگرید برگمن» روایت می کند که به قدری توس ــط همس ــری‬ ‫جنایـ ـت کار و توطئه چی ــن ب ــا ب ــازی «چارلز ب ــه ویر» بدرفت ــاری می بین ــد که به‬ ‫م ــرز جنون می رس ــد‪« .‬پاوال» مته ــم به برداش ــتن و مخفی کردن اش ــیای خانه‬ ‫اس ــت؛ اما او چنی ــن رفتارهایی را به خاطر نمی اورد‪« .‬پاوال» از اتاق زیرش ــیروانی‬ ‫ص ــدای پ ــا می ش ــنود و می بین ــد ک ــه ن ــور چ ــراغ بی عل ــت کم وزی ــاد می ش ــود‪.‬‬ ‫برگم ــن برای ب ــازی دراین فیلم‪ ،‬برنده اس ــکار ش ــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گاو بینوا‬ ‫کارگردانی فیلم بلند خود‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫تجر‬ ‫اولین‬ ‫بینوا»‬ ‫«گاو‬ ‫با‬ ‫‪۱۹۶۷‬‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫«ک ــن لوچ»‬ ‫ِ‬ ‫را تجرب ــه؛ و داس ــتانی درمورد رنج های «جوی» ‪ ۱۸‬س ــاله روایت ک ــرد‪ .‬این زن‪،‬‬ ‫با «تام» ازدواج کرده و دارای یک فرزند پس ــر اس ــت و وقتی همس ــرش به زندان‬ ‫می افتد‪ ،‬خود را تنها و س ــتمدیده می یابد‪ .‬او که جس ــم و جانش اسیب دیده‪،‬‬ ‫تصمیمات اش ــتباهی در غیبت همس ــر می گی ــرد‪ .‬او در کلوپ های ــی غیرقانونی‬ ‫کار می کن ــد و ب ــا «دی ــو» ک ــه او ه ــم کارش به زندان می کش ــد‪ ،‬اش ــنا می ش ــود‪.‬‬ ‫لوئیــز» ســاخته «ریدلــی اســکات» بــا بــازی «ســوزان ســاراندون»‪« ،‬بــرد پیــت» و «جینا دیویس» شایســته‬ ‫ســتایش و تکریــم هســتند‪ .‬درانتهــا بایــد یــاداور شــد کــه طبــق گــزارش «نیویورک تایمــز» در ســال ‪۱۹۸۴‬؛‬ ‫مخاطــب هرچه بیشــتر فیلم هایــی بــا موضــوع خشــونت نــگاه کنــد‪ ،‬بیشــتر نســبت بــه زشــتی این عمــل‪،‬‬ ‫یحــس می شــود!‬ ‫یــا رفتارهــای مشــابه ب ‬ ‫«ج ــوی» س ــپس اقدامی انج ــام می دهد که اغل ــب زنان در زم ــان او می کردند‪:‬‬ ‫یگ ــردد؛ به این امیدک ــه اوض ــاع ب ــه ان وخامت ــی ک ــه تص ــور‬ ‫ن ــزد همس ــرش برم ‬ ‫می کن ــد‪ ،‬نباش ــد‪« .‬کارول وای ــت» دراین فیلم نق ــش «جوی» را ب ــازی می کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کافی‬ ‫فیلم «کافی» س ــاخته «مای ــکل اپتد» با بازی «جنیفر لوپ ــز» در نقش زنی به نام‬ ‫یش ــمار از همس ــر س ــلطه جو و خش ــن خود‪ ،‬ازار جس ــمی دیده‬ ‫«اس ــلیم» که ب ‬ ‫یس ــت‪ ،‬از رمانی به نام «س ــیاه‬ ‫و نا گه ــان به این نتیج ــه می رس ــد که دیگ ــر کاف ‬ ‫و اب ــی» نوش ــته «ان ــا کوییندل ــن» اقتباس ش ــده اس ــت‪ .‬زن قص ــه‪ ،‬دخترش را‬ ‫برمـ ـی دارد و پ ــا به ف ــرار می گذارد؛ اما وقت ــی همس ــرش رد او را می گیرد‪ ،‬تصمیم‬ ‫می گی ــرد خ ــودش عدالت را اج ــرا کند‪ .‬لوپز س ــابقه بازی در زنی هم سرنوش ــت‬ ‫در «زندگ ــی ناتم ــام» (‪ )An Unfinished Life‬را دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دولورس کلیبورن‬ ‫ای ــن فیلم که از رمان «اس ــتیون کینگ» الهام گرفته ش ــده و بازیگر درخش ــانی‬ ‫نظی ـ ِـر «کتی بیت ــس» در قالب نقش اصلی ان ب ــازی کرده‪ ،‬قدرتمندانه اس ــیب‬ ‫دراز مـــدت از همســـر و والدینی بدرفتار و هزینه ســـنگینی که زن بـــرای فرار از ان‬ ‫جهنـــم خانگـــی می پـــردازد را به تصویـــر می کشـــد‪« .‬جنیفر جیســـون لی» نقش‬ ‫دختـــری شـــکننده را بـــازی می کند کـــه زندگی کنـــار مـــادرش را تـــاب نمی اورد‬ ‫و نمی توانـــد ازار هـــا را از خاطـــرش بزدایـــد‪« .‬دولـــورس» در انزوا زندگـــی می کند؛‬ ‫یـــک زن مطـــرود کـــه به غلـــط متهـــم بـــه قتـــل رئیـــس خـــود اســـت‪ .‬او مصمم‬ ‫اســـت زندگـــی در انـــزوا و تنهایـــی را ادامـــه دهـــد و به خیـــال خـــود‪ ،‬از دخترش‬ ‫محافظت کند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تیراناسور‬ ‫در برداشـــت «پـــدی کنســـداین» از خشـــونت خانگـــی‪« ،‬الیویـــا کلم ـ ِـن»‬ ‫شـــگفت انگیز در نقـــش زنی زخم خـــورده به نـــام «هنا» بازی می کند که همس ــر‬ ‫به ظاهـــر بـــی ازارش؛ «جیمز»‪ ،‬تـــاوان بدرفتاری هایـــش را می پـــردازد‪ .‬این فیلم‬ ‫درمـــورد مردانی ســـت کـــه بـــه افت خشـــونت مبتـــا شـــده اند؛ امـــا ازطرف دیگر‬ ‫داســـتانی دربـــاره عشـــق و رستگاری ســـت‪« .‬تیراناســـور» بـــا متـــن و بازی هایی‬ ‫دقیـــق‪ ،‬ممکن اســـت اثری ناخوشـــایند باشـــد؛ اما یکـــی از بهتریـــن فیلم های‬ ‫ساخته شـــده درمـــورد خشـــونت خانگی ســـت‪30 / .‬نمـــا‬ ‫سرگذشت ندیمه به روایت مارگارت اتوود‬ ‫کتاب هـای زیـادی دربـاره خشـونت ورزیدن نسـبت بـه زنـان منتشـر شـده؛‬ ‫امـا دنیـای رمـان و داسـتان‪ ،‬همیشـه حرف هـای خـود را بهتـر و سـاده تر‬ ‫می گویـد‪ .‬یکـی از وحشـتنا ک ترین خشـونت هایی کـه علیـه زنـان می تـوان‬ ‫تصـور کـرد را «مـارگارت اتـوود»؛ نویسـنده کانادایـی در رمانـش توصیـف‬ ‫کـرده اسـت؛ کتابـی کـه در یـک دنیـای خیالـی در اینـده دور اتفـاق می افتد‪:‬‬ ‫یسـت کـه بیشـتر به خاطـر‬ ‫«سرگذشـت ندیمـه» یکـی از داستان های ‬ ‫اقتباس های سینمایی و سریال مشهورش شناخته شده؛ اما داستان ان‬ ‫جذابیـت دیگـری دارد‪ .‬اتـوود رمانـش را بـا الهـام از سـه کتـاب مهـم نوشـته‬ ‫اسـت؛ «‪ »۱۹۸۴‬اثـر جـورج اورول‪« ،‬دنیـای قشـنگ نو» اثر الدوس ها کسـلی‬ ‫و «فارنهایـت ‪ »۴۵۱‬از ری برادبـری؛ اثـاری کـه ویژگی هـای شـگفت انگیزی‬ ‫دارنـد‪ .‬داسـتان ایـن کتـاب کـه در سـال ‪ ۱۹۸۵‬نوشـته شـده‪ ،‬در سـال ‪۲۱۹۵‬‬ ‫اتفـاق می افتـد و در شـهر کمبریـج ایالـت ماساچوسـت کـه از ان به عنـوان‬ ‫«جامعـه» یـاد می شـود؛ جامعـه ای به نام «جلید» که توسـط یک حکومت‬ ‫یکـه‬ ‫تئوکراتیـک؛ یعنـی مذهبـی اداره می شـود و حا کمـان می گوینـد هرکار ‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬به خاطـر حکـم انجیـل اسـت؛ انجیلـی کـه اجـازه خوانـدن‬ ‫ان را هیچ یـک از شـهروندان ندارنـد! در «جلیـد» همـه قوانیـن روی زنـان‬ ‫تمرکـز دارد‪ .‬ان هـا هیـچ حق وحقوقـی ندارنـد؛ البته نه همه زن هـا‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫یکـه چیـزی‬ ‫سـخت گیری غیرقابل تصـور فقـط بـرای ندیمه هاسـت؛ زنان ‬ ‫به نـام ازادی فـردی بـرای انـان تعریـف نشـده و مـدام تحت نظـر هسـتند؛‬ ‫بـرای ان هـا نوشـتن یـا خوانـدن‪ ،‬غدغـن اسـت و حـق مالکیت یا حـرف زدن‬ ‫بـرای ان هـا وجـود نـدارد‪ .‬علـت ان ‪ ،‬حـوادث مرگبـاری در نیروگاه هـای‬ ‫هسته ای سـت کـه درپـی ان‪ ،‬بیشـتر مـردان شـهر‪ ،‬قـدرت بـاروری خـود را از‬ ‫دسـت می دهنـد؛ اما حکومت‪ ،‬ناباروری مـردان را نمی پذیرد و عقیم بودن‬ ‫را تنهـا بـه زنـان نسـبت می دهـد و زنانی را کـه توانایی بـاروری دارند‪ ،‬مجبور‬ ‫می کنـد در خانواده هـای سـلطنتی زندگـی کننـد تـا فرزندانـی به دنیـا اورنـد‬ ‫و بعـدازان‪ ،‬بـرای «مالزمـت» بـه خانـواده ای دیگـر‪ ،‬بـه خانه هـای دیگـر‬ ‫فرسـتاده شـوند؛ ایـن زنـان «ندیمـه» نـام دارنـد‪« .‬سرگذشـت ندیمـه» بـا‬ ‫ترجمـه سـهیل ُسـمی‪ ،‬در ‪ ۴۶۳‬صفحـه توسـط نشـر «ققنـوس» بـه چـاپ‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬البتـه ترجمه هـای دیگـری هـم از ایـن کتـاب توسـط دیگـر‬ ‫ناشـران داخلـی چـاپ شـده و در دسـت اسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ اتـوود‬ ‫در مصاحبـه ای کـه دربـاره رمـان «قصـه ندیمـه» خـود انجـام داده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«کنترل کـردن زنـان و کـودکان‪ ،‬جـزوی از تمـام رژیم هـای اسـتبدادی تاریـخ‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬رسـانه «هافینگتون پسـت» دراین بـاره نوشـت‪« :‬مـارگارت‬ ‫اتـوود؛ نویسـنده سرشـناس کانادایـی برنـده جایـزه بوکـر کـه کتـاب قصـه‬ ‫ندیمـه او بـا روی کارامـدن دونالـد ترامـپ‪ ،‬موردتوجـه قـرار گرفـت‪ ،‬دربـاره‬ ‫داسـتان ایـن رمـان گفته کـه من هیچ چیزی را از خـودم درنیـاوردم»‪ .‬رمان‬ ‫یسـت کـه بـا رئیس جمهوری‬ ‫ضدارمان شـهری «قصـه ندیمـه» یکـی از اثار ‬ ‫شـدن «ترامـپ» در امریـکا و سـخنان دیکتاتورمابانـه و ضـدزن او‪ ،‬دوبـاره به‬ ‫فهرست پرفروش ترین ها برگشت و نقل محافل ادبی و فرهنگی شد‪ .‬اتوود‬ ‫اعتقـاد دارد کـه تـرس از ترامـپ‪ ،‬علـت اصلـی پرفروش شـدن دوبـاره کتابش‬ ‫شـد‪ .‬این اثر که اولین بار در سـال ‪ ۱۹۸۵‬منتشـر شـد‪ ،‬تمی ضدارمان شهری‬ ‫شتـر دربـاره رمانـش گفتـه بـود‪« :‬وقتـی اولین بـار‬ ‫دارد‪ .‬اتـوود ‪82‬سـاله پی ‬ ‫منتشـر شـد ‪ ،‬به نظـر دورازذهـن می امـد؛ امـا وقتـی ان را می نوشـتم مطمئن‬ ‫بـودم چیـزی نمی گویـم کـه انسـان ها هرگـز یکجایـی و یک زمـان دیگـری‬ ‫ان را انجـام نـداده باشـند»‪ .‬او در مصاحبـه خـود که پیش از نمایش سـریال‬ ‫اقتباسـی اثـر‪ ،‬بـا «الیزابـت مـاس» (بازیگـر نقش اصلـی این مجموعـه) انجام‬ ‫داد؛ تا کیـد کـرده کـه مطالـب ایـن کتـاب را از خـودش درنیـاورده؛ تمـام‬ ‫ایـن اتفاق هـا یکجایـی و یـک روزی رخ داده انـد و رویدادهـای ایـن رمـان‪،‬‬ ‫جدیـد نیسـتند! ایـن نویسـنده کـه «بوکـر» ‪ ۲۰۰۰‬را بـرای رمـان «ادمکـش‬ ‫کـور» ازان خـود کـرده ‪ ،‬گفـت کـه دادگاه جادوگـران «سـیلم» در قـرن هفدهم‬ ‫می توانـد یکـی از نمونه هـای تاریخـی اسـتبداد علیه زنـان باشـد‪ .‬او درادامه‬ ‫افـزود‪« :‬کنتـرل زنـان و کـودکان‪ ،‬همیشـه جـزوی از رژیم های اسـتبدادی در‬ ‫تاریـخ بـوده؛ چیـز زیـادی تغییـر نکـرده اسـت»‪ .‬اتـوود بارهـا از جـو حا کـم بـر‬ ‫فضـای سیاسـی امریـکا اسـتفاده کـرده و حتـی در نامـه ای که به مرکـز «پن»‬ ‫نوشـت‪ ،‬درباره خطرهای حکومت های دیکتاتوری صحبت؛ و ویدئویی را‬ ‫دراین زمینـه منتشـر کـرد‪ .‬او دنبالـه ای نیـز بـر «قصـه ندیمـه» نوشـت‪ .‬او کـه‬ ‫ا کنـون یکـی از سرشـناس ترین نویسـندگان و منتقـدان ادبـی کاناداسـت‪،‬‬ ‫جایزه هـای ادبـی فراوانـی را در کارنامـه خـود ثبـت کـرده و تا کنـون پنج بـار‬ ‫نامـزد دریافـت جایـزه ادبـی «بوکـر» شـده و یک بـار در سـال ‪ ۲۰۰۰‬موفـق‬ ‫شـد بـرای «ادمکـش کـور» ان را به دسـت اورد‪ .‬او در سـال ‪ ۱۹۸۵‬جایـزه‬ ‫«ارتـور سـی‪ .‬کالرک» را ازان خـود کـرد‪ .‬جایـزه دولتـی ادبیـات کانـادا‪« ،‬گیلـر»‬ ‫و «ایمپـک دوبلیـن» نیـز از دیگـر جایزه هـای ادبـی هسـتند کـه در کارنامـه‬ ‫«اتـوود» به چشـم می خورنـد‪« .‬عروس فریبکار»‪« ،‬گریس دیگـر» و «اوریکس‬ ‫و کریـک» از اثـاری هسـتند کـه از او به زبـان فارسـی ترجمـه شـده اند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫رسانه خبری ‪ CNN‬گزارش داد؛‬ ‫امار های تکان دهنده از ازار و اذیت زنان در سراسر دنیا‬ ‫اتناشهبازی‬ ‫اینجاوانجــا نــدارد؛ از خــاور دور بگیریــد تــا کشــورهای حــوزه کارائیــب؛ امارهــا نشــان می دهــد زنــان در هرکجــای‬ ‫تهــای خیابانــی روب ـه رو هســتند؛ ازارهایــی کــه گاه‬ ‫ایــن زمیــن کــه باشــند‪ ،‬روزانــه بــا انــواع و اقســام ازارواذی ‬ ‫یشــود؛ امــا گاهــی ممکــن اســت فراتــر از چنــد‬ ‫تنهــا بــه کلماتــی ماننــد «خوشــگله» یــا یــک «لبخنــد» ختــم م ‬ ‫کلمــه بــرود؛ راه زنــی مســدود یــا بــه او دسـت درازی شــود‪« .‬راشــل جوکیــز» (مدیــر برنامــه جهانــی جلوگیــری از‬ ‫اسیا‬ ‫مدیـر برنامـه جهانـی جلوگیـری از خشـونت علیـه زنان می گویـد کـه دراین نقطه از‬ ‫جهـان؛ به ویـژه در جنـوب اسـیا‪ ،‬فضاهای عمومی توسـط مردان اداره می شـوند؛‬ ‫یکـه گویـی ان هـا مالکیـت همـه اما کـن عمومـی را دارنـد‪ .‬به گفتـه او؛ ایـن‬ ‫به گونه ا ‬ ‫باعث می شـود مردان در خیابان ها احسـاس مالکیت داشـته باشـند و زنان را ازار‬ ‫دهند‪ .‬ناامنی خیابان ها بهانه ای برای نگه داشتن زنان در خانه و خروج ان ها از‬ ‫مدرسـه اسـت‪ .‬راشـل جوکیز معتقد اسـت؛ تجاوز گروهی به دختر جوان دانشـجو‬ ‫در اتوبوسـی در دهلـی در سـال ‪ ،2012‬توجه هـا را بـه این موضـوع جلـب کـرد‪.‬‬ ‫تحقیقات موسسه ‪ Action Aid‬سال ‪ 2016‬نشان داده که ‪ 44‬درصد زنان در هند‬ ‫مورد ازارواذیت قرار گرفتند‪ .‬همچنین اطالعات سازمان ملل متحد برای برابری‬ ‫ً‬ ‫جنسـیتی و توانمندسـازی زنـان‪ ،‬نشـان می دهـد کـه تقریبا چهـار زن از هـر ‪ 10‬زن‪،‬‬ ‫از سـمت شـریک زندگی شـان مـورد ازارواذیت قـرار گرفته اند‪ .‬به گفتـه او؛ این اعداد‬ ‫در بنگالدش نیز مشـابه اسـت؛ جایی که ‪ 84‬درصد زنان کلمات ناخوشـایند و ازار‬ ‫فیزیکی را تجربه کرده اند‪ .‬طبق گزارش سازمان ملل؛ بیش از نیمی از زنان‪ ،‬انواع‬ ‫سوءاسـتفاده را توسـط شـریک خـود تجربـه کرده انـد‪ .‬بیشـتر زنـان بنگالدشـی در‬ ‫یکـه مدیـران و شـرکای تجـاری‪ ،‬اغلـب‬ ‫کارخانه هـای پوشـا ک کار می کننـد؛ جای ‬ ‫رفتارهـای ناخوشـایندی بـا زنـان دارنـد‪ .‬در شـرق ایـن قـاره‪ ،‬کامبـوج و ویتنـام‪،‬‬ ‫سـه زن از چهـار زن‪ ،‬مـورد ازارواذیـت قـرار می گیرنـد و بیـش از ‪ 40‬درصـد از زنـان در‬ ‫یکـه بسـیاری از مـردان جمـع می شـوند‪ ،‬احسـاس ناامنـی می کنند‪.‬‬ ‫مکان های ‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫منطقـه ای کـه جنبـش ‪ METOO‬در ان تاحـدودی سـا کت تر بـود‪ ،‬جهـان عـرب‬ ‫اسـت‪ .‬کارشناسـان معتقدند که میزان ازارواذیت دراین منطقه به اندازه مناطق‬ ‫دیگـر اسـت؛ ولـی صداهـای کمـی شـنیده می شـود‪ .‬لینـا ابیـراف؛ مدیـر موسسـه‬ ‫مطالعـات زنـان در جهـان عـرب در لبنـان‪ ،‬می گویـد‪« :‬دالیـل زیـادی بـرای ایـن‬ ‫سـکوت وجـود دارد‪ .‬ننـگ و شـرم باعـث می شـود ان هـا نتواننـد دربـاره تجـارب‬ ‫یسـت؛‬ ‫ازارواذیـت خـود صحبـت کننـد‪ .‬ا گرچـه شـرم و ننـگ یـک مسـئله جهان ‬ ‫کارشناسـان معتقدنـد؛ جامعـه جهانـی‬ ‫بایـد بـه این مسـئله مهـم کـه قرن هاسـت‬ ‫نادیـده گرفتـه شـده‪ ،‬توجـه کنـد‪ .‬در‬ ‫چنددهه گذشـته در برخـی از کشـورها‬ ‫قوانینـی بـرای جلوگیـری از ازارواذیـت‬ ‫شـکل گرفتـه اسـت؛ امـا اطمینـان از اجـرای‬ ‫یسـت‪ .‬متخصصـان‬ ‫نهـا چالـش دیگر ‬ ‫ا ‬ ‫نحـوزه براین باورندکـه این مسـئله بایـد‬ ‫ای ‬ ‫ب هطـور جهانـی تغییـر کنـد‪.‬‬ ‫خشــونت علیــه زنــان) معتقــد اســت ازارواذیت هــا‪ ،‬بخشــی از زندگــی روزمــره زنــان در جهــان؛ به ویــژه در اما کــن‬ ‫یســت و از ان بــرای محدودکــردن ازادی زنــان اســتفاده می کننــد‪ .‬به گفتــه او؛ داســتان های اخیــر زنــان‬ ‫عموم ‬ ‫نهــای لنــدن‪ ،‬بمبئــی‪ ،‬واشــینگتن یــا ال گــوس‪ ،‬یکســان بودن این موضــوع را فــارغ از کشــور و بســتر‬ ‫در خیابا ‬ ‫ً‬ ‫فرهنگــی نشــان داده اســت‪ .‬شــبکه ‪ CNN‬اخیــرا گزارشــی دربــاره امــار خشــونت و ازارواذیت فیزیکــی در مناطق‬ ‫مختلــف جهــان منتشــر کــرده اســت کــه در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫امـا این موضـوع در جهـان عـرب باعـث می شـود زنـان خانـواده و شـغل خـود را از‬ ‫دسـت بدهند‪ .‬حتی ممکن اسـت بعضی خانواده ها دخترشـان را به خاطر موارد‬ ‫ناموسـی به قتـل برسـانند»‪.‬‬ ‫غرب و جنوب صحرای افریقا‬ ‫میلیون هـا زن در افریقـا مـورد ازارواذیـت قـرار می گیرنـد و خشـونت دراین منطقـه‬ ‫شـایع تر اسـت‪ .‬طبـق گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی؛ بیـش از ‪ 50‬درصـد زنـان‬ ‫در تانزانیـا توسـط شـوهر یـا شریکشـان مـورد اذیـت وازار قـرار می گیرند و این امـار در‬ ‫جایـی ماننـد اتیوپـی بـه ‪ 71‬درصـد نیـز می رسـد‪ .‬طبـق گـزارش سـازمان ملـل؛ امار‬ ‫ازدواج کـودکان در نیجریـه بیـش از ‪ 43‬درصـد اسـت و از هـر ‪ 10‬کـودک زی ر‪ 18‬سـال‪،‬‬ ‫شـش نفر ان هـا خشـونت فیزیکـی و احساسـی را تجربـه می کننـد‪ .‬گـزارش ‪2015‬‬ ‫موسسـه ‪ Action Aid‬حا کی ازان اسـت که تنهـا ‪ 12‬درصـد زنـان در افریقـای جنوبـی‬ ‫در محله های خود احساس امنیت می کنند‪ .‬بررسی ها نشان داده که ‪ 80‬درصد‬ ‫ان هـا بـه گونه هـای مختلـف ازارواذیـت را تجربـه کردند‪.‬‬ ‫امریکا و کانادا‬ ‫طبـق تحقیقاتـی کـه توسـط موسسـه «توقـف ازارواذیـت زنـان» انجـام شـده؛‬ ‫‪ 65‬درصـد از زنـان امریکایـی ازارواذیـت خیابانـی را تجربـه کرده انـد‪ 23 ،‬درصـد از‬ ‫ان هـا مـورد ازارواذیـت رفتـاری قـرار گرفته انـد و ‪ 37‬درصـد از ان هـا می ترسـند کـه‬ ‫شـب ها بیرون ازخانـه قـدم بزننـد‪ .‬طبـق امارهایـی که این موسسـه منتشـر کرده؛‬ ‫امار ازارواذیت در امریکای شمالی کمتر بوده و بیشتر موارد تجاوز که در کانادا رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬ازسـوی نزدیکان اسـت‪ .‬براسـاس گزارش یک وب سـایت فعال در حوزه‬ ‫زنـان در کانـادا؛ ‪ 80‬درصـد از تجاوزهـا و ازارواذیت هـا در خانه هـا رخ می دهـد و تنهـا‬ ‫یـک یـا دودرصـد ان هـا بـه پلیـس گـزارش شـده اند‪.‬‬ ‫اروپا‬ ‫ان طورکـه از امارهـا برمی ایـد؛ تجـاوز و ازارواذیـت در اروپـا بسـیار وسـیع؛ و دانمـارک‬ ‫بیشـترین امار را در اروپا به خود اختصاص داده اسـت‪ .‬گزارش جدا گانه موسسـه‬ ‫«توقـف ازارواذیـت خیابانـی» در بریتانیـا نشـان داد کـه ‪ 35‬درصـد زنـان ایـن کشـور‬ ‫دسـت درازی و تعـرض را تجربـه کرده انـد‪.‬‬ ‫امریکایجنوبی‬ ‫این منطقـه بـا چالش هایـی مشـابه اسـیا روبه رو سـت؛ چرا کـه ازارواذیـت‬ ‫خیابانـی در فرهنـگ و جامعـه عـادی شـده و ا کثـر زنـان هیـچ گزارشـی بـه پلیـس‬ ‫نمی دهنـد‪ .‬گزارش هـای موسسـه ‪ Action Aid‬نشـان می دهـد کـه ‪ 86‬درصـد‬ ‫زنـان از سوءاسـتفاده رنـج می برنـد و حتـی ‪ 84‬درصـد ان هـا توسـط خـود پلیـس‬ ‫یکـه از ‪10‬‬ ‫مـورد ازارواذیـت قـرار می گیرنـد‪ .‬ایـن امـار در مکزیـک باالتـر اسـت؛ طور ‬ ‫زن‪ ،‬هشـت یـا نه نفـر ازار می بیننـد‪ .‬طبـق تحقیقـات موسسـه ملی امـار و جغرافیا؛‬ ‫‪ 96‬درصـد زنـان در مکزیـک انـواع و اقسـام خشـونت در اما کـن عمومـی را تجربـه‬ ‫کـرده و ‪ 58‬درصـد مـورد تجـاوز قـرار می گیرنـد‪ .‬قوانینـی هـم بـرای رسـیدگی بـه‬ ‫این موضـوع شـکل نگرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫استرالیا و حوزه اقیانوس ارام‬ ‫کشـورهای حاشـیه اقیانـوس ارام هـم از ازارواذیـت مسـتثنا نیسـتند‪ .‬بـا وجـود‬ ‫تفاوت هـای فرهنگـی؛ زنـان در اسـترالیا‪ ،‬فیجـی و پاپـوا گینه نـو‪ ،‬روزانـه ازارواذیـت‬ ‫فیزیکـی را تجربـه می کننـد‪ .‬اطالعـات نشـان می دهـد کـه ازارواذیـت خیابانـی‪،‬‬ ‫مسئله بزرگی در استرالیاست‪ .‬بررسی های یک موسسه مرتبط در استرالیا نشان‬ ‫می دهـد ‪ 87‬درصـد زنـان‪ ،‬از اذیـت وازار کالمـی یـا فیزیکـی رنـج می برنـد و ‪ 40‬درصـد‬ ‫ان هـا هنـگام شـب‪ ،‬جرئـت نمی کننـد در خیابان قـدم بزنند‪ .‬این موضـوع در پاپوا‬ ‫گینه نـو خشـونت امیزتر اسـت‪ 77 :‬درصـد زنـان انجـا انـواع خشـونت فیزیکـی را در‬ ‫اتوبـوس یـا هنگامی کـه منتظر اتوبوس هسـتند‪ ،‬تجربه می کنند‪ .‬اطالعـات درباره‬ ‫فیجـی کـم اسـت؛ امـا داده های سـازمان ملـل نشـان داده ‪ 64‬درصد زنان ازسـوی‬ ‫شریکشـان مـورد ازارواذیـت قـرار می گیرنـد‪ .‬جوکیـز می گویـد؛ امـار تجـاوز در اما کـن‬ ‫عمومـی در پاپـوا گینه نـو؛ به ویـژه در جنگل هـا بسـیارباال بـوده و معتقـد اسـت ؛‬ ‫سیسـتم اموزشـی ضعیـف و فقـر شـدید‪ ،‬بـه این مسـئله دامـن می زنـد‪ .‬میـزان‬ ‫اشـتغال زنان بسـیار پائین اسـت؛ ان ها حتی نمی توانند در اطراف خانه هایشـان‬ ‫قـدم بزننـد‪ /.‬دیدبـان ازار‬ صفحه 5 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫وزیر راه وشهرسازی خبر داد؛‬ ‫حفظ محیط زیست‪ ،‬نوعی سرمایه گذاری ست‬ ‫رئیس جمهـوری حفـظ محیـط زیسـت را موجب قـدرت‪ ،‬امنیت و نوعی سـرمایه گذاری بلند مدت‬ ‫و رشـد تولیـدات کشـور دانسـت و گفـت‪« :‬بـرای صیانـت از محیـط زیسـت بایـد ارتبـاط دانشـگاه‬ ‫به عنـوان اتـاق فکـر و جایـگاه اندیشـه ورزی با دسـتگاه های اجرایی تقویت شـود و دولت دیدگاه ها‬ ‫و نظرات اسـاتید و نخبگان محیط زیسـت را سـرمایه و پشـتوانه ارزشـمندی برای کشور می داند»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی بیـان کـرد‪« :‬ا گرچـه توسـعه یافتگی یـک موضـوع‬ ‫ً‬ ‫ضروری ست؛ اما حتما باید از پیوست محیط زیستی برخوردار باشد و توجه به محیط زیست در‬ ‫تمـام طر ح هـای توسـعه و فعالیـت اقتصـادی بـا دقت بسـیار لحاظ شـود»‪.‬‬ ‫تامین زمین ساخت ‪ ۲.۴‬میلیون مسکن‬ ‫وزیر راه وشهرسازی‪ ،‬از تامین زمین ساخت‪ ۲.۴‬میلیون مسکن خبر داد و گفت‪ ۲۴۰« :‬هزار مسکن مهر‬ ‫هنوز نیمه تمام اسـت»‪ .‬به گزارش تسـنیم؛ رسـتم قاسـمی افزود‪« :‬طبق برنامه دولت و قانون جهش‬ ‫تولیـد مسـکن؛ بایـد چهارمیلیـون مسـکن در چهارسـال سـاخته شـود‪ .‬بسـیاری تحلیلگـران داخلـی‬ ‫و خارجـی بـاور ندارنـد این تعـداد واحـد مسـکونی ظـرف این مـدت سـاخته شـود‪ .‬تجربـه ای درمـورد‬ ‫مسـکن مهر و سـایر روش ها تامین مسـکن هسـت که نشـان می دهد دراین پروژه ها تعداد واحدهای‬ ‫ً‬ ‫ساخته شده خیلی زیاد نبوده‪ .‬مثال در مسکن مهر که از سال ‪ 88‬شروع شده و هنوز ‪ 240‬هزارواحد ان‬ ‫درحال انجام اسـت‪ ،‬در شـهرها حدود دومیلیون واحد مسـکونی احداث شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نیاز «برنامه سالیانه بودجه» به یک تحول جدی‬ ‫باتوجه به سهم بزرگ دولت و نهادهای حا کمیتی در اقتصاد‬ ‫و دیگـر وجـوه اجتماعـی و فرهنگـی کشـور‪« ،‬برنامـه سـالیانه‬ ‫بودجـه» می توانـد موثرتریـن عامـل در اصالح یا تغییـر رویکرد‬ ‫یک سـاله کشـور باشـد و در ادامـه برنامـه ای چهارسـاله‪،‬‬ ‫روندهـای ناموفـق کنونـی را اصلاح کنـد؛ کـه مدت هاسـت‬ ‫ازسـوی کارشناسـان موردنقـد بـوده و نیازمنـد تحـوالت‬ ‫یسـت‪ .‬بودجـه سـالیانه کشـور‪ ،‬مهم تریـن و فرا گیرترین‬ ‫جد ‬ ‫سند مالی کشور است که هرسال توسط دولت ها و مجالس‬ ‫نهایـی می شـود‪ .‬نیمـه دوم هرسـال در نظـام اداری کشـور‪،‬‬ ‫زمـان تدویـن بودجـه سـال بعـد توسـط دولـت و ارائـه ان بـه‬ ‫یسـت تـا ضمـن بررسـی و اصالحـات‬ ‫مجلـس شـورای اسالم ‬ ‫احتمالـی‪ ،‬فرایندهـای قانونـی تصویـب و ابلاغ طـی شـود‪.‬‬ ‫براسـاس قانـون ایین نامـه داخلـی مجلـس‪ ،‬دولـت مکلـف‬ ‫اسـت تا نیمه اذرماه امسـال پیش بودجه پیشـنهادی سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را بـه مجلـس داده تـا پـس از بررسـی و اعمال نظرهـای‬ ‫نماینـدگان‪ ،‬پیـش از پایـان سـال بـه تصویـب نهایـی برسـد و‬ ‫در سـال جدید مبنای برنامه ها و رفتارهای همه دسـتگاه ها‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬نخسـتین بودجـه سـالیانه دولـت سـیزدهم در‬ ‫شـرایطی درحال تدویـن اسـت کـه ایت اهلل ابراهیم رئیسـی در‬ ‫چند نوبت‪ ،‬دستورهای ویژه ای را برای تنظیم ان منطبق با‬ ‫وعده های قبلی صادر کرده اسـت؛ نخسـتین بار یکشنبه ‪۲۴‬‬ ‫مردادماه بود که رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت حاضر شد و پس از شنیدن گزارش سازمان‬ ‫برنامه وبودجـه‪ ،‬نـکات مهمـی را تا کیـد کـرد‪ .‬از مجمـوع‬ ‫دسـتورهای مردادمـاه رئیس جمهـوری بـرای متصدیـان‬ ‫تدویـن بودجـه‪ ،‬چنیـن برمی ایـد کـه قـرار اسـت رویکـردی‬ ‫جدیـد منطبـق بـا دو وعـده مهـم رئیسـی یعنـی «عدالـت» و‬ ‫«رشـد اقتصـادی» درنظـر باشـد؛ ازجمله اینکـه دران جلسـه‬ ‫ً‬ ‫رئیس جمهوری تا کید کرد «عدالت در توزیع اعتبارات حتما‬ ‫یبـر‬ ‫موردتوجـه باشـد و متناسب سـازی حقـوق بـا تـورم مبتن ‬ ‫عدالت باشد» و نیز از دو نهاد موثر «بانک مرکزی و مرکز امار»‬ ‫خواسـت به عنـوان «دو مرکـز مـورد اعتنـا و اعتبـار» در کشـور‬ ‫«اختالف خود را درباره نرخ تورم برطرف کنند»‪ .‬نگاهی گذرا‬ ‫بـه ‪ ۱۳‬توصیـه رئیـس قـوه مجریـه بـه تدوین کننـدگان بودجـه‬ ‫نشان می دهد که در سال ‪ ،۱۴۰۱‬کشور با بودجه ای به مراتب‬ ‫قتـر‪ ،‬عادالنه تر‪ ،‬شـفاف تر و منطبق بر نیازهای‬ ‫یتـر‪ ،‬دقی ‬ ‫واقع ‬ ‫اصلی کشور سروکار خواهد داشت‪ .‬ا گر مهم ترین رویکردهای‬ ‫رئیس جمهوری در اولین جلسه اختصاصی بررسی بودجه‪،‬‬ ‫تا کیـد بـر عدالـت و هماهنگـی دسـتگاه های مهـم مرتبـط‪،‬‬ ‫به منظـور رشـد اقتصـادی بـود‪ ،‬جلسـه روز دوشـنبه ‪ ۱۷‬ابـان‬ ‫را بایـد اغـاز یـک تحـول بنیـادی در برخـی جهت گیری هـای‬ ‫کالن نظام دریافت و پرداخت کشور دانست؛ انجا که ایت اهلل‬ ‫رئیسـی تا کیـد کـرد در تدویـن برنامـه مالـی سـاالنه کشـور‪،‬‬ ‫نبایـد «چانه زنـی»‪« ،‬رفاقـت»‪« ،‬بخشـی نگری» و «فشـارها»‬ ‫تاثیرگـذار باشـد‪ .‬اشـاره وی بـر مهم تریـن معضلات نظـام‬ ‫بودجـه ای در جلسـه یادشـده‪ ،‬البته محـدود به همین موارد‬ ‫نبـود و اسـتقالل نسـبی عملکـرد اسـتان ها همـراه بـا نظـارت‬ ‫مرکـز‪ ،‬برخـی یارانه هـای پنهـان «بنگاه هـا» و سهمشـان از‬ ‫مالیات را می توان دیگر نکات برجسته سخنان شخص اول‬ ‫اجرایـی ایـران دانسـت‪ .‬ازطرفـی ا گـر در کنـار مبـارزه بـا فسـاد‪،‬‬ ‫عدالت محوری را مهم ترین وعده انتخاباتی رئیس جمهوری‬ ‫بدانیـم‪ ،‬سـاختار بودجـه می توانـد یکـی از مهم تریـن‬ ‫مسـیرهای تحقـق عدالـت و بهره منـدی عادالنه بخش های‬ ‫مختلـف جامعـه از منابـع باشـد‪ .‬حساسـیت درسـت رئیسـی‬ ‫نسـبت بـه مـواردی چـون چانه زنـی‪ ،‬رفاقـت و فشـارهای‬ ‫دیگـران‪ ،‬در همـان راسـتای عدالت محـوری قابل تبییـن‬ ‫اسـت و اهمیـت ان زمانـی درک می شـود کـه درکـی حداقلـی‬ ‫از رقم بسـیاربزرگ بودجه و پیچیدگی فرایندهای اختصاص‬ ‫ان داشـته باشـیم‪ .‬توجـه بـه هـزاران سـازمان و نهـادی کـه از‬ ‫بودجه مصوب سالیانه استفاده می کنند و میلیون ها نفری‬ ‫که مسـتقیم و غیرمسـتقیم از ارقام و مبالغ ان بهره می برند‪،‬‬ ‫اهمیـت عدالت محـوری را دوچنـدان می کنـد‪ .‬اشـاره رئیسـی‬ ‫به حجم باالی فرار مالیاتی در کشـور نیز یکی از مطالبه های‬ ‫اصلـی مـردم و اقشـار حقوق بگیری سـت که با وجـود دریافت ‬ ‫انـدک‪ ،‬هرمـاه موظـف بـه پرداخـت مالیـات هسـتند؛ ان هـم‬ ‫درشرایطی که فرارهای بزرگی مالیاتی به راحتی قابل مشاهده‬ ‫اسـت‪ .‬نیـز انچـه را کـه رئیس جمهـوری به عنـوان «بنگاه هـا‬ ‫و انتفـاع ان هـا از انـواع یارانه هـای پنهـان و درمقابـل‪ ،‬داشـتن‬ ‫درامـد دالری» تعبیـر کـرد‪ ،‬یکی دیگـر از مهم تریـن مصادیـق‬ ‫فسـاد پنهـان و گسـترش نابرابری سـت کـه الزم اسـت در‬ ‫بودجـه نخسـتین سـال قـرن جدیـد‪ ،‬موردتوجـه باشـد؛ گویـا‬ ‫اشـاره سـید ابراهیم رئیسـی به بنگاه ها و شـرکت های دولتی‬ ‫و شبه دولتی سـت که سـال ها از منابع پنهان و حمایت های‬ ‫ی اسـتفاده می کننـد و ضمـن برهـم زدن تعـادل در‬ ‫دولتـ ‬ ‫بازارهای مالی و صنعتی کشور‪ ،‬کمترین سهم را در پرداخت‬ ‫زعفران ایرانی؛ رنگین کننده سفره اقتصاد جهان‬ ‫اعظمقهرمانی‬ ‫ایـران‪ ،‬اولیـن و بزرگ تریـن تولیدکننـده و صادرکننـده زعفـران در دنیاسـت‪ .‬تحـت‬ ‫این شـرایط و باتوجه به اینکه زعفران ایرانی‪ ،‬خاسـتگاه منحصربه فردی در جهان‬ ‫دارد‪ ،‬شـاید تصـور شـود این محصـول ارزشـمند ا کنـون بخـش مهمـی از صـادرات‬ ‫غیرنفتـی مـا درجهـت اقتصـاد مقاومتـی و چشـم انداز تولیـد پایدار را شـامل شـود؛‬ ‫امـا متاسـفانه در سـال های اخیـر‪ ،‬ایـن رقبـای مـا هسـتند کـه تنها بـا اعمال نقش‬ ‫واسطه ای خود‪ ،‬عملکرد بهتری دراین زمینه داشته و سوداوری انان از صادرات‬ ‫زعفـران در حال سـبقت از ماسـت‪ .‬در مطالعـه ای کـه توسـط «اتحادیـه اروپـا»‬ ‫به منظـور وا کاوی مشـکالت ایـن صنعـت در قاره سـبز؛ از بهبود کیفیـت تا افزایش‬ ‫رقابت پذیـری این محصـول انجـام شـده‪ ،‬اسـتراتژی هایی ارائـه شـده کـه نشـان‬ ‫می دهد رقبا درحال طراحی استراتژی هایی به منظور بهبود فرایند تجاری سازی‬ ‫و فـروش ایـن مـاده ارزشـمند در دنیـا هسـتند؛ و حتی پیش بینی می شـود تحقق‬ ‫این امـر‪ ،‬تولیـد زعفـران در سـطح کالن را محقـق و موجبـات دسترسـی اسـان تر‬ ‫تولیدکننـدگان و فعـاالن تجـاری زعفـران به بازارهای داخلـی و خارجی این قـاره را‬ ‫فراهـم اورد‪.‬‬ ‫مهدی برزگری؛ از صادرکنندگان زعفران در خراسان شمالی بااشاره به اینکه کشور‬ ‫ما‪ ،‬یکی از مهم ترین تولیدکننده زعفران در دنیاست‪ ،‬گفت‪« :‬برای حفظ جایگاه‬ ‫ایـران در دنیـا در تولیـد و فـروش این محصـول باید صـادرات موردتوجـه دولت قرار‬ ‫گیـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬صـادرات سـبب می شـود همچنـان ایـران دراین حـوزه پیشـتازی‬ ‫کنـد؛ وگرنـه جوامـع دیگـر جـای ایـران را گرفتـه و ان موقـع ایـران فقـط تولیدکننـده‬ ‫خواهد شد که فایده چندانی نخواهد داشت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه دولت باید از‬ ‫صادرکنندگان زعفران حمایت کند‪ ،‬افزود‪« :‬برای صادرات این محصول باارزش‪،‬‬ ‫صادرکنندگان با مشـکالتی مواجه اند که باید نسـبت به رفع ان ها اهتمام جدی‬ ‫وجـود داشـته باشـد»‪ .‬وی یکـی از مهم تریـن مشـکالت صادرکننـدگان زعفـران را‬ ‫ سـال اول شـوک زیادی‬ ‫«برون سـپاری ارزی» افزود و توضیح داد‪« :‬این امر طی یک ِ‬ ‫بـه صـادرات این محصـول وارد کـرد؛ امـا وضعیـت نسـبت بـه ان موقـع بهتـر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬زعفران یا طالی سـرخ‪ ،‬ارزش افزوده باالیی دارد که می تواند درامد زیادی‬ ‫را به عنـوان کاالی غیرنفتـی بـرای کشـور ایجـاد کنـد؛ پـس اختصـاص ارز نیمایـی‬ ‫بـه صادرکننـدگان این محصـول نیـز می توانـد یکـی از گزینه هـای حمایتـی دولـت‬ ‫باشـد»‪ .‬وی با تصریح بر اینکه ارگانیک بودن این محصول نقش مهی در صادرات‬ ‫ان و حفـظ جایـگاه ایـران در دنیـا به عنـوان تولیدکننـده و صادرکننـده زعفـران ایفا‬ ‫می کنـد‪ ،‬افـزود‪ « :‬ارگانیک بـودن‪ ،‬یکـی از مهم تریـن فا کتورهـای دنیـا بـرای خریـد‬ ‫این محصـول اسـت؛ زیـرا بعـد از ارسـال بـار بـه کشـور مقصـد‪ ،‬محصـول‪ ،‬ازمایـش‬ ‫شـده و درصـورت پا ک نبـودن‪ ،‬برگشـت می خـورد‪ .‬طـی سـال گذشـته مقـداری‬ ‫د محموله به اسـپانیا صادر کردیم؛ اما بعـد از انجام ازمایش های‬ ‫زعفـران طـی چن ‬ ‫الزم‪ ،‬دو بخـش از بـار به دلیل اینکـه ارگانیـک نبـود‪ ،‬برگشـت خـورد‪ .‬وزارت جهـاد‬ ‫مالیـات برعهـده دارنـد؛ به همین دلیـل رئیس جمهـوری این‬ ‫مطالبـه را به صراحـت مطـرح کـرد‪« :‬بنگاه هـا بایـد مالیـات‬ ‫واقعـی و سـهم دولـت و مـردم را شـفاف پرداخـت کننـد»‪.‬‬ ‫همـه می دانیـم سـاختار نامتناسـب نظـام بودجه ریـزی‬ ‫کشـور طـوری طراحـی شـده کـه برخـی از اشـخاص حقیقـی یا‬ ‫حقوقی می توانند با سـازوکار قانونی و شـبه قانونی در تدوین‬ ‫ان مداخلـه کـرده یـا بـا وارداوردن فشـار و تحمیـل چانه زنـی‬ ‫بـه بودجه نویسـان و تصویب کننـدگان‪ ،‬بهـره ناعادالنـه بـرده‬ ‫و درنتیجـه‪ ،‬از منابـع بخـش دیگـر‪ ،‬بکاهنـد‪ .‬همین گونـه‬ ‫اسـت «بخشـی نگری» کـه رئیس جمهـوری به درسـتی بـر ان‬ ‫انگشـت نهـاد‪ .‬این معضـل را ا گـر همـان تقـدم یـک بخـش‪،‬‬ ‫حـوزه‪ ،‬منطقـه یـا حیطـه از حوزه هـای متعدد کشـور بدانیم‪،‬‬ ‫سال هاسـت کـه به عنـوان یـک انحـراف از عدالـت در تقسـیم‬ ‫منابـع کشـور مطـرح اسـت و بـا وجـود محدودیـت منابـع‬ ‫موجـود‪ ،‬به نابرخـورداری بخش هـای دیگر خواهد انجامید‪.‬‬ ‫افق هـای کوته نظـر و فرصت طلـب در نـگاه بـه مجموعـه‬ ‫مصالـح کالن کشـور و همـه بخش هـای ان‪ ،‬مهم تریـن عامل‬ ‫بخشی نگری و سرایت ان به دیگر حوزه هاست که الزم است‬ ‫در بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬اصلاح شـود‪ .‬موضـوع مهـم سـهم مناطـق‬ ‫یسـت کـه‬ ‫حاشـیه ای و دور از مرکـز‪ ،‬یکی دیگـر از رویکردهای ‬ ‫امیـد مـی رود با تذکر رئیس جمهوری لحاظ شـود؛ بسـیاری از‬ ‫قشرها و مردمی که امیدوارانه به رئیسی رای دادند‪ ،‬مطالبات‬ ‫به حقـی دارنـد کـه بخـش مهمـی از ان هـا بـه تغییر مناسـبات‬ ‫ناعادالنه موجود میان مرکز و دور از مرکز برمی گردد؛ چند دهه‬ ‫مرکزنشینی بودجه نویسان و بی توجهی به نیازهای واقعی و‬ ‫ِ‬ ‫اولیـه مناطق حاشـیه ای کشـور و به ویژه اسـتان های مـرزی‪،‬‬ ‫شـرایط را بـه نقطـه ای رسـانده کـه به هیچ وجـه تعلـل در‬ ‫عدالـت بودجـه ای را برنمی تابـد و ادامـه غفلـت از مناطـق‬ ‫محـروم و حاشـیه ای ممکـن اسـت‪ ،‬مخاطـرات اجتماعـی‬ ‫و حتـی امنیتـی داشـته باشـد‪ .‬واقعیـت اینکـه سال هاسـت‬ ‫بودجه های سـالیانه کشـور از برخی تناقض های ساختاری‪،‬‬ ‫عیـوب محتوایـی و براوردهـای غیرواقعی و محقق نشـده رنج‬ ‫می برنـد کـه بـا وجـود هشـدارهای ادامـه دار کارشناسـان‪،‬‬ ‫متاسـفانه اصلاح موثـری صـورت نگرفتـه‪ .‬امیـد مـی رود‬ ‫در ادامـه رویکردهـای تحول سـاز و امیدافریـن دولـت‬ ‫جدیـد‪ ،‬اولیـن اثـار اصلاح این رویـه در بودجـه سـال اینـده‬ ‫قابل مشـاهده باشـد‪/ .‬ایرنـا‬ ‫کشـاورزی بایـد برنامه هـای اموزشـی الزم را بـرای تولیـد زعفـران ارگانیـک تدویـن‬ ‫کـرده و بـه کشـاورزان امـوزش دهـد‪ .‬درحال حاضـر‪ ،‬قیمـت اعظم زعفـران تولیدی‬ ‫در ایران به صورت فله به سایر کشورها صادر می شود؛ و تمایل سایر کشورها نیز‬ ‫بـرای خریـد ان به صـورت فله ای سـت؛ زیـرا بعـد از واردکردن به داخل کشـور خود‪،‬‬ ‫ان را بـه بسـته بندی و برندهـای خـاص خـود ب هفـروش می رسـانند‪ .‬هرچندکـه‬ ‫به طورکامـل نمی توانیـم صـادرات فلـه ای این محصـول را حـذف کنیـم؛ زیـرا بـا‬ ‫انجام این کار این کشورها نیاز خود را از سایر کشورها همچون افغانستان فراهم‬ ‫می کننـد؛ امـا می تـوان بـا کاهـش صـادرات فلـه ای و پیش رفتـن صادرکننـدگان‬ ‫زعفران به صادرات زعفران بسته بندی شده با برند ایران‪ ،‬جایگاه کشورمان را در‬ ‫تولیـد و صـادرات این محصـول بیش ازپیـش افزایـش دهیـم»‪.‬‬ ‫حبیـب اهلل مظفـری؛ مشـاور مدیریـت صـادرات زعفـران کشـور گفـت‪« :‬در سـطح‬ ‫ملـی‪ ،‬زعفـران ایـران در بحـث بسـته بندی‪ ،‬بـا مشـکل مواجـه نیسـت و مشـکل‬ ‫ درصد زعفران دنیا‬ ‫موجـود‪ ،‬امر فراوری این محصول اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ِ ۹۵‬‬ ‫را ایران تامین می کند‪ ،‬افزود‪« :‬حدود ‪ ۳۰۰‬تن زعفران از ایران به بازارهای خارجی‬ ‫ارسـال می شـود کـه فقـط ‪ ۳۰۰‬میلیـون دالر از گـردش مالـی ان بـه ایـران بازمی گردد‬ ‫نظیـر تحریـم‪ ،‬فـراوری و ‪ ...‬بـه‬ ‫و هشـت میلیارد دیگـر به خاطـر وجـود مشـکالتی ِ‬ ‫ درصد گردش مالی زعفران در دنیا‬ ‫ایران برگشـت نمی شـود‪ .‬متاسـفانه فقط پنج ِ‬ ‫بـه ایـران بازمی گـردد و دراین میـان بزرگ تریـن منفعـت را کشـور اسـپانیا ازان خـود‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی بـا طـرح ایـن سـوال کـه چـرا ‪ ۹۵‬درصـد از مـاده اولیـه در ایـران تولیـد‬ ‫یگـردد؟ گفـت‪:‬‬ ‫می شـود؛ امـا فقـط پنج درصـد از منافـع مالـی ان بـه کشـور بازم ‬ ‫«عوامـل مختلفـی تاثیرگذارنـد کـه تحریم هـا‪ ،‬عد ممـراودات مالـی بین المللـی و‬ صفحه 6 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫امریکا‬ ‫روسیه‬ ‫فرانسه‬ ‫المان‬ ‫چین‬ ‫انگلستان‬ ‫اسپانیا‬ ‫اسرائیل‬ ‫پنج کشور اول صادرکننده تسلیحات نظامی‬ ‫تازه تریـن گـزارش «انسـتیتو بین المللـی پژوهش هـای صلـح اسـتکهلم» (‪ )SIPRI‬نشـان داد کـه میـزان فـروش‬ ‫جنگ افـزار طـی دوره هـای پنج سـاله از ‪ 2011‬تـا ‪ 2015‬و از ‪ 2016‬تـا ‪ 2020‬پس ازسـال ها افزایـش قابل توجـه‪ ،‬رونـد‬ ‫کاهشـی به خـود گرفـت؛ بااین حـال‪« ،‬امریـکا» همچنـان صادرکننده اول تسـلیحات نظامی جهان اسـت و سـهم‬ ‫خود را از ‪32‬درصد‪ ،‬به ‪37‬درصد طی دو بازه زمانی یادشده افزایش داد‪ .‬صادرات «امریکا» در دوره پنج ساله دوم‬ ‫به‪ 96‬کشور انجام شد که‪47‬درصد ان‪ ،‬کشورهای خاورمیانه بودند‪« .‬روسیه» نیز با سهم‪20‬درصدی ازاین بازار‪،‬‬ ‫در رتبـه دوم قـرار دارد‪« .‬فرانسـه و المـان» نیـز تلاش کردنـد میـزان صـادرات ادوات نظامی سـاخت خـود را افزایش‬ ‫دهنـد؛ ازایـن رو‪ ،‬در رده بنـدی ‪ ،2020‬به ترتیـب بـا سـهم ‪8.2‬درصـدی و ‪5.5‬درصـدی در رتبه هـای سـوم و چهـارم‬ ‫ایسـتادند‪« .‬چیـن» نیـز بـا سـهم ‪7.8‬درصـدی‪ ،‬حلقه پنج کشـور اول جهـان ازاین حیث را تکمیـل کرد‪.‬‬ ‫عواقب جبران ناپذیر شیوع افسردگی در جامعه‬ ‫افسـردگی بـر فکـر‪ ،‬عمـل و احساسـات تاثیـرات‬ ‫مخربی می گذارد و شاید عواقب جبران ناپذیری‬ ‫نیـز داشـته باشـد‪ .‬یکـی از اسـیب های رایـج‬ ‫یسـت کـه این روزهـا‬ ‫روانـی‪ ،‬مسـئله افسردگ ‬ ‫بسـیارزیاد دربـاره ان زیـاد می شـنویم‪ .‬افسـردگی‬ ‫بـر فکـر‪ ،‬عمـل و احساسـات تاثیـرات مخـرب‬ ‫می گذارد و شـاید عواقب جبران ناپذیری داشـته‬ ‫باشـد؛ طبـق امـار اخیـر «سـازمان بهداشـت‬ ‫جهانـی» ‪ ۳۵۰‬میلیون نفـر در دنیـا از اختلال‬ ‫افسـردگی رنـج می برنـد‪ .‬گاهـی وقتـی افسـردگی‬ ‫در پـی یـک رویـداد رخ دهـد کـه زندگـی شـما‬ ‫را تغییـر داده‪ ،‬ماننـد فقـدان یـا یـک رویـداد‬ ‫نامنتظـره ماننـد اسـیب روحـی‪ ،‬مدت زمـان‬ ‫ان کوتـاه و موقتی سـت‪ .‬برخـی از متخصصـان‬ ‫معتقدنـد‪ ،‬فردی کـه دچـار افسردگی سـت دارای‬ ‫ویژگی هایـی همچـون احسـاس پوچـی و انـدوه‬ ‫در ا کثـر روزهـا‪ ،‬عدم تمایـل بـه فعالیت هایـی کـه‬ ‫ً‬ ‫قبلا از ان هـا لـذت می بـرد‪ ،‬کاهـش یـا افزایـش‬ ‫وزن دراثـر تغییـر اشـتها‪ ،‬احسـاس کندی‪ ،‬تنبلی‬ ‫یـا پریشـانی‪ ،‬خسـتگی به علـت کاهـش انـرژی‪ ،‬تمرکـز پاییـن‬ ‫یـا نا توانـی در تمرکـز و تصمیم گیـری و فکـر بـ ه خـودازاری‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬البتـه نبایـد غـم و ناراحتـی موقتـی‬ ‫مـرگ یـا خودکش ‬ ‫ً‬ ‫را بـا افسـردگی اشـتباه گرفـت و به خـود تلقیـن کـرد کـه حتمـا‬ ‫دچـار افسـردگی شـدم‪ ،‬خیـر! غم وانـدوه بخـش کوچکـی از‬ ‫افسردگی سـت کـه احسـاس اضطـراب‪ ،‬پشـیمانی و انزجـار را‬ ‫تقویت می کند و نمی توان ان را به عنوان افسردگی سوءتعبیر‬ ‫یسـت کـه ممکـن اسـت‬ ‫کـرد‪ .‬غم وانـدوه احساسـی موقت ‬ ‫بیش ازانکـه به خودی خـود بـروز کنـد‪ ،‬تحریـک شـود‪ .‬درواقع‬ ‫انـدوه‪ ،‬احساسی سـت کـه لحظاتی کوتاه می اید و مـی رود اما‬ ‫تاریکی طوالنی بر جا نمی گذارد‪ .‬مژگان نیکنام (روانشناس)‬ ‫دربـاره افسـردگی پنهـان‪ ،‬اظهـار کرد‪« :‬افسـردگی یـک اختالل‬ ‫روانی سـت کـه درواقـع فـرد را درگیـر یـک سـری عالئـم خاصـی‬ ‫ت روزمـره و تغییـر در عـادات و‬ ‫ماننـد تغییـر خلق وخـو‪ ،‬فعالیـ ‬ ‫‪ ...‬می کنـد»‪ .‬وی براین باوراسـت که افسـردگی یـک بیمـاری‬ ‫ماننـد سـرطان اسـت و گاهـی به دلیل اینکـه نمـود ظاهـری‬ ‫نـدارد‪ ،‬فـرد بـا بی توجهـی موجـب رشـد ان می شـود و ان را‬ ‫ً‬ ‫پشـت نقابـی کـه بـرای خـود سـاخته‪ ،‬پنهـان می کنـد و نهایتا‬ ‫فرد از یکجا به بعد نمی تواند ان سبک زندگی را که برای خود‬ ‫سـاخته اسـت‪ ،‬ادامه دهد و ان مسـائل درونی در زندگی اش‬ ‫نمایـان شـده و دراین مرحلـه ازهم پاشـیدگی رخ می دهـد‪.‬‬ ‫بسـیاری ازافراد درظاهـر شـادی فراوانـی دارنـد امـا نا گهـان در‬ ‫یک مـاه یـا مـدت کوتـاه یک بـاره چهـره و حالت هـای ان هـا‬ ‫تغییر پیدا می کند و حتی دسـت ب ه خودکشـی هم می زنند‪.‬‬ ‫مسـئله ای کـه موجـب می شـود فـرد یـک فعالیـت روزانـه‬ ‫یسـت که‬ ‫مفیـد داشـته باشـد انگیزه‪ ،‬هـدف و کارهای مثبت ‬ ‫درطـول دوران زندگـی انجـام می دهـد‪ .‬دراین راسـتا‪ ،‬بـرای‬ ‫نبـردن یـا کاهـش افسـردگی راه هـای مختلفـی وجـود‬ ‫ازبی ‬ ‫ً‬ ‫دارد؛ مثلا از پزشـک درمـورد درمان هـای طبیعـی ماننـد ‪۹ B‬‬ ‫و ‪ ،۱۲ B‬روغـن ماهـی و غیـره مشـورت کننـد‪ ،‬قنـد خونشـان‬ ‫را مـدام کنتـرل و از یـک رژیـم غذایـی سـالم پیـروی کننـد‪ .‬در‬ ‫فعالیت هـای خیرخواهانـه داوطلب و فعال باشـند‪ ،‬کارهای‬ ‫جدیـد را امتحـان و تعاملات اجتماعـی خـود را برقـرار کننـد‪،‬‬ ‫اهـداف و مسئولیت هایشـان را به جـد دنبـال کننـد‪ ،‬سـاعات‬ ‫خواب وبیداری شـان را تنظیـم کننـد‪ ،‬هـرروز درمعـرض نـور‬ ‫خورشید قرار بگیرند‪ ،‬تنفس عمیق و یوگا و ورزش را فراموش‬ ‫ً‬ ‫نکنند‪ ،‬با یک درمانگر حرفه ای حتما صحبت کنند و سخت‬ ‫کار کنند و خوب بخوابند‪ .‬همچنین تغییرات سبک زندگی و‬ ‫عدم پیوسـتن بـه تجـارت جهانـی‪ ،‬از عوامـل تاثیرگـذار براین امـر بـوده اسـت»‪ .‬وی بـه مرحلـه‬ ‫کشـت‪ ،‬داشـت و برداشـت بهینه زعفران در داخل کشـور اشـاره کرد و افزود‪« :‬هنوز بسـیاری‬ ‫از کشـاورزان به صـورت سـنتی در تولیـد این محصـول فعالیـت می کننـد؛ هرچندکـه نسـبت‬ ‫بـه سـال های گذشـته اوضـاع کمـی بهتـر شـده اسـت؛ امـا بایـد درارتباط بـا تجاری سـازی‬ ‫زعفران‪ ،‬فرهنگ سـازی و اموزش داده شـود تا تاجر مخصوص زعفران وارد عرصه شـود و ا گر‬ ‫یک کیلوگرم زعفران صادر شود‪ ،‬از ده هاتن مواد اولیه مانند سنگ اهن و سیمان‪ ،‬جذابیت‬ ‫بیشـتری خواهد داشـت‪ .‬مشـکلی که دراین میان وجود دارد ان اسـت که در ایران به زعفران‬ ‫فقط به عنوان ادویه نگاه می شود؛ درحالی که باید در حوزه هایی همچون پزشکی‪ ،‬مصارف‬ ‫دارویـی و مکمل هـا نیـز توجـه شـود‪ .‬ا گر می خواهیـم در داخـل کشـور از ارزش افـزوده زعفران‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪ ،‬بایـد به سـوی فـراوری ان گام برداریـم و به جای اینکـه یـک کارگـر اسـپانیایی‬ ‫یـا المانـی از بهـره وری مـاده فراوری شـده در داخـل کشـور خـود اسـتفاده کنـد‪ ،‬خودمـان در‬ ‫ایـران از ایـن بهـره وری اسـتفاده کنیـم»‪ .‬وی بـه حـوزه برنـد و برندینـگ زعفـران نیز اشـاره و با‬ ‫طرح این سـوال که چرا کشـور اسـپانیا در دنیا به عنوان برند زعفران شـناخته شـده؟ افزود‪:‬‬ ‫«ایران در حوزه برندینگ زعفران ضعیف عمل کرده و موضوع تحریم‪ ،‬نپیوستن به سازمان‬ ‫تجـارت جهانـی و نداشـتن مـراودات مالـی بین المللـی و ‪ ...‬موجـب شـده تـا اسـپانیا نسـبت‬ ‫بـه برندسـازی بـرای زعفـران قـوی عمـل کند‪ .‬ازسـویی‪ ،‬مقول ه عمق یا زمـان برند وجـود دارد‬ ‫و کشـور اسـپانیا باسـابقه ‪ 100‬سـاله کـه ازان زمـان روی برندسـازی کارهـای زیـاد انجـام داده را‬ ‫نمی توان نادیده گرفت‪ .‬ا کنون‪ ،‬پنج کشور اسپانیا‪ ،‬امارات‪ ،‬افغانستان‪ ،‬چین و هنگ کنگ‬ ‫به صـورت فعـال وارد عرصـه زعفـران شـده اند؛ کـه چیـن و افغانسـتان در بحـث تولیـد مـوی‬ ‫دمـاغ زعفـران ایران شـده؛ و اسـپانیا‪ ،‬امـارات و هنگ کنگ دررابطه با فـروش و بازاریابی موی‬ ‫یسـت کـه زعفران بـا ان‬ ‫دمـاغ هسـتند»‪ .‬به گفتـه وی؛ برندینـگ و تحریم هـا از دیگـر مشکالت ‬ ‫فنـون مدیریت اسـترس زیـادی وجـود دارند که‬ ‫می توانید برای جلوگیری و اجتناب از افسردگی‬ ‫از ان هـا اسـتفاده کنیـد‪ .‬عوامـل خاصـی وجـود‬ ‫دارد که می توانند موجب شـوند ما رویدادهای‬ ‫ً‬ ‫افسـردگی را تجربـه کنیـم‪ .‬ضمنـا این عوامـل‬ ‫ممکـن اسـت بـرای هـر فـردی متفـاوت باشـد؛‬ ‫برخـی از بهتریـن روش ها هسـتند که می توانید‬ ‫بـرای جلوگیـری و اجتنـاب از عـود افسـردگی و‬ ‫درمـان افسـردگی و اضطـراب از ان هـا اسـتفاده‬ ‫کنیـد‪ .‬طبـق امارهـای اخیـر‪ ،‬شـخصی کـه‬ ‫به طورمنظـم ورزش می کنـد‪ ،‬بـه افـت عملکـرد‬ ‫در زندگـی دچـار نمی شـود و نیـز موفقیت هـای‬ ‫کوچکـی کـه فـرد در ورزش به دسـت مـی اورد‪ ،‬او‬ ‫را امیـدوار و اعتمادبه نفسـش را تقویـت می کند‪.‬‬ ‫زهرا زین الدینی (روانشناس و مشاور) اعالم کرد‬ ‫کـه بیمـاری افسـردگی ممکـن اسـت به دالیـل‬ ‫جسـمی مختلـف ماننـد کم خونـی‪ ،‬اختلاالت‬ ‫هورمونـی‪ ،‬مشـکالت مرتبـط بـا تیروئیـد و‬ ‫نیـز عـوارض مصـرف داروهـای خاصـی اتفـاق‬ ‫بیفتـد؛ دراین صـورت بایـد به کمـک پزشـک ایـن دالیـل را‬ ‫شناسـایی و درمـان کـرد‪ .‬درصـورت نبـود مشـکل جسـمانی‬ ‫بـا اسـتفاده از روان درمانـی‪ ،‬مصـرف دارو‪ ،‬ایجـاد تغییـرات در‬ ‫سـبک زندگـی و مدیریـت اسـترس می تـوان ایـن بیمـاری را‬ ‫درمـان کـرد‪ .‬داشـتن تغذیـه مناسـب و منظـم و همچنیـن‬ ‫به حداقل رساندن مصرف فست فو د نیز کمک کننده است‪.‬‬ ‫همچنین داشتن خواب منظم و با کیفیت در بهبود شرایط‬ ‫بسـیار اثربخـش اسـت و بهتـر اسـت افـراد درطـول شـبانه روز‬ ‫حداقـل هشت سـاعت خـواب کافـی داشـته باشـند‪ .‬ایـن‬ ‫روانشـناس یـاداور شـد؛ همـه مـا ممکـن اسـت در برهـه ای از‬ ‫زمـان در زندگی مـان احسـاس بدبختـی‪ ،‬تنهایـی‪ ،‬غمگینی‪،‬‬ ‫خسـتگی و بی حوصلگـی داشـته باشـیم‪ ،‬ایـن احساسـات‬ ‫ً‬ ‫معمـوال بیـش از یـک یـا دوهفتـه دوام نمی اورنـد و در رونـد‬ ‫زندگـی مـا تداخـل ایجـاد نمی کننـد‪ .‬گاهی اوقات این شـرایط‬ ‫طوالنـی می شـود و بـر جنبه هـای مختلـف زندگـی مـا تاثیـر‬ ‫منفـی می گـذارد کـه نیـاز بـه درمـان و کمـک از متخصـص‬ ‫دارد‪ .‬افسردگی برای بسیاری ازافراد تکرارشونده است؛ یعنی‬ ‫ممکن اسـت فردی بارها طی زندگی خود مبتالبه افسـردگی‬ ‫شـود‪/ .‬باشـگاه خبرنـگاران جـوان‬ ‫دسـت وپنجه نرم می کند‪ .‬وی بااشـاره به اینکه خراسـان شمالی طی سال های اخیر‪ ،‬کشت‬ ‫زعفـران را در اراضـی کشـاورزی خـود ارتقـا داده و ا کنـون سـومین اسـتان تولیدکننـده زعفـران‬ ‫در کشور است‪ ،‬گفت‪« :‬مشکل موجود در حوزه زعفران خراسان شمالی‪ ،‬بسته بندی و ‪...‬‬ ‫نیست؛ نبود انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران است‪ .‬ایجاد این گونه انجمن ها‬ ‫بایـد بـا تلاش و پیگیـری اتـاق بازرگانـی صـورت گیـرد و دراین حـوزه بایـد اتـاق بازرگانـی حضور‬ ‫پیدا کند‪ .‬در خراسـان شـمالی در حوزه فروش زعفران‪ ،‬بازرگان حرفه ای نیز وجود ندارد که‬ ‫اسـیب بزرگـی بـرای این محصـول بـاارزش اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬بایـد تشـکل های خصوصـی‬ ‫درارتباط با این محصول در استان شکل بگیرد و برای صادرات زعفران تعاونی تشکیل شود‬ ‫یگـردد»‪.‬‬ ‫کـه دراین صـورت منافـع ان بـه کل بازم ‬ ‫محمدجـواد تشـکری؛ معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی خراسـان‬ ‫شـمالی نیـز گفـت‪« :‬میـزان تولیـد زعفـران در کشـور حـدود ‪۴ ۰۰‬تـن اسـت و ازانجایی کـه‬ ‫این محصـول بیشـتر جنبـه گیاهـی دارد‪ ،‬در داخـل کشـور مصـرف زیادی نداشـته و قسـمت‬ ‫اعظـم ان صـادر می شـود‪ .‬نکتـه ای کـه در صـادرات زعفـران خیلی مهـم اسـت‪ ،‬کیفیـت‬ ‫ان اسـت؛ بایـد کیفیـت ان را حفـظ کـرد و افزایـش داد و ازسـوی دیگر بایـد به سـوی اخـذ‬ ‫گواهی نامه هـای ارگانیـک پیـش برویـم‪ .‬بـرای ادامـه صـادرات این محصـول در سـایر جوامـع‬ ‫بایـد متناسـب بـا اسـتانداردهای کشـورهای هدف پیش برویـم‪ .‬اتحادیـه اروپا بـرای زعفران‬ ‫اسـتانداردهایی سـخت گیرانه گذاشـته کـه بخشـی ازان‪ ،‬اهـداف سیاسـی دارد و بخشـی نیـز‬ ‫به دلیل خواص دارویی این محصول اسـت‪ .‬ازانجا که قراربراین اسـت که زعفران صادر شـود‪،‬‬ ‫باید طبق سلیقه و ذائقه ان ها پیش برویم‪ .‬از زمانی که زعفران برداشت می شود تازمانی که‬ ‫پـا ک‪ ،‬خشـک و بسـته بندی می شـود‪ ،‬بایـد طبق اسـتانداردها پیـش رفت تا کیفیت حفظ‬ ‫شـود»‪/ .‬ایسـنا‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بانک‬ ‫افزایش سقف تسهیالت‬ ‫کارت اعتباری بانک دی‬ ‫سقفتسهیالت کارتاعتباری‬ ‫در بانـک دی‪ ،‬بـرای اشـخاص‬ ‫حقیقـی‪ ،‬بـه دومیلیارد ریـال‬ ‫افزایـش یافـت‪ .‬به دنبـال ابلاغ‬ ‫بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر‬ ‫افزایش سـقف تسهیالت کارت‬ ‫اعتبـاری‪ ،‬سـقف تسـهیالت کارت اعتبـاری بـر پایـه عقـد‬ ‫مرابحـه در بانـک دی از ‪۵۰۰‬میلیون ریـال بـه دومیلیارد ریال‬ ‫افزایـش یافـت‪ .‬بر اسـاس این گزارش‪ ،‬کارت هـای اعتبـاری‬ ‫مرابحـه حداقـل دارای ‪ ۱۰۰‬میلیون ریـال و حدا کثـر‬ ‫دومیلیارد ریـال اعتبـار اسـت و سـود تسـهیالت اعطایـی‬ ‫بر اسـاس نرخ مصوب شـورای پول و اعتبار ‪ ۱۸‬درصد تعیین‬ ‫شده است‪ .‬تمامی اشخاص حقیقی و صاحبان کسب وکار‬ ‫می تواننـد بر اسـاس ضوابـط نسـبت بـه دریافـت کارت‬ ‫اعتباریاقدام کنند‪ .‬گفتنی ست؛نحوهبازپرداختاقساط‬ ‫کارت اعتبـاری مرابحـه حداقـل ‪ ۱۲‬مـاه و حدا کثر‪ ۶۰‬مـاه‬ ‫است‪ .‬کارت اعتباری‪ ،‬کارتی ست که بانک به وسیله ان در‬ ‫چهارچوب ضوابط به مشتری تا سقف معینی اعتبار اعطا‬ ‫می کند تا مشتری بتواند از طریق پایانه های فروش (‪ )pos‬و‬ ‫درگاه های پرداخت اینترنتی اقدام به سفارش یا خرید کاال‬ ‫و خدمـات تـا سـقف اعتبـار تعیین شـده کنـد و مبلـغ خریـد‬ ‫را براسـاس شـرایط تعیین شـده بـه بانـک بازپرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫مشـتریان گرامـی می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر‬ ‫بـه شـعب بانـک مراجعـه کننـد یـا بـا شـماره ‪ ۲۸۹۳۰‬تمـاس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫تجارت نو «هوش مصنوعی» را‬ ‫به خدمت می گیرد‬ ‫مدیـر فنـاوری اطالعـات شـرکت‬ ‫بیمـه تجارت نـو از ورود ایـن شـرکت‬ ‫یبـر هـوش‬ ‫بـه حـوزه خدمـات مبتن ‬ ‫مصنوعـی خبـر داد‪ .‬علـی سـاالرکیا‬ ‫با بیان اینکـه صنعـت بیمـه دیـر بـه‬ ‫فکـر تحـول دیجیتـال افتـاده اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در شـرکت هایی که مدیـران نوگرا حضور‬ ‫یافته انـد‪ ،‬تحـول دیجیتـال ب هسـرعت دنبال شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه شـرکت بیمـه تجارت نـو به واسـطه‬ ‫مدیرعامـل اشـنا بـه این حـوزه‪ ،‬اقدامـات اساسـی در بخش‬ ‫زیرسـاخت های ای تـی را عملیاتـی کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تجارت نو تنها در سـال گذشـته با سـرمایه گذاری مناسـب‬ ‫در بخـش فنـاوری اطالعات و جدیدترین تجهیزات مربوط‬ ‫بـه این حـوزه را خریـداری کـرده اسـت»‪ .‬سـاالرکیا با اشـاره به‬ ‫ورود بیمـه تجارت نـو بـه حـوزه کسـب وکار دیجیتـال و‬ ‫گسـترش تعاملات بـا اسـتارت اپ هـا‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«اپلیکیشـن بنـو کـه دراین شـرکت طراحـی شـده اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بسیاری از نیازهای مشتریان را به صورت کامال غیرحضوری‬ ‫و انالیـن‪ ،‬برطـرف می کنـد»‪ .‬او ایجـاد امکاناتـی چـون خریـد‬ ‫انالیـن بیمه نامـه‪ ،‬ارائـه مشـاوره بیمـه ای و پرداخت انالین‬ ‫خسـارت و درصـورت لـزوم اعزام تیـم ارزیاب به محل حادثه‬ ‫را از امکانـات ایـن اپلیکیشـن خوانـد و گفـت‪« :‬خدمـات‬ ‫دیجیتـال بیمـه تجارت نـو به مشـتریانش در سـال اینـده به‬ ‫حدا کثـر ممکن می رسـد؛ به گونه ای کـه می توان گفت همه‬ ‫فرایندهـای بیمه گـری در ایـن شـرکت دیجیتالـی خواهـد‬ ‫شد»‪ .‬مدیر فناوری اطالعات شرکت بیمه تجارت نو گفت‪:‬‬ ‫«هـوش مصنوعـی ا کنـون نقـش ارزیـاب خسـارت را بـازی‬ ‫می کنـد؛ به گونه ای کـه زمـان ارزیابـی خسـارت بـه کمتـر از‬ ‫یک دقیقه و زمان پرداخت خسـارت به کمتر از سـه دقیقه‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫تصویب افزایش سرمایه بیمه نوین‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت بیمـه نویـن‬ ‫افزایش سرمایه ‪ 167‬درصدی این‬ ‫شـرکت از محـل مطالبـات حـال‬ ‫شـده سـهامداران و اورده نقـدی ‪،‬‬ ‫سود انباشته را به تصویب رساند‪.‬‬ ‫شـرکت بیمـه نویـن با نمـاد معامالتی ونویـن اعالم داشـت؛‬ ‫افزایـش سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 262.4‬میلیارد تومـان‬ ‫به مبلـغ ‪ 700‬میلیارد تومـان از محـل مطالبـات حـال شـده‬ ‫سـهامداران و اورده نقـدی ‪ ،‬سـود انباشـته در تاریـخ‬ ‫‪ 23/08/1400‬به تصویـب هیئت مدیـره رسـیده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫منصورهاتحادیه‪:‬‬ ‫در وجود هر زنی‬ ‫رگه هاییاز فمینیست‬ ‫وجود دارد‬ ‫ماهرخابراهیم پور‬ ‫برای پرهیز از نگاه کلی در پژوهش های تاریخی درباره زنان‪ ،‬چه باید کرد؟‬ ‫بایـد ابتـدا بـا روش هـای جدیـد تاریخ نـگاری اشـنا باشـیم و کتاب هـای جدیـد را‬ ‫بخوانیـم و درکنـاران‪ ،‬مقـاالت جدیـد خیلی مهـم هسـتند‪ .‬به دسـت اوردن مقاالت‬ ‫نیـز نیـاز بـه دسترسـی بـه منابع دارد که منابع دیجیتال به شـمار می اینـد‪ .‬در اینجا‬ ‫مسـئله ترجمـه هـم مهم اسـت‪.‬‬ ‫چرا پژوهش درباره زنان در دوره پهلوی اول زیاد نیست؟‬ ‫شـاید اسـتادان در دانشگاه ها نسـبت به حضور زنان دراین دوره مالحظاتی دارند‪.‬‬ ‫شـاید چـون ایـن دوره را نمی شناسـند‪ ،‬تصـور نمی کنند دراین برهه مسـائل جالبی‬ ‫وجود دارد که پژوهش درباره ان ها می تواند به اندازه مشروطه جالب و قابل توجه‬ ‫ً‬ ‫باشـد؛ مثلا ا گـر بـه برخـی سـایت ها مراجعـه کنیـد‪ ،‬برخـی اسـناد را می بینـد کـه‬ ‫ً‬ ‫ردپایـی از نقـش زنـان در بعضـی حـوادث ایـن دوره را نشـان می دهـد‪ .‬ضمنـا برخـی‬ ‫مقـاالت دربـاره اتفاقـات این زمـان نوشـته شـدند کـه قابل تامل انـد؛ ازطرفـی‪ ،‬در‬ ‫روزنامه های این دوره‪ ،‬زنان نقش افرینی بودند که اخباری درباره شـان ثبت شـده‬ ‫کـه خواندنشـان می توانـد سـراغاز پژوهشـی جدی باشـد‪.‬‬ ‫گروه ها یا انجمن های زنانه می توانند نقشی در تشویق پژوهشگران داشته باشند؟‬ ‫یکی از انجمن ها که طی ‪ 20‬سال گذشته دراین رابطه خیلی خوب کار کرد‪ ،‬انجمن‬ ‫زنـان پژوهشـگر تاریـخ بـود کـه متاسـفانه مدتی سـت دیگـر رویکـرد خوب گذشـته را‬ ‫ندارد! به نظرم گروه های غیردولتی که دستی هم در پژوهش دارند‪ ،‬نیاز به تزریق‬ ‫خـون تـازه دارنـد؛ یعنـی حضـور نیروهـای جـوان اهـل پژوهـش کـه دغدغـه مسـائل‬ ‫زنـان را دارنـد بـا قرارگرفتـن در این گروه هـا و انجمن هـا می تواننـد کـم کاری بعضـی‬ ‫پژوهشـگاه ها و دانشـگاه ها را تاحـدی جبـران کننـد‪ .‬مـوازی کاری در فعالیت هـای‬ ‫پژوهشـی‪ ،‬خصلـت بـدی میـان ایرانیـان اسـت کـه باعـث چـاپ تالیفـات تکـراری‬ ‫می شـود؛ درحالی کـه می تـوان از پتانسـیل انجمن هـا اسـتفاده کـرد و ان هـا را بـه‬ ‫برخـی پژوهش هـا و مطالعاتـی سـوق داد کـه دانشـگاه بـه ان تمایـل نـدارد یـا بـا‬ ‫معذوریتی مواجه است و دراین میان انجمن ها می توانند مفید واقع شوند؛ البته‬ ‫چنانچـه این امـر تـداوم داشـته باشـد؛ زیـرا تـداوم در کارها بسـیارمهم اسـت‪ .‬در کار‬ ‫مـا تـداوم وجـود نـدارد و خیلـی زود اعضـای یـک گـروه و انجمـن کـه دربـاره مسـائلی‬ ‫پژوهـش می کردنـد‪ ،‬بـه اختلاف برمی خورنـد و کارهـا ناتمـام می مانـد!‬ ‫به عنوان یک ناشر کتاب های تاریخی چه ایده و پیشنهادی دارید تا پژوهشگران‬ ‫سراغ مطالعه و بررسی مسائل زنان در دوره های کمتر کار شده بروند؟‬ ‫مـن دراین زمینـه تخصصـی نـدارم؛ چـون وقتـی تحصیـل می کـردم‪ ،‬مطالعـات‬ ‫زنـان وجـود نداشـت و خیلـی دیرتـر از زمـان تحصیـل مـن این رشـته ایجـاد شـد‪.‬‬ ‫به هرحـال در وجـود هـر زنـی‪ ،‬رگه هایـی از فمینیسـت وجـود دارد کـه نمی توانـد‬ ‫نسـبت به مسـائل زنان بی اعتنا باشـد‪ .‬برای همین زنان باید نگاه کنند تا دریابند‬ ‫در کـدام مسـائل نیـاز بـه مطالعـه و بررسی سـت و به سـمت مطالعـه و پژوهـش در‬ ‫ً‬ ‫ان موضوعـات برونـد‪ .‬ضمنـا بایـد توجـه کننـد کـه زنـان در جامعه با چه مشـکالتی‬ ‫مواجه اند؛ که این مسـائل ریشـه تاریخی دارند و در جوامع دیگر مثل ترکیه یا مصر‬ ‫چقـدر بـا این مسـائل روبـه رو بودنـد؟‬ ‫چه توصیه ای به دانشگاه ها درباره پژوهش در مسائل زنان دارید؟‬ ‫دانشگاه را دراین باره باید کنار گذاشت‪ .‬تحقیق و بررسی درباره مسائل زنان‪ ،‬نیاز‬ ‫به حضور پژوهشگران باانگیزه دارد که بتواند درکنارهم قرار بگیرند و البته بتوانند‬ ‫از بودجـه ای برخـوردار باشـند تـا بـه کار تحقیـق بپردازنـد و درایـن کار تـداوم داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬برای همیـن‪ ،‬دراین مهـم دانشـگاه چندان جایـی نـدارد و انجمن هـای‬ ‫هم فکـر و پرتلاش می تواننـد پژوهش هایی انجام بدهند که دانشـگاه نمی تواند با‬ ‫ان بودجه و نیرویی که دارد‪ ،‬از پس چنین کارهایی بربیاید‪ .‬پژوهش های تاریخی‬ ‫که انجمن زنان پژوهشـگر توانسـت انجام دهد‪ ،‬دانشـگاه قادر به انجامش نبوده؛‬ ‫زیـرا زنـان جـدی و پیگیـر گردهـم امدنـد و بـا بودجـه کـم‪ ،‬کارهـای مهمـی را انجـام‬ ‫دادنـد‪ .‬معتقـد بـودم ان هـا کارهایـی کردنـد کـه مردهـا کمتـر توانسـتند بکننـد؛ امـا‬ ‫متاسـفانه اختالفـات‪ ،‬مانـع تـداوم پژوهش هـا شـد‪ .‬به نظـرم روزی در پژوهش هـا‬ ‫موفـق خواهیـم شـد کـه بررسـی مسـائل برایمـان اولویـت داشـته باشـد؛ نه اینکـه‬ ‫پژوهـش وسـیله ای بـرای ارتقـا باشـد! و پژوهـش به شـکلی انجـام شـود کـه گـره ای‬ ‫بگشـاید و سـوالی را به درسـتی پاسـخ دهد‪ .‬درعین حال‪ ،‬ما زن ها خیلی ادعا داریم‬ ‫کـه پیشـرفت کردیـم‪ ،‬نمی خواهـم بگویم چنین نیسـت‪ .‬چنان کـه چندوقت پیش‬ ‫تظاهراتـی دیدیـم از زنـان افغانسـتانی در مزارشـریف؛ قسـمتی از حرف و شعارشـان‬ ‫این بودکـه «مـا مثـل زنـان ایـران نمی شـویم!» ایـن حـرف به شـدت اشـتباه اسـت‪.‬‬ ‫زنـان مـا قابل مقایسـه بـا افغانسـتان نیسـتند‪ .‬در ایـران‪ ،‬زنان بسـیاری وکیـل‪ ،‬دکتر‬ ‫و مهنـدس و کارافریـن هسـتند و مـا اسـاتید و پژوهشـگران مطرحـی داریـم‪ .‬شـاید‬ ‫دربعضی موارد با محدودیت هایی مواجه باشـیم؛ اما بازهم سـطح باالتری داریم‪.‬‬ ‫ایـن حـرف ان هـا برایـم دشـوار بـود؛ زیـرا بـا هـر نگاهـی کـه بـه تاریـخ چنـددوره ایـران‬ ‫بپردازیـم‪ ،‬زنـان مـا توانسـتند در بدتریـن شـرایط بلنـد شـده و در جامعـه حضـوری‬ ‫موثـر و پررنـگ داشـته باشـند و به اسـانی نمی شـود ان هـا را از صحنـه کنـار زد‪/ .‬‬ ‫کوتاه شـده از ایبنـا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫فاطمه اسدی؛ نخستین بانوی شهید مفقوداالثر ایران‬ ‫حدود ‪ ۶۵‬درصد موارد ناباروری؛‬ ‫ناشی از علت های زنانه‬ ‫رئیـس انجمـن بـاروری و نابـاروری ایـران‪ ،‬درارتباط بـا‬ ‫وضعیـت نابـاروری در ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا‪ ،‬در ایـران‬ ‫مطالعـات بسـیاردقیق اپیدمولوژیـک انجـام دادیـم‬ ‫و حـدود ‪ ۲۰‬مقالـه در دانشـگاه های مختلـف‬ ‫دراین زمینـه نوشـته شـده و موردبررسـی قـرار‬ ‫گرفتنـد‪ .‬نتیجه گیـری کـه از ان هـا صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫نشـان می دهـد حـدود ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۵‬درصـد از کل‬ ‫زوج هـای ایرانـی نابـارور هسـتند کـه برابـر با جمعیتی‬ ‫حـدود چهار‪،‬پنج میلیون نفـر اسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایلنـا؛ محمدابراهیـم پارسـانژاد افـزود‪« :‬نابـاروری‬ ‫مبتنی براین اسـت که یـک زوج کـه یک سـال از‬ ‫ازدواجشـان گذشـته باشـد‪ ،‬ا گـر دراین مـدت‬ ‫چ روش‬ ‫باوجوداینکـه درکنارهـم زندگـی کـرده و هیـ ‬ ‫جلوگیـری از بـارداری نیـز اسـتفاده نکرده انـد‪ ،‬بچه دار‬ ‫نشـوند‪ .‬البتـه ا گـر سنشـان باالی ‪ ۳۵‬سـال باشـد‪،‬‬ ‫ جـای یک سـال‪ ،‬بعـد از شـش ماه می تـوان دراین بـاره‬ ‫نظـر داد»‪ .‬وی درارتباط بـا علـت عمـده نابـاروری‬ ‫در ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا ازنظـر علـل نابـاروری بـا دیگـر‬ ‫ً‬ ‫کشـورهای دنیـا متفـاوت هسـتیم؛ مثلا بیشـترین‬ ‫علـت نابـاروری در اروپـا و امریـکای شـمالی‪ ،‬بـه‬ ‫مشـکالت لوله هـای رحـم کـه ناشـی از بیماری هـای‬ ‫مقاربتی سـت‪ ،‬مربوط می شـود‪ ،‬درحالی که در ایران‪،‬‬ ‫بیشترین علل ناباروری‪ ،‬به مشکالت تخمک گذاری‬ ‫مربـوط اسـت‪ .‬علت هـای زنانـه نابـاروری حـدود‬ ‫‪ ۶۵‬درصـد مـوارد و علت هـای مردانـه نیـز ‪ ۳۵‬درصـد‬ ‫ناباروری هـا را تشـکیل می دهـد‪ .‬این اعـداد‬ ‫تقریبی ست و همپوشانی نیز دارند»‪ .‬وی درارتباط با‬ ‫زمینه هـای نابـاروری در ایـران‪ ،‬افـزود‪« :‬مهم تریـن‬ ‫عاملـی کـه می توانـد مشـکالتی را دراین زمینـه ایجـاد‬ ‫کند‪ ،‬مسائل روحی و روان شناختی افراد و همچنین‬ ‫بیمـاری مقاربتی سـت کـه مقـداری شـیوع ان بیشـتر‬ ‫شـده‪ .‬دالیـل دیگـری نیـز هسـت کـه ناشـناخته‬ ‫مانـده؛ امـا دیگـر عوامـل تاثیرگـذار‪ ،‬الودگـی هـوا‪،‬‬ ‫مشـکالت تغذیه و اسـترس (موجب مشکالتی مانند‬ ‫نارسـایی زودرس تخـم دان می شـود) هسـتند»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ « :‬زنـان در سـنین ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۵۵‬سـالگی بـا ضعـف در‬ ‫تخم دان ها مواجه می شـوند‪ .‬یائسـگی زودرس نیز از‬ ‫علـل ناباروری سـت و درحال پژوهـش دراین باره ایـم‬ ‫کـه چنددرصـد از زنـان‪ ،‬زودرس یائسـه می شـوند»‪.‬‬ ‫وی درارتباط با روند شـیوع ناباروری در ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«قـدر مطلـق؛ نابـاروری طبیعتـا باتوجه بـه افزایـش‬ ‫یسـت‪ .‬همان طورکـه بـا افزایـش‬ ‫جمعیـت صعود ‬ ‫جمعیت شـیوع دیگر بیماری ها نیز افزایش می یابد؛‬ ‫امـا درارتباط بـا قـدر نسـبی؛ میـزان نابـاروری در ایـران‬ ‫کـه همـان ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۵‬درصـد اسـت و به نظـر نمی رسـد‬ ‫این امار افزایش یافته باشـد‪ .‬وضعیت ما در این مورد‬ ‫ماننـد کشـورهای دیگـر اسـت‪ .‬تابه حـال هیچ گونـه‬ ‫مطالعه ای در کشور نداشتیم که نشان دهد الودگی‬ ‫محیـط‪ ،‬امـواج و مسـائلی ماننـد اسـترس تاچه اندازه‬ ‫بـر میـزان نابـاروری تاثیرگـذار بوده انـد‪ .‬این هـا بـا‬ ‫نابـاروری ارتبـاط دارنـد؛ امـا در کشـور مـا مطالعـه ای‬ ‫کـه به دقـت بگویـد تاچه میـزان تاثیرگذارنـد‪ ،‬هنـوز‬ ‫صـورت نگرفتـه»‪ .‬وی در پایـان صحبت هایـش‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬بهتریـن سـن بـرای بـارداری‪ ،‬بیـن ‪۲۲‬‬ ‫یسـت؛ و اینکـه در سـن ‪ ۳۵‬سـال به باال‬ ‫تـا ‪ ۲۸‬سالگ ‬ ‫گفتـه شـد کـه شـش ماه بعـد از تلاش بـرای بـارداری‬ ‫و عدم موفقیـت در ان‪ ،‬زوج نابـارور محسـوب‬ ‫نسـن‪ ،‬دیگـر‬ ‫می شـوند‪ ،‬به این دلیـل اسـت کـه در ا ‬ ‫یک سـال صبـر نمی کننـد»‪.‬‬ ‫نبـار پیکـر مطهـر بانویـی شـهید کـه اولیـن بانـوی شـهید‬ ‫در عملیـات کاوش پیکـر شـهدا‪ ،‬بـرای اولی ‬ ‫مفقوداال ثـر اسـت‪ ،‬کشـف شـد‪« .‬فاطمـه اسـدی»؛ فرزنـد علـی و امنـه در ‪ 11‬مردا دمـاه سـال ‪ 1339‬در‬ ‫روسـتای باقرابـاد (از توابـع شهرسـتان دیوانـدره) به دنیـا امد؛ و در سـال ‪ 1363‬توسـط گروهک های‬ ‫ضدانقالب به شهادت رسید‪ .‬پیکر مطهر وی‪ ،‬پس از تفحص در ‪ 17‬ابان ماه ‪ ،1400‬به تهران منتقل‬ ‫و پـس از اقامـه نماز جمعـه تهـران‪ ،‬در جمـع نماز گـزاران تشـییع شـد‪ .‬سـردار سـید محمـد باقـرزاده؛‬ ‫ن‬ ‫نبـاره گفت‪« :‬ایـن‪ ،‬اولی ‬ ‫فرمانـده کمیتـه جسـت وجوی مفقودیـن سـتادکل نیروهـای مسـلح درای ‬ ‫مـورد در تفحـص اسـت کـه زن شـهیدی را در مناطـق عملیاتـی کاوش می کنیم»‪.‬‬ ‫جاسوس هایی که توسط نویسندگان زن خلق شدند‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بهــای‬ ‫«کیــم شــروود»؛ نویســنده معاصــر انگلیــس به عنــوان اولیــن نویســنده زن مجموعــه کتا ‬ ‫«جیمــز بانــد» قــرار اســت سـه گانه جدیــدی از ایــن مجموعه داســتان را روانــه بــازار کتــاب کنــد‪ .‬مــاه‬ ‫ســپتامبر ســال ‪ 2022‬تاریــخ انتشــار ســری جدیــد داســتان های «جیمــز بانــد» اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫«جیمــز بانــد» یــا همــان «‪ »007‬نــام شــخصیتی داستانی ســت کــه توســط «یــان فلمینــگ» در ســال‬ ‫‪ ۱۹۵۳‬خلق شــد و در ‪ ۱۲‬رمان و دو داســتان کوتاه حضور داشــته اســت‪ .‬این شــخصیت‪ ،‬در صنعت‬ ‫ســینما طوالنی تریــن و پول ســازترین شــخصیت به زبــان انگلیســی بــوده کــه تا کنــون از روی ان فیلم‬ ‫ســاخته اند‪ .‬اولیــن فیلــم ساخته شــده از ایــن شــخصیت‪ ،‬فیلــم «دکتــر نــو» در ســال ‪ ۱۹۶۲‬اســت‪.‬‬ ‫پــس از مــرگ «فلمینــگ» در ســال ‪ ،۱۹۶۴‬رمان هــای «جیمــز بانــد» توســط اشــخاص دیگــری ماننــد‬ ‫کینگســلی امیــس‪ ،‬جــان گاردنــر‪ ،‬ریمونــد بنســون و سباســتین فالکــز نوشــته شــد‪ .‬عالوه بر ایــن؛‬ ‫یســت‬ ‫کریســتوفر وود نیــز دو فیلم نامــه نوشــت‪ .‬درواقــع‪« ،‬شــروود» اولیــن نویســنده زن انگلیس ‬ ‫کــه داســتان های «جیمــز بانــد» را می نویســد‪ .‬او در مصاحبــه بــا رســانه ها گفتــه اســت کــه مجموعــه‬ ‫جدیــد «جیمــز بانــد» را از دیــدگاه و نظـر گاه فمینیســتی نوشــته و نقــش زنــان در داســتان های جدید‪،‬‬ ‫گتــر شــده اســت‪ .‬وی می گویــد‪« :‬البتــه وفــاداری بــه نوشــته های فلمینــگ‪ ،‬اســاس کاری مــن‬ ‫پررن ‬ ‫بــوده و ســعی کــردم تــا در این مجموعــه‪ ،‬بــ ه ســبک اصلــی رمــان توجــه داشــته باشــم»‪ .‬گــزارش‬ ‫این هفتــه بــه زنانــی اختصــاص دارد کــه بــا نوشــتن رمان هــای جاسوســی توانســته اند جایگاهــی‬ ‫درخــور در این ژانــر از ادبیــات پیــدا کننــد‪ .‬مبنــای مــا نیــز گــزارش ســایت ‪ Toledo Library‬اســت‪.‬‬ ‫استالریمینگتون‬ ‫پیش ازاینکهبه عنواننویسنده‬ ‫تریلرهایجاسوسیفعالیت کندوبا‬ ‫نظیر‪The Moscow Sleepers‬‬ ‫اثاری ِ‬ ‫به شهرتبرسد‪،‬به عنواناولین‬ ‫مدیر‪( MI5‬سازماناطالعاتداخلی‬ ‫پادشاهیمتحدبریتانیا کهزیر نظر‬ ‫کمیتهمشترکاطالعاتبریتانیا‬ ‫اداره می شود) مطرح بود؛ و از ‪ 92‬تا‬ ‫‪ 96‬دراین پستماند‪.‬اوبریتانیاییو‬ ‫دارندهنشان«حمام»است‪.‬‬ ‫لزلیسیلبرت‬ ‫دختر ارل جی‪ .‬سیلبرت؛ دادستانی‬ ‫«رسوایی‬ ‫که نامش با پرونده داغ‬ ‫ِ‬ ‫واترگیت» گره خورده است‪ .‬این‬ ‫نویسنده امریکایی‪ ،‬مدتی یک‬ ‫بازپرس خصوصی نیز بود‪ .‬او اولین‬ ‫رمانش ‪ The Intelligencer‬را در‬ ‫سال ‪ 2004‬منتشر کرد که پرفروش‬ ‫شد؛ قصه این اثر مهیج‪ ،‬بر اساس‬ ‫حادثه ای در زندگی کریستوفر مارلو‬ ‫(نمایشنامه نویس قرن ‪ )16‬است‪.‬‬ ‫پم جنوف‬ ‫سوزان الیا مک نیل‬ ‫نویسنده‪ ،‬وکیل و استاد حقوق در‬ ‫این نویسنده امریکایی‪ ،‬بیشتر‬ ‫دانشگاه راتگرز امریکا‪ .‬او رمان های‬ ‫به خاطر مجموعه رمان های‬ ‫عاشقانه و تاریخی نیز می نویسد‬ ‫معمایی «مگی هوپ» که‬ ‫که برخی از ان ها نامزد جوایز و‬ ‫داستان های ان ها طی جنگ‬ ‫ً‬ ‫جهانی دوم و عمدتا در لندن اتفاق بسیاری از ان ها پرفروش بوده اند‪.‬‬ ‫البته وقتی صحبت از ادبیات‬ ‫می افتد‪ ،‬شناخته می شود‪ .‬ا گر‬ ‫بخواهیم تنها یک عنوان شاخص جاسوسی به میان می اید‪The ،‬‬ ‫از اثار او را نام ببریم باید به کتاب ‪ Lost Girls of Paris‬که سال ‪2019‬‬ ‫منتشر شد‪ ،‬چیز دیگری ست؛ قصه‬ ‫هشتم ان ‪The Prisoner in the‬‬ ‫سه زن و رازی بزرگ!‬ ‫‪ )2018( Castle‬اشاره کنیم‪.‬‬ ‫لیبی فیشر هلمن‬ ‫جنایی او در‬ ‫ های‬ ‫بیشتر رمان‬ ‫ِ‬ ‫شیکا گو می گذرد؛ درحالی که‬ ‫«شیکا گو سان تایمز» در مقاله ای‬ ‫ً‬ ‫درباره او تا کید کرد که او اساسا‬ ‫بزرگ شده واشنگتن است‪ .‬او نیز‬ ‫با اولین اثرش به شهرت رسید؛‬ ‫رمانی به نام ‪An Eye for Murder‬‬ ‫که در سال ‪ 2002‬منتشر؛ و نامزد‬ ‫«انتونی» (جایزه ادبی برای‬ ‫نویسندگان ژانر رازالود) شد‪.‬‬ ‫رزالی کنت‬ ‫انتشار کتاب‬ ‫?‪ Who is Vera Kelly‬در سال‬ ‫‪ 2018‬چنان با استقبال روبه رو‬ ‫شد که در سال ‪ 2020‬یک دنباله‬ ‫موفق نیز بر ان نوشت‪ .‬این‬ ‫نویسنده جوان نه تنها برنده‬ ‫جایزه مطرح «ادگار» شده؛ بلکه‬ ‫اثرش به فینال «جایزه ادبی‬ ‫المدا» نیز راه یافت‪ .‬او به عنوان‬ ‫مترجم نیز فعالیت دارد‪.‬‬ ‫جنیفرچیاورینی‬ ‫جانت کوئین هارکین‬ ‫نام او بارها در پرفروش های‬ ‫او نیز بیشتر به خاطر رمان های‬ ‫«نیویورک تایمز»امدهوبه خاطر‬ ‫اسرارامیزش که با نام مستعار ‪Rhys‬‬ ‫ جلدی‪ElmCreek‬‬ ‫مجموعهشش‬ ‫‪ Bowen‬نوشته‪ ،‬شناخته می شود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ Quilts‬با استقبال مواجه شد‪ .‬او که او در سال ‪ 2016‬رمان ‪Crowned‬‬ ‫فار غ التحصیلدانشگاه هاینتردامو ‪ and Dangerous‬را نوشت که بسیار‬ ‫شیکا گوبوده؛به واسطهنگارشرمان موردتوجه واقع شد‪ .‬او پیش از‬ ‫‪ The Spymistress‬در سال ‪،2013‬‬ ‫شروع به رمان نویسی‪ ،‬متونی برای‬ ‫نامشدراین فهرستامده؛قص هتالش برنامه هایتلویزیونی در انگلستان‬ ‫یکزنبرای کسباطالعاتیمهم‬ ‫و استرالیا می نوشت و مدتی نیز‬ ‫جهتسازمان دهییکفرار بزرگ‪.‬‬ ‫معلم بود‪.‬‬ ‫استفانی ِمیر‬ ‫ً‬ ‫او را عمدتا به خاطر نگارش مجموعه‬ ‫خون اشامی«گرگ ومیش»‬ ‫می شناسند کهفروشجهانی اش‬ ‫از مرز ‪100‬میلیون نسخه گذشت؛ و‬ ‫به ‪ ۳۷‬زبان دنیا ترجمه و تبدیل به‬ ‫فیلم شد‪ .‬بااین حال‪ ،‬در سبک تریلر‬ ‫نیز با ‪ )2016( The Chemist‬خوش‬ ‫درخشید ؛ اثری درباره مامور سابقی‬ ‫که قصد دارد ردپای گذشته اش را‬ ‫پا ک کند‪.‬‬ ‫جنی رونی‬ ‫نویسندگی شاید اخرین انتخابش‬ ‫بود؛ زیرا تاریخ را در کمبریج‬ ‫خواند و در لندن به عنوان وکیل‬ ‫کار کرد‪ .‬مدتی هم در فرانسه به‬ ‫تدریس زبان انگلیسی پرداخت‪.‬‬ ‫اولین رمانش به جشنواره‬ ‫برمبنای رمان‬ ‫«کاستا» راه یافت و‬ ‫ِ‬ ‫جاسوسی اش؛ ‪)2013( Red Joan‬‬ ‫یک فیلم سینمایی با بازی‬ ‫«جودی دنچ» ساخته شد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫با نامرتب بودن یا شلختگی فرزندم چه کنم؟‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫در فرهنــگ معیــن‪ ،‬تعریفــی کــه از شــلختگی ارائــه شــده‬ ‫ببــودن اســت؛ امــا در‬ ‫اســت‪ ،‬همــان بی نظمــی و نامرت ‬ ‫زبــان محــاوره کــه میــان مــردم رایــج اســت‪ ،‬ا گــر وســایل‬ ‫پیرامــون شــما ماننــد اتــاق‪ ،‬کمــد‪ ،‬میــز یــا حتــی ماشــین‬ ‫شــما مرتــب نباشــد‪ ،‬شــما را فــردی شــلخته می داننــد‪.‬‬ ‫ریشــه اصلــی ایــن بی نظمــی و نامرتبــی در پنــج عامــل‬ ‫ن وســال ‪.3‬‬ ‫یشــود‪ .1 :‬یادگیــری ‪ .2‬س ‬ ‫خالصــه م ‬ ‫جبــازی عامدانــه ‪ .4‬داشــتن مشــغولیات‬ ‫بی توجهــی و ل ‬ ‫بیش ازحــد (کار زیــاد یــا هیجــان زیــاد) ‪ .5‬افســردگی‪.‬‬ ‫گســاالن و بچ ههــا‬ ‫چرایــی بی نظمــی و نامرتبــی در بزر ‬ ‫تفــاوت چندانــی بــا هــم ندارنــد؛ امــا نمــاد بیرونــی ان‬ ‫ممکــن اســت کمــی متفــاوت باشــد‪ .‬بچ ههــا بــه همــان‬ ‫دالیلــی کــه در بــاال گفتــه شــده‪ ،‬می تواننــد نامرتــب‬ ‫باشــند‪:‬‬ ‫یادگیری‬ ‫بچه ها به ویژه در سنین پیش از مدرسه در بخش یادگیری‪،‬‬ ‫بیشـتر از چشمشـان اسـتفاده می کننـد نـه از گوششـان‪.‬‬ ‫از ایـن رو ا گـر ببیننـد کـه خانـه‪ ،‬اشـپزخانه و اتاق خـواب شـما‬ ‫نامرتب است‪ ،‬ان ها هم همان کار را در اتاق خودشان انجام‬ ‫می دهنـد و برعکـس ان‪ .‬بهتـر اسـت به جـای گفتـن اینکـه‬ ‫اتاقـت را مرتـب و منظـم کـن‪ ،‬شـما اتاق خـواب‪ ،‬پذیرایـی و‬ ‫اشـپزخانه تان منظم و مرتب کنید؛ انگاه فرزندتان بیشـتر از‬ ‫شـما می امـوزد و الگوبـرداری می کنـد‪.‬‬ ‫سن و سال‬ ‫فرزنـد شـما از راه مقابلـه بـا خواسـته شـما‪ ،‬اعلام اسـتقالل‬ ‫می کنـد؛ ازایـن رو شـما خوشـحال باشـید و اجـازه بدهیـد‬ ‫کـه مسـتقالنه تصمیـم بگیـرد کـه چینـش وسـایل و اتاقـش‬ ‫چگونـه باشـد و پافشـاری بـرای مرتب بـودن نکنیـد؛ البتـه‬ ‫معنـای ایـن «پافشـاری نکنید» این نیسـت کـه هیچ چیزی‬ ‫بـه او نگونیـد؛ بلکـه معنایـش این اسـت که او را بفهمیـد و از‬ ‫مخالفت او با خودتان خشـمگین و پرخاشـگر نشوید‪ .‬مورد‬ ‫دیگری که در سـن و سـال فرزندان شـما بسیار تعیین کننده‬ ‫اسـت‪ ،‬کنجـکاوی ان ه اسـت؛ چرا کـه اتـاق نامرتـب ممکـن‬ ‫اسـت توانایـی کنجـکاوی فرزندتـان را تحریـک کنـد‪.‬‬ ‫بی توجهی و لج بازی عامدانه ‬ ‫بچه هـا درمقابـل اعتـراض شـما بابـت نامرتب بـودن اتـاق‬ ‫ً‬ ‫وسایلشـان چه کار می کنند؟ یک؛ به حرف شـما اصال گوش‬ ‫ً‬ ‫نمی دهند؛ انگار اصال نشنیده اند! دو؛ با پرخاشگری پاسخ‬ ‫سراشپز‬ ‫شـما را می دهنـد‪ .‬ا گـر شـما در رفتـار و خواسـته تان زورگـو و‬ ‫مسـتبد باشـید‪ ،‬ممکـن اسـت فرزنـد شـما بـرای مقابلـه بـا‬ ‫خواسـته های ب هحـق و نابحـق شـما عامدانـه بی توجهـی‬ ‫و لج بـازی کنـد؛ امـا راه حـل چیسـت؟ راه حـل این اسـت که‬ ‫دسـت از اسـتبداد در خانـه و زورگویـی برداریـد! و بـا خـودش‬ ‫بـه توافـق برسـید کـه چـه کاری بایـد انجـام دهـد‪.‬‬ ‫داشتنمشغولیاتبیش ازحد( هیجانات)‬ ‫بسـیاری از بچه هـا کارهـای دیگـر برایشـان درمقایسـه با‬ ‫عو جورکـردن هیجـان بیشـتری دارد؛ درنتیجـه‬ ‫جم ‬ ‫بکـردن اتـاق و وسـایل بـرای ان هـا هیچ اهمیتی نـدارد‪.‬‬ ‫مرت ‬ ‫افسردگی‬ ‫ا گر فرزند شـما افسـرده باشـد و شـما به این امر ا گاه نباشید‪،‬‬ ‫ممکن اسـت نامرتبی و شـلخته بودن اتاق فرزندتان شـما را‬ ‫یکـه ایـن بی توجهـی‬ ‫خشـمگین و پرخاشـگر کنـد؛ درصورت ‬ ‫فرزندتـان بـه وسـایل اتاقـش و ریختـه و پاشـیده بودن ان‪،‬‬ ‫ریشـه در افسـردگی او دارد ‪ .‬دراین مـورد شـاید نیـاز بـه کمـک‬ ‫یک روانشـناس داشـته باشـید‪.‬‬ ‫حـال پرسـش اساسـی این اسـت که مـن به عنـوان والـد‬ ‫درمقابـل نامرتب بـودن فرزنـدم چـه کاری می توانـم انجـام‬ ‫بدهـم؟ پاسـخ ایـن پرسـش بـه عوامـل متعـدد دیگـری‬ ‫ازجملـه شـرایط خانـه شـما و پیوندتان با فرزندتان بسـتگی‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ .‬فرزنـدان مـا معمـوال تـا ابتـدای دوران بلـوغ تصـور‬ ‫م و مرتب بـودن محیـط پیرامونشـان ندارنـد ‪.‬‬ ‫درسـتی از نظـ ‬ ‫درحـدود ‪ 3‬تـا ‪ 4‬سـالگی کم کـم می تـوان بـه ان هـا ایـن نظـم‬ ‫را یـاد داد و بایـد ایـن را هـم بدانیـم کـه همـه بچه هـا وا کنـش‬ ‫یکسـانی در برابـر یادگیـری نشـان نمی دهنـد‪ .‬بـرای نمونـه‬ ‫ممکن است وقتی که شما دو فرزند دارید‪ ،‬یکی ازان ها نظم‬ ‫و انضبـاط فـردی را رعایـت کنـد؛ ولـی برای دیگـری این موارد‬ ‫هیـچ اهمیتـی نداشـته باشـد؛ درنتیجـه شـکیبایی ویـژه ای‬ ‫بکـردن اتـاق و وسـایل‬ ‫درمـورد برقـراری نظـم بـرای مرت ‬ ‫شـخصی از شـما خواسـته می شـود‪ .‬بخشـی از وا کنش هـا‬ ‫و رفتارهایـی کـه به امیـد مرتب شـدن و اراسـته بودن اتـاق‬ ‫فرزندانتـان شـما به عنـوان مـادر یـا پـدر می توانیـد انجـام‬ ‫دهیـد‪ ،‬ب هشـر ح زیر اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬به عنـوان مـادر و پـدر‪ ،‬دلخـور و ناراحـت و نگـران نباشـید؛‬ ‫چرا کـه او بـا شـما مشـکلی نـدارد‪ .‬فرزنـد شـما بـه دالیـل بـاال‬ ‫اس�نک موز شکالتی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫موز‬ ‫شکالت تیره باالی ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫بادام خرد شده‬ ‫ا کلیل خورا کی در صورت تمایل چوب بستنی‬ ‫نمی خواهد که اتاقش را مرتب کند؛ اما شما رفتار فرزندتان‬ ‫را شـخصی نگیرید که خشـمگین و پرخاشـگر شـوید‪.‬‬ ‫‪ .2‬شـاید شـما نگـران اینـده او هسـتید کـه بـرای همیشـه‬ ‫ادمـی شـلخته شـود؛ امـا ایـن نـگاه شـما درسـت نیسـت و‬ ‫جایـی بـرای نگرانـی شـما وجود نـدارد؛ چـون او به تدریج که‬ ‫گتـر شـده و وارد زندگـی واقعـی می شـود‪ ،‬ایـن اشـکاالت‬ ‫بزر ‬ ‫برطـرف می شـوند‪.‬‬ ‫‪ .3‬شـاید شـما نگـران حـرف دیگـران هسـتید کـه بگوینـد‬ ‫«فالنـی بلـد نیسـت بچـه اش را تربیـت کنـد»‪ .‬نگـران ایـن‬ ‫حـرف دیگـران هـم نشـوید؛ چـون خـود ان هـا هـم ایـرادات‬ ‫زیـادی در تربیـت فرزندشـان قابل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬فرزندتـان را بابـت اینکـه اتاقـش ریختـه و پاشـیده اسـت‪،‬‬ ‫سـرزنش نکنیـد؛ چرا کـه ا گـر سـرزنش ها و تحقیرکردن هـای‬ ‫شـما ادامـه دار باشـد‪ ،‬فرزندتـان‪ ،‬سـرزنش ها و‬ ‫تحقیرکردن هـای شـما را نهادینـه می کنـد و همان طورکـه‬ ‫فرویـد می گوید این رفتار شـما در ذهـن ناخودا گاه او تبدیل‬ ‫بـه «فـرا خـود» می شـود؛ یعنـی به تدریـج او هـم خـودش را‬ ‫سـرزنش و تحقیـر می کنـد و هـم اجـازه می دهـد دیگـران او را‬ ‫سرزنش و تحقیر کنند؛ چرا که ندای درون وجود او که رفتار‬ ‫شم اسـت دائـم درحـال سـرزنش و تحقیـر او اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬هرگز اتاقش را به جای او جمع وجور نکنید؛ بلکه کوشش‬ ‫کنیـد بـا کمـک خـودش فقـط «شـروع» بـه جمـع اوری کنید‬ ‫و سـپس تشـویقش کنیـد کـه خـودش ادامـه دهـد و شـما از‬ ‫اتاقش بیـرون بروید‪.‬‬ ‫‪ .5‬ا گـر احسـاس می کنیـد کـه مرتـب و منظم کـردن اتـاق‬ ‫برایش زیاد و سـخت اسـت‪ ،‬بهتر اسـت کارهای منظم کردن‬ ‫ً‬ ‫اتاقـش را تقسـیم بندی کنیـد؛ مثلا بـه او بگوئیـد کـه مـن‬ ‫اسـباب بازی هایت را جمـع می کنـم و تـو لباس هایـت را‬ ‫جمـع کـن و تختـت را مرتـب کـن‪ .‬این گونـه‪ ،‬کارهایش کمتر‬ ‫می شـوند و تشـویق می شـود کـه بخشـی از کارهایـش را‬ ‫خـودش انجـام دهـد‪.‬‬ ‫‪ .6‬ا گـر مشـاهده کردیـد کـه فرزندتـان در خانـه بی نظـم‬ ‫اسـت؛ ولـی در خـارج از خانـه بسـیار منظـم و مرتـب اسـت‪،‬‬ ‫شـگفت زده نشـوید؛ ایـن بسـیار عادی سـت؛ چرا کـه بچه هـا‬ ‫ا گـر نظـم را در بیـرون از خانـه یعنـی در گروهـی کـه هسـتند‪،‬‬ ‫رعایـت نکننـد باعـث اخراجشـان از گـروه می شـود یـا بـه‬ ‫ان هـا بی توجهـی می شـود و فرزنـد شـما چنیـن چیـزی را‬ ‫نمی خواهـد؛ امـا به عنـوان عضو در گـروه خانواده او مطمئن‬ ‫اسـت کـه شـما به عنـوان مـادر یـا پـدر او را از گـروه اخـراج‬ ‫نمی کنیـد؛ درنتیجـه از ایـن موقعیتـش یـک سوءاسـتفاده‬ ‫زیرکانه می کند که دراین مورد شما باید چشم پوشی کنید‪.‬‬ ‫‪ .7‬مزایایـی بـرای او درنظـر بگیریـد و بـه او بگوئیـد کـه ا گـر‬ ‫این کار را بکنی یا ا گر اتاقت را جمع کنی ان زمان‪ ،‬ان چیزی‬ ‫را کـه خواسـته ای بـه تـو خواهـم دارد‪.‬‬ ‫‪ .8‬کوشـش کنیـد کـه نظـم در زندگـی و رفتار روزانـه خودتان‬ ‫مشـخص و روشـن باشـد؛ چرا کـه فرزنـدان مـا به گونـه ای‬ ‫ً‬ ‫نامحسوس رفتارشان کپی از رفتارهای ما ست‪ .‬پس حتما‬ ‫از فرزندتـان به گونـه ای «مشـخص» بخواهیـد کـه چـه کاری‬ ‫انجـام بدهـد‪ .‬ا گـر اتاق خـواب شـما مرتـب و اراسـته اسـت‪،‬‬ ‫می توانیـد از او بخواهیـد کـه اتاقـش را مرتـب کنـد‪ .‬تصـور‬ ‫نکنیـد کـه چیـزی کـه بـرای شـما مهـم اسـت‪ ،‬بـرای او هـم‬ ‫مهـم باشـد‪ .‬پـس مشـخص و روشـن و قاطـع بـدون تنبیـه و‬ ‫خشـونت از او بخواهیـد کـه چـه کاری را بایـد چگونـه و چـرا‬ ‫نسـرایی نیـز خـودداری کنیـد؛ چـون‬ ‫انجـام دهـد‪ .‬از داستا ‬ ‫بچه هـا حوصلـه شـنیدن گفته هـا تکـراری مـادر و پـدر را‬ ‫ندارنـد‪.‬‬ ‫‪ .9‬به فرزندتان بیاموزید که وسـایلش را کجا باید قرار دهد‪.‬‬ ‫ش بودن ناراحت هستید‪ ،‬او باید بداند‬ ‫ا گر شما از ریخته پا ‬ ‫زمانی کـه انهـا را جمـع کرد‪ ،‬کجا می تواند ان هـا را قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ .10‬ا گـر برنامـه مشـخص ورزشـی و فعالیت هـای بیـرون از‬ ‫خانـه بـرای فرزندانتان داشـته باشـید‪ ،‬ان هـا به راحتی نظم‬ ‫و انضبـاط را پذیـرا خواهنـد بـود؛ امـا ا گـر شـما بـه شـکل های‬ ‫گونا گونـی از ایـن کار خـودداری کنیـد‪ ،‬فرزندتـان در خانـه‬ ‫چـاره ای نـدارد جـز اینکـه بـرود سـراغ وسـایل الکترونیکـی و‬ ‫ان زمـان بـرای شـما بسـیار سـخت اسـت کـه از او بخواهیـد‬ ‫هیجـان بـازی و سـرگرمی الکترونیکـی را رهـا کنـد و اتاقـش را‬ ‫مرتـب کنـد‪.‬‬ ‫‪ .11‬ا گـر نمـرات و نحـوه درس خوانـدن فرزندتـان‬ ‫رضایت بخـش اسـت‪ ،‬از نامنظم بـودن اتاقـش چشم پوشـی‬ ‫کنیـد؛ ولـی ا گـر زیـاد می خوابـد‪ ،‬نظافـت را رعایـت نمی کنـد؛‬ ‫درس هایـش را هـم نمی خوانـد و در ضمـن اتاقـش هـم‬ ‫ریختـه و پاشـیده اسـت‪ ،‬بایـد گفـت که شـما نیاز به مشـاوره‬ ‫بـا روانشناسـی داریـد کـه چرایـی این همـه مشـکالت شـما‬ ‫را بررسـی کنـد تـا راه حـل مناسـبی پیـدا کنیـد‪ .‬درعین حـال‬ ‫مدنظـر داشـته باشـید کـه شـاید فرزندتـان دچـار افسـردگی‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫مـوز شـکالتی یکـی از دسـرهای بسـیار خوشـمزه اسـت کـه به راحتـی می توانیـد تهیـه کنیـد‪ .‬شـما به دلخـواه می توانیـد از هـر رنـگ از شـکالت رنگـی و‬ ‫نهـا روکـش کنیـد‪ .‬ا گـر از خـوردن مـوز خسـته شـدید یـا موز هـای مانـده و کم کـم سیاه شـده در یخچـال داریـد‪،‬‬ ‫مـزه دار اسـتفاده کنیـد و موز هـا را بـا ا ‬ ‫این روش را برای تهیه این دسر استفاده کنید‪ ٫‬حتی می توانید از چند ساعت قبل برای مهمانی تهیه و با انواع مغزیجات و ترافل ها ان را تزئین کنید‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫پوسـت مـوز را جـدا و بـه دو نیـم از وسـط تقسـیم می کنیـم‪ .‬چـوب بسـتنی را بـه سـمتی‬ ‫کـه مـوز قطـر بیشـتری دارد فـرو می کنیـم‪ .‬شـکالت تیـره را در مایکروفـر یـا روی بخـار اب‪،‬‬ ‫ذوب می کنیـم و موزهـا را به شـکلی کـه دوسـت داریـم در شـکالت تیـره فـرو می کنیـم و‬ ‫بـادام و ا کلیـل خرد شـده روی ان هـا میریزیـم و بـرای ‪ ۱۰‬دقیقـه در یخچـال قرار می دهیم‬ ‫ً‬ ‫تـا شـکالت کاملا سـفت شـود‪ .‬بـرای تولـد بچه ها می توان به شـکل ابنبات سـالم سـرو‬ ‫ً‬ ‫کنیـم یـا کمـی تـوت فرنگـی ریز شـده روی ان هـا بریزیـم و در فریـزر قـرار بدهیـم تـا کاملا‬ ‫یـخ بزننـد و به صـورت بسـتنی چوبـی سـالم بـرای ان ها سـرو کنیـم‪ .‬می توانیم تمـام موز‬ ‫را به همین شـکل و بـدون چـوب درسـت کنیـم و بعـد به شـکل سوشـی بـرش بزنیـم و‬ ‫به عنـوان شـکالت مـوز خیلی سـالم در کنـار قهـوه و چـای سـرو کنیـم‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکتر مهدی احمدیان‬ ‫فوق تخصص گوارش‬ ‫کلینیک‬ ‫کاربردهای اندوسکوپی چیست؟‬ ‫اموزش ساخت ‪ GIF‬با موبایل‬ ‫ب ــر کس ــی پوش ــیده نیس ــت ک ــه گوش ــی های موبای ــل‬ ‫در حال حاض ــر محبوب تری ــن گج ــت در سراس ــر جه ــان‬ ‫هس ــتند و بس ــیاری از کاربران به صورت ج ــدی از ان برای‬ ‫فعالیت در ش ــبکه های اجتماعی استفاده می کنند؛ فایل‬ ‫‪ GIF‬ش ــاید از زمان های گذشته مورداستفاده بوده باشد؛‬ ‫اما این روزها به لطف ش ــبکه های اجتماعی ش ــاهد تعداد‬ ‫کثی ــری از گیف ه ــای محب ــوب و گیف های ساخته ش ــده‬ ‫توس ــط کاربران هستیم‪ .‬اموزش س ــاخت ‪ GIF‬با کامپیوتر‬ ‫را در مقال ه پیش ــین مش ــاهده کردیم؛ اما برای گوشی های‬ ‫موبای ــل ه ــم راهکارهای ــی وج ــود دارد؟ خب ــر خوم ــش‬ ‫اینک ــه پاس ــخ مثبت اس ــت‪ .‬امروز ب ــه ام ــوزش روش هایی‬ ‫برای س ــاخت گیف با گوش ــی موبای ــل می پردازی ــم‪ .‬برای‬ ‫تبدی ــل مجموع ــه عک ــس ی ــا ویدئ ــو ب ــه فای ــل گی ــف در‬ ‫موبای ــل‪ ،‬راهکاره ــای متنوع ــی برای سیس ــتم عامل های‬ ‫اندروی ــد و ‪ iOS‬وج ــود دارد‪ .‬از می ــان گزینه ه ــای محبوب ‬ ‫می ت ــوان به اپلیکیش ــن ‪ Giphy‬اش ــاره کرد که ب ــرای هر دو‬ ‫سیس ــتم عامل دردس ــترس ق ــرار دارد‪ .‬ب ــرای تبدیل فایل‬ ‫‪ GIF‬در اپلیکیش ــن ‪ ،Giphy‬پ ــس از نص ــب روی دکمـ ـه ی‬ ‫‪ Create‬کلی ــک کنی ــد‪ .‬اپلیکیش ــن ام ــکان ثب ــت تصویر از‬ ‫دوربین یا س ــاخت گی ــف از عکس های موج ــود در گالری‬ ‫گوش ــی را دراختیارت ــان ق ــرار می ده ــد‪ .‬ای ــن اپلیکیش ــن‬ ‫ب ــا اضاف هک ــردن برچس ــب و ش ــکلک روی تصاوی ــر‪ ،‬فای ــل‬ ‫گی ــف ایج ــاد می کند و به عن ــوان ش ــبکه ی اجتماعی برای‬ ‫اش ــترا ک گذاری فایل ه ــای گیف هم ش ــناخته می ش ــود‪.‬‬ ‫ساخت گیف با گوشی های سامسونگ‬ ‫با قابلیت ‪ Edge Panel‬در گوشـ ـی های سامس ــونگ که در‬ ‫گوشـ ـی های س ــری گلکس ــی ‪ S8‬به بعد در اختیار کاربران‬ ‫قرار گرف ــت می ت ــوان از همه ی تصاویر صفحه ی گوش ــی‬ ‫فای ــل گی ــف درس ــت ک ــرد‪ .‬تنها کاف ــی اس ــت وارد بخش‬ ‫تنظیم ــات ش ــوید و ن ــام این پن ــل را پیدا کنی ــد‪ .‬از میان‬ ‫گزینه ه ــای موجود ب ــرای پن ــل‪ Smart Select ،‬را انتخاب‬ ‫کنی ــد‪ .‬برای س ــاخت گیف در گوش ــی سامس ــونگ‪ ،‬ابتدا‬ ‫پن ــل ‪ Edge‬را از س ــمت راس ــت صفحه به چپ بکش ــید و‬ ‫ان را ب ــاز کنی ــد و ایک ــن ‪ GIF‬را برگزینی ــد‪ .‬پنجره ی ضبط‬ ‫در صفح ــه ب ــاز می ش ــود ک ــه می ت ــوان ان را تغیی ــر ابع ــاد‬ ‫داد‪ .‬پ ــس از تغیی ــر ابع ــاد و رس ــیدن ب ــه ان ــداز ه دلخ ــواه‪،‬‬ ‫پنج ــره را روی تصوی ــری قرار دهی ــد که قصد داری ــد ان را‬ ‫ب ــه ‪ GIF‬تبدیل کنی ــد‪ .‬درنهایت‪ ،‬دکم ه ‪ Record‬را فش ــار‬ ‫دهی ــد ت ــا فیلم ی ــا حرک ــت در ح ــال پخ ــش در ان پنجره‪،‬‬ ‫ب ــه گی ــف تبدیل ش ــود‪ .‬هنگام ضب ــط تصویر در گوش ــی‬ ‫سامس ــونگ‪ ،‬ام ــکان انجام کاره ــای دیگر وج ــود ندارد و‬ ‫تنه ــا پ ــس از اتمام زم ــان مدنظ ــر‪ ،‬می توانی ــد روی دکم ه‬ ‫‪ Stop‬کلی ــک کنید‪.‬‬ ‫ساخت گیف با گوشی های ایفون‬ ‫ب ــا اس ــتفاده از ایف ــون و کم ــک دوربی ــن ان نی ــز می توان‬ ‫فای ــل ‪ GIF‬س ــاخت‪ .‬همان طورک ــه می دانی ــد‪ ،‬قابلیت ــی‬ ‫به ن ــام ‪ Live Photos‬در گوش ــی ایف ــون وج ــود دارد؛ ام ــا‬ ‫فایل ه ــای تولیدی در ان‪ ،‬به جای گیف ویدئو هســـتند‪.‬‬ ‫می ت ــوان ب ــا اپلیکیشـ ـن هایی همچ ــون ‪ Giphy‬ان هـــا را‬ ‫به گی ــف تبدیل ک ــرد؛ ولی قابلی ــت داخلی ایفـــون به نام‬ ‫‪ Shortcuts‬ه ــم ب ــرای ای ــن کار مفی ــد خواهـــد بـــود‪ .‬ا گـــر‬ ‫اپلیکیش ــن مذکور در میان برنامه های شـــما نیســـت‪ ،‬ان‬ ‫را از اپ اس ــتور دانل ــود کنید‪ .‬برای تبدیـــل ویدئو به گیف‬ ‫ب ــا اس ــتفاده از ‪ ،Shortcuts‬پس از بازکردن اپلیکیشـــن‪ ،‬در‬ ‫منو پایین س ــمت راس ــت‪ ،‬روی دکمـ ـه ی ‪ Gallery‬کلیک‬ ‫کنی ــد‪ .‬برای پیدا ک ــردن میان بر‪ ،‬کلمـــه ی ‪ GIF‬را از میان‬ ‫ان ه ــا جسـ ـت وجو کنید ی ــا در پایین فهرســـت‪ ،‬به دنبال‬ ‫بخش گی ــف باش ــید‪ .‬همان طورکه در تصویـــر می بینید‪،‬‬ ‫گزینه ه ــای متع ــددی ب ــرای س ــاخت ‪ GIF‬در ایفـــون در‬ ‫اپلیکیش ــن ‪ Shortcuts‬وج ــود دارد‪ .‬بـــا انتخـــاب هریـــک‬ ‫از ان ه ــا می ت ــوان ان ــواع فای ــل را به گیـــف تبدیـــل کرد یا‬ ‫از دوربی ــن ب ــرای ضب ــط مس ــتقیم فایـــل ‪ GIF‬بهـــره برد‪.‬‬ ‫ب ــرای تبدی ــل عکس ب ــه گیف در ایف ــون‪ ،‬میان بـــر ‪Shoot‬‬ ‫‪ GIF with Camera‬را انتخ ــاب و در پاییـــن صفحـــه روی‬ ‫‪ Add Shortcut‬کلی ــک کنی ــد‪ .‬پس از ســـاخت میان بر‪ ،‬از‬ ‫من ــو پایین ــی وارد ‪ My Shortcuts‬ش ــوید و بـــا کلیک روی‬ ‫نب ــر ایجاد ش ــده‪ ،‬مراح ــل را انج ــام دهیـــد‪ .‬درنهایت‬ ‫می ا ‬ ‫ب ــرای ذخی ــره ی گی ــف ساخته ش ــده‪ ،‬روی دکمـــه ی‬ ‫اش ــترا ک در ب ــاالی صفح ــه کلی ــک و ‪ Save Image‬یـــا‬ ‫گزینـ ـه ی اش ــترا ک گذاری مس ــتقیم در پلتفرم هـــای دیگر‬ ‫را انتخ ــاب کنید‪.‬‬ ‫اندوسـکوپی بـرای معاینـه و بررسـی دقیـق بخـش فوقانـی‬ ‫ً‬ ‫لوله گوارش‪ ،‬خصوصا معده‪ ،‬مورد اسـتفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ایـن معاینـه به واسـطه یـک دوربیـن کوچـک و یـک لولـه ‬ ‫بلنـد و نـازک انجـام می گیرد‪ .‬این لولـه انعطاف پذیر بوده و‬ ‫دوربیـن بـه انتهای ان متصل اسـت‪ .‬متخصص گـوارش از‬ ‫این روش معاینه به جهت بررسـی بیماری های احتمالی‬ ‫مـری‪ ،‬معـده و دوازدهـه (ابتـدای روده کوچـک) اسـتفاده‬ ‫می کنـد‪ .‬در ایـن ازمایـش هیچ گونـه درد و ناراحتـی شـامل‬ ‫حـال شـما نخواهـد شـد‪ .‬در زمینـه بیماری هـای مرتبـط‬ ‫بـا لولـه گـوارش‪ ،‬یکـی از اصلی تریـن مسـائلی کـه مطـرح‬ ‫می شـود‪ ،‬زمـان تشـخیص اسـت‪ .‬به همین سـبب انجـام‬ ‫اندوسـکوپی بـرای شناسـایی و تشـخیص بیماری هـا‬ ‫پیـش از انکـه بـه نقطـه اوج و العلاج خـود برسـند‪،‬‬ ‫بسـیار سـودمند خواهـد بـود‪ .‬برخـی از کاربردهـای مهـم‬ ‫اندوسـکوپی معـده و لولـه گـوارش عبارتنـداز‪ .۱ :‬بررسـی‬ ‫عالئـم ظاهـری و اطمینـان از سلامت بافت هـای داخلـی؛‬ ‫برخـی از مـوارد همچـون حالـت تهـوع‪ ،‬اسـتفراغ های پـی‬ ‫در پـی‪ ،‬دردهـای شـکمی‪ ،‬مشـکل در عمـل بلـع و… را‬ ‫نمی تـوان بـر اسـاس توضیحـات و دیگر شـواهد تشـخیص‬ ‫و درمـان کـرد‪ .۲ .‬تشـخیص بیماری هـای مرتبـط بـا لولـه‬ ‫گـوارش؛ متخصـص گـوارش می توانـد از اندوسـکوپی‬ ‫بـرای نمونه بـرداری از بافت هـای مـری‪ ،‬معـده و دوازدهـه‬ ‫کمـک بگیـرد‪ .‬در این صـورت‪ ،‬بـا مشـاهده دقیـق نمونـه و‬ ‫بررسـی های تخصصی‪ ،‬می توان ریشـه بیماری را کشـف و‬ ‫بـه درمـان ان پرداخـت‪ .۳ .‬درمـان بیماری های گوارشـی؛‬ ‫متخصـص بـا اسـتفاده از اندوسـکوپ ایـن امـکان را دارد‬ ‫کـه ابزارهـای مـورد نظـر خـود را بـه لولـه گـوارش بیمـار‬ ‫ً‬ ‫وارد کـرده و درمـان الزمـه را انجـام دهـد‪ .‬مثلا در برخـی‬ ‫مواقـع ممکـن اسـت رگـی دچـار خون ریـزی شـده باشـد‪.‬‬ ‫متخصـص در این شـرایط می توانـد ایـن رگ را بـا ابزارهـای‬ ‫مورد نظـر بسـوزاند تـا جلـوی خـون ریـزی گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫گاهی اوقـات متخصـص به همـراه روش اندوسـکوپی از‬ ‫سـونوگرافی نیـز اسـتفاده می کنـد‪ .‬در این شـرایط یـک‬ ‫ردیـاب بـه دسـتگاه اندوسـکوپ وصـل می شـود تـا بتوانـد‬ ‫از دیـواره مـری یـا معـده عکـس تهیـه کنـد‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫سـونوگرافی یـا سـونوگرافی اندوسـکوپیک بـه متخصـص‬ ‫گـوارش ایـن امـکان را می دهـد کـه از پانکـراس کـه اندامـی‬ ‫غیر قابل دسـترس اسـت نیـز عکـس تهیـه کنـد‪.‬‬ ‫یسـت ان چه ارزوی داشـتنش را دارید ‪ ،‬بخواهید‪ .‬ان وقت می بینید که کائنات برای رسـیدن‬ ‫قانون جذب‪ ،‬قانون مثبت اندیشـی و خواسـتن اسـت‪ .‬تنها کاف ‬ ‫بـه ایـن ارزو چگونـه بـه شـما کمـک می کننـد‪ .‬مثبت اندیشـی و به کارگیـری قانـون جـذب در ازدواج یکـی از مباحـث مهمی سـت کـه بـرای موفقیـت دراین مـورد‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫امـروزه بـه ان پرداخته م ‬ ‫ازدواج‬ ‫و مثبت اندیشی‬ ‫پیـش از انکـه در مـورد عشـق بـه همسـر اینده تان فکر کنید ‪ ،‬عشـق به خودتـان را‬ ‫مد نظـر قـرار دهیـد؛ اینکـه تا چ هحـد بـه خودتـان عشـق می ورزیـد و چقـدر خـود را‬ ‫دوسـت دارید‪ ،‬بسـیار مهم اسـت‪.‬‬ ‫تتـر اسـت و احسـاس بهتـری را بـه شـما می دهـد‪ ،‬فکـر‬ ‫یکـه مثب ‬ ‫بـه هر چیز ‬ ‫کنیـد‪ .‬فک رکـردن در مـورد برخی مسـائل و پیـش داوری درباره اینده‪ ،‬بسـیار‬ ‫ازارتان می دهد‪ .‬افسـردگی و اضطراب‪ ،‬نتیجه داشـتن چنین افکاری ست‪.‬‬ ‫شـاد باشـید و از زندگـی خـود لـذت ببریـد‪ .‬ا گـر در یـک جلسـه مشـاوره ازدواج‬ ‫ً‬ ‫شـرکت کنیـد ‪ ،‬حتمـا مطالـب مفصلـی را در مـورد تاثیـر لذت بـردن از زندگـی در‬ ‫داشـتن یـک اینـده موفـق خواهیـد شـنید‪.‬‬ ‫یهـای مثبـت فـرد مقابـل را فرامـوش نکنیـد‪ .‬هیـچ انسـانی خالی از نقص نیسـت‪.‬‬ ‫ویژگ ‬ ‫شـاید این شـما هسـتید که با تمرکز بر نقاط ضعف قابل رفع شـخص مقابلتان ‪ ،‬اقدامی‬ ‫بـرای رسـیدن بـه او نمی کنید‪.‬‬ ‫شـاید ایـن جملـه شـما را ازار بدهـد و بـا خـود بگوییـد کـه زندگـی بـدون معشـوق بـرای مـن‬ ‫بی معن اسـت؛ امـا نبایـد فرامـوش کنیـد که شـما سـال های پیـش را بـدون معشـوقتان به خوبی‬ ‫زندگـی کرده ایـد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار خوزستان اعالم کرد؛‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫کاهش شدید منابع ابی خوزستان‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان گفـت‪« :‬منابـع اب اسـتان خوزسـتان به شـدت کاهـش یافتـه و به هیچ وجـه‬ ‫در شـرایط مناسـب ابـی قـرار نداریـم»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ صـادق خلیلیـان افـزود‪« :‬وضعیـت اسـتان‬ ‫خوزسـتان امسـال به دلیـل خشک سـالی‪ ،‬خـوب نبـوده اسـت و بخشـی از شـهرهای اسـتان از اب‬ ‫شـیرین کن برای اب اشـامیدنی اسـتفاده می کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬در بخش های شـمالی خوزستان‬ ‫بـا وجـود سـدهای بـزرگ‪ ،‬اب اشـامیدنی برخـی روسـتاها دچار مشـکل شـده و اب رسـانی بـه ان ها‬ ‫از طریـق تانکـر انجـا م می شـود‪ .‬شـرایط خوبـی در خوزسـتان به لحـاظ منابـع ابـی نداریـم؛ تـراز‬ ‫سـدهای اسـتان منفـی شـده و بخـش عمـده کشـاورزان خوزسـتان از تابسـتان تا کنـون موفـق بـه‬ ‫کشـت زمیـن خـود نشـده اند»‪.‬‬ ‫راهداران استان مرکزی‪ ،‬در اماده باش کامل‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی بااشـاره به وجـود شـش هزار و ‪ ۴۵۶‬کیلومتـر‬ ‫راه اصلـی‪ ،‬ازادراه‪ ،‬بزرگـراه‪ ،‬فرعـی و روسـتایی‪ ،‬گفـت‪« :‬امسـال ‪ ۳۷‬راهدارخانـه زمسـتانی در راه هـای‬ ‫اسـتان جانمایی شـده که ازاین تعداد ‪ ۲۲‬راهدارخانه ثابت و ‪ ۱۵‬راهدارخانه سـیار هسـتند‪ .‬در طرح‬ ‫راهداری زمسـتانی امسـال ‪ ۳۸۰‬نیرو شـامل اپراتورهای ماشـین االت‪ ،‬راهداران‪ ،‬نیروهای پشتیبانی‬ ‫و نظارتـی مشـغول به کار گرفتـه شـده اند»‪ .‬مهـرداد جهانـی افـزود‪« :‬از ‪ ۱۵‬ابان مـاه همـه نیروهـا بـا‬ ‫تجهیـزات در راهدارخانه هـای زمسـتانی مسـتقر شـده اند و باتوجه بـه وضعیـت جـوی در اماده بـاش‬ ‫کامـل قـرار دارنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬همـه ایـن ماشـین االت به کارگرفته شـده از تابسـتان درحال تعمیـر‬ ‫هسـتند تـا بـرای راهـداری زمسـتانی اماده شـوند»‪.‬‬ ‫بادگیرهای تاریخی در کرمان به باد می روند!‬ ‫معصومهیحیی زاده‬ ‫انچــه پــس از قــراردادن مرمــت بادگیــر خانــه لطفعلـی زاده‬ ‫در مســیر اداری‪ ،‬باقــی می مانــد‪ ،‬خا ک هایــی اســت کــه از‬ ‫بی تدبیــری نشــئت می گیرنــد و بــادی کــه مـی وزد‪ ،‬ب هجــای‬ ‫ورود بــه ایــن بادگیــر بــر ویرانــه ان گــذر می کنــد‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ در برخــی از شــهر ها کــه قــدم‬ ‫بزنــی‪ ،‬شــاید بــرای نســل امــروز جدیــد باشــد کــه ایــن‬ ‫نم اهــای بــاال رفتــه بــر فــراز ســاختمان های قدیمــی چــه‬ ‫بــوده کــه این چنیــن بــا معمــاری زیبا بــر روی ســاختمان ها‬ ‫نهــا داده اســت‪.‬‬ ‫خــوش درخشــیده و جلــوه زیبایــی بــه ا ‬ ‫ً‬ ‫شــاید بــه نظرشــان بیایــد کــه ایــن بناهــا صرفــا بــرای‬ ‫نماســازی ســاختمان هســت و بــرای زیبایــی به کاررفتــه‬ ‫نهــا‬ ‫نهــا می خواهیــم کمــی بیشــتر بــه ا ‬ ‫اســت؛ امــا مــا از ا ‬ ‫و کاربردشــان دقــت کننــد‪ .‬کاربــردی کــه ا گــر امــروز نیــز‬ ‫مورداســتفاده قــرار می گرفــت؛ کمــی از دغدغ ههــا بــرای‬ ‫یشــد‪.‬‬ ‫کاســتن از مصــرف بــاالی انــرژی کاســته م ‬ ‫تدبیرپیشینان‪،‬تنظیم کنندهخنکایهوابرایساختمان ها‬ ‫امی ــد ابراهیم ــی؛ فع ــال میراث فرهنگ ــی بابیان اینک ــه‬ ‫پیش ــینیان ما در گذشته سعی می کردند از همه انرژی های‬ ‫طبیع ــی‪ ،‬مثل ب ــاد و خورش ــید به بهترین نحو به ــره ببرند و‬ ‫با س ــاخت بادگی ــر از ان ــرژی باد اس ــتفاده می کردن ــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«معم ــوال زی ــر بادگیر‪ ،‬حوضچه ه ــای ابی وجود داش ــت که‬ ‫ً‬ ‫تقریب ــا کار کولر ه ــای امروزی را انج ــام می داد و ب ــادی را که‬ ‫یک ــرد و البت ــه درون‬ ‫ب ــه داخ ــل هدایت می ش ــد‪ ،‬خن ــک م ‬ ‫بادگی ــر کانال های ــی بود ک ــه باد را ب ــه س ــمت ها و اتاق های‬ ‫یک ــرد»‪ .‬او بابیان اینکه ارتف ــاع بادگیر ها‬ ‫مختلف هدای ــت م ‬ ‫ً‬ ‫تقریب ــا دومت ــر از ب ــام ه ــر س ــاختمان ت ــا ارتف ــاع باالت ــر اجرا‬ ‫می ش ــده اس ــت‪ ،‬افزود‪« :‬مصالح این بادگیر ها خش ــت‪ ،‬اجر‬ ‫و چ ــوب بوده و در م ــوارد مختلف تزئین ــات و گچ بری هایی‬ ‫نی ــز داش ــته اند»‪ .‬ابراهیمی عل ــت وجود چوب ه ــای داخل‬ ‫بادگیر را هدایت باد به قس ــمت های مختلف شرقی و غربی‬ ‫عن ــوان کرد و بیان داش ــت‪« :‬درون بادگیر دریچه هایی بوده‬ ‫اس ــت ک ــه ان ها را در فصل پاییز می بس ــتند تا ب ــاد به پائین‬ ‫منتقل نش ــود»‪ .‬مجتبی ش ــفیعی؛ مع ــاون میراث فرهنگی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫اس ــتان کرمان گفت‪« :‬بادگیر یکی از عناصر و ش ــاخصه های‬ ‫معماری مناطق گرم و خش ــک و کویری مثل کرمان اس ــت‬ ‫ک ــه عالو هب ــر کارک ــرد عملک ــردی‪ ،‬ی ــک عنص ــر زیباشناس ــی‬ ‫در معم ــاری ه ــم محس ــوب می ش ــود»‪ .‬او بابیان اینک ــه‬ ‫بادگی ــر تهویـ ـه ای را در فضایی که از ان منش ــعب می ش ــود‪،‬‬ ‫ایج ــاد می کن ــد و درواق ــع فض ــا و محی ــط را به لح ــاظ تهویه‬ ‫ب ــرای س ــا کنان ان در حد اس ــایش تامی ــن می کن ــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«درواق ــع این مجموعه‪ ،‬ش ــرایطی را فراهم می کند که تهویه‬ ‫به ص ــورت طبیعی انجام ش ــود و این یکی از ش ــاخصه های‬ ‫معم ــاری پای ــدار اس ــت ک ــه بت ــوان ب ــدون ات ــاف ان ــرژی از‬ ‫ه ــوای طبیعی اس ــتفاده کنیم و اس ــایش و دم ــای محیط‬ ‫را به ح ــدی برس ــانیم ک ــه بتوان ــد ضری ــب اسایش ــی را برای‬ ‫س ــا کنان فراهم کند»‪.‬‬ ‫ساختمان سازیجدید؛بی بهرهاز انرژی هایتجدیدپذیر!‬ ‫باتوج هب ــه مزای ــای مطلوب ــی ک ــه بادگی ــر می توان ــد ب ــرای‬ ‫سا کنان س ــاختمان ها ایجاد کند و ازس ــویی نمای زیبایی‬ ‫که برای ش ــهر به وجود اورد‪ .‬چه قدر این مجموعه توانس ــته‬ ‫جای خودش را در میان معماری جدید و س ــاختمان های‬ ‫ام ــروزی ب ــاز کن ــد؟ ورزن ــده؛ عضو نظام مهندس ــی اس ــتان‬ ‫کرم ــان و مهن ــدس معم ــار گف ــت‪« :‬معم ــاران مهن ــدس‬ ‫قدی ــم با بهره گی ــری از ش ــرایط اقلیمی‪ ،‬انچه را که مناس ــب‬ ‫ش ــرایط زیس ــت و اقلی ــم منطق ــه اس ــت ش ــکل می دادن ــد‬ ‫به عنوان مثال؛ بادگیر ها برگرفت ــه از اتفاقات اقلیمی منطقه‬ ‫ب ــوده و م ــا در مناط ــق کوی ــری ی ــزد‪ ،‬کرم ــان و هرم ــزگان‬ ‫به وف ــور ای ــن بادگیر ه ــا را می بینی ــم و عملک ــردی را ک ــه در‬ ‫گذش ــته به عنوان سیس ــتم خنک کننده فضا ها از ان انتظار‬ ‫داشـــتیم‪ ،‬اســـتفاده می شـــده است»‪.‬‬ ‫بادگیر درحال مرمت کاروانسرای وکیل‬ ‫او ب ــه نق ــش موث ــر بادگیر ه ــا در مص ــرف ان ــرژی ک ــه ام ــروزه‬ ‫بســـیار با ان روبه رو هســـتیم اشـــاره کـــرد و افـــزود‪« :‬بادگیر ها‬ ‫یس ــت ک ــه از معم ــاری گذش ــته ب ــه م ــا رس ــیده و‬ ‫ارثیه ا ‬ ‫درگذشـــته در مناطق کویری به عنوان ایتم و المان شاخص‬ ‫ی ــک بنا‪ ،‬جزو نماد های ش ــهری قلمداد می ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫ورزن ــده بی ــان ک ــرد‪« :‬م ــا در ساخت وس ــازهای جدیدم ــان‬ ‫می توانی ــم ب ــا رعایت تمهی ــدات‪ ،‬بررسـ ـی ها و ش ــرایطی که‬ ‫می خواهیم از این بادگیر ها اســـتفاده کنیم؛ اما صرف اینکه‬ ‫بگویی ــم م ــا می توانی ــم دقیقه بادگی ــر را با هم ــان عملکرد و‬ ‫ش ــرایطی که در معماری گذش ــته ب ــوده در معم ــاری به روز‬ ‫و امـــروزی خودمـــان اســـتفاده کنیـــم‪ ،‬شـــاید مطلـــب دور از‬ ‫ذهنی باش ــد؛ زی ــرا ما باید مجموعه ش ــرایط را بس ــنجیم»‪.‬‬ ‫ای ــن مهن ــدس معم ــار بااش ــاره به بادگیر های س ــنتی که در‬ ‫شـــهر ها و به ویژه اســـتان کرمان وجـــود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬حفظ‬ ‫بادگیر ه ــای س ــنتی‪ ،‬ج ــزو می ــراث و هوی ــت معم ــاری ما در‬ ‫گذش ــته هس ــتند و باید حف ــظ و به ان ه ــا پرداخته ش ــود و‬ ‫نبای ــد مورد بی مه ــری ق ــرار گیرند»‪.‬‬ ‫کرم ــان ش ــاخص اس ــت و برن ــد ش ــهر ســـیرجان محســـوب‬ ‫یس ــت»‪ .‬او بابیان اینکـــه از بادگیـــر‬ ‫می ش ــود‪ ،‬بادگی ــر چپق ‬ ‫چپق ــی ب ــرای تهویه و خنک ــی انبار دارو اســـتفاده می شـــده‬ ‫و ســـازنده ان برای ســـاختش از شـــکل و فـــرم دودکش های‬ ‫کش ــتی اله ــام گرفت ــه اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬در شـــهر کرمـــان‬ ‫ازجمل ــه بادگیر های ــی ک ــه بیش ــتر درمعرض دید هســـتند و‬ ‫ش ــهرت دارن ــد‪ ،‬می ت ــوان به بادگی ــر مدرســـه ابراهیم خان و‬ ‫کاروانســـرای وکیل اشاره کرد که خوشـــبختانه در دوره های‬ ‫متن ــاوب مورد مرم ــت قرار گرفتن ــد و در وضعیت مناســـبی‬ ‫ً‬ ‫قرار دارند»‪ .‬شفیعی بااشـــاره به اینکه عموما بادگیر هایی که‬ ‫در س ــطح اس ــتان داریم‪ ،‬چهار طرفه هســـتند که در مســـیر‬ ‫ب ــاد مناس ــب ق ــرار گرفتن ــد‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬در تیغه هایـــی که‬ ‫در تنـــوره بادگیر ایجاد شـــده‪ ،‬یـــک مکندگی به وجـــود امده‬ ‫اســـت که باد و هوای خنک را به ســـمت داخـــل و فضا های‬ ‫زیـــر بادگیر هدایت می کند»‪ .‬او افزود‪« :‬اغلـــب این ورود هوا را‬ ‫ب هس ــمت س ــردابی که زیر بادگیر در زیرزمین تعبیه می شده‬ ‫اس ــت‪ ،‬داری ــم و ازانج ــا هوای ــی ک ــه بـــا اب ســـرداب برخورد‬ ‫یک ــرده در فضا ه ــای پیرامون ــی بادگیـــر پخـــش می شـــده‬ ‫م ‬ ‫اســـت»‪ .‬شـــفیعی بیان کرد‪« :‬نمونه های دیگـــر بادگیر ها در‬ ‫اس ــتان کرم ــان به صورت مس ــتقیم بـــاد را ازطریق تنـــوره به‬ ‫داخـــل فضا منتقـــل می کرده و ســـردابی وجود نداشـــته که‬ ‫ا کث ــر بادگیر هایی ک ــه در کرمان وج ــود دارنـــد از همین نوع‬ ‫هستند»‪.‬‬ ‫بادگیرها؛ مامن وزش بادهای کرمان‬ ‫گرچ ــه ش ــهر ی ــزد ب ــه ش ــهر بادگیر ه ــا مع ــروف اس ــت؛ ام ــا‬ ‫اس ــتان کرم ــان ه ــم از ای ــن بنا ه ــای ارزش ــمند بی نصی ــب‬ ‫نیس ــت‪ .‬مجتبی ش ــفیعی؛ معاون میراث فرهنگ ــی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـــگری و صنایع دســـتی استان کرمان‬ ‫گفت‪« :‬در استان کرمان در شهر هایی که در منطقه کویری‬ ‫قرار گرفتند‪ ،‬تعدادی از بادگیر هـــا را از دوران مختلف به ویژه‬ ‫دوران قاج ــار داری ــم ک ــه تع ــدادی از ان ه ــا مرمت ش ــدند و‬ ‫هم ا کنـــون کارکـــرد اصلـــی خودشـــان را دارنـــد»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«در ســـایر مناطق کویری‪ ،‬مثل راور‪ ،‬ســـیرجان و رفسنجان‬ ‫ای ــن بادگیر ه ــا وج ــود دارن ــد؛ ام ــا بادگی ــری ک ــه در اس ــتان‬ ‫بادگیری منحصربه فرد که تاریخش را به باد می سپارد!‬ ‫گرچ ــه برخ ــی از بادگیر ه ــا در کرمان مرمت شـــدند و زیبایی‬ ‫خاص ــی ب ــه ش ــهر ها دادن ــد؛ ام ــا برخی دیگـــر از بادگیر هـــا‬ ‫تتـ ـ ر ب ــودن از دیگ ــر بادگیر هـــا‪ ،‬زیـــر بـــاد‬ ‫ب ــا وج ــود متفاو ‬ ‫بی تدبیره ــا ذره ذره تاری ــخ را ب ــه ب ــاد می دهنـــد و بـــه انتظار‬ ‫حضور مس ــئوالن کمر خم می کنن ــد و تکه تکه بی صدا نابود‬ ‫می ش ــوند‪ .‬ابراهیم ــی؛ فع ــال میراث فرهنگـــی بابیان اینکه‬ ‫بادگیـــر خانه لطفعلی زاده از یـــادگاران دوره قاجـــار و ازلحاظ‬ ‫شـــکل متفاوت اســـت‪ ،‬گفت‪« :‬ارتفاع ان متفاوت تـــر از ا کثر‬ ‫بادگیر هایی اســـت که در شـــهر کرمان وجـــود دارد و ازلحاظ‬ ‫انـــدازه و تناســـبات فـــرق می کنـــد و یک حالت مســـتطیلی‬ ‫بزرگـــی دارد کـــه زیـــر ان حوضچه هایی که در گذشـــته بوده‬ ‫موجـــود اســـت و می شـــود بـــه ان کاربـــری گذشـــته را داد»‪.‬‬ ‫او ادامـــه داد‪« :‬ایـــن بادگیـــر‪ ،‬یـــک بادگیـــر منحصرب هف ــرد در‬ ‫یک خانه منحصربه فرد اســـت که متاســـفانه اسیب دیده و‬ ‫حال خوبـــی ندارد و ا گر مرمت نش ــود‪ ،‬متاس ــفانه وضعیت‬ ‫بدتـــری برایـــش اتفـــاق خواهـــد افتـــاد»‪ .‬شـــفیعی؛ مع ــاون‬ ‫میراث فرهنگـــی‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگـــی‪ ،‬گردش ــگری و‬ ‫صنایع دســـتی اســـتان کرمـــان بابیان اینکـــه بادگی ــر خان ــه‬ ‫لطفعلـــی زاده به لحـــاظ ارتفاعـــی‪ ،‬ارتفاعش کوتاه تر اس ــت و‬ ‫فضای زیر بادگیر را خنک می کند و ارتباطی به س ــایر فضا ها‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬نســـبت طولی این بادگیر نس ــبت به عرضش‬ ‫بیشتر اســـت‪ .‬مالکیت خانه لطفعلی زاده که بحث مرمتش‬ ‫طی یک ســـال اخیر رســـانه ای و داغ شـــد‪ ،‬در اختیـــار یکی از‬ ‫شـــرکت های تابعه وزارت راه وشهرس ــازی‪ ،‬شرکت های مادر‬ ‫یس ــت»‪ .‬ش ــفیعی ادام ــه داد‪:‬‬ ‫تخصصی عمران و شهرساز ‬ ‫«باتوجه به اینکـــه این شـــرکت‪ ،‬بنا به دالیلـــی توانایی انجام‬ ‫مرمـــت خانـــه لطفعلـــی زاده را نـــدارد‪ ،‬تصمیـــم بر این ش ــد‬ ‫کـــه ایـــن کار را ازطریق ســـرمایه گذار بخش خصوصـــی انجام‬ ‫دهند که الزمـــه اش این بود ک ــه در کمیته نفایس و تعیین‬ ‫کاربری هم شـــان اثـــر در وزارتخانه این موضوع مطرح ش ــود‬ ‫کـــه ایـــن کار بـــا پیگیری هایـــی که مـــا انجـــام دادیـــم‪ ،‬انجام‬ ‫شـــد و مصوبـــه را از ان کمیتـــه گرفتیـــم و به این ترتیب اینجا‬ ‫می توانـــد در قالب یک کاربری که هم ش ــان اثر باش ــد‪ ،‬احیا‬ ‫شـــود»‪ .‬شـــفیعی بیان کـــرد‪« :‬مجـــوز فروش خانـــه لطفعلی‬ ‫زاده به دســـتگاهی کـــه هم ا کن ــون مالکیت ــش را دارد‪ ،‬داده‬ ‫و قـــرار بر این شـــد که ان هـــا مالکیت را بـــه بخش خصوصی‬ ‫منتقل کنند کـــه ان بخش بتواند با نظ ــارت و طرحی که ما‬ ‫بـــرای انجا درنظر داریم‪ ،‬کار مرم ــت و احیای این بنا را انجام‬ ‫دهـــد»‪ .‬او بابیان اینکه علی رغم ظاهر این بادگیر که نش ــان‬ ‫می دهد‪ ،‬مقداری اســـیب دیده است؛ اما طبق بررسی های‬ ‫انجام شده خوشبختانه به لحاظ س ــازه ای‪ ،‬مشکلی ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬البته باید هرچ هس ــریع تر اقدامات اضطراری مرمتی‬ ‫روی ایـــن بادگیـــر انجام ش ــود که درتالش هس ــتیم ازطریق‬ ‫بخـــش خصوصی که شـــرکت مـــادر تخصصی بـــه ان وا گذار‬ ‫می کنـــد‪ ،‬بتوانیم ایـــن کار را انج ــام بدهیم»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫«قنات زارچ»؛‬ ‫طوالنی ترین قناتجهان‬ ‫«قنـات زارچ»؛ طوالنی تریـن قنـات جهـان در اسـتان‬ ‫یـزد واقـع شـده اسـت‪ .‬طـول ایـن قنـات قریـب بـه‬ ‫‪ ۹۰‬کیلومتـر و تعـداد چا ههـای ان ‪ ۲۱۱۵‬حلقـه اسـت‪.‬‬ ‫قدمـت ان بیـش از سه هزار سـال اسـت‪ .‬تعـدادی از‬ ‫میل ههـای این قنـات در محـل مسـجد جامـع یـزد واقع‬ ‫شـده کـه نشـان می دهـد قبـل از ورود اسلام وجـود‬ ‫داشـته اسـت‪.‬‬ ‫بهارک روشن بخش‪ /‬ایسنا‬ ‫با پیگیر ی های نماینده مردم در مجلس صورت می گیرد؛‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫ادامه اقدامات سازنده در شهرستان ری‬ ‫پـا پیگیری هـا و تلاش سـید علـی یزدی خـواه؛ عضـو مجمـع‬ ‫نماینـدگان تهـران در مجلـس‪ ،‬هـر روز شـاهد پیشـرفت های‬ ‫تـازه ای در جهـت عمـران و ابـادی شهرسـتان ری هسـتیم‪.‬‬ ‫این روزهـا به لطـف الهـی و بـا پیگیری هـای نماینـده مـردم‬ ‫تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس در مجلـس‪،‬‬ ‫پروژه هـا یکـی پـس از دیگـری به ثمـر می نشـیند‪ .‬اقـدام اول‬ ‫سـید علـی یزدی خـواه جهـت بازگشـایی ایسـتگاه راه اهـن‬ ‫شـهرری در مـورخ ‪ 1400/۰۳/13‬بـا دعـوت از دکتـر رسـولی‬ ‫(مدیرعامـل سـابق راه اهـن) و بازدیـد از ایسـتگاه شـهرری‬ ‫صـورت پذیرفـت‪ .‬درادامـه بـا پیگیری های مسـتمر نماینده‬ ‫مردمـی و مطالبـه جـدی ایشـان از فرمانـداری و شـهرداری‪،‬‬ ‫خواسـته دیرینـه مـردم شـهرری تحقـق یافـت و هم زمـان بـا‬ ‫سـالروز والدت حضـرت عبدالعظیـم الحسـنی علیه السلام‪،‬‬ ‫پـس از حـدود ‪ ۱۰‬سـال و بـا حضور مدیرعامل محتـرم راه اهن‬ ‫ً‬ ‫سـید میعـاد صالحـی‪ ،‬ایسـتگاه ری مجـددا راه انـدازی و‬ ‫یسـت؛ از یکـم اذرمـاه بـا اغـاز موعـد‬ ‫بهسـازی شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫فروش سری جدید بلیت قطارها‪ ۲ ،‬قطار حومه ای و ‪ ۲‬قطار‬ ‫تهران‪-‬مشهدبه صورترفت وبرگشتدر اینایستگاهتوقف‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬همچنیـن در دیـدار سـید علـی یزدی خـواه‬ ‫نماینـده مـردم شـریف تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و‬ ‫پردیس در مجلس شـورای اسلامی با دکتر عبدالملکی وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی موضوعات ذیل مطرح و دستور‬ ‫اقدام الزم از ایشان اخذ شد‪ .۱ .‬پیگیری احداث بیمارستان‬ ‫شـماره ‪ ۲‬میلاد در منطقـه جنـوب تهـران ‪ .۲‬پیگیـری ده‬ ‫هزاربسـته معیشـتی جهـت توزیـع بیـن اقشـار اسـیب پذیر‬ ‫شهرسـتان ری ‪ .۳‬پیگیـری سـاخت یـک مرکـز درمانـی‬ ‫تامیـن اجتماعـی در شـهر قیامدشـت ‪ .۴‬پیگیـری تاسـیس‬ ‫و راه انـدازی اداره تامیـن اجتماعـی در باقرشـهر و کهریـزک‬ ‫‪ .۵‬پیگیـری افزایـش سـاعت فعالیـت مرکـز درمانـی شـهدای‬ ‫تامیـن اجتماعـی شـهر حسـن اباد ‪ .۶‬پیگیـری پیش بینـی‬ ‫اعتبـار جهـت سـاخت سـاختمان اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعی در شهرستان ری ‪ .۷‬پیگیری پیشنهاد راه اندازی‬ ‫سامانه هوشمند کاریابی نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫اسلامی گفـت‪« :‬به لطـف الهی تا حصـول نتیجه پیگیری ها‬ ‫ادامـه دارد»‪ .‬پیـام دکتـر سـید علـی یزدی خـواه‪ :‬مـردم عزیـز‬ ‫حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس؛‬ ‫و جیـزه حاضـر گوشـه ای از تلاش بی منـت خـادم شـما در‬ ‫قریـب یک سـال حضـور در مجلـس شـورای اسالمی سـت‬ ‫کـه حـل معضلات مـردم خـوب و عزیـز را وجهـه همـت خـود‬ ‫ً‬ ‫قـرار داده ام‪ .‬قطعـا ایـن قدم هـا‪ ،‬ناچیـز بـوده و پاسـخگوی‬ ‫محبت ها‪ ،‬عواطف‪ ،‬اعتماد و نیازهای شـهروندان عزیزمان‬ ‫نیسـت‪ .‬امیدواریـم در سـایه اسـتقرار دولـت سـیزدهم در‬ ‫کشورمان شاهد ساماندهی و حل معضالت گونا گون بوده‪،‬‬ ‫یکـه فرصـت نمایندگـی به جـای پیگیـری قطعـی‬ ‫به گونه ا ‬ ‫بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬تامیـن اب شـرب و کشـاورزی‪ ،‬پیگیـری تکمیـل‬ ‫پروژه هـای ناتمـام‪ ،‬مشـکالت دامـداران و ‪ ...‬صرف بررسـی و‬ ‫پیگیری ابر پروژه های توسعه شهری و ارتقای شاخص های‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬ورزشـی و ‪ ...‬شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان بیان کرد؛‬ ‫افزایش عمر مفید ساختمان در ایران با تولید محصوالت با کیفیت‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫منصـور یـزدی زاده؛ مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان در‬ ‫اجلاس بین المللـی بررسـی صنعـت فـوالد و مـواد اولیـه‬ ‫(‪ )PLANX 2021‬بـه مبحـث تولیـد ثـروت در صنعـت فـوالد‬ ‫و مـواد اولیـه پرداخـت و گفـت‪« :‬ثروت سـازی غیرملمـوس‬ ‫دراین صنعـت اهمیـت ویـژه ای دارد کـه در حوزه هـای‬ ‫مختلـف؛ ازجملـه جامعـه‪ ،‬محیط زیسـت‪ ،‬کارکنـان و‪...‬‬ ‫قابل بررسی سـت»‪ .‬وی نقـش فـوالد در صنعـت سـاختمان‬ ‫را از مصادیـق ثـروت سـازی غیرملمـوس ایـن صنعـت ذکـر‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه فـوالد سـاختمانی بخـش‬ ‫قابل توجهـی از تولیـد فـوالد را به خـود اختصـاص می دهـد‪،‬‬ ‫این صنعت نقش پررنگی در سـاخت مسـکن ایفا می کند»‪.‬‬ ‫یـزدی زاده میانگین عمر مسـکن در ایـران را حـدود یک دهم‬ ‫اروپـا عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬درعمـل سـاختمان های بـاالی‬ ‫‪ ۳۰‬سـال بـرای عمـوم مـردم گزینـه جـذاب بـرای خریـد و‬ ‫اجـاره نیسـت درحالی کـه در اروپـا و امریـکا و دیگـر کشـورها‪،‬‬ ‫عمـر مسـکن نزدیـک بـه ‪ ۲۰۰‬سـال اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫متاسـفانه در تهـران و دیگـر کالن شـهرهای ایـران همـواره‬ ‫شـاهد میـزان بـاالی امـار تخریـب بافت هـای فرسـوده و‬ ‫نیمـه فرسـوده و ساخت وسـازیم‪ ،‬گفـت‪« :‬کوتاه بـودن عمـر‬ ‫مسـکن در ایـران عالوه بـر هدررفـت سـرمایه‪ ،‬الودگی هـای‬ ‫زیـادی؛ ازجملـه زیسـت محیطی‪ ،‬صوتـی‪ ،‬ترافیـک و هزینـه‬ ‫جابجایینخاله هایساختمانیبه همراهدارد»‪.‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان‪ ،‬افزایـش نخاله هـای سـاختمانی کـه از‬ ‫منابـع ملـی هزینـه زیـادی در تولیـد ان شـده و اسـیب زیـادی‬ ‫بـه محیط زیسـت وارد می کننـد را از جمله چالش هـای بزرگ‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬صنعـت فـوالد به عنـوان صنعـت تاثیرگـذار‬ ‫دراین حـوزه می توانـد بـا تولیـد محصـوالت باکیفیـت‪ ،‬از‬ ‫هدررفـت منابـع ملی پیشـگیری کنـد»‪ .‬یـزدی زاده‪ ،‬کیفیت‬ ‫را از جملـه نقـاط قـوت اصلـی ذوب اهـن اصفهـان دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬نـوع تولیـد و تا کیـد ویـژه بـر کیفیـت محصـوالت‬ ‫باعـث شـده‪ ،‬برنـد ایـن شـرکت در ایـران و جهـان بـا کیفیـت‬ ‫برتـر شـناخته شـود و موفقیـت در صـادرات نیـز حاصـل ایـن‬ ‫کیفیت اسـت»‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان اشـتغال زایی‬ ‫در زنجیـره فـوالد را از دیگـر مصادیـق تولیـد ثـروت ناملمـوس‬ ‫دراین صنعـت دانسـت و گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه صنعـت‬ ‫فـوالد یکـی از بزرگ تریـن صنایـع در دنیاسـت‪ ،‬وسـیع بـودن‬ ‫حـوزه کاری و صنایـع مرتبـط بـا این صنعت نقش به سـزایی‬ ‫در ایجـاد اشـتغال بـرای جامعـه ایفـا می کنـد»‪ .‬یـزدی زاده‬ ‫بااشـاره به اینکه ذوب اهـن اصفهـان به صـورت مسـتقیم‬ ‫نزدیک به‪ ۱۶۰۰۰‬نفر اشتغال ایجاد کرده و به طور غیرمستقیم‬ ‫ایجاد اشـتغال برای اصناف مختلف را داشـته اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«مطابـق اسـتانداردهای بین المللـی اشـتغال در صنعـت‬ ‫فـوالد به گونـه ای اسـت کـه هـر دو فرصـت شـغلی مسـتقیم‬ ‫دراین صنعـت‪ ،‬به طورمیانگیـن‪ ۱۳‬فرصـت شـغلی را در دیگـر‬ ‫بخش هـای زنجیـره تامیـن تـا توزیـع ایجـاد می کنـد»‪ .‬وی‪،‬‬ ‫تاثیر مسـتقیم اشـتغال زایی بر معیشـت و رفاه خانوار‪ ،‬ایجاد‬ ‫شـرایط مناسب تشـکیل خانواده برای جوانان‪ ،‬فرزنداوری و‬ ‫سـطح سلامت روانی در اجتماع را بسـیار چشـمگیر دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬ایجـاد اشـتغال در جامعـه درجهـت توزیـع عادالنـه‬ ‫ثروت در جامعه اسـت و صنعت فوالد می تواند بدین ترتیب‬ ‫بـا اشـتغال زایی در جامعـه ثروت افرینـی کنـد»‪ .‬یـزدی زاده‬ ‫درادامـه توسـعه زیرسـاخت های صنعتـی‪ ،‬توسـعه خدمـات‬ ‫عمومی و عام المنفعه‪ ،‬توسعه شهری و شهرسازی پیرامون‬ ‫صنایـع فـوالدی‪ ،‬توسـعه رفـاه و سلامت اجتماعـی‪ ،‬ارتقـای‬ ‫سـطح ورزشـی و افتخارافرینـی دراین حـوزه و امـوزش را از‬ ‫دیگـر مـوارد تولیـد ثروت ناملمـوس در صنعت فوالد دانسـت‬ ‫و گفت‪« :‬اموزش کارکنان پیش نیاز توسـعه سـازمان اسـت و‬ ‫سـرمایه گذاری برای اموزش کارکنان‪ ،‬مهم ترین راهکار خلق‬ ‫ثـروت بـرای سـازمان ها و جامعـه اسـت و زمینه سـاز رشـد‬ ‫و تعالـی سـازمان و ارتقـای سـطح فنـی و دانـش در جامعـه‬ ‫می شـود کـه مزایـای ان عبارت انـد از ارتقـای سـطح علمـی‬ ‫و فنـی کارکنـان‪ ،‬بهبـود اسـتفاده از منابـع سـازمان‪ ،‬انتقـال‬ ‫دانـش و رضایـت کارکنـان»‪ .‬مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاری در صنعـت فـوالد را موجـب زایـش ثروت هـای‬ ‫مـادی و معنـوی دانسـت و گفت‪« :‬شـکل گیری این مجتمع‬ ‫عظیـم صنعتـی‪ ،‬نمونـه ای موفـق دراین زمینـه اسـت؛ زیـرا بـا‬ ‫ایفـای نقـش در شـکل گیری سـایر صنایـع فـوالدی‪ ،‬تولیـد‬ ‫محصوالتاستراتژیک‪،‬تاسیسبیمارستانشهیدمطهری‪،‬‬ ‫تاسیسباشگاهفرهنگیورزشی‪،‬ساختفوالدشهر‪،‬اموزش‬ ‫منابع انسانی ماهر و متخصص برای تمام صنایع و ‪ ...‬ثروت‬ ‫مـادی و معنـوی بسـیاری بـرای جامعـه خلـق کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫خبر خوب برای متقاضیان ساخت مسکن‬ ‫درصـورت افزایـش تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی ساخت مسکن به‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬به‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کلیـه متقاضیـان مابه التفـاوت تکمیلـی پرداخـت م ‬ ‫مهنـدس حسـینی بابیان اینکـه بـرای سـال جـاری تاکنـون‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیاردتومـان بـرای احـداث ‪ ۷۰۰۰‬واحـد مسـکونی‬ ‫تامیـن اعتبـار شـده و از مهرمـاه تاکنـون ‪ ۵۰۰۰‬متقاضـی برای‬ ‫دریافـت تسـهیالت قرض الحسـنه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانـی بـه‬ ‫کهـا معرفـی شـده اند‪ ،‬ابـراز داشـت‪« :‬درصـورت افزایـش‬ ‫بان ‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه سـاخت مسـکن روسـتایی بـه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان‪ ،‬بـه کلیـه متقاضیانـی کـه بـرای دریافـت‬ ‫تسـهیالت اقـدام کرده انـد و حتـی عملیـات سـاختمانی را‬ ‫شـروع کرده انـد مابه التفـاوت تسـهیالت تکمیلـی تـا سـقف‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان پرداخـت خواهـد شـد»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد‬ ‫مسـکن اسـتان بااشـاره به وجـود ‪۱ ۰۰‬هـزار واحـد مسـکونی‬ ‫غیرمقاوم و ناایمن در استان گلستان و همچنین وقوع زلزله‬ ‫شـدید در اسـتان هرمـزگان‪ ،‬از مالـکان واحدهـای مسـکونی‬ ‫غیرمقـاوم خواسـتند بامراجع هبـه بنیاد مسـکن شهرسـتان‬ ‫خـود و بهره منـدی از تسـهیالت قرض الحسـنه نسـبت بـه‬ ‫سـاخت مسـکن مقـاوم اقـدام کننـد‬ ‫مشکالت ناشنوایان‪ ،‬در اولویت بهزیستی‬ ‫دکتر سید مهدی حسینی با معلولین ناشنوا تحت پوشش‬ ‫بهزیسـتی گلسـتان به صورت جمعی و اختصاصی دیـداری‬ ‫صمیمـی داشـت‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی گلسـتان بـا جمعـی‬ ‫از ناشـنوایان تحت پوشـش ایـن سـازمان جهـت بررسـی‬ ‫مشـکالت انـان دیـداری صمیمـی داشـت‪ .‬دکتـر حسـینی‬ ‫گفت‪« :‬مشکالت و درخواست های جامعه کم شنوا و ناشنوا‬ ‫تحت پوشـش بهزیسـتی در اولویت کاری ما و همکاران من‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برگـزاری این جلسـات در دور ههـای‬ ‫مشـخص‪ ،‬درجهت کاهش مشـکالت کمک کننـده و مفید‬ ‫در امر تصمیم گیری های مدیریتی بوده که ما از ان استقبال‬ ‫می کنیـم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بـرای رفـع دغدغ ههـای شـما‬ ‫تهـای اسـتانی‬ ‫عزیـزان باتما متـوان و بـا بهره گیـری از ظرفی ‬ ‫تلاش خواهیـم کـرد»‪ .‬درادامـه برخـی از ایـن عزیـزان بـه‬ ‫ارائـه درخواسـت ها و مشـکالت اساسـی خـود پرداختنـد کـه‬ ‫بیشـترین انـان اشـتغال‪ ،‬مسـکن و کاشـت حلـزون و لـوازم‬ ‫جانبـی کمـک شـنوایی کـه برخـی از ایـن خدمـات بـا کمـک‬ ‫خیرین و ورود کارافرینان دراین زمینه سرعت بیشتری برای‬ ‫رفـع و کاهـش ان خواهـد گرفـت بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ارتقای تکنولوژی سایت های همراه اول‬ ‫در استان‬ ‫تکنولـوژی سـایت های همـراه اول در اسـتان گلسـتان‬ ‫در دسـت ارتقـاء اسـت‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی گفـت‪:‬‬ ‫«به منظـور تقویـت شـبکه همـراه اول و افزایـش کیفیـت‬ ‫ارتباطـات سـیار‪ ،‬عالو هبـر تاسـیس سـایت های جدیـد در‬ ‫قالب عملیات فاز ‪ ،8‬سـایت های قدیمی ارتقای تکنولوژی‬ ‫یافتـه تـا مـردم مناطـق مختلـف اسـتان بتواننـد از کیفیـت‬ ‫بهتـر ارتباطـات بهره منـد شـوند»‪ .‬وی افـزود‪ « :‬ا کنـون در‬ ‫لشـده‪ ،‬سـایت جدیـد در جـاده‬ ‫اخریـن پروژ ههـای تکمی ‬ ‫خـاک پیـرزن از توابـع شهرسـتان علی ابـاد کتـول تاسـیس‬ ‫و سـایت های کاکا‪ ،‬اسـب دوانی‪ ،‬تامیـن اجتماعـی و پلـی‬ ‫حاجـی از توابع شهرسـتان گنبد‪ ،‬سـایت های النـگ‪ ،‬والغوز‬ ‫و مایکروویـو از توابـع شهرسـتان کردکـوی‪ ،‬سـایت های‬ ‫ایدرویـش و قره اقـاچ از توابـع شهرسـتان کاللـه‪ ،‬سـه راهی‬ ‫نطـور‬ ‫رودبـار قشلاق از توابـع شهرسـتان ازادشـهر‪ ،‬همی ‬ ‫سـایت های حیدرابـاد‪ ،‬نومـل‪ ،‬توسکسـتان‪ ،‬تورنگ تپـه‬ ‫و قلندرمحلـه به همـراه ‪ 49‬نقطـه شـهری گـرگان ارتقـای‬ ‫تکنولوژی داشته و مردم مناطق مذکور عالوه بر بهره برداری‬ ‫از پوشش ‪ 3G‬و ‪ 4G‬اینترنت همراه اول از کیفیت مطلوب تر‬ ‫ارتباطـات سـیار نیـز منتفـع خواهنـد شـد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رایگان‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فناوران ترابر گستر مانا‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/08/25‬به شـماره ثبت ‪ 586769‬به شناسـه ملی ‪ 14010518650‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شـرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی می گردد‪ .‬موضوع فعالیت‪ :‬تجهیزات رایانه ای‬ ‫و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات رایانه ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه ای‪ -‬خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی‪-‬‬ ‫انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک‪ -‬تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت‪ -‬انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی‪ -‬تهیه مشخصات فنی سیستم های کامپیوتری‪ -‬ایجاد‬ ‫و احداث کارخانه برای تولید کامپیوتر‪ -‬نصب‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و مکانیزه کردن سیستم های اداری و اجرای سیستم های مکانیزه شده‪-‬‬ ‫طراحـی سیسـتم های مختلـف رایانـه ای‪ -‬برنامه نویسـی‪ -‬طراحـی صفحـات اینترنتـی و تولیـد نرم افزارهـای رایانـه ای و اینترنتـی و تحـت وب‪ ،‬همگـی غیرهنـری و غیرفرهنگـی و غیررسـانه ای‪ -‬شـرکت در مناقصـات و مزایدات‬ ‫داخلـی و خارجـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ -‬تهیـه و تامیـن تجهیـزات و قطعـات یدکـی رایانـه ای و الکترونیکـی و مخابراتـی‪ -‬اخـذ و اعطـای نمایندگی از شـرکت های رایانـه ای داخلی و خارجی قطعات‪ -‬ایجاد شـعب‬ ‫و دفاتـر نمایندگـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت در داخـل و خـارج از کشـور‪ -‬انعقـاد قراردادهـای همـکاری و مشـارکت بـا شـرکت های داخلـی و خارجـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ -‬فـروش‪ ،‬خدمات مهندسـی در‬ ‫زمینـه رایانـه ای‪ -‬صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی در زمینـه رایانـه‪ -‬تولیـد نرم افـزار غیرهنـری و غیرفرهنگـی و غیررسـانه ای‪ -‬ارایـه خدمات اینترنتی و اینترانـت‪ -‬تهیه و تامین قطعات و اقلام و ملزومات و مـواد مصرفی در‬ ‫زمینـه رایانـه‪ -‬اجـرای طر ح هـای جامـع فـن اوری اطالعـات شـامل تحلیـل‪ ،‬طراحـی‪ ،‬تولیـد‪ ،‬اسـتقرار‪ ،‬راه انـدازی و پشـتیبانی راه کارهـای مبتنـی بـر نرم افـزار در بخش عمومـی و دولتـی و وزارتخانه ها و سـازمان ها و شـرکت های‬ ‫وابسـته به دولت و بخش خصوصی‪ -‬تحلیل و طراحی و تولید و پشـتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشـاوره در زمینه های فناوری اطالعات‪ -‬اسـتراتژی و معماری سـازمانی و متدلوژی و اجرا و نظارت‬ ‫بـر پروژه هـای فنـاوری اطالعـات و مهندسـی مجـدد و بهبـود فراینـد و ارائـه خدمـات مدیریتـی و مشـاوره و طراحی نظام های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شـرکت جهت تسـهیل و افزایش کارایی سـازمان ها‪ -‬مشـاوره و‬ ‫طراحی و اجرای سیسـتم های رایانه و پیاده سـازی شـبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای‪ -‬طراحی و تولید و اجرای سیسـتم های امنیت سـازمان ها‪ -‬مشـارکت با شـرکت های داخلی و خارجی تولیدکننده‬ ‫نرم افـزار و سـخت افزار‪ -‬دریافـت وام و تسـهیالت مالـی و اعتبـاری اعـم از ارزی و ریالـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ -‬انجـام پروژه هـای انفورماتیکی و فنـاوری اطالعات‪ -‬طراحی‪ ،‬سـاخت‪ ،‬نصب‪ ،‬راه انـدازی و تعمیرات در‬ ‫زمینـه کامپیوتـر و سیسـتم های الکترونیکـی و اینترنتـی و اتوماسـیون صنعتـی و اتوماسـیون اداری و ابزاردقیـق رایانـه ای‪ -‬طراحـی و راه انـدازی و تعمیـرات سیسـتم های کامپیوتـری و کنترلـی‪ -‬خریـد و فروش کامپیوتـر و لوازم‬ ‫جانبـی ان و سیسـتم های الکترونیکـی‪ -‬انجـام امـور قـراردادی و بـراورد پـروژه در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ -‬تعمیـر و نگهـداری ماشـین االت صنعتـی‪ ،‬رایانه ای و پزشـکی رایانـه ای‪ -‬ارائه کلیه خدمـات مدیریتی از جمله‬ ‫انالیـز و تحلیـل سیسـتم و طراحـی سیسـتم و طر ح هـای تکنولوژیکـی در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت‪ -‬ارائـه کلیـه خدمـات اطالع رسـانی و فناوری اطالعـات و ارتباطـات درصورت لـزوم پس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع‬ ‫ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان شـمیرانات‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تجریـش‪ ،‬محلـه کاشـانک‪ ،‬کوچه بهـزاد‪ ،‬خیابان شـهید سـباری‪ ،‬پال ک ‪ ،38‬سـاختمان‬ ‫سـتاره اجودانیـه‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ A‬کدپسـتی ‪ 1956765393‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪ :‬عبـارت اسـت از مبلـغ ‪ 10.000.000‬ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای مهـدی خادمی مقـدم بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0012950981‬دارنـده ‪ 3000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم عارفـه نـوروزی بـه شـماره ملـی ‪ 0520903668‬دارنـده ‪ 3500000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬خانـم بهجـت ادیب نیـا بـه شـماره ملـی ‪ 1377834255‬دارنـده ‪ 3500000‬ریـال‬ ‫سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬اقـای مهـدی خادمی مقـدم بـه شـماره ملـی ‪ 0012950981‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سـمت عضـو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحـدود‪ ،‬خانم عارفـه نوروزی‬ ‫به شـماره ملی ‪ 0520903668‬به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود‪ ،‬خانم بهجت ادیب نیا به شـماره ملی ‪ 1377834255‬به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به‬ ‫مدت نامحدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای‬ ‫هیئت مدیـره و بـه همـراه مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬ثبت موضوع فعالیـت مذکور به منزله اخـذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1227286‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه اول اذر ‪ / 1400‬شماره ‪376‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫حکم تجدید نظر‬ ‫رختشورشاه‬ ‫فیلمی سـاخته محمدامین کریم پور‪ .‬ارش به اتهام قتل نامزدش در زندان‬ ‫یبـرد و در انتظـار دادگاه و حکمـش اسـت‪ .‬مـادرش به کمـک وکیـل و‬ ‫بسـر م ‬ ‫یکـی از دوسـتانش به دنبـال جمـع اوری مـدارک و شـواهدی بـرای اثبـات‬ ‫بی گناهی پسـرش اسـت ‪...‬؛ ژاله صامتی‪ ،‬همایون ارشـادی‪ ،‬فرید سجادی‬ ‫حسـینی‪ ،‬گیتی قاسـمی‪ ،‬زیبا کرمعلی‪ ،‬شـاهرخ فروتنیان‪ ،‬احسـان امانی‪،‬‬ ‫ارش عدل پـرور و مجیـد یلان؛ از بازیگـران ان هسـتند‪.‬‬ ‫انسـی معزالدوله می خواهد با احمد شـاه ازدواج کند؛ اما شـاه فرار می کند و‬ ‫به رختشـورخانه کاخ پناه می برد ! علی بیک محمدی‪ ،‬جواد انصافی‪ ،‬نگار‬ ‫ مقدسـی‪ ،‬کاظـم برزگـر‪ ،‬ازیتـا نوری وفـا‪ ،‬مجتبـی گوهرخـای‪ ،‬ارزو کریمی زند‪،‬‬ ‫سـمانه ابن علـی‪ ،‬شـقایق بهرامـی و النـاز میـرزا؛ بازیگـران ایـن نمایـش‬ ‫به کارگردانـی بابـک لطفـی خواجه پاشـا هسـتند کـه برپایـه متنـی از علـی‬ ‫یدالهـی تـا ‪ 12‬اذرمـاه در «تـاالر محـراب» بـه روی صحنـه اسـت‪.‬‬ ‫مقدمه کیمبریج بر جرج الیوت‬ ‫کنار من بمان‬ ‫کتابـی نوشـته نانسـی هنـری بـا ترجمـه رحمـت اهلل قائمـی کـه نشـر «علمـی‬ ‫و فرهنگـی» در ‪217‬صفحـه بـا قیمـت ‪40‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬هنـری؛‬ ‫سـال ‪ 1965‬در امریـکا متولـد شـد‪ .‬مجموعـه «مقدمـه کمبریـج» از سـوی‬ ‫دانشـگاه کمبریـج تالیـف شـده و در هـر مجلـد ان رمان هـا‪ ،‬داسـتان های‬ ‫کوتاه‪ ،‬مقاالت‪ ،‬رسـاله ها و نامه های شـخصی نویسـنده ها تحلیل و بررسـی‬ ‫ٔ‬ ‫می شـود؛ و مختصـات تالیـف ان هـا از نظـر می گـذرد‪.‬‬ ‫خـود او به همـراه پیمـان‬ ‫یـک البـوم موزیـک از میلاد مهـراوا و بـا اهنگسـازی ِ‬ ‫عدالـت‪ ،‬ایمـان یمینـی‪ ،‬علـی دینـه‪ ،‬محمدرضـا قاضـی و هومـن شـعبانی؛‬ ‫شـامل ‪ ۱۲‬قطعه که ترانه های ان توسـط میالد مهراوا‪ ،‬نسـرین قاانی‪ ،‬پاشـا‪،‬‬ ‫مهـدی مختـارزاده‪ ،‬محدثـه عراقـی و صـارم صبـا سـروده شـده‪ .‬البتـه از دو‬ ‫سـروده شـعرای نامدار ایران؛ عطار نیشـابوری و سـعدی نیز در ان اسـتفاده‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫چیزی به نام داستان بزرگ وجود ندارد‬ ‫‪Heavens-Above‬‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار سـیامک فیلـی زاده کـه تـا ‪ 5‬اذر مـاه در «گالـری‬ ‫مخـان‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کری ‬ ‫ایرانشـهر» بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 19‬و به نش ِ‬ ‫ زنـد‪ ،‬خیابـان شـهید عضـدی (ابـان جنوبـی)‪ ،‬خیابـان سـپند‪ ،‬پلا ک‬ ‫‪ 1/69‬برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد متولـد ‪1359‬؛ فار غ التحصیـل کارشناسـی‬ ‫یسـت‪ .‬شـرکت در‬ ‫گرافیـک از دانشـکد ه هنـر و معمـاری دانشـگاه ازاد اسالم ‬ ‫نمایشـگاه هایی در ژاپـن و سـوئیس را در کارنامـه خـود دارد‪.‬‬ ‫ایسـتگاه فضایـی بین المللـی ِکـی قابل مشـاهده اسـت؟ نـوری کـه در‬ ‫اسـمان می بینیـم‪ ،‬چیسـت؟ ایـن اپ‪ ،‬امـکان رصـد ماهوار ههـای جهانـی‬ ‫نطـور ماهوار ههـای رادیویـی‬ ‫و قابل مشـاهده‪ ،‬شـعله های ‪ Iridium‬و همی ‬ ‫را فراهـم می کنـد و گزینـه «اسـمان ش ِـب » ان بـه شـما امـکان می دهـد تـا‬ ‫اسـمان شـب را در لحظـ ه حـال یـا لحظـه ای خـاص رصـد کنیـد و در مـورد هر‬ ‫ماهوار ههـای کـه الزم داریـد‪ ،‬اطالعاتـی کسـب کنیـد‪.‬‬ ‫شیواارسطویی‬ ‫تو هیچ نقشی در فنجان‬ ‫و قهوه فقط عصری ارمنی در فنجان فردوسی گم‬ ‫میدان فردوسی گم‬ ‫و اعداد کولی دستخوانم‬ ‫در دستکش های زنی که گوشه ی کافه تقویمش را ورق می زد‬ ‫و هر چه در کیفش‬ ‫در فنجانی که قهوه اش در قلب قهوه ای ام گم‬ ‫گم‬ ‫انگشت سبابه ام ته ان فنجان را که می فشرد‬ ‫ترنج چل تکه ی عشق را می بافت‬ ‫گم‬ ‫گم انکه بدانم چشم های تو زیباست عاشق تو و‬ ‫چشم های تو تا فنجان دنیا را پر کند‬ ‫گم‬ ‫طواف تهمینه چسبیده به فنجان تن و‬ ‫قرمز پوش جنونم دور میدان فردوسی‬ ‫گم‬ ‫چای تازه ای دم کرده کولی‬ ‫برگ ها در استکان و انگشتانم‬ ‫در دستکش های زنی که گوشه ی کافه‬ ‫تقویمش را ورق می زد‬ ‫گم‬ ‫چای تازه ای دم کرده کولی‬ ‫برگ ها در استکان و انگشتانم‬ ‫در دستکش های زنی که گوشه ی کافه‬ ‫تقویمش را ورق می زد‬ ‫گم‬ ‫غروب را روی فرش ارزانم اذان یا ‪...‬‬ ‫تا طواف تهمینه با قرمزپوش جنونم دور میدان فردوسی‬ ‫گم‬ ‫چای تازه ای دم کرده کولی‬ ‫برگ های پخته ی چای چسبیده به دیوار استکان‬ ‫نشانی ما را‬ ‫گم‬ ‫پاهایم نشانی هیچ کفشی را‬ ‫تهمینه روی بازوهای طوافم‬ ‫گم‬ ‫قرمز پوش جنونم ‪...‬‬ ‫جنون‬ ‫اما‬ ‫گم ‪...‬‬ ‫موسی گوموس‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫ هها‬ ‫شنب‬ ‫هدو‬ ‫ت‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫رهف‬ ‫ه‬ ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ 25/1400‬ربیعاالول ‪ 1/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /373‬تومان‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ 2/1400‬ربیعالثانی ‪ 8/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /374‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ 9/1400‬ربیعالثانی ‪ 15/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /375‬تومان‬ ‫ایران؛ تهدید خشکسالی و لزوم مدیریت بارشها و منابع زیرزمینی‬ ‫هکرها چگونه امنیت سایبری جهان را مخدوش می کنند؟‬ ‫‪Cyberterrorism‬؛‬ ‫کلیدواژهجنگمدرنجهانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫اب که از سد گذشت‪...‬‬ ‫«بازسازی برند» یا راهورسم ماندن در مسیر موفقیت‬ ‫چگونه خود را بکوبیم و از نو بسازیم؟‬ ‫توسط مدیر ستاد اقامه نماز استان اذربایجان شرقی صورت گرفت؛‬ ‫تبریکانتصابفرماندهجدیدسپاهعاشورای‬ ‫استاناذربایجانشرقی‬ ‫حجت االسلام اقاجانـی ضمـن عـرض تبریـک و‬ ‫انتصـاب او بـه فرماندهـی سـپاه عاشـورای اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬امیـد اسـت همـکاری مفیـد و مثمـر ثمـری‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی سـتاد‬ ‫اقامـه نمـاز اسـتان اذربایجـان شـرقی؛ حجت االسلام‬ ‫اقاجانـی (مدیـر سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان اذربایجـان‬ ‫شـرقی) بـا سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار اصغـر عبـاس‬ ‫قلیزاده (فرمانده منتصب سپاه عاشورای اذربایجان‬ ‫شـرقی) دیـدار کـرد‪ .‬حجت االسلام اقاجانـی ضمـن‬ ‫عـرض تبریـک و انتصـاب او بـه فرماندهـی سـپاه‬ ‫عاشـورای اسـتان گفت‪« :‬امید اسـت همکاری مفید‬ ‫و مثمـر ثمـری داشـته باشـیم»‪ .‬اقاجانـی گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫درزمینه مسـائل فرهنگی‪ ،‬نمازی و مهدوی با یاری‬ ‫سـپاه همراه شویم‪ ،‬ان شـاءاهلل برنامه هایمان را بهتر‬ ‫از قبـل پیـش خواهیـم بـرد»‪ .‬در ادامـه ایـن جلسـه و‬ ‫بیـان نظـرات طرفیـن‪ ،‬فرمانده سـپاه عاشـورا‪ ،‬سـردار‬ ‫عبـاس قلیـزاده امادگـی خـود را جهـت همـکاری بـا‬ ‫سـتاد اقامـه نمـاز اعلام کـرد‪.‬‬ ‫حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان در گردهمایی مشترک مدیران‬ ‫جلسه گردهمایی مش ــترک مدیران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)‬ ‫و س ــتاد اقامه نماز کش ــور‪ ،‬با حضور حجت االس ــام اقاجانی (مدیر س ــتاد اقامه‬ ‫نم ــاز و مهدوی ــت اس ــتان) ب ــه همراه کارش ــناس این س ــتاد‪ ،‬در مح ــل مجتمع‬ ‫اموزش ــی ی ــاوران نم ــاز ق ــم‪ -‬جمک ــران برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی‬ ‫س ــتاد اقامه نم ــاز اس ــتان اذربایج ــان ش ــرقی؛ در این جلس ــه‪ ،‬حجت االس ــام‬ ‫قرائت ــی‪ ،‬ضمن تبریک ایام اهلل ‪۱۳‬ابان و س ــالروز تس ــخیر النه جاسوس ــی امریکا‪،‬‬ ‫بااش ــاره به ایه دو س ــوره حش ــر‪ ،‬گفت‪« :‬خداوند کف ــار را از دیارش ــان بیرون کرد‪،‬‬ ‫یک ــه مس ــلمانان گم ــان نمی کردن ــد که کف ــار از دی ــار خود بی ــرون روند»‪.‬‬ ‫درحال ‬ ‫رئی ــس س ــتاد اقام ــه نم ــاز کش ــور‪ ،‬در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان خود ب ــا ارائه‬ ‫مطالب ــی درخص ــوص اثبات عم ــر ام ــام زمان(عـــج)‪ ،‬بااش ــاره به ایه ‪ ۲۵۹‬س ــوره‬ ‫بق ــره گفت‪« :‬خداون ــد در پاس ــخ پیامبری که فرم ــود خدا چگونه ای ــن مردگان‬ ‫را زن ــده خواه ــد کرد؟ او را صدس ــال میراند س ــپس زن ــده ک ــرد و برانگیخت و به‬ ‫او فرم ــود ک ــه چند ّ‬ ‫مدت درن ــگ کردی؟ ج ــواب داد‪« :‬یک روز یا پ ــاره ای از یک‬ ‫روز درن ــگ کردم‪ ،‬خداوند فرمود صدس ــال اس ــت که به خواب م ــرگ افتاده ای‬ ‫در حال ــی طع ــام او تغیی ــری نک ــرده بود»‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین متوس ــل‬ ‫مدیرعام ــل بنی ــاد فرهنگ ــی حض ــرت مه ــدی موعود(عج) نی ــز در این جلس ــه‬ ‫ضم ــن خیرمق ــدم ب ــه مدی ــران اس ــتانی‪ ،‬ب ــر همدل ــی‪ ،‬هم ــکاری و همراهی در‬ ‫تروی ــج فرهنگ مهدویت تا کید کرد‪ .‬حجت االس ــام متوس ــل گف ــت‪« :‬مدیران‬ ‫اس ــتانی باید ت ــاش کنند در جه ــت هم افزایی برنامه های نم ــاز و مهدویت‪ ،‬در‬ ‫کن ــار یکدیگر امور مربوطه را پیگیری کنن ــد»‪ .‬مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت‬ ‫مهدی موعود(عج) در ادامه یاداور شـــد‪« :‬اســـتفاده از ظرفیت استانی در جهت‬ ‫اجـــرای برنامه های مصوب در تفاهم نامه دســـتگاه های اجرایی بـــا عنوان نماز‬ ‫و مهدویت درراســـتای نشـــر معارف ان ضروری اســـت»‪ .‬قائم مقام ســـتاد اقامه‬ ‫نمـــاز کشـــور‪ ،‬بااشـــاره به اهمیت ایجـــاد تشـــکل های مهـــدوی در جهت جذب‬ ‫کـــودکان و نوجوانـــان و امـــوزش معـــارف مهدویت گفت‪« :‬تشـــکیل اتـــاق فکر در‬ ‫اســـتان ها به صـــورت فصلـــی و ارائـــه برنامه های مهـــدوی از پیش دبس ــتانی در‬ ‫قالب ســـرود‪ ،‬نمایشـــنامه‪ ،‬برنامه های فرهنگـــی الزم و ضروری اســـت»‪ .‬زرهانی‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬در حـــوزه مهدویـــت‪ ،‬داشـــتن نـــگاه بلندمدت و احس ــاس‬ ‫مســـئولیت دراین زمینه‪ ،‬فعال کردن کارگروه های تخصصی و ترســـیم نقشه راه‬ ‫برای اینـــده مورد تا کید اســـت»‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه پنج تبریز؛‬ ‫بااعتبـاری بالـغ بـر ‪400‬میلیاردریـال و با حضور شـهردار تبریز‪،‬‬ ‫اعضای شـورای اسلامی شـهر و جمعی از مسـئوالن شـهری‬ ‫و اسـتانی‪ ،‬بهر هبـرداری از پروژه هـای عمرانـی و زیربنایـی‬ ‫جدیـد شـهرداری منطقـه پنـج تبریـز اغـاز شـد‪ .‬در مراسـمی‬ ‫ویـژه‪ ،‬پروژه هـای عمرانـی دوربرگـردان اتوبـان پاسـداران‬ ‫بـه کـوی نصـر و اتصـال ‪42‬متـری فرشـته بـه اتوبـان دوکمـال‬ ‫مـورد بهر هبـرداری رسـمی قـرار گرفتنـد‪ .‬پـروژه دوربرگـردان‬ ‫پاسـداران بـه نصـر معـوض لـوپ ناقـص طرح تبـادل حضرت‬ ‫ولیعصر(عـج) اسـت کـه عملیـات عمرانـی ان از اسـفند‬ ‫سـال گذشـته اغـاز شـده و بـا یک کیلومتـر طـول و بااعتبـار‬ ‫‪۲۰۰‬میلیاردریـال بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬هم زمـان بـا پـروژه‬ ‫دوربرگردان پاسداران به نصر‪ ،‬پروژه اتصال خیابان ‪۲۴‬متری‬ ‫فرشـته جنوبـی بـه بلـوار دوکمـال نیـز بـا حضـور شـهردار تبریز‬ ‫بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬ایـن پـروژه ‪۳۰۰‬متـر طـول دارد و بـا‬ ‫‪۳۰‬میلیاردریـال هزینـه‪ ،‬دسترسـی از اتوبـان پاسـداران بـه‬ ‫بارنج‪ ،‬بزرگراه دوکمال و میدان فهمیده را میسر کرده است‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪۴۵‬هزارتنـی‬ ‫عالو هبـر ایـن دو پـروژه‪ ،‬پـروژه اسـفالت ریزی‬ ‫شـهرداری منطقه پنج در سـطح حوزه استحفاظی نیز مورد‬ ‫بهر هبـرداری قـرار گرفـت‪ .‬در ایـن مراسـم شـهردار تبریـز طـی‬ ‫سـخنانی باتا کیدبـر تلاش مجموعـه شـهرداری بـه اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی خدماتـی درراسـتای جلـب رضایـت‬ ‫شـهروندان‪ ،‬افـزود‪« :‬پذیـرش مسـئولیت در نظـام مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی بایـد بـرای کسـب رضـای الهـی باشـد کـه‬ ‫یسـت این امر تنها در سـایه کسـب رضای مردم اتفاق‬ ‫بدیه ‬ ‫می افتـد»‪ .‬عبـاس رنجبـر افـزود‪« :‬ایـن پـروژه‪ ،‬بـرگ زریـن‬ ‫دیگـری از خدمـات ارزنـده غیورمـردان سـپاه عاشوراسـت که‬ ‫از بـدو تشـکیل این نظـام و انقلاب‪ ،‬در عرصه های مختلف‪،‬‬ ‫به خصـوص هشـت سـال دفـاع مقـدس‪ ،‬تلاش و خدمـت‬ ‫کردنـد و امـروز نیـز در عرصـه سـازندگی شـاهد خدمـات و‬ ‫زحمـات ایـن عزیـزان هسـتیم»‪ .‬شـهردار تبریـز تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«مردمی که امور زندگی اجتماعی خود را به مدیران شهری‬ ‫سـپرده اند‪ ،‬انتظـار خدمـات شایسـته و بایسـته ای دارنـد که‬ ‫منطقه ای به وسعت کارگاه عمرانی تبریز‬ ‫امیـدوارم مـا و تمـام مسـئوالن در کسـب رضایـت مـردم‪ ،‬کـه‬ ‫یکـی از فرازهـای گام دوم انقلاب و مـورد تا کیـد مقـام معظم‬ ‫رهبـری اسـت‪ ،‬موفـق باشـیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ایـن پـروژه‬ ‫ً‬ ‫صرفا یک دوربرگردان و پروژه ای ترافیکی نیست و باتوجه به‬ ‫توسـعه ای کـه در شـهرک نصـر اتفـاق می افتـد‪ ،‬واقعیـت‬ ‫امـر این اسـت که خروجی هـای مختلـف و دسترسـی های‬ ‫جدا گانه ای باید احداث شـود تا دسترسـی ایمن به منطقه‬ ‫داده شـود»‪ .‬رنجبر گفت‪« :‬پروژه دوربرگردان نصر‪ ،‬با کیفیت‬ ‫و عملکـرد چندگانـه‪ ،‬دسترسـی مـردم به کوی نصر و شـهرک‬ ‫مصلی را تسهیل داده و مسیری ایمن ارائه کرده است»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬تلاش داریـم پروژه هایـی کـه در مناطق محروم‬ ‫شـهر برعهده شـهرداری منطقه پنج گذاشـته ایم‪ ،‬با جدیت‬ ‫تمـام پیگیـری کنیـم تـا همچـون ایـن منطقـه‪ ،‬در مناطـق‬ ‫کم برخـوردار نیـز خدماتـی بـه مـردم ارائـه کننـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫تبریـز همچنین بااشـاره به عملکرد قـرارگاه خاتم االنبیـا(ص)‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬قـرارگاه خاتـم همـواره بـرای شـهرداری‬ ‫ً‬ ‫یسـت و معموال پروژه های بزرگ و سـنگین‬ ‫تبریز کمک بزرگ ‬ ‫را ایـن قـرارگاه برعهده گرفتـه و اجرایـی می کنـد»‪ .‬وی یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬عالو هبـر دوربرگـردان نصـر‪ ،‬کـه بـه نحـو احسـن توسـط‬ ‫قـرارگاه خاتـم اجـرا شـده اسـت‪ ،‬پروژه هایـی نظیـر اتوبـان‬ ‫والیـت‪ ،‬اتصـال شـهرک نصر به شـهرک ولیعصر(عـج) ازطریق‬ ‫پـل‪ ،‬اتصـال اتوبـان پاسـداران بـه اتوبـان غـرب‪ ،‬پـارک بـزرگ‬ ‫تبریـز‪ ،‬شـهرک جوانـان و مرکـز دفـن بهداشـتی پسـماندهای‬ ‫شـهری‪ ،‬پروژه هایـی هسـتند کـه توسـط ایـن قـرارگاه در‬ ‫دسـت اجـرا و یـا مطالعـه هسـتند کـه امیـدوارم بـا کمـک این‬ ‫عزیـزان‪ ،‬پروژه هـای فـوق را بـه بهره بـرداری برسـانیم»‪ .‬در‬ ‫بخـش دیگـری از ایـن مراسـم‪ ،‬رئیـس کمیسـیون فرهنگـی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر نیـز در سـخنانی‪ ،‬ضمـن قدردانـی از‬ ‫تالش هـای شـهرداری منطقـه پنـج در اجـرای ایـن پروژه هـا‪،‬‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد‪ ،‬افتتـاح دوربرگـردان پاسـداران بـه نصـر و‬ ‫اتصـال ‪42‬متـری فرشـته بـه دوکمال بتوانـد در ایجـاد ارامش‬ ‫و رفـع مشـکالت شـهروندان موثـر باشـد‪ .‬حکیمـه غفـوری‬ ‫افـزود‪« :‬از خادمـان ملـت و شـهرمان تشـکر می کنـم کـه در‬ ‫هرلحظـه قدم هـای مثبتـی بـرای شـهر برمی دارنـد و بـرای‬ ‫ان هـا ارزوی موفقیـت دارم و امیـدوارم ایـن اقدامـات در‬ ‫شـان مـردم و نظـام اسلامی باشـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬خـدا را‬ ‫شـا کریم کـه در ایـن نظام اسلامی‪ ،‬خدمتگزار مردم شـدیم‪.‬‬ ‫مـا سـرمایه های زیـادی بـرای ایـن نظـام داده ایـم»‪ .‬رئیـس‬ ‫کمیسـیون فرهنگی شـورای اسلامی شـهر تبریز درخصوص‬ ‫بهر هبـرداری از پـروژه دوربرگـردان نصـر‪ ،‬گفت‪« :‬امیـدوارم این‬ ‫پـل و دیگـر مسیرگشـایی ها بتوانـد در ارامـش مـردم نقشـی‬ ‫موثـر ایفـا کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پـل کرکـج نیز از دیگـر پروژه های‬ ‫منطقـه پنـج اسـت کـه از مدت هـا قبـل در برنامـه قرارگرفتـه‪،‬‬ ‫امـا بـه اتمـام نرسـیده اسـت و مـردم در مضیقـه و در انتظـار‬ ‫اتمـام ان هسـتند»‪ .‬غفـوری در ادامـه بـا اعلام خبـر اغـاز‬ ‫فعالیـت سـامانه شـفافیت‪ ،‬گفـت‪« :‬یـک مـژده بـرای مـردم‬ ‫دارم‪ .‬قبـل از ایـن برنامـه افتتاح‪ ،‬سـامانه شـفافیت مدیریت‬ ‫شـهری اغـاز بـه کار کـرد و از امـروز بـه بعـد در خدمـت مـردم‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬از ایـن به بعـد مردم خواهند‬ ‫توانسـت اطالعـات موردنیـاز خـود درمـورد شـهر و شـهرداری‬ ‫را ازطریـق سـامانه شـفافیت کسـب کننـد»‪ .‬میرعلی اصغـر‬ ‫نسـاج (شـهردار منطقـه پنـج تبریز) نیـز در این مراسـم گفت‪:‬‬ ‫«دو پـروژه عمرانـی بـه همـراه طر ح هـای خدمـات محلـه ای‬ ‫در قالـب اسـفالت ریزی اساسـی اتوبـان پاسـداران و معابـر‬ ‫سـطح حـوزه بـا ‪۴۰۰‬میلیاردریـال هزینـه امـاده بهر هبـرداری‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه دوربرگـردان پاسـداران بـه‬ ‫نصـر ‪۲۰۰‬میلیاردریـال هزینـه داشـته‪ ،‬اظهار کـرد‪« :‬ایـن پروژه‬ ‫یک کیلومتـر طـول دارد و تـردد وسـایط نقلیـه را در چهـار‬ ‫مسـیر ممکـن کـرده اسـت»‪ .‬نسـاج اتصـال ‪۲۴‬متـری کـوی‬ ‫فرشـته جنوبی به دوکمال را دیگر طرح عمرانی قابل افتتاح‬ ‫معرفـی کـرد و افـزود‪« :‬ایـن پـروژه ‪۳۰۰‬متـر طـول دارد و بـا‬ ‫‪۳۰‬میلیاردریـال هزینـه‪ ،‬دسترسـی از اتوبـان پاسـداران بـه‬ ‫بارنـج‪ ،‬بزرگـراه دوکمـال و میـدان فهمیـده را میسـر کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار منطقـه پنـج تبریز درعین حـال عنـوان کرد‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪۴۵‬هزارتن اسـفالت اساسـی‪ ،‬اقدام به سـاماندهی‬ ‫«با توزیع‬ ‫اتوبـان پاسـداران و معابـر اصلـی سـطح حـوزه شـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 377

هفته نامه سرافرازان 377

شماره : 377
تاریخ : 1400/09/08
هفته نامه سرافرازان 375

هفته نامه سرافرازان 375

شماره : 375
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه سرافرازان 374

هفته نامه سرافرازان 374

شماره : 374
تاریخ : 1400/08/17
هفته نامه سرافرازان 373

هفته نامه سرافرازان 373

شماره : 373
تاریخ : 1400/08/10
هفته نامه سرافرازان 372

هفته نامه سرافرازان 372

شماره : 372
تاریخ : 1400/08/03
هفته نامه سرافرازان 371

هفته نامه سرافرازان 371

شماره : 371
تاریخ : 1400/07/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!