هفته نامه سرافرازان شماره 374 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه سرافرازان شماره 374

صفحه بعد

هفته نامه سرافرازان شماره 374

هفته نامه سرافرازان شماره 374

‫هفته نامهسراسری‬ ‫هفته نامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ 2/1400‬ربیع الثانی ‪ 8/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /374‬تومان‬ ‫ایران؛ تهدید خشک سالی و لزوم مدیریت بارش ها و منابع زیرزمینی‬ ‫اب که از سد گذشت‪...‬‬ صفحه 1 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده‬ ‫یســت کــه در کمربنــد خشــک و نیمه خشــک جهــان واقــع‬ ‫ایــران کشور ‬ ‫کســالی‬ ‫و همین امــر باعــث شــده کــه ســال های زیــادی بــا شــرایط خش ‬ ‫نحــال‪ ،‬راهکارهــای مختلفــی بــرای اســتحصال‪ ،‬ذخیره‬ ‫روبـه رو شــویم‪ .‬باای ‬ ‫و بهره بــرداری از منابــع اب بــرای امــور مختلــف؛ ازجملــه شــرب‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫یتــوان بــه ســدها‬ ‫نهــا در کشــور م ‬ ‫صنعــت و ‪ ...‬هســت کــه از مهم تریــن ا ‬ ‫اشــاره کــرد؛ امــا ازطرف ـی ‪ ،‬سدســازی وســیع‪ ،‬انتقــاد برخــی کارشناســان‬ ‫کســالی و بحــران کمبــود اب‪ ،‬از‬ ‫را دراین زمینــه برانگیختــه‪ .‬بــروز خش ‬ ‫یســت کــه هرچندســال یک بار یــا حتــی چندســال پیاپــی در ایران‬ ‫مشکالت ‬ ‫بــا ان هــا مواجــه می شــویم‪ .‬یکــی از مهم تریــن راهکارهــای موردتوجــه در‬ ‫بهــای‬ ‫ایــران «سدســازی» و «توســعه طر ح هــای ابخیــزداری» بــرای حفــظ ا ‬ ‫بهــا» بــوده اســت‪ .‬ســدهای بــزرگ عالو هبــر‬ ‫زیرزمینــی و «مهــار روان ا ‬ ‫تامیــن اب شــرب؛ کارکردهــای دیگــری نظیـ ِـر جلوگیــری از بــروز ســیالب‪،‬‬ ‫تامیــن اب موردنیــاز بخــش صنعــت و کشــاورزی و تولیــد بــرق را دارنــد‪ .‬کار‬ ‫سدســازی در ایــران از ســال ‪ ۱۳۲۶‬اغــاز شــد و ا کنــون براســاس اخریــن‬ ‫اطالعــات شــرکت مدیریــت منابــع اب ایــران؛ در ‪ ۳۱‬اســتان کشــور ‪۶۴۷‬‬ ‫ســد درحال بهره بــرداری‪ ۱۴۶ ،‬پــروژه احــداث ســد دردس ـت اجرا و ‪۵۳۷‬‬ ‫ســد دردس ـت مطالعه اســت‪ .‬مــاه قبــل‪ ،‬احــد وظیفــه (رئیــس مرکــز ملــی‬ ‫کســالی‬ ‫کســالی و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی) از خش ‬ ‫خش ‬ ‫شهــای‬ ‫شــدید در بیشــتر نقــاط کشــور خبــر داد و گفــت کــه به دلیــل بار ‬ ‫خــوب طــی ســال ابــی زراعــی گذشــته ممکــن اســت ذخیــره ســدها در کشــور‬ ‫مناســب باشــد؛ امــا بـه زودی و هم زمــان بــا شــروع فعالیــت کشــاورزی طــی‬ ‫امســال‪ ،‬اثــار کم بارشــی را بــر ســدهای کشــور خواهیــم دیــد‪.‬‬ ‫سدسازی افراطی حا کم بر کشور‬ ‫ا گرچـه سـاخت سـد‪ ،‬یـک راه اسـتحصال اب در حوضـه ابخیـز بـوده اسـت؛‬ ‫امـا کارشناسـان محیـط زیسـت‪ ،‬سدسـازی افراطـی و بی ضابطـه در کشـور را‬ ‫بیش ازانکـه دارای کارکردهـای مفیـد باشـد‪ ،‬مخـرب توصیـف کرده انـد‪ .‬عبـاس‬ ‫محمـدی (مدیـر گـروه دیده بـان کوهسـتان) بااشـاره به اینکه ا کنـون بیـش از ‪۷۰۰‬‬ ‫سـد بزرگ در کشـور وجود دارد‪ ،‬معتقد اسـت؛ تداوم روند فعلی سدسـازی‪ ،‬باعث‬ ‫ازبین رفتـن منابـع جبران ناپذیـر و بـاارزش اب‪ ،‬مصـب رودخانه هـا و زیراب رفتـن‬ ‫صدهـا روسـتا‪ ،‬مرتـع‪ ،‬مـزار ع و ‪ ...‬می شـود؛ حتی درصورتی که بپذیریم سدسـازی‬ ‫امـری ضـروری و مفیـد اسـت‪ ،‬شـاهد افـراط بی ماننـدی درزمینـه ساخت وسـاز‪،‬‬ ‫بتن ریـزی و تعویـض مسـیر رودخانه هـا به منظـور احـداث سـد در کشـور هسـتیم؛‬ ‫یسـت‬ ‫به طوری کـه دسـت کاری در سـامانه رودخانه هـا شـدیدتر از ان مقـدار اب ‬ ‫کـه به گفتـه وزارت نیـرو قـرار اسـت مدیریـت شـود؛ و ایـن مدیریـت منابـع اب‬ ‫به هیچ عنـوان تناسـبی بـا حجـم ساخت وسـازها نـدارد‪ .‬به گفتـه محمـد درویـش‬ ‫(پژوهشـگر محیـط زیسـت) نخسـتین اصلـی کـه در سدسـازی بایـد رعایـت شـود‪،‬‬ ‫حفـظ جریـان پایه رودخانه هاسـت؛ زیرا سـد قرار نیسـت دبی ثابت یـک رودخانه‬ ‫را تغییر دهد؛ اما متاسفانه این اصل حیاتی را صنعت سدسازی ما به کل نادیده‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬مسـعود امیـرزاده (عضـو کارگـروه حقوقـی شـورای هماهنگـی شـبکه‬ ‫ملـی محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی کشـور) نیـز می گویـد‪« :‬صنعـت سدسـازی‬ ‫گرچـه تکنیـک اسـت؛ امـا نـوع اسـتفاده از ایـن تکنیـک‪ ،‬مشـکالت زیـادی را بـرای‬ ‫محیـط زیسـت ایجـاد می کنـد‪ .‬پـس از گرمایـش جهانـی‪ ،‬سدسـازی از مهم تریـن‬ ‫تغییراتی سـت کـه دسـت ادمـی توانسـته در زیسـت کره ایجـاد کند و به عنـوان یک‬ ‫ابر دسـت کاری در طبیعت به حسـاب می اید‪ .‬گرچه از ابتدا ایجاد گسـترده سـد بر‬ ‫بسـتر رودخانه هـا در کل کشـور به لحـاظ زیسـت محیطی اقدامـی نادرسـت بـوده؛‬ ‫امـا ا کنـون بـا سـدها به عنـوان یـک واقعیـت موجـود مواجـه هسـتیم و خواسـته یا‬ ‫ناخواسـته بسـیاری از شـهرهای کشـور وابستگی تام به منابع ابی دارند که پشت‬ ‫سـدها ذخیـره شـده اند»‪.‬‬ ‫سدها و وقوع سیالب های مصنوعی‬ ‫ توجـه اب موردنیـاز کشـور را تامیـن‬ ‫باوجوداینکـه سـدها ا کنـون بخـش قابل ِ‬ ‫می کننـد و کارکردهـای متعـددی در کنتـرل سـیالب‪ ،‬مدیریـت اب هـای سـطحی‬ ‫و ‪ ...‬دارنـد؛ امـا سدسـازی گسـترده در ایـران بـه محـل مناقشـه بیـن کارشناسـان‬ ‫محیـط زیسـت و وزارت نیـرو به عنـوان متولـی طر ح هـا و پروژه هـای سدسـازی‬ ‫تبدیـل شـده‪ .‬کارشناسـان ضمـن تا کیـد بـر کارکردهـای مثبـت سـد‪ ،‬افـراط در‬ ‫سدسـازی را عالوه براینکـه عامـل تخریـب کوه هـا‪ ،‬بسـتر طبیعـی رودخانه هـا‪،‬‬ ‫درختان و ‪ ...‬می دانند‪ ،‬ان را در مواقعی عامل وقوع سیالب مصنوعی و هدررفت‬ ‫اب توصیـف کرده انـد‪ .‬حسـین رفیـع (مرجـع ملـی سـازمان های مردم نهـاد در‬ ‫کنوانسـیون رامسـر) بااشـاره به سدسـازی های گسـترده در سـطح کشـور طـی‬ ‫سـال های اخیـر می گویـد‪« :‬اینکـه ایـا سـد می توانـد از وقـوع سـیل جلوگیـری کنـد‬ ‫یـا خیـر‪ ،‬محـل اختالف نظـر بسـیاری از کارشناسـان اسـت‪ .‬برخـی کارشناسـان‬ ‫ی اسـتان های‬ ‫معتقدنـد کـه علـت سـیل هایی کـه طی سـال های گذشـته در برخ ‬ ‫ایا «سدسازی»؛ سد راه‬ ‫مدیریت منابع اب است؟‬ ‫کشـور رخ داده‪ ،‬بیـش از نقـش افزایـش میـزان بارندگی هـا‪ ،‬مدیریـت نا کارامـد و‬ ‫گاه اشـتباه محاسـباتی در رهاسـازی اب از دریچـه سـدها بـوده‪ .‬یکـی از معضلات‬ ‫اساسی دررابطه با سدسازی عمر مفید محدود سدهاست و مشخص نیست در‬ ‫اینـده کـه عمـر مفیـد این سـدها به پایان رسـید‪ ،‬چه برنامه ای بـرای ان هـا داریم؟‬ ‫پـس الزم اسـت مسـئوالن و متولیـان دنبـال راهکارهای جایگزینی باشـند که هم‬ ‫هزینـه کمتـری و هـم کارامـدی و پایداری بیشـتری داشـته باشـد»‪ .‬علی سلاجقه‬ ‫(رئیـس اتحادیـه انجمن هـای منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت کشـور) نیـز معتقـد‬ ‫اسـت‪« :‬بـا وجـود کارکردهـای مثبتـی کـه سدسـازی دارد؛ امـا بـرای برخـی سـدها‬ ‫ی اسـتان خوزسـتان هدف کنترل سـیالب تعریف نشـده اسـت‪ .‬در‬ ‫مانند سـدها ‬ ‫سـیالب های سـال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬اسـتان خوزسـتان سـدها به عنـوان مهارکننـده‬ ‫سـیل عمـل نکردنـد و حتـی خـود‪ ،‬شـتاب دهنده سـیالب بودنـد و نقـش ان هـا‬ ‫در ایجـاد سـیالب مصنوعـی مشـهود اسـت‪ .‬سـیالب به خوبـی می توانـد مدیریـت‬ ‫شـود؛ امـا الزم اسـت وزارت نیـرو پیـش از سـاخت سـد‪ ،‬بـا عملیـات بیولوژیـک و‬ ‫مناسـب سـازه ای‪ ،‬حوضـه ابخیـز را به نحومطلـوب پوشـش دهـد»‪.‬‬ ‫سدها و تبخیر اب‬ ‫به گفتـه ایـن کارشـناس؛ در عـرف جهانی اعالم شـده هر کشـوری دربدترین حالت‬ ‫ا گـر ‪ ۴۰‬درصـد از منابـع اب تجدیدشـونده خـود را برداشـت کنـد‪ ،‬دچـار شـرایطی‬ ‫یکـه در ایـران بیـش از ‪ ۸۵‬درصـد برداشـت از منابـع‬ ‫بحرانـی می شـود؛ درحال ‬ ‫اب تجدیدشـونده داریـم و این حجـم از برداشـت و بهره بـرداری از منابـع اب‬ ‫تجدیدشـونده‪ ،‬کشـور را در اینده با خطرات جدی و چالش های غیرقابل جبران‬ ‫مواجه خواهد کرد‪ .‬وزارت نیرو باید دقیق اعالم کند چنددرصد از اب های پشت‬ ‫سدهای کشور پیش ازاینکه به مصارف مختلف برسد‪ ،‬تبخیر می شود‪ .‬پرسشی‬ ‫کـه هرگـز وزارت نیـرو پاسـخی بـرای ان ارائـه نکـرده این اسـت که چـرا در کشـوری‬ ‫کـه میـزان تبخیـر اب در ان بسیارباالسـت‪ ،‬این تعـداد سـد احـداث می شـود؟‬ ‫رفیـع دربـاره میـزان هدررفـت اب در بخـش کشـاورزی نیـز می گویـد‪« :‬در مدیریـت‬ ‫اب در بخـش کشـاورزی‪ ،‬ضعیـف عمـل کرده ایـم‪ .‬بخشـی از قصـور هدررفـت اب‬ ‫در بخـش کشـاورزی مربـوط بـه وزارت نیروسـت؛ زیـرا ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۵۰‬درصـد از ابـی کـه از‬ ‫پشـت سـدها ب هسـمت زمین هـای کشـاورزی روانـه می شـود پیـش از رسـیدن بـه‬ ‫مقصـد هـدر مـی رود؛ چـون هنـوز کانال هـای انتقـال اب بـه زمین هـای کشـاورزی‬ ‫یسـت و باعث‬ ‫احداث نشـده و ا گر هم احداث شـده باشـد‪ ،‬دارای ایرادات اساس ‬ ‫هدررفت اب دراین بخش می شود»‪ .‬صحبت این کارشناس اب درحالی ست که‬ ‫در مهرمـاه سـال ‪ ۹۷‬رضـا اردکانیـان (وزیـر وقـت نیـرو) اعالم کرده بـود میزان تبخیر‬ ‫سـدها در ایـران (شـش درصد) نزدیـک بـه شـرایط جهانـی (پنج درصـد) اسـت‬ ‫و باتوجه به اینکـه اغلـب سـدهای کشـور مـا‪ ،‬در مناطـق کوهسـتانی واقع انـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫میـزان تبخیـر ایـن سـازه های ابـی حـدودا بیـن ‪ ۲۰۰۰‬تـا ‪ ۲۴۰۰‬میلی متـر در سـال؛‬ ‫ی اسـتان سیستان وبلوچسـتان ‪ ۴۵۰۰‬میلی متـر در‬ ‫امـا میـزان تبخیـر از سـدها ‬ ‫سـال اسـت‪ .‬وی اضافـه کـرده بـود‪« :‬تحقیقـات نشـان داده کـه مدیریـت مخـزن‬ ‫به عنـوان بهتریـن روش بـرای جلوگیـری از تبخیـر اب سـدها انتخـاب شـده‪.‬‬ ‫یسـت کـه حجـم سـد از رسـوب قابل توجهـی‬ ‫عالوه برایـن؛ عمـر مفیـد سـد تـا زمان ‬ ‫پـر می شـود‪ .‬میـزان رسـوب گذاری در جهـان به طورمتوسـط سـالیانه نیم درصـد‬ ‫اسـت کـه در اروپـا این رقـم بـه ‪0/2‬درصـد‪ ،‬در خاورمیانـه بـه حـدود ‪ ۱.۵‬درصـد‪ ،‬در‬ ‫چیـن بـه حـدود ‪ ۲.۳‬درصـد و در ایـران به حـدود ‪0/76‬درصد می رسـد؛ پس ازنظر‬ ‫ً‬ ‫رسـوب گذاری سـدها در شـرایط نسـبتا متعادلی بسـر می بریم»؛ اما در اسـفندماه‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬انوشـیروان محسـنی بندپـی (اسـتاندار وقـت تهـران) اظهـارات متفاوتی‬ ‫دراین زمینه ارائه و اعالم کرده بود طبق امار رسـمی؛ میزان تبخیر باران در کشـور‬ ‫مـا حـدود ‪ ۲۷۰۰‬میلی متـر بـوده و میـزان جهانـی ان میانگیـن بالغ بـر ‪ ۸۰۰‬میلی متـر‬ ‫اسـت؛ براین اسـاس یک سـوم بـارش جهانـی و سـه برابر تبخیـر جهانـی را در کشـور‬ ‫داریـم کـه این مسـئله بیانگـر اهمیـت حفاظـت از منابـع ابـی در ایـران اسـت‪.‬‬ ‫سدها و ذخیره اب‬ ‫یسـت‬ ‫از کارکردهایـی کـه بـرای سـد تعریـف شـده‪ ،‬ذخیـره اب در زمـان پربارش ‬ ‫تـا در دوران خشک سـالی ایـن سـدها بتواننـد اب موردنیـاز را تامیـن کننـد‪ .‬علـی‬ ‫سلاجقه (رئیـس اتحادیـه انجمن هـای منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت کشـور)‬ ‫ت چشـم گیری داشـته و باید به مهندسـان‬ ‫می گوید‪« :‬سدسـازی در ایران پیشـرف ‬ ‫کشـور دراین زمینـه افتخـار کـرد؛ البتـه بـرای برخـی سـدها ماننـد سـدهای‬ ‫ا سـتان خوزسـتان هـدف کنتـرل سـیالب تعریـف نشـده اسـت»‪ .‬ایـن اظهـارات‬ ‫درحالی سـت که براسـاس اطالعـات وزارت نیـرو اخریـن وضعیـت سـدهای کشـور‬ ‫نشـان می دهـد کـه میـزان ذخایـر اب در مخـزن سـدها کاهـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫حمیدرضـا کشـفی (معـاون راهبـردی و نظـارت بـر بهره بـرداری شـرکت مهندسـی‬ ‫اب وفاضلاب) نیـز دربـاره وضعیـت منابـع ابـی کشـور گفتـه کـه باتوجه بـه کاهـش‬ ‫‪ ۴۲‬درصـدی بارش هـا نسـبت بـه سـال گذشـته ورودی سـدها کاهـش یافتـه و‬ ‫حجـم ذخایـر سـدها در برخـی مکان ها نیـز افت کـرده؛ بنابراین‪ ،‬حدود ‪ ۲۶۰‬شـهر‬ ‫بـا تنـش ابـی مواجـه خواهنـد بـود کـه طبـق براوردهـای صورت گرفتـه؛ در تبریـز‪،‬‬ ‫اصفهـان‪ ،‬یـزد‪ ،‬ابیـک در قزوین‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬زهدان و جنوب فـارس میزان تنش ابی‬ ‫بیشـتر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫باورهای نادرست درباره اب پشت سدها‬ ‫امیرزاده معتقد اسـت‪« :‬وابسـتگی شـهرها به منابع اب پشـت سـدها باعث شـده‬ ‫الگوهای ذهنی و نظام باورمندی نادرسـتی شـکل گیرد و شـهروندان تصور کنند‬ ‫کشـور حتـی در شـرایط کم ابـی‪ ،‬پـر اب اسـت و ایـن بـاور نادرسـت باعـث می شـود‬ ‫ً‬ ‫عملا سـدها دراختیـار تشـدید خشک سـالی قـرار گیرنـد‪ .‬نبایـد فرامـوش کنیـم‬ ‫در دوران خشک سـالی نیـاز طبیعـت بـه اب نیـز افزایـش پیـدا می کنـد و مسـئله‬ ‫اب بیش ازپیـش بـرای طبیعـت حیاتـی می شـود؛ ازطرفـی‪ ،‬سدسـازی و نظـام‬ ‫باورمنـدی نادرسـت کـه در تصمیم سـازی مدیریـت اب نقـش مهم تـری ایفـا‬ ‫می کننـد بـه نظـام توزیـع و تخصیـص اب ایـن فشـار را تحمیـل می کنـد کـه بـرای‬ ‫ارضـای نظـام باورمنـدی شـهری همـان مقـدار انـدک اب باقی مانـده در طبیعـت‬ ‫را از منابـع دیگـر وارد مخـازن سـدها کننـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬در مواقعـی سدسـازی که قرار‬ ‫اسـت اب را مدیریـت کنـد‪ ،‬تصـوری غلـط در ذهنـی شـهروندان ایجـاد می کنـد که‬ ‫اب گرچـه کـم شـده؛ امـا هسـت»‪/ .‬ایسـنا‬ صفحه 2 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪3‬‬ ‫تغییر اقلیم و جهانی که تشنه تر می شود‬ ‫گزارش جدید ش ــرکت مدیریت منابع اب ایران درباره وضعیت اب ســـدهای کشور که بخش قابل توجهی از تامین اب‬ ‫را برعه ــده دارند‪ ،‬بیانگر ان اسـ ـت که از ابتدای س ــال ابی جاری (ابت ــدای مهر ماه ‪ )۱۴۰۰‬تا هفت ــم ابان ماه یک میلیارد و‬ ‫یسـ ـت که پارس ــال و در همین بازه زمانی‪ ،‬میزان ورودی اب‬ ‫‪ ۳۱‬میلیون متر مکعب اب به س ــدها وارد ش ــده؛ این در حال ‬ ‫به س ــدها یک میلیارد و ‪ ۸۰‬میلیون متر مکع ــب بود‪ .‬طبق این گزارش؛ میزان اب ورودی به س ــدهای کش ــور در ‪37‬روز‬ ‫ابتدای س ــال ابی جدید (مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬تا اخر ش ــهریورماه ‪ )۱۴۰۱‬نسبت به مدت مش ــابه پارسال‪ ،‬کاهش ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫را نش ــان می ده ــد‪ .‬وضعیت خروجی اب از س ــدهای کش ــور نگران کننده اس ــت؛ از ابتدای س ــال اب ــی جدید (مهرماه‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬تا هفتم ابان ماه دو میلیارد و ‪ ۵۲‬میلیون متر مکعب اب از س ــدها خارج ش ــده که در مقایسه با میزان اب ورودی‪،‬‬ ‫بر نگرانی ها دامن زده‪ .‬س ــال ابی پارس ــال (ابتدای مهرماه ‪ ۱۳۹۹‬تا اخر ش ــهریورماه ‪ )۱۴۰۰‬حجم خروجی اب از سدها‬ ‫چهارمیلیارد و ‪ ۱۹‬میلیون متر مکعب گزارش ش ــده؛ وضعیت خروجی امس ــال و پارس ــال کاهش ‪ ۴۰‬درصدی را نش ــان‬ ‫مس ــئله کاهش مناب ــع ابی تحت تاثی ــر تغییر اقلی ــم‪ ،‬در اینده ای نه چن ــدان دور‬ ‫وارد ابعاد تازه ای خواهد شـــد و مناطق بســـیاری از جهـــان را تحت تاثیر خود قرار‬ ‫خواهـــد داد‪ .‬تغییر اقلیم‪ ،‬یک پدیده پیچیده اتمسفری‪-‬اقیانوس ــی در مقیاس‬ ‫جهانـــی و درازمدت اســـت‪ .‬این پدیـــده‪ ،‬متاثر از عواملی همچ ــون فعالیت های‬ ‫خورشـــیدی‪ ،‬اتش فشـــان ها‪ ،‬اتمســـفر‪ ،‬اقیانوس ها و درصد گازه ــای گلخانه ای‬ ‫در اتمس ــفر اس ــت ک ــه دارای اث ــرات متقابل هس ــتند‪ .‬ای ــن تغیی ــرات‪ ،‬منجر به‬ ‫دگرگونـــی در وضـــع اب وهوا‪ ،‬تغییر توزیع مکانـــی و زمانی بارش و ن ــوع ان (جامد‬ ‫یا مایع)‪ ،‬جریانات ســـطحی‪ ،‬تبخیر‪ ،‬تغذیه ســـفره اب هـــای زیرزمینی و کیفیت‬ ‫ً‬ ‫اب شـــده و کال رونـــد جدیـــدی را در اقلیم جهانی موجب می ش ــود و در اینده ای‬ ‫نه چن ــدان دور بیش ــتر کش ــورها ب ــا تن ــش اب ــی مواج ــه خواهند ش ــد؛ ازایـ ـن رو‪،‬‬ ‫بررســـی اثر تغییر اقلیم بر منابع اب حائزاهمیت اســـت‪ .‬کشـــور ای ــران نیز عالوه بر‬ ‫دارابـــودن اقلیم خشـــک و منابع ابی محـــدود؛ با بحران اب مواجه اس ــت‪ .‬ایران‬ ‫نیـــز از اثرات تغییـــرات اقلیمی در امان نبـــوده و تحت تاثیر ان ق ــرار خواهد گرفت‬ ‫ک ــه خود منج ــر به کاهش هرچه بیش ــتر منابع ابی و تش ــدید بح ــران اب خواهد‬ ‫ش ــد‪ .‬دراین راس ــتا‪ ،‬وبین ــار «بررس ــی اث ــرات تغیی ــر اقلیم بر مناب ــع ابی ای ــران» با‬ ‫حضور محســـن ناصری (عضو هیئت علمی دانشـــکده عمران دانش ــگاه تهران)‪،‬‬ ‫علیرضا مســـاح (عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشـــگاه ته ــران) و طاهره‬ ‫انصافی مق ــدم (عضو هیئت علمی موسس ــه تحقیقات جنگل ها و مراتع کش ــور)‬ ‫و بی ــش از ‪ ۵۰‬تش ــکل مردم ــی و ‪ ۱۸۰‬ش ــرکت کننده به تازگی برگزار ش ــد‪ .‬محس ــن‬ ‫ناص ــری‪ ،‬ب ــه بررس ــی اث ــرات تغیی ــر اقلی ــم ب ــر اب ه ــای تجدیدپذی ــر (طبیع ــی‪،‬‬ ‫واقعـــی‪ ،‬قابل مدیریـــت) و بیـــان مفاهیـــم تغییـــر اقلیم در جهـــان و ای ــران و ارائه‬ ‫گزارش هایـــی ازجملـــه توالی دوره های خشـــک و تر‪ ،‬هم زمانی س ــیکل ها‪ ،‬اثرات‬ ‫انسان س ــاخت که ب هش ــکل هم افزایی س ــوار بر سیکل هاست و س ــرعت افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬ا کنون درصد پرش ــدگی ســـدها به ‪ ۳۶‬درصد رســـیده و ظرفیت کل ان ها ‪ ۵۰‬میلیـــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫اس ــت‪ .‬وضعیت پنج س ــد اس ــتان تهـــران نیـــز نشـــان از ان دارد کـــه موجـــودی اب در ان هـــا ‪ ۴۱۷‬میلیون متر مکعب با‬ ‫‪ ۲۲‬درصد پرش ــدگی نس ــبت به س ــال ابی پارســـال ‪ ۴۱‬درصد کاهش یافته اســـت‪ .‬ســـدهای ‪ ۱۰‬گانه اســـتان خوزستان‬ ‫نش ــان می دهد موج ــودی اب ان ها نه میلیـــارد و ‪ ۷۹۳‬میلیون متر مکعب اســـت که با ‪ ۴۰‬درصد پرشـــدگی همچنان با‬ ‫کاهش ‪ ۲۶‬درصدی نس ــبت به پارســـال روبه رو هســـتند‪ .‬وضعیت ســـدهای حوضه ابریـــز دریاچه ارومیه که ‪ ۱۳‬س ــد‬ ‫اس ــت؛ از ابتدای س ــال ابی ج ــاری تا هفتم ابان ماه ‪ ۴۲۸‬میلیون متر مکعـــب حجم موجودی اب دارنـــد که با ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫پرش ــدگی‪ ،‬هنوز ‪ ۲۱‬درصد نســـبت به پارســـال کاهش دارند‪ .‬چندی پیش‪ ،‬معـــاون اب و ابفای وزارت نیـــرو گفت‪« :‬در‬ ‫مدت کمتر از ‪ ۳۰‬سال گذش ــته‪ ،‬منابع اب تجدیدشونده کشور از ‪ ۱۳۰‬میلیارد مترمکعب به حدود ‪ ۱۰۲‬میلیارد متر مکعب‬ ‫کاهش یافته اس ــت»‪ .‬اب را باید بزرگ ترین مســـئله در حیات بشـــر دانست؛‬ ‫دما که بس ــیارزیاد ش ــده‪ ،‬پرداخت‪ .‬او خاطرنش ــان کرد‪« :‬به دالی ــل جغرافیایی‬ ‫و باف ــت حا ک ــم بر نق ــاط مس ــکون و جمعی ــت کش ــور‪ ،‬ظرفیت ه ــای متعددی‬ ‫نب ــر ‪ ۸۲‬درصد از مس ــاحت‬ ‫متاث ــر از تغیی ــر اقلی ــم خواهد ب ــود»‪ .‬او اس ــتقرار افزو ‬ ‫ایران در مناطق خش ــک و نیمه خش ــک‪ ،‬تنوع میزان متوس ــط بارش‪ ،‬وضعیت‬ ‫نامناس ــب بهر هب ــرداری اب ه ــای زیرزمینی‪ ،‬کس ــری بلندمدت ‪ ۵۰‬س ــاله مخزن‬ ‫اب‪ ،‬اس ــتفاده بیش از ‪ ۹۰‬درصد منابع ابی در بخش کش ــاورزی‪ ،‬تنزل مس ــاحت‬ ‫جنگل های کشـــور‪ ،‬احاطه بیش از ‪ ۲۰‬درصد مس ــاحت کش ــور توسط بیابان ها‪،‬‬ ‫اس ــیب پذیری مراتع کشور معادل ‪ ۵۳‬درصد از مس ــاحت کشور را شرایط موجود‬ ‫و تشـــدیدکننده بح ــران اب ه ــای زیرزمین ــی دانس ــت و دراین باره توضی ــح داد‪:‬‬ ‫«طبقه بن ــدی حوضه ه ــای ابری ــز به لحاظ ش ــدت معض ــات در مدیریت منابع‬ ‫اب‪ ،‬ب ــه پن ــج درجه طبقه بندی می ش ــوند ک ــه حوضه های درج هی ــک (دریاچه‬ ‫نم ــک‪ ،‬زاینده رود‪ ،‬هری ــرود‪ ،‬کشـ ـف رود‪ ،‬بختگان‪ ،‬مهارل ــو‪ ،‬گرگان) دارای رش ــد‬ ‫و ترا ک ــم جمعیت ــی زی ــاد و بهر هب ــرداری باال هس ــتند‪ ،‬احتمال تش ــدید مس ــائل‬ ‫دراین حوزه ها بیش ــتر اس ــت و رهیافت کلی معض ــات دراین حوزه ها تدابیر ویژه‬ ‫مدیریت ــی را می طلبد»‪ .‬او ش ــرایط موج ــود و اتی ازمنظر س ــازگاری با تغییر اقلیم‬ ‫را این گون ــه بیان کرد‪« :‬میانگین دمای کش ــور با ش ــیب ‪0.4‬درجه سیلیس ــیوس‬ ‫ب ــر دهه افزای ــش یافته‪ ،‬کاهش معن ــادار ب ــارش‪ ،‬روند مثبت دمای س ــاالنه طی‬ ‫دوره ‪ ۵۰‬س ــاله‪ ،‬ام ــکان وق ــوع بارش ش ــدید در موسـ ـم های به ــاره‪ ،‬جهش های‬ ‫کاهش ــی ب ــارش در زمس ــتان به وق ــوع پیوس ــته اس ــت‪ .‬تغیی ــرات رژی ــم اب های‬ ‫تجدیدپذی ــر طی س ــال های ‪ ۱۳۷۴‬ت ــا ‪ ۱۳۷۸‬به دوس ــوم کاهش یافته اس ــت»‪.‬‬ ‫او ب ــه ارائ ــه گ ــزارش خشک س ــالی در س ــال های ‪ ۱۳۷۷‬ت ــا ‪ ۱۳۸۰‬اش ــاره ک ــرد که‬ ‫ام ــار تکان دهن ــده ای نظی ـ ِـر خس ــارت ‪ ۶.۲‬میلی ــارددالر ب ــه بخ ــش کش ــاورزی‪،‬‬ ‫کاه ــش ‪ ۵۳‬درصد ســـطح اب رودخانه ها‪ ،‬افزایش سـ ـه برابری فرس ــایش خا ک‪،‬‬ ‫خســـارت ‪ ۲۰۰‬هزارهکتـــار از مراتع چای و باغات برجای گذاشـــته بـــود‪ .‬در بخش‬ ‫دوم وبینـــار‪ ،‬علیرضا مســـاح‪ ،‬اســـتراتژی های ســـازگاری در مقابله بـــا اثرات منفی‬ ‫بو هوایی بـــر ایران را موردبحث قـــرار داد و گفت‪« :‬عوامل ایجاد تغییر‬ ‫تغییـــرات ا ‬ ‫اقلیـــم‪ ،‬به دو دســـته اندرکنش درونی و بیرونی تقســـیم می شـــوند و ان دس ــته از‬ ‫اندرکنـــش بیرونی که فعالیت های انســـانی مســـبب ان اســـت‪ ،‬دردست بررس ــی‬ ‫قـــرار می گیـــرد»‪ .‬او احتراق ســـوخت های فســـیلی‪ ،‬جنگل زدایی براثر کش ــاورزی‬ ‫و دام پـــروری‪ ،‬عوامـــل گرمایـــش‪ ،‬اســـتخراج معـــادن در فرایندهـــای صنعت ــی و‬ ‫فعالیت هـــای فضایی کـــه باعث تولید گازهـــای گلخانه ای می شـــوند را از جمله‬ ‫بو هوایی‬ ‫فعالیت های انسانی دانســـت و افزود‪« :‬در بحث طر ح ریزی تغییرات ا ‬ ‫یس ــت‬ ‫در دوره های اتی‪ ،‬چهار مســـیر تخمین زده شـــده اســـت که بســـیار ضرور ‬ ‫بررســـی و تدابیـــر الزم اتخـــاذ شـــود‪ .‬در ســـناریوی قـــرن اتـــی ســـه تـــا چهاردرجه‬ ‫افزایـــش دما و تغییرات بـــارش منفی ‪ ۱۰‬تا مثبت ‪ ۱۰‬اســـت و کاهش منابع ابی در‬ ‫برخی اســـتان ها ازقبیل بندرعباس‪ ،‬خوزســـتان و فارس ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد اس ــت»‪.‬‬ ‫در بخـــش بعـــدی‪ ،‬طاهره انصافی مقدم بـــه ارائه گزارش تحقیقات خـــود بر روی‬ ‫تـــاالب میقـــان ارا ک و تاثیـــر اثرات تغییر اقلیـــم بر اب هـــای زیرزمینی این منطقه‬ ‫پرداخت که از چهار روش‪ ،‬رگراســـیون گام به گام‪ ،‬رگراسیون چند متغیره‪ ،‬تحلیل‬ ‫عاملـــی و روندیابـــی مندکندال گرافیکی اســـتفاده شـــده بـــود‪ .‬او گفـــت‪« :‬در هر‬ ‫چهـــار روش‪ ،‬شـــاهد اثرات تغییر اقلیم بـــر روی منابع اب هـــای زیرزمینی بودیم؛‬ ‫ طوری کـــه در دوره ‪ ۵۰‬ســـاله طـــی ســـال های ‪ ۴۰‬تـــا ‪۹۱‬؛ و درنظرگرفتـــن ‪ ۱۱‬پارامت ــر‬ ‫بو هوایـــی و هیدرولوژیکی‪ ،‬کاهش میانگین بارش ســـاالنه و افزایش‬ ‫تغییـــرات ا ‬ ‫دمای ســـاالنه را داشـــتیم‪ .‬اثرات تغییـــر اقلیم بر روی منابع اب هـــای زیرزمینی و‬ ‫افزایش برداشـــت اب‪ ،‬ســـبب تشـــدید بحران اب های زیرزمینی شده؛ طوری که‬ ‫عمـــق چاه های اب با شـــیب منفـــی روبه افزایش اســـت»‪.‬‬ صفحه 3 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پرونده‬ ‫مروری کوتاه بر پیدایش سدسازی در ایران‬ ‫تهـای مهندسـی‬ ‫سدسـازی یـا بندسـازی‪ ،‬از فعالی ‬ ‫ب هشـمار مـی رود کـه شـرایط تاریخـی و جغرافیایـی‬ ‫خـاص مناطـق در پیدایـش‪ ،‬شـکل گیری و گسـترش‬ ‫ان سـهم بسـزایی دارند‪ .‬در گذشـته و در هر منطقه‬ ‫خـاص جغرافیایـی‪ ،‬طبـق ضـرورت یـا نیـاز‪ ،‬سـا کنین‬ ‫انجـا نسـبت بـه ایجـاد سـد‪ ،‬بنـد یـا ابگیـر اقـدام‬ ‫می کرده انـد تـا نیازهـای خـود درزمینـه ابیـاری و‬ ‫اب رسـانی را مرتفـع سـازند‪ .‬در مناطقـی نیـز به خاطر‬ ‫بهـای رودخان ههـا یـا نیـاز‬ ‫نبـودن سـطح ا ‬ ‫پایی ‬ ‫جهـت تغییـر مسـیر رود‪ ،‬سدسـازی انجـام می گرفت‬ ‫تـا بتواننـد سـطح اب را بـاال اورده و بـرای نیازهـای‬ ‫کشـاورزی و عمرانـی از ان اسـتفاده کننـد‪ .‬در ایـران‬ ‫نیـز به جهـت کمبـود اب‪ ،‬شـرایط اقلیمـی خـاص و‬ ‫نیازهـای روزمـره‪« ،‬اب» مـاده ای بسیارارزشـمند‬ ‫یشـده که این امر را عالوه بر بندسـازی‪،‬‬ ‫محسـوب م ‬ ‫یتـوان در فرهنـگ‬ ‫سدسـازی و اثـار به جامانـده م ‬ ‫ایرانـی و ارزشـی کـه بـرای اب قائـل می شـدند و‬ ‫حافظـه تاریخـی مـردم ایـران به وضـوح مشـاهده و‬ ‫مطالعـه کـرد‪ .‬در سـرزمین های ایـران و مصـر کـه از‬ ‫قدیـم درمعـرض سـیالب و طغیـان رودخان ههـا قـرار‬ ‫داشـتند‪ ،‬سـاخت بندهـای متفـاوت درطـول مسـیر‬ ‫رودخان ههـا یـا مناطـق سـیل خیز‪ ،‬بـه جلوگیـری از‬ ‫خسـارات این گونه طغیان ها کمک فراوانی می کرد‪.‬‬ ‫تاریخ سدسازی در ایران‪ ،‬مصر و بین النهرین (میان رودان) قدمتی بسیارطوالنی‬ ‫ً‬ ‫دارد و هنوزهـم می تـوان نشـانه هایی از ان هـا را دراین سـرزمین ها یافـت‪ .‬کال‬ ‫سدسـازی و نیـز الیروبـی و مرمـت ان هـا از دیربـاز در ایران دیگر سـرزمین ها‪ ،‬مانند‬ ‫ً‬ ‫سـایر کارهـای عام المنفعـه و پروژه هـای بـزرگ معمـوال به دسـت حکومت هـا و‬ ‫پادشـاهانی کـه بـه امـور ابادانی و ابادی عالقه بیشـتری داشـتند‪ ،‬انجام می گرفته‬ ‫اسـت و دراین میـان رونـق اقتصـادی و پیشـرفت ابادی هـا و شـهرهای مرتبـط بـا‬ ‫سامانه های ابیاری و اب رسانی نیز بستگی بسیارزیادی با مقوله سد و سدسازی‬ ‫و اهمیـت حکمرانـان بـه این مسـائل داشـته اسـت‪ .‬پادشـاهان هخامنشـی‬ ‫به واسـطه نیـاز جغرافیایـی و عالقـه ای کـه در گسـترش و ابادانـی سـرزمین تحـت‬ ‫فرمانروایـی از خـود نشـان می دادنـد‪ ،‬در زمـان امپراتـوری خـود سـدها و بندهـای‬ ‫زیـادی در بخش هـای جنوب غربـی و جنوبـی ایـران سـاختند‪ .‬بسـیاری از‬ ‫سـامانه های اب رسـانی و ابیـاری کـه تـا سـال های متمـادی نیـز در ایـران از ان هـا‬ ‫استفاده شد‪ ،‬مرهون تالش مهندسان و صنعتگران ایرانی ست که در زمان های‬ ‫بسـیاردور تلاش کردنـد تـا نیازهـا و کمبودهـا را درزمینه هـای عمرانـی و ابـادی‬ ‫برطـرف کـرده و اثـار و شـواهد ان را نیـز می تـوان در نقـاط مختلـف ایـران درک کـرد‪.‬‬ ‫عالوه بـران؛ بسـیاری از اثـار به جامانـده از ایـن دوران در سـرزمین های تابعـه‬ ‫حکومت هـای ایـران باسـتان قابل مشـاهده اسـت‪ .‬یکـی از رودخانه هایـی کـه از‬ ‫قدیـم بـه رودخانـه «ارونـد» می پیوسـته اسـت‪«« ،‬دیالـه»» بـوده کـه بنابه دسـتور‬ ‫کـوروش بـزرگ‪ ،‬سـدی بـرای ابیـاری‪ ،‬از خـا ک و چـوب روی ایـن رودخانـه بسـته‬ ‫شـده بود که شـبکه کانال های اب رسـانی را تغذیه می کرد‪ .‬در زمان هخامنشیان‬ ‫اولیـن کوشـش ها جهـت سدسـازی بـر روی «ارونـد» و «فـرات» به عمـل امـد‪ .‬از‬ ‫مشـخصات این رودخانه ها ان بودکه سـطح «فرات» باالتر از «دجله» قرار داشـت‬ ‫و نیز در زمان حکومت بابلیان بر بین النهرین تمایل رود «فرات» نسبت به شرق‬ ‫بیشـتر از امروز بوده و این رود‪ ،‬تنها دارای یک مجرا بوده اسـت‪ .‬انشـعاب «فرات»‬ ‫بـه دو مجـرا بیـن سـال های ‪ 600‬ق‪.‬م تـا ‪ 100‬ق‪ .‬م اتفـاق افتـاد‪ .‬چنان که پیداسـت؛‬ ‫هخامنشـیان سـدهایی بـر روی رودخانه هـای «فـرات» و «ارونـد» سـاختند و‬ ‫یشـک‬ ‫گام هایـی دیگـر در گسـترش شـبکه کانال هـای ابیـاری برداشـتند‪ .‬ب ‬ ‫هنگامی که اسـکندر مقدونی درحدود سـال ‪ 400‬ق‪.‬م به انجاها رسـید‪ ،‬ان سـدها‬ ‫سـاخته شـده و برپـا بوده انـد‪« .‬اسـترابو»؛ جغرافـی دان سـده اول میلادی یونـان‪،‬‬ ‫خبـر از ویرانـی ان هـا به دسـت اسـکندر مقدونـی می دهـد؛ ولی اینکه اسـکندر این‬ ‫ً‬ ‫سدها را ویران کرده باشد‪ ،‬کامال معلوم نیست؛ چون برخی نیز گفته اند اسکندر‬ ‫ان هـا را خـراب نکـرده و حتـی بـه حفر کانال ها و نظارت بر این سـدها به طورمرتب‬ ‫مشـغول بـود‪ .‬انچـه مسـلم اسـت؛ ابیـاری بـا بهـره وری از بندسـازی در «فـرات» و‬ ‫ً‬ ‫«اروند» پیرامون سـده ‪ 4‬پیش ازمیالد کامال روا بود و این سـامانه های سـدبندی‬ ‫و ابیـاری بعدهـا در زمـان ساسـانیان بـه حـد بـاالی گسـترش خـود رسـید‪ .‬عالوه بر‬ ‫بندهـا و ابگیرهایـی کـه در زمـان هخامنشـیان بـر روی رودخانه هـای «ارونـد» و‬ ‫«فـرات» سـاخته شـد؛ دران زمـان بـر روی رودخانـه «کـر» در فـارس نیـز بندهایـی‬ ‫برای ابیاری زمین های پیرامون تخت جمشـید ایجاد شـد‪ .‬بااینکه اثاری از تمام‬ ‫سـدهای ساخته شـده در زمـان هخامنشـی ها در دسـت نیسـت؛ ولـی برخـی از‬ ‫بندهـا کـه تابه امـروز بـر روی ان رودخانـه بـر جـا مانده انـد‪ ،‬دارای پایه هـای‬ ‫هخامنشـی هسـتند؛ از جمله این سـدها «بند ناصری» ست که در ‪ 48‬کیلومتری‬ ‫شـمال غربی تخـت جمشـید واقـع شـده‪ .‬سـد دیگـر «بنـد فیض ابـاد» نـام دارد کـه‬ ‫نکـه گفتـه شـده‬ ‫درحـدود ‪ 48‬کیلومتـری شـمال تخـت جمشـید قـرار گرفتـه‪ .‬چنا ‬ ‫اسـت یکـی از سـه بنـدی کـه بـر روی رود «کـر» سـاخته شـده بـوده‪ 25 ،‬متـر درازا و‬ ‫‪ 25‬متـر بلنـدا داشـت‪ .‬درحـدود شـهرک «کـوار» در جنـوب شـیراز سـد هخامنشـی‬ ‫دیگـری به نـام «بنـد بهمـن» روی رودخانـه «منـد» بنـا شـده؛ طـول ان درحـدود‬ ‫‪ 100‬متـر و بلنـدای ان حـدود ‪ 25‬متـر اسـت‪ .‬بخـش عمـده ای از ایـن سـد تا کنـون از‬ ‫گل والی پـر شـده‪ .‬در زمـان ساسـانیان و هنـگام حکومـت شـاپور اول‪ ،‬ارتـش‬ ‫«والرین» رومی که مرکب از ‪70‬هزارنفر می شد‪ ،‬به اسارت ایرانیان‬ ‫شکست خورده‬ ‫ِ‬ ‫درامـد‪ .‬شـاپور از ایـن اسـیران بـرای سـاختن سـاختمان هایی در ایـران اسـتفاده‬ ‫کـرد‪ .‬یکـی از ایـن سـاختمان ها «سـد شـادروان شوشـتر» روی رودخانـه کارون‬ ‫ب هشـمار می ایـد‪ .‬شوشـتر کـه در کنـاره شـرقی کارون روی سـاحل سـنگی سـاخته‬ ‫ شـده‪ ،‬از زمـان ساسـانیان یکـی از شـهرهای مهـم بـود‪ .‬از زمـان ایالمیـان و دوران‬ ‫اولیـه سلسـله ساسـانی بـرای باالبـردن سـطح اب در کارون تـا بـه سـطح شـهر‬ ‫شوشـتر سـدی بـر روی ایـن رود زده بودنـد‪ .‬چنانکـه پیداسـت؛ سـد اولیـه بـر روی‬ ‫کارون ازلحـاظ باالبـردن سـطح اب چنـدان رضایت بخـش نبـود؛ پـس ایرانیـان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫رومیـان را بـرای رفـع نقایـص بـه کار گماشـتند‪ .‬احتمـاال عالو هبـر نیـروی کارگـری؛‬ ‫چندیـن مهنـدس نیـز در سـپاه روم بودند‪ .‬گام نخسـت‪ ،‬ایجـاد رودخانه انحرافی‬ ‫«گرگـر» بـوده کـه هنـگام سـاختن سـد‪ ،‬اب «کارون» را هدایت می کرد‪ .‬این سـد که‬ ‫پس از تعمیرهای پشت سرهم تا کنون به جا مانده است‪« ،‬بند میزان» نام دارد؛‬ ‫یسـت کـه هنـگام باالامـدن اب‪ ،‬اضافـی ان را تخلیـه‬ ‫ایـن سـد دارای سرریزهای ‬ ‫می کرد‪ .‬پهنای این سـد بین ‪ 10‬تا ‪12‬متر اسـت‪ .‬سـاختن ان‪ ،‬از سـه تا هفت سـال‬ ‫طول کشید و هنگامی که ساختمان ان پایان یافت‪ ،‬ورودی «گرگر» با بند دیگری‬ ‫بسـته شـد که امروزه «بند قیصر» نامیده می شـود‪ .‬این سـد نیز که تا کنون به جا‬ ‫ت اهنـی بـه یکدیگـر محکـم شـده اند‪،‬‬ ‫مانـده‪ ،‬از تکه هـای بـزرگ سـنگی کـه بـا بسـ ‬ ‫سـاخته شـده اسـت‪ .‬برای کنترل اب رود «گرگر»‪ ،‬شـش سـرریز در ان سـد سـاخته‬ ‫شـده بـود‪ .‬کانـال «گرگـر» پـس از گذشـتن نزدیـک بـه ‪ 30‬کیلومتـر به سـوی جنـوب‪،‬‬ ‫دوبـاره بـ ه «کارون» می پیونـدد‪ .‬نشـانه های موجـود می گویـد؛ بـرای ابیـاری‬ ‫نهرهای دیگر‪ ،‬نیز روی این کانال زده شده بود‪ .‬به نظر می رسد این نخستین بار‬ ‫یسـت کـه بـرای سـاختن سـدی روی رودخانـه ای‪ ،‬بـرای ان‬ ‫در تاریـخ سدساز ‬ ‫کانـال انحرافـی سـاخته اند و به ویـژه از دیـدگاه مهندسـی باتوج هبـه مقـدار اب‬ ‫«کارون»‪ ،‬ایـن خـود‪ ،‬پـروژه بااهمیتـی ب هشـمار می رفـت‪ .‬در شـاهنامه فردوسـی‬ ‫اشـاره بـه این شـده که سـازنده و مهنـدس «شـادروان شوشـتر»‪ ،‬شـخصی به نـام‬ ‫«برانوش» بود‪ .‬سـاختمان «شـادروان» در زمان شـاپور ساسـانی در ‪ 280‬میالدی‬ ‫پس از سه سـال عملیات سـاختمانی به اتمام رسـید‪ .‬در ساختمان این سد برای‬ ‫پیونـد و پابرجایـی‪ ،‬سـنگ های گرانیـت بـه کار رفتـه‪ .‬طبـق شـرح کتـاب‬ ‫«مجالس المومنین» اثر «طبری»؛ عمودهای اهنین که در سـرب قرار داشـته نیز‬ ‫در انجا به کار رفته بود‪ .‬یکی از بندهای دیگری که پس از «سـد شوشـتر» سـاخته‬ ‫شـد‪« ،‬سـد اهـواز» بـوده اسـت کـه نشـانه های ان هنوزهـم به چشـم می خـورد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫درازای ایـن سـد بیـش از ‪ 1000‬هزارمتـر بـوده و احتمـاال هشـت متر پهنـا داشـته‪.‬‬ ‫«مقدسـی»؛ جغرافـی دان اسلامی سـده ‪ 3‬هجـری دربـاره «سـد اهـواز» چنیـن‬ ‫می گویـد‪« :‬میـان ایـن دو بخـش‪ ،‬اهـواز را پـل هنـدوان کـه بـا اجـر سـاخته شـده‬ ‫پیوند می دهد‪ .‬روی نهر مسـرقان‪ ،‬دوالب های بسـیار اسـت که فشـار اب ان ها را‬ ‫می گرداند و ناعور خوانده می شـوند‪ .‬سـپس اب در کاریزها که در باال نهاده شـده‬ ‫می ایـد‪ .‬بسـتر رودخانـه نیز از پشـت جزیـره ای به انـدازه ‪ 100‬درس به یک شـادروان‬ ‫که (دیواره ای) از سـنگ سـاخته شـده برمی خورد و بازگشـته (و دریاچه می شود با‬ ‫فواره هـای شـگفت انگیز) و بـه سـد جویبـار می افتـد کـه بـه ابادی هـا مـی رود و‬ ‫کشـتزارها را سـیراب می کنـد‪ .‬ایشـان می گوینـد کـه ا گـر شـادروان نبـود‪ ،‬اهـواز‪ ،‬ابـاد‬ ‫نبـود؛ چـه دران هنـگام از اب هایش بهره برداری نمی شـد‪ .‬شـادروان درهایی دارد‬ ‫کـه هنـگام افزایـش اب‪ ،‬ان هـا را بـاز می کننـد‪ .‬صـدای اب سرریز شـده از شـادروان‪،‬‬ ‫در بیشـتر سـال ادمـی را از خـواب بازمـی دارد»‪ .‬بنـد دیگـری کـه در سـده ‪ 4‬پـس از‬ ‫ً‬ ‫میالد توسط شاپور دوم (یا احتماال بازمانده اش اردشیر دوم) ساخته شده‪ ،‬سد‬ ‫پل گونـه دزفـول اسـت کـه بـر روی رودخانـه کوفـه زده شـده و در محل پـی پل قرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬از زمـان ساسـانیان‪ ،‬نام سـد دیگری به نـام «بند قیـر» روی رودخانه‬ ‫«کارون» در محـل پیوسـتن دو رود اب «گرگـر» و اب «دز» بـ ه «کارون» بر جـا مانـده‬ ‫کـه پـس از «شوشـتر» و «اهـواز»‪ ،‬از مهم تریـن سـدهای روی «کارون» ب هشـمار‬ ‫می امد‪ .‬چنان که پیداست نام این سد‪ ،‬نماینده کاربرد «قیر» برای اب بندی ان‬ ‫جهـت افزایـش پابرجایـی و سـختی و اسـتحکام سـد بـوده اسـت‪ .‬پادشـاهان و‬ ‫مهندسـان ساسـانی افزون بـر سـاختن سـد روی «کارون» و «کرخـه»؛ در سـرزمین‬ ‫عـراق امـروزی نیـز بـه سـاختن سـدهایی و به ویـژه در کرانـه شـرقی «ارونـد» بیـن‬ ‫«سامره» و «کوت» مبادرت کردند‪ .‬ساسانیان سامانه ابیاری رودخانه «دیاله» را‬ ‫گسـترش دادنـد و در پدیـداوردن نهرهـا تـا انجـا پیـش رفتنـد کـه نیـاز به مقـدار ابی‬ ‫بیش از انچـه «دیالـه» می توانسـت بدهـد‪ ،‬پیـش امـد‪ .‬ایـن گـره به کمـک «ارونـد»‬ ‫گشـوده شـد؛ بدین معنا کـه ابتـدا اب ان را بـا ابزارهـای باالبـردن اب و سـپس بـا‬ ‫کانال هـای عظیـم بـاال می بردنـد و ان را بدین وسـیله بـه «دیالـه» سـوار می کردنـد‪.‬‬ ‫گسـترش شـبکه ابیـاری در جنـوب ایـران و بین النهریـن در زمـان خسـرو اول‬ ‫(پادشـاه ساسـانی) به درجه باالی خود رسـید‪ .‬یکی از نمونه های این گسـترش‪،‬‬ ‫«کانال نهروان» اسـت که از پشـت سـد بر روی «اروند» نزدیک محلی به نام «دور»‬ ‫تغذیـه می شـد‪ .‬ایـن کانـال بعدهـا در زمـان خلفـای عباسـی تعمیـر شـد‪« .‬کانـال‬ ‫نهـروان» در محـل «با کوبـه» (واقـع در ‪53‬کیلومتـری شمال شـرقی بغـداد و حدود‬ ‫‪ 110‬کیلومتری پایین دست سد) به رودخانه «دیاله» می رسید‪ .‬نکته جالب توجه‬ ‫ان اسـت که «کانـال نهـروان» و رودخانـه «دیالـه» در یـک سـطح و بی هیچ گونـه‬ ‫کنترل مجازی به یکدیگر می رسیدند و این‪ ،‬نشان دهنده ان است که مهندسان‬ ‫ساسـانی می توانسـتند جـای سـد را طـوری برگزیننـد کـه این جریـان و ارتبـاط‬ ‫طبیعـی بادقـت انجـام گیـرد؛ کـه نمایشـگر تبحـر انـان در پیاده کـردن نقشـه و‬ ‫نقشـه برداری سـاختمان ها و تاسیسـات بـوده‪ .‬درحـدود ‪36‬کیلومتـری جنـوب‬ ‫«با کوبـه» سـدی به نـام «سـد بلادی» برای کنترل جریـان اب در «دیاله» سـاخته‬ ‫شده بود که اب «دیاله» را به داخل کانال کوتاهی که زیر بغداد و باالی تیسفون‬ ‫بـه «ارونـد» می ریخـت‪ ،‬کنتـرل می کـرد‪ .‬افزون بـر سـدها و پل هایی که شـرح ان ها‬ ‫امد؛ از باسـتان در سـرزمین خوزسـتان بندها‪ ،‬پل ها و سـدهای دیگر نیز سـاخته‬ ‫شـده کـه بـه ابیـاری زمین هـای پیرامون کمک فـراوان می کردنـد‪ .‬یکی دیگـر از اثار‬ ‫طبـه ان‬ ‫تاریخـی دوران ساسـانی‪ ،‬دژ باسـتانی «ایزد خواسـت» و اثـار تاریخـی مربو ‬ ‫اسـت‪ .‬این اثار که در راه اصفهان به شـیراز در ‪ 41‬کیلومتری جنوب اصفهان واقع‬ ‫شـده؛ شـامل قلعـه‪ ،‬اتشـگاه‪ ،‬پـل‪ ،‬کاروانسـرا و سـد نزدیـک ان اسـت‪« .‬سـد‬ ‫ایزد خواسـت» (یزد خواسـت) در ‪10‬کیلومتـری جنـوب دهکده «یزد خواسـت» قرار‬ ‫گرفتـه و درازایـش ‪ 65‬متـر و پهنـای ان نزدیـک شـش متر اسـت‪ .‬از ویژگی هـای این‬ ‫بند که تنها بخشی ازان برجا مانده ان است که از نوع قوسی ست‪« .‬یزدخواست»‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫که می توان ان را اولین بند قوسـی جهان دانسـت‪ ،‬از بناهای دوره ساسان ‬ ‫مصالـح سـاختمانی سـد شـامل سـنگ الشـه و ملاط گـچ و سـاروج و نمـای ان از‬ ‫سـنگ تراشـیده بـا انـدود سـاروج اسـت‪ .‬چنان کـه پیداسـت؛ ایـن بنـد بـرای‬ ‫جمع کردن اب های بهاری و جلوگیری از جریان سیل در منطقه «ایزد خواست»‬ ‫ساخته شده بود‪ /.‬گروه عمران ایران‬ صفحه 4 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫پرونده‬ ‫‪5‬‬ ‫ روایت امار‬ ‫سدهای معروف جهان به ِ‬ ‫راضیه کوه پیمانی‬ ‫«ســد» یــا اصطــاح فارســی «بنــد»‪ ،‬مانعی ســت کــه جلــوی‬ ‫جریان اب و برای تغییر مســیر اب در عرض دره میان دو کوه‬ ‫و در مســیر رود احــداث می شــود؛ و پشــت ســد‪ ،‬دریاچـه ای‬ ‫تشــکیل می شــود تــا از اب ذخیر هشــده در ان درصورت نیــاز‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬ســدها در حفــظ منابــع اب و زمیــن انســان‬ ‫را یــاری می دهــد‪ .‬عالوه برایــن؛ ا گــر ســد در مــکان مناســب‬ ‫نهــای ابــی‬ ‫احــداث شــود‪ ،‬می توانــد از ســیل ها و طغیا ‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ .‬ســد و سدســازی تاریخچ ـه ای طوالنــی در‬ ‫سراســر دنیــا دارد و دراین میــان ســدهای منحصرب هفــردی‬ ‫یهــای منحصرب هفــرد‬ ‫یشــود کــه به دلیــل ویژ گ ‬ ‫یافــت م ‬ ‫خــود ب هشــهرت یافته انــد‪ .‬دراین مقالــه قصــد داریــم بــا‬ ‫مهم تریــن ســدهای جهــان اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫بزرگ ترین سدهای جهان‬ ‫سـدهای بزرگ تـر ایـران و جهـان در زیـر فهرسـت بندی شـده اند‪ .‬در میـان ‪ 10‬سـد‬ ‫بزرگ دنیا‪ ،‬سـه سـد متعلق به کشـور روسـیه و کانادا بوده؛ درحالی که افریقا خود‬ ‫دارای سـه سـد و مصر و ونزوئال هر یک‪ ،‬دارای یک سـد هسـتند‪ .‬سـدهای جهان‬ ‫را طبـق حجـم سـازه ان هـا به ترتیـب (از بزرگ تریـن) بـه سـدهای زیـر رده بنـدی‬ ‫می شـوند‪:‬‬ ‫‪ .1‬سـد ‪ Kariba‬زیمبابوه‪ :‬این سـد در مرکز کشـورهای زامبیا و زیمبابوه واقع شـده‬ ‫اسـت و بـا حجـم مخـزن ‪ 185‬میلیاردمترمکعـب و مسـاحت ‪ 5580‬کیلومترمربـع‬ ‫دارای بزرگ تریـن دریاچـه سـد ازلحـاظ حجـم در جهـان اسـت‪ .‬طـول دریاچه این‬ ‫سـد‪ 280 ،‬کیلومتـر و عـرض ان در پهن تریـن بخش ‪ 32‬کیلومتر اسـت‪ .‬سـد ‪Kariba‬‬ ‫دارای ‪ 128‬متر ارتفاع و ‪ 617‬متر طول می شود که توسط ‪ 1.036‬میلیون مترمکعب‬ ‫بتـن بنـا شـده اسـت‪ .‬ایـن سـد ‪1 .470‬مـگاوات انـرژی برق ابـی تولیـد می کنـد کـه‬ ‫حـدود ‪60‬درصـد از انـرژی تولیـدی نیروگاه هـای زامبیـا و زیمبابـوه را به خـود‬ ‫اختصـاص می دهـد‪.‬‬ ‫‪ .2‬سـد ‪ Bratsk‬روسـیه‪ :‬این سـد روسـیه دومین سـد بزرگ جهان ازنظر گنجایش‬ ‫اسـت و مخـزن ان دارای حجـم ‪ 169.27‬میلیاردمترمکعـب اسـت‪ .‬سـد ‪ Bratsk‬در‬ ‫سـال ‪ 1964‬افتتـاح شـده و به بهره بـرداری رسـید‪ .‬ایـن سـد رودخانـه «انـگارا» را‬ ‫محـدود کـرده و بـا مخزنـش مسـاحتی به طـول ‪ 54040‬کیلومترمربـع را دربرگرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬سـد ‪ Bratsk‬دارای ارتفاع ‪ 125‬متر و طول ‪ 1452‬متر اسـت و از باالی ان یک‬ ‫خط ریلی و بزرگراه می گذرد‪ .‬این سـد دارای ‪ 4500‬مگاوات تولید برق و ‪ 18‬توربین‬ ‫فرانسـیس (‪ )Francis Turbine‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬سـد ‪ :Akosombo‬سـد «ا کوسـومبو» در کشـور غنـا واقـع شـده و سـومین سـد‬ ‫بزرگ جهان ازنظر ذخیره اب است؛ حجم مخزن این سد ‪ 150‬میلیاردمترمکعب‬ ‫اسـت‪ .‬ا کوسـومبو دارای بزرگ ترین مخزن به ابعاد ‪ 8500‬کیلومترمربع اسـت که بر‬ ‫روی رودخانـه «ولتـا» بنـا شـده‪ .‬نیـروگاه ان دارای شـش دسـتگاه ژنراتـور توربـو بـا‬ ‫تولیـد هریـک ‪ 128000‬کیلووات اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬سـد ‪ :Daniel-Jahnson‬باعنـوان «منیـک ‪ »5‬نیـز شـناخته می شـود‪ .‬ایـن سـد‬ ‫کانادایـی‪ ،‬چهارمیـن سـد بـزرگ جهـان و دارای مخـزن ‪ 139.8‬میلیاردمترمکعـب‬ ‫اسـت کـه بـر روی رودخانـه ‪ Manicouagan‬قـرار گرفتـه‪ .‬سـد ‪ Daniel-Jahnson‬در‬ ‫سـال ‪ 1968‬افتتـاح شـد‪ .‬ایـن سـد به عنـوان بزرگ تریـن سـد خالی ازسـکنه با طاق‬ ‫خا کـی در جهـان‪ ،‬موردحمایـت زیـادی واقـع شـده اسـت‪ .‬سـد ‪Daniel–Jahnson‬‬ ‫طـول ‪ 1310.6‬متـر و ارتفـاع ‪ 213.97‬متـر دارد و از ‪ 14‬پایـه و ‪ 13‬قـوس تشـکیل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن بنـا‪ ،‬در سـال های بیـن ‪ 1959‬تـا ‪ 1968‬و از ‪ 2.2‬میلیون مترمکعـب بتـن‬ ‫سـاخته شـد‪ .‬نیـروگاه ان‪ ،‬دارای ‪ 12‬واحـد بـا ظرفیـت ‪ 2660‬مـگاوات اسـت‪.‬‬ ‫‪ .5‬سـد ‪ Guri‬ونزوئلا‪ :‬سـد «گـوری» پنجمیـن سـد بـزرگ جهان بـا ظرفیت ذخیره‬ ‫‪ 135‬میلیاردمترمکعـب و دریاچـه ‪ 4000‬کیلومترمربـع اسـت‪ .‬این سـد خا کی بتونی‬ ‫دارای ‪ 1300‬متر طول و ‪ 16‬متر ارتفاع است‪ .‬نیروگاه برقابی این سد ‪ 10235‬مگاوات‬ ‫انـرژی تولیـد می کنـد کـه ‪70‬درصـد از نیـاز کشـور ونزوئلا بـه بـرق اسـت‪ .‬عملیـات‬ ‫احداث سـد گوری در دو مرحله انجام شـد که از سـال ‪ 1963‬اغاز و در سـال ‪1986‬‬ ‫به پایان رسـید‪.‬‬ ‫‪ .6‬سـد ‪ Aswan high‬در مصـر‪ :‬سـد بلنـد اسـوان بـر رودخانـه نیـل بنـا شـده و بـا‬ ‫احـداث خـود‪ ،‬دریاچـه «ناصـر» را ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬این سـد بـزرگ جهـان دارای‬ ‫رتبـه ششـم و ظرفیـت ‪ 132‬میلیاردمترمکعـب اسـت‪ .‬پـروژه سـاخت ایـن سـد از‬ ‫سـال ‪ 1960‬تـا ‪ 1968‬بـا سـرمایه گذاری حـدود یک میلیـارددالر انجـام شـد‪ .‬نیـروگاه‬ ‫سـد ‪ Aswan high‬دارای ‪ 12‬توربیـن فرانسـیس بـا ظرفیـت ‪ 2.100‬مـگاوات اسـت‪ .‬از‬ ‫مهم ترین مزیت های احداث این سـد‪ ،‬رفع نیاز ابیاری در کشـور مصر و سـودان‪،‬‬ ‫جلوگیـری از بـروز سـیل و بهبـود عملیـات ناوبـری در سراسـر رودخانـه نیـل اسـت‪.‬‬ ‫سـد ‪ Aswan high‬دارای ارتفـاع ‪ 111‬متـر‪ ،‬طـول ‪ 3830‬متـر و عـرض پایـه ‪ 980‬متـر‬ ‫اسـت‪ .‬سـرریز ایـن سـد ‪ 11000‬مترمکعـب اب را در هرثانیـه تخلیـه می کنـد‪.‬‬ ‫‪ .7‬سـد ‪ :W.A. C Bennett‬ایـن سـد بـر روی رودخانـه صلـح در بریتیـش کلمبیـا‪،‬‬ ‫کانـادا بنـا شـده و دریاچـه ویلیسـتون را ایجـاد می کنـد‪ .‬سـد ‪،W.A. C Bennett‬‬ ‫هفتمیـن سـد بزرگ جهان با ظرفیت ذخیره سـازی حـدود ‪ 74‬میلیاردمترمکعب‬ ‫اسـت کـه مسـاحتی برابـر بـا ‪ 7777‬کیلومترمکعـب را دربرمی گیـرد‪ .‬سـد ‪W.A.‬‬ ‫‪ C Bennett‬ارتفـاع ‪ 183‬متـر و طـول ‪ 2.068‬متـر دارد‪ .‬ایسـتگاه تولیـد بـرق دارای‬ ‫ظرفیـت تولیـد ‪ 2790‬مـگاوات اسـت و از سـال ‪ 1968‬تولیـد خـود را اغـاز کـرد‪.‬‬ ‫‪ .8‬سـد ‪ :Krasnoyarsk‬هشـتمین سـد بزرگ جهان که بر روی رودخانه ‪Yenisey‬‬ ‫واقـع شـده و مخـزن ان ظرفیـت ذخیره سـازی ‪ 73.3‬میلیاردمترمکعـب را دارد‪.‬‬ ‫این مخزن ‪ 2000‬کیلومترمربع مسـاحت را پوشـش می دهد و دارای خط سـاحلی‬ ‫حـدود ‪ 1.560‬کیلومتـر اسـت‪ .‬ایـن سـد بتنـی ‪ 124‬متـر بلنـدی و ‪ 1065‬متـر طـول‬ ‫دارد و در سـال های بیـن ‪ 1956‬تـا ‪ 1972‬سـاخته شـده اسـت‪ .‬سـرریز ایـن سـد‬ ‫‪ 20400‬مترمکعـب اب را در ثانیـه تخلیـه می کنـد‪ .‬نیـروگاه ایـن سـد‪ ،‬دارای ‪ 12‬واحد‬ ‫یسـت‪ .‬اب حاصـل از مخـزن ذخیـره این سـد‬ ‫بـا ظرفیـت تولیـد ‪ 6000‬مـگاوات انرژ ‬ ‫بـرای مصارفـی ماننـد ابیـاری مورداسـتفاده قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫‪ .9‬سـد ‪ Zeya‬در روسـیه‪ :‬سـد «زیـا» بـر روی رودخانـه «زیـا» در منطقه امور روسـیه‬ ‫و شـمال مرز چین قرار دارد‪ .‬این سـد نهمین سـد بزرگ دنیا ازنظر ظرفیت مخزن‬ ‫و دارای ذخیره سـازی ‪ 68.42‬میلیاردمترمکعـب اسـت‪ .‬ایـن مخـزن مسـاحتی‬ ‫بالغ بـر ‪ 2400‬کیلومترمربـع را دربرمی گیـرد‪ .‬سـد «زیا» در سـال های ‪ 1964‬تـا ‪ 1975‬و‬ ‫از ‪ 2.067‬میلیون مترمکعب بتن سـاخته شـده اسـت‪ .‬این سـد بتنی دارای ارتفاع‬ ‫کلـی ‪ 112‬متـر و طـول تـاج ‪ 714.2‬متـر اسـت‪ .‬سـد ‪ Zeya‬از شـش واحد تولیـدی بـا‬ ‫ظرفیـت ‪ 1290‬مگاوات سـاخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .10‬سـد ‪ Robert Bourassa‬در کانـادا‪ :‬ایـن سـد بـر روی رودخانـه ‪La Grande‬‬ ‫در شـمال کبـک‪ ،‬کانـادا قـرار دارد‪ .‬نیـروگاه سـد «رابـرت بوراسـا» در ‪ 140‬متـری زیـر‬ ‫زمیـن احـداث شـده‪ .‬به این دلیـل ایـن سـد را می تـوان بزرگ تریـن سـد زیرزمینـی‬ ‫جهـان نام گـذاری کـرد‪ .‬ویژگـی مهـم «رابـرت بوراسـا»‪ ،‬سـرریز پلکانی بسـیاربزرگ و‬ ‫منحصربه فـرد ان اسـت که هـر پلـکان ان دارای ابعـادی به بزرگـی دو زمیـن فوتبـال‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫طوالنی ترین سد دنیا‬ ‫طوالنی ترین سد دنیا سدی باعنوان «کی یف» با ارتفاع ‪ 20‬متر و طول ‪ 54‬کیلومتر‬ ‫اسـت که در سـال ‪ 1964‬در کشـور روسـیه احداث شـده‪ .‬البته گزارش هایی نشان‬ ‫می دهـد کـه در گذشـته سـدی به طـول ‪ 99‬کیلومتـر و ارتفـاع متوسـط نیز در کشـور‬ ‫چیـن تاسـیس شـده که احـداث ان مربوط به قرن ‪ 17‬میلادی برمی گردد‪.‬‬ ‫بلندترین سدهای بتنی و خا کی جهان‬ ‫سـد «گرانـد دیکسـن» بـا ارتفـاع ‪ 2854‬متـر و طـول ‪ 670‬متـر بلندتریـن سـد بتنـی‬ ‫در دنیـا به شـمار می ایـد کـه در سـپتامبر ‪ 1961‬در کشـور سـوئیس بنـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫هزینـه سـاخت ایـن سـد ‪ 372‬میلیـون دالر و حجـم ان ‪ 9.5‬میلیون مترمکعـب‬ ‫عنـوان شـده اسـت‪ .‬سـد خا کـی «نـورک» بـا ارتفـاع ‪ 300‬متـر‪ ،‬طـول حـدود ‪ 730‬متـر‬ ‫و حجـم ‪ 8.53‬میلیون مترمکعـب بلندتریـن سـد خا کـی دنیـا تـا سـال ‪ 1980‬بـوده‬ ‫که در کشـور روسـیه واقع شـده اسـت‪ .‬البته سـد خا کی دیگری با ارتفاع ‪ 335‬متر‬ ‫نیـز در کشـور روسـیه درحال احـداث اسـت‪ .‬سـد خا کـی «نـورک» چنانچـه ارتفـاع‬ ‫ان ‪ 10‬درصـد بیشـتر و طـول ان پنج درصـد افزایـش یابـد‪ ،‬درمقایسـه با سـد «گرانـد‬ ‫دیکسـن» حـدود ‪ 10‬برابـر حجـم بیشـتری خواهـد داشـت‪/ .‬ابیـن‬ ‫بلندترین سد جهان‬ ‫در چنددهه قبل از قرن بیسـتم‪ ،‬سـدهای برقابی با سـرعت زیاد بر روی رودخانه ها در اروپا‪ ،‬اسـکاندیناوی و الپ‬ ‫سـاخته شـدند‪ .‬بـا شـروع قـرن بیسـتم‪ ،‬تعـداد و ابعـاد سـدها و نیروهـا بـا اهنگـی تنـدی افزایـش یافتـه و بـا توسـعه‬ ‫تکنولـوژی تولیـد توربین هـا‪ ،‬سـاخت بلندتریـن سـدها در دنیـا میسـر شـد‪ .‬مرکـز پژوهش هـای مجلس‪ ،‬فهرسـتی از‬ ‫بزرگ تریـن سـدهای ایـران و جهـان را ازنظـر حجـم مخـزن‪ ،‬ارتفـاع و ظرفیـت تولیـد انرژی برقانی رتبه بندی شـدند‪.‬‬ ‫براین اسـاس؛ ‪ Jinping-I Dam‬در چیـن بـا ارتفـاع ‪ 305‬متـر‪ ،‬بلندتریـن سـد در جهـان به شـمار می ایـد‪ .‬ایـن سـد‬ ‫سـه دهانه بـر روی رود یانگ تسـه واقـع شـده و در میـان همـه انـواع نیروگاه هـا‪ ،‬بزرگ تریـن نیـروگاه برق ابـی در دنیـا‬ ‫ً‬ ‫را دارد‪ .‬ایـن نیـروگاه به تنهایـی ظرفیـت تولیـد ‪ 22500‬مـگاوات دارد که تقریبا معادل دوبرابر انـرژی برقابی کل ایران‬ ‫اسـت‪ .‬عملیـات سـاخت بدنـه ان‪ ،‬در سـال ‪ 2006‬به پایـان رسـید؛ امـا بهره بـرداری از نیـروگاه برق ابـی ایـن سـد در‬ ‫‪ 4‬ژوئیـه ‪ 2012‬بـا نصـب اخریـن توربیـن ان اغـاز شـد‪ .‬در ایـران نیـز‪« ،‬سـد کارون ‪ »4‬دارای ‪ 230‬متـر ارتفـاع اسـت و‬ ‫بلندتریـن سـد ایـران و بیسـت ودومین سـد بلنـد جهـان محسـوب می شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر نفت خبر داد؛‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد؛‬ ‫واریز سهمیه جبرانی بنزین در پایان ابان ماه‬ ‫وزیـر نفـت‪ ،‬از تصویـب سـهمیه جبرانـی بنزیـن در دولـت خبـر داد و گفـت‪« :‬در پایـان ابان مـاه‪ ،‬ایـن‬ ‫سـهمیه در کارت سـوخت ها شـارژ می شـود»‪ .‬به گـزارش شـانا؛ جـواد اوجـی افـزود‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫همـه جایگاه هـای سـوخت بـه سـامانه هوشـمند سـوخت متصـل و امـکان سـوخت گیری هـم‬ ‫به طور ازاد و هم ازطریق کارت سوخت فراهم است»‪ .‬وی افزود‪« :‬سهمیه جبرانی بنزین مصوب‬ ‫شـده کـه مـورد کاربـردی دارد و ایـن سـهمیه در پایـان این ماه به کارت سـوخت وسـایل نقلیه واریز‬ ‫می شـود»‪ .‬وی بـه سـهمیه جبرانـی خودروهـای سـواری شـخصی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬سـهمیه‬ ‫عادی سواری های شخصی ‪ ۶۰‬لیتر در ماه است که پایان ابان ماه‪ ۷۰ ،‬لیتر درنظر گرفته می شود»‪.‬‬ ‫تصمیم های وزارت ارشاد؛ با اقناع افکار عمومی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی گفت‪« :‬در دولت سـیزدهم بنا را بر این گذاشـته ایم که تصمیم های با‬ ‫توجه به اقناع افکار عمومی باشـد‪ ،‬نه پشـت درهای بسـته و فرهنگ سـازی در موضوعات مختلف‬ ‫باید با روش های فرهنگی صورت گیرد»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ محمدمهدی اسماعیلی افزود‪« :‬تعبیرمان‬ ‫از کار در دوره جدیـد این اسـت که وارد دوی امـدادی شـده ایم کـه عـده ای در گذشـته بخشـی از کار‬ ‫را انجـام داده و ادامـه ان بـر عهـده ما سـت و بعـد از مـا نیـز عـده ای دیگـر ایـن مسـیر را ادامه می دهند؛‬ ‫بنابرایـن هیـچ انقطاعـی در کار نمی بینیـم‪ .‬هـر مقـدار از تجربیـات گذشـته‪ ،‬منقطـع باشـیم کاری از‬ ‫پیـش نمی بریم»‪.‬‬ ‫چرا ایران‪ ،‬خواستار تضمین توافق از امریکاست؟‬ ‫مقامـات جمهـوری اسلامی باتوجه بـه سـابقه‬ ‫عهدشـکنی های امریـکا و خـروج دولـت دونالـد ترامـپ از‬ ‫برجـام خواسـتار ارائـه تضمین توسـط دولت بایدن هسـتند‬ ‫کـه دولـت بعـدی امریـکا بـه تعهـدات خـود پایبنـد باشـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ امریـکا در مقاطـع مختلـف بارها نشـان داده‬ ‫کـه تنهـا منافـع خـود را درنظر می گیـرد و از هیچ اقـدام خالف‬ ‫قانونـی اجتنـاب نمی کنـد‪ .‬دولتمـردان امریکایـی به راحتـی‬ ‫و به بهانه هـای واهـی معاهداتـی کـه امضـا کرده انـد را در هـر‬ ‫سطحی که باشد‪ ،‬زیرپا می گذارند‪ .‬بی اعتنایی به تعهدات‬ ‫و توافقـات بین المللـی در دولـت قبـل امریـکا باصداقـت و‬ ‫صراحـت بیشـتری زیرپـا گذاشـته شـد‪ .‬خـروج از یونسـکو‪،‬‬ ‫بو هوایـی‪ ،‬شـورای حقـوق بشـر و درنهایـت توافـق‬ ‫پیمـان ا ‬ ‫هسته ای از موارد اشکار نقض عهد امریکا در دولت گذشته‬ ‫بـود بااین حـال این رویـه منحصـر بـه دولـت جمهوری خـواه‬ ‫ترامـپ نبـوده اسـت‪ .‬دولـت کنونـی امریـکا هـم بـا حفـظ‬ ‫ظاهـر و بـا ادبیـات و رویکـردی دیپلماتیـک تعهـدات امریـکا‬ ‫را زیـر پـا می گـذارد و حاضـر نیسـت بـه تعهـدات دولـت امریکا‬ ‫عمـل کنـد‪ .‬این وضعیـت هرگونـه تعامـل بـا امریـکا را در هاله‬ ‫تردیـد و ابهـام قـرار می دهـد‪ .‬بی جهـت نیسـت کـه تهـران‬ ‫در جریـان مذا کـرات ویـن خواسـتار ارائـه تضمیـن ازسـوی‬ ‫امریـکا بـرای عدم خـروج از توافـق شـده و از دولـت بایـدن‬ ‫ً‬ ‫خواسـته کـه تضمینـی ارائـه دهـد کـه دولـت بعـدی مجـددا‬ ‫از برجـام خـارج نشـود‪ .‬ایـن درخواسـت در مذا کـرات بهـار‬ ‫امسـال ویـن توسـط سـید عبـاس عراقچـی (مذا کره کننـده‬ ‫اسـبق کشورمان) مطرح شـد‪ .‬درهمان زمان نیویورک تایمز‬ ‫در گزارشـی در توجیـه ارائه نـدادن ایـن تضمیـن ازسـوی‬ ‫امریکایی ها نوشـت‪« :‬برجام یک توافق اسـت و یک پیمان‬ ‫به شـمار نمی ایـد؛ زیـرا بایـدن ماننـد اوبامـا هرگـز نمی توانـد‬ ‫موافقت دوسـوم مجلس سـنای امریکا (با برجام) را داشـته‬ ‫باشـد؛ بنابرایـن برجـام می توانـد یـک توافقنامـه اجرایـی‬ ‫باشـد و هـر رئیس جمهـوری دیگـری در اینـده‪ ،‬هماننـد‬ ‫ترامـپ می توانـد ان را کنـار بگـذارد»‪ .‬بااین حـال‪ ،‬ایـن‬ ‫مشـکل دولـت امریکاسـت و ایـن کشـور نمی توانـد به بهانـه‬ ‫تنگناهـا و مشـکالت داخلـی یـا برتـری حقـوق داخلـی امریکا‬ ‫بـر حقـوق بین المللـی از تعهـدات بین المللـی و خارجـی‬ ‫خـود شـانه خالـی کنـد و ا گـر توافـق هسـته ای بـرای امریـکا‬ ‫ً‬ ‫واقعـا حائزاهمیـت اسـت بایـد راهـی بـرای ایـن چالـش‬ ‫اساسـی بیابـد‪ .‬علـی باقـری کنـی (معـاون سیاسـی وزیـر امور‬ ‫خارجـه) در دیـدار بـا انریکـه مـورا (معـاون دبیـرکل سـرویس‬ ‫اقـدام خارجـی اتحادیـه اروپـا و هماهنگ کننـده کمیسـیون‬ ‫مشـترک برجـام) تا کیـد کـرد کـه تضمیـن بـرای عدم تکـرار‬ ‫بدعهـدی و رفتارهـای غیرقانونـی طرف هـای مقابـل‬ ‫خواسـته غیرقابل چشم پوشـی ایـران اسـت‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫سـابقه خـروج امریـکا از برجـام‪ ،‬نبـود ایـن تضمیـن می توانـد‬ ‫مانـع تحقـق کامـل اهـداف جمهـوری اسلامی از برجـام؛‬ ‫یعنـی عادی سـازی روابـط اقتصـادی ایـران بـا جهـان باشـد؛‬ ‫چرا کـه جامعـه اقتصـادی بین المللـی نمی توانـد بـرای ورود‬ ‫بـه تعاملات اقتصـادی بـا ایـران اطمینـان داشـته باشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بنگاه هـا و کمپانی هـای بـزرگ معمـوال طبـق اهـداف‬ ‫طوالنی مـدت وارد دادوسـتد اقتصـادی می شـوند و‬ ‫عدم اطمینان از پایداری شـرایط ایران و هرگونه چشـم انداز‬ ‫یبـر بازگشـت احتمالی تحریم ها سـایه بی ثباتـی و تردید‬ ‫مبن ‬ ‫را بـر اقتصـاد ایـران نگـه مـی دارد‪ .‬در روزهـای اخیـر برخـی‬ ‫از منابـع خبـری گـزارش دادنـد کـه اصـرار امریـکا بـر نـدادن‬ ‫تضمیـن دربـاره عد مخـروج مجـدد از برجـام اصلی تریـن‬ ‫عامـل متوقف مانـدن مذا کـرات وین اسـت‪ .‬بااین حال‪ ،‬جو‬ ‫بایـدن در دیـدار بـا سـران انگلیـس‪ ،‬فرانسـه و المـان گفـت‬ ‫کـه چنانچـه امریـکا باردیگـر بـه برجـام بپیونـدد دیگـر از ایـن‬ ‫توافـق هسـته ای خـارج نخواهـد شـد‪ .‬بعـد از وعـده بایـدن‬ ‫درمـورد پایبنـد مانـدن بـه برجـام و عد مخـروج مجـدد از‬ ‫ان‪ ،‬مخالفـان برجـام در امریـکا حملـه بـه او را اغـاز کردنـد‪.‬‬ ‫تـد کـروز (نماینـده جمهوری خـواه تنـدرو در ایالـت تگـزاس)‬ ‫شبـه سـخنان بایـدن در توئیتـر نوشـت‪« :‬جـو بایدن‬ ‫دروا کن ‬ ‫از هیـچ اختیـار قانونـی بـرای دادن چنیـن تعهدی برخـوردار‬ ‫نیست‪ .‬هر توافقی با ایران چنانچه به تایید سنا نرسد و به‬ ‫معاهـده تبدیل نشـود؛ انچه بایدن می دانـد اتفاق نخواهد‬ ‫افتـاد‪ ،‬بـاز توسـط هـر رئیس جمهـوری جمهوری خـواه دیگـر‬ ‫در اینده پاره خواهد شـد»‪ .‬سـعید خطیب زاده (سـخنگوی‬ ‫وزارت خارجـه کشـورمان) در توئیتـی دراین بـاره نوشـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«جهـان حقیقتـا بـه انچـه اقـای کـروز بـدان اعتـراف می کند‪،‬‬ ‫واقـف اسـت‪ :‬اینکـه رژیم هـا در واشـنگتن سـرکش اند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئولیت رئیس جمهـوری امریکاسـت کـه جامعـه‬ ‫بین الملـل؛ ازجملـه تمـام اعضـای برجـام را قانـع کنـد‬ ‫ً‬ ‫امضایش واقعا معنایی دارد‪ .‬این امر مسـتلزم تضمین های‬ ‫چکـس چیـزی کمتـر از ایـن را نمی پذیـرد»‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬هی ‬ ‫عین ‬ ‫البته تنها تد کروز نبود که به سخنان بایدن وا کنش نشان‬ ‫داد؛ مـارک دابوویتـز (مدیـر البـی صهیونیسـتی «بنیـاد دفاع‬ ‫از دموکراسـی») کـه یکـی از مشـاوران دولـت ترامـپ در امـور‬ ‫ً‬ ‫ایـران بـود نوشـت‪« :‬وعـده بایـدن‪ ،‬کاملا بـی ارزش اسـت‬ ‫مگرانکـه بـا رضایـت و توصیـه سـنا به تصویـب رسـیده و بـه‬ ‫معاهـده تبدیـل شـود»‪ .‬عالوه برایـن؛ گروهـی از نماینـدگان‬ ‫ت ها و پولی که از کیسه شرکت ها می رود‬ ‫حمالت مخرب روبا ‏‬ ‫در س ــال های اخی ــر و به دنب ــال افزایش وابس ــتگی به فضای مج ــازی‪ ،‬حمالت‬ ‫بات ه ــا هم بیش ــتر و گس ــترده تر ش ــده اند‪ .‬از نق ــش همه گیری کووی ــد‪ ۱۹-‬هم‬ ‫دراین م ــورد نمی ت ــوان به راحت ــی چش ــم پوش ــید؛ چ ــون دراین م ــدت نی ــاز و‬ ‫حضور در فضای مجازی رش ــد چش ــمگیری پیدا کرده‪ .‬به این ترتیب اس ــت که‬ ‫بـــا وجود رشـــد تعامالت انالین در دوســـال اخیر‪ ،‬میزان ضررهای مالی ناش ــی از‬ ‫حمـــات ســـایبری و بات ها نیز به ارقـــام نجومی رســـیده‪ .‬این روزها دیگر نقش‬ ‫مضـــر بات ها بـــرای کســـب وکارها به خوبی شناســـایی شـــده؛ ام ــا تاثی ــر راهکار‬ ‫کاه ــش اس ــیب های حمالت بات ها بع ــد از به کارگی ــری ان ها در س ــازمان های‬ ‫مختل ــف تا ح ــاال موردبررس ــی ق ــرار نگرفت ــه‪ .‬بااین اوصاف‪ ،‬ش ــرکت تحقیقاتی‬ ‫‪ Kasada‬به تازگ ــی بررسـ ـی هایی روی بی ــش از ‪ 200‬س ــازمان و نه ــادی انج ــام‬ ‫داده اســـت کـــه از راهکارهای ضدبات اســـتفاده کرده اند ت ــا به طور اختصاصی‬ ‫میـــزان تاثیرگذاری این راهکارها را از دیدگاه ســـازمان ها موردبررس ــی قرار دهد‪.‬‬ ‫ایـــن گزارش نشـــان می دهد بـــا وجود صـــرف میلیون هـــادالر برای اســـتفاده از‬ ‫راهکاره ــای مدیریت و کاهش اس ــیب بات ها؛ ش ــرکت ها همچن ــان با حمالت‬ ‫مخرب ان ها درگیر هس ــتند‪ .‬این بررسـ ـی ها ب ــه نتایج جالبی منتهی ش ــده اند‬ ‫که چنـــدان امیدوارکننده نیســـتند‪ .‬در واقع‪ ،‬بات نت ها ش ــبکه هایی هس ــتند‬ ‫ک ــه ب ــا دراختیارگرفت ــن مجموعـ ـه ای از کامپیوترها ک ــه بات نامیده می ش ــوند‪،‬‬ ‫ش ــکل می گیرن ــد‪ .‬این ش ــبکه ها توس ــط ی ــک ی ــا چن ــد مهاج ــم و ب ــا ه ــدف‬ ‫انج ــام فعالیت های مخ ــرب کنت ــرل می ش ــوند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬روبات ه ــا کدهای‬ ‫مخربی ان ــد کـــه روی رایانه های میزبان اجرا می ش ــوند تا امکان کنت ــرل ان ها از‬ ‫راه دور را ب ــرای مهاجم ه ــا فراهم کنند و ان ها بتوانن ــد این مجموعه را به انجام‬ ‫ درصد ش ــرکت ها به خاطر حمله‬ ‫فعالیت های مختل ــف وادارند‪ .‬براین مبنا؛ ‪۷۷‬‬ ‫ِ‬ ‫مخرب روبات ها بخش ــی از درامدش ــان را از دس ــت داده اند‪ .‬عمده شرکت های‬ ‫دراین بررسـ ـی ها (‪ ۸۳‬درص ــد ان ه ــا) ط ــی یک سال گذش ــته دسـ ـت کم ی ــک‬ ‫حمل ــه روبات ــی کدهای مخ ــرب را تجربه کرده اند که به ازدسـ ـت دادن بخش ــی‬ ‫از درامدش ــان و افزای ــش هزینه ه ــای ج ــاری ان ه ــا منج ــر ش ــده‪ ۷۷ .‬درص ــد از‬ ‫این ش ــرکت ها‪ ،‬شـ ـش درصد یا بیش ــتر از درامد خودش ــان را ط ــی این حمالت‬ ‫از دس ــت داده ان ــد و ‪ ۳۹‬درص ــد ان ه ــا گ ــزارش کرده ان ــد به این دلی ــل ‪ ۱۰‬درص ــد‬ ‫ی ــا بیش ــتر از درامدش ــان را از دس ــت داده ان ــد‪ .‬بس ــیاری از ش ــرکت ها ب ــا وجود‬ ‫به کاربس ــتن راهکارهای مقابل ــه با بات ها‪ ،‬دراین نبرد مغلوب ش ــده و بخش ــی‬ ‫از درامد خود را از دس ــت داده اند‪ .‬جالب اس ــت؛ شرکت کنندگان دراین بررسی‪،‬‬ ‫متخصصان تکنولوژی یا امنیت س ــایبری و در س ــازمانی مشغول به کار هستند‬ ‫تنـدروی کنگـره طر ح هایـی ارائـه کردنـد و خواسـتار ایـن‬ ‫شـدند کـه دولـت امریـکا بـرای بازگشـت بـه برجـام مسـتلزم‬ ‫بـه کسـب مجـوز از کنگـره شـود‪ .‬شـبکه ‪ CNS‬نوشـته؛‬ ‫گروهـی از منتقـدان شـاخص برجـام بابیان اینکـه برجـام‬ ‫معاهـده نیسـت و به تصویب سـنا نرسـیده معتقدنـد بایدن‬ ‫در جایگاهـی نیسـت کـه بتوانـد وعـده ای دربـاره نحـوه رفتار‬ ‫دولـت بعدی امریـکا درباره توافق بدهد‪ .‬پیش ازان‪ ،‬گروهی‬ ‫از نماینـدگان مجلـس سـنای امریـکا هم طرحـی ارائه کردند‬ ‫کـه درصـورت تصویـب‪ ،‬هرگونـه توافـق بـا ایـران در موضـوع‬ ‫برنامـه هسـته ای را بـه کسـب مجـوز از نهـاد قانون گـذار‬ ‫نگـروه سـناتورها می گوینـد کـه‬ ‫امریکایـی منـوط می کنـد‪ .‬ای ‬ ‫توافـق بـا ایـران توسـط دولـت جـو بایـدن بایسـتی ب هشـکل‬ ‫معاهـده باشـد‪ .‬طبـق قوانیـن امریـکا‪ ،‬معاهـدات بایـد بـه‬ ‫تایید دوسـوم اعضای مجلس سـنا برسـد‪ .‬باتوجه به سابقه‬ ‫بدعهدی هـای امریـکا و سـخنان اخیـر مقامـات ایـن کشـور‪،‬‬ ‫ضـرورت ارائـه تضمیـن اشـکار می شـود‪ ،‬امریـکا برجـام را یک‬ ‫تفاهم نامـه می دانـد و الزامـی بـرای حفـظ ان قائـل نیسـت‬ ‫به همین خاطـر بعید نیسـت بعـد از توافـق باردیگر به اسـانی‬ ‫و بـدون هیـچ دردسـری از برجـام خـارج شـود یـا تعهـدات‬ ‫خـود را اجـرا نکنـد‪ .‬ترامپ (رئیس جمهوری پیشـین امریکا)‬ ‫درپاسـخ به منتقدانـش درمورداینکـه چـرا از برجـام خـارج‬ ‫شـده‪ ،‬گفتـه بـود‪« :‬برجـام سـندی نیسـت کـه طبـق قانـون‬ ‫اساسـی کشـور در کنگـره تصویـب شـده و دولـت ملـزم بـه‬ ‫اجـرای ان باشـد؛ ایـن یـک قـرارداد بیـن دولـت قبـل و دولت‬ ‫ایـران بـود»‪ .‬چندی پیـش میخاییـل اولیانـوف (نماینـده‬ ‫روسـیه در سـازمان های بین المللـی مسـتقر در ویـن) گفتـه‬ ‫بـود‪« :‬درخواسـت ایـران از امریـکا بـرای ضمانـت عد مخـروج‬ ‫دوبـاره از توافـق هسـته ای‪ ،‬امری منطقی سـت‪ .‬فکر می کنم‬ ‫این مسئله به مذا کرات بستگی دارد‪ .‬این خواسته ایرانیان‬ ‫منطقـی و قابل توجیـه به نظـر می رسـد‪ .‬ایـن نه تنهـا بـا عرف‬ ‫دیپلماتیـک؛ بلکـه بـا عقـل سـلیم ابتدایـی نیـز هم خوانـی‬ ‫دارد»‪ .‬بـدون ارائـه تضمیـن هـر دولتـی که در امریـکا روی کار‬ ‫بیایـد می توانـد بـه برجـام بازگردد یـا از ان خارج شـود‪ .‬ایجاد‬ ‫شـرایطی پایـدار بـرای توافـق هسـته ای شـرط ورود ایـران بـه‬ ‫تعاملات پایـدار اقتصـادی بـا جهـان اسـت‪ .‬فقـدان هرگونـه‬ ‫ضمانتـی بـرای تـداوم برجـام از ابتـدا یکـی از نقـاط ضعـف‬ ‫بـزرگ ایـن توافق نامـه بـوده اسـت؛ نقطه ضعفـی کـه بـرای‬ ‫رسـیدن جمهـوری اسلامی بـه مزایـای ایـن توافق نامـه باید‬ ‫حـل شـود‪.‬‬ ‫کـــه بـــرای اســـتفاده از راهکارهـــای ضدبـــات هزینـــه کرده انـــد‪ .‬یک چهـــارم این‬ ‫شـــرکت کنندگان‪ ،‬اعـــام کرده انـــد یـــک حملـــه بات نتـــی بـــرای ســـازمان ان ها‬ ‫میانگیـــن ضـــرر ‪ ۵۰۰‬هـــزاردالری یـــا بیشـــتر را به همـــراه دارد‪ ۷۶ .‬درصـــد ان ه ــا‬ ‫گفته انـــد فکـــر می کننـــد در مقابله با حمـــات روبات هـــای کدمخرب‪ ،‬مش ــغول‬ ‫بـــازی موش و گربه بوده و انجام عملی درســـت در مواجهه با چنین تهدیدهای‬ ‫ناممکـــن به نظر می رســـد‪ .‬روبات های کدمخـــرب صدهاهزار تـــا میلیون هادالر‬ ‫ درصد‬ ‫ضـــرر بـــه ســـازمان ها و کســـب وکارها تحمیـــل می کننـــد؛ درحالی کـــه ‪۷۷‬‬ ‫ِ‬ ‫شـــرکت ها طـــی یک ســـال قبل چیـــزی حـــدود ‪ ۲۵۰‬هـــزاردالر یـــا بیشـــتر ب ــرای‬ ‫اســـتفاده از راهکارهـــای مقابلـــه با حمـــات بات نتی صـــرف کرده انـــد‪ .‬این رقم‬ ‫بـــرای یک چهـــارم شـــرکت ها حتی بـــه یک میلیون دالر یا بیشـــتر هم می رس ــد‪.‬‬ ‫به این ترتیـــب‪ ،‬مهم ترین یافته این تحقیقات ان اســـت که شـــرکت ها همچنان‬ ‫بخـــش قابل توجهی از درامدشـــان را به خاطـــر حمالت روبات هـــای کدمخرب‬ ‫از دســـت می دهند؛ این درحالی ســـت که ســـاالنه هزینـــه گزافی را بـــرای مقابله‬ ‫ی ‪ Kasada‬نشـــان می ده ــد‬ ‫بـــا چنیـــن تهدیدهایـــی صـــرف می کننـــد‪ .‬بررســـ ‬ ‫ درصـــد کل ســـرمایه موردنیـــاز برای مقابله بـــا حمالت بات نتـــی‪ ،‬مربوط به‬ ‫‪۶۶‬‬ ‫ِ‬ ‫مدیریت مداوم‪ ،‬حفاظت و اســـتفاده از راهکارهـــای پیش ازموعد برای کاهش‬ ‫ضررهای ناشـــی از حمالت اســـت‪ ۳۴ .‬درصد از شـــرکت کنندگان اعـــام کرده اند‬ ‫شـــرکت یـــا ســـازمان ان هـــا در یک سال گذشـــته ‪ ۳۴‬درصـــد از کل هزینه های ــش‬ ‫را بـــه راهکارهـــای ضدبـــات تخصیـــص داده‪ .‬طبـــق اعـــام ان هـــا؛ ‪ ۳۴‬درصد از‬ صفحه 6 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویداد‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫پردرامدترین فروشگاه های انالین جهان‬ ‫‪lalmosavi@yahoo.com‬‬ ‫ً‬ ‫ی انالیـن بـزرگ در مقیـاس جهانـی فکـر می کنیـم؛ سـریعا یـاد «امـازون» و «علی بابـا»‬ ‫وقتـی بـه فروشـگاه ها ‬ ‫ازلحاظ حجم ناخالص تجارت اجناسشـان‪ ،‬به ترتیب در رده های سـوم و پنجم‬ ‫می افتیم؛ درحالی که ان ها‬ ‫ِ‬ ‫فهرسـت ایـن فضاهـای اینترنتـی قـرار دارنـد‪ .‬خـب؛ رتبه هـای اول و دوم دراختیـار کـدام مجموعه هاسـت؟‬ ‫گزارش ‪ ecommerceDB‬که نتایج ان در ‪ 12‬مارس ‪ 2021‬منتشـر شـد؛ با بررسـی امار بیش از ‪20‬هزار فروشـگاه‬ ‫انالین در جهان‪ ،‬ما را به این نتیجه می رساند دو مجموعه ‪ Taobao‬و ‪ Tmall‬که زیرمجموعه «گروه علی بابا»‬ ‫(ابرشـرکت چندملیتـی تجـارت الکترونیـک چینـی) به شـمار می رونـد‪ ،‬رتبه هـای اول و دوم این رده بنـدی را‬ ‫دارنـد‪ .‬در سـال ‪ ،2019‬ارزش ناخالـص کاالی (‪ )GMV‬ایـن فروشـگاه ها ‪ 490‬میلیـارددالر و ‪464‬میلیـارددالر‬ ‫بـود؛ درحالی کـه ارزش ناخالـص کاالی «امـازون» در همان سـال ‪397‬میلیـارددالر بـود‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل بانک تجارت‬ ‫با مدیران شرکت های پتروشیمی‬ ‫خود خلق‬ ‫خلق «امنیت شهری» با کمک ِ‬ ‫امنیت و ارامش‪ ،‬همواره از دغدغه های اولیه و اصلی جوامع‬ ‫بشـری بـوده اسـت‪ .‬امنیـت به عنـوان محصـول اجتمـاع‬ ‫پیش ازانکـه یـک مقولـه سیاسـی‪ ،‬حکومتـی و دولتـی باشـد‪،‬‬ ‫مفهومـی انسـانی و اجتماعـی بـوده و مسـتلزم مشـارکت و‬ ‫حضـور مردمـی در عرصه هـای مختلـف و تعامـل ان هـا بـا‬ ‫یکدیگـر‪ .‬تصـور امنیـت بی درنظرگرفتـن عوامـل انسـانی در‬ ‫یک بسـتر اجتماعی ممکن نیسـت و ازطرفی‪ ،‬دنیای کنونی‬ ‫ً‬ ‫شـدیدا نیازمنـد عزمـی راسـخ و تلاش فرا گیـر بـرای کاهـش‬ ‫گکـردن انگیزه هـای مجرمانـه در افـراد‬ ‫فرصت هـا و کم رن ‬ ‫اسـت؛ چرا کـه ازاین طریـق می توانـد تاحدودزیـادی از شـدت‬ ‫بزه و جرم در جامعه بکاهد و سـایه امنیت را بر شـئون زندگی‬ ‫بشر بگستراند‪ .‬یکی از نیازهای اساسی محیط های شهری‪،‬‬ ‫امنیـت شهری سـت کـه از ابـزار مهـم تحقـق پیشـگیری از‬ ‫جـرم ب هشـمار مـی رود؛ مدیریـت شـهری به عنـوان دسـتگاه‬ ‫اصلی هدایتگر توسـعه شـهر می تواند در پیشـگیری از جرائم‬ ‫و افزایـش امنیـت نقـش موثـری داشـته باشـد‪ .‬وظیفه تامین‬ ‫امنیـت بـرای شـهروندان‪ ،‬زمانـی به خوبی انجام می شـود که‬ ‫بـا اتخـاذ سیاسـت ها و برنامه هـای پیشـگیرانه زمینه هـای‬ ‫وقـوع جرائـم از میـان بـرود‪ .‬مدیریـت شـهری می توانـد در‬ ‫عرصه هـای سـاختاری‪ ،‬کالبـدی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی موثـر‬ ‫واقـع شـود‪ .‬طراحی فضاهـای شـهری به گونه ای که فضاهای‬ ‫بی دفـاع در ان کاهـش یابـد یـا اسـتفاده از مشـارکت مـردم‬ ‫یسـت کـه می تـوان‬ ‫بـرای تامیـن امنیـت محلـه‪ ،‬از نمونه های ‬ ‫دراین باره ذکر کرد‪ .‬نظریه های شـهرگرایی جدید و حکمرانی‬ ‫یبـر مشـارکت و‬ ‫شـهری خـوب بـا ارائـه راهبردهـای مبتن ‬ ‫همـکاری مـردم در زمینه هـای مختلـف ازجملـه این مـوارد‬ ‫اسـت؛ فراینـد تامیـن امنیـت ازطریـق مشـارکت شـهروندان‬ ‫از مفاهیـم اصلـی و بنیـادی ب هشـمار مـی رود‪ .‬تاریـخ حیـات‬ ‫انسـان‪ ،‬تاریـخ همـکاری و مشـارکت اسـت؛ وقتـی اولین بـار‬ ‫انسان دریافت که می تواند با تجمیع توان خود بر مشکالت‬ ‫فائـق ایـد‪ ،‬مشـارکت نیـز به وجـود امـد‪ .‬امـروز مشـارکت مـردم‬ ‫در اداره و ساخت وسـاز شـهری در ا کثـر کشـورهای دنیـا امـری‬ ‫یکـه اسـتفاده از مشـارکت های مردمـی‬ ‫یسـت؛ به طور ‬ ‫ضرور ‬ ‫نیـز بـرای مقابلـه بـا مشـکالت شـهری و هـم بـرای کاهـش‬ ‫جرائم محلی مرسـوم اسـت‪ .‬میزان مشـارکت مردم یک شـهر‬ ‫و عوامـل ماننـد فرهنـگ سیاسـی شـهر میـزان فراهم بـودن‬ ‫مقتضیات مدیریت مشارکتی قواعد و قوانین حا کم بر زندگی‬ ‫مـردم و نردبـان مشـارکت شـهروندی بسـتگی دارد‪ .‬فنـون‬ ‫مشارکت مردمی در برنامه ریزی و مدیریت شهری را می توان‬ ‫بـه سـه گـروه عمده تقسـیم کرد که ه ریـک از گروه هـا نیز خود‬ ‫دارای شـاخه های متعـددی نیـز روش هـای سـنتی اطالعات‬ ‫دهی و مشـورت روش های موثر بر تصمیم گیری و روش های‬ ‫خودیاری سـت‪ .‬محول کـردن وظیفـه اطمینـان‪ ،‬امنیـت و‬ ‫مراقبـت از محیـط بـه شـهروندان پارادایمـی جدیـد و الگـوی‬ ‫نویـن از رفتـار اجتماعی سـت؛ مـردم کـه به طورسـنتی متوقع‬ ‫ان و مصرف کننـدگان عدالـت بوده انـد‪ ،‬در گفتمـان جدیـد‬ ‫خـود بایـد تولیدکننـده‪ ،‬مجـری و مسـئول اجـرای عدالـت‬ ‫باشـند‪ .‬پذیـرش ایـن تحول هـا در جامعـه‪ ،‬به سـهولت میسـر‬ ‫نبـوده و نیـاز بـه گذشـت زمـان و فرهنگ سـازی دراین حـوزه‬ ‫دارد؛ شـهروندی کـه تابه امـروز از دولـت انتظـار تامیـن امنیـت‬ ‫محیط خود را داشته و به تدریج باید بپذیرد که خود بخشی‬ ‫از بـار تامیـن امنیـت را بایـد بـر دوش بکشـد‪ .‬در جامعـه مدرن‬ ‫می تـوان نسـبت شـهروندی و جامعـه را توضیـح داد؛ افـراد در‬ ‫جامعه مدرن‪ ،‬دارای چند نقش اساسـی اجتماعی هسـتند‬ ‫یسـت‪ .‬رونـد شـهر گرایی در‬ ‫کـه یکی ازان هـا نقـش شهروند ‬ ‫جامعـه شـهری مـدرن نیـز به شـکل گیری روابـط جدید میان‬ ‫شـهروندان و حکومت هـای محلـی‪ ،‬دولت هـای شـهری و‬ ‫همچنیـن شـیوه های جدیـد زندگـی شـهری منجـر شـده کـه‬ ‫متمایـز از ماهیـت شـهری اجتماعـات شـهری پیش مـدرن‬ ‫در غـرب و شـرق بـوده اسـت‪ .‬در کنـار ایـن ویژگی هـا‪ ،‬جامعـه‬ ‫شـهری مـدرن؛ به ویـژه حکومت هـای محلـی ایـن جوامـع بـا‬ ‫چالش های جدیدی روبه رو شـده اند که از ان جمله می توان‬ ‫به رشد نابرابری شهرها‪ ،‬کمبود منابع شهری‪ ،‬فشارهای زیاد‬ ‫بـرای رقابت هـای شـهری و مهم تراز ان هـا تقاضـا و مطالبـات‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬فرهنگـی و حقوقـی افزون تـر بـرای‬ ‫مشارکت شهروندی و داشتن سهم بیشتر سیاست گذاری ها‬ ‫برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها اشاره کرد‪ .‬ا گر در جامعه ای‬ ‫بی اعتمـادی و تردیـد نسـبت بـه همـکاری و مشـارکت وجـود‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬هزینه انجام امور عمومی افزایش یافته و افراد‬ ‫به واسـطه تـرس از زیـان کمتـر حاضـر بـه همـکاری و مشـارکت‬ ‫می شـوند‪ .‬در فراینـد ارتقـای کیفیـت زندگـی‪ ،‬متغیرهـای‬ ‫اجتماعـی؛ به ویژه سـرمایه های اجتماعـی نقش کلیدی ایفا‬ ‫می کند؛ تقویت جامعه مدنی با مشارکت داوطلبانه‪ ،‬ا گاهانه‬ ‫و فعـال مـردم به سـوی دیگـر اعتمـاد متقابـل بیـن حکومت و‬ ‫هزینه ه ــای این ش ــرکت ها به مدیریت م ــداوم‪ ،‬حفاظت و مقابله ب ــا حمالت این چنینی‬ ‫اختصـــاص یافته‪ .‬ایـــن تحقیقات ثابـــت می کند ‪ ۳۲‬درص ــد هزینه های جاری ش ــرکت ها‬ ‫ط ــی یک سال گذش ــته مرب ــوط ب ــه اس ــتفاده از راهکاره ــای پیش ازموع ــد ب ــرای کاه ــش‬ ‫ضررهای ناشـــی از حمالت بود‪ .‬بااین همه اما این تحقیقات ثابت کرد بیش ــتر ش ــرکت ها‬ ‫و ســـازمان ها امادگـــی چندانـــی برابر ایـــن حمالت پیچیده ندارند‪ .‬این بررسـ ـی ها نش ــان‬ ‫از نگران ــی ج ــدی ش ــرکت ها و کسـ ـب وکارها از مواجه ــه ب ــا تهدی ــدات مختل ــف مرب ــوط‬ ‫یک ــه اغل ــب ش ــرکت ها و س ــازمان ها (‪ ۸۰‬درص ــد‬ ‫تن ــت دارد؛ تاجای ‬ ‫ب ــه ش ــبکه های با ‬ ‫ان ه ــا) معتقدن ــد ک ــه س ــاختار روبات ه ــا و کدمخ ــرب ب هس ــرعت پیچیده تر می ش ــوند و‬ ‫این رون ــد‪ ،‬کار شناس ــایی و مقابل ــه ب ــا ان ه ــا را برای ابزاره ــای امنیتی مش ــکل تر می کند؛‬ ‫یسـ ـت که تنه ــا ‪ ۳۱‬درص ـ ِـد س ــازمان ها و ش ــرکت ها از توانای ــی خودش ــان ب ــرای‬ ‫این درحال ‬ ‫ً‬ ‫شناســـایی بات های جدید روز صفر با همین راهکارهـــا و ابزارهای فعلی‪ ،‬کامال اطمینان‬ ‫فک ــردن حم ــات بات نتی دچار مش ــکل اند؛‬ ‫دارنـــد‪ ۸۵ .‬درص ــد از ش ــرکت ها ب ــرای متوق ‬ ‫چ ــون ابزاره ــای امنیت ــی موجود ان ه ــا به تدری ــج در براب ــر فراین ــد پیچیده ترش ــدن این‬ ‫روبات ه ــا بی اث ــر می ش ــوند؛ ش ــاید ازاین روسـ ـت که بس ــیاری از ش ــرکت ها و س ــازمان ها‬ ‫تصمیـــم دارند در ســـال اینـــده میالدی هزینه بیشـــتری برای مقابله ب ــا حمالت بات نتی‬ ‫ص ــرف کنن ــد‪ ۸۷ .‬درص ــد از متخصص ــان امنیت ــی معتقدن ــد راهکاره ــای موث ــر مقابله با‬ ‫حم ــات روبات ه ــای کدمخ ــرب‪ ،‬می توانن ــد مزیت ــی رقابتی برای هر ش ــرکت به حس ــاب‬ ‫ً‬ ‫بیاین ــد‪ .‬بااین اوص ــاف اس ــت که تقریبا دوس ــوم ان ه ــا (‪ ۶۳‬درصـــد) انتظار دارند ش ــرکت‬ ‫یـــا ســـازمان متبوعشـــان در ‪12‬ماه اینده هزینه بیش ــتری ب ــرای مقابله ب ــا چنین حمالتی‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مـردم امکان پذیـر اسـت‪ .‬بایـد توجـه کـرد که عوامل مختلفی‬ ‫نظیـر توجـه بـه‬ ‫در مشـارکت افـراد نقـش دارد‪ ،‬انگیزه هایـی‬ ‫ِ‬ ‫منافـع عمومـی‪ ،‬احسـاس وظیفـه‪ ،‬عالقـه بـه کار بـا دیگـران‪،‬‬ ‫کسـب محبوبیـت و برخـورداری از احتـرام و قدردانـی دیگـر‬ ‫شـهروندان؛ از جملـه مواردی سـت کـه می توانـد زمینه سـاز‬ ‫مشـارکت مردم باشـد‪ .‬امنیت‪ ،‬احسـاس رهایی از تشـویش‪،‬‬ ‫اضطـراب‪ ،‬تـرس یـا احسـاس ارامـش و اطمینـان اسـت‪.‬‬ ‫چنانچـه بخواهیـم به زبان سـاده امنیـت را تعریـف کنیـم‪،‬‬ ‫ی اسـتفاده بهینـه از فرصت هـا بـرای‬ ‫بایـد گفـت امنیـت یعنـ ‬ ‫رفـع تهدیدهـا؛ از ایـن تعاریـف می تـوان نتیجه گیـری کـرد کـه‬ ‫امنیـت از دو عنصـر اساسـی «تهدیـد و فرصـت» سرچشـمه‬ ‫می گیـرد؛ بنابرایـن‪ ،‬تحقیـق و گسـترش امنیـت ازیک سـو‬ ‫منوط به مقابله با تهدیدها و ازسوی دیگر پیامد بهره گیری از‬ ‫فرصت هاسـت‪ .‬در بخش مردمی باید گفت؛ مشـارکت دادن‬ ‫مـردم در فراینـد طراحـی‪ ،‬پیـش از اجـرای طـرح تـا پـس از اجرا‬ ‫در میزان مشـارکت ان ها بسـیارتاثیرگذار اسـت‪ .‬مردم نسـبت‬ ‫بـه انچـه دربـاره ان نظـر داده انـد‪ ،‬احسـاس مسـئولیت کـرده‬ ‫ً‬ ‫و خـود در مراقبـت از ان تلاش می کننـد؛ مثلا بهتـر اسـت‬ ‫نمونه هـای رنگـی را طبـق نظـر مـردم انتخـاب کـرد‪ .‬تغییـر‬ ‫طراحـی کاربـردی جهـت بهبـود تعاملات و همبسـتگی های‬ ‫اجتماعـی و کاهـش میـزان بزهـکاری و احسـاس ناامنـی‪،‬‬ ‫طراحـی نقـاط و مکان هـای مناسـب در پیـاده رو ماننـد نقاط‬ ‫مکـث (محل هـای نشسـتن) کـه مـردم را بـرای حضـور در‬ ‫فضا و اسـتفاده از ان تشـویق می کند؛ نیز سـپردن مسـئولیت‬ ‫نظـارت پیاده روهـا و محیـط پیرامـون بـه مـردم از درون‬ ‫سـاختمان های خودشـان بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬در‬ ‫بخـش کالبـدی پیشـنهاد هایی مطـرح اسـت؛ ازجمله اینکه‬ ‫طراحـی محیـط به گونـه ای باشـد کـه افـراد درون خانـه‪ ،‬هـم‬ ‫برای فضای اختصاصی و هم فضای عمومی و نیمه عمومی‬ ‫اشـراف داشـته باشـند‪ .‬ازاین طریق می توان افراد غریبه ای را‬ ‫کـه وارد محیـط می شـوند‪ ،‬شناسـایی کـرده و حتی محـدوده‬ ‫کـه فرزنـدان ان هـا بـازی می کنـد را نیـز تحت نظـارت خـود‬ ‫دراورنـد‪ .‬نورپـردازی ورودی سـاختمان ها به طـور مناسـب‪،‬‬ ‫استفاده از درجه بندی نور و با شدت های مختلف تا هرگونه‬ ‫حرکت در محیط برای سا کنان قابل تشخیص باشد‪ ،‬تعبیه‬ ‫پنجره هـای سـاختمان در محـل مناسـب و در اتاق هایـی‬ ‫کـه سـا کنان از ان اسـتفاده بیشـتری می کننـد از دیگـر نـکات‬ ‫قابل توجـه در بخـش کالبدی سـت‪ .‬ورودی سـاختمان بایـد‬ ‫به گونـه ای طراحـی شـود کـه از سـاختمان های مجـاور دیـد‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬همچنیـن از طراحـی و سـاخت و فضاهـای‬ ‫بـاز بالاسـتفاده پرهیـز شـود تـا هرگونـه فرصـت مناسـب بـرای‬ ‫مجرمـان را از بیـن ببـرد‪ /.‬ایمنـا‬ ‫ص ــرف کنند که ریش ــه در نگران ــی و دغدغه ه ــای مدی ــران دارد‪ .‬براین اســـاس؛ از هر پنج‬ ‫مدی ــر‪ ،‬چهارنف ــر طی شش ماه گذش ــته از تیم ه ــای اجرایی خ ــود درباره حمـــات خودکار‬ ‫و بات نت ه ــا پرس ــیده اند‪ .‬ای ــن بررسـ ـی ها نش ــان می دهن ــد ک ــه حمـــات روبات هـــای‬ ‫کدمخ ــرب تاثی ــرات منف ــی چش ــمگیری در ه ــر کسـ ـب وکاری می گذارنـــد‪ .‬براین اســـاس؛‬ ‫‪ ۴۵‬درص ــد از ش ــرکت کنندگان معتقدن ــد که حمالت ش ــبکه های بات نت بـــه ازکارافتادن‬ ‫بیش ــتر وب س ــایت ها و نرم افزاره ــا منج ــر می ش ــود‪ ۳۵ ،‬درصد معتقدند کـــه این حمالت‬ ‫ب ــه اعتب ــار ی ــک برن ــد صدم ــه می زنند ی ــا باعث نش ــت اطالعات ــی بیشـــتر در ســـازمان ها‬ ‫و ش ــرکت ها می ش ــوند‪ ۳۳ ،‬درص ــد این اف ــراد اع ــام کرده ان ــد ای ــن حمـــات بـــه افزایـــش‬ ‫هزینه های زیرس ــاختی منجر ش ــده؛ و ‪ ۳۲‬درصد ان ها می پندارن ــد حمالت باعث افزایش‬ ‫هزینه های جاری و لجس ــتیکی ش ــده و تجربه کاربری مش ــتریان را هدف قـــرار می دهند؛‬ ‫ً‬ ‫یسـ ـت که حم ــات روبات های کدمخرب می توانند مس ــتقیما بـــه اتالف وقت‬ ‫این درحال ‬ ‫ درصد ش ــرکت کنندگان دراین تحقیق‪ ،‬اع ــام کرده اند که ان ها‬ ‫و مناب ــع منجر ش ــوند‪۹۲ .‬‬ ‫ِ‬ ‫در هرم ــاه ‪ ۲۵‬س ــاعت یا بیش ــتر ب ــرای مدیری ــت و مقابله ب ــا چنین حمالتـــی وقت صرف‬ ‫می کنن ــد‪ ۶۳ .‬درص ــد گفته ان ــد ب ــرای اصالح اث ــار و جب ــران اس ــیب های ناشـــی از چنین‬ ‫حمالت ــی به یک هفت ــه زمان ی ــا حتی بیش ــتر نی ــاز دارن ــد‪ .‬باتمام این ها اما کارشناســـان‬ ‫به این نتیج ــه رس ــیده اند ک ــه صرف زم ــان‪ ،‬مناب ــع و پ ــول ب ــرای به کارگیـــری راهکارهای‬ ‫بازدارن ــده‪ ،‬نمی توان ــد ش ــیوه محافظت ــی بلندمدت ــی محس ــوب ش ــود‪ .‬درواقـــع حمالت‬ ‫تن ــت‪ ،‬تهدید امنیتی جدیدی در فضای س ــایبری به حس ــاب نمی اینـــد؛ اما مقابله با‬ ‫با ‬ ‫ان ه ــا نیاز به رویک ــردی ت ــازه و متف ــاوت دارد‪/ .‬اقتصادانالین‬ ‫مدیرعامل بانک تجارت در سفر دوروزه‬ ‫بـه منطقـه عسـلویه بـا مدیـران عامـل‬ ‫شـرکت های پتروشیمی نوری‪ ،‬سبالن‪،‬‬ ‫دماونـد‪ ،‬پـارس‪ ،‬پردیـس‪ ،‬کنـگان‪،‬‬ ‫کاویـان‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬مرجـان‪ ،‬زا گـرس و اریـا‬ ‫ساسـول دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬دکتـر هـادی اخالقـی فیـض‬ ‫اثار در نخستین سفر کاری خود به عنوان مدیرعامل بانک‬ ‫تجـارت بـا مدیـران عامـل یـازده شـرکت پتروشـیمی مسـتقر‬ ‫در منطقـه عسـلویه دیـدار و پنـج واحـد بانکـی جدیـد بانک‬ ‫تجـارت دراین منطقـه را افتتـاح کـرد‪ .‬مدیرعامـل بانـک‬ ‫تجارت در جلسه با مدیران این شرکت ها بابیان اینکه این‬ ‫بانک سـعی کرده با شـرکت های فعال در حوزه پتروشـیمی‬ ‫به صـورت حرفـه ای و تخصصـی همـکاری کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ا کنـون سـاختاری بسـیار مناسـب و توانمنـد در بانـک‬ ‫تجارت به منظور ارائه خدمات تخصصی به مجموعه های‬ ‫پتروشیمی شکل گرفته و اثار این رفتار حرفه ای در مواجهه‬ ‫اندیشـمند و حرفـه ای مدیـران و کارکنـان شـرکت های‬ ‫پتروشـیمی بـا همـکاران مـا در اسـتان بوشـهر مشـخص‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر اخالقـی بااشـاره به جایـگاه بانـک تجـارت درحمایـت از‬ ‫صنعـت پتروشـیمی کشـور تا کیـد کـرد‪« :‬تجربـه سـال ها‬ ‫خدمت رسـانی بـه فعـاالن عرصـه صنعـت نفـت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشـیمی‪ ،‬بانـک تجـارت را بـه بانـک متخصـص‬ ‫دراین حـوزه تبدیـل کـرده اسـت و ما وظیفه خـود می دانیم‬ ‫کـه در اجـرای طر ح هـای توسـعه محـور‪ ،‬همچـون مشـاوری‬ ‫امیـن و پشـتیبان توانمنـد درکنـار ایـن صنعـت حضـور‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬وی با اشـاره به ظرفیـت تخصصـی بانـک‬ ‫تجـارت در حـوزه اعتبـارات اسـنادی گفـت‪« :‬ابـزار گشـایش‬ ‫اعتبـارات اسـنادی و صـدور ضمانت نامه هـا راهـکاری‬ ‫تخصصـی و ارزشـمند بـرای شـرکت های پتروشـیمی و‬ ‫ذی نفعان ان ها ست و شرکت های پتروشیمی و ذی نفعان‬ ‫انهـا نیـز می تواننـد از ایـن راهکارهـای مالـی بـرای کاهـش‬ ‫هزینه های تامین منابع خود استفاده کنند»‪ .‬دکتر اخالقی‬ ‫با بیان اینکـه امـروز بخش هـای مختلـف اقتصـادی کشـور‬ ‫وابسـته بـه گـردش چر خ های صنعت پتروشـیمی هسـتند‬ ‫افـزود‪« :‬شـکل گیری مجموعه بانکـداران حرفـه ای در بانک‬ ‫تجـارت فرصـت ارزشـمندی را بـرای فعـاالن عرصـه اقتصـاد‬ ‫کشور فراهم کرده است و این مجموعه متخصص کار خود‬ ‫را قدرتمندتـر از قبـل پیـش خواهـد بـرد»‪.‬‬ ‫تجلیل بیمه دی‬ ‫از رانندگان کم ریسک اورژانس تهران‬ ‫بـا حضور مدیرعامل شـرکت‬ ‫بیمـه دی و در حاشـیه‬ ‫تمدیـد قـرارداد بیمـه بدنـه‬ ‫خودروهـای اورژانـس تهـران بـرای دومیـن سـال متوالـی‪،‬‬ ‫از راننـدگان کم ریسـک اورژانـس تجلیـل شـد‪ .‬بـا حضـور‬ ‫مهنـدس محمدرضـا کشـاورز؛ مدیرعامـل بیمـه دی و دکتر‬ ‫صالـح طبـری رئیـس اورژانـس تهـران‪ ،‬از راننـدگان ایـن نهاد‬ ‫کـه در مـدت قـرارداد سـال گذشـته بـدون ریسـک بودنـد بـا‬ ‫اهـدای لـوح تقدیـر و هدیـه تقدیـر بـه عمـل امـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫کشـاورز در این مراسم با اشـاره به خدمات اورژانس در تامین‬ ‫سلامت جامعـه‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬بسـیار خرسـندیم کـه بیمه‬ ‫دی طـی همـکاری بـا اورژانـس تهـران می توانـد عالوه بـر‬ ‫نقـش سلامت محور بیمـه ای خـود‪ ،‬به صـورت دیگـری نیـز‬ ‫در ارتقـای سلامت هم وطنـان سـهیم باشـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«هدف از برگزاری این مراسم‪ ،‬قدردانی از زحمات دلسوزانه‬ ‫کادر اورژانـس تهـران اسـت کـه در روزهـای سـخت شـیوع‬ ‫پاندمـی کرونـا در کنار هم وطنان و مشـغول خدمت رسـانی‬ ‫بودنـد‪ .‬یکـی از بهتریـن راه هـای کنتـرل ریسـک در‬ ‫شـرکت های بیمـه مشـارکت بیمه گـزار و بیمه شـدگان در‬ ‫مدیریـت ریسـک های بیمه ای سـت که براین اسـاس بیمه‬ ‫دی بـر ان شـد تـا از راننـدگان کـم ریسـک اورژانـس به دلیـل‬ ‫اثر مطلوب عملکرد ایشان تقدیر به عمل اورد»‪ .‬دکتر صالح‬ ‫طبـری نیـز با اشـاره به اغـاز دومیـن سـال همـکاری با شـرکت‬ ‫بیمـه دی‪ ،‬از خدمـات بیمـه دی در مـدت قـرارداد سـال‬ ‫گذشته تقدیر کرد و افزود‪« :‬تمام تالش کادر اورژانس تهران‬ ‫ارائه خدمات با کیفیت و پرسرعت با رعایت نکات ایمنی به‬ ‫یسـت؛ بیمه هـای درمـان و ثالث‬ ‫هم وطنـان اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫سـازمان اورژانـس تهـران نیـز طـی قـراردادی بـه بیمـه دی‬ ‫وا گـذار شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان‬ ‫نادیفامحمد‪:‬‬ ‫با حفظ زنان به عنوان‬ ‫«شهرونداندرجه دو»‬ ‫کنارنمی ایم‬ ‫«نادیفــا محمــد» در اولیــن رمانــش «پســر مامبــای ســیاه» از ســفر پرماجــرای‬ ‫پــدرش از شــرق افریقــا بــه اروپــا در دهه هــای ‪ ۱۹۳۰‬و ‪ ۴۰‬نوشــت‪ .‬دومیــن رمانــش‬ ‫«بــاغ ارواح گم شــده» وقایــع زندگــی ســه زن در ســومالی را دراســتانه جنــگ‬ ‫داخلــی شــرح داد؛ امــا می گویــد‪« :‬هنــگام نوشــتن اخریــن رمانــش‪ ،‬مــردان‬ ‫خوش اقبــال بــود کــه ســرانجام همه چیــز در جــای درســت خــود قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫ایــن رمــان داســتان واقعــی محمــود متــان؛ ملــوان ســومالیایی در ولــز را روایــت‬ ‫می کنــد کــه ســال ‪ ۱۹۵۲‬به اشــتباه متهــم به قتــل یــک مغــازه دار و بــه دار اویختــه‬ ‫شــد‪ .‬بــرای محمــد کــه در ســومالی متولــد؛ و در انگلیــس بــزرگ شــده‪ ،‬نوشــتن‬ ‫«مــردان خوش اقبــال» خاصیــت پاالیشــی داشــت؛ فرصتــی بــرای بازگشــت‬ ‫بــه دنیــای پــدرش و راهــی بــرای بررســی مــرگ یکــی از عموهایــش کــه بیــرون‬ ‫مغــازه اش در هرجیســا (پایتخــت ســومالی) کشــته شــد‪ .‬ایــن رمــان‪ ،‬یکــی از‬ ‫شــش نامــزد نهایــی جایــزه «بوکــر» امســال اســت و محمــد؛ اولیــن نویســنده‬ ‫ســومالیایی‪-‬بریتانیایی فینالیســت ایــن جایــزه مهــم‪.‬‬ ‫شـما در سـومالی متولـد و در در بریتانیـا بـزرگ شـدید‪ .‬ایـا زندگی تـان شـکل دهنده‬ ‫رمـان بـود؟‬ ‫گفتنـش دشـوار اسـت؛ زیـرا تجربـه مـن را می تـوان به عنـوان یـک زندگـی اسـان‬ ‫توصیـف کـرد؛ امـا درعین حـال زندگـی اسـانی نیسـت‪ .‬ورود بـه بریتانیـا در دهـه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬و بعـد تجربـه افزایـش خشـونت های نژادپرسـتانه در اوایل دهـه ‪۹۰‬؛ جایی که‬ ‫بمب گذاری هـا‪ ،‬چاقوکشـی ها و انـواع مختلـف قتل هـا وجـود داشـت و احسـاس‬ ‫انـزوای ناشـی از خارجی بـودن‪ .‬مـا یـک دور کامـل را پشت سـر گذاشـتیم‪ .‬احسـاس‬ ‫حضـور در محیـط ناامـن؛ جایی کـه در ان بـی ارزش هسـتید و تحقیـر می شـوید‪.‬‬ ‫مـن این هـا را درک می کنـم‪ .‬شـاید به انـدازه محمـود یـا پـدرم این هـا را تجربـه نکرده‬ ‫باشـم؛ امـا ایـن واقعیـات هنـوز ان طورکـه مـردم خواهان تغییرشـان هسـتند‪ ،‬تغییر‬ ‫نکرده انـد‪.‬‬ ‫کتابتان با درون مایه بی عدالتی نژادی‪ ،‬نژادپرستی نهادینه شده و خشونت دولتی‪،‬‬ ‫در گذشـته ای تنظیم شـده که شـاید بتوان گفت تاحدزیادی نزدیک به زمان حال‬ ‫اسـت‪ .‬ایـا ایـن اثـری‪ ،‬تالشـی بـرای بازپس گیـری عدالت اسـت یا اسـتداللی علیه ان‬ ‫روایت؟‬ ‫ایـن کتـاب پیـش از اتفاقـات پارسـال شـکل گرفـت و به گونه ای به نظر می رسـید که‬ ‫همـه به سـمت موقعیـت مـن درحرکـت بودنـد‪ ،‬چـون مـن همیشـه درمـورد مـوارد‬ ‫اولوویـل کـه سـال ‪ ۱۹۶۹‬مـورد‬ ‫مختلـف داد و قـال می کـردم‪ .‬چـه دربـاره دیویـد ِ‬ ‫تعقیـب و ازار سـامانمند پلیـس قـرار گرفـت و درواقـع به قتـل رسـید؛ چـه درمـورد‬ ‫جـوی گاردنـر کـه طـی اخراج از کشـور توسـط افسـران پلیس کشـته شـد و یا جیمی‬ ‫موبنـگا کـه در هواپیمـای بریتیـش ایرویـز به قتـل رسـید‪ .‬ایـن چیزهـا همیشـه بـر‬ ‫سـینه ام سـنگینی می کردنـد‪ .‬ایـن یک بیـداری نا گهانی نبود‪ .‬همیشـه این وجهه‬ ‫ً‬ ‫حکومـت را دیـده ام و احتمـاال به همین دلیـل توانسـته ام در تمـام این سـال ها‬ ‫عالقـه ام بـه داسـتان محمـود متان را حفظ کنم؛ چون می دانسـتم چیزی نیسـت‬ ‫کـه به این زودی هـا تغییـر کنـد‪ .‬حتـی حـاال وقتـی با بچه هـای فامیل حـرف می زنم‬ ‫ً‬ ‫و ان هـا از تجربیاتشـان دربـاره نژادپرسـتی و مثلا طوری کـه معلمـان بـا ان هـا یـا‬ ‫درباره شـان صحبـت می کننـد‪ ،‬می گوینـد‪ ،‬می بینـم کـه ان هـا نسـل دیگری انـد کـه‬ ‫بایـد همچنـان بـه ایـن مبـارزه ادامـه دهنـد‪.‬‬ ‫گفتیـد به طـور عجیبـی خودتـان را در محمود می بینید‪ .‬می توانیـد دراین باره توضیح‬ ‫بدهید؟‬ ‫ً‬ ‫ا گاهی سیاسی او ناشی از یک تجربه زیسته بود و من فکر می کنم احتماال درمورد‬ ‫مـن هـم همین طور اسـت‪ .‬مـن سیاسـت هایم را از تئوری های انتقـادی نمی گیرم؛‬ ‫بلکـه ان هـا را از تجربـه زیسـته ام به عنـوان یـک زن‪ ،‬به عنوان یک زن سیاه پوسـت و‬ ‫به عنـوان یـک زن سیاه پوسـت مسـلمان دریافـت می کنـم‪ .‬همه ایـن چیزها باعث‬ ‫می شـود کـه مـن بـا قـدرت و اینکـه کجا دروغ می گوید و کجا راسـت مانوس باشـم‪.‬‬ ‫او یـک رگ طغیانگـر هـم دارد کـه شـما گفتیـد بـا ان هم ذات پنـداری می کنیـد‪ .‬بـرای‬ ‫شـما ایـن خصیصـه خـودش را چطـور نشـان می دهد؟‬ ‫فکـر می کنـم اول بـا نویسـنده بودن‪ .‬این به نوعی عکس ان چیـزی بود که خانـواده ام‬ ‫می گفتنـد برایـم خـوب اسـت‪ .‬به عنـوان فار غ التحصیـل ا کسـفورد و کسـی که‬ ‫توانسـته سیسـتم اموزشـی اینجـا را تجربـه کنـد و از گزینه های دیگـر برخوردار باشـد‪.‬‬ ‫بـا نویسـندگی در ذهـن خـود شـاغلید؛ امـا درظاهـر به نظـر می رسـد کاری انجـام‬ ‫نمی دهیـد؛ امـا یک بـاره همه چیـز درسـت شـد و احسـاس کـردم انـگار زنـده شـده ام‪.‬‬ ‫وقتـی می نویسـم احسـاس می کنـم زنـده ام‪ .‬مـن در برابـر نحـوه برخـورد بـا زنـان در‬ ‫جامعه و قوانین سـومالی بسـیار مقاومم‪ .‬سـومالی لند و سـومالی‪ ،‬از بسیاری جهات‬ ‫بسـیارمتفاوت؛ امـا در یک چیـز متحـد هسـتند و ان‪ ،‬تمایـل به حفظ زنـان به عنوان‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه اصلا بـا ان کنـار نمی ایـم؛ و گفتـن‬ ‫شـهروندان درجه دوسـت؛ و ایـن چیز ‬ ‫مـداوم این نکتـه کـه «مـن اشـتباه نمی کنـم‪ ،‬شـما داریـد اشـتباه می کنیـد و یـک روز‬ ‫می فهمیـد کـه نمی توانیـد بـه ایـن رفتـار ادامه دهید» چیزی سـت کـه حس می کنم‬ ‫موظـف بـه انجامـش هسـتم‪ .‬ا گـر سـکوت کنـی‪ ،‬راحت تر دوسـت داشـته می شـوی؛‬ ‫اما ترجیح می دهم شـنیده شـوم؛ تاانکه سـا کت باشـم و دوست داشته شوم‪/.‬ایبنا‬ صفحه 8 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زنان‬ ‫عفت تجارت چی؛ نخستین خلبان زن ایران‬ ‫‪ ۶۰‬درصد زنان سرپرست خانوار‬ ‫در گروه سنی باالی ‪ ۵۰‬سال‬ ‫مریم السـادات میرمالک ثانـی دربـاره طراحـی و‬ ‫پیاده سـازی داشـبورد اطالعـات زنـان سرپرسـت‬ ‫خانـوار در پایـگاه اطالعـات رفـاه ایرانیـان گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن داشـبورد به عنـوان یکـی از مصادیـق اسـتفاده‬ ‫از داده هـای پایـگاه اطالعـات رفـاه ایرانیـان مطـرح‬ ‫اسـت کـه توسـط معاونـت رفـاه وزارت تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی انجـام شـده‪ .‬در بنـد ت مـاده ‪۸۰‬‬ ‫برنامـه ششـم توسـعه وزارت رفـاه و معـاون زنـان‬ ‫ریاسـت جمهوری مکلف شـد ه برنامه توانمندسـازی‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار را تدویـن کنـد کـه مسـئولیت‬ ‫کمیتـه امـار و فنـاوری اطالعـات بـه معاونـت رفـاه‬ ‫وزارتخانـه سـپرده و قـرار شـد بـرای تدوین طـرح‪ ،‬پنج‬ ‫زیرکمیتـه ایجـاد شـود»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ مدیـرکل‬ ‫دفتـر امـور حمایتـی و توانمندسـازی وزارت تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی بابیان اینکـه بررسـی کردیـم‬ ‫ا گـر بخواهیـم طرحـی تدویـن کنیـم بایـد تحلیلـی از‬ ‫وضعیـت موجـود داشـته باشـیم‪ ،‬گفـت‪« :‬البتـه ایـن‬ ‫گفتـه به این معنا نیسـت که هیـچ تحلیلـی نداشـتیم؛‬ ‫بلکـه گزارش هـا پرا کنـده بـود‪ .‬می خواسـتیم بـرای‬ ‫اولین بـار از اطالعـات پایـگاه رفـاه ایرانیـان اسـتفاده‬ ‫کنیـم‪ .‬جمـع اوری داده هـا در بخش هایـی بـا چالـش‬ ‫مواجـه بـود و بـرای پرکـردن ایـن خلا از منابعـی بـرای‬ ‫داشـبورد اسـتفاده کردیـم کـه جـداول سرشـماری‬ ‫نفوس و مسکن طی ‪ ۲۰‬سال و امار طرح هزینه درامد‬ ‫خانوار در سال ‪ ۹۷‬و اطالعات پایگاه رفاه ازاین جمله‬ ‫بودند‪ .‬شـاخص های اولیه را احصاء و نهایی کردیم‪.‬‬ ‫‪ ۵۱‬شـاخص اصلـی داشـتیم کـه در پنج طبقـه‬ ‫جمعیتی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سلامتی‪ ،‬اقتصـادی و حقوقی‬ ‫تقسـیم و بـر ان هـا متمرکـز شـدیم‪ .‬داد هپـردازی در‬ ‫محورهـای بیان شـده انجـام و رونـد ‪ ۲۰‬سـاله داده هـا‬ ‫بررسـی شدند‪ .‬اطالعات نشـان داد سرپرستی بالغ بر‬ ‫سـه میلیون خانوار؛ یعنـی ‪ ۱۲.۷‬درصـد کل خانوارهـا‬ ‫برعهـده زنـان بـوده و شـش میلیون و ‪۱ ۸۹‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۶‬نفـر از جمعیـت کشـور تحت سرپرسـتی زنـان‬ ‫بـوده و تعـداد خانـوار زن سرپرسـت از یک میلیـون‬ ‫در سـال ‪ ۷۵‬بـه سـه میلیون در سـال ‪ ۹۵‬رسـیده»‪.‬‬ ‫تچـی؛ نخسـتین خلبـان زن ایرانـی بـود؛ او کـه در سـال ‪ 1296‬متولـد شـد و در سـال‬ ‫عفـت تجار ‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬درگذشت؛ در سال ‪ ۱۳۱۸‬پس از تاسیس باشگاه هواپیمایی‪ ،‬برای اموزش فنون خلبانی‬ ‫م مه رمـاه ‪ ۱۳۱۸‬بـود و نخسـتین پـرواز مسـتقلش را در‬ ‫نام نویسـی کـرد‪ .‬تاریـخ شـروع کار او‪ ،‬پنجـ ‬ ‫نمـاه ‪ ۱۳۱۹‬به ثبـت رسـاند‪ .‬او در سـال های میانـی عمـر‪ ،‬بـه ادبیـات و شعرسـرایی روی‬ ‫‪ ۲۷‬ابا ‬ ‫گهـای پرا کنـده» را دراین زمینـه منتشـر کـرد‪ .‬او در ‪ ۸۲‬سـالگی‬ ‫اورد و در سـال ‪« ۱۳۳۷‬دیـوان بر ‬ ‫به فاصله یک روز پس از مرگ همسـرش درگذشـت‪ .‬از او‪ ،‬اینا اوشـید و قدسـیه فر خ زاد به عنوان‬ ‫نخسـتین خلبانـان زن ایرانـی نام برده شـده اسـت‪.‬‬ ‫زنان فراموش نشدنی هنرهای تجسمی ایران‬ ‫ِ‬ ‫سرونازبهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نمــاه ‪ 1400‬درگذشــت‪ .‬او کــه در دانشــکده عالــی‬ ‫«ایــران درودی» هفتــم ابا ‬ ‫هنرهــای زیبــای پاریــس‪ ،‬مدرســه لــوور پاریــس در رشــته نقاشــی و رشــته تاریــخ‬ ‫هنــر دانشــکده ســلطنتی بروکســل تحصیــل کــرده بــود‪ ،‬طــی حیــات خــود‪۶۴ ،‬‬ ‫نمایشــگاه انفــرادی در سراســر جهــان داشــت و در بیــش از ‪ ۲۵۰‬نمایشــگاه‬ ‫گروهــی شــرکت کــرده بــود‪ .‬درودی از ســال ‪ ۱۳۴۳‬عضــو کنگــره بین المللــی‬ ‫هنرمنــدان و منتقــدان ریمنــی‪ ،‬ووکیــو و ســان ماریــو ایتالیــا بــود‪ .‬او از ســال ‪۱۳۴۶‬‬ ‫غبــر ‪ ۸۰‬مســتند بــرای تلویزیــون باعنــوان‬ ‫تــا ‪ ۱۳۵۱‬تهیه کنندگــی و کارگردانــی بال ‬ ‫«شناســایی هنــر» را انجــام داد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۴۷‬مســتند «بی ینــال ونیــز» را بــا‬ ‫زمــان ‪ ۵۵‬دقیقــه کارگردانــی کــرد و از ســال ‪ ۱۳۴۹‬تــا ‪ ۱۳۵۱‬اســتاد مدعــو دانشــگاه‬ ‫یشــد‪ .‬از‬ ‫صنعتــی شــریف بــرای تدریــس تاریــخ و شناســایی هنــر محســوب م ‬ ‫درودی؛ و همچنیــن دربــاره او‪ ،‬کتاب هایــی ب هیــادگار مانــده کــه از ان جملــه‬ ‫یتــوان بــه کتــاب اثــار نقاشــی (‪۱۳۵۲‬ـ ‪ ، )۱۳۳۸‬در فاصلــه دو نقطــه ‪( !...‬اثــار‬ ‫م ‬ ‫نقاشــی ‪۱۳۵۲‬ـ ‪ ،)۱۳۳۸‬چشــم شــنوا‪ ،‬قصــه انســان و پایــداری اش؛ و گفت وگــو بــا‬ ‫ایــران درودی اشــاره کــرد‪ .‬تاریــخ هنــر ایــران‪ ،‬پرشــمار زنانــی توانمنــد را ب هخــود‬ ‫یشــود‪ .‬در‬ ‫نهــا؛ حتــی در انــدازه یــک خبــر نیــز یــاد نم ‬ ‫دیــده کــه متاســفانه گاه از ا ‬ ‫گــزارش این هفتــه ‪ 10‬نمونــه از هنرمنــدان زن اثرگــذار در عرصــه تجســمی را کوتــاه‬ ‫معرفــی کرده ایــم‪.‬‬ ‫پروانهاعتمادی‬ ‫فرح اصولی‬ ‫متولد ‪ .۱۳۳۲‬سبک نقاشی های او متولد ‪ .۱۳۲۷‬تنها شا گرد مستقیم‬ ‫ترکیبی از نقاشی مدرن و مینیاتور بهمن محصص محسوب می شود‪.‬‬ ‫او با نقاشی های طبیعت بیجان؛‬ ‫ایرانی ست‪ .‬مضمون کارهای‬ ‫و خاصه نقاشی های سیمانی در‬ ‫او‪ ،‬برگرفته از مسائل اجتماعی‬ ‫دهه ‪ ۱۳۵۰‬شناخته می شود‪ .‬این‬ ‫زنان‪ ،‬اشعار و ادبیات فارسی و‬ ‫هنرمند‪،‬نخستیننمایشگاهخود‬ ‫تاریخ هنر ایران و جهان است‪.‬‬ ‫را در سال ‪ ۱۳۴۸‬در تاالر قندریز‬ ‫اثاری از این هنرمند در موزه‬ ‫برگزار کرد‪ .‬او طی دهه ‪ ۱۳۶۰‬و ‪۱۳۷۰‬‬ ‫متروپولیتن نیویورک‪ ،‬موزه هنر‬ ‫مدرن لوس انجلس و موزه هنرهای اثار متنوعی با تکنیک مدادرنگی‬ ‫معاصر تهران نگهداری می شوند‪ .‬نیز افرید‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه کاهـش میانگیـن بعـد خانـوار‬ ‫یکی دیگـر از مسـائلی بـود کـه در بررسـی شـاخص ها‬ ‫بـا ان مواجـه شـدیم‪ ،‬گفـت‪« :‬تعـداد خانـوار تک نفـره‬ ‫زنـان بیشـتر شـده و بعـد خانـوار از سـه بـه دو کاهـش‬ ‫یافتـه بـود‪ .‬همچنیـن تغییـرات درصـد خانـوار‬ ‫زن سرپرسـت شـهری و روسـتایی نشـان می دهـد‬ ‫کـه از ‪ ۸.۶‬درصـد در سـال ‪ ۷۵‬بـه ‪ ۱۲.۵‬درصـد در‬ ‫سـال ‪ ۹۵‬در مناطـق روسـتایی و از ‪ ۸.۳‬بـه ‪۱۲.۷‬‬ ‫در سـال ‪ ۹۵‬در مناطـق شـهری رسـیده»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫دفتـر امـور حمایتـی و توانمندسـازی وزارت تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی ادامـه داد‪« :‬حداقـل ‪ ۶۰‬درصـد‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار در ایـران در گـروه سـنی‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬سـال قـرار می گیرنـد‪ .‬میانگیـن سـنی زنـان‬ ‫سرپرسـت خانـوار تغییـر کـرده و بـه ‪ ۵۵‬سـال رسـیده‬ ‫اسـت و این ایده را به سیاسـت گذاران حوزه می دهد‬ ‫فقـط روی مشـکالت زنانگی بـودن فقـر نبایـد فکر کرد‬ ‫و بایـد بـر سـالمند بودن ان هـا نیـز اندیشـید و روی‬ ‫توانمندسـازی سـالمندان هـم کار کـرد»‪.‬‬ ‫اولین ها‬ ‫فریده الشایی‬ ‫منیرشاهرودیفرمانفرمائیان‬ ‫متولد‪۱۳۲۳‬؛ متوفی‪ .۱۳۹۱‬نقاش‬ ‫متولد ‪۱۳۰۱‬؛ متوفی ‪.۱۳۹۸‬‬ ‫نوگرا‪ ،‬نویسنده و مترجم؛ که‬ ‫گرداورنده هنر مردمی؛ که در‬ ‫به پرده هایانتزاعیمعاصرش‬ ‫هشت سالگی همراه پدرش که‬ ‫به نمایندگی مجلس رسیده بود‪ ،‬شناختهمی شود‪.‬مهم تریناثرش‬ ‫به تهران امد‪ .‬سرگرمی پدر‪ ،‬طراحی رمان «شال بامو» است و ترجمه‬ ‫«نجواهایشبانه»ناتالیا گینزبورگ‬ ‫فرش و اداره کارگاه قالیبافی‬ ‫و« گل هایهیروشیما»ادیتا‬ ‫بود‪ .‬او از کودکی به نقاشی گل‬ ‫عالقه مند بود‪ .‬او از ‪ ۱۳۲۳‬تا ‪ ۱۳۲۵‬موریس نیز از کارهای مطرح اوست‪.‬‬ ‫در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه نقاشی های او را نمونه ای از حضور‬ ‫هنر گذشته در هنر معاصر است‪.‬‬ ‫تهران تحصیل کرد‪.‬‬ ‫معصومهسیحون‬ ‫رزیتاشرف جهان‬ ‫متولد‪.۱۳۴۱‬فار غ التحصیلرشته متولد ‪۱۳۱۳‬؛ متوفی ‪ .۱۳۸۹‬از‬ ‫پیش کسوتانهنرهایتجسمی‬ ‫یبودهو کارشناسی‬ ‫مجسمه ساز ‬ ‫نقاشیاز دانشکدههنرهایزیبای در ایران و مدیر گالری «سیحون»‪.‬‬ ‫او دارای حدود نیم قرن پیشینه‬ ‫دانشگاهتهراندارد‪.‬بنیان گذار و‬ ‫مدیر گالری «طراحان ازاد» بوده و از فعالیتهنری بودو نقشی برجسته ‬ ‫پیش کسوتان گالری داریدر ایران در معرفی استعدادهای هنری ایران‬ ‫داشت‪.‬میراث فرهنگیوانجمن‬ ‫است کهتاثیربسزاییدر کشف‬ ‫نقاشان ایران در سال های ‪ ۱۳۸۳‬و‬ ‫برخیهنرمنداندهه‪ 80‬داشته‪.‬‬ ‫اثار اودر مجموعه هاییمانندموزه ‪ ۱۳۸۸‬از او به پاس یک عمر فعالیت‬ ‫بی وقفههنریتقدیر کردند‪.‬‬ ‫بیلوتیایتالیانگهداریمی شود‪.‬‬ ‫مینا نوری‬ ‫بیتا وکیلی‬ ‫متولد ‪ .۱۳۲۹‬اشنایی او با‬ ‫متولد ‪ .۱۳۵۲‬در سال ‪ ۱۳۹۰‬با‬ ‫هنر چاپ دستی به زمان‬ ‫فروش اثرش در دوازدهمین‬ ‫ورودش به ا کادمی هنرهای‬ ‫حراجی کریستی دوبی‪،‬‬ ‫زیبای رم برمی گردد‪ .‬او از‬ ‫به عنوان گران ترین هنرمند زن‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۲‬تا امروز به شکل‬ ‫خاورمیانه ثبت شد‪ .‬او در بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬نمایشگاه گروهی در ایران‪ ،‬مستمر این هنر را دنبال‬ ‫امارات‪ ،‬کانادا‪ ،‬ارمنستان و فرانسه کرده‪ .‬از سال ‪ ۶۳‬به تدریس‬ ‫ان در دانشگاه هنر پرداخت‪.‬‬ ‫شرکت کرده؛ و رکوردهای ‪ ۲۵‬و‬ ‫‪ ۳۲‬هزار دالری را در حراج کریستی او یکی از چهره های شاخص‬ ‫این هنر در ایران است‪.‬‬ ‫دوبی نیز به دست اورده است‪.‬‬ ‫پری یوش گنجی‬ ‫متولد ‪ .1324‬نقاش و استاد‬ ‫دانشگاه ایرانی ست‪ .‬او در هنرستان‬ ‫هنرهای زیبای ایران‪ ،‬دانشکده‬ ‫هنر سنت مارتین لندن‪ ،‬بوزار‬ ‫فرانسه و در المان درس خوانده‪.‬‬ ‫او اولین هنرمند ایرانی ست که‬ ‫بورستحقیقتطبیقیهنریونسکو‬ ‫را گرفته و به بررسی نقوش ایرانی؛‬ ‫به ویژه دوران ساسانی روی‬ ‫کیمونوهای ژاپنی پرداخته است‪.‬‬ ‫مهینعظیما‬ ‫متولد ‪۱۳۰۸‬؛ متوفی ‪ .۱۳۹۸‬او‬ ‫ا گرچه در فضای هنر نوگرا کار‬ ‫می کرد؛ اما تصمیم گرفت شیوه‬ ‫قدیمی ویترای را با سبکی‬ ‫نوین احیا کند‪ .‬نمایشگاهی‬ ‫از اثار او در دانشگاه هاروارد نیز‬ ‫برگزار شده‪ .‬او در سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫نشان درجه یک هنری و دکترا‬ ‫را از شورای ارزشیابی هنرهای‬ ‫سنتی گرفت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫دکترعلی اصغرشاملو؛روانشناس‬ ‫‪shamlooe@gmail.com‬‬ ‫بیشـتر افرادی کـه مغزشـان اسـیب جـدی می بینـد‪،‬‬ ‫در رابطه بـا مدیریـت احساساتشـان و همچنیـن در توانایـی‬ ‫تصمیم گیری شـان دچـار مشـکل می شـوند‪ .‬دیویـد هیـوم‬ ‫(فیلسـوف معـروف اسـکاتلندی در قـرن ‪ 17‬میلادی)‬ ‫اسـتدالل کـرد کـه نمی تـوان یـک «بایـد» را از «هسـت»‬ ‫اسـتخراج کـرد؛ یعنـی نمی تـوان از واقعیت هـای صـرف‬ ‫اسـتنباط کـرد یـا نتیجه گیری اخالقی کـرد و در نتیجه‪ ،‬همه‬ ‫اصول اخالقی مبتنی بر احساسـات هسـتند‪ .‬انسـان نتیجه‬ ‫یـک ارزوی احساسی سـت و مـا نمی توانیـم زمانـی را بـه یـاد‬ ‫بیاوریـم کـه بـدون ان وجـود داشـته ایم‪ .‬گاهـی مـا ان قـدر به‬ ‫ارزو و احساسـاتمان عـادت می کنیـم کـه از خواسـته های‬ ‫هدفمنـد خـودا گاه نمی شـویم‪ .‬نبایـد فرامـوش کنیـم کـه‬ ‫ارزوهـا فقـط زمانـی نقـش مثبـت در زندگی ما بـازی می کنند‬ ‫کـه در رونـد تصمیم گیری هـای مـا موثـر واقـع شـوند‪ .‬زندگـی‬ ‫بـدون ارزو بسـیار سـخت اسـت‪ .‬مـا بـرای ادامـه زندگـی نیـاز‬ ‫بـه انگیـزه و چیـزی به عنـوان ارزو و خواسـته داریـم کـه ایـن‬ ‫بـرای هـر کـس گونا گـون اسـت‪ .‬به عبارت دیگـر؛ ا گـر چیـزی‬ ‫(ارزو) نداشـته باشـیم کـه منتظـر ان باشـیم‪ ،‬انـگاه بیشـتر‬ ‫شـبیه بـه ربـات می شـویم و تنهـا چیـزی کـه الزم داریـم‪،‬‬ ‫فشـار بر یک دکمه اسـت‪ .‬نکته قابل توج ه این اسـت که بین‬ ‫شـما کـه ارزوهایـی داریـد ولـی بـه ان هـا نمی رسـید و کسـی‬ ‫کـه هیـچ ارزویـی نـدارد تفـاوت بسـیار وجـود دارد‪ .‬زمانی کـه‬ ‫همـه خواسـته های مـا بـراورده شـد‪ ،‬بـرای چه باید کوشـش‬ ‫و تلاش کنیـم؟ معنـای زندگـی‪ ،‬تکـرار مکـررات اسـت و ایـن‬ ‫پرسمانی سـت کـه از روز پیدایـش ادمـی وجـود داشـته و‬ ‫همچنـان وجـود دارد و در اینـده نیـز مـورد پرسـش خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬درواقـع در همیـن تکـرار و مکـررات روزانـه اسـت کـه‬ ‫ارزوهـا و خواسـته ها و اهـداف مـا شـکل می گیرنـد‪ .‬گمـان‬ ‫کنیـد دختـر یـا پسـر بچه ای که بـدون هیچ تالش و کوششـی‬ ‫و بـدون هیـچ شـکیبایی‪ ،‬هرچـه خواسـته برایـش فراهـم‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬ا گـر ایـن دختـر یـا پسـر بچه در مسـیر زندگـی اش‬ ‫همچنـان همه خواسـته ها و ارزوهایـش براورده شـود‪ ،‬برای‬ ‫او ارزو دیگـر معنایـی نخواهـد داشـت؛ چرا کـه خواسـته ها و‬ ‫ارزوهایش پیش از اینکه به هدف تبدیل شـوند‪ ،‬به وسـیله‬ ‫مـادر و پـدرش بـراورده شـده اسـت؛ درصورتی کـه درسـت‬ ‫این اسـت که فرزنـد مـا بیامـوزد کـه هـم ارزو کنـد و هـم بـرای‬ ‫رسـیدن به ارزوها و خواسـته هایش سـعی و کوشـش داشته‬ ‫باشـد؛ و درعین حـال کمـی هـم صبـر کنـد‪.‬‬ ‫ارزو در فرهنـگ عمیـد به معنـای چشمداشـت‪ ،‬ارمـان‪،‬‬ ‫خواهـش‪ ،‬درخواسـت‪ ،‬کام‪ ،‬هـوس‪ ،‬اشـتها و تمایـل و امـا در‬ ‫فرهنگ معین به معنای خواهش‪ ،‬کام‪ ،‬امید‪ ،‬چشمداشت‬ ‫سراشپز‬ ‫ارزو مهم تر است یا هدف؟‬ ‫و شـوق و اشـتیاق تعریف شـده اسـت و در همین دو فرهنگ‬ ‫یعنی عمید هدف چنین تعریف شده است‪ :‬غرض‪ ،‬مقصود‪،‬‬ ‫نشـانه تیر و در فرهنگ معین هدف را نشـانه‪ ،‬غرض‪ ،‬نشـانه‬ ‫تیر گفته اند‪ .‬زمانی که به دو تعریف هدف و ارزو نگاه می کنیم؛‬ ‫می بینیـم کـه در هـر دو فرهنـگ‪ ،‬ارزو به عنـوان نوعـی اشـتها‬ ‫و تمایـل و ارمـان امـده؛ البتـه بـدون کوشـش و تلاش بـرای‬ ‫رسـیدن بـه ان ؛ ولـی در تعریـف هـدف‪ ،‬در هـر دو لغت نامـه‬ ‫بـه غـرض ورزی و قصـد یعنـی نوعـی کوشـش بـرای رسـیدن‬ ‫بـه ان اشـاره شـده اسـت‪ .‬به گفتـه دیگـر؛ ارزو نوعـی خواسـته‬ ‫یکـه هـدف کوششـی‬ ‫یسـت؛ درصورت ‬ ‫و تمایـل قلبـی و ذهن ‬ ‫بـرای رسـیدن بـه خواسـته اسـت‪ .‬کوتا هسـخن! ادمـی بـه‬ ‫ارزوهایش نمی رسـد؛ بلکه به هدفش می رسـد‪ .‬برادران رایت‬ ‫ارزو نداشـتند که پرواز کنند؛ بلکه هدفشـان از کوشـش برای‬ ‫سـاختن هواپیمـا‪ ،‬پـرواز کـردن بـود‪ .‬درنتیجـه مـا بایـد بـرای‬ ‫رسـیدن بـه مقصـد نهایی مـان ارزو را بـه هدفمـان تبدیـل‬ ‫کنیم و با پشـتکار و کوشـش نشـان دهیم که به سـوی هدف‬ ‫نهایی گام برمی داریم‪ .‬ان زمان رسیدن به سرمنزل مقصود‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬فرزنـدان مـا تـا پیـش از پایـان دوران بلـوغ بـرای‬ ‫حتم ‬ ‫رسیدن به ارزوهایشان بسیار خیال پردازی و تخیل می کنند‬ ‫که این کار برای تندرسـتی روان و فیزیک ان ها بسـیار الزم و با‬ ‫اهمیت است‪ .‬سپس به کمک خانواده‪ ،‬جامعه و با کوشش‬ ‫خـود بایـد به تدریـج از حالـت ارزو بیـرون بیاینـد و هدفمند به‬ ‫جلـو گام بردارنـد‪ .‬فـرض کنیـد کـه دانش امـوز کالس ششـم‬ ‫ً‬ ‫دبسـتان ارزو کنـد کـه می خواهـد مثلا وکیـل شـود‪ .‬هـر روز‬ ‫خـودش را در لبـاس وکیـل‪ ،‬در دادگاه و دفـاع از مراجع و درامد‬ ‫خـوب بـه تصویـر می کشـد‪ .‬در این مـورد بـا خانـواده اش هـم‬ ‫شاورما‬ ‫یهـا در‬ ‫شـاورما غذایـی لذیـذ و خـوش طعـم اسـت و بـرای پذیرایـی از مهمان ‬ ‫مهمانی های کوچک می تواند غذای مناسبی باشد‪ .‬در طرز تهیه شاورما از سینه‬ ‫مرغ و سس مخصوص و نان مخصوص شاورما استفاده می شود و این غذا ا گر در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫منـزل تهیـه شـود‪ ،‬جـزو سـالم ترین و لذیذ تریـن غذ اهـا محسـوب م ‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫مرغ یا گوشت قرمز‪ ۶۰۰ :‬گرم‬ ‫پیاز‪ ۱ :‬عدد‬ ‫ماست چکیده‪ :‬نصف پیمانه‬ ‫سس مایونز‪ ۱ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫سیر‪ ۳ :‬حبه‬ ‫رب انار‪ ۲ :‬قاشق غذاخوری‬ ‫لیمو ترش تازه‪ ۱ :‬عدد‬ ‫نان پیتا‪ ۴ :‬عدد‬ ‫خیارشور‪ ۸ :‬عدد‬ ‫گوجه فرنگی‪ ۱ :‬عدد‬ ‫کاهو‪ ۴ :‬برگ‬ ‫همـواره گفت وگـو می کنـد؛ امـا از دل ایـن خیال پردازی هـا‬ ‫و گفت وگو هـا او وکیـل نخواهـد شـد؛ چرا کـه هیـچ تلاش‪،‬‬ ‫کوشـش و پشـتکاری بـرای بـه واقعیـت تبدیل کـردن ایـن‬ ‫ارزو از او دیـده نشـده اسـت‪ .‬حـال تصـور کنیـد کـه همیـن‬ ‫دانش امـوز بـرای خـودش هـدف می گـذارد کـه بایـد وکیـل‬ ‫شود؛ ان زمان مطالعه اش را در این راستا بیشتر می کند؛ کمتر‬ ‫تفریـح می کنـد و خـودش را به تدریـج امـاده کنکـور می کنـد؛‬ ‫در ان صـورت احتمـال اینکـه او بتوانـد وارد دانشـگاه شـود و‬ ‫رشـته حقـوق بخوانـد و سـپس وکیـل شـود‪ ،‬بسـیار شـدنی تر‬ ‫ت کـه او هیـچ کوششـی نمی کنـد و فقـط ارزوی‬ ‫یسـ ‬ ‫از زمان ‬ ‫ً‬ ‫وکیـل شـدن دارد‪ .‬تقریبـا همه ادم هایی که در شـرایط نرمال‬ ‫عرفـی زندگـی می کننـد‪ ،‬ا گـر ارزوهایشـان تبدیل به هدفشـان‬ ‫ً‬ ‫شـود‪ ،‬حتمـا موفـق می شـوند‪ .‬یکی دیگـر از ویژگی هایـی کـه‬ ‫هـدف را از ارزو متفـاوت می کنـد‪ ،‬شـدنی بودن ان اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که شـما می توانیـد‬ ‫در رابطه بـا ارزو‪ ،‬پرسـمان به گونه ا ‬ ‫هرچقـدر دلتـان خواسـت ارزو کنیـد؛ بـدون اینکـه هزینـه ای‬ ‫بـرای شـما داشـته باشـد و حتـی می توانیـد در خیـال خـود‬ ‫اروزهایـی کنیـد کـه بـرای ادمـی ناشـدنی باشـد؛ ولـی هـدف‬ ‫ً‬ ‫بایـد حتمـا واقعـی و شـدنی باشـد و برایـش کوشـش کنیـد‬ ‫و گرنـه بـه هدفتـان نخواهیـد رسـید‪ .‬به گفتـه دیگـر؛ هـر زمـان‬ ‫کـه می خواهیـد بـه هدفتان برسـید‪ ،‬از پوسـته ارزو باید خارج‬ ‫ً‬ ‫شـوید‪ .‬حـال ببینیـم چـه کسـانی اصلا ارزو ندارند؟ در بیشـتر‬ ‫کسـری از خواسـته هایمان ارزوهایـی داریـم‪.‬‬ ‫مـوارد بـرای ی ‬ ‫بـرای نمونـه؛ ای کاش می توانسـتیم پـول بیشـتری داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬ای کاش می توانسـتیم ظاهر بهتری داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫ای کاش می توانستیم موقعیت شغلی بهتری داشته باشیم‬ ‫و ‪ ...‬در اینجـا بـه شـما پیشـنهاد می شـود کـه بـه فرزندانتـان‬ ‫کمـک کنیـد پـس از پایـان دوران بلـوغ‪ ،‬به تدریـج واژه «ارزو» را‬ ‫از دایره گنجینه لغات خود پا ک کنند و به جایش‪ ،‬ان را با واژه‬ ‫«هدفمند بودن» جایگزین کند؛ بنابراین به جای ارزو کردن‬ ‫بـرای چیزهایـی کـه در زندگـی می خواهـد‪ ،‬تصمیم بگیـرد که‬ ‫هدفمندانـه به سـوی ان خواسـته گام بردارنـد‪ .‬ایـن ممکـن‬ ‫اسـت بـرای گروهـی از افـراد یـک بـازی سـاده بـا واژه هـا به نظـر‬ ‫برسـد؛ امـا در واقـع تفـاوت قابل توجهـی بیـن تصمیم گیـری‬ ‫ً‬ ‫کاملا هدفمندانـه و ایجـاد ارزوهـا وجـود دارد‪ .‬هـر زمـان کـه‬ ‫هدف در میان باشـد‪ ،‬انگیزه قوی تری برای دسـتیابی به ان‬ ‫وجـود خواهـد داشـت‪ .‬بـرای تبدیـل ارزو بـه هـدف می تـوان‬ ‫گام هـای زیـر را برداشـت‪ .1 :‬انچـه را کـه در زندگـی ارزو می کنیـد‬ ‫(شـغل‪ ،‬سلامت‪ ،‬امور مالی‪ ،‬روابط و ‪ )...‬مشـخص کنید‪.2 .‬‬ ‫سـپس بـرای خودتـان تعییـن کنیـد کـه کدا میـک از ارزوهـای‬ ‫گفته شده در باال برایتان می توانند هدف شوند‪ .3 .‬در پایان‬ ‫تصمیـم بگیریـد کـه چـه گام هایـی بایـد برداریـد تـا ارزوی بـه‬ ‫هـدف تبدیل شـده تان به سـوی واقع شـدن حرکـت کنـد‪.‬‬ ‫در بسـیاری ازموارد می توانید تصمیماتتان را به نزدیکانتان‬ ‫بگوییـد؛ چرا کـه ایـن گفتـن شـما بـه دیگـران برایتـان یـک‬ ‫تعهـد نانوشـته مـی اورد و می توانـد همیشـه بـه شـما‬ ‫یـاد اوردی کنـد کـه «فرامـوش نکـن که تصمیـم هدفمندانه‬ ‫گرفتـه ای» پـس بایـد برایش کوشـش کنید‪ .‬ایـن دگرگونی در‬ ‫اندیشـه مـا به خوبـی بـر رفتـار و احسـاس مـا تاثیـر می گـذارد‬ ‫و کمـک زیـادی بـه مـا می کنـد کـه به سـوی پیمانـی کـه بـا‬ ‫خودمـان بسـته ایم یعنـی «به سـوی هدفمـان گام برداریـم»‬ ‫بـا پشـتکار حرکـت کنیـم‪.‬‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتـدا پیـاز را بـه صـورت خاللـی درشـت خـرد می کنیـم‬ ‫و داخـل یـک کاسـه مناسـب می ریزیـم‪ .‬در ادامـه دو‬ ‫حبـه سـیر را رنـده کـرده و به همـراه روغـن مایـع‪ ،‬اب‬ ‫لیمـو تـرش‪ ،‬ماسـت چکیـده‪ ،‬مقـداری نمـک‪ ،‬فلفـل‬ ‫سـیاه‪ ،‬اویشـن و پاپریـکا بـه کاسـه اضافـه می کنیـم‪.‬‬ ‫حـاال مـواد داخـل کاسـه را بـا هـم مخلـوط می کنیـم‬ ‫ً‬ ‫تـا کاملا یکدسـت شـوند‪ .‬در ادامـه گوشـت قرمـز‬ ‫یـا گوشـت مـرغ را به صـورت نواری هـای باریـک و‬ ‫نـازک بـرش می زنیـم و داخـل مخلـوط پیـاز و ماسـت‬ ‫می ریزیـم و به خوبـی مخلـوط می کنیـم‪ .‬حـاال روی‬ ‫کاسـه را سـلفون می کشـیم و به مـدت یک سـاعت‬ ‫در یخچـال قـرار می دهیـم تـا گوشـت طعـم دار شـود‪.‬‬ ‫پـس از گذشـت یک سـاعت گوشـت را از یخچـال‬ ‫خـارج می کنیـم و یـک تابـه مناسـب روی حـرارت‬ ‫قـرار می دهیـم و کـره را بـه تابـه اضافـه می کنیـم‪ .‬حـاال‬ ‫تکه هـای گوشـت را از مـواد خـارج می کنیـم و در کـره‬ ‫سـرخ می کنیـم‪ .‬در حیـن سـر خ کردن گوشـت سـس‬ ‫مایونـز را به همـراه سـه قاشـق غذاخـوری ماسـت‬ ‫چکیـده مخلـوط نیـم‪ .‬سـیر باقیمانـده را نیـز رنـده‬ ‫می کنیـم و بـه مـواد اضافـه می کنیـم‪ .‬پـس از اینکـه‬ ‫گوشـت به خوبـی سـرخ شـد نان هـای پیتـا را روی‬ ‫سـطح کار قـرار می دهیـم و روی هـر کـدام مقـداری‬ ‫رب انـار می مالیـم و به طـور یک دسـت روی سـطح‬ ‫نان ها پخش می کنیم‪ .‬حاال از تکه های گوشـت مرغ‬ ‫یـا گوشـت قرمـز روی نـان قـرار می دهیم‪ .‬سسـی که از‬ ‫ترکیـب سـس مایونـز و ماسـت درسـت کردیـم را روی‬ ‫گوشـت می ریزیـم‪ .‬در ادامـه گوجـه فرنگی‪ ،‬خیارشـور‬ ‫و کاهـو را خـرد می کنیـم و به مقـدار مناسـب روی‬ ‫هـر نـان قـرار می دهیـم‪ .‬در اخـر نان هـا را به صـورت‬ ‫لقمـه ای می پیچیـم و سـرو می کنیـم‪.‬‬ صفحه 10 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫راهکارهای جادویی برای گشاد کردن کفش تنگ‬ ‫مرضیهمالیری‬ ‫گبــودن کفــش به ویــژه در اوایلــی‬ ‫معضــل تن ‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫کــه ان را خریده ایــد‪ ،‬مشــکل رایج ‬ ‫ً‬ ‫شهــا پــس از کمــی‬ ‫معمــوال همــه کف ‬ ‫پوشید هشــدن‪ ،‬به انــدازه مشــخصی جــا‬ ‫بــاز می کننــد؛ به همین دلیــل‪ ،‬بهتــر اســت در‬ ‫ابتــدا کفــش جدیدتــان را بپوشــید و ببینیــد‬ ‫چقــدر برایتــان تنــگ اســت‪ .‬ب هگــزارش مجلــه‬ ‫اینترنتــی دلگــرم؛ ایــن ســاده ترین را هحــل‬ ‫ً‬ ‫شهــا پــس از کمــی‬ ‫اســت‪ .‬معمــوال همــه کف ‬ ‫پوشید هشــدن‪ ،‬به انــدازه مشــخصی جــا بــاز‬ ‫می کننــد؛ به همین دلیــل‪ ،‬بهتــر اســت در ابتــدا‬ ‫کفــش جدیدتــان را بپوشــید و ببینیــد چقــدر‬ ‫برایتــان تنــگ اســت‪.‬‬ ‫استفاده از یک جوراب ضخیم و حرارت‬ ‫ً‬ ‫ایـن روش معمـوال فقـط روی کفش هایـی جـواب می دهـد‬ ‫کـه جنـس چـرم دارنـد‪ .‬ابتـدا ضخیم تریـن جورابـی کـه دارید‬ ‫را بپوشـید‪ .‬سـپس کفشـتان را پایتـان کنیـد و تـا می توانیـد‪،‬‬ ‫پاهایتـان را درون ان فشـار دهیـد‪ .‬ان قسـمتی از کفـش کـه‬ ‫برایتـان تنـگ اسـت را بـا اسـتفاده از یـک سشـوار حـرارت‬ ‫یکـه می توانیـد‬ ‫دهیـد‪ .‬هنـگام حـرارت دادن کفـش‪ ،‬تاجای ‬ ‫پاهایتـان را در ان فشـار دهیـد‪ .‬ایـن کار را ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬ثانیـه ادامـه‬ ‫دهید‪ .‬سشوار را خاموش کنید؛ اما کفش هایتان را از پایتان‬ ‫ً‬ ‫درنیاورید؛ تازمانی که کامال خنک شوند‪ .‬سپس یک جوراب‬ ‫نازک بپوشید و کفشتان را امتحان کنید‪ .‬ان قدر روش باال را‬ ‫تکـرار کنیـد تا به اندازه دلخواهتان برسـد‪ .‬سـپس برای اینکه‬ ‫رطوبـت ازدسـت رفته چـرم به وسـیله حـرارت سشـوار را به ان‬ ‫بازگردانیـد‪ ،‬کمـی وا کـس کفـش چـرم روی ان بزنید‪ .‬حـرارت‬ ‫سشوار باعث ازبین رفتن چسب های کفش می شود‪ .‬گشاد‬ ‫کردن کفش های قدیمی با این روش‪ ،‬بیشتر مراقب باشید‪.‬‬ ‫استفادهاز جوراب گلوله شده‬ ‫در ابتـدا‪ ،‬چنـد لنگه جـوراب برای هرکدام از لنگه های کفش‬ ‫درنظـر بگیریـد‪ .‬سـپس لنگه هـای جـوراب را گلولـه کنیـد تـا‬ ‫شـبیه بـه یـک توپ گرد شـوند‪ .‬حـاال این گلوله هـا را به ارامی‬ ‫درون یکـی از لنگه هـای کفشـتان بگذاریـد و فشـار دهیـد تـا‬ ‫ً‬ ‫یکـه درون کفـش کاملا پر شـود‪ .‬همیـن کار را برای لنگه‬ ‫وقت ‬ ‫دیگر کفشتان هم انجام دهید‪ .‬بگذارید کفشتان یک شب‬ ‫ً‬ ‫بـه همیـن حالـت باقـی بمانـد‪ .‬صبـح روزبعـد‪ ،‬حتمـا تفـاوت‬ ‫بازگـردد‪ .‬مدتـی صبـر کنیـد تـا روزنامه هـا و کفش‬ ‫ً‬ ‫کامال خشک شوند‪ .‬سپس روزنامه ها را از داخل‬ ‫ً‬ ‫کفـش خـود بیـرون اورده و انها را بپوشـید‪ .‬حتما‬ ‫سـایز انها تغییر کرده اسـت‪.‬‬ ‫اسپری کردنالکل‬ ‫یـک بطـری اسـپری را به انـدازه ‪۵۰‬درصـد بـا‬ ‫الـکل و ‪۵۰‬درصـد بـا اب پـر کنیـد‪ .‬درون هرکـدام‬ ‫از لنگه هـای کفشـتان را بـا ایـن محلـول اسـپری‬ ‫کنید‪ .‬سپس به مدت ‪ ۲۰‬دقیقه ان ها را بپوشید؛‬ ‫همچنیـن می توانیـد به جـای اسـپری کردن‪،‬‬ ‫به طـور مسـتقیم روی بخش هایـی از کفـش کـه‬ ‫تنـگ هسـتند الـکل بزنیـد‪ .‬تـا وقتـی کفش هـا‬ ‫ً‬ ‫خیـس هسـتند‪ ،‬سـریعا انهـا را بپوشـید؛ چـون‬ ‫ً‬ ‫الـکل معمـوال سـریع خشـک می شـود‪.‬‬ ‫سـایز را در ان احسـاس خواهیـد کـرد‪.‬‬ ‫استفاده از فریز کردن و یک کیسه اب‬ ‫در ابتـدا‪ ،‬دو عـدد کیسـه سـاندویچی زیـپ دار و بـدون‬ ‫سـوراخ‪ ،‬یـا یـک بادکنـک ضخیـم و یا یک کیسـه پالسـتیکی‬ ‫مشابه را به اندازه یک سوم یا نصف ظرفیتش پر از اب کنید‬ ‫و محکـم درب ان را ببندیـد؛ هرکـدام از کیسـه ها مخصـوص‬ ‫یـک لنگه کفـش اسـت‪ .‬کیسـه ها را درون کفش هایتـان قـرار‬ ‫دهیـد و ان قـدر فشـار دهیـد تـا کل کفش هـا را پـر کننـد‪.‬‬ ‫سپس کفش هایتان را درون فریزر قرار دهید تازمانی که اب‬ ‫ً‬ ‫درون کیسـه ها کامال یخ بزند (یک شـب کافی سـت)‪ .‬وقتی‬ ‫اب درون کفش هایتـان یـخ میزنـد‪ ،‬در اصـل به ارامـی باعث‬ ‫انبسـاط ان هـا می شـود‪ .‬وقتـی کفش هـا را از داخـل فریـزر‬ ‫بیـرون اوردیـد‪ ،‬قبل ازاینکـه کیسـه ها را از درون انهـا خـارج‬ ‫کنیـد‪ ،‬اجـازه دهیـد برای مدت ‪ ۲۰‬دقیقه کمی گرم شـوند تا‬ ‫یخشـان بـاز شـود‪ .‬سـپس ها ببینیـد انـدازه پایتـان شـده اند‬ ‫یـا خیـر‪ .‬ا گـر هنـوز انـدازه نیسـت‪ ،‬ایـن فراینـد را یک بـار دیگـر‬ ‫تکـرار کنید‪.‬‬ ‫استفادهاز روزنامه‬ ‫در ابتدا چند ورق روزنامه را کمی خیس کرده و ان ها را مچاله‬ ‫کنیـد‪ .‬ان قـدر روزنامـ ه درون کفـش خود قـرار دهید تا فضای‬ ‫ً‬ ‫ان کاملا پـر شـود؛ امـا مراقـب باشـید کـه هنـگام اسـتفاده از‬ ‫ایـن روش‪ ،‬شـکل کفـش را خـراب نکنیـد‪ .‬ا گـر حـس کردیـد‬ ‫شـکل کفشـتان تغییر کرده‪ ،‬روزنامه ها را از ان بیرون بیاورید‬ ‫و دوبـاره داخـل ان قـرار دهیـد تازمانی کـه به شـکل اولیه خود‬ ‫استفادهاز سیب زمینی‬ ‫یـک سـیب زمینی بـزرگ را پوسـت بکنیـد و درون کفـش‬ ‫خـود فشـار دهیـد‪ .‬انـدازه سـیب زمینی بایـد به حـد کافـی‬ ‫بـزرگ باشـد تـا باعـث شـود کفشـتان ورم کنـد‪ .‬سـپس اجـازه‬ ‫کشـب در ایـن حالـت بمانـد‪.‬‬ ‫بدهیـد کفشـتان به مـدت ی ‬ ‫مزیت این روش این اسـت که نه تنها سـیب زمینی بوی بدی‬ ‫نمی دهد‪ ،‬بلکه بوی بد کفش را هم به خود جذب می کند‪.‬‬ ‫پـس درحقیقـت بـا یـک تیـر دو نشـان می زنیـد!‬ ‫استفادهاز قالب کفش‬ ‫ً‬ ‫قالب کفش به شکل پای شماست و معموال از جنس چوب‬ ‫سـدر یا افرا سـاخته می شـود‪ .‬این قالب پیچ ها و تنظیماتی‬ ‫دارد کـه بـه شـما کمـک می کنند کفش خـود را گشـاد کنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در هنـگام خریـد قالـب کفش به قابلیت هـای ان کامال دقت‬ ‫ً‬ ‫کنیـد‪ .‬یـک قالـب کفـش معمـوال می توانـد طـول و عـرض‬ ‫کفـش شـمارا کمی تغییـر دهد‪ .‬به راحتـی هم می توانیـد ان را‬ ‫درون لنگـه راسـت یـا لنگـه چـپ کفش قـرار دهید‪.‬‬ ‫کمک گرفتناز یک کفاشحرفه ای‬ ‫ا گـر فکـر می کنیـد نمی توانیـد بـدون صدمـه زدن بـه کفـش‬ ‫ً‬ ‫خـود سـایز ان را تغییـر دهیـد‪ ،‬ترجیحـا ان را به دسـت یـک‬ ‫کفـاش حرفـه ای بسـپارید‪ .‬بعضـی از این افـراد یک دسـتگاه‬ ‫مخصـوص ایـن کار دارنـد کـه به ارامـی بـه کفـش فشـار و گرمـا‬ ‫وارد کـرده و ان را به انـدازه دلخـواه شـما گشـاد می کننـد‪.‬‬ ‫دکتر سید شاهرخ تقوی‬ ‫فوق تخصص قلب‬ ‫کلینیک‬ ‫ارتباط سرفه و بیماری های قلبی‬ ‫سـرفه که از شـایع ترین عالیم بیماری قلبی و تنفسی ست؛‬ ‫در واقع یک بازدم انفجاری ست که درخت ترا کئوبرونکیال‬ ‫را از ترشـحات و اجسـام خارجـی پـاک می کنـد‪ .‬سـرفه‬ ‫به دلیـل ایجاد خسـتگی بی خوابـی و تـرس از بیماری هایی‬ ‫چـون سـرطان باعـث نگرانـی بیمـار شـده و او را نـزد پزشـک‬ ‫می کشـاند‪ .‬علـل سـرفه شـامل محرک هـای التهابـی‬ ‫ً‬ ‫مکانیکـی شـیمیایی و حرارتی سـت‪ .‬علـل التهابـی مثلا‬ ‫برونشیت های ویرال و باکتریال سرماخوردگی مصرف زیاد‬ ‫سـیگار ‪ PND‬اسپیراسـیون ترشـحات معـدی بیماری هـای‬ ‫راه هـای هوایـی ( مثـل الرنژیـت ترا کنیـت برونشـیت و‬ ‫برونشـیولیت) بیماری هـای الوئولـی ( پنومونـی و ابسـه ریـه)‬ ‫تحریکات مکانیکی‪ :‬با استنشاق موادی چون گرد و خاک‬ ‫و نیـز بـا تحت فشـار یـا کشـش قـرار گرفتـن راه هـای هوایـی‬ ‫ً‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬مثال کانسر ریه ادنوم برونش جسم خارجی‬ ‫انقباض عضالتصاف راه های هوایی‪ .‬انوریسـم های ائورت‬ ‫تومورهـای مدیاسـتن فیبـروز بینابینـی ریـه ِا ِدم اتلکتـازی‪.‬‬ ‫تحریکات شیمیایی مثل استنشاق گازهای محرک ( مثل‬ ‫دود سـیگار و بخـارات شـیمیایی) و نیـز داروهـا‪ .‬تحریـکات‬ ‫حرارتـی مثـل استنشـاق هـوای بسـیار سـرد یـا بسـیار گـرم‪.‬‬ ‫درمان قطعی سرفه با درمان اختصاصی بیماری زمینه ای‬ ‫صـورت می گیـرد‪ .‬درمـان عالمتـی سـرفه تنهـا در مـوارد زیـر‬ ‫صـورت می گیـرد‪ :‬علـت سـرفه ناشـناخته بـوده یـا درمـان‬ ‫اختصاصـی امکان پذیـر نباشـد‪ .‬سـرفه عملکـرد مفیـدی‬ ‫نداشـته یـا اینکـه ناراحت کننـده و بالقـوه خطرنـاک باشـد‪.‬‬ ‫دسـرفه‬ ‫سـرفه تحریکـی خشـک را می تـوان با یـک داروی ض ‬ ‫که سـبب افزایش اسـتانه تحریک مرکز سرفه می شود‪ ،‬مهار‬ ‫کـرد‪ .‬سـرفه های همـراه بـا خلـط فـراوان را نبایـد مهارکـرد؛‬ ‫زیـرا تجمـع خلـط در ریه هـا سـبب به هم خـوردن توزیـع‬ ‫ونتیالسـیون و جلوگیـری از هوا گیـری الوئول هـا شـده و‬ ‫مقاومـت ریـه را در برابـر عفونت هـا کاهـش می دهـد‪ .‬وقتـی‬ ‫کـه ترشـحات غلیـظ و چسـبنده هسـتند هیدرات هکـردن‬ ‫بکـردن هـوا بـا‬ ‫بیمـار مصـرف داروهـای خلـط اور و مرطو ‬ ‫یـک نیوالیـزذ اولتراسـونیک به همـراه ایپراتروپیـوم برومایـد‬ ‫می توانـد مفیـد باشـد‪ .‬داروهـای سـرفه اور جهـت افزایـش‬ ‫کارایـی سـرفه های مفیـد ولیکـن نارسـا طراحـی شـده اند‪.‬‬ ‫ایروسـل سـالین هیپرتونیـک می وانـد پـا ک کـردن ذرات از‬ ‫راه های هوایی تحتانی را در مبتالیان به برونشیت افزایش‬ ‫دهد‪ .‬از طرف دیگر معلوم شده که ایروسل امیلوراید دارای‬ ‫اثـر مشـابه در مبتالیـان بـه ‪ C.F‬اسـت‪.‬‬ ‫امـروز می خواهیـم دربـاره را هکارهایـی سـاده بـرای تقویـت ذهـن سـخن بگوییم که شـاید عمل کردن به ان ها تا حدودی برای شـما دشـوا باشـد‪ ،‬یا گاهـی ان را‬ ‫حشـده‪ ،‬بـه شـما برای داشـتن ذهنـی قدرتمند کمک کند تـا بتوانید بهترین عملکرد هوشـمندانه را در‬ ‫غیر ممکـن بدانیـد‪ .‬امیدواریـم کـه نـکات کار بـردی مطر ‬ ‫زندگی داشـته باشید‪.‬‬ ‫قدرتمندی ذهن‬ ‫با مثبت اندیشی‬ ‫براسـاس نقش هایـی کـه جامعـه و محیـط بـه مـا می دهـد؛ برچسـب هایی را‬ ‫ً‬ ‫می گیریـم؛ مثلا عصبـی‪ ،‬مهربـان‪ ،‬و …‪ .‬امـا هیچ یـک از این هـا نیسـتیم؛ مـا بهتـر و‬ ‫دتـر از ان چیـزی هسـتیم کـه فکـر می کنیـم‪.‬‬ ‫قدرتمن ‬ ‫خیلی از ما به نظرات دیگران درباره خودمان حسـاس هسـتیم و برایمان‬ ‫ً‬ ‫مهـم اسـت کـه دیگـران چـه می گوینـد؛ امـا واقعـا مهم نیسـت؛ مگـر اینکه با‬ ‫نهـا دربار هتـان می گویند‪ ،‬موافق باشـید‪.‬‬ ‫انچـه کـه ا ‬ ‫بی خیال شوید و لحظه ها را در اغوش بگیرید‪ .‬خواه این لحظه مانعی سر راه‬ ‫شـما باشـد یا یک فرصت‪ .‬به مسـائل پیش پا افتاده توجه نکنید و روی انچه‬ ‫برایتان مهم است متمرکز شوید‪.‬‬ ‫خود را با کسانی مقایسه کنید که می توانید خود را به سطح ان ها برسانید‪ .‬ا گر بتوانید‬ ‫بر هر انچه که خود دارید تمرکز کنید به این نتیجه می رسید که شما کافی هستید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ممکـن اسـت گاهـی در شـرایطی قـرار بگیریـم کـه مثال کسـی در ترافیک از ما جلـو بزند؛ معموال‬ ‫یشـویم‪ .‬ب هجـای ایـن کار بـه خـود بگوییـد کسـی اجـازه نـدارد کنتـرل رفتارتـان را‬ ‫عصبـی م ‬ ‫بر عهـده بگیـرد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس شورای شهر اهواز‪:‬‬ ‫شورا و شهرداری اهواز‪ ،‬نقشی در قیمت گذاری میوه ندارند‬ ‫رئیـس شـورای شـهر اهـواز گفـت‪« :‬بعضی هـا فکر می کنند کـه شـورا و شـهرداری در قیمت گـذاری نرخ‬ ‫میوه تاثیرگذار اسـت؛ در صورتی که این موضوع صحیح نیسـت»‪ .‬به گزارش مهر؛ سـیاوش محمودی‬ ‫افـزود‪« :‬در ایـن سـه ماهه اغاز بـه کار شـورا وحـدت و همدلـی میـان اعضاء و همچنیـن تعامل خوبی با‬ ‫دسـتگاه ها داریـم»‪ .‬وی از تبییـن سـند چشـم انداز ‪ ۱۴۱۰‬اهـواز خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن چشـم انداز بـا‬ ‫کمک دستگاه های مختلف در حال اماده سازی ست که بر اساس ان عمل کنیم و دوره های بعدی‬ ‫نیـز از ایـن سـند اسـتفاده می کننـد»‪ .‬وی با اشـاره به موضـوع میـدان تره بـار الغدیـر افـزود‪« :‬کمیتـه ای‬ ‫شـامل سـازمان صمـت‪ ،‬تعزیـرات و اتحادیـه برای قیمت گـذاری در میـدان وجـود دارد»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر بیان کرد؛‬ ‫ضرورت تشکیل تعاونی فراگیر ملی در بوشهر‬ ‫رئیس شـورای شـهر بوشـهر گفت‪« :‬تشکیل شـرکت تعاونی های فرا گیر ملی باتوجه به پتانسیل های‬ ‫یسـت»‪ .‬جعفـر پورکبگانـی در نشسـت علنـی شـورا‬ ‫اسـتان درزمینـه خرمـا و ابزیـان در بوشـهر ضرور ‬ ‫افـزود‪« :‬شـورا از تشـکل ها و سـازمان های مردم نهـاد در حـوزه اشـتغال و مسـائل اجتماعـی در تـوان‬ ‫خـود حمایـت می کنـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬شـورا جـز در حـوزه سـرمایه گذاری کـه نـگاه بـه درامـد پایـدار‬ ‫تو سلامت شـورا به دنبـال ارتقـای‬ ‫دارد در سـایر مـوارد نـگاه درامـدزا نـدارد و در کمیسـیون بهداش ‬ ‫سلامت شـهروندان در کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬ایجـاد زیرسـاخت های فرهنگـی و توجـه بـه مسـائل‬ ‫فرهنگی و در کمیسـیون عمران ایجاد عمران شـهری درجهت رفاه و اسـایش شـهروندان هسـتیم»‪.‬‬ ‫تو گو با مسئوالن و کشاورزان‪ ،‬بررسی شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫قیمت باال‪ ،‬بالی جان صادرات کشمش‬ ‫غالمحسین دباغ یزدی‬ ‫غهــای انگــور مرغــوب و تولیــد کشــمش‬ ‫شهرســتان خلیل ابــاد بــا دار ابــودن با ‬ ‫بــا کیفیــت‪ ،‬بــا موانــع زیادی بــرای معرفی محصول و رســیدن به اهــداف تجاری‬ ‫روبــرو اســت کــه یکــی از انهــا قیمــت بــاالی محصــول اســت‪ .‬بــه گــزارش مهــر؛‬ ‫دیــار تا کســتان های سرســبز و باغــات انگــور خراســان رضــوی در شهرســتان‬ ‫خلیل ابــاد رتبــه اول اســتان در تولیــد انگــور و کشــمش را دارد‪ ،‬گرچــه ارقــام‬ ‫یشــود امــا انگــور‬ ‫غهــای این شهرســتان کاشــت م ‬ ‫مختلــف انگــور در با ‬ ‫غهــای خلیل ابــاد ب هشــمار‬ ‫«پیکامــی» و «عســکری» از خاص تریــن ارقــام در با ‬ ‫می رونــد کــه ‪ ۳۰‬درصــد ان تاز هخــوری و الباقــی بــه کشــمش تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۱۰۰‬درصدی هزینه های تولید‬ ‫بـا شـروع فصـل باردهـی و برداشـت باغـات انگـور دراین شهرسـتان‪ ،‬قصـه پرغصـه‬ ‫هرسـاله تکـرار می شـود و باغـداران بـرای فـروش دسـترنج یک سـاله خـود‪،‬‬ ‫نگرانی هـای زیـادی را تجربـه می کننـد‪ ،‬مشـکل فـروش محصـول انگـور و کشـمش‬ ‫به حـدی اسـت کـه به دلیـل نبـود بـازار و سـوددهی مناسـب و همچنیـن نبـود‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬هرسـاله نگرانی های زیادی را برای کشـاورزان به وجود‬ ‫مـی اورد‪ .‬یکـی از باغـداران شهرسـتان خلیل ابـاد بابیان این که هرسـاله کشـاورزان‬ ‫بـا افزایـش قیمـت هزینه هـای تولیـد مواجـه هسـتند‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬هزینه هایـی‬ ‫همچـون کـود‪ ،‬سـم‪ ،‬دسـتمزد کارگـر بـرای برداشـت و تولیـد و حتـی کارتـن‬ ‫بسـته بندی کشـمش ‪ ۱۰۰‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬علـی بـازی از روسـتای‬ ‫«مزده» عنوان کرد‪« :‬امسال تولید انگور به دلیل حوادثی که رخ داد کاهش یافت‬ ‫و برداشـت محصـول کمتـری داشـته ایم؛ ولـی هزینـه اجاره بهـای اب بـرای ابیـاری‬ ‫بسـیار افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه پنج درصـد از باغـات به صـورت‬ ‫مکانیـزه ابیـاری می شـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬به خاطـر خرده مالک بـودن‪ ،‬نمی توانیـم‬ ‫ابیـاری مکانیـزه اجـرا کنیـم»‪ .‬وی با انتقاد از اینکـه بـا شـروع برداشـت محصـول و‬ ‫تولیـد کشـمش‪ ،‬شـاهد پایین تریـن قیمـت خرید محصول از کشـاورزان هسـتیم‪،‬‬ ‫نکـه کشـاورزان هزینه هـای باالیـی بـرای تولیـد‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه ای ‬ ‫پرداخت می کنند‪ ،‬تمام سعی شـان بر این اسـت که تولیدات نمونه داشـته باشـند‬ ‫تـا بتواننـد محصـوالت را در بـازار به قیمت خوبی به فروش برسـانند»‪ .‬این کشـاورز‬ ‫بابیان این که کشمش های منطقه دارای درجه بندی ست و کیفیت محصوالت‬ ‫در درشـتی‪ ،‬رنگ و بسـته بندی و تمیزی محصول به خوبی موردتوجه کشـاورزان‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در سال گذشته هر کیلو کشمش ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬هزارتومان از کشاورز‬ ‫خریـداری شـد؛ ولـی دالالن پس ازاینکـه فـروش محصـوالت کشـاورزان تمام شـد‪،‬‬ ‫محصـول را بـا مبالغی همچـون ‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزارتومان به بازار عرضه کردند‪ ،‬امسـال‬ ‫نیـز تا کنـون براسـاس درجه بنـدی کشـمش ها‪ ،‬بـرای هـر کارتـن سـه کیلویی تـا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارتومـان بـه کشـاورز پرداخـت کردنـد»‪.‬‬ ‫صادرات تنها ‪ ۱۰‬درصد تولیدات کشمش‬ ‫ِ‬ ‫مدیرعامـل یـک شـرکت بازرگانـی فعـال در حـوزه کشـمش نیز گفـت‪« :‬هزینه تولید‬ ‫نسـبت بـه سـال گذشـته دوبرابـر شـده اسـت و باتوج هبـه قیمـت تمام شـده باالتـر‬ ‫ً‬ ‫کشـمش تولیـدی در کشـور نسـبت بـه کشـورهای دیگـر‪ ،‬عملا بـازار کشـمش مـا‬ ‫در رکـود قـرار دارد»‪ .‬علیرضـا نعیمـی بابیان اینکـه قیمـت ارز تاثیـر زیـادی در بـازار‬ ‫کشـمش دارد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬با وجود این که کیفیت محصـوالت ایران قابل رقابت‬ ‫با کشـورهای دیگر اسـت و تولیدات امسـال نیز نسـبت به سـال گذشـته از کیفیت‬ ‫باالتـری برخـوردار اسـت امـا در سـال جـاری تا کنون تنها حـدود ‪ ۱۰‬درصد صـادرات‬ ‫داشـته ایم»‪ .‬مدیرعامل این شـرکت بازرگانی اضافه کرد‪« :‬قیمت تمام شده تولید‬ ‫کشـمش در کشـورهای دیگـر پایین تـر از ایـران اسـت و تـا وقتـی تولیـدات ان هـا‬ ‫به پایان نرسـد‪ ،‬تجار و بازرگانان نسـبت به خرید کشـمش ایران اقدام نمی کنند»‪.‬‬ ‫کاهش‪ ۵۰‬درصدی تولید کشمش خلیل اباد‬ ‫دراین رابطـه‪ ،‬مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خلیل ابـاد نیـز از تولیـد کشـمش‬ ‫ارگانیـک در شـهر کنـدر و روسـتای مـزده دراین شهرسـتان خبـر داد گفـت‪« :‬تولیـد‬ ‫کشـمش امسـال ‪ ۱۵‬هزارتـن بـوده اسـت کـه حـدود پنج هزارتـن کشـمش زرد و‬ ‫‪ ۱۰‬هزارتـن کشـمش سـبز تولیـدی باغـداران این شهرسـتان بـوده اسـت»‪ .‬محمـود‬ ‫شـبان بابیان اینکـه امسـال شـاهد کاهـش ‪ ۵۰‬درصـدی تولید کشـمش نسـبت به‬ ‫سـال قبـل بودیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬متاسـفانه در سـال زراعـی ‪ ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹‬حادثـه‬ ‫غیرمترقبـه همچـون سـرمازدگی زمسـتانه‪ ،‬بارندگـی بی موقـع اردیبهشـت ماه‪،‬‬ ‫گرمـای بیش ازانـدازه خردادمـاه و قطعـی بـرق موتـور چاه هـا‪ ،‬سـبب وارد امـدن‬ ‫خسـارت زیـادی بـه محصـول انگـور شهرسـتان شـد»‪ .‬وی بابیـان این کـه پنج هـزار‬ ‫و ‪ ۷۲۷‬هکتار باغ انگور دراین شهرسـتان زیر کشـت اسـت که پنج هزار و ‪ ۴۲۰‬هکتار‬ ‫ان بـارده هسـتند‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬در سـال جـاری‪ ۱۰۰ ،‬هکتار باغات انگور نسـبت به‬ ‫سال قبل افزایش یافته است که درمجموع این باغ ها‪ ۱۲ ،‬هزارنفر باغدار مشغول‬ ‫فعالیت هسـتند»‪ .‬شـبان بااشـاره به اینکه ‪ ۷۰‬درصد کشـمش تولیدی شهرسـتان‬ ‫صادر و ‪ ۳۰‬درصد ان در داخل کشور مصرف می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ ۲۰« :‬درصد‬ ‫از انگـور تولیـدی شهرسـتان به صـورت تازه خـوری مصـرف می شـود کـه تولیـدات‬ ‫انگـور از گونه هـای پیکامـی‪ ،‬عسـکری و ارقـام جدیـد ترکمـن همچـون کنـدری‪،‬‬ ‫فلیم و سـیدلس انجام می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکه طی دوسـال اخیر کشـمش به‬ ‫بـورس راه یافتـه کـه به عنـوان یکی از روش هـای فروش‪ ،‬عالوه بر روش های سـنتی‬ ‫در دسـترس باغـداران قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ایـن روش جدیـد بـوده و‬ ‫فـروش و هدایـت ب هسـمت بـورس زمان بـر اسـت؛ ولـی ازلحـاظ شـفافیت و کشـف‬ ‫قیمـت در سـال گذشـته کمـک خوبـی بـه باغـداران کـرد کـه پیش بینـی می شـود‬ ‫امسال استقبال بیشتری از انبار بورس کشمش برای فروش صورت گیرد»‪ .‬مدیر‬ ‫جهـاد کشـاورزی خلیل ابـاد بابیـان این کـه بایـد از باغـداری و ابیـاری سـنتی خارج‬ ‫شـویم تا به بهره برداری بهتری دسـت یابیم‪ ،‬گفت‪« :‬دراین زمینه توصیه و ترویج‬ ‫باغات با سیستم جدید در سیستم داربستی و توسعه کشت انگور در گلخانه در‬ ‫برنامه هـای جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قـرار دارد»‪.‬‬ ‫رتبه پنجم تولید انگور و کشمش در کشور‬ ‫وی بابیان اینکـه طـرح فـراز در ‪ ۵۰۰‬هکتـار از باغـات شهرسـتان اجراشـده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬شهرسـتان در تولیـد انگـور و کشـمش در اسـتان رتبـه اول و در کشـور‬ ‫مقـام پنجـم را داراسـت»‪ .‬شـبان بابیان اینکـه همـکاری خـوب باغـداران بـا‬ ‫کارشناسـان حـوزه کشـاورزی سـبب شـده مـوارد فنـی به درسـتی اجرا شـود‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬محصـول کشـمش امسـال به مراتـب دارای کیفیـت بهتـر و بازارپسـندی‬ ‫مطلوب تـری نسـبت بـه سـال قبـل اسـت»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬متاسـفانه فـروش‬ ‫فلـه ای کشـمش باعـث عـدم معرفـی کشـمش خلیل ابـاد و سوءاسـتفاده دیگـر‬ ‫شهرها از کشمش این شهرستان و همچنین کاهش قیمت فروش این محصول‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬شـبان تا کیـد کـرد‪« :‬راه انـدازی و تخصیـص اعتبـارات و تسـهیالت‬ ‫جهـت بـارگاه بهداشـتی‪ ،‬تخصیـص اعتبـارات کم بهـره جهـت سیسـتم های نوین‬ ‫پـرورش‪ ،‬افزایـش کارگاه های شستشـوی کشـمش‪ ،‬اسـتفاده از ارقام برتـر در تولید‬ ‫جهـت کاهـش ضایعـات از زمـان برداشـت تـا بـازار مصـرف و ارتقـای سـطح دانـش‬ ‫فنـی بهره بـرداران‪ ،‬بـرای افزایـش کیفیـت محصـول انگـور و کشـمش بسـیارموثر‬ ‫خواهد بود‪ .‬روشـن اسـت که شهرسـتان خلیل اباد درزمینه کشـاورزی و باغداری‬ ‫از قطب هـای تولیـد محصـول انگـور و کشـمش در اسـتان خراسـان رضـوی و‬ ‫ً‬ ‫بعضـا در کشـور محسـوب می شـود و باتوجه بـه نـوع انگـور و کشـمش تولیـدی‬ ‫این شهرسـتان‪ ،‬بایـد هرسـال برنامـه کاملـی بـرای عرضـه این محصـول بـه بـازار در‬ ‫دسـتورکار مسـئوالن قـرار گیـرد ولـی عـدم راه انـدازی صنایـع تبدیلـی و تنظیم بـازار‬ ‫محصـول انگـور و کشـمش بـرای شهرسـتانی کـه قطـب کشـاورزی اسـتان اسـت‪،‬‬ ‫یـک ضعـف بـزرگ ب هشـمار مـی رود که می تواند در متعادل سـازی بـازار محصوالت‬ ‫تولیـدی بسـیارتاثیرگذار باشـد»‪.‬‬ صفحه 12 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دره «چال کندی» دزفول‬ ‫َ‬ ‫دره چال کنـدی رودخانـه دز‪ ،‬دره ای دیدنـی در‬ ‫اسـتان خوزسـتان اسـت کـه بیـن شـمال دزفـول و‬ ‫شـرق اندیمشـک قـرار دارد‪ .‬ایـن منطقـه‪ ،‬از جاهـای‬ ‫دیدنـی دزفـول و همچنیـن از مناطق تماشـایی نزدیک‬ ‫اندیمشـک ب هشـمار می رود‪ .‬مردم اندیمشـک‪ ،‬به ان‬ ‫چـم سـبز می گوینـد‪« .‬چـم» در زبـان لـری به معنـای کنار‬ ‫رودخانـه اسـت‪.‬‬ ‫پوریا پا کیزه‪ /‬ایسنا‬ ‫با هدف گسترش همکار ی های مشترک انجام شد؛‬ ‫سفر رئیس موسسه فرهنگی اکو به ساری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس موسسـه فرهنگـی ا کـو در سـفری دوروزه بـه مرکـز‬ ‫اسـتان تاریخی مازندران‪ ،‬ضمن دیدار با اسـتاندار‪ ،‬نماینده‬ ‫ولی فقیـه و شـهردار سـاری‪ ،‬بـر گسـترش همکاری هـای‬ ‫مشـترک فی مابیـن بـرای اسـتفاده حدا کثـری از فرصـت‬ ‫نام گـذاری سـاری به عنـوان پایتخـت گردشـگری ا کـو ‪،۲۰۲۲‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬دراین سـفر دوروزه کـه بـه دعوت شـهردار سـاری‬ ‫انجام شـد‪ ،‬پروفسـور سـرور بختی؛ رئیس موسسـه فرهنگی‬ ‫ا کـو در ابتـدا بـا حضـور در محـل اسـتانداری مازنـدران در‬ ‫دیـدار مشـترک بـا حسـین زادگان اسـتاندار و طالبـی شـهردار‬ ‫سـاری‪ ،‬ضمـن قدردانـی از دعـوت و مهمان نوازی صمیمانه‬ ‫مسـئوالن اسـتان گفـت‪« :‬مهم تریـن هـدف سـفر بـه سـاری‬ ‫این اسـت که گردشـگری ا کـو به عنـوان نمـاد گردشـگری‬ ‫منطقـه موردتوجـه قـرار گرفتـه و محقق شـود»‪ .‬سـرور بختی‬ ‫در ادامـه ایـن دیـدار مشـترک‪ ،‬رویـداد سـاری‪ ۲۰۲۲‬را بهترین‬ ‫فرصت برای همکاری های مشـترک بین ایران و کشـورهای‬ ‫ا کـو دانسـت و افـزود‪« :‬بایـد بـا بهره گیـری از ایـن فرصـت‪،‬‬ ‫ظرفیت هـای ممتـاز اسـتان مازنـدران و شـهر سـاری را بـه‬ ‫کشورهای ا کو و دیگر کشورهای جهان معرفی کرد»‪ .‬رئیس‬ ‫موسسـه فرهنگـی ا کـو بابیان اینکـه ویژگی هـای مازنـدران‬ ‫در اشـعار و قصه هـای شـاهنامه به خوبـی بیـان شـده گفـت‪:‬‬ ‫«بـا همکاری هـای موثـر می تـوان گام هـای موثـری بـرای‬ ‫معرفـی ظرفیت هـای گردشـگری و تاریخـی ایـن اسـتان‬ ‫تاریخـی برداشـت»‪ .‬حسـین زادگان اسـتاندار مازنـدران نیـز‬ ‫دراین نشسـت ضمـن خوش امد گویـی بـه رئیـس موسسـه‬ ‫فرهنگی ا کو‪ ،‬بابیان اینکه جذابیت های منحصربه فرد مرکز‬ ‫مازندران از سال های دور مورد بی توجهی قرار گرفته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«شـهر سـاری قدمـت دیرینـه فرهنگـی و تاریخـی بـا بیـش از‬ ‫سـه هزار سـال دارد»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه مازنـدران را بایـد بـا‬ ‫نگاهـی وسـیع تر دیـد و تنهـا بـه برنامه هـای نمادیـن دربـاره‬ ‫معرفـی ان بسـنده کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬تمامـی شـهرهای مازنـدران‬ ‫دارای ویژگی هـای منحصرب هفـرد در حوزه هـای مختلـف‬ ‫ازجملهمواهبطبیعیهستند کههمینمزیتایناستان‬ ‫را در میـان دیگـر اسـتان های کشـور متمایـز کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران همچنین رویـداد سـاری ‪ ۲۰۲۲‬را بهترین‬ ‫فرصـت بـرای معرفـی ظرفیت هـای اسـتان بـه کشـورهای‬ ‫ا کـو و حتـی فراتـر از ان برشـمرد‪ .‬حسـین زادگان‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫مازندران‪ ،‬دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری‪ ،‬شرکت‬ ‫صنایـع چـوب‪ ،‬گردشـگری دریایـی‪ ،‬گردشـگری کشـاورزی‬ ‫و گردشـگری مذهبـی را از ظرفیت هـای مهـم دانسـت کـه‬ ‫می توانـد فصـل مشـترک مازنـدران و کشـورهای ا کـو باشـد‪.‬‬ ‫سـرور بختـی در دیـدار خـود بـا جـواد طالبـی شـهردار سـاری‬ ‫که با حضور اعضای شـورای اسلامی شـهر سـاری و معاونان‬ ‫شـهردار‪ ،‬از سـاری به عنـوان شـهر دوسـتی و بـرادری یادکـرد و‬ ‫گفت‪« :‬ساری دارای پتانسیل تاریخی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و طبیعـی اسـت کـه باید به جهانیـان معرفی شـود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به انتخـاب سـاری به عنـوان پایتخـت‬ ‫گردشـگری ا کـو اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬تلاش می کنیـم‬ ‫این رویـداد مهـم را بـا برپایـی کارهـای مشـترک و‬ ‫ارزشـمند بـه انجـام برسـانیم»‪ .‬رئیـس موسسـه‬ ‫فرهنگـی ا کـو از سـاری بـا تاریـخ سه هزارسـاله و دارای‬ ‫اداب سـنن‪ ،‬رسـوم و تاریـخ بـاارزش یادکـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«این رویـداد می توانـد قرینـی بیشـتر و فصل مشـترک‬ ‫فرهنگـی بـرای ‪ ۱۰‬کشـور عضـو ا کـو باشـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫سـاری نیـز دراین دیـدار بـا ابـراز خرسـندی از سـفر‬ ‫پروفسـور سـرور بختـی؛ رئیـس موسسـه فرهنگـی ا کو‬ ‫بـه مرکـز اسـتان مازنـدران گفـت‪ :‬شـهرداری سـاری‬ ‫به عنـوان بـازوان اجرایـی اسـتانداری‪ ،‬گردشـگری که‬ ‫متولـی اصلـی این رویـداد اسـت تلاش می کنـد تـا در‬ ‫سینا غریب‬ ‫گلستان‬ ‫استارت دوباره بازرسی کنتورهای برق‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت‪:‬‬ ‫«درراسـتای شناسـایی انشـعابات غیرمجـاز‪ ،‬بـا برگـزاری‬ ‫مانورهـای جهـادی کنتورهـای خـراب‪ ،‬را کد و مشـکوک به ‬ ‫دسـت کاری در مدیریت هـای توزیـع بـرق اسـتان‪ ۵۹ ،‬مـورد‬ ‫تسـت و بازرسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه درحال حاضـر در‬ ‫مدیریت کردکوی صورت پذیرفت و مقرر شد این مانور در‬ ‫تمام مدیریت های ‪ ۱۵‬گانه استان صورت گیرد»‪ .‬مهندس‬ ‫علی ا کبر نصیری گفت‪« :‬شرکت توزیع نیروی برق گلستان‬ ‫نخسـتین مرحلـه از حرکـت جهـادی تسـت و بازرسـی‬ ‫کنتورها در مدیریت های توزیع در ابتدای سال اتفاق افتاد‬ ‫و توسط مامورین تست و بازرسی مدیریت ها و پیمانکاران‬ ‫تست و بازرسی شرق و غرب استان‪ ،‬انشعاب های نیازمند‬ ‫تعویـض‪ ،‬دسـت کاری‪ ،‬نقـص فنـی تشـخیص داده شـد و‬ ‫کنتورهای قدیمی با کنتورهای سه تعرفه جایگزین شد»‪.‬‬ ‫وا گذاری اینترنت به ‪ 40‬مشترک مخابرات‬ ‫این رویـداد مهـم ظرفیت هـای ایـن کهن شـهر تاریخـی را بـه‬ ‫کشورهای ا کو و حتی جهانیان معرفی کند‪ .‬وی از راه اندازی‬ ‫دبیرخانه کمیته گردشگری شهر خالق در شهرداری ساری‬ ‫خبـر داد و تا کیـد کـرد‪« :‬تلاش داریـم تـا سـال اینـده بهتریـن‬ ‫اتفاق هـا بـرای بهر هبـرداری از ایـن میزبانـی رقـم بخـورد»‪.‬‬ ‫پرویـز شـعبانی؛ رئیـس شـورای اسلامی شـهر سـاری نیـز‬ ‫دراین دیـدار بـا خوش امدگویـی بـه رئیـس موسسـه فرهنگی‬ ‫ا کـو گفـت‪« :‬سـاری در کنـار تنـوع اب وهوایـی و وجـود دریـا و‬ ‫جنـگل‪ ،‬مملـو از اداب‪ ،‬رسـوم و ائین هـای بومـی اسـت کـه‬ ‫می توانـد رویـداد سـاری ‪ ۲۰۲۲‬معـرف ایـن ائین هـا باشـد»‪.‬‬ ‫سیدحسـین یوسـفی عضـو شـورای اسلامی شـهر سـاری و‬ ‫رییس کمیسـیون فرهنگی این شـورا نیز دراین دیدار گفت‪:‬‬ ‫«رویداد سـاری ‪ ۲۰۲۲‬با نگاه فرهنگی باعث اتحاد و انسـجام‬ ‫یگـردد و از ایـن فرصـت می توان‬ ‫بیـن کشـورهای عضـو ا کـو م ‬ ‫ارزش های اجتماعی‪ ،‬سـنت ها‪ ،‬اداب ورسـومی بین کشـور و‬ ‫حتـی ظرفیت هـای علمـی و دانشـگاهی ‪ ۱۰‬کشـور عضـو را بـه‬ ‫هـم نزدیـک کـرد»‪ .‬در ادامـه ایـن سـفر‪ ،‬ایـت اهلل محمدباقـر‬ ‫محمدی الئینی؛ نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در دیدار‬ ‫با سـرور تختی رئیس موسسـه فرهنگی ا کو‪ ،‬اعضای شـورای‬ ‫اسالمی شهر و جواد طالبی؛ شهردار ساری با مهم برشمردن‬ ‫رویـداد گردشـگری سـاری ‪ ،۲۰۲۲‬گفـت‪« :‬ظرفیت هـای‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬تنـوع فرهنگـی و اجتماعـی و اسـتعدادهای‬ ‫گردشـگری در مجموعـه سـازمان ا کـو قابل توجـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی عملیاتی شـدن اهـداف تعریف شـده را ضـروری دانسـت‬ ‫و بـه مشـترکات فرهنگـی فـراوان این ‪ ۱۰‬کشـور در بخش های‬ ‫مختلـف اشـاره کـرد کـه قابل توجـه و تمرکـز اسـت و بایـد‬ ‫براساس ان برنامه های جامع تعریف کرد‪ .‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در مازنـدران بابیان اینکـه تعاملات فرهنگـی در این رویـداد‬ ‫مهـم بایـد ویژه دیده شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬فرهنگ متعالی جامعه‬ ‫را تعالـی می دهـد و توجـه به این موضـوع بسـیارمهم اسـت؛‬ ‫ایـن کشـورها بـه تعاملات فرهنگـی خیلـی جـدی توجـه‬ ‫کننـد تـا کارنامـه قابـل قبولـی به دسـت ایـد»‪ .‬وی تعامـل و‬ ‫همـکاری دسـتگاه های مختلـف در برگـزاری این رویـداد را‬ ‫مهـم و ضـروری دانسـت و تا کیـد کـرد کـه مسـئوالن رویـداد‬ ‫گردشـگری ا کو را جدی بگیرند‪ .‬ایت اهلل الئینی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬زیرسـاخت های الزم بـرای این رویـداد بایـد به خوبـی‬ ‫فراهم شـود»‪ .‬سـرور بختی رئیس؛ موسسـه فرهنگی ا کو نیز‬ ‫ضمـن ابراز خشـنودی از دیـدار ایت اهلل محمدباقر محمدی‬ ‫الئینـی نماینـده ولی فقیـه در مازنـدران به میزبانـی درخـور و‬ ‫مهمان نوازی شایسـته مردم دیار علویان اشـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«از روزی کـه وارد شـهر سـاری شـدم‪ ،‬فرهنـگ بی نظیـر و‬ ‫مهمان نـوازی مـردم این شـهر را از نزدیـک لمس کـردم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬تبدیـل گردشـگری ا کـو بـه نمـاد گردشـگری منطقـه‬ ‫نه تنهـا بهتریـن مسـیر بـه هـم رسـیدن مجـدد ملت هـای‬ ‫منطقـه بـه یکدیگـر خواهـد بـود بلکـه رشـد فرا گیـر اقتصـاد‬ ‫فرهنگ را نیز در تمامی کشورهای عضو ا کو تضمین خواهد‬ ‫کرد»‪ .‬رئیس موسسـه فرهنگی ا کو گفت‪« :‬هرسـال شهری از‬ ‫کشـورهای ا کـو به عنـوان شـهر پایتخـت گردشـگری انتخـاب‬ ‫می شود و انتخاب شهر ساری برای گردشگری ا کو افتخاری‬ ‫بـرای تمـام ایـران اسـت»‪ .‬بختـی ادامـه داد‪« :‬نبـرای برگـزاری‬ ‫هرچه بهتر این رویداد همکاری همه نهادها و دستگاه های‬ ‫ضروری است البته بر کسی پوشیده نیست معرفی این شهر‬ ‫بـه کشـورهای ا کـو و حتـی فراتـر از ان افتخـاری بـزرگ بـرای‬ ‫کشـور ایران اسـت»‪ .‬سـید حسـین یوسفی رئیس کمسیون‬ ‫فرهنگـی شـورای اسلامی شـهر سـاری دراین دیـدار گفـت‪:‬‬ ‫«رویداد ‪ ۲۰۲۲‬بهترین فرصت برای معرفی مرکز دیار علویان‬ ‫به کشورهای عضو ا کو و دیگر کشورهای دنیاست که باید از‬ ‫این فرصت به خوبی بهره گیری کرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬کهن شـهر‬ ‫سـاری کـه دارای فرهنـگ و تاریـخ بی نظیر اسـت کـه پیش از‬ ‫توجه خاصی به این موضوع نشد اما در این فرصت پیش رو‬ ‫می توان تاریخ و فرهنگ این شـهر تاریخی را به مردم جهان‬ ‫معرفـی کـرد»‪ .‬رئیـس کمسـیون فرهنگـی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر سـاری بـا یـاداوری اینکـه دبیرخانـه گردشـگری‬ ‫ا کـو در شـهرداری سـاری بـا همفکـری و همـکاری‬ ‫جمعی از کارشناسـان این حوزه در شـهرداری سـاری‬ ‫راه اندازی شـد‪ ،‬این مهم را گامی اثرگذار برای ورود به‬ ‫رویداد گردشـگری ا کو عنوان کرد‪ .‬یوسـفی موفقیت‬ ‫این رویـداد را مسـتلزم همـکاری همـه دسـتگاه ها‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬ا گرچـه شـهرداری سـاری بـرای‬ ‫میزبانـی این رویـداد پـای کار اسـت امـا همـکاری‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫دیگـر دسـتگاه ها در این رویـداد ضرور ‬ ‫گفتنی ست؛ در سفر دوروزه رئیس موسسه فرهنگی‬ ‫ا کـو‪ ،‬عالو هبـر امضـای تفاهم نامـه همکاری هـای‬ ‫مشـترک بـا شـهرداری سـاری بـا محوریـت پایتخـت‬ ‫گردشگری ا کو ‪ ،۲۰۲۲‬از کتاب تاجیکستان دیار اشنا‬ ‫نیـز بـا حضـور پروفسـور بختـی‪ ،‬رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫‪ 40‬مشترک ساکن منطقه جهاد مرکزی گرگان با تکنولوژی‬ ‫‪ ،Wifi‬سـرویس اینترنـت دریافـت کردنـد‪ .‬به دلیـل فقـدان‬ ‫بستر کابلی برای ارائه خدمات و سرویس های مخابراتی به‬ ‫سا کنان مجتمع‪ 32‬واحدی واقع در منطقه جهاد مرکزی‬ ‫شهرسـتان گـرگان‪ ،‬بـا تلاش کارشناسـان مدیریـت تجاری‬ ‫و اداره مخابـرات شهرسـتان گـرگان مقدمـات وا گـذاری‬ ‫سرویس اینترنت ازطریق تکنولوژی ‪ Wifi‬فراهم شد‪ .‬دکتر‬ ‫غالمعلـی شـهمرادی کـه در حاشـیه بازدیـد از ایـن پـروژه‬ ‫سـخن می گفت‪ ،‬ضمن اعلام این خبر افـزود‪« :‬از انجایی که‬ ‫این پـروژه به صـورت پایلـوت و بـرای اولین بار در اسـتان اجرا‬ ‫شـده اسـت و بـا موفقیـت به سـرانجام رسـیده‪ ،‬مقـرر شـد‬ ‫درخصوص شناسایی نقاطی از استان که امکان وا گذاری‬ ‫خدمات از روش های معمول نباشد از این تکنولوژی بهره‬ ‫بـرده و اینترنـت بـر بسـتر رادیو به متقاضیـان وا گذار شـود»‪.‬‬ ‫نوسازی واحدهای مسکونی روستایی‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«نزدیـک بـه ‪۱۰۰‬هـزار واحـد مسـکونی غیرمقـاوم در‬ ‫روسـتاهای اسـتان وجـود دارد کـه مـا بـرای نوسـازی ان هـا‬ ‫امادگـی کامـل داریـم»‪ .‬سـید محمـد حسـینی در گـرگان‬ ‫افـزود‪« :‬حـدود ‪47‬درصـد جمعیـت گلسـتان در روسـتاها‬ ‫سـکونت دارنـد و ازنظـر جمعیـت روسـتایی در جایـگاه دوم‬ ‫کشور قرار دارد؛ ضمن اینکه متوسط این شاخص در کشور‬ ‫حدود ‪21‬درصد است»‪ .‬وی بابیان اینکه یکی از مهم ترین‬ ‫اولویت هـا در روسـتاها‪ ،‬اجـرای طر ح هـای نوسـازی و‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬گلسـتان‬ ‫بهسـازی واحدهـای مسکون ‬ ‫ همـواره در معـرض حـوادث طبیعـی ازجملـه سـیل‪ ،‬زلزلـه‪،‬‬ ‫رانـش‪ ،‬زمین لغـزش‪ ،‬فرونشسـت و غیـره وجـود دارد و الزم‬ ‫اسـت واحدهـای مسـکونی غیرمقـاوم در قالب یـک برنامه‬ ‫زمان بنـدی نوسـازی و بهسـازی شـود»‪.‬‬ ‫قبولی ‪ ۸۵‬مددجو در کنکور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۸۵‬دانش اموز تحت حمایت کمیته امداد استان گلستان‬ ‫در کنکور سراسری سال جاری قبول شدند‪ .‬عیسی بابایی‬ ‫(مدیرکل کمیته امداد استان گلستان) با ابراز خرسندی از‬ ‫درخشـش مددجویان گلسـتانی در کنکور گفت‪« :‬امسـال‬ ‫‪ ۲۶‬نفـر از دانش امـوزان مددجوی اسـتان در دانشـگاه های‬ ‫دولتـی‪ ۱۸ ،‬نفـر در دانشـگاه فرهنگیـان و ‪ ۱۰‬نفـر نیـز در‬ ‫رشـته های پزشـکی دانشـگاه های دولتـی (سـه نفر رشـته‬ ‫پزشـکی‪ ،‬یک نفـر داروسـازی و شـش نفر در سـایر رشـته ها)‬ ‫قبول شـده اند»‪ .‬بابایـی بابیان اینکـه درحال حاضـر ‪۱۶‬هـزار‬ ‫و ‪ ۸۵۶‬دانش امـوز تحت حمایـت کمیتـه امـداد گلسـتان‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬در کنکـور امسـال ‪ ۲۵۰‬نفـر از مددجویـان‬ ‫اسـتان شـرکت کردنـد کـه ازاین تعـداد ‪ ۱۶‬نفـر حائـز رتبـه‬ ‫زیر ‪۱۰‬هـزار را کسـب کردنـد»‪.‬‬ صفحه 13 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اگهی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا با‬ ‫مسئولیتمحدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 521851‬و شناسه ملی ‪14007364584‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/06/15‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬مـواردی بـه موضـوع شـرکت بـه شـرح ذیـل‬ ‫الحـاق گردیـد و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصلاح گردیـد‪" :‬واردات‬ ‫تجهیزات بازرسی موردنیاز شرکت و صادرات خدمات بازرسی پیشرفته"‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1218568‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایا پمپ تکوین‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/08/11‬بـه شـماره ثبـت ‪ 585955‬بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14010473676‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬خریـد‬ ‫بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫و فـروش و تامیـن انـواع مکانیـکال سـیل‪ ،‬تامیـن انـواع پمـپ‪ ،‬طراحـی و‬ ‫سـاخت انـواع اب بندهـای مکانیکـی‪ ،‬خریـد و فـروش‪ ،‬واردات و صـادرات‬ ‫کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪ ،‬شـرکت در مزایـدات و مناقصـات بخش هـای‬ ‫دولتـی و خصوصـی‪ ،‬گشـایش اعتبـارات و ال سـی بـرای شـرکت و اخـذ وام و‬ ‫تسـهیالت ارزی و ریالـی از کلیـه بانک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی‬ ‫و خارجـی‪ ،‬اخـذ و اعطـای نمایندگـی بـه شـرکت های داخلـی و خارجـی‪ ،‬عقـد‬ ‫قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز‬ ‫اصلـی‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محله‬ ‫هفـده شـهریور‪ ،‬خیابـان جوشـن‪ ،‬بن بسـت نهـم شـرقی‪ ،‬پلا ک ‪ ،12.1‬طبقـه‬ ‫همکـف‪ ،‬واحـد ‪ 1‬کدپسـتی ‪ 1378748781‬سـرمایه شـخصیت حقوقـی‪:‬‬ ‫عبارت است از مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال نقدی‪ .‬میزان سهم الشرکه هر یک از‬ ‫شـرکا‪ :‬اقای روح اهلل عباسـی به شـماره ملی ‪ 0064498999‬دارنده ‪250000000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای جـواد ا کبـری بـه شـماره ملـی ‪ 0071720510‬دارنـده‬ ‫‪ 250000000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬اقـای روح اهلل عباسـی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0064498999‬بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و‬ ‫بـه سـمت عضـو اصلـی هیئت مدیـره بـه مـدت نامحـدود‪ ،‬اقـای جـواد ا کبـری‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0071720510‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت‬ ‫نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضا‪ :‬کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهداور شـرکت‬ ‫از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قرارداد هـا و عقـود اسلامی بـا امضـاء مشـترک‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و نامه هـای عـادی و‬ ‫اداری بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیئت مدیـره هـر یـک بـه تنهایـی همراه‬ ‫با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه‪ .‬ثبت‬ ‫موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1218565‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه‪ 10‬ابان ‪ 25/1400‬ربیعاالول ‪ 1/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 /373‬تومان‬ ‫هکرها چگونه امنیت سایبری جهان را مخدوش می کنند؟‬ ‫‪Cyberterrorism‬؛‬ ‫کلیدواژهجنگمدرنجهانی‬ ‫هرهفتهدوشنب ‬ ‫هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و‬ ‫فارغ از کلیشه ها به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان با‬ ‫رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت دانش بنیان ژن و سلول ایده ال شرکت با‬ ‫مسئولیتمحدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 383821‬و شناسه ملی ‪10320335276‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪1400/06/30‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای شـهرام پوربیرانونـد دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 0569385997‬بـا پرداخـت ‪ 78/250/000‬ریـال بـه صنـدوق شـرکت‪،‬‬ ‫سهم الشـرکه خـود را بـه میـزان ‪ 88/500/000‬ریـال افزایـش داد‪ .‬بنابرایـن‬ ‫سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 121/750/000‬ریـال بـه ‪ 200/000/000‬ریال افزایش‬ ‫یافت و ماده ‪ 4‬اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید‪ .‬مریم کبیرسلمانی‬ ‫‪ 0052655156‬دارای ‪ 38/000/000‬ریـال‪ ،‬احمـد حسـینی ‪6419598060‬‬ ‫دارای ‪ 30/000/000‬ریـال‪ ،‬منصـوره موحدیـن ‪ 0043396429‬دارای‬ ‫‪ 15/000/000‬ریـال‪ ،‬کریـم نیرنیـا ‪ 2295963478‬دارای ‪7/500/000‬‬ ‫ریـال‪ ،‬شـهرام پوربیرانونـد ‪ 0569385997‬دارای ‪ 88/500/000‬ریـال‪،‬‬ ‫مهـرداد نوروزی نیـا ‪ 0054663891‬دارای ‪ 5/000/000‬ریـال‪ ،‬رقیـه‬ ‫علییـاری ‪ 6180040801‬دارای ‪ 6/000/000‬ریـال‪ ،‬محمدحسـن بنی اسـد‬ ‫‪ 0043440071‬دارای ‪ 5/000/000‬ریـال‪ ،‬شـهریار عسـگری ‪0047289341‬‬ ‫دارای ‪ 5/000/000‬ریـال‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1218566‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت مهندسی و مشاوره ارمان صنعت‬ ‫اطلس شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 374505‬و شناسه ملی ‪10320244770‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/25‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم شـوکت‬ ‫قلی بیکیـان ‪ 0452981913‬بـا دریافـت مبلـغ ‪ 10/500/000‬ریـال‬ ‫از صنـدوق شـرکت‪ ،‬خـارج گردیـد‪ .‬اقـای سـهیل خمیسـی زاده‬ ‫‪ 1818556944‬بـا دریافـت مبلـغ ‪ 10/500/000‬ریـال از صنـدوق‬ ‫شـرکت‪ ،‬خـارج گردیـد‪ .‬درنتیجـه سـرمایه شـرکت از مبلـغ‬ ‫‪ 1/021/000/000‬ریـال بـه مبلـغ ‪ 1/000/000/000‬ریـال کاهـش یافت‪.‬‬ ‫لـذا مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید‪ .‬لیسـت سـهامدارن‬ ‫پـس از کاهـش سـرمایه‪ -1 :‬اقای بابـک بنی اسـدی ‪0068465841‬‬ ‫دارنـده مبلـغ ‪ 500/000/000‬ریـال سهم الشـرکه ‪ -2‬اقـای‬ ‫محمدحسـن شـقاقی ‪ 0073642071‬دارنـده مبلـغ ‪500/000/000‬‬ ‫ریـال سهم الشـرکه‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تهران (‪)1218567‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 14 ‫دوشنبه‪ 17‬ابان ‪ / 1400‬شماره ‪374‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫هفته نامهسراسری‬ ‫ب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫صاح ‬ ‫مد یرمسئول‪:‬سروناز بهبهانی‬ ‫سرد بیر‪ :‬د کتر مهرد اد ناظری‬ ‫مدیرتحریریه‪:‬مصطفیرفعت‬ ‫صفحه ارا‪:‬مجتبیدهقانی‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‬ ‫‪ E m a i l :s a r a fr a z a n9 4 @ gm a i l . c om‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫‪ s a r a fr a z a na dv e r ti s e @ gm a i l . c om‬تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ w w w. s a r a fr a z a nne w s . i r‬چاپ‪ :‬کار و کارگر (تلفن‪)66817316 - 17:‬‬ ‫تومان‬ ‫قتل در کاخ‬ ‫ُ‬ ‫فیلمـی سـاخته مرتضـی فرشـباف کـه بـرای اولین بـار در ‪38‬امیـن جشـنواره‬ ‫فجر به نمایش درامد و توانست جایزه بهترین فیلم برداری را دریافت کند‪.‬‬ ‫فـردی از راه قمـار اسـب و فوتبـال تلاش می کنـد یک شـبه طبقـه اجتماعـی‬ ‫خـود را تغییـر دهـد ‪...‬؛ میرسـعید مولویـان‪ ،‬مجتبـی پیـرزاده‪ ،‬ایمـان صیـاد‬ ‫برهانـی‪ ،‬سـجاد بابائـی‪ ،‬حامـد نجابـت و پردیـس احمدیـه؛ بازیگـران ان‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬محصـول ‪ 97‬اسـت‪.‬‬ ‫یـک گـروه تئاتـری سـعی بـر اجـرای نمایشـی جنایـی دارنـد کـه حیـن اجـرا بـا‬ ‫مشـکالتی ر وبـه رو می شـوند ‪ !...‬مهـدی رضایـی‪ ،‬روژیـن صـدرزاده‪ ،‬کامـران‬ ‫طاهـری‪ ،‬مجیـد عراقـی‪ ،‬میلاد کرباسـی‪ ،‬فرنـوش مـرواری و نکیسـا نـوری؛‬ ‫بازیگـران ایـن نمایـش به کارگردانـی پوریـا جعفرپورکاشـی هسـتند کـه برپایـه‬ ‫خـود کارگـردان) تـا ‪ 25‬ابان مـاه در «پردیـس‬ ‫مت ِـن جاناتـان سـییر (بـا ترجمـه ِ‬ ‫سـپند» ( سـالن شـماره ‪ )1‬میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫ابتکار گورخرخالخالی‬ ‫نوستالجیا‬ ‫کتابـی نوشـته رافائـل ژیوردانـو بـا ترجمـه شـبنم درویـش کـه نشـر «بنـگاه‬ ‫پارسـه» در ‪317‬صفحـه و بـا قیمـت ‪69500‬تومـان منتشـر کـرد‪ .‬ژیوردانـو؛‬ ‫سـال ‪ 1974‬در پاریس متولد شـد‪ .‬سـه شـخصیت‪ ،‬سه زندگی‪ ،‬سه مشکل؛‬ ‫یسـت کـه بـا ان مواجـه هسـتیم و‬ ‫و زنی کـه همه چیـز را می دانـد‪ .‬ایـن چیز ‬ ‫ خلال ان‪ ،‬نویسـنده می کوشـد از جسـارت و اعتما دبه نفـس دفـاع کنـد‪.‬‬ ‫در ِ‬ ‫قصـه ایـن اثـر‪ ،‬این گونـه اسـت‪.‬‬ ‫اثری با اهنگسـازی ارسلان کامکار که پیش از این‪ ،‬البوم «افسـانه سـرزمین‬ ‫پدری ام» را منتشـر کرده بود‪ .‬مجموعه حاضر‪ ،‬شـامل چهار اهنگ بی کالم‬ ‫بلنـد در سـبک کالسـیکال اسـت‪ .‬کامـکار دربـاره اثـر نوشـته اسـت‪« :‬نـام‬ ‫نوسـتالجیا را انتخـاب کـردم؛ چـون ایـن اثـر بـرای خـودم یـاداور خاطـرات‬ ‫یسـت کـه در ان هـر موومـان اسـم‪،‬‬ ‫گذشـته اسـت‪ .‬نوسـتالجیا یـک سمفون ‬ ‫مضمـون و مفهـوم خـودش را دارد»‪.‬‬ ‫مروری بر اثار مهدی سحابی‬ ‫‪AirVisual‬‬ ‫نیمایوشیج‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار مهـدی سـحابی گرداوری شـده توسـط مـژده‬ ‫طباطبایـی کـه تـا ‪ 28‬اذر مـاه در «مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران» بیـن‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬کارگـر شـمالی‪ ،‬جنـب پـارک ال لـه‪ ،‬مـوزه‬ ‫سـاعات ‪ 10‬تـا ‪ 18‬و به‬ ‫ِ‬ ‫هنرهای معاصر برپاست‪ .‬سحابی متولد ‪1322‬؛ نویسنده‪ ،‬مترجم‪ ،‬نقاش‪،‬‬ ‫مجسمه سـاز و عـکاس بـوده و پـس از پایـان تحصیلات اولیـه در ایـران‪ ،‬در‬ ‫فرهنگسـتان هنرهـای زیبـای ُرم تحصیـل کـرد‪.‬‬ ‫بـا اسـتفاده از ایـن برنامـه می توانید وضعیت الودگی هوای مناطق مختلف‬ ‫شـهر تهـران و سـایر شـهرهای جهـان و رتبه بنـدی الوده تریـن شـهرهای‬ ‫جهـان را مشـاهده کنیـد؛ به عبارتی‪ ،‬تمام اطالعـات مربوط به کیفیت هوا‪،‬‬ ‫همـه یکجـا‪ .‬بـه اولیـن و تنهـا برنامـه ارائه دهنده اطالعـات بـه روز الودگی هوا‬ ‫ همراه پیش بینی و نیز داده های اب وهوا برای بیش از ‪ 10000‬شهر در سراسر‬ ‫جهـان‪ ،‬خـوش امدید‪.‬‬ ‫من چهره ام گرفته‬ ‫من قایقم نشسته به خشکی!‬ ‫با قایقم نشسته به خشکی‬ ‫فریاد می زنم‪:‬‬ ‫« وامانده در عذابم انداخته است‬ ‫در راه پر مخافت این ساحل خراب‬ ‫و فاصله است اب‬ ‫امدادی ای رفیقان با من»‪.‬‬ ‫گل کرده است پوزخندشان اما‬ ‫بر من‪،‬‬ ‫بر قایقم که نه موزون‬ ‫بر حرف هایم در چه ره و رسم‬ ‫بر التهابم از حد بیرون‪.‬‬ ‫در التهابم از حد بیرون‬ ‫فریاد بر می اید از من‪:‬‬ ‫« در وقت مرگ که با مرگ‬ ‫جز بیم نیستی و خطر نیست‪،‬‬ ‫هزالی و جالفت و غوغای هست و نیست‬ ‫سهو است و جز به پاس ضرر نیست»‪.‬‬ ‫با سهوشان‬ ‫من سهو می خرم‬ ‫از حرف های کام شکنشان‬ ‫من درد می برم‬ ‫خون از درون دردم سرریز می کند!‬ ‫من اب را چگونه کنم خشک؟‬ ‫فریاد می زنم‪.‬‬ ‫من چهره ام گرفته‬ ‫من قایقم نشسته به خشکی‬ ‫مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست‪:‬‬ ‫یک دست بی صداست‬ ‫من‪ ،‬دست من کمک ز دست شما می کند طلب‪.‬‬ ‫فریاد من شکسته ا گر در گلو‪ ،‬وگر‬ ‫فریاد من رسا‬ ‫من از برای راه خالص خود و شما‬ ‫فریاد می زنم‪.‬‬ ‫فریاد می زنم !‬ ‫تاسوساناستاسیو‬ صفحه 16

آخرین شماره های هفته نامه سرافرازان

هفته نامه سرافرازان 385

هفته نامه سرافرازان 385

شماره : 385
تاریخ : 1400/11/04
هفته نامه سرافرازان 384

هفته نامه سرافرازان 384

شماره : 384
تاریخ : 1400/10/27
هفته نامه سرافرازان 383

هفته نامه سرافرازان 383

شماره : 383
تاریخ : 1400/10/20
هفته نامه سرافرازان 382

هفته نامه سرافرازان 382

شماره : 382
تاریخ : 1400/10/13
هفته نامه سرافرازان 381

هفته نامه سرافرازان 381

شماره : 381
تاریخ : 1400/10/06
هفته نامه سرافرازان 380

هفته نامه سرافرازان 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/09/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!