هفته نامه سرافرازان شماره 375 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 375

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 375

هفته نامه سرافرازان شماره 375

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ 9/1400‬ربیع الثانی ‪ 15/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /375‬تومان‬ ‫«بازسازی برند» یا راه ورسم ماندن در مسیر موفقیت‬ ‫چگونه خود را بکوبیم و از نو بسازیم؟‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫روایت مارک زاکربرگ از تغییر برند «فیس بوک» به «متا»‬ ‫متاورس؛ جهانی واقعی در فضایی مجازی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫سبــوک» اینــده شــرکتش را روی «متــاورس» شــرط بندی کــرد؛ مــارک‬ ‫مدیرعامــل «فی ‬ ‫سبــوک»؛ اعــام کــرد کــه‬ ‫‪ mrafat0@gmail.com‬زا کربــرگ چندی پیــش در جریــان کنفرانــس ســاالنه «کانکــت فی ‬ ‫سبــوک» را بــه «متــا» تغییــر داده و گفــت‪« :‬معتقــدم کــه متــاورس فصــل بعــدی اینترنــت اســت؛ و شــرکت مــا‬ ‫عنــوان «فی ‬ ‫نیــز از ایــن فصــل بعــدی جــدا نخواهــد بــود»‪ .‬خــب؛ ا گــر نمی دانیــد «متــاورس» به چه معناســت‪ ،‬تنهــا نیســتید‪ .‬تــا قبــل از‬ ‫کانس ــپت «مت ــاورس» (مت ــاورز) اولین ب ــار در رم ــان علمی‪،‬تخیل ــی ‪Snow Crash‬‬ ‫نوش ــته «نی ــل استفنس ــون» (‪ )1992‬ب ــرای اش ــاره به ی ــک جهـــان دیجیتالی که‬ ‫س اس ــت‪ ،‬ارائه ش ــد؛ درس ــت ش ــبیه نقطه‬ ‫از طریق واقعیت مجازی قابل دس ــتر ‬ ‫اغازین ــی ک ــه برای عینیت بخش ــی ب ــه مضامی ــن و مخلوقات ــی ک ــه تاپیش ازاین‬ ‫مح ــال می نمودند و تنه ــا در قصه ه ــای فراواقعی حضور داشـــتند؛ چیزهایی که‬ ‫در اث ــار کالس ــیک «هربرت جرج ول ــز» و «ژول ورن» یا در اثار نویســـندگان امروزی‬ ‫مانند «اندی ویر» و «ارنس ــت کالین» می توانس ــتیم سراغ بگیریم‪« .‬متاورس» در‬ ‫ ای عوام‪ ،‬در قالب قلمرویی انالین به تصویر کشـــیده می شـــود که‬ ‫ِ‬ ‫جهان رس ــانه ِ‬ ‫ـبیه دنیای واقع ــی بوده یا بهتـــر بگوییم؛ دنیای‬ ‫ا گرچ ــه کامپیوتر ‬ ‫یس ــت؛ اما ش ـ ِ‬ ‫واقع ــی را شبیه س ــازی می کن ــد تا ذه ــن در مرز حقیقت و مجاز‪ ،‬س ــیال و ش ــناور‬ ‫بماند‪ .‬س ــاده ترین مث ــال ب ــرای درک بهتر ان‪ ،‬تجربه اس ــتفاده از هدســـت های‬ ‫یس ــت؛ تجهیزاتی که به کمـــک هولوگرام های‬ ‫‪ VR‬ب ــرای حض ــور در جهان مجاز ‬ ‫شبیه س ــاز این امکان را به مخاطب می دهد تا با تخیالت ــی ازپیش اماده‪ ،‬تعامل‬ ‫ رغم بعض ــی تبلیغات یا تصورات‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬باید این توضیح را بدهیم که به ِ‬ ‫ناش ــی از پروپا گاندای فعال در ش ــبکه های اجتماعی؛ فناوری امروزی هنوز برای‬ ‫مجازی واقعی» به اندازه کافی خوب نیس ــت‪ .‬افراد می توانند‬ ‫ایجاد ی ــک «دنیای‬ ‫ِ‬ ‫از طریق هدسـ ـت های موجود مانند دس ــتگاه های ‪( Oculus‬ایـــن نام تجاری نیز‬ ‫ازانجا ک ــه زیرمجموعه غول فن ــاوری فیس بوک ب ــوده‪ ،‬تغییر نـــام می دهد) خود‬ ‫را در محی ــط دیجیتال ـ ِـی جذاب ــی ره ــا کنند؛ اما این محیط ها بیش ــتر ش ــبیه به‬ ‫جهـــان پیرامون‬ ‫گرافی ــک بازی ه ــای ویدئویی ان ــد و ان قدرها ب ــه زندگی واقعی و‬ ‫ِ‬ ‫م ــا ش ــباهت ندارند؛ کمااینک ــه عمده اس ــتفاده از ای ــن گجت ه ــا در تجربه بهتر‬ ‫گیم های تعاملی و تماش ــای فیلم ها و س ــریال های متناسب سازی شـــده است‪.‬‬ ‫برخ ــی از بازی ه ــای ویدئوی ــی مانن ــد ‪ Fortnite‬دارای ویژگی هـــای «متـــاورس»‬ ‫هس ــتند و کاربران می توانند ش ــخصیت های دیجیتالی قابل تنظیـــم را در ان ها‬ ‫هدای ــت؛ ی ــا حین انج ــام بازی‪ ،‬با س ــایر گیمرها چ ــت کنند؛ اما همچن ــان برای‬ ‫انج ــام کام ــل ب ــازی‪ ،‬باید از واس ــطه ی ــا دس ــتگاه های رایانش ـ ِـی معم ــول مانند‬ ‫ی هوش ــمند و کنس ــول اس ــتفاده کنند‪ .‬اوایل دهه ‪،2000‬‬ ‫رایان ه ش ــخصی‪ ،‬گوشـ ـ ‬ ‫پایدار قابل دســـترس از طریق‬ ‫اس ــتارت اپ ‪ Linden Lab‬نوع ــی بازی انالین پویا و‬ ‫ِ‬ ‫رایان ــه را تحت عن ــوان ‪ Lab Second Life‬منتش ــر ک ــرد ک ــه ط ــی ان‪ ،‬کارب ــران‬ ‫می توانس ــتند در یک جه ــان فانتزی و مج ــازی‪ ،‬خانه دیجیتالی بســـازند‪ ،‬بازی‬ ‫کنند‪ ،‬مراوده و حتی دادوس ــتد داش ــته باشـــند‪ .‬ای ــن تجربه نوظهور‪ ،‬بـــا ابداع و‬ ‫رواج اس ــمارت فون ها جاذب ــه خ ــود را از دس ــت دادن ــد‪« .‬زا کربـــرگ» می گوید که‬ ‫یس ــت که این‬ ‫«مت ــاورس»‪ ،‬نس ــل تکامل یافت ــه و بع ــدی ش ــبکه های اجتماع ‬ ‫ام ــکان را می دهد تا نمایه های کاربر جابه جا ش ــده و افراد اجازه داشـــته باشـــند‬ ‫فقط نظرات و عکس ها را ارس ــال کنند؛ برای این منظور نیز باید از هدســـت های‬ ‫قلمروی‬ ‫واقعی ــت مج ــازی یا عینک ه ــای واقعی ــت افزوده اس ــتفاده ش ــود ک ــه‬ ‫ِ‬ ‫دیجیت ــال را ب ــر جه ــان فیزیک ــی اس ــتوار می س ــازد‪ .‬او توضی ــح می ده ــد‪« :‬وقتی‬ ‫نش ــکل با دوس ــتانتان ب ــازی می کنید‪ ،‬احس ــاس خواهید کـــرد در دنیایی‬ ‫به ای ‬ ‫ً‬ ‫متفاوت ــی با هم هس ــتید؛ نه فق ــط در رایانه ت ــان‪ .‬هنگامی که مثال در یک جلس ــه‬ ‫ً‬ ‫در مت ــاورس هس ــتید‪ ،‬احس ــاس می کنید دقیق ــا در یک اتاق قـــرار داریـــد و انگار‬ ‫ب ــا هم تماس چش ــمی برقرار می کنی ــد؛ حس مش ــترکی از فضا داری ــد؛ و این طور‬ ‫نیس ــت که انگار دارید فقط به ش ــبکه ای از چهره ها بر روی یک صفحه نمایشی‬ ‫ن ــگاه می کنی ــد»‪ .‬او ش ــرح می ده ــد ک ــه «مت ــاورس»‪ ،‬کارب ــران را قادر می س ــازد‬ ‫ً‬ ‫این ماجــرا‪ ،‬اصطالحــی بــوده کــه عمدتــا اینده پژوهــان در توصیــف مــرز اتـ ِـی محاســبات و وب‪ ،‬پــس از ظهــور رایان ههــای‬ ‫نهــای هوشــمند بـه کار برده انــد ‪ ...‬گــزارش ‪ 29‬ا کتبــر ‪ 2021‬نشــریه ‪ Fortune‬بــا چنیــن جمالتــی‪ ،‬به شــرح‬ ‫شــخصی و تلف ‬ ‫تغییــرات انجا مشــده در شــرکت «فیس بــوک» پرداختــه؛ و مــا را بــا کلیــدواژه جدیــد «متــا» کــه زین پــس در ادبیات فضای‬ ‫مجــازی رایــج خواهــد شــد‪ ،‬اشــنا می کنــد‪.‬‬ ‫واقعی خود‪ ،‬به نمایش بگذارند؛‬ ‫فضایـــی دیجیتال را طراحی کـــرده و در دفاتر کار‬ ‫ِ‬ ‫ی ــا مخاطبان موس ــیقی را ب ــدون نیاز ب ــه حضور فیزیک ــی‪ ،‬به اجرای کنس ــرت با‬ ‫حس وح ــال واقع ـ ِـی ی ــک س ــالن اجرا بب ــرد‪ .‬البت ــه جنبه ه ــای س ــرگرم کننده در‬ ‫ً‬ ‫ظاه ــر ام ــر نیز رعای ــت ش ــده اند؛ مث ــا کارب ــر می توان ــد از چن ــد اوات ــار دیجیتالی‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای نمای ــش خود اس ــتفاده کن ــد‪ :‬یک اوات ــار کامال ج ــدی ب ــرای فعالیت های‬ ‫حرفه ای‪ ،‬یک اواتار کارتونی برای زمان معاشـــرت با دوســـتان و اشـــنایان؛ و یک‬ ‫ً‬ ‫اواتـــار فانتـــزی (مثال یک ربـــات) هنگام انجـــام بازی های ویدئویـــی‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫ابـــزار «متاورس»‪ ،‬وجود ســـامانه های نوین اقتصادی برپایـــه ارزهای دیجیتال و‬ ‫رمزارزهـــای ‪( NFT‬رمز غیرقابل معاوضه یا رمزکلید یکتـــا) بوده که امکان می دهد‬ ‫دو فـــروش کاال و خدمات در فضای مجـــازی بپردازند‪« .‬زا کربرگ»‬ ‫کاربـــران به خری ‬ ‫یس ــت ک ــه «مت ــاورس» نح ــوه تعام ــل اف ــراد ب ــا گوشـ ـی های هوش ــمند یا‬ ‫مدع ‬ ‫نش ــکل که اف ــراد‬ ‫عینک ه ــای واقعی ــت اف ــزوده را نی ــز تغیی ــر می ده ــد؛ به ای ‬ ‫می تواننـــد از حرکات دســـت به جای ادای کلمـــات (البته محدود) بـــرای اجرای‬ ‫دســـتورات خود اســـتفاده کنند؛ یا تنها با فکر کردن به چیزها‪ ،‬شـــاهد وقوع ان ها‬ ‫گ واقعیـــت به خود‬ ‫شـــوند‪ .‬البتـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت کـــه این ها هنـــوز رن ‬ ‫درحـــد اید ه مطرح شـــده اند؛ کـــه در خوش بینانه تریـــن حالت‪ ،‬ا گر‬ ‫نگرفته انـــد و‬ ‫ِ‬ ‫خـــود «زا کربرگ»‬ ‫نگوییـــم دهه هـــا‪ ،‬ســـال ها برای تحققشـــان زمـــان نیاز اســـت‪ِ .‬‬ ‫رســـمی شـــروع کســـب درامد از این اتفاقات‪ ،‬اشـــاره ای نکرده و‬ ‫هم هنوز به زمان‬ ‫ِ‬ ‫تنهـــا می گوید‪« :‬طـــی یک دهه اینده‪ ،‬تعـــداد کاربران متاورس بـــه یک میلیاردنفر‬ ‫خواهـــد رســـید و این ســـامانه‪ ،‬صدهامیلیارددالر تجـــارت انالیـــن را میزبانی؛ و از‬ ‫مشـــاغل شـــاید صدهامیلیون هـــا خالـــق کســـب وکار و توســـعه دهنده حمای ــت‬ ‫ امدزایی حاصـــل از تبلیغات‬ ‫خواهـــد کـــرد»‪ .‬ا گرچه «زا کربـــرگ» در مورد اینـــده در‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫انالیـــن فیس بـــوک در «متـــاورس» چیـــزی نگفتـــه؛ امـــا احتمـــاال‪ ،‬ایـــن ش ــرکت‬ ‫ازطریق نمایـــش فعالیت متنـــوع کاربرانش در‬ ‫قـــادر خواهد بـــود میلیاردهـــا دالر‬ ‫ِ‬ ‫«متـــاورس» (طبق نوع کارشـــان در دنیای مجازی) به شـــکل ا گهی‪ ،‬پول س ــازی‬ ‫کند‪ .‬انچه مســـلم اســـت؛ «متاورس» قصـــد دارد به زندگی دوم مـــردم جهان که‬ ‫ـنی‬ ‫در فضـــای مجازی می گـــذرد و این روزها دیگـــر ان جاذبه اولیه را ندارد‪ ،‬چاش ـ ِ‬ ‫مضاعفی از «هیجـــان» بیفزاید‪.‬‬ ‫فیس بوک‬ ‫واتس اپ‬ ‫مسنجر‬ ‫اینستاگرام‬ ‫ایدئالخـود‪ ،‬به مثابـه ترکیبـی از تجربیـات اجتماعـی‬ ‫ِ ‬ ‫ پـردازی ‪ Statista‬اورده اسـت کـه «متـاورس» در شـکل‬ ‫گـزارش ‪ 29‬ا کتبـر ‪ 2021‬مجموعـه داده‬ ‫ِ‬ ‫انالیـن امروزی سـت کـه گاهـی بـه سـه ُ بعد گسـترش یافتـه یـا بخشـی از خدماتـش بـه جهـان فیزیکـی قابل انتقـال اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬فیس بـوک‬ ‫بعدازانکـه در سـال ‪ 2014‬شـرکت ‪Oculus‬؛ سـازنده هدسـت های جـذاب واقعیـت مجـازی را خریـد‪ ،‬فعالیـت خـود را دراین حـوزه اغـاز کـرد و‬ ‫بنـای تغییـرات را گذاشـت‪ .‬طبـق گـزارش مرکـز تحلیـل بـازار ‪Counterpoint Research‬؛ هدسـت موفـق و پرفـروش ‪ Oculus Quest 2‬ازاین برنـد‪،‬‬ ‫ن خـود کـرد‪ .‬با این حـال‪ ،‬تا زمانی کـه ایـده «متـاورس» بـه‬ ‫ چهارم بـازار هدسـت ‪ XR‬در سـه ماهه چهارم سـال ‪ 2020‬و سـه ماهه اول ‪ 2021‬را ازا ِ ‬ ‫سـه‬ ‫ِ‬ ‫واقعیـت تبدیـل شـود‪ ،‬تمرکـز ایـن شـرکت‪ ،‬بـر روی پلتفرم هـای محبـوب رسـانه های اجتماع ِـی ان‪ ،‬باقـی خواهـد مانـد‪ .‬هم ا کنـون ‪ Meta‬پذیرای‬ ‫ً‬ ‫مجموعا ‪3.6‬میلیارد کاربر فعال ماهانه در برنامه های خود شـامل «فیس بوک»‪« ،‬اینسـتا گرام»‪« ،‬مسـنجر» و «واتس اپ» اسـت؛ که بیشـترین‬ ‫سـهم را میـان ان هـا «فیس بـوک» بـا جمعیـت ‪ 2/9‬میلیاردنفـری دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫پرونده‬ ‫پشت پرده ماجرای «ری برندینگ» فیس بوک‬ ‫«ری برندینـگ فیس بـوک» خبری سـت کـه بعـد از اعلام‪ ،‬سـروصدای بسـیار به پا‬ ‫یکـه در صـدر اخبـار دنیای دیجیتـال قرار گرفت‪ .‬شـرکت فیس بوک که‬ ‫کـرد؛ طور ‬ ‫شـبکه اجتماعـی ان روزانـه ‪ 2.89‬میلیـون کاربـر دارد‪ ،‬قـرار اسـت نام خـود را تغییر‬ ‫ً‬ ‫دهـد‪ .‬البتـه تغییـر نـام فیس بـوک هنـوز رسـما ازطریـق ایـن شـرکت انجام نشـده؛‬ ‫و خبـرش اولین بـار (‪ 19‬ا کتبـر ‪ )2021‬در ‪ the verge‬توسـط ‪ Alex Health‬منتشـر‬ ‫شـد کـه به ادعـای نویسـنده ان؛ از منابعـی ا گاه به دسـت امـده بـود! تغییـر نـام‬ ‫تجـاری فیس بـوک به عنـوان بزرگ تریـن شـبکه اجتماعـی در جهـان‪ ،‬جالـب و‬ ‫نا گهانـی بـود و توجـه افـراد زیـادی را به خـود جلـب کـرد‪ .‬البتـه طبـق اخبـاری کـه‬ ‫منتشـر شـده اسـت؛ فیس بـوک قـرار اسـت نـام هلدینـگ خـود را تغیـر دهـد؛ امـا‬ ‫نـام پلتفـرم اجتماعـی کـه بیـن خودی هـا بـه «برنامـه بـزرگ ابـی» معـروف اسـت‪،‬‬ ‫تغییـری نخواهـد کـرد؛ امـا دلیـل ری برندینـگ فیس بـوک چیسـت؟ شـاید ایـن‬ ‫تغییروتحـول در برندینـگ ایـن سـازمان‪ ،‬نشـان گر بلندپروازی هـای ایـن غـول‬ ‫یسـت کـه می خواهـد بـه چیـزی فراتـر و بیشـتر از یـک شـبکه اجتماعـی‬ ‫تکنولوژ ‬ ‫شـناخته شـود‪ .‬به احتمال قـوی بـا ایـن ری برندینـگ‪ ،‬اپ ابـی فیس بـوک نظی ِـر‬ ‫محصـوالت دیگـر کمپانـی مانند اینسـتا گرام‪ ،‬واتس اپ و ‪ ...‬زیرمجموعه شـرکت‬ ‫مـادر قـرار خواهنـد گرفـت‪ .‬درمورد زمان شـروع فعالیت با نام جدیـد‪ ،‬خبر زیادی‬ ‫در دسـترس نیسـت و به گفتـه اخبـار منتشـره حتـی بسـیاری از مدیـران بلندپایـه‬ ‫ً‬ ‫نیـز از نـام جدیـد ا گاهـی ندارنـد؛ و بعضـا شـکایاتی نیـز دراین زمینـه مطرح شـده‪.‬‬ ‫احتمـال دارد کـه نـام جدیـد‪ ،‬بـا واژه ‪ Horizon‬درارتبـاط باشـد؛ نامـی کـه در‬ ‫دو محصـول واقعیـت مجـازی درحال توسـعه ایـن شـرکت بـه کار رفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ری برندینـگ و تغییـر نـام فیس بـوک ا گـر عملـی شـود‪ ،‬در تاریـخ تغییروتحـوالت‬ ‫شـرکت های بـزرگ و غول هـای دیجیتـال بی سـابقه نیسـت‪ .‬در سـال ‪ 2015‬گوگل‬ ‫به عنـوان هلدینـگ ‪ Alphabet‬شـروع به فعالیت کـرد تـا به دنیـا نشـان دهـد کـه‬ ‫دیگـر تنهـا یک موتور جسـت وجو نیسـت‪ .‬از دیگر نمونه های تغییـر برند می توان‬ ‫از کمپانی سـیگار و تنبا کوی ‪ ،Altria‬شـرکت ‪ Xe‬و شـرکت بزرگ نفتی ‪ BP‬نام برد‪.‬‬ ‫دالیل مختلفی برای ری برندینگ فیس بوک وجود دارد که قابل تامل هستند‪.‬‬ ‫یـک دلیـل احتمالـی بـرای این ری برندینـگ می تواند بلندپروازی هـای این غول‬ ‫دیجیتـال باشـد‪ .‬مدیـر ایـن شـرکت‪ ،‬شـبکه اجتماعـی و اپلیکیشـن فیس بـوک را‬ ‫گتـری برایـش درنظـر دارد‪ .‬به گفتـه گـزارش ‪The‬‬ ‫اینـده ان نمی دانـد و اینـده بزر ‬ ‫‪Verge‬؛ واقعیـت مجـازی یـا ‪ ،Virtual Reality‬محـرک ایـن تغییـر نام بحث برانگیز‬ ‫فیس بـوک‪ ،‬به حسـاب می ایـد‪ .‬ایـن شـرکت‪ ،‬سـنگ بنای اسـتراتژی جدیـد رشـد‬ ‫خـود را بـر روی «متـاورس» متمرکـز کـرده اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬مدیـر فیس بـوک (مارک‬ ‫یسـت درمـورد متـاورس صحبـت می کنـد‪ .‬منظـور از متـاورس‪،‬‬ ‫زا کربـرگ)‪ ،‬مدت ‬ ‫یسـت کـه ادم هـا بتواننـد بیـن دسـتگاه های مختلـف به راحتـی‬ ‫دنیـای دیجیتال ‬ ‫جابه جـا شـوند و در یـک محیـط مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند‪ .‬بسـیاری‪،‬‬ ‫متـاورس را اینـده دنیـای دیجیتـال و جایگزیـن اینترنـت می داننـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫زا کربـرگ؛ قصـد او این اسـت که در اینـده مـردم ایـن شـرکت را به عنـوان یـک‬ ‫شـرکت متـاورس بشناسـند تـا تنها یـک کمپانی شـبکه اجتماعـی‪ .‬درحال حاضر‬ ‫فیس بـوک روی نسـل بعـدی و جدیـد تکنولـوژی‪ ،‬تمرکـز زیـادی کرده اسـت‪ .‬این‬ ‫شـرکت به تازگـی‪ ،‬تیـم متـاورس خـود را تشـکیل داد و در اروپـا نیز بیـش از ‪ 10000‬نفر‬ ‫را بـرای کار بـر روی متـاورس اسـتخدام کـرد‪ .‬معرفـی ابـزاری ماننـد ‪ Oculus‬و‬ ‫محصـوالت مشـابه دیگـر کـه مربـوط بـه واقعیـت مجازی هسـتند؛ نشـان دهنده‬ ‫یسـت کـه فیس بـوک بـرای خـود درنظـر دارد‪.‬‬ ‫ایـن تغییـر موضـع و اینـده جدید ‬ ‫تمام این ها نشـان می دهد که ری برندینگ برای این غول سـیلیکون ولی امری‬ ‫اجتناب ناپذیر اسـت‪ .‬البته چندی پیش فیس بوک پس از افشـای هزاران سـند‪،‬‬ ‫با بزرگ ترین رسوایی چندسال اخیر فعالیت خود مواجه شد‪ .‬ا گرچه فیس بوک‬ ‫دکـه ایـن شـرکت درتلاش اسـت تـا‬ ‫گـزارش را تاییـد نکـرد؛ ولـی برخـی بر این باورن ‬ ‫بتوانـد از مـوج توجـه مطبوعـات و عموم بـه این موضوع بکاهد‪ .‬نا گفته نماند که‬ ‫قبل ازان نیز فیس بوک وضعیت بهتری را تجربه نکرده بود‪ .‬باید گفت که اعتبار‬ ‫ایـن شـرکت از سـال ‪ 2016‬و انتخابـات ریاسـت جمهوری امریـکا خدشـه دار شـد و‬ ‫مـوارد مختلفـی کـه تابه حـال بـا ان درگیـر بـوده؛ وضعیـت ایـن برنـد را در موقعیت‬ ‫نامناسـبی قـرار داد‪ .‬نگرانی هـای زیـادی برای این پلتفرم وجـود دارد که می توان‬ ‫بـه اطالعـات و داده هـای نادرسـت و اثـرات منفـی ان بـر سلامت روان کاربرانـش‪،‬‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬بـرای برنـدی ماننـد فیس بـوک کـه سال هاسـت بـا این نظـرات منفی‬ ‫دسـت به گریبان اسـت‪ ،‬تغییـر نـام و ری برندینـگ می توانـد تاحـدودی مرهمـی‬ ‫باشـد بـر شـهرتی کـه خدشـه دار شـده اسـت‪/ .‬دایـان‬ ‫‪3‬‬ ‫«بازسازی برند» چیست؟‬ ‫تصـور کنیـد روزی صاحـب یـک خانـه کلنگـی بودیـد کـه جـزو بهتریـن خانه هـای‬ ‫ً‬ ‫شـهر بـود؛ امـا ا کنـون قدیمـی شـده اسـت‪ .‬حتمـا بایـد ان را بازسـازی کنیـد؛ وگرنه‬ ‫ممکـن اسـت روی سـرتان خـراب شـود! شـاید ایـن خانـه محکـم باشـد و بتـوان‬ ‫همچنـان در ان زندگـی کـرد؛ امـا بـا بر ج های زیبـای اطراف چه می کنیـد؟ اطراف‬ ‫خانه شما ان قدر ساختمان های زیبا ساخته شده که دیگر این خانه جذابیتی‬ ‫ً‬ ‫نداشـته یـا حتـی خریـداری نـدارد‪ .‬ایـن دقیقـا همـان شرایطی سـت کـه یـک برند‬ ‫ممکن است ان را تجربه کند و به علت تغییر شرایط یا ماندن در بازار رقابت باید‬ ‫ً‬ ‫حتمـا تحوالتـی را ایجـاد کنـد‪ .‬شـما درمجمـوع دو راه پیش رو داریـد‪ :‬یا باید خانه‬ ‫خـود را کوبیـده و از اول بـا طراحی هـای بـه روز و مدرن تـر بسـازید؛ یـا ا گـر عاشـق‬ ‫خانه هـای قدیمـی هسـتید‪ ،‬حداقـل بایـد بـه بازسـازی ان بپردازیـد تـا ظاهـرش‬ ‫زیبـا و چشـمگیر شـود‪ .‬قبل ازاینکـه بـه تعریـف «ری برندینـگ» یـا «بازسـازی‬ ‫برنـد» بپردازیـم‪ ،‬بهتـر اسـت تعریفـی مشـترک از برنـد داشـته باشـیم و بعـد سـراغ‬ ‫بازسـازی برنـد برویـم‪ .‬به بیانـی سـاده‪« ،‬برنـد» شـامل همـه مفاهیـم‪ ،‬ویژگی هـا و‬ ‫یسـت کـه بـه یـک «نـام» گـره خورده انـد‪ .‬طراحـی‪ ،‬شـعار و رنـگ لوگـو؛‬ ‫احساسات ‬ ‫تمام‬ ‫همگـی از متداول تریـن مواردی انـد کـه در ظاهـر دیده می شـوند؛ امـا این ها ِ‬ ‫یـک برنـد نیسـتند‪ .‬هرنـوع ارتبـاط بـا مشـتری فراتـر از خریدوفـروش و معاملـه و‬ ‫حسـی کـه منتقـل می شـود‪ ،‬تلاش بـرای ایفـای وظایـف اجتماعـی در یـک حوزه‬ ‫برنـد موفـق بایـد تصویـر ذهنـی‬ ‫خـاص و ‪ ...‬جـزو برنـد محسـوب می شـوند؛ پـس ِ‬ ‫خوب در ذهن مردم سـاخته باشـد و باعث تمایز ان از سـایر رقبا شـود‪ .‬حال ا گر‬ ‫برندی بخواهد این تصویر را بهبود بخشد و بهتر کند‪ ،‬باید بازسازی برند انجام‬ ‫دهـد؛ پـس ری برندینـگ به مفهـوم «بازسـازی تصویـر برنـد در ذهـن مشـتریان بـا‬ ‫هـدف بهبـود یـا جلوگیـری از بدترشـدن» اسـت‪ .‬در یـک ری برندینگ یا بازسـازی‬ ‫برنـد سـعی می کنیـم با تحول و تغییرات در عناصـر هویت بصری مانند (طراحی‪،‬‬ ‫لوگـو‪ ،‬نـام‪ ،‬رنـگ) و پیام هایـی کـه بـه مخاطـب می دهیـم (چشـم انداز‪ ،‬ارزش‪،‬‬ ‫ماموریـت‪ ،‬هـدف‪ ،‬اسـتراتژی برنـد‪ ،‬تگ الیـن) تصویـری کـه در ذهن مـردم ایجاد‬ ‫شـده را ان طورکـه می خواهیـم‪ ،‬بازسـازی می کنیـم‪ .‬خـب؛ چـرا کسـب وکارها بایـد‬ ‫ری برندینـگ یـا بازسـازی برنـد را انجـام دهنـد؟ درپاسخ به این سـوال می تـوان‬ ‫فهرسـت بلندباالیی از دالیل را ارائه دهیم؛ اما پشـت همه این دالیل‪ ،‬دو عامل‬ ‫اصلـی وجـود دارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬ان طورکـه گمـان می کردیـم‪ ،‬پیـش نرفت؛ (تغییـرات درونی و برندینگ ضعیف‬ ‫در گذشته)‬ ‫‪ .2‬دنیا درحال تغییروتحول است؛ (تغییرات بیرونی)‬ ‫درابتـدا بـه ایـن دو عامـل نگاهـی می اندازیـم‪ .‬کسـب وکارها یـا اسـتارت اپ ها در‬ ‫اغـاز کار ان طورکـه بایـد به برندینگ خود توجه نمی کنند‪ .‬دلیل ان واضح اسـت؛‬ ‫چـون درمقایسـه با کارهـای واجب تـری ماننـد رسـاندن محصـول یـا خدمـات‬ ‫بـه مشـتریان اولیـه‪ ،‬پیدا کـردن سـرمایه گذار‪ ،‬کسـی زمـان خـود را بـرای انتخـاب‬ ‫و طراحـی لوگـو یـا دقـت در اسـتراتژی برنـد هـدر نمی دهـد‪ .‬همـه مـا می دانیـم‬ ‫ش بـرود؛ امـا‬ ‫برندسـازی امـری حائزاهمیـت اسـت و همه چیـز بایـد عالـی پیـ ‬ ‫خیلی وقت هـا بـه ان توجـه کافـی و الزم نمی شـود‪ .‬درچنین حالتـی‪ ،‬امـکان دارد‬ ‫کـه کسـب وکارها بزرگ تـر از چیزی کـه انتظـارش را داشـتند‪ ،‬شـوند و مسیرشـان‬ ‫تغییـر کنـد‪ .‬دراین صـورت تصویـر ذهنی مشـتریان با انچه درابتدا می خواسـتند‪،‬‬ ‫متفـاوت شـده و هـر اتفـاق جدیـد دیگـری کـه در اغـاز راه بـه ان فکر نکـرده بودند‪،‬‬ ‫رخ خواهـد داد‪ .‬هـر کسـب وکاری کـه از ابعـاد کوچـک بـه متوسـط و بـزرگ رشـد‬ ‫ کنـد‪ ،‬مجبـور بـه ری برندینـگ یـا بازسـازی برنـد می شـود‪ .‬از دالیـل دیگـری کـه‬ ‫می تـوان بـه فهرسـت بـاال اضافـه کـرد کـه به نوعـی تغییـرات درونـی کسـب وکار‬ ‫محسـوب می شـوند‪ ،‬ماننـد تغییـر محصـول یـا تغییـر مـدل بازاریابـی و فـروش یـا‬ ‫ادغـام شـدن دو شـرکت اسـت‪ .‬دربـاره دلیـل دوم بایـد گفـت؛ دنیـای پیرامـون‬ ‫مـا همیشـه درحال تغییروتحـول اسـت و کسـب وکارهایی کـه خودشـان را بـه روز‬ ‫نکننـد‪ ،‬نابـود خواهند شـد‪ .‬البته با برندهایی که منشـا ارزش هـای ان ها اصالت‬ ‫و قدمت است‪ ،‬کاری نداریم؛ مثل برندهایی که در تبلیغاتشان تا کید می کنند؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا ‪ ۲۰۰‬سـال قبل بنیان گـذاری شـده اند‪ .‬یـک نمونـه‪ :‬شـرکت «رولکـس از سـال‬ ‫‪»۱۹۰۵‬؛ حتـی همیـن برندهـا نیـز درنهایـت مجبـور بـه ایجـاد تغییراتـی خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬ا کثر شـرکت ها به دلیل هم سطح شـدن بـا رقبا‪ ،‬جذاب تر کـردن و هماهنگی‬ ‫بـا طر ح هـای روز دنیـا در طراحـی و تبلیغـات اقـدام بـه ری برندینـگ یـا بازسـازی‬ ‫ً‬ ‫برنـد جزئـی (فقـط هویـت بصـری) می کننـد؛ مثلا ممکـن اسـت کـه شـرایط تغییـر‬ ‫کنـد و مزیـت رقابتـی که شـعار کسـب وکار برمبنای ان شـکل گرفته بـود‪ ،‬دیگر یک‬ ‫مزیـت رقابتـی محسـوب نشـود یـا به علـت ورود رقبایـی کـه حـرف جدیـدی بـرای‬ ‫گفتـن دارنـد‪ ،‬نیـاز بـه انجـام تغییراتی سـت کـه سـطح خـود را باالتـر ببریـم‪ .‬امـروز‬ ‫هرچقدرکـه برندهـا قـوی و بااقتـدار باشـند‪ ،‬بازهم در مراحلی مجبـور به تغییرات‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬بـدون ری برندینـگ یـا بازسـازی برنـد در زمـان مناسـب‪ ،‬برنـد یـا‬ ‫ضعیـف می شـود یـا در حالـت ایدئـال اولیـه درجـا خواهـد زد‪/ .‬اسـتاد وب‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪ 20‬گام اساسی برای یک تحول بنیادی در برند‬ ‫همان انــدازه کــه یــک برندســازی موفــق می تواند کسـب وکار شــما را توســعه داده و باعث پیشــرفت‬ ‫ان شــود‪ ،‬یــک ری برندینــگ اشــتباه نیــز می توانــد بــرای همیشــه شــما را از بــازار رقابــت حــذف کنــد؛‬ ‫بنابرایــن قبــل از اقــدام بــرای انجــام ایـن کار تمــام مــوارد را ســنجیده و ابتــدا مطمئــن شــوید تنهــا چــاره‬ ‫کار بازســازی برنــد اســت؛ زیــرا گاه مشــکالت به وجودامــده‪ ،‬بــا تغییراتــی چنــد در نحــوه بازاریابــی یــا‬ ‫یکـه‬ ‫‪ .1‬یکـی از مهم تریـن فا کتورهـای برنـد خـوب‪ ،‬معروفیـت ان اسـت؛ طور ‬ ‫مخاطبـان و مـردم بتواننـد به راحتـی ان را در ذهـن بسـپارند‪ .‬ممکـن اسـت شـما‬ ‫درزمینه ساخت لوازم منزل فعالیت کنید و در یک نظرسنجی از مردم بخواهید‬ ‫برندهایـی کـه دراین زمینـه بـه ذهنشـان می ایـد را نـام ببرنـد‪ .‬ا گـر نـام شـما‬ ‫ً‬ ‫دراین فهرسـت پررنگ نیسـت‪ ،‬احتماال برند شـما نیاز به ری برندینگ دارد؛ زیرا‬ ‫در خاطـره و ذهـن مـردم جایـی نـدارد!‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ا گر برند شما دارای عملکرد و ویژگی خاصی ست حتما باید در تبلیغات خود‬ ‫روی ان مسئله مانور داده و ان را در برندینگ لحاظ کنید‪ .‬ا گر از ابتدای فعالیت‬ ‫بـه این مسـئله توجـه نداشـته اید یا به تازگی بـه ویژگی جدیـدی در محصول خود‬ ‫دسـت پیـدا کرده ایـد کـه بایـد ان را در برندینـگ خـود بیاوریـد‪ ،‬کار ری برندینگ را‬ ‫از امـروز بـه فردا نیندازید!‬ ‫‪ .3‬یکـی از مهم تریـن فا کتورهـا هنـگام طراحـی برنـد و لوگـو بـرای کسـب وکارها‬ ‫یسـت‪ .‬ممکـن اسـت سـال هاپیش‬ ‫خالقیـت و توجـه بـه عناصـر زیبایی شناخت ‬ ‫لوگویـی طراحـی کـرده باشـید کـه خالقانـه و زیبـا بـوده؛ امـا با گذشـت زمان و‬ ‫تغییـرات زیبایی شـناختی نیـاز بـه بازسـازی ان پیـدا خواهیـد کـرد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بسـیاری از برندهـای مختلـف مدت هـا بعـد از فعالیـت بـرای توسـعه‬ ‫کسب وکارشـان‪ ،‬بـا یکدیگـر ادغـام می شـوند‪ .‬دراین حالـت نمی شـود یـک‬ ‫کسـب وکار ادغام شـده‪ ،‬دو برنـد متفـاوت داشـته باشـد‪ .‬شـرکت های ادغام شـده‬ ‫یکـه این برند جدید‬ ‫بایـد دنبـال ری برندینـگ و بازسـازی برنـد خود باشـند؛ طور ‬ ‫بتوانـد ویژگی هـای هـر دو برنـد قبلـی را در خـود جـای دهـد‪.‬‬ ‫یکـه افـراد عـادی‬ ‫‪ .5‬ا گـر دنبـال یـک برنـد یـا لوگـوی مفهومـی هسـتید ؛ طور ‬ ‫ب هسـختی متوجـه منظـور ان شـوند‪ ،‬مطمئـن باشـید دیر یـا زود کسـب وکارتان با‬ ‫شکسـت مواجـه خواهـد شـد یـا بایـد به دنبـال بازسـازی برنـد خـود باشـید‪ .‬برنـد‬ ‫ً‬ ‫شـما بایـد دقیـق و شـفاف بـه مخاطبانتـان بگویـد کـه شـما دقیقـا کـه هسـتید و‬ ‫چـه کاری انجـام می دهیـد‪.‬‬ ‫‪ .6‬یکـی از مهم تریـن فا کتورهـا در موفقیـت هـر کسـب وکاری ‪ ،‬میـزان مشـارکت‬ ‫عاطفـی افـراد اسـت‪ .‬برنـد و تبلیغـات شـما بایـد به گونـه ای باشـد کـه روی‬ ‫احساسـات افـراد تاثیـر گذاشـته تـا ان هـا را راغـب بـه خریـد یـا اسـتفاده از خدمات‬ ‫کند‪ .‬ا گر برند شما چنین ویژگی ندارد‪ ،‬باید به دنبال تغییر و بازسازی ان باشید‪.‬‬ ‫‪ .7‬ا گـر شـما از ابتـدای فعالیـت تنهـا در بازارهـای داخلـی فعالیـت کرده ایـد و‬ ‫ً‬ ‫مشـتریان شـما هم زبـان خودتـان بوده انـد‪ ،‬احتمـاال برنـد شـما تنهـا بـرای ان هـا‬ ‫طراحـی شـده؛ امـا ا گـر به دنبـال توسـعه کسـب وکارتان و فعالیـت در بازارهـای‬ ‫خارجـی و بین المللـی نیـز هسـتید‪ ،‬برای انکـه بتوانیـد بـر مخاطبـان غیرهم زبـان‬ ‫ً‬ ‫و هم فرهنـگ خـود نیـز تاثیـر مثبـت بگذاریـد‪ ،‬احتمـاال نیـاز بـه ری برندینـگ پیدا‬ ‫خواهیـد کـرد‪.‬‬ ‫یشـک خدمـات و محصـوالت‬ ‫‪ .8‬ا گـر یـک شـرکت پویـا و فعـال داشـته باشـید‪ ،‬ب ‬ ‫ً‬ ‫شـما طـی سـال ها تغییـر خواهـد کـرد ؛ مثلا ممکـن اسـت محصـوالت جدیدتـر و‬ ‫به روزتـری تولیـد کنیـد یـا تغییراتـی در سـرویس ها و خدمـات خـود داده باشـید‪.‬‬ ‫دراین صـورت نیـاز داریـد برنـد خـود را متناسـب بـا تغییـرات کاری خـود تغییـر‬ ‫ارائــه محصــوالت و راهکارهــای دیگــر رفــع می شــود‪ .‬بازســازی برنــد می توانــد از کوچک تریــن کارهــا‬ ‫ماننــد تغییــر رنــگ لوگــو تــا بزرگ تریــن ان هــا مانند تغییر اســتراتژی ســازمانی باشــد‪ .‬درهریـک از موارد‬ ‫مذکــور این عمــل دارای اصــول و مراحلی ســت کــه عدم توجــه بــه ان هــا می توانــد ریســک بــزرگ‬ ‫بــرای برنــد و شــرکت ب هشــمار رود‪.‬‬ ‫دهیـد‪.‬‬ ‫‪ .9‬برندسـازی اشـتباه می توانـد تاثیـر بسـیار منفـی روی کسـب وکارهای شـما‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬تغییـرات جزئـی در سـازمان‪ ،‬تغییـر در مدیریـت‪ ،‬سـلیقه های‬ ‫شـخصی یـا تغییـر در بازاریابـی هیچ کـدام نمی تواند دلیل محکـم و قانع کننده ای‬ ‫بـرای تغییـر برنـد باشـد؛ بنابرایـن‪ ،‬قبل ازانکـه به دنبـال تغییـر برنـد خـود باشـید‪،‬‬ ‫خـوب فکـر کنیـد‪ ،‬مـوارد ذکرشـده بـرای بازسـازی برنـد را بررسـی کـرده تـا مطمئن‬ ‫شـوید کار درسـتی انجـام خواهیـد داد‪.‬‬ ‫‪ .10‬ممکـن اسـت بازخوردهـای منفـی از افـرادی گرفته ایـد و این مسـئله شـما را‬ ‫اشـفته کـرده؛ و بخواهیـد در زمـان کوتاهـی مشـکل ایجادشـده را رفـع کنیـد؛ امـا‬ ‫ایـا ایـن بازخوردهـا پاسـخ تمـام خریـداران اسـت یـا تنهـا گـروه خاصـی از ان هـا؟‬ ‫قبل ازانکـه هـر اقـدام خاصـی را انجـام دهیـد‪ ،‬به طورجـدی در بـازار از خریـداران‬ ‫محصـول خـود و محصـول رقبـا پرس وجـو کنیـد تـا مطمئـن شـوید مسـئله‬ ‫ً‬ ‫یسـت یـا خیـر؟‬ ‫به وجودامـده واقعـا فرا گیـر و کل ‬ ‫ً‬ ‫‪ .11‬بعدازانکـه مطمئـن شـدید برنـد شـما واقعـا نیـاز به بازسـازی دارد‪ ،‬بـرای تغییر‬ ‫باید برنامه دقیق و جامع داشـته باشـید‪ .‬در ابتدای کار باید ببینید که تغییرات‬ ‫شـما جزئـی یـا اساسـی خواهـد بـود؟ ا گـر تغییـرات برنـد شـما شـامل تغییراتـی در‬ ‫چشـم انداز شـرکت‪ ،‬ارزش هـا و ماموریت هـا و استراتژی هاسـت‪ ،‬باید خـود را برای‬ ‫یـک تغییـر اساسـی و بـزرگ امـاده کنیـد؛ امـا ا گـر تنهـا به دنبـال تغییـرات کوچکـی‬ ‫ً‬ ‫مثال در رنگ لوگو هسـتید‪ ،‬ری برندینگ شـما جزئی ب هشـمار خواهد رفت‪ .‬سـعی‬ ‫کنیـد برنامـه جامـع و کاملـی از تمـام مـوارد موردنیاز تهیـه کـرده و گام به گام پیش‬ ‫برویـد‪ .‬برنامه هـای تغییـرات را دراختیـار کارمنـدان خـود ماننـد طراح لوگـو‪ ،‬طراح‬ ‫سـایت‪ ،‬مدیـر تبلیغـات و ‪ ...‬قـرار دهیـد‪ .‬بودجه بنـدی کنیـد‪ .‬جلسـات مختلـف‬ ‫بـرای اشـترا ک نظـرات تشـکیل دهیـد‪ .‬زمـان دقیقـی بـرای ارائـه برنـد جدیـد‬ ‫مشـخص کـرده و خالصـه برنامه ریزی شـده و دقیـق پیـش برویـد‪.‬‬ ‫‪ .12‬گروه هـای کانونـی‪ ،‬یکـی از مهم تریـن گام هـا بـرای برندسـازی و ری برندینـگ‬ ‫اسـت‪ .‬بسـیاری شـرکت ها و برندهـای معتبـر یـا تازه تاسـیس‪ ،‬قبـل از تولیـد انبـوه‬ ‫محصـوالت جدیـد یـا برندسـازی خـود‪ ،‬گروه هایـی از مشـتریان قبلـی و افـراد‬ ‫دیگـری کـه جـزو جامعـه هدف ان ها هسـتند‪ ،‬تشـکیل داده و محصـوالت جدید‬ ‫گتـر و بیشـتر‬ ‫و برنـد جدیـد را بـه ان هـا عرضـه می کننـد‪ .‬هرچـه این گروه هـا بزر ‬ ‫باشـد‪ ،‬نتیجه بهتر از اب درمی اید‪ .‬گروه های تحقیقاتی برند و شـرکت‪ ،‬رفتارها و‬ ‫پاسـخ های مشـتریان و افـراد را در قبـال برنـد یـا محصـول جدید بررسـی کـرده تا با‬ ‫نقـاط ضعـف و قـدرت‪ ،‬ایرادهای احتمالی و پاسـخ احتمالی جامعه اشـنا شـوند‪.‬‬ ‫نگـروه کانونـی دیـد خوبـی بـه شـرکت و برنـد موردنظـر خواهـد داد تـا بتوانـد‬ ‫ای ‬ ‫گام هایـی درسـت و اصولـی در ادامـه کار بـردارد‪.‬‬ ‫‪ .13‬همان انـدازه کـه اسـتراتژی تغییـر برنـد بـرای موفقیـت این اقـدام مهـم و‬ ‫یسـت؛ نحـوه رونمایـی و معرفـی برنـد جدیـد نیـز مهـم اسـت‪ .‬مشـتریان‬ ‫اساس ‬ ‫و جامعـه هـدف شـما بایـد سـریع متوجـه شـوند کـه برنـد جدیـد مربـوط بـه‬ ‫شـرکت شماسـت و بـا اهـداف و ویژگی هـای جدیـد برنـد شـما اشـنا شـوند‪ .‬شـما‬ ‫بایـد روش هـای جدیـد و اصولـی بازاریابـی ماننـد تبلیغـات شـهری‪ ،‬تبلیـغ در‬ ‫رسـانه هایی ماننـد رادیـو و تلویزیـون‪ ،‬تبلیـغ در رسـانه های اجتماعـی‪ ،‬انتشـار‬ ‫رپورتاژهـا‪ ،‬تشـکیل باشـگاه مشـتریان و اطالع رسـانی بـه ان هـا و مـوارد دیگـر‬ ‫را انجـام داده تـا بتوانیـد برنـد جدیـد خـود را بـه جامعـه هـدف و مشـتریان خـود‬ ‫معرفـی کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .14‬به احتمال زیـاد بعـد از رونمایـی از برنـد جدیـد‪ ،‬بـا حجـم انبوهـی از انتقادهـا‬ ‫و پیشـنهادها مواجـه خواهیـد شـد‪ .‬بایـد بی طرفانـه بـه تمـام ایـن نظـرات گـوش‬ ‫داده و از ان هـا بـرای بهبـود عملکـرد خـود اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .15‬تغییـر نـام برنـد در بازسـازی برنـد به هیچ عنـوان پیشـنهاد داده نمی شـود و‬ ‫ممکن اسـت شـما را متضرر ضرر سـنگین کند‪ .‬ا گر در مواردی مانند منع قانونی‬ ‫ً‬ ‫یا مثال برداشـت اشـتباه مشـتریان مجبور به تغییر نام برند شـدید‪ ،‬درنظر داشـته‬ ‫باشـید نـام جدیـد بـا چشـم انداز برنـد‪ ،‬محصـوالت و خدمـات و ویژگی هـای‬ ‫محصـول تناسـب داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪ .16‬تگ الیـن یـک جملـه کوتـاه و مختصـر اسـت تـا بتوانـد مهم تریـن خواسـته‬ ‫شـما را بـه مخاطـب منتقـل کنـد‪ .‬ایـن جملـه می توانـد پیامـی شـامل یـک ادعـا‬ ‫مانند «هرجا سـخن از اعتماد اسـت‪ ،‬نام بانک ملی ایران می درخشـد»؛ تعبیری‬ ‫شـاعرانه و زیبـا ماننـد‪« :‬هیچ کس تنها نیسـت؛ همـراه اول»؛ انگیزشـی‪« :‬متفاوت‬ ‫فکـر کنیـد؛ اپـل» و ‪ ...‬باشـد‪.‬‬ ‫‪ .17‬ا گر دنبال تغییر لوگوی برند خود هستید‪ ،‬باید به موارد مهمی توجه داشته‬ ‫باشـید‪ .‬اول انکـه لوگـوی انتخابی پیچیده نباشـد! هیچ چیز به انـدازه یک لوگوی‬ ‫سـاده کـه مشـتریان به راحتـی بـا ان ارتبـاط برقـرار کننـد‪ ،‬برای برند شـما مناسـب‬ ‫نخواهـد بـود‪ .‬تناسـب لوگـو بـا فرهنـگ مشـتریان از دیگـر مواردی سـت کـه هنگام‬ ‫تغییـر برنـد بایـد بـه ان توجـه کـرد‪ .‬همان طورکه در باال نیز اشـاره شـد؛ لوگـو و برند‬ ‫بایـد بتوانـد تاثیـر عاطفـی روی افـراد بگـذارد‪ .‬ا گـر لوگـوی شـما چیـزی متفـاوت از‬ ‫فرهنـگ مـردم باشـد‪ ،‬چگونـه می توانـد روی ان هـا تاثیر بگـذارد؟! انطبـاق لوگو با‬ ‫ویژگی هـا‪ ،‬محصـوالت و خدمـات مـورد دیگری سـت کـه هنـگام تغییـر لوگـو بایـد‬ ‫ً‬ ‫به ان توجه داشـته باشـید؛ مثال ا گر یک شـرکت حمل ونقل مسـافر درون شـهری‬ ‫داریـد‪ ،‬ایـا لوگویـی همـراه بـا شـکل کامیون متناسـب ان خواهـد بود؟‬ ‫ً‬ ‫‪ .18‬احتمـاال شـما هـم بسـیاری از برندهـای ورزشـی ماننـد نایـک‪ ،‬ریبـا ک و ‪ ...‬را‬ ‫عالوه بـر لوگـو؛ بـا رنـگ ان هـا نیـز به خاطـر می اوریـد‪ .‬انتخـاب رنـگ مناسـب بـرای‬ ‫برندسازی یا بازسازی ان نیز می تواند انتخابی درست و اصولی برای شما باشد‪.‬‬ ‫‪ .19‬درحال حاضـر از مدل هـا و طر ح هـای مختلفـی بـرای تایـپ حـروف اسـتفاده‬ ‫می شود‪ .‬ا گر بتوانید یک مدل جذاب و زیبا و البته متناسب با برند و محصوالتتان‬ ‫انتخـاب کنیـد‪ ،‬می توانید تاثیرگـذاری روی مخاطب را چندبرابر کنید‪.‬‬ ‫‪ .20‬بازسازی برند‪ ،‬فرایند تغییرات جزئی یا اساسی در یک برند قدیمی به منظور‬ ‫بهبـود شـرایط و رفـع مشـکالت موجـود اسـت‪ .‬ایـن تغییـرات می توانـد تغییـر در‬ ‫چشـم انداز شـرکت‪ ،‬لوگـو‪ ،‬رنـگ و ‪ ...‬باشـد‪ .‬دالیـل مختلفـی بـرای ری برندینـگ‬ ‫وجـود دارد کـه شـرکت ها بایـد ان هـا را سـنجیده و بهتریـن تصمیـم را بـرای تغییـر‬ ‫بگیرند؛ زیرا کوچک ترین خطا در تغییر برند می تواند منجر به شکسـتی بزرگ در‬ ‫یـک کسـب وکار چندسـاله شـود! ‪ /‬تجـارت طالیـی‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫نیم نگاهی به تغییرات بصری برندهای مشهور جهان‬ ‫وقتــی یــک شــرکت اعــام می کنــد قصــد دارد هویــت بصــری اش را تغییــر‬ ‫دهــد‪ ،‬طراحــان مشــتاقانه به انتظــار می نشــینند تــا تمــام جوانــب ایــن‬ ‫تغییــر را بررســی کننــد‪ .‬انچــه مســلم اســت اینکــه تغییــر هویــت بصــری‪ ،‬تنهــا‬ ‫ً‬ ‫به معنــای اضاف هکــردن یــک لوگــوی جدیــد بــراق نیســت‪ .‬غالبــا ایــن تغییــر‪،‬‬ ‫جــزو یــک تغییــر اســتراتژیک اســت کــه در ســطح کالن می توانــد دیــد افــکار‬ ‫ً‬ ‫عمومــی نســبت بــه یــک برنــد را تغییــر دهــد‪ .‬تغییــر در یــک برنــد خصوصــا‬ ‫ا گــر برنــدی باشــد کــه ان را می شناســیم و دوســتش داریــم‪ ،‬می توانــد یــک‬ ‫چالــش هیجان انگیــز و بــزرگ باشــد‪ .‬ایــا تغییــر در هویــت بصــری به معنــای‬ ‫تکامــل اســت و یــا یــک انقــاب در راه اســت؟ لوگــو چگونــه تغییــر خواهــد‬ ‫یشــوند؟ تایپوگرافــی یــا چیدمــان بصــری متــن هــم‬ ‫گهــا چــه م ‬ ‫کــرد؟ رن ‬ ‫نهــا‬ ‫یســت کــه بایــد به خوبــی بــه ا ‬ ‫نهــا سواالت ‬ ‫تغییــر خواهــد کــرد؟ ای ‬ ‫پاســخ داده شــود‪ .‬بازســازی هویــت بصــری شــرکت های معــروف جهانــی در‬ ‫ســال های اخیــر ســروصدای زیــادی ب هپــا کــرده اســت کــه درادامــه درمــورد‬ ‫نهــا صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫تعدادی ازا ‬ ‫اوبر؛ صمیمی تر از همیشه‬ ‫یسـت که به اهسـتگی در حال بازسـازی برند اسـت؛‬ ‫اوبر (‪ )Uber‬یکی از شرکت های ‬ ‫طی چند سال گذشـته این شـرکت بزرگ‪ ،‬تغییرات اساسـی در برند خود ایجاد کرد‬ ‫ً‬ ‫و مشـخصا لوگـوی ایـن اپلیکیشـن ازابتداتا کنون چندیـن مرتبه تغییر کـرده‪ .‬اوبر‪،‬‬ ‫دومین سامانه هوشمند حمل ونقل در جهان ازنظر تعداد سفرهای روزانه است‬ ‫و باتوج هبـه حضـورش در ‪ ۶۵‬کشـور و بیـش از ‪ ۶۰۰‬شـهر در سراسـر جهـان به نظـر‬ ‫می رسد تالش دارد با این تغییرات‪ ،‬بتواند مخاطبان بیشتری را جذب کند‪ .‬اوبر‬ ‫تلاش دارد یکپارچگـی در برنـدش را حفـظ کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬همـراه بـا تغییـر لوگـوی‬ ‫اپلیکیشـن درخواست ماشین اوبر‪ ،‬اپلیکیشـن درخواست غذای این سامانه هم‬ ‫تغییـر کـرد‪ .‬این بـار بزرگ نویسـی تمام حروف در لوگـوی اوبر تغییر کرد و فقط حرف‬ ‫اول کلمه اپلیکیشن بزرگ نوشته شده؛ انگار می خواهد به کاربرانش بگوید دیگر‬ ‫ً‬ ‫کاملا شناخته شـده و دردسـترس اسـت‪ .‬ضمن اینکـه ایـن تغییر بـه خوانایی بهتر‬ ‫هم کمک می کند‪ .‬لوگوی جدید این برند احسـاس مثبت و صمیمیت بیشـتری‬ ‫را در ذهـن کاربـران متـداول می کنـد‪ .‬ولـف اولینـس (‪ )Wolf Olins‬شـرکت طـراح‬ ‫ایـن لوگـو درمـورد ایـن تغییر گفت‪« :‬ما ب هسـمت یک نام تجاری جهانی کـه فراتر از‬ ‫سـاده اسـت‪ ،‬درحرکت هسـتیم»‪ .‬گویا کاربران این سـامانه هوشـمند حمل ونقل‬ ‫جهانـی نیـز به این تغییـر روی خوش نشـان داده اند‪.‬‬ ‫اینستا گرام؛ عشق یا نفرت؟!‬ ‫اینسـتا گرام (‪ )Instagram‬طـی سـال های اخیـر به خوبـی پیشـرفت کـرده و تغییـر‬ ‫لوگو‪ ،‬یکی از اتفاقاتی بود که نام این برند را هنگام وقوعش‪ ،‬برای چندروز در صدر‬ ‫اخبـار قـرار داد‪ .‬ان زمـان‪ ،‬افـراد زیـادی لوگـوی جدیـد را دوسـت داشـتند و عـده ای‬ ‫هم متنفر بودند! برخی حتی فکر کردند اپلیکیشنی جدید در گوشی شان نصب‬ ‫ً‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بااین وجـود هرکسـی درمـورد ایـن تغییـر نظـری داشـت و ایـن دقیقـا‬ ‫یسـت کـه دربهترین حالـت بازسـازی برندهـای معـروف در جهـان‬ ‫همـان اتفاق ‬ ‫رخ می دهـد‪ .‬تغییـر لوگـوی اینسـتا گرام درحقیقـت تغییرات بنیادی دراین شـبکه‬ ‫اجتماعـی را نشـان مـی داد؛ زیـرا اینسـتا گرام مدت هاسـت کـه دیگـر تنهـا یـک‬ ‫سـرویس اشـترا ک عکس نیسـت و قصد دارد بر ویدئو تمرکز بیشـتری کند‪ .‬لوگوی‬ ‫جدیـد اینسـتا گرام تخـت‪ ،‬سـاده و دریـک کالم تمیـز اسـت‪.‬‬ ‫مسترکارت؛همانوقار همیشگی‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا دودهـه از شـکل گیری برنـد مسـترکارت (‪ )Mastercard‬می گـذرد؛ برنـدی‬ ‫کـه باتوج هبـه ماهیـت کارش کـه درزمینـه بانکـی و کارت هـای اعتباری سـت نیـاز‬ ‫کمتـری بـه تغییـرات در خـود احسـاس می کنـد‪ .‬درحقیقـت‪ ،‬در دنیـای هکرهـا و‬ ‫تقلب هـای دیجیتـال‪ ،‬مـردم دوسـت دارنـد بـا شـرکت های مورداعتمـاد کار کننـد‬ ‫ارزشمندترینبرندهای‬ ‫سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫مازیار دانیالی‬ ‫«برنـد فاینانـس» یکـی از شـرکت های مطـرح بین المللـی در زمینـه مشـاوره‪،‬‬ ‫ارائـه خدمـات مالـی و مطالعـات بـازار اسـت کـه فعالیـت خـود را از سـال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫شهـای‬ ‫در شـهر لنـدن (انگلیـس) اغـاز کـرد‪ .‬ایـن مرک ِـز مسـتقل پیوسـته گزار ‬ ‫امـاری قابل اعتمـادی را منتشـر می کنـد کـه اسـاس مطالعـات و بررسـی های‬ ‫تهـای‬ ‫اقتصـادی در سراسـر جهـان قـرار می گیـرد‪ .‬بخـش ویـژه ای از فعالی ‬ ‫ً‬ ‫ایـن مرکـز‪ ،‬بـر مطالعـات برنـد و برندسـازی متمرکـز اسـت و اساسـا شـهرت ان‬ ‫یگـردد‪ .‬ارائـه راهکاری هایـی بـرای افزایـش ارزش برنـد‬ ‫بـ ه همیـن بخـش باز م ‬ ‫تهـای ان را‬ ‫و مدیریـت موثـر در هدایـت برندهـا‪ ،‬بخشـی از مهم تریـن فعالی ‬ ‫تشکیل داده است‪ .‬مرکز مذکور در سال ‪ ۲۰۱۰‬موفق به کسب گواهینامه ایزو‬ ‫‪ ۱۰۶۶۸‬شـده اسـت که این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی درباره‬ ‫یشـود؛ رده بندی های‬ ‫رویه هـا و روش هـای اندازه گیـری ارزش مادی برندها م ‬ ‫ارائه شـده توسـط ان‪ ،‬ازایـن رو‪ ،‬بیانگـر سـطح توانایی برندهـای برتر جهان در‬ ‫حوز ههـای مختلـف خواهـد بـود‪« .‬برنـد فاینانـس» در گـزارش «گلوبـال ‪»۵۰۰‬‬ ‫خـود بـه رده بنـدی ‪ ۵۰۰‬برنـد برتـر سـال ‪ ۲۰۲۱‬پرداخـت کـه ‪ ۱۰‬رتبـه اول ان را‬ ‫لیسـت کرده ایـم‪ /.‬موبنـا‬ ‫و تغییـر لوگـو دراین شـرایط می توانـد ریسـک بزرگـی باشـد؛ امـا وجـود رقبـای جدید‬ ‫در فضـای دیجیتـال‪ ،‬مسـترکارت را چندسـال پیش مجبـور به بازسـازی برنـد کرد‪.‬‬ ‫مایـکل بیـروت؛ طـراح سرشـناس کـه دراین پروژه بازسـازی برند مشـارکت داشـت‪،‬‬ ‫درمـورد تغییـر لوگـوی مسـترکارت می گویـد‪« :‬مـا درحقیقـت‪ ،‬دی ان ای برنـد را‬ ‫گرفتیـم و در یـک فراینـد تقطیـر‪ ،‬بـه لوگـوی جدیـدی رسـیدیم‪ .‬بـا ساده سـازی‬ ‫تلاش کردیـم احسـاس انعطـاف‪ ،‬وضوح و اراسـتگی بیشـتری را بـه مخاطبان این‬ ‫شـرکت القا کنیم»‪ .‬همان طورکه این طراح اشـاره کرد؛ این لوگو به نسـبت گذشـته‬ ‫اراسـتگی بیشـتری دارد کـه موردپسـند مخاطبـان امروزی سـت‪.‬‬ ‫اسپاتیفای؛ میل به تجربه های جدید‬ ‫یسـت‬ ‫اسـپاتیفای (‪ )Spotify‬کـه یکـی از محبوب تریـن اپ هـای پخـش موسیق ‬ ‫نیـز بـا تغییـر لوگـو احسـاس تازگـی‪ ،‬نو شـدگی و انعطـاف را در کاربرانـش ایجـاد کـرد‪.‬‬ ‫درحقیقـت‪ ،‬تغییـر لوگـوی ایـن اپلیکیشـن اندک بـود و به تغییر رنگ محدود شـد؛‬ ‫بااین وجـود‪ ،‬بـرای رقابـت در دنیـای موزیـک و در برابـر غول هایـی مثـل ایتیونـز‬ ‫(‪ )iTunes‬و پانـدورا (‪ )Pandora Media‬ضـروری به نظـر می رسـید‪ .‬رنـگ سـبز‬ ‫به کاررفتـه در این لوگـو‪ ،‬میـل به تجربـه چیزهـای جدیـد را زنـده می کنـد؛ هنرمنـد‬ ‫جدیـد‪ ،‬البـوم جدیـد و اهنگ هـای جدیـد‪.‬‬ ‫اپل؛ جانی دوباره‬ ‫ً‬ ‫مسلما هیچ فهرستی از بازسازی های موفق بدون نام شرکت اپل (‪ )Apple‬کامل‬ ‫نیسـت‪ .‬در اوایـل دهـه ‪ ۱۹۹۰‬اپـل بـا مشـکالت عدیـده ای؛ ازجملـه فـروش انـدک و‬ ‫محبوبیـت کـم بیـن مشـتریانش مواجـه بـود‪ .‬لوگـوی ان هـا دراین زمـان نه تنهـا‬ ‫هویتشـان را پشـتیبانی نمی کـرد؛ بلکـه سـنخیتی نیز با یک شـرکت فعـال درزمینه‬ ‫تکنولـوژی نداشـت؛ تصویـری از یـک نقاشـی کـه البتـه سـیبی در ان دیـده می شـد‬ ‫کـه بـه داسـتان کشـف نیوتـن اشـاره ای داشـت؛ تااینکـه اسـتیو جابـز‪ ،‬مدیریـت‬ ‫شـرکت را در سـال ‪ ۱۹۹۷‬به دسـت گرفت و تغییرات شـگفت انگیز اغاز شـد‪ .‬لوگوی‬ ‫ایـن شـرکت بـا یـک تصویر مینی مال‪ ،‬مدرن و سـاده سـعی کـرد تا فراتـر از انتظارات‬ ‫کاربـران ظاهـر شـود و یـک هویـت متفـاوت را بـرای برنـد بسـازد‪ .‬حاال بـا این لوگوی‬ ‫جدیـد‪ ،‬اپـل امـاده بـود رهبـری صنعـت تکنولـوژی جهـان را در دسـت گیـرد‪ .‬تغییر‬ ‫لوگـوی اپـل‪ ،‬یکـی از موفق تریـن مثال هـا بـرای بازسـازی برنـد اسـت کـه بارهـا در‬ ‫مطالـب مختلـف بـه ان اشـاره شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایربی ان بی؛ تغییر لوگویی که ترند جهانی شد‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ایربی ان بـی (‪ )Airbnb‬یکـی از مطر ح تریـن اسـتارت اپ های جهان ‬ ‫درزمینه کرایه مکان های اقامت در سـفر فعالیت می کند‪ .‬هم زمان با رشـد وسـیع‬ ‫ایربی ان بـی و گسـترش مخاطبانـش‪ ،‬ایـن شـرکت بـرای تغییـر هویت بصـری خود‬ ‫نیز دسـت به کار شـد‪ .‬این تغییر با بازتاب های گسـترده ای همراه بود؛ طوری که در‬ ‫روز اول رونمایی مدت هشت سـاعت در توئیتر ترند شـد و این روز را به روز تاریخی‬ ‫ایـن شـرکت تبدیـل کـرد‪ .‬تغییـر لوگـو‪ ،‬ایـن شـرکت را بیش ازپیش به عنوان شـرکتی‬ ‫بین المللـی معرفـی کـرد که صمیمیتی بـاال دارد و در عین سـادگی‪ ،‬کارایـی خود را‬ ‫به نمایـش می گـذارد‪.‬‬ ‫مک دونالد؛ از بیگ مک تا سادگی مدرن‬ ‫در ژانویـه ‪ ۲۰۱۶‬وقتـی صحبـت از تغییـر هویـت بصـری مک دونالـد (‪)McDonald's‬‬ ‫شـد‪ ،‬کسـی چنـدان تعجـب نکـرد؛ زیـرا ایـن کمپانـی بارهـا در سـال های مختلـف‬ ‫تغییراتی را در برند خود ایجاد کرده بود؛ اما با تغییرات اساسی جدید که در تمام‬ ‫شعب اتفاق افتاد‪ ،‬مخاطبان فهمیدند اتفاقی بزرگ در راه است‪ .‬درواقع‪ ،‬با تغییر‬ ‫طراحـی رسـتوران های زنجیـره ای مک دونالد‪ ،‬تالشـی صـورت گرفت تا مفاهیمی‬ ‫همچـون «سـادگی مـدرن» و «پرشـور و متفـاوت» بـه رسـتوران های این مجموعـه‬ ‫اضافه شـود تا مشـتریان احسـاس بهتری داشـته باشـند‪ / .‬ایلنا‬ ‫وال مارت‬ ‫ارزش برند‪ ۹۳.۱۹ :‬میلیارد دالر‬ ‫اپل‬ ‫ارزش برند‪ ۲۶۳.۳۸ :‬میلیارد دالر‬ ‫فیس بوک‬ ‫ارزش برند‪ ۸۱.۴۸ :‬میلیارد دالر‬ ‫امازون‬ ‫ارزش برند‪ ۲۵۴.۱۹ :‬میلیارد دالر‬ ‫بانک صنعتی و بازرگانی چین‬ ‫ارزش برند‪ ۷۲.۷۹ :‬میلیارد دالر‬ ‫گوگل‬ ‫ارزش برند‪ ۱۹۱.۲۲ :‬میلیارد دالر‬ ‫ورایزن‬ ‫ارزش برند‪۶۸.۸۹ :‬میلیارد دالر‬ ‫مایکروسافت‬ ‫ارزش برند‪ ۱۴۰.۴۴ :‬میلیارد دالر‬ ‫وی چت‬ ‫ارزش برند‪ ۶۷.۹ :‬میلیارد دالر‬ ‫سامسونگ‬ ‫ارزش برند‪ ۱۰۲.۶۲ :‬میلیارد دالر‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوریمطرح کرد؛‬ ‫درمان اسیب های اجتماعی؛ وظیفه همه بخش های حکومت‬ ‫رئیس جمهـوری درمـان اسـیب های اجتماعـی را وظیفـه همـه بخش هـای حکومـت دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬هر چـه اسـیب های اجتماعـی کاهـش یابنـد‪ ،‬سـرمایه اجتماعـی تقویـت خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مو بیش‬ ‫به گـزارش مهـر؛ حجت االسلام سـید ابراهیم رئیسـی افزود‪« :‬به طور طبیعی همـه جوامع ک ‬ ‫مبتلا بـه اسـیب های اجتماعـی هسـتند؛ امـا ایـن اسـیب ها حتـی در سـطح محـدود به هیچ وجـه‬ ‫زیبنـده نظـام اسلامی نیسـتند»‪ .‬وی اسـیب دیدگان اجتماعـی را بخشـی از خانـواده مملکـت‬ ‫دانسـت و بیـان کـرد‪« :‬بایـد از مبتالیـان به اسـیب های اجتماعی حمایت و به فکر درمـان انها بود‪.‬‬ ‫باید علل شـیوع اسـیب های اجتماعی و گرفتار شـدن افراد به این اسـیب ها را با راهکارهای علمی‬ ‫و ا کادمیـک بررسـی و رفـع کـرد»‪.‬‬ ‫شو جوانان بیان کرد؛‬ ‫مشاور وزیر ورز ‬ ‫انتخاب هیئت مدیره پرسپولیس‪ ،‬از میان چهره های ورزشی و اقتصادی‬ ‫شو جوانـان دلیـل تعلـل در انتخـاب اعضـای هیئت مدیـره باشـگاه پرسـپولیس‬ ‫مشـاور وزیـر ورز ‬ ‫را حساسـیت در انتخـاب نفـرات عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬قـرار اسـت این افـراد از میـان متخصصـان‬ ‫ورزش‪ ،‬چهره هـای اقتصـادی‪ ،‬ورزشـی و مدیـران باهـوش انتخـاب شـوند»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ بیـژن‬ ‫ذوالفقارنسـب افـزود‪« :‬هر سـال‪ ،‬بسـیاری از باشـگاه ها کادر مدیریتـی خـود را تغییـر می دهنـد‬ ‫کـه این اتفـاق در اسـتقالل و پرسـپولیس بیشـتر دیـده می شـود‪ .‬مدیریـت فعلـی ورزرش در‬ ‫تلاش اسـت؛ بـا کمتریـن اشـتباه‪ ،‬ایـن مسـئله را سروسـامان دهـد‪ .‬وزیـر ورزش می خواهـد افـراد‬ ‫متخصـص و متبحـر را انتخـاب کنـد تـا جـدا از مسـائل مدیریتـی بتواننـد اورده مالـی هـم بـرای‬ ‫باشـگاه داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫تجربهموفقدیگر کشورهادر فسادستیزی‬ ‫بررسـی اقدامـات انجام شـده در کشـورهای مختلـف‬ ‫درمبارزه بـا فسـاد اقتصـادی نشـان می دهـد کـه بسـیاری‬ ‫توانسـته اند با ترسـیم و اجرای دقیق قوانین و البته اسـتفاده‬ ‫از همه ظرفیت های دولتی و غیردولتی‪ ،‬گلوگاه های فساد را‬ ‫شناسـایی کـرده و بـا برخوردهـای قاطـع‪ ،‬این معضل بـزرگ را‬ ‫به حداقـل برسـانند‪ .‬قصـد داریـم دراین گزارش بـه مرور تجربه‬ ‫برخـی جوامـع موفـق درمبارزه بـا فسـاد اقتصـادی بپردازیـم؛‬ ‫تجاربـی کـه می توانـد موردنظر متولیـان فسـادزدایی از دولت‬ ‫و مجلـس و قـوه قضائیـه تـا دیگـر دسـتگاه های مسـئول‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ طـی دودهه اخیـر و بـا پدیـداری‬ ‫شـماری از تخلف هـای کالن اقتصـادی در کشـور‪ ،‬گزارش هـا‬ ‫و بررسـی هایی مسـتند توسـط برخـی نهادهـای فرادسـتی‬ ‫دربـاره مبانـی و گلوگاه هـای فسـاد منتشـر شـده اسـت کـه بـا‬ ‫وجـود گذشـت چندسـال‪ ،‬همچنـان می توانـد محـل رجـوع‬ ‫و اسـتفاده باشـد؛ ازجملـه در یکـی از گزارش هـای مفصـل‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۴‬مرکـز پژوهش هـای مجلـس‪ ،‬سـازوکارهای‬ ‫مبـارزه بـا فسـاد در جوامـع «گـروه ‪ »۸‬بررسـی و تشـریح شـده‪.‬‬ ‫نگـزارش؛ ازجملـه دربـاره کانـادا‪ ،‬دخیل دانسـتن همـه‬ ‫درای ‬ ‫اجـزای سیسـتم سیاسـی؛ اعـم از قـوای سـه گانه‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫اداری و حتی همکاری های بین المللی در امر مبارزه با فساد‬ ‫و نـگاه بـه ان‪ ،‬به عنـوان یک مقوله عام سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬از دالیل اصلی موفقیت این کشور در کاهش فساد‬ ‫اعلام شـده‪« .‬تعـارض منافـع» یکـی از مهم تریـن بسـترهای‬ ‫فسادزاسـت کـه در کشـورهای موفـق دنیـا درمبارزه بـا‬ ‫ان‪ ،‬اولویـت دارد‪ .‬ایـن اصـل؛ ازجملـه در کانـادا به خوبـی‬ ‫موردتوجه است‪ .‬دراین کشور «سیستم اداری کارامد و نظام‬ ‫اسـتخدامی طبـق شایسـتگی»‪« ،‬تعـارض منافـع بـا تصویـب‬ ‫چندینممنوعیتقانونیدررابطه باتعارضمنافعسناتورها‬ ‫و نماینـدگان پارلمانـی» و ایجـاد «سـازوکارهای نظارتـی الزم‬ ‫بـرای نظـارت بـر تخلف هـای احتمالـی»‪ ،‬تنهـا برخـی از ابزارها‬ ‫و قوانیـن مربـوط بـه کنتـرل فسـاد و افزایـش سلامت اداری‬ ‫ب هشـمار می رونـد‪ .‬در یکـی از گزارش هـای اخیـر (سـال ‪،)۲۰۲۰‬‬ ‫سـازمان «شـفافیت بین الملل»‪ ،‬میزان فسـاد و رشـوه در ‪۱۸۰‬‬ ‫کشـور جهـان را منتشـر کـرده؛ ایـن شـاخص «باتوج هبـه رفتـار‬ ‫و کـردار کارمنـدان دولتـی و سوءاسـتفاده سیاسـتمداران از‬ ‫موقعیت خود» تعریف شده است‪ .‬مطالعه تجربه انگلستان‬ ‫کـه در شـاخص شفاف سـازی جهانـی چندسـال اخیر همـواره‬ ‫جایـگاه باالیـی داشـته‪ ،‬نشـان می دهـد ایـن کشـور قوانیـن‬ ‫موثـری درمـورد مبـارزه بـا فسـاد تدویـن و اجـرا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫در انجـا از سـه دهه پیش «ضوابـط و اسـتانداردهای فعالیـت‬ ‫دولتی» تدوین شده که وظیفه ان نظارت بر رفتار نمایندگان‬ ‫دو مجلـس «عـوام و اعیـان» اسـت و در کمیتـه «یـگان مبـارزه‬ ‫ت الکترونیک‬ ‫با فسـاد» ازطریق شـیوه های نوین مانند نظار ‬ ‫بـرای یافتـن مـدارک علیـه همدسـتان پلیس هـای تبهـکار‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ .‬یکـی از راهکارهـای تجربه شـده و موکـد‬ ‫کارشناسـان بـرای مقابلـه بـا فسـاد‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫نهادهـای مسـتقل و مردمی سـت کـه رابطـه سـاختاری و‬ ‫تشکیالتی خاصی با نهادهای رسمی ندارند‪ .‬در کره جنوبی‪،‬‬ ‫تشـکیل نهادهای مسـتقل و سـازمان های غیردولتی مبارزه‬ ‫بـا فسـاد‪ ،‬هرسـال بیشـتر تقویـت و تشـویق می شـود و در‬ ‫محیط هایفرهنگیواجتماعی‪،‬اموزش هاییدربارهمبارزبا‬ ‫ً‬ ‫فساد به شهروندان می دهند؛ ضمنا این کشور سال هاست‬ ‫میزبانی بسـیاری از اجالس ها و هم اندیشـی های بین المللی‬ ‫مبـارزه بـا فسـاد را برعهـده دارد‪ .‬افشـا گری افـراد حقیقـی و‬ ‫حقوقـی کـه بـه «سـوت زنی» معـروف اسـت در دنیـا به عنـوان‬ ‫یکـی از موثرتریـن راه هـای مبـارزه و افشـای فسـاد مطـرح‬ ‫اسـت؛ طوری کـه ابوالفضـل ابوترابی (نماینده مجلس و عضو‬ ‫کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفته؛ «سوت زنی»‬ ‫در کشـورهای پیشـرفته دنیـا تـا ‪ ۳۰‬درصـد در کشـف جـرم و‬ ‫فسـاد موثـر بـوده اسـت‪ .‬ایـن روش گرچـه در سـال های اخیـر‬ ‫موردحمایـت برخـی مسـئوالن قضایـی کشـور قـرار گرفتـه و‬ ‫سامانه اینترنتی «سامانه گزارشگران فساد»‪ ،‬زیرنظر سازمان‬ ‫بازرسـی کل کشـور راه انـدازی شـده؛ امـا به نظـر می رسـد‬ ‫همچنـان نیازمنـد فرهنگ سـازی و حمایت هـای قانونـی از‬ ‫سـوت زنان هسـتیم‪ .‬ارزش و کارایی این روش چنان اسـت که‬ ‫به تازگـی پیش نویـس الیحـه «حمایـت از گزارشـگران فسـاد»‬ ‫توسط پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز پژوهش های‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی تدویـن شـده اسـت و امیدواریـم‬ ‫هرچه سـریع تر نهایی‪ ،‬مصوب و اجرایی شـود‪ .‬تجربه قوانین‬ ‫دربـاره سـوت زنی در کشـورهای مختلـف گسـترده بـوده و‬ ‫ً‬ ‫سال هاسـت کـه اجرایـی می شـود؛ مثلا در اسـترالیا قانـون‬ ‫افشـا گری بـرای منافـع عمومـی مصـوب سـال ‪ ۲۰۱۳‬یکـی از‬ ‫مسـیرهای اصلـی بـرای حمایـت از سـوت زنان اسـت‪ .‬در هند‬ ‫و جامائیکا قانون حمایت از گزارش دهندگان فسـاد در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬و در افریقـای جنوبـی‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۰۰‬به تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫ایـن قوانیـن کارمندانـی را کـه علیـه کارفرمایشـان افشـا گری‬ ‫کننـد‪ ،‬از جوانـب مختلـف حمایـت می کنـد‪ .‬در کشـور زامبیـا‬ ‫امـا عالوه بـر قانـون حمایـت از افشـا گران فسـاد‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬قانـون دیگـری به نـام «حمایت از افشـا گران علیـه موارد‬ ‫مظنـون بـه فسـاد» نیز ذیل قانـون قبلی به تصویب رسـید‪ .‬از‬ ‫گسـتردگی حجـم دولـت (به معنـای عـام ان) به عنـوان یکـی از‬ ‫ک در سامانه صیاد‬ ‫همه چیز درباره ثبت چ ‬ ‫طبـق امـار ارائه شـده ازسـوی بانـک مرکـزی‪ ،‬تعـداد چک هـای برگشـتی در‬ ‫شـهریورماه نسـبت بـه مـاه مشـابه در پارسـال حـدود ‪ 18‬درصـد کاهـش یافتـه؛ امـا‬ ‫مبلـغ چک هـای برگشـتی نسـبت بـه پارسـال به میـزان حـدود ‪ 53‬درصـد رشـد‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ معرفی چک های صیـادی و تغییرات قابل توجهی‬ ‫کـه از ابتـدای سـال در تبـادالت چـک رخ داده تاحـدودی می توانـد بـه امـار و ارقـام‬ ‫اشاره شـده مرتبـط باشـد؛ مسـئوالن بانـک مرکـزی براین عقیده انـد بـا تغییـرات‬ ‫ایجادشـده امـار چک هـای برگشـتی به میزانـی قابل توجـه کاهـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫ازسـویی‪ ،‬برخـی کارشناسـان امـور بانکـی معتقدنـد چک هـای صیـادی هنـوز‬ ‫جـای خـود را در مبـادالت اقتصـادی بـاز نکـرده و بسـیاری از کسـبه نیـز هنـوز از‬ ‫چگونگی ثبت این چک ها اطالع کافی ندارند؛ ازاین رو‪ ،‬از استفاده از دسته چک‬ ‫خودداری می کنند‪ .‬عالوه براین ها‪ ،‬رصدهای میدانی نیز نشان داده که برخی از‬ ‫فعاالن اقتصادی در بازار‪ ،‬تجار و مغازه داران به دلیل ناا گاهی از ویژگی چک های‬ ‫جدیـد و نحـوه ثبـت ان هـا‪ ،‬اسـیر کاله برداری هـای متعـدد شـده اند‪.‬‬ ‫ویژگیچک هایصیادی‬ ‫قانـون «اصلاح قانـون صـدور چـک» در ابان مـاه ‪ 97‬به تصویـب مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی رسـید و در اذرمـاه همان سـال بـه دسـتگاه های اجرایـی ابلاغ شـد‪ .‬ایـن‬ ‫قانـون وظایفـی را بـرای بانـک مرکـزی‪ ،‬بانک هـای عامـل‪ ،‬قـوه قضائیـه و وزارت‬ ‫اقتصـاد تعریـف کـرده کـه البته متاسـفانه بخش قابل توجهـی از این تکالیف مثل‬ ‫صـدور چـک الکترونیـک و یـا اعتبارسـنجی دارندگان دسـته چک تا کنـون اجرایی‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬براسـاس اعلام بانـک مرکـزی‪ ،‬قانون جدیـد چک‪ ،‬بـرای چک های‬ ‫جدیـد بنفش رنـگ اعمـال می شـود کـه از ابتـدای امسـال روانـه بـازار شـده اند‪.‬‬ ‫روی ایـن چک هـا عبـارت «کارسـازی ایـن چـک منـوط به ثبـت صـدور‪ ،‬دریافـت و‬ ‫انتقـال ان در سـامانه صیـاد اسـت» مشـاهده می شـود؛ بـاال‪ ،‬سـمت چـپ هر برگ‬ ‫چک نیز یک شناسه یکتای ‪ ۱۶‬رقمی درج شده‪ .‬صادرکننده چک صیادی باید‬ ‫مندرجات چک شامل تاریخ «سررسید»‪« ،‬مبلغ» و «اطالعات هویتی» ذینفع را‬ ‫عالوه براینکه در برگ چک درج می کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند‪ .‬همچنین‬ ‫ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات ان را در سـامانه صیاد‪،‬‬ ‫اسـتعالم کرده و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد‪ .‬برهمین اسـاس؛ از ابتدای‬ ‫فروردین مـاه سـال جـاری‪ ،‬اشـخاصی کـه قصـد انتقـال چـک را دارنـد نیـز دیگـر‬ ‫نیـازی بـه پشت نویسـی چـک ندارنـد و بایـد اطالعـات هویتـی ذینفـع جدیـد را در‬ ‫سـامانه صیـاد ثبـت کننـد؛ چرا کـه طبق قانون جدیـد‪ ،‬چک های جدیـد نباید در‬ ‫وجـه حامـل صـادر شـوند‪ .‬انجام ثبـت و انتقال چـک ازطریق ابزارهای دسترسـی‬ ‫مهم ترین بسترهای تولید و بسط فساد یاد شده است؛ یک‬ ‫تجربـه حیرت انگیـز از کاهش فسـاد در یک دهه اخیر‪ ،‬متعلق‬ ‫بـه گرجسـتان اسـت کـه تحسـین بسـیاری از کارشناسـان‬ ‫و نهادهـای بین المللـی را برانگیختـه؛ در محورهـای اصلـی‬ ‫مبـارزه بـا فسـاد دراین کشـور‪ ،‬اهمیـت ویـژه ای بـه دولـت‬ ‫حجیـم به عنـوان متهـم اصلـی و بسترسـاز فسـاد داده شـد؛‬ ‫درنتیجـه بیـن سـال های ‪ ۲۰۰۳‬تـا ‪ ۲۰۱۰‬بسـیاری از مقام هـای‬ ‫دولتی‪ ،‬قضائی‪ ،‬پلیس و نمایندگان متخلف دستگیر شدند‬ ‫و هم زمان کاهش اندازه دولت (بخش عمومی) در دستورکار‬ ‫سیاسـت گذاران قـرار گرفـت‪ .‬در نیمـه دوم دهـه ‪ ۲۰۰۰‬انـدازه‬ ‫بخش عمومی به شیوه معناداری کاهش یافت‪ .‬افزون براین‬ ‫باتوجه به افزایش احتمال فساد در بوروکراسی‪ ،‬قوانین اداری‬ ‫بازبینی و بسـیاری از مجوزهای غیرضروری درزمینه فعالیت‬ ‫تجاری و اقتصادی دراین کشـور حذف شـد‪ .‬درهمین زمینه‪،‬‬ ‫یکـی از منابـع مسـتند و معتبـر مکتـوب‪ ،‬کتـاب ارزشـمند‬ ‫«مطالعـه تجربـه کشـورها بـرای مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی»‬ ‫اسـت کـه توسـط موسسـه تحقیقاتـی تدبیـر اقتصـاد ترجمـه‬ ‫و تنظیـم شـده و حـاوی مجموعـه ای ارزشـمند از تجـارب‬ ‫کشورها درمبارزه با فساد است‪ .‬در بخشی از این کتاب که به‬ ‫بررسـی مطالعات جوامع درزمینه مبارزه با فسـاد می پردازد‪،‬‬ ‫کشـورهای بررسی شـده در قالب شـش زمینه «سـازمان های‬ ‫کلیـدی در نظـام یکپارچـه ملـی‪ ،‬قوانیـن اصلـی‪ ،‬سـابقه‬ ‫تاریخـی‪ ،‬اختیـارات و ارتباطات نهادی سـازمان های کلیدی‬ ‫فعـال درمبارزه بـا فسـاد‪ ،‬ترتیبـات عملیاتـی و درس هـای‬ ‫اموخته شده» وا کاوی شوند‪ .‬نکته مهم و اساسی در خالصه‬ ‫مطالعـات گزارشـگران کتـاب‪ ،‬این اسـت که اقدامـات الزم و‬ ‫مناسب ضدفساد را تنها درصورتی موفق می داند که شامل‬ ‫«رویکردهای سـامانمند و بلندمدت» باشند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫مشـاهده می شـود کـه هـم تجربـه دیگـر کشـورها دردسـترس‬ ‫متولیـان اسـت‪ ،‬هـم بـا روی کارامـدن دولـت سـیزدهم‪ ،‬عـزم و‬ ‫اراده نوینـی درمبارزه بـا ایـن رذیلـه دامن گسـتر فراهـم شـده؛‬ ‫ا کنـون بـا هم گرایـی و هم افزایـی مثبتـی کـه میـان نهادهـا و‬ ‫قـوای کشـور حاصـل شـده‪ ،‬همـه دلسـوزان و کارشناسـان‬ ‫امیدوارنـد کـه در برنامـه ای مـدون‪ ،‬شـاخص های سلامت‬ ‫اقتصـادی در کشـور رشـد یابـد و به گونـه ای موثـر بـا متخلفـان‬ ‫و بسترسازان فساد برخورد شود؛ به ویژه که می دانیم مبارزه‬ ‫واقعـی بـا فسـاد به عنـوان عاملـی مهم در گسـترش مقبولیت‬ ‫دولـت و رکـن مهـم در کاهـش نارضایتـی بخش هـای بزرگـی از‬ ‫مـردم کشـورمان اسـت‪.‬‬ ‫بـه سـامانه صیـاد شـامل اینترنت بانـک‪ ،‬موبایل بانـک‪ ،‬اپ هـای موبایلـی حـوزه‬ ‫پرداخت و نیز شعب بانک های عامل امکان پذیر است‪ .‬قرار است سایر ابزارهای‬ ‫مورداسـتفاده بـرای ارائـه خدمـات ثبت چک؛ ازجمله ابزار پیامکـی و خودپردازها‬ ‫نیـز طبـق وعـده مسـئوالن بانـک مرکـزی بایـد بـه زودی به مـردم ارائه شـود‪.‬‬ ‫استعالم فوری برای گیرندگان چک‬ ‫ت‬ ‫سـرویس اسـتعالم چـک کـه به منظـور اطمینان خاطـر گیرنـدگان چـک از ثبـ ‬ ‫سیسـتمی چـک در سـامانه صیـاد ازسـوی صادرکننـده چـک بـا کاربـری سـاده‬ ‫و اسـان در زیرمنـوی «نظام هـای پرداخـت و زیرسـاخت» و باعنـوان مجـزای‬ ‫«اسـتعالم چـک براسـاس اقلام اطالعاتی چک» در این نشـانی دردسـترس عموم‬ ‫مـردم قـرار گرفتـه اسـت‪:‬‬ ‫‪https://www.cbi.ir/EstelamPichak/22036.aspx‬‬ ‫گیرنـدگان چـک می تواننـد بامراجعه به وب سـایت مذکـور و بـا واردکـردن اطالعات‬ ‫شناسـه صیـادی چـک‪ ،‬از صحـت ثبـت چـک به نفـع خـود ازسـوی صادرکننـده‬ ‫چـک مطمئـن شـوند‪ .‬ایـن خدمـت بیشـتر مورداسـتفاده شـرکت های پخـش‪،‬‬ ‫بازاریاب هـا و افرادی سـت کـه روزانـه تعـداد زیـادی چـک دریافـت می کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫سـرویس‪ ،‬اسـتعالم فوری و سـریع اسـت که در لحظه مبادله چک انجام می شود‬ ‫و بـرای اطمینـان از این اسـت که صادرکننـده ثبـت چـک را انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫مسدودیتمامحساب هایصادرکننده‬ ‫طبـق قانـون جدیـد چک؛ درصـورت کافی نبـودن موجودی حسـاب صادرکننده‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫ خاطر کرونا‬ ‫کاهش تمایل به‬ ‫ِ‬ ‫«مهاجرت شغلی» به ِ‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫بررسـی «گـروه مشـاوره بوسـتون» (‪ )TBCG‬کـه یـک شـرکت مشـاور مدیریـت امریکایـی بـا ‪ ۸۱‬دفتـر ارائـه برنامه ریـزی‬ ‫راهبردی در ‪ ۴۵‬کشـور اسـت و به عنوان یکی از سـه شـرکت بزرگ مشـاوره در جهان شـناخته می شـود‪ ،‬در همکاری‬ ‫بـا ‪ The Network‬نشـان داده «ایـاالت متحـده» جایـگاه خـود را به عنـوان مقصد اول مهاجرت کاری‪ ،‬از دسـت داده‬ ‫و امسـال پـس از «کانـادا»‪ ،‬در رتبـه دوم قـرار گرفـت‪ .‬این بررسـی‪ ،‬حاصل نظرسـنجی از حدود ‪209‬هزار شـرکت کننده‬ ‫از ‪ 190‬کشـور بـوده و براین موضـوع نیـز تصریـح دارد کـه بیـش از ‪50‬درصـد این افراد‪ ،‬تمایلی بـرای مهاجرت به منظور‬ ‫ً‬ ‫یافتـن شـغل در کشـوری دیگـر‪ ،‬از خـود نشـان نداده انـد‪ .‬تقریبـا تمـام کشـورهایی کـه در صـدر نظرسـنجی امسـال‬ ‫به عنـوان مقصـد مطلـوب بـرای یافتـن شـغل قـرار گرفته انـد؛ نظی ِـر «کانـادا‪ ،‬اسـترالیا و ژاپـن»‪ ،‬نـرخ شـیوع کمتـری از‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ 19-‬را به ثبت رسـانده اند‪.‬‬ ‫تجلیل بانک دی‬ ‫از رتبه های زیر ‪ 100‬کنکور شاهد و ایثارگر‬ ‫واکاوی نگرش ایرانیان پیرامون رسانه های اجتماعی‬ ‫ِ‬ ‫مرکـز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران (ایسـپا) به منظـور پایش‬ ‫افکار عمومی درارتباط با برخی از مسائل روز کشور در روزهای‬ ‫‪ 17‬تـا ‪ 20‬مردادمـاه ‪ ۱۴۰۰‬یـک نظرسـنجی پیرامـون نگـرش‬ ‫شـهروندان دربـاره رسـانه های اجتماعـی در مقیـاس ملـی‬ ‫به انجـام رسـانده اسـت‪ .‬اطالعـات ایـن نظرسـنجی بـا رعایـت‬ ‫اصول علمی و بادرنظرگرفتن جمعیت ‪ 18‬سال به باالی کشور‬ ‫(اعـم از مناطـق شـهری و روسـتایی) بـا تعـداد نمونـه ‪ 1570‬نفـر‬ ‫ب هشـیوه مصاحبـه تلفنـی گـرداوری شـده اسـت‪ 50.4 .‬درصـد‬ ‫نهـا را‬ ‫پاسـخگویان ایـن نظرسـنجی را مـردان و ‪ 49.6‬درصـد ا ‬ ‫زنان تشـکیل می دهند‪ 24 .‬درصد در بازه سـنی ‪ 18-29‬سـال‪،‬‬ ‫‪ 49.7‬درصـد در سـنین ‪ 30-49‬سـال و ‪ 26.3‬درصـد در سـنین‬ ‫‪ 50‬سـال و باالتـرازان بوده انـد‪ 69.7 .‬درصـد پاسـخگویان را‬ ‫افـراد متاهـل‪ 23.9 ،‬درصـد را افـراد مجـرد و ‪ 6.5‬درصـد را افـراد‬ ‫بـدون همسـر (طلاق یا فـوت) تشـکیل داده انـد‪ 38.2 .‬درصد‬ ‫پاسـخگویان این نظرسنجی در مرا کز اسـتان ها‪ 35.8 ،‬درصد‬ ‫در سـایر شـهرها و ‪ 26‬درصـد در روسـتاها سـکونت داشـته اند‪.‬‬ ‫بـرای بررسـی نگـرش پاسـخگویان پیرامـون رسـانه های‬ ‫نهـا پرسـیده شـد کـه «افـراد دیدگا ههـای‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬از ا ‬ ‫نهـا‬ ‫متفاوتـی دربـاره رسـانه های اجتماعـی دارنـد؛ بعضی ازا ‬ ‫را بـرای شـما می خوانـم‪ .‬شـما بگوییـد کـه بـا هرکـدام از ایـن‬ ‫دیدگا ههـا‪ ،‬موافقیـد یا مخالـف؟» ‪ 78.8‬درصد از پاسـخگویان‬ ‫بـا گویـه «این روزهـا اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی‬ ‫یسـت» موافـق و ‪ 13.4‬درصـد مخالف انـد‪ 7.8 .‬درصـد‬ ‫ضرور ‬ ‫پاسـخگویان دراین باره اظهـار بی اطالعی کرده انـد‪ 58 .‬درصد‬ ‫از پاسـخگویان بـا گویـه «رسـانه های اجتماعـی باعـث تقویـت‬ ‫روابـط اجتماعـی شـده اند» موافـق و ‪ 27.3‬درصـد مخالـف‬ ‫بوده انـد‪ 14.7 .‬درصـد نیـز گفته انـد کـه نظـری ندارنـد یـا ان را‬ ‫بی پاسـخ گذاشـته اند‪ 32.2 .‬درصـد از پاسـخگویان بـا گویـه‬ ‫«دنیا بدون رسانه های اجتماعی‪ ،‬جای بهتری ست» موافق‬ ‫و ‪ 57‬درصـد مخالـف بوده انـد‪ 10.8 .‬درصـد پاسـخی نداده انـد‬ ‫یا گفته اند «نمی دانم»‪ .‬از پاسـخگویان پرسـیده شـد‪« :‬اینک‬ ‫از کـدام رسـانه های اجتماعـی اسـتفاده می کنیـد؟» براسـاس‬ ‫نتایج به دست امده؛ ‪ 48.4‬درصد گفته اند فقط از رسانه های‬ ‫اجتماعـی خارجـی مثـل تلگـرام‪ ،‬واتـس اپ و اینسـتا گرام‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ .‬درمقابـل ‪ 1.8‬درصـد بیـان کرده انـد فقـط‬ ‫از رسـانه های اجتماعـی داخلـی مثـل سـروش‪ ،‬روبیـکا و ‪...‬‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ 22.8 .‬درصـد پاسـخگویان گفته انـد هـم از‬ ‫رسانه های اجتماعی داخلی و هم خارجی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫چکـدام از‬ ‫‪ 27‬درصـد پاسـخگویان گفته انـد ا کنـون کاربـر هی ‬ ‫رسـانه های اجتماعـی داخلـی یـا خارجـی نیسـتند‪ .‬اسـتفاده‬ ‫پاسـخگویان از رسـانه های اجتماعـی در بیـن گرو ههـای‬ ‫یکـه گـروه سـنی ‪ 18‬تـا‬ ‫مختلـف سـنی متفـاوت اسـت؛ به طور ‬ ‫‪2 9‬سـال بیـش از سـایر گرو ههـای سـنی فقـط از رسـانه های‬ ‫اجتماعـی خارجـی اسـتفاده می کننـد‪ 50.5 .‬درصـد از گـروه‬ ‫سـنی ‪ 18‬تا ‪ 29‬سـال‪ 49.4 ،‬درصد از گروه سـنی ‪ 30‬تا ‪4 9‬سـال و‬ ‫‪ 44.4‬درصد افراد ‪ 50‬سـال و باالتر گفته اند فقط از رسـانه های‬ ‫یکـه‬ ‫اجتماعـی خارجـی اسـتفاده می کننـد‪ .‬نیـز درصـد افراد ‬ ‫گفته انـد از هیچ یـک از رسـانه های اجتماعـی (داخلـی و‬ ‫خارجـی) اسـتفاده نمی کننـد‪ ،‬بیـن سـنین ‪ 50‬سـال و باالتـر‬ ‫یسـت‪ .‬این میـزان‬ ‫(‪ 34‬درصـد) بیشـتر از دیگـر گرو ههـای سن ‬ ‫در بیـن افـراد ‪ 18‬تـا ‪ 29‬سـال ‪ 21.5‬درصـد و بیـن افـراد ‪ 30‬تـا‬ ‫‪ 49‬سـال ‪ 26‬درصد اسـت‪ .‬اسـتفاده پاسخگویان از رسانه های‬ ‫اجتماعـی برحسـب سـایر متغیرهـای زمینـه ای تفـاوت‬ ‫معنـاداری نـدارد‪ .‬از شـهروندانی کـه از رسـانه های اجتماعـی‬ ‫ً‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬پرسیده شد‪« :‬معموال هرچند وقت یک بار‬ ‫یشـوید؟»‬ ‫وارد رسـانه های اجتماعی که برایتان می خوانم‪ ،‬م ‬ ‫طبـق یافت ههـای نظرسـنجی؛ واتـس اپ از رسـانه های‬ ‫یسـت کـه فقـط ‪ 3.1‬درصـد از کسـانی که‬ ‫اجتماعـی پرطرفدار ‬ ‫حداقـل از یـک رسـانه اجتماعـی اسـتفاده می کننـد‪ ،‬گفته انـد‬ ‫ً‬ ‫از ان اصلا اسـتفاده نمی کننـد؛ ‪ 44.8‬درصـد درطـول روز‬ ‫مسـتمر از ان اسـتفاده می کننـد‪ 40.6 .‬درصـد روزی یـک یـا‬ ‫چندبـار‪ 9.2 ،‬درصـد هفتـه ای یـک یـا چندبـار و ‪ 2.3‬درصـد‬ ‫ماهـی یـک یـا چندبـار از واتـس اپ اسـتفاده می کننـد‪ .‬بعـد از‬ ‫واتس اپ‪ ،‬اینسـتا گرام از رسـانه های محبوب ب هشـمار می رود‬ ‫کـه ‪ 27.1‬درصـد درطـول روز مسـتمر از ان اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫‪ 39.3‬درصـد روزی یـک یـا چندبـار‪ 12.4 ،‬درصـد هفتـه ای‬ ‫یـک یـا چندبـار و ‪ 2.7‬درصـد ماهـی یـک یـا چندبـار بـه ان سـر‬ ‫ً‬ ‫می زننـد‪ 18.5 .‬درصـد کاربـران اصلا وارد این رسـانه اجتماعی‬ ‫یشـوند‪ 35.6 .‬درصـد کاربـران رسـانه های اجتماعـی‪،‬‬ ‫نم ‬ ‫ً‬ ‫اصلا از تلگـرام اسـتفاده نمی کننـد؛ امـا ‪ 12.9‬درصـد درطـول روز‬ ‫مسـتمر‪ 27.3 ،‬درصـد نیـز روزی یـک یـا چندبـار‪ 17.9 ،‬درصـد‬ ‫هفتـه ای یـک یـا چندبـار و ‪ 6.3‬درصـد ماهـی یـک یـا چندبـار‬ ‫وارد تلگرام می شوند‪ 78.‬درصد کاربران رسانه های اجتماعی‬ ‫از روبیـکا اسـتفاده نمی کننـد‪ .‬فقـط ‪ 1.7‬درصـد درطـول روز‬ ‫مستمر‪ 6.8 ،‬درصد روزی یک یا چندبار‪ 7.6 ،‬درصد هفته ای‬ ‫یـک یـا چندبـار و ‪ 5.9‬درصـد ماهـی یـک یـا چندبـار از ان‬ ‫اسـتفاده می کنند‪ .‬سـروش یکی دیگر از رسـانه های اجتماعی‬ ‫یسـت کـه ‪ 88.1‬درصـد کاربـران رسـانه های اجتماعـی از‬ ‫داخل ‬ ‫ان استفاده نمی کنند و فقط ‪ 0.8‬درصد درطول روز مستمر به‬ ‫ان سـر می زننـد‪ 3.8 .‬درصـد روزی یـک یـا چندبـار‪ 3.7 ،‬درصد‬ ‫هفته ای یک یا چندبار و ‪ 3.5‬درصد ماهی یک یا چندبار وارد‬ ‫یشـوند‪ .‬از کاربـران رسـانه های اجتماعـی پرسـیده‬ ‫سـروش م ‬ ‫شد‪« :‬ایا خود شما ازطریق رسانه های اجتماعی کسب درامد‬ ‫دارید؟» طبق نتایج نظرسنجی؛ ‪ 19.8‬درصد کاربران (معادل‬ ‫چـک‪ ،‬بانک هـا مکلـف بـه پرداخـت وجـه از محـل سـایر حسـاب های بدهـکار به ترتیـب‬ ‫اولویتـی «حسـاب جـاری»‪« ،‬قرض الحسـنه»‪« ،‬سـپرده سـرمایه گذاری کوتاه مـدت و‬ ‫بلندمـدت» هسـتند‪ .‬ا گـر موجودی سـایر حسـاب ها نیز کافی نباشـد‪ ،‬در مرحلـه بعد‪ ،‬تمام‬ ‫حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری‬ ‫چک پس از گذشـت ‪ ۲۴‬سـاعت از ثبت برگشـت چک‪ ،‬ازسـوی بانک مرکزی مسدود خواهد‬ ‫شـد؛ و درنهایـت‪ ،‬درصـورت فقـدان موجـودی کافـی در کل سیسـتم بانکـی‪ ،‬دارنـده چـک‬ ‫برگشـتی می توانـد همـراه بـا گواهـی عدم پرداخـت‪ ،‬بـه دفاتـر خدمـات الکترونیـک قضائـی‬ ‫مراجعـه و صـدور اجراییـه را از دادگاه صالـح درخواسـت کنـد‪ .‬البتـه این بخـش از قانون چک‬ ‫درحال حاضـر به طورکامـل در شـبکه بانکـی کشـور انجـام نمی شـود‪.‬‬ ‫مفاد بالتکلیف مهم در قانون چک‬ ‫«اعتبارسـنجی و تعییـن سـقف اعتبـاری بـرای دارندگان دسـته چک»‪« ،‬ایجاد امـکان صدور‬ ‫چـک الکترونیـک و چـک مـوردی» و «جلوگیـری سیسـتمی از دریافـت و صـدور دسـته چک‬ ‫جدید برای افراد ورشکسته‪ ،‬معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضائی» و «مسدودسازی‬ ‫وجـوه سپرده گذاری شـده متعلـق بـه صادرکننـده چـک برگشـتی نـزد بانک هـا و موسسـات‬ ‫اعتبـاری»‪ ،‬از مهم تریـن مفـاد قانـون جدیـد چـک اسـت کـه تا کنـون بالتکلیـف باقـی مانده‪.‬‬ ‫علـی صالح ابـادی (رئیـس کل بانـک مرکـزی) درپاسـخ به اینکه چـرا برخـی از تکالیـف مقـرر‬ ‫در قانـون جدیـد چـک تا کنـون اجرایـی نشـده‪ ،‬گفـت‪« :‬شـش مورد از تکالیـف قانـون جدیـد‬ ‫باقی مانـده نیـاز بـه کار فنـی بیشـتر و سـنگین تری دارد کـه دراین بـاره به تازگـی کارگروهـی‬ ‫تشـکیل دادیم»‪ .‬وی به رسـانه ها وعده داد تا قبل از پایان ابان ماه‪ ،‬به صورت شـفاف درباره‬ ‫بانک‬ ‫‪ 14.5‬درصد کل نمونه) گفته اند ازطریق رسانه های اجتماعی‬ ‫کسب درامد می کنند و درمقابل‪ 80.2‬درصد گفته اند درامدی‬ ‫ازطریـق رسـانه های اجتماعـی ندارنـد‪ .‬کسـب درامد ازطریـق‬ ‫رسـانه های اجتماعـی در بیـن زنـان و مـردان متفـاوت اسـت؛‬ ‫یکـه مـردان بیشـتر از زنـان بیـان کرده انـد ازطریـق‬ ‫به طور ‬ ‫رسـانه های اجتماعـی کسـب درامد می کننـد‪ .‬کسـب درامد‬ ‫ازطریـق رسـانه های اجتماعـی برحسـب سـایر متغیرهـای‬ ‫زمینـه ای تفـاوت معنـاداری نـدارد‪ .‬درادامـه از کسـانی که از‬ ‫رسـانه های اجتماعـی اسـتفاده می کننـد پرسـیده شـد‪« :‬ایـا‬ ‫شـما یـا اعضـای خانواد هتـان ازطریـق رسـانه های اجتماعـی‬ ‫مجـازی مثـل تلگـرام‪ ،‬روبیـکا و اینسـتا گرام کاال یـا خدمـات‬ ‫خریـد می کنیـد؟» از بیـن کسـانی که از ایـن رسـانه ها اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ 55 ،‬درصـد گفته انـد خـود یـا اعضـای خانواد هشـان‬ ‫ازطریـق رسـانه های اجتماعـی مجـازی کاال یا خدمـات خرید‬ ‫می کنند‪ .‬خرید کاال و خدمات ازطریق رسـانه های اجتماعی‬ ‫مجازی در بین زنان و مردان متفاوت است؛ به طوری که زنان‬ ‫بیـش از مـردان بیـان کرده انـد ازطریـق رسـانه های اجتماعـی‬ ‫مجـازی خریـد می کننـد‪ .‬خریـد کاال و خدمـات ازطریـق‬ ‫رسـانه های اجتماعـی برحسـب سـایر متغیرهـای زمینـه ای‬ ‫تفـاوت معنـاداری نـدارد‪ .‬در سـوالی از کاربـران رسـانه های‬ ‫اجتماعـی پرسـیده شـد‪« :‬درمجمـوع چقـدر نگـران هسـتید‬ ‫که ناخواسـته اطالعات شـخصی تان در رسانه های اجتماعی‬ ‫فـاش شـود؟» طبـق نتایـج مـا؛ ‪ 44.8‬درصـد کسـانی که از‬ ‫ً‬ ‫رسـانه های اجتماعـی اسـتفاده می کننـد‪ ،‬اصال نگران افشـای‬ ‫اطالعـات شـخصی خـود در رسـانه های اجتماعـی نیسـتند‪.‬‬ ‫‪ 9.6‬درصـد به میـزان کـم‪ 16.8 ،‬درصـد به میـزان زیـاد و‬ ‫نبـاره احسـاس نگرانـی می کنند‪.‬‬ ‫‪ 13.9‬درصـد تاحـدودی درای ‬ ‫ً‬ ‫‪ 14.8‬درصـد کاربـران کاملا نگـران افشـای اطالعـات شـخصی‬ ‫خـود در رسـانه های اجتماعـی هسـتند‪ .‬نگرانـی پاسـخگویان‬ ‫از افشـای اطالعـات شـخصی در رسـانه های اجتماعـی بیـن‬ ‫یکـه مـردان بیشـتر از‬ ‫زنـان و مـردان متفـاوت اسـت؛ به طور ‬ ‫زنـان دراین خصـوص اظهـار نگرانـی کامـل و زیـاد کرده انـد‪.‬‬ ‫میـزان نگرانـی پاسـخگویان از افشـای اطالعـات شـخصی در‬ ‫رسـانه های اجتماعـی برحسـب سـایر متغیرهـای زمینـه ای‬ ‫ششـدن‬ ‫تفـاوت معنـاداری نـدارد‪ .‬نگرانـی پاسـخگویان از فا ‬ ‫اطالعـات شـخصی در رسـانه های اجتماعـی برحسـب نـوع‬ ‫رسـانه های اجتماعـی مورداسـتفاده (داخلـی و خارجـی)‬ ‫متفـاوت اسـت‪ 53.6 .‬درصـد از کسـانی که فقـط از رسـانه های‬ ‫ً‬ ‫ششـدن‬ ‫اجتماعـی داخلـی اسـتفاده می کننـد‪ ،‬اصال نگران فا ‬ ‫اطالعـات شـخصی خـود در رسـانه های اجتماعـی نیسـتند‪.‬‬ ‫ایـن نسـبت بـرای کسـانی که فقـط از رسـانه های اجتماعـی‬ ‫خارجـی اسـتفاده می کننـد‪ 48.9 ،‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫جزئیـات تکالیـف باقی مانـده و زمـان اجرایی شـدن ان هـا اطالع رسـانی انجـام شـود‪.‬‬ ‫چالش های«ناا گاهی»و«بخشی نگری»‬ ‫ممکـن اسـت برخـی شـعب بانک هـا به علـت «ناا گاهـی» یـا «بخشـی نگری» از انجـام هریـک‬ ‫از مراحـل فـوق خـودداری کننـد؛ پـس دارنـدگان چـک بایـد بـه قانـون و حقـوق خـود دربـاره‬ ‫چک ا گاهی کامل داشته باشند‪ .‬ثبت سیستمی چک‪ ،‬امکان جعل و تقلب را به حد زیاد‬ ‫کاهـش خواهـد داد‪ .‬ویژگـی دیگـر ثبـت سیسـتمی این اسـت که ازانجا کـه ا گـر صادرکننـده ای‬ ‫چـک اولـی خـود را بی محـل صـادر کرده باشـد‪ ،‬دیگر نمی تواند چـک دوم خـود را صادر کند؛‬ ‫لـذا این موضـوع‪ ،‬باعـث کاهـش تعـداد چک های برگشـتی خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـا حمایـت بانـک دی‪ ،‬از ‪ 13‬فرزنـد‬ ‫شاهد و ایثارگر حائز رتبه های زیر ‪100‬‬ ‫کنکـور سراسـری سـال ‪ 1400‬تجلیـل‬ ‫شـد‪ .‬در مراسـمی بـا حضـور سـید‬ ‫امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی؛‬ ‫معاونرئیس جمهوریورئیسبنیادشهیدوامور ایثارگران‪،‬‬ ‫محمدعلـی زلفـی گل؛ وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪،‬‬ ‫ش وپـرورش‪ ،‬دکتـر‬ ‫علیرضـا کاظمـی؛ سرپرسـت وزارت اموز ‬ ‫خدایی؛ رئیس سـازمان سـنجش و اموزش کشـور‪ ،‬علیرضا‬ ‫منـادی؛ رئیـس کمیسـیون امـوزش‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‬ ‫مجلـس و بـرات کریمـی؛ مدیرعامـل بانـک دی‪ ،‬ششـمین‬ ‫همایش سراسری تجلیل از حائزین رتبه های زیر‪ 100‬کنکور‬ ‫سراسـری شـاهد و ایثارگـر‪ ،‬بـدون احتسـاب سـهمیه‪ ،‬برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬در این مراسـم سـید امیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی‬ ‫ضمـن تبریـک موفقیـت فرزنـدان شـاهد و ایثارگـر در کنکـور‬ ‫سراسـری‪ ،‬بـر لـزوم حمایـت همه جانبـه از خانـواده معـزز‬ ‫شـهدا و ایثارگـران تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬در تمامـی دنیـا برای‬ ‫خانواده هـای سـربازان و فرماندهـان نظامـی کشته شـده‬ ‫در جنـگ امتیـازات ویـژه ای قائل می شـوند تـا جامعه دین‬ ‫خـود را بـه فدا کاری هـا و رشـادت های قهرمانـان خـود ادا‬ ‫کنـد»‪ .‬وی پیونـد تعهـد و تخصـص را مهم تریـن وجـه نـگاه‬ ‫اسـتراتژیک امام خمینـی در توجـه ویـژه بـه خانـواده معـزز‬ ‫یسـت؛ به دلیـل شـرایط‬ ‫شـاهد و ایثارگـر دانسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫ناشـی از شـیوع کرونـا‪ ،‬مراسـم تجلیـل از برگزیـدگان شـاهد و‬ ‫ایثارگـر کنکور سراسـری‪ ،‬هم زمـان به صورت ویدئوکنفرانس‬ ‫در مرا کـز بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران برخـی از اسـتان های‬ ‫کشـور برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فعالیت های مدرسه سازی بانک پاسارگاد‬ ‫بانـک پاسـارگاد در ادامـه مجموعـه‬ ‫فعالیت هـای خـود در حـوزه‬ ‫مدرسه سازیازمسئولیتاجتماعی‪،‬‬ ‫این بـار مدرسـه ای را در روسـتای‬ ‫گلگـزی از توابـع شهرسـتان نهبنـدان‬ ‫اسـتان خراسـان جنوبـی افتتـاح کرد‪.‬‬ ‫بـ ا حضـور مدیـران بانـک پاسـارگاد‪ ،‬رسـول خـادم؛ قهرمـان‬ ‫کشتی کشورمان‪ ،‬پرویز پرستویی؛ هنرمند گرامی و جمعی‬ ‫از مسـئوالن محلی‪ ،‬مدرسـه ای در روسـتای گلگزی افتتاح‬ ‫شـد‪ .‬با سـاخت این مدرسـه شرایط تحصیل برای فرزندان‬ ‫عزیزمـان در ایـن روسـتای کمتربرخـوردار و روسـتاهای‬ ‫اطـراف مهیـا گشـت و باتوج هبـه صعب العبوربـودن راه های‬ ‫دسترسی به این منطقه شرایط ادامه تحصیل برای دانش‬ ‫یسـت؛ این مدرسه‬ ‫اموزان این منطقه تسـهیل شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫با حمایت مالی بانک پاسارگاد و همراهی موسسه فرهنگی‬ ‫هنـری خادمین علی ابن ابیطالب (ع) تقدیم فرزنـدان ایران‬ ‫عزیزمـان شـده و به نـام بانـوی قهرمـان رشـته تیرانـدازی‬ ‫کشـورمان حاضـر در المپیـک ‪ ،2021‬سـرکار خانـم نجمـه‬ ‫خدمتـی نام گـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری همایش احسان و همدلی‬ ‫به میزبانی بانک پارسیان‬ ‫همایش احسـان و همدلی به میزبانی‬ ‫و حمایـت بانـک پارسـیان و مشـارکت‬ ‫سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام‬ ‫(ره)‪ ،‬سـازمان برنامه وبودجه‪ ،‬سازمان‬ ‫نوسـازی توسـعه و تجهیـز مـدارس‬ ‫کشـور‪ ،‬بیمـه ایـران‪ ،‬بنیـاد احسـان‪،‬‬ ‫بنیـاد رودکـی و بانـک توسـعه تعـاون‬ ‫بـرای کمـک بـه مـردم زلزلـه زده اندیـکا‪ ،‬اللـی و بازفـت برگـزار‬ ‫شد‪ .‬این همایش با حضور هنرمندان و اجرای برنامه های‬ ‫فرهنگـی و هنـری همـراه بـود کـه هم زمـان شـبکه اسـتانی‬ ‫خوزسـتان نیـز پخـش این برنامـه را به صـورت زنده از شـبکه‬ ‫محلی همین اسـتان پوشـش داد‪ .‬در ابتدای مراسـم بهرام‬ ‫هنرپرور؛ مدیر روابط عمومی بانک پارسیان‪ ،‬به نمایندگی از‬ ‫دکتر پرویزیان؛ مدیرعامل این بانک ضمن خوشامدگویی‪،‬‬ ‫بـه رسـالت و مسـئولیت های اجتماعـی بانـک پارسـیان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بانـک پارسـیان در همـه مقاطـع‬ ‫به ویـژه در زمـان بـروز حـوادث و برحسـب وظیفـه و رسـالت‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی خـود در کنـار هم وطنـان خـود‬ ‫حضور داشـته اسـت تا در شـرایط سخت ناشـی از حوادث و‬ ‫بحران هـا بتوانـد اندکـی از االم انـان را بکاهـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫لیال ساداتزعفرانچی‪:‬‬ ‫معاونت امور زنان به دنبال‬ ‫رفع موانع اموزشی‬ ‫دختران دانش اموز است‬ ‫معـاون بررسـی های راهبـردی و رئیـس دبیرخانـه سـتاد زن و خانـواده عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«معاونت امور زنان ازانجا که عدالت اموزشـی را صرفا با دسترسـی اموزشـی هم وزن‬ ‫نمی دانـد‪ ،‬کوشـیده اسـت تـا به همـت سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز مـدارس‬ ‫کشـور‪ ،‬به منظـور رفـع برخی موانع اموزشـی دختران دانش اموز قدم هایی بـردارد»‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ دکتر لیال سادات زعفرانچی‪ ،‬در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫مشـترک معاونـت امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری بـا سـازمان نوسـازی‪،‬‬ ‫توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور کـه در دفتـر معاونـت برگـزار شـد‪ ،‬باتا کیدبراینکه در‬ ‫رویکـرد دیـن مبیـن اسلام‪ ،‬علـم برابر با نـور و جهل برابر با ظلمت معرفی می شـود‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬در نظـام جمهـوری اسلامی ایـران نیـز باتوجه بـه ایـن بنیـه اعتقـادی‪،‬‬ ‫در اصـول قانـون اساسـی‪ ،‬سـند چشـم انداز نظـام در افـق ‪ ۱۴۰۴‬و نیـز سـند تحـول‬ ‫بنیادیـن اموزش وپـرورش بـه اسـتیفای حـق امـوزش و فرصت هـای اموزشـی بـا‬ ‫رعایـت شـرایط و اصـول حا کـم در دیـن مبیـن اسلام تا کیـد شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬براسـاس اصل ‪ ۳۰‬قانون اساسـی‪ ،‬دولت موظف اسـت وسـایل‬ ‫اموزشـی و پرورشـی رایـگان را بـرای همـه ملـت تـا پایـان مقطـع متوسـطه تحصیلـی‬ ‫را فراهـم کنـد»‪ .‬معاونـت راهبـردی امـور زنـان و خانـواده‪ ،‬ضمن اشـاره به تا کیدات‬ ‫رهبـری بـر بحـث اموزش وپـرورش بیـان کـرد‪« :‬رهبـر معظـم انقلاب بـا تا کیـدات‬ ‫فـراوان فرموده انـد کـه نـگاه بـه اموزش وپـرورش باید نگاه به یک دسـتگاه زیربنایی‬ ‫و سـرمایه گذار باشـد؛ نـه مصرفـی؛ و این نـکات حا کی ازان اسـت که در نـگاه نظـام‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬مسـئله مهـم تعلیم وتربیـت و تکلیـف اموزش وپـرورش‪،‬‬ ‫انسان سـازی؛ و البتـه ان هـم از جنـس انسان سـازی شایسـته اسـت»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬در کنـار ایـن رسـالت مهـم‪ ،‬توجـه بـه جایـگاه زنـان به عنـوان مهم تریـن‬ ‫سـکان داران نظـام بنیادیـن خانـواده کـه رسـالت تعلیـم و تعلـم نسـل های اینـده را‬ ‫ نهاد وزین برعهده دارند‪ ،‬مسئله را عمیق تر و تکلیف را سنگین تر می نماید؛‬ ‫دراین ِ‬ ‫چرا کـه زنـان شایسـته‪ ،‬ا گاه و بهره منـد از اموزش وپرورشـی نظام منـد‪ ،‬مـادران و‬ ‫همسـران و زنـان مقتـدر اینـده ایران زمیـن و تربیت کننـده نسـلی شایسـته بـرای‬ ‫اینـده ایـن سـرزمین اسلامی خواهنـد بـود»‪ .‬زعفرانچـی بااشـاره به بحـث عدالـت‬ ‫اموزشی بیان کرد‪« :‬متاسفانه یکی از اثرات مخرب پاندمی کووید‪ 19-‬را در فضای‬ ‫اموزش وپـرورش در تمـام جهـان شـاهد هسـتیم و بـا وجـود تا کیـدات سـند تحـول‬ ‫بنیادیـن اموزش وپـرورش درخصـوص عدالـت اموزشـی‪ ،‬ا کنـون نیـاز اسـت تـا بـا‬ ‫شـکل گیری امـوزش مجـازی در دوران شـیوع کرونـا‪ ،‬عدالـت اموزشـی بـا بازتعریفـی‬ ‫مجـدد و حساسـیت بیشـتری مـورد تعقیـب قـرار گیـرد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«احصـای نیازهـای اسـتانی‪ ،‬بـر مـدار امایـش سـرزمینی باتا کیدبـر مناطق محـروم‪،‬‬ ‫بازشناسـی نیازمندی هـای بازماندگـی از تحصیـل دختـران به دلیـل عدم اسـتفاده‬ ‫از امکانـات امـوزش مجازی‪ ،‬شناسـایی اسـتعدادهای درخشـان مناطق محـروم و‬ ‫به ویژه برای دختران مستعد و توزیع امکانات و تجهیزات اموزشی عادالنه جهت‬ ‫دسترسـی کـودکان ایـن سـرزمین به منظـور حرفه امـوزی در کنـار تحصیـل‪ ،‬همـه از‬ ‫مولفه های ایجابی عدالت اموزشی به خصوص در فضای اموزش مجازی به شمار‬ ‫می رونـد»‪ .‬معاونـت راهبـردی امـور زنـان و خانـواده در ادامـه صحبت هایـش تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬هرگـز اسیب شناسـی وضع موجود به معنـای نپرداختن به وضعیت مطلوب‬ ‫حاصل شـده نیسـت؛ زیرا تجربه اموزش وپرورش ملی در کشـور جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران درخصـوص ارتقـای جایگاه زنان در حوزه علم و سـواد و اموزش وپرورش پس‬ ‫از انقلاب اسلامی‪ ،‬طبـق امـار و اطالعـات از جملـه افتخـارات ب هشـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪« :‬ازانجا که معاونت زنان و خانواده ریاسـت جمهوری‪ ،‬مقوله‬ ‫ً‬ ‫عدالت اموزشـی را صرفا با دسترسـی اموزشـی هم وزن نمی داند؛ و به فرموده مقام‬ ‫معظم رهبری در معنای حقیقی ان‪ ،‬عدالت اموزشی را به معنای نصیب اموزشی‬ ‫یکسـان می دانـد‪ ،‬کوشـیده اسـت تـا به همـت وزارت اموزش وپـرورش و سـازمان‬ ‫نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور‪ ،‬به منظـور رفـع برخـی از موانـع اموزشـی‬ ‫دختـران دانش امـوز قدم هایـی را بـردارد»‪ .‬وی در ادامـه این جلسـه تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«هرگـز نبایـد برخـی از ابعـاد نابرابـری اموزشـی؛ ازجملـه عدم دسترسـی بـه وسـایل‬ ‫امـوزش مجـازی‪ ،‬نبـود تجهیـزات اموزشـی و بافـت فرسـوده مـدارس باعـث شـود‬ ‫تـا کـودکان و دختـران ایـن سـرزمین‪ ،‬پشـت درهـای مشـهود و نامشـهود مـدارس‬ ‫واقعـی و مجـازی‪ ،‬از تحصیـل بازبماننـد»‪ .‬زعفرانچـی افـزود‪« :‬این مهـم بـا اولویـت‬ ‫مناطـق محـروم در اسـتان های کلیـه کشـور‪ ،‬در تفاهم نامـه یادشـده پیگیـری‬ ‫خواهـد شـد تـا در مسـیر عدالـت اموزشـی بتوانیـم گام های موثـری را در کنـار وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش برداریـم‪ .‬امیـد اسـت تـا بـا تـوکل بـه خداونـد متعـال‪ ،‬شـاهد رشـد‬ ‫و بالندگـی هرچه بیشـتر دانش امـوزان کشـور و ارتقـا علـم و دانـش دختـران امـروز و‬ ‫مـادران فـردای ایـن دیـار عزیـز باشـیم»‪.‬‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫زنان‬ ‫اولین ها‬ ‫سیمین دانشور؛ نخستین زن داستان نویس ایران‬ ‫‪11.5‬درصد زنان ایرانی؛‬ ‫مبتال به بیماری دیابت‬ ‫رئیـس وقـت مرکـز مدیریـت بیماری هـای غیروا گیـر‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‪ ،‬در‬ ‫ابان مـاه سـال ‪ 99‬گفتـه بـود‪« :‬در ایـران‪ ۱۱ ،‬درصـد‬ ‫ی‪ ۲۵‬سـال مبتال به دیابت انـد کـه معـادل‬ ‫افـراد باال ‬ ‫‪ ۵.۵‬میلیون نفـر بـوده و شـیوع ان رونـد افزایشـی‬ ‫دارد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ افشـین اسـتوار افـزوده بـود‪:‬‬ ‫«‪ ۴۶۰‬میلیون نفـر در دنیـا بـه دیابـت مبتلا هسـتند و‬ ‫سـاالنه چهارمیلیـون و ‪ ۲۰۰‬هزارنفـر براثـر ایـن بیمـاری‬ ‫جانشـان را از دسـت می دهنـد‪ .‬در ایـران نیـز به علـت‬ ‫تغییـر سـبک زندگـی‪ ،‬افزایـش چاقـی و اضافـه وزن‬ ‫و تغذیـه نامناسـب‪ ،‬بـا افزایـش رونـد ابتالبه دیابـت‬ ‫مواجـه هسـتیم؛ امـا وزارت بهداشـت در سـند‬ ‫پیشـگیری و کنتـرل بیماری هـای غیروا گیـر متعهـد‬ ‫شـده از رونـد شـیوع افزایشـی ایـن بیمـاری در کشـور‬ ‫با ارائه خدمات با کیفیت پیشـگیری کند‪ .‬انسولین‪،‬‬ ‫جایـگاه ویـژه ای بـرای بیمـاران دیابـت دارد و الزم‬ ‫اسـت بیمارانـی کـه بـه ایـن دارو نیـاز دارنـد‪ ،‬همیشـه‬ ‫بـه ایـن دارو دسترسـی داشـته باشـند‪ .‬متاسـفانه در‬ ‫شـرایط اپیدمـی کوویـد‪ ۱۹-‬و تحریم هـا در مقطعـی‬ ‫بـا کمبـود داروی انسـولین در داخـل مواجـه شـدیم‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬علـت دقیـق‬ ‫دیابـت‪ ،‬یـک بیمـاری خودایمن ‬ ‫ان معلـوم نیسـت؛ امـا بـه عوامـل ژنتیکـی‪ ،‬فامیلـی‪،‬‬ ‫سـبک زندگـی‪ ،‬تغذیه‪ ،‬اضافه وزن‪ ،‬سـن و فشـارخون‬ ‫و چربـی خـون ارتبـاط دارنـد‪ .‬حـدود ‪ ۹۰‬درصـد مـوارد‬ ‫ابتالبه دیابـت از نـوع ‪ 2‬اسـت‪ .‬یکـی از عـوارض دیابـت‬ ‫کنترل نشـده‪ ،‬اختلاالت جنسـی؛ به ویـژه در اقایـان‬ ‫اسـت کـه در دیابـت طوالنی مـدت رخ می دهـد‪.‬‬ ‫زخـم پـای دیابتـی و قطـع عضـو نیـز از جدی تریـن‬ ‫عـوارض دیابـت کنترل نشـده بـوده و چنانچـه‬ ‫درمـان مناسـب دریافـت نشـود‪ ،‬ایـن امـکان وجـود‬ ‫دارد کـه کوچک تریـن زخـم بـه قطـع عضـو منجـر‬ ‫شـود‪ .‬چنانچـه قنـد خـون بیمـاران مبتالبه دیابـت‬ ‫کنتـرل نشـود‪ ،‬عـوارض جـدی ماننـد سـکته قلبـی‬ ‫و مغـزی‪ ،‬اختلال در اعصـاب محیطـی‪ ،‬نارسـایی‬ ‫کلیـوی‪ ،‬اختلال شـنوایی‪ ،‬زخـم دیابتـی‪ ،‬قطع عضو‪،‬‬ ‫افسـردگی و زوال عقـل (فراموشـی) زندگـی انـان را‬ ‫تهدیـد می کنـد‪ .‬ه رچـه تشـخیص دیابـت و ا گاهـی‬ ‫فـرد بـه ایـن بیمـاری زودتـر باشـد و اقدامـات درمانـی‬ ‫زودتر شـروع شـود‪ ،‬احتمال بروز عوارض این بیماری‬ ‫نیـز کمتـر خواهـد شـد‪ .‬میـزان ا گاهـی بیمـاران از ایـن‬ ‫بیمـاری در ایـران‪ ،‬از متوسـط دنیـا بیشـتر اسـت؛ در‬ ‫دنیـا حـدود ‪ ۵۰‬درصد بیماران دیابـت از بیماری خود‬ ‫اطلاع دارنـد؛ امـا در ایـران ‪ ۷۵‬درصد؛ بااین حال هنوز‬ ‫‪ ۲۵‬درصـد مبتالیـان بـه دیابـت در ایـران‪ ،‬از بیمـاری‬ ‫خـود خبـر ندارنـد»‪ .‬رئیـس وقـت مرکـز مدیریـت‬ ‫بیماری هـای غیروا گیـر وزارت بهداشـت در انتهـای‬ ‫صحبت هایـش افـزود‪ « :‬شـیوع ابتالبه دیابـت در‬ ‫ً‬ ‫ی‪ ۶۵‬سـال‪ ،‬تقریبا دوبرابـر سـنین کمتـر از‬ ‫سـنین باال ‬ ‫‪ ۶۵‬سـال اسـت‪ .‬البتـه در سـال های اخیـر‪ ،‬مسـائلی‬ ‫ماننـد چاقـی‪ ،‬اضافـه وزن و تحـرک نا کافـی در افزایش‬ ‫شـیوع دیابـت در سـنین پایین تـر موثـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا شـیوع دیابـت در زنـان اندکـی بیـش از اقایـان‬ ‫بـوده؛ به طوری کـه در ایـران حـدود ‪ ۱۰‬درصـد مـردان و‬ ‫‪ ۱۱.۵‬درصد از زنان به بیماری دیابت مبتال هستند»‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نمـاه مصـادف اسـت بـا روز کتـاب و کتابخوانـی؛ ازایـن رو‪ ،‬یـادی می کنیـم از اولیـن بانـوی‬ ‫‪ 34‬ابا ‬ ‫داسـتان نویس ایـران‪« :‬سـیمین دانشـور»‪ .‬او متولـد ‪ 1300‬در شـیراز بـود و سـال ‪ 1390‬از دنیـا‬ ‫رفـت‪ .‬اولیـن مجموعـه از داسـتان های کوتاهـش «اتـش خامـوش» در سـال ‪ 1327‬منتشـر شـد‬ ‫ً‬ ‫نهـا قبلا در روزنامـه «کیهـان» و مجلات «بانـو» و «امیـد» بچـاپ رسـیده بـود‪ .‬او‬ ‫کـه برخی از ا ‬ ‫کـه بـا «جلال ال احمـد» ازدواج کـرده بـود و عضـو «کانـون نویسـندگان ایـران» بـود؛ سـال ‪۱۳۲۸‬‬ ‫دکتـرای ادبیـات فارسـی را در «دانشـگاه تهـران» اخـذ کـرد‪ .‬مهم تریـن اثر او؛ یعنی رمـان پرفروش‬ ‫«سووشـون» نثـری سـاده دارد و بـه ‪ ۱۷‬زبـان ترجمـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫زنان رنگین پوست عرصه فلسفه‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫«روز جهانــی فلســفه» از ســوی ســازمان «یونســکو»‪ ،‬ســومین پنج شــنبه مــاه نوامبــر هر ســال دانســته شــده‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن مراســم بزرگداشــت ای ـن روز‪ ،‬در تاریــخ ‪ ۲۱‬نوامبــر ‪ ۲۰۰۲‬برگــزار شــد‪« .‬فلســفه» شــاید در نــگاه‬ ‫ً‬ ‫ـامی‬ ‫عامــه‪ ،‬مقولـه ای مردانــه تلقــی شــود و عمدتــا ا گــر بخواهیــم کــه از فالســفه معــروف جهان نــام ببریم‪ ،‬اسـ ِ‬ ‫معروفــی کــه طــی ســال ها شــنیده ایم و ان هــم بــه دوران یونــان و روم باســتان برمی گــردد‪ ،‬بــه ذهنمــان‬ ‫یشــود کــه البتــه ان هــا نیــز مــرد هســتند؛ بااین حــال‪ ،‬تاثیــر زنــان از دیربــاز بــر این مقولــه مشــهود‬ ‫متبــادر م ‬ ‫بــوده و بســیار بوده انــد زنانی کــه به عنــوان فیلســوف‪ ،‬صاحب نظــر شــمرده شــده اند‪ .‬می گوینــد «ســقراط»‬ ‫نهــا گفتــه بــود‪« :‬مــن ایــن بخــت مســاعد را داشــتم زنــی از هنرمندتریــن ســخنوران‪ ،‬اســتادم‬ ‫دربــاره یکی از ا ‬ ‫بــود»‪ .‬افــرادی نظیـ ِـر ‪ Maitreyi، Gargi Vachaknavi، Hipparchia‬و ‪ Arete‬تنهــا تعــدادی از نمون ههــای‬ ‫بعــدی تاریــخ نیــز ا گرچــه گاه انــدک و بــا‬ ‫مانــدگار فالســفه زن در دروان باســتان بوده انــد‪ .‬در دوره هــای‬ ‫ِ‬ ‫دشــواری؛ امــا زنــان‪ ،‬از این ماجــرا دســت نکشــیدند و همپــای مــردان جلــو امدنــد‪ .‬در دوران معاصــر نیــز زنانــی‬ ‫ماننـ ِـد «الیزابــت انســکوم‪ ،‬ســوزان لنگــر‪ ،‬هانــا ارنــت و ســیمون دوبــووار» ایــن حضــور را پررنگ تــر ســاختند‪.‬‬ ‫ش فرهنگــی ناشــی از جامعــه مردســاالر‪ ،‬همــواره مشــمول تبعیض هــای جنســیتی‬ ‫باانکــه زنــان به خاطــر نگــر ‬ ‫بوده انــد؛ امــا موضوعــات محصورکننــده دیگــری نیــز بوده انــد تــا ایــن فشــار اقلیتــی را تشــدید کننــد؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫ـت کمتــری فرصــت بــروز پیــدا کننــد‪ .‬البتــه‬ ‫شــاید «نــژاد» عاملــی بــوده تــا دراین بیــن‪ ،‬فالســفه زن رنگین پوسـ ِ‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬شــاهد فعالیــت موفــق زنــان سیاه پوســت پرتعدادتــری نســبت به قبل در حــوزه فلســفه‬ ‫هســتیم؛ امــا هنــوز تــا ان مرحلــه راضی کننــده‪ ،‬فاصلــه بســیار اســت‪ .‬دراین گــزارش بــه ‪ 10‬زن رنگین پوســت‬ ‫اثرگــذار در فلســفه پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫جویسی میچل کوک‬ ‫انیتا الفرانس الن‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون ‪68‬ساله او که متولد امریکا در ‪ ۱۹۳۳‬و‬ ‫درگذشته در ‪ ۲۰۱۴‬است؛ اولین‬ ‫است؛ به عنوان استاد حقوق‬ ‫و فلسفه دانشگاه پنسیلوانیا و‬ ‫زن افریقایی‪،‬امریکایی بود که‬ ‫معاون‬ ‫اموزشی این مرکز‪ ،‬فعالیت دکترای فلسفه را در ایاالت‬ ‫ِ‬ ‫متحده ؛ ان هم از دانشگاه‬ ‫می کند‪ .‬او که همچون بسیاری‬ ‫زنان حوزه فلسفه‪ ،‬در امر جنسیت «ییل» دریافت کرد‪ .‬او چند سال‬ ‫نیز تحقیقاتی انجام داده؛ در سال به عنوان تحلیلگر امور افریقا در‬ ‫‪ ،2010‬توسط بارا ک اوباما جهت وزارت امور خارجه خدمت کرد‪.‬‬ ‫مطالعه مسائل اخالقی زیستی‬ ‫از او به عنوان پیشگام مهم در‬ ‫دولت معرفی شد‪.‬‬ ‫فلسفه امریکایی یاد می شود‪.‬‬ ‫بل هوکس‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون‬ ‫‪69‬ساله است؛ تمرکز‬ ‫نوشته هایشبردرهم تنیدگی‬ ‫نژاد‪ ،‬سرمایه داری و جنسیت‬ ‫است؛ و قدرت این سه عامل‪،‬‬ ‫در تولید و بازتولید ساختارهای‬ ‫سرکوبگر و سلطه طبقه‪ .‬او بیش‬ ‫از ‪ 30‬کتاب‪ ،‬شماری مقاله ‬ ‫دانشگاهی و ژورنالیستی منتشر‬ ‫کرده؛ و در چند مستند حضور‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫هورتنساسپیلر‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون ‪79‬ساله‬ ‫است؛ منتقد ادبی‪ ،‬فمینیست و‬ ‫استاد دانشگاه واندربیلت است‪ .‬او‬ ‫به خاطر مقاالتش در مورد ادبیات‬ ‫افریقایی‪،‬امریکایی؛وادبیاتو‬ ‫فرهنگ امریکا و تحقیقاتش در امر‬ ‫هویت هایتطبیقی‪،‬معروفاست؛‬ ‫و یکی از پژوهش های دنباله دارش‬ ‫درزمینه اثار خانواده مادرساالر بر‬ ‫جوامعسیاه پوست‪،‬تامل برانگیز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫لیزا دی‪ .‬دلپیت‬ ‫لوی جانل دنس‬ ‫کاترین سوفیا بل‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون‪69‬ساله اودانشیارجامعه شناسیومطالعات او که متولد امریکا و ا کنون ‪43‬ساله‬ ‫است؛ یک متخصص اموزشی‬ ‫است؛ دانشیار فلسفه در دانشگاه‬ ‫قومیتیدر دانشگاه‪ UNL‬بوده‬ ‫و مدارک علمی خود را از مرا کزی‬ ‫و نویسنده نیز بوده که به عنوان‬ ‫ایالتی پنسیلوانیا بوده و بسیار از‬ ‫مدیر اجرایی مرکز تعالی اموزشی‬ ‫نظیردانشگاه های«جورجتاون» تالش ها و تحقیقاتش‪ ،‬بر مدار‬ ‫ِ‬ ‫شهریدر دانشگاهبین المللی‬ ‫و«هاروارد» گرفتهاست‪.‬فعالیت ‬ ‫افزایش تنوع در فلسفه متمرکز‬ ‫فلوریدادر میامینیزفعالیت‬ ‫او به عنوان محقق و مشاور در چند شده است‪ .‬او درعین حال‪ ،‬مدیر‬ ‫کرده است‪ .‬او بورسیه ویژه نوابغ‬ ‫و موسس «دانشکده فیلسوفان‬ ‫پروژهجهانیدرزمینهاموزشو‬ ‫نابرابر ‬ ‫را به خاطر تحقیق در مورد روابط‬ ‫یقومیتیوجنسیتی ؛به ویژه سیاه پوست» بوده که باعنوان‬ ‫درهمکاری بایکمرکزتحقیقات‬ ‫مدرسه و جامعه و ارتباطات‬ ‫‪ CBWP‬شناخته می شود و از سال‬ ‫بین فرهنگیدریافت کرد‪.‬‬ ‫سوئدی‪،‬معروفاست‪.‬‬ ‫‪ 2007‬فعال است‪.‬‬ ‫یولونداویلسون‬ ‫انجال دیویس‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون‬ ‫‪77‬ساله است؛ به مقوله دفاع‬ ‫‪49‬ساله است؛ به عنوان‬ ‫از حقوق زندانیان عالقه دارد‪.‬‬ ‫پژوهشگر مرکز ملی علوم انسانی‬ ‫او بنیان گذار سازمان مقاومت‬ ‫فعالیت می کند و دکترای فلسفه‬ ‫را از دانشگاه کارولینای شمالی‬ ‫انقالبی ست؛ سازمانی که برای‬ ‫الغای صنعت‪-‬زندان کار می کند‪ .‬او گرفته است‪ .‬موارد تحقیقاتی‬ ‫ً‬ ‫استاد بازنشسته گروه تاریخ ا گاهی او که عمدتا در قالب مقاله‬ ‫در دانشگاه سانتا کروز کالیفرنیا؛‬ ‫و کتاب ارائه شده اند؛ شامل‬ ‫اخالق زیستی‪ ،‬فلسفه اجتماعی‬ ‫و مدیر گروه سابق مطالعات‬ ‫و سیاسی‪ ،‬نظریه نژاد و فلسفه‬ ‫فمینیستی در همین دانشگاه‬ ‫معتبر نیز بوده است‪.‬‬ ‫فمینیستی ست‪.‬‬ ‫میشا چری‬ ‫او که استادیار فلسفه در‬ ‫دانشگاه کالیفرنیاست؛‬ ‫کتاب هایی در مورد تعصب‪ ،‬ظلم‬ ‫و عدالت اجتماعی را نوشته و‬ ‫به خاطر کتاب «روان شناسی‬ ‫اخالقی خشم» در سال ‪2019‬‬ ‫ً‬ ‫تحسین شد‪ .‬او عموما به نقش‬ ‫احساسات در زندگی روزمره‬ ‫می پردازد و تاثیر نگرش افراد‬ ‫درمورد جنسیت و نژاد را بر‬ ‫رفتارهای ان ها تحلیل می کند‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ایا «من»‪« ،‬خودم» را می شناسم؟‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫در ایـن نوشـته دربـاره اینکـه خودشناسـی چیسـت و چرا باید‬ ‫خودمـان را بشناسـیم و چـه مزایایـی بـرای مـا دارد‪ ،‬صحبـت‬ ‫خواهیـم کـرد؛ و پاسـخ خواهیـم داد بـه اینکـه خودشناسـی‬ ‫چـه اهمیتـی در زندگـی مـا دارد و چگونـه بـه ان خواهیـم‬ ‫رسید‪ .‬در دنیای امروز‪ ،‬همواره به شکل های گونا گون دربرابر‬ ‫دشـواری هایی فراوان قرار می گیریم که باید به شکلی درسـت‬ ‫بـا ان هـا برخـورد کنیـم تـا به شـادی ‪ ،‬تندرسـتی و موفقیـت در‬ ‫زندگـی برسـیم‪ .‬این روزهـا بسـیاری از مـردم از خودشناسـی‬ ‫ً‬ ‫سـخن می گوینـد و بیشـتراوقات به یکدیگر میگوینـد که مثال‬ ‫تـو «خـودت را نمیشناسـی» یـا بـرو «خودت را بهتر بشـناس»؛‬ ‫امـا در واقـع تعریـف مشـخص و روشـنی از خودشناسـی داده‬ ‫نمی شـود‪ .‬ا گـر از دیـد «زیگمونـد فرویـد» کـه به عنـوان پـدر‬ ‫روانشناسـی معـروف اسـت‪ ،‬بـه خودشناسـی نـگاه کنیـم ‪ ،‬بـه‬ ‫باور او‪ ،‬این خود ا گاه و ناخودا گاه است که به کوه یخ تشبیه‬ ‫می شود؛ به گونه ای که ا گر به یک کوه یخ نگاه کنیم‪ ،‬قله ان‬ ‫را می بینیـم امـا ده برابـر ایـن قلـه‪ ،‬زیـر اب قـرار دارد و به راحتـی‬ ‫قابل دیـدن نیسـت‪ .‬بخـش بیرونی کوه یخ ضمیر خـودا گاه و‬ ‫بیشـتر بخش کوه که زیر اب اسـت‪ ،‬ضمیر ناخوا گاه ماسـت‪.‬‬ ‫یکـه گفت وگـو بـر سـر ضمیـر ناخـودا گاه اسـت‪ ،‬معنایـش‬ ‫زمان ‬ ‫این اسـت که مـا بـه ان قسـمت کمتـر توجـه می کنیـم و از‬ ‫کودکـی‪ ،‬مـادر و پدرمـان بـه مـا نیاموخته انـد کـه بایـد بـه ایـن‬ ‫بخـش از وجودمـان هـم اهمیت بدهیم؛ درنتیجـه در جوانی‬ ‫و میانسـالی و بعـداز ان مـا توانایـی رسـیدن بـه ناخـودا گاه را‬ ‫به سـادگی نخواهیم داشـت؛ از این رو بسـیاری از احساسـات‪،‬‬ ‫عواطـف‪ ،‬هیجانـات‪ ،‬خواسـته ها‪ ،‬تمایلات‪ ،‬رفتارهـا و گفتـار‬ ‫ما ریشـه در همین ضمیر ناخوا گاهمان دارد و شـناخت این‬ ‫بخـش از کـوه یـخ وجـود مـا‪ ،‬بـدون کمـک یـک روانشـناس‬ ‫بسـیار دشـوار اسـت‪ .‬با این حـال مـا چندیـن پیشـنهاد ارائـه‬ ‫می دهیـم کـه می تواند کمـی راه را برای شـناخت خـود هموار‬ ‫کند‪ .‬خودشناسی عبارت است از‪ :‬ا گاهی از چرایی احساس ‪،‬‬ ‫گفتـار ‪ ،‬رفتـار‪ ،‬باورهـا و اندیشـه مـا؛ امـا اینکـه چگونـه بـه ایـن‬ ‫ا گاهی می رسـیم‪ ،‬مسـتلزم طی کردن راهی بسـیار سنگالخی ‬ ‫و رنـج اور اسـت؛ چر اکـه خودشناسـی یعنـی رفتـن مسـیری‬ ‫بـه گذشـته‪ ،‬دیـدن چگونگی رشـد شـخصیت‪ ،‬دیـدن واقعی‬ ‫توانایی هـای و ویژگی هـای امروزمـان و اینکـه ایـن صفـات و‬ ‫توانایی ها و قابلیت ها ‪ ،‬همچنین نقاط ضعف و نقاط مثبت‬ ‫مـا از کجـا سرچشـمه می گیرنـد‪ .‬ا گـر به این شـناخت برسـیم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ان زمـان خواهیـم دیـد کـه مثلا چـرا یـک ازدواج نادرسـت‬ ‫کـرده ام‪ .‬چـرا طلاق اشـتباه گرفتـه ام‪ .‬چـرا این یا ان تصمیـم را‬ ‫گرفته ام‪ .‬چرا دائم حرص می خورم‪ .‬چرا افسـرده هسـتم‪ .‬چرا‬ ‫همیشه ناراضی و طلبکار هستم‪ .‬چرا از دست دیگران دلخور‬ ‫سراشپز‬ ‫و پرتوقع هسـتم و صدها چرای دیگر که پاسـخش را می توان‬ ‫در خودشناسـی پیدا کرد‪ .‬اما سـوال اسـایس این است که چرا‬ ‫بایـد خودمـان را بشناسـیم و خود شناسـی چـه مزایایـی برای‬ ‫مـا خواهـد داشـت؟‬ ‫خالصـه پاسـخ چنیـن اسـت‪ :‬خودشناسـی بـه مـا کمـک‬ ‫می کنـد تـا ‪ .1‬تصمیمـات درسـت تر بگیریـم‪ .2 .‬بـه شـناخت‬ ‫بهتـر از توانائی هـا و نقـاط ضعـف خـود برسـیم کـه بـرای‬ ‫رسـیدن بـه هدفمـان کمک موثـری به ما می کنند ‪ .3‬شـادتر‬ ‫قو خـوی بهتـری زندگـی کنیـم‪ .4 .‬بتوانیـم نتایـج‬ ‫و بـا خل ‬ ‫احساسـات و افـکار و رفتـار و گفتـار خودمـان را پیش بینـی و‬ ‫مدیریـت کنیـم‪ .5 .‬تحمـل و پذیـرش دیگـران و رفتـار ان هـا‬ ‫برایمـان امکان پذیـر شـود و ا گـر رفتـار نادرسـتی از فـردی سـر‬ ‫زد‪ ،‬ان را شـخصی نگیریـم‪ .6 .‬خودمـان را بشناسـیم؛ چر اکـه‬ ‫یکـه خودمـان را نشـناخته باشـیم‪ ،‬توانایـی شـناخت‬ ‫تا زمان ‬ ‫دیگـران را نخواهیـم داشـت‪ .7 .‬توانایـی برخـورد درسـت بـا‬ ‫اضطراب و هیجان ناشی از پیشامدهای زندگی در ما افزایش‬ ‫پیـدا کنـد؛ چر اکـه ان زمـان هـم خودمان را می شناسـیم و هم‬ ‫بـه حـوادث بیرونـی واقع بینانـه نـگاه می کنیـم‪.‬‬ ‫درواقـع؛ بـرای موفق شـدن در زندگـی نیـاز بـه سلاحی داریـم‬ ‫به نـام خودشناسـی کـه بـدون داشـتن و اسـتفاده از ان در‬ ‫زندگی ‪ ،‬موفقیت و تندرسـتی ما با مانع روبه رو می شـود‪ .‬این‬ ‫دشـواری ها بـه دو گـروه تقسـیم می شـوند‪.‬‬ ‫سوهان عسلی‬ ‫گـروه اول؛ شـناخت احساسـات ‪ ،‬هیجانـات‪ ،‬توانائی هـا ‪،‬‬ ‫قابلیت هـا و خواسـته های مـا هسـتند و به گفتـه دیگـر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مسـتقیما بـه خـود مـا گـره خورده انـد ‪ .‬گـروه دوم؛ چگونگـی‬ ‫یسـت کـه جامعـه در برابـر مـا‬ ‫حـل پرسـمان های گونا گون ‬ ‫می گـذارد و بایـد ان هـا را بـرای ادامـه زندگـی از سـر راه خـود‬ ‫برداریـم‪ .‬گـروه اول مربـوط به شـناخت درسـت مـا از خودمان‬ ‫اسـت؛ به سـخن دیگر‪ ،‬ما باید بدانیم که انگیزه و چرایی این‬ ‫یا ان رفتار و احسـاس و گفتار ما در کجاسـت‪ .‬در بیشـتر موارد‬ ‫مـا ویژگی هـای خودمـان را نمی شناسـیم و از قابلیت هـای‬ ‫خودمـان ا گاهـی نداریـم ؛ مـا بایـد بدانیـم کـه «کـه» هسـتیم‪،‬‬ ‫«چـه» هسـتیم و چـرا ایـن یـا ان هیجـان را داریـم و چـرا ایـن‬ ‫حـس و احسـاس را داریـم و چـرا ایـن رفتـار و یـا ان رفتـار را‬ ‫انجـام داده ایـم؟ بایـد بدانیـم که این اندیشـه هم ا کنونی من‬ ‫از کجـا می ایـد و ریشـه در کجـا دارد و اینکه چگونه از موقعیت‬ ‫احساسـی و عاطفـی بـدی کـه درحال حاضـر بـا ان درگیریـم‪،‬‬ ‫می توانیـم بیـرون بیاییـم‪.‬‬ ‫اما در نتیجه نشناختن خود‪ ،‬در برخورد با دشواری های گروه‬ ‫دوم‪ ،‬دو حالت برایمان پیش می اید؛ یا از حل و برطرف کردن‬ ‫ان ها ناتوان می شویم یا برای حل ان ها مجبور می شویم که‬ ‫هزینه بسیار گزافی را پرداخت کنیم‪ .‬همان گونه که گفته شد؛‬ ‫رسـیدن بـه خودشناسـی کار سـاده و بی دردسـری نیسـت؛‬ ‫چر اکـه در ان‪ ،‬نیـاز بـه بازنگـری صادقانـه و بیرحمانـه گذشـته‬ ‫خود داریم که این مهم بدون کمک یک روانشناس‪ ،‬خیلی‬ ‫موفقیت امیـز نخواهـد بـود‪ .‬درهرحـال چندین تمریـن در زیر‬ ‫ارائـه می شـود کـه مـی توانـد بـه شـما کمـک کوچکـی کنـد تـا‬ ‫بتوانیـد گام هـای اولیـه رسـیدن بـه خود شناسـی را درسـت و‬ ‫محکم بردارید‪.‬‬ ‫‪ .1‬بیرحمانـه و صادقانـه ولـی مصمـم و به گونـه ای انتقـادی بـا‬ ‫خود و احساسات و رفتارها و تصمیمات خود برخورد کنیم!‬ ‫‪ .2‬بـه احساسـات و رفتـار خـود توجـه کنیـم و کوشـش کنیـم‬ ‫ان هایـی کـه مـا را ازار می دهنـد بشناسـیم و بـا انهـا برخـورد‬ ‫درسـت کنیـم‪.‬‬ ‫‪ . 3‬نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم و به ویژه روی‬ ‫ن تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫نقاط ضعف ما ‬ ‫‪ .4‬به دنبـال ایـن بگردیـم که چرا و کدام رفتار و گفتار دیگران‪،‬‬ ‫مـا را ازار می دهد!‬ ‫‪ .5‬به دنبـال حـرف دیگـران نباشـیم؛ ولی ا گـر دربـاره خودمان‬ ‫چیـزی شـنیدیم و ان گفتـه درسـت بـود‪ ،‬پس به مـا ایـراد وارد‬ ‫اسـت؛ بهتـر اسـت کـه گوش کنیم و کوشـش کنیـم ان ایـراد را‬ ‫برطرف کنیم نه اینکه جبهه بگیریم؛ ولی ا گر شینده های ما‬ ‫«واقعا» درست نیستند‪ ،‬هیچ گونه توجهی به انها نباید کرد!‬ ‫‪ .6‬هـر روز رفتـار ‪ ،‬احسـاس و گفتـار و نتایـج کارهایتـان را بـا‬ ‫نتایـج روز پیش خودمقایسـه کنیم؛ چر اکـه این گونه‪ ،‬متوجه‬ ‫نادرسـتی ها و کاسـتی ها درکارهایمـان خواهیـم شـد!‬ ‫یسـت کـه بیشـتر در عیـد نـوروز اسـتفاده می شـود‪ .‬ایـن شـیرینی خوشـمزه شـباهت‬ ‫تهـای خوشـمزه و پرطرفـدار ایران ‬ ‫سـوهان عسـلی یکـی از انـواع ابنبا ‬ ‫ً‬ ‫زیـادی بـه پولکـی اصفهانـی دارد و معمـوال به همـراه نوشـیدنی های داغ مثـل چـای سـرو می شـود‪.‬‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫مغزیجات ‪ ۱ :‬لیوان‬ ‫شکر ‪ ۱ :‬لیوان‬ ‫عسل ‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫کره ‪ ۵۰ :‬گرم‬ ‫زعفران دم کرده ‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫همان طـور کـه می دانیـد‪ ،‬در تهیـه ایـن ابنبـات از مـواد نگهدارنـده‬ ‫اسـتفاده نمی شـود و به همین دلیـل نمی تـوان ان را به صـورت‬ ‫یکـه سـوهان عسـلی را درون‬ ‫طوالنی مـدت نگهـداری کـرد؛ در صورت ‬ ‫ظـرف دربسـته در یخچـال قـرار دهیـم؛ تـا یک مـاه مانـدگاری دارد‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا یـک تابـه مناسـب روی حـرارت مالیـم قـرار می دهیـم؛ سـپس‬ ‫شـکر را بـه تابـه اضافـه می کنیـم و به صـورت متداوم تفـت می دهیم‬ ‫تـا شـکر ذوب و رنگـش کاراملـی شـود‪ .‬پـس از اینکـه رنـگ شـکر‬ ‫کاراملـی شـد‪ ،‬عسـل را اضافـه می کنیـم‪ .‬حـاال مـواد را بـه ارامـی تفت‬ ‫می دهیـم تـا رنگـش طالیـی شـود‪ .‬پـس از اینکه رنگ مخلوط شـکر‬ ‫و عسـل طالیـی شـد‪ ،‬کـره را اضافـه می کنیـم و پـس از اینکـه کـره بـا‬ ‫مـواد مخلـوط شـد زعفـران دم کـرده را اضافه می کنیم و بـا دیگر مواد‬ ‫مخلـوط می کنیـم‪ .‬نکتـه مهـم در تهیـه سـوهان عسـلی صبـر اسـت‬ ‫و بایـد مـواد روی حـرارت بسـیار مالیـم تفـت داده شـوند تـا نسـوزند‪.‬‬ ‫چـون ا گـر شـکر بسـوزد‪ ،‬طعـم سـوهان عسـلی مـا خـراب مـی شـود‪.‬‬ ‫حـاال مغزیجاتـی کـه تمایـل داریـم بیـن سـوهان عسـلی قـرار بگیـرد‬ ‫را اضافـه می کنیـم‪ .‬بـرای مغـز سـوهان عسـلی می توانیـم از کنجـد‪،‬‬ ‫بـادام هنـدی‪ ،‬بـادام درختـی‪ ،‬پسـته و … اسـتفاده کنیـم‪ .‬پـس از‬ ‫اضاف هکـردن مغزیجـات‪ ،‬مـواد را تـا حـدی کـه بـا هـم یک دسـت‬ ‫شـوند هـم می زنیـم‪ ،‬سـپس داخـل یـک سـنی مناسـب را بـا فویـل‬ ‫الومینیومـی پوشـش می دهیـم‪ .‬حـاال از مـواد بـا قاشـق بـر می داریم‬ ‫و بـا فاصلـه داخل سـینی می ریزیم‪ .‬سـوهان عسـلی نه خیلـی نازک‬ ‫بایـد باشـد‪ ،‬نـه خیلـی ضخیـم و بـرای قطـر سـوهان خود حد وسـط‬ ‫را در نظـر بگیریـد‪ .‬نکتـه دیگـر اینکـه مـواد را پـس از اضافه کـردن‬ ‫مغزیجـات نبایـد خیلـی هـم زد‪ .‬هـم زدن بیـش از انـدازه مـواد پـس‬ ‫از اضافـه مغزیجـات باعـث مـی شـود مـواد مـا روغـن بینـدازد و در‬ ‫پایان کار سـوهان خوبی نداشـته باشـیم‪ .‬پس از اینکه تمام مواد را‬ ‫ً‬ ‫بـا فاصلـه داخـل سـینی ریخیتـم صبر می کنیم تـا کامال خنک شـود‬ ‫سـپس جمـع اوری می کنیـم و در جـای خشـک و خنـک نگهـداری‬ ‫می کنیـم‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫ترفندهایی برای پاک کردن اجاق گاز‬ ‫کاربردهای اندوسکوپی چیست؟‬ ‫چــه یــک اشــپز حرف ـه ای باشــید چــه از اجــاق گاز تنهــا‬ ‫بــرای گر مکــردن غذاهــای مانــده اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ککــردن‬ ‫احتمــاال تــا کنــون تجرب ـ ه ســختی در هنــگام پا ‬ ‫ان را داشــته اید‪ .‬بــا گذشــت زمــان‪ ،‬ســطح اجــاق گاز‬ ‫دوده گرفتــه‪ ،‬چســبنا ک و روغنــی شــده و ســرریزهای‬ ‫ســوخته ی غــذا بــر روی ان دیــده می شــود‪ .‬تمــام این هــا‬ ‫ککــردن اجــاق گاز را عملــی طاقت فرســا و‬ ‫می تواننــد پا ‬ ‫ناخوشــایند کننــد؛ امــا نــکات و ترفندهایــی وجــود دارنــد‬ ‫یســازند‪.‬‬ ‫کــه ایــن کار را ســاده تر م ‬ ‫استفادهاز ابزار مناسب‬ ‫مایعـات پا ک کننـد ه سـطوح و حوله هـای کاغـذی‪ ،‬اغلـب‬ ‫ککـردن سـطحی اجـاق گاز مناسـب هسـتند؛ امـا‬ ‫بـرای پا ‬ ‫ا گـر اجـاق گاز شـما بیـش از حـد کثیـف شـده‪ ،‬ممکـن اسـت‬ ‫به ابزار اضافی دیگری نیاز پیدا کنید‪ .‬برس های پا ک کننده‬ ‫اجـاق گاز ارزان هسـتند؛ امـا می تواننـد بـرای کـم کـردن‬ ‫اشـغال ها و یـا جد اکـردن لکه هـای روغـن مـورد اسـتفاده قـرار‬ ‫گیرند‪ .‬بقایای سـوخته ی غذا نیز می تواند با اسـتفاده از یک‬ ‫کاردک برداشـته شـود‪ ،‬فقـط بایـد مواظـب باشـید که سـطح‬ ‫اجـاق گاز را خـراش ندهیـد‪.‬‬ ‫پا ک کننده هایطبیعی‬ ‫ً‬ ‫یکـه احتمـاال قـادر بـه پید اکـردن تعـداد بسـیار زیـادی‬ ‫در حال ‬ ‫اسـپری پا ک کننـد ه اشـپزخانه در بیشـتر سـوپرمارکت ها‬ ‫هسـتید‪ ،‬ممکـن اسـت کـه اغلـب حتـی نیـازی بـه ایـن‬ ‫راه حل هـای گـران قیمت نداشـته باشـید‪ .‬شـما بـه احتمال‬ ‫زیـاد دو تـا از موثرتریـن پا ک کننده هـا را از قبـل در اشـپزخانه‬ ‫داریـد‪ .‬اب لیمـو و سـرکه نه تنهـا ارزان هسـتند؛ بلکـه قـدرت‬ ‫زیـادی هـم دارنـد‪ .‬اسـتفاده از اب لیمـو و جـوش شـیرین بـا‬ ‫هـم می توانـد اثـر پـا ک کنندگـی قدرتمنـدی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف تنهـا نیـاز داریـد تـا کمـی جوش‬ ‫شـیرین را بـر روی سـطح اجـاق گاز پاشـیده و پیـش از انکـه‬ ‫برای پا ک کردن رسـوبات از قاب دسـتمال اسـتفاده کنید ان‬ ‫ناحیـه را بـا اب لیمـو بمالیـد‪ .‬سـرکه می توانـد به صـورت یـک‬ ‫سهم سرکه و دو سهم اب به عنوان حالل مورد استفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬این ترکیب را در یک بطری اسپری ریخته و از ان برای‬ ‫ککـردن هـر روز ه اجـاق گاز اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫پا ‬ ‫پا ک کردن در هنگام گرم بودن گاز‬ ‫ککـردن‬ ‫ا گرچـه ایـن دقیقـا یـک توصیـ ه فوق العـاده بـرای پا ‬ ‫دکتر مهدی احمدیان‬ ‫فوق تخصص گوارش‬ ‫کلینیک‬ ‫شرو‬ ‫یـک کثیـف کاری نیسـت؛ امـا می توانـد از مشـکالت پیـ ِ ‬ ‫جلوگیـری کنـد‪ .‬وقتـی در حـال اشـپزی هسـتید‪ ،‬ا گـر غـذا‬ ‫پاشـیده یـا سـرریز شـد‪ ،‬سـعی کنیـد ان را تـا سـطح گاز گـرم‬ ‫اسـت پـا ک کنیـد‪ .‬ایـن ممکـن اسـت زمانـی کـه اشـپزی‬ ‫می کنید و ریسـک سـوختگی وجود دارد امکان پذیر نباشـد؛‬ ‫ً‬ ‫اما می توانید به خاطر داشـته باشـید تا بعدا برگشـته و پیش‬ ‫کار تمیز کردن‬ ‫از سـرد شـدن کامـل گاز‪ ،‬ان را پـا ک کنیـد‪ .‬این ِ‬ ‫ان را به طـور مشـهودی اسـان تر می کنـد‪.‬‬ ‫قبل از خیس کردن اجزای گاز را جدا کنید‬ ‫انـواع زیـادی از لـوازم پخـت و پـز‪ ،‬به ویژه سـطح باالیـی اجاق‬ ‫گاز‪ ،‬قطعاتـی دارنـد کـه به اسـانی قابـل جدا کـردن هسـتند‪.‬‬ ‫شـما ممکـن اسـت بـا تمی زکـردن اجـاق گاز در حالـی کـه‬ ‫ایـن قطعـات سـر جایشـان هسـتند مشـکل داشـته باشـید‪.‬‬ ‫بنابرایـن بوسـیله ی جـدا کـردن ان هـا‪ ،‬می توانیـد ایـن اجـزا‬ ‫را خیـس کنیـد تـا رونـد تمیـزکاری برایتـان سـاده تر شـود‪.‬‬ ‫وقتـی سـطح اجـاق گاز را لکه ها و غذاهای سـوخت ه سـمجی‬ ‫یسـت کـه ببینیـد قـادر بـه جد اکـردن‬ ‫گرفته انـد‪ ،‬ایـد ه خوب ‬ ‫کـدام قطعـات هسـتید و ان ها را در سـینک بخیسـانید‪ .‬این‬ ‫کار بـه نر متـر شـدن ضایعـات کمـک زیـادی می کنـد تـا جایـی‬ ‫کـه ممکـن اسـت بـا یـک دست کشـیدن سـاده تمیـز شـود‪.‬‬ ‫بقیـه می تواننـد بعـد از خیسـانده شـدن بـا کمـی مالیـدن از‬ ‫بین بروند‪ .‬فقط مطمئن شوید که اجزای جدا شده را قبل‬ ‫ً‬ ‫از برگردانـدن بـه سرجایشـان کاملا خشـک کنیـد‪.‬‬ ‫تمیز کردنمداوم‬ ‫وقتـی هیچ کـس از فراینـد سـر و کلـه زدن بـا یـک اجـاق گاز‬ ‫کثیف لذت نمی برد‪ ،‬انجام این کار به طور مکرر ان را سـاده تر‬ ‫می کند‪ .‬وقتی به طور منظم گازتان را تمیز می کنید‪ ،‬متوجه‬ ‫می شـوید کـه تالش هایتان بهتر نتیجـه می دهد‪ .‬با داشـتن‬ ‫یک برنامه هفتگی برای پا ک کردن اجاق گاز و دیگر جاهای‬ ‫دردسرسـاز اشـپزخانه‪ ،‬روغـن و لکه هـا شـانس اینکـه به طـور‬ ‫مناسـبی جا گیـر شـوند را نخواهنـد یافـت‪ .‬هیـچ چیـزی‬ ‫سـخت تر از تمی زکـردن الیه هـای بـر روی هـم انباشته شـده ‬ ‫اشـغال و چربـی نیسـت؛ بنابرایـن تمی زکـردن منظـم بهترین‬ ‫کاری سـت کـه می توانـد جلـوی ایجاد الیه هـای روغن و شـره‬ ‫را بگیرد تا سطح اجاق گاز را تبدیل به خانه خود نکنند‪ .‬ا گر‬ ‫کار پا ک کـردن اجـاق گاز دارد سـخت تر و سـخت تر می شـود‪،‬‬ ‫شـاید وقـت ان رسـیده کـه ان را نـو کنیـد‪ .‬ا گـر سـطح اجـاق‬ ‫گاز وضعیـت بـدی دارد ممکـن اسـت کـه تمیز کـردن و جلا‬ ‫دادنـش موجـب ایجـاد فرورفتگـی و خرابـی در ان شـود و این‬ ‫تمیز کردنـش را حتـی مشـکل تر هـم می سـازد‪.‬‬ ‫اندوسـکوپی بـرای معاینـه و بررسـی دقیـق بخـش فوقانـی‬ ‫ً‬ ‫لوله گوارش‪ ،‬خصوصا معده‪ ،‬مورد اسـتفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ایـن معاینـه به واسـطه یـک دوربیـن کوچـک و یـک لولـه ‬ ‫بلنـد و نـازک انجـام می گیرد‪ .‬این لولـه انعطاف پذیر بوده و‬ ‫دوربیـن بـه انتهای ان متصل اسـت‪ .‬متخصص گـوارش از‬ ‫این روش معاینه به جهت بررسـی بیماری های احتمالی‬ ‫مـری‪ ،‬معـده و دوازدهـه (ابتـدای روده کوچـک) اسـتفاده‬ ‫می کنـد‪ .‬در ایـن ازمایـش هیچ گونـه درد و ناراحتـی شـامل‬ ‫حـال شـما نخواهـد شـد‪ .‬در زمینـه بیماری هـای مرتبـط‬ ‫بـا لولـه گـوارش‪ ،‬یکـی از اصلی تریـن مسـائلی کـه مطـرح‬ ‫می شـود‪ ،‬زمـان تشـخیص اسـت‪ .‬به همین سـبب انجـام‬ ‫اندوسـکوپی بـرای شناسـایی و تشـخیص بیماری هـا‬ ‫پیـش از انکـه بـه نقطـه اوج و العلاج خـود برسـند‪،‬‬ ‫بسـیار سـودمند خواهـد بـود‪ .‬برخـی از کاربردهـای مهـم‬ ‫اندوسـکوپی معـده و لولـه گـوارش عبارتنـداز‪ .۱ :‬بررسـی‬ ‫عالئـم ظاهـری و اطمینـان از سلامت بافت هـای داخلـی؛‬ ‫برخـی از مـوارد همچـون حالـت تهـوع‪ ،‬اسـتفراغ های پـی‬ ‫در پـی‪ ،‬دردهـای شـکمی‪ ،‬مشـکل در عمـل بلـع و… را‬ ‫نمی تـوان بـر اسـاس توضیحـات و دیگر شـواهد تشـخیص‬ ‫و درمـان کـرد‪ .۲ .‬تشـخیص بیماری هـای مرتبـط بـا لولـه‬ ‫گـوارش؛ متخصـص گـوارش می توانـد از اندوسـکوپی‬ ‫بـرای نمونه بـرداری از بافت هـای مـری‪ ،‬معـده و دوازدهـه‬ ‫کمـک بگیـرد‪ .‬در این صـورت‪ ،‬بـا مشـاهده دقیـق نمونـه و‬ ‫بررسـی های تخصصی‪ ،‬می توان ریشـه بیماری را کشـف و‬ ‫بـه درمـان ان پرداخـت‪ .۳ .‬درمـان بیماری های گوارشـی؛‬ ‫متخصـص بـا اسـتفاده از اندوسـکوپ ایـن امـکان را دارد‬ ‫کـه ابزارهـای مـورد نظـر خـود را بـه لولـه گـوارش بیمـار‬ ‫ً‬ ‫وارد کـرده و درمـان الزمـه را انجـام دهـد‪ .‬مثلا در برخـی‬ ‫مواقـع ممکـن اسـت رگـی دچـار خون ریـزی شـده باشـد‪.‬‬ ‫متخصـص در این شـرایط می توانـد ایـن رگ را بـا ابزارهـای‬ ‫مورد نظـر بسـوزاند تـا جلـوی خـون ریـزی گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫گاهی اوقـات متخصـص به همـراه روش اندوسـکوپی از‬ ‫سـونوگرافی نیـز اسـتفاده می کنـد‪ .‬در این شـرایط یـک‬ ‫ردیـاب بـه دسـتگاه اندوسـکوپ وصـل می شـود تـا بتوانـد‬ ‫از دیـواره مـری یـا معـده عکـس تهیـه کنـد‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫سـونوگرافی یـا سـونوگرافی اندوسـکوپیک بـه متخصـص‬ ‫گـوارش ایـن امـکان را می دهـد کـه از پانکـراس کـه اندامـی‬ ‫غیر قابل دسـترس اسـت نیـز عکـس تهیـه کنـد‪.‬‬ ‫ایا شـما ا گاهانه برای تفکر مثبت تمرین می کنید؟ ایا شـما از ان دسـته افرادی هسـتید که هر روز ا گاهانه رفتار خود را انتخاب می کنند؟ ا گر پاسـخ بله باشـد‪،‬‬ ‫شـما را تشـویق می کنیم که به کار خود ادامه دهید؛ زیرا در مسـیر درسـتی قرار دارید؛ اما ا گر پاسـختان منفی سـت‪ ،‬باید بیش تر تالش کنید‪.‬‬ ‫حرکت ا گاهانه‬ ‫در مسیر مثبت اندیشی‬ ‫تبدیـل بـه ناظـری از افـکار خـود شـوید‪ .‬افکارتـان احساسـات‪ ،‬عواطـف و‬ ‫شهـای شـما را تولیـد می کننـد و ا گـر سـعی کنیـد بـه اثـرات ان هـا بچسـبید یـا‬ ‫نگر ‬ ‫سرکوبشـان کنیـد‪ ،‬تاثیـر بدتـری روی شـما می گذارنـد‪.‬‬ ‫با مرتب کردن ایده های خود شروع کنید‪ .‬یک اقدام روزانه ‪ ،‬خالص شدن‬ ‫از افکار منفی ست‪ .‬لیستی از چیزهای دلپذیر و کارهایی که دوست دارید‬ ‫انجام دهید را تهیه کنید‪ .‬هدف فعال کردن احساسات مثبت است‪.‬‬ ‫ا گـر می خواهیـد شـرایط را عـوض و بـه جلـو حرکـت کنیـد‪ ،‬بایـد از خـود شـروع‬ ‫د به دوست داشته شـدن ازسـوی دیگـران‪ ،‬خودتان باید‬ ‫کنیـد؛ زیـرا قبـل از امیـ ‬ ‫در ه رشـرایطی خـود را دوسـت داشـته باشـید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هنگامی که شـادی خود را با دیگران به اشـترا ک می گذارید‪ ،‬کامال صلح پایدار را تجربه‬ ‫می کنیـد‪ .‬احساسـات و احتـرام متحدانـ ه خـوب‪ ،‬بـروز بالـغ تجربـه انسـان اسـت‪ .‬مـا‬ ‫همیشـه بایـد امـاده دراز کـردن دسـت دوسـتانه باشـیم‪.‬‬ ‫بـدون درنظر گرفتـن اینکـه مشـکالت پیرامـون شـما فیزیکـی یـا روانی سـت‪ ،‬خنـده می توانـد بـه‬ ‫شـما کمـک کنـد کـه چمـدان سـنگین خـود ماننـد اضطـراب‪ ،‬ناامیـدی یـا عصبانیـت را زمیـن‬ ‫بگذاریـد‪ .‬خنـده اثـرات بسـیار مثبت بائرنکردنـی دارد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد؛‬ ‫ابالغ تسهیالت مصوب دولت برای اندیکا به بانک مرکزی‬ ‫رئیـس بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی با اشـاره به ابلاغ تسـهیالت مصـوب دولـت بـرای مـردم بـه‬ ‫بانـک مرکـزی گفـت‪« :‬واحدهـای نوسازی شـده در اندیـکا نیـز در برابـر بالیـای طبیعی مقاوم سـازی‬ ‫می شـوند»‪ .‬به گـزارش مهـر؛ ا کبـر نیکـزاد ضمـن بازدیـد از مناطـق زلزلـه زده اندیـکا بخـش چلـو و‬ ‫سوسـن گفـت‪« :‬بـرای بازسـازی مناطـق زلزلـه زده اندیـکا همـه مسـئوالن همـت ویـژه ای داشـتند‬ ‫ً‬ ‫و رئیس جمهـوری شـخصا در منطقـه حضـور پیـدا کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در سـطح ملـی نیـز چندیـن‬ ‫جلسـه بـا فوریـت برگـزار و مصوبـات خوبـی بـرای منطقـه صـورت گرفتـه کـه بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی بیشـترین مسـئولیت را در اجـرای ایـن مصوبـات بـر عهـده دارد»‪.‬‬ ‫استاندارمرکزی‪:‬‬ ‫تغییرات مدیریتی استان‪ ،‬شتاب زده نخواهد بود‬ ‫اسـتاندار مرکـزی گفـت‪« :‬جهـاد دانشـگاهی اسـتان مرکـزی ظرفیت هـای موجـود در قانـون‬ ‫اخیرالتصویـب حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت موسـوم بـه قانون تعالی جمعیـت را در کارگروه‬ ‫پژوهشـی خود بررسـی کرده و برش اسـتانی ان را تدوین کند»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ فرزاد مخلص االئمه‬ ‫در خصوص تغییرات مدیریتی در استان نیز تصریح کرد‪« :‬در حال حاضر‪ ،‬در حال ارزیابی‪ ،‬شناسایی‬ ‫و بررسی عملکرد مدیران فعلی استان هستیم‪ ،‬تمامی نیروهای کارامد‪ ،‬جهادی و انقالبی را حفظ‬ ‫خواهیـم کـرد و نیروهـای نا کارامـد‪ ،‬ضعیـف و بـی انگیـزه را جایگزیـن مـی کنیـم؛ البتـه این فراینـد ‪،‬‬ ‫شـتاب زده نخواهـد بـود و مولفه هـای شایسـتگی را لحـاظ خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫صادرات به خاطر کم ابی یا برای گسترش فضای سبز همسایه؟!‬ ‫بحــث صــادرات نخــل این روزهــا داغ اســت و مطالــب‬ ‫یشــود؛ باغــداران می گوینــد‬ ‫نبــاره گفتــه م ‬ ‫مختلفــی درای ‬ ‫کم ابــی باعــث شــده بــه فکــر فــروش دسترنجشــان‬ ‫باشــند‪ ،‬مســئوالن هــم می گوینــد حــذف درخــت و‬ ‫صــادرات ان بــدون مجــوز ممنــوع اســت‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫نکــه یکــی از‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ شــاید همی ‬ ‫دهــای شــمارش نخــل مثــل انســان‪« ،‬نفــر» اســت‪،‬‬ ‫واح ‬ ‫جایگاهــش را نشــان می دهــد‪ .‬ان هایــی کــه نخلســتان‬ ‫دارنــد‪ ،‬نخل‪‎‬هایشــان را ماننــد فرزنــدان خــود می داننــد‪.‬‬ ‫نخــل فرزنــد صبــور دیاری اســت که اب در ان کیمیاســت‪.‬‬ ‫ایــن درخــت ریش ـه هایش را بــرای پیــدا کــردن اب بــه‬ ‫نســاله اســت‬ ‫عمــق خــا ک می فرســتد؛ امــا زمیــن چندی ‬ ‫نتــر‬ ‫کــه تنگدســت شــده و اب در درونــش پاییــن و پایی ‬ ‫رفتــه اســت جــوری کــه دســت ریش ـه های عمیــق نخــل‬ ‫هــم بــه ان نمی رســد‪ .‬سال هاســت کــه نخ ـل داران‬ ‫مجــان‬ ‫اســتان بوشــهر می گوینــد کم ابــی درختانشــان را ک ‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بوشـهر یکـی از اسـتان های خرماخیـز کشـور اسـت و خرمـا‬ ‫نخسـتین محصـول باغـی ان ب هشـمار مـی رود‪ .‬ایـن اسـتان‬ ‫در ‪ ۳۴‬هزار هکتـار از باغ هـای خـود‪ ،‬شـش میلیون اصلـه‬ ‫نخـل دارد کـه سـاالنه بیـش از ‪ ۱۶۰‬هزار تـن ثمـر می دهنـد‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد این ثمـر در نخلسـتان های شهرسـتان‬ ‫دشتسـتان به دسـت می ایـد‪ .‬این روز هـا تصویـری در‬ ‫شـبکه های اجتماعـی دست به دسـت شـده کـه در ان‬ ‫اشـاره شـده باغـداران روسـتای رود فاریـاب شهرسـتان‬ ‫دشتسـتان به علـت کمبـود اب‪ ،‬تعـدادی از نخل هـای خود‬ ‫را از جـا دراورده و فروخته انـد‪ .‬ایـن روسـتا در منطقـه ای‬ ‫کوهسـتانی و خـوش اب وهـوا قـرار دارد‪ .‬روسـتایی بـا ‪۵۴۰‬‬ ‫خانـوار و حـدود دوهزار نفـر جمعیـت‪ .‬سـعیدی؛ یکـی از‬ ‫نخـل داران ایـن روستاسـت کـه خشک سـالی و کم ابـی او‬ ‫را ناچـار کـرده اسـت ‪ ۲۰‬اصلـه نخلـش را به قیمـت هرکـدام‬ ‫یک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومـان بفروشـد‪ .‬ایـن کشـاورز خریـدار‬ ‫نخلـش را نمی شناسـد و نمی دانـد کـه نخل هـا را کجـا‬ ‫بـرده اسـت‪ .‬او می گویـد‪« :‬می گفتیـم درخـت بکاریـم تـا در‬ ‫دوران پیـری بتوانیـم نانمـان را تامیـن کنیـم حـاال کـه پیـر‬ ‫شـدیم‪ ،‬نمی توانیـم نـان بچه مـان را بدهیـم»‪ .‬این نخـل دار‬ ‫کـه ‪ ۲۰۰‬اصلـه نخـل دارد‪ ،‬بـا ناراحتـی ادامـه می دهـد‪« :‬بـا‬ ‫این وضعیت کم ابی که امیدی به فعالیت باغداری نیسـت‬ ‫هـر کـس نخل هایمـان را خواسـت بـه او می فروشـیم»‪.‬‬ ‫دهقان؛ باغدار دیگری سـت که بیش از ‪ ۴۰۰‬اصله نخل دارد‬ ‫و می گویـد‪ ۵۰ ،‬اصلـه نخلـش را از زمیـن دراورده اسـت‪ .‬او از‬ ‫دشـواری هایی کـه بـرای ابیـاری نخل هایش متحمل شـده‬ ‫اشـاره و عنـوان می کنـد کـه پارسـال اسـتخری سـاخته‪ ،‬اب‬ ‫خریده‪ ،‬در ان ریخته و سپس با پمپاژ‪ ،‬نخل هایش را ابیاری‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬او می گویـد‪« :‬هـر تانکـر اب را ‪ ۷۰۰‬هزار تومـان‬ ‫می خریـدم کـه فقـط بـرای ابیـاری ‪ ۱۰‬اصله نخل کافـی بود»‪.‬‬ ‫ایـن باغـدار به جـای خالی یکی از نخل هایش اشـاره می کند‬ ‫لو روز‬ ‫و می گویـد‪« :‬وقتـی خانـواده ام بـه بـاغ می اینـد و حـا ‬ ‫نخل هـا را می بیننـد گریه شـان می گیـرد»‪.‬‬ ‫یاد ایامی که رود فاریاب سیراب بود‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی روسـتای رود فاریـاب می گویـد‪:‬‬ ‫«‪ ۸۰‬درصد مردم این روسـتا با کشـاوزی روزگار می گذرانند»‪.‬‬ ‫ناصـر زارعـی از دهـه ‪ ۶۰‬یـاد می کنـد کـه در روستایشـان برنـج‬ ‫کاشـته می شـد و دهـه ‪ ۸۰‬کـه بهتریـن مرکبـات را داشـتند و‬ ‫انگـور و انجیـر می کاشـتند‪ .‬او می گویـد‪« :‬کم ابـی باعـث شـد‬ ‫ت‪‎‬ها از بیـن بروند و کشـاورزان به سـمت کشـت‬ ‫کـه ایـن کشـ ‬ ‫نخـل روی بیاورنـد کـه اب کمتـری می خواهـد‪ .‬کشـاورزان‬ ‫نخل ها را به روش غرقابی سـیراب می کنند و میراب وظیفه‬ ‫سـهمیه بندی اب میـان کشـاورزان را برعهـده دارد»‪ .‬رئیس‬ ‫شـورای اسلامی روسـتای رود فاریـاب اشـاره می کنـد کـه‬ ‫سـال های گذشـته نخل هـای روسـتا هـر نـه یـا ‪ ۱۰‬روز یک بـار‬ ‫اب می خوردنـد‪ ،‬امـا االن هـر ‪ ۱۰۰‬روز یک بـار بـه نخل هـا اب‬ ‫یکـه در تابسـتان نخلسـتان های روسـتا‬ ‫می رسـد‪ .‬به طور ‬ ‫یک بـار اب خورده انـد‪ .‬به گفتـه زارعـی؛ نکتـه دیگـری کـه‬ ‫باعـث مشـکل درزمینـه تامیـن اب شـده رعایت نشـدن حق‬ ‫ابـه روسـتا های تنـگ فاریـاب و رود فاریـاب اسـت‪ .‬روسـتای‬ ‫رود فاریـاب سـهمی از چشـمه تنـگ فاریـاب نصیبـش‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫دست به ترکیب باغ نزنید‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان بوشـهر از ایـن روسـتا به عنـوان یکـی از قطب هـای‬ ‫گردشـگری اسـتان یـاد می کنـد کـه به علـت موقعیـت‬ ‫کوهسـتانی و شـرایط اب و هوایـی و سرسـبز بودنـش‬ ‫موردتوجـه گردشـگران و طبیعت دوسـتان اسـت‪.‬‬ ‫خسـرو عمرانـی بـه خشک سـالی هایی اشـاره می کنـد کـه‬ ‫نخلسـتان های ایـن روسـتا را دچـار مشـکل کـرده اسـت و‬ ‫می گویـد خواسـته های کشـاورزان رود فاریـاب را بـا تلاش‬ ‫اداره کل منابع طبیعـی و ابخیـزداری و شـرکت سـهامی اب‬ ‫منطقـه ای بوشـهر و تعامـل کشـاورزان روسـتا های رود‬ ‫فاریـاب و تنـگ فاریـاب پیگیـری می کنیـم تـا نخل هایـی کـه‬ ‫سرمایه ملی و روستا هستند‪ ،‬حفظ شوند‪ .‬او از نخل داران‬ ‫می خواهد دسـت به ترکیب باغشـان نزنند و درختانشـان را‬ ‫حـذف نکننـد‪.‬‬ ‫صادرات نخل قانونی ست یا ‪...‬؟‬ ‫در نخلسـتان ها‪ ،‬میـان نخل هـای مثمـر نخل هایـی هـم‬ ‫هسـتند کـه دیگر به ثمر نمی نشـینند یـا رقمشـان به گونه ای‬ ‫اسـت کـه بازارپسـندی نـدارد‪ .‬دراین شـرایط نخـل دار‬ ‫می توانـد تقاضـای حـذف درختـش از زمیـن و صـادرات ان را‬ ‫بدهـد تـا گـروه تحقیقاتـی بـرای ان تصمیـم بگیرنـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان بوشـهر‪ ،‬گـروه تحقیقاتـی اسـتانی و ملـی چنـد بـار از‬ ‫بـاغ متقاضـی بازدیـد می کننـد و درصـورت تائید‪ ،‬با شـرایطی‬ ‫بـه او اجـازه می دهنـد کـه نخل هایـش را صـادر کنـد‪ .‬عمرانی‬ ‫می گویـد‪« :‬گونه هایـی ماننـد کبـکاب‪ ،‬خاصویـی و شـکر کـه‬ ‫جـزء ذخایـر ژنتیکـی کشـور ب هشـمار می رونـد به هیچ وجـه‬ ‫صادر نمی شوند‪ ،‬اما گونه هایی مانند زاهدی و برهی که در‬ ‫کشور های حوزه خلیج فارس وجود دارد‪ ،‬در شرایط خاصی‬ ‫امـکان صـادرات دارنـد»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬نخل هایـی‬ ‫می تواننـد صـادر شـوند کـه غیراقتصـادی و غیرتجـاری‬ ‫باشـند‪ ،‬فرسـوده شـده باشـند و بـا تعهـدی کـه از کشـاورز‬ ‫گرفته می شـود گونه هایی دیگر جایشـان را بگیرد»‪ .‬عمرانی‬ ‫ادامـه می دهـد‪« :‬بسـیاری از کشـاورزان در کنـار نخل هـای‬ ‫قدیمی شان نخل نو کاشته اند و از ما می خواهند کمکشان‬ ‫کنیـم تـا نخل هـای قدیمـی را صـادر کننـد»‪.‬‬ ‫تصاویر صادرات نخل مربوط به سال های قبل بود‬ ‫در همیـن حـال‪ ،‬در پـی انتشـار تصاویـری در فضای مجازی‬ ‫مبنی بر فروش درخت های نخل در شهرسـتان دشتسـتان‬ ‫و صـادرات ان هـا بـه کشـور های حـوزه خلیـج فـارس‪،‬‬ ‫دادسـتان این شهرسـتان فضاسـازی های صـورت گرفتـه‬ ‫را دراین زمینـه تکذیـب کـرد‪ .‬یاسـر حیـدری با بیان اینکـه‬ ‫ایـن نخل هـا غیرمثمـر و دارای محصـول با کیفیـت پائیـن‬ ‫بوده انـد‪ ،‬گفتـه اسـت‪« :‬فـردی که صاحب ایـن درخت های‬ ‫نخـل بـوده‪ ،‬حـدود ‪ ۱۸‬درخـت را به دلیـل بی کیفیـت‬ ‫بـودن محصـول به قیمـت هر کـدام حـدود یک میلیـون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومـان می فروشـد و کارشناسـان جهـاد کشـاورزی‬ ‫نیـز غیرمثمر بـودن و نداشـتن صرفـه اقتصـادی نخل هـا را‬ ‫تائیـد کرده انـد»‪ .‬او بـا تکذیـب ادعـای صـادرات نخل هـا بـه‬ ‫کشـور های حـوزه خلیـج فـارس‪ ،‬بیـان کـرده اسـت‪« :‬حسـب‬ ‫مصاحبـه صورت گرفتـه کارشناسـان جهـاد بـا فـرد مورد نظر‪،‬‬ ‫ایـن نخل هـا در فضـای سـبز منطقـه‪ ،‬مورد اسـتفاده قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت»‪ .‬دادسـتان دشتسـتان عنـوان کـرده اسـت‪:‬‬ ‫«صـادرات نخـل فقـط بـا مجـوز جهـاد کشـاورزی صـورت‬ ‫می گیرد و جهاد کشاورزی تنها درمورد محصوالت غیرمثمر‬ ‫چنیـن مجـوزی صـادر می کنـد و این اقـدام هـم تشـریفات‬ ‫پیچیـده ای دارد»‪ .‬حیـدری با بیان اینکـه فـروش نخـل در‬ ‫شهرستان دشتستان رواج ندارد‪ ،‬تا کید کرده است‪ ،‬تصویر‬ ‫منتشـر شـده کـه نشـان دهنده بارگیـری و صـادرات نخـل در‬ ‫اسـکله اسـت‪ ،‬نیـز مربـوط بـه سـالیان قبـل اسـت و ارتباطـی‬ ‫بـه ایـن نخل هـا نـدارد‪ .‬او گفتـه اسـت‪« :‬از انجایی کـه درخت‬ ‫نخـل نیـاز به اب دهی مسـتمر ندارد‪ ،‬ادعا های مطرح شـده‬ ‫مبنـی بـر بی حاصـل بـودن ایـن درختـان بـر اثـر کـم ابـی نیـز‬ ‫صحـت نـدارد»‪ .‬دادسـتان دشتسـتان گفـت‪« :‬نخل هـای‬ ‫بـا کیفیـت بـاال جایگزیـن نخل های غیرمثمر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫حذف نخل در رود فاریاب بدون مجوز بوده است‬ ‫عضـو هیئت علمـی مرکـز تحقیقـات و امـوزش کشـاورزی‬ ‫و منابـع طبیعـی اسـتان بوشـهر با اشـاره به اتفـاق اخیـری‬ ‫کـه در روسـتای رود فاریـاب دشتسـتان رخ داده اسـت‪،‬‬ ‫می گویـد‪« :‬حـذف نخل هـا دراین روسـتا بـدون مجـوز بـوده‬ ‫اسـت و بایـد علـت اینکـه باغـداران تصمیـم بـه جابه جایـی‬ ‫درختانشـان گرفته انـد به طـور دقیـق بررسـی شـود»‪ .‬رحیـم‬ ‫خادمـی با اشـاره به شناسـایی ‪ ۱۶۵‬رقـم خرمـا دراین اسـتان‬ ‫می گویـد‪« :‬برخـی از ایـن رقم هـا بومـی هسـتند؛ یعنـی در‬ ‫اسـتان بوشـهر یـا برخـی اسـتان های دیگـر کشـت می شـوند‬ ‫و برخـی غیر بومـی به شـمار می رونـد؛ یعنـی در کشـور های‬ ‫دیگـر هـم وجـود دارنـد»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬رقـم کبـکاب یـا‬ ‫شـهابی‪ ،‬بومـی اسـتان بوشـهر اسـت و در کشـور های دیگـر‬ ‫وجـود نـدارد؛ امـا رقـم مجـول خارجی سـت یـا رقـم برهـی در‬ ‫دیگـر کشـور ها نیـز وجـود دارد و غیربومـی هسـتند»‪ .‬وی‬ ‫عنـوان می کنـد کـه اجـازه حـذف نخـل بـا شـرایط خاصـی‬ ‫صادر می شـود که یکی ازان ها این اسـت که رقمش غیربومی‬ ‫باشـد و دیگـر اینکـه بـاغ از حالـت بـاغ خـارج نشـود و تغییـر‬ ‫کاربـری پیـدا نکنـد‪ .‬او می گویـد‪« :‬نخل هـای مثمـر هـم ا گـر‬ ‫بومـی نباشـند‪ ،‬پـس از طـی روال قانونـی می تواننـد جابه جـا‬ ‫شـوند»‪ .‬ایـن پژوهشـگر ادامـه می دهـد‪« :‬به طور کلـی در‬ ‫صورتی اجازه جابه جایی نخل ها داده می شـود که راه حلی‬ ‫غیـر از ان وجـود نداشـته باشـد و در این حـال هـم ترجیـح‬ ‫این اسـت که در داخـل کشـور جابه جـا شـوند»‪ /.‬کوتاه شـده‬ ‫از باشـگاه خبرنـگاران جـوان‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫«قور ی گل» تاالب دائمی اذربایجان شرقی‬ ‫نشـرقی‬ ‫بهـای دائمـی اذربایجا ‬ ‫قـوری گل از تاال ‬ ‫ی و اسـتفاده ناپایـدار از‬ ‫کسـال ‬ ‫بـوده کـه به دلیـل خش ‬ ‫یسـت؛ امـا شـاید بـا‬ ‫منابـع ابـی در معرض خطـر نابود ‬ ‫تخصیـص حق ابـه جانی دوبـاره بگیرد‪ .‬قـوری گل‪ ،‬حال‬ ‫یسـت که زنگ هشـدار‬ ‫و روز خوبی ندارد و چند صباح ‬ ‫نابودی این تاالب نواخته شـده اسـت و حاال رگ های‬ ‫خشـکیده تـاالب‪ ،‬جانـی دوبـاره می خواهـد‪.‬‬ ‫مینا نوعی‪ /‬مهر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫معاون وزیر نیرو در سفر به خوزستان بیان کرد؛‬ ‫کاهش وابستگی خوزستان به نیروگاه های برق ابی‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‬ ‫معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی گفـت‪« :‬یکی ازمـوارد‬ ‫و مشـکالتی کـه در بـرق خوزسـتان وجـود دارد وابسـتگی‬ ‫یسـت و همیـن باعـث‬ ‫خیلی زیـاد بـه نیروگاه هـای برق اب ‬ ‫می شـود در خشک سـالی دچـار مشـکل شـوند»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛‬ ‫همایـون حائـری در نشسـت بررسـی وضعیـت شـبکه بـرق‬ ‫شهرسـتان های شـوش و کرخـه کـه بـا حضـور محمـد کعـب‬ ‫عمیـر (نماینـده مـردم این منطقـه در مجلـس) و مدیـران‬ ‫صنعـت بـرق خوزسـتان در فرمانـداری شـوش برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـرق خوزسـتان وابسـتگی زیـادی بـه‬ ‫نیروگاه هـای برق ابـی دارد کـه در خشک سـالی هایی ماننـد‬ ‫امسـال مشـکالتی ایجاد می کند‪ ،‬باید برای رفع این مشـکل‬ ‫در کنـار حفـظ نیروگاه هـای برق ابـی ب هسـمت احـداث‬ ‫نیروگاه های جدید به ویژه در شـمال خوزسـتان برویم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬نیـاز اسـت کـه خوزسـتان ازلحـاظ نیروگاهـی تقویـت‬ ‫شـود‪ .‬در برنامه ای که اقای وزیر برای ایجاد ‪۳۵‬هزارمگاوات‬ ‫ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی در چهارسـال پیـش رو دارنـد‬ ‫خوزسـتان نقـش و جایـگاه خاصـی دارد و سـهم زیـادی را‬ ‫به خـود اختصـاص می دهـد»‪ .‬معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق‬ ‫و انـرژی بابیان اینکـه بـرای توسـعه زیرسـاخت های صنعـت‬ ‫بـرق در این منطقـه تصمیم هـای مهمـی اتخاذ شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بنـا شـده درجهـت تقویـت شـبکه و پایـداری بـرق‪،‬‬ ‫یـک پسـت بـرق ‪۴۰۰‬کیلوولـت در شـوش احـداث شـود کـه‬ ‫بـه زودی ابالغیـه ان بـه بـرق منطقـه ای خوزسـتان ارسـال تـا‬ ‫عملیـات احداث ان اغاز شـود»‪ .‬حائری ادامـه داد‪« :‬احداث‬ ‫ایـن پسـت در پایـداری شـبکه بـرق شـمال خوزسـتان تاثیـر‬ ‫بسـزایی خواهـد داشـت و باعث تکمیل رینـگ ‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫منطقـه نیـز می شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬احـداث نیـروگاه‬ ‫‪42.5‬مگاواتـی یکی دیگـر از مصوبـات امـروز اسـت کـه بنـا‬ ‫شـده زمیـن موردنیـاز ان بـا همـکاری فرمانـداری شـوش‬ ‫تامیـن و رونـد احـداث ایـن نیـروگاه اغـاز شـود»‪ .‬معـاون وزیـر‬ ‫نیـرو در امـور بـرق و انـرژی تصریـح کـرد‪« :‬همچنیـن بنـا شـده‬ ‫بـرای نصـب ترانـس دوم پسـت اهـو دشـت‪ ،‬خـط دومـداره‬ ‫‪۱۳۲‬کیلوولت هفت تپه‪-‬توانا برای تقویت این پست احداث‬ ‫شـود»‪ .‬حائـری گفـت‪« :‬دیگـر اینکـه ظـرف هشـت ماه اینده‬ ‫شـبکه فشـار متوسـط کل شهرستان شـوش مجهز به کابل‬ ‫خودنگهدار شود و شهرستان کرخه نیز کابل خودنگهدار ان‬ ‫تکمیل و به پایان برسد»‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫ُ‬ ‫خوزسـتان نیـز دراین نشسـت گفـت‪« :‬نـه ایسـتگاه انتقـال و‬ ‫فـوق توزیع در سـطح منطقـه وجود دارد و متوسـط بارگیری‬ ‫از این تجهیزات ‪۶۲‬درصد است که رقمی قابل قبول است و‬ ‫در تالش هستیم که بهبود پیدا کند»‪ .‬محمود دشت بزرگ‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬از سـال ‪ ۹۵‬کـه مسـئولیت پذیرفتـه ام تاکنون‬ ‫‪ ۱۲‬پـروژه بـا ظرفیـت ‪ ۴۱۰‬مگاولـت در شـوش اجـرا کرده ایـم‬ ‫کـه حـدود نیمـی از ظرفیـت ‪۹۰۰‬مگاولتـی شـبکه این منطقه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درحال حاضـر نیـز پنـج پـروژه بـا ظرفیت‬ ‫‪ ۷۷۰‬مگاولت و اعتبار ‪۱۱۰۰‬میلیاردتومان در دستورکار قرار دارد‬ ‫که معادل ‪۹۰‬درصد ظرفیت موجود بوده و ظرفیت منصوبه‬ ‫منطقـه را دوبرابـر خواهـد کـرد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقه ای خوزسـتان گفت‪« :‬برق پیش ران صنعت اسـت و‬ ‫هـر صنعتـی که در منطقه مسـتقر شـود امادگی همـکاری در‬ ‫تامیـن بـرق ان را داریـم»‪.‬‬ ‫استاندارمازندران‪:‬‬ ‫حصار مدیریتی در مازندران شکسته می شود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در مراسـم معارفـه پـس از دریافـت حکـم‬ ‫خـود از وزیـر کشـور‪ ،‬بابیان اینکـه مـردم بایـد برخورداری هـا‬ ‫را لمـس کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬جوانانـی کـه دفـاع مقـدس را پیـش‬ ‫بردنـد‪ ،‬بـا همـان روحیـه قـادر بـه حـل مشـکالت اقتصـادی‬ ‫هسـتند»‪‎.‬سـید محمـود حسـینی پور در مراسـم تکریـم و‬ ‫معارفـه اسـتاندار مازنـدران گفـت‪« :‬مازنـدران میعـادگاه و‬ ‫یاداور چهره های درخشان شهیدانی ست که برای صیانت‬ ‫از شـرف و کیـان دیـن و وطـن جـان خـود را در کـف اخلاص‬ ‫نهادنـد»‪ .‬اسـتاندار بابیان اینکـه مازنـدران در دفـاع مقـدس‬ ‫در خـط مقـدم مبـارزه و در تهاجـم بـه دشـمن قـرار داشـت‬ ‫نـه دفـاع صـرف‪ ،‬افـزود‪« :‬در دفـاع از حـرم نیـز شـهدای مـا در‬ ‫خط تهاجم به دشـمن قرار داشـتند و رو در روی دشـمن به‬ ‫شـهادت رسـیدند»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬ا گر ما در دفاع از کشـور‬ ‫در نقطـه تهاجـم بودیـم در جنگ اقتصادی نیز می توانیم»‪.‬‬ ‫حسینی پور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬مقام معظم رهبری در سفر‬ ‫به مازندران بیان فرمودند که استانی که دریا و جنگل دارد‪،‬‬ ‫نبایـد بیـکار داشـته باشـد»‪ .‬اسـتاندار بااشـاره به اینکه مـردم‬ ‫یسـت‬ ‫از مـا می پرسـند کـه اسـتانی کـه سرشـار از منابـع غن ‬ ‫و صادرکننـده ‪ ۳۰‬محصـول؛ چـرا بایـد عقب ماندگـی داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ایـا تحریـم از بیـرون اسـت یـا داخـل؟‬ ‫مـا بایـد تحریـم مدیریتـی اسـتان را بشـکنیم و از ظرفیـت‬ ‫جوانـان بـا ظرفیـت واقعـی ان اسـتفاده کنیم»‪ .‬حسـینی پور‬ ‫بااشـاره به اینکه مـا نبایـد گـزارش بدهیـم کـه نتوانسـتیم بـه‬ ‫هـدف برسـیم و بایـد بـا تلاش شـبانه روزی ب هسـمت حـل‬ ‫مشکالت برویم‪ ،‬گفت‪« :‬باید با فرهنگ جهادی دوران دفاع‬ ‫مقـدس مشـکالت را حـل کنیـم»‪ .‬وی بابیان اینکه علی رغم‬ ‫تحریم هـا‪ ،‬ا گـر بر ظرفیت های مازندران تکیه کنیم‪ ،‬جوانان‬ ‫یشـکنند‪ ،‬افـزود‪« :‬انچـه موجـب اقتـدار کشـور‬ ‫تحریم هـا را م ‬ ‫شـد روحیـه جهـادی جوانـان بـود و از برکـت وجـود جوانـان‬ ‫است که دشمن نمی تواند چپ بما نگاه کند‪ .‬از امروز بنده‬ ‫اسـتاندار جوانانـی هسـتم کـه هیـچ گـروه و پارتـی ای ان هـا را‬ ‫حمایـت نمی کنـد»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران بابیان اینکـه نبایـد‬ ‫جوانـان صاحـب ایـده مـا بـا موانـع خدمـت در اسـتان روبـرو‬ ‫شـوند‪ ،‬افزود‪« :‬متاسفانه حصار مدیریتی نگذاشت جوانان‬ ‫طشـکنان‬ ‫مـا ایفـای نقـش کنند‪ .‬ا گـر جوانـان مازندرانی و خ ‬ ‫جبهه ها وارد فضای تولید و اقتصاد مازندران شوند‪ ،‬استان‬ ‫ما به زودی شکوفا می شود»‪ .‬استاندار گفت‪« :‬مردم مظلوم‬ ‫مازنـدران ایـا برخـورداری از ظرفیت هـا را حـس می کننـد»‪.‬‬ ‫حسـینی پور یـاداور شـد‪« :‬انچـه عامـل اصلـی عقب ماندگـی‬ ‫مازنـدران اسـت‪ ،‬این اسـت که نتوانسـتیم وحـدت الزم را‬ ‫بیـن نخبـگان ایجاد کنیم»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«بنـده بدهـکار هیـچ جریـان و گـروه سیاسـی نیسـتم‪ .‬مـن‬ ‫اسـتان علمـا و نخبـگان و‬ ‫بدهـکار مـردم مازنـدران هسـتم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫متفکـران بایـد توسـعه یابـد»‪ .‬حسـینی پور گفـت‪« :‬مدیرانی‬ ‫کـه تشـخیص می دهند پس از سـال ها چیز جدیـدی ندارند‬ ‫جـای خـود را بـه جوانـان بدهنـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬هیـچ‬ ‫مدیری تازمانی که در مصدر امور اسـت نباید کار مردم را رها‬ ‫کند»‪ .‬اسـتاندار مازندران در پایان یاداور شـد‪« :‬شـهرداری ها‬ ‫بداننـد کـه وضعیـت شـهرها درشـان گردشـگران و مـردم‬ ‫مازندران و توسـعه توریسـم نیسـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ با حضور‬ ‫وزیر کشـور‪ ،‬سـید محمود حسینی پور با دریافت حکم خود‬ ‫ً‬ ‫رسـما به عنـوان اسـتاندار مازنـدران معرفـی و از تالش هـای‬ ‫احمـد حسـین زادگان قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ایجاد ‪10‬هزار شغل از ابتدای سال‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬درراسـتای تحقـق‬ ‫شـعار امسـال (تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا)‪،‬‬ ‫‪۱۰‬هـزار فرصـت شـغلی از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون در‬ ‫این شهرستان ایجاد شده است»‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری؛ حسـین توکلـی کجانـی‬ ‫(معـاون اسـتاندار تهـران و فرماندار ویژه شهرسـتان ری) در‬ ‫نشسـت شـورای اداری شهرستان ری گفت‪« :‬تحقق شعار‬ ‫«تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی هـا» در اولویـت کاری‬ ‫همـه دسـتگاه های شهرسـتان بـوده و بـا تغییـر دولـت نیـز‬ ‫یکـه از ابتدای‬ ‫ایـن هـدف بیش ازپیش دنبال شـد؛ به نحو ‬ ‫سـال جـاری تا کنـون تعهـد اشـتغال شهرسـتان به میـزان‬ ‫‪۱۴۰‬درصـد صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬یکی از اهداف دولت سـیزدهم خدمت‬ ‫بی منـت بـه مـردم اسـت و در شهرسـتان ری نیـز عمـده‬ ‫مسـئوالن به دنبـال خدمـت صادقانه به مـردم قبله تهران‬ ‫هستند»‪.‬‬ ‫دستگیری سارق کابل های برق‬ ‫محدوده پاالیشگاه تهران‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری اعلام کـرد‪« :‬بـا‬ ‫هماهنگی هـای قضایـی سـارق کابل هـای فشـار قـوی‬ ‫محدوده پاالیشگاه تهران در مخفیگاهش دستگیر شد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان گفـت‪« :‬برابـر اخبـار واصلـه‬ ‫درخصوص سرقت کابل برق از محدوده پاالیشگاه تهران‪،‬‬ ‫با توجه بـه حساسـیت موضـوع تیـم عملیـات کالنتـری‬ ‫‪ ۱۷۵‬باقر شـهر در محـل حاضـر و در بررسـی ها مشـخص‬ ‫شـد کابل هـای بـرق فشـار قـوی ایـن محـل سـرقت شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شناسـایی و دسـتگیری سـارق در‬ ‫دسـتور کار تیـم عملیات کالنتری ‪ ۱۷۵‬باقر شـهر قـرار گرفت‬ ‫و با تحقیقات جامع و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی‬ ‫هویـت سـارق و محـل حضـورش مشـخص شـد»‪.‬‬ ‫تشکیل دبیرخانه شهرهای مذهبی در ری‬ ‫شـهردار منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران ‪ -‬شـهرری با تا کید بـر ضـرورت‬ ‫تهیـه چشـم انداز میراث فرهنگـی و حـوزه گردشـگری در‬ ‫این منطقـه گفـت‪« :‬با توجه بـه قدمـت و پیشـینه تاریخـی‬ ‫به منظـور معرفـی این شـهر باسـتانی بـه جهانیـان می تـوان‬ ‫بـا کمـک مجمـع شـورای جوانـان‪ ،‬دبیرخانـه شـهرهای‬ ‫مذهبی ایران را در ری تشـکیل داد»‪ .‬محمد ناظم رضوی‬ ‫گفـت‪« :‬ری سرزمینی سـت کـه گسـتره فرهنگـی بزرگـی‬ ‫دارد و می بایسـت به لطـف وجـود بـارگاه مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم حسـنی (ع) ان را به عنـوان یـک جهـان شـهر‬ ‫بزرگ اسالم و شیعی نشان دهیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬تهیه سند‬ ‫چشـم انداز گردشـگری و میراث فرهنگـی شـهرری توسـط‬ ‫مجمـع شـورای جوانـان این شـهر بـرای ترسـیم نقشـه راه‬ ‫الزامی سـت»‪.‬‬ ‫رونق دوباره کشتی‬ ‫در ورزشگاه شهید قدیمی کهریزک‬ ‫مسـئول واحـد تربیت بدنـی شـهرداری کهریـزک‪ ،‬از شـروع‬ ‫دوره هـای اموزشـی و تمرینـی رشـته های مختلـف ورزشـی‬ ‫در ورزشـگاه های شـهر کهریـزک‪ ،‬پـس از تعطیلـی ‪ ۲۰‬ماهـه‬ ‫کرونایی خبر داد‪ .‬حسن عرب کرمانی گفت‪« :‬متاسفانه در‬ ‫دوسـال اخیر‪ ،‬شـاهد تعطیلی مرا کز ورزشـی در همه شهرها‬ ‫بودیـم امـا خوشـبختانه بـا اجـرای طـرح وا کسیناسـیون‪،‬‬ ‫ا کنوندوبارهفعالیتورزشیدر ورزشگاه هایشهر کهریزک‬ ‫با رعایت کامل پروتکل های بهداشـتی اغاز شـده اسـت که‬ ‫این موضـوع عالوه بـر ایجـاد نشـاط و سلامت اجتماعـی‬ ‫در بیـن عالقه منـدان ورزش‪ ،‬فرصـت جدیـدی را بـرای‬ ‫ورزشـکاران در رشـته های تخصصـی فراهـم کـرده اسـت»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت رادمان شعله شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 217498‬و شناسه ملی ‪10102588401‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1400/07/26‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬محـل شـرکت‬ ‫در واحـد ثبتـی تهـران بـه ادرس اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه بازاراهـن‪،‬‬ ‫خیابـان اسـتانه‪ ،‬خیابـان شـهیدجعفر عزیـزی‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬مجتمـع نمایشـگاه صنعـت رضـا‪ ،29 ،‬طبقه همکف کدپسـتی‬ ‫‪ 1371857777‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصلاح گردیـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1222246‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت انتقال داده ماهان شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 333729‬و شناسه ملی ‪10103756875‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/08/10‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اعضـاء‬ ‫هیئت مدیـره بـه قـرار ذیـل بـرای مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب شـدند‪:‬‬ ‫علـی ذا کـر بـه شـماره ملـی ‪ 0067239730‬مدیرعامـل و عضـو‬ ‫هیئت مدیـره‪ ،‬محمدرضـا ذا کراصفهانـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0040849686‬رئیس و عضو هیئت مدیره‪ ،‬حسین ذا کراصفهانی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0079651003‬نایب رئیـس و عضـو هئیت مدیـره‪.‬‬ ‫کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات‪ ،‬قراردادهـا و عقود اسلامی‪ ،‬اسـناد و اوراق عـادی و اداری با‬ ‫امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫اسـیه عزیزیـان بـه شـماره ملـی ‪ 0081046741‬بـه سـمت بـازرس‬ ‫اصلـی و نسـرین صاحب جمعیـان به شـماره ملـی ‪ 0081396120‬به‬ ‫سـمت بازرس علی البدل برای مدت ‪ 1‬سـال مالی انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تهران (‪)1222248‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مشاوره و خدمات مدیریت سماع اوید سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 386524‬و شناسه ملی ‪10320374649‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ ‪ 1393/10/27‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم‬ ‫گالره بنا گـر بـه شـماره ملـی ‪ 0012287873‬بـه عنـوان بـازرس اصلـی و اقـای علی رضـا کریمی کنـدزی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0056530714‬بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـرای یـک سـال مالـی تعییـن گردیدند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1222247‬‬ ‫تاسیس موسسه غیرتجاری پرواز راهیان علم‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/08/22‬بـه شـماره ثبـت ‪ 52561‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010505955‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیل گردیده که خالصه ان به شـرح زیر جهت‬ ‫یگـردد‪ .‬نـام‪ :‬پـرواز راهیـان علم موسسـه غیرتجاری موضوع فعالیت‪ :‬فعالیت موسسـه براسـاس مـاده ‪ 6‬ائین نامه هیـات وزیران به‬ ‫اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫شـماره ‪/45622‬ت‪ 27034‬مورخـه ‪ 1382/08/14‬تاسـیس موسسـات و شـرکت های خدمـات اعـزام دانشـجو بـه خـارج از کشـور مبتنـی بـر سـه بنـد و یک‬ ‫تبصـره درخصـوص مشـاوره و ارائـه کلیـه خدمـات موردنیـاز جهـت اعـزام دانشـجو بـه خـارج از کشـور و خدماتـی بـه شـرح ذیـل می باشـد‪ - :‬ارائـه اطالعـات‬ ‫کامـل و واقعـی بـه متقاضـی تحصیـل در خـارج از کشـور درخصـوص نـوع و میزان خدمـات و تعهدات خود‪ - .‬تنظیم قـرارداد با متقاضی و ارائـه خدمات در‬ ‫ً‬ ‫چارچوب ان‪ - .‬رعایت بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های صادرشـده توسـط کارگروه نظارت‪ .‬تبصره‪ :‬موسسـات و شـرکت ها صرفا می توانند از دانشـگاه ها‬ ‫و مرا کـز اموزشـی خارجـی‪ ،‬کـه ارزش مـدرک تحصیلـی انهـا در مقطـع موردنظـر بـه تاییـد وزارتخانه هـای ذیربـط رسـیده باشـد بـرای متقاضیـان تقاضـای‬ ‫پذیـرش نماینـد‪ .‬خدمـات‪ :‬مشـاوره تحصیلـی؛ اخـذ پذیرش؛ اخذ روادید؛ ثبت نام؛ انتقال‪ ،‬اسـکان و جانمایـی‪ .‬به موجب مجـوز از اداره کل وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری برابـر بـا شـماره مجـوز ‪ 42/1/66209‬در تاریـخ ‪ 1400/07/24‬در اسـتان مربوطـه ایـن ا گهـی بـه ثبـت رسـید‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ‬ ‫ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه بـاغ صبـا‪ -‬سـهروردی‪ ،‬کوچه دبیـر‪ ،‬خیابان‬ ‫شهیدمحسـن اقلیمی‪ ،‬پال ک ‪ ،6‬طبقه دوم‪ ،‬واحد ‪ 6‬کدپسـتی ‪ 1565745516‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ 2.000.000 :‬ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشـرکه‬ ‫هـر یـک از شـرکا‪ :‬اقـای محمدحسـن پاچنـاری بـه شـماره ملـی ‪ 0074243454‬دارنـده ‪ 1500000‬ریال سهم الشـرکه‪ ،‬اقای احسـان قلعه نوئی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0079805027‬دارنده ‪ 500000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬مدیران‪ :‬اقای محمدحسن پاچناری به شماره ملی ‪ 0074243454‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای احسـان قلعه نوئـی به شـماره ملـی ‪ 0079805027‬به سـمت رئیـس هیئت مدیره به‬ ‫مدت نامحدود‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهداور موسسـه از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و همچنین‬ ‫کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء محمدحسـن پاچناری همراه با مهر موسسـه معتبر می باشـد‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور‪ ،‬به منزله اخذ و صدور‬ ‫پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1222245‬‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 24‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪375‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫منصور‬ ‫بیماری خانواده میم‬ ‫فیلمـی سـاخته سـیاوش سـرمدی بـا نـام اولیـه «اذرخـش»‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬بـه‬ ‫بخش هایـی از زندگـی «شـهید سـتاری» می پـردازد کـه به کمـک همراهـان‬ ‫معتمـد و صدیقـش‪ ،‬پایه هـای تولید جنگنده هایـی را بنا می کند که بعدها‬ ‫باعنوان «اذرخش» و «صاعقه» شـناخته می شـوند ‪...‬؛ محسـن قصابیان‪،‬‬ ‫لینـدا کیانـی‪ ،‬مهـدی کوشـکی و حمیدرضـا نعیمـی؛ بازیگـران ان هسـتند‪.‬‬ ‫علیرضـا داوودنـژاد در مقـام مشـاور کارگـردان در این فیلـم حضـور داشـته‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫خانـواده «میـم» مـادر خـود را از دسـت داده؛ و عاشق شـدن دختـر دوم‬ ‫خانـواده‪ ،‬شـرایط اشـفته خانـواده را اشـفته تر کـرده ‪ !...‬مانلـی حسـین پور‪،‬‬ ‫ارزو شیخی‪ ،‬محمدرضا صولتی‪ ،‬ساالر کریم خانی‪ ،‬امید مصباحی و رامتین‬ ‫ مقـدادی؛ بازیگـران ایـن نمایـش به کارگردانـی سـروش طاهـری هسـتند کـه‬ ‫برپایـه مت ِـن فائوسـتو پاراویدینـو (بـا ترجمـه نیایـش بهمنیه) تـا ‪ 21‬اذرمـاه در‬ ‫«تئاتـ ر شـهر» ( سـالن سـایه) میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫قاسماهنین جان‬ ‫جسد‬ ‫یه َسر و دو گوش‬ ‫کتابـی نوشـته ِمـری روچ بـا ترجمـه رضـا اسـکندری اذر کـه نشـر «نـون» در‬ ‫‪272‬صفحه با قیمت ‪ 80‬هزارتومان منتشـر کرد‪ .‬روچ؛ سـال ‪ 1959‬در امریکا‬ ‫متولد شد‪ .‬نویسنده دراین اثر‪ ،‬نگاهی به اعمال نیک اجساد در طی قرون‬ ‫متمـادی می انـدازد و داسـتان کالبدمـان را بعد از انکـه ان را تـرک می کنیـم‪،‬‬ ‫روایـت؛ و بـه اسـتفاده ان هـا در ماجراهـای علمـی که قدمتی چندهزارسـاله‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬اشـاره می کنـد‪.‬‬ ‫البومـی از نجـوا خبازیان ؛کـه ا گرچـه در ژانـر موسـیقی کـودک دسـته بندی‬ ‫کو نوجـوان اسـت و‬ ‫می شـود؛ امـا مخاطبانـش فراتـر از گـروه سـنی کود ‬ ‫بـرای بزرگ سـاالن هـم می توانـد جـذاب و لذت بخـش باشـد‪ .‬اهنگسـازی‬ ‫و ترانه هـای کار‪ ،‬بـا خبازیـان بـوده؛ و حبیـب بدیـری در خوانـدن ترانه هـا‪،‬‬ ‫صدای خبازیان را همراهی کرده‪ .‬نوازندگان البوم نیز از هنرمندان مطرح و‬ ‫اعضـای گروه هایـی مثـل «پالـت» و «بمرانـی» بوده انـد‪.‬‬ ‫َ َ‬ ‫تل انباشت‬ ‫هایپر چی‬ ‫چه در میانه باشد و‬ ‫چه نه این اتش‬ ‫ُ‬ ‫تو خود گلی باش‬ ‫کودکم!‬ ‫میان زخم َا َ‬ ‫طهر و‬ ‫رودخانه ی خفته در چشم ببر و‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ارغنونی که باد در ان می نالد‬ ‫و سپاس بر تو ای ماه‬ ‫که می روی‬ ‫به گریبان ستاره جوی َمجوس و‬ ‫پهنه ای از ُمرغان‬ ‫گاه سایه‬ ‫ََ‬ ‫گاه اشهب‬ ‫سوی تو می ایند و‬ ‫تو مرده ای در فراز‬ ‫چونان که قایقی بگذرد‬ ‫بر اب های ویران‬ ‫به رویای تو خواهم ُمرد‬ ‫با منشوری از راز و‬ ‫ُ‬ ‫گل هایسپیده دمان‬ ‫علف حادثه‬ ‫در ِ‬ ‫ُ‬ ‫طب اتش و‬ ‫به ق ُ ِ‬ ‫پلک گشاده ی مهتاب‬ ‫ِ‬ ‫به رویای تو خواهم ُمرد‬ ‫با کاج بیکران و‬ ‫پوالد کشیده ی دریا‬ ‫سیمین اسمان‬ ‫برق‬ ‫در ِ‬ ‫ِ‬ ‫به رویای تو خواهم ُمرد‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار مهرشـاد خسـروی یکتـا کـه تـا ‪ 2‬اذر مـاه در «گالـری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان کریم خـان زنـد‪،‬‬ ‫شـیرین» بیـن سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 19‬و به‬ ‫ِ‬ ‫خیابـان سـنایی‪ ،‬کوچـ ه سـیزدهم‪ ،‬پلا ک ‪ ۵‬برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد متولـد‬ ‫‪1361‬؛ دارای مـدرک کارشناسـی نقاشـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد و‬ ‫کارشناسـی ارشـد نقاشی دانشـگاه ازاد اسالمی یزد است؛ و در ‪ 17‬نمایشگاه‬ ‫گروهـی و انفـرادی حضـور داشـته‪.‬‬ ‫لو حوصله رفتن به خرید را ندارید یا از شـلوغی و ترافیک و انتظار در‬ ‫ا گر حا ‬ ‫صف هـای طوالنـی فروشـگاه ها خسـته اید؛ یا دوسـت ندارید وقت خـود را با‬ ‫خریـد تلـف کنیـد‪ ،‬با این اپلیکیشـن‪ ،‬خریدهـای روزان ه خـود را انالین انجام‬ ‫در منـزل‪ ،‬محـل کار یـا هـر مقصـد دلخـواه دیگـر‪ ،‬تحویـل بگیریـد‪.‬‬ ‫دهیـد؛ و ِ‬ ‫ُ‬ ‫البتـه ایـن برنامـه‪ ،‬تنها شـهر قم را پوشـش می دهد‪.‬‬ ‫زیگمونتزارادکیویچ‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 385

هفته نامه سرافرازان 385

شماره : 385
تاریخ : 1400/11/04
هفته نامه سرافرازان 384

هفته نامه سرافرازان 384

شماره : 384
تاریخ : 1400/10/27
هفته نامه سرافرازان 383

هفته نامه سرافرازان 383

شماره : 383
تاریخ : 1400/10/20
هفته نامه سرافرازان 382

هفته نامه سرافرازان 382

شماره : 382
تاریخ : 1400/10/13
هفته نامه سرافرازان 381

هفته نامه سرافرازان 381

شماره : 381
تاریخ : 1400/10/06
هفته نامه سرافرازان 380

هفته نامه سرافرازان 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/09/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!